11.04.2024 Views

Golv till Tak #3 - 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 53 | PRIS SEK 60 | NR 3 <strong>2024</strong><br />

TEMA: HÅLLBARHET<br />

Handlingsplan framtagen<br />

för fortsatt klimatarbete<br />

GBR <strong>Golv</strong>återvinning<br />

– välfungerande och inarbetat<br />

Hur har klimatdeklarationerna<br />

fungerat ?<br />

# 3 / 24


DEN NYA DIMENSIONEN<br />

AV SPACKELMASSOR<br />

UZIN FUSIONTEC – DEN NYA STANDARDEN<br />

FÖR SPACKLING AV UNDERLAG<br />

Läs mer på www.uzin.se


Innehåll 3/24<br />

3 Handlingsplan framtagen för fortsatt klimatarbete<br />

6 Välfungerande och inarbetat<br />

13 Förmedlar textilplattor för återbruk<br />

16 Hur har klimatdeklarationerna fungerat?<br />

21 VD-byte på Örebro Parkett & <strong>Golv</strong> och BBM i Örebro<br />

22 Stockholmsmässan kvar <strong>till</strong> 2028<br />

25 Samarbetet gör golvbranschen stark och respekterad<br />

26 Rappgo har återuppstått – fast med mindre kostym<br />

27 Norskt återvinningsprojekt för trägolv<br />

28 # <strong>Golv</strong> & Platt<br />

29 Fråga juristen<br />

30 Fråga GVK<br />

32 Benny<br />

STADIGT FRAMÅT<br />

<strong>Golv</strong>branschen arbetar vidare med hållbarhet<br />

och klimat, långsiktigt och på<br />

veten skaplig bas. Efter kartläggning av<br />

utsläpp och analys finns nu en handlingsplan<br />

framme. Den redogör vi för<br />

med start på sid 3. En väsentlig punkt<br />

handlar om hjälp för entreprenörer med<br />

korrekt beräkning och redovisning av<br />

utsläpp. Något som kommer att bli<br />

synner ligen aktuellt när kraven på<br />

klimatdeklarationer utökas med fler<br />

byggnadsdelar och med gränsvärden.<br />

Erfarenheterna av hit<strong>till</strong>svarande krav<br />

har vi frågat några leverantörer om<br />

(sid 16).<br />

Att branschen var tidigt ute med ett<br />

insamlingssystem för installationsspill<br />

är välbekant. Vi kan nu konstatera att<br />

spillet verkligen återvinns hos de anslutna<br />

<strong>till</strong>verkarna – det har gått väsentligt<br />

framåt med den saken sedan vi senast<br />

gjorde en genomgång (sid 6).<br />

Nya initiativ har vi också att berätta<br />

om. Som ett företag som hittat sin nisch<br />

i förmedling av textilplattor för återbruk<br />

(sid 13). Och mycket mera.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@ gtt.se<br />

Sid 3<br />

Sid 6 Sid 13<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 1022, 134 27 Gustavsberg. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 08 - 400 28 652. E-POST: joel@adsales.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Billes Tryckeri AB<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. PLUSGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


Hållbarhet är mer än bara<br />

miljökrav<br />

JOHAN ASPELIN<br />

När vi talar om hållbarhet brukar vi vanligtvis<br />

mena miljö- och klimatfrågor. Men hållbarhet<br />

är mycket mer än så.<br />

Man brukar säga att hållbarhet har tre delar<br />

– en miljömässig, en ekonomisk och en social.<br />

Miljön känner vi <strong>till</strong>. Vad ekonomisk hållbarhet<br />

är, är också ganska självklart: Ekonomin ska gå<br />

ihop och verksamheten ska bära sig även i framtiden.<br />

När det gäller social hållbarhet blir det ofta lite<br />

mer svävande. Det låter väl fint, typ. Om vi ska<br />

beskriva social hållbarhet, handlar det främst om<br />

att skapa goda villkor för människor. Inom ett<br />

företag innebär det att medarbetarna ska kunna<br />

arbeta under rimliga villkor. Att deras hälsa och<br />

kompetens värnas och att de har möjlighet <strong>till</strong> en<br />

dräglig <strong>till</strong>varo utanför arbetet. Rena självklarheter<br />

egentligen.<br />

Ibland är det emellertid inte så självklart. Vi ser<br />

alltför ofta, och tyvärr en hel del inom just byggbranschen,<br />

att arbeten utförs under oacceptabla<br />

förhållanden. Människor kommer hit från andra<br />

länder, deras yrkeskunskaper är oklara och deras<br />

arbetsvillkor inte sällan ljusskygga. Det här kan<br />

vid första anblicken uppfattas som ett ”fuskproblem”<br />

och om vi bara kommer åt detta fusk så har vi löst<br />

situationen.<br />

Problemet är att det är värre än ett vanligt fusk<br />

– beteendet gör att vår bransch riskerar att förlora<br />

sin hållbarhet. När företag fuskar, utnyttjar arbetskraft<br />

eller på annat sätt beter sig olagligt, får det<br />

återverkningar på hela branschen. Det skapar<br />

dåligt rykte och misstro mot oss. Detta leder i sin<br />

tur <strong>till</strong> krav på hårdare regler och ökade kontroller,<br />

vilket blir en börda för alla företag, inte bara för<br />

dem som fuskar. I förlängningen blir det även<br />

svårare att rekrytera nya medarbetare <strong>till</strong> en bransch<br />

som förknippas med fusk och tveksamheter.<br />

Det är anledningen <strong>till</strong> att social hållbarhet är<br />

viktigt. Utan social hållbarhet – att vi tar hand<br />

om medarbetarna och följer de lagar och regler<br />

som gäller – så blir framtidsutsikterna mörka för<br />

oss allihop. Därför håller vi inte bara på med hållbarhet<br />

i form av miljöarbete, vi ser även den sociala<br />

delen i hållbarhetsarbetet.<br />

Johan Aspelin<br />

VD för <strong>Golv</strong>branschen<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Guider, konkreta mål,<br />

bevakning, uppföljning,<br />

samarbete ...<br />

Handlingsplan framtagen<br />

för fortsatt klimatarbete<br />

Alltsedan <strong>Golv</strong>branschen anslöt sig <strong>till</strong> Fossilfritt Sverige och Bygg- och anläggningssektorns<br />

färdplan för fyra år sedan, har ett intensivt arbete pågått. En vetenskapligt<br />

förankrad metod att mäta utsläpp har tagits fram, branschens totala utsläpp har<br />

mätts, viktiga utsläppsposter har identifierats … och nu finns en handlingsplan framme<br />

för det fortsatta arbetet att på allvar minska utsläppen så att de ganska så tuffa målen<br />

kan uppnås.<br />

Såväl EU som våra nationella myndigheter genomför<br />

omfattande satsningar för hållbarhet och framförallt för<br />

klimatet, vilka även påverkar golvbranschen. Särskilt<br />

aktuella är de rapporteringskrav som stora företag måste<br />

uppfylla, och som leder <strong>till</strong> att de i sin tur ställer krav på<br />

sina leverantörer att redovisa utsläpp. Det innebär att<br />

golvbranschens företag inom en snar framtid kommer<br />

att möta krav på att redovisa sina utsläpp, när de levererar<br />

material <strong>till</strong> eller utför tjänster åt stora företag.<br />

Vid en kartläggning av branschens utsläpp 2021<br />

kunde de mest betydande utsläppsposterna identifieras<br />

– transporter, hantering av råvaror samt avfallshantering<br />

av ytskikt där det mesta idag går <strong>till</strong> förbränning.<br />

<strong>Golv</strong>branschens företag har ambitionen att minska sina<br />

utsläpp och <strong>Golv</strong>branschen har därför anslutit sig <strong>till</strong><br />

Bygg- och anläggningssektorns färdplan med inriktning<br />

på nettonollutsläpp 2045.<br />

<strong>Golv</strong>branschens Hållbarhetskommitté har nu tagit fram<br />

en handlingsplan för att adressera denna utmaning.<br />

Handlingsplanen fokuserar på de delar som står för<br />

störst klimatpåverkan inom branschen. Samtidigt tar<br />

man hänsyn <strong>till</strong> befintliga och kommande krav på redovisning<br />

av utsläpp. Syftet är att ta ut en riktning för<br />

arbetet, så att störst klimatnytta kan uppnås. Dessutom<br />

vill man stötta företagen inför de kommande redovisningskraven.<br />

Här följer de viktigaste punkterna i handlingsplanen:<br />

Standard för golventreprenörer,<br />

för beräkning och redovisning av utsläpp<br />

En praktisk guide/branschstandard ska tas fram, som<br />

ska visa hur golventreprenörer ska beräkna sina utsläpp<br />

och redovisa dem, bland annat <strong>till</strong> kunderna. Arbetet<br />

leds av entreprenörerna inom Hållbarhetskommittén<br />

och förväntas bli klart under hösten.<br />

TEXT:<br />

Jenny Adnerfall<br />

Fortsättning på sid 4<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 3


Fortsättning från sid 3:<br />

Handlingsplan framtagen för fortsatt klimatarbete<br />

Carbon Negative Floors<br />

Mindre koldioxid.<br />

Mer golv.<br />

Nu kan du välja den revolutionerande baksidan<br />

CQuestBioX <strong>till</strong> flera av våra existerande<br />

kollektioner och få ett koldioxidnegativt textilgolv<br />

<strong>till</strong> ditt projekt.<br />

Välj mellan 38 koldioxidnegativa kollektioner<br />

och 378 koldioxidnegativa färger.<br />

Guide för leverantörer,<br />

om krav och redovisning av utsläpp<br />

Även för leverantörerna ska en guide tas fram, som ska<br />

beskriva hur golvmaterial kopplas <strong>till</strong> olika kravsystem<br />

som <strong>till</strong> exempel Boverkets klimatdeklarationer, CSRD,<br />

EU-taxonomin och Ekodesigndirektivet. Materialval<br />

kommer alltmer göras utifrån utsläppsdata och här kommer<br />

produktspecifika EPDer, Environmental Product<br />

Declarations, att spela en viktig roll framöver. Information,<br />

rekommendationer och tips för framtagning av<br />

EPDer kommer också att inkluderas i guiden. Arbetet<br />

leds av leverantörerna inom Hållbarhetskommittén och<br />

förväntas vara klart under hösten.<br />

Konkreta klimatmål med uppföljning<br />

Entreprenörer och leverantörer uppmanas att sätta och<br />

följa upp klimatmål kopplade <strong>till</strong> transporter och utsläpp<br />

i sina verksamheter. Ett konkret formulerat mål för att<br />

minska transportutsläppen föreslås bli gemensamt för<br />

alla golventreprenörer. Mål och krav för entreprenörer<br />

och leverantörer inom Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag planeras<br />

att lanseras under <strong>2024</strong> och börja gälla skarpt från<br />

januari 2025.<br />

Bevakning av kommande regleringar<br />

Hållbarhetskommittén ska kontinuerligt bevaka och<br />

analysera kommande regleringar som påverkar branschen<br />

och föreslå relevanta åtgärder för anpassning <strong>till</strong><br />

dem.<br />

Främjande av cirkularitet<br />

Ett arbete föreslås dras igång för att möjliggöra ökad<br />

cirkularitet inom golvbranschen. Här ska ingå att utreda<br />

hinder och undersöka möjligheter, bland annat <strong>till</strong> att<br />

samarbeta med olika aktörer inom bygg­ och avfallssektorn.<br />

Förutsättningar för minskning<br />

av transportutsläpp<br />

Ett aktivt branscharbete föreslås för att underlätta företagens<br />

möjligheter att sänka sina transportutsläpp. I det<br />

ska ingå att undersöka hinder och att samarbeta med<br />

andra organisationer om stödjande åtgärder.<br />

Uppföljning av branschens utsläpp<br />

Regelbunden uppföljning av branschens totala utsläpp<br />

planeras, för att åtgärder ska kunna anpassas efter behov.<br />

Nästa mät<strong>till</strong>fälle av branschens totala utsläpp är planerat<br />

<strong>till</strong> 2025 med redovisning av resultat 2026.<br />

Ett aktivt klimatarbete kommer att krävas av alla framöver<br />

och samarbetet om det inom branschen, som den<br />

här handlingsplanen är ett exempel på, kommer att<br />

under lätta klimatarbetet för företagen och öka möjligheterna<br />

för branschen som helhet att nå de uppsatta<br />

klimatmålen. ■<br />

Hela handlingsplanen finns <strong>till</strong>gänglig på golvbranschen.se.<br />

Connected Ethos<br />

-0,48 kg CO eq./m2<br />

ANNONS<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Ny cirkulär golvkollektion<br />

iQ Loop – <strong>till</strong>verkad av 65 % återvunnet<br />

post-konsumentmaterial<br />

Nu tar vi ytterligare ett steg närmare den cirkulära ekonomin med lanseringen av vinylgolvet<br />

iQ Loop, <strong>till</strong>verkat av 65 % återvunnet post-konsumentmaterial. Det vill säga<br />

material som våra kunder samlat ihop och skickat <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> oss.<br />

iQ Loop är designad av Note (design studio) och bygger på ett nära samarbete mellan<br />

samtliga aktörer under materialets livscykel. Från insamling <strong>till</strong> produktion, installation<br />

och sedan <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> Ronneby för återvinning <strong>till</strong> ny råvara. En perfekt Loop.<br />

Läs mer om iQ Loop och hur du kan bli en del av loopen på tarkett.se<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 5


Välfungerande och inarbetat<br />

Insamlingssystemet för plastspill, GBR <strong>Golv</strong>återvinning, har funnits i nästan 30 år<br />

och har nu blivit en självklarhet inom branschen. Kurvan för mängden insamlat spill<br />

pekar tydligt uppåt. Men om det är så att tio procent av golvmaterialet blir spill,<br />

finns det ändå ganska så mycket mer att samla in.<br />

TEXT:<br />

Björn Lundbeck<br />

ANSLUTNA<br />

LEVERANTÖRER<br />

Altro Nordic<br />

Amtico International<br />

Bolon<br />

Forbo Flooring<br />

Kährs<br />

Polyflor Nordic<br />

Tarkett<br />

Unilin Nordic<br />

GBR <strong>Golv</strong>återvinning är branschens eget återvinningssystem<br />

för installationsspill från plastgolv där golvföretagen<br />

som lägger in golven också samlar in spillet, som<br />

sedan hämtas med lastbilar. Spillet fraktas <strong>till</strong> Tarketts<br />

anläggning i Ronneby där det sorteras upp per leverantör.<br />

Tarketts eget spill mals ned och går in i nya Tarkettgolv.<br />

Övriga leverantörers spill skickas vidare <strong>till</strong> respektive<br />

leverantör när <strong>till</strong>räckligt stor mängd samlats in, för att<br />

ingå i nya golv eller i någon alternativ hantering. Varje<br />

återvunnet kilo plastspill motsvarar två kilo i minskade<br />

koldioxidutsläpp.<br />

Fördelaktigt för beställaren<br />

Logistikkedjan börjar med att golventreprenören beställer<br />

en pallcontainer för uppsamling av spillet. När containern<br />

är full beställs hämtning. Hämtning och lämning av<br />

pallcontainer beställs hos Tarkett i Ronneby. Pallcontainern<br />

kan beställas <strong>till</strong> firman eller direkt <strong>till</strong> byggarbetsplatsen.<br />

