03.01.2022 Views

White edition A5 Broschyr

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VISKAN SANDÖ white <strong>edition</strong><br />

VISKAN BOKÖ white <strong>edition</strong><br />

STORT SPABAD SOM<br />

ERBJUDER DET MESTA.<br />

Viskan Sandö white <strong>edition</strong> mäter<br />

230x230 cm och har naturligvit<br />

Viskan Spas signifikativa baddjup.<br />

Spabadet har<br />

• 2 massagepumpar,<br />

varav en Dual Speed pump.<br />

• Dubbla filter.<br />

• Separat programmeringsbar<br />

cirkulationspump.<br />

• 52 massagejets.<br />

• Undervattenslampa och nivåvattensbelysning<br />

i olika färger.<br />

• 3,8kW värmare.<br />

TVÅ LIGGSÄTEN, ETT FÖR<br />

DIG OCH ETT FÖR DIN KÄRA.<br />

Viskan Bokö <strong>White</strong> <strong>edition</strong> har dubbla<br />

liggsäten och mäter 230x230 cm och<br />

har ett mycket bra baddjup med<br />

mycket god komfort.<br />

Spabadet har<br />

• 2 massagepumpar,<br />

varav en Dual Speed pump.<br />

• Dubbla filter.<br />

• Separat programmeringsbar<br />

cirkulationspump.<br />

• 52 massagejets.<br />

• Undervattenslampa och nivåvattensbelysning<br />

i olika färger.<br />

• 3,8kW värmare.<br />

ANTAL PLATSER:<br />

FAKTA VISKAN SANDÖ<br />

ANTAL PLATSER:<br />

FAKTA VISKAN BOKÖ<br />

Storlek .....................................................230x230 cm<br />

Storlek .....................................................230x230 cm<br />

TYP AV PLATSER:<br />

Höjd .......................................................................95 cm<br />

TYP AV PLATSER:<br />

Höjd .......................................................................95 cm<br />

Vikt tom/vattenfylld..........................439/2054 kg<br />

Vikt tom/vattenfylld..........................439/2054 kg<br />

Vattenmängd ......................................................1615 L<br />

Vattenmängd ......................................................1615 L<br />

TYP AV MASSAGEJETS:<br />

Fast riktbar punktmassage<br />

Knådande massage<br />

Belysning ....................................................................Ja<br />

Vattennivåbelysning ...............................................Ja<br />

Nackkuddar..............................................................6 st<br />

Pump 1.................3hp, 2200W Dual Speed pump<br />

TYP AV MASSAGEJETS:<br />

Fast riktbar punktmassage<br />

Knådande massage<br />

Belysning ....................................................................Ja<br />

Vattennivåbelysning ...............................................Ja<br />

Nackkuddar.............................................................. 5 st<br />

Pump 1................... 3hp, 2200W Dual Speed pump<br />

Pulserande massage<br />

Pump 2..................................................... 3hp, 2200W<br />

Pulserande massage<br />

Pump 2..................................................... 3hp, 2200W<br />

Separat cirk pump....................................................Ja<br />

Separat cirk pump....................................................Ja<br />

Titaniumvärmare ..............................................3,8kW<br />

Titaniumvärmare ..............................................3,8kW<br />

PANELALTERNATIV:<br />

ACS reningssystem..................................................Ja<br />

PANELALTERNATIV:<br />

ACS reningssystem..................................................Ja<br />

Rostfria jets ................................................................Ja<br />

Rostfria jets ................................................................Ja<br />

Massagejets ..........................................................52 st<br />

Massagejets ..........................................................53 st<br />

Partikelfilter ............................................................ 2 st<br />

Partikelfilter ............................................................ 2 st<br />

Ljus<br />

Alumi<br />

Svart<br />

Alumi<br />

Elanslutning .....3N~ 400V 3x16A 50Hz 8350W<br />

Ljus<br />

Alumi<br />

Svart<br />

Alumi<br />

Elanslutning ..... 3N~ 400V 3x16A 50Hz 8350W

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!