Views
2 years ago

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

PRIJEDLOG UGOVORA –

PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog B.)PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1., 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano podirektoru dr. sc. Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne stranei-------------------------------------------------------------------, OIB: ---------------------, zastupan podirektoru --------------------------- (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge stranezaključuju slijedeći:UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVANA IZMJENI POSTOJEĆEG AZBEST-CEMENTNOG POKROVA NOVIM ODGLINENOG CRIJEPA NA ZGRADI P.S. „RT STRUGA“Broj: ____________________________I. Predmet UgovoraČlanak 1.Predmet Ugovora je izvođenje radova na izmjeni postojećeg azbest-cementnog pokrovanovim od glinenog crijepa na zgradi P.S. „Rt Struga“, na temelju prihvaćene ponudeIzvoditelja protokolirane pod brojem ______________, dana ___________, koja je sastavnidio ovog Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. ____________ od____________ godine, u postupku javne nabave EBN 38/2012 M, prema Godišnjem planuposlovanja Plovputa za 2012. godinu (T. 1.7.2.1., St. 68.).Članak 2.Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora, uskladu s Tehničkom doumentacijom i pripadajućim Troškovnikom radova iz Ponude zaradove, koja je sastavni dio ovog Ugovora.II. Ugovorena cijenaČlanak 3.Ugovorena cijena za predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora iznosi______________ kn( slovima: _________________________________________ ),na što se zaračunava PDV u iznosu od _____________ kn, pa je ukupno ugovoreni iznos______________ kn( slovima: _________________________________________ ),III. Način plaćanja i obračunČlanak 4.Ugovorenu cijenu iz članka 3. ovog Ugovora Naručitelj će isplatiti Izvoditelju na osnovuispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranogpotpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se u roku od 30 dana od datumanjihove ispostave.Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492žiro račun: 2390001-1100312374; tel.: +38521390600; fax.: + 38521390630; e-mail: plovput@plovput.hr8

Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga".Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. godine (Narodne novinebr.43/12) Naručitelj će u roku od 5 dana od datuma obostranog potpisa ugovora o izmjenipokrova uplatiti Izvoditelju predujam u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti radova (bezPDV-a).Vrijednost uplaćenog avansa će se odbijati od svake privremene odnosno okončane situacijeproporcionalno izvršenim radovima po svakoj privremenoj odnosno okončanoj situaciji.IV. Početak i rok obavljanja radova, kvalitet radova i jamstveni rokČlanak 5.Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu odgovorne osobe ugovornih strana.Rok izvršenja radova je najviše 45 (četrdesetpet) dana od dana potpisivanja Ugovora iuvođenja u posao. Izvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno pozitivnim propisima iuzancama struke te će sve eventualne nedostatke otkloniti u najkraćem roku.Jamstvo za kvalitetu izvedenih obrtničkih radova je 2 (dvije) godine, a jamstvo za izvedeneradove na konstrukciji je 10 (deset) godina, od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radovaV. Rad na siguran načinČlanak 6.Izvoditelj je pored obveze izvršenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno,sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, još osobitodužan tijekom izvođenja radova na zgradi organizirati i rad na siguran način, te osiguratiupotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnikesvojih podizvođača.Izvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, svesukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04).VI. Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i IzvoditeljaČlanak 7.Osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja koja će nadzirati izvođenjeradova iz članka 1. ovog Ugovora je Joško Zec, dipl. ing. građ., dok je osoba odgovorna zarealizaciju Ugovora od strane Izvoditelja koja će rukovoditi izvođenjem navedenih radova_________________________________.VII. Potpisivanje Zapisnika o primopredajiČlanak 8.Po završetku radova iz članka 1. ovog Ugovora, osobe odgovorne za realizaciju Ugovora odstrane Naručitelja i Izvoditelja potpisat će Zapisnik o primopredaji radova.VIII. Ugovorna kaznaČlanak 9.Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je Naručiteljuplatiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovoraza svaki dan zakašnjenja.Ukupni iznos kazne za kašnjenje je najviše do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz članka 3.ovog Ugovora.Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492žiro račun: 2390001-1100312374; tel.: +38521390600; fax.: + 38521390630; e-mail: plovput@plovput.hr9

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 11/2011 M ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Upute ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
PLOVPUT d.o.o. Split DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Općina Rugvica
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Cjelokupna ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 02/2011 V ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Planovi - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - HEP Grupa
Dokumentacija za nadmetanje - Grad Dubrovnik
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA ... - Grad Dubrovnik
Dokumentacija za nadmetanje – fiksna telefonija - Filozofski fakultet ...
Dokumentacija za javno nadmetanje mreža Santa ... - Usluga Poreč