1 Odea Giro/ Giro Plus Odea Giro Orange/ Orange Plus

files.e.shop.co.il

1 Odea Giro/ Giro Plus Odea Giro Orange/ Orange Plus

Odea Giro/ Giro PlusOdea Giro Orange/ Orange Plus1


תרשים היכרותמכסה למיכל פולי קפהמיכל פולי קפהמשטח חימום כוסותלחצן הפעלה ראשידלת שירותלוח בקרהפיית מזיגהon-offפח עודפיםבורר קיטור/‏ מים חמיםיחידת חליטה ‏)גרופו(‏מגש עודפים+‏ רשתכיסוימקציףמגירת עודפיםמיכל מיםשקע חיבור לכבל חשמליעזריםכבל חשמלימפתח בורר טחינהחומר סיכה ליחידתהחליטה ‏)גרופו(‏פילטר מים ‏)אופציונאלי(‏4


הפעלה ראשוניתתחילה וודא כי לחצן ההפעלה הראשי אינו לחוץ ‏)וודא כי המכונה כבויה(.‏קרא בעיון את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכונה.‏הסר את מיכל המים.‏ מומלץלהתקין את הפילטר ‏)ראההוראות בהמשך(.‏מלא את מיכל פולי הקפהבפולי קפה טריים.‏ סגור אתמכסה המיכל.‏הרם את מכסה מיכל פוליהקפה.‏לחץ על לחצן ההפעלההראשי על מנת להדליק אתהמכונה.‏ המכונה תבצעבדיקת מערכת עצמית.‏חבר את הכבל החשמלילשקע בגב המכונה ואת קצהוהשני לשקע חשמלי מתאים.‏מלא את מיכל המים במישתייה טריים עד לקוהמקסימום והחזר את מיכלהמים למקומו.‏המכונה מבצעת באופן אוטומטי את שטיפת המערכת הפנימית ‏)הזרמת מים(.‏ במידה ותהליך זה לא מתבצע אוטומטיתמסיבה כלשהי,‏ ניתן לבצע את הפעולה באופן ידני ‏)ראה שלבים7 עד .)125


סובב את בורר הקיטור/‏ מיםחמים למצבלחץ על לחצן המים.‏ נוריתהחיווי תדלוק.‏הנח כלי לקיבול נוזלים מתחתלמקציף.‏סובב בחזרה את בורר הקיטור/‏מים חמים למצבהמתן עד לקבלת זרם אחידויציב של מים היוצאים דרךהמקציף.‏.לחץ שנית על לחצן המים.‏ נורתהחיווי תכבה.‏ הסר את כליקיבול הנוזלים.‏ המכונה כעתמוכנה לשימוש.‏כאשר המכונה מגיעה לטמפרטורה המתאימה,‏ תתבצע שטיפה פנימית באופן אוטומטי.‏ כמות קטנה של מים תיפלט החוצה;‏במהלך פעולה זו נורות החיווי בלוח הבקרה,‏ יהבהבו בצורה מעגלית,‏ נגד כיוון השעון.‏ המתן עד שפעולה זו תסתיים.‏6


התקנת הפילטר ‏)אופציונאלי(‏מומלץ להתקין את פילטר המים על מנת לשפר את איכות המים בהם הינך משתמש.‏הסר את הפילטר מאריזתו,‏ הכנס אותו לכלי עם מים קרים,‏ כאשר הוא עומד עם פתחו כלפי מעלה ובעדינות לחץ לחיצותקטנות בצדדיו של הפילטר,‏ על מנת לאפשר לבועות האוויר לצאת.‏הכנס את הפילטר למיכל המיםכשהוא ריק.‏ התאם אותובהברגה עפ"י הסימונים,‏ עדלנעילתו במקום.‏כוון את מערכת הפילטר:‏A= מים רכים ‏)קשיות נמוכה(‏B= מים סטנדרטים ‏)קשיות בינונית(‏C= מים קשים ‏)קשיות גבוהה(.‏הסר את הפקק הלבן מתוךמיכל המים ושמור אותו במקוםיבש,‏ הרחק מאבק ולכלוך.‏הסר את מיכל המים ומלא אותומחדש במי שתייה טריים.‏ כעתהמכונה מוכנה לשימוש.‏מקם כלי לקיבול נוזלים מתחתלמקציף.‏ הזרם מים חמים ‏)ראהפרק:‏ מים חמים(.‏מלא את מיכל המים במי שתייהטריים והכנס את המיכל בחזרהלמקומו במכונה.‏הערה:‏ אם אינך משתמש בפילטר מים,‏ דאג להחזיר את פקק הפילטר הלבן לתוך מיכל המים.‏7


