Siemens IT Solutions and Services

siemens.com.tr

Siemens IT Solutions and Services

‹htiyaçlar›n›z ve RFIDHer sektörün kendine özgü zorluklar› veihtiyaçlar› var. Ama hangi sektörde olursaolsun, üretim yap›p pazara ürün sunan herfirman›n temel ihtiyaçlar› de¤iflmiyor: Üretim ve lojistik süreçlerinde veri ak›fl›n›nh›zl› olmas› ve otomatik olarak takipedilmesi, Ürün yaflam döngüsü aflamalar›n›n,özellikle son kullan›m tarihlerininizlenmesi, Ürün kayb› olmaks›z›n iç ve d›fl hareketleriizlemek, ürün ve süreç bilgisini netgörmek, Garanti süresi, yedek parça durumlar› gibisat›fl sonras› hizmetlerin güncel bilgilerleyürütülmesi.E¤er RFID teknolojisine sahipseniz; Pazardaki ürününüzün durumunu net birflekilde görüp, sat›fl noktalar›n› takviyeedebilir, son kullanma tarihi konusunu iyiyönetebilir veya sessiz bir flekilde iadealabilirsiniz, Stok yönetiminiz etkinleflir, depolamamaliyetleriniz do¤al olarak düfler, envanterkesinli¤i sa¤lan›r, Üretim ve sevkiyatta kay›plar hem süreçlerdaha iyi yönetildi¤i hem de kötü niyetligiriflimlere karfl› çok güçlü bir önlemal›nd›¤› için azal›r, Ç›k›fl noktalar›nda y›¤›lma olmamayabafllar, Sat›fl sonras› garanti hizmetleri rahatlar, Tedarik zincirindeki hatalar en aza iner vebu çok yönlü faydalar sonucundagelirleriniz artar.Gerçek zamanlı tedarikzinciriFabrikadan satıfl noktasına,RFID çözümleri ile daha fazlagörünürlük ve performanskontrolü elde edersiniz.Partner network’leri boyuncadaha iyi iflbirli¤isa¤layabilmek, gerçek zamanlıbir tedarik zincirinde ilerlemeksizi bu “ifl resmi”nin içinde, tamda istedi¤iniz yerde tutar.


Stratejik tercihler:Teknoloji ve partner...Neden Siemens?2004 y›l›nda Fortune Globaltaraf›ndan dünyan›n bir numaral›elektrik-elektronik mühendisli¤iflirketi olarak tan›mlananSiemens, birçok alanda oldu¤ugibi RFID'de de öncü ve lider birkonuma sahip. RFID ve ba¤lant›l›alanlardaki deneyimini SiemensIT Solutions and Servicesarac›l›¤›yla ifl dünyas›n›nfaydas›na sunan Siemens, üretim,lojistik ve perakendesektöründeki müflterilerinebütüncül çözümlerle çok boyutlufaydalar sunuyor.Gerçek zamanl› tedarik zinciri vizyonu; stratejik bir bak›fl aç›s›n›nyan›nda mühendislik, teknoloji ve ifl yeteneklerinin bir bilefliminigerektirir. Çünkü RFID ile elde edece¤iniz data, geleneksel barkodteknolojisiyle elde edece¤inizin çok ötesindedir; do¤al olarak bu bilgiak›fl›n›n filtre ve analiz edildikten sonra ifl bilgisine dönüfltürülmesigerekir. Yan›n›zda kim var? Bunu yapabilecek bir partner mi? Öncesizi dikkatle dinleyip, sonra kendi bilgi ve yetkinli¤ini devreye sokacak,var olan süreçler bütününü sistematik olarak analiz edebilecek yetkinbirileri mi?Peki baflka yeterlilikler? Partneriniz elektrik-elektronik ve mühendislikalanlar›nda nas›l bir flirket öyküsüne sahip? Multi-disipliner ve multisektöreldeneyim ve yeteneklere sahip mi? RFID'ye yat›r›m› ne kadar,referanslar› neler? Sorular ço¤alt›labilir. Ama belki biraz da cevaplarabakmak gerek.Sadece Siemens için geçerli sebepler: Yaz›l›m, fiziksel altyap›, ara-yaz›l›m, ITentegrasyonu ve ifl süreçleri dönüflümünüayn› anda sunabilen, dünyada bu alandaher noktada tam yetkinli¤e sahip tek flirketolmas›, RFID konusunda 30 y›la yak›n bir süredirçal›flmas› ve bu konuda örnek oluflturan,ufuk açan düzinelerce baflar›ya imza atm›flolmas›, Global olarak 250.000'in üstünde cihazkurmufl olmas›, Dünyan›n çeflitli yerlerinde, tamamensektör-spesifik uygulamalarla ifl faydas›yaratan RFID test merkezleri velaboratuvarlar›na sahip olmas›, Normal koflullarda saniyede -hatas›z- 3metre okuma h›z›, Dünyan›n ilk transatlantik RFIDuygulamalar›ndan biriyle global tedarikzinciri deneyimi, Geniflletilmifl tedarik network'ünüz içinglobal destek, Dünya üzerinde otomasyon, lojistik, IThizmetleri ve ifl süreçleri mühendisli¤iüstüne çal›flan 100.000'inin üstündeSiemens çal›flan›, Endüstriyel altyap›, telekomünikasyon veteknoloji inflas› gibi spesifik alanlar›kapsayan çok boyutlu ve çok cepheli biruzmanl›k.