Alla golventreprenörer kan ansluta sig <strong>till</strong> GBR<br />

<strong>Golv</strong>återvinning. För medlemmar i <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, är anslutningen kostnadsfri. Icke medlemmar<br />

betalar en mindre årsavgift.<br />

Beställare kan också föreskriva golvåtervinning som<br />

krav i sin upphandling av en golvinstallation. Det är<br />

kostnadsfritt för beställaren och blir dessutom en kostnadsfri<br />

hantering för byggaren, <strong>till</strong> skillnad från den<br />

vanliga avfallshanteringen. Därutöver finns möjlighet<br />

<strong>till</strong> projektspecifik uppföljning, så att man kan <strong>till</strong>godoräkna<br />

sig koldioxidbesparingen i projektet.<br />

Successiv volymökning ...<br />

Över hela perioden sedan GBR <strong>Golv</strong>återvinning startades<br />

för snart 30 år sedan har det skett en successiv volymökning,<br />

dock ibland avbruten av hack i kurvan. Efter ett<br />

sådant hack 2015 vidtog GBR stimulansåtgärder som<br />

gav positivt resultat.<br />

– Vi införde en tävling om vem som samlade in mest<br />

spill med priser, bland annat i form av en resa <strong>till</strong> återvinningsanläggningen<br />

i Ronneby med middag och övernattning,<br />

berättar Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig<br />

på GBR. Sedan dess har vi dessutom fått två stora byggentreprenörer,<br />

NCC och Peab, att ställa krav på att allt<br />

spill från plastgolv ska återvinnas. Detta är mycket värde­<br />

KURVAN FÖR<br />

insam lingen av installationsspill<br />

visar på en<br />

stadig ökning. Och<br />

även om siffrorna<br />

inte ökat de senaste<br />

två åren i absoluta tal,<br />

så är den ändå en<br />

ökning av andelen<br />

insamlat spill, eftersom<br />

försäljningsvolymen<br />

gått ner.<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


fullt även för dem, eftersom de direkt kan se hur mycket<br />

deras koldioxidutsläpp minskar i varje projekt.<br />

Rekordet i mängd insamlat installationsspill sattes<br />

2021 med 436 ton. Mängden minskade därefter något,<br />

<strong>till</strong> 406 ton 2022 respektive 409 ton 2023, men det<br />

förklaras främst av en minskad försäljning av plastgolv.<br />

– Det senaste resultatet är inget rekord, men den<br />

långsiktiga trenden är att golvåtervinningen ökar år för år.<br />

Försäljningen av golv har varit svag de senaste åren eftersom<br />

vi har haft sämre ekonomiska tider. Mot den bakgrunden<br />

är det gångna årets resultat för återvinningen<br />

klart godkänt, säger Jenny Adnerfall.<br />

... men potential att öka mer<br />

Återvinnings esset<br />

Av totalt 409 ton insamlat installationsspill från landets<br />

samtliga golvföretag under 2023 stod Noak i Norrbotten<br />

och Västerbotten för inte mindre än 23 ton,<br />

eller 5,6 procent. Därmed blev Noak svenska mästare<br />

i golvåter vinning. Det återvunna spillet motsvarar en<br />

minskad klimatbelastning med 46 000 kilo koldioxid.<br />

En viktig förklaring <strong>till</strong> framgången är många och<br />

långa diskussioner med personalen om betydelsen<br />

av återvinning, och överhuvud taget mycket prat om<br />

miljö, förklarar vd Markus Johansson.<br />

– Det är en väldigt liten mängd av vårt installa tionsspill<br />

som vi inte åter vinner. GBR <strong>Golv</strong>återvinning är ett<br />

mycket bra system och internt i vårt företag har vi<br />

också en effektiv organisation. Att påminna och inspirera<br />

är viktigt. Vi arbetar ju över stora geografiska<br />

områden så vi ses inte dagligen.<br />

– För bara två år sedan visste kunderna mycket lite<br />

om åter vinning av installationsspill, men nu är de med<br />

på tåget och inser värdet. De har blivit betydligt bättre<br />

på att ställa krav. Att vi kan redovisa återvinning från<br />

enskilda projekt är ju också högintressant för beställarna.<br />

Fast jag anser att även om beställarna inte kräver<br />

återvinning, så ska vi ändå göra det för vår egen skull.<br />

Det är inte något extrajobb att tala om. Med big-bagpåsarna<br />

från Tarkett eller GBR <strong>Golv</strong>återvinning går det<br />

smidigt och lätt.<br />

INSTALLATIONS-<br />

SPILL från Zero-golv<br />

har nått det första<br />

steget i återvinningsprocessen<br />

hos Kährs<br />

i Ikalis, Finland.<br />

Intressant är att ställa mängden insamlat installationsspill<br />

i relation <strong>till</strong> den totala försäljningen av plastgolv<br />

samma år. Det senaste året som GBR har försäljningsvolym<br />

för när detta skrivs är 2022. Då såldes drygt<br />

17000 ton plastgolv. Det innebär att 2,4 procent av<br />

den totala försäljningsvolymen samlades in i form av<br />

spill. En grov uppskattning är att det uppstår tio procent<br />

spill vid installation av ett plastgolv.<br />

– Därmed finns en stor potential att öka den insamlade<br />

volymen, konstaterar Jenny Adnerfall. Kraven på<br />

golvleverantörerna har också nyligen skärpts. Nu är alla<br />

golvleverantörer skyldiga att materialåtervinna insamlat<br />

spill på något sätt. Alternativt kunna visa upp en tydlig<br />

plan för hur man i en nära framtid ska göra det. Fortsättning på sid 8<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 7


Fortsättning från sid 7: Välfungerande och inarbetat<br />

Vad händer med spillet sedan?<br />

Vi har frågat de leverantörer som är anslutna <strong>till</strong> GBR <strong>Golv</strong>återvinning hur de hanterar spillet och hur de ser på återvinningssystemet.<br />

Den frågan har vi ställt tidigare, för sex år sedan. Då var det flera som svarade att de låg i startgroparna för verklig återvinning. Nu kan<br />

vi konstatera att idag återvinns verkligen det insamlade spillet. I de allra flesta fall i nya golv, i något fall i andra typer av produkter.<br />

Altro:<br />

Spillet blir trafikkoner med mera<br />

”Vi arbetar ständigt med att förbättra vår produktionsprocess<br />

och utveckla den <strong>till</strong> en än mer<br />

hållbar produktionskedja. Sedan vi anslöt oss<br />

<strong>till</strong> GBR <strong>Golv</strong>återvinning för mer än tio år sedan,<br />

så har vi ökat mängden återvunnet spill varje år.<br />

Vi är väldigt glada över att GBR <strong>Golv</strong>återvinning<br />

möjliggör en smidig hantering av vinylspill som<br />

går <strong>till</strong> återvinning.<br />

Eftersom vi inte kan garantera materialets<br />

ursprung och det finns en risk att andra leverantörers<br />

material kan finnas med i spillet, så har vi<br />

i dagsläget inte möjlighet att återföra spillet från<br />

Ronneby <strong>till</strong> vår produktion av nya golv. Detta är<br />

något vi arbetar aktivt med att finna en framtida<br />

lösning på.<br />

Däremot tar vi hand om allt vårt återvunna<br />

spill, det skickas <strong>till</strong> våra produktionsenheter och<br />

går <strong>till</strong> framställningen av andra produkter såsom<br />

trafikkoner med mera. Altro är medgrundare <strong>till</strong><br />

Recofloor, en organisation som sköter detta återtagningssystem<br />

för vinyl och säkerställer att det<br />

återvunna spillet går <strong>till</strong> återvinning istället för<br />

att hamna på soptippen. Sedan Recofloor lanserades<br />

2009 har över 6 800 ton material samlats<br />

in, vilket motsvarar 2,2 miljoner kvadratmeter<br />

vinylgolv. Detta har sparat över 8000 ton<br />

koldioxid.<br />

Vi tycker att GBR <strong>Golv</strong>återvinning fungerar<br />

utmärkt och underlättar vår hantering av återvunnet<br />

spill. Vi är även intresserade av att se hur<br />

vår nya limfria produkt Cantata kommer kunna<br />

återvinnas med hjälp av GBR, när livslängden<br />

på dessa golv ute hos våra kunder har löpt ut<br />

och större volymer går <strong>till</strong> återvinning i samband<br />

med borttagning.<br />

Vi hoppas att fler aktörer i branschen ser<br />

fördelarna med att ansluta sig <strong>till</strong> GBR <strong>Golv</strong>återvinning,<br />

för att kunna bidra <strong>till</strong> en hållbar utveckling.<br />

För att lyckas med den cirkulära omställning<br />

som golvindustrin står inför, så behövs ett<br />

fördjupat samarbete mellan aktörer i branschen<br />

och forskningsinstitut.<br />

Fler initiativ såsom GBR <strong>Golv</strong>återvinning och<br />

Recofloor behövs, samt utveckling av nya produktionsmetoder<br />

inom biologisk och kemisk återvinning.<br />

Smarta separeringssystem måste bli<br />

ännu smartare och vi behöver dela med oss av<br />

dessa innovationer <strong>till</strong> varandra. Vi ser gärna att<br />

samarbetet i GBR <strong>Golv</strong>återvinning fortsätter att<br />

utvecklas och sprids <strong>till</strong> fler nordiska länder.”<br />

Michael Persson<br />

Area Manager Nordic Countries, Altro Nordic<br />

Bolon:<br />

Spillet blir nya golv<br />

”Vi anslöt oss <strong>till</strong> GBR <strong>Golv</strong>återvinning 2020<br />

och har nu tagit emot spill två gånger, två<br />

ton 2021 och sex ton 2022. Spillet används<br />

för produktion av nya golv på fabriken i<br />

Ulrice hamn, där alla våra golv produceras.<br />

Systemet fungerar bra men det vore bättre<br />

om mer installationsspill kom <strong>till</strong>baka. Det<br />

behövs alltså åtgärder för att en större del av<br />

den totala mängden spill ska samlas in och<br />

skickas <strong>till</strong>baka.”<br />

Håkan Nordin<br />

Head of Sustainability, Bolon<br />

Gerflor:<br />

Spillet blir nya golv,<br />

i Tyskland<br />

”Det spill vi får in skickas <strong>till</strong> Tyskland för återvinning.<br />

Huvuddelen av spillet mals ner <strong>till</strong><br />

granulat för att användas <strong>till</strong> att <strong>till</strong>verka nya<br />

golv. Till exempel utgörs 80 procent av vår<br />

GTI-platta av återvunna golv.<br />

I arbetet för cirkulär ekonomi utvecklar vi<br />

en stor del av våra nya produkter i linje med<br />

kriterierna i Cradle-to-Cradle och använder<br />

omfattande livscykelanalyser. I det arbetet är<br />

återvinningen väldigt viktig.<br />

Sverige är lite speciellt jämfört med andra<br />

länder med sitt insamlingsprogram via GBR,<br />

men vi tycker det funkar bra. Systemet kommer<br />

säkert moderniseras lite då det innebär<br />

mycket manuellt arbete, med kvalitetssäkring<br />

och dokumentation av processer.<br />

Vi ser en del utmaningar inför framtiden,<br />

bland annat hur man hanterar End-of-Life-golv<br />

på miljövänligast möjliga sätt. Intresset ökar<br />

också för spårbarhet och för dokumentation<br />

av hur mycket koldioxid man har sparat på<br />

ett specifikt projekt tack vare att man samlat<br />

in och återvunnit installationsspill.”<br />

Nicklas Nelson<br />

Försäljningschef Sverige, Gerflor<br />

Forbo:<br />

Spillet blir nya golv,<br />

i Holland<br />

”Vi har varit med i GBR <strong>Golv</strong>återvinning från<br />

starten och när det gäller mängden spill som<br />

återvinns har det varit en stadig utveckling åt<br />

rätt håll. Allt material som kommer in skickas<br />

ner <strong>till</strong> vår fabrik i Holland och återanvänds <strong>till</strong><br />

nya golv.<br />

Det är mycket positivt att vi som bransch<br />

har haft detta system på plats under lång tid<br />

och kunnat återvinna mycket material – och<br />

minskat hela branschens koldioxidutsläpp.<br />

Om man får önska och blicka framåt så vore<br />

det väldigt bra om man kan ta fram ett branschgemensamt<br />

system för flera materialslag, så<br />

att vi kan skala upp återvinning och cirkularitet<br />

ännu mer. Vi vill också gärna få mer information<br />

om och statistik på insamlingen. Både tätare<br />

och mer detaljerad.”<br />

Johan Björling<br />

Manager Sustainability & Technical Services,<br />

Nordics,<br />

Forbo Flooring<br />

Håkan Nordin visar upp granulat från det återtagna<br />

installationsspillet, som ska bli nya Bolongolv<br />

i fabriken i Ulricehamn.<br />

Fortsättning på sid 10<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


DET NATURLIGA VALET<br />

ÄR EN HÅLLBAR LÖSNING<br />

Linoleumgolvet Marmoleum® består av<br />

upp <strong>till</strong> 98% naturliga råvaror och är klimatpositivt<br />

utan kompensation (från vagga <strong>till</strong> grind).<br />

Besök forbo.se för att se vårens 26 nya kulörer<br />

eller för att testa vår nya CO2-kalkylator.<br />

SVANENMÄRKT<br />

climate positive<br />

C R A D L E T O G A T E<br />

Trycksak<br />

1234 5678<br />

we create better environments<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 9


Fortsättning från sid 8: Välfungerande och inarbetat<br />

Kährs:<br />

Spillet blir nya golv<br />

”Vi anslöt oss <strong>till</strong> GBR <strong>Golv</strong>återvinning vid årsskiftet<br />