לוח הבקרהתיאור הפעולהלחצן אספרסו:‏ מהבהב לאט:‏ נבחרה פעולת הכנת קפה אחד ‏)לחצן נלחץ פעם אחת(.‏מהבהב מהר:‏ נבחרה פעולת הכנת כוסות קפה ‏)לחצן נלחץ פעמיים(.‏נורת חיווי2לחצן מים חמים:‏כבוי:‏ נבחרה פעולת הקצפה ‏)קיטור אדים(.‏דולק:‏ נבחרה פעולת מים חמים.‏לחצן בורר כמות אספרסו.‏לחצן בורר כמות הארומה:‏ התאמת כמות הקפה לכוס.‏.נורת חיווי פח עודפים:‏דולק קבוע:‏ מצביע על הצורך לרוקן את פח העודפים;‏ פעולה זו חייבתלהיבדק בהפעלת המכונהנורת חיווי טיפול אבנית:‏מהבהבת או דולקת קבוע:‏ מצביעה על הצורך לבצע טיפול אבניתלמכונה ‏)ראה הוראות בפרק:‏ טיפול אבנית(.‏8


תיאור הפעולהנורת חיווינורת חיווי טמפרטורה/‏ הפעלה:‏דולקת קבוע:‏ מכונה מוכנה לשימוש.‏דולקת ומהבהבת במהירות:‏ מעידה על תהליך חימום המכונה.‏דולקת ומהבהבת באיטיות:‏ המכונה נמצאת במצב המתנה ‏)ראה הוראותבהמשך(.‏נורת חיווי התראה:‏דולקת קבוע:‏ מעידה על מיכל פולי קפה ריק,‏ מיכל מים ריק,‏ מגירת העודפיםמלאה,‏ פח העודפים מלא.‏דולקת ומהבהבת באיטיות:‏ מעידה על כך שלא הוכנסה יחידת החליטה ‏)גרופו(,‏פח העודפים לא הוכנס,‏ מכסה מיכל פולי הקפה לא נמצא,‏ דלת השירות פתוחה,‏או בורר הקיטור/‏ מים חמים לא סובב לאופציה הרצויה.‏דולקת ומהבהבת במהירות:‏ מעידה על הצורך לבצע הזרמת מים על מנת לבצעשטיפת מערכת פנימית וחימום החלקים הפנימיים,‏ הנעשים ע"י הזרמת המים.‏אם נורות החיווי ו-‏ מהבהבות לסירוגין,‏ כבה את המכונה.‏ הדלק את המכונה כעבור 30 שניות,‏ המתן עדשהמכונה תעצור ואז כבה אותה שנית.‏ הסר ונקה את יחידת החליטה ‏)ראה הוראות בהמשך(.‏ אם נורות אלה מאירות שניתכאשר הדלקת מחדש את המכונה,‏ צור קשר עם מוקד השירות שלנו.‏9


