Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA - FESB

ELEMENTI STROJEVA - FESB

ELEMENTI STROJEVA -

S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Prof. dr. sc. Damir Jelaska ELEMENTI STROJEVA (skripta za studente Industrijskog inženjerstva) U Splitu, 10. lipnja 2005.

 • Page 2 and 3: Drage kolege i kolegice - studenti
 • Page 4 and 5: Strojni dio - je osnovni dio stroja
 • Page 6 and 7: željezničkih vozila. Dijelovi str
 • Page 8 and 9: članica, standard se objavi u obli
 • Page 10 and 11: • tolerancije dužinskih mjera st
 • Page 12 and 13: je ovisna o izabranoj kvaliteti obz
 • Page 14 and 15: • Labavi dosjed. Između sastavlj
 • Page 16 and 17: • odstupanje simetričnosti • o
 • Page 18 and 19: 1.6 RADNA OPTEREĆENJA STROJNIH DIJ
 • Page 20 and 21: Koeficijent trenja ovisi o materija
 • Page 22 and 23: J [kg⋅m] moment inercije mase str
 • Page 24 and 25: U strojarskoj praksi su česta dva
 • Page 26 and 27: ⎡σ x τxy τxz⎤ ⎢ ⎥ ⎡⎣
 • Page 28 and 29: ∆l ε = (1.33) l 0 ∆l [mm] prod
 • Page 30 and 31: i min I A min = (1.40) I min [mm 4
 • Page 32 and 33: F τ s = (1.45) A s F [N] smična s
 • Page 34 and 35: a) b) c) y N y M y y x x x x,v = N
 • Page 36 and 37: Uvjet čvrstoće štapa u promatran
 • Page 38 and 39: dijelova, nisu ni homogeni niti izo
 • Page 40 and 41: σ R m lom R p0,01 R p α E = tanα
 • Page 42 and 43: 1 1 1 0,8 2 0,8 0,6 3 0,6 0,4 4 0,4
 • Page 44 and 45: mjesto začeća pukotine linija odm
 • Page 46 and 47: a) b) maksimalno naprezanje dinami
 • Page 48 and 49: a) 0,2 naizmjenično opterećenje p
 • Page 50 and 51: β σ ef k = (1.102) σ n β k efek
 • Page 52 and 53:

  Tabela 1.10: Hrapavost površine R

 • Page 54 and 55:

  α i udio broja ciklusa na i-tom ni

 • Page 56 and 57:

  No, u ovom udžbeniku, tretirat će

 • Page 58 and 59:

  Tabela 1.11 Srednje vrijednosti, st

 • Page 60 and 61:

  • zavareni spojevi imaju manju sp

 • Page 62 and 63:

  čija je ponovljivost problematičn

 • Page 64 and 65:

  • u prirodnom žlijebu s međusob

 • Page 66 and 67:

  Slika 2.10: Zavarivanje s produžno

 • Page 68 and 69:

  u tom primjeru nosiva dužina zavar

 • Page 70 and 71:

  A [mm 2 ] računski presjek cijelog

 • Page 72 and 73:

  ( ) 3 4 d 2a π ⎡ d + ⎛ ⎞ ⎤

 • Page 74 and 75:

  3.1 ZAVOJNICA I NAVOJ Navoj je osno

 • Page 76 and 77:

  3.2 ODNOS SILA I DEFORMACIJA U PRED

 • Page 78 and 79:

  3.2.3 Prednapregnuti vijčani spoj

 • Page 80 and 81:

  3.2.4 Prednapregnuti vijčani spoj

 • Page 82 and 83:

  c) F tr F R F n smjer kretanja a) F

 • Page 84 and 85:

  d F pr d 0 s Uzimajući u obzir geo

 • Page 86 and 87:

  F 4F σ = = ≤ σ = 0,8R (3.32) a

 • Page 88 and 89:

  veće dužine i odgovarajuća pomi

 • Page 90 and 91:

  Potreban promjer jezgre dugih, tla

 • Page 92 and 93:

  d 2 [mm] srednji promjer navoja H 1

 • Page 94 and 95:

  kućište F/2 F/2 poluga kućište

 • Page 96 and 97:

  Cilindrični zatici imaju nominalan

 • Page 98 and 99:

  d d p 2 F/2 F/2 l 1 l 2 F I l 1 l 2

 • Page 100 and 101:

  T [Nmm] okretni moment D n [mm] unu

 • Page 102 and 103:

  prilikom montaže uskočnike je pot

 • Page 104 and 105:

  Prilikom prijenosa okretnog momenta

 • Page 106 and 107:

  p [N/mm 2 ] površinski pritisak iz

 • Page 108 and 109:

  D [mm] vanjski promjer vratila, tab

 • Page 110 and 111:

  preklopa na dodirnim površinama na

 • Page 112 and 113:

  opadaju (do nule) s udaljenošću o

 • Page 114 and 115:

  p min [N/mm 2 ] najmanji potrebni p

 • Page 116 and 117:

  U koničnom dosjedu vratilo i provr

 • Page 118 and 119:

  Ovolika sila prednapona dobije se p

 • Page 120 and 121:

  ) c) 2 2 Slika 5.20: Sile na prvom

 • Page 122 and 123:

  F a) F b) F c) s Slika 6.1: Karakte

 • Page 124 and 125:

  ukupan progib s jednak je zbroju po

 • Page 126 and 127:

  h F b s l x Slika 6.4: Konzolno uč

 • Page 128 and 129:

  teorijski b praktično l l F h 2F L

 • Page 130 and 131:

  α F t t r v a r v a r u r u F α a

 • Page 132 and 133:

  D D u D d D v D h a) b) I II I- obr

 • Page 134 and 135:

  d L T m L U D u D D v L 0 Slika 6.1

 • Page 136 and 137:

  k τ faktor utjecaja srednjeg napre

 • Page 138 and 139:

  ρ ρ ρ a) b) c) Slika 7.2: Razli

 • Page 140 and 141:

  7.3 PRORAČUN OSOVINA I VRATILA 7.3

 • Page 142 and 143:

  M e [Nmm] ekvivalentni moment savij

 • Page 144 and 145:

  τ t σ max τ t σ v σ s σ min

 • Page 146 and 147:

  T 1 T 2 T 3 T 4 • Za dinamičko o

 • Page 148 and 149:

  odvedeno L ležaj A dovedeno ležaj

 • Page 150 and 151:

  a) m 2 A B m 1 F G1 = m 1 ⋅g F G2

 • Page 152 and 153:

  a) b) n n Slika 8.1: Tipovi trenja

 • Page 154 and 155:

  Kod hidrostatičkog podmazivanja se

 • Page 156 and 157:

  odnosno brzina klizanja (jednaka ob

 • Page 158 and 159:

  Materijali za rukavce Kod kliznih l

 • Page 160 and 161:

  Dobra svojstva podmazivanja blazini

 • Page 162 and 163:

  preuzima (iz oba smjera) porivnu si

 • Page 164 and 165:

  i centrifugalnih pumpi 1,0 do 1,5 p

 • Page 166 and 167:

  d F b ravnina projekcije Slika 8.15

 • Page 168 and 169:

  vanjski prsten F r unutarnji prsten

 • Page 170 and 171:

  dodira, koji omogućuje optimalno p

 • Page 172 and 173:

  8.2.3 Označavanje valjnih ležajev

 • Page 174 and 175:

  F Nn C 10 ε ε 6 ⋅ = ⋅ (8.67)

 • Page 176 and 177:

  Faktori x i y ovisni su o vrsti le

 • Page 178 and 179:

  1. Kompenzacione (pomične) spojke

 • Page 180 and 181:

  2 1 1 1 2 2 U ω ω1 T2 1 0,5 ω T

 • Page 182 and 183:

  Elastične spojke se biraju iz kata

 • Page 184 and 185:

  Dinamički procesi prilikom uključ

 • Page 186 and 187:

  Vidimo da se mehaničke karakterist

 • Page 188 and 189:

  Hidrodinamičke spojke Sastoje se o

 • Page 190 and 191:

  T P − T R = dω ( J + 1 J 2 ) dt

 • Page 192 and 193:

  Primjer višestupanjskih prijenosni

 • Page 194 and 195:

  p - korak (ako je bez indeksa onda

 • Page 196 and 197:

  Iz slike se vidi da zajednička nor

 • Page 198 and 199:

  Ovaj način standardizacije je najr

 • Page 200 and 201:

  Pomak profila Ako se u procesu izra

 • Page 202 and 203:

  a) Nula par ( x1 = x 2 = 0 ) i V-nu

 • Page 204 and 205:

  Sile na čelnicima s ravnim zubima

 • Page 206 and 207:

  Kod čelnika s kosim zubima paramet

Geotermana energija Guzovic CTT.pdf - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB
Strength of structures and components.pdf - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
STEZNI I ZAVARENI SPOJ - FESB
Mikrovalna elektronika - FESB
Jelaska, D. - FESB
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
Višestruki integral - FESB
fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - FESB
07 Plinske turbine i postrojenja.pdf - FESB
5. Matična ploča - FESB
Električne mreže 1 - FESB
1. Osobno računalo - FESB
Distribucija električne energije - FESB
Pregled metoda za automatsku detekciju i prepoznavanje ... - FESB
Elektromagnetsko polje dipol antene iznad konačno vodljive - FESB
3. Numeribcke metode - FESB