13.07.2015 Views

Basstatistik över olyckor och trafik samt andra bakgrundsvariabler - VTI

Basstatistik över olyckor och trafik samt andra bakgrundsvariabler - VTI

Basstatistik över olyckor och trafik samt andra bakgrundsvariabler - VTI

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>VTI</strong> notat 27-2005Utgivningsår 2005www.vti.se/publikationer<strong>Basstatistik</strong> över <strong>olyckor</strong> <strong>och</strong> <strong>trafik</strong> <strong>samt</strong><strong>andra</strong> <strong>bakgrundsvariabler</strong>Version 2005-06-30Ulf Brüde


ISTRUZIONE E FORMAZIONE• Date (da – a) Anno 1986• Nome e tipo di istituto di istruzione Nell’ambito della mia formazione professionale ho frequentato un corso regionale della durata dio formazione. sette mesi, acquisendo la qualifica, riconosciuta dalla Comunità Europea , di Consulente SocioEconomico.• Date (da – a) Da settembre 1971 a luglio 1977• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura F.lli Navarra di Ferrarao formazione• Qualifica conseguita Diploma di maturità di Agrotecnico• Date (da – a) Da novembre 1977 al settembre 1979• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Bologna – Facoltà di Agrariao formazione• Qualifica conseguita Nessuna. Frequentate solo due annualitàMADRELINGUAItalianoALTRE LINGUE Inglese Francese• Capacità di lettura Buona Buona• Capacità di scrittura Elementare Elementare• Capacità di espressione orale Elementare ElementareULTERIORI INFORMAZIONI Ho inoltre, partecipato a numerosi corsi, ne cito solo alcuni, di durata contenuta, in merito a:-Marketing Agro- alimentare-Coordinamento dei gruppi di lavoro e Gestione delle Risorse Umane ;-Innovazione nella Pubblica Amministrazione (Cantieri);-Finanziaria 2004 e Riforma Fiscale: Novità Societarie e Agevolazioni Fiscali in Agricoltura;-Contabilità Ambientale.-Informatica di base, DB III e altri sui vari applicativi di Office.La mia attività professionale mi ha portato anche ad organizzare e/o tenere numeroseconferenze rivolte ad agricoltori e tecnici, docenze in corsi di formazione , ad intervenire ininterviste televisive, prevalentemente su reti locali e a pubblicare alcuni articoli su periodici disettore.Dichiaro che le informazioni riportate nel presenteCurriculum Vitae sono esatte e veritiere.FirmatoAlberto Sisti


<strong>VTI</strong> notat 27-2005


Innehållsförteckning1 Utvecklingen i stort för antalet <strong>trafik</strong>dödade sid 5–12Antal invånare i Sverige <strong>och</strong> antal som dör eller dödasDefinitionerAntal dödade, antal fordonskm <strong>och</strong> dödsrisk 1950–2004Trafiksäkerhetsbeslut m.m. 1960–2005Jämförelse med antal omkomna i arbetslivet 1955–2003Internationella jämförelser 1970–2003Nordiska jämförelser 1985–20032 Minibasstatistik över utvecklingen 1996–2004 sid. 13–18DödadeSvårt skadade enligt polisenLindrigt skadade enligt polisenDödade <strong>och</strong> skadade enligt polisenAnmälda skadefall i <strong>trafik</strong>försäkringSvårt skadade enligt patientstatistikenTrafikarbeteFordon i <strong>trafik</strong>TrafikarbeteKörkortshavareBilbältesanvändningCykelhjälmsanvändningAlkoholHastighet2+1-väg <strong>och</strong> motorvägAutomatisk hastighetsövervakningDödade, <strong>trafik</strong>, bilar, invånare <strong>och</strong> risk <strong>samt</strong> skadade enligt polisen 1935–2004Dödade i olika länderDödade per 100 000 invånare3 Kommentarer till utvecklingen förr, nu <strong>och</strong> framåt sid. 19–24Antal dödade m.m.Svårt skadade enligt polisenLindrigt skadade enligt polisenTotalt antal skadade <strong>och</strong> dödade enligt polisenTrafikförsäkringenSvårt skadade enligt patientstatistikenTrafikdödade barn, ungdomar <strong>och</strong> äldreDödade i <strong>olyckor</strong> med tung lastbil inblandadDödade i singel- <strong>och</strong> mötes<strong>olyckor</strong>Dödade för olika vägtyper <strong>och</strong> för olika hastighetsgränserDödade per månadDödade i korsningar, mörker, halka m.m.Dödade i Sverige jämfört med i <strong>andra</strong> länderVägen, fordonet <strong>och</strong> <strong>trafik</strong>antenBefolkningsprognosPrognos för antal dödade år 2007<strong>VTI</strong> notat 27-2005


4 Bilagor med kompletterande statistik sid. 25–55Trafikarbete, dödade <strong>och</strong> dödsrisk 1950–2004Trafiksäkerhetsbeslut m.m. 1960–2005Omkomna i <strong>trafik</strong>en <strong>och</strong> i arbetslivetDödade efter <strong>trafik</strong>antslag, ålder <strong>och</strong> kön 1994–2004Dödade efter ålder 1972–2004Dödade efter <strong>trafik</strong>antslag 1970–2004Svårt skadade efter <strong>trafik</strong>antslag 1970–2004Lindrigt skadade efter <strong>trafik</strong>antslag 1970–2004Dödade <strong>och</strong> skadade efter <strong>trafik</strong>antslag 1970–2004Månadsutfall för antal dödade 1956–2004Dödade fördelade efter vägtyp 1996–2002Dödade fördelade efter hastighetsgräns 1996–2004Dödade fördelade efter olyckstyp 1996–2004Dödade fördelade efter vägtyp <strong>och</strong> olyckstyp 1996–2002Dödade i <strong>olyckor</strong> med tung lastbil inblandad 1996–2003Svårt skadade enligt Socialstyrelsens patientstatistik 1988–2002Personbilsförar<strong>trafik</strong>arbete efter ålder 1981–2001Personbilsbeståndets ålder <strong>och</strong> viktAlkohol i <strong>trafik</strong>enPolisens alkoholutandningsprovHastigheterBilbältesanvändningCykelhjälmsanvändning<strong>VTI</strong> notat 2005


1 Utvecklingen i stort för antalet <strong>trafik</strong>dödadeAntal invånare i Sverige <strong>och</strong> antal som dör eller dödasI Sverige finns det för närvarande ca 9 000 000 invånare (SCB) <strong>och</strong> ungefär lika mångamän som kvinnor. Ena hälften av antalet invånare är 25–64 år medan <strong>andra</strong> hälftenfördelar sig ganska jämnt mellan åldrarna 0–14, 15–24 <strong>och</strong> 65 år eller äldre.Folkmängd 0–14 år 15–24 år 25–64 år 65– år Summa(tusental)Män 814 561 2 424 669 4 468Kvinnor 772 536 2 357 882 4 547Summa 1 586 1 097 4 781 1 551 9 015Drygt 90 000 eller ca 1 %, hälften män <strong>och</strong> hälften kvinnor, dör på ett eller annat sättunder ett år (SCB, 2001). 80–90 % är 65 år eller äldre. De vanligaste dödsorsakerna ärhjärt-/kärl-sjukdomar <strong>och</strong> tumörer, 45 respektive 25 % (Dödsorsaker 2001,Socialstyrelsen.)Antal döda 0–14 år 15–24 år 25–64 år 65–år Summaår 2001Män 283 319 7 671 37 158 45 431Kvinnor 239 105 4 650 43 327 48 321Summa 522 424 12 321 80 485 93 752År 2001 orsakades 4 659 dödsfall av skador (Olyckor i siffror, En rapport omolycksutvecklingen i Sverige, 2004 års utgåva, Räddningsverket 2004). Dessa dödsfallfördelar sig på:2 861 olycksfall1 196 självmord86 våld356 oklar avsikt160 medicinska komplikationer m.m.4 659 totaltFler män än kvinnor dödas i olycksfall i åldrarna 15–24 <strong>och</strong> 25–64 år. Bland de yngre<strong>och</strong> bland de äldre dödas ungefär lika många män som kvinnor i olycksfall.Antal dödade i 0–14 år 15–24 år 25–64 år 65–år Summaolycksfallår 2001Män 25 145 721 827 1 718Kvinnor 20 37 184 902 1 143Summa 45 182 905 1 729 2 861<strong>VTI</strong> notat 27-2005 5


Antalet dödade i olycksfall år 2001 fördelar sig enligt följande:559 väg<strong>trafik</strong>46 annan transportolycka543 fall (känt olycksförlopp)306 förgiftning154 drunkning101 brand41 stark kyla101 kvävning22 fallande föremål10 annat föremål3 skjutvapen13 maskinolycka2 heta ämnen5 elektricitet4 djur, insekter <strong>och</strong> giftiga växter8 främmande föremål943 annat olycksfall (merparten, ca 75 %, utgörs av fall<strong>olyckor</strong> enligt gjorda skattningar)2 861 totalt.Dödade i fall<strong>olyckor</strong> är flest till antalet (förekommer i två av grupperna enligt ovan).Väg<strong>trafik</strong><strong>olyckor</strong> är helt dominerande bland transport<strong>olyckor</strong>. Även här gäller att detdödas fler män än kvinnor i åldrarna 15–24 <strong>och</strong> 25–64 år. Ungdomar 15–24 år äröverrepresenterade (i förhållande till befolkning <strong>och</strong> alla dödade) bland dödsfallen iväg<strong>trafik</strong><strong>olyckor</strong>.Antal dödade i 0–14 år 15–24 år 25–64 år 65–år Summaväg<strong>trafik</strong><strong>olyckor</strong>år 2001Män 9 96 215 84 404Kvinnor 12 22 69 52 155Summa 21 118 284 136 5596 <strong>VTI</strong> notat 2005


DefinitionerSom väg<strong>trafik</strong>olycka räknas händelse på väg, vari deltagit minst ett fordon i rörelse<strong>och</strong> som medfört person- eller egendomsskador (se t.ex. Trafikskador 2003, SCB).Dödad i <strong>trafik</strong>en. Före 1994 togs inte personer som, enligt polisens uppgifter, dött avsjukdom eller pga. självmord med i den officiella statistiken över <strong>trafik</strong>dödade. Underåren 1994–2002 har dock sådana fall ingått i den officiella statistiken. Per år handlar detom ca 20–40 sjukdomsfall (i första hand äldre bilförare) <strong>och</strong> ca 5 självmordsfall. Från<strong>och</strong> med 2003 medtas självmord men inte sjukdomsfall i den officiella statistiken.Avgörande skall vara om dödsfallet skett pga. krockvåldet eller inte (utifrånobduktionsprotokoll eller liknande).Såväl <strong>VTI</strong>, Väg<strong>trafik</strong>inspektionen som Vägverket har under de senaste åren i flerasammanhang använt statistik över antal dödade exklusive sjukdomsfall, för <strong>samt</strong>liga år.Detta för att så långt möjligt få jämförbara tal.I föreliggande rapport redovisas genomgående antal dödade exklusive sjukdom.Olycksdatasystem. Fram t.o.m. 2002 hade Vägverket ett olycksdatasystem kallatOLY/VITS (Vägverkets olycksregister/Vägverkets informationssystem för<strong>trafik</strong>säkerhet). Till <strong>och</strong> med 1993 fanns <strong>samt</strong>liga <strong>olyckor</strong> på statliga vägnätet med isystemet, såväl egendomsskade<strong>olyckor</strong> som personskade<strong>olyckor</strong>. Från <strong>och</strong> med 1994medtogs i systemet även <strong>olyckor</strong> på övrigt vägnät. För det statliga vägnätet fannsmöjligheter att samköra olycksdata med väg- <strong>och</strong> <strong>trafik</strong>data i vägdatabanken VDB.År 2000 upphörde registreringen av egendomsskade<strong>olyckor</strong>. 2003 övergick Vägverkettill ett nytt olycks- <strong>och</strong> skadesystem STRADA (Swedish Traffic Accident DataAcquisition). I dagsläget är det inte möjligt att göra samkörningar med väg- <strong>och</strong><strong>trafik</strong>data. Selektering efter väghållare (statlig eller kommunal) kan inte heller göras f.n.På Vägverkets sektion Transport <strong>och</strong> marknadsanalys förs ett manuellt register överdöds<strong>olyckor</strong> i <strong>trafik</strong>en som idag används för att knyta <strong>olyckor</strong>na till väghållare m.m.Detta register används även för att fortlöpande under året följa utvecklingen av antaletdödade.Olyckstyper. Tidigare har Vägverket använt en olyckstypsklassificering som primärttar hänsyn till olycksorsaken <strong>och</strong> som dessutom beaktar <strong>olyckor</strong>nas allvarlighet medhjälp av undertyper. Man skiljde t.ex. på om en omkörningsolycka slutat i kollision medmötande fordon eller inte.Den nya olyckstypsklassificeringen i STRADA grundar sig på själva skadeorsaken.Exempelvis klassas <strong>olyckor</strong> där fordon väjt för (ej kolliderat med) mötande fordon,fotgängare, cyklist eller vilt <strong>och</strong> sedan kört av vägen som singel<strong>olyckor</strong>. Om jämförelserskall kunna göras tillbaka i tiden fordras att man bibehåller den tidigare klassificeringen.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 7


Antal dödade, antal fordonskm <strong>och</strong> dödsrisk 1950–2004Antal <strong>trafik</strong>dödade i Sverige <strong>och</strong> antal miljoner fordonskm(årsvisa procentuella förändringar)140012002,8% per år-3,0% per år0,4% per år2,1% per år8000070000Antal dödade10008006004006,3% per år15,5% per år6,6% perå3,9% per år2,4% per år-0,1% per år6000050000-0,2% per år40000-6,3% per år3000020000Miljoner fordonskm2000TrafikdödadeMiljoner fordonskm100000195019601970198019902000ÅrTrafikarbetet (antalet fordonskm) har ökat kontinuerligt. Störst var ökningen under1950- <strong>och</strong> 1960-talet. År 1970 <strong>och</strong> framåt har ökningen i genomsnitt varit ca 2 % per år.År 1950 omkom 595 personer i <strong>trafik</strong>en. Åren 1965 <strong>och</strong> 1966 uppnåddes de högstadödstalen, 1313. Året därpå (1967) genomfördes höger<strong>trafik</strong>omläggningen. Alltsedan1970 har antalet dödade minskat med i genomsnitt ca 3 % per år. Under 1980-taletskedde dock ingen minskning. Åren 1999–2004 har antalet dödade legat på högre ellerungefär samma nivå som 1996–1998.Antal <strong>trafik</strong>dödade <strong>och</strong> antal dödade per 1000 miljoner fordonskm(årsvisa procentuella förändringar)1400140TrafikdödadeDödsrisk1200120Antal <strong>trafik</strong>dödade1000800600400- 8,0% per år100806040Dödsrisk2000- 3,5% per år- 6,5% per år20- 2,3% per år- 6,7% per år0195019601970198019902000- 2,5% per årÅrUtvecklingen för antal dödade <strong>och</strong> <strong>trafik</strong>arbete under 1950- <strong>och</strong> 1960-talet misstolkasofta. Visserligen ökade såväl antal dödade som antalet fordonskm under nämnda8 <strong>VTI</strong> notat 2005


årtionden men den relativa ökningen för <strong>trafik</strong>arbetet var flera gånger större. Den årligadödsriskminskningen var lika stor då som under senare år. 1970 <strong>och</strong> framåt hardödsrisken (antal dödade per miljon fordonskm) minskat med i genomsnitt ca 5 % perår.Anm.: Angivna årsvisa procentuella förändringar i de två figurerna ovan avsergenomsnittsvärden för 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet, 1980-talet, 1990–1998 <strong>och</strong>1999–2004. Se även bilaga 1.Som komplement till ovanstående redovisas här även antalet <strong>trafik</strong>dödade för åren1935–1950:År Trafikdödade1935 3311936 4201937 4431938 5471939 5681940 2831941 2831942 3011943 2681944 2571945 2991946 4611947 5271948 5311949 5171950 595Anm.: År 1911 fanns ca 1 000 bilar i <strong>trafik</strong>, 1935 ca 160 000, 1940 ca 80 000, 1950 ca350 000 <strong>och</strong> idag ca 4 500 000.Trafiksäkerhetsbeslut m.m. 1960–2005Mycket har skett under åren 1950 <strong>och</strong> framåt <strong>och</strong> som har påverkat utvecklingen. Lagarhar tillkommit, regler har ändrats, kampanjer har genomförts, olika myndigheter har haftdet övergripande ansvaret för <strong>trafik</strong>säkerhet o.s.v. År 1996 presenterades Nollvisionen<strong>och</strong> 1997 togs beslut om Nollvisionen i riksdagen. År 1998 fastställde riksdagen attantalet omkomna 1996 skulle halveras till år 2007 (högst 270 dödade). I bilaga 2redovisas översiktligt vad som gjorts.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 9