כיולים,‏ כיוונים והתאמות אישיותכיול ארומה1. ‏)התאמת כמות הקפה לכוס(‏ארומה קלהארומה בינוניתבלחיצה על לחצן ישנה ,אפשרות לבחור בין ארומה קלה,‏ בינוניתאו חזקה לקפה.‏ הקפה יותאם באופןמיידי לכמות הקפה אשר צריכה להיטחןולהיחלט.‏ארומה חזקהטיפ לבחירת סוג הקפהבאופן כללי,‏ כל סוגי הקפה ניתנים לשימוש עם מכונת הקפה שלך;‏ יחד עם זאת,‏ קפה הוא מוצר טבעי וטעמו עשוי להשתנות עפ"ימקורו ואופן קלייתו.‏ לכן,‏ מומלץ לנסות סוגים שונים של קפה על מנת למצוא את הקפה המתאים ביותר לטעמך האישי.‏קפה תמיד צריך לזרום בזרם אחיד מפיות המזיגה ולא לצאת בזרם חלש מידי או בטפטופים.‏ מהירות זרימת הקפה המופק תלויהבעובי הטחינה של הקפה ו/או בטריותו.‏2. כיול עובי טחינת פולי הקפהאזהרה!‏ אין להכניס שום חומר,‏ מלבד פולי קפה,‏ לתוך מיכל פולי הקפה.‏ מטחנת הקפה מורכבת מחלקים שעשוייםלהיות מסוכנים.‏ לכן,‏ הימנע מלהכניס אצבעות ו/או אובייקטים אחרים.‏ כבה את המכונה ע"י לחצן ההפעלה הראשי והוצא אתתקע החשמל מהשקע,‏ לפני שתבצע כל סוג של פעולה בתוך מיכל פולי הקפה.‏ אל תשפוך פולי קפה למיכל בזמן שהמטחנהעובדת.‏המכונה מאפשרת לך לבצע התאמות קלות בטחינת הקפה על מנת להתאים את השימוש בפולים.‏על מנת לבצע כיוון כלשהו,‏ השתמש בפין שנמצא בתוך מיכל פולי הקפה;‏ כיוון ייעשה אך ורק ע"י לחיצה על הפין הפנימי של מיכלפולי הקפה,‏ באמצעות מפתח בורר הטחינה שסופק עם המכונה.‏10


2-3לחץ וסובב את הפין ע"י לחיצה אחת בכל פעם.‏עליך להפיק כ כוסות אספרסו לפני שתבחין בהבדל בטעם הקפה.‏סימני העזר בתוך מיכל הקפה מתארים את שלבי דרגות הטחינה;‏ שלבי הטחינהניתנים לבחירה עפ"י הדרגות הבאות:‏טחינה דקה טחינה בינונית טחינה גסה3. כיוון גובה מגש העודפיםגובה מגש העודפים ניתן לכוונון על מנת להתאים את הגובה לגדלים שונים שלכוסות.‏כדי לכוון את הגובה,‏ הרם את מגש העודפים או הורד את מגש העודפים,‏ באופןידני,‏ עד שיתקבל הגובה המבוקש.‏כיול כמות האספרסו‏)המופק(‏ לכוסאספרסו בינוני.4אספרסו ארוךאספרסו קצרבורר המצבים של כמות הקפה מאפשר את התאמת כמות האספרסו המופק לכוס.‏פעולת התאמה זו הינה מיידית לפעולה שהינך מבצע ואין צורך לבצע מספר טעימות לפני קבלת המשקה המבוקש.‏11


מצב המתנה60המכונה תוכננה לחיסכון באנרגיה.‏ לאחר דקות של חוסר פעילות,‏ המכונה תיכנס למצבדוד הקפה במכונה יחדל להתחמם וכל נורות החיווי יכבו,‏ מלבד נורתהמתנהחיווי הטמפרטורה,‏ אשר תהבהב באיטיות.‏מתח החשמל יונמך למינימום האפשרי.‏על מנת להדליק את המכונה מחדש,‏ יש ללחוץ על לחצן האספרסו.‏המכונה תבצע תהליך שטיפה פנימית וחימום,‏ אם הדוד הספיק להתקרר.‏;)Stand-By(הפקת אספרסובמידה והמכונה לא תפיק קפה,‏ וודא שמיכל המים מכיל מים.‏כנדרש.‏לפני הכנת הקפה,‏ וודא תמיד שנורת ביקורת הטמפרטורה דלוקה באופן קבוע ומיכל המים ומיכל פולי הקפה מלאיםניתן להפסיק את פעולת הפקת הקפה בכל רגע,‏ ע"י לחיצה על לחצן .על מנת להפיק 2 כוסות אספרסו,‏ המכונה תפיק את הקפה הראשון ואחר מכן תבצע טחינה וחליטה נוספת עבור כוס הקפההשנייה.‏מקם שתי כוסות תחת פיותהמזיגה,‏ אם הינך מעוניין בשתיכוסות קפה.‏מקם כוס אחת תחת פיותהמזיגה,‏ אם הינך מעוניין בכוסקפה אחת בלבד.‏כוון את גובה מגש העודפים,‏בהתאם לגובה/‏ גודל הכוס.‏12


