AKM nr 36 czerwiec 2007 - Akademia Morska w Gdyni - Gdynia

am.gdynia.pl

AKM nr 36 czerwiec 2007 - Akademia Morska w Gdyni - Gdynia

nr36czerwiec 2007ISSN 1641-3458PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKISPIS TREÂCI■ 25 lat „Daru M∏odzie˝y” s. 2■ Wa˝niejsze wydarzenia z historii „Daru M∏odzie˝y” s. 3■ Komendanci „Daru M∏odzie˝y” s. 4■ Plan podró˝y statku szkolnego „Dar M∏odzie˝y” w roku 2007 s. 6■ Program uroczystoÊci 25-lecia „Daru M∏odzie˝y” s. 7■ Kanadyjski rejs roku 1984 s. 8■ KRONIKA grudzieƒ 2006 – czerwiec 2007 s. 10■ Profesor honorowy Shanghai Maritime University s. 14■ Olimpiada „Euroelektra” s. 15■ Gdyƒski pojazd elektryczny s. 16■ Zielona Ksi´ga s. 17■ Hernando de Soto w AM s. 18■ Konkurs „Wiedzy o przedsi´biorczoÊci” s. 19■ Rejs do kariery s. 19■ TransNav s. 20■ Pi´kny jubileusz prof. Holec s. 21■ A. Perepeczko Jak si´ rodzi∏y moje podr´czniki? s. 22■ V Ba∏tycki Festiwal Nauki s. 23■ „Building bridges in Europe” s. 23■ Sokrates w Perugii s. 25■ Stypendysta krajowy z AM s. 26■ Przysi´ga wojskowa 2007 s. 27■ Sportowe laury s. 28■ Prezydent ˝eglugi wielkiej s. 28■ „Kadry morskie Rzeczypospolitej” s. 29■ Wampiriada 2007 s. 29■ Parlament w K∏ajpedzie s. 30■ Media w Sztokholmie – X Ogólnopolski Rejs Dziennikarzy s. 30■ Pomnik „Tym, Którzy Nie Powrócili Z Morza” s. 31■ III Dzieƒ Mened˝era s. 31■ Âwi´to Szko∏y 2006 s. 32■ Dar serca s. 34■ Ksià˝ka na 150. rocznic´ urodzin Conrada s. 35■ „Gdynia, miasto i ludzie” s. 35■ Podwójny jubileusz – Âwi´to Szko∏y 2007 s. 36AKADEMICKI KURIER MORSKI nr 3681-225 Gdynia, ul. Morska 83, tel. 058 690 12 74, fax 058 690 13 51, www.am.gdynia.plredakcja: Ma∏gorzata Soko∏owska (verbicausa10@autograf.pl), Joanna Stasiak (joaner@am.gdynia.pl)wspó∏praca i zdj´cia: Tomasz Degórskiprojekt graficzny i sk∏ad: Artur Tarasiewicz CAMELEONdruk: Dzia∏ Wydawnictw AMMAJ 1 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 3625 lat „Daru M∏odzie˝y”Trzymasztowa fregata, od 4 lipca 1982 roku jest flagowà jednostkà armatora – Akademii Morskiejw Gdyni, zbudowanà w Stoczni Gdaƒskiej wg projektu in˝. Zygmunta Chorenia. Godnie kontynuujetradycje morskie legendarnego barku „Lwów” (1923-1939) i „Daru Pomorza” (1930-1982).Matkà chrzestnà jest ˝ona wieloletniego komendanta „Daru Pomorza” kpt. ˝. w. Kazimierza Jurkiewicza– Helena Jurkiewicz.Na Bia∏ej Fregacie praktyki morskie odbywajàstudenci obu polskich uczelni morskich – z Gdynii Szczecina – a w ramach mi´dzynarodowej wymianynaukowej, równie˝ studenci uczelni morskich Francji,Niemiec, Norwegii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.W ciàgu 125 morskich podró˝y szkoleniowych˝aglowiec przep∏ynà∏ 411 749 mil morskich, zawinà∏do 384 portów le˝àcych na 5 kontynentach. Praktykimorskie w in˝ynierskich specjalnoÊciach: nawigatorów,mechaników okr´towych, elektroautomatyków,elektroników morskich oraz radiooficerów, a tak˝ew dziedzinie làdowej obs∏ugi floty i portów, zarzàdzaniai marketingu oraz remontu maszyn i urzàdzeƒokr´towych. Przeszkolonych zosta∏o 11 596 osób,w tym 7198 studentów AM w Gdyni, 2251 studentówAM w Szczecinie, 2113 uczniów Êrednich szkó∏ morskich,41 studentów zagranicznych.W swój wielki rejs dooko∏a Êwiata „Dar M∏odzie˝y”wyruszy∏ 3 wrzeÊnia 1987 r. pod dowództwem kpt.˝. w. Leszka Wiktorowicza. Podró˝ ta zbieg∏a si´z 200-leciem osadnictwa brytyjskiego w Australii.Najwi´kszym tytu∏em do nobilitacji fregaty by∏oprzep∏yni´cie pod ˝aglami przylàdka Horn.Trwajà rozmowy, prowadzone przez rektora prof.Józefa Lisowskiego i prorektora ds. morskich prof.Henryka Âniegockiego, w sprawie rejsu „DaruM∏odzie˝y” w 2008 roku na zachodnie wybrze˝e USA(by∏by to pierwszy rejs polskiego ˝aglowca w tamterejony) i powrót przez Cape Horn.■Dane techniczne:Typ statku˚AGLOWIEC SZKOLNY – fregata trzymasztowaBanderaPolskaPort macierzystyGdyniaRok, miejsce i symbol budowy 1982, Stocznia Gdaƒska, B95/1Znak wywo∏awczySQLZKlasa PRSKM 1 A16 spD∏ugoÊç ca∏kowita z bukszprytem108,815 mD∏ugoÊç mi´dzy pionami79,4 mSzerokoÊç na wr´gach14,0 mZanurzenie6,6 mWysokoÊç do pok∏adu g∏ównego7,815 mWysokoÊç do pok∏adu górnego10,05 mPowierzchnia o˝aglowania podstawowego3015 m kw.WysokoÊci masztów 49,5m; 49,5m; 46,5mGRT2255,00 tNRT676,00 tNoÊnoÊç701,00 tPr´dkoÊç pod ˝aglami:najwi´kszy dzienny przebieg:264,7 Mm (Êrednia pr´dkoÊç 11,29 w´z∏ów).najwi´kszy przebieg na wachcie:56,1 Mm (Êrednia pr´dkoÊç 14,2 w´z∏ów).maksymalna pr´dkoÊç chwilowa:17,8 w´z∏ów.Silnik g∏ówny CegielskiSulzer typ 8 AL 20/24, 2 * 750 PS (552 kW)Pr´dkoÊç pod silnikiem:pr´dkoÊç ekonomiczna: 9 w´z∏ówpr´dkoÊç maksymalna:12 w´z∏ówZa∏oga sta∏a 33 + 4Praktykanci120 + 16 w hamakachWoda pitnana 15 dniPaliwo do silnika g∏ównegona 45 dniProwiant dla 165 osóbna 15 tygodniMAJ 2 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIWa˝niejsze wydarzenia w historii „Daru M∏odzie˝y”■ 04.03.1981 – po∏o˝enie st´pki pod budow´˝aglowca.■ 12.41.1981 – wodowanie w gdaƒskiej Stoczniim. Lenina.■ 04.07.1982 – podniesienie bandery na „DarzeM∏odzie˝y” w porcie macierzystym – Gdyni.■ 1982 – pierwszy rejs – udzia∏ w regatach„The Cutty Sark Tall Ships' Races'82 – najlepszy czasprzelotu na trasie regat i nagroda „Fair Play”przyznana przez Mi´dzynarodowy KomitetOlimpijski za akcj´ ratowniczà w czasie po˝aru najachcie „Peter von Danzig”.■ 1983 – udzia∏ w zlocie ˝aglowców w Osace z okazji400-lecia zamku Szoguna.■ 1984 – I miejsce w regatach Operacja ˚agiel’84 natrasie: Bermudy – wybrze˝a Ameryki Pn. – Halifax –Quebec.■ 1987–1988 – podró˝ dooko∏a Êwiata – 36 352 Mmw 277 dni – nagroda „Boston Tea Pot” zanajd∏u˝szy, nieprzerwany przelot pod ˝aglami(1241 Mm).Udzia∏ w uroczystoÊciach 200-lecia osadnictwaw Australii – brawurowe przejÊcie pod ˝aglami podmostem w Sydney.■ 06.03.1988 – op∏yni´cie przylàdka Horn.■ 1992 – III miejsce w klasie A (najwi´ksze ˝aglowceÊwiata) w regatach „Columbus'92” z okazji500-lecia odkrycia Ameryki; udzia∏ w zlocie˝aglowców w Nowym Jorku z okazji Êwi´ta 4 lipca.■ 1994 – nagroda CAPE HORN TROPHY zazwyci´stwo w klasie A w regatach „Cutty Sark” natrasie: Weymouth – La Coruna – Porto – St. Malo.■ 1997 – zwyci´stwo w regatach „Osaka Sail” i udzia∏w uroczystoÊciach 100-lecia portu Osaka. Ponadto˝aglowiec otrzyma∏ honorowà nagrod´ mera Osaki.Udzia∏ w obchodach Tysiàclecia Gdaƒska.■ 1998 – wizyta w Lizbonie na Wystawie ÂwiatowejExpo’98 pod has∏em: „Morze dziedzictwem dlaprzysz∏oÊci” w ramach prezentacji dorobku Polskimorskiej.■ 2001 – nagroda CAPE HORN TROPHYza zwyci´stwo w klasie A w regatach „Cutty Sark”na trasie: Antwerpia – Alesund – Bergen – Esbjerg.■ 2001 – udzia∏ w prezentacji Polski na Europaliach2001 w Antwerpii i Ostendzie.■ 2002 – udzia∏ w Europaliach 2002 w portach:Bilbao, Santander, Gijon.■ 2003-2006 – udzia∏ w regatach Tall Ships Races.MAJ 3 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36KOMENDANCI„Daru M∏odzie˝y”■ Kpt. ˝. w. Tadeusz Olechnowicz (1936)Ukoƒczy∏ Paƒstwowà Szko∏´ Morskà w Gdynii Wy˝szà Szko∏´ Ekonomicznà w Sopocie. Pracowa∏w PLO w Gdyni i w P˚M w Szczecinie, p∏ywa∏jako oficer, a póêniej kapitan na wielu statkach.W 1977 roku zosta∏ komendantem „Daru Pomorza”,którym dowodzi∏ do 1982 roku, tj. do wycofania˝aglowca z eksploatacji. Wraz z innymispecjalistami nadzorowa∏ budow´ „Daru M∏odzie˝y”w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina i by∏ jegopierwszym komendantem (do 30 marca 1985 r.)■ Kpt. ˝. w. Leszek Wiktorowicz (1937)Absolwent Wydzia∏u Nawigacyjnego PaƒstwowejSzko∏y Morskiej, a nast´pnie Wy˝szej Szko∏y Morskiejw Gdyni. Dowodzi∏ tankowcami Polskiej˚eglugi Morskiej i 300-tysi´cznikami norweskimi.W latach 1981-1982 nadzorowa∏ w Stoczni Gdaƒskiejprace zwiàzane z wyposa˝eniem Bia∏ejFregaty. Potem by∏ przez wiele lat jej komendantem,tak˝e podczas wielkiej wyprawy dooko∏aÊwiata i op∏ywa∏ pod ˝aglami przylàdek Horn.■ Kpt. ˝. w. Mieczys∏aw Madziar (1943)Absolwent Paƒstwowej Szko∏y Rybo∏ówstwaMorskiego w Gdyni. P∏ywa∏ na statkach „Dalmoru”,PLO, armatorów zagranicznych i statkachszkolnych WSM. P∏ywanie na „Darze M∏odzie˝y”rozpoczà∏ w latach 80. Uczestniczy∏, jako starszyoficer, w rejsie „Daru” dooko∏a Êwiata, po OceaniePo∏udniowym. W 1988 roku dowodzi∏ ˝aglowcemw rejsie szkoleniowym po Ba∏tyku.■ Kpt. ˝. w. Miros∏aw ¸ukawski (1946)Absolwent Paƒstwowej Szko∏y Morskiej i Wy˝szejSzko∏y Morskiej w Gdyni. P∏ywa∏ na statkach PLOoraz obcych armatorów. S∏u˝àc na pok∏adach„Daru Pomorza” i „Daru M∏odzie˝y”, osiàga∏kolejne szczeble awansów do stanowiska starszegooficera na „Darze Pomorza”, a nast´pnie„Darze M∏odzie˝y” – od chwili jego wejÊcia dos∏u˝by w 1982 roku. Komendantem „Daru” zosta∏w sierpniu 1989 roku i w latach 1989,1990, 1991oraz w 1993,1994 roku dowodzi∏ nim podczasrejsów szkoleniowych.■ Kpt. ˝. w. Roman Marcinkowski (1940)Ukoƒczy∏ Paƒstwowà Szko∏´ Morskà i Wy˝szàSzko∏´ Morskà w Gdyni. P∏ywa∏ na statkach PMHoraz na jednostkach szkolnych uczelni. Na „DarzeM∏odzie˝y” by∏ komendantem w latach 1992-1993, 1996-1997 - odby∏ kilkanaÊcie rejsów.W 1997 roku przyprowadzi∏ „Dar M∏odzie˝y”z Japonii do Europy.■ Kpt. ˝. w. Waldemar Szczuka (1946)Absolwent Paƒstwowej Szko∏y Morskiej i Wy˝szejSzko∏y Morskiej w Gdyni. P∏ywa∏ na statkachhandlowych pod polskà i obcà banderà orazstatkach szkolnych gdyƒskiej uczelni morskiej,w tym na „Darze M∏odzie˝y”. Komend´ nad ˝aglowcemobjà∏ w 1994 roku.■ Kpt. ˝. w. Stanis∏aw Hinz (1947)Po ukoƒczeniu Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdynip∏ywa∏ na statkach PMH, jak i na statkach obcychbander. Jego marynarska kariera wià˝e si´ tak˝ez p∏ywaniem na statkach szkolnych uczelni, w tym na„Darze M∏odzie˝y”, gdzie by∏ m.in. starszym oficerem.Komendantem „Daru” zosta∏ w 1995 roku.■ Kpt. ˝. w. Henryk Âniegocki (1953)Od ukoƒczenia WSM w Gdyni a˝ do dziÊ zwiàzanyz gdyƒskà uczelnià. P∏ywa∏ na statkach szkolnych„Dar Pomorza” i „Dar M∏odzie˝y” – przeszed∏drog´ awansu od stanowiska instruktora dostanowiska komendanta „Daru M∏odzie˝y”.PoÊwi´ci∏ si´ tak˝e pracy naukowo-dydaktycznejw uczelni. W 2002 r. uzyska∏ stopieƒ naukowydoktora, od 1 maja 2003 r. jest profesoremnadzwyczajnym Akademii Morskiej. W 2002 rokuzosta∏ prorektorem ds. morskich i pe∏ni t´ funkcj´drugà kadencj´. W latach 1995-1997 dowodzi∏„Darem M∏odzie˝y” w 8 rejsach, w tym podczaswyprawy na regaty „Osaka Sail’97”. „DarM∏odzie˝y” zwyci´˝y∏ w regatach z okazji100-lecia portu Osaka.■ Kpt. ˝. w. Marek Szymoƒski (1950)Absolwent Politechniki Warszawskiej i Wy˝szejSzko∏y Morskiej w Gdyni. Stopieƒ doktora nauktechnicznych uzyska∏ w Wy˝szej In˝ynieryjnejMAJ 4 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKISzkole Morskiej w Leningradzie, a stopieƒ doktorahabilitowanego na Politechnice Warszawskiej.W latach 1990-1993 w Wy˝szej Szkole Morskiejpe∏ni∏ funkcj´ prorektora ds. rozwoju, a w latach1999-2001 prorektora ds. morskich. Od listopada2001 do czerwca 2003 piastowa∏ stanowiskopodsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.Dowodzi∏ „Darem M∏odzie˝y” podczasregat „OpSail 2000” na trasie Kadyks – portyamerykaƒskie – Amsterdam oraz w czasie regatCutty Sark Tall Ships’ Races 2001, kiedy za∏oga„Daru”, odnoszàc zwyci´stwo po dwóch etapachwalki, zdoby∏a nagrod´ Cape Horn Trophy.■ Kpt. ˝. w. Marek Marzec (1940) Ukoƒczy∏Paƒstwowà Szko∏´ Morskà w Gdyni – Wydzia∏Nawigacyjny, Wydzia∏ Geografii na UniwersytecieGdaƒskim, 4-letnie studium doktoranckie z marynistyki.Pracowa∏ w Polskich Liniach Oceanicznychw Gdyni, Polskiej ˚egludze Morskiej w Szczecinie,p∏ywa∏ jako oficer, a nast´pnie nawigator na wielustatkach handlowych polskiej i obcych bander, nazbiornikowcach i statkach pasa˝erskich. W 1984pracowa∏ jako starszy oficer na „Darze M∏odzie˝y”w czasie rejsu Operation Sail do Kanady. W 1985by∏ kapitanem w czasie budowy motorowo-˝aglowego statku naukowo-badawczego „Oceania”i nast´pnie dowodzi∏ nim przez wiele lat,przecierajàc szlaki dla tego typu statków naSpitzbergen. By∏ kapitanem najwi´kszego naÊwiecie ˝aglowca pasa˝erskiego „Royal Clipper”,dowodzi∏ te˝ dwoma innymi ˝aglowcami: „StarClipper” i „Star Flyer”. Od 2007 r. jest komendantem„Daru M∏odzie˝y”.■Spotkanie z okazji 20-lecia „Daru M∏odzie˝y” – 4.07.2002r.MAJ 5 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36PLAN PODRÓ˚Y STATKU SZKOLNEGO„DAR M¸ODZIE˚Y”w roku 2007Nr Zamustrowanie Podró˝ Szko∏a Porty Data UwagiPodro˝y od–do od–do wydzia∏ zawini´ç(dni) (dni) rok- 19.IV-27.IV - ZSM Ko∏obrzeg Gdynia - Zbrojenie statku(9) ZSM ÂwinoujÊcie126/1/07 28.IV-02.V 28.IV-02.V ZSM Ko∏obrzeg Gdynia - 28.IV. wyjÊcie(5) (5) Sztokholm 30.IVGdynia - 02.V.wejÊcie127/2/07 03.V-07.V 03.V-07.V ZSM Ko∏obrzeg Gdynia - 03.V wyjÊcie(5) (5) K∏ajpeda 05.VGdynia - 07.V wejÊcie128/3/07 08.V-28.V 12.V-08.VI ZSM Ko∏obrzeg Gdynia - 12.V wyjÊcie(21) (28) ZSM opiekunowie Travemünde 18-20.VWymustrowanie ZSM ÂwinoujÊcie Warnemünde 25-27.Vi zamustrowanie ZSM ÂwinoujÊcie ÂwinoujÊcie 28.Vw ÂwinoujÊciu Wismar 02-09.VI 02.VI wejÊcie28.V-09.VI(13)129/4/07 09.VI-04.VIII 09.VI-04.VIII AM Gdynia Wismar - 09.VI wyjÊcie(57) (57) WN II TM Liverpool 15-18.VI09.VI-30.IX WN opiekunowie Gdynia 26-30.VI(114) WE III EM Aarhus 03-08.VIIWymustowanie Kotka 18-21.VIIi Stockholm 27-30.VIIzamustrowanie Szczecin 04-07.VIII 04.VIII wejÊciew Wismarze09.VI (autokary)130/5/07 05.VIII-05.IX 07.VIII-05.IX AM Gdynia Szczecin - 07.VIII wyjÊcie(32) (30) WM II ESO Rostock 09-12.VIIIZamustrowanie WM opiekun Cuxhaven 16-19.VIIIw Szczecinie WE III EM Vlissingen 22-26.VIII05.VIII Bremerhaven 28-31.VIIIGdynia - 05.IX wejÊcie131/6/07 06.IX-30.IX 10.IX-30.IX AM Gdynia Gdynia - 10.IX wyjÊcie(25) (21) WN I TMWN opiekunWE III EM Gdynia - 30.IX wejÊcieMAJ 6 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIPROGRAM UROCZYSTOÂCI 25-LECIA„DARU M¸ODZIE˚Y”28 CZERWCA 2007■ 8.00Podniesienie bandery.