Views
3 years ago

Odraz 12 - Město Roztoky

Odraz 12 - Město Roztoky

INFORMACE Z RADNICEZ

INFORMACE Z RADNICEZ deníku Městské policie Roztoky:V této rubrice bychom rádi občany Roztokinformovali o činnosti Městské policieRoztoky, a to za období od 24.10.11až 23.11.11 :- dne 24.10.11 oznámeno vloupání dozaparkovaného vozidla v Únětickémúdolí: nezjištěný pachatel rozbil skleněnouvýplň bočního okna a z vozidlaodcizil dámskou kabelku s mobilnímtelefonem, doklady a finanční hotovostí,zjištěn majitel vozidla, vyrozuměnaPČR, která si věc na místě převzala,- dne 28.10.11 oznámena krádež kolz vozidla Škoda Favorit zaparkovaného upřívozu – výjezd na místo, zjištěn a vyrozuměnmajitel vozidla a PČR, která sivěc na místě převzala,- dne 28.10.11 opuštěné jízdní kolo nakřižovatce ulic Zeyerova a Lidická – výjezdna místo, kolo zajištěno na MP Roztoky,v následujících dnech zjištěn majitel,tomu jízdní kolo předáno,- téhož dne v nočních hodinách oznámenonapadení v ulici Masarykova – zjištěnypodezřelé osoby, věc kvalifikována ašetřena jako podezření z přestupku dle§ 49/1 a,c) z.č. 200/90 Sb.,- dne 29.10.11 oznámeno vykradeníbytu v ulici Felklova – výjezd na místo,předáno PČR k jejich realizaci,- dne 29.10.11 v pozdních nočních hodináchoznámeno, že po Tyršově náměstíse pohybuje zmatená starší paní v nočníkošili – na místě skutečně zjištěna dezorientovanástarší žena, která nevěděla,kde bydlí, zjištěno její jméno a bydliště,předána bez závad dceři,- dne 31.10.11 oznámen překopnutý(poškozený) kabel v ulici Na Pomezív důsledku výkopových prací,výjezd na místo, zadokumentováno, zjištěno,že výkopové práce prováděla firmaSEG Plzeň s.r.o. a to pro firmu Casta,vyrozuměna cestou oznamovatele PČR aStavební úřad MÚ Roztoky,- téhož dne oznámeno, že z bytu v Masarykověulici nevychází starší osobaa nereaguje na bytový zvonek – výjezdna místo, na místo též PČR. Vzhledemk důvodné obavě, že uvnitř bytu je osobaohrožena na životě nebo mrtvola, bylorozhodnuto hlídkou PČR o násilnémotevření bytu přivolanými hasiči. Po otevřeníbytu se uvnitř nacházela osoba, uníž konstatoval přítomný lékař smrt, přivolánapohřební služba, provedeno zapečetěníbytu pracovníkem MÚ Roztoky- dne 1.11.11 oznámen nález batohu akabelky na střeše kotelny objektu sokolovnyna Tyršově náměstí – nalezenévěci zajištěny, provedeným šetřenímzjištěno, že pocházejí z trestné činnosti,a to z krádeže z domu v Horově uliciv Roztokách ze dne 31.10.11, vyrozuměnaPČR, která si nalezené věci převzala,- dne 3.11.11 oznámeny poškozené poštovníschránky a dveře bytu polité barvouv bytovém domě v ulici Jungmannova– výjezd na místo, zadokumentovánoa šetřeno jako podezření z přestupkuproti majetku,- dne 3.11.11 oznámena dopravní nehodav ulici Tiché údolí - výjezd na místo,kde zjištěno, že jde o dopravní nehodudvou vozidel bez zranění, účastníci trvalina přivolání dopravní policie, která sivěc převzala k jejich realizaci,- dne 4.11.11 ve večerních hodináchoznámeno odcizení věcí z pozemku hájovnyv oblasti Velkého háje v k.o. Roztoky,vzhledem k výši způsobené škodypředáno PČR,- dne 6.11.11 v rámci hlídkové činnostinalezena na parkovišti u Teska peněženkas doklady a finanční hotovostí – zjištěnmajitel, jemuž nalezené věci