2022-23. Under året har vi tagit <strong>till</strong>baka<br />

installationsspill och har sett en ökning under<br />

årets gång. Vi ser också att det är viktigt för olika<br />

intressenter som <strong>till</strong> exempel fastighetsförvaltare,<br />

kommuner, regioner och arkitekter att vi som<br />

leverantör och <strong>till</strong>verkare tar ansvar även för<br />

installationsspill, utöver att kunna erbjuda en<br />

hållbar och återvinningsbar produkt.<br />

Det installationsspill som vi tar <strong>till</strong>baka från<br />

Ronneby går <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> vår produktion i Ikalis,<br />

Finland, och det återanvänds som material <strong>till</strong><br />

nya golv, bland annat i vårt Svanenmärkta PVCfria<br />

golv Kährs Zero & Green. Eftersom <strong>till</strong> exempel<br />

Kährs Zero och Kährs Zero & Green är helt<br />

återvinningsbara behöver vi endast säkerställa<br />

att installationsspillet från dessa golv är <strong>till</strong>räckligt<br />

rent och fritt från eventuella limrester för att<br />

kunna ta <strong>till</strong>baka det direkt i produktionen.<br />

Hit<strong>till</strong>s har det mesta fungerat väldigt smidigt<br />

och bra. När vi kunde säkerställa att vårt PVCfria<br />

material inte kontaminerats av <strong>till</strong> exempel<br />

PVC-material eller påverkats av väder och vind,<br />

det vill säga att sortering och förvaring i Ronneby<br />

var i linje med våra kvalitetskrav, blev detta en<br />

del av Kährs arbete för en ökad cirkularitet.<br />

GBR <strong>Golv</strong>återvinning är en värdefull tjänst<br />

som möjliggör att golvindustrin i Sverige kan samarbeta<br />

kring insamling och sortering av installationsspill<br />

– det är en win-win för alla parter och<br />

ett bra exempel på hur vi som bransch kan bidra<br />

<strong>till</strong> en ökad cirkularitet.<br />

Kanske är det en petitess i sammanhanget,<br />

men vi hade gärna sett att rullarna med installationsspillet<br />

fästs ihop med något annat än tejp.<br />

Tejpen är något som vi inte kan ta in i produktionen<br />

av nya golv då kvaliteten på materialet<br />

som vi producerar nya golv av är en av våra<br />

högsta prioriteter. Att tvätta bort tejp- och limrester<br />

är tidskrävande, varför en annan lösning<br />

för att hålla ihop rullarna vid transport är önskvärd.<br />

Avslutningsvis vill jag säga att GBR <strong>Golv</strong>återvinning<br />

är en god förebild för hur golvbranschföreningar<br />

i andra länder också kan bidra <strong>till</strong> en<br />

ökad cirkularitet. I kontakt med globala kollegor<br />

och kunder lyfter jag fram just GBR <strong>Golv</strong>återvinning<br />

som ett gott exempel på hur branschen<br />

kan samarbeta kring cirkularitet och hållbarhet.<br />

Som golvleverantör och <strong>till</strong>verkare skulle vi gärna<br />

se ett liknande samarbete i <strong>till</strong> exempel hela<br />

Norden.”<br />

Sara Olofsson<br />

CCO Business segment Commercial, Kährs<br />

Tarkett:<br />

Spillet blir nya golv<br />

”Vi har varit med sedan starten, 1996. Det var<br />

Tarkett och GBR som startade upp GBR <strong>Golv</strong>återvinning<br />

<strong>till</strong>sammans.<br />

Beroende på golvfraktioner, så återvinns vårt<br />

eget spill i Ronneby eller lagerhålls innan det<br />

skickas <strong>till</strong> övriga Tarkett-återvinningscentraler<br />

i Europa. I båda fallen återvinns spillet <strong>till</strong> nya<br />

golv.<br />

Materialet som återvinns i Ronneby går från<br />

och med februari <strong>till</strong> vår nya produkt iQ Loop.<br />

65 procent av den här produkten består av<br />

installationsspill och gamla golv. Med iQ Loop<br />

vill vi visualisera värdet av att ta <strong>till</strong>vara spill och<br />

gamla golv. Klimatpåverkan av att framställa<br />

produkten (A1– A3 i en EPD) uppskattas vara<br />

50 procent lägre än för våra övriga iQ-golv, tack<br />

vare den återvunna råvaran.<br />

GBR <strong>Golv</strong>återvinning fungerar bra, men ibland<br />

skickas det gamla oanvända rullar och dem kan<br />

man i vissa fall inte återvinna på grund av åldern<br />

eftersom de kan innehålla ftalater. Jag skulle<br />

rekommendera att man kontaktar leverantören<br />

och frågar om materialet kan återvinnas. Det<br />

skickas också en del skräp, <strong>till</strong> exempel knivblad<br />

och snusdosor. Sortering av insamlat material<br />

från GBR <strong>Golv</strong>återvinning görs idag manuellt och<br />

det är därför viktigt att skräp inte kommer med<br />

i systemet.<br />

En förbättring skulle kunna vara att uppdatera<br />

rutindokumentet med bilder som förklarar processen,<br />

istället för text. Mindre text och mer bilder<br />

som förklarar ökar sannolikheten att användare<br />

läser dokumentet. Något vi skulle vilja implementera<br />

är också möjligheten att samla in linoleumspill<br />

för återvinning.<br />

Vi ser en stor potential av både spill och gamla<br />

golv som skulle kunna utnyttjas bättre i byggbranschen.<br />

En av de utmaningar vi ser är att få<br />

fler att kravställa insamling av återvinningsbart<br />

byggmaterial. Med produkten iQ Loop som jag<br />

tidigare nämnt så vill vi, utöver klimatvinsten,<br />

trycka på att återvinning i stor skala går att göra<br />

redan idag. GBR <strong>Golv</strong>återvinning är ett tydligt<br />

exempel på detta. Vi på Tarkett kan dessutom<br />

återvinna andra golvmaterial, utöver installationsspill<br />

av plast.”<br />

Nils Säving<br />

Nordic Environmetal Specialist, Tarkett<br />

Installationsspill som granulerats för att gå <strong>till</strong>baka<br />

i produktionen hos Tarkett.<br />

Polyflor:<br />

Spillet blir nya golv<br />

”Polyflor Sweden är en del av James Halstead Ltd<br />

och under många år har vi återvunnit spill från<br />

byggarbetsplatser i hela Europa. Vi är delägare<br />

i två olika system, där vi har Recofloor i Storbritannien<br />

och AGPR i Tyskland. Varje år sker en<br />

rejäl ökning av det insamlade spillet som går <strong>till</strong><br />

produktionen av nya golv.<br />

I GBR <strong>Golv</strong>återvinning gick vi med 2008. Vi är<br />

mycket nöjda med insamlingssystemet och samlar<br />

in material så att vi kan skicka fulla transporter<br />

<strong>till</strong> återvinning. Det är det mest hållbara, eftersom<br />

vi har återvinningssystem placerade utanför<br />

Sverige.<br />

Vi är som sagt väldigt nöjda. Säckarna ute<br />

hos våra kunder är tydligt märkta och insamling<br />

och sortering fungerar mycket bra. Säckar med<br />

installationsspill innehåller dock mycket luft,<br />

vilket gör att vi får med mindre mängd vid transport<br />

än om installationsspillet hade granulerats<br />

före transport. Idag sker granuleringen i våra<br />

återvinningssystem, men vi anser att det vore<br />

mer hållbart om det kunde göras här i Sverige<br />

innan materialet skickas <strong>till</strong> återvinning. Vi tror<br />

att det skulle vara en win-win för alla golvaktörer<br />

i Sverige.”<br />

Sara Falck<br />

Teknik- och miljökoordinator samt ansvarig för<br />

marknadsföring, Polyflor Nordic<br />

Unilin:<br />

Spillet ska bli nya golv<br />

”Vi anslöt oss <strong>till</strong> GBR <strong>Golv</strong>återvinning 2023,<br />

så vi har precis startat men spillet kommer<br />

att användas <strong>till</strong> produktion av nya golv.<br />

Materialet går in i vårt Recover Recycleprogram<br />

i vilket vi återvinner installationsspill<br />

<strong>till</strong> nya LVT-golv.<br />

Vi har av förklarliga skäl ingen direkt<br />

erfarenhet av systemet ännu, men det gemensamma<br />

bransch ansvaret är ett steg i rätt<br />

riktning. I framtiden skulle det vara bra om<br />

det kunde omfatta hela Norden.”<br />

Anders Karlsson<br />

Produktchef, Unilin Nordic<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Going in circles is the best way forward<br />

At Ege Carpets we believe in circular thinking. Holding a top 1%<br />

Platinum ranking from EcoVadis, we’re recognised as one of the<br />

most advanced companies in terms of sustainability practices.<br />

Most of our carpets are Cradle to Cradle Certified® and now<br />

we’re taking another giant step forward with Ege CircleBack.<br />

sustainable design<br />

at your feet<br />

egecarpets.com<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 11


Ultralite Flex-serien<br />

Fästmassor med låg vikt för alla<br />

dina plattsättningsbehov<br />

Alla gillar att ha innovativa kakelplattor i sitt hem, men du måste hitta rätt<br />

installationsprodukter för att garantera perfekta, långvariga resultat.<br />

Ultralite Flex-seriens lättviktsfästmassor med hög täckförmåga är det bästa valet för<br />

att installera kakel i stort format, inklusive tunna plattor.<br />

Egenskaper och fördelar med Ultralite Flex-serien<br />

Lätt krämig blandning, enkel att applicera<br />

Mycket bra täckning<br />

Hög tixotropi<br />

Förlängd öppentid<br />

Utmärkta vidhäftningsegenskaper<br />

Lämplig för rutinarbete och sättning<br />

av alla typer av plattor<br />

Dammreducerade<br />

Låga emissionsnivåer av flyktiga<br />

organiska föreningar (VOC)<br />

Extremt låg åtgång<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong><br />

Läs mer på www.mapei.se


HAMPUS VON<br />

ZEIPEL OCH JONAS<br />

HALLMAN visar upp<br />

ReCarpets anläggning<br />

i Stockholm. Här finns<br />

mycket textilplattor<br />

lagrade i väntan på ny<br />

användning, tvättade<br />

och kvalitetskontrollerade.<br />

Foto:<br />

Kjell-Arne Larsson<br />

Förmedlar textilplattor<br />

för återbruk<br />

Vi har i flera reportage i <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kunnat läsa om svårigheter främst arkitekter<br />

upplevt med att hitta textilplattor för återbruk i <strong>till</strong>räcklig mängd och i rätt färg och<br />

kvalitet. Här har Jonas Hallman och Hampus von Zeipel hittat en nisch för sitt företag<br />

ReCarpet – som ska hjälpa <strong>till</strong> just med detta.<br />

Hösten 2022 startades företaget ReCarpet i Stockholm<br />

av Jonas Hallman som innan dess var säljare i golvbranschen,<br />

och Hampus von Zeipel som var golventreprenör.<br />

– Under lång tid hade jag följt byggbranschens ökande<br />

intresse för återbruk och återvinning, men konstaterade<br />

att fortfarande går alltför mycket avfall <strong>till</strong> deponi eller<br />

energiutvinning, säger Jonas Hallman, ägare av ReCarpet.<br />

Därför startade vi i liten skala med återbruk av textilplattor<br />

och sedan har verksamheten bara vuxit.<br />

Vill in tidigt under inventeringen<br />

Samtidigt som ReCarpet etablerar sig allt starkare på<br />

marknaden, arbetar grundarna för att öka medvetenheten<br />

om möjligheterna <strong>till</strong> återbruk – för att minimera<br />

den mängd monteringsspill och utrivet material som<br />

går <strong>till</strong> deponi eller förbränning. Ett tungt argument är<br />

att man genom återbruk undviker koldioxidutsläpp, för<br />

textilmattor 7,1 kilo per kvadratmeter matta enligt IVL TEXT:<br />

Kjell-Arne Larsson<br />

Svenska Miljöinstitutet. Sedan företagets start har ungefär<br />

15000 kvadratmeter textilmattor kunnat återbrukas<br />

via ReCarpet.<br />

Inför rivning av en byggnad eller rivning i en byggnad<br />

som ska bli grundligt renoverad ska enligt lag både miljöinventering<br />

och återbruksinventering utföras. ReCarpet<br />

är gärna med i tidigt skede under återbruksinventeringen.<br />

Företaget bedömer omfattning och skick på textilplattorna.<br />

Kunden får sedan en rapport och en offert med<br />

uppgift om kostnad och tid, att ta ställning <strong>till</strong>.<br />

– För att säkerställa kvaliteten ansvarar vi helst själva<br />

för återtaget av de textilplattor som vi ska förmedla vidare,<br />

men vi tar även emot textilplattor som har demonterats<br />

av andra aktörer, säger Jonas Hallman.<br />

Väl hemma i företagets anläggning i Stockholm tvättas<br />

textilplattorna, i maskin eller manuellt. De kvalitets­ Fortsättning på sid 14<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 13


RETHINK<br />

RENEW, UPGRADE<br />

Bona Resilient Solution –<br />

Ger Halvhårda <strong>Golv</strong> <strong>Golv</strong> längre livslängd<br />

Bona<br />

Bona<br />

Resilient<br />

Resilient<br />

Solution<br />

Solution<br />

är<br />

är<br />

ett<br />

ett<br />

innovativt<br />

innovativt<br />

och<br />

och<br />

mycket<br />

mycket<br />

effektivt<br />

effektivt<br />

sätt<br />

sätt<br />

att<br />

att<br />

förnya<br />

förnya<br />

och<br />

och<br />

förlänga<br />

förlänga<br />

livslängden<br />

livslängden<br />

på<br />

på<br />

halvhårda<br />

halvhårda<br />

golv<br />

golv<br />

av<br />

av<br />

exempelvis<br />

exempelvis<br />

linoleum,<br />

linoleum,<br />

LVT,<br />

LVT,<br />

gummi<br />

gummi<br />

eller<br />

eller<br />

vinyl.<br />

vinyl.<br />

Du<br />

Du<br />

kan<br />

kan<br />

också<br />

också<br />

förvandla<br />

förvandla<br />

design<br />

design<br />

och<br />

och<br />

utseende utan utan att att installera installera nytt. nytt.<br />

I miljöer med med mycket gångtrafik och och kraftigt kraftigt slitage slitage<br />

kan golvet ytbehandlas för för extra extra slitstyrka och och<br />

långtidsskydd. Jobbet är är klart klart på på några några timmar och och<br />

upp <strong>till</strong> halva kostnaden jämfört med med ett ett golvbyte.<br />