■ 8.15Spotkanie z m∏odzie˝à liceum plastycznego,która wr´czy komendantowi olejne portretydotychczasowych komendantów „DaruM∏odzie˝y” (messa dziób).■ 9.00Sesja SDP - Klubu Publicystów Morskich –prowadzà komendant „Daru M∏odzie˝y”kpt. ˝. w. Marek marzec i Micha∏ Dàbrowski.■ 10.00Sesja Stowarzyszenia Kapitanów, StarszychMechaników Morskich i StowarzyszeniaElektryków.■ 12.00Podniesienie oryginalnej banderyna gaflu, hymn paƒstwowy, msza Êw.z udzia∏em ksi´˝y i biskupów – uczestnikówXXII Êwiatowego kongresu duszpasterstwaludzi morza, z udzia∏em chóru akademickiegoAM i Orkiestry Marynarki Wojennej.■ 13.00Cz´Êç oficjalna obchodów 25-lecia„Daru M∏odzie˝y”• wystàpienie rektora Akademii Morskiej• wystàpienia goÊci,• po˝egnanie komendanta „Daru M∏odzie˝y”kpt. ˝. w. Leszka Wiktorowicza,• wodowanie dwóch albumów MaciejaStobierskiego oraz Lechos∏awa Stefaniakai Jerzego Drzemczewskiego o „DarzeM∏odzie˝y”,•wr´czenie medali okolicznoÊciowychi albumów.■ 15.00-19.00Otwarty pok∏ad■ 18.00-22.30Koncert piosenki morskiej, z przerwàod ok. 21.30 na pokazowe stawianie ˝aglipod muzyk´.■ 21.04Zachód s∏oƒca: zgodnie z ceremonia∏emmorskim wszystkie statki i okr´ty w porcieopuszczajà bandery.MAJ 7 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36KANADYJSKI REJS ROKU 1984Wszed∏em na pok∏ad „Daru M∏odzie˝y”. Pok∏oni∏em si´ banderze powiewajàcej na rufie,a potem spojrza∏em w kierunku dziobu. Oczarowanie. Czysty, wyszorowany drewniany pok∏adciàgnàcy si´ d∏ugà, wznoszàcà linià ku dziobowi.Na „Darze Pomorza” pok∏ad ogranicza∏ynadbudówki na dziobie i rufie, a tu nic: ciàg∏ap∏aszczyzna – coÊ pi´knego. Uroku dodawa∏y linybiegnàce gdzieÊ z góry od ˝agli i rei, równozamocowane na nagilebankach. Do tego tenzapach morskiej soli i przygody... Ale to ∏adne –pomyÊla∏em.Zamiast hamaków, jak to by∏o na „DarzePomorza”, studentom zafundowano koje. W czasiesztormów i ko∏ysaƒ statku hamaki by∏y idealne– zachowywa∏y pion. W kojach cz∏owiek si´ niewysypia∏. Przy przechy∏ach przesuwa∏ si´ poprzeÊcieradle, uderzajàc o przegrody raz g∏owà,raz nogami. Podobno przed budowà „DaruM∏odzie˝y” dyskutowano ten problem. Zwyci´˝y∏g∏os jakiegoÊ pana doktora, ˝e w hamakachkr´gos∏up wygina si´ w jednà stron´ i to mo˝e byçszkodliwe dla m∏odego cz∏owieka. Nie bra∏ poduwag´ faktu, ˝e w czasie dnia ten sam kr´gos∏upwygina si´ znacznie w drugà stron´ przyciàgni´ciu lin i w sumie m∏ody cz∏owiek kr´gos∏upma idealnie prosty.Nadszed∏ dzieƒ, gdy do tych kabin, do lin i do˝agli zg∏osili si´ m∏odzi ludzie – studenci Wy˝szejSzko∏y Morskiej w Szczecinie. Eleganccy, przystojni,w mundurach uszytych na miar´, prezentowalisi´ okazale. Ró˝nie im z oczu patrzy∏o – odbardzo màdrze do niezbyt màdrze. Od bardzobutnie (tym, którzy ju˝ mieli za sobà prac´ na„rybakach”) do normalnie patrzàcych na ˝ycie.We wszystkich jednak oczach widaç by∏o ciekawoÊç:jak to b´dzie.Rejs zapowiada∏ si´ ciekawie. „Operacja ˚agiel”pod has∏em Odkrycie Kanady przez FrancuzaJacquesa Cartiera w 1534 roku. We Francji SantMalo, potem Wyspy Kanaryjskie, Bermudy, w Kanadziekilka portów, Anglia – Liverpool – zakoƒczenieregat i Szczecin.Podzia∏ na trzy wachty. Ka˝da z wacht liczyoko∏o 40 studentów. Oficer, instruktor i bosmanwachtowy, starszy bosman, starszy mechaniki mechanicy wachtowi, ochmistrz, kucharz,piekarz, wychowawca morski, steward, starszyoficer i komendant. Kapitan na du˝ym ˝aglowcuto komendant. To du˝a postaç i du˝aodpowiedzialnoÊç. A ponadto postaç reprezentacyjna.Starszy oficer – zast´pca komendanta– jest od tego, aby ˝ycie na ˝aglowcu przebiega∏onormalnie mimo sztormów, portów, nieposkromionejfantazji m∏odszych kolegów – przysz∏ychwilków morskich. Pe∏ni∏em w tym rejsie takàfunkcj´. Ponadto mia∏em wczeÊniej przemyÊlanedwie dodatkowe sprawy: chcia∏em, aby ˝ycie natej pi´knej Bia∏ej Fregacie tak przebiega∏o, bystudenci odbywajàcy tu swojà praktyk´, mimoci´˝kich chwil, które byç mogà, wspominali polatach ten rejs z sentymentem i by chcieli tujeszcze kiedyÊ powróciç, gdy taka mo˝liwoÊç si´zdarzy. Bo ró˝nie to w przesz∏oÊci bywa∏o.I chcia∏em te˝ pokazaç, ˝e jesteÊmy dobrzy. ˚e nieodstajemy od innych, ˝e nieraz tych innych, amajàcych o sobie du˝e mniemanie, zostawiamyza sobà. Kilka lat wczeÊniej na „Darze Pomorza”dane mi by∏o byç w Kanadzie na zaproszenietamtejszej Polonii przy okazji Expo – ÂwiatowejWystawy. Zapraszano nas na ró˝ne uroczystoÊci.Âpiewano po polsku i po angielsku, proszonobyÊmy i my coÊ powiedzieli, zaÊpiewali – a mynic. Ani be ani me.– Nudno w tym waszym obozie – powiedzia∏anam wtedy mi∏a Kanadyjka – tak jak radzieccymarynarze z sàsiedniego ˝aglowca, jesteÊcieszarzy.Przyrzek∏em sobie wtedy, ˝e gdy zdarzy mi si´kiedyÊ w ˝yciu szansa, aby zmieniç ten kolor nabardziej weso∏y, to b´d´ si´ stara∏.Wyp∏yn´liÊmy.Bosmani z m∏odzie˝à zmyli z pok∏adu làdowypy∏, powia∏y dobre wiatry, postawiono ˝agle.Wachty na zmian´ wychodzi∏y do swoich zaj´ç.Praca, nauka przebiega∏y zgodnie z planem. Dogodzin nauki morskich przedmiotów doda∏em te˝godziny na nauk´ piosenek. M∏odzie˝ na „DarzeM∏odzie˝y” przyj´∏a to sceptycznie.– Ja mam pierwszy stopieƒ muzykalnoÊci –próbowa∏ przekonywaç mnie jeden z przysz∏ychtenorów – rozró˝niam, kiedy grajà, a kiedy niegrajà. PowiedzieliÊmy, ˝e wczeÊniej napisa∏ takBorchardt w ksià˝ce „Znaczy Kapitan” i niech onnie mówi cytatami, lecz Êpiewa jak potrafi.I Êpiewa∏ zupe∏nie ∏adnie. Inny nie chcia∏ wcaleÊpiewaç. Zaci´cie by∏o spowodowane nieÊmia-MAJ 8 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKI∏oÊcià i wstydem, a nie przekorà. By∏a na to prostametoda:– Panie Tadziu – dwie godzinki karne – powiedzia∏em.– Ale za co? – zapyta∏.– Za nies∏uchanie poleceƒ prze∏o˝onego –powiedzia∏em.– To ja ju˝ b´d´ Êpiewa∏ – powiedzia∏.I rozÊpiewa∏a si´ m∏odzie˝ na „DarzeM∏odzie˝y”. Kiedy w Kanadzie w Domu OrlaBia∏ego zaÊpiewa∏a Polonii „Marsz, marsz Polonio,mój dzielny narodzie – odpoczniemy po swejpracy w ojczystej zagrodzie”, to Polonia si´pop∏aka∏a. Potem ojcowie, którzy mieli córki nawydaniu, rozchwytywali naszà m∏odzie˝ doswoich domów, ˝e trudno by∏o pozbieraçwszystkich na statku. A gdy odwozili na statekprzypuszczalnych swoich przysz∏ych zi´ciów,chwalili ich pod niebiosa:– S∏uchaj – mówili – co za wspaniali ch∏opcy,eleganckie mundury, wyczyszczone buty, znajàangielski i przy stole potrafià si´ zachowaç...Owocowa∏y przeglàdy przeprowadzane przezoficerów, instruktorów i bosmanów przedzejÊciem studentów na làd.– O kochanyyy – wo∏a∏ jeden z nich – a zarostu ciebie na brodzie wyglàda, jakby kto zapa∏kiw glin´ w∏o˝y∏. Do golenia marsz. A u waschusteczka brudna – mówi∏ innemu – do praniawystàp. A tobie buty nie lÊnià, a majà lÊniç ...o kochanyyy. Nast´pna zbiórka do wyjÊcia za pó∏godziny.Nieraz siada∏em z ch∏opcami w ich mesiewspólnie do obiadu.– Panowie – mówi∏em – nie chlipiemy, niesiorbiemy, nó˝ w prawej, widelec w lewej,elegancko, nie tak jak wi´kszoÊç Amerykanów,dwie r´ce oparte o kraw´dê sto∏u nadgarstkamii ∏okcie przy sobie tak, jakbyÊmy pod pachamitrzymali ksià˝ki. I mówimy sobie smacznego –mimo ˝e „Przekrojowy Kamyczek” tego niepoleca. I jeszcze jedno – nie zaczynamy jeÊçpierwsi, czekamy, a˝ zacznà starsi. Ma byçelegancja. NiegdyÊ mawiano „elegancja Francja”.Ale dzisiaj ju˝ we Francji nie ma elegancji. U nasma byç. I by∏a.Wracajàc jeszcze do Êpiewania:W Liverpoolu przyszed∏ statkowy agent.– Wiem, ˝e macie na statku grup´ muzycznowokalnà– powiedzia∏. B´dzie wielki koncert.Wystàpià Spinersi – to taki profesjonalny zespó∏Êpiewajàcy szanty i morskie piosenki. Dobrze byby∏o, aby wasi ch∏opcy wystàpili z trzemapiosenkami. Na poczàtku jednà, w Êrodku drugài pod koniec zaÊpiewajà trzecià piosenk´. To b´dàtakie „przerywniki” w czasie koncertu mistrzów.I „ch∏opcy” pojechali z agentem. Zabrali zestatku instrumenty muzyczne, o które prosiliÊmyjeszcze przed rejsem. I gdy zagrali i zaÊpiewaliw tym Liverpoolu na koncercie, to tysi´czna rzeszas∏uchaczy nie chcia∏a naszych puÊciç ze sceny.I okaza∏o si´, ˝e to „Spinersi” byli „przerywnikiem”dla naszych. A po wyst´pie agent Anglik przyniós∏,zgodnie z umowà, dla ka˝dego z naszego zespo∏upo kilka funtów, dodajàc jeszcze za „ekstra”.StawialiÊmy ˝agle. To by∏ „szo∏”. Popis nie lada.Stojàce w porcie jachty, ma∏e, du˝e i bardzo du˝e˝aglowce i my. I w tym gronie tylko „Dar” mia∏zab∏ysnàç. I zab∏ysnà∏. Ciemno. Póêny wieczór.Zapalajà si´ Êwiat∏a reflektorów skierowanych na„Dar M∏odzie˝y”! Kamery kilkunastu programówtelewizyjnych ju˝ zaczynajà transmisje. Tysi´cznet∏umy widzów na nabrze˝ach, wokó∏ portu, namurach starej twierdzy.Cisza. Jeden gwizdek. Nasi ch∏opcy w bia∏ychstrojach szybko, z wielka zr´cznoÊcià wspinajà si´po wantach do góry na reje. OÊwietlani od do∏uprzez jupitery na tle ciemnego nieba wyglàdajàbajecznie. Wszystkie reje, na trzech masztachobsadzone. Od noku do noku w równych odst´pach.Sylwetki na rejach zamar∏y w bezruchu.Cisza. Gwizdek. Ch∏opcy zaczynajà rozcejzingowywaç˝agle. Znowu bezruch. Patrz´ na reje. Niktsi´ nie rusza, wi´c wszystko przebiega zgodniez planem. Tak, jak by∏o ustalone. Czekajà na sygna∏.Gwi˝d˝´ krótko, mocno, donoÊnie. Wszyscys∏yszà. Zrzucajà ˝agle z rei w dó∏. Bia∏e ˝aglezawisajà na gejtawach i gordingach. Z garde∏làdowych obserwatorów wyrywa si´ g∏oÊne„OOOCH!!!”. Ch∏opcy jak w transie schodzà napok∏ad przy g∏oÊnych brawach zebranychwidzów. Brawa cichnà. Znowu cisza.Ostatni gwizdek oznacza „luz gejtawy, gordingi,wzi´li fa∏y i szoty”. Du˝e, bia∏e ˝agle ukazujà si´w ca∏ej okaza∏oÊci. ¸agodny wiatr wype∏nia je, bypokazaç, ˝e ˝agle i wiatr to jedno. Nie pop∏yniemyjednak teraz. Za∏o˝one wczeÊniej dodatkowecumy trzymajà nas mocno przy kei. Oficerowie,instruktorzy, bosmani wachtowi wraz ze studentami,wszyscy pod swoimi przypisanymimasztami – otrzymujà gromkie brawa odzauroczonego tym spektaklem t∏umu. Nale˝à imsi´ za to spokojne, ciche, precyzyjne kierowaniepodopiecznà studenckà grupà. A m∏odzie˝y na„Darze M∏odzie˝y” Êwiecà si´ oczy. Zrobili kawa∏dobrej roboty. Pokazali, ˝e sà dobrzy. Bo tacyfaktycznie byli.kpt. ˝. w. Marek MarzecMAJ 9 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36KRONIKAgrudzieƒ 2006 – czerwiec 2007■ 12 XII• Spotkanie op∏atkowe Stowarzyszenia Kapitanów˚eglugi Wielkiej z arcybiskupem dr. TadeuszemGoc∏owskim na s/v „Dar M∏odzie˝y”.• Spotkanie op∏atkowe Stowarzyszenia StarszychMechaników Morskich z arcybiskupemdr. Tadeuszem Goc∏owskim w Klubie Stella Marisw Gdyni.■ 14 XII• Spotkanie op∏atkowe pracowników i seniorów –cz∏onków Zwiàzku Zawodowego PracownikówAkademii Morskiej w Gdyni z rektoremprof. Józefem Lisowskim (fot. poni˝ej).• Dyplomatorium absolwentów studiów magisterskichWydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwaz udzia∏em rektora prof. Józefa Lisowskiegoi prorektora do spraw kszta∏cenia prof. RomualdaCwilewicza.■ 15 XII• 70-lecie Polskiego Rejestru Statków; uroczystoÊçodby∏a si´ w Centralnym Muzeum Morskimw Gdaƒsku. Udzia∏ wzià∏ rektor prof. Józef Lisowski.■ 18 XII• Spotkanie noworoczne pracownikówi wyk∏adowców Studium Doskonalenia Kadr; udzia∏wzi´li przedstawiciele armatorów oraz rektorprof. Józef Lisowski, prorektor do spraw kszta∏ceniaprof. Romuald Cwilewicz i prorektor do sprawmorskich prof. Henryk Âniegocki.• Spotkanie noworoczne klientów i pracownikówKredyt Banku; udzia∏ wzi´li – rektor prof. JózefLisowski, prorektor do spraw kszta∏ceniaprof. Romuald Cwilewicz i kanclerz mgr TomaszMacierewicz.■ 20 XII• Rektor prof. Józef Lisowski wzià∏ udzia∏ w WigiliiWokó∏ Nauki w Klubie Studenckim „Bukszpryt”,zorganizowanej przez cz∏onków Morskiego Ko∏aChemicznego.■ 21 XII• Spotkanie noworoczne rektora prof. JózefaLisowskiego z kadrà kierowniczà uczelni –prorektorami, dziekanami, kanclerzem,kierownikami katedr, studiów i jednostekorganizacyjnych oraz przewodniczàcymi zwiàzkówzawodowych i przedstawicielami ParlamentuStudentów.• Fina∏ plebiscytu czytelników „Dziennika Ba∏tyckiego”w konkursie na 20 najbardziej popularnychÂwi´tych Miko∏ajów na Pomorzu Gdaƒskim, wÊródktórych znalaz∏ si´ rektor prof. Józef Lisowski zadzia∏alnoÊç, którà jeden z czytelników, HenrykBielawski, d∏ugoletni stoczniowiec, opisa∏ takimis∏owami „Otwiera przed m∏odzie˝à widoki na Êwiatoraz gospodark´ morskà Polski”.■ 31 XII• VIII Sylwestrowy Bal SolidarnoÊci z udzia∏emprzewodniczàcego Komisji Krajowej „SolidarnoÊci”Janusza Âniadka, wicewojewody pomorskiego PiotraKarczewskiego i dyrektora gabinetu ministratransportu.■ 4 I• Otwarcie Filii nr 5 Kredyt Banku w Gdyni przyul. Âwi´tojaƒskiej 64, z udzia∏em rektora prof.Józefa Lisowskiego.• Na zaproszenie prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurkarektor prof. Józef Lisowski wzià∏ udzia∏ w GaliGdyƒskiego Sportu 2006, po∏àczonej z KoncertemNoworocznym w Teatrze Muzycznym w Gdyni.■ 5 I• Pogrzeb przedwczeÊnie zmar∏ego stewarda statkubadawczo-szkoleniowego m/s „Horyzont II” MarkaPonto, absolwenta Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyniz 1989 roku intendentury okr´towej.• Spotkanie noworoczne za∏óg statków szkolnychs/v „Dar M∏odzie˝y” i m/s „Horyzont II”, seniorówi osób przechodzàcych na emerytur´.• Na zaproszenie ministra gospodarki morskiej Rafa∏aWiecheckiego prorektor ds. nauki prof. Jerzy Kubickiwzià∏ udzia∏ w spotkaniu cz∏onków Zespo∏udo spraw Bia∏o-Czerwonej Bandery.■ 8 I• Spotkanie rektora prof. Józefa Lisowskiegoi prorektora do spraw kszta∏cenia prof. RomualdaCwilewicza z nowowybranymi na kadencj´ 2006-2008 cz∏onkami Parlamentu Studentów AkademiiMorskiej w Gdyni, omówienie wspó∏pracyw realizacji najbli˝szych przedsi´wzi´ç.MAJ 10 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKI■ 10 I• Spotkanie noworoczne pracowników i seniorów –cz∏onków KM NSZZ „SolidarnoÊç” w AkademiiMorskiej w Gdyni z udzia∏em rektora prof. JózefaLisowskiego.