Jämförelse med antal omkomna i arbetslivet 1955–2003Dödsfall i väg<strong>trafik</strong>en <strong>och</strong> i arbetslivet(procentuella förändringar per år)Dödade i väg<strong>trafik</strong>en1400120010008006004002006,3% per år-3,3% per år2,8% per år-1,7% per år-3,0% per år-6,6% per år-0,1% per år-2,2% per år-6,3% per år2501,6% per år-5,5% per år-0,9% per år450400350300200150100500019501960197019801990Omkomna i arbets<strong>olyckor</strong>2000ÅrDödade i väg<strong>trafik</strong>enOmkomna i arbets<strong>olyckor</strong>Ofta görs jämförelser <strong>och</strong> dras paralleller mellan dödade i väg<strong>trafik</strong>en <strong>och</strong> omkomna iarbetslivet. Omkomna i arbets<strong>olyckor</strong> (Arbetsmiljöverket 2004) omfattar omkomnaarbetstagare (bilaga 3). Fordons<strong>olyckor</strong> finns med i statistiken men färd<strong>olyckor</strong> till <strong>och</strong>från arbetsplatsen är inte medräknade.Antal omkomna i arbetslivet har genomsnittligt minskat under hela perioden1955–2003. Dödade i väg<strong>trafik</strong>en hade en sämre utveckling än arbets<strong>olyckor</strong>na under1950- <strong>och</strong> 1960-talet. Under 1970- <strong>och</strong> 1980-talet började dock väg<strong>trafik</strong>en kommaikapp <strong>och</strong> 1990–1998 var årliga procentuella minskningen av antalet dödade faktisktnågot större för väg<strong>trafik</strong>en än för arbetslivet. Under de senaste åren har arbetslivet pånytt haft en något gynnsammare utveckling.Anm.: År 2004 omkom preliminärt 46 personer i arbets<strong>olyckor</strong>.10 <strong>VTI</strong> notat 2005


Internationella jämförelser 1970–2003<strong>VTI</strong>/UB/2005-03 rev.Förändr. Förändr. Förändr. Förändr.1970 - 1990 - 1970 - Mv 99-03 -1970 1980 1990 1990 1994 1995 1996 1997 1998 Mv 96-98 Mv 96-98 Mv 96-98 1999 2000 2001 2002 2003 Mv 99-03 Mv 96-98Australia 3798 3274 2337 -38% 1938 2013 1970 1768 1755 1831 -22% -52% 1763 1824 1737 1723 1633 1736 -5%Austria 2574 2003 1558 -39% 1338 1210 1027 1105 963 1032 -34% -60% 1079 976 958 956 931 980 -5%Denmark 1208 690 634 -48% 546 582 514 489 499 501 -21% -59% 514 498 431 463 432 468 -7%Finland 1055 551 649 -38% 480 441 404 438 400 414 -36% -61% 431 396 433 415 379 411 -1%France 16445 13672 11215 -32% 9019 8891 8541 8444 8918 8634 -23% -47% 8487 8079 8160 7655 6058 7688 -11%Germany 21653 15050 11046 -49% 9814 9454 8758 8549 7792 8366 -24% -61% 7772 7503 6977 6842 6613 7141 -15%Hungary 1627 1630 2432 49% 1562 1589 1370 1391 1371 1377 -43% -15% 1306 1200 1239 1429 1326 1300 -6%Ireland 540 564 478 -11% 404 437 453 472 458 461 -4% -15% 413 415 411 376 339 391 -15%Japan 21795 11388 14595 -33% 12768 12670 11674 11254 10805 11244 -23% -48% 10372 10403 10060 9575 8877 9857 -12%Netherlands 3181 1996 1376 -57% 1298 1334 1180 1163 1066 1136 -17% -64% 1090 1082 993 987 1028 1036 -9%New Zealand 655 597 729 11% 580 581 514 540 502 519 -29% -21% 509 462 455 404 461 458 -12%Norway 560 362 332 -41% 283 305 255 303 352 303 -9% -46% 304 341 275 310 280 302 0%Poland 3446 6002 7333 113% 6744 6900 6359 7310 7080 6916 -6% 101% 6730 6294 5534 5827 5640 6005 -13%Portugal 1615 2579 2646 64% 2196 2377 2394 2210 2126 2243 -15% 39% 1995 1860 1671 1675 1546 1749 -22%Spain 5456 6522 9032 66% 5615 5751 5483 5604 5957 5681 -37% 4% 5738 5776 5517 5347 5399 5555 -2%Sweden 1307 848 772 -41% 545 531 508 507 492 502 -35% -62% 536 564 551 532 529 542 8%Switzerland 1643 1209 925 -44% 679 692 616 587 597 600 -35% -63% 583 592 544 513 546 556 -7%United Kingdom 7771 6239 5402 -30% 3807 3765 3740 3743 3581 3688 -32% -53% 3564 3580 3598 3581 3658 3596 -2%United States 52627 51091 44529 -15% 40716 41817 42065 42013 41501 41860 -6% -20% 41717 41945 42196 43005 42643 42301 1%Total 148956 126267 118020 -21% 100332 101340 97825 97890 96215 97310 -18% -35% 94903 93790 91740 91615 88318 92073 -5%Exkl. USA 96329 75176 73491 -24% 59616 59523 55760 55877 54714 55450 -25% -42% 53186 51845 49544 48610 45675 49772 -10%3598 för UK = Gr. Britain + N. IrelandKälla: IRTAD, Vägverket Exklusive sjukdomsfall för Sverige för alla årAtt göra internationella jämförelser kan vara vanskligt pga. olika definitioner <strong>och</strong>kvalitet. Beroende på vilka år som jämförs osv. kan jämförelserna bli mer eller mindrepositiva eller negativa för olika länder.Enligt tabellen ovan hör Sverige till de länder som haft den allra bästa utvecklingen förantalet dödade alltsedan 1970 <strong>och</strong> fram t.o.m. åren 1996, 1997 <strong>och</strong> 1998. Därefter harSverige istället haft en jämförelsevis mycket dålig utveckling. Under de allra senasteåren har inte minst Frankrike uppvisat en mycket bra utveckling.Nordiska jämförelser 1985–2003År Sverige Finland Norge Danmark1985 808 541 402 7721986 844 612 452 7231987 787 581 398 6981988 813 Mv 88-90 Index 653 Mv 88-90 Index 378 Mv 88-90 Index 713 Mv 88-90 Index1989 904 829,7 100 734 678,7 100 381 363,7 100 670 672,3 1001990 772 649 332 6341991 745 90 632 93 323 89 606 901992 759 91 601 89 325 89 577 861993 632 76 484 71 281 77 559 831994 545 66 480 71 283 78 546 811995 531 64 441 65 305 84 582 871996 508 61 404 60 255 70 514 761997 507 61 438 65 303 83 489 731998 492 59 400 59 352 97 499 741999 536 65 431 64 304 84 514 762000 564 68 396 58 341 94 498 742001 551 66 433 64 275 76 431 642002 532 64 415 61 310 85 463 692003 529 64 379 56 280 77 432 64<strong>VTI</strong> notat 27-2005 11


2 Minibasstatistik över utvecklingen 1996–2004Minibasstatistik framtagen av <strong>VTI</strong> på uppdrag av Väg<strong>trafik</strong>inspektionen(6 sidor)Version: 2005-06-30DÖDADE (exkl. sjukdom)Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98(Vägverket/SIKA/SCB)TOTALT 508 507 492 536 564 551 532 529 480 502BILFÖRARE 218 241 236 238 276 251 266 268 210 232BILPASS. 109 98 73 115 115 121 116 110 92 93MC FÖRARE/PASS. 41 36 40 36 39 38 37 47 56 39MOPEDIST 14 12 12 12 10 8 12 9 18 13CYKLIST 48 41 55 41 47 42 37 35 27 48GÅENDE 75 72 69 86 73 87 58 55 67 72ÖVRIGA 4 7 7 8 5 7 6 5 106MÄN 346 370 374 382 416 407 396 391 364 363KVINNOR 160 136 118 154 149 147 136 138 116 138män bilförare 170 205 201 201 224 210 226 214 178 192män bilpass. 50 46 33 52 68 56 64 61 47 43män MC förare/pass. 38 33 35 34 37 35 35 43 50 35män mopedist 12 12 11 10 9 7 11 8 17 12män cyklist 34 25 41 30 37 34 23 29 22 33män gående 39 43 46 47 37 58 32 32 41 43män övriga 3 6 7 8 4 7 5 4 95kvinnor bilförare 47 36 35 37 52 41 40 54 32 39kvinnor bilpass. 57 51 40 63 47 65 52 49 45 49kvinnor MC förare/pass. 3 3 5 2 2 3 2 4 64kvinnor mopedist 2 0 1 2 1 1 1 1 11kvinnor cyklist 14 16 14 11 10 8 14 6 5 15kvinnor gående 36 29 23 39 36 29 26 23 26 29kvinnor övriga 1 1 0 0 1 0 1 1 11MF-SINGEL 131 140 127 147 163 152 143 133MF-MÖTE/OMK 128 145 134 147 176 165 165 136MF-GCM 117 116 118 113 111 114 92 117ÖVRIGA 133 106 113 129 115 123 132 1170-17 51 38 41 53 35 40 38 44 33 4318-24 67 67 76 73 102 100 100 93 78 7025-44 115 152 129 136 163 156 153 147 135 13245-64 109 102 121 124 128 127 120 127 95 11165-74 70 59 54 53 44 50 35 44 48 6175- 97 89 71 97 93 81 86 74 91 86bilförare 0-17 2 0 0 2 4 5 3 4 21bilförare 18-24 34 31 46 41 52 46 55 56 42 37varav män 29 25 40 32 42 39 49 44 35 31varav kvinnor 5 6 6 9 10 7 6 12 76bilförare 25-64 121 150 142 141 171 156 163 153 116 138bilförare 65- 61 60 48 54 49 44 45 55 50 56bilpass 0-17 29 14 9 34 16 21 18 24 1317bilpass 18-24 14 18 17 17 32 31 26 17 17 16bilpass 25-64 33 41 26 36 42 45 46 43 31 33bilpass 65- 33 25 21 28 25 24 26 26 31 26övriga 0-17 20 24 32 17 15 14 17 16 18 25övriga 18-24 19 18 13 15 18 23 19 20 19 17övriga 25-64 70 63 82 83 78 82 64 78 83 72övriga 65- 73 63 56 68 63 63 50 37 58 64STATLIGT 400 389 369 382 422 409 402 386KOMMUNALT, ENSKILT 109 118 123 154 143 145 130 117NORR 34 41 40 33 37 42 50 46 42 38MITT 99 77 62 78 79 72 54 91 60 79STHLM 40 44 53 47 69 68 68 64 59 46VÄST 123 133 126 134 132 130 144 120 118 127MÄLARDALEN 89 60 75 80 70 89 80 64 57 75SYDÖST 74 83 79 89 95 96 83 65 73 79SKÅNE 50 69 57 75 83 57 53 79 71 59JANUARI 26 41 46 38 39 26 39 31 25 38FEBRUARI 32 45 34 38 38 36 41 29 29 37MARS 33 31 24 36 39 43 42 36 26 29APRIL 41 30 37 31 44 41 36 41 36 36MAJ 45 43 46 41 54 51 50 43 37 45JUNI 44 38 33 48 40 43 66 55 64 38JULI 59 53 59 58 41 65 59 55 45 57AUGUSTI 52 52 58 51 68 47 60 54 57 54SEPTEMBER 49 37 37 50 42 67 32 42 39 41OKTOBER 42 42 44 46 53 52 36 39 47 43NOVEMBER 37 48 34 56 56 44 39 42 29 40DECEMBER 48 47 40 43 50 36 32 62 46 45<strong>VTI</strong> notat 27-2005 13


SVÅRT SKADADE ENLIGT POLISEN (Vägverket/SIKA/SCB) Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98TOTALT 3837 3917 3883 4043 4103 4058 4592 4664 4022 3879BILFÖRARE 1504 1549 1656 1762 1802 1827 2047 2024 1826 1570BILPASS. 825 838 889 888 910 897 1047 1095 881 851MC FÖRARE/PASS. 243 274 215 274 299 298 394 400 318 244MOPEDIST 161 183 153 182 194 213 238 251 259 166CYKLIST 643 675 538 532 468 431 441 420 350 619GÅENDE 433 364 403 368 402 347 381 417 359 400ÖVRIGA 28 34 29 37 28 45 44 57 29 30MÄN 2294 2360 2277 2448 2486 2498 2802 2891 2474 2310KVINNOR 1527 1507 1569 1543 1576 1514 1711 1762 1537 1534Okänt 16 50 37 52 41 46 79 11 11män bilförare 1017 1056 1098 1199 1222 1241 1394 1 390 1 216 1057män bilpass. 353 370 351 364 383 378 435 498 406 358män MC förare/pass. 216 232 183 238 262 257 342 343 276 210män mopedist 129 145 133 151 152 170 183 197 192 136män cyklist 340 354 276 293 245 246 240 230 183 323män gående 215 180 210 181 201 176 170 189 178 202män övriga 24 23 26 22 21 30 38 44 23 24kvinnor bilförare 484 484 549 545 559 570 629 629 604 506kvinnor bilpass. 460 439 515 501 512 493 565 596 475 471kvinnor MC förare/pass. 27 37 31 31 35 41 50 55 42 32kvinnor mopedist 32 38 20 31 42 43 54 54 67 30kvinnor cyklist 302 316 258 235 222 184 198 189 165 292kvinnor gående 218 182 193 186 201 169 209 226 178 198kvinnor övriga 4 11 3 14 5 14 6 13 660-17 558 575 540 516 574 551 650 688 608 55818-24 713 733 643 725 722 802 852 899 787 69625-44 1244 1290 1237 1373 1353 1276 1602 1580 1 287 125745-64 773 803 906 838 923 862 999 1013 893 82765-74 270 244 290 313 252 273 211 229 222 26875- 264 252 254 258 262 276 245 243 215 257Okänt 15 20 13 20 17 18 33 12 10 16STATLIGT 2199 2295 2308 2510 2407 2355 2746 2267KOMMUNALT, ENSKILT 1638 1622 1575 1533 1696 1701 1846 1612LINDRIGT SKADADE ENLIGT POLISEN (Vägverket/SIKA/SCB) Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98TOTALT 16973 17363 17473 17921 17929 18272 20155 22439 22560 17270BILFÖRARE 8344 8719 9023 9204 9395 9509 10340 11554 11621 8695BILPASS. 4098 3987 4400 4413 4257 4441 5116 5636 5757 4162MC FÖRARE/PASS. 554 578 509 546 559 622 846 814 744 547MOPEDIST 548 573 479 582 711 853 882 1182 1303 533CYKLIST 2293 2467 2068 2046 1919 1734 1796 1857 1812 2276GÅENDE 1028 948 931 1027 1013 1029 1071 1201 1223 969ÖVRIGA 108 91 63 103 75 84 104 195 100 87MÄN 9945 10075 10046 10419 10425 10793 11770 13064 13021 10022KVINNOR 6900 7010 7171 7243 7301 7264 8066 9332 9454 7027Okänt 128 278 256 259 203 215 319 43 85män bilförare 5443 5678 5861 6046 6046 6268 6770 7469 7450 5661män bilpass. 1703 1567 1737 1747 1738 1866 2077 2408 2391 1669män MC förare/pass. 482 489 436 448 479 520 692 695 639 469män mopedist 448 467 389 479 557 648 688 846 906 435män cyklist 1273 1318 1108 1098 1070 918 938 951 961 1233män gående 516 484 468 547 477 514 539 570 589 489män övriga 80 72 47 54 58 59 66 125 85 66kvinnor bilförare 2885 2969 3095 3090 3280 3175 3495 4 069 4137 2983kvinnor bilpass. 2302 2264 2513 2514 2407 2457 2844 3 226 3365 2360kvinnor MC förare/pass. 69 81 60 89 73 97 146 117 101 70kvinnor mopedist 98 103 90 94 152 199 185 330 394 97kvinnor cyklist 1016 1121 944 935 843 806 839 899 828 1027kvinnor gående 507 454 453 472 530 506 520 622 614 471kvinnor övriga 23 18 16 49 16 24 37 69 15 190-17 2308 2257 2184 2263 2424 2638 2970 3310 3380 225018-24 3187 3206 3195 3295 3361 3412 3987 4393 4510 319625-44 5942 6099 6453 6439 6369 6488 7056 7993 7816 616545-64 3656 3822 3880 4026 3976 3978 4238 4887 4849 378665-74 1010 1026 947 1027 883 864 947 997 1090 99475- 750 793 738 769 811 785 775 809 830 760Okänt 120 160 76 102 105 107 182 50 85 11914 <strong>VTI</strong> notat 2005