המכונה מתחילה,‏ באופןאוטומטי,‏ לבצע את חליטתהקפה.‏ כאשר המכונה מסיימתאת המזיגה לכוס,‏ הסר אתהכוס ממגש העודפים.‏לחץ על לחצן הקפה:‏פעם אחת עבור כוס קפה אחתפעמיים עבור שתי כוסות קפה.‏כייל את כמות הקפה,‏ עפ"יטעמך האישי ע"י סיבוב הבורר.‏בחר את חוזק הארומה ע"ילחיצה אחת או יותר פעמים.‏מים חמיםאזהרה!‏ יציאת מים חמים עשויה לצאת לעיתים בריסוסי מים קצרים,‏ כתוצאה מהצטברות אבנית.‏ צינורית המקציףעשויה להגיע לטמפרטורות גבוהות.‏ אין לגעת במקציף בידיים חשופות;‏ השתמש במטלית לחה או בידית הבטיחות בלבד.‏לפני השימוש במים חמים,‏ וודא כי נורת ביקורת הטמפרטורה דולקת באופן קבוע.‏לחץ על לחצן המים החמים.‏נורת חיווי המים החמים תדלוק.‏כוון את גובה מגש העודפים .מקם כלי עבור מים חמים,‏מתחת למקציף.‏סובב את בורר הקיטור/‏ מיםחמים למצב.המתן עד למילוי הכלי במיםחמים בכמות הרצויה לך.‏13סובב את הבורר למצב .


לחץ על לחצן המים החמים .הסר את כלי המים החמים .קיטור אדים/‏ הקצפת חלב לקפוצ'ינוקיטור אדים יכול לשמש להקצפת חלב לקפוצ'ינו וכן לחימום משקאות אחרים.‏אזהרה!‏ יציאת מים חמים עשויה לצאת לעיתים בריסוסי מים קצרים,‏ כתוצאה מהצטברות אבנית.‏ צינורית המיםהחמים/‏ קיטור אדים ‏)מקציף(,‏ עשויה להגיע לטמפרטורות גבוהות.‏ אין לגעת במקציף בידיים חשופות;‏ השתמש במטליתלחה או בידית הבטיחות בלבד.‏השתמש בחלב קר ומלא להקצפה,‏ כדי להשיג תוצאות טובות יותר.‏כוס חלב קר .הכנס את המקציף לתוך החלבכוון את גובה מגש העודפיםמלא . 1/3.הקצף את החלב ע"י סיבובהכוס בעדינות ובתנועה קטנה.‏סובב את הבורר למצבסגור את הבורר עד למצב .14


