07.09.2023 Views

Golv till Tak #5 - 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 52 | PRIS SEK 60 | NR 5 <strong>2023</strong><br />

Tema: Akustik<br />

# 5 / 23


VRID NER VOLYMEN<br />

MED AKUSTIKGOLV<br />

Vi på Forbo kan det här med akustik. Med över 30 års erfarenhet och<br />

branschkunskap kan vi leverera bästa tänkbara akust iska golvbeläggning för<br />

alla användningsområden. Vår breda produktportfölj har design för alla rum<br />

och materialval för alla ändamål.<br />

Limmat eller löslagt? Linoleum, textil eller vinyl? Valet är ditt.<br />

Läs mer och se referenser och inspiration på:<br />

forbo-flooring.se/akustik


Innehåll 5/23<br />

2 Bra ljudmiljö alltmer angeläget<br />

7 Fabriksbyggd villa – det låter väl bra?<br />

9 Akustikgolvslistan<br />

13 Ändrade ljudkrav för bland annat skolor<br />

14 Så hanterar vi utmaningarna som underentreprenörer<br />

17 Isocyanater – en osynlig fara inom golvbranschen<br />

18 Viktigt att veta om omfördelningsberäkningar<br />

20 Han håller klubban i ett fast grepp<br />

22 Regionen har ordet: Rolig bransch med gott driv<br />

23 Uzin Utz är ny medlem i <strong>Golv</strong>branschen<br />

28 # <strong>Golv</strong> & Platt<br />

29 Fråga juristen<br />

30 Fråga GVK<br />

32 Benny<br />

Sid 2: Bra ljudmiljö alltmer angeläget<br />

STÄNDIGT<br />

LIKA AKTUELLT<br />

Det här numret av <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har tema<br />

Akustik – ett ständigt lika aktuellt ämne.<br />

Vi presenterar naturligtvis vår årliga översikt<br />

över akustikgolv och -underlägg. I år<br />

har vi även tagit med akustikunderlägg<br />

för keramiska golvbeläggningar.<br />

Vi får vidare synpunkter från ett antal<br />

personer som deltar i ansträngningarna<br />

att åstadkomma goda ljudmiljöer. Hur ser<br />

det ut ur arkitektens, akustikerns respektive<br />

golvleverantörens perspektiv?<br />

I småhus verkar det inte vara alls lika viktigt<br />

med god ljudmiljö som i andra hus.<br />

Varför då? Vi har försökt ta reda på det.<br />

Läs vad småhus<strong>till</strong>verkare säger om saken.<br />

Andra aktuella frågor tar vi självklart<br />

också upp. Som faran med isocyanater.<br />

Som varför det blivit så vanligt med<br />

omfördelningsberäkningar. Plus att vi har<br />

träffat ett antal personer som just nu av<br />

olika skäl är aktuella inom golvbranschen.<br />

Nästa nummer har tema Plattsättaren<br />

– plattsättning är en verksamhet som<br />

vuxit sig stor hos <strong>Golv</strong>branschens företag.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

Sid 7: Fabriksbyggd villa – det låter väl bra?<br />

OMSLAGSBILD: Skolmiljö<br />

FOTO: Gerflor<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 1022, 134 27 Gustavsberg. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 08 - 400 28 652. E-POST: joel@adsales.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. PLUSGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


JOHAN ASPELIN :<br />

<strong>Golv</strong>läggare påverkar<br />

byggnaders akustik<br />

”God akustik” är ett uttryck många hört. Men hur många vet vad<br />

det innebär i praktiken – och framförallt hur skapar vi det?<br />

Akustik är en hel vetenskap kring ljud och hur ljud upplevs. Förenklat<br />

handlar det om hur ljudvågorna kan färdas i ett rum eller<br />

i ett annat fysiskt utrymme, men också mellan olika våningsplan.<br />

Om ljudet absorberas blir det stumt och dämpas, medan ljud som<br />

studsar istället uppfattas som eko eller resonans. Sedan finns det<br />

alla varianter däremellan.<br />

Olika golvlösningar är sådant som verkligen kan påverka akustiken<br />

i ett rum och ljudstörningar mellan våningsplan. Olika material<br />

på väggar och tak har självklart också betydelse. Möbler, inredning,<br />

väggars placering, vinklar och vrår har även det stor påverkan på<br />

hur ljudet färdas i ett rum.<br />

För golvföretaget och golvläggaren är det viktigt att vara medveten<br />

om hur akustiken förändras av olika val. Ett rum som får fel akustik<br />

kan bli helt icke-funktionellt. Vissa verksamheter är naturligtvis<br />

mer ljudkänsliga än andra. Bostäder och företagslokaler kan ha<br />

väldigt olika behov. Här är materialleverantörerna en otroligt<br />

viktig partner för att få rätt teknisk lösning på rätt ställe!<br />

De byggregler och branschrekommendationer som är framtagna<br />

baseras på kunskap kring hur olika val påverkar akustiken. Det är<br />

inte en slump att det i exempelvis skolmiljöer ska byggas in ljuddämpande<br />

material. I lokaler med dålig akustik blir varken<br />

undervisning eller självständigt arbete möjligt. Genom att hitta<br />

rätt lösningar som dessutom installeras med kvalitet, bidrar vi <strong>till</strong><br />

att skolmiljön och ljudet där blir bättre för både lärare och elever.<br />

På motsvarande sätt kan vi påverka akustiken för många andra<br />

slags verksamheter.<br />

I mötet med kunder är det viktigt att förstå vad akustik handlar<br />

om. <strong>Golv</strong>ets funktion är inte bara en fråga om slitstyrka, städbarhet<br />

och något att gå eller stå på. Det är också en fråga om ljud<br />

och vilka effekter ljudmiljön<br />

får. <strong>Golv</strong>leverantörerna/<strong>till</strong>verkarna<br />

kan massor om<br />

möjliga tekniska lösningar<br />

och det är viktigt att installationssidan<br />

har en god kommunikation<br />

med dem så att<br />

den kunskapen verkligen når<br />

produktionen.<br />

God akustik kan ge en<br />

byggnad väsentligt högre<br />

helhets kvalitet. För branschen<br />

är det en möjlighet, om<br />

vi ser <strong>till</strong> att kunskapen finns<br />

hos oss och används på rätt<br />

sätt. Detta blir då även ett<br />

sätt att utveckla vår specialitet<br />

och vår yrkesroll.<br />

JOHAN ASPELIN, vd för <strong>Golv</strong>­branschen.<br />

Bra ljudmiljö<br />

Ljudmiljön i alla typer av inomhusmiljöer<br />

har under senare år blivit en<br />

högt prioriterad fråga, och den utvecklingen<br />

ser bara ut att fortsätta. Därför<br />

är efterfrågan på ljuddämpande golv<br />

hög, men det finns också önskemål om<br />

fortsatt teknikutveckling. Som tydligare<br />

mätstandard för trumljud. Och lågbyggande<br />

ljuddämpning av klinkergolv.<br />

Ljuddämpande lösningar blir allt viktigare i takt med<br />

att ljudstörningarna ökar i flerfamiljshuset, i skolan och<br />

på arbetet. Och det är inte bara upplevelsen det gäller.<br />

Forskningen visar att vi tappar en väsentlig del av vår<br />

produktivitet i stökiga miljöer. På ett modernt aktivitetsbaserat<br />

kontor kan en förflyttning från aktiv <strong>till</strong> tyst<br />

zon förbättra arbetsprestationen med upp <strong>till</strong> 17 procent.<br />

Att skapa goda ljudmiljöer är därför en uppgift som<br />

kräver uppmärksamhet och samarbete mellan de olika<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


alltmer angeläget<br />

yrkesgrupper som är inblandade i byggprocessen.<br />

Kraven på ljuddämpande åtgärder ökar också från samhälle,<br />

myndigheter och inte minst från beställare.<br />

Känslomässig effekt<br />

Isac Blücher, LINK Arkitektur<br />

Foto: LINK Arkitektur /<br />

Malin Nerby<br />

– Det är klurigt med<br />

akustikprodukter och<br />

många parametrar är<br />

beroende av varandra,<br />

säger Isac Blücher, inredningsarkitekt<br />

på LINK<br />

Arkitektur. Därför underlättar<br />

det när leverantörerna<br />

presenterar data<br />

tydligt, och pratar samma<br />

språk. Då blir det möjligt<br />

för oss att jämföra<br />

produkterna.<br />

Akustik kan dessutom<br />

ha en psykologisk aspekt. Till exempel när man skapar<br />

en tyst zon på ett kontor med trägolv och lägger in<br />

textil golv som dämpar trum- och skrapljuden.<br />

– Det mjuka textilmaterialet får känslomässig effekt,<br />

säger Isac Blücher. Man sänker rösten och släpper ned<br />

axlarna.<br />

LINK arbetar främst med uppdrag inom offentlig<br />

miljö och kontor. Akustiken är en betydelsefull del<br />

i projekten och generellt föreskriver man alltid ljuddämpande<br />

golv. Om kunden har särskilda önskemål<br />

eller om lokalen har en komplicerad ljudbild anlitar<br />

man specialiserade akustiker.<br />

Trumljudsdämpande golv efterfrågas<br />

Bengt Johansson på Efterklang, ett av Nordens största<br />

akustikföretag som ingår i Afry och har 140 anställda<br />

akustiker, framhåller behovet av en bättre mätstandard.<br />

– De vanligaste klagomålen på dålig ljudmiljö i flerfamiljshus<br />

handlar om att man stör sig på sina grannar.<br />

PÅ ETT MODERNT<br />

aktivitetsbaserat kontor<br />

kan en förflyttning<br />

från aktiv <strong>till</strong> tyst zon<br />

förbättra arbetsprestationen<br />

med upp <strong>till</strong><br />

17 procent. Bilden<br />

visar tysta zoner på<br />

fastighetsbolaget<br />

Hemfosas kontor i<br />

Stockholm.<br />

Foto: LINK Arkitektur /<br />

Jason Strong<br />

TEXT:<br />

Marie Holhammar<br />

Fortsättning på sid 4<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 3


Fortsättning från sid 3:<br />

Bra ljudmiljö alltmer<br />

angeläget<br />

Man hör när de går på<br />

golvet i våningen över,<br />

flyttar möbler eller tappar<br />

saker. För detta, som kallas<br />

stegljud, finns relevanta<br />

mätmetoder som gör att<br />

det går att jämföra olika<br />

golvprodukter. Dessutom<br />

finns också tydliga myndighetskrav<br />

att luta sig<br />

mot.<br />

– Däremot är trumljuden<br />

som uppstår i<br />

rummet där man vistas Bengt Johansson, Efterklang<br />

ganska förbisedda, menar<br />

jag. Mätstandarden är otydlig. <strong>Golv</strong> som dämpar trumljud<br />

är efterfrågade av kunderna, men för oss som ska<br />

specificera produkterna finns alltför lite mätdata att gå på.<br />

Önskas: lågbyggande klinkerdämpning<br />

En utmaning Bengt Johansson, som är specialiserad på<br />

bygg- och rumsakustik, ofta stöter på handlar om ljuddämpning<br />

av klinkergolv.<br />

– Ett klinkergolv som uppfyller stegljudskraven blir<br />

i allmänhet mycket högt. Det kan bygga upp <strong>till</strong> 60 millimeter<br />

med en stegljudsmatta under avjämningsmassan<br />

och sedan klinker ovanpå det. Ett trägolv bygger kanske<br />

bara tio millimeter.<br />

Vill man ha ett ljuddämpat klinkergolv är det därför<br />

viktigt att en akustiker kommer in på ett tidigt skede i<br />

projektet så att man kan göra nödvändiga ursparningar<br />

Leverantörskommentarer<br />

Steffen Ambjörnröd, Gerflor<br />

Steffen Ambjörnröd,<br />

Product and Technical<br />

Manager på Gerflor,<br />

ser ett stort och konstant<br />

behov av akustikgolv.<br />

– Akustikgolven<br />

spelar en viktig roll<br />

som ljuddämpare<br />

överallt där det krävs<br />

en god ljudmiljö, och<br />

speciellt då på kontor, i skolor och på sjukhus.<br />

Särskilt i Skandinavien där vi ofta använder<br />

ljuddämpande ytbeläggning istället för att bygga<br />

in ljuddämpningen i själva konstruktionen.<br />

Det är förstås en kostnadsfråga. Att bygga in<br />

en bra ljudmiljö redan från början, som man<br />

gör ute i Europa, ger en effek tivare ljuddämpning<br />

men kostar betydligt mer.<br />

Gerflor jobbar ständigt med produktutveckling<br />

av både funktion och design men står inför<br />

en svårknäckt nöt menar Steffen Ambjörnröd.<br />

– Olika önskvärda egenskaper hos golven<br />

motverkar varandra. Akustikgolven dämpar<br />

störande ljud och är mjuka och sköna att gå på.<br />

Samtidigt är de ömtåligare och möblerna<br />

måste anpassas för att inte skada golven. När<br />

eleverna i ett klassrum vippar på stolen eller<br />

drar bord över golvet uppstår skador om<br />

möbelbenen inte är anpassade.<br />

I sjukhusmiljö bidrar akustikgolv <strong>till</strong> en behaglig<br />

ljudnivå och skapar ett bra underlag för<br />

medarbetarna som går och står hela dagarna.<br />

Samtidigt blir det tyngre att rulla sjukhussängar<br />

och köra rullstolar.<br />

– Om vi då gör ytan hårdare så tappar golvet<br />

de akustiska egenskaper som ju är själva syftet<br />

med det. Det är lite av en utmaning – ja, ett<br />

rent Moment 22 faktiskt!<br />

Sara Falck, Polyflor<br />

Också hos Polyflor ser man ett stort och<br />

ökande behov av akustiklösningar.<br />

– Vi uppfattar det så att kraven på stegljudsdämpning<br />

hela tiden ökar. Tidigare låg<br />

kraven omkring 14 decibel men idag ligger de<br />

istället på 18 – 20, säger Sara Falck, teknikoch<br />

miljöansvarig på Polyflor Nordic.<br />

En förklaring är att bjälklagen idag görs<br />

tunnare, som ett sätt att spara pengar. Det<br />

medför att golvmaterialet istället behöver ha<br />

en ökad stegljudsdämpning.<br />

– Här måste då vi som golvleverantörer<br />

utveckla nya produkter samtidigt som det<br />

medför dyrare installations- och materialkostnader.<br />

Akustikgolv har ju också en större<br />

intrycks känslighet vilket kan vara negativt för<br />

slutresultatet.<br />

Gummigolv, som är en storsäljare hos<br />

Polyflor, är i sig självt ett tyst golv som dämpar<br />

både steg- och trumljud. Kunden har också<br />

möjlighet att beställa akustikbaksida på företagets<br />

rullvaror.<br />

i konstruktionen.<br />

– Annars ringer byggaren oss när man får problem<br />

med för liten ursparning. Men när konstruktionen väl<br />

är på plats är det för sent, då går det inte att göra något.<br />

Bengt Johansson skickar med en uppmaning <strong>till</strong><br />

golvleverantörerna:<br />

– Det finns behov av att utveckla lågbyggande ljuddämpade<br />

klinkerinstallationer!<br />

Kombinerade åtgärder<br />

Oskar Nordquist arbetar på White Arkitekter och var<br />

bland annat handläggande arkitekt för NCCs huvudkontor<br />

vid Järva Krog som stod färdigt 2019.<br />

– Där byggdes tre atrier som alla var stora, luftiga<br />

och tänkta som samlingsplatser. De skulle fungera för<br />

såväl föreläsningar som samtal, konferenser och spontant<br />

häng. Trapporna i KL-trä var både passager och<br />

sittplatser och de kläddes in med en tjock filtmatta som<br />

dämpade och sög upp de olika ljuden i rummet.<br />

– Ett atrium ställer stora krav på arbetet med akustiken,<br />

och särskilt i det här fallet då ett av dessa atrier var<br />

elipsformat. Elipsen innebär alltid att det blir knepigt<br />

med ljudet.<br />

En metod som användes här för att förbättra akustiken<br />

var att skapa varierande ytor där vinklar och kurvor<br />

bryter upp ljudvågorna och minskar efterklangen.<br />

– Vi tog in akustiker på ett tidigt stadium i projektet,<br />

berättar Oskar Nordquist. Vi behövde slå sönder ljuden<br />

och se <strong>till</strong> att de spred sig åt olika håll. En del av lösningen,<br />

