13.07.2015 Views

Missing text /vti/pages/publication/downloadpdf for en

Missing text /vti/pages/publication/downloadpdf for en

Missing text /vti/pages/publication/downloadpdf for en

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FörordPå uppdrag av Vägverket har VTI utvärderat matchning<strong>en</strong> mellan polis- ochsjukvårdsrapporterade data i STRADA samt kvalitetsgranskat STRADA somkälla för empiriska data för <strong>for</strong>skning.Undertecknad har ansvarat för såväl databearbetning som analyser ochkomm<strong>en</strong>tarer. Vägverkets kontaktman har varit Öst<strong>en</strong> Johansson.Linköping november 2005Urban Björketunurban.bjorketun@<strong>vti</strong>.seVTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


STRADA – koppling mellan polis- och sjukvårdsrapporterade dataav Urban BjörketunVTI581 95 LinköpingSammanfattningFrån och med år 2003 sker all registrering av vägtrafikolyckor i STRADA, som ärett nationellt in<strong>for</strong>mationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet.Polis<strong>en</strong> sköter sin registrering g<strong>en</strong>om d<strong>en</strong> s.k. poliskli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. In<strong>for</strong>mation<strong>en</strong>lagras i <strong>en</strong> databas som finns hos Vägverket i Borlänge. Äv<strong>en</strong> sjukvård<strong>en</strong>kan förse STRADA med in<strong>for</strong>mation om trafikskadade personer. Rapportering<strong>en</strong>från polis<strong>en</strong> och sjukvård<strong>en</strong> sker separat och matchas sedan ihop efter ett antalkriterier. Alla polisrapporterade olyckor registreras i STRADA. Däremot ärsjukhusrapportering<strong>en</strong> inte rikstäckande. I juni 2004 rapporterade 43 proc<strong>en</strong>t avlandets akutsjukhus sina trafikskadade pati<strong>en</strong>ter till STRADA.Syftet med det projekt som redovisas här är dels att utvärdera matchning<strong>en</strong>mellan polis- och sjukvårdsrapporterade data, både kvalitativt och kvantitativt,dels att utvärdera hur man kan utnyttja koppling<strong>en</strong> mellan de två datakällorna föratt förbättra kunskap<strong>en</strong> om olika olyckstypers skadeföljd. Ett ytterligare syfte äratt kvalitetsgranska STRADA som källa för empiriska data för <strong>for</strong>skning.Varje månad får VTI <strong>en</strong> dump av d<strong>en</strong> STRADA-databas som finns i Borlänge.Uttagsdatum är kring d<strong>en</strong> 15 varje månad. Arbetet i det här projektet gäller uttagetfrån 15 juni 2004.RegisterkontrollerI bilagorna finns diverse sammanställningar från och kontroller av de olikatabellerna i det analyserade STRADA-registret. Det framgår att olyckornas positionsbestämningär osäker för 10 % av polisrapporterna och 30 % av sjukvårdsrapporterna.Knytning till d<strong>en</strong> nationella vägdatabas<strong>en</strong> NVDB saknas för 25 % avpolisrapporterna och 95 % av sjukvårdsrapporterna. Av personerna rapporteradeav sjukvård<strong>en</strong> har 12 % klassats som oskadade. För flera fält i databas<strong>en</strong> harmånga poster värdet ”Okänt” eller ”Uppgift saknas”. Det gäller exempelvisLighting (belysning) med 36 %, PrimaryRoadA (huvudled väg A) med 26 % ochTrafficLightA (trafiksignal väg A) med 18 % där platstyp<strong>en</strong> är ”Gatu-/Vägkorsning”– samtliga dessa fält återfinns i tabell<strong>en</strong> PoliceReport och gällerpolis<strong>en</strong>s rapportering. I samma tabell finns ett fält ToaOk som används för attbedöma d<strong>en</strong> automatiskt bestämda olyckstyp<strong>en</strong>. Fältets värde är ”Okänt” för 5 %av posterna och för 9 % har rapportör<strong>en</strong> bedömt att olyckstyp<strong>en</strong> är felaktig.För 8 % av de personer som ingår i polis<strong>en</strong>s rapportering saknas uppgift omskadegrad: ”Dödad”, ”Svårt skadad”, ”Lindrigt skadad” eller ”Oskadad”. Påpolisblankett<strong>en</strong> saknas kolumn för ”Oskadad”, <strong>en</strong> uppgift som i STRADA <strong>en</strong>dastska anges för förare. Om uppgift om skadegrad ej fyllts i på polisblankett<strong>en</strong>, misstänksrapportering<strong>en</strong> till STRADA variera – anting<strong>en</strong> anges ”Oskadad” eller”Uppgift saknas”. Det s<strong>en</strong>are alternativet är tänkt för de fall då polis<strong>en</strong> inte fårkontakt med <strong>en</strong> person, exempelvis vid smitning. Av de <strong>for</strong>don som redovisas itabell<strong>en</strong> Motorvehicle är 26 % oskadade.VTI notat 45-2005 5


apporterat som dödade eller skadade. Variation<strong>en</strong> mellan dessa län är dockbetydande, från Kalmar län med 15 % till Skåne med 45 %.För de 164 personer polis<strong>en</strong> klassat som dödade och som återfinns i sjukvårdsdatavarierar Injury Severity Score ISS över hela sitt intervall 0–75. Av de164 har 109 av sjukvård<strong>en</strong> kategoriserats som ”död vid ankomst”. För svårtskadade varierar ISS mellan 0 och 50 och för lindrigt skadade mellan 0 och 35.ISS-värdet beräknas från Abbreviated Injury Scale AIS för <strong>en</strong>skilda skador.Bland de personer som <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> har skadeföljd<strong>en</strong> ”dödade” finns flera varsallvarligaste skada AIS-klassats i de lindrigaste grupperna ”lätt skada” eller”moderat skada”. Endast för <strong>en</strong> av de dödade förekommer d<strong>en</strong> högsta AIS-klass<strong>en</strong>”dödlig skada utan känd terapi”. För både svårt och lindrigt skadade <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>förekommer alla AIS-klasser utom d<strong>en</strong> högsta. D<strong>en</strong> kroppsdel som oftast har d<strong>en</strong>allvarligaste skadan är ”huvud exklusive ansikte”, det gäller med några undantagbåde svårt och lindrigt skadade och alla trafikantkategorier.Slutsatser och komm<strong>en</strong>tarerRedovisning<strong>en</strong> i det här dokum<strong>en</strong>tet gäller iakttagelser som gjorts efter det attSTRADA varit i skarp drift under ett och ett halvt år, <strong>en</strong> förhållandevis kortperiod. STRADA är under utveckling, där brister successivt åtgärdas. Inrapporteringskli<strong>en</strong>ternager möjligheter som inte nyttjas till fullo.Ett motiv för övergång<strong>en</strong> till STRADA var att knyta samman polis<strong>en</strong>s ochsjukvård<strong>en</strong>s rapportering. Här återstår <strong>en</strong> hel del att göra för att få med flerakutsjukhus, m<strong>en</strong> äv<strong>en</strong> d<strong>en</strong> programmässiga matchning<strong>en</strong> av rapporter kan ochbehöver förbättras. I STRADA-systemet finns in<strong>for</strong>mation som kan breddaunderlaget för bedömning av om olika rapporter avser samma olycka. D<strong>en</strong> hittillsanvända algoritm<strong>en</strong> som bygger på personnummer, koordinater och olyckstidpunktär inte feltolerant. Äv<strong>en</strong> med betydande skillnader i tid och/eller med stortavstånd mellan angivna olycksplatser, är det många gånger troligt att polis<strong>en</strong>s ochsjukvård<strong>en</strong>s rapportering avser samma olycka. D<strong>en</strong> pågå<strong>en</strong>de modifiering<strong>en</strong> avmatchningsalgoritm<strong>en</strong> bör ta hänsyn till detta.Sjukvårdsrapportering kan aldrig bli heltäckande eftersom d<strong>en</strong> kräverpati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s samtycke. Det medför att det är svårt att g<strong>en</strong>om polis- och sjukvårdsin<strong>for</strong>mation<strong>en</strong>i STRADA uppskatta det totala antalet personer som skadas itrafik<strong>en</strong>, äv<strong>en</strong> om alla rikets akutsjukhus skulle delta i rapportering<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> sjukvårdsrapporteringsom görs kan ändå nyttjas för andra jämförelser och sammanställningarav d<strong>en</strong> typ som redovisas här.En del uppgifter som i det tidigare systemet VITS kodades och sparades i olikafält i registr<strong>en</strong> kan i STRADA-systemet återfinnas i olycksbeskrivning<strong>en</strong> (fältAccid<strong>en</strong>tDescription i tabell Report). Sådana uppgifter kan dock inte användas förnågot säkert urval av olyckor, eftersom det blir bero<strong>en</strong>de av vad olycksrapportör<strong>en</strong>valt att skriva. En ytterligare svårighet vid hantering av fri<strong>text</strong>fältuppstår vid felstavningar.I STRADA ingår <strong>en</strong> del fri<strong>text</strong>fält utöver Accid<strong>en</strong>tDescription. Om det äv<strong>en</strong> fördessa fält funnes <strong>en</strong> lista med alternativ att välja mellan, utöver fri<strong>text</strong>möjlighet<strong>en</strong>,skulle <strong>en</strong> ökad lik<strong>for</strong>mighet uppnås. Sådana listor kan baseras på de fri<strong>text</strong>alternativsom hittills förekommer i databas<strong>en</strong>. På så vis skulle <strong>en</strong> sökning efter ”Övergångsställe”i PlacetypeOther inte missa ”Övergångsställe” och ”Övergångsstlälle”.VTI notat 45-2005 7


8 VTI notat 45-2005


1 BakgrundFrån och med år 2003 sker all registrering av vägtrafikolyckor i STRADA, som ärett nationellt in<strong>for</strong>mationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet.Polis<strong>en</strong> sköter sin registrering g<strong>en</strong>om d<strong>en</strong> s.k. poliskli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. In<strong>for</strong>mation<strong>en</strong>lagras i <strong>en</strong> databas som finns hos Vägverket i Borlänge. Äv<strong>en</strong> sjukvård<strong>en</strong>kan förse STRADA med in<strong>for</strong>mation om trafikskadade personer.Föregångar<strong>en</strong> till STRADA är VITS – Vägverkets in<strong>for</strong>mationssystem förtrafiksäkerhet. I det systemet sköttes registrering<strong>en</strong> av de olika väghållningsregionernautifrån av polis<strong>en</strong> ifylld blankett ”In<strong>for</strong>mationsunderlag Vägtrafikolycka".Att samla både polisdata och sjukvårdsdata i samma system ger <strong>en</strong> starkt förbättradmöjlighet jämfört med tidigare att få reda på skadeföljd<strong>en</strong> för <strong>en</strong> specifikolycka. D<strong>en</strong> in<strong>for</strong>mation<strong>en</strong> gör det möjligt att följa upp vilka skador olika typer avolyckor ger upphov till, vilket ger viktig kunskap i det skade- och olycksförebyggandearbetet. Rapportering<strong>en</strong> från polis<strong>en</strong> och sjukvård<strong>en</strong> sker separat ochmatchas sedan ihop efter ett antal kriterier. För att systemet ska kunna utnyttjas påbästa sätt är tillförlitlighet<strong>en</strong> i matchning<strong>en</strong> av stor vikt.Alla polisrapporterade olyckor registreras i STRADA. Däremot är sjukhusrapportering<strong>en</strong>inte rikstäckande. I juni 2004 rapporterade 43 proc<strong>en</strong>t av landetsakutsjukhus sina trafikskadade pati<strong>en</strong>ter till STRADA2 SyfteProjektets syfte är dels att utvärdera matchning<strong>en</strong> mellan polis- och sjukvårdsrapporteradedata, både kvalitativt och kvantitativt, dels att utvärdera hur man kanutnyttja koppling<strong>en</strong> mellan de två datakällorna för att förbättra kunskap<strong>en</strong> omolika olyckstypers skadeföljd. Dessutom jämförs polis<strong>en</strong>s och sjukvård<strong>en</strong>s skaderapporteringg<strong>en</strong>om att polis<strong>en</strong>s bedömning av skadeföljd i kategorierna dödad,svårt respektive lindrigt skadad, ställs mot sjukvård<strong>en</strong>s klassificering för sammaperson.Ett annat syfte med projektet är att kvalitetsgranska STRADA som källa förempiriska data för <strong>for</strong>skning.3 Analyserat STRADA-materialVarje månad får VTI <strong>en</strong> dump av d<strong>en</strong> STRADA-databas som finns i Borlänge.Uttagsdatum är kring d<strong>en</strong> 15 varje månad. Arbetet i det här projektet görs meduttaget från 15 juni 2004.STRADA-databas<strong>en</strong> består av olika tabeller som hänger ihop <strong>en</strong>ligt tabell 1. Itabell<strong>en</strong> Report finns <strong>en</strong> post för varje polisrapporterad olycka och <strong>en</strong> post förvarje person rapporterad av sjukvård<strong>en</strong>. Tabell<strong>en</strong> Accid<strong>en</strong>t är d<strong>en</strong> som knyter ihoppolis- och sjukvårdsin<strong>for</strong>mation. Varje post i Report tilldelas ett olycksnummer(accid<strong>en</strong>t_nr) i Accid<strong>en</strong>t och de Report-poster som bedöms avse samma olycka fårsamma olycksnummer. Hopkoppling<strong>en</strong> av polis- och sjukvårdsrapporter skerprogrammässigt med <strong>en</strong> algoritm som ingår i STRADA-systemet. Innehållet i detvå tabellerna är gem<strong>en</strong>samt för polis och sjukvård. Accid<strong>en</strong>t innehåller förutomolycksnummer och två nyckelfält för sammankoppling av tabeller också <strong>en</strong>uppgift om matchning<strong>en</strong>s kvalitet (0–100) som ska uppgå till minst 70 för attVTI notat 45-2005 9


olika rapporter ska kopplas till samma olycka. I Report finns bl.a. uppgift omkommun, olycksdatum och -tidpunkt, om polis- eller sjukvårdsrapport m.m.Förutom de två gem<strong>en</strong>samma tabellerna Accid<strong>en</strong>t och Report finns två tabellermed sjukvårdsdata och 15 tabeller med polisdata.Tabell 1 Tabeller i d<strong>en</strong> hierarkiska STRADA-databas<strong>en</strong> och antal poster irespektive tabell från 2004-06-15 2 .Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6Gem<strong>en</strong>sammaSjukvårdAccid<strong>en</strong>t Report HospitalReport Injury52092 52093 27110 38769PolisPoliceReport TrafficElem<strong>en</strong>ts MotorVehicle 37237 VehicleInfo 2901824982 45200 OtherVehicle 12Trailer 36RailVehicle 150BicycleMoped 4669Pedestrian 2361Animal 735HazardousGoods 5Person 53605 Personinfo 29346Circumstance 47294(Ev<strong>en</strong>ts 0)RoadLeg637284 RegisterkontrollerI bilaga 1–18 finns diverse sammanställningar från och kontroller av de olikatabellerna i det analyserade STRADA-registret. Det har gjorts som ett led iprojektets syfte ”att kvalitetsgranska STRADA som källa för empiriska data för<strong>for</strong>skning”. För flertalet fält i tabellerna Report, PoliceReport, HospitalData etc.finns i bilagorna pivottabeller som visar frekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong> av förekommande värd<strong>en</strong>. Idet här kapitlet redovisas de mest intressanta iakttagelserna från bilagorna. Deolika avsnitt<strong>en</strong> ges rubrik efter respektive tabell i STRADA.4.1 ReportSe bilaga 1. I tabell<strong>en</strong> finns <strong>en</strong> post för varje polisrapporterad olycka och <strong>en</strong> postför varje person rapporterad av sjukvård<strong>en</strong>.Fältet PositionUnsure visar att position<strong>en</strong> anges som osäker i något avse<strong>en</strong>deför 10 % av polisrapporterna och 30 % av sjukvårdsrapporterna. För de s<strong>en</strong>aretillkommer 11 % där det inte varit möjligt att ange position.Fältet LightConditions – ljusförhålland<strong>en</strong> – används <strong>en</strong>bart för polisrapporter.För 5 % av dessa är värdet ”okänt”.2 Dokum<strong>en</strong>tation av tabeller och fält finns i Vägverkets dokum<strong>en</strong>t Beskrivning av STRADAdatabasmed reg.nr ADA117F.10 VTI notat 45-2005


Fältet Roadname – gatunamn – är tomt för 8 % av polisrapporterna. Dock finnsRoadNameA alltid ifyllt i tabell PoliceReport.Fält<strong>en</strong> Oid_pid och Oid_sid är primär- respektive sekundärID för NVDB ochanvänds för att knyta olyckorna till NVDB-länk. Först från och med april 2004används NVDB:s vägnät i inrapporteringskli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> för STRADA och de två fält<strong>en</strong>kan <strong>en</strong>dast förväntas ha värd<strong>en</strong> för olyckor efter d<strong>en</strong> tidpunkt<strong>en</strong>. Dock har iefterhand flertalet av 2003 års polisrapporter knutits till NVDB:s vägnät g<strong>en</strong>omkoordinatuppgifterna. Totalt saknas i det studerade registret värd<strong>en</strong> för 25 % avpolisrapporterna och 95 % av sjukvårdsrapporterna.4.2 HospitalReportSe bilaga 2. En post för varje person rapporterad av sjukvård<strong>en</strong>.Fältet Iva anger om pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> saknar fysiska skador orsakade av olyckan. Avde 27 110 posterna (personerna) i registret är 12 % klassade som oskadade.Fältet Wh<strong>en</strong>acc anger var olyckan inträffade med alternativ<strong>en</strong> ”I arbetet”, ”Påväg till arbetet” m.fl. Alternativ<strong>en</strong> ”Okänt” och ”Ej angivet” står tillsammans för68 % av posterna.Fältet Permillage anger promille alkohol i blodet. Fältet har värdet 0 för 26 856poster (99,1 %). För resterande 254 poster varierar värdet från 0,13 till 6 samt etthögsta värde på 31.Fältet MAIS anger max AIS (skadans allvarlighetsgrad), dvs. det högsta AISvärdetför aktuell person. Kontroll mot AIS i tabell Injury, som innehåller <strong>en</strong> postför varje skada som rapporteras för <strong>en</strong> person, visar att MAIS i tre fall avviker frånmaximala (allvarligaste) AIS-värdet. Ett där MAIS=2 och AIS=4 förekommer iInjury samt två där MAIS=0 trots att AIS=1 respektive AIS=2 i Injury. MAIS=0 ide fall AIS=9 (Okänd skada) eller Injury-post saknas.4.3 PoliceReportSe bilaga 4. Tabell<strong>en</strong> innehåller <strong>en</strong> post per polisrapporterad olycka.Fältet TypeOfAccid<strong>en</strong>t anger olyckstyp. För 6 olyckstyper i värdeförrådetsaknas poster i registret. Det gäller ”A8 V-sväng sek.v – möt sv.”, ”M0 Mötesolyck.Specialfall”, ”O1 Omkörn.ol. koll m möt el”, ”U0 Upphinnandeol.spec.fall”; ”V2 Spår<strong>for</strong>don - annat <strong>for</strong>d”, ”V4 C/M - C/M/G, C/M singel”.För flera fält har många poster värdet ”Okänt” eller ”Uppgift saknas”. Andel<strong>en</strong>sådana poster är 5 % för fältet TrafficEnvironm<strong>en</strong>t (bebyggelsetyp), 7 % förWeatherCondition (väderförhålland<strong>en</strong>), 36 % för Lighting (belysning), 26 % förPrimaryRoadA (huvudled väg A), 5 % för TypeOfRoadA (typ av väg), 28 % förTrafficLightA (trafiksignal) – om andel<strong>en</strong> beräknas <strong>en</strong>dast för poster med platstyp”Gatu-/Vägkorsning” blir d<strong>en</strong> 18 %.För TypeOfRoadA förekommer värdet ”Uppgift saknas” i 188 fall trots attRoadNameA innehåller ett r<strong>en</strong>t vägnummer.Fältet ToaOk anger om polis<strong>en</strong>s inrapporteringskli<strong>en</strong>t bedömts ge <strong>en</strong> korrektbestämning av olyckstyp. För 9 % av posterna är värdet ”Nej” och för 5 % är det”Okänt”. Det är d<strong>en</strong> person som gör inrapportering<strong>en</strong> som står för bedömning<strong>en</strong>.VTI notat 45-2005 11


4.4 TrafficElem<strong>en</strong>tsSe bilaga 5. Tabell<strong>en</strong> innehåller <strong>en</strong> post per trafikelem<strong>en</strong>t för varje polisrapporteradolycka.Fältet NoOfPass<strong>en</strong>gers anger antal passagerare inklusive förare. För 931 posterär värdet 0 och elem<strong>en</strong>ttyp<strong>en</strong> för dessa är ”Animal” (700 st.), ”MotorVehicle”(224 st.) eller ”Trailer” (7 st.). För <strong>for</strong>don är det problem med hur poliserna skaregistrera <strong>en</strong> olycka där det i skiss<strong>en</strong> ingår ett <strong>for</strong>don som alls inte påverkatolyckan. Vid beräkningar där olycks<strong>for</strong>don ingår bör dessa exkluderas.4.5 MotorvehicleSe bilaga 6. Tabell<strong>en</strong> innehåller <strong>en</strong> post per trafikelem<strong>en</strong>t av motor<strong>for</strong>donstyp förvarje polisrapporterad olycka.Fältet SubElem_type (underelem<strong>en</strong>ttyp) har för 380 poster värdet “Mopedklass 1”. Dessa <strong>for</strong>don återfinns alltså här och inte i tabell<strong>en</strong> BicycleMoped.Fält<strong>en</strong> VehicleDamage_LF – VehicleDamage_RR anger för 9 positioner av<strong>for</strong>donet (vänster fram – höger bak) om <strong>for</strong>donet är skadat. Summering av de9 fält<strong>en</strong> per <strong>for</strong>don visar att 26 % av dessa är oskadade. För personbil är andel<strong>en</strong>oskadade <strong>for</strong>don 24 %.4.6 BicycleMopedSe bilaga 8. Tabell<strong>en</strong> innehåller <strong>en</strong> post per trafikelem<strong>en</strong>t av typ cykel/moped förvarje polisrapporterad olycka.Fält<strong>en</strong> VehicleDamage_F – VehicleDamage_R anger för 3 positioner av<strong>for</strong>donet om <strong>for</strong>donet är skadat. Summering av de 3 fält<strong>en</strong> per <strong>for</strong>don visar att52 % av dessa är oskadade.4.7 PedestrianSe bilaga 11. Tabell<strong>en</strong> innehåller <strong>en</strong> post per fotgängare för varje polisrapporteradolycka.I tabell<strong>en</strong> finns 2 361 poster och för flera fält är andel<strong>en</strong> värd<strong>en</strong> “Okänt” eller“Uppgift saknas” hög. För fältet CrossRoad (korsade eller gick längs väg<strong>en</strong>) ärandel<strong>en</strong> 29 %, för fältet Intersection (korsade väg<strong>en</strong> före eller efter korsning) ärandel<strong>en</strong> 74 % och för fältet WalkWithTraffic (går med eller mot trafik<strong>en</strong>) är d<strong>en</strong>92 %. Kombination av ovanstå<strong>en</strong>de tre fält visar att för 691 poster (29,3 %) har dealla samtidigt något av värd<strong>en</strong>a “Okänt” eller “Uppgift saknas”.4.8 PersonSe bilaga 13. Tabell<strong>en</strong> innehåller <strong>en</strong> post per person knut<strong>en</strong> till något trafikelem<strong>en</strong>ti <strong>en</strong> polisrapporterad olycka. Observera exempelvis att det för <strong>en</strong> fotgängarefinns <strong>en</strong> post i tabell<strong>en</strong> Pedestrian och <strong>en</strong> post i tabell<strong>en</strong> Person.För 4 % (2 216 poster) av tabell<strong>en</strong>s 53 605 poster har fältet Age sitt defaultvärde,vilket innebär att uppgift om ålder vid olyckstillfället saknas.Uppgift saknas för 4 % (2 409 poster) av posterna beträffande fältet Nationality– nationalitet. För 2 196 poster saknas uppgift om både Age och Nationality.För fältet InjuryExt<strong>en</strong>t – skadegrad bedömd av polis<strong>en</strong> – har 8 % av posternavärdet ”Uppgift saknas”.12 VTI notat 45-2005


4.9 CircumstanceSe bilaga 14. Tabell<strong>en</strong> innehåller s.k. omständighetskoder som knyts till trafikelem<strong>en</strong>toch kan vara flera för varje trafikelem<strong>en</strong>t.Elem<strong>en</strong>tomständighet, fält CircumstanceCode, finns angivet för 87 % av de45 200 trafikelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Antalet olika omständigheter för ett trafikelem<strong>en</strong>t varierarmellan 1 och 4. I värdeförrådet ingår 10 olika koder och förutom 2 poster ”Stillastå<strong>en</strong>de/parkerat”för OtherVehicle är det <strong>en</strong>dast för MotorVehicle som andraelem<strong>en</strong>tomständigheter förekommer än de som handlar om alkolhol (”Misstänktalkoholpåverkan”, ”Ej misstänkt alkoholpåverk.” respektive ”Alkoholpåverkanokänd”).4.10 PersoninfoSe bilaga 17. Tabell<strong>en</strong> innehåller körkortsdata som hämtas från körkortsregistret iÖrebro.I tabell<strong>en</strong> förekommer 60 poster som två och två har id<strong>en</strong>tiskt innehåll i samtligafält. Sedan <strong>en</strong> post i varje par exkluderats återstår 29 316 poster som alla kanmatchas mot tabell Person, som innehåller polis<strong>en</strong>s uppgifter om personerinblandade (ev<strong>en</strong>tuellt oskadade) i olyckor. Alla poster i Personinfo avser förare(Driver i Person), utom 97 som gäller passagerare (Pass<strong>en</strong>ger i Person).Trafikelem<strong>en</strong>tet är MotorVehicle i samtliga fall utom för tre förare där det ärTrailer (PrimaryElemtype i TrafficElem<strong>en</strong>ts).4.11 VehicleInfoSe bilaga 18. Tabell<strong>en</strong> innehåller <strong>for</strong>donsdata från C<strong>en</strong>trala Bilregistret i Örebro.Tolv av tabell<strong>en</strong>s poster är dubbletter – det är sex poster som vardera förekommertvå gånger. Sedan <strong>en</strong> post i varje dubblettpar exkluderats återstår 29 012poster. Alla poster kan matchas mot MotorVehicle, ing<strong>en</strong> mot OtherVehicle. Förpersonbil och lätt och tung lastbil finns poster i tabell<strong>en</strong> för över 80 % av deolycksinblandade <strong>for</strong>don<strong>en</strong> i tabell MotorVehicle – för buss är motsvarandeträffproc<strong>en</strong>t 72,8.4.12 Accid<strong>en</strong>tI tabell<strong>en</strong> Accid<strong>en</strong>t finns 12 olika olycksnummer (Accid<strong>en</strong>t_nr) som kopplas motvardera två olika polisrapporter, dvs. poster med rapportinstans (Instance) P itabell<strong>en</strong> Report. Tabell 2 visar valda fält för de aktuella dublettposterna. I <strong>en</strong>s<strong>en</strong>are dump, daterad 2004-08-12, har <strong>en</strong> av de 12 dubbletterna tagits bort medanresterande 11 <strong>for</strong>tfarande ligger kvar i databas<strong>en</strong>. En förnyad kontroll mot dump2005-01-17 visar att 3 polisdubbletter finns kvar.VTI notat 45-2005 13


Tabell 2 Polisrapporter som två och två kopplats till samma olycksnummer.Accid<strong>en</strong>t Report PoliceReportNyckel accid<strong>en</strong>t_nr Q Instance acc_date x_coord y_coord DiaryNrTypeOfAccid<strong>en</strong>t7953708995 92727 100 P 2003-01-03 16:55 6407588 1284508 TL-00253/03 V67953709073 92727 100 P 2003-01-03 16:55 6407578 1284458 T2-00358/03 U18753700952 102412 100 P 2003-04-01 16:00 7023473 1646182 T-01393/03 F68753700953 102412 100 P 2003-04-01 16:05 7024042 1646199 T-01394/03 U17953710013 106163 71 P 2003-05-21 16:25 6414014 1276296 TL-07390/03 K414507310065 106163 71 P 2003-05-21 16:48 6414873 1276332 TL-07640/03 U16653714694 106524 0 P 2003-05-20 09:55 6603610 1619216 T-19816/03 S26653714695 106524 0 P 2003-05-17 14:55 6601272 1620132 T-19682/03 U18953802607 108704 100 P 2003-06-25 11:30 7087040 1720527 TAC-02874/03 C68953802644 108704 100 P 2003-07-21 19:00 7087514 1718854 TAC-03243/03 C06653715139 108794 99 P 2003-06-13 18:15 6580632 1628501 T-23632/03 U16653715141 108794 99 P 2003-06-13 18:20 6581455 1627738 T-23518/03 U17853701552 113945 96 P 2003-04-04 20:35 6355817 1283506 T-01554/03 S014407301046 113945 96 P 2003-04-04 20:35 6356248 1283546 T-01554/03 S27853701281 120752 79 P 2003-10-14 15:50 6286282 1320195 T-05239/03 V07853701282 120752 79 P 2003-10-14 15:57 6286528 1319986 T-05240/03 C66653716431 121258 95 P 2003-10-10 18:40 6571951 1617037 T-39836/03 U16653716432 121258 95 P 2003-10-10 19:33 6571259 1616185 T-39722/03 U18453701005 123587 72 P 2003-11-04 07:20 6611199 1542352 T-06666/03 C68453701078 123587 72 P 2003-11-04 07:20 6611789 1541890 T-06519/03 C08453701271 137594 97 P 2004-04-14 11:43 6607307 1546006 T-02157/04 S28453701311 137594 97 P 2004-04-14 11:43 6607300 1546004 T-02157/04 S17754403149 140790 99 P 2003-07-28 14:53 6212107 1311263 TNV-03386/03 M17754403150 140790 99 P 2003-07-28 14:51 6211952 1311257 TNV-03383/03 M1Alla poster i de olika STRADA-tabellerna som hör till dessa 12 olyckor(accid<strong>en</strong>t_nr) har exkluderats vid alla jämförelser och analyser.Q-värde för matchade posterI tabell<strong>en</strong> Accid<strong>en</strong>t finns ett fält Q med värdemängd<strong>en</strong> 0–100. Q är ett kvalitetsmåttpå matchning<strong>en</strong> mellan olika sjukvårds- och polisrapporter, dvs. ett mått påsannolikhet<strong>en</strong> att rapporterna avser samma olycka. Matchning<strong>en</strong> görs utifrånuppgifter om position, tid och person – <strong>en</strong>dast vid Q-värd<strong>en</strong> från 70 och uppåtbedöms rapporterna höra till samma olycka. 3 Observera att det <strong>en</strong>dast finns <strong>en</strong>polisrapport till varje olycka (med tillfälliga undantag redovisade ovan), m<strong>en</strong> attsjukvårdsrapporterna (poster i HospitalReport) som avser personer kan vara flera.För varje skadad person rapporterad av sjukvård<strong>en</strong> finns <strong>en</strong> post i tabell<strong>en</strong>HospitalReport.I d<strong>en</strong> studerade dump<strong>en</strong> finns några olyckor där matchade polis- och sjukvårdsrapporterhar olika Q-värd<strong>en</strong>, se tabell 3. Ev<strong>en</strong>tuellt beror detta på att uttagetgjorts ur ett levande register och att <strong>en</strong> uppdatering av Q-värd<strong>en</strong>a var på gång.Dock är Q-värd<strong>en</strong>a oförändrade i dump<strong>en</strong> från 2005-01-17 och inga poster hartagits bort eller tillkommit för aktuella accid<strong>en</strong>t_nr.3 AerotechTelub, STRADA, SRS Matchning, ADA132A.14 VTI notat 45-2005


Tabell 3 Polis- och sjukvårdsrapporter kopplade till sammaaccid<strong>en</strong>t_nr m<strong>en</strong> med olika Q-värd<strong>en</strong>.Ext<strong>en</strong>dedReport_id report_id accid<strong>en</strong>t_nr Q Instance79 537 11 151 99 124 0 P82 538 1 194 99 124 92 S79 537 9813 103 893 0 P145 074 35 998 103893 100 S82 539 373 106233 79 S82 539 442 106 233 0 S84 537 1 046 119 373 0 P84 539 4 872 119 373 100 S84 539 4 873 119 373 100 S77 546 1 684 128 094 0 P77 539 6 759 128 094 98 SPosterna i d<strong>en</strong> studerade dump<strong>en</strong> hör till 43 470 olika olyckor (accid<strong>en</strong>t_nr). Avdessa exkluderas de 12 dubbletterna i tabell 2. Resterande 43 458 olyckor har Q-värd<strong>en</strong> för polis- respektive sjukvård <strong>en</strong>ligt tabell 4 som också visar huruvidapolis- och/eller sjukvårdsrapport finns för olyckan. Rapporterna från polis respektivesjukvård har matchats så att de förts till samma olycksnummer för 4 419olyckor, m<strong>en</strong> av dessa uppfyller 5 inte villkoret Q≥70. Dessutom finns 16 olyckormed Q≥70 trots att matchad rapport från sjukvård<strong>en</strong> saknas. I d<strong>en</strong> <strong>for</strong>tsatta redovisning<strong>en</strong>har de 4 419 olyckorna hanterats som matchade. Det gäller exempelvistabeller där uppgifter från polis eller sjukvård studeras uppdelat på om olyckan ärkänd av d<strong>en</strong> andra instans<strong>en</strong> eller ej.Tabell 4 Antal olyckor efter rapporterande instans och Q-värd<strong>en</strong>.Antal olyckorMedpolisrapportMedsjukvårdsrapportQpolisQsjukvård4 414 Ja Ja ≥70 ≥704 Ja Ja


10090807060Ack%5040302010070 75 80 85 90 95 100Figur 1 Fördelning efter Q-värde av de 4 414 olyckor som kan matchas mellanpolis och sjukvård och där Q>0.Äv<strong>en</strong> tabell 5 baseras på poster där Q>0, dvs. exklusive 1 post från Skåne, 3 frånVästra Götalands och 1 från Västmanlands län där Q=0.Tabell 5 Länsvisa Q-värd<strong>en</strong> för olyckor som kan matchas mellan polis ochsjukvård.Län Antal av Q Min av Q Max av Q Medel av Q1 Stockholm 171 70 100 92,63 Uppsala 3 76 92 86,74 Södemanlands 2 92 92 925 Östergötlands 3 87 92 90,36 Jönköpings 2 92 92 927 Kronobergs 2 85 92 88,58 Kalmar 109 73 100 96,410 Blekinge 84 79 100 96,312 Skåne 1 779 70 100 97,313 Hallands 231 70 100 96,914 Västra Götalands 770 70 100 96,417 Värmlands 245 72 100 96,919 Västmanlands 336 75 100 97,121 Gävleborgs 2 92 92 9222 Västernorrlands 224 73 100 96,623 Jämtlands 103 70 100 96,324 Västerbott<strong>en</strong>s 211 75 100 97,125 Norrbott<strong>en</strong>s 137 72 100 97,4Totalt Hela riket 4 414 70 100 96,8Q16 VTI notat 45-2005


5 Matchade rapporterAv de 24 958 polisrapporterna i tabell PoliceReport matchas 4 4 419 eller 17,7 %mot sjukvårdsrapporter i HospitalReport – 18,6 % år 2003 och 15,0 % år 2004(1/1–15/6). För 12 län är det <strong>en</strong> minskning, för 6 län <strong>en</strong> ökning och resterande3 län har inga kopplade rapporter något år (Gotland, Örebro och Dalarna). Av 290kommuner uppvisar 123 <strong>en</strong> minskning och 53 <strong>en</strong> ökning av andel<strong>en</strong> sjukvårdskoppladepolisrapporter. Resterande 112 kommuner har 0 kopplingar både 2003och 2004 (för 6 av dessa finns inga polisrapporter år 2004 och således inget attkoppla). Högst andel matchade polisrapporter bland län<strong>en</strong> har Skåne med 49,4 %år 2003 och bland kommunerna Kristianstad med andel 67,5 % år 2003 (114 av169) och Trelleborg med andel 74,1 % år 2004 (20 av 27).Tabell 6 Antal polisrapporter länsvis år 2003 och 2004 samt andel som matchatsmot sjukvårdsrapporter.LänRapporter2003Rapporter2004Andel matchade2003 2004 totalt1 Stockholm 3 738 1 394 4,0 1,6 3,33 Uppsala 558 199 0,4 0,5 0,44 Södemanlands 548 92 0,4 0,0 0,35 Östergötlands 915 315 0,2 0,3 0,26 Jönköpings 614 137 0,3 0,0 0,37 Kronobergs 452 133 0,2 0,8 0,38 Kalmar 446 125 20,0 16,0 19,19 Gotlands 104 34 0,0 0,0 0,010 Blekinge 225 61 27,6 36,1 29,412 Skåne 2 774 962 49,4 42,7 47,613 Hallands 574 221 30,7 24,9 29,114 Västra Götalands 3 215 1 206 19,7 11,7 17,517 Värmlands 499 206 38,3 26,2 34,818 Örebro 499 127 0,0 0,0 0,019 Västmanlands 650 254 39,8 30,7 37,320 Dalarnas 564 147 0,0 0,0 0,021 Gävleborgs 387 144 0,3 0,7 0,422 Västernorrlands 571 200 31,0 23,5 29,123 Jämtlands 250 107 28,4 29,9 28,924 Västerbott<strong>en</strong>s 541 181 30,7 24,9 29,225 Norrbott<strong>en</strong>s 438 151 24,4 19,9 23,3Hela riket 18 562 6 396 18,6 15,0 17,7Län<strong>en</strong> Kalmar(H8), Skåne(M12), Värmland(S17), Västmanland(U19), Västernorrland(Y22)och Jämtland(Z23) är särskilt intressanta att studera. För dessa harmålsättning<strong>en</strong> nåtts att få alla akutsjukhus att rapportera till STRADA 5 . De gerdärför <strong>en</strong> bild av vilk<strong>en</strong> täckning som kan förväntas på nationell nivå om alla4 Matchning<strong>en</strong> innebär att det finns minst <strong>en</strong> sjukvårdsrapport som kopplats till d<strong>en</strong> polisrapporteradeolyckan.5 Inom Vägverkets STRADA-projekt finns <strong>en</strong> lista över alla akutsjukhus med uppgift om huruvidade rapporterar till STRADA samt i förekommande fall när rapportering<strong>en</strong> startade. För län<strong>en</strong> H,M, S, U, Y och Z har alla akutsjukhus rapporterat med start s<strong>en</strong>ast 2003-01.VTI notat 45-2005 17


akutsjukhus ansluts till STRADA. Bland dessa ligger Skåne, Västmanland ochVärmland i topp när det gäller att återfinna polisrapporterade olyckor bland sjukvårdsrapporterna,medan det finns län där alla akutsjukhus inte rapporterar m<strong>en</strong>som ändå har <strong>en</strong> högre matchningsproc<strong>en</strong>t än Västernorrlands, Jämtlands ochKalmar län.Matchning<strong>en</strong> kan äv<strong>en</strong> studeras med utgångspunkt från sjukvårdsrapporterna.Om sjukvård<strong>en</strong> anger olyckstyp<strong>en</strong> G0 ”Gå<strong>en</strong>de singel (Fallolycka)” eller om uppgiftom olyckstyp saknas (fältet ATC i HospitalReport är tomt) görs i STRADAsystemetinget försök till matchning mot polisrapport eller annan sjukvårdsrapport.I det studerade uttaget finns 5 594 sådana poster. Resterande sjukvårdsrapporterkan kopplas till polisrapporterade olyckor i 31,7 % av fall<strong>en</strong> (6 813 av21 495). Uppdelat på län utfaller matchning<strong>en</strong> <strong>en</strong>ligt tabell 7. Tabell<strong>en</strong>s två förstakolumner efter län behandlar de sjukvårdsrapporter där matchningsförsök görs.Mittkolumn<strong>en</strong> anger alla olyckor kända av sjukvård<strong>en</strong>, nästa kolumn desjukvårdsolyckor där matchningsförsök görs och i sista kolumn<strong>en</strong> hurmatchning<strong>en</strong> av dessa olyckor utfallit. Oavsett län ska polis<strong>en</strong>s rapportering omfattaalla trafikolyckor – d<strong>en</strong> sista kolumn<strong>en</strong> visar att sjukvård<strong>en</strong> känner till mångaolyckor som polis<strong>en</strong> inte rapporterat, <strong>en</strong> iakttagelse som gäller äv<strong>en</strong> om <strong>en</strong> del avsjukvård<strong>en</strong>s olyckor inte inträffar i trafikmiljö (total 5,5 % av sjukvårdsrapporterna).18 VTI notat 45-2005


Tabell 7 Antal sjukvårdsrapporter (exkl. olyckstyp G0 och tomt) samt andel avdessa som gäller olyckor som matchats mot polis<strong>en</strong>s data. Motsvarande uppgifterför olyckor rapporterade av sjukvård<strong>en</strong>.LänAntalsjukvårdsrapporterAndel sjukvårdsrapporterförolyckor matchademot polisrapporteradeolyckorAntalolyckor <strong>en</strong>l.sjukvård<strong>en</strong>(alla olyckor)Antalolyckor <strong>en</strong>l.sjukvård<strong>en</strong>exklATC=G0Andelolyckor(exkl.ATC=G0)kända avpolis0 601 9,7 807 587 7,51 633 33,3 675 522 31,43 19 15,8 20 19 15,84 9 33,3 9 8 25,05 13 38,5 11 11 27,36 7 28,6 9 7 28,67 20 20,0 23 17 17,68 678 20,4 769 595 18,510 426 27,0 415 345 24,312 8 929 31,4 8 984 7 105 24,813 863 41,9 804 681 33,914 2 699 41,2 2 980 2 221 34,717 1 425 29,3 1 439 1 072 22,918 10 0,0 12 10 0,019 1 463 34,8 1 399 1 152 29,320 15 0,0 15 14 0,021 7 28,6 7 7 28,622 1 022 31,7 1 257 843 26,523 572 25,0 650 466 21,024 1 241 29,3 1 546 969 20,825 810 29,6 1 046 642 21,398 33 0,0 42 33 0,0Totalt 21 495 31,7 22 919 17 326 25,5De sjukvårdsrapporter som hör till olyckor som inte har matchats mot de polisrapporteradeolyckorna har i nedanstå<strong>en</strong>de tabell undersökts med avse<strong>en</strong>de på detvå variablerna Placetype och InTraffic (sjukvårdsrapporter med olyckstyp G0eller blank har exkluderats). Flertalet sjukvårdsrapporter gäller olyckor somborde/torde ha rapporterats av polis<strong>en</strong>.VTI notat 45-2005 19


Tabell 8 Antal sjukvårdsrapporter (exkl. olyckstyp G0 och blank) som intematchats mot polisrapporterade olyckor, dels totalt för riket, dels för län H, M, S,U, Y och Z.riketLän H–ZPlacetypeInTraffic0 = nej 1 = ja 0 = nej 1 = jaOkänd 736 194Gatu-/Vägsträcka 8 510 5 795Gatu-/Vägkorsning 2 234 1 513I Cirkulationsplats/Rondell 367 295Gång- och Cykelbana (-väg) 1 915 1 397Gångbana/Trottoar 220 181Buss- Spåvagnshållplats 91 44Banvall 13 11Park 32 26Torg 25 20Parkeringshus 7 4Separat P-plats 195 140B<strong>en</strong>sinstation 14 9Industriområde 2 1Hamnområde 16 5Tomt/Gård/Enskilt område 212 62Skolgård 35 21Idrottsplats 15 9Skogsstig 39 26Kyrkogård 4 3Totalt 596 14 086 326 9 430En bild av matchning<strong>en</strong> mellan polis- och sjukvårdsrapporter ges i figur 2 ochfigur 3. Cirklar och segm<strong>en</strong>t är approximativt proportionella mot olycksantal<strong>en</strong>och det framgår att många olyckor <strong>en</strong>dast rapporterats av anting<strong>en</strong> polis eller sjukvård.D<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>samma del<strong>en</strong> blir givetvis större för de totalrapporterande län<strong>en</strong>,sett som andel av de polisrapporterade olyckorna.20 VTI notat 45-2005


I tabell 9 redovisas alla de personer som polis respektive sjukvård rapporterat förde gem<strong>en</strong>samt kända 4 419 olyckorna. Här ställs inget krav på personmatchning –alla polisrapporterade personer tas med äv<strong>en</strong> om de inte kan id<strong>en</strong>tifieras isjukvård<strong>en</strong>s data och vice versa. Enligt polis<strong>en</strong> har totalt 7 495 personer dödatseller skadats i de aktuella olyckorna, 2 529 är oskadade och för 323 är skadeföljd<strong>en</strong>okänd. Sjukvård<strong>en</strong> har kännedom om 6 813 personer av vilka 163 klassatssom ”död vid ankomst” (fält care) eller som död i någon av kategorierna ”annanorsak”, ”pga. olyckan” eller ”osäkert” (fält dead) – redovisas i kolumn 999. Dessadödade utgör tillsammans med kategorin ISS>0 5 483 personer som kan jämförasmed polis<strong>en</strong>s 7 495. Injury Severity Score ISS beräknas utifrån AIS för de tresvårast skadade kroppsdelarna. AIS antar värd<strong>en</strong>a 1–6 och kvadratsumman för detre ger ISS, dock sätts ISS till 75 om AIS=6 förekommer. De angivna ISSgränsernahar i annat sammanhang 6 använts för klassificering i DAS(Diagnosticerad Allvarligt Skadad) och DMAS (Diagnosticerad Mycket AllvarligtSkadad).AIS kan anta följande värd<strong>en</strong>.1 Lätt skada 4 Svår skada (livshotande m<strong>en</strong> med troligöverlevnad)2 Moderat 5 Kritisk skada (överlevnad osäker)skada3 Allvarlig 6 Dödlig skada utan känd terapiskada9 Okänd skada6 Olycksrapport Skåne 2002, Vägverket, Region Skåne, publikationsnummer 2003:85 ISSN 140 1-9612.22 VTI notat 45-2005


Tabell 9 Antal personer rapporterade av polis respektive sjukvård för de 4 419gem<strong>en</strong>samt kända olyckorna. (Kolumn<strong>en</strong> >15 är <strong>en</strong> del av >8.)Län Polis<strong>en</strong> Sjukvård<strong>en</strong>, ISSD SS LS OS US Tot 0 1–8 >8 >15 999 Tot0 32 132 15 5 6 1851 2 79 327 125 1 534 18 124 1 0 1 1443 2 4 2 1 1 10 3 1 0 0 44 4 4 2 1 0 0 35 7 2 9 1 4 0 0 0 56 5 5 2 0 0 0 27 1 1 2 2 2 0 0 0 48 7 39 122 59 6 233 20 92 16 5 6 13410 1 32 99 44 3 179 17 82 13 2 1 11312 54 391 2 473 1 142 185 4 245 577 2 011 174 42 37 2 79913 11 49 326 151 6 543 64 256 28 7 11 35914 70 151 1 028 420 234 1 903 84 852 82 34 67 1 08517 17 85 356 112 39 609 138 239 18 5 18 41319 15 80 452 222 25 794 169 314 16 5 5 50420 1 2 1 0 0 421 2 5 1 8 2 0 0 0 222 4 148 251 120 14 537 107 177 20 8 2 30623 7 23 170 54 254 18 113 16 6 0 14724 11 77 284 120 14 506 48 277 29 10 6 36025 3 58 160 11 84 316 34 165 38 20 3 240Totalt 204 1 219 6 072 2 529 667 1 0691 1 330 4 851 469 149 163 6 813Län H–Z 104 766 3 824 1 655 323 6 672 1 029 2 946 260 71 68 4 303Vid kontroll av hur många personer – rapporterade av polis<strong>en</strong> respektivesjukvård<strong>en</strong> – i de 4 419 olyckorna som kan matchas mot varandra, visar det sig attpolis<strong>en</strong> inte rapporterat några personer för <strong>en</strong> av dessa olyckor, dvs. det saknasposter i tabell<strong>en</strong> Person. Vidare att 103 olyckor matchats mellan polis ochsjukvård trots att inga individdata kopplats ihop (olyckorna saknar poster iHospitalReport respektive Person med sammanfallande Refnr). Bland dessa 103olyckor finns 17 med totalt 21 personer där sjukvård<strong>en</strong>s och polis<strong>en</strong>s uppgifter omkön och ålder sammanfaller. Trots detta har personerna inte tilldelats sammaRefnr.5.1 Ej matchade rapporterAlla polis- och sjukvårdsrapporter, som inte ingår bland de 4419 matchade,undersöks närmare. Utgångspunkt<strong>en</strong> är att <strong>en</strong> olycka kan vara känd av bådainstanserna, äv<strong>en</strong> om matchningsalgoritm<strong>en</strong> i STRADA inte resulterat i ett Q-värde på minst 70. För att id<strong>en</strong>tifiera intressanta kandidater bildas nyckeln"länkommun-år-månad-dag”. De olyckor där det <strong>en</strong>dast finns <strong>en</strong> post för ett visstvärde på nyckeln väljs från polis och sjukvård, sedan undersöks om äv<strong>en</strong> d<strong>en</strong>andra part<strong>en</strong> har <strong>en</strong> post för samma värde på nyckeln. Bland sjukvårdsrapporternaexkluderas de där olyckstyp<strong>en</strong> är G0 ”Gå<strong>en</strong>de singel (Fallolycka)” eller blank,eftersom dessa undantas vid matchning<strong>en</strong> i STRADA. Totalt hittas 1 106 unikavärd<strong>en</strong> länkommun-år-månad-dag där såväl polis som sjukvård rapporterat <strong>en</strong> ochVTI notat 45-2005 23


<strong>en</strong>dast <strong>en</strong> olycka och där rapporterna ej tilldelats ett gem<strong>en</strong>samt olycksnummer iSTRADA. Kravet att rapporterna ska gälla samma olycksdatum exkluderar de falldär d<strong>en</strong> <strong>en</strong>a part<strong>en</strong> tidsbestämt olyckan till s<strong>en</strong> kväll, medan d<strong>en</strong> andra part<strong>en</strong>placerat d<strong>en</strong> strax efter midnatt.Som underlag för <strong>en</strong> mer ingå<strong>en</strong>de jämförelse av in<strong>for</strong>mation<strong>en</strong> från polisrespektive sjukvård används koordinatuppgifter (x, y), olyckstidpunkt, olycksbeskrivningi klar<strong>text</strong>, platsbeskrivning, vägnamn/-nummer, trafikantkategori, ålderoch kön samt olyckans svårhetsgrad. Från sjukvård<strong>en</strong> finns ju <strong>en</strong>dast <strong>en</strong> personvars ålder och kön kontrolleras mot de personer polis<strong>en</strong> knutit till olyckan. Förvarje par görs <strong>en</strong> bedömning som kodas med ett värde 0, 0,1, 0,5, 0,75 eller 1 där0 innebär att det inte är fråga om samma olycka medan 1 står för att det (nästan)säkert är samma olycka som rapporterats av polis och sjukvård. De tremellanliggande värd<strong>en</strong>a står för stigande sannolikhet, där 0,1 kan tolkas som attdet inte kan uteslutas att det är samma olycka. Nedan återges några poster medgjord bedömning. Äv<strong>en</strong> uppgift<strong>en</strong> om trafikantkategori har kontrollerats så att avsjukvård<strong>en</strong> uppgiv<strong>en</strong> kategori återfinns i polis<strong>en</strong>s rapportering för olyckan.Exempelvis kan d<strong>en</strong> skadade person<strong>en</strong> i sjukvårdsmaterialet vara <strong>en</strong> mopedist som<strong>en</strong>ligt olycksbeskrivning<strong>en</strong> körts på av <strong>en</strong> personbil, uppgifter som ska stämmamed polis<strong>en</strong>s data. Tidsdiffer<strong>en</strong>s<strong>en</strong> är positiv om sjukvård<strong>en</strong> uppgett <strong>en</strong> s<strong>en</strong>aretidpunkt än polis<strong>en</strong>, annars negativ. I dokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> 7 för polis<strong>en</strong>s programvaraanges tillåtna intervall för de olika parametrarna i matchningsfunktion<strong>en</strong>. Förpersonnummer krävs exakt match, för olyckstidpunkt tillåts <strong>en</strong> differ<strong>en</strong>s på2 timmar och position får avvika med högst 1 000 meter. Om personnummer inteöver<strong>en</strong>sstämmer görs matchning<strong>en</strong> baserat på de andra parametrarna.Klass Avst[m] Tidsdiff [min] ålder kön1 1 961 -2 84 1Instans Olycksbeskrivning Platsbeskrivning VägSjukvård Blev skymd av sol<strong>en</strong> och körde in i <strong>en</strong> väg 626.4 km från OkäntPolislastareLv 665 ca 1 900 m väster korsning<strong>en</strong>Rv 23-Lv 665. Te 1 har framförts på lv665 ostlig riktning. förar<strong>en</strong> har ejobserverat ett framförvarandemotorredskap klass 2 utan kört påbakifrån. Ev. lågt stå<strong>en</strong>de sol kan havarit orsak till olyckan då bilförar<strong>en</strong>kan ha blivit bländad.Högsby mot Fågel<strong>for</strong>s665 665(Anmärkning: det är väg 665 som går mellan Högsby och Fågel<strong>for</strong>s)Klass Avst[m] Tidsdiff [min] ålder kön0,75 2 033 12 68 1Instans Olycksbeskrivning Platsbeskrivning VägSjukvårdPolisStopp i båda filerna på motorväg<strong>en</strong>.Jag stod stilla när jag blev påkörd avbakom kommande <strong>for</strong>don.Trel 1 uppfattar inte att trel 2 saktatned sin hastighet pga. trafikstockning.Trel 1 kan inte undvika att köra på trel2 baktill.E 6 500 meter frånLund – FlädieTrafikplats.6 6207 Användarhandledning för Polis<strong>en</strong>s programvara för rapportering av trafikolyckor, datum2004-03-3024 VTI notat 45-2005


Klass Avst[m] Tidsdiff [min] ålder kön0,5 2 813 30 83 1Instans Olycksbeskrivning Platsbeskrivning VägSjukvård Påkörd efter kurv i uppförsbacke Runnsjön Torsby OkäntPolisVäg snöbemängd, spårig, isig.Långsträckt högerkurva, nerförberg.TE 1 har rullat nedför bergetmed växeln i friläge.Te 1 vari över imötande körfält m<strong>en</strong> bromsats upp avsnökanter. TE2 har hållit sin högrakant. Vägbredd 4m.Enskild vägEnskildvägKlass Avst[m] Tidsdiff [min] ålder kön0,1 3 380 -5 49 1Instans Olycksbeskrivning Platsbeskrivning VägSjukvårdPolisFått sladd på väg<strong>en</strong> mot mitträcket.Först gått in i räcket sedan av väg<strong>en</strong>in i <strong>en</strong> bergvägg. Hastighet ca:100 km/h. Bil<strong>en</strong> liggande på taket,själv tagit sig ur bil<strong>en</strong>.Te1 har sladdat av väg<strong>en</strong>, mycket haltväglag,slagit runt och blivit liggandepå taket.Berge, norr omÄlandsbro, Härnösand.E 4,Överdal,Härnösand 4D<strong>en</strong> av sjukvård<strong>en</strong> rapporterade 49-årige mann<strong>en</strong> återfinns inte i polis<strong>en</strong>srapportering.Klass Avst[m] Tidsdiff [min] ålder kön0 2 587 -10 38 1Instans Olycksbeskrivning Platsbeskrivning VägSjukvårdPolisKörde i 90 km/h, mötte <strong>en</strong>timmerbil, observerade att d<strong>en</strong>höll på att tappa <strong>en</strong> stock Åkeblinkade för att göra chaufför<strong>en</strong>uppmärksam på detta m<strong>en</strong>stock<strong>en</strong> han lossna som till vissdel träffade bil<strong>en</strong> trots att Åkeförsökte bromsa och gira .Te 1 körde på <strong>en</strong> över 1 m långstock som låg på vägbanan ochtroligsvis ramlat av <strong>en</strong> timmerbil,E:an 3 km söder omDockstaE 4, Kustladan,DockstaÄv<strong>en</strong> om både polis<strong>en</strong> och sjukvård<strong>en</strong> rapporterar <strong>en</strong> 38-årig man för olyckan ochplatsbeskrivningarna över<strong>en</strong>sstämmer, framgår det av olycksbeskrivningarna attdet inte är samma olycka. Trolig<strong>en</strong> är det stockar från samma timmerbil, m<strong>en</strong> detär olika personbilar som kört på dem.Vid d<strong>en</strong> mer detaljerade granskning<strong>en</strong> (se bilaga 19) bedöms 374 av 1 106studerade olyckor med stor säkerhet vara kända av både polis och sjukvård, utanatt detta lett till matchning i STRADA. Om äv<strong>en</strong> de lite mer osäkra fall<strong>en</strong> (klass0,75) räknas med ökar matchningspot<strong>en</strong>tial<strong>en</strong> till 50 proc<strong>en</strong>t. Det finns iSTRADA-databas<strong>en</strong> mer in<strong>for</strong>mation än vad som nyttjas av nuvarandematchningsalgoritm och som skulle kunna öka andel<strong>en</strong> matchade olyckor. Att gåtill väga på det sätt som redovisas här är tidsödande, m<strong>en</strong> kanske ändå möjligt omdet görs löpande. Framförallt har granskning av uppgivna olycksplatser mot kartor(Vägverkets Vägin<strong>for</strong>mation för de olika län<strong>en</strong> och Motormänn<strong>en</strong>s Sverigesvägatlas samt i vissa fall äv<strong>en</strong> Gula Sidorna på Internet) tagit avsevärd tid.444VTI notat 45-2005 25


Stor koordinatavvikelse torde ofta leda till att rapporter inte matchas trots att detrolig<strong>en</strong> rör samma olycka. I tabell 10, där resultatet av kontroll<strong>en</strong> redovisas, ingår<strong>en</strong> avståndsklassificering, där d<strong>en</strong> högsta klass<strong>en</strong> fångar de fall där det från d<strong>en</strong><strong>en</strong>a part<strong>en</strong> saknas koordinatuppgifter. Minsta avståndet i högsta klass<strong>en</strong> är 6 220km. För 906 av de 1 106 par<strong>en</strong> är avståndet större än 1 414 meter vilket medför attpositionsfaktorn Q a blir negativ. Enligt uppgift från Vägverket matchas interapporter om avståndet överstiger 1 000 meter. Hur avståndet ska behandlas vidmatchning är föremål för översyn.Tabell 10 Fall där polis<strong>en</strong>s och sjukvård<strong>en</strong>s uppgifter möjlig<strong>en</strong> avser sammaolycka. Avståndsklasserna är disjunkta.Avstånd Klassning % av Totalti meter 0 0.1 0.5 0.75 1 Totalt 1 1+0.75 0< 100 2 33 35 94,3 94,3 0< 500 8 1 4 10 12 35 34,3 62,9 22,9< 1 000 13 1 3 8 11 36 30,6 52,8 36,1< 2 000 41 9 8 24 145 227 63,9 74,4 18,1< 5 000 101 15 23 84 134 357 37,5 61,1 28,3< 120 000 223 22 20 55 36 356 10,1 25,6 62,6≥ 120 000 52 2 3 3 60 5 10,0 86,7Totalt 438 50 60 184 374 1 106 33,8 50,5 39,6Tabell 11 Klassificering av de 1 106 fall där polis- och sjukvårdsdata möjlig<strong>en</strong>avser samma olycka efter avstånd mellan uppgivna olyckspunkter respektiveskillnad (sjukvård–polis) mellan olyckstidpunkterna.Klass (Alla) Godkända: 88Antal av KlassTidsdiff [min]Avst [m]


Tabell 12 Klassificering av de 374 fall där polis- och sjukvårdsdata bedömts medsäkerhet avser samma olycka efter avstånd mellan uppgivna olyckspunkterrespektive skillnad (sjukvård–polis) mellan olyckstidpunkterna.Klass 1 Godkända: 55Antal av KlassTidsdiff [min]Avst [m]


Tabell 14 visar hur många av sjukvård<strong>en</strong>s rapporter som gäller olyckor sompolis<strong>en</strong> rapporterat. Härvid har sjukvårdsrapporter med typ<strong>en</strong> G0 eller blankexkluderats, eftersom matchning ej görs för dessa. För flera olyckstyper är antaletrapporter lågt, m<strong>en</strong> bland dem där det finns ett betydande antal visar tabell<strong>en</strong> attmatchningsandel<strong>en</strong> är högst för korsandeolyckor med ca 61 %. Äv<strong>en</strong> olyckstypernafotgängare respektive cykel/moped i kollision med motor<strong>for</strong>don samtavsvängsolycka och mötesolycka har matchningsandelar över 50 %. Det framgårockså att ing<strong>en</strong> rapport där olyckstyp<strong>en</strong> är cykel singel eller moped singel harmatchats, medan matchningsandel<strong>en</strong> för de 6 olika kombinationerna av gå<strong>en</strong>de/cykel/mopedvarierar från 9 till 57 %.Tabell 14 Olyckstypsfördelning<strong>en</strong> för sjukvårdsrapporter för de olyckor polis<strong>en</strong>känner till respektive inte känner till (förutom G0 och blank 5594 rapporter).Andel avSjukvård<strong>en</strong>s olyckstyptotalmatchMatchad EjmatchadAndelmatchadeEjATC TypeOfAccid<strong>en</strong>tA Avsvängningsolycka 339 324 51,1 5,0 2,2Cykel/Moped i kollisionC med motor<strong>for</strong>don 743 631 54,1 10,9 4,3Fotgängarolycka i koll. medF motor<strong>for</strong>don 375 275 57,7 5,5 1,9G0 Gå<strong>en</strong>de singel (Fallolycka)G1 Cykel singel 0 3 910 0 0,0 26,6G2 Moped singel 0 836 0 0,0 5,7G3 Cykel – Gå<strong>en</strong>de 12 79 13,2 0,2 0,5G4 Cykel – Cykel 36 362 9,0 0,5 2,5G5 Cykel – Moped 43 48 47,3 0,6 0,3G6 Moped – Gå<strong>en</strong>de 24 18 57,1 0,4 0,1G7 Moped – Moped 27 74 26,7 0,4 0,5G8 Gå<strong>en</strong>de – Gå<strong>en</strong>de 1 7 12,5 0,0 0,0J0 Spår<strong>for</strong>don – Övrigt 1 11 8,3 0,0 0,1J1 Spårvagn singel 1 8 11,1 0,0 0,1J2 Spårvagn – Spårvagn 1 0 100 0,0 0,0J3 Spårvagn – Gå<strong>en</strong>de 14 4 77,8 0,2 0,0J4 Spårvagn – Cykel/Moped 5 0 100 0,1 0,0J5 Spårvagn – Motor<strong>for</strong>don 38 13 74,5 0,6 0,1J6 Tåg – Gå<strong>en</strong>de 0 2 0 0,0 0,0J8 Tåg – Motor<strong>for</strong>don 3 4 42,9 0,0 0,0K Korsandeolycka 1 322 834 61,3 19,4 5,7M Mötesolycka 470 451 51,0 6,9 3,1O Omkörningsolycka 97 116 45,5 1,4 0,8S Singelolycka 1 338 3 285 28,9 19,6 22,4U Upphinnandeolycka 1 558 2 479 38,6 22,9 16,9V Övrigt/Okänt 57 76 42,9 0,8 0,5W Viltolycka 11 66 14,3 0,2 0,4V0 Varia (Övrigt/Okänt) 241 523 31,5 3,5 3,6V1 Häst, Annat tamdjur 3 9 25,0 0,0 0,1W1 Rådjur, Hjort 5 38 11,6 0,1 0,3W2 Älg 41 157 20,7 0,6 1,1V3 Traktor/Motorredskap 6 15 28,6 0,1 0,1W3 R<strong>en</strong> 0 5 0 0,0 0,0W4 Annat vilt 1 22 4,3 0,0 0,1Totalt / summa 6 813 14 682 31,7 100 10028 VTI notat 45-2005


5.3 Matchade polisrapporterade olyckorI det här avsnittet studeras de polisrapporterade olyckorna närmare med avse<strong>en</strong>depå om de återfinns i sjukvårdsdata eller ej. Avsikt<strong>en</strong> är att se vilka faktorer somhar betydelse för olycksmatchning<strong>en</strong>.5.3.1 OlyckstypTabell 15 visar hur matchningsfrekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong> varierar med olyckstyp, dvs. d<strong>en</strong>olyckstyp som polis<strong>en</strong> angett. Där redovisas också motsvarande uppgifter för desex län där alla akutsjukhus rapporterar.Tabell 15 Antal polisrapporterade olyckor per olyckstyp samt andel av dessa sommatchats mot sjukvård<strong>en</strong>s rapporter dels för hela riket, dels för de län där allaakutsjukhus rapporterar till STRADA.OlyckstypAntalolyckorHela riketAndelmatchadeLän H M S U Y ZAntalolyckorAndelmatchadeA – Avsvängningsolycka 1 760 22,0 518 51,0C – Cykel/moped i kollision medmotor<strong>for</strong>don 3 109 21,8 1 048 46,7F – Fotgängarolycka 1 678 17,8 417 44,8G – Cykel/moped 1 367 9,7 398 19,8J – Tåg/spårvagn 145 33,8 13 15,4K – Korsandeolycka 2 985 24,1 920 50,4M – Mötesolycka 953 18,0 256 36,7O – Omkörningsolycka 340 6,5 30 26,7S – Singelolycka 6 775 14,3 1 918 32,3U – Upphinnandeolycka 3 245 19,4 727 46,1V – Övrigt/Okänt 1 937 16,6 635 37,3W – Viltolycka 664 5,9 164 11,6Totalt 24 958 17,7 7 044 39,75.3.2 Tättbebyggt/ej tättbebyggt områdeDet har stor betydelse om olyckan inträffar inom eller utanför tättbebyggt områd<strong>en</strong>är det gäller möjlighet<strong>en</strong> att koppla samman polis<strong>en</strong>s och sjukvård<strong>en</strong>sin<strong>for</strong>mation. Olyckor inom tättbebyggt område återfinns oftare i båda källorna,detta trots att dessa olyckor <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>s bedömning har <strong>en</strong> lindrigare skadeföljd.Det gäller både för hela riket och för de sex län där alla akutsjukhusrapporterar.VTI notat 45-2005 29


Tabell 16 Antal polisrapporterade olyckor per trafikmiljö samt andel av dessasom matchats mot sjukvård<strong>en</strong>s rapporter dels för hela riket, dels för de län däralla akutsjukhus rapporterar till STRADA.TrafficEnvironm<strong>en</strong>tantalolyckorHela riketandelmatchadeLän H M S U Y Zantalolyckorandelmatchade0 – Okänt 1 229 9,0 169 26,61 – Tättbebyggt område 13 598 20,9 3 819 46,42 – Ej tättbebyggt område 10 131 14,5 3 056 32,1Totalt 24 958 17,7 7 044 39,75.3.3 Olyckans svårhetsgradEn olyckas svårhetsgrad bestäms av d<strong>en</strong> allvarligast skadade person<strong>en</strong>.Tabell 17 Antal polisrapporterade olyckor per svårhetsgrad samt andel av dessasom matchats mot sjukvård<strong>en</strong>s rapporter dels för hela riket, dels för de län däralla akutsjukhus rapporterar till STRADA.Olyckans svårhetsgradantalolyckorHela riketandelmatchadeLän H M S U Y Zantalolyckorandelmatchade1 – Dödad 638 27,0 210 41,02 – Svårt skadad 4 569 18,0 1 219 42,03 – Lindrigt skadad 19 527 17,4 5 542 39,44 – Oskadad 62 19,4 29 31,09 – Uppgift saknas 159 8,8 42 19,0Totalt 24 955 17,7 7 042 39,7Av tabell 17 8 framgår att d<strong>en</strong> av polis<strong>en</strong> bedömda svårhetsgrad<strong>en</strong> inte förefallerpåverka möjlighet<strong>en</strong> att matcha mot sjukvårdsdata. Matchningsprocedur<strong>en</strong> är jud<strong>en</strong>samma, m<strong>en</strong> förutsatt att någon person skadats är det i stort sett lika troligt att<strong>en</strong> olycka med <strong>en</strong>dast lindrig personskada återfinns hos sjukvård<strong>en</strong> som att <strong>en</strong>dödsolycka gör det. Att andel<strong>en</strong> matchade inte är högre för de allvarligasteolyckorna, kan bero på att dödade personer ofta transporteras direkt till bårhus ochdå ej rapporteras av sjukvård<strong>en</strong>.8 Totala antalet olyckor i Tabell 17 och Tabell 18 är tre lägre än i övriga tabeller över polisrapporteradeolyckor. Det beror på att det för dessa tre från polis<strong>en</strong>s sida saknas uppgifter ompersoner inblandade i olyckan. För <strong>en</strong> av olyckorna finns dock <strong>en</strong> person rapporterad av sjukvård<strong>en</strong>– <strong>en</strong> personbilsförare som lagts in på avdelning. De två andra har inträffat i något av de sextotalrapporterande län<strong>en</strong> – därför 7 042 och inte 7 044 olyckor.30 VTI notat 45-2005


Match %90.080.070.060.050.040.030.020.010.0matchej match0.0D SS LS D SS LSTotaltLän HMSUYZFigur 4 Andel matchade polisrapporterade olyckor efter svårhetsgrad dels totalt,dels för län där alla akutsjukhus rapporterar till STRADA.D<strong>en</strong> kombinerade inverkan av svårhetsgrad och bebyggelsetyp framgår avtabell 18. Oavsett svårhetsgrad och om hela riket eller <strong>en</strong>dast de sex län<strong>en</strong> medheltäckande rapportering betraktas, visar det sig att polis<strong>en</strong> och sjukvård<strong>en</strong> har flergem<strong>en</strong>samt kända olyckor inom tättbebyggt område än utanför.Tabell 18 Andel polisrapporterade olyckor per trafikmiljö och svårhetsgrad sommatchats mot sjukvård<strong>en</strong>s rapporter dels för hela riket, dels för de län där allaakutsjukhus rapporterar till STRADA.Andel matchadeTrafficEnvironm<strong>en</strong>t Svårhetsgrad Hela riket Län H M S UY Z1 – Tättbebyggt område 1 – Dödad 28,7 41,82 – Svårt skadad 22,4 54,23 – Lindrigt skadad 20,5 45,5Totalt 20,9 46,42 – Ej tättbebyggt område 1 – Dödad 26,7 41,12 – Svårt skadad 14,3 32,03 – Lindrigt skadad 13,9 31,7Totalt 14,5 32,1D<strong>en</strong> kombinerade inverkan av olyckstyp och svårhetsgrad på matchningsandel<strong>en</strong>framgår av tabell 19. Med något undantag återfinns <strong>en</strong> större andel av de polisrapporteradesvåra personskadeolyckorna i sjukvård<strong>en</strong>s rapportering än vad somgäller för lindriga olyckor. För flertalet olyckstyper är dock skillnad<strong>en</strong> imatchningsandel mellan svåra och lindriga olyckor tämlig<strong>en</strong> lit<strong>en</strong>. Skillnad<strong>en</strong> ärstörre mellan olika olyckstyper för <strong>en</strong> och samma svårhetsgrad.VTI notat 45-2005 31


Tabell 19 Andel polisrapporterade olyckor per olyckstyp och svårhetsgrad sommatchats mot sjukvård<strong>en</strong>s rapporter, dels för hela riket, dels för de län där allaakutsjukhus rapporterar till STRADA.Hela riketLän H M S U Y ZOlyckstyp Dödade SvårtskadadeLindrigtskadadeDödade SvårtskadadeLindrigtskadadeA – Avsvängningsolycka27,8 20,0 22,2 62,5 52,2 50,6C – Cykel/moped ikollision med motor<strong>for</strong>don16,7 23,6 21,7 40,0 55,3 45,6F – Fotgängarolycka 47,1 20,8 14,9 66,7 45,0 43G – Cykel/moped 3,4 8,3 10 0,0 23,8 19,4J -–Tåg/spårvagn 15,4 39,1 35,8 0,0 0,0 25K – Korsandeolycka 30,4 25,4 23,7 50,0 53,0 50,3M – Mötesolycka 32,4 18,4 15,1 51,4 39,1 32O – Omkörningsolycka20,0 11,9 5,46 0/0 100,0 21,4S – Singelolycka 23,8 14,9 13,7 37,0 33,3 32U –Upphinnandeolycka 25,0 17,5 19,8 28,6 54,8 45,5V – Övrigt/Okänt 23,2 17,5 16,3 33,3 44,3 36,5W – Viltolycka 11,1 10,1 4,91 0,0 16,1 11Totalt 27,0 18,0 17,4 41,0 42,0 39,4För att försöka uppskatta inverkan av var och <strong>en</strong> av faktorerna svårhetsgrad,trafikmiljö och olyckstyp på andel<strong>en</strong> olyckor kända av sjukvård<strong>en</strong>, utan störandeinverkan av de andra två, görs <strong>en</strong> modellskattning med procedur<strong>en</strong> GENMOD iSAS med de nämnda faktorerna som förklaringsvariabler. Materialet begränsas tillde totalrapporterande län<strong>en</strong>, <strong>en</strong>dast olyckor som <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> lett till personskadasamt trafikmiljö ”tätt” eller ”ej tätt”. Det ger totalt 6 808 observationer för vilkamodell<strong>en</strong> ger predikterade värd<strong>en</strong> av sannolikhet<strong>en</strong> att olyckan ska vara känd avsjukvård<strong>en</strong>. I tabellerna 20–22 återfinns medelvärd<strong>en</strong>a för d<strong>en</strong> predikteradesannolikhet<strong>en</strong> över de 6 808 observationerna. För d<strong>en</strong> studerade population<strong>en</strong>visar det sig alltså vara drygt 5 % större sannolikhet att <strong>en</strong> olycka ska vara känd avsjukvård<strong>en</strong> om d<strong>en</strong> resulterat i <strong>en</strong> svår personskada jämfört med lindrigpersonskada som allvarligaste följd. Vidare är det nästan 45 % större sannolikhetatt olyckan är känd av sjukvård<strong>en</strong> om d<strong>en</strong> inträffat i trafikmiljö klassad som ”tätt”jämfört med ”ej tätt”. För de olika olyckstyperna är det ”Avsväng” som ligger itopp beträffande sannolikhet<strong>en</strong> att olyckan ska vara känd av sjukvård<strong>en</strong>.Kolumn<strong>en</strong> ”Kvot” i tabellerna avser ”Medel av Pred” och nämnare är det värdesom ger kvot<strong>en</strong> 1.32 VTI notat 45-2005


Tabell 20 Sannolikhet<strong>en</strong> att <strong>en</strong> polisrapporterad olycka ska varakänd av sjukvård<strong>en</strong>, beräknat för olika svårhetsgrader.Svårhetsgrad Antal obs Medel av Pred KvotDödad 208 0,413 1,039svårt skadad 1 204 0,419 1,054lindrigt skadad 5 396 0,398 1,000Totalt 6 808 0,402Tabell 21 Sannolikhet<strong>en</strong> att <strong>en</strong> polisrapporterad olycka ska varakänd av sjukvård<strong>en</strong>, beräknat för olika trafikmiljöer.Trafikmiljö Antal obs Medel av Pred KvotTätt 3 772 0,467 1,447Ej tätt 3 036 0,322 1,000Totalt 6 808 0,402Tabell 22 Sannolikhet<strong>en</strong> att <strong>en</strong> polisrapporterad olycka ska varakänd av sjukvård<strong>en</strong>, beräknat för olika olyckstyper.Olyckstyp Antal obs Medel av Pred KvotAvsväng 511 0,511 4,341Cyk/mop - mf 1 003 0,478 4,059Fotg 394 0,457 3,883Fotg/cyk/mop mot varandra 358 0,201 1,709Spår<strong>for</strong>don 12 0,083 0,708Korsande 907 0,508 4,320Möte 250 0,364 3,094Omkörning 30 0,267 2,267Singel 1 868 0,326 2,771Upphinnande 713 0,457 3,886Varia 609 0,383 3,252Vilt 153 0,118 1,000Totalt 6 808 0,4025.4 Matchade personuppgifterData om individuella personer finns i två tabeller i STRADA. Det är dels tabell<strong>en</strong>Person där polis<strong>en</strong>s uppgifter om olycksinblandade personer sparas, dels tabell<strong>en</strong>HospitalReport som innehåller <strong>en</strong> post per person som rapporterats av sjukvård<strong>en</strong>.Här har de poster i dessa tabeller som hör till olycksdubbletterna (se 4.12)exkluderats samt i tabell<strong>en</strong> Person äv<strong>en</strong> de poster där refnr=123245 9 eller sammarefnr förekommer flera gånger för samma olycka. Kvarvarande poster matchasihop efter accid<strong>en</strong>t_nr och refnr, dvs. posterna från polis<strong>en</strong> respektive sjukvård<strong>en</strong>ska avse samma olycka och samma person. Det ger totalt 6 175 matchadepersoner. De exkluderade dubblettposterna undersöks mera ingå<strong>en</strong>de för att ökaantalet matchade poster. G<strong>en</strong>om att jämföra andra variabler i de två källorna – såsom<strong>for</strong>donstyp, förare/passagerare, Accid<strong>en</strong>tDescription etc eller om allt är likavälja d<strong>en</strong> första av de två alternativa posterna – bestäms vilka person- respektivesjukvårdsposter som ska matchas ihop. Det ger ytterligare 36 och totalt 6 2119 Refnr=123245 för de poster där kön eller ålder är okända (samt för ytterligare 37 poster).VTI notat 45-2005 33


slutlig<strong>en</strong> matchade poster, se tabell 23. Det är för dessa personer som jämförelsekan göras mellan polis- och sjukvårdsdata. Sjukvård<strong>en</strong>s rapportering förutsättersamtycke från pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vilket innebär att förutsättning för registermatchning kansaknas, äv<strong>en</strong> om sjukvård<strong>en</strong> känner till <strong>en</strong> trafikskadad person.Tabell 23 Personer i polisrapporterade olyckor med andel återfunna hos sjukvård<strong>en</strong>för olika svårhetsgrad <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>s bedömning.Andel matchade mot sjukvårdsrapporterAntalAntalSvårtLindrigtUppgiftLänpersonermatchadeDödadeskadadskadadeOskadadesaknasTotalt1 10 977 199 2,6 2,4 2,4 0,5 0,0 1,83 1 673 3 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,24 1 311 3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,25 2 723 5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,26 1 608 2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,17 1 164 1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,18 1 142 126 31,6 20,4 13,1 1,1 0,0 11,09 280 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,010 587 109 12,5 33,3 22,9 3,6 0,0 18,612 8 190 2 604 35,7 51,8 44,2 6,0 3,9 31,813 1 634 332 47,8 32,8 25,1 4,8 3,7 20,314 9 741 999 56,8 17,6 13,4 1,4 2,8 10,317 1 472 375 56,7 31,7 31,2 5,5 9,9 25,518 1 324 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,019 1 960 474 23,3 36,4 33,0 4,9 4,4 24,220 1 525 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,021 1 115 2 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,222 1 645 301 7,4 26,9 22,1 4,8 1,3 18,323 750 138 4,2 21,0 24,5 3,3 18,424 1 520 331 18,4 28,3 26,6 6,5 1,6 21,825 1 188 207 10,7 31,1 21,2 2,9 3,4 17,4Totalt 22,7 16,0 15,5 2,3 2,1 11,6Antal 53 529 6 211 721 6 155 30 252 12 037 4 364 53 529I tabell<strong>en</strong> ovan kan d<strong>en</strong> låga matchningsandel<strong>en</strong> för ”Dödade” bero på att mångaav dessa inte kommer till sjukvård<strong>en</strong>. Om motsvarande tabell konstrueras för de6 050 matchade personer som <strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong> inte är döda (dvs. care≠3 ”dödvid ankomst” och Dead=9 ”ej död pga. olycka”) blir d<strong>en</strong> sista rad<strong>en</strong> <strong>en</strong>ligt följande:Andel matchade mot sjukvårdsrapporterLänAntalpersonerAntalmatchade DödadeSvårtskadadLindrigtskadade OskadadeUppgiftsaknas TotaltTotalt 53 368 6 050 1,2 15,9 15,5 2,3 2,1 11,3Observera andel<strong>en</strong> för ”Dödade” som erhålls för 7 personer som alltså är döda<strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> inte <strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong>. De individuella posterna redovisas itabell 24.34 VTI notat 45-2005


Accid<strong>en</strong>t_nr-Refnr107 081–Tabell 24 Uppgifter för de sju personer som av polis<strong>en</strong> rapporterats som dödade(InjuryExt<strong>en</strong>t=1) m<strong>en</strong> som <strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong> inte har dött pga. olyckan (Dead=9).QKommunLänExt<strong>en</strong>dedReport_idreport_idelem_idPerson_id age sexInjuryExt<strong>en</strong>tDriverPass<strong>en</strong>gerISS care Dead136 749 99 1 230 12 77 547 2 101 1 0 34 1 1 1 9 9 4 9112 061–144 485 95 1 492 14 145 073 10 653 1 1 78 2 1 0 1 24 4 9127 000–165 441 77 1 261 12 77 547 2 395 2 0 82 2 1 1 9 1 4 9135 598–177 034 100 1 904 19 84 537 1 222 1 0 79 2 1 1 9 22 4 9137 094–178 833 100 861 8 73 537 855 1 0 96 1 1 1 9 4 4 9139 687–182 405 100 1 283 12 77 544 3 626 2 0 53 2 1 1 9 2 4 993 102–118 577 100 1 283 12 77 544 2 848 1 0 22 1 1 1 9 25 4 9Värdet 4 för care anges när pati<strong>en</strong>t läggs in på avdelning.För de sex län<strong>en</strong> med alla akutsjukhus anslutna till STRADA finns personer kändaav polis också i sjukhus<strong>en</strong>s rapportering i d<strong>en</strong> utsträckning som redovisas i tabell25. Det är <strong>en</strong>dast för dessa sex län som uppdelning av polisdata efterunderelem<strong>en</strong>ttyp m.m. är intressant. För övriga län kan de personer som polis<strong>en</strong>klassat som skadade i varierande utsträckning ha omhändertagits vid ett ickerapporterande sjukhus, vilket påverkar uppgift<strong>en</strong> om ”andel matchade”. Del<strong>en</strong>”Skadade personer” i tabell 25 upprepas i tabell 26 m<strong>en</strong> där uppdelat på län.Skåne har g<strong>en</strong>omgå<strong>en</strong>de de högsta andelarna matchade personer, vilket kan beropå att länet varit föregångare när det gäller att få med sjukhus<strong>en</strong> i STRADA. Förde olika typerna av underelem<strong>en</strong>t varierar andel<strong>en</strong> matchade personer både inomoch mellan län<strong>en</strong>. Det innebär att det från nuvarande rapportering är svårt attuppskatta hur många trafikskadade akutsjukhus<strong>en</strong> i hela riket omhändertar.VTI notat 45-2005 35


Tabell 25 Antal personer rapporterade av polis samt andel av dessa somåterfinns i sjukvård<strong>en</strong>s rapportering, län H, M, S, U, Y och Z.Alla personer Skadade personer Skadade personer inom tättbebyggtSkadade personer utanför tättbebyggtområdeområdeUnderelem<strong>en</strong>ttyp antal matchade %antal totalt D SS LS antal totalt D SS LS antal totalt D SS LS0 491 23,2 344 31,4 16,7 27,5 32,4 243 28,8 0 40 36,9 95 13,1 25 0 22,7Buss 266 14,7 112 33,9 0,0 50,0 33,7 47 12,7 42,6 65 18,6 0 50 23,1Cykel (inkl. barncykel) 1 048 37,6 963 40,8 9,1 52,9 39,2 858 39,9 12,5 58,2 41,2 51 18,2 0 0 27,0Ensamt släp 10 0,0 2 0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,0 0.0Fordonskö 3 0,0 0 0 0,0 0 0,0Gå<strong>en</strong>de 581 39,6 551 41,0 61,3 43,8 38,4 474 41,9 66,7 46,2 40,8 58 27,6 42,9 26,3 25,0Häst 9 11,1 6 16,7 0,0 20,0 3 25,0 33,3 2 0,0 0 0.0Hästekipage 2 0,0 2 0,0 0,0 0 2 0,0 0.0Lätt lastbil 239 14,6 142 22,5 20,0 29,2 21,2 45 14,3 50,0 29,3 92 13,9 25 16,7 17,1Lätt motorcykel, skoter 38 39,5 35 42,9 0,0 37,5 48,0 26 48,3 0,0 40,0 60,0 9 11,1 0 33,3 0.0Moped 400 28,3 327 33,6 14,3 31,4 34,6 255 32,1 33,3 36,8 37,9 59 18,3 0 16,7 25,6Motor<strong>for</strong>don av okänd typ 6 0,0 2 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0 0,0Motorredskap 14 7,1 3 33,3 33,3 1 0,0 0,0 2 9,1 50,0Personbil 11 158 25,9 7 375 36,3 28,3 36,2 36,6 3 076 26,4 28,0 52,5 44,1 4 201 25,8 28,6 30,6 30,5Terrängskoter 53 0,0 44 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 38 0,0 0 0 0,0Terrängvagn 2 0,0 1 0,0 0,0 0 1 0,0 0,0Traktor (äv<strong>en</strong> dumper) 71 4,2 35 8,6 0,0 10,7 14 0,0 0,0 0,0 21 7,1 0 17,6Tung eller okänd lastbil 347 8,1 140 18,6 16,7 18,9 22 7,1 0,0 28,6 116 8,6 18,8 17,0Tung motorcykel 398 37,7 376 39,1 41,2 40,4 38,4 196 49,8 50,0 54,3 50,7 176 24,1 36,4 30,2 20,6Tåg, rälsbuss, dressin 13 0,0 2 0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,0 0,0Övrigt <strong>for</strong>don med motor 10 20,0 9 22,2 0,0 25,0 1 50,0 100 8 12,5 0 14,3Totalt 15 159 26,5 10 471 36,1 30,2 37,3 36,0 5 267 28,9 40,6 50,5 42,6 4 998 23,8 26,3 28,8 28,9(De 4 018 matchade personerna i tabell<strong>en</strong> ovan kommer från polis<strong>en</strong>s rapportering medan de 4 333 personerna i figur 3 avsersjukvårdsrapporterade personer i olyckor också kända av polis.)36 VTI notat 45-2005


Tabell 26 Antal dödade och skadade personer rapporterade av polis samtandel av dessa som återfinns i sjukvård<strong>en</strong>s rapportering, för resp län H, M, S,U, Y och Z.Kalmar H Skåne M Värmlands S Västmanlands U Västernorrlands Y Jämtlands ZUnderelem<strong>en</strong>ttyp antal match% antal match% antal Match% antal match% antal match% antal match %0 2623,1 205 32,7 44 36,4 30 20,0 25 32,0 14 35,7Buss 616,7 57 35,1 3 66,7 39 33,3 5 40,0 2 0,0Cykel (inkl. barncykel) 7723,4 647 43,7 65 33,8 116 43,1 44 34,1 14 35,7Ensamt släp 1 0,0 1 0,0Gå<strong>en</strong>de 4219,0 308 52,9 56 25,0 57 40,4 58 27,6 30 6,7Häst 1 100,0 30,0 1 0,0 1 0,0Hästekipage 1 0,0 1 0,0Lätt lastbil 1612,5 59 32,2 22 27,3 14 28,6 20 5,0 11 0,0Lätt motorcykel, skoter2 50,0 13 53,8 6 0,0 8 75,0 4 25,0 2 0,0Moped 2313,0 163 44,8 23 21,7 82 29,3 22 18,2 14 7,1Motor<strong>for</strong>don av okänd typ 1 0,0 1 0,0Motorredskap 2 50,0 1 0,0Personbil 578 12,6 3 70345,9 811 33,5 919 33,2 943 23,1 421 26,4Terrängskoter 2 0,0 2 0,0 14 0,0 26 0,0Terrängvagn 1 0,0Traktor (äv<strong>en</strong> dumper) 1 0,0 12 0,0 4 0,0 14 21,4 4 0,0Tung eller okänd lastbil10 10,0 64 26,6 16 18,8 18 11,1 20 10,0 12 8,3Tung motorcykel 3225,0 204 48,5 38 23,7 46 23,9 39 33,3 17 41,2Tåg, rälsbuss, dressin 1 0,0 1 0,0Övrigt <strong>for</strong>don med motor 2 50,0 5 20,0 2 0,0Totalt 820 15,0 5 448 45,0 1 090 32,0 1 334 33,3 1 20923,4 570 23,2VTI notat 45-2005 37


5.4.1 Jämförelse mellan polis<strong>en</strong>s och sjukvård<strong>en</strong>sskadebedömningJämförelse mellan polis<strong>en</strong>s bedömning av <strong>en</strong> skadas svårhetsgrad och sjukvård<strong>en</strong>sklassificering av skadan kan göras för de 6 211 personer där rapporter finns frånbåda källorna. I tabell 27 beskrivs översiktligt hur materialet ser ut. ISS står förInjury Severity Score och beräknas från Abbreviated Injury Scale (AIS). SeparataAIS-värd<strong>en</strong> kan anges för olika kroppsregioner och för beräkning av ISS användsupp till 3 AIS-värd<strong>en</strong>, ett från vardera kroppsregion med de 3 högsta AIS-värd<strong>en</strong>a.Dessa värd<strong>en</strong> kvadreras och summeras. Om AIS=6 för någon skada sätts ISS till75. ISS beräknas inte om AIS=9 förekommer, dvs. ”okänd skada”.AIS kan anta följande värd<strong>en</strong>.1 Lätt skada 4 Svår skada (livshotande m<strong>en</strong> med trolig överlevnad)2 Moderat skada 5 Kritisk skada (överlevnad osäker)3 Allvarlig skada 6 Dödlig skada utan känd terapi9 Okänd skadaTabell 27 Antal personer tabellerade efter svårhetsgrad <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> och ISS<strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong>.Antal matchade per ISS-intervall, summa 6211Fördelning påsvårhetsgradSvårhetsgrad<strong>en</strong>lpolis<strong>en</strong>Ejmatch9– 16– 20- 30– 40– 50– 60–MaxEj0 1–815 19 29 39 49 59 69 75 100 S:aISSmatchad matchadDödad 557 4 7 9 8 14 7 8 10 1 4 92 164 100 1.2 2.6Svårtskadad 5171 79 602 178 47 48 19 8 3 984 50 10.9 15.8Lindrigtskadad 25563 910 3636 125 11 6 1 4689 35 54.0 75.5Oskadad 11755 114 166 2 282 11 24.8 4.5Uppgiftsaknas 4272 27 61 4 92 14 9.0 1.5Totalt 47318 1134 4472 318 66 68 27 16 13 1 4 92 6211 100 100 100Av de 164 personer som av polis<strong>en</strong> angett som dödade och som rapporterats avsjukvård<strong>en</strong> har 109 klassats som ”död vid ankomst”. ISS för dessa varierar mellan0 och 100 10 . Av de 164 har 51 lagts in på avdelning med 41 angivna som dödapga. olyckan, för 3 är det osäkert om de dött pga. olyckan och för 7 angesdödsfallet ej bero på olyckan, jämför tabell 24. ISS varierar för de 41 mellan 4 och100, för de 3 mellan 9 och 26 och för de 7 mellan 1 och 25. Av resterande 4 av de164 har 1 med ISS=13 klassats som hemskickad och 3 har skickats till annatsjukhus, ISS varierar för dessa mellan 29 och 34.10 ISS 100 används initialt för person angiv<strong>en</strong> som död vid ankomst (care=3) och ändras iefterhand bero<strong>en</strong>de på verklig diagnos. Bilaga 2 visar att det kan dröja, för hälft<strong>en</strong> av posterna medISS=100 har mer än 320 dygn förflutit från det att pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kom till sjukhus till tidpunkt<strong>en</strong> fördatabasuttaget.38 VTI notat 45-2005


Av de 984 personer som polis<strong>en</strong> klassat som svårt skadade uppger sjukvård<strong>en</strong> 2ha dött pga. olyckan och för ytterligare 1 är det osäkert om det är död pga.olyckan. Äv<strong>en</strong> bland dem som polis<strong>en</strong> gett svårhetsgrad<strong>en</strong> lindrigt skadad finns 1person som <strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong> dött pga. olyckan. Figur 5 nedan visar fördelning<strong>en</strong> iISS-värd<strong>en</strong> för de 984 svårt skadade personerna. Av dessa har 303 personer ISS>8och 125 personer har ISS>15, samtidigt som 681 eller 69 % av de som svårtskadade klassade personerna har ett ISS-värde under 8.ISS-fördelningAck andel (%)10090807060504030201000 10 20 30 40 50ISSISS_andelFigur 5 Fördelning av ISS för de 984 personer som polis<strong>en</strong> bedömt vara svårtskadade.För de 4 689 personer som polis<strong>en</strong> klassat som lindrigt skadade framgår ISS-fördelning<strong>en</strong>av figur 6. För 910 personer är ISS=0 och 2 502 har ISS-värdet 1, m<strong>en</strong>för 143 är ISS>8 och för 18 är ISS>15.ISS-fördelningAck andel (%)10090807060504030201000 5 10 15 20 25 30 35 40ISSFigur 6 Fördelning av ISS för de 4689 personer som polis<strong>en</strong> bedömt varalindrigt skadade.Samma redovisning som ovan ges i tabell 27 återfinns i tabell 28 och tabell 29m<strong>en</strong> då för olyckor inom respektive ej inom tättbebyggt område. Av de 6 211personposterna bortfaller då 125 bero<strong>en</strong>de på bebyggelsetyp<strong>en</strong> (fält TrafficEnvironm<strong>en</strong>t) har värdet ’okänt’.VTI notat 45-2005 39


Tabell 28 Antal personer tabellerade efter svårhetsgrad <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> och ISS<strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong> – tättbebyggt område.Antal matchade per ISS-intervall, summa 3864Fördelning påsvårhetsgradSvårhets-Ejgrad <strong>en</strong>lmatch9–16–20–30–40–50–60–MaxEjpolis<strong>en</strong>0 1–815192939495969 75 100 S:aISSmatchadmatchadDödad 148 2 3 6 3 9 4 4 5 1 1 18 56 100 0,6 1,4Svårtskadad 2 143 41 342 100 22 19 11 5 1 541 50 8,2 14,0Lindrigtskadad 13 256 528 2404 84 8 4 1 3 029 35 50,5 78,4Oskadad 8 012 72 102 2 176 11 30,5 4,6Uppgiftsaknas 2 707 18 40 4 62 14 10,3 1,6Totalt 26 266 661 2891 196 33 32 16 9 6 1 1 18 3 864 100 100,0 100,0Tabell 29 Antal personer tabellerade efter svårhetsgrad <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> och ISS<strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong> – ej tättbebyggt område.Antal matchade per ISS-intervall, summa 2222Fördelning påsvårhetsgradSvårhetsgrad<strong>en</strong>l.polis<strong>en</strong>Ejmatch0 1–8 9–1516–1920–2930–3940–4950–5960–69 75 100 S:aMaxISSEjmatchadmatchadDödad 397 1 4 3 5 5 3 4 5 3 74 107 100 2,1 4,8Svårtskadad 2 873 35 253 76 25 27 8 3 2 429 50 15,2 19,3Lindrigtskadad 11 087 372 1146 36 3 2 1 559 21 58,6 70,2Oskadad 3 329 42 60 102 5 17,6 4,6Uppgiftsaknas 1 220 9 16 25 4 6,5 1,1Totalt 18 906 459 1 479 115 33 34 11 7 7 3 74 2 222 100 100,0 100,0I tabell 30 studeras, med uppdelning på län för de totalrapporterande län<strong>en</strong>,fördelning<strong>en</strong> på ISS-klass för de personer polis<strong>en</strong> klassat som svårt respektivelindrigt skadade. Fördelning<strong>en</strong> inom de valda ISS-klasserna framgår av figur 7 ochfigur 8. Skillnaderna mellan län<strong>en</strong> kan bero både på att polis<strong>en</strong>s gränsdragningmellan lindrigt och svårt skadad varierar och på att skadornas svårighet faktisktskiljer sig åt. För alla sex län<strong>en</strong> överlappar ISS-värd<strong>en</strong>a för svårt respektivelindrigt skadade varandra – det finns lindrigt skadade med högre ISS än vissa svårtskadade. Svårt skadade i Jämtlands län (Z) har jämfört med övriga län <strong>en</strong>förskjutning mot högre ISS-värd<strong>en</strong> och inte någon svårt skadad har ISS=0 – dockbaserat på <strong>en</strong>bart 17 personer.40 VTI notat 45-2005


Tabell 30 Svårt och lindrigt skadade personer <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> i olika ISS-klasser<strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong> för de totalrapporterande län<strong>en</strong>.Andel i % per ISS-klassISSSvårhets-DASDMASgrad <strong>en</strong>ligtLänAntal16–20–30–40–50–%% medel maxpolis<strong>en</strong>0 1–8 9–151929394959Svår H 34 61,8 26,5 2,9 5,9 2,9 38,2 11,8 7,8 34Svår M 346 6,6 64,7 19,1 3,8 4,6 0,6 0,6 28,6 9,5 6,0 43Svår S 59 1,7 74,6 15,3 1,7 6,8 23,7 8,5 5,7 25Svår U 67 20,9 70,1 4,5 4,5 9,0 4,5 3,1 17Svår Y 110 24,5 58,2 10,0 4,5 1,8 0,9 17,3 7,3 4,5 38Svår Z 17 41,2 23,5 17,6 5,9 5,9 5,9 58,8 35,3 13,4 50Lindrig H 83 19,3 77,1 2,4 1,2 3,6 1,2 2,1 20Lindrig M 2 065 20,2 76,7 2,7 0,3 0,05 0,05 3,1 0,4 1,7 35Lindrig S 273 35,5 62,3 2,2 2,2 0,0 1,3 13Lindrig U 370 33,8 64,1 1,9 0,3 2,2 0,3 1,4 20Lindrig Y 171 36,8 61,4 1,8 1,8 0,0 1,4 9Lindrig Z 114 13,2 81,6 5,3 5,3 0,0 2,2 13Ack %Fördelning av ISS-värd<strong>en</strong> för svårt skadade personerLän H Län M Län S Län U Län Y Län Z10090807060504030201000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50ISSFigur 7 Fördelning<strong>en</strong> av ISS-värd<strong>en</strong> för de personerpolis<strong>en</strong> bedömt som svårt skadade.Fördelning av ISS-värd<strong>en</strong> för lindrigt skadade personer100Län H Län M Län S Län U Län Y Län Z90807060Ack %504030201000 5 10 15 20 25 30 35ISSFigur 8 Fördelning<strong>en</strong> av ISS-värd<strong>en</strong> för de personerpolis<strong>en</strong> bedömt som lindrigt skadade.VTI notat 45-2005 41