לאחר הקצפת החלב,‏ הכן את האספרסו לכוס קפוצ'ינו כרמי.‏לאחר שהמקציף יתקרר,‏ הסראותו ושטוף אותו בזהירות.‏טיפול אבניתאבנית מצטברת באופן טבעי עם השימוש במכונה.‏ טיפול אבנית צריך להתבצע אחת לחודש או חודשיים ‏)תלוי בכמות צריכה(,‏ אוכאשר המכונה מעידה על כך.‏אנא בצע את הטיפול במכונה שלך,‏ באמצעות נוזל לטיפול אבנית מבית SAECO אשר פותח במיוחד על מנתלשמור על אפליקציות וביצועי המכונה,‏ לשמר את אורך חייה ולהבטיח איכות גבוהה של המוצר,‏ ע"י שימוש רגיל בו.‏נוכחותך בזמן טיפול האבנית,‏ הינה הכרחית והיא מתבצעת תוך כ-‏40דקות לערך.‏אזהרה!‏ לעולם אל תשתמש בחומץ כמסיר אבנית או בחומרים אחרים שלא אושרו ולא הומלצו ע"י הספק.‏לפני שתתחיל בטיפול האבנית,‏ נא וודא:‏יש להכין מראש כלי או מיכל לקיבול נוזלים;‏יש להסיר את פילטר המים מהמיכל ‏)אם קיים(.‏קרא את ההוראות בקפידה בטרם תחל את טיפול האבנית ועקוב אחר ההוראות בצורה מדויקת.‏15


טיפול אבנית-‏ הוראותמקם כלי גדול לקיבול נוזליםמתחת למקציף.‏רוקן את מיכל המים.‏ ערבב נוזללטיפול אבנית ומים,‏ כפי שמופיעע"ג הבקבוק ומלא את המיכלבמים עד לקו המקסימום.‏כאשר נורת חיווי טיפול האבניתמהבהבת,‏ זהו סימן שיש לבצעטיפול אבנית למכונה.‏סובב את הבורר למצבהזרם את המים ‏)עם החומר(‏למשך כ-‏לחץ על לחצן המים החמים.‏.15 שניות.‏סובב את הבורר למצב .לחץ על לחצן ההפעלה הראשיעל מנת לכבות את המכונה.‏דקות והדלקאותה שנית.‏רוקן את כלי קיבול הנוזלים עםחומר הטיפול.‏המתן 10-15חזור על פעולות עד אשר 3-8מיכל המים עם נוזל הטיפול,‏יסתיים.‏16


לחץ על לחצן המים החמים .מקם כלי גדול לקיבול נוזליםמתחת למקציף.‏שטוף היטב את מיכל המיםומלא אותו מחדש במי שתייהטריים ונקיים.‏מלא מחדש את המיכל במישתייה נקיים וטריים והחזר אתהמיכל למקומו.‏לחץ על לחצן המים החמים,‏לחיצה ממושכת ל-‏‎6‎ שניות כדילבטל את נורת טיפול האבנית.‏חבר מחדש את פילטר המים במיכל המים ‏)אם יש ברשותך(.‏במידה ואינך משתמש בפילטר מים,‏ בדוק כי הפקק הלבן נמצא בתוך מיכל המים.‏סובב את הבורר למצבכדי להזרים מים עד לסיום המיםבמיכל.‏ כאשר פעולה זוהושלמה,‏ סובב את הבורר. למצביש להשתמש בנוזל טיפול האבנית מבית SAECO עפ"י הוראות היצרן המופיעות ע"ג הבקבוק ו/או על-‏ פיההוראות שניתנו לך ע"י הספק במדינה בה סופק.‏17