förutom filtmattan och vinklarna, blev nedhängande<br />

absorbenter från taket. ■<br />

– Och vad gäller LVT-golv, så har det de<br />

senaste åren kommit flera kollektioner med<br />

inbyggd stegljudsdämpning. Här har akustiken<br />

blivit en viktig produktegenskap.<br />

Maria Wennerstrand, Tarkett<br />

Maria Wennerstrand, Nordic Segment<br />

Manager Stores & Shops Hospitality Workplace<br />

på Tarkett, är inne på samma linje.<br />

– Det har absolut blivit ett ökat fokus på<br />

akustiken och betydelsen av arbetsmiljön,<br />

där ljudnivåerna är en väsentlig del. I många<br />

projekt används akustikgolv på större delar<br />

av totalytan än tidigare.<br />

Valet av golv är ett av flera viktiga beslut<br />

för att skapa en bra ljudmiljö. Plast- och linoleumgolv<br />

bidrar framförallt <strong>till</strong> att dämpa stegljuden.<br />

Textilgolven har även en positiv inverkan<br />

på trumljud. Textilmaterialet ger i sig självt<br />

upphov <strong>till</strong> lägre ljudnivå, men absorberar<br />

också ljud.<br />

– Utveckling av akustikgolv är absolut en<br />

viktig fråga hos oss. Kunderna ställer krav på<br />

att fler av våra produkter ska finnas <strong>till</strong>gängliga<br />

i akustikutförande. Ett välkommet <strong>till</strong>skott i<br />

höst är att vi kommer att kunna erbjuda stegljudsdämpning<br />

på alla homogena plastgolv<br />

i våra iQ-familjer. Planer finns även på att<br />

uppdatera vårt sortiment av LVT-golv med<br />

akustikbaksida.<br />

Marie Holhammar<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


iD Click Ultimate<br />

Vinylklick<br />

med akustikbaksida<br />

iD Click Ultimate är ett<br />

mycket reptåligt golv<br />

som kommer med en<br />

inbyggd akustikbaksida<br />

som dämpar stegljud.<br />

Ytan är ultramatt vilket<br />

förstärker känslan av<br />

äkta sten och trä.<br />

Plankorna/plattorna har<br />

ett smidigt klicklåssystem<br />

och tack vare en<br />

stark kompositkärna får<br />

man dessutom ett golv<br />

som klarar stora temperaturväxlingar<br />

och som<br />

kan installeras ovanpå<br />

de flesta befintliga golv,<br />

även klinker.<br />

Kollektionen är uppdaterad<br />

med nya mönster<br />

och finns nu även <strong>till</strong>gänglig<br />

för konsument.<br />

Läs mer på tarkett.se<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 5


ATTACHED TO YOUR WORLD<br />

Effektiv stegljudsdämpning<br />

- snabb och enkel installation<br />

BOSTIK ACOUSTIC UNDERLAY<br />

Inom kort lanserar vi vår nya stegljudsmatta Bostik Acoustic Underlay med en effektiv ljudreducering på upp<br />

<strong>till</strong> 13 dB. Mattan är snabb och enkel att installera och är särskilt lämplig för entréhallar och trapphus.<br />

Bostik Acoustic Underlay är en del av Bostiks smarta golvsystem ”One Flooring Range”.<br />

LANSERAS<br />

SNART!<br />

REDUCERAR UPP TILL 13 dB<br />

SNABB OCH ENKEL<br />

INSTALLATION<br />

FLERA GODKÄNDA<br />

APPLICERINGSMETODER<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


Fabriksbyggda hus med lätta bjälklag ger ofta<br />

dåligt skydd mot stegljud mellan våningsplan.<br />

Mellanväggar och innerdörrar är inte heller<br />

ljudisolerande.<br />

Fabriksbyggd villa<br />

– det låter väl bra?<br />

Lätta konstruktioner som trähus har många fördelar, men <strong>till</strong> dem hör inte<br />

ljudmiljön om man nu inte ger den lite extra omsorg. Det gör man sällan när<br />

det gäller småhus. <strong>Golv</strong>branschen kan bidra med en del enkla förbättringar.<br />

Man skulle kunna kalla det en svensk klassiker – villan<br />

som monteras på egna tomten, men som byggs i olika<br />

stora moduler i industriell skala på annan ort. Det handlar<br />

om trähus, även om fasaderna ibland kläs med tegel<br />

eller annan sten.<br />

I <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> 5/21 skrev vi om stora höghus av trä<br />

och om vissa problem med akustiken <strong>till</strong> följd av att<br />

tunga byggnadsmaterial som betong där ersatts av trä.<br />

Hur är det med akustiken i små hus av trä? Den frågan<br />

ställer vi oss och vi ställde den också <strong>till</strong> ett par av de<br />

största småhusproducenterna i Sverige.<br />

Lätta konstruktioner<br />

ger akustikutmaningar<br />

Trä har många fördelaktiga egenskaper som konstruktionsmaterial<br />

för hus. Den jämförelsevis låga vikten är<br />

absolut en av dem. Särskilt när det gäller hus som ska<br />

byggas på en ort och sedan i delar fraktas <strong>till</strong> en annan<br />

och monteras upp där, är det ju bra att hela konstruktionen<br />

är lätt. Även när huset är färdigmonterat har det<br />

sina fördelar att det inte är onödigt tungt.<br />

För den akustiska innemiljön är det emellertid inte<br />

lika bra med lätta konstruktioner. Många har upplevt<br />

gamla tiders lyhörda radhuslängor och den bristfälliga<br />

ljudmiljön i de så kallade landshövdingshusen i Göteborg.<br />

De moderna höghusen av trä, som vi skrev om i<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> 5/21, krävde speciella åtgärder för att<br />

akustiken skulle bli bra. Hur möter man sådana problem<br />

när det gäller våra folkkära villor från modern trähusindustri?<br />

En icke-fråga, säger hus<strong>till</strong>verkarna<br />

Vi kontaktar ett par producenter, OBOS med flera husfabriker<br />

i Sverige och Norge samt välbekanta Eksjöhus.<br />

Carl-Johan Sigfridsson på OBOS Myresjöhus och David<br />

Norrman på Eksjöhus säger oberoende av varandra att<br />

akustikproblem är en icke-fråga för kundkretsen. Det är<br />

ovanligt att familjer som står inför ett husköp frågar om<br />

akustiken i villan. Uppföljande undersökningar efter<br />

köp visar också att familjerna sällan har problem med<br />

akustiken.<br />

Båda <strong>till</strong>verkarna är väl insatta i akustikproblematiken<br />

med lätta hus, men förknippar den mest med de flerbostadshus<br />

som man också <strong>till</strong>verkar. Ljud mellan<br />

lägen heter skapar problem och kan behöva åtgärdas,<br />

men när det gäller småhus är man mindre kritisk.<br />

TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

Fortsättning på sid 8<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 7


duri.se<br />

Fortsättning från sid 7: Fabriksbyggd villa – det låter väl bra?<br />

Stegljud och efterklang<br />

Båda framhåller hur viktigt det är med en ljuddämpande<br />

fasad. Ytterväggarna ska vara väl ljudisolerade, kanske<br />

med tung tegelbeklädnad, för att stänga ute trafikbuller<br />

och andra störande ljud. Här spelar bra fönster också en<br />

viktig roll. Sådant satsar man på.<br />

Men de fabriksbyggda husen med sina lätta bjälklag<br />

ger ofta dåligt skydd mot stegljud mellan våningsplan.<br />

Mellanväggar och innerdörrar är inte heller ljudisolerande.<br />

Tydligen är det så att familjerna i enfamiljshus<br />

accepterar de ljud de själva skapar. Det är dessutom<br />

popu lärt med öppna planlösningar som ger fritt spelrum<br />

för familjens egna röster.<br />

De öppna planlösningarna, speciellt de med höga<br />

åstak, ger stora fria volymer som kan bygga upp <strong>till</strong><br />

störande lång efterklang. Särskilt i kombination med<br />

stora glasytor kan ljudet bli hårt om man inte dämpar<br />

med textil inredning.<br />

Kolla in produktvideon på YouTube!<br />

DURI dB<br />

<strong>Golv</strong>branschen kan bidra<br />

När det är efterklang som är problemet kan vi rekommendera<br />

textilgolv, som inte reflekterar ljud och inte<br />

alstrar skrap- och trumljud. Stegljudsdämpande golvbeläggningar<br />

av alla slag finns också i golvbranschens<br />

verktygslåda – se bara hur många som listas på följande<br />

sidor! Så visst kan golvbranschen bidra <strong>till</strong> familjens<br />

trivsel i den egna villan. ■<br />

Akustikunderlag för golv<br />

Komfortabel tystnad med låg miljöpåverkan!<br />

Duri dB golvakustikprodukter hjälper dig att skapa tysta golv<br />

som är sköna att gå på. Trum- och stegljud dämpas markant.<br />

Lämpligt för golvvärme tack vare sitt låga värmemotstånd.<br />

Alla golvunderlag i dB-serien har låg bygghöjd, från 1,2- 2 mm,<br />

för att fungera lika bra vid ombyggnation, som vid nyinstallation.<br />

Produkterna består av återvunnet material och är fria från PVC.<br />

Duri dB underlagsprodukter kännetecknas av en patenterad<br />

krysslänkad gummifiberteknologi för att erbjuda kraftigt<br />

akustiskreducerande egenskaper.<br />

Våra produkter är utvecklade<br />

för ett miljövänligt, hållbart<br />

byggande och möter kraven<br />

för de vanligaste konstruktionsoch<br />

8 | GOLV installationsmetoderna.<br />

TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong><br />

ANNONS<br />

DE POPULÄRA ÖPPNA planlösningarna med ansenlig takhöjd<br />

ger stora fria volymer som lätt kan bygga upp <strong>till</strong> störande lång<br />

efterklangstid. I kombination med stora glasytor kan ljudet bli<br />

mycket hårt.<br />

Foto: Eksjöhus


Akustikgolvslistan<br />

Kraven på goda akustiska egenskaper hos golv ökar<br />

ständigt från beställarsidan och efterfrågas därmed<br />

alltmer av föreskrivande led och vid upphandlingar.<br />

I många fall är golvens stegljudsdämpning avgörande.<br />

Som tidigare år har därför <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> gjort en sammanställning<br />

över de akustikgolv (golv med stegljudsdämpning<br />

över tio decibel) <strong>till</strong>verkade av plast, gummi<br />

eller linoleum som GBR-företagen har på sina program.<br />

Som jämförelse kan nämnas att ”vanliga” släta golvbeläggningar<br />

ger en stegljudsdämpning på max fem<br />

decibel.<br />

Många leverantörer kan erbjuda produkter med samma<br />

utseende men i olika kvaliteter med varierande stegljudsdämpning.<br />

Man kan då välja kvalitet utifrån ljudkraven<br />

men ändå bibehålla ett enhetligt utseende på<br />

de inlagda golven.<br />

Vi har även gjort en sammanställning över de separata<br />

akustikunderlägg som GBR-företagen kan erbjuda.<br />

En nyhet för i år är att nu även akustikunderlägg<br />

avsedda att lägga under keramiska material finns<br />

med på listan.<br />

I likhet med förra året tar vi inte upp textilgolv med<br />

akustikbaksidor. Vi gjorde det 2021 men tyvärr visade<br />

det sig vara ett synnerligen svåröverskådligt ämne.<br />

De redovisade mätvärdena låg i intervallet 17–37<br />

decibel och de flesta leverantörer hade dessutom ett<br />

mycket stort antal kvaliteter <strong>till</strong>verkade med varierande<br />

tekniker och med olika typer av garn och baksidor, vilket<br />

gjorde redovisningen stor och svåröverskådlig. Vi uppmanar<br />

istället <strong>till</strong> att ta direkt kontakt med aktuell<br />

GBR-leverantör av textilgolv för närmare information.<br />

TABELLSAMMANSTÄLLNING: Thomas Åkerblad<br />

FOTO: Gerflor, Polyflor<br />

I ETT BIBLIOTEK ska det vara tyst. Då hjälper ett akustikgolv <strong>till</strong> att skapa en god ljudmiljö.<br />

AKUSTIKGOLV<br />

av plast, gummi eller linoleum med en stegljudsförbättring på tio decibel eller mer<br />

Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB<br />

Altro Floors Altro Orchestra, Altro Orchestra Custom Plast 2,85 15<br />

Altro Serenade Plast 3,9 19<br />

Altro K 30 Plast 3,0 10<br />

Altro Ensemble Plast (LVT; limmas) 2,6 15<br />

Altro Cantata Plast ( limfritt ) 2,4 14<br />

Amtico<br />

Amtico Signature Acoustic, Amtico Spacia Acoustic,<br />

Plast (LVT-plattor) 3,5 18<br />

Amtico Form Acoustic<br />

Amtico Click Smart (integrerat akustikskikt) Plast (LVT-klick) 6,0 20<br />

Bolon<br />

Artisan, Bolon by You, Missoni Home, Create, Vävd plast 2,5 12<br />

Silence, Truly<br />

Bkb, Botanic, Ethnic, Now Vävd plast 2,3 13<br />

Artisan, Bolon by You, Missoni Home, Create, Vävd plast (plattor) 3,0 14<br />

Silence, Truly<br />

Bkb, Botanic, Ethnic, Now Vävd plast (plattor) 2,9 13<br />

Bolon by Jean Nouvel Design, Graphic Vävd plast (plattor) 2,9 10<br />

Artisan, Bolon by You, Missoni Home, Create, Vävd plast (plattor) 5,0 – 5,2 21<br />

