Bulletin #4 2013 - Posten

posten.se

Bulletin #4 2013 - Posten

Andungar – nytt exklusivt trycki tre steg med äkthetsintygEtuiet innehåller tre steg i tryckningenav frimärket med änderna i häftetBusiga djurungar. Särtrycket är dettredje i ordningen sedan premiären fördenna exklusiva produkt hösten 2011.bulletin 4/2013 5• Offsettrycket har hämtats frånfrimärkstryckpressen innan ståltrycketlagts på• Cylinderavdraget i svart färg är gjortdirekt från originaltryckcylindernför ståltryck• Frimärket är från den förstatryckomgången av häftet Busigadjurungar• Äkthetsintyg utfärdat av PostenFrimärkenSärtryck AndungarBegränsad upplaga,numrerad 1/300 – 300/300Etuiets format: 50 x 110 mmArt nr: 242898199:00Numreradupplaga!


ulletin 4/2013 7MotivbladArt nr: 24277939:00Sista försäljningsdag:22 februari 2014foto: thorsten sandbergOla Johanssons (t h) grafiska profilför det kungliga jubileumsåretvar en central komponent närGustav Mårtensson utformadefrimärkena Carl XVI Gustaf40 år som statschef. I mitten KateGabors foto av kungen och tronföljarnakronprinsessan Victoriaoch prinsessan Estelle.FörstadagsbrevArt nr: 24277823:00Sista försäljningsdag:22 februari 2014Carl XVI Gustaf40 år som statschefBlock/3 frimärken3 motivArt nr: 24277718:00FormgivarnaOla Johansson (f 1962), bördigfrån Luleå. Formgivare/originalare på reklambyråernaHans Brindfors Annonsbyrå ochTed Bates, egen verksamhetsom art director sedan 1988.Samarbetade under drygt 20 årmed fest fixaren Micael Bindefeldoch utformade flertalet avdennes inbjudningar. Designade2008 utställningen ”BindefeldsBästa Brev” på Postmuseum.Var i ung domen framståenderyttare, och hade under en tidOS-medaljören Louise Nathhorstsom tränare i dressyr.Gustav Mårtensson (f 1965),uppvuxen i Lund. Har studeratkonstvetenskap och tog 1991examen vid Högskolan för Designoch Konsthantverk i Göteborg.Art Director på reklambyrånStudio K, drev egen designbyråunder 90-talet och anställdessom grafisk formgivare vidPosten Frimärken 2001. Har ettstort intresse för bokstavskonst,vilket uttrycktes i frimärkena Typsnittfrån 2012. Är passio neradfjällvandrare och har bestigitKebnekajse.


10 bulletin 4/2013Busiga djurungaroch busig typografiMin ambition när jag jobbade med frimärksförlagornavar att få fram lekfullheten. Jaghoppas att alla som tittar på bilderna, samlareller använder frimärkena tilltalas av djurungarnasbusiga framtoning, men även avmitt lilla bus med typografin.På nästan alla frimärken är det någon avbokstäverna i ordet BREV som vrider ochvänder på sig och följer upp djurungarnasegna rörelser. Ett annat mer diskret bus ägnarsig lammet och griskultingen åt när de stickerut fötterna genom ramen.Frimärksuppdragets stora utmaning låg i attskapa en bra balans mellan det naturalistiska,djurungarnas naturliga uppträdande, och detlekfulla, litet mänskligt busiga. Bildframställningengränsar på sätt och vis till fablernasvärld. När jag gick på Konstfack gjorde jag enplansch i nästan samma genre, ett alfabeti form av isbjörnar som med kroppsspråketgestaltar bokstäverna.Min egen relation till djur och lantliv börjadei skolan när vi gjorde utflykter till 4H-gårdari Uppland. Under senare år har det blivit endel besök hos min gudmor som bor utanförKatrine holm i Södermanland. Här är en avhöjdpunkterna kosläppet på våren. Närkontaktenmed dessa djur underlättade dock intearbetet med att få fram karaktären på kalvarna,vilket jag tyckte var litet knepigt till en början.Då gick det betydligt lättare med andungarna.Hos dessa små dunbollar hittadejag en spontanitet som går igen både i frimärksbildenmed mamman och ungarna påparad, och i illustrationen på förstadagsbrevetdär en av de busiga andungarna krupit in ibondens träsko och leker tittut.Gustaf Öhrnell,Formgivare och illustratörGustaf Öhrnellsskiss.


