Servikal spinal metastaz: olgu sunumu - Tıp Araştırmaları Dergisi

tader.org

Servikal spinal metastaz: olgu sunumu - Tıp Araştırmaları Dergisi

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :118 -121T ADOLGU SUNUMUServikal spinal metastaz: olgu sunumuMurat Altaş 1 , Ajlan Çerçi 2 , Gökalp Silav 2 , Nejat Işık 2 , İlhan Elmacı 21 Bayburt Devlet Hastanesi Nöroşirurji Kliniği / Bayburt2 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği / İstanbulÖzetSpinal tümörlerin en sık sebebi metastazdır. En sıkakciğer, meme ve prostattan kaynaklananneoplazmlar spinal metastaza neden olmaktadır.Spinal metastazların en nadir görülen yerleşimiservikal bölgedir. Sunulan 63 yaşındaki olgu, anigelişen nörolojik defisit nedeniyle acil olarak opereedilmiş ve patoloji raporu karsinom metastazıolarak bildirilmiştir. Amacımız, erken cerrahigirişim ve maksimum tümör rezeksiyonununistenen hayat kalitesinin sağlanmasındaki öneminivurgulamaktır.Anahtar Kelimeler : Metastaz, servikal, spinal tümörServical spinal metastasis: casereportMetastatic tumors are the most common type ofmalignant lesions of the spine. Lung, breast,prostate, and renal cell carcinomas are the mostcommon tumors that metastasize to the spine. Thecervical spine is the least often site of involvementby spinal metastasis. The presented case is a 63Yazışma Adresi:Dr. Murat AltaşBayburt Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği / Bayburte-mail: draltasmurat@ yahoo.comyears old male operated emergently because ofsuddenly occuring neurological deficit, whosepathology report was as carcinoma metastasis. Ourim is to signify the importance of immediatesurgical intervention and maximum resection of thetumor on better progress in survey and in lifequality.Key Words: Metastasis, cervical, spinal tumorKanser tedavisindeki gelişmelere paralelolarak kanserli hastaların yaşam süreleri deuzamaktadır. Bu durum nadir görülebilenmetastaz lokalizasyonlarının insidansında daartışa sebep olmaktadır(9). İskelet sisteminde ensık vertebral kolona metastazlar görülmektedir.Kanser hastalarının %70’inde sekonder spinaltutulum görülmekte, bunların da yaklaşık %10’usemptomatik hale gelmektedir(1). Klasik otopsiserilerinde ekstradural metastazlar en sık olaraklomber bölgede, daha sonra torasik bölgede, en azda servikal bölgede bulunmuştur. Bu dağılımarağmen en sık semptom verenler torasikbölgededir (1).Spinal metastazların %95’iekstradural yerleşimlidir(15). Kalan lezyonlarınçoğunluğunu intradural ekstrameduller tümörleroluşturmaktadır. Spinal metastatik tümörlerinyaklaşık yarısı Akciğer ( %31) ve Meme (%24)kaynaklıdır. Diğer sık metastatik nedenlermultiple myelom(% 13), gastrointestinal tümörler(% 9), prostat tümörleri (% 8), lenfoma (% 6) vemelanomdur (% 4). Ayrıca spinal metastatiktümörlerin % 2’ sinde primer kaynak tespitedilememektedir (9,11,12). Son yıllarda spinal