DÖDADE OCH SKADADE ENLIGT POLISENMedel(Vägverket/SIKA/SCB) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98TOTALT 21318 21787 21848 22500 22596 22881 25279 27632 27062 21651BILFÖRARE 10066 10509 10915 11204 11473 11587 12653 13846 13657 10497BILPASS. 5032 4923 5362 5416 5282 5459 6279 6841 6730 5106MC FÖRARE/PASS. 838 888 764 856 897 958 1277 1261 1118 830MOPEDIST 723 768 644 776 915 1074 1132 1442 1580 712CYKLIST 2984 3183 2661 2619 2434 2207 2274 2312 2189 2943GÅENDE 1536 1384 1403 1481 1488 1463 1510 1673 1649 1441ÖVRIGA 140 132 99 148 108 136 154 257 139 124MÄN 12585 12805 12697 13249 13327 13698 14968 16346 15859 12696KVINNOR 8587 8653 8858 8940 9026 8925 9913 11232 11107 8699Okänt 144 328 293 311 244 261 398 54 96män bilförare 6630 6939 7160 7446 7492 7719 8390 9073 8844 6910män bilpass. 2106 1983 2121 2163 2189 2300 2576 2967 2844 2070män MC förare/pass. 736 754 654 720 778 812 1069 1081 965 715män mopedist 589 624 533 640 718 825 882 1051 1115 582män cyklist 1647 1697 1425 1421 1352 1198 1201 1210 1166 1590män gående 770 707 724 775 715 748 741 791 808 734män övriga 107 101 80 84 83 96 109 173 117 96kvinnor bilförare 3416 3489 3679 3672 3891 3786 4164 4752 4773 3528kvinnor bilpass. 2819 2754 3068 3078 2966 3015 3461 3871 3885 2880kvinnor MC förare/pass. 99 121 96 122 110 141 198 176 149 105kvinnor mopedist 132 141 111 127 195 243 240 385 462 128kvinnor cyklist 1332 1453 1216 1181 1075 998 1051 1094 998 1334kvinnor gående 761 665 669 697 767 704 755 871 818 698kvinnor övriga 28 30 19 63 22 38 44 83 22 260-17 2917 2870 2765 2832 3033 3229 3658 4042 4021 285118-24 3967 4006 3914 4093 4185 4314 4939 5385 5375 396225-44 7301 7541 7819 7948 7885 7920 8811 9720 9238 755445-64 4538 4727 4907 4988 5027 4967 5357 6027 5837 472465-74 1350 1329 1291 1393 1179 1187 1193 1270 1360 132375- 1111 1134 1063 1124 1166 1142 1106 1126 1136 1103Okänt 135 180 89 122 122 125 215 62 95 135ANMÄLDA SKADEFALL I TRAFIKFÖRSÄKRING (tusental) Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Anmälda skadefall 306 302 321 342 336 354 366 368 390 310därvid skadade personer 39 38 41 41 41 43 49 48 45 39Källa: FörsäkringsförbundetSVÅRT SKADADE ENLIGT PATIENTSTATISTIKEN (Socialstyrelsens patientstatistik, <strong>VTI</strong>/Jörgen Larsson 2005-02-03) Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98TOTALT 12362 12587 11249 12835 13046 13364 13663 12066BILISTER 4275 4344 4333 4922 5111 5521 5596 4317MC/MOPEDIST 1402 1592 1456 1707 1849 1863 2082 1483CYKLIST-MF 946 826 638 699 688 552 622 803CYKLIST-EJ MF 3267 3516 2767 3275 2975 2994 3112 3183GÅENDE 751 929 887 903 960 940 865 856OSPEC 753 155 146 140 179 170 141 351ÖVRIGA 968 1225 1022 1189 1284 1324 1245 1072Anm: Gående-singel ingår ej.bilister 0-17 413 391 355 447 479 527 532 386bilister 18-24 881 877 846 984 1048 1223 1226 868bilister 25-64 2383 2412 2469 2764 2892 3053 3168 2421bilister 65- 598 664 663 727 692 718 670 642cyklister 0-17 1491 1367 1130 1398 1231 1157 1305 1329cyklister 18-24 290 372 272 254 252 239 213 311cyklister 25-64 1668 1797 1419 1642 1551 1498 1518 1628cyklister 65- 764 806 584 680 629 652 698 718övriga 0-17 1161 1247 1130 1297 1383 1528 1533 1179övriga 18-24 666 609 479 578 572 569 559 585övriga 25-64 1611 1619 1479 1641 1898 1818 1876 1570övriga 65- 436 426 423 423 419 382 365 428alla 0-17 3065 3005 2615 3142 3093 3212 3369 2895alla 18-24 1837 1858 1597 1816 1872 2031 1998 1764alla 25-64 5662 5828 5367 6047 6341 6369 6562 5619alla 65- 1798 1896 1670 1830 1740 1752 1733 1788Anm: Som "svårt skadad enligt patientstatistiken" räknas personer som blivit inlagda på sjukhus (slutenvården).<strong>VTI</strong> notat 27-2005 15


TRAFIKARBETE (personbil, lastbil, buss <strong>och</strong> MC) (SIKA/Vägverket 2004-2005) Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Miljoner fordonskm 66469 66668 67400 69558 70601 71590 73952 75358 76112 66846Index 100 100 101 105 106 108 111 113 115 101FORDON I TRAFIK (tusental) Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Personbilar 3655 3703 3792 3890 3998 4019 4045 4078 4116 3717Lastbilar 312 322 338 354 374 396 409 422 440 324varav lätta 245 249 264 278 297 319 333 346 365 253varav tunga 67 73 75 76 77 77 76 75 75 71Bussar 15 15 15 15 14 14 14 14 13 15Summa bil 3981 4039 4145 4259 4387 4428 4468 4513 4570 4055Motorcyklar 122 130 137 150 167 182 202 217 235 130Mopeder klass I 9 19 30 480Mopeder, klass II 115 112 107 107 112 116 113 114 111Anm: Antal fordon vid årets slut, mopeder per 30 juni fr.o.m. 2000 Källa: Vägverket, Trafikregistret, FörsäkringsförbundetTRAFIKARBETE (miljoner fordonskm) (<strong>VTI</strong>/SIKA/Vägverket 2005) Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Personbil 57123 57206 57660 58926 59652 60243 61961 62542 62957 57329Lätt lastbil ≤ 3,5 ton 4023 4112 4266 4496 4705 5002 5412 5656 5907 4134Tung lastbil 3533 3543 3648 3808 3894 3963 4095 4117 4163 3575varav 3,5 - 16 ton 575 558 543 539 534 530 531 516 503 559varav > 16 ton 2958 2984 3105 3268 3360 3433 3564 3601 3660 3016Buss 981 982 978 975 945 919 927 913 890 980Motorcyklar 368 384 404 433 471 515 578 633 683 385Mopeder 166 175 161 194 229 285 326 359 389 167Anm: TotalvikterKÖRKORTSHAVARE (tusental) Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98TOTALT 5418 5456 5475 - 5530 5571 5614 5662 5699 545018-19 82 76 78 - 76 74 75 81 887920-24 402 383 364 - 339 337 336 339 343 39325-44 2105 2098 2086 - 2073 2064 2053 2044 2038 210245-64 1896 1940 1970 - 2035 2064 2092 2114 2132 191865-74 554 566 562 - 569 579 592 607 624 56075- 379 393 415 - 438 453 466 477 474 386MÄN 2980 2990 2987 - 2995 3009 3025 3040 3050 2986KVINNOR 2440 2467 2487 - 2536 2561 2590 2622 2647 2465Anm: B-körkort. Ingen statistik tillgänglig för 1999Källa: Trafikregistret, VägverketBILBÄLTESANVÄNDNINGMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Personbilsförare (%) 89,0 88,3 89,4 90,4 90,1 90,3 91,2 91,3 91,8 88,9Anm: För åren 1992-1995 noterades 87,1, 87,9, 88,7 respektive 88,2 %Källa: <strong>VTI</strong>, Hans-Åke CedersundCYKELHJÄLMSANVÄNDNINGMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Totalt (%) 15,2 16,1 17,7 16,1 16,0 15,4 17,1 18,0 21,0 16,3Anm: För åren 1990-1995 noterades 6,4, 7,2, 7,4, 8,6, 10,7 respektive 13,5 %.Källa: <strong>VTI</strong>, Sixten NolénALKOHOLMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Alkoholrattfylleribrott 15023 13551 12127 12356 12718 14254 14924 15351 15549 13567Anm: För åren 1990-1995 noterades 25508, 26100, 24563, 24298, 21011 resp. 17078 Källa: BRÅKört bil, mer än lättöl (%) 7,4 9,0 9,7 8,7 8,6 7,2 7,4 8,7 8,7Anm: För åren 1990-1995 noterades 12,4, 11,8, 10,2, 11,6, 10,2 resp. 9,0Källa: Vägverkets enkätundersökningHASTIGHET (andel <strong>trafik</strong>arbete över tillåten hastighet på statligt vägnät)Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Personbilar utan släp (%) 53 52 53 52 53 56 56 57 55 52Lastbilar med släp (%) 65 68 72 72 73 73 74 74 76 68Källa: Vägverket2+1-VÄG OCH MOTORVÄG (totalt antal mil vid årets slut)Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-982+1-väg 0 0 1 3 18 45 68 95 1130Motorväg 136 143 144 148 149 151 153 158 160 141Källa: <strong>VTI</strong> <strong>och</strong> VägverketAUTOMATISK HASTIGHETSÖVERVAKNINGMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Antal mil vid årets slut 0 0 0 1 1 23 27 59 95 0Källa: RPS, <strong>VTI</strong> Jörgen Larsson16 <strong>VTI</strong> notat 2005


DÖDADE (exkl. sjukdom), TRAFIK, BILAR, INVÅNARE OCH RISK SAMT SKADADE (enligt polisen) 1935-2004DödadeÅr Dödade Trafik Risk* Bilar Risk** Invånare Risk*** Svårt Lindrigt <strong>och</strong>(mnfkm) (årets slut) (årets slut) skadade skadade skadade1935 331 159 083 208,1 6 250 506 5,3 50581936 420 173 294 242,4 6 266 888 6,7 59121937 443 191 947 230,8 6 284 722 7,0 63911938 547 219 201 249,5 6 310 214 8,7 78961939 568 248 854 228,2 6 341 303 9,0 87061940 283 81 334 347,9 6 371 432 4,4 76561941 283 74 375 380,5 6 406 474 4,4 75421942 301 79 098 380,5 6 458 200 4,7 79191943 268 78 114 343,1 6 522 827 4,1 81531944 257 81 239 316,4 6 597 348 3,9 49991945 299 95 967 311,6 6 673 749 4,5 52331946 461 202 678 227,5 6 763 685 6,8 87831947 527 238 131 221,3 6 842 046 7,7 98551948 531 262 426 202,3 6 924 888 7,7 91141949 517 280 971 184,0 6 986 081 7,4 94951950 595 5143 115,7 344 953 172,5 7 046 920 8,4 111781951 708 6429 110,1 410 362 172,5 7 098 740 10,0 119481952 750 7251 103,4 465 779 161,0 7 150 606 10,5 135961953 921 8640 106,6 542 334 169,8 7 192 316 12,8 159541954 942 10286 91,6 652 321 144,4 7 234 664 13,0 179051955 902 11674 77,3 754 895 119,5 7 290 112 12,4 189521956 889 13114 67,8 855 148 104,0 7 341 122 12,1 201091957 946 15069 62,8 986 952 95,9 7 392 872 12,8 208801958 941 16817 56,0 1 097 837 85,7 7 436 066 12,7 218001959 1000 18669 53,6 1 215 886 82,2 7 471 345 13,4 224751960 1036 20413 50,8 1 324 021 78,2 7 497 967 13,8 225721961 1083 21514 50,3 1 438 947 75,3 7 542 028 14,4 239811962 1123 23429 47,9 1 561 814 71,9 7 581 148 14,8 235611963 1217 24157 50,4 1 695 687 71,8 7 627 507 16,0 246171964 1308 26847 48,7 1 809 536 72,3 7 695 200 17,0 262431965 1313 29332 44,8 1 934 520 67,9 7 772 506 16,9 249311966 1313 31234 42,0 2 033 313 64,6 7 843 088 16,7 227431967 1077 32433 33,2 2 126 106 50,7 7 892 774 13,6 220781968 1262 33689 37,5 2 222 642 56,8 7 931 193 15,9 6111 16917 242901969 1275 35267 36,2 2 349 815 54,3 8 004 270 15,9 6529 16670 244741970 1307 37065 35,3 2 446 483 53,4 8 081 142 16,2 6614 15616 235371971 1213 38854 31,2 2 513 089 48,3 8 115 165 14,9 7031 14841 230851972 1194 40730 29,3 2 603 958 45,9 8 129 129 14,7 6657 14599 224501973 1177 44831 26,3 2 666 763 44,1 8 144 428 14,5 7264 15287 237281974 1197 42625 28,1 2 809 165 42,6 8 176 691 14,6 6982 13920 220991975 1172 43342 27,0 2 930 978 40,0 8 208 442 14,3 6632 14081 219811976 1168 46733 25,0 3 059 703 38,2 8 236 179 14,2 6679 15164 230111977 1031 48989 21,0 3 039 086 33,9 8 267 116 12,5 6529 14387 219471978 1034 50277 20,6 3 041 639 34,0 8 284 437 12,5 6431 14142 216071979 928 51249 18,1 3 058 825 30,3 8 303 010 11,2 6036 13516 204801980 848 51573 16,4 3 077 323 27,6 8 317 937 10,2 6064 13182 200941981 784 51231 15,3 3 092 567 25,4 8 323 033 9,4 5984 12570 193381982 758 51863 14,6 3 142 726 24,1 8 327 484 9,1 5950 13327 200351983 779 52709 14,8 3 222 020 24,2 8 330 573 9,4 6063 13740 205821984 801 53222 15,1 3 304 567 24,2 8 342 621 9,6 6068 14567 214361985 808 54888 14,7 3 382 637 23,9 8 358 139 9,7 5814 14857 214791986 844 55291 15,3 3 497 297 24,1 8 381 515 10,1 5804 15810 224581987 787 58639 13,4 3 626 147 21,7 8 414 083 9,4 5423 15044 212551988 813 61763 13,2 3 764 043 21,6 8 458 888 9,6 5869 16969 236511989 904 65052 13,9 3 887 473 23,3 8 527 036 10,6 5790 17741 244351990 772 64310 12,0 3 924 633 19,7 8 590 630 9,0 5501 16996 232691991 745 64867 11,5 3 945 459 18,9 8 644 119 8,6 4832 16225 218021992 759 65537 11,6 3 905 589 19,4 8 692 013 8,7 4705 16022 214861993 632 64135 9,9 3 882 034 16,3 8 745 109 7,2 4334 15407 203731994 545 64905 8,4 3 912 023 13,9 8 816 381 6,2 4221 16862 216281995 531 66138 8,0 3 953 046 13,4 8 837 496 6,0 3965 17208 217041996 508 66469 7,6 3 981 424 12,8 8 844 499 5,7 3837 16973 213181997 507 66668 7,6 4 037 318 12,6 8 847 625 5,7 3917 17363 217871998 492 67400 7,3 4 143 592 11,9 8 854 322 5,6 3883 17474 218481999 536 69558 7,7 4 259 321 12,6 8 861 426 6,0 4043 17921 225002000 564 70601 8,0 4 387 253 12,9 8 882 792 6,3 4103 17929 225962001 551 71590 7,7 4 428 472 12,4 8 909 128 6,2 4058 18272 228812002 532 73952 7,2 4 467 905 11,9 8 940 788 6,0 4592 20155 252792003 529 75358 7,0 4 513 318 11,7 8 975 670 5,9 4664 22439 276322004 480 76112 6,3 4 569 674 10,5 9 011 392 5,3 4022 22560 27062200520062007Risk* = antal dödade per miljard fordonskmRisk** = antal dödade per 100 000 bilarRisk*** = antal dödade per 100 000 invånareKälla: SCB, SIKA, Vägverket<strong>VTI</strong> notat 27-2005 17


DÖDADE I OLIKA LÄNDERMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Australia 1970 1768 1755 1763 1824 1737 1723 1621 1831Austria 1027 1105 963 1079 976 958 956 931 1032Denmark 514 489 499 514 498 431 463 432 378 501Finland 404 438 400 431 396 433 415 379 370 414France 8541 8444 8918 8487 8079 8160 7655 6058 8634Germany 8758 8549 7792 7772 7503 6977 6842 6613 8366Hungary 1370 1391 1371 1306 1200 1239 1429 1326 1377Ireland 453 472 458 413 415 411 376 376 461Japan 11674 11254 10805 10372 10403 10060 9575 8877 11244Netherlands 1180 1163 1066 1090 1082 993 987 1028 1136New Zealand 514 540 502 509 462 455 404 461 519Norway 255 303 352 304 341 275 310 280 258 303Poland 6359 7310 7080 6730 6294 5534 5827 5640 6916Portugal 2394 2210 2126 1995 1860 1671 1675 1546 2243Spain 5483 5604 5957 5738 5776 5517 5347 5399 5681Sweden 508 507 492 536 564 551 532 529 480 502Switzerland 616 587 597 583 592 544 513 546 600United Kingdom 3740 3743 3581 3564 3580 3598 3581 3658 3688United States 42065 42013 41501 41717 41945 42196 43005 42643 41860Totalt 97825 97890 96215 94903 93790 91740 91615 88343 97310UK = Gr. Britain + N. IrelandKälla: IRTADDÖDADE PER 100 000 invånareMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Australia 10,8 9,5 9,5 9,3 9,5 9,4 8,8 8,2 9,9Austria 12,9 13,9 11,9 13,4 12,0 11,9 11,9 11,5 12,9Denmark 9,8 9,3 8,5 9,7 9,3 8,1 8,6 8,0 9,2Finland 7,9 8,5 7,7 8,4 7,7 8,4 8,0 7,3 8,0France 14,7 14,4 15,2 14,4 13,6 13,8 12,9 10,2 14,8Germany 10,7 10,4 9,5 9,5 9,1 8,5 8,3 8,0 10,2Hungary 13,4 13,7 13,6 12,9 11,9 12,1 14,0 13,1 13,6Ireland 12,5 12,9 12,4 11,0 11,0 10,7 9,6 9,6 12,6Japan 9,3 8,9 8,6 8,2 8,2 7,9 7,5 7,0 8,9Netherlands 7,6 7,5 6,8 6,9 6,8 6,2 6,1 6,3 7,3New Zealand 13,8 14,4 13,6 13,4 12,1 11,8 10,3 11,5 13,9Norway 5,8 6,9 8,0 6,8 7,7 6,1 6,9 6,1 6,9Poland 16,5 18,9 18,3 17,4 16,3 14,3 15,3 14,8 17,9Portugal 25,4 23,4 22,4 21,0 19,6 17,6 16,1 14,8 23,7Spain 14,0 14,3 15,2 14,6 14,6 13,8 13,2 12,8 14,5Sweden 5,7 5,7 5,6 6,0 6,3 6,2 6,0 5,9 5,3 5,7Switzerland 8,7 8,3 8,4 8,2 8,3 7,6 7,1 7,5 8,5United Kingdom 6,4 6,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,3United States 15,9 15,7 15,3 15,3 15,2 14,8 14,8 14,7 15,6Källa: IRTAD18 <strong>VTI</strong> notat 2005