12 bulletin 4/2013Busiga djurungarpå fem nya maximikortDe här maximikorten med näpna killingar, kalvar, griskultingar, lamm och andungarpassar lika bra att samla som att skicka. Köp två set kort och använd det ena för dinahälsningar. Porto till hela världen ingår. Maximikorten har utformats av Gustaf Öhrnell,formgivaren bakom frimärkena Busiga djurungar.ABOnnErA På MAXIMIKOrt!Genom att abonnera får du de senaste maximikorten hem i brevlådan och behöver aldrig riskera attmissa några. Som du vet skapas maximikorten till vissa utvalda frimärksserier och motiven knyter antill frimärkstemat.För dagsaktuella priser, se www.posten.se/frim


ulletin 4/2013 13Skicka dessaunderbaradjurungar tillen vän!Porto tillhela världeningår!Maximikort Busiga djurungar5 maximikortArt nr: 24272960:00Sista försäljningsdag:22 februari 2014


14 bulletin 4/2013Nytt souvenirark visar små lammungarFrimärket Lammungar återkommer nio gånger i detta souvenirark utformat avGustaf Öhrnell som också formgivit frimärkena i häftet Busiga djurungar.Souvenirark Små lammungarUpplaga: 15.000 exAntal frimärken: 9Antal motiv: 1Art nr: 24265559:00Sista försäljningsdag: 22 augusti 2014Begränsadupplaga!ABOnnErA På SOuVEnIrArK!Posten ger årligen ut souvenirark, mellan två och fyra stycken, alltid i begränsad upplaga. Somabonnent kan du försäkra dig om att aldrig bli utan. Naturligtvis kan du också abonnera på stämplatsouvenirark. Arken stämplas på Posten Frimärken med utgivningsdagens datum. På beställningsblankettenkan du starta ditt nya abonnemang på souvenirark!


ulletin 4/2013 15Album och albumbladPassa på!VykortsalbumMed 50 fasta fickor. Rymmer 100vykort eller maximikort med storlekupp till 152 x 105 mm. Färg: BlåArt nr: 241049149:00InsticksalbumAlbumet mäter 230 x 305mm, har 16 sidor ochdubbla mellanläggsbladArt nr: 30080099:00Insticksblad för storamärken, 5 fickorHöjd ficka 50 mmsvart, enkelsidigArt nr: 30080149:00/5 stGenomskinliga album -blad kommer att utgå urvårt sortiment. Bladensäljs så länge lagreträcker.Endast ett fåtal kvar!normalalbumArt nr: 301600149:00Exklusivt albumArt nr: 301800199:00Svart normalalbummed kartongpärmArt nr: 241755139:00Svart satsalbummed kartongpärmArt nr: 241756129:00Plastficka förårssatserArt nr: 30191039:00/5 stEndast ett fåtal kvar!Plastficka för storaförstadagsbrev, 1 fickaSvart, dubbelsidigArt nr: 30200549:00/5 stPlastficka för storaförstadagsbrev, 1 fickaGenomskinlig,enkelsidigArt nr: 30190539:00/5 stPlastficka för stora häftenoch normalstora förstadagsbrev,2 fickorSvart, dubbelsidigArt nr: 30200069:00/10 stPlastficka för storahäften och normalstoraförstadagsbrev, 2 fickorGenomskinlig, enkelsidigArt nr: 30190069:00/10 stSamla dina utgivningssatseri ett praktiskt albumDetta album är direkt framtaget eftervåra kunders önskemål. Här sätterdu enkelt in satsbladen som utgivningssatsernalevereras i. Snyggt,bekvämt och överskådligt!SatsalbumArt nr: 300700129:00Plastficka förhäften, 3 fickorSvart, dubbelsidigArt nr: 24140249:00/5 stPlastficka förhäften, 4 fickorGenomskinlig,enkelsidigArt nr: 30210039:00/5 stPlastficka förhäften, 4 fickorSvart, dubbelsidigArt nr: 30220049:00/5 st