* I ett samfinansierat forskningsprojekt <strong>till</strong>sammans med med<br />

IVL Svenska Miljöinstitutet har har Bona via via en en livscykelanalys<br />

jämfört miljöpåverkan vid nyinstallation och och renovering av av<br />

golvytor. Hela rapporten finns att att läsa via via vår vår hemsida.<br />

FÖRE<br />

EFTER<br />

bona.com/Resilient<br />

ANNONS<br />

Fortsättning från sid 13:<br />

Förmedlar textilplattor<br />

för återbruk<br />

PARTIER ÖVER 200<br />

KVADRATMETER<br />

är det lätt att få avsättning<br />

för, berättar<br />

Jonas Hallman. Man<br />

skickar vid behov<br />

prover <strong>till</strong> bland annat<br />

arkitekter.<br />

Foto:<br />

Kjell-Arne Larsson<br />

kontrolleras, lastas på pall och loggas i företagets system<br />

och läggs sedan ut på hemsidan.<br />

– Partier över 200 kvadratmeter hittar snart nya<br />

användare. Det som blir kvar hos oss lite längre och inte<br />

snabbt finner avsättning lägger vi ut på CCBuilds marknadsplats.<br />

Vi kan också skicka prover <strong>till</strong> fastighetsägare,<br />

arkitekter, andra konsulter och golventreprenörer.<br />

Kvalitetssorterar<br />

Innan textilplattorna erbjuds marknaden sorteras de i<br />

tre kvaliteter, de bästa går <strong>till</strong> användning i kontor och<br />

andra krävande lokaler. Plattor som är väl använda kan<br />

användas i andra typer av lokaler eller i byggetableringar<br />

och andra temporära byggen. Den tredje kvaliteten går<br />

<strong>till</strong> energiutvinning.<br />

Även inom ett parti av den bästa kvaliteten kan<br />

platt ornas ton variera lite, exempelvis beroende på att<br />

vissa varit exponerade för solljus. Den som lägger ett<br />

återbrukat textilgolv kan behöva parera för detta.<br />

Annars upplever många fastighetsägare och hyresgäster<br />

återbruk och återvinning som en miljökvalitet i sig,<br />

och den speciella charm det kan ge en byggnad och dess<br />

inte riör.<br />

I exempelvis en lokal som rivs stomren är det viktigt<br />

– för allt som ska återbrukas – att demonteringen görs<br />

varsamt och riktigt. Ett textilgolv ska demonteras tidigt,<br />

så att det inte används som underlag när rivningsarbetet<br />

fortgår. Metallbitar, gips, betongdamm med mera är<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Reparations- och fallbyggnadsbruk<br />

för korta byggtider<br />

LIP 240<br />

LIP 240 Reparations- och fallbyggnadsbruk<br />

är en cementbaserad, flexibel och<br />

slitstark spackelmassa, som används <strong>till</strong><br />

reparation, utjämning och utspackling av<br />

de flesta fasta underlag inomhus.<br />

LIP 240 är mycket lätt att arbeta med och<br />

kan användas på golv såväl som vägg.<br />

LIP 240 är tidigt beläggningsbar och är<br />

klar för täta skikt redan efter 1 timme.<br />

PRODUKTEGENSKAPER<br />

CT-C35-F8<br />

Från 1-50 mm i ett arbetsmoment<br />

Öppentid ca. 20 min.<br />

Godkänd för <strong>till</strong>skjutande markfukt<br />

Tidigt beläggningsbar<br />

Mycket låga emissioner<br />

C11:51<br />

Möt oss i monter<br />

23-26 april <strong>2024</strong><br />

NYHET<br />

www.lip.dk<br />

ANNONS<br />

förstås inte bra om det trampas ner i mattan.<br />

– En noggrann återbruksinventering i tidigt skede är<br />

oerhört viktig, menar Jonas Hallman. Min rekommendation<br />

<strong>till</strong> byggherren är att ta hjälp av flera sakkunniga,<br />

någon som är bra på undertak och snickerier, en annan<br />

på installationer, medan vi förstås är duktiga på golv.<br />

Stor potential<br />

– Potentialen är stor för ökat återbruk, bland annat av<br />

golvmaterial. Vi hjälper <strong>till</strong> att underlätta för fastighetsägare,<br />

arkitekter, andra konsulter, golvläggare med flera.<br />

Vår riktning framåt är att etablera oss ordentligt i Sverige<br />

och därmed bidra <strong>till</strong> återbruk och göra vårt för att byggbranschen<br />

ska minska sin klimatpåverkan och samtidigt<br />

sänka sina kostnader.<br />

Re Carpet erbjuder också service och underhåll för<br />

fastighetsägare och hyresgäster som har textilmattor<br />

i lokalerna. Företaget kan utföra regelbundet periodiskt<br />

underhåll, för att bevara golvens kvalitet, utseende och<br />

se <strong>till</strong> att de ser fräscha ut och får lång livslängd. Summa<br />

summarum gör det att mattorna håller bättre och att<br />

kostnaden på sikt blir lägre. Re Carpet kan exempelvis<br />

byta vissa textilplattor eller flytta om dem beroende på<br />

slitage. Bra underhåll ökar också möjligheterna att återbruka<br />

textilplattorna den dag lokalen ska byggas om<br />

eller rivas.<br />

– Allt som främjar återbruk gör oss glada, avslutar<br />

Jonas Hallman, ägare av ReCarpet. ■<br />

NÄR VEIDEKKE<br />

nyligen flyttade sitt<br />

huvudkontor användes<br />

800 kvadratmeter<br />

textilplattor från<br />

ReCarpet i inredningen.<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 15


Hur har klimatdeklarationerna<br />

fungerat?<br />

Kraven på klimatdeklarationer av nya byggnader väntas<br />

uppdateras 2025. Då kommer de att utökas med gränsvärden<br />

och med att alla byggnadsdelar, bland annat golv,<br />

ska ingå i beräkningarna. Lagkravet på att en klimatdeklaration<br />

överhuvudtaget ska göras har emellertid<br />

funnits i drygt två år. Vilka erfarenheter har de <strong>till</strong>verkare<br />

som hit<strong>till</strong>s berörts? Vi har frågat några av dem.<br />

TEXT:<br />

Björn Lundbeck<br />

ILLUSTRATION:<br />

Andrii Yalandkyi<br />

”Övergången<br />

gick snabbt<br />

från önskvärt<br />

<strong>till</strong> krav.”<br />

PETER FORSBERG,<br />

Kiilto, befarar att ett<br />

ensidigt fokus på koldioxidavtryck<br />

kan<br />

försvåra arbetet för<br />

ökad cirkularitet och<br />

återvinning.<br />

Sedan 1 januari 2022 gäller att klimatdeklarationer<br />

måste göras för alla nya byggnader och registreras hos<br />

Boverket. Vilka effekter har den här lagen fått för de <strong>till</strong>verkare<br />

som hit<strong>till</strong>s varit berörda genom att deras produkter<br />

ska ingå i beräkningsunderlaget?<br />

Från önskvärt <strong>till</strong> krav<br />

På Kiilto menar Peter Forsberg, ansvarig för forskning<br />

och utveckling samt kvalitet och miljö, att kravet på<br />

klimatdeklarationer medfört ett tydligare fokus på miljöprestanda<br />

ur ett klimatperspektiv.<br />

– Övergången gick snabbt från att miljövarudeklarationer,<br />

EPDer, var önskvärda <strong>till</strong> att konkreta data om<br />

koldioxidavtryck nu krävs.<br />

– Har någon eller några produkter påverkats speciellt<br />

mycket eller på något särskilt sätt?<br />

– Betydelsen har varit störst för produkter som<br />

används i stora volymer, som <strong>till</strong> exempel golvavjämningsmassor,<br />

eller har hög klimatbelastning per kilo,<br />

som fogmassor.<br />

Peter Forsberg nämner en i sammanhanget intressant<br />

aspekt:<br />

– Vissa produkter som är importerade från andra länder<br />

kan få en skenbart lägre koldioxidprofil om man endast<br />

beaktar klimatbelastningen fram <strong>till</strong> och med produktion,<br />

men inte transporterna från produktionslandet <strong>till</strong><br />

kunden.<br />

Motsättning mot återvinning?<br />

– Hur har kravet på klimatdeklarationer påverkat ert<br />

arbete med befintliga produkter?<br />

– Det sätter ett ännu tydligare fokus på produkternas<br />

klimatprestanda, i vårt redan ambitiösa miljöarbete.<br />

EPDer är komplexa <strong>till</strong> innehållet och kräver en stor<br />

mängd detaljerad information från alla leverantörer,<br />

det är fortfarande en utmaning i och med att Sverige var<br />

så tidigt ute med kravet på klimatdeklarationer om man<br />

jämför med resten av världen. Mycket arbete finns kvar<br />

att göra för att kvalitetssäkra informationen i alla led.<br />

När det gäller Kiiltos arbete med att utveckla nya<br />

produkter är koldioxidavtrycket en av de högst prioriterade<br />

miljöegenskaperna. Men samtidigt behöver branschen<br />

bli mer cirkulär och öka återvinningen, påpekar<br />

Peter Forsberg, och han höjer ett varningens finger för<br />

att dessa två miljöaspekter kan komma i motsättning <strong>till</strong><br />

varandra:<br />

– Återvunna råvaror kan ofta innebära högre koldioxidavtryck<br />

än icke återvunna, på grund av den hantering<br />

som krävs innan de återvunna materialen kan användas<br />

som kvalitetssäkra råvaror. Den saken kan bli utmanande<br />

för branschen om klimatdeklarationerna bidrar <strong>till</strong> ett<br />

ensidigt fokus på koldioxidavtryck.<br />

Kunder efterfrågar klimatdata<br />

– Hur vanligt är det att beställare ställer klimat- och<br />

utsläpps krav på Kiiltos produkter?<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


”Det har blivit betydligt vanligare<br />

att beställare aktivt söker efter produkter<br />

som ger lägsta möjliga koldioxidavtryck.”<br />

– De kundkrav vi får i dagsläget avser redovisning av<br />

produkternas klimatdata snarare än gränsvärden för<br />

produkterna. Våra kunder vill alltså ha underlag för<br />

klimat redovisning av projekten.<br />

– Påverkas Kiiltos återförsäljare av kravet på klimatdeklarationer?<br />

– Yrkesfackhandeln och deras kunder har ännu inte<br />

påverkats särskilt tydligt, även om de inom en snar<br />

framtid lär göra det. De större aktörerna, som bygghandelskedjorna,<br />

känner av trycket mer och ställer också<br />

högre krav på sina leverantörer i takt med att kraven<br />

från beställarna ökar. De väljer då att samarbeta med<br />

leverantörer som har en tydlig miljö­ och hållbarhetsagenda,<br />

som kan visa vad klimatavtrycket blir för deras<br />

produkter och som utvecklar produkter med lägre koldioxidavtryck.<br />

”Bidrar <strong>till</strong> tekniksprång”<br />

Hos Swerock, en av Sveriges större leverantörer av betongprodukter,<br />

ser avdelningschefen Viktor Sundberg enbart<br />

fördelar med att krav på klimatdeklarationer införts.<br />

– Kravet öppnar upp för förändringar, i form av digitala<br />

följesedlar och digital information. Vi kan redovisa<br />

exakta värden på vad vi gör, och därmed också verkligen<br />

visa att vi gör förbättringar när det gäller klimatbelastning.<br />

– Betyder det att klimatdeklarationerna blir en<br />

indirekt konkurrensfaktor inom betongbranschen?<br />

– Ja, absolut, och även gentemot andra byggmaterial.<br />

Viktor Sundberg nämner ekobetongen som ett<br />

konkret exempel på den positiva utveckling klimatdeklarationerna<br />

har bidragit <strong>till</strong>.<br />

– Det har skett en tydlig förflyttning från vanlig <strong>till</strong><br />

Fortsättning på sid 18<br />

ANNONS<br />

L I NDURA® TRÄGOLV<br />

Originalet<br />

från<br />

MEISTER<br />

– est. 2013 –<br />

Lindura ® –<br />

en revolution<br />

inom trägolv<br />

För mer information, kontakta<br />

bjoern.svensson@meisterwerke.com / Telefon: +46 708 805746<br />

gäller ej<br />

HS 500<br />

ANTI-<br />

BACTERIAL<br />

SURFACE<br />

www.meister.com<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 17


THE POWER<br />

OF EVOLUTION<br />

Bona Mega EVO ®<br />

– Snabbare, bättre<br />

och säkrare för trägolv<br />

Bona introducerar Bona Mega EVO ® , nästa generations<br />

1K vattenburen lack för trägolv, men en ny toppmodern<br />

självtvärbindande teknologi, som aktiveras vid applicering.<br />

Den unika, icke-gulnande formuleringen är snabbtorkande<br />

och har utmärkta egenskaper mot repor, slitage och<br />

kemikalier. Med VOC-nivå under 3%, bidrar lacken <strong>till</strong> god<br />

arbetsmiljö med liten påverkan på inomhusluftens kvalitet.<br />

Ett nytt kliv har tagits för trägolv som utsätts för<br />

medium slitage – testa Bona Mega EVO ®<br />

bona.com/megaEVO<br />

ANNONS<br />

Fortsättning från sid 17:<br />

Hur har klimatdeklarationerna<br />

fungerat ?<br />

klimatförbättrad betong under de senaste två åren. Våra<br />

beställare har också blivit mycket duktigare på att ställa<br />

klimatkrav. Och från stat och kommun ställs det ofta<br />

ännu större och tekniskt mer specificerade krav. Klimatdeklarationerna<br />

är en av många faktorer som just nu<br />

driver betongbranschen framåt. Det leder <strong>till</strong> nya standarder<br />

och att nya material ersätter gamla. Klimatdeklarationernas<br />

utformning som både morot och piska bidrar<br />

verkligen <strong>till</strong> ett tekniksprång.<br />

Ökande krav<br />

Hos isolerings<strong>till</strong>verkaren Paroc berättar försäljningschefen<br />