---ניקיון ותחזוקה-‏ הערות כלליותאין להרטיב את המכונה במים.‏אין להכניס חלקים של המכונה לתוך מדיח כלים.‏אין להשתמש באלכוהול,‏ חומרים ממיסים ו/או להשתמש בחפצים העשויים לגרום לשחיקה של המכונה ולשריטות.‏השתמש במטלית רכה ולחה כדי לנקות את המכונה.‏אין לייבש את המכונה באמצעות מכשירים מייבשים כמו מייבש שיער/‏ מיקרוגל או כל מכשיר אחר.‏מידי יום,‏ לאחר הקצפת החלב,‏ הסר את הפנרלו ‏)כיסוי הפלסטיק השחור שעל המקציף(‏ ושטוף אותו במי שתייה נקיים.‏נקה את המקציף לכל היותר פעם בשבוע.‏שטוף מידי יום את מיכל המים.‏ אין להשתמש במים ששהו במיכל במשך הלילה או משך מספר ימים.‏במידה וקיים,‏ הסר את הפילטר ושטוף את מיכל המים ואת הפילטר תחת מי שתייה נקיים וזורמים.‏הרכב מחדש את הפילטר ע"י מיקומו במקום המיועד,‏ לחיצה עדינה וסיבובו עד להברגה סופית.‏מלא מחדש את מיכל המים במי שתייה נקיים.‏רוקן ושטוף את מגש העודפים מידי יום.‏ יש להסיר את כיסוי הרשת ולשטוף אותה.‏רוקן ושטוף את פח העודפים ואת מגירת העודפים מידי יום.‏ניקיון ותחזוקה-‏ הוראות15האינדיקאטורים לנורות החיווי מבצעות ספירה של פעולות להפקת קפה,‏ על מנת לתת אינדיקציה כאשר פחהעודפים/‏ מגירת העודפים/‏ מגש העודפים מלאים.‏ בעת פעולות הניקוי המתוארות לעיל,‏ דאג להשאיר את המכונה דולקת,‏ על מנתלאפס את הספירה ולאפשר למכונה זיהוי פעולות הניקיון שבוצעו.‏ ייתכן כי במהלך פעולות הניקיון,‏ נורות החיווי המעידות עלחוסרים,‏ ידלקו.‏החזר את פח העודפים ואתמגירת העודפים למקומם וסגוראת דלת השירות.‏רוקן את שאריות הקפה מפחהעודפים ואת שרידי המיםממגירת העודפים.‏שטוף את שניהם במים זורמיםפתח את דלת השירות ומשוךהחוצה את פח העודפים.‏במידה ותרוקן את פח העודפים כשהמכונה כבויה או כאשר נורת ההפעלה אינה דולקת , ספירת הפעולות לאתאותחל והמכונה לא תזהה כי פח העודפים רוקן.‏ מסיבה זו,‏ נורת חיווי פח עודפים מלא,‏ עלולה להידלק גם כאשר פחהעודפים ריק.‏18


ניקיון כלליהסר את מגש העודפים ושטוףאותו ואת רשת בכיסוי תחת מיברז זורמים.‏הסר את פילטר המים ‏)אםקיים(‏ ושטוף את מיכל המים.‏כבה את המכונה באמצעותלחצן ההפעלה הראשי ונתקאותה משקע החשמל.‏לפני מילוי מיכל פולי הקפה,‏פתח אותו ונקה אותו בעזרתמטלית רכה,‏ נקייה ויבשה.‏הסר ושטוף את החלק התומךהעליון של הפנרלו,‏ במיםזורמים.‏הסר את כיסוי הפלסטיק השחור‏)פנרלו(‏ מהמקציף ושטוף אותו.‏השלם את פעולת הניקוי ע"י מטלית רכה ולחה,‏ עבור החלקים השטופים.‏ אין לייבש את החלקים באמצעות מכשירכלשהו לייבוש או לחימום.‏ אין להכניס את החלקים למדיח הכלים.‏19


