Bio je to partizanski i britanski genocid nad 330.000 ... - Pobijeni.info

pobijeni.info

Bio je to partizanski i britanski genocid nad 330.000 ... - Pobijeni.info

Obljetnice •Piše: prol. BRANIMIR lUKŠIl':Jedan očevidac, Jure Raguž, izjavljuje da je u svojoj blizini vidioočajnoga hrvatskog časnika kako ustreljuje svoje dvoje male djece,dječaka i djevojčicu, potom suprugu i zatim sama sebeUkomuoističkOjsamo spominjanjepobuđivalo sumnjuJugoslaviji postojalesu tabu teme čije jena neprijateljstvo prema vlasti.Cijela državna i partijska mašinerijapridonosila je organiziranomnepoznavanju tih tema i organizi­·ranom nekajanju za njih. Jedna odtih tabu tema bio je i Bleiburg. Nokao što je rekao kardinal JosipBozanić u svome govoru naBleiburgu, hrvatski narod imapravo doznati istinu o stradanjimavlastitoga naroda na Bleiburgu iKrižnom putu gdje su počinjenimasovni zločini sa znanjem, privolomi naredbom najvišega državnogvrha komunističke Jugoslavije.ŠTO SE DOGODILONA BLEIBURGU14.,15.116. SVIB JA 1945.?Dana 4. svibnja 1945. započeoje egzodus velikog dijelahrvatskih oružanih snaga i hrvatskihcivilnih osoba prema zapadukako bi se predali saveznicimapred nastupajućimpartizanskimkomunističkimsnagama.Premabritanskom vojnom arhivu (waroffice no. 1704465) kod Bleiburgana austrijsko-jugoslavenskoj graniciprimicalo se ukupno 200.000hrvatskih vojnika, koji su štitili ipratili oko 500.000 civilnog pučanstvakoje se htjelo prebaciti naenglesko područje da bi se predalii stavili pod britansku zaštitu. Ovajveliki dio izbjeglica pristigao je naLoibaško polje. pred Bleiburgom upopodnevnim satima 14. svibnja.Tu je zapovjedništvo HaS-a načelu s generalom Hereni'ićem stupilou kontakt sa zapovjedništvomtamošnje britanske postrojbe i izjaviloda su se došli predati britanskojvojsci i staviti pod njihovuzaštitu civilno pučanstvo. Britanskizapovjednik rekao je da je obaviješteno hrvatskom dolasku, da ćesutra Hrvati moći krenuti daljeprema zapadu i da mogu zadržatisvoje oružje. Međutim, sutradan15. svibnja cijela se situacija naterenu izmijenila. Do obrata jedošlo nakon što je HaroldMacMillan, politički savjetnikvrhovnog savezničkogzapovjednikaza Sredozemlje feldmaršalaHarolda Alexandera, sa sjedištemu Caserti kraj Napulja, i izravnoodgovoran predsjedniku britanskevlade Winstonu ChurcbiUu, 13.svibnja 1945. u Klagenfurtu usmenozapovjedio zapovjedniku 5.korpusa britanske 8. armije generaluCbarlesu Kelgbtleyu da "velikibroj otpadničkih jugoslavenskihtrupa, izuzev četnika, izruči jugoslavenskimpartizanima." Ta jezapovijed bila u suprotnosti saobećanjemkoje je dao feldmaršalAlexander da će saveznici primitiu zarobljeništvo hrvatske vojnikenakon što ovi njima predaju svojeoružje. Ovo je obećanjedaoAlexander predstavniku SveteStolice kada je papa Pio xn.,zamoljen od kardinala Stepinca,intervenirao kod savezničkogzapovjednika da spasi hrvatskinarod u bijegu.Da je nakana zapovjedništvapartizanske vojske bila spriječitipredaju hrvatskih izbjeglica saveznicima,svjedoči i sljedeća brzojavnazapovijed Josipa Broza Titakao vrhovnog zapovjednika te vojske,koju je on poslao 13. svibnja1945. godine, dakle nakon završetkarata. Taj brzojav glasi: "Trećaarmija izvještava da se na prostoruKonjice-Šoštanj premaDravogradu nalazi grupa ustaša inešto četnika, ukupno preko50.000 ljudi. S njima se nalazePavelić, Mai'ek, hrvatska vlada iveliki broj zlikovaca. Pokušavajupreko Dravograda predati seEnglezima. Jedna Kostina divizijadrži prostoriju Neravosinrodo, adruga je kod Šentilja preseklacestu Velenje i Dravograd. Trebada najhitnije krenete sa vašim snagamaiz rejona Celja pravcemSoštanj- Slovenj Gradec, kako bikoncentrisali napad na uništenjeove grupe. Tito." (Izvornik ovogabrzojava nalazi se u "Vojno-istorijskominstitutu" u Beogradu).Dodajmo ovome izjavu Titovoggenerala Koste Nađa, čija je trećaarmija bila odgovorna za sudbinuhrvatskih vojnika i civila koje jebritanska vojska u Austriji predalaTitovim partizanima. U beogradskomtjedniku "Reporter" od 13.siječnja 1985. (str.26.) Nađ izjavljuje,da je 150.000 protivnika vlastipalo u njegove ruke i da su ih26 HRVATSKI UST 13. svibnja 2010.