Tabell 31 Svårt och lindrigt skadade personer <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> i olika ISS-klasser<strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong> för de totalrapporterande län<strong>en</strong> – tättbebyggt område.Svårhetsgrad<strong>en</strong>ligtpolis<strong>en</strong>LänAntal01–8Andel i % per ISS-klass9– 16– 20– 30–15 19 29 3940–4950–59DAS%DMAS%medelISSmaxSvår H 20 75,0 15,0 5,0 5,0 25,0 10,0 6,5 34Svår M 190 5,3 65,8 17,9 4,2 4,7 1,1 1,1 28,9 11,1 6,3 43Svår S 23 4,3 78,3 17,4 17,4 0,0 4,8 14Svår U 36 16,7 75,0 2,8 5,6 8,3 5,6 3,0 16Svår Y 53 24,5 58,5 13,2 1,9 1,9 17,0 3,8 4,2 29Svår Z 9 33,3 33,3 11,1 11,1 11,1 66,7 33,3 13,1 43Lindrig H 45 15,6 80,0 2,2 2,2 4,4 2,2 2,6 20Lindrig M 1 335 17,9 78,5 3,1 0,3 0,1 0,1 3,6 0,4 1,7 35Lindrig S 158 35,4 62,0 2,5 2,5 0,0 1,4 13Lindrig U 247 32,0 65,6 2,0 0,4 2,4 0,4 1,6 20Lindrig Y 90 36,7 61,1 2,2 2,2 0,0 1,3 9Lindrig Z 62 16,1 77,4 6,5 6,5 0,0 2,3 10Tabell 32 Svårt och lindrigt skadade personer <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> i olika ISS-klasser<strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong> för de totalrapporterande län<strong>en</strong> – ej tättbebyggt område.Svårhetsgrad<strong>en</strong>ligtpolis<strong>en</strong>LänAntal01–8Andel i % per ISS-klass9– 16– 20– 30–15 19 29 3940–4950–59DAS%DMAS%medelISSmaxSvår H 14 42,9 42,9 14,3 57,1 14,3 9,6 24Svår M 150 8,7 63,3 20,7 3,3 4,0 28,0 7,3 5,6 29Svår S 36 72,2 13,9 2,8 11,1 27,8 13,9 6,3 25Svår U 30 23,3 66,7 6,7 3,3 10,0 3,3 3,3 17Svår Y 56 23,2 58,9 7,1 7,1 1,8 1,8 17,9 10,7 4,9 38Svår Z 8 50,0 12,5 25,0 12,5 50,0 37,5 13,8 50Lindrig H 38 23,7 73,7 2,6 2,6 0,0 1,6 9Lindrig M 703 25,0 72,8 1,8 0,3 2,1 0,3 1,5 19Lindrig S 112 34,8 63,4 1,8 1,8 0,0 1,2 13Lindrig U 116 38,8 59,5 1,7 1,7 0,0 1,2 9Lindrig Y 80 37,5 61,3 1,3 1,3 0,0 1,4 9Lindrig Z 51 9,8 86,3 3,9 3,9 0,0 2,1 13Relation<strong>en</strong> mellan ISS för olika trafikantkategorier framgår av tabell 33 där allaISS-värd<strong>en</strong> ingår. På näst sista rad<strong>en</strong> i tabell<strong>en</strong> återfinns medelvärdet av ISS föralla skadade personer – 984 svårt skadade respektive 4 689 lindrigt skadade.Övriga rader anger differ<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mellan respektive trafikantkategoris medel-ISS ochdet totala medelvärdet på näst sista rad<strong>en</strong> (positiva differ<strong>en</strong>ser för trafikelem<strong>en</strong>tmed ISS över det totala medelvärdet). På tabell<strong>en</strong>s sista rad finns ISS-medelvärd<strong>en</strong>aför de två skadeklasserna där <strong>en</strong>dast ISS>0 tagits med. D<strong>en</strong> selektion<strong>en</strong>innebär att 79 svårt och 910 lindrigt skadade tas bort. Observera att för”Moped(okänd klass) – Passagerare” är ISS-medelvärdet högre för lindrigtskadade (2,5+1,7=4,2) än för svårt skadade (-3,2+6,9=3,7). Medelvärd<strong>en</strong>a gällerför 3 svårt skadade, alla med ISS>0, och 20 lindrigt skadade varav 2 har ISS=0.Motsvarande observation kan göras för ”Moped klass 1 – Passagerare” där <strong>en</strong>42 VTI notat 45-2005


svårt skadad har ISS=1 och två har ISS=0, medan <strong>en</strong>dast <strong>en</strong> lindrigt skadad harISS=0.Tabell 33 Medelvärde av ISS för respektive trafikantkategori (polis<strong>en</strong>s) relaterattill det totala medelvärdet, dels för svårt, dels för lindrigt skadade personer <strong>en</strong>ligtpolis<strong>en</strong>s bedömning.Trafikelem<strong>en</strong>tSvårtskadadeAntalLindrigtskadadeAntalGå<strong>en</strong>de 4,3 110 1,4 237Cykel 0,5 101 0,9 435Moped klass 1-F 2,1 6 0,5 43Moped klass 1-P -6,6 3 1,6 12Moped klass 2-F 0,1 10 0,6 51Moped klass 2-P -3,4 2 -0,1 12Moped (okänd klass)-F -0,8 23 1,2 106Moped (okänd klass)-P -3,2 3 2,5 20Lätt motorcykel, skoter-F 3,3 5 2,0 12Lätt motorcykel, skoter-P 2,1 1 -1,1 3Tung motorcykel-F 2,1 67 1,5 133Tung motorcykel-P 1,1 4 0,1 8Motorcykel (okänd viktklass)-F 13,6 2 2,0 9Motorcykel (okänd viktklass)-P -2,9 1Personbil-F -1,6 397 -0,3 2 326Personbil-P -0,6 208 -0,4 1 090Lätt lastbil-F 3,7 7 -0,1 32Lätt lastbil-P -0,5 5 -0,4 7Tung lastbil-F 5,1 6 0,6 34Tung lastbil-P -1,1 6Lastbil (okänd viktklass)-F 1,1 1 -0,2 22Lastbil (okänd viktklass)-P -1,2 2Buss-F -2,9 2 -1,1 13Buss-P -0,4 10 0,4 28Traktor -4,9 1 1,0 4Motorredskap -1,7 1Terrängskoter 8,3 4 5,5 4Spårvagn -1,9 2 -0,5 34Övrigt <strong>for</strong>don med motor -0,2 3 2,0 4Häst 7,3 1Totalt medel av ISS 6,9 984 1,7 4 689Totalt medel av ISS>0 7,5 905 2,2 3 779För de 6 211 matchade personposterna bestäms vilk<strong>en</strong>/vilka kroppsdelsregionersom har d<strong>en</strong> allvarligaste skadan, dvs. max AIS-värde (av 1–6, poster med AIS=9okänd skada exkluderas) i tabell Injury. Polis<strong>en</strong>s uppgifter om underelem<strong>en</strong>ttypoch förare eller passagerare används för att skapa nya elem<strong>en</strong>ttyper som förpersonbil, lastbil, buss, motorcykel och moped skiljer på förare och passagerare.Varje dödad eller skadad person kompletteras med uppgift om vilka skadepositioner(Injurypos) som har det högsta AIS-värdet (kan vara flera Injurypos för<strong>en</strong> person).VTI notat 45-2005 43


Tabell 34 Antal personer efter d<strong>en</strong> av polis<strong>en</strong> bedömda svårhetsgrad<strong>en</strong> samtantal skadepositioner med det för varje person högsta AIS-värdet. (Ej antal postermed högsta AIS.)SkadanssvårhetsgradAntal personerAntal skadepositionersom anger max AISDödad 164 varav 109 DVA 203Svårt skadad 984 1 360Lindrigt skadad 4 689 5 367Oskadad 282 210Uppgift saknas 92 100Summa 6 211 7 240Dödade exklusive care=3 ger 55 personer med 78 st. Injurypos med maxAIS, setabell 35. Endast <strong>en</strong> av de maximala skadorna har av sjukvård<strong>en</strong> getts det högstaAIS-värdet – ”Dödlig skada utan känd terapi”. För två dödade personer är d<strong>en</strong>allvarligaste skadan klassad som lätt.Tabell 35 AIS för skadepositioner som per person getts högst AIS – urval dödadepersoner <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> exklusive ”död vid ankomst” <strong>en</strong>ligt sjukvård<strong>en</strong>.AISPersonermaxAISantal andel antal andel1 Lätt skada (Minor) 2 3,6 3 3,82 Moderat skada (Moderate) 2 3,6 2 2,63 Allvarlig skada (Serious) 14 25,5 24 30,84 Svår skada (livshotande m<strong>en</strong>med trolig överlevnad) (Severe) 16 29,1 20 25,65 Kritisk skada (överlevnadosäker) (Critical) 20 36,4 28 35,96 Dödlig skada utan känd terapi (Maximum) 1 1,8 1 1,3Summa 55 100 78 100Svårt skadade <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>För 907 personer som skadats svårt <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> finns 1 359 olika skadepositionermed maxAIS (för 77 personer saknas Injury eller AIS=9 okänd skada, för 1skada saknas Injurypos). Fördelning<strong>en</strong> på AIS=1–6 är <strong>en</strong>ligt följande tabell därAIS=6 inte förekommer.44 VTI notat 45-2005


Tabell 36 AIS för skadepositioner som per person getts högst AIS – urval svårtskadade personer <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>.AISPersonermaxAISantal andel antal andel1 Lätt skada (Minor) 323 35,6 597 43,92 Moderat skada (Moderate) 323 35,6 436 32,13 Allvarlig skada (Serious) 178 19,6 235 17,34 Svår skada (livshotande m<strong>en</strong>med trolig överlevnad) (Severe) 62 6,8 70 5,25 Kritisk skada (överlevnadosäker) (Critical) 21 2,3 21 1,56 Dödlig skada utan känd terapi (Maximum) 0 0 0 0Summa 984 100 1 359 100Nästan 44 % av de allvarligaste skadorna (per person, ev. flera skadepositioner för<strong>en</strong> person) för svårt skadade personer är klassade som lätt skada av sjukvård<strong>en</strong>.Av de totalt 39 möjliga skadepositionerna är det 38 som för någon svårt skadadperson har d<strong>en</strong> allvarligaste skadan. De mest frekv<strong>en</strong>ta är ”Huvud exklusiveansikte” (17,7 %), ”Halsrygg” (8,5 %), ”Torax...” (7,9 %) och ”Ansikte” (7,3 %).Endast ”G<strong>en</strong>italia, perineum” saknas helt bland de allvarligaste skadorna för svårtskadade personer.Med uppdelning på de mest frekv<strong>en</strong>ta trafikantkategorierna blir fördelning<strong>en</strong>på maxAIS <strong>en</strong>ligt tabell 37, där varje persons allvarligaste skada/skador tagitsmed. De oskyddade trafikanterna har g<strong>en</strong>omgå<strong>en</strong>de <strong>en</strong> högre andel för deallvarligare skadorna definierade som AIS minst 3, allvarlig skada.Tabell 37 Fördelning på maxAIS av skadepositioner med högsta AIS för svårtskadade personer i olika trafikantkategorier.maxAIS Gå<strong>en</strong>de Cykel Moped MCPersonbilförarePersonbilpassagerareLastbilAIS=1 25,8 36,8 44,9 25,4 53,1 51,5 22,2AIS=2 38,4 39,0 28,2 38,5 27,1 30,4 55,6AIS=3 22,0 16,2 25,6 28,7 15,1 11,9 7,4AIS=4 10,1 6,6 1,3 5,7 3,5 4,4 14,8AIS=5 3,8 1,5 1,6 1,2 1,7Summa 100 100 100 100 100 100 100Antal SS 159 136 78 122 510 293 27AIS≥3 35,9 24,3 26,9 36,0 19,8 18,0 22,2VTI notat 45-2005 45


Lindrigt skadade <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>För 3 792 personer som skadats lindrigt <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> finns 5 365 olika skadepositionermed maxAIS (för 897 personer saknas Injury eller AIS=9 okänd skada,för 2 skador saknas Injurypos). Fördelning<strong>en</strong> på AIS=1-6 är <strong>en</strong>ligt tabell 38.Observera att AIS=6 inte förekommer för någon <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong> lindrigt skadadperson. Äv<strong>en</strong> om flertalet lindrigt skadade personer inte har någon skada klassadallvarligare än AIS=1 (eftersom maxAIS=1), förekommer skador ända upp tillAIS=5 där polis<strong>en</strong> bedömt person<strong>en</strong> som lindrigt skadad.Tabell 38 AIS för skadepositioner som per person getts högst AIS – urval lindrigtskadade personer <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>.AISPerson Skadepositionerantal andel antal andel1 Lätt skada (Minor) 2 990 78,9 4 484 83,62 Moderat skada (Moderate) 676 17,8 746 13,93 Allvarlig skada (Serious) 110 2,9 119 2,24 Svår skada (livshotande m<strong>en</strong>med trolig överlevnad) (Severe) 14 0,4 14 0,35 Kritisk skada (överlevnadosäker) (Critical) 2 0,1 2 0,06 Dödlig skada utan känd terapi (Maximum) 0 0,0 0 0Summa 3 792 100 5 365 100De totalt 39 möjliga skadepositionerna förekommer alla för någon lindrigt skadadperson som d<strong>en</strong> allvarligaste skadan. De mest frekv<strong>en</strong>ta är ”Halsrygg” (21,8 %),”Huvud exklusive ansikte” (9,2 %) och ”Ansikte” (6,9 %).På motsvarande vis som för svårt skadade framgår av tabell 39 att deoskyddade trafikantkategorierna jämfört med bilister har <strong>en</strong> förskjutning motallvarligare skador.Tabell 39 Fördelning<strong>en</strong> på maxAIS av skadepositioner med högsta AIS förlindrigt skadade personer i olika trafikantkategorier.maxAIS Gå<strong>en</strong>de Cykel Moped MCPersonbilförarePersonbilpassagerareLastbilAIS=1 70,8 80,0 73,5 68,7 87,1 89,4 83,6AIS=2 22,8 16,6 21,0 25,6 11,5 9,5 14,7AIS=3 5,3 2,7 5,2 5,3 1,2 1,1 1,7AIS=4 0,8 0,7 0,4 0,2AIS=5 0,3 0,3Summa 100 100 100 100 100 100 100Antal LS 356 711 362 262 2 358 1 089 116AIS≥3 6,4 3,4 5,5 5,7 1,4 1,1 1,7Svårt eller lindrigt skadade <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>För samma trafikantkategorier som i föregå<strong>en</strong>de avsnitt studeras vilk<strong>en</strong> kroppsdelsom fått d<strong>en</strong> allvarligaste skadan (ev. kan det vara flera kroppsdelar för <strong>en</strong>person). Av tabell 40 nedan framgår att det finns skillnader både mellan trafikantkategorieroch mellan svår och lindrig skada <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>s bedömning. För allasvårt skadade trafikanter är ”huvud exklusive ansikte” d<strong>en</strong> kroppsdel som mest46 VTI notat 45-2005


frekv<strong>en</strong>t drabbas av d<strong>en</strong> allvarligaste skadan, detta med undantag för motorcyklisterdär ”torax” oftast har d<strong>en</strong> allvarligaste skadan. För bilister är ”halsrygg”näst vanligast som kroppsdel med d<strong>en</strong> allvarligaste skadan. D<strong>en</strong> kroppsdel<strong>en</strong> ärmindre utsatt beträffande svårt skadade, oskyddade trafikanter.Äv<strong>en</strong> för lindrigt skadade bilister är kroppsdelarna ”huvud exklusive ansikte”och ”halsrygg” de som oftast har d<strong>en</strong> allvarligaste skadan, m<strong>en</strong> här är ordning<strong>en</strong>omkastad med ”halsrygg” som d<strong>en</strong> mest drabbade. Kroppsdel<strong>en</strong> ”huvud exklusiveansikte” har ofta d<strong>en</strong> allvarligaste skadan för lindrigt skadade, oskyddadetrafikanter, m<strong>en</strong> bild<strong>en</strong> är mer splittrad.VTI notat 45-2005 47


Tabell 40 Förekomster av allvarligast skadad kroppsdel proc<strong>en</strong>tuellt fördelad förrespektive trafikantkategori.Svårt skadade Lindrigt skadade Max andel förInjurypos Gå Cyk Mop MC Pbfö Pbpa Last Gå Cyk Mop MC Pbför Pbpas Last alla SS LSHalsrygg 1,9 2,2 2,6 0,8 13,9 9,6 22,2 1,1 3,5 2,2 2,7 33,4 27,5 23,3 33,4 22,2 33,4Huvud exlusive ansikte 25,8 25,7 11,5 6,6 15,7 18,8 22,2 11,2 12,7 7,7 5,0 8,8 8,0 12,1 25,8 25,8 12,7Axel, <strong>en</strong>a sidan 3,1 2,2 5,1 4,9 2,9 2,4 14,8 0,8 4,2 3,6 5,7 3,7 2,3 2,6 14,8 14,8 5,7Torax??, andra sidan (Vä?, Hö?) 5,7 6,6 5,1 10,7 9,6 7,2 3,7 2,0 2,1 2,5 4,6 4,4 7,5 6,9 10,7 10,7 7,5Ansikte 6,3 9,6 3,8 1,6 8,8 7,5 3,7 8,4 8,7 4,1 3,8 5,8 8,4 6,9 9,6 9,6 8,7Torax, sternum???? 4,4 3,7 2,6 5,7 8,4 4,8 3,7 1,7 1,5 0,8 4,2 2,9 4,2 2,6 8,4 8,4 4,2Knä, <strong>en</strong>a sidan 5,7 1,5 5,1 2,5 1,6 4,1 0 7,6 7,2 8,0 8,4 1,9 2,0 6,9 8,4 5,7 8,4Underb<strong>en</strong>, <strong>en</strong>a sidan 6,9 5,1 5,1 4,9 0,6 1,4 0 4,2 2,7 8,3 3,4 0,6 1,7 0,9 8,3 6,9 8,3Knä, andra sidan 6,3 2,9 3,8 4,9 2,0 2,7 7,4 7,0 7,0 7,5 4,6 3,1 1,8 2,6 7,5 7,4 7,5Ländrygg, korsrygg 1,3 2,2 2,6 2,5 2,5 2,4 7,4 1,4 3,0 1,7 1,1 3,4 3,0 0,9 7,4 7,4 3,4Hals, exklusive halsrygg 0 0,7 0 0,8 2,5 2,7 0 0,6 1,5 1,1 1,1 7,0 6,9 6,0 7,0 2,7 7,0Fotled, <strong>en</strong>a sidan 0,6 0 1,3 3,3 0,4 1,0 0 3,7 2,3 6,1 3,1 0,3 0,5 0 6,1 3,3 6,1Axel, andra sidan 3,1 2,9 2,6 2,5 2,7 1,7 0 3,4 4,1 1,4 5,3 1,4 3,8 3,4 5,3 3,1 5,3Överarm <strong>en</strong>a sidan 0,6 0,7 5,1 0 0,6 1,0 0 1,4 0,4 0,8 0,4 0,6 0,9 1,7 5,1 5,1 1,7Underb<strong>en</strong>, andra sidan 5,0 3,7 3,8 2,5 2,4 1,0 0 3,7 2,8 4,7 2,3 0,6 1,4 0,9 5,0 5,0 4,7Lår, <strong>en</strong>a sidan 0,6 0,7 2,6 4,9 1,8 1,0 0 3,7 2,0 2,2 1,5 0,6 0,5 0,9 4,9 4,9 3,7Handled, andra sidan 1,9 1,5 2,6 4,9 0,4 0,7 0 1,1 1,8 2,5 3,8 1,4 0,8 0,9 4,9 4,9 3,8Höft, <strong>en</strong>a sidan 3,1 2,2 2,6 4,9 2,7 3,8 3,7 4,5 3,1 4,7 3,8 0,6 1,1 0 4,9 4,9 4,7Höft, andra sidan 1,9 3,7 3,8 3,3 1,2 1,4 0 4,8 3,2 3,0 3,1 0,6 1,1 0 4,8 3,8 4,8Armbåge <strong>en</strong>a sidan 0,6 2,2 2,6 3,3 0,8 0,7 0 1,7 3,4 2,5 1,9 1,0 0,5 4,3 4,3 3,3 4,3Mellanfot, andra sidan 1,3 0,7 1,3 0 0,6 0,3 0 1,4 0,4 2,2 4,2 0,3 0,4 0,9 4,2 1,3 4,2Buk, bukvägg 2,5 3,7 2,6 3,3 3,9 3,4 3,7 3,7 2,8 1,7 2,7 2,6 2,4 2,6 3,9 3,9 3,7Handled, <strong>en</strong>a sidan 1,3 2,9 3,8 1,6 1,2 1,0 0 2,2 1,5 2,5 2,7 1,1 0,6 0 3,8 3,8 2,7Bröstrygg 1,9 1,5 2,6 2,5 3,5 3,8 3,7 0,8 1,3 0,3 1,1 3,6 2,8 2,6 3,8 3,8 3,6Lår, andra sidan 0 0,7 2,6 3,3 0,6 1,4 3,7 2,0 2,0 1,4 2,3 0,1 0,6 0,9 3,7 3,7 2,3Torax??, <strong>en</strong>a sidan (Vä?, Hö?) 1,3 0 0 0 2,4 2,7 0 0,8 0,4 0,3 0,4 3,2 3,6 3,4 3,6 2,7 3,6Underarm andra sidan 0 1,5 2,6 3,3 0,4 1,7 0 1,1 0,7 1,1 1,1 0,8 0,3 0,9 3,3 3,3 1,1Fotled, andra sidan 1,3 0 2,6 2,5 1,0 0,7 0 3,1 2,5 3,0 1,5 0,6 0,3 0 3,1 2,6 3,1Mellanhand, andra sidan 0,6 0 0 1,6 0,4 2,4 0 1,1 1,5 1,4 3,1 1,3 1,1 1,7 3,1 2,4 3,1Armbåge andra sidan 1,9 0,7 0 0,8 0,2 1,4 0 1,7 1,8 2,8 1,1 0,4 1,1 1,7 2,8 1,9 2,8Underarm <strong>en</strong>a sidan 0 2,2 2,6 0 0,6 0,7 0 1,1 0,7 1,7 1,9 0,9 0,4 0,9 2,6 2,6 1,9Mellanhand, <strong>en</strong>a sidan 1,3 1,5 2,6 0 1,2 1,0 0 0,8 2,4 2,5 2,3 1,2 0,6 0 2,6 2,6 2,5Mellanfot, <strong>en</strong>a sidan 0,6 2,2 0 1,6 0,4 0,3 0 2,5 1,4 1,9 1,9 0,3 0,3 0 2,5 2,2 2,5Överarm andra sidan 0 0,7 1,3 0,8 0,6 1,0 0 2,0 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,9 2,0 1,3 2,0Finger, -rar, andra sidan 0 0 0 1,6 0,4 0,7 0 0,6 1,7 0,3 1,5 0,6 0,6 0 1,7 1,6 1,7Finger, -rar, <strong>en</strong>a sidan 1,3 0,7 1,3 0,8 1,2 1,4 0 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0 1,4 1,4 0,8Tå, -r, <strong>en</strong>a sidan 0 0,7 0 0,8 0 0 0 0,8 0,1 0,6 0,4 0,0 0,1 0 0,8 0,8 0,8Tå, -r, andra sidan 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0,4 0 0,1 0 0,4 0,3 0,4G<strong>en</strong>italia, perineum 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0,0 0,3Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Antal 159 136 78 122 510 293 27 356 711 362 262 2 358 1 089 11648 VTI notat 45-20025


För STRADA-tabell<strong>en</strong> Injury undersöks sambandet mellan typ av skada (fältInjury) och skadans allvarlighetsgrad (fält AIS). För att få <strong>en</strong> lämplig ordningmellan AIS-koderna (1–6, 9) har kod 9 (”Okänd skada”) ersatts med -7. Avtabell 41 framgår att skadetyp<strong>en</strong> ”Kross/kläm” alltid betraktas som ”lätt skada”(AIS=1). Vidare, att <strong>en</strong>dast för skadetyperna ”Inre organ” och ”Övrigt” förekommerhögsta allvarlighetsgrad<strong>en</strong> ”dödlig skada utan känd terapi” (AIS=6).Dessa observationer gäller oavsett om alla poster i Injury betraktas eller <strong>en</strong>dast desom hör till de personer som kan matchas mot polisrapporter.Tabell 41 Max och min av förekommande AIS-värd<strong>en</strong> för de olika skadetyperna.InjuryAIS (1–6, 9) AIS (-7, 1–6) AISmin max min max 1 Lätt skada1 Sår 1 3 1 3 2 Moderat skada2 Kross/kläm 1 1 1 1 3 Allvarlig skada3Dist/lux 1 3 1 34 Svår skada (livshotande m<strong>en</strong>med trolig överlevnad)45 Kritisk skada (överlevnadFraktur 1 5 1 5osäker)5 Inre organ 1 9 -7 6 6 Dödlig skada utan känd terapi6 Övrigt 1 9 -7 6 9 Okänd skadaFör de 6 211 matchade personerna undersöks hur typ<strong>en</strong> av skada varierar medtrafikantkategori. Det görs dels för alla Injury-poster, dels för de som har högstaAIS-värde för respektive person. (Här tillåts flera poster för samma skadepositionInjurypos.)Tabell 42 Fördelning per trafikantkategori av typ av skada för alla poster därmatchning kunnat göras mellan sjukvård och polis.Trafikantkategori Sår Kross/kläm Dist/lux FrakturInreTotaltÖvrigtorganantalGå<strong>en</strong>de 23,2 26,1 2,5 27,7 18,1 2,4 1 239Cykel 28,8 38,6 4,7 17,0 9,3 1,6 1 286Moped 32,7 29,2 6,5 18,9 11,1 1,5 397MC 22,9 21,3 6,7 34,4 11,7 3,1 809Personbil-förare 14,8 32,2 23,4 15,1 11,3 3,2 4 464Personbil-pass 16,9 34,3 17,2 16,4 12,7 2,4 2 083Lastbil 22,1 29,5 12,4 19,8 13,8 2,3 217Posterna i tabell 42 studeras med uppdelning på olika AIS för varje skadetyp.VTI notat 45-2005 49


Tabell 43 Fördelning på AIS=1-6 per typ av skada för varje trafikantkategori.Trafikantkategori AIS SårKross/klämDist/luxFrakturInreorgan Övrigt Totalt TotaltantalGå<strong>en</strong>de 1 92,4 100 41,9 4,7 2,2 37,9 51,2 6342 5,9 0 58,1 58,6 29,5 6,9 24,6 3043 1,7 0 0 28,9 35,3 10,3 15,0 1864 0 0 0 4,7 26,3 20,7 6,5 815 0 0 0 3,2 5,8 24,1 2,5 316 0 0 0 0 0,9 0 0,2 2Cykel 1 97,8 100 77,0 14,2 3,4 66,7 74,4 9542 1,6 0 21,3 62,4 56,8 11,1 17,5 2243 0,5 0 1,6 19,7 22,9 11,1 5,8 754 0,0 0 0 3,2 14,4 5,6 1,9 255 0,0 0 0 0,5 1,7 0 0,2 36 0,0 0 0 0 0,8 5,6 0,2 2Moped 1 99,2 100 69,2 8,0 4,5 20,0 68,7 2722 0,8 0 30,8 62,7 63,6 40,0 21,7 863 0 0 0 29,3 18,2 20,0 7,8 314 0 0 0 0 4,5 20,0 0,8 35 0 0 0 0 9,1 0 1,0 46 0 0 0 0 0 0 0 0Motorcykel 1 97,3 100 48,1 8,6 3,2 28,0 51,0 4122 2,7 0 40,7 57,9 38,3 16,0 28,2 2283 0 0 11,1 29,1 28,7 12,0 14,5 1174 0 0 0 2,5 21,3 24,0 4,1 335 0 0 0 1,8 5,3 8,0 1,5 126 0 0 0 0 3,2 12,0 0,7 6Personbil-förare 1 97,4 100 92,3 10,9 2,4 34,0 71,6 3 1672 2,4 0 6,5 51,2 45,3 8,7 15,1 6673 0,2 0 1,2 26,2 30,2 11,7 8,0 3544 0 0 0 8,4 15,3 12,6 3,3 1475 0 0 0 3,3 4,8 14,6 1,4 616 0 0 0 0 2,0 18,4 0,7 29Personbil-pass 1 98,3 100 91,9 13,7 3,0 33,3 70,4 1 4582 1,7 0 7,0 57,0 43,6 15,4 16,8 3473 0,0 0 1,1 20,8 25,0 12,8 7,1 1464 0 0 0 6,4 20,8 20,5 4,1 855 0 0 0 2,0 6,4 12,8 1,4 296 0 0 0 0 1,1 5,1 0,2 5Lastbil 1 97,9 100 85,2 9,3 0 20,0 64,1 1392 2,1 0 14,8 72,1 46,7 20,0 23,5 513 0 0 0 14,0 26,7 0,0 6,5 144 0 0 0 0 23,3 40,0 4,1 95 0 0 0 4,7 0 20,0 1,4 36 0 0 0 0,0 3,3 0 0,5 150 VTI notat 45-2005


Tabell 44 Fördelning per trafikantkategori av typ av skada för alla poster medhögsta AIS per matchad person. (Kan vara flera poster per person.)Trafikantkategori Sår Kross/kläm Dist/lux FrakturInreTotaltÖvrigtorganantalGå<strong>en</strong>de 17,7 35,0 2,9 24,8 17,4 2,2 626Cykel 23,8 42,9 5,0 16,3 10,3 1,7 921Moped 25,5 33,1 6,5 22,1 12,2 0,8 263MC 21,8 25,3 6,6 34,9 8,9 2,6 427Personbil-förare 13,1 36,5 29,7 9,8 8,6 2,3 3 280Personbil-pass 15,3 40,4 21,4 10,9 10,1 1,9 1 511Lastbil 17,3 35,4 18,1 15,7 11,8 1,6 127Motsvarande fördelningar för de personer som av polis<strong>en</strong> bedömts vara svårt ellerlindrigt skadade återfinns i tabell 45 och tabell 47. För de personer som polis<strong>en</strong>bedömt vara svårt skadade är oavsett trafikantkategori skadetyp<strong>en</strong> ”Fraktur” d<strong>en</strong>som oftast har högst AIS-värde. För mopedister och motorcyklister kommer ”Sår”på andra plats, medan övriga oskyddade trafikantkategorier har ”Inre organ” somnäst vanligaste skadetyp<strong>en</strong> med högsta AIS. För personbilsförare och –passagerareär skadetyp<strong>en</strong> ”Kross/kläm” nästan lika vanlig som ”Fraktur”. Bland de lindrigtskadade <strong>en</strong>ligt polis<strong>en</strong>s bedömning är ”Kross/kläm” d<strong>en</strong> skadetyp som mestfrekv<strong>en</strong>t har högst AIS. Av tabell 41 ovan framgår att ”Kross/kläm” alltid är ”lättskada”.Tabell 45 Fördelning per trafikantkategori av typ av skada för alla poster medhögsta AIS per matchad person som polis<strong>en</strong> bedömt vara svårt skadad.Trafikantkategori Sår Kross/kläm Dist/lux FrakturInreTotaltÖvrigtorganantalGå<strong>en</strong>de 10,8 15,7 2,4 38,0 30,1 3,0 166Cykel 16,3 17,7 1,4 34,7 27,9 2,0 147Moped 28,8 21,2 3,0 30,3 15,2 1,5 66MC 14,1 10,4 4,4 60,0 9,6 1,5 135Personbil-förare 13,8 25,2 13,0 27,2 18,8 2,0 552Personbil-pass 19,4 22,6 10,2 24,5 21,7 1,6 314Lastbil 3,7 7,4 11,1 48,1 22,2 7,4 27VTI notat 45-2005 51


Tabell 46 Fördelning på AIS=1–6 per typ av skada för varje trafikantkategori.Alla poster med högsta AIS per matchad person som polis<strong>en</strong> bedömt vara svårtskadad.Trafikantkategori AIS SårKross/ Dist/InreFrakturkläm luxorgan Övrigt Totalt TotaltantalGå<strong>en</strong>de 1 72,2 100 25,0 1,6 0 40 25,9 432 22,2 0 75,0 65,1 28,0 0 37,3 623 5,6 0 0 31,7 32,0 0 22,3 374 0 0 0 1,6 30,0 40,0 10,8 185 0 0 0 0 10,0 20,0 3,6 6Cykel 1 91,7 100 50,0 5,9 0,0 50,0 36,3 532 4,2 0,0 50,0 58,8 53,7 0,0 37,0 543 4,2 0,0 0,0 29,4 22,0 50,0 17,8 264 0 0 0 6 20 0 8 115 0 0 0 0 5 0 1 2Moped 1 100 100 100 5 10 0 56 372 0 0 0 45 60 0 23 153 0 0 0 50 30 100 21 14Motorcykel 1 100 100 0 2 0 0 25,9 352 0 0 67 56,8 30,8 0 40,0 543 0 0 33 37,0 38,5 100 28,9 394 0 0 0 2,5 23,1 0 3,7 55 0 0 0 1,2 7,7 0 1,5 2Personbil-förare 1 92,1 100 88,9 8,0 1,0 30 52,5 2892 6,6 0,0 11,1 58,0 46,2 10 27,0 1493 1,3 0,0 0,0 28,7 38,5 40 16,0 884 0 0 0 4,0 10,6 10 3,3 185 0 0 0 1,3 3,8 10 1,3 7Personbil-pass 1 91,8 100 75,0 5,2 5,9 50,0 51,4 1612 8,2 0,0 25,0 63,6 44,1 25,0 29,7 933 0 0 0 25 29 25 13 404 0 0 0 6 13 0 4 145 0 0 0 0 7 0 2 5Lastbil 1 100 100 100 0 0 0 22,2 62 0 0 0 85 50 0 51,9 143 0 0 0 15 0 0 7,4 24 0 0 0 0 50 100 18,5 5Tabell 47 Fördelning per trafikantkategori av typ av skada för alla poster medhögsta AIS per matchad person som polis<strong>en</strong> bedömt vara lindrigt skadad.Trafikantkategori Sår Kross/kläm Dist/lux FrakturInreorganÖvrigtTotaltantalGå<strong>en</strong>de 21,4 47,5 3,4 19,1 7,5 1,0 387Cykel 25,1 48,3 5,8 12,7 6,6 1,6 762Moped 24,7 37,9 7,9 19,5 9,5 0,5 190MC 27,1 34,2 8,3 23,3 5,6 1,5 266Personbil-förare 13,7 40,3 33,1 5,8 5,7 1,3 2 406Personbil-pass 14,4 47,2 25,7 6,5 4,8 1,3 1 115Lastbil 22,2 43,3 21,1 5,6 7,8 0,0 9052 VTI notat 45-2005


Tabell 48 Fördelning på AIS=1–6 per typ av skada för varje trafikantkategori.Alla poster med högsta AIS per matchad person som polis<strong>en</strong> bedömt vara lindrigtskadad.Trafikantkategori AIS SårKross/klämDist/luxFrakturInreorganÖvrigtTotaltTotaltantalGå<strong>en</strong>de 1 95,2 100 46,2 2,7 3,4 100 71,3 2762 4,8 0 53,8 71,6 75,9 0 22,2 863 0 0 0 23,0 6,9 0 4,9 194 0 0 0 1,4 13,8 0 1,3 55 0 0 0 1,4 0 0 0 1Cykel 1 99,5 100 77,3 12,4 4,1 83,3 80,9 6162 0,5 0,0 20,5 71,1 81,6 8,3 15,8 1203 0 0 2 15 4 8 2 194 0 0 0 1 10 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0Moped 1 97,9 100 60 5,4 5,6 100 68,9 1312 2,1 0 40 62,2 88,9 0 24,2 463 0 0 0 32,4 0 0 6,3 124 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 5,6 0 0,5 1Motorcykel 1 97,2 100 63,6 8,1 20 75 69,9 1862 2,8 0 36,4 77,4 60 0 25,2 673 0 0 0 14,5 20 0 4,5 124 0 0 0 0 0 25 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0Personbil-förare 1 98,5 100 94,1 10,7 5,1 84,2 87,0 2 0832 1,5 0 5,9 74,3 84,7 15,8 11,5 2753 0 0 0 14,3 7,3 0 1,3 304 0 0 0 0,7 2,9 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0Personbil-pass 1 100 100 96,5 26,0 5,6 75 89,4 9922 0 0 3,5 67,1 81,5 25 9,5 1053 0 0 0 6,8 13,0 0 1,1 124 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0Lastbil 1 100 100 84 0 0 83 752 0 0 16 60 100 14 133 0 0 0 40 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0VTI notat 45-2005 53


6 Slutsatser och komm<strong>en</strong>tarerRedovisning<strong>en</strong> i det här dokum<strong>en</strong>tet gäller iakttagelser som gjorts efter det attSTRADA varit i skarp drift under ett och ett halvt år, <strong>en</strong> förhållandevis kortperiod. Övergång<strong>en</strong> från det tidigare systemet VITS till STRADA har inneburitbåde för- och nackdelar. STRADA är under utveckling, där brister successivtåtgärdas. Inrapporteringskli<strong>en</strong>terna ger möjligheter som inte nyttjas till fullo. Detvisar sig bland annat g<strong>en</strong>om att <strong>en</strong> del <strong>en</strong>skilda fält har höga andelar ”okänt värde”eller ”uppgift saknas” och det gäller både polis- och sjukvårdsrapportering<strong>en</strong>.Ett motiv för övergång<strong>en</strong> till STRADA var att knyta samman polis<strong>en</strong>s ochsjukvård<strong>en</strong>s rapportering. Här återstår <strong>en</strong> hel del att göra för att få med flerakutsjukhus, m<strong>en</strong> äv<strong>en</strong> d<strong>en</strong> programmässiga matchning<strong>en</strong> av rapporter kan ochbehöver förbättras. I STRADA-systemet finns in<strong>for</strong>mation som kan breddaunderlaget för bedömning av om olika rapporter avser samma olycka. D<strong>en</strong> hittillsanvända algoritm<strong>en</strong> som bygger på personnummer, koordinater och olyckstidpunktär inte feltolerant. Äv<strong>en</strong> med betydande skillnader i tid och/eller medstort avstånd mellan angivna olycksplatser, är det många gånger troligt attpolis<strong>en</strong>s och sjukvård<strong>en</strong>s rapportering avser samma olycka. D<strong>en</strong> pågå<strong>en</strong>de modifiering<strong>en</strong>av matchningsalgoritm<strong>en</strong> bör ta hänsyn till detta. En strävan måste ocksåvara att höja kvalitet<strong>en</strong> i d<strong>en</strong> lägesbestämning som görs. Polis<strong>en</strong>s koordinatuppgifterborde idealt registreras på olycksplats<strong>en</strong> och vara indata till poliskli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>där de kan jämföras med plats <strong>en</strong>ligt kartbild. Det är ett alternativ somredan finns i poliskli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Sjukvård<strong>en</strong>s möjligheter är förmodlig<strong>en</strong> mer begränsadeom olycksplats<strong>en</strong> ska bestämmas i dialog med d<strong>en</strong> skadade person<strong>en</strong>(eller någon medföljande).Sjukvårdsrapportering kan aldrig bli heltäckande eftersom d<strong>en</strong> kräverpati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s samtycke. Det medför att det är svårt att g<strong>en</strong>om polis- och sjukvårdsin<strong>for</strong>mation<strong>en</strong>i STRADA uppskatta det totala antalet personer som skadas itrafik<strong>en</strong>, äv<strong>en</strong> om alla rikets akutsjukhus skulle delta i rapportering<strong>en</strong>. Kanske kand<strong>en</strong> sjukvårdsrapportering som görs ändå nyttjas för andra jämförelser ochsammanställningar av d<strong>en</strong> typ som redovisas här – hur polis<strong>en</strong>s bedömning avsvårhetsgrad förhåller sig till sjukvård<strong>en</strong>s skadeklassificering och vilka skadorsom drabbar olika trafikantkategorier. Dock förekommer regionala variationersom försvårar uppskattningar för hela riket från de län där sjukvårdsrapporteringförekommer.I VITS registrerades koder i tabellerna Fordonsha<strong>en</strong>d och Fordonsuppg, koderför påkörning av olika föremål på eller vid sidan av vägbanan, backning, omkörningetc., vidare koder för punktering, vatt<strong>en</strong>planing, oljespill, somnat, ett antalförseelser m.m. Många av dessa uppgifter hanteras inte i STRADA. I tabell<strong>en</strong>CircumstanceCode i STRADA finns några få koder, <strong>en</strong>dast 10 st. (se bilaga 14)att jämföras med totalt 138 i VITS.En del uppgifter som i VITS kodades och sparades i olika fält i registr<strong>en</strong> kan iSTRADA-systemet återfinnas i olycksbeskrivning<strong>en</strong> (fält Accid<strong>en</strong>tDescription itabell Report). Sådana uppgifter kan dock inte användas för något säkert urval avolyckor, eftersom det blir bero<strong>en</strong>de av vad olycksrapportör<strong>en</strong> valt att skriva. Enytterligare svårighet vid hantering av fri<strong>text</strong>fält uppstår vid felstavningar. Frånbilaga 19 kan detta exemplifieras med följande olycksbeskrivningar som <strong>en</strong>ligtbåde polis<strong>en</strong> och sjukvård<strong>en</strong> handlar om <strong>en</strong> frontalkrock, m<strong>en</strong> där ing<strong>en</strong> skulle geträff vid sökning efter d<strong>en</strong> <strong>text</strong><strong>en</strong>.54 VTI notat 45-2005


• Polis<strong>en</strong>: ”Fontalkrock. Sikt<strong>en</strong> god, vägbanan torr. Osäkra uppgifter om hurbilarna kom och var kollisionspunkt<strong>en</strong> var. Samtliga förda med ambulanstill sjukhus, ej hörda av polis.”• Sjukvård<strong>en</strong>: ” HASTIGHET 90–110 M/H. FRAONTALKROCK.PATIENTEN HAR SMÄRTOR I VÄNSTER AXEL, SKADA PÅVÄNSTER ARMBÅGE, SKADA PÅ HÖGER ÖGONBRYN, SOMTEJPAS.”I STRADA ingår <strong>en</strong> del fri<strong>text</strong>fält utöver Accid<strong>en</strong>tDescription. Det ärWh<strong>en</strong>accText och ProtectionOtherText i tabell<strong>en</strong> HospitalReport (se bilaga 2)samt PlaceTypeOther i PoliceReport (se bilaga 4). Fält<strong>en</strong> ger möjlighet attregistrera annan in<strong>for</strong>mation än d<strong>en</strong> standardiserade som sparas i andra fält,exempelvis Placetype i PoliceReport med alternativ<strong>en</strong> ”Gatu-/Vägkorsning”,”Gatu-/Vägsträcka” m.fl. Det gör att in<strong>for</strong>mation<strong>en</strong> blir mer korrekt m<strong>en</strong> samtidigtsvårare att använda. Om det äv<strong>en</strong> för dessa fält funnes <strong>en</strong> lista med alternativ attvälja mellan, utöver fri<strong>text</strong>möjlighet<strong>en</strong>, skulle <strong>en</strong> ökad lik<strong>for</strong>mighet uppnås.Sådana listor kan baseras på de fri<strong>text</strong>alternativ som hittills förekommer idatabas<strong>en</strong>. På så vis skulle <strong>en</strong> sökning efter ”Övergångsställe” i PlacetypeOtherinte missa ”Övergånggställe” och ”Övergångsstlälle”.VTI notat 45-2005 55


56 VTI notat 45-2005


BilageförteckningBilaga 1Bilaga 2Bilaga 3Bilaga 4Bilaga 5Bilaga 6Bilaga 7Bilaga 8Bilaga 9Bilaga 10Bilaga 11Bilaga 12Bilaga 13Bilaga 14Bilaga 15Bilaga 16Bilaga 17Bilaga 18Bilaga 19ReportHospitalreportInjuryPolicereportTrafficelem<strong>en</strong>tsMotorvehicleOthervehicleBicyclemopedTrailerRailvehiclePedestrainAnimalPersonCircumstanceHazardousgoodsRoadlegPersoninfoVehicleinfoEj matchade rapporterVTI notat 45-2005 57


VTI notat 45-2005


Bilaga 1Sid 1 (6)ReportFrån tabell Report som innehåller <strong>en</strong> post för varje polis- och sjukvårdsrapport.Fält Municipality, kommunkod i <strong>for</strong>m av läns- och kommunnummer. I tabell<strong>en</strong>förekommer 290 fullständiga koder 114-2 584 för 50 863 av de totalt 52 093posterna. Övriga 1 230 poster, som alla kommer från sjukvård<strong>en</strong>, har värd<strong>en</strong><strong>en</strong>ligt följande tabell.Municipality Antal0 948100 5300 1600 11 000 11 200 1131 300 991 400 91 900 72 200 12 300 12 400 12 500 19 800 42Fält Acc-date, olyckstidpunkt – både datum och klockslag.Tabeller över fältets värd<strong>en</strong> är bara av intresse efter uppdelning på Instance(polis/sjukvård) eftersom antalet rapporterande sjukhus ändrats under period<strong>en</strong>(om man frestas att göra jämförelser mellan polis och sjukvård).acc_date.år Polis Sjukvård Totalt2003 18584 20819 394032004 6398 6292 12690Totalt 24982 27111 52093År-månad Polis Sjukvård Totalt2003-1 1315 1614 29292003-10 1750 1813 35632003-11 1550 1579 31292003-12 1561 1769 33302003-2 1190 1774 29642003-3 1146 1436 25822003-4 1380 1495 28752003-5 1637 1683 33202003-6 1796 1846 36422003-7 1693 1981 36742003-8 1836 1910 37462003-9 1730 1919 36492004-1 1252 1753 3005VTI notat 45-2005


2004-2 1255 1691 29462004-3 1207 1207 24142004-4 1177 1060 22372004-5 1220 530 17502004-6 287 51 338Totalt 24982 27111 52093Bilaga 1Sid 2 (6)acc_date.veckodag Polis Sjukvård Totaltsöndag 3055 3428 6483måndag 3561 3890 7451tisdag 3493 3646 7139onsdag 3663 3864 7527torsdag 3742 3944 7686fredag 4078 4424 8502lördag 3390 3915 7305Totalt 24982 27111 52093Fält State, rapport<strong>en</strong>s tillstånd/status.Samtliga poster har värdet 4 vilket står för ”Arkiverad”.Möjliga värd<strong>en</strong> är följande.State1 Påbörjad2 Färdig m<strong>en</strong> ej arkiverad3 Under ändring4 Arkiverad5 Makulerad9 OkäntFält x_coord och y_coord, x-koordinat respektive y-koordinat angivna i RT902.5gon V.Av värd<strong>en</strong>a framgår att x avser nord/syd och y öst/väst. Förekommande värd<strong>en</strong>fördelar sig <strong>en</strong>ligt följande tabell. Alla 3131 poster där både x och y är -1 kommerfrån sjukvård<strong>en</strong>. Enligt dokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> (VV Beskrivning av STRADA-databas,ADA117F) är 0 default-värde.x y Antal poster xmin xmax ymin ymax-1 -1 31310 0 30 ok 27 1232271 1236479ok ok 48931 6137113 7609297 1236604 188002455696 1710599 1Fält link_id, länk-ID.Samtliga poster har värdet 0.Fält node_id, nod-IDSamtliga poster har värdet 0.Fält Distance, avstånd från början av länk<strong>en</strong>VTI notat 45-2005


Bilaga 1Sid 3 (6)Samtliga poster har värdet 0.Fält PositionUnsure, position<strong>en</strong> osäker i något avse<strong>en</strong>dePositionUnsure Polis Sjukvård Antal poster0 22516 15771 38287 Säker position1 2466 8209 10675 Position osäker2 3131 3131 Ej möjligt att ange positionTotalt 24982 27111 52093Fält DateUnsure, datumangivels<strong>en</strong> osäker i något avse<strong>en</strong>deDateUnsure Polis Sjukvård Antal0 Nej 24982 27037 520191 Ja 74 74Totalt 24982 27111 52093Fält TimeUnsure, tidsangivels<strong>en</strong> osäker i något avse<strong>en</strong>deTimeUnsure Polis Sjukvård Antal0 Nej 24982 24845 498271 Ja 2266 2266Totalt 24982 27111 52093Fält Placedescr, kort klar<strong>text</strong>beskrivning av olycksplats<strong>en</strong>Här förekommer 35 poster med tomt fält (2 polis och 33 sjukvård), 54 poster ”vetej” och 169 poster ”?” – båda grupperna finns <strong>en</strong>dast för sjukvård. För polis finns9234 poster med antal teck<strong>en</strong> 1-4 där fältet med något undantag innehåller ettvägnummer – fältet kan inledas med ”e” eller ”rv” m<strong>en</strong> samma vägnummerförekommer oftast utan detta förtydligande. På samma sätt förekommerlänsvägnummer både med och utan ”lv”. Det största antalet teck<strong>en</strong> som förekommeri Placedescr är 92 för sjukvård<strong>en</strong> och 197 för polis<strong>en</strong>.Fält Roadname, gatunamn från kartan (vid korsning lagras primärväg<strong>en</strong>s namn)Fältet är tomt för 2016 polisposter och 460 sjukvårdsposter. Värdet nollförekommer för 2962 sjukvårdsposter (inte för någon polispost). För 15228 poster(polis eller sjukvård) är antalet teck<strong>en</strong> 1-4 och de innehåller med ett 10-talundantag ett vägnummer, ev<strong>en</strong>tuellt med ”e” eller ”rv”. Det icke standardiserade<strong>for</strong>matet gör fältet svårt att använda för sökning och urval. Maximalt förekommer40 teck<strong>en</strong> i fältet.Fält LightConditions, ljusförhålland<strong>en</strong>Upp<strong>en</strong>barlig<strong>en</strong> finns uppgift<strong>en</strong> <strong>en</strong>dast för polisrapporter.LightConditions Polis Sjukvård Antal LightConditions0 1268 1268 Okänt1 15837 15837 Dagsljus2 6149 6149 Mörker3 1728 1728 Gryning/skymning9 27111 27111 Uppgift saknasTotalt 24982 27111 52093VTI notat 45-2005


Bilaga 1Sid 4 (6)Fält RoadState, väglagKoderna 0–9 tolkas med värdemängd RoadState, 11–19 med värdemängdRoadStateHosp. För olyckor inrapporterade före sommar<strong>en</strong> 2003 har sammakoder 0–9 använts både för polis och för sjukvård. Tolkning<strong>en</strong> av dessasjukvårdskoder ska då göras med <strong>en</strong> äldre värdemängdsbeskrivning än d<strong>en</strong> itabell<strong>en</strong> nedan.RoadState Polis Sjukvård Antal RoadState0 1764 1764 Okänt1 13684 1456 15140 Vägbanan torr2 5359 479 5838 Vägbanan våt/fuktig3 946 517 1463 Tjock is / packad snö4 1893 240 2133 Tunn is, vägbanan synlig5 1336 56 1392 Lös snö / snömodd6 1053 1053 Vinterväglag, ospecific.9 14658 14658 Uppgift saknas11 3402 3402 Väg<strong>en</strong>/gång-/cykelbanan var hal pga snö/is12 37 37 Väg<strong>en</strong>/gång-/cykelbanan var hal pga löv13 1515 1515 Väg<strong>en</strong>/gång-/cykelbanan var hal pga vatt<strong>en</strong>14 87 87 Väg<strong>en</strong>/gång-/cykelbanan var hal pga annat15 143 143 Väg<strong>en</strong>/gång-/cykelbanan var ojämn16 63 63 Väg<strong>en</strong>/gång-/cykelbanan hade hål och gropar17 236 236 Väg<strong>en</strong>/gång-/cykelbanan hade löst grus18 32 32 Väg<strong>en</strong>/gång-/cykelbanan har Spårvägs-/Järnvägsspår19 3137 3137 AnnatTotalt 24982 27111 52093Fält Instance, rapportinstansObservera att databas<strong>en</strong>s värd<strong>en</strong> P och S följs av ett blankteck<strong>en</strong>.instance AntalP 24982 PolisS 27111 SjukvårdTotalt 52093Fält Oid_pid, NVDB primär ID och fält Oid_sid, NVDB sekundär ID.Fält<strong>en</strong> oid_pid och oid_sid används för att knyta olyckorna till <strong>en</strong> NVDB-länk.Inrapporteringskli<strong>en</strong>terna i STRADA har sedan april 2004 använt NVDBs vägnät.Det är eg<strong>en</strong>tlig<strong>en</strong> inte förrän efter det som det ska finnas värd<strong>en</strong> i fält<strong>en</strong>. Det skaockså finnas värd<strong>en</strong> för större del<strong>en</strong> av 2003 års polisrapporter. För dessa gjordes iefterhand ett försök att knyta så många som möjligt till NVDBs vägnät och sparaoid_pid och oid_sid g<strong>en</strong>om att utgå från d<strong>en</strong> x- och y-koordinat som sparas förrapport<strong>en</strong>.VTI notat 45-2005


Bilaga 1Sid 5 (6)Fält<strong>en</strong> antar alltid samtidigt värdet noll och det görs för 32035 poster där ca 80 %avser sjukvårdsdata. För ca 75 % av polisposterna och knappt 5 % av sjukvårdsposternafinns sid och pid > 0. Månadsvis varierar nollposternas andel <strong>en</strong>ligtföljande tabell.Andel pid och sid som harvärdet nollÅr Månad Polis Sjukvård2003 1 0.043 12003 2 0.055 12003 3 0.045 0.9992003 4 0.056 0.9992003 5 0.063 12003 6 0.079 0.9972003 7 0.067 12003 8 0.066 0.9962003 9 0.073 0.9982003 10 0.056 0.9922003 11 0.055 0.9922003 12 0.083 0.9862004 1 0.998 0.9862004 2 0.997 0.8912004 3 0.958 0.7482004 4 0.602 0.652004 5 0.393 0.5582004 6 0.436 0.490Totalt 0.246 0.955Summa avinstance sid&pid=0P 6139S 25896Totalt 32035VTI notat 45-2005


Bilaga 1Sid 6 (6)Fält Accid<strong>en</strong>tDescription, olycksbeskrivning i klar<strong>text</strong>.Fältet används lite olika av polis och sjukvård vilket framgår av följande tabell därlängd avser antal teck<strong>en</strong> som använts för olycksbeskrivning<strong>en</strong>. I samtliga 19 fallmed 1 teck<strong>en</strong> från sjukvård<strong>en</strong> innehåller fältet tecknet ”?”. Dessutom bestårbeskrivning<strong>en</strong> från sjukvård<strong>en</strong> i drygt 130 fall av ”okänt”, ”ej angivet”, ”ing<strong>en</strong>uppgift”, ”ing<strong>en</strong> förklaring” eller liknande.medianlängd max medel längd=0 längd=1Polis 122 910 141.3 0 2Sjukvård 60 512 76.3 113 19Figur<strong>en</strong> nedan visar fördelning<strong>en</strong> av <strong>text</strong>längder från polis respektive sjukvård.Vid kontroll har det visat sig att <strong>text</strong>längd<strong>en</strong> oavsiktligt begränsats i sjukvård<strong>en</strong>sinrapporteringskli<strong>en</strong>t.Fördelning av olycksbeskrivning<strong>en</strong>s längd100Ack %90807060504030201000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000Antal teck<strong>en</strong>PolisSjukvårdVTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 1 (15)HospitalReportFrån tabell HospitalReport som innehåller sjukvårdsrapporter.Fält CareCare Antal care1 21180 Hem2 160 Avvek3 162 DVA död vid ankomst4 5387 Avd5 221 Annat sjukhusTotalt 27110Fält Indate, datum och tid när pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kom till sjukhuset.ÅrÅr Antal2003 208022004 6308Totalt 27110Fält Indate, datum och tid när pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kom till sjukhuset.År-månad Antal2003-1 15892003-2 17492003-3 14532003-4 15022003-5 16712003-6 18572003-7 19802003-8 19152003-9 19242003-10 17982003-11 15872003-12 17772004-1 17422004-2 17022004-3 12162004-4 10532004-5 5432004-6 52Totalt 27110Jämförelse av ovanstå<strong>en</strong>de med Acc_date i tabell Report visar att datum närpati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kom till sjukhus (givetvis) kan avvika från olycksdatum. Nedanstå<strong>en</strong>detabell innehåller <strong>en</strong> jämförelse av dessa två datumuppgifter g<strong>en</strong>om att differ<strong>en</strong>s<strong>en</strong>i antal dagar beräknats. Differ<strong>en</strong>s<strong>en</strong> är positiv om pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kom till sjukhusetefter olycksdatumet.VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 2 (15)DagarISS0-0 1-8 9-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 100 Summa-31 1 1-5 1 10 3141 17571 1699 122 120 39 19 14 2 6 132 228651 192 2536 91 5 4 3 1 28372 38 531 12 1 1 5833 8 242 6 2564 13 132 6 1515 4 62 2 686 3 48 517 4 52 1 578 3 27 1 319 20 2 2210 3 27 1 3111 2 11 1312 14 1413 9 914 3 13 1615-21 2 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4922-28 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1229-35 1 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2136-42 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443-49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150-56 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357-63 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364-70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 1 190 1 193 1 1122 1 1133 1 1152 1 1181 1 1235 1 1275 1 1365 1 1Totalt 3423 21386 1824 129 126 42 20 15 2 6 137 27110För de 2837 poster där skillnad<strong>en</strong> i ovanstå<strong>en</strong>de tabell är 1 dag har äv<strong>en</strong>differ<strong>en</strong>s<strong>en</strong> i timmar kontrollerats. Det kan ju vara så att d<strong>en</strong> mellanliggande tid<strong>en</strong>är kort, m<strong>en</strong> att dygnsgräns<strong>en</strong> passerats.VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 3 (15)100.090.080.070.0Ack andel (%)60.050.040.030.020.010.00.00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50TimmarFigur<strong>en</strong> visar att timdiffer<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ligger i intervallet 1-47 timmar för desjukvårdsposter där pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kommit till sjukvård<strong>en</strong> dygnet efter olyckan.Differ<strong>en</strong>s<strong>en</strong> har beräknats för timme=0-23, utan hänsyn till minuter. Nästan 90 %av dessa 2837 poster har ISS=1-8.Fält Indate, datum och tid när pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kom till sjukhuset.VeckodagVeckodag Antal1 3639 Söndag2 4002 Måndag3 3772 Tisdag4 3848 Onsdag5 3958 Torsdag6 4209 Fredag7 3682 LördagTotalt 27110VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 4 (15)Fält Indate, datum och tid när pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kom till sjukhuset.TimmeTimme Antal0 4401 3362 2873 2774 1595 1556 2287 5658 11229 123710 143711 138112 171513 183514 179715 190316 209217 249218 209419 170820 131921 100922 88023 642Totalt 27110Fält Iva, ”Oskadad” innebär att pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> saknar fysiska skador orsakade avolyckan.Default-värde=0.iva Antal0 23829 Ej oskadad1 3281 OskadadTotalt 27110Kontroll av posterna med Iva=1 mot ISS visar att för 22 poster där pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> äroskadad är ISS-värdet ändå >0.iss Antal1 122 14 15 46 210 2Totalt 22VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 5 (15)Fält Police, polis på olycksplats<strong>en</strong> (ej obligatoriskt fält), default-värde=9Police Antal0 9561 Nej1 7039 Ja9 10331 Okänt99 179 Fältet ej ifylltTotalt 27110Fält Wh<strong>en</strong>acc, var olyckan inträffade, default-värde=9Wh<strong>en</strong>acc Antal0 10186 Okänt1 499 I arbetet2 738 På väg till arbetet3 423 På väg från arbetet4 52 I skolan5 233 På väg till skolan6 145 På väg från skolan7 6024 På fritid<strong>en</strong>8 650 Annat9 8160 Ej angivetTotalt 27110Fält Wh<strong>en</strong>accText, <strong>text</strong> för var olyckan inträffade.Om ”Annat” anges i fältet Wh<strong>en</strong>acc, kan <strong>en</strong> klar<strong>text</strong> skrivas in som sparas iWh<strong>en</strong>accText.Wh<strong>en</strong>accTextAntal27092BILSKOLA 1cykeltävling 1Efter besök på psyk. rehab. 1hämta barn på dagis 1militärövning 2på väg från Tekniska Högskolan 1på väg hem 1på väg hem från ett möte 1på väg till dagis 2på väg till dagis. 1på väg till dotterns dagis 1på väg till Dr. 1trafikskola 1träning 1tävling 1övningskörning/bilskola 1Totalt 27110VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 6 (15)Fält Influ<strong>en</strong>cedByAlcohol pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> var alkoholpåverkad vid olyckstillfället,konstaterat med hjälp av utandnings- eller blodprov), default-värde=9Influ<strong>en</strong>cedByAlcohol Antal0 26677 Nej1 433 JaTotalt 27110Fält Acctype, olyckstyp (knapp i sjukvårdskli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>)acctype Antal0 1425 Övrigt/Okänt1 14932 Singelolycka2 1269 Frontalkrock3 188 Pat blev omkörd4 3383 Pat blev påkörd bakifrån5 101 Pat körde in i framförvarande då d<strong>en</strong>ne skulle svänga6 380 Pat blev påkörd under sväng7 2594 Pat blev påkörd av korsande trafikant13 149 Pat körde om framförvarande14 1121 Pat körde in i framförvarande15 99 Pat blev påkörd bakifrån under sväng16 243 Pat körde in i sidan på framförvarande då d<strong>en</strong>ne skulle svänga17 864 Pat körde på korsande trafikant18 362 Pat körde på djurTotalt 27110Fält ATC, olyckstypATC Antal503 Två blankteck<strong>en</strong> i ATCA 664 AvsvängningsolyckaC 1376 Cykel/Moped i kollision med motor<strong>for</strong>donF 652 Fotgängarolycka i koll m motor<strong>for</strong>donG0 5091 Gå<strong>en</strong>de singel (Fallolycka)G1 3910 Cykel singelG2 836 Moped singelG3 91 Cykel - Gå<strong>en</strong>deG4 398 Cykel - CykelG5 91 Cykel - MopedG6 42 Moped - Gå<strong>en</strong>deG7 101 Moped - MopedG8 8 Gå<strong>en</strong>de - Gå<strong>en</strong>deJ0 12 Spår<strong>for</strong>don - ÖvrigtJ1 9 Spårvagn singelJ2 1 Spårvagn - SpårvagnJ3 18 Spårvagn - Gå<strong>en</strong>deJ4 5 Spårvagn - Cykel/MopedJ5 51 Spårvagn - Motor<strong>for</strong>donJ6 2 Tåg - Gå<strong>en</strong>deVTI notat 45-2005


J8 7 Tåg - Motor<strong>for</strong>donK 2158 KorsandeolyckaM 921 MötesolyckaO 213 OmkörningsolyckaS 4627 SingelolyckaU 4047 UpphinnandeolyckaV 133 Övrigt/OkäntW 77 ViltolyckaV0 764 Varia (Övrigt/Okänt)V1 12 Häst, Annat tamdjurW1 43 Rådjur, HjortW2 198 ÄlgV3 21 Traktor/MotorredskapW3 5 R<strong>en</strong>W4 23 Annat viltTotalt 27110Bilaga 2Sid 7 (15)Fält Was, pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> var själv …was Antal10 5978 Fotgängare11 137 Inlinesåkare12 11 Rullstolsbur<strong>en</strong>13 48 Skateboardåkare14 27 Sparkcykelåkare15 10 Sparkstöttingåkare16 18 Annan20 5372 På cykel30 1404 På moped31 64 På EU-moped40 669 På motorcykel41 107 På tung motorcykel42 23 På lätt motorcykel50 12231 I personbil51 86 I minibuss60 116 I lastbil61 81 I tung lastbil62 41 I lätt lastbil70 316 I buss80 96 Övrigt81 118 På snöskoter82 77 I spårvagn83 22 I traktor84 3 I tåg85 4 Ryttare90 51 OkäntTotalt 27110VTI notat 45-2005


Fält InTraffic, i trafik, default-värde=9InTraffic Antal0 1494 Nej1 25616 JaTotalt 27110Bilaga 2Sid 8 (15)Fält PatPos, pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s position i <strong>for</strong>donet, default-värde=99patPos Antal0 187 Okänt10 22031 Förare21 2442 Passagerare UNS (utan närmare specifikation)22 1262 Passagerare fram23 586 Passagerare bak UNS24 151 Passagerare bak vänster25 94 Passagerare bak mitt<strong>en</strong>26 197 Passagerare bak höger27 81 Passagerare sittande28 72 Passagerare stå<strong>en</strong>de29 7 Passagerare utanpåTotalt 27110Fält Against, i kollision med, default-värde=199. Kod 93 är ett gammalt värdesom <strong>en</strong>ligt uppgift från Vägverket borde varit ändrat till 803 respektive 804 för de2 posterna.against Antal0 299 Okänt (t ex fall ombord)10 71 Fotgängare11 3 Inlinesåkare14 2 Sparkcykelåkare20 489 Cykel30 215 Moped31 8 EU-Moped40 60 Motorcykel41 19 Tung motorcykel42 3 Lätt motorcykel50 9239 Personbil51 43 Minibuss60 414 Lastbil61 210 Tung lastbil62 95 Lätt lastbil70 252 Buss80 55 Övrigt81 10 Snöskoter82 117 Spårvagn83 45 Traktor84 11 Tåg90 31 Okänt93 2VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 9 (15)99 14263 Singelolycka801 51 Rådjur eller hjort802 250 Älg803 6 R<strong>en</strong>804 33 Annat vilt805 5 Häst806 14 Annat tamdjur811 197 Träd812 241 Stolpe813 42 Berg/Stor st<strong>en</strong>814 5 Vägtrumma815 14 Hus816 12 Brofundam<strong>en</strong>t817 129 Räcke818 26 Mur819 129 Annat/Ej specTotalt 27110Fält Belt, bälte – skyddsutrustning som pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> använde vid olyckstillfället.Vilka alternativ som är tillgängliga i sjukvårdskli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> styrs, för detta och följandefält om skyddsutrustning, av fältet Was (”Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> var …”). Default-värde=9Belt Antal0 1291 Nej1 8286 Ja9 15654 Okänt99 1879Totalt 27110Fält Helmet, hjälm – skyddsutrustning som pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> använde vid olyckstillfället.Default-värde=9helmet Antal0 5091 Nej1 2431 Ja9 17892 Okänt99 1696Totalt 27110Fält Airbag – skyddsutrustning som pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> använde vid olyckstillfället.Default-värde=9airbag Antal0 3161 Nej1 941 Ja9 20634 Okänt99 2374Totalt 27110Fält Bikeapp, cykelbarnstol. Fältet saknas i STRADA-dump<strong>en</strong>.VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 10 (15)Fält Mcapp, MC-ställ – skyddsutrustning som pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> använde vidolyckstillfället.Default-värde=9mcapp Antal0 54 Nej1 377 Ja9 23818 Okänt99 2861Totalt 27110Fält Childapp, bilbarnstol – skyddsutrustning som pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> använde vidolyckstillfället.Default-värde=9childapp Antal0 4331 Nej1 280 Ja9 20328 Okänt99 2171Totalt 27110Fält Protun, okänt skydd – skyddsutrustning som pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> använde vidolyckstillfället.Default-värde=9protun Antal9 24218 Okänt99 2892Totalt 27110Fält ProtectionOther, annat skydd – skyddsutrustning som pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> använde vidolyckstillfället. Default-värde=9ProtectionOther Antal0 6151 Nej1 723 Ja9 18617 Okänt99 1619Totalt 27110Fält ProtectionOtherTextFältet är tomt för 26375 poster, i övrigt förekommer 139 olika <strong>text</strong>er varav de medminst 2 poster visas i tabell<strong>en</strong> nedan. Det framgår att <strong>text</strong>erna inte ärstandardiserade. Exempelvis finns förutom ”Broddar” med 12 poster äv<strong>en</strong><strong>text</strong>erna ”brodd vänster fot”, ”broddar på båda skorna”, ”Broddar på bådaskorna”, ”BRODDAR.” samt ”brodddar” för vardera 1 post. Varianter finns äv<strong>en</strong>för andra <strong>text</strong>er i fältet.VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 11 (15)ProtectionOtherTextAntal26375Nackstöd 489Handskar 13Rollator 13Broddar 12Ing<strong>en</strong> 12Ryggsk<strong>en</strong>a 11Ryggskydd 10Handledsskydd 8Rullator 8Stavar 6Käpp 4Nacktsöd 3Sidoskydd 3STÖVLAR 3Airbag 2airbag fanns m<strong>en</strong> ej utlöst. 2Gångstavar 2Gåstavar 2Hjälm 2Inga hjälpmedel 2Inget 2MC JACKA 2MC-ställ 2Skinnjacka 2Skyddsväst 2Spark att hålla sig i 2stövlar och handskar 2STÖVLAR,HANDSKAR,RYGGSKENA 2STÖVLAR,HANDSKAR. 2Fält Reflex, belysning eller reflex – skyddsutrustning som pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> använde vidolyckstillfället. Default-värde=9Reflex Antal0 2821 Nej1 68 Ja9 22021 Okänt99 2200Totalt 27110Fält ISS Injury Severity Score summering av total skadebild <strong>en</strong>ligt algoritm.Värdet är 0 för 3423 poster och 100 för 137 poster. Värdet 100 används initialt förperson angiv<strong>en</strong> som död vid ankomst (care=3), m<strong>en</strong> ISS ändras i efterhandbero<strong>en</strong>de på verklig diagnos. Annars är 75 det högsta värdet som beräknas <strong>en</strong>ligtalgoritm<strong>en</strong>.VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 12 (15)Fördelning ISS-koderAck%100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.00.00 10 20 30 40 50 60 70ISSFör de 137 poster där ISS=100 visar nedanstå<strong>en</strong>de figur hur lång tid som förflutitsedan pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kom till sjukhus (indate) till d<strong>en</strong> tidpunkt då databasuttagetgjordes, 2004-06-15. Tid<strong>en</strong> varierar mellan 24 och 529 dagar och för 50 % är d<strong>en</strong>längre än 320 dagar.10090807060Ack%504030201000 100 200 300 400 500 600DagarVTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 13 (15)Fält Dead, död pga olyckanDead Antal0 10 Annan orsak1 214 Pga olyckan2 18 Osäkert9 26868 EjTotalt 27110Fält DeadDate, död datumÅrDead-år Antal1900 268722003 2022004 36Totalt 27110Fält DeadDate, död datumÅr-månadDeadmånadAntal2003-1 152003-2 122003-3 132003-4 202003-5 132003-6 222003-7 222003-8 192003-9 142003-10 132003-11 152003-12 242004-1 82004-2 82004-3 62004-4 72004-5 72003-1 15Totalt 238Fält ForeignCitiz<strong>en</strong>, utländskForeignCitiz<strong>en</strong> Antal0 267711 339 UtländskTotalt 27110Fält Age, ålder vid olyckstillfälletAlla åldrar från 0 t.o.m. 100 år finns i databas<strong>en</strong>.VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 14 (15)Fält Sex, könSex Antal1 13984 Man2 13126 KvinnaTotalt 27110Fält MailingCode, postnr. Fältet saknas i d<strong>en</strong> studerade databas<strong>en</strong>.Fält Placetype, platstypPlacetype Antal50 1173 Okänd51 13699 Gatu-/Vägsträcka52 4791 Gatu-/Vägkorsning53 608 I Cirkulationsplats/Rondell54 2593 Gång- och Cykelbana (-väg)55 2442 Gångbana/Trottoar56 286 Buss- Spåvagnshållplats60 25 Banvall81 58 Park82 162 Torg83 25 Parkeringshus84 639 Separat P-plats85 43 B<strong>en</strong>sinstation86 1 Taxistation87 10 Industriområde88 26 Hamnområde89 350 Tomt/Gård/Enskilt område90 87 Skolgård91 23 Idrottsplats92 61 Skogsstig93 8 KyrkogårdTotalt 27110Fält PopulationC<strong>en</strong>tre, tätortPopulationC<strong>en</strong>tre Antal0 17976 Ja1 6237 Nej9 2897 OkäntTotalt 27110Fält Permillage, promille alkohol i blodetFältet har värdet 0 för 26856 poster (99,1%). För resterande 254 poster varierarvärdet från 0.13 till 6 samt ett högsta värde på 31. De tre mest frekv<strong>en</strong>ta värd<strong>en</strong>aär 2, 2.5 och 1 med 21, 17 respektive 11 poster. Värdet 0 förekommer för 179poster som samtidigt har Influ<strong>en</strong>cedByAlcohol=1, dvs. pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> varalkoholpåverkad vid olyckstillfället.VTI notat 45-2005


Bilaga 2Sid 15 (15)Fält RLS, Medvetandegrad (Rating system <strong>for</strong> serious consequ<strong>en</strong>ces due to trafficaccid<strong>en</strong>ts)RLSAntal0 249841 Vak<strong>en</strong>, ej fördröjd reaktion, ori<strong>en</strong>terad 14972 Slö eller oklar 1423 Mycket slö eller oklar 304 Medvetslös, lokaliserar m<strong>en</strong> avvärjer ej smärta 225 Medvetslös, undandragande rörelse vid smärtstimuli 76 Medvetslös, stereotyp böjrörelse vid smärtstimuli 37 Medvetslös, stereotyp sträckrörelse vid smärtstimuli 88 Medvetslös, ing<strong>en</strong> smärtreaktion 829 Okänt 335Totalt 27110Fält MAIS, Max AIS Abbreviated Injury ScaleKontroll mot max(Injury.AIS) visar att MAIS för samtliga sjukvårdsrapportersammanfaller med maximala (allvarligaste) AIS-värdet från tabell<strong>en</strong> Injury, dockmed tre undantag. Ett där MAIS=2 och AIS=4 förekommer i Injury, samt två därMAIS=0 trots att AIS=1 respektive AIS=2 i Injury. MAIS=0 i de fall AIS=9(Okänd skada) eller Injury-post saknas.MAIS Antal0 33941 149832 66143 17794 1945 1036 43Totalt 27110Fält PlaceAttribute, platstyp attributPlaceAttribute Antal0 26385 Ej ifyllt1 241 Cykelöverfart2 484 ÖvergångsställeTotalt 27110VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Bilaga 3Sid 1 (2)InjuryFrån tabell Injury som innehåller <strong>en</strong> post för varje skada som getts <strong>en</strong> diagnos.Fält Injurypos, position för skadan, default-värde=0injurypos Antal-1 163 19 3775 Huvud exlusive ansikte10 4308 Ansikte11 1120 Hals, exklusive halsrygg12 469 Torax??, <strong>en</strong>a sidan (Vä?, Hö?)13 33 G<strong>en</strong>italia, perineum14 989 Buk, bukvägg15 370 Underarm <strong>en</strong>a sidan16 385 Underarm andra sidan17 724 Armbåge <strong>en</strong>a sidan18 252 Överarm <strong>en</strong>a sidan19 706 Armbåge andra sidan20 232 Överarm andra sidan21 313 Lår, <strong>en</strong>a sidan22 289 Lår, andra sidan23 1485 Knä, <strong>en</strong>a sidan24 675 Underb<strong>en</strong>, <strong>en</strong>a sidan25 1574 Knä, andra sidan26 566 Underb<strong>en</strong>, andra sidan27 4840 Halsrygg28 668 Bröstrygg29 772 Ländrygg, korsrygg30 446 Finger, -rar, <strong>en</strong>a sidan31 494 Finger, -rar, andra sidan32 1426 Axel, <strong>en</strong>a sidan33 1566 Torax??, andra sidan (Vä?, Hö?)34 1387 Axel, andra sidan35 1071 Torax, sternum????36 587 Mellanhand, <strong>en</strong>a sidan37 1355 Handled, <strong>en</strong>a sidan38 677 Mellanhand, andra sidan39 1345 Handled, andra sidan40 873 Höft, <strong>en</strong>a sidan41 742 Höft, andra sidan42 745 Fotled, <strong>en</strong>a sidan43 317 Mellanfot, <strong>en</strong>a sidan44 755 Fotled, andra sidan45 303 Mellanfot, andra sidan46 57 Tå, -r, <strong>en</strong>a sidan47 61 Tå, -r, andra sidanTotalt 38769VTI notat 45-2005


Bilaga 3Sid 2 (2)Fält Injury, typ av skada, default-värde=0injury Antal1 7811 Sår2 11963 Kross/kläm3 6589 Dist/lux4 8649 Fraktur5 3049 Inre organ6 708 ÖvrigtTotalt 38769Fält Id, kod för skadebeskrivning, default-värde=0Här förekommer 619 olika värd<strong>en</strong> varav de mest frekv<strong>en</strong>ta, mer än 1000 poster,återfinns i följande tabell. För 146 av värd<strong>en</strong>a finns bara 1 post i databas<strong>en</strong>.id Antal ICDSV ICDUS KLARTEXT257 3832 S13.4 FAHAA Distorsion i halsrygg<strong>en</strong>712 1245 S80.0 K63AA Kontusion på knä UNS2260 1202 S20.2 DFABA Kontusion på bröstkorg2013 1145 S06.0 AGGAACommotio UNS (okänd initial medv.grad och längdav medv.sänkn)2051 1132 S0*.* BABB Skrapsår i ansiktet706 1130 S40.0 IG31A Kontusion på skuldra UNSFält Diagref, beteckning på diagnosEn kombination av 4 eller 5 bokstäver och siffror. Fältet har 609 olika värd<strong>en</strong> ochför 607 av dessa över<strong>en</strong>sstämmer värdet med ICDUS som kopplas till fält Id.Diagref-värd<strong>en</strong>a ”AAAA1” med 11 poster och ”EDKC” med 5 poster saknas förId.Fält AIS, allvarlighetsgrad av skadan, default-värde=0ais Antal1 26446 Lätt skada Minor2 8570 Moderat skada Moderate3 2734 Allvarlig skada Serious4 573Svår skada (livshotande m<strong>en</strong> med troligöverlevnad)Severe5 216 Kritisk skada (överlevnad osäker) Critical6 62 Dödlig skada utan känd terapi Maximum9 168 Okänd skada UnknownTotalt 38769VTI notat 45-2005


Bilaga 4Sid 1 (7)PoliceReportFrån tabell PoliceReport som innehåller <strong>en</strong> post per polisrapporterad olycka.Fält DiaryNr, polis<strong>en</strong>s diari<strong>en</strong>ummerFältet är inte helt <strong>en</strong>tydigt. Inom AuthorityCode (kommunkod+polisdistrikt+polisområde)förekommer 81 poster som 2 och 2 har samma DiaryNr (iett fall är det tre poster). I hälft<strong>en</strong> av fall<strong>en</strong> har olika accid<strong>en</strong>t_nr g<strong>en</strong>ererats trotsatt AuthorityCode, DiaryNr, Municipality, Acc_date (på minut<strong>en</strong>) ochTypeOfAccid<strong>en</strong>t sammanfaller, övriga fält har inte kontrollerats. I d<strong>en</strong> andrahälft<strong>en</strong> av fall<strong>en</strong> har samma DiaryNr använts inom AuthorityCode trots attAcc_date eller TypeOfAccid<strong>en</strong>t avviker för olycksparet.Fält Type Of Accid<strong>en</strong>t, olyckstyp – beräknas m h a algoritmTypeOfAccid<strong>en</strong>t AntalA0 47 Avsvängningsol. spec.f.A1 638 V-sväng, konfl bakomvar.A2 300 H-sväng, konfl bakomvar.A3 670 V-sväng, konfl möte raktA4 36 V-sväng, konfl möte sv.A5 19 V-sväng sek.v - bakomvarA6 36 H-sväng sek.v - bakomvarA7 14 V-sväng sek.v - möt raktC0 538 C/M - motor<strong>for</strong>don spec.fC1 180 C/M - mf. möteskonfliktC2 418 C/M - mf. omkörn/upphinnC3 387 C/M - mf. avsv samma b<strong>en</strong>C4 265 C/M - mf. avsv motr. b<strong>en</strong>C5 427 C/M - mf. kors. ej svängC6 887 C/M - mf. kors. m svängC7 12 C/M uppställd - motorf.F0 949 Fotgängarolyck. spec.f.F1 19 Fotg kors - mf fr vänst.F2 22 Fotg kors - mf fr högerF3 30 Fotg gå<strong>en</strong>de på v sidaF4 118 Fotg gå<strong>en</strong>de på h sidaF5 97 Fotg korsar före vägskälF6 191 Fotg kors e vägsk, f rakF7 35 Fotg kors e vägsk, f vsvF8 89 Fotg kors e vägsk, f hsvF9 129 Fotg stillastå<strong>en</strong>de - mfG0 23 Gå<strong>en</strong>de singelG1 325 Cykel singelG2 375 Moped singelG3 115 Cykel – Gå<strong>en</strong>deG4 166 Cykel – CykelG5 171 Cykel – MopedG6 119 Moped – Gå<strong>en</strong>deVTI notat 45-2005


Bilaga 4Sid 2 (7)G7 72 Moped – MopedG8 1J0 3 Spårvagn singelJ1 3 Spårvagn – SpårvagnJ2 32 Spårvagn – Gå<strong>en</strong>deJ3 14 Spårvagn - Cykel/MopedJ4 41 Spårvagn – Motor<strong>for</strong>donJ5 3 Spårvagn - Övrigt <strong>for</strong>donJ6 4 Tåg - Cykel/MopedJ7 33 Tåg – Motor<strong>for</strong>donJ8 3 Tåg - Övrigt <strong>for</strong>donJ9 9 Tåg - Spårvagn/Gå<strong>en</strong>deK0 140 Korsandeolyck. spec.fallK1 665 V-sväng - <strong>for</strong>d på sek.vK2 350 H-sväng - <strong>for</strong>d på sek.vK3 517 Rakt fram - v rakt framK4 483 Rakt fram - h rakt framK5 193 V-sväng sek.v - h rakt fK6 389 V-sväng sek.v - v rakt fK7 249 H-sväng sek.v - v rakt fM1 825 Kollision mellan mötandeM2 115 Möte m avkörn/koll m annM3 15 Mötesol, konfl på sekvägO0 223 Omkörningsolyck. spec.f.O2 117 Koll m omkört el avkörnS0 1880 Singelolyck. SpecialfallS1 3456 Singel, primv rakt framS2 1328 Singel, sväng från primvS3 30 Singel, sekv rakt framS4 86 Singel, sväng från sek.vU1 3214 Upph.ol. konfl på primv.U2 39 Upph.ol. konfl på sek.vV0 591 ÖvrigtV1 7 Djur, ej klövvilt – mfW1 144 Rådjur, dov- & kronhjortW2 412 ÄlgV3 200 Trakt/mredsk-<strong>for</strong>d/gå<strong>en</strong>deW3 14 R<strong>en</strong>W4 52 Annat viltV5 132 P/uppst <strong>for</strong>don - <strong>for</strong>donW5 42 TamdjurV6 1009 Backning,vändning, mf-mfTotalt 24982De sex olyckstyperna <strong>en</strong>ligt nedan saknas helt i d<strong>en</strong> studerade databas<strong>en</strong>.TypeOfAccid<strong>en</strong>tA8 V-sväng sek.v - möt sv.M0 Mötesolyck. specialfallVTI notat 45-2005


Bilaga 4Sid 3 (7)O1U0V2V4Omkörn.ol. koll m möt elUpphinnandeol. spec.fallSpår<strong>for</strong>don - annat <strong>for</strong>dC/M - C/M/G, C/M singelFält TrafficEnvironm<strong>en</strong>t, bebyggelsetyp, default-värde=9TrafficEnvironm<strong>en</strong>t Antal0 1232 Okänt1 13610 Tättbebyggt område2 10140 Ej tättbebyggt områdeTotalt 24982Fält WeatherCondition, väderförhålland<strong>en</strong>, default-värde=9WeatherCondition Antal0 1682 Okänt1 19581 Uppehållsväder2 598 Dis/dimma3 1899 Regn4 379 Snöblandat regn5 843 SnöfallTotalt 24982Fält AuthorityCode, myndighetskod som består av län+kommun+polisdistrikt+polisområdeUppgift saknas för 14 poster.Fält Placetype, platstyp, default-värde=99placetypeAntal1 7903 Gatu-/Vägkorsning2 14115 Gatu-/Vägsträcka3 91 Gångbana/Trottoar5 707 Gång- och cykelbana/väg21 599 Trafikplats23 715 Cirkulationsplats100 852 AnnanTotalt 24982Lighting, belysning. Separata uppgifter kan anges för vägnummer/gatunamn Aoch B, default-värde=9LightingA Antal LightingB AntalTänd 1 3964 1 1017Släckt 2 6362 2 1833Saknas 3 5776 3 477Okänt 4 7961 4 2407Uppgift saknas 9 919 9 19248Totalt 24982 Totalt 24982VTI notat 45-2005


Bilaga 4Sid 4 (7)Fält NoLeftTurn, ej tillåt<strong>en</strong> vänstersväng. Separata uppgifter kan anges förvägnummer/gatunamn A och B. Deafult-värdet är 0.NoLeftTurnA Antal NoLeftTurnB AntalEj förbud mot vänstsväng 0 24949 0 24979Förbud mot vänstersväng 1 33 1 3Totalt 24982 Totalt 24982Fält SpeedRestriction, hastighetsbegränsning. Separata uppgifter kan anges förvägnummer/gatunamn A och B. Fält<strong>en</strong>s defaultvärde är 999. Värdet 9 står för”Okänd hastighetsbegränsning” och erhålls med inmatningsalternativ ”Okänd” ipoliskli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.SpeedRestrictionA Antal SpeedRestrictionB Antal7 19 3565 9 200510 115 120 730 442 30 12940 150 10332 50 373360 170 5356 70 57590 3911 90 77100 1110 1363 110 8Uppgift saknas 999 18455Totalt 24982 Totalt 24982Fält PrimaryRoad, huvudled. Separata uppgifter kan anges för vägnummer/gatunamnA och B. Default-värde är 9.PrimaryRoadA Antal PrimaryRoadB AntalEj huvudled 0 4871 0 3647Huvudled 1 13608 1 606Okänt 2 6503 2 2274Uppgift saknas 9 18455Totalt 24982 Totalt 24982VTI notat 45-2005


Bilaga 4Sid 5 (7)Fält TypeOfRoad, typ av väg. Separata uppgifter kan anges för vägnummer/gatunamnA och B. För väg A förekommer värdet 99 i 188 fall trots att RoadNameAinnehåller ett r<strong>en</strong>t vägnummer (dessutom några vägnr tillsammans med <strong>text</strong>).Default-värde är 9.TypeOfRoadA Antal TypeOfRoadB AntalMotorväg 1 1869 1 26Motortrafikled 2 628 2 17Annan allmän väg 3 12386 3 1887Gata 4 7487 4 3082Enskild väg 5 235 5 79Övrig väg 6 1021 6 170Uppgift saknas 9 18452Okänt 99 1356 99 1269Totalt 24982 Totalt 24982Fält Stop, stopplikt. Separata uppgifter kan anges för vägnummer/gatunamn A ochB. Default-värde är 0.StopA Antal StopB AntalNej 0 24826 0 24652Ja 1 156 1 330Totalt 24982 Totalt 24982Fält TrafficLight, trafiksignal. Separata uppgifter kan anges för vägnummer/gatunamnA och B. Default-värde är 9.TrafficLightA Antal TrafficLightB AntalI funktion 1 2235 1 866Ur funktion 2 72 2 43Gult blinkande sk<strong>en</strong> 3 53 3 35Signalanläggning saknas 4 15608 4 3836Uppgift saknas 9 18454Okänt 99 7014 99 1748Totalt 24982 Totalt 24982Fält OtherRegulation, annan reglering. Separata uppgifter kan anges förvägnummer/gatunamn A och B. Default-värde är 0.OtherRegulationA Antal OtherRegulationB AntalNej 0 24358 0 24865Ja 1 624 1 117Totalt 24982 Totalt 24982VTI notat 45-2005


Bilaga 4Sid 6 (7)Fält GiveWay, väjningsplikt. Separata uppgifter kan anges för vägnummer/gatunamnA och B. Default-värde är 9 <strong>en</strong>ligt dokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> m<strong>en</strong> troligare ärdefault=0.GiveWayA Antal GiveWayB AntalNej 0 24191 0 23794Ja 1 791 1 1188Totalt 24982 Totalt 24982Fält ToaOk, olyckstypsklassificering OKI polis<strong>en</strong>s kli<strong>en</strong>t för inrapportering finns det möjlighet att ange att d<strong>en</strong> olyckstypsom programmet bestämmer inte bedöms vara korrekt. D<strong>en</strong> bedömning<strong>en</strong> hargjorts för 2329 olyckor.ToaOk Antal0 2329 Nej1 21351 Ja9 1302 OkäntTotalt 24982Fält PlaceTypeOther, annan platstyp372 olika värd<strong>en</strong> förekommer förutom tomt fält för 24139 poster. De värd<strong>en</strong> somförekommer i fler än 10 poster återfinns i nedanstå<strong>en</strong>de tabell. Sist har två postertagits med för att belysa problemet med icke standardiserade <strong>text</strong>er.PlaceTypeOther Antalp-plats 110Parkeringsplats 61Övergångsställe 34Cykelöverfart 31Parkering 26terräng 21Tunnel 17Järnvägsövergång 14Gårdsplan 12Enskild väg 11Skoterled 11Övergånggställe 1Övergångsstlälle 1VTI notat 45-2005


Bilaga 4Sid 7 (7)Fält PlaceAttribute, platsattribut.De åtta inmatningsalternativ<strong>en</strong> framgår av klar<strong>text</strong>kolumn<strong>en</strong> i tabell<strong>en</strong> nedan.Flera alternativ kan väljas samtidigt varvid koderna adderas. Exempelvis har i 29fall både ”Övergångsställe” och ”Cykelöverfart” valts.PlaceAttribute Antal0 230361 824 Övergångsställe2 377 Cykelöverfart3 294 109 Cykelfält6 68 214 Bro9 612 315 116 102 Tunnel17 118 120 232 96 Hållplats33 136 148 164 46 2+1 väg66 172 2128 118 Vägarbete129 3136 2Totalt 24982Fält RoadName, väg/gatunamn inskrivet av polis<strong>en</strong>, max 30 teck<strong>en</strong>. Separatauppgifter kan anges för vägnummer/gatunamn A och B. För A saknas uppgift för2 poster, för drygt 10 400 poster innehåller fältet ett vägnummer, ev<strong>en</strong>tuelltföregånget av ”E”, ”Rv” eller ”Lv”. Fältet kan fyllas i med uppgift på <strong>for</strong>m<strong>en</strong>”E4/E20” vilket ökar svårighet<strong>en</strong> att hitta ett sökt vägnummer eller att tabelleraefter vägnummer. För B saknas uppgift för 18448 poster.VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


TrafficElem<strong>en</strong>tsBilaga 5Sid 1 (2)Från tabell TrafficElem<strong>en</strong>ts som innehåller <strong>en</strong> post för varje trafikelem<strong>en</strong>t i <strong>en</strong>olycka.Fält Elem_id, unikt nr för elem<strong>en</strong>t i olyckan.Fältvärd<strong>en</strong> finns från 1 t.o.m. 21.Fält Primary_elem, anger om det är ett primärelem<strong>en</strong>tprimary_elem Antal0 2869 Sekundärelem<strong>en</strong>t1 42331 Primärelem<strong>en</strong>tTotalt 45200Fält PrimaryElemtype, huvudelem<strong>en</strong>ttypPrimaryElemtype Antal1 37237 MotorVehicle2 12 OtherVehicle3 4669 BicycleMoped4 150 RailVehicle5 2361 Pedestrian6 735 Animal7 36 TrailerTotalt 45200Fält FromRoadLegNr och ToRoadLegNr, från respektive till vägb<strong>en</strong> nrObservera att tabell<strong>en</strong> nedan inte ger kombinationer av från och till. De vanligasterörelserna är 1→3 och 3→1 som tillsammans står för 58 proc<strong>en</strong>t.Defaultvärdet är 9, medan 0 innebär ”Uppställd”.FromRoadLegNr Totalt ToRoadLegNr Totalt0 836 0 9041 20522 1 180372 3324 2 31183 14336 3 172734 3254 4 30735 314 5 2916 1135 6 10837 1071 7 11158 408 8 306Totalt 45200 Totalt 45200VTI notat 45-2005


Bilaga 5Sid 2 (2)Fält NoOfPass<strong>en</strong>gers, antal passagerareEnligt användarhandledning<strong>en</strong> för polis<strong>en</strong> ska antal personer inklusive förareanges. Default-värde är 999. De 931 posterna där fältet har värdet 0 visar sig vidtabellering mot PrimaryElemtype utgöras av 700 Animal, 224 MotorVehicle och7 Trailer. För <strong>for</strong>don är det problem med hur poliserna ska registrera <strong>en</strong> olyckadär det i skiss<strong>en</strong> ingår ett <strong>for</strong>don som alls inte påverkat olyckan. Vid beräkningardär olycks<strong>for</strong>don ingår bör dessa exkluderas.NoOfPass<strong>en</strong>gers Totalt0 9311 304012 81013 22734 12075 4486 757 428 99 1410 10…80 2104 1999 1593Totalt 45200VTI notat 45-2005


Bilaga 6Sid 1 (3)MotorVehicleFrån tabell MotorVehicle, <strong>en</strong> post per trafikelem<strong>en</strong>t av motor<strong>for</strong>donstyp.Fält Elem_id, unikt nr för elem<strong>en</strong>t i olyckan.Fältvärd<strong>en</strong> finns från 1 t.o.m. 16.Fält SubElem_type, underelem<strong>en</strong>ttypObservera att Moped klass 1 finns här och inte i tabell BicycleMoped.Subelem_type Antal1 31266 Personbil2 1429 Tung lastbil3 903 Lätt lastbil4 728 Buss5 1299 Tung motorcykel6 105 Lätt motorcykel, skoter7 380 Moped klass 19 30 Motor<strong>for</strong>don av okänd typ16 126 Motorcykel (okänd viktklass)17 579 Lastbil (okänd viktklass)21 170 Traktor22 47 Motorredskap24 10 Terrängvagn25 130 Terrängskoter27 35 Övrigt <strong>for</strong>don med motorTotalt 37237Fält NumberOf Trailers, antal släpNumberOfTrailers Antal0 363721 8582 7Totalt 37237Fält Nationality, nationalitetNationalitet saknas i databas<strong>en</strong> för 385 poster.Nationality Antal0 36076 Sverige1 143 Danmark3 200 Norge4 50 Finland [Suomi]6 16 Estland [Eesti]7 6 Lettland [Latvija]8 9 Litau<strong>en</strong> [Lietuva]9 2 #Saknas! Trolig<strong>en</strong> ”Okänd”10 163 Tyskland [Deutschland]11 45 Pol<strong>en</strong> [Polska]12 5 Tjecki<strong>en</strong> [Ceská republ.]VTI notat 45-2005


Bilaga 6Sid 2 (3)13 1 Slovaki<strong>en</strong> [Slov<strong>en</strong>ská r.]14 3 Ungern [Magyarország]15 3 Österrike [Österreich]17 4 Schweiz [Suisse]20 9 Storbritanni<strong>en</strong> & Nordirl22 32 Nederländerna23 3 Belgi<strong>en</strong> [Belgique]25 15 Frankrike [France]30 7 Spani<strong>en</strong> [España]31 2 Portugal35 6 Itali<strong>en</strong> [Italia]40 1 Slov<strong>en</strong>i<strong>en</strong> [Slov<strong>en</strong>ija]43 2 Union<strong>en</strong> Serbi<strong>en</strong> och Mont<strong>en</strong>egro47 2 Turkiet [Türkiye]50 2 Bulgari<strong>en</strong> [Bulgariya]51 5 Rumäni<strong>en</strong> [România]53 3 Ukraina [Ukrajina]55 1 Ryssland [Rossiya]90 1 Amerika, högertr.länder98 35 Utländsk, ospecificerad99 385 Uppgift saknasTotalt 37237Fält NationalityTrailerA resp NationalityTrailerB, nationalitet för förstarespektive andra släp, om regnr (refer<strong>en</strong>snummer) inte finns. Default-värde är255. Observera att tabell<strong>en</strong> nedan innehåller uppgifter för 942+23=965 släp,medan antal släp <strong>en</strong>ligt NumberOfTrailers ovan är 858+14=872.NationalityTrailerA Totalt NationalityTrailerB Totalt0 788 0 211 31 99 23 24 255 372144 16 Totalt 372376 37 18 110 2011 212 215 117 120 122 1225 130 431 151 355 198 6VTI notat 45-2005


Bilaga 6Sid 3 (3)99 23255 36295Totalt 37237Fält VehicleDamage_LF – VehicleDamage_RR, skadebild som för 9 positioneranger om <strong>for</strong>donet är skadat. De 9 positionerna är <strong>en</strong>ligt följande tabell där det förvarje cell framgår hur många skador som rapporterats. Default-värde=0.Left Middle RightFront 12730 16383 12030Middle 4714 2646 3984Rear 6226 7053 5665Följande tabell visar antal av de 9 positionerna som är skadade för olika <strong>for</strong>don –totalt är 26 proc<strong>en</strong>t <strong>for</strong>don<strong>en</strong> oskadade.Antal skadade positionerUnderelem<strong>en</strong>ttyp % 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TotaltPersonbil 24.2 7554 8411 3696 8147 757 377 627 85 259 1353 31266Tung lastbil 32.1 458 493 140 252 22 13 14 1 4 32 1429Lätt lastbil 20.0 181 323 122 198 19 6 14 3 5 32 903Buss 40.2 293 247 61 113 7 2 2 3 728Tung motorcykel 35.4 460 551 92 196 1299Lätt motorcykel, skoter 33.3 35 49 10 11 105Moped klass 1 39.2 149 171 29 31 380Motor<strong>for</strong>don av okänd typ 70.0 21 8 1 30Motorcykel (okänd viktklass) 51.6 65 47 9 5 126Lastbil (okänd viktklass) 40.2 233 142 46 129 10 2 5 1 2 9 579Traktor 57.6 98 32 8 24 1 1 1 5 170Motorredskap 61.7 29 12 2 3 1 47Terrängvagn 90.0 9 1 10Terrängskoter 52.3 68 19 6 30 2 1 4 130Övrigt <strong>for</strong>don med motor 60.0 21 4 2 3 1 1 3 35Totalt 26.0 9674 10509 4224 9143 818 401 663 92 271 1442 37237VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Bilaga 7Sid 1 (1)OtherVehicleFrån tabell OtherVehicle, <strong>en</strong> post per <strong>for</strong>don som inte är motor<strong>for</strong>donTabell<strong>en</strong> innehåller <strong>en</strong>dast 12 poster som fördelar sig <strong>en</strong>ligt tabell<strong>en</strong> nedan.Fält SubElemtype, underelem<strong>en</strong>tttypSubelem_type Antal10 8 Fordonskö15 3 Hästekipage29 1 Övriga ej motordrivna f.Totalt 12Ett av hästekipag<strong>en</strong> har skador i alla de tre bakre positionerna. Jämför fältVehicleDamage i bilaga 6. I övrigt är <strong>for</strong>don<strong>en</strong> oskadade.VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Bilaga 8Sid 1 (1)BicycleMopedFrån tabell BicycleMoped, specificering av <strong>for</strong>don av typ cykel/mopedFält SubElemtype, underelem<strong>en</strong>ttypObservera att Moped klass 1 finns i tabell<strong>en</strong> MotorVehicle.Subelem_type Antal8 479 Moped klass 211 1007 Moped (okänd klass)12 3183 CykelTotalt 4669Tabell<strong>en</strong> innehåller ett odokum<strong>en</strong>terat fält NumberOfTrailers som har värdet nollför alla poster.Fält BM_trailer, släp, default-värde=0Fältet har värdet 1 för <strong>en</strong> post, 0 för övriga poster.Fält VehicleDamage default-värde=0VehicleDamage_F – VehicleDamage_R, skadebild som för 3 positioner anger om<strong>for</strong>donet är skadat. De 3 positionerna är <strong>en</strong>ligt följande tabell där det för varje cellframgår hur många skador som rapporterats.AntalFront 1916Middle 492Rear 590Följande tabell visar antal av de 3 positionerna som är skadade för olika <strong>for</strong>don –drygt hälft<strong>en</strong> är oskadade.VehicleDamage Antal0 24361 17702 1613 302Totalt 4669VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Bilaga 9Sid 1 (1)TrailerFrån tabell Trailer, specificering av släp<strong>for</strong>donTabell<strong>en</strong> innehåller 36 poster, alla klassade som ”Ensamt släp”. Ett släp är frånFrankrike, ett har ”Uppgift saknas” för fält Nationality och resterande 34 ärsv<strong>en</strong>ska.Fält VehicleDamage_LF – VehicleDamage_RR, default-värde=0Skadebild som för 9 positioner anger om <strong>for</strong>donet är skadat. De 9 positionerna är<strong>en</strong>ligt följande tabell där det för varje cell framgår hur många skador somrapporterats.Left Middle RightFront 8 10 8Middle 7 5 7Rear 12 11 12Följande tabell visar antal av de 9 positionerna som är skadade för olikasläp<strong>for</strong>don – 15 av de 36 är oskadade.VehicleDamage Antal0 151 72 13 75 19 5Totalt 36VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