16 bulletin 4/2013Fyra färgstarka frimärken för höstens hälsningar visar bolldahlia,dekorativdahlia, näckrosblommande dahlia och halskråsdahlia.Poetiska namn på varianter av den populära blomman som uppkallatsefter svenske botanikern Andreas Dahl.NäckrosblommandedahliaBolldahliaHalskråsdahliaDekorativdahliaDahlian – färgstark växtmed rötterna i AmerikaVäxten dahlia härstammar från Mellanamerikadär man använt den till såväl dekorationersom läkemedel. Redan under 1500-talet togspanjorerna med sig dahlian till hemlandet,utan att den väckte någon större uppmärksamhet.Intresset för dahlian i vår del av världen togfart i slutet av 1700-talet då frön och knölarspreds från Madrids botaniska trädgård tillförädlare runt om i Europa. Det var chefenför denna trädgård som 1791 gav blommannamnet dahlia efter svensken Andreas Dahl,botaniker och elev till Carl von Linné.Formerna och färgerna på dahlian är oräkneliga.Under de drygt 200 år som dahlianförädlats har man registrerat mer än 50.000olika sorter. Utöver de registrerade sorternahar många odlare egna varianter hemma iträdgården. Det är nämligen ganska enkeltatt samla in frön, som sedan blir unika sortereftersom dahlian lätt korsar sig.I Sverige odlar de flesta sina dahlior frånknölar. Utplanteringen görs i juni sedan denfrostkänsliga växten långsamt fått vänja sigvid utomhusklimatet. I augusti är blomningeni full gång, och denna pågår ända in i oktobermånad. När de kalla nätterna kommer är detdags att ta in dahliorna och vinterförvara tillnästa sommar.Källa: Svenska Dahliasällskapets hemsidawww.svenskdahlia.se


ulletin 4/2013 17foto: thorsten sandbergFörstadagsbrevArt nr: 24271929:00Sista försäljningsdag:22 februari 2014DahliorHäfte/10 självhäftandefrimärkenArt nr: 24265360:00MotivbladArt nr: 24272045:00Sista försäljningsdag:22 februari 2014Frimärkenas formgivarethérèse LindströmDahlior är Thérèse Lindströmsandra frimärksutgåva efterdebuten våren 2012 medHönsraser. Hon har pluggatkonst på Nyckelviksskolan,industri design vid Konstfackoch arkitektur vid Kungl TekniskaHögskolan i Stockholm,där hon blev färdig arkitekti slutet av 1990-talet. Sedanflera år arbetar hon på ettarkitekt kontor i Stockholmoch är inriktad på inredningsarkitektur.Hon tycker det ärberikande att jobba parallelltmed två olika konstarter somarkitektur och grafisk illustra-tion. På arkitektkontorkontoret ärman ett kollektiv som tillsam-mans tar fram lösningar,hemma vid ritbordet ochdatorn är det Thérèse självsom skapar bilderna.


18 bulletin 4/2013Posten och China Post ger förandra gången ut frimärkenmed samma motiv. Dennagång är temat bordtennis, ensport där både Sverige ochKina nått stora framgångar.Totalt har Posten gett ut över30 frimärksutgåvor medandra postföretag.Bordtennis – samutgåva medChina Post på gemensamt temaInitiativet till en samutgåva mellan Postenoch China Post togs för flera år sedan. Siktetvar redan från början inställt på utgivning isamband med öppnandet 27 september 2013av den stora frimärksmässan i Beijing.Under diskussionerna utkristalliserades etttema parterna hade lätt att enas kring, nämligenbordtennis, en sport där både Sverigeoch Kina har varit mycket framgångsrika.Motiven på frimärkena är två olika slag ibordtennis. Det kinesiska frimärket illustrerar”loop drive” och det svenska visar slaget”forehand serve”. Jan-Ove Waldners sättatt serva har inspirerat till motivet med densvenska spelaren.Genom åren har Posten medverkat i samutgåvorvid fler än 30 tillfällen. Postföretageni dessa samarbeten finns spridda över helavärlden. Från Danmark, Finland och Norge inärområdet till Australien, Kina, Singapore,USA och Kanada längre bort på världskartan.Posten har mycket gott renommé hosandra postorganisationer vilket gör oss tillen attraktiv partner för samutgåvor. Samutgåvornaär ett sätt att stärka kontakternamellan postorganisationerna, men ocksåmed andra länder i bredare mening samt medsamlare och marknader.Eftersom de aktuella bordtennisfrimärkenalanseras i samband med höstens storautställning i Beijing når Posten direkt på platstiotusentals kinesiska samlare på en frimärksmarknadsom kanske är den största i världen.Att frimärkena ges ut i samarbete med ChinaPost innebär att Posten får tillgång till dennapartners stora resurser på hemmaplan.OBS! Frimärken och frimärksprodukter Bordtennispresenteras i detta nummer av Bulletin men beställspå beställningsblanketten som medföljer Bulletin5/2013 och levereras i samband med novemberutgivningen.Det betyder att Bordtennis ingår i Utgivningssats14 november 2013 och Motivbladssats14 november 2013. Möjlighet finns att köpa detsvenska blocket Bordtennis redan från den 25 septembervia vår Kundservice (kontaktuppgifter, sesid 31) och butiken på www.posten.se


ulletin 4/2013 19Förstadagsbrev29:00(Inkl de kinesiska frimärkena)Sista försäljningsdag:27 mars 2014OBS!Artikelnumren finnspå beställningsblanketteniBulletin 5/2013.Motivblad45:00(Inkl de kinesiska frimärkena)Sista försäljningsdag:27 mars 2014BordtennisBlock/2 frimärken2 motiv12:00Bordtennis – kinesiska frimärkena2 frimärken2 motiv12:00