■ 11 I• Spotkanie noworoczne pracowników i seniorówWydzia∏u Nawigacyjnego, z udzia∏em rektoraprof. Józefa Lisowskiego.• Na zaproszenie rektora prof. Adama Hamrolaz Politechniki Poznaƒskiej, prorektor ds. naukiprof. Jerzy Kubicki wzià∏ udzia∏ w dwudniowej IIIOgólnopolskiej Konferencji Prorektorów ds. Naukii Rozwoju publicznych szkó∏ wy˝szych w Poznaniu.■ 14 I• Na zaproszenie prezydenta Gdaƒska Paw∏aAdamowicza i dyrektora Centralnego MuzeumMorskiego w Gdaƒsku dr Jerzego Litwina, rektorprof. Józef Lisowski, studenci Akademii Morskiejw Gdyni i komendant s/v „Dar M∏odzie˝y” wzi´liudzia∏ w ods∏oni´ciu pomnika „Tym, którzynie wrócili z morza” (patrz. str. 31).■ 15 I• Na zaproszenie prezesa zarzàdu Polskiej ˚eglugiBa∏tyckiej SA Polferries Jana Warcho∏a, rektor prof.Józef Lisowski wzià∏ udzia∏ w uroczystoÊci nadanianowo nabytemu statkowi imienia m/f „Baltivia”i wprowadzenia go na lini´ Gdaƒsk-Nynashamn.• Na zaproszenie prezesa zarzàdu dyrektoranaczelnego CTO S.A. Zbigniewa Karpiƒskiego,w Inauguracyjnym Posiedzeniu Rady NaukowejZak∏adu Badawczo-Rozwojowego CTO S.A. wzià∏udzia∏ prorektor ds. nauki prof. Jerzy Kubicki i zosta∏wybranym cz∏onkiem zarzàdu.■ 16 I• Spotkanie noworoczne pracowników i seniorówWydzia∏u Mechanicznego z udzia∏em rektoraprof. Józefa Lisowskiego.• Wizyta Alexandra Grunwalda, przedstawicielaMinisterstwa Spraw Zagranicznych Niemiec,w sprawie zaproszenia i wizyty s/v „Dar M∏odzie˝y”w Wismarze.• Podpisanie przez prorektora do spraw kszta∏ceniaprof. Romualda Cwilewicza umowy z ZarzàdemKomunikacji Miejskiej w Gdaƒsku w sprawiewykorzystania elektronicznej legitymacji studenckiejjako biletu miesi´cznego na przejazdy.■ 17 I• Wizyta Ronnie Richardsona, prezesa Kredyt Bankuw Polsce, w sprawie rozszerzenia wspó∏pracy(fot. po prawej).■ 18 I• Jubileusz 55-lecia dzia∏alnoÊci zawodowej prof. JanaKazimierza W∏odarskiego, z udzia∏emprzewodniczàcego zespo∏u Êrodowiskowego SekcjiPodstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PANprof. Jerzego Girtlera, dziekana Wydzia∏uOceanotechniki i Okr´townictwa PolitechnikiGdaƒskiej oraz rektora prof. Józefa Lisowskiego.Spotkanie z Parlamentem Studentów AM• Spotkanie noworoczne pracowników i seniorówWydzia∏u Elektrycznego z udzia∏em rektora prof.Józefa Lisowskiego.■ 19 I• UroczystoÊç 25-lecia dzia∏alnoÊci Badawczo-Szkoleniowego OÊrodka Manewrowania Statkamiw I∏awie oraz 17-lecia Fundacji Bezpieczeƒstwai Ochrony Ârodowiska w I∏awie (za∏o˝onej w 1990roku przez Wy˝szà Szko∏´ Morskà w Gdyni,Politechnik´ Gdaƒskà i miasto I∏awa), z udzia∏emrektora prof. Józefa Lisowskiego i prorektorado spraw morskich prof. Henryka Âniegockiego.■ 21 I• Prorektor ds. kszta∏cenia prof. Romualda Cwilewiczauczestniczy∏ w inauguracji BIOTON RACE, odbywajàcymsi´ pod honorowym patronatem prezydenta RP LechaKaczyƒskiego. Podczas uroczystoÊci zaprezentowanoi ochrzczono katamaran, którym kapitan Roman Paszkewyruszy w samotny rejs dooko∏a Êwiata.■ 24-26 I• W Krakowie odby∏o si´ trzydniowe ZgromadzenieParlamentarne Konferencji Rektorów PolskichUczelni Technicznych, z udzia∏em prorektorads. nauki prof. Jerzego Kubickiego.☛MAJ 11 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36☛■ 25 I• Posiedzenie Senatu AM w Gdyni.■ 30 I• Udzia∏ prorektora ds. nauki prof. Jerzego Kubickiegow seminarium pt. „Terminale LNG. Uwarunkowaniatechniczno-ekonomiczne ich budowy i eksploatacjiw Polsce”, organizowanym przez Katedr´ SystemówTransportowych Akademii Morskiej w Gdyni.■ 31 I• Na zaproszenie rektora i Senatu PolitechnikiGdaƒskiej, prorektor ds. nauki dr hab. Jerzy Kubickiwzià∏ udzia∏ w uroczystym, otwartym posiedzeniuSenatu Politechniki Gdaƒskiej poÊwi´conympromocji doktorów i doktorów habilitowanych.■ 5 II• Prorektor ds. nauki prof. Jerzy Kubicki nazaproszenie dyrektora Biura Spraw Europejskichi Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej Jaros∏awaKotowskiego, wzià∏ udzia∏ w panelu dyskusyjnympoÊwi´conym przygotowaniu odpowiedzi stronypolskiej na pytania postawione cz∏onkom UEw Zielonej Ksi´dze, dotyczàce przysz∏oÊci politykimorskiej UE.■ 12 II• Wodowanie na „Darze Modzie˝y” ksià˝ki EwyOstrowskiej i Tomasza Degórskiego „Gdynia – miastoi ludzie” (patrz str. ...)■ 16 II• Rektor prof. Józef Lisowski wzià∏ udzia∏w posiedzeniu Rady Rektorów WojewództwaPomorskiego, poÊwi´conej przygotowaniumaturzystów do podejmowania studiów.■ 17 II• XV Wielki Bal Morski w Auli im. Tadeusza Meissnera(fot. poni˝ej).■ 21-23 II• Mi´dzynarodowa Konferencja Konsultacyjnadotyczàca Zielonej Ksi´gi w sprawie przysz∏ejpolityki morskiej UE zorganizowana przezMinisterstwo Gospodarki Morskiej RP orazAkademi´ Morskà w Gdyni (patrz str. 17).■ 22-23 II• Mi´dzynarodowa Konferencja MinisterstwaGospodarki Morskiej w sprawie „Zielonej Ksi´gi”,europejskiej gospodarki i edukacji morskiej.■ 26 II• Rektor przyjà∏ pos∏a Kazimierza Plocke. Omawianoprzygotowanie realizacji projektów rozwoju uczelnifinansowanych ze Êrodków unijnych.■ 28 II• Rektor wzià∏ udzia∏ w Seminarium AM sieciedukacyjnej CISCO, z okazji powo∏ania w AMMorskiej Akademii CISCO.■ 2 III• Centralne Muzeum Morskie w Gdaƒsku. Rektorwzià∏ udzia∏ w rozdaniu nagród Rejs Roku 2006.■ 8 III• Odby∏o si´ kolejne spotkanie zespo∏uministerialnego w sprawie odpowiedzi na 59 pytaƒZielonej Ksi´gi. W spotkaniu udzia∏ wzi´liprzedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiejw osobie dyrektora Biura Spraw Europejskichi Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej Jaros∏awaKotowskiego oraz sekretarza w/w jednostki JakubaCebuli. Akademi´ Morskà w Szczeciniereprezentowa∏ prof. Krzysztof Chwesiuk zaÊUniwersytet Gdaƒski prof. Konrad Misztal.Gospodarzami spotkania byli prof. Józef Lisowski,prof. Jerzy Kubicki, prof. Eugeniusz Perycz.■ 10 III• Fina∏ Ogólnopolskiej Olimpiady Elektryczneji Elektronicznej „Euroelektra”.■ 15 III• Wizyta prof. W∏adys∏awa Kaczyƒskiego, profesoraUniversity of Washington, absolwenta Wydzia∏uElektrycznego Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni.■ 21 III• Wizyta delegacji Akademii Morskiej z Kaliningradui podpisanie „Letter of Intent” odnawiajàcegowieloletnià wspó∏prac´ z AM w Gdyni.■ 21-23 III• Nasza uczelnia goÊci∏a delegacj´ z Kaliningradu,reprezentujàcà Baltic State Academy of Fishery Fleetw osobach: prof. Elkhan Ismailov, ass. prof. VitaliBonderev – Dean, Navigation Dept. oraz prof. VictorBraznovski – Dean, Marine Engineering Dept.Uczestnikom delegacji zaprezentowano trzywydzia∏y AM tj. Wydzia∏ Mechaniczny, Elektrycznyi Nawigacyjny, jak równie˝ statki szkoleniowe „DarM∏odzie˝y” i „Horyzont II”. Fina∏em spotkania by∏opodpisanie listu intencyjnego przez obie stronyz zapewnienie o dalszej wspó∏pracy i rewizyciew najbli˝szym czasie.■ 30 III• Wodowanie na „Darze Pomorza” ksià˝ki Bogumi∏aFilipka i Zbigniewa Otremby „Medale Gdyni”.■ 3 IV• Prorektor ds. nauki prof. Jerzy Kubicki otrzyma∏informacj´, ˝e laureatem konkursu o stypendiakrajowe dla m∏odych uczonych na rok 2007,MAJ 12 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIorganizowanym przez Fundacj´ na rzecz NaukiPolskiej, zosta∏ mgr Piotr Kopacz (patrz str. 26).■ 13 IV• Udzia∏ rektora w uroczystoÊci nadania Gimnazjumnr 4 w Gdyni imienia „B∏. ks. kmdr. ppor.W∏adys∏awa Miedonia” i ods∏oni´ciu tablicywspó∏fundowanej przez AM w Gdyni.• Prorektor ds. nauki Jerzy Kubicki wzià∏ udzia∏w otwarciu XII Gdaƒskich Targów Sportów Wodnych„Polyacht 2007”, które stanowi∏y równie˝ promocj´Akademii Morskiej w Gdyni.■ 16 IV• Udzia∏ rektora w Radzie Rektorów WojewództwaPomorskiego poÊwi´conej rozwojowi akademickiegosportu ˝eglarskiego.■ 25 IV• Udzia∏ rektora w otwarciu Roku Conradowskiegow Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznejw Gdaƒsku.■ 28 IV• WyjÊcie „Daru M∏odzie˝y” w pierwszy rejs w 2007roku do Sztokholmu z dziennikarzami (patrz str. 30).■ 3 V• WyjÊcie „Daru M∏odzie˝y” w rejs do K∏ajpedyze studentami Parlamentu RP (patrz str. 30).■ 7-12 V• Polsko-Niemiecko-Francuskie Seminarium Naukowe„Budujemy mosty do Europy”.■ 11-12 V• XVII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologiii Klimatologii Polarnej na Wydziale NawigacyjnymAM w Gdyni.■ 15-16 V• Seminarium „Bezpieczeƒstwo w transporciemorskim” organizowane przez Wydzia∏ NawigacyjnyAM w Gdyni.■ 23 V• Spotkanie studentów w Auli im. Tadeusza Meissneraz laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomiiw 2002 roku prof. Hernando de Soto (patrz str. 18).• Udzia∏ rektora prof. Józefa Lisowskiego wMi´dzynarodowym Forum Gospodarczym w Gdyniw panelu gospodarki morskiej.■ 26 V• Udzia∏ przedstawicieli AM w Konferencji „Nauka –Polityka – Biznes” w Ratuszu G∏ównym w Gdaƒsku■ 27-30 V• Wizyta delegacji Fachhoschule Giessen-Friedbergi podpisanie umowy o wspó∏pracy naukowodydaktycznejz AM w Gdyni.■ 29 V-1 VI• „The 5th International Workshop Compatibilityin Power Electronics” organizowany przez Wydzia∏Elektryczny AM w Gdyni.■ 31 V• Posiedzenie Senatu AM w Gdyni.■ 4 VI• Spotkanie marsza∏ka Województwa Pomorskiegoz rektorem i kanclerzem w sprawie realizacjiPodpisanie „Letter of Intent”projektów rozwoju AM w Gdyni finansowanychze Êrodków unijnych.■ 11 VI• Spotkanie rektora z seniorami AM w Gdyni.■ 15 VI• Uroczyste posiedzenie Senatu AM w Gdyni z okazji87. rocznicy polskiego szkolnictwa morskiego i 150-lecia urodzin Josepha Conrada Korzeniowskiego.■ 20-22 VI• Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Przedsi´biorstwo w gospodarce opartej na wiedzy– europejskie wymiary przedsi´biorczoÊci”organizowana przez Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊcii Towaroznawstwa AM w Gdyni.■ 20-22 VI• „7th International Navigational Symposium onMarine Navigation and Safety of SeaTransportation” organizowane przez Wydzia∏Nawigacyjny AM w Gdyni.■ 28 VI• Uroczyste obchody 25-lecia „Daru M∏odzie˝y”.■MAJ132007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36Profesor honorowySHANGHAI MARITIME UNIVERSITY20 listopada 2006 roku tytu∏ honorowego profesora Shanghai Maritime University otrzyma∏prof. Janusz Mindykowski z Akademii Morskiej w Gdyni. Prof. J. Mindykowski uznawany jestzarówno w Polsce, jak i na forum mi´dzynarodowym, za jednà z czo∏owych postaci w zakresiepomiarów i diagnostyki systemów okr´towych, zw∏aszcza w obszarze badaƒ i oceny jakoÊcienergii elektrycznej.W jego dorobku naukowym znajduje si´ ponad200 publikacji, kilkadziesiàt prac badawczychi wdro˝eniowych, 18 patentów. Z ShanghaiMaritime University prof. J. Mindykowskiwspó∏pracuje od 1987 roku, odgrywajàc wiodàcàrol´ podczas wspólnych prac naukowo-badawczych.W okresie wspó∏pracy 7-krotnie by∏zapraszany przez uczelni´ chiƒskà jako„visiting professor”, kierowa∏ 6 polskochiƒskimiprzedsi´wzi´ciami „Jointresearch project”, realizowanymi w ramachumowy mi´dzyrzàdowej o wspó∏pracynaukowo-technicznej. Jest wspó∏autorem17 prac naukowych opublikowanychwspólnie z uczonymi chiƒskimina ∏amach czasopism „Polish MaritimeResearch” (1995, 1996), „Journal ofShanghai Maritime University” (2003,2004) i Zeszytów Naukowych AMw Gdyni (2000, 2003), a tak˝e w materia∏achkonferencji o uznanej randze: IEEE InternationalConference on Harmonic and Power Quality(2004), International Conference on ElectricalPower Quality and Utilization (2003, 2005),International Marine ElectrotechnologyConference and Exhibition (1997, 2003, 2006),IEEE International Conference on Methods andModels in Automation and Robotics (2002,2003). Nadto, prof. J. Mindykowski by∏ wiceprzewodniczàcymKomitetu Programowegoi cz∏onkiem Komitetu Organizacyjnego wspomnianej,cyklicznej konferencji International MarineElectrotechnology Conference and Exibition,w latach 1994, 1997, 2000, 2003 i 2006,czterokrotnie wyg∏aszajàc zapraszanereferaty plenarne. Prof. J. Mindykowskipromuje równie˝ rozwój kadry naukowejw Shanghai Maritime University, w faziekoƒcowej jest przewód doktorski podjego promotorstwem mgr. in˝. XuXiaoyan pt. „Measurement and Controlof Ship Electrical Power System forSaving Energy Consumption andImproving its Reliability”, wszcz´ty naWydziale Elektrotechniki i AutomatykiPolitechniki Gdaƒskiej w 2002 roku. W roku2004, z okazji 20-lecia wspó∏pracy mi´dzy SMUi AM w Gdyni, prof J. Mindykowski zosta∏uhonorowany okolicznoÊciowà statuetkà za„Outstanding achievements in the cooperation1984-2004”.■MAJ 14 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIOlimpiada „Euroelektra”W dniach 9-11 marca br. Akademia Morskaby∏a ju˝ po raz drugi gospodarzem fina∏uOlimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.Uczestnikami byli nie tylko uczniowieszkó∏ o profilu elektrycznym czy elektronicznym,ale równie˝ liceów ogólnokszta∏càcych. W sumiedo ostatniej edycji zawodów centralnychzakwalifikowa∏o si´ 23 uczestników z ca∏egokraju. Oprócz uczniów, Akademia goÊci∏a równie˝nauczycieli b´dàcymi opiekunami finalistów,a tak˝e cz∏onków Komitetu Olimpijskiego i RadyNaukowej z jego przewodniczàcym prof.Ryszardem Wojtynà z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczegow Bydgoszczy.W dniu otwarcia uczestników przywita∏ rektorprof. Józef Lisowski oraz dziekan Wydzia∏uElektrycznego prof. Janusz Mindykowski, po czymg∏os zabrali jeszcze prezes gdaƒskiego oddzia∏uSEPU Maciej Dàbrowski, nast´pnie sekretarzgeneralna SEPU Jolanta Arendarska. Otwarciaolimpiady dokona∏ prof. Ryszard Wojtyna.Uczestnicy olimpiady mieli mo˝liwoÊç zapoznaniasi´ z wybranymi laboratoriami Wydzia∏uElektrycznego, zwiedzili oba nasze statki szkolne,uczestniczàc dodatkowo w krótkim rejsie„Horyzontem II”. Na „Darze M∏odzie˝y” odby∏ si´pokaz filmów z ˝ycia uczelni (m.in. z rejsów naSpitsbergen), swojà dzia∏alnoÊç zaprezentowalistudenci ko∏a naukowego SEP.Na koniec wszystkich uczestników bardzo ciep∏opo˝egnali kpt. Marek Marzec oraz dziekanWydzia∏u Elektrycznego prof. Janusz Mindykowski,goràco zach´cajàc do ponownych kontaktówz naszà uczelnià, zw∏aszcza w aspekciezapotrzebowania na wykwalifikowanych in˝ynierów,natychmiast wch∏anianych przez Êwiatowàgospodark´ morskà i nie tylko.Warto podkreÊliç, ˝e na nieformalnym spotkaniuzorganizowanym przez sta∏ych cz∏onkówRady Naukowej i Komitetu Olimpiady z Bydgoszczy,prof. Józef Lisowski og∏osi∏ nagrod´(ufundowanà przez Akademi´ Morskà) dlazwyci´zców tegorocznej edycji olimpiady„Euroelektra” (w grupach elektrycznej i elektronicznej)w postaci uczestnictwa w rejsie najednym ze statków szkolnych.