13.07.2015 Views

Mahepõllumajanduslik teravilja- ja õlikultuuride kasvatus (PDF 548 ...

Mahepõllumajanduslik teravilja- ja õlikultuuride kasvatus (PDF 548 ...

Mahepõllumajanduslik teravilja- ja õlikultuuride kasvatus (PDF 548 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslikTERAVILJA- JA ÕLIKULTUURIDE KASVATUS


SisukordSissejuhatus............................................................................................................................................ 3Üleminek maheviljelusele....................................................................................................................... 3Peamised maheviljeluse nõuded............................................................................................................. 4Teravil<strong>ja</strong>de <strong>ja</strong> õlikultuuride kasvatamine.................................................................................................. 5Oder............................................................................................................................................. 5Kaer.............................................................................................................................................. 8Talirukis.......................................................................................................................................11Talinisu....................................................................................................................................... 14Suvinisu.......................................................................................................................................17Tatar........................................................................................................................................... 20Suviraps.......................................................................................................................................21Talirüps....................................................................................................................................... 24Alternatiivsed tehnoloogiad <strong>teravil<strong>ja</strong></strong><strong>kasvatus</strong>es.................................................................................... 28Töötlemine <strong>ja</strong> turustamine.................................................................................................................... 28Märgistamine....................................................................................................................................... 28Peamised õigusaktid............................................................................................................................ 30Kontaktid..............................................................................................................................................31Trükis on mõeldud põlluma<strong>ja</strong>ndustoot<strong>ja</strong>tele, kes plaanivad alustada mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku <strong>teravil<strong>ja</strong></strong><strong>ja</strong>õlikultuuride <strong>kasvatus</strong>ega või juba tegelevad sellega. Trükises antakse lühike ülevaade maheviljelusepõhimõtetest <strong>ja</strong> peamistest nõuetest ning kirjeldatakse levinumate kultuuride <strong>kasvatus</strong>t lähemalt.NB! Nõuded võivad muutuda. Kehtivad nõuded leiab mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse õigusaktidest Põlluma<strong>ja</strong>ndusministeeriumi<strong>ja</strong> Põlluma<strong>ja</strong>ndusameti veebilehelt.Trükise väl<strong>ja</strong>and<strong>ja</strong> ootab luge<strong>ja</strong>te kommentaare <strong>ja</strong> ettepanekuid e-mailile mahe@agri.ee.Kolmas, parandatud <strong>ja</strong> täiendatud trükk.Koostanud Eesti Mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse SihtasutusKoosta<strong>ja</strong>d Ilmar Tamm, Anne Ingver, Reine Koppel, Ilme Tupits, Lea Narits, Ülle Tamm, Margo Mansberg,Airi Vetemaa, Karli SeppTäname: Eve AderFotod: Airi Vetemaa, Ilmar Tamm, Lea Narits, Ka<strong>ja</strong> KeskülaKujundanud Hele Hanson-Penu / AS EcoprintTrükitud: AS EcoprintVäl<strong>ja</strong> andnud Põlluma<strong>ja</strong>ndusministeerium, 2011ISBN 978–9949–462–41–4 (trükis)ISBN 978–9949–462–42–1 (võrguväl<strong>ja</strong>anne)| Trükitud keskkonnateadlikus trükiettevõttes Ecoprint


SissejuhatusMahe- ehk ökoloogiline põlluma<strong>ja</strong>ndus on loodushoidliktootmisviis, mis põhineb tasakaalustatudaineringlusel <strong>ja</strong> kohalikel taastuvatel ressurssidel.Väga tähtis roll on elustikurohkel <strong>ja</strong> orgaaniliseaine rikkal mullal ning sobival külvikorral. Sünteetilisitaimekaitsevahendeid ei kasutata ningväetamine põhineb orgaanilistel väetistel. Va<strong>ja</strong>duselon lubatud teatavad mineraalsed looduslikkupäritolu väetised. Taime <strong>kasvatus</strong>ettevõttes,kus sõnnikut ei toodeta, tuleks seda võimaluselsiiski hankida <strong>ja</strong> põldudele anda, sest ainult hal<strong>ja</strong>sväetistekasutamisest ei piisa, et saada suuremaidsaake <strong>ja</strong> vältida mulla toiteelementide sisaldusevähenemist. Umbrohutõrjes on oluline rollmehaanilistel võtetel.Mahetoot<strong>ja</strong> peab oma tegevusi hästi planeerima,rakendama taimekahjusta<strong>ja</strong>te levikut ennetavaidtõrjevõtteid <strong>ja</strong> hoidma taimetoitaineid ringluses.Mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslik <strong>teravil<strong>ja</strong></strong><strong>kasvatus</strong> on Eestisviimastel aastatel kiiresti laienenud. Teravil<strong>ja</strong>dekasvupind mahetootmises oli 2008. a 11 721,2009. a 16 279 <strong>ja</strong> 2010. a 19 271 ha. Õlikultuurekasvatatakse palju väiksemal pinnal, kuid ka seetootmissuund näitab kiiret kasvu: rapsi <strong>ja</strong> rüpsipind oli 2008. a 237, 2009. a 384 <strong>ja</strong> 2010. a 1477ha. Muid õlikultuure (tuder, lina, kanep) kasvatatakseväga vähe. Tootmise laiendamist on stimuleerinudnii ekspordivõimaluste laienemine kui kasisenõudluse kasv. Mõnevõrra on aga probleemikstoiduvil<strong>ja</strong> kvaliteedi saavutamine.Mahe<strong>teravil<strong>ja</strong></strong><strong>kasvatus</strong>e teemal tehakse Eestis kateadusuuringuid. Jõgeva Sordiaretuse Instituuton uurinud erinevate sortide sobivust mahetootmissening Põlluma<strong>ja</strong>ndusuuringute Keskuses,Eesti Maaviljeluse Instituudis <strong>ja</strong> Eesti Maaüli koolisteostatakse uuringuid mahekülvikorrakatsetes.Uuringute kokkuvõtteid on regulaarselt avaldatudka Mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse Lehes.Üleminek maheviljeluseleMahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku taime<strong>kasvatus</strong>ega alustadasoovi<strong>ja</strong> peab kõigepealt ennast kurssi viimamahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku tootmise nõuetega(vt ptk „Peamised õigusaktid“) <strong>ja</strong> olema valmisneid täitma. Soovitatav on üleminekuplaani tegemiselkasutada nõusta<strong>ja</strong> abi või konsulteeridamõne kogenud mahetoot<strong>ja</strong>ga.Seejärel tuleb esitada järelevalveasutuse, Põlluma<strong>ja</strong>ndusameti(PMA) kohalikule keskusele ettevõttetunnustamise taotlus koos nõutud dokumentidega.Enne taotluse esitamist tuleb makstariigilõiv järelevalvetoimingute eest. Taotluseesitamise aeg on 10. märtsist 10. aprillini. Tunnustamisegaseotud nõuded <strong>ja</strong> dokumendid leiabPMA veebilehelt www.pma.agri.ee (Valdkonnad> Mahepõlluma<strong>ja</strong>ndus).Pärast taotluse esitamist tehakse taotle<strong>ja</strong> ettevõttesesmane kontroll <strong>ja</strong> otsustatakse, kas ettevõtetunnustada või mitte. Tunnustatud toot<strong>ja</strong>idkontrollitakse vähemalt üks kord aastas. Igal tunnustamiselejärgneval aastal tuleb esitada andmedmuudatuste ning eelmise aasta toodangukogustekohta. Ka järelevalve eest tuleb igal aastaltasuda riigilõiv.3


Selleks, et toodangut saaks mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslikunamüüa, peab olema läbitud üleminekuaeg,et vältida mullas leiduda võivate agrokemikaalidekandumist mahesaaki. Üleminekuaeg kestabüldjuhul kaks aastat enne külvi. See tähendab,et mahedana saab märgistada kolmandalaastal, arvates üleminekua<strong>ja</strong> algusest, koristatudsuvi vil<strong>ja</strong>de saagi, kuid samal aastal koristatavadtalivil<strong>ja</strong>de (mis on külvatud üleminekua<strong>ja</strong> teiselaastal) saak ei ole veel mahe.Maa üleminekuaeg maheviljelusele algab dokumentideesitamise päevast. Üleminekua<strong>ja</strong>l peabjärgima mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse nõudeid <strong>ja</strong> saabtaotleda mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku tootmise toetust.Kui kasutusse võetakse söötis maa, on võimaliktaotleda üleminekua<strong>ja</strong> lühendamist. Igajuhtumi puhul teeb PMA vastava otsuse individuaalselt.Lisaks muudele põlluma<strong>ja</strong>ndustoetustele saavadmahetoot<strong>ja</strong>d taotleda mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslikutootmise toetust. Teravil<strong>ja</strong>de <strong>ja</strong> õlikultuuridepuhul oli mahetoetus 2011. a 119,2 €/ha.Peamised maheviljeluse nõudedÜleminekul tavatootmiselt mahetootmisele tuleboma tootmissüsteem ümber korraldada, sest tavapäraseidmineraalväetisi <strong>ja</strong> pestitsiide kasutada eisaa. Väetamiseks, mullaomaduste parandamiseks<strong>ja</strong> taimekaitseks on lubatud peamiselt looduslikkupäritolu ained, mis on loetletud määruse889/2008 I <strong>ja</strong> II lisas. Lubatud on nt lup<strong>ja</strong>mine looduslikkupäritolu ainetega, väetamine looduslikufosfaadi <strong>ja</strong> kaaliumsulfaadiga jms. Kasutada võibka tavatootmisest pärit sõnnikut, kui tegu ei oletööstusliku tootmisega.Nii taimetoitainetega varustamiseks kui ka taimekaitselon väga suur roll külvikorral. Mahetoot<strong>ja</strong>peab rakendama liblikõielisi sisaldavat külvikorda,ehk vähemalt ühel rotatsiooni aastal peab kasvatamaliblikõielist kultuuri. Kuigi liblikõielised onka näiteks uba <strong>ja</strong> hernes, tuleb mahekülvikorraskasvatada hal<strong>ja</strong>sväetisena ka liblikõielisi heintaimi,mis tõstavad mulla orgaanilise aine <strong>ja</strong> lämmastikusisaldust ning parandavad mullastruktuuritunduvalt rohkem kui üheaastased liblikõielisedterakultuurid.Kasutama peab mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslikult toodetudseemet. Kui maheseemet ei ole turul saada,võib erandina PMA loal kasutada keemiliselt töötlematamittemahepõlluma<strong>ja</strong>nduslikku sertifitseeritudseemet. PMA võib anda kõigile kasuta<strong>ja</strong>teleüldloa nende liikide või sortide kasutamiseks,mida ei ole kantud PMA veebilehel asuvassemaheseemne andmekogusse. Viimastel aastatelon meie mahetoot<strong>ja</strong>d hakanud maheseemne<strong>kasvatus</strong>egategelema <strong>ja</strong> saada on olnud kõigilevinumate <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>de <strong>ja</strong> rüpsi kodumaist maheseemet.4