Per Luterkort att lagen om klimatdeklarationer<br />

har inneburit att entreprenörsledet har skärpt kraven på<br />

att det ska finnas uppdaterade EPDer på samtliga produkter.<br />

– Inga specifika produkter har påverkats mer än andra.<br />

Däremot kan det komma krav från lokala entreprenörer<br />

och beställare på att de produkter vi levererar <strong>till</strong> ett specifikt<br />

projekt, där det råder speciella omständigheter, ska<br />

klara vissa gränsvärden. Det kan <strong>till</strong> exempel handla om<br />

projekt med övergripande mål att det ska ha så bra klimatvärden<br />

som bara är möjligt.<br />

Sedan ett par år <strong>till</strong>baka tycker sig Per Luterkort rent<br />

allmänt se en starkt ökad medvetenhet om vikten av att<br />

minska koldioxidutsläppen och att ha uppdaterade<br />

EPDer. Han ser också ett klart samband mellan lagen<br />

om klimatdeklarationer och denna ökade medvetenhet.<br />

Utvärdering kommer 2025<br />

– Det har blivit betydligt vanligare att beställare aktivt<br />

söker efter produkter som ger lägsta möjliga koldioxidavtryck.<br />

Det finns ett helt annat engagemang från alla<br />

parter än tidigare. Man vet ju att klimatdeklarationer<br />

bara är första steget, och att nästa steg blir implementering<br />

av gränsvärden för alla produkter. Men att begränsa<br />

koldioxidutsläppen från våra produkter är ändå bara en<br />

viktig del i ett större hållbarhetsperspektiv. Det handlar<br />

ju även om andra åtgärder, som att ställa om <strong>till</strong> elbilar<br />

och att ta hand om och återanvända spill.<br />

– Hur påverkas era återförsäljare av kravet på klimatdeklarationer?<br />

– Våra återförsäljare har blivit mer noga med att ha<br />

<strong>till</strong>gång <strong>till</strong> rätt dokumentation, eftersom installatörer<br />

och slutanvändare ställer krav på det. Det i sin tur har<br />

inneburit att återförsäljarna har ökat kraven på korrekt<br />

dokumentation från sina leverantörer.<br />

Vi har även frågat Boverket om deras erfarenheter av<br />

klimatdeklarationerna, men de anser sig ännu inte kunna<br />

göra någon analys eftersom endast 724 klimatdeklarationer<br />

kommit in nu drygt två år efter att lagen trädde<br />

ikraft. Man avser dock att göra en utvärdering senare i<br />

år, som ska redovisas i början av 2025. ■<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Nya golvrännor<br />

från Geberit<br />

Våra hörnstenar:<br />

Kvalitet<br />

Design<br />

Nu lanseras Geberit CleanLine som är en serie golvrännor<br />

avsedda för montering i kakel, mosaik och klinker. De finns<br />

i längderna 900 och 1 300 millimeter och är enkla att kapa<br />

<strong>till</strong> duschutrymmets exakta längd.<br />

Det behövs ingen kuvertskärning av plattorna, då Geberit<br />

CleanLine <strong>till</strong>åter stora golvplattor som läggs med plant fall<br />

mot rännan. Bygghöjden i bjälklaget är 90 – 220 millimeter<br />

och plattsättningen effektiviseras genom att höjden är<br />

justerbar även efter installation av vattenlås.<br />

<strong>Golv</strong>rännorna levereras med en ingjuten brunnsmanschett,<br />

färdig att användas med det foliebaserade tätskiktssystem<br />

som plattsättaren väljer. <strong>Golv</strong>rännorna finns i metallfärgerna<br />

borstat rostfritt stål, svart krom och champagne. ■<br />

Nya golvbrunnar från Jafo<br />

De nya golvbrunnarna PS 75 Flex och PB 75 Flex är ingjutningsbrunnar<br />

med en inbyggd, justerbar förhöjningsring på<br />

0 –15 millimeter <strong>till</strong>sammans med en justerbar lutning på<br />

0 – 4 grader, vilket säkerställer en exakt installation.<br />

De är utformade för att enkelt monteras i Jafos befintliga<br />

fixtur RSK 713 39 15, och inkluderar Jafos skruvade<br />

klämring. De tre justeringsskruvarna gör det enkelt för<br />

installa törer att justera in flänsen i förhållande <strong>till</strong> tätskiktet,<br />

vilket minimerar risken för läckage. ■<br />

Innovation<br />

Hållbarhet<br />

“Att välja ett golv från Kährs är ett smart och<br />

grönt val för miljön, både inomhus och<br />

för vår planet.”<br />

ANNONS<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 19


Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag ser <strong>till</strong> golvets hela livscykel<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag – för en trygg och hållbar leverans<br />

<strong>Golv</strong>branschens egen kvalitetsstämpel, Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag, omfattar både entreprenörer och leverantörer i golvbranschen.<br />

Auktorisationen innebär att de krav på kvalitet, miljö- och hållbarhetsarbete som en upphandlare möter, redan är uppfyllda.<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag skapar en obruten värdekedja som borgar för en trygg leverans från ett golvföretag med rätt kompetens.<br />

Leverantörens hållbarhetsarbete omfattar en riskanalys av<br />

verksamhetsländer och underleverantörer.<br />

<br />

Entreprenören går kontinuerligt obligatoriska utbildningar och<br />

dokumenterar sitt arbete med kvalitet, arbetsmiljö samt miljö<br />

och hållbarhet.<br />

Med GBR <strong>Golv</strong>återvinning samlas installationsspill från plastgolv<br />

in för återvinning i nya golv.<br />

GBR Kretsloppsmärkning innehåller produktspecifika skötselråd<br />

för att öka golvets livslängd samt produktinformation för<br />

att underlätta återvinning när golvet ska bytas.<br />

Läs mer om Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag på auktorisation.se<br />

ANNONS<br />

AG-Annons-GTT-2022-halvsida-liggande.indd 1 2022-02-28 11:30:12<br />

Ny SGD-anläggning i Stockholm<br />

Sveriges <strong>Golv</strong> Distributörer, SGD, invigde sin<br />

nybyggda anläggning i Västberga i södra<br />

Stockholm i början på mars. Här har SGD<br />

samlat två av sina tre Stockholmsföretag,<br />

nämligen <strong>Golv</strong>proffsbutiken och Ardbo <strong>Golv</strong> <strong>till</strong><br />

en ny enhet, kallad <strong>Golv</strong>grossisten Stockholm.<br />

Det tredje, Kvadratmeter, finns kvar i sina<br />

befint liga lokaler i innerstaden eftersom man<br />

där har mycket konsumentkunder. Västberga<br />

är en ren proffsanläggning.<br />

– Vi har över 5 000 kvadratmeter att breda<br />

ut oss på, säger Nico Signorelli som är driftschef<br />

för den nya terminalen. Så nog finns det<br />

att växa i. Vi hade en glädjande uppslutning<br />

från både kunder och leverantörer på invigningen.<br />

Totalt kom det 300 besökare och vi<br />

hade 25 leverantörer som var här och passade<br />

på <strong>till</strong>fället att visa sina produkter.<br />

– Det finns ju fortfarande några vita fläckar<br />

på vår Sverigekarta, säger Pär Rampe, vd för<br />

SGD. Där kommer det att hända saker allteftersom.<br />

Vi har ju också nyligen invigt nya<br />

lokaler i Norrköping och i Skövde så vi känner<br />

det som att vi är i en positiv spiral.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Nyheter i härdat trä<br />

från Bjelin<br />

Bjelin lanserar den nya golvkollektionen<br />

Contrast som hyllar den kroatiska Spačva­eken.<br />

Tillverkningen sker i Bjelins fabriker i Kroatien,<br />

där företaget har <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> högkvalitativt<br />

FSC­ certifierat virke.<br />

Genom Woodura-teknologin som används<br />

för att <strong>till</strong>verka härdade trägolv (träpulver och<br />

faner som pressas samman under värme och<br />

tryck) kan nio noggrant utformade borstar<br />

integrera kontrasterande pigment och framhäva<br />

den naturliga ådringen i eken.<br />

<strong>Golv</strong>en finns i XL­format (206 x 2 200 millimeter)<br />

och i sorteringen Nature med en totaltjocklek<br />

på elva millimeter och ett slitskikt som<br />

är 0,6 millimeter. De är ytbehandlade med<br />

matt lack i slitageklass 23/33 och klickfogas<br />

med det vattentäta 5G Dry- låssystemet. ■<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Restfuktsbroms och avjämningsmassa<br />

i en och samma produkt.<br />

Prima, blanda, häll ut<br />

-Klart!<br />

• Upp <strong>till</strong> 99% RF i underlaget<br />

• Beläggningsbar efter 12 timmar<br />

• 40% reducerat koldioxidavtryck<br />

Biobaserad<br />

dispersion<br />

casco.se/mbs<br />

ANNONS<br />

Nr 2403_<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> MBS Plus 210 mm B-148 mm H.indd 1 <strong>2024</strong>-03-26 16:31:08<br />

VD-byte på Örebro Parkett & <strong>Golv</strong><br />

och BBM i Örebro<br />

Martin Andréasson har efter 14 år<br />

valt att lämna över vd-posten i<br />

Örebro Parkett & <strong>Golv</strong> och i BBM<br />

Örebro <strong>till</strong> sonen Michael Andréasson.<br />

Michael har de senaste åren<br />

jobbat som entreprenadchef och<br />

tar nu steget <strong>till</strong> att leda de båda<br />

företagen. Under sina tio år i företagen<br />

har han tidigare haft flera<br />

olika roller.<br />

– Jag ser en stor utmaning i<br />

att leda företagen genom en tuff<br />

konjunktur, men med hjälp av<br />

mina kollegor är jag säker på att<br />

det ska gå bra, säger han. Jag har<br />

ett engagerat team med mig som<br />

jag värdesätter mycket. Vi har<br />

även ett gott samarbete med<br />

våra kunder i Örebroregionen,<br />

som jag ser fram emot att utvecklas<br />

<strong>till</strong>sammans med.<br />

Martin berättar om hur han<br />

2010 köpte Örebro Parkett &<br />

<strong>Golv</strong> av Ulf Eriksson.<br />

– Vi var då tio anställda inklusive<br />

mig. Vi hade flera goda år med<br />

nyanställningar och breddade<br />

vårt utbud med plattsättning.<br />

År 2015 köpte jag så BBM i<br />

Örebro och plötsligt var vi 50<br />

anställda och breddade utbudet<br />

ännu mer, med avjämning. Jag är<br />

övertygad om att Michael är redo<br />

att ta sig an utmaningen och fortsätta<br />

att driva företagen framåt.<br />

Martin lämnar även sin post<br />

som ordförande i GBR Mitt:<br />

– Det är tråkigt att lämna men<br />

jag är väldigt tacksam över att fått<br />

förtroendet att vara ordförande.<br />

Jag har även varit ledamot i GBRs<br />

styrelse och fått träffa både leverantörer<br />

och kollegor i branschen.<br />

Det har givit mig mycket inspiration<br />

och motivation i dagliga<br />

verksamheten. ■<br />

Martin Andréasson<br />

(<strong>till</strong> vänster) lämnar<br />

över vd-rollen i sina<br />

båda företag <strong>till</strong> sin son,<br />

Michael Andréas son.<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 21


Stockholmsmässan kvar <strong>till</strong> 2028<br />

I samband med Stockholm Furniture<br />

Fair blev det mycket diskussioner<br />

om Stockholmsmässans framtid.<br />

Nu har det kommit ett officiellt<br />

besked:<br />

– Vi kommer bedriva vår verksamhet<br />

som vanligt <strong>till</strong> och med<br />

sista december 2028, säger Staffan<br />

Ingvarsson, vd för Stockholmsmässan.<br />

Parallellt samarbetar vi<br />

med Stockholms stad för att hitta<br />

en ny ägare och komma underfund<br />

med hur 2030-talets mötesplatser<br />

bäst ser ut. Våra besökare<br />

hjälper <strong>till</strong> att skapa ekonomiska<br />

effekter i staden, men vi skapar<br />

också mervärde för de olika branscher<br />

som besöker oss genom<br />

kunskapsdelning och inspiration.<br />

Stockholms stad – som är<br />

ensam ägare av mässan – avser<br />

att sälja konceptet Stockholmsmässan<br />

men har för närvarande<br />

ingen lokal <strong>till</strong>gänglig efter 2028.<br />

Mässanläggningen har under<br />

många år varit Nordens största<br />

mötesplats med sina 70 000<br />

kvadrat meter utställningsyta.<br />

Som jämförelse har Svenska<br />

Mässan i Göteborg 40 000 och<br />

Fram <strong>till</strong> och med 2028 kommer Stockholm Furniture Fair att kunna hållas i Stockholmsmässans nuvarande lokaler.<br />

Vad som händer därefter är för närvarande oklart.<br />

Malmömässan 22 000 kvadratmeter<br />

utställningsyta. I Stockholm<br />

finns också den mindre Kistamässan<br />

med 9 000 kvadratmeter<br />

utställningsyta.<br />

Detta innebär att de för branschen<br />

mest aktuella mässorna,<br />

Stockholm Furniture Fair och Nord­<br />

bygg, kan anordnas som vanligt<br />

under åren <strong>2024</strong>–28.<br />

Utvecklingen i Stockholm är<br />

ganska annorlunda, jämfört med<br />

hur det är på kontinenten. I de<br />

stora tyska mässtäderna Berlin,<br />

Hannover, Köln, München med<br />

flera har man satsat på att behålla<br />

sina anläggningar och stödja dem.<br />

Man betraktar där sina mässor<br />

som viktiga för besöksnäringen.<br />

I Stockholm har tydligen politikerna<br />

en annan uppfattning.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Uppdaterad Step-kollektion från Forbo<br />

Forbo Flooring lanserar nu en uppdaterad<br />

version av sin Step-kollektion med halkhämmande<br />

vinylgolv. Step-golven har utformats<br />

för att uppfylla säkerhetskraven i de flesta<br />

miljöer. Alla Step-golv har också ett garanterat<br />

halkskydd under hela sin livslängd – de halkhämmande<br />

partiklarna sitter alltså inte enbart<br />

i ytan utan finns alltigenom hela slitskiktet.<br />

Skillnaden i halkskydd mellan de olika golven<br />

beror av mängden halkhämmande partiklar<br />

i golvet kombinerat med präglingsstrukturen.<br />

Surestep (halkskyddsklass R10) erbjuder en<br />

kombination av halkskydd och enkelt underhåll<br />

vid halkrisk på en öppen, allmän yta.<br />

Safestep (halkskyddsklass R11 och R12) passar<br />

i områden med hög risk för halka, <strong>till</strong> exempel<br />

i storkök där det ofta finns vatten och olja på<br />

golvet.<br />

Surestepvarianterna Aqua, Laguna och<br />

Balance är avsedda för kontinuerligt våta<br />

områden där det förekommer en kombination<br />

av barfota­ och skotrafik. Till Step­kollektionen<br />

passar våtrumsväggen Onyx+.<br />

Samtliga golv är PUR-behandlade på ytan<br />

och uppfyller slitageklass 34/43. <strong>Golv</strong>en har<br />

en totaltjocklek av två millimeter och ett slitskikt<br />

på 0,7 millimeter. ■<br />

Bolon relanserar<br />

Graphic<br />

Den uppdaterade Graphic-kollektionen innehåller<br />

en serie mönster som inspirerats av<br />

textila traditioner, exklusivt hantverk och<br />

elegans. Den nya kollektionen av vävd vinyl<br />

behåller flera klassiker samt adderar en randig<br />

design och en ny, läderaktig varpfärg.<br />

Kollektionen består av fyra mönster:<br />

Herring bone som är ett sicksackmönster,<br />

Gradient med referenser <strong>till</strong> klassiska textilmönster,<br />

String, Mache, Tan, Etch som är en<br />

grupp med ett diskreta mönster och nykomlingen<br />

Duo (bilden ovan), som är en symmetrisk<br />

rand med en subtil färgskala i tre färger.<br />

Alla produkter från Bolon är <strong>till</strong>verkade i<br />

Sverige och innehåller 68 procent återvunnet<br />

material. ■<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Träffa oss på<br />

