Views
1 year ago

Exempelrapporter

Fastighet: Tången 28

Fastighet: Tången 28 OKULÄR BESIKTNING – FÖRKLARINGAR Särskilda förutsättningar vid besiktningen: I de fall en fuktmätning utförs redovisas resultatet i ett separat utlåtande. Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. Muntliga uppgifter: Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa samtliga förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats till besiktningsmannen vid besiktningen. Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att snarast och helst inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas Inget att notera – Betyder att det inte upptäckts något vid besiktningstillfället som avviker från vad som kan anses vara normalt för aktuell byggnadskonstruktion, eller normalt åldersslitage. Notering – Betyder att det finns en avvikelse som kan vara av kosmetisk betydelse, och bedöms vanligtvis inte kunna leda till någon följdskada. Riskanalys – Betyder att det finns en brist som kan leda till följdskada. Fortsatt teknisk utredning – Betyder att skada, eller förmodad skada finns, och att orsaken och omfattningen bör utredas vidare. Nivå 1 Är en okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, inne som ute. Fuktindikering i våtutrymmen. Gradering av upptäckta brister och risk för skador. Samt en sammanställning av lämnade upplysningar från fastighetsägaren. Nivå 2 Nivå 2 innehåller alla moment från nivå 1 samt: Kontroll/fuktmätningar av riskkonstruktioner. Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, krypgrund, vind och yttertak. Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

Fastighet: Tången 28 NOTERINGAR Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken För säljare Huset var ej möblerat vid besiktningstillfället. HUVUDBYGGNAD VIND Öppet upp i nock - Parallelltaket är ej besiktningsbart. Kattvind mot öst - Inget att notera. ÖVRE PLAN Sovrum öst - Inget att notera. Sovrum väst - Inget att notera. Badrum - Tätskiktet bakom kakeln och under klinkern ej besiktningsbart. Det noteras en skada på en kakelplatta under fönstret, avloppsröret i golvet under handfatet ligger för nära vägg, samt att brunnsmanschetten sticker ut under klämringen i golvbrunnen i duschen. Se riskanalys 1. Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

EDB Bank och Finans Sverige - IDG
2. Internationellt samarbete, teknisk utveckling och klimat ...
Kurser och seminarier Hösten 2011 – Våren 2012 - Inspecta
RAPPORT IT-övergripande 2012.pdf - Region Halland
Vellinge Lärcenter - Vellinge kommun
Marin miljöövervakning av vegetationsklädda ... - Länsstyrelserna
Västbus - Vgregion.se - Västra Götalandsregionen
Revisionsrapport - Granskning av IT-verksamheten - Nynäshamns ...
Husdjur i Sverige 2040 - Gradvis
(SPI) samt bottenfauna 2011 - Göteborgs hamn
Bebyggelsehistorisk utredning Stagneliusskolan - Kalmar kommun
1976 nr 133.pdf - BADA - Högskolan i Borås
Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning ... - Ledsjö Vind AB
Bebyggelsehistorisk utredning Lindö Pdf 1,92 MB - Kalmar kommun
broschyren - Sveriges Nationalatlas
Helsingfors och Åbos åtgärdsprogram
Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar ... - Regeringen