RailVehicleBilaga 10Sid 1 (1)Från tabell RailVehicle, specificering av spårbundet <strong>for</strong>donTabell<strong>en</strong> innehåller 150 poster, 51 ”Tåg, rälsbuss, dressin” och 99 ”Spårvagn”.VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Bilaga 11Sid 1 (1)PedestrianFrån tabell Pedestrian, specificering av fotgängareTabell<strong>en</strong> innehåller 2361 poster, alla med fält SubElemtype=13, dvs.underelem<strong>en</strong>ttyp ”Gå<strong>en</strong>de”.Fält CrossRoad, korsade eller gick längs väg<strong>en</strong>, default-värde=9CrossedRoad Antal0 337 Gick längs väg<strong>en</strong>1 1328 Korsade väg<strong>en</strong>8 608 Okänt9 88 Uppgift saknasTotalt 2361Fält Intersection, korsade väg<strong>en</strong> före eller efter korsning, default-värde=9Intersection Antal0 250 Korsade väg<strong>en</strong> före korsning1 353 Korsade väg<strong>en</strong> efter korsning8 1219 Okänt9 539 Uppgift saknasTotalt 2361Fält WalkWithTraffic, går med eller mot trafik<strong>en</strong>, default-värde=9WalkWithTraffic Totalt0 53 Gå<strong>en</strong>de mot trafik1 134 Gå<strong>en</strong>de med trafik8 773 Okänt9 1401 Uppgift saknasTotalt 2361Kombination av ovanstå<strong>en</strong>de tre fält visar att för 691 poster (29.3%) har de allasamtidigt något av värd<strong>en</strong>a 8 eller 9.VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Bilaga 12Sid 1 (1)AnimalFrån tabell animal, specificering av djurTabell<strong>en</strong> innehåller 735 poster som fördelar sig på olika värd<strong>en</strong> avunderelem<strong>en</strong>ttyp <strong>en</strong>ligt följande.Subelem_type Antal51 440 Älg52 151 Rådjur53 17 R<strong>en</strong>54 5 Dovhjort, kronhjort57 8 Vildsvin59 26 Övrigt & okänt vilt61 32 Häst62 3 Nötkreatur69 33 Övriga tamdjur79 20 Okänt djurTotalt 735VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Bilaga 13Sid 1 (3)PersonFrån tabell Person, tabell<strong>en</strong> innehåller uppgifter om personer knutna tilltrafikelem<strong>en</strong>t.Fält Age, ålder vid olyckstillfälletFör 2216 poster är värdet 999 som är fältets default-värde – övriga 51389 posterhar värd<strong>en</strong> i intervallet 0-96 samt 99 för <strong>en</strong> post.Fält Sex, kön, default-värde=9Uppgift saknas för 4 proc<strong>en</strong>t av posterna.sex Antal1 32962 Man2 18452 Kvinna9 2191 Uppgift saknasTotalt 53605Fält Nationality, nationalitetI tabell<strong>en</strong> förekommer 45 olika nationaliteter förutom ”Uppgift saknas”. De med10 poster eller fler förtecknas nedan.Nationality Antal0 50092 Sverige3 219 Norge1 165 Danmark10 151 Tyskland [Deutschland]98 129 Utländsk, ospecificerad4 88 Finland [Suomi]11 67 Pol<strong>en</strong> [Polska]22 41 Nederländerna6 24 Estland [Eesti]25 20 Frankrike [France]35 18 Itali<strong>en</strong> [Italia]55 18 Ryssland [Rossiya]8 16 Litau<strong>en</strong> [Lietuva]20 12 Storbritanni<strong>en</strong> & Nordirl43 12 Union<strong>en</strong> Serbi<strong>en</strong> och Mont<strong>en</strong>egro42 11 Bosni<strong>en</strong> - Hercegovina60 10 Asi<strong>en</strong>, högertr.länder…99 2409 Uppgift saknasTotalt 53605VTI notat 45-2005


Bilaga 13Sid 2 (3)Fält Pass<strong>en</strong>gerPos, plats i <strong>for</strong>donet, default-värde=9Pass<strong>en</strong>gerPos Antal1 34292 Förarplats2 4711 Passagerarplats fram3 2709 Passagerarplats bak4 30 Förarplats höger5 35 Passagerarplats vf9 11828 Övrig/okänd platsTotalt 53605Fält InjuryExt<strong>en</strong>t, skadegrad bedömd av polis<strong>en</strong>, default-värde=9InjuryExt<strong>en</strong>t Antal1 725 Dödad2 6164 Svårt skadad3 30299 Lindrigt skadad4 12051 Oskadad9 4366 Uppgift saknasTotalt 53605Fält Driver, förare, default-värde=9Driver Antal0 10335 Ej förare1 43202 Förare9 68 Uppgift saknasTotalt 53605Fält Pass<strong>en</strong>ger, passagerare, default-värde=9Pass<strong>en</strong>ger Antal0 19322 Ej passagerare1 10335 Passagerare9 23948 Uppgift saknasTotalt 53605Kombination<strong>en</strong> av Driver och Pass<strong>en</strong>ger antar följande värd<strong>en</strong>.Driver-Pass<strong>en</strong>ger Antal0-1 103351-0 193221-9 238809-9 68Totalt 53605Fält Pupil, elev, default-värde=9Pupil Antal1 138 Elev9 53467 Uppgift saknasTotalt 53605VTI notat 45-2005


Bilaga 13Sid 3 (3)Fält Instructor, instruktör, default-värde=9Instructor Antal1 115 Instruktör (övningskörn)9 53490 Uppgift saknasTotalt 53605Fält AuthorizedInstructor, körskoleinstruktör, default-värde=9AuthorizedInstructor Antal1 13 Godkänd handledare9 53592 Uppgift saknasTotalt 53605VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Bilaga 14Sid 1 (1)CircumstanceFrån tabell Circumstance, omständighetskoderFält CircumstanceCode, kod för elem<strong>en</strong>tomständighet, default-värde=999CircumstanceCode Antal599 1997 Påkörn av övrigt/ospec600 773 Stillastå<strong>en</strong>de/parkerat611 282 Backande612 684 Omkörning622 4901 Körde av väg<strong>en</strong>708 17 Övningskörn i traf.skola709 126 Privat övningskörning712 1685 Misstänkt alkoholpåverkan713 30430 Ej misstänkt alkoholpåverk.714 6399 Alkoholpåverkan okändTotalt 47294Elem<strong>en</strong>tomständighet finns i databas<strong>en</strong> angivet för 39151 av de totalt 45200elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (se tabell TrafficElem<strong>en</strong>ts, bilaga 5). Flera omständigheter kanredovisas för samma elem<strong>en</strong>t och det har nyttjats <strong>en</strong>ligt följande tabell.Antal omständigheter per elem<strong>en</strong>t Antal elem<strong>en</strong>t1 320032 61703 9614 17Totalt 39151Elem<strong>en</strong>ttyp/kod 599 600 611 612 622 708 709 712 713 714 TotaltMotorVehicle 1997 771 282 684 4901 17 126 1454 27429 5008 42669OtherVehicle 2 11 13BicycleMoped 231 2992 1275 4498RailVehicle 17 17Pedestrian 53 53Animal 11 11Trailer 9 24 33Totalt 1997 773 282 684 4901 17 126 1685 30430 6399 47294VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


HazardousGoodsBilaga 15Sid 1 (1)Från tabell HazardousGoods, uppgifter om farligt gods.Databas<strong>en</strong> innehåller <strong>en</strong>dast fem poster som alla visas nedan.Ext<strong>en</strong>dedReport_idreport_idelem_idHG_idMaterialCodeFillStatusPartOfVehicle69537 221 1 0 1202 1 Full 078537 1190 1 0 1232 9 Okänt 078537 1190 1 1 1232 1 Full 1134073 587 2 0 3256 9 Okänt 0134073 587 2 1 3256 9 Okänt 1Comm<strong>en</strong>taryTolkning av PartOfVehicle ges nedan.code PartOfVehicle0 Drag<strong>for</strong>don1 1:a släp2 2:a släp9 Uppgift saknasVTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


RoadLegBilaga 16Sid 1 (2)Från tabell RoadLeg, uppgifter om de vägb<strong>en</strong> som knyts till olyckan.Fält Link_id, länk-ID.Link_id Antal1 249372 63613 213274 63545 6226 17417 17258 661Totalt 63728Antal vägb<strong>en</strong> per olycka varierar mellan 1 och 7 <strong>en</strong>ligt följande tabell som visaratt vägb<strong>en</strong> saknas för 42 olyckor (24982 poster i PoliceReport – 24940). För 24 avdessa 42 har fältet placetype värdet 100 (”Annan”) och för ytterligare några visarfält<strong>en</strong> RoadName och PlaceTypeOther att plats<strong>en</strong> är skoterled eller grustag ellerliknande. Dock finns ett 10-tal poster bland de 42 där det borde finnas poster itabell<strong>en</strong> RoadLeg.Poster/olycka Antal1 3162 150663 52384 40495 2576 137 1Summa 24940De 42 olyckorna som saknas i tabell RoadLeg har platstyp (från fält Placetype iPoliceReport) <strong>en</strong>ligt följande tabell.PlaceType AntalGatu-/Vägkorsning 2Gatu-/Vägsträcka 11Gångbana/Trottoar 2Gång- och cykelbana/väg 2Trafikplats 1Annan 24Totalt 42Fält RoadNr, vägnummerEnligt dokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> (ADA117F) används inte fältet, m<strong>en</strong> det verkar intestämma. För 2794 poster finns ett vägnummer >0 och <strong>en</strong>dast för 2 av dessa posterfinns vägnumret äv<strong>en</strong> angivet under fält RoadName. De två posterna gällerVTI notat 45-2005


Bilaga 16Sid 2 (2)Link_id 1 och 3 för samma olycka och det är vägnummer 155 som förekommerfyra gånger.Fält RoadName, gatunamnFör 21628 poster är fältinnehållet r<strong>en</strong>t numeriskt och anger ett vägnummer >0.För ytterligare 258 poster finns ett vägnummer angivet för europaväg – <strong>for</strong>m<strong>en</strong>kan exempelvis vara ”E4”, ”E 4”eller ”E4/E3”. Fältet är tomt för 3775 poster ochför 19 poster är innehållet ”okänt”, ”okänd väg” eller liknande.VTI notat 45-2005


PersoninfoBilaga 17Sid 1 (2)Från tabell Personinfo som innehåller körkortsdata från Örebro.Totalt 29346 poster. Bland dessa förekommer 60 poster som två och två harid<strong>en</strong>tiskt innehåll i samtliga fält. En post i varje par har exkluderats i tabellernanedan. Det ger 29316 poster som alla kan matchas mot tabell Person sominnehåller polis<strong>en</strong>s uppgifter om personer inblandade (ev<strong>en</strong>tuellt oskadade) iolyckor. Alla poster avser förare (Driver i Person), utom 97 som gällerpassagerare (Pass<strong>en</strong>ger i Person). Trafikelem<strong>en</strong>tet är MotorVehicle i samtliga fallutom för tre förare där det är Trailer (PrimaryElemtype i TrafficElem<strong>en</strong>ts).Fält Behoerdatum, första tidpunkt för behörighetFör 1613 poster har fältet värdet 11111111 som står för att ”person<strong>en</strong> finns ikörkortsreg m<strong>en</strong> har inte (haft) gällande behörighet”.Fält Behoerighet, kod för gällande behörighetEnligt dokum<strong>en</strong>tet Värdemängder i STRADAs hämtningar från Örebro ska fältetha värd<strong>en</strong>a 1, 2, 998 eller 999. För de två första saknas kodförklaring medan 998står för att ”person<strong>en</strong> finns i körkortsreg m<strong>en</strong> har inte (haft) gällande behörighet”och 999 för ”person<strong>en</strong> saknas i körkortsregistret”. I d<strong>en</strong> studerade STRADAdump<strong>en</strong>har 1613 poster värdet 998 – resterande poster har värd<strong>en</strong> fr.o.m. 6 t.o.m.85, koder som saknas i kodförklaring<strong>en</strong>. Det här finns med på Vägverkets listaöver vad som behöver göras för att korrigera och förbättra STRADA.Fält Koerkortindr, ev tidpunkt när körkort blivit ogiltigtFör 27702 poster är värdet 00000001 som står för att ”behörighet finns” och för1385 poster är värdet 99999999 vilket innebär ”körkort saknas”. Resterande 229poster har datum från 19970912 till 20040407.Fält Utbyttutl, utbytt utländskt körkortUtbyttutl Antal1 615behörighet <strong>en</strong>l nuvarande körkort (äv<strong>en</strong> ogiltigt) har erhållits g<strong>en</strong>omutbyte av utländskt körkort2 27316behörighet <strong>en</strong>l nuvarande körkort (äv<strong>en</strong> ogiltigt) har inte erhållitsg<strong>en</strong>om utbyte av utländskt körkort9 1385 körkort saknasTotalt 29316Fält Varning, ev. datum för s<strong>en</strong>aste varning som är högst 5 år gammalVärd<strong>en</strong> från 19980213 till 20040419 för 1219 poster. Resterande 28097 poster harvärdet 00000001 som står för att ”person<strong>en</strong> finns i körkortsreg, ing<strong>en</strong> varning(högst 5 år gammal) finns”.Fält Handledgod, godkänt handledarskapHandledgod Antal1 6072 godkänd handledare2 23244 person<strong>en</strong> finns i körkortsreg m<strong>en</strong> är ej godkänd handledareTotalt 29316VTI notat 45-2005


Bilaga 17Sid 2 (2)Fält Taxibehoer, taxiförarlegitimationFältet innehåller ett datum som för 1132 poster ligger mellan 19941027 och20040430. Det är ”utfärdandedatum för giltigt taxiförarlegitimation”. Resterande28184 poster har värdet 00000001 vilket står för att ”person<strong>en</strong> finns i körkortsregm<strong>en</strong> saknar giltigt taxiförarleg”.Fält Foerarhemv, körkortsägar<strong>en</strong>s postnummerFör 30 poster är värdet 000 00. Resterande 29286 poster har värd<strong>en</strong> mellan 100 64och 984 95.Fält U_behoerdat, första tidpunkt för ursprunglig behörighetVärd<strong>en</strong> från 19221222 till 20040524 för 27956 poster. Resterande 1360 poster harvärdet 11111111.Fält U_behoerig, kod för ursprunglig behörighet.Värde 998 för 1360 poster, övriga 27956 poster har värd<strong>en</strong> i intervallet 2-61. Se<strong>text</strong> under Fält Behoerighet beträffande Vägverkets pågå<strong>en</strong>de arbete.VTI notat 45-2005


Bilaga 18Sid 1 (2)VehicleInfoFrån tabell VehicleInfo som innehåller <strong>for</strong>donsdata från Örebro.29018 poster.Tolv av tabell<strong>en</strong>s poster är dubbletter – det är sex poster som vardera förekommertvå gånger.En i varje dubblettpar exkluderas vilket ger 29012 poster.Alla poster kan matchas mot MotorVehicle, ing<strong>en</strong> mot OtherVehicle.Posterna fördelar sig <strong>en</strong>ligt följande tabell efter komplettering medSubElem<strong>en</strong>ttyp från MotorVehicle. Kolumn<strong>en</strong> längst till höger anger Antal somandel av sv<strong>en</strong>ska <strong>for</strong>don i Motorvehicle.SubElemTypeAntalAntal som andel (%) av motsvarande iMotorVehicleBuss 509 72.8Lastbil (okänd viktklass) 3 0.5Lätt lastbil 725 84.2Lätt motorcykel, skoter 74 74.7Moped klass 1 287 75.5Motorcykel (okänd viktklass) 4 3.2Motor<strong>for</strong>don av okänd typ 1 3.7Motorredskap 10 21.7Personbil 25028 82.3Terrängskoter 82 70.7Terrängvagn 4 40.0Traktor 107 66.5Tung lastbil 1049 84.3Tung motorcykel 1129 88.8Totalt 29012 80.5Fält Fordonsslag<strong>for</strong>donslag AntalBUSS 507 BussLB 1768 LastbilMC 1487 MotorcykelMRED 10 MotorredskapPB 24964 PersonbilSLÄP 83 Släp<strong>for</strong>donTGSK 82 terrängskoterTGV 4 terrängvagnTR 107 TraktorTotalt 29012VTI notat 45-2005


Fält Stulet, <strong>for</strong>donet efterlystStulet Antal0 28979 ej efterlyst1 33 efterlystTotalt 29012Bilaga 18Sid 2 (2)Fält Utryckning, utrycknings<strong>for</strong>donUtryckning Antal0 28323 ej utrycknings<strong>for</strong>don / taxi1 149 utrycknings<strong>for</strong>don2 540 taxiTotalt 29012Fält HusvagnHusvagn Antal0 28998 ej husvagn1 14 husvagnTotalt 29012Fält Aarsmodell, årsmodell (se äv<strong>en</strong> fält Tillverkningsmaanad)Fältet har default-värdet 9999 ”Uppgift saknas” för 8320 poster. Övriga värd<strong>en</strong>varierar mellan 1929 och 2004.Fält TillverkningsmånadFältet är tomt för 115 poster, har default-värdet 999999 för 21893 poster och ärofullständigt (ej på <strong>for</strong>m<strong>en</strong> ÅÅÅÅMM) för ytterligare 23 poster.För 36 poster finns uppgift om både årsmodell och tillverkningsmånad – de gälleralla årsmodell 1999-2001VTI notat 45-2005


