Aralık 2011 - Anadolu Sigorta

anadolusigorta.com.tr

Aralık 2011 - Anadolu Sigorta

Say�: 19


Sahibi Mustafa SU

Dergi Yay›n Kurulu Baflkan› Filiz T‹RYAK‹O⁄LU

Genel Yay›n Yönetmeni Berna SEM‹Z ERGÜNTAN

Elif Banu KOCAO⁄LU

Genel Yay›n Yönetmeni Yard›mc›lar› ‹lker DEM‹RC‹O⁄LU

Esra ERDO⁄AN

Editörler

Cenk ÇALIfiIR

Esra ERDO⁄AN

Berna Semiz ERGÜNTAN

Nesligül GÜNEfi

Say› 19 / 2011

Bask› öncesi haz›rl›k Promat Bas›m Yay›n Sanayi

Bask› Promat Bas›m Yay›n San. ve Tic. A.fi.

www.promat.com.tr

Maksimum Biz dergisi ANADOLU S‹GORTA

çal›flan ve emeklileri ile tüm da¤›t›m

kanallar›na ücretsiz olarak da¤›t›l›r.

“Maksimum Biz” ifadesi ile herhangi bir al›nt›

yap›lmas› yaz›l› izne tabidir.

Adres ‹fl Kuleleri Kule 2 Kat: 24

4. Levent 34330 ‹stanbul

Bilgi Hatt› 0212 350 03 23-25

Faks 0212 350 03 29

e-posta halklailiskiler@anadolusigorta.com.tr

www.anadolusigorta.com.tr


‹Ç‹NDEK‹LER

Anadolu Sigorta

acenteleriyle

bulufltu8

Acentelerimiz

art›k kendi

broflürlerini

kendileri

basabilecekler...15

Anadolu

Sigorta’dan

Yönetici

Sorumluluk

Sigortas›!16

Denizlispor,

Anadolu Sigorta

ile gücünü

pekifltirecek20

2

Denizden

kazand›¤›m›z›

“DenizTemiz” le

paylafl›yoruz

23

30

Bireysel ve

Ticari

Sigortac›l›k

Müdürlü¤ü

44Aksine

Tiyatro...

48fiehirden

kaç›fl


MUSTAFA SU • Genel Müdür

Sevgili Anadolu Sigortal›lar;

Ülkemiz geçti¤imiz aylarda Van’dan gelen iki deprem

haberiyle bir kere daha sars›ld›. Ortaya ç›kan ac› tablo

karfl›s›nda toplum olarak kenetlendik. Deprem felaketinde

yaflam›n› kaybetmifl olan tüm yurttafllar›m›za Tanr›’dan

rahmet, aileleri ve yak›nlar›na bafl sa¤l›¤› dilerim.

Biz sigortac›lar›n y›llardan bu yana tekrar etti¤i bir gerçek de,

maalesef yine bir felaket sonras›nda yeniden hat›rlanm›fl

oldu: Sigortal› olman›n önemi.

Co¤rafi konumu nedeniyle her y›l defalarca yaflanan deprem,

toprak kaymas›, su bask›n› gibi do¤al felaketlere ra¤men,

ülkemizdeki konutlar›n büyük bir k›sm›n›n hiçbir sigorta

güvencesi olmad›¤›n› hepimiz biliyoruz. 23 Ekim ve 09 Kas›m

tarihlerinde Van’da meydana gelen depremlerin kay›plar›

netleflirken, ayn› durum bir kere daha gözler önüne serildi.

Bu durumun tersine çevrilmesi ve ülkemizdeki sigortal›l›k bilincinin art›r›lmas› için sarf edilen emek ve yap›lan

çal›flmalara karfl›n üzülerek görmekteyiz ki, ülkemizdeki sigortal›l›k oran›n›n düflük olmas›, kiflilerin sigorta ürünlerinden

haberdar olmamas›ndan veya bu ürünleri sat›n alacak birikimleri olmamas›ndan de¤il, ço¤unlukla

sigortay› bir ihtiyaç olarak görmemesinden kaynaklan›yor.

Ayn› olumsuz durum, al›nmas› iste¤e ba¤l› olmayan, yasalarla flart koflulmufl sigortalarda da karfl›m›za ç›k›yor.

Sözgelimi, Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu’ndan al›nan veriler ›fl›¤›nda, Van’da yaklafl›k 85.000 konut bulundu¤unu

ancak zorunlu bir sigorta olmas›na ra¤men bu konutlardan yaln›zca 7.318 adedinin deprem öncesinde zorunlu

deprem sigortas› poliçesine sahip oldu¤unu görmekteyiz. Dolay›s›yla Van’daki zorunlu deprem sigortas› sahiplik

oran›, deprem öncesinde, ne yaz›k ki yüzde 10’u bile bulmuyordu.

Oysa ki ülkemizdeki sigortal› olma bilinci mutlaka mümkün olan en üst noktaya tafl›nmal›d›r. Çünkü sigortac›l›k

sektörü, yaflanmas› muhtemel bir felaket sonras›nda, ülkenin yeniden toparlanmas› sürecinde etkin ve yap›c› bir

rol üstlenecektir.

2011, C2C’nin Y›l› Oldu…

Dilerseniz son olarak Anadolu Sigorta ile ilgili geliflmelerden bahsedelim. fiirketimiz, 2011 y›l›nda pek çok önemli

ifle imza att›. Dergimizde sene boyunca, fiirketimizle ilgili bütün haberlere yer verdik. Ben ayr›ca hepimizin

büyük önem verdi¤i ve fiirketimizin gelece¤ini flimdiden flekillendirmeye bafllayan C2C ile ilgili geliflmeleri de bu

sayfadan sizlerle paylaflt›m.

Geriye dönüp bakt›¤›m›zda diyebilirim ki, 2011 y›l› Anadolu Sigorta için C2C’nin y›l›yd›. CRM süreçlerinin ve buna

iliflkin teknolojik uygulamalar›n hayata geçti¤i, organizasyonun bu çerçevede yeniden yap›lanmaya bafllad›¤› bir y›l

yaflad›k. Birçok projemizi hedefledi¤imiz gibi tamamlarken, yeni projelerin de start›n› verdik.

Sözgelimi Mart ay› itibar›yla bafllatt›¤›m›z “Ürün Projemiz” ile, bugüne kadar C2C çerçevesinde ürün ve

fiyatland›rma üzerine yapt›¤›m›z kavramsal tasar›mlar› hayata geçirecek teknolojik gelifltirmelere bafllam›fl

olduk.

Yine 2011 y›l› içinde müflterilerimiz ile acentelerimizi segmente edip, kanallara ve segmentlerine göre

sigortal›lar›m›za hizmet veren birimler kurduk. Bu çerçevede Ekim ay› bafl›ndan itibaren Bireysel ve Ticari

Sigortac›l›k ile Acenteler ve Kanal Yönetimi Müdürlüklerimiz faaliyete geçti. 2012’nin ilk çeyre¤inde canl›ya

ç›karmay› planlad›¤›m›z yeni hasar uygulamam›z›n e¤itimlerine de flimdiden bafllad›k.

Yeniden yap›lanma süreci gelecek dönemlerde de ayn› kararl›l›kla sürecek ve 2012 senesi içinde yeni uygulamalar›m›z›n

etkisi, tüm çal›flan ve ifl ortaklar›m›z taraf›ndan daha fazla hissedilecek.

Bu vesileyle hepinizin yeni y›l›n› kutluyor, 2012’nin size ve fiirketimize baflar›lar getirmesini diliyorum.

Mustafa Su

Genel Müdür

3

BAfiYAZI


YÖNET‹MDEN

De¤erli Çal›flma Arkadafllar›m;

Ac› ve tatl› an›lar›yla 2011 senesini geride b›rak›rken, yeni

beklentiler ile bir y›l› daha karfl›l›yoruz. 2012 Anadolu

Sigorta’n›n yüksek performans sergilemesinin gerekece¤i,

daha da çal›flaca¤›m›z bir y›l olacak. Ancak, bu y›l içinde

moralleri bozan kriz ve deprem gibi haberleri s›kça duymufl

olsak da Anadolu Sigorta olarak yeni y›la umutlu ve yüksek

beklentili olarak bakmay› tercih ediyoruz.

2011 y›l›n›n son Maksimum Biz say›s›nda iletiflim ve pazarlama

anlam›nda öne ç›kan geliflmelere ana hatlar›yla k›saca

de¤inmek istiyorum. fiirketimiz bu y›la müflteri memnuniyeti

F‹L‹Z T‹RYAK‹O⁄LU • Genel Müdür Yard›mc›s›

cephesinden gelen olumlu bir haberle bafllad›. Türkiye Kalite

Derne¤i (KalDer) ve uluslararas› araflt›rma flirketi KA taraf›ndan

haz›rlanan ve y›l›n ilk çeyre¤inde aç›klanan Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi’nin sonuçlar›na göre sigorta

sektöründe müflteri memnuniyetinde fiirketimiz birinci s›rada yer ald›.

Yaz›m›na geçen y›l bafllanan, fiirketimizin kuruluflundan günümüze uzanan tarihini anlatan ve ayn› zamanda bir

referans baflvuru kitab› olmas›n› planlad›¤›m›z tarih kitab›m›z›n lansman›n› Ocak ay›nda yapt›k. Böylece fiirketimiz

geçmiflinde ilk kez, tarihimizi özetleyen bir eseri haz›rlam›fl ve tüm Anadolu Sigortal›lara hediye etmifl oldu.

Sosyal sorumluluk anlam›nda da hareketli bir y›l geçirdik. Bir Usta Bin Usta projemizin ikinci y›l›nda, Çorum’da karg›

bezi dokumac›l›¤›, Hatay’da ipek dokumac›l›¤›, Mardin’de tafl ifllemecili¤i, Sivas’ta boynuz/tarak yap›m› ve Van’da

savatl› gümüfl iflçili¤i mesleklerini projemize dahil ettik ve bu illerdeki kurslar›m›z› baflar› ile tamamlad›k.

fiirketimiz sosyal sorumluluk projesini kamuoyu nezdinde daha etkin flekilde duyurmak amac›yla y›l›n ikinci yar›s›nda

bir medya kampanyas› da düzenledi. Bas›n iletifliminin yan› s›ra, kampanya kapsam›nda bir Edirnekâri ustas›n› konu

alan televizyon reklam› çektik, hemen hemen tüm mecralarda kampanyam›z› etkin bir flekilde sürdürüp tamamlad›k.

‹nternet cephesinde de iki önemli ifle imzam›z› att›k. Haziran ay›nda kurumsal websitemizin yeni tasar›m›n› tamamlarken,

3 ay kadar sonra, bu sefer acentelerimize yönelik Broflür Merkezi isimli yeni bir siteyi s›f›rdan tasarlay›p yay›na sunduk.

Halihaz›rda Anadolu Risk websitesini de yeniliyoruz.

Görüldü¤ü gibi Anadolu Sigorta olarak bu sene s›k› bir flekilde çal›flt›k ve gelecek y›la da haz›r›z. Son olarak yak›n

zamanda Van’da gerçekleflmifl olan depreme de k›saca de¤inmek isterim. Van’daki deprem, bu flehrimizin, bu y›lki

sosyal sorumluluk projemizdeki illerimizden birisi olmas› sebebiyle bizde ayr›ca bir üzüntü yaratt›. Depremde bizleri

teselli eden tek gerçek Anadolu Sigorta’n›n, afet sonras›ndaki sorumluluklar›n› zaman kaybetmeden süratle yerine

getirmesi oldu.

Bu say›da dergimizde neler okuyacaks›n›z?

2011 y›l›n›n bu son say›s›nda neler okuyaca¤›z hep birlikte bakal›m. Dergimizin haberler k›sm›nda Eylül, Ekim, Kas›m

ve Aral›k aylar›nda düzenledi¤imiz Bölgesel Acenteler toplant›lar›m›z hakk›nda detayl› bilgi ve foto¤raflar› bulabilirsiniz.

Sosyal sorumluluk projemizin ikinci dönemdeki son ili olan Sivas’taki kursumuz ve bu ildeki mesle¤imiz boynuz tarak

yap›m› ile ilgili bir yaz› da yine bu say›da yer al›yor.

Dergimizin “Tan›yal›m” bölümünde; Biz Bize Sigorta, Atilla Demir Sigorta ve Sunay Y›ld›r›m Sigorta acentelerimize ve

Türkiye ‹fl Bankas› ‹skenderun / Hatay ile Had›mköy Ticari flubelerine de konuk oluyoruz.

2012’nin hepimize mutluluk, sa¤l›k ve güzellikler getirmesi dile¤iyle hepinizin yeni y›l›n› kutlar›m. Yeniden buluflmak

üzere…

Filiz Tiryakio¤lu

Genel Müdür Yard›mc›s›

4


Kursumuz

mezunlar›n›

verdi…

Sosyal sorumluluk projemizin 2011

y›l›ndaki son kursu olan Sivas’taki

boynuz/tarak yap›m›, Ekim ay›nda

düzenlenen törenle sona erdi. Anadolu

Sigorta böylece 2011 y›l›nda

Mardin, Hatay, Van, Çorum ve Sivas’tan

oluflan ikinci y›l e¤itimlerini

baflar› ile tamamlam›fl oldu.

Sivas’taki Boynuz Tarak Kursu Hakk›nda:

Eskiden Anadolu’nun pek çok yerinde, evlenecek çiftlerin

çeyizinde eksik olmayan boynuz tarak zamanla

unutuldu ve boynuz tarak yap›m›, bu sanat› sürdürecek

yeni ustalar›n yetiflmemesi nedeniyle kaybolma noktas›na

geldi. Asl›nda tarihi yüzy›llar öncesine dayanan

boynuz taraklar›n, insan derisine yak›n bir maddeden

üretilmeleri sebebiyle; saç dökülmesine, elektriklenmeye

ve hatta kepe¤e karfl› bile oldukça etkili olduklar›

bilinmekte. Birçok uzman kemik taraklar›n alerji bile

yapmad›¤›n› belirtip bu ürünü öneriyor.

Boynuz tarak, Anadolu Sigorta’n›n, Bir Usta Bin Usta

projesi kapsam›nda, 2011 illerinden birisi olan Sivas’ta

5

B‹ZDE NELER OLUYOR

Sivas’taki Boynuz Tarak

aç›lan kurs sayesinde, flimdilerde yeniden aya¤a kalk›yor.

Sivas boynuz tarak kursuna tüm ilde yap›lan duyurular

sonucunda 3'ü kad›n toplam 35 kifli baflvurdu.

Böylece geçmiflten günümüze kadar sadece erkeklerin

üretti¤i boynuz tarak yap›m›na ilk defa kad›nlar da

ilgi göstermifl oldu. Yap›lan de¤erlendirmeler ve yüz

yüze görüflmeler sonucunda kurs 21 kiflilik ö¤renci

kadrosuyla 11 Temmuz 2011 tarihinde bafllad›.

Kursun ilk haftalar›nda boynuz tara¤›n tarihi ve insan

sa¤l›¤›na önemi üzerinde duruldu. Boynuzun anatomik

yap›s›n› inceleyen kursiyerler, boynuzdan yap›lan tarak

çeflitlerini ve tan›t›m amaçl› yap›lan benzer çal›flmalar›

inceledi. Tarak yap›m›nda kullan›lan aletleri tan›yan


kursiyerler, tarak yap›m›na ilk olarak, boynuzun iç k›sm›n›

boflaltarak bafllad›lar.

Daha sonra ateflte boynuzlar› ›s›tarak açma ifllemi ve

›s›t›lan boynuzu presle plaka haline getirmeyi ö¤renen

kursiyerler, düzeltilen kemi¤e z›mparada tam flekil vererek

e¤itime ilk ad›mlar›n› da atm›fl oldular.

Sivas’taki boynuz tarak kursu kentte dikkatleri de boynuz

tara¤a çekti. Yerel bas›n›n oldukça ilgi gösterdi¤i

kursu, Sivas Valisi Ali Kolat da, efli ile birlikte ziyaret

etti. El sanatlar›n›n yaflamas› için bu tür kurslar›n

önemli oldu¤unu vurgulayan Vali Ali Kolat, Sivas'a özgü

bu de¤erli sanat için sa¤lad›¤› katk›lardan dolay›

Anadolu Sigorta’ya teflekkürlerini iletti.

Kursun tek kad›n kursiyeri di¤erlerine de

örnek oldu…

Boynuz tarak, yap›m› zor ve emek isteyen bir ifl. Tamamen

do¤al malzemelerden yap›ld›¤›ndan bu ifllem sürecinde,

boynuzdan kötü bir koku yay›l›yor, ayr›ca kullan›lan

z›mparadan dolay› ortamda çok fazla toz oluyor.

‹flte bu sebeplerden kursun tek kad›n kursiyeri Merve

Elçi’nin zorlanaca¤›n› düflünen kurs e¤itmeni, Merve'nin

azmi ve hevesini görünce yan›ld›¤›n› fark etti.

Merve Elçi, 22 yafl›nda ve el sanatlar› usta ö¤reticisi.

Merve, boynuz tarak kursuna özellikle kat›lmak istedi-

¤ini belirterek, kaybolan bu mesle¤i yaflatmak için

elinden geleni yapaca¤›n› belirtiyor. Boynuz tara¤› yaflatmak

için yeni kursiyerlerin yetiflece¤ini belirten

Merve Elçi “Bize bu f›rsat› sunanlara teflekkür ederiz.

Sivas'›n en eski el sanat› olan boynuz tarak ne yaz›k ki

6

flimdilerde yok olmak üzere. Bu kursta tarak yap›m› ile

ilgili tüm aflamalar›, yap›labilecek tüm çeflitleri ö¤rendik.

fiimdi bu ö¤rendi¤im bilgileri ben de baflka kiflilere

aktaraca¤›m. Özellikle de kad›nlar› teflvik etmek istiyorum.

Bu sadece erkek ifli de¤il” diyor.

Boynuz tarak

Sivas’›n en önemli el sanatlar›ndan birisi olan Sivas boynuz

tara¤›; koç, manda ve öküz boynuzundan yap›l›r.

Boynuzlar bir müddet bekletilip kurutulduktan sonra en

ince ayr›nt›s›na kadar temizlenir ve atefl oca¤›na konur.

Ustan›n gözetimi alt›nda atefl oca¤›nda ›s›t›lan boynuzun

düzlefltirilmesi yap›l›r. Yap›lacak tara¤›n flekline

göre kaba olarak kesilir. Daha sonra tesviyesi yap›lan

boynuz yeniden atefl oca¤›nda ›s›t›larak ikinci kez düzeltme

ifllemi yap›l›r. Düzeltilen kemi¤e z›mparada

tam flekil verilerek difl açmaya haz›r duruma getirilir.

Diflleri aç›lan malzeme ince z›mparadan geçirilip rendelenir.

Difllerin uçlar› e¤elenerek sivriltilir. Son ifllem

olarak parlat›lan boynuz tarak, art›k kullan›ma haz›rd›r.

Son y›llarda boynuz tara¤a ilgi çekmek için kemik

toka, zarf açaca¤›, kolye ucu gibi alternatif ürünler de

üretilmektedir.


Merve Elçi (22)

El sanatlar› usta

ö¤reticisi

Neden bu e¤itime kat›ld›n›z:

El sanatlar› usta

ö¤reticisiyim. Yap›lan tan›t›mlardan

boynuz tarak

kursu aç›laca¤›n›

gördüm. Sivas'a özgü

boynuz tara¤›n yok olmak

üzere oldu¤unu biliyordum.

Kursa kat›larak

bu mesle¤i ö¤renmek

ve meslekle ilgili e¤itimler

vermek istedim.

E¤itim süresince neler ö¤rendiniz: E¤itim sürecinde

boynuz tarak yap›m›n›n tüm aflamas›n› ö¤rendik. Ald›-

¤›m›z s›k› e¤itim sonras›nda flimdi boynuzdan farkl›

ürünler, tasar›mlar da yapabiliyorum. Benim görüflüme

göre boynuz tarak bu e¤itimle yeniden canland›.