Silence, Elements, Emerge, Truly + Acoustic Flooring<br />

Felt<br />

Bkb, Botanic, Ethnic, Now + Acoustic Flooring<br />

Felt<br />

Vävd plast (plattor) 5,1 22<br />

g<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 9


Fortsättning från sid 9: Akustikgolvslistan<br />

Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB<br />

Forbo Flooring Sarlon 15 dB Plast 2,6 15<br />

Sarlon 19 dB Plast 3,4 19<br />

Sarlon Plast 3,45 19<br />

Sarlon Habitat Plast 3,65 20<br />

Sarlon Habitat Plast 3,4 20<br />

Surestep Wood Decibel Plast 3,0 17<br />

Novilon Scandinavia Plast 2,4 16<br />

Allura Click + Forbo Click underlay Plast 5 + 2 15<br />

Eternal Decibel Plast 3,0 17<br />

Allura Flex Plast (LVT) 4 respektive 5 14<br />

Allura Decibel Plast (LVT) 3,15 respektive 4,0 19<br />

Marmoleum Acoustic<br />

Marmoleum Decibel<br />

Marmoleum Decibel<br />

Flotex (matta)<br />

Flotex FR (matta)<br />

Flotex Acoustic Plus Tile (plattor)<br />

Flotex (plattor)<br />

Linoleum med korkbaksida<br />

Linoleum med<br />

polyolefinskum<br />

Linoleum med<br />

polyolefinskum<br />

Plast (flockad nylonfiber)<br />

Plast (flockad nylonfiber)<br />

Plast (flockad nylonfiber)<br />

Plast (flockad nylonfiber)<br />

4,0 14<br />

3,5 18<br />

3,0 17<br />

4,3 20<br />

3,3 22<br />

5,9 22<br />

5,0 19<br />

Gerflor Taralay Impression Comfort Plast 3,2 19<br />

Taralay Initial Comfort Plast 3,35 19<br />

Texline Plast 2,9 16<br />

HQR Plast 3,1 16<br />

SAGA Plast (plattor) 4,6 15<br />

Tarasafe Ultra Comfort Plast 3,2 16<br />

Marmorette Acoustic Linoleum 4,0 15<br />

Marmorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 19<br />

Colorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 19<br />

Uni Walton Acoustic Plus Linoleum 4,0 19<br />

Lino Art Urban Acoustic Plus Linoleum 4,0 19<br />

Mipolam Affinity Acoustic Plast 3,0 16<br />

Premium Comfort Plast 3,0 / 3,3 16 / 17<br />

Top Silence Design Vinyllaminat 9,5 16<br />

Taralay Libertex Plast 3,65 19<br />

R55 Lock Acoustic Plast (LVT) 5,7 19<br />

Creation 55 Rigid Acoustic Plast (LVT) 6,0 19<br />

Virtuo 55 Rigid Acoustic Plast (LVT) 5,7/6,0 21<br />

Idé Flooring /<br />

Wineo<br />

PURline Akustik Plast (PVC-fri) 4,0 17<br />

Idé Flooring Vinyl Locking Comfort Plast (plattor) 5,5 18<br />

Fitnice<br />

Vävd plast ( matta och<br />

3,0 13 – 15 ( beroende på<br />

plattor )<br />

kollek tion )<br />

Interface<br />

Cliff, Ridge, Great Heights, Drawn lines, Brushed Plast (LVT-plattor) 4,5 16<br />

Line, Iridescence, Walk about, Walk of life, Walk<br />

on by, Walk the Aisle, Natural Woodgrains, Natural<br />

Stones, Textured Stones, Textured Woodgrains<br />

Sentica acoustic, Signa acoustic, Stone acoustic Gummi 4,0 20<br />

Norament 926 Gummi (plattor) 4,0 12<br />

Norament 992, Norament 992 Grano Gummi (plattor) 9,0 15<br />

Norament Grano ed & ec Gummi (plattor) 3,5 10<br />

Arago, Grano, Satura, Pado, Castello Gummi (plattor) 3,5 10<br />

Nora trappbeläggning (trappnos/plansteg/sättsteg<br />

i ett stycke)<br />

Gummi 5,0 12<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB<br />

Kährs Kährs LT SPC Click Plast (LVT-klick) 6,0 20<br />

Kährs Aware<br />

Hybrid/Plast (Luxury<br />

9,0 17<br />

Tiles – biobaserat material,<br />

HDF, integrerad<br />

korkbaksida, PVC-fri)<br />

Zero Sound Plast (PVC-fri ) 3,6 16<br />

Estrad Sound Plast 3,7 19<br />

Polyflor,<br />

f d Falck Design<br />

Silentflor PUR Plast 3,7 19<br />

Polysafe Wood fx Acoustix PUR Plast 3,7 19<br />

Acoustix Forest fx PUR Plast 3,7 19<br />

Expona Simplay 19 dB Plast (LVT) 5,0 19<br />

Expona Clic 19 dB Plast (LVT) 6,5 19<br />

Expona Living Clic / Camaro Rigid Core Plast (LVT) 5,5 18<br />

X-Elastic Granito, Dharma Gummi 4,0 18<br />

X-Elastic ND Uni, Kayar, Grain, Natura, Screed, Gummi 5,0 18<br />

Lava<br />

ND Uni / Kayar LL Gummi 5,0 16<br />

Zeus Gummi 3,5 12<br />

Kayar, ND Uni, Grain, Natura, Screed Gummi 3,0 10<br />

BS Strong Gummi 4,0 10<br />

Lava, Zeus Ant/48 Gummi 3,5 12<br />

Tarkett Tapiflex Excellence Plast 3,25 19<br />

Tapiflex Excellence Genius Plast 3,5 19<br />

Tapiflex Stairs (för trappor med inbyggd<br />

Plast 3,5 18<br />

trappnos)<br />

Tapiflex Tiles Plast (plattor) 3,45 19<br />

Tapiflex Platinium Plast 3,1 17<br />

iD Square Plast 4,5 15<br />

iQ Granit Acoustic Plast 3,5 15<br />

iQ Natural Acoustic Plast 3,5 15<br />

iQ Optima Acoustic Plast 3,15 16<br />

iQ Eminent Acoustic Plast 3,15 16<br />

iQ Megalit Acoustic Plast 3,15 16<br />

iQ Surface Acoustic Plast 3,15 16<br />

iD Click Ultimate Plast (LVT) 6,5 19<br />

Nordic Stabil Plast 2,8 18<br />

Veneto, Etrusco, Trentino, Style Elle, Style Emme, Linoleum 3,8 19<br />

Originale Acoustic xf2<br />

Veneto Acoustic Cork Linoleum 4,4 15<br />

Iconik T-Extra Plast 2,4 16<br />

Iconik Trend Plast 2,4 16<br />

Iconik Texstyle Plast 3,0 19<br />

Stegljudsförbättring mäts enligt den internationella standarden ISO 140 med olika undernummer för mätning, tolkning med mera av mätvärdena. Tabellvärdena har lämnats av respektive leverantör.<br />

AKUSTIKUNDERLÄGG<br />

som läggs under golvbeläggningar av plast, gummi och linoleum<br />

Leverantör Produktnamn Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB<br />

Altro Floors Akustik 1101 3,0 17<br />

Aprobo Decibel 1 3,0 26/27<br />

Decibel Compact 2,0 10–16 1<br />

Decibel 2 5,0 19–24 1<br />

Decibel 3 10,0 24–30 1<br />

Decibel 4 12,0 28–24 1<br />

Decibel LVT 1,5 18<br />

1 Beror på förutsättningarna, kontakta leverantören<br />

g<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 11


Fortsättning från sid 11: Akustikgolvslistan<br />

Leverantör Produktnamn Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB<br />

Forbo Acoustic underlay (plastunderlagsmatta) 2,0 18 1<br />

Humidity underlay (ventilerande plastunderlagsmatta) 1,5 12–15 1<br />

Corkment (korkunderlag) 2,0 14 1<br />

Forbo Quickfit-Forbo foam 11,0 23<br />

Akustikpapp (korkfilt) 2,2 17 1<br />

Gerflor Korkment (underlag för 2 mm och 2,5 mm DLW linoleum) 2,0 15<br />

Gerflor Samt Fix (underlag för Creation 55, Creation 30, Virtuo 55, Virtuo 30) 2,0 16<br />

Gerflor Acoustic (underlag för Creation 55 Solid Clic, Creation 70 Clic,<br />

Creation 30 Solid Clic)<br />

0,93 15<br />

Idé Flooring Vinylpublic Fastlay 2,0 >18<br />

Polyflor,<br />

f d Falck Design<br />

Acoustifoam 2,0 18 2<br />

Tarkett Elafono 2,0 14 3<br />

Elafono 2,0 13 4<br />

Tarkomfort Premium (underlagsmatta för LVT) 1,0 19 5<br />

Tarkomfort Premium (underlagsmatta för LVT) 1,0 18 6<br />

Uzin 7 Multimoll Softsonic 3,0 14<br />

Multimoll Top 4 4,0 14<br />

Multimoll Top 7 7,0 12<br />

Multimoll Top 12 12,0 13<br />

RR 188 Plus 2,0 19<br />

RR 188 Plus 3,0 21<br />

RR 188 Plus 4,0 21<br />

RR 188 Plus 5,0 23<br />

RR 189 Plus FR 2,0 20<br />

RR 189 Plus FR 3,0 19<br />

RR 189 Plus FR 4,0 19<br />

RR 189 Plus FR 6,0 21<br />

1 Tillsammans med minst 2 mm kompakt ytskikt<br />

2 Tillsammans med minst 2 mm Polyflor plastmatta<br />

3 Tillsammans med 2 eller 2,5 mm linoleumutskikt<br />

4 Tillsammans med minst 2 mm heterogent ytskikt<br />

5 Tillsammans med iD Inspiration Click<br />

6 Tillsammans med Starflor Click<br />

7 Cirkamått enligt EN ISO 16251-1/DIN 52612 (utan beläggning)<br />

Tabellvärdena är lämnade av respektive leverantör<br />

AKUSTIKUNDERLÄGG<br />

som läggs under golvbeläggningar av keramiska material<br />

Leverantör Produktnamn Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB<br />

Aprobo Decibel Compact 2,0 10<br />

Konradssons Kakel Alfix Acoustic PS3 – Recycled 3,0 – 4,0 > 19 1<br />

Mira 4840 Silent Step 4,0 >16 1<br />

1 Beror på förutsättningarna<br />

Tabellvärdena är lämnade av respektive leverantör<br />

I EN SKOLA blir det<br />

ofta stora golvytor.<br />

Då gäller det att de<br />

bidrar <strong>till</strong> en god ljuddämpning.<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


GÖR MER.<br />

MED MINDRE.<br />

378 KOLDIOXIDNEGATIVA FÄRGER<br />

38 KOLDIOXIDNEGATIVA KOLLEKTIONER<br />

Vi utökar vårt utbud av koldioxidnegativa golv<br />

genom att du nu kan välja <strong>till</strong> CQuestBioXbaksidan<br />

på ännu fler produkter.<br />

ANNONS<br />

Ändrade ljudkrav för bland annat skolor<br />

Sent i våras publicerades en uppdatering av ljudstandarden<br />

SS 25268 Ljudklassning av utrymmen i byggnader,<br />

som gäller allt från förskolor, klassrum och fritidshem<br />

<strong>till</strong> kontor, hotell och sjukhus.<br />

Uppdateringen innebär ett ökat fokus på rummets<br />

akustiska behov. Bland annat har de tidigare ljud klasserna<br />

A – D ersatts med endast två kravnivåer – grundläggande<br />

och utökade krav – för att underlätta för<br />

beställare att ställa rätt krav utifrån verksamhetens behov.<br />

Grundläggande krav motsvarar i huvudsak tidigare<br />

ljudklass C. Utökade krav motsvarar en väsentligt bättre<br />

ljudmiljö än grundläggande krav.<br />

Byggherrar, arkitekter och entreprenörer behöver<br />

vara medvetna om att akustiska lösningar som tidigare<br />

klarade en angiven ljudklass, kan behöva revideras för<br />

att klara ljudkraven i den nya versionen av standarden.<br />

Ett exempel är att ljudkraven för skolor skärpts. Utifrån<br />

mottot ”Alla elever förtjänar en god ljudmiljö” och<br />

principen om en likvärdig skola för alla har den nya<br />

utgåvan fått en enhetlig kravnivå för samtliga undervisningslokaler.<br />

Det innebär att man inte som tidigare kan<br />

använda golv med olika stegljudsdämpning <strong>till</strong> olika<br />

undervisningslokaler i samma objekt.<br />

Detta och andra förändringar – främst mätmetoder<br />

– påverkar dock inte golvbranschen i någon större<br />

STÖK OCH STOJ, dunsar och knuffar. På skolor är det viktigt att de valda ytmaterialen<br />

dämpar så mycket som möjligt för att man ska få en bra ljudmiljö.<br />

utsträckning, utan det är främst föreskrivande led som<br />

måste ändra rutiner och beräkningar. Eller som en golvleverantör<br />

uttryckte det vid samtal med <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>:<br />

”Vi levererar vad de vill ha. De måste bara bestämma sig<br />

för vad de vill ha.” ■<br />

TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

FOTO:<br />

Altro<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 13


Så hanterar vi utmaningarna<br />

som underentreprenörer<br />

Att vara underentreprenör på en byggarbetsplats innebär ofta<br />

en del utmaningar. Brister i planering och logistik är vanliga<br />

sådana. Men de går att hantera. Det säger Gert-Ove Blomqvist,<br />

arbetsledare på BBM i Karlstad, och det säger även Johan<br />

Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.<br />

” Jag försöker alltid besöka arbetsplatsen<br />

innan vi påbörjar ett jobb<br />

för att prata med platschefen, och<br />

berätta hur vi vill ha det. ”<br />

För en golventreprenör finns det<br />

flera aspekter som är viktiga när<br />

det kommer <strong>till</strong> att få en arbetsplats<br />

som är både effektiv och<br />

trivsam. Frågor som logistik,<br />

arbets miljö och ordning och reda<br />

är exempel på sådant som helt<br />

enkelt bara måste fungera.<br />

Gert-Ove Blomqvist, 55, jobbar<br />

som arbetsledare på BBM i Karlstad<br />

och har en gedigen erfarenhet<br />

som golvläggare. Till vardags<br />

driver, planerar och bemannar<br />

han olika typer av projekt, köper<br />

in material och har löpande kontakt<br />

med beställaren. Allt för att<br />

maskineriet ska löpa på utan<br />

hinder.<br />

– Jag försöker alltid att besöka<br />

arbetsplatsen innan vi påbörjar<br />

ett jobb för att prata med platschefen,<br />

och berätta hur vi vill ha<br />

det. Vi vill <strong>till</strong> exempel inte komma<br />

för tidigt in i projektet när det<br />

handlar om golvläggning. Det<br />

resul terar alltid i ett stopp, säger<br />

Gert-Ove.<br />

Planering avgörande<br />

Ett vanligt problem är just att<br />

man jobbar ikapp andra yrkesgrupper,<br />

säger Gert-Ove, och<br />

berättar att de som utför arbetet<br />

bara står och stampar när det<br />

händer. Samtidigt jobbar man<br />

ofta på ackord, vilket gör att tidsaspekten<br />

är väldigt viktig.<br />

– De som är ute på plats vill<br />

kunna jobba så effektivt som<br />

möjligt, men utan att tumma på<br />

kvaliteten.<br />

Det hela kokar ofta ner <strong>till</strong> bra<br />

planering. Hantverkarna på plats,<br />

som utför arbetet, måste ha en<br />

bra verksamhetsplanering. En<br />

tydlig och bra dialog med övriga<br />

yrkesgrupper kommer man ganska<br />

långt med, menar Gert-Ove. Vid<br />

större byggen är dessutom kontinuerliga<br />

lagbasmöten avgörande.<br />

– Det är bra om man själv<br />

berättar vad som kommer vara<br />

klart när, och var man vill börja<br />

jobba härnäst. Men det är också<br />

viktigt att ligga steget före i planeringen,<br />

att man säger <strong>till</strong> redan en<br />

vecka eller mer i förtid. Annars<br />

kör det ihop sig snabbt, säger<br />

Gert-Ove.<br />

Det gäller även vid mindre ROTjobb,<br />

som badrumsrenoveringar.<br />

Att planera sina dagar ordent ligt<br />

är viktigt för att undvika dödtid.<br />

Det handlar exempelvis om att<br />

utföra arbete som innebär torktid<br />

i slutet av veckan, så att det kan<br />

torka i lugn och ro över helgen.<br />

– Då är det bara att sätta igång<br />

med nästa steg direkt på måndag<br />

morgon. Sen försöker vi jobba så<br />

att vi kanske flytspacklar i det ena<br />

badrummet, för att sen åka vidare<br />

och göra nästa steg i ett annat<br />

arbete. Vilket effektiviserar arbetsdagen.<br />

Men det är nästan ofrånkomligt<br />

att det blir någon timmes<br />

väntetid här och där.<br />

Ordning och reda<br />

skapar förutsättningar<br />

Att alla yrkesgrupper städar upp<br />

efter sig på bygget är också viktigt.<br />

I bästa fall finns det utrymmen<br />

där det går att ställa bort både<br />

verktyg och utrustning, men så är<br />

inte alltid fallet.<br />

– Vi brukar prata med platschefen<br />

för att skapa så bra förutsättningar<br />

som möjligt för att<br />

hålla ordning och reda och upprätta<br />

någon typ av standard som<br />

gäller för hela bygget. Fungerar<br />

det inte i praktiken får man lyfta<br />

det på byggmötet med resterande<br />

entreprenörer, säger Gert-Ove.<br />

För golvläggare är det dessutom<br />

väldigt viktigt att det är rent på de<br />

ytor som ska beläggas med golv.<br />

Det mesta måste vara på plats<br />

när det är dags för läggningen.<br />

– Sen kanske andra tycker att<br />

vi är lite jobbiga, det måste ju<br />

vara tomt och rent i lokaler när<br />

man lägger golv. Men samtidigt<br />

blir vi klara ganska snabbt, säger<br />

Gert-Ove.<br />

Å andra sidan kommer man in<br />

tidigt i processen när det kommer<br />

<strong>till</strong> avjämning. För att effektivisera<br />

arbetet kan man dela upp<br />

avjämningen i etapper, säger<br />

Gert-Ove.<br />

– Det blir som en nystart för<br />

bygget, man städar av yta för yta.<br />

Logistik viktigt<br />

” Sen kanske andra tycker att vi är<br />

lite jobbiga, det måste ju vara tomt<br />

och rent i lokaler när man lägger<br />

golv. Men samtidigt blir vi klara<br />

ganska snabbt. ”<br />

En tydlig och bra dialog med övriga yrkesgrupper kommer man långt med. menar<br />