Här följer bilaga 19!VTI notat 45-2005


VTI notat 45-2005


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19på olycksplats<strong>en</strong>. Vägbanan isbelagd. I personbilE 22 ca 1600 meter väster tpl Bräkne-Hoby öst. Te 1 framfördesösterut med mycket låg fart(asfalteringsarbet<strong>en</strong>)arbetsplatsområde. Te 1 skulle göra <strong>en</strong>U-sväng på väg<strong>en</strong>. Stannade för attbörja backa. Te 2 framfördes E 22västerut. Observerade inte te 1 trots attbil<strong>en</strong> hade varningsblinkers ochrotationsljus tänt på taket. Te 2 kördein i höger sida på te 1. Te 1 arbetadepå plats<strong>en</strong> med E 22. I personbilDiffer<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad avst [m] tid [min] S-gradKlass 0; 0.1;0.5; 0.75; 1Komm…-Age-Sexfrån S finns i P1 1 1 4 302 -1 1080-2004-3-19PATIENTEN FICK SLADD OCHKÖRDE IN I STENVÄGG.PASSAGERARE I FRAMSÄTETOCH EN I BAKSÄTETTe 1 har kommit ut på vägr<strong>en</strong><strong>en</strong>,sladdat över på motsatt körbana ochdär krockat mot <strong>en</strong> mur. I personbilHARSTORP,ALLATORP,KARLSKRONA 674 19 2Lv 674 mellanFridlevstad ochRos<strong>en</strong>holm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 1 4 738 0 1081-2003-10-20PAT. VÄJDE FÖR EN HARE OCHKOM UTANFÖR VÄGBANAN,KOLLIDERADE MED ETT TRÄD.Lv 688 ca 500 meter söderlänsgräns<strong>en</strong> Kalmar - Blekinge län.Te 1 kört i sydlig riktning. Ca 500 meterefter länsgräns<strong>en</strong> mellan Kalmar länoch Blekinge sprang det upp <strong>en</strong> harepå väg<strong>en</strong>. Te 1 bromsade och väjde åthöger i färdriktning<strong>en</strong>. De högra hjul<strong>en</strong>kom därvid utanför vägkant<strong>en</strong> och skarner i diket. Bil<strong>en</strong> gick därvid helt avväg<strong>en</strong>, ned för <strong>en</strong> slänt och stoppadesupp mot <strong>en</strong> gran. I personbilULVSMÅLA,ERINGSBODA Okänt 44 1 688 688 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1 1 760 -15 1081-2003-12-16PATIENTEN KÖRDE RAKT FRAMSKULLE GÖRA ENVÄNSTERSVÄNG KANADE OCHVURPADE PÅ EN ISFLÄCK.TE 1 körde sin moped påBredåkraväg<strong>en</strong> i Kallinge, halkade på<strong>en</strong> isfläck och körde omkull. På mopedVID VÄRPERYDSSVETS SKYLTEN,KALLINGEBREDÅKRA.Bredåkraväg<strong>en</strong> 15 1 Bredåkraväg<strong>en</strong> 652 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 34 1 1 2 383 -15 1081-2004-2-13PATIENTEN KOM KÖRANDE MOTBACKARYD NÄR EN MÖTANDEBIL PLÖTSLIGT DÖK UPP I ETTBACKKRÖN PÅ PATIENTENSSIDA AV VÄGBANAN. DENMÖTANDE BILEN HADEPÅBÖRJAT EN OMKÖRMNING.BÅDA HANN BÖRJA BROMSA.FRONTALKROCK.Rv 30 1600 meter söder lv 646.Te 1 hade påbörjat <strong>en</strong> omkörninginnan ett backkrön. Körde på mötandekörfält när te 1 fick möte med te 2.Kolliderade front mot front. I personbilSKÖRJE, NORR OMBACKARYD, RIKSVÄG30 30 57 1 30 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 1 1 444 -3 1082-2003-10-2Vägarbete. Körde in iskyddsanordning bestå<strong>en</strong>de avdäck. Förar<strong>en</strong> upplevde attvägalternativ<strong>en</strong> blev för många.E 22 ca 100 meter väster Mörrumsån.Te 1 kom körande på E 22. När hankom in i vägarbetsområdet upplevdehan skyltning<strong>en</strong> mycket förvirrande.Det fanns koner överallt. Han valde attlägga sig i höger körfält. Upptäcktehindret för s<strong>en</strong>t och kolliderade. I personbilE22, Östra infart<strong>en</strong> tillMörrum. 554 31 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 1 1 462 5 1082-2003-10-257 1 1 1 473 0 1082-2003-10-298 1 1 1 165 -564 1082-2003-9-16PAT. OMEDVETEN OM HALTVÄGLAG, BILEN FÅR PLÖTSLIGTSLADD UT I VÄGKANTEN, BILENVOLTAR OCH BLIR LIGGANDESUPP OCH NER. CA. 70KM/H.GJORDE EN U-SVÄNG MEDBILEN. PÅKÖRD IPASSAGERARDÖRREN.VÄGARBETE PÅGÅR.HASTIGHGETSBEGRÄNSNING.ENLIGT JOURNALANTECKNING:MC OLYCKA. KÖRT CA 70 KM/HIN I PERSONBIL.FRONTALKROCKRv 29 ca 300 meter söder lv 627.Te 1 har färdats rv 29 söderut frånTingsryd mot Karlshamn. Ca 300 metersöder lv 627 har te 1 av någon okändanledning fått sladd och gått emotvägräcke på höger sida varefter bil<strong>en</strong>har slagit runt (voltat) och blivitliggande på taket. Mycket svår halkaLv 631 ca 1 km norr lv 635, Halahult.Te 2 "skar" kurvan för kraftigt.Upptäckte d<strong>en</strong> mötande bil<strong>en</strong> m<strong>en</strong>hann inte styra tillbaka på sin körbanautan körde på bil<strong>en</strong> som gick in i <strong>en</strong>IHRE VÄG 29 MELLANNORREFORS OCHDANEMARK 29 26 2 29 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2E22 UTANFÖRMÖRRUM 22 27 1 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3bergvägg. På motorcyke Halahult 631 17 1 631 631 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 1 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad9 1 1 1 298 10 1082-2004-4-510 1 1 3 159 -7 1214-2003-11-21STILLASTÅENDE I BILKÖ. MCKOM BAKIFRÅN, BROMSADE INFICK SLADD OCH KÖRDE IN IMIN BIL HÖGER SIDA BAK.<strong>en</strong> hjort kom upp på väg<strong>en</strong>, bild<strong>en</strong>får sladd på bakänd<strong>en</strong> och kommerner i diket samt voltar11 1 1 7 174 0 1214-2003-5-27 Två bilar som frontalkrockat.12 1 1 1 536 -26 1214-2003-8-2413 1 1 1 337 -14 1214-2004-3-19 Voltat mot ett träd.Totalstopp på E 22 med anledning avlb som fått motorproblem. Trolig<strong>en</strong> harmc-förar<strong>en</strong> upptäckt de stillastå<strong>en</strong>debilarna väldigt s<strong>en</strong>t. Försökt väja undanm<strong>en</strong> snuddat te 2. Förar<strong>en</strong> har flugitav mc:n och landat på te 4. Mc:n<strong>for</strong>tsatte in i te 3. Dis, solsk<strong>en</strong> och våtvägbana gjorde sikt<strong>en</strong> besvärlig d<strong>en</strong>namorgon. I personbilTe1 har troligtvis väjt för ett djur, fåttsladd på <strong>for</strong>donet och voltat ner i diket.E22, ÖSTER OMÅRYD Okänt 34 2E 22, ca 1 km öster tplÅryd 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1Cirka 60 meter bromsspår. I personbil Utanför Kågeröd 109 34 1 1228 1228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg 106, 1500 m söder väg 1225. 47m bromsspåer efter Tem 1 somkommer över på mötande väghalvaoch frontalkrockar med Tem 2. I personbilväg 106 Källstorp motKågeröd, utanförSvalöv. 106 52 2 106 106 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Enligt vittn<strong>en</strong> kört i 150 km/h, fåttsladd och voltat. Tem 1 kör av väg<strong>en</strong> i hög hastighet. På motorcyke Marieholm, Röstånga 108 34 1 108 108 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2Te1 kommer över på fel sida av väg<strong>en</strong>och Te2 väjer ut till höger för attundvika <strong>en</strong> kollission. Te2 krockar medett träd. Inga bromsspår synliga påplats<strong>en</strong>. I personbil Röstånga, väg 108 Okänt 33 1 108 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3914 1 1 3 310 11 1230-2003-4-7imorse kört MC. Gas<strong>en</strong> hängde sig.Motorcykeln sk<strong>en</strong>ade, kanade ochpati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> föll av.Trafikmålsanteckning upptag<strong>en</strong> påsjukhuset. Patrull ej ute påolycksplats<strong>en</strong>. Patrull angivit plats<strong>en</strong>som Ädelholm, Staffanstorps kommun.Inläggare Ekdahl gjort <strong>en</strong> eg<strong>en</strong>bedömning angå<strong>en</strong>de skiss<strong>en</strong> varolyckan bör ha inträffat. Förar<strong>en</strong> av trel1 uppgav att han lämnade Ädelholm,okönt om hna körde norr eller söderut,när han tappar kontroll<strong>en</strong> över sitt<strong>for</strong>don. På motorcykeStaffanstorp, GamlaKnästorpsväg<strong>en</strong> 11 39 1 883 883 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 315 1 1 2 003 -5 1230-2003-6-7 Körde in i mitträcket.16 1 1 1 927 0 1230-2003-7-2217 1 1 1 783 -7 1230-2004-2-12Kom körande och bil<strong>en</strong> dyker uppdär väg<strong>en</strong> svänger, bilförar<strong>en</strong> ser ejmcn. Mc-förar<strong>en</strong> väljer att köra idiket istället för på bil<strong>en</strong>.Körde ut framför <strong>en</strong> bil på väg 11 -T-korsning. Blev påkörd påförarsidan av annan personbil i 90-100 km/h. Fördes cirka 30 meterframåt. Fastklämd i 30 minuter.Väg 11, ca 400 meter väster om väg842. Enligt förar<strong>en</strong> av trel 1 svartnardet helt plötsligt för ögon<strong>en</strong> för honomoch han kör in i vajerräcket i mitt<strong>en</strong>. I personbil Staffanstorp, väg 11 11 39 1 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Avfart<strong>en</strong> väg 11 i korsning<strong>en</strong> med väg798. Trel 1 stannar vid väjningsplikt<strong>en</strong>på väg 11 ut mot väg 798. Förar<strong>en</strong> avtrel 1 släpper först förbi <strong>en</strong>motorcykeln, m<strong>en</strong> kör sedan ut på väg798. Då ser förar<strong>en</strong> av trel 1 att detkommer ytterligare två motorcyklarkörandes. Förar<strong>en</strong> av trel 1 stannar dåmed sin bil vilket resulterar i att <strong>en</strong>motorcykel kör om bakom h<strong>en</strong>nes<strong>for</strong>don och d<strong>en</strong> andra, trel 2, kör omframför h<strong>en</strong>nes <strong>for</strong>don. Förar<strong>en</strong> av trel2 tappar dock kontroll<strong>en</strong> över sitt<strong>for</strong>don vid omkörning och <strong>for</strong>tsätter ut idiket. På motorcykeVäg 11, ca 1650 meter öster om TPLKyrkheddinge, Staffanstorps kommun.Trel 1 kör ut från <strong>en</strong> <strong>en</strong>skild väg ut påväg 11 utan att lämna förträde för trel2. trel 2 kan inte undvika at köra på trel1. I personbilStaffanstorp, väg 11mot G<strong>en</strong>arp 11 26 1 11 798 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3Kyrkheddinge-Dalby,väg 11 11 30 1 11 Enskild väg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 2 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad18 1 1 4 116 5 1230-2004-2-29möter bil som kör på fel sida avväg<strong>en</strong>, väjer och kör ut i gräset nerför <strong>en</strong> slänt och in i ett buskageVäg 11, ca 300 meter väster omavfart<strong>en</strong> till väg 108, Staffanstorp. Trel1 kör ner på avfart<strong>en</strong> mot färdriktningoch möter där trel 2. Trel 2 väjer åthöger/i diket för att undvika köra på trel1. I personbil Staffanstorp väg 11 11 32 2 11 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 1 1 98 1 1230-2004-5-5Var nära att kollidera med <strong>en</strong> bilvarpå hon föll av cykeln. Bilist<strong>en</strong>smet.Trel 2 har väjt med sin cykel i höjd medNorsk hydro. Ev<strong>en</strong>tuellt pga ett <strong>for</strong>donsom färdades på Borggårdsallén ivästlig riktning. Trel 2 har kört över <strong>en</strong>trottoarkant och fallit av cykeln. På cykelStaffanstorp, RudolfBåtsvägRudolfBååths väg 74 2Korsning<strong>en</strong> RudolfBååths väg -Borggårdsallén,StaffanstorpBorggårdsallén 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2920 1 1 1 382 0 1231-2003-7-23Bilförare "Fick <strong>en</strong> påkörningbakifrån på väg"300 meter norr om trafikljus. Te 4 fickmotorstopp. Okänd <strong>for</strong>don bromsarkraftigt, väjer för te 4, kör vidare. Te 3och te 2 bromsar kraftigt, stannar. Te 1hinner inte bromsa, kör in i te 2, somav kraft<strong>en</strong> åker in i te 3. I personbilLundaväg<strong>en</strong> ÅkarpBurlövLundaväg<strong>en</strong> 25 1 Lundaväg<strong>en</strong> 852 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 1 1 1 354 10 1233-2004-4-28Bilförare kört in i betongfundam<strong>en</strong>t.Bil<strong>en</strong> välte och landade på taket.Själv tagit sig ur bil<strong>en</strong>. 30-40 km/h.Trel. 1 kommer körande Ö Kanalväg<strong>en</strong>söderifrån då d<strong>en</strong> av okänd anledningkörde upp på ett betongfundam<strong>en</strong>tlängst väg<strong>en</strong>. Detta leder till att bil<strong>en</strong>voltar och hamnar på taket. I personbilÖstra kanalväg<strong>en</strong>Höllvik<strong>en</strong> VellingeÖstraKanalväg<strong>en</strong> 57 1ca 1000 m söder lv100Falsterboväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 1 1 1 192 4 1256-2003-3-4HASTIGHET 70 KM/H. PATIENTENVÄJDE FÖR ETT DJUR. KÖRDEIN I RÄCKE PÅ HÖGER SIDA,SNURRADE RUNT MED BILENOCH TRÄFFADE RÄCKET PÅANDRA SIDAN KÖRBANAN.PATIENTEN SLOG I HUVUDET,VAR EJ AVSVIMMAD, HAR ONT IVÄNSTER SIDA PÅ MAGEN OCHVÄNSTER KNÄ. RÖNTGEN VISARINGEN SKELETTSKADA.Trel 1 färdades norrut, vejde för ett påvägbanan uppspringande djur, ficksladd och körde in i vägräcke. I personbilVÄG 19 BROBY,100METER EFTERRONDELL. 19 48 2 19 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 1 1 3 220 22 1256-2003-5-28PATIENTEN HADE BLIVITPÅKÖRD FRÅN HÖGER.PATIENTEN KASTADES UPP PÅBILENS FRONT OCHVINDRUTA,DÄREFTER IASFALTEN. HAR STICKNINGAR IHELA VÄNSTER SIDA, ONT IÖVRE DELEN AV RYGGEN.PATIENTEN VAR EJ AVSVIMMAD.Kollision pb/cyklist, där billist<strong>en</strong> ejlämnade företräde. På cykelVÄG 2056.500 METER INNANVÄRESTORP. 2056 38 1 2056 2067 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 324 1 1 2 645 0 1257-2003-5-1125 1 1 1 276 11 1257-2004-1-2426 1 1 1 353 -10 1260-2003-3-1827 1 1 2 173 0 1260-2003-4-14KÖRT AV VÄGEN OCH VURPET IEN KURVA TILLSAMMANS MEDEN KOMPISKÖRT AV VÄGEN MED LASTBIL,BILEN LA SEJ PÅ SIDANKOM UTANFÖRASFALTSKANTEN OCH BILENFORTSATTE GENOM ETTSTAKET OCH FASTNADE ÖVEREN GROPFRONTALKROCKAT MEDPERSONBIL1 km norr om Svinstorp Tem 1 kör avväg<strong>en</strong> i <strong>en</strong> skarp kurva. På EU-mopedHÖJAHOLM VÄG 24 24 15 2 Enskild väg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2Te1 har fått ner ett hjulpar isnömodd<strong>en</strong> vid sidan av väg<strong>en</strong> ochdärefter gått av helt, vält och blivitliggande på sidan. Mörker rådde ochdet var snömodd i vägkant<strong>en</strong> och våttpå vägbanan. I tung lastbil ÖRKELLJUNGA E:4 E4 42 1 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Tem 1 kommer utanför asfaltkant<strong>en</strong>med hjulparet, pb skär ner i diket,rammar ett staket och <strong>for</strong>tsätter in i <strong>en</strong>buske och fastnar. I personbilFrontalkrock med Tem 1 på fel sida.Tem 1 fattade eld. I tung lastbilVÄG 109 I SÖDRAVRAM 109 64 2 109 109 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2VÄG 110 VIDJÄGARBACKENSTRAX EFTERBILLESHOLM 110 29 1 110 110 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1sid: 3 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad28 1 1 ####### 0 1260-2004-3-19 KÖRT PÅ BIL I SIDANTe2 kör i korsning<strong>en</strong> in i Te1:s bakredel. På mopedGRUVGATAN/SLAGAREGATAN I BJUVSlagaregatan 15 1 Slagaregatan Gruvgatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 329 1 1 1 889 -10 1260-2004-3-2330 1 0 349 15 1261-2003-10-26VÄJT FÖR EN ANNAN BIL OCHRÅDJUR OCH KÖRT I DIKETBilpassagerare "Kör påmotorväg<strong>en</strong>, hare/kanin dyker uppframför bil<strong>en</strong> körar<strong>en</strong> tappar kontrolloch bil<strong>en</strong> sladdar samt snurrar tillslut voltar bil<strong>en</strong> och vi ligger påsidan. Bil<strong>en</strong> slog i väldigt hårt iräcket"Te2 kör på ett rådjur som landarframför Te2 som ockås kör på det. Te2väjer och kör ner i diket. Strax efterTe2 kommer Te3 som också kör pårådjuret. Osäkert om vilket håll Te1-3har färdats, då det inte är noteratnorrpil på in<strong>for</strong>mationsunderlaget/AE. I personbilE 6, norrgå<strong>en</strong>de, ca 400 meter söderom tpl Lundåkra, Kävlinge kommun.Förar<strong>en</strong> av trel 1 tappar kontroll<strong>en</strong> påsitt <strong>for</strong>don efter <strong>en</strong> sammanstötningmed <strong>en</strong> hare. Trel 1 börjar sladdaokontrollerat och slår sedan runt. I personbilJÄGARBACKEN IBILLESHOLM Okänt 38 1 110 110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3E6 motorväg ca 400msöder om Lundåkratrafikplats Kävlinge 6 21 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 331 1 1 15 0 1261-2003-11-12på väg till skolan, halt, kördeförsiktigt m<strong>en</strong> moped<strong>en</strong> kasade dåjag skulle svänga, föll avStorgatan, i korsning<strong>en</strong> med väg in tillNordanväg-Sunnanväg<strong>en</strong>, Kävlinge.Trel 1 påbörjar <strong>en</strong> högersväng och isamband med d<strong>en</strong>na välter trel 1 pgaav tunn is på vägbanan. På mopedKävlinge, StorgatanSunnanväg 15 2 Storgatan Storgatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 232 1 1 ####### 0 1261-2003-7-2633 1 1 1 393 34 1261-2003-7-9Jag var tvung<strong>en</strong> att bromsa för <strong>en</strong>bil, och fick sladd. Jag flög övermoped<strong>en</strong>.Kört i diket mot <strong>en</strong> stolpe, väjt förmötande bil.34 1 1 2 613 19 1261-2003-9-18 Fick sladd och körde av väg<strong>en</strong>.Cirkulationsplats<strong>en</strong> Storgatan -Kvarngatan. Trel 1 kör in icirkulationsplats<strong>en</strong> från Storgatan ochhar för avsikt att <strong>for</strong>tsätta in påKvarngatan. När trel 1 är inne icirkulationsplats<strong>en</strong> kör <strong>en</strong> bil insöderifrån på Storgatan och <strong>for</strong>tsätternorrut. Trel 1 bromsar och väjer förbil<strong>en</strong> och faller då till mark<strong>en</strong>. På moped Kävlinge 0 19 1 Storgatan Storgatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Väg 108 mellan Kävlinge ochSödervidinge. Trel 1 uppger att honfick möte med <strong>en</strong> bil som kom över påfel sida utav väg<strong>en</strong>. För at undvikakollision kör trel 1 av väg<strong>en</strong> och ner idiket. Det andra <strong>for</strong>donet försvinnerfrån plats<strong>en</strong>. I personbilVäg 1144, ca 150 meter söder omkorsning<strong>en</strong> med väg 1176. trel 1klarade inte vänsterkurvan utan fick <strong>en</strong>sldd som inte kunde hävas. I personbilKävlinge vid järnväg<strong>en</strong>,väg 108.Harjagersväg<strong>en</strong> 19 2 108 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Mellan Löddeköpingeoch Hofterup. 6 19 1 1144 1144 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 1 1 1 390 5 126-2003-7-11fuck bromsa in hastigt p g a <strong>en</strong>olycka längre fram blev då påkördav <strong>en</strong> lastbil bakifrån36 1 1 2 384 10 126-2003-8-2 stillastå<strong>en</strong>de vid trafikljus37 1 1 1 401 0 126-2004-2-2838 1 1 1 322 15 1262-2003-10-14Påkörd bakifrån.fick sladd hamnade i diket 50 km itimLb 3 har kört på Pb 2 som väjt för Pb 1på E 4 södergå<strong>en</strong>de, ca 500 meterföre avfart<strong>en</strong> till Skärholm<strong>en</strong>s C. I personbil kung<strong>en</strong>s kurva E4 Okänt 43 2 4 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb 1 blev påkörd bakifrån av Pb 2 vidsnättringe,Häradsvägerödljuset. I personbil häradsväg<strong>en</strong> Okänt 28 1 Häradsväg<strong>en</strong> n 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb har av okänd anledning kört avväg<strong>en</strong> ner i diket och kolliderat med <strong>en</strong>el/telestolpe. I personbilVäg 913 i korsning<strong>en</strong> med väg 904,Flädie, Lomma kommun. Trel 2 skallsvänga vänster. För s<strong>en</strong>tuppmärksammar trel 1 detta och kör påtrel 2 baktill. Trel 2 <strong>for</strong>tsätter överväg<strong>en</strong> och in i <strong>en</strong> stolpe på motsattasidan. I personbil Väg 16 vid FlädieHuddinge vistavistaväg<strong>en</strong> Okänt 53 1 Vistaväg<strong>en</strong> Vistaväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3FlädieBanväg 52 2 913 913 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 1 1 2 547 0 1262-2003-11-9körde motorcrosscykel hemmavidnär gashandtaget hängde sig ochkörde därför på <strong>en</strong> bilVög 914, ca 200 meter söder omkorsning<strong>en</strong> med väg 920, Lommakommun. Trel 1 kör <strong>en</strong> oregistreradmotorcrosscykel på ett fält intill väg<strong>en</strong>.Trel 1 får något fel på mc.n och far upppå väg<strong>en</strong> och kolliderar där med tre 2. På motorcyke Flädie-Borgeby Okänt 12 1 914 914 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 4 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad40 1 1 4 093 10 1262-2003-7-8Pati<strong>en</strong>t kört i 90 km/h i lastbil, körtav väg<strong>en</strong> med höger sida ut i diketvarvid lastbil<strong>en</strong> ställt sig på sidan.E 6, ca 550 meter söder om trafikplatsBorgeby. Trel 1 har av okändanledning kört av väg<strong>en</strong>. I lätt lastbilBorgebyavfart<strong>en</strong>, E6:an norrgå<strong>en</strong>de 6 19 1 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 1 1 169 7 1262-2003-8-27 Vatt<strong>en</strong>planing med bil<strong>en</strong>.42 1 1 1 133 -30 1263-2003-1-13Kom körande på <strong>en</strong> grusväg, ficksladd och körde av väg<strong>en</strong> in i ettträd.E 6, ca 500 meter norr om Flädietrafikplats, norrgå<strong>en</strong>de körbana. Trel 1är på väg att köra om trel 2 ochytterligare ett <strong>for</strong>don som ligger framförtrel 2. Trel 1 ligger i vänsterfil<strong>en</strong>. Dågirar trel 2 helt plötsligt ut framför trel 1och sammanstöter med trel 1. Trel 2har förmodlig<strong>en</strong> fått vatt<strong>en</strong>planing. I personbil E 6 , Norra Lund 20 56 1 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 kom körande på d<strong>en</strong> moddigaväg<strong>en</strong> och fick sladd. Förar<strong>en</strong> lyckadesinte häva sladd<strong>en</strong> utan sladdade in iträdet. I personbil Svedala,Roslättsväg<strong>en</strong> 67 1 830 830 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 1 1 1 657 -5 1263-2003-7-26Bilförare "Möte i kurva/backkrönmed MC som kör på fel sida avväg<strong>en</strong>. Frontalkrock. MC:n hademycket hög fart."44 1 1 2 391 5 1264-2003-11-14Väjt för ett rådjur45 1 1 2 767 -5 1264-2003-1-2846 1 1 837 -20 1264-2003-6-15Kört <strong>en</strong> längre sträcka på fel sidaav väg<strong>en</strong> Krockat front mot frontmed <strong>en</strong> lastbilVurpademed mopp<strong>en</strong> Slår huvudeti <strong>en</strong> stolpe47 1 1 2 771 -10 1264-2003-8-4 Körde MC blev påkörd av lastbilte1 färdas västerut på lv 600 och te2färdas österut på samma väg. Iettbackkrön frontalkrockar te1 occh te2.Väg<strong>en</strong> på det aktuella stället totalt4,4m bred och sikt<strong>en</strong> är delvis skymdeftersom väg<strong>en</strong> svänger vänstersamtidigt som det är ett backkrön. I personbilFörar<strong>en</strong> väjde för ett rådjur och kom u ti terräg<strong>en</strong> med framhjul<strong>en</strong> varpå hanfick sladd och tappade kontroll<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong>voltade och landade på taket påNorra Lindholm<strong>en</strong> motE65 från SvedalaSvedala 600 47 1 600 600 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2väg<strong>en</strong>. I personbil Knickebäck Slimminge 777 18 1 784 784 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Trel. 1 körde av okänd anledning raktin i front<strong>en</strong> på trel. 2. I personbilEnl. förar<strong>en</strong>s moder har han har körtav väg<strong>en</strong>. Inga andra <strong>for</strong>don har varitSkurup V 102 norr omSkurup Okänt 80 1 102 102 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3inblandade. På moped Skivarp LAndsväg<strong>en</strong> Okänt 15 2 101 101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Förar<strong>en</strong> av trel. 1 har ej i sambandRydsgård Skurupmed stopplikt , iakktagit trel. 2. På motorcyke Brodda Sandåkra Okänt 58 2 102 102 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 248 1 1 1 694 0 1264-2004-3-15 Fick skarp sidovind49 1 1 1 382 -50 1265-2003-2-650 1 1 1 299 -33 1265-2003-6-22 Voltatr med bil<strong>en</strong>51 1 1 3 876 -23 1265-2003-6-23Krockat med <strong>en</strong> älg som kom ifrånvänsterSingelolycka, frontalkrock mot ettträd.52 1 1 1 360 0 1265-2003-9-14 Kört bil och voltat mot ett trädTrel. 1 har kört emot ett träd på högersida i färdriktning<strong>en</strong>. Trel. 1 hardärefter kört över vänster sida och heltgått av väg<strong>en</strong> på <strong>en</strong> sträcka av ca 30m. Därefter åter upp på väg<strong>en</strong> ochstopp på rätt körbana i västlig riktning. I bussViltolycka pb-älg. Gick ej att få bättreskiss trots många försök medMellan Svarte ochMossby Okänt 40 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2Snogeholm SjöboYstad Okänt 24 1 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3zoomning/Katarina I personbilTrel. 1 kom utanför kant<strong>en</strong> på väg<strong>en</strong>och slog runt. I personbil Sjöbo östra ringled<strong>en</strong> Okänt 63 2 11/13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Trel. 1 färdas på rv 11, kör över påmötande körfält och kör kort därefterav rv 11. Bil<strong>en</strong> studsade ner i diket föratt sedan köra in i ett träd.Förar<strong>en</strong>avled s<strong>en</strong>are under dag<strong>en</strong>. Olyckanhände pga av sjukdomsfall./Katarina30/6-03. I personbilTrel. 1 har färdats i östlig riktning på lv983 och har av okänd anledningsladdat av väg<strong>en</strong> i <strong>en</strong> skarpkurva.Fordonet har sedan voltat ut ihöger vägr<strong>en</strong> och blivit stå<strong>en</strong>de medväg 11 mellan Sjöbo-Veberöd 11 78 1 11 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1taket mot ett träd. I personbil Sövde Bl<strong>en</strong>tarp Okänt 20 1 983 983 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 5 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad53 1 1 3 074 35 1265-2003-9-1654 1 1 2 383 -10 1265-2004-2-2755 1 1 3 0 1266-2003-10-656 1 1 2 359 90 1266-2003-11-2757 1 1 4 199 -59 1266-2003-2-2858 1 1 2 923 1 1266-2003-4-1159 1 1 1 702 9 1266-2003-5-22Krockade med <strong>en</strong> motorcykel frontmot frontSlagit runt med lastare och trillatner i å Simmat upp självtagit ut svänget för häftigt medmoped<strong>en</strong> och fått sladdFramsätespassagerare, kört avväg<strong>en</strong> och i diket krockat medtidigare avkörd bil,alkoholpåverkad.åkt bil med sin pappa somfrontalkrockat med annan bilKört på vänstersvängande bil medfront<strong>en</strong>.Bil<strong>en</strong> har kört på annan bil bakifrån -baksätespassagerare.Trel. 2 har kört lv 740 i sydlig riktning (på skiss<strong>en</strong> får jag att trel. 1 kom från788 skuller till 740, trots att jag angeratt han kör på lv 740/Katarina).Förar<strong>en</strong> av trel. 1 skulle korsa lv 740när de båda kolliderar. I personbilTe1 kom körande på aktuell plats ivästlig riktning. te1´s bakhjul kom i"ettspår", kanade därefter av vägbananner i diket, te1 gick runt och lade sig påtaket i <strong>en</strong> å. Förar<strong>en</strong> tog sig ur på eg<strong>en</strong>Väg<strong>en</strong> mellan Bl<strong>en</strong>tarpoch Veberöd Okänt 82 1 740 788 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3hand. I traktor Röddinge Eriksdahl Okänt 18 1 986 986 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3Korsning<strong>en</strong> Nygatan - Torggatan,Hörby. Trel 1 kommer ner förTorggatan ut på Nygatan och kolliderarmed trel 2. På moped Hörby, Nygatan Nygatan 16 2 Nygatan Torggatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2Väg 1335, ca 5 km nordväst om E 22,Hörby kommun. Trel 1 kör av väg<strong>en</strong>pga vatt<strong>en</strong>planing. I diket står <strong>en</strong>övergiv<strong>en</strong> bil som trel 1 kör in i. I personbilVäg 13 ca 900 meter norr om väg1339. Trel 1 gör <strong>en</strong> omkörning av trel3. Trel 1 får möte med trel 2 ochTjörnarp, Södra Rörumväg<strong>en</strong> 1340 18 1 1335 1335 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2frontalkrockar med trel 2. I personbil Väg 13 Höör-Hörby 13 9 1 13 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1E 22, vid infart mot Attarp, ca 2,4 kmnorr om infart Hörby östra. Trel 1 gör<strong>en</strong> vänstersväng på E 22 och ser intetrel 2 som kommer norrifrån och körsöderut. Trel 2 kan inte undvika attköra på trel 1 när trel korsar trel 2:svägbana. I personbilVäg 13, ca 250 meter norr om väg1060. Trel 2 står stilla vid vägkant<strong>en</strong>.Trel 1:s förare observerar inte dettaE 22:an vid Stavröd -Hörby 22 48 1 22Infart motAttarp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1utan kör på trel 2 baktill. I personbil Östraby, väg 13 1055 73 2 13 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 1 1 5 797 0 1266-2003-5-561 1 1 9 006 0 1266-2003-9-11skulle göra <strong>en</strong> vänstersväng ochblev påkörd bakifrån av <strong>en</strong> lastbilPå färd till skolan prejade <strong>en</strong> bilistav mopedist<strong>en</strong> från väg<strong>en</strong>.Väg till Farboed från väg 13. Liggermellan väg 1128 och 1131. Trel 1observerar för s<strong>en</strong>t att trel 2 har föravsikt att svänga vänster in på väg<strong>en</strong>till Farboed. Trel 1 kör på trel 2 baktill. I personbil väg 13 Hörby 13 35 2 13 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg 13, mellan Årröd ochGeorgshillsskolan, Hörby. Trel 2 bliromkörd av trel 1. Trel 1 tränger ut trel 2i höger dike, får sladd, kommer sedanupp på väg<strong>en</strong> där trel går omkull ochkasar över i motsatta dike. Trel 1 smiterfrån plats<strong>en</strong>. På moped väg 13, Sjöbo - Hörby 13 15 1 13 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2962 1 1 10 496 30 1266-2004-1-1963 1 1 3 194 -10 1266-2004-5-10Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> fick troligtvis <strong>en</strong> stroke dåolyckan inträffade. Förare av taxi.Skulle stanna vid vägkant. Kom förlångt ut och gled ned i diket.Väg 1082 intill väg 1083, Hörbykommun. Förar<strong>en</strong> av trel 1 blir hastigtsjuk och kör på trel 2-4 innan trel 1 köri diket. Förar<strong>en</strong> av trel 1 avlider påsjukhuset 1 dygn s<strong>en</strong>are. Avled ej pgaskador i samband med trafikolyckorna. I personbil Råby-Sv<strong>en</strong>sköp 1082 65 1 1082 1082 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Trel 1 har förts i nordlig riktning motÖnneköp. Av okänd anledning har<strong>for</strong>donet körts av från väg<strong>en</strong> ner idikeskant<strong>en</strong> och slutlig<strong>en</strong> påkört ettträd. Siktförhålland<strong>en</strong> på olycksplats<strong>en</strong>är bra med skog på båda sidor utavväg<strong>en</strong>. Plats<strong>en</strong> för avkörning<strong>en</strong> är på<strong>en</strong> raksträcka. I personbil Hörby/Önneköp 1057 82 2Väg 1057, Önneköp,ca 500 meter söder omväg 1058. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 6 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad64 1 1 1 932 -10 1267-2004-2-11 Kolliderat med <strong>en</strong> älg.65 1 1 1 103 7 1267-2004-3-15Voltat med bil<strong>en</strong>. Misstänktalkoholpåverkad.66 1 1 2 092 -1270 1267-2004-3-3 kört in i <strong>en</strong> murVäg 23, ca 800 meter söder om förstainfart<strong>en</strong> till Tjörnarp, Höör kommun.Trel 1 kör norrut på väg 23. Från västermot öster springer <strong>en</strong> älg ut och trel 1kan inte undvika att köra på d<strong>en</strong>na. I personbil väg 23 vid Tjörnarp 23 46 2 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2Väg 23, vid Såg<strong>en</strong>, Höör kommun. Trel1 kör av väg<strong>en</strong>. Fordonet anmält stulet.Misstanke om drograttfylleri. I personbil Väg 23 norr om BilemaVäg 23, ca 300 meter norr omkorsning<strong>en</strong> med Industriväg<strong>en</strong>, Höör.Trel 1 färdas norrut på väg 23. Förar<strong>en</strong>av trel 1 somnar vid ratt<strong>en</strong> och kör avväg<strong>en</strong>, rullar nedför <strong>en</strong> slänt ochstannar i diket. På väg dit har trel 1 körtpå två stolpar och <strong>en</strong> mur och landarTjörnarpsväg<strong>en</strong> 45 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3på sidan. I personbil Höör väg 23 23 52 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 1 1 2 220 25 1270-2003-11-17HASTIGHET 90 KM/H. EFTER ENOMKÖRNING,FICK PATIENTENSLADD OCH KÖRDE AV VÄGENOCH IN I ETT TRÄD. PATEINTENHAR SMÄRTOR I NACKE, RYGG,HÖGER HÖFT OCH TILLVÄNSTER I BRÖSTET.68 1 1 1 924 5 1270-2003-11-21Krockat med MC mot ett trädTrel. 1 färdas norrut på rv 19. Straxinnan olycksplats<strong>en</strong> påbörjar trel. 1omkörning<strong>en</strong> av trel. 2. trel. 1 får möteoch försöker avbryta omkörning<strong>en</strong>.Bromsar kraftigt och slår då samtidigt itrel. 2:s släp. trel. 1 får sladd ochsladdar över mötande körfält och ner idiket i mötande körfält. trel. 1 kolliderardärefter med ett träd. I personbilTrel. 1 kör av okänd anledning avväg<strong>en</strong> och kör in i ett träd. På motorcykeVÄG 19.CIRKA 5 KM,SÖDER OMBRÖSARP. 19 52 1 19 19 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Väg<strong>en</strong> mellan SkåneTranås och Onslunda Okänt 18 1 1570 1570 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 369 1 1 1 238 30 1270-2003-12-14Slagit i sin bil mot mötande bil70 1 1 2 186 -6 1270-2003-5-29 Kört på <strong>en</strong> vall och voltatTrel. 1 kom söderifrån och trel. 2 frånnorrifrån. De kolliderade i ett backkrön. I personbil Bertilstorp Okänt 25 2 1680 1680 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 har kört Rv 19 söderut motTomelilla. Helt plötsligt har bil<strong>en</strong> körtöver korsande körbana och av väg<strong>en</strong>till vänster. Därefter upp i <strong>en</strong> vall ochdärefter har Te 1 slagit runt. I personbilmellan Eljaröd ochBrösarp Okänt 70 1 19 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 1 1 761 0 1270-2003-6-2Cyklade på lånad cykel därebromsarna inte fungerade Kunde ejstana i nerförsbacke ióch cyklade ini staket och ner i <strong>en</strong> dammTrel. 1 körde med cykeln på ett staketoch hamnade sedan i damm<strong>en</strong>. Trel.1befann sig på cykelstig vid damm<strong>en</strong>.Polis har ej varit på plats<strong>en</strong> och kandärför ej redogöra på vilk<strong>en</strong> sida avdamm<strong>en</strong> hon cyklade. På cykelTomelilla vid cykelstignära Välabadet Okänt 17 2 Väladamm<strong>en</strong>/tomelilla cykelväg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 372 1 1 2 030 0 1270-2004-2-1773 1 1 3 812 0 1270-2004-2-25Voltat med bil så att d<strong>en</strong>na liggerpå taket Fått katt bland pedalernaFick sladd i kurva och voltade pgaisfläckSingelolycka. Te1 kör av väg<strong>en</strong> pågrund av <strong>en</strong> lösspringande katt i bil<strong>en</strong>. I personbil Tomelilla Spjustorp Okänt 62 2 1560 1560 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Fordonet fick i det hala väglaget sladdoch sladdade av väg<strong>en</strong> ner i diket påmotsatta sidan. När <strong>for</strong>donet körde neri diket så voltade det. Fordonet blevliggande på taket. I personbilV 9 från Onslunda tillKomstad Okänt 25 1 1570 1570 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 1 1 1 438 3 1272-2003-10-15PATIENTEN ÄR MED I BIL, SOMSKALL GÖRA ENVÄNSTERSVÄNG, BLIRPÅKÖRDA AV BIL, SOM HÖLL 90KM/H. PATIENTEN VARFASTKLÄMD MED BÅDA BENEN,HAR SMÄRTA I VÄNSTER HAND.FRAMSÄTES PASSAGERARENOMKOMMER.Trel1 har svängt in på <strong>en</strong>parkeringsficka för att sedan blinkatoch gjort <strong>en</strong> u-sväng. D<strong>en</strong>bakomvarande trel 2 har då kollideratmed trel 1. I personbil VÄG 116, RÅBY. 116 28 2 116 116 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1sid: 7 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad75 1 1 1 212 -26 1272-2003-1-176 1 1 1 505 3 1272-2003-1-1377 1 1 1 792 0 1272-2003-12-28PATIENTEN KÖRDE AV VÄGENOCH NER I ETT DIKE.KLAGARÖVER ATT HAN HAR ONT IBRÖSTET. HAR EN TVÅ DAGARGAMMAL SKADA PÅ HÖGERFOTLED, SOM ÄR SVULLEN.OBSERVERAS PÅ AKUTENNÅGRA TIMMAR.PATIENTEN BLEV PÅKÖRD,SLOG I BAKHUVUDET, DÄR DETÄR EN SÅRSKADA, HAR ÄVENONT I HÖGER ARM.HASTIGHET 70 KM/H. PATIENTENFICK MÖTE PÅ SINKÖRBANA.PATIENTEN KOMNORRIFRÅN. HAR ONT I KNÄOCH VÄNSTER SKULDRA.Trel 1 har förts västerut, dåmotorväg<strong>en</strong> slutar blir det <strong>en</strong> fil medräcke på båda sidor. Det finns kortabromsspår och sedan har bil<strong>en</strong> gått in iräcket på vänster sida och sedan körtsut i slänt<strong>en</strong> på höger sida. I personbilTrel 2 passerar Tiansväg<strong>en</strong> och blirpåkörd av trel 1. Inget övergångsställepå plats<strong>en</strong>. FotgängareTrel 1 färdades norrut på lv 116, trel 2färdades söderut på lv 116. Av okändanledning har <strong>for</strong>don<strong>en</strong>frontalkolliderat. I personbilE 22. BROMÖÖLA,RONDELL. 22 19 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3BROMÖLLA.TIANSVÄG. VIDSPORTHALLEN. Tians väg 90 2 Tiansväg Tians väg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3VÄG 116, VID NORRAINFARTEN TILLNÄSUM. 116 21 2 116 116 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 1 1 4 371 20 1272-2003-3-8PATIENTEN VAR MED I BIL SOMKÖR AV VÄGEN I EN SVÄNG,NER FÖR EN SLÄNT OCH NER IETT DIKE.PATIENTEN HAR ENBULA OCH SKRAPSÅR IPANNAN.Singelolycka där förar<strong>en</strong> missbedömtväg<strong>en</strong>s sträckning och fallit 4 meterned i vägkant<strong>en</strong> på lv 116. I personbil VÄG 116. RÅBY. 116 23 1 2085 2085 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 1 1 10 759 -1 1272-2003-8-12HASTIGHET 70 KM/H. VÄJT FÖRRÅDJUR, FRONTALKROCKATMED MÖTANDE BIL. HARSMÄRTOR TILL VÄNSTER IBRÖSTET, I VÄNSTER SIDA AVBUKEN OCH I VÄNSTER HÖFT.Enligt förar<strong>en</strong> av trel 1 har han väjt förett rådjur och kommit över på motsattkörbana och frontalkrockat med trel 2. I personbilNÄSUM,DRÖGSPERYD. 2092 50 1 Drögsperydsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 1 1 1 331 5 1272-2003-8-481 1 1 549 28 1272-2003-8-982 1 1 1 316 -15 1273-2003-10-1883 1 1 2 454 0 1273-2004-2-26PATIENTEN STOD STILLA MEDSIN BIL, FÖR ATT GÖRA ENVÄNSTERSVÄNG, BLEVPÅKÖRD, SOM HÖLL 90 KM/H.PATIENTEN TOG SIG SJÄLV UTUR BILEN, HAR NACKSMÄRTOROCH RYGGSMÄRTOR , VISSHUVUDVÄRK. ERBJUDSINLÄGGNING, ÖNSKAR INTEDETTA.BILEN FÖRE HADE KÖRT PÅ ENÄLG, DENNA ÄLG FLÖG ÖVEROCH TRÄFFADE PATIENTENSBIL.PATIENTEN KOM UT I GRUS,DROG RATTEN TILL VÄNSTER,BILEN VOTADE OCH ÅKTE NER IETT DIKE. PATIENTEN HARSMÄRTA I NACKEN, HALS-OCHBRÖSTRYGG, VÄNSTER KÄKLEDOCH VÄNSTER AXEL.PATIENTEN TOG SIG SJÄLV UTUR BILEN. EFET NATTEN PÅITVA, HAR SMÄRTORNAAVKLINGAT.PATIENTEN KOMMER PÅREMISS. PATIENTEN FICKLSADD VID MÖTE MED LASTBIL,PATIENTEN VÄJDE OCH ÅKTEUT PÅ EN ÅKER.PATIENTEN HARLINDRIG VÄRK I NACKEN.Trel 2 har för avsikt att svänga vänstermot Axeltorp. Trel 1 uppmärksammarinte detta och kör på trel 2 bakifrån. I personbilTrel har kolliderat med <strong>en</strong> älg. Älg<strong>en</strong>har efter kollision<strong>en</strong> kommit över påmotsatta körfältet och blivit påkörd ig<strong>en</strong>VÄG 116, INFARTENTILL AXELTORP. 2089 43 2 116 116 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3av trel 2. I personbil E 22. GUALÖV 22 74 1 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Trel 1 har färdats västerut och avokänd anledning kört av väg<strong>en</strong>. I personbilPersonbil<strong>en</strong> kom körande i nordligriktning. I <strong>en</strong> vänsterkrök fick de mötemed <strong>en</strong> lastbil som inte höll sig på sinvägbana. Personbil<strong>en</strong> svängde dåmera åt höger och kom upp i <strong>en</strong>snösträng. Personbil<strong>en</strong> tappadeväggreppet, snurrade runt ochhamnade i vänstra dikesr<strong>en</strong><strong>en</strong>.Personbil<strong>en</strong> fick skador, dock finnsVÄG 121. HÖKÖN-ÄLMHULT 121 22 1 121 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3inga uppgifter om var på bil<strong>en</strong>. I personbil VÄG 121, HÖKÖN. 121 20 2 121 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 8 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad84 1 1 957 -36 1276-2003-5-14KÖRDE RAKT IN I BRORÄCKETÖVER BÄCKEN, FLÖG AVMOPEDENLv 1865, Kättabro, Riseberga. Tem 1körde i ett broräcke och föll i gatan.Hjälm<strong>en</strong> lossnade från huvudet isamband med trafikolyckan På moped RISEBERGA Okänt 12 1 1865 1865 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 285 1 1 2 376 -2 1276-2003-8-29BILEN KÖRDE I HÖG HASTIGHETAV VÄGEN OCH KLÖVS I TVÅDELARTem 1 kör i hög fart av väg<strong>en</strong> på hösida in i ett skogsparti. 50 m sladdspårefter Tem 1. Tem 1 delar sig och halvabil<strong>en</strong> blir liggande på vä körbana medhjul<strong>en</strong> i luft<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> andra halvanstannar mot et träd 15 m frånavkörningsplats<strong>en</strong> och 8 m in i skog<strong>en</strong>.Samtliga personer kastas ur <strong>for</strong>donet. I personbilHYLLSTOFTAKLIPPAN GAMLAVÄGEN 1822 1822 18 1 1822 1822 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 1 1 4 424 0 1276-2003-9-787 1 1 2 194 0 1276-2004-4-1788 1 1 4 243 -5 1276-2004-4-30SKULLE KÖRA OM TRAKTOROCH VAGN, TRAKTORFÖRARENSVÄNGDE VÄNSTER UTAN ATTBLINKA, JAG LÅG PÅOMKÖRNING, KUNDE EJ KOMMAFÖRBI, FLÖG IN UNDER VAGNENMED MC:NBLEV PÅKÖRD UTANFÖR HUSETOCH HAMNADE I TRÄDGÅRDENKOMMER KÖRANDE PÅ VÄGEN I70 - 80 KM/H, SER EN LASTBILKOMMA UT FRÅN HÖGER,BROMSAR MEN HINNER EJSTANNA OCH KÖR IN ILASTBILENS BAKÄNDEForestadsväg<strong>en</strong>-väg 1865. Uppgift omhändelseförlopp och färdrikninmgarsaknas. På tung motorRISEBERGA Okänt 58 1 1865 1863 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3Te1 fick sladd och körde på Te2 ochdärefter in i ett stort träd. Te2 försöktestoppa Te1. FotgängareTe2 gjorde <strong>en</strong> vänstersväng ut på väg1822. Te1 kom från höger och körderakt in i Te 2:s bakparti. Bromsspåruppmätta till 45 meter. I personbilBOLESTAD 4808KÄLLNA Okänt 20 1MELLANHYLLSTOFTA OCHSÖNDRABY Okänt 60 1Bolestad 4808,grusväg väster omfastighet<strong>en</strong>.Källna, Klippan. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2Gamla väg 1822,mellan Klippan ochHyllstofta i höjd medSöndraby, Klippanskommun. Kvarnväg<strong>en</strong> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 1 1 2 621 0 1277-2003-4-13 KÖRT AV VÄGEN I 100 KM/H90 1 1 ####### 15 1277-2004-3-2391 1 1 1 557 5 1278-2003-12-2392 1 1 1 586 0 1278-2003-5-10KÖRDE IN I BIÖL SOM SKULLESVÄNGAHÖ HJUL KOM UT PÅ IS. SLADD,FÖRSÖKTE STYRA RÄTT MENFICK SLADD IGEN, KOM DÅUTANFÖR ASFALTEN OCH SLOGRUNT EFTER UPPFART PÅVÄGEN IGENSOV NÄR OLYCKAN HÄNDE. BILKÖRDE IN I MITTRÄCKET PÅMOTORVÄGEN I CA 120 KM/HRapport<strong>en</strong> ändrad. väg 21, ca 300meter väster om avfart till Klippan väg21. I samband med omkörning får tem1 möte och bromsar tvärt och får sladdpå bil<strong>en</strong> som kör av väg<strong>en</strong> I personbilTe1, som har väjningsplikt, kör ut ochkolliderar med Te2, som kommer frånhöger. På mopedVÄG 21 VID VÄSTRASÖNNARSLÖV 21 21 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ÅGATAN/ÖRTGATAN IHYLLINGE Okänt 14 1 Ågatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Te1 får sladd, kör ner i diket till höger,voltar upp på vägbanan och hamnar påtaket. I personbil PÅARP BÅSTAD 1739 50 1 1742 1742 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E6, 2 km s Rasta Halandsås. Tem 1har kört i mitträcket I personbilE:6 HALLANDSÅSNORRGÅENDE IHÖJD MEDMOTELLET 6 24 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 1 1 4 652 0 1278-2004-3-1494 1 1 1 216 -5 1278-2004-4-2095 1 1 2 -50 1280-2004-3-8BLIR PÅKÖRD AV OMKÖRANDEBIL VID SVÄNG MOT VÄNSTER IKORSNING. MOPEDENBLINKADE VÄNSTERKÖRT IN I FRAMFÖRVARANDEBIL SOM PLÖTSLIGT BROMSADEIN, MAX 50 KM/HBusspassagerare "Buss medmycket folk. Buss<strong>en</strong> tvärstannade,jag ramlade, arm<strong>en</strong> hamnade ikläm."Te1 sängde vänster och i sambandmed detta påkördes d<strong>en</strong>ne av Te2 somgjorde <strong>en</strong> omkörning. På mopedTe1 körde in i Te2, som stilla för att ettframförvarande <strong>for</strong>don skulle svängavänster. I personbilTe 2 svänger framför te 1, varpå te 1tvingas bromsa och de stå<strong>en</strong>depassagerare trillar och skadar sig.Ing<strong>en</strong> kollision mellan te 1 och te 2. I bussBÅSTAD VÄG 105AVFART MOTAXELSTORP 105 15 2 1730 1730 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2VÄG 115 BÅSTADVID Q8 MACKEN Okänt 62 2Spårvägsg NobelvMalmöHallandsväg<strong>en</strong>/Stationsterasse, Båstad.Hallandsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Spårvägsgatan 26 2 Spårvägsgatan Nobelväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39sid: 9 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad96 1 1 1 087 16 1281-2003-2-11väg<strong>en</strong> mellan Revingeby och SödraSandby kört på isfläck och voltat uti diket.Trel 1 har körts från revinge mot Ssandby. Före Skatteberga har förar<strong>en</strong>kört ut på högerkant<strong>en</strong> där det fannssnö/is, med höger hjulpar. Förar<strong>en</strong> harsedan tappat kontroll<strong>en</strong> över <strong>for</strong>donet,som gått ner i diket på höger sida ochvoltat ut åt höger. I personbil Södra Sandby 958 24 1 958 958 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 1 1 3 150 10 1281-2003-3-2398 1 1 9 111 -3 1281-2003-7-499 1 1 1 896 -4 1281-2003-9-23Grusplaning på grusväg, voltade uti <strong>en</strong> åker.Körde in i ett träd på Slåtterväg<strong>en</strong>,väjt för <strong>en</strong> katt. EPA-traktor.Det kommer <strong>en</strong> rullstol påcykelbanan, pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> väjer, får nerhjulet i <strong>en</strong> grop och välter.Enskild väg ifrån väg 941. Väg ute påmilitäregem<strong>en</strong>tet P 7:s övningsområde.Trel 1 har fått sladd på bil<strong>en</strong> och gåttav väg<strong>en</strong>. Väg<strong>en</strong> <strong>en</strong> grusväg. I personbilSlättaväg<strong>en</strong>, vid fastighet nr. 11, straxnorr om Ljungbacksväg<strong>en</strong>. Trel 1 körnorrut på Slättaväg<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> tapparkontroll<strong>en</strong> över sitt <strong>for</strong>don som går överpå motsatt sida och kolliderar med ettträd. I traktor G<strong>en</strong>arp, Slåtterväg<strong>en</strong>Väg 16, mellan Lund och Dalby, vidfrukt o grönt, Lund. Trel 1 kör ner i <strong>en</strong>grop i mark<strong>en</strong> och faller omkull. På cykel Lund, Dalbyväg<strong>en</strong>Mellan Revingehed ochSödra Sandby. 958 26 2 941 Enskild väg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Slåtterväg<strong>en</strong> 17 1 Slätteväg<strong>en</strong> Slättaväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3Dalbyväg<strong>en</strong> 39 1 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3100 1 1 1 760 0 1281-2004-3-4Kört in i <strong>en</strong> stillastå<strong>en</strong>de bil 90-100km/h.Väg 11, infart<strong>en</strong> till Önneslövsby,Dalby, Lunds kommun. Trel 2 förberder<strong>en</strong> vänstersväng ner till väg<strong>en</strong> som gårtill Önneslövs by. Trel 2 blir omkörd av<strong>en</strong> lastbil på höger sida när han är påväg till sin vänstersväng. Bakom trel 2kommer trel 1 som gör <strong>en</strong> omkörningav lastbil<strong>en</strong> och kan inte bromsa in förtrel 2 utan kör på trel 2 baktill. I personbil Väg 11, vid Knivsås<strong>en</strong> 11 22 1 11 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 1 1 445 0 1282-2003-5-26VÄJT FÖR BIL OCH CYKLATOMKULLHeimdalgatan vid fastighet<strong>en</strong> nr 20.Rapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 2 cyklar norrutoch Tem 1 backar ut i körbanan. Temväjer åt vänster och välter. Någonsammanstötning sker aldrig. På cykelHEIMDALSGATAN 20 IGLUMSLÖV Okänt 63 1 Heimdalsgatan 1359 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29102 1 1 1 952 12 1282-2003-6-4103 1 1 65 5 1283-2003-10-13104 1 1 1 505 -10 1283-2003-6-1Jag kom körande på moped ochuppfattade inte att buss<strong>en</strong> stannatoch bromsade m<strong>en</strong> hann inte riktigtstanna och körde in i buss<strong>en</strong>.BIL SVÄNGER UT UTAN ATTBLINKA OCH PAT MÅSTETVÄRBROMSAFRAMFÖRVARANDE BIL FICKTEKNISKA PROBLEM OCHSLADDADE. KÖRDE IN I DENNABIL105 1 1 2 137 4 1285-2003-10-17frontalkrock på 90-vägTem 2 har stannat vid <strong>en</strong> busshållplatsdå d<strong>en</strong> blir påkörd av Tem 1. På mopedTem 2 gör U-sväng och avviker. Tem 1faller i gatan På cykelE6 södergå<strong>en</strong>de vid Långeberga.Motorfel har gjort så att förare har blivitskrämd/distraherad. Bil<strong>en</strong> har vinglat tilloch träffats av <strong>en</strong> annan pb som låg iytterfil<strong>en</strong>. I personbilTrel 1 kommer av okänd anledningöver på motgå<strong>en</strong>de körbana ochfrontalkrockar där med trel 2. I lastbilHäljarp/Axeltofta,mellan Häljarp ochLandskrona. 1141 17 2 Axeltoftaväg<strong>en</strong> 1147 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3GASVERKSGATAN IHELSINGBORGGasverksgatan 56 1 GasverksgatanGasverksgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39E6 SÖDERGÅENDEFIL VID LÅNGEBERGAVÅGSTATION IHELSINGBORG 20 43 1 6 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Mellan Eslöv ochKungshult 1303 41 1 17 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1106 1 1 3 723 -5 1285-2003-11-21kört in i <strong>en</strong> lada107 1 1 1 052 -5 1285-2003-11-25mötande bil körde på <strong>en</strong> hjort somstudsade upp mot vindrutanVäg 1123, ca 200 meter väster om väg1124, Eslövs kommun. Trel 1 kör avväg<strong>en</strong> och kör sedan i åkern ca 100meter innan trel 1 kör in i <strong>en</strong> husvägg. I personbil Löberöd, Kungaback<strong>en</strong> Okänt 44 1 1123 1123 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg 104, ca 300 meter öster om väg1106, Eslövs kommun. Trel 1 kör på <strong>en</strong>hjortkalv som kommer upp på väg<strong>en</strong>.Hjortkalv<strong>en</strong> åker över på andraväghalvan och träffar <strong>en</strong> mötande bil,dvs trel 2. I personbil Harlösa, väg 104 104 23 2 104 104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2sid: 10 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad108 1 1 1 700 -10 1285-2003-4-9Kört för <strong>for</strong>t i <strong>en</strong> rondell, vilketslutade med <strong>en</strong> avåkning ner idiket.Förar<strong>en</strong> av trel 1 körRemmarlövsväg<strong>en</strong> motSallerupsväg<strong>en</strong>. När förar<strong>en</strong> närmarsig cirkulationsplats<strong>en</strong>Remmarlövsväg<strong>en</strong> - Sallerupsväg<strong>en</strong>,börjar han att bromsa. Fot<strong>en</strong> glider dåav bromspedal<strong>en</strong> vilket gör att trel 1<strong>for</strong>tsätter ut i cirkulationsplats<strong>en</strong> överdess mitt och stannar på andra sidan. I personbilEslöv, Sallerupsväg<strong>en</strong>/Rondell.Sallerupsväg<strong>en</strong> 23 1 Remmarlövsväg<strong>en</strong>Sallerupsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3109 1 1 2 911 9 1285-2003-6-23110 1 1 2 017 0 1285-2003-7-23 Väjde för ett djur.Häst sprang upp på väg<strong>en</strong> rakt motbil<strong>en</strong>.Ca 350 meter väster om korsning<strong>en</strong>med väg 959 ute på väg 104. En hästmed släde sk<strong>en</strong>ar och springer ut påväg<strong>en</strong> där d<strong>en</strong> springer på trel 2. I personbilSödra avfart<strong>en</strong> från E 22 till väg 959.Trel 1 kör österut på avfart<strong>en</strong> från E 22till väg 959. På avfart<strong>en</strong> väjer trel 1 för<strong>en</strong> katt och kör av väg<strong>en</strong>. På motorcykeGårdstånga,Gårdstångaväg<strong>en</strong> 946 39 1 104 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Mellan Flyinge ochSkarhult 1289 35 1 22 959 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2111 1 1 1 637 9 1285-2004-1-19Skulle gå upp till väg<strong>en</strong> och hämtatidning<strong>en</strong>, blev träffad avskolbuss<strong>en</strong>.112 1 1 4 071 0 1285-2004-5-8 Körde in i ett träd i 70-80 km/h.113 1 1 4 100 8 1286-2003-10-29Väjt för <strong>en</strong> katt och hamnade i diket114 1 1 1 870 -5 1286-2003-4-19Skulle vända? och fick hoj<strong>en</strong> övermig OBS Farligt hög kant längscykelbananVäg 1280, mellan V Strö - Trolleholm,Eslövs kommun. Trel 1 kommernorrifrån körande på väg 1280 som påolycksplats<strong>en</strong> är ca 4,5 meter bred.Efter ett backkrön ser chaufför<strong>en</strong> atttrel 2 står på väg<strong>en</strong>. Trle 2 lämnar ejväg<strong>en</strong> trots att förar<strong>en</strong> av trel 1 tutar.Chaufför<strong>en</strong> av trel 1 lyckas pga halkanej få stopp på sitt <strong>for</strong>don utan kör påtrel 2. FotgängareTrel 1 hade ett provisoriskt framdäckpå vänster sida. Enligt förar<strong>en</strong> av trel 1gav detta däck vika efter <strong>en</strong> svagvänstersväng varpå trel 1 körde avväg<strong>en</strong> och därefter in i ett träd. I personbilSingelolycka, förar<strong>en</strong> säger att hon väjtför <strong>en</strong> katt och hamnat i diket på högerVästra Strö, 2 km innanTrolleholm 1276 73 1 1280 1280 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3Gårdstånga, väg 104Hviderups slott 104 60 1Väg 104, ca 2,9 kmnväst om TPLGårdstånga. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sida. I personbil Bjärsjörast<strong>en</strong> E65 65 23 2 65 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 skulle göra <strong>en</strong> U-sväng på väg<strong>en</strong>.Körde emot cem<strong>en</strong>tkant<strong>en</strong> sommarkerar cykelbanan och tappadebalans<strong>en</strong> på motorcykeln. I sambandmed fallet fick förar<strong>en</strong> motorcykelnöver höger b<strong>en</strong>. På motorcyke Sandskog<strong>en</strong> jakt<strong>en</strong> Okänt 54 2 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3115 1 1 1 477 5 1286-2003-5-31Kom in i rondell<strong>en</strong> och vurpade sloghuvud i bil116 1 1 1 542 105 1286-2003-5-8 Omkörd och påkörd av annan bil117 1 1 1 036 -5 1286-2003-6-29 Sprungit in i bil på övergångsställe118 1 1 7 15 1287-2003-4-16Jag körde om och <strong>en</strong> bil som stodstilla startade och vände vä så jagbromsade och gled in i bil<strong>en</strong>s sida.Trel. 1 färdades Malmöväg<strong>en</strong> söderut.Vid rondell<strong>en</strong> vid Kyrkogårdsgatanskulle trel. 1 rakt fram. Han körde ututan att väja för trel.2 som kom frånKyrkogårdsgatan och skulle väster ut.Trel. 2 hann inte väja utan körde rakt ini sidan på trel. 1. På motorcyke Lambergskorset i Ystad 65 32 1 Malmöväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3PB 1 körde västerut på lv 1017. Kördeom pb2 och svängde in för snävtframför d<strong>en</strong>na varvid <strong>for</strong>don<strong>en</strong>sammanstötte. I personbil Lödrup Ingelstorp Okänt 61 2 1017 1017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Trel. 1 färdades Dragongatan söderut.Vid övergångstället sprang <strong>en</strong> flicka utösterifrån och blev påkörd påövergångstället. Fotgängare Ystad DragongatanBil<strong>en</strong> hade för avsikt att svänga in påKapt<strong>en</strong>sväg<strong>en</strong>. Mopedist<strong>en</strong> såg intebil<strong>en</strong>s blinkers och påbörjade <strong>en</strong>omkörning.Mopedist<strong>en</strong> körde därför in ibil<strong>en</strong>s förardörr. På mopedTrelleborg,Kapt<strong>en</strong>sväg<strong>en</strong>/Sjöfareväg<strong>en</strong>Dragaregatan 2 2 Dragongatan Dragongatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2Kapt<strong>en</strong>sväg<strong>en</strong> 15 1 Sjöfarareväg<strong>en</strong>Sjöfarareväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3sid: 11 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad119 1 1 2 523 0 1287-2003-5-19120 1 1 1 278 -40 1287-2003-5-24backade ut med släpp och såg intecyklist<strong>en</strong>Kom körande mot Malmö, bil<strong>en</strong>framför stannade. Försökte bromsam<strong>en</strong> hann inte helt och körde påandra bil<strong>en</strong> framför.Trel. 2 cyklade in i draganordning<strong>en</strong> påsläp som <strong>en</strong> man hade dragit ut pågatan. På cykelTrel. 1 kör på trel. 2 rakt bakifrån. Trel.2 stod stilla mitt i väg<strong>en</strong> ochobserverades förs<strong>en</strong>t av trel. 1. I personbilKlagstorp/Vallby väg810 667 11 2 674 674 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 29Trelleborg, Västarkorset 6 71 1 Västra infart<strong>en</strong>/E6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2121 1 1 1 213 5 1287-2003-6-10122 1 1 1 505 0 1287-2003-6-13Jag blev påkörd bakifrån när jagstannade so 3:e bil vidövergångsställeBilpassagerare "Kom åkandes i frånmalmö och precis vid infart<strong>en</strong> iTrelleborg, kom pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s bil avokänd anledning över på andrassidan gatan och hamnar med bil<strong>en</strong>i ett dike"Trel. 1 kommer körande från vänsterpå Strandgatan och strax innankorsning<strong>en</strong> stannar trel. 2 för attsläppa över fotgängare. Förare av trel.1 sitter och tittar till höger och har inteuppmärksamhet<strong>en</strong> riktad framåt. trel. 1försöker att styra undan åt höger ochbromsa, dock utan att lyckas. Trel. 2blir påkört bakifrån. I personbilTrel. 1 fördes i östlig riktning på e6 närförar<strong>en</strong> sannolikt pga sjukdomförlorade medvetandet <strong>en</strong> kort stund,svängde över mötande vägbana. I personbilTrelleborg,Järnvägsgatan/HantverksgatanStrandgatan paralelltmed havet TrelleborgJärnvägsgatan 62 1 Östersjögatan Strandgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Strandgatan 65 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3123 1 1 44 0 1287-2003-6-28124 1 1 8 0 1287-2003-9-27Mopedist kört ca 60km/h, kört in iett cykelställ som stod ute i gatanFörare av 3-hjulig mopedbil, tagitkurva för snävt kört och vält.Trel. 1 har kommit körande på sinmoped söderut på Östervängsväg<strong>en</strong>. Ihöjd med infart<strong>en</strong> till Vångavall<strong>en</strong> harnågon ställt ut ett större cykelställ mitt ivägbanan. Detta ser inte förar<strong>en</strong> utankör in i det. Han gör därefter <strong>en</strong> luftfärdoch landar <strong>en</strong> bra bit från stället. På cykelDet framkom att trel. 1 frånLundaväg<strong>en</strong> (108) skulle svänga högerin på Hedväg<strong>en</strong>. I samband med dettavälte <strong>for</strong>donet och hamnade på taket.I"Position" kunde jag ej fåtrafikelem<strong>en</strong>tet att fästa på annantställe, därför blev det att Trel 1 komfrån Hedväg<strong>en</strong> skulle tillHedväg<strong>en</strong>.Olyckan hänt Lundaväg<strong>en</strong>-Hedväg<strong>en</strong>/Katarina. På mopedÖstervångsväg<strong>en</strong> näraGötagatan TrelleborgÖstervångsväg<strong>en</strong> 15 1 Östervångsväg<strong>en</strong>Östervångsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2Lundaväg<strong>en</strong> (väg108)Hedväg<strong>en</strong> Trelleborg 108 34 2 Lundaväg<strong>en</strong> Hedväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2125 1 1 1 245 0 1290-2003-3-9PATIENTEN VOLTADE NER IHÖGER SIDAS DIKE. PATIENTENHAR NEDSATT MEDVETANDENÄR AMBULANSEN KOMMERFRAM. PATIENTENS HUVUD VARKLÄMT MELLANPASSAGERARSTOLEN-FRAMOCH VÄNSTER DÖRR.HASTIGHET 100 KM/H.GLASGOW COMA SCALE:13.030324 ÖVERFLYTTASPATIENTEN TILL ORUPSREHABELITERINGS CENTER.PATIENTEN TRANSPORTERASTILL NK I LUND.Förare av trel 1 kommit ut i diket ochvoltat. Misstanke om RF föreligger,vilket kan vara anledning till olyckan. I personbilE 22 . EN KM ÖSTEROM TRAFIKPLATSHAMMAR. 22 40 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9126 1 1 2 513 -1 1290-2004-2-18HASTIGHET 60 KM/H.PATIENTENFICK SLADD PÅ BILEN OCHSNURRADE RUNT, LANDADE PÅTAKET, BLÖDER FRÅNNÄSAN,HAR ONT I HUVUDETOCH I KORSRYGGEN.Pb kör av väg<strong>en</strong> pga halka och voltar idike. I personbilVÄG 118, FÄRLÖV-TORSEBRO. 118 30 2 2041 2041 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 12 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad127 1 1 16 6 1290-2004-4-16PATIENTEN SATT SOMPASSAGERARE PÅ EN EU-MOPED. MOPEDEN KÖRDE IN IEN LYKTSTOLPE. PATIENTENKOMMER IN MEDVETSLÖS, MEDSKALLSKADOR.128 1 1 2 009 -12 1291-2003-4-24 Körde in i stillastå<strong>en</strong>de bil129 1 1 3 214 12 1291-2003-8-7130 1 1 3 609 0 1291-2004-2-25131 1 1 1 752 0 1292-2003-2-15Vid sväng frontalkrockat medmötande bilHalt väglag bl<strong>en</strong> tappade greppetoch körde ner i diket landade påtaketKÖRT AV VÄGEN OCH VOLTATMED BILENFörar<strong>en</strong> tappade kontroll<strong>en</strong> övermoped<strong>en</strong> och körde in i vägkant<strong>en</strong>. Ejskymd sikt. Gatlampa tänd. Moped<strong>en</strong><strong>en</strong>dast skrapad på höger sida. På EU-mopedTe 2 stod parkerad vid väg<strong>en</strong>s högrasida. Ca 75 cm av bil<strong>en</strong> var utanförkantlinj<strong>en</strong>. Te 1 färdades i östligriktning, mot Simrishamn. Te 1sammanstöter med front<strong>en</strong> i vänstradel<strong>en</strong> av bil<strong>en</strong>s bakparti. Påolycksplats<strong>en</strong> är väg<strong>en</strong> rak och detKRISTIANSTAD,KUNG KNUTSVÄGKungKnuts väg 15 1 se ovanKung Knutsväg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1råder mycket god sikt. På moped Järrrestad gamla väg 9 Okänt 17 1 1537 1537 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29Trel. 1 svängt över väg<strong>en</strong> utan attuppmärksamma trel. 2. I personbil Fågeltofta ST Olof Okänt 27 1 1587 1587 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te1 färdades i nordlig riktning påPrästväg<strong>en</strong>. Efter <strong>en</strong> svagvänstersväng sladdade bil<strong>en</strong> av väg<strong>en</strong>till vänster o voltade. Väg<strong>en</strong> var halMellan S Mellby ochVitaby by Prästaväg<strong>en</strong> Okänt 45 2 Prästväg<strong>en</strong> 1596 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3pga snömodd o is. I personbilTem har av okänd anledning kört avväg<strong>en</strong> på vänster sida I personbil VARALÖV VÄG 107 Okänt 68 2 107 107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2132 1 0 30 -35 1292-2003-3-28133 1 1 2 488 5 1292-2003-4-21134 1 1 1 666 -5 1292-2003-5-29135 1 1 1 116 -11 1292-2003-8-24136 1 1 2 186 7 1292-2004-1-4137 1 1 4 550 0 1292-2004-4-14KRAFTIG DIMMA. LASTBILSVÄNGER UT FRÅN E.4 AVFARTUTAN ATT UPPMÄRKSAMMA MINBIL, HINNER INTE BROMSA, KÖRIN I LASTBILENCYKLADE UPP FRAMFÖR EN BIL(HUSVAGN SKYMDE SIKTEN)VÄGARBETE PÅ MOTORVÄGEN,TRAFIK I EN FIL, PÅKÖRDBAKIFRÅN AV ANNAN BILVARVID VI FOR IN I BILENFRAMFÖRVÄJDE FÖR ETT RÅDJUR,KÖRDE AV VÄGENBILEN SLÄPPTE UNDERLAGET,VOLTAT, CA 70-80 KM/HKOM UT I VÄGRENEN OCHTAPPADE KONTROLLEN ÖVERBILEN.STANNANDE TILL SLUTMOT REPEN PÅ VÄNSTER SIDARapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 1 står stillapga tidigare trafikolycka då d<strong>en</strong> blirpåkörd av tem 2. Mycket tät dimma. I personbil ÅSTORP VÄG 21 22 2 21 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Rapport<strong>en</strong> ändrad.Sv<strong>en</strong>storpsväg<strong>en</strong>,HjärnarpTem 2 cyklade trakt ut påväg<strong>en</strong> framför Tem 1. På cykelE6 N Varalöv, 1310 m söder om väg112. Dubbelriktad trafik påsödergå<strong>en</strong>de körbana. 7 m bromsspårSVENSTORPSVENSTORPSVÄGEN Okänt 11 1 Sv<strong>en</strong>storpsväg<strong>en</strong> 1793 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3efter Tem 1./ I personbil E:6 STRÖVELSTORP Okänt 8 1 6 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3väg 1793 vid Västersjöns badplats.Tem 1 har väjt för ett rådjur och kanatav väg<strong>en</strong> På tung motorVÄSTERSJÖN Okänt 44 1 1793 1793 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3Te1 får sladd på d<strong>en</strong> fläckvis isigaväg<strong>en</strong>, kör ner i diket på vänster sida.Efter cirka 40 meter kör Te1 på <strong>en</strong>mindre avtagsväg, voltar och blirliggande på höger sida. I personbil AUSÅS VÄG 112 112 25 1 112 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te1 färdades i omkörningsfil<strong>en</strong>. Te1fick sladd, sladdade ut mot mitt<strong>en</strong> avväg<strong>en</strong> och därefter ner i mittr<strong>en</strong><strong>en</strong>. Imittr<strong>en</strong><strong>en</strong> kasade sedan Te1 mot ochlängs med mittvajern. I personbilE6 VIH HÖJATRAFIKPLATS 20 31 2E6 södergå<strong>en</strong>de, ca200 meter söder omHöja tpl. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3138 1 1 1 784 20 1293-2003-11-24Kom från Hässleholms C<strong>en</strong>trumoch skulle mot EXET. Möter <strong>en</strong>cyklist i sväng<strong>en</strong> och kör rakt påmig i sidan. Där är <strong>en</strong> stor häcksom skymmer i sväng<strong>en</strong> så vi sågej varandra. Jag höll mig till högerav cykebanan från mitt håll sett.Trel 1 och trel 2 har kolliderat påcykelväg i rondell. På mopedHässleholm,Kringelväg<strong>en</strong>, Stobyv. Okänt 16 1 Norra Kringelväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3139 1 1 4 869 39 1293-2003-9-18140 1 1 1 129 -20 1293-2004-1-12Kom utanför asfaltskant, ut på löskant, kolliderade med vägräcke påbro över ån, åkte ner i ån.Körde i ca 40 km/tim, snurrar ettvarv då det var halt och åkte ner idiket.Trel 1 somnade troligtvis och körde avväg<strong>en</strong>, ner i vattnet. I personbil Ballingslöv, väg 23 Okänt 85 1 1927 1927 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Förar<strong>en</strong> tappade kontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> isamband med sladd på det halaunderlaget. I personbil Hässleholm-Beleväg<strong>en</strong>. Beleväg<strong>en</strong> 20 2 Beleväg<strong>en</strong> Beleväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 13 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad141 1 1 1 466 -15 1315-2003-12-11BROMSAT FÖR ETT DJUR OCHEN BMW BAKOM STUDSADE IN IDENNA BIL. BAKOM BÅDABILARNA KOM EN BUSS SOMKÖRDE IN I BMW:N. KÖKROCK.DENNA BIL KÖRDE I C:A 50KM/TIM.T 1, 2,3, framförs efter varandra isydlig riktning. 1 och 2 bromsar och ärpå väg att stanna då nr 3 bakifrån körin i 2 med följd att nr 2 sammanstötermed nr 1. T 3 bromsade in på grund avett rådjur sprang över väg<strong>en</strong>. I personbilVÄG 26 VID TORUP INÄRHETEN AVFRÖSLIDAKRYSSET. 26 32 1 26 26 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3142 1 1 2 375 7 1315-2003-5-23I 30-40 KM/TIM KROCKAT MEDANNAN BIL SOM KÖRDE MEDHÖG HASTIGHET. DEN ANDRABILEN VOLTADE OCH KÖRDEÅTERIGEN PÅ BILEN OCH SMETDÄREFTER FRÅNOLYCKSPLATSEN.Te 1 kom körande Nyhemsgatan iriktning mot c<strong>en</strong>trum. Te 2 komkörande Södra Industriväg<strong>en</strong> i riktningmot Nyhemsgatan. I korsning<strong>en</strong> kör Te2 in i Te 1 två gånger och kölr frånplats<strong>en</strong> i riktning mot Femsjö. Te 2 vartillgrip<strong>en</strong> och <strong>for</strong>tfarande försvunn<strong>en</strong>vid anmälningstillfället. I personbilNYGATAN,HYLTEBRUK Nygatan 30 1 NyhemsgatanStaffansboväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3143 1 1 2 092 20 1315-2003-7-23144 1 1 21 -10 1380-2003-1-1KÖRT IN I FRAMFÖRVARANDEBIL DÅ DENNA BROMSADEHASTIGT, KÖRT I C:A 70 KM/TIM.KÖRDE MOPED, BLEV JAGAD AVPOLIS. KRASCHADE IN I ETTBUSKAGE. EVENTUELLT BLIVITPÅKÖRD.Te 1 körde söderut mot Halmstad påRv 26. En mötande lastbil med släptappade ett hjul, vilket hamnadeframför Te 1. Te 1 tvärbromsade ochfick sladd. Bakomvarande-te 2- hanninte stanna utan körde på te 1 bakifrån.Te 3 -mötande pb- stötte emot ett av<strong>for</strong>don<strong>en</strong> och tappade backspegeln.Rv 26, 500 m norr om korsning<strong>en</strong> medLv 656/avfart Fröslida, Hylte kommun.. I personbilPolispatrull körde efter moped medkänd gärningsman. Polispatrull<strong>en</strong> ochmoped<strong>en</strong> sammanstötte. På moped MARATONVÄGEN 32FRÖSLIDA 1 MILSÖDER OM TORUP,HALLAND 26 35 1 26 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Maratonväg<strong>en</strong> 28 1 Maratonväg<strong>en</strong>Parkeringsplats 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3145 1 1 1 432 -11 1380-2003-4-17 BLEV PÅKÖRD BAKIFRÅN.Part 1 och 2 har färdats i samma fil ochåt samma håll. Part 2 bromsade då detblev köbildning. Part 1 bromsade förstoch erhöll bromsverkan m<strong>en</strong> plötsligtgick pedal<strong>en</strong> i bott<strong>en</strong> och part 1 kördepå part 2. På ca 70 m från korsning<strong>en</strong>d.v.s kollisionspunkt<strong>en</strong> anträffades <strong>en</strong>mindre pöl med olja. Nyatylösandsväg<strong>en</strong> 70 m västerkorsning<strong>en</strong> med G:la Tylösandsväg<strong>en</strong>. I personbilTYLÖSANDSVÄGEN,HALMSTADNyaTylösandsväg<strong>en</strong> 75 2 Nya Tylösandsväg<strong>en</strong> 600 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3146 1 1 1 630 -3 1380-2003-5-3147 1 1 20 -4 1380-2003-5-30148 1 1 7 119 -10 1380-2003-7-1PÅKÖRD AV BIL VIDÖVERGÅNGSSTÄLLE.HAFT EN PÅSE PÅCYKELSTYRETSOM KOMMIT IN IHJULET OCH KASTATS AVCYKELN.PÅKÖRD BAKIFRÅN AV LASTBIL I70 KM/TIM.Wrangelsgatan, cirka 150 m nott omÅttingstig<strong>en</strong> i Halmstad. nr 3 körde pånr 1 och 2 på ett övergångsställe påWrangelsgatan. Bromsade ej in för desom gick över övergångsstället. FotgängareCyklist kom cyklande påGamletullsgatan mot Fredsgatan dåhon välte. Gamletullsgatan, 10 m förekorsning<strong>en</strong> Fredsgatan-Gamletullsgatan. På cykelPb 2 kommer från avfart medväjningsplikt. Skall köra ut på Rv 26.Lämnar ej företräde utan kör ut ikorsning<strong>en</strong> där Lb 1 kommer. Rv 26 vidviadukt<strong>en</strong> E 6. I personbilWRANGELSLEDEN,HALMSTADSTATIONSGATAN/FREDSGATAN,HALMSTADWrangelsgatan 68 2 WrangelsgatanFredsgatan 60 2 GamletullsgatanWrangelsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3Gamletullsgatan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3NISSASTIGEN,HALMSTAD 26 78 1 26 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 14 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad149 1 1 24 -10 1380-2003-7-14MÖTTE 3 FOTGÄNGARE,TAPPADE BALANSEN OCH FÖLLMOT BETONGVÄGG OCH NER IMARKEN.TE2 på gång-cykelbanan blev påkördbakifrån av TE1. TE1 föll därvid omkulloch bedömdes skadad i sådanomfattning att ambulans tillkallades,vilk<strong>en</strong> förde TE2 till sjukhuset. GångcykelbananutmedViktoriagatan/Laholmsväg<strong>en</strong>, underviadukt<strong>en</strong>. På cykelVIKTORIAGATAN,VIADUKTEN,HALMSTADViktoriagatan 64 1 ViktoriagatanGång ochcykelbana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3150 1 1 1 543 30 1380-2004-1-14PÅKÖRD AV KORSANDECYKLIST.Te 1 cyklar mot c<strong>en</strong>trum, det kommer<strong>en</strong> cyklist på cykelbanan vidStrandvall<strong>en</strong>. Te 1 försöker bromsa,broms<strong>en</strong> tog inte. Te 1 kolliderar medTe 2. Polis ej på plats. Skiss saknas. På cykel VALLÅS, HALMSTAD Okänt 26 2Cykelbana utmedVäxjöväg<strong>en</strong> Cykelbana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3151 1 1 2 454 15 1380-2004-1-26152 1 1 14 817 5 1380-2004-5-17PÅKÖRD I SIDAN, SNURRATRUNT OCH KÖRT PÅ EN STOLPEMED BAKÄNDAN AV BILEN.VÄJT FÖR RÅDJUR, BILENVÄLTE OCH VÄNDE UPP OCHNER, C:A 90 KM/TIM.Laholmsväg<strong>en</strong>, körfält in motHalmstad, 50 m sydost om påfart E6mot Göteborg. Te 1 i vänster körfälthar inte uppmärksammat Te 2 i högerkörfält. När Te 1 byter fil kör han på Te2- Te 2 börjar snurra och slår i stolp<strong>en</strong>till vägportal<strong>en</strong> med vägvisartavlorutmed vänster körfält. I personbilT1 väjde och krockade med rådjur ochbromsade och hamnade i ett träd ihöger dike och voltat . I personbilLAHOLMSVÄGEN,HALMSTAD.Laholmsväg<strong>en</strong> 45 2 Laholmsväg<strong>en</strong>Laholmsväg<strong>en</strong> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ALLÉN, TIARPSSLOTT, HALMSTAD Okänt 20 2 Vid Tiarps slott 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3153 1 1 1 289 30 1381-2003-12-22KÖRDE I C:A 80 KM/TIM, BLEVPÅKÖRD BAKIFRÅN OCHVOLTADE 2-3 VARV UT I ENÅKER. BILEN FÖRFLYTTADES100-130 M FRÅNKOLLISIONSPLATSEN.Pb 1 och 2 har färdats söderut på Lv585 mot Vallberga från Laholm. Avokänd anledning har Pb 1 kört rakt in iPb 2 som sedan åkt av väg<strong>en</strong> ner idiket och ut på <strong>en</strong> åker. Pb 2 har rullatrunt på åkern innan d<strong>en</strong> slutlig<strong>en</strong>stoppat mot dikesvall<strong>en</strong> på Lv 519. Pb1 har efter kollission<strong>en</strong> bromsspår påca 80 meter. Lv 585, 200 m norr omkorsning<strong>en</strong> med Lv 519. I personbilVÄG MELLANVALLBERGA OCHLAHOLM 585 22 2 585 585 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3154 1 1 380 -10 1381-2003-5-10FICK PUNKTER ING PÅMOPEDENS BAKDÄCK OCHVÄLTE.RV 24, 3,8 km sydost om korsning<strong>en</strong>med väg 115. Mopedist<strong>en</strong> och <strong>en</strong>passagerare kördes med ambulans tillAVC Halmstad innan polis<strong>en</strong> anländetill plats<strong>en</strong> Polis tog kontakt med dempå AVC. De fick punktering påbakhjulet och välte. Inga andra varinblandade. På mopedVÄG 24, 3 KM FRÅNVÅXTORP 24 33 2 24 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3155 1 1 2 066 -3 1381-2003-6-19156 1 1 1 171 -15 1381-2003-6-23KÖRT IN I FRAMFÖRVARANDEBIL.BYTTE FIL DÅ EN FÅGEL KOMFRAMFÖR, FÖRLORADEKONTROLL ÖVER BILEN OCHVOLTADE.Sammanstötning mellan två <strong>for</strong>don dåd<strong>en</strong> <strong>en</strong>a skulle göra <strong>en</strong> vänstersvängoch blev påkörd av bakomvarande<strong>for</strong>don som ej uppmärksammadevänstersväng<strong>en</strong>. Hallagårdsväg<strong>en</strong> är<strong>en</strong> paralellväg till lv 117 där d<strong>en</strong>svänger åt vänster strax före Veinge. I personbilPb väjer för <strong>en</strong> fågel och tappar därvidkontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong>. E 6 norrgå<strong>en</strong>defil, 200 m söder Lagan. I personbilVÄG 117 OVANGENEVAD 117 1 2 117 117 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E6, SNAPPARP,HALMSTAD 20 21 2 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3157 1 1 351 -15 1381-2003-6-4GLED IN I JÄRNRÄCKE I 50KM/TIM I SKARP HÖGERSVÄNG.Mitt i kurvan där Danska väg<strong>en</strong> övergårtill Nybergs Lid bromsar mopedförar<strong>en</strong>och får sladd och kör omkull. Hanstannar precis innan räcket vilketavdelar körfält<strong>en</strong>. 10 meter bromsspår På mopedDANSKA VÄGENUTANFÖRMEDBORGARHUSET,LAHOLMDanskaväg<strong>en</strong> 16 1 Danska väg<strong>en</strong> 530 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3sid: 15 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad158 1 1 1 535 -10 1381-2003-9-21159 1 1 2 166 0 1381-2004-2-16VATTENPLANING VARVID BILENÅKT NER I DIKET OCH RULLATÖVER PÅ TAKET.KÖRT I 70 KM/TIM, BLIVITPÅKÖRD FRÅN VÄNSTER SIDA.160 1 1 1 852 3 1382-2003-10-10PÅKÖRD I FÖRARSIDAN.Personbil fått vattnplaning och däreftervoltat ut i terräng<strong>en</strong>. Inga skador påviltstaket eller dylikt. E 6 ca 300 msöder om Lagan i södergå<strong>en</strong>de fil. I personbil E6 VID SNAPPARP. 6 58 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 kommer ut från <strong>en</strong> allé frånSkottorps säteri körde in i sidan på Te2 som kom från höger på väg 524.(från Hasslöv) I personbilPb 1 skall korsa Lv 154 i riktning motVinberg. Pb 2 kommer körande iriktning mot Ullared och blir påkörd isidan av Pb 1. Platsbeskrivning: Lv154 i korsning<strong>en</strong> med Lv 752,Falk<strong>en</strong>berg I personbilSKOTTORPS SLOTT,SKOTTORP,HALLAND 516 60 1 524 524 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3VÄG 154 VIDVINBERG,FALKENBERG 154 52 2 154 154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3161 1 1 2 452 5 1382-2003-6-16 KÖKROCK, PÅKÖRD BAKIFRÅN162 1 1 2 085 0 1382-2003-9-3VÄJDE FÖR ETT SMÅDJUR,KÖRT AV VÄGEN, KROCKATMED EN LYKTSTOLPE OCHSEDAN VOLTAT UT PÅ EN ÅKER.TE1 skulle svänga vänster frånlänsväg 700 mot Bohl. Han saktad<strong>en</strong>er och blinkade vänster, m<strong>en</strong>bakomvarande bil TE2, hann inte saktain utan kolliderade medframförvarande. Sekunderna s<strong>en</strong>arekom ytterligare <strong>en</strong> bil TE3 somkolliderade med TE2 bakifrån. Dagsljusoch god sikt på plats<strong>en</strong>. TE2 lämnadeca 20 meter bromsspår efter sig. LV700 vid infart<strong>en</strong> mot Bohl, ca 1100meter söder korsning<strong>en</strong> med LV 705. I personbil VESSIGEBRO Okänt 40 1 700 700 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Mörker, uppehållsväder och fri sikt. Te1 kördes söderut på Lv 696. Ikorsning<strong>en</strong> med Lv 689 väjde förar<strong>en</strong>för ett djur och fick sladd på <strong>for</strong>donet.Bil<strong>en</strong> kolliderade med <strong>en</strong> lyktstolpe ochhamnade i diket. I personbilRINGSEGÅRDSAVFARTEN, SKREA,FALKENBERG 767 20 2 696 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3163 1 1 43 0 1383-2003-5-2535-årig tävlingscyklist medkranskärlssjukdom som underträningsrunda föll av cykeln ochblev liggande livlös. Ådrog sig fleramindre sår och ytliga skador. Hadeäv<strong>en</strong> några knappt 1/2cm storasubpleurala blödningar. En mindresubarachnoidalblödning noteradespå vä sida. Dödsorsak hjärtinfarkt.tre cyklister är ute och tränihgscyklar.D<strong>en</strong> siste kör av okänd anledning in ibakhjulet på d<strong>en</strong> framför, varpå hanfaller i vägbanan. Han skadas så svårti fallet att han avlider av sina skador.Lv 804, 1,3 km nordost omStamnareds kyrka. På cykelLv608, 1,3 km NOStamnareds k:a,Varberg 804 35 1 804 804 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1164 1 1 1 0 1383-2003-6-2655-årig obältad dansklastbilschaufför som ej hann stannaför framförvarande personbil somsaktat in för att svänga vänster i Y-korsning. Väjde åt vänster varvidbil<strong>en</strong> välte åt höger. Kastades uroch blev liggande klämd mellanhytt<strong>en</strong> och mark<strong>en</strong>. Fick bl a någrareb<strong>en</strong>sfrakturer, i ö inga svåraskador, m<strong>en</strong> avled på plats pgakvävning.Minibuss TE2 blinkade vänster ochsaktade in för att till slut stanna för attsvänga. Lastbil med släp TE1 hinnerinte stanna utan grirar till vänster för attinte köra in i framförvarande bil. Släpetvred sig och touchade till TE2 ochsläpet välte åt höger och släpade iasfalt<strong>en</strong>. Ekipaget gick sedan ner i <strong>en</strong>slänt där drag<strong>for</strong>donet välte åt höger.Chaufför<strong>en</strong> åkte ut ur g<strong>en</strong>om högerdörruta och klämdes mellan hytt<strong>en</strong> ochmark<strong>en</strong>. I tung lastbilKorsn lv153 och lv764,Rolfstorp, Varberg 153 55 1 153 764 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1sid: 16 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad165 1 1 2 789 0 1383-2003-8-2166 1 1 1 705 -15 1384-2003-1-889-årig man, obältad förare avVWGolf 82, som körde ut frånaffär/b<strong>en</strong>sinmack utan attuppmärksamma <strong>en</strong> Toyota Celika87 som träffade vänster sidaframför A-stolp<strong>en</strong>. Intryckning ca 15cm. Rel opåverkad då ambulansanlände. Hade vä-sidigpneumothorax med subcutantemfysem pga dislocerad fraktur påförsta revb<strong>en</strong>et utan klavikelfraktur!Avled 10 dagar efter olyckan medteck<strong>en</strong> till lunginflammation troligtvispga lungkontusion. Mindre skadorpå bål och extremiteter ej kodade.Bil i vä fil fick sladd och körde in ipati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s bil som prejades in ihöger räcke.TE1 körde ut från affär<strong>en</strong>s utfart.Iakttog ej TE2 som körde på väg 766 isydvästlig riktning. Sammanstötningskedde. I personbilTe 1 körde om <strong>en</strong> lastbil, fick sladd ochsnurrade in i Te 2. Båda pb snurrade ini vägräcket. I personbilLv766, ca 500 m Vkorsn m lv769,Hunnestad, Varberg 766 89 1 766 Utfart 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1E 6 mellan Kungsbackaoch Fjärås. 6 75 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3167 1 1 2 728 -10 1384-2003-5-18Körde E6 från Kungsbacka motGöteborg i vänsterfil<strong>en</strong> då plötsligt<strong>en</strong> buss i högerfil<strong>en</strong> bytte fil utan attge teck<strong>en</strong> och prejade mig upp påmitträcket där jag voltade.Pb blir prejjad av buss. Åker av väg<strong>en</strong>och voltar. E 6 norrgå<strong>en</strong>de, 200 - 300meter efter Varlapåfart<strong>en</strong>, Kungsbacka I personbilE 6 mellan Varlamotetoch Sandsjöbacka motGöteborg. Okänt 61 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3168 1 1 459 -5 1384-2003-5-7Enligt vittne singelolycka medmoped.Sårskada vä ögonbryn ochnäsrygg.Enl ambulansrapport hjälmpå sig. Trolig<strong>en</strong> medicinska orsakertill olyckan.Väg 953, 150 m söder om korsning<strong>en</strong>med väg 957-Maleviksväg<strong>en</strong>.Mopedförar<strong>en</strong> kom åkande på väg953. I höjd med Maleviksväg<strong>en</strong>drabbades förar<strong>en</strong> av ettsjukdomstillstånd som gjorde att haninte längre klarade av att framföramoped<strong>en</strong> och körde därför omkull. På mopedGamla Säröväg<strong>en</strong>kungsbacka kommun 953 84 1 953 953 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3169 1 1 692 0 1384-2003-6-1Cyklade ut mot särön då plötsligtfrån <strong>en</strong> lit<strong>en</strong> korsande grusväg <strong>en</strong>moped körde ut utan att ha uppsikt.Vid min häftiga inbromsning föll jaghandlöst i asfalt<strong>en</strong>.170 1 1 1 895 0 1384-2003-6-21 Kört omkull med moped.171 1 1 3 373 -6 1384-2003-6-25Voltat med bil ligger på taket ochhänger i säkerhetsbältetmedvetslös.Cyklist som färdas på Säröbanansammanstöter med moped som körupp på cykelbanan.Cyklist<strong>en</strong> var påväg mot Särö. Polis ej på plats. Skisssaknas. På cykelCykelbana bakom Västa Säröväg<strong>en</strong>100. Vid patrull<strong>en</strong>s ankomst hadeambulans tagit förar<strong>en</strong> till MölndalsSjukhus och moped<strong>en</strong> varomhändertag<strong>en</strong> av vittnet som står påcykelbanan och anger var olyckan harskett. Mopedist<strong>en</strong> har inget minne avSäröbanan vid säröstation Särö Okänt 56 2 Säröbanan (cykelled) 955 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3olyckan. På moped Banvall<strong>en</strong> Särö Okänt 41 1 Cykelbana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Förar<strong>en</strong> har av okänd anledning körtav vägbanan på höger sida av väg<strong>en</strong>.Efter ca 20 m efter det att bil<strong>en</strong> gick idiket började ett stag från <strong>en</strong> elstolpe.Elstolp<strong>en</strong> är beläg<strong>en</strong> ca 20 meterframför staget i diket. När bil<strong>en</strong> sedankört på staget har d<strong>en</strong> följtstaget/vajern och blivit lyft upp för attsedan vältas åt sidan och landa uppoch ner. I personbilOnsalaväg<strong>en</strong>kungsbacka 940 64 1 940 940 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 17 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad172 1 1 1 359 1 1384-2003-6-30 Kört in i vägräcke,Förare kört bil i vänsterfil/körfälttroligtvissomnat, vejt höger motavbäraräcke och vidare kört in i räcket,studsat tillbaka ut i körbanan, efter ca100 m åter kört in höger i avbärarräckeoch där fått stopp. Bil<strong>en</strong> kraftigtdemolerad , stora skador i framvagnoch motorutrymme. I personbil E6 Fjärås Tropasjön 20 23 2 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2173 1 1 2 460 18 1384-2004-3-14 Kört av väg<strong>en</strong> hittad av polispatrull.174 1 1 1 553 -15 1384-2004-3-18 Frontalkrockat i ca 70 km/h175 1 1 1 518 -5 1401-2003-11-29P.g.a vägarbete låg det tjockaplåtar på väg<strong>en</strong>, bromsade in för attköra över, blev då påkördabakifrån.Pb anträffades i diket av polispatrull.Inga personer fanns vid plats<strong>en</strong>. Eftersök med polishund anträffades <strong>en</strong>person i närhet<strong>en</strong> av plats<strong>en</strong> föravkörning<strong>en</strong>. S<strong>en</strong>are hittadesytterligare <strong>en</strong> person liggande iskog<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>ne var <strong>en</strong>ligt vittn<strong>en</strong>d<strong>en</strong>samme som förar<strong>en</strong>. Han avfördesi ambulans till Sahlgr<strong>en</strong>ska. I personbilGod sikt Te 1 gör <strong>en</strong> omkörning ochfrontalkrockar med mötande bil samtframförvarande. Lv 970, 1500 m frånAr<strong>en</strong>dalsled<strong>en</strong>. I personbilPb 1 bromsade in för ett väggupp ochd<strong>en</strong> bakomvarande 2 körde in i 1. Vidplats<strong>en</strong> var väg<strong>en</strong> uppgrävd, plåtskivorlagda ovanpå. I personbilGrönaburväg<strong>en</strong>ovanför Free Port finnsej i adressregistretkungsbacka kommun 35 1 Grönaburväg<strong>en</strong>Grönaburväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Göteborgsväg<strong>en</strong>Anneberg Kungsbacka. 970 22 2 970 970 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3B<strong>en</strong>arbyväg<strong>en</strong>Mölnlycke.B<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong> 17 1 B<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong>B<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3176 1 1 2 786 20 1401-2003-4-14Blinkar för att svänga höger, blevdå påkörd bakifrån.Pb1 färdades västerut och kom i fatt<strong>en</strong> EPA-traktor, pb 1 saktade nedfart<strong>en</strong> och körde 5-10 m bakom part 2.Plötsligt bromsar part 2 för att svängahöger. Pb 1 kör in i part 2 och blirsamtigt påkörd bakifrån av pb 3. ÖvrigtHärrydaväg<strong>en</strong> mellanLadväg<strong>en</strong> och Härrydakyrka.GamlaLandsväg<strong>en</strong> 17 1 549GamlaLandsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3177 1 1 1 722 7 1401-2003-5-19 Frontal krockat i 40-50- km/h178 1 0 37 75 1401-2003-5-6179 1 1 2 094 0 1401-2003-7-25Skoltaxi körde in i <strong>en</strong> st<strong>en</strong>mur. Körtganska <strong>for</strong>t.Vatt<strong>en</strong>planing + nedförsbacke,studsade mot höger sidoräcke,bil<strong>en</strong> snurade ett varv innan d<strong>en</strong>stannade.Pb 1 körde mot <strong>en</strong>kelriktat ochfrontalkrockade med pb 2 i kurvan.Olyckan inträffade 200 m söder SödraAlléväg<strong>en</strong>, Landvetter flygplats. I personbilKollision mellan två personbilar. Pb 2har kört på fel sida av väg<strong>en</strong> ochtvingat förare av personbil 1 att väja in ist<strong>en</strong>mur. Pb 2 avvek. I personbilPb får vatt<strong>en</strong>planing och sladdar in ivägräcket. I personbilLandvetter flygplats vidutrikeshall<strong>en</strong> Okänt 52 1 Flygplatsväg<strong>en</strong>W<strong>en</strong>delsbergsväg<strong>en</strong>,strax nedanförW<strong>en</strong>delsbergs ingåång V<strong>en</strong>delsväi Mölnlycke.g<strong>en</strong> 13 1 V<strong>en</strong>delsväg<strong>en</strong>R40 mot Göteborg,efter avfart tillLandvetter Flygplats.Flygplatsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3V<strong>en</strong>delsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Boråsled<strong>en</strong> 27 1 40 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3180 1 1 2 702 5 1401-2003-9-10181 1 1 7 457 -7 1401-2004-1-30182 1 1 2 656 -1 1401-2004-4-19Kört av väg<strong>en</strong> in i ett träd, oklaranledning.Frontalkrock personbilbuss.Hastighetca 20km/timPrecis kommit upp på cykelbanan,låg fart. Blir omkörd på höger sida.Vinglar till d<strong>en</strong> omkörande ärjämsides. Pat. hade inte settmotpart<strong>en</strong>.Singelolycka. Förar<strong>en</strong> i pb 1 körde avokänd anledning av väg<strong>en</strong> och in i ettträd vid strandkant<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong> körde 60meter i väggr<strong>en</strong><strong>en</strong> utanför vägräcketinnan d<strong>en</strong> kolliderade med trädet. I personbilBil 1 kom över på fel sida av väg<strong>en</strong> ochfrontalkrockade med <strong>en</strong> mötande buss.Lv 540 ca 50 meter väster korsning<strong>en</strong>med lv 549. Lv 540 fanns ej påkartbild<strong>en</strong> så därför har "ny väg" lagtstill. I personbilPart 1 blev omkörd av part 2 och dekrokade i varandra. Båda föll i back<strong>en</strong>och blev sedan avförd med ambulans. På cykelLandvetterväg<strong>en</strong> vidsjön härryda kommunfrån gbgSlamby,gamlaBoråsväg<strong>en</strong>,HärrydakommunPrecis utanförFörsamlingshemmet,Rävlanda Okänt 14 1Boråsväg<strong>en</strong> 52 1 Boråsled<strong>en</strong> Boråsled<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Boråsväg<strong>en</strong> 38 2 540 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3På cykelbanan,Boråsväg<strong>en</strong> i höjd medförsamlingshemmet,Rävlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3sid: 18 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad183 1 1 1 136 -35 1441-2003-12-2Efter yrselanfall pga magsjuka gårbil<strong>en</strong> i räcket i 90km/tPb kom för nära mittstaketet, vänsterhjulpar skar ned i gruset och sedankanade bil<strong>en</strong> längs räcket. Olyckaninträffade cirka 200 m söder ominfart<strong>en</strong> till Lilla Nääs. I personbilE20 utanförnääsfabriker riktningalingsås 20 37 1 20 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3184 1 1 1 598 -10 1441-2003-6-28Det fanns disel på vägbanan ochhjul<strong>en</strong> släppte åkte ut i skog<strong>en</strong>Lv (732?) 523: 3,4 km sydost omKast<strong>en</strong>hofs trafikplats, Kollsjö, Lerum.Bilist kör från Lerum mot Landvetter ica 70 km/h. I skarp högerkurva tapparförar<strong>en</strong> kontroll<strong>en</strong> över <strong>for</strong>donet. D<strong>en</strong>våta vägbanan är mycket hal pgavatt<strong>en</strong> blandat med oljespill. Fordonetstannar mot bergsknall<strong>en</strong> i diket. I personbil Härskog<strong>en</strong> i LerumHärskogsväg<strong>en</strong> 66 1 523Härskogsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3185 1 1 2 528 0 1461-2003-6-2116-årig alkoholpåverkad (1,0) flicka,trolig<strong>en</strong> obältade liggandebaksätespassagerare i Volvo944-91, vars förare trolig<strong>en</strong> somnat,varefter bil<strong>en</strong> kommit över påmotsatt sida där d<strong>en</strong>frontalkolliderade med <strong>en</strong> ToyotaCarina-98 på väg norrut. Volvon togeld och blev helt utbränd. Död påplats. Mycket omfattande svårabrännskador på hela kropp<strong>en</strong> och iflera organ gör skadekodningnärmast m<strong>en</strong>ingslös. Stora delar avhuvud/ansikte saknades.Rv 45, 800 meter norr Köpmannebro.Fordon 1 kör väg A norrut. Fordon 2kör väg A söderut, kommer av okändanledning över på mötande körbanaoch frontkrocka med hög fart motFordon 1 med släp. Släpet slits lossoch Fordon 1 hamnar i diket. Fordon 2och släp brinner ut fullständigt så att<strong>en</strong>dast plåt och ramdelar återstår. I personbilRv45, 800 m NKöpmannebro,Ransberg, Mellerud 45 16 2 45 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1186 1 1 2 676 140 1463-2003-11-9187 1 0 14 0 1463-2003-8-2021-årig man, obältadalkoholpåverkad (1,7) förare avFord Sierra 92 som på väg hemfrån fest trolig<strong>en</strong> somnat och körtav väg<strong>en</strong> ner i dike mot slänt tillinfartsväg där bil<strong>en</strong> voltade.Kastades ur. Hittdes död fleratimmar s<strong>en</strong>are. Blod i vänsterhörselgång tyder på skallbasfraktur,m<strong>en</strong> sådan påvisades ej vidobduktion<strong>en</strong>. Mindre skador på båloch extremiteter ej kodade.Nödbromsade ihöger kurva för attundvika krock med annan Mcolycka,fick därför sladd och kördeomkull.Rv 156, ca 4.3 km öster om korsning<strong>en</strong>Kinnaväg<strong>en</strong> Örby. Pb 1 som harframförts i riktning mot Sv<strong>en</strong>ljunga harav okänd anledning kört ner i diket påhöger sida av väg<strong>en</strong>, voltat ett flertalgånger och blivit stå<strong>en</strong>de i <strong>en</strong> trädgård.Trolig<strong>en</strong> har förar<strong>en</strong> kastats ur <strong>for</strong>donetoch blivit liggande ca 6 meter framför<strong>for</strong>donet där han s<strong>en</strong>are påträffadeslivlös. /tidpunkt okänt,UP/ I personbilMotorcyklar kom från var sitt håll. I d<strong>en</strong>skarpa kurvan sammanstötte de <strong>en</strong>spår på plats<strong>en</strong>, ungefär mitt påkörbanan. Lv 1609 mellan Sätila -Fjärås, ca 2 km söder Smälteryd. På motorcykeLv156, 1500 m Vlv1647, Haratång<strong>en</strong>,Mark 156 21 1 156 156 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Väg<strong>en</strong> mellan Fjäråsoch Sätila mot Sätila iMarks kommun 1609 38 1 1609 1609 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2188 1 1 84 0 1472-2003-9-30189 1 1 502 5 1481-2003-4-1190 1 1 1 573 25 1481-2003-4-1147-årig man, obältad förare avVolvo 850, som i hög fart ivänsterkurva körde av väg<strong>en</strong> ochfrontalkolliderade med träd.Intryckning c<strong>en</strong>tralt 1,35 m. Rattochsidoairbag utlösta. Avståndrattnav-stolsrygg 30 cm. Död påplats. Enligt obduktionsprotokollblod i båda hörselgångarna, vilkettyder på skallbasfraktur, m<strong>en</strong> någonsådan beskrivs ej och heller ingaansiktsskador! Mindre skador påbål och extremiteter ej kodade.Utspringande katt, hann ej bromsa,körde på och vurpade.Blivit prejad av annan bil, blevomkörd och gjorde <strong>en</strong> hastiginbromsning efter omkörning<strong>en</strong>.Körde in i bil<strong>en</strong> bakifrån.Trafikolycka med dödlig utgång.Fordonet har av okänd anledning körtav vä<strong>en</strong> strax efter <strong>en</strong> kurva, isamband med ett möte och sedan körtmed front<strong>en</strong> rakt in i ett träd som stodca 1,6 meter från körbanan. I personbilCyklist nr 1 har kört på <strong>en</strong> katt ochdärefter vurpat. På cykelLv201, 2 km v lv49,Kroppetorp, Tibro 201 47 1 201 201 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19Boråsväg<strong>en</strong> Hel<strong>en</strong>evikMölndal.Pb 2 har i hög hastighet kört in i bak<strong>en</strong>på pb 1. Pb 1 hamnade uppe påhuv/tak på pb 2. Detta inträffade i felkörfält d v s motsatta körfältet. I personbil Toltorpsgatan MölndalBoråsväg<strong>en</strong> 47 2 Boråsväg<strong>en</strong> Boråsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3Toltorpsgatan 28 2 ToltorpsgatanEhr<strong>en</strong>strömsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 19 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad191 1 1 4 0 1481-2003-6-1Körde på <strong>en</strong> refug, bil<strong>en</strong> välte ochla sig på taket.Östra Lindomeväg<strong>en</strong> vid korsning medAnnestorpsväg<strong>en</strong>. Pb 1 kör om pb 2.Sammanstöter med <strong>en</strong> refug och kör ini pb 2 och voltar därefter. I personbilÖstra Lindomeväg<strong>en</strong>Vid AK:s servicelivsLindomeÖstraLindomeväg<strong>en</strong> 20 1 Östra Lindomeväg<strong>en</strong>ÖstraLindomeväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3192 1 1 23 -21 1481-2004-3-16Skulle köra ut från b<strong>en</strong>sinstation<strong>en</strong>,trampade på gas<strong>en</strong> istället förbroms<strong>en</strong>, körde in ib<strong>en</strong>sinstation<strong>en</strong>.Efter tankning hanteras pedalerna påett felaktigt sätt, vilket innebär att bil<strong>en</strong>dör in i butiksfönstret. Inne i butik<strong>en</strong>står <strong>en</strong> person vid disk<strong>en</strong> och när bil<strong>en</strong>kör in så får hon <strong>en</strong> hylla och andrasaker på sig. Äv<strong>en</strong> <strong>en</strong> glassbox flyttarsig som hon tror träffar h<strong>en</strong>ne. I personbilNorsk HydroLammevallsgatanMölndal. Okänt 70 2 Lammevallsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3193 1 1 1 014 20 1481-2004-3-23194 1 1 24 0 1485-2003-7-26Låg i höger fil. Körs på vä bakdelav långtradare som ligger i vänsterfil snett bakom mig. Vi ser intevarandra. Långtradar<strong>en</strong> ska byta filtill hö. Träffar mig, jag roterar 90grader motsols o hamnar med väsida mot långtradar<strong>en</strong>s för i vä fil.Skjuts 100 m sidledes medan hanbromsar till stopp.50-årig man som cyklade utanhjälm. Bromsade häftigt i <strong>en</strong>nedförsbacke, varvid cykeln gickutanför vägbanan. Försökte styratillbaka m<strong>en</strong> fick tvärstopp ochramlade med huvudet före iasfalt<strong>en</strong>. Död på plats.Part 1 och part 2 har kolliderat (trolig<strong>en</strong>vid filbyte) på Söderled<strong>en</strong>. Tät trafik vidolyckstillfället. Söderled<strong>en</strong>,västergå<strong>en</strong>de, mellan Åbromotet -Fässbergsmotet, ca 300 meter innanavfart<strong>en</strong> till Åbyväg<strong>en</strong>. I personbilCyklist har färdats nedför <strong>en</strong> backe ochhar av okänd anledning fallit av cykelnsom <strong>en</strong>dast har handbromsar. Ingabromsspår. God sikt ner i back<strong>en</strong>. På cykelBörjan av Söderled<strong>en</strong>nära ÅbromotetMölndal riktningvästerut.Söderled<strong>en</strong> 40 2 Söderled<strong>en</strong> Söderled<strong>en</strong> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Lv787, ca 1,8 km Sinfart<strong>en</strong> till lv779,Studseröd, Uddevalla 787 50 1 787 787 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1195 1 1 11 475 0 1486-2003-6-1381-årig kvinna med förmaksflimmer.Pass fram, oklart om bältad, iMercedes pb körd av mak<strong>en</strong>, somkörde ut på E6 utan att observera<strong>en</strong> från vä kommande VAN somträffade i sidan. Möjlig<strong>en</strong> pgaskymmandestolpmarkeringsskärmar. Fördes tillFredrikstad och sedan till Tönsbergdär hon avled efter 9 dagar. CTstrax dessförinnan visade ettsubduralhämatom. Ej obducerad.Knappa journaluppgifterna gerosäker skadekodning. Mak<strong>en</strong> somockså var sjuklig avled 2/8, dvs >30d e ol pga sviter efterbäck<strong>en</strong>fraktur.Pb nr 1 kör ut på E6 från lv 176.Lämnar ej företräde till pb nr 2 somfärdades E6, söderut. Pb 2 kör in isidan på pb1. I personbilE6, korsn m Lv176, Vik,Strömstad 6 81 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1196 1 1 1 562 0 1715-2003-10-17197 1 1 5 407 2 1715-2003-1-15198 1 1 1 293 5 1715-2003-5-8sladd på <strong>en</strong> isfläck körde inbergvägg med vänster sida av bil<strong>en</strong>Lastbilssläp låg över väg<strong>en</strong> somhade vält och jag bara kanade raktig<strong>en</strong>om släpet.Älg kommer ur tät skog från vänstersida.Vid kollision<strong>en</strong> landar älg<strong>en</strong> påmotorhuv<strong>en</strong> - <strong>for</strong>tsätter in ivindrutan och rullar slutlig<strong>en</strong> överPb körde rv 61 mot Karlstad och iback<strong>en</strong> före Högboda får förar<strong>en</strong> sladdoch kör ner i diket på höger sida ochsammanstöter med bergskärning<strong>en</strong>. I personbilLb 1 körde av väg<strong>en</strong> och släpet blevkvar på väg<strong>en</strong>. Mötande Lb 2 körde påväg.62 strax efterHögboda 61 20 1 61 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3detta släp. I lätt lastbil Riksväg 61 Högboda 61 19 1 61 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3bil<strong>en</strong> Kollision pb och älg. I personbil Högboda Värmland 61 40 1 61 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2199 1 1 3 529 0 1715-2004-1-18Skulle köra om bil<strong>en</strong> framförmig.När jag kommer jämnsides såbörjar han att köra om bil<strong>en</strong> framförhonom. Varpå han kör in i mig. Jagfår sladd och voltar ner i diketPb 1 skulle köra om bil i kö och såginte att pb 2 redan påbörjat omkörning.Bilarna sammanstötte och pb 2 kom isladdning, hamnade i diket och slogrunt. Raksträcka och god sikt. I personbilfrykås<strong>en</strong> 45:an 3 milsöder om Sunne 45 26 1 45 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 20 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad200 1 1 4 655 -30 1730-2003-10-21201 1 1 1 050 0 1730-2003-1-26202 1 1 1 084 -10 1730-2003-6-25203 1 1 1 226 0 1737-2003-2-6204 1 1 2 240 15 1737-2003-3-27205 1 1 3 356 -5 1737-2003-4-20206 1 1 2 023 0 1737-2003-5-2207 1 1 1 134 -28 1737-2004-4-1208 1 1 4 527 0 1737-2004-4-3Svag vänsterkurva med brantnerför åkte av i slutet på back<strong>en</strong>.Jag kom i sväng<strong>en</strong> vid Eda brunnpå väg mot Charlott<strong>en</strong>berg. Bil<strong>en</strong>började fara hit och dit på väg<strong>en</strong>jag bromsade lite, m<strong>en</strong> det hjälpteinte. Bil<strong>en</strong> hamnade på taket påhöger sida väg<strong>en</strong>.Möter lastbil med släp, i <strong>en</strong> kurvavälte släpet och gick över på minkörbana. Jag fick köra av väg<strong>en</strong>.Pb körde på grusväg, 638, söderut,väg<strong>en</strong> var isbelagd och förar<strong>en</strong> ficksladd i utförsbacke (sommardäck)körde av väg<strong>en</strong> in i virkesvälta, bil<strong>en</strong>började volta och stannade ute på <strong>en</strong>åker ett 30-tal m från virkesvältan. I personbilPb överraskades av halka och körd<strong>en</strong>er i höger dike och blev liggande påÅmot<strong>for</strong>s mellanFlogned och Växvik Okänt 58 1 638 638 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3taket. I personbil Sväng<strong>en</strong> vid Eda brunn 865 70 2 631 631 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Lb med släp körde rv 61 söderut ochstötte mot mötande buss kom över påfel sida över diket och upp ivägslänt<strong>en</strong>, stannade på fel sida ifärdriktning<strong>en</strong> efter att släpet vält.Mötande lb körde av väg<strong>en</strong> för attundvika frontalkollision (plats<strong>en</strong> därsläpet varit uppe i vägslänt<strong>en</strong>) I lastbil Väg 61 By Åmot<strong>for</strong>s 61 46 1 61 61 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3Det kom <strong>en</strong> älg och skulle överväg<strong>en</strong> från höger. Kollision pb och älg. I personbil Björbysätra Okänt 38 1 956 956 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Kommer <strong>en</strong> älg upp från vänster Kollision pb och älg som sprang uppoch det smäller tillpå väg<strong>en</strong> från vänster. I personbil Väg 45.Järnbergsås. 45 52 2 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Framhjulet skar i vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> ochorsakade krägning samt sladd.Bil<strong>en</strong>voltade till följd av sladd<strong>en</strong>Fick sladd över backkrön gick ner idiket.Kom ut på vägkant<strong>en</strong> och fick sladdoch voltade.Blev bländad av sol<strong>en</strong>,fart ca60km/h.Körde ut av väg<strong>en</strong>.Körde ejemot något.209 1 1 1 457 10 1737-2004-5-2 Bil<strong>en</strong> har glidit av väg<strong>en</strong>210 1 1 73 -5 1761-2003-2-21211 1 1 30 -30 1761-2003-5-14Fick sladd o krockade med <strong>en</strong>lyktstolpe o <strong>en</strong> annan bilSkulle över övergångsstället detkom <strong>en</strong> bil jag trodde bil<strong>en</strong> skullestanna m<strong>en</strong> det gjorde d<strong>en</strong> ej såjag fick häva mig av cykeln och sloghuvudet i trottoar<strong>en</strong>.Singelolycka där förar<strong>en</strong> kommitutanför asfaltkant<strong>en</strong> och fått sladd.Färd<strong>en</strong> slutade i ett dike efter ca 100 moch innan hade d<strong>en</strong> voltat. Bil<strong>en</strong>totalhavererad och lindriga skador påförar<strong>en</strong>. I personbil Väg 45. 45 39 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb hade framförts på <strong>en</strong>skilda väg<strong>en</strong>väster om Vasssjön, c:a 2, 7 km västerkorsn. med rv 45 fått sladd på ettbackkrön, kört ner i dike , övervägtrumma och stannat i dike.Grusväg. I personbilPb kört av väg<strong>en</strong> på hö. sida i <strong>en</strong>vä.kurva, färdats i diket 45 m, träffatvägbank, luftfärd 20 m träffade trädoch slungades tillbaka mot vägbanan,blev liggande på taket motTorsby.Nottjärnsväg<strong>en</strong>ligger Nolatjärn Vassjön Okänt 23 1Enskild väg motNolantjärn 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2färdriktning<strong>en</strong>. I personbil Torsby väg 892 Okänt 28 2 239 239 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Sol snett framifrån höger. Rakaavkörsspår efter svag hö.kurva, ner idike 1-2 m djupt i slänt mot infart tillfastighet, islag front, veckat tak hö.sida, passerat mellan björk och stolpemed vajerstag. I personbil Rådom väg 947 Okänt 56 2 947 947 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Förar<strong>en</strong> av TE 1 har av okänd kommitöver på motsatt körbana på <strong>en</strong>raksträcka. Därefter fått sladd, gåttöver tillbaka på eg<strong>en</strong> körbana. Där fått<strong>en</strong> retursladd för att åter korsa motsattkörfält. Kört av väg<strong>en</strong> på vänster sida,snurrat två varv i diket. Färd<strong>en</strong> gicksöderut på Rv45. I personbil Väg 45 Torsby Okänt 19 1Singelolycka. Pb förlorade väggreppetoch körde mot elstolpe. I personbilKvinna cyklade på övergångställe överÅråsväg<strong>en</strong>. En pb körde i sydligriktning. Cyklist<strong>en</strong> bromsade och kördeomkull. Pb som fördes av <strong>en</strong> kvinnastannade aldrig och är okänd. Ejkollision. På cykelRv45 3,2 km söder omToriarondell<strong>en</strong> iTorsby. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Västra Östrakorsning<strong>en</strong> Tyeväg<strong>en</strong> 565 19 1 Tynäsväg<strong>en</strong> 565 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Skoghall vidvårdc<strong>en</strong>tral på väg överövergångsstället motkonsum Åråsväg<strong>en</strong> 73 2 Åråsväg<strong>en</strong> Åråsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3sid: 21 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad212 1 1 1 624 90 1763-2003-3-15213 1 1 6 775 -14 1764-2003-5-16214 1 1 2 373 10 1765-2003-4-28215 1 1 2 480 15 1765-2003-6-15216 1 1 81 -45 1765-2003-9-6217 1 1 2 940 20 1765-2004-3-27Emil skulle möta Jon o krockadetydlig<strong>en</strong>. Jag körde in i dem sedanNär man kom ut på korsning Rv45blev påkörd av <strong>en</strong> lastbilJag skulle åka till buss<strong>en</strong> å ställaner bil<strong>en</strong> å då mötte jag buss<strong>en</strong> ochjag tvärbromsa och där var det visstväldigt halkit så jag fick sladd påbil<strong>en</strong> och s<strong>en</strong> small detunder <strong>en</strong> omkörning av flera bilar,lägger sig <strong>en</strong> av bilarna rätt ut i väkörfält och pressar mig av väg<strong>en</strong>, uti diket och in i ett träd.ps. det koming<strong>en</strong> bil i motsatt färdriktning.Var på väg tillbaka till Årjäng iambulans<strong>en</strong> efter att ha lämnat <strong>en</strong>pat i Arvika. Vi fick stanna medambulans<strong>en</strong> pga att 2framförvarande bilar bromsat in förett djur. Då kom det <strong>en</strong> 4:e bil ochkörde på oss bakifrån.Kom från Årjäng. Blinkade tillvänster. Då kom det <strong>en</strong> annan biloch körde på mig bakifrån. Jag <strong>for</strong>fram på d<strong>en</strong> mötande sidan ochfrontalkrockade med <strong>en</strong> mötandebil.2 motocrossmc (lätt) hadefrontalkrockat varefter <strong>en</strong> moped kördein i dem. Mörker och inget ljus påmc:na. På mopedPb lämnade ej företräde vid infart på rv45 och kolliderade med lb somfärdades rv 45 i sydlig riktning. I personbilPb mötte buss i svag sväng och pbhalkar över vägbanan och krockar medbuss<strong>en</strong>. Hal vägbana av blöt lera. I personbilTE1 låg i bilkö. Förar<strong>en</strong> påbörjaromkörning och kör om tre bilar, dåplötsligt <strong>en</strong> annan PB svänger ut iTE1:s körfält. Förar<strong>en</strong> av TE1 väjerundan för att undvika kollision ochhamnar i diket där han voltar I personbilMörkt och dimmigt, kedjereaktion med4 bilar på rad varav d<strong>en</strong> första bromsarför <strong>en</strong> hare. Förar<strong>en</strong> av d<strong>en</strong> sisat bil<strong>en</strong>hinner ej få stopp utan kör in iframförvarande bil. I personbilPb 1 skulle göra vä.sväng och blevpåkörd bakifrån av pb 2. Pb 1 rulladeöver i motsatt körfält och kolliderademed mötande pb 3 I personbilEdeby 35m söder omupplandaklockarback<strong>en</strong> ca 1 milnorr om Deje. längsedebyväg 733 15 1 Upplanda rågårda 733 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2Grums ValnäsbackaE18/Rv 45 Korsning 45 80 1 45 45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39V:a Fågelvik väg 500korsning Låssbyn 500 18 1 500 500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2e-18,någon mil efterårjäng på väg mot oslo.på <strong>en</strong> väldigt lånraksträcka. Okänt 38 1 E18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3V 172, 4 km frånVännacka mot Arvika 172 47 1 172 172 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Årjäng E18 Väster omÅrjängBäckevarvsfjället 18 69 1 18 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3218 1 1 1 402 0 1766-2003-7-16219 1 1 2 350 18 1766-2004-1-26220 1 1 1 423 5 1780-2003-12-8221 1 1 1 545 -5 1780-2003-2-26Fick sladd på bil<strong>en</strong>, rullgrus ochkörde i diketFick sladd kanade över lite påmotsatta sidan kollisionuppstådd.Höger kurva feldoserad.Bromsade in för att <strong>en</strong> annan bilska svänga av väg<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong>kommer ur väg<strong>en</strong> för s<strong>en</strong>t. Tappadegreppet och började snurraEnl Ambulans journal Kört på trädpå vägkant<strong>en</strong>. (pat kommer ej ihåg)Förar<strong>en</strong> hade färdats österut, fått sladdi vä.kurva i rullgrus och inte klarat atthäva följande retursladd, gått av väg<strong>en</strong>på hö. sida och krockat mot ett träd. I personbilLb hade kommit över på mötandekörbana vid sladd och sammanstöttMangskog mellanmangskog ochvästrottna 878 22 2 878 878 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3med mötande pb. I lätt lastbil Sunne väg 882 Okänt 38 1 882 882 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb som färdades söderut bromsade dåpb framför skulle svänga vä. in motfastighet, fick sladd i det hala väglagetoch körde in i staket till fastigheterna95 och 97. I personbilPb har av okänd anledning fått sladdoch kört in i ett träd. Väglaget någotKarlstad, FärjestadVäg<strong>en</strong> till ishall<strong>en</strong> frånnorr innandjursjukhusetKarlslundsgatan 40 2 Norra infart<strong>en</strong> 95 727 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3isigt. I personbil Karlstad Alster Okänt 46 1 739 739 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3222 1 1 1 372 0 1780-2004-1-6 Fick sladd bil<strong>en</strong> och voltade.223 1 1 1 217 -10 1780-2004-5-6224 1 1 8 2 1781-2003-7-6225 1 0 809 20 1782-2003-8-7Krockade med bil, flög över domandra som satt på moped<strong>en</strong>,landade på vänstra sidan. Haddeing<strong>en</strong> hjälmPat kommer ej i håg, oklart omkolision med bil eller singelolyckaskulle åka hem tillBergslagstorget.MC kom när hansätte sig på cykeln, då kom MC ochkörde på honom.Te 1 ämnade köra om framförvarande<strong>for</strong>don. Då han gick ut i vänster körfältfick han sladd och kjörde av väg<strong>en</strong>,ned i diket på höger sida. I personbil E18, Wåxnäs 18 24 1 E18 E18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3TE 1 skulle göra vänstersväng ochkrockade med <strong>en</strong> moped, TE 2, somkom norrifrån på Fogdemyrsgatan. På moped Lor<strong>en</strong>sbergMycket vinglig mopedfärd slutade medatt förare och moped stupar i back<strong>en</strong>. På mopedMc körde Blombackav. i nordligriktning. I höjd med nr 5 kom 2 barnutcyklande från vä. sida väg<strong>en</strong>. Mcförsökte väja och körde omkull m<strong>en</strong>kolliderade ändå med barn<strong>en</strong>. På cykelKristinehamnJägargatan/NilssonsgatanBlombackaväg<strong>en</strong>,FilipstadFogdemyrsgatan 14 1Jägaregatan 41 1 JägaregatanBlombackaväg<strong>en</strong> 13 1 Blombackaväg<strong>en</strong>Korsning<strong>en</strong>FogdemyrsgatanpåfartRv63 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2Nilssonsgatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Blombackaväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3sid: 22 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad226 1 1 2 141 5 1783-2003-7-4227 1 1 2 465 15 1783-2004-2-14Kom från Hag<strong>for</strong>s motBäckalund.Fick sladd på grusvägvoltade med bil<strong>en</strong>Udskridning i kurve i <strong>en</strong> let höjredrejning.Kurv<strong>en</strong> varfejldim<strong>en</strong>sionertTE1 färdades västerut. Kom ut ilösgrus och fick sladd. Förar<strong>en</strong> kundeinte häva sladd<strong>en</strong> varför bil<strong>en</strong> sladdarav väg<strong>en</strong>. I personbil Södra Skoga, Okänt 27 2 Lv 915 915 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Singelolycka. Dansk pb fick sladd ihögerkurva och körde av väg<strong>en</strong> på vä.sida. I personbil Solberg väg 239 239 14 2 239 239 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3228 1 1 1 542 -15 1783-2004-2-23229 1 1 2 693 19 1784-2003-7-21230 1 1 1 865 10 1785-2003-6-19231 1 1 1 509 0 1785-2004-5-22232 1 0 18 285 1917-2003-12-12233 1 1 1 267 0 1917-2003-7-12234 1 1 2 096 10 1917-2004-2-29235 1 1 1 922 0 1917-2004-4-22Fick sladd.Körde av väg<strong>en</strong> frontademed ett trä.Skulle korsa väg<strong>en</strong> blev påkörd av<strong>en</strong> långtradare baskifrån. D<strong>en</strong>träffade vår bil i sidan.Såg <strong>en</strong> älg.Gjorde <strong>en</strong> u-sväng föratt titta. Blir påkörda av <strong>en</strong> lastbilVäjt för annat <strong>for</strong>don kommit ut idikesr<strong>en</strong><strong>en</strong> fått sladd och kört avväg<strong>en</strong>Kört ner i diket efter att ha försöktväja för <strong>en</strong> fotgängare.Avåkning p.g.a. vatt<strong>en</strong>planing ochvoltade i kurvaVarit ute och gått på landsväg67,då <strong>en</strong> personbil kört om <strong>en</strong>lastbil och hakat i lastbil<strong>en</strong>,så att <strong>en</strong>backspiegel kom flygande ochslagit hårt i pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s högraunderarm.Körde moped och kolliderade med<strong>en</strong> bil som körde i cirka 40-50km/h,kastades övermotorhuv<strong>en</strong>.Kunde inte helt klartredogöra för självakollisionsögonblicket.Förar<strong>en</strong> hade med största sannolikhetfått sladd på d<strong>en</strong> isiga vägbanan, körtav väg<strong>en</strong> och in i 2 träd. I personbil Ekshärad. väg 62 Buda Okänt 20 2 929 929 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Lb+släp kört in i pb bakifrån. God sikt.Olycksplats<strong>en</strong> ligger i anslutning tillkorsning som dels leder in tillcampingplats samt äv<strong>en</strong> åt motsatt hållin till mindre bebyggelse,Bäckelid,Brunskog. I personbil Brunskog 61 77 2 61 61 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Sammanstötning mellan PB och LB.PB skulle göra <strong>en</strong> U-sväng frånbusshållplats<strong>en</strong>. I personbilPbförare fått sladd och kört ner i dikepå motsatt vägbana, i diket körde bil<strong>en</strong>emot <strong>en</strong> grindstolpe i st<strong>en</strong> och däreftervoltade bil<strong>en</strong>. I personbil V Tak<strong>en</strong>e Kila Säffle 545 20 1Pga starkt motljus av sol<strong>en</strong> såupptäcker förar<strong>en</strong> kosning<strong>en</strong> förs<strong>en</strong>t.D<strong>en</strong>na kör ut i kosning<strong>en</strong> och vidar<strong>en</strong>er i diket på motsatt sida. I personbilPb får vatt<strong>en</strong>planing och kör ut iskog<strong>en</strong>. I personbilD<strong>en</strong> gå<strong>en</strong>de gick utmed väg Rv 67söderut. Det kom <strong>en</strong> lastbil som äv<strong>en</strong>d<strong>en</strong> skulle söderut. Då lastbil<strong>en</strong> komupp brevid d<strong>en</strong> gå<strong>en</strong>de kör <strong>en</strong> pb omlastbil<strong>en</strong> och d<strong>en</strong> gå<strong>en</strong>de träffas avpbs backspegel. Pb stannar inte utanHammarskog<strong>en</strong> V-bro(<strong>en</strong>l ambulansrapport<strong>en</strong>) 45 49 1 Rv45 45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Lv 545, V.Tak<strong>en</strong>e 1,Kila 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Korsning<strong>en</strong> riksväg 67-72 72 30 1 67 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3RV 67 mellan Heby ochRunhäll<strong>en</strong> 67 18 1 67 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3åker vidare. Fotgängare Riksväg 67,Heby. Okänt 61 2 67 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39Mopedist<strong>en</strong> skulle svänga vänster m<strong>en</strong>såg inte bil<strong>en</strong> från höger. Pb lämnamob.tel nr till mopedist<strong>en</strong>s mammasom kom till plats<strong>en</strong>. Pb åker sedandärifrån På moped5 kilometer norr omHeby. Okänt 15 1Stingtorpet, Rv67,Heby 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39236 1 1 3 608 0 192-2004-2-27237 1 1 4 881 -5 1960-2003-12-11238 1 1 1 552 -5 1960-2003-2-21239 1 1 2 204 -7 1960-2003-6-27240 1 1 1 201 4 1961-2003-11-12lastbil körde på bakifrånpersonbil<strong>en</strong> snurrade och hamnadei diketSaktade ner för <strong>en</strong> järnvägsöverfartoch blev påkörd av bakomvarandebil.Körde av väg<strong>en</strong> och voltade medbil<strong>en</strong> i hög hastighet,cirka 120km/h.Körde av väg<strong>en</strong> och voltade i cirka80 km/h.Kunde själv ta sig ur bil<strong>en</strong>.Blixthalka,omkörning,dimma,fåttsladd och åkte in i vägräcket.Pb 1 skulle svänga vänster och blevpåkörd bakifrån av Lb 2 på Rv 73norrgå<strong>en</strong>de, i höjd med Björsta källa. I personbil nynäshamn 73 529 53 1 73 73 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb1 kör om <strong>en</strong> personbil på insidan.Pb1 kolliderar sedan med pb2 som stårstill för att det är rött ljus vid <strong>en</strong>järnvägsövergång. I personbilPb går av väg<strong>en</strong> och kör ca 50 m idiket. Stannar sedan på <strong>en</strong> åker efteratt ha flugit ca 40 m och träffat <strong>en</strong>cem<strong>en</strong>tbrunn. I personbilOsäker på plats<strong>en</strong> var olyckan hände.Lv 577 vid <strong>en</strong> bäck som går underväg<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> av pb tappar kontroll<strong>en</strong>och i <strong>en</strong> svag höger kurva går bil<strong>en</strong> avLandsväg 56 vidjärnvägsöverfartKungsör. 23 2 56 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Landsväg 56 vidKungsör Kungs-Barkarö. Okänt 43 1 56 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2på vänster sväng<strong>en</strong>. I personbil Valskog Okänt 18 1 577 577 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb får sladd i samband med <strong>en</strong>omkörning och sean snurrat in i räcket.Bakhjulsdrift och halka tros varaorsak<strong>en</strong> till olyckan. I personbilE 18 mot Köping vidHallstahammar. 18 22 2 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 23 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19241 1 1 1 528 -15 1961-2003-12-15Körde moped och blev påkörd av<strong>en</strong> bil i höger sida.Pb har stannat vid väjningsplikt och ejuppmärksammat <strong>en</strong> moped, somfärdas på Lv619/Eriksbergsväg<strong>en</strong>, utankör ut och krockar med mopedist<strong>en</strong>. På mopedLandsväg 619 mellanEriksberg och Kolbäck. 619 54 1 619 619 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3242 1 1 909 -88 1961-2003-12-2Hittad av bilist liggande medvetslösbredvid bucklig cykel på väg.Enligtbilist<strong>en</strong> som larmade ambulans varhon då medvetslös under <strong>en</strong> antalminuter.Cyklist har cyklat på <strong>en</strong> grusväg påridskolans område. Har av okändanledning kört omkull och slagit ihuvudet. På cykel Strömsholm 518 18 2 Strömsholms ridskolaStrömsholmsridskola 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3243 1 1 1 895 0 1961-2003-6-15244 1 1 1 620 2 1961-2004-1-12245 1 1 1 663 0 1961-2004-2-12246 1 1 1 773 -7 1961-2004-3-30247 1 1 4 063 0 1961-2004-4-9248 1 1 72 0 1980-2003-1-1Körde omkull på sinmotorcykel.Bromsade häftigt innanmotorcykeln välte.Långtradarchaufför med stor bilmed släp som blivit trängd avvä'g<strong>en</strong> av <strong>en</strong> annan långtradare,åkte ner i diket och välte.Kört lastbil med släp,fått sladd ochblivit neddrag<strong>en</strong> i diket avlastvagssläp,landat på sidan.Kom för långt ut på asfaltkant<strong>en</strong>och tappade kontroll<strong>en</strong> övermotorcykeln.Körde rakt ned i diketoch in i <strong>en</strong> stolpe.Kört omkull på motorcykel i höghastighet.Åkt in i mitträcket på E 18och voltat över motorcykeln.Försökt att väja för <strong>en</strong> annan biloch kört in i <strong>en</strong> betongfundam<strong>en</strong>t icirka 80 km/h.Mc har färdats på Lv 252 norrut motKolbäck, Hallstahammar. I korsning<strong>en</strong>med Herrskogsväg<strong>en</strong> kör Mc:n omkulloch förar<strong>en</strong> blir liggande på mark<strong>en</strong>.Mc:n <strong>for</strong>tsätter 30 m i riktning motKolbäck och blir liggande i diket.Förar<strong>en</strong> förd i ambulans till Västerås.Vittnesberättelse har upprättats. På motorcykeGod sikt. Två filsväg går ihop till <strong>en</strong>filsväg.Trots detta kör långtradre om <strong>en</strong>annan. Väg<strong>en</strong>s bredd räckte ej till,varför d<strong>en</strong> omkörde långtradar<strong>en</strong>hamnade i diket och blev liggande.Okänt vem d<strong>en</strong> omklörandelångtradar<strong>en</strong> var. I tung lastbilLastbil får sladd och krockar med <strong>en</strong>mötande pb. I lastbilMc som kommit ut på vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> ochskurit ned i slänt<strong>en</strong>. På tung motorMc kör rakt in i mitträcket. Enligt vittnekörde förar<strong>en</strong> i låg fart och vinglar in imitträcket på E18 mellan Svedvi ochEriksberg. På motorcykePb 1 fick sladd och körde in iavfartsskärm<strong>en</strong> då pb kom efter ochinte han stanna och äv<strong>en</strong> för attundvika att köra in i pb 1 så körde pb 2ner i diket. I personbilLänsväg 252 vidskylt<strong>en</strong>Herrskogsväg<strong>en</strong>Strömsholm. 252 32 1 252 252 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3E 18 mellan avfart<strong>en</strong> tillEskilstuna ochHallstahammar. 18 54 1 18 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Mellan Munktorp ochKolbäck. 558 38 1 558 558 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Länsväg 252 vidSörsta<strong>for</strong>s. Okänt 60 1 252 252 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2E 18 i höjd medHallstahammar. Okänt 41 1 18 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2Västerås,E 18Emausmotet. Okänt 34 1 18 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2249 1 1 1 376 5 1980-2004-3-16Körde in i framförvarande bil somstannat och blev själv påkördbakifrån.Seriekrock om tre <strong>for</strong>don. Av okändanledning har pb stannat och sedanhar pb kört in i varandra bakifrån. Detfinns ing<strong>en</strong> skiss på olyckan därförokänt åt vilket håll bilarna åkte åt. I personbilVästerås,riksväg 67 vidsödra avfart<strong>en</strong> tillHökås<strong>en</strong>.Bergslagsväg<strong>en</strong> 32 2 67 67 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3250 1 1 7 292 5 1980-2004-5-15251 1 1 1 003 -5 1980-2004-5-24252 1 1 1 408 5 1980-2004-5-9Fått sladd på bil<strong>en</strong> i cirka 50km/h,åkte av väg<strong>en</strong> och voltade.Kört i låg hastighet mot <strong>en</strong> korsningoch blivit påkörd av <strong>en</strong> bil påvänster sida.Kom över i fel körfält och körde på<strong>en</strong> mötande bil.Pb kom på Skerikesväg<strong>en</strong> riktning inmot stan. Efter att ha åkt förbi SkerikesGK ca 1,1 km innan Norrled<strong>en</strong> fickförar<strong>en</strong> sladd i <strong>en</strong> högerkurva . Pb gickner i diket och voltade I personbilPb skulle svänga ut på Väderleksgatanfrån Barometegatan och ser intemoped<strong>en</strong> som kommer från höger påcykelbanan. Vid tillfället var sol<strong>en</strong>besvärande och försvårade sikt<strong>en</strong> förpb. På mopedSkerikeväg<strong>en</strong> motVästerås från Skultuna Okänt 19 1Västerås,Väderleksgatan.Hässlögatan 15 1Kollision mellan två mötande pb. Pb 1kom över på fel sida I personbil Riksväg 67 vid Ansta Okänt 25 1Lv633 Skerikesväg<strong>en</strong>strax innan SkerikesGKKlass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-gradVäderleksgatan-Barometergatan,Västerås.I höjd med Äs 1,1 kmnorr om infart<strong>en</strong> tilllSkerikesväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Barometergatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Skultuna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 24 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19253 1 1 599 -10 1981-2003-10-17Passagerare på moped som körtomkull i cirka 70 km/h.Fått sladdoch vurpat flera gånger.Är osäker var på Ringväg<strong>en</strong> olyckanhaer hänt, det finns ing<strong>en</strong> skiss påolyckan. Moped<strong>en</strong>s framhjul gled i <strong>en</strong>kurva och förar<strong>en</strong> tappade kontroll<strong>en</strong>över <strong>for</strong>donet. På mopedSala,rondell<strong>en</strong> motC<strong>en</strong>trum. Ringgatan 15 2 Ringgatan 72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2254 1 1 1 828 12 1981-2003-11-21255 1 1 1 744 5 1981-2003-11-23256 1 1 4 286 30 1981-2003-11-9257 1 1 1 663 -10 1981-2003-1-21Vi kom Sörskogsled<strong>en</strong> och skullesvänga mot Sala.Stannade ochtittade till vänster-två bilar kom frånsta och skulle svänga höger,klartfrån höger.Vi åker ut,då får jag se<strong>en</strong> bil som kör om dem två som skasvänga,jag skriker bromsa.Pang.Ett rådjur kom upp påvägbanan,bromsar,bil<strong>en</strong> snurrarrunt i 180 grader och voltar ner idiket.Förar<strong>en</strong> somnade bakom ratt<strong>en</strong> ochkörde ner i diket.Försökte styra uppbil<strong>en</strong> m<strong>en</strong> voltade.Hastighet 90Pb kom körande Sörskogsled<strong>en</strong> förutfart på rv70 i sydlig riktning kommerpb . har väjningsplikt m<strong>en</strong> åker trotsdetta ut på Stockholmsväg<strong>en</strong> utan attobservera att pb kommer. Kollision<strong>en</strong>gick ej att undvika I personbilPb väjer för ett rådjur och kör ner idiket. I personbilkm/h. Förare somnar och kör av väg<strong>en</strong>. I personbilFått sladd på bil<strong>en</strong> och kört avväg<strong>en</strong> ner i ett dike,hastighet cirka40 km/h.Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-gradSala,Sörskogsled<strong>en</strong>-Riksväg 70. 70 56 2 Rv70Särskogsled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Väg<strong>en</strong> mellan Ranstaoch Kumla Kyrkby motRansta från Sala efterKumla Kyrkby. Okänt 20 1 723 723 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Riksväg 67 Sala-Hebymot Heby näragolfbana. 72 18 2 67 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Singelolycka där bil<strong>en</strong> fick sladd ihögerkurva och körde av väg<strong>en</strong> tillhöger och voltar. I personbil Möklinta Okänt 72 1 833 833 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3258 1 1 2 623 -9 1981-2003-2-23Körde av väg<strong>en</strong> i cirka 80-90km/h.Körde ner i diket och voltadepå taket.Bilförar<strong>en</strong> tror att d<strong>en</strong> "nickade" tillbakom ratt<strong>en</strong>. När person<strong>en</strong> vaknadetill var bil<strong>en</strong> på andra sidan körbanan.Person<strong>en</strong> svänger tvärt åt höger ochfår kast på bil<strong>en</strong> och kör ner i diket. I personbilRiksväg67,Tyskboback<strong>en</strong> 67 36 1 67 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3259 1 1 3 181 10 1981-2003-6-25Fått sladd på bil<strong>en</strong> i cirka 70 km/hoch slagit runt.Pb körde Lv 256 i riktning motSalbohed, Sala kommun. På <strong>en</strong>raksträcka före avfart<strong>en</strong> till Örsingsboskulle förar<strong>en</strong> rätta till sina glasögon.För <strong>en</strong> kort stund var han inte heltkonc<strong>en</strong>trerad på bilkörning<strong>en</strong> ochmärkte inte att väg<strong>en</strong> gick in i <strong>en</strong>vänstersväng. Pb gick rakt fram medpåföljd att högerhjul<strong>en</strong> kom utanförvägbanan och ned i dikesslänt<strong>en</strong>.Vägslänt<strong>en</strong> var mycket lös efters<strong>en</strong>aste dygnets kraftiga regnväder. Pbgick ner i diket och följde detta fram tillavtagsväg<strong>en</strong> mot Örsingsbo, <strong>en</strong>sträcka av ca 55 m. Med våldsam kraftslog Pb i vägvall<strong>en</strong> och blev slutlig<strong>en</strong>liggande på tak på väg<strong>en</strong> som ledermot Örsingsbo. I personbilLänsväg 256 vidÖringsbo. 256 66 1 256 256 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3260 1 1 5 719 -3 1981-2003-6-4Påkörd snett framifrån av mötandebil,som av okänd anledning komöver på fel sida av väg<strong>en</strong>.Pb1 kom av okänd anledning över påfel sida av väg<strong>en</strong> och kolliderar med pb2. I personbil Väg 256,Stampers 256 75 1 256 256 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3261 1 1 23 0 1981-2003-8-31Rondellkörning.Jag skulle tillvänster,varpå någon kör ut framförmig när jag är på väg ut urrondell<strong>en</strong>.Väjer för bil<strong>en</strong> ,kör omkulloch får motorcykeln på min vänstrafot.Okänt var exakt olyckan hände irondell<strong>en</strong>. Svårighet att få in att det vartvå mc. En av mc var övningskörningoch d<strong>en</strong> andra satt instruktör<strong>en</strong> på. Detvar <strong>en</strong> pb imellan dessa i rondell<strong>en</strong>med d<strong>en</strong> körde inte på mc utan mc gickomkull utan någon annan inblandad.Elev<strong>en</strong> som körde mc som gick omkullär inte hörd eftersom d<strong>en</strong>na åkt iväg tillsjukhus. På motorcykeSala,rondell motUppsala.Väsbygatan 31 1 Rondell 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 25 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad262 1 1 5 518 10 1982-2003-10-4263 1 1 124 0 1982-2003-9-10Trolig<strong>en</strong> somnat vid ratt<strong>en</strong> och körtav väg<strong>en</strong> på motsatta sidan.Kört av<strong>en</strong> telefonstolpe och därefter kört ini två träd.Bil<strong>en</strong> demolerat.Hastighet80-90 km/h.Körde moped,hamnade på rullgrusoch körde omkull.Pb har framfört på rv68 och ar avokänd anledning åkt av väg<strong>en</strong> påmotsatta sidan i färdrikning<strong>en</strong>. Elstolpeavkörd. I personbilPolis kom till plats<strong>en</strong> efter ambulanlämnat plats<strong>en</strong>. Osäkert om det är rättperson som kört moped<strong>en</strong> för detfanns äv<strong>en</strong> <strong>en</strong> person till med vidolyckan m<strong>en</strong> som ej vart skadad. Inteheller fanns d<strong>en</strong>na person kvar vidolycksplats<strong>en</strong>. På mopedRiksväg 68,cirka 6 kmfrån Oti Krog<strong>en</strong> motFagersta. 66 62 1 68 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Fagersta,Kavelbroback<strong>en</strong>.Kavelbroback<strong>en</strong> 15 1 Bryggarväg<strong>en</strong>Bryggarväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3264 1 1 2 906 -29 1982-2004-1-24Fått sladd på bil<strong>en</strong> och kört ner idiket,rullat runt och hamnat påtaket.Olyckan hände 1 km söder omBrandbo som inte finns med på kartan.Förar<strong>en</strong> var på väg mot Västerås dåd<strong>en</strong>na får sladd och voltar ner i diket. I personbilRiksväg 66 1 km söderom Brandbo. 66 32 2 66 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3265 1 1 3 271 -3 1983-2003-10-5266 1 1 4 663 20 1983-2003-4-19267 1 1 1 650 -10 1983-2004-3-1Åkt motorcykel och kolliderat med<strong>en</strong> bil.Tror själv att hon blivit kastadöver MC-förar<strong>en</strong>s huvud och landatmot motorhuv<strong>en</strong> på bil<strong>en</strong> och därvidfått ett direkt trauma mot högerunderb<strong>en</strong>.Möte <strong>en</strong> bil vid omkörning,väjde ochkörde ner i diket i cirka 80-85 km/h.Körde mot Kolsva och skulle köraom <strong>en</strong> dumper och då plötsligtsvänger dumper ut åt vänster och vikrockar in i honom med högerskärm.268 1 1 2 353 -55 1983-2004-4-9 Väjt för <strong>en</strong> älg och kört ner i diketOsäker var olyckan har hänt eftersomEkebybro som är anslutande väg tillLv576 inte finns med på kartan. Pb körut vänster från väg som leder tillEkebybro och ser inte mcn somkommer från vänster. På motorcykeFörar<strong>en</strong> av Pb 1 har kört om trotsmötande trafik på Lv 250, 2 km norrom Åsby mellan Köping och Kolsva.Pb 2 fanns inte med på ritning<strong>en</strong> m<strong>en</strong>där fanns också <strong>en</strong> lindrigt skadadperson. I personbilPb ska köra om <strong>en</strong> dumper. Då pbpåbörjat omkörning<strong>en</strong> svängerdumpern till vänster för att köra in på<strong>en</strong> mindre väg. Pb kör in i dumpernshögra framdäck. D<strong>en</strong>na olycka händepå Lv 250 ca 130 m norr om infart<strong>en</strong> tillGuttsta Bryggeri. I personbilI <strong>en</strong> svag kurva på Lv 250 ca 900 mfrån infart<strong>en</strong> till Åsby har förar<strong>en</strong> <strong>en</strong>ligtegna uppgifter väjt för <strong>en</strong> älg ochdärefter kört av väg<strong>en</strong> på vänster sidaoch sedan voltat med pb ett antalgånger i dikeskant<strong>en</strong>. Inga bromsspårpå olycksplats<strong>en</strong>. I personbilEkebybro -Himmeta/Köping/. 576 51 2 576 576 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2Mellan Köping ochKolsva Okänt 22 1 250 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3KolsvaTorsmoss<strong>en</strong>,väg 250mot Kolsva /GuttstaKälla/. 250 16 2 250 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3Väg 250 mellan Kolsvaoch Köping motKöping. Okänt 19 1Ca 900 meter fråninfart<strong>en</strong> till Åsby,norrifrån (Kolsva). Lv250. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3269 1 1 4 752 15 1984-2003-12-28270 1 1 3 787 5 1984-2003-7-12271 1 1 6 246 -2 2260-2003-11-1Voltat med bil<strong>en</strong> flera varv.Kommerej ihåg vad som hade hänt.Kört motorcykel och kört av väg<strong>en</strong>ner i <strong>en</strong> slänt i låg hastighet.Trafikolycka, voltat, övrigt förlopp ejkänt.Pb har framförts på flygfältet i Arboga.Förar<strong>en</strong> har trolig<strong>en</strong> förlorat kontroll<strong>en</strong>på bil<strong>en</strong> och i slutet på raksträckan ochvoltat. Vet inte var flygfältet liggerdärför osäker position. I personbil Arboga vid flygfältet. Okänt 19 2 Flygfält Flygfält 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Det går inte att rita in olyckan pga attman inte får in hela rondell<strong>en</strong> i rättskala. Äv<strong>en</strong> plats<strong>en</strong> är okänd pgakartan som ritats. Mc får sladd dåd<strong>en</strong>na kör in i kantst<strong>en</strong><strong>en</strong> vidVinbäcksrondell<strong>en</strong> i Arboga. Mc<strong>for</strong>tsätter rakt ig<strong>en</strong>om rondell<strong>en</strong> och körner i diket vid <strong>en</strong> betong trumma vid <strong>en</strong>mindre bäck. På motorcykeTe 1 har kört ned i högra diket och följtdetta i 120 m och därefter kört in i <strong>en</strong>vägbank/avfart , voltat och <strong>for</strong>tsattytterligare 50 m där bil<strong>en</strong> blivit liggandepå taket i diket med front<strong>en</strong> motArboga,Vinbäcksrondell<strong>en</strong>.färdriktning<strong>en</strong>. I personbil Ånge. Okänt var. 83 33 1Vinbäcksled<strong>en</strong> 66 1 572 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 383(600 m VHarrån,Ånge kn) 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 26 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad272 1 1 4 186 35 2260-2004-5-10273 1 1 4 625 -10 2262-2003-3-15Väjat för två älgar, körde mot <strong>en</strong>lit<strong>en</strong> väg vid <strong>en</strong> å, voltade medbil<strong>en</strong>.Fick sladd precis efter <strong>en</strong> kurva.över på andra körbanan och ner idiket.274 1 1 4 265 -250 2262-2003-3-25 Fotgängare som blir påkörd av bilistTe 1 kör av väg<strong>en</strong> ned i bäckravin,ingabromsspår på plats<strong>en</strong>,de spår somfinns är sladdspår.Förar<strong>en</strong> säger sig haväjt för två älgar. I personbilTe 1 fick sladd i <strong>en</strong> kurva och kördeöver väg<strong>en</strong> ned i ett dike där <strong>for</strong>donethamnade på taket. I personbilTe 1 kör österut och förbi Te 3 somstår stilla efter höger vägkant. Te 2sprang ut i väg<strong>en</strong> framför Te 3 och Te1 kunde ej undvika att köra på Te2.Gatubelysning i funktion, m<strong>en</strong>Ånge, mellan Borgsjöinfart Ånge. 14 18 1Väg 331 mellanSollefteå ochSundsvall. Ca 2 mil frånplats<strong>en</strong> ändå mörk. Fotgängare Timrå, Skilsåker 684 11 1500 m V infart<strong>en</strong> tillBorgsjö kyrka. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Timrå Okänt 20 2 331 Höglandsbodarna 331 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3684(avfart tillGäddvik<strong>en</strong>) 691 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 29275 1 1 9 220 -5 2262-2003-5-22276 1 1 14 10 2262-2003-6-26277 1 1 147 12 2281-2003-10-15278 1 1 9 -20 2281-2003-10-23Körde av väg<strong>en</strong> och ner i <strong>en</strong> ravinav oklar anledning.Bilist som i 60km/h kört av väg<strong>en</strong>,voltat och kört in i ett träd samtstaket. Ing<strong>en</strong> bromsverkan.Jag körde på riksväg 86 riktningsöderut. Jag kommer inte ihågsjälva krock<strong>en</strong>, allt jag kommer ihågär att jag åker ut på åkern.Vi kom körnades på E 14 då detkörde ut <strong>en</strong> bil från vattjomsväg<strong>en</strong>då vi mötte flera bilar så vi hadeinget val än att svänga höger.Te 1 körde norrut och i <strong>en</strong> vänsterkurvakörde Te1 på ett vägräcke och överdetta och ned i <strong>en</strong> ravin. I personbilTe1 har av okänd anledning i höghastighet kört ner ett signalskåp,lyktstolpe, björk och g<strong>en</strong>om ett kraftigtträräcke. Te1 har därefter delvis blivithängande med höger bakpartihängande på <strong>en</strong> uppställd personbilTe2 på parkeringsområdet. I personbil Banérgatan, Timrå.Mötesolycka. Bländande sol för Te1.Te1 stod ca 50 m ut på <strong>en</strong> åker I personbilTe 1 stannar vid stopplikt och körsedan fram <strong>en</strong> lit<strong>en</strong> bit. Te 2 somkommer på E 14 blir då skrämd ochgirar till och kör av väg<strong>en</strong>. I personbilVäg 331 mellan Stavreoch Viksjö 331 36 2 331,8,5 km N 703 331 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Banérgatan 63 1 BanergatanFrölandsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29Sundsvall, väg 86,indal, före Kävsta bron. 86 19 1 86 86 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Sundsvall E4 korsningvattjomsväg<strong>en</strong> 14 46 1 E 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3279 1 1 23 335 0 2281-2003-7-22 Ing<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>tar280 1 1 1 012 50 2281-2003-9-3Tittade bakåt och körde ut påvägr<strong>en</strong><strong>en</strong>s lösgrus, tappadebalans<strong>en</strong> och körde ner i diket.Te1 har kört av väg<strong>en</strong> på vänstrasidan.Förar<strong>en</strong> tror att hon somnat i d<strong>en</strong>starka värm<strong>en</strong>, trots ett flertal rasterunder resan. Bil<strong>en</strong> har körts i diketcirka 150 m och fått tvärstopp motanslutande vägs slänt och vägtrumma. I personbil Lid<strong>en</strong>, ovan Sundsvall 86 80 2 86, Boda. Lid<strong>en</strong> 86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 kör västerut och tittar bakåt överaxeln för att se om h<strong>en</strong>nes far kör efteri bil. Hon kör då i diket och ramlaromkull. På mopedSundsvall,Timmerväg<strong>en</strong> vid SkönGolfTimmerväg<strong>en</strong> 26 2 622(200 m V 602)Timmerväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3281 1 1 1 619 5 2281-2004-1-12282 1 1 1 851 1 2282-2003-1-28Jag körde 90 km/h och skulle köraom <strong>en</strong> lgf bil som skottade snö ochs<strong>en</strong> plötsligt fick jag sladd ochkunde inte hantera bil<strong>en</strong> och vältdemed d<strong>en</strong> ner i diket.Körde cirka 50 km/tim och ficksladd på bil<strong>en</strong>, snurrade runt ochkrockade med <strong>en</strong> mötande bil.Te 1 skulle köra om <strong>en</strong> traktor och ficksladd och körde i diket på vänster sidaav väg<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong> landade på taket. I personbilTe 1 fick sladd och åkte över motmötande körbana där Te 2 kom. Te 2försökte väja åt vänster m<strong>en</strong> hann ejSundsvallTimmerväg<strong>en</strong>Timmerväg<strong>en</strong> 20 1622, 100 m ÖKlökanväg<strong>en</strong>Timmerväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3undan utan <strong>for</strong>don<strong>en</strong> kolliderade. I personbil Bollstabruk, riks 90 90 19 2 90 (25 m N 333) 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3283 1 1 1 766 -5 2283-2003-11-28Väjade för vad som troddes var <strong>en</strong>älg m<strong>en</strong> visade sig vara ett råddjur.Te 1 väjde för ett rådjur och fick sladd,undvek att träffa rådjuret m<strong>en</strong> kanade idiket. Bromsades upp av snö idiket.Spår av rådjuret finns på plats<strong>en</strong>. I personbilVäg 87 mellanLångsele och Sollefteå 87 22 287,3 km V953,Skärvsta 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3284 1 1 1 638 -40 2283-2003-4-5Fick sladd i <strong>en</strong> kurva, förar<strong>en</strong>lyckades räta upp bil<strong>en</strong>h m<strong>en</strong> fickdå åter sladd åt andra hållet, till sluthamnade de i diket och slog runt.Te 1 kör västerut och i <strong>en</strong> vänsterkurvafår han sladd. Han försöker hävad<strong>en</strong>na m<strong>en</strong> får sladd åt andra hålletoch kör in i snökant<strong>en</strong> och voltar. I personbil Väg mot Långsele 946 19 1 946(1,5 km V 953) 946 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 27 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad285 1 1 1 471 0 2284-2003-11-2Körde söderut på e4:an, fickvatt<strong>en</strong>planing och körde av väg<strong>en</strong> ica 100 km/h.Te 1 har lämnat 8 m bromsspår påasfalt<strong>en</strong> och sedan fördats 78 m idiket. Bil<strong>en</strong> har voltat och hamnat påtaket. En belysningsstolpe nedkörd och<strong>en</strong> skadad. Regn,dålig sikt. I personbilE4 Ås vidVeckefjärd<strong>en</strong>s golfbana 4 19 1E4 200 m VGolfbaneväg<strong>en</strong> 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2286 1 1 3 678 5 2284-2003-12-21287 1 1 2 343 0 2284-2003-4-16Fått sladd, åkte i diket och rulladerunt och lade sig på taket.omkörning i kurva .Kör på <strong>en</strong>vänster svängande bil.Te 1 fick sladd efter att ha gjortomkörning och hamnade på taket idiket.På olycksplats<strong>en</strong> var detnedförsbacke och vänsterkurva,dåligtväder med snöfall vid oilyckstillfället. I personbilTe1 bromsade in och förbereddevänstersväng . Bakifrån kom Te 2 somkörde om <strong>en</strong> pb och körde in i sidanpå mTe 1 då d<strong>en</strong>nat påbörjat sinvänstersväng. I personbilI <strong>en</strong> kurva ett par milnorr om Örnsköldsvikpå e4:an 4 21 1E 4, 500 mS1058,Hjälta.Ovansj 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Flygfältsväg<strong>en</strong>korsning<strong>en</strong> till HögbynAngsta 1067 16 1 1067 1067 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2288 1 1 4 955 -20 2284-2003-6-14289 1 1 1 636 -10 2284-2003-6-25Motorcykel förare som kört rätt frami <strong>en</strong> kurva o in i ett trädKörde norrut och krockade med ettvägräcke vid Veckefjärd<strong>en</strong>sGolfbana och voltade över räcket.Te 1 har i högerkurva tappat kontroll<strong>en</strong>på mc:n och kört ned i diket på vänstersida av väg<strong>en</strong> ochkastas av mc som<strong>for</strong>tsatt i diket. På motorcyke Molid<strong>en</strong> Väg 348 348 26 1 348, Gala Örnsköldsvik 348 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2Singelolycka. Te1 som framförts E4mot Örnsköldsvik, kör av okändanledning av väg<strong>en</strong> vid golfbanansinfart. Mot ett vägräcke. Välter överräcket, <strong>for</strong>tsätter via taket upp påhjul<strong>en</strong> ig<strong>en</strong>. God sikt, högtrafikint<strong>en</strong>sitet. I personbilEfter korsning vidVeckefjärd<strong>en</strong> Golfbana 4 60 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3290 1 1 168 7 2284-2003-6-7Tolkade på cykeln med brorsmoped. I <strong>en</strong> backe vobladeframdäcket och han <strong>for</strong> över styret.291 1 1 3 033 -10 2284-2003-7-21 Körde på <strong>en</strong> annan bil bakifrin292 1 1 1 172 0 2284-2004-4-20293 1 1 1 938 60 2303-2003-7-18294 1 1 2 032 -5 2305-2003-8-11295 1 1 1 216 2 2305-2003-9-6Cyklat i hög fart i utförsbacke ochkört i i sidan på <strong>en</strong> buss.Traktorn fick fel på styrning<strong>en</strong> ochåkte av väg<strong>en</strong>.jag kör mot bräcke vidmälgås<strong>en</strong>rakan dyker <strong>en</strong> älg upp påvä sida, d<strong>en</strong> springer rakt framförbil<strong>en</strong>, vi krockar! älg<strong>en</strong> <strong>for</strong> upp påmotorhuv<strong>en</strong>, krossar rutan, stickerin <strong>en</strong> bit i bil<strong>en</strong> sedan kasar han neri diket.körde på älg i 110 km/h, intrycktfront, ratt<strong>en</strong> och vindrytaTe 2 tolkade med Te 1 <strong>for</strong>don<strong>en</strong> harkrokat ihop och de har ramlat tillmark<strong>en</strong>. På cykelTe 1 kör söderut och skall svängavänster in mot badplats.Ser ej mötandeTe 2 och Te 3. När Te 1 är på motsattkörbana ser hon de andra parterna. Te2 styr över på sin vänstra sida ochbromsar och blir påkörd bakifrån av TeRiksväg 13 Könsa iback<strong>en</strong> 1077 13 13 . I personbil Gala 3 Okänt 76 1Te 1 körde Stallback<strong>en</strong> västerut. Ikorsning<strong>en</strong> med Mellanväg<strong>en</strong>kolliderade han med Te 2. På cykelTraktorn kördes på Rv 87 i riktningvästerut. Helt plötsligt vred sigstyrning<strong>en</strong> åt vänster och gick ej attvrida tillbaka. Nr 1 körde vid sidan avväg<strong>en</strong> ca 20m innan d<strong>en</strong> förar<strong>en</strong> fickstopp mot ett träd. Hastighet ca 30-Korsning<strong>en</strong> Stallback<strong>en</strong>-Mellanväg<strong>en</strong>, Domsjö1077, Könsa,2 km NGrundsunda 1077 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3348 (7,3 km fr.E 4Överhörnäs 348 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Mellanväg<strong>en</strong> 13 1 Stallback<strong>en</strong> 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3935km/h. I traktor Väg 87, Krångede 87 18 1 87 87 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3Olycksplats E 14 8,5 km söder infartmot Gällö samhälle. Kollision pb Nr 1och älg nr 2. I personbiltillknycklad. Kollision mellan pb nr 1 och älg nr 2. I personbilE 14, Mälgås<strong>en</strong>,Bräcke 14 21 2 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3v 45 mellan Bräcke ochGällö 14 51 1 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3sid: 28 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad296 1 1 1 221 -65 2309-2003-10-30troligtvis punktering, bil<strong>en</strong> gick ej attstyra kom över på andra vägbananoch snodde runt och hamnade idiket.Nr 1 har trolig<strong>en</strong> fått punktering påvänster bakhjul under färd , dettagjorde att <strong>for</strong>donet tappadestyrförmågan och började sladda. Bil<strong>en</strong>sladdade över på motsatta körbananoch sedan tillbaka för att slutlig<strong>en</strong>stannna i diket med bak<strong>en</strong> motkörriktning<strong>en</strong> I personbil E14, Kingsta, Näld<strong>en</strong> 14 24 2 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3297 1 1 1 123 -8 2309-2003-12-18298 1 1 1 650 2 2309-2003-2-20körde efter E 14 plötsligt körde <strong>en</strong>bil ut från <strong>en</strong> sidoväg. körde in isidan på d<strong>en</strong> bil<strong>en</strong>klev av <strong>for</strong>don a som hade <strong>en</strong>släpvagn efter sig gick bakom<strong>for</strong>donet a klev på släpvagndragetoch halkade. jag tog ett steg ut iväg<strong>en</strong> och då kom <strong>for</strong>don bkörande. väg<strong>en</strong> är smal 30 km/hgäller. hann ej uppfatta <strong>for</strong>donet bolycksplats västra brofästet YtterånKrokoms kommun. Enl räddningskår<strong>en</strong>har förar<strong>en</strong> av nr 2 kört E14 i västligriktning och kolliderat med förar<strong>en</strong> avnr 1 som körde ut på E14 från <strong>en</strong>mindre sidoväg utan att lämna förar<strong>en</strong>av nr 2 företräde vägbanan spårig I personbil E 14, Ytterån 14 27 2 14Gå<strong>en</strong>de påkörd av pb, lindriga skadordagtid bra sikt. Fotgängare299 1 1 2 374 2 2309-2003-2-3 körde på <strong>en</strong> älg Kollision mellan pb nr 1 och älg nr 2 I personbil300 1 1 2 414 -17 2309-2004-4-30301 1 1 3 413 -30 2313-2003-1-20302 1 1 1 752 0 2313-2003-12-23Kör mot Östersund, närmar migDvärsätt, ca 100m hitanförkorsning<strong>en</strong> till Dvärsätt når jag upp<strong>en</strong> bil som ligger till höger, jagbörjar <strong>en</strong> omkörning ser då att hanblinkar vänster m<strong>en</strong> han liggernästan ute i vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> till höger, såjag trodde att han skulle släppaförbi mig innan han svängde.Därför fullföljde jag min omkörningdå kolliderade vi.Körde på lastbil<strong>en</strong>(sopbil) bakifrånpga att lastbil<strong>en</strong> saktade in. Mycketdålig sikt - snörök. Halt väglag.Skulle göra omkörning, fick sladd,körde in i snödriva och voltade in ivägräcke.nr 2 körde e14 i riktning mot Östersundframförvarande bil nr 1 blinkadevänster varvid nr 2 påbörjadeomkörning av nr 1, förar<strong>en</strong> av nr 1 görplötsligt <strong>en</strong> u-sväng framför nr 2 somdå kör in i nr 1 I personbil E14, Dvärsätt 14 20 1Pga kraftig snörök observerade ejförar<strong>en</strong> av <strong>for</strong>don nr 1 ej <strong>for</strong>don nr 2då d<strong>en</strong>ne sänkte hastighet<strong>en</strong> för attsvänga in mot sopstation<strong>en</strong> i Lia. nr 1körde in i nr 2 bakifrån. Kraftig snörökoplogad väg I personbilolycksplats Rv45 4,4km söderkorsning<strong>en</strong> med Lv 339. i sambandmed omkörning fick förar<strong>en</strong> av nr 1sladd och körde med front<strong>en</strong> in ivägräcket över kvarnån. Fordonetfördes i sydlig riktning på Rv45 I personbilAvfart motBöle 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3v 755, Ås vid Torstalantbruksskola 755 17 1 Torstaväg<strong>en</strong>Torstaväg<strong>en</strong>Ås 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39Ås, E 14 vidpotatislagret,Östersund 14 48 2 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3E14 250m österavfart<strong>en</strong> till Krokom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg 45, 6km norr omStrömsund Okänt 39 1 45 45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Väg 45, söder omTullingsås 45 30 2 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3303 1 1 2 066 0 2313-2003-5-18et rådjur dök upp på väg<strong>en</strong> i <strong>en</strong>kurva. jag vejade och fick kast ochsnurrade in i <strong>en</strong> vägskylt somträffade sidorutan på förarplats ochjag fick splitter i ögat.Nr 1 väjde för ett utspringande råddjur.Körde av väg<strong>en</strong> till höger och körd<strong>en</strong>er <strong>en</strong> p-skylt. I personbil v 45, Hoting 45 24 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3304 1 1 2 820 -20 2313-2003-9-5 påkörd bakifrån i hög fartNr 1 skall <strong>en</strong>ligt uppgift ha kört ut frånlv 344 och in på Rv 45, när Nr 2 komkörande från Östersundshållet motStrömsund. Nr 2 hann ej bromsa. Dettamedförde <strong>en</strong> kollision mellan bilarna,pbnr 1 blev påkörd bakifrån av nr 1 så attnr 1 <strong>for</strong>tsatte ca 70 m innan d<strong>en</strong> blevstå<strong>en</strong>de på vägkant<strong>en</strong>, medan nr 2 flögner i dikeskant<strong>en</strong> på motsatta sidan. I personbil Hammerdal 45 28 2 45 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 29 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad305 1 1 4 718 -30 2321-2003-10-8 sladd på grusvägOlycksplats <strong>en</strong>skild väg 4,5 km sydvästlv 662 förar<strong>en</strong> av nr 1 färdades efter<strong>en</strong>skild väg 1069 från Björnänge motFröå i riktning mot lv 662 i <strong>en</strong> svagvänsterkurva med lösgrus fick förar<strong>en</strong>sladd på <strong>for</strong>donet och körde av väg<strong>en</strong>och blev stå<strong>en</strong>de med sidan mot <strong>en</strong>gran I personbil Fröåväg<strong>en</strong>, Fröå Okänt 18 2 Enskild väg 1069Enskild väg1069 motfröå-Björnrike 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3306 1 1 1 557 1 2321-2003-12-24307 1 1 1 292 0 2321-2003-4-30ymnigt snöfall, mörkt, inga andra<strong>for</strong>don på väg<strong>en</strong>. hastighet max 50km /h. ishalka under nysnö. hjul<strong>en</strong>bara släppte och bil<strong>en</strong> <strong>for</strong> av väg<strong>en</strong>ner i dike, stor höjdskillnad. duns!ing<strong>en</strong> av airbag<strong>en</strong> utlöstes.Trailern började wobbla, försökteräta upp lastbil<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>misslyckades. lastbil<strong>en</strong> stod påtvär<strong>en</strong> mot ett vägräcke påmotsatta sidan.Olycksplats lv 662 8km västerkorsning<strong>en</strong> lv336 polis ej på platsFörar<strong>en</strong> av nr 1 har med anledning avdet kraftiga snöfallet kört av väg<strong>en</strong> vidkorsning<strong>en</strong> <strong>en</strong>skilda väg<strong>en</strong> mot Fröå I personbilNr 1 har kört E14 i östlig riktning motÖstersund. I <strong>en</strong> svag vänsterkurvastrax innan kyrkan i Mörsil har han fåttsladd. Ekipaget har snurrat runt ochgått över i det vänstra körfältet.vägräcke har bromsat ekipaget somblivit stå<strong>en</strong>de med <strong>en</strong>dast släpet påv662, mellan Huså ochJärp<strong>en</strong> 662 66 1 662 662 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3väg<strong>en</strong>. I lastbil E 14, Mörsil 14 44 1 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3308 1 1 2 467 -5 2321-2003-7-10309 1 1 2 309 -10 2321-2003-9-20310 1 1 1 843 10 2321-2004-3-22När vi skulle svänga ut i korsning<strong>en</strong>så uppfattades inte bil<strong>en</strong> som kördein i vår högra sida. Vi skulle svängatill vänster, bil<strong>en</strong> kom från höger.Skulle svänga vänster, blev påkördbakifrån i vänster sida.kom kjor<strong>en</strong>de lige ud med 70 km/h,hvor der pludselig kom <strong>en</strong> bil fra <strong>en</strong>sidevej kjor<strong>en</strong>de ud <strong>for</strong>an ham.311 1 1 2 464 -10 2326-2003-10-4 har medvetet kört in i trädFordon nr 2 har förts E14 i österut.Fordon nr 1 har körts lv 322 i sydligriktning. Stannar ej vid väjningsplikt<strong>en</strong>E 14, Staa, väster omDuved 14 17 1 14infart motgrustag,stugområde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2utan kör vidare ut på E14 framför nr 2. I personbilOlycksplats E14 Böle Gevsjön 6,4kmväster lv 322 Raksträcka backkrönmed skymd sikt strax innanolycksplats<strong>en</strong> Nr 1 upptäcker <strong>en</strong>stillastå<strong>en</strong>de/sakta rullande bil nr 2strax efter backkrön på väg<strong>en</strong>s högrasida nr 1 saktade fart<strong>en</strong> något ochförberedde <strong>en</strong> omkörning av nr 2 straxinnan omkörning<strong>en</strong> när nr 1 skulle tillatt passera nr 2 gör nr 2 <strong>en</strong>vänstersväng med avsikt att svänga inmot fastighet<strong>en</strong> Böle 2565 kollision<strong>en</strong>är oundviklig I personbil E14, Gevsjön 14 47 2 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29L lb nr 1 körde ut på e14 i riktning motjärp<strong>en</strong>, i korsning<strong>en</strong> fick förar<strong>en</strong> ejstopp på <strong>for</strong>donet som gled ut på e14 isamma ögonblick kom nr 2 farandemot korsning<strong>en</strong> och körde på nr 1 isidan I personbil E 14, Mörsil 14 57 1 14 633 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Olycksplats Lv 593 100 m norrkorsning med Enskild väg ( nr saknas)som går mot Näkt<strong>en</strong>. Nr 1 har förts inordlig riktning hastighet för högFörar<strong>en</strong> har ej kunnat hålla bil<strong>en</strong> kvarpå väg<strong>en</strong> i kurvan utan kör av väg<strong>en</strong>rakt övert fyra st nyplanterade tallar föratt slutlig<strong>en</strong> kollidera mot <strong>en</strong> björk.Väg<strong>en</strong> har <strong>en</strong> kraftig kurva vidolycksplats<strong>en</strong>. I personbilv 593 mellan Hackåsoch Ovik<strong>en</strong> 593 46 1 593 593 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3312 1 1 1 723 0 2326-2003-12-4 frontalkrockat med personbilOlycksplats Rv45 1500m söderkorsning<strong>en</strong> med lv519 som går motNästeln Frontalkollision mellan Tung lbnr 1 och lätt lb nr 2 Nr 2 har av allt attdöma fått sladd och kommit över på felsida och kolliderat med mötandelångtradare. <strong>en</strong>l förar<strong>en</strong> av Nr 1 hadedet uppehållit sig r<strong>en</strong>ar på vägbananinnan kollision<strong>en</strong> Väg<strong>en</strong> rak,halt väglag I lastbil v 45 Kvarnsjö- Nästeln 45 51 1 45 45 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1sid: 30 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad313 1 1 4 979 15 2326-2003-4-19vi var under omkörning. minibussskulle svänga vänsterNr 2 ämnar göra <strong>en</strong> vänstersväng frånrv 45 in mot lv 551 för vidare färd.Bakomvarande förare av nr 1 uppfattarej att nr 2 påbörjat <strong>en</strong> vänstersvängkollision<strong>en</strong> sker under omkörning. I personbilv. 45, Hackås vidSalsån 45 57 2 45 551 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39314 1 1 1 333 -10 2326-2003-5-16315 1 1 4 995 10 2326-2003-5-24316 1 1 14 502 10 2361-2003-7-11317 1 1 1 565 -5 2380-2003-3-18kom från stan älg hoppade upp påväg<strong>en</strong> väjde från och fick sladd påsladd ner i diket och upp på väg<strong>en</strong>bil<strong>en</strong> la sig på taket mitt på väg<strong>en</strong>det kom <strong>en</strong> bil och larmadeambulans på <strong>en</strong> gångpat har kört in i kurvan för <strong>for</strong>t ochtroligtvis ligger för långt ut till höger.av c<strong>en</strong>trifugalkraft<strong>en</strong> så drivs han uttill höger av körbanan och in iterräng<strong>en</strong>Något högg till i framhjul<strong>en</strong>, bil<strong>en</strong>gick snabbt ner i diket.kört av väg<strong>en</strong> och in i ett träd avoklar anledningPOLIS EJ PÅ PLATS. kollision mellanpb nr1 och älg nr 2. I personbilI <strong>en</strong> svag vänsterkurva har mc-förar<strong>en</strong>av okänd anledning kört av väg<strong>en</strong> ner idiket på höger sida. På motorcykePolis ej på plats. FRörar<strong>en</strong> av nr 1säger att något fel uppstod iframvagn<strong>en</strong>. Därefter inträffadeolyckan I personbilNr 1 som är <strong>en</strong> taxi skolskjuts har körtfrån Östersund mot Mo. Efter att hasläppt av ett barn svängde nr1 återig<strong>en</strong> ut på Rv 45 i riktning mot Lit.Förar<strong>en</strong> började skaka och svängde avväg<strong>en</strong> ner i diket där förar<strong>en</strong> sattokontaktbar. Olyckan inträffade 15 mv 45 mot Sv<strong>en</strong>stavik vidSkanderås<strong>en</strong> 45 20 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39v 45, 10 km söder omRätan 45 54 1 45 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2Väg 45, 2 mil söder omSveg 45 30 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3efter korsning<strong>en</strong>. I personbil v 45 Bye/Smedsta 45 28 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3318 1 1 58 0 2380-2003-8-15körde 65-70 km/h körde in i trottoar"flög" i d<strong>en</strong>319 1 1 33 792 10 2380-2004-3-7 försökte väja m<strong>en</strong> körde på älg320 1 1 5 279 5 2401-2003-10-17321 1 1 1 413 0 2404-2003-10-31322 1 1 2 185 -7 2404-2003-11-10kom körande på raksträckan längrefram uppförsbacke och kurva, kom<strong>en</strong> sladdande bil emot mig som jagkörde in i sidan/bak på, slår iairbag<strong>en</strong>, ca 70km/hi ca 100 km/h körde ut på högersida av väg<strong>en</strong> , krockade mot ettträdför hög hastighet in i kurvan hademöte och ville ej orsaka frontalkrocksladd ur kurvan <strong>for</strong> av väg<strong>en</strong> in i tallhamnade upp och nerPOLIS EJ PÅ PLATS. Nr 1 kördeRådhusgatan i riktning norrut. Efter attha passerat korsning<strong>en</strong> Rådhusgatankrondikesväg<strong>en</strong>möter nr 1 <strong>en</strong>personbil Nr 2 som kör i fel körbana,riktning mot nr 1. Nr 1 tvingas att giraundan moped<strong>en</strong>s framhjul kommer dåmot trottoar<strong>en</strong> och detta får till följd attKrondikesv. Östersundnedom statoilKrondikesväg<strong>en</strong> 15 2 RådhusgatanRådhusgatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39<strong>for</strong>donet välter. På mopedOlycksplats rv 45 13km n,väst e14kollision nr 1 pb och älg nr 2 I personbil v 45, Fåker 45 48 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3VÄG 512, CA 3,2 KM SÖDER OMKORSNING MED VÄG 518 MOTMULLSJÖ, NORDMALING.Frontalkollision, <strong>en</strong>ligt uppgift från pb 2så har pb 1 fått sladd på sin bil i <strong>en</strong>högerkurva vid backkrön. Pb 1 harinkräktat på mötande körbana och512 mellan gräsmyroch nordmaling,örsbäck 512 19 1 512 512 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2bilarna kolliderade. I personbilLV 613, 300 METER ÖSTERTVÄRÅLUND. (VÄGSKYLT"TVÄRÅLUND".Pb 1 med tillkopplat släp körde rakt613 ca 300 m öster omfram i <strong>en</strong> svag högerkurva. I personbil tvärålund 613 13 1 613 613 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2VÄG E12:AN VID KVARNTORP,VINDELN.Pb 1 färdades E12:an från Umeå motLycksele. Vid Kvarntorp fick förar<strong>en</strong>sladd på bil<strong>en</strong> och körde sedan avväg<strong>en</strong> mot ett träd. Vid tillfället råddemycket halt väglag. I personbil e12 efter kvarntorp 12 37 2 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 31 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad323 1 1 1 882 4 2404-2003-1-17324 1 1 1 980 -2 2404-2003-7-28325 1 1 1 453 779 2409-2003-12-4kört av väg<strong>en</strong> , funn<strong>en</strong> utanförbil<strong>en</strong>, nedkyldkört av väg<strong>en</strong>,bil<strong>en</strong> voltat kastats tillbaksätet, bil<strong>en</strong> total demoleradfick sladd och voltade i ca 80 km/h,bil<strong>en</strong> snurrade runt och hamnadeupp och nedPb 1 har av okänd anledning kommitav väg<strong>en</strong> i <strong>en</strong> högerkurva. Därefter harbil<strong>en</strong> åkt g<strong>en</strong>om <strong>en</strong> snödriva påvänster sida och studsat ca 10 meterför att med kraft slå ner och åter studsaca 15 meter. Där bil<strong>en</strong> stannat upp. I personbilOlyckan inträffade på väg E12 vidKvarntorp, VindelnSingelolycka bil som kört av väg<strong>en</strong> ochvoltat flera varv, förar<strong>en</strong> förd till NUS363 ca 2 km frånkorsning<strong>en</strong> krokträsk 363 31 1 363 363 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2med ambulanshelikopter. I personbil e12 kvarntorp 12 37 1 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ VÄG665, BJÄNNSJÖÅ, ÅKULLSJÖN,ROBERTSFORS KOMMUN.Förar<strong>en</strong> av pb 1 fick sladd på det halaväglaget och gick av väg<strong>en</strong> på vänstrasidan mot <strong>en</strong> jordbro och välte. Råddemycket halt väglag, t o m svårt att gåpå väg<strong>en</strong>. I personbil 665 bjännsjöå 665 28 2 665 665 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2326 1 1 1 087 0 2409-2003-6-15kört i 90 km/h, sannolikt kört mot <strong>en</strong>trumma varefter bil<strong>en</strong> voltat ochflygit ca 25 m, två airbag utlöstaE4:AN KLINTSJÖN, SÖDERGÅENDEKÖRFÄLT. (MELLAN ÅNÄSET OCHROBERTSFORS).Pb 1 har av okänd anledning kört ned idiket på höger sida. I diket har bil<strong>en</strong>frontalkrockat med <strong>en</strong> tvärgata tillE4:an. Bil<strong>en</strong> har kastats upp i luft<strong>en</strong>,över <strong>en</strong> grön pb som stod på tvärväg<strong>en</strong>och s<strong>en</strong> landat i diket på andra sidantvärväg<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong> landade i "fel" riktning.D<strong>en</strong> har snurrat i luft<strong>en</strong> och stod motfärdriktning<strong>en</strong>. I personbil e4 vid klintsjön 4 65 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2327 1 1 339 0 2409-2003-8-24kört omkull med moped, slagit uibakhuvudetOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ ENGRUSPLAN VID JENNINGSSKOLAN,ROBERTSFORS.Mopedist<strong>en</strong> 14 år gammal körde omkullmed <strong>en</strong> moped han lånat av <strong>en</strong>kompis. Slog upp ett sår i bakhuvudet,bar ej hjälm vid olyckstillfället. På mopedgrusplan vidj<strong>en</strong>ningsskolanroberts<strong>for</strong>s Okänt 14 1 Yttre Ringväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3328 1 1 1 346 0 2409-2004-3-17329 1 1 4 297 0 2409-2004-5-30 körde av väg<strong>en</strong>med om <strong>en</strong> trafikkrasch där bil<strong>en</strong> i80 km/h voltade330 1 1 23 927 0 2417-2003-10-16singelolycka kört mot ett vägräckeOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E 4,SÖDER OM INFART TILLDALKARLSÅ, VID VÄGSKYLT "UMEÅ39", ROBERTSFORS. Singelolycka isamband med omkörning. I personbil e4 söder om dalkarlså 4 24 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Förar<strong>en</strong> somnade bakom ratt<strong>en</strong> kördeav väg<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong> färdades i norrgå<strong>en</strong>deriktning. Bil<strong>en</strong> låg i diket påvänstersida. Rak väg,dagsljus och goda siktförhålland<strong>en</strong>. I personbil e4 vid rickleå 4 27 1OLYCKAN INTRÄFFADE CA 1 KMVÄSTER RENGÅRD, VÄG 370,NORSJÖ.Personbil<strong>en</strong> har trolig<strong>en</strong> tappat fästetpå vägbanan och kört mot detvägräcke som finns. Bil<strong>en</strong> har däreftersannolikt kanat på räcket ca 20 m ochdärefter voltat och slagit i takets högrasida i räcket. Bil<strong>en</strong> har färdatsytterligare ca 20 m i slänt<strong>en</strong>, för attsedan hamna i slänt<strong>en</strong> till höger omvägbanan. I personbilE4 ca 400 m norr omskylt Rickleå,Roberts<strong>for</strong>s. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3370 ca 1 km västerr<strong>en</strong>gård 370 28 1 370 370 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 32 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad331 1 1 1 380 -110 2418-2003-2-15 voltat med skotern332 1 1 28 182 0 2421-2004-3-28333 1 1 4 521 0 2460-2003-10-6334 1 1 2 891 2 2460-2003-12-30335 1 1 1 227 0 2460-2003-3-25körde in i <strong>en</strong> snödriva, togtvärstopp, flög av skoternfick sladd på isfläck i 100 km/hvoltade över taket ett helt varv ochlandade i diketkom körande från bjurholms hålletmot umeå <strong>en</strong> bil som stod medför<strong>en</strong> in mot vännäsläger gjorde <strong>en</strong>u-sväng rätt ut på 92:an och körderakt in i sidan på vår bilhar kört in i broräcket, b<strong>en</strong><strong>en</strong>fastklämd i oanel<strong>en</strong> under ratt<strong>en</strong>Förar<strong>en</strong> av skotern har berättat förmamman att skotern ej gick att styra påraksträckan och att skotern rulladeöver honom. På snöskoter sjön vid malå Okänt 26 1 Skoterled 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2Förar<strong>en</strong> av skotern körde in i <strong>en</strong>snödriva ute i terräng<strong>en</strong>. När han kördein i drivan tog det tvärstopp. På snöskoter jofjället tärnaby Okänt 24 1OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ lV 92 IpENGLUND, CA 100 M ÖSTER OMVÄG 608 MOT HEDNÄS, VÄNNÄS.Pb har framförts på lv 92 i riktning frånVännäs mot Bjurholm. Efter att ha förtspå <strong>en</strong> flera hundra meter långraksträcka finns ett uppförslut iP<strong>en</strong>glund före avtagsväg<strong>en</strong> till högermot Hednäs (väg 608). Ca 100 meterföre korsning<strong>en</strong> hamnar bil<strong>en</strong> i högradiket, rullar runt och blir stå<strong>en</strong>de påhjul<strong>en</strong>. Lokal "blixthalka" förekom påTerräng på Jofjället,Joesjö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2asfaltvägbanan. I personbil 92 p<strong>en</strong>glund 92 57 1 92 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ RV92/INFARTEN TILL VÄNNÄS LÄGER,VÄNNÄS KOMMUN.Pb 1 har gjort <strong>en</strong> u-sväng ut på rv 92och kolliderat med <strong>en</strong> bil som körde iriktning mot Umeå. I personbilPb 1 har körts in i broräcket. Ingabromsspår synliga. Klartuppehållsväder. I personbil92 infart<strong>en</strong> till vännäsläger 92 41 1 92 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39umeväg<strong>en</strong> bron övertvärån vännäsby 544 56 1 Umeväg<strong>en</strong> 547 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1336 1 1 2 128 60 2460-2003-5-19kört av väg<strong>en</strong> i 90-100 km/h kört inoch brutit av ca 20 cm diam tallar,front<strong>en</strong> intryck framför allt d<strong>en</strong>högra del<strong>en</strong>VÄG 611, 3,1 KM BORTOM BYNFÄLLFORS (FRÅN VÄNNÄS SETT).Singelolycka. Förar<strong>en</strong> har kört avväg<strong>en</strong> på vänster sida. I personbilv 611 ca 3km frånfäll<strong>for</strong>s 611 33 1 611 611 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2337 1 1 116 -10 2460-2003-5-2 hittas på cykelbanan338 1 1 50 -120 2460-2003-7-19339 1 1 5 760 -5 2460-2003-8-10340 1 1 1 657 0 2480-2003-9-6på morgon<strong>en</strong> väjt för <strong>en</strong> älg ochkört i diketcyklade <strong>for</strong>t och ramlade raklångefter väg<strong>en</strong>kört på <strong>en</strong> stock som låg överväg<strong>en</strong>CYKEL- OCH GÅNGBANA FRVÄNNÄS CENTR. UNDERJÄRNVÄGSSPÅR MOT V.JÄRNVÄGSG., CENTRALA VÄNNÄS.Cyklist<strong>en</strong> har sannolikt kommitcyklande på cykel- och gångbanan frånMedborgarhuset och över <strong>en</strong> ca <strong>en</strong>meter hög betonkant och fallit ner på<strong>en</strong> cykel- och gångbana som lederunder järnvägsspår<strong>en</strong> upp mot VästraJärnvägsgatan. På cykelFordonet kom körde västerut efter lv92, när <strong>en</strong> älg kom upp på vägbanan.Förar<strong>en</strong> väjde för älg<strong>en</strong> varvid han ficksladd och körde ner i diket.Fordonsskador okänt. I personbilÖSTRA STÄRKESMARK,LANDSVÄGEN.Singelolycka. Olyckan har inträffatnattetid. Övriga uppgifter okända. På cykelOLYCKAN INTRÄFFADE PÅGRUSVÄG SOM LEDER CA 300METER FRÅN LÄNSVÄG 363.Mc-olycka där förar<strong>en</strong> saknadebehörighet. Körde på <strong>en</strong> grusväg därhade någon lagt ett hinder för. Entimmerstock som förar<strong>en</strong> ejobserverade och körde in i. På motorcykevännäs, cykelgångbanan mot vjärnvägsgatanVästraJärnvägsgatan 47 1 Gång- och cykelbanacykel-ochgångväg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 192 ca 1 mil väster omvännäs 92 31 1 92 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2efter <strong>en</strong> väg istärkesmark Okänt 49 1 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3väg som går in från 363vid hissjö Okänt 27 1 Enskild väg Grusväg 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 33 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad341 1 1 1 712 -3 2480-2004-1-2bil<strong>en</strong> glidit av väg<strong>en</strong> lagt sig på påtaketOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ VÄG364, FÄLLFORSÅN.Förar<strong>en</strong> av pb 1 blev bländad av <strong>en</strong>mötande bil och tappade sikt<strong>en</strong>. Honkom för långt ut till höger på vägbananoch bil<strong>en</strong> skar ner i diket och hamnadepå taket. I personbil 364 fäll<strong>for</strong>sån 364 19 2 364 364 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3342 1 1 8 494 35 2480-2004-4-12gör <strong>en</strong> omsvängning pågårdsplan<strong>en</strong> varpå han gasar rejältmed skotern hugger fast i grusetsom finns på gårdsplan<strong>en</strong> ochkastas sittande på skotern in i <strong>en</strong>tallOLYCKAN INTRÄFFADE PÅGÅRDSPLANEN ÖSTRA SUNDVIKEN41, HÖRNEFORS.Mann<strong>en</strong> skulle köra in på gård<strong>en</strong> medsnöskotern. När han skulle passeraöver väg<strong>en</strong>, som var bar, högg skoternfast och han slant med tumm<strong>en</strong> pågasreglaget så att skotern skuttadefram och körde in i ett träd. Övrigt östra sundsvik<strong>en</strong> Okänt 69 1 Östra Sundvik<strong>en</strong> 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3343 1 1 4 538 10 2481-2003-10-16bil<strong>en</strong> släppte i <strong>en</strong> kurva pga halkanOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ VÄG 353I BYN VÄSTRA ÖRTRÄSK CA 1 KMNORR KORSNING MEDFÅRBERGET, LYCKSELE.Lb MED SLÄP färdades på väg 353g<strong>en</strong>om västra Örträsk i nordlig riktning.Ekipaget får trolig<strong>en</strong> sladd ihögerkurva. Lb och släpet kommer attvälta omkull. Lb hamnar liggande påhöger sida så att d<strong>en</strong> helt blockerarväg<strong>en</strong>. Släpet blir liggandes i diket påvänster sida i färdriktning<strong>en</strong>. Släpet harockså vält och ligger på vänster sidaomkullvält. I lastbil597 mellan fårbergetoch örträsk 597 35 1 353 353 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3344 1 1 1 053 -15 2481-2003-6-12 körde rakt in i ett räcke345 1 1 5 351 0 2482-2003-8-20skulle köra om <strong>en</strong> bil när tillåtnahastighet blev 90 km/h så när jagskulle passera bil<strong>en</strong> på min mc dökälg<strong>en</strong> upp och kollision varoundvikligE 12, GÄSSVIKEN, LYCKSELEKOMMUN.MC-förare med passagerare skall ta <strong>en</strong>högerkurva. I kurvans utgång går mc:nrakt fram trots måttlig hastighet ochkanar efter ett vägräcke <strong>for</strong>tfarande påhjul<strong>en</strong> varvid förare och passagerareådrar sig b<strong>en</strong>brott när de kläms mellanmc och vägräcke. God sikt på plats<strong>en</strong>. På tung motorOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ VÄG E414 KM SÖDER OM SKELLEFTEÅ.MC-förare har kolliderat med <strong>en</strong> älg. På tung motore12 ca 4 km frånlycksele mot storuman 12 46 1 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2e4 norr om yttervikskellefteå 4 38 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2346 1 1 3 528 0 2514-2004-2-14347 1 1 2 429 -2 2560-2003-1-27Påkörd snett bakifrån, kastad avskoternBil<strong>en</strong> krockade med traktor somplötsligt svängde ut framför bil<strong>en</strong>.OLYCKAN SKEDDE PÅ SJÖNVITVATTNET I NÄRHETEN AV VÄG911 VID BYN VITVATTNET. Tgsk 1hann ej väja för tgsk 2 när förar<strong>en</strong> avSkoterspårsjönVitvattnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29d<strong>en</strong> gjorde <strong>en</strong> 90 gradig vändning. På snöskoter Vitvattnet, Kalix Okänt 27 1 Sjön VitvattnetFörar<strong>en</strong> av traktor gjorde <strong>en</strong>vänstersväng intill <strong>en</strong> fastighet frånhuvudled<strong>en</strong> när d<strong>en</strong> blev påkörd av pb2 bakifrån. I personbil Nystrand, Älvsbyn 664 67 2 663 663 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29348 1 1 3 916 10 2580-2003-10-5 Kört på två älgar. Ko och kalv.OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E 4MELLAN NICKBYN OCH PERSÖN,LULEÅ.Förar<strong>en</strong> framförde pb på E4 i nordligriktning. Helt plötsligt mellan Nickbynoch Persön stod/kom två älgar påväg<strong>en</strong>. Olyckan gick inte att undvika. I personbil E4, Persön 4 13 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2sid: 34 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad349 1 1 2 728 0 2580-2003-11-23350 1 1 7 642 0 2580-2003-12-7Älgkollision. Älg<strong>en</strong> klev upp framförbil<strong>en</strong>. Inget viltstängsel där.Kört av väg<strong>en</strong> i låg hastighet pgamedicinsk sjukdom.351 1 1 2 175 -26 2580-2003-8-13 Voltat med moped<strong>en</strong>.OLYCKAN INTRÄFFADE CA 500METER SÖDER OMJÄMTÖKORSNINGEN, LULEÅFramgår inte på vilk<strong>en</strong> väg pb körde.Har gissat att det var 691.Pb har kolliderat med <strong>en</strong> älg. I personbil E4, Råneå 4 59 1 691 691 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E 4:ANCA 1 KM NORR OMSMEDSBYKORSNINGEN, LULEÅFörar<strong>en</strong> uppgav att han fåttsockerkoma under färd<strong>en</strong>. Mörker.Raksträcka. Normal trafik. I personbil E4, Luleå 4 72 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Fotboll som sparkats från fotbollsplanut på väg<strong>en</strong> fastnade mellan fram- ochbakhjulet på moped<strong>en</strong>. Moped<strong>en</strong>voltade då backdäcket körde överboll<strong>en</strong>. På moped607 Ängesbyn, LuleåDetaljkarta saknas iStrada. 