ניקוי ושימון יחידה החליטה ‏)גרופו(‏הקפד לשמור על הגרופו נקי.‏ נקה אותו לפחות פעם בשבוע.‏ פעל עפ"י ההוראות הבאות:‏פתח את דלת השירות.‏הסר את פח העודפים ואת מגירת העודפים.‏והחלקתו החוצה.‏‏)איור 1( - הוצא את הגרופו ע"י אחיזה ביחידה ולחיצה על הלחצן המסומן‏)איור 2( - שטוף במים זורמים את הגרופו,‏ דאג לנקות את הרשתית העליונה שלו.‏ייבש את הגרופו בעזרת מטלית רכה ולחה והחזר אותו למקומו באותה צורה,‏ ללא צורך בלחיצה על לחצן השחרור.‏ דחוףאת הגרופו עד להישמע צליל נעילה.‏החזר את פח העודפים ומגירת העודפים למקומם וסגור את דלת השירות.‏שמן את יחידת החליטה ‏)גרופו(,‏ באמצעות חומר הסיכה שסופק עם המכונה,‏ בכל מחזור של כ-‏קפה.‏ את חומר הסיכה תוכל לרכוש אצל הספק או אצל היצרן.‏כוסות 500בצע את השימון במסילותהפנימיות של תנועת החליטה.‏שטוף את הגרופו במים זורמים.‏הוצא את הגרופו ע"י לחיצה עללחצן PUSH ומשיכתו החוצה.‏וודא כי הרכיבים נמצאיםבמקומם המתאים.‏ וו החיבורחייב להיות במקומו המתאים;‏על מנת לבדוק את מיקומו,‏לחץ על לחצן ה PUSH ובדוקאם מיקומו מתאים.‏שמן את שני צידי הגרופו .וודא כי יחידת החליטה נמצאתבמצב ניטראלי.‏ שני הסימניםעל הגרופו צריכים להתאיםאחד מול השני.‏20


החזר את פח העודפים ומגירתהעודפים למקומם וסגור אתדלת השירות.‏הכנס את הגרופו הנקי והיבשלמקומו.‏אל תלחץ על לחצן ה .PUSHהלשונית בחלקו האחורי שלהגרופו,‏ חייבת להיות צמודהלבסיס הגרופו.‏מערכת ההתאמה העצמית של חברת SAECOקפה הוא מוצר טבעי אשר מאפייניו עשויים להשתנות עפ"י מקורו,‏ טחינתו וקלייתו.‏ מכונות הקפה מבית SAECO מצוידות במערכתהתאמה עצמית,‏ אשר מאפשרת לכם להשתמש בכל סוגי פולי הקפה הזמינים בשוק ‏)לא כולל קפה בטעמים או קפה שרוססבקרמל(.‏המכונה מכיילת את עצמה באופן אוטומטי על מנת להפיק את המיטב בחילוץ פולי הקפה ולהבטיח חליטה מושלמת,‏ עלמנת להשיג קפה אספרסו בעל קרמה וארומה,‏ ללא קשר לסוג הקפה בו הינך משתמש.‏תהליך ההתאמה האופטימאלי הוא תהליך למידה,‏ הדורש חליטה של מספר מנות קפה,‏ על מנת לאפשר למכונה לכוון אתכמות הקפה הראויה.‏יש לתת את תשומת הלב לסוגים שונים של פולי קפה,‏ אשר נדרש כיוון טחינה שונה על מנת להשיג חילוץ אופטימאלי שלהקפה.‏הערות כלליות אריזת המכונה עשויה מחומר הניתן למחזור.‏עשויים שלא להתאים לפחים שנמצאים בשימוש ביתי.‏חלקים או אריזות המסומנים בסימן:‏בכל מקרה אין להשליך חלקים או רכיבים אלקטרוניים לפחי האשפה.‏ כמו כן במקרה של סילוק המכונה-‏ יש להתייעץ עםמוקד השירות לפני השלכת רכיבים לפח האשפה.‏21