E¤itim sonras› planlar›n›z nelerdir: E¤itim sonras›nda

kendimi daha da gelifltirmeyi hedefliyorum. Amac›m

bu mesle¤e yeni ustalar yetifltirmek özellikle de kad›nlara

yönelik kurslar düzenlemek.

Ahmet Muhammed

Köse (17) Ö¤renci

Neden bu e¤itime kat›ld›n›z: Kursa, flehrimize özgü

bu mesle¤in kayboluyor olmas›na kiflisel olarak üzüldü¤üm

için kat›ld›m. Kurs hakk›nda bilgiyi Sivas’›n yerel

televizyon kanal›ndan duydum.

E¤itim süresince neler ö¤rendiniz: E¤itim sürecinde

boynuz tarak d›fl›nda yeni ürünler yapmay› da ö¤rendik.

Kulland›¤›m›z makineler yeni ve moderndi ki bence

bu ö¤renme sürecimizi h›zland›rd›, olumlu etkiledi.

7

Kursta olmaktan son derece

memnunum. Ustam›z

bizimle tek tek ilgileniyor.

Kendisinden çok

fley ö¤rendim.

E¤itim sonras› planlar›n›z

nelerdir: Bu sanat›

ö¤renerek okulumu bitirdikten

sonra meslek

sahibi olmay› planl›yorum.

fiu anda okuldan

kalan bofl vakitlerimde

ustama yard›mc› olarak

kendimi daha da gelifltiriyorum.

Erhan Aflkan (47)

S›n›f ö¤retmeni

Neden bu e¤itime kat›ld›n›z:

El sanatlar› ilgimi

çekiyor. Hobi olarak pek

çok el sanat› ile u¤rafl›yorum.

Bu kursa hem boynuz

tarak yap›m›n› hem

de farkl› tasar›mlar› deneyebilmek

için kat›ld›m.

E¤itim süresince neler

ö¤rendiniz: E¤itim sürecinde;

b›y›k, kad›n-erkek

ve aksesuar tara¤› ile

kolye, anahtarl›k gibi kemikle tasarlanabilecek birçok

fleyi yapt›k.

E¤itim sonras› planlar›n›z nelerdir: E¤itim bittikten

sonra verilecek krediden yararlanarak atölye açmay›

planl›yorum. Bir e¤itimci olarak yerel mesleklere karfl›

gösterilen bu ilgiden dolay› teflekkür ediyorum.


Anadolu Sigorta

acenteleriyle bulufltu

Anadolu Sigorta, geleneksel olarak gerçeklefltirilen bölgesel

acenteler toplant›lar›n› bu y›l Trabzon, Adana, ‹stanbul, Bursa,

‹zmir, Ankara, Antalya ve K›br›s’ta düzenledi¤i etkinliklerle gerçeklefltirdi.

16 Eylül’de Trabzon'da düzenlenen ilk toplant›da, Orta Karadeniz

ve Karadeniz Bölge Müdürlükleri’ne ba¤l› acenteler yer al›rken,

30 Eylül’de Adana’da düzenlenen toplant›ya Güney Anadolu

Bölge Müdürlü¤ü’ne ba¤l› acenteler kat›ld›.

Acente toplant›lar›, 4 Ekim’de ‹stanbul’da Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü’ne

ba¤l› acenteler, 7 Ekim’de ise ‹stanbul Bölge Müdürlü-

¤ü’ne ba¤l› acentelerin kat›l›m›yla sürdü.

Toplant› serisine; 12 Ekim’de Bursa’da Marmara Bölge Müdürlü¤ü’ne,

14 Ekim’de ‹zmir’de, Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü’ne,

26 Ekim’de Ankara’da ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ünü’ne, 25 Kas›m’da

Antalya’da Akdeniz Bölge Müdürlü¤ü’ne ve 16 Aral›k’ta

K›br›s’ta K›br›s fiubesi’ne ba¤l› acentelerimizin kat›ld›¤› toplant›lar

ile devam edildi.

Toplant›larda sektör ile ilgili de¤erlendirmede bulunan Genel

Müdürümüz Mustafa Su, sektörde son dönemde yaflanan gelifl-

8


‹stanbul

Ankara

K›br›s

9


Ankara

10

melerden bahsederek fiirketimizin müflterileri

için her zaman oldu¤u gibi, kaybetmek yok parolas›yla

çal›flmaya devam edece¤ini söyledi. Prim

üretiminin konjoktürel bir olgu oldu¤unu, sektörde

büyüklü¤ün prim üretimi ile de¤il, flirketlerin

mali gücü ile de¤erlendirilmesi gerekti¤ini vurgulayan

Mustafa Su, flirket büyüklü¤ünün öz kaynak

ve aktif büyüklükler ile de¤erlendirilmesi gerekti-

¤ini, Anadolu Sigorta’n›n istedi¤i zaman prim üretiminde

birinci olabilece¤ini söyledi.

fiirketimizin sadece sektörel de¤il sosyal sorumluluk

bilinci ile de reklam kampanyalar› yürüttü-

¤ünü söyleyen Genel Müdürümüz, Bir Usta Bin

Usta projesi ile unutulmaya yüz tutmufl el sanatlar›na

verdikleri deste¤i vurgulad›.

Ankara

‹zmir

Bursa


‹stanbul

‹stanbul

11

Anadolu Sigorta Orkestras›


Bursa

Trabzon

12

‹stanbul


‹stanbul

Ankara

‹zmir

13


Adana

Antalya

14


Acentelerimiz art›k kendi

broflürlerini kendileri

basabilecekler…

fiirketimizden acentelerine yönelik,

standartlar› yeniden belirleyecek

yeni bir hizmet daha…

Yeni tasarlad›¤›m›z “Broflür Merkezi” mikrositesi ile

acentelerimiz, art›k online olarak, ihtiyaç duyduklar› broflür,

afifl ve ilanlar› seçip, kendi acente ve iletiflim bilgilerini

de ekleyerek basabilecekler.

“Zaman›n ruhu dijitalleflme ve kiflisellefltirmede”

Konuyla ilgili aç›klamalar yapan Genel Müdür Yard›mc›m›z

Filiz Tiryakio¤lu, mikrosite fikrinin nas›l ortaya ç›kt›-

¤›n› flu sözlerle ifade etti; “Geleneksel yöntemde broflür,

afifl veya ilan gibi bas›l› malzemeler, fiirketimiz taraf›ndan

üretiliyor sonras›nda, depolarda toplan›p, fiziksel olarak

acentelere gönderiliyordu. Doküman› alan acente ise iletiflim

bilgilerini dokümanlar›n üzerine sticker’a yazarak

yap›flt›r›yor ve sigortal›lar›na da bu flekilde veriyordu.

Do¤as› gere¤i yavafl ve çok verimli olmayan bu sistem,

fiirketimizin dinamik yap›s›n› ve acentelerin yüksek ifl

potansiyelini art›k tafl›makta zorlan›yordu. ‹flte bu noktada

Anadolu Sigorta olarak süreci; kolaylaflt›racak, h›zland›racak

ve kiflisellefltirecek interaktif yeni bir çözüm

sunmaya karar verdik.

Bugün tüm dünya dijitalleflmeye ve kiflisellefltirmeye

do¤ru giderken, sigorta sektörünün bunun d›fl›nda kalmas›

düflünülemez. Amac›m›z acentelerimize var olan

en üst kalitede hizmet vermek ve fiirketimizin öncü pozisyonunu

bu alanda da kullanmak oldu.

Broflür Merkezi nas›l çal›fl›yor?

Acentelerimiz websitesimizden veya do¤rudan

http://brosurmerkezi.anadolusigorta.com.tr adresinden

ulaflacaklar› mikrositeye kendi acente kodu ve flifreleriyle

girifl yapabilecekler. Acentelerimiz e¤er isterler-

15

se login olmadan önce sitenin nas›l kullan›ld›¤› ile ilgili

bir videoyu izleyip sistemi tan›yabilecekler. Bu bölüm,

tek bir seferde tüm aflamalar›n k›sa bir flekilde özetlendi¤i

bir k›lavuz fleklinde düflünüldü.

Login olduklar›nda karfl›lar›na ç›kacak olan sayfada

acentemize özel bir karfl›lama mesaj› yer al›yor ve görsel

malzemeler s›ralan›yor. Acentemiz bir görsele t›klad›-

¤›nda, sistem acenteyi tan›yarak görselin ilgili alan›na, o

acenteye ait iletiflim bilgilerini otomatik olarak yerlefltiriyor.

‹kinci aflamada acentemiz kontroller için görselin istedi¤i

bölümünü seçip yak›nlaflt›r›yor. Son aflamada ise

“kaydet” butonuna t›kland›¤›nda görsel, acentemiz bilgisayar›na

pdf format›nda, bas›ma haz›rlanm›fl olarak indiriliyor.

Acentemiz pdf format›nda ald›¤› görseli dilerse do¤rudan

matbaaya iletip, istedi¤i say›da kiflisellefltirilmifl ç›k›fl

alabilecek. Bu sayede acentelerimiz art›k görsel malzemelerin

gönderimini beklemek zorunda kalmadan, ihtiyaçlar›na

yönelik kiflisel aksiyon alabilecekler.

Broflür Merkezi’nin sa¤lad›¤› di¤er bir avantaj da, acentelerimizin

art›k sigortal›lar›na kendi broflürlerini e-mail

olarak da gönderebilecek olmalar›. Giderek sanal ortama

kayan ticarette bu özellik de, acentelerimize büyük

kolayl›k sa¤l›yor olacak.


Anadolu Sigorta’dan

Yönetici Sorumluluk

Sigortas›!

Genel Müdürümüz Mustafa Su,

yönetici sorumluluk sigortas›n›n

önemine dikkat çekerek, büyük

risklerin alt›na imza atan yönetim kurulu

üyeleri ve CEO’lar›n, flahsi

sorumluluklar› ile ilgili sigorta

taleplerinin artt›¤›n› belirtti.

Mustafa Su, flirket yöneticilerinin üstlendi¤i sorumluluklar›n

yurt d›fl›nda ço¤u kez dava konusu olabildi¤ini,

Türkiye'de ise bu konunun yeni gündeme gelmekte oldu¤unu

söyledi. Su: “Her geçen gün de¤iflen ve geliflen

yasal düzenlemeler ve flirketlerin performans›na dair

yükselen beklentiler, üst düzey yöneticilerin ve CEO’lar›n

sorumlulu¤unu ayn› oranda art›r›yor” dedi.

Yurtd›fl›nda “Directors and Officers Liability Insurance”

k›saca D&O olarak an›lan poliçenin, yönetim kurulu

üyeleri ve CEO’lar›n kanuni yükümlülüklerinden kaynaklanan

flahsi sorumluluklar›n› güvence alt›na ald›¤›-

16

n› söyleyen Genel Müdürümüz, hukuki masraflar ve

hukuki sürecin sonundaki tazminat› karfl›lamak üzere

kurguland›¤›n› aktard›.

Bu sigortayla sa¤lanan teminatlar k›saca flöyle özetlenebilir:

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Kiflisel Sorumlulu¤u:

Sigorta dönemi içinde görevlerini ifa s›ras›nda

kanunen belirlenmifl herhangi bir özen veya sadakat

borcunun yerine getirilmemesi, yanl›fl bilgilendirme,

yan›lt›c› beyan gibi kusurlar›ndan dolay› oluflan

iflletme zararlar›ndan ötürü yönetim kurulu üyeleri ve

yöneticilere yöneltilen tazminat taleplerine karfl› kiflisel

korumay› içeriyor.

fiirket Tazminat›: Yukar›daki sebeplerden dolay› oluflan

zararlarda yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin

çal›flt›klar› flirket taraf›ndan tazmin edilmifl olmalar›

halinde flirkete koruma sa¤lanmakta.

Mustafa Su, poliçede meydana gelen zarar›n yan› s›ra

dava ve savunma masraflar›n›n da temin edildi¤inin

bilgisini verdi. Ayr›ca kendisi de üst düzey bir yönetici


olarak, piyasadaki rekabeti sürekli takip etti¤ini ve yöneticilerini

bu poliçe ile teminat alt›na alan flirketlerin

prestijli bir tutum sergilemifl olaca¤›n› da ekledi. Su,

son olarak, 01.07.2012 tarihinde yürürlü¤e girecek yeni

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ve “Yönetim Kurulu

Üyeleri ve Yöneticilerin Sorumlulu¤u” teminat›n›n

bulunmas›n› risk azalt›c› olumlu bir etken olarak nitelendiren

afla¤›daki hükmün bu sigortaya olan talebi

daha da art›raca¤›n› öngördü¤ünü belirtti.

“3. Sigorta MADDE 361- (1) Yönetim kurulu üyelerinin,

görevlerini yaparken kusurlar›yla flirkete verebilecek-

17

leri zarar, flirket sermayesinin yüzde yirmibeflini aflan

bir bedelle sigorta ettirilmifl ve bu suretle flirket teminat

alt›na al›nm›flsa, bu husus halka aç›k flirketlerde

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ve ayr›ca pay senetleri

borsada ifllem görüyorsa borsan›n bülteninde duyurulur

ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk de¤erlendirmesinde

dikkate al›n›r.”

Yeni poliçeye en çok, halka aç›k flirketler, özel flirketler,

halka arz› planlanan flirketler taraf›ndan ihtiyaç

duyulacak.


Anadolu Sigorta’dan

eve servis ücretsiz

laboratuvar ve

görüntüleme hizmeti

18

fiirketimiz, ayakta tedavi teminat›na

sahip poliçesi bulunan

tüm sigortal›lar›m›z için Medilab ile

ücretsiz laboratuvar ve

görüntüleme hizmeti bafllatt›.

Türkiye’de ilk kez gerçeklefltirilecek

uygulama kapsam›nda, sigortal›lar›m›z,

MR, BT gibi son derece yüksek ücretli

görüntülemelerle, tahlil, endoskopi,

kolonoskopi, biyopsi, patoloji, EMG, EEG,

ultrasonografi ve Doppler gibi ifllemler

için hiç bir katk› pay›/ücret ödemiyor.

Ayr›ca, sigortal›lar›m›z›n talebi

halinde kendisini laboratuvara

götürecek ücretsiz özel araç tahsis

ediliyor. ‹fllemlerin tamamlanmas›n›n

ard›ndan ayn› araçla evine b›rak›l›yor.


‹lk etapta ‹stanbul’u kapsayan hizmetin, k›sa sürede Ankara

ve ‹zmir baflta olmak üzere di¤er kentlerde de yayg›nlaflt›r›lmas›

planlan›yor.

Uygulaman›n Türkiye’de bir ilk oldu¤una dikkat çeken

Genel Müdürümüz Mustafa Su, "Ayakta Tan›" teminat›

veya "‹leri Tan› Yöntemleri" teminat› olan tüm bireysel

sa¤l›k sigortal›lar›n›n, kat›l›m pay› ödemeden, bu hizmetten

yararlanaca¤›n› söyledi.

Mustafa Su; “Sigortal›lar›m›za verdi¤imiz hizmetin kalitesini

en üst seviyede tutmay› kendine amaç edinen fiirketimiz,

gelecekte de benzer yenilikçi uygulamalarla öncü

pozisyonunu korumay› hedeflemektedir” dedi.

Randevu almak yeterli

Bafllatt›¤›m›z yeni uygulama ile sigortal›lar›m›z, Medilab’›n

sa¤lad›¤›, ücretsiz laboratuvar, görüntüleme ve

araç servis hizmetinden yararlanabiliyor. Süreç; doktor

taraf›ndan, laboratuvar, MR, BT, endoskopi, kolonoskopi,

biyopsi, patoloji, EMG, EEG, ultrasonografi ve doppler

gibi tahlil ve/veya görüntüleme ifllemlerinden biri ya da

bir kaç›n›n yapt›r›lmas›n›n istenmesi ile bafll›yor.

Sigortal› özel araçla evinden al›n›yor

Daha sonras›nda sigortal›m›z, “Anadolu Sigorta Sa¤l›k

Sigortas› Poliçesi” oldu¤unu belirterek, ‹stanbul’un çeflitli

yerlerinde bulunan Medilab’›n anlaflmal› oldu¤u kurumlardan,

kendisine en yak›n olan kurumda ifllemleri

yap›lmak üzere randevu tarihi ve saati al›yor. Randevuya

özel araçla gitmek istedi¤ini belirtmesi durumunda,

Medilab taraf›ndan araç tahsisi yap›l›yor. Randevu tarihinde

belirtti¤i adresten al›nan sigortal›m›z, ifllemlerini

tamamlad›ktan sonra ayn› araçla al›nd›¤› adrese b›rak›l›yor.

Laboratuvar ve/veya görüntüleme sonuçlar› ise sigortal›m›za

e-posta veya kargo yoluyla yine ücretsiz

gönderiliyor.

Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen sigortal›lar›m›z

info@medilabistanbul.com adresine e-posta göndererek

veya Medilab’›n internet sayfas›ndan online baflvuru

ile randevu alabiliyorlar.

19

Eve ücretsiz uzman gönderiliyor

Ücretsiz hizmet bunlarla da s›n›rl› kalm›yor. Sigortal›m›z›n

talebi halinde, evde yap›labilecek tahliller için

kendisine uzman gönderiliyor ve uzman, gerekli numuneleri

evde al›yor. Tahlil sonuçlar›, yine e-posta ya da

kargo yoluyla iletiliyor.

Genel Müdürümüz Mustafa Su, müflteri memnuniyetini

esas alarak, ‹stanbul’daki bireysel sa¤l›k sigortal›lar›n›

kapsayacak flekilde bafllatt›klar› bu uygulamay›, h›zla

Ankara, ‹zmir ve ard›ndan di¤er illerde de yayg›nlaflt›rmay›

planlad›klar›n› belirtti.

‹flyerlerinde aç›lan laboratuvarla ücretsiz

hizmet de veriliyor

fiirketimizin, Medilab iflbirli¤i ile sa¤lad›¤›, ücretsiz laboratuvar

ve görüntüleme hizmetinin bir di¤er boyutunu

ise kurumsal sigortal›lar oluflturuyor. Çal›flanlar›na

grup sa¤l›k sigortas› yapt›ran iflyerlerine de ayn› hizmetler

verilebildi¤i gibi, iflyerleri kendi faaliyet gösterdikleri

binada laboratuvar için yer tahsisi de yapabiliyorlar.

Medilab, burada kurdu¤u laboratuvarda bir uzman görevlendirerek,

haftan›n befl günü, mesai saatleri dahilinde

grup sigortal›lar›na ücretsiz hizmet vermeye devam

ediyor.


50 y›la yaklaflan tarihi ile

Ege’nin köklü kulüplerinden

birisi olan Denizlispor’dan

taraftarlar›na özel Anadolu

Sigorta güvenceli kasko ve

trafik sigortas›…

Denizlispor ile Anadolu

Sigorta, taraftarlara özel

olarak haz›rlanacak

Denizlispor Kasko ve

Denizlispor Trafik Sigortas›

ürünlerinin ç›kar›lmas›

konusunda anlaflt›.

“Denizlispor,

Anadolu

Sigorta ile

gücünü

pekifltirecek”

20


Soldan sa¤a; Deren Koçdemir,

Atila Ertekin, Musa Ülken,

Hasan K›br›sl›o¤lu, Mustafa Su,

Filiz Tiryakio¤lu, Levent Sönmez

ve Berna Semiz Ergüntan

Denizlispor taraftarlar›na özel olarak haz›rlanan Denizlispor

Trafik ve Denizlispor Kasko ürünlerinin imza

protokolü, 23 Kas›m Çarflamba günü, fiirketimizin Genel

Müdürlü¤ünde düzenlenen bir törenle gerçeklefltirildi.