Nordbygg 23-26 april<br />

i monter: C11:51<br />

ATTACHED TO YOUR WORLD<br />

<strong>Golv</strong>spackel och lätt viktslim med<br />

lägre klimatpåverkan<br />

Möt SL C600 EVOLUTION - en koldioxidreducerad golv av jämningsmassa<br />

med lägre klimat avtryck som öppnar upp för nya möjligheter.<br />

SL C600 EVOLUTION är baserad på två olika typer av cement<br />

med reducerat klimatavtryck, vilket ger en markant minskning av<br />

koldioxidutsläpp - 60% lägre jämfört med generisk EPD*<br />

Som exempel; genom att använda SL C600 EVOLUTION i ett projekt<br />

på 1000 m2 sparar du 1,5 ton koldioxid. Detta motsvarar att köra<br />

en bensindriven bil i över 5 800 km. Imponerande, eller hur?<br />

* A1-A3, baserat på EPD N° S-P-13002 I jämförelse med N° EPD-DBC-20220217-IBF1-EN<br />

STIX A600 EVOLUTION är ett högpresterande golv- och vägglim<br />

för de flesta typer av mjuka golvmaterial. <strong>Golv</strong>limmet är <strong>till</strong>verkad<br />

av 35% organiska förnybara råvaror. Även hinken består av delvis<br />

återvunnen plast.<br />

För full transparens ingår EPD miljövarudeklaration som redovisar<br />

produkternas miljöpåverkan genom hela livscykeln.<br />

Produkterna är en del av Bostiks smarta golvsystem ”One Flooring<br />

Range“. Läs mer på bostik.se<br />

SL C600<br />

• LÄTT ATT BLANDA<br />

• OPTIMALA<br />

FLYTEGENSKAPER<br />

• GER EN PERFEKT<br />

FINISH<br />

• SKIKTTJOCKLEK<br />

UPP TILL 30 MM<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 23


Skicka branschstandardiserade<br />

kvalitetsdokument och<br />

våtrumsintyg<br />

Tjänsten som gör livet tryggare för både kund och<br />

entreprenörer i golv- och badrumsbranschen.<br />

Använd <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll direkt i<br />

webbläsaren på din dator eller i din telefon. Du<br />

loggar in med samma inloggningsuppgifter som<br />

<strong>till</strong> GVKs KvalitetsApp eller GBRs <strong>Golv</strong>kontroll.<br />

Läs mer om tjänsten på www.gvkontroll.se eller<br />

kontakta <strong>Golv</strong>branschen, GBR eller GVK för mer<br />

information.<br />

Spar tid & pengar<br />

Logga in på www.gvkontroll.se<br />

Gratis Ingår för för GVK-auktoriserade företag som är GVK-auktoriserade företag och för och företag företag som är<br />

anslutna som är <strong>till</strong> anslutna <strong>Golv</strong>branschen, <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen, GBR. GBR.


Samarbetet gör golvbranschen<br />

stark och respekterad<br />

Lars Lindgren är välkänd inom golvbranschen, som Mr Duri. Men han är också en stark röst för branschsamarbetet<br />

inom <strong>Golv</strong>branschen, GBR – som han betraktar som livsviktigt för mindre bolag inom branschen.<br />

Han är en av medskaparna <strong>till</strong><br />

<strong>Golv</strong>branschens kurs i golvslipning<br />

och ytbehandling, ett koncept<br />

han utvecklat <strong>till</strong>sammans med<br />

bland andra Björn Törnqvist på<br />

Welin & Co. Fortfarande håller<br />

han i vartannat kurs<strong>till</strong>fälle och<br />

banden <strong>till</strong> Welin & Cos vd är<br />

fortsatt starka. Lars Lindgren,<br />

sortimentschef hos Duri, är nämligen<br />

personlig suppleant för just<br />

Björn Törnqvist i både <strong>Golv</strong>branschens,<br />

GBRs, styrelse och i GLFs,<br />

<strong>Golv</strong>leverantörernas förenings,<br />

styr else.<br />

Gott renommé på byggena<br />

Det täta samarbetet i branschen<br />

är något Lars lyfter fram som <strong>till</strong><br />

lika delar unikt och viktigt. <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, är ett värdefullt<br />

forum för leverantörer liksom för<br />

entreprenörer.<br />

– Jag tror inte det är så vanligt<br />

att en branschorganisation jobbar<br />

så som vi gör, att vi gemensamt<br />

tar fram tekniska råd och riktlinjer<br />

för hållbarhet <strong>till</strong> exempel.<br />

– När leverantörer och entreprenörer<br />

är överens, då är branschen<br />

överens. Det innebär i sin<br />

tur att GBR har ett gott renommé<br />

ute på byggena. Byggarna respekterar<br />

våra riktlinjer, för de vet att<br />

hela branschen står bakom.<br />

Entreprenörerna vet<br />

vad som behövs<br />

Lars Lindgren, sortimentschef hos Duri samt suppleant i styrelserna för GBR och GLF.<br />

Duris sortiment innehåller allt<br />

som behövs för att installera,<br />

under hålla och renovera golv.<br />

Huvuddelen av produkterna säljs<br />

direkt <strong>till</strong> golventreprenörer,<br />

medan en liten del går <strong>till</strong> byggoch<br />

färgfackhandel. Som leverantör<br />

måste man ha koll på marknaden.<br />

Det kommer ständigt nya<br />

golvmaterial och metoder som<br />

kräver uppdaterade produkter.<br />

– Här har vi stor hjälp av entreprenörerna,<br />

både som kunder<br />

och som bollplank. Mycket av vår<br />

produktutveckling sker i dialog<br />

med dem. Det är inte ovanligt att<br />

produkter kommer fram utifrån<br />

idéer från montörerna. Det är ju<br />

de som är ute i verkligheten och<br />

ser vad som fattas och behövs.<br />

Svetskyl och Trapprenovering<br />

är exempel på produkter som<br />

Duri har utvecklat utifrån idéer<br />

från montörsledet. Nya golv material<br />

som tagits fram av leverantörskollegorna<br />

kan också leda <strong>till</strong> att<br />

nya golvverktyg och profiler behöver<br />

utvecklas.<br />

– Lyckligtvis är vi ju inte konkurrenter<br />

– vi på Duri kommer<br />

aldrig att börja <strong>till</strong>verka golvmaterial!<br />

Dominerande på svensk<strong>till</strong>verkade<br />

metallprofiler<br />

Så varför blev det golvbranschen?<br />

– Jag hade inköps- och produktionsansvar<br />

för <strong>till</strong>verkning av självhäftande<br />

etiketter i ett amerikanskt<br />

bolag. När de flyttade<br />

verk samheten <strong>till</strong> Skottland var<br />

jag med en period men kom<br />

sedan hem som arbetslös och<br />

började plugga tyska.<br />

– Det var lite jobbiga tider där<br />

i början av 1990-talet, men när<br />

Duri sökte en inköpare som<br />

kunde tyska så sa det klick! Sedan<br />

april 1992 har jag arbetat här och<br />

trivs otroligt bra på företaget.<br />

Då hade företaget en omsättning<br />

på 37 miljoner mot dagens<br />

150. Man har adderat tusentals<br />

produkter <strong>till</strong> sortimentet. Företaget<br />

är också helt dominerande<br />

på svensk<strong>till</strong>verkade golvprofiler<br />

i metall. Främst aluminiumprofiler<br />

men fortfarande även lite mässing,<br />

ett tungt gediget material som<br />

nu upplever en renässans i inredningssammanhang.<br />

Auktorisationen och appen<br />

– Det har ju hänt en hel del i<br />

branschen också under alla mina<br />

år, konstaterar Lars. Nya golvmaterial<br />

och installationsmetoder<br />

har kommit <strong>till</strong> och miljökraven<br />

ökar, vilket är hälsosamt. <strong>Golv</strong>branschens<br />

styrelser har utvecklat<br />

auktorisationen, ett viktigt koncept<br />

som ökar kvaliteten och hållbarheten<br />

på utförda jobb.<br />

Appen <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll<br />

som dokumenterar golvinstallationen<br />

är ett annat stort steg<br />

framåt. Det digitala verktyget<br />

kvalitetssäkrar dialogen mellan<br />

utförare och beställare, inte minst<br />

delen runt reklamationshantering.<br />

Man kan också alltid gå <strong>till</strong>baka<br />

och se vad som har gjorts.<br />

– Jag förstår att det kan vara<br />

en startsträcka att börja jobba i<br />

appen, men när det väl är gjort<br />

finns bara fördelar. Det är effektivt<br />

och enkelt. Kansliet är mycket<br />

kompetent och bra på att driva<br />

projekt som det här. Den digitala<br />

arbetsmetoden passar perfekt<br />

för trenderna framåt där vi ser<br />

att kraven ökar hela tiden på<br />

dokumentation inom kvalitet,<br />

uppföljning och miljö.<br />

Branschsamarbetet<br />

livsviktigt<br />

Lars menar att det för ett mindre<br />

bolag, som Duri <strong>till</strong> exempel, är<br />

livsviktigt att vara engagerad i<br />

branschsamarbetet.<br />

– Det är svårt att ha muskler<br />

och resurser nog för att hänga<br />

med på egen hand. Det är i<br />

branschorganisationen vi får<br />

kompetens inom områden som<br />

hållbarhet och lagstiftning. Tillsammans<br />

står vi starkare.<br />

– Specifikt vad som driver mig<br />

och som gjort att jag stannat så<br />

länge i branschen, är dialogen med<br />

kunderna och leverantörerna<br />

samt utvecklingen av produkter,<br />

säger Lars Lindgren. Att vara problemlösare.<br />

Det är extremt <strong>till</strong>fredsställande<br />

när man gjort en<br />

kund nöjd !<br />

Marie Holhammar<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 25


Rappgo har återuppstått<br />

– fast med mindre kostym<br />

Rappgo är <strong>till</strong>baka som trägolvs<strong>till</strong>verkare, i lite mindre skala och med nya ägare men med samma namn<br />

och i samma lokaler som tidigare. Man ser ljust på framtiden.<br />

När <strong>till</strong>verkningen av trägolv hos<br />

småländska Rappgo avvecklades<br />

förra våren verkade det vara slutet<br />

på en 55 år lång företagshistoria.<br />

Men helt slut blev det inte.<br />

Några av de tidigare anställda<br />

ville inte släppa taget utan beslöt<br />

sig för att driva verksamheten<br />

vidare, fast i mindre skala. Under<br />

vintern 2022 skapade de <strong>till</strong>sammans<br />

med nya finansiärer förutsättningar<br />

för en återupptagen<br />

produktion. Nu med en arbetsstyrka<br />

på nio personer, jämfört<br />

med tidigare 30 i det gamla<br />

bolaget. Våren 2023 återstartades<br />

så <strong>till</strong>verkningen av trägolv på<br />

plats, i Braås norr om Växjö.<br />

Mindre kostym<br />

– Förut låg produktionen på<br />

100 000 kvadratmeter per år<br />

men nu räknar vi med att ligga<br />

på cirka 30 000 kvadratmeter,<br />

säger vd Tobias Ahnström.<br />

Vi har övertagit maskinerna och<br />

de hyrda lokalerna men samtidigt<br />

minskat ner på ytorna så att de<br />

bättre passar den nya verksamheten.<br />

I och med den minskade<br />

VD Tobias Ahnström planerar Rappgos verksamhet vid skrivbordet på fabrikskontoret.<br />

produktionen kommer vi också<br />

kunna styra vår <strong>till</strong>verkningsprocess<br />

på ett bättre sätt, för att<br />

kunna bli ett mer energisnålt<br />

före tag.<br />

Man siktar också på att öka<br />

exporten.<br />

– Vi har ett bra samarbete<br />

med de gamla ägarna, familjen<br />

Rappe, säger Tobias. De har<br />

stöttat oss och hjälpt oss att<br />

komma i gång med den nya verksamheten.<br />

De har också låtit oss<br />

behålla namnet eftersom de gärna<br />

ser att det lever vidare. Däremot<br />

är det inte samma bolag, utan vi<br />

är ett nytt bolag med nytt organisationsnummer.<br />

Gamla Rappgo<br />

var ju medlem i GBR och det är<br />

också något vi räknar på att bli så<br />

snart vi kan – vi hade <strong>till</strong> och med<br />

den punkten uppe på vårt senaste<br />

styrelsemöte.<br />

Nytt fokus<br />

Det man nu satsar på är produkter<br />

i de övre prisklasserna och att ha<br />

korta ledtider.<br />

– Vi kan leverera snabbt och<br />

efter speciella önskemål, säger<br />

Tobias. Vi har bibehållit de goda<br />

arkitektkontakter som Rappgo<br />

hade och vi bearbetar designdelen<br />

av marknaden. För närvarande<br />

har vi en säljare men<br />

kommer att utöka med en <strong>till</strong> i<br />

en nära framtid.<br />

Hur har starten varit?<br />

– Att påstå att nystarten varit<br />

enkel skulle vara att försköna<br />

verkligheten, säger Tobias. Som<br />

de flesta vet, så har ju 2023 varit<br />

ett tufft år. Att börja om och att<br />

vara ett nystartat företag under<br />

sådana förhållanden, är såklart<br />

inte enkelt. Vår fasta övertygelse<br />

har dock sedan första dagen varit<br />

att ingenting, inte ens en lågkonjunktur,<br />

kan stoppa en fantastisk<br />

produkt och ett nästan 60 år gammalt<br />

varumärke. Men det känns<br />

som om vi är förbi den värsta<br />

uppförsbacken, och nu har vi flera<br />

riktigt roliga och spännande projekt<br />

framför oss i sommar och<br />

framåt hösten.<br />

Stig på ! Tobias Ahnström bjuder in <strong>till</strong> ett besök i Rappgos nygamla lokaler i Braås.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Colorama blir en del av Mester-gruppen<br />

Mestergruppen Sverige AB har<br />

ingått ett aktieöverlåtelseavtal<br />

med ägarna av Colorama om förvärv<br />

av samtliga aktier i Colorama<br />

AB. Coloramas medlemmar blir<br />

därmed, <strong>till</strong>sammans med medlemmarna<br />

inom XL-Bygg, Bolist,<br />

Happy Homes och Mestergruppen<br />

AS, ägare av Mestergruppen<br />

Sverige AB.<br />

Colorama är en medlemsägd<br />

fackhandelskedja med en försäljning<br />

som främst fokuserar på färg,<br />

tapet, golv och måleri<strong>till</strong>behör.<br />

– Colorama passar bra in i vår<br />

affärsmodell, säger Mia Malmros,<br />

<strong>till</strong>förordnad vd för Mestergruppen<br />

Sverige. Genom vårt tidigare<br />

sam gående med Happy Homes<br />

har vi stärkt vår kompetens inom<br />

området och vi får nu ännu större<br />

synergier inom kedjedrift, inköp<br />

och logistik.<br />

Mestergruppen Sverige är en<br />

sammanslutning av fria företagare<br />

som omfattar kedjorna XL­Bygg,<br />

Bolist och Happy Homes.<br />

Mestergruppen är Norges<br />

ledande aktör inom byggmaterialhandel<br />

och man är aktiv på den<br />

svenska marknaden även genom<br />

sitt dotterbolag Malorama som<br />

driver kedjan Mal Proff, med inriktning<br />

främst mot färgsidan men<br />

även med ambitioner ifråga om<br />

golv. Mal Proff introducerades i<br />

Sverige under 2023, då man startade<br />

fem butiker. Det har sagts<br />

att avsikten är att starta kring 25<br />

butiker i Sverige inom några år.<br />

Törs vi gissa att antalet varumärken<br />

kommer att minska framöver<br />

och att det kommer att ske<br />

en del sammanslagningar ? ■<br />

26 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Norskt återvinningsprojekt<br />

för trägolv<br />

Tarkett har <strong>till</strong>sammans med ett försäkrings- och ett skadespecialistföretag startat ett återvinnings projekt för<br />

parkettgolv. Det är slitskikten från parkett som varit med om vattenskador som ska återanvändas i största<br />

möjliga utsträckning.<br />

I Norge har man just startat ett<br />

projekt för återvinning av utrivna<br />

parkettgolv. Det gamla slitskiktet<br />

av ek demonteras och återanvänds<br />

<strong>till</strong> nya slitskikt. Tre norska<br />

aktörer från olika branscher,<br />

Tryg Forsikring (försäkringsbolag),<br />

Recover (specialister på brand-,<br />

vatten- och miljöskador) och<br />

Tarkett, går nu in i ett samarbete<br />

om återvinning av parkettgolv<br />

som rivs upp vid försäkringsfall<br />

men som fortfarande kan användas<br />

och få ett nytt liv.<br />

Det här är ett pilotprojekt inom<br />

ramen för programmet ReStart,<br />

och startades i december 2023.<br />

Första halvåret <strong>2024</strong> används för<br />

att samla erfarenheter och se hur<br />

processen ska utformas på bästa<br />

sätt.<br />

Stor potential<br />

Tryg tar årligen emot 74 000<br />

kvadrat meter golv som vattenskadats.<br />

Det ger en fingervisning<br />

om återvinningspotentialen för<br />

parkett med material från försäkringsbolagets<br />

kunder.<br />

– I vårt hållbarhetsarbete har<br />

vi extra fokus på golv och parkett.<br />

Tillsammans med våra skadesanerare<br />

arbetar vi ständigt med att<br />

spara och bevara så mycket som<br />

möjligt av värdefulla resurser, och<br />

på så sätt minska förbrukningen<br />

av nya golv, säger skadedirektören<br />

för byggskador, Steffen Andreas<br />

Gjørva på Tryg Forsikring.<br />

Det översta lagret<br />

återanvänds<br />

Samarbetet mellan de tre aktörerna<br />

ska bidra <strong>till</strong> att värdefulla<br />

resurser används i nya produkter.<br />

– Fram <strong>till</strong> nu har det varit normalt<br />

att skicka iväg golven som<br />

avfall, säger Per Olaf Øxseth,<br />

Tarkett. Vår returlösning sparar<br />

viktiga resurser och cirkulära lösningar<br />

handlar ju om att minska<br />

klimatavtrycket. Det kräver innovativ<br />

materialanvändning.<br />

Som en del av ReStart-projektet<br />

hämtar Tarkett golven från skadeplatsen<br />

och skickar dem <strong>till</strong> sin<br />

egen fabrik för återvinning. Slitskiktet<br />

av ek demonteras, och<br />

bearbetas vidare <strong>till</strong> slitskikt på<br />

ny parkett.<br />

– Ek är en värdefull och efterfrågad<br />

resurs. Genom att arbeta<br />

cirkulärt minskar vi uttaget av nya<br />

råvaror, säger Per Olaf.<br />

Parkettgolv som rivits ut på grund av vattenskador får nu et nytt liv i det norska<br />

ReStart-projektet. Tarkett återtar plankorna <strong>till</strong> sin trägolvsfabrik där slitskikten<br />

demon teras och återanvänds <strong>till</strong> nya parkettgolv.<br />

Mer hållbart att återvinna<br />

Varje år säljs 2,6 miljoner kvadratmeter<br />

parkettgolv i Norge. Efter<br />

vattenskador är det golvet som<br />

oftast drabbas och avtalet ger en<br />

cirkulär modell för återvinning av<br />

golv som ska rivas.<br />

– Det säkerställer effektivare<br />

resursanvändning, ökad materialåtervinning<br />

och minskning av koldioxidutsläppen,<br />

säger Steffen<br />

Andreas Gjørva.<br />

I Recovers hållbarhetsstrategi<br />

utpekas FNs hållbarhetsmål nummer<br />

12 Ansvarsfull konsumtion och<br />

produktion och 13 Stoppa klimatförändringar<br />

som centrala.<br />

– Det är därför naturligt för<br />

oss att vara med i ett viktigt miljösamarbete<br />

som bidrar positivt på<br />

många områden, säger Alfred<br />

Hegnar, Recover. ■<br />

Rewrite från norska Fargemagasinet<br />

Nya spackel- och avjämningsmassor från Uzin<br />

Uzin FusionTec är en ny serie<br />

spackel- och avjämningsmassor<br />

utvecklad med Uzins egen bindemedelsteknik.<br />

Här ingår bland<br />

annat kalciumsulfat och en ny typ<br />

av specialcement vilket, enligt <strong>till</strong>verkaren,<br />

ger stora tekniska och<br />

miljömässiga vinster. De nya<br />

spackel- och avjämningsmassorna<br />

har en hög tryckstyrka samtidigt<br />

som produkterna är nästan spänningsfria.<br />

Det gör att de kan<br />

användas även på underlag med<br />

lägre hållfasthet. Jämfört med<br />

cementbaserade spackel- och<br />

avjämningsmassor, ger FusionTec<br />

också stora koldioxidbesparingar.<br />

Uzin FusionTec är ett komplett<br />

sortiment av spackel- och avjämningsmassor<br />

med totalt sju produkter<br />

i olika pris- och prestandaklasser.<br />

Fyra av dem lanseras<br />

under våren och resterande under<br />

hösten. Samtliga produkter levereras<br />

i ergonomiskt anpassade<br />

20-kilossäckar.<br />

Produkterna torkar snabbt<br />

på olika underlag. De har goda<br />

avjämningsegenskaper i kombination<br />

med lång bearbetningstid.<br />

Trots den höga hållfastheten<br />

lämpar de sig utmärkt för slipning.<br />

De passar alla typer av golvbeläggningar<br />

inklusive golv med<br />

höga optiska krav. De uppfyller<br />

också de högsta kraven för emissioner<br />

samt kraven i samtliga vanliga<br />

hållbarhetsstandarder och<br />

miljöklassningar. ■<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 27


# GOLV & PLATT<br />

MARKO MIRCETIC<br />

<strong>2024</strong> - 01- 20<br />

MARTIN KARLSSON<br />

Fräsig golvläggning ...<br />

PS. <strong>Golv</strong>et är ej sågat.<br />

<strong>2024</strong> - 03 - 06<br />

Såg denna i mitt album när jag kollade<br />

igenom bilderna. Gjorde den under min<br />

utbildning på Lerna för fyra år sedan.<br />

Vad tycker ni ?<br />

FILIP MALMROS<br />

Ett av de dyrare golven man lagt !<br />

Carraramarmor 7 x 60.<br />

<strong>2024</strong> - 02 - 18<br />

Källa: Facebook, Byggmissar<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

15<br />

103<br />

153<br />

JOHANNES MIKAEL MAGNUSSON<br />

Väggnära brunn.<br />

<strong>2024</strong> - 02 - 24<br />

MATS ISAKSSON<br />

<strong>2024</strong> - 03 - 03<br />

Så kan det gå om inte haspen är på ...<br />

DORO KONSTANTIN<br />

Nästan.<br />

<strong>2024</strong> - 02 - 08<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, Byggmissar<br />

16<br />

47<br />

71<br />

PETER NORBERG<br />

Lägg över äkta trä bara, på med<br />

Laminatski sen! Tycker kunden.<br />

Japp, jag spacklar väl då,<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

14<br />

<strong>2024</strong> - 02- 27<br />

KARL LINDGREN<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

61<br />

<strong>2024</strong> - 02 - 20<br />

MARCUS EVERT<br />

ÄR I HURGHADA, EGYPTEN<br />

Man är så sjukt skadad att man måste<br />

vända på vinylmattan vid poolen för att<br />

se <strong>till</strong>verkaren.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

32<br />

<strong>2024</strong> - 01- 05<br />

28 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


FRÅGA<br />

JURISTEN<br />

Att leverera en komplett och felfri tjänst är något alla entreprenörer strävar efter. Ett väl utfört arbete kan ge<br />

kunden ett resultat som kan användas mycket länge, vilket i sig måste ses som en vinst ur ett hållbarhetsperspektiv.<br />

För ett golvföretag kan vissa steg mot ökad hållbarhet vara solklara, <strong>till</strong> exempel val av hållbara<br />

material, minskade utsläpp från transporter samt återvinning och återbruk. Andra delar av den totala hållbarheten<br />

är den sociala och ekonomiska.<br />

En faktor som ofta förbises är hur viktiga avtalen är för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Otydliga villkor och<br />

otydliga kontrakt utgör en osäker grund som riskerar att leda <strong>till</strong> större transaktionskostnader, onödiga tvister,<br />

onödiga arbetsinsatser orsakade av missförstånd – och en mindre resurseffektiv tjänst. Därför är det bra, även<br />

ur hållbarhetssynvinkel, att se över kontrakt och avtal, sätta tydliga avtalsramar och skaffa sig god juridisk<br />

kunskap. Det kan <strong>till</strong> och med ses som en av grunderna för verksamheten. Svaren och frågorna nedan kan<br />

förhoppningsvis hjälpa <strong>till</strong> att förstärka denna grund i just ditt företag.<br />