3 Kommentarer till utvecklingen förr, nu <strong>och</strong> framåtAntal dödade m.m.Sverige har långsiktigt haft en mycket bra <strong>trafik</strong>säkerhetsutveckling. Kanske den allrabästa i hela världen (sid. 11 <strong>och</strong> sid. 18).Räknat från 1970 <strong>och</strong> framåt har antalet <strong>trafik</strong>dödade minskat med i genomsnitt ca 3 %per år <strong>samt</strong>idigt som <strong>trafik</strong>arbetet (antalet fordonskm) ökat med i genomsnitt ca 2 % perår. Detta innebär också att dödsrisken (antalet dödade per uträttat <strong>trafik</strong>arbete) harminskat med i genomsnitt ca 5 % per år (bilaga 1).Åren 1970–1982 minskade antalet dödade från toppnivån 1 307 (högre har bara noterats1965 <strong>och</strong> 1966 med 1 313) till 758. År 1989 hade dock antalet dödade åter kommit över900 (904). Detta sedan <strong>trafik</strong>en ökat kraftigt under flera år i sträck. Samtidigt gällde attsåväl unga (18–24 år) som äldre bilförare (65 år eller äldre) då svarade för en stor andelav personbilsförar<strong>trafik</strong>arbetet (bilaga 17). Tillgängliga siffror för alkohol i <strong>trafik</strong>en varockså rekordhöga (bilaga 19).Åren 1989–1998 minskade antalet <strong>trafik</strong>dödade från 904 till 492. Detta under en periodmed måttlig <strong>trafik</strong>ökning (ca 0,5 % per år). De unga bilförarnas <strong>och</strong> de äldre bilförarnasandel av personbilsförar<strong>trafik</strong>arbetet avtog. Alkoholen i <strong>trafik</strong>en minskade kraftigt enligttillgängliga siffror. Dessutom ökade såväl bilbältesanvändningen som inte minstanvändningen av cykelhjälm (bilaga 22 <strong>och</strong> 23).År 1996 presenterades Nollvisionen. År 1997 fattades beslut om Nollvisionen iriksdagen <strong>och</strong> 1998 togs beslut i riksdagen om det nuvarande etappmålet högst 270dödade år 2007.Redan då Nollvisionen beslutades var Sverige ”världsbäst” vad gäller <strong>trafik</strong>säkerhetmätt i antal dödade per invånare (eller motorfordon) tillsammans med England <strong>och</strong>Holland (sid. 18).Åren 1999–2003 har årliga dödstalen i Sverige hela tiden legat högre än antalet dödade1998 (492). Högst var antalet år 2000 (564). År 2004 minskade antalet dödade till 480.Totala <strong>trafik</strong>ökningen har varit normal även under dessa år, i genomsnitt ca 2 % per år.Tunga lastbilar >16 ton har dock haft en större ökning, i genomsnitt ca 3 % per år (sid.16). Trafikarbetet för motorcykel <strong>och</strong> mopeder har nära nog fördubblats under dennaperiod. Det finns dock inga siffror som pekar på att personbilsförar<strong>trafik</strong>arbetet för ungabilförare skulle ha ökat. Inte heller har körkortsinnehavet för unga (18–24 år) ökat (sid.16). Siffrorna för alkohol i <strong>trafik</strong>en visar på en ökning även om det fortfarande handlarom klart lägre siffror än för 1989. Bilbältesanvändningen har ökat något. Denökningstakt som gällde tidigare för cykelhjälm mattades av betydligt 1999 men 2004skedde en förbättring av användningen. Antalet hastighetsöverträdelser har ökat försåväl personbilar som lastbilar (bilaga 21). Jämfört med åren 1996–1998 harhastigheten för personbilar ökat på 110-vägar. För lastbilar med släp har hastighetenökat på i första hand 70-vägar.Eftersom Nollvisionen infördes under 1996–1998 <strong>och</strong> eftersom det är antalet dödade1996 som skall halveras <strong>och</strong> högst uppgå till 270 år 2007 har flertalet jämförelser härgjorts med lägen <strong>och</strong> tillstånd under nämnda år.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 19


I stort (Minibasstatistiken sid. 13–18) är antalet dödade i <strong>trafik</strong>en de senaste årenfortfarande lika många som 1996–98. Detta gäller mestadels också för olikaundergrupper även om vissa skillnader kan noteras.Svårt skadade enligt polisenTotalt antal svårt skadade (enligt polisen) antar sina lägsta värden åren 1996–1998(räknat från 1970 <strong>och</strong> framåt) för att sedan öka något under efterföljande år (sid 17).Detsamma gäller för svårt skadade bilförare, bilpassagerare, motorcyklister <strong>och</strong>mopedister (bilaga 7). Antal svårt skadade cyklister har dock fortsatt att minska ävenefter 1998 medan antal svårt skadade gående legat kvar på samma nivå.Det skall noteras att täckningsgraden för polisens rapportering av svårt skadade är låg(ca 60 %) <strong>och</strong> ännu lägre för lindrigt skadade (SIKA/SCB). Lägst är täckningsgraden förcyklister. Övergången till STRADA (sid 7) har sannolikt påverkat polisens rapportering<strong>och</strong> klassificering av <strong>trafik</strong>skador de senaste åren.Lindrigt skadade enligt polisenTotalt antal lindrigt skadade enligt polisen har varit tämligen konstant från 1970-taletsbörjan fram till mitten av 1990-talet (sid 17). Under de senaste åren har dock antaletökat för att år 2003 <strong>och</strong> 2004 anta de största värdena någonsin under modern tid.Mönstret varierar dock för olika <strong>trafik</strong>antkategorier (bilaga 8). Antal lindrigt skadadebilförare har successivt ökat mera under åren. Det största antalet lindrigt skadadebilförare kan noteras för år 2003 <strong>och</strong> 2004, vars antal är drygt 30 % högre än för åren1996–1998. Även antal lindrigt skadade bilpassagerare uppvisar sina högsta värdennågonsin åren 2003–2004.Totalt antal skadade <strong>och</strong> dödade enligt polisenUtvecklingen för antal dödade <strong>och</strong> skadade (svårt eller lindrigt) enligt polisen uppvisarett likartat mönster med antal lindrigt skadade (bilaga 9). Sålunda kan även här noterasatt år 2003 <strong>och</strong> 2004 registrerades såväl det största totala antalet dödade <strong>och</strong> skadadesom det största antalet dödade <strong>och</strong> skadade bilförare.TrafikförsäkringenAntal anmälda skadefall <strong>och</strong> skadade personer i <strong>trafik</strong>försäkringen (sid. 15) haralltsedan 1996-98 ökat i ungefär samma omfattning som totalt antal skadade (<strong>och</strong>dödade) enligt polisen.Svårt skadade enligt patientstatistikenTotalt sett är antalet svårt skadade enligt patientstatistiken 3 gånger fler än antalet svårtskadade enligt polisen (sid. 14–15). Skillnaden är ännu större vad gäller svårt skadadecyklister, ca 7–10 gånger fler enligt patientstatistiken.Svårt skadade bilister enligt patientstatistiken (bilaga 16) minskade från ca 5 300 år1988 till ca 4 300 per år 1996–98 men därefter har antalet (år 2002) stigit till ca 5 600.Antalet svårt skadade cyklister i <strong>olyckor</strong> mot motorfordon är den enda gruppen somuppvisar en minskning, från ca 1 200 år 1988 till ca 800 per år 1996–98 <strong>och</strong> ca 600 år20 <strong>VTI</strong> notat 2005


2002. För antal svårt skadade motorcyklister/mopedister kan man notera en ökning desenaste åren.Trafikdödade barn, ungdomar <strong>och</strong> äldreVad gäller <strong>trafik</strong>dödade har barn, särskilt de yngsta, haft den bästa utvecklingen sett i ettlängre tidsperspektiv (bilaga 5). Ungdomar (18–24 år) hade en mycket bra utvecklingfram t.o.m. åren 1996–1998 men sedan har dödstalen vänt uppåt. Det senare gäller inteminst unga bilförare (sid. 13). Gruppen 65 år eller äldre uppvisar en förhållandevis brautveckling.Dödade i <strong>olyckor</strong> med tung lastbil inblandadAntalet dödade i <strong>olyckor</strong> med tung lastbil inblandad uppvisar en ökning under senare år(bilaga 15). Det gäller i första hand dödade i mötes- <strong>och</strong> omkörnings<strong>olyckor</strong>, vilkasvarat för en ca 50 %-ig ökning alltsedan mitten av 1990-talet.Dödade i singel- <strong>och</strong> mötes<strong>olyckor</strong>För såväl singel<strong>olyckor</strong> som mötes-/omkörnings<strong>olyckor</strong> (bilaga 13) skedde en ökning iantalet dödade under perioden 1996–2002.Dödade för olika vägtyper <strong>och</strong> för olika hastighetsgränserSett över olika vägtyper (bilaga 11) har det under perioden 1996–2002 skett enminskning i antal dödade på motor<strong>trafik</strong>led vilket förklaras (bilaga 14) av ett minskatantal mötes- <strong>och</strong> omkörnings<strong>olyckor</strong> på nämnda vägtyp. För övriga vägtyper syns ingaförändringar i antalet dödade. En förklaring till den påvisade minskningen i antaldödade är förstås ombyggnaden till mötesfria 2+1-vägar. Med det antal mil somfärdigställts fram t.o.m. årsskiftet 2004–2005 (ca 115 mil) inbesparas enligt <strong>VTI</strong>:sberäkningar ca 26 liv sett över ett år.Fördelningen av antalet dödade efter hastighetsgräns har inte förändrats nämnvärt(bilaga 12). 90-vägar svarade för en mindre andel det senaste året men har likafulltstörsta antalet dödade.Dödade per månadAntalet dödade för viss månad varierar kraftigt mellan olika år (bilaga 10). Någotförenklat kan man säga att f.n. dödas genomsnittligt 33, 33, 33, 33, 44, 44, 55, 55, 44,44, 44 <strong>och</strong> 44 personer under januari, februari o.s.v. <strong>och</strong> totalt ca 500 under ett år. Denslumpmässiga variationen kan beskrivas med hjälp av intervallet genomsnittsvärde ±2 genomsnitt svärde .Dödade i korsningar, mörker, halka m.m.Det finns flera årsvisa uppdelningar av antalet dödade som inte följts upp i dennastatistik. I stort gäller t.ex. följande:33 % av dödsfallen sker under mörker15 % vid issnöväglag70 % på landsbygd20 % i korsningar0–5 stycken dödsfall sker i rondeller (cirkulationsplatser).<strong>VTI</strong> notat 27-2005 21


Dödade i Sverige jämfört med i <strong>andra</strong> länderEfter åren 1996–1998 har utvecklingen för antalet <strong>trafik</strong>dödade i Sverige varit mycketdålig jämfört med <strong>andra</strong> länder (sid. 18 <strong>och</strong> sid. 11). Medan praktiskt taget alla övrigaländer haft en fortsatt minskning i antal dödade så har Sverige legat kvar på ungefärsamma nivå som åren 1996–1998.Vägen, fordonet <strong>och</strong> <strong>trafik</strong>antenDen mest påtagliga förändringen av vägnätets utformning under senare år, åtminstonepå det statliga vägnätet, är utbyggnaden av mötesfria 2+1-vägar (sid. 16). Den första2+1-sträckan färdigställdes 1998 (Gävle–Axmartavlan). Vid årsskiftet 2004–2005 vartotala färdigställda längden i hela landet nästan 115 mil.Genomsnittliga åldern för personbilar i <strong>trafik</strong> ökade från 7,4 år 1990 till 9,4 åren1996–1997 för att därefter successivt minska till 9,1 år 2003 (bilaga 18). Under hela1990-talet har det skett en markant förskjutning mot allt tyngre personbilar (bilaga 18).Någon tidsserie som på ett objektivt sätt beskriver förändring av <strong>trafik</strong>antattityd-/beteende över tiden är svår att finna. Indirekta mått avseende alkohol, hastigheter,mobiltelefonanvändning under körning m.m. kan användas men utan att göra anspråk påatt vara några kompletta mått.BefolkningsprognosAntalet ungdomar (15–24 år) i populationen kommer att öka fram till år 2010 med ca100 000. Därefter kommer antalet ungdomar att minska. Gruppen 65–74 kommer attöka med nästan 200 000 till år 2010. Ökningen kommer att fortsätta även därefter.2010–2020 kommer även antalet personer 75 år <strong>och</strong> äldre att öka i antal. Sammantagetkommer antalet personer i åldrarna 65 år <strong>och</strong> äldre att öka med ca 500 000 fram till2020.Befolkningsprognos enligt SCB300000025000002000000Folkmängd1500000100000075 -65-7445-6425-4415-240-1450000002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020År22 <strong>VTI</strong> notat 2005


Prognos för antal dödade år 2007Att göra prognoser för framtida antal dödade är svårt. Beroende på val av modell, vilkaförklaringsfaktorer som medtas, vilken historisk tidsperiod som väljs <strong>och</strong> vilkaantaganden i övrigt som görs så kan olika resultat erhållas.Nedan redovisas resultatet som erhållits med hjälp av följande modell:Förväntat antal dödade = a . b År . Traf cdär År är lika med 1, 2, 3, … <strong>och</strong> där Traf är <strong>trafik</strong>indexModell I har anpassats till den faktiska utvecklingen 1986–2004 <strong>och</strong> för attprognostisera utfallen fram till 2007 har antagits att <strong>trafik</strong>en framledes kommer att ökamed 1 % per år. De faktiska utfallen var lägre än förväntat (predikterat) åren1994–1998. 1999 vände utvecklingen <strong>och</strong> därefter har utfallen legat högre än förväntat.För år 2004 har dock faktiskt utfall närmat sig predikterat värde. Prognosen för år 2007hamnar på ca 400.Modell II har anpassats enbart till utvecklingen 1986–1998. Faktiska utfall <strong>och</strong>predikterade värden överensstämmer mycket väl för hela perioden 1986–1998 men1999–2004 ligger de faktiska värdena högt över predikterade värden. Prognosen, ca 300för år 2007, synes mycket osannolik.Modell III har (liksom Modell I) också anpassats till utvecklingen 1986–2004 men harkompletterats med en multiplikativ tilläggsfaktor (dummyvariabel för åren 1999–2004)för att bättre anpassa de höga utfallen fr.o.m. 1999. Tilläggsfaktorn har skattats som1,25. Prognosen för år 2007 hamnar på ca 400, dvs. praktiskt taget samma prognos somenligt Modell I.Prognos I utan "tilläggsfaktor" - baserat på 1986-2004100090080070060050040030020010001985 1990 1995 2000 2005Död ej sjukd. Prog utan tilläggsfaktor, baserat på 1986-2004<strong>VTI</strong> notat 27-2005 23


Prognos II utan "tilläggsfaktor" - baserat på 1986-1998100090080070060050040030020010001985 1990 1995 2000 2005Död ej sjukd. Prog utan tilläggsfaktor, baserat på 1986-1998Prognos III med "tilläggsfaktor" (för åren 1999-2007) - baserat på 1986-2004100090080070060050040030020010001985 1990 1995 2000 2005Död ej sjukd. Prog med tilläggsfaktor, baserat på 1986-2004Prognoserna ger inget hopp om att etappmålet högst 270 dödade år 2007 skulle kunnauppnås.Om antalet dödade hade minskat med 3 % per år, ”lika bra utveckling som förr”, även1997 <strong>och</strong> framåt skulle utfallet ha blivit ca 400 dödade år 2004 <strong>och</strong> ca 360 dödade år2007.24 <strong>VTI</strong> notat 2005