..prirodno. na kraju likvidirali".Nad dodaje da je odmah javio Tituo ovom "uspehu", i da je to bio,,zadnji ratni izveštaj u Drugomsvetskom ratu".No vratimo se pregovorimana Bleiburgu. Zapovjednik 8. britanskearmije koja je okupirala tedijelove Austrije bio je general sirRichard McCreery, a zapovjednikbritanskog 5. korpusa bio jegeneral Charles Keightley. Dvijehrvatske armije, koje su se s civilnimpučanstvom povlačile premabritanskim trupama u Austriji,imale su 13. svibnja 1945. godine17 divizija (preko 200.000 ljudi).U 9 sati 14.5.1945. hrvatski časnikza vezu židovskog podrijetlaDeutsch-Maceljski ponudio jeBritancima predaju tih dviju hrvatskiharmija zajedno s civilnimpučanstvom. Treba napomenuti daje Drugi svjetski rat već bio završen.Britanci su otezali s pregovorimasve dok partizanski pregovarač,komesar Milan Basta, i britanskipregovarač, brigadir PatrickScott, nisu uspjeli prevariti i prijetnjamaprisiliti generala Herenčićada hrvatska vojska položi svojeoružje i da podigne bijele zastavepredaje. Predaja komunistimazapočela je 15. svibnja u 16sati.Time je zapovijed MacMillanai Harolda Alexandera o izručenjuHrvata Titovim komunistima bilaizvršena. Prema izvješću očevidca,dominikanskog redovnika DrageKolimbatovića, za vrijeme predajeengleski su vojnici ležali po rubovimalivade uz mitraljeze okrenuteprema Hrvatima. Kolimbatovićnastavlja:" Uslijedilo je gorkoiskustvo koje smo mogli očekivatiod divljih Bušmana, a ne od kulturnihEngleza. Njihovi vojnici, .pod izlikom provjeravanja ne skrivamoli kakvo oružje, izvršili supravu pljačku. Oteli su svu zlatninui sve dragocjenosti što su ihpojedinci nosili sa sobom da im pridolasku u strani svijet posluži kaodaska spasa" . Kolimbatovićsažimlje ponašanje Britanaca rečenicom:" Umjesto utočišta, uEnglezima nađosmo krvnike."(Citirano iz tjednika "GlasKoncila" od 13. 5. 2007.). Da britanskovjerolomstvo bude još veće,feldmaršal Alexander šalje Titustrogo povjerljiv brzojav 16. svibnja,dakle dan nakon predajeHrvata jugoslavenskim komunistima,da bi Britanci željeli predatihrvatske zarobljenike Titu i pitahrvatski.list@hi.t-com.hr HRVATSKI UST 27