Gert-Over Blomqvist, arbetsledare på BBM i Karlstad. Vid större byggen är dessutom<br />

kontinuerliga lagbasmöten avgörande.<br />

Foto från Rockwool<br />

Material, maskiner, bygghissar<br />

och planering. Logistiken är en Fortsättning på sid 16<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


Defined by the<br />

Details of nature<br />

Forest - 50 LVP 806<br />

Världens mest sålda<br />

vattentåliga klickgolv<br />

coretecfloors.eu<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 15


Fortsättning från sid 14: Så hanterar vi utmaningarna som underentreprenörer<br />

” Det absolut viktigaste är att ha<br />

en tydlig och bra dialog med både<br />

kunden och andra yrkesgrupper. ”<br />

Ett vanligt problem är att underentreprenörer<br />

ofta har väldigt<br />

svårt att påverka arbetsplatsen.<br />

En stor del av planeringen är<br />

redan gjord när man kommer ut<br />

<strong>till</strong> arbetsplatsen. Det kan också<br />

finnas brister i den planeringen<br />

som orsakar grus i maskineriet.<br />

– Det kan vara att man inte<br />

fått <strong>till</strong> en etablering av bodar,<br />

eller inte har fått <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> el<br />

och belysning. Men framförallt<br />

handlar det ofta om att man inte<br />

ges möjlighet att påverka den<br />

löpande tids- och produktionsplaneringen,<br />

vilket kan skapa<br />

krockar mellan olika yrkesgrupper.<br />

Johan Torstensson menar att<br />

om hantverkarna jobbar i en god<br />

arbetsmiljö skapar det både trivsel<br />

och motverkar frånvaro, vilket i<br />

sin tur leder <strong>till</strong> betydligt bättre<br />

effektivitet. Han tar upp exempel<br />

som material på rätt plats, bra<br />

faciliteter för dem som arbetar<br />

samt tydliga hänvisningar <strong>till</strong> var<br />

fordon ska åka och var leveranser<br />

ska ske.<br />

– Självklart ska arbetsberedning<br />

och riskbedömning vara gjort för<br />

varje arbetsmoment också.<br />

Men för att skapa en arbetsplats<br />

som verkligen är effektiv<br />

anser Johan Torstensson att det<br />

inte får vara för många kockar<br />

kring grytan.<br />

– Det blir ofta väldigt stökigt<br />

när det finns 100-tals olika underentreprenörer,<br />

det blir många<br />

utmaningar med kommunikationssvårigheter<br />

och krockar<br />

mellan arbetskulturer, säger han.<br />

Med seriösa underentreprenörer<br />

med kollektivavtal som har samma<br />

syn på frågor som planering och<br />

arbetsmiljö, kan samarbetet<br />

emellertid fungera bra över tid.<br />

Då kan vi samverka i planeringen<br />

av arbetet och säkerställa både<br />

effektivitet och en säker arbetsmiljö.<br />

Jakob Gromer<br />

Gert-Ove Blomqvist, arbetsledare på BBM i Karlstad.<br />

Foto: Privat<br />

viktig pusselbit i arbetsplatsens<br />

maskineri. När det kommer <strong>till</strong><br />

materialleveranser är det viktigt<br />

att inte beställa ut för mycket på<br />

samma gång, men inte heller för<br />

lite. Att låta hantverkarna bära<br />

upp parkett våning för våning är<br />

inte heller så bra, menar Gert-<br />

Ove. Samtidigt är det inte alltid<br />

det finns plats för förvaring ute<br />

på byggarbetsplatsen.<br />

– Man kanske behöver boka<br />

upp bygghissen eller ta hjälp av en<br />

hjullastare för att få hjälp att lyfta<br />

upp materialet, något byggaren<br />

ofta kan hjälpa <strong>till</strong> med. Annars<br />

måste man själv se <strong>till</strong> att det<br />

finns på plats vid behov, säger<br />

han och fortsätter:<br />

– Är det ett projekt som går i<br />

etapper, <strong>till</strong> exempel våning för<br />

våning, då kanske man gör materialbeställningar<br />

våningsvis också.<br />

Men det absolut viktigaste är<br />

att ha en tydlig och bra dialog<br />

med både kunden och andra<br />

yrkes grupper, menar Gert-Ove.<br />

– Det är helt avgörande. Både<br />

för effektiviteten och för trivseln<br />

på arbetsplatsen.<br />

Stökigt med för många<br />

underentreprenörer<br />

Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöombudsman<br />

på Byggnads,<br />

menar att en bra arbetsmiljö går<br />

hand i hand med en effektiv<br />

arbets plats. En väl genomförd<br />

planering ger en säkrare arbetsplats<br />

och högre produktivitet. Bra<br />

framförhållning och samverkan<br />

mellan arbetsgivare, arbetstagare,<br />

skyddsombud och lagbas är essentiellt,<br />

menar Johan.<br />

– Arbetsmiljö och effektiv<br />

produk tion är väldigt tätt sammanlänkade.<br />

Primärt är det skyddsombudet<br />

och lagbasen som ska<br />

vara med i ett tidigt skede i planeringen<br />

av både produktionen och<br />

arbetsmiljön, och vaka över att<br />

det fungerar genom hela arbetet.<br />

Från kontraktsskrivning <strong>till</strong> byggstart<br />

och sedan under projektets<br />

gång, säger Johan Torstensson<br />

Aas.<br />

Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.<br />

Foto: Byggnads<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


Isocyanater<br />

– en osynlig fara inom golvbranschen<br />

Exponering för isocyanater kan innebära en allvarlig hälsorisk. Därför har arbetsmiljökraven nyligen skärpts genom en<br />

uppdatering i Reach-förordningen. De nya kraven gäller från och med 24 augusti. Här redogör vi för vad de innebär.<br />

Inom många branscher finns<br />

kemiska ämnen som utgör en<br />

poten tiell risk för hälsan och säkerheten<br />

för arbetstagare. En sådan<br />

grupp ämnen som används i vissa<br />

produkter inom golvbranschen är<br />

isocyanater. De är osynliga och<br />

<strong>till</strong> viss del luktfria men det är<br />

viktigt att vara medveten om dem,<br />

efter som isocyanater kräver noggrann<br />

hantering för att man ska<br />

minimera risken för skador om<br />

man exponeras.<br />

Märkning<br />

och säkerhetsblad<br />

Isocyanater används som utgångsmaterial<br />

vid <strong>till</strong>verkning av polyuretan,<br />

PUR, som finns i skumplaster,<br />

gummimaterial, lacker,<br />

lim, vävbeläggningar med mera.<br />

Ofta använder man så kallade<br />

prepolymeriserade isocyanater,<br />

för att minska hälsoriskerna. Det<br />

vill säga isocyanater som sitter<br />

ihop i större molekyler, vilket gör<br />

dem mindre reaktiva och inte lika<br />

benägna att avdunsta som ”fria”<br />

isocyanater. Inom golvbranschen<br />

träffar man på dem exempelvis<br />

i härdare i PU-lacker och i tvåkomponentsolja.<br />

Det är produkter<br />

som främst används i offentliga<br />

miljöer med högt slitage.<br />

Det ska framgå av en produkts<br />

märkning om den innehåller isocyanater.<br />

Det ska om så är fallet<br />

också finnas ett säkerhetsdatablad<br />

där det tydligt talas om hur<br />

produkten ska hanteras, om man<br />

exempelvis behöver handskar,<br />

andningsskydd eller skyddsglasögon.<br />

Man ska vara extra vaksam<br />

om produkten är märkt med Kan<br />

orsaka allergisk hudreaktion (H317)<br />

och/eller Kan orsaka allergi- eller<br />

astmasymtom eller andningssvårigheter<br />

vid inandning (H334) på<br />

grund av innehåll av diisocyanater.<br />

Dessa risker noteras i produktens<br />

säkerhetsdatablad.<br />

Nya krav sedan 24 augusti<br />

EU har tidigare beslutat begränsa<br />

använd ningen av diisocyanater*<br />

för att skydda arbetstagare<br />

(Förord­ning 1907/2006 – Rearch).<br />

Nu har nya krav införts i Reachförordningen,<br />

vilka bland annat<br />

innebär att kemiska produkter<br />

som innehåller diisocyanater i<br />

halter över 0,1 viktprocent inte<br />

får användas industriellt eller<br />

yrkes mässigt efter 24 augusti i år<br />

om inte användaren genomgått<br />

utbildning i säker användning av<br />

diisocyanater. Det är arbetsgivaren<br />

som ska se <strong>till</strong> att användaren<br />

genomgår utbildningen. Utbildningskravet<br />

gäller dem som<br />

använder produkterna yrkesmässigt.<br />

Leverantörer som säljer<br />

kemiska produkter med diisocyanater<br />

i halter över 0,1 viktprocent<br />

ska säkerställa att mottagaren får<br />

information om kravet på utbildning.<br />

Följande text ska också finnas<br />

på förpackningen: ”Från och med<br />

den 24 augusti <strong>2023</strong> krävs lämplig<br />

utbildning före industriellt eller yrkesmässigt<br />

bruk”.<br />

I Sverige finns nationella regler,<br />

AFS 2011:19 med uppdatering i<br />

AFS 2022:1, om krav på utbildning<br />

av arbetstagare som hanterar<br />

diisocyanater klassificerade H317<br />

eller H334. Det är Arbetsmiljöverket<br />

som är ansvarig myndighet<br />

för reglerna och dit kan man vända<br />

sig för mer information om utbildningsbestämmelserna.<br />

Genomgår<br />

man en utbildning av det slag<br />

som krävs enligt Reach-förordningen,<br />

har man även uppfyllt<br />

Arbetsmiljöverkets krav på<br />

utbild ning.<br />

Återkommande<br />

läkarundersökningar<br />

Massagolv som epoxi avger diisocyanater<br />

vid härdning så för att<br />

hantera epoxi krävs utbildning.<br />

Fria isocyanater kan ge skador<br />

vid inandning och vid direkt hudkontakt<br />

och även reagera med<br />

fukten i ögonen. Har man besvär<br />

med luftrör eller lungor eller ofta<br />

får eksem, får man inte arbeta<br />

med diisocyanater.<br />

Medicinsk kontroll ska göras<br />

innan arbetstagaren sysselsätts<br />

i arbete med isocyanater med<br />

klassificering H334 och därefter<br />

upprepas regelbundet, för att<br />

följa lunghälsa och förebygga<br />

eventuella problem. Har man<br />

tidigare arbetat med diisocyanater<br />

gäller en läkarundersökning som<br />

gjorts under de två senaste åren.<br />

Har man inte arbetat eller yrkesmässigt<br />

kommit i kontakt med<br />

diisocyanater, ska utöver undersökningen<br />

vid arbetets början<br />

Observera !<br />

• Det krävs utbildning för dem som leder<br />

eller utför arbete där man exponeras för<br />

kemiska produkter som klassificerats<br />

H317 eller H334 på grund av sitt innehåll<br />

av diisocyanater, eller exponeras för<br />

isocyanater som frisätts vid termisk<br />

nedbryt ning<br />

• Arbetsgivaren ska anordna medicinska<br />

kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg<br />

för arbetstagare vilka riskerar<br />

att exponeras för kemiska produkter som<br />

klassificerats H334 på grund av att de<br />

innehåller diisocyanater<br />

också en förnyad sådan göras<br />

tre – sex månader därefter. Alla<br />

som yrkesmässigt kommer i kontakt<br />

med diisocyanater ska sedan<br />

undersökas minst vartannat år.<br />

<strong>Golv</strong>slipning kan frigöra<br />

isocyanater<br />

När produkter som innehåller<br />

isocyanater hettas upp, kan diisocyanater<br />

frigöras <strong>till</strong> rumsluften.<br />

Det krävs temperaturer på över<br />

150 °C, men mest avges vid 250 –<br />

400 °C. Därför bör man vara<br />

uppmärksam när man exempelvis<br />

slipar golv i offentliga miljöer där<br />

det kan finnas lack eller olja med<br />

isocyanater. Även om temperaturen<br />

vanligtvis inte blir så hög att<br />

ämnena frigörs, bör man ändå<br />

skydda sig. Det kan ju hända att<br />

temperaturen blir extra hög i en<br />

viss punkt vid slipningen. Om man<br />

inte byter slipmaterial så ofta kan<br />

temperaturen också bli högre.<br />

Det är viktigt att känna <strong>till</strong><br />

arbets miljöreglerna för isocyanater,<br />

så att man kan hantera dessa<br />

på ett säkert sätt och minska<br />

risken för skador.<br />

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning<br />

innan man använder<br />

produkter med isocyanatinnehåll<br />

på arbetsplatsen. Riskbedöm-<br />

* Kemiska föreningar som innehåller<br />

två isocyanatgrupper Fortsättning på sid 18<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 17