4 Bilagor med kompletterande statistik<strong>VTI</strong> notat 27-2005 25


26 <strong>VTI</strong> notat 2005


Bilaga 1Trafikarbete, dödade <strong>och</strong> dödsrisk 1950–2004År Miljoner fordonskm Ändring <strong>trafik</strong>arbete Trafikdödade Ändring <strong>trafik</strong>dödade Dödsrisk Ändring dödsrisk1950 5143 595 115,71951 6429 25,0% 708 19,0% 110,1 -4,8%1952 7251 12,8% 750 5,9% 103,4 -6,1%1953 8640 19,2% 921 22,8% 106,6 3,1%1954 10286 19,1% 942 2,3% 91,6 -14,1%1955 11674 13,5% 902 -4,2% 77,3 -15,6%1956 13114 12,3% 889 -1,4% 67,8 -12,3%1957 15069 14,9% 946 6,4% 62,8 -7,4%1958 16817 11,6% 941 -0,5% 56,0 -10,9%1959 18669 11,0% 15,5% 1000 6,3% 6,3% 53,6 -4,3% -8,0%1960 20413 9,3% 1036 3,6% 50,8 -5,3%1961 21514 5,4% 1083 4,5% 50,3 -0,8%1962 23429 8,9% 1123 3,7% 47,9 -4,8%1963 24157 3,1% 1217 8,4% 50,4 5,1%1964 26847 11,1% 1308 7,5% 48,7 -3,3%1965 29332 9,3% 1313 0,4% 44,8 -8,1%1966 31234 6,5% 1313 0,0% 42,0 -6,1%1967 32433 3,8% 1077 -18,0% 33,2 -21,0%1968 33689 3,9% 1262 17,2% 37,5 12,8%1969 35267 4,7% 6,6% 1275 1,0% 2,8% 36,2 -3,5% -3,5%1970 37065 5,1% 1307 2,5% 35,3 -2,5%1971 38854 4,8% 1213 -7,2% 31,2 -11,5%1972 40730 4,8% 1194 -1,6% 29,3 -6,1%1973 44831 10,1% 1177 -1,4% 26,3 -10,4%1974 42625 -4,9% 1197 1,7% 28,1 7,0%1975 43342 1,7% 1172 -2,1% 27,0 -3,7%1976 46733 7,8% 1168 -0,3% 25,0 -7,6%1977 48989 4,8% 1031 -11,7% 21,0 -15,8%1978 50277 2,6% 1034 0,3% 20,6 -2,3%1979 51249 1,9% 3,9% 928 -10,3% -3,0% 18,1 -12,0% -6,5%1980 51573 0,6% 848 -8,6% 16,4 -9,2%1981 51231 -0,7% 784 -7,5% 15,3 -6,9%1982 51863 1,2% 758 -3,3% 14,6 -4,5%1983 52709 1,6% 779 2,8% 14,8 1,1%1984 53222 1,0% 801 2,8% 15,1 1,8%1985 54888 3,1% 808 0,9% 14,7 -2,2%1986 55291 0,7% 844 4,5% 15,3 3,7%1987 58639 6,1% 787 -6,8% 13,4 -12,1%1988 61763 5,3% 813 3,3% 13,2 -1,9%1989 65052 5,3% 2,4% 904 11,2% -0,1% 13,9 5,6% -2,5%1990 64310 -1,1% 772 -14,6% 12,0 -13,6%1991 64867 0,9% 745 -3,5% 11,5 -4,3%1992 65537 1,0% 759 1,9% 11,6 0,8%1993 64135 -2,1% 632 -16,7% 9,9 -14,9%1994 64905 1,2% 545 -13,8% 8,4 -14,8%1995 66138 1,9% 531 -2,6% 8,0 -4,4%1996 66469 0,5% 508 -4,3% 7,6 -4,8%1997 66668 0,3% 507 -0,2% 7,6 -0,5%1998 67400 1,1% 0,4% 492 -3,0% -6,3% 7,3 -4,0% -6,7%1999 69558 3,2% 536 8,9% 7,7 5,6%2000 70601 1,5% 564 5,2% 8,0 3,7%2001 71590 1,4% 551 -2,3% 7,7 -3,7%2002 73952 3,3% 532 -3,4% 7,2 -6,5%2003 75358 1,9% 529 -0,6% 7,0 -2,4%2004 76112 1,0% 2,1% 480 -9,3% -0,2% 6,3 -10,2% -2,3%1970-1998 2,2% -3,2% -5,3%1999-2004 2,1% -0,2% -2,3%Anm: Förutom de årsvisa förändringarna anges (till höger om de färgade fälten)aritmetiska medelvärden för respektive markerad tidsperiod. I bilaga 1 redovisade datautgör underlag för figurerna på sidan 8.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 27


Bilaga 2Trafiksäkerhetsbeslut m.m. 1960–20052006 <strong>VTI</strong> GN/UB/JLI nedanstående förteckning anges nationella beslut, kampanjer m.m. sedan 1960 <strong>och</strong>framåt i Sverige <strong>och</strong> som har anknytning till <strong>trafik</strong>säkerhet. Uppgifter om lokalaåtgärdsinsatser saknas.1966 Obligatorisk kontrollbesiktning1967 Höger<strong>trafik</strong>omläggningen1967 Bestämmelse om bilbälte i framsätet i alla bilar fr.o.m. 1969 års modell1968 Minsta mönsterdjup på däck 1 mm1968 Trafiksäkerhetsverket, TSV, bildades1971 Differentierade hastighetsgränser1975 Lag om bilbälte i framsätet1975 Motorcykelhjälm1976 Särskilt förarprov mc1976 Skolskjutsskylt1977 Varselljus1978 Mopedhjälm1979 Belysning på cyklar behövs endast i mörker1980 Största tillåtna fordonsbredd ökas från 250 till 260 cm1981 Övningskörning tillåten även på motorvägar1981 Ny 30-skylt, rek. hastighet i 50-områden som varning för eventuella ”farthinder”1982 Alla långsamgående fordon skall ha röd trekantig reflekterande skylt bak1982 Trafiksäkerhetsutredningen, TSU, 1982. Kvalitativa mål för <strong>trafik</strong>säkerhetsarbetet1982 Nya körkort1983 Lag om användning av bilbälte i framsätet för passagerare i taxibilar1984 Införande av C- i stället för B-behörighet för tung lastbil utan släp, 460 000 nyakörkort1986 Nya <strong>trafik</strong>regler. Vägrenskörning accepteras, företräde för sekundärvägs<strong>trafik</strong>vid utfart på motorväg, obligatorikt med reflexer fram, bak <strong>och</strong> på båda hjulenpå cyklar m.m.1986 Nytt MC-prov för tung motorcykel införs1986 Kampanj ”Bilbälte i baksätet”1986 Lag om bilbälte för vuxna i baksätet1987 Det första <strong>trafik</strong>säkerhetsprogrammet för kommande treårsperiod överlämnas tillregeringen1987 Skyltfonden för <strong>trafik</strong>säkerhetsforskning inrättas1988 Lag om bilbälte/skyddsanordning för barn i baksätet1988 Förbud att tillverka, inneha, överlåta eller använda radarvarnare1988 Kampanj ”Dämpa farten”1989 Sänkning av hastighetsgränsen 110 km/h till 90 km/h under sommaren <strong>och</strong>90 km/h även efter sommaren i storstadsregionerna på motorvägar1989 Kvantitativa mål för <strong>trafik</strong>säkerhetsarbetet (högst 600 dödade år 2000)28 <strong>VTI</strong> notat 2005


Bilaga 21990 Ny körkortsutbildning, godkänt teoriprov innan körprov kan avläggas <strong>och</strong> två årsprövotid1990 Gränsen för rattfylleri sänks från 0,5 till 0,2 promille1990 Försök med automatisk hastighetsövervakning startar1990 Mönsterdjupet på däck minst 1,6 mm1990 Trafiksäkerhetsverkets sista <strong>trafik</strong>säkerhetsprogram redovisas1990 Skatteomläggning medför höjt bensinpris1991 Skärpning av lämplighetsprövning efter rattfylleribrott avseende minst1,5 promille1992 Återgång till 110 km/h i storstadsregionerna, försöket med automatisk hastighetsövervakningavslutas1992 Sista året för Trafiksäkerhetsverket som bildades 1968 efter höger<strong>trafik</strong>omläggningen1993 Vägverket övertar det nationella <strong>trafik</strong>säkerhetsansvaret1993 Bensinpriset ökar kraftigt1993 Privat övningskörning från 16 år1994 Ny rattfyllerilag, gränsen för grovt rattfylleri 1,0 promille1994 Utandningsprov i <strong>trafik</strong>en fördubblas1994 Laserinstrumentet för hastighetsövervakning införs1994 Det nationella <strong>trafik</strong>säkerhetsprogrammet (Vägverket, Polisen <strong>och</strong>Kommunförbundet) presenteras, högst 400 döda år 20001995 Hastighetsgränsen för personbilar med släp <strong>och</strong> tunga lastbilar höjs från 70 till80 km/h1995 Vajerräcken i mittremsa på motorväg1995 Förbud att använda dimljus/halvljus tillsammans1996 Nollvisionen presenteras1996 Krockkudde standard på nya personbilar1996 Lastbilars längd höjs från 24 till 25,25 m1997 På några få vägar i södra Sverige sänks hastighetsgränsen från 110 till 90 km/h1997 Nollvisionen beslutas i riksdagen1998 Vajerräcken i sidoområde introduceras1998 Kommunerna får rätt att besluta om 30 km/h i tätort1998 Transportpolitiskt beslut högst 270 dödade år 20071998 Första trefältsvägen med mitträcke invigs, Gävle-Axmartavlan1999 Lag om bilbälte även för taxi- <strong>och</strong> lastbilsförare <strong>och</strong> lagen är nu generell1999 Lag om vinterdäck december-mars om vinterväglag1999 Försök med vinterhastigheter, 110 till 90 km/h <strong>och</strong> 90 till 70 km/h1999 Försök med alkolås i AB, E <strong>och</strong> AC-län1999 Nya <strong>trafik</strong>regler 1 oktober, t.ex. företräde bilist kontra cyklist1999 Ny signalväxling i signalreglerade korsningar1999 Regeringens 11-punktsprogram2000 Permanentades vissa hastighetsgränssänkningar2000 Högt bensinpris, 10 kr per liter för första gången (gränsen 1 kr passerades underbörjan av 1970-talet2000 Förarbevis för EU-moped2000 Prioritet för fotgängare på övergångsställen, ”zebralagen”, färre övergångsställen2000 Ökad användning av hastighetsdämpande åtgärder i tätort2000 Ökat antal 2+1-vägar med mitträcke2000 EU direktiv mot producenterna om ”extra bromsljus”<strong>VTI</strong> notat 27-2005 29


Bilaga 22001 Digital automatisk hastighetsövervakning på ca 15 vägavsnitt startar2002 Näringsminister Björn Rosengren tar initiativ till projektet Nationell samling för<strong>trafik</strong>säkerhet den 8 augusti2002 Bilbälteskampanj2002 Bötesbelopp för bilbälte höjs från 300 till 600 kr2003 Väg<strong>trafik</strong>inspektionen, VI, startar2003 30 km/h-mopeden kompletteras med EU-moped I (max 40 km/h <strong>och</strong> förarlicens)<strong>och</strong> EU-moped (max 25 km/h)2004 Nya bussar (ej stadsbussar) skall ha bälte på alla platser2005 Cykelhjälmslag för barn under 15 år.30 <strong>VTI</strong> notat 2005


Bilaga 3Omkomna i <strong>trafik</strong>en <strong>och</strong> i arbetslivetÅr Omkomna i arbets<strong>olyckor</strong> Förändring Dödade i väg<strong>trafik</strong>en Förändring1950 5951951 708 19,0%1952 750 5,9%1953 921 22,8%1954 942 2,3%1955 425 902 -4,2%1956 411 -3,3% 889 -1,4%1957 328 -20,2% 946 6,4%1958 372 13,4% 941 -0,5%1959 361 -3,0% -3,3% 1000 6,3% 6,3%1960 365 1,1% 1036 3,6%1961 362 -0,8% 1083 4,5%1962 318 -12,2% 1123 3,7%1963 308 -3,1% 1217 8,4%1964 331 7,5% 1308 7,5%1965 317 -4,2% 1313 0,4%1966 308 -2,8% 1313 0,0%1967 285 -7,5% 1077 -18,0%1968 294 3,2% 1262 17,2%1969 300 2,0% -1,7% 1275 1,0% 2,8%1970 272 -9,3% 1307 2,5%1971 220 -19,1% 1213 -7,2%1972 238 8,2% 1194 -1,6%1973 180 -24,4% 1177 -1,4%1974 223 23,9% 1197 1,7%1975 190 -14,8% 1172 -2,1%1976 145 -23,7% 1168 -0,3%1977 153 5,5% 1031 -11,7%1978 148 -3,3% 1034 0,3%1979 135 -8,8% -6,6% 928 -10,3% -3,0%1980 126 -6,7% 848 -8,6%1981 133 5,6% 784 -7,5%1982 109 -18,0% 758 -3,3%1983 124 13,8% 779 2,8%1984 109 -12,1% 801 2,8%1985 94 -13,8% 808 0,9%1986 115 22,3% 844 4,5%1987 101 -12,2% 787 -6,8%1988 109 7,9% 813 3,3%1989 99 -9,2% -2,2% 904 11,2% -0,1%1990 119 20,2% 772 -14,6%1991 79 -33,6% 745 -3,5%1992 81 2,5% 759 1,9%1993 82 1,2% 632 -16,7%1994 63 -23,2% 545 -13,8%1995 61 -3,2% 531 -2,6%1996 66 8,2% 508 -4,3%1997 65 -1,5% 507 -0,2%1998 52 -20,0% -5,5% 492 -3,0% -6,3%1999 50 -3,8% 536 8,9%2000 43 -14,0% 564 5,2%2001 46 7,0% 551 -2,3%2002 46 0,0% 532 -3,4%2003 49 6,5% -0,9% 529 -0,6% 1,6%Anm: Exklusive 143 omkomna i Estonia 1994Källa: Arbetsmiljöverket 2004, dödade arbetstagare<strong>VTI</strong> notat 27-2005 31


Bilaga 4Dödade efter <strong>trafik</strong>antslag, ålder <strong>och</strong> kön 1994–2004Tabellen nedan (”Minibastatistik supplement”) ger en detaljerad redovisning avutvecklingen för antalet dödade 1994 <strong>och</strong> framåt med uppdelning efter ålder <strong>och</strong><strong>trafik</strong>antkategori. Avsikten är att denna statistik, precis som ”Minibasstatistiken” (sid.13–18) skall uppdateras årligen.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 32


Bilaga 4Minibasstatistik supplement Version: 2005-06-16 (2 sidor)DÖDADE (exkl. sjukdom)MÄNKVINNOR1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007BILFÖRARE0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013-17 2 0 0 2 4 4 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 018-19 11 2 12 9 13 9 11 18 11 1 1 3 3 2 2 4 4 220-24 18 23 28 23 29 30 38 26 24 4 5 3 6 8 5 2 8 525-44 49 80 66 69 78 69 72 64 59 16 12 10 9 19 15 17 13 1045-64 40 48 55 52 58 60 64 57 36 15 10 11 11 16 12 10 19 1165-74 25 18 17 17 17 21 8 19 17 5 6 7 3 3 4 2 6 175- 25 34 23 29 25 17 30 26 29 6 2 1 5 4 2 5 4 3SUMMA 170 205 201 201 224 210 226 214 178 47 36 35 37 52 41 40 54 32BILPASSAGERARE0-12 3 5 6 9 3 2 8 7 8 7 3 1 10 3 6 2 2 013-17 16 5 1 12 7 8 5 5 2 3 1 1 3 3 5 3 10 318-19 2 3 5 3 11 11 8 5 4 0 2 2 2 4 4 8 2 320-24 6 10 6 6 14 12 8 6 10 5 3 4 6 3 4 2 4 025-44 5 13 5 14 17 16 20 17 12 6 12 12 7 7 15 14 8 845-64 7 3 3 5 9 3 9 10 5 14 12 6 10 9 11 3 8 665-74 5 4 2 0 1 1 1 4 2 8 8 8 9 4 13 8 5 675- 6 3 5 3 6 3 5 7 4 14 10 6 16 14 7 12 10 19SUMMA 50 46 33 52 68 56 64 61 47 57 51 40 63 47 65 52 49 45MC FÖRARE/PASS.0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 013-17 3 3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 018-24 12 10 6 5 7 13 11 12 8 2 0 2 0 0 0 0 1 025-44 19 14 19 14 18 13 13 23 26 0 2 1 2 1 2 0 2 445-64 2 6 8 14 10 6 8 7 12 1 1 1 0 0 1 2 0 265-74 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 075- 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SUMMA 38 33 35 34 37 35 35 43 50 3 3 5 2 2 3 2 4 6MOPEDIST0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013-17 4 3 10 2 2 2 6 1 9 2 0 1 2 0 1 1 1 118-24 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 025-44 0 2 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 045-64 3 1 0 1 1 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 065-74 2 3 1 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 075- 3 3 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SUMMA 12 12 11 10 9 7 11 8 17 2 0 1 2 1 1 1 1 1CYKLIST0-12 1 3 3 1 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 013-17 1 1 1 1 2 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 018-24 1 0 2 3 3 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 025-44 5 3 1 3 8 3 2 2 2 3 5 1 0 4 3 2 2 045-64 7 3 11 10 11 12 7 13 4 3 2 4 4 1 4 4 2 265-74 5 4 6 6 5 2 4 6 4 1 3 1 0 2 1 2 0 275- 14 11 17 6 7 11 8 5 10 4 4 3 6 2 0 3 1 1SUMMA 34 25 41 30 37 34 23 29 22 14 16 14 11 10 8 14 6 5GÅENDE0-12 2 5 3 3 1 2 2 1 1 2 4 3 0 1 2 1 1 113-17 1 0 5 3 2 0 1 2 2 2 3 0 4 3 1 1 3 118-24 1 2 1 2 5 3 3 3 8 1 3 0 2 0 2 1 2 025-44 7 4 7 11 6 17 5 9 8 2 3 4 4 2 1 4 3 145-64 10 9 14 9 5 10 7 4 8 5 5 5 6 8 2 3 5 265-74 9 10 6 6 4 4 3 2 6 9 3 6 8 4 4 4 1 575- 9 13 10 13 14 22 11 11 8 15 8 5 15 18 17 12 8 16SUMMA 39 43 46 47 37 58 32 32 41 36 29 23 39 36 29 26 23 26ÖVRIGA0-12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013-17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 118-24 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 025-44 1 2 3 3 2 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 045-64 2 1 3 2 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 065-74 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 075- 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0SUMMA 3 6 7 8 4 7 5 4 9 1 1 0 0 1 0 1 1 1TOTALT0-12 6 14 13 14 5 6 12 10 10 10 7 5 10 5 8 3 5 113-17 27 12 18 20 18 18 17 14 16 8 5 5 9 7 8 6 15 618-24 51 51 60 53 84 83 81 72 68 15 16 16 20 18 17 19 21 1025-44 86 118 101 114 129 120 116 119 112 27 34 28 22 34 36 37 28 2345-64 71 71 94 93 94 97 97 93 72 38 30 27 31 34 30 23 34 2365-74 47 39 32 33 31 28 19 32 34 23 20 22 20 13 22 16 12 1475- 58 65 56 55 55 55 54 51 52 39 24 15 42 38 26 32 23 39SUMMA 346 370 374 382 416 407 396 391 364 160 136 118 154 149 147 136 138 116Anm: Bil = personbil/lastbil/buss.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 33