607 17 2 607 607 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3352 1 1 831 -40 2581-2004-3-28353 1 1 1 961 -2 821-2003-12-5Hoppat med skotern. Missbedömtfart<strong>en</strong> och hoppat för långt med ettkraftigt nedslag, flög av skotern.Blev skymd av sol<strong>en</strong> och körde in i<strong>en</strong> lastare354 1 1 6 087 11 821-2003-8-31 väjt för djur(upplysning från polis)355 1 1 3 315 10 834-2003-10-11 Kom ut <strong>en</strong> älg på väg<strong>en</strong> så vi väjde.356 1 1 4 097 -10 860-2003-7-18 KROCKADE MED ÄLG357 1 1 13 205 -18 861-2003-4-10blev påkörd av <strong>for</strong>don som körde utpå e22Förar<strong>en</strong> av terränskoter hoppade medskotern och skadade uppstod. Övrigt Rosvik, Piteå 575 31 1Lv 665 ca 1900 m väster korsning<strong>en</strong>Rv 23-Lv 665. Te 1 har framförts på lv665 ostlig riktning. förar<strong>en</strong> har aejobserverat ett framförvarandemotorredskap klass 2 utan kört påbakifrån. Ev lågt stå<strong>en</strong>de sol kan havarit orsak till olyckan då bilförar<strong>en</strong> kanha vlivit bländad. I personbilTe 1 uppger att han väjt för ett rådjuroch därefter raappat kontroll<strong>en</strong> över<strong>for</strong>donet kört ner i diket och rullat runtflera varv i diket. Polispatrull ej påplats. Rv 34, Gillberga, HögsbyTerräng Rosvik,BastunäsÄng därhoppskottats uppför skoter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2väg 626.4 km frånhögsby mot fågel<strong>for</strong>s Okänt 84 1 665 665 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2kommun. I personbil väg 34 gillberga Okänt 29 1 34 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Te 1 väjde för <strong>en</strong> älg. Förar<strong>en</strong> tappadekontroll<strong>en</strong> över <strong>for</strong>donet och voltad<strong>en</strong>er på <strong>en</strong> åker. I personbil Söderåkr 22 17 1 524 524 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Lv 711 3,2 km öster om korsn L 697.Kollision med älg. I personbil VENA HULTSFRED 711 40 1 711 711 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Te 1 kördes ut från Ljungnäsväg<strong>en</strong> ochkrockade med Te 2 som körde på E22 i nordlig riktning. I personbil m-ås statoil e22 86 1 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3358 1 1 8 729 -5 861-2003-6-22359 1 1 2 794 5 880-2003-6-12Framförvarande bil bromsade inhårt varvid jag inte kunde väja utankörde in i bakre kofångare.ble<strong>vti</strong>digare omkörd av samma bil i ca60 km/h på 50-sträcka.Bil<strong>en</strong> kördeom väldigt nära migAnton skulle cykla hem tillKnipuddev 26 och blev påkörd av<strong>en</strong> bil då han korsade Dunövgä<strong>en</strong>.Bil<strong>en</strong>s högra framdel träffadecykelns bakhjul varvid Antonslungades upp i luft<strong>en</strong> och landadepå axeln/arm<strong>en</strong> och slog i huvudet(hjälm<strong>en</strong>). Trolig<strong>en</strong> svimmadeAnton <strong>en</strong> kort stund.Te2 låg på ett avstånd av ca2-3 mbakom te 1 i ca 55 km/h. Te 2 försöktefå kontakt med förar<strong>en</strong> och la sig motväg<strong>en</strong>s mitt för att han skulle synas ibackspegeln. Plötsligt tvärbromsar te 1och te 2 kör in i bakdel<strong>en</strong>. På cykelStrandaväg<strong>en</strong> itimmernabb<strong>en</strong> 627 27 1 Strandaväg<strong>en</strong>Strandaväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Te 2 cyklar ut framför te 1. Mycketskymd sikt i korsning<strong>en</strong> på grund avträd och buskar. På cykel Dunöväg<strong>en</strong> Kalmar Okänt 10 1 Dunöväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3360 1 1 7 602 -1 881-2003-1-18Min fru och jag körde från Nybro-Ålem. Efter några km blev detplötsligt blixthalka. Fick ett parsladdar innan bil<strong>en</strong> gick in i skog<strong>en</strong>.Te 1 tappar greppet mot vägbanan pgahalka. D<strong>en</strong> får två sladdar och åker avväg<strong>en</strong> på höger sida och kolliderarmed ett flertal träd. OkäntÖster om Nybro motBäckebo Okänt 60 1 574 574 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 35 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad361 1 1 2 694 -10 881-2003-1-2362 1 1 7 729 0 881-2003-6-4 ?363 1 1 4 956 -10 881-2004-1-22Väjde för ett rådjur och fick sladdmd bil<strong>en</strong> och rullade med bil<strong>en</strong> ner idiket.Skulle köra ut från sidoväg. Blevpåkörd av lastbil vid förarsidan.Te 1 körde från Orre<strong>for</strong>s mot Fröseke.Ett rådjur står på väg<strong>en</strong>. För att inteköra på djuret körde Te 1 över imötande körfält samtidigt som habromsade. Bil<strong>en</strong> snurrar runt och blevliggande i vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> för förarsidan. I personbil Orre<strong>for</strong>s Fröseke Okänt 29 1 1021 1021 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3L 125 350 m syd bushållplats flatehult.Te 1 har av okänd anledning kommitöver på motsatt körbana och <strong>for</strong>tsattner i vänster dike där han krockat med<strong>en</strong> st<strong>en</strong>. På tung motorflathult grönskåra Okänt 49 1 125 125 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3Korsning<strong>en</strong> Rv 25 och St.Sigfred/tvärskogavfart<strong>en</strong>. Te 1 komfrån St. Sigfridsväg<strong>en</strong> och körde ut påRv 25. Te 1 körde in i släpet på <strong>en</strong>lastbil som passerade. I personbilSmedstorp, utanförNybro Okänt 74 2 25 556 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2364 1 1 3 962 -20 882-2003-2-9PASSAGERARE I TUNG LASTBILSOM KANAT AV VÄGEN.365 1 1 5 010 -8 882-2003-6-11 Väjde för <strong>en</strong> katt och körde i diketTe 1 med släp gick ut på vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> föratt släppa förbi <strong>en</strong> pb. Han kommer dåför långt ut och släpet tog i vajerräcket.Försökte få upp ekipaget och fick dåny sladd och blir liggande på högerE22, SÖDERMÖRTFORSVÄSTERVIK. 22 15 1 22 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sida i diket norrgå<strong>en</strong>de körfält. I tung lastbilTe 1 väjt för te 2 (katt) och därefter körti diket. I personbil väg 23 i oskarshamn Okänt 30 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3366 1 1 137 5 883-2003-10-27367 1 1 1 653 15 883-2003-10-8Vejde för bil som skulle köra in tillb<strong>en</strong>sinstation. For över styret ner iback<strong>en</strong>.Satt bak på moped som krockademad annan moped.Cyklist bromsar in kraftigt när han fårse <strong>en</strong> personbil att han åker över styretoch ner i asgalt<strong>en</strong>. Har ej hjälm. På cykelKollision mellan två mopeder. Te 1saktar ner. Te 2 ser inte detta utan körBreviksväg<strong>en</strong>,Västervik. Okänt 54 1 Breviksväg<strong>en</strong> Karlbergs Bil 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29på bakskärm<strong>en</strong>. På moped Norrhult, Ankarsrum. 783 14 1 783 783 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3368 1 1 7 489 -5 883-2003-7-31369 1 1 1 363 -4 883-2003-8-18KÖRT AV VÄGEN I ENKURVA AVOKÄND ANLEDNING.Somnat vid ratt<strong>en</strong> och kört in i ettträd.Lv 790 ca 12598 m sydost E 22. Te 1färdades lv 790 och <strong>en</strong>ligt ett vittneg<strong>en</strong>at i <strong>en</strong> svag vänsterkurva. Te 1hade då upptäckt att han fick mötemed <strong>en</strong> bil längre fram och blivitöverraskad. te 1 styrde upp mc:n tillhöger på sitt körfält m<strong>en</strong> kom utanförasfaalatskant<strong>en</strong> och tapade kontroll<strong>en</strong>på <strong>for</strong>donet och hamnade i diket. <strong>en</strong>ligtvittnet hade motorcykeln ej haft högfart ca 50 km/tim. På motorcyke SKAFTET VÄSTRUM 768 35 1 790 790 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31600 m öster väg 848, te 1körde avväg<strong>en</strong> och in i ett träd. I personbil Kårby, Västervik. 782 57 1 782 782 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 1 1 38 -2 883-2003-9-25Höll åt <strong>en</strong>a sidan, bromsade för <strong>en</strong>bil och körde omkull. Det var smalt.371 1 1 2 121 10 884-2003-12-29 Kört av väg<strong>en</strong> pga halka och voltat.Te 1 kör Kritgatan, <strong>en</strong> bil backar ut,hon bromsar häftigt och kör omkull. På moped Kritgatan 3 västervik Okänt 32 2 KritgatanLv 831 ca 1,6 km nordost korsning<strong>en</strong>med Lundgatan - Lv 831. Te 1 kör nerför slänt. Blixthalka. I personbilUtfartfastighet 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39Bysjöväg<strong>en</strong> 64,Vimmerby. 831 19 2 831 831 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3372 1 1 5 981 -10 884-2003-6-22373 1 1 1 201 85 884-2003-8-17ENLIGT AMBULANSUPPGIFTERHAR PATIENTEN GÅTT FLERAMETER UT I VÄGBANAN OCHDÄR BLIVIT PÅKÖRD AV TAXIBIL.Kom körandes i 50 kmh då plötsligt<strong>en</strong> älg kom upp på väg<strong>en</strong>. Jagväjade, körde av och voltade. Blevliggande på rygg.Te 1 har kört på te 2 vilk<strong>en</strong> gick ca 1 min på vägbanan. FotgängareMELLANGULLRINGEN OCHÖRSÅSA, VIMMERBY 822 34 1 822 822 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1400 m öster lv 838, singelolycka, <strong>en</strong>älg sprang upp på väg<strong>en</strong>, förar<strong>en</strong>väjde och tappade kontroll<strong>en</strong>. I personbil Toverum 782 30 1 782 782 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3sid: 36 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad374 1 1 16 202 0 885-2003-7-31 Bil<strong>en</strong> svängde mitt framför mig375 0,75 1 226 -10 1080-2004-2-16PATIENTEN KOMMER INERFÖRSBACKE OCH SER ATTPATIENTENS PAPPA I BILENFRAMFÖR BROMSAR P.G.AMÖTE. PTIENTEN BROMSAROCKSÅ OCH FÅR SLADD ILÖSGRUSEN OCH KÖR NER IDIKET.Lv 925 ca 128 m söder korsning<strong>en</strong>med lv 967. Te 1 kom norr ifrån ochgör <strong>en</strong> vänstersväng in mot <strong>en</strong>gårdsplan och blir påkörd av te 2 närd<strong>en</strong>ne kör om Te 1. På motorcykeLv 682 400 m söder rv 28.Mopedist (te 1) panikbromsar bakompersonbil, faller med moped<strong>en</strong> översig. På moped2 mil öster omBorgholm Okänt 51 1 925 925 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3BERGAGÅRDEN VIDGOLFBANAN,RÖDEBY.KARLSKRONA 682 15 1 682 682 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3376 0,75 1 3 505 35 1081-2003-11-2377 0,75 1 1 397 1 1231-2003-1-13PATIENTEN FÄRDATS SOMPASSAGERARE I BIL CA. 90 KM/HPÅ RAKSTRÄCKA KOLLISIONMED ÄLG ENLIGT KIR JORNALTe 1 har inte observerat älg<strong>en</strong> förränkollision<strong>en</strong> var ett faktum. Älg<strong>en</strong>landade på motorhuv<strong>en</strong>. I personbil BACKARYD 30 53 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Bilförare voltat med bil i mer än110km/h Har kunnat ta sig ur bil<strong>en</strong>själv. Kört <strong>en</strong> ny Passat,krockkudde ej löst ut. Te 1 fick sladd och kör av väg<strong>en</strong>. I personbil Yttre ringväg<strong>en</strong> BurlövYttreringväg<strong>en</strong> 29 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4378 0,75 1 884 0 1231-2003-11-3kolliderade med lådor som låg påväg<strong>en</strong>Trel får punktering. Gummiring<strong>en</strong>lossnar och slår sönder <strong>en</strong>verktygslåda. Gods från verktygslådanramlar ut och träffar trel 2. I personbilväg<strong>en</strong> mellan Malmö-Lund 22 22 2 E6 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3379 0,75 1 5 499 0 1256-2003-10-24380 0,75 1 7 008 -25 1260-2003-7-15381 0,75 1 192 26 1260-2003-9-2382 0,75 1 3 449 -10 1261-2003-8-20383 0,75 1 5 554 28 1261-2003-9-7PATIENTEN FICK MÖTE, GICK UTFÖR NÄRA, KOM UTANFÖRVÄGBANAN, KUNDE INTE STYRAUPP BILEN. HASTIGHET 80 KM/H.BILEN VOLTADE.PATIENTENTOG SIG SJÄLV UT UR BILEN.ÄRÖM ÖVER HÖGER TINNING OCHHÖGER OKBEN.Hittats i ett buskage, ligger vidsidan om moped<strong>en</strong>.SKULLE VÄJA FÖR BILBROMSADE OCH MOPEDENTrel 1 har av okänd anledning kommitned med höger hjulpar utanförasfalt<strong>en</strong>. Därefter har förar<strong>en</strong> försöktkomma upp m<strong>en</strong> i stället kommit längreoch längre ner i diket. Efter 41 meterslår <strong>for</strong>donet runt och hamnar på taket,på äng<strong>en</strong> bredvid väg<strong>en</strong>. I personbilRapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 1 kör på Tem2 och avviker från plats<strong>en</strong>. På mopedVÄLTE Tem 1 kör in i parkerad Tem 2. På EU-mopedSTORGATAN I BJUVBil<strong>en</strong> svängde vänster, kör på d<strong>en</strong>och kasar ut i vägbanan.Bromsade för bil framför och blirpåkörd bakifrån.Korsning<strong>en</strong> 1144 - 1176. Trel 1kommer körande på cykelbanan isydlig riktning utmed väg 1144. Trel 2svänger just in från väg 1144 till väg1176. Trel 1 kör, trots att han harVÄG 2050, WANÅS,VID SLOTTET. 2050 18 2 119 119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Billesholm-Knutstorp,väg 109 109 62 1 109 109 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2SödraStorgatan 20 1 Norra StorgatanSödraStorgatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39lämna företräde, rakt in i trel 2. På moped Hofterup / Dösjebro 104 15 1 1144 1176 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Väg 104 - Furuhillsväg<strong>en</strong>. Trel 1 blinkarvänster för att vrida in påFuruhillsväg<strong>en</strong>. Trel 1 får bromsa in förett framförvarande <strong>for</strong>don. Trel 2hinner inte med utan kör på trel 1bakifrån. I personbil Furuhill, väg 104 104 38 2 104 104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3384 0,75 1 1 181 -36 1261-2004-1-30 Ing<strong>en</strong> uppgift.385 0,75 1 1 591 65 126-2003-11-16vi skulle släppa fram ambulans<strong>en</strong>då kommer d<strong>en</strong> andra bil<strong>en</strong> i ca 70km i timT-korset väg 1139 - 1142,Barsebäcksby, Kävlinge kommun. Trel1 kör väg 1139 norrut. Trel 1 låser sinabromsar när han närmar sigkorsning<strong>en</strong> med väg 1142. Trel 1 gliderut i korsning<strong>en</strong> och blir där påkörd avtrel 2. Både trel 1 o 2 <strong>for</strong>tsätter ut idiket. Halt väglag samt kraftig blåst. I personbil Barsebäck/Hofterup 1142 30 1 1139 1142 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Kollision<strong>en</strong> i korsning<strong>en</strong> mellan Pb1och Pb 2. I personbilmasmo, vårbymasmoväg<strong>en</strong>glömstaväg<strong>en</strong>Masmoväg<strong>en</strong> 22 2 Botkyrkaled<strong>en</strong>Botkyrkaled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 37 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad386 0,75 1 2 033 12 1262-2003-6-4Stopp i båda filerna på motorväg<strong>en</strong>.Jag stod stilla när jag blev påkördav bakom kommande <strong>for</strong>don.Trel 1 uppfattar inte att trel 2 saktatned sin hastighet pga trafikstockning.Trel 1 kan inte undvika att köra på trel2 baktill. I personbilE 6 500 meter frånLund - FlädieTrafikplats. 20 68 1 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3387 0,75 1 2 767 -35 1262-2003-7-1 Vatt<strong>en</strong>planing, kört av väg<strong>en</strong>.388 0,75 0 274 -20 1263-2003-11-7389 0,75 1 10 035 -10 1263-2003-8-13390 0,75 1 653 5 1263-2004-4-8391 0,75 1 2 804 15 1264-2003-4-8 Påkörd bakifrånBilpassagerare son<strong>en</strong> övningskörde"Vi körde normalt på väg<strong>en</strong> <strong>en</strong> älgdyker upp från vänster och olyckanhände"En fotgängare gick över väg<strong>en</strong> ochframförvarande bilar bromsadekraftigt. Bakomvarande bilbromsade inte <strong>for</strong>t nog ochE 6, ca 500 meter söder om trafikplatsFlädie, norrgå<strong>en</strong>de körbana. Trel 1 fårtroligtvis vatt<strong>en</strong>planing och kanar in imitträcket till vänster. Därefter snurrarbil<strong>en</strong> runt och ställer sig motfärdriktning<strong>en</strong>. Bakdäck<strong>en</strong> hade ettmönsterdjup på mindre än 1,6 mm. I personbilTrel. 1 kom körande från Sturup, i höjdmed avfart<strong>en</strong> till Svedala upptäckerhan för s<strong>en</strong>t att det finns <strong>en</strong> nypåkördälgkarlv på vägbanan, vilk<strong>en</strong> han körE 6 norr om trafikplatsLomma 6 31 2 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3på. I personbil E65 Svedala 65 52 1 65 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3krockade med oss. Pb1 körde på pb2 bakifrån. I personbil Svedala, 108 108 19 1 108 108 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Bilförare 100 km/h kört av väg<strong>en</strong>och voltat vid omkörning392 0,75 1 2 242 -10 1265-2003-7-14 Krock med hästtransportTrel. 1 påbörjar omkörning av trel. 2,upptäcker möte och bromsar ochförlorar kontroll<strong>en</strong> på sitt <strong>for</strong>don. I personbil Skabersjö by Svedala 832 29 1trel. 1 kom körande lv 777 i östligriktning och kolliderade med trel. 2vilk<strong>en</strong> kom körande fram till korsning<strong>en</strong>söderifrån på lv 767. Går ej att fåskiss<strong>en</strong> bättre, inzooming fungerar832 ca 250 m öster lv831 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ej./Katarina. I personbil Rydsgård Okänt 37 2 767 777 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te1 skulle göra <strong>en</strong> omkörning av te2kom utanför kant<strong>en</strong> och voltade. I personbil Lövestad Okänt 30 2 1030 1030 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39393 0,75 1 4 896 5 1265-2003-7-16 Gått av väg<strong>en</strong> i <strong>en</strong> kurva394 0,75 1 2 851 0 1265-2003-9-20 Gjort u sväng och kört på <strong>en</strong> annan395 0,75 1 3 689 3 1267-2003-10-21Frontalkrock med annan bil.396 0,75 1 3 001 10 1267-2003-5-16397 0,75 1 2 564 10 1267-2003-8-28Älg kom ut strax efter skogspartimed hög vall på höger sida avväg<strong>en</strong> , där älg<strong>en</strong> kom från .Kollision med älgkalv.KOM KÖRANDES MOT EN LÄTTVÄNSTERSVÄNG, BILENFORTSÄTTER RAKT FRAM, TARMED EN DEL BREVLÅDOR, GÖREN VOLT OCH LANDADE PÅTAKETTe1 har kört av väg<strong>en</strong>. Märk<strong>en</strong> i gräsetvisar dock att hastighet<strong>en</strong> måste varitlåg. Gräset nedtryckt ca 3-4m frånvägbanan. Klar sikt. Krokig väg. På motorcyke St<strong>en</strong>berget Okänt 27 2 784 784 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2trel. 1 har för avsikt att påbörja <strong>en</strong> U-Väster omsväng, kolliderar med trel. 2. I personbil Anklamkorset Okänt 52 2 11 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Korsning<strong>en</strong> Kyrkväg<strong>en</strong> - Sjöväg<strong>en</strong>,Karlarp, Höörs kommun. Trel 1 körnorrut på Kyrkväg<strong>en</strong> och kör ikorsning<strong>en</strong> med Sjöväg<strong>en</strong> på trel 2som kommer från höger. I personbil Höör, Karlarp 23 41 2 Kyrkväg<strong>en</strong> Sjöväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3En älg springer ut på väg<strong>en</strong> framför trel1 som inte kan undvika att köra påd<strong>en</strong>. I personbil Höör, väg 13 Munkarp. 13 39 2 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Väg 1315, ca 1800 meter väster omväg 23. Trel 1 kom alltför långt ut i <strong>en</strong>siktskymd kurvas gruskant och närförar<strong>en</strong> väjde vänster välte bil<strong>en</strong> i låghastighet. I personbilVÄG 23 HÖÖR CA 1,5KM FRÅNBACKAGÅRDEN 23 31 1 1299 1315 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2398 0,75 1 11 126 -5 1267-2003-9-24 PÅKÖRD FRÅN SIDANKorsning<strong>en</strong> väg 17 - väg 23. Trel 1svänger ut på väg 23 från väg 17, trotsatt trel 2 färdas på väg 23. Trel 2försöker undvika köra på trel 1 g<strong>en</strong>omatt väja, m<strong>en</strong> misslyckas. trel 1 harstopplikt från väg 17 ut på väg 23. I personbil SNOGERÖD, VÄG 13 13 89 1 17 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 38 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad399 0,75 1 2 919 50 127-2003-12-1 väjde för vilt400 0,75 1 2 173 -5 127-2003-12-17<strong>en</strong> kör rakt fram och blir påkörd isidan av bil son svänger ut påsamma vägFörare framförde Lb med släp längsmed Västerhaningiväg<strong>en</strong> i riktning motTullinge. Strax innan Rikst<strong>en</strong>skross<strong>en</strong>står det ett rådjur på väg<strong>en</strong> som förareväjer för. Hjul<strong>en</strong> på lastbil och släp tar iväggr<strong>en</strong><strong>en</strong> och ekipaget styr av väg<strong>en</strong>. I lastbil tullinge tullingeväg<strong>en</strong>Pb 2 svänger vänster frånHågelbyled<strong>en</strong> ut på Dalväg<strong>en</strong>. Pb 1 körrakt fram på Dalväg<strong>en</strong> och blir påkördav Pb 2. I personbilVästerhaningeväg<strong>en</strong> 24 1 Västerhaningeväg<strong>en</strong> 571 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Tumba Dalväg<strong>en</strong>korsning Kärrväg<strong>en</strong> 53 2 Dalväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3401 0,75 1 4 236 -42 1272-2003-2-11HASTIGHET 90 KM/H. pATIENTENVÄJDE FÖR ETT RÅDJUR,SAMTIDIGT FICK BILEN ETTKAST OCH HAMNADE I DIKE.PATIENTEN TOG SIG SJÄLV UTUR BILEN. VAR EJ AVSVIMMAD.HAR LÄTT ONT I NACKEN.Trel 1 väjde för ett snabbt uppdykanderådjur. Bil<strong>en</strong> gick över motsatt körbanaoch ner i diket, rullade runt och blevliggande på taket. Ing<strong>en</strong> annantrafikant i närhet<strong>en</strong>. I personbilVÄG 116. ÖSTAD.NÄSUM. 116 20 1 116 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3402 0,75 1 1 925 -2 1272-2004-1-2HASTIGHET 90-110KM/H.FRAONTALKROCK.PATIENTEN HAR SMÄRTOR I VÄNSTERAXEL, SKADA PÅ VÄNSTERARMBÅGE,SKADA PÅ HÖGERÖGONBRYN, SOM TEJPAS.Fontalkrock. Sikt<strong>en</strong> god, vägbanantorr.Osäkra uppgifter om hur bilarnakom och var kollisionspunkt<strong>en</strong> var.Samtliga förda med ambulans tillsjukhus, ej hörda av polis. I personbil E 22, GUALÖV. 22 30 1 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3403 0,75 1 3 356 -2 1273-2003-12-15PATIENTEN FICK SLADD PÅBILEN, ÅKTE IN I MITTRÄCKET,ÅKTE AV VÄGEN, NER I ETT DIKEOCH UPP PÅ VÄGENIGEN.PATIENTEN HARNACKSMÄRTOR OCH ENSÅRSKADA PÅ VÄNSTER HAND.Trel 1 färdades rv. 23 söderut. Förar<strong>en</strong>tappar kontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> i det halaväglaget och sladdar in i vajerräcket såatt 5-6 stolpar knäcks, trel 1 hamnar påeg<strong>en</strong> vägbana längre fram med storamateriella skador. Vid olyckstillfälletrådde blixthalka. I personbil VÄG 23, OSBY 23 24 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3404 0,75 1 4 156 10 1273-2003-3-31HASTIGHET 70-80 KM/H.PATIENTEN FICK SLADD, KUNDEINTE RÄTTA UPP BILEN, KOM UTI KANTEN AV SKOG, EFTER DETEVENTUELLT PÅ EN STEN OCHTRÄD. PATIENTEN SATTFASTKLÄMD I EN HALV TIMMA.VAR EJ AVSVIMMAD. HARDOMNINGAR I BENEN OCHSMÄRTA I HÖGER BEN OCHSÅRSKADA PÅ VÄNSTERTINNING. Trel har pga halkan gått av väg<strong>en</strong>. I personbilVÄG 1950. OSBY-VISSELTFTA.VISSELTOFTAVÄGEN. 1950 23 2 1950 1950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3405 0,75 1 2 290 2 1273-2003-5-28HASTIGHET 80-90 KM/H. EFTEREN OMKÖRNING, KÖRDEPATIENTEN AV VÄGEN OCHKROCKADE MED ETT TRÄD.BILENS FRONT BLEV REJÄLTINTRYCKT PÅ FÖRARESIDAN.PATIENTEN FASTKLÄMD. HAREN FRAKTUR PÅ VÄNSTERARM.ÖVERLÄPPEN ÄRSVULLEN, ÖVRE BRÖSTBENETFINNS ETT HEMATOM.Trel 1 har kört av väg<strong>en</strong> och ner i ettskogsparti. I personbilVÄG 119. GLIMÅKRA-LÖNSBODA. 119 49 1 119 119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 39 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad406 0,75 1 4 784 5 1273-2003-9-13I TÄT DIMMA , NÄRMADE SIGPATIENTEN VISSELTOFTA,UPPMÄRKSAMMADE FÖR SENTEN VÄNSTERKURVA,HASTIGHET 50 KM/H, VIDINBROMSNING. BILEN VOLTADEOCH HAMNADE PÅ TAKET,PATIENTEN TOG SIG UT URBILEN SJÄLV. HAR INGABESVÄR, OBSERVERAS ETTPAR TIMMAR PÅ AKUTEN.407 0,75 1 1 495 30 1276-2003-8-23 KÖR IN I FRAMFÖRVARANDE BILTrel 1 såg inte kurvan i tid pgadimman. I personbilTem 2 med hästsläp börjarvänstersväng Tem 2 kör omsamtidigt. I personbilVISSELTOFTA. VIDHELGEÅ. 1950 50 1 1950 1950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ÖSTRA LJUNGBYVÄG 13 13 22 1 13 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3408 0,75 1 6 727 -5 1276-2004-4-7 VURPAT MED MC409 0,75 1 6 085 -6 1277-2003-11-27FICK VATTENPLANING, FOR IN IMITTRÄCKET, SLADDADEDÄREFTER NER I DIKETTe1 fick sladd i <strong>en</strong> grussträng ochkanade ner i diket. På motorcyke LJUNGBYHED Okänt 64 1Te1 tappar kontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong>, åkerin i mitträcket, får sladd och far ut iMindre grusväg vidSkäralid fritidsområde,Ljung/Allarp,Ljungbyhed. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3åkern. I personbil VÄG 21 ÅSTORP 53 2 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3410 0,75 1 2 583 30 1277-2003-9-26SKULLE SVÄNGA VÄNSTER PÅHUVUDLED OCH BLEV PÅKÖRDAV LASTBIL FRÅN SIDAN Rapport<strong>en</strong> ändrad I personbilVÄG 21 UTANFÖRÅSTORP 21 77 1 21 1759 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3411 0,75 1 2 727 -25 1277-2004-1-24412 0,75 1 2 456 -20 1280-2003-10-25SLADDADE IN I MITTRÄCKET PÅE:4Bilpassagerare fram obältad. Vidvänstersväng påkörd på höger sidaav annan bil slagit huvudet iframrutanTe1 har av okänd anledning börjatsnurra, kört in vajrnarna som avdelarnorr- och södergå<strong>en</strong>de vägbanor. Te1har glidit mot vajrarna ca 100 meter. I personbil E¤4 BROHAGA 4 53 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 gör <strong>en</strong> vänstersväng utan attnotera mötande te 2 som ska raktfram. Te 2 kör in i sidan på te 1. I personbilVäg 545 Lockarp påfartmot Köp<strong>en</strong>hamnMalmö 545 24 1 Yttre Ringväg<strong>en</strong> Arrieväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2413 0,75 1 3 646 0 1281-2003-12-4 Blir påkörd bakifrkån i rondell<strong>en</strong>Norra Ring<strong>en</strong>, ca 100 meter öster omväg 16, Lund. Trel 1 och 2 står stilla i<strong>en</strong> bilkö. Trel 3 stannar själv bakom trel1 och 2. Kön börjar sedan röra på sigför att sedan stanna upp ig<strong>en</strong>. Trel 3tittar då på sin hastighetsmätare ochnär han upptäcker att kön framförhonom stannat är det för s<strong>en</strong>t för trel 3att hinna stanna. trel 3 kör på trel 2 ochtrel 2 kör på trel 1. I personbil Lund, Norra Ring<strong>en</strong>414 0,75 1 ####### -5 1282-2003-12-24Pati<strong>en</strong>t kört rakt in i ett räcke. Te1 kör in i <strong>en</strong> stolpe. På moped415 0,75 1 6 041 0 1282-2003-12-26416 0,75 1 2 171 0 1282-2003-5-16417 0,75 1 215 -120 1282-2003-7-3Kört på lastbil lite utanför rondelloch åkt av väg<strong>en</strong>.NorraRing<strong>en</strong> 33 1 Norra Ring<strong>en</strong>NorraRing<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Landskronaväg<strong>en</strong>,Landskrona 0 17 2 Varvsväg<strong>en</strong> Varvsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Te1 kör över mittstrecket och in iTe2:s vänstersida. I personbil Landskrona, väg 17 17 45 2 17 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Jag är bil A, Bil B struntade iväjningsplikt. Rapport<strong>en</strong> ändrad. I personbilPåkörd vänster sida av <strong>en</strong> bil frånb<strong>en</strong>sinmack<strong>en</strong>, förlorade kontroll<strong>en</strong>och stööte ihop med ett träd i 50km/h.418 0,75 1 323 4 1282-2003-7-9 Kört omkull, grovst<strong>en</strong>ig stig.419 0,75 1 4 873 65 1282-2004-1-7420 0,75 1 2 496 -2 1283-2003-10-11Halt väglag. Kasat in i mitträckemed lastbil och last.Landskrona,St<strong>en</strong>orsväg<strong>en</strong>St<strong>en</strong>orsväg<strong>en</strong> 55 2 Tullstorpsväg<strong>en</strong> 1155 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Rapport<strong>en</strong> ändrad. Info ang väg otrafik briostfälliga. I personbil Landskrona Remigatan Remigatan 70 1 Remigatan Remigatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Rapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 1 har kört påKvärlöv, Saxtorpsväg<strong>en</strong>Hållplatsvägnågra st<strong>en</strong>ar och vält. På moped 152 1184 16 1 Hållplatsväg<strong>en</strong> <strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Te1 får sladd på <strong>for</strong>donet. Mycket dåligsikt p g a kraftig dimma och lätnederbörd. Mycket snömodd på väg<strong>en</strong>Glumslöv, E 6efter natt<strong>en</strong>s kraftiga snöfall. I lastbil motorväg 6 51 1 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3BROMSAT IN FÖR EN KATT OCHGICK EMOT KANTEN PÅ VÄGEN Tem 1 har kolliderat med ett vägräck I personbilE4/E6 VIDÄTTEKULLATRAFIKPLATS IHELSINGBORG 4 36 1 Malmöled<strong>en</strong> 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 40 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min]Accid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övr S-gradTRÄFFAD PÅ FÖRARSIDAN AV421 0,75 1 2 255 0 1283-2003-3-11 ANNAN BIL. KÖRDE FORT rapport<strong>en</strong> ändrad I personbil KATTARP Okänt 32 1 1399 1399 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3422 0,75 1 1 539 -15 1284-2003-1-23 VÄJDE FÖR EN HARE OCH KOMUT I VÄGKANTEN Tem 1 kör ca 120 m i diket. I personbil VÄG 112 112 21 2 112 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3423 0,75 0 1 235 -6 1285-2003-12-28Voltat med bil.Väg 1106, ca 1,4 kom norr omkorsning<strong>en</strong> med väg 104, Eslövkommun. Trel 1 har kört av väg<strong>en</strong> ochvoltat. Passagerar<strong>en</strong> lindrigt skadad. I personbil Harlösa 1106 33 2 1106 1106 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3424 0,75 1 2 304 44 1285-2003-2-25 stillastå<strong>en</strong>de blivit påkörd bakifrånTrel 1 och trel 2 färdades västerut påväg 1293. I korsning<strong>en</strong> med väg 1119har väg 1293 väjningsplikt. Förar<strong>en</strong> itrel 2 stannade för att lämna företrädetill <strong>for</strong>don på väg 1119. Förar<strong>en</strong> i trel 1kom bakom trel 2 och uppgav att han"slant på koppling<strong>en</strong>". Trel 1 körde raktin bakifrån på trel 2.Sammanstötning<strong>en</strong> var så kraftig atttrel 2 slungades ut i vägbanan på1119. I personbil Hurva 1290 53 2 1293 1293 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3425 0,75 1 3 700 3 1285-2003-3-20426 0,75 1 3 869 5 1285-2003-5-27Plockade upp <strong>en</strong> napp underkörning<strong>en</strong> och körde in iframförvarande bil.Påkörd från sidan, prejad påmotorväg i 100 km/h. Träffatmittr<strong>en</strong><strong>en</strong> av st<strong>en</strong>.Väg 17, ca 100 meter öster om Reslöv.En buss stannar på väg<strong>en</strong> m e m <strong>en</strong>hållplats. Trel 2 till 4 hinner att stanna,m<strong>en</strong> inte trel 1 som med stor kraft körpå trel 2 bakifrån vilket resulterar i <strong>en</strong>kedjekrock. Buss<strong>en</strong> blir dock ej påkörd. I personbil Vid Troll<strong>en</strong>äs, Eslöv. 17 36 1 17 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Trel 1 och 2 färdas söderut på väg 22.Trel 1 lämnar påfart<strong>en</strong> och går sedanut från vänster körfält till höger körfält.Trel 1 observerar inte trel 2 somkommer i detta körfält, utan kör på trel2. I personbilTrel. 1, okänt <strong>for</strong>don, sammanstöterEslöv, motorväg<strong>en</strong> E22 22 29 2 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3427 0,75 1 7 700 -13 1286-2003-12-17Mötande <strong>for</strong>don gick över till min fil med trel. 2 på rv 19. I personbil Ystad mot Tomelilla Okänt 38 2 19 19 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39428 0,75 1 4 491 -3 1286-2003-5-27 Kört in i framförvarande bil Te 1 körde in i bakpartiet på te 2. I personbil E 65 Marsvinsholm Okänt 45 1 65 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2429 0,75 1 1 643 0 1287-2003-11-25Blev påkörd bakifrån vid vä aväng430 0,75 1 582 -61 1287-2003-6-26431 0,75 1 8 106 -15 1290-2004-3-24Mopedist låg hastighet kom ut pårullgrus och körde omkullPATIENTEN KÖRDE AV VÄGEN,VOLTADE FLRAGÅNGER,DÄREFTER KÖRT IN IEN STENMUR, VARITUPPEGÅNDE PÅOLYCKSPLATSEN, HARMINNESLUCKOR.Trel- 1 framförde sitt <strong>for</strong>don norrut. Enl.ett vittne i <strong>en</strong> lb, körde trel. 1 rakt in istillastå<strong>en</strong>de taxi, trel. 2. I personbil Maglarp, E6 6 56 1 6/22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Te1 färdades på Slåtterväg<strong>en</strong>, i östligriktning. Mitt på sträckan finns ett storthål i väg<strong>en</strong>, moped<strong>en</strong> och förare falleromkull. På mopedKakehögsväg<strong>en</strong>TrelleborgKakehögsväg<strong>en</strong> 41 2 Slåtterväg<strong>en</strong> Slåtterväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Fordonet färdades på E22 frånNöbbelöv i riktning mot Tollarp. I <strong>en</strong>svag högerkurva har <strong>for</strong>donet kört avväg<strong>en</strong> på vänstra sidan, i diket krockatmed <strong>en</strong> st<strong>en</strong>mur. Fordonet skadat,dock ej angivet i vilk<strong>en</strong> omfattning. I personbil E 22, TOLLARP 22 28 2 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3432 0,75 1 6 658 -20 1291-2003-1-6 Kört av väg<strong>en</strong> i låg hastighetTe 1 färdades i västlig riktning på <strong>en</strong>mindre väg öster om Attusa och gledav väg<strong>en</strong> ner i vänster dikesgr<strong>en</strong> somhar ett djup av ca 1 m. Te 1 blevliggande på <strong>for</strong>donets vänstra sida. OkäntAttusa Vitaby oEkerödskorset Okänt 65 1 Enskild väg <strong>en</strong>skild väg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3433 0,75 1 2 585 40 1291-2003-2-21 Blivit påkörd av annan bilTe 1 bromsade in för att svängavänster mot Vitaby. Bakom Te1 kördeTe 3 ( lastbil med släp). Bakom Te 3körde Te2 vilk<strong>en</strong> påbörjade omkörningav såväl Te3 som Te1. I korsning<strong>en</strong>kolliderade te 1 och te 2. I personbil Vitemölle Kivik 9 74 2 9 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39sid: 41 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad434 0,75 1 384 -5 1291-2003-6-30 Påkörd av <strong>en</strong> bil435 0,75 1 572 0 1291-2004-1-11 Halkade på isfläckTe1 kolliderade med låsta hjul ochvänster framparti mot bakhjulet på te2. På cykel Komstad 22 Okänt 13 2 1570 1570 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Ej känt händelseförlopp. Trel. 1 vält idiket och förar<strong>en</strong> föll av och skadadaxel. På motorcyke Gladsax Okänt 42 1 1582 1582 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2436 0,75 1 1 582 -1 1291-2004-1-9437 0,75 1 321 -80 1292-2003-2-17PATIENTEN HAR KROCKAT MEDETT TRÄD. MEDVETSLÖS,SÅSKADA PÅ HAKANPATIENTENÖVERFLYTTAS FRÅN LUND TILLYSTAD DEN 040115.SLOG HÖ KNÄ I METALLSTÅNGVID MOPEDÅKNINGSingelolycka där förar<strong>en</strong> av okändanledning kört av väg<strong>en</strong>. I personbilTem 1 moped klass 1. Då moped<strong>en</strong>skall passera ett räcke slårpassagerar<strong>en</strong> i räcket. På mopedVÄG9, KIVIK, VIDHANDELSTRÄDGÅRD. 9 56 1 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2TUNVÄGENSKÄLDERVIKENÄNGELHOLM Okänt 15 1 Apelväg<strong>en</strong> Cykelväg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3438 0,75 1 6 602 5 1292-2004-4-21FÖRSÖKER KÖRA OM EN BIL,KROCKAR MED DENNA,HAMNAR I DIKET, VOLTAR.Te1, har vid <strong>en</strong> omkörning kört in i Te2och därefter kört av väg<strong>en</strong> ner i diketoch voltat. I personbilÄNGELHOLM VÄG105 EFTERRONDELLEN VIDVATTENTORNET MOTSKÄLDERVIKENKungsgårdsled<strong>en</strong> 37 1Väg 1710 vidAdolfsfält, Ängelholm. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3439 0,75 1 7 835 -4 1293-2003-11-4PATIENTEN FRONTALKROCKAR,VID VÄNSTERSVÄNG.PATIENTEN VAR EJ AVSVIMMAD,HAR SMÄRTOR I BRÖSTET OCHNACKEN.Trel 2 utförde <strong>en</strong> vänstersväng närman kolliderade med trel 1. I personbilVÄG21.NORRELJUNG. 21 62 2 21 117 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2440 0,75 1 3 589 10 1293-2003-12-14441 0,75 1 7 696 9 1293-2003-9-5PATIENTEN KROCKADE MED ENÄLG, KÖRDE NER I ETT DIKEOCH MOT ETT TRÄD. PATIENTENHAR ONT ÖVER SVANSKOTAN,HAR SÅRSKADA PÅ HÖGERHAND OCH GLASSPLITTER OPÅKROPPEN.Kom ut lite för långt på kant<strong>en</strong> ochgled ner i diket.Under färd söderut på rv 23 har <strong>en</strong> älgkommit upp på väg<strong>en</strong> och körts på.Fordonet har sedan gått av väg<strong>en</strong> pådess högra sida och där kört på ett trädi diket. Ing<strong>en</strong> skiss i rapport<strong>en</strong>. I personbilTrel 1 kommer av okänd anledningutanför vägbanan med höger hjulpar.D<strong>en</strong> dras ner i diket och stannarVÄG 23, SÖDER OMHÄSLEHOLM. 23 46 2 23 Malmöväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3utanför vägbanan. I personbil Hässleholm Okänt 20 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3442 0,75 1 14 970 -10 1315-2003-11-22443 0,75 1 10 560 0 1380-2003-6-1VÄJT FÖR EN ÄLG OCH KÖRT AVVÄGEN.KÖRT AV VÄGEN OCH IN I ETTTRÄD, EVENTUELLT SOMNATVID RATTEN.Personbil föärdas västerut på rv 26. Avokänd anledning har förar<strong>en</strong> tappatkontroll<strong>en</strong> över <strong>for</strong>donet och kanat avoch voltat. Platsbeskrivning: Rv 26 ca50 m väster om skylt LintalundNaturreservat. I personbilFörar<strong>en</strong> till pb har på okänt sätt tappatkontroll<strong>en</strong> över sin bil och kört ner idiket och in i skog<strong>en</strong>. Lv 650, Fröböke,Simlångsdal<strong>en</strong> I personbilVÄG 26, VIDLINTALUND 26 18 1 26 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2SIMLÅNGSDALEN, INÄRHETEN AVBYGGET, HALMSTAD Okänt 25 2 650 650 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3444 0,75 1 8 471 -5 1380-2004-3-15445 0,75 1 3 643 5 1381-2004-3-14FÅTT VATTENPLANING, ÅKT AVVÄGEN OCH VOLTAT. 110KM/TIM.I 90 KM/TIM FÅTT SLADD OCHKÖRT EMOT VÄGRÄCKE,VOLTAT I DIKE 3 METER NER,BILEN HAMNAT PÅ TAKET.Pb som kört av väg<strong>en</strong> och ner i diketdär d<strong>en</strong> voltat och lagt sig på taket.Trolig<strong>en</strong> vatt<strong>en</strong>planing. C:a 100 m norrom olycksplats<strong>en</strong> fanns vatt<strong>en</strong>fylldaspår i höger körfält i södergå<strong>en</strong>dekörbana. Platsbeskrivning: E 6, 3 kmsöder om korsning<strong>en</strong> med Lv 117,södergå<strong>en</strong>de körfält. I personbil E6, HALMSTAD 20 25 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Fordon 1 fick sladd på bil<strong>en</strong> och kördein i räcket på motsatta sidan och sedanöver räcket och blev liggande på taket islänt<strong>en</strong> nedanför. Lv 117, 1,7 km frånLageredsväg<strong>en</strong> i riktning motMarkaryd. I personbilVÄG 117 MELLANKNÄREDS ÖVREKRAFTSTATION OCHSVENSBERG. 117 49 2 117 117 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 42 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad446 0,75 1 2 484 -5 1382-2003-4-8KROCKAR MED BIL SOM SKASVÄNGA FRAMFÖR.Bil 1 vänstersvängde till påfartmotorväg söderut. Bländades av lågtstå<strong>en</strong>de sol. Uppmärksammade intemötande <strong>for</strong>son på Lv 767. Lv767/påfart E 6 söderut. I personbilE6 VID AVFART TILLLAXBUTIKEN,FALKENBERG 20 50 2 767 767 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3447 0,75 1 2 281 -5 1382-2004-4-6KÖRT IN I ANNAN BIL, OKÄNTHUR OLYCKAN GÅTT TILL.Te 2 kommer körande på Lv 767riktning österut. Bakom kommer te 1 ihögre hastighet och tuschar till te 2 såd<strong>en</strong> får sladd och åker ner i diket.Platsbeskrivning: Lv 767 i östligriktning, 120 m öster om Industriväg<strong>en</strong>. I personbilVÄG 746, NORR OMFALKENBERG 746 26 2 767 767 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3448 0,75 1 4 880 0 1384-2003-3-11449 0,75 1 4 007 -7 1384-2003-4-24Kan ej minnas händels<strong>en</strong>. Avnågon okänd anledning kom bil<strong>en</strong>ner i höger sida dike.Frontalkrock med personbil i ca70/km.LB med släp körde av okänd anledningav vägbanan ner i diket. LB välte idiket. Inga bromsspår. Dagsljus.Färdskrivarblad beslagtaget. I lätt lastbil E6 vid Fjärås. 6 20 1 6 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Sätilaväg<strong>en</strong> (934), 5 km från väg 935.Inga vittn<strong>en</strong>. Trolig<strong>en</strong> har <strong>en</strong> bil kommitöver på fel sida. I personbil Sätilaväg<strong>en</strong> Fjärås 934 58 1 934 934 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2450 0,75 1 202 -1045 1384-2003-7-9451 0,75 1 4 072 -30 1401-2003-2-8Kom ut på vägkant<strong>en</strong> i gruset. Ficksladd, bromase och välte. Flögframåt.Fick sladd på bil<strong>en</strong>, voltat ut iterräng<strong>en</strong>.452 0,75 1 3 598 -13 1401-2003-7-30 Personbil /älg i ca 70-80km/tim.453 0,75 1 11 661 -5 1401-2003-9-5454 0,75 1 7 666 0 1407-2003-7-24Står vid rondell då hon blir påkördbakifrånKille som suttit som passagerare på<strong>en</strong> Eu-moped som får sladd.Ing<strong>en</strong>hjälm.455 0,75 1 1 912 -10 1441-2003-2-27 Fick sladd snurrade två varv456 0,75 1 4 151 -5 1715-2003-10-22457 0,75 1 4 027 8 1715-2003-11-9Bil<strong>en</strong> som jag mötte,kom över påmin sida av väg<strong>en</strong>.Jag blev påkördvänster fram och kastades i diket.stod stilla på rv45 och blinkade föratt svänga vänster mot Gönäs, blevpåkörd bakifrån458 0,75 1 4 337 0 1715-2003-1-29 Kört in i framförvarande bilEn moped har av okänd anledning körti diket. Säröled<strong>en</strong> (Lv 158) ca 600 mväster om korsning<strong>en</strong> med E 6. På mopedPersonbil<strong>en</strong> har fått sladd i sambandmed omkörning och kört av väg<strong>en</strong>.Vänster körfält var täckt med snöslaskKorsning<strong>en</strong> väg 158och Bröndommeväg<strong>en</strong> 952 15 2 158 158 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3<strong>en</strong>ligt förar<strong>en</strong>. I personbil R 40 Okänt 30 1 40 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Älg<strong>en</strong> har sprungit över länsväg 554från okänt håll och kolliderat med d<strong>en</strong>aktuella personbil<strong>en</strong>. Olyckaninträffade ca 800-900 m söder omHindås. I personbilPart 1 har kört in i bakpartiet på part 2då kö uppstått. Flygplatsväg<strong>en</strong> vidrondell<strong>en</strong> vid P7. I personbilHindås GrönhultHärryda kommun 529 36 1 554 554 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Innan rondell<strong>en</strong> vidinrikesavfart<strong>en</strong> iMopedolycka. patrull ej på plats. Vittnetsom fanns med d<strong>en</strong> skadade påsjukhuset kunde inte ange hur det sågut på plats<strong>en</strong>. På moped Gårdsväg<strong>en</strong> HönöLandvetter 40 36 2 Flygplatsväg<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Gårdsväg<strong>en</strong> 25 1 Kvarnbergsväg<strong>en</strong>Kvarnbergsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 39Pb 1 får sladd på E20 och slår emotavbärarräcket. I personbil E20 Hulan påfart<strong>en</strong> 20 40 2 20 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Frontalkollision mellan pb 1 och pb 2,förar<strong>en</strong> av pb 1 misstänktnarkotikapåverkad. I personbilPb 1 körde in i bakpartiet på pb 2 somskulle göra vä.sväng. Pb 1 slungadesmot mötande pb 3. I personbil1 och 2 kör rv 45 norrut varvid 1 kör in ibakpartiet på 2. Båda hamnar på varsin sida av väg<strong>en</strong>. 1 till vänster och 2I närhet<strong>en</strong> avHögås<strong>en</strong>smissionshus.Frykerud.ca 75-100mfrån infart<strong>en</strong> 45 48 2 45 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Fagerås,Kil.Rv45,ca1km norr omFagerås,vid infart<strong>en</strong> tillGönäs 690 41 1 45 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2till höger. I personbil V45 Högboda 45 38 1 45 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 43 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-gradBasätespassagerare i bil som i högfart kört av väg<strong>en</strong>Pb hade kört västerut kommit över påvänster sida. C:a 20 m öster omjärnvägsövergång<strong>en</strong> hade vänstrahjulparet gått ut i gruset utanförasfalt<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> hade sedan med vä. delav front<strong>en</strong> kört in i d<strong>en</strong> södrajärnvägssignal<strong>en</strong> öster om järnväg<strong>en</strong>.D<strong>en</strong> har därefter kört in i d<strong>en</strong> södrasignal<strong>en</strong> väster om järnväg<strong>en</strong> ochjärnvägsbomm<strong>en</strong> intill d<strong>en</strong>na signal.D<strong>en</strong> blev efteråt liggande på taket ivägbanan väster om jv.övergång<strong>en</strong>.Det är nte helt klart med som kört bil<strong>en</strong>eller var de 3 personerna satt vidolyckstillfället. Några sladd ellerbromsspår fanns inte på olycksplats<strong>en</strong>. I personbil Mellan Kil - Fagerås 61 15 1 715 715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1459 0,75 1 2 150 0 1715-2003-3-21460 0,75 1 5 803 -30 1737-2003-10-2 Körde på <strong>en</strong> älg. kollision pb och älg I personbil Väg 964, Bograng<strong>en</strong>. 964 61 1 964 964 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2461 0,75 1 4 959 -10 1737-2004-5-21Stod stilla för att släppa frammötande bil som kom över på felsida och rammade min vänstrasida.Pb 1 körde söderut och kolliderademed pb 2 som väntade på att göravä.sväng. I personbil Vitsand väg 954 Okänt 55 2Lv 954, ca 10 km norrrv 45, Krok<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Kanade av väg<strong>en</strong> och kanade nermed rätt låg fart i diket.Bil<strong>en</strong> stöttetill vid mötet med diket m<strong>en</strong> ing<strong>en</strong>Förar<strong>en</strong> överraskades av blixthalka.Polis<strong>en</strong> begärde sandning ochsaltning. I personbilVäg 241,Munk<strong>for</strong>sSunnehöjd<strong>en</strong>.Frykdalsväg<strong>en</strong> 20 2 241 241 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39462 0,75 1 1 644 25 1762-2003-10-16 våldsam stöt i baksätetsingelolycka av okändanledning,gled bil<strong>en</strong> av väg<strong>en</strong> i dike Pb har trolig<strong>en</strong> väjt för vilt och kört av463 0,75 1 1 271 50 1764-2003-10-29 mot ett träd ca 50km/hväg<strong>en</strong>. I personbil ,Åshamra,grums 669 54 2 669 669 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3464 0,75 1 8 182 -2 1765-2003-1-14 Kört på <strong>en</strong> älg Kollision pb och älg. I personbil E 18 Sillerud 18 40 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2465 0,75 1 ####### 1140 1765-2003-1-31466 0,75 1 6 929 55 1765-2004-4-9467 0,75 1 2 337 -10 1766-2003-8-22 Hög fart i kurva468 0,75 1 7 462 35 1766-2004-2-7469 0,75 1 5 423 10 1766-2004-3-948-årig man alkoholpåverkad(1,7pm) obältad bilförare medmedicinering för epilepsi, som ivinterväglag kört av väg<strong>en</strong> ochhamnat på taket. Bil<strong>en</strong>observerades av förbipasserandesom larmade först betydligt s<strong>en</strong>are.Död på plats med huvudet utanförvindrutan och hals<strong>en</strong> i böjdställning. Måttliga ytliga sårskador iskalp och ansikte (samt på bål ochextremiteter vilka ej kodats) ,Dödsorsak: kvävning.Jag blev distraherad i 1 sek. Åkt<strong>en</strong>er i diket på vänster sida, försöktekorrigera m<strong>en</strong> åkte över väg<strong>en</strong> ochner i höger dike och voltade där,landade på hjul<strong>en</strong>Preås vid uppfart<strong>en</strong> till toppstuganvid Finnfallet.Skulle prova få lift avbil,steg ut i vägbanan ochkommande bil uppmärksammadeinte detta,blev påkördMötande bil på fel vähalva-kom utpå vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> och voltade-bil<strong>en</strong> blevliggande på taket.Pb hade kört i östlig riktning. I skaarpvänstersväng med påföljande brantbacke hade bil<strong>en</strong> fått sladd, gått i vä.dike och slagit runt. D<strong>en</strong> hamnade återpå väg<strong>en</strong> och kanade 25 m på taket. I personbilPb färdades österut, kom över på vä.sida och åkte i diket 55 m, därefteröver väg<strong>en</strong> ig<strong>en</strong> och in i <strong>en</strong> jordslänt. I personbilSingelolycka. TE1 kör av, av okändanledning, av väg<strong>en</strong> och voltar. I personbilPb körde 100 m bakom annan pb,hastigh 60-70 km/tim. oplogad väg ochsnörök, bil<strong>en</strong> framför bromsade kraftigt,fotgängare i vägbanan, förar<strong>en</strong> giradem<strong>en</strong> träffade fotgängar<strong>en</strong> med väLv616, 1,3 km Ö E18,Långelanda,Partebackarna, Årjäng 0 48 1 616 616 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Utanför Årjäng Åkt frånÅrjäng ca 15 minpasserat "Karlstad 85 -skylt 18 24 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg 241Munk<strong>for</strong>shöjd<strong>en</strong> 8 kmöster om Sunne 241 29 1 Lv241 241 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3framskärm. Fotgängare Sunne väg 882 882 38 1 882 882 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2Enligt vittne till händels<strong>en</strong> fick pb 1möte med 2 bilar varav d<strong>en</strong> <strong>en</strong>e ansesvållande g<strong>en</strong>om att ha haft för lit<strong>en</strong>marginal. Pb 1 väjde ner i dikesr<strong>en</strong><strong>en</strong>för att sedan kastas av och an på rv 45och så småningom slå runt idikesr<strong>en</strong><strong>en</strong>. I personbil Väg 45 Västra ämtervik Okänt 37 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 44 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad470 0,75 1 2 638 -5 1780-2003-2-23471 0,75 1 4 039 -5 1780-2004-3-21Sladdade till Pareringar lyckadesinte. Över väg<strong>en</strong>. Ner överdiket.Troligtvis slog bil<strong>en</strong> runt 1varv. Bilhastighet runt 85 km/hEtt rådjur dök plötsligt upp och jagväjde.Hamnade i diket och vidare utpå <strong>en</strong> åker.Pb sladdat av väg<strong>en</strong> och samtligapersoner förda till c<strong>en</strong>tralsjukhuset iKarlstad med lindriga skador. Plats:150 m söder korsn. medSöderängsgatan. I personbilPb kört av väg<strong>en</strong> ner i dike, upp överavfartsväg, flugit <strong>en</strong> bit och landat påvä. del av front och snurrat ett halvtVä-Berga väg 45 Väg45 utanför Vålberg 45 30 2 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3varv. I personbil Hynboholm v.61 61 40 1 61 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3472 0,75 1 1 814 5 1780-2004-4-1473 0,75 1 2 043 0 1780-2004-4-25Bil<strong>en</strong> drog åt vänster och gick ner idiket o slog runtSingelolycka. Pb sladdat ner i dike,voltat och landat på taket. I personbilVi körde av väg<strong>en</strong>, ut i diket + bil<strong>en</strong>voltade singelolycka, somnat vid ratt<strong>en</strong> I personbilKarlstad Djupdalsväg<strong>en</strong>----> StockfalletKarlstad väg 45 frånGöteborg Vi hadepasserat 1 kmGravaled<strong>en</strong> 63 1 StormyrsgatanKarlstadskylt<strong>en</strong> Okänt 25 2Stormyrsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E 18, 1, 6 km västerskutbergsmotet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3474 0,75 1 4 947 20 1782-2003-11-18475 0,75 1 3 725 -30 1783-2003-11-1Jag kom körande i 80-90 när <strong>en</strong>mötande bil svängde vänsterframför mig. Bromsade, kunde intesvänga åt vänster då där fanns <strong>en</strong>annan mötande bil. Körde in i d<strong>en</strong>första bil<strong>en</strong>s vänster sidaBil<strong>en</strong> åkt ut på vägkant<strong>en</strong>.Slog runtflera gångerPb 1 färdades västerut, det var mörktoch regnigt. På raksträcka möttes flerabilar och plötsligt gjorde <strong>en</strong>västersväng framför och förar<strong>en</strong> kördeMellan Hälle<strong>for</strong>s &Filipstad 64 25 1 63 64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3in i sidan på d<strong>en</strong>na. I personbilRaksträcka, kvinnan vet ej vad somhänt. I personbil Väg 239 Knappås<strong>en</strong> Okänt 39 2 239 239 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2476 0,75 1 1 813 10 1783-2003-11-9Krockade med bil som kom ut från<strong>en</strong> skogsbilvägKollision pb och pb. Förare och passg.hämtade vid polis<strong>en</strong>s ankomst. I personbil Berga väg 62 Okänt 39 2 62 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39477 0,75 1 1 805 -5 1784-2004-3-4D<strong>en</strong> andra bil<strong>en</strong> kom över refug<strong>en</strong>och in på min sida av väg<strong>en</strong> kördeförst ner <strong>en</strong> vägskylt s<strong>en</strong> in i min bil.Förar<strong>en</strong> av TE1 drabbades trolig<strong>en</strong> avsjukdom under färd<strong>en</strong> och var trolig<strong>en</strong>inte vid medvetande då bil<strong>en</strong> gick tvärsöver trafikdelar<strong>en</strong>, över på fel sida avkörbanan och kolliderade med TE2. I personbilArvikaPalmviksrondell<strong>en</strong>Järnvägsgatan 45 2 Fallängsväg<strong>en</strong>Fallängsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1478 0,75 1 3 884 0 1917-2003-9-5479 0,75 1 5 069 -24 1917-2004-2-5480 0,75 1 2 418 -110 1917-2004-6-6Mötande förare i personbil komöver på d<strong>en</strong> körbana vi färdadesoch körde in i vänster på vårbil,Bil<strong>en</strong> snurrade,voltade dock inte.Kom körande i kurva motHeby,bil<strong>en</strong> sladdade,lyckadesaldrig räta upp d<strong>en</strong> och körde avväg<strong>en</strong>.Skulle väja för <strong>en</strong> älg,ficksladd,körde in i <strong>en</strong> telefonstolpesom gick av,voltade sedan någravarv med bil<strong>en</strong>.Pb2 har sannolikt somnat och därvidkommit över på fel sida av väg<strong>en</strong> ochkolliderat med pb1. I personbil Riksväg 67 Tärnsjö. 67 29 2 67 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Det var mycket halt vid det aktuellatillfället. Pb fick sladd och åkte överkörbanan och hamnade i diket påmotsatt sida från färdriktning<strong>en</strong>. I personbil Huddunge-Heby. 858 52 2 858 858 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Förar<strong>en</strong> har väjt för <strong>en</strong> älg, fått sladdpå bil<strong>en</strong> och kört in i <strong>en</strong> telefonstolpe,därefter voltat m<strong>en</strong> hamnat på hjul<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>. I personbilHeby,Littersboväg<strong>en</strong>vid "crossskylt<strong>en</strong>".Littersboväg<strong>en</strong> 20 2Lv792, ca 1,5 km norrom Bränntorp, Heby. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3481 0,75 1 ####### -15 1960-2003-4-19Kört omkull på moped i cirka 60-70km/h,kraschat på något oklartsätt.Har amnesi för händels<strong>en</strong>.En mopedolycka med oklaraomständigheter har inträffat ikorsning<strong>en</strong> Malmbergaväg<strong>en</strong>-Åsgatan iKungsör. Troligtvis har två personerfärdats på moped<strong>en</strong> och kört omkull.Oklart vem som kört. På moped Kungsör 0 44 1 Malmbergaväg<strong>en</strong> Åsgatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2482 0,75 1 2 277 -28 1961-2003-3-7483 0,75 1 882 -13 1961-2003-4-18484 0,75 1 6 179 22 1980-2003-2-14Kört i cirka 90 km/h.Har tappatväggrepet och kört in i ettvägräcke,snurrat gånger flera.Hittats på <strong>en</strong> gata avsvimmad efteratt han kört omkull påmoped<strong>en</strong>,alkoholpåverkad.Retrograd amnesi.Påkörd bakifrån av <strong>en</strong> annan biloch pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s bil har glidit ner idike.Hastighet cirka 90 km/h.Pb fick sladd då förar<strong>en</strong> skulle hinnaföre <strong>en</strong> lastbil. Körde ner tre stolpar tillvajerräcket och sladdade in i räcket viddikeskant<strong>en</strong> innan bil<strong>en</strong> stannade. I personbilE 18 vidHallstahammars påfart. 42 2 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Moped<strong>en</strong> kör omkull i löst grus somligger på asfalt<strong>en</strong>. På moped Kolbäck,Rösväg<strong>en</strong> 9. Okänt 18 1 Bergsgatan bergsgatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Fordon nr 1 har kört in i <strong>for</strong>donet 2bakifrån på Rv66 I personbilRiksväg 66 mellanSurahammar ochVästerås,5-7 km frånVästerås, 66 11 2 66 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 45 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19485 0,75 1 5 996 -10 1981-2003-1-15486 0,75 1 2 333 -6 1981-2003-1-20Körde på <strong>en</strong> annan bil,vänster frontmot vänster front.Kunde själv ta avsig bilbälte och klättra ut g<strong>en</strong>omhöger framruta och äv<strong>en</strong> hjälpaförar<strong>en</strong> i d<strong>en</strong> påkörda bil<strong>en</strong>.Kört i cirka 70 km/h,då hon kördeav väg<strong>en</strong>.Hamnade i diket och slogi huvudet i sidorutan.Pb1 får sladd och kör över i felvägbana och krockar med lb. I personbilPb får sladd och kör i diket. Mycket haltvid tillfället. I personbilSaladamm,kurva vidHov. Okänt 28 1 835 835 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Mellan Sala ochSaladamm 835 19 2 835 835 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3487 0,75 1 3 968 0 1981-2003-1-24488 0,75 1 3 922 625 1981-2003-3-9Jag skulle svänga vänster,stodstilla mitt i väg<strong>en</strong> och blinkade.Enbil kom bakifrån och körde in ioss.Vi åkte i väg cirka 30 meter.Passagerare i bil som kört in iframförvarande bil i cirka 70-80km/h.Intryckt front.Pb1 blir påkörd av pb2 som sedanförsvinner från plats<strong>en</strong>. I personbilRiksväg 72 utanförSala mot golfklubb<strong>en</strong> Okänt 29 2 72 72 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb2 har kört in i framförvarande bilsom är pb2. I personbil Riksväg 70,Broddbo Okänt 21 2 70 70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3489 0,75 1 7 343 -60 1981-2003-8-25Kört av väg<strong>en</strong> av okänd anledningsamt hastighet.Hittats 20 meter utepå <strong>en</strong> åker av <strong>en</strong> förbipasserandecyklist som hörde mannes rop.RLS2 vid ambulans<strong>en</strong>sankomst.Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> överflyttas tillUAS för <strong>for</strong>tsatt vård.I <strong>en</strong> vänsterkurva har mc kört rakt framoch kommit utanför vägkant<strong>en</strong> och körtner för <strong>en</strong> slänt och efter ca 40 meterkört på ett stag till <strong>en</strong> telestolpe ochslungats av mc. Osäker på exaktposition m<strong>en</strong> det är Lv835 Östeerbo,Sala. På motorcyke Saladamm. 835 40 1 835 835 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2490 0,75 1 7 598 -10 1981-2003-9-9Körde in i framförvarande bil somskulle svänga vänster.Pb1 skulle göra <strong>en</strong> vänstersväng på rv6772. vingas stanna pga mötandetrafik. Pb2 kör in i pb1 som åker ut imötande körbana. pb1 kolliderar därmed pb3 och pb2 kolliderar med pb4. I personbil Riksväg 67/72 Norrby. 72 68 2 72 72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3491 0,75 1 2 124 1 1982-2003-10-27492 0,75 1 1 895 -10 1982-2003-2-3493 0,75 1 5 926 0 1982-2003-2-9Gångtrafikant som blev påkörd av<strong>en</strong> bil på övergångsställe.Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ramlade omkull och slog i vänstersidan av huvudet i mark<strong>en</strong>.Ej varitavsvimmad.Det var mycket moddigt,ficksladd,försökte parera,m<strong>en</strong> jag gledner i diket ochkörde mot ettträd,slog i huvudet.Kört i cirka 70 km/h och kört in i <strong>en</strong>annan bil som svängt ut framförh<strong>en</strong>ne.Träffat d<strong>en</strong> andra bil<strong>en</strong> medsin högra front mot vänsterframskärm.Flugit av väg<strong>en</strong> ochlandat i dike.Fotgängare påkörd på övergångsställepå rv68 vid infart<strong>en</strong> till SecotoolsFagersta. Vet ej var d<strong>en</strong>na gata ligger iFagersta. Pb ser inte fotgängare dåd<strong>en</strong>na befann sif på övergångsställe isamband med högersväng i korsning. FotgängarePb fick sladd i det hala väglaget. ochkörde in i ett träd. I personbilKlass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-gradFagersta,riksväg68-riksväg 66 vid Samhall.Köpingsväg<strong>en</strong> 26 2 68 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2Mellan Virsbo ochFagersta strax söderom Åvestbo. Okänt 57 2 66 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb1 observerar inte pb2 som påbörjatvänstersväng. Pb1 kör in vänsterpartipå pb2. I personbil Utanför Fagersta Okänt 39 2 739 739 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2494 0,75 1 7 837 21 1982-2004-2-8495 0,75 1 4 084 5 1983-2003-12-25Frontalkrock.Vi låg efter plogbil<strong>en</strong>som nummer 5,hastighet 60-70km/h.Någön i mötande trafik<strong>en</strong> göromkörning och får sladd i snön imitt<strong>en</strong> och krockar med vår bil ochbil<strong>en</strong> bakom oss kör också in i vårbil.Det snöade ymnigt.Förare av jeep som i halt väglagväjt för ett rådjur,gått av väg<strong>en</strong> ochdärefter vält och lagt sig på högersida.Vid Bockmur<strong>en</strong> har pb 1 fått sladd isnömodd i mittsträng<strong>en</strong>. Kolliderarsedan med tre styck<strong>en</strong> bilar. En avdessa är på väg mot Fagersta, deandra två är på väg mot Västerås I personbilPb får sladd och rullar ner i diket dåförar<strong>en</strong> försökte väja för ett rådjur.Mycket halt väglag vid olyckstillfället. ÖvrigtRiksväg 66 mittemellan Virsbo ochFagersta mot Fagersta. 66 63 2 66 66 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Mellan Valstakorsetoch Kolsva. 605 35 2 605 605 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3496 0,75 1 1 317 -250 1983-2003-5-18Full fart längs Ullviled<strong>en</strong>.Vidinbromsning hoppade kedjanav.För att undvika att köra påbilar,svängde jag av och hamnadepå <strong>en</strong> gråsplätt och <strong>for</strong> av cykeln.En cyklist och pb krockade vidvägkorsning. På cykelKöping,Ullviled<strong>en</strong>-Hultgrnsgatan,straxinnanövergångsställe/Hultgr<strong>en</strong>sgatan/. Okänt 55 2 Od<strong>en</strong>sviväg<strong>en</strong>Od<strong>en</strong>sviväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3sid: 46 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad497 0,75 1 9 773 -5 1983-2003-7-10Kom för långt ut på höger sida avväg<strong>en</strong> och vält med sin lastbil ner iett dike.Bil<strong>en</strong> hamnade påtaket.Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> själv kunde kommaur bil<strong>en</strong>.498 0,75 1 4 388 -1 1983-2004-3-28 Kört av väg<strong>en</strong> i hög fart och voltat.Lb körde mot Västerås på E18 ochtappade mobiltelefon<strong>en</strong> påpassagerarsidans golv. Tappadekontroll<strong>en</strong> då d<strong>en</strong>ne skulle plocka upptelefon<strong>en</strong>. I tung lastbilPb som kommit körande från Köpingmot "Majaskeka". Har kör över på felsida av vägbanan och sedan ner i diketE 18 mellan Köpingoch Hallstahammar ihöjd med Munktorp 18 56 1 18 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3där d<strong>en</strong>na voltade. I personbil Köping,gamla E 18 Okänt 36 1 56 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2499 0,75 1 4 591 120 2260-2003-5-12Fått sladd på bil<strong>en</strong> i hög hastighet,körde av väg<strong>en</strong> och voltade medbil<strong>en</strong>.Te 1 har trolig<strong>en</strong> i hög fart kört 83västerut och ej klarat av två skarpakurvor och därför åkt ned i diket för attslutlig<strong>en</strong> slå runt och landa på taket. I personbilSödra väg<strong>en</strong> förePartebodaSödraBorgsjöväg<strong>en</strong> 30 1S.Borgsjöväg<strong>en</strong>,4,6km Ö Ånge 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0,75 1 3 603 -5 2262-2003-11-19Kom ut i snömodd<strong>en</strong> på vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> ivänsterfältet av körbanan, gled motmittvajerräcket som dämpade uppfart<strong>en</strong> och bil<strong>en</strong> stannade till slut.90 km /hTe 1 kör över till vä fil för att passeraannan pb. Han kommer då ut isnösträng<strong>en</strong> och släpper gas<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong>åker in i Vajerstolpe som viks ner. I personbilTimrå E4 i höjd medavfart<strong>en</strong> till isstadionvid brandstation<strong>en</strong> E4 23 1E 4,norrg.400m S avfFagervik 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3501 0,75 1 910 32 2262-2003-8-20 Okänt förlopp.502 0,75 1 2 384 7 2280-2004-3-21503 0,75 1 7 352 -8 2281-2003-5-25504 0,75 1 4 759 0 2281-2004-4-10505 0,75 1 3 580 80 2282-2003-1-13Kört in i sidan på annan bilist -okänt på vilket sätt.Bilförare som körde av väg<strong>en</strong> avoklar anledningKörde på raksträcka, kom för långtut mot dikeskant<strong>en</strong> där det varmycket löst grus. Försökte kommaupp på väg<strong>en</strong> m<strong>en</strong> blev kvar idikeskant<strong>en</strong>.Skulle gå över gatan blir då påkördav bil.506 0,75 1 1 891 -36 2282-2003-12-14Singelolycka på motorväg.507 0,75 1 1 472 55 2282-2003-3-30508 0,75 1 6 869 -25 2282-2003-5-1 Fick sladd på halt parti och voltade.509 0,75 1 487 0 2282-2003-5-20510 0,75 1 1 949 39 2282-2004-1-17511 0,75 1 3 755 0 2283-2003-9-10512 0,75 1 2 890 0 2284-2003-11-10Kört moped i 50 km/h. Kört in i ettbroräcke,voltat över styret.Kom körade på e4an söder i frånkörde 90 km i timm<strong>en</strong> i <strong>en</strong> vänstersväng får jag slad.körde på ålg i 90 km/h .Älg<strong>en</strong>slungades över vindrutan och takoch hamnade död i diket.Fick sladd på <strong>en</strong> mycket halgrusväg och rammade <strong>en</strong>ledningsstolpe med vänstra sidanav bil<strong>en</strong>.Te 1 cyklade på trottoar<strong>en</strong> och ramladeomkull och slog i trafikljusstolp<strong>en</strong>. På cykelTe 1 får sladd i det moddiga väglagetoch går med höger sida in i mötandeTimrå, vidKöpmangatan.Köpmangatan 11 2Köpmangatan(vidJärnvägsgatan)Köpmangatan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2Te2. I personbil Härnösand, E4 söder. Okänt 71 1 E 4,Fröland,Öster 713 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Te 1 ser <strong>en</strong> stor vatt<strong>en</strong>pöl och bromsaroch får vatt<strong>en</strong>planing och åker avväg<strong>en</strong> med bakdel<strong>en</strong> först. I personbil E 14 i höjd med Stöde 14 62 1Te 1 har på <strong>en</strong> raksträcka av okändanledning börjat kränga och däreftersnurrat ett varv på väg<strong>en</strong> och kanatned i diket och voltat ett varv. I personbilTe 1 körde 789 österut. Plötsligt komTe2 , <strong>en</strong> kvinna med spark, springandefrån höger och tvärs över väg<strong>en</strong>. Te 1bromsade m<strong>en</strong> fick inte stopp i tid, utankörde på Te 2 , som träffade vänsterfram på Te 1. FotgängareTe 1 kör norrgå<strong>en</strong>de körfält vidbergsskärning, isigt väglag, mitträck<strong>en</strong>finnes. Te 1 går av väg<strong>en</strong> och in ibergvägg. I personbilTe 1 som i hög fart kör av väg<strong>en</strong> påvänster sida och på <strong>en</strong> elstolpe somE 14(30 m ÖÖ.utf.Bilh. Viskan 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Sundsvall, Mat<strong>for</strong>s,Tunaväg<strong>en</strong> motVii<strong>for</strong>s<strong>en</strong>. Okänt 38 1 568,1200 m Ö 570 568 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Utanför affär iPrästmon 333 80 23 km norr omhögakust<strong>en</strong>bron på E-4an. 4 47 1789 Kyrkväg<strong>en</strong>(75 m V786) 789 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3E 4, 3 km S trplSkullersta 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2knäcks. I personbil Byväg i Bjärtrå 857 26 1 857(2100 m V 334) 857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Te 1 tappade kontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> ochkörde av väg<strong>en</strong>. Det var mycket haltväglag. I personbilTe 1 kördes E 4norrut, när förar<strong>en</strong>tittade åt sidan och körde in ivägräcket. På mopedTe 1 har förmodlig<strong>en</strong> fått sladd i detmycket hala väglaget. Därefter harbil<strong>en</strong> slagit runt vid plogkant<strong>en</strong> ochhamnat på taket och kanat mot trädPå E4 söderut på ettkrön vid kustladanUllånger 4 35 2E 4(200 m SKustladan) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2E4 Prästtjärn söder omUllånger 4 15 2 E 4(400 m S 871) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2intill diket. Bromsspår på ca 40 m. I personbil Docksta Okänt 18 1 E 4 ,10 km N Ullånger 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 kolliderar med älg direkt eftermöte med annan personbil. Plats<strong>en</strong>saknar vägbelysning . Ing<strong>en</strong> airbageller bältessträckare har utklöst. I personbil västerå,riksväg 90 90 36 1Te 1 får sladd och sladdar snett högermot vägr<strong>en</strong><strong>en</strong>. Spårig vägbana, halt,ejsandat. I personbilVäg<strong>en</strong> mellan Björnavoch Landsjöv, ca 300meter innan korsningmot Landsjö. 1069 35 190(300 m fr vägskälÖsterrå) 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2Klingreväg<strong>en</strong>, 2150 mÖ 352 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 47 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad513 0,75 1 6 840 -10 2284-2003-8-17Satt som passagerare som voltade2 varv.Te1 kommer in på ett vägområde medvägarbete belagd med grovt grus. Spårvisar att bil<strong>en</strong> sladdat över helavägbanan och ner i vänstra diket ochsedan voltat och hamnat på hjul<strong>en</strong> påvägbanan i fel vägriktning.Vägsträckan skyltad medvägarbetsområde. I personbilKuravan innan mankommer till Peresjö Okänt 20 2352,900 m S väg tillGetingsta 352 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3514 0,75 1 10 381 15 2284-2003-9-9Singelolycka körrt in i <strong>en</strong> stillastå<strong>en</strong>de bil bakifrån.Te 1 parkerad med blinkandevarningsljus och försedd medvarningsskylt på flak. Plats<strong>en</strong> äruppskyltad som vägarbetsplatsområdeoch södergå<strong>en</strong>de vägbana är avstängdmed skyltar från vägkant till väg<strong>en</strong>smitt.Det avspärrade området är 298 mlångt. Inne i detta avskärmade områdestod Te 1 parkerad. Te 2 framfördes E4 norrut och körde på fel sida av väg<strong>en</strong>och g<strong>en</strong>om avspärrning<strong>en</strong> och medfront<strong>en</strong> mot Te1 bakparti. Te 1kastades cirka 6 m framåt avkollision<strong>en</strong>.Orsak okänd. I personbil E4an strandnyland Okänt 78 1E4,Strandnyland(2,6km N 1067) 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2515 0,75 1 7 340 -4 2305-2003-7-10516 0,75 1 3 071 120 2309-2003-10-12Oklart.fick ej kontroll över bil<strong>en</strong> efter <strong>en</strong>kurva och körde då rakt ut i väg<strong>en</strong>och krockade nästan med ett träd iett dike.Polis ej på plats. Olycksplats 5kmsöder Bräcke samhälle.Färdriktningokänd eftersom förar<strong>en</strong> ej kunde hörasav medecinska skärl Singerlolycka. I personbil E 14 norr om Bräcke 14 19 1 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Olycksplats 1km norr avfart<strong>en</strong> motAspås kyrka. Förar<strong>en</strong> av nr 1 har väjtför rådjur kommit över på vänsterkörbana <strong>for</strong>donet har därefter skurit neri vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> och vidare ner i diket därhar <strong>for</strong>donet kolliderat med <strong>en</strong>vägtrumma och <strong>en</strong> slänt för attslutlig<strong>en</strong> stanna intill vägkant<strong>en</strong> I personbilVäg 339, ca 1km norrom Aspås 339 44 1 339 339 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2517 0,75 1 7 753 -10 2313-2003-10-13Möte med bil som kommit över påfel sida.Olycksplats lv 989 12,8 km öster Rv 45.Bil nr 1 färdades i östlig riktning och bilnr 2 i västlig riktning Bilarna kolliderarmed varandra mitt i körbanan. I personbil Österås<strong>en</strong>, Strömsund 989 45 1 989 989 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3518 0,75 1 9 443 60 2313-2003-9-26 älgolyckaNr 1 körde i nordlig riktning motHammerdal när han kolliderade med<strong>en</strong> älg nr 2 Nr 1 <strong>for</strong>tsatte sedan 115mvid sidan av väg<strong>en</strong> innan d<strong>en</strong>kolliderade och fick stopp mor <strong>en</strong> tall. I personbilv 45, Lorås,Hammerdal 45 7 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2519 0,75 1 15 035 -50 2321-2003-12-9 fick sladd och körde ner i diket.520 0,75 1 3 196 4 2321-2003-3-29521 0,75 1 2 145 60 2321-2003-3-4Polis ej på plats Olycksplats lv336 vidbyn Brattegg<strong>en</strong> förar<strong>en</strong> av nr 1 har fåttsladd på <strong>for</strong>donet som ej lkunnatshävas bil<strong>en</strong> hamnade i diket I personbilSingelolycka 450 m öster <strong>en</strong>skild vägmot Hotell Årevidd<strong>en</strong> Åre. Nr har medhög hastighet förts österut E14 iriktning mot Järp<strong>en</strong>. Vid <strong>en</strong> mindrekorsning/infart har förar<strong>en</strong> kört avväg<strong>en</strong>. Fordonet har flugit ca 30m ochdärefter studsat ytterligare 8m innand<strong>en</strong> stannat. I personbil E14, Åre, vid Årevid<strong>en</strong> Okänt 19 1 14voltat med minibuss, vet ej hur detgick till Singelolycka, sladdat av väg<strong>en</strong>. I lätt lastbil ÅreE 14 Brattegg<strong>en</strong>utanför Åre 14 25 2 336 336 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Mindreväg/infart. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Trondheimsled<strong>en</strong> 21 1 638 638 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39sid: 48 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad522 0,75 1 26 745 -45 2321-2003-7-27Kom körande när <strong>en</strong> bil svängde inför att parkera, då backade <strong>en</strong>annan bil ut från motsatta sidan, såjag väjde undan och körde in i bil<strong>en</strong>framför.Nr 2 blev påkörd bakifrån av nr 1 närNr 2 skulle parkera på ICA-s parkeringi Duved På moped Karolinerväg<strong>en</strong>, DuvedKarolinerväg<strong>en</strong> 17 1 638infart till ICADuved 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39523 0,75 1 3 678 -10 2326-2003-12-20524 0,75 1 5 232 26 2326-2003-8-2525 0,75 1 3 199 -9 2326-2003-9-10526 0,75 1 8 233 -36 2361-2003-1-19527 0,75 1 10 315 -14 2361-2004-4-30528 0,75 1 13 129 -10 2380-2003-9-20 Oklart529 0,75 1 3 318 -51 2409-2003-7-12jag fick sladd, bil<strong>en</strong> släpper,försöker styra upp m<strong>en</strong> bil<strong>en</strong> gickrakt fram emot ladan.körde ca 40 km/h. lösgrus åkte avväg<strong>en</strong> i <strong>en</strong> kurva törnade motvägräcke.efter omkörning av bil med släp,minns jag bara <strong>en</strong> smäll, väntadepå att bil<strong>en</strong> skulle stannaFörsökte ändra något på radion.Ing<strong>en</strong> bil, fotgängare elller cyklist isikte i någon riktning. Tittade därförlite för mycket på radion, kanskesamtidigt vred lite påratt<strong>en</strong>(omedvetet). Försökte styraupp från slänt<strong>en</strong> m<strong>en</strong> det gick inte,allt gick så <strong>for</strong>t.åkte av väg<strong>en</strong> i 90km/h krockademed trädolycksplats lv321 1100m söderkorsning<strong>en</strong> lv 574 Förar<strong>en</strong> av nr1 harefter kurvan fått sladd och därefterretursladd och åkt med bredsidan in idiket i rätt färdriktning i samband medavåkning<strong>en</strong> kördes <strong>en</strong> mjölkbrygga nersom slungades iväg ca 20m I personbil v 45, Sv<strong>en</strong>stavik 45 52 2 321 321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Polis ej på plats. Okänt i vilk<strong>en</strong> riktningförar<strong>en</strong> framfört sitt <strong>for</strong>don eftersomhan ej var hörbar p.g.a. kraftigmedecinering,smärtlindring.Singelolycka. På motorcykeOlycksplats Rv 45 10 km söderkorsning<strong>en</strong> 321,Gällnäskrog<strong>en</strong>. Nr 1har framförts Rv 45 i nordlig riktning.Av okänd anledning har <strong>for</strong>donetkommit ut i vägkant<strong>en</strong> på höger sida ifärdriktning<strong>en</strong>. törnat mot <strong>en</strong>vägtrumma och därefter voltat ut på <strong>en</strong>åker. I personbilEj möjligt att konstaterahändelseförloppet. Detta baserat på<strong>for</strong>don<strong>en</strong>s placering vid polis<strong>en</strong>sankomst till plats<strong>en</strong>. inga spår ivägbanan. Raksträcka med ett svagtv 321, ca 1 mil frånSv<strong>en</strong>stavik 321 38 2 321 321 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3v 45 mellan Brånan ochSv<strong>en</strong>stavik 45 55 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3krön vid olycksplats<strong>en</strong>. I personbil Glöte, Lofsdal<strong>en</strong> Okänt 44 1 502 502 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Singelolycka okänt hur olyckan gått tillförar<strong>en</strong> kommer inte ihåg något I personbilSingelolycka på mindre grusväg vidsjön Svängling<strong>en</strong>. Olycksplats svagÖver- ellereYtterhogdal, Härjedal<strong>en</strong> 45 55 2vänsterkurva vid ett vägräcke På EU-mopedSvängling<strong>en</strong>, Brunflo. Okänt 48 1E4:AN 2,2 KM NORR OM SIKETÅ.Bil<strong>en</strong> har av okänd anledning åkt avväg<strong>en</strong>. korsat mötande vägbana och ini skog<strong>en</strong>. Knäckt ett träd, bil<strong>en</strong>stannade vid nästa träd. Sikt<strong>en</strong> vargod, något blöt vägbana. I personbilRv 45 strax utanförytterhogdal riktningsöderut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Enskild väg vidSvänglingemindregrusväg vidsjönSvängling<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2e4 sikeå ca 1 km norrom 4 65 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3530 0,75 1 3 843 -5 2460-2004-3-21krockat hö front med mötande bil,kom över på fel vägbana pga detvar väldigt moddigt på väg<strong>en</strong>OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E 12 CA150 M ÖSTER KORSNINGFÄBOKVARN, STENNÄS BY,VÄNNÄS. Förar<strong>en</strong>i llb 1 tappade kontroll<strong>en</strong> i <strong>en</strong> svaghögerkurva. Kom över på fel sida ochfrontalkrockade med pb 2. Snömoddpå vägbanan. Hastighet ca 80 km/tim.Pb 3 gjorde undanmanöver ut i snön. I lätt lastbil e12 vid tväråbäck 638 34 1 12 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 49 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad531 0,75 1 1 815 -20 2460-2004-4-5532 0,75 1 5 855 0 2480-2004-5-15533 0,75 1 4 493 -10 2481-2003-1-28jag blir påkörd av <strong>en</strong> bil somkommer över på min sida jag vikerner i diket m<strong>en</strong> det hjälper intte blirpåkörd i hela sidan slungas överväg<strong>en</strong> och ner i diket på andrasidan, d<strong>en</strong> andra bil<strong>en</strong> fårpunktering och tappar kontroll<strong>en</strong>körde i 110 km/h fick sladd påhalkigt underlag, åkte av väg<strong>en</strong> ochvoltadesnörök, omkörning, kolliderar medmötande bil, hade midjebälte på sig534 0,75 1 10 583 33 2482-2003-8-26 singelolycka utkastad ur bil<strong>en</strong>535 0,75 1 9 140 15 2510-2003-3-30Kört med hög fart av väg<strong>en</strong> och in i<strong>en</strong> snökarm. Voltat flera varv.Landat på däck<strong>en</strong>.OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ RV 92800 METER ÖSTER AVFARTEN TILLPENGFORS, VÄNNÄS KOMMUN. I personbilOmkörning, kraftig hagel/regnskur.Förar<strong>en</strong> tappade väggreppet isamband med omkörning<strong>en</strong> ochsnurrade ett antal varv på E4, voltad<strong>en</strong>är han kom till vägkant<strong>en</strong> imotgå<strong>en</strong>de körbana. I personbil e4 strax norr om sävar 4 53 1Pb 1 påbörjar <strong>en</strong> omkörning av pbsamt lb trots kraftig snörök. Pb 1kolliderar med mötande lb. I personbilOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ VÄG E4,HÖKMARKSBERGET, 600 M NORRSTORA RASTPLATSEN.Pb framförs E4 i nordlig riktning i köbakom lb. Kör oförklarligt av väg<strong>en</strong> påsin högra sida på <strong>en</strong> raksträcka och92 mellan vännäs v ochinfart industriområde 92 42 2 92 92 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E4 870 meter söderPolis<strong>en</strong>s kontrollplats,Sävar. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3e12 vidrörmyrbergsvägskälet 12 21 2 12 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1voltar runt. I personbil e4 lövånger 4 59 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Pb körde ner i diket för att sedan företa<strong>en</strong> luftfärd när d<strong>en</strong> tagit mark för attsedan företa <strong>en</strong> ny luftfärd där d<strong>en</strong> slåri mark<strong>en</strong> ig<strong>en</strong> för att ännu <strong>en</strong> gångföreta <strong>en</strong> luftfärd innan d<strong>en</strong> landar pårätt köl och blir stå<strong>en</strong>de i diket. Olyckanhände efter väg 45, 3,5 km söder omKåbdalis. I personbil V45, Jokkmokk 45 19 1 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3536 0,75 1 7 623 20 2523-2004-1-30 Älgolycka.OLYCKAN SKEDDE EFTER E 10:ANINTILL SKRÖVBERGSVÄGEN.Förar<strong>en</strong> fåck möte med <strong>en</strong> pb och närförar<strong>en</strong> slog på helljus<strong>en</strong> stod <strong>en</strong> älgpå väg<strong>en</strong>. Kollision<strong>en</strong> gick ej attundvika. Lb med släp hamnade i diket. I tung lastbil E10 Okänt 34 1 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3537 0,75 1 7 843 7 2523-2004-3-11 SkoterolyckaOLYCKAN INTRÄFFADE SÖDER OMVÄG 45 I HÖJD MED SPJÄLLABO IGÄLLIVARE.Olycksplats<strong>en</strong> är beläg<strong>en</strong> cirka 100meter söder om väg<strong>en</strong>. Det är ganskakuperad terräng. Förar<strong>en</strong> har kommitmed skotern utför back<strong>en</strong> och avokänd anledning ramlat av skotern inedre del<strong>en</strong> av back<strong>en</strong>.Siktförhålland<strong>en</strong>a var goda på plats<strong>en</strong>. På snöskoterGällivare Porjusväg<strong>en</strong>100 m från väg<strong>en</strong> (vidfemman) 45 18 1Skoterspår i höjd medSpjällboSkoterspår ihöjd medSpjällabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2538 0,75 1 2 251 15 2560-2003-10-10Kört av väg<strong>en</strong> och voltat.OLYCKAN INTRÄFFADE EFTER VÄG374, CA 3,5 KM ÖSTER OM VIDSELMOT ÄLVSBYN. Pb har efter väg 374,ca 3,5 km öster om Vidsel motÄlvsbyn, kört av väg<strong>en</strong>, förmodelig<strong>en</strong>på grund av halkan. Sedan färdats ca20 meter i höger fike innan d<strong>en</strong> kommittill <strong>en</strong> avtagsväg där bil<strong>en</strong> voltat runtoch blivit liggande på taket. Fyrapersoner i bil<strong>en</strong>, samtlig asylsökandefrån Vidsel. Förare och passagare gårej fastställa kön. Har matats in sommanliga. I personbil 374, Älvsbyn 374 25 1 374 374 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 50 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad539 0,75 1 3 459 10 2580-2003-10-22540 0,75 1 3 688 -5 2580-2003-5-2541 0,75 1 2 745 10 2580-2003-6-19542 0,75 1 3 250 0 2582-2003-1-31543 0,75 1 4 758 -201 834-2003-6-11Jag kom från Bergnäshållet ner förback<strong>en</strong>. Jag försökte väja. S<strong>en</strong>minns jag inget mer förrän någonsa åt mig att ligga ner. Strax efterdet kom ambulans<strong>en</strong> ochbrandkår<strong>en</strong>.Påkörd bakifrån i samband medvänstersväng.OLYCKAN HAR SKETT UNDERÄLVBROVÄGEN MOTPARALLELLVÄGEN I GÅNG- OCYKELTUNNEL. Moped 2 kör påcykelväg, kolliderar med moped 1 somkommer från vänster ut ur gångtunnel. På moped Älvbroväg<strong>en</strong>, LuleåPb 1 saktade in på Mariebergsväg<strong>en</strong>för att göra vänstersväng på Öväg<strong>en</strong>.Pb 2 uppmärksammade ej att på 2Älvbroväg<strong>en</strong> 16 1 Gång- o cykeltunnelGång- ocykeltunnel 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 39Mariebergsväg<strong>en</strong>/Öväg<strong>en</strong>, LuleåDetaljkarta saknas iStrada. 592 48 2 Mariebergsväg<strong>en</strong> 1543 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39saktade in utan körde in i pb 1. I personbilÄlg<strong>en</strong> sprang upp på väg<strong>en</strong> =kollision. Pb körde på älg som korsade väg. I personbil 4, Råneå 4 63 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Älg kom upp från diket. Väjde ochfick d<strong>en</strong> över huv<strong>en</strong> s<strong>en</strong> studsa d<strong>en</strong>väl av och landa under bil<strong>en</strong>s bakrekofångare. D<strong>en</strong> dog inom 5minuter.Vi skulle svänga vänster med <strong>en</strong>beach buggy och blev påkörd isidan av <strong>en</strong> bil som skulle köra om,så jag flög ur beach buggyn.Pb fick möte och hade gått ner påhalvljus. Upptäckte inte älg<strong>en</strong> utankrockade med d<strong>en</strong>. Efter krock<strong>en</strong>bromsar förar<strong>en</strong> och glider över tillväg<strong>en</strong>s vänstra sida. I personbil Rasmyran, Bod<strong>en</strong> 97 26 1 97 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Te 2 skulle svänga vänster samtidigtgör te 1 <strong>en</strong> omkörning varvid <strong>en</strong>sammanstötning sker. I personbil Söderåkra Okänt 17 1 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2544 0,75 1 1 092 5 840-2003-4-2 Bil<strong>en</strong> bakom körde på oss545 0,75 1 3 351 0 880-2003-12-14Vet ej jag sov. Vaknade av att bil<strong>en</strong>åkte av väg<strong>en</strong>.546 0,75 1 746 -10 880-2003-5-5 Påkörd i bakhjulet547 0,75 1 6 178 -10 880-2003-9-16548 0,75 1 1 460 -60 880-2003-9-20 Ej angivit549 0,75 1 3 017 15 880-2004-2-8550 0,75 1 663 0 880-2004-3-13Kom ut på asfaltskant<strong>en</strong>, ganskahög sådan, ramlade av cykelnFick kast på bakvagn<strong>en</strong> och åkt<strong>en</strong>er i diketMinns inget av olyckan m<strong>en</strong> <strong>en</strong>ligtkompis som blev påkörd körde jagrätt in in i hans moped såg inte atthan bromsade in.551 0,75 1 2 562 10 881-2003-1-28 Mötande bil kör in i sidan552 0,75 1 5 367 -30 881-2003-4-13Illamå<strong>en</strong>de. Vaknade upp i diket,tog mig och min hund ur bil<strong>en</strong>.553 0,75 1 5 817 -30 881-2003-9-1 Väjde för älg och körde i diket.554 0,75 1 1 356 -25 882-2003-3-26Väjde för <strong>en</strong> älg. Körde ner i diket.Ej voltat.Te 1 körde in i ett bogserande ekipage.Detta när hans mobil ringde och hanskulle svara. Det var våt och fuktigvägbana vid olyckstillfället. I personbil Ölandsbron Okänt 46 2 137 väg 137 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3singel, tappade föremål på golvet,förlorade kontroll<strong>en</strong> över <strong>for</strong>donet ochkör av väg<strong>en</strong>. I personbil Kalmar Rockneby E22 Okänt 15 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 (cyklist) som ej iakttagitväjningsplikt<strong>en</strong> innan man korsar <strong>en</strong>Trångsundsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3gata. På cykel Trångsundsv Kalmar Okänt 75 1 Trångsundsväg<strong>en</strong>Te 1 har cyklat omkull. Inga andra<strong>for</strong>don inblandade <strong>en</strong>ligt h<strong>en</strong>ne själv. På cykel E22, vita sand 22 53 2 570 570 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Lv 137 ca 1 km väster brofästet Öland.Det är köbildning på bron. Detta pgareparationsarbete. Te 1noterar inte attkön står stilla och kör in iframförvarande bil. I personbil Ölandsbron Okänt 64 1 137 Ölandsbron 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Rv 25 ca 500 m västerKonungarydavfart<strong>en</strong>. Te 1 harframförts på Rv 25. PGA svår halkahar Te 1 fått sladd och åkt avvägbanan. Blixthalka. I personbil Trekant<strong>en</strong> väg 25 Okänt 19 1 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 bromsar och står still.Bakomvarande te hinner inte bromsa itid utan kör in i framförvarande. På moped Rinkabyholm Okänt 15 1 Dalväg<strong>en</strong> Dalväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3Te 1 kommer körande från Nybro tillKristvallabrunn. Plötsligt kör Te 2 avokänd anledning över i mötande fil ochkolliderar med Te 1. Rak väg, regn ochmörker. I personbilTe 1 vet inte vad som hände, detsvartnade för ögon<strong>en</strong> och te 1 skar nerVäg Trelamt<strong>en</strong>-Kristvallabrunn Okänt 48 1 573 573 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3i diket. I personbil Nybro väg 25 Okänt 22 1 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Enligt förar<strong>en</strong> har <strong>en</strong> älg kommit upppå väg<strong>en</strong> och hjul<strong>en</strong> hamna för långt uti vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> så att han ej fick upp bil<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>. I lastbilTe 1 har kommit ner i diket till högeroch sedan <strong>for</strong>tsatt ca 100 m innan detstannade. I lätt lastbilNybro, GamlaÖrsjöväg<strong>en</strong> Okänt 38 1 543 543 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Avtagsväg<strong>en</strong> tillDjupeträsk 23 20 1 23 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 51 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19555 0,75 1 3 691 0 882-2003-5-6556 0,75 1 22 894 -35 883-2003-4-9557 0,75 1 9 104 320 884-2003-6-20Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-gradPunkteringframvagnsproblem,körd<strong>en</strong>er i diketbil<strong>en</strong> fattade eldFRANSKTALANDE MAN SOM AVOKÄND ANLEDNING KÖRT AVVÄGEN.ÅKTE INLINES OCK BLEVINVINKAD TILL KANTEN AVBILIST. AV NÅGON ANLEDNINGKÖRDE BILISTEN AVSIKTLIGT PÅPATIENTEN.Te 1 börjar plötsligt dra kraftigt åtvänster. Kör ner i diket på motsattakörbanan och <strong>for</strong>tsätter ca 90 m innand<strong>en</strong> voltar och hamnar med bakdel<strong>en</strong>mot ett träd. rv 23 strax söder omavtagsväg mot Möckhult. I personbil riksväg 23 Okänt 21 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E 22 strax norr infart<strong>en</strong> till verkebäck.Te 1 har kört in i <strong>en</strong> bergvägg. I tung lastbilE22 VERKEBÄCKVÄSTERVIK 22 28 1 22 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Te 1 åkte inlines och skulle svängavänster. okänt <strong>for</strong>don stannar till för attsläppa fram och kör sedan på medavsikt. Övrigt STOREBRO. 708 15 1 Vimmerbyväg<strong>en</strong>Drottninggatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39558 0,75 1 241 -30 885-2004-2-20Cyklist<strong>en</strong> kom på cykelbanan, blevpåkörd från vä sida av bil som ejsåg Oscar, tittade åt andra hållet.Körde rakt på cykeln.Te 1 kom från utfart<strong>en</strong> till Liljas bil ochhade för avsikt att köra ut på Storgatanvästerut. När Te 1 stannat och sedanrullat fram kom <strong>en</strong> cyklist höger ifrån åcykelbanan och kolliderade med Te 1. På cykel Storgatan Borgholm Storgatan 82 1 Storgatan Utfart Liljas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3559 0,5 1 3 270 4 1214-2004-4-20 Voltat med <strong>en</strong> VW Golf. Te1 gick av väg<strong>en</strong> i d<strong>en</strong> svaga kurvan. I personbil Svalöv, 108 108 43 1560 0,5 1 300 10 1233-2003-5-8 Cyklat omkull av oklar anledning561 0,5 1 1 910 -30 1257-2003-5-23TAPPADE KONTROLLEN ÖVERBILENCyklist fick väja för <strong>en</strong> okänd pb.Cyklist<strong>en</strong> trillade av cykeln ochskadade sig. Okänt i nuläget hurallvarliga skadorna är. Har markerat xför svårt skadad eftersom polismann<strong>en</strong>satt x mittemellan svårt/lindrigskadad/Katarina. På cykelTem 1 kör av väg<strong>en</strong> på vänster sida .kör ca 40 m i diket innan d<strong>en</strong> återkommer ut på körbanan och voltar ettantal gånger. Blir stå<strong>en</strong>de på rätt köl imötande körfält.l I personbilVäg 1208 100 meteröster om Torrlösa. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Höllvik<strong>en</strong>, näraBadväg<strong>en</strong> ? Badväg<strong>en</strong> 11 2 Skogsstig<strong>en</strong> Skogsstig<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2SKÅNES VÄRSJÖSTJÄRNEHOLM E:4 Okänt 23 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2562 0,5 1 3 840 0 126-2003-1-30Lb 3 kör in i Pb 2 som i sin tur kör in iPb 1 på Glömstaväg<strong>en</strong> norrgå<strong>en</strong>de,strax innan korsning<strong>en</strong> till Vårby Alle. I personbilmasmo, huddingeglömstaväg<strong>en</strong> back<strong>en</strong>Glömstaväg<strong>en</strong> 27 1 Glömstaväg<strong>en</strong>Glömstaväg<strong>en</strong> 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3563 0,5 1 4 720 -15 126-2004-1-28har kört på stillastå<strong>en</strong>de bil i ca 60-70 km per tim564 0,5 1 2 851 -40 1263-2003-6-5 Singelolycka personbil565 0,5 1 3 020 -20 127-2003-3-25Pb 3 har fått motorstopp av okändanledning och stannat i höger körfältpå Lv 226, ca 200 m söderomÅgestaväg<strong>en</strong>.. LLb 2 och Lb 1 har inteobserverat d<strong>en</strong> stillastå<strong>en</strong>de Pb 3 ochkrockat med varandra. Llb 2 har kört påPb 3. Lb 1 har styrkt på cykelbananoch kört ned belysningstolpe. Pb 3 harHuddingehuddingeväg<strong>en</strong>Huddingeväg<strong>en</strong> 57 1 226kört in i Lb 4. I personbilTrel. 1 kört rakt in mellan grindstolpar ikyrkomur<strong>en</strong>. I personbil Utanför Klågerup Okänt 29 1 Bara kyrkoväg/Barajag stod och väntade på att bil<strong>en</strong>framför mig skulle sväng vänster såkom <strong>en</strong> bil bakom mig och körderakt in i mig bakifrån Pb 1 blev påkörd bakifrån av Pb 2. I personbil okänd Okänt 20 2 Hallundaväg<strong>en</strong>Huddingeväg<strong>en</strong> 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ingång tillkyrka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Hallundaväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2566 0,5 0 5 838 -5 1273-2003-8-26HASTIGHJET 10-20 KM/H.PATIENTEN SKULLE GÖRA ENHÖGERSVÄNG, EN LASTBIL KOMFRÅN HÖGER OCH KÖR PÅPATIENTENS BIL.PATIENTENVAR EJ AVSVIMMAD, HARNACKSMÄRTOR.Trel 1 kom körande från Sjuhultshålletoch skulle svänga hö i Visseltofta. Trel2 fullastad med grus kom från Osbyoch skulle mot Hallaryd. I korsning<strong>en</strong>körde trel 1 in i trel 2. I personbil VISSELTOFTA. 1950 38 2 1950 1950 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49sid: 52 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad567 0,5 0 240 10 1281-2004-3-30568 0,5 1 7 095 15 1282-2003-11-1Kom på väg 108 från Kävlinge.Jätte tjock dimma där stod <strong>en</strong>silverfärgad bil stilla, för där var flerolyckor och jag såg ej bil<strong>en</strong>.Bromsade och väjde undan.SKULLE UNDVIKA ATT KÖRA PÅETT RÅDJUR KÖRDE MOTKANTEN OCH SNURRADETrel 1 kör ut från Vårbruksväg<strong>en</strong> ochsöderut på väg 108. Trel 1 ser inte atttrel 2 kommer körandes söderut på väg108. Trel 1 blir påkörd av trel 2 baktill.Ca 30 meter långa bromsspår från trel2. I personbilTem 1 har väjt för något okänt. Törnarmot ett vägräcke och stannar därefter imittr<strong>en</strong><strong>en</strong> I personbilLund, Väg 108 vidGunnesbo Okänt 36 2MELLANHELSINGBORG OCH108 i korsning<strong>en</strong> medVårbruksväg<strong>en</strong>, Lund. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3MALMÖ PÅ E6 6 21 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3569 0,5 1 1 795 -25 1282-2003-8-28570 0,5 1 6 533 0 1283-2003-4-14Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> körde på <strong>en</strong> annan bilsom höll vid trafikljus. Hastighet<strong>en</strong>var cirka 30-50 km/h. Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>suttit "kloss intill" ratt<strong>en</strong> och kört.EN BIL KÖRDE UT FRÅNSTOPPLIKT OCH KÖRDE IN IRapport<strong>en</strong> ändrad. Underlagbristfälligt. I personbilSIDAN PÅ BILEN Rapport<strong>en</strong> ändrad I personbilLandskrona,Österled<strong>en</strong> Österled<strong>en</strong> 42 2 Söderled<strong>en</strong> Söderled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3VÄG 110 KORSNINGMOT VALLÅKRA 110 28 1 109 1248 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3571 0,5 1 3 668 0 1285-2003-10-26passagerare i bil som blivit påkördbakifrån572 0,5 1 7 475 19 1285-2003-8-1 Väjde för ett djur.573 0,5 1 3 763 -15 1285-2004-3-27 Voltat med bil<strong>en</strong>.574 0,5 0 1 289 195 1290-2003-1-15575 0,5 1 34 478 115 1290-2003-4-3PATIENTEN ÄR MED I BIL, SOMBLEV PÅKÖRD. PATIENTEN HARINGA SMÄRTOR.TROLIGEN PÅVERKAD AVINSULINKÄNNING. PATIENTENKÖRDE AV VÄGEN OCHKROCKADE MED FÖRARSIDANMOT EN LYKTSTOLPE.PATIENTEN HAR SMÄRTA IVÄNSTER LÅR.576 0,5 1 1 719 10 1292-2003-12-26KÖRT AV VÄGEN OCH VOLTAT577 0,5 1 3 785 -10 1292-2004-2-19PÅKÖRD ISIDAN FRAMTILL AVBILIST SOM KÖR OMVäg 17, österut vidjärnvägsövergång<strong>en</strong> Troll<strong>en</strong>äs, Eslövskommun. Trel 1 har för s<strong>en</strong>tuppmärksammat att trel 2 körtlångsamt eller stått stilla när trel 2passerar järnvägsövergång<strong>en</strong>. trel 1har bromsat kraftigt, m<strong>en</strong> kört rakt in itrel 2 bakvagn. på plats<strong>en</strong> fanns ca 20meter långa bromsspår. sikt<strong>en</strong> god påplats<strong>en</strong>. Trel 2 uppger att han passeratjärnvägsövergång<strong>en</strong> mycket sakta föratt ej förstöra framvagnsinställning<strong>en</strong>på sitt <strong>for</strong>don. I personbil Väg 17 Marieholm Okänt 15 2 17 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg 17, ca 1,9 km väster om väg 113.Trel 1 får väja för småvilt och kör avväg<strong>en</strong>. I personbil Marieholm, väg 17 17 19 2 17 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Trel 1 väjde för <strong>en</strong> katt, fick sladd ochkörde av väg<strong>en</strong> in i <strong>en</strong> trädgård. I personbil Bosarp, väg 113 Okänt 19 1Trel 1 har varit på väg in i rondell<strong>en</strong>och stannat upp när trel 2 kör in i trel 1bakparti. Mindre plåtskador samtnacksmärtor. I personbilTrel 1 körde av väg<strong>en</strong> och på <strong>en</strong>belysningsstolpe som gick av. I personbilTe1 kör på avfart<strong>en</strong> och kommer påförs<strong>en</strong>t att han ska rakt fram. Te1 gör<strong>en</strong> gir, får sladd och går ner i diket tillvänster i färdriktning<strong>en</strong>. I personbilTe1 skulle svänga vänster samtidigtsom Te2 har väjde eller försökte attköra om Te1. Te körde in i Te1. I personbilKRISTIANSTAD.KANALGATAN-ÖSTRAKASERNGATAN.Kanalgatan 4 1 Snapphaneväg<strong>en</strong>Väg 113, invidfastighet<strong>en</strong> Hjortås2:13, kartrutor0047+0147, Eslövskommun. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Snapphaneväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3VÄG 19, NORR OMVIADUKTEN BJÄRLÖV-HANANSKOG. 19 85 1 19 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ÄNGELHOLM E:6MELLAN HÖJA OCHVARALÖV 20 51 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3VÄG 114 MUNKALJUNGBY 114 51 1 114 114 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2578 0,5 1 3 386 15 1293-2003-5-16HASTIGHET 100-11 KM/H. EFTEREN OMKÖRNING, KÖRDEPATIENTEN AV VÄGEN OCHVOLTADE GÅNGER FLERA. VAREJ AVSVIMMAD, TOG SIG SJÄLVUT UR BILEN. HAR SMÄRTOR IRYGGEN OCH HÖGER TUMME.Förar<strong>en</strong> har på okänt sätt mistkontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> efter omkörningoch kört rakt ut i diket på höger sida.Bil<strong>en</strong> har i diket kört cirka 100 meterinnan det tagit stopp. Under färd<strong>en</strong> idiket voltade bil<strong>en</strong> <strong>en</strong>ligt vittn<strong>en</strong> ettantal gånger. I personbil VÄG 23. PÅBRO Okänt 19 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 53 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad579 0,5 1 3 707 -10 1293-2003-8-24580 0,5 1 4 288 -8 136-2004-1-23581 0,5 1 4 988 5 1381-2003-2-12HASTIGHET 100 KM/H.PATIENTEN VÄJDE FÖR ENGRÄVLING, BILEN FOR NER IETT DIKE, PATIENTEN TOG SIGSJÄLV UT UR BILEN. HAR INTEONT NÅGONSTANS. INLÄGGESPÅ GRUND AVHÖGENERGIVÅLD. Trel fått sladd och kört ner i diket. I personbilbromsade för hare fick sladd körde idiketÅKT BIL SOM KÖRDE AV VÄGENOCH IN I ET TRÄD.Pb har kört ner i diket och hamnat påtaket på Lv 259, mellan Lissma ochVÄG 23, I HÖJD MEDTORMESTORP. 23 22 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Jordbro. I personbil haninge Lännaväg<strong>en</strong> Okänt 24 1 259 259 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Fordonet har framförts i sydlig riktningpå lv 511. Förar<strong>en</strong> har fått sladd p å<strong>for</strong>donet och ej kunnat hävad<strong>en</strong>samma och hamnat i diket.Vägbanan var mycket hal, delvisisbelagd. I personbil HISHULT Okänt 34 2 511 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2582 0,5 1 10 997 22 1381-2003-9-10FICK SLADD OCH KANAR IN IBETONGPELARE I 60 KM/TIM.Pb har av okänd anledning kört avväg<strong>en</strong> och in i <strong>en</strong> st<strong>en</strong>mur mednätstaket till <strong>en</strong> trädgård. Vid tillfälletregnade det kraftigt. Det rådde vidtidpunkt<strong>en</strong> för olyckan skymning.Bilist<strong>en</strong> har färdats söderut på Rv 24.Kristianstadsväg<strong>en</strong> i höjd med nr 12. I personbilVÄG 24 VIDVÅXTORP, HALLAND 24 35 1 Kristianstadsväg<strong>en</strong>Kristianstadsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2583 0,5 1 4 791 -10 1381-2004-3-24584 0,5 1 5 608 -5 1384-2003-2-13585 0,5 1 543 -25 1407-2003-4-17KÖRT I C:A 60 KM/TIM, MÖTTLASTBIL SOM FÅTT SLADD.BILEN KÖR IN I HÖGER FRONTPÅ LASTBILEN OCH BILEN ÅKERSEN I DIKET.Krockat med minibuss hittadutanför bil<strong>en</strong>.Passagerare på moped som körtomkull.586 0,5 1 21 007 75 1440-2003-11-2 Rödljus blir påkörd bakifrån587 0,5 1 11 537 5 1460-2004-1-29Omkörning av långtradare, haltunderlag. Kolliderar med mötandebil. Äv<strong>en</strong> flera glassplitter i ögat,osäkert om med skada på självaögonglob<strong>en</strong>.Fordon 1 framfördes i västlig riktning,fick sladd och kom över på felvägbana. Törnade emot <strong>for</strong>don 2.Fordon 1 <strong>for</strong>tsatte framåt och ner ivänstra diket med front<strong>en</strong>. Helaekipaget kastades ut och blockeradehela väg<strong>en</strong>. Fordon 3 kör in i någon delav <strong>for</strong>donsekipage 1 och kastas bakåtner i höger dike. Fordon 1 välter ochblir liggande på väg<strong>en</strong>. I personbilFörar<strong>en</strong> av te 1 kör i södergå<strong>en</strong>dekörfält. Kort efter avfart<strong>en</strong> tillDotetorpsväg<strong>en</strong> i Ölmevalla möter hante 2 som glider över på hans vägbanamed vänstra sidan till och kolliderarmot front<strong>en</strong> på te 1. Te 2 klövs vidkollision<strong>en</strong>. I personbilEnligt uppgift singelolycka. Patrull<strong>en</strong>körde ej fram till olycksplats<strong>en</strong> då<strong>for</strong>don och personer var borta frånplats<strong>en</strong>. Mötte upp ambulans<strong>en</strong> medskadad. Skiss ej upprättad. På mopedBil 1 kör in i bil 2 bakifrån vid etttrafikljus. I personbilVÄG 117 VIDGUNNARSBYGGET. 117 38 1 117 117 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Gamla E6 Lekarekull<strong>en</strong>Fjärås 939 19 1 939 939 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Lappesandsväg<strong>en</strong>,ÖckeröLappesandsväg<strong>en</strong> 16 2 Rödväg<strong>en</strong> Rödväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39Surte station rv 45 mottrollhättan 45 81 2 Trollhätteled<strong>en</strong>Trollhätteled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Lv 172, ca 3 km N Ödskölt Lästvik. 1fick sladd efter omkörning. Kolliderademed mötande 2. Snöfall/snömodd. I personbil Bäcke<strong>for</strong>s Dalsland 172 11 1 172 172 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2588 0,5 1 84 -10 1481-2003-10-15Fick göra <strong>en</strong> snabb undanmanöver,tappade kontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> kördein i vägräcket.Plats Söderled<strong>en</strong> mot Göteborg -malmö, 200 meter före bron övermotet, där tre filer blir till fyra filer. I personbilSöderled<strong>en</strong> ÅbromotetMölndal Okänt 57 2 Söderled<strong>en</strong> Söderled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3589 0,5 1 145 0 1481-2003-11-9Kkört omkull med moped, slagit ihuvudet.Förar<strong>en</strong> till <strong>en</strong> moped tappadekontroll<strong>en</strong> och körde omkull. Saknadehjälm och skadade huvudet. På mopedRundbergsgergsgatanMölndals kommunRundbergsgatan 16 1SödraHoltermansgatanHoltermansgatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3590 0,5 1 6 775 45 1489-2003-3-17Bil<strong>en</strong> tappar väggreppet efter <strong>en</strong>omkörning . Halt väglagSingelolycka, fått sladd pga underkyldvägbana med sjö på <strong>en</strong>a sidan ochbergvägg på andra sidan väg<strong>en</strong>. I personbil E20 Alingsås 20 40 1 20 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 54 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad591 0,5 1 5 599 -5 1715-2003-1-19Fick sladd på bil<strong>en</strong> kanade av ner idiket592 0,5 1 2 813 30 1737-2003-2-28 Påkörd efter kurv i uppförsbackePb hade kommit ut i vägkant<strong>en</strong>, fåttsladd och hamnat på motsatta sidan idiket. Mycket halt. I personbilVäg snöbemängd, spårig, isig.LÅngsträckt högerkurva, nerförberg.TE 1 har rullat nedför berget medväxeln i friläge.Te 1 vari över i mötandekörfält m<strong>en</strong> bromsats upp avsnökanter. TE2 har hållit sin högraKlacksjön, Fagerås.Väg 61 61 16 2 61 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3kant. Vägbredd 4m. I personbil Runnsjön Torsby Okänt 83 1 Enskild väg Enskild väg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2593 0,5 0 4 120 10 1762-2003-5-17Min kamrat hade åkt av väg<strong>en</strong> straxföre och jag tittade på honom ochsåg ej att MC framför mig stannadeoch när jag bromsade mitt i kurvangick MC,n omkull.Mc-förare kom ut i rullgrus och kördeav väg<strong>en</strong>. På lätt motorcMunk<strong>for</strong>s.MellanMunk<strong>for</strong>s och sunnestrax efter munk<strong>for</strong>s.Frykdalsväg<strong>en</strong> 47 1 241 241 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3594 0,5 1 4 381 -4 1762-2004-2-19595 0,5 1 3 132 22 1763-2004-4-1596 0,5 1 7 620 -44 1766-2003-10-25Kört in i ett träd597 0,5 1 1 900 -5 1780-2003-11-4598 0,5 1 3 766 -5 1782-2004-2-2599 0,5 1 4 205 -20 1783-2003-3-8 Singelolycka600 0,5 0 1 213 -15 1784-2003-7-15601 0,5 0 3 086 -5 1785-2004-1-23Mötande bil, mitt i väg<strong>en</strong> kom ihastig fart mot våran bil,fontalkrocki front<strong>en</strong>.Vår hastighet ca 30-40km/h. Han provade att smita s<strong>en</strong>.En gå<strong>en</strong>de på väg norrut mot Munk<strong>for</strong>soch <strong>en</strong> av bilarna höll ut mot väg<strong>en</strong>smitt och vid möte kolliderade <strong>for</strong>don<strong>en</strong>.Det var mörkt m<strong>en</strong> skapligt bra sikt tackvare gatubelysning. I personbilPåkörd bakifrån, skulle svängavänster Kollision mellan 2 pb I personbilväjde för rådjur,vid inbromsninggick bil<strong>en</strong> åt vänster ner i diket.Älg på väg<strong>en</strong>. Ej viltstängsel.Berghällar på bägge sidorna. Taketintryckt av älg<strong>en</strong>Vi blev påkörda bakifrån när viskulle svänga vid paradisbananVi skulle svänga vänster in på <strong>en</strong>väg,blinka och sakta in. Blevpåkörda bakifrån av <strong>en</strong>långtradare,snurrade ett halvt varvöver på andra sidan väg<strong>en</strong> ochhamnade i diket.Pb hade framförts i västlig riktning ochi skarp vä.kurva har d<strong>en</strong> gått av väg<strong>en</strong>Munk<strong>for</strong>s, Blia motRansäter 808 39 2 733 733 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29Från olsäter skullesvänga till s:a ävjariksväg 62 801 20 1 62 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3och mot ett träd. I personbil Munk<strong>for</strong>shöjd<strong>en</strong>. 241 27 1 241 241 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3TE1 körde västlig riktning på E18. Avokänd anledning körde TE1 in imitträcke och hamnade därefter i dikettill höger av väg<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong>s airbagutlöstes på bägge sidor. I personbil E18,Väse 18 55 2 E18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb körde österut och kolliderade medälg, <strong>for</strong>tsatte över på fel sida och ner idiket. I personbil RV 63 9 km s F-D 63 20 2 63 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2Pb hade kört av väg<strong>en</strong> på höger sida iSjögränd Uddeholm<strong>en</strong> vänsterkurva. I personbil Väg 240 240 27 1 246 246 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3TE1 körde på TE2 bakifråpn då TE2skulle göra <strong>en</strong> vänstersväng. I personbilArvika Rv 61 Infart<strong>en</strong>paradisbanan Arvikasskjutbanor 61 17 2 Rv61 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Lb körde bakifrån in i pb som stannatför att svänga vänster. God sikt.Väglag moddigt och halkigt. I personbil Långserud,E18 18 23 2 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3602 0,5 0 1 421 -203 181-2003-6-2603 0,5 0 5 073 -23 2281-2003-1-16604 0,5 0 613 -90 2281-2003-5-21605 0,5 1 10 714 -10 2282-2004-1-29606 0,5 1 6 105 -60 2284-2003-5-24arbetar på volvo lastvagnar isödertälje med demontering.klämdes mellan <strong>en</strong> parkerad lasbiloch dörr<strong>en</strong> på <strong>en</strong> backande lastbilVar passagerare på <strong>en</strong> buss somav någon anledning <strong>for</strong> i diket ochvälteBilpassagerare som vid grönttrafikljus blir påkörd bakifrån avannan bilistfick slad och snurrade ochkrockade med räck<strong>en</strong> på båda sidorav väg<strong>en</strong>.Fick möte med <strong>en</strong> bil som var på felsida i <strong>en</strong> kurva.Väjde för d<strong>en</strong> ochhamnade i diket.Förare av Lb hade levererat varor påFolkparksväg<strong>en</strong> 8. Lb backade längsväg<strong>en</strong> och backade på <strong>en</strong> kvinna somkom gå<strong>en</strong>de. FotgängareTe 1 får möte med personbil, vid mötetskar Te 1 i vägkant<strong>en</strong> och åkte i diket.Väg<strong>en</strong> smal. I bussTe 1 stannade i <strong>for</strong>donskö och blevpåkörd bakifrån av Te 2. I personbilvolvo lastvagnar isödertälje Okänt 40 1 Folkparksväg<strong>en</strong> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2Alnö <strong>en</strong> buss som <strong>for</strong> idiket och välte Okänt 54 2 615 (2,7 km N 665) 615 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2Bergsgatan/Parkgatan,Sundsvall. Parkgatan 18 2Te 1 fick sladd och körde påmittvajerräcket. I personbil E4an söder om storsjön 861 35 2Te1 väjde för <strong>en</strong> mötande bil somg<strong>en</strong>ade i kurvan. I personbilE4(söderg.g<strong>en</strong>omfartS-vall) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E4,4 km N 746 motSkog 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Mellan Hundsjö ochFlärke Skarp kurvainnan Hundsjö 1078 44 1 1068 1068 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 55 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad607 0,5 1 13 353 -5 2284-2003-5-4En älgko kom utspringande påväg<strong>en</strong>. Bromsade m<strong>en</strong> <strong>en</strong> kollisionvar oundviklig.Te 1 kör E 4 mot Umeå och frånvänster i färdriktning<strong>en</strong> rusar <strong>en</strong> älgupp på väg<strong>en</strong>, med kollision som följd. I personbile4 raksträckaGideåbacka Okänt 36 1 E 4(900 m S 1062) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3608 0,5 1 3 356 -11 2303-2004-4-2609 0,5 1 23 229 -15 2313-2003-10-11kört av väg<strong>en</strong> i ca 80 km/h rakt in i<strong>en</strong> telefonstolpe som bröts av.åkte från hammerdal kl 21.00 motöstersund. körde cirak 7-8 km såmöter jag <strong>en</strong> personbil, slår avhelljuset, bil<strong>en</strong> passerar slår påhelljuset, så kommer älg<strong>en</strong>springande över väg<strong>en</strong> ca. 10 mfrån buss<strong>en</strong>. jag svänger kraftigt,vänster bakdel av älg<strong>en</strong> slår i högersida fram, rutan höger rasar in ibuss<strong>en</strong>olycksplats,vägsträcka/väg okänt polisej på plats, förar<strong>en</strong> har böjt sig ner överpassagerarsätet för att plocka uppsaker när han sedan tittar upp är<strong>for</strong>donet på väg ner i diket I personbil v 731 Borglunda 731 41 1 729 729 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Förar<strong>en</strong> av buss nr 1 kolliderar med älgnr som kommer utspringande frånskog<strong>en</strong> I bussv 45, Hammerdal 7-8km söder motÖstersund 45 49 1 45 45 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3610 0,5 1 2 592 15 2313-2003-4-17611 0,5 0 11 229 0 2401-2003-5-9sladd in i korsning 60-80 km/h togstopp i diket och landade på taketknäppte av sig bilbältet, förar<strong>en</strong>vände sig om för att sätta på bältetig<strong>en</strong>, vred på ratt<strong>en</strong> och hamnade idiket,vält med bil<strong>en</strong>Pb nr 1 har framförts påIndustric<strong>en</strong>traväg<strong>en</strong> i ostlig riktning. Ikorsning<strong>en</strong> med lv 797(bergevväg<strong>en</strong>har förar<strong>en</strong> av <strong>for</strong>donet kört över lv 797och vidare ner i diket. Fordonet harslagit runt och hamnat på taket i diket. I personbilLV 512 CA 500 M AVFARTEN TILLMULLSJÖ.Förare av pb 1 skulle hjälpa dottern attsätta fast säkerhetsbältet, som honhade lossat. Hon tappadekonc<strong>en</strong>tration<strong>en</strong> på väg<strong>en</strong> ett kortögonblick och körde i diket. I personbilE4 INNERVID VID FASTIGHETEN651, 100 M S KORSNINGEN, NINNERVIK S INFARTEN.Pb 2 ska göra <strong>en</strong> vänstersväng in tillfastighet<strong>en</strong> Innervik 651 när d<strong>en</strong>påkörs bakifrån av pb 1. Vid kollision<strong>en</strong>snurrar pb runt så att d<strong>en</strong> hamnar medfront<strong>en</strong> norrut. På plats<strong>en</strong> god sikt ochRissnaväg<strong>en</strong>,StrömsundRisselåsväg<strong>en</strong> 15 2 Industric<strong>en</strong>traväg<strong>en</strong> 797 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3512 ca 500 m avfart tillmullsjö 512 3 2 512 512 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3612 0,5 1 3 206 -270 2482-2003-6-9 krockatrak väg. I personbil e4 skellefteå söder om 4 22 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29Hulterstad Östra613 0,5 1 1 142 0 840-2004-3-18 Ej angivet ing<strong>en</strong> <strong>text</strong> I personbil landsväg<strong>en</strong> Okänt 36 2 925 925 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Singel. äldre kvinna som förare,Holmsgård, 1,5 km från614 0,5 1 7 766 30 860-2004-2-19 Voltat av okänd anledning. olyckan intill bostad<strong>en</strong>. I personbil Virserum. 138 68 2 138 138 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3615 0,5 1 13 823 -15 862-2003-6-16Från vänster sida kom ett rådjur, dåbromsade jag in lite o väjde åthöger. Kom ut i grus och tappadekontrollern över bil<strong>en</strong>, bil<strong>en</strong> voltadeca 3 gångerr o landade på "rätt"sida i diket.616 0,5 1 614 -21 880-2003-10-7 Har amnesi för händels<strong>en</strong>617 0,5 1 257 -15 882-2003-12-3 ing<strong>en</strong> förklaring gedd618 0,5 1 84 -10 884-2003-10-2619 0,1 1 2 666 740 1082-2003-11-23Suttit i bakåtvänd bilbarnstol i bilsom kört av väg<strong>en</strong> ner i diket.TVÅ RÅDJUR SPRANG UTFRAMFÖR BILEN. KÖRDE IN IETT TRÄD.Te 1 väjde för ett rådjur och hamnade idiket. I personbil Broakulla Algutsboda Okänt 26 2 28 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Te 1 kom ut på gräset bredvidcykelbanan och fick sladd. På moped LJungbyholm Okänt 15 2 Harbyväg<strong>en</strong> Cykelbana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Te 1 skulle svänga vänster ut på E22.Norrifrån kom te 2, hann bara börjabromsa innan han träffar te 1. I personbil e22 avfart ishult 757 56 2 22 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 väjer för ett rådjur, åker av väg<strong>en</strong>och in i ett träd. I personbil Tuna Kyrka, Vimmerby. 760 0 2 760 760 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2Knaggelidsväg<strong>en</strong> (<strong>en</strong>sk väg) ca 1,5km söder lv 601.Te 1 färdades norrut påKnaggelidsväg<strong>en</strong> och tvingades väjaför ett rådjur och körde in i ett träd påväg<strong>en</strong>s vänstra sida. I personbilKNAGGELID ISVÄNGSTA Okänt 43 1 Knaggelidsväg<strong>en</strong>Knaggelidsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 56 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad620 0,1 0 2 832 0 1230-2003-4-11621 0,1 0 1 674 5 1256-2003-11-24Påkörd i rondell föll på höger sida.Bil<strong>en</strong> kör på motorcykeln bakifrångår i kantst<strong>en</strong><strong>en</strong> och ramlar omkullmed motorcykeln, bilist<strong>en</strong> stannarej.PATIENTEN VAR MED I BIL ,SOMSKULLE SVÄNGA TILL VÄNSTER.BLEV PÅKÖRD, PATIENTEN HARNACKONT.622 0,1 1 4 686 -6 1262-2003-1-3 VOLTAT MED BIL CIRKA 110KM/HTrel 1 blir inne i cirkulationsplats<strong>en</strong>Malmöväg<strong>en</strong> - Västanväg<strong>en</strong> påkörd avtrel 2 bakifrån. Trel 2 lämnar sedanplats<strong>en</strong> utan att id<strong>en</strong>tifiera sig. På motorcykeTrel 1 skulle göra <strong>en</strong> vänstersväng frånväg 19. När d<strong>en</strong> väntade in <strong>en</strong>mötande bil blev han påkörd bakifrånStaffanstorp, rondell<strong>en</strong>väg 11 11 41 2 Malmöväg<strong>en</strong> Väg 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39av trel 2. Goda siktförhållande. I personbil VÄG 19, HANASKOG. 19 15 2 19 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Trel 1 färdades norrut på E 6.Upptäcker snömodd på väg<strong>en</strong> ochförsöker undvika snömodd<strong>en</strong>. Fårsladd på bil<strong>en</strong> och kör av väg<strong>en</strong>. Sattoch pratade i sin mobiltelefon, ejhandsfree, när det hände. I personbilE 65 TRAFIKPLATSLOMMA 6 29 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3623 0,1 1 5 702 -5 1263-2003-8-6624 0,1 1 ####### 15 1263-2003-9-6En däckexplotion och jag sladdadeoch voltade och körde in i annan bilKom för nära kant<strong>en</strong> och tappadekontroll<strong>en</strong> och körde omkull625 0,1 1 6 562 -20 1277-2003-7-14 KOLLIDERAT MED ANNAN BILIST626 0,1 0 3 000 832 1280-2003-3-8Cyklist "Jag cykla på cykelbana, därgick 3 personer. Jag ringde 3 ggr.d<strong>en</strong> <strong>en</strong>a tjej<strong>en</strong> flytta mitt håll ochinnan jag hant av cykeln stannahon och jag körde på h<strong>en</strong>ne, jagtrilla av cykeln"Trel. 1 ned tillkopplad släpvagnframfördes österut då lastbilsekipagetfick <strong>en</strong> däckexplosion. Detta fick tillföljd att ekipaget hamnade i det högradiket. Lastbil<strong>en</strong> fattade dessutom eld. I personbil Svedala E65 Okänt 35 1 65 65 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Trel. 1 cyklar åt öster, kom för närasträckst<strong>en</strong>skant<strong>en</strong> och körde omkull.Utanför Svedala på vägmot Malmö Okänt 36 1 Långgatan 3523 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23523=Långgatan/Katarina På cykelRapport<strong>en</strong> ändrad. Ing<strong>en</strong> in<strong>for</strong>mationom händelseförlopp I personbil E:4 Okänt 22 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Trel 1, cykel kör norrut på gata A. Skallsvänga vänster in på gata B. Ser tvåtända lampor. Därefter ligger cyklist<strong>en</strong>,trel 1 på mark<strong>en</strong>. Okänt <strong>for</strong>don, trel 2har troligtvis kört på trel 1 och därefteravvikit. Trel1, cyklist onykter vidtillfället. I övrigt oklara uppgifter vad detgäller skiss som är gjord efter trel 1berättelse. På cykelPer Albin hanssonsvägMalmöPer AlbinHanssonsväg 39 2 SlottsgatanKung Oscarsväg 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39627 0,1 0 2 375 -27 1282-2003-12-29628 0,1 0 6 098 7 1282-2003-9-27snurrat på motorväg<strong>en</strong> pga för höghastighet, ej voltatBLIVIT PÅKÖRD BAKIFRÅN I 120KM/H OCH SEDAN VOLTAT629 0,1 0 1 891 85 1283-2004-3-14 SLADD PÅ BILEN VÄGEN OJÄMNTe1 färdas i omkörningsfil<strong>en</strong>, får sladd,snurrar i sidled och går ner i diket. I personbil E20 vid Glumslöv 20 43 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E6 200 m norr Tpl L-krona N. Tem 1kör på tem 2 bakifrån och tem 2 åkerav väg<strong>en</strong> I minibussTe1 fick sladd på <strong>en</strong> isfläck och kördeav väg<strong>en</strong>. Fordonet la sig på högersida. I personbilE6 NORRGÅENDE FILVID LANDSKRONA 20 15 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3AVFART E4 NORRUNDER VIADUKTVÄLA 70 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3630 0,1 0 110 124 1286-2003-8-11 Fått vä fot in i cykelhjulet631 0,1 0 933 -240 1290-2003-10-30PATIENTEN KOMMERKÖRANDES PÅ NYABOULEVARDEN,FRÅNBADHUSET, HAR GRÖNTLJUS,EN BIL FRÅN VÄNSTERRYCKER TILL,PATIENTENTAPPAR KONCENTRATIONENOCH KÖR IN I ENMITTSTOLPE.PATIENTEN HARONT I NACKE OCH RYGG.Trel. 2 stannade för gå<strong>en</strong>de påövergångsställe, blev påkörd bakifrånav trel. 1 som sedan smet från plats<strong>en</strong>. På cykel Ystad HamngatanPåkörning bakifrån vid plötsligköbildning. I personbilKRISTIANSTAD. NYABOULEVARDEN-VÄSTRABOULEVARDEN.Hamngatan 2 1 Österled<strong>en</strong> Österled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39NyaBoulevard<strong>en</strong> 52 1 Lasarettsboulevard<strong>en</strong>Snapphaneväg<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3632 0,1 1 2 124 30 1290-2003-10-8PATIENTEN BLEV PÅKÖRBAKIFRÅN, AV BIL SOM HADE ENHASTIGHET PÅ 70KM/H.PATIENTEN VAR EJAVSVIMMAD, HAR ONT I RYGG,NACKE, HÖGER UNDERBEN,HAR ÄVEN HUVUDVÄRK.Trel 1 fördes österut på Adinalväg<strong>en</strong>.Påkörde trel 2 som skulle svängavänster in på Roalövsväg<strong>en</strong>. På mopedI N ÄRHETEN AVNORRA STRÖ,GENAT MOTKNISLINGE. 2043 20 1 2591 2040 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3sid: 57 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad633 0,1 1 10 645 60 1315-2004-2-21SUTTI T I STILLASTÅENDE BIL,PÅKÖRD BAKIFRÅN AV ANNANBIL I C:A 30-40 KM/TIM.Te 1 har blivit påkörd bakifrån av Te 2.Förar<strong>en</strong> i Te 2 har uppgivit att han blivitbländad av sol<strong>en</strong>. Olyckan skedde vidfastighet<strong>en</strong> Smedjegatan 6 iHykltebruk. I personbilJÄRNVÄGSSGATAN,TORUP 150 12 1 SmedjegatanSmedjegatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3634 0,1 0 6 888 3 1380-2004-1-25VÄLT MED LASTBIL, KÖRT IDIKET.635 0,1 1 1 903 0 1380-2004-5-16 KÖRT AV VÄGEN.636 0,1 1 1 943 -8 1381-2003-2-6STOD I PRINCIP STILL DÅSKOLBUSS KOM UR SKYMDKURVA, KOLLISION I HALTVÄGLAG.637 0,1 0 1 875 -20 1382-2003-3-28 MASSKROCK P G A DIMMA638 0,1 1 7 104 16 1415-2003-4-9Kört omkull med MC hade hjälmsom trillat av och gått sönder.E 6 norrgå<strong>en</strong>de mitt under viadukt<strong>en</strong>med Rv 25. Lastbilsförare drabbas avtrolig sjukdom och d<strong>en</strong> herrelösatrailerdragar<strong>en</strong> tvärställer övermitträcket på E6. I samband med dettakolliderar två bakomvarande bilar iförsök<strong>en</strong> att undvika köra in i lastbil<strong>en</strong>.En person med nacksmärtor.Lastbilsförar<strong>en</strong>s sjukdom okänd. I lastbilT1 har kört rakt fram i korsning<strong>en</strong> ochvoltat ut på <strong>en</strong> åker. I personbilBilarna har mötts på d<strong>en</strong> smala väg<strong>en</strong>.Låg hastighet. Man har dock intekunnat bromsa ner hastighet<strong>en</strong>tillräckligt för att kunna undvikakollision p g a d<strong>en</strong> hala vägbanan. Föratt kunna mötas måste båda bilarnanästan köra ner i dik<strong>en</strong>a. I personbilAv okänd anledning har pb 2 kört in ibakändan på pb 1. Nästföljande bil3väjde och bromsade för destillastå<strong>en</strong>de <strong>for</strong>don<strong>en</strong>, varvid d<strong>en</strong>nablev påkörd bakifrån av <strong>for</strong>don 4. Dettaresulterade i <strong>en</strong> seriekrock med 4inblandade <strong>for</strong>don. Det var mycketnedsatt sikt p g a tät dimma.Lv 154,E6, HALMSTAD,OKÄNT VAR,NORRGÅENDE. 20 45 1 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3VÄG 610 VIDHAVERDALSBRO,HALMSTAD Okänt 62 2 i korsning<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3MÄSTOCKA,KNALLEN, LYCKEBO,PRIVAT SKOGSVÄG. Okänt 48 1 Enskild väg 567 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Vinbergs kyrkby. I personbil FALKENBERG Okänt 21 2 154 154 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Singelolycka, mc. Fn okäntolycksförlopp. Tidpunkt för olyckanokänd. vittnet larmade SOS kl 14.14.Fuktig grusväg. På motorcyke Jörlanda på <strong>en</strong> grusväg Okänt 16 1 632 632 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2639 0,1 1 19 790 5 1440-2003-10-30640 0,1 1 7 238 1020 1492-2004-1-20Enbil kommer ut från <strong>en</strong> korsningoch de frontalkrockarKom i ca 90 km/h då <strong>en</strong> älg dökupp. Jag hann bromsa lite. Älg<strong>en</strong>studsade från kofångar<strong>en</strong> upp irutan som trycktes inRv 45, rödljuskorsning vid förstainfart<strong>en</strong> vid Älvdal<strong>en</strong>s Bil, Bohus. Pb nr1 körde in i bakifrån i pb nr 2, som stodstilla vid rödljuskorsning. Pb 1 kördedärefter in med vänster sidan imitträcket, passerar korsning<strong>en</strong> ochfrontar med mitträcke. I personbilPb nr 1 har färdats Lv 164 i riktningmot B<strong>en</strong>gts<strong>for</strong>s när <strong>en</strong> älg kommit upppå vägbanan. I personbilNorra bohus oklart varnågonstans på 45An Rv 45 20 1 45Trollhätteled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Mellan Åmål oB<strong>en</strong>gts<strong>for</strong>s ca 10 km frÅmål 164 46 1 164 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3641 0,1 0 2 020 10 1715-2003-12-19642 0,1 0 1 635 50 1737-2004-3-29 Körde i diket.643 0,1 0 3 658 -30 1780-2003-11-10644 0,1 0 4 642 20 1781-2003-4-3var på väg till Fagerås, det gick i ca50km/h,plötsligt började att snurraoch kana kom med baksidan avmed bil<strong>en</strong> ner i diket.Vi blev påkörda bakifrån i ca 80-90km/hBlixthalka, åkte ner i diket ochvoltadePb fick sladd och <strong>for</strong> ner i diket vidmycket halt väglag. I personbil Fagerås kraftstation 715 14 2 715 715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Oklart hur olyckan gått till. Förar<strong>en</strong>uppgav att han kört av väg<strong>en</strong> med sinmoped som låg i högra diket ifärdriktning<strong>en</strong>. Väg<strong>en</strong> är rak, brantuppför och med djupa dik<strong>en</strong> påolycksplats<strong>en</strong>. På lätt motorc Lekvattnet väg 239 Okänt 51 2 939 939 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Pb 2 hade kört på pb 1 bakifrån underKarlstad,strax öster omfärd. I personbil Skattkärr 18 43 2 18 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Extremt halt då räddn.tj. och polisanlände. Förar<strong>en</strong> kört i diket och voltat.Förar<strong>en</strong> fastklämd. I minibussBäckhammar Riksv 64,500m Norr omBäckhammarsbruk 64 29 1 64 64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 58 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad645 0,1 1 1 819 -45 1783-2003-5-4Fick kast med släpkärran kör avväg<strong>en</strong>646 0,1 0 5 944 -5 1783-2003-9-30 Kört över väg<strong>en</strong> och voltade i diket647 0,1 1 2 149 10 1785-2003-8-9648 0,1 0 3 730 -5 1980-2003-1-29Bil<strong>en</strong> kom på raksträckan och jagkörde ut och träffades av bil<strong>en</strong>När vi skulle svänga ut på riksväg66 mot Surahammar,blev vipåkörda baifrån.Efter <strong>en</strong> svag höger kurva, lb med släpgått ner i höger dike, följt diket c:a 100m, därefter har lb stannat mot <strong>en</strong>dikesslänt. I personbil Väg 62 Höje 62 48 1 62 62 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb hade gjort omkörning och straxefter kört över på fel sida och mejad<strong>en</strong>er <strong>en</strong> beslysningsstolpe. Förar<strong>en</strong>medb. i Azerbaycan? I personbilMopedist kom från höger och skullesvänga vänster i korsning<strong>en</strong> ochkolliderar med pb som kom från vä. På moped Säffle BillsvikPb1 kör ut på huvudled och blir påkördav pb2. I personbilVäg 62 OKmack<strong>en</strong>.FrånMunk<strong>for</strong>smot Hag<strong>for</strong>s 62 30 1 246 246 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Billerudsgatan 14 1 Åmålsväg<strong>en</strong> Åmålsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Västerås,Norrled<strong>en</strong>-Riksväg 66 9999 55 1 Surahammarsväg<strong>en</strong>Surahammarsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3649 0,1 0 3 766 -192 1983-2003-4-21650 0,1 1 1 333 -5 1983-2004-4-3Höger kurva,gupp innan,väjde ochkom ut till vänster,fullt med grus påasfalt<strong>en</strong>,gled ut till vänster och ner idiket.Tänkte köra om <strong>en</strong> bil m<strong>en</strong> styrdetillbaka in i högerfil<strong>en</strong>.Blev bländadav sol<strong>en</strong>,svängde in för mycket och<strong>for</strong>tsatte därmed ner i diket i 50-60km/h.Singelolycka Mc på Lv 575 vidBergaavfart<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> fått sladd irullgrus i <strong>en</strong> skarp högerkurva och komatt hamna utanför vägbanan och ner iett djupt dike. Förar<strong>en</strong> flög av Mc:n ochpassagerar<strong>en</strong> blev klämd mellanbakskärm och bakhjul. På motorcyke Himmeta Köping Okänt 32 1 575 575 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3Pb ska göra <strong>en</strong> omkörning då d<strong>en</strong>nafår möte, d<strong>en</strong>na svänger åter in i rättkörfältm<strong>en</strong> något händer och färd<strong>en</strong><strong>for</strong>sätter ner i diket och upp halvvägspå banvall<strong>en</strong> där bil<strong>en</strong> stannar i farliglutning. I buss Munktorp Okänt 37 1 558 558 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3651 0,1 0 3 380 -5 2280-2003-10-6Fått sladd på väg<strong>en</strong> mot mitträcket.Först gått in i räcket sedan avväg<strong>en</strong> in i <strong>en</strong> bergvägg. Hastighetca: 100 km/h. Bil<strong>en</strong> liggande påtaket, själv tagit sig ur bil<strong>en</strong>.Te1 har sladdat av väg<strong>en</strong>, mycket haltväglag,slagit runt och blivit liggande påtaket. I personbilBerge, norr omÄlandsbro, Härnösand. 4 49 1E4,Överdal,Härnösand 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2652 0,1 1 8 315 -20 2283-2003-10-15Frost på väg<strong>en</strong> ,Bakdel<strong>en</strong> på bil<strong>en</strong>släppte. Gled ner i diket,studsadesedan upp på väg<strong>en</strong>.653 0,1 1 19 564 0 2283-2003-8-2 Kollision med älg.Avkörning i diket vid plötslig halka.Singelolycka. I personbil väg 33 331 44 2 87 87 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 kör väg 90 norrut, plötsligtspringer <strong>en</strong> älg upp framför Te 1 medkollision som följd. I personbil Svinåst<strong>en</strong> 87 49 1 90(2 km Ö 786) 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3654 0,1 1 6 653 5 2284-2003-11-13655 0,1 1 8 606 0 2284-2003-11-21656 0,1 1 40 166 -5 2284-2003-7-17657 0,1 1 11 647 -75 2361-2003-4-17Kört i diket hypoglykemisk trolig<strong>en</strong>minns inte att han satt sig i bil<strong>en</strong>.Bilförare som blev bl<strong>en</strong>dad av soloch såg ej d<strong>en</strong> stillastå<strong>en</strong>de bilkörde in i d<strong>en</strong> bakifrån o <strong>for</strong> i diket.Kom körande över skuleskog<strong>en</strong>när <strong>en</strong> älg kom utspringande påväg<strong>en</strong>skulle svänga vänster, mycket folkoch bilar, körde in i mötande bilsom kom i hög hastighetTe 1kör i hög hastighet och kommeröver på vänster körbana och krockarmed Te 2 som kör norrut.Te 1 <strong>for</strong>tsättersin färd söderut och kör ånyo över påvänster sida och krockar med Te 3vilk<strong>en</strong> väjer och kör på vägräcketsamtidigt som Te 1 kör in i Te 3 ;sE:4an 7 km norr omBjästa Okänt 29 1E 4 Själevad(200 m NHampnäsv) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3vänstra front och sida. I personbilTe 1 stannade vid mittlinj<strong>en</strong> för attavvakta mötande trafik och sedankunna svänga in på 1062. Te 2uppmärksammade ej att Te 1 stod stillautan Te 2 körde på Te 1. I personbil Gidebacka 4 39 2 E 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 körde E 4 norrut när tvä älgarsprang över väg<strong>en</strong>,Te 1 bromsadehårt,40 m bromsspår, m<strong>en</strong> körde ändåpå d<strong>en</strong> <strong>en</strong>a älg<strong>en</strong>. I personbil Skuleskog<strong>en</strong> 913 61 2Nr 1 körde Rv 84 i östlig riktning. nr 2Körde i västlig riktning och gjorde <strong>en</strong>vänstersväng för att köra in motWessels Camping. Förar<strong>en</strong> av nr 2trolig<strong>en</strong> bländad av stark nedgå<strong>en</strong>desol. I personbilE 4 Skule,10,6 km S908 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Fjällnäs, Tänndal<strong>en</strong>mitt utanförGöransgård<strong>en</strong> 84 26 2 84 84 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39sid: 59 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad658 0,1 1 21 955 42 2481-2003-3-23jag körde bil och kolliderade medett träd nära väg<strong>en</strong>Bil<strong>en</strong> har kommit utanför asfaltkant<strong>en</strong>och sladdat över väg<strong>en</strong>. Där har <strong>en</strong>sammanstötning med ett träd skett. I personbil e12 nära lycksele 12 35 1 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3659 0,1 1 15 280 45 2523-2004-2-16 singelolycka660 0,1 0 ####### 5 781-2004-2-1661 0,1 1 11 124 -85 821-2004-3-3Singelolycka ,kört av väg<strong>en</strong> pgasnömodd.I vänsterkurva släppte bakvagn<strong>en</strong>fäste, bil<strong>en</strong> sladdade över väg<strong>en</strong>och in i ett trädOLYCKAN SKEDDE EFTER VÄG 10CA 5 KM SÖDER OM KORSNINGENVID LEIPJÄRVI. Lb har skurit av frånväg<strong>en</strong> och ner i snösn. Bil<strong>en</strong> lade sigpå sidan i diket. D<strong>en</strong> har kört ca 100 mi vägkant<strong>en</strong> innan d<strong>en</strong> lade sig påsidan. Snöfall och snörök rådde.Olyckan positionerad som okänd platsdå Leipjärvi ej hittats på vägkartan. I lätt lastbil E10 söder om Gällivare Okänt 38 1 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Rv 25 1 km Ö korning<strong>en</strong> med lv 626Ryssby. Förar<strong>en</strong> av personbil<strong>en</strong> har idet moddiga väglaget fått sladd på sitt<strong>for</strong>don och därvid kört av väg<strong>en</strong> ochträffat vägvall<strong>en</strong> med följd att bil<strong>en</strong>rullat runt ett varv. I personbilTe 1 har fått sladd i <strong>en</strong> vänsterkurvaoch sedan kört av väg<strong>en</strong> och hamnat iR 25 öster om Ryssbymot Växsjö,Ljungbykommun 0 21 1 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3diket. I personbil Högsby Okänt 38 2 658 658 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3662 0,1 1 10 415 -30 860-2003-7-4 väjde för vilt663 0,1 1 14 296 -230 861-2003-8-15 Körde av väg<strong>en</strong>, E22664 0,1 0 2 006 -200 880-2003-6-14 Körde i skog<strong>en</strong> och körde omkull665 0,1 1 3 465 90 880-2003-6-2666 0,1 0 1 712 10 882-2003-10-22Välte omkull med moped<strong>en</strong> vidsväng.Kraftigt snöfall, dålig sikt, bilar ibägge körfält<strong>en</strong> framför oss,stillastå<strong>en</strong>de. Ing<strong>en</strong> möjlighet attstanna.lv 711, 100 m väster om östra infart<strong>en</strong>till Östrahult. Te 1 kör västerut ochkommer ner i vänster vägdike,kolliderar med bergsskärning, voltaroch blir liggande på taket bredvidhögra körfältet. totalt demolerat I personbil v<strong>en</strong>a 715 36 1 711 711 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1singelolycka, te 1 har kommit ut förlångt till höger på vägr<strong>en</strong><strong>en</strong>, slagit runtoch voltat. I personbilTe 1 krockar med <strong>en</strong> moped som komfrån ing<strong>en</strong>stans. Pga att det är blött påvägbana glider moped och förare inunder bil<strong>en</strong>. Mopedförar<strong>en</strong> stickersedan från plats<strong>en</strong>. Moped<strong>en</strong> trolig<strong>en</strong>Haraldsmåla,mönsterås 22 30 2 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3trimmad. På moped Skog<strong>en</strong> på Revsudd<strong>en</strong> Okänt 12 2 Enighet<strong>en</strong>s vägTe 2 blir påkörd av okänd moped,vilk<strong>en</strong> smiter från plats<strong>en</strong>. På cykel Kalmar StåthållaregtE 22 ca 150 m söder norra infart<strong>en</strong> tillPåskallavk. Seriekrock med åtta bilarinblandade. . Snöigt och halt väglag. I personbilEnighet<strong>en</strong>sväg 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 49Ståthållaregatan 15 2 Cykelväg 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 39E22, strax söder omnorra infart<strong>en</strong> tillPåskallavik. 22 44 1 22 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3667 0,1 0 8 938 -5 883-2004-2-7668 0,1 1 8 236 -10 884-2003-11-22Passagerare i bil som fått sladd ochkört av väg<strong>en</strong>.EFTER SVÄNG UTPÅVÄG,KOMMER BIL BAKIFRÅN OCHKÖR IN MOPEDEN.Oskäker possition. e 22 500 m norravfart till Forsby., Edsbruk. Te 1färdades söderut då man överraskadesav vlixthalka och körde av väg<strong>en</strong>. I personbilTrolig<strong>en</strong> har mopedist<strong>en</strong> kört rakt ut pårv 34. Stopplikt råder. På mopedE 22, km norr omTindered. Okänt 19 2 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3RINGVÄGEN34VIMMERBY Okänt 15 1 34 818 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3669 0 0 8 905 40 1080-2003-10-12PATIENTEN CYKLADE UTAN ATTHÅLLA HÄNDERNA PÅ STYRET.STYRET SNURRADE RUNT OCHPAT. RAMLADE FRAMLÄNGES,TOG EMOT MED HÄNDERNA.Te 1 skall korsa Stålväg<strong>en</strong> och blir dåpåkörd av te 2. Te 3 träffas av debägge sk<strong>en</strong>ande <strong>for</strong>donet (te 1 o te 2)och hamnar emellan dessa. På cykelFRIDLEVSTAD,RÖDEBY Okänt 11 2 Stålväg<strong>en</strong> T<strong>en</strong>nväg<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 60 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad670 0 0 10 902 425 1080-2003-9-1SKOLUNGAR I BUSSEN PÅVÄGMOTKRÅKERUMSVÄGEN.PATIENTENKÖR MOT EN GANSKA TVÄRHÖGERSVÄNG (CA 25-30KM/H).PATIENTEN SER LASTBILENOCH BÖRJAR BROMSAKRAFTIGT. SER ATT LASTBILENOCKSÅ BROMSAR. PATIENTENFÖRSÖKER STYRA IFRÅN DIKET.ALLT PATIENTEN TÄNKER ÄRDIKET-UNGARNA-NEJ. EFTERSMÄLLEN KOLLAR PATIENTENUNGARNA.SEDAN FÖRAREN AVLASTBILEN OCH SEDANSKADORNA PÅ FORDONEN.BACKAR UNDAN, KOLLAR ATTINGET LÄCKER FRÅN BUSSEN.BYTER NAMN OCHTELEFONNUMMER, INGEN AVDOM NÄMNER POLIS.Solrosväg<strong>en</strong>, ca 100 meter norr lv 745.Te 1 färdas Solrosväg<strong>en</strong> söderut. Te 2stöter till te1 vid omkörning. I buss JÄMJÖ Okänt 58 1 Solrosväg<strong>en</strong> Solrosväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 39671 0 0 5 663 844 1080-2004-3-28672 0 0 18 653 -415 1080-2004-3-5673 0 0 6 787 -859 1080-2004-3-7674 0 0 3 959 405 1081-2003-9-19675 0 0 ####### -62 1083-2003-4-1ENLIGGT ORTOPEDJOURNALHAR PATIENTEN KÖRT OMKULLMED AKROBATCYKEL VID ENSANDHÖG PÅPARKERINGSPLATSEN.PATIENT KOM PÅ MOPED I 15-20KM/H FICK SLADD PÅ GRUSETOCH TRILLADE OCH KASADE 3METER RAKT IN I EN SKYLT.PATIENTEN KROCKAT MED ENHÖBALE MITT I NATTEN, PRECISEFTER ETT MÖTE SOMFÖRSÖKTE VARNA. MEN "BANG" FÖRSENT.TRILLAR OMKULL PÅ CYKELEFTER BRÅK MED KOMPIS.HASTIGHET 50 KM/H.PATIENTEN VAR MED I BIL ,SOMKÖRDE IN I EN ANNAN BIL.PATIENTEN HAR INTE ONTNÅGONSTANS.HEPERVENTILERAR OCH ÄRMYCKET CHOCKAD.Rv 28 ca 350 m söder lv 728.Te 1 kör norrut och kommer över påmotsatt körbana där d<strong>en</strong> kolliderar medmötande te 2. På cykelVäg 697 ca 1 km väster korsn med väg28, TE 1 har färdats på väg 697.Väg<strong>en</strong> är rak på plats<strong>en</strong> m<strong>en</strong> <strong>for</strong>donethar skurit ned i vänster dikeskant ifärdriktning<strong>en</strong>, voltat, kasat i diket ett30-tal meter, voltat ig<strong>en</strong> och blivistå<strong>en</strong>de på alla fyra hjul<strong>en</strong> i diket i rätvinkel mot väg<strong>en</strong>. På mopedBakomvarande bil såg ej attframförvarande bil stannade för attsläppa förbi mötande trafik innanSLOTTSBACKENSPARKERING, LYCKEBY Okänt 17 1 28 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3FREDRIKSDALSVÄGEN, NÄTTRABY,KARLSKRONA Okänt 15 1 697 697 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2vänstersväng. I personbil RIKSVÄG 28 RÖDEBY 28 24 1 Lyckebyväg<strong>en</strong>Te 1 har inte upptäckt te 2 påcykelbanan framför te1. Te 1 hadesol<strong>en</strong> rakt framför sig. På cykel RONNEBY Okänt 12 1 Rödboksväg<strong>en</strong>Lyckebyväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Rödboksväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2Lörbyväg<strong>en</strong> (LV 516) 240 M S. lv 517.TE 1 tappar kontroll<strong>en</strong> över <strong>for</strong>donet dåhon skall avbryta <strong>en</strong> omkörning,sladdar in i front<strong>en</strong> på TE 2. I personbil ÖRBY. 0 17 1 Lörbyväg<strong>en</strong> 516 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3676 0 0 5 888 39 1214-2003-8-16 Åkt på moped, blev påkörd av bil. Ca 5 m bromsspår efter Tem 2 På moped Teckomatorp 1190 48 2 Kapt<strong>en</strong>sgatan677 0 0 7 743 -345 1230-2003-1-13678 0 0 6 617 -450 1230-2003-2-28låg i omkörningsfil bredvid lastbil,väg<strong>en</strong> blev <strong>en</strong>filig, bil<strong>en</strong> pressadesmot mitträcket, ing<strong>en</strong> krockTrel 3 hade stannats vid vägkant<strong>en</strong> påväg 103. Trel 2 förare tvärbromsar närhan upptäcker d<strong>en</strong> parkerade bil<strong>en</strong>.Trel 1:s förare såg inte att trel 2bromsade hastigt förrän det var förs<strong>en</strong>t. Trel 1 kör på trel 2 bakifrån. På cykel StaffanstorpTrel 1 står stilla på avfart<strong>en</strong> pga avköbildning. Trel 2 observerar inte dettautan kör på trel 1 bakifrån. Trel 3observerar i sin tur inte vad trel 2 gjort,utan kör in bakifrån på trel 3. Fri siktHelmfeltsgatan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3SödraLundaväg<strong>en</strong> 44 1 103 103 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3och dagsljus. I personbil Malmö 11 52 2 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 61 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad679 0 0 5 068 485 1230-2003-5-273 <strong>for</strong>don inblandade i olyckan. Bil 1ska göra <strong>en</strong> vänstersväng (utanlängre framförhållning) så lastbil<strong>en</strong>som är bil 2 försöker väja undan föratt undvikakollision. Lastbil<strong>en</strong> välteroch lägger sig på sidan ochblockerar väg<strong>en</strong>. Bil 3 kör rakt in ilastbil<strong>en</strong> och blir illa fastkämd medsvåra skador.Gullåkraväg<strong>en</strong>, ca 100 meter norr omG<strong>en</strong>väg<strong>en</strong>. Trel 1:s förare sträcker sigefter sin mobiltelefon som liggernedanför sätet i bil<strong>en</strong>. Trel 1 kommerdå utanför vägkant<strong>en</strong> medhögerhjul<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> styr upp påväg<strong>en</strong> och kör då över på motsatt sidaoch kolliderar där med ett ett räcke.Trel 1 studsar ut på väg<strong>en</strong> och hamnarsedan med front<strong>en</strong> i sydlig riktning. I tung lastbilStaffanstorp/Svedala,väg 108 108 62 1 Gullåkraväg<strong>en</strong>Gullåkraväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3680 0 0 ####### 700 1230-2003-7-23681 0 0 ####### 430 1230-2003-9-18 Cykelkollision682 0 0 2 858 -316 1231-2003-8-18Framhjulet hakar sig och pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>faller av.Buss<strong>en</strong> körde rakt fram ochtvärbromsade, jag flög fram ochslog mig i höger knä.683 0 0 13 315 -85 1233-2003-5-22 Skulle vända med cykeln och föllTrel 1 rundar bakdel<strong>en</strong> av <strong>en</strong> buss somstår stilla och är på väg in påbusstation<strong>en</strong> från Storgatan. Frånandra hållet kommer trel 2 som görsamma sak. Trel 1 ser inte trel 2 ochtrel 2 ser inte trel 1. Trafikolycka. På cykel Hjärup 0 15 1 StorgatanKlågerupsväg<strong>en</strong>, strax söder omMalmöväg<strong>en</strong>. Trel 1 körKlågerupsväg<strong>en</strong> i nordlig riktning. trel 2kommer bakifrån och kör upp snett tillvänster. Trel 2 knuffar till trel 1 så atttrel 1 tappar balans<strong>en</strong> och falleromkull. Trel 2 lämnar plats<strong>en</strong> utan attid<strong>en</strong>tifiera sig. På cykel Staffanstorp 0 10 2 Klågerupsväg<strong>en</strong>Te 1 och te 2 har sammanstött vidpåfart<strong>en</strong> till Yttre ringväg<strong>en</strong>. Te 1 hardärefter åkt in i väggräcket på högersida och därefter in i mitträcket. Te 1Arlöv, Gamlafick sladd. Te 2 avvek från plats<strong>en</strong>. I buss Lundaväg<strong>en</strong>Trel.1 stannar vid stopplikt<strong>en</strong> vidavfart<strong>en</strong> från E6 som leder till NorraLed<strong>en</strong>. Trel.2 kör på trel. 1bakifrån.Gick ej att få fram vägnamn iPosition "Kom från" "SkulleInfart7utfartsväg tillbusstation<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39Klågerupsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 39Lundaväg<strong>en</strong> 13 1 Yttre Ringväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29till"/Katarina. På cykel Skanör, Aspeväg<strong>en</strong> Aspeväg<strong>en</strong> 77 1 Norra Led<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3684 0 0 16 051 663 1233-2003-8-30Cyklist kört upp på trottoarkant köromkull685 0 0 6 227 0 1233-2004-1-23 Halkade på isfläckTrel. 1 och trel. 2 har av okändanledning stött ihop på motorväg<strong>en</strong>varpå trel. 1 har gått in i mitträcket ochtrel. 2 åker ner i diket på höger sida. På cykelGå<strong>en</strong>de påkörd av bil påövergångsställe. På cykelVallboväg<strong>en</strong> vid <strong>en</strong>kiosk Falsterbo VellingeVallboväg<strong>en</strong> 8 1 6/22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Vellinge,Södervångsområdet, p-plats 500 11 2 Falsterboväg<strong>en</strong>Falsterboväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3686 0 0 1 749 415 1257-2003-10-22687 0 0 5 340 1065 1257-2004-2-7FICK MÖTE MED ANNAN BIL I ENKURVA. DET STOD TVÅ KONERFÖR LÅNGT UT VID VÄGENVILKET GJORDE ATT VÄGENBLEV SMAL P G A VÄGARBETEVÄJDE FÖR ETT DJUR,GLASHALT PÅ VÄGEN, BILENHAMNADE UPP OCH NER688 0 0 ####### -1210 1260-2003-6-15 CYKLAT OMKULL689 0 0 13 830 -90 126-2003-10-12kom cyklande hem från murv påväg till trångsundds c och när jagkom ner från murv bärjan kom <strong>en</strong>lös pudel springande frånfrisärsalong<strong>en</strong> mot mig då jagtvärbromsade och föll omkull medcykelnRapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 1=militär<strong>for</strong>don I personbilTe1 väjde för ett större djur, komutanför asfaltskant<strong>en</strong>, körde ca 100 m ikant<strong>en</strong> innan han kraschade mot ettVEDBYVÄGENÖRKELLJUNGAVedbyväg<strong>en</strong> 75 2 Hallandsväg<strong>en</strong>Valhallaväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3träd. I personbil BÄLINGE VÄG 24 24 31 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg 110 mellan Söpdra väg<strong>en</strong> ochMellersta väg<strong>en</strong>. Tem 1 har fåttvattneplaning och voltat över ettvägräcke och vidare ner i diket. På cykel BJUV 0 38 1 110 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Llb 1 kör på stillastå<strong>en</strong>de Pb 2 somåker därefter in i Pb 3 på E 4södergå<strong>en</strong>de vid Lindvret<strong>en</strong>. På cykel Trångsund murväg<strong>en</strong> Okänt 52 2 4Södertäljeväg<strong>en</strong> 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 62 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad690 0 0 10 362 -57 126-2003-1-10häradsväg<strong>en</strong> kördemot korsning<strong>en</strong>när <strong>en</strong> bil plötsligt dök upp frånhöger och eftersom det var bilkö påhöger sida om fil<strong>en</strong> så såg jag inteatt det kom <strong>en</strong> bil frän höger så jagsmällde med h<strong>en</strong>ne.Lb 2 åkte på Lv 259 mot Jordbro.Förare såg hur Pb 1 i mötande körfältkörde om <strong>en</strong> framförvarande lastbil.När Pb 1 flyttade sig in i rätt körfält fickbil<strong>en</strong> sladd. Lb 2 frontalkrockade medPb 1. I personbilhäradsväg<strong>en</strong>huddingeväg<strong>en</strong>stuvstaStuvstaväg<strong>en</strong> 20 1 259Haningeled<strong>en</strong> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1691 0 0 4 178 -655 126-2003-11-24692 0 0 3 163 -195 126-2003-12-10693 0 0 9 042 -565 126-2003-12-12svängde ut på smistta alle ficksol<strong>en</strong> i ögon<strong>en</strong> körde in i <strong>en</strong> lasbilLåg i bilkö fick se <strong>en</strong> buss vidhållplats som svängde utframförvarande bil tvärbromsadeoch vi åkte in i d<strong>en</strong>stannar efter <strong>en</strong> annanstillastå<strong>en</strong>de bil vid övergångsställeoch blir påkörd bakifrånPb 1 har <strong>en</strong>ligt vittne trolig<strong>en</strong> kappkörtmed Pb 2. Förare av Pb 1 har tappatkontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> och kört ned idiket på Glömstaväg<strong>en</strong>, ca 200 m efterinfart<strong>en</strong> till Myrstuguväg<strong>en</strong>. I personbil smista alle värnväg<strong>en</strong> Smista allé 23 1 259Llb 1 blinkar höger och svänger in motvägr<strong>en</strong><strong>en</strong>. Pb 2 kör om Llb 1 ochkolliderar med Pb 3. I personbilPb kom på Lv 226 och svängde högervid Sågbäcksväg<strong>en</strong>. Vidövergångstället kolliderar Pb med d<strong>en</strong>gå<strong>en</strong>de. I personbilHuddingeglömstaväg<strong>en</strong> gustavadolfs väg Okänt 68 2 Diagonalväg<strong>en</strong>Skogås korsningstorvretsväg<strong>en</strong> Okänt 41 2 Sågbäcksväg<strong>en</strong>Glömstaväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Kung<strong>en</strong>skurvaled<strong>en</strong> 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Sågbäcksväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3694 0 0 9 669 60 126-2003-12-23stannade vid ett obevakatövergångsställe för att släppa framfotgängarePga trafikolycka hade både körfältetvar avstängt. Förare av Pb 1 och Pb 2upptäckte detta för s<strong>en</strong>t. Pb 1 körde ini Pb 2 bakifrån på Rv 73, södergå<strong>en</strong>de,strax efter Länna-avfart<strong>en</strong>. I personbil Huddingec<strong>en</strong>trum Okänt 26 2 73 73 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3695 0 0 7 766 125 126-2003-4-4Tappade kontrolln över bil<strong>en</strong> vidhalt väglag och nerför backeFörare av Pb 1 har inte lyckats stannasitt <strong>for</strong>don i det rådande väglaget ochhar i korsning<strong>en</strong> sammanstött med Pb2 som kommit från höger. I personbilsörskog<strong>en</strong> huddinge,Tryffelväg<strong>en</strong>Tryffelväg<strong>en</strong> 19 1 Svanholmsväg<strong>en</strong>Bäckgårdsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3696 0 1 5 372 -410 126-2003-6-15Skulle svänga till höger m<strong>en</strong>stannade bil<strong>en</strong> för det kom <strong>en</strong>annan b il korsande och det kom <strong>en</strong>securitas bil med hög hastighetbakifrån och smällde minPb har i hög hastighet försökt att åkaig<strong>en</strong>om rondell<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> på grund avalltför hög hastighet gått rakt fram ochkört på rondell med dikeskörning somföljd. I personbil lännaväg<strong>en</strong> 226 19 1 Smistaväg<strong>en</strong>, rondell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3697 0 0 1 920 -180 126-2003-6-6vi åkte in i framförvarande bil underrusning på E4 ca 80 km per tim föreinbromsning på efyranPb har av okänd anledning åkte avväg<strong>en</strong> vid avfart<strong>en</strong> från E 4 vid VårbyGård. I personbil e4 vårbybron Okänt 28 1 4Södertäljeväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2698 0 0 3 635 -195 126-2003-9-12699 0 0 10 239 -45 126-2004-1-27700 0 0 5 862 -55 126-2004-3-31vänstersväng i korsning<strong>en</strong> låg gruscykeln kanade åt sidan pågrussträng<strong>en</strong> och jag landade påmin vänstra sida huvud arm höftskulle svänga ut på huddingeväg<strong>en</strong>påkörd bakifrånskulle vända med cykeln ochramlade så p g a mycket grus påväg<strong>en</strong>Pb 1 fick problem med framvagn<strong>en</strong> ochblev stillastå<strong>en</strong>de i vänstra körfältet påE 4, Pb 2 bakom fick tvärbromsa ochblev påkörd bakifrån av Pb 3. På cykelLlb 1 körde på plogbil 2 bakifrån på Rv73, norrgå<strong>en</strong>de, strax norr om avfart<strong>en</strong>till Magelungsväg<strong>en</strong>. I personbilKollision<strong>en</strong> i korsning<strong>en</strong> mellan Pb 1och Pb 2. På cykelpå gatan utanförkällbrinks IP Okänt 33 2 4 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3regulatorväg<strong>en</strong> xhuddingeväg<strong>en</strong> 226 30 1 73 73 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3stuvsta huddingestambanegatan Okänt 49 2VÅRBY ALLE- E4,avfartVÅRBYALLÅ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701 0 0 1 816 -54 1262-2003-11-21kört in i refugskylt i 50 km/timKorsning<strong>en</strong> väg 913 - 904, Lommakommun. Trel 1 kom körande väg 903söderut och skulle korsa väg 913.Troligtvis missbedömer trel 1 avståndettill trel 2 som kommer körande väg 913österut och cyklade rakt ut framför trel2. Trel 2 körde rakt på trel i ca 90 km/t. I personbil Bjärred, Västkustväg<strong>en</strong>NorraVästkustväg<strong>en</strong> 30 1 913 Enskild väg 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2sid: 63 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad702 0 0 3 112 120 1262-2003-11-27703 0 0 ####### -15 1262-2003-12-11Påkörd i sidan.körde minibuss, väjde för annanbilist m<strong>en</strong> d<strong>en</strong> tog tag i vänster sidapå min bilE 6, ca 1 km norr om Flädie trafikplats,Lomma kommun. Trel 1 får <strong>en</strong>däcksexplosion på vänster framdäck.Trel 1 styr mot vänster och kör på trel 2som håller på att köra om trel 1. Trel 1hamnar i diket mot mitträcket, trel 2lyckas hålla sitt <strong>for</strong>don på väg<strong>en</strong> ochstannar <strong>en</strong> bit längre fram. Trel 1 och 2färdades i nordlig riktning. I personbil Borgeby Okänt 19 2 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Korsning<strong>en</strong> Kastanjeväg<strong>en</strong> - ÖAlmgatan, Lomma. Trel 1 skall korsaKastanjeväg<strong>en</strong> och ser då inte trel 2som kommer från höger och körKastanjeväg<strong>en</strong> norrut. Sikt<strong>en</strong> iLomma, korsning<strong>en</strong>Östrakorsning<strong>en</strong> är god. I personbil strand<strong>en</strong> ?? 0 29 1 Kastanjeväg<strong>en</strong> Almgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99704 0 0 5 630 -615 1262-2003-8-1705 0 1 2 021 85 1262-2004-2-17Cyklade mot kant mellan asfalteradbana och grusväg.Bländad av sol<strong>en</strong> och kört på <strong>en</strong>container.706 0 0 5 782 560 1263-2003-1-22 Kört omkull av oklar anledningE 6 mellan trafikplats Fjelie - trafikplatsFlädie. Trel 1 kör på <strong>en</strong> älg somkommer utspringandes fframför bil<strong>en</strong>. På cykel Bjärred, Melbaväg<strong>en</strong> ?Prästbergaväg<strong>en</strong>, ca 50 meter nordostom Smålandsgatan, Lomma. Trel 1 serinte <strong>en</strong> container som står halvvägs pågångbanan samt halvvägs på väg<strong>en</strong>,utan kör in i d<strong>en</strong>na. Lågtstå<strong>en</strong>de/bländande sol vidolyckstillfället. I personbiltrel. 1 färdas västerut då förar<strong>en</strong>förlorar kontroll<strong>en</strong> över <strong>for</strong>donet pga avsvår ishalka på vägbanan. Bil<strong>en</strong>sladdar ner i diket utan att förar<strong>en</strong> kangöra något för att förhindra det. På cykelLomma,Karstorpsväg<strong>en</strong>Svedala,GrönadalsgatanMellanväg<strong>en</strong> 64 2 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Karstorpsväg<strong>en</strong> 47 1 Prästbergaväg<strong>en</strong>Prästbergaväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Grönadalsgatan 67 2 65 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3707 0 0 4 548 1110 1263-2003-12-7708 0 0 ####### -109 1263-2003-5-18709 0 0 5 437 -70 1263-2004-6-5710 0 0 15 512 -40 1265-2003-5-2Bilförare "Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> har kört in i <strong>en</strong>rondell i Svedala och kört av väg<strong>en</strong>in i <strong>en</strong> häck till kyrkogård<strong>en</strong>, därstod bil<strong>en</strong> då ambulans<strong>en</strong> kom dit.Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> satt i okontaktbar, bil<strong>en</strong> ejskadad"Mc-förare "Väjde för ett rådjur,därav olyckan, träffade interådjuret, det sprang iväg och mårbra"Kom cyklande <strong>en</strong> lit<strong>en</strong> flicka sprangframför mig och för att inte köra påh<strong>en</strong>ne hoppade jag av cykelnbil<strong>en</strong> körde ut från stopp Rammademoterhuv<strong>en</strong>Te 1 har kört in i te 2 då d<strong>en</strong>na gjorde<strong>en</strong> inbromsning före etthastighetssänkande hinder. 50 meterväster om järnväg<strong>en</strong>. I personbilPB 1 skulle köra om framförvarandebil, fick vatt<strong>en</strong>planing och sladd, kördein i pb 2. pb1 körde av väg<strong>en</strong>. På motorcykeHäck till Kyrkogård<strong>en</strong>efter <strong>en</strong> rondell(Malmöväg<strong>en</strong>?)SvedalaTe2 bromsar för <strong>en</strong> fågel som korsarväg<strong>en</strong> från höger. te1 bromsar kraftigtoch kör in i bakdel<strong>en</strong> på te2. På cykel Svedala, Svalörtsväg<strong>en</strong>Moped skall göra <strong>en</strong> vänstersväng ochgör inte teck<strong>en</strong> för detta. pb kör påmopedförar<strong>en</strong>. På motorcykeMalmöväg<strong>en</strong> 63 1 833 833 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Ej angiv<strong>en</strong> adress iBara, Svedala 0 33 1 65 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Svalörtsgatan 64 2108 mellan Svedala oStaffanstorp. 200movanför korsning<strong>en</strong>,Malmöhusväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Mellan Bl<strong>en</strong>tarp ochVeberöd Okänt 20 1 13 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3711 0 1 2 229 -5 1265-2004-1-21Bil på motsatta vägbanan skullegöra <strong>en</strong> sväng och hade sol<strong>en</strong> iögon<strong>en</strong> och såg mig inteTrel. 1 färdas i nordlig riktning. Ikorsning<strong>en</strong> med Esplanad<strong>en</strong> håller ettmötande <strong>for</strong>don, trel. 2 på att göra <strong>en</strong>vänstersväng. Av okänd anledning fårtrel. 1 sladd och hamnar i diket påhöger sida i färdriktning<strong>en</strong>. Trel. 1voltar och hamnar slutlig<strong>en</strong> på taket. I personbilSjöbo V 11 Västrarondell<strong>en</strong> Okänt 24 1 13 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3712 0 0 19 788 340 1266-2003-2-14 vid <strong>en</strong> kurva kört in i ett träd713 0 0 5 209 -425 1266-2003-9-15Skulle svänga i <strong>en</strong> högerkurva, dåbåda däck<strong>en</strong> tappade fästet.Trel 1 har fått <strong>en</strong> sladd som hon ej harförmått att häva utan har kanat avväg<strong>en</strong> och ner i diket på vänster sida.Hörbyväg<strong>en</strong> 20 1 1058 1058 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Bil<strong>en</strong> har träffat <strong>en</strong> st<strong>en</strong> och voltat. I personbil HörbyVäg 1339, vid Fulltofta slott. Trel 1 får<strong>en</strong> fluga i ögat. När han försäker fåbort flugan kommer han över på felsida och kolliderar med trel 2. På moped Hörby, Råbygatan Råbygatan 15 1 1339 1339 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3sid: 64 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad714 0 0 ####### -202 1266-2004-3-14Bil<strong>en</strong> släppte väggreppet på grundav grus på vägbanan i 70 km itimm<strong>en</strong>.Trel 1 kör västerut på väg 1340.Plötsligt dyker <strong>en</strong> älg upp framför trel 1och trel 1 kan inte undvika att köra påälg<strong>en</strong>. I personbil Hörby 0 19 1Väg 1340, ca 2 kmöster om väg 13,Hörby kommun. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3715 0 0 13 044 163 1267-2003-11-1 kolliderat i vägkorsning716 0 0 3 935 -666 1267-2003-11-19Körde på <strong>en</strong> bil som kom frånvänster sida.Väg 1335, 1 km öster om väg 23,Höörs kommun. Trel 1 färdadesvästerut på väg 1335. Trel 1 kommerav väg<strong>en</strong> och kolliderar med ett träd.Okänt hur många personer i <strong>for</strong>donet.Vid anträffandet <strong>en</strong>dast två personerkvar på plats<strong>en</strong>, varav passagerar<strong>en</strong>höger bak satt fastklämd. I personbil E22 korsning väg 17 Okänt 32 2 1335 1335 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Väg 22, ca 600 meter norr om väg 17,Höörs kommun. Trel 1 påbörjar <strong>en</strong>omkörning av trel 2. trel 1 får dockavbryta d<strong>en</strong>na. I samband med att trel1 avbrytet omkörning<strong>en</strong> hakar hans bil itraktorsläpet och voltar därefter. Trel 2stannar inte. I personbil Rolsberga, v.23/E 22 22 30 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39717 0 1 12 879 440 1267-2003-7-4718 0 0 21 239 -50 1267-2003-9-14719 0 0 22 825 -640 1270-2003-10-20720 0 0 15 101 747 1270-2003-11-8Bilförare "Kom på motortrafikled påTjörnarpsväg<strong>en</strong> i södergå<strong>en</strong>deriktning. Personbil kom ut frånhöger (Industrigatan) (vid Stopplikt)ut i körbanan och skulle göra <strong>en</strong>vänstersväng varvid vi kolliderade"Jag kom in på grusväg<strong>en</strong> när jagser min kompis föräldrar somskriker stopp och jag trampar påbakbroms<strong>en</strong> m<strong>en</strong> d<strong>en</strong> tar inte såjag tar frambroms<strong>en</strong>.<strong>en</strong> man kom körande i motsattriktning och körde på min bilPATIENTEN ÄR MED I BIL, SOMKROCKAR MED ETT VILDSVIN,HASTIGHET 90-95 KM/H.PATIENTEN HAR ONT EFTERBÄLTET PÅ BRÖSTET.721 0 0 3 207 -115 1270-2003-6-29 Kört omkull på mc-banaVäg 17 mellan Fogdarp och Snogeröd.Ca 500 meter norr om e 22.Trel 1 harkommit över på fel sida av väg<strong>en</strong> ochsedan <strong>for</strong>tsatt ut i diket. I personbilE 22, ca 800 meter nordöst om desskorsning med väg 17. Trafikelem<strong>en</strong>t 1korsar vägbanan och blir påkörd av trel2. På mopedTjörnarpsväg<strong>en</strong>Industrigatan HöörTjörnarpsväg<strong>en</strong> 27 2 17 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Norra Rörum, <strong>en</strong>skildväg 1324 15 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Trel. 2 stod parkerad när trel. 1 kör påd<strong>en</strong>. I personbil Brösarp Okänt 47 1 Ing<strong>en</strong>jörsgatanTrel. 1 och trel. 2 kör in i varandra på<strong>en</strong> raksträcka. I personbilTrel. 1 har av okänd anledning hamnati diket. På motorcykeIng<strong>en</strong>jörsgatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39BRÖSARP.MARIAWALL KLOSTER. 19 58 1 Trydeväg<strong>en</strong> Trydeväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Ring Knutstorp, MCbanaOkänt 28 2 1570 1570 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3722 0 0 8 429 -150 1270-2004-1-26723 0 0 9 877 -350 127-2003-10-20724 0 0 1 230 -630 127-2003-10-31D<strong>en</strong> andra stannade inte trotsvärjningspliktkörandes på väg ut ur kurvan.Fästet släppte, åkte av körbananner i diket och krockade med <strong>en</strong>stolpekom cyklande från hemmet motc<strong>en</strong>trum och tunnelbanan ochcyklade rakt in i bom<strong>en</strong> och flögöver d<strong>en</strong>. Sikt<strong>en</strong> var dålig detösregnade och jag satt medhuvudet nerböjt för att slippa fåregn i ansiktet, plötsligt körde jagbara in i bom<strong>en</strong>Te 1 har färdats i östlig riktning frånÄsperöd mot Sk Tranås. På ett vagtkrön varefter väg<strong>en</strong> viker aning<strong>en</strong> åthöger har te 1 gått över på mötandekörfält och ut i dikesr<strong>en</strong>an med vänsterhjulparet. Spår i dike/snö på <strong>en</strong> sträckaav 65 m varefter te 1 kört in i buskageoch träd och blivit liggande på vänstersida. Förar<strong>en</strong> avvek från plats<strong>en</strong>. I personbil Tomelilla Okänt 21 2 1570 1570 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Förare av Pb fick sladd då hanbromsade in vid stoppskylt. Pbsvängde runt och åkte ner i diket. I personbil kagghamra tegelvret<strong>en</strong> 225 18 1 Tingsväg<strong>en</strong>Rådmansback<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Llb 4 har ej uppmärksammat att<strong>for</strong>don<strong>en</strong> framför har bromsat. Llb 4körde in i Pb 3 som åkte in i Pb 2. Pb 2knuffades i sin tur in i Pb 1. Fordon<strong>en</strong>färdades södergå<strong>en</strong>de på E4:an,olyckan inträffade söder om avfart<strong>en</strong>Alby. På cykel alby Okänt 42 2 4 E3 / E4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 65 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad725 0 0 5 326 -180 127-2003-11-16jag kör för grönt i korsning och körpå bil<strong>en</strong> som kör mot rött för attsläppa fram <strong>en</strong> ambulans medblåljus som jag ej uppfattat pågrund av alla bilar till höger om migKollision<strong>en</strong> i korsning<strong>en</strong> mellan Pb 1och moped 2. I personbil botkyrka Albyväg<strong>en</strong> 38 2 Geijersväg<strong>en</strong>Viktoriaväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3726 0 0 4 704 -675 127-2003-5-5727 0 0 7 852 140 127-2003-8-10väjde för <strong>en</strong> bil som körde för näracykeln kom utanför asfaltskant<strong>en</strong>där var det mycket lösgrus olyckanvar ett faktum728 0 0 7 010 1340 127-2004-3-20 påkörd av korsande trafik729 0 0 5 827 -347 1272-2003-12-12PATIENTEN CYKLADE OMKULL,TOG EMOT MED VÄNSTERHANDFLATA.MC 1 skulle svänga ut från Kumlagårdsväg ut på Hågelbyled<strong>en</strong> i riktningmot Tumba. När MC 1 kom ut påHågelbyled<strong>en</strong> kolliderade d<strong>en</strong> med MC2 som kom på Hågelbyled<strong>en</strong> från Alby. I personbil Dahlväg<strong>en</strong>, tumba Okänt 37 2 Hågelbyled<strong>en</strong>Pb 1 blev påkörd bakifrån av Pb 2 påE4 norrut, 750 m innan Alby-avfart<strong>en</strong>. På cykelLb 2 backade på LLb 1 på p-platsutanför Hallunda C<strong>en</strong>trum. I personbilOklart händelseförlopp m<strong>en</strong> trel 1 harkört in i bakpartiet på trel 2. Trel 1hamnade på taket i diket och trel 2 ficksladd och åkte med bak<strong>en</strong> in i <strong>en</strong>telestolpe m<strong>en</strong> blev stå<strong>en</strong>de påvägr<strong>en</strong><strong>en</strong>. På cykelvästerhaningeled<strong>en</strong>mot tullingeTumba Korpväg<strong>en</strong> xfinkmosseväg<strong>en</strong> Korpväg<strong>en</strong> 22 1BROMÖLLA,GRÖDBYVÄGEN-TORSGATAN.KumlaGårdsväg 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3Västerhaningeväg<strong>en</strong> 43 1 4 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3P-plats utanförHallunda C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Grödbyväg<strong>en</strong> 14 2 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3730 0 0 937 755 1273-2003-12-16PATIENTEN VAR MED I BIL,SOMBACKADE IN I ETT FORDON SOMSTOD PARKERAD.PATIENTENÄR LITE SMÄRTR OCH STEL INACKEN.Cyklist på cykelbana västerut påväg<strong>en</strong>s högra sida. Kom av okändanledning ut i körbana för övrig trafikoch blev där påkörd av lasbil med släp. I personbil OSBY, BRIOGATAN. Briogatan 19 2 KristianstadsgatanKristianstadsgatan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1731 0 0 2 448 330 1273-2003-4-17PATIENTEN S BIL BLEV PÅKÖRDVID VÄNSTER SVÄNG. BILENSNURRADE RUNT. PATIENTENHAR SMÄRTA ÖVERBRÖSTKORGEN OCHHÖFTKAMMARNA.PATIENTENOBSERVERAS PÅ AKUTEN ETTANTAL TIMMAR.Trel 1 körde ut på huvudled ochkolliderade där med trel 2. I personbilVÄG 23.MARKLUNDAKORSET. 