Viktigt att veta om<br />

omfördelningsberäkningar<br />

Omfördelningsberäkningar är numera snarare regel än undantag, åtminstone vid större projekt. Därför är<br />

det viktigt att veta vad en omfördelningsberäkning innebär och varför den görs. Samt hur man som golventreprenör<br />

ska betrakta och hantera beräkningsresultaten.<br />

Sedan tät betong började användas<br />

i nyproduktion har det blivit<br />

allt vanligare att utföra omfördelningsberäkningar<br />

inför golvläggning.<br />

Det görs för att uppskatta<br />

byggfukt/restfukt, och alltså inte<br />

för att beräkna <strong>till</strong>skjutande fukt.<br />

Möjlighet <strong>till</strong><br />

tidigare golvläggning<br />

Den täta betongen har visat sig<br />

ha ett långsammare uttorkningsförlopp<br />

än ”gammaldags” betong.<br />

Det har konstaterats att man kan<br />

utnyttja betongens täthet – eftersom<br />

fukten rör sig så långsamt<br />

genom betongen kan högre RF<br />

<strong>till</strong>åtas i betongen utan att skador<br />

uppstår i ovanliggande skikt.<br />

Om man kan visa att RF-nivån<br />

är <strong>till</strong>räckligt låg i ytan, trots att<br />

det är fuktigare längre ned i<br />

betong skiktet, innebär det att<br />

golvmaterialet kan monteras<br />

tidigare. Därför gör man en omfördelningsberäkning.<br />

Man beräknar<br />

alltså den fukt som kommer<br />

att hamna vid ytan av betongen<br />

för att se <strong>till</strong> att den inte överstiger<br />

en viss nivå, det vill säger den<br />

nivå som lim och ytskikt kräver.<br />

Inför en omfördelningsberäkning<br />

behöver man vissa ingångsvärden,<br />

exempelvis från RF-mätning<br />

i betong och i golvavjämning.<br />

Man behöver även vissa materialspecifika<br />

uppgifter, exempelvis<br />

ytskiktets ånggenomgångsmotstånd.<br />

Ett diffusionsöppet material<br />

släpper igenom mer fukt från<br />

underlaget än ett tätt material,<br />

som kan bromsa eller ”stänga in”<br />

fukten. Därför måste man ta<br />

hänsyn <strong>till</strong> ytskiktets egenskaper<br />

vid en omfördelningsberäkning.<br />

Vägledning finns framme<br />

Det finns idag ingen vedertagen<br />

standard för omfördelningsberäkningar.<br />

Däremot finns en vägledning<br />

för hur omfördelningsberäkningar<br />

ska genomföras, beställas<br />

och dokumenteras. Den är inriktad<br />

på beräkningar som görs inför<br />

applicering av ytskikt på betongbjälklag<br />

och heter: SBUF 13701<br />

– Praktiska vägledningar för säkrare<br />

uttorkningstider hos betongbjälklag.<br />

Normalt ansvarar beställaren<br />

för projekteringen då AB 04 gäller.<br />

Då är det beställaren som ska se<br />

<strong>till</strong> att en korrekt fuktmätning av<br />

underlaget görs, om inte annat<br />

avtalas. När beställaren ansvarar<br />

för fuktmätning innefattar det<br />

även omfördelningsberäkning,<br />

om en sådan bedöms vara relevant<br />

för det aktuella projektet.<br />

Hårdaste RF-kravet<br />

blir styrande<br />

Fuktmätning i betong och golvavjämning<br />

ska utföras av en person<br />

med särskild utbildning för detta.<br />

Rådet för byggkompetens, RBK,<br />

auktoriserar fuktkontrollanter<br />

som verkar över hela Sverige.<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, framhåller<br />

att fuktmätning ska utföras på ett<br />

kontrollerat och vedertaget sätt,<br />

lämpligen genom att man följer<br />

den metodik RBK ställt upp. RBKmetodiken<br />

omfattar även omfördelningsberäkningar.<br />

Viktigt att notera är att nuvarande<br />

RF-rekommendationer för<br />

olika golvmaterial kvarstår och<br />

blir en referenspunkt för omfördelningsberäkningar.<br />

Leverantörer<br />

av golvmaterial anger maximal RF<br />

i underlaget för sina produkter<br />

och tar ansvar för att varje enskild<br />

produkt klarar den angivna RFnivån.<br />

Det är dock viktigt att<br />

beakta begränsningarna hos alla<br />

i golvkonstruktionen ingående<br />

material. Den lägsta RF-nivån blir<br />

styrande för hela golvkonstruktionen.<br />

Viktigt med<br />

avvikelserapport<br />

Enligt standardavtal (AB04) ska<br />

en okulär besiktning av underlaget<br />

göras inför golvläggning.<br />

Om golventreprenören misstänker<br />

att underlaget är för fuktigt,<br />

ska en avvikelserapport upprättas.<br />

Att ett underlag är för<br />

fuktigt är svårt att se med blotta<br />

ögat, det skulle i princip krävas<br />

att synligt vatten förekommer på<br />

ytan.<br />

Även om det inte är ett krav,<br />

rekommenderar GBR golventreprenören<br />

att alltid ta del av och<br />

spara en kopia av fuktmätningsprotokollet.<br />

Detta eftersom det<br />

är fördelaktigt att ha skriftliga<br />

handlingar vid eventuella framtida<br />

tvister. Beställaren kan också på<br />

annat sätt än i ett fuktmätningsprotokoll<br />

skriftligen intyga att RFnivån<br />

understiger aktuella krav.<br />

I fuktmätningsprotokollet kan<br />

en hänvisning finnas <strong>till</strong> en utförd<br />

omfördelningsberäkning. Detta<br />

påverkar inte golventreprenörens<br />

avvikelsehantering. Huvudsaken<br />

är att uppmätt och/eller beräknad<br />

RF-nivå inte överskrider aktuella<br />

krav.<br />

<strong>Golv</strong>entreprenören ska förstås<br />

även skriva en avvikelserapport<br />

då han ombeds lägga golvmaterial<br />

på underlag som dokumenterat<br />

överskrider något av de<br />

ingående materialens fuktnivåkrav,<br />

eller om andra förutsättningar/förhållanden<br />

inte uppfyller<br />

uppställda krav i monteringsanvisningen.<br />

Jenny Adnerfall<br />

Fortsättning från sid 17: Isocyanater – en osynlig fara inom golvbranschen<br />

ningen ska sedan ligga <strong>till</strong> grund<br />

för lämpliga åtgärder för att hantera<br />

produkterna och utforma<br />

arbetsplatsen på ett säkert sätt.<br />

Det inkluderar ventilation, skyddsutrustning<br />

som andningsskydd<br />

och skyddshandskar samt tvättmöjligheter.<br />

Viktigt är att på företaget vara<br />

uppmärksam på hur de anställda<br />

som kan exponeras mår. Om<br />

någon får allergiska besvär eller<br />

irritation i ögon eller luftvägar,<br />

bör personen genomgå läkarundersökning<br />

och man bör se<br />

över produkter, arbetssätt och<br />

skyddsutrustning.<br />

Jenny Adnerfall<br />

Lämpliga skyddsåtgärder<br />

vid arbete med isocyanater<br />

• God ventilation.<br />

• Lokala utsug som exempelvis dammsugare vid slipmaskiner.<br />

• Lämpligt andningsskydd. Ett tryckluftsmatat andningsskydd ger<br />

bäst skydd, men även annat andningsskydd med kombinerat<br />

gasfilter och partikelfilter av minst klass P3 kan användas.<br />

Andningsskydd bör användas med helmask så att också<br />

ögonen skyddas. Man bör se <strong>till</strong> att masken är tätslutande.<br />

Det finns även batteridriven tryckluftsmatning på marknaden.<br />

• Skyddshandskar enligt säkerhetsblad. Tunna engångshandskar<br />

ska inte användas då de inte ger <strong>till</strong>räckligt skydd även om<br />

arbets momentet tar mycket kort tid.<br />

• Bra tvättmöjligheter.<br />

• Vid kontakt med ögonen ska man skölja länge och rikligt med<br />

vatten och kontakta läkare.<br />

Kom ihåg !<br />

• Läs alltid säkerhetsdatablad för att hantera<br />

kemiska produkter korrekt.<br />

• Om du slipar en offentlig lokal kan golvet<br />

vara lackat eller oljat med produkter som<br />

innehåller isocyanat. Bäst är då att skydda<br />

sig enligt de skyddsåtgärder som beskrivs<br />

här <strong>till</strong> vänster.<br />

Vidare läsning :<br />

Arbeta säkert med isocyanater<br />

Utgivare: Prevent<br />

https://www.prevent.se/globalassets/.prevent.<br />

se/jobba-med-arbetsmiljon/fysisk-arbetsmiljo/<br />

kemiska-risker/isocyanater/arbeta-sakert-medisocyanater.pdf<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


KOMPLETTA GOLV-<br />

LÖSNINGAR PÅ BÅDE<br />

NORRLÄNDSKA OCH<br />

SKÅNSKA<br />

BESÖK DIN LOKALA GROSSIST<br />

SVEGAB MALMÖ • SVEGAB VÄXJÖ • BEC MÖLNDAL • GOLVGROSSISTEN GÖTEBORG • GOLV & MATT GÖTEBORG • MATTBOLAGET UDDEVALLA<br />

FREDBERGS SKÖVDE • GOLV & BYGG NORRKÖPING • ARDBO STOCKHOLM • GOLVPROFFSBUTIKEN STOCKHOLM • KVADRATMETER STOCKHOLM<br />

GOLVPROFFSBUTIKEN UPPSALA • GOLVGROSSISTEN FALUN • GOLVGROSSISTEN SUNDSVALL • GOLVGROSSISTEN UMEÅ • GOLVGROSSISTEN LULEÅ<br />

WWW.SGD.SE<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 19


30% lägre vikt!<br />

Tungviktare som<br />

väger lätt!<br />

• Nytt golv- och vägglim<br />

• Mindre vikt att bära för golvläggaren<br />

• Väldigt smidigt och lätt att applicera<br />

• Stänker inte vid applicering med roller<br />

Nyhet!<br />

casco.se<br />

Produkten bedömdi<br />

SundaHus Miljödata<br />

ANNONS<br />

Nr 2_<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> CascoProff GP Plus 210 mm B-148 mm H.indd 1 <strong>2023</strong>-03-01 10:05:52<br />

Han håller klubban i ett fast grepp<br />

Lars Melin har just blivit omvald som ordförande i <strong>Golv</strong>branschen, en roll som han innehaft<br />

i åtta år. Viktiga saker har hänt under de åren, som <strong>till</strong> exempel att leverantörerna har fått<br />

möjlighet att auktorisera sig. Viktiga saker finns också att arbeta med idag, som <strong>Golv</strong>branschens<br />

klimatfärdplan och digitalisering av branschen.<br />

<strong>Golv</strong>branschens ordförande sedan åtta år, <strong>till</strong> vardags även vd för <strong>Golv</strong> & Vägg<br />

i Mora, vill ha en stark branschorganisation som bidrar effektivt <strong>till</strong> att göra<br />

medlems­företagen framgångsrika.<br />

– Jag vill medverka <strong>till</strong> en stark<br />

branschorganisation som underlättar<br />

vardagen för de anslutna<br />

företagen och som bidrar <strong>till</strong><br />

ett framgångsrikt, effektivt företagande<br />

för både små och stora<br />

verksamheter, säger Lars Melin<br />

som vid <strong>Golv</strong>branschens, GBRs,<br />

årsstämma i maj blev omvald <strong>till</strong><br />

ordförande i överstyrelsen och<br />

verkställande utskottet.<br />

– En effektiv företagsamhet<br />

främjar vi bland annat genom att<br />

ha fokus på rutiner för kvalitet,<br />

hållbarhet och arbetsmiljö samt<br />

genom att utveckla nya smarta,<br />

digitala verktyg som förenklar det<br />

dagliga arbetet.<br />

Stabila riktlinjer<br />

Lars Melin tog över ordförandeklubban<br />

i <strong>Golv</strong>branschen, GBR,<br />

efter Olle Lind 2015.<br />

– Ett av de viktigaste stegen<br />

som tagits under mina åtta år<br />

som ordförande är att även branschens<br />

leverantörer nu kan bli<br />

godkända som Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag.<br />

Genom konceptet Auktori serat<br />

<strong>Golv</strong>företag har leverantörer och<br />

entreprenörer gemensamma<br />

krite rier och riktlinjer för sitt miljöoch<br />

kvalitetsarbete. Kvaliteten<br />

inom branschen ökar markant<br />

när hela värdekedjan samarbetar,<br />

menar Lars Melin.<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, är inte<br />

en arbetsgivarpart utan en organisation<br />

som syftar <strong>till</strong> att bevaka<br />

de anslutna golvföretagens<br />

intressen och främja branschens<br />

utveckling på områden som teknik,<br />

kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet.<br />

– På den tekniska sidan har vi<br />

Tekniska Kommittén, TK, som på<br />

beprövad grund ger ut och uppdaterar<br />

råd, riktlinjer och rekommendationer.<br />

Arbetsgrupperna<br />

inom olika specialområden som<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


MED 18dB<br />

STEGLJUDSDÄMPNING<br />

EXPONA LIVING CLIC<br />

NY KOLLEKTION LVT-CLIC FÖR BOSTÄDER<br />

√ 18 dB INBYGGD STEGLJUDSDÄMPNING<br />

√ VÄLINGE 5G-SYSTEM<br />

√ STABIL (RIGID CORE)<br />

√ SNABB INSTALLATION<br />

√ LÄGGNING I FISKBENSMÖNSTER<br />

√ 100% VATTENTÄT<br />

Skanna och läs<br />

mer om nyheten<br />

på vår hemsida<br />

ANNONS<br />

byggkeramik, plast, tätskikt, avjämning<br />

och hållbarhet gör också ett<br />

utmärkt arbete. Ledamöterna i<br />

respektive grupp har ett stort<br />

engage mang och lång erfarenhet<br />

i sitt fack.<br />

– Det skapar stabila riktlinjer<br />

för det dagliga arbetet hos företagen.<br />

Generellt tycker jag att de<br />

anslutna företagen är duktiga på<br />

att engagera sig och bidra <strong>till</strong><br />

branschens fortsatta utveckling.<br />

Fortsatt arbete<br />

med färdplanen<br />

Den största utmaningen för<br />

branschen, och därmed för dess<br />

överstyrelse, är att implementera<br />

klimatfärdplanen med målet att<br />

nå nettonollutsläpp 2045. Det<br />

beslutade <strong>Golv</strong>branschen om vid<br />

förra årets stämma. Ett första<br />

steg har tagits genom att branschens<br />

nuvarande koldioxidutsläpp<br />

nu har beräknats <strong>till</strong> 220<br />

miljoner kilo per år.<br />

– Nu fortsätter vi arbetet med<br />

färdplanen. Vi ska jobba fram<br />

” Ett av de viktigaste stegen som tagits<br />

under mina åtta år som ordförande är att<br />

även branschens leverantörer nu kan bli<br />

godkända som Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag. ”<br />

åtgärder och lösningar som hjälper<br />

företagen att nå målet. Teoretiskt<br />

sett är golvbranschen väl framme,<br />

men i praktiken finns det fortfarande<br />

mycket att göra. Till<br />

exem pel kan golvbranschens<br />

återvinningssystem utnyttjas<br />

betyd ligt mer. Det kostar inte<br />

entreprenadföretagen något extra<br />

att samla in spill, men återvinningen<br />

gör en enormt stor nytta<br />

för klimatet.<br />

Digitalisering<br />

angelägen fråga<br />

Vid sidan av minskad klimatbelastning<br />

är digitalisering en angelägen<br />

fråga för branschen. En ökad digitalisering<br />

är viktig för företagens<br />

konkurrenskraft. Lars Melin nämner<br />

appen <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll<br />

som ett bra exempel.<br />

Alla anslutna företag har <strong>till</strong>gång<br />

<strong>till</strong> kvalitetsverktyget som dokumenterar<br />

för- och egenkontroller<br />

samt eventuella avvikelser från<br />

avtalade villkor. <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll<br />

utvecklar branschen med<br />

sin tydliga dokumentation och<br />

ökar kvalitet och hållbarhet på<br />

utförda installationer.<br />

– Appen minimerar risken att<br />

göra fel och kan också påvisa rätt<br />

<strong>till</strong> betalning för eventuellt merarbete<br />

om förutsättningarna på<br />

plats visar sig avvika från avtalet,<br />

säger Lars Melin. Gentemot<br />

kunden är det avgörande för<br />

golvföretaget att ha en tydlig<br />

dokumentation för att kunna ta<br />

betalt för eventuellt merarbete.<br />

Marie Holhammar<br />

Nytt textilgolv<br />

från Interface<br />

Interface lanserar nu sin nya kollektion<br />

Connected Ethos. En kollektion<br />

av textilplattor för både hemmiljö<br />

och kontor som omfattar<br />

16 varma, neutrala färger och 16<br />

accentfärger med bland annat<br />

djupt gröna, isblå och varmt grå<br />

nyanser.<br />

Plattorna består av 100 procent<br />

återvunnet nylongarn. Formatet<br />

är 500 x 500 millimeter och de<br />

uppfyller slitageklass 33 (EN 1307).<br />

Totaltjockleken är 6,4 millimeter<br />

och stegljudsdämpningen 25 decibel<br />

(ISO 10140-3). ■<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 21


Regionen har ordet<br />

Under den här vinjetten tar respektive regionordförande i <strong>Golv</strong>branschen, GBR, upp aktuella branschfrågor. I detta nummer<br />

presenterar vi Johan Lood som är nyvald ordförande i GBR Öst med ett 80-tal anslutna företag. Han pekar på fyra områden<br />

som är av stor betydelse för regionens framtid, nämligen att engagera fler företag i branscharbetet, att utveckla teknik och<br />

kvalitet, att arbeta med rekrytering samt att fokusera på arbetsmiljöfrågor.<br />