Teravil<strong>ja</strong>de <strong>ja</strong> õlikultuuride kasvatamineOderOder on hästi kohanenud erinevate ilmastiku<strong>ja</strong>mullastikutingimustega. Ta on kõige lühemakasvu a<strong>ja</strong>ga teravili. Vara<strong>ja</strong>sed sordid võivad valmidajuba 80 päevaga, hilised 90–100 päevaga.Otra võib kasvatada enamike kultuuride järel. Headekseelvil<strong>ja</strong>deks on rühvelkultuurid, kaunvil<strong>ja</strong>d,herne <strong>ja</strong> viki segatis, ristik <strong>ja</strong> teised liblikõielisedheintaimed, põldhein, raps ning rüps. Teravil<strong>ja</strong>ülekaaluga külvikordades sobivad ka talirukis,talinisu <strong>ja</strong> kaer. Lühikese kasvua<strong>ja</strong> tõttu saab otrakasvatada kattevil<strong>ja</strong>na ristiku <strong>ja</strong> põldheina allakülvidele,samas on oht, et allakülv kipub madalakasvulisestkattevil<strong>ja</strong>st üle kasvama.Külvikorra näide: oder allakülviga – põldhein –põldhein – talinisu – kaer – hernes – kartul.Sordivalik <strong>ja</strong> sordidMahepõlluma<strong>ja</strong>ndusele sobivamad sordid peaksidolema kiire algarenguga, pikema kõrrega <strong>ja</strong>väga hea võrsumisvõimega, et katta mulla pindakiiresti <strong>ja</strong> konkureerida paremini umbrohtudega.Jõgeva SAI mahekatses (2005–2010) andsid paremaidtulemusi sordid ‘Anni’, ‘Viire’, ‘Leeni’ <strong>ja</strong> ‘Inari’.KvaliteedinõudedÕlleodral peab keskmine tera suurus olema üle 40g, proteiinisisaldus vahemikus 9–11,5%. Suuremaproteiinisisaldusega oder ei sobi õlleodraks, sedasaab kasutada toidu- või söödaodrana. Õlleoderpeab olema hea idanevusega (vähemalt 95%),mahumass peab olema enamasti vahemikus680–750 g/l. Peentera (alla 2,2 mm) osatähtsusei tohi olla suur. Väikesed peavad olema ka prügisuse(alla 0,5%) <strong>ja</strong> teralisandite (alla 1,0%) sisaldused.Terade niiskusesisaldus ei tohi olla üle 12,5%.Proteiinisisaldus sõltub sordist <strong>ja</strong> kasvutingimustest.Madalamat proteiinisisaldust, mis vastaksõlleodra nõuetele, soodustab pikk küpsemisperiood,<strong>ja</strong>he öö, mõõdukas temperatuur päeval,mõõdukas varustatus lämmastikuga <strong>ja</strong> madaltaimehaigustesse nakatumise tase. Kõrge temperatuur<strong>ja</strong> põud terade täitumise a<strong>ja</strong>l pärsivadtärklise sünteesi <strong>ja</strong> põhjustavad terade kõrgematproteiinisisaldust.Peale selle on õlleodral veel rida spetsiifilisi kvaliteedinõudeid(ekstraktiivsus, viskoossus, diastaasivõimejt), mille tase sõltub suurel määralsordist. Seepärast tuleb õlleodra kasvatamiseksvalida ainult selleks otstarbeks sobivaid nn õlleodrasorte, nt ‘Tocada’, ‘Power’, ‘Philadelphia’.Söödaodrale esitatakse kvaliteedinõuded tavaliseltniiskusesisalduse (alla 13,5–14%), mahukaalu(vähemalt 540 g/l), proteiinisisalduse (üle 9,0%)prügisuse, lisandite <strong>ja</strong> toksilisuse osas. Madalamakvaliteediga vil<strong>ja</strong> puhul võidakse kasutada allahindlust.Toiduoder, mida kasutatakse <strong>ja</strong>hu, tangu, kruubi<strong>ja</strong> helveste valmistamiseks, peaks olema suuretuumaka teraga (mahukaal vähemalt 630 g/l) <strong>ja</strong>õhukese sõklaga. Muud nõuded on enamasti sarnasedsöödaodraga.Muld <strong>ja</strong> toitainedOdrale on sobivaimad huumusrikkad neutraalsereaktsiooniga (pH 6,0–7,5) saviliiv- ning kerged <strong>ja</strong>keskmised liivsavimullad. Kuuerealised (vara<strong>ja</strong>sed)<strong>ja</strong> mõned kaherealised sordid (nt ‘Inari’) taluvadka happelisemat mulda. Ei sobi põuakartlikud <strong>ja</strong>toitainetevaesed liivmullad, liigniisked soomullad<strong>ja</strong> soostunud mullad. Viimastel oder lamandub,nakatub seenhaigustesse ning annab kõlu<strong>ja</strong> tera<strong>ja</strong> väikese saagi.5


Oder on toitainete suhtes nõudlik. Tema juurestikon vähemarenenud kui kaeral ning ta va<strong>ja</strong>b soodsaidtingimusi toitainete kiireks omastamiseks.Toitaineid tarbib oder intensiivselt kasvuperioodialguses, omastades tärkamisest loomiseni 85%toitainetest. Tähtsad on nii lämmastik <strong>ja</strong> fosforkui ka kaalium, vähem mikroelemendid. Lämmastikuvähesus pidurdab kasvu, üleküllus kutsubaga esile liigse võrsumise ning lopsaka kasvu <strong>ja</strong>lamandumise. Oluline on toitainete õige vahekord.Sõnnikukomposti antakse vahetult künni alla.Oder kasutab hästi ka orgaanilise väetise järelmõju,st eelmistele kultuuride väetamisel muldaantud toitainete mõju.MullaharimineSügisene mullaharimine oleneb eelvil<strong>ja</strong>st. Kuioder järgneb <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>le, peaks <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> koristamiselejärgnema kõrrekoorimine. Kooritakse7–9 cm sügavuselt, vegetatiivselt levivate umbrohtude(orashein, põld- <strong>ja</strong> piimaohakas) esinemisel10–12 cm sügavuselt. Vegetatiivselt levivateumbrohtude rohkel esinemisel on soovitatavpõllu kahekordne koorimine a<strong>ja</strong>vahega umbeskaks nädalat. Kõrrekoorimisele järgneb üldjuhulkünd. Koorimise <strong>ja</strong> künni vahele peaks jääma2–3 nädalat. Odra põldheinale järgnemisel võiksenne kündi kamara randaaliga purustada, et soodustadakünniviilu pudenemist <strong>ja</strong> juurte ningvarre jäänuste kiiremat lagunemist. Rühvelkultuuridelejärgnemisel tuleks põld sügisel pärastrühvelvil<strong>ja</strong>de koristust künda.Kevadist mullaharimist alustatakse võimalikultvara, kohe kui muld on tahenenud. Harimisviisoleneb mulla füüsikalistest omadustest <strong>ja</strong> künnikvaliteedist.Kui põld on ebatasane, võib osutuda va<strong>ja</strong>likukslibisti kasutamine. Rasketel liivsavi <strong>ja</strong> savimuldadelon kasulik enne kultiveerimist libistada,et vältida kevadel vaohar<strong>ja</strong>de panka kuivamist.Suvi <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>de kasvuks optimaalse mulla tasasuse<strong>ja</strong> kobeduse saavutamiseks kultiveeritakseüldjuhul üks-kaks korda. Liiga sügav hariminevõib põhjustada muldade kiiret kuivamist <strong>ja</strong>liiga sügavat külvi. Kevadised mullaharimistöödtehakse diagonaalselt või risti sügiskünniga. Külvijärgnerullimine on üldjuhul va<strong>ja</strong>lik seemnete<strong>ja</strong> mulla kontakti parandamiseks kergetel liiv- <strong>ja</strong>saviliivmuldadel. Raskema lõimisega muldadelpole niiske mulla korral rullida va<strong>ja</strong>. Kui külvik onjuba varustatud rullidega, pole eraldi rulliminesamuti va<strong>ja</strong>lik. Rullimine aitab taastada mullakapillaare, mis soodustab kapillaarvee tõususügavamatest mullakihtidest idanevate seemneteni.Paraku võib see kiirendada ka vee auramistraskematel lõimistel <strong>ja</strong> kiirendada kevadelmuldade kuivamist. Samuti tasandab rulliminemullapinda. Kergematel muldadel soodustab rullimineenamikul aastatel põldtärkamist <strong>ja</strong> seeläbisuurendab saaki.Seemneumbrohtude tõrjeks tuleb vil<strong>ja</strong> külvijärgseltsoovitatavalt kaks korda äestada. Normaalselkevadel, kui teravili tärkab umbes seitsmekuni kümne päevaga, on kõige efektiivsem äestamineenne <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>kultuuri tärkamist. Külmalkevadel, kui <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> tärkamiseks läheb kauem<strong>ja</strong> umbrohud ei tärka, siis ei ole ka tärkamiseelneäestamine otstarbekas, sest siis ei tärka tavaliseltka umbrohud <strong>ja</strong> <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d suudavad saada kasvueelisehiljem tärganud umbrohtude ees.Kui enne tärkamist ei jõutud äestada, tuleks esimestkorda äestada orase ühe lehe faasis. Kusjuuresjälgida, et lehed liigselt mulla <strong>ja</strong> kivide alla eijääks. Kui äkke piide nurk on sobiv, liikumiskiirusoptimaalne (7–10 km/tunnis) <strong>ja</strong> muld pole liiganiiske, seda tavaliselt ei juhtu. Kahe lehe faasison kõik <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d õrnad <strong>ja</strong> siis ei soovitata sedatööd teha. Alates kolmest-nel<strong>ja</strong>st lehest võib jälleäestada. Kui esimene äestamine teha alles kolmenel<strong>ja</strong>lehe faasis, siis see sageli umbrohte piisavaltei hävita, sest ka umbrohud on jõudnud juurduda<strong>ja</strong> on küllaltki tugevad.6


KülvKülvisenormi määramisel tuleb arvestada seemneteidanevust, külviaega, põllu umbrohtumust <strong>ja</strong>teisi tegureid. Vara<strong>ja</strong>sema külvi puhul võib külvisenormolla väiksem, hilisema puhul suurem. Umbrohtudeallasurumiseks võib külvisenorm olla suurem.Kui tehakse allakülv, siis väiksem. Arvestadatuleb sortide nõudeid.Keskmiselt kasutatakse külvisenormi 450–550,vara<strong>ja</strong>stel kuuerealistel odrasortidel 600–650idanevat tera ruutmeetrile.Külvatakse tavaliselt reavahega 12,5 cm. Laiemareavahe puhul on külvisenorm väiksem. Külvisügavuson olenevalt lõimisest 3–5 cm.Oder on temperatuuri suhtes vähenõudlik kultuur.Odra oras talub –7…–8 °C öökülma, kuid loomisaegsedöökülmad –1,5…–2 °C on juba ohtlikud.Odra sordid on öökülmade suhtes erineva vastupidavusega,kusjuures põh<strong>ja</strong>poolsetes riikidesaretatud sordid taluvad külma paremini.Vara<strong>ja</strong>sele <strong>ja</strong> keskvara<strong>ja</strong>sele odrale võiks ristikuallakülvi teha kohe pärast odra külvi (samal päeval)kas risti odra külvireaga või vastupidi odrakülvisuunale. Hiliste sortide puhul see soovitatavei ole, sest ristik võib odrast üle kasvada. Hiljemtehtud allakülvi puhul on aga oht, et ristiku seemejääb kuiva kätte <strong>ja</strong> allakülv ei õnnestu. Ristikuseemnekülvisügavus peaks olema võimalikultväike, 1–2 cm. Ristiku külvisenorm võiks olla 10–12kg/ha, ideaalsete tingimuste (ilmastik, tehnika,seemne kvaliteet) puhul võib külvisenormi kavähendada (7–8 kg/ha).TaimehaigusedOder on haiguste suhtes üsna vastuvõtlik teravili.Levinumad haigused on võrk- <strong>ja</strong> pruunlaiksus.Esineda võivad ka lendnõgi, <strong>ja</strong>hukaste, triiptõbi,äärislaiksus, leherooste <strong>ja</strong> odra kollane kääbusviirus.Enamiku seenhaiguste arengut soodustabhappeline muld. Lehelaiksuste oht on suurem, kuikülviga hilinetakse. Eelistada tuleks haiguskindlamaidsorte (nt ’Anni’). Maheviljeluses peaks vältimalendnõele vastuvõtlike sortide kasvatamist(nt ‘Beatrix’). Sügiskünd vähendab oluliselt taimejäänustekui nakkusallika säilimist mullas. Taimehaigusiaitavad ennetada ka sobiv vil<strong>ja</strong> vaheldus<strong>ja</strong> odra külv optimaalsel a<strong>ja</strong>l.TaimekahjuridKahjuritest esinevad odra lehtedel <strong>ja</strong> pähikutelsageli lehetäid, maakirbud, vil<strong>ja</strong>kuked lehevaablased<strong>ja</strong> ripslased, kelle arvukust mõjutavad oluliseltkülvikord (mitte kasvatada sama kultuurimitu aastat järjest, kasutada eelvil<strong>ja</strong>ks kultuuri,millel ei esine samu kahjureid, nt ristikut) <strong>ja</strong> kultuuridepaigutus väl<strong>ja</strong>del (kõrvuti ei tohiks ollakultuurid, mida kahjustavad samad kahjurid <strong>ja</strong>taimehaigused, nt <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d). Tõrjuda aitab neidka kõrrekoorimine, sügiskünd <strong>ja</strong> vara<strong>ja</strong>ne külv.Soodustada tuleb kahjurite looduslike vaenlaste,röövtoiduliste putukate levikut. Sellele aitavadkaasa looduslikud rohumaad <strong>ja</strong> põllupeenrad.KoristamineKoristatakse täisküpsuse saabudes. Ohete paremakseemaldamiseks kasutatakse spetsiaalsetohete eemalda<strong>ja</strong>t ehk iva<strong>ja</strong>t. Allakülviga põllulei tohi ristiku ülekasvamise ohu tõttu koristamisegaviivitada.Kuivatamine <strong>ja</strong> ladustamineEnne kuivatamist on soovitatav vil<strong>ja</strong> eelpuhastaminelisanditest (umbrohuseemned, õlekõrredjms). Eelpuhastus vähendab vil<strong>ja</strong> prahisust<strong>ja</strong> niiskust, millega suureneb kuivati tootlikkus.Kuivatama peab kohe pärast koristust. Kui seepole võimalik, tuleb vil<strong>ja</strong> ventileerida. Seemnevil<strong>ja</strong>kõrgeim lubatud kuivatustemperatuur on40–45 °C. Niiskemat vil<strong>ja</strong> kuivatatakse madalamatemperatuuriga. Kuivatada tuleb niiskusesisalduseni13–14%. Üle selle ulatuva niiskusesisaldusepuhul on seenhaiguste (võivad areneda toksiinetootvad seened) <strong>ja</strong> laokahjurite (nt <strong>ja</strong>hulest, terakärsakas)oht suurem.7


