prezentace

kvalitavpraxi.cz

prezentace

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a

pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství

„Promiň“

City center of rehabilitation “Promin”


Historie vytvoření:

Rok 1995 – společenská organizace postižených osob od dětství,

postižených dětí а členů jejich rodin. Dle úrovně – okresní, 79 členů.

Rok 1998 – vytvořen Charitativní fond „Středisko rehabilitace

postižených osob od dětství “Promiň” – dle úrovně – městské, 149

klientů, poskytování služba komplexní rehabilitace pro děti a členy

jejich rodin.

Rok 2004 – s podporou Charkovské městské rady byl získán status

komunálního zařízení – ranní městské centrum, obecné sociálněpedagogické

a pracovní rehabilitace postižených dětí a postižených

osob od dětství – městské výchovně-vzdělávací zařízení systému

práce a sociální ochrany obyvatel, který provádí práci v oblasti

rehabilitace, sociální adaptace a rehabilitace spojenou se vzděláním a

výchovou postižených dětí a osob postižených od dětství s tělesným

a mentálním postižením bez odloučení od rodiny se zapojením rodičů

a jiných rodinných příslušníků dítěte do rehabilitačního procesu –

502 klientů.


Účel založení a úkoly:

Rozvoj existujících možností dětí v kolektivu a přes kolektiv;

Příprava klientů k samostatnému životu ve společnosti a jejich

integrace v komunitě;

Poskytování možnosti dítěti získat vzdělání a profesi v souladu s

jejím zájmem, schopnostmi a zdravotním stavem;

Zaškolování rodičů postižených dětí v jejich práci, poskytování

psychologické a informační pomoci;

Organizace volného času dětí s omezenými možnostmi.


Poskytované služby:

denní pobyt dětí ve středisku od 8.00 do

18.00;

stravování 3x denně;

cvičení podle individuálních programů s

vychovateli a pedagogy-odborníky;

organizace dětských svátků a

tematických akcí pro postižené a sociálně

ohrožené děti;

tvořivá cvičení podle zájmů: výtvarná;

hudebně-divadelní; loutkové divadlo;

kroužek měkké hračky;

Práce v pracovních dílnách: zahrádkářství,

krejčovství, výroba svíček;

cvičení ve skupině sebeobhájců;

krizové centrum pro rodiče;

cvičení-tréninky, konzultace odborníků

pro rodiče vychovávající postižené dítě.


Klienty střediska:

Děti s poruchou řeči;

Děti s mentální retardací;

Děti s kombinovaným postižením;

Děti s fyzickým postižením;

Rodiče vychovávající děti se

zvláštními potřebami;

Rodinní příslušníci klientů střediska.

Downův syndrom, dětská cerebrální

paralýza, neurit sluchového nervu,

psychická a mentální retardace,

oligofrenie různého stupně těžkosti,

epilepsie, dětská schizofrenie,

psychopatie, autismus, úrazy mozku,

encefalopatie, paralýza končetin,

organická postižení CNS, narušení výměny

látek, hysceocytoza, fenylketonurie.


Sídlo:

Středisko se nachází v prostorách

bývalé školky s plochou 1698 m².

4 místnosti pro skupiny denního pobytu

- místnost po hry a ložnice;

pracovna logopeda;

pracovna psychologa;

pracovna defektologa;

pracovny výtvarného umění a práce;

aula;

tělocvična;

sála s trenažéry;

odpočívárna;

jídelna;

administrativní místnosti.


Personál:

Podle systematizace středisko má 36

pracovních míst:

Logoped;

Psycholog – 1,5;

Defektolog;

Hudební vedoucí;

Instruktor LFK;

Pedagog výtvarné výchovy;

Pedagog pracovní výchovy;

Pracovní terapeut - 2;

Vychovatel - 7;

Sociální pracovník - 2;

Pomocný vychovatel – 3;

Тechnický pracovník;

Administrativní pracovník.


Zajištění kvality:


Poskytované služby mají adresní charakter a odpovídají platnému

zákonodárství Ukrajiny;

Služby odpovídají státnímu standardu kvality;

Práce s každým dítětem začíná po posouzení potřeb, hodnocení a sestavení

individuálního plánu zákroků;

S každým klientem se podepisuje smlouva o poskytováni služeb;

Odborníci poskytující služby dodržují profesní a obecně-etické normy a

zásady práce s postiženými dětmi a osobami s mentálním postižením;

Zásada mlčenlivosti;

Plánování, uskutečnění a hodnocení veškerých rehabilitačních akcí se

zúčastňují postižené osoby, postižené dětí a jejich zákonní zástupci, kteří

jsou plnoprávnými členy multioborového týmu;

Administrace střediska provádí akce zaměřené na bezpečnost klientů а

ochrany od neadekvátního zacházení, ekonomických, psychologických,

sexuálních zneužití, nelidského či krutého chování, nedbalosti a

sebedestrukčního chování.

Systematizace pracovníků střediska je určována v souladu s potřebami

klientů a podle tohoto standardu. Vedení hledá personál a zajišťuje

kompletaci pracovníků podle požadavků na počet a profesní přípravu.


Naše úspěchy:

9 dětí bylo připraveno a integrováno do

obecně-vzdělávací školy;

5 rodin, které navštěvovaly školu rodičů,

porodily druhé dítě (děti jsou zdravé);

18 mladých odchovanců s mentální

zaostalostí si našli práci;

Dva klienti založili rodinu a porodili dítě;

Tvůrčí kolektiv “Promiň” je držitelem cen

mnohých hudebních festivalů;

Sportovní mužstvo střediska se pravidelně

zúčastňuje speciální olympiády a umísťuje

se na medailových pozicích.


Děkuji za pozornost!

More magazines by this user
Similar magazines