Rolig bransch med gott driv<br />

– Först av allt vill jag säga att det<br />

här är en fantastiskt rolig bransch!<br />

Jag är glad över att få vara med<br />

och utveckla arbetet i regionen.<br />

Det finns en stark entreprenörsanda<br />

och gott driv hos företagen.<br />

Jag ser verkligen fram emot ordförandeskapet.<br />

Ökad anslutning<br />

och uppslutning<br />

Johan Lood har en bakgrund på<br />

stora företag som Volvo och DHL<br />

men har alltid känt en dragning<br />

mot byggsektorn, särskilt som<br />

flera i hans släkt jobbar inom den<br />

sektorn. Nu har han varit sex år<br />

på Ekenhuset som vice vd med<br />

ansvar för försäljning och produktion,<br />

och gillar dynamiken i golvbranschen.<br />

Som nyvald ordförande i GBR<br />

Öst har han identifierat fyra frågor<br />

som särskilt viktiga för regionen<br />

och för branschen som helhet.<br />

Den första är att öka antalet<br />

anslutna företag i GBR Öst, eftersom<br />

han tror att en starkare och<br />

mer samlad bransch kan lyfta hela<br />

golvsektorn.<br />

– Jag vill också arbeta för att få<br />

en bättre uppslutning på regionens<br />

vår- och höstmöten. Mötena är<br />

en utmärkt möjlighet att ta del av<br />

teknik- och metodnyheter inom<br />

vårt område och ett <strong>till</strong>fälle att<br />

väcka engagemang för <strong>Golv</strong>branschens,<br />

GBRs, arbete och förmåner.<br />

– Som anslutet företag har<br />

man ju <strong>till</strong> exempel möjlighet att<br />

få juridisk rådgivning och support.<br />

Det är ett fantastiskt bra mervärde<br />

som företagen förr eller<br />

senare alltid har nytta av.<br />

Kvalitet, och återväxt<br />

Den andra punkten på listan är<br />

teknik och kvalitet, vilket också är<br />

en central fråga för branschen.<br />

Genom att hålla sig uppdaterad<br />

om de senaste nyheterna och<br />

arbeta med rätt material och<br />

metoder höjer man branschens<br />

standard. Här spelar de tekniska<br />

arbetsgrupperna med Tekniska<br />

Kommittén, TK, i spetsen en<br />

avgör ande roll.<br />

– Arbetsgrupperna inom TK<br />

besitter en enorm kunskap och<br />

erfarenhet inom sina respektive<br />

fackområden, vilket gynnar hela<br />

branschen.<br />

Den tredje punkten är en av<br />

de riktigt stora utmaningarna för<br />

branschen – rekrytering och återväxt.<br />

Det är en komplex fråga<br />

som kräver samarbete av både<br />

företagen och staten för att branschens<br />

framtid ska säkras.<br />

– Rekrytering är ständigt på<br />

tapeten. Det är en svår nöt att<br />

knäcka. Mycket ansvar läggs nu<br />

på de enskilda företagen för att<br />

säkra återväxten. Staten borde<br />

hjälpa <strong>till</strong> och ta ett större ansvar<br />

och inte göra som nu – lägga ned<br />

branschskolan för golvläggare!<br />

” Jag hoppas kunna<br />

bidra <strong>till</strong> en engagerad<br />

region med stark<br />

gemen skap och ökad<br />

attraktionskraft för<br />

kommande generationer<br />

av golvproffs! ”<br />

Arbetsmiljön<br />

påverkar mycket<br />

Arbetsmiljön är det fjärde området<br />

som Johan Lood pekar<br />

ut som ett av stor betydelse.<br />

Pressade tidsplaner och stökiga<br />

arbetsmiljöer försvårar golvläggarens<br />

arbete. Johan menar att<br />

frågan om arbetsmiljön är viktig<br />

att driva, eftersom arbetsmiljön<br />

påverkar medarbetarnas välmående,<br />

branschens attraktionskraft<br />

och inte minst företagens lönsamhet.<br />

– Det är många gånger svårt<br />

för våra killar och tjejer att göra<br />

ett bra jobb. Förutsättningarna<br />

finns inte därute. Alltför ofta får<br />

våra medarbetare börja med att<br />

städa för att över huvud taget<br />

kunna göra sitt jobb sedan. Så<br />

kan vi inte ha det. Det är en viktig<br />

fråga som faktiskt hänger ihop<br />

med återväxten i branschen.<br />

– Jag hoppas kunna bidra <strong>till</strong><br />

en engagerad region med stark<br />

gemen skap och ökad attraktionskraft<br />

för kommande generationer<br />

av golvproffs!<br />

Marie Holhammar<br />

Johan Lood är nyvald ordförande för GBR Öst samt <strong>till</strong> vardags vice vd på Ekenhuset.<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


<strong>Golv</strong>entreprenad Gruppen har blivit<br />

InArea<br />

www.inareagroup.se<br />

24 ledande företag på<br />

21 orter ingår i koncernen.<br />

Lundströms <strong>Golv</strong><br />

<strong>Golv</strong> & Kakel Bernt Lövkvist<br />

Ottossons <strong>Golv</strong><br />

BBM i Karlstad<br />

BBM i Norge<br />

BBM i Örebro<br />

Örebro Parkett & <strong>Golv</strong><br />

Grönlund & Co <strong>Golv</strong>system<br />

George Andersons <strong>Golv</strong><br />

KVM <strong>Golv</strong>entreprenad<br />

Aros <strong>Golv</strong> & Platt<br />

Aros <strong>Golv</strong>avjämning<br />

Ljungby <strong>Golv</strong><br />

Värnamo <strong>Golv</strong><br />

Göinge <strong>Golv</strong><br />

Firma Bygge<br />

Kakel & Byggkeramik<br />

NOAK <strong>Golv</strong><br />

Örestads Plattsättning<br />

TK <strong>Golv</strong><br />

<strong>Golv</strong>landslaget<br />

<strong>Golv</strong>4U<br />

Betongteknik Entreprenad<br />

Bergslagens <strong>Golv</strong>service<br />

ANNONS<br />

187x125_InArea_<strong>Golv</strong>Till<strong>Tak</strong>.indd 1 <strong>2023</strong>-08-28 11:22<br />

Uzin Utz är ny medlem i <strong>Golv</strong>branschen<br />

Tyska Uzin Utz valdes vid vårens<br />

stämma in i GLF, <strong>Golv</strong>leverantörernas<br />

förening, inom <strong>Golv</strong>branschen.<br />

Företaget <strong>till</strong>verkar lim och<br />

produkter för golv och undergolv.<br />

Uzin grundades redan 1911<br />

och säljer nu sina produkter i 65<br />

länder och har en total omsättning<br />

av fem miljarder kronor.<br />

Dotterbolaget Uzin Utz<br />

Sverige AB, etablerades 2019.<br />

Tidigare har Uzin-produkterna<br />

under många år sålts genom lokala<br />

grossister på den svenska marknaden.<br />

Säljorganisationen består idag<br />

av fyra personer och är under<br />

uppbyggnad. Centrallager för<br />

den nordiska marknaden finns<br />

i Danmark utanför Köpenhamn.<br />

Bättre support<br />

– Vi är alldeles färska i <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, men har stora förhoppningar<br />

om att vi ska kunna<br />

bidra <strong>till</strong> branschutvecklingen på<br />

ett positivt sätt, säger Henrik<br />

Petters son, försäljningschef för<br />

Uzin Utz i Sverige. Sverige ligger<br />

ju generellt långt framme på hållbarhetsområdet,<br />

något som är<br />

mycket viktigt för vårt moderbolag<br />

i Tyskland.<br />

– Många på marknaden känner<br />

<strong>till</strong> våra produkter sedan tidigare,<br />

säger Henrik, men nu kan vi<br />

erbjuda en ännu bättre support<br />

gentemot våra kunder. Att bli<br />

medlemmar i GBR var för oss<br />

ett naturligt steg för att visa att<br />

vi är seriösa och vill satsa på den<br />

svenska marknaden. Vi har en<br />

stor organisation bakom oss och<br />

vi kan snabbt svara upp mot krav<br />

och önskemål från marknaden.<br />

En annan fördel, framhåller<br />

Henrik, med att ansluta sig <strong>till</strong><br />

branschorganisationen är att Uzin<br />

Utz snabbt får insikt i trender och<br />

tendenser på marknaden samt<br />

att man kan skapa nätverk och<br />

samarbeta med andra leverantörer<br />

om branschfrågor.<br />

Flera varumärken<br />

I likhet med många andra stora<br />

tyska företag är Uzin Utz familjeägt<br />

och leds av tredje generationen<br />

av familjen Utz. Huvudkontor<br />

och fabrik ligger i staden<br />

Ulm sydost om Stuttgart men<br />

<strong>till</strong>verkningen sker i många olika<br />

länder över hela världen.<br />

I produktportföljen finns sex<br />

varumärken: Uzin (lim och undergolvsbehandling),<br />

Pallmann (underhåll<br />

av trägolv), Codex (plattsättning),<br />

Wolff (maskiner och verktyg),<br />

Pajarito (verktyg för målning, putsning<br />

och gipsskivor) samt Arturo<br />

(produkter för designgolv).<br />

Thomas Åkerblad<br />

Uzins svenska säljteam (från vänster): Henrik Petterson, försäljningschef, Jörgen<br />

Sterner, distriktsansvarig Norr, Jacob Carlén, distriktsansvarig Öst, Thomas Larsson,<br />