Törene, Anadolu Sigorta’y› temsilen Genel Müdürümüz

Mustafa Su, Genel Müdür Yard›mc›lar›m›z Musa Ülken,

Filiz Tiryakio¤lu ve Levent Sönmez, Bat› Anadolu Bölge

Müdürümüz Atila Ertekin ile Yöneticilerimiz Deren

Koçdemir ve Berna Semiz Ergüntan kat›l›rken, Denizlispor

ad›na imzay› Baflkan Hasan K›br›sl›o¤lu att›.

‹mzalanan protokole göre Anadolu Sigorta, Denizlispor

taraftarlar›na özel kasko ve trafik ürünü haz›rlay›p sat›fla

sunarken, Denizlispor taraftarlar› da sat›n ald›klar›

her bir poliçe ile ek prim ödemeden hem araçlar›n›

güvence alt›na alacak hem de kulüplerine maddi destek

vermifl olacaklar.

‹mza töreninde konuflan Genel Müdürümüz Mustafa

21

Su imzalanan anlaflma ile Denizlispor’a destek vermekten

memnun olduklar›n› dile getirdi. Mustafa Su;

Ege’nin köklü tak›mlar›ndan birisi olan Denizlispor’un,

Anadolu Sigorta ile imzalad›¤› bu protokol sayesinde

gücünü pekifltirece¤ini vurgulayarak, protokolün her

iki tarafa da hay›rl› olmas›n› diledi.

Katk›lar›ndan dolay› Anadolu Sigorta’ya teflekkür eden

Denizlispor Baflkan› Hasan K›br›sl›o¤lu ise, imzalanan

iflbirli¤inin tüm Denizlispor camias›na baflar›lar getirmesini

umdu¤unu söyledi. K›br›sl›o¤lu, yeniden Süper

Lig’e yükselmeyi hedefleyen Denizlispor’un, bu tarz

ekonomik desteklere her zaman için ihtiyac› oldu¤unu

vurgulayarak taraftarlar›n›, Denizlispor Kasko ve Trafik

ürünleri almaya ça¤›rd›.

Denizlisporlulara özel olarak haz›rlanan ürünler sayesinde

taraftarlar, trafikte seyreden araçlar için yap›lmas›

zorunlu olan trafik sigortas›n›n haricinde, Anadolu

Sigorta’n›n sundu¤u genifl kasko çözümlerinden de

faydalanabilecekler.


Anadolu Sigorta,

ilk günden bu yana

deprem bölgesindeydi…

23 Ekim tarihinde Van Ercifl’te meydana gelen ilk deprem

ile 09 Kas›m tarihinde Van Edremit’te gerçekleflen

ikinci depremin ard›ndan fiirketimiz, ilk günden itibaren

sigortal›s›n›n yan›nda durdu.

Sigortal›lar›m›z›n ma¤duriyetlerini en aza indirmek ve

mümkün olan en k›sa sürede kendilerine yard›m etmek

üzere 7.2 büyüklü¤ündeki ilk depremi takip eden

24 saat içinde, depreme özel bir ihbar hatt› oluflturuldu.

Anadolu Sigorta’n›n, bölgedeki acenteleri ve Bölge

Müdürlü¤ü de seferber olarak, sigortal›lar›m›z›n yard›m›na

kofltu. fiirketimizin Van’da 6’s› banka flubesi olmak

üzere 17 acentesi bulunuyor.

Anadolu Sigorta, bölgedeki iletiflim imkanlar›n›n da zarar

görmüfl olmas›n› göz önüne alarak, sigortal›lar›na

ulaflabilmek, bilgilendirmek ve zararlar›n› en k›sa sürede

tazmin etmek amac›yla, deprem bölgesinde ilk

günden bu yana eksper bulundurmaya da devam ediyor.

Eksperler, Van merkez (Edremit) ve Ercifl ilçelerine

giderek konut ve iflyeri poliçesi sahibi olan sigortal›lar›m›zla

bizzat temas kurdu.

fiirketimiz, ayr›ca yine ilk depremi takip eden 24 saat

içerisinde Van ve 5 çevre ilde bulunan (Bitlis, Mufl, A¤r›,

Bingöl ve Siirt) sigortal›lar›na SMS’ler gönderdi ve

e¤er bir hasarlar› söz konusu ise Anadolu Sigorta’ya

ne flekilde ulaflabilecekleri konusunda bilgi verdi.

14 Kas›m 2011 itibariyle flirketimize, ilk Van depremi

ile ilgili toplam 88 hasar ihbar› gelmifltir. Söz konusu

dosyalar›n tahmini hasar tutar› yaklafl›k 2 milyon 270

bin liray› bulmaktad›r. ‹hbarlar›n hasar da¤›l›m› ise flu

flekilde s›ralanmaktad›r; 39 adet iflyeri (yaklafl›k tahmini

hasar, 1 milyon 560 lira), 38 adet konut (yaklafl›k

tahmini hasar, 428 bin lira) ve 11 adet kasko (yaklafl›k

tahmini hasar, 281 bin lira). fiirketimiz flu ana kadar 4

22

dosya kapsam›nda 170 bin liraya yak›n ön ödeme gerçeklefltirmifltir.

09 Kas›m tarihinde gerçekleflen 2. depremle ilgili olarak

yine 14 Kas›m tarihi itibariyle ; 4 konut ve 31 iflyeri

için toplam 35 adet ihbar al›nm›fl olup toplam tahmini

hasar tutar› 4.000.000 TL civar›ndad›r.

Konuyla ilgili aç›klama yapan Genel Müdürümüz Mustafa

Su, Anadolu Sigorta’n›n bölgede eksperlerinin bulunuyor

olmas›n›n, süreci daha h›zl› bir flekilde ele almak

aç›s›ndan sigortal›lar›m›za avantaj sa¤lad›¤›n› ifade

etti. Mustafa Su; “Anadolu Sigorta ilk günden bu yana

deprem bölgesindeydi. Amac›m›z hasar gören tüm

sigortal›lar›m›zla en k›sa sürede iletiflime geçmek ve

varsa hasarlar›n› tespit etmek ve zararlar›n› tazmin

edebilmek” diye konufltu.

Bölgedeki düflük sigortal›l›k oran›na da dikkat çeken

Genel Müdürümüz Mustafa Su; konuflmas›n› flu flekilde

sürdürdü; “Di¤er taraftan, bu deprem bize sigortal›

olman›n ne derece önemli oldu¤unu da bir kere daha

gösterdi. Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu’ndan al›nan

veriler ›fl›¤›nda, Van ilimizde yaklafl›k 85.000 konut bulundu¤unu

ancak zorunlu bir sigorta olmas›na ra¤men

bu konutlardan yaln›zca 7.318 adedinin zorunlu deprem

sigortas› poliçesine sahip oldu¤unu görmekteyiz.

Dolay›s›yla Van’daki zorunlu deprem sigortas› sigortal›l›k

oran›, ne yaz›k ki yüzde 10’u bile bulmuyor.

Bilindi¤i üzere ülkemiz topraklar›n›n yüzde 95’i, ülke

nüfusunun ise yüzde 98’i farkl› derecelerde deprem

riskleriyle karfl› karfl›yad›r. Ülkemizdeki sigorta flirketleri,

deprem felaketleri sonras›nda yürütülecek süreç

konusunda yeterli deneyime sahiptir. Bu noktada kritik

olan vatandafllar›m›z›n bu güvenceden yararlanmaya

bafllamalar›d›r. Bunun da yolu öncelikle sigortal› olmaktan

geçiyor.”


Denizden kazand›¤›m›z›

‘DenizTemiz’le

paylafl›yoruz

Anadolu Sigorta, denizlerin kirlenmesini önlemek ve kirlilikle mücadeleye katk›da bulunmak amac›yla DenizTemiz Derne¤i/TURMEPA

ile çal›flma bafllatt›. TURMEPA ile imzalad›¤›m›z protokolle, fiirketimizin her türlü deniz arac›n›n sigorta

edilmesinden elde edilecek gelirden, art›k Türkiye’de denizlerin temizlenmesi için çal›flmalar yürüten TURMEPA da pay

alacak. ‹flbirli¤iyle ilgili protokol Genel Müdürümüz Mustafa Su ile TURMEPA Genel Müdürü Akflit Özkural aras›nda imzaland›.

‹mza töreninde konuflan Genel Müdürümüz Mustafa Su, Anadolu Sigorta’n›n, Türkiye’nin ilk yerli sermayeli sigorta flirketi

olarak kuruldu¤u günden bu yana, bu ülkeden destek ald›¤›n› ve kazand›¤›n› da yine Türkiye’ye yat›rd›¤›n› belirtti. TUR-

MEPA ile gerçeklefltirilen iflbirli¤ini de bu çerçevede gördüklerini anlatan Mustafa Su, “Türkiye’nin sigortas› olan fiirketimiz,

ülkemizdeki bütün de¤erlerin de koruyucusu ve destekleyicisidir” dedi.

Anadolu Sigorta denizlerde de lider

Konuflmas›nda fiirketimizin denizcilik sektöründeki konumuyla

ilgili de konuflan Genel Müdürümüz sözlerini flöyle sürdürdü:

“fiirketimiz, geçen y›l su araçlar› branfl›nda toplam sektör

üretiminin yüzde 40’a yak›n›n› tek bafl›na gerçeklefltirdi. fiirketimizin

bu branfltaki güçlü pozisyonu, y›llar boyunca bu branfla

verdi¤imiz önem ile do¤ru orant›l›d›r. Bu süreç; ciddi bir kültürdür

ve y›llar boyunca ayn› ciddiyet ve ekiple ifllenerek bu

günlere ulaflm›flt›r. fiirketimiz, baflta Genel Müdür Yard›mc›m›z

ve Müdürümüz olmak üzere, nakliyat ve su araçlar› sigortalar›

branfllar›nda, bu iflin e¤itimini alm›fl gerçek denizcilerin

görev ald›¤› sektördeki tek büyük flirkettir. Zira denizcili¤in ayr›

bir dili vard›r. Anadolu Sigorta olarak bu dili anl›yor ve denizci

dostlar›m›zla ayn› dilden konufluyoruz. Bu sebeple flirketimizin

2007 y›l›ndan bu yana su araçlar› branfl›ndaki üretimi

kesintisiz bir flekilde artmakta.

23


Öncesi Sonras›

Art›k... A¤r›’da bir

okulumuz var!

‹flte söz verdi¤imiz üzere dergimizin yeni say›s›nda sizlere çok

güzel bir müjde ile merhaba diyoruz. Art›k A¤r›’da bir okulumuz

var!!!!!

Cümlelerime, hayalimizin gerçekleflmesinde en büyük pay sahibi

olan yüre¤i kocaman Anadolu Sigorta çal›flanlar›na teflekkür

etmekle bafllamak istiyorum. Maddi, manevi desteklerini

esirgemeyen, bir çocu¤un yetiflmesindeki zorluklar› bilip, bin

çocu¤un gelece¤ini kurmay› kendine görev bilen çal›flanlar›m›za

Anadolu Sigorta Mensuplar› Yard›mlaflma Derne¤imiz nezdinde

tekrar tekrar teflekkür ederim.

Eeee neler mi yapt›k bu arada? Okulumuzu yeni e¤itim dönemine,

yeni ö¤retmenine haz›rlamak için çal›flmalar›m›z devam etti.

Dernek çal›flanlar› olarak, çal›flanlar›m›zdan gelen oyuncak,

giysi ve bebek malzemelerini tek tek elden geçirip, kolilere paylaflt›rd›k.

Mis gibi y›kanm›fl ütülenmifl, tertemiz bebek ve çocuk

eflyalar›n› görünce, çal›flanlar›m›z›n bu konudaki hassasiyeti bir

kez daha gözlerimizi yaflartm›flt›. O kadar çok kolimiz oldu ki,

bizlerden yard›m talebinde bulunan Ayflegül Ö¤retmen, kolilerin

bir k›sm›n› da di¤er köylerde ihtiyac› olan çocuk ve bebekle-

24


e da¤›tmak üzere ay›rd›¤›n›n haberini verdi¤inde mutlulu¤umuz

ikiye katland›.

Bu arada okulumuzun tadilat› ile ilgili sürekli haberlefliyorduk

Ayflegül Ö¤retmen’le… Bugün yerleri yap›ld›,

bugün mutfa¤›, tuvaleti, perdeleri derken okulumuzun

eflyalar› ile birlikte tamamland›¤› haberi geldi. Üstelik

de Ayflegül Ö¤retmen okulun iç-d›fl bütün foto¤raflar›n›

çekmifl, bize göndermiflti. Resimleri açt›k ve evet,

karfl›m›zda bizim eserimiz olan küçücük anaokulunun

resimleri vard›… Ellerimizle koliledi¤imiz oyuncaklar,

flipflirin okulumuzun de¤iflik köflelerine yerlefltirilmiflti.

O güzelim foto¤raflar karfl›s›nda, nefesimizi tutmufl

bir flekilde heyecan, coflku ve hüzün gibi karmakar›fl›k

ama dolu gözlerle öylece kalakalm›flt›k… Ve evet… Bu,

s›vas›ndan, hal›s›na, sandalyesinden battaniyesine bizim

okulumuzdu, Anadolu Sigortal›lar›n okuluydu..

Türkiye’nin en büyük sigorta flirketinin, yürekleri bir o

25

kadar büyük çal›flanlar›n›n emekleriydi bu okul… Ne

mutlu bize ki Anadolu Sigorta Mensuplar› Yard›mlaflma

Derne¤i olarak böyle ulvi bir göreve arac›l›k edebildiysek,

ne mutlu bize ki Türkiye’nin gelece¤i olan çocuklar›n

yetiflebilmesinde ve vatan›m›za hay›rl› evlatlar

kazand›r›lmas›nda az›c›k da olsa pay sahibi olabildiysek...

‹flte eserimiz, iflte güzel okulumuz…

Sevgiyle kal›n…

NESL‹GÜL GÜNEfi

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü


Osman Atasoy ile

ucuna yolculuk...

Çocuklu¤unda okudu¤u bir kitapla

hayat› de¤iflti Osman Atasoy’un ve o an

karar›n› verdi: “Birgün ben de kendi

teknemle dünya seyahati yapaca¤›m”.

Ve serüven bafll›yor...

Böyle bir yolculu¤a bafllama karar›n› nas›l ald›n›z?

Ben bir kitap okudum ve hayat›m de¤iflti. 12 yafl›ndayken

Sadun Boro’nun Pupa Yelkeni adl› kitab›n› okudum,

son sayfas›n› bitirdim, kitab› kapatt›m, o günü hiç unutmuyorum,

“Ben de Sadun Boro gibi kendi teknemde bir

dünyan›n

26

gün dünya seyahati yapaca¤›m” dedim. Sadun Boro biliyorsunuz

1965-1968 tarihlerinde Türkiye’den ilk dünya

seyahati yapan kifli. Ama bu bir çocukluk hayali olarak

da kalmad›. Ço¤u çocuk o yafllarda bir fley ister. O

dönemin ruh hali ile istenmifl fleylerdir, sonra yafl ilerleyince,

büyüyünce unutulur geçer gider. Ben hiç unutmad›m,

o hep kald›. Yani 12 yafl›nda istedim daha sonra

bütün hayat›m› bir tekne alabilecek hale gelebilmek

için çal›flarak geçirdim. 35 yafl›nda seyahate ç›kabilecek

imkanlar› tamamlam›flt›m.

O s›rada ne ifl yap›yordunuz?

Ben hem okudum hem çal›flt›m. Önce day›m›n flirketin-


de çal›flmaya bafllad›m. Ev eflyalar›,

televizyon, buzdolab› gibi eflyalar

satard›k. Orada sat›fl eleman›

olarak görev ald›m. fiirketin sahibi

day›md› ama beni en zor iflten

bafllatt›. Oradaki çal›flanlar ye¤enini

ald› demesin diye. Sonra ben

orada pazarlama flefi oldum. Daha

sonra ayr›l›p kendi iflimi kurdum.

18-19 yafl›ndayken kendime ait bir

flirketim vard›. Ayn› ifli yapmaya

bafllad›m. Sonras›nda Bodrum’da

yelken okulu açt›m. Oradaki ilk

yelken okulu belki de o zaman

Türkiye’deki ilk özel yelken okulu

olabilir. Tekneyi al›nca da her fleyi

b›rakt›m. O s›rada Zühal ile de evlenmifltik.

Beraber dünya seyahatine

ç›kt›k. 5 sene sürdü. Yolda Yeni

Zelanda’da Deniz do¤du. Ondan

sonra ülkeye geri geldik. ‹lk yolculu¤um

s›ras›nda flimdi yapt›¤›m›z

seyahatin karar›n› verdim. O da ilginç

bir hikaye. Deniz, Yeni Zelanda’da

do¤duktan sonra, oynamas›

için bir tane fliflme dünya haritas› fleklinde top alm›flt›k.

Onu tavana asm›flt›k. Ben akflam vardiyalar›nda onun

alt›nda yat›yordum. Yatarken de hep Antarktika ve Güney

Amerika’n›n ucu görünüyor. Ben afla¤› yukar› 2,5

sene oraya bakt›m. Buraya gidece¤im dedim. Deniz’in

oyuncak topu bana oralara gitmek için ilham verdi.

‹lk yolculu¤unuzda o rotadan geçmifl miydiniz?

‹lk yolculuk tropik sularda geçmiflti. Ekvatorun kuzey ve

güneyindeydik. Böyle yolculuklar›n her etab›nda baz›

zorluklar yaflan›yor. Her zaman ifllerin düzenli gitmesi

pek mümkün olmuyor. Ama Panama’ya giderken, Karayip

Denizi’nde kötü bir havaya rastlad›k. Bir hafta boyunca

çok kuvvetli bir f›rt›nan›n içinde kald›k. Orada

teknenin flaft› koptu. Pervane dümene çarpt›, bir süre

kontrolsüz kald›k. Kolombiya sahillerine do¤ru sürüklenmeye

bafllad›k. Orada uyuflturucu trafi¤inde kullanmak

üzere teknelere el koyma durumu oluyor. O esnada

karaya ç›karsak bir daha bu yolculu¤a devam etmeyece¤iz

demifltik. Yani o s›rada biri gelse bizi tekneden

ç›karsa, tekne sürüklenirken her fley bozulmuflken, bir

daha denize ç›kmazd›k. Ama bir flekilde atlatt›k ve Panama’ya

vard›k. Ertesi gün hiç unutmuyorum, sabah

kalkt›k ve söylediklerimizi unuttuk. Önümüzdeki Pasifik

27

RÖPORTAJ

seyahatinin planlar›n› yapmaya bafllad›k. Kötü anlar,

e¤er kendin bir flekilde atlat›yorsan sonras›nda unutuluyor.

Denizcilerin zaten bir laf› var, kad›nlar do¤um

sanc›s›n› unutmasalar dünyada anne kalmaz, denizciler

f›rt›nalar› unutmasalar dünyada denizci kalmaz.

Bir defada K›z›ldeniz’de ve Endonezya’da korsanlar›n

oldu¤u bölgelerden geçerken tedirgin olmufltuk. Bize

sald›rmad›lar ama bizim önümüzdeki ve arkam›zdaki

gemilerin sald›r›ya u¤rad›klar›n› duyduk.

‹kinci yolculu¤unuzda böyle bir fley yaflad›n›z m›?

Hay›r o rotada korsan tehlikesi yok. Ama iklim daha zor.

Dünyan›n en tehlikeli sular›nday›z, do¤ayla bir mücadele

var.

Bu kadar süre seyahatte olduktan sonra denizde olmak

m› yoksa karada olmak m› daha zor geliyor?

Benim kafamda yerleflik hayata geçmek gibisinden bir

plan yok. ‹nsanlar bana yerleflik bir hayata, düzene niye

geçmiyorsunuz diye soruyor. Bizim tercihimiz böyle.