23 35 2 Kyrkgatan Kyrkogatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3732 0 0 4 775 -85 1275-2003-8-10EFTER ATT PATIENTEN HADESTÖTT EMOT EN SKARP KANT,VOLTADE BILEN, PATIENTENHAR NU ONT I NACKEN.733 0 0 472 -312 1276-2003-6-11 PÅKÖRD BAKIFRÅNTrel 1 har färdats på Lv 1822 västerut.Härvid har trel 1 kört på ett rådjur somPERSTORP.ODERLJUNGAVÄGEN.Oderljungaväg<strong>en</strong> 57 1 1822 1822 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2kommit upp på väg<strong>en</strong>. I personbilRapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 1 harväjningsplikt. I personbil KLIPPAN Storgatan 28 2 Villagatan Idrottsväg<strong>en</strong> 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2734 0 0 12 572 1215 1276-2003-6-7CYKLADE FÖR NÄRA STAKETOCH SLOG I VÄ HANDPÅKÖRD AV ANNAN CYKLIST,RAMLAT I GATANVäg 1826 mellan Stidsvig och väg 113.Korsn vid Rösa. Rapport<strong>en</strong> ändradTem 1 har kommit utanför vägkant<strong>en</strong>på höger sida ner i diket och voltat ochsedan hamnat i diket på vänster sida. På cykel LJUNGBYHED Okänt 56 1 1826 1826 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Vedbyväg<strong>en</strong> 83. Rapport<strong>en</strong> ändrad.Tem 1 har drabbats av sjukdom ochkört omkull. Uppgift om färdriktning735 0 0 8 234 70 1276-2003-8-9saknas. På cykel LJUNGBYHED 1825 55 2 Vedbyväg<strong>en</strong> 1822 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3736 0 0 7 494 40 1276-2003-9-8 CYKLAT OMKULL Tem 1 kör in i Tem 2. På cykel KLIPPAN Okänt 44 2 13 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3737 0 0 17 012 -555 1276-2004-1-18 KÖRDE OMKULL738 0 0 ####### -377 1276-2004-4-1KROCKADE MED BIL SOMKÖRDE UT FRÅN STOPPTECKENUTAN ATT STANNATe1 har troligtvis sladdat av väg<strong>en</strong>efter att d<strong>en</strong> kört ner för <strong>en</strong> mindrebacke efter <strong>en</strong> kurva. Te1 körde avväg<strong>en</strong> och in i ett träd. På motorcykeTe1 kom utanför vägkant<strong>en</strong>, efter attha kört om ett annat <strong>for</strong>don, fick sladd,tappade kontroll<strong>en</strong> och gick ut i diketBJÄRSGÅRD IKLIPPAN Okänt 38 1 1864 1864 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3på vänster sida. I personbil KLIPPAN 0 70 2 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 66 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad739 0 0 5 269 482 1277-2003-7-22KÖRT OM BIL NÄR LASTBILBLINKAR OCH TÄNKER BYTA FIL.VÄJER OCH KÖR MOTMITTRÄCKETRapport<strong>en</strong> ändrad. Västra Väg<strong>en</strong>-Timmermansgatan I personbilE4 VID HYLLINGESTRAX NORR OM INORRGÅENDE FIL 4 20 2 Västra Väg<strong>en</strong>Timmergatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3740 0 0 2 381 -30 1280-2003-10-12Mopedist "Försökte kolla mittbakljus, körde på <strong>en</strong> parkerad bilsbackspegel"Te 1 gjorde <strong>en</strong> vänster sväng och såginte te 2 som kom körande emot te 1 ikorsning<strong>en</strong> och skulle rakt fram. Te 1och te 2 kolliderade i korsning<strong>en</strong>. På mopedSankt Knutsväg vidkyrkogård<strong>en</strong> MalmöSanktKnuts väg 49 1 Trelleborgsväg<strong>en</strong>Stadiongatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3741 0 0 5 147 -120 1280-2003-10-19Mopedist "Jag körde i rondell<strong>en</strong> påPildammsväg<strong>en</strong> söderut. Straxinnan utgång<strong>en</strong> av rondell<strong>en</strong> gledmoped<strong>en</strong> i grus som låg vidvägkant<strong>en</strong>. Moped<strong>en</strong> fick sladd ochjag föll på vänster sida och slog ihuvudet i asfalt<strong>en</strong>"Te 1 kör in i te 2 som står framme ikorsning<strong>en</strong>. På mopedPildammsväg<strong>en</strong>rondell<strong>en</strong> motSvågertorp söderutMalmöPildammsväg<strong>en</strong> 25 1 Amiralsgatan Amiralsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3742 0 0 1 261 -185 1280-2003-11-10743 0 0 1 841 590 1280-2003-12-28744 0 0 4 586 -135 1280-2003-3-29745 0 0 ####### -1170 1280-2003-6-13Cykelpassagerare "Fastnat medfot<strong>en</strong> i cykelhjul och han trillade avoch fot<strong>en</strong> var kvar i hjulet"Cyklist "Oklart funn<strong>en</strong> med cykelnpå körbanan"Fotgängare på väg överövergångsställe med väninnan. Tvåfilig väg <strong>en</strong>a bil<strong>en</strong> stannade m<strong>en</strong> ejd<strong>en</strong> som kom i andra körfältet.Hastighet 50-60 km/h.Fotgängare skulle in i <strong>en</strong> bil somkörde innan han kommit in.Trel 2 och 3 har gått ur ett stillastå<strong>en</strong>de<strong>for</strong>don, gått eller sprungit bakom detstillastå<strong>en</strong>de <strong>for</strong>donet och in i detpasserande <strong>for</strong>doner, trel 1. På cykelTe 1 svänger vänster i korsning<strong>en</strong>.Kolliderar med te 2 i korsning<strong>en</strong>. På cykelRegem<strong>en</strong>tsgatanMalmöV<strong>en</strong>delsfridsgatanMalmöTe 1 var passagerare i te 1 öppnadehöger dörr<strong>en</strong>. Te 2 cyklade på dörr<strong>en</strong>och föll av cykeln. Fotgängare Malmö StadiongatanRegem<strong>en</strong>tsgatan 6 1 Västra varvsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3V<strong>en</strong>delsfridSmedjegatasgatan 48 2 Bergsgatann 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Stadiongatan 17 2 Södra Bulltoftaväg<strong>en</strong>Te 1 körde på <strong>en</strong> st<strong>en</strong> så att han kördeomkull. Fotgängare Okänt Malmö 0 24 1 StolpbodsgatanSödraBulltoftaväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Stolpbodsgatan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3746 0 0 3 083 -425 1280-2003-7-21Cyklist "Halkade med fot<strong>en</strong> avtrampan på grund av hala skor.Trillade då av cykeln"Trel 1 färdades på e-65 i ostlig riktningi ytterfil. Ca 100 meter efter trpl Hindbyså släppte bakhjul<strong>en</strong> och bil<strong>en</strong>s bakdelslog i mittr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>s avbärarräcke. På cykel Rödkullastig<strong>en</strong> Malmö Okänt 78 2 65 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3747 0 0 2 677 1095 1280-2003-7-30748 0 1 1 555 -682 1280-2003-8-2749 0 0 3 995 -473 1280-2003-9-21750 0 0 1 288 1145 1280-2004-4-18751 0 0 3 268 -690 1280-2004-4-19Bilpassagerare "Hade backat utfrån <strong>en</strong> parkering då det kom <strong>en</strong> bili hög hastighet och körde på dom."Bilpassagerare "Förar<strong>en</strong> tappadekontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> ihögersväng<strong>en</strong> vid hög hastighet"Kör på trafikljusetbilförare kört på <strong>en</strong> stolpe, slagit ivindrutanBilpassagerare kört in ivänstersvängande mötande bil,från Scheelegatan, i ljusbevakadkorsningLämnade inte företräde, körde in isidanTe 1 , te 2 och te 3 har färdats påcykelbana och hakat tag i varandra såatt de vält. I personbilTe 1 stod för rött ljus blev påkördbakifrån av te 2 och ett annat <strong>for</strong>don te2 och det andra <strong>for</strong>donet hade"buskört" och te 2 körde in i te 1. I personbilTe 1 har kört om d<strong>en</strong> stillastå<strong>en</strong>de<strong>for</strong>donet vid övergångsstället och körpå <strong>en</strong> fotgängare (te 2) på detobevakade övergångsstället.Fotgängar<strong>en</strong> ledde sin cykel vidkollision<strong>en</strong>. I personbilTe 1 har kört in i te 2 då han stusademot <strong>en</strong> trottoarkant och in i te 2. I personbilTe 2 får sladd på te 2 och glider in i te1 som står parkerad. I lastbilStora Nygatan 63MalmöAmiralsgatanFör<strong>en</strong>ingsgatan utanförKonserthuset MalmöAgnesfridsväg<strong>en</strong> i höjdmed Ros<strong>en</strong>gård MalmöVästra Kattarpsväg<strong>en</strong>ScheelegatanAmiralsgatan MalmöMalmö,Flintränneväg<strong>en</strong>/UlvögatanStoraNygatan 22 1 StadiongatanStadiongatan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 39Amiralsgatan 25 2 Rolfsgatan Lönngatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Agnesfridsväg<strong>en</strong> 49 1 John Ericssons vägJohnEricssonsväg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3VästraKattarpsväg<strong>en</strong> 14 2 Scheelegatan Knivgatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Flintrännegatan 56 1Mästerr NilsgatanDjäknegatanSjälbodgatan Djäknegatan 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3752 0 0 5 097 -285 1280-2004-4-25Bilförare " har kört in i sidan på 2 såatt 2 har studsat in i <strong>en</strong> trafikstolpe"Pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> är 1.Te 1 kom körande från Limhamn motMalmö c<strong>en</strong>trum. Framför te 1 uppstodköbildning då <strong>en</strong> buss hastigtbromsade in vid <strong>en</strong> hållplats. Te 1bromsade kraftigt in och gick omkull. I personbilLundaväg<strong>en</strong>Hornsgatan MalmöHornsgatan 33 2Limhamnsgatan-NordmannagatanLimhamnsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 67 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad753 0 0 5 914 41 1280-2004-4-9 Cykelpassagerare ramlat av754 0 0 2 664 -645 1281-2003-12-1755 0 1 ####### -971 1281-2003-12-11Cyklade och fick in väskan iframhjuletcyklade över övergångsställe vidgrönt ljus, såg <strong>en</strong> bil då jag var vidrefug<strong>en</strong>, bromsade, m<strong>en</strong>bromsarna tog inte, började därförmed avsikt att komma ut bredvidbil<strong>en</strong> i dess riktning, hann inte väja,slog därför i bil<strong>en</strong> med hö axel,ramlade.Te 1 travekipaget på väg mot grusväg,häst<strong>en</strong> blev skrämd av <strong>en</strong> mötande bil.Sulkyn slog i <strong>en</strong> stolpe och häst<strong>en</strong>sk<strong>en</strong>ade iväg. Sylkyn låg ute på <strong>en</strong>åker och häst<strong>en</strong> låg på väg<strong>en</strong>. På cykelCirkulationsplats<strong>en</strong> Spelmansväg<strong>en</strong> -Thulehemsväg<strong>en</strong>, Lund. Trel 1 körSpelmansväg<strong>en</strong> österut och svängerner på thulehemsväg<strong>en</strong>. Trel 1observerar inte trel 2 som cyklarvästerut på cykelöverfart<strong>en</strong> överThulehemsväg<strong>en</strong> utan kör på trel 2. På cykel Lund, St SödergatanTorpgatan Stadshusetcykelbana Malmö Torpgatan 23 2 Elisedalsväg<strong>en</strong>StoraSödergatan 22 2 Spelmansväg<strong>en</strong>Elisedalsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39Thulehemsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29Dalbyväg<strong>en</strong>, i korsning<strong>en</strong> med ÖVallgatan, Lund. Trel 2 kör ut påcykelöverfart<strong>en</strong> på Dalbyväg<strong>en</strong>. Trel 1som kommer från Ö vallgatan och skallvidare på Dalbyväg<strong>en</strong> observerar intetrel 2 utan kör på trel 2. På cykel Lund 0 19 1 Östra Vallgatan Dalbyväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3756 0 0 1 709 -15 1281-2003-12-13varit på fest och cyklat hem samtkört mot <strong>en</strong> trottoar och vältStora Tomegatan, mellan ÖMårt<strong>en</strong>sgatan - Ö Vallgatan, Lund. Trel1 säger att han gick Stora Tomegatannorrut. Trel 1 får kasta sig till sidan dådet kommer <strong>en</strong> bil mot körriktning<strong>en</strong>. Isamband med att trel 1 kastar sig åtsidan, snubblar han ochskadar sig bl ai ansiktet. På cykel Lund, Dalbyväg<strong>en</strong>Dalbyväg<strong>en</strong> 33 1 Stora TomegatanStoraTomegatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3757 0 0 1 015 -95 1281-2003-1-24758 0 0 852 360 1281-2003-1-28759 0 0 1 115 -320 1281-2003-4-15ramlade med cykeln pga att hjuletlåste sig när pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bromsadeRamlade med cykeln och tog emotmed händerna på glaset, fick glas ihänderna. Endastsysterbehandling.Trel 1 skall svänga vänster in påAllhelgona Kyrkogata från Bredgatan.Förar<strong>en</strong> uppfattar ett "blåljus" iögonvrån och tror att det ev<strong>en</strong>tuellt ärutrycknings<strong>for</strong>don på väg motkorsning<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> av trel 1bromsarin för att lokalisera ett ev<strong>en</strong>tuelltutrycknings<strong>for</strong>don. Då upptäckerförar<strong>en</strong> att det är ett "blåljus" som ståroch roterar i ett skyltfönster i <strong>en</strong>intillliggande fastighet/butik. Förar<strong>en</strong> avtrel 1 <strong>for</strong>tsätter därefter att köra/korsaväg<strong>en</strong> och upptäcker då inte <strong>en</strong>gå<strong>en</strong>des person på övergångsställetpå Allhelgona Kyrkogata vilket får tillföljd att trel 1 kör på fotgängar<strong>en</strong>.Polispatrull på plats bekräftar att detfinns ett "blåljus" som står i fönstert till<strong>en</strong> butik i <strong>en</strong> fastighet intill korsning<strong>en</strong>.Patrull<strong>en</strong>s uppfattning är att "blåljuset"mycket väl kan förvilla trafikanter. På cykel Bankgatan Lund Bankgatan 34 1 Allhelgona KyrkogataTrel 1 skall korsa gatan via ettövergångsställe. När trel 1 är ute påövergångsstället blir hon påkörd av trel2. Trel 2 lämnar felaktiga uppgifter omsig och lämnar sedan plats<strong>en</strong>.Trafikmålsanteckningarna upprättade iefterhand på polisstation<strong>en</strong> avcivilanställd. På cykel Fjelieväg<strong>en</strong>, LundTrel 1 kör in in i cirkulationsplats<strong>en</strong>.Från höger kör trel 2 in. För att undvikaköra på trel 2 "lägger" trel 1 sinFjelieväg<strong>en</strong> 61 2 Stora SödergatanAllhelgonaKyrkogata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3StoraSödergatan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3motorcykel på mark<strong>en</strong>. På cykel Lund, Allhelgonakyrkan Bredgatan 17 2 Öresundsväg<strong>en</strong> Måsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 68 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad760 0 0 5 212 87 1281-2003-4-18761 0 0 3 065 60 1281-2003-4-27Cyklade på <strong>en</strong> vägbula i c:a 40km/h.Jag cyklade hemåt när <strong>en</strong> lit<strong>en</strong>pojke cyklade hänsynslöst framförmig och för attförhindra att kollideramed honom kastade jag migtillvägkant<strong>en</strong>.Trel 1 kör in i cirkulationsplats<strong>en</strong> frånavfart<strong>en</strong> E 22. I cirkulationsplats<strong>en</strong>befinner sig trel 2 i det högra körfältetutav 2. Trel kör in i det vänstra m<strong>en</strong> kördärefter in i räcket i mitt<strong>en</strong> av rondell<strong>en</strong>och studsar sedan ut på trel 2. På cykelVärpinge bygata iLund.Trel 1 stanna för att släppa över <strong>en</strong>fotgängare vid övergångsstället. Trel 2hinner dock inte stanna utan kör på trel1 baktill. På cykel Lund, Kämnärsväg<strong>en</strong>Värpingebygata 21 1 16 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Kämnärsväg<strong>en</strong> 38 1 Fjelieväg<strong>en</strong> Fjelieväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39762 0 0 ####### -60 1281-2003-5-15 CYKLAT OMKULLTrel 2 kör på Bohusväg<strong>en</strong> norrut motVästgötaväg<strong>en</strong>. Framför sig har trel 1på avstånd och som står stilla. M<strong>en</strong> närtrel 2 är ca 5-7 meter ifrån trel 1, börjartrel 1 backa. För att inte bli påkördsvänger trel 2 upp mot trottar<strong>en</strong> ochtippar därefter omkull. På cykel LUND 0 33 1 Bohusväg<strong>en</strong> Bohusväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39763 0 0 2 532 495 1281-2003-5-19764 0 0 13 398 1005 1281-2003-6-1Jag cyklade på väg överövergångsstället. Runt hörnet, tillvänster om mig såg jag <strong>en</strong> kille somvar på väg att svänga höger. Jagväjde av mot höger- han åt vänsterkollideraderakt mot varandra. Flögöver styret, minneslucka. Slog ihöft<strong>en</strong>- ont.Fanny cyklade på vägbanan ochråkade komma för näratrottoarkant<strong>en</strong> varpå hon cykladeomkull. Hon välte på cykeln och ficktrolig<strong>en</strong> arm<strong>en</strong> under sig.Trel 1 skulle cykla om <strong>en</strong> stillastå<strong>en</strong>desbil, dvs trel 2. När trel 1 påbörjar sinomkörning, pöbörjar trel 2 <strong>en</strong> U-sväng.Trel 1 väjer då åt vänster och cyklarupp på trottoar<strong>en</strong> och på <strong>en</strong> lyktstolpe.Därefter faller trel 1 till mark<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong>av trel 2 lämnar plats<strong>en</strong> utan attid<strong>en</strong>tifiera sig. På cykel Lund, Fjelieväg<strong>en</strong>Trel 1 uppger att han körde ut ikorsning<strong>en</strong> när ljuset slog om till gult.Trel 2 uppger att han hade grönt ljusnär han körde ut i korsning<strong>en</strong>. Oavsettvilket kör trel 2 på trel 1 på vänstersida. På cykelFjelieväg<strong>en</strong> 19 2 Tornaväg<strong>en</strong> Tunaväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39Veberöd, StoraJärnvägsgatan 102 10 2 941 941 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3765 0 0 18 310 -70 1281-2003-6-20766 0 0 21 392 -890 1281-2003-7-20 Fallit med cykeln.Bil A står still för att svänga vänsterin till "Dalby Frukt". Bil B kommermed hög hastighet och kör in i bil A.Enligt vittne har bil B kört om andrabilar i hög fart !Väg 976, ca 2,5 km norr omkorsning<strong>en</strong> med väg 11. Trel 1 färdassöderut på väg 976 då det kommer ut<strong>en</strong> hund på väg<strong>en</strong> österifrån. Trel 1kan inte undvika att köra på hund<strong>en</strong>. I personbilLund, väg 16 , vidgårdsbutik Dalby Frukt.Gång/cykelbana parallellt medParternas gränd. Trel 2 går norrut pågång/cykelbanan. Trel 1 kör mopednorrut på d<strong>en</strong>samma. Trel 1 väjersedan för tre 2, m<strong>en</strong> samtidigt sträckertrel 2 ut sin hand/arm så att trel 1 körpå d<strong>en</strong>na och <strong>for</strong>tsätter sedan ut igräskant<strong>en</strong> och kör där på <strong>en</strong>lycktstolpe. På cykel Veberöd. 102 43 2 Parternas grändDalbyväg<strong>en</strong> 28 2 976 976 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3Gång/cykelväg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3767 0 0 8 067 -743 1281-2003-7-5PATIENTEN VAR PÅ VÄG TILLKRISTIANSTAD, FRÅN STURUP,TVÅ HJORTAR VAR PÅVÄGEN,SOM BILEN VÄJDE FÖR.BILEN SLIRADE OCH TRÄFFADEMITTVAJERN. BILEN SNURRADERUNT. PATIENTEN TOG SIGSJÄLV UT UR BILEN. HARSMÄRTOR I NACKEN,DOMNINGARKÄNSLA I VÄNSTERSKULDRA.Ringväg<strong>en</strong>, mellan Statt<strong>en</strong>aväg<strong>en</strong> ochÖstra Statt<strong>en</strong>aväg<strong>en</strong>. Trel 2 bromsar inkraftig för ankor som kommer ut påväg<strong>en</strong>. Trel 1 ligger direkt bakom trel 2och hinner inte bromsa när trel 2 gördetta varvid trel 1 kör på trel 2 baktill. I personbilE 22. HURVA- LUND.MOTORVÄG. 22 25 1 Ringväg<strong>en</strong> Ringväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 69 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad768 0 0 ####### -1020 1281-2003-7-6 I berusat tillstånd kört omkull.Trafikmålsanteckning<strong>en</strong> upptag<strong>en</strong> ianmälningsexp. av civilanställd. Ing<strong>en</strong>skiss. Trel 2 cyklar österut påHantverksgatan. I korsning<strong>en</strong> medBryggaregatan blir trel 2 påkörd av trel1. Trel 1 lämnar sedan plats<strong>en</strong> utan attid<strong>en</strong>tifiera sig. På cykel Lund 0 22 1 HantverksgatanHantverksgatan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39769 0 0 5 333 600 1281-2003-8-24Cyklist "Vid cykelträning hakade jagi framförvarande cykel och trillade"trel. 1 kördes i nordlig riktning ochkörde mot <strong>en</strong> vägskylt. På cykelSkogsväg grusHäckeberga Lund Okänt 28 1Mindre grusväg,Svedala kommunmindregrusväg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2770 0 0 4 625 125 1281-2003-9-27771 0 0 4 323 -425 1281-2004-2-11SLANT MED FOTEN PÅCYKELPEDALEN OCH FÖLL IGATANCykelstyret brast och jag föll ner påd<strong>en</strong> bilfria gatan utanför minbostad. Ledde sedan med stortbesvär cykeln 3 km till verkstad.Efter <strong>en</strong> stund började vänster b<strong>en</strong>att svullna.Trel 1 stannade för att släppa fram<strong>for</strong>don där Svanegatan avsmalnar.Strax efter kör trel 2 på trel 1 bakifrån. På cykelSolväg<strong>en</strong>, ca 100 meter öster omrkivgatan, Lund. Trel 1 färdas västerutpå Solväg<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> av trel 1 varalkoholpåverkad och körd eav väg<strong>en</strong>till höger. Trel 1 körde på två lyktstolparsamt <strong>en</strong> vägskylt. På cykelLUND,VALLKÄRRAVÄGENLund, Norra Nöbbelöv-Fågelhundsväg<strong>en</strong>.Vallkärraväg<strong>en</strong> 15 1 Svanegatan Svanegatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Fågelhundsväg<strong>en</strong> 70 1 Solväg<strong>en</strong> 936 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3772 0 0 ####### 150 1281-2004-3-18Jag skulle cykla ig<strong>en</strong>om <strong>en</strong> lövhögför d<strong>en</strong> låg mitt i cykelbanan ochjag cyklade med <strong>en</strong> kompis i bredd.I lövhög<strong>en</strong> fanns <strong>en</strong> stubbe och jagfick tvärstopp och trillade av cykeln.773 0 0 10 178 -625 1281-2004-3-20 Frontalkrock i 60 km/h.774 0 0 19 615 340 1281-2004-3-21775 0 0 2 461 510 1281-2004-3-22Trel 1 cyklar på <strong>en</strong> gång och cykelvägsöderut. Från vänster, korsande gångoch cykelbana, kommer <strong>en</strong> flickautspringandes och springer på trel 1Lund, tunneln mellanNöbbelöv ochOscarshem 0 15 1framhjul så att trel 1 faller till mark<strong>en</strong>. På cykelTrel 1 svänger söderut på Bankgatanför att <strong>for</strong>tsätta sin färd söderut. Trel 1skall korsa ett övergångställe ochobserverar då inte trel 2 som befinnersig på detta. Trel 2 korsar Bankgatanfrån öster till väster påövergångsstället. I minibuss Väg 11, Dalby Okänt 37 1Körde ner i dike och välte medpansarvagn<strong>en</strong>. Trel 1väjer för <strong>en</strong> hare och kör i diket. ÖvrigtJag cyklade över just när ljuset slogom, utan att se mig för. det varmörkt och regningt.776 0 0 2 332 -970 1281-2004-3-5 Tappade balans<strong>en</strong> och trillade.777 0 0 2 490 -225 1281-2004-4-29Blev påkörd när jag skulle göra <strong>en</strong>vänster sväng.Anmälan upprättad i efterhand påpolisstation<strong>en</strong>. Trel 1 cyklar över på <strong>en</strong>cykelöverfart från öster till väster påTornaväg<strong>en</strong>. Trel 1 blir sedan påkördav trel 2 som färdas söderut påTornaväg<strong>en</strong>. Trel 1 uppger att honfärdades på cykelöverfart. På cykelNöbbelövsväg<strong>en</strong>, ca 20 meter västerom korsning<strong>en</strong> med Jägaregatan,Lund. Trel 2 har stannat vid <strong>en</strong>cykelöverfart för att släppa över <strong>en</strong>fotgängare. trel 1 uppfattar inte att trel2 står stilla utan kör på trel 2 baktill.Förar<strong>en</strong> av trel 1 säger att han varbländad av lågt stå<strong>en</strong>de sol. På cykelRevingeövningsfält iRevinge. Okänt 19 1Lund Statt<strong>en</strong>aväg<strong>en</strong>-Klostergårdsväg<strong>en</strong>Trel 1 blir påkörd av trel 2 när trel 1håller på att korsa väg<strong>en</strong> på ettövergångsställe. Trel 1 vet inte om hanhade grönt ljus när han gick ut påövergångsstället. I personbil Lund, Porfyrväg<strong>en</strong>Klostergårdsväg<strong>en</strong> 55 2Gång o cykelbana fråntre Högars väg, TreHögars park, Lund.Bankgatan, ikorsning<strong>en</strong> medMårt<strong>en</strong>storgets södrasida, Lund, LundsLund, LundagårdLund, Lundagård Okänt 22 1 Nöbbelövsväg<strong>en</strong>Porfyrväg<strong>en</strong> 51 2Gång ocykelväg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 39Mårt<strong>en</strong>storget 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3kommun.Påfart<strong>en</strong> till väg 108från väg 103, TPLVärpinge, sydligriktning, Lundskommun. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Cykelöverfart,Tornaväg<strong>en</strong>, Fysicum 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39Nöbbelövsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ÖvergångsställetAllhelgona kyrkogata ikorsning<strong>en</strong> medBredgatan, Lund. Bredgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39778 0 0 3 656 350 1281-2004-5-3 Cyklat omkull och slagit i ansiktet.Trel 1 svänger ut från Järnåkraväg<strong>en</strong>till Mellanvångsväg<strong>en</strong>. Trel 1 har föravsikt att fotsätta söderut påMellanvångsväg<strong>en</strong>. Trel 2 och 3 cyklarMellanvångsväg<strong>en</strong> söderut. Trel 1 körpå trel 2. Trel 3 kör sedan på trel 2. trel2 och 3 cyklade i bredd. På cykel Lund, Kämnärsväg<strong>en</strong>Kämnärsväg<strong>en</strong> 25 2Mellanvångsväg<strong>en</strong> ikorsning<strong>en</strong> medJärnåkraväg<strong>en</strong>, Lund.Mellanvångsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39sid: 70 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad779 0 0 12 962 240 1281-2004-5-6Jag kom för nära <strong>en</strong> trottoarkantoch ramlade.Trel 1 cyklar på cykelbanan i västligrikting. Ifrån <strong>en</strong> korsande cykelvägkommer trel 2 och kör ut framför trel 1.Trel 1 hinner inte stanna utan kör påtrel 2. Trel 2 skymdes av <strong>en</strong> mur. På moped Dalby, Hällestadsväg<strong>en</strong> 949 15 2Cykelväg utanförFalkväg<strong>en</strong> 14, Lund.(Enligt Lundakartor ärdet Falkväg<strong>en</strong>. Enligtkartprogrammet idatorn är detLärkväg<strong>en</strong>) Lärkväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 39780 0 0 7 772 40 1282-2003-10-28781 0 1 ####### -45 1282-2003-10-30cyklat omkull782 0 0 9 435 362 1282-2003-12-6 fått sladdPÅKÖRD AV BIL I KORSNINGENVID KYRKANTem 2 har gjort <strong>en</strong> U-sväng samtidigtsdom Tem 1 gjort omkörning. På cykel LANDSKRONAVÄGENI GLUMSLÖV 1350 36 1 Hantverkargatan SanktOlovsgatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Te 1 har parkerat <strong>for</strong>donet och öppnatförardörr<strong>en</strong>, då Te 2 kör in i d<strong>en</strong> öppnadörr<strong>en</strong>. På cykel Landskrona 0 30 2 Vårgatan Vårgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2Te 1 körde rakt in i Te2, som stodparkerad vid sidan av väg<strong>en</strong>. Cirka 60meter bromsspår efter Te1. I personbil Landskrona väg 17 17 49 2 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39783 0 0 6 178 315 1282-2003-4-17KROCKADE MED ANNANINLINESFÖRARETranchellsgatan-ViktoriagatanTem 1avviker Inlinesåkare784 0 0 1 089 5 1282-2003-5-4 blivit påkörd av bilist Ringväg<strong>en</strong> På cykelASMUNDSTORP VIDHEMBYGDSGÅRDEN Okänt 11 1 TranchellsgatanFör<strong>en</strong>ingsgatan,LandskronaTranchellsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3För<strong>en</strong>ingsgatan 44 2 Ringväg<strong>en</strong> 1248 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3785 0 0 7 498 180 1282-2003-8-1STOD VID CYKELN OCH STYRETVÄNDES. TRILLADE BAKLÄNGESOCH TOG I MED HANDENRapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 2 =4 hjulig mc.Okänt kön på tem 2 På cykelVID KYRKBACKEN PÅVEN Okänt 9 2 Slottabäcksväg<strong>en</strong>Slottabäcksväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3786 0 0 8 228 -296 1282-2003-8-13 singelolycka Tem 1 cyklade rakt ut i gatan. I personbil Glumslöv, södergå<strong>en</strong>de Okänt 23 2 Eriksgatan Eriksgatan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3787 0 0 2 888 -380 1282-2003-9-30Cykel korsar bilväg och blir påkördav bilist.Rapport<strong>en</strong> ändrad. Selma Lagerlöfsväg i höjd med "Alm<strong>en</strong>". Tem 1 gåröver ett vägbygge med provisorisk bro.När han lutar sig mot ett räcke fallerhan ner i <strong>en</strong> grop ktovfe På cykelLandskrona,Söderled<strong>en</strong>Söderled<strong>en</strong> 78 1 Aelma Lagerlövs vägSelmaLagerlöfsväg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3788 0 0 1 949 -615 1283-2003-11-24789 0 0 2 837 240 1283-2004-2-6790 0 0 4 508 255 1283-2004-4-19FASTNADE MED CYKELN IJÄRNVÄGSSPÅR OCH FÖLL AVFALLIT PÅ BUSSEN DÅ DENBROMSADE KRAFTIGTKÖRDE PÅ EN STEN OCHRAMLADETe1 blir påkörd bakifrån av ett okäntTe. På cykelTe1 har av okänd anledning kört avväg<strong>en</strong> och in i <strong>en</strong> förrådslokal. I bussTe2 har ej anpassat avstånd till Te1,utan kört in i d<strong>en</strong>ne bakifrån. Te1 hadestannat för att släppa fram fotgängarevid övergångsstället. På cykelVÄSTRA TALLGATANI HELSINGBORGVästraTallgatan 32 2 Södergatan Södergatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39TÅGAGATAN MELLANERIKDAHLBERGSGATANOCH KARL XGUSTAVSGATA IHELSINGBORG Tågagatan 67 2 Västra SandgatanSÖDRABRUNNSVÄGEN IRAMLÖSASödraBrunnsväg<strong>en</strong> 13 1MellerstaSt<strong>en</strong>bocksgatan vidTroilusgatan.VästraSandgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3MellerstaSt<strong>en</strong>bocksgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3791 0 0 9 672 -630 1284-2003-6-13792 0 0 5 794 -390 1285-2003-3-21793 0 0 12 648 -90 1285-2003-4-11794 0 0 9 645 645 1285-2003-7-21BROMSADE OCH CYKLADEOMKULLJag kom på huvudled. Såg bil<strong>en</strong>som stod vid stoppskylt<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>körde ut fast jag kom, försökte väjam<strong>en</strong> det gick inte.Saktade in när jag skulle köra överjärnvägsövergång.Jag står still vid <strong>en</strong> utfart och väntarpå att bilar ska passera innan jagkan köra ut. Bilist<strong>en</strong> bakom kör in imig.Görslövsväg<strong>en</strong>100 m norr om väg 112.Rapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 1 har kört ner iett dike och in i <strong>en</strong> vägskylt. Uppgift omfärdriktning saknas. På cykelBÖSSA BACKE IVIKEN Okänt 13 1 Görslövsväg<strong>en</strong> 1439 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Trel 1 missar högerregeln och kör in itrel 2:s vänstra sida. I personbil Väg 113 vid Bosarp. 113 34 2 Åldermansväg<strong>en</strong> Gillesväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E 22, ca 500 meter norr om desskorsning med väg 1289. Trel 1 färdas i<strong>en</strong> längre <strong>for</strong>donskö. Plötsligt stannarbilarna framför trel 1. Trel 1 bromsarm<strong>en</strong> pga halka glider trel 1 in i trel 2bakifrån. Trel 2 stötter sedan till trel 3.Trel 2 o 3 lämnat innan polis kom tillplats<strong>en</strong>. Trel 1 har dock fått derasid<strong>en</strong>titeter. I personbilVäg 1289, ca 2000 meter söder omväg 17. Förar<strong>en</strong> av trel 1 har av någonanledning kört av väg<strong>en</strong> och emot ettträd. I personbilJärnvägsövergång vidTroll<strong>en</strong>äs. 1271 49 2 22 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Flyinge, Ehr<strong>en</strong>granatsAllé, Flyinge Stuteri. 104 28 2 1289 1289 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 71 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad795 0 0 8 729 396 1285-2003-8-29jag körde på <strong>en</strong> bil som stodparkerad på olaglig plats796 0 0 11 925 460 1285-2004-1-2 Påkörd på övergångsställe797 0 0 13 974 -195 1285-2004-2-29I låg hastighet p.g.a. halka kasatner i ett dike.E 22, ca 1,9 km söder om väg 1119,norrgå<strong>en</strong>de körbana. Förar<strong>en</strong> av trel 1har av okänd anledning fått <strong>en</strong> sladdpå bil<strong>en</strong> som inte gått att häva. Efter<strong>en</strong> sladd med alla fyra hjul<strong>en</strong> åkte bil<strong>en</strong>in baklänges i vajerräcket som avskiljernorrgå<strong>en</strong>de körbana från södergå<strong>en</strong>dekörbana. På moped Eslöv, Ek<strong>en</strong>ässkolan Skolgatan 16 2 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg 13, ca 100 meter väster om väg1284, Eslövs kommun. Trel 1 har avokänd anledning gått av väg<strong>en</strong> ochsedan upp ig<strong>en</strong> på d<strong>en</strong>samma ochvält. Fotgängare Eslöv, Ängsväg<strong>en</strong>E 22 norrgå<strong>en</strong>de, vid TPL Hurva,Eslövs kommun. Trel 1 färdas norrutpå E 22. trel 1 får sladd och kanar förstin i ett räcke på höger sida, svängerrunt och kör in i ett vajerräcke påmitt<strong>en</strong> av väg<strong>en</strong>. Trel 1 stanna i detvänstra körfältet utav två mot front<strong>en</strong>Ängaväg<strong>en</strong> 69 2 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3söderut. Hlat väglag. I personbil Vid Trolleholms slott. Okänt 42 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Bil<strong>en</strong> har <strong>en</strong>l. vittne kört vingligt ochgjort omkörningar i hög hastighet.Förar<strong>en</strong> har sedan missat <strong>en</strong> kurva ochistället kört rakt fram och därefter av798 0 0 2 839 -675 1286-2003-1-27 Blev påkörd bakifrånväg<strong>en</strong>, voltat ut på <strong>en</strong> åker. I personbil Glemmingebro Okänt 39 1 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Ramlade av cykeln,kommer ej ihåg rel. 1 blir påkörd på obevaktat799 0 0 383 -435 1286-2003-6-5 vad som händeövergångsställe. Trel. 2 - okänd. På cykel ystad,blekegatan Blekegatan 83 1 Klostergatan Klostergatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39800 0 0 4 574 283 1286-2003-9-1 Kört i bak<strong>en</strong> på annan Mc singelolycka. Körde omkull. I personbil Ystad riksväg 19 Okänt 20 1 Ringled<strong>en</strong> 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3801 0 0 2 334 305 1286-2004-1-20Bil<strong>en</strong> tappade grepp på grund avsnö på väg<strong>en</strong> slungades upp påmittvej<strong>en</strong>Trel. 1 körde in i trel. 2 bak. Trel. 2 stodstilla och väntade på att köra vänster,ut på Kristianstadsväg<strong>en</strong>. Det var gråttväder med fläckvis is på vägbanan.Thorssons väg ligger i <strong>en</strong>nedförsbacke, när d<strong>en</strong> ansluter tillkristianstadsväg<strong>en</strong>. I personbil E 65 korsning Bjäresjö Okänt 40 1 Thorssons vägThorssonsväg 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39802 0 0 ####### -55 1287-2003-10-1 Cyklat in i <strong>en</strong> bildörr som slogs upp803 0 0 ####### 499 1287-2003-1-22 Cyklat omkullTrel. körde norrut och avvittnesuppgifter att döma har han körtför nära två små flickor som stått stillavid vägkant<strong>en</strong>s högra sida med sinacyklar varvid d<strong>en</strong> <strong>en</strong>a kördes på. På cykel Trelleborg 0 63 1 621 621 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3trel. 1 körde lv 642 norrut, pga halkafick d<strong>en</strong> sladd och kanade av väg<strong>en</strong>och voltatde. Trots upprepade försökmed zoomning gick det ej att få bättreskiss./Katarina På cykel Trelleborg Okänt 52 1 642 642 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3804 0 0 11 543 -550 1287-2004-6-4Jag cyklar på cykelbanan ikorsning<strong>en</strong>, bil<strong>en</strong> kommer påNygatan österifrån och kör på migTe1 framfördes rv9 östlig riktning. Påväg<strong>en</strong> öster om Böste somnar förar<strong>en</strong>och <strong>for</strong>donet går över på norra sidan,ned i vägdiket, följt detta hundra meterför att sedan kollidera med ett träd. På cykelTrelleborg,Valldammsgatan/Nygatan Nygatan 29 2Rv9, ca 350m öster omBöste 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 72 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad805 0 0 21 339 -180 1290-2003-11-9PATIENTEN KÖRDE PÅ E22AN,HÖLL NORMAL HASTIGHET.EFTER HÖGERKURVA KOMBILEN UPP PÅ ETT VÄGRÄCKE,FORTSATTE FRAMÅT,PATIENTEN FÖRSÖKTE GIRAOCH BROMSA. BILEN VOLTADEOCH HAMNADE PÅCYKELBANAN, VIADUKT.PATIENTEN KLEV SJÄLV URBILEN OCH RINGDE 112. FÖRSTILL SJUKHUSET IKRISTAINSTAD. SÖKER IKARLSKRONA ETT PAR DAGARSENARE.Äldre man i trel 1 blir vilse när han körfel och beger sig ut i teräng<strong>en</strong> med sinbil. Färd<strong>en</strong> slutar i <strong>en</strong> slänt, där bil<strong>en</strong>håller på att slå runt. I personbil E22, LINDERÖD 22 32 1 Artilleriväg<strong>en</strong> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3806 0 0 15 786 263 1290-2003-12-8PATIENTEN VAR MED I ENSERIEKROCK,FYRA BILINBLANDADE. PATIENTEN HARNACKSMÄRTOR.Förar<strong>en</strong> av d<strong>en</strong> stulna trel 1 färdades ihög hastighet och tappade kontroll<strong>en</strong> i<strong>en</strong> höger kurva. Trel 1 körde rakt in i ettträd, förar<strong>en</strong> omkom omedelbart. I personbilKRISTIANSTAD,RINGVÄGEN Ringväg<strong>en</strong> 33 2 Kungsväg<strong>en</strong> Kungsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1807 0 0 14 993 175 1290-2003-7-3808 0 0 12 256 601 1290-2003-8-26PATIENTEN FÄRDADESVÄSTERUT, BLEV PÅKÖRD FRÅNVÄNSTER SIDA. PATIENTENOBSERVERAS ETT PAR TIMMARPÅ AKUTEN.PATIENTEN STANNADE I ENKURVA, DÅ DET VAR MÖTE PÅEN SMAL VÄG OCH NITTIOGRADERS KURVA, BLEVPÅKÖRD, BAKHUVUDET SLOG IHUVUDSTÖDET.Polis har ej varit på plats, skiss ritadmed hjälp av skriftligt material. Trel 1framfördes i nordlig riktning Gc-led<strong>en</strong>,som löper längs med Koloniväg<strong>en</strong>. Trel2 framfördes i västlig riktning påT<strong>en</strong>nisväg<strong>en</strong>. Före utfart<strong>en</strong> påKolonoväg<strong>en</strong> underlät förar<strong>en</strong> av trel 2att lämna trel 1företräde. I personbilTrel 1 uppfattde för s<strong>en</strong>t att trel 2 stodstilla för att svänga, körde på trel 2bakifrån. I personbilKRISTIANSTAD.RÖRVÄGEN-MOSSVÄGEN. Rörväg<strong>en</strong> 26 1 Koloniväg<strong>en</strong> T<strong>en</strong>nisväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3GÄRDS-KÖPINGE.FREDRIKABREMERSVÄG. 1640 39 2 19 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3809 0 0 11 041 75 1290-2003-9-6PATIENTEN CYKLADE OMKULL,HAR NU ONT I HÖGER HANDOCH HÖGER HANDLED.Trel 1 körde ner i mindre grop och vältepå Rinkaby skjutfält. Rapport<strong>en</strong>innehåller vark<strong>en</strong> väg nummer ellerregnr. Fordonet tillhör militär<strong>en</strong>. På cykelKRISTIANSTAD.INGELSTADSGATAN.Ingelstadsgatan 14 1Enskild väg, RinkabyskjutfältEnskildväg,Rinkabyskjutfält 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2810 0 0 19 281 -177 1290-2004-2-12I LÅG HASTIGHET KÖRDEPATIENTEN PÅ ETT TÅG.väjde för <strong>en</strong> hare och fick sladd,voltade. Frus<strong>en</strong> vägbana med rullgrus. I personbilÅHUS,INFARTSVÄGEN.Infartsväg<strong>en</strong> 32 1Damåkrav. <strong>en</strong>skildväg/ravlundaDamåkraväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3811 0 0 6 101 487 1290-2004-4-13812 0 0 603 -205 1292-2003-10-10813 0 0 15 814 39 1292-2003-1-18814 0 0 754 -600 1292-2003-4-10815 0 1 9 214 -5 1292-2003-5-19PATIENTEN BLEV PÅKÖRDSNETT FRAMIFRÅN FRÅNHÖGER I MYCKET LÅGHASTIGHET.BLINKADE OCH STANNADE VIDVÄGKANTEN, BLEV PÅKÖRDTrel 1 kom körande från Vä motKristianstad. Förar<strong>en</strong> kom över påmötande körbana när han skulle ta uppnågot som trillat på golvet. Kollisionskedde med mötande bil, trel 2. I personbilBAKIFRÅN Rapport<strong>en</strong> ändrad. I personbilKÖRT AV VÄGEN I HÖGHASTIGHET, IN I ETT TRÄDKÖRSKOLEBIL BACKADE UTFRÅN PARKERING, SÅG INTEMEJ, CYKLADE IN I SIDAN PÅBILENPASSAGERARE I BIL SOM BLIVITPÅKÖRDRapport<strong>en</strong> ändrad. Tem 1 kör ca 90meter i vägkant<strong>en</strong> innand<strong>en</strong> kör in imitträcket. I personbilJärnvägsgatan 15. Uppgift omfärdriktning saknas. Tem 2 sprangKRISTIANSTAD,INDUSTRIGATAN-SVETSAREVÄGEN.ÄNGELHOLMKRISTIAN II VÄGIndustrigatan 32 2 Kung Knuts väg 59Kung Knutsväg 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Kristian II:sväg 36 2 Nytorgsgatan Bruksgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3EKERÖDÖRKELLJUNGA Okänt 55 1 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ÄNGELHOLM /ÅSBOGATAN Åsbogatan 17 2 JärnvägsgatanJärnvägsgatan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3framför Tem 1 och blev påkörd. På cykelVejbystrandsväg<strong>en</strong> 460.Tem 1 kommerut i vägr<strong>en</strong><strong>en</strong> och vidare ut på <strong>en</strong> åkeroch in i <strong>en</strong> trädgård. I personbil ÄNGELHOLM Okänt 16 1 Vejbystrandsväg<strong>en</strong> 1707 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3816 0 0 9 420 320 1292-2003-7-3PERSONBIL BACKAR, JAG GÅRBREDVID, TAPPAR BALANSENOCH FÅR FOTEN UNDER HJULETTem 1 har kört in i bakpartiet på Tem2. Fotgängare TÅSTARP Okänt 31 1 6 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 73 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad817 0 0 6 219 60 1292-2003-8-1 CYKLAT OMKULLTem blir påkörd av Tem 3 sompasserar Tem 2 på höger sida då Tem2 stannat för att lämna Tem 1företräde. På cykelMUNKA LJUNGBYELLENBERGA 1782 12 2 Landshövdingeväg<strong>en</strong> Industrigatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39818 0 0 5 036 1061 1292-2004-1-25 KÖRT AV VÄGEN P G A HALKA Te1 har kört på Te2 på väg<strong>en</strong>. I personbil VÄSTERSJÖN 1793 33 1 114 114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1819 0 0 2 379 -60 1292-2004-4-10820 0 0 12 566 45 1293-2003-10-30821 0 0 3 932 -30 1293-2003-11-22VURPAT MED MOPED, LÄTTETYLPÅVERKADHASTIGHET 60-70 KM/H,PATIENTEN KOM KÖRANDES PÅEN RAKSTRÄCKA, FRÅN HÖGERSIDA KOM DET EN ÄLG RAKT UTPÅ VÄGEN. PATIENTEN HARSMÄRTA I HALS-OCHLÄNDRYGG, ÄVEN SMÅSÅR PÅHÄNDERNA.Vi bromsade in i <strong>en</strong>T-korsning, då<strong>en</strong> bakomvarande bil körde på oss.822 0 0 15 323 -90 1293-2003-5-15 Klämt hö tumme i <strong>en</strong> bildörr.823 0 0 7 614 -690 1293-2003-5-22Var ute och cyklade med kompisaroch ramlade av cykeln.824 0 0 27 375 620 1293-2003-7-12 Cyklade och trilladeTe1 körde in i Te2 och ett staket på p-plats<strong>en</strong>. På mopedTrel 1 har inte observerat trel 2 somkommit från höger i korsning<strong>en</strong>, vilketSKÄLDERVIKENÅDALSVÄGENÅdalsväg<strong>en</strong> 17 1HÖRJA,HÖRJAVÄEGN. 24 45 1 Lille Mats vägParkering i anslutningtill Storgatan. Storgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Lille Matsväg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3medför att båda krockat. I personbilTrel 1 har av okänd anledning kommitöver på fel körbana och därsammanstött med mötande trel 2. I personbil Vinslöv 2025 19 2 21 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Trel 2 iakttog ej väjningsplikt<strong>en</strong> utankörde ut mitt framför biln, trel 1 ochpåkördes. I personbil Röke Okänt 6 2 FinjagatanTrel 1 får sladd och kommer nr ivänster dike. På cykelTrel 1 körde in i trel 2 i ca. 50 km/h.Trel 1 vä del av front<strong>en</strong> träffade trel 2fronts mitt. På cykelPukehusväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1Hässleholm,Trebackalånggatan,Gärdesväg<strong>en</strong> Okänt 3 1 117 1902 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Vankiva,Farstorpsväg<strong>en</strong> Okänt 17 2 1343 1343 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3825 0 0 1 370 -314 1293-2003-7-28826 0 0 6 148 175 1293-2003-8-11827 0 0 21 286 210 1293-2003-8-16828 0 0 10 061 75 1293-2003-8-27Vi åkte i bil A och körde på bil B.Detblev tvärstopp.HASTIGHET 40-50 KM/H.PATIENTEN KÖRDE IN I SIDANPÅ FRAMFÖRVARANDE BIL. HARLITE ONT I NACKEN, EJAVSVIMMAD.Skulle köra till <strong>en</strong> kompis, <strong>en</strong>grävling kom utspringande, jagväjde och körde rakt ner i diket påett staket.PATIENTEN HAR KROCKAT MEDMOPED, SLOG I HÖGER SIDA AVANSIKTET, VÄNSTERARM,VÄNSTER FOTLED, HARHUVUDVÄRK OCHNACKSMÄRTOR.Enligt vittne skulle mann<strong>en</strong> ha cyklat,han hade börjat vingla och därefter körtomkull, patrull ej på plats. I personbil Väla Köpc<strong>en</strong>trum Okänt 15 1 Tredje Av<strong>en</strong>y<strong>en</strong>Trel 1 färdadwes söderut, i kurvatappar förar<strong>en</strong> kontroll<strong>en</strong> av <strong>for</strong>donetoch kör av väg<strong>en</strong>, god sikt. I personbilTrel 2 kör för snävt i korsning<strong>en</strong>, vilketfår till följd att trel 1 välter vidKristianstadsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1VÄG 21, VINSLÖV,LOMMARPSKORSET. 21 50 2 2035 2035 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3undanmanöver. I personbil Tyringe, Matteröd 1917 18 1 1936Trel 2 uppger att hon framfördemoped<strong>en</strong> på Norre ljungväg<strong>en</strong> med sinkompis som passagerare. Trel 2saktade ner innan vänsterkurva i höjdmed ridhuset och plötsligt kom trel 1 imotsatt riktining. Förar<strong>en</strong> av trel 2styrde moped<strong>en</strong> så långt ut till högersom möjligt för att undvika kollision.Förar<strong>en</strong> tappade kontroll<strong>en</strong> över trel 2 ikant<strong>en</strong> som består av rullgrus, om detvar pga kollision med trel 1 eller ej vetHÄSSLEHOLM.STOBY Stobyhusvhon inte. På cykel HUSVÄGEN.äg<strong>en</strong> 46 2 Norre Ljungväg<strong>en</strong>Verumsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3NorreLjungväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39829 0 0 12 423 650 1293-2004-2-8830 0 0 6 796 -285 1293-2004-5-6Pojke cyklade på gångbanan ochcyklade på pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Ensam- cykellampa kom in i hjulet,flög av.Fordonet har kommit på <strong>en</strong> raksträckaoch har sedan pga blixthalka kanatöver mottsatt körbana och sedan körtner och voltat i diket. FotgängareTvå tunga lastbilar möttes på ettvägarbetsområde i <strong>en</strong> svag kurva därhalva vägbanan var avkonad.Vägbredd på plats<strong>en</strong> 6.15 meter.Lastbil<strong>en</strong> i innerkurvan kom utanförasfaltkant<strong>en</strong> och lade sig på sidan idiket. På cykelHäsleholm,JärnvägsgatanHässleholm,Stobyväg<strong>en</strong>Järnvägsgatan 71 2 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Stobyväg<strong>en</strong> 50 1 Rv 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 74 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad831 0 0 14 895 925 136-2003-11-27832 0 0 12 697 -40 136-2004-2-11833 0 0 2 370 5 1380-2003-10-20väjde för <strong>en</strong> annan bil körde in istolpemöter annan trafik väjer och fårsladd och kör i diket utan kollisionmed andra trafikanterSTOD STILL VID VÄJNINGSPLIKTOCH BLEV PÅKÖRD BAKIFRÅN834 0 0 3 570 480 1380-2003-11-15CYKLAT OMKULL.Pb kör över rondell<strong>en</strong> och in i <strong>en</strong>lyktstolpe på Rv 73, vid rondellSöderbybrygga-Söderbyväg<strong>en</strong>.Stolp<strong>en</strong>välter och bil<strong>en</strong> kör ner i diket. I personbil länna köpc<strong>en</strong>trum Okänt 24 2 Söderbyväg<strong>en</strong> 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb 1 med släp har fått sladd vidomkörning. Släpet hat börjat slängaoch snurra. Pb 1 kör på Pb 2 på Rv 73södergå<strong>en</strong>de, ca 800 m norr om avfartVästerhaninge c<strong>en</strong>trum.. I personbilPersonbil sammanstött med tvåskolpojkar som stod i kö utanför Diezeli vänstan på konsert. I personbilSkiss saknas. Polis ej på plats. Krockmellan bil och cykel i korsning medväjningsplikt. På cykelhuddinge haningepålamalm 257 Okänt 31 2 73 73 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3LAHOLMSVÄGEN IHALMSTADRIBBINGSVÄG,HALMSTADLaholmsväg<strong>en</strong> 38 1 Nässjögatan Nässjögatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3Ribbingsväg 48 1 Brogatan Brogatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3835 0 0 18 572 431 1380-2003-1-15836 0 0 1 413 -245 1380-2003-12-15837 0 0 2 478 -465 1380-2003-1-24SVÄNG PÅ CYKELBANA,HANN EJBROMSA, KÖRDE IN I STAKET,SLOG HUVUDET I HÖGMETALLSTOLPE.EJ SETT BIL SOM KOM FRÅNHÖGER, KROCKAT MED DENNA.SKULLE GÅ AV CYKELN, BENETFÖLJDE INTE MED, CYKEL OCHJAG VÄLTE.838 0 0 2 530 -104 1380-2003-2-10 CYKLAT OMKULL.839 0 0 ####### 185 1380-2003-3-23 BLIVIT PÅKÖRD BAKIFRÅN840 0 0 1 870 230 1380-2003-4-2841 0 0 12 797 635 1380-2003-6-22BLEV PÅKÖRD AVLÅNGTRADARE PÅPASSAGERARSIDAN.SKULLE HOPPA ÖVER GUPPMED CYKEL, FICK SLADD OCHCYKLADE OMKULL.Förar<strong>en</strong> uppgav på plats<strong>en</strong> att hankörde E6 norrut. Strax innanolycksplats<strong>en</strong> fick han indikering påbil<strong>en</strong>s instrum<strong>en</strong>t attparkeringsbroms<strong>en</strong> låg på. Han drognågot i handbroms<strong>en</strong> och ficktotallåsning på handbroms<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong>sladdade och hamnade i motorväg<strong>en</strong>smitträcke som skadades på 35 m. På cykelMoped som kolliderat med bil. Påmoped<strong>en</strong> färdades två personer medokänd id<strong>en</strong>titet båda blev lindrigtskadade. I personbilCyklist<strong>en</strong> kom cyklande på <strong>en</strong>cykelbana i riktning mot c<strong>en</strong>trum. Ikorsning<strong>en</strong> körde <strong>en</strong> bil ut påcykelbana utan att stanna. Polis ej påplats, skiss saknas. På cykelFotgängare nära bli träffad av bussfrån Swebus som gjorde <strong>en</strong> rivstart mothonom. Slog rygg<strong>en</strong> mot <strong>en</strong> stolpe ibusskur<strong>en</strong>. Skiss saknas. Polis ej påplats. På cykelPart 2 körde söderut på Lv 612. Part 1skulle passera väg<strong>en</strong> och <strong>for</strong>tsattfärd<strong>en</strong> på andra sidan. Part 1uppmärksammade inte part 2 utankörde på honom. Part 1 har inteFURUGATAN, VIDGAIS,GULLBRANDSTORP Okänt 11 1 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3FISKAREGATAN/AMIRALSGATAN,HALMSTADAmiralsgatan 27 1 JärnvägsgatanJärnvägsgatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3FURUVÄGEN,HALMSTAD VIDSPELSHOPEN Okänt 72 2 Järnvägsled<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3STRANDVALLEN,VALLÅSStrandvall<strong>en</strong> 60 2 Brogatan Brogatan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3iakttagit väjningsplikt. Okänt OKÄND 0 71 1 612 612 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Polis ej på plats. Bil<strong>en</strong> stul<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong>okänd. Cyklister påkörda i korsning<strong>en</strong>av bil. I personbilMilitärbil hade kört raksträckanCarlaväg<strong>en</strong>. När d<strong>en</strong> närmade sig d<strong>en</strong>aktuella kurvan låste han bromsarnaoch körde in i ett träd. Bromsspår<strong>en</strong>var 67 m långa. På cykelPILEFELDTSGATAN/KRISTIAN IV:S VÄGKristianIV:s väg 38 2 HallandsgatanBlekingegatan 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3SENNAN,BJÖRKVÄGEN/FINSBOVÄGEN(GRUSPLAN) Okänt 10 1 Carlaväg<strong>en</strong> Carlaväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3842 0 0 10 833 -195 1380-2003-6-26843 0 0 25 161 190 1380-2003-6-27KÖRDE UT PÅ NISSASTIGEN,OBSERVERADE EJ BIL SOM KOMFRÅN VÄNSTER, BLEV PÅKÖRDFICK MÖTE I KURVA, FICK VÄJAOCH BILEN VÄLTE C:A 50KM/TIM.Jaktfalksväg<strong>en</strong> 47, Halmstad. Polis ejpå plats. Skiss saknas. Barn påkört avmoped. Anmälan upptag<strong>en</strong> per telefon. I personbilKollision mellan två <strong>for</strong>don där Te 2bromsade för att släppa över <strong>en</strong>andfamilj som skulle passera körbananoch där Te 1 körde in i Te 2. Kraftitrafikint<strong>en</strong>sitet rådde vid tillfället. Lv117 ca 350 meter söder korsning<strong>en</strong>med lv 552. I personbilNISSASTIGEN, VIDSPÅNSTAD,ÅLEDSVÄGEN 26 7 1 Jaktfalksväg<strong>en</strong>Jaktfalksväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3HÖRSÅSVÄGEN,GETINGE Okänt 17 2 117 117 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 75 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad844 0 0 2 625 -142 1380-2003-6-30 PÅKÖRD I SIDAN AV ANNAN BIL.Två cyklister kommer körandes motvarandra och kör på varandra avoförklarlig anledning. Det inträffar påcykelbanan vid Laholmsväg<strong>en</strong> /Järnvägsviadukt<strong>en</strong>. I personbilSOFIEBERGSVÄGEN/GÖTEBORGSVÄGEN,HALMSTADSofiebergsväg<strong>en</strong> 40 2 Laholmsväg<strong>en</strong>Gång ochcykelbana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39845 0 1 ####### -255 1380-2003-7-17846 0 0 17 045 -440 1380-2003-7-22847 0 0 4 687 -693 1380-2003-8-26CYKLADE FORT, FICK SLADDOCH CYKLADE IN I LYKTSTOLPE.KÖRDE MOPED BAKOM EN BILSOM SAKTADE IN TILL KANTEN,MOPEDEN GÖR OMKÖRNING,DÅ SVÄNGER BILEN UT I VÄGENOCH KÖR PÅ MOPEDEN.CYKLAT OMKULL INERFÖRSBACKE. 15 KM/TIM.TE1 och TE2 har kolliderat ikorsning<strong>en</strong> cyklebana/väg. Någotskymd sikt till höger för förar<strong>en</strong> av TE1och till vänster för TE2.Cykel/gångbanan ej utmärkt med skyltvid korsning<strong>en</strong>. Fordon<strong>en</strong> flyttade vidpatrull<strong>en</strong>s ankomst. I50 meter västerfrån Fjälldal<strong>en</strong>s gård vid korsningväg/cykelbana. Cykelbanan löperparallellt med Kustväg<strong>en</strong> 160. På cykelPolis ej på plats. Skiss saknas.Platsangivelse dålig. Varit påkomplettering sedan juli månad 2003.Går ej att id<strong>en</strong>tifieraanmälningsupptagar<strong>en</strong>. Två cyklisterhar krockat på cykelväg<strong>en</strong> vidKustväg<strong>en</strong> i St<strong>en</strong>inge. På mopedCyklist som kör på bilist. Sommarväg<strong>en</strong>-Västervallsväg<strong>en</strong>, Halmstad. Enpersonbil står stilla med halvabakpartiet på gång- och cykelbana.Cyklist<strong>en</strong> väjer för d<strong>en</strong> stillastå<strong>en</strong>debil<strong>en</strong> och kör på Te 1. På cykelÅKERSLÄTTSVÄGEN,FYLLINGE,HALMSTAD,CYKELBANA 0 75 1 Grusväg Cykelbana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3GÖTEBORGSVÄGEN,HALMSTADGöteborgsväg<strong>en</strong> 16 1 Cykelväg 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3FLOTTILJEOMRÅDET,HALMSTAD Okänt 19 1 Sommarväg<strong>en</strong>Sommarväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3848 0 0 10 730 435 1380-2003-9-1GICK UNDAN FÖR 2 CYKLISTEROCH BLEV PÅKÖRD BAKIFRÅNAV ANNAN CYKLIST.Te 2 körde på Te 1 som stodstilla.Hallandsgatan 24-26, Halmstad. FotgängareKYRKVÄGEN,ENSLÖV, ÅLED,HALMSTAD Okänt 11 2 HallandsgatanHallandsgatan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3849 0 0 16 475 650 1380-2003-9-14KÖRDE I 60-70 KM/TIM, UPPLEVTATT HON FICK PUNKTERING.BILEN BÖRJADE SVÄNGA FRAMOCH TILLBAKA OCH KÖRT AVVÄGEN, BILEN LANDADE PÅSIDAN.Te 1 försökte köra ifrån polispatrull,förlorade kontroll över bil<strong>en</strong> och kördeav väg<strong>en</strong> in i <strong>en</strong> villaträdgård påKnäredsgatan 1 och avvek därefterfrån plats<strong>en</strong>. Sikt<strong>en</strong> var dålig pgamörker och dimma. I personbilVÄGEN MELLANKVIBILLE OCHSLÄTTÅKRA,HALMSTAD 678 21 2 KnäredsgatanKnäredsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3850 0 0 15 568 1025 1380-2003-9-28851 0 0 7 814 -64 1380-2004-4-15852 0 0 9 040 75 1380-2004-5-11853 0 0 12 765 -80 1380-2004-5-22CYKLADE PÅ ANNAN CYKLISTSOM KOM UT FRÅN SIDOVÄG.RAMLADE OMKULL.VINGLAT FRAM PÅ CYKEL,FALLIT HANDLÖST I GATAN.KÖRT IN I KYRKMUREN, VOLTATOCH BILEN HAMNAT PÅ TAKET.C:A 70 KM/TIM.PÅKÖRD AV BIL BAKIFRÅN.BILENS HASTIGHET C:A60-70KM/TIM, MOPEDENS HASTIGHETC:A 40-50 KM/TIM.Te 1 har trolig<strong>en</strong> kört västerut påKustväg<strong>en</strong>. Te 1 har av okändanledning kört över på motsatt körbanaoch kolliderat med ett träd. Därefter har<strong>for</strong>donet <strong>for</strong>tsatt och kolliderat med ettannat träd och sedan stannat påvänstra sidan av körbanan. Kustväg<strong>en</strong>(610), 550 m söder skylt<strong>en</strong> Mällby 1. På cykelI samband med möte tvingas <strong>en</strong> cyklistut i diket i samband med möte medpersonbil. Skiss saknas, polis ej påplats. På cykelMopedist, med <strong>en</strong> okänd passagerare,kör på cykelbanan längsWrangelsgatan. Kör på <strong>en</strong> fotgängare i<strong>en</strong> skolklass som går i motsattfärdriktning. Mopedist<strong>en</strong> avvikerdärefter från plats<strong>en</strong> I personbilT2 backade på t1 vid <strong>en</strong> pump vidb<strong>en</strong>sinstation. Polis ej på plats. På mopedOSKARSTRÖMSVÄGEN, SENNAN,HALMSTAD Okänt 40 1 610 610 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1HANTVERKSGATAN,HALMSTADHantverksgatan 53 1KYRKMUREN, ÅLEDSKYRKA, ÅLED,HALMSTAD Okänt 13 1SLÄTTÅKRAVÄGEN,KVIBILLE, HALMSTAD Okänt 16 1Göstorpsväg<strong>en</strong>,Berghem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 320 mter västerkorsning<strong>en</strong> med KarlIvarssonsgatanWrangelsgatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3På Preem-mack<strong>en</strong>s"pumpområde" Strandvall<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 76 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad854 0 0 1 031 100 1380-2004-5-7 CYKLAT OMKULL.855 0 0 1 407 60 1380-2004-6-2PÅKÖRD BAKIFRÅN AV BIL SOMKÖRDE I C:A 50 KM/TIM.T1 hade stannat vid trafikljus, blir dåpökörd bakifrån av T2. Vid grönt ljussvänger han höger för att tala med T2,som då kör rakt fram och avviker. På cykelT1 svänger vänster i korsning<strong>en</strong> ochkolliderar med T2 som kommer frånvänster I personbilVÄG MELLANHÖGSKOLAN OCHICA MAXI, HALMSTAD. Okänt 55 2 I korsning<strong>en</strong>RONDELLENWRANGELSLEDEN,VÄXJÖVÄGEN,HALMSTADWrangelsgatan 39 2 I korsning<strong>en</strong>Laholmsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Kristian IV:sväg 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2856 0 0 ####### 450 1382-2003-10-24CYKLAT OMKULL 2 GÅNGER.857 0 0 ####### -165 1382-2003-2-28SMALL TIL I VÄ FRAMHJUL,BILEN GIRADE TILL VÄNSTER INI MITTRÄCKET OCH BILENSLUNGADES TILLBAKS PÅVÄGBANAN OCH UT I HÖGERVÄGDIKE858 0 0 10 442 55 1382-2003-7-20 PÅKÖRD AV BIL I KORSNING.859 0 0 15 789 300 1382-2003-8-8TROLIGEN SOMNAT VIDRATTEN, KÖRT AV VÄGEN OCHIN I EN TRÄDGÅRD.Pb:n har färdats norrut. Efter att hakört om <strong>en</strong> långtradare, ett av vittn<strong>en</strong>akör bil<strong>en</strong> ut mot höger dike, <strong>for</strong>tsätter uti gräset där bil<strong>en</strong> med höger framhjulträffar <strong>en</strong> cem<strong>en</strong>tbrunn. Efter d<strong>en</strong>nakontakt <strong>for</strong>tsätter bil<strong>en</strong> ut i älgstaketetdär d<strong>en</strong> sedan <strong>en</strong>ligt uppgift voltar etteller flera varv. Platsbeskrivning: 150 msöder TPL Moprup, nr 52, norrgå<strong>en</strong>de. På cykel OKÄND 0 15 1 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Förar<strong>en</strong> av Te 1 har kört ut frånSkattagårdsväg<strong>en</strong> ut påVarbergsväg<strong>en</strong> (153) i Ullared. Isamband med detta körde <strong>en</strong>motorcyklist in i bil<strong>en</strong>s vänstra sida.Motorcyklist<strong>en</strong> kom från öster och varpå väg in mot Ullareds samhälle (motPressbyrån). Lågt stå<strong>en</strong>de sol vidtillfället. Väjningsplikt frånSkattagårdsväg<strong>en</strong>, dock saknadesvägskylt om detta. I personbilTE1 har troligtvis fått punktering på ettdäck och sedan fått ett kast åt höger.TE1 har voltat några varv och sedanblivit liggande i diket på höger sida. Lv153, c:a 1km öster om lv 823, c:a 4kmöster om Ullared. På cykelEn personbil kör på fotgängare på <strong>en</strong>marknadsplats, avviker från plats<strong>en</strong>.Sjönevads marknad. Korsning<strong>en</strong> lv 700-710. I lastbilHEBERG SÖ OMFALKENBERG 0 30 1 153Skattagårdsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3GÄLLSÅSVÄGEN,GÄLLSÅS, OKOME 714 14 1 153 153 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3GAMLA E6, SÖDRAINFARTEN,FALKENBERG 767 46 1 Infart Sjönevads gästisInfartSjönevadsgästis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3860 0 0 2 386 -810 1382-2004-1-20 CYKLAT OMKULL PÅ ISFLÄCK.Förar<strong>en</strong> av personbil (nr 2 har körtSandgatan västerut. Då förar<strong>en</strong> haftgrönt ljus i korsning<strong>en</strong>Sandgatan/Holgersgatanhar han körtin i korsning<strong>en</strong> med avsikt att köra raktfram mot Falkagård. Samtidigt kom <strong>en</strong>brandbil (nr 1) under utryckning frånhöger på Holgersgatan. Brandbil<strong>en</strong> harkört ut i korsning<strong>en</strong> varpå förar<strong>en</strong> avpersonbil<strong>en</strong> kört in i brandbil<strong>en</strong>.Position: Holgersgatan- Sandgatan,Falk<strong>en</strong>berg. På cykelCYKELVÄG MELLANVESSLEVÄGEN OCHKANINVÄGEN,FALKENBERG Okänt 15 2 Sandgatan Sandgatan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3861 0 0 ####### -126 1383-2003-6-15UPPMÄRKSAMMADE BIL FÖRSENT OCH FICKTVÄRBROMSA.MOPEDEN VÄLTESingelolycka mc, förar<strong>en</strong> har <strong>en</strong>ligtvittne vänt sig om och tittat bakåt. Mc:nhar girat ut mot högra vägkant<strong>en</strong>,kommit utanför väg<strong>en</strong> och kört emotvägbank<strong>en</strong> på <strong>en</strong> korsande väg.Därefter har han flugit ca 10 meterinnan han landade i diket. Där olyckanskedde är det <strong>en</strong> lång raksträcka medfå korsande vägar. Hastighet<strong>en</strong> var c:a90 km/h. Länsväg 845 - Klevaväg<strong>en</strong>,Kärradal, Varberg På mopedÖRBY UTANFÖRVARBERG 0 16 2 845 Klevaväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 77 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad862 0 0 ####### -30 1384-2003-10-11863 0 0 6 076 145 1384-2003-10-6Cyklade nerför backe mot <strong>en</strong>trottoarkant, föll och slog huvudet.Körde omkull med moped, fickvatt<strong>en</strong>planing.864 0 0 18 306 160 1384-2003-7-27 Frontalkrock i relativt låg hastighet865 0 0 14 253 864 1384-2003-8-2866 0 0 16 509 -362 1384-2003-9-3Smal asfaltsväg, skarp kurva. 90grader i nedförsbacke. Körde raktut på åker. Låg hastighet. Mc:nvälte på det glatta underlaget.Kom snabbt nedför back<strong>en</strong>. Tittadeupp och åkte rätt in i stolbe.Klarade ej högerkurva, ned i diket påväg<strong>en</strong>s vänstra sida. Lv 910, 500 möster Lv 909. På cykelTe 1 skulle göra <strong>en</strong> u-sväng påVarbergsväg<strong>en</strong> m<strong>en</strong> såg inte Te 2förrän de kolliderade i höger körfältsödergå<strong>en</strong>de. Lv 939, busshållplatsSätinge, 400 m söder Vallbyväg<strong>en</strong>. På mopedTE1 kör norrut på Varbergsväg<strong>en</strong> ochgör <strong>en</strong> vänstersväng in på parkering<strong>en</strong>.TE2 kör på trottoar<strong>en</strong> inne påparkering<strong>en</strong> och stannar inte för TE1som svänger in framför TE2. TE2 kör inI Vallda Furulidsskolancykelparkering ner motMeteväg<strong>en</strong>. 0 4 1 910 910 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Krysset Onsalaväg<strong>en</strong>infart Oskarsbeg iKungsbacka kommunOnsalaväg<strong>en</strong> 15 2 939 939 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3i TE1. I personbil Vallda Sandö 950 19 1 Varbergsväg<strong>en</strong> Parkering 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Förar<strong>en</strong> av TE1 har kört ned i ett dikepå höger sida och kört in <strong>en</strong> st<strong>en</strong>mur. På motorcyke Vid Ölmevalla kyrka Okänt 56 2 942 942 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Motorcyckel hinner inte bromsa helt för<strong>en</strong> älg som springer ut i väg<strong>en</strong> framför.Länsväg 916 strax väster omkorsning<strong>en</strong> med länsväg 908. På cykelBacke vid tunneln iHede Okänt 12 2 916 916 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3867 0 0 3 414 -80 1401-2003-11-12868 0 0 15 580 -250 1401-2003-12-19869 0 0 12 864 -330 1401-2003-2-2870 0 0 1 368 -460 1401-2003-4-13871 0 0 6 856 -1020 1401-2003-9-20Bil<strong>en</strong> fick sladd i halt väglag,voltade och kanade på taket.Blir påkörd på motorväg när jag köri 110/km Bil<strong>en</strong> bakom körFortare!!!!!!Pga av mycket snö på vägbananfick bil<strong>en</strong> sladd. I försök att hävasladd<strong>en</strong> gled bil<strong>en</strong> upp påB<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong>, Mölnlycke, HärrydaKommun. Förar<strong>en</strong> har kört på/körtemot betonbalk<strong>en</strong> vid vägarbetet.Därefter tappat komtroll<strong>en</strong> på <strong>for</strong>donet,<strong>for</strong>tsatt upp på <strong>en</strong> hög med grus ochst<strong>en</strong> och vidare in i <strong>en</strong> bergvägg. I personbilPb 2 stannar för att göra <strong>en</strong>vänstersväng. D<strong>en</strong> blir då påkörd av pb1 som kommer bakifrån. I personbilbroräcket. Trebilskrock. I personbilTvå bilar kör racing och kör omvarandra 2 ggr. Sedan kör de omytterligare <strong>en</strong> bil varvid de tvåsmäller ihop och <strong>en</strong>a bil<strong>en</strong> sladdaröver till sidan där pat går. Hon blirpåkörd och pat + cykel far upp iluft<strong>en</strong> av smäll<strong>en</strong>.Det hoppar fram ett rådjur som patväjer för och kör då vält.Pb väjer för ett rådjur och kör in i <strong>en</strong>bergvägg. FotgängarePart 1 har av okänd anledning kört in ibakdel<strong>en</strong> på part 2. Part 2 har däreftersmitit från plats<strong>en</strong>. På mopedÖjersjö strax efter infart till Partille golfklubb Öjersjöväg<strong>en</strong> 36 1 B<strong>en</strong>arbyväg<strong>en</strong> B<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Rv 40 MellanLandvetter och Härrydakommun 40 46 1 Allén Allén 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Mölndalsväg<strong>en</strong>Mölnlycke vid brofästetöver Mölndalsån.Djupedalsängsväg<strong>en</strong> iHällesåkerPå härrydaväg<strong>en</strong> vidfabrik<strong>en</strong> IndustriellMölndalsväg<strong>en</strong> 29 2 Boråsled<strong>en</strong> Boråsled<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Djupedalsängsväg<strong>en</strong> 11 2 B<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong>B<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3ugnsteknik. Okänt 15 2 554 554 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39872 0 0 8 824 45 1401-2004-1-23873 0 0 1 385 150 1401-2004-4-29Fick sladd i samband medomkörning, snurrade runt ochhamnade i omkörningsfil<strong>en</strong>, i felriktning, längs mitträcket. Slog ibil<strong>en</strong> jag körde om och räcket.Åkte med på moppe och körde in i<strong>en</strong> garagevägg.Väg<strong>en</strong> mellan Landvetter och Eskilsbymellan Skällsjöås och Buarås.Singelolycka. Körde av väg<strong>en</strong> i <strong>en</strong>kruva och krockade med ett träd. Svårhalka på grund av snömodd. / Fickaddera väg, gick ej att lägga in olyckanpå befintlig väg/UP I personbilMoped nr 1 kördes ut påB<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong>. Ute påB<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong> blev nr 1 påkörd av nr2 personbil. Föar<strong>en</strong> av personbil<strong>en</strong>avvek från plats<strong>en</strong>. På moped Åsväg<strong>en</strong> 4, Mölnlycke Åsväg<strong>en</strong> 13 1R 40 i höjd medMölnlycke, <strong>en</strong> bit frånKronans Droghandel. Okänt 25 2 542 542 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B<strong>en</strong>arebyväg<strong>en</strong>/Biblioteksväg<strong>en</strong>, Mölnlycke. Säteriväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39sid: 78 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad874 0 0 1 784 -200 1401-2004-5-23Framhjulet lossade och pat ramlademed huvudet i mark<strong>en</strong>.875 0 0 954 200 1415-2003-9-17 Cyklat omkull,orsak oklar876 0 0 12 525 -590 1435-2003-8-1Körde i <strong>en</strong> fåra i väg<strong>en</strong>(grusväg),föll av cykeln slog i knätBeskrivning<strong>en</strong> lämnade g<strong>en</strong>omiakttagelser av polis på plats, det har ejvarit möjligt tala med person somkunnat lämna uppgifter om körning<strong>en</strong>.Av okänd anledning har förare avpersonbil förlorat kontroll<strong>en</strong> överfodonet och sammanstött med ett trädvid sidan av väg<strong>en</strong>. Trädet har träffatbil<strong>en</strong>s högra sida. Låg trafikint<strong>en</strong>sitet. På cykel Mölnlycke torgTrafikolycka, där <strong>en</strong>a part<strong>en</strong> intelämnade företräde för trafik<strong>en</strong> på d<strong>en</strong>korsande väg<strong>en</strong>. På cykelMotorcykeln var på väg E6 norrut. Pbkom från vänster ifrån korsning<strong>en</strong> iKnäm. På cykelEgnahemsväg<strong>en</strong>St<strong>en</strong>ungsundHamn<strong>en</strong>/KämpersvikFjällbacka TanumsBiblioteksväg<strong>en</strong> 11 1Lång<strong>en</strong>äsväg<strong>en</strong>Mölnlycke (p-plats vidFrök<strong>en</strong>s udd badplats).Egnahemsväg<strong>en</strong> 71 1 Doterödsväg<strong>en</strong>p-platsfrök<strong>en</strong> uddbadplats 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Industriväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2kommun 1002 58 2 6 977 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2877 0 0 6 524 -83 1440-2003-9-19Det började blinka rött förbroöppning.Jag tittade ibackspegeln och s<strong>en</strong> bromsadejag.När jag stannat vid markering<strong>en</strong>så blev jag påkörd bakifrån.Fordon ett har svängt i korsnig<strong>en</strong> utanatt använda blinker. Fordon två har inteuppfattat detta och kör in i sidan på<strong>for</strong>don ett. I personbilJordfallsbron motKungälvJordfallsbron 25 1 Aleväg<strong>en</strong> Aleväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39878 0 0 386 -1186 1441-2003-5-31Körde upp på ett farthinder som varhalt, tappade greppet och kördemot kant.Två personbilar kolliderar ifyrvägskorsning med gällandehögerregel. Hastighetsbegränsat till 30km/h. God sikt. Ej bromsspår ABSbromsar. Passargerare i pb 2 ( kvinna)lindrigt skadad, personnummer saknas. På mopedPizzeria CampinoGråbo c<strong>en</strong>trumHjällsnäsväg<strong>en</strong> 14 1 Aggetorpsväg<strong>en</strong>Mossalaggsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3879 0 0 4 878 -510 1441-2003-7-26 Frontalkrockar med <strong>en</strong> mötande bil880 0 0 1 474 -315 1441-2004-1-31 Blir påkörd bakifrån vid korsningSkymning. Personbil har kört in i <strong>en</strong>grusväg. Olyckan inträffade påVästerdalsväg<strong>en</strong> i korsning<strong>en</strong> mtAborrhall<strong>en</strong>, mot Högsboholmsväg<strong>en</strong>. I personbilHärskogsväg<strong>en</strong> i <strong>en</strong>skarp kurva IlerumskommunPlogtraktorn har backat in på bron, settifrån station<strong>en</strong>. Han har backat helaväg<strong>en</strong> tills bron tar slut. Då har hansänkt ned plog<strong>en</strong> och börjat köratillbaka över bron, i samma riktningsom han kom ifrån. Kill<strong>en</strong> som befannsig på bron blev påkörd av traktorn ochfick också hoppa upp och sätta sig påstaketet för att inte bli ytterligarepåkörd. I personbil Alelundsväg<strong>en</strong> i flodaHärskogsväg<strong>en</strong> 51 1 Västerdalsväg<strong>en</strong>Alelundsväg<strong>en</strong> 45 1 Rurik Holms VägmotAborrhall<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Rurik Holmsväg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3881 0 0 1 117 -180 1441-2004-2-6882 0 0 4 355 -70 1480-2003-12-2883 0 0 10 894 -475 1480-2003-12-6Lös grus på cykelbanan halkar idettaFordon 1 kör in i rondell och <strong>for</strong>don 2som kommer från höger lämnar inteföreträde. Fordon 1 får göra <strong>en</strong> hastigundanmanöver, sladdar och kör emot<strong>en</strong> stolpe och hamnar i diket. Set andra<strong>for</strong>donet försvinner och är helt okänt.Inga vittn<strong>en</strong> till händels<strong>en</strong>. På cykelFick något i framhjulet, ramladeframåt över styret i back<strong>en</strong>. Kollision cykel-moped på cykelbana. På cykelKör över <strong>en</strong> rondell och ner i diketupp på väg<strong>en</strong> ig<strong>en</strong>. Oklar varför884 0 0 718 380 1480-2003-1-29 ramlat med cykeln.885 0 0 8 551 -365 1480-2003-3-10Hann ej bromsa för bil som komfrån höger( med väjningsplikt) ochkörde in i sidan på bil<strong>en</strong>.Kvinna blir påkörd och inföst i p-ruta avgammal man i lit<strong>en</strong> röd bil. I personbilKollision mellan pb och spårvagn.Lindriga personskador. På cykelLastbil bytte till höger körfält och kördepå pb2 som låg i det högra körfältet.Pb2 snurrade runt och hamnade påkörfältet som kom från E20. Pb3bromsade för att undvika kollision ochblev påkörd av pb4. I personbilLerum C<strong>en</strong>trum vidbrandstation<strong>en</strong> i LerumViadukt<strong>en</strong> vidBeryllgatans hållplats VStationsväg<strong>en</strong> 67 1 Alingsåsväg<strong>en</strong> 1940 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Frölunda. Okänt 53 2 Gamla Säröväg<strong>en</strong> Cykelbana 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3Tuveled<strong>en</strong> mot stanoklart var efter <strong>en</strong>rondell Tuveväg<strong>en</strong> 20 1Utanför ChalmersKårhusKorsning Näsetväg<strong>en</strong>och avfart Söderled<strong>en</strong>mot rölundatorg.Utanför ICAKvantumParkering/FrölundaTorgSv<strong>en</strong>HultinsGata 23 1 AschebergsgatanNäsetväg<strong>en</strong> 31 1 Kungsbackaled<strong>en</strong>Parkering/Frölunda Torg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39Aschebergsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3Kungsbackaled<strong>en</strong> 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 79 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad886 0 0 3 009 -540 1480-2003-3-24887 0 0 ####### 950 1480-2003-3-30 RamladeDrogad man som kör ut i korsning i50km / tim Krockar med annan bilPersonbil 2 blev påkörd från höger sidaav okänd bil som avvek från plats<strong>en</strong>.Olyckan skede strax innanTingstadstunneln. I personbil FärgfabriksgatanGustafDal<strong>en</strong>sgatan 48 1 Kungsbackaled<strong>en</strong>Enligt vittne har <strong>en</strong> springande kvinnatrolig<strong>en</strong> snubblat emot buss nr 60 vidhållplats<strong>en</strong> på Grönsakstorget.(Hållplats B) I buss Okänd 0 48 2 Västra HamngatanKungsbackaled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39VästraHamngatan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 39888 0 0 8 348 150 1480-2003-7-8889 0 0 7 037 -763 1480-2004-1-8890 0 0 5 686 -445 1480-2004-3-16891 0 0 4 140 -525 1480-2004-3-30Fastnade med cyklade ochfastnade på trottoarkant<strong>en</strong>Såg mej inte för när jag skull gåöver gatan.Kör mot city, har <strong>en</strong> bil framför mig.Kommer till <strong>en</strong> påfart där detkommer <strong>en</strong> 3:e bil. 3 :e bil<strong>en</strong>kommer plötsligt på att han skallbyta fil i sista sekund, varav d<strong>en</strong>prejar bil<strong>en</strong> framför mig + att d<strong>en</strong>tvärbromsar. Jag tvärbromsar m<strong>en</strong>hinner ej väja undan utan kör in ibak<strong>en</strong> på d<strong>en</strong> bil<strong>en</strong>.Bil<strong>en</strong> Står stilla i motlut. Påkördbakifrån.Bil krockar med cyklist på cykelbanan.Bil / cyklist har ej grönt samtidigt. På cykelEn personbil kör på <strong>en</strong> äldre man påett övergångsställe. FotgängareSkogomeväg<strong>en</strong> nr 8. Part 2 påbörjade<strong>en</strong> vänstersväng in på <strong>en</strong> avfartsvägpå Skogomeväg<strong>en</strong>. Efter att part 2hade svängt och <strong>en</strong>dast hade <strong>en</strong> delav bakpartiet kvar på d<strong>en</strong> motsattakörbanan blev d<strong>en</strong>na påkörd bakifrånutav part 1. I personbilSingelolycka. Hjulspår i diket ca 70 mfram till bil<strong>en</strong>s position. Inga bromsspårpå vägbanan. I personbilNebulosagatan vidKomettorget i GöteborgVid Tibergs MöbelhusFrölundaMarieholmsled<strong>en</strong> motGöteborgNebulosagatan 22 1 Gustaf Dal<strong>en</strong>sgatanTopasgatan 51 1 Södra Väg<strong>en</strong>Olskrokstorget/Redbergsplats<strong>en</strong> Okänt 5 2GustafDal<strong>en</strong>sgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39SödraVäg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39Marieholmsled<strong>en</strong> 38 2 Skogomeväg<strong>en</strong> Avfartsväg 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2E6 södergå<strong>en</strong>de, i höjdmed Bäckebol. Norgeväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3892 0 0 3 364 -340 1480-2004-4-7 Påkörd av <strong>en</strong> lastbil från vänster.Part 2 stod still för rött ljus när part 1körde in i akterna på honom. I personbilFrån Blidvädersgatanmot OvädersgatanGöteborg.Ovädersgatan 19 2Lundbyled<strong>en</strong>, riktningTorslanda, trafikljus<strong>en</strong> ihöjd med Myntgatan. Lundbyled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3893 0 0 2 571 -195 1481-2003-1-31894 0 0 2 905 -160 1481-2003-2-21895 0 0 10 900 -235 1481-2003-2-25896 0 0 8 916 170 1481-2003-4-2897 0 0 5 680 -150 1481-2003-5-21Såg ej trottoarkant i mörkret, kördemot kant<strong>en</strong> och vurpade.Påkörd bakifrån då jag stod stilla ikö.Jag stannar för mötande trafik, skallsvänga vä. En bil kommer mot mig ihög hastighet. Jag kör fram för attbakomvarande bilar skall kunnaköra förbi.Stannar ig<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> Id<strong>en</strong> mötande bil<strong>en</strong> tittar åt höger,ser inte mig. Bromsar inte utan körpå mig.Stannar för att lämna företräde vidutfart<strong>en</strong> och blir påkörd bakifrånCyklade över ett mindre trähoppoch ramlade med cykeln.Förar<strong>en</strong> i pb körde på Bifrostgatan motSöderled<strong>en</strong>. Han skulle g<strong>en</strong>a lite överrondell<strong>en</strong>. Han g<strong>en</strong>ade lite, m<strong>en</strong> hannej att räta upp bil<strong>en</strong>, för att <strong>for</strong>tsätta påBifrostgatan. Han körde upp på "trottoar<strong>en</strong>" efter rondell<strong>en</strong>. Där kördehan över <strong>en</strong> övergångställestolpe ochstannade mot <strong>en</strong> lyktstolpe. På moped Göteborgsväg<strong>en</strong> 50 Okänt 24 1 BifrostgatanFörare av pb 1 har i samband medfilbyte träffats vänster bakre hörn och isamband med detta kört in i detvänstra räcket, därefter över till andrasidan och träffat högra räcket. I personbil Vid Astra Hässle Okänt 27 1 Kungsbackaled<strong>en</strong>Part 1 hade stannat på <strong>en</strong> avfart frånE6 för att släppa fram <strong>en</strong> bilist, blevpåkörd bakifrån av part 3, som avvekfrån plats<strong>en</strong>, och kolliderade sedanmed part 2 som kom från vänster. I personbilIndustriväg<strong>en</strong> Lindomevid infart till Lindomec<strong>en</strong>trum.Upphinnandeolycka, tre <strong>for</strong>don iköbildning, <strong>for</strong>don 1 och 2 kör in i<strong>for</strong>don 3. I personbil KålleredsmotetEn älg hade förirrat sig ut påmotorväg<strong>en</strong>. Bilist<strong>en</strong> hann ej reagerautan kollision<strong>en</strong> var ett faktum På cykel ÅlegårdsgatanIndustriväg<strong>en</strong> 46 2 LackarebäcksmotetKålleredsmotet 45 2 Göteborgsväg<strong>en</strong>Ålegårdsgatan 13 1 Kungsbackaled<strong>en</strong>Frölundagatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Kungsbackaled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Lackarebäcksmotet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99Göteborgsväg<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Kungsbackaled<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3898 0 0 10 127 180 1481-2003-6-25 Blev påkörd bakifrån.Olyckan har inträffat påHällesåkersväg<strong>en</strong> ca 500 m öster omgolfklubb<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> har av okändanledning kört av väg<strong>en</strong>, ner i diket ochkört på <strong>en</strong> elstolpe som gick av. I personbilBergmansgatanMölndal Okänt 21 1 503Hällesåkersväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 80 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad899 0 0 3 439 -245 1481-2003-7-11Trampan kom för nära kant<strong>en</strong> ochjag välte.900 0 0 3 295 460 1481-2003-7-25 Blev påkörd av <strong>en</strong> annan bil.Part 1 kom körande på Aminogatan iMölndal och svängde vänster ner motYamaha C<strong>en</strong>ter utan attuppmärksamma par 2 som kom körde imötande körbana. De bådafrontalkrockar och part 1 snurrar påväg<strong>en</strong> och slår i ytterligare <strong>en</strong> bil (part3). På cykel Höjdgatan Mölndal Höjdgatan 58 1 Aminogatan Aminogatan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Kraftigt regn. Vägbanan var blöt.Olyckan skedde på raksträcka. I personbil Ågatan Mölndal Okänt 28 1 Boråsled<strong>en</strong> Boråsled<strong>en</strong> 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3901 0 0 1 630 310 1481-2003-8-28902 0 0 5 617 664 1481-2003-9-24Bil<strong>en</strong> var i rullning fast låg fart ochdet var ej rött ljus. Å så körde jag ini bak<strong>en</strong> på framförvarande.Lämnar föeträde i korsning blirpåkörd bakifrånKört in i belysningsstolpe vid påfart<strong>en</strong>till Bifrostgatan. Förar<strong>en</strong> uppger hantappat ratt<strong>en</strong> i vänstersväng<strong>en</strong>. I personbilBuss kör på fotgängare och lämnarplats<strong>en</strong>. Polis fick tag på buss<strong>en</strong> påToltorpsgatan Mölndalvid Toltorpsskolan.Toltorpsgatan 26 2 Bifrostgatan Bifrostgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Hed<strong>en</strong> i GBG. I personbil Kållered Osäker var 39 1 Åbyväg<strong>en</strong> Åbyväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3903 0 0 4 374 -790 1481-2004-5-11Cyklade på <strong>en</strong> st<strong>en</strong> och styret vredsig så pat flög av cykeln.Nr 2 körde bakom <strong>en</strong> grävmaskin,skulle göra <strong>en</strong> omkörning. Nr 1 körde imotsatt riktning, d<strong>en</strong> bromsade, välteoch kanade mot nr 2. På cykelUtanför KappAhlIdrottsväg<strong>en</strong>Idrottsväg<strong>en</strong> 12 1Ek<strong>en</strong>led<strong>en</strong> riktning norrut, mellan Ekhag<strong>en</strong> /Bangårdsväg<strong>en</strong>. Ek<strong>en</strong>led<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3904 0 0 6 207 -610 1481-2004-5-28Svängde för kraftigt,ramlade avcykeln.Cyklist påkörd bakifrån av bil. Förar<strong>en</strong>avvek från plats<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> måstemärkt att han kört på h<strong>en</strong>ne. Polis harej varit på plats och sett skadorna. På cykel905 0 0 2 223 720 1482-2003-1-9 Köbildning bil<strong>en</strong> bakom kör in i mej Flerbilskrock. I personbilUtanförÖstergårdsskolan,förlängning avVäxthusgatan, Mölndal( alldeles innansväng<strong>en</strong> tillTerrakottagatan).Växthusgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39Våmmedalsväg<strong>en</strong> Okänt 12 1KungälvsbronJordfallsbron 6 26 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3906 0 0 5 409 355 1482-2003-9-13Hade just backat ut från p-platsstod stilla och blev påbackad ihöger sida.907 0 0 17 090 435 1489-2003-6-22 Oböltad singel olycka kör i dketFordon 3, hade stannat för att svängavänster in på Bollstadväg<strong>en</strong>. Äv<strong>en</strong><strong>for</strong>don 2 hade stannat bakom <strong>for</strong>don 3.Fordon 1 kom bakifrån och körde in i<strong>for</strong>don 2 som sköts fram mot <strong>for</strong>don 3och in i d<strong>en</strong>na./Lv 168, korsning<strong>en</strong>med väg<strong>en</strong> mot Bollstad./Turid. I personbilVäg 190, strax innan Gräfsnäs. En bil,<strong>en</strong> MC och ett husvagnsekipage liggerpå rad på <strong>en</strong> 70-sträcka. Plötsligtbromsar bil<strong>en</strong> kraftigt eftersom detsprang upp <strong>en</strong> hund på väg<strong>en</strong>. Mc:nbromsar också m<strong>en</strong> husvagnsekipagethinner inte bromsa i tid varvid han körin i bak<strong>en</strong> på MC:n. D<strong>en</strong> första bil<strong>en</strong>stannar inte utan <strong>for</strong>tsatte obesväratsin färd. I personbilVita fläck<strong>en</strong>Parkering<strong>en</strong> utanförMAXI i kungälvSollebrunn AlingsåsRiktning GöteborgGymnasiegatan 26 1 168Marstrandsväg<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Boråsväg<strong>en</strong> 26 1 190 190 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3908 0 0 ####### 334 1490-2003-11-28909 0 0 ####### -180 1492-2003-7-7LIGGER I VÄNSTERFILEN DÅ ENBIL PLÖTSLIGT SVÄNGER UTFRAMFÖR. ÅKER IN I DEN BILEN,STUDSAR MOT VÄNSTER RÄCKEOCH KORSAR VÄGEN OCHSTANNAR PÅ ANDRA SIDAN.DEN ANDRA BILEN SNURRARRUNT OCH ÅKER IN I EN JEEPOCH VÄLTER. BILEN BÖRJARATT BRINNAMoped<strong>en</strong> blev påkörd baktill avpersonbil, varvid jag körde omkullPb 2 kom körandes på Alingsåsväg<strong>en</strong>från Alingsåshållet mot Byttorpsvägport. Hon stannade in i korsning<strong>en</strong>med Enandersgatan. En annan bil, nr1, som skulle korsa för att köraa in påEnandersgatan trodde att hon kundeköra över. Hon korsade vägbanansamtidigt som nr 2 körde rakt fram. I personbilGå<strong>en</strong>de befinner sig påövergångsstället då han blir påkörd av<strong>en</strong> personbil som kör Torggatan inordöstling riktning. På mopedINFARTEN TILLBORÅS FRÅNGÖTEBORGSHÅLLET 0 17 2 Alingsåsväg<strong>en</strong>Alingsåsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Åmål Korsning MorAnnas väg, mörtebol 0 15 2 Torggatan Torggatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39sid: 81 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad910 0 0 1 358 -150 1715-2003-7-26 Fyllekörning på cykel911 0 0 26 598 641 1764-2003-11-23halka snurrade runt och körde idiket912 0 0 1 830 -685 1764-2003-12-17fick sladd voltade913 0 0 19 254 -280 1765-2003-9-7Körde moped vinkade på godavänner strax efteråt körde jagomkull minns ej varför. Vaknade avatt <strong>en</strong> person tog i mig.Gå<strong>en</strong>de prom<strong>en</strong>erat längs vägkant<strong>en</strong>och blivit påkörd av bil bakifrån. Efterpåkörning<strong>en</strong> bromsade bil<strong>en</strong> in m<strong>en</strong><strong>for</strong>tsatte sedan i väg<strong>en</strong>s längsriktning.Dålig sikt p g a kraftig dimma samtmörker. På cykel Kil Storgatan Storgatan 52 1 Apertinsväg<strong>en</strong>Apertinsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39Timmerbil med släp körde av väg<strong>en</strong> ikurva I personbil Värmskog mellanvärmskog o norra fjäle 672 42 2 45 45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Mopedist som hade stopplikt korsadeE18- Lb från Årjäng mot Karlstadupptäckte mopedist<strong>en</strong> m<strong>en</strong> hann ejstanna. I personbil grums, preemmack<strong>en</strong> 45 22 2 18 547 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Singelolycka. Pb kom över i mötandekörfält och började volta. På moped L<strong>en</strong>narts<strong>for</strong>s 506 55 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2914 0 0 19 684 930 1766-2003-11-26Fick sladd,körde ner i diket och neri två tränPb gått av väg<strong>en</strong> efter <strong>en</strong> högerkurva,mist väggreppet och gått av väg<strong>en</strong> tillhöger kolliderat med utskjutande st<strong>en</strong> ibergskärning. Båda airbagskuddarnahade utlösts. Snömodd som saltats. I personbilSunne.väg 882,Ca 3km från Finnfallet. Okänt 24 1 241 241 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9915 0 0 2 019 10 1780-2003-11-25916 0 0 18 784 360 1780-2003-1-20917 0 0 6 630 -110 1780-2003-12-6918 0 0 20 991 -48 1780-2003-1-5Vi var i <strong>en</strong> korsning vänta på attsvänga till höger. En bil komplötsligt rakt emot ossJag kom körande 45:an i riktningmot Grums (från Fagerås) En lit<strong>en</strong>skolbuss kom i korsning<strong>en</strong> frånEdsvalla(vänster) och körde rakt utframför mig.Det var halt och jagkunde inte få stopp på bil<strong>en</strong>Motorhuv<strong>en</strong> blev intryckt på vänstersida etc...Kommer cyklande i hög fart.Cykelväg<strong>en</strong> utan belysning. Ett trädhar blåst över väg<strong>en</strong>. Cykeln tartvärstopp och jag flyger över styretEn personbil kommer från vänstersidan och hadde träffat vår bilPb 1 skulle svänga vä. Pb 2 skullesvänga hö. Någon av förarna höll intesin plats varför kollision uppstod. I personbil Karlstad Älvstig<strong>en</strong> 72 1 Ramgatan Bromsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Fotgängare klev ut framför pb somlämnade utan att ge sig till känna. I personbilEnligt vittne hade cyklist cyklat vingligtsöderut och cyklade utför slänt motälv<strong>en</strong> och blev liggande i älvkant<strong>en</strong>.Sprängst<strong>en</strong> i slänt<strong>en</strong> som cyklist<strong>en</strong>trolig<strong>en</strong> slagit i med huvud. Ejcykelhjälm. På cykelPb 1 körde ut på E 18 från påfart ochsladdade ut i vägbanan och blevpåkörd bakifrån. I personbilEdsvalla-TorpstödKorsning<strong>en</strong> 45:anEdsvalla-Torpstöd 701 36 2 KarlbergsgatanKarlbergsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3Stod<strong>en</strong>e Cykelväg<strong>en</strong>bakom Muskotv Okänt 16 1 Svalgång<strong>en</strong> Svalgång<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1Karlstad närhet<strong>en</strong> vidkarolin<strong>en</strong>Hamngatan 48 2 18 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3919 0 0 27 432 -185 1780-2003-1-9Fick sol<strong>en</strong> i ögon<strong>en</strong> o såg ej <strong>en</strong>framförvarand stillastå<strong>en</strong>de bil varpå <strong>en</strong> krock inträffade920 0 0 21 204 180 1780-2003-3-23 Kollision mitt i fyrvägskorsning921 0 0 6 441 1095 1780-2003-4-20922 0 0 1 679 -790 1780-2003-4-5Fick väska i hjulet (fram) så att jagflyger över styret och landar påarmbågar och mage och får d<strong>en</strong>flygande cykeln i bakhuvudetStyret fastnade i räcket jag flögöver landade på axelnPb körde om lb+släp, fick sladd ochkörde mot ekipaget, körde därefter avväg<strong>en</strong>, voltade och blev liggande påtaket. Smutsstänk vid omkörning<strong>en</strong>. I personbilPb 1 tvärbromsade så att pb 2 somkörde bakom kolliderade. I personbilPb väjde för okänt djur som sprangöver väg<strong>en</strong> och körde i diket. På cykelMopedist ändrade färdriktning utan attge teck<strong>en</strong> och blev påkörd bakifrån avmc. Infart cykelväg till vänster <strong>en</strong>ligtskiss. På cykelVäse Lång myr<strong>en</strong> 1/2mil från Väse 761 19 2 18 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väse Hed<strong>en</strong>, vididrottsplatsFyrvägskorsning 578 12 2 Ramgatan Ramgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Karlstad vid statoil,Gruvlyckan Okänt 21 2 Edsgateväg<strong>en</strong>Cykelbron vidsnadgrundSandgrundsbron 42 1 EngholmsgatanEdsgateväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Engholmsgatan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3sid: 82 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad923 0 0 2 332 -535 1780-2003-6-12 På körd bakifrån924 0 0 24 900 -206 1780-2003-6-9Körde bil<strong>en</strong> söderut på storgatan.Tittade hastigt till höger ochträffade sedan trafikdelar<strong>en</strong>sst<strong>en</strong>kant och skyltstolpar medvänster sida av bil<strong>en</strong>. Bil<strong>en</strong>hoppade upp och ner hastigt fleragångerGummiavskrap i asfalt<strong>en</strong>, märke itrottoarkant med färgavskrap märke ivägräcke med färgavskrap, MC låg 13m från vägkant och förar<strong>en</strong> låg 16 mfrån vägkant. Kartan är gammal, därförhar olyckan lagts in med kännedom omplats<strong>en</strong>. Hagalundsväg<strong>en</strong> i kartan heteridag Karl IX gata. Infanterigatan haridag fått <strong>en</strong> annan sträckning, varförmätning skett från d<strong>en</strong> tänktacirkulationsplats, som idag finns. I personbilOmkörande pb 1 körde in ivä.svängande pb 2. 3 personeravförda i ambulans till sjukhus. I personbilKarlstadKaprifolgatan/Hagalundsväg<strong>en</strong> 722 55 2 Karl IX gata 722 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2Väse Storgatan vidövergångsställetframför granberga 578 40 2 63 240 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3925 0 0 1 947 60 1780-2003-7-25926 0 0 15 978 30 1780-2003-8-13927 0 0 11 797 953 1780-2003-8-16hjälpte till med fötterna båda två föratt komma över, m<strong>en</strong> hamnade iobalans och välte. Mycket stilla<strong>en</strong>bart vikt<strong>en</strong> av mopp<strong>en</strong> ca 90kgöver oss ing<strong>en</strong> fartJag kom från Kil. Låg i högerfil<strong>en</strong>på väg ut i väg<strong>en</strong>. Jag såg ing<strong>en</strong> bili backspegeln, s<strong>en</strong> small det bara.Såg d<strong>en</strong> inte förän d<strong>en</strong> var i sidanpå migSkulle korsa gatan blev påkörd avtaxiPb stod stilla för utfart påBergviksväg<strong>en</strong> och blev då påkördbakifrån. Förar<strong>en</strong> av d<strong>en</strong> s<strong>en</strong>areavlägsnade sig utan att id<strong>en</strong>tifiera sig. På mopedPb 1 svängde vä. och kolliderade medmötande pb 2 som körde in i pb 3 somstod stilla i väntan på att svänga vä. I personbilSingelolycka där TE1 kört av väg<strong>en</strong>och voltat efter att ha kört ner <strong>en</strong>vägskylt. FotgängareKarlstad Korsning<strong>en</strong>Skutberget/Bomstad Okänt 35 2 Utfart BiltemaKil Avtagsväg tillFryksta - Kil 61 57 1 Hagaled<strong>en</strong>Karlstad Drottningg.utanför Filmstad<strong>en</strong>Bergviksväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Åttkantsgatan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Drottninggatan 27 2 Rv61 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3928 0 0 10 376 -70 1780-2003-8-29Mathias cyklade och ramlade, <strong>en</strong>st<strong>en</strong> stack upp och slog ett hål ipannanTE1 har av okänd anledning kommitöver i mötande körbana, <strong>for</strong>tsatt ner idiket på vänster sida och där kollidetatmed flera träd. Olyckan inträffade ca 5km väster RV62, Ilanda, Karlstad. På cykelKarlstad Wåxnäs vidWåxnäs c<strong>en</strong>trumframför himlaback<strong>en</strong> Okänt 9 1 Rv61 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3929 0 0 18 157 -578 1780-2003-9-8ade stannat för rött ljus, påkördbakifrånPb 2 gjorde vä.sväng in mot fastighetoch sammanstötte med mötande. I personbilKarolin<strong>en</strong> Karlstad Åkteav E18 in mot karolin<strong>en</strong>vid trafikljuset 722 35 2 45 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3930 0 0 26 930 345 1780-2004-1-30931 0 0 12 473 39 1780-2004-2-13Fick sladdoch körde av väg<strong>en</strong>.Försökte att styra tillbaka bil<strong>en</strong> m<strong>en</strong>det gick inte, körde på ett träd.På påfart<strong>en</strong> fick bil<strong>en</strong> sladd ochkolliderade med lastbil.Pb stannade vid överg.ställe ochsläppte fram gå<strong>en</strong>de, annan pb kördeförbi, körde på fotgängar<strong>en</strong> och avvek. I personbilPb fick sladd, hamnade i mötandekörfält, parerade och körde i diket påhö. sida. Vägbanan var moddig. I personbilRudsberg,mellan väg63 och Mölnbavka 752 63 1 Ö.TorggatanKarlstad, från påfart<strong>en</strong>till v.63 mot K-dÖstraTorggatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39c<strong>en</strong>trum nära OK 20 1 728 728 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3932 0 0 2 360 323 1780-2004-4-28933 0 0 4 957 -195 1780-2004-4-6934 0 0 1 871 -70 1780-2004-4-8Körde för nära ett staket i <strong>en</strong> svängvarvid jag körde i staketetHon försökte att bromsa, m<strong>en</strong> detgick inte. Det var <strong>en</strong> mamma med<strong>en</strong> barnvagn emellan. Försökte attsvänga skarpare, m<strong>en</strong> körde in inågot annat.d<strong>en</strong> andra bil<strong>en</strong> gör <strong>en</strong> vänstersväng och jag hinner inte bromsaPojk<strong>en</strong> skulle cykla in på skolområdetdå däcket vek sig/lossnade vidtrottarkantspassage. På mopedPb klarade inte vä.kurvan utan åkte idiket rullade och blev liggande påtaket. Våt vägbana då det regnade. På cykelPb 2 körde ut i korsning<strong>en</strong> framför pb1. Pb 1 bromsades m<strong>en</strong> kunde inteundvika att köra på pb 2. I personbilKarlstad Kronopark<strong>en</strong>cykelbanan motkroppkärr Vårgatan 18 2Herrhag<strong>en</strong> utanförNöjesfabrik<strong>en</strong> överbronVägkorsningHamngatan KarlstadNorra allén 35, infart<strong>en</strong>till Norrstrandsskolan Norra allén 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Pråmväg<strong>en</strong> 20 2 61 påfart 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Hamngatan 25 1 Blockgatan Blockgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 83 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad935 0 0 26 950 740 1783-2003-7-6936 0 0 12 187 -96 1784-2003-10-15937 0 1 180 -10 1784-2003-11-9Kom ut i kant<strong>en</strong> där det var grusoch lite guppigt,körde omkullKom uppifrån Kyrkogatan och nermot Palmvik<strong>en</strong>. En bil kom frånPalmvik<strong>en</strong> och svängde vänster inmot godishuset och då körde vi in ibil<strong>en</strong>.Fick punktering på höger fram ochkom i sladd och skrapade tre bilar isidan938 0 0 9 630 -792 1784-2003-12-13Avkörning, landade mot träd.MC fördes Lv 240 i sydlig riktning motMolkom. Vid ett vägavsnitt har förar<strong>en</strong>kommit utanför vägbanans asfalt irelativt löst grus, fått sladd och sedansladdat över vägbanan på fel sida ochsedan ner i dike med berghällar. På cykelLb har körts i västlig riktning och staxföre korsn. med väg 876 körts avväg<strong>en</strong> på höger sida och hamnat påtaket efter att ha körts ner i <strong>en</strong> mindreravin. 55 m långa spår efteravåkning<strong>en</strong>, 15 m långa spår i asfalt<strong>en</strong>efter vänster hjulpar. På EU-mopedTr.förare hade kommit från Triangelv.och när han kom in på Tjäderstig<strong>en</strong> fåttpunktering hö. framhjul <strong>en</strong>l. eg<strong>en</strong>uppgift och då kört på 2 parkerade pboch backat på d<strong>en</strong> tredje. I personbilPb kört in i st<strong>en</strong>mur, på trottoar ochmot staket. Förar<strong>en</strong> avvik<strong>en</strong>. I personbilHag<strong>for</strong>s, Sommarv. 2 ikurvanArvika Kyrkogatanutanför godishusetArvika ovanförbrandstation<strong>en</strong> ibostadsområdetDung<strong>en</strong>Sommarväg<strong>en</strong> 7 1 Lv 240 240 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2VästraKyrkogatan 15 1 61 61 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Kopparväg<strong>en</strong> 15 1 Tjäderstig<strong>en</strong> Tjäderstig<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39Glava Bradsbolhögerkurva 648 21 2 Fältgatan 30 Fältgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9939 0 0 2 106 -120 1784-2003-5-22940 0 0 16 121 130 1784-2003-6-7På cykelbanan vid korsning<strong>en</strong> vardet <strong>en</strong> förhöjd trottoarkant vidpassering<strong>en</strong> av d<strong>en</strong>na skakade dettill så att <strong>en</strong> ryggsäck som varplacerad i <strong>en</strong> cykelkorg somhängde bak på pakethållar<strong>en</strong> komremmarna på ryggsäck<strong>en</strong> ibakhjulet så att det blev tvärstopp.Jag <strong>for</strong> över styret och slog hakan iasfalt<strong>en</strong> så att 3 framtänderskadades och skadade hakan.Fick punktering på släpet. Det blevett kast på släpet som skar ner idiket och välte. Bil<strong>en</strong> tvärstannadeoch välte sedan.Kedjan på cykeln lossnade,bakhjulet låste sig. Jag ramladeöver styret.TE1 kör norrut på Hamngatan. En Pbpå Storgatan stannar och släpper förbiTE1. I samma ögonblick kommer <strong>en</strong>cyklist, som kört om d<strong>en</strong> stannadePb:n, och kör rakt ut på Hamngatanframför TE1, utan att lämna företräde. ÖvrigtPb hade kört ut på huvudled utan attlämna företräde. I lastbilCyklist<strong>en</strong> körde nordväst ut påcykel/gångbana. Mopedist<strong>en</strong> kördeösterut för att svänga in påcykel/gångbanan. Mopedist<strong>en</strong> g<strong>en</strong>adeoch kom att sammanstöta med941 0 0 705 -40 1784-2003-8-3cyklist<strong>en</strong>. På cykel Vid Palmvik<strong>en</strong> Okänt 23 1 Spelmansväg<strong>en</strong>Pb 1 kom över på fel sida ock körde påSladd 70km/h ned från väg<strong>en</strong> parkerade pb 2 som flyttades och942 0 0 25 503 465 1785-2003-2-4 lastbil & släp välte upp & ner träffade fotgängare 3. I tung lastbilKollision<strong>en</strong> i korsning<strong>en</strong> mellan Pb 1943 0 0 8 278 -970 180-2003-11-16 cyklat omkulloch Pb 2. På cykel folkungagatan Okänt 40 1 Larsbodaväg<strong>en</strong>stod stilla i bilkö när <strong>en</strong> bil åkte in i Pb backade på <strong>en</strong> cyklist som gickstockholm944 0 0 4 199 -105 180-2003-11-18 mig bakifrånöver ett övergångstället. I personbil skanstullsbron Okänt 18 2 VästmannagatanFordon A påbörjar vänstersväng,<strong>for</strong>don B stannar för att inte körapå <strong>for</strong>don A bakifrån då kommer<strong>for</strong>don C och kör in i <strong>for</strong>don B<strong>for</strong>don A har redan svängt avSödermälarstrand945 0 0 4 960 50 180-2003-1-14 väg<strong>en</strong>. Pb har backat på <strong>en</strong> fotgängare. I personbil Stockholm Okänt 27 1 Kampem<strong>en</strong>tsgatanBil A och B hade bromsat in. Bil B MC 1 framförs i mittfil. Pb 2 svänger in iblir påkörd av bil C.Detta medförde mittfil framför mc:<strong>en</strong> från vänster946 0 0 3 542 455 180-2003-1-16 att bil B åkte in i Bil Akörfält. Sammanstöter med MC. I personbilVästerled<strong>en</strong> 50 2 Hamngatan Hamngatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Högerud ca. 500m motArvika från såg<strong>en</strong>. 175 62 1 172 172 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Spelmansväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 39Långserud E18Rudsbyn 18 55 1 Fabriksgatan Fabriksgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3Mårbackagatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Rådmansgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Kampem<strong>en</strong>tsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3Essingeled<strong>en</strong> vid avfartÅrsta Okänt 54 1 C<strong>en</strong>tralbron C<strong>en</strong>tralbron 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 84 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad947 0 0 2 186 -460 180-2003-3-30körde in i framförvarande bil ochblev äv<strong>en</strong> påkörd bakifrånSöderledstunneln i södergå<strong>en</strong>deriktning var helt avstäng, därför gick alltrafik g<strong>en</strong>om d<strong>en</strong> tunneln som normalt<strong>en</strong>bart går i norrgå<strong>en</strong>de riktning. Förareav Pb 1 uppfattar inte detta utan kör id<strong>en</strong> vänstra fil<strong>en</strong>, där det för dag<strong>en</strong>kommer mötande trafik. Pb 1frontalkrockar med Pb 2. Pb 3 åkersedan in i Pb 2. I personbilstockholm hornstullbron Okänt 36 1 Söderledstunneln Söderled<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3948 0 0 6 165 13 180-2004-2-27 stannat för att släppa över gå<strong>en</strong>deVid halka får förare av Pb svårt attbromsa, för att undvika kollision medframförvarande Pb som står för röttkör förare av Pb 1 upp på trottoar ochkolliderar med rödljus-stolpe. I bussstockholm kungsgatan8 Stureplan 38 1 Norrbyväg<strong>en</strong> Norrbyväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2949 0 0 4 352 -450 181-2003-10-24950 0 1 14 779 505 181-2003-7-8slogi instrum<strong>en</strong>tbrädan vidinbromsning för rådjurmcförare tappade framhjulsgästetmot asfalt<strong>en</strong> i högerkurva somresulterar i att mc:n kanar liggandesin i mötande bil951 0 0 2 768 -290 184-2003-6-18 seriekrog med fler bilar inblandadeMoped körde på gångväg<strong>en</strong> påG<strong>en</strong>etaled<strong>en</strong>. En kamrat stod på gångochcykelbanan vid <strong>en</strong> lyktstolpe. Dåmopedist<strong>en</strong> skulle stanna vid kamrat<strong>en</strong>så gick moped<strong>en</strong> inte att stanna utanhan körde in i kamrat<strong>en</strong> och lyktstolpe. I personbil tvetaväg<strong>en</strong> södertälje Okänt 32 2 G<strong>en</strong>etaled<strong>en</strong> G<strong>en</strong>etaled<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3Pb som krockat med rådjur på Lv 509,ca 150 meter söder om infart Orrsätra,och kört ner i diket, vält och hamnat påtaket. På motorcykePb 2 körde Bygatan mot Huvudsta.Strax innan Bygatan bytte förare fil frånvänstra till d<strong>en</strong> högra och blev påkördbakifrån av Pb 1. I personbilmellan södertälje ochnynäshamn gamlanynäsväg<strong>en</strong> 225 26 1 509 509 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2Hagalund E4södergå<strong>en</strong>de 4 31 2 Storgatan Storgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3952 0 0 1 769 730 184-2003-9-27personbil får sladd i regnert går inmed sin front i vårt framhjul tryckeross mot kantst<strong>en</strong> lyfter bärgar<strong>en</strong>upp i luft<strong>en</strong> snurrar två varv gårmed front<strong>en</strong> in i betongmur<strong>en</strong> frånsolnabropåfart<strong>en</strong> s<strong>en</strong> snurrar vi runtslår i bak på bärgar<strong>en</strong> mot mur<strong>en</strong>st<strong>en</strong> får vi stopp på bärgar<strong>en</strong>.personbil<strong>en</strong> smiter från olyckan hanstannar 75 meter från oss ochsedan lämnar han plats<strong>en</strong> hann ejfå regnr m<strong>en</strong> vi hade vittn<strong>en</strong> somlåg bakom oss när personbil<strong>en</strong> ficksladdTre bilar har kört in i varandra pgakraftig inbromsning i samband medtrafikstockning på E 4 mellan Norrtulloch Haga Norra. I tung lastbilstockholm norra länk<strong>en</strong>vis dolnabropåfart<strong>en</strong>södergå<strong>en</strong>de 4 37 2 4Uppsalaväg<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3953 0 0 19 971 360 1907-2003-5-18Påkörd snett bakifrån av <strong>en</strong> annanbil.Snurrat runt och därefter voltatmed bil<strong>en</strong> i ganska låghastighet.Kunde själv ta sig ur bil<strong>en</strong>trots att han hängde upp och ner.Cyklist väjer för <strong>en</strong> hund på cykelväg<strong>en</strong>som går förbi Ekängsskolan. I personbilRiksväg 66 i höjd medVirsbo. 66 64 1 Ekängsväg<strong>en</strong>Ekängsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9954 0 0 ####### -925 1907-2004-5-16955 0 0 10 358 240 192-2003-2-19956 0 0 10 150 -125 1960-2003-6-13Körde moped.Det var dåligt sikt pgasläckt gatubelysning.Kraschade in ivägsugga-d<strong>en</strong> saknadereflex.Vickade åt höger och kördeomkull.vi kör in i lit<strong>en</strong> lastbil i bak, lit<strong>en</strong>lastbil har stannatTappade kontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> pgavatt<strong>en</strong>planing och körde av väg<strong>en</strong>g<strong>en</strong>om räcket och stanade i diket.Pb 1 kör ut på rv66 för att <strong>for</strong>tsätt pålv252. Stannade vid stopplikt<strong>en</strong>. Kördesedan ut, såg ej att det kom <strong>en</strong> annanpb, pb 2, körandes på rv66. BilarnaSurahammar,Järnbärarväg<strong>en</strong> vid vändplats<strong>en</strong>. 0 14 1kolliderade i mitt<strong>en</strong> av väganan på rv66 På mopedPb åkte av väg<strong>en</strong> och in i ett träd straxnorr om Korunda golfhotell. Okänt Okänt 53 1Pb har kört av väg<strong>en</strong> i <strong>en</strong> svag kurvaoch sedan baklänges in i ett träd vidSandskogsback<strong>en</strong> på E20 500 mväster Kungsör mot Arboga. Förareoch passagerare hade skallskador.Klart väder och blöt vägbana. I personbilKorsning<strong>en</strong> Rv66 / Lv252 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Väg mellan Körundaoch <strong>en</strong> väg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Utanför Arboga E 18österut. Okänt 39 1 20 E3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 85 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad957 0 0 1 747 405 1961-2003-1-20Körde på raksträcka och kom in påmitt<strong>en</strong>sträng<strong>en</strong>,ficksladd ochtappade kontroll<strong>en</strong> överbil<strong>en</strong>.voltade cirka tre gånger ochlandade på hjul<strong>en</strong>.Sammanstötning mellan två mötandepersonbilar. Västeråsväg<strong>en</strong> var hal vidtillfället. Mötet mellan bilarna var sånära att backspegel och sidorutan påpb1 gick sönder. Pb2 stannade inteutan <strong>for</strong>tsatte vidare. I personbilHallstahammar,Valstagamla V-åsväg<strong>en</strong>. Okänt 30 1 Västeråsväg<strong>en</strong>Västeråsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39958 0 0 ####### -1000 1961-2003-7-3Åkt moped och blivit påkörd av bilrakt in från vänster sida.Skadatvänster axel och vänster höft.En okänd pb som saknar bakre reg.skylt har kört på cyklist bakifrån dåd<strong>en</strong>na cyklat på gatans högra sida. På moped Hallstahammar 0 18 1 Södra Gärdesväg<strong>en</strong>SödraGärdesväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39959 0 0 3 764 -5 1961-2004-5-25960 0 0 4 268 -485 1980-2003-10-11961 0 0 5 473 -120 1980-2003-10-14962 0 0 1 398 26 1980-2003-11-27Jag såg bara på båda sidor avväg<strong>en</strong> som jag höll ögon<strong>en</strong> på,såjag vet ej om bil<strong>en</strong> framför mig stodstill miott i körbana.Körde in i bil<strong>en</strong>framför i cirka 90-100 km/h.Påkörd från höger sida i låghastighet av <strong>en</strong> bil som kom frånparkeringsplats<strong>en</strong>.Cyklat och blivit påkörd av mopedsom körde om honom.Pappan bar pojk<strong>en</strong> när det kom <strong>en</strong>bil och körde på dem. Pappantappade pojk<strong>en</strong> när han föll ochpojk<strong>en</strong> slog i huvudet iasfalt<strong>en</strong>.Falhöjd cirka 1,5 meter.Pb1 stannar för att svänga vänsterm<strong>en</strong> blir stå<strong>en</strong>de mitt i väg<strong>en</strong> eftersomdet kom mötande trafik. Pb2uppmärksammade inte detta utan körin i framförvarande. Pb1 åker fram ca120 meter efter att d<strong>en</strong>na blivit påkördbakifrån medans pb2 ca 70 meter frånkollisionspunkt<strong>en</strong>. I personbilCyklist möter moped i Bondeback<strong>en</strong>vid biljardhall<strong>en</strong>(som det inte finnsnågon riktig skiss på). Moped<strong>en</strong> tar icyklist<strong>en</strong>s styre så att cyklist<strong>en</strong> köromkull. Moped kör därifrån utan attUtfart utanför Kolbäckmot Köping. Okänt 77 2stanna. I personbil Västerås,Knotaväg<strong>en</strong>. Okänt 54 2 Bondeback<strong>en</strong>Okänd pb kör på cyklist som går medsin cykel på gångbana mellanLillhagaskolan och Bomgatan. Polis ejpå plats vid olyckan utan anmälan komin per telefon. På cykelDålig siktförhållande i <strong>for</strong>m av regn ochmörker. Cyklist cyklar överövergångsstället utan belysning påSigfridcykeln. Pb såg inte cyklist<strong>en</strong> utan detVästerås,Sigfrid Edströmsblev <strong>en</strong> kollision. Fotgängare Edströmsgata 92. gata 3 1 Sjöhagsväg<strong>en</strong>Lv 558 vid korsning<strong>en</strong>med väg<strong>en</strong> motHässelby,Hallstahammar. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Bondeback<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 39Västerås,cykalbananutanförFredriksbergsskolan. Okänt 10 1 Gångväg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39Djuphamnsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3963 0 0 ####### -450 1980-2003-11-5964 0 0 1 312 600 1980-2003-11-6965 0 0 5 356 -230 1980-2003-1-21966 0 0 ####### 1260 1980-2003-12-3Cyklade till jobbet imorse.Plötsligtviker sig cykel under honom ochhan ramlar omkull med ansiktet förei asfalt<strong>en</strong>.Cyklat med sin pappa.Suttit påpaket hållare.Styret har vikit sig ochde ramlade omkull.Cyklat in i <strong>en</strong> häck och ramlatomkull.Cyklat omkull och landat på vänsterarm.Bilist kör på cyklist på Cykelöverfart påStigbergsväg<strong>en</strong>, det finns ing<strong>en</strong> skissStigbergsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39därför osäker på plats<strong>en</strong>. På cykel Västerås 0 48 1 StigbergsgatanMopedist svimmar när d<strong>en</strong>na körmoped<strong>en</strong> och kör omkull i närhet<strong>en</strong> avVästerås,cykelbana vidÖnsta Skolan. På cykel Ica Grytan. Okänt 6 1 Cykelbana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3Pb1 körde på pb2 bakifrån vidVästerås,Smältverksgatväjningsplikt. På cykel an. Okänt 71 1 18 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Polis ej på plats. Pb kommer körandepå vallbyled<strong>en</strong> då det kom ut <strong>en</strong> lbfraån fatbursgatan och dessakolliderar. På cykel Västerås 0 15 1 Vallbyled<strong>en</strong> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3967 0 0 6 959 -355 1980-2003-1-9968 0 0 2 691 430 1980-2003-3-11969 0 0 1 451 213 1980-2003-3-14Vi svängde ut från OK mack<strong>en</strong> påNorrled<strong>en</strong> mot Coop Forum.När vikommit <strong>en</strong> bit,så la bil<strong>en</strong> av,då komdet <strong>en</strong> bil bakifrån och körde in ioss.Skulle hoppa på cykeln och åkahem från jobbet,m<strong>en</strong> ramlade medcykeln och tog emot sig medvänster hand.Mycket rullgrus påbanan.Isfläck,sladdade till och ramladeomkull.Kollision mellan två pb. D<strong>en</strong> mötandefår sladd då han bromsade. Kom överpå fel sida av väg<strong>en</strong> och krockar medpb1. Pb2 lämnar fel telefonnummer vidolyckstillfället och går inte att få tag i. I personbilLb svängde svängde vänster ut frånparkeringsplats. Pb komStrömledningsgatan trodde att lb skullestanna med det gjorde d<strong>en</strong> inte. På cykelFörar<strong>en</strong> har av okänd anledning körtav parkeringsplats<strong>en</strong> och u t i <strong>en</strong>skogsslänt. På cykelVästerås,Norrled<strong>en</strong> vidOK-Burger King Okänt 24 1 VälljärnsgatanVälljärnsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Västerås utanförBarnakut<strong>en</strong> Okänt 26 2 Strömledningsgatan Strömledningsgatan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Västerås,Malmabergsgatan mellan Joker ochNordea. Okänt 34 1 Regem<strong>en</strong>tsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 86 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad970 0 0 14 974 -498 1980-2003-3-2 Voltat med bil<strong>en</strong> i 90 km/h.971 0 0 8 836 534 1980-2003-4-24Skulle korsa Viksängsgatan ochblev påkörd av <strong>en</strong> bil.Älg<strong>en</strong> kom från vänster sida och pbträffade älg<strong>en</strong> mitt på. Älg<strong>en</strong> slungadesin i framrutan och vidare ner i diket. I personbilPb styr ner i diket och förar<strong>en</strong> klararinte av att hålla bil<strong>en</strong> kvar på väg<strong>en</strong>,bil<strong>en</strong> rullar i diket ca 80 meter innand<strong>en</strong> stannar och slår i <strong>en</strong> st<strong>en</strong> och <strong>en</strong>brunn. FotgängareVästerås,E 18 vidEmausmotet. 18 1 67 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Västerås,Viksängsgatan vid Viksängsskolan.Viksängsgatan 13 2 681 681 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3972 0 0 3 627 -190 1980-2003-5-15Skulle kliva på cykeln,tappadebalans<strong>en</strong> och ramlade omkull.Kollision mellan moped och cyklist icykeltunneln som går mellanLänstyrels<strong>en</strong> och Slottet vid VästraRingväg<strong>en</strong>. Moped har gjord rnhögersväng och kör in i tunneln.Cyklist<strong>en</strong> kör mitt i tunneln på väg raktfram. I tunneln fanns markeringar omvar cyklister och mopedister ochgå<strong>en</strong>de skulle framföras. På cykelVästerås,parkering vidCoop Forum.St<strong>en</strong>bygatan 47 1 Västra Ringväg<strong>en</strong> cykelbana 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3973 0 0 2 810 130 1980-2003-5-23974 0 0 5 308 -140 1980-2003-5-5975 0 0 3 120 -239 1980-2003-6-19976 0 0 4 258 -730 1980-2003-7-19Bil<strong>en</strong> framför mig tvärbromsade vidövergångsställe och jag körde in id<strong>en</strong> i cirka 30 km/h,kunde ej stannapga halt underlag.Blev omkörd först i sväng<strong>en</strong> tillvänster och ej observerad teck<strong>en</strong>på inbromsning och kört in iframförvarande cyklist.Jag skulle köra in i rondell<strong>en</strong> ochblev påkörd bakifrån.Ramlade omkull med cykel.Jag varfull.Pb 1 körde in i pb 2 då d<strong>en</strong>na hadestannat till för att framförvarande bilarstod stilla. I personbilPb får kast i kurvan på Lv 533 och kör idiket. På cykelKollision mellan två personbilar iköbildning (fem bilar) vid trafiksignal påVästra Ringväg<strong>en</strong>, ca 50 m förekorsning<strong>en</strong> Biskopsgatan, Västerås.Påkörning bakifrån. I personbilPb kör in i refug<strong>en</strong> vidövergångsstället. Pb vickar och blirliggande på taket. På cykelVästerås,Björnöväg<strong>en</strong>,strax efter korsning<strong>en</strong>Stoskholmsv-Björnöv.österut.Björnöväg<strong>en</strong> 37 2 Norrled<strong>en</strong> Norrled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Västerås,Bondeback<strong>en</strong>,början till sväng underHållgatan. 74 1 533 533 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Västerås,Nordanbyrondell<strong>en</strong>Bergslagsväg<strong>en</strong> 50 2 Västra Ringväg<strong>en</strong>VästraRingväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Tillbergaled<strong>en</strong> motVästerås. 702 28 1 Lugna Gatan Lugna Gatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3977 0 0 6 704 280 1980-2003-7-24Kört omkull på moped<strong>en</strong>,skadathöger höft och armbåge.Kollision mellan två personbilar. Dettahar hänt på Askögatan på Barkarö.Plats går ej att hitta pga karta. På mopedVästerås,Vetterstorpsgatan.Vetterstorpsgatan 17 2 Askögatan Askögatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3978 0 0 2 779 0 1980-2003-7-3979 0 0 2 274 211 1980-2003-8-1Kom körande på Norrled<strong>en</strong>västerut,när <strong>en</strong> bil plötsligt svängdeut från Grytaväg<strong>en</strong>.Körde då inisidan på personbil<strong>en</strong> och flög överbil<strong>en</strong> med MC-<strong>en</strong>./Hämatomvänster testis annars oskadd/.Har cyklat utan hjälm och cyklatomkull,ramlat i <strong>en</strong> slänt,landat påhöger sida av ansiktet.Gå<strong>en</strong>de blir påkörd påövergångsstället någonstans påPilgatan. Det finns ing<strong>en</strong> skiss påolyckan. På motorcykeVästerås,Norrled<strong>en</strong>-Grytaväg<strong>en</strong>.Pb2 uppfattade inte att pb1 stod stilla ikörfältat utan körde in i d<strong>en</strong> bakifrån. På cykel Västerås,Narrvaväg<strong>en</strong>.Grytaväg<strong>en</strong> 18 1 Pilgatan Pilgatan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 39Narvaväg<strong>en</strong> 53 2 Surahammarsväg<strong>en</strong>Surahammarsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3980 0 0 3 093 200 1980-2003-8-14981 0 0 2 738 -124 1980-2003-8-19982 0 0 ####### -145 1980-2003-8-22Cyklat med <strong>en</strong> tavla i hand<strong>en</strong>,somåkte ner i framhjulet,tappadebalans<strong>en</strong> och ramlade omkull.Föllhandlös mot vänster b<strong>en</strong>.Körde moped,paseradelekplats<strong>en</strong>.Såg ej <strong>en</strong> grop,flög uppmed moped<strong>en</strong> och i samband medlandning slog fot<strong>en</strong> i fotpedal<strong>en</strong>med tåspets<strong>en</strong> nedåtriktad.Kört moped och tvingatstvärbromsa när <strong>en</strong> bil körde motrött.Ramlat framåt övermoped<strong>en</strong>,slagit i vänster sida motbackspegel.Finns ing<strong>en</strong> skiss på olyckan. Cyklistblir påkörd av okänd moped påcykelbanan vid Malmabergsskolan.Moped<strong>en</strong> försvann från plats<strong>en</strong>. På cykelPb1 kom körande från Nordanbymoteti riktning Gryta. Pb2 komStrömled<strong>en</strong>ingsgatan och skulle korsanorrled<strong>en</strong> för att åka motNordanbymotet och dessa krockar ikorsning<strong>en</strong>. På mopedVästerås,cykeltunnelunderKungsängsgatan.Kungsängsgatan 79 2 Cykelbana 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 39Västerås,SkiljeboC<strong>en</strong>trum. Okänt 15 1 Norrled<strong>en</strong>Strömledningsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb som stannat vid korsning<strong>en</strong>Norrled<strong>en</strong> - Rv66 blir påkörd bakifrånav annan pb På cykel Västerås 0 47 1 66 9999 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 87 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min]Accid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övr S-gradSingelolycka på E18 vid Emausmotet.983 0 0 12 791 -340 1980-2003-8-7 Cyklat omkull.Mc sladdar av väg<strong>en</strong>. På cykel Munga Okänt 7 2 18 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3984 0 0 ####### -118 1980-2003-9-13 Kört omkull med moped.Pb 1 kör Malmabergsgatan i vänster fi,pb2 kör om i höger körfält. Pb2 förtillbaka bil<strong>en</strong> i vänster körfält ochbromsar hastigt. Pb1 hinner intestanna utan kör in i pb2s högrabakparti. På moped Västerås 0 16 2 MalmabergsgatanMalmabergsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3985 0 0 7 167 710 1980-2003-9-14986 0 0 2 365 -285 1980-2003-9-18987 0 0 2 287 -94 1980-2004-1-30Körde av från E 18 vidSkälbymotet.Fått sladd på MC-n icirka 60-70 km/h i <strong>en</strong> kurva medrullgrus och körde omkull.Åkte över ett gupp och ramlade pådetta med cykeln.Fick motorstop och bil<strong>en</strong> bakomuppfattade inte detta utan körderakt in i oss.Pb 2 stannar vid övergångsställe för attsläppa över två flickor. Bakomvarandepb 1 kör då in i pb 2 som såg att pb 1låg bakom m<strong>en</strong> tänkte ej på hur långtbakom pb 1 var. På motorcyke Västerås,Skälbymotet. 18 23 1 MalmabergsgatanCyklist som kört på <strong>en</strong> bogserlina somvar kopplad mellan två personbilar. Pb1 och 2 är okända eftersom polis intevar på plats utan anmälan gjordes påVästerås,Stora Gatan Storatelefon. På cykel vid Cervera.gatan 27 2 HästhovsgatanPb1 kör för långt fram påMälarstrandesgatan och kolliderar dåmed pb2. I personbilMalmabergsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Hagalidsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39Västerås,Bjurhovdamotet. Österled<strong>en</strong> 30 2 Retortgatan Retortgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3988 0 0 1 142 -115 1980-2004-2-19989 0 0 ####### -228 1980-2004-2-24990 0 0 ####### -590 1980-2004-3-7991 0 0 ####### 780 1980-2004-4-5Kom cyklande från höger påcykelväg.Bil<strong>en</strong> kom från höger ochskulle korsa cykelbanan.Cyklist<strong>en</strong>såg inte bil<strong>en</strong> och tvärtom.Cykelnkörde in i bakdel<strong>en</strong> på bil<strong>en</strong>.Cykelhjulet vred sig 180grader,cykelstyret slog tillbaka ochträffade pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s höger hand.Cyklat omkull och tagit emot sigmed höger hand.Cyklat omkull,landat på högerarmbåge.En löst springande hund kom ut påE18. Pb1 kör på hund<strong>en</strong> som avled.Pb2 stannade för att titta till hund<strong>en</strong> ,d<strong>en</strong>na stannade till på väggr<strong>en</strong><strong>en</strong> dåpb3 kom och körde in i pb2 bakifrån. På cykelPb2 och llb har stannat vid ettövergångsställe för att släppa fram <strong>en</strong>gå<strong>en</strong>de. Pb1 kör rakt in i llb som i sinVästerås vidMälardal<strong>en</strong>s Högskola. Vasagatan 65 2 18 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3tur kör rakt in i pb2. På cykel Västerås 0 36 1 Björnöväg<strong>en</strong> Björnöväg<strong>en</strong> 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb 1 kör in i pb2 då dnna stannat vidBergslagsvärondell<strong>en</strong>. På cykel Västerås 0 53 2 Bergslagsväg<strong>en</strong> g<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Pb1 svänger ut frånHammarbacksväg<strong>en</strong> på Narvaväg<strong>en</strong>.Väg<strong>en</strong> är fri. Pb2 kom efterNarvaväg<strong>en</strong> och körde in i Pb1bakifrån. Pb2 vänder sedan ochHammarbacsticker. På cykel Hallstahammar 0 60 1 Narvaväg<strong>en</strong>ksväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39992 0 0 956 -22 1980-2004-5-10Tvärbromsat för <strong>en</strong> hundkoppel ochåkt över cykelsturet,slagit i ansiktet.Pb tar <strong>en</strong> g<strong>en</strong>väg över Jakthundsgatantrots att han vet att man inte får köradär. Pb kolliderar på övergångsställetmed moped som ska över väg<strong>en</strong> På cykelVästerås,Fälthareväg<strong>en</strong>.Fälthareväg<strong>en</strong> 37 2Jakthundsgatankorsning medcykelbana, Gryta Cykelbana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3993 0 0 3 691 -50 1980-2004-5-4994 0 0 28 981 -280 1981-2003-10-31Jag och <strong>en</strong> kompis cyklade tillHökås<strong>en</strong>,när två killar på <strong>en</strong> mopedkom i full fart bakom oss och kördein i mig så att jag ramlade.Kom ut i lösgruset fick sladd ,sedan sladd tillbaka och då kombakdel<strong>en</strong> ner i diket och då voltadeA-traktornPb 1 körde på Drottninggatan då pb 2kör ut i korsning<strong>en</strong> utan att ta hänsyntill högerregel. Det var uppehållsväderm<strong>en</strong> vägbanan var fuktig efter att dethade regnat. Pb 2 avvek från plats<strong>en</strong>. På cykelPb skulle svänga vänster från rv70 ochin på Sörlskogsled<strong>en</strong> och kolliderar ikorsning<strong>en</strong> med lb1. Sedan flyger detVästerås,St<strong>en</strong>by vidMac Donalds. Okänt 14 2Korsning<strong>en</strong> Götgatan -Drottninggatan,JakobsbergDrottninggatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39delar på Lb2. I traktor Forsbo Möklinta 840 17 1 70 70 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3995 0 0 ####### 565 1981-2003-2-8996 0 0 ####### 473 1981-2003-6-10Kört in i <strong>en</strong> stolpe och kört av väg<strong>en</strong>pga att han blivit bländad av <strong>en</strong>lastbil.Körde i cirka 120km/h.Narkotika påverkat-fleraprover positiva.Ej velat åka tillsjukhus igår.idag slö och yr,ont inack<strong>en</strong> och huvud.Sökt först iSala,kommer därifrån i ambulans. Pb2 bromsar och väjer för pb1. I personbil Sala? 0 25 1 771 771 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Cyklat omkull och tagit emot sigmed vänster hand.Lb välte på lv771 mellan Sätra Brunnoch Tomtakorset. På cykel Sala 0 13 1 771 771 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 88 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19997 0 0 16 349 960 1981-2003-7-5998 0 0 ####### 500 1981-2004-5-1999 0 0 931 -1135 1983-2003-1-261000 0 0 970 -30 1983-2003-2-141001 0 0 ####### 690 1983-2003-7-13påkörd bakifrå vid inbromsning föratt svänga till vänster vi åker ned idiketCyklat omkull och slagit i högeraxel.Passagerare i bil som blev påkördfrån vänster sida av <strong>en</strong> annanbil.Förar<strong>en</strong> som orsakade olyckan isamband med omkörning smet frånplats<strong>en</strong>.Jag kom körandes i buss<strong>en</strong>,på vägmot järnvägsstation<strong>en</strong>,när <strong>en</strong>mötande lastbil kom över på minsida av väg<strong>en</strong>.Hann bromsa inlite,m<strong>en</strong> frontalkrock gick ej attundvika.Cyklat.Kompis<strong>en</strong> framför h<strong>en</strong>nesvängde och pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> körde inmed framhjulet i kompiss<strong>en</strong>sDet finns ing<strong>en</strong> skiss på olyckan detstår bara Rv67 ihöjd med gångbron.Cyklist skadad på okänt sätt. I personbil saladamm mot hilling<strong>en</strong> 839 23 2 67 72 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Pb har kört av väg<strong>en</strong> över motsattkörfält efter <strong>en</strong> kraftig vänstergir. Pbhar sedan träffat diket och farit ut pååkern. D<strong>en</strong> kan ha voltat under färd<strong>en</strong>.Pb låg på taket. På cykel Sala 0 66 1Pb kunde inte stanna pga det halaväglaget. I personbilKöping,Hultgr<strong>en</strong>sgatanutanför hotell Scheele.Hultgr<strong>en</strong>sgatan 15 2 TunadalsgatanRv 67 öster om Sala,100 meter väst ominfart<strong>en</strong> tillmotorstadion, Sala. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Tunadalsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3Cyklist kör ut på obevakadcykelöverfart och in i höger framskärmpå pb. I buss Köping,Järnvägsgatan Okänt 37 1 558 cykelöverfart 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2bakhjul och ramlade omkull. Pb körde av väg<strong>en</strong> vid St<strong>en</strong>byhage. På cykel Köping 0 13 2 518 518 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31002 0 0 ####### -600 1983-2004-4-151003 0 0 1 624 80 1983-2004-5-8Cyklat omkull och tagit emot sigmed vänster hand.Svängde höger i <strong>en</strong> korsning frånstillastå<strong>en</strong>de.Halkade antaglig<strong>en</strong> påglycolblandat vatt<strong>en</strong>.Bakhjuletspann loss och mc:n vickade.1004 0 0 ####### 541 2021-2003-12-27P.g.a. halka kört ner i diket.1005 0 0 ####### -435 2182-2003-10-201006 0 0 31 297 -225 2260-2003-1-241007 0 1 49 820 10 2260-2003-4-4körde bil från sth till umeå blevpåkörd bakifrån det var is på väg<strong>en</strong>Blev påkörd bakifrån när bilkön jagkörde i stannade på grund av ing<strong>en</strong>Kollision mellan två personbilar. Pb1fattade eld efter kollision<strong>en</strong>. På cykel Köping 0 74 2Pb 1 och pb 2 kolliderade mitt ikorsning<strong>en</strong>. På tung motorPb 1 kör i diket i ca 100 meter, upp på<strong>en</strong> vägbank, flyger över d<strong>en</strong> och in i ettträd, slår runt och slår i ett träd till somslår runt d<strong>en</strong> ig<strong>en</strong> och sedan rullarbil<strong>en</strong> på sidan ner i diket. Hastighet<strong>en</strong>har varit HÖG. I personbilLv:588 korsning<strong>en</strong> med ÖvreBölegatan, Bergvik. Te:1 körde nerför<strong>en</strong> brant backe i mycket låg fart varpåbil<strong>en</strong> började att glida i det halaväglaget samt gick av väg<strong>en</strong> och in iett träd. I personbilsikt i snöstorm. Pb som kolliderat med korsanmde älg. I personbilPassagerare i bil som voltat i60km/h.Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-gradKöping,Volvogatan-Arbogaväg<strong>en</strong>.Arbogaväg<strong>en</strong> 56 1E18 mellanKast<strong>en</strong>back<strong>en</strong> ochOrresta, östlig rikning. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Hagväg<strong>en</strong> -Pungboväg<strong>en</strong>Pungboväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3väg<strong>en</strong> mellan Mora oVansbro, 2 mil norr omVansbro. 0 41 2 71 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2e4 ca 25 km söder omsöderhamn 0 44 2 588 588 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Mellan Vemdalsskaletoch Storhogna. 315 38 1 83 (3 km V inf.Alby) 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3Te 1 körde av väg<strong>en</strong> efter att hakommit i sladdning. Hamnade på taketi diket. I personbil Väg 83, vid storsand 315 18 2 514,6,5 km V 83 514 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21008 0 0 5 549 35 2262-2003-4-21009 0 0 41 341 -255 2281-2003-10-201010 0 0 40 373 190 2281-2003-12-281011 0 1 2 750 -68 2281-2003-2-3Bilist som fått sladd i kurva ochdärefter kört i diket.Kom körande på e 14, riktningvästerut. En person körde utframför mig från höger och skullefärdas österut. Jag väjde för attundvika kollission och körde i diket.Där tog det tvärstopp.Bländad av sol<strong>en</strong> och sladdat avväg<strong>en</strong> i 100 km/h.Bilist som fått sladd på bil<strong>en</strong> ochkört in i mitträcke.Te 1 gjorde vänstersväng trotsmötande Te 2, med kollision som följd. I personbilTe 1 stannar för rött ljus och blir påkördav Te 2. I personbilTe 2 kör mot Sundsvall och får sladdoch kommer över på mötande körbanaoch kolliderar med Te 1. I personbilTe 1 och Te 2 står stilla och väntar föratt kunna utföra vänstersväng in påMalandsväg<strong>en</strong>.Te 3 kör då på Te 2Väg<strong>en</strong> mellan Indal ochBerge<strong>for</strong>s<strong>en</strong>. 330 24 2 Järnvägsgatan(648) G.a riksv 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Sundsvall Stöde e 14Bjässhammarn 305 47 1 E 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Sundsvall, E4 norr omSundsvall. 4 49 1 E 14,200 m Ö 553 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3bakifrån och Te 2 åker in i Te 1 . I personbil E4 norr om Birsta. 4 28 1 Norra Väg<strong>en</strong> Norra väg<strong>en</strong> 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 89 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad1012 0 0 14 074 160 2281-2003-6-16Bilförare som av okänd anledningkört på refug och sedan ner i diket.Te1 cyklar på lv 622 i riktning söderut.Ikorsning<strong>en</strong> med Rv 86 sammanstöterTe1 med Te2, som <strong>en</strong>ligt vägmärke harskyldighet att lämna företräde. I personbilVäg<strong>en</strong> mellan Gårdtjärnoch Nolby. 568 60 1 622 622 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 391013 0 0 2 037 140 2281-2003-6-241014 0 0 3 729 -390 2281-2003-7-13Bilförare som av okänd anledningkört på framförvarande bil i 40-50km/h.Motorcyklist som missbedömtrondell<strong>en</strong>s rondör, hakade ikantst<strong>en</strong><strong>en</strong> och körde omkull.Te1 färdades Heffnersväg<strong>en</strong>. Te2 körupp på vänster sida om honom.Plötsligt svänger Te2 för att köra int påLagergatan. Detta göra att han kör inmitt framför Te1 så att Te1 kör in i Te2. I personbilTe 1påbörjade omkörning av Te 2 och isamma stund svängde Te 2 vänster inmot affär.Te 2 lämnade plats<strong>en</strong> utanatt lämna uppgifter om sig själv tillmotpart<strong>en</strong>. På motorcykeE4, norrgå<strong>en</strong>de fil vidvindskärsvarv,Sundsvall. 4 40 2 Heffnersväg<strong>en</strong> Lagergatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Rondell<strong>en</strong>, Gärde,Sundsvall.Johannedalsväg<strong>en</strong> 45 1 665 665 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 391015 0 0 20 773 -2 2281-2003-7-20Passagerare i bil som blivit påkördbakifrån.Te 1 kör norrut.Te 1 har kommit påsidan av asfaltsbeläggninng<strong>en</strong> på sinhögra sida, där det är <strong>en</strong> asfaltskant på7-10 cm. När <strong>for</strong>donet har styrts upppå vägbanan, har sladd på släpetuppstått och <strong>for</strong>donet har tippat påvänstra sidan och kanat 100-150 mmot motsatt sida och mot ett räcke. I personbil Ljustadal<strong>en</strong>, Sundsvall.Ljustaväg<strong>en</strong> 42 1 E 4,200 m N 562 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21016 0 0 5 557 420 2281-2003-7-8Mopedist som kört för <strong>for</strong>t i <strong>en</strong>kurva och flög av moped<strong>en</strong>.Te1 kom gå<strong>en</strong>de längs Kyrkogatan påvänstra sidan i östlig riktning. När Te1kom fram till korsning<strong>en</strong> korsade hanVarvsgränd och då observerade ha <strong>en</strong>svart BMW Te2 kommande påKyrkokgatan i västlig riktning. Te1uppger att han korsade Varvsgrändoch klev upp på trottoar<strong>en</strong> då Te2svängde in höger på Varvsgränd. TE1blev rädd och vände sig om och dåkörde Te2 över Te1 bägge fötter. Te1slog i axeln i bil<strong>en</strong>. På moped Bredsand, Sundsvall. 581 18 1 Kyrkogatan Varvsgränd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 391017 0 0 890 -450 2281-2003-8-11Man som cyklade på cykelbana ochgick för långt ut på kant<strong>en</strong> (väjadeför gå<strong>en</strong>de) och föll av cykeln.Te 1 tappade kontroll<strong>en</strong> över bil<strong>en</strong> ochsladdade in i mötande Te 2 och kördärefter av väg<strong>en</strong> in i skog<strong>en</strong>. På cykelBaldersväg<strong>en</strong>cykelbana Okänt 54 1Bureväg<strong>en</strong>(150 m SOIgeltjärnsv Bureväg<strong>en</strong> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31018 0 0 9 730 285 2281-2003-8-6Parkerade på raksträcka iEssviksområdet (villaområde). Föratt byta cd-skiva i stereon.Bakomvarande bilförare uppfattadeinte att jag stannat och körde in ibakdelan på bil<strong>en</strong> trots att blinkersoch bromsljus användes.Te 1 cyklar på cykelbanan utanförIdrottspark<strong>en</strong>. Plötsligt blir det stopp påcykeln och cyklist<strong>en</strong> ramlar i mark<strong>en</strong>.Hon trodde att sadeln lossnade. Vidkontroll satt sadeln fast, inga synligaskador på cykeln. I personbilSundsvall NjurundaEssvik villaområde 567 35 1Tivoliväg<strong>en</strong>(Fabriksgatan)S-val Skolhusallén 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31019 0 0 30 360 -45 2281-2003-9-111020 0 0 132 42 2281-2004-1-27Vi, sambon körde, son<strong>en</strong> ibakåtvänd stol i framsätet, jag ibaksätet. Skulle svänga höger utpå E 14 från Timmerväg<strong>en</strong>. Vi varförst i kön och bakomvarande biluppmärksammade inte att vistannar för att lämna företräde,utan kör rakt in i oss bakifrån. Vistod stilla och bil<strong>en</strong> studsade tillrejält vid kollision<strong>en</strong>. Min nacke fick<strong>en</strong> törn och det bränner till i nacke ,axlar och mellan skulderblad<strong>en</strong>.Passagerare i bakåtvänd barnstol, ibaksätet på bil som blivit påkördbakifrån.Te 1 viker plötsligt till vänster överbåda körfält<strong>en</strong> och kör på <strong>en</strong>belysningsstolpe beläg<strong>en</strong> vid <strong>en</strong> P-plats. Förar<strong>en</strong> uppger till vittn<strong>en</strong> att honsomnat. I personbilTe 1 stod vid korsning<strong>en</strong> och skullegöra vänstersväng in på Hagaväg<strong>en</strong>då Te 2 körde på Te 1 bakifrån. I personbilSundsvall korsning<strong>en</strong>Timmerväg<strong>en</strong> E 14 86 34 2 E 14,3,1 km Ö väg 586 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2Sundsvall,Granloholmsled<strong>en</strong>,strax innan rondell<strong>en</strong>vid Motorc<strong>en</strong>trum.Granholmsled<strong>en</strong> 0 2 Trafikgatan Trafikgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 90 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad1021 0 0 14 914 -67 2281-2004-3-15Buss<strong>en</strong> står stilla för att plocka uppskolbarn. Jag bromsar in m<strong>en</strong> pågrund av d<strong>en</strong> isiga vägbanan fårjag ej något fäste, försöker då köraförbi på utsidan m<strong>en</strong> bil<strong>en</strong> går ej attstyra. Kör rakt in i bakändan avbuss<strong>en</strong>, airbag<strong>en</strong> utlöses.Te 1 kom från E 14/Töva.Ej halka påväg<strong>en</strong>. I kurva finns is på väg(myckethalt).Te 1 bromsar (40 m bromssåpår iis) och åker över i mötande körfält.Ikurvan kommer Te2 i riktning frånBergsåker.Fordon<strong>en</strong> kolliderar-Huvuddel<strong>en</strong> tar front/höger på Te2 ochfront/höger på Te 1.Te 1 åker upp påsnökant och Te2 kvar på väg. I personbilSundsvall, Norrhassel,Sörlindsjö? 0 36 2 663 663 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21022 0 0 5 136 730 2281-2004-3-161023 0 0 9 286 220 2282-2003-11-51024 0 1 2 587 -10 2282-2003-4-14När jag korsat väg<strong>en</strong> blev jagpåkörd av <strong>en</strong> bilKörde på <strong>en</strong> älg och därefter ned i<strong>en</strong> sjö.Körde i 90 km/h, mötte <strong>en</strong>timmerbil, observerade att d<strong>en</strong> höllpå att tappa <strong>en</strong> stock Åke blinkadeför att göra chaufför<strong>en</strong>uppmärksam på detta m<strong>en</strong> stock<strong>en</strong>han lossna som till viss del träffadebil<strong>en</strong> trots att Åke försökte bromsaoch gira .Te 1 färdades på E 4. I höjd medStatoil, Bredsand, kolliderar Te 1 avokänd anledning medbelysningsstolpe.Stolp<strong>en</strong> gick av ochhamnade tvärs över körfält<strong>en</strong>. Ingabroms-eller sladdspår på vägbanan. ÖvrigtTe 1 kör på Te 2 som skall utföravänstersväng. Båda bilarna körSundsvallÖvergångsställeOrtviksväg<strong>en</strong>söderut. Te 2 slog runt i diket. I personbil Gallsäter 833 1 1Te 1 körde på <strong>en</strong> över 1 m lång stocksom låg på vägbanan och troligsvisramlat av <strong>en</strong> timmerbil, I personbilE:an 3 km söder omDocksta 4 38 1Ortviksväg<strong>en</strong> 77 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2334,Lugnviksv78,Lugnvik 334 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E 4,Kustladan,Docksta 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31025 0 0 4 271 -25 2282-2003-4-16Kom åkande på riksvä332, blevpåkörd i vänster sida, jag satt påhöger.Te 1 hade stannat vid <strong>en</strong> fastighet ochbackade över väg<strong>en</strong> för att sedansvänga vänster. Te 1 tappadeuppmärksamhet på trafik<strong>en</strong> på 334 dåhan under backningsmanövern väjdeför <strong>en</strong> soptunna på fastighet<strong>en</strong>.Heltplötsligt var Te 2 mittframför Te 1 somtouchade front<strong>en</strong> på Te 1 och <strong>for</strong>tsattesedan ned i diket.Te 2 körde mycketsakta <strong>en</strong>l Te 1. I personbil Riksväg 332 332 55 2334(mittförLugnviksv.72) 334 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31026 0 0 19 883 95 2283-2003-2-2 Blir påkörd från sidan.1027 0 1 12 038 15 2283-2003-4-31028 0 1 54 797 -59 2283-2003-7-10 Ing<strong>en</strong> förklaring.Fick sladd på bil<strong>en</strong>. Väglaget varvid olyckstillfället mycket halt,voltade med bil<strong>en</strong>.Te 1 kom hem till bostad<strong>en</strong> efter <strong>en</strong>skotertur. Passagerar<strong>en</strong> satt framförförar<strong>en</strong>. PÅ gårdsplan<strong>en</strong> backadeförar<strong>en</strong> skotern och vände. I sambandmed backningsmanövern kom trolig<strong>en</strong>passagerar<strong>en</strong> åt gas<strong>en</strong> så att skoternbackade mot hörnet av garaget ochförare och passagerare kom i kläm. I personbilTe1 har kört rv 90 söderut. I Selsjön såhar förar<strong>en</strong> fått sladd på sin bil. Hanfick några kast på bil<strong>en</strong> innan d<strong>en</strong> gickner i diket. Mycket halt på väg<strong>en</strong> eftersnöfall under natt<strong>en</strong>, -1 grader.Sommardäck på bil<strong>en</strong>. I personbilTe1 har av okänd anledning kommitutanför vägbanan och kört med front<strong>en</strong>FyrvägskorsningLånggatab/järnvägsgatan vid StatoilJärnvägsgatan 43 2Björknäset308,Graninge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2Riksväg 90, infart<strong>en</strong>Resele 90 26 1 90 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2rakt in i ett träd. I personbil Väg 331 331 71 1 335 335 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sid: 91 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 191029 0 0 20 006 -60 2284-2003-7-12Var på väg hem och hamnade förlångt ut på och körde ner i diket ochdet tog tvärstopp och jag blevutslängd ur bil<strong>en</strong>.Te 1 kör väg<strong>en</strong> i sydlig riktning, cirka50 m efter utgång<strong>en</strong> av <strong>en</strong> högerkurvakör förar<strong>en</strong> in i ett grovt träd,c:a 50 cmpå sidan av väg<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> anträffaslivlös vid sidan av <strong>for</strong>donet cirka 5 timefter d<strong>en</strong> beräknade tidpunkt<strong>en</strong> förolyckan. Väg<strong>en</strong> cirka 3 m bredgrusväg. Fordonet <strong>en</strong> fyrhjulsdriv<strong>en</strong>terrängskoter. I personbil Skuleskog<strong>en</strong> Okänt 18 1Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-gradEnsk.väg,Sandvik<strong>en</strong>-Ulvöhamn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11030 0 1 1 498 -5 2284-2003-7-141031 0 0 3 375 -150 2284-2003-7-181032 0 0 12 500 585 2284-2003-8-5Cyklade omkull och fick ett sår ochont i knäetVält med motorcykeln och slagitvänster axel.Cyklalde med <strong>en</strong> kompis och de höli varandras styre kompis<strong>en</strong> väjadeför ett gupp då inträffadekolision<strong>en</strong>.Te 1 hade stannat vid trafikljus<strong>en</strong> ochsåg Te 2 som stod på trottoar<strong>en</strong>.Te 2stod stilla så Te 1 påbörjadehögersväng<strong>en</strong> och Te 2 gick ut ochträffade Te 1:s bakre parti. På cykel Sundsväg<strong>en</strong> Okänt 69 2 Brogatan 925 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2Polis ej på plats.Te 1 inkom påpolisstation<strong>en</strong> och berättade att honfått göra <strong>en</strong> undanmanöver förframförvarande bil som skulle svängapå <strong>en</strong> avtagsväg. Te 1 ham,nade då idiket. På motorcykevändplan påfridhemsväg<strong>en</strong>Fridhemsväg<strong>en</strong> 31 1Te 1 stannar för att lämna <strong>for</strong>donföreträde <strong>en</strong>ligt högerregeln. Te 1 blirdå påkörd bakifrån av Te 2. På cykel Skede 1062 12 1 Viktoriaesplanad<strong>en</strong>352(vid.Lomsjöbadet,Nordanås) 352 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Nytorgsgatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31033 0 0 2 007 568 2309-2003-12-81034 0 1 13 147 -466 2309-2003-8-18Skulle göra <strong>en</strong> vänstersväng. Såg ibackspegeln att jag hade <strong>en</strong> bilbakom. När jag såg att han kördeom till höger svängde jag vänsterutan att upptäcka mötande.cyklade ut från gård<strong>en</strong> på Lyckesväg 14. påse på styret som <strong>for</strong>emot hjulet och som gjorde attcykeln välte och susanne åkte överstyretOlycksplats e14 2,3km väster YtterånKrokoms kommun. Nr 1 kom körandee14 i västlig riktning på väg upp för <strong>en</strong>backe upptäcker han <strong>en</strong> Lb nr 2framför sig Nr 1 ser lastbil<strong>en</strong> nr 2 förs<strong>en</strong>t och kör in i bakändan pålastbilssläpet Nr 1 <strong>for</strong>don kläms fastunder lastbilssläpet nr 2. I personbilE14, Vid Statoil iYtterån 14 48 1 14 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Nr 1 har körts ut i lösgrus och ramlatomkull. Mörker,vägbelysning tänd På cykel Lyckes väg 5, Krokom Lyckes väg 12 2 744 744 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31035 0 0 ####### 520 2313-2003-10-291036 0 0 51 068 567 2313-2003-7-101037 0 0 789 -555 2380-2003-1-17kom nära kant<strong>en</strong> väjde fick rejälsladd det var ishalka och hamnadei diketCyklade nerför <strong>en</strong> kulle ochbromsade för hårt. For över styretoch ner i back<strong>en</strong>.cyklade omkull i halkan påcykelbanan på Frösöbron. ramladein i broräcket. slog i vä axelOlycksplats lv 345 120m söder lv 797Personbil nr 1 framfördes lv 345 isydlig riktning <strong>en</strong> traktor stod underarbete i södergå<strong>en</strong>de körfält nr 1 ochnr 2 kolliderade med varandra I personbil 2 mil söder om hotting 0 45 2 345 345 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39Pb nr 1 påbörjar omkörning av Pb nr 2. I samband med omkörning<strong>en</strong> fårförar<strong>en</strong> av nr 1 sladd och går på tvär<strong>en</strong>ner i diket innan d<strong>en</strong> slutlig<strong>en</strong> efter attha voltat ett antal gånger bli liggandepå sidan. Norrgå<strong>en</strong>de körbana nylig<strong>en</strong>belagd med tjära/olja och grus ejihopbundet. På cykel Väg 45, Strömsund 45 13 1 45 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29Kollision mellan pb nr 2 ochsparkåkar<strong>en</strong> nr 1. Nr 1 sneddade medsin spark över körbanan mitt framför nr2 som ej han få stopp på sitt <strong>for</strong>don idet5 hala väglaget. På cykelFrösöbron cykelväg<strong>en</strong>,Frösön Okänt 40 1 Frösöväg<strong>en</strong> Frösöväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 391038 0 0 9 114 330 2380-2003-12-3Förare A träffar vä framskärm på<strong>for</strong>don B varefter <strong>for</strong>don<strong>en</strong> slår ihopsida mot sida. Fordon A träffardärefter frontalt mot <strong>en</strong> grov björk.Olycksplats E14 300 m norr omkorsning<strong>en</strong> Lv 605 Ope Nr 1 gled bakåti nerförsbacke och hamnade tillslut idiket extrem halka I personbilOd<strong>en</strong>skogsväg<strong>en</strong>/Chaufförsväg<strong>en</strong>, ÖstersundOd<strong>en</strong>skogsväg<strong>en</strong> 35 1 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 92 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad1039 0 1 373 8 2380-2003-6-211040 0 0 2 227 445 2380-2003-7-16Framförvarande Vespatvärbromsade vilket jag inte såg.Körde in i d<strong>en</strong> och hamnade undermin eg<strong>en</strong> vespa.Förar<strong>en</strong> av nr 1 skulle korsa lv 605 vidkorsning<strong>en</strong> med Växthueväg<strong>en</strong> förvidare färd mot Torvalla. En mindre bilav nyare modell nr 2 svänger högerfrån 605 ner mot Växthusväg<strong>en</strong> utanatt observera nr 1. Förar<strong>en</strong> av nr 1försöker förhindra <strong>en</strong> kollission och fårdärmed moped<strong>en</strong> över sig. På moped Od<strong>en</strong>sala ?, ÖstersundPb nr 1har förts på Ringväg<strong>en</strong> ochskulle rakt fram över Brunfloväg<strong>en</strong>. Nr2 färdades Brunfloväg<strong>en</strong> i sydligriktning. I korsning<strong>en</strong> kollideradeLillsjöväg<strong>en</strong> 15 1 605Växthusväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39<strong>for</strong>don<strong>en</strong>. På moped Öneväg<strong>en</strong>, Frösön Öneväg<strong>en</strong> 16 2 Brunfloväg<strong>en</strong> Ringväg<strong>en</strong> 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391041 0 0 16 958 744 2380-2003-7-41042 0 0 3 339 225 2380-2003-8-91043 0 0 1 104 480 2380-2003-9-151044 0 0 14 607 -251 2380-2003-9-2cyklade och kom för näratrottoarkant<strong>en</strong>, tappade balans<strong>en</strong>jag ramlade när jag cyklade,landade på hö handDet var rusning vid station<strong>en</strong>. Endam kommer snabbt gå<strong>en</strong>de ner förgångbanan ut på övergångsstället.Bil<strong>en</strong> framför mig tvärnitar och såäv<strong>en</strong> jag, m<strong>en</strong> jag far in i bil<strong>en</strong>framför.för långt ut höger sida med husbil.kanade upp på skyddsräcke.voltadeAv spår på plas<strong>en</strong> ser man att <strong>for</strong>donetförst kört av väg<strong>en</strong> på vänster sida föratt slutlig<strong>en</strong> åter köra över till högersida där d<strong>en</strong> krockat mot <strong>en</strong> vall infartmot gård/hus. På cykelNr 1 har kört sin moped påRegem<strong>en</strong>tsgatan i sydlig riktning. Ikorsning<strong>en</strong> med Samuel Permans gatahar Nr 1 kolliderat med nr 2 somfärdades i östlig riktning. På cykelPOLIS EJ PÅ PLATS 1 cyklade eftergång och cykel väg på Stuguväg<strong>en</strong> inmot Östersund strax innan korsning<strong>en</strong>Stuguväg<strong>en</strong> - krondikesväg<strong>en</strong> möterhan några löpare nr 2 han stöter till nr1så han ramlar cykeln och faller tillBrunfloväg<strong>en</strong>,Östersund, vid Nymanoch SchultzFärgargränd, lugnvik,ÖstersundBrunfloväg<strong>en</strong> 75 1 560 560 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Färgargränd 19 1 Samuel Permans gataSamuelPermansgata 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39mark<strong>en</strong> I personbil Ringväg<strong>en</strong>, Östersund Ringväg<strong>en</strong> 43 2 Stuguväg<strong>en</strong> Stuguväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 39Cyklist nr 1 kommer cyklande motkörriktning<strong>en</strong> Hamngatan i riktning motStorgatan. I korsning<strong>en</strong> Storgatan -Hamngatan kolliderar cyklist<strong>en</strong> med <strong>en</strong>personbil nr 2 vilk<strong>en</strong> kör Storgatan isydlig riktning. I minibuss Mariebyväg<strong>en</strong>, BrunfloMariebyväg<strong>en</strong> 72 1 Storgatan Storgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 391045 0 0 45 918 10 2404-2003-12-11väg<strong>en</strong> isig och spårig och trots låghastighet fick jag kast på bil<strong>en</strong> ochkörde av väg<strong>en</strong> bil<strong>en</strong> kanade utförett dike slog mot ett träd ochtippade tvärstopp, bil<strong>en</strong> tippade åthöger, hängde i bilbältet, tog sig utvia bakluckan, gå ett par km innanjag fick täckning på min mobil1046 0 0 24 408 540 2404-2003-8-23 krockade med <strong>en</strong> älgOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E 12 CA1,5 KM ÖSTER KOMMUNGRÄNSENVINDELN/LYCKSELE, VINDELNSKOMMUN. Förar<strong>en</strong> till pb 1 har fåttsladd i kurva. Har försökt häva sladd<strong>en</strong>m<strong>en</strong> inte lyckats. Bil<strong>en</strong> åker ned i diketoch voltar minst ett varv innan d<strong>en</strong> blirstå<strong>en</strong>de på hjul<strong>en</strong> nere i diket. Halkarådde vid olyckstillfället. I personbilOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E12:ANVID INFARTEN MOT GRANÖLUND,VINDELN.Singelolycka där pb har kommit utanförasfaltskant<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> har fått uppbil<strong>en</strong> på väg<strong>en</strong> ig<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> fåttsladd/kast på bil<strong>en</strong> så d<strong>en</strong> åkt av påhöger sida och landat på taket, medfront<strong>en</strong> västerut. I personbil717 mellan kamsjö ochnorrlid<strong>en</strong> 717 46 2 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2363 mot vindelnros<strong>en</strong>edal 2 km hitomvindeln 363 56 1 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 93 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad1047 0 0 4 656 695 2480-2003-12-311048 0 0 8 060 1035 2480-2003-6-15skulle svänga med cykeln ochhalkade för det var halkigt. föll påvänster axel. sanda gatorna bättre.tappade balans<strong>en</strong> och cykladeomkull.OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E 4NORRGÅENDE KÖRFÄLT. CA 50 MÖSTER OM RONDELLEN VIDSPORTHUSET/OBS. Pb 1 och pb 2körde båda norrut på E 4:an. Precisefter rondell<strong>en</strong> vid OBS körde pb 1 avokänd anledning in i höger sida på pb2. Pb 2 knuffades över i mötandekörfält och in i plogvall<strong>en</strong> där d<strong>en</strong>kolliderademed <strong>en</strong> lyktstolpe som föllomkull. På cykel hartvigsgatan, grubbe.VARNINGSMÄRKE = OKÄNDVÄGSKYLT.CYKELBANA I ANSLUTNING TILLSOFIEHEMSVÄGEN.Berusad cyklist åker i hög fart in i <strong>en</strong>vägskylt. På cykelHartvigsgatan 18 2 4 E4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3på <strong>en</strong> cykelbana påumedal<strong>en</strong>. Teaterallén 12 2 Sofiehemsväg<strong>en</strong> cykelbana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31049 0 0 3 926 -115 2480-2003-6-30jag cyklade o traffade bil<strong>en</strong> påsidan slog i bil med högeraxelGÅNG- OCH CYKELBANA MELLANUNIVERSIUM OCHUNIVERSITETSVÄGEN, UMEÅ.Cyklist 2 har cyklat cykelbanan iriktning mot Universitetsväg<strong>en</strong>. Plötsligtsvänger cyklist 1 övr på cyklist 2 del avcykelbanan och de kolliderar. På cykel ystarväg<strong>en</strong> Ystarväg<strong>en</strong> 30 1 Universitetsväg<strong>en</strong> cykelbana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 21050 0 0 1 696 -310 2480-2003-8-11cyklade i <strong>en</strong> grop blev tgvärstopopramalde o slog i knät o mag<strong>en</strong>VÄSTRA STRANDGATAN -RENMARKSESPLANADEN.Cyklist som cyklat ner mot VästraStrandgatan via några trappor. När hankom ner till V Strandgatan så ser han<strong>en</strong> motorcykel komma från vänster.Han kör ner något på gatan innan hangirar upp på trottoar<strong>en</strong> ig<strong>en</strong>. Mc 1tvärnitade och trillade i gatran. På cykel grusväg Öbacka Okänt 13 1 Västra Strandgatan Trappor 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 31051 0 0 1 181 695 2480-2003-8-3Skulle stanna cykeln o kliva av m<strong>en</strong>hade något för hög fartOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ ENCYKELBANA INTILLROTHOFFSVÄGEN UMEÅ.Två personer cyklade på cykelbanautmed varandra. Deras styr<strong>en</strong> hakadeihop och d<strong>en</strong> <strong>en</strong>a ramlade och slog sig. På cykelrådhusesplanade vidför<strong>en</strong>ingsbank<strong>en</strong>VästraRådhusgatan 63 1 Rothoffsväg<strong>en</strong>Rothoffsväg<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 31052 0 0 4 318 -20 2480-2003-9-111053 0 0 16 345 536 2480-2003-9-13kom körandes från holmsundshålletstår några andra bilar i trafikljus<strong>en</strong>väntar på grönt. det blir grönt någrabilar kör vidare det kommer <strong>en</strong>ambulans ner från tunneln jag höringa sir<strong>en</strong>er och tror attambulans<strong>en</strong> stannar för rött ljusm<strong>en</strong> bil<strong>en</strong> framför mig släpper framambulans<strong>en</strong> så jag kör in iframförvarande bil, slog huvudet iratt<strong>en</strong>vi kom på moped på väg hem komför nära ett farthinder slog ifarthindretCIRKULATIONSPLATSENFORMVÄGEN-YSTARVÄGEN-CEMENTVÄGEN.God sikt. Bra väder. Mc färdatsCem<strong>en</strong>tväg<strong>en</strong> i riktning österut. Pb2 ihögersväng från Formväg<strong>en</strong>. I personbilOLYCKAN INTRÄFFADE PÅ VÄG E12NORRFORSBACKEN, UMEÅ.Förar<strong>en</strong> uppger att han körde för <strong>for</strong>t inpå <strong>en</strong> grusad del av vägbanan somligger inom ett område där det pågårvägarbete. Förar<strong>en</strong> uppskattadehastighet<strong>en</strong> till ca 90-100 km/h.Förar<strong>en</strong> fick sladd på bil<strong>en</strong> ochtappade kontroll<strong>en</strong> varpå hanbromsade och åkte av väg<strong>en</strong> oche12 umeå korsningmed ålidback<strong>en</strong> Blå Väg<strong>en</strong> 26 2 Cem<strong>en</strong>tväg<strong>en</strong>Cem<strong>en</strong>tväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3voltade <strong>en</strong> gång. På moped mjölkväg<strong>en</strong> umeå Mjölkväg<strong>en</strong> 12 2 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 94 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad1054 0 0 8 990 -405 2480-2004-4-14krockade med <strong>en</strong> annan bil i <strong>en</strong>korsningOLYCKAN INTRÄFFADE IKORSNINGEN OBBOLAVÄGEN (E12) / DEGERNÄSVÄGEN.Förar<strong>en</strong> av pb 1 har försökt undkommapolispatruller efter att ha smitit fråntrafikolycksplats. Han har kört så <strong>for</strong>tatt han inte kunde stanna när han komfram till korsning<strong>en</strong> med Obbolaväg<strong>en</strong>E 12. Han har låt hjul<strong>en</strong> och glidit överE 12 och in på <strong>en</strong> mindre väg, ochslutlig<strong>en</strong> fastnat i <strong>en</strong> snödriva. I personbilförrådsväg<strong>en</strong> umeåkorsning rälsväg<strong>en</strong>Förrådsväg<strong>en</strong> 11 2 12 527 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31055 0 0 30 242 215 2482-2003-11-141056 0 0 46 064 660 2482-2003-1-131057 0 1 14 949 0 2513-2003-11-211058 0 0 ####### 390 2514-2003-8-13 Cyklat omkull.1059 0 0 33 128 -260 2521-2004-3-12plötsligt kommer <strong>en</strong> bil som svängeröver väg<strong>en</strong> och in i bil<strong>en</strong>stannat före hjälpa <strong>en</strong> bilist somkört av väg<strong>en</strong>, befann sig utanförsin eg<strong>en</strong> bil och under oklara<strong>for</strong>mer blivit påkörd bakifrån i höghastihghetVäjde för ett rådjur, blev då påkördfrån höger av <strong>en</strong> annan personbil.Körde ca 70 km/h på älv<strong>en</strong> ochuppmärksammade ej <strong>en</strong> upplogadisväg. Flög av snöskotern ochlandade på is<strong>en</strong>.OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E4:AN400 M NORR KORSNINGEN MED LV364, SKELLEFTEÅ.En gångtrafikant har tänkt korsaväg<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>ne har sett bilarna somnärmar sig plats<strong>en</strong> där hon tänkt gåöver, m<strong>en</strong> bedömt att hon skulle hinnaföre dessa. En bedömning som visadesig felaktig då <strong>en</strong> av förarna inte hannatt få stopp på <strong>for</strong>donet och såledeskörde på gångtrafikant<strong>en</strong>. I personbil364 burträskkorsning<strong>en</strong> mot umeå 364 21 1 4Pb 1 kom från Svedjeväg<strong>en</strong> och skullesvänga höger på väg 372. När hansvängde ut på väg 372 såg han ibackspegeln hur <strong>en</strong> bil kom körandesbakom honom, han hade inte uppfattatd<strong>en</strong> bil<strong>en</strong> tidigare och blev därförpåkörd bakifrån. Fotgängare e4 vid lövånger 4 38 1 372OLYCKAN INTRÄFFADE PÅ E 10NORR OM LANSÅN, ÖVERKALIXPb kom norrifrån och fick möte med Llbsom kom söderifrån. Förar<strong>en</strong> av Llbupptäckte <strong>en</strong> r<strong>en</strong> som stod på väg<strong>en</strong>.Försökte väja och fick sladd på bil<strong>en</strong>som kolliserade med pb. Olyckan därvilt vait orsa, m<strong>en</strong> Llb och Pb krockade.Vad som händer med r<strong>en</strong><strong>en</strong> vet jagC<strong>en</strong>trumled<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2Järnvägsled<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3inte. I lätt lastbil 10, Överkalix 10 60 1 10 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2Cyklist<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ade i korsning och kördepå parkerad bil. På cykel ? Okänt 38 1 Tjäderstig<strong>en</strong> Tjäderstig<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39Pb 1 blev påkörd i korsning av pb 2som ej uppmärksammade att pb 1 komfrån höger och på huvudled. På snöskoterTär<strong>en</strong>dö, pajalakommun Okänt 24 1Korsning<strong>en</strong>Tornedalsväg<strong>en</strong> -K<strong>en</strong>gisgatan.Tornedalsväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391060 0 0 7 085 -695 2580-2003-1-4En lastbil körde upp från E4:ans,upp på Bod<strong>en</strong> väg<strong>en</strong>. En annanlastbil körde om d<strong>en</strong> d<strong>en</strong> då. Jaglåg bakom båda lastbilarna och såging<strong>en</strong>ting för all snörök. Kom förlångt ut på kant<strong>en</strong> och snurrademed med bil<strong>en</strong> av väg<strong>en</strong>.Pb körde på <strong>en</strong> <strong>for</strong>mavmarkeringsskyltar som utmärkts förvägarbete. Förar<strong>en</strong> hade påbörjat <strong>en</strong>omkörning när snörök uppstod ochförar<strong>en</strong> bromsade in då förar<strong>en</strong>upptäckte markering<strong>en</strong>. Enligtpolismans bedömning på plats bordevägarbetet varit tydlgare utmärkt medblink/varningsanordning. Vidolyckstillfället fanns <strong>en</strong>dast ett obelysttrafikdelarmärke. Vv:s Trafikinf.underrättades varvid omgå<strong>en</strong>debeordran av personla att bättra påskyltning<strong>en</strong>. I personbil 97, Luleå 97 20 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 95 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad1061 0 0 24 411 115 2580-2003-3-181062 0 0 6 758 549 2580-2003-4-20Jag skulle svänga in till hotellNordkalott<strong>en</strong>, bakom mig låg <strong>en</strong>S40. Efter S40:n kom <strong>en</strong> 740 somkörde om S40:n och in i min bil. Jagkörde sakta och blinkade. Förar<strong>en</strong>blev trolig<strong>en</strong> bländad av sol<strong>en</strong>.Framhjulet lossnade vidtrottoarkant<strong>en</strong>, flög över styret.Lb med släp kanade ut från väg 383 utpå E4:an. Pb 2 körande på E4:an påväg söderut väjer undan för lb, åkeröver mittrefug<strong>en</strong> och över på motsattkörbana. Pb 3 kör norrut på E4:an ochfår se pb 2 komma glidande i sidledmot bil<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> väjer undan nedmot dike/plogkarm till höger omkörbanan och unviker kollision medd<strong>en</strong> kanande pb. I personbil Lulviksväg<strong>en</strong>, LuleåSkoterlyckan har skett på is vidLul<strong>en</strong>äsudd<strong>en</strong>. Rapport<strong>en</strong> sparaslokalt. På cykelLulviksväg<strong>en</strong> 33 1 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Tröttergränd,GammelstadDetaljkarta saknas iStrada 590 32 1 Lul<strong>en</strong>äsudd<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11063 0 0 26 089 -125 2580-2003-5-101064 0 0 ####### -285 2580-2003-6-15 Cyklat omkull.1065 0 0 ####### -755 2580-2003-6-6Jag hade dan innan ramlat medcykeln och hade därför ont i vänsterarm. Eftersom jag hade ont i <strong>en</strong>arm så cyklade jag med <strong>en</strong> handoch då vinglade jag till och tog emotmed d<strong>en</strong> onda handled<strong>en</strong>.Kört in i framförvarandestillastå<strong>en</strong>de bil vid ett trafikljus.Somnade, vaknade när jag var påväg i diket. Stannade mot <strong>en</strong> tall.Pb 1 kolliderade med lb. Kollision<strong>en</strong>skedde i lb:s körfält. På cykel Väderled<strong>en</strong>, Luleå 13 1 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19Pb 1 kom över på fel sida vägbananoch kolliderade med mötande pb 2. Påaktuell vägsträcka finns mittvajer för attskilja åt körfält<strong>en</strong>. På cykel ? 0 21 1 Gäddviksbron 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Förar<strong>en</strong> av moped<strong>en</strong> fick sladd ochförar<strong>en</strong> och passagarar<strong>en</strong> föll avmoped<strong>en</strong>. I personbil ? 0 22 1Cyklist<strong>en</strong> krockade i gångtunnel med<strong>en</strong> flakmoped. Fanns ing<strong>en</strong> plats förFotbollsplanvidHubertusstig<strong>en</strong>FotbollsplanvidHubertusstig<strong>en</strong> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31066 0 0 43 754 135 2580-2003-7-11cyklist<strong>en</strong> att väja. I personbil 695, Råneå 695 25 2 Gångtunnel Gångtunnel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31067 0 0 ####### 540 2580-2003-7-7 Cyklat och krockat med bil. Pb 1 blev påkörd bakifrån av pb 2. På cykel ? 0 47 2 94 94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391068 0 0 23 040 800 2581-2003-7-6 Cyklat omkull.1069 0 0 11 050 -115 2582-2003-3-10Frontalkrock två personbilar i <strong>en</strong>skarp kurva.Lb har kommit över på fel sida avväg<strong>en</strong> och kröt ner i diket. Olyckan harskett vid östra sidan av Stockbäck<strong>en</strong>efter v 373. På cykelNorrfjärd<strong>en</strong>, PiteåDetaljkarta saknas iStrada 573 6 1 373 373 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Pb körde ut från parkeringsplats ficksladd och bilesn sida tuschade motd<strong>en</strong> gå<strong>en</strong>de som hamnade isnökarm<strong>en</strong>. Förar<strong>en</strong> av pb stannade ejutan körde vidare. I personbil V356, Vändträsk 356 39 2 TravbanegrändTravbanegränd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 391070 0 0 420 305 2582-2003-6-26 Cyklat omkull.1071 0 0 ####### 750 2582-2003-8-24 Cyklat omkull.1072 0 0 119 568 240 2584-2003-11-11073 0 0 ####### 280 380-2003-3-201074 0 0 ####### 465 381-2003-8-221075 0 0 ####### -262 581-2003-6-11skulle gå över gatan när <strong>en</strong> bil komoch körde på migVi blev påkörda bakifrån när vi stodstilla i korsning<strong>en</strong>.Stått stilla i <strong>en</strong> bilkö och blev påkördbakifrån.Bil nr 3 körde in i bil nr 2som i sin tur körde in i pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>sbil.STOD I BILKÖ DÅ LASTBIL I HÖGFART KÖRDE IN I VÅ BIL.Pb 1 skulle svänga vänster i korsningoch uppmärksammade ej pb 2 somskulle köra rakt fram i korsning<strong>en</strong>. På cykel Luleväg<strong>en</strong>, Bod<strong>en</strong> 97 39 1 Garnisonsgatan 356 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39Pb har i hög fart nordlig riktning kört avväg<strong>en</strong> i <strong>en</strong> kurva och s<strong>en</strong> rammat <strong>en</strong>stubbe samt <strong>en</strong> gårdsbjörk. Olyckanskedde i Hed<strong>en</strong>, adressSmaragdväg<strong>en</strong> 35. På cykel ? 0 55 2 Smaragdväg<strong>en</strong> 676 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2TERRÄNGSKOTEROLYCKA ITERRÄNG PÅ ÄLV VID KUTTAINEN.Terränskotrarna har kolliderat på älv inärhet<strong>en</strong> av badstrand<strong>en</strong> vidKuttain<strong>en</strong>. Fotgängare hermelinsgatan, test Okänt 41 2 Älv Älv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2Pb 1 skulle svänga vänster ut på E4och kolliderade med pb 2 som kördeE4 norrut. I personbil Uppsala 0 25 1 4Pb 1 backade ut från p-plats och blevpåkörd av 2 som då hakade ihop med3. I personbilSödraTibbleväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Mellan Enköping ochHummelsta 0 44 2 Kungsgatan 508 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2Förar<strong>en</strong> av Te1 öppnar dörr<strong>en</strong> till sinbil. Sitter i bil<strong>en</strong>. Te2 kommer ochfastnar med trampan och väskan ibildörr<strong>en</strong>. Sankt Persgatan 72. I personbil NORRKÖPING. 0 17 1 Sankt PersgatanSanktPersgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3sid: 96 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad1076 0 0 21 128 -700 680-2004-4-10LASTBIL SVÄNGDE IN TILLKANTEN UTAN ATT VISA SIGNAL,VILKET GJORDE ATT BIL A FICKPANIKBROMSA SAMT BIL B. BILC HANN INTE BROMSA SÅ BIL CHOPPADE IN I BIL A. PATIENTENBLEV PÅKÖRD BAK IFRÅN.Te1 har i korsning<strong>en</strong> med Faktorigatani samband med omkörning av vittn<strong>en</strong>asbil kört på vänstra sidan av <strong>en</strong>trafikdelare. Därefter svängt in innannästa trafikdelare och kört på kant<strong>en</strong>av refug<strong>en</strong>s högra del. Har sedan fåttsladd och efter ca 100 m kört in medvänstra sidan i bakpartiet på te2 somstod parkerad. Sladdspår ca 50mlånga. I personbilKÅRDHOLMENVÄGEN, JÖNKÖPING Okänt 21 1Wilhelm Thams vägmitt för fastigheterna nr19-21.WilhelmThams väg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391077 0 0 4 910 -650 780-2003-11-121078 0 0 ####### -990 780-2003-4-61079 0 0 4 186 270 780-2003-5-15PATIENTEN KÖRDE UT FRÅNRONDELL, BLINKERS KVAR ÅTHÖGER EFTERRONDELLKÖRNINGEN. ANNANBILIST I KORSNING LÄNGREFRAM UPPFATTADEBLINKERSEN OCH TRODDE ATTPATIENTEN SKULLE SVÄNGA INPÅ AVTAGSVÄG TILL HÖGER,KÖR DÅ UT OCH TRÄFFARPATIENTENS BIL I SIDAN.Cyklist cykelhjul. "Gr<strong>en</strong> kom in iframhjulet som stannade m<strong>en</strong> ejcyklist<strong>en</strong> som <strong>for</strong>tsatte i kraft<strong>en</strong>sriktning."I utgång<strong>en</strong> på rondell<strong>en</strong> får förar<strong>en</strong>sladd på bil<strong>en</strong>. Det hade regnat ochvar blött på vägbanan. Bil<strong>en</strong>snurrade och åkte ner i diket påmotsatt vägbana.Lv 708 Brände udde Växjö. Fått sladd idet hala väglaget efter <strong>en</strong> kurva. I personbilKORSNINGENEVEDALSVÄGEN/RÅDJURSVÄGEN,VÄXJÖEvedalsväg<strong>en</strong> 56 1 708Fastigheter på båda sidor utmedväg<strong>en</strong>. Nr 1 okänd bilist körde påcyklist<strong>en</strong> nr 2 när hon skulle korsaväg<strong>en</strong>. Bilist<strong>en</strong> avvek från plats<strong>en</strong> utanatt uppge sitt namn. På cykel Evedalsv 80 Växjö 0 69 1 Björnbärsväg<strong>en</strong>Fordon 1 körde in i framförvarande bilsbakvagn I personbil Växjö, Kalmarrondell<strong>en</strong>Tingsrydsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Björnbärsväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3Kalmarväg<strong>en</strong> 29 1 Vaktväg<strong>en</strong> 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31080 0 0 5 329 60 834-2003-12-19 Ej angivet Te 1 fick sladd och körde in i bergvägg. I personbil Brömsebro Okänt 3 2 517 517 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31081 0 0 15 075 0 834-2003-6-14 Åkte omkullTe 1 har gått av väg<strong>en</strong> till höger ochkört ca 90 m i vägdiket. Därefter harhon kört snett över väg<strong>en</strong> ca 14 m ochner i skog<strong>en</strong> ca 6 m och stannat motnågra träd. På moped Bergkvara Okänt 31 1 515 515 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Broväg<strong>en</strong>, infart till hamnplan<strong>en</strong>. Te 1färdades söderut på Broväg<strong>en</strong>. I höjdmed avfart<strong>en</strong> till hamnplan<strong>en</strong> börjarbromsspår på <strong>en</strong> sträcka av 50 m. Te1kolliderar med ett träd intill körbanan.Fordonet träffar trädet med högrasidan av front<strong>en</strong> och snurrar därefter utpå vägbanan och blir stå<strong>en</strong>de där. I personbil Ölandsbron Kalmar Okänt 2 1 Broväg<strong>en</strong>Runbäcksväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21082 0 0 2 769 -432 840-2003-11-7 Ej angivet1083 0 0 16 358 1051 840-2003-12-19 Ej angivet ing<strong>en</strong> <strong>text</strong> I personbil Mörbylånga Okänt 18 2 136 136 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31084 0 0 16 927 400 860-2003-7-11 kolliderat med älg1085 0 0 11 162 30 860-2003-8-111086 0 1 7 610 34 880-2003-10-111087 0 0 3 957 -195 880-2003-1-13Regnade kraftigt. Vid inbromsningsladdade cykeln.Seriekrock uppstår då framförvarande<strong>for</strong>don av okänd anledning står stilla.Rv 34 längs rakasträckan vidAvlingetorp. I personbilTe 1 körde Hagadalsgatan mot Rv 34.Har stannat vid stopptecknet före utfartpå huvudled<strong>en</strong> m<strong>en</strong> ej observerat Te 2500 meter norr ommålilla Okänt 67 1 34 34 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3som kom söderifrån. På motorcyke Målilla. 690 48 1 34 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Kom emot <strong>en</strong> trottoarkant ochSkeprrsbrogatan, Skeppsbrocyklade omkull. Singelolycka På cykel Kalmargatan 19 1 Ingelstorpsväg<strong>en</strong> 582 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Skulle svänga av frånKrafslösaväg<strong>en</strong> med cykeln. Vältepå is<strong>en</strong> och tog emot med hand<strong>en</strong>för att bromsa fallet.Te 1 får sladd och kör över på vänsterväghalva. I samband med detta stöterhon med vänstra sidan i <strong>en</strong> snödrivaoch te 1 får ett mindre kast. Polis ej påplats. På cykel Krafslösaväg<strong>en</strong> Kalmar Okänt 25 1 582 582 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 97 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 19Klass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-grad1088 0 0 15 866 45 880-2003-3-291089 0 0 7 692 150 880-2003-7-17 Cyklat omkull1090 0 0 2 696 50 880-2003-8-14 Påkörd bakifrån1091 0 0 1 275 -330 880-2003-9-41092 0 0 32 976 90 880-2004-1-1 Kört av väg<strong>en</strong>1093 0 0 3 291 -835 882-2003-11-211094 0 0 21 263 1145 882-2003-3-161095 0 0 11 100 618 882-2003-5-41096 0 0 16 708 383 883-2003-10-221097 0 0 ####### -795 883-2003-12-151098 0 0 35 138 450 883-2003-12-181099 0 0 367 300 883-2003-1-23Blev påkörd av bakomvarande bil.Vi stod stilla vid övergångsstället.Bakomvarande bilupmärksammade ej atttrafik<strong>en</strong>/bilarna saktat ner frmförutan körde in i min bil. Är påakut<strong>en</strong> p g a nacksmärtor.På väg till norra skolan,när <strong>en</strong> bilkörde på migpolis tillkalladeseftersom bilist<strong>en</strong> smetjag färdades ner mot oskarshamnnär <strong>en</strong> älg kom upp på väg<strong>en</strong> ochsprang mot andra sidan.så jagväjde undanbil<strong>en</strong> hade för hög fart ikurvan.bromsade och fick då sladdCyklade omkull då gatst<strong>en</strong>arna varmycket hala pga is.I låg hastighet, av oklar anledningkört in i ett vägräcke.Körde av väg<strong>en</strong> i <strong>en</strong> kurva pgahalka. Voltade två varv.RAMLADE PÅ CYKEL DÅ JAGSKULLE KLIVA PÅ. HALT OCHFUKTIGT.1100 0 0 3 277 18 883-2003-6-16 PÅKÖRD BAKIFRÅN I RONDELL1101 0 0 21 035 -785 883-2003-7-30Körde ner med framhjulet i ettmindre dike som var grävt tvärsöver väg<strong>en</strong>. Tappade kontroll<strong>en</strong>över moped<strong>en</strong>, som <strong>for</strong> ut iterräng<strong>en</strong> och träffade ett träd.Te 2 blinkar vänster och te 1 ska köraom på höger sida när d<strong>en</strong> andra bil<strong>en</strong>plötsligt svänger och höger och prejarner bil<strong>en</strong> i diket på motsatt körbana. I personbilE 22 1000 m norr avfartsväg motLindsdal. Te 1 färdades på e 22 inordlig riktning. bromsade ner sitt<strong>for</strong>don pga framförvarande <strong>for</strong>don och isamband med detta blev han påkördKorsning<strong>en</strong> vid Sandrai KalmarSödraväg<strong>en</strong> 28 1 25 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3bakifrån av Te 2. På cykel hamne i Kalmar Okänt 78 2 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Kökrock. Te 3 har ej uppmärksammatatt trafik<strong>en</strong> framför stod stilla. Kört in iframförvarande som åkt in i nästa bilframför. I personbil Ölandsbron Kalmar 137 24 1 Norra väg<strong>en</strong> Norra väg<strong>en</strong> 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 blev påkörd av annan cyklistbakifrån och ramlar omkull och skadarsig. I personbil Erik Dahlbergsv KalmarE 22 norrgå<strong>en</strong>de, 800 m söder avfartHalltorp. Te 1 körde norrut mot Kalmar.800 m söder om avfart<strong>en</strong> till Halltorpkörde Te 1 upprepade gånger in imitträcket på väg<strong>en</strong>. Efter dettakanade bil<strong>en</strong> av väg<strong>en</strong> åt höger ochblev stå<strong>en</strong>de på sidan av väg<strong>en</strong> motErikDahlbergsväg 35 2 Kungsgårdsväg<strong>en</strong> cykelväg 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39viltstängslet. I personbil Rockneby Okänt 40 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Staket påkört av trehjulig moped.Smitning från trafikolycksplats. På cykelTe 1 har kört ut från p-plats vidpiszzeria och rakt över Åsaväg<strong>en</strong> ochin i <strong>en</strong> bergsklack. I personbilTe1 har färdats på <strong>en</strong>skild skogsvägbelagd med grus. Har väjt för ett rådjuroch fått sladd. Kolliderat med störrest<strong>en</strong>. Ca 400 m in på <strong>en</strong>skild väg frånNorra skolan ioskarshamnLänsmansgatan 10 1 Dejegatan Dejegatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 33 mil norr omoskarshamn,e22 22 58 1 Åsaväg<strong>en</strong> Åsaväg<strong>en</strong> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3norra riksväg<strong>en</strong>..... I personbil björnhult Okänt 21 1 Enskild väg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3e 22 ca 500 m söder korsning med lv757 (hjorted) och lv 767 (Slingsö). Te 1har pga halka kört in i vajerräcke ochsedan voltat ut på körbanan. Te 1 blirliggande på taket.. Halt pag kyla ochnederbörd. På cykel Fiskartorget, Västervik. Okänt 43 2 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 har p g a halka kört av väg<strong>en</strong> ochvidare in mot några träd. I personbil Västervik. Okänt 20 1 769 769 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 2 träffas av d<strong>en</strong> backande bil<strong>en</strong> ochVäg 33, Ankarsrum /slungas i gatan. I personbil Hjorted. 783 23 2 Österlidsväg<strong>en</strong> 882 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39Te 1 skulle passera <strong>en</strong> gång- ochcykelöverfart när Te 2 , som skulleHALLSTRÖMSGATANVÄSTERVIK Okänt 15 2 Södra JärnvägsgatanSödermalmsgatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3svänga ut i korsning<strong>en</strong>, kör på Te 1. På cykelTe 2 kör på gångbanan ochsammanstöter med te 1. I personbil VÄSTERVIK Okänt 82 1 Idrottsgatan Parkering 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39GAmleby. Kollision mellan tvåpersonbiler där Te 1 ej iakttagitväjningsplikt mot trafik på huvudled. På mopedDalsväg<strong>en</strong>, Gunnebo,Västervik. Okänt 15 2 Västerviksväg<strong>en</strong>Västerviksväg<strong>en</strong> 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31102 0 0 5 108 -365 883-2003-8-2Fastnade med hjulet och kördeomkull.E 22 rondell<strong>en</strong> avfart till Västervik e22.8. Te 1 stannar vid lämna företrädeoch blir påkörd bakifrån av Te 2. På cykelBrygga invid cykelbanai hamn<strong>en</strong>, Västervik. Okänt 41 1 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 98 / 99