distriktsansvarig Väst.<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 23


Förbättrat flytspackel<br />

från Bostik<br />

Bostiks flytspackel SL C500 Fiber Quick har<br />

vidareutvecklats med ambitionen att optimera<br />

såväl användning som slutresultat. Produkten<br />

är ett multifunktionellt och fiberförstärkt flytspackel<br />

som är lämpligt för såväl plan- som<br />

fallspackling. Det är enligt <strong>till</strong>verkaren lättskrapat<br />

utan efterflyt och är nu beläggningsbart<br />

redan efter åtta timmar.<br />

SL C500 Fiber Quick är en del av Bostiks<br />

kompletta golvläggningssystem One Flooring<br />

Range, som omfattar primers, golvspackel,<br />

golvlim, specialtejper och <strong>till</strong>behör. Det passar<br />

bra för inspackling av el- och vattenburen<br />

golvvärme. Rekommenderad skikttjocklek är<br />

4 – 50 millimeter och produkten levereras i<br />

förpackningar om 20 kilo. ■<br />

Nya Ege-mattor<br />

i gammal teknik<br />

Under sommaren premiärvisades Eges nya<br />

kollektion She under evenemanget 3daysofdesign<br />

i Köpenhamn. Kollektionen innehåller<br />

sex mönster som skapats av Laura Bilde och<br />

Linnea Blæhr och som lanseras under hösten.<br />

Det hela är en hyllning <strong>till</strong> kvinnliga konstnärer<br />

som på sin tid inte fick det erkännande<br />

de förtjänade. Alla mönstren är gjorda för<br />

hand med de tekniker som användes på<br />

1930- och 40-talen.<br />

She är en premiumkollektion i 100 procent<br />

brittisk ull med extra långa och slitstarka fibrer.<br />

Färgsättningen blandar de nyanser som var<br />

vanligast i 1930-talets funktionalism – och som<br />

är minst lika aktuella idag. ■<br />

Nyheter från Duri<br />

Dammsugaradapter Hummel<br />

Adaptern är avsedd för anslutning av Hummel<br />

golvslipmaskiner <strong>till</strong> externa dammsugare.<br />

Anslutningen <strong>till</strong> maskinen är fullständigt tät.<br />

Uttaget för slangen är koniskt och passar<br />

slanganslutningar från 55 <strong>till</strong> 58 millimeter.<br />

Adaptern passar Hummel-maskiner byggda<br />

från 2004 och framåt.<br />

Plasttrösklar<br />

Duris nya trösklar är mjuka och följsamma och<br />

saknar nästan helt rullminne. Det underlättar<br />

vid montering och gör dem även enklare att<br />

kapa. Sortimentet består av fem olika trösklar<br />

med bredder från 70 <strong>till</strong> 125 millimeter.<br />

Digitalt slangvattenpass<br />

Slangvattenpasset* Nivcomp är ett avvägningsinstrument<br />

för uppmätning av relativ höjd.<br />

Det används bland annat vid golvavjämning,<br />

uppmätning av fall och kvalitetskontroll av<br />

höjder.<br />

Instrumentet mäter tryckskillnaden mellan<br />

trumma och display och visar höjdskillnaden<br />

i millimeter. Det levereras med digital display,<br />

24 meter slang och väska. ■<br />

Dammsugaradapter Hummel<br />

Digitalt slangvattenpass<br />

Plasttrösklar<br />

Nya former<br />

för Bolon Studio<br />

Bolon nylanserar konceptet Bolon Studio – med<br />

utvalda former för personligt anpassade golvläggningar.<br />

Konceptet består av golvplattor av<br />

vävd vinyl och finns nu i nio olika former som<br />

i sin tur finns i tretton olika storlekar. Plattorna<br />

<strong>till</strong>verkas på beställning. Det går därför att<br />

blanda fritt och kombinera olika texturer och<br />

färger från Bolons olika kollektioner. ■<br />

Nytt spackel<br />

från Uzin<br />

Nu lanseras den självnivellerande, gipsbaserade<br />

spackel- och avjämningsmassan Uzin NC 577.<br />

Den är speciellt utformad för att vara spänningsfri<br />

även vid tjocka skikt och har en god<br />

absorption.<br />

NC 577 är pumpbar och lämplig för läggning<br />

under halvhårda golv och trägolv samt<br />

under kakel och natursten. Den kan läggas<br />

ovanpå både vattenburna och elektriska golvvärmesystem.<br />

Lämplig skikttjocklek är 3 – 50<br />

millimeter. Vid skikttjocklekar upp <strong>till</strong> 50 millimeter<br />

är den beläggningsbar efter 48 timmar.<br />

Levereras i säckar på 20 kilo men finns även<br />

i big-bag på 1000 kilo. ■<br />

* Slangvattenpass fungerar enligt principen om kommunicerande<br />

kärl och består av en slang, i båda<br />

ändar avslutad med ett kort genomsynligt och ofta<br />

graderat rör. De båda rören hålls in<strong>till</strong> varandra,<br />

och slangen fylls med så mycket vatten att man<br />

ser vattenytan i båda rören.<br />

24 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


Fiberförstärkt avjämningsmassa<br />

från LIP<br />

PARKETT<br />

FÖR LÅNG<br />

LIVSLÄNGD<br />

LIP utökar sitt sortiment med det fiberförstärkta fall- och<br />

planspacklet LIP 200. Produkten är avsedd för inomhusbruk<br />

och lämpar sig för avjämning, upprätning och finspackling<br />

av golv på olika underlag såsom betong, puts, natursten,<br />

keramiska material, metall, gjutasfalt och trä.<br />

LIP 200 kan appliceras i skikt om 6 – 60 millimeter,<br />

vilket ger hög flexibilitet. Tack vare fiberförstärkningen<br />

har produkten också god styrka och motståndskraft mot<br />

sprickbildning som kan uppstå på grund av rörelser i underlaget.<br />

Avjämningsmassan är pumpbar och kompatibel med<br />

golvvärme. Ytan kan beträdas efter två – tre timmar och<br />

efter 24 timmar är den redo för plattsättning. ■<br />

Ny stripper från Wolff<br />

Tyska Wolff, som ingår i Uzin-koncernen, lanserar sin nya<br />

eldrivna Independence Stripper för borttagning av textilgolv,<br />

halvhårda golvbeläggningar, parkett och kakel. Maskinen<br />

kan styras antingen från förarplatsen eller med enhands<br />

fjärrkontroll.<br />

Vikten är 655 kilo med ett batteri, och 700 kilo med<br />

två batterier. Arbetsbredden är 50 – 840 millimeter och<br />

bladvinkeln kan justeras hydrauliskt. Maskinen är utrustad<br />

med strålkastare för att lysa upp arbetsytan. Ytterligare<br />

vikter på vardera 12,5 kilo kan monteras snabbt och<br />

enkelt. ■<br />

Parkettgolv<br />

MeisterParquet. longlife<br />

Extra tryckstabilt tack vare HDF-mellanskikt<br />

Energibesparande med golvvärme<br />

Resursvänligt<br />

Enkelt att lägga<br />

ANNONS<br />

ID 1222 - 12339 - 011<br />

Undantag Ek kärnrökt<br />

gäller ej<br />

PS 500<br />

ANTI-<br />

BACTERIAL<br />

SURFACE<br />

För mer information, kontakta<br />

bjoern.svensson@meisterwerke.com<br />

Telefon: +46 708 805746<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 25<br />

www.meister.com


SUPERKONSISTENS.<br />

PERFEKT UNDERGOLV.<br />

SLOPE IT THE<br />

SUPER-SMOOTH WAY<br />

NY CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA<br />

OCH FALLSPACKELMASSA!<br />

Uzin Utz<br />

Den cementbaserade avjämnings- och<br />

fallspackelmassan UZIN NC 158 är en<br />

sann specialist för badrumsgolv. Använd<br />

UZIN NC 158 vid framställning av underlag<br />

och fall, upp <strong>till</strong> 4 %.<br />

www.uzin.se/<br />

ANNONS<br />

Kiilto sänker<br />

klimatavtrycket<br />

Kiilto lanserar avjämningsmassan Kiilto Pro rECO.<br />

– Här har vi sänkt klimatavtrycket med<br />

33 procent, jämfört med det typiska värdet i<br />

Boverkets klimatdatabas, säger Peter Forsberg,<br />

FoU-, kvalitets- och miljöchef på Kiilto. Produktens<br />

klimatprestanda är styrkt enligt tredjepartsverifierade<br />

EPDer.<br />

Det exakta värdet på klimatavtrycket är<br />

0,105 kilo koldioxidekvivalenter per kilo produkt.<br />

Kiilto Pro rECO är främst avsedd för löslagda<br />

ytskikt och klinker. Produkten kan<br />

användas på såväl betong och lättbetong som<br />

på <strong>till</strong> exempel träbjälklag i flytande konstruktioner.<br />

Den kan även med fördel användas i<br />

kombination med andra avjämningsmassor<br />

avsedda för mer krävande ytskikt och belastningar,<br />

och därmed bidra <strong>till</strong> att reducera den<br />

sammanlagda klimatbelastningen. ■<br />

LVT-nytt<br />

från Polyflor<br />

Expona Living Clic är Polyflors senaste <strong>till</strong>skott<br />

<strong>till</strong> Expona-familjen, ett LVT-golv med Välinges<br />

5G-lås. Kollektionen omfattar 36 designer i<br />

trä- och stenmönster. Nu finns också ett urval<br />

mindre plank från den ordinarie kollektionen,<br />

som gör det möjligt att lägga golvet i fiskbensmönster.<br />

Expona Living Clic har Rigid-Core-konstruktion<br />

samt inbyggd stegljudsdämpande<br />

baksida som dämpar 18 decibel. <strong>Golv</strong>et har<br />

ett slitskikt på 0,3 millimeter och en totaltjocklek<br />

om 5,5 millimeter och kan läggas<br />

direkt på undergolvet. Det är lämpligt för<br />

bostäder och offentlig miljö med lätt belastning.<br />

■<br />

Uppdaterat:<br />

LIP Foliesystem 27<br />

LIP Foliesystem 27 är ett system av produkter<br />

som används vid montering av fuktskydd för<br />

våtutrymmen med intensiv och varaktig fuktbelastning.<br />

Systemet uppdateras nu genom<br />

att LIP G3 Folie kommer i ett nytt bredare<br />

format på två meter, vilket gör det möjligt att<br />

arbeta betydligt snabbare. Ytterligare en nyhet<br />

är att folien inte längre kan limmas bara med<br />

LIP 2K Folielim, utan även med golv- och vägglimmet<br />

LIP 745. ■<br />

26 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag ser <strong>till</strong> golvets hela livscykel<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag – för en trygg och hållbar leverans<br />

<strong>Golv</strong>branschens egen kvalitetsstämpel, Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag, omfattar både entreprenörer och leverantörer i golvbranschen.<br />

Auktorisationen innebär att de krav på kvalitet, miljö- och hållbarhetsarbete som en upphandlare möter, redan är uppfyllda.<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag skapar en obruten värdekedja som borgar för en trygg leverans från ett golvföretag med rätt kompetens.<br />

Leverantörens hållbarhetsarbete omfattar en riskanalys av<br />

verksamhetsländer och underleverantörer.<br />

<br />

Entreprenören går kontinuerligt obligatoriska utbildningar och<br />

dokumenterar sitt arbete med kvalitet, arbetsmiljö samt miljö<br />

och hållbarhet.<br />

Med GBR <strong>Golv</strong>återvinning samlas installationsspill från plastgolv<br />

in för återvinning i nya golv.<br />

GBR Kretsloppsmärkning innehåller produktspecifika skötselråd<br />

för att öka golvets livslängd samt produktinformation för<br />

att underlätta återvinning när golvet ska bytas.<br />

Läs mer om Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag på auktorisation.se<br />

ANNONS<br />

AG-Annons-GTT-2022-halvsida-liggande.indd 1 2022-02-28 11:30:12<br />

Ny vd på Sika<br />

Nytt digitalt GVK-intyg<br />

GVK har lanserat ett nytt digitalt intyg, True,<br />

för GVK-auktorisation. Det går smidigt att<br />

dela på olika plattformar och det är enkelt att<br />

verifiera att intyget är äkta och giltigt. Det är<br />

bara att klicka på verifieringsknappen eller<br />

skanna dokumentets QR-kod så bekräftas<br />

det. Om ett företag inte längre skulle vara<br />

auktoriserat visas istället meddelandet Certifikatet<br />

borttaget.<br />

Fördelar med det nya intyget är att<br />

• det är säkert och omöjligt att förfalska eller<br />

förstöra,<br />

• det är enkelt att dela på Linkedin, Facebook<br />

med mera,<br />

• det är möjligt att länka <strong>till</strong> intyget samt att<br />

• intyget tas bort direkt när ett företag inte<br />

längre är GVK-auktoriserat.<br />

När ett företag blir GVK-auktoriserat får<br />

kontakt personen en länk <strong>till</strong> intyget. Det finns<br />

också att hämta på Min sida på gvk.se och där<br />

finns också tips på hur intyget kan användas i<br />

företagets marknadsföring.<br />

För mer information, kontakta Frida<br />

Johans son på GVK, frida.johansson@gvk.se. ■<br />

Daniel Jonsson är ny vd på Sika Sverige. Han<br />

har rekryterats internt och har de senaste fyra<br />

åren arbetat som affärsområdeschef för Betong,<br />

Vattentätning och Betongrenovering.<br />

Daniel har lång erfarenhet av försäljning<br />

inom byggbranschen, bland annat från Crawford-Allhabo<br />

där han började sin karriär och<br />

Sto Scandinavia där han sedan var försäljningschef.<br />

Han fortsatte <strong>till</strong> betongleverantören<br />

Lujabetong där han var vd under tio år<br />

och stannade i den rollen <strong>till</strong> han 2019 rekryterades<br />

<strong>till</strong> Sika Sverige som affärsområdeschef.<br />

■<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 27


# GOLV & PLATT<br />

CHARBEL GENDI<br />

<strong>2023</strong> - 06 - 04<br />

ANDREAS AXELSSON<br />

Fredagsmys.<br />

<strong>2023</strong> - 06 - 16<br />

Lokal pizzeria i området där jag bor.<br />

Under bara ägare och god mat men plattsättaren<br />

ska nog hålla sig borta från plattsättningsyrket<br />

...<br />

NIKLAS HELMERSSON<br />

Badrumsbil?<br />

<strong>2023</strong> - 06 - 16<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, Byggmissar<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

97<br />

93<br />

29<br />

MICKE KUNELIUS<br />

Påminner om nån, kan bara inte komma<br />

på vem.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

17<br />

<strong>2023</strong> - 07 - 07<br />

JOCKE HANSSON<br />

När kunden kommer med fikabricka &<br />

pall <strong>till</strong> mig.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

76<br />

<strong>2023</strong> - 06 - 07<br />

ANDERS ALFREDSSON<br />

När en mattläggare ska bygga ett bord <strong>till</strong><br />

pizzaugnen ... GVK-godkänt.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

94<br />

<strong>2023</strong> - 05 - 29<br />

STEFAN STEFFO DAVIDSSON<br />

Nylagd matta i hallen. Kunden blev<br />

super nöjd. Tackar för mig och nästa dag<br />

får man ett SMS.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

70<br />

<strong>2023</strong> - 07 - 21<br />

ROBERT BRONNER<br />

”Pappaaaa, vi har inget att göra ...”<br />

Äntligen får man användning för allt sparat "bra-att-ha”. 3,5 h höll de på, inte aktuellt med<br />

fast pris än kanske.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

219<br />

<strong>2023</strong> - 07 - 14<br />

28 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


FRÅGA<br />

JURISTEN<br />

Sommaren är över och det är full aktivitet på byggarbetsplatserna igen. Och trots det minskande antalet<br />

byggstarter finns det gott om arbete för många.<br />

För att undvika onödigt tjafs om juridiska frågor vid byggena är det bra att ha koll på juridiken. Det är inte<br />

ovanligt med beställare som kommer med påståenden eller ställer krav som de inte har täckning för enligt<br />

avtal. Nedan tar vi upp ett par vanliga frågor som det är bra att känna <strong>till</strong> svaren på.<br />

Vi har installerat ett golv om 150<br />

kvadratmeter i en fastighet. Efter<br />

installationen gjordes slutbesiktning<br />

och golvet godkändes. Nu,<br />

två år senare, har vi fått en reklamation<br />

av golvets mönsterpassning<br />

då beställaren inte anser att<br />

den är fackmässig. AB 04 gäller,<br />

vad ska vi göra?<br />

Enligt AB 04 5 kap 5 § har entreprenören<br />

ansvar för fel som<br />

fram träder under garantitiden.<br />

Garanti tiden är fem år enligt<br />

AB 04. Du som entreprenör har<br />

därmed ansvar för ert utförande<br />

i ytterligare tre år. Däremot har<br />

slutbesiktningen en avklippande<br />

verkan. Efter slutbesiktningen kan<br />

endast dolda fel göras gällande,<br />

alltså fel som inte har märkts och<br />

inte borde ha märkts innan eller<br />

vid slutbesiktningen. Du har därmed<br />

inget ansvar för ett synligt<br />

fel som mönsterpassning, vilket<br />

beställaren eller besiktningsmannen<br />

kunde ha sett vid slutbesiktningen.<br />

Fortsättningsfråga:<br />

Beställaren är inte nöjd med mitt<br />

svar och vill påkalla en särskild<br />

besiktning av golvets mönsterpassning,<br />

får beställaren göra det?<br />

Er beställare har rätt att påkalla<br />

särskild besiktning under garantitiden<br />

eller under ansvarstiden.<br />

Det innebär besiktning av ett<br />

poten tiellt fel som beställaren<br />

påtalat. Vanligtvis sker alltså ingen<br />

besiktning av hela entreprenaden.<br />

Då mönsterpassning är synlig<br />

omedelbart efter installationen<br />

och därmed före slut besiktningen,<br />

lär en särskild besikt ning inte vara<br />

<strong>till</strong> nytta för er beställare. Ingenting<br />

hindrar dock denne att påkalla<br />

en sådan besikt ning, då<br />

AB 04 7 kap 4 § ger beställaren<br />

rätt <strong>till</strong> det. Kostnaden för besiktningen<br />

ska beställaren vanligtvis<br />

stå för, men om det visar sig att<br />

ni är ansvariga för ett fel kan ni bli<br />

skyldiga att ersätta er beställare<br />

även för besiktningskostnaden.<br />

Jag har lämnat anbud på en entreprenad.<br />

Efter att jag lämnade<br />

anbudet har jag ångrat mig eftersom<br />

jag har märkt att jag satte ett<br />

för lågt pris. Kan jag återkalla mitt<br />

anbud?<br />

Huvudregeln är att anbud eller<br />

accept är bindande, och det går<br />

vanligen inte att ångra sig. Om<br />

anbudet inte kommit fram <strong>till</strong> din<br />

avtalspart kan du dock fortfarande<br />

ångra det. Återkallandet är giltigt<br />

om det kommer fram före eller<br />

samtidigt med ditt anbud.<br />

I den situation du beskriver har<br />

ni troligen ingen chans att återkalla<br />

anbudet, utan ni får vänta<br />

<strong>till</strong>s ni får ett svar. I normalfallet<br />

är det just det som är bäst – att<br />

lugnt vänta på att motparten överväger<br />

anbudet och återkommer<br />

med ett svar.<br />

Om er beställare lämnar ett<br />

motbud som på något sätt avviker<br />

från ert anbud, blir detta att se<br />

som ett nytt bud som ni har att<br />

ta ställning <strong>till</strong> och som ni kan<br />

säga nej <strong>till</strong> om ni anser att priset<br />

är för lågt. Om er motpart accepterar<br />

ert ursprungliga anbud är ni<br />

dock troligen bundna av det pris<br />

ni lämnande i anbudet. Undantaget<br />

är om ert anbud blev för<br />

lågt på grund av en felskrivning<br />

eller ett misstag och er motpart<br />

måste ha insett att det var en felskrivning,<br />

detta enligt avtalslagen<br />

32 §. Om ni exempelvis skulle<br />

glömt en nolla när ni angivit priset,<br />

skulle denna bestämmelse eventuellt<br />

kunna <strong>till</strong>ämpas. I detta fall<br />

verkar det dock inte röra sig om<br />

en sådan felskrivning.<br />

Det är värt att nämna att<br />

konsu menter enligt den konsumenträttsliga<br />

lagstiftningen i vissa<br />

fall har möjlighet att återkalla<br />

anbud. Det gäller när en konsument<br />

lämnat anbud <strong>till</strong> en näringsidkare,<br />

och näringsidkaren inte<br />

har svarat på anbudet.<br />

Erik Branér<br />

Thomsit lanseras i Sverige<br />

Tyska Thomsit, som ingår i PCI Group, startar<br />

nu ett samarbete med den svenska spärrskikts<strong>till</strong>verkaren<br />

Dens 3. Man presenterar<br />

en systemlösning för golvrenovering och fuktskador<br />

med Thomsit- produkter och Dens 3<br />

spärrskikt.<br />

Systemet består av primer, spackel, lim,<br />

spärrskiktstejp samt spärrskiktsfolie och är<br />

främst avsett för renovering av gamla golv,<br />

för fuktskador och för byggnader med så<br />

kallade ”sjuka-hus-syndrom”.<br />

Hjärtat i systemet är Dens 3-membranet<br />

som bildar ett helt slutet spärrskikt i golvkonstruktionen<br />

och enligt <strong>till</strong>verkaren förhindrar<br />

utsläpp av emissioner, fukt, radon och lukt.<br />

För att förbereda golvet appliceras först primer<br />

och golvspackel. Dens 3-membranet fästs vid<br />

detta med ett golvlim. Membranet kan appliceras<br />

på torra eller fuktiga ytor på både golv<br />

och väggar. Därefter följer ytterligare en<br />

applicering av primer samt golvspackel för att<br />

skapa ett färdigt undergolv.<br />

Ulf Johansson, vd på Dens 3, applicerar den gemensamma systemlösningen av Thomsit-produkter<br />