Obljetnice •Tita, slaže li se on s tim prijedlogom.Tito mu odgovara 17. svibnjada je primio njegov brzojav oponudi predaje 200.000,,Jugoslavena" i da se sa zabvalnošćuslaže s tim prijedlogom. Sve seovo događa nakon što su Hrvativeć bili predani Titovim komunistimai mnogi od njih već pobijeni.,•Harold MacMillan,politički savjetnikvrhovnog savezničkogzapovjednika,feldmaršala HaroldaAlexandera,dana 13. svibnja 1945.u Klagenfurtu usmenoje zapovjediozapovjedniku5. korpusa britanske8. armije generaluCharlesu Keightleyuda· "veliki brojotpadničkih jugoslavenskihtrupa,izuzev četnika,izručijugoslavenskimpartizanima."POBlJENI 189.000U SLOVENIJI, A U KOLO­NAMA SMRTI JOŠ 144.500Što se pak događalo na samdan predaje 15. svibnja 1945.?Kada je hrvatska vojska položilaoružje i kada su partizani bilisigurni da se njihove žrtve više nemogu braniti i da Britanci nenamjeravaju intervenirati (Britancisu, naime, zaprijetili da će bombardiratihrvatsku vojsku i civile akoodmah ne polože oružje), partizanskikomesar, lički Srbin MilanBasta, izdaje zapovijed. Što jenakon toga uslijedilo, mogu opisatisamo oni koji su bili nazočni tomapokaliptičkomubijanju. Evo svjedočanstvajednog očevidea:"Muškarci, žene i djeca padali suu svežnjevima dok su· partizanikosili svojim mitraljezima lijevodesnopo otvorenome polju. Vrlobrzo je toliko ljudi bilo pobijenoda su se partizani usudili spustitimeđu preživjele pa su ih s vidljivomnasladom stali na smrt tući,udarati čizmama i probadati bajunetama".(Izjava očevidea TedaPavića, u knjizi "The minister andthe massacres" Nikolaja Tolstoja,London 1986., str. 104.). Jedandrugi očevidac, Jure Raguz, izjavljujeda je u svojoj blizini vidioočajna hrvatskog časnika kakoustreljuje svoje dvoje male djece,dječaka i djevojčicu, potom suprugui zatim sama sebe (isto mjestoCitata). Kada je 16. svibnja biodovršen pokolj na Bleiburgu, preostalamasa razoružanih i prestrav-ljenih Hrvata bila je gonjena uJugoslaviju prema stratištimaKočevskog roga i dalje u kolonamasmrti na Križni pul. SlovenacFranc Perme u svojoj dokumentarnojknjizi "Prešućeni grobovi injihove žrtve" dokazuje, da je uprvim danima nakon završetkaDrugoga svjetskog rata samo napodručju Slovenije, dakle izvanaustrijskog Bleiburga, pobijeno189.000 Hrvata, i daljnjih 144.500Hrvata da je pobijeno u kolonamaKrižnoga puta od slovensko-hrvatskedo rumunjske granice. Što sepak tiče Kočevskogroga,"Slobodna Dalmacija" od 12. rujna1999. donosi izjavu AlbertaSvetine, prvog partijskog sekretarazloglasne OZNE (poslije UJ;>BE)za Sloveniju od 1944. do svibnja1945., koji je posvjedočioda su naKočevskom rogu komunisti pobilinajmanje 40.000 osoba, muškaraca,žena i djece. Među egzekutorimana KočevIju osobito se isticalačeta od 60 do 70 pripadnika 26.dalmatinske divizije, koja je bacalažrtve u duboke provalije, neke živej"ruku vezanih žicom, a druge većubijene. Na čelu te čete bio je kapetanNikola Maršić. Zamjenikkomesara ove jedinice bio je Albe-28 HRVATSKI LIST 13. svibnja 2010.


t Štambuk, a toj je jedinici pružalazaštitu II. dalmatinska brigada.Prema izjavi jednog očevidea,mladog partizana, pripadnikaII. dalmatinske brigade, za vrijemenjegova boravka od 8 dana naKočeviju 30- 40.000 zarobljenikabilo je zaklano i bačeno u dvijeobližnje planinske gudure. Premasvjedočenju slovenskog referentaOZNA-e Zdenka Zavadlava, naKočevskom rogu se osobito u ubijanjuHrvata isticala grupa na čelusa Simom Dubajićem. Zavadlavkaže da je naredba da treba ubijatineprijatelje bez suđenja stigla sasamoga vrha, jer da "revolucija joštraje." (Nedjeljni jutarnji od25.5.2003.).Napomenimo da je britanskigeneral Keightley takođerpredao Titu 24.5.1945. i oneHrvate koji su bili smješteni kaoizbjeglice u Viktring kampu uAustriji. Vjerojatno nakon saznanjaza masovna smaknuća i masakrekoje je počinila nad izručenimHrvatima Titova vojska, feldmaršalAlexander izdaje zapovijed 4.lipnja1945. o tzv. "novoj annijskojpolitici glede Jugoslavena koja seodmah mora primijeniti, u kojojnaređuje da se ni jedan Jugoslavenna smije vratiti u Jugoslaviju ilibiti izručen jugoslavenskim trupamaprotiv svoje volje i da će svioni Jugoslaveni koji su nosili oružjeprotiv Tita biti tretirani kao osobljekoje se predalo i biti poslani uVtktring kamp u Austriju. No zamnoge "Jugoslavene", vojnike icivile, ova je Alexanderova grižnjasavjesti došla prekasno.KOJI SU ZLOČINIPOČINJENI NA BLEIBURGU?Postavlja se pitanje pravnekvalifikacije kaznenih djela kojasu počinile britanske i jugoslavensko-komunističkevlasti naBleiburgu i odgovornosti za tadjela. Iako je na Bleiburgu počinjentek jedan mali dio onih zločinakoje su komunistički partizanipočinili nakon Bleiburga naKočevskom rogu, marševima smrtinazvanima Križni put, i na mnogimdrugim mjestima, ovdje ćemose zadržati na zločinima počinjenimna Bleiburgu. Čin britanskihzapovjednika u izručenju naBleiburgu hrvatske vojske i civilakoji su im se predali, gotovo nemapresedana u povijesti civiliziranihnaroda i protivan je svim propisimameđunarodnog konvencijskog iobičajnog ratnog prava. Činompredaje na Bleiburgu hrvatska jevojska stekla status ratnih zarobljenikaVelike Britanije, a hrvatskicivili status tražitelja azila pa sustoga nastala uzajamna prava iobveze koje predviđa međunarodnopravno. Ti su odnosi bili osobitoregulirani Ženevskom konvencijomod 27. 7. 1929. godine: ,,0postupanju s ratnim zarobljenicima",koja je tada bila na snazi, ikoju su, među ostalima, potpisaliVelika Britanija i ostali sudioniciDrugoga svjetskog rata. U siječnju1943. toj je konvenciji pristupila iNezavisna Država Hrvatska putem