Projekt 50473 STRADA - polis- och sjukvårdsrapporterade data, bilaga 191103 0 0 25 155 165 883-2003-8-4Cyklade snabbt för att hinna ifatt deandra. Sedan kom guppet, som jagaldrig såg. Ramlade på styret(cyklade utan händer).1104 0 0 4 593 335 883-2003-9-20 Sladdade omkull pga rullgrus.1105 0 0 9 551 105 884-2003-6-251106 0 0 995 30 884-2003-9-22KROCKADE MED CYKLANDEBRODER, SJÄLV PÅ CYKEL.CYKLAT OMKULL AV OKÄNDANLEDNING.Te 1 kör E 22 norrut. vid korsning<strong>en</strong>med ganla Rv 35, Björnsholm, hade Te1 stannat avid stopplikt. Plötsligt kör Te2 ut på E 22 framför Te 1. Te 1bromsade kraftigt m<strong>en</strong> tvingades köraned i diket för att undvika kollision. Te2 hade lämnat platse när polis kom tillHallströmsgatan,Västervik. Okänt 14 2 22 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39plats<strong>en</strong>.l På cykelTvå pb har kolliderat i <strong>en</strong> kurva när detmöttes. På cykel Bondeväg<strong>en</strong>, Gamleby. Okänt 17 2 867 867 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 1 kom ut för långt på vägkant<strong>en</strong> ochJÄRNVÄSALLENskar ner i diket. På cykel VIMMERBY. Okänt 6 1 760 760 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Te 2 körde på Lundgatan i sydligriktning. Saktade in pga ett vägarbete.Te 1 hann inte bromsa utan kör på Te2 i bak<strong>en</strong>. Te 2 hade bromsat in för ettgupp som blivit pga av nämndavägarbete. På cykelKlass 0; 0.1; Komm…-Age-Sex Differ<strong>en</strong>s S-P kommun-årmånad-dagAccid<strong>en</strong>tDescription Accid<strong>en</strong>tDescription STRADA_Anaplacedescr roadname Age Sex placedescr roadname pb llb tlb lb bu mc mop mot cyk fot spå dju övrSjukvård (S) Polis (P)------------------------------------ Sjukvård ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Polis --------------------------------------------------------------rad 0.5; 0.75; 1 från S finns i P avst [m] tid [min] S-gradDROTTNINGGATAN-RINGVÄGENVIMMERBYKungsgatan 62 1 Lundgatan 826 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sid: 99 / 99