Teravil<strong>ja</strong>rohketes külvikordades on kaer nn fütosanitarirollis, vähendades umbrohtude <strong>ja</strong> juuremädanikeesinemist.Külvikorra näide: ristik (põldhein) – ristik (põldhein)– taliteravili – kaer – kartul – vara<strong>ja</strong>ne oderallakülviga.OderEnne ladustamist on otstarbekas seemne- <strong>ja</strong>toidu vil<strong>ja</strong> sorteerimine. Sööda<strong>teravil<strong>ja</strong></strong> puhul eiole see va<strong>ja</strong>lik.Vili tuleb enne ladustamist korralikult maha <strong>ja</strong>hutada.Vil<strong>ja</strong> ei tohi hoida niiskes, sest see loob soodsadtingimused mikroorganismide arenguks.KaerKaer on maheviljelusse hästi sobiv teravili, sest taon mulla toitainetesisalduse suhtes vähenõudlikumkui teised suvi<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d, surub tänu pikalekõrrele <strong>ja</strong> laiadele lehtedele hästi alla umbrohtusidning on meie kliimatingimustes hea vastupidavusegataimehaigustele.Kaerale on headeks eelvil<strong>ja</strong>deks sõnnikuga väetatudrühvelkultuurid (kartul, juurvil<strong>ja</strong>d), hernes jtkaunvil<strong>ja</strong>d, ristik jt liblikõielised heintaimed ningkõrrelisterohke põldhein. Kaera võib va<strong>ja</strong>duselpaigutada ka talivil<strong>ja</strong> järele, rukis sobib kaeraleeelvil<strong>ja</strong>ks paremini kui talinisu. Iseendale järgnevusttalub kaer mõnevõrra paremini kui oder.Sordivalik <strong>ja</strong> sordidMaheviljelusse sobivad paremini sordid, mis onvõimelised andma head saaki ka mõõduka mullavil<strong>ja</strong>kusekorral, suudavad edukalt alla suruda erinevaidumbrohtude liike <strong>ja</strong> on hea vastupidavusegataimehaigustele. Mullast suudavad toitaineidparemini omastada hästi arenenud, suurema <strong>ja</strong>sügavama juurestikuga taimed. Umbrohtusidsuruvad paremini alla kiire algarenguga, maadhästi katva lehestiku <strong>ja</strong> pikema kõrrega sordid.Olulised on sordivalikus ka kvaliteediomadused,kuna mahetootmine on sageli orienteeritud tervislikukvaliteettoidu tootmisele. Maheviljelussesobivad sordid, mis säilitavad oma kvaliteediomadusedka selle tootmisviisi tingimustes.Spetsiaalselt mahetootmisele aretatud sortemeil veel ei ole. Sordilehe sortidest on JõgevaSAI mahekatsetes (2005–2010) osutunud sobivaksEesti sort ‘Jaak’, mis on teiste sortidega võrreldesolnud hea saagitasemega, keskmisest paremahaigus kindlusega ning tänu suhteliselt pikale kõrrele<strong>ja</strong> laiadele lehtedele ka hea umbrohtude allasurumisvõimega.Hea saagikusega on mahekatsetesolnud veel sordid ‘Aragon’, ‘Eugen’, ‘Freddy’,kõrgema saagitaseme korral ka ‘Flämingsprofi’.Toidukaeraks kasvatatakse suureteralist sorti ‘Ivori’.KvaliteedinõudedTera kõrge kvaliteet on oluline eelkõige toidukaerapuhul, aga kvaliteedinõuetele peab vastamaka söödavili. Kaera peamised kvaliteedinäita<strong>ja</strong>don mahumass, peentera osakaal, tuhande teramass, puhtus (prahisus, võõrliigid). Hinnatakseka vil<strong>ja</strong> toksilisust ning nakatumist taimehaigustest<strong>ja</strong> kahjuritest. Terade niiskusesisaldus ei tohiületada lubatud piirmäära. Nõuded võivad olla8


esitatud ka terade sõklasusele <strong>ja</strong> proteiinisisaldusele.Toidukaera minimaalseks mahumassinõudekson tavaliselt 530–540 g/l, peentera osakaal(2,0 mm sõelaga sõelumisel) peab olema väiksemkui 10%. Terade niiskusesisaldus ei tohi ületadaenamasti 14%. Mõnikord on esitatud ka sõklasuse(tavaliselt kuni 26%) <strong>ja</strong> tuhande tera massi nõuded(suurem kui 31 g).Sarnaseid nõudeid mahumassi, niiskusesisalduse,vil<strong>ja</strong> puhtuse jms osas esitatakse ka söödakaerale.Peentera osakaalu söödavil<strong>ja</strong>l reeglina ei hinnata.Söödakaera nõuded ei ole enamasti nii rangedkui toidukaeral. Kvaliteedinäita<strong>ja</strong>te tasemest võibsõltuda vil<strong>ja</strong> hind.Muld <strong>ja</strong> toitainedMulla suhtes on kaer vähenõudlik, ta on tugevajuurestikuga <strong>ja</strong> kasutab hästi toitaineid. Vähevil<strong>ja</strong>katelmuldadel võib kaer anda suuremat saaki kuinisu või oder. Kaer kasvab hästi nii savi-, saviliiv-,kui ka turvasmuldadel. Ei sobi kuivad liivmullad <strong>ja</strong>väikese veemahutavusega rähksed mullad. Happelistelmuldadel kasvab kaer paremini kui teised<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d. Sobiv pH on 4,5–7,5, sobivaim 5,3–6,0.Kaer va<strong>ja</strong>b rohkem niiskust kui teised <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d,kasvades hästi ka niiskematel aladel. Liigne niiskus,mis takistab kevadel vara<strong>ja</strong>st mullaharimist,ei ole siiski sobiv, sest kaer nõuab vara<strong>ja</strong>st külvi.Tänu juurte kiirele kasvule talub kaer päris hästikevadist põuda. Suur veeva<strong>ja</strong>dus algab võrsumisealgusest, eriti tundlik on ta niiskuse puuduse suhtes10–15 päeva enne loomise algust. Ka loomisea<strong>ja</strong>l on kaer põua suhtes tundlik.Toitainete suhtes on kaer suvi<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>dest kõigevähenõudlikum. Vähevil<strong>ja</strong>katel muldadel võibkaer anda kõrgemat saaki kui nisu või oder. Suurteterasaakide saamiseks peab kaer siiski olema küllaldaselttoitainetega varustatud.Võrreldes odraga iseloomustab kaera tunduvaltpikem toitainete omastamise periood <strong>ja</strong> nõrgemmineraalsete toitainete akumuleerimine vegetatsiooniperioodialguses. Kõige intensiivsem onkaeral toitainete omastamine võrsumisest kunipiimküpsuse alguseni. Kaera toitainetest on kõigetähtsam lämmastik. Lämmastikuga varustatusestsõltub suurel määral terasaak. Lämmastiku puuduselväheneb terade arv pöörises <strong>ja</strong> 1000 tera mass.Kaerale sõnnikut (komposti) tavaliselt ei anta.Juhul, kui seda tehakse, antakse sõnnik vahetultkünni alla. Kääritatud läga viiakse kohe pinnasesse(parim aeg kevadel enne külvi).MullaharimineMullaharimine on sarnane odraga. Kaer ei olemullaharimise suhtes eriti nõudlik. Sellegi poolestmõjutab külvieelne harimine kaera saagikust. Mullahariminepeab tagama taimedele optimaalsevee- <strong>ja</strong> õhurežiimi, tõrjuma umbrohtusid, võimaldamaühtlast külvi <strong>ja</strong> seemnete head kontaktimullaga.Seemneumbrohtude tõrjeks tuleb põldu külvijärgseltsoovitatavalt kaks korda äestada. Normaalselkevadel, kui teravili tärkab umbes seitsme kunikümne päevaga, on kõige efektiivsem on äestamineenne <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>kultuuri tärkamist. Külmalkevadel, kui <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> tärkamiseks läheb kauem <strong>ja</strong>umbrohud ei tärka, ei ole ka tärkamiseelne äestamineotstarbekas, sest siis ei tärka tavaliselt kaumbrohud <strong>ja</strong> <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d suudavad saada kasvueelisehiljem tärganud umbrohtude ees.Kui enne tärkamist ei jõutud äestada, tuleks esimestkorda äestada orase ühe lehe faasis. Kusjuuresjälgida, et lehed liigselt mulla <strong>ja</strong> kivide alla ei jääks.Kui äkke piide nurk on sobiv, liikumiskiirus optimaalne(7–10 km/tunnis) <strong>ja</strong> muld pole liiga niiske,seda tavaliselt ei juhtu. Kahe lehe faasis on kõik<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d õrnad <strong>ja</strong> siis ei soovitata seda tööd teha.Alates kolmest-nel<strong>ja</strong>st lehest võib jälle äestada.Kui esimene äestamine teha alles kolme-nel<strong>ja</strong> lehefaasis, siis see sageli enam umbrohte piisa valt eihävita, sest ka umbrohud on jõudnud juurduda<strong>ja</strong> on küllaltki tugevad.9


