Stratejik Plan - MEB Eğitek - Milli Eğitim Bakanlığı

meb.gov.tr

Stratejik Plan - MEB Eğitek - Milli Eğitim Bakanlığı

ĠÇĠNDEKĠLER

ĠÇĠNDEKĠLER .............................................................................................................................. 3

KISALTMALAR ........................................................................................................................... 5

SUNUġ ........................................................................................................................................... 6

ĠZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECĠ ........................................................................ 9

DURUM ANALĠZĠ ........................................................................................................................ 9

A- TARĠHÎ GELĠġĠM ................................................................................................................ 9

B- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ .............................................. 11

HĠZMETLER ....................................................................................................................... 12

C- PAYDAġ ANALĠZĠ ............................................................................................................ 12

D- DURUM ANALĠZĠ SONUÇLARININ PLANA YANSIMASI ........................................ 13

E- KURULUġ ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ .............................................................. 14

KURULUġ ĠÇĠ ANALĠZ ..................................................................................................... 14

ÇEVRE ANALĠZĠ................................................................................................................ 16

PEST ANALĠZĠ ................................................................................................................... 17

GZFT ANALĠZĠ ................................................................................................................... 22

GELECEĞE BAKIġ .................................................................................................................... 24

MİSYONUMUZ .......................................................................................................................... 24

VİZYONUMUZ ........................................................................................................................... 24

TEMEL DEĞERLERĠMĠZ ...................................................................................................... 25

AMAÇLAR VE HEDEFLER .................................................................................................. 25

AMAÇ 1. Hizmetlerin Kalitesini, Sayısını ve ÇeĢitliliğini Sürekli Arttırmak ......................... 26

Hedef 1.1. MEBBĠS Kapsamında Üretilen Yazılımları Plan Takvimi Sonuna Kadar

Uygulamaya Geçirmek ......................................................................................................... 26

Hedef 1.2 Bakanlığımız Merkez TeĢkilatı ve Okullarımızın BT Altyapısını OluĢturmak ve

Güncel Tutmak ..................................................................................................................... 27

Hedef 1.3 Yeni Teknolojiler Doğrultusunda Hizmet Sunum Kanallarını Arttırmak ........... 27

Hedef 1.4. Örgün Eğitim Sistemi DıĢında Kalan Bireyleri Açık Öğretim Kurumlarına Her

Yıl %5 ArtıĢ Ġle Öğrenci Olarak Kazandırmak .................................................................... 28

Hedef 1.5 Eğitim Yayınlarının Sayısını ve ÇeĢitliliğini Her Yıl %15 Artırmak .................. 28

AMAÇ 2. Ulusal ve Uluslararası PaydaĢlarla Etkin ĠĢbirliği Sağlamak .................................. 29

Hedef 2.1. Alanımızda ÇalıĢan Tüm Kamu Kurum/KuruluĢlarıyla Stratejik ĠĢbirliği

Yapmak ................................................................................................................................ 29

3


Hedef 2.2 EğiTek‟in Sorumluluk Alanına Giren Konularda ÇeĢitli Ülkelerin Ġlgi

KuruluĢlarıyla ĠĢbirliği Yapmak ........................................................................................... 29

Hedef 2.3. EğiTek‟in Sorumluluk Alanı Kapsamına Giren Konularda Sivil Toplum

KuruluĢlarıyla ĠĢbirliği Yapmak. .......................................................................................... 30

Hedef 2.4. EğiTek‟in Sorumluluk Alanı Kapsamına Giren Konularda Uluslararası

KuruluĢlarla Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak. ..................................................... 30

Hedef 2.5. EğiTek‟in Sorumluluk Alanı Kapsamına Giren ÇeĢitli Uygulamaların

Uluslararası Ġlgili KuruluĢlar Tarafından Akredite Edilmesini Sağlamak ........................... 30

AMAÇ 3. Kurumun Öğrenen Örgüt Olmasını Sağlamak Ġçin Genel Müdürlüğün Kurumsal

Kapasitesini GeliĢtirmek .......................................................................................................... 30

Hedef 3.1 EğiTek Performans Ġzleme, Değerlendirme ve Ġç Kontrol Sistemini Kurmak ... 30

Hedef 3.2 EğiTek Bilgi Yönetim Sistemini Uygulamak ...................................................... 31

Hedef 3.3 Ġnsan Kaynaklarını Nicel ve Nitel Olarak GeliĢtirmek ....................................... 31

Hedef 3.4. Milli Eğitim Bakanlığının Sahip Olduğu BiliĢim Altyapısının Bakımını,

Kullanımını ve Güvenliğini Sağlattırmak ............................................................................ 32

4


KISALTMALAR

AB

AR-GE

BT

DPT

EBA

EgiTek

FATĠH

GZFT

KĠEM

MBS

MEB

MEBBĠS

MYBK

ÖYS

PEST

SHÇEK

STK

TBMM

TÜBĠTAK

Avrupa Birliği

AraĢtırma GeliĢtirme

BiliĢim Teknolojileri

Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı

Eğitim BiliĢim Ağı

Eğitim Teknolojileri

Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi

Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar,Tehditler

Kamu Ġnternet EriĢim Merkezi

Meslekî Bilgi Sistemi

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı BiliĢim Sistemleri

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

Öğrenme Yönetim Sistemi

Politik Ekonomik Sosyal ve Teknolojik GeliĢmeler

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Sivil Toplum KuruluĢları

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu

5


SUNUŞ

Genel Müdürlüğümüz altmıĢ yıldır bakanlığımızı ve eğitim sistemimizi en uygun

teknoloji ile buluĢturma konusunda çalıĢmalar yürütmektedir. Bu nedenle, dünyada ve

ülkemizde meydana gelen tüm geliĢmeleri ve değiĢimleri yakından takip ederek, eğitim

teknolojilerindeki yenilikleri sistemimize kazandırmaktadır. Bu süreçte Genel

Müdürlüğümüzün organizasyonel yapısında ve görevlerinde büyük değiĢiklikler meydana

gelmiĢtir. Gelinen noktada ülkemizin bilgi toplumu olma hedefine ulaĢmada önemli

katkılarda bulunan en büyük kamu kuruluĢlarından biri konumunda bulunmaktadır.Bu

büyük sorumluluğun yerine getirilebilmesi için Genel Müdürlüğümüz planlı hizmet

sunumu, politika geliĢtirme, belirlenen politikaları somut iĢ programlarına ve bütçelere

dayandırma ile uygulamayı etkili bir Ģekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya

yönelik olarak “stratejik planlamayı” temel bir araç olarak benimsemiĢtir.

Çünkü, stratejik planlama bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırır, diğer

yandan kurumsal kültür ve kimliğin geliĢimine ve güçlendirilmesine destek olur. Öte

yandan kurumun temel hedeflerini ve politikalarını daha kesin biçimde saptamaya

yönelttiğinden sistemli bir Ģekilde düĢünmeyi, kurum içinde beklenmedik geliĢmelere karĢı

daha hazırlıklı olunmasını sağlar. Bu da değiĢen çevreye uyumu, bilimsel ve teknolojik

geliĢmelerin takibini gerektirir. Böylece stratejik plan ile kaynakların etkin biçimde

kullanılması sözkonusu olur.

Stratejik Planımızda dünyada ve ülkemizde değiĢen koĢullar çözümlenmiĢ; fırsat ve

tehditler, güçlü ve zayıf yanlar belirlenerek misyon, vizyon ve amaçlar ortaya konulmuĢtur.

Stratejik planın ana çatısını oluĢturan amaç, hedef ve stratejiler kapsamlı bir durum

analizine dayandırılarak, beklentilerin en üst düzeyde karĢılanmasına çalıĢılmıĢtır. Bu amaç

doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz, ülkemiz koĢullarını göz önünde bulundurarak eğitim

sistemimizi en uygun teknolojilerle bütünleĢtirmeye, bilgi toplumu olma yolunda sahip

olduğumuz kaynakları en etkili ve verimli bir biçimde kullanarak tüm kurum çalıĢanlarına

önümüzdeki dönemde kılavuz olacak 2010-2014 dönemini kapsayan stratejik planını

hazırlamıĢ bulunmaktadır.

Stratejik Planımızın plan takvimi süresince uygulamalara yol gösterici olacağına ve

tüm personelimizin katılımı ve desteğiyle baĢarıya ulaĢacağına olan inancımla planın

hazırlanmasında emeği geçen Genel Müdürlüğümüzün tüm personeline, paydaĢlarına ve

stratejik plan koordinasyon ekibine teĢekkür ederim.

Mahmut TÜNCEL

Genel Müdür

6


VĠZYONUMUZ

Bilgi çağı eğitim sisteminin mükemmellik merkezi olmak

MĠSYONUMUZ

Eğitim sistemimizi en uygun teknolojiyle bütünleştirerek

ülkemizin bilgi toplumu olmasına en büyük katkıyı sağlayan

kuruluş olmak.

TEMEL DEĞERLERĠMĠZ

Adalet ve insan odaklılık

ÇalıĢma disiplini

Güvenlik, güncellik

Ekonomiklik, verimlilik

Etkinlik,etkililik

Güvenilirlik ve dürüstlük

Dakiklik ve ulaĢılabilirlik

Profesyonellik ve mesleki uzmanlık

Sürdürülebilirlik

Çözüm odaklılık

ġeffaflık ve hesap verebilirlik

Toplumsal sorumluluk

Yenilikçilik

Dinamiklik ve giriĢimcilik

Katılımcılık ve paylaĢımcılık

Teknoloji kullanımında yetkinlik

7


ĠLKELERĠMĠZ

EğiTek‟te bilginin ve baĢarının paylaĢılması yaklaĢımı ile geliĢmenin sürekli ve sistemli

olacağına inanılır.

KarĢılıklı saygı, iĢbirliği ve iletiĢimin önemi bilinir, kurum içinde ve kurumlar arası saygıya,

iĢbirliğine ve iletiĢime önem verilir.

Eğitimde kalite anlayıĢının geliĢtirilmesindeki sorumluluk, toplumsal bir görev olarak

benimsenir. Kalite anlayıĢı; üretim ve hizmette paydaĢ beklentisini aĢmaktır.

ÇalıĢanların ve iĢbirliği yapılan kurumların güven duyacağı, verimli ve sağlıklı iliĢkilerin

geliĢtiği bir ortam yaratılmaya çalıĢılır.

Farklılıkların zenginlik olduğu bilinir, yaratıcı ve özgün çalıĢmalar desteklenir.

Hedeflerin gerçekleĢtirilmesinde çalıĢanların mutluluğu ön planda tutulur. Topluma ve

çalıĢanlara verilen sözlere uyulur.

Sağlıklı iliĢkilerin ve verimli iĢbirliğinin güven ortamında geliĢeceği bilinir, kiĢiler iletiĢimde

empati kurarak birbirleriyle anlaĢmaya çalıĢır.

ĠyileĢme ve geliĢmede performans değerlendirmenin önemi bilinir, verilerle yönetim anlayıĢı

benimsenir.

Sorunun bir parçası değil çözümün üreticisi olmak için çalıĢılır, geliĢme için sürekli ve sistemli

bir yaklaĢım benimsenir.

AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1. Hizmetlerin

Kalitesini, Sayısını ve

ÇeĢitliliğini Sürekli Artırmak

Hedef 1.1. MEBBĠS

Kapsamında Üretilen

Yazılımları Plan Takvimi

Sonuna Kadar Uygulamaya

Geçirmek

Hedef 1.2. Bakanlığımız

Merkez TeĢkilatı ve

Okullarımızın BT Altyapısını

OluĢturmak ve Güncel Tutmak

Hedef 1.3. Yeni Teknolojiler

Doğrultusunda Hizmet Sunum

Kanallarını Arttırmak

Amaç 2. Ulusal ve

Uluslararası PaydaĢlarla Etkin

ĠĢbirliği Sağlamak

Hedef 2.1. Alanımızda ÇalıĢan

Tüm Kamu Kurum ve

KuruluĢlarıyla Stratejik

ĠĢbirliği Yapmak

Hedef 2.2. EğiTek‟in

Sorumluluk Alanına Giren

Konularda ÇeĢitli Ülkelerin

Ġlgi KuruluĢlarıyla ĠĢbirliği

Yapmak

Hedef 2.3. EğiTek‟in

Sorumluluk Alanı Kapsamına

Giren Konularda Sivil Toplum

KuruluĢlarıyla ĠĢbirliği

Yapmak.

Amaç 3. Kurumun Öğrenen

Örgüt Olmasını Sağlamak Ġçin

Genel Müdürlüğün Kurumsal

Kapasitesini GeliĢtirmek

Hedef 3.1. EğiTek

Performans Ġzleme,

Değerlendirme ve Ġç Kontrol

Sistemini Kurmak

Hedef 3.2. EğiTek Bilgi

Yönetim Sistemini Uygulamak

Hedef 3.3. Ġnsan Kaynaklarını

Nicel ve Nitel olarak

GeliĢtirmek

8


Hedef 1.4. Örgün Eğitim

Sistemi DıĢında Kalan

Bireyleri Açık Öğretim

Kurumlarına Her Yıl %5 ArtıĢ

Ġle Öğrenci Olarak

Kazandırmak

Hedef 1.5. Eğitim

Yayınlarının Sayısını ve

ÇeĢitliliğini Her Yıl %15

Artırmak

Hedef 2.4. EğiTek‟in

Sorumluluk Alanı Kapsamına

Giren Konularda Uluslararası

KuruluĢlarla Sosyal

Sorumluluk Projeleri Yapmak.

Hedef 2.5. EğiTek‟in

Sorumluluk Alanı Kapsamına

Giren ÇeĢitli Uygulamaların

Uluslararası Ġlgili KuruluĢlar

Tarafından Akredite

Edilmesini Sağlamak

Hedef 3.4. Milli Eğitim

Bakanlığının Sahip Olduğu

BiliĢim Altyapısının

Bakımını,Kullanımını ve

Güvenliğini Sağlattırmak

ĠZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECĠ

5018 Sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve

stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma programları ve

programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ”Kamu

Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (26.05.2006

tarihli ve 26179 sayılı resmî gazetede) yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığın 2006/55 sayılı

genelgesi ile Genel Müdürlüğümüz stratejik planlama sürecini baĢlatmıĢtır.

Bu amaçla 10.06.2010-30.09.2010 tarihleri arasında Genel Müdürlüğün farklı daire baĢkanlıklarının

ve Ģubelerin çalıĢanlarından oluĢturulan Strateji Planlama Ekibi, güncellemenin yapılması için

belirlenen çalıĢma takvimi doğrultusunda eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile stratejik planlama

çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.

Stratejik planlama ekibi, öncelikle Genel Müdürlüğün daha önce yapılmıĢ olan

çalıĢmalarını, MEB‟in stratejik planını, DPT‟nin „Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama

Kılavuzu‟nu ve Stratejik Planı‟nı incelemiĢtir. Kurumun mevcut durumunu ortaya koyabilmek için

iç-dıĢ paydaĢ anket analizleri yapılmıĢtır. Üst yönetiminde katıldığı geniĢ kapsamlı 5 çalıĢtayla

GZFT analizi yapılmıĢ, misyon ve vizyon belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar atölye çalıĢmaları ile

üst yönetimle de paylaĢılarak ve geliĢtirilerek amaç, hedefler belirlenmiĢtir. Bu amaç ve hedefler

doğrultusunda stratejiler ve performans göstergelerini belirlemek üzere ilgili birimlerden görüĢler

alınmıĢ ve bütün veriler birleĢtirilmiĢtir.

Daha sonra taslak plan üst yönetimle paylaĢılmıĢ ve gerekli revizyonlar yapılarak plana son

hali verilmiĢtir.

DURUM ANALĠZĠ

A- TARĠHÎ GELĠġĠM

Cumhuriyetin kuruluĢu ile birlikte eğitim anlayıĢında yaĢanan köklü değiĢikler, çağdaĢ

eğitim için gerekli araçların sağlanmasını da zorunlu kılar. Bu nedenle 1930'lu yıllarda daha

nitelikli bir eğitim için yurt dıĢından haritalar, tepegözler, deney araçları getirtilir.

1950‟li yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı konuyu eğitim ve ekonomi yönünden inceleyerek

“Bundan böyle eğitim araçlarının üretimi yurt içinde yapılacaktır.” kararını alır. Buna paralel olarak

1951 yılında görsel ve iĢitsel eğitim araçlarının üretilmesi ve çoğaltılması amacı ile Öğretici Filmler

9


Merkezi (ÖFM), 1952 yılında ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere test soruları hazırlamak

için " Test Bürosu" kurulur.

1960 yılında ÖFM' de film Ģeridi yapımına baĢlanır. 1962'de bu merkezde filmlerin

seslendirilmesine geçilir. Ardından " Radyo Ġle Eğitim Ünitesi" kurulur ve ÖFM' nin adı "Film

Radyo Grafik Merkezi (FRGM) "ne dönüĢtürülür.

Eğitim dünyasında geliĢtirilmiĢ en etkili kitle eğitim araçlarından biri televizyondur. 1968'

de FRGM televizyonla eğitim yayınlarına TRT ile aynı anda baĢlar. Film, Radyo ve TV gibi

modern ve güçlü yayın araçlarından eğitim ve öğretimde yaygın ve planlı bir biçimde yararlanarak

hizmet vermeye baĢlayan merkezin adı " Film-Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi " olarak

değiĢtirilir.

1980'li yıllara gelindiğinde teknolojik geliĢmeler dünyada ve ülkemizde yeni ufuklar açar,

bilgisayar teknolojisi hızlı adımlarla çağımıza damgasını vurur. Bilgisayar teknolojisindeki bu hızlı

geliĢim kısa sürede ulusal eğitimimize de yansır. MEB‟de bilgisayara iliĢkin görev ve hizmetleri

gerçekleĢtirmek, sınavlarla ilgili planlama, uygulama ve değerlendirmeleri yapmak amacı ile yeni

bir baĢlangıç oluĢturur. Böylece 1952 yılında "Test Bürosu" adı altında kurulan ve uzun yıllar sınav

hizmetleri görevini yürüten kurumun yeni adı 1982 yılında "Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı" olur.

1992 yılına gelindiğinde Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi'ne Millî Eğitim

Bakanlığı' na bağlı baĢkanlık statüsü verilir. BaĢkanlığa bağlı olarak, örgün eğitim dıĢında kalan

yurttaĢlarımızın uzaktan eğitim yöntemi ile lise eğitimi görmelerini hedefleyen "Açık Öğretim

Lisesi" kurulur.

1990'lı yılların belirgin özelliği teknolojide yaĢanan geliĢim ve dönüĢümlerle bilgisayarın

günlük yaĢamımıza girmesidir. Sayısal bilgilerin analizleri yanında bilgisayar bir eğitim aracı olarak

da iĢlev görür. GeliĢmelere uygun olarak, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 1992 yılında "Bilgisayar

Hizmetleri ve Eğitim Genel Müdürlüğü"ne dönüĢtürülür.

Film Radyo ve Televizyonla Eğitim BaĢkanlığı (FRTEB) uzaktan eğitim teknolojilerindeki

geliĢmeleri de izleyerek, bu teknolojilerin yurdumuzda uygulanabilirliği üzerine araĢtırmalar yapar.

1996 ve 1998 yıllarında gerçekleĢtirdiği "Birinci ve Ġkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim

Sempozyumlarıyla" bu alanda dünyaca ünlü isimleri bir araya getirir. Sunulan bildiriler

kitaplaĢtırılarak ve CD Rom ortamına aktarılarak kalıcı hale getirilir.

1998 yılına gelindiğinde farklı kollardan geliĢerek büyüyen FRTEB ile Bilgisayar

Hizmetleri ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, tek bir kurum çatısı altında birleĢtirilir. Kurum "Eğitim

Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EğiTek)" adını alır.

2000‟li yıllardan itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 4359 sayılı kuruluĢ

kanunuyla belirlenen görevler doğrultusunda, tüm okullara biliĢim teknolojilerinin sağlanması,

internet alt yapısının kurulması, e-Okul sistemi ile birlikte öğrenci, veli, okul bilgilerinin tek çatı

altında toplanmasının sağlanması, uzaktan eğitim hizmetlerinin verilmesi ( Açıköğretim Lisesi,

Açıkilköğretim Okulu ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi), merkezi sistem sınavlarının ve teknoloji

tabanlı öğretmen hizmetiçi eğitimlerinin yapılması görevlerini baĢarıyla gerçekleĢtirir.

2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından baĢlatılan FATĠH projesiyle, eğitim ve

öğretimde fırsat eĢitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileĢtirmek amacıyla BT

araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek Ģekilde sınıf içinde

derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın

dersliklerine dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısının sağlanması iĢini de

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yürütür.

10


ġekil 1. EğiTek Tarihsel GeliĢimi

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE GELİŞİM

ÖĞRETİCİ FİLMLER MERKEZİ

1951

TEST BÜROSU

1952

FİLM – RADYO – GRAFİK MERKEZİ

1962

TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ

1981

FİLM – RADYO – TELEVİZYONLA

EĞİTİM MERKEZİ - 1968

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ

1982

FİLM – RADYO – TELEVİZYONLA

EĞİTİM BAŞKANLIĞI - 1992

BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE

HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1992

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 1998

B- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ

Genel Müdürlüğün temel görevleri, 1992 yılında kabul edilen 3797

sayılı Millî Eğitim Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yapılan değiĢiklikle, 1998

yılı ve 4359 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü KuruluĢ

Kanununa ve “31.08.2010” tarihli yönergeye göre amacı; eğitim ve öğretimin teknolojik

geliĢmelerle desteklenmesi, yaygınlaĢması, niteliğinin yükseltilmesi ve açık öğretimle örgün

öğretim arasında iĢlevsel bağlantı kurulması için gereken araĢtırma, planlama, uygulama,

değerlendirme, insangücü yetiĢtirme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, merkezî sistemle yürütülen

resmî -özel yerleĢtirme, bitirme sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Bakanlığın

merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerinin bilgi iĢlem faaliyetlerine iliĢkin görev ve hizmetlerini

yürütmek olarak belirlenmiĢtir.

Genel Müdürlük bünyesinde yukarıda belirtilen görevleri yürütmek üzere döner sermaye

iĢletmesi kurulmuĢtur. Bu iĢletmenin sermayesini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner

Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü oluĢturmaktadır. Döner sermaye iĢletmesine iliĢkin diğer hususlar

yönetmelikle düzenlenir. Buna karĢın yapılan çalıĢmalarda karĢılaĢılan sorunlar ve iç paydaĢ analizi

sonunda elde edilen verilere göre, döner sermaye bütçesinden alınan demirbaĢların mali yıl sonunda

genel bütçeye devri ve kar payı yönetmeliğinin düzenlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin

11


yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yine verimliliğin ve sürekliliğin sağlanabilmesi için EğiTek

bünyesinde çalıĢan iĢçilere yönelik toplu sözleĢmede değiĢiklik yapılmalıdır.