Obljetnice •Piše: prol. BRANIMIR LUKŠiĆza to nadležnog savezničkog vijećaŠvicarske. Sukladno propisima tekonvencije Velika Britanija bila jedužna brinuti se za životnu sigurnostsvojih hrvatskih ratnih zarobljenika,zaštititi ih protiv nasilnihčina (čl.2.) i smjestiti u krajevedostatno udaljene od područjaborbe da budu izvan pogibelji(čI.7.). Ne stoji eventualni prigovorda Velika Britanija nije imala spomenutuobvezu jer da ona nije formalnopriznavala NezavisnuDržavu Hrvatsku budući da jeVelika Britanija bila propisno obaviještenao pristupanju NezavisneDržave Hrvatske ovoj konvencijina temelju čega je za nju nastalabezuvjetna međunarodnopravnaobveza prema zarobljenim vojnicimate države supotpisnice. VelikaBritanija bi se možda mogla poslužitijednom drugom okolnošću uopravdanju svoga čina izručenjapredanih Hrvata Titovim partizanima.Citirana je ženevska konvencijabila donekle jednostrano izmijenjenaodlukama koje su tijekomrata donijele četiri velesile, SAD,.Velika Britanija, Sovjetska Rusija iFrancuska. Prema ovim izmjenamatzv. ratni krivci koji bi se moglinaći među ratnim zarobljenicima,Slovenac FrancPerme u' svojojdokumentarnoj knjizi"Prešućeni grobovi injihove žrtve" dokazujeda je u prvim danimanakon završetkaDrugoga svjetskograta samo na područjuSlovenije, dakle izvanaustrijskog Bleiburga,pobijeno 189.000Hrvata, i daljnjih144.500 Hrvata da jepobijeno u kolonamaKrižnoga puta odslovensko-hrvatske dorumunjske granicemogli bi se izručiti za suđenje ikažnjavanje svakoj savezničkojdržavi koja bi to zatražila.Nakon završetka rata SAD,Velika Britanija, Sovjetska Rusija iFrancuska dana 8.kolovoza 1945.u Londonu su sklopile "Sporazumo postupku i kažnjavanju glavnihratnih krivaca Osovine", uz koji jedonesen i Statut. Tome sporazumuje kasnije pristupila i komunističkaJugoslavija. Sporazumom je uspostavljen"Međunarodni vojni tribunal"da sudi onim ratnim krivcima"čiji se delikti ne mogu lokaliziratina pojedine zemlje" (čl. I.). Taj jelondonski Statut za ,,Međunarodnivojni tribunal" kasnije u ožujku1947. godine odobrila i Općaskupština UN. No ni ova izlikanije održiva. Ponajprije, u časukada je hrvatska vojska bila izručenaTitovim partizanima (sredinasvibnja 1945.) nije još bio sklopljenspomenuti londonski sporazumniti je nastupila bilo kojaokolnost koja bi derogirala odredbeženevske konvencije iz 1929.godine o postupanju s ratnimzarobljenicima. Osim toga, VelikaBritanija nije izručila Titovimkomunistima pojedine osobe zakoje je postojala sumnja da su"ratni krivci", nego je ekstradiralasve hrvatske ratne zarobljenike izajedno s njima civilno pučanstvokoje je tražilo azil. Da su Englezi iprije izručenja na Bleiburgu znalida Titovi komunisti ubijaju sveone za koje misle da će biti preprekanjihovoj vladavini, svjedoči,među ostalim, i izvješće koje jeengleski veleposlanik u Vatikanuposlao svome ministru vanjskihposlova Anthony Edenu ll. svibnja1945., dakle četiri dana prijebleiburškog izručenja Hrvata.U izvješću stoji i sljedeće:"Ubrzo nakon okupacije svakoggrada i sela partizani su uveli strašnudiktaturu komunističke partije.Počeli su s likvidacijom svih sum-30 HRVATSKI UST 13. svibnja 2010.