20 bulletin 4/2013utgivningssats 22 augusti 2013utgivningssats 22 augusti 20132 bladArt nr: 24273078:00Sista försäljningsdag: 22 februari 2014Stämplad utgivningssats 22 augusti 20132 bladArt nr: 24273178:00Sista försäljningsdag: 22 februari 2014Motivbladssats 22 augusti 2013Motivbladssatsen innehåller utgivningens tre motivblad.Bordtennis ingår i Utgivningssats14 november2013 och Motivbladssats14 november 2013.Motivbladssats22 augusti 2013Art nr: 242732104:00Sista försäljningsdag:22 februari 2014Du vet väl att du alltid spa rar fem kronor per motivblad om du beställer motivbladssatsen,jämfört med om du köper utgivningens motivblad var för sig!


Varje årskollektion Utställningskorthar ett gemensamt tema.I år är temat idrottsplatser frånde städer där utställningarnagenomförs. På framsidan finnsfrimärket Stadion 100 år,stämplat med en specialstämpel.Fyra nyautställningskort!bulletin 4/2013 21utställningskort APS Summer ShowMotiv: Delta Center, SacramentoPlats: Sacramento, Kalifornien, USATid: 16–19 augustiAPS SUMMER SHOWSACRAMENTO USA 2013utställningskort Beijing, China 2013Motiv: Beijing National StadiumPlats: Beijing, KinaTid: 26–29 septemberutställningskort SindelfingenMotiv: Glaspalast, SindelfingenPlats: Sindelfingen, TysklandTid: 24–26 oktoberBEIJINGKINA 2013utställningskort Salon d’AutomneMotiv: Stade Olympique de Colombes, ParisPlats: Paris, FrankrikeTid: 8–10 novemberAbonnera på utställningskort!Korten introducerades 2010 och är knutna tillinternationella utställningar där Posten deltari egen regi eller i samverkan med andra. Tematför utställningskorten 2013 är idrottsplatserfrån de länder där utställningarna hålls.140:00/år7 kort 2013


22 bulletin 4/2013SlutförsäljningHockeyhjältar – FörstadagsbrevArt nr: 24268935:00Sista försäljningsdag:14 september 2013Passa på!Obs! Detta är sista gången vi visar dessaprodukter i Bulletin. I anslutning till vissaav produkterna anges sista försäljningsdagenligt de nya rutiner som presen terats itidigare nummer av Bulletin.EurOPA 2013 Post på väg – FörstadagsbrevArt nr: 24268429:00Sista försäljningsdag: 14 september 2013EurOPA 2013 Post på väg – MotivbladArt nr: 24268545:00Sista försäljningsdag: 14 september 2013


ulletin 4/2013 23SlutförsäljningStockholms stadsarkiv – FörstadagsbrevArt nr: 24269665:00Sista försäljningsdag: 14 september 2013Stockholms stadsarkiv – MotivbladArt nr: 24269781:00Sista försäljningsdag: 14 september 2013Stockholms stadsarkiv – MaximikortArt nr: 24270390:00Sista försäljningsdag: 14 september 2013


24 bulletin 4/2013SlutförsäljningÄngsblommor – HäfteArt nr: 24235960:00Sista försäljningsdag: 27 september 2013Sommarblommor – rullfrimärkeArt nr: 2423606:00 Sista försäljningsdag: 27 september 2013KorsstygnsmåleriSouvenirarkArt nr: 24245541:00Sista försäljningsdag:27 september 2013ENDAST ETT FÅTAL KVAR!