ךלירגופתרון תקלותתיאור התקלההמכונה אינה נדלקת/‏ לא עובדת.‏הקפה לא מספיק חם.‏מים חמים/‏ קיטור אדים לא יוצאיםמהמקציף.‏קפה יוצא עם מעט קרמה.‏למכונה לוקח זמן רב להתחמם או כמותהמים המופקת מהמקציף קטנה מידי.‏יחידת החליטה ‏)גרופו(‏ לא יוצאת.‏המכונה מבצעת טחינה לפולי הקפה,‏ אךלא מופק קפה מפיית המזיגה ‏)ראההערה למטה(.‏הקפה חלש מידי ‏)ראה הערה למטה(.‏הקפה נמזג באיטיות דרך פיית המזיגה‏)ראה הערה למטה(.‏הקפה מטפטף מפיית המזיגה באופןקבוע.‏תהליך החליטה לא מתבצע.‏המכונה מבצעת טחינת קפה אך לאמבצעת תה חליטה.‏גורם אפשריהמכונה אינה מחוברת למקור חשמל.‏הכבל החשמלי לא הוכנס לשקע המתאיםבגב המכונה.‏המכונה במצב המתנההכוסות קרות.‏פתח היציאה במקציף סתום.‏.)Stand- By(סוג הקפה אינו מתאים או פולי הקפהאינם טריים.‏המערכת הפנימית של המכונה,‏ מכוסהבהצטברות אבנית.‏יחידת החליטה אינה ממוקמת במקומההמתאים.‏מגירת העודפים עדיין במקומה.‏מיכל המים ריק.‏יחידת החליטה ‏)גרופו(‏ מלוכלכת.‏לא בוצעה הזרמת מים ‏)שטיפה פנימית(.‏תקלה נדירה אשר מתרחשת כאשרהמכונה מבצעת כיול אוטומטי של כמותהקפה.‏גלגל בורר המצבים הראשי של כמותהקפה מסובב לשמאל.‏תקלה נדירה אשר מתרחשת כאשרהמכונה מבצעת כיול אוטומטי של כמותהקפה.‏טחינת הקפה דקה מידי עבור סוג הקפההנבחר.‏לא בוצעה הזרמת מים ‏)שטיפה פנימית(.‏יחידת החליטה ‏)הגרופו(‏ מלוכלכת.‏פיות המזיגה מלוכלכות או סתומות.‏מכסה מיכל פולי הקפה אינו סגור היטב.‏הגדרת חוזק הארומה אינה נמצאת במצבאופטימאלי לסוג הקפה.‏22פתרוןחבר את הכבל החשמלי למקור חשמלימתאים.‏חבר את הכבל החשמלי לשקע המתאיםבגב המכונה.‏לחץ על לחצן האספרסו על מנת להפעילאת המכונה.‏חמם את הכוסות במים חמים.‏נקה את פתח יציאת המקציף.‏ ניתןלהשתמש בקיסם להחדירו ולהוציאומפתח המקציף.‏שנה את סוג הקפה.‏בצע טיפול אבנית למכונה,‏ עפ"יההוראות.‏הדלק את המכונה,‏ סגור את דלתהשירות.‏ הגרופו יתמקם במקומו המתאיםבאופן אוטומטי.‏ראשית הסר את מגירת העודפים ואחריההסר את הגרופו.‏מלא את מיכל המים ובצע את הפעולההמבוקשת שנית או הזרם מעט מים.‏נקה את הגרופו,‏ עפ"י ההוראות.‏הזרם מעט מים חמים דרך המקציף.‏הפק מספר כוסות קפה נוספות.‏סובב את גלגל בורר כמות הקפה עם כיווןהשעון.‏הפק מספר כוסות קפה נוספות.‏כוון את עובדי הטחינה,‏ עפ"י ההוראות.‏הזרם מעט מים חמים דרך המקציף.‏נקה את הגרופו,‏ עפ"י ההוראות.‏נקה את חרירי פיות המזיגה,‏ באמצעותמטלית לחה.‏מקם כראוי את מכסה מיכל פולי הקפהולחץ עליו לחיצה עדינה,‏ על מנת לוודא כיהוא ס היטב.‏שנה את הגדרת חוזק הארומה.‏הערה:‏ תקלות אלו יכולות להתרחש באופן נורמאלי,‏ אם טחינת הקפה השתנתה או אם המכונה הותקנה לראשונה;‏ במקרה כזה המתן עד שהמכונה תבצע פעולת כיול עצמי‏)ראה פרק 11- מערכת ההתאמה העצמית(.‏אנא צור קשר עם מוקד השירות,‏ במקרה של תקלה שלא תוארה בטבלה לעיל,‏ או כאשר הצעות לפתרון אלו לא סייעו לפתור את התקלה.‏פאוזה שירותי קפה בע"מ*6055

More magazines by this user
Similar magazines