njivih elemenata ili onih koji su imse činili dovoljno sumnjivima." Utome izvješću od 16 stranica britanskiveleposlanik opisuje pokoljeu Dubrovniku, Metkoviću,Ljubuškorne, Makarskoj, Mostaru,Širokom Brijegu i Sinju.Veleposlanik navodi da su ta ubijanjabez suđenja i presude bila unaprijedplanirana ("Hrvatsko slovo"od 1.12.2006.). Pa ipak, nepunačetiri dana nakon toga saznanjaBritanci na Bleiburgu šalju hrvatskezarobljenike i azilante Titovimpartizanima u sigurnu smrt.TITO: "TREBALO JE PUSTITISRBE DA SE ZADOVOLJE!". Odgovornost britanskih vojnihvlasti za pokolj Hrvata koji jena Bleiburgu nakon izručenja uslijedioi koji se nastavio nakon togana Križnom putu diljemJugoslavije ne umanjuje ni u čemukaznenu odgovornost partizanskevojske i njezinih zapovjednika.Nema sumnje da su partizanskavojska i njezini zapovjednici odgovorniza ratne zločine i zločineprotiv čovječnosti kršenjem odredabameđunarodnog ratnog prava.No postavlja se pitanje jesu li oniizvršili time i zločin genocida nadHrvatima? Prema riječima bivšegapredsjednika Mesića, koje je izrekaona skupu u Jasenovcu 2005.godine, "ubijeni na Bleiburgu sužrtve, ali nisu nevini za druge zločine."Pitamo se, koja to krivnjatereti djecu, žene, starce i mnogehrvatske vojnike, od kojih su nekibili tek vojni pitomci, koji su ubijenina Bleiburgu, Kočevskomrogu i na Križnom putu, tako daoni - prema izjavi bivšeg predsjednikaMesiĆ3- nisu nevini za drugezločine? Isto tako nevjerojatnozvuče riječi Stjepana Mesića izgovorene2007. godine da su naBleiburgu pobijeni oni koji suodgovorni za Jasenovac. Iako seHRVATSKI UST 31


Obljetnice •moraju osuditi ustaški zločini POČinjeniu Jasenovcu, kao i partizanskazlodjela počinjena u tomeistom Jasenovcu nakon pada NDH,tvrditi da su civili, žene i djeca isvi oni hrvatski vojnici koji supobijeni na Bleiburgu i nakonBleiburga, odgovorni za ustaškezločine u Jasenovcu, netočno je iuvrjedlj ivo za te ubijene ljude.No vratimo se pitanju, je lina Bleiburgu i onome što je nakonnjega uslijedilo, počinjen genocid?Prema Konvenciji o genocidu iz1948. godine, genocid je napad naodređenu rasu, naciju, etničku ilivjersku skupinu s namjerom da seista eliminira ili smanji u broju,ubijajući ili ozbiljno ranjavajućiznatan broj njezinih članova ili-pristašaili izlažući ih uvjetima zakoje se računa da će uništiti ilismanjiti taj kolektivni entitet. Zazločin genocida je, dakle, potrebanzločinački čin i zločinačkanamjera da se ljudi unište baškao pripadnici (među ostalim)određenog naroda. A to se upravodogodilo na Bleiburgu, Kočeviju,Križnome pulu, Macelju i mnogimdrugim do sada otkrivenim i neotkrivenimmasovnim stratištimadiljem naše zemlje. Dogodilo seono, što je srpski veleposlanik uWashingtonu Fotić rekaoBogdanu Radici za vrijemeDrugoga svjetskog rata, da poslijerata treba pobiti barem milijunHrvata, da bi se uspostavila "biološkaravnoteža sa srpskim žrtvama",i što je Tito odgovorio 1959. naBrijunima Ivanu Meštroviću,kada mu je ovaj postavio pitanje usvezi s masovnim pokoljimaHrvata u proljeće i ljeto 1945.godine. Odgovor Tita jeglasio:"To se nikako nije mogloizbjeći. Trebalo je pustiti da seSrbi izdovoije." Poznata je i onarečenica Milovana Đilasa o nevinimhrvatskim žrtvama komunizma,da su oni morali umrijeti da biJugoslavija mogla živjeti. Jedina,,krivnja" većine žrtava bleiburškogapokolja i onih drugih koji sunakon njega uslijedili bila je pripadnostžrtava hrvatskome narodu.Nema, stoga, dvojbe, da se lu radio kvalifikaciji zločina genocida.UMJESTO ZAKLJUČKAU cijeloj ovoj tragedijihrvatskoga naroda upada u očijedna povijesna ironija. Hrvati sujedini europski narod koji je u svojojnovijoj povijesti krenuo sazapada Europe prema istoku, kadasu nakon Prvoga svjetskog ratarazvrgnuli državnopravnu svezu sasrednjoeuropskom tvorevinomAustro-Ugarskom Monarhijom, ipohitali u državnu svezu sa svojimistočnim susjedima, u skladu saželjom, među ostalima, i britanskihMeđu egzekutorima na KočevIju osobito se isticalačeta od 60 do 70 pripadnika 26. dalmatinske divizije koja je bacala žrtveu duboke provalije, neke žive i ruku vezanih žicom, a druge već ubijene.Na čelu te čete bio je kapetan Nikola Maršić. Zamjenikkomesara ove jedinice bio je Albert Štambuk32 HRVATSKI UST 13. svibnja 2010.


krojača poslijeratne neprirodnezemljopisne karte Europe. Kasnijesu, kao nacija u bijegu od tih istihistočnih susjeda, pokucali na vratazapada da se spase, s ishodom koji. su u Bleiburgu doživjeli, gdje ih jeopet britanska politika izručila usmrt istočnim susjedima, sada neKarađorđevim monarhistima, negoTitovim komunistima. Stoga prikazbleiburške tragedije i drugihmasovnih stratišta Hrvata nakonzavršetka Drugoga svjetskog ratanije nepotrebno okretanje prošlosti,nego raščišćavanjepovijesne istine,što je zahtjev pravednosti i preduvjetkolektivne moralne katarze,bez čega nema zdravog demokratskogdruštva. Pomirba međuHryatima, koja je nužno potrebnabez obzira na njihova politička isvjetonazorska uvjerenja, možeuslijediti tek nakon otkrivanja istine,a ne njezinim prikrivanjem jerje zločin prešućivati zločin. • ,Obavijest Počasno2 bleiburško2 voda:SREDISNJA KOMEMORACIJA ŽRTVAMABlEIBURSKE TRAGEDIJEU SUBOTU - 15. SVIBNJA 2010.NA BLEIBURŠKOM POLJUSredišnja komemoracija povodom 65. obljetnice bleiburške tragedije održat će se u subotu 15. svibnja2010. na Bleiburškom polju u Austriji. Komemoracija, pod pokroviteljstvom Hrvat-skog sabora, započetće u 11.00 sati kod groba hrvatskih vojnika na mjesnom groblju u Unterloibachu te će se nastavitiprocesijom do Bleiburškog polja. Točno u 12.00 sati, uz izravni prijenos Hrvatske radio televizije i Hrvatskogkatoličkog radija, započet će službeni dio komemoracije na Bleiburškom polju. Nakon intoniranja hrvatskehimne "Lijepa naša" i pozdravnih govora, u ime Počasnog bleiburškog voda, Parlamentarne skupštine Bosnei Hercegovine i Hrvatskog sabora te molitve za žrtve bleiburške tragedije islamske vjeroispovijedi, novoizabranisisački biskup Vlado Košić predvodit će Svetu misu. Komemoracija će završiti oko 14.00 sati polaganjemvijenaca uz spomenik bleiburškim žrtvama na Bleiburškom polju.hrvatski.list@hi.t-com.hr HRVATSKI UST 33

More magazines by this user
Similar magazines