kematel väiksem; hilisemates külvides suurem,vara<strong>ja</strong>semates väiksem. Suurema külvisügavusesuhtes on kaer vähem tundlik kui nisu, oder võirukis. Külvatakse esimesel võimalusel (aprilli lõpus,mai alguses), sest kaer on üsna pika kasvua<strong>ja</strong>ga.Kasvua<strong>ja</strong> pikkus sõltub suurel määral ilmastikutingimustest.Kaerasortide keskmine kasvuaegjääb vahemikku 100–110 päeva.KaerKülvKülvisenormi määramisel tuleb arvestada seemneteidanevust, külviaega, põllu umbrohtumust <strong>ja</strong>teisi tegureid. Varasema külvi puhul võib külvisenormolla väiksem, hilisema puhul suurem. Umbrohtudeallasurumiseks võib külvisenorm ollasuurem. Kui tehakse allakülv, siis on külvisenormväiksem. Arvestada tuleb sortide nõudeid. Maksimaalseterasaagi annab kaer enamasti külvisenormiga500–600 idanevat tera ruutmeetrile. Allakülvipuhul on külvisenorm väiksem (300–350idanevat tera ruutmeetrile).Ristikuseemne külvisügavus võiks olla võimalikultväike, 1–2 cm. Külvatakse tavaliselt reavahega12,5 cm. Soovitatav ristiku allakülvi norm on sama,mis odral. Laiema reavahe puhul on külvisenormväiksem. Optimaalne külvisügavus on 3–5 cm.Kergema lõimisega muldadel võib see olla suurem,raskematel väiksem; kuivematel suurem, niis-TaimehaigusedTaimehaigustele on kaer Eesti kliimatingimustessuhteliselt vastupidav. Kõige rohkem esinebkroonroostet. Haigus va<strong>ja</strong>b arenguks vaba veeolemasolu <strong>ja</strong> kõrget õhutemperatuuri. Kroonroostetesineb peaaegu igal aastal. Enamasti jääbnakatumise aste aga keskmisest väiksemaks <strong>ja</strong>ei mõjuta oluliselt terasaaki ega selle kvaliteeti.Haiguse levikuks soodsates ilmastikutingimustesvõivad kaera taimed kroonroostesse tugevastinakatuda, mille tulemusena vähenevad nii terasaakkui ka kvaliteet. Kõrrerooste levib vähem kuikroonrooste. Ka see haigus va<strong>ja</strong>b arene miseksniiskust <strong>ja</strong> suvist kõrget temperatuuri. Kõrreroostelevikuks sobivad tingimused tekivad tavaliseltvegetatsiooniperioodi teisel poolel. Haiguse hilineareng pidurdab tema leviku ulatust. Pruunlaiksusessenakatuvad kaera taimed enamikel aastatel.Nakatumine jääb valdavalt mõõdukaks <strong>ja</strong> seetõttuon see haigus teisejärgulise tähtsusega. Lendnõgeesineb kaeral vähe. Nakatuda võivad vaidüksikud vastuvõtlikud sordid. Sordilehel olevadsõkalteralised kaerasordid meie kasvutingimusteslendnõkke reeglina ei nakatu. Lendnõele onvastuvõtlikud pal<strong>ja</strong>steralised kaerasordid.TaimekahjuridKaera kahjustavad peamiselt lehetäid <strong>ja</strong> ripslased,vähem juurenematood (kaera-kiduss). Hiliseidkülve võib kahjustada ka rootsi kärbes. Kaerajuurenematood parasiteerib lisaks kaerale ka odra,nisu, rukki <strong>ja</strong> heintaimede juurtel. Kaer on <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>destjuurenematoodi suhtes kõige vastuvõtlikum.Kahjustuvad peamiselt kergetel muldadel10


asuvad <strong>ja</strong> põua käes kannatavad põllud. Kahjureidaitab tõrjuda kõrrekoorimine, sügiskünd <strong>ja</strong>vara<strong>ja</strong>ne külv. Nende arvukust mõjutab ka kultuuridepaigutus külvikorras, <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>de vaheldumineteiste kultuuridega (nt ristik). Nematoodi saabvältida ka kahjuri suhtes vastupidavate sortidekasvatamisega. Soodustada tuleb kahjurite looduslikevaenlaste, nagu lepatriinude, jooksiklastejt röövtoiduliste putukate levikut. Sellele aitabkaasa looduslike rohumaade <strong>ja</strong> põllupeenardeolemasolu.KoristamineKaera seeme on küpsena varisemisohtlik, ülevalminudvil<strong>ja</strong> kõrred hakkavad murduma, põhjustadessaagikadu. Seetõttu ei tohi koristamisegahilineda. Õige aeg koristada on siis, kui teradeniiskusesisaldus on langenud alla 25%.Kuivatamine <strong>ja</strong> ladustamineVt oder.TalirukisMaheviljeluse külvikorras on tähtis koht talivil<strong>ja</strong>del,eelkõige mulla tuule- <strong>ja</strong> vee-erosiooni takistamisekssügis-talvisel perioodil ning aktiivsepõllutööde hooa<strong>ja</strong> töökoormuse hajutamiseks.Talirukis sobib hästi maheviljelusse kui suhteliselthaigus- <strong>ja</strong> kahjurikindel ning umbrohtude levikuttakistav kultuur. Teiste tali<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>dega võrreldeskasvab rukis hästi ka vähem vil<strong>ja</strong>katel, kergemalõimisega, põuakartlikel <strong>ja</strong> happelistel muldadel.Rukis sobib külvikorras enamiku kultuuride järele,sest tugeva <strong>ja</strong> sügavale tungiva juurestiku tõttusuudab teistest kultuuridest edukamalt kasutadamullast raskemini kättesaadavaid toitaineid. Parimatekseelvil<strong>ja</strong>deks on põldheina- või ristikukesa,millel on mullavil<strong>ja</strong>kuse parandamise seisukohaltsuurim mõju. Sobivad ka lutsern <strong>ja</strong> herne-kaerasegatis hal<strong>ja</strong>ssöödaks ning sõnnikut saanud vara<strong>ja</strong>nekartul. Hea eelvili on hernes, kui selle koristamisejärgse künni <strong>ja</strong> rukki külvi vahele jääb vähemalt2–3 nädalat. Eelvil<strong>ja</strong>ks ei sobi pika kasvua<strong>ja</strong>gakultuurid.Rukis on sobiv allakülvi <strong>ja</strong>oks <strong>ja</strong> vahekultuurinakasvatamiseks.Külvikorra näide: oder allakülviga – põldhein –põldhein – rukis – kartul – segavili.Talvitumisperioodil võib talirukis kahjustuda külmumise,haudumise, vettimise, jääkooriku, külmakergituse<strong>ja</strong> lumiseende nakatumise tagajärjel.Külmumise eest kaitseb lumikate. Külmakahjustusivõib esineda reljeefi kõrgematel osadel, kusttuul on lume minema puhunud. Põllu asukohtavalides peaks arvestama, et kevadel saaks lume<strong>ja</strong> jää sulamise vesi kiiresti ära valguda, et taimedelei tekiks veest <strong>ja</strong> jääst põhjustatud kahjustusi.Sordivalik <strong>ja</strong> sordidPika <strong>ja</strong> tugeva kõrrega ning talvekindel ‘Sangaste’on oma 136-aastase a<strong>ja</strong>loo jooksul väga hästikohastunud Eesti ilmastikutingimustega. Ta onvähenõudlik kasvutingimuste suhtes <strong>ja</strong> annabrahuldavat saaki ka vähevil<strong>ja</strong>katel muldadel.‘Sangaste’ rukkisorti kasvatati 19. sa<strong>ja</strong>ndi lõpus,20. sa<strong>ja</strong>ndi algul mõisate <strong>ja</strong> talude põldudel mineraalväetisi<strong>ja</strong> keemilisi tõrjevahendeid kasutamataning saadi stabiilseid saake väga hea tera kvaliteediga.‘Sangaste’ sobiv külviaeg on hiljemalt septembriesimene viispäevak, siis jõuab oras enne külmadetulekut korralikult areneda <strong>ja</strong> karastuda. ‘Sangaste’oras on vastupidav haudumisele <strong>ja</strong> vettimiselening õige agrotehnika korral pole ka lumiseenprobleemiks. Tema pikk <strong>ja</strong> tugev juurestik suudabtoitaineid kätte saada ka sügavamatest mullakihtidestning tihe <strong>ja</strong> tugev oras <strong>ja</strong> pikk kõrs tõrjuvadväga hästi umbrohtusid. ‘Sangastele’ sobiv külvisenormon 450–500 idanevat tera ruutmeetrile,augusti viimaste päevade külvid võib teha väiksema,septembri külvid suurema külvisenormiga.Sort ‘Elvi’ on hea talvekindlusega, keskmisekõrre pikkusega <strong>ja</strong> taimehaigustele vastupidav,11


keskmise kuni kõrge saagikusega <strong>ja</strong> hea tera kvaliteediga.‘Elvi’ kasvatamiseks sobivad ka raskemalõimisega mullad. ‘Elvit’ võib külvata augusti lõpuskülvinormiga 400 <strong>ja</strong> septembri algul 500 idanevattera ruutmeetrile.Kõrge mullavil<strong>ja</strong>kusega piirkondades või maheviljelussesobivate väetiste (orgaaniline väetis,hal<strong>ja</strong>sväetis jm) olemasolu korral sobivad maheviljelusseka ‘Vambo’ <strong>ja</strong> ‘Tulvi’. Välismaised talirukki(populatsioon)sordid on Eesti tingimustes vastuvõtlikudseenhaigustele (lumiseen, <strong>ja</strong>hukaste),mille tõrjumiseks peab kasutama keemilisi taimekaitsevahendeid.Hübriidsordid mahevilje lusse eisobi, sest saagipotentsiaali realiseeri miseks va<strong>ja</strong>vadneed sordid populatsioonsortidest rohkemmineraalväetisi.KvaliteedinõudedToidurukkile esitatakse kvaliteedinõuded tavaliseltniiskusesisalduse (11,0–14,0%), mahukaalu(olenevalt kategooriast min 680–720g/l), langemisarvu (min 90–160 s) teralisandite(max 4,0%, sh peentera max 3,0%) <strong>ja</strong> kahjulikelisandite (näiteks tungalterad) (max 0,05%) osas.Toksilisus <strong>ja</strong> nakatatus ei ole lubatud. Madalamakvaliteediga vil<strong>ja</strong> puhul võidakse kasutada allahindlust.Rukki<strong>ja</strong>hu küpsetusomadused sõltuvadkuivaine proteiinisisaldusest vähem kui nisu<strong>ja</strong>hul,kuid suurema proteiinisisalduse puhul on <strong>ja</strong>hutoiteväärtus suurem. Proteiinisisaldust mõjutavadküpsemisaegsed ilmastikutingimused <strong>ja</strong>toit ainete kättesaadavus. Üldiselt on nii, et midasuurem saak, seda väiksem proteiinisisaldus.Leiva küpsetamiseks optimaalne langemisarvon 150–170 s.Muld <strong>ja</strong> toitainedRukis on mulla suhtes vähenõudlik, ta kasvabväga erinevatel, ka happelistel muldadel (sobivpH 5,0–7,5). Enim sobivad kergema või keskmiselõimisega toitaineterikkad saviliiv- või liivsavimullad.Talivil<strong>ja</strong>dele kõrge põh<strong>ja</strong>vee tasemega mulladei sobi. Rukki tugevalt arenenud juurestik omastabhästi toitaineid, seetõttu annab rukis rahuldavatsaaki ka põuakartlikel liivmuldadel. Rukistalub põuda üldiselt hästi, v.a sügisese võrsumisea<strong>ja</strong>l. Raskema lõimisega <strong>ja</strong> niisketel muldadel võibesineda talvekahjustusi. Turvasmullad talivil<strong>ja</strong>dekasvatamiseks ei sobi.Põhiliselt tarbib toitaineid taimekasvu algul, sealtedasi võrdlemisi ühtlaselt kuni loomiseni. Sõnnikukompostiantakse sügisel vahetult künni alla.Kääri tatud läga viiakse kohe pinnasesse, parimaeg on kevadel, vegetatsiooniperioodi alguses.MullaharimineHarimine sõltub eelkultuurist või kesa tüübist.Põldheina puhul algab harimine pärast esimeseniite koristust. Soovitatav on põldheinakamarakünnieelne purustamine. Kui põldheinakamaraleantakse orgaanilist väetist (komposti), tuleb seelaotada vahetult enne kündi. Kamar purustatakseraske randaali või hõlmkoorliga, mis ühtlasi segaborgaanilise väetise mullaga. Kesa küntakse 3–4nädalat enne rukki külvi. Siis saab muld küllaldaseltvajuda ning taimejäänused piisavalt laguneda.Juhul, kui rukis külvatakse taimejäänuste lagunemiseesimesel perioodil, võivad idanemiskeskkonnatingimused rohke CO 2<strong>ja</strong> toksiliste ainetetõttu kujuneda ebasoodsaks.Künnijärgne harimine sõltub kamara tihedusest<strong>ja</strong> umbrohtumusest. Tavaliselt piisab kahekordsestharimisest (kultiveerimine koos äestamisega).Künni järel ei tohiks harida sügavamalt kui 5–6 cm,sest kamar ei ole veel lagunenud <strong>ja</strong> kamaratükidkistakse pinnale, luues nii ebasoodsad tingimusedkülviks. Väga kobedat mulda tuleks külvieelseltrullida. Samuti võiks kevadel mulda rullida külmakergitusepuhul. Kevadisel orase äestamisel, mullakobestamiseks <strong>ja</strong> umbrohtude hävitamiseks, peabrukki puhul olema eriti ettevaatlik, sest rukki võrsedmurduvad kergesti. Kevadel kasvanud võrsedon aga vähem vil<strong>ja</strong>kad. Tiheda <strong>ja</strong> lopsaka taimikupuhul ei ole soovitatav rukki põldu äestada.12