Bilaga 4DÖDADE (exkl. sjukdom)TOTALT (inkl. okänt kön)Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98BILFÖRARE0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013-17 2 0 0 2 4 5 3 4 2 118-19 12 3 15 12 15 11 15 22 13 1020-24 22 28 31 29 37 35 40 34 29 2725-44 65 92 76 78 97 84 89 77 69 7845-64 55 58 66 63 74 72 74 76 47 6065-74 30 24 24 20 20 25 10 25 18 2675- 31 36 24 34 29 19 35 30 32 30SUMMA 217 241 236 238 276 251 266 268 210 231BILPASSAGERARE0-12 10 8 7 19 6 8 10 9 8 813-17 19 6 2 15 10 13 8 15 5 918-19 2 5 7 5 15 15 16 7 7 518-24 11 13 10 12 17 16 10 10 10 1125-44 11 25 17 21 24 31 34 25 20 1845-64 21 15 9 15 18 14 12 18 11 1565-74 13 12 10 9 5 14 9 9 8 1275- 20 13 11 19 20 10 17 17 23 15SUMMA 107 97 73 115 115 121 116 110 92 92MC FÖRARE/PASS.0-12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 013-17 3 3 2 0 1 1 1 1 1 318-24 14 10 8 5 7 13 11 13 8 1125-44 19 16 20 16 19 15 13 25 30 1845-64 3 7 9 14 10 7 10 7 14 665-74 1 0 0 0 1 0 2 0 3 075- 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1SUMMA 41 36 40 36 39 38 37 47 56 39MOPEDIST0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013-17 6 3 11 4 2 3 7 2 10 718-24 0 0 0 1 1 1 1 1 1 025-44 0 2 0 0 1 0 2 3 1 145-64 3 1 0 1 1 4 1 1 4 165-74 2 3 1 3 2 0 1 1 2 275- 3 3 0 3 3 0 0 1 0 2SUMMA 14 12 12 12 10 8 12 9 18 13CYKLIST0-12 2 3 4 1 1 2 2 3 1 313-17 2 2 3 1 2 2 1 1 0 218-24 2 1 4 4 4 2 2 0 1 225-44 8 8 2 3 12 6 4 4 2 645-64 10 5 15 14 12 16 11 15 6 1065-74 6 7 7 6 7 3 6 6 6 775- 18 15 20 12 9 11 11 6 11 18SUMMA 48 41 55 41 47 42 37 35 27 48GÅENDE0-12 4 9 6 3 2 4 3 2 2 613-17 3 3 5 7 5 1 2 5 3 418-24 2 5 1 4 5 5 4 5 8 325-44 9 7 11 15 8 18 9 12 9 945-64 15 14 19 15 13 12 10 9 10 1665-74 18 13 12 14 8 8 7 3 11 1475- 24 21 15 28 32 39 23 19 24 20SUMMA 75 72 69 86 73 87 58 55 67 72ÖVRIGA0-12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 113-17 0 0 0 0 1 1 1 1 1 018-24 1 2 0 1 1 2 1 1 1 125-44 1 2 3 3 2 2 2 1 4 245-64 2 1 3 2 0 2 2 1 3 265-74 0 0 0 1 1 0 0 0 0 075- 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0SUMMA 4 7 7 8 5 7 6 5 10 6TOTALT0-12 16 21 18 24 10 14 15 15 11 1813-17 35 17 23 29 25 26 23 29 22 2518-24 66 67 76 73 102 100 100 93 78 7025-44 113 152 129 136 163 156 153 147 135 13145-64 109 101 121 124 128 127 120 127 95 11065-74 70 59 54 53 44 50 35 44 48 6175- 97 89 71 97 93 81 86 74 91 86SUMMA 506 506 492 536 565 554 532 529 480 501Anm: Bil = personbil/lastbil/buss.34 <strong>VTI</strong> notat 2005


Bilaga 5Dödade efter ålder 1972–2004År 0-6 7-14 15-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75- Okänd Summa1972 46 56 85 64 128 141 93 121 175 157 128 11941973 29 67 79 62 113 132 102 127 163 178 125 11771974 43 51 76 76 110 129 87 136 173 171 145 11971975 35 66 84 62 107 136 96 113 149 181 143 11721976 28 68 61 61 121 128 99 102 157 203 140 11681977 27 53 55 60 98 129 86 104 120 171 128 10311978 33 51 52 84 96 121 78 94 126 175 124 10341979 18 53 60 53 84 111 78 85 119 144 121 9261980 26 45 54 43 77 111 92 76 118 104 102 8481981 23 32 56 56 97 96 77 69 77 94 107 7841982 17 33 46 50 86 88 69 56 95 108 110 7581983 16 31 48 71 88 100 86 56 82 88 113 7791984 15 34 46 69 108 90 85 60 72 116 106 8011985 11 33 49 67 96 103 86 60 87 114 101 1 8081986 10 36 51 55 115 120 78 67 93 107 112 8441987 14 32 48 50 113 116 87 64 55 101 107 7871988 11 25 55 51 119 98 76 73 78 112 115 8131989 25 34 54 70 102 114 86 78 77 125 138 1 9041990 12 23 34 62 92 116 76 82 83 86 106 7721991 16 20 30 47 86 117 88 68 63 89 121 7451992 16 21 21 41 93 117 77 75 86 96 116 7591993 9 16 28 29 62 105 63 67 62 90 101 6321994 13 20 13 25 57 74 74 53 52 69 96 5461995 12 22 18 22 56 74 57 73 44 56 99 5331996 7 14 30 17 50 67 48 60 49 70 97 5091997 13 11 14 10 57 79 73 57 45 59 89 5071998 4 21 16 22 54 81 48 64 57 54 71 4921999 12 25 16 18 55 72 64 65 59 53 97 5362000 2 17 16 36 66 83 80 65 63 44 93 5652001 6 12 22 30 70 79 77 68 59 50 81 5542002 5 13 20 32 68 87 66 56 64 35 86 5322003 7 14 23 35 58 77 70 64 63 44 74 5292004 7 7 19 27 51 66 69 48 47 48 91 480200520062007<strong>VTI</strong> notat 27-2005 35


Bilaga 6Dödade efter <strong>trafik</strong>antslag 1970–2004År Bilförare Bilpassagerare Motorcyklister Mopedister Cyklister Gående Övriga Summa1970 393 275 53 108 141 308 29 1 3071971 391 278 52 115 118 243 16 1 2131972 385 260 66 101 138 226 18 1 1941973 385 264 40 100 144 231 13 1 1771974 362 257 72 92 139 247 28 1 1971975 367 253 41 91 147 240 33 1 1721976 364 305 29 73 127 247 23 1 1681977 383 225 29 73 121 181 19 1 0311978 360 240 42 78 114 189 11 1 0341979 337 216 32 50 94 178 19 9261980 295 203 43 34 112 133 28 8481981 277 185 53 32 76 135 26 7841982 278 153 47 41 82 142 15 7581983 258 151 84 31 90 157 8 7791984 266 161 75 32 111 152 4 8011985 306 205 57 26 91 113 10 8081986 347 160 68 30 85 148 6 8441987 334 162 59 24 58 144 6 7871988 359 166 57 24 66 136 5 8131989 377 213 40 24 87 155 8 9041990 342 154 46 22 68 134 6 7721991 333 157 37 12 68 125 13 7451992 356 129 33 17 76 138 10 7591993 294 114 42 14 70 94 4 6321994 257 114 31 10 46 86 2 5461995 250 110 32 9 54 70 8 5331996 218 109 41 14 48 75 4 5091997 241 98 36 12 41 72 7 5071998 236 73 40 12 55 69 7 4921999 238 115 36 12 41 86 8 5362000 276 115 39 10 47 73 5 5652001 251 121 38 8 42 87 7 5542002 266 116 37 12 37 58 6 5322003 268 110 47 9 35 55 5 5292004 210 92 56 18 27 67 10 480200520062007<strong>VTI</strong> notat 27-2005 36


Bilaga 7Svårt skadade efter <strong>trafik</strong>antslag 1970–2004År Bilförare Bilpassagerare Motorcyklister Mopedister Cyklister Gående Övriga Summa1970 2 048 1 732 386 655 673 1 051 69 6 6141971 2 224 1 796 482 714 671 1 087 57 7 0311972 2 180 1 739 513 578 652 957 38 6 6571973 2 418 1 883 507 648 775 976 57 7 2641974 2 205 1 704 562 701 732 1 010 68 6 9821975 2 061 1 683 443 693 770 989 89 6 7281976 2 245 1 707 397 642 698 926 64 6 6791977 2 142 1 742 353 643 667 910 72 6 5291978 2 147 1 645 358 578 751 871 81 6 4311979 1 998 1 532 385 485 729 844 63 6 0361980 1 934 1 549 459 452 776 817 77 6 0641981 1 884 1 389 548 408 812 846 97 5 9841982 1 875 1 358 645 439 850 722 61 5 9501983 1 915 1 344 680 380 945 749 50 6 0631984 2 030 1 332 628 312 895 821 50 6 0681985 2 055 1 386 532 282 794 717 48 5 8141986 2 006 1 385 586 246 815 716 50 5 8041987 1 962 1 328 533 208 652 701 39 5 4231988 2 297 1 351 482 257 717 720 45 5 8691989 2 272 1 274 435 259 742 746 62 5 7901990 2 149 1 239 357 299 772 647 38 5 5011991 1 918 1 052 286 248 755 545 28 4 8321992 1 793 998 348 273 703 562 28 4 7051993 1 685 928 293 195 719 486 28 4 3341994 1 622 895 267 216 727 459 35 4 2211995 1 490 834 268 235 670 434 34 3 9651996 1 504 825 243 161 643 433 28 3 8371997 1 549 838 274 183 675 364 34 3 9171998 1 656 889 215 153 538 403 29 3 8831999 1 762 888 274 182 532 368 37 4 0432000 1 802 910 299 194 468 402 28 4 1032001 1 827 897 298 213 431 347 45 4 0582002 2 047 1 047 394 238 441 381 44 4 5922003 2 024 1 095 400 251 420 417 57 4 6642004 1 826 881 318 259 350 359 29 4 022200520062007Anm: Nuvarande definition av svårt skadad har använts alltsedan 1966.Som svårt skadad enligt polisen räknas en person som erhållit brott, krosskada,sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. Dessutom räknassom svår personskada annan skada som väntas medföra intagning på sjukhus. Övrigpersonskada betecknas som lindrig. Bedömningen om en personskada är svår ellerlindrig utförs av polisen på plats vid olyckstillfället. Felklassificeringar sker åt bådahållen. Övergången till STRADA har sannolikt påverkat klassificeringen av svårtrespektive lindrigt skadad. Täckningsgraden är högre för svårt skadade än för lindrigtskadade.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 37


Bilaga 8Lindrigt skadade efter <strong>trafik</strong>antslag 1970–2004År Bilförare Bilpassagerare Motorcyklister Mopedister Cyklister Gående Övriga Summa1970 5 718 5 336 729 1 141 1 139 1 464 89 15 6161971 5 344 5 106 724 1 057 1 231 1 302 77 14 8411972 5 544 4 883 814 1 001 1 102 1 189 66 14 5991973 5 967 5 192 673 1 033 1 237 1 090 95 15 2871974 5 313 4 441 780 935 1 160 1 193 98 13 9201975 5 221 4 526 683 1 161 1 219 1 134 137 14 0811976 6 338 4 594 668 1 106 1 193 1 142 123 15 1641977 5 901 4 442 597 1 013 1 219 1 108 107 14 3871978 5 953 4 250 616 933 1 214 1 085 91 14 1421979 5 660 3 845 613 868 1 367 1 073 90 13 5161980 5 352 3 620 746 755 1 507 1 075 127 13 1821981 5 034 3 332 830 648 1 511 1 014 201 12 5701982 5 276 3 413 1 085 644 1 806 998 105 13 3271983 5 458 3 529 1 204 633 1 875 944 97 13 7401984 6 119 3 586 1 102 553 2 042 1 052 113 14 5671985 6 747 3 849 889 471 1 779 1 056 66 14 8571986 7 271 4 044 924 508 1 909 1 034 120 15 8101987 7 174 3 780 791 421 1 656 1 111 111 15 0441988 8 201 4 428 827 462 1 854 1 069 128 16 9691989 8 745 4 359 719 559 2 010 1 217 132 17 7411990 8 239 4 256 660 584 2 056 1 077 124 16 9961991 7 910 3 987 648 574 1 998 1 037 71 16 2251992 7 761 4 017 598 581 2 032 945 88 16 0221993 7 532 3 756 543 512 2 058 888 118 15 4071994 8 219 3 919 527 560 2 513 1 020 104 16 8621995 8 494 4 170 577 576 2 331 969 91 17 2081996 8 344 4 098 554 548 2 293 1 028 108 16 9731997 8 719 3 987 578 573 2 467 948 91 17 3631998 9 023 4 400 509 479 2 068 931 63 17 4731999 9 204 4 413 546 582 2 046 1 027 103 17 9212000 9 395 4 257 559 711 1 919 1 013 75 17 9292001 9 509 4 441 622 853 1 734 1 029 84 18 2722002 10 340 5 116 846 882 1 796 1 071 104 20 1552003 11 554 5 636 814 1 182 1 857 1 201 195 22 4392004 11 621 5 757 744 1 303 1 812 1 223 100 22 560200520062007<strong>VTI</strong> notat 27-2005 38


Bilaga 9Dödade <strong>och</strong> skadade efter <strong>trafik</strong>antslag 1970–2004År Bilförare Bilpassagerare Motorcyklister Mopedister Cyklister Gående Övriga Summa1970 8 159 7 343 1 168 1 904 1 953 2 823 187 23 5371971 7 959 7 180 1 258 1 886 2 020 2 632 150 23 0851972 8 109 6 882 1 393 1 680 1 892 2 372 122 22 4501973 8 770 7 339 1 220 1 781 2 156 2 297 165 23 7281974 7 880 6 402 1 414 1 728 2 031 2 450 194 22 0991975 7 649 6 462 1 167 1 945 2 136 2 363 259 21 9811976 8 947 6 606 1 094 1 821 2 018 2 315 210 23 0111977 8 426 6 409 979 1 729 2 007 2 199 198 21 9471978 8 460 6 135 1 016 1 589 2 079 2 145 183 21 6071979 7 995 5 593 1 030 1 403 2 190 2 095 172 20 4781980 7 581 5 372 1 248 1 241 2 395 2 025 232 20 0941981 7 195 4 906 1 431 1 088 2 399 1 995 324 19 3381982 7 429 4 924 1 777 1 124 2 738 1 862 181 20 0351983 7 631 5 024 1 968 1 044 2 910 1 850 155 20 5821984 8 415 5 079 1 805 897 3 048 2 025 167 21 4361985 9 108 5 440 1 478 779 2 664 1 886 124 21 4791986 9 624 5 589 1 578 784 2 809 1 898 176 22 4581987 9 470 5 270 1 383 653 2 366 1 956 156 21 2541988 10 857 5 945 1 366 743 2 637 1 925 178 23 6511989 11 394 5 846 1 194 842 2 839 2 118 202 24 4351990 10 730 5 649 1 063 905 2 896 1 858 168 23 2691991 10 161 5 196 971 834 2 821 1 707 112 21 8021992 9 910 5 144 979 871 2 811 1 645 126 21 4861993 9 511 4 798 878 721 2 847 1 468 150 20 3731994 10 098 4 928 825 786 3 286 1 565 141 21 6291995 10 234 5 114 877 820 3 055 1 473 133 21 7061996 10 066 5 032 838 723 2 984 1 536 140 21 3191997 10 509 4 923 888 768 3 183 1 384 132 21 7871998 10 915 5 362 764 644 2 661 1 403 99 21 8481999 11 204 5 416 856 776 2 619 1 481 148 22 5002000 11 473 5 282 897 915 2 434 1 488 108 22 5972001 11 587 5 459 958 1 074 2 207 1 463 136 22 8842002 12 653 6 279 1 277 1 132 2 274 1 510 154 25 2792003 13 846 6 841 1 261 1 442 2 312 1 673 257 27 6322004 13 657 6 730 1 118 1 580 2 189 1 649 139 27 062200520062007<strong>VTI</strong> notat 27-2005 39