■MAJ 15 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36Gdyƒskipojazd elektrycznyGdyƒski pojazd elektryczny, który powsta∏w ramach prac dyplomowych studentów Wydzia∏uElektrycznego, jeêdzi ju˝ po ulicach Gdyni,reklamujàc naszà uczelni´. Do przerobieniawybrano Forda Escorta MK3 z 1980 roku.Na pok∏ad samochodu trafi∏o 14 akumulatorówtrakcyjnych, prostownik i regulator pràdu.Jednostka nap´dzana jest silnikiem pràdu sta∏egoo mocy 10 kW.Zasi´g auta to oko∏o 170 kilometrów, pr´dkoÊçmaksymalna oko∏o 110 km/h. Wi´cej o tymprojekcie, a tak˝e o historii pojazdów elektrycznychoraz aktualnych konstrukcjach, mo˝na przeczytaçna stronie internetowej http://atol.am.gdynia.pl/ev/MAJ 16 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIZielona Ksi´gaW dniach 21-23 lutego 2007 r. w Sopocie w hotelu „Haffner” odby∏a si´, zorganizowana przezMinisterstwo Gospodarki Morskiej przy udziale Akademii Morskiej w Gdyni, Mi´dzynarodowaKonferencja Konsultacyjna „Od edukacji do zatrudnienia – jak stworzyç atrakcyjny wizerunekzawodu marynarza”.Konferencja dotyczy∏a przysz∏ej polityki morskiejUnii Europejskiej, której ramy zosta∏y okreÊlonew Zielonej Ksi´dze – „W kierunku przysz∏ej politykimorskiej: europejska wizja oceanów i mórz”,dokumentu, którego zadaniem ma byç ustaleniewspólnej unijnej polityki morskiej. Konferencjastanowi∏a jednoczeÊnie jeden z najwa˝niejszychpunktów w programie procesu szerokich konsultacjispo∏ecznych Zielonej Ksi´gi w Unii Europejskiej.Komisja Europejska pragnie zach´ciç obywateliUnii, w tym przedstawicieli sektora prywatnego,organizacji pozarzàdowych, w∏adz krajowychi regionalnych oraz naukowców, aby przedstawiliswoje opinie odnoÊnie tego dokumentu do 30czerwca 2007 r. Trwajàcy rok czas konsultacjiprowadzonych w oparciu o Ksi´g´, ma na celuokreÊlenie najlepszych metod koordynowaniaró˝norodnych aspektów polityki morskiej, które, jakdotàd, traktowane by∏y w du˝ej mierze niezale˝niejeden od drugiego. W efekcie powinno to pozwoliçna zwi´kszenie osiàganych korzyÊci. Brane poduwag´ bran˝e to: transport morski, ga∏´zieprzemys∏u zlokalizowane w strefie brzegoweji w portach, przemys∏ energetyczny, rybo∏ówstwo,akwakultura i turystyka.W konferencji uczestniczyli m.in: komisarzds. polityki morskiej i rybo∏ówstwa UE Joe Borg,szef grupy zadaniowej ds. polityki morskiej KomisjiEuropejskiej John Richardson, minister gospodarkimorskiej Rafa∏ Wiechecki, dyrektor Biura SprawEuropejskich i Wspó∏pracy Mi´dzynarodowejMinisterstwa Gospodarki Morskiej Jaros∏awKotowski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof.Józef Lisowski – wspó∏gospodarz konferencji.Odby∏y si´ 4 sesje oraz dyskusje w ramach panelu.Przedmiotem wystàpieƒ i dyskusji by∏y równie˝kwestie zwiàzane ze szkolnictwem morskim,rozwiàzaniami w zakresie rekrutacji i szkoleƒmarynarzy oraz zatrudnieniem w transporciemorskim, jak np. standardy pracy na statkachczy socjalne modele zatrudniania marynarzyw Europie.Uczestnicy konferencji zwiedzili tak˝e symulatoryi laboratoria w Akademii Morskiej, Planetarium,a tak˝e uczelniane statki.■MAJ 17 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36Hernando de Soto w AM23 maja br. w murach Akademii Morskiej,w Auli im. Tadeusza Meissnera, odby∏a si´ szóstaju˝ debata z cyklu „Dziennik Idei”. GoÊciem specjalnymby∏ Hernando de Soto – powszechnieuwa˝any za najwybitniejszego latynoamerykaƒskiegoekonomist´, doradc´ prezydenta PeruAlberta Fujimori i prezesa banku centralnego Peruw latach 80. XX w., twórc´ Instytutu WolnoÊcii Demokracji (ILD), uznanego przez „TheEconomist” za jeden z najwa˝niejszych zespo∏ówanalitycznych Êwiata. Zadaniem Instytutu by∏oopracowanie programów wspomagajàcych transformacj´ustrojowà krajów rozwijajàcych si´ orazpostradzieckich. Jednym z pierwszych projektówInstytutu by∏o wydobycie w latach 90. z recesjigospodarki Peru, po czym jednostka ta zacz´∏adzia∏aç na arenie mi´dzynarodowej, m.in. w Salwadorze,Rosji, Algierii i Haiti. De Soto jestlaureatem wielu nagród i wyró˝nieƒ, m.in.: TheFreedom Prize (Szwajcaria), The Fisher Prize(Wielka Brytania), The Goldwater Award (USA),CARE Humanitarian Award (Kanada), TheTempleton Freedom Prize 2004 (USA). Tygodnik„Time” zaliczy∏ de Soto do grupy stu najwa˝niejszychi najbardziej wp∏ywowych osób naÊwiecie w 2004 roku oraz pi´ciu czo∏owychinnowatorów Ameryki ¸aciƒskiej. Niemieckimagazyn „Entwicklung und Zusammenarbeit”uzna∏ go za jednego z najwa˝niejszych myÊlicielii liderów opinii ostatniego millenium.Debata adresowana by∏a do studentów, nauczycieliakademickich, publicystów oraz wszystkichzainteresowanych szeroko poj´tà tematykàekonomicznà i spo∏ecznà. Poprowadzi∏ jà redaktor„Dziennika” Jan Wróbel, a zapraszali na niàwspólnie redakcje „Dziennika” i Tygodnika Idei„Europa”, prezydent Gdyni oraz rektor AkademiiMorskiej.MAJ 18 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIKonkurs „Wiedzy o przedsi´biorczoÊci”W murach naszej uczelni odby∏ si´ 16.04.2007 r.,organizowany przez cz∏onków Naukowego Ko∏aFinansowego „Hossa”, konkurs „Wiedzy o przedsi´biorczoÊci”,skierowany do uczniów szkó∏ponadgimnazjanych. Celem by∏a aktywna i bezpoÊredniapromocja Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊcii Towaroznawstwa, która w tej formie mia∏a pozwoliçuczestnikom na w∏asnej skórze doÊwiadczyçpierwszych kroków „za progiem” przysz∏ej (prawdopodobnie)uczelni oraz przybli˝yç ofert´, z jakàdociera ona na zewnàtrz. Do konkursu przystàpi∏o22 reprezentantów gdyƒskich szkó∏ Êrednich (II LOim. Adama Mickiewicza, Zespó∏ Szkó∏ Administracyjno-Ekonomicznych,IX LO oraz TechnikumTransportowe).Konkurs otworzy∏ dziekan Wydzia∏u PiT prof.dr hab. Piort J´drzejowicz. Cz´Êç konkursowapoprzedzona by∏a wyk∏adem pt. „Przedsi´biorczoÊç– przekroczyç Rubikon” dr ZygmuntaMietlewskiego. Przed uczestnikami zosta∏y postawionepytania w formie testowej oraz otwarte,których celem by∏o sprawdzenie nie tyle wiedzy,co umiej´tnoÊci logicznego myÊlenia. Po cz´Êcikonkursowej, reprezentujàca NKF „Hossa” IwonaLicow przybli˝y∏a cel i sens istnienia kó∏ naukowychoraz zapozna∏a uczestników z dzia∏aniamipodejmowanymi przez KNF „Hossa”, podkreÊlajàcsilnie, i˝ to w cz∏onkach kó∏ naukowychdrzemie potencja∏ zdolny do rozwoju. Nast´pnieodby∏a si´ prezentacja mgr Agnieszki Fojucik(mened˝er WPiT), która zapozna∏a obecnychz ofertà wydzia∏u oraz przybli˝y∏a tegorocznyproces rekrutacji. Na koniec nadszed∏ d∏ugooczekiwany czas rozstrzygni´ç oraz ceremoniawr´czenia nagród.Wyniki:1 miejsce: S∏awek Nalepa (II L.O Gdynia),2. miejsce: Socha Rados∏aw(Z.S. Administracyjno-Ekonomicznych),3. miejsce: Sadowski Marek (II LO Gdynia).Koƒcowym, mi∏ym akcentem, by∏o wspólnepamiàtkowe zdj´cie uczniów, opiekunów, studentóworaz wyk∏adowców AM, które dowodzi wspania∏ejatmosfery, jaka towarzyszy∏a przedsi´wzi´ciuoraz jest sygna∏em o koniecznoÊci kontynuacjitego typu aktywnoÊci w przysz∏oÊci.Bartosz Kobylaƒskiprzewodniczàcy NKF „Hossa”REJS DO KARIERYW tym roku Targi Pracy, odbywajàce si´ 25 kwietniaw Akademii Morskiej w Gdyni pod has∏em „Rejs doKariery”, goÊci∏y 16 wystawców. WÊród zwiedzajàcychnajwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏y si´, jak zawsze, firmyproponujàce prac´ na morzu (Baltic Marine, Pol-EuroLinie ˚eglugowe, Dohle Manning Agency i CGGVeritas). Odby∏y si´ dwie prezentacje. Dohle ManningAgency i CGG Veritas (Szwajcaria) przedstawi∏y profilswoich firm oraz warunki zatrudnienia na swoichstatkach. W targach bra∏y równie˝ udzia∏ firmypoÊrednictwa pracy i doradztwa personalnego:Randstad Sp. z o.o., Career Investment. Swoje ofertyprzedstawi∏y firmy zajmujàce si´ pracà i naukà zagranicà: Ravel Exchange & Education TEE orazAustralink.pl. Zwiedzajàcy mogli poznaç ofertyWojewódzkiego Urz´du Pracy, Powiatowego Urz´duPracy oraz Akademickich Inkubatorów Przedsi´biorczoÊci.Zainteresowani mogli zapoznaç si´ z ofertami:Mega Surf, Alstom Power, Polcargo International, LukasBank. Odwiedzajàcy targi mogli równie˝ porozmawiaçz przedstawicielami firm, zasi´gnàç informacji na tematdzia∏alnoÊci firmy, wype∏niç kwestionariusze, a nawetuczestniczyç w rozmowie kwalifikacyjnej.Serdecznie zach´camy do wspó∏pracy.Zapraszamy na stron´ internetowà Biura Karier:http://bks.am.gdynia.pl/oraz na strony Akademii Morskiej:http://www.am.gdynia.pl/MAJ19 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36VII MI¢DZYNARODOWE SYMPOZJUM NAWIGACYJNETransNav’2007W dniach 20-22 czerwca br. odb´dzie si´ w murach naszej uczelni VII Mi´dzynarodowe SympozjumNawigacyjne TransNav’2007 pt. „Nawigacja morska i bezpieczeƒstwo transportu morskiego”,organizowane wspólnie przez Wydzia∏ Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni oraz presti˝owy brytyjskiThe Nautical Institute. B´dzie to ju˝ siódme tego typu spotkanie, po raz pierwszy jednak nadany muzosta∏ tak wielki mi´dzynarodowy wymiar. GoÊciç b´dziemy tym razem wielu rektorów, dziekanów,dyrektorów instytutów, profesorów, przedstawicieli stowarzyszeƒ naukowych i zawodowych, administracjimorskiej, portów, armatorów, firm ˝eglugowych oraz producentów urzàdzeƒ nawigacyjnych.Uczestnikami imprezy, biernymi i czynnymi, b´dàprzedstawiciele a˝ 35 paƒstw: Australii, Chin,Chorwacji, Czech, Danii, Filipin, Finlandii, Francji,Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Iranu, Irlandii,Japonii, Korei, Litwy, Niemiec, Nigerii, Norwegii,Pakistanu, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Rumunii,S∏owacji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Tajwanu,Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Wietnamu i W∏och.Przedstawiciele 25 paƒstw weszli w sk∏ad stuosobowegoKomitetu Programowego. Do jego prac uda∏o si´pozyskaç takie s∏awy, jak: prof. Hideki Hagiwara, prof.Tadeusz Kaczorek czy prof. Jac Spaans, a tak˝e kpt. DickSmith (President of IAIN, International Association ofInstitutes of Navigation), kpt. Rein van Gooswilligen(Chairman of EUGIN, European Group of Institutes ofNavigation), Eric Dawicki (President of the NortheastMaritime Institute, USA). Co wa˝ne, wi´cej referatówwp∏yn´∏o z zagranicy ni˝ z kraju. Autorami 132przyj´tych referatów sà przedstawiciele a˝ 25 paƒstw,najliczniejszà grup´ stanowiç b´dà, oprócz Polaków,Chiƒczycy, Turcy, Anglicy, Norwedzy i Japoƒczycy.Z ciekawiej zapowiadajàcych si´ wystàpieƒ autorówreferatów nale˝y wymieniç takich zg∏oszonychuczestników, jak choçby: prof. Masao Furusho, prof.Shogo Hayashi, prof. Kinzo Inoue, prof. John Kemp,prof. Chaojian Shi, prof. Frantisek Vejrazka czy prof. JimWang. A to tylko ci najbardziej znani, nie wspominajàco naszych krajowych znakomitoÊciach. W sumienades∏ano a˝ 185 zg∏oszeƒ i streszczeƒ referatów.Honorowy patronat nad sympozjum obj´li: ministergospodarki morskiej Rafa∏ Wiechecki, prezydentMi´dzynarodowego Biura Hydrograficznego z siedzibàw Monaco wiceadmira∏ Alexandros Maratos, prezydentmiasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, prezydent TheNautical Institute kpt. Nicholas Cooper oraz rektorAkademii Morskiej w Gdyni prof. Józef Lisowski.Partnerami organizatorów sà Ministerstwo GospodarkiMorskiej, Urzàd Morski w Gdyni, Biuro HydrograficzneMarynarki Wojennej, Sekcja Nawigacji KomitetuGeodezji PAN, Sekcja Sterowania Ruchem w TransporcieKomitetu Transportu PAN, Polskie ForumNawigacyjne oraz Polskie Towarzystwo Nautologiczne.Komunikowanie si´ z uczestnikami sympozjumodbywa si´ poprzez odpowiednio stworzonyinternetowy formularz rejestracyjny i oknakomunikacyjne do przesy∏ania streszczeƒ, referatóworaz recenzji, opracowany przez pana TomaszaNeumanna, sekretarza Sympozjum.Najatrakcyjniej zapowiada si´ drugi dzieƒsympozjum, który rozpocznie si´ od sesji plenarnejpoÊwi´conej elektronicznym mapom nawigacyjnym,jako ˝e w tym dniu, 21 czerwca, przypada ÂwiatowyDzieƒ Hydrografii (World Hydrography Day), któryw tym roku przebiegaç b´dzie pod has∏em mapelektronicznych. Zaraz potem planowana jest sesjapanelowa Round Table Panel Session, poÊwi´conazagadnieniom wdra˝ania systemu satelitarnego Galileo.Sesj´ poprowadzi Êwiatowej s∏awy prof. VidalAshkenazi z Wielkiej Brytanii, a „panelistami” b´dàprzedstawiciele W∏och, Francji, Finlandii i Polski.Zorganizowanie sesji panelowej ze specjalniezaproszonymi goÊçmi to jest kolejne novum, któreb´dziemy starali si´ kontynuowaç w kolejnych latach.Równolegle do obrad okràg∏ego sto∏u odb´dzie si´doroczne zebranie cz∏onków StowarzyszeniaHydrografów Polskich.Utrzymano zasad´ wyznaczania podwójnej obsadyprzewodniczàcych poszczególnych sesji. 