KülvKülvisenormi määramisel tuleb arvestada seemneteidanevust, tuhande tera massi, külviaega, sortidenõudeid, põllu umbrohtumust <strong>ja</strong> ilmastikutingimusi.Varasema külvi puhul võib külvisenormolla väiksem, hilise külvi puhul peab külvisenormisuurendama 10–15%. Umbrohtude allasurumiseksvõib külvisenorm olla suurem, kui tehakse allakülv,siis väiksem. Arvestada tuleb sortide nõudeid.Külvatakse tavaliselt reavahega 12,5 cm. Laiemareavahe puhul on külvisenorm väiksem, kuidlaiem reavahe soodustab umbrohtumist. Külvisügavuson 2–4 cm, sügavam kergematel, madalamraskematel muldadel. Muld peab olema kuiv,külvipind peen, hästi vajunud. Optimaalsest sügavamalekülvatud rukis tärkab aeglaselt, võrsubvähe, talvekahjustused on suuremad <strong>ja</strong> taimedon vastuvõtlikumad seenhaigustele.Külvatakse arvestusega, et rukis suudaks sügiselvõrsuda. Tavaliselt on optimaalne külviaeg25. august – 5. september (saartel hilisem). Liigavara külvatud rukis võrsub tugevasti <strong>ja</strong> “kasvabüle”. Ülekasvanud taimik on vastuvõtlik lumiseenele<strong>ja</strong> taimed hukkuvad. Liiga hiline külv agavähendab terasaaki, sest rukis ei jõua küllaldaseltvõrsuda, karastuda <strong>ja</strong> varuaineid koguda. Rukkiorasei tohi külmaperioodi alguseks liiga suurekskasvada. Kui oras on sügisel liiga kõrge <strong>ja</strong> tihe,võib rukkipõllul lambaid kar<strong>ja</strong>tada või orast niita.Allakülv tehakse kevadel. Ristikuseemne külvisügavuspeaks olema võimalikult väike, 1–2 cm.Allakülviks võib kasutada ka pikemaealisi kultuure(nt kõrrelisterikast põldheinasegu).TaimehaigusedRukisTaimehaigustele <strong>ja</strong> -kahjuritele täiesti vastupidavaidsorte ei ole, kuid mõni sort reageerib haigustekita<strong>ja</strong>leintensiivsemalt kui teine. Nakatumisttaimehaigustesse <strong>ja</strong> kahjurite rünnet on võimalikennetada agrotehniliste võtetega. Haigusetekita<strong>ja</strong>d<strong>ja</strong> kahjurputukad talvituvad mullas, umbrohtunudpõlluservadel, kultuurtaimede jäänustelning levivad seemnega. Ka masinate <strong>ja</strong> seadmetegaon võimalik taimehaigusi levitada. Külvikord,kõrre koorimine <strong>ja</strong> künd, paikkonda sobiv sort <strong>ja</strong>kvaliteetne seeme, õigeaegne külv, normaalnekülvitihedus, ühtlane tärkamine <strong>ja</strong> taimede optimaalneareng sügisel loovad eelduse haigustest <strong>ja</strong>kahjuritest puutumata saagi saamiseks. Eelistadatuleks haiguskindlamaid sorte.Põhilised talvitumishaigused on lumiseen <strong>ja</strong> tüfuloos(nakatab rohkem talinisu). Seenhaigustessenakatumist hoiab ära optimaalne külviaeg. Lumiseeneleon vähem vastuvõtlikud ‘Elvi’ <strong>ja</strong> ‘Sangaste’.Suvisel kasvuperioodil võib rukis nakatuda <strong>ja</strong>hukastesse,äärislaiksusesse, lehe- <strong>ja</strong> kõrreroostesse.Nimetatud haigused hävitavad fotosünteesivat13


pinda <strong>ja</strong> seetõttu võib saak väheneda. Nakatumistsoodustavad liigne väetamine, ilmastikutingimused(niiskus, temperatuur) <strong>ja</strong> taimikutihe seis. Rukki kõrrenõgi, mis levib kombainide,külvi kute <strong>ja</strong> teiste tehniliste vahendite vahendusel,takistab peade arengut <strong>ja</strong> hävitab saagi.Tungaltera seeneosed nakatavad rukki õisi (eritisiis, kui õitsemine jääb mingil põhjusel tavapärasesthiljemaks) või kevadel kasvanud hilisvõrseid.Tungalterad on mürgised inimestele <strong>ja</strong> loomadele.Tungalseente levikut soodustab umbrohtumus,eriti orasheinarohked põlluservad võinaaberpõllud.TaimekahjuridTalirukist kahjustavad ripslased, lehetäid, vil<strong>ja</strong>kuked,naksurlaste vastsed (traatuss), rootsi kärbes<strong>ja</strong> kõrrevaablane. Mitmed kahjurid levitavadka taimehaigusi. Kahjurputukate arvukust aitavadsuurendada suhteliselt pehmed talved <strong>ja</strong> umbrohtumisetaseme tõus. Kahjurputukate arvukustpiiravad putuktoidulised pisiloomad, umbrohtudearvukuse reguleerimine <strong>ja</strong> eelpool loetletud agrotehnilisedvõtted.KoristamineKoristamisega ei tohi hilineda. Rukis on koristusküps,kui tera niiskusesisaldus on alla 30%. NäiteksSoomes alustatakse rukki koristust, kui terade niiskusesisalduson 30–33%, sellega tagatakse ühtlaseltkõrge terade kvaliteet ka sademeterohkelaastal. Rukki küpsetusomadusi (langemisarvu)mõjutab koristusaegne ilm. Suhteliselt kõrgetemperatuuri <strong>ja</strong> õhuniiskuse korral kipub rukisvahaküpsuse lõpul, täisküpsuse alguses peas ärakasvama. Idanemist alustanud rukkiterad ei kuivapõllul ka väga soo<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> kuiva ilma saabudes. Ärakasvanudvil<strong>ja</strong> kuivatamine langemisarvu ei tõstaning kord idanema hakanud tera pärast kuivatamistuuesti ei idane. Täisküpse rukki koristamineon suhteliselt raske, sest väga kuivad terad poolituvadpeksukorvis.Kuivatamine <strong>ja</strong> ladustamineTalirukki kuivatusrežiim erineb teistest <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>dest.Mida märjem on vili, seda madalama peabolema kuivatamistemperatuur. Rukkipartii sisemusesei tohi temperatuur ületada 45 °C. Kõrgel temperatuurilkiiresti kuivatatud <strong>ja</strong>/või ülekuivatatudrukkil on madal idanevus. Ladustamiseks sobivterade niiskusesisaldus on 12–14%. Jahedas <strong>ja</strong> ühtlaseniiskusesisaldusega laos säilib rukki idanevus<strong>ja</strong> hea terade kvaliteet viis või rohkem aastat.TalinisuHead eelvil<strong>ja</strong>d talinisule on hal<strong>ja</strong>sväetiskultuuridvõi ristõielised – ristikurohke põldhein, lutsern,herne-kaera või herne-rapsi segatis, valge mesikas<strong>ja</strong> lupiin, samuti võib kasutada mustkesa. Heintaimedeelvil<strong>ja</strong>na võivad põhjustada nisu<strong>kasvatus</strong>eska probleeme. Kõrrelised umbrohud on nisugaväga konkurentsivõimelised.Kõrrelistel umbrohtudel <strong>ja</strong> kõrreliste heintaimedeliikidel võivad säilida nisule ohtlikud haigustekita<strong>ja</strong>d.Vahekultuurina heintaimede <strong>ja</strong> nisu vahel võibsel juhul kasvatada rapsi. See aitab vältida haigustekita<strong>ja</strong>televimist. Samuti on täheldatud, et rapsivarde külvatud talinisul on parem talvekindlus.Siin on oma osa rapsi varre tüükal, mis aitab talveltuulepuhangute a<strong>ja</strong>l lund põllul paigal hoida. Kuidraps on kultuur, mis tarvitab väga jõudsalt mullasttoitaineid <strong>ja</strong> seega võib nisule jääda suhteliselttoitainete vaene muld (peamiselt lämmastiku <strong>ja</strong>fosforipuudus, kaaliumist enamus tagastataksevarrejäänustega). Sel juhul peaks leidma võimalusipärast rapsi<strong>kasvatus</strong>t orgaanilisi väetisi kasutada.Aastatel, mil on soodsad tingimused lumiseenelevikuks, on täheldatud, et herne järel külvatudtalinisu on vähem kahjustunud kui mustkesa või<strong>teravil<strong>ja</strong></strong> järel külvatud talinisu.Külvikord sõltub sellest, kas on tegemist taimevõilooma<strong>kasvatus</strong>ettevõttega. Taime<strong>kasvatus</strong>talusvõib külvikord olla näiteks järgmine: must-14


kesa ristiku külviga – ristik – talinisu – hernes vahekultuuriga– oder.Looma<strong>kasvatus</strong>talus: kaer allakülviga – ristik – talinisu– hernes vahekultuuriga – oder allakülviga.TalvekahjustusedVt talirukis.Sordivalik <strong>ja</strong> sordidKasvatatavad sordid peaksid olema hästi kohandunudpiirkonna keskkonnatingimustega. Sellisedon aga eelkõige vanemad sordid, mida on piirkonnasvõi lähiümbruses kasvatatud juba kaua. Sobilikumadsordid võivad tulla ka aretusasutustest,kus aretusprotsessis tehakse valikuid suhteliseltmadala agrofooni tingimustes. Kui intensiivse <strong>kasvatus</strong>viisipuhul saab mitmeid omadusi esile tuuakas rikkalikult väetades või taimekaitset tehes,siis mahetingimustes peaks soovitud omadusedolema geneetiliselt olemas (suur proteiini sisaldus<strong>ja</strong> hea küpsetuskvaliteet, hea lamandumis kindlus,talvekindlus, haiguskindlus jne). Neil peaks olemahea umbrohtude allasurumise võime. Maheviljelussesobivad eelkõige pikema kõrre, kiirealgarengu <strong>ja</strong> laia lehega sordid. Pika kõrre puhulon lipulehe <strong>ja</strong> pähiku vaheline kaugus suurem <strong>ja</strong>haigustekita<strong>ja</strong>te levik lipulehelt pähikule võtabkauem aega. See tagab toiduks kvaliteetsema <strong>ja</strong>tervema tera. Samuti on pikema kõrrega sortideltugevam <strong>ja</strong> sügavam juurestik. Vara<strong>ja</strong>ne <strong>ja</strong> jõulisemkasvu algus pikakõrrelistel sortidel annabneile hea umbrohtude allasurumise võime. Jõulisem<strong>ja</strong> tugevam juurestik on tähtis taime toitainetegavarustamiseks <strong>ja</strong> paremaks taime kinnitamiseks,kui tehakse mehaanilist umbrohutõrjet.Mahetaludes, kus kasvatatakse ka loomi, onpõhusaak va<strong>ja</strong>lik loomasööt <strong>ja</strong> alla panumater<strong>ja</strong>l.Sorte valides võiks hea talvekindlus olla üheksvaliku kriteeriumiks: erinevad talinisu sordid taluvadkülma ning nakatuvad lumi seenest erinevalt.Praegu Eesti Sordilehel olevatest sortidest oneelpooltoodud omadustele vastavad Leedu sort‘Širvinta 1’ <strong>ja</strong> ‘Ada’ kui suhteliselt talve kindlad <strong>ja</strong>hea kvaliteediga sordid. Samas võib ‘Ada’ lumiseenelevikuks soodsates tingimustes selle haiguseganakatuda. Kasvatusse on tagasi tulemasEestis aretatud sort ‘Sani’ – hea kvaliteedigasaianisu. Samuti on sordilehel uus Lätis aretatudkõrge proteiinisisalduse <strong>ja</strong> lühikese kasvua<strong>ja</strong>gasort ‘Fredis’. Hea talvekindluse <strong>ja</strong> suhteliselt heakvaliteediga on ka ‘Olivin’, vara<strong>ja</strong>ne ning hea kvaliteedigavana Saksa sort ‘Ramiro’.KvaliteedinõudedKvaliteetse nisu proteiinisisaldus peaks olemavähemalt 12%, kleepvalgusisaldus vähemalt28% <strong>ja</strong> langemisarv ligilähedaselt 250 s. Seetagab saiaküpsetuseks va<strong>ja</strong>liku kvaliteedi.Samas esitavad vil<strong>ja</strong> kokkuost<strong>ja</strong>d oma kvaliteedinõuded. Näiteks AS Tartu Veski määrab esimesekategooria nisu proteiinisisalduseks 15%,kleepvalgusisal duseks 30%, mahukaaluks 750 g/l(www.tartuveski.ee). Eesti Taluvili OÜ määrabsöödavil<strong>ja</strong> proteiinisisalduseks 11% <strong>ja</strong> mahukaaluks730 g/l (www.taluvili.ee ). Kvaliteediomadusedsõltuvad väga palju ka kasvuaasta ilmastikust<strong>ja</strong> igal aastal ei ole võimalik ka kõige paremaidsorte kasvatades esimese kategooria nisu tasetsaavutada. Kui aga kasvuaasta ilmastik on olnudkuivem <strong>ja</strong> päikesepaistelisem, annavad kõik sordidsuure proteiinisisaldusega saagi.Muld <strong>ja</strong> toitainedVõrreldes suvinisuga on talinisu juurestik jõulisem<strong>ja</strong> seega on tema toitainete omastamineparem. Samas on aga suvinisul tavaliselt suuremproteiini sisaldus <strong>ja</strong> see annab parema küpsetuskvaliteedi.Rukkiga võrreldes on talinisu nõudlikumtoit ainete <strong>ja</strong> kasvukoha suhtes, sügisel arenebta aeglasemalt kui rukis (tarvitab ka toitaineidsügisel vähem).Talinisule peaks valima võimalikult vil<strong>ja</strong>ka mul -laga põllud. Kvaliteetse nisu kasvatamiseks onva<strong>ja</strong>lik orgaanilise aine suur sisaldus mullas.15