Seyahatim bitse de teknede yaflamay› tercih ederim.

Zaten benim karada bir evim de yok. Benim evim uzun

zamand›r tekne oldu. Teknede yaflamak güzeldir, kendimi

ana kuca¤›nda gibi hissediyorum.


‹lk amac›n›z Horn Burnu’nu

geçmekti, o

amac›n›za da ulaflt›n›z,

bundan sonras›

için planlar›n›z nedir?

Dedi¤iniz gibi Horn

Burnu’nu döndük,

hedefimize ulaflt›k.

Asl›nda Türkiye’ye

dönüfle geçecektik

ama flimdi akl›mda

Antarktika’ya gitme plan›m

var. Bunu daha önceden

planlam›yorduk. Fakat k›fl›

Patagonya’da geçirdik. Orada

düflünmeye bafllad›k, baflka denizcilerle de karfl›laflt›k.

O esnada giden bir iki denizci Antarktika hakk›nda çok

güzel fleyler anlatt›. Biz de bu kadar yaklaflm›flken art›k

ciddi bir flekilde düflünüyoruz. Önümüzde 500 mil yol

var, sonras› Antarktika. Ama zor bir seyahat. So¤uk ve

dünyan›n ucu.

Hiç yerleflim bölgesi yok öyle de¤il mi? Filmlerde görüyoruz

bazen üsler var diye.

Baz› devletlerin üsleri var. Bizden oraya giden olmam›fl.

Büyük devletler Antarktika’ya seferler düzenlemifller.

Daha henüz Türkiye’nin herhangi bir teknesi oraya gitmemifl.

Biz gerçi o amaçla gitmiyoruz kendimiz istedi-

¤imiz için oray› seçtik ama yolculu¤un böyle tarihi bir

taraf› da olmufl olacak. ‹lk defa Türk bayrakl› bir tekne

Türkiye’den ç›k›p oraya gitmifl olacak.

Sizin gibi bir yolculu¤a ç›kmak için neler gerekiyor, isteyen

herkes ç›kabilir mi?

Asl›nda en önemlisi istemek. Kime sorsak bize imreni-

28

yor, sizin gibi yapmak istiyoruz diyorlar. Ama kimse kalk›flm›yor,

çünkü herkesin karayla ba¤lar› var. En zor

k›sm› bu karayla ba¤lar› koparmak. Karadaki güvenlik

flemsiyesinden uzak olmak, buna katlanabilmek önemli.

Bunun d›fl›nda maddi olarak minimum, tabi bunu Antarktika’ya

gitmenin maliyeti anlam›nda söylemiyorum

ama ekvator kufla¤›nda bir seyahat yapmak için, tabi ki

bir tekne gerekiyor. Teknenin iki kiflinin yaflayabilece¤i

orta halli, mesela 10-11 metre uzunlu¤unda olmas› laz›m.

O da iyi bir otomobil fiyat›na bulunabiliyor. 50 bin

dolarl›k bir tekne ile dünya seyahati yapabilirsiniz. Çok

büyük bir para de¤il. 1 sene kadar böyle bir seyahat

yapsan›z her ay 1500-2000 dolar civar›nda bir harcaman›z

oluyor. ‹nsan›n bir ya da daha fazla evi varsa kiraya

verip o kiradan gelen para ile yaflayabilir. Büyük bir flehirde

belki daha çok para harcan›yor bir de bir flehirde

ne kadar yafl›yorsunuz. Hayat flehirde her gün ayn› fleyleri

tekrarlayarak geçiyor. Bizim yapt›klar›m›z› yapmak

ulafl›lmaz gibi geliyor ama orta halli bir ailenin büyük

bir flehirde mesela ‹stanbul’da yaflarken harcayaca¤›

paradan daha fazlas›n› harcam›yorsunuz. Üstelik sahici

bir hayat yaflan›yor. Ancak insanlar›n düzenlerinden

ayr›lamamalar›, al›flkanl›klar›n› b›rakamamalar›, ç›k›lm›yor

olmas›n›n esas sebepleridir. Ama herkes ç›ksa o

zaman tüm denizler teknelerle dolu olacakt›, bize yer

kalmayacakt›☺

BERNA SEM‹Z ERGÜNTAN

Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü


Baflar›n›n adresi

bu kez ‹ç Anadolu Bölge

Müdürlü¤ümüz

Sigorta flirketlerinin ‹ç Anadolu’daki bölge müdürlüklerinin

geleneksel olarak düzenledikleri bowling turnuvas›n›n

sekizincisi Eylül ay›nda gerçeklefltirildi. Turnuvada

1552 puan alarak az bir farkla birincili¤i kaç›ran

tak›m›m›z ikincilik kupas›n›n sahibi oldu.

Murat Yazg›, Mustafa Ba¤datl›, Feyza Reiso¤lu, Gamze

29

Nakkaflo¤lu, Ali Kaya ve Bölge Müdürümüz Kenan

U¤ur’dan oluflan ekibimizde Kenan U¤ur ayn› zamanda

turnuvan›n da en yüksek skor yapan üçüncü oyuncusu

da olarak da göz doldurdu.

Tak›m›m›z› baflar›s›ndan dolay› kutluyoruz.


Genç bir müdürlük!

Bireysel ve Ticari

Sigortac›l›k Müdürlü¤ü

Mustafa Kemal AtatürkMedeniyet yolunda baflar›,

yenileflmeye ba¤l›d›r

30

Bireysel ve Ticari Sigortac›l›k Müdürlü¤ü, hem çal›flanlar›

hem de 01 Ekim 2011 tarihinde kurulmufl olmas›

nedeniyle fiirketimizin en genç birimidir.


An›l Üçer

‹ç Anadolu Bölge

Müdürlü¤ü

Hakan Kiral

Bat› Anadolu

Bölge Müdürlü¤ü

31

Ezgi Türkmen

Marmara Bölge

Müdürlü¤ü

B‹R MÜDÜRLÜ⁄ÜMÜZ

Soldan sa¤a, Ali R›za Erol, Serpil Zorlu, Deren Koçdemir, Gül Ergüneyt, Bahar Arma¤an Mentefl, Merve Sarac›k


Müdürlü¤ümüzdeki iki birimden; Bireysel ve Ticari Pazarlama

ve Müflteri Yönetimi Birimi Genel Müdürlük

binam›zda, “Kontakt Merkezi Birimi” de ‹stanbul Bölge

Müdürlü¤ü lokasyonunda çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Ayr›ca Marmara Bölge Müdürlü¤ü, Bat› Anadolu

Bölge Müdürlü¤ü, ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü lokasyonlar›m›zda,

üç arkadafl›m›z kontak merkezine ba¤l›

olarak çal›flmaktad›r.

C2C projemiz kapsam›nda yap›lan “Müflteri Odakl›” tasar›mlar›n

etkin yönetilmesi, takip edilmesi ve hayata

geçen uygulamalar›n yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla kurulan

Müdürlü¤ümüzün temel görev ve sorumluluklar›n›

flöyle s›ralayabiliriz:

Soldan sa¤a; R›dvan Atasoy, Burcu Yetmez, Ça¤la Maner, Serhan Sezen, Deren Koçdemir, Ezel Esenkaya, Serhat

Günefl, Gökçe Kansu.

32

� Bireysel ve ticari müflteri stratejisinin belirlenmesi

ve yönetimi

� Bireysel ve ticari ürünlerin sahiplenilmesi ve ürün

yönetimi fonksiyonlar›n›n bafllat›lmas›

� Müflteri odakl› kampanyalarla, SAMBA uygulamas›

ile faaliyete geçen kampanya ve sat›fl f›rsat› modüllerinin

etkin kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›

� Müflteri Skoru, Müflteri Segmentasyonu ve Müflteri

Veri Temizli¤i çal›flmalar›n›n devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›

ve yayg›nlaflt›r›lmas›

� Müflteri odakl› yaklafl›m ile kontakt merkezi yönetim

faaliyetlerinin sürdürülmesi


Bu önemli ve zor görevleri, bir o kadar

da keyif alarak yerine getirirken

tak›m çal›flmas›n›n önemine inanmakta

ve müflteri odakl› bak›fl aç›s›yla hareket

etmekteyiz. Tüm ekip arkadafllar›m›z

yeni ve yap›lmam›fl çal›flmalar›

yürütürken, sürekli yeniliklerin peflinde

koflmaktad›r.

Müdürlü¤ümüzün mottosu ise

“Her Müflteri Y›ld›z”d›r.

Sigortac›l›k sektöründe artan rekabet,

müflteri kazan›m›n› ve mevcut müflterilerle

uzun dönemli güçlü ba¤lar kurabilmeyi

kritik baflar› faktörlerinden

biri haline getirmifltir. Bu yoldaki en

büyük yard›mc›m›z SAMBA uygulamam›z

olacakt›r. Müflteriyi analiz eden,

ihtiyaçlar›n› belirleyen, karl› bir portföy

geliflimi için çözümler üreten

SAMBA - Müflteri Veri Kart› ve Kampanya&Sat›fl

F›rsatlar› ekranlar›n›n

gelifltirme ve takip ifllemleri de, proje

ekiplerimize verilen destek ile h›z kesmeden

devam edecektir.

Rekabet üstünlü¤ünü elde etmenin en

önemli koflulu müflteri ihtiyaçlar›n›

belirlemektir. Genç bir ekip olman›n

getirdi¤i dinamizm ve tüm çal›flma arkadafllar›m›z

ile sat›fl kanallar›m›z›n

deste¤i sayesinde, memnuniyeti sa¤lamay›,

her zaman oldu¤u gibi modern

sigortac›l›k anlay›fl›na öncülük etmeyi,

kaliteli ve h›zl› hizmet seviyesi ile de

yenilikler getirmeyi hedefliyoruz.

Müflteri Kaybetmek Yok!

Mutsuz Müflteri Yok!

BTSM’de Güler Yüzlü,

Müflteri Odakl› Hizmet Var!

Deren Koçdemir

4 Temmuz 1974 ‹stanbul do¤umluyum. ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi

‹flletme Bölümü’nden mezun oldum. Yüksek lisans›m› da ayn› üniversitede

‹flletme Enformati¤i konusunda yapt›m.

fiirketimize 1998 y›l›nda uzman yard›mc›s› olarak kat›ld›m. S›ras›yla Pazarlama

Müdürlü¤ü, fiiflli Bölge Müdürlü¤ü, Acenteler ve Pazarlama Müdürlü-

¤ü, Proje ve De¤iflim Yönetimi Baflkanl›¤›-Sat›fl, Servis Da¤›t›m› ve Pazarlama

Projesi’nde görev yapt›m. 1 Ekim 2011 itibariyle Bireysel ve Ticari Sigortac›l›k

Müdürlü¤ü’nde Müdür Vekili olarak göreve bafllad›m. Yeni kurulan bir

müdürlükte görev yapmaktan ve Anadolu Sigortal› olmaktan onur ve mutluluk

duyuyorum. De¤iflim ve yenileflmeye inanan biri olarak görev yapt›¤›m

müdürlüklerin, çal›flt›¤›m farkl› yöneticilerin, fiirketimizdeki de¤iflim projesinin

hem ifl hem de özel hayat›ma çok büyük katk›s› oldu¤una inanmaktay›m.

K›fl›n gelifli ile birlikte çok severek yapt›¤›m snowboarda bafllamak için kar›n

ya¤mas›n› dört gözle bekliyorum. Scuba diving ve yüzme de hayat›mdan

ç›kmayacak, keyif alarak yapt›¤›m sporlardan. Fakat hiç birisi, o¤lumdan ve

eflimden ald›¤›m bir öpücük kadar keyif veremez☺

Tüm çal›flma arkadafllar›ma, yeni müdürlü¤ümüze verdikleri destek için teflekkür

ediyor, sevgilerimi sunuyorum.

33


Biz Bize Sigorta

Acenteli¤inizin tarihçesinden bahseder misiniz?

Uzun y›llar flerefle hizmet etti¤imiz Türk Silahl› Kuvvetleri’nden

emekli olduktan sonra, Yüce Önder Atatürk’ün

bizlere emanet etti¤i de¤erli kurumlardan biri

olan Anadolu Sigorta çat›s› alt›nda, 16 Eylül 2005’den

bu güne flirketimiz ve sigortal›lar›m›zla birlikte “Biz Bize

Sigorta” olarak hizmetlerimize devam etmekteyiz.

2008 y›l›nda ald›¤›m›z Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.

acenteli¤imizle de sigortac›l›k hizmetlerinde bütünlü-

¤ümüzü tamamlam›fl olduk. Merkezi Balgat/Ankara’da

bulunan acenteli¤imizin, K›z›lay/Ankara’da 2009 y›l›nda

aç›lan bir de flubesi bulunmaktad›r. Biz Bize Sigorta

Ara. Hiz. Ltd. fiti., Bekir Develio¤lu ve fi. Yaflar Künyeli

ortakl›¤›nda, ço¤unlu¤u lisans düzeyinde üniversite

mezunu ve tamam› deneyimli toplam 10 personeliyle

hizmet vermektedir. Biz Bize Sigorta acenteli¤imiz,

do¤ru risk seçimi ve sa¤l›kl› büyüme trendinin sonucu

olarak 2010 ve 2011 y›llar›nda Anadolu Sigorta fiampiyonlar

Ligi’nde yer alm›flt›r. Acenteli¤imizin 4 ve 5’inci

y›llar›n›n de¤erlendirilmesiyle elde edilen bu baflar›l›

sonuçlar, bize güvenen Anadolu Sigorta yöneticilerinin

güvenlerine lay›k oldu¤umuzun kan›t› olmufltur.

34

Müflteri portföyünüzü de¤erlendirir misiniz? Müflteri

seçiminde ve müflterilere verilen hizmetlerde nelere

dikkat ediyorsunuz?

Hali haz›rda kurumsal a¤›rl›kl› bir müflteri portföyümüz

bulunmaktad›r. 2012 y›l›nda bireysel portföyümüzü

art›rmak yönünde organizasyonumuzu gelifltirmeyi

planlamaktay›z. Bireysel müflteri profilimiz, a¤›rl›kl›

olarak e¤itim ve kültür seviyesi yüksek, TSK mensubu/emeklisi,

bürokrat, ö¤retim üyesi, devlet memuru

ya da kurumsal flirket çal›flanlar›ndan oluflmaktad›r.

Gelinen noktada hiçbir acentenin müflteri seçme lüksü

olmamakla beraber, müflteriye ulaflma yöntemlerimiz

sonucunda elde etti¤imiz müflteri profili genellikle

yüksek olmaktad›r. Müflterilere ulaflmak ve pazarlama

yapmak noktalar›nda hiçbir zaman agresif yöntemleri

tercih etmeyiz.

Acenteli¤imiz teklif verme aflamas›ndan üretim ve tahsilâta,

hasardan yenilemeye her aflamada sigortal›ya

yak›n olmay›, ona kendisini özel hissettirmeyi ve Anadolu

Sigorta’n›n güçlü kurumsal deste¤inin, her aflamada

sigortal›n›n yan›nda oldu¤u duygusunu yaflatma-


y› ilke edinmifltir. Halk aras›nda yayg›n bir söylem olan

Sigorta flirketinden daha önemli olan acentedir” yaklafl›m›n›

asla bir pazarlama argüman› olarak kullanmay›z.

Bunun da ötesinde potansiyel müflterilerimize

sigorta flirketi seçiminin çok önemli oldu¤unu belirterek,

acenteli¤imizin bu çerçevede Anadolu Sigorta

ürün ve hizmetlerini en iyi sunmakta iddial› oldu¤unun

alt›n› çizeriz. Yine bu kapsamda sigortal› adaylar›m›za

sigorta ürün ve hizmetlerine ulaflmak konusunda mevcut

sat›fl kanallar› içerisinde “Profesyonel Acenteleri”

tercih etmeleri yönünde telkinde bulunuruz.

Müflteri iliflkilerinde merkeziyetçi olmayan bir yönetim

anlay›fl›yla hareket ederiz. Bu sayede tüm sigortal›lar›m›z›

daha yak›ndan tan›yabilme, önceliklerine ve hassasiyetlerine

uygun yaklaflma flans›na sahip olmaktay›z.

Bir baflka deyiflle butik sigortac›l›k hizmeti vermeye

gayret ediyoruz.

A¤›rl›kl› hangi branfllarda çal›fl›yorsunuz? Sektörün

bugünkü durumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Son üç y›ld›r havac›l›k ve sorumluluk alanlar›nda a¤›rl›kl›

olarak çal›flmaktay›z. Peflinden tabii ki kaza ve

yang›n branfllar› gelmektedir. Belirli bir branfla yönelik

pazarlama faaliyeti yürütmemekteyiz. Ortaya ç›kan talepler

ve flirketimizin risk kabul kriterleri do¤rultusunda,

a¤›rl›kl› üretim alanlar›m›z farkl›l›k gösterebilmektedir.

Faaliyete bafllad›¤›m›z 2005 y›l›, sektörde yap›lmaya

çal›fl›lan düzenlemelerin ve 5684 say›l› kanunun haz›rland›¤›

bir döneme denk gelmifltir. Dolay›s›yla getirilecek

düzenlemelerle, sayg›nl›¤›n›n daha da artaca¤›n›

düflündü¤ümüz bir sektörde yer almak, aç›kças› bafllang›çta

bir baflka heyecan vermiflti. Ancak gelinen

noktada pek fazla bir fleyin de¤iflmedi¤ini görmek

üzüntü vericidir. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde

faaliyetini sürdüren bir acentelik olarak, kurallar› zorlayanlar

ya da bildi¤ini okuyanlar karfl›s›nda ma¤dur

edildi¤imizi düflünüyorum. Yönetmelikler ç›kar›l›yor,

yürürlü¤ü erteleniyor, tam yürürlü¤e giremeden bir

baflka yönetmelik haz›rlan›yor ve belirsizli¤in hâkimiyeti

devam ediyor. Bugünkü durumundan memnun olmad›¤›m

sektörün gelece¤ini ise bir o kadar parlak görüyorum.

Verdi¤imiz emeklerin, zaman içerisinde karfl›l›¤›n›

alaca¤›m›z inanc›nday›m.

Hedefleriniz nelerdir?

Hedefimiz, Biz Bize Sigorta ailesini her anlamda, olabildi¤ince

ve yetebildi¤imizce geniflletmek, sektörde

35

Bekir Develio¤lu

Biz Bize Sigorta

Ankara Acentesi

ACENTELER‹M‹Z

güven duyulan bir acentelik olarak uzun y›llar hizmet

verebilmektir. Hedefimiz çok para kazanmak de¤il

ama 7’nci y›l›m›zda geldi¤imiz noktadaki çizgimizi ve

omurgal› duruflumuzu, tüm sektörel olumsuzluklara

ra¤men, hiç bozmaks›z›n uzun y›llar muhafaza edebilmektir.

Hedefimiz tüm bunlar› yaparken milli, manevi

ve mesleki de¤erlerimize de sahip ç›kabilmektir. Hedefimiz

bize güvenenlerin güvenlerine her zaman lay›k

olabilmektir. Hedefimiz amatör ruhumuzu kaybetmeksizin

yolumuza profesyonelce devam etmek ve profesyonelli¤in

gereklerini her anlamda yerine getirmek suretiyle,

hizmetlerimize, kurumsallaflma yolunda devam

etmektir.

Eklemek istedikleriniz...

Büyük Önderimiz Atatürk’e uzanan köklü tarihi mirasa

ve geleneksel kurumsal de¤erlere sahip olan Anadolu

Sigorta’n›n acentesi olmaktan her zaman gurur duyuyoruz.

Bu anlamda tafl›d›¤›m›z sorumlulu¤un, inan›yorum

ki tüm acente teflkilat› olarak fark›nday›z, ayn› zamanda

daima sahip ç›kmak azim ve karar›nday›z. Biliyoruz

ki, say›n genel müdürümüzden bafllamak suretiyle,

Anadolu Sigorta’m›z›n her kademesindeki çal›flan›,

Atatürk’ün miras›na ilelebet sahip ç›kmak azmindedir.