ulletin 4/2013 25SlutförsäljningPassa på!Obs! Detta är sista gången vi visar dessa produk-ter i Bulletin. I anslutning till vissa av produkternaanges sista försäljningsdag enligt de nya rutinersom presen terats i tidigare nummer av Bulletin.Karlbergs slott – rullfrimärkeArt nr: 92292020:00Sista försäljningsdag: 27 september 2013Övedskloster – rullfrimärkeArt nr: 24022740:00Sista försäljningsdag: 27 september 2013Berguv – rullfrimärkeArt nr: 89462030:00Sista försäljningsdag: 27 september 2013Stämplingsuppdrag• Kunden står för emballage för inskick och betalarportot för detta• Varje stämplingsuppdrag ska åtföljas av denspeciella etiketten• Posten ansvarar inte för felaktiga stämplar påinskickade frimärken• Inskick på glättat papper kan inte hanteras dårisken för otydliga stämplar är stor.• Uppklistring av frimärken på medsända pappereller kuvert utförs inte• Stämpling utförs inom 15 dagar räknat från mottagandet• Återsändandet sker som vanligt ekonomibrev ellerpostpaket om försändelsens vikt överstiger 2 kg• Stämpling av inskickade frimärken debiterasmed 20 kronor per påbörjat 10-tal stämplar• Fraktavgift och emballage för återsändning tillkunden debiteras med 29 kronor om fakturanunderstiger 240 kronor• Fakturaavgift på 20 kronor tillkommer vidbetalningssätt faktura• Stämpling med Minnespoststämpel kan beställasdet kalenderår som stämpeln är framtagen• Datumstämpel har ”dagens datum” då stämplingenutförs• Stämpling med motivstämpel/utgivningsstämpel/Maximikort/FDC görs inte i efterskott. Postmuseumoch återförsäljare har utgivningsstämpel endast påutgivningsdagen.


RocKmusiK/ GuitarKasper Eistrup/ del. 2013RocKmusiK/ PublikumKasper Eistrup/ del. 2013FDC S28726 bulletin 4/2013Frimärken från DanmarkRockfestivalerna i Danmark har i flera årtionden variten del av den danska kulturen. Såväl danskar ar somutländska gäster vallfärdar till de många utomhusfestivalerna,där både välkända och mindre kändaband varje år skapar fina musikupplevelser.Som en hyllning till den danska rockmusiken gerPost Danmark nu ut två frimärken som rockmusikernoch bildkonstnären Kasper Eistrup har ritat.Det ena frimärket visar den gitarr som han självuppträder med i sitt band Kashmir.Det andra frimärket visar en stämningsfylldpublik, vars entusiastiska inlevelse framträder ibakgrundens färgfält.temaarkTemaarket innehåller sex frimärker, samtligamed värdet DKK 8:00. Temaarket kan delas i tvådelar så att du av den övre delen får ett vykort.Temaarket innehåller dessutom sex snyggaklistermärken med Kasper Eistrups gitarr,som också utgör motivet på det ena av de tvåfrimärkena.Katalognr: 1598TADKK 48:00ROCKMUSIK/ Publikum Kasper Eistrup/ del. 2013ROCKMUSIK/ Guitar Kasper Eistrup/ del. 2013ROCKMUSIK/ PublikumKasper Eistrup/ del. 2013ROCKMUSIK/ Guitar Kasper Eistrup/ del. 2013ROCKMUSIK/ Publikum Kasper Eistrup/ del. 2013ROCKMUSIK/ GuitarKasper Eistrup/ del. 2013FörstadagsbrevDet är Kasper Eistrups eget slitnaplektrum, som utgör grunden förringen runt stämpeln på förstadagsbrevet.Illustrationen, somvisar Kasper Eistrups avbildning avhans gitarr, är hämtad från det enafrimärket.Katalognr: 1598FSDKK 21:25Köp produkterna på www.postdanmark.dk/netbutik


ulletin 4/2013 27ALLA VÅRAABoNNEmANg!• Inrikes häften• Häften och block• Stämplade häften och block• Souvenirark• Stämplade souvenirark• Rullfrimärken• Stämplade rullfrimärken• Utgivningssats• Stämplad utgivningssats• Förstadagsbrev• Frimärksklocka• Årssats• Häftesårssats• Markerade häften• Maximikort• Fyndpaket• Årsbok• Top of the World of Stamps• Utställningskort• MotivbladÖppna valfritt abonnemangoch få tre brickor som premie!Gör så här:1) Kika på listan över våra många spännande abonnemanghär intill.2) Öppna ett eller flera abonnemang genom att kryssa ipå beställningsblanketten.3) Skicka beställningsblanketten med dina övrigabeställningar ur denna Bulletin.4) Din abonnemangspremie är tre brickor i björki formatet 27 x 20 cm.Max ett set brickor (art nr 242906) per kund.Premiens värde: 235 kronor.Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.Genom att abonnera är dualltid garanterad en komplettsamling från den dag dustartar. Kontakta Kundserviceför att öppna ditt nya abonnemang.Telefon 020-788 788.Abonneramera!