takse külvata pigem varem kui hiljem. Optimaalnekülvisügavus on rasketel muldadel 3,5–4,0 cm <strong>ja</strong>kergematel 4,0–5,0 cm. Reavahe tavaliselt 12,5 cm.Kui mullad ei ole kivised, võiks orast kevadel äestada.Orase äestamise ülesandeks on mullakoorikupurustamine, umbrohtude hävitamine, mullaniiskusvaru säilitamine ning talvega hävinenudvõi haigestunud taimede eemaldamine ningmulla õhustamine. Optimaalne aeg äestamisekson umbrohtude tärkamise aeg.Koristama võib hakata alates vahaküpsusest (alatesterade niiskusesisaldusest 22%).Kuivatamine <strong>ja</strong> hoiustamineVt oder.NisuTalinisu eelistab raskemaid muldi, leppides kõigeparemini raskete liivsavi- <strong>ja</strong> saviliivmuldadega.Mulla pH peaks olema 5,0–7,5 (parem 6,0).Talinisule võiks anda orgaanilist väetist enne kesakündi,ta reageerib hästi ka sõnniku järelmõjule.Mullaharimine on sarnane talirukkiga.KülvTalinisu külvisenorm võiks olla 500–550 idanevattera ruutmeetrile. Olenevalt tera suurusest (1000tera massist) külvatakse seemet 200–250 kg/ha.Viimastel aastatel soovitatakse väiksemaid külvisenorme,kuid selleks, et nisu umbrohud pareminialla suruks, oleks hea veidi tihedam taimestik.Talinisu parim külviaeg on septembri esimene võiteine dekaad. Maheviljeluse tingimustes soovita-Taimehaigused <strong>ja</strong> -kahjuridMaheviljeluses võib talinisule probleemiks saadakõvanõe nakkus. Kõvanõekindlaid ma<strong>ja</strong>nduslikultväärtuslikke sorte praegu sordilehel ei ole.Kõvanõe nakkusest hoidumiseks tuleks kasutadaainult oma masinaid, eelvili ei tohiks olla suvinisu<strong>ja</strong> seemet võiks mingi biopreparaadiga puhtida.Rootsis, Austrias, Soomes, Norras, Itaalias, Poolas,Taanis <strong>ja</strong> Leedus kasutatakse puhtimiseks bakterilPseudomonas chlororaphis MA342 põhinevat biopreparaatiCedomon (odrale <strong>ja</strong> kaerale) ning Cerall(nisule, rukkile <strong>ja</strong> tritikalele). Eestis ei ole nendepreparaatide mõjusust uuritud <strong>ja</strong> neid ei kasutata.KoristamineKoristama võib hakata alates vahaküpsusest (alatesterade niiskusesisaldusest 22%). Kui nisu jääbniisketes oludes kauaks põllule, hakkavad teradpeas kasvama. See vähendab saaki, sest tärklis<strong>ja</strong> proteiin hakkavad lagunema, oluliselt langebküpsetuskvaliteet (väheneb langemisarv) <strong>ja</strong> kaidanevus, mis on va<strong>ja</strong>lik just seemnevil<strong>ja</strong>le.Kuivatamine <strong>ja</strong> hoiustamineVt oder.16


SuvinisuKasvatamise iseärasused sõltuvad sellest, mis eesmärgilsuvinisu külvatakse. Kas söödaks, inimtoiduks(nt saiaküpsetuseks), tööstusele (etanoolitootmine)Suvinisu on mullavil<strong>ja</strong>kuse <strong>ja</strong> eelvil<strong>ja</strong>de suhteskõige nõudlikum teravili. Headeks eelvil<strong>ja</strong>deks onristik, ristikurohke põldhein jt liblikõielised heintaimed,orgaanilisi väetisi saanud rühvelkultuurid(kartul, söödajuurvil<strong>ja</strong>d, köögivil<strong>ja</strong>d), sobivad kaüheaastased liblikõielised (hernes, vikk, põlduba)ning segavili, samuti raps <strong>ja</strong> rüps. Eelvil<strong>ja</strong>ks võibolla ka talivili, eriti sõnnikut (komposti) saanudrukis. Ei sobi suvi<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d, erandiks on kaer, mistuleb kõne alla juuremädaniku ohu korral.Külvi korra näide: rukis AK – põlhein – põldhein –nisu – hernes.Sordivalik <strong>ja</strong> sordidMahepõlluma<strong>ja</strong>nduses kasvatatav sort peaksolema hea haiguskindlusega, niisketes koristusoludespeas kasvamamineku kindel, optimaalsekasvua<strong>ja</strong>ga, sobivate kvaliteediomadustega <strong>ja</strong>tulema toime sellistes olukordades, kus oleks va<strong>ja</strong>umbrohte alla suruda või mullast efektiivselt toitaineid<strong>ja</strong> niiskust omastada. Umbrohtudele jääbvähem kasvuruumi, kui nisusort võrsub hästi <strong>ja</strong>kui tal on kiirem algareng. Toitaineid omastavadparemini sordid, millel on sügavam <strong>ja</strong> tugevamjuurestik ning teatud füsioloogilised omadusedstressiga toimetulekuks.Suvinisu sortidest on saagikamad enamasti hilisemad<strong>ja</strong> madalama küpsetuskvaliteediga sordid.Lühema kasvua<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> kõrge kvaliteediga sortideterasaak jääb tavaliselt väiksemaks. Väga hea saagigaon Jõgeva SAI mahekatsetes olnud Läti sort‘Uffo’. Seniste katseandmete põh<strong>ja</strong>l ei kuulu ta agahea küpsetuskvaliteediga sortide hulka. Kõigeparema küpsetuskvaliteediga on sort ‘Manu’,tema saagikus on aga keskmisest väiksem. Suvinisusortidest on Jõgeva katsete põh<strong>ja</strong>l osutunudmaheviljelusse sobivamateks veel ‘Monsun’, ‘Triso’,‘Vinjett’, ‘Zebra’ <strong>ja</strong> ‘Meri’. Sordil ‘Vinjett’ on niisaagikus kui kvaliteet olnud head.KvaliteedinõudedKvaliteedinõuded suvi- <strong>ja</strong> talinisule on sarnased(vt talinisu). Tavaliselt on suvinisu sordid kõrgemaproteiini- <strong>ja</strong> kleepvalgusisaldusega ning peenemateraga kui talinisu sordid.Muld <strong>ja</strong> toitainedSuurt tähelepanu tuleb pöörata mullale, nii selleorgaanilise aine sisaldusele <strong>ja</strong> toitainete kättesaadavuselekui ka mulla veesidumisvõimele.Taimed peavad olema pidevalt varustatud niivee, toitainete kui ka hapnikuga, et pärsitud oleksmulla kaudu levivate haiguste areng <strong>ja</strong> toimukshea koostöö taime <strong>ja</strong> mulla vahel.Suvinisu va<strong>ja</strong>b orgaanilise aine rikast mulda.Va<strong>ja</strong>lik on võimalikult hea struktuuriga <strong>ja</strong> tasakaalustatudpõhitoitainetega varustatud muld,milles toimub sobilik koostöö mullaorganismide<strong>ja</strong> nisutaimede vahel. Suvinisu juurestik on talinisuomast nõrgem ning ta on mullastiku suhtesnõudlikum. Eelistab vil<strong>ja</strong>kaid parasniiskeid liivsavimuldi.Paremini sobivad neutraalsed või nõrgalthappelised mullad, optimaalne pH on 6,0–7,5. Eisobi vähevil<strong>ja</strong>kad, happelised savimullad <strong>ja</strong> liivmullad.Suvinisu va<strong>ja</strong>b idanemiseks suhteliseltvähe mullaniiskust.Kui suvinisu kasvatamise eesmärk on toota saiavil<strong>ja</strong>,tuleb jälgida, et proteiini <strong>ja</strong> kleepvalgu moodustamiseksoleks mullas piisavalt kättesaadavatlämmastikku.Kleepvalgu kvaliteedi seisukohalt on tähtis kaväävli piisav olemasolu mullas. Väävel vastutabsobiva mahu <strong>ja</strong> struktuuriga saiapätsi eest ningon osaline mitmetes taimes toimuvates olulistesfüsioloogilistes protsessides. Taimede vee- <strong>ja</strong> toitaineteva<strong>ja</strong>dus suureneb võrsumisel <strong>ja</strong> kõrsumiselning jõuab maksimumi enne loomisfaasi algust.17