předány,- dne 6.11.11v nočních hodinách oznámenpožár u maringotky v ulici Plavidlo– výjezd na místo, kde již hasiči likvidovalipožár kabelů, na místo též PČR,která si věc převzala,- dne 7.11.11 oznámeno vloupání do vozidlaVW Passat v ulici Nerudova – výjezdna místo, předáno PČR jako podezřeníz přečinu krádeže vloupáním,- dne 7.11.11. oznámeno pohřešováníosoby, která se ráno nedostavila dozaměstnání a v místě bydliště neotvírá– výjezd na místo, kontaktování příbuzných(rodičů), v průběhu pátrání potéto osobě se tato sama dostavila na MPs tím, že se v noci z 6. na 7. pokusila o sebevraždu,kdy nejprve ve svém bytě spolykalaléky a ty zapila alkoholem. Kdyžzjistila, že její pokus se minul účinkem,tak odejela k řece Vltavě v k.o. Roztoky,kde si střepem z lahve pořezala zápěstí,ale způsobila si pouze povrchové řeznérány, noc strávila ve vozidle a běhemdopoledne se dostavila na MP Roztoky– vyrozuměna PČR, dále přivolán lékařzáchranné služby, který po prvotnímošetření rozhodl o převozu do PL Praha8 – Bohnice,- dne 7.11.11 oznámena krádež v doměv ulici Na Vyhlídce – výjezd na místo,kde zjištěno, že v době, kdy majiteldomu byl na zahradě a nechal si otevřenédveře ze zimní zahrady, pachatel vnikltěmi dveřmi do domu, zde vše prohledala odcizil různé věci a poté si odemklvchodové dveře a těmito z domu odešel,provedeno místní pátrání v okolí místakrádeže s negativním výsledkem, předánoPČR k jejich realizaci,- dne 8.11.11 v podvečerních hodináchoznámeno loupežné přepadení řidičevozidla PPL v ulici Riegrova v místě parkovištěU Zámečku – výjezd na místo,na místě vozidlo záchranné služby, kteráotřeseného poškozeného převezla donemocničního zařízení, na místě si věcpřevzala PČR, provedeno místní pátránípo podezřelých osobách s negativnímvýsledkem,- dne 9.11.11 oznámeno, že na Školnímnáměstí dvě osoby s kárkou kradou volněpoložené betonové obrubníky – výjezdna místo, zde se již nikdo nenacházel,provedeným pátráním podezřelé osobykontrolovány v ulici Žirovnického, zjednánanáprava, odcizené obrubníky vrácenyna původní místo, věc kvalifikovánaa šetřena jako podezření z přestupkuproti majetku,- dne 13.11.11 oznámena tzv. černáskládka v oblasti mezi Holým Vrchema ulicí Třešňovka - výjezd na místo, naveřejném prostranství zjištěn odpadpolystyrénu a stavebního materiálu, zadokumentováno,oznámeno řediteli TSRoztoky ke zjednání nápravy, věc kvalifikovánajako přestupek proti veřejnémupořádku,- dne 14.11.11 v nočních hodinách oznámenopoškození oken restaurace Sokolovnana Tyršově náměstí, kdy pachatelézvenku házeli kameny do oken – provedenomístní pátrání po podezřelých osobáchs negativním výsledkem, zadokumentováno,šetřeno a kvalifikováno jakopodezření z přestupku proti majetku,- dne 15.11.11 oznámeno, že v ulici Plavidlodošlo k poškození omítky a plechovýchdveří a to ocelovými kuličkami,výjezd na místo, provedeným šetřenímzjištěno, že k poškození došlo běhemdne 14.11.11. perkusní pistolí neboprakem, kvalifikováno a šetřeno jakopodezření z přestupku proti majetku,- dne 16.11.11 oznámeno nedovolenépálení v oblasti komor u řeky Vltavy –výjezd na místo, zde zjištěno, že pracovníciPovodí Vltavy pálí shrabanou trávu,vzhledem k inverzi pálení ukončeno, vyřešenona místě domluvou,7

INFORMACE Z RADNICEřešeno na místě domluvou,- dne 17.11.11 v ranních hodinách oznámenofyzické napadení na autobusovézastávce U Rybníčku se zraněním – výjezdna místo, na místě pouze poškozenýa svědkyně, provedeno pátrání po podezřeléosobě s negativním výsledkem, přivolánalékařská záchranná služba, kterázraněnou osobu převezla k ošetření donemocničního zařízení, předáno PČR,- dne 17.11.11 v nočních hodinách oznámenorušení nočního klidu v ulici Masarykova– výjezd na místo, zde zjištěno,že se zde pohybuje hlučná mládež, jednaosoba ležela v komunikaci, kontrolovánosedm osob v mladistvém a nezletilémvěku v podnapilém stavu, provedenýmšetřením zjištěno, kdo jim obstaral alkohol,předáno PČR k jejich realizaci,- dne 19.11.11 v nočních hodináchoznámena poškozená skleněná výplňvýlohy Komerční banky na Tyršově náměstí– výjezd na místo, kde zjištěno, žejde o poškození vnější výlohy, zadokumentováno,provedeno místní pátránípo podezřelých osobách, předáno PČRvzhledem k výši způsobené škody,- dne 20.11.11 oznámeno poškozené čelnísklo u vozidla tov. zn. Škoda Octaviazaparkovaného v ulici Braunnerova –zadokumentováno, šetřeno a kvalifikovánojako podezření z Pk proti majetku,- dne 22.11.11 oznámeno poškození vozidlaBMW X5 na pozemku domu v uliciU Školky, kdy došlo k poškrábání předníchsvětlometů a pospreyování předníčásti vozidla, věc předána PČR k jejichrealizaci vzhledem k výši způsobenéškody,- dne 22.11.11 oznámena krádež zbožív prodejně Albert na Tyršově náměstí –výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřeláosoba věci z regálu dala do taškya toto zboží pronesla přes pokladny anižby ho zaplatila, u východu z prodejny bylzadržen ochrankou prodejny, věc vyřešenana místě v blokovém řízení,- dne 22.11.11 oznámena krádež zbožív prodejně Albert na Tyršově náměstí– výjezd na místo, zde zjištěno, že podezřeláosoba si odcizené věci strčila dokalhot a pronesla je přes pokladny, anižby je zaplatila, u východu byla zadrženaochrankou prodejny, věc šetřena a kvalifikovánajako přestupek proti majetku,- dne 23.11.11 oznámena krádež zbožív prodejně Albert na Tyršově náměstítím že podezřelá osoba fyzicky napadlaochranku prodejny a utekla – výjezd namísto, podezřelá osoba zadržena v uliciNádražní, provedeným šetřením zjištěno,že pronesla zboží v prodejně přespokladnu, aniž by je zaplatila, u východuz prodejny byla zastavena, ale na výzvuochranky reagovala jejím napadením,předáno PČR k jejich realizaci jako podezřeníz výtržnictví a krádežeAktuální zprávy z činnosti MP Roztokymůžete nalézt na webových stránkáchMP Roztoky a to na www.mproztoky.cz.Pokud byste svým poznatkem mohli pomocipři šetření výše uvedených událostí,obraťte se prosím buď osobní návštěvounebo telefonicky Obvodní oddělenípolicie ČR Libčice (tel. 974882730, nebo974882731), nebo na Městskou policiiRoztoky (tel. 22091 0468, popřípaděe-mail: info@mproztoky.cz. Děkujemepředem za spolupráci.Petr Veveraved. str. MP RoztokyMěstská knihovna informujeNabízíme výběr z nových knih, kterébyly zakoupeny do městské knihovnyběhem listopadu 2011.BeletrieSteel D.: Záležitost srdce (společenskýromán)Váňová M.: Pavouk v síti (pomohouspletité vztahy hlavním hrdinům dosáhnouttoho, po čem touží..?)Viewegh M.: Mafie v Praze (společenskýthriller o poměrech v české společnostia politice)Smith W.: Šelma (dobrodružný román,v němž novodobí piráti unesou dceruropné magnátky a žádají astronomickévýkupné)Eco U.: Pražský hřbitov (román s detektivnízápletkou se odehrává koncem19. století a postavami jsouskutečné osobnosti tehdejší společnosti)Svěrák Z.: Nové povídkyDetektivkyVondruška V.: Letopisy královské komory6 (další případy pro Oldřicha z Chlumu)Christie A.: Potíže v zálivuJanečková K.: TemnotaFrancis F.: HazardNesbö J.: Lovci hlavHistorickéWhyte J.: Zpívající meč (2. díl historickéságy o králi Artušovi)Hanibal J.: Král a císař (život a doba panováníZikmunda Lucemburského)Vondruška V.: Přemyslovská epopej I.(první díl rozsáhlé výpravné románovéfresky začíná ve 13. století, vlády seujímá Přemysl Otakar I.)ŽivotopisyBeráková Z.: Ozvěna (životopis Bertyvon Suttner, rozené komtesy Kinské,první nositelky Nobelovy ceny za mír)CestopisyLangerová V.: Urdu, parda, burka (exkurzedo každodenního života v Pákistánu,kde autorka žila pět let)Pro dětiRytířová H.: Párty kuchařka pro klukya holky (recepty, které zvládnouděti, nápady na pohoštění a slavnostnípříležitosti)Wilson J.: Nejdelší velrybí píseň (dívčíromán)Vetešková M.: Jak maminka vylezlana strom (moderní pohádkový příběho holčičce a její moc zaměstnanémamince)Hawking S.: Jirka a Velký třesk (dalšídobrodružný příběh, který čtenáři přiblížívznik vesmíru populárně-naučnouformou)O těchto i dalších knihách zakoupenýchdo městské knihovny získáte více informacína webových stránkách knihovnynebo přímo v knihovně. Registrovaníčtenáři si mohou knihy také rezervovaton-line.*Každou středu od 17.00 do 17.30hodin čteme dětem* z pohádkovýchknížek pro děti - určeno dětemod 4 do 6 let, vstup zdarma.*P o z v á n k a* v úterý 13.12. v 16.00hodin literární pořad „Vánoční příběh“pro děti ve věku 3-6 let s četbou, písničkamia tvořivou minidílničkou. Vstupzdarma.Vánoce plné pohody, lásky a radosti apevné zdraví a štěstí do roku 2012 přejívšem pracovnice městské knihovny.A.Urxová a D.Votavová8

Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 01 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 09 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
65. výročí Transportu smrti - Město Roztoky
9/2011 - Město Roztoky