Bu duygu ve düflüncelerle Anadolu Sigorta ailesine

sevgi, sayg› ve ba¤l›l›klar›m›z› sunuyoruz.


Sunay Y›ld›r›m

Sigorta

Acentenizin tarihçesinden bahseder misiniz?

Acenteli¤imiz 2001 krizinin akabinde flah›s flirketi olarak

kurulmufltur. Hemen akabinde 2003 y›l›nda limited

flirket haline dönüflerek faaliyetine devam etmektedir.

16 m2’lik küçük bir ofiste ifl hayat›na bafllad›m. Bulundu¤um

flehirde o y›llarda kendimce tespit etti¤im sigorta

hizmeti ad›na bir boflluk vard›. Herkes bu ifli yan

gelir olarak yapmaya çal›fl›yordu. Yak›n çevremdeki arkadafllar›m

bu ifle bafllarken hiç de bu ifli onaylamad›lar.

Herkesin evine ekmek götürmeye zorland›¤› bir

dönemde sen bu ifli niye yapacaks›n diyenler oldu. Fakat

ben kararl› bir flekilde sigorta acenteli¤i yapaca¤›-

36

Sunay Y›ld›r›m

Sunay Y›ld›r›m Sigorta

Erzurum Acentesi

ma karar verdim. Ve iflime flu ilkeyle bafllad›m: ‹fline

önem ver ki baflkalar› sana önem verebilsin. Yaklafl›k 2

y›l sonra flimdi bulundu¤um ifl merkezinde 54 m 2 bir

ofis sat›n ald›m. Fakat bu ofisimiz de ileriki y›llarda dar

gelmeye bafllay›nca, ayn› ifl merkezinde halen faaliyetimize

devam etti¤im 200 m 2 büyüklü¤ünde bir ofis sat›n

ald›m. Amac›m ileride acenteli¤imize ait sektöre

yak›fl›r bir bina infla etmektir. Acenteli¤imiz övünerek

söyleyebiliriz ki bölgesinde de¤il art›k Türkiye’de kendine

önemli bir yer edinme yolundad›r. Bölgemizde sigortac›l›k

bilincinin geliflmesine de önemli katk›lar›m›z

gün geçtikçe artarak devam etmektedir.


Müflteri portföyünüzü de¤erlendirir misiniz? Müflteri

seçiminde ve müflterilere verilen hizmetlerde nelere

dikkat ediyorsunuz?

Müflteri portföyümüzün yaklafl›k % 90’› bireysel müflterilerden

olufluyor diyebiliriz. Geri kalan %10’luk k›sm›

ise ticari ve kurumsal müflterilerden oluflmaktad›r.

Bireysel müflteriler içerisinde kamu daireleri ile a¤›rl›kl›

çal›flmaktay›z. Kurumsal müflterilerimiz de bölgemizde

ciddi potansiyeli olan ve sigorta yapt›rma al›flkanl›¤›,

ciddiyeti ve moralitesi yüksek olan flirketlerdir.

Müflterilerimize sigorta poliçelerini do¤ru anlat›yoruz.

Müflterimizi bir sigortac›ym›fl gibi bilinçlendiriyoruz.

Hasarlar›m›z›, eksper, bölge müdürlü¤ü, servis aya¤›

gibi bölümleri birebir takip ediyoruz. Müflteri yenilemelerimizi

çok iyi takip ediyoruz. Birçok müflterimiz

acenteli¤imize poliçesini yapt›rd›ktan sonra, art›k poliçesinin

iyi takip edilece¤ini ve en do¤ru teminatlar›n

verilece¤ini ve acenteli¤imize çok güvendiklerini söylemektedirler.

Müflterilerimiz, her bir çal›flan›m›za flirket

cep telefonlar›ndan 24 saat ulaflma imkan›na sahiptir.

‹letiflime çok büyük önem vermekteyiz. Önemli

günlerde müflterilerimize kutlama mesaj› ve e-maili

göndermekteyiz.

A¤›rl›kl› hangi branfllarda çal›fl›yorsunuz? Sektörün

bugünkü durumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

A¤›rl›kl› olarak bölgemizin daha do¤rusu ülkemizin si-

37

gortac›l›k gerçe¤i olan kaza branfl›nda çal›fl›yoruz. Fakat

portföyümüzde yang›n poliçeleri, sorumluluk poliçeleri

ve di¤er poliçeler de önemli bir yer tutmaktad›r.

Ayn› zamanda Anadolu Hayat Emeklilik acentesi oldu-

¤umuzdan bu alanda da az›msanmayacak bir müflteri

portföyüne sahibiz. Büyüme stratejimiz kazan kazan

modeli üzerinedir. Hem çal›flt›¤›m›z flirket kazanacak

hem de biz acente olarak kazanaca¤›z. Bu flekildeki ticaretin

sa¤lam ve süreklilik arz edece¤ine inan›yorum.

Hedefleriniz nelerdir?

Uzun vadeli hedefimiz acenteli¤imizi bölgesel olmaktan

ç›kar›p, ulusal olma yolunda h›zla ilerletmektir.

Bilgi ifllem alt yap›m›za büyük yat›r›mlar yap›yoruz. Ve

kurumsallaflma yolunda sürekli ilerleme kaydediyoruz.

Bütün departmanlar›m›z› ay›r›p daha profesyonelce

hizmet vermeyi hedefliyoruz. Çal›flanlar›m›z› her yönüyle

e¤itiyoruz. Bir ekip ruhuyla büyümeyi hedeflemekteyiz.

fiu an 15 olan çal›flan say›m›z›, 5 y›l içerisinde

50’ye ç›karmay› hedefliyoruz. Sigorta acenteli¤i

mesle¤inin geliflmesi ve acentelerin basiretli bir tüccar

mant›¤› ve toplumda itibar› çok yüksek kifliler olmas›

için de mücadele ediyoruz. Sigortac›l›k sektöründe

hedefimiz Türkiye’nin aranan sigorta acentesi markas›

olmakt›r.


Atilla Demir

Atilla Demir Sigorta

‹stanbul Acentesi

Acentenizin tarihçesinden bahseder misiniz?

Acenteli¤imiz aram›zdan çok zamans›z bir flekilde ayr›lan

Haluk Odyakmaz taraf›ndan 2002 y›l›nda kuruldu.

2008 y›l›ndan beri de acenteli¤i Atilla Demir Sigorta

olarak devam ettiriyorum.

Müflteri portföyünüzü de¤erlendirir misiniz? Müflteri

seçiminde ve müflterilere verilen hizmetlerde nelere

dikkat ediyorsunuz?

Trafik ve seyahat sigortalar› talep edenler, acente tefrikinde

bulunmuyorlar. Bunun d›fl›nda kalan sigorta

mevzular› için ise tan›d›klar› ve güven duyabilecekleri

acenteleri tercih ediyorlar. Acente olarak gelen her talebi

teklife dönüfltürmüyoruz. Güven telkin etmeyen

riskleri almaktan kaç›n›yoruz. Bu tür riskler hasar vu-

Atilla Demir Sigorta

38

kuunda kaç›n›lmaz olarak sorun oluflturuyor. Kurumsal

sigortal›larda bu tür sorunlar en az seviyede yafland›¤›

için hedef kitle olarak kurumsal müflterileri

tercih ediyoruz.

Müflteri hizmetlerinde en önem verdi¤imiz konu da gene

kuflkusuz karfl›l›kl› güven oluyor. Sigortal›lar›m›z

hasarlar›n›n zaman›nda, eksiksiz ve sorunsuz olarak

ödenece¤inden emin olmak istiyor. Güven unsurunun

sa¤lanabilmesi için ise sigortal›ya eksiksiz bilgi verilmesi

çok önemli. Sigortal›ya ne sat›n ald›¤›n› en ince

detay›na kadar anlatmaya çal›fl›yoruz. ‹htiyac› ile örtüfltü¤üne

kanaat getirirse sat›fl kendili¤inden geliyor.

Kuflkusuz burada fiyat da önemli bir unsur. Sigortal›lar›m›za,

“Bankac›l›kta faiz artarsa risk artar, sigorta

sektöründe de prim düflerse risk artar.” örne¤ini vererek,

bu gerçe¤i anlatmaya çal›fl›yoruz. Gene de fiyata

karfl› duyarl› olan müflteriler, ilk hasarda, güveni tercih

ediyor.

A¤›rl›kl› hangi branfllarda çal›fl›yorsunuz? Sektörün

bugünkü durumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Poliçe pazarlamas›nda belirli bir branflta yo¤unlaflmaktan

çok, müflterinin ihtiyac›n› ve bütçesine göre

önceliklerini saptamaya odaklan›yoruz. Sektörün bu

günkü durumunu ise “endifle verici” buluyorum. 2002

öncesi bankac›l›k sektöründe yaflanan olaylar aynen

sigorta sektöründe de yaflan›yor. Birçok flirketin hasar

ödemelerini geciktirdikleri bilgisi acenteli¤imize de

ulafl›yor. Bu kadar zarara karfl›l›k, hala düflük primlerle

poliçe sat›fl› nas›l yap›l›yor anlamakta zorlan›yorum.

Bence en k›sa sürede BDDK gibi sigorta sektöründe de

bir sigorta denetleme ve düzenleme kurulu oluflturulmal›.

Sn. Mustafa Su bu konuda çal›flmalar yap›ld›¤›

konusunda bizleri bilgilendirmifltir. Umar›m bu konuda

çok geç olmadan bir tedbir al›n›r.

Hedefleriniz nelerdir?

Benim flahsen tek bir hedefim var. Anadolu Sigorta’ya

ve acentesine güven duyan, müflteri sadakati yüksek


ir portföy oluflturmak.

Sigortac›-sigortal› iliflkisi bence ömür

boyu devam etmesi gereken bir iliflkidir.

Acentesine ve sigorta flirketine güven

duyan bir sigortal›, ödeme gücüne göre

zaman içerisinde tüm risklerini sigorta

ettiriyor. Bu iliflki sa¤lam temellere

oturtulmuflsa daha sonraki kuflaklarla

da devam ediyor. Geçmiflte babalar›n›n

evlerini ve otomobillerini sigorta etti¤imiz

birçok müflterimizin, flimdi de çocuklar›n›n

evlerini ve otomobillerini sigorta

etti¤imizi büyük bir memnuniyetle

söyleyebilirim. O nedenle çok büyük

zorluklarla kazand›¤›m›z bir sigortal›m›z›n,

baflka bir sigorta flirketine gitmesi

beni son derece mutsuz ediyor.

Eklemek istedikleriniz...

Hepimizin bildi¤i gibi ülkemizde sigorta

konusunda çok büyük bir bilgi noksan›

var. Bunun üstüne bir de “Sigorta flirketleri

hasarda ödeme yapmamak için

devaml› mazeret üretirler” gibi bir imaj

yüklenince iflimiz bir hayli zorlafl›yor.

Türkiye’de fert bafl›na düflen prim üretimini,

geliflmifl ülkelerle k›yaslad›¤›m›z

zaman tablo kendili¤inden ortaya ç›k›yor.

Kuflkusuz bu tabloda, bir zamanlar

sigorta yapt›rman›n caiz olmad›¤›na inanan düflünce

ile fert bafl›na düflen gelir da¤›l›m›ndaki dengesizli¤in

de etkisi var.

Rekabeti sadece fiyat baz›nda alg›lad›¤›m›z takdirde,

zarar yazman›n kaç›n›lmaz oldu¤unu hepimiz biliyoruz.

Hissedarlar›na kâr da¤›tamayan bir flirketin varl›¤›n›

ne kadar süre ile devam ettirebilece¤i ise sorulmas›

gereken önemli bir sorudur.

Yabanc› ortakl› sigorta flirketinde çal›flan bir yönetici

dostumdan, bu soruyla art›k daha s›k muhatap olduklar›n›,

her ay personel ç›kartt›klar›n› duydum ve çok

üzüldüm. Sektöre yat›r›m yapm›fl olan Avrupal› yat›r›mc›lar›n,

bu duruma daha ne kadar katlanacaklar›n›

da tahmin edemiyorum.

Bundan böyle fiyatla birlikte, sigorta bilincini güçlendirecek

ve güçlü oldu¤umuz yanlar› ve hizmetlerimizi

öne ç›karacak tan›t›mlar yapmam›z gerekti¤ini düflü-

39

nüyorum. Bir zamanlar, Anadolu Sigorta’n›n “Hemen

öder, eksiksiz öder” diye bir slogan› vard›. Bu reklamlar›

‹stanbul –‹zmir Karayolu’nda gördükçe çok mutlu

olurdum.

Birçok sigortal›m›z›n, sa¤lad›¤›m›z hizmetlerden bilgisi

olmad›¤›n›, bilgi sahibi olup istifade edenlerin ise

çok mutlu olduklar›n› biliyorum. Toplumu bilinçlendirmek

için her branflta en çok sorulan sorular ve cevaplar

olarak bir tan›t›m kampanyas› yap›lmas›n›n çok baflar›l›

olaca¤›n› düflünüyorum. Daha önce böyle bir deneyimimiz

oldu. Tan›t›mla birlikte bir de dan›flma hatt›

oluflturuldu¤u takdirde önemli sonuçlar al›naca¤›na

inan›yorum.

Bu vesile ile acenteler ve çal›flanlar aras›nda daha samimi

bir diyalog oluflturulmas› hususunda gösterdi¤i

gayretler için Kad›köy Bölge Müdürlü¤ümüz yöneticilerine

ve çal›flanlar›na da teflekkürlerimi iletmek isterim.


Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?

01.10.1972 tarihinde Amasya’da do¤dum. 1994 y›l›nda

Marmara Üniversitesi ‹‹BF Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’nden

mezun oldum. Ayn› y›l fiiflli fiubesi’nde memur

olarak göreve bafllad›m. 1996 y›l›nda Güneflli fiubesi’ne

Uzman Yard›mc›s› olarak atand›m. 1996 – 2004

y›llar› aras›nda s›ras›yla Güneflli fiubesi, Bireysel Bankac›l›k

Pazarlama ve Mevduat Müdürlü¤ü ve Kurumsal

Pazarlama Müdürlükleri’nde Uzman Yard›mc›s› ve Uzman

olarak ve akabinde 2004-2007 y›llar› aras›nda

Trakya Bölge Müdürlü¤ü’nde Müdür Yard›mc›s› olarak

görev yapt›m. 2007 y›l›nda Ticari Bankac›l›k Sat›fl Bölümü’ne

Müdür Yard›mc›s› olarak atand›m. Ayn› y›l içerisinde

Birim Müdürlü¤ü’ne yükseldim. 4 May›s 2011 tarihinden

bu yana Had›mköy Ticari fiubesi’nde fiube

Müdürü olarak görev yap›yorum.

Ethem Eliaç›k

Had›mköy Ticari fiubesi Müdürü

Türkiye ‹fl Bankas›

Had›mköy Ticari fiubesi

40

fiubeniz hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?

Had›mköy Ticari fiubesi, Bankam›z›n müflteri odakl›

dönüflüm projesinin bir parças› olarak ticari flubelerin

kurulmas› kapsam›nda 20.10.2008 tarihinde ilk kurulan

ticari flubelerimizden birisidir. Ülkemizin önemli

sanayi kurulufllar›n› bar›nd›ran ve bu anlamda önemli

sanayi merkezlerinden birisi olan Beylikdüzü-K›raç-Had›mköy

bölgesinde belirli ciro ve kredi limiti kriterlerine

sahip gerçek ve tüzel kifli toplam 1.200 kadar müflterimize

ihtiyaçlar› paralelinde ihtisaslaflm›fl hizmet veriyoruz.

Bankam›z›n ticari alandaki baflar›l› geçmifli, müflterileri

ile olan uzun yol arkadafll›¤› anlay›fl› ve çal›flanlar›m›z›n

özverili katk›lar› sayesinde flubemiz bölgede

önemli bir paya sahiptir. Söz konusu pay›m›z›n korunmas›

ve art›r›lmas› konusundaki çabalar›m›z› tüm ekibim

ile birlikte yo¤un bir biçimde sürdürüyoruz.


Türkiye’de sigortac›l›k sektörünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Ülkemizde 1980 sonras› süreçte yaflanan kentleflme ve

kentleflmenin getirdi¤i geçmiflte tüm yaflam›n yard›mlaflma

ile sürdürüldü¤ü güçlü aile ba¤lar›n›n zay›flamas›

ve tasarruf bilincinin artmas› sigortac›l›k sektörünün

geliflimini h›zland›rm›flt›r. Olmas›n› istemedi¤imiz

ama her halükarda yaflam›m›z›n belirli dönemlerinde

karfl›m›za ç›kan beklenmedik felaketlerin en

az›ndan maddi anlamda karfl›lanmas› konusundaki bilinç

seviyesi h›zla yükselmektedir. Ürün çeflitlili¤i ve

hizmet kalitesinin artmas› ve toplumsal bilincin yükselmesi

paralelinde müflterilerimizin gelecekte maruz

kalabilecekleri tüm risklerin sigortalanmas› yönündeki

taleplerinin artaca¤› ve sektörün h›zl› geliflimini sürdürece¤i

kanaatindeyim.

Anadolu Sigorta hakk›ndaki görüflleriniz nelerdir?

Anadolu Sigorta kuruluflundan bu yana gerek hizmet

anlay›fl› gerekse sektördeki etik kurallar›n oluflmas›,

uygulanmas› ve korunmas› bak›m›ndan her zaman örnek

ve lider bir sigorta flirketi olmufltur. Halen gerek

rakamsal veriler itibariyle lider konumunu, gerekse

hizmet kalitesi bak›m›ndan örnek olma vasf›n› sürdür-

41

TÜRK‹YE ‹fi BANKASI

mektedir. Ayr›ca müflteri odakl› çal›flma anlay›fl›n›n

yükseltilmesi konusunda gerek kültürel, gerekse sistemsel

çal›flmalar yoluyla kendisini gelifltirmekte ve

yenilemektedir. Anadolu Sigorta’n›n acenteleri ile olan

yüksek sinerjisi ve oluflturdu¤u birlikte çal›flma kültürüne

bankam›z›n da gittikçe geliflen pay›n›n katk›s› ile

sektördeki lider konumunu sürdürece¤ine inan›yorum.

Bankac›l›k ve sigortac›l›k iliflkisi hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Tüm flubelerimiz gibi flubemiz de Anadolu Sigorta’n›n

acentesi olarak faaliyet gösteriyor. Tüm müflterilerimizin

sigorta ifllemlerini yak›ndan takip ediyor ve sigortalar›n›n

flubemiz arac›l›¤› ile yap›lmas› konusunda

çaba gösteriyoruz. Bankam›z genifl ve sad›k müflteri

portföyü ile sigortac›l›k ifllemleri aç›s›ndan çok önemli

bir kaynak durumunda, ancak Anadolu Sigorta nezdindeki

pay›m›z henüz arzulad›¤›m›z seviyede de¤ildir.

Hem sigorta flirketimiz taraf›nda hem de bankam›z taraf›nda

bu yöndeki çabalar›n art›r›lmas› ve bankam›z›n

sigorta hacminin ve pay›n›n art›r›lmas›na yönelik çözümlerin

h›zla hayata geçirilmesi gerekti¤i düflüncesindeyim.


Türkiye ‹fl Bankas›

‹skenderun / Hatay fiubesi

Atilla Mirici

‹skenderun / Hatay fiubesi Müdürü

42

Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?

1960 y›l›nda Erzurum’da do¤dum. Bankam›zda

14.04.1986 tarihinde Oltu / Erzurum fiubesi’nde memur

olarak göreve bafllad›m ve geçen süre içerisinde

çeflitli unvanlarda ve birçok flubemizde görev yapt›m.