25 parwspó∏przewodniczàcych tworzyç b´dà zawsze Polakwraz z partnerem z zagranicy. Ufundowano trzynagrody dla autorów: najlepszego referatu, najlepszejprezentacji i najlepszej prezentacji porterowej.Nagrody, które ufundowa∏ rektor prof. J. Lisowski,zostanà wr´czone podczas obiadu koƒczàcegosympozjum.Materia∏y konferencyjne w tym roku b´dà mia∏ycharakter monografii, zatytu∏owanej „Advances inMarine Navigation and Safety of Sea Transportation”.Osiemset stron to limit postawiony przezwydawnictwo, aby utrzymaç ca∏oÊç w jednym zwartymtomie.Dzi´ki nawiàzaniu wspó∏pracy z The NauticalInstitute, sympozjum zosta∏o odpowiednio nag∏oÊnionew wydawanym przez to stowarzyszenie miesi´cznikuMAJ 20 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKI„Seaways”. Reklamy zosta∏y zamieszczone w „TheEuropean Journal of Navigation”, „Co-ordinates”,„Hydro International”, „Journal of Modern Technologiesin Transport” oraz w krajowych miesi´cznikach„Geodeta” i „Namiary na Morze i Handel”, a ichwydawcy stali si´ oficjalnymi patronami medialnymiimprezy. Pozyskano te˝ wielu sponsorów, m.in.Naftoport, firm´ C-Map Jeppesen, Transas, Imtech,Chipolbrok, Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji„Warta”, Port Gdynia, SDK przy AM Gdynia, BalticMarine, PRCiP, Smart oraz Przedsi´biorstwo „Enamor”.Najwi´ksze jednak wsparcie otrzymano z MinisterstwaGospodarki Morskiej, za co serdecznie dzi´kuj´.Stron´ www sympozjum http://transnav.am.gdynia.plutworzyli i na bie˝àco prowadzili Tomasz Neumann –sekretarz sympozjum i Andrzej Bomba – przewodniczàcyKomitetu Technicznego. Podzi´kowania nale˝àsi´ tak˝e Hannie Pleger profesjonalnie obs∏ugujàcejbiuro sympozjum (pisma, zaproszenia, wizy, op∏atykonferencyjne, faktury, streszczenia, referaty, recenzje,listy adresowe, zestawienia itp., itd.) oraz pozosta∏ymcz∏onkom Komitetu Organizacyjnego: Dorocie Rajmaƒskiej,Marii ¸oziƒskiej, Krzysztofowi Stawickiemu,Piotrowi Kopaczowi, a tak˝e wspó∏pracujàcymz Komitetem Organizacyjnym Tomaszowi Degórskiemu,kierownikowi Biura Rektora oraz komandorowiHenrykowi Nitnerowi, zast´pcy szefa Biura HydrograficznegoMarynarki Wojennej, który organizujezebranie hydrografów. Chcia∏bym podzi´kowaç równie˝wszystkim autorom referatów i grupie sprawniei szybko dzia∏ajàcych recenzentów za wnikliwe oceny,które przyczyni∏y si´ do podniesienia wartoÊcimerytorycznej imprezy. Na szczególne podzi´kowaniezas∏ugujà zw∏aszcza ci z ich grona, którzy przygotowalico najmniej pi´ç recenzji. Sà to: prof. Eugen Barsan,prof. Knud Benedict, prof. Bernard Berking, prof. DoinaCarp, prof. Andrzej Felski, prof. Masao Furusho, prof.Wies∏aw Galor, prof. Stanis∏aw Górski, prof. LucjanGucma, prof. Micha∏ Holec, prof. Jacek Januszewski,prof. Miros∏aw Jurdziƒski, prof. Krzysztof Ko∏owrocki, drAndrzej Królikowski, prof. Józef Lisowski, prof. VladimirLoginovsky, prof. Bogumi∏ ¸àczyƒski, prof. LeszekMorawski, prof. Takeshi Nakazawa, prof. Stanis∏awOszczak, prof. Zbigniew Pietrzykowski, prof. W∏adys∏awRymarz, prof. Cezary Specht, kmdr Bengt Stahl, prof.Roman Âmierzchalski, prof. Henryk Âniegocki, prof.Józef Urbaƒski, prof. Frantisek Vejrazka, prof. RyszardWawruch, prof. Adam Weintrit i prof. Janusz Zieliƒski.dr hab. in˝. kpt.˝.w. Adam Weintritprof. nadzw. AMkierownik Katedry Nawigacji,przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego Sympozjum,Chairman of Polish Branch of the Nautical InstitutePi´kny jubileuszW piàtek 22 czerwca o godz. 9.00 w auliWydzia∏u Nawigacyjnego, trzeciego dnia SympozjumNawigacyjnego TransNav’2007, rozpoczniesi´ uroczysta sesja plenarna poÊwi´conajubileuszowi 70-lecia urodzin prof. Micha∏aHoleca, dziekana Wydzia∏u Nawigacyjnego,twórcy sympozjum. Pierwsze Sympozjum Nawigacyjneodby∏o si´ dok∏adnie 12 lat temu,w dniach 22-23 czerwca 1995 r., a jego g∏ównyminicjatorem, pomys∏odawcà, sprawcà wydarzeniai zarazem przewodniczàcym Komitetu Organizacyjnego,by∏ w∏aÊnie ówczesny kierownik KatedryNawigacji i jednoczeÊnie prodziekan ds. naukowychna Wydziale Nawigacyjnym – prof.Micha∏ Holec. B´dzie to jedyna sesja prowadzonaw j´zyku polskim. Serdecznie wszystkich Paƒstwazapraszam. Wst´p na t´ sesj´ jest oczywiÊcie wolny.Wystàpienia okolicznoÊciowe mile widziane.dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintritprof. nadzw. AMMAJ 21 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36Andrzej PerepeczkoJak si´ rodzi∏y moje podr´czniki?W ubieg∏ym roku min´∏o dok∏adnie 60 lat, odkàd zwiàza∏em si´ z ogólnie poj´tà polskàgospodarkà morskà i ten d∏ugi okres powoduje coraz cz´stsze patrzenie wstecz, na minioneradoÊci i problemy, na minione sukcesy i niepowodzenia, a nawet kl´ski. I coraz wi´kszy mamdystans do minionego czasu.Dzisiejsze wspomnieniechce poÊwi´ciç nieskromnietej cz´Êci mojejwieloletniej dzia∏alnoÊci,dotyczàcej pisania akademickichpodr´czników,która ma d∏ugà, doÊçskomplikowanà i nietypowàhistori´. Wydaje misi´, ˝e niewiele jest –przynajmniej w polskiejliteraturze fachowej –ksià˝ek, które rodzi∏y si´ na pok∏adach i maszynowniachstatków na wszystkich oceanach Êwiata.Ale po kolei…To, ze odwa˝y∏em si´ zabraç za pisaniepodr´czników, jest zas∏uga redaktora Stanis∏awaLudwiga, najlepszego i najwszechstronniejszegow Polsce znawcy szeroko poj´tej literatury, któràokreÊla si´ jako „marynistyka”. Ten˝e Stanis∏awLudwig, podówczas naczelny redaktor WydawnictwaMorskiego, zaproponowa∏ mi podczasjakiegoÊ spotkania ni mniej ni wi´cej tylko…wspó∏autorstwo podr´cznika na temat kot∏ówokr´towych, który to przedmiot wyk∏ada∏emw Paƒstwowej – wówczas – Szkole Morskiej.Wed∏ug propozycji mia∏em byç wspó∏autorem,obok in˝. Micha∏a Kisielewskiego, wicedyrektoraSzko∏y Morskiej, mojego by∏ego wyk∏adowcyi autora „Atlasu kot∏ów okr´towych”, napodstawie którego Wydawnictwo Morskie mia∏ozamiar wydaç podr´cznik na ten sam temat.Z przeprowadzonych z in˝. Kisielewskimrozmów niewiele wynik∏o, a jedynym efektemby∏o przekazanie mi tajemnicy sporzàdzaniadoskona∏ej nalewki wiÊniowej, której karafk´opró˝niliÊmy w mi∏ej atmosferze negocjacji.Nalewka owa jest do dzisiaj mojà domowàspecjalnoÊcià, a gdy jà pij´, wspominam w duchuin˝. Kisielewskiego.W tej sytuacji Wydawnictwo Morskie podj´∏oryzyko zlecenia mojej skromnej osobie napisaniapodr´cznika na powy˝szy temat.W zakresie pisania podr´czników by∏emwówczas absolutnym nowicjuszem, nie posiada∏em˝adnego doÊwiadczenia w tym kierunku,choç mia∏em paroletnià praktyk´ w obs∏udzekot∏ów na statkach, a tak˝e w ich budowie nawydziale kot∏owym Stoczni Gdaƒskiej.DziÊ uwa˝am, ˝e podj´cie proponowanej mi pracyby∏o aktem du˝ej odwagi, a mo˝e nawetzarozumia∏oÊci. Uwa˝a∏em bowiem, ˝e nie Êwi´cigarnki lepià. Z zapa∏em zatem rozpoczà∏emzbieranie materia∏ów w rozmaitych bibliotekachi ksi´garniach i zdo∏a∏em w ciàgu nast´pnych kilkumiesi´cy zgromadziç wcale pokaênà iloÊç ksià˝ekw ró˝nych j´zykach, a mianowicie niemieckim,angielskim i rosyjskim. Szczególnie w tym ostatnimj´zyku by∏o sporo pozycji, jednak˝e ich ewentualnewykorzystanie napotka∏o na sporà trudnoÊç,poniewa˝… nie zna∏em rosyjskiego alfabetu, choçw mowie dawa∏em sobie jako tako rad´ – urodzi∏emsi´ i wychowa∏em po wschodniej stronie Bugu.Mimo to z m∏odzieƒczym zapa∏em zabra∏em si´do roboty, ale sz∏a ona wolno i opornie, poniewa˝mia∏em sporo godzin wyk∏adowych w Gdyni, a nadojazdy z Gdaƒska zu˝ywa∏em (a w∏aÊciwietraci∏em) ka˝dego dnia dwie godziny.Na szcz´Êcie z pomocà przyszed∏ przypadek, booto dyrektor Szko∏y Morskiej mgr Jurewicz wys∏a∏mnie w prawie pó∏roczny rejs na Daleki Wschódjako kierownika praktyk z kilkunastoosobowàgrupà praktykantów.Na statku mia∏em codziennie tylko czterygodziny wyk∏adów, bo nast´pne cztery godzinydziennie praktykanci pracowali w maszynowni,tak wi´c po odliczeniu czasu na sen itp. zostawa∏odo mojej dyspozycji oko∏o dwunastu godzinka˝dego dnia od poniedzia∏ków po soboty.Za∏adowa∏em zatem w Gdyni na statek dwakartony po piwie „˚ywiec” rozmaitych materia-∏ów, ryz´ papieru i butelk´ atramentu do wiecznegopióra marki Parker, które s∏u˝y mi bezprzerwy od przesz∏o 40 lat.Drugim szcz´Êliwym trafem by∏ fakt, ˝e trzecimmechanikiem na tamtym statku by∏ PolakMAJ 22 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIz Odessy, oczywiÊcie doskonale znajàcy j´zykrosyjski. On to nauczy∏ mnie nie tylko alfabetu,ale pomaga∏ zrozumieç przeczytany tekst. Z niemieckimi angielskim sz∏o mi podówczas znacznie∏atwiej.◆Rejs do Wietnamu, Chin i Japonii trwa∏ „naszcz´Êcie” doÊç d∏ugo, bo przesz∏o 200 dni, wi´cpo powrocie mia∏em ponad 300 stron r´kopisu,a do tego 250 podk∏adek rysunków dla kreÊlarza.OczywiÊcie po powrocie trzeba by∏o jeszcze tekstskonsultowaç z wybranymi i osiàgalnymi fachowcamii teoretykami, nast´pnie dwaj recenzenciwydali swoje opinie i wreszcie – po prawie dwóchlatach – podr´cznik ukaza∏ si´ pod tytu∏em„Okr´towe kot∏y i silniki parowe”. Tu trzebawyjaÊniç, ˝e w trakcie przygotowaƒ do drukuWydawnictwo Morskie dosz∏o do wniosku, ˝enale˝a∏oby dopisaç cz´Êç o turbinach i t∏okowychmaszynach parowych.W tym celu uda∏o mi si´ zamustrowaç nabudow´ zbiornikowca turbinowego t/t „Rysy”, coznakomicie rozszerzy∏o mojà praktyk´, natomiastna napisanie cz´Êci dotyczàcej t∏okowych maszynparowych uda∏o mi si´ – choç z du˝ym trudem –namówiç profesora Janusza Staliƒskiego, rektoraPolitechniki Gdaƒskiej. Profesor wymawia∏ si´absolutnym brakiem czasu, ale znowu przypadekprzyszed∏ mi z pomocà. Oto bowiem profesorz∏ama∏ nog´ i przez jakiÊ czas by∏ unieruchomiony,co pozwoli∏o mu na napisanie Êrodkowejcz´Êci ksià˝ki.◆Kolejne podr´czniki by∏y równie˝ pisanew czasie dalszych rejsów. I tak „Okr´towe pompy,spr´˝arki i wentylatory” „urodzi∏y si´” napok∏adzie m/s „D˝akarta”, „Okr´towe wymiennikiciep∏a” na statku towarowo-szkolnym „AntoniGarnuszewski”, „Okr´towe urzàdzenia oczyszczajàce”cz´Êciowo na „Stefanie Batorym”, a skryptyna temat zbiornikowców na jednym ze statkówobcej bandery. O ile pami´tam, jedynie „Okr´toweurzàdzenia sterowe” nie mia∏y okazji powstaçna morzu.Jak widaç z powy˝szych wspomnieƒ, do napisaniapodr´cznika dla studentów Szko∏y Morskiejpotrzebnych jest kilka elementów, a mianowicie:– ˝yczliwa zach´ta ze strony wydawcy,– odpowiednia porcja uporuoraz: ZAMUSTROWANIE NA ODPOWIEDNIOD¸UGI I DALEKI REJS!■V Ba∏tycki Festiwal Nauki24–27 maja 2007 r.Ba∏tycki Festiwal Nauki jestimprezà popularno-naukowà,organizowanà przez wy˝sze uczelniewojewództwa pomorskiego,instytuty naukowe Polskiej AkademiiNauk, instytuty bran˝oweoraz zwiàzane z naukà Êrodowiskapozauczelniane. Adresowany jestdo szerokiego grona spo∏eczeƒstwa Wybrze˝ai regionu, niezale˝nie od wykszta∏cenia, poczàwszyod starszych klas szkó∏ podstawowych.Po raz pierwszy w tym roku Akademia Morskazaproponowa∏a a˝ 17 imprez o zró˝nicowanejtematyce. Prezentacje i pokazy dotyczy∏y mi´dzyinnymi: przeglàdu przez wszystkie krainy geograficzneilustrowanego przeêroczami, animacji czasuw wypoczynku kolonijnym dzieci i m∏odzie˝y,sposobów kierowania statkiem, zastosowaniarobotów przemys∏owych oraz technik powstawaniaurzàdzeƒ elektrycznych.Podczas odbywajàcego si´ w niedziel´ 27 maja2007 r. Pikniku Naukowego, Akademia Morskazaprezentowa∏a ofert´ edukacyjnà pod has∏em„Pop∏yƒ z nami”, a Ko∏o Naukowe Badaƒ Podwodnych„Seaquest” przygotowa∏o prezentacj´przedstawiajàcà Êwiat badaƒ podwodnych. Dozwiedzania udost´pnione zosta∏y symulatoryWydzia∏u Nawigacyjnego: symulator manewrowyVSHIP 2000, radarowy i map elektronicznychoraz statek szkolno-badawczy m/s „Horyzont II”.Na pok∏adzie przygotowana zosta∏a tak˝eprezentacja „Arktyka groêna i pi´kna”, dotyczàcapodró˝y statku za ko∏o podbiegunowe. Najwi´kszymzainteresowaniem cieszy∏y si´ pokazypopularnonaukowe w Planetarium im. AntoniegoLedóchowskiego Akademii Morskiej w Gdyni.Zaprezentowany zosta∏ równie˝ samochód elektryczny.Autorzy projektu – pracownicy Wydzia∏uElektrycznego – omówili wady i zalety p∏ynàcez zastosowania nap´du elektrycznego w pojazdachdrogowych oraz odpowiadali na wszelkie pytaniazwiàzane z projektem.mgr Agnieszka Fojuciklokalny koordynator V BFNMAJ 23 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36„BUILDING BRIDGES IN EUROPE”Na prze∏omie kwietnia i maja 2007 r. odby∏a si´ IV edycja mi´dzynarodowego seminariumnaukowego z udzia∏em 3 paƒstw: Francji, Polski i Niemiec, pod patronatem rektorów -Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. in˝. J. Lisowskiego i Hochschule Bremerhavenprof. Dr. h.c. J. Stockemera. Organizatorami i opiekunami byli: ze strony niemieckiej- prof. dr Gerhard M. Feldmeier i polskiej - dr Romuald Zabrocki. W seminarium wzi´∏o udzia∏35 osób, w tym 27 studentów.Pierwsza cz´Êç mia∏a miejsce w Niemczech,gdzie odby∏y si´ nast´pujàce wyk∏ady w j´zykuangielskim:■ „Managing Cultural Diversity In Europe”(2 cz´Êci), prof. dr Feldmeier,■ „Material Planing and Control Systems”,prof. dr Ribbert,■ „Climate Change & the Future of Tourism”,prof. dr Vogel,■ „Diverse Law Systems in Europe”, prof. Rummel.Studenci mieli równie˝ okazj´ zwiedziç bardzociekawe miejsca: Emigration House w Bremenhaven,terminal kontenerowy, Bremer (gdzieprzewodnikiem by∏ prof. Rummel), fabryk´Daimler Chrysler w Bremen-Seboldsbruck, przetwórni´ryb „Deutsche See”, Instytut BadaƒMorskich im. Alfreda Wegnera.W drugiej cz´Êci seminarium odbywajàcej si´we Francji, na Uniwersytecie w Le Havre bra∏audzia∏ tylko grupa studentów z Niemiec.Ostatnia cz´Êç, od 6.05–11.05.2007, odby∏a si´w Gdyni, gdzie spotkali si´ studenci z Polskii Niemiec. W trakcie uroczystego otwarciaseminarium przez rektora Akademii Morskieji przedstawicieli w∏adz uczelni, zosta∏o podpisaneporozumienie w sprawie podwójnego dyplomuna studiach II stopnia specjalnoÊci: „Przedsi´biorczoÊç– zarzàdzanie zmianà”, prowadzonych„Ceremonia podpisania porozumienia w sprawie podwójnegodyplomu na studiach II-stopnia specjalnoÊç „Przedsi´biorczoÊç –zarzàdzanie zmianà” prowadzonych przez HochschuleBremerhaven oraz Akademi´ Morskà w Gdyni.”przez Hochschule Bremerhaven oraz Akademi´Morskà w Gdyni.Trzecia cz´Êç seminarium obejmowa∏a nast´pujàcewyk∏ady:■ “Cultural Diversity and InterculturalAwareness”, prof. dr Feldmeier,■ “Knowledge management”, mgr G. Butkiewicz,■ “Reasons for corporate failures”, dr J. Koralun.Studenci Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwamieli równie˝ mo˝liwoÊç ugoszczenianiemieckich studentów na pok∏adzie statku szkolnegos/v „Dar M∏odzie˝y”,oraz pokazania Kaszub,zwiedzenia Parku Domów Drewnianych, fabrykiporcelany w Lubianie, a tak˝e Gdaƒska i Malborka.Studenci mieli okazj´ poznaç kultur´ Niemieci Francji oraz ró˝nice zwyczajowe paƒstw, którychznajomoÊç pe∏ni bardzo istotnà rol´ w biznesiemi´dzynarodowym. Poszerzyli tak˝e wiedz´ zwiàzanàz zarzàdzaniem wiedzà, dywersyfikacjà systemówprawnych, planowaniem materia∏owym i kontrolàsystemów, jak i powodami bankructwa firm.Szczególne podzi´kowania za umo˝liwieniezdobycia wielu nowych i przydatnych doÊwiadczeƒadresowane sà do: rektora AkademiiMorskiej w Gdyni prof. dr. hab. in˝. J. Lisowskiegooraz rektora Hochschule Bremerhavenprof. dr. h.c J. Stockemera, prorektora dr. hab. J.Kubickiego, prof. nadzw. AM, prorektora dr. in˝.kpt. ˝. w. H. Âniegockiego, prof. nadzw. AM,dziekana Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa:prof. dr. hab. P. J´drzejowicza, organizatorówseminarium: R. Zabrockiego oraz G.Feldmeiera, Biura Wspó∏pracy z Zagranicà AM,sponsorów: mgr. Boles∏awa Zasady – prezesaprzedsi´biorstwa „DAL-SOL”, mgr. in˝. JanuszaMatysika – prezesa Spó∏ki „ENAMOR”, dr. in˝.Kazimierza Witkowskiego – dyrektora StudiumDoskonalenia Kadr Akademii Morskiej. Galeriazdj´ç z seminarium dost´pna jest na stronieWydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa.Agnieszka SuszczyƒskaIII rok OOPMMAJ 24 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKISokrates w PerugiiPomys∏ wyjazdu w ramach programuSocrates/Erasmus zrodzi∏ si´ w mojej g∏owie doÊçprzypadkowo, we wrzeÊniu 2006 r. Czekajàcw kolejce na wpis z marketingu, zacz´∏am czytaçumieszczone w gablocie og∏oszenia, wÊród którychznalaz∏am informacje na temat programuSocrates. MyÊl o wyjeêdzie nie dawa∏a mi spokojui w kwietniu 2007 roku z∏o˝y∏am podanieo przyznanie stypendium w Perugii. Ku mojemuzdziwieniu moje nazwisko znalaz∏o si´ na liÊcieosób zakwalifikowanych do programuSocrates/Erasmus. Zacz´∏am intensywniej uczyç si´j´zyka w∏oskiego, a ju˝ cztery miesiàce póêniejsiedzia∏am, pe∏na obaw, w samolocie do Rzymu.Z lotniska odebra∏a mnie kuzynka, która mieszkaw Rzymie od 12 lat. Przenocowa∏a mnie u siebie,a na drugi dzieƒ wsadzi∏a w bezpoÊredni pociàgdo Perugii. I od tego momentu musia∏am sobieradziç sama. W trakcie podró˝y, która mia∏a trwaçok. 3 godzin, do wagonu wesz∏a konduktorka,oznajmiajàc, ˝e pociàg jednak nie jedzie doPerugii i trzeba si´ przesiàÊç. A gdzie? Tego ju˝ niezrozumia∏am. Dlatego gdy w wagonie ludziezacz´li nerwowo chwytaç baga˝e, zrobi∏am tosamo i wysiad∏am. Gdy z wa˝àcà ponad 20 kgtorbà wdrapywa∏am si´ na drugi peron, podesz∏ado mnie pewna dziewczyna i pomog∏a mi, jakojedyna, wnieÊç baga˝ (m´˝czyêni we W∏oszech sàdosyç wygodni i raczej rzadko pomagajà). Okaza∏osi´, ˝e pochodzi z Egiptu, a obecnie przebywa nastypendium w Perugii. Poniewa˝ w∏aÊnie tamzmierza∏a, zaoferowa∏a swojà pomoc. Niestety,wsiad∏yÊmy w niew∏aÊciwy pociàg i moja podró˝z 3 godzin przed∏u˝y∏a si´ do 7.☛MAJ 25 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36☛Gdy w koƒcu dotar∏yÊmy na miejsce, biuro by∏oju˝ zamkni´te. Na szcz´Êcie nowa kole˝anka Dinazaproponowa∏a mi nocleg w swoim mieszkaniu.Perugia to urokliwe stare miasto, po∏o˝one nawzgórzu w Êrodkowym rejonie W∏och – Umbrii.Z tarasów widokowych mo˝na ujrzeç przepi´knàpanoram´: zielone wzgórza, na których znajdujàsi´ inne podobne miasta, mi´dzy innymi Asy˝.Miasto t´tni ˝yciem, poniewa˝ jego g∏ównymimieszkaƒcami sà studenci z ró˝nych stron Êwiata.Nast´pnego dnia przydzielono mi pokój.Kupi∏am map´ i gdy za∏atwi∏am ju˝ wszystkieformalnoÊci, dotar∏am do akademika „SanFrancesco”. Jak si´ okaza∏o póêniej, wybiera∏amnajd∏u˝sze z mo˝liwych dróg. Miejsce zamieszkaniana kolejne miesiàce okaza∏o si´ byç∏adnie wyglàdajàcym z zewnàtrz budynkiem(wn´trze przypomina∏o troch´ sale szpitalne),po∏o˝onym 5 minut od mojego wydzia∏u nauniwersytecie oraz 5 minut od centrum. Wszystkozacz´∏o si´ powoli uk∏adaç. Pokój mia∏am dzieliçz Polkà. Kolejnego dnia pozna∏am mojà troch´ekscentrycznà koordynatork´ Lussan´, która mia∏ami pomóc w wyborze wyk∏adów na zbli˝ajàcy si´semestr. Pomimo tego, ˝e w kalendarzu akademickimsemestr zaczà∏ si´ ju˝ dzieƒ wczeÊniej,Lussana kaza∏a mi przyjÊç na uczelni´ dopiero zatydzieƒ, poniewa˝ nie by∏o jeszcze planu zaj´ç.Tydzieƒ przed∏u˝y∏ si´ troch´ i na pierwsze zaj´ciaposz∏am dopiero po 2 tygodniach. Ju˝ nie dziwi∏omnie, dlaczego w akademiku W∏osi tak póêno si´pojawili. Wszystko w myÊl zasady „piano, piano”,czyli powoli, spokojnie.Organizowanie wolnego czasu studentomz programu Socrates/Erasmus uczelnia powierzy∏aim samym. Ka˝dy musia∏ integrowaç si´ wew∏asnym zakresie. Jednak dzi´ki otwartoÊciW∏ochów i studentów przyje˝d˝ajàcych doPerugii, nie stanowi∏o to wi´kszego problemu.Kiedy pierwszego wieczoru wysz∏am do centrumPerugii, nie mog∏am uwierzyç w∏asnym oczom.Na g∏ównym placu znajdowa∏a tak ogromnaliczba m∏odych ludzi, jakà mo˝na jedynie zobaczyçna wi´kszych koncertach. Wszyscy staliw kilkuosobowych grupach i rozmawiali ze sobàw ró˝nych j´zykach.Powoli zaczyna∏am przyzwyczajaç si´ donowego otoczenia i korzystaç z ró˝nego rodzajuatrakcji, jakie oferowa∏a Perugia. Mi´dzy innymiwybra∏am si´ na jednodniowe wycieczki dopobliskiego Asy˝u oraz Rzymu. Mia∏am tak˝eokazj´ uczestniczyç w trwajàcym ponad tydzieƒcorocznym festiwalu czekolady, na którym swojewyroby prezentujà producenci z Europy m.in.Lindt oraz miejscowa Perugina produkujàca znaneczekoladki „Baci”. Podczas mojego pobytuw Perugii odby∏ si´ tak˝e festiwal filmowy. Przez5 dni, w teatrze, od rana do pó∏nocy, mo˝na by∏oza darmo obejrzeç stare w∏oskie filmy, a tak˝ekino produkcji europejskiej oraz z BliskiegoWschodu. Pozosta∏y wolny czas umili∏y mi wyjÊciado klubów, a tak˝e wieczory sp´dzone z nowopoznanymi przyjació∏mi na wspólnym gotowaniu„pasty” (makaron) i kolacjach przy czerwonymwinie. Jednak wyjazd to nie tylko przyjemnoÊci -w koƒcu nadesz∏a sesja i trzeba by∏o si´ uczyç. I tunie by∏o wcale ulgowego traktowania przezw∏oskich wyk∏adowców. Wi´c jeÊli ktoÊ myÊli, ˝ewyjazd na stypendium do W∏och to pó∏rocznewakacje, to bardzo si´ myli. Jednak satysfakcja zezdanych egzaminów w obcym j´zyku rekompensujed∏ugie godziny przesiedziane na ksià˝kami.Pobyt w Perugii by∏ du˝ym doÊwiadczeniem,które b´d´ wspominaç jeszcze przez wiele lat. Tonie tylko sposób na doskonalenie j´zyka, zawarcienowych mi´dzynarodowych przyjaêni czy poznaniekuchni regionalnej. To przede wszystkimmo˝liwoÊç poznania innego kraju, jego kulturyi mieszkaƒców od strony, od jakiej nigdy nieb´dzie mia∏ zwyk∏y turysta.Barbara NonnaIV r. WPiTStypendysta krajowy z AM26 marca br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiejrozstrzygn´∏a konkurs o stypendia krajowe dlam∏odych uczonych na rok 2007.Rekomendowany przez prof. dr hab. in˝. AdamaWeintrita kandydat – mgr Piotr Kopacz – zosta∏laureatem tego konkursu. UroczystoÊç wr´czeniastypendystom okolicznoÊciowych dyplomówodby∏a si´ w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego wWarszawie 21 kwietnia.■MAJ 26 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIPrzysi´ga 200711 maja o godz. 11.00 odby∏a si´ przysi´gawojskowa podchorà˝ych – studentów AkademiiMorskiej w Gdyni. W scenerii nabrze˝aPrezydenta, z widokiem na Zatok´ Gdaƒskà,z wykorzystaniem statku szkolnego „DarM∏odzie˝y”, 402 podchorà˝ych, w tym 40podchorà˝ych-studentek, z∏o˝y∏o przyrzeczeniewed∏ug roty i ceremonia∏u wojskowego. StudenciAkademii Morskiej w Gdyni, w ramach szkoleniarealizowanego w Studium Wojskowym, przygotowywanisà do pe∏nienia roli oficera rezerwyMarynarki Wojennej.Na wst´pie dowódca uroczystoÊci komandorRyszard Kubiszyn z∏o˝y∏ meldunek kierownikowiStudium Wojskowego komandorowi TadeuszowiKaczorowskiemu o gotowoÊci pododdzia∏ów dorozpocz´cia uroczystoÊci. Nast´pnie kierownikStudium Wojskowego powita∏ honorowych goÊci,podchorà˝ych sk∏adajàcych przysi´g´, ich rodzicówi wszystkich, którzy zechcieli wziàç udzia∏w tej uroczystoÊci.Po odegraniu hymnu paƒstwowego odby∏o si´z∏o˝enie przysi´gi przez podchorà˝ych. Na sztandarprzysi´gali wyró˝niajàcy si´ podchorà˝owie:■ mar. pchor. Miros∏aw Majcher■ mar. pchor. Mariusz Bieƒ■ mar. pchor. Ewa Ko∏yszko■ mar. pchor. Piotr ZabrockiB∏ogos∏awieƒstwa podchorà˝ym udzieli∏ kapelanAkademii Marynarki Wojennej ksiàdz komandorpodporucznik Rados∏aw Michnowski. W imieniuw∏adz uczelni g∏os zabra∏ prorektor do sprawkszta∏cenia prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz.W swoim wystàpieniu podkreÊli∏ rol´ szkoleniaodbywanego w Studium Wojskowym, kontekststa∏ego zaanga˝owania obywateli w proces obronnoÊcipaƒstwa oraz rol´ przysi´gi wojskowej w ˝ycium∏odego cz∏owieka. W imieniu podchorà˝ych,którzy przed chwilà z∏o˝yli przysi´g´ g∏os zabra∏amarynarz podchorà˝y Karolina Popis. Na zakoƒczenieuroczystoÊci odby∏a si´ defilada podchorà˝ych.Wyró˝niajàcy si´ podchorà˝owie zostalirozkazem kierownika Studium Wojskowegoawansowani na stopieƒ starszego marynarzapodchorà˝ego, a ich rodzicom zosta∏y wr´czonelisty pochwalne od rektora Akademii Morskiejw Gdyni. Ta kameralna uroczystoÊç odby∏a si´w messie kapitaƒskiej „Daru M∏odzie˝y”.MAJ 27 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36■ W dniach 27.04–29.04.2007 r. w Wy˝szejSzkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w SupraÊluodby∏y si´ Mistrzostwa Polski Szkó∏Wy˝szych w Trójboju Si∏owym. Uczestniczy∏o 41uczelni, ∏àcznie 337 zawodników.Uczelnia nasza startowa∏à w typie: AkademieEkonomiczne, Rolnicze, Morskie, Techniczne.W klasyfikacji tej zaj´liÊmy ponownie I miejsce,zdobywajàc z∏oty medal dru˝ynowo. Jest to wynikogromnej pracy i du˝ego wysi∏ku ca∏ego zespo∏u,pod kierunkiem trenera mgr. Jerzego Januszewskiego.Sk∏ad dru˝ynowego Mistrza Polski w trójbojusi∏owym:• St´pieƒ Jaros∏aw – II E, waga 60 kg, wynik340 kg – srebrny medal indywidualnie,• Kaczmarczyk Mariusz – II E, waga 67,5 kg,wynik 432,5 kg – srebrny medalindywidualnie,• Malon Pawe∏ – III E, waga 67,5 kg,• Dolny Krzysztof – II M, waga 75 kg, wynik450 kg,• Dul Micha∏ – IV E, waga 75 kg,• Okroy Przemys∏aw – III Epif, waga 100 kg,wynik 700 kg – z∏oty medal indywidualnie ibràzowy w klasyfikacji generalnej,• Janczewski Dawid – II M, waga 125 kg,wynik 590 kg – srebrny medalindywidualnie,SPORTOWE LAURY• Pajàk Bartosz – I MSU E i II N waga + 125kg, wynik 697,5 kg – z∏oty medalindywidualnie i srebrny w klasyfikacjigeneralnej.Jest to sekcja nowa w naszej uczelni, dzia∏azaledwie 3 lata. Osiàgane wyniki na szczeblumistrzostw Polski majà du˝e znaczenie dlapromocji naszej uczelni w Polsce oraz popularyzacjitej dyscypliny w naszym klubieuczelnianym AZS. Obecny start nale˝y uznaç zabardzo udany, gdy˝ w klasyfikacji generalnej(wÊród wszystkich uczelni startujàcych w MistrzostwachPolski – 41 uczelnie) nasza uczelnia zaj´∏aIV miejsce, ust´pujàc miejsca takim pot´gom jak:Politechnika Âlàska Gliwice, Politechnika Warszawska,WSWFiT SupraÊl.■ W dniach 28.04–9.04.2007 r. w Warszawieodby∏y si´ I Akademickie Mistrzostwa Polskiw Kick-Boxingu. W zawodach tych startowa∏student I roku Wydzia∏u Mechanicznego JanMróz, zdobywajàc bràzowy medal w wadze84 kg. Jest on cz∏onkiem naszego klubuuczelnianego AZS i nowej, powo∏anej od lutego2007 r., sekcji sportów walki. Sekcja liczy25 cz∏onków, opiekunem jest z-ca kierownikaSWFiS ds. sportowych mgr Jerzy Januszewski.PREZYDENT ˚EGLUGI WIELKIEJ28 listopada na pok∏adzie szkolnej fregaty„Dar M∏odzie˝y” odby∏o si´ uroczyste posiedzenieRady Stowarzyszenia Kapitanów ˚eglugi Wielkiej,podczas którego przyj´to w poczet HonorowychCz∏onków prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.– UznaliÊmy, ˝e dowodzàcy od lat Gdynià prezydentWojciech Szczurek, jak rzadko kto na naszewyró˝nienie zas∏uguje i jesteÊmy zaszczyceni tym,˝e nasze zaproszenie do stowarzyszenia przyjà∏i tym samym sta∏ si´ cz∏onkiem morskiej rodziny,choç jego dokonania na rzecz morza nie na morzuby∏y i sà czynione. JesteÊmy przekonani, ˝e zacieÊnieniestosunków prezydenta morskiego miastaGdynia z morskim stowarzyszeniem, obu stronomprzyniesie wymierne korzyÊci, a na pewno skorzystana tym portowe miasto Gdynia – podczasuroczystoÊci przewodniczàcy SK˚W kpt. ˝. w.Leszek Górecki.■■MAJ 28 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKI„Kadry morskie Rzeczypospolitej”Mi´dzyuczelniana Pracownia Historii AkademiiMorskiej w Gdyni opublikowa∏a ju˝ cztery tomydokumentacyjne i biograficzne „Kadr morskichRzeczypospolitej”. Tom I, wydany w 2000 roku,objà∏ rejestry absolwentów polskiego szkolnictwamorskiego z lat 1922-1999, w którym zewidencjonowano∏àcznie 22 893 absolwentów. Uczelniagdyƒska wypromowa∏a ∏àcznie w tych latach15 347 absolwentów, a w uczelniach morskichSzczecina w latach 1948-1953 i 1965-1999wypromowano 7546 absolwentów. W tomie IV„Kadr morskich Rzeczypospolitej”, który zosta∏wydany w czerwcu 2007 roku, zewidencjonowanoabsolwentów z lat 2000-2005 w ogólnejliczbie 13 307 osób. Z tego na Akademi´ MorskàGdyni przypad∏o 10 102, a na uczelni´ szczeciƒskà3205 absolwentów.Akademia Morska w Gdyni 17.06.2005 rokuobchodzi∏a 85. rocznic´ utworzenia szkolnictwamorskiego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej.By∏a to uroczystoÊç najwi´kszej akademickiejpublicznej uczelni morskiej w krajui drugiej co do wielkoÊci uczelni morskiejw Europie, o liczbie 25 421 absolwentów z lat1920-2005. W imiennych rejestrach morskichszkó∏ i uczelni szczeciƒskich figuruje ∏àcznie10 751 absolwentów.Mi´dzyuczelniana Pracownia Historii w ogólnymbilansie opracowa∏a imienne rejestry z 84 lat36 172 absolwentów szkó∏ i uczelni morskich,które zosta∏y opublikowane w I i IV tomie „Kadrmorskich Rzeczypospolitej” w wersji polskoangielskiej.Jak dotàd, jest to jedyne tej miaryopracowanie êród∏owe stanowiàce dokumentacj´niezb´dnà do badaƒ dziejów morskich Polskiw XX i XXI wieku. Tom IV pod redakcjà J.K.Sawickiego zosta∏ wydany pod patronatemrektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab.in˝. Józefa Andrzeja Lisowskiego i rektoraAkademii Morskiej w Szczecinie prof. dr. hab. in˝.Boles∏awa Kuêniewskiego. Dzie∏o to zosta∏oopatrzone przedmowà Rafa∏a Wiecheckiego,ministra gospodarki morskiej, który podjà∏starania o nawiàzanie szerokiej wspó∏pracy zeÊrodowiskiem kadr morskich, w tym tak˝e z AMw Gdyni i AM w Szczecinie, we wspólnym dzieleodrodzenia spraw morskich Rzeczypospolitej.Koncepcja g∏ówna tomu IV by∏a cz´Êciowowzorowana na edycji tomu I z 2001 roku i dlategozamieszczono w nim studium dotyczàce„Kszta∏cenia kadr w polskich uczelniach morskichw latach 2000-2006” z bogatym zbioremilustracji. Przedstawiono tak˝e sk∏ad osobowysenatów i rad wydzia∏owych uczelni AM w Gdynii AM w Szczecinie, decydujàcy o dzia∏alnoÊciuczelni w kadencji 2005-2008, wraz z fotografiamiÊcis∏ego kierownictwa uczelni i wydzia∏ów.Pozwala to czytelnikowi poznaç kadr´ funkcyjnà,która nie tylko organizuje i programujedzia∏alnoÊç uczelni, ale i skupia wszystkich samodzielnychpracowników naukowo – dydaktycznych,decydujàcych o naukowym statusie AMw Gdyni i AM w Szczecinie. Dokonania tej kadryi ca∏ej spo∏ecznoÊci akademickiej przypad∏y nalata najwi´kszego rozkwitu cywilnego szkolnictwamorskiego, co dokumentuje prezentowany tom„Kadry morskie Rzeczypospolitej”.dr hab. J. K. Sawicki, prof. nadzw. AM w Gdynikierownik Pracowni HistoriiW dniu 12 kwietnia tego roku na terenie naszejuczelni odby∏a si´ akcja oddawania krwi. Wrazz innymi uczelniami trójmiejskimi ParlamentStudentów zorganizowa∏ „Wampiriad´ 2007”.Krew odda∏o 46 osób w ciàgu 6 godzin, da∏o to20,7 litrów krwi. JesteÊmy dumni ze studentównaszej uczelni za ch´ç pomagania innym. Mamynadziej´, ˝e jesienna akcja b´dzie si´ cieszyçpodobnym zainteresowaniem.Wampiriada 2007Katarzyna ˚urawskasekretarz Parlamentu Studentów AMMAJ 29 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36Parlament w K∏ajpedzieW dniach 3 – 7 maja br. Parlament StudentówAkademii Morskiej zoorganizowa∏ mi´dzynarodowàkonferencj´ – rejs pt. „Wiedza i si∏a charakteru– klucze do sukcesu m∏odego cz∏owieka.„Morze jako surowy egzaminator”.Honorowy patronat nad konferencjà objà∏ rektorAkademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. in˝. JózefLisowski. Zakwaterowano uczestników konferencjina s∏ynnej fregacie Akademii Morskiej s/v „DarM∏odzie˝y”. Po raz czwarty w historii konferencjaodby∏a si´ na ˝aglowcu. GoÊçmi byli profesorowiez kraju jak i za granicy m.in.: Thomas Zuercher zeSzwajcarii, Rolf Biesenbach z Niemiec, WojciechMitkowski (AGH Kraków) oraz minister gospodarkimorskiej Rafa∏ Wiechecki. Docelowym miejscemkonferencji by∏a K∏ajpeda na Litwie, gdzieprzywitali nas ambasador RP, konsul honorowy RP,ataché obrony RP.ZwiedziliÊmy tamtejsze Uczelnie wy˝sze w tymAkademie Morskà i Uniwersytet, oddalona o kilkakilometrów Palange oraz Delfinarium .W trakcierejsu mo˝na by∏o wys∏uchaç wyk∏adów zaproszonychgoÊci, oraz zintegrowaç si´ ze studentamiinnych uczelni m.in. w trakcie „Karaoke pod gwiazdami”,które odbywa∏o si´ na rufie ˝aglowca.Katarzyna ˚urawskasekretarz Parlamentu Studentów AMX Ogólnopolski Rejs Dziennikarzy na „DarzeM∏odzie˝y”- P∏ywajàc po Ba∏tyku uczestniczymy w imprezie,majàcej na celu integracj´ Êrodowiska,popularyzacj´ tematyki morskiej oraz dzia∏aniaJaros∏aw W∏odarczyk, Lord Mayor of Stockholm Bo Bladholmi komendant Marek MarzecMedia w Sztokholmiemedialne, wspierajàce najpierw proces integracji,a dziÊ pozycj´ Polski w Unii Europejskiej -powiedzia∏ jeden z pomys∏odawców i organizatorrejsu Jaros∏aw W∏odarczyk. Rejs trwa∏ 5 dni: od 28kwietnia do 2 maja. Celem by∏ Sztokholm, gdziena nabrze˝u wita∏ Bia∏à Fregat´ Lord Mayorof Stockholm Bo Bladholm. W programie(przygotowanym przez miejskie biuro promocji„Stockholm Business Region”) by∏a wycieczka pomieÊcie z przewodnikami, udzia∏ w NocyWalpurgii. Polskim dziennikarzom zaprezentowanotak˝e m.in. Hammarby Sjoestad – rozbudowywanànajnowszà dzielnic´ miasta. Jest onamodelowym, w skali Êwiatowej, przyk∏ademnowego rejonu miejskiego powstajàcego w pe∏nejzgodzie z najnowoczeÊniejszymi rozwiàzaniamii tendencjami w dziedzinie ekologii. Nowadzielnica, w cz´Êci ju˝ zamieszka∏a, planowana dla25 tys. mieszkaƒców, jest pierwszym tego typuosiedlem dysponujàcym podziemnà sieciàtransportu oraz sortownià Êmieci, w∏asnymiodnawialnymi êród∏ami energii itp. Na pok∏adzie˝aglowca odby∏o si´ spotkanie z ambasadoremPolski w Sztokholmie oraz Polonià.■MAJ 30 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKI„Tym, Którzy Nie Powrócili z Morza”Dok∏adnie w czternastà rocznic´ tragedii zatoni´cia promu „Jan Heweliusz” na Ba∏tyku, na wysokoÊciwyspy Rugia, 14 stycznia 2007 roku odby∏a si´ w Gdaƒsku podnios∏a uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´ceniapomnika „Tym, którzy nie powrócili z morza” – usytuowanego w centrum najstarszej cz´Êci gdaƒskiegoportu – na wyspie O∏owianka, przy moÊcie Kamieniarskim (pomi´dzy gdaƒskà Marinà a spichlerzami– siedzibà Centralnego Muzeum Morskiego).G∏ównym motywem pomnika jest kotwica wydobytaprzez Polskie Ratownictwo Okr´towe z wrakaHeweliusza, do której prof. S∏awoj Ostrowski z gdaƒskiejAkademii Sztuk Pi´knych dokomponowa∏ prostyblok g∏adkiej ba∏tyckiej ska∏y z ∏aciƒskà sentencjà„Navigare necesse est”.Na uroczystoÊç przyby∏y w∏adze wojewódzkiei miejskie Gdaƒska: przewodniczàcy Rady MiastaBogdan Oleszek, przedstawiciele dowództwa MarynarkiWojennej, rektor Akademii Morskiej w Gdyniprof. Józef Lisowski w asyÊcie delegacji studentówAkademii. Obecny by∏ przewodniczàcy StowarzyszeniaKapitanów ˚eglugi Wielkiej kpt. ˝. w. Leszek Góreckiwraz z delegacjà cz∏onków stowarzyszenia. SzczeciƒskiKlub Kapitanów ˚eglugi Wielkiej reprezentowa∏ kpt.˝. w. Wiktor Czapp. Mgr Kazimierz Nowotarski reprezentowa∏fundacj´ „Pro Publico Mare” ze Szczecina.Na uroczystoÊç przyby∏o tak˝e wielu gdaƒszczanpragnàcych uczestniczyç w tak podnios∏ej i historycznejceremonii.Zebranych goÊci powita∏ gospodarz obiektu dyrektorCentralnego Muzeum Morskiego dr Jerzy Litwin.Nast´pnie g∏os zabra∏ prezydent miasta Gdaƒska Pawe∏Adamowicz. Po przemówieniach okolicznoÊciowychaktu ods∏oni´cia pomnika dokonali dr Jerzy Litwini Pawe∏ Abramowicz, a metropolita gdaƒski arcybiskupdr Tadeusz Goc∏owski dokona∏ poÊwi´cenia pomnikaoraz wspólnie z zebranymi odmówi∏ modlitw´ za tych,którym okrutny los nie pozwoli∏ wróciç do bliskichw macierzystym porcie. UroczystoÊç uÊwietni∏aorkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej.Jeszcze d∏ugo po ceremonii, na wietrze silnie ∏opota∏yflagi narodowe, flagi Gdaƒska i p∏on´∏y znicze.Swoje wra˝enia z ceremonii poÊwi´cenia gdaƒskiegomonumentu opisa∏ przewodniczàcy SzczeciƒskiegoKlubu Kapitanów ˚eglugi Wielkiej Wiktor CzappIII Dzieƒ Mened˝era10 maja 2007 r. w Akademii Morskiej w Gdyniodby∏ si´ III Dzieƒ Mened˝era. Imprezaorganizowana jest od trzech lat przez Ko∏oNaukowe „Grupa M∏odych Mened˝erów”, dzia∏ajàceprzy Katedrze Ekonomii i Zarzàdzania naWydziale Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa(http://gmm.wpit.am.gdynia.pl). Jest to wydarzenieskierowane g∏ównie do studentów, ale milewidziane sà równie˝ osoby bez tego statusu. DMsk∏ada si´ z prezentacji i z warsztatów.Podobnie jak w poprzednich latach, patronathonorowy objà∏ dziekan Wydzia∏u PiT prof.dr hab. Piotr J´drzejowicz, który o godzinie 9.30uroczyÊcie rozpoczà∏ III DM. O „DoÊwiadczeniachw prowadzeniu i rozwijaniu w∏asnej firmy”opowiedzia∏a El˝bieta Tomczak – prezes PolskiegoStowarzyszenia Kobiet Biznesu i w∏aÊcicielka firmySKK PATOM. Drugi w kolejnoÊci wystàpi∏ Jaros∏awBanacki – w∏aÊciciel firmy JARKOM (m.in.Cyfrowe.pl). Przedstawi∏ zagadnienia dotyczàcetematu „Jak zaczàç i rozwijaç e-Biznes – spojrzeniepraktyczne”. Ostatnia prezentacja okreÊla∏a„Rol´ dokumentów aplikacyjnych w procesierekrutacji”. Poprowadzi∏a jà Magdalena Mokwaz firmy OPENCONSULTING.Po prezentacjach, o godzinie 13:00, rozpocz´∏ysi´ trzy warsztaty:■ „Trening pami´ci i szybkiego czytania” –poprowadzony przez Ma∏gorzat´ Tobiszewskàz Instytutu Rozwoju Kadr i Szko∏y Pami´ciWojakowskich;■ „Spe∏nienie oczekiwaƒ klienta w systemiezarzàdzania jakoÊcià jako droga do wdra˝anianowych produktów” – poprowadzony przezAleksandr´ Romanowskà z Instytutu RozwojuKadr;■ „Podstawy marketingu internetowego, czylijak zaistnieç w sieci” – poprowadzony przezJakuba Gorskiego, w∏aÊciciela cukierniinternetowej Deserlandia.pl.Natomiast o godzinie 14.00 rozpoczà∏ si´warsztat na temat:■ „NLP – Programowanie Neurolingwistyczne”,który poprowadzi∏ Steven Jones, reprezentantfirmy Creative NLP.III Dzieƒ Mened˝era uwieƒczy∏a imprezaw klubie studenckim „Bukszpryt”, podczas którejwystàpi∏a profesjonalna para taneczna – MagdalenaRogalska i Marcin Tumasz.■MAJ 31 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36Âwi´to Szko∏y 2006Minister w AM30 listopada br. w Akademii Morskiej w Gdyni goÊci∏minister gospodarki morskiej Rafa∏ Wiechecki. Naposiedzeniu Senatu uczelni uhonorowa∏ dwojestudentów AM – Karolin´ Chlewiƒskà (II rok MagisterskichStudiów Uzupe∏niajàcych) i Jacka Kowalczyka(IV rok studiów) za wybitne osiàgni´cia sportowei wzorowe wype∏nianie obowiàzków studenta,przyznajàc im stypendium na okres 10 i 5 miesi´cy.Wizyta ministra poÊwi´cona by∏a tak˝e kwestiinawiàzania wspó∏pracy pomi´dzy MinisterstwemGospodarki Morskiej a Akademià Morskà w Gdyniw sprawie wypracowania zasad i trybu przeprowadzaniasta˝y w Ministerstwie dla najlepszych studentówAM. Umo˝liwi∏yby one zapoznanie studentów z pracàw administracji oraz sposobem kreowania polskiejpolityki w dziedzinie gospodarki morskiej. Wprowadzeniew ˝ycie programu sta˝y planowane jest odnowego roku akademickiego 2007/2008. Kwestià doustalenia pozostaje czas trwania sta˝y, jak i partycypowanieministerstwa w kosztach utrzymania sta˝ystyw stolicy.Podczas konferencji prasowej minister R. Wiecheckipoinformowa∏, ˝e wprowadzone zosta∏y poprawki dobud˝etu paƒstwa, dzi´ki którym Akademia Morskaotrzymaç ma na remont „Daru M∏odzie˝y” 3 mln z∏.Zainstalowany zostanie ster strumieniowy (bez któregowychodzenie z portów jest kosztowne, bo wymagaasysty holowników) oraz dokoƒczone wyposa˝aniemostka nawigacyjnego w najnowoczeÊniejszy sprz´telektroniczny. Z jednej strony poprawi tobezpieczeƒstwo ˝eglugi, a z drugiej – jakoÊç szkoleƒ,gdy˝ kabina nawigacyjna dorówna nowoczesnymstatkom handlowym.Minister w towarzystwie rektora AM prof. JózefaLisowskiego oraz prorektorów i dziekanów zwiedzi∏symulatory na Wydziale Mechanicznym i Elektrycznym,a tak˝e klub studencki „Bukszpryt”.■Uroczyste wr´czenie dyplomów absolwentomW dniu 14 grudnia 2006 r. odby∏a si´ w auli im.Tadeusza Meissnera Akademii Morskiej w GdyniuroczystoÊç wr´czenia dyplomów absolwentom stacjonarnychmagisterskich studiów uzupe∏niajàcych.Dyplomy wr´cza∏ rektor AM prof. Józef Lisowskiw asyÊcie dziekana Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwaprof. Piotra J´drzejowicza.Ponadto w uroczystoÊci uczestniczyli: prorektor ds.kszta∏cenia prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz,prorektor ds. nauki dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw.AM, prodziekan ds. kszta∏cenia dr hab. MariaÂmiechowska, prof. nadzw. AM, prodziekan ds. studenckichdr Romuald Zabrocki oraz prodziekan ds. studiówniestacjonarnych dr Krzysztof Sarnowski.UroczystoÊç rozpoczà∏ oraz powita∏ goÊci gospodarzWydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa – dziekanprof. Piotr J´drzejowicz, po czym przystàpiono dowr´czenia dyplomów absolwentom.Dyplomy odebra∏o 28 absolwentów specjalnoÊciZarzàdzanie Przedsi´biorstwem, 18 absolwentówspecjalnoÊci Biznes Elektroniczny, 34 absolwentówspecjalnoÊci Organizacja Obrotu Portowo-Morskiego,25 absolwentów specjalnoÊci Zarzàdzanie JakoÊcià, 31absolwentów specjalnoÊci Organizacja Us∏ug Turystyczno-Hotelarskich,24 absolwentów specjalnoÊciOrganizacja Przedsi´wzi´ç Handlowych.Po wr´czeniu dyplomów rektor prof. Józef Lisowskiwyró˝ni∏ listem gratulacyjnym mgr Katarzyn´Piórkowskà za osiàgni´cia w nauce i wyró˝niajàca si´prac´ magisterskà.Równie˝ dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊcii Towaroznawstwa wyró˝ni∏ grup´ absolwentów listamipochwalnymi za zaanga˝owanie i aktywnà dzia∏alnoÊçna rzecz rozwijania samorzàdnoÊci studenckiej, prac´ wRadzie Wydzia∏u oraz w Wydzia∏owej Komisji Stypendialnej.Listy pochwalne otrzymali: mgr NataliaSalmonowicz, mgr Barbara Sarnecka, mgr Karolina˚ywicka, mgr Marcin Po∏czyƒski, mgr Anna Niemiec,mgr El˝bieta Skupska, mgr Hanna Zajàc, mgr DanielMrulewicz, mgr Agnieszka Fojucik.Pi´knym dope∏nieniem uroczystoÊci by∏o wspólnewys∏uchanie pieÊni w wykonaniu Chóru AkademiiMorskiej pod dyrekcjà Karola Hilla. Chór wykona∏mi´dzy innymi pieÊni „Gaudeamus Igitur” oraz „GaudeMater Polonia”.mgr Agnieszka FojucikMened˝er WPiTMAJ 32 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKISpotkanie ze stowarzyszeniamiW ramach dorocznych obchodów Âwi´ta Szko∏yrektor zorganizowa∏ po raz pierwszy spotkaniez przedstawicielami wszystkich stowarzyszeƒ dzia∏ajàcychprzy Akademii Morskiej: StowarzyszeniaAbsolwentów Szkó∏ Morskich, StowarzyszeniaAbsolwentów Akademii Morskiej, StowarzyszeniaKapitanów ˚eglugi Wielkiej, Stowarzyszenia StarszychMechaników Morskich i Stowarzyszenia Elektryków.W spotkaniu wzi´li te˝ udzia∏: senator DorotaArciszewska-Mielewczyk, adm. floty Roman Krzy˝elewski,wicewojewoda Piotr Karczewski, przedstawicielministra gospodarki morskiej Krzysztof Zieliƒskii dyrektor Krajowej Izby Gospodarki Morskiej kpt. ˝. w.Ryszard Uzi´b∏o.Rektor prof. dr hab. in˝. Józef Lisowski mówi∏ m. in.o planowanych dotacjach Ministerstwa GospodarkiMorskiej na doposa˝enie „Daru M∏odzie˝y” orazo studenckich sta˝ach w ministerstwie. Prorektords. Morskich prof. dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk Âniegockio ogromnym zapotrzebowaniu w ca∏ej Europie naabsolwentów Akademii Morskiej – nie ma tygodnia, byw szkole nie pojawi∏ si´ przedstawiciel jakiegoÊarmatora z propozycjami pracy. Dyskutowano na tematnowej ustawy dotyczàcej podatku tona˝owegoi mo˝liwoÊci powrotu statków handlowych pod polskàbander´ i o koniecznoÊci wzmocnienia morskiegolobby w sferach rzàdowych. Prof. dr hab. Jan KazimierzSawicki omówi∏ 25. ju˝ tom serii „Ksi´gi FlotyOjczystej”, jakim jest wznowienie wydanej w 1935roku ksià˝ki T. Meissnera „Dooko∏a Êwiata na «DarzePomorza»”. Kpt. ˝. w. Wiktor Czapp ze szczeciƒskiegoko∏a SK˚W zaprosi∏ na przysz∏oroczne obchodyszczeciƒskiej Akademii Morskiej.Listy gratulacyjne od rektora otrzymali najlepsitegoroczni absolwenci studiów magisterskich Wydzia∏uElektrycznego: mgr in˝. Agnieszka Rzeênikowska,mgr in˝. Zuzanna Lewandowska, mgr in˝. WojciechKowalke, mgr in˝. Monika Petrykowska, mgr in˝.Magdalena Heise. Z okazji Âwi´ta Szko∏y rektorprzyzna∏ stypendia za wybitne wyniki w nauce.Otrzymali je: Artur Dziuda (V rok WM), Bartosz Pajàk(I rok studiów drugiego stopnia WE), KatarzynaDàbrowska (I rok studiów drugiego stopnia WPiT),Joanna Pietrzak (IV rok WN), Joanna Pallach (V rokWM), Miros∏aw Król (V rok WM), Kamil Gref (III rokWN), Katarzyna Lesnow (II rok studiów drugiegostopnia WN), Robert Ko∏odziejek (III rok WE), AngelikaPresz (I rok studiów drugiego stopnia WE), Anna Suszek(IV rok WPiT) i Natalia Szabowicz (II rok WPiT).W imieniu prezydenta RP wicewojewoda P. Karczewskiwr´czy∏ Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi dr. hab. in˝. PiotrowiPalichowi, prof. nadzw. AM, Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi:Bo˝enie Afeltowskiej, dr. in˝. Andrzejowi Kasprowiczowi,dr. in˝. Grzegorzowi Rutkowskiemu i in˝.W∏adys∏awowi WiÊniewskiemu. Spotkanie zakoƒczy∏tradycyjny obiad z g´sià.