www.<strong>vti</strong>.se<strong>vti</strong>@<strong>vti</strong>.seVTI är ett obero<strong>en</strong>de och internationellt framstå<strong>en</strong>de <strong>for</strong>skningsinstitut som arbetar med<strong>for</strong>skning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag ochkärnkompet<strong>en</strong>s<strong>en</strong> finns inom områd<strong>en</strong>a säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,bete<strong>en</strong>de och samspel mellan människa-<strong>for</strong>don-transportsystem samt inom vägkonstruktion,drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områd<strong>en</strong>, till exempel simulatorteknik.VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, obero<strong>en</strong>de kvalificerade utredningar ochexpertutlåtand<strong>en</strong> till projektledning samt <strong>for</strong>skning och utveckling. Vår tekniska utrustning bestårbland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning,krockbanor och mycket mer. Vi kan äv<strong>en</strong> erbjuda ett brett utbud av kurser ochseminarier inom transportområdet.VTI is an indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t, internationally outstanding research institute which is <strong>en</strong>gaged onresearch and developm<strong>en</strong>t in the transport sector. Our work covers all modes, and our corecompet<strong>en</strong>ce is in the fields of safety, economy, <strong>en</strong>vironm<strong>en</strong>t, traffic and transport analysis,behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operationand maint<strong>en</strong>ance. VTI is a world leader in several areas, <strong>for</strong> instance in simulator technology.VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t investigationsand expert statem<strong>en</strong>ts to project managem<strong>en</strong>t, research and developm<strong>en</strong>t. Our technicalequipm<strong>en</strong>t includes driving simulators <strong>for</strong> road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testingfacility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminarsin the field of transport.HUVUDKONTOR/HEAD OFFICELINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORGPOST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 6056 POST/MAIL BOX 8077TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-171 06 SOLNA SE-402 78 GÖTEBORGwww.<strong>vti</strong>.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 77 020 TEL +46 (0)31 750 26 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!