Views
2 years ago

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Kongressrapport_2016

Vägen till full sysselsättning och rättvisare

FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro

 • Page 2 and 3: Sverige har sedan 1990-talet lidit
 • Page 4 and 5: 4. Den samhällsekonomiska debatten
 • Page 6 and 7: 11. Jämställdhet och offentlig v
 • Page 8 and 9: Sammanfattning Den höga arbetslös
 • Page 10 and 11: för merparten av köpkraften och e
 • Page 12 and 13: ska vara meningsfullt krävs också
 • Page 14 and 15: hållbar nivå. De föreslagna åtg
 • Page 16 and 17: av att barnomsorgen inte är tillg
 • Page 18 and 19: Avslutningsvis Det har skett ett gl
 • Page 20 and 21: arbetsmarknaden på grund av ett h
 • Page 22 and 23: ett mer långsiktigt efterfrågeund
 • Page 24 and 25: Kapitel 12. En rustande arbetsmarkn
 • Page 26 and 27: Kapitel 14. Grundläggande föruts
 • Page 28 and 29: 1. Inledning Arbete åt alla är et
 • Page 30 and 31: 2. Den svenska arbetsmarknaden Sver
 • Page 32 and 33: matiska stabilisatorer 2 i form av
 • Page 34 and 35: att effekterna av den senaste finan
 • Page 36 and 37: Diagram 2.3 Sysselsättningsgrad (2
 • Page 38 and 39: etskraftsinvandrades etablering på
 • Page 40 and 41: Diagram 2.6 Anställdas sysselsätt
 • Page 42 and 43: Diagram 2.8 Arbetslöshet, arbetsl
 • Page 44 and 45: Diagram 2.9 Arbetslöshet, inrikes
 • Page 46 and 47: Diagram 2.11 Andel av respektive k
 • Page 48 and 49: Diagram 2.12 Långtidsarbetslöshet
 • Page 50 and 51: Diagram 2.13 Månadslön för arbet
 • Page 52 and 53:

  Diagram 2.14 Ginikoefficient, dispo

 • Page 54 and 55:

  Diagram 2.15 Lönespridning efter k

 • Page 56 and 57:

  För att få en heltäckande bild a

 • Page 58 and 59:

  Diagram 2.18 Real disponibelinkomst

 • Page 60 and 61:

  3. Vad beror arbetslösheten på? I

 • Page 62 and 63:

  genom att strukturella faktorer fö

 • Page 64 and 65:

  Diagram 3.3 BNP-gapet 1980-2014 BNP

 • Page 66 and 67:

  Diagram 3.4 Arbetslöshet i Sverige

 • Page 68 and 69:

  Den ekonomiska utvecklingen i USA r

 • Page 70 and 71:

  Den låg sedan still nästan hela 2

 • Page 72 and 73:

  Diagram 3.6 Offentlig sektors finan

 • Page 74 and 75:

  Diagram 3.7 Bytesbalans som andel a

 • Page 76 and 77:

  Diagram 3.8 Finansiellt sparande i

 • Page 78 and 79:

  Diagram 3.9 Finansiellt sparande i

 • Page 80 and 81:

  före finanskrisen. 76 Inflationen

 • Page 82 and 83:

  som efter finanskrisens slut ser ut

 • Page 84 and 85:

  Arbetskraftens sammansättning har

 • Page 86 and 87:

  konsekvens av jobbpolariseringen at

 • Page 88 and 89:

  kan beräknas bero på en ökning a

 • Page 90 and 91:

  ett arbete och mår dåligt av att

 • Page 92 and 93:

  per med svagare etablering på arbe

 • Page 94 and 95:

  4.1 Den nyliberala revolutionen Ibl

 • Page 96 and 97:

  däremot nyanseras äganderätten.