EğiTek tarafından üretilen radyo/televizyon programlarının yayınlanabilmesi ve eğitim

yayınlarından ücret alınmaması için 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun ile 3984 sayılı RTÜK Kanununda değiĢiklik yapılması gerekmektedir.

Son yıllarda uzaktan eğitim hizmetlerinde yapılan yenilikler ve e-sınav sistemine geçme

sürecinde duyulan ihtiyaçlardan dolayı Açıköğretim Kurumları ve Merkezî Sınav Sistemi

yönetmeliklerinde değiĢikliklere ihtiyaç duyulmaktadır.

e-DönüĢüm Türkiye Eylem Planlarının uygulanması kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde,

Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Öğretmen Evlerinde, Kütüphanelerde, Askerî KıĢlalarda, Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kamu Internet EriĢim

Merkezlerinin (KĠEM) faaliyete geçebilmesi, etkin ve verimli kullanılması için yasal düzenlemelere

ihtiyaç duyulmaktadır.

HĠZMETLER

EğiTek‟in görev alanı kapsamında sunduğu iĢ ve hizmetlerin belirlenmesi çalıĢmaları

yapılmıĢtır. Buna göre ürün ve hizmet grupları Ģunlardır:

Eğitim öğretimin teknolojik geliĢmelerle desteklenmesi,

Bakanlığın merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerinin bilgi iĢlem faaliyetlerine iliĢkin görev ve

hizmetlerinin yürütülmesi,

Eğitimde kullanılmak üzere her çeĢit görsel, iĢitsel ve bilgisayar tabanlı sayısal eğitim

aracının üretilmesi, geliĢtirilmesi,

Örgün eğitim dıĢında kalan bireylere Açıköğretim Kurumları kanalıyla eğitim imkanı

verilmesi (uzaktan eğitim),

Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleĢtirme, bitirme sınavlarının planlanlaması,

uygulanması ve değerlendirmesi,

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı kapsamında e-dönüĢüm hizmetlerinin yapılması,

olarak belirlenmiĢtir.

Tüm ürün ve hizmetlerin listesi EK-5 te sunulmuĢtur.

C- PAYDAġ ANALĠZĠ

EğiTek‟in iç, dıĢ paydaĢları ile ürün / hizmet yararlanıcıları tespit edilmiĢ ve alınan

görüĢlerin stratejik plana nasıl yansıtılacağına iliĢkin bir paydaĢ iletiĢim planı oluĢturulmuĢtur. Bu

plana göre iç paydaĢlarla çeĢitli çalıĢmalar, ürün ve hizmetlerin yararlanıcısı olan dıĢ paydaĢlarla

anket uygulaması ve önemli bir dıĢ paydaĢ grubu olan kamu kuruluĢları ve firmalarla istiĢare

toplantıları yapılmıĢtır.

Ġç ve dıĢ paydaĢlara çevrimiçi (online) ortamda anketler uygulanmıĢtır.

Kurumdaki 700 çalıĢana çevrimiçi ortamda anket uygulanmıĢ ve 157 kiĢiden cevap

gelmiĢtir. Ayrıca dıĢ paydaĢlardan öğrenci, veli ve öğretmene uygulanan çevrimiçi ankete 17.268

kiĢi; diğer dıĢ paydaĢlarmız olan kamu kurum, kuruluĢ ve firmalara uygulanan ankete ise 63 kiĢi

cevap vermiĢtir.

Anketlerin değerlendirmesi sonucu elde edilen bulgular aĢağıdaki gibi özetlenebilir:
Stratejik Planın EğiTek‟in geleceğini Ģekillendirmesi açısından önemli bir belge

olduğu,

Yararlanıcı memnuniyetinin önemli olduğu,

Faaliyetlerin yürütülmesinde kamu yararının gözetildiği,

12


EğiTek‟in ilerleyen, geliĢen bir kuruluĢ olduğu, kaliteli hizmet anlayıĢının kurumda

var olduğu,

Kurumun çevreye duyarlı olduğu,

Personelin kurumda çalıĢıyor olmaktan memnun olduğu,

ĠĢ tanımları ve çalıĢma prensipleri konusunda dokümanların yeterli olduğu

katılımcıların yaklaĢık yarısı tarafından ifade edilmektedir.
Öte yandan yine anket katılımcıları tarafından;

Kurumun personeline verdiği değerin azlığı,

ÇalıĢanlarına karĢı sosyal sorumluluklarının yetersizliği,

Takım çalıĢmasının olmadığı,

DayanıĢma ve iĢbirliğinin eksikliği,

ÇalıĢanların birbirlerine karĢı dürüstlüğünün ve tarafsızlığının eksikliği,

Yönetime olan katılımın azlığı,

Kamuoyunda olumsuz bir imajın varlığı,

Kurumda özlük haklarının adaletli bir Ģekilde yürütülmediği

Üst görevlere atanmada liyakat esaslarının uygulanmadığı,

Maddi ve manevi ödüllendirmenin yetersizliği,

Hizmetiçi ve oryantasyon eğitimlerinin eksikliği ve yokluğu,

Görev dağılımında alınan eğitimin ve tecrübenin göz önünde bulundurulmadığı,

Ast-üst iliĢkilerinde güvenin eksikliği,

Birimler arası iĢ süreçlerindeki koordinasyonun yetersizliği,

Kurum içi iletiĢimin eksikliği,

yönünde görüĢler belirtilmiĢtir.

Diğer taraftan dıĢ paydaĢlarca EğiTek‟in ürün ve hizmetlerinin, özellikle bazı kesimler

tarafından, yeterince tanınmadığı tespit edilmiĢtir. Genel olarak ise paydaĢlar nezdinde EğiTek

hakkındaki değerlendirmelerin ortalamanın üzerinde olumlu olduğu görülmüĢtür. DıĢ paydaĢ anketi

özet sonuçları EK-7‟de sunulmuĢtur.

EğiTek Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Daire BaĢkanları ve ġube Müdürleri ile

yapılan istiĢare toplantılarında yukarıda belirtilen görüĢler doğrultusunda, Genel Müdürlüğün

Kurumsal Kapasitesinin GeliĢtirilmesi, Hizmetlerin Kalitesinin, Sayısının ve ÇeĢitliliğinin

Artırılması, Ulusal ve Uluslararası PaydaĢlarla Etkin ĠĢbirliğinin Sağlanması, Ġzleme ve

Değerlendirme Biriminin Kurulması hususları öne çıkmıĢtır. EğiTek‟in yaptığı çalıĢmalar ve

iĢbirliği içinde bulunduğu iç ve dıĢ paydaĢlar önceliklendirilmiĢ olup EK-3, EK-4‟te verilmiĢtir.

D- DURUM ANALĠZĠ SONUÇLARININ PLANA YANSIMASI

Durum analizi sonuçları misyon, vizyon ve temel değerlerin belirlenmesinde kullanılmıĢtır.

Özellikle güçlü yanlar olarak tespit edilen bütüncül bakıĢ, politika ve strateji üretimi alanındaki

birikim ve güçlü uzmanlığa dayalı çalıĢma unsurları Genel Müdürlük vizyonunun temel

bileĢenlerini oluĢturmuĢtur. Misyon bildirimi oluĢturulurken mevzuat analizi sonuçlarından

faydalanılarak bu analizde ortaya çıkan tüm görevler dikkate alınmıĢ, ayrıca paydaĢ görüĢleri ve

GZFT analizi sonuçları da misyona entegre edilmiĢtir. Örneğin; misyonun bileĢenlerinden

“katılımcı, insan odaklı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı ve stratejik bir

yaklaĢım” ifadesi, durum analizi bulgularının bir yansımasıdır. Stratejik planlama sürecinde, durum

analizinde elde edilen bilgilerden strateji üretmek için EğiTek‟in bir kamu kuruluĢu oluĢu

dolayısıyla kamuya ürün ve hizmet sunmasından dolayı hizmet odaklı stratejik plan hazırlama

yaklaĢımı benimsenmiĢtir. Durum analizi sonuçları temel baĢlıklar altında gruplandırılmıĢ, bunların

13


değerlendirilmesi sonucunda amaç, hedef ve stratejiler belirlenmiĢtir. GZFT analizinde ve iç

paydaĢ anketinde düĢük çıkan alanlarla ilgili Amaç 3‟te kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi ile bu

iyileĢtirmeye açık alanların giderilmesi sağlanacaktır. Uygulanan iç ve dıĢ paydaĢ anketlerinde

iletiĢimin iyileĢtirmeye açık alan çıkması Amaç 2‟de iĢbirliklerinin artırılması olarak ifade

edilmiĢtir. Yine iç ve dıĢ paydaĢ anketlerinde öne çıkan, kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesi

konusundaki olumsuz görüĢlerin giderilmesi yönünde Amaç 1‟de hizmet kalitesinin artırılması

olarak ele alınmıĢtır. Kurum içi GZFT analizlerinde kuruma yönelik olumlu görüĢler olmasına

karĢın dıĢ paydaĢlardan gelen verilerde kuruma yönelik olumsuz görüĢlerin mevcut olduğu tespit

edilmiĢtir. Bu verilerden yola çıkarak bu olumsuz görüĢleri gidermek için kurumun tanıtımının

yapılması Amaç 2‟de gerçekleĢtirilecek çalıĢmalarda ele alınmıĢtır.

E- KURULUġ ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ

KURULUġ ĠÇĠ ANALĠZ

Kuruluşun Örgüt Yapısı

Kurum içi analiz çalıĢmasında Genel Müdürlüğün teĢkilat yapısı, insan kaynakları,

teknolojik düzeyi ve mali kaynakları analiz edilmiĢtir.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı

Genel Müdürlük BiliĢim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı, Eğitim Yayınları Daire BaĢkanlığı,

Sınav Hizmetleri Daire BaĢkanlığı, Hayat Boyu Öğrenim Daire BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri

Daire BaĢkanlığı, olmak üzere 5 daire baĢkanlığından oluĢmaktadır. Genel Müdürlüğün hizmetlerini

yerine getirmek amacıyla oluĢturulan organizasyonel yapısı Ek-12‟de sunulmuĢtur.

Fiziksel Yapı

Genel Müdürlük; Teknikokullar merkez bina, Kızılay Bakanlık, GölbaĢı Adnan GüneĢoğlu

Eğitim Teknolojileri YerleĢkesi olmak üzere üç birimde hizmet vermektedir. Bu binalarda görev

yapan birimlerin dağılımı aĢağıda verilmiĢtir:

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Merkez Bina: Genel Müdürlük Makamı, Genel Müdür

Yardımcılıkları, Yayın Denetleme Komisyonu, Kalite GeliĢtirme Birimi, Performans Ġzleme ve

Değerlendirme Birimi, Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı,

Eğitim Yayınları Daire BaĢkanlığı, BiliĢim Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı‟nın Proje ve ĠĢ GeliĢtirme

ġubesi, Ar-ge ve Stratejik Planlama ġubesi, Hayat Boyu Öğrenim Daire BaĢkanlığı altındaki Eğitim

ve e-Öğrenim Hizmetleri ġubesi, Hayat Boyu Öğrenim Daire BaĢkanlığı altındaki Açık Ġlköğretim

Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık Öğretim

Okulu.

Bakanlık: BiliĢim Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı‟na bağlı Yönetim Bilgi Sistemleri ġubesi,

Teknik Destek ġubesi, Ağ Yönetimi ġubesi, Bilgi ve Sistem Güvenliği ġubesi, Ġnternet Hizmetleri

ġubesi.

Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Yerleşkesi: Sınav Hizmetleri Daire BaĢkanlığı ve bağlı

Ģubeler

Ulaşım: YerleĢkeye ulaĢım 5 otobüs ve 3 midibüs ile hizmet satın alınarak sağlanmaktadır.