28 bulletin 4/2013Carl XVI Gustaf 40 årsom statschefsid 6Busiga djurungarsid 10Dahliorsid 16Bordtennissid 18ENHET FORMGIVARE FÖRLAGA MOTIV TRYCKTEKNIK GRAVÖR MÅTTCarl XVI Gustaf 40 årsom statschefFrimärken i blockGustav MårtenssonStåltryck ochoffsetLars SjööblomCarl XVI Gustaf 40 årsom statschefFörstadagsbrevCarl XVI Gustaf 40 årsom statschefStämpel tillförstadagsbrevCarl XVI Gustaf 40 årsom statschefMotivbladBusiga djurungarFrimärken i häfteBusiga djurungarFörstadagsbrevBusiga djurungarStämpel tillförstadagsbrevBusiga djurungarMotivbladBusiga djurungarMaximikortBusiga djurungarStämpel till maximikortSmå lammungarSouvenirarkDahliorFrimärken i häfteDahliorFörstadagsbrevDahliorStämpel tillförstadagsbrevDahliorMotivbladBordtennisFrimärken i blockBordtennisFörstadagsbrevBordtennisStämpel tillförstadagsbrevBordtennisMotivbladBordtennisFrimärken i block(kinesiska)Karl-Erik Forsberg,Bruno Ehrs,Kate Gabor,Ola Johansson/DestritoKungens monogram,kungen iprofil, kungenmed kronprinsessanVictoriaoch prinsessanEstelle83,33 x 125,0 mm(blocket),27,5 x 35,91 mm,55,0 x 40,59 mm(frimärken)Gustav Mårtensson Gustav Mårtensson Text Offset – 215 x 150 mmGustav Mårtensson Karl-Erik Forsberg KungensmonogramGustav MårtenssonOla Johansson/DestritoGrafiska profilenför jubileet,mönster medkungliga kronanoch en stjärnaGustaf Öhrnell Gustaf Öhrnell Killingar, kalvar,griskultingar,lamm, andungarStämplat – 27 mm (diameter)Offset – A4Ståltryck ochoffsetLars Sjööblom ochPiotr Naszarkowski44,1 x 26,6 mmGustaf Öhrnell Gustaf Öhrnell Andungar Offset – 215 x 150 mmGustaf Öhrnell Gustaf Öhrnell Pall Stämplat – 27 mm (diameter)Gustaf Öhrnell Kenneth Bengtsson/JohnérKalv Offset – A4Gustaf Öhrnell StefanRosengren Killingar, kalvar, Offset – A6/Johnér), Robert griskultingar,Harding/World Imagery,lamm, andungarHåkan Hjort/Johnér, CorbisGustaf Öhrnell Gustaf Öhrnell Grep Stämplat – 27 mm (diameter)Gustaf Öhrnell Nature PictureLibraryLammStåltryck ochoffsetPiotr Naszarkowski(frimärket)187,5 x 148,0 mmThérèse Lindström Thérèse Lindström Dekorativdahlior, Offset – 37,5 x 26,6 mmbolldahlior, halskråsdahlior,näckrosblommandedahliorThérèse Lindström Thérèse Lindström Giraffdahlia Offset – 180 x 125 mmThérèse Lindström Thérèse Lindström Dahliaknopp Stämplat – 27 mm (diameter)Norbert TamasYu Xue,Norbert TamasElisabeth SvalinGunnarssonJack Mikrut/Scanpix,China Post,Norbert TamasDahlior Offset – A4Bordtennis,spelare som visarslagen ”loopdrive” och ”forehandserve”Offset – 125,0 x 83,33 mm(block),33 x 33 mm(frimärken)China Post China Post Bordtennisbord Offset – 180 x 125 mmYu Xue,Norbert TamasJack Mikrut/Scanpix,China Post,Norbert TamasNorbert Tamas Norbert Tamas Olika sätt attfatta ett bordtennisracketStämplat – 27 mm (diameter)Norbert Tamas Jack MikrutBordtennismatch Offset – A4/ScanpixBordtennisspelaresom visarslagen ”loopdrive” och ”forehandserve”Offset – 33 x 33 mm