 • Page 98 and 99:

  Nyliberalismen växte fram som reak

 • Page 100 and 101:

  livats även i socialdemokratins po

 • Page 102 and 103:

  Utvecklingen mot större klyftor ä

 • Page 104 and 105:

  träde och krav. Oförutsägbarhete

 • Page 106 and 107:

  ning - som driver linjen om att sti

 • Page 108 and 109:

  Det nuvarande efterfrågeproblemet

 • Page 110 and 111:

  sin arbetstid denna månad med en t

 • Page 112 and 113:

  föräldrar som är förmögna har

 • Page 114 and 115:

  ställningar och mer heltidsarbete

 • Page 116 and 117:

  Myt: De säger att arbetslösheten

 • Page 118 and 119:

  kritik av nyliberalismen inte är a

 • Page 120 and 121:

  slutning av människor som bestämt

 • Page 122 and 123:

  lets delområden är extremt integr

 • Page 124 and 125:

  Lönesänkningar påverkar därmed

 • Page 126 and 127:

  värt uppstår en kris. Tillväxten

 • Page 128 and 129:

  Hinder mot en kapitalcirkulation De

 • Page 130 and 131:

  pengar och misstron mot ekonomin bl

 • Page 132 and 133:

  En politiskt organiserad facklig or

 • Page 134 and 135:

  Detta är den djupt bakomliggande o

 • Page 136 and 137:

  utövas kampen i stor utsträckning

 • Page 138 and 139:

  Men begär och behov är inte tillr

 • Page 140 and 141:

  tycks förutsätta en stark och ans

 • Page 142 and 143:

  lan det snäva egenintresset och de

 • Page 144 and 145:

  Några exempel på fackets utmaning

 • Page 146 and 147:

  för sig själva markant. För de l

 • Page 148 and 149:

  villkor. I klockarkärlek till mark

 • Page 150 and 151:

  varor, tjänster, kapital och arbet

 • Page 152 and 153:

  levnaden. Fackets uppgift att kontr

 • Page 154 and 155:

  till sin egen produktivitetsökning

 • Page 156 and 157:

  efterfrågan på arbetskraft. Konku

 • Page 158 and 159:

  6.2.3 Effektivt resursutnyttjande L

 • Page 160 and 161:

  och med en undermålig arbetslöshe

 • Page 162 and 163:

  Det är angeläget att kollektivavt

 • Page 164 and 165:

  Diagram 6.2 Organisationsgrad arbet

 • Page 166 and 167:

  Diagram 6.4 Löneandelar av total l

 • Page 168 and 169:

  Inte sällan uppstår spänningar m

 • Page 170 and 171:

  Diagram 6.5 Lönespridning inom arb

 • Page 172 and 173:

  lönepolitiska regimen. De riskerar

 • Page 174 and 175:

  nadsparternas frihet och ansvar. Sv

 • Page 176 and 177:

  6.4.2 Utmaningar LO och förbunden

 • Page 178 and 179:

  marknad fungerar: Sjunker priset p

 • Page 180 and 181:

  förutsättningen är uppfylld, nä

 • Page 182 and 183:

  stor jämställdhetspott i arbetarn

 • Page 184 and 185:

  Av underlagsrapporten framgå även

 • Page 186 and 187:

  Diagram 7.2 Löneandelen 1960-2014

 • Page 188 and 189:

  viktig förklaringsfaktor för den

 • Page 190 and 191:

  Diagram 7.3 Lönegap mellan arbetar

 • Page 192 and 193:

  Diagram 7.4 Kvinnors lön i procent

 • Page 194 and 195:

  över flera avtalsrörelser. Det vi

 • Page 196 and 197:

  En strävan med målen är att de i

 • Page 198 and 199:

  för löntagarna när det gäller a

 • Page 200 and 201:

  ehöver göras för att råda bot p

 • Page 202 and 203:

  kan hänföras till förändrad arb

 • Page 204 and 205:

  En allt högre andel av de sysselsa

 • Page 206 and 207:

  8. Vad innebär full sysselsättnin

 • Page 208 and 209:

  en bra målsättning, men den är i

 • Page 210 and 211:

  Diagram 8.1 Arbetslösheten 1970-20

 • Page 212 and 213:

  Diagram 8.3 Arbetslöshet för kvin

 • Page 214 and 215:

  Diagram 8.4 Sysselsättningsgraden

 • Page 216 and 217:

  Diagram 8.6 Sysselsättningsgrad f

 • Page 218 and 219:

  Diagram 8.8 Arbetslöshet efter utb

 • Page 220 and 221:

  kan genomgå de strukturomvandlinga

 • Page 222 and 223:

  9. Öka efterfrågan på varor och

 • Page 224 and 225:

  Men Sveriges svaga ekonomiska utvec

 • Page 226 and 227:

  9.2 Men den låga efterfrågan är

 • Page 228 and 229:

  Diagram 9.3 Finansiellt sparande i

 • Page 230 and 231:

  Fördjupningsruta 9.1 Pressa ner ar

 • Page 232 and 233:

  desto svårare är det att komma ti

 • Page 234 and 235:

  stimulans som handlar om att Sverig

 • Page 236 and 237:

  som säger att underskottet i de of

 • Page 238 and 239:

  2. Konjunkturpolitisk säkerhetsmar

 • Page 240 and 241:

  Fördjupningsruta 9.2 Finansiellt e

 • Page 242 and 243:

  den ökade efterfrågan ska ha maxi

 • Page 244 and 245:

  -- personer med en yrkesinriktad gy

 • Page 246 and 247:

  9.8 LOs styrelse föreslår LOs sty

 • Page 248 and 249:

  svängningar. Till att börja med f

 • Page 250 and 251:

  nationell utveckling där det hade

 • Page 252 and 253:

  Diagram 10.1 KPI-inflation i procen

 • Page 254 and 255:

  ska hålla sig till målet om 2 pro

 • Page 256 and 257:

  ankspropositionens formulering om

 • Page 258 and 259:

  Diagram 10.2 Svensk styrränta, inf

 • Page 260 and 261:

  Sedan den nya riksbankslagen trädd

 • Page 262 and 263:

  -- överskottsmålet -- utgiftstake

 • Page 264 and 265:

  förebygga och motverka såväl os

 • Page 266 and 267:

  finanspolitiken hamnar i fel konjun

 • Page 268 and 269:

  minska i lågkonjunkturer och öka

 • Page 270 and 271:

  är dessutom dags att skapa föruts

 • Page 272 and 273:

  Jag vill … påstå att vi, inte e

 • Page 274 and 275:

  kerna. 201 Studien visar att värde

 • Page 276 and 277:

  Förslag Mot bakgrund av ovanståen

 • Page 278 and 279:

  10.5 LOs styrelse föreslår LOs st

 • Page 280 and 281:

  Fördjupningsruta 11.1 ”440 000 f

 • Page 282 and 283:

  Diagram 11.2 Andel män respektive

 • Page 284 and 285:

  Diagram 11.4 Utvecklingen av förä

 • Page 286 and 287:

  Diagram 11.5 Graden av könsdominan

 • Page 288 and 289:

  Diagram 11.6 Kvinnor i arbetaryrken

 • Page 290 and 291:

  Diagram 11.8 Arbetare deltidsarbeta

 • Page 292 and 293:

  arbetsförhållandena för dem som

 • Page 294 and 295:

  av försäkringens sammanlagt 390 d

 • Page 296 and 297:

  snittet. För att klara den ekonomi

 • Page 298 and 299:

  12. En rustande arbetsmarknadspolit

 • Page 300 and 301:

  personer. 217 Men denna ögonblicks

 • Page 302 and 303:

  Diagram 12.1 Den svenska jobbstrukt

 • Page 304 and 305:

  ken. De kognitiva jobben karaktäri

 • Page 306 and 307:

  Diagram 12.2 Vakansgrad och genomsn

 • Page 308 and 309:

  förmedlingen under senare år. Det

 • Page 310 and 311:

  Utrikes födda är oftare än inrik

 • Page 312 and 313:

  På grund av långvarigt hög arbet

 • Page 314 and 315:

  Diagram 12.4 Totala utgifter för a

 • Page 316 and 317:

  Det har medfört att garantiprogram

 • Page 318 and 319:

  dernas motivation att söka arbete

 • Page 320 and 321:

  niumskiftet till 7 procent 2012. 27

 • Page 322 and 323:

  Vår syn … Det krävs en aktiv oc

 • Page 324 and 325:

  aktör) i genomsnitt drygt en gång

 • Page 326 and 327:

  ning som stöden avser. Det leder t

 • Page 328 and 329:

  marknaden. I dag får vissa bransch

 • Page 330 and 331:

  Mellan 2008 och 2014 har antalet in

 • Page 332 and 333:

  kvalitetskraven efterlevs. Vi ser p

 • Page 334 and 335:

  ser, inklusive SFI. Här måste sta

 • Page 336 and 337:

  Diagram 12.8 Högsta försäkrade m

 • Page 338 and 339:

  kad aktiv arbetsmarknadspolitik, f

 • Page 340 and 341:

  a-kassor, och i viss mån även ino

 • Page 342 and 343:

  12.6 LOs styrelse föreslår LOs st

 • Page 344 and 345:

  13. Vuxenutbildning för det livsl

 • Page 346 and 347:

  Diagram 13.1 Antal deltagare i gymn

 • Page 348 and 349:

  läsåret 2007/2008 hade inte påb

 • Page 350 and 351:

  ingslivs rekryteringsenkät för 20

 • Page 352 and 353:

  13.5 Validering för bättre omstä

 • Page 354 and 355:

  sättning, aktivitetsstöd eller li

 • Page 356 and 357:

  För att stärka omställningsförm

 • Page 358 and 359:

  14.1 Investeringarna har minskat i

 • Page 360 and 361:

  Diagram 14.2 Offentliga myndigheter

 • Page 362 and 363:

  Diagram 14.4 Offentliga investering

 • Page 364 and 365:

  Diagram 14.6 Person- och godstransp

 • Page 366 and 367:

  Region Syd -- Godstransporter Öste

 • Page 368 and 369:

  Diagram 14.7 Boendetäthet i olika

 • Page 370 and 371:

  Tabell 14.1 Beräknat nödvändigt

 • Page 372 and 373:

  anschen på kort sikt men framför

 • Page 374 and 375:

  Diagram 14.10 FoU-utgifternas andel

 • Page 376 and 377:

  ningen flyttas till andra länder,

 • Page 378 and 379:

  någon som helst uppfattning om sat

 • Page 380 and 381:

  15. Utbildning för en stark, jäms

 • Page 382 and 383:

  Diagram 15.1 Resultat i PISA, 2000-

 • Page 384 and 385:

  Diagram 15.2 Betygsutveckling i gru

 • Page 386 and 387:

  Skillnader mellan elever med svensk

 • Page 388 and 389:

  Diagram 15.5 Procentuellt fall i de

 • Page 390 and 391:

  Diagram 15.7 Andel elever icke beh

 • Page 392 and 393:

  sieexamen är viktig för att få e

 • Page 394 and 395:

  Detta är en mycket problematisk ut

 • Page 396 and 397:

  en elev om denna väljer en annan s

 • Page 398 and 399:

  och ekonomiskt kapital med sig hemi

 • Page 400 and 401:

  hemmen. Om vi vill gå mot en perso

 • Page 402 and 403:

  naden mellan skolor är skolvalsref

 • Page 404 and 405:

  En mer rättvis resursfördelning E

 • Page 406 and 407:

  verksamheter inom vård, skola och

 • Page 408 and 409:

  I Kessel och Olmes underlagsstudie

 • Page 410 and 411:

  Pedagogisk omsorg - en hybrid utan

 • Page 412 and 413:

  15.5 LOs styrelse föreslår LOs st

 • Page 414 and 415:

  Working Paper 14818, NBER Working p

 • Page 416 and 417:

  Federal Reserve (2014), Statement o

 • Page 418 and 419:

  IMF (2013), Sweden - Staff Report f

 • Page 420 and 421:

  Lindbeck, Assar (2015), ”På jakt

 • Page 422 and 423:

  Onaran, Özlem & Giorgios Galanis (

 • Page 424 and 425:

  Stockhammer, Engelbert & Özlem Ona

 • Page 426 and 427:

  Underlagsrapporter 1. Sverige behö

 • Page 428:

  Den höga arbetslösheten och de st

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? - Timbro
Hela magasinet som pdf - neij.se
Det ska löna sig att arbeta
Det ska löna sig att arbeta
2 underlagsrapport Rätt lön - återblick och utmaningar ... - Kommunal
Jul, jobb & jämställdhet - Nätverket jämställda löner
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Fler i arbete – mer att dela på
Stöd till sanning, rättvisa och gottgörelse - Sida
Raka vägen mot drömjobben Raka vägen mot drömjobben - FKG
Ladda ner tidningen - På Väg
Klarspråk lönar sig - Regeringen
avtal för väg & ban 2010 - Publikationer - Sveriges Byggindustrier
Mångfald - en förutsättning för framgångsrika affärer - Svenskt ...
Hur tänds ljuset i tunneln? – vägar ur den - Global Utmaning
Handikappolitiken - en björntjänst i all välmening - Svenskt Näringsliv
Vid vägs ände? - Karin Svensson Smith
Spångvandring mars 2013.pdf - Svenskt Näringsliv
Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar
Malmös väg mot en hållbar framtid
Fakta om Löner och Arbetstider 2011 - Svenskt Näringsliv
Män och kvinnor i utbildning och arbete - SLL Tillväxt, miljö och ...