Son olarak Ticari Sat›fl Bölge Müdürü olarak görev

yapt›¤›m Trabzon'dan 29.11.2008 tarihinde ‹skenderun/Hatay

fiubesi Müdürlü¤ü’ne atand›m ve bu tarihten

itibaren burada görevimi sürdürmekteyim.

fiubeniz hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?

‹skenderun flubemiz 30.03.1940 tarihinde faaliyetine

bafllam›fl olup, bugün için ‹skenderun flubemizde 36 ve

ba¤l› ‹sdemir/‹skenderun flubemizde 5 olmak üzere

toplam 41 kiflilik bir kadroya sahibiz.

‹skenderun geçmiflten bu güne ticaret hayat›n›n son

derece yo¤un ve hareketli oldu¤u bir ilçemizdir. Nüfusu

itibariyle de ülkemizdeki bir çok ilden büyük, Merkez

Bankas› flubesi bulunan yegane ilçedir. Di¤er taraftan

ifl hacminin büyüklü¤ü, ilk 500 s›ralamas›na giren

sanayi kuruluflu adedi yan›nda, gerek büyüklü¤ü ve

gerekse stratejik konumu ile ülkemizin ve dünyan›n en

önemli limanlar›ndan olan ‹skenderun Liman›'n›n

özellefltirme kapsam›nda yap›lan ihale sonras›nda

önümüzdeki günlerde gerçeklefltirilmesi beklenen alt

ve üst yap› yat›r›mlar› ile sadece ilimize de¤il bölgemize

ve yak›n co¤rafyaya önemli katk›lar› olaca¤› düflünülmektedir.

Özellikle demir-çelik ve boru sektörlerinde ülkemizin

en önemli firmalar›n›n yer ald›¤›, yine aralar›nda ülkemizin

ilk filtre fabrikas› da olan irili ufakl› bir çok filtre

fabrikas›n›n üretim yapt›¤›, önemli miktarlarda kömür

ve gübre ithalat› yapan firmalar›n faaliyet gösterdi¤i ve

nakliyecilik sektörünün, a¤›r yük tafl›mac›l›¤›n›n önemli

boyutlara ulaflt›¤› ilçemizde ad› geçen sektörlerde

faaliyet gösteren firmalar›n önemli bölümü flubemizle

ve ilçemizde mevcut di¤er flubelerimiz ile çal›flmakta,

yine önemli bir bölümü ise çeflitli illerdeki kurumsal

flubelerimiz ile çal›flmaktad›rlar.


Böylesine önemli bir müflteri portföyüne sahip flubemizin

tüm çal›flanlar›, tam bir tak›m ruhu ile bir yandan

müflteri portföyünü geniflletmek, di¤er yandan hizmet

kalitesini art›rarak müflteri memnuniyetini en üst seviyelere

tafl›mak gayreti içerisinde ve büyük bir özveri ile

çal›flmalar›n› sürdürmektedirler.

Ticari hayat›n bu kadar köklü firmalarla yürütüldü¤ü

piyasam›zda sigortac›l›k sektörü baz›nda da do¤al olarak

çok önemli bir portföy bulunmakta olup sigorta bilinci

de oldukça yüksek bir seviyededir. Hemen hemen

tüm bankalar›n bir, hatta bir kaç flubesinin bulundu¤u

ilçemizde yine nerede ise tüm sigorta firmalar›n›n da

birer acentelikleri bulunmaktad›r. Bu itibarla rekabet

de bu oranda artmaktad›r. ‹flte bu flartlarda bile flubemiz

çal›flanlar›n›n bilgi ve becerileri, s›cak ve seviyeli

iliflkileri Anadolu Sigorta ailesinin de deste¤i ile poliçe

adetlerimiz ve elde edilen prim tutarlar›m›z giderek

artan bir seyir içerisindedir.

Türkiye'de sigortac›l›k sektörünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Ülkemizdeki sigortac›l›k sektörünün kat etmesi gereken

önemli bir mesafe oldu¤unu düflünüyorum. 1988

y›l›nda Ceyhan flubemizde görev yapt›¤›m s›rada meydana

gelen deprem hadisesi sonras›nda yaflad›¤›m ve

yukar›da söylediklerimi teyit eden bir olay var ki çok

manidard›r. Israrlar›m ve hatta zorlamam sonucu ev

ve ifl yerlerine sigorta yapt›¤›m›z, ev sahibim ve flubemizin

iyi bir müflterisi olan flah›s, deprem sonras›nda

kendisinin ve benim de oturdu¤umuz bina tamamen y›k›l›nca,

binan›n inflaat›n› yapan kay›nbiraderini “yakalad›¤›m

yerde onu öldürece¤im” diye ararken, sigorta

yapt›rd›¤›n› ve daha da kötüsü yapt›rd›¤› sigortan›n ifle

yarayaca¤›n› akl›na bile getirmemiflti. Benim hat›rlatmam

üzerine ise “flimdi bu ka¤›tlar para m› edecek?’’

demesi hakikaten sigorta bilincinin hangi seviyede oldu¤unun

çok önemli bir göstergesidir.

43

Ancak tabiidir ki geçen süre içerisinde halk›m›z›n bilgilendirilmesi,

bilinçlenmesi sonucu art›k poliçedeki en

küçük ayr›nt›lar›n bile üzerinde durmaya bafllad›¤›n›

görmek gayet sevindirici bir geliflmedir. Bu yönüyle

bak›ld›¤›nda da ülkemizde çok büyük bir potansiyelin

bulundu¤u apaç›k görülmekte, yurt d›fl›ndan bir çok sigorta

flirketinin ülkemize adeta ak›n etmesi de bunun

en önemli göstergelerindendir.

Anadolu Sigorta hakk›ndaki görüflleriniz nelerdir?

Ulu önderimizin talimatlar› ile kurulmas› ve ulusal ilk

sigorta flirketimiz olmas›, Anadolu Sigorta’n›n manevi

sorumlulu¤unu bir kat daha art›rmakla birlikte, sektördeki

öncülük görevini hepimizin gurur duyaca¤› bir

inanç ve beceri ile yerine getirdi¤ine inanmaktay›m.

Önemli bir portföye sahip flubemize, icap eden her durumda

gerek Bölge Müdürlü¤ü ve gerekse Genel Müdürlük

ekipleri derhal yard›ma koflup gere¤inde yüz

yüze görüflerek, ifl orta¤›m›z olarak portföyümüzün

büyümesi için her türlü deste¤i verdiklerini memnuniyetle

ifade ediyorum.

Maksimum Sigorta Uzman› arkadafl›m›z›n da aram›za

kat›l›m› ile daha güçlü ve daha h›zl› hizmet vererek

müflteri memnuniyetini de giderek art›rmaktay›z.

Bankac›l›k ve sigortac›l›k iliflkisi hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Bankac›l›k ve sigortac›l›k sektörlerini birbirlerinin ayr›lmaz

birer parças›, eski tabirle ‘’mütemmim cüzü’’

olarak görüyorum. Her ikisi de son derece önemli görevler

ifa eden mali sektör aktörleridir. Bu arada artan

rekabetle birlikte hizmet kalitesinin de artaca¤› beklentisi

içerisindeyim. Ayr›ca poliçe ve prim üretimlerinin

art›r›lmas›nda sigorta elemanlar›m›z›n gayreti yan›nda

flube çal›flanlar›n›n büyük özverileri ve iliflki kurma

becerilerinin de sonuca ulaflmada son derece

önemli katk›lar sunaca¤› kanaatindeyim.


Aksine

Tiyatro...

fiirketimizin Hasar Yönetimi Müdürlü¤ü’nde

çal›flan ve bu sürece bir de tiyatro gibi

zor bir sanat› s›¤d›ran ‹lker Köklük’ü

ve Aksine Tiyatro’yu tan›tmak istedik

dergimizin bu ay ki say›s›nda.

Keyifli söyleflimiz bafll›yor…

Öncelikle okuyucular›m›za Aksine Tiyatro’yu tan›tal›m

istiyoruz. Aksine Tiyatro’nun oluflum sürecinden ve

amac›ndan bahsedebilir misiniz?

Aksine Tiyatro farkl› alanlarda çal›flan, ama hayat›n›n

önemli bir bölümünde tiyatro yapm›fl birkaç kifli taraf›ndan

2006 y›l› Ekim ay›nda kuruldu. Kurucular› olan bu

birkaç kifli aras›nda avukat da vard›, mali müflavir de, si-

44

“Parça Tesirli Pazarlar” oyunundan

gortac› da, mühendis de. Ortak yanlar›, yaflamlar›n› baflka

alanlardan idame ettiriyor olsalar dahi tiyatro sanat›n›n

acemilik kald›rmayan gerekliliklerini yerine getirmeye

çal›flan insanlar olmalar›yd›. Bunun ötesinde, o

gün oldu¤u gibi bugün de her Aksine Tiyatro gönüllüsü

kendi alan›nda profesyonel yaflam›n› aksatmadan sürdürmeye

devam etmesine karfl›n ikinci bir ifl olarak bakmaz

Aksine Tiyatro’da yapt›klar›na. Çünkü tüm gönüllülerimiz

bilir ki; her geçen gün daha fazla insan için s›radanlaflan

yozlaflmalar›n aksine yaflaman›n tek yoludur

aksine ifller yapmak. Bu noktada yap›lacak en aksine

iflin; yeni oyunlar sahneleyip, toplumdaki bilinçli tiyatro

izleyicisi say›s›n›n art›fl›na katk›da bulunmak, yeni dramatik

metinler üretip tiyatro yaz›n›n geliflimine hizmet

etmek olaca¤›n› düflünüyoruz. Bize göre; sanat›n, toplum

üzerindeki iyilefltirici etkisine büyük ihtiyaç duyuldu¤u

bir dönemden geçti¤imizi görmek için, tek bir gün


herhangi bir gazeteyi okumam›z yeterli.

Aksine Tiyatro’nun bu bak›fl aç›s›yla bafllayan tiyatro serüveni

hemen bir kast oluflturup, defalarca sahnelenmifl

metinlerden biri üzerinde çal›flmakla bafllamad›.

Önce; bir yandan iç e¤itim çal›flmalar› yaparken di¤er

yandan bugünün insan›n›n dertlerine odaklanan aksine

metinler yaratma çabas› içine girdik. 2007 y›l›nda da art›k

ilk aksili¤imizi yapman›n zaman› geldi diye düflünerek

Aksine Tiyatro’nun repertuar›na yazd›¤›m “Parça

Tesirli Pazarlar” adl› oyunu sahneledik.

Ekibinizde farkl› alanlardan mezun ve farkl› mesleklere

sahip üyeler oldu¤unu biliyoruz. Gurubunuzun yap›s›

hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Ekibimiz farkl› alanlarda çal›flan insanlardan

olufluyor. Bankac›l›k

ya da sigortac›l›k yapan iktisatç›lar,

avukatlar, mühendisler

ve psikologlar

var aram›zda. fiu

anda sekiz kiflilik bir

kadromuz var, ama

bu y›l üçüncüsü düzenlenecek

olan tiyatro

kursumuz ile

aram›za yeni arkadafllar

katmay› hedefliyoruz.

“Sevgili

Pazartesilerim”

oyunundan

Hem bir meslek sahibi

olup, yani mesaili çal›fl›p

hem de tiyatro yapmak zor

olmuyor mu?

Evet zor oluyor, özellikle yeni oyun

çal›flmas›n›n yafland›¤› dönemlerde büyük

ölçüde efor sarf etmemiz gerekebiliyor, ama

asl›nda d›flar›dan görüldü¤ü kadar korkunç de¤il tablo.

Biz her fleyden önce çal›flt›¤›m›z ifllere yo¤unlafl›yor ve

ondan arta kalan vakitlerde yap›labilecek kadar tiyatro

yap›yoruz. Tek ifli tiyatro olan oyunculardan oluflan bir

tiyatroda oldu¤u kadar s›k oyun sahnelemiyoruz örne-

¤in. Bu, hem iflin bir iflkenceye dönüflmesini engelliyor,

hem de bize toplum ad›na ufak da olsa güzel bir ifle imza

atma flans› tan›yor.

Asl›nda bu durum iki dünyam›zda da iflimize yar›yor

bence. ‹fl yaflam›m›zda tiyatro sanat›n›n bize kazand›rd›klar›

birçok aç›dan yard›mc› oluyor bize. Örne¤in ben,

fiirketimizin özel gecelerinin sunuculu¤unu yaparak, tiyatrodan

edindi¤im kazan›m› iflime tafl›m›fl oluyorum, ya

45

RÖPORTAJ

da avukat olan arkadafl›m›z›n oyunculuk yetene¤ini davalara

tafl›d›¤›n› biliyorum. Tiyatro yaflam›m›zda ise,

baflka profesyonel alanlar›m›z›n olmas› hayata daha

içinden bakabilmemizi ve bu sayede daha gerçek ifller

üretebilmemizi sa¤l›yor.

Ekibinize kat›l›m koflullar› diye belirlenmifl bir k›stas

var m›? Kat›lmak isteyenlerin kabul edilip edilmemesi

söz konusu oluyor mu? Nas›l karar veriyorsunuz?

Kurs baflvurusu s›ras›nda bir de¤erlendirme yap›yoruz

tabi ki, ama bu de¤erlendirme, herkesi oyuncu yapmak

gibi bir hedefimiz olmad›¤› için yeteneklerin ölçüldü¤ü

bir de¤erlendirmeden çok, kiflinin, birlikte tiyatro yapabilece¤imiz

biri olup olmad›¤›na odaklan›lan

bir de¤erlendirme oluyor.

Buradaki en temel belirleyiciyi

kiflinin tiyatro yapma iste¤inin

kayna¤› ve fliddeti

oluflturuyor. Çünkü tiyatro,

ancak bu sanat›n

önemine son derece

hakim ya da tiyatro

yaparken çok

mutlu olan birinin

katlanabilece¤i ölçüde

emek isteyen

bir sanat.

Yeni kat›l›mc›lar için

özellikle uygulad›¤›n›z

bir çal›flma var m›? E¤itim

çal›flmalar›n›z›n süresinden

ve niteli¤inden bahsedebilir

misiniz?

Aksine Sahne’de alt› ay süren bir e¤itim

veriyoruz. Kursun ilk günü kat›l›mc›lara, tiyatro

yapmak istedikleri ve bunun için gerekli eme¤i verdikleri

sürece Aksine Tiyatro ekibinde yerlerinin olaca¤›n›

söylüyoruz. Yani herhangi bir sertifika verip tiyatro yapacak

yer bulma imkânlar› olmayacak bir dünyaya salm›yoruz

ö¤rencilerimizi. Yaln›z, bu sanattan ya da bu sanat

yüzünden para kazanm›yor oluflumuz tiyatro sanat›n›n

flakaya gelmez gerekliliklerinden muaf olma lüksünü

tan›m›yor bize. O yüzden oldukça yo¤un bir e¤itim program›

takip ediyoruz. Tiyatro yapacak birinde kuramsal

birikimin ve teknik yeterliliklerin ayn› ölçüde önemli oldu¤una

inan›yor ve bu yüzden e¤itim program›m›zda her

iki boyuta da a¤›rl›k veriyoruz.

E¤itim program›m›z, bundan on befl y›l önce dört farkl›


konservatuarda uygulanan

oyunculuk e¤itim programlar›n›n

uyarlanmas› ile oluflturuldu

ve oyunculuk sanat›ndaki geliflmeler

do¤rultusunda zaman

içinde yenilendi. Program›m›z

alt› dersten olufluyor. Bunlar; Sahne

Jimnasti¤i ve Bedenin Keflfi, Temel

Oyunculuk E¤itimi, Tiyatro Tarihi ve

Kuramlar›, Dramaturji, Diksiyon ve Karakter

Yaratma dersleri. Derslerin ard›ndan ekibin performans›na

ba¤l› olmak koflulu ile bir k›sa oyunu atölye çal›flmas›

olarak sahneye koyuyoruz.

Bunun d›fl›nda, diksiyon dersleri de veriyoruz. Üç ila on

kifli aras›nda de¤iflen gruplar oluflturarak kat›l›mc›lar›n

konuflma problemlerini ortadan kald›rmaya, etkili bir

ifade gücü kazanmalar›na ve topluluk karfl›s›nda konuflma

yeteneklerinin geliflimine yönelik çal›flmalar uyguluyoruz

diksiyon derslerimizde.

Size gelirsek; flu an hem fiirketimizin Hasar Yönetimi

Müdürlü¤ü’nde çal›fl›yor, hem de Aksine Tiyatro’da

oyunculuk yap›yorsunuz. Oyunculuk, yönetmenlik ve

tiyatronun sanat yönetmenli¤i… Ve Mitos Boyut Yay›nlar›’ndan

yay›mlanm›fl birkaç oyununuz oldu¤unu da

biliyoruz. Bu enerji san›r›m kayna¤›n› güçlü bir aflktan

al›yor olmal›. Nas›l do¤du içinizde bu aflk? Tiyatroyla

ilk karfl›laflman›z ne zaman ve nas›l oldu?

‹lkokulda s›n›f olarak gidilen bir tiyatro oyununda tan›flt›m

o aflkla. Oldukça haylaz bir ö¤renciydim ve s›n›f ö¤retmenimiz

fazla gürültü yapar›m ve oyunu sabote ederim

diye beni, benim gibilerle birlikte en arkaya oturtup

bafl›m›za da ortaokul ö¤rencisi bir nöbetçi a¤abey koymufltu.

Biz oyun bafllamadan önce bundan hiç flikâyetçi

de¤ildik, çünkü derdimiz arkada flamata yapmakt› ve istedi¤imizi

elde etmifltik. Ancak oyun bafllay›nca benim

için durum de¤iflti. Sahnede gördü¤üm dünyadan çok

etkilendim. Oyunu izlemek için öne gitmek istedim, ama

tabi ki nöbetçi a¤abeyim bana inanmad› ve ön s›ralara

gitmeme izin vermedi. Bütün oyunu en arkadaki flamatan›n

içinde ne kadar izlenebilirse o kadar izleyebildim.

San›r›m o oyunu arkada kal›p izleyememek o kadar gücüme

gitti ki, sonras›nda ön s›ralar da kesmedi beni

sahneye ç›kt›m. Nöbetçi a¤abeyim flimdi ne yap›yor bilmiyorum.

Peki yazarl›k serüveniniz nas›l bafllad›?

fiahidi oldu¤um bireysel bir trajediyi anlatmak için yaz-

46

maya bafllad›m. Bursa’da, geceleri annesi taraf›ndan

eve kabul edilebilmesi için k›fl›n so¤u¤unda tart›c›l›k yaparak

belirli bir miktarda para kazanmak zorunda olan

Ahmet ad›nda bir çocukla karfl›laflt›m bir gece ve Ahmet’in

hayat› üzerinden ilk oyunum olan “Mendil al›r m›s›n›z?”›

yazd›m. Oyun beklemedi¤im bir baflar› gösterip

ödül ald› ve Mitos Boyut Yay›nevi’nden yay›nland›. Bunlar

oyun yazar› olma hedefi olan birini yazmaya devam

etmek için yeterince motive eden geliflmeler. Ancak

yazmaya devam etmem de, Mitos Boyut Yay›nevi’nin sahibi

ve Türkiye’de tiyatro yaz›n›na eme¤i yads›namayacak

Y›lmaz Ö¤üt’ün bu geliflmelere oranla pay› daha büyüktür.

Y›lmaz hoca ara ara ne kadar yazd›¤›m› kontrol

edecek kadar bana inanmasa ve beni yazmaya teflvik etmeseydi

belki de ifl yaflam›n›n koflturmas› içinde motivasyonumu

kaybedebilirdim. Çünkü yazabilmek hele

drama gibi zor bir türde yazabilmek için düzenli ve

önemli ölçüde okuma yapman›z ve çal›flman›z gerekiyor.

Oyunlar›n›z› nerelerde sahneliyorsunuz?