22L M22L Mbulletin 4/2013 29Lös tipsraden och var med och tävla om fina priser!Du hittar alla svar i denna Bulletin. Först öppnade rättalösningen belönas med ett minnesbrev Sveriges tronföljd.2:a-10:e pris är en Trisslott.Tävlaochvinn!1. Vem har utformat den grafiska profilen förkungens 40-årsjubileum som statschef?1 Gustav Mårtenssonx Gustaf Öhrnell2 Ola Johansson2. När är sista försäljningsdag för förstadagsbrevDahlior?1 22 augusti 2014x 27 september 20132 22 februari 20143. Vilken busig djurunge figurerar på frimärketi det aktuella souvenirarket?1 Killingx Lamm2 Kalv4. Hur många Minnesbrev har Posten gett utt o m 22 augusti 2013?1 6x 42 5N E T S OPS T O C K H OP O S T E NS T O C K H O✪1:a pris013-08-2SVE RIGEST RON FÖLJ D Nr 0001013-08-2✪2:a–10:eprisSkriv den rätta lösningen på ett vykort tillsammansmed ditt namn och din adress och skicka tillPosten Frimärken, 164 88 Kista. Märk vykortet”Tävling Bulletin nr 4/2013”. Svaret ska ha inkommitsenast den 16 september 2013. Vinnarna meddelasper post och namnen publiceras i Bulletin nr 1/2014.SpecIAlprIS!Mest kreativa frankeringbelönas med ett häfteDahlior.Vinnarna i tävlingen i Bulletin 2/20131:a pris: Misha Hedin, Bromma. 2:a–3:e pris: Vivi-Ann Karsson,Malmö, Bo Axelsson, Dalskog.Kjell Winther, vann Specialpriset för mest kreativa frankering.Rätt rad: x 2 2 x


30 bulletin 4/2013Nästa BulletinI Bulletin 5/2013 som når läsarna ai slutet av oktober presenterasde frimärken som ges ut den14 november.• Jul 2013 – Jul i storskogen• NobeldiplomTomas Tranströmer• Kakelugnar(Dessutom presenteras Bordtennis)Postmuseums shopHär kan du som är fri märksintresserad handla fri mär kenoch frimärksprodukter och få dem stämplade på utgivningsdagen med utgivnings dagens stämpel.PostmuseumLilla Nygatan 6STOCKHOLMMer information här:www.postmuseum.posten.se➚utgivningsaktivitet på Postmuseumi augustiVälkommen till Postmuseum på utgivningsdagen den22 augusti. Mellan klockan 12.00 och 13.30 signerar• Lars Sjööblom, gravör – Carl XVI Gustaf 40 år somstatschef och Busiga djurungar• Gustaf Öhrnell, formgivare – Busiga djurungar• Thérèse Lindström, formgivare – DahliorVinnare i säljtävlingen på Frimärkets Dag 2012 varUddevalla Filatelistförening. Priset var ett besök påPosten Frimärken och Postmuseum. På museitrappan ses(fr v) Heikki Virtanen, Bror Eriksson, Bertil Hermansson,Morgan Henriksson, Sven Boquist, Urban Sommar,Göran Josefsson och Göte Gunnarsson. I mitten PostensFrimärkets Dag- general Elisabeth Björklund-Joback.foto: thorsten sandbergFrIMÄrKEtS DAG– årets stora frimärksfestfiras den 28 septemberInformation om årets evenemang ochvilka klubbar och orter som är involveradepubliceras fortlöpande på www.sff.nu/fdPortotabellBrev inrikesBrev utrikes1:a-klassbrev1:a-klassbrevVikt högst (gram) Valörlösa frim. Pris valörfrim. Vikt högst (gram) Europa Utanför Europa20 1 st 6:00 20 12:00 12:00100 2 st 12:00 100 24:00 28:00250 4 st 24:00 250 48:00 60:00500 6 st 36:00 500 80:00 90:001000 8 st 48:00 1000 150:00 180:002000 12 st 72:00 2000 225:00 270:00Ekonomibrev (märks med ”B”)Vikt högst (gram) Valörlösa frim. Pris valörfrim.20 1 st 5:50100 2 st 11:00250 4 st 22:00500 6 st 33:001000 8 st 44:002000 12 st 66:00tIllägg för skrymmande brev – inrikes och utrikes12:00 eller använd två valörlösa frimärken avseddaför 1:a-klassbrev. Som skrymmande räknas brev/rullemed större tjocklek/diameter än 30 mm eller störrekortsida än 250 mm (gäller ej brev med till äggstjänsternaRek, Värde, Express och Post förskott).