■Poncz z lodem ze Spitsbergenu8 grudnia 2006 roku z okazji obchodów Âwi´taSzko∏y, przypadajàcych na 86. rocznic´ powstaniaSzko∏y Morskiej, w klubie studenckim „Bukszpryt”odby∏a si´ impreza, która sta∏a si´ ju˝ tradycjà. Wieczórswojà obecnoÊcià zaszczycili: Jego Magnificencja prof.Józef Lisowski, prorektor ds. kszta∏cenia prof. RomualdCwilewicz, dziekan Wydzia∏u Elektrycznego prof. JanuszMindykowski, dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnegodr hab. Micha∏ Holec, prof. nadzw. AM, kierownikStudium Wojskowego kmdr Tadeusz Kaczorowski orazkpt. ˝. w. Leszek Wiktorowicz – komendant „DaruM∏odzie˝y”. WÊród pozosta∏ych goÊci byli: cz∏onkowieParlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski,absolwenci oraz studenci Akademii Morskiej w Gdyni.Imprez´ rozpoczà∏ kierownik Studium WychowaniaFizycznego i Sportu mgr Henryk Szulga wr´czeniemnagród najlepszym sportowcom naszej uczelni.Nast´pnie na scen´ wkroczy∏ rozÊpiewany kabaret„Widelec” z Bia∏egostoku, który swoimi skeczamirozbawi∏ wszystkich zgromadzonych w „Bukszprycie”goÊci. I to w∏aÊnie ten kabaret przeprowadzi∏ wyboryNaj(...) Studentki (a) Akademii Morskiej w Gdyni.Szcz´Êliwcami wybranymi przez jury (czyli w∏adzeuczelni) zostali: Magda Bielawska z Wydzia∏u Nawigacyjnegooraz Rafa∏ Sankowski z Wydzia∏u Elektrycznego.Kluczem programu by∏o tradycyjne przygotowanieprzez rektora ponczu z lodem ze Spitsbergenu,przywiezionym na pok∏adzie „Horyzontu II”. Klubstudencki „Bukszpryt” niemal˝e p´ka∏ w szwach dobia∏ego rana.Jedyne, co nam pozosta∏o, to czekaç na 8 grudnia2007 roku, gdy b´dziemy obchodzili kolejnà, ju˝ 87.rocznic´ powstania Szko∏y Morskiej.Natalia SalmonowiczMAJ 33 2007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36Mistrzowie sportuImprezy sportowe zorganizowane przez StudiumWychowania Fizycznego i Sportu z okazji Âwi´ta Szko∏yw grudniu 2006 r.■ 5.12mistrzostwa szko∏y w p∏ywaniu kobiet i m´˝czyzn,mistrzostwa odby∏y si´ na p∏ywalni krytej AkademiiMorskiej w Gdyni.W zawodach startowa∏o 301studentów.■ 8.12tradycyjny bieg prze∏ajowy o puchar JM RektoraAM. Startowa∏o 18 uczestników, w tym 2 studentki.Zwyci´zcami zostali Adrian Otoliƒski – WPiT (MSU)i Katarzyna Czechowska– III E.■ 8.12• turniej pi∏ki siatkowej – trójek mieszanych(kobiety-m´˝czyêni). Impreza bardzo udana,cieszàca si´ du˝ym powodzeniem wÊród studentów.Startowa∏o 32 studentów;• turniej pi∏ki siatkowej. W turnieju startowa∏y3 zespo∏y: reprezentacja uczelni, reprezentacjaI rocznika, reprezentacja absolwentów. Turniejrozegrano systemem ka˝dy z ka˝dym. I miejsce –reprezentacja uczelni, II miejsce – reprezentacjaI rocznika, III miejsce – reprezentacja absolwentów.turniej tenisa sto∏owego, zg∏osi∏o si´ 31 uczestników.Przy okazji wy∏oniono grup´ studentów, którzystworzà podstawy przysz∏ej sekcji tenisa sto∏owegow naszej uczelni.Na zakoƒczenie odby∏ si´ turniej mi´dzywydzia∏owyw futsalu. Startowa∏y 4 zespo∏y. I miejsce – Wydzia∏Mechaniczny, II miejsce – Wydzia∏ Elektryczny, IIImiejsce – Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa,IV miejsce – Wydzia∏ Elektryczny.Uczestnicy wyznaczyli sobie spotkanie o godz. 20.30w klubie „Bukszpryt”, gdzie rektor w asyÊcie prorektoraprof. Romualda Cwilewicza, dziekanów, kierownikaStudium Wojskowego kmdr. Tadeusza Kaczorowskiegoi komendanta „Daru M∏odzie˝y” kpt. Leszka Wiktorowicza,dokona∏ dekoracji zwyci´zców. Po cz´Êcioficjalnej wszyscy wkroczyli na parkiet i zabawa si´rozpocz´∏a.■ W dniach 9-10 grudnia, w hali sportowej AkademiiMorskiej odby∏y si´ zawody w trójboju si∏owympomi´dzy zespo∏ami Politechniki Gdaƒskiej, UniwersytetuGdaƒskiego, Akademii Morskiej. Punktacjadru˝ynowa: I miejsce – UG: 1973,38 pkt, II miejsce– AM: 1956,72 pkt, III miejsce – PG: 1827,78 pkt.Najlepszym zawodnikiem zosta∏ Przemys∏aw Okroy –III rok WN – EPiF – waga do 100 kg, uzyskujàc wynik645 kg (jest to rekord szko∏y). W ramach tychzawodów zawodnik Akademii Morskiej Bartosz Pajàk– V E, waga +125 kg, ustanowi∏ rekordy szko∏yw przysiadzie – uzyskujàc wynik 250 kg i w martwymciàgu 265 kg.■Dar sercaAdam Borek, oficer amerykaƒskiej marynarkihandlowej, duszà i cia∏em zwiàzany z morzem,a sercem z Polskà. Zgodnie z jego ostatnià wolà,narz´dzia nawigacyjne, ksià˝ki, podr´czniki morskie˝ona Anna przekaza∏a Wydzia∏owi NawigacyjnemuAkademii Morskiej w Gdyni, na r´ce dziekana prof.Micha∏a Holeca. Adam Borek ucz´szcza∏ do Szko∏yJungów w Gdyni w roku 1949. Odszed∏ sam lub zosta∏usuni´ty i od 1952 do 1955 r. przymusowozatrudniony w kopalni w´gla w ramach zasadniczejs∏u˝by wojskowej. Po jej zakoƒczeniu uda∏o mu si´wyjechaç ze stalinowskiej Polski. Zosta∏ najpierwmarynarzem w Anglii, potem w USA. Przez szereg latp∏ywa∏ jako oficer we flocie handlowej, pasjonowa∏ si´tak˝e ˝eglarstwem, odbywajàc podró˝e przez Atlantyk.Pod koniec ˝ycia powróci∏ do rodzinnego Krakowa,gdzie urodzi∏ si´ 5.03.1931, a zmar∏ 9.09.2006 roku.Jego prochy rozsypano na Atlantyku. Gdyni, gdzie uczy∏si´ zaledwie przez rok, przeznaczy∏ swojà morskàspuÊcizn´. Cz´Êç ksià˝ek (w tym bardzo cennepodr´czniki) zostanie w katedrze, inne, z exlibriseminformujàcym o darze, trafià do biblioteki i SaliTradycji.Cenny sekstant z mosi´˝nà tabliczkà, informujàcà o darczyƒcy.MAJ 34 2007


36 • AKADEMICKI KURIER MORSKIKsià˝ka na 150. rocznic´ urodzin ConradaTwórczoÊç Teodora Józefa KonradaKorzeniowskiego, znanego w ca∏ym Êwiecie jakoJoseph Conrad, jest szczególnie bliska szerokorozumianemu Êrodowisku ludzi morza, którzyznajdujà w niej etos pracy na morzu i ukazanàgodnoÊç ka˝dego z marynarskich zawodówi stanowisk.W cytowanych myÊlach Conrada m∏odzie˝podejmujàca studia w uczelniach morskich otrzymadawk´ wiedzy o tym, co jà czeka w niedalekiejprzysz∏oÊci, pozna zawarty w nich moralny kodekspost´powania – niepisany, ale obowiàzujàcy na morzuod wieków. DoÊwiadczeni zaÊ marynarze znajdàpotwierdzenie w∏asnych doÊwiadczeƒ i przemyÊleƒ.Zresztà s∏owa Conrada mo˝na odnieÊç do ka˝degozawodu, tak˝e na làdzie, majà bowiem wartoÊçuniwersalnà i ogólnoludzkà; ich znaczenia nie zmieni∏yani up∏yw czasu, ani osiàgni´cia nauki i techniki XXwieku.Ksià˝ka, poÊwi´cona Josephowi Conradowi,przypomina równie˝ absolwentów Paƒstwowej Szko∏yMorskiej w Gdyni, obecnie Akademii Morskiej Gdyni.Pierwszym z nich jest Micha∏ Leszczyƒski-Lester, malarzo wielkim talencie, nazywany polskim Gauguinem. Powojnie zosta∏ na emigracji, najpierw w Londynie,potem w Montego Bay na Jamajce; tam te˝ zostawi∏bogatà kolekcj´ swoich obrazów. Pisali o nim Anglicy:„Polacy, ten dziwny naród làdowy o kontynentalnejmentalnoÊci, dali nam Conrada, a teraz inny Polak, te˝kapitan ˝eglugi wielkiej, Micha∏ Leszczyƒski, nasAnglików, uczy, jak nale˝y malowaç morze i ˝aglowce”.Rysunki Micha∏a Leszczyƒskiego, z okresu jego pobytuw Londynie, zosta∏y wykorzystane przy opracowaniugraficznym ksià˝ki.Druga postaç, przypomniana dzi´ki temu wydawnictwu,to Józef Mi∏ob´dzki, autor ksià˝ek „Wielkieprzestrzenie” i „Na statkach wyruszyli w morze”.Zafascynowany twórczoÊcià Conrada, kpt. Mi∏ob´dzkizweryfikowa∏ w zakresie terminologii morskiej polskieprzek∏ady jego dzie∏. Sam równie˝ prze∏o˝y∏ tekstypisarza, uzupe∏nione komentarzami i wst´pem swegoautorstwa, wyda∏ w ksià˝ce „Conrad w kurcie˝eglarskiej”. To zaledwie przyk∏ady szerokiej i ró˝norodnejdzia∏alnoÊci kpt. Józefa Mi∏ob´dzkiego w dziedzinieconradystyki.Ârodowisko ludzi morza jest jednym z bardziej twórczych;wywodzà si´ z niego pisarze, poeci, malarze, dlaktórych inspiracjà by∏o i jest morze.Prof. dr hab. in˝. Józef Lisowskirektor Akademii Morskiej w GdyniW 87. rocznic´ symbolicznych zaÊlubin Polski zmorzem dokonanych w Gdyni 12 lutego 1920roku przez szwadron Szwole˝erów Rokitniaƒskichpod dowództwem Zdzis∏awa Rozwadowskiego,odby∏a si´ w salonie kapitaƒskim na ˝aglowcu„Dar M∏odzie˝y” promocja, powiàzana z uroczystymwodowaniem ksià˝ki Ewy Ostrowskieji Tomasza Degórskiego pt.: „Gdynia. Miastoi ludzie”. Ksià˝ka, ilustrowana pi´knymi fotografiamimiasta, jest zapisem historii Gdynii biogramów wybranych jej mieszkaƒców.Zawiera te˝ informacje o wspó∏czesnym mieÊcie,gdyƒskich uczelniach, porcie, teatrach, kulturze„Gdynia. Miasto i ludzie”i gdyƒskim sporcie. Ceremoniiwodowania dokona∏a profesorAkademii Morskiej w GdyniHanna Adamkiewicz-Drwi∏∏o,honorowy patronat nadksià˝kà objà∏ rektor AkademiiMorskiej w Gdyni prof. JózefLisowski. Publikacj´ mo˝nanabyç w ksi´garni uczelnina parterze budynkug∏ównego AM.■MAJ352007


AKADEMICKI KURIER MORSKI • 36ÂWI¢TO SZKO¸Y 2007Podwójny jubileuszDo jedynego na Êwiecie pomnika Conrada, który w 1976 roku stanà∏ na gdyƒskim nabrze˝u, do∏àczy∏odzie∏o edytorskie pt. „Conrad o morzu”, wydane przez naszà Uczelni´ i Oficyn´ Wydawniczà Miniaturaw Gdyni. Ksià˝ka ta pozwala wróciç myÊlami do morskiego Êwiata Conrada, do moralnego kodeksu„pisarza w marynarskiej kurcie”, który jest szczególnie bliski ludziom pracujàcym na morzu i dla morza,a do nich zaliczajà si´ nasi studenci i absolwenci. W jednej ze swoich ksià˝ek pt. „Gra losu” Conrad napisa∏:„˚ycie na morzu, które stawia cz∏owiekowi tyle wymagaƒ, ma t´ wy˝szoÊç nad ˝yciem na làdzie, ˝e ˝àdaniajego sà proste i nie mo˝na si´ od nich uchyliç”.Rektor i Senatmajà zaszczyt zaprosiçna uroczyste posiedzenie Senatuz okazji87-lecia polskiego szkolnictwa morskiegoi150-lecia urodzin Josepha Conrada Korzeniowskiegow dniu 15 czerwca 2007 roku o godz. 9.00w Auli im. Tadeusza Meissnera w Gdyni przy ul. Morskiej 83PROGRAM:■ Wprowadzenie sztandarów – Akademii Morskiej w Gdyni, Stowarzyszenia Kapitanów ˚eglugiWielkiej, Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich■ Chór Akademii Morskiej w Gdyni - Hymn Paƒstwowy■ Otwarcie uroczystoÊci i powitanie GoÊci przez JM Rektora prof. Józefa Lisowskiego■ Chór Akademii Morskiej w Gdyni - Pieʃ Szko∏y Morskiej■ „Wodowanie” IV tomu ksià˝ki Jana Kazimierza Sawickiego: Kadry morskie Rzeczypospolitej –Akademia Morska■ Wyk∏ad prof. W∏adys∏awa Kaczyƒskiego (University of Washington):Wspó∏czesne piractwo morskie, terroryzm i nielegalna dzia∏alnoÊç na oceanach jako bariery dlaÊwiatowej integracji ekonomicznej■ Zakoƒczenie Turnieju Conradowskiego i przyznanie nagród laureatom■ „Wodowanie” ksià˝ki „Conrad o morzu” z ilustracjami M.Leszczyƒskiego.Wybór i opracowanie Pawe∏ Dzianisz i Ewa Ostrowska.■ Wyk∏ad dr Wandy Perczak / Polskie Towarzystwo Conradowskie/ „Konrad jako ˝eglarz”■ Wystàpienia zaproszonych GoÊci■ Inscenizacja jednoaktówki Josepha Conrada „Jutro” w wykonaniu uczniów VI LOw Gdaƒsku■ Wr´czenie nagród Rektora■ Chór Akademii Morskiej w Gdyni – gaude Mater Polonia■ Wyprowadzenie sztandarówIMPREZY TOWARZYSZÑCE:godz. 9.00 – z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem admira∏a Kazimierza Por´bskiego i pod pomnikiemJózefa Konrada Korzeniowskiegogodz. 13.00 – „Biesiada Morska” dla GoÊci i pracowników (na dziedziƒcu uczelni).– turniej sportowo-obronny– zawody sportoweMAJ 36 2007


„˚aglowiec” Macieja StobierskiegoPrzestrzeƒ „Daru M∏odzie˝y”, jego geometria lin i ˝agli, alarm do ˝agli, obecnoÊç na morskiej pustce sprawi∏y, ˝eka˝dy kadr by∏ nowym wyzwaniem. Wstawa∏em przed Êwitem by nie traciç mi´kkiego, rozproszonego Êwiat∏a.Szuka∏em nietypowych uj´ç, wspinajàc si´ na sam wierzcho∏ek grotmasztu czy stojàc na najbardziej wysuni´tej cz´Êcibukszprytu. Traktujàc ˝aglowiec jako obiekt martwej natury, znalaz∏em tak˝e fascynujàcà przestrzeƒ domakrofotografii. Osobnym bohaterem zdj´ç sta∏o si´ naturalnie morze. Seriami fotografowa∏em jego zmiennàstruktur´ i faktur´, zale˝nà od wiatru i s∏oƒca. Prezentowane zdj´cia wybra∏em z tysi´cy uj´ç”. Te s∏owa i zdj´ciapochodzà z nowego, pi´knego albumu Macieja Stobierskiego „˚aglowiec”, którego pierwsza prezentacja odb´dziesi´ w Gdyni 28 czerwca 2007, w ramach uroczystoÊci jubileuszu 25-lecia podniesienia bandery na „DarzeM∏odzie˝y”.

More magazines by this user
Similar magazines