Bilaga 10Månadsutfall för antal dödade 1956–2004År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Halvår 1 Halvår 2 Tot1956 48 47 56 40 72 76 95 98 99 93 91 74 339 550 8891957 54 50 54 55 90 101 86 93 104 103 93 63 404 542 9461958 54 54 48 49 71 80 90 120 97 107 94 77 356 585 9411959 57 59 55 70 65 83 113 102 79 108 97 112 389 611 10001960 72 58 53 70 68 84 107 114 92 108 130 80 405 631 10361961 72 60 68 60 73 88 104 106 113 122 128 89 421 662 10831962 85 72 70 53 79 86 112 117 114 114 124 97 445 678 11231963 88 50 62 64 76 102 112 114 139 142 129 139 442 775 12171964 102 75 80 80 95 80 95 151 122 149 143 136 512 796 13081965 83 81 72 96 89 129 93 129 142 163 113 123 550 763 13131966 101 73 76 78 84 119 133 134 114 159 121 121 531 782 13131967 101 78 86 74 75 108 92 94 59 90 120 100 522 555 10771968 80 70 66 74 101 136 114 106 136 114 139 126 527 735 12621969 82 78 65 78 105 129 130 143 107 119 146 93 537 738 12751970 75 76 79 67 98 121 117 136 112 150 128 148 516 791 13071971 85 73 75 67 94 99 112 115 107 129 128 129 493 720 12131972 94 56 72 72 96 125 137 79 128 102 133 100 515 679 11941973 111 70 82 80 69 126 108 100 85 115 125 106 538 639 11771974 83 75 60 88 88 123 120 96 102 121 109 132 517 680 11971975 96 91 103 62 71 99 111 103 78 125 109 124 522 650 11721976 88 87 77 64 99 106 100 121 103 123 92 108 521 647 11681977 72 62 62 67 83 105 93 94 91 97 113 92 451 580 10311978 85 78 69 74 80 93 109 98 86 83 112 67 479 555 10341979 58 52 55 60 75 105 66 84 80 95 103 93 405 521 9261980 71 40 57 47 81 75 89 71 78 74 71 94 371 477 8481981 56 50 38 46 73 63 103 78 53 85 85 54 326 458 7841982 41 41 64 40 52 70 107 74 87 44 76 62 308 450 7581983 63 39 65 50 57 74 75 77 67 67 67 78 348 431 7791984 67 50 32 41 76 94 65 71 78 96 55 76 360 441 8011985 64 34 55 52 75 93 83 71 77 75 72 57 373 435 8081986 41 58 51 52 68 92 77 87 77 82 87 72 362 482 8441987 42 57 42 47 67 77 92 65 66 71 75 86 332 455 7871988 43 51 40 50 59 74 86 95 63 73 102 77 317 496 8131989 63 46 61 61 72 94 94 59 69 84 93 108 397 507 9041990 54 59 51 60 61 81 79 63 45 66 84 69 366 406 7721991 59 58 52 49 58 60 95 65 64 58 65 62 336 409 7451992 47 55 47 46 61 110 88 65 61 53 57 69 366 393 7591993 63 47 30 52 67 60 56 56 43 63 45 50 319 313 6321994 39 29 21 31 41 53 58 58 39 50 62 64 214 331 5451995 44 27 34 30 32 49 55 65 48 45 59 43 216 315 5311996 26 32 33 41 45 44 59 52 49 42 37 48 221 287 5081997 41 45 31 30 43 38 53 52 37 42 48 47 228 279 5071998 46 34 24 37 46 33 59 58 37 44 34 40 220 272 4921999 38 38 36 31 41 48 58 51 50 46 56 43 232 304 5362000 39 38 39 44 54 40 41 68 42 53 56 50 254 310 5642001 26 36 43 41 51 43 65 47 67 52 44 36 240 311 5512002 39 41 42 36 50 66 59 60 32 36 39 32 274 258 5322003 31 29 36 41 43 55 55 54 42 39 42 62 235 294 5292004 25 29 26 36 37 64 45 57 39 47 29 46 217 263 480200520062007Max - 89 111 91 103 96 105 136 137 151 142 163 146 148 550 796 1313Min - 89 41 34 32 40 52 63 65 59 53 44 55 54 308 431 758Max 90- 63 59 52 60 67 110 95 68 64 66 84 69 366 409 772Min 90- 25 27 21 30 32 33 41 47 37 36 29 32 214 258 480jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov decMv 96-98 37,7 37,0 29,3 36,0 44,7 38,3 57,0 54,0 41,0 42,7 39,7 45,0 223 279 502Mv 96-04 34,6 35,8 34,4 37,4 45,6 47,9 54,9 55,4 43,9 44,6 42,8 44,9 236 286 522Mv 56-04 63,1 54,9 55,0 55,8 69,5 84,8 88,7 87,1 79,6 88,1 89,0 82,7 383 515 898<strong>VTI</strong> notat 27-2005 40


Bilaga 11Dödade fördelade efter vägtyp 1996–2002TRAFIKDÖDADEMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Motorväg 20 40 21 21 25 28 26 27Annan fyrfältsväg 6 0 5 4 7 5 4 4Motor<strong>trafik</strong>led 21 25 9 13 6 7 5 18Motor<strong>trafik</strong>led 2+1 0 0 0 0 0 1 0 0Vanlig väg 2+1 0 0 0 0 0 0 2 0Vanlig väg >11,5 m 84 94 115 116 114 100 99 98Vanlig väg 8,0-11,5 m 113 90 81 85 112 121 107 95Vanlig väg 6,7-7,9 m 52 34 50 45 55 54 48 45Vanlig väg 5,0-6,6 m 85 101 75 90 97 84 106 87Vanlig väg


Bilaga 12Dödade fördelade efter hastighetsgräns 1996–2004TRAFIKDÖDADEMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-9820 km/h 0 0 0 0 1 0 0 0 0 030 km/h 4 5 1 2 6 6 4 4 1 350 km/h 96 89 110 117 110 129 110 93 91 9870 km/h 142 124 118 140 167 146 142 145 135 12890 km/h 202 192 183 214 223 197 216 202 155 192110 km/h 55 75 62 44 43 50 41 40 51 64Uppgift saknas 10 22 18 19 15 26 19 45 47 17SUMMA 509 507 492 536 565 554 532 529 480 503<strong>VTI</strong> notat 27-2005 42


Bilaga 13Dödade fördelade efter olyckstyp 1996–2004TRAFIKDÖDADEMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98SINGEL 131 140 127 147 163 152 143 133MÖTE (kollision med mötande) 107 128 110 126 147 134 137 115MÖTE (övrigt) 1 0 1 8 4 4 6 1OMKÖRNING (kollision med mötand 12 13 18 8 13 16 14 14OMKÖRNING (övrigt) 8 4 5 5 12 11 8 6totalt MÖTE eller OMKÖRNING 128 145 134 147 176 165 165 136UPPHINNANDE 4 6 9 3 6 9 11 6AVSVÄNG 19 17 20 26 22 16 13 19KORSANDE 53 32 29 34 22 33 55 38CYKEL/MOPED 44 47 51 35 41 34 36 47FOTGÄNGARE 73 69 67 78 70 80 56 70VILT (älg) 10 11 15 10 8 12 7 12VILT (övrigt) 1 4 1 3 0 2 1 2VARIA 46 36 39 53 57 51 45 40SUMMA 509 507 492 536 565 554 532 503<strong>VTI</strong> notat 27-2005 43


Bilaga 14Dödade fördelade efter vägtyp <strong>och</strong> olyckstyp 1996–2002TRAFIKDÖDADEMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98STATLIG VÄGMVSingel 12 23 13 11 10 11 9 16Möte (kollision med mötande) 1 6 0 2 4 2 1 2Möte (övrigt) 0 0 0 0 0 1 0 0Omkörning (kollision med mötande) 1 0 0 0 0 3 0 0Omkörning (övrigt) 1 3 1 2 2 3 3 2Upphinnande 1 2 1 0 3 4 7 1Avsväng 0 0 1 0 0 0 0 0Korsande 0 0 1 0 0 0 0 0Cykel/moped 0 0 0 0 0 0 0 0Fotgängare 4 3 3 3 3 4 4 3Vilt (älg) 0 0 0 1 1 0 0 0Vilt (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Varia 0 3 1 2 2 0 2 1Summa 20 40 21 21 25 28 26 27Annan fyrfältsvägSingel 0 0 2 1 1 0 3 1Möte (kollision med mötande) 0 0 0 0 0 0 0 0Möte (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Omkörning (kollision med mötande) 0 0 0 0 0 0 0 0Omkörning (övrigt) 0 0 0 0 0 1 0 0Upphinnande 0 0 0 1 0 0 0 0Avsväng 2 0 0 0 0 1 0 1Korsande 1 0 0 0 0 2 0 0Cykel/moped 2 0 1 1 1 1 0 1Fotgängare 1 0 2 1 2 0 0 1Vilt (älg) 0 0 0 0 0 0 1 0Vilt (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Varia 0 0 0 0 3 0 0 0Summa 6 0 5 4 7 5 4 4MLSingel 1 2 2 3 1 0 0 2Möte (kollision med mötande) 12 19 6 9 5 5 4 12Möte (övrigt) 0 0 1 0 0 0 0 0Omkörning (kollision med mötande) 1 1 0 0 0 1 0 1Omkörning (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Upphinnande 0 0 0 0 0 0 0 0Avsväng 0 2 0 0 0 0 0 1Korsande 6 0 0 0 0 0 0 2Cykel/moped 0 0 0 0 0 0 0 0Fotgängare 0 0 0 0 0 0 1 0Vilt (älg) 0 0 0 1 0 1 0 0Vilt (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Varia 1 1 0 0 0 0 0 1Summa 21 25 9 13 6 7 5 18MML OCH MLVSumma 0 0 0 0 0 1 2 0Anm: Inga uppgifter tillgängliga för 2003-2004<strong>VTI</strong> notat 27-2005 44


Bilaga 14Forts.Vanlig väg13m(> 11,5 m)Singel 14 19 14 21 16 19 16 16Möte (kollision med mötande) 29 32 43 55 56 43 45 35Möte (övrigt) 0 0 0 5 0 2 4 0Omkörning (kollision med mötande) 3 3 9 2 7 3 5 5Omkörning (övrigt) 2 0 0 2 4 4 0 1Upphinnande 0 1 1 0 0 0 1 1Avsväng 1 4 10 6 9 3 2 5Korsande 9 9 9 8 6 4 8 9Cykel/moped 6 3 5 4 5 4 5 5Fotgängare 11 10 6 8 5 10 10 9Vilt (älg) 6 9 12 5 4 2 1 9Vilt (övrigt) 0 0 1 0 0 1 0 0Varia 3 4 5 0 2 5 2 4Summa 84 94 115 116 114 100 99 989m(8 m ≤ b ≤ 11,5 m)Singel 13 16 11 18 27 19 23 13Möte (kollision med mötande) 32 37 28 24 45 40 33 32Möte (övrigt) 0 0 0 1 0 0 0 0Omkörning (kollision med mötande) 2 5 2 5 4 7 0 3Omkörning (övrigt) 5 0 0 0 2 0 4 2Upphinnande 3 1 2 1 1 3 2 2Avsväng 6 7 7 7 7 4 3 7Korsande 21 3 11 6 6 9 22 12Cykel/moped 11 8 8 3 5 5 5 9Fotgängare 11 9 10 12 10 17 7 10Vilt (älg) 2 2 1 2 2 8 2 2Vilt (övrigt) 0 2 0 3 0 1 1 1Varia 7 0 1 3 3 8 5 3Summa 113 90 81 85 112 121 107 957m(6,7 m ≤ b ≤ 7,9 m)Singel 18 14 14 13 18 22 11 15Möte (kollision med mötande) 10 10 13 14 17 15 14 11Möte (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Omkörning (kollision med mötande) 1 0 4 1 1 0 2 2Omkörning (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Upphinnande 0 0 3 0 0 0 0 1Avsväng 5 1 0 3 0 3 0 2Korsande 5 2 4 5 3 2 7 4Cykel/moped 3 3 6 4 5 4 4 4Fotgängare 8 4 4 2 10 5 5 5Vilt (älg) 1 0 1 1 0 1 2 1Vilt (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Varia 1 0 1 2 1 2 3 1Summa 52 34 50 45 55 54 48 45Anm: Inga uppgifter tillgängliga för 2003-2004<strong>VTI</strong> notat 27-2005 45


Bilaga 14Forts.6m(5 m ≤ b ≤ 6,6 m)Singel 44 43 34 46 51 40 39 40Möte (kollision med mötande) 17 15 12 17 15 21 31 15Möte (övrigt) 1 0 0 2 4 1 1 0Omkörning (kollision med mötande) 2 2 3 0 1 0 4 2Omkörning (övrigt) 0 0 1 0 2 1 0 0Upphinnande 0 2 1 0 0 0 0 1Avsväng 4 2 1 4 1 0 2 2Korsande 3 10 1 4 3 5 9 5Cykel/moped 8 10 11 5 6 3 7 10Fotgängare 1 10 5 6 5 7 4 5Vilt (älg) 1 0 1 0 1 0 1 1Vilt (övrigt) 1 2 0 0 0 0 0 1Varia 3 5 5 6 8 6 8 4Summa 85 101 75 90 97 84 106 87Smalare väg (< 5 m)Singel 12 3 6 4 4 7 4 7Möte (kollision med mötande) 3 2 3 1 2 1 0 3Möte (övrigt) 0 0 0 0 0 0 1 0Omkörning (kollision med mötande) 0 0 0 0 0 0 0 0Omkörning (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Upphinnande 0 0 0 0 0 0 0 0Avsväng 0 0 0 0 0 0 0 0Korsande 0 0 0 0 0 1 0 0Cykel/moped 1 0 0 0 0 0 0 0Fotgängare 1 0 0 1 0 0 0 0Vilt (älg) 0 0 0 0 0 0 0 0Vilt (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Varia 1 0 4 2 0 0 0 2Summa 18 5 13 8 6 9 5 12Statligt okäntSumma 1 0 0 0 0 0 0 0KOMMUNALT/ENSKILTSingel 16 20 31 30 35 34 37 22Möte (kollision med mötande) 3 7 5 4 3 7 9 5Möte (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Omkörning (kollision med mötande) 2 2 0 0 0 2 3 1Omkörning (övrigt) 0 1 3 1 2 2 1 1Upphinnande 0 0 1 1 2 2 1 0Avsväng 1 1 1 6 5 5 6 1Korsande 8 8 3 11 4 10 9 6Cykel/moped 13 23 20 18 19 16 15 19Fotgängare 36 33 37 45 35 37 24 35Vilt (älg) 0 0 0 0 0 0 0 0Vilt (övrigt) 0 0 0 0 0 0 0 0Varia 30 23 22 38 38 30 25 25Summa 109 118 123 154 143 145 130 117TOTALT 509 507 492 536 565 554 532 503Anm: Inga uppgifter tillgängliga för 2003-200446 <strong>VTI</strong> notat 2005


Bilaga 15Dödade i <strong>olyckor</strong> med tung lastbil inblandad 1996–2003TRAFIKDÖDADE I OLYCKOR MED TUNG LASTBIL INBLANDADMedel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98SINGEL 2 6 6 3 6 4 6 - 5MÖTE 40 45 50 45 61 62 66 - 45OMKÖRNING 5 8 6 8 10 11 14 - 6(summa möte <strong>och</strong> omkörning) 45 53 56 53 71 73 80 - 51UPPHINNANDE 0 2 1 1 4 3 5 - 1AVSVÄNG 4 2 5 5 8 6 3 - 4KORSANDE 24 8 15 6 5 8 21 - 16CYKEL/MOPED 9 6 12 7 11 5 5 - 9FOTGÄNGARE 13 14 16 13 9 16 12 - 14VILT 0 3 1 0 0 0 0 - 1VARIA 3 5 7 5 7 6 3 - 5SUMMA 100 99 119 93 121 121 135 104 106Anm: Sjukdomsfall har ej kunnat exkluderas men antalet bedöms som mycket litet.För år 2003 är inga uppgifter om olyckstyp tillgängliga.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 47


Bilaga 16Svårt skadade enligt Socialstyrelsens patientstatistik 1988-2002Väg<strong>trafik</strong><strong>olyckor</strong>, ej F-singel.Trafikantgrupp1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Bilister 5317 5612 5214 4740 4871 4558 4687 4530 4275 4344 4333 4922 5111 5521 5596Mc/moped 1963 1984 1982 1890 2044 1714 1584 1652 1402 1592 1456 1707 1849 1863 2082Cyklister mot motorf. 1168 1320 1293 1253 1339 1268 1235 1143 946 826 638 699 688 552 622Cyklister, ej motorf. 3084 3058 3064 2901 3187 3201 3478 3471 3267 3516 2767 3275 2975 2994 3112Gående mot mf/cykel 1237 1244 1188 1037 995 852 827 871 751 929 887 903 960 940 865Ospec. 1087 998 799 834 387 309 349 627 753 155 146 140 179 170 141Övriga 701 792 832 738 881 848 951 980 968 1225 1022 1189 1284 1324 1245Alla 14557 15008 14372 13393 13704 12750 13111 13274 12362 12587 11249 12835 13046 13364 13663Källa: Socialstyrelsen, <strong>VTI</strong> Jörgen Larsson"Svårt skadade" (inlagda på sjukhus) 1988-2002enligt Socialstyrelsens patientstatistik60005000Antal skadefall400030002000BilisterCyklister, ej motorf.Mc/mopedÖvrigaGående mot mf/cykelCyklister mot motorf.Ospec.100001988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002ÅrAnm: Som ”svårt skadad enligt patientstatistiken” räknas personer som blivit inlagda på sjukhus(slutenvården).<strong>VTI</strong> notat 27-2005 48