ulletin 4/2013 31Handlaenkelt ochbekvämt!– Använd den bifogadesvarsblanketteneller ring oss direkt!Telefontider: måndag–torsdag 9–16fredag 9–15Telefon: 020­788 788Telefon från utlandet: + 46 10 436 68 19E­post: pf.kundservice@posten.seAdress: Kundservice, 164 88 Kistawww.posten.se/frim www.posten.se/swedishstampsVi vill ha nöjda kunderOm du inte är nöjd med det duköpt från oss, har du returrätt inom14 dagar. Du kan byta mot någotannat eller få pengarna tillbaka.Skriv en rad och berätta varför duskickar tillbaka.BetalningssättFakturabetalning: Kredittid 20 dagaroch en fakturaavgift på 20 krtillkommer. Posten förbehåller sigrätten att göra en kredit prövning ivarje enskilt fall. Om Posten intebeviljar kredit sker leverans endastmot kortbetalning.*Betalkort: Vi tar Visa och MasterCard.* Kontakta Kundservice om du väljer någotav dessa betalsätt.** Om du saknar OCR-nummer och gör betalningentill 1049-6, ange ditt kundnummer,namn och adress.*Autogiro: Kredittid 20 dagar. Har dufaktura betalning på ditt kundnummeroch vill ändra, tag kontakt med vårKundservice. Vid återbetalning aveventuellt tillgodo havande tillkommeren administrationsavgift på 40 kr. Omdu däremot väljer att få beloppet ifrimärken är det avgiftsfritt.Konton i Sverige, norden och EuSverigeBank: Handelsbanken StockholmBankgiro 5257-6295Bank: Nordea Bank StockholmPlusgiro: 1049-6 **IBAN: SE1995000099603400010496BIC: NDEASESSFinlandBank: Handelsbanken FinlandKonto: 313110-40133IBAN: FI29 3131 1000 0401 33BIC: HANDFIHHNorgeBank: Handelsbanken NorgeKonto: 9046.11.00642IBAN: NO97 9046 1100 642BIC: HANDNOKKDanmarkBank: Handelsbanken DanmarkKonto: 0893-1004655IBAN: DK1608930001004655BIC: HANDDKKKEUR (övriga EU-länder)Bank: Handelsbanken TysklandKonto: 11389 032, BLZ 514 206 00IBAN: DE18 5142 0600 0011 3890 32BIC: HANDDEFFDröjsmål med betalningenNär betalning dröjer skickar vi enpåminnelse på fakturan och lagstadgadpåminnelseavgift tillkommer,f n 50 kr. Om betalning inte skerinom ytterligare 10 dagar överlämnarvi vår fordran till inkassobolagoch lagstadgad inkassoavgifttillkommer då.AvgifterOm inte annat överenskommits medPosten tillkommer fraktavgift på 29 krvid beställning av varor till ett värdeunderstigande 240 kr. Vid beställningav varor till ett värde av minst240 kronor utgår ingen fraktavgift.För abonne mang utgår varkenfraktavgift eller faktura avgift.Avgift utgår vid styckeköp utöverabonnemanget. Leverans över 1.000kr till privatpersoner sänds endastmot kortbetalning (Master Card ellerVisa). Ingen fraktavgift utgår.LeveranstiderAbonnemang levereras i god tidinnan utgivningen. Beställningarfrån Bulle tin levereras inom tvåveckor efter utgivningsdag. Övrigabeställningar levereras inom tvåveckor efter det att beställningen ärregistrerad. Var vänlig kontrolleradina varor vid leverans.rekommenderade försändelserLeveranser över 2 000 kr sändssom Rek.åldersgränsDu måste vara 18 år för att fåbeställa.MomsAlla priser i Bulletin är inklusivemoms.Vi reserverar oss för slutförsäljning.


Fyndpaket!Fyndpaket 2012Art nr: 242525199:00FyndpaketFyndpaketen är fyllda med blandade frimärks överraskningar. I paketen kan du hitta ostämpladefrimärken för 199 kronor, förstadagsbrev, maximikortoch motivblad. Lagret är begränsat och vi reserveraross för slutförsäljning.Fyndpaket 2013Art nr: 242751199:00I Fyndpaket 2013 finns ettostämplat frimärke Artur Hazelius(valör 1 kr), utgivet 1941.Abonnera på fyndpaketet somkommer 1 gång/år! Innehålletvarierar från år till år.Köp för 300 kronor eller mer ur denna Bulletin så får du enanteckningsbok med frimärkena Busiga djurungar som motivDetta erbjudande gäller ävenför dig som är abonnent.Endast en premie per kund.Premiens värde är 39 kronor(artikelnummer 242749).Erbjudandet gäller privatpersoneroch så långt lagret räcker, docklängst till den 5 september 2013. Om duköper för 300 kronor eller mer och vill hapremien markerar du det på avseddplats på beställningsblanketten.Premien skickas separat eller tillsammansmed din Bulletinbeställning,inte med abonnemangsleveransen.Aktuellpremie!Nästa Bulletin kommer i slutet av oktoberProduktion och tryck: Ineko 2013 – 195810

More magazines by this user
Similar magazines