Aksine Tiyatro, ilk oyununu bir süre kentin farkl› sahnelerinde

(Sar›yer fiehir Tiyatrosu, Cem Safran Sahnesi,

Kumbarac› 50, Maya Sanat vb.) gösterime soktuktan

sonra, önemli sanat mekânlar›n›n kapanmas›na ba¤l›

olarak yaflanan salon problemini aflmak ad›na önce

kendine bir prova sahnesi yaratma hedefine yöneldi. Bu

amaçla 2009 y›l›nda kiralad›¤›m›z Beyo¤lu’ndaki harabe

bir depoyu faaliyete soktuk. Bu mekân› bir süre prova

salonu olarak kulland›ktan sonra, salon ihtiyac›n›n derinleflmesine

ba¤l› olarak, di¤er yersiz gruplar›n da kullan›m›na

sunmak amac›yla, hiçbir kurum, kifli ya da kurulufltan

maddi destek almadan otuz kiflilik bir cep sahnesi

haline getirdik. Aksine Sahne ad›n› verdi¤imiz sahnemiz

2010 sezonu bafl›ndan beri faaliyetini sürdürüyor.

Aksine Tiyatro’nun sanatsal üretimlerinden bahsedebilir

miyiz biraz da? ‹lk oyununuz olan Parça Tesirli Pazarlar’›

üç sezondur oynad›¤›n›z› biliyoruz. Bu sezon

yeni bir oyun daha oynamaya bafllad›n›z. Bu iki oyunun

üretim evrelerinden ve içeriklerinden bahsedebilir

misiniz bize?

‹lk oyunumuz olan Parça Tesirli Pazarlar, 2003 y›l›nda

‹stanbul’un çeflitli yerlerinde meydana gelen terör sald›r›lar›

üzerine yazmaya bafllad›¤›m bir oyun. Tüketim

ç›lg›nl›¤›n›n yans›malar›n› hayatlar›n›n her alan›nda yaflayan

ço¤unlu¤a mensup bir kar› kocan›n, evlerinin

önünde gerçekleflen bir terör eylemine yak›ndan tan›k

olduklar› bir pazar gününü anlat›yor. Onlar›n tüketim


gününe denk gelen bu olay, evlerinin

önünde gerçekleflir, ama

onlar fildifli kulelerinden inmeden

bu olaya uzaktan bakman›n bir

yolunu bulurlar ve canl› yay›n

ekipleri sayesinde geliflmeleri televizyondan

izlerler. Yaflad›klar›

gezegenin çirkinleflerek yok olufla

gitti¤inin ne fark›ndad›rlar, ne

de fark›na varsalar bunu umursarlar.

Onlar son ana kadar konforlar›na

taparlar.

Bu sezon oynamaya bafllad›¤›m›z

Sevgili Pazartesilerim ise, Parça

Tesirli Pazarlar’›n tersine, ayn›

ça¤a üreten insan›n sorumlu¤u

üzerinden bakan bir oyun. Üretme

yöntemimiz ve fliddetimiz yüzünden

asl›nda dünyay› nas›l tahrip

etti¤imiz ve kendi yang›n›m›z›n

kibritini kendi elimizde nas›l çakt›¤›m›z

bu oyunun odak noktalar›.

‹ki oyun da birer kara mizah örne¤i denebilir. Hem bu

benzerlik, hem de devam oyunu olmalar› nedeniyle

“Toplu Oyunlar Serisi” ad› alt›nda tek kitapta yay›nland›lar,

ama kitap ç›kt›ktan sonra serinin devam› niteli¤inde

“Arad›¤›n›z Kifliye Ulafl›lam›yor” ad›nda bir oyun yazmaya

bafllad›m. Yetiflirse bu sezonda, yetiflmezse de yeni

sezonda oynamay› düflünüyoruz onu da.

Aksine Tiyatro hep kendi yazd›¤› oyunlar› sahneleyen

bir tiyatro mu olacak? Öyleyse bunun özel bir nedeni

var m›?

Evet, Aksine Tiyatro hep kendi içinden yazarlar›n üretti-

¤i metinleri sahneleyecek. Ekibimizdeki baz› arkadafllar›n

yazma çal›flmalar› devam ediyor. Defalarca sahnelenmifl,

ço¤u, ça¤›n› yakalayamad›¤› için eskimifl oyunlar›

tekrar tekrar oynayan tiyatrolardan birine daha ihtiyaç

oldu¤unu sanm›yoruz. Say›lar› çok azalm›fl, metin

üreten tiyatrolardan biri olabilmek en önemli kurulufl

amac›m›z. Ülkemiz ne yaz›k ki, konservatuar ya da güzel

sanatlar fakültelerinden mezun olduktan sonra tiyatro

sahnesine ad›m atmam›fl genç oyuncularla dolu. Yeni

nesil televizyon dizilerinde oynamak için oyuncu oluyor

ve yeni oyun yazar› yetiflmedi¤i gibi yazma konusunda

birikimli ve istekli insan say›s› da her geçen gün azal›yor.

Bu nedenle, biz bir yandan çok e¤lendi¤imiz bir fleyi

yaparken di¤er yandan bir a盤› kapatm›fl, bir sorum-

47

lulu¤u yerine getirmifl oluyoruz.

Sahnemizi ziyaret ederek oyunlar›m›z›

seyreden önemli tiyatro insanlar›m›z›n,

yapt›¤›m›z ifle verdikleri

de¤er ve önem de motivasyon

kaynaklar›m›zdan biri oluyor.

‹nsanlara kendinizi nas›l duyuruyorsunuz?

Reklam ve benzeri

araçlar› kullanma imkân›n›z oluyor

mu?

Genellikle gazetelerin sanat sayfalar›nda

haberlerimiz ç›kabiliyor.

Ya da radyolardaki sanat haberleri

programlar›nda oyunlar›m›z›n

duyurusu yap›labiliyor, ama bunlar›n

d›fl›nda özellikle reklam yapabilen

bir grup de¤iliz. Bunlar

d›fl›nda seyirciye ulaflmak için

sosyal medyay› kullan›yoruz ço-

¤unlukla.

Son olarak, Aksine Tiyatro’nun ilerleyen dönemde

yapmay› düflündükleri ve hedefleri nelerdir?

Aksine Tiyatro asl›nda bir sanat hareketinin en önemli

parças› olarak kuruldu. Tiyatro d›fl›nda içimizde sinema

ile de ilgilenen arkadafllar›m›z var. Önümüzdeki dönemde

tiyatro ve sinema dallar›nda faaliyet göstermek için

kurdu¤umuz Aksine Sanat’› sinema dal›nda da sürekli

üretim yapar hale getirmeyi planl›yoruz. Bu amaçla senaryo

aflamas›nda olan birden fazla k›sa metraj film

projemiz var.

Aksine Sanat bünyesinde toplanan herkes, toplumdaki

çirkinlikleri görebilmenin, onlar›n ortadan kald›r›l›fl› için

sorumluluk yükledi¤ine inan›yor ve bunu iyilefltirmenin

ve güzellefltirmenin bilinen en iyi yolu olan sanatla yapmay›

tercih ediyor. Albert Camus’nun dedi¤i gibi “Dünya

aç›k, ayd›nl›k olsayd› sanat olmazd›.”

ESRA ERDO⁄AN

Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü


fiehirden kaç›fl

“ Gelin ba¤a yefliller kuflanan do¤ay› görün

Her köflede bir çiçek dükkan› açan do¤ay› görün

Güller gülerek sesleniyor bülbüllere:

Susun, susarak do¤ay› görün.

Yukar›daki dörtlük büyük tasavvuf flairi Mevlana’ya ait…

Üstad›n insanlar› neredeyse 800 y›l önce do¤aya davet

etti¤ini düflünürsek; bundan 800 y›l önce bile do¤aya ihtiyac›m›z

varm›fl demek ki. E¤er insan do¤as›na hiç uygun

olmayan günümüzün gri, kasvetli flehirlerini, soludu¤umuz

havadaki zehirleri, her gün muhatap olmak

zorunda kald›¤›m›z trafi¤i ve her türlü konforu düflünülmüfl

ama suni havas›, do¤all›ktan ve insandan uzak

mimarileri ile yaflad›¤›m›z, çal›flt›¤›m›z binalar› görmüfl

olsayd› “do¤ay› görün ve orada kal›n” derdi herhalde.

fiehirde do¤mufl ve flehirde büyümüfl, uzaklarda akrabalar›n›n

yaflad›¤› bir köyü bile olmam›fl biri olarak çocuklu¤umdan

beri flehrin d›fl›na hep büyük bir özlem,


48

Tepemanay›r›-Dikenli Parkuru

karfl› konulmaz bir ilgi duydum. Robinson Crusoe’un

batan gemisinden kurtulup s›¤›nd›¤› ›ss›z ada ve o adada

gemiden kurtard›¤› k›s›tl› malzeme ile kurdu¤u hayat

mükemmel bir macerayd› çocuklu¤umda. Kurtulmak

umuduyla ›srarla ufukta bir gemi aramas›n› anlayamazd›m.

Büyüdüm. Okuldu, iflti derken flehre hapsoldum.

Ama her f›rsatta bir bahane –ve bir kafa dengibularak

flehirden kaçt›m. Kaç›fllar›m›n baz›lar› bal›k

tutmak amaçl› olsa da baz›lar› sadece do¤ada olmak

amaçl›yd›. Sonralar› fark ettim ki, benim gibi flehirden

kaçmaya çal›flanlara yard›mc› olan –ve bundan ticari

kazanç sa¤layan- turizm flirketleri türemifl. Yap›lan aktivitenin

ad›n› da ‹ngilizceden oldu¤u gibi alm›fllar:

Trekking.


Yaya olarak yap›lan uzun ve zahmetli yürüyüfl anlam›na

gelen “trek” kelimesine –ing ekinin eklenmesiyle

elde edilen bu kelimeyi dilimize “do¤a yürüyüflü” olarak

rahatl›kla çevirebiliriz. Kendi trekkingimizi kendi

belirleyece¤imiz parkur ve sürede tek bafl›m›za ya da

küçük bir grupla yapabilece¤imiz gibi profesyonel tur

flirketlerinin günlük ya da daha uzun süreli trekking

organizasyonlar›ndan faydalanmak maliyet ve planlama

aç›s›ndan büyük fayda sa¤l›yor.

Ülkemizin her bölgesi do¤a yürüyüflü için muhteflem

güzellikte parkurlar bar›nd›r›yor. Dev metropol ‹stanbul’un

merkezinden bile en fazla iki saat sonra bu parkurlardan

birine rahatl›kla ulaflabilirsiniz. Bir tur flirketinden

faydalan›yorsan›z günübirlik turlarda hareket

sabah saat 07:00’da bafllar. Gidece¤iniz parkur bellidir

ve profesyonel rehberlik hizmetinden faydalan›rs›n›z.

Ortalama saat 10:00 gibi yürümeye bafllars›n›z. Parkura

ve mevsime göre ihtiyaç duyaca¤›n›z malzemeler

de¤iflmekle birlikte ben genellikle flunlar› yan›mda bulundururum:

S›rt çantas›, trekking ayakkab›s›, baton,

tozluk, günefl gözlü¤ü, ya¤murluk, matara, termos, foto¤raf

makinesi, b›çak, çakmak. Ö¤le yeme¤inizi de

do¤ada yiyecekseniz –ki tad›na doyum olmaz- sandviç,

meyve suyu, çikolata, haz›r kahve ve bir iki meyveyi yan›n›zda

tafl›man›z iyi olur. Rehbersiz ve bilmedi¤iniz bir

rotada yürüyüfle ç›kacaks›n›z pusula ve navigasyon cihaz›

da bulundurmal›s›n›z. E¤er tur bir günden uzun

sürecek ve do¤ada konaklamak söz konusuysa yedek

k›yafet, çad›r, uyku tulumu, mat ve yemek piflirme

malzemelerinizi de yan›n›zda tafl›man›z gerekir.

Bu malzemeler tüm outdoor ma-

¤azalar›nda rahatl›kla bulunabilece-

¤i gibi küçük bir google araflt›rmas›yla

çeflitler ve fiyatlar hakk›nda

bilgi sahibi olabilirsiniz.

Malzemeler tamamlan›p sabah

daha gün do¤madan servis

arac›na bindi¤inizde içinizde

bir k›p›rt›d›r bafllar. Ortalama

2-3 saatlik bir yolculuktan

sonra ço¤u kez bir köy olan ç›k›fl

noktas›na var›rs›n›z. Malzemeler

denklenir, çanta s›rtlan›r yürümeye bafllars›n›z.

Köy ard›n›zda kal›r, do¤adas›n›zd›r art›k.

fiehrin sesi kaybolur, do¤an›n sesi dolar kulaklar›n›za.

Rüzgar›n a¤açlardaki u¤ultusu, kufl c›v›lt›lar›, ço¤u kez

yürüyüflünüze efllik eden bir derenin fl›r›lt›s›… Kimi za-

49

B‹Z’CE

man tüm sesler kesildi¤inde ayaklar›n›z›n topra¤a bas›fl›ndan

ç›kan sesin yüksekli¤ine hayret edersiniz.

Me¤er ne büyük bir gürültüyle yaflamaya al›flt›¤›n›za

hayret edersiniz. Yaklafl›k iki saat sonra mola verilir

öncü rehber taraf›ndan. Artç› rehberin önünde aheste

yürüyenleri beklersiniz. Yiyecekler paylafl›l›r,

sohbetler paylafl›l›r molada. Dere

yan›n›zdaysa hala ayakkab›lar›n›z›

ç›kar›p, yorgun ayaklar›n›z› serin

suya dald›rmak bütün yorgunlu¤unuzu

al›r. Zemin müsaitse

tekrar giymeden yürüyün

bir müddet ayakkab›lar›n›z›.

fiehrin yükledi¤i bütün

elektrik topra¤a aks›n,

gitsin. Gözleriniz yeflile ve

kahverengiye al›flm›flt›r art›k;

tonlar›n› fark etmeye bafllars›n›z.

Me¤er ne kadar çok yeflil, ne kadar

çok kahverengi varm›fl. fiansl›ysan›z

gerçek sahiplerini görürsünüz do¤an›n: Kaplumba¤a,

kirpi, tavflan, sincap, envai çeflit böcekler ve

mutlaka rengarenk kufllar… Parkurun durumuna göre

ortalama 15 – 20 kilometre yürürsünüz bir günde. Ge-


Tepemanay›r›-Dikenli Parkuru

50

Aytepe Beflkayalar

Vadisi flelale

önünde Anadolu

Sigortal›lar.

ce kamp konaklamas› varsa ateflin bafl›na

toplan›rs›n›z grupça. Do¤a ifltah›n›z› açar,

yersiniz. Do¤a zihninizi de açar, düflünürsünüz:

Sahip oldu¤umuz fleylerden ne kadar

az›na ihtiyac›m›z varm›fl me¤er. Çad›rda uyumak

keyiflidir. Uyanmas› da bir o kadar kolay.

Ertesi gün yürümesi de kolayd›r. Ayaklar›n›z

topra¤a al›flm›flt›r. Gözleriniz, burnunuz, kulaklar›n›z

do¤aya al›flm›flt›r. Var›fl noktan›z bir

köyse e¤er kahvede yudumlanan çay ne de

keyiflidir. Servis flehre geri getirirken mutlu

olurum, bir gün de olsa flehirden kaçt›¤›m

için. Yeni kaç›fllar›n hayalini kurar›m. E¤er siz

de kaç›fl hayali kurmak isterseniz bankam›z›n

‹fiDOST’u size yard›mc› olabilir.

2008 y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas› bünyesinde

kiflisel çabalarla kurulan ‹fiDOST (‹fl Bankal›lar

Do¤a Sporlar› Toplulu¤u) amatör bir topluluktan

beklenmeyecek ölçüde baflar›l› organizasyonlar

yap›yor. Ayr›ca foto¤raf merakl›lar›

için ‹fiFOT (‹fl Bankal› Foto¤raf Amatörleri

Toplulu¤u), su alt›na gönül verenler için

‹fiSAT (Su Alt› ve Dal›fl Klübü), maratoncular


Aytepe Beflkayalar Vadisi

için ‹fiMARATON gibi topluluklar da oluflturulmufl. Bu

topluluklar›n faaliyetleri hakk›nda bilgi sahibi olmak

için www.isfot.com‘u ziyaret etmenizi öneririm. ‹fi-

DOST ve ‹SFOT, gezi organizasyonlar› için Da¤ Keçisi

Da¤c›l›k ve Do¤a Sporlar› Derne¤i kurucusu profesyonel

bir do¤a dostundan destek al›yor. Profesyonel destek

hakk›nda bilgi almak için www.uykutulumu.com.tr

sitesine göz atabilirsiniz.

‹fiDOST’un organizasyonlar›n›n y›ll›k bir plan› olsa da

etkinlik öncesinde hat›rlatma mailleri geliyor. ‹fi-

DOST’a üye olmak ve etkinliklerden haberdar olmak

için üye formu doldurup isdost@isbank.com.tr adresine

göndermek gerekiyor. Üye formu isteyenler bana

baflvurabilir. Günlük bir trekking turunun ortalama ücreti

parkurun mesafesine ve ikramlara göre de¤iflmekle

birlikte 70 – 100 TL civar›nda. ‹fiDOST’la kat›laca¤›n›z

etkinliklerde fiyatlar daha avantajl›. Ayr›ca ar-

51

kadafllarla yap›lan bir organizasyonun ayr›cal›¤›n› yafl›yorsunuz.

Biz Anadolu Sigortal› birkaç arkadafl bu sene ‹fi-

DOST’un birkaç etkinli¤ine kat›ld›k ve foto¤raflarda

görece¤iniz üzere çok memnun kald›k. ‹fiDOST’la ya da

baflka bir flekilde; nas›l yaparsan›z yap›n ama mutlaka

ara s›ra flehirden kaç›n.

CENK ÇALIfiIR

Proje ve De¤iflim Yönetimi Baflkanl›¤›


ENI ˙REKLAM FILMIMIZIN ˙ ˙ ˙˙ ARDINDAN... YENI ˙REKLAM FILMIMIZIN ˙ ˙ ˙˙

ARDINDAN... YENI ˙REKLAM FILMIMIZIN ˙ ˙ ˙˙

➤ Süper bir

proje! Bir Usta Bin Usta

Reklam filminizi izledim ve çok

be¤endim. Öncelikle yapt›¤›n›z bu özel projede kaybolmaya

yüz tutan mesleklerin tekrar gün yüzüne ç›kmas›

ve geliflmesine yapt›¤›n›z çabalardan dolay› sizi can›

gönülden kutluyorum. Böyle bir projenin ‹stanbul’da

da yap›lmas›n› dört gözle bekliyor ve böyle bir faaliyette

bulunmak için müracaat etmeye can at›yorum.

Birsen BEKTAfi

➤ Atatürk ile ilgili reklam filminizden sonra “B‹R USTA

B‹N USTA” adl› reklam filminiz de tek kelimeyle mükemmel.

‹zlerken ailece çok duyguland›k, hatta gözyafllar›m›za

hakim olamad›k. Bir mesaj bu kadar k›sa sürede

ancak bu kadar mükemmel anlat›labilirdi. Bu reklamda

eme¤i geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Gülhan ÖCAL

➤ “Bir Usta Bin Usta” projenizin reklam›n› dün gece

evimde izledim. Çok baflar›l› bir ifle ve reklama imza atm›fls›n›z.

Sizleri tebrik ediyorum. O kadar çok duyguland›m

ki gözlerim doldu. Unutmaya ve unutulmaya yüz

tutmufl kültürümüzü tekrar ele almak; ça¤›m›z›n teknolojiye

boyun e¤di¤i bir dönemde el eme¤i göz nuru birçok

ifle gönül vermek müthifl bir beyin f›rt›nas›.

Sizleri can-› gönülden kutluyorum.