Bilaga 17Personbilsförar<strong>trafik</strong>arbete efter ålder 1981–2001Personbilsförar<strong>trafik</strong>arbetetProcentuell andelBilförarålderBilförarålder18-19 20-24 25-54 55-64 65-74 75-84 Sa 18-84 18-19 20-24 18-24 25-54 55-64 65-74 75-84 65-84 S:a 18-24,65-841981 685 4942 33859 6547 2831 559 49424 1,4 10,0 11,4 68,5 13,2 5,7 1,1 6,9 100,0 18,21982 879 4135 32243 6586 3118 688 47649 1,8 8,7 10,5 67,7 13,8 6,5 1,4 8,0 100,0 18,51983 942 4781 36213 7114 3270 850 53169 1,8 9,0 10,8 68,1 13,4 6,1 1,6 7,7 100,0 18,51984 931 5180 35440 6897 3582 754 52784 1,8 9,8 11,6 67,1 13,1 6,8 1,4 8,2 100,0 19,81985 866 5759 37920 7009 3630 813 55997 1,5 10,3 11,8 67,7 12,5 6,5 1,5 7,9 100,0 19,81986 1046 5233 39741 7154 3638 849 57661 1,8 9,1 10,9 68,9 12,4 6,3 1,5 7,8 100,0 18,71987 883 5618 40865 7137 4292 1073 59869 1,5 9,4 10,9 68,3 11,9 7,2 1,8 9,0 100,0 19,81988 906 5818 42926 7246 3900 1255 62051 1,5 9,4 10,8 69,2 11,7 6,3 2,0 8,3 100,0 19,11989 1051 6707 44202 7249 5085 1658 65952 1,6 10,2 11,8 67,0 11,0 7,7 2,5 10,2 100,0 22,01990 777 5407 44726 7839 3956 1341 64047 1,2 8,4 9,7 69,8 12,2 6,2 2,1 8,3 100,0 17,91991 719 4902 43326 7542 4114 1407 62011 1,2 7,9 9,1 69,9 12,2 6,6 2,3 8,9 100,0 18,01992 618 5059 46808 8545 4955 1805 67790 0,9 7,5 8,4 69,0 12,6 7,3 2,7 10,0 100,0 18,31993 592 5092 43528 8526 4576 1726 64039 0,9 8,0 8,9 68,0 13,3 7,1 2,7 9,8 100,0 18,71994 561 4260 43908 8732 4943 1726 64131 0,9 6,6 7,5 68,5 13,6 7,7 2,7 10,4 100,0 17,91995 744 4704 47923 9750 4854 1948 69923 1,1 6,7 7,8 68,5 13,9 6,9 2,8 9,7 100,0 17,51996 600 4089 42891 8732 4748 1978 63038 1,0 6,5 7,4 68,0 13,9 7,5 3,1 10,7 100,0 18,11997 620 4092 46254 9972 5135 2007 68080 0,9 6,0 6,9 67,9 14,6 7,5 2,9 10,5 100,0 17,41998 586 3 982 45 477 10 780 5 631 2 184 68 641 0,9 5,8 6,7 66,3 15,7 8,2 3,2 11,4 100,0 18,01999 600 3 617 44 587 11 411 5 152 1 958 67 324 0,9 5,4 6,3 66,2 16,9 7,7 2,9 10,6 100,0 16,82000 616 4 032 46 839 12 009 5 138 2 213 70 846 0,9 5,7 6,6 66,1 17,0 7,3 3,1 10,4 100,0 16,92001 563 4 082 45 402 12 115 4 900 2 325 69 388 0,8 5,9 6,7 65,4 17,5 7,1 3,4 10,4 100,0 17,1Källa: TSV:s/VV:s oktoberundersökning <strong>och</strong> Hans Thulin, <strong>VTI</strong>.Årliga totala persontransportarbetet i Sverige uppgår f.n. till drygt 125 miljarderpersonkilometer (SIKA 2004). Transporterna på väg (personbil, MC, buss, gång, cykel<strong>och</strong> moped) svarar för 88 % (personbil en<strong>samt</strong> svarar för 75 %), ban<strong>trafik</strong>en (tåg,tunnelbana <strong>och</strong> spårväg) för 9 % <strong>och</strong> inrikes luft- <strong>och</strong> sjöfart för 3 %.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 49


Bilaga 18Personbilsbeståndets ålder <strong>och</strong> viktGenomsnittlig ålder på personbilar i <strong>trafik</strong>1990 7,41991 7,71992 8,01993 8,41994 8,81995 9,21996 9,41997 9,41998 9,31999 9,22000 9,22001 9,12002 9,12003 9,12004Källa: SCBPERSONBILAR I TRAFIK FÖRDELADE EFTER TJÄNSTEVIKT (%) VID UTGÅNGEN AV ÅREN 1990 - 2003Tjänstevikt 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20040 - 999 kg 21% 20% 19% 18% 17% 16% 16% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 7%1 000 - 1 399 kg 63% 62% 62% 61% 60% 59% 60% 58% 55% 54% 53% 52% 50% 48%1 400 - 1 699 kg 16% 17% 18% 19% 21% 23% 22% 26% 30% 32% 33% 35% 37% 39%1 700 kg - 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 7%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Källa: Bilismen i Sverige.Personbilar i <strong>trafik</strong> den 31/12 resp. år fördelade efter tjänstevikt100%80%60%40%1 700 kg -1 400 - 1 699 kg1 000 - 1 399 kg0 - 999 kg20%0%1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004<strong>VTI</strong> notat 27-2005 50


Bilaga 19Alkohol i <strong>trafik</strong>enAndel misstänkt alkohol-/drogpåverkadeAntal anmälda Antal anmälda förare i <strong>olyckor</strong> med dödlig utgång eller Andel som säger sig ha kört bilför alkoholrattfylleribrott för drograttfylleribrott svår personskada enligt polisen efter att ha druckit alkohol utöver lättöl(tusental) (tusental) (%) (%)1977 221978 231979 221980 221981 21 6,8 8,81982 21 7,4 9,11983 22 8,0 8,61984 22 7,1 7,11985 20 6,5 8,81986 23 6,8 9,61987 23 8,1 10,81988 24 7,3 13,71989 26 8,5 13,91990 26 7,8 12,41991 26 7,5 11,81992 25 6,8 10,21993 24 7,1 11,61994 21 6,6 10,21995 17 5,9 9,01996 15 5,8 7,41997 13 5,6 9,01998 12 5,8 9,71999 14 0 5,9 8,72000 17 0 7,0 8,62001 14 4 7,0 7,22002 15 5 7,4 7,42003 15 5 8,3 8,72004 16 7Anm: Drograttfylleri medtaget fr.o.m. 1999Källa: BRÅ, SIKA/SCB, VägverketAndel som säger sig ha kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl (%)18-24 25-54 55-64 65-74 Tot Män Kvinnor Tot1981 10,7 10,8 4,2 2,1 8,7 12,5 4,4 8,71982 11,5 10,7 5,0 3,3 9,0 13,0 4,3 9,01983 10,7 10,5 4,4 3,3 8,5 12,3 4,7 8,51984 10,9 8,0 4,9 1,1 7,2 10,1 3,7 7,21985 12,2 10,7 5,2 3,9 9,3 13,0 5,0 9,31986 12,9 11,1 4,6 3,8 9,5 14,6 3,8 9,51987 20,4 10,7 5,6 5,0 10,7 15,1 5,6 10,71988 18,0 16,4 7,0 3,5 13,7 18,9 8,0 13,71989 20,3 15,7 6,9 5,3 13,9 19,5 8,0 13,91990 18,7 15,2 7,2 3,8 13,3 18,3 7,9 13,31991 17,3 13,3 7,0 3,0 11,8 17,6 5,6 11,81992 13,9 11,5 5,5 4,5 10,2 15,5 4,8 10,21993 12,6 14,3 7,0 2,4 11,6 16,5 6,6 11,61994 11,7 12,7 6,2 2,0 10,2 15,1 5,3 10,21995 8,7 10,7 5,9 4,6 9,0 13,3 4,6 9,01996 7,5 9,1 4,3 2,4 7,4 10,6 4,1 7,41997 8,6 10,8 7,2 2,7 9,0 13,4 4,4 9,01998 8,6 12,1 5,7 3,7 9,7 14,4 4,7 9,71999 7,2 10,7 5,0 4,4 8,7 10,8 6,4 8,72000 7,7 10,3 6,2 4,4 8,6 12,7 4,4 8,62001 8,2 8,2 5,8 3,0 7,2 11,2 3,1 7,22002 8,0 8,9 4,7 3,6 7,4 11,1 3,6 7,42003 6,5 11,3 5,6 3,3 8,7 13,2 4,1 8,72004Källa: Vägverket<strong>VTI</strong> notat 27-2005 51


Bilaga 20Polisens alkoholutandningsprovAntal alkoholutandningsprov (LAU-prov)1981 470 6511982 499 4451983 551 5441984 610 2461985 610 8791986 665 1011987 683 5511988 640 1841989 772 3321990 769 2951991 930 8261992 1 065 8831993 1 612 3531994 1 775 8771995 1 484 9001996 1 329 0001997 1 146 1441998 1 015 3951999 1 064 7372000 1 108 8532001 1 141 1722002 1 280 1082003 1 382 9312004 1 563 091Källa: RPSAnm: Med början under 2001 gäller att i princip varje polisiärt påkallat mötemed motorfordonsförare skall åtföljas av ett alkoholutandningsprov.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 52


Bilaga 21HastigheterReshastighet (km/h)Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Statliga vägar o vägar i tätort Total<strong>trafik</strong> 73,4 76,1 75,8 75,7 75,8 76,0 75,8 76,5 75,1Pb utan släp 73,7 76,6 76,1 76,1 76,2 76,4 76,0 76,8 75,5Pb med släp 67,5 69,5 70,1 69,6 69,6 70,2 70,4 71,8 69,0Lb utan släp 70,3 72,3 72,5 72,7 72,6 73,7 73,6 74,0 71,7Lb med släp 75,0 75,6 76,9 76,5 77,0 77,7 78,1 78,0 75,8Statliga vägar 50 km/h Pb utan släp 53,5 53,4 52,9 51,8 51,4 53,8 53,1 52,0 52,4 53,370 km/h Pb utan släp 67,5 67,8 67,6 67,0 67,9 68,1 67,7 67,8 68,4 67,690 km/h Pb utan släp 88,6 88,8 88,7 88,3 89,1 89,6 89,6 90,8 88,9 88,7110 km/h Pb utan släp 107,5 106,7 108,3 108,4 108,7 110,1 111,5 111,3 111,4 107,5Samtliga utom motorväg Pb utan släp 76,9 77,2 76,4 76,2 76,7 77,4 76,7 77,9 76,0 76,8Motorvägar Pb utan släp 108,6 110,1 110,9 109,8Samtliga Pb utan släp 80,9 82,7 82,0 81,6 81,8 82,4 82,0 82,6 82,1 81,8Statliga vägar 50 km/h Lb med släp 52,9 51,5 52,6 51,0 50,9 52,8 52,6 51,1 52,8 52,370 km/h Lb med släp 62,8 63,7 65,2 63,9 65,8 66,1 67,7 68,5 68,5 63,990 km/h Lb med släp 78,5 79,0 79,7 79,4 80,4 81,2 81,1 81,6 81,5 79,1110 km/h Lb med släp 83,4 83,6 85,0 84,8 85,0 84,6 85,2 84,9 85,4 84,0Samtliga utom motorväg Lb med släp 74,3 74,2 75,3 74,7 76,1 77,2 77,4 78,0 77,3 74,6Motorvägar Lb med släp 85,1 85,4 85,1 85,6Samtliga Lb med släp 76,6 77,5 78,6 78,0 78,7 79,4 79,8 79,6 80,1 77,6Vägar i tätort Huvudled <strong>och</strong> 50 km/h Pb utan släp 48,6 48,0 47,9 47,7 47,8 47,8 47,9 47,6 48,2Huvudled <strong>och</strong> 70 km/h Pb utan släp 65,0 64,5 64,9 63,1 62,4 61,8 62,4 63,6 64,8Ej huvudled Pb utan släp 46,8 48,4 48,8 45,6 44,8 45,7 45,7 42,3 48,0Samtliga Pb utan släp 49,5 50,7 50,8 49,4 49,2 49,1 49,2 48,3 50,3Vägar i tätort Huvudled <strong>och</strong> 50 km/h Lb med släp 41,4 43,7 43,8 45,9 44,8 44,9 45,9 43,8 43,0Huvudled <strong>och</strong> 70 km/h Lb med släp 56,4 55,5 58,4 57,5 56,9 55,1 56,8 56,6 56,8Ej huvudled Lb med släp 50,5 48,7 46,5 42,6 40,8 41,8 42,1 40,1 48,6Samtliga Lb med släp 45,7 47,7 47,5 47,6 46,8 46,2 47,3 44,5 47,0Hastighetsöverträdelser (%)Medel1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-98Statliga vägar o vägar i tätort Total<strong>trafik</strong> 52,8 52,8 54,1 53,1 54,1 56,0 56,9 57,6 53,2Pb utan släp 51,8 51,6 52,8 51,6 52,6 54,6 55,5 56,2 52,1Pb med släp 51,8 50,4 51,6 51,4 53,1 52,7 54,4 58,3 51,3Lb utan släp 63,7 67,1 67,5 67,9 68,7 70,4 71,2 72,3 66,1Lb med släp 63,6 67,2 70,7 71,0 72,2 71,6 72,6 72,6 67,2Statliga vägar 50 km/h Pb utan släp 72,9 73,3 71,2 66,5 65,2 74,5 71,0 69,0 68,7 72,570 km/h Pb utan släp 54,4 54,7 53,7 53,0 54,9 54,7 53,9 54,4 55,1 54,390 km/h Pb utan släp 50,3 50,7 50,2 49,3 50,8 53,2 53,2 56,0 50,1 50,4110 km/h Pb utan släp 48,0 45,6 51,4 50,9 51,6 55,5 59,9 58,9 59,7 48,3Samtliga utom motorväg Pb utan släp 51,4 51,4 51,2 50,1 51,4 53,4 53,9 55,1 52,6 51,3Motorvägar Pb utan släp 62,0 65,1 65,2 64,1Samtliga Pb utan släp 52,6 51,8 52,9 51,9 53,2 55,7 56,3 57,3 55,3 52,4Statliga vägar 50 km/h Lb med släp 74,7 68,4 72,1 67,9 64,8 73,2 70,6 65,3 70,5 71,770 km/h Lb med släp 46,9 47,0 51,5 49,0 51,2 54,8 59,6 61,4 59,3 48,590 km/h Lb med släp 56,9 61,2 64,3 64,9 66,9 68,7 68,0 69,8 69,5 60,8110 km/h Lb med släp 79,3 81,1 86,1 85,7 86,7 84,5 87,0 85,4 87,4 82,2Samtliga utom motorväg Lb med släp 58,2 59,8 62,8 63,9 67,0 66,6 67,0 69,2 68,4 60,3Motorvägar Lb med släp 86,8 88,2 87,0 88,4Samtliga Lb med släp 64,6 68,4 72,0 72,0 73,5 72,9 73,9 73,6 75,7 68,4Vägar i tätort Huvudled <strong>och</strong> 50 km/h Pb utan släp 54,4 55,3 54,2 55,3 54,7 55,3 54,2 53,3 54,6Huvudled <strong>och</strong> 70 km/h Pb utan släp 38,4 41,0 40,1 30,9 29,3 28,2 30,9 34,3 39,9Ej huvudled Pb utan släp 43,5 47,2 55,2 46,6 50,3 54,3 54,3 45,3 48,6Samtliga Pb utan släp 50,8 50,2 51,5 49,2 49,2 50,7 50,5 49,2 50,8Vägar i tätort Huvudled <strong>och</strong> 50 km/h Lb med släp 32,2 40,6 41,3 51,7 43,5 47,0 46,6 41,9 38,0Huvudled <strong>och</strong> 70 km/h Lb med släp 18,9 19,9 21,8 17,2 16,1 15,5 19,7 17,1 20,2Ej huvudled Lb med släp 43,3 47,1 38,7 32,8 29,1 32,0 29,5 26,6 43,0Samtliga Lb med släp 33,1 39,0 35,8 38,9 32,5 35,9 35,8 34,2 36,0<strong>VTI</strong> notat 27-2005 53


Bilaga 22BilbältesanvändningAnvändning av bilbälte (procent)1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Personbil, förare 88,2 89,0 88,3 89,4 90,4 90,1 90,3 91,2 91,3 91,8Personbil, pass 91,4 90,9 90,8 92,1 92,2 92,3 92,0 92,4 92,7 93,0Personbil, vuxna bak 70,9 68,7 69,2 72,1 73,5 72,3 74,5 75,2 73,6 78,9Personbil, barn bak 87,3 84,1 86,6 88,7 89,7 89,3 89,4 90,2 90,1 91,5Taxi, förare 16,5 15,6 16,6 21,4 28,5 60,3 57,0 69,4 74,0 79,2Tung lastbil utan släp, förare 1,5 4,4 6,6 5,1 19,0 23,0 23,0 31,0 33,0Tung lastbil med släp, förare 2,7 1,0 7,3 7,4 27,0 25,0 33,0 36,0 38,0Liten lastbil 39,0 44,0 41,0 49,0 62,0 60,0 65,0 63,0Källa: <strong>VTI</strong> Hans-Åke Cedersund100Procent8060402001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Personbil, förarePersonbil, vuxna bakTaxi, förarePersonbil, passPersonbil, barn bakTung lastbil med släp, förare<strong>VTI</strong> notat 27-2005 54


Bilaga 23CykelhjälmsanvändningAndel cykelhjälmsanvändare (%) enligt <strong>VTI</strong>:s observationsmätningar.Bostadsomr. GrundskoloplatserArbets-CykelstråkSkattad total-Årtal (Barn -10 år)(Samtliga) (Vuxna) 1användning 21988 20,2 5 1,7 2,9 - 3,41989 30,9 13,7 1,8 3,2 - 5,11990 34,7 20,5 2,4 2,9 - 6,41991 33,3 20,6 3,6 4,3 3,2 7,21992 32,4 18,6 3,6 5,3 4,2 7,41993 37,6 24,3 4,3 5,5 4,4 8,61994 47,4 24,6 5,9 7,1 5,8 10,71995 45,2 31,2 9,3 9,5 8,3 13,51996 45,3 34,4 9,6 12,5 11,5 15,21997 54,8 33,9 11,4 11,2 10,1 16,11998 52,8 35,6 13,8 13,5 11,6 17,71999 49,6 32,9 12,5 11,2 10,0 16,12000 49,5 30,4 11,9 12,2 11,0 16,02001 44,8 28,3 12,0 11,6 10,7 15,42002 35,0 33,1 13,9 14,6 13,8 17,12003 38,5 31,0 14,1 16,1 15,4 18,02004* 35,3 36,5 18,0 19,0 18,3 21,01 Mätdata saknas före 1991 för vuxna cyklister på allmänna cykelstråk2 Viktat genomsnitt med hänsyn till exponeringsdata för cykling bland barn <strong>och</strong> vuxna* Preliminära resultat.Källa: <strong>VTI</strong> Sixten Nolén%2520Genomsnittlig cykelhjälmsanvändning(Skattning enligt <strong>VTI</strong>:s observationsstudie)21,015105088 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04*Anm: Cykelhjälmslag för barn under 15 år fr.o.m. den 1 januari 2005.<strong>VTI</strong> notat 27-2005 55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!