Gäller konsumenttjänstlagen<br />

för tjänster åt en bostadsrättsförening<br />

?<br />

Vi har utfört arbeten i en bostadsrättsförenings<br />

fastighet. Det har<br />

varit fråga om olika golvrelaterade<br />

tjänster och nu har det blivit vissa<br />

diskussioner om vad som gäller.<br />

En person som är bosatt i föreningen<br />

har reklamerat vårt arbete<br />

och menar att konsumenttjänstlagen<br />

gäller. Bostadsrättsföreningen<br />

har inte kontaktat oss. Hur ska vi<br />

bemöta kraven och stämmer det<br />

att konsumenttjänstlagen gäller?<br />

När du får in en reklamation bör<br />

du först ta ställning <strong>till</strong> om du har<br />

ett avtal med personen som gjort<br />

reklamationen eller inte. Om du<br />

inte har en avtalsrelation med en<br />

person, kan den personen inte<br />

heller reklamera tjänsten. Om du<br />

uteslutande haft kontakt med<br />

bostadsrättsföreningen och utfört<br />

arbetena på uppdrag av föreningen,<br />

är det inte troligt att ditt<br />

företag ska anses ha ett avtal även<br />

med konsumenten. Du kan och<br />

bör avslå en reklamation som<br />

kommer från en person ni inte<br />

har avtal med.<br />

Konsumenttjänstlagen gäller<br />

när ert företag utför tjänster åt<br />

en konsument. Med konsument<br />

avses en fysisk person som huvudsakligen<br />

handlar för ändamål som<br />

faller utanför näringsverksamhet.<br />

En bostadsrättsförening är inte<br />

en fysisk person, utan en så kallad<br />

juridisk person. Då bostadsrättsföreningen<br />

är beställare är konsumenttjänstlagen<br />

alltså inte <strong>till</strong>lämplig.<br />

Det finns överhuvudtaget<br />

ingen lag som är direkt <strong>till</strong>ämplig<br />

mellan er och bostadsrättsföreningen,<br />

utan avtal och överenskommelser<br />

avgör vad som gäller.<br />

Det går att avtala om <strong>till</strong> exempel<br />

AB 04 eller ABT 06. För mer golvspecifika<br />

villkor finns <strong>Golv</strong>branschens<br />

<strong>till</strong>ägg <strong>Golv</strong> 21, som kan<br />

användas för att mer preciserat<br />

reglera vad som gäller mellan er<br />

och bostadsrättsföreningen.<br />

Kan beställaren ta betalt för<br />

att jag använder bygghissen ?<br />

Vi utför golvläggning i en ny bostadsrättsförening<br />

och har blivit fakturerade<br />

för användning av byggarens,<br />

vår beställares, bygghissar. Har vår<br />

beställare rätt att fakturera oss för<br />

det? Vi har inte kommit överens om<br />

någon kostnad. AB 04 gäller.<br />

I AB 04 regleras omfattningen av<br />

entreprenörens åtagande i standardavtalets<br />

1 kap. Där finns<br />

bland annat en reglering av <strong>till</strong>handahållande<br />

av material och<br />

användande av hjälpmedel, i 1 kap<br />

9 §. Av fjärde stycket framgår att<br />

en part mot skälig ersätt ning får<br />

använda motpartens hjälpmedel<br />

inom arbetsområdet. Med hjälpmedel<br />

avses <strong>till</strong> exempel bygghissar<br />

och med skälig ersättning<br />

avses en marknadsmässig ersättning<br />

för nyttjande av hjälpmedlet.<br />

Därav följer att er beställare<br />

har rätt att kräva ersättning för<br />

ert användande av bygghissen.<br />

Den krävda ersättningen ska<br />

emellertid vara skälig och krav<br />

på ersättning måste framställas<br />

senast sex månader efter entreprenadtidens<br />

utgång, alltså sex<br />

månader efter slutbesiktningen,<br />

vilket framgår av 6 kap 20 §. Det<br />

är värt att notera att bestämmelsen<br />

i 1 kap 9 § är en så kallad täckbestämmelse<br />

som kan justeras<br />

projektspecifikt. Situationen kan<br />

därför vara reglerad på ett annat<br />

sätt i just ert kontrakt.<br />

Ingen beställning av<br />

nödvändigt <strong>till</strong>äggsarbete<br />

Vi arbetar med ett renoveringsprojekt<br />

och har fått i uppdrag att<br />

lägga trägolv, men har på plats<br />

noterat flera brister i underlaget<br />

och har underrättat vår beställare<br />

om det. Nu när det snart är dags<br />

för oss att inleda vårt arbete, har<br />

vi inte fått någon beställning av<br />

<strong>till</strong>äggsarbete från vår beställare.<br />

Vad ska vi göra?<br />

Den situation du beskriver är inte<br />

ovanlig i golvbranschen, och om<br />

situationen inte hanteras på ett<br />

korrekt sätt finns risk att man som<br />

entreprenör i ett senare skede<br />

går miste om sin rätt <strong>till</strong> full ersättning<br />

för de arbeten man utfört.<br />

Om ni upptäcker brister på<br />

arbets platsen måste ni underrätta<br />

er beställare om detta, enligt 2 kap<br />

9 § i AB 04. På samma sätt måste<br />

ni, enligt 2 kap 4 § och 2 kap 7 §,<br />

underrätta er beställare om ni<br />

upptäcker behov av ÄTA-arbete<br />

med anledning av att förhållandena<br />

på arbetsplatsen avviker<br />

från det som ni utifrån kontraktet<br />

förutsatte.<br />

Efter det att ni underrättat er<br />

beställare i enlighet med kravet<br />

i 2 kap 7 §, vilket ni förefaller ha<br />

gjort i detta fall, måste ni invänta<br />

er beställares synpunkter. Det<br />

finns inget krav på att under rättelsen<br />

måste vara skriftlig, men för<br />

att vid behov kunna bevisa att<br />

man verkligen underrättat bör<br />

man alltid göra det skriftligt.<br />

Om beställaren inte ger sin syn<br />

på saken eller skriftligen beställer<br />

<strong>till</strong>äggsarbete måste ni, enligt 4 kap<br />

4 §, anmäla hinder då ni, enligt<br />

4 kap 3 § pt 1, kan anses hindrade<br />

från att utföra era arbeten inom<br />

kontraktstiden på grund av omständighet<br />

som beror på er beställare.<br />

Detta medför rätt <strong>till</strong><br />

ersätt ning för de kostnader hindret<br />

orsakar er (5 kap 4 §). Om ni<br />

inte anmäler hinder får ni inte<br />

rätt <strong>till</strong> extra tid eller ersättning<br />

för extra kostnader, vilket i praktiken<br />

betyder att ni blir tvungna<br />

att genomföra samma mängd<br />

arbete under en kortare tid,<br />

utan rätt <strong>till</strong> kompensation.<br />

Erik Branér<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 29


FRÅGA GVK<br />

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar,<br />

tätskikts produkter eller något annat? Ställ din fråga <strong>till</strong> oss så ska vi låta våra experter svara.<br />

Skriv ned din fråga och mejla <strong>till</strong> info@gvk.se.<br />

Vilka krav ställer GVK på fördelarskåp ?<br />

Från och med att branschreglerna Säkra Våtrum<br />

2021:1 började gälla, ställdes nya krav<br />

på anslutningen mellan VVS-produkter och<br />

tätskikt. Kraven innebär att fördelarskåp med<br />

serviceöppningar inte får placeras i plats för<br />

bad eller dusch, de får däremot placeras i både<br />

våtzon 1 och våtzon 2. I rum med tätskikt på<br />

vägg ska fördelarskåp eller annan prefabricerad<br />

konstruktion anslutas och tätas mot väggens<br />

tätskikt, oavsett placering (både i våtzon 1<br />

och 2). Fördelarskåpet måste också vara provat<br />

och godkänt <strong>till</strong>sammans med tätskiktet, enligt<br />

branschstandarden Branschkrav för anslutning<br />

av tätskikt mot VVS-produkt.<br />

Syftet med att godkänna produktkombinationer<br />

är att kvalitetssäkra tätningen mot produkterna.<br />

Vid arbete med våtrum är det viktigt<br />

att alla produkter är testade och godkända<br />

för sina ändamål samt att leverantörernas<br />

monteringsanvisningar följs. Alla godkända<br />

kombinationer återfinns på https://www.gvk.se/<br />

godkanda-produkter/tatskikt-mot-vvs-produkter/.<br />

Hur högt upp på väggen ska tätskikt<br />

monteras i bad- och duschrum ?<br />

GVK har ingen exakt angivelse eller något<br />

exakt mått på hur högt upp på väggen det<br />

krävs tätskikt, kravet är att fuktkänsligt byggnadsmaterial<br />

alltid ska skyddas med tätskikt<br />

om det kan komma att utsättas för vatten.<br />

Det innebär att tätskiktet ska hela vägen upp<br />

<strong>till</strong> taket om inte en fuktsäkerhetsprojektering<br />

utförs.<br />

Går det att kombinera olika tätskikt<br />

i våtrum ?<br />

Så länge produkterna är branschgodkända<br />

och det finns en monteringsanvisning som<br />

beskriver korrekt utförande, är det godkänt<br />

enligt GVK. Exempel på kombinationer är<br />

tätskikts folie i våtzon 1 och vätskebaserat<br />

tätskikt i våtzon 2 eller plastmatta på golv och<br />

vätskebaserat tätskikt på vägg. Notera att vid<br />

skarvning mellan olika tätskiktstyper ska det<br />

finnas en monteringsanvisning från minst en<br />

av de ansvariga tätskiktsleverantörerna, för<br />

kombinationen av de två tätskiktsprodukterna.<br />

Ett annat vanligt förekommande utförande<br />

är plastmatta på vägg som monteras enligt<br />

H-metoden, då monteras mattan normalt<br />

upp <strong>till</strong> 2,05 – 2,10 meter. Ovanför denna<br />

höjd kompletterar man gärna med en bård<br />

eller ett målat skikt enligt Måleribranschens<br />

Våtrumskontroll, MVK. Även i detta fall ska det<br />

finnas en monteringsanvisning från minst en<br />

av de ansvariga leverantörerna, för kombinationen<br />

av de två tätskiktsprodukterna.<br />

Hur ska olika tätskiktskombinationer<br />

dokumenteras ?<br />

Om olika material används i utrymmet ska<br />

det framgå av Våtrumsanmälan. Alla branschgodkända<br />

foliesystem, vätskebaserade system<br />

och plastmattor finns med i en lista i <strong>Golv</strong>- &<br />

Våtrumskontroll. Däremot finns inte målade<br />

system med som ett alternativ, eftersom<br />

målade system inte ingår i GVKs branschregler.<br />

Då är det viktigt att förtydliga, i exempelvis en<br />

kommentar, var tätskikt installeras och var det<br />

målas. Det är även bra att förtydliga om det<br />

är annan entreprenör som utför målningen,<br />

så att det inte missuppfattas i anmälan.<br />

Är det möjlig att få fakturor från GVK<br />

via e-post ?<br />

Ja absolut! Om ni i dagsläget tar emot era<br />

fakturor från GVK per post och önskar få<br />

fakturor via e-post istället, kan ni skicka ett<br />

mejl <strong>till</strong> helene @ gvk.se med den e-postadress<br />

ni vill att fakturorna ska skickas <strong>till</strong>. Skriv gärna<br />

Fakturaadress i ämnesraden.<br />

Vilka behörighetskurser är öppna för<br />

anmälan?<br />

Behörighet Tätskikt under keramik<br />

23 april Luleå<br />

14 maj Stockholm Årsta<br />

21 maj Sundsvall<br />

28 maj Malmö<br />

Behörighet Plast<br />

24 april Luleå<br />

15 maj Stockholm Årsta<br />

22 maj Sundsvall<br />

29 maj Malmö<br />

31 maj Göteborg<br />

Behörighet Arbetsledare<br />

24 april Stockholm Arlanda<br />

Kursanmälan stänger två veckor före kursdagen,<br />

vi meddelar även cirka två veckor före<br />

kursdatum om kursen måste ställas in eller<br />

ställas om.<br />

Vill ni att vi ska hålla kurs hos er? Mejla oss på<br />

info @ gvk.se med antal deltagare samt vilken<br />

tidsperiod ni skulle föredra, så ska vi göra vårt<br />

bästa för att lösa det. Vi kommer då att erbjuda<br />

kursen även <strong>till</strong> andra företag i närliggande<br />

områden för att fler ska få chansen.<br />

Frida Johansson<br />

frida @ gvk.se<br />

30 | GOLV TILL TAK | <strong>#3</strong> – <strong>2024</strong>


Nominerar RBK-metoden<br />

<strong>till</strong> Årets innovation<br />

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF,<br />

har nominerat projektet RBK­metod för RFmätning<br />

i golvavjämning <strong>till</strong> Årets innovation.<br />

Fuktmätningen baseras på en branschstandard<br />

som <strong>Golv</strong>branschen, GBR, tagit fram.<br />

De projekt som nomineras gör det för att<br />

de bidrar väsentligt <strong>till</strong> byggbranschens utveckling<br />

och i detta fall gäller det alltså en metod<br />

för fuktmätning i golvavjämning för RBKs<br />

auktoriserade fuktkontrollanter. Vinnaren<br />

presenteras 18 april. ■<br />

Många tävlande i år<br />

I år är det ovanligt många tävlande i Yrkes-SM<br />

i grenen golvläggning, hela åtta stycken. De är :<br />

Max Gustafsson, Karlstad<br />

Melvin Johnsson, Göteborg<br />

Henrik Pietiläinen, Göteborg<br />

Linus Fatalla Rontti, Göteborg<br />

Robin Smedberg, Göteborg<br />

Ludvig Svensson, Göteborg<br />

Robin Söllvander, Göteborg<br />

Tävlingarna genomförs 23 – 25 april på Tingvalla<br />

Sportcenter i Karlstad. Där ska de visa<br />

sina färdigheter i att lägga trä-, linoleum- och<br />

textilgolv.<br />

Fler än vanligt är de, men nog tycker man<br />

att den geografiska spridningen också kunde<br />

ha varit större.<br />

Resultatet från Yrkes-SM kommer att ligga<br />

<strong>till</strong> underlag för uttagningen inför Euroskills,<br />

Yrkes-EM, som kommer att hållas i september<br />

2025 i Herning, Danmark.<br />

Elisabeth Sedig<br />

Events av golvintresse<br />

SALONE DEL MOBILE<br />

16 – 21 april<br />

Milano<br />

DOMOTEX MIDDLE EAST<br />

Dubai World Trade Centre, DWTC<br />

23 – 25 april<br />

NORDBYGG<br />

Stockholmsmässan<br />

23 – 26 april<br />

DOMOTEX ASIA / CHINAFLOOR<br />

National Exhibition and Convention Center<br />

28 – 30 maj<br />

Shanghai<br />

CERSAIE<br />

23 – 27 september<br />

Bologna<br />

HEM & VILLA<br />

Stockholmsmässan<br />

11 – 13 oktober<br />

Annonsörer<br />

i detta nummer<br />

Baseco AB<br />

Bona AB<br />

Bostik AB<br />

Ege Carpets Sweden AB<br />

Forbo Flooring AB<br />

<strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation, GBR<br />

Gustaf Kähr AB<br />

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll<br />

Interface Sverige AB<br />

Lip Sverige AB<br />

Mapei AB<br />

MeisterWerke Schulte GmbH<br />

Sika Sverige AB<br />

Tarkett AB<br />

US Floors International LLC<br />

Uzin Utz AG<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD:<br />

Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Mats Tingstam<br />

Silvia Morachimo<br />

JURIDIK: Erik Branér<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Malin Bergström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250 -131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Björn Törnquist<br />

Welin & Co AB<br />

Tel: 08 - 544 104 41<br />

BÄST I JANUARI OCH FEBRUARI!<br />

Bäst på att samla in plastspill för återvinning<br />

under januari – februari var:<br />

<strong>Golv</strong>bolaget i Arlöv – 3 575 kilo<br />

Miljöhallen <strong>Golv</strong> i Jönköping – 3 417 kilo<br />

<strong>Golv</strong>et TVU – 3 356 kilo<br />

Sandéns <strong>Golv</strong> i Helsingborg – 2 864 kilo<br />

Metodgolv i Stockholm – 2 687 kilo<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration på<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar bara<br />

380:- (exkl moms) och då<br />

får du åtta välmatade och<br />

intressanta nummer av<br />

tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu och<br />

beställ idag!<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Frida Johansson<br />

Lovisa Nyman<br />

Andreas Svensson<br />

Kurser/adm: Helene Ericsson<br />

08-702 3093<br />

08-702 3099<br />

08-702 3092<br />

08-702 3091<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR NN<br />

GBR SN<br />

GBR ÖST<br />

GBR MITT<br />

GBR VÄST<br />

GBR SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

Bra <strong>Golv</strong> i Norrbotten AB<br />

Tel: 070 - 677 11 77<br />

Ordf Daniel Hägg<br />

Jannes <strong>Golv</strong> i Hudiksvall AB<br />

Tel: 0650 -177 60<br />

Ordf Johan Lood<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08 - 505 814 22<br />

Ordf Martin Andreasson<br />

Örebro Parkett & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 070 - 689 69 91<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031- 69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

<strong>#3</strong> – <strong>2024</strong> | GOLV TILL TAK | 31


Se hela vår<br />

kollektion här.<br />

Forest HB<br />

följ @coretecfloors.eu för mer inspiration<br />

www.coretecfloors.com


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan ( ej adressidan )

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!