Nuray ÇET‹N

➤ Öncelikle kuruluflunuzun bafllatm›fl oldu¤u “Bir Usta

Bin Usta” projesini kutluyorum. Ancak bu mesaj› yazma

sebebim sadece projeyi kutlamak de¤il. Çekti¤iniz reklam

filmi benden ve çevremdeki herkesten tam not ald›

bunu bildirmek istedim. Her gün gördü¤ümüz ve hiç bir

anlam› olmayan reklamlardan b›km›flt›k. Sizleri tebrik

etmek istiyorum. Konusu harika, oyuncusu harika. Kelimenin

tam anlam›yla reklam dedi¤imiz fley budur...

Sizleri tekrar kutluyor ve baflar›lar diliyorum.

Ayflegül ÇOBAN

52

➤ Televizyon reklamlar› ile geç de olsa fark etti¤im sosyal

sorumluluk projeniz “Bir Usta Bin Usta” için sizleri

kutlamak istiyorum. Çok özel ve güzel bir konu seçmiflsiniz,

bunu da güzel bir reklam filmi ile tan›t›yorsunuz.

1993’ten beri de¤iflik ürünlerinizin müflterisi olarak bu

çorbada benim de tuzum varm›fl gibi geldi. Hem

sizlerle hem de kendimle iftihar ettim. Bu vesile

ile teflekkür etmek ve düflüncelerimi iletmek

istedim.

Gamze ÖZBAYRAM B‹L

➤ Az önce “Bir Usta Bin Usta” projenizin Edirnekari ifline

iliflkin reklam›n› izledim. Reklam ajans›n› tebrik ediyorum,

ama flirketinizi böyle yüce bir projeyi bafllatman›zdan

ötürü çok çok tebrik ediyorum.

Böyle bir projeyi bafllatman›z çok yüce bir ifl. Böyle bir

ifle karfl›l›k olarak hem kendim hem de di¤er tan›d›klar›m›n

sigorta ifllerinde flirketinizi tercih etmesi için

elimden geleni yapmak da naçizane benim iflim olacak.

Baflar›lar›n›z›n devam›n› dilerim.

Atilla SAS‹

➤ Her zaman atalar›m›zdan miras kalan ve zamanla

kaybolan mesleklerden bahsedilir ve birileri bu meslekleri

sürdürse diye temennilerde bulunulurdu ama kimse

bununla ilgili bir fley yapmazd›.

Sizleri böyle bir sosyal sorumluluk projesine bafllad›¤›n›z

için can› gönülden tebrik ediyorum. Asl›nda daha önceden

bafllam›fls›n›z projeye ama TV sayesinde bizler de

ö¤renmifl olduk. Bu projede yer alan herkese baflar›lar

diler, son y›llarda gördü¤üm en iyi sosyal sorumluluk

projesini bafllatt›¤›n›z› bilmenizi isterim. Umar›m projeden

bekledi¤inizden daha çok ilgiyle karfl›lafl›r, gençlere

yeni ifl kap›lar› açar ve geleneksel mesleklerin sürdürülmesi

konusunda büyük ad›mlar atars›n›z.

Konuyla ilgili flahsi blog sayfamda da (muraterdor.blogspot.com)

buna yer verece¤imi bilmenizi isterim.

Murat ERDÖR

➤ Çok takdire de¤er bir proje... Tebrik ediyorum...

EMEL F‹DAN

➤ Bu projeyi planlayanlar› ve hayata geçirenleri dolay›s›yla

firman›z› kutluyorum. Ülkemizde unutulmaya,


ARDINDAN... YENI ˙REKLAM FILMIMIZIN ˙ ˙ ˙˙ ARDINDAN... YENI ˙REKLAM FILMIMIZIN ˙ ˙ ˙˙ ARDINDAN... YENI ˙REKLA

mahkum -meslekleri-, son nesil ustalar›n elinden ö¤renebilecek,

bir mesle¤i daha do¤rusu bir sanat› devam

ettirebilecek kiflileri ustalarla karfl›laflt›rman›z çok güzel

bir düflünce. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere.

Mahmut Naci BÜYÜKB‹ÇER

➤ Bir süredir televizyon ekranlar›nda dönen reklamlar›n›z

sayesinde haberdar oldu¤um "Bir Usta Bin Usta"

projeniz konusunda sizleri tebrik etmek ve teflekkürlerimi

iletmek için kendimi bu mesaj› yazmak mesuliyetinde

hissettim. Proje ad›n›n içeri¤ini bu denli net özetledi¤i

ve amac›n› ilgililerin gönlüne kaz›d›¤› çok az projeye

flahit oldum. Türk kültürü ve de¤erleri ad›na gösterdi¤iniz

çaban›n hem geçmiflimize hem gelece¤imize

uzanan genifl bir perspektifte anlam tafl›mas›; milli de-

¤erlerimizi yüceltmesi; beraberli¤imizin renklerini gözler

önüne sermesi; en önemlisi bu renkleri sürdürmesi

ad›na projenizi imrenerek takip ediyorum. Sakarya Ticaret

ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve di-

¤er tüm temsil etti¤im kurumlar ad›na sizlere bir kez

daha teflekkür ediyor, elimden gelecek her türlü deste-

¤i göstermeye haz›r oldu¤umu bildirmek istiyorum. Bu

co¤rafyan›n gerçek sigorta flirketi oldu¤unuzu bir kez

daha ispatlad›n›z. Sigortan›n ustas› olarak nice ustalar

yetifltirmenizi dilerim.

M. Önol TAfiÖZ

➤ Bir Usta Bin Usta projeniz için, bu ülkede yaflayan bir

vatandafl olarak, bu projede eme¤i geçen herkese teflekkür

etmek istiyorum. Gerçekten sosyal sorumluluk

anlam›nda yap›labilecek en faydal› ifllerden birisini yapmakla

kalmay›p, sadece ülkemiz için de¤il belki dünya

miras›na katk›da bulunmaktas›n›z. Keflke di¤er büyük

firmalar›m›z da sizin gibi davran›p bu gibi kal›c› ifller

yapma konusunda sizlerden örnek alabilseler. Katk›lar›n›zdan

ötürü tekrar teflekkür ediyor, çal›flmalar›n›zda

baflar›lar diliyorum.

Münir GÜLER

➤ Çok güzel süper bir proje olmufl eme¤i geçen herkese

sonsuz teflekkürlerimizi sunar›z. Baflar›lar›n›z›n artarak

devam›n› dileriz.

KESK‹NLER GRUP / Kamuran KESK‹N

53

➤ fiirketinizi yak›ndan takip eden biri olarak, hem sosyal

sorumluluk projeleriniz hem de Atatürkçü yaflam

tarz›na vermifl oldu¤unuz önemden dolay› sizlere teflekkürlerimi

iletiyorum.

Evren Volkan KOSOVA

➤ “Bir Usta Bin Usta” projeniz ve bunu anlatt›¤›n›z son

reklam filminiz için tebrikler...

Nilay SAKA

➤ Bu kadar uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesi,

do¤al olarak, Anadolu Sigorta gibi sektörünün en büyüklerinden

birinden beklenirdi.

Cüneyt BOSNALIER

➤ “Bir Usta Bin Usta” projesi kapsam›nda yapt›¤›n›z

reklam›n›z çok güzel olmufl, ayr›ca böyle bir projede çoktan

hayata geçirilmesi gereken bir projeydi. El verip dirilti¤iniz

için eme¤i geçen herkese yürekten teflekkürler...

Özge ERG‹N

➤ “Bir Usta Bin Usta” projesi kapsam›nda haz›rlanm›fl

olan tv reklam›n› çok be¤endim.

Reklamda eme¤i geçen arkadafllar› ve böyle bir proje

haz›rlayan siz yetkilileri tebrik etmek istedim.

Befler AKÇA

➤ “Bir Usta Bin Usta” sosyal sorumluluk projesi, kimin

akl›na geldiyse ve kimler emek verdiyse hepsini gönülden

tebrik ederim. ‹nflallah hedefledi¤iniz kitleye ve sonuca

ulaflabilirsiniz. Ülkemizin böyle de¤erlere, fikirlere

ve projelere ihtiyac› var. Tüm ekibinizi tebrik eder, baflar›lar›n›z›n

devam›n› dilerim. Projenizi çok yarat›c› ve etkili

buldu¤um için de teflekkürlerimi sizinle paylaflmak

istedim.

Tu¤ba GÜDER

➤ “Bir Usta Bin Usta” projenizden dolay› size teflekkürlerimizi

ailecek sunuyoruz. Çok güzel bir proje. Düflünen

ve eme¤i geçen herkese teflekkürler.

Halil ÖZKAN


ENI ˙REKLAM FILMIMIZIN ˙ ˙ ˙˙ ARDINDAN... YENI ˙REKLAM FILMIMIZIN ˙ ˙ ˙˙ ARDINDAN... YENI ˙REKLAM FILMIMIZI ˙ ˙ ˙˙

➤ Televizyonda gördü¤üm reklam›n›zdan dolay› size teflekkür

etmek ve çal›flmalar›n›z›n devaml› olmas›n› temenni

etmek istiyorum. Bir Usta Bin Usta projenizi yürekten

kutluyor ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Tolga HAN

➤ "Bir Usta Bin Usta" projesi için sizleri tebrik ederim.

Kültürel, sanatsal zenginli¤imizin de¤erlendirilmesi

ad›na, çok önemli bir çal›flma.

Zeliha KAYA

➤ Gerçeklefltirdi¤iniz projeden dolay› Anadolu Sigorta’ya

ve de eme¤i geçen kiflilere teflekkür ederim.

Murat B‹LGE

➤ Bir Usta Bin Usta projenizi hayata geçirdi¤iniz için çok

teflekkür ediyoruz, bu duyarl›l›¤›n›zdan dolay› tebrik ediyoruz.

Emel F‹DANO⁄LU

➤ Sosyal sorumluluk projeniz “Bir Usta Bin Usta”yla ilgili

reklam filminizi gördüm, konuyla ilgili dokümanlar›n›z›

okudum. ‹nan›n çok duygulan›p sizinle gurur duydum.

4 y›ld›r Avusturya'da doktoram› yapmaktay›m. Avrupa’daki

insanlardan gördü¤üm; kendi yerel adetlerini,

de¤erlerini korumalar›, yaflatmalar›, bir ad›m öteye götürüp

günümüz ekonomisine uyarlay›p pazarlamalar›

oldu. Bizde ne kadar tersi bir durum var diye düflünüp

hep üzülmüfltüm. Bu projeniz beni mutluluktan a¤latt›.

Anadolu Sigorta'ya binlerce teflekkür!

Yasemin MANAVBAfiI, PhD

Graz/Avusturya

➤ Bu maili sizi reklamlar›n›z konusunda bir kere daha

tebrik etmek için atmaktay›m. Son reklam›n›z “Bir Usta

Bin Usta”n›n daha önceki reklamlar›n›z kadar muhteflem

oldu¤unu ve bu tarz özel reklamlar›n›z›n devaml›l›-

¤›n› diledi¤imi söylemek istiyorum.

Erdinç fiENTÜRKER

➤ B›rak›n projeyi, reklamlar› ile bile duyguland›ran, he-

54

yecanland›ran "Bir Usta Bin Usta" projeniz için sizi kutluyorum.

Tarihe geçecek bir uygulaman›n içindesiniz.

Düflünsel ve bedensel eme¤i geçen herkesi kutluyorum.

Nas›l Anadolu el sanatlar› yok oluyorsa, inan›n köylerde

yafll› insanlar›n birer birer yok olmas› ve köyden kente

göç nedeniyle Anadolu’nun yüzy›l›m›zdaki köylerde yaflanan

olaylar›, do¤al olaylar› ve yaflanm›fll›klar›n› belgelemek,

toplum haf›zas›na kaydetmek olana¤› birer birer

tükeniyor. Yani tarihi ve co¤rafi geçmifli, belle¤i, haf›zas›

yitiyor. Sadece tüm yurtta bir kaç köy "web sayfas›"

kurarak bunun bir ölçüde önüne geçmeye çal›fl›yor ki o

da sistematik olmad›¤› için birçok folklorik, edebi ve

görsel ö¤e yok oluyor. Bu nedenle asl›nda tarih ve edebiyat

fakültelerinin görevi olmas› gereken ve tüm Anadolu’yu

kapsayacak bu çal›flma için bir bankan›n ve hele

de Atatürk'ün talimat›yla kurulmufl bir bankan›n öncülü¤ü

önem kazan›yor. Önermek ve hat›rlatmak istedim.

Feyyaz UYSAL - Ziraat Mühendisi-Eskiflehir

Ziraat Mühendisleri Odas› Eski ‹l Temsilcisi

➤ Ni¤de'den yaz›yorum size... "Bir Usta Bin Usta" projesi

reklamlarda hayli ilgimi çekti, merak ettim, web sitenizden

detaylar› ö¤rendim... Gerçekten büyük hizmet

sunuyorsunuz Türk El Sanat›'na... Tebrik ederim...

Mustafa OLGUN

➤ Öncelikle, ülkemizde her geçen gün kaybolan el sanatlar›m›z›n

gelece¤e tafl›nmas›na vesile olacak böylesi

güzel bir projeyi hayata geçirdi¤iniz için tebriklerimi

sunmama izin verin. Usta olman›n, daha da önemlisi ç›rak

olman›n ne demek oldu¤unu ö¤rendi¤im ve bunu

benden sonraki nesillere aktarmaya çal›flt›¤›m ifl yaflant›m

içerisinde bu projenin geliflimine tan›k olmak benim

için bir mutluluk kayna¤›d›r.

Sayg›lar sunar projenizde baflar›lar dilerim.

Gökhan YAVUZER

➤ Uzun zamand›r baflka bir sigorta flirketinden ifllemlerimi

yap›yorsunuz, hizmetinizden çok memnunum teflekkür

ederim. Ancak bir sanatç› olarak Anadolu Sigorta'n›n

"Bir Usta Bin Usta" projesini desteklemek için bu ay süresi

dolacak poliçelerimi oradan yapt›rmak istiyorum.

‹fllerinizde kolayl›klar dilerim…

Suna TÜFEKÇ‹BAfiI


17.08.2011-22.11.2011

tarihleri aras›nda göreve

bafllayan arkadafllar›m›z...

MESUT ALPARSLAN

1984 Samsun do¤umlu olan Mesut Alparslan,

Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Bölümü mezunudur. 05.09.2011 tarihinde

Yaz›l›m Gelifltirme Müdürlü-

¤ü’nde IV. S›n›f Yaz›l›m Uzman› olarak

göreve bafllam›flt›r.

HAMD‹ GÜÇLÜ

1982 fiumnu do¤umlu olan Hamdi

Güçlü, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Bilimleri

Bölümü mezunudur. 26.09.2011 tarihinde

Yaz›l›m Gelifltirme Müdürlü-

¤ü’nde IV. S›n›f Yaz›l›m Uzman› olarak

göreve bafllam›flt›r.

ASLI NARMAN

1984 ‹zmir do¤umlu olan Asl›

Narman, Adnan Menderes Üniversitesi

Karacasu Memnune ‹nci MYO,

Pazarlama Bölümü mezunudur.

17.10.2011 tarihinde Akdeniz Bölge

Müdürlü¤ü’nde Maksimum Sigorta

Uzman› olarak göreve bafllam›flt›r.

PINAR MESC‹

1982 Mersin do¤umlu olan P›nar

Mesci, Anadolu Üniversitesi

Aç›kö¤retim Fakültesi, Halkla ‹liflkiler

Bölümü mezunudur. 20.10.2011 tarihinde

Marmara Bölge Müdürlü¤ü’nde

Maksimum Sigorta Uzman› olarak

göreve bafllam›flt›r.

55

‹NSAN KAYNAKLARI

DEN‹Z KILIÇ

1984 Beykoz do¤umlu olan Deniz K›l›ç,

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik

ve Mimarl›k Fakültesi, Bilgisayar Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur.

10.11.2011 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›flt›r.

SEL‹N ALTINAY

1984 Ankara do¤umlu olan Selin

Alt›nay, Anadolu Üniversitesi ‹flletme

Fakültesi, ‹flletme Bölümü

mezunudur. 10.11.2011 tarihinde ‹ç

Anadolu Bölge Müdürlü¤ü’nde

Maksimum Sigorta Uzman› olarak

göreve bafllam›flt›r.

Z‹RVE ÖKTEN

1987 Adana do¤umlu olan Zirve

Ökten, Çukurova Üniversitesi ‹ktisadi

ve ‹dari Bilimler Fakültesi, ‹flletme

Bölümü mezunudur. 21.11.2011

tarihinde Güney Anadolu Bölge

Müdürlü¤ü’nde Memur olarak göreve

bafllam›flt›r.

EM‹NE ÖZGENEL

1988 Adana do¤umlu olan Emine

Özgenel, Çukurova Üniversitesi

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,

‹flletme Bölümü mezunudur.

21.11.2011 tarihinde Güney Anadolu

Bölge Müdürlü¤ü’nde Memur olarak

göreve bafllam›flt›r.


Evlenenler& Bebe¤i olanlar

Banka Sigortac›l›¤› Müdürlü¤ü

Meral Türky›lmaz, 10.09.2011

Nakliyat ve Sorumluluk Sigortalar›

Müdürlü¤ü Riva S. Adato, 11.09.2011

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› ‹smail Y›ld›r›m,

17.09.2011

Bireysel ve Ticari Sigortac›l›k Müdürlü¤ü

Bahar Arma¤an ile Kad›köy Bölge

Müdürlü¤ü Mithat Mendefl, 25.09.2011

Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü

Hatice Seda Öztopal, 02.10.2011

Sat›n Alma, Destek ve ‹nflaat Müdürlü¤ü

Ebru Çimen, 22.10.2011

Bireysel ve Ticari Sigortac›l›k Müdürlü¤ü

R›dvan Atasoy ile Banka Sigortac›l›¤›

Müdürlü¤ü Nihan Özel, 22.10.2011

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü

Bar›fl Kars, 22.10.2011

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› Sinan Sencer

Karabulut, 23.10.2011

56

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü

Zihni Haskumru’nun 10.09.2011’de ikiz k›zlar›

Hukuk ve Rücu ‹fllemleri Müdürlü¤ü Zafer

Cengiz’in 11.09.2011’de bir k›z›

Sat›n Alma, Destek ve ‹nflaat Müdürlü¤ü

Ersin Kayar’›n 18.09.2011’de bir o¤lu

Sa¤l›k Sigortalar› Müdürlü¤ü Nihal Ak›n ile

Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü’nden Bülent Ak›n’›n

28.09.2011’de bir k›z›

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Öznur Niflanc›’n›n 29.09.2011’de bir k›z›

Orta Karadeniz Bölge Müdürlü¤ü Feridun

Hikmet Kutlu’nun 10.10.2011’de bir k›z›

Yaz›l›m Gelifltirme Müdürlü¤ü Mevlüt Uflan’›n

17.10.2011’de bir o¤lu

Güney Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Ifl›l Avc›’n›n 01.11.2011’de bir k›z›

Proje ve De¤iflim Yönetimi Baflkanl›¤›

Melike fiener ile ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim

Müdürlü¤ü’nden fiahin fiener’in 01.11.2011’de

bir o¤lu

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Yunus Emre Nimet’in 12.11.2011’de bir o¤lu

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Bahar Erbaytan’›n 13.11.2011’de bir k›z›

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü Nihan Mirben

Ezelhan Bayraktar’›n 12.11.2011’de bir k›z›


����������������

������������������

��������������

����������������������������������������������

�������������������������������

����������������������������������������������

������������������������

���������������������

����������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

����������������������������

���������������������

����������������������

������������������������������

��������������������

���������������������

�����������������������������

���������������������

����������������������

��������������������������

���������������������

����������������������

�������������������������

���������������������

����������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

�������������

���������������������

����������������������

More magazines by this user
Similar magazines