och Dens 3 spärrskikt.<br />

– I framtiden för Thomsit Sverige ser vi en<br />

projektstyrd försäljning <strong>till</strong>sammans med<br />

Dens 3, säger Andreas Malmqvist, försäljningschef<br />

på PCI Group Sverige. Produkterna<br />

från Thomsit ingår i deras system för att<br />

spärra emissioner och fukt i både befintliga<br />

underlag och i nyproduktion. ■<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 29


Ny som auktoriserad:<br />

Fråga GVK<br />

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar,<br />

tätskikts­produkter eller något annat? Ställ din fråga <strong>till</strong> oss så ska vi låta<br />

våra experter svara. Skriv ned din fråga och mejla <strong>till</strong> info@gvk.se.<br />

Hur ska tätskikt anslutas mot VVSprodukter?<br />

Enligt Säkra Våtrum 2021, 2.5 Tätskikt mot<br />

VVS-produkt, gäller följande:<br />

Fördelarskåp, inbyggnadslåda för blandare,<br />

prefabri­cerad tätskiktskonstruktion för WC med<br />

inbyggnadscistern eller andra produkter som ska<br />

anslutas mot tätskikt ska vara provade och godkända<br />

enligt branschstandard.<br />

Godkända kombinationer redovisas på gvk.se<br />

under Godkända produkter, Tätskikt mot VVSprodukter.<br />

Det finns enligt branschstandarden två sätt<br />

att få en produktkombination godkänd:<br />

• Tätskiktet ansluts direkt mot VVS-produktens<br />

egen fläns<br />

• Tätskiktet ansluts mot en fabriksmonterad<br />

foliefläns på VVS-produkten<br />

För båda alternativen gäller att den specifika<br />

produktkombinationen måste vara provad<br />

och godkänd enligt Branschkrav för anslutning<br />

av tätskikt mot VVS-produkt. På gvk.se hittar du<br />

listan över testade och godkända produktkombinationer.<br />

Den uppdateras allteftersom<br />

nya kombinationer blir godkända. Korrekt<br />

montering av produkt och tätskikt kan skilja<br />

sig åt mellan olika leverantörer, det är därför<br />

viktigt att monteringsanvisningen för den valda<br />

produkten följs.<br />

När kommer <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll<br />

som app?<br />

<strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll finns nu <strong>till</strong>gänglig<br />

både i Appstore och i Google Play, dessutom<br />

finns den som vanligt på webbläsaren<br />

gvkontroll.se.<br />

Här hittar du <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll i Appstore:<br />

Här hittar du <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll i<br />

Google Play:<br />

Här hittar du <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll på<br />

webben:<br />

Foto från Tarkett<br />

När kommer nya funktioner<br />

i <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll?<br />

En efterfrågad funktion i <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll<br />

är möjligheten att arbeta med utkast<br />

samt att kunna kopiera och korrigera skapade<br />

dokument. Under våren har GVK arbetat med<br />

att ta fram sådana funktioner och planerar att<br />

släppa dem under hösten. Men först vill vi få<br />

in synpunkter från er användare. Är ni intresserade<br />

av att ta del av de nya funktionerna<br />

och lämna synpunkter innan vi släpper dem?<br />

Hör av er <strong>till</strong> andreas @ gvk.se så kan vi boka in<br />

en genomgång!<br />

Vilka behörighetskurser har GVK<br />

inplane rade som är öppna för anmälan?<br />

Behörighet Arbetsledare<br />

19 september Stockholm Arlanda<br />

29 november Stockholm Arlanda<br />

Behörighet Tätskikt under keramik<br />

12 september Stockholm Årsta<br />

20 september Umeå<br />

5 oktober Örebro<br />

11 oktober Sundsvall<br />

22 oktober Malmö<br />

25 oktober Hässleholm<br />

29 november Luleå<br />

Behörighet Plast<br />

13 september Stockholm Årsta<br />

19 september Umeå<br />

29 september Göteborg<br />

3 oktober Örebro<br />

10 oktober Sundsvall<br />

24 oktober Hässleholm<br />

21 november Malmö<br />

28 november Luleå<br />

Kom ihåg:<br />

• Yrkesbevis som golvläggare krävs för<br />

Behörighet Plast<br />

• Yrkesbevis som plattsättare krävs för<br />

Behörighet Tätskikt under keramik<br />

• Kurserna är uppdelade i två delar, en digital<br />

och en fysisk (kurs<strong>till</strong>fället). Den digitala<br />

delen måste vara gjord för att man ska få<br />

delta vid det fysiska <strong>till</strong>fället.<br />

• Kurserna hålls enbart på svenska och kursmaterial<br />

finns även det enbart på svenska<br />

Kursanmälan stänger två veckor före kursdagen,<br />

och vi meddelar cirka två veckor före<br />

utsatt datum om kursen tvingas ställas in eller<br />

ställas om.<br />

Frida Johansson<br />

frida @ gvk.se<br />

Ardex AB<br />

Ardex är det fjortonde leverantörsföretaget<br />

att bli Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag.<br />

Byter namn<br />

och växer vidare<br />

<strong>Golv</strong>entreprenad Gruppen byter namn <strong>till</strong> In Area.<br />

Namnbytet ska stärka koncernidentiteten,<br />

meddelar man, och möjliggöra expansion<br />

inom nya områden. Även fortsättningsvis<br />

kommer dock de olika företagsnamnen inom<br />

koncernen att finnas kvar.<br />

<strong>Golv</strong>entreprenad Gruppen, numera alltså<br />

In Area, växer samtidigt vidare. Bergslagens<br />

<strong>Golv</strong>service blev nyligen det 24e företaget att<br />

anslutas <strong>till</strong> koncernen som nu finns representerad<br />

på 27 orter, har en total årsomsättning<br />

på 1,5 miljarder kronor samt en personalstyrka<br />

på 800 personer.<br />

Bergslagens <strong>Golv</strong>service tidigare ägare,<br />

Håkan Jansson, behåller sin roll som vd i<br />

bolaget och har även framöver ett betydande<br />

indirekt ägande. ■<br />

Cersaie<br />

– keramiknyheter<br />

Den 25 – 29 september är det dags för årets<br />

upplaga av Cersaie-mässan i italienska Bologna.<br />

Mässan är som vanligt världscentrum för kakeloch<br />

klinkerbranschen och det ställe där nyheter<br />

och trender visas och diskuteras.<br />

För att markera att det är den 40 e upplagan<br />

av Cersaie kommer mässan att innehålla en<br />

specialutställning som visar utvecklingen under<br />

dessa 40 år med fokus på design, teknik, produkter<br />

och företag<br />

som har skrivit historia.<br />

Utställningen kallas<br />

Route 40 och tar<br />

besökaren genom<br />

de avgörande ögonblicken<br />

under dessa<br />

fyra decennier och<br />

illustrerar de stora<br />

förändringar som har skett inom kultur, samhälle,<br />

design och produktion.<br />

Route 40 är inte avsedd att vara en nostalgisk<br />

upplevelse, utan en demonstration av<br />

Cersaies nyckelroll i att föreslå avantgardeprodukter<br />

och styra marknaden för keramisk<br />

design. Den visar hur mässan under årtiondena<br />

blivit en kulturell plattform för att informera<br />

och påverka allt fackfolk inom den keramiska<br />

branschen. ■<br />

30 | GOLV TILL TAK | <strong>#5</strong> – <strong>2023</strong>


Nya medlemmar<br />

i <strong>Golv</strong>branschen, GFF:<br />

Emil & Kim <strong>Golv</strong> & Kakel AB<br />

Enköping<br />

Kontaktperson: Daniel Falker<br />

<strong>Golv</strong> & Miljö i Ekängen AB<br />

Jönköping<br />

Kontaktperson: Ronnie Behrmann<br />

<strong>Golv</strong>konsult Gotland AB<br />

Romakloster<br />

Kontaktperson: Daniel Hallgren<br />

Hagbloms <strong>Golv</strong> i Växjö AB<br />

Kontaktperson: Philip Anderberg<br />

Harryssons <strong>Golv</strong> och Måleri AB<br />

Mönsterås<br />

Kontaktperson: Fredrik Synnermark<br />

MBF Plattsättning & Entreprenad AB<br />

Vallentuna<br />

Kontaktperson: Thomas Österberg<br />

Ny medlem<br />

i <strong>Golv</strong>branschen, GLF:<br />

Uzin Utz Sverige AB<br />

Kontaktperson: Henrik Pettersson<br />

Ny på <strong>Golv</strong>branschen<br />

Silvia Morachimo finns sedan i våras på <strong>Golv</strong>branschens<br />

kansli i Stockholm och är ansvarig<br />

för den löpande bokföringen för <strong>Golv</strong>branschen<br />

med <strong>till</strong>hörande bolag samt för fakturering.<br />

Silvia har tidigare arbetat inom vården i<br />

14 år, nu läser hon parallellt med arbetet på<br />

<strong>Golv</strong>branschen företagsekonomi vid Stockholms<br />

universitet.<br />

Silvia nås enklast på mejl silvia@golvbranschen.se.<br />

Events av golvintresse<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Serneke Arena<br />

13 – 14 september<br />

Göteborg<br />

CERSAIE<br />

25 – 29 september<br />

Bologna<br />

BYGGMATERIALDAGEN<br />

Stockholmsmässan<br />

28 november<br />

DOMOTEX<br />

11 – 14 januari 2024<br />

Hannover<br />

STOCKHOLM FURNITURE FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

6 – 10 februari 2024<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Malmömässan<br />

7 – 8 mars 2024<br />

Annonsörer<br />

i detta nummer<br />

Bostik AB<br />

Duri Svenska AB<br />

Forbo Flooring AB<br />

<strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation, GBR<br />

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll<br />

InArea Group AB<br />

Interface Sverige AB<br />

Mapei AB<br />

Meisterwerke Schulte GmbH<br />

Polyflor Nordic Sweden AB<br />

SGD, Sveriges <strong>Golv</strong>distributörer AB<br />

Sika Sverige AB<br />

Tarkett AB<br />

US Floors International LLC<br />

Uzin Utz AG<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD:<br />

Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Mats Tingstam<br />

Silvia Morachimo<br />

JURIDIK: Erik Branér<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Malin Bergström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250 -131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Björn Törnquist<br />

Welin & Co AB<br />

Tel: 08 - 544 104 41<br />

BÄST I JUNI OCH JULI!<br />

Bäst på att samla in plastspill för återvinning<br />

under juni – juli var:<br />

<strong>Golv</strong> & <strong>Tak</strong> – 4 858 kilo<br />

Lundströms <strong>Golv</strong> – 3 975 kilo<br />

Sandéns <strong>Golv</strong> i Helsingborg – 3 302 kilo<br />

Hagbloms <strong>Golv</strong> – 3 133 kilo<br />

BBM i Karlstad – 1 751 kilo<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration på<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar bara<br />

380:- (exkl moms) och då<br />

får du åtta välmatade och<br />

intressanta nummer av<br />

tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu och<br />

beställ idag!<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Frida Johansson<br />

Andreas Svensson<br />

Kurser/adm: Helene Ericsson<br />

08-702 3093<br />

08-702 3092<br />

08-702 3091<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR NN<br />

GBR SN<br />

GBR ÖST<br />

GBR MITT<br />

GBR VÄST<br />

GBR SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920 - 23 07 65<br />

Ordf Daniel Hägg<br />

Jannes <strong>Golv</strong> i Hudiksvall AB<br />

Tel: 0650 -177 60<br />

Ordf Johan Lood<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08 - 505 814 22<br />

Ordf Martin Andreasson<br />

Örebro Parkett & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 070 - 689 69 91<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031- 69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

<strong>#5</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 31


Skicka branschstandardiserade<br />

kvalitetsdokument och<br />

våtrumsintyg<br />

Tjänsten som gör livet tryggare för både kund och<br />

entreprenörer i golv- och badrumsbranschen.<br />

Använd <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll direkt i<br />

webbläsaren på din dator eller i din telefon. Du<br />

loggar in med samma inloggningsuppgifter som<br />

<strong>till</strong> GVKs KvalitetsApp eller GBRs <strong>Golv</strong>kontroll.<br />

Läs mer om tjänsten på www.gvkontroll.se eller<br />

kontakta <strong>Golv</strong>branschen, GBR eller GVK för mer<br />

information.<br />

Spar tid & pengar<br />

Logga in på www.gvkontroll.se<br />

Gratis för GVK-auktoriserade företag och för företag som är<br />

anslutna <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen, GBR.


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan ( ej adressidan )<br />

Industrispackel för<br />

inom- och utomhusbruk<br />

Plan R 140 Flow – Cementbaserad, snabbhärdande,<br />

självutjämnande avjämningsmassa för tjocklekar från 3 <strong>till</strong> 40 mm.<br />

Källare med <strong>till</strong>skjutande fukt<br />

Terrasser / Balkonger<br />

Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning<br />

Lämplig för limning av alla typer av massiva golv<br />

Lämplig som underlag för härdplaster<br />

Hög tryck- och böjhållfasthet samt god slitstyrka<br />

Emicode EC1 Plus – mycket låga emissioner<br />

Pumpbar / Kan appliceras för hand<br />

Kan levereras med pumpbil<br />

Läs mer på www.mapei.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!