Siemens IT Solutions and Servicesve RFID De¤erlendirmeMetodolojisiD›fl kaynak kullan›m› alan›nda dünyan›n enbüyük 10 servis sa¤lay›c›s›ndan biri olanSiemens IT Solutions and Services; RFIDuygulamalar› konusunda da dünya lideri.40’dan fazla ülkede faaliyet gösteren SiemensIT Solutions and Services'in en önemli özelli¤imüflterilerini tüm de¤er yarat›m süreciboyunca desteklemesi. Dan›flmanl›ktansistem entegrasyonuna, IT altyap›lar›n›nsunulmas›ndan tam kapsaml› d›fl kaynakkullan›m› projelerine kadar çok çeflitlihizmetler üreten Siemens IT Solutions andServices; Siemens'in sadece yarat›c› gücünüde¤il; birbirinden çok farkl› sektörlerde hemüretici, hem de tedarikçi olarak sahip oldu¤ubilgi ve deneyimini de sunuyor. Dolay›s›ylasöz konusu olan, bütüncül çözümler sunmayetene¤inin network gücüyle güçlendirilmesi.RFID De¤erlendirme MetodolojisiSiemens IT Solutions and Services taraf›ndangelifltirilen RFID De¤erlendirme Metodolojisiflu unsurlar› kapsar: Müflteri için katma de¤er yaratacaksüreçlerin ve izlenmesi gereken bilgilerintespit edilmesi, Lojistik ifl süreçlerinin RFID teknolojisido¤rultusunda yeniden tasar›m› vestandardizasyonu, Mevcut süreçlerin detayl› bir flekilde analizedilmesi, Gerekli süreçlerin tan›mlanmas›, Ana performans göstergelerininbelirlenmesi, Tedarik zincirindeki ak›fl›n daha kesintisizhale getirilmesi, Bilgi ak›fl›n›n do¤ru ve güncel takibi, ROI Hesaplama, Mevcut uygulamalarla entegreçal›flabilmek için gereken altyap›n›noluflturulmas›, Sistem entegrasyonu ve uygulama.EtiketlerOkuyucularIT ve iletiflimaltyap›s›Dan›flmanl›kRFID-spesifik Yaz›l›mara yaz›l›m entegrasyonuMühendislikkurulum‹letiflimhizmeti‹flsenkronizasyonuEntegrasyon


Sektörler Baz›nda RFID ve Referanslar›m›zÜretimSiemens, dünyan›n en büyük üreticilerindenbiri olarak üretim sektöründe RFIDteknolojisinin gerçek potansiyelini ortayakoyabilecek en ideal isim. ‹fl süreçlerikonusundaki derin bilgisi ve alan deneyimi;katma de¤er yarat›m› konusunda Siemens'ineredeyse rakipsiz k›l›yor. "Otomasyonda birnumara" fleklinde tan›mlanmas› ise, h›zl› birdönüflüm içindeki sektörün evriminde etkinbir rolü oldu¤una iflaret ediyor. Siemens, birTier One tedarikçisi olarak, OEM'lerin h›zl›yenilikler ve maliyet indirimi konusundakiihtiyaçlar›n› en iyi flekilde anlamalar›n› veçözüm üretmelerini sa¤l›yor.Bugünün küreselleflmifl ortam›nda sektörünana oyuncular› ve komponent üreticileri,kar›fl›k tedarik a¤lar›n› “tam-s›ral›” ve “tamzaman›nda”hale getirmek durumundalar. Bunoktada RFID bir çok avantaj anlam›nageliyor: gerçek zamanl› ürün izleme, kaliteyiyükseltecek ekipman kullan›m›, elektroniksecere ve operatör etkinli¤inin yan› s›ra d›flüretim fazlar›n›n daha iyi entegrasyonu vegörünürlü¤ü.RFID, ayn› anda süreç güvenli¤ini ve datakalitesini destekleyerek materyal planlamas›n›optimize eder, hata oran›n› düflürür, nakliyesürecini h›zland›r›r. Ayr›ca SAP Auto-IDaltyap›s›n›n entegre edilmesi ise son derecekompleks ve da¤›t›lm›fl ifl süreçlerinin biraraya getirilip optimize edilebilece¤inigöstermifltir.Ambalajl› ÜrünlerPiyasaya her geçen gün çok daha fazla ürünsunuldu¤u bir ortamda ambalajl› ürünlerpazar› bir çok zorlukla karfl› karfl›ya. Talepekonomisini, öncelikli olarak tüketicisadakatinin azalmas›, talepte istikrars›zdalgalanmalar ve beklentilerin yükselmesifleklinde yaflayan bu sektör için RFID'nin birçok yenilikçi çözümü var. Bu sektördekiflirketlerin envanter döngülerini art›rmaya veyeniden dolum döngülerini k›saltmayaihtiyaçlar› var. RFID'nin do¤ru partnerleuygulanmas› gerçek zamanl› dataentegrasyonu, daha büyük operasyoneletkinlik, tüketicinin daha iyi anlafl›lmas› vedaha güçlü ürün ayr›flmas› gibi sonuçlar verir.Siemens IT Solutions and Services ile,yan›n›zda hardware, software ve süreçkonusunda uzman bir partnerin olmas›n›ngüvenini yaflayarak RFID konusunda çok h›zl›bir at›l›m yapabilirsiniz. Birbirinden çok farkl›ve hiç benzeflmeyen datalar› do¤ru zamandaentegre edebilen RFID De¤erlendirmeMetodolojisi ile desteklenmifl tedarik zincirigelir marjlar›n› art›racak yeni f›rsatlar yarat›r.Fireyi azaltarak ve daha kaliteli sat›fl datas›sa¤layarak daha iyi mal ikmalini ve geriçekmeyi mümkün k›lar. Esnek veölçeklenebilir RFID mimarisi istikrarl› birflekilde maliyetlerinizi düflürür ve toplamhas›lat›n›z› art›r›r. Talep ekonomisiyle çevikve h›zl› bir tedarik zincirini ayr› düflünmekmümkün de¤il; sizi bu resmin içinde tutacakolan bu. Çözüm burada...Medikal SektörHer y›l ilaç hatalar›ndan ölen insanlar›n say›s›trafik kazalar›nda ölenlerden fazla. Piyasadakiilaçlar›n %5'inin sahte oldu¤u tahmin ediliyor.Ve tedarik zincirinde her y›l 40 milyon dolarl›kürün yok oluyor. ‹laç sektörü; kay›p, hile veyasal k›s›tlamalarla yüz yüze bir sektör. AR-GE'ye bu kadar büyük kaynaklar ay›ran birsektörün karl›l›¤›n›n çok daha yüksek olmas›gerekiyor.RFID tüm bu zorluklar› yenmede çok önemlibir katk› sa¤lar. Üretim alan›ndan hastanelereve eczanelere ürünü takip ederekdoland›r›c›l›¤› önler. Ayr›ca kalite ve uygunlukkonusunda da önemli katk›lar sunar. Dahazeki yöntemlerle de¤erinizi koruma imkan›verir.Medikal sektörün önde gelentedarikçilerinden biri olan Siemens; RFIDteknolojisiyle üreticilerden ecza depolar›na,eczanelerden hastanelere tüm sektörekay›plar› önlemenin ötesinde katk› sa¤lar;gelir ve performanslar›n› yükseltmelerineyard›mc› olur.Havac›l›kHavac›l›k sektörünün öncelikleri her zamangüvenlik ve operasyonel etkinlik oldu.Rekabet giderek fliddetini art›r›rken,yenilenerek büyüme bir zorunluluk halinegelirken, RFID önemli bir destek olarak ortaya


ç›k›yor. Özellikle de yasal gereklilikler vetüketici beklentilerini karfl›lama konular›nda...Veri ak›fl›n› senkronize etme ve varl›k ve parçayönetimini uyumlu hale getirme konusundabüyük bir verimlilik sa¤layan RFID, yeni talepekonomisinde havac›l›k flirketlerine gerçekten"h›zl› gitme" f›rsat› veriyor.RFID'nin uçak imalatç›s› firmalar içinavantajlar› ise siparifl üzerine çal›flmayayönelik model gelifltirirken destek sa¤lamas›,maliyetleri düflürmeye ve entegre üretimalan› yaratmaya yard›mc› olmas›.Bu sektörün oyuncular› s›k s›k genifl bir alanada¤›lm›fl üretim hizmetleri ve yüklenicinetwork'leriyle iflbirli¤i yapmakdurumundalar. RFID, süreçleri daha iyi birflekilde do¤rusallaflt›rma ve bilgiyi kontroletme konusunda önemli katk›lar sa¤layabilir.Bir di¤er nokta, -do¤al olarak- bagaj ve kargouygulamalar›. RFID ile kuflkusuz bu konuyuda daha az maliyet ve yükümlülükle çözmekmümkün.Tüm bunlar›n adresi ise Siemens IT Solutionsand Services. Airbus gibi dev bir flirkete RFIDile önemli katk›lar yapan Siemens IT Solutionsand Services; RFID'nin her boyutta en iyiuygulay›c›lar›ndan biri.Da¤›t›mRFID'nin da¤›t›mc› firmalara katk›lar›konusunda fazla söze gerek yok asl›nda.Bu sektörün en fazla ihtiyaç duydu¤u unsurlareflzamanl›l›k ve iflbirli¤i. Elde etmek istedikleriise da¤›t›m süresini k›salt›p maliyetleridüflürmek. Siemens IT Solutions and Servicesbu sektörde dünya genelinde çok say›daönemli firmaya hizmet verdi ve örneksonuçlar yaratt›. Bunlar›n içinde global liderlerde var.PerakendeTüketici memnuniyeti konusu o kadar geniflve boyutlu bir konu ki... Perakende sektörüise her gün yeni çözümler üretilmesi, sonsuzyarat›c› olunmas› gereken, herhangi bir 'kaza'veya 'kriz' söz konusu oldu¤unda geri dönüflüçok zor veya imkans›z olan; k›sacas›'may›n'larla dolu kritik bir alan. Örne¤in say›s›zseçene¤in bulundu¤u bir ortamda,ürününüzün herhangi bir andabulunurlu¤unda sorun yaflanmas›, haf›zalardauzun süre yerinin olmamas› gibi bir sonucayol açabilir. RFID'nin bu sektörde ne kadarönemli bir geliflme oldu¤unu söyleyebilmekiçin sektör uzman› olmak gerekmiyor. Sadecebugün de¤il gelecekte de önemli olaca¤›n›öngörmek için de... RFID, perakendesektörünün dönüflümünde büyük bir roloynayacak.Global ve YerelReferanslar›m›zdan Baz›lar›:BMWDaimlerChryslerFordGeneral MotorsHermes LogistikLavazzaMetro GroupNew York Jacobi Medical CenterOcéTescoVienna Hanusch HospitalWal-Mart


Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.Siemens IT Solutions and ServicesYakac›k Cad. No: 11134870 Kartal ‹stanbulTel: (0216) 458 65 56Faks: (0216) 458 65 60it-solutions.tr@siemens.comwww.siemens.com.tr/it-solutionsBu broflürde yer alan kurum isimleri, proje ve ifadeler, 2007 y›l›nda Siemens IT Solutions and Services Grubu’na dahil edilen Siemens Business Services (SBS)’e ait olup referans amaçl› kullan›lm›flt›r.

More magazines by this user
Similar magazines