120Altaş ve ark.Resim 3. Resim 4.altında görülmektedir. Lezyonun köken aldığıvertebra kısmıda önemlidir. Primer tümörler olanosteoblastoma, osteoid osteoma, anevrizmalkemik kisti başlıca posterior elemanlarda yerleşirve genç yaşlarda sıkça görülmektedir.Osteoblastomalar da yumuşak doku tutulumudaha azdır. Osteoid osteomada radyografikincelemede nidus varlığı tanı koydurucuözelliklerdendir. Malign primer tümörler olanosteosarkoma, dev hücreli tümör ve lenfoma davertebra korpusundan köken alır(3,2).Vertebral metastatik tutulum önceliklekorpusta olmaktadır. Epidural saha ve pediküllezyonları genellikle korpus lezyonlarınasekonder gelişmektedir. Paraspinöz yumuşakdoku yayılımı sıklıkla mevcuttur. Olgudatümörün pedikülden kaynaklanması yumuşakdoku yayılımı olması ve hastanın 60 yaşınüzerinde olması ilk olarak karsinom metastazınıdüşündürmektedir. Bununla birlikte tümörünkorpus tutulumunun olmaması ise diğer birözellikli noktadır.Spinal tümörlerde bir diğer sorundainstabilitenin olup olmadığı, veya gelişeceksestabilizasyonun nasıl yapılması gerektiğidir.Metastazlar daha çok vertebra korpusunututtuklarından anterior yaklaşım daha çok tercihedilir(3,7,9,11). Posterior yaklaşım ise sadeceposterior eleman tutulumunda endikedir. Olgudadekompresif girişim sonrası instabilite gelişeceğiiçin posteriordan stabilizasyon yapılmıştır.Tedavi sonucu büyük oranda nörolojik durumabağlı olduğundan erken cerrahidenyararlanabilecek hastaları ayırt etmek çokönemlidir. Tedavi sonrası morbidite vemortalitenin göstergesi olarak birçok önemliprognostik faktör bildirilmiştir. Tedavi öncesinörolojik durum, Semptomların progresyonu,tümörün yerleşimi, tümör biyolojisi ve kullanılantedavi yöntemidir(10,13,14). Primer tümörünbiyolojik agresivitesi tedavi sonrası sağ kalımüzerine önemli etkide bulunmaktadır. Meme Ca,Prostat Ca ve lenfomalı hastalar daha iyiprognoza sahiptir. Böbrek ve Tiroid Ca’da isesadece kemiğe metastazı olan olgular yıllarcayaşayabilmektedir.Günümüzde spinal metastazların tedavisindecerrahi tedavi faydalı olarak görülmesine rağmendeğişik hasta gruplarında radyoterapi, kemoterapive değişik kombinasyon konusunda tartışmalardevam etmektedir. Biz uygun olan vakalardaspinal metastazların erken agresif cerrahitedavisinin yaşam kalitesi üzerinde büyük etkisiolacağına inanmaktayız. Bu tip hastalardacerrahinin primer amacı tümörün maximalrezeksiyonu ve buna bağlı olarak nörolojikfonksiyonların korunması, ağrının giderilmesininsağlanması ve erken mobilizasyon, stabilite veistenen yaşam kalitesinin sağlanmasıdır.Kaynaklar1. Alleyne CH, Rodts GE Jr, Haid RW.Corpectomy and stabilization with


121Servikal spinal metastazmethylmethacrylate in patients withmetastatic disease of the spine: A technicalnote. J Spinal Disord 1995;8:439–443.2. Barron K,Hisano A,Araki S,Terry R.Experiences with metastatic neoplasminolving the pinal coid Neorology 1959;9:91-106.3. Carabell S, V.Devita,S.Hellman, S. Spinalcord compression. In: Rosenberg, Ed.Cancer:Principles and practice of oncology.JB Lippincot, Philadelphia,1985.4. Caspar W, Pitzen T, Papavero L, Geisler FH,Johnson TA. Anterior cervical plating for thetreatment of neoplasms in the cervicalvertebrae. J Neurosurg Spine 1999; 90:27–34.5. Chadduck WM, Boop WC. Acrylicstabilization of the cervical spine forneoplastic disease: Evolution of a techniquefor vertebral body replacement. Neurosurgery1983;13:23–29.6. Clark CR, Keggi KJ, Panjabi MM.Methylmethacrylate stabilization of thecervical spine. J Bone Joint Surg Am1984;66A:40–46.7. Conley FK, Britt RH, Hanbery JW,Silverberg GD. Anterior fibular strut graft inneoplastic disease of the cervical spine. JNeurosurg 1979;51:677–684.8. DeWald RL, Bridwell KH, Prodromas C,Rodts MF. Reconstructive spinal surgery aspalliation for metastatic malignancies of thespine. Spine 1985;10:21– 26.9. Dunn EJ. The role of methylmethacrylate inthe stabilization and replacement of tumors ofthe cervical spine: A project of the CervicalSpine Research Society. Spine 1977;2:16–46.10. Harrington KD. The use ofmethylmethacrylate for vertebral bodyreplacement and anterior stabilization ofpathologic fracture dislocations of the spinedue to metastatic malignant disease. J BoneJoint Surg Am 1981;63A:36–46.11. Harrington KD. Anterior cord decompressionand spinal stabilization for patients withmetastatic lesions of the spine. J Neurosurg1984;61:107–117.12. Harrington KD. Anterior decompression andstabilization of the spine as a treatment forvertebral body collapse and spinal cordcompression from metastatic malignancy.Clin Orthop 1988;233:177–197.13. Kim R ,Spencer S ,Meredith R,etal.Extradural spinal cordcompression:analysis of factors determiningfutictionalPrognosis-prospectivestudy.Radiology 1990;176 :279-28214. Klein S,Sanford R,Muhlbauer M. Pediatricspinal epidural metastases .J Neurosurgery 74:5-70,1991 anabe S. Tateishi A ,Abe M,OhnoT,Surgical treatment of metastatic tumors ofthe spine.Spine 1989;14:41-47.15. Kostuik JP, Errico TJ, Gleason TF, ErricoCC. Spinal stabilization of vertebral columntumors. Spine 1988;13:250–256.

More magazines by this user
Similar magazines