Genel Müdürlük; 9 adet binek aracı, 1 adet ambulans, 1 adet minibüs, 2 adet midibüs olmak üzere

13 araca sahiptir.

Örgüt Yapısı

Genel Müdürlük 2 Genel Müdür Yardımcılığı ve 5 Daire BaĢkanlığından oluĢmaktadır.

Ayrıca Genel Müdüre bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü, Performans Ġzleme ve

Değerlendirme Birimi, Kalite GeliĢtirme Birimi ve Yayın Denetleme Komisyonu bulunmaktadır.

14


Yayın Denetleme Komisyonunun OluĢturulması, Görevleri ve ĠĢleyiĢi

Genel Müdürlük tarafından üretilen eğitim materyallerini denetleyen Yayın Denetleme

Komisyonu, Genel Müdür tarafından görevlendirilen biri baĢkan 8 (sekiz) üye ile Talim ve Terbiye

Kurulu BaĢkanlığınca görevlendirilen 1 (bir) üye olmak üzere, alanlarında uzmanlaĢmıĢ 9 (dokuz)

üyeden oluĢur. Ayrıca komisyon hizmetlerinin kesintisiz yerine getirilmesi için Genel Müdürlük

tarafından 5 (beĢ), Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığınca 1(bir) yedek üye görevlendirilir.

Görev ve Yetki ÖrtüĢmeleri

Eğitim Teknolojilerindeki geliĢmelerin Bakanlığımız faaliyetlerine etkin bir Ģekilde

yansıtılabilmesi için 31.08.2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.65.02.00-010.04/19729 sayılı yönerge ile

kuruluĢ yapısında düzenlemelere gidilmiĢtir. Bu yönerge ile aynı görevi yapan birimlerin ve

Ģubelerin örtüĢen görevleri ayrıĢtırılmıĢtır.

Ġzleme ve Değerlendirme Sistemi

Ġzleme, EğiTek Stratejik Planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve

raporlanması anlamını taĢımaktadır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere

göre ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Mevcut durumda izlemenin olduğu fakat değerlendirmenin olmadığı bir sistem devam

ederken, EğiTek Stratejik Planı‟nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamanın izleme

ve değerlendirmesi de baĢlayacaktır. Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere ulaĢılma düzeyini

ölçmek amacıyla izleme değerlendirme birimi kurulmuĢtur. Söz konusu birim izleme ve

değerlendirme faaliyetlerini planda belirtilen performans göstergelerini dikkate alarak yapacaktır.

Stratejik amaç, hedef ve performans gerçekleĢtirilmesinden sorumlu birimler yürüttükleri

faaliyet ve projelerle ilgili raporları üst makama sunarlar. Üst makamca gerekli değerlendirmeler

yapılarak Performans Ġzleme ve Değerlendirme birimine geri bildirimde bulunulur. Böylece, planın

uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine

yönelik tedbirlerin alınması ile idare, performans hedeflerine ulaĢma konusunda doğru bir yaklaĢım

izlemiĢ olacaktır.

2-İnsan Kaynakları

KuruluĢ personelinin sayısı ve dağılımı

EğiTek‟te personel hizmetleri kurumun amacını gerçekleĢtirmede önemli bir etkinlik

aracıdır. GerçekleĢtirilen personel hizmetleri ile tüm çalıĢanların kurumun baĢarısına en yüksek

katkıyı sağlaması amaçlanır. Bu kapsamda kuruma alınacak personel nesnel ölçütler, görev

tanımları ve yeterliliklere göre istihdam edilir( EK-11).

Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi

EğiTek Stratejik Planında belirtildiği gibi yönetim bilgi sistemi oluĢturularak yetkinlikler

kayıt altına alınmalı ve kurum içi görevlendirmeler yapılmalıdır. Performans değerlendirme

sonucuna göre de kurum içi görev değiĢiklikleri sağlanmalıdır. Personel bilgi yönetim sistemi

oluĢturulmalı ve görev tanımlarına göre kurum içi görevlendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca uzmanlık

gerektiren kadrolar için gerekli personelin istihdamı, olmayan kadrolar için Maliye Bakanlığından

kadro tahsisi için gerekli çalıĢmaların baĢlatılması gerekmektedir.

3-Kurum Kültürü

ĠletiĢim Süreçleri

Üst yönetim, iletiĢim kanallarını kullanarak sistematik bir Ģekilde tüm çalıĢanlara Stratejik

Plandaki misyon, vizyon, temel değerleri, kalite politikalarını, hedefleri, Stratejik plandaki Ġzleme

Değerlendirme sonuçlarını, kararları ve gelecekteki faaliyetleri iletir.

EğiTek Stratejik Planının etkin olarak uygulanması için kullanılan baĢlıca iletiĢim kanalları;

15


Ġzleme değerlendirme raporları

Periyodik gözden geçirme (üçer aylık) kurum toplantıları

Performans ölçüm raporları

Ġç yazıĢmalar

Görsel ve iĢitsel elektronik iletiĢim ortamları

ÇalıĢan önerileri,

ĠletiĢim panolarıdır.

Karar Alma Süreçleri

Her türlü teknolojik geliĢme ve bu geliĢmelerin olası sonuçlarının yaratacağı etkiler EğiTek

üst yönetimi tarafından görevlendirilmiĢ uzmanlarca takip edilir. Bu geliĢmeler Kalkınma Planları,

MEB Stratejik Planı, Bilgi Toplumu Stratejileri, Hükümet Programları ve bunun gibi üst yönetim

belgeleri dikkate alınarak dönemsel planlarla uyumlu olması bakımından izlenir. Görevlendirilen

uzmanlar olağan toplantılarına ek olarak yaĢanan ani geliĢmeleri yakından takip ederek

planlamalarda verilere dayalı olarak gerekli değiĢiklikleri yaparlar.

Performans Ġzleme Değerlendirme, Arge ve Stratejik Planlama ve Kalite GeliĢtirme

biriminin çıktıları, her türlü karar alma sürecinde Genel Müdürlüğün en önemli unsurlarıdır.

4-Teknoloji

EğiTek Bakanlığın merkez ve taĢra örgütü birimlerinin bilgi iĢlem etkinliklerini yürütür ve

yakından takip ettiği güncel teknolojik geliĢmelerle yeni bilgi sistemlerini eğitime uyarlar. Ayrıca

karar vericilerin klasik yönetimden modern yönetim anlayıĢına geçiĢte çağın gerektirdiği teknolojiyi

kullanmalarını ve bu sayede yaratıcı çözümler geliĢtirmelerini amaç edinmiĢtir.

EğiTek‟in biliĢim hizmetleri alanında kullandığı ve çeĢitli firmalardan alınmıĢ toplam

sunucu sayısı 227‟dir (EK-13).

Eğitim Materyalleri üretiminde kullandığı altyapı donanım bilgileri EK-14‟da sunulmuĢtur.

5-Mali Durum

Genel müdürlüğün mali kaynakları her yıl bütçe kanununda belirtilen ve Genel Müdürlüğe

tahsis edilen genel bütçe ödeneği ile döner sermaye iĢletmesi gelirlerinden oluĢmaktadır (EK-15).

ÇEVRE ANALĠZĠ

Bu bölümde Türk eğitim sisteminde biliĢim teknolojileri politikaları ve uygulamalarının

genel yapısı, eğitim alanında dünyadaki genel durum ve eğilimler, eğitim sisteminde yeniden

yapılanma ihtiyacı, eğitimde sosyal diyalog, Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik (PEST)

analizi ve üst politika belgelerinde yer alan biliĢim teknolojileri ile ilgili hedefler analiz edilmiĢtir.

BiliĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı ilerleme ve geniĢlemeye paralel olarak “Hayat Boyu

Öğrenme” yaklaĢımı daha da önem kazanmıĢtır. “Hayat Boyu Öğrenme” yaklaĢımıyla, sanayi

toplumunun değerlerine göre oluĢmuĢ eğitime iliĢkin kavram, değer ve ilkelerin bilgi toplumunun

ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tanımlanmaya baĢlanmıĢtır. Hayat boyu öğrenme yaklaĢımı

çerçevesinde uzaktan eğitim ve e-eğitim kavramları da aynı oranda önem kazanmıĢtır. Uzaktan

eğitimin etkili sunulabilmesi için de biliĢim teknolojilerinden yoğun bir Ģekilde yararlanma yoluna

gidilmiĢtir.

16


AB ülkeleri arasında eğitim konusunda ortak politikalar olmamakla beraber, yüksek

standartlara ulaĢma hedefleri vardır. Bu hedefler;

KiĢi baĢına yapılan eğitim harcamalarının yükseltilmesi,

Okul terklerinin (lise mezuniyetinden önce) azaltılması,

Ġnternet bağlantısına sahip eğitim kurumlarının herkesin faydalanabileceği öğrenme

merkezleri hâline getirilmesi,

Dijital okuryazarlığın geliĢtirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin AB sınırlarındaki

değiĢim programlarından daha fazla yararlanması,

Hizmet sektörünün ekonomi ve istihdam içindeki artan payını göz önüne alan

politikalar geliĢtirilmesi,

KazanılmıĢ bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi

Ģeklinde özetlenebilir.

BiliĢim teknolojilerinin yaygınlaĢması, ülkelerin izledikleri politikaları da etkilemiĢtir. Bu

bağlamda Avrupa Birliğine üyelik sürecinde bir takım kriterler aranmaya baĢlanmıĢtır. Ülkemizde

de Lizbon kriterleri çerçevesinde e-dönüĢüm eylem planları ve hükümet politikaları ortaya

konulmuĢtur. Buna paralel olarak biliĢim teknolojileri alanındaki geliĢmeler bu yeni teknolojilerden

eğitim alanında yararlanılabileceğini gündeme getirmiĢtir.

Toplumda bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımının süratli geliĢimi, okul ve eğitim

kurumlarının iĢleyiĢ Ģeklinde bir devrim anlamına gelmiĢtir, Aslında bu Avrupa‟da birçok insanın

çalıĢma Ģeklini değiĢtirmiĢtir. Ülkemizde de eğitim sistemlerini ilgilendirdiği kadarıyla kurumumuz

okullara BT altyapısını sağlamak, öğretmenleri eğitmek, ülkemizi bilgi toplumuna hazırlayacak

profesyonel beceriler ve kiĢisel yetkinliklerin geliĢtirilmesine dönük çeĢitli görevler üstlenmiĢtir.

Bilgi toplumu süreci içerisinde eğitime yönelik en önemli hedef olan kaliteyi yükseltmek

için eğitimi en uygun teknoloji ile bütünleĢtirme ve bu yolla öğrencilerin uluslar arası bilgiye

eriĢimi ve vatandaĢlarımıza da hayat boyu öğrenme imkanı ve fırsatı sağlanmaktadır.

Bu kapsamda okulların BT alt yapısı tamamlanmıĢtır. Öğretmenlerin bilgi ve iletiĢim

teknolojilerini derslerinde etkili ve verimli kullanabilmeleri amacıyla planlanan eğitimler devam

etmektedir. Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak çoklu ortam tabanlı içerik geliĢtirme

çalıĢmaları sürdürülmektedir.

BT‟ye iliĢkin geliĢmeler ve uygumalar evrensel ölçütlerde yayılmadığı, daha çok Ģehir

merkezlerinde, zengin ve eğitimli kesimlerde kullanılma eğilimi gösterdiği için sayısal uçurum

giderek artmaya baĢlamıĢtır. Diğer bir ifadeyle ülkeler ve sosyal gruplar arasında oluĢan toplumsal

farkların geniĢlemesi ve kapatılması olanaksız hale gelmektedir. Bu amaçla; 60. Hükümet Programı,

2007-2013 Kalkınma Programı ve 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında ortaya

konulan tedbir ve eylemler çerçevesinde vatandaĢların bilgi toplumu imkanlarından azami düzeyde

faydalanmasının sağlanması ve sayısal uçurumun azaltılması için KĠEM‟ler kurulmuĢtur.

Hızla geliĢen biliĢim teknolojilerinin eğitime entegrasyonuna ayak uyduramayan ihtiyaç

analizlerinin yapılamaması durumunda uygun teknolojinin alınamaması risk oluĢturabilmektedir.

Ayrıca hızlı değiĢimle birlikte biliĢim suçları oranının artması bilgi güvenliği açısından risk

oluĢturabilmektedir.

PEST ANALĠZĠ

Bu aĢamada ülkemizdeki ve dünyadaki politik, ekonomik, sosyal-kültürel ve teknolojik

faktörler analiz edilmiĢtir.

17


Politik Analiz

Lizbon Stratejisi‟nde eğitim öncelikli bir reform alanı olarak kabul edilmiĢtir. Bu bağlamda

60. Hükümet Programıyla da yinelenen reform çalıĢmalarının uzun vadeli amaçları; enformasyon

toplumuna dönüĢüm ve toplumun yaĢam kalitesinin artırılmasıdır. Bu uzun vadeli hedeflere

ulaĢmak için, güncel bir eğitim programı hazırlanması, öğretmen yetiĢtirme ve öğretmen kalitesinin

iyileĢtirilmesi, biliĢim teknolojisi altyapısının oluĢturulması, fiziksel kapasitenin, tesislerin ve

eğitime katılımın iyileĢtirilmesi çalıĢmaları devam etmektedir.

Bu çalıĢmalar kapsamında;

BiliĢim teknolojileri kullanımının yaygınlaĢtırılması,

BT sınıfları ve eğitimde biliĢim teknolojilerinin kullanılması,

Tüm okulların Internet eriĢiminin sağlanması,

Erken okul terkinin giderek azaltılması,

YaĢam boyu öğrenmenin bir öncelik alanı olarak görülmesi,

Açık Öğretim Kurumları (AÖK) ile iĢgücü piyasaları arasındaki bağlantının güçlendirilmesi

Ölçme Değerlendirmenin çıktıları kullanılarak eğitim kalitesinin arttırılmasına destek

verilmesi

faaliyetlerine devam edilmektedir.

Ancak Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisi‟nin yerini alacak olan

“AB 2020” stratejisinde; “Bilgiden değer yaratılması” temel üç hedeften biri olarak kabul

edilmiĢtir. Bu bağlamda biliĢim teknolojilerinin sistemde daha etkin kullanılmasına yönelik olarak

IX. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında hedefler öngörülmüĢtür:

VIII. Plan döneminde eğitim yatırımlarına özel sektör desteği önemli boyutlara ulaĢmıĢ,

okullarda bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaĢtırılmıĢ ve müfredat geliĢtirme

çalıĢmalarına hız verilmiĢtir. Eğitimde kalitenin artırılabilmesi için yenilenen müfredat

programları ve öğretim yöntemlerine uyumlu olarak fiziki altyapı, donanım ve öğretmen

niteliklerinin geliĢtirilmesi ve eğitime ayrılan kaynakların daha etkin kullanımı ihtiyacı devam

etmektedir.

Özellikle yeni öğretim programlarının biliĢim teknolojileri uygulamalarıyla entegrasyonuna

dönük yaĢanan sıkıntının giderilmesine yönelik çalıĢmalara hız verilmiĢtir.

Okulların biliĢim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere

güçlendirilecek, yenilenen programların gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır.

Toplumda yaĢam boyu eğitim anlayıĢının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme dâhil, yaygın

eğitim imkânları geliĢtirilecek, eğitim çağı dıĢına çıkmıĢ kiĢilerin açık öğretim fırsatlarından

yararlanmaları teĢvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri

artırılacaktır.

Ekonomik Analiz

Yeni nesillerin çağdaĢ bir eğitim sistemi içerisinde hızla değiĢen teknolojik ortama ayak

uydurabilmesini sağlamak ve bilgi toplumunu oluĢturabilmek için devlete de önemli görevler

düĢmektedir. Özellikle bilgi ekonomisinin öneminin artması, AB‟ye üye olma durumunda

ekonomik olanakların değiĢmesi, ülke ekonomisindeki istikrarsızlık, ülke ekonomisinin hızla

değiĢen teknolojiyle birlikte dıĢa bağımlılığın artması gibi faktörler Genel Müdürlüğün stratejik

planı hazırlanırken göz önünde bulundurulmuĢtur. Bu kapsamda Genel Müdürlükçe

gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile izlenerek

değerlendirilecektir.

Bu bağlamda; bilgi ekonomisinin ortaya çıkmasıyla birlikte bilgi çağının gerektirdiği yeni

istihdam alanları ortaya çıkmıĢtır. EğiTek tarafından uzaktan mesleki eğitim yoluyla bilgi

ekonomisine dayalı bu mesleklere dönük eğitim verilerek bu alandaki iĢ gücü taleplerinin

18


karĢılanması gerekmektedir. EğiTek yaptığı proje ve faaliyetlerini daha az enerji ve maliyetle

yapabilmesi için ihtiyaç analizlerini mutlaka yapmalıdır. EğiTek ürün ve hizmet üretiminin kendi

personelleri tarafından yapılması ülke ekonomisinin dıĢa bağımlılığının azalmasına katkı

sağlayacaktır. Ayrıca mevcut ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası iĢbirlikleri sağlanarak dıĢ

pazarlara sunulması, hem ülke tanıtımında hem de ekonomik değer yaratılmada ülkemize katma

değer olarak dönecektir.

Sosyal Analiz

Toplumda nitelikli eğitime olan talebin artması; kentlerin hızla geniĢlemesi ve tesisleĢmesi ve

bunun yol açtığı okullara talebin artması, yoğun iç göçler dolayısıyla okul çağındaki çocuk

sayısının artmasıyla ilgili sosyal taleplerin karĢılanması için stratejik planın birinci amacı

“Hizmetlerin Kalitesini, Sayısını ve ÇeĢitliliğini Sürekli Artırmak”olarak yer almaktadır.

Kırsal ve merkeze uzak bölgelerdeki nüfusun azalması, kentlerin hızla geniĢlemesi, okullara

talebin artması, birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, bilgisayar ve internetin her eve

girmesi, yeni istihdam alanlarının ortaya çıkması, artan göç ve yoksulluktaki yoğunlaĢma sonucu

aile yapısının değiĢmesiyle ilgili olgular ortaya çıkmıĢtır. Bu yeni sosyal yapıyla ilgili

olumsuzlukları en aza indirmek için birinci amaç altındaki “tüm paydaĢlara hizmet verecek Ģekilde

e-öğrenme portalının geliĢtirilmesi” stratejisi oluĢturularak plana yansıtılmıĢtır.

Teknolojik Analiz

e- dönüĢüm Türkiye projesi kapsamında baĢta eğitim ve sağlık olmak üzere iĢ ve iĢlemler

elektronik ortamda gerçekleĢtirilmektedir. Bu bağlamda EğiTek stratejik planının birinci amacı da;

hizmetlerin kalitesinin, sayısının ve çeĢitliliğinin artırılması Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bilgi toplumu

gereği olarak hızla değiĢen teknolojinin EĞĠTEK te en uygun ve en verimli Ģekilde kullanımını

sağlamak, kurumun verimliliğini ve etkinliğini arttırmak için Amaç 3‟te Genel Müdürlüğün

Kurumsal Kapasitesini GeliĢtirmek olarak tanımlanmıĢtır.

Tablo 4: PEST Analizi Tablosu

POLĠTĠK FAKTÖRLER

‣ Ġlgili yasalar

‣ Hükümet politikaları

‣ Seçimler

‣ Özel destekler

‣ Harcamalar

‣ Uluslararası iliĢkiler

‣ AB tam üyeliğinin getirileri

‣ VatandaĢların rekabet için daha nitelikli

eğitime yönelmesi

‣ Eğitimde fırsat eĢitsizliği

‣ GloballeĢme

‣ Hizmet kalitesi

‣ Rekabet kuralları

‣ Hükümet politikalarıyla ülke

ekonomisindeki önceliklerin değiĢmesi

EKONOMĠK FAKTÖRLER

‣ Bilgi ekonomisinin ağırlığının artması

‣ Dünyadaki genel ekonomik durum

‣ Uluslararası ekonomik kuruluĢlar

‣ Ulusal-makro ekonomik durum

‣ Ticari döngüler

‣ Enflasyon ve değiĢim oranları

‣ Pazar ve kredi kaynakları, güvensizlik

‣ ĠĢgücü durumu

‣ Enerji ve maliyeti

‣ AB‟ye üye olmamız durumunda

ekonomik imkânların değiĢmesi

‣ Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık

‣ Ülke ekonomisinin dıĢa bağımlılığının

artması

‣ Hizmet sektörünün ekonomideki payının

artması

‣ Bilimsel çalıĢmalara verilen desteğin

artması

‣ Olumsuz ekonomik etki ve yüksek

maliyet artıĢı

19


SOSYAL-KÜLTÜREL FAKTÖRLER

‣ Çevreye duyarlılık

‣ Tüketici eğilimleri

‣ Yeni ihtiyaç ve isteklerle satın alma

eğilimleri

‣ ÇalıĢma ve boĢ zaman eğilimleri

‣ Zenginlik ve gelir dağılımı

‣ Toplumdaki etkili değerler

‣ Ülkemizin AB‟ye üye olması

‣ Bilgi açığının en iyi Ģekilde kullanılmasına

yönelik eğilimlerin sürekliliğinin

sağlanması

‣ Bilim-teknoloji ve mali kaynak avantajı

sağlaması

TEKNOLOJĠK FAKTÖRLER

‣ BiliĢim teknolojilerinin kullanımının

yaygınlığı

‣ Yeni ürünler

‣ Enerji kaynakları ve kullanılabilirliği

‣ Alternatif ve yeni teknolojiler

‣ Girdi kaynakları - maliyet

‣ Hükümet, Endüstri ve Eğitim

‣ AR-GE Harcamaları

‣ Özel destekler

‣ Devletin müdahalesi

‣ Harcamalar

‣ e-Devlet projesinin tamamen uygulanması

‣ Teknoloji altyapısının

‣ Bilgisayar ağlarının dünya çapında

çökmesine neden olan bir virüs yazılması

‣ Bürokrasinin azalması ve iĢlerin

kolaylaĢması

(iĢsizlik)

‣ Alternatif kullanım kolaylığı

‣ Elektronik iletiĢimin durması

Üst Politika Belgeleri ile Stratejik Planının Uyumlaştırılması

BaĢta 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika

belgelerindeki eğitim hedefleri ve diğer bakanlıkların stratejik planları ile MEB Stratejik Planındaki

stratejik amaç ve hedefler birbiri ile karĢılaĢtırılarak uyumlaĢtırılmıĢtır. EğiTek Stratejik Plan

hedefleri, MEB Stratejik Planı ve üst politika belgelerindeki hedeflerin gerçekleĢtirilmesine katkıda

bulunacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur.

Üst Politika Belgeleri

9. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel Ġhtisas Komisyon Raporu

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan

AB Müktesebatına Uyum Programı

60. Hükümet Programı

60. Hükümet Programı Eylem Planı

TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu

MEB Sürekli Kurum GeliĢtirme Projesi Sonuç Raporu

Bilgi Toplumu Stratejisi

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı (2008-2012)

Millî Eğitim Strateji Belgesi

Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Millî Eğitim ile ilgili mevzuat

Diğer Bakanlıkların, kurum ve kuruluĢların stratejik planları

20


Üst Politika ve Uygulama Belgeleri

Devlet Planlama TeĢkilatı Kalkınma Planları

Eğitim Özel Ġhtisas Komisyon Raporu

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan

Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı

60. Hükümet Programı

60. Hükümet Programı Eylem Planı

TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu

MEB Sürekli Kurum GeliĢtirme Projesi Sonuç Raporu

Bilgi Toplumu Stratejisi

Temel Eğitim Strateji Belgesi

Türkiye‟deki Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Eylem Planı

Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı (2008-2012)

Millî Eğitim Strateji Belgesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Millî Eğitim ile ilgili mevzuat

17. Millî Eğitim ġûrası Kararları

Türkiye Turizm Stratejisi 2023

Millî Eğitim Bakanlığı 2010 – 2014 Stratejik Planı

MEB Birimlerinin Stratejik Planları

Diğer Bakanlıkların, kurum ve kuruluĢların stratejik planları

Katılım Öncesi ĠĢbirliği Mali Yardım Aracı Programları

Ġnsan Kaynakları Operasyonel Programı

Çevre Operasyonel Programı

Avrupa Birliği Müzakereleri

Avrupa Birliği Satınalma Usul ve Esasları (PRAG) Kılavuzu

Çok Yıllı Göstergeli Planlama Dokümanı

Katılım Öncesi ĠĢ Birliği Dokümanı

Avrupa Birliği Müktesebatı

Ġlerleme Raporları

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Tavsiye Kararları

Lizbon AnlaĢması

Dünya Bankası Strateji ĠĢbirliği Belgesi

Dünya Bankası Satın Alma Esas ve Usulleri(Pembe ve YeĢil Kitap)

21


GZFT ANALĠZĠ

Bu bölümde; Genel Müdürlük birimlerinin ve dıĢ paydaĢların Genel Müdürlük ile ilgili güçlü

ve zayıf yönler olarak neleri gördükleri, fırsat ve tehdit olarak neleri algıladıkları belirlenmiĢtir.

GeniĢ bir katılım sonucunda ortaya çıkan ortak görüĢler GZFT analizinde birleĢtirilmiĢtir.

Genel Müdürlüğün GZFT analizi Genel Müdürlük birimlerinin ve dıĢ paydaĢlarının

görüĢleri, değiĢik tarihlerde yapılan, her düzey ve birimden temsilcilerin katıldığı toplantılarda

ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılmıĢtır.

GÜÇLÜ YÖNLER

EğiTek‟in köklü bir geçmiĢe ve bilgi birikimine sahip olması

EğiTek‟in sahip olduğu teknolojik alt yapı sayesinde kitlelere ulaĢmada zorluk çekilmemesi

EğiTek çalıĢanlarının nicel olarak yeterli olması

Donanım alt yapısının güçlü olması

Güçlü bir yasal alt yapısının olması

Fiziki alt yapının güçlü olması

Güçlü bir mali yapıya sahip olması

Kendi kaynağını oluĢturabiliyor olması

Uzaktan öğretim hizmetlerinin etkin olması

Yazılım geliĢtirme anlamında kurumsal bir kapasitenin var olması

Güçlü bir veri havuzunun olması

Sınav hizmetlerine güven duyulması

ZAYIF YÖNLER

EğiTek‟te tekrarlanan iĢler ve aynı görevleri gerçekleĢtiren birimlerin olması

Alan uzmanlarının olmaması

Personelin uzman olduğu alanla çalıĢtığı alanın örtüĢmemesi

Personelin kurum içi-dıĢı görev yeri değiĢikliklerinin fazla olması

EğiTekte çalıĢan öğretmenlerin kadro, özlük hakları ve görevlendirme sorunları

AR-GE yapma ve proje üretme kapasitesinin yetersizliği

Yurt dıĢı (Batı Avrupa) kaynaklarının kullanımında uzaktan eğitimde yeterince faydalanılamaması

22


Hayat boyu öğrenme altyapısındaki içerik ve sunum yetersizliği

Öğretim programlarını destekleyici materyallerin yetersizliği

Soru bankasının olmayıĢı

Mali kaynağının fazla olmasına rağmen, çalıĢanların bu paydan yararlanamaması

Kurumun kongre, sempozyum, çalıĢtay vb. düzenlemelerde etkin olarak yer alamaması

Kurumun kendisini gerçek durumundan daha farklı algılaması

Kurum içi iletiĢim ve koordinasyon eksikliği

ÇalıĢmaların etki analizinin eksikliği (projeler, yatırımlar, yapılan iĢler)

Performansa dayalı izleme ve değerlendirmenin olmaması

Motivasyon artırıcı faaliyetlerin eksikliği

Ödül niteliğindeki iĢ ve iĢlemlerde eĢitlik ve hakkaniyete riayet edilmemesi

Yeni teknolojilerin yakından takip edilerek iĢ ve iĢlemlerde kullanılır duruma getirilememesi

Fiziki mekânlar ve çalıĢma ortamlarının plansız, yetersiz ve birbirinden uzak olması

FIRSATLAR

Bilgi çağının kurumun faaliyet alanıyla örtüĢmesi

BaĢta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere toplumun teknoloji kullanımı konusunda genellikle

olumlu tutuma sahip olması

Teknolojinin hızlı değiĢimi sonucunda eğitimde kullanma fırsatı

BiliĢim teknolojileri alanında global düzeyde çalıĢan ulusal ve ulusalarası kurumların proje tabanlı

çalıĢma talepleri

Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin bir çoğunun giderek sanal ortamda yapılması

Bilgisayar ve internetin giderek her eve girmesi

Nitelikli eğitime olan talebin artması

Bütçede en büyük payın eğitime ayrılması

Medyanın eğitime, özellikle de biliĢime ilgisinin giderek artması

BiliĢim alanında kaynak sağlayıcıların gittikçe artması

AB üyelik süreci

Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulmuĢ olması

Derslik yetersizliğine bağlı olarak harmanlanmıĢ öğrenmenin yaygınlaĢtırılma imkânı

Dezavantajlı bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanmaları için yeni teknolojilerin ortaya çıkması

23


Hayat boyu öğrenme imkânlarının giderek yaygınlaĢtırılması

Ulusal düzeyde merkezi sınav yapma talebinin giderek artması

TEHDĠTLER

BiliĢim teknolojilerinin amacı dıĢında kullanılması

Teknolojinin çok hızlı değiĢmesi

BiliĢim güvenliği sağlamadaki zorluklar

Görevlendirme ile çalıĢan personel sayısının fazla olması

Teknolojik kaynaklı sağlık sorunlarının artması

Teknoloji firmalarının az sayıda olmasının neden olduğu donanımsal ve yazılımsal bağımlılık

Medyanın etkisinin olumsuz yönde kullanılma olasılığı

ÇalıĢma planımızı aksatacak ani talepler

Doğal afetlerin doğuracağı aksaklıklar

GELECEĞE BAKIġ

MİSYONUMUZ

‘Eğitim sistemimizi en uygun teknolojiyle bütünleştirerek ülkemizin bilgi toplumu olmasına en

büyük katkıyı sağlayan kuruluş olmak’

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olarak;

1. BT destekli öğrenme-öğretme yaklaĢımlarını yaygınlaĢtırmak ve etkililiğini artırmak,

2. Donanım ve altyapıyı güçlendirerek (BT araçları ve internet eriĢimini sağlamak),

3. Eğitim materyallerini (içerik, film, web sayfaları vb.) geliĢtirmek,

4. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin BT yeterliklerini geliĢtirmek,

5. Yönetim süreçlerinde BT‟yi daha etkin kullanmak,

6. YaĢam boyu öğrenme yaklaĢımını hayata geçirmek için eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerini

en uygun teknolojilerle bütünleĢtirmek gerekmektedir. EğiTek bütün bu amaçları gerçekleĢtirmek

için vardır.

VİZYONUMUZ

‘Bilgi çağı eğitim sisteminin mükemmellik merkezi olmak’

Günümüzde ülkelerin biliĢim teknolojilerini kullanma düzeyi, geliĢmiĢ toplum olmanın en

önemli ölçütlerinden biri haline gelmiĢtir. Bilgi toplumunda, yaĢamın temelinde bilgi ve bilgiyi

paylaĢma vardır. Bu anlamda, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün bireyin ve toplumun

bilgiye sahip olmasını, onu kullanmasını ve paylaĢmasını sağlamada bir lider ve kurum olması,

bütün bunları yaparken de iĢ, iĢlem ve süreçlerde öğrenme olanaklarını kullanarak sürekli iyileĢmek

ve değiĢim yaratmak yoluyla mükemmelliyeti yakalaması gerekmektedir.

24


BiliĢim teknolojilerindeki ilerlemeler küreselleĢme sürecini hızlandırmıĢtır. Bilgisayar ve

internet alanındaki geliĢmeler, bilgi toplumu olma sürecinde önemli iĢlevleri yerine getirmektedir.

21. yüzyılın kimliği artık gelişmiş bir iletişim alt yapısına sahip olmayı zorunlu hale getirmektedir.

BiliĢim teknolojilerinin geliĢmesi ve yaygınlaĢması ile öğrenme olgusu okul duvarlarının dıĢına

taĢınmakta, giderek bilgiye her yerden ulaĢmak mümkün hale gelmektedir. Teknolojinin toplumu,

çalıĢma biçimlerini ve eğitimi nasıl değiĢtirebileceğini öngörmek, yarının dünyasında bunların

kullanım biçimlerini tahmin etmekten daha zor hale gelmiĢtir. Bu anlamda EğiTek, eğitimde BT‟yi

daha etkin kullanmaya yönelik bir “öncü kurum” olmalıdır.

TEMEL DEĞERLERĠMĠZ

Adalet ve insan odaklılık

ÇalıĢma disiplini

Güvenlik, güncellik

Ekonomiklik, verimlilik

Etkinlik,etkililik

Güvenilirlik ve dürüstlük

Dakiklik ve ulaĢılabilirlik

Profesyonellik ve mesleki uzmanlık

Sürdürülebilirlik

Çözüm odaklılık

ġeffaflık ve hesap verebilirlik

Toplumsal sorumluluk

Yenilikçilik

Dinamiklik ve giriĢimcilik

Katılımcılık ve paylaĢımcılık

Teknoloji kullanımında yetkinlik

Kurumsal vizyona ve misyona ulaĢmada öncelikle insan odaklı bir yaklaĢım sergilenecektir.

Önce birey, onun ihtiyaç ve beklentilerini karĢılamak esas olacaktır. Kurum içi ve dıĢı iletiĢimde

açık, Ģeffaf ve çözüm odaklı etkinlikler gerçekleĢtirilecektir. Özellikle hedef kitlenin bütün toplum

olduğu düĢünüldüğünde toplumsal sorumluluk ön plana alınarak, zamanında iĢ ve hizmet odaklı

projeler ve faaliyetler gerçekleĢtirilecektir. Bilgi toplumunda, teknolojilerin hızlı geliĢiminin

devam etmesi ve rekabetin Ģiddetlenmesi, hızlı uyum sağlayabilen yetenek ve yeterlilikleri geliĢmiĢ

bir kurumsal yapıyı zorunlu kılmaktadır. Yenilikçi olma, teknolojik liderlik yapma ve çeviklik öne

çıkan temel değerler olmaktadır. Yapılan projelerin ve üretilen hizmetlerin aksatılmadan

sürdürülmesi ve geribildirimlere göre sürekli geliĢtirilmesi de önemli konudur.

AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇ 1. Hizmetlerin Kalitesini, Sayısını ve ÇeĢitliliğini Sürekli Arttırmak

Genel Müdürlüğün görevleri arasında, eğitim öğretimin; teknolojik geliĢmelerle

desteklenmesi, yaygınlaĢtırılması, niteliğinin yükseltilmesi, merkezî sistemle yürütülen resmî ve

özel yerleĢtirme, bitirme sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Bakanlığımızın,

merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerinin bilgi iĢlem faaliyetlerine iliĢkin hizmetlerini yürütmek ve

hizmet kalitesini arttırmak yer almaktadır.

Ayrıca ülkemizin yetkin bir eğitim teknolojisi merkezi durumuna gelmesini Bilgi Toplumu

Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) çerçevesinde Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğün

sorumluluğuna verilmiĢtir.

Bu amaçla eğitimde kullanılmak üzere her çeĢit görsel, iĢitsel ve bilgisayar tabanlı dijital

eğitim BiliĢim Teknolojisi araçlarının yaygın bir Ģekilde kullanılması alıĢkanlıklarının

kazandırılmasına ve bu teknolojiler aracılığıyla geniĢ kitlelerin eğitilmesine yönelik hizmetlerin

25


yerine getirilmesi için Hizmetlerin Kalitesini, Sayısını ve ÇeĢitliliğini Sürekli Artırmaya önem

verilecektir.

AMAÇ 2. Ulusal ve Uluslararası PaydaĢlarla Etkin ĠĢbirliği Sağlamak.

BiliĢim teknolojilerinin, iĢ yapma ve karar alma alanlarında faaliyet gösteren, ulusal ve

uluslar arası kurum ve kuruluĢlarla yakın iĢbirliği içinde iliĢkilerinin güçlendirilmesi, kurumun ürün

ve hizmetlerinin tanıtılması bakımından önemli yararlar sağlayacaktır.

Ayrıca EğiTek iĢbirliklerine bağlı olarak sinerji oluĢturarak ürün ve hizmet sunumlarında

daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak, toplum yararına sosyal sorumluluk projeleri

gerçekleĢtirecektir.

BiliĢim teknolojileri faaliyetleri alanında ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesi kapsamında, güncel

konularla ilgili üst düzey toplantılar düzenlenerek raporlar hazırlanacaktır.

AMAÇ 3. Kurumun Öğrenen Örgüt Olmasını Sağlamak Ġçin Genel Müdürlüğün Kurumsal

Kapasitesini GeliĢtirmek.

Genel Müdürlüğün iĢ yükü ve hedefleri dikkate alınarak insan kaynakları ihtiyacını tespit

etmek, personel seçimi ve istihdamını sağlamak, mevcut personelin, eğitimine ve kariyer

yönetimine önem vererek, iĢin özelliğine ve ihtiyaca göre dengeli bir personel dağılımı sağlamak

belirlenen misyonun en iyi Ģekilde yerine getirilmesi için önem taĢımaktadır. Bu amaca ulaĢmada;

Genel Müdürlüğün insan kaynaklarını, iĢ süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi

altyapısını geliĢtirmek için biliĢim teknolojilerinin, iĢ yapma ve karar alma süreçlerinde sağladığı

imkanlar önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Genel Müdürlük çalıĢanlarının motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak, çalıĢma

koĢullarının ihtiyaçlar doğrultusunda iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi için uygun fizikî koĢullar

sağlanacaktır.

Kamu yönetimindeki geliĢmeler çerçevesinde, önemli ve kapsamlı değiĢiklikler öngören

mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç

kontrol ve iç denetim alanlarında mevcut kurumsal yapı ve iĢleyiĢin geliĢtirilmesi ve yenilenmesi

çalıĢmaları devam etmektedir.

AMAÇ 1. Hizmetlerin Kalitesini, Sayısını ve ÇeĢitliliğini Sürekli Arttırmak

Hedef 1.1. MEBBĠS Kapsamında Üretilen Yazılımları Plan Takvimi Sonuna Kadar

Uygulamaya Geçirmek

Bakanlığımızın hedef kitlesi Türkiye olmakla birlikte daha üst baĢarı düzeyinde hızlı hizmet

verebilmesi amacıyla e-dönüĢüm Türkiye çalıĢmaları kapsamında yeni projeler geliĢtirilmekte,

önceki yıllarda baĢlatılmıĢ ve sürdürülmekte olan projelere ise yeni modüller ve sayfalar

eklenmektedir. Bu kapsamda MEB merkez ve taĢra teĢkilatı iĢ ve iĢlemlerinin elektronik ortamda

daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesine yönelik oluĢturulan 110 yazılımın yaklaĢık %90‟ı uygulamaya

geçirilmiĢ olup bunlar sürekli güncellenmektedir. Bilginin kaynağından ve zamanında alınması için

kurum içi ve dıĢı bilgi ağı oluĢturulmuĢ olup söz konusu süreçlerin tüm aĢamalarında biliĢim

teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Bu çerçevede üretilen yazılımlar plan takvimi

sonuna kadar uygulamaya geçirilecektir.

Stratejiler

MEBBĠS kapsamındaki yazılımlar için ihtiyaç analizi yapılması

Ġhtiyaç analizi sonucuna göre yeniden planlama yapılması

MEBBĠS kapsamındaki yazılımların uygulamaya geçirilmesi için gerekli donanım

altyapısının güçlendirilmesi

MEBBĠS kapsamında yazılım üretecek personelin ihtiyaç duyulan alanlarda eğitiminin

sağlanması

26


Performans Göstergeleri

Yönetim bilgi sistemi yazılımının uygulanma oranı

Soru bankası yönetim sistemi yazılımının uygulanma oranı

Ürün kalite kontrol yazılımınının uygulanma oranı

Hazır web sitesi oluĢturma yazılımının uygulanma oranı

Hedef 1.2 Bakanlığımız Merkez TeĢkilatı ve Okullarımızın BT Altyapısını OluĢturmak ve

Güncel Tutmak

Ülkemizde eğitim alanında yürütülen “Elektronik Dönüşüm” çalıĢmaları kapsamında

biliĢim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerine entegre edilmesi için Bakanlığımız merkez

teĢkilatı ve okullarımızın BT altyapısını oluĢturma çalıĢmaları devam etmektedir. Bugüne kadar

29.283 okulumuza BT sınıfı kurulmuĢtur. Bundan sonraki aĢamada BiliĢim Teknolojilerinin sınıf

içine taĢınması çalıĢmaları planlanmaktadır.

Stratejiler

Merkez ve taĢra teĢkilatında ihtiyaç analizlerinin yapılması, önceliklendirilmesi ve

raporlanması

Mevcut BT sınıflarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması

Her yıl yeni teknolojilerin araĢtırmalarla tespit edilmesi

Her sınıfa birer adet bilgisayar, projeksiyon ve her okula bir adet çok fonksiyonlu yazıcı

sağlanması

Bakanlık merkez teĢkilatı web barındırma sunucularının etkin kullanımı için sanallaĢma

teknolojisine geçilmesi

Okullardaki Ġnternet eriĢim hizmetini iyileĢtirmek

Performans GöstergeleriBT sınıflarının eskimiĢ teknoloji oranı

BT sınıflarının öğrenci tarafından kullanılabilirlik oranı

BT sınıflarının vatandaĢ tarafından kullanılabilirlik oranı

Sınıf içinde teknolojisi olan derslik sayısı

Ġnternet eriĢim hızının 8 MB/sn ve üzerine çıkarılan kurum sayısı

SanallaĢtırılan sunucu sayısı/yüzdesi

Hedef 1.3 Yeni Teknolojiler Doğrultusunda Hizmet Sunum Kanallarını Arttırmak

Çağımızda hızla geliĢen bilim ve teknoloji, birey ve toplum yaĢantısını büyük ölçüde etkilemekte,

kurumların yapı ve iĢlevlerini değiĢikliğe zorlamakta, kurumlar mevcut yapılarını ve süreçlerini

sorgulamakta ve yeni yöntemlerin uygulamaya konulması konusunda arayıĢlara gitmektedir. Bu

kapsamda kurumumuz üzerine düĢen görev gereği eğitimde fırsat ve imkan eĢitliği temelinde uygun

ve yeni teknolojilerle hizmet sunum kanallarını artırmak suretiyle sayısal uçurumun giderilmesini

hedeflemektedir.

Stratejiler

Tüm paydaĢlara hizmet verecek Ģekilde e-öğrenme portalının oluĢturulması

Protokollü sınav sayılarının artırılması

Elektronik sınav sistemine geçirilmesi

27


Dezavantajlı gruplara sunulan hizmetlerin artırılması

Hizmet sunumlarında uygun ve yeni teknolojilerin kullanılması

Tüm paydaĢlara hizmet verecek Ģekilde e-öğrenme portalının geliĢtirilmesi

Eğitimde “Fırsat EĢitliği‟ni” sağlamak için Eğitim BiliĢim Ağı‟nın (EBA) kurulması ve

geliĢtirilmesi

Eğitim televizyon altyapısının hazırlanması ve kurulması

Performans Göstergeleri

Yıllık sınav sayısı artıĢı

Elektronik ortamda yapılan sınav sayısı

Dezavantajlı gruplara sunulan hizmetlerin çeĢitliliğinin sayısı

e-Öğrenme portalı yoluyla eğitimi yapılan derslere iliĢkin konu çeĢitliliğinin sayısı

e-Öğrenme portalında yayınlanan öğrenme nesnesi sayısı

e-Öğrenme portalından yararlanan kiĢi sayısı

Hedef 1.4. Örgün Eğitim Sistemi DıĢında Kalan Bireyleri Açık Öğretim Kurumlarına Her Yıl

%5 ArtıĢ Ġle Öğrenci Olarak Kazandırmak

Herhangi bir nedenle örgün eğitim dıĢında kalmıĢ bireyleri eğitim öğretim hakkından

yararlandırmayı hedeflemiĢ bir kurum olarak, bu durumdaki bireylerin günün olanak verdiği iletiĢim

teknolojileri yardımıyla uzaktan eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca herhangi bir meslek alanında

eğitim almak isteyenlerle mevcut mesleğinde ilerlemek isteyenlere de bu imkânı sağlayıcı

çalıĢmaları yapmak hedeflenmiĢtir.

Stratejiler

Açıköğretim kurumları iĢ ve iĢlemlerini kolaylaĢtıracak teknolojik destekli yapının

oluĢturulması

VatandaĢlarımızın yoğun olduğu ülkelerle (Almanya, Fransa, Avusturya, Azerbaycan gibi)

iĢbirliği yapılması

Yeni teknolojileri kullanarak hizmet sunum kanallarının arttırılması

Performans Göstergeleri

Memnuniyet oranı

Kazandırılan öğrenci oranı

Hedef 1.5 Eğitim Yayınlarının Sayısını ve ÇeĢitliliğini Her Yıl %15 Arttırmak

Genel Müdürlük, öğretmen, öğrenci ve tüm vatandaĢlarımızın yer aldığı örgün ve yaygın

eğitim sürecini destekleyen eğitim materyallerinin üretimini sağlayacak ve güncel teknolojiler

doğrultusunda geliĢtirmeye devam edecektir.

Stratejiler

Görsel ve iĢitsel öğretim materyallerinin çeĢitlendirilmesi

Her türlü görsel ve iĢitsel öğretim materyalinin dijital ortama aktarımının sağlanması

Tüm paydaĢlara hizmet verecek Ģekilde eğitim portalı içerikleri geliĢtirmek

Performans Göstergeleri

Üretilen eğitim yayınları sayısı

28


AMAÇ 2. Ulusal ve Uluslararası PaydaĢlarla Etkin ĠĢbirliği Sağlamak

BiliĢim teknolojilerinin, iĢ yapma ve karar alma alanlarında faaliyet gösteren, ulusal ve

uluslararası kurum ve kuruluĢlarla yakın iĢbirliği içinde iliĢkilerinin güçlendirilmesi, kurumun ürün ve

hizmetlerinin tanıtılması bakımından önemli yararlar sağlayacaktır.

Ayrıca EğiTek iĢbirliklerine bağlı olarak sinerji oluĢturarak ürün ve hizmet sunumlarında daha

etkili ve verimli olmasını sağlayacak toplum yararına sosyal sorumluluk projeleri gerçekleĢtirecektir.

BiliĢim Teknolojileri faaliyetleri alanında ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesi kapsamında, güncel

konularla ilgili üst düzey toplantılar düzenlenerek raporlar hazırlanacaktır.

Hedef 2.1. Alanımızda ÇalıĢan Tüm Kamu Kurum/KuruluĢlarıyla Stratejik ĠĢbirliği Yapmak

Genel Müdürlüğün sosyal sorumluluk ilkeleri kapsamında, hizmet ve ürünlerin kalitesinin

artırılması bağlamında dıĢ paydaĢların taleplerini almak, değerlendirmek, sonuçlandırmak için resmî ve

özel kurumlar nezdinde toplantılar, görüĢmeler yaparak kurumsal iletiĢimi etkili Ģekilde sağlayacaktır.

Stratejiler

“EğiTek ĠĢbirliği Standartları”nın oluĢturulması

Kamu ve özel kurum/kuruluĢlarla iĢbirliği yapılırken “EğiTek ĠĢbirliği Standartları”na uyulması

Kamu ve özel kurum/kuruluĢlarla etkili iletiĢim sağlanması

e-Devlet kapsamında kurumlar arası entegrasyonun sağlanması

Faaliyet alanında çalıĢan uluslararası niteliğe sahip kuruluĢlarla sosyal sorumluluk projelerinin

yapılması

Performans Göstergeleri

OluĢturulan standart sayısı

ĠĢbirliği yapılacak kamu kuruluĢu sayısı

Hedef 2.2 EğiTek’in Sorumluluk Alanına Giren Konularda ÇeĢitli Ülkelerin Ġlgi KuruluĢlarıyla

ĠĢbirliği Yapmak

Genel Müdürlük AB uyum süreci ve devlet politikası çerçevesindeki ülkelerle eğitim teknolojileri

alanında ulusal ve uluslararası sempozyum düzenlemek, araĢtırma yapmak ve proje üretmek suretiyle

iĢbirliği yapacaktır. EğiTek bu ülkelerle birikimlerini paylaĢacak ve Ġnternet ve biliĢim altyapı

hizmetlerinde eĢgüdümü sağlayacaktır.

Stratejiler

Devlet politikası çerçevesinde, iĢbirliği yapılacak ülkelere eğitim teknolojileri konusunda

yapılan çalıĢmaların tanıtılması

Devlet politikası çerçevesinde, öncelikli olarak KKTC, Suriye, Azerbaycan, Bosna, Arnavutluk,

Kosova ile eğitim teknolojileri alanında iĢbirliği yapılması

Avrupa Birliği eğitim kurumları ile internet ve biliĢim altyapı hizmetlerinde eĢgüdümün

sağlanması

Performans Göstergeleri

Ulusal düzeyde gerçekleĢtirilen iĢbirliği (proje, araĢtırma, ...) sayısı

29


Hedef 2.3. EğiTek’in Sorumluluk Alanı Kapsamına Giren Konularda Sivil Toplum

KuruluĢlarıyla ĠĢbirliği Yapmak.

Stratejiler

En az 5 sivil toplum kuruluĢuyla sosyal sorumluluk projesi yapılması.

Performans Göstergeleri

ĠĢbirliği yapılan proje sayısı

Hedef 2.4. EğiTek’in Sorumluluk Alanı Kapsamına Giren Konularda Uluslararası KuruluĢlarla

Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak.

Stratejiler

En az 5 uluslar arası kuruluĢla proje bazlı iĢbirliği yapılması

Performans Göstergeleri

Yapılan proje sayısı

Hedef 2.5. EğiTek’in Sorumluluk Alanı Kapsamına Giren ÇeĢitli Uygulamaların Uluslararası

Ġlgili KuruluĢlar Tarafından Akredite Edilmesini Sağlamak

Stratejiler

Sınav hizmetlerinin akredite edilmesi

Hayat boyu uzaktan eğitimle ilgili akreditasyon çalıĢmalarının yapılması

Performans Göstergeleri

Akredite edilen faaliyet sayısı

AMAÇ 3. Kurumun Öğrenen Örgüt Olmasını Sağlamak Ġçin Genel Müdürlüğün

Kurumsal Kapasitesini GeliĢtirmek

EğiTek, ürün ve hizmetlerinin etkililiğinin artırılmasında insan kaynaklarının geliĢtirilmesi

gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda, stratejik plan çalıĢmalarında; geliĢen bilim ve teknolojiler

ıĢığında kendini yenileyebilen, analitik ve rasyonel düĢünce yapısına sahip, bilgiye kolay ulaĢabilen ve

bilgiyi üretebilen, bunları uzmanlık alanında kullanabilen, rasyonel politikalar üretebilen, çağdaĢ ve

vizyon sahibi personelin geliĢmesine imkan verecek yeni düzenlemeler yapılmıĢtır.

Hedef 3.1 EğiTek Performans Ġzleme, Değerlendirme ve Ġç Kontrol Sistemini Kurmak

Kurumun tutumluluk, verimlilik, etkililik, sürdürülebilirlik, Ģeffaflık ve hesap verebilirlik değerleri

çerçevesinde ve 5018 sayılı yasa gereği izleme değerlendirme sisteminin kurulması kaçınılmaz

olmuĢtur. Bu sistem ile baĢta çalıĢan memnuniyeti olmak üzere yapılan iĢlerin verimli ve kaliteli olması

hedeflenmiĢtir.

30


Stratejiler

Süreçlerin sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileĢtirilmesi

Performans yönetim sisteminin oluĢturulması

Ġç kontrol sisteminin kurulması

Performans Göstergeleri

Yapılan süreç geliĢtirme sayısı

Birim bazında yapılan iĢlerdeki dıĢ paydaĢ memnuniyet oranı (%)

Zamanında yapılan iĢlerin oranı (%)

Ġç kontrol sistemi kapsamında yapılan iyileĢtirme oranı (%)

Hedef 3.2 EğiTek Bilgi Yönetim Sistemini Uygulamak

YaĢadığımız çağa da adını veren bilgiyi elde etmenin ve bu bilgiyi yönetmenin, kurumsal amaçlara

ulaĢmadaki öneminin bilincinde olan Genel Müdürlük yönetim iĢlevlerinin gerektirdiği bilginin

güvenilir, doğru ve zamanında elde edilebilmesi ve yönetilebilmesi için organizasyonların tüm

fonksiyonlarının, birimlerinin ve bireylerinin içinde yer aldığı dinamik sistemler geliĢtirmekte ve bu

sistemler yoluyla yönetim görev ve sorumluluklarının en etkili Ģekilde yerine getirilmesini

amaçlamaktadır. Bu durum, yöneticilerin kurum ve kaynakları hakkında karar alırken baĢlıca ihtiyaç

duyduğu Ģey, kaynaklar ve süreçler hakkında doğru ve zamanında sahip olunacak bilgidir. Yöneticilerin

gereksinim duyduğu bilgiyi en iyi Ģekilde elde etmek, iĢlemek, düzenlemek ve istenilen amaca uygun

hale getirmek üzere bilgi güvenliği yönetim sistemi, doküman yönetim sistemi, soru bankası yönetim

sistemi, karar destek sistemi, yönetim bilgi sistemi ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması

hedeflenmektedir.

Stratejiler

Bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının yaygınlaĢtırılması

Döküman yönetim sisteminin uygulamaya geçirilmesi

Soru bankası yönetim sisteminin geliĢtirilmesi

Karar destek sisteminin uygulamaya geçirilmesi

Yönetim bilgi sistemininin hayata geçirilmesi

Kalite yönetim sisteminin etkililiğinin artırılması

Performans Göstergeleri

Bilgi güvenliği standartlarını uygulayan birim sayısı

Doküman yönetim sisteminin uygulanma oranı

Soru bankasında yer alan soru sayısı

Karar destek sistemini uygulayan Ģube sayısı

Hedef 3.3 Ġnsan Kaynaklarını Nicel ve Nitel Olarak GeliĢtirmek

EğiTek, iĢ gücü ile ilgili çeĢitli kriterleri kullanarak gerek verimlilik gerekse iĢ yaĢamının niteliği

üzerinde olumlu geliĢmelerin elde edilmesini sağlamak amacıyla en tepe yöneticiden en alt kademedeki

tüm çalıĢanlarının potansiyel olarak yararlanabileceği her türlü desteği sağlayacak altyapı çalıĢmalarına

devam etmektedir.

31


Stratejiler

Kurum içi iletiĢimin ve kalitesinin artırılması

EğiTek hizmetiçi eğitim yönetim sisteminin oluĢturulması

Akademik çalıĢmalara katılımın teĢvik edilmesi

Kurumda yenilikçilik kültürünün yerleĢtirilmesi

Performans Göstergeleri

Kurum içi iletiĢim ile ilgili etkinlik sayısı

Sosyal imkanlarla ilgili yapılan yenilik sayısı

Yıllık kiĢi baĢına düĢen eğitim-gün sayısı

Lisans üstü eğitim gören personel sayısı

EğiTek için yapılan araĢtırma sayısı

Hedef 3.4. Milli Eğitim Bakanlığının Sahip Olduğu BiliĢim Altyapısının Bakımını,

Kullanımını ve Güvenliğini Sağlattırmak

Stratejiler

Birimler bazında risk analizlerinin yapılması

BiliĢim güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan teknolojilerin ortaya konulması

Ağ alt yapısının, yazılım ve donanım sistemlerinin bilgi güvenliğine uygun hale getirilmesi

Ağ alt yapısında, yazılım ve donanım sistemlerinin iĢletilmesinde kullanılacak politikaların

belirlenmesi

Kurumun sahip olduğu varlıkların korunması ve yönetilebilir kılınması

Sınav hizmetleri süreçlerinde görev alan birimlerin bilgi güvenliği yönetim sistemine dahil

edilmesi

Yapılan iç ve dıĢ tetkiklerle, sızma testleriyle karĢılaĢılan açıklıkların ve tehditlerin

belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması

Yazılım sistemlerinin kurum içindeki uyumluluğunun sağlanması

Performans Göstergeleri

Risk analizi yapılan varlık ve süreç sayısı

BiliĢim güvenliği teknolojileri ile ilgili yapılan araĢtırma sayısı

Birbiri ile uyumlu çalıĢan modül sayısının mevcut modül sayısına oranı

Riskleri giderilmiĢ veya azaltılmıĢ varlık ve süreç sayısı

Bilgi güvenliğini sağlamada kullanılan yeni teknoloji sayısı

Bilgi güvenliği yönetim sistemi uyumluluğu için oluĢturulmuĢ politika, prosedür, talimat, form sayısı

YaĢanan bilgisayar olayları ve güvenlik ihlalleri sayısı

32

More magazines by this user
Similar magazines