Juhul, kui suvinisule antakse sõnnikut või komposti,siis tuleb see anda vahetult künni alla. Sõnniksuurendab talinisu saagikust <strong>ja</strong> tõstab proteiinining kleepevalgu sisaldust. Kääritatud lägaviiakse kohe pinnasesse (parim aeg on kevadelenne külvi).MullaharimineSügisene mullaharimine oleneb eelvil<strong>ja</strong>st. Rühvelkultuuridelejärgnemisel tuleb põld sügiselpärast rühvelvil<strong>ja</strong>de koristust künda. Järgnemiselpõldheinale tuleb enne kündi kamar randaaligapurustada, et künd saaks kvaliteetsem. Ader võiksolla varustatud eelkoorlite <strong>ja</strong> vinthõlmadega. Eelkoorlidpeavad adra korpuse suhtes olema õigestireguleeritud. Põldheina maapealne mass ei tohiolla kõrge, et vältida adra ummistumist <strong>ja</strong> mullastväl<strong>ja</strong> kerkimist. Teravil<strong>ja</strong>de järel tuleb enne kündikoorida. Savisematel muldadel tuleks künda sügiselvõimalikult hil<strong>ja</strong>, kergematel muldadel võiksseda teha kevadel. Ebatasase künni puhul va<strong>ja</strong>bmuld tasandamist.Kevadist mullaharimist alustatakse võimalikultvara, kohe, kui muld on tahenenud. Harimisviisoleneb mulla füüsikalistest omadustest <strong>ja</strong> künnikvaliteedist. Rasketel muldadel tuleks enne kultiveerimist,siis, kui vaohar<strong>ja</strong>d on heledamaks tõmbunud,tasandamiseks <strong>ja</strong> niiskuskadude vähendamisekslibistada. Seejärel võib kultiveerida koosäestamisega 5–6 cm sügavuselt ning sõltuvaltilmastikust mõne päeva möödudes 10–12 cmsügavuselt. Õige aeg on harida, kui muld harimiselei tolma. Kergema lõimisega muldadel piisabtavaliselt ühe- või kahekordsest kultiveerimisest.Arvestada tuleb mulla lõimist <strong>ja</strong> niiskust. Võimalikultvähe harimiskordi hoiab ära mulla liigse tallamise<strong>ja</strong> säilitab mullaniiskust. Külvi järel muldarullitakse (vt oder).Külviks valida tülikatest juurumbrohtudest (ohakad,orashein jt) võimalikult puhtad alad. Kasutadatuleks pikema kõrre <strong>ja</strong> kiirema algarenguga sorte,mis tugevamat konkurentsi pakkudes umbrohtusidalla suruvad. Sobiv sort peaks olema ka pärastäestamist hea taastumisvõimega. Koristusjärgselton umbrohutõrjeks va<strong>ja</strong>lik kõrrekoorimine.Seemneumbrohtude tõrjeks tuleb vil<strong>ja</strong> külvijärgseltsoovitatavalt kaks korda äestada. Normaalselkevadel, kui teravili tärkab umbes seitsme kunikümne päevaga, on kõige efektiivsem äestamineenne <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>kultuuri tärkamist. Külmal kevadel,kui <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> tärkamiseks läheb kauem <strong>ja</strong> umbrohudei tärka, ei ole ka tärkamiseelne äestamineotstarbekas, sest siis ei tärka tavaliselt ka umbrohud<strong>ja</strong> <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d suudavad saada kasvu eelisehiljem tärganud umbrohtude ees.Kui enne tärkamist ei jõutud äestada, tuleks esimestkorda äestada orase ühe lehe faasis. Kusjuuresjälgida, et lehed liigselt mulla <strong>ja</strong> kivide alla eijääks. Kui äkke piide nurk on sobiv, liikumiskiirusoptimaalne (7–10 km/tunnis) <strong>ja</strong> muld pole liiganiiske, seda tavaliselt ei juhtu. Suvinisu lehed onäestamise suhtes mõnevõrra nõrgemad, kui oder<strong>ja</strong> kaer, nad võivad jääda kergemini mulla alla. Kuikevadel kahjustab esimesi nisu lehti näiteks kõrsvil<strong>ja</strong>maakirp, tuleks äestamisega olla ettevaatlik.Kahe lehe faasis on kõik <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d õrnad <strong>ja</strong> siis eisoovitata seda tööd teha.Alates kolmest lehest võib jälle äestada. Nisu eikannata tugevat äestamist – siis võib maa pärismust jääda. Suvinisu võib 3–4 lehe faasis ollanõrge mate lehtede tõttu äestamisele tundlikumkui oder <strong>ja</strong> kaer. Kuusiku mahekatse kogemusel onmõnikord loobutud 3–4 lehe faasis äesta misest,vaid tehtud seda 6 lehe faasis (vt äestamist kaoder).KülvKülvisenormi määramisel tuleb arvestada seemneteidanevust, 1000 tera massi, külviaega, põlluumbrohtumust <strong>ja</strong> teisi tegureid. Varasema külvipuhul võib külvisenorm olla väiksem, hilisemapuhul suurem. Umbrohtude allasurumiseks võibkülvisenorm olla suurem, kui tehakse allakülv, siisväiksem. Arvestada tuleb sortide nõudeid. Suvi-18


nisu on väikese võrsumisvõimega, seetõttu peakskülvisenorm olema vähemalt 600 idanevat teraruutmeetrile. Külviseeme peab olema vaba seemnegalevivatest haigustest <strong>ja</strong> umbrohuseemnetest.Külvatakse tavaliselt reavahega 12,5 cm. Laiemareavahe puhul on külvisenorm väiksem. Külvisügavuson 3–5 cm. Külvatakse esimesel võimalusel,sest nisu on üsna pika kasvua<strong>ja</strong>ga (umbes105 päeva). Nisu on orase faasis suvi<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>destüks külmakindlamaid, taludes –7 kuni –10 kraadistkülma.Kvaliteetse saagi eeltingimuseks on võimalikultvara<strong>ja</strong>ne külviaeg, et nisu saaks küpseks <strong>ja</strong> koristatudenne suuremaid vihmasid.TaimehaigusedNisu on tundlik kahjusta<strong>ja</strong>te suhtes (juuremädanikud,lehelaiksused, roosted, nõed, lehetäid, ripslased).Niiskematel halva struktuuriga muldadel <strong>ja</strong>külmal kevadel ohustab juuremädanik. Eelistadatuleks kahjustuskindlamaid sorte <strong>ja</strong> sertifitseeritudseemet. Külvata tuleb optimaalsel a<strong>ja</strong>l. Lendnõenakkuse ärahoidmiseks peab seemnepõlluüldpõldudest eemale ra<strong>ja</strong>ma. Ohtlikke mükotoksiinejääb tera pinnale fusarioosi nakatumisetagajärjel. Nisupead kaitseb selle haiguse eestpaiknemine lipulehest kõrgemal, kus ta on avatudpäikesele <strong>ja</strong> tuulele ning kontakt lehtedegaon väiksem.Nii lend- kui ka kõvanõgi on seemnega levivadhaigused. Puhtimine kuuma veega oli üsna levinud,kui suvinisu Eestis ligi sada aastat tagasirohkem levima hakkas. Lendnõe tõrjeks kasutatiseemnete eelleotust (4 tundi 25 °C vees),millele järgnes termiline töötlemine vees (10minutit 52 °C juures) või kuuma õhu abil. Vil<strong>ja</strong>suitsuga töötlemine on ka tänapäeval häid tulemusiandnud. Kuuma veega puhtimine on agakallis <strong>ja</strong> keerukas, kuna järgneb va<strong>ja</strong>dus seemneidpärast kuivatada. Kõvanõe tõrjumiseks on tänapäevallevinud pigem kuuma õhuga puhtimine.Rootsi Põlluma<strong>ja</strong>ndusülikoolis on väl<strong>ja</strong>töötatudtehnoloogia (ThermoSeed), Göttingeni Ülikoolisaga hoopis ultrahelil põhinev tehnoloogia(SonoSteam). Seemnega levivate haiguste tõrjekson kir<strong>ja</strong>nduse andmetel sobilik bakterpreparaatCerall. Saksamaal <strong>ja</strong> Hollandis on kõvanõe vastukasutusel sinepil põhinev preparaat Tillecur. Mitmetesriikides toimub ka vastupidavate sortidearetus. Eelpoolnimetatud tehnoloogiate <strong>ja</strong> preparaatidekatsetuse <strong>ja</strong> kasutuse kohta Eestis andmedaga puuduvad.TaimekahjuridLehetäid <strong>ja</strong> ripslased eelistavad <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>dest justnisu. Kaera-kiduuss võib ohustada kõiki teravilju,sh nisu. Maakirbu kahjustuste tõkestamiseks vältidaristõieliste kultuuride vahetut lähedust. Viimastelaastatel on nisupõldudel hakanud enamlevima ka rukki-pahksääsk <strong>ja</strong> lehti kahjustavadlehevaablase röövikud <strong>ja</strong> vil<strong>ja</strong>kuked. Soodustadatuleb kahjurite looduslike vaenlaste paljunemist.Kahjurite asustust saab kontrolli all hoida sobivakultuuride paigutusega külvikorras. Mida mitmekesisemon külvikord (<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d, heintaimed, kartul),seda laiem on erinevate liikide, sealhulgaska antud kultuurile kasulike liikide (lepatriinud,jooksik lased, sirelased, parasitoidid) levik. Kultuuridevaheldumine vähendab talvitunud kahjuritepaljunemist, sest puudub sobilik söödamaa.KoristamineKoristatakse esimesel võimalusel täisküpsusealguses. Nisutera on küps, kui kõhtmiselt pikivaolton kadunud roheline värvus. Kui nisu jääbniisketes oludes kauaks põllule, hakkavad teradpeas kasvama. See vähendab saaki, sest tärklis<strong>ja</strong> proteiin hakkavad lagunema, oluliselt langebküpsetuskvaliteet (väheneb langemisarv) <strong>ja</strong> kaidanevus, mis on va<strong>ja</strong>lik just seemnevil<strong>ja</strong>le.Kuivatamine <strong>ja</strong> ladustamineVt oder.19


TatarTatar on meil üsna vähelevinud teravili. Kuigi ta onüks vanemaid kultuure, mida inimesed kasvatamahakkasid, on tema tähtsus meie kultuuriruumistänapäeval tugevalt vähenenud.Tatar on toiduvil<strong>ja</strong>na väärtuslik just temas sisalduvateasendamatute aminohapete arginiini <strong>ja</strong>lüsiini tõttu. Lisaks traditsioonilisele seemne saamiseeesmärgile võib tatart kasvatada ka hal<strong>ja</strong>sväetiseks.Tal on kiire kasv <strong>ja</strong> suur lehemass, mistakistab umbrohtude kasvu tugevasti. Kui selleleeelneb või järgneb ka muu mehaaniline umbrohutõrje,siis võib ka tugevasti umbrohtunud põllustühe aastaga umbrohupuhta põllu saada. Olulineon seejuures tatar enne üles harida, kui valmivadesimesed seemned, sest muidu võivad ka needhiljem idanema hakata <strong>ja</strong> põldu umbrohustada.Tatar on hea meetaim <strong>ja</strong> nii on tatra<strong>kasvatus</strong> levinummesinike hulgas. Tema õisi võib ka kor<strong>ja</strong>tatee valmistamiseks.Tatar sobib hästi maheviljelusse, sest võrreldesteiste <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>dega on ta mulla toitainete sisaldusesuhtes vähenõudlik, surub tänu pikale varrele<strong>ja</strong> laiadele lehtedele hästi alla umbrohtusid.Samuti kasvab tatar piisava soo<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> niiskuse tingimusteskiiresti ning on meie kliimatingimusteshea vastupidavusega taimehaigustele.Tatrale on sobivateks eelvil<strong>ja</strong>deks kõik teisedpõllu ma<strong>ja</strong>nduslikud kultuurid. Et tal „sugulasi“teiste kultuuride seas pole, siis on ka vähe haigusi<strong>ja</strong> kahjureid, mis võiksid tema kasvatamistraskendada.Külvikorra näide: põldhein – põldhein – kaer –talinisu + vahekultuur – tatar – hernes – rukisallakülviga.Tatra sorte sordilehel ei ole, seega pole võimalikkasutada sertifitseeritud seemet.Muld <strong>ja</strong> toitainedMulla suhtes on tatar vähenõudlik, ta on madalajuurestikuga, kuid samas kasutab hästi toitaineid.Ta kasvab hästi nii savi-, saviliiv-, kui ka turvasmuldadel.Põhimõtteliselt kasvab ta kõikidel muldadel,happelistel muldadel kasvab paremini kuilub<strong>ja</strong>rikastel. Tatar annab häid tulemusi ka vägakergetel muldadel. Toitaineid omastab tatar hästi<strong>ja</strong> ei va<strong>ja</strong> neid palju. Toitainetest olulisemgi onsoojuse olemasolu. Samas on ta suhteliselt põuatundlik.MullaharimineTatar ei ole mullaharimise suhtes kuigi nõudlik.Külvata ei ole va<strong>ja</strong> väga sügavale – seepärast onva<strong>ja</strong>lik hea eelnev mullaharimine, et seemnedsaaks mullaga hea kontakti.TatarKülvKülvi juures on kõige olulisem a<strong>ja</strong>stus – ei tohienam esineda öökülmasid <strong>ja</strong> seega jääb tatra külv20


meie tingimustes enamasti viimaseks külvitööks.Seemned hakkavad idanema 7…8 °C juures. Orastalub külma -1...-1,5 °C. Külvisenormi määramiseltuleb arvestada seemnete idanevust, külviaega,põllu umbrohtumust <strong>ja</strong> teisi tegureid. Külvisenormon 60–100 kg hektari kohta olenevalt külvia<strong>ja</strong>st, mulla vil<strong>ja</strong>kusest <strong>ja</strong> kultuuri kasvatamiseeesmärgist. Optimaalne külvisügavus on 1–2 cm.Tatra kasvuaeg on 60–120 päeva olenevalt sordist.Teoreetiliselt on võimalik teha ka allakülvi, kuidenamasti ei ole see otstarbekas. Tatar tärkab kiiresti<strong>ja</strong> ka äestamisel külvi järgselt pole erilistefekti.Taimehaigused <strong>ja</strong> -kahjuridTaimehaigusi on tatrapõldudel harva, sest tedakasvatatakse vähe.Tatart võivad kahjustada traatuss <strong>ja</strong> ka lehetäid. Kasuuremad kahjurid nagu hiired <strong>ja</strong> rotid või metskitsedvõivad teinekord kahju põhjustada.KoristamineTatra koristamine on suhteliselt problemaatiline,sest tal on suur lehemass <strong>ja</strong> ta ei lõpeta kasvamistenne, kui korralik sügis käes. Lihtsam on koristadasiis, kui oodata ära esimesed öökülmad, mis võtavadtaime kuivemaks <strong>ja</strong> vähendavad lehemassi,selleks a<strong>ja</strong>ks on aga esimesed vil<strong>ja</strong>d juba kindlastipudenenud <strong>ja</strong> seega on koristuskaod suhteliseltsuured. Õigest koristusa<strong>ja</strong>st annab märku taimetumenev värvus.Kuivatamine <strong>ja</strong> ladustamineVt oder.SuvirapsSuviraps on maheviljeluses mõnevõrra problemaatilinekultuur, sest õitsemise a<strong>ja</strong>l ohustab tedahiilamardikas, kelle rüüste võib saagi suures osashävitada.Suure toitaineteva<strong>ja</strong>duse tõttu sobib rapskasvama pärast ristikut <strong>ja</strong> teisi liblikõielisi kultuure(v.a hernes). Eelvil<strong>ja</strong>ks sobib ka orgaanilist väetistsaanud rühvelkultuuridele järgnenud teravili.Eelvil<strong>ja</strong>ga peaks olema saavutatud võimalikultumbrohupuhas põld. Raps on ise hea eelvili <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>dele,tema sügavale tungiv juurestik parandabmulla struktuuri. Haiguste leviku vältimiseks eitohiks külvikorras enne 2–3 aastat rapsile järgnedahernes <strong>ja</strong> enne 4–5 aastat teised ristõielised(seemne<strong>kasvatus</strong>e puhul peab see vahe olemaveelgi pikem). Külvikorrast kinnipidamine on olulisimagrotehniline võte taimekahjustuste ennetamiseks.Külvikorra näide: oder allakülviga – ristik – raps –kaer allakülviga – mesikas – talinisu.Sordivalik <strong>ja</strong> sordidKasvatamiseks on soovitatav valida vara<strong>ja</strong>sedvõi keskvalmivad sordid. Hiliste sortide saagipotentsiaalon valdavalt kõrgem, kuid enamikelaastatel koristus- <strong>ja</strong> kuivatuskulud nullivadsaadava enamsaagi tulud. Hübriidsordid ontavaliselt suuremasaagilised <strong>ja</strong> paremate kvaliteedinäita<strong>ja</strong>tegakui tavasordid. Sordilehel onväga palju suvirapsi sorte ning nimekiri muutubkiiresti. Põlluma<strong>ja</strong>ndusuuringute Keskuse Vil<strong>ja</strong>ndiKatse keskuse koduleheküljelt (http://pmk.agri.ee/vil<strong>ja</strong>ndi/) saab vaadata suvirapsi katsetulemusi.Katsed ei ole küll mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslikud, kuidnäitavad sortide omadusi Eesti tingimustes, ollesabiks valiku tegemisel.KvaliteedinõudedSuvirapsi kokkuostule on kehtestatud üldisednõuded, millest tuleb kinni pidada. Peab olema00-sordi GMO-vaba rapsiseeme, mis on ühtlaseltvalminud, kuivatatud, maha <strong>ja</strong>hutatud, puhastatud,hallituseta <strong>ja</strong> võõra lõhnata. Seemnete niiskusesisalduspeab olema vahemikus 6–9%, parim on7,5%. Glükosinolaatide sisaldus maksimaalselt 25µmol/g, vabade rasvhapete sisaldus FFA 2%, eruukahappesisaldus 2%. 00-sortidel ei tohiks ollaprobleeme lubatust kõrgemate glükosi nolaatidevõi eruukhappe sisaldusega. Klorofülli sisaldus21


peab olema alla 30 mg/kg. Lisandeid (umbrohuseemneid,varretükikesi, kõtru jms) on lubatud3%. Baasiline õlisisaldus on 40%, hinnaletehakse juurde- <strong>ja</strong> mahaarvutusi vastavalt seemneteõlisisaldusele. Õigeaegne koristus on parimmoodus, et nõuded täita. Seemnete küpsedesväheneb neis klorofülli- <strong>ja</strong> suureneb õlisisaldus.Pidev oma seemne kasutamine võib põhjustadaglükosinolaatidesisalduse tõusu seemnetes, sellevältimiseks tuleks külviks kasutada värsket, sertifitseeritudseemet.Muld <strong>ja</strong> toitainedRapsi kasvatamiseks sobivad eri tüüpi mineraalmullad.Parimad on kiiresti soojenevad saviliivningkerged <strong>ja</strong> keskmised liivsavimullad. Rasketelmuldadel on rapsi keerukam kasvatada. Turvasmuldadelvalmib rapsiseeme hil<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> ebaühtlaseltning raps lamandub varakult. Raps annab heasaagi muldadel, kus ka oder hästi kasvab. Sobivmulla pH on üle 6,0. Happelistel muldadel jääbsaak kesiseks. Raps va<strong>ja</strong>b umbrohupuhast põldu,ta ei talu varjulisi metsaääri <strong>ja</strong> põh<strong>ja</strong>nõlvu ningsulglohke, kuhu vesi pikemaks a<strong>ja</strong>ks seisma jääb.Põhitoitainetest soodustab kõige rohkem rapsikasvu <strong>ja</strong> suurendab saaki lämmastik. Suviraps onväga lämmastikulembene kultuur, juba väikesedsuurenemised mulla lämmastikuhulgas ka<strong>ja</strong>stuvadenamsaagina. Poolmikroelementidest on olulineväävel, mikroelementidest boor. Sõnnikukompostivõi kääritatud virtsa antakse künni alla.MullahariminePeeneseemnelise kultuurina va<strong>ja</strong>b raps väga headkülvipinda, kus oleks tagatud ühtlased idanemistingimused.Külvieelse mullaharimise sügavuson 2–4 cm, et tagada niiskuse ülestõusuks va<strong>ja</strong>likkapillaarsus. Kuiva mulla puhul võib kohe pärastkülvi põldu rullida. Mullakooriku tekkimisel (pärasttugevat vihma) külvijärgselt <strong>ja</strong> tärkamiseelseltpõllu äestamine on rapsi puhul väga suure riskigaseotud. Idu ilmub kiiresti ning on väga habras.Taimiku äestamisel umbrohtude tõrjeks tulebäkke piid reguleerida külvisügavusest pisut kõrgemaks.Suviraps on äestamisele vastupidav üldiselt(2)3–4 lehe faasis. Varasem äestamine võibtaimikut tugevasti kahjustada. Koristamisel mahapudenenud rapsiseemned on umbrohuks järgnevatelekultuuridele, seega va<strong>ja</strong>b raps koristusejärel samasugust agrotehnikat nagu umbrohtudetõrjeski – äestamine umbes nädal pärast koristust,mida va<strong>ja</strong>dusel korratakse, samuti koorimine.KülvKülvisenormi arvestamisel tuleb vaadata 1000seemne massi, idanevust <strong>ja</strong> seemne puhtust. Rapsikülvisenorm võib tugevasti varieeruda, ilma et seemõjutaks oluliselt saagi suurust. Arvestada tulebsortide nõudeid külvisenormidele. Hübriidsortidelon reeglina väiksem külvisenorm kui populatsioonsortidel.Soovitatav tihedus on 150–250taime ruutmeetril, sõltuvalt seemne suurusestkeskmiselt 4–6 kg seemet hektari kohta, külviridadevahe 10–15 cm. Suurema reavahe korral onvõimalik umbrohutõrjet efektiivsemalt läbi viia,kuid samas on oht ebasoodsate ilmastikutingimustepuhul tugevale umbrohtumusele.Korraliku saagi saamiseks tuleb raps külvata samala<strong>ja</strong>l vara<strong>ja</strong>ste <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>dega. Raps valmib vastavaltsordile 100–130 päevaga. Liiga vara<strong>ja</strong>se külvi korraljõuavad umbrohud, eriti ristõielised, kasvusrapsist ette. Külviga hilinemisel tekib niiskusepuudus,tärkamine on ebaühtlane, jäädakse hättahiilamardikaga <strong>ja</strong> rapsisaak väheneb.Külvisügavus sõltub mulla veevarudest <strong>ja</strong> lõimisest.Külvatakse 2–3(4) cm sügavusele, kergematelmuldadel külvatakse sügavamale, raskematelpindmisemalt.TaimehaigusedTaimehaigustest ohustavad rapsi tõusmepõletik,hahkhallitus, eba<strong>ja</strong>hukaste, kuivlaiksus, valgemädanik<strong>ja</strong> vertitsilloos. Niisketel, happelistel aladelvõib kahjustada kapsanuuter.Haigustele soodsatel aastatel võib valgemädani-22


kust nakatuda 80–90% taimedest, mis viib omakordasuurtele saagikadudele. Juhul, kui on olnudtugev valgemädaniku nakkus, tuleks sellel põllulrist- <strong>ja</strong> liblikõielisi mitte kasvatada järgneva5–6 aasta jooksul. Haiguste tõrjeks on parim külvikorrastkinnipidamine <strong>ja</strong> ristõieliste umbrohtudehävitamine. Külviks tuleb kasutada ainult puhastseemet. Jälgida tuleb, et ei oleks valgemädanikusklerootsiume, seemnete hõbehall värvus viitabkuivlaiksuse nakkusele.TaimekahjuridSuvirapsi kasvatamise teevad problemaatilisekskahjurid: tärkamisfaasis ohustavad maakirbud,tugeva kahjustuse korral ei pruugi taimed tärgatagi,idulehed süüakse ära enne, kui need mullapinnalejõuavad. Õisi <strong>ja</strong> kõdraalgmeid (hiilamardikavastne) kahjustavad hiilamardikad võivadsüüa ära enamiku õitest <strong>ja</strong> vähendada sellegatunduvalt saaki (kuni 80%). Seetõttu eelistaksemaheviljeluses tihti talirapsi. Mõnevõrra kahandabhiilamardikate rüüstet varane külv, samuti veidienne rapsi õitseva valge sinepi või suvirüpsi kasvataminepõldude servas. Sinep või rüps eemaldataksevõi küntakse sisse kohe rapsi õitsemise alguses,mil hiilamardikad on kogunenud peamiseltnende õitele. Esineda võivad ka kõdra- <strong>ja</strong> varrepeitkärsakas, kapsakoi, kõdrasääsk <strong>ja</strong> lehetäid.Kahjurite tõrjeks on võimalik kasutada entopatogeensedseeni (Metarhizium anisopliae, Beaveriabassiana, Paecilomyces farinosus jms) või nematoodiSteinernema feltiae.Kahjurite tõrjeks tuleb soodustada nende looduslikevaenlaste, röövtoiduliste putukate (ämblikud,jooksiklased jne) <strong>ja</strong> parasitoidide levimistpõllul. Seda soodustab loodusliku rohumaa lähedus,ka kar<strong>ja</strong>maa või põõsastiku olemasolu. Põlludei tohiks olla väga suured, kasulikud putukad(eriti jooksiklased) ei jõua muidu põllu keskossa.Kahjurite leviku piiramiseks ei tohiks kasvatadalähestikku tali- <strong>ja</strong> suvirapsi, tuleb tõrjuda ristõielisiumbrohtusid.RapsKoristamineSobiva koristusa<strong>ja</strong> määramiseks tuleb põldu pidevaltjälgida. Kvaliteetset õli saab ainult täiesti valminudseemnetest. Rohelistes seemnetes sisalduvklorofüll põhjustab õli <strong>ja</strong> margariini rohekavärvuse, kõrge klorfüllisisaldusega seemneid eivõta õlitööstused vastu. Samuti on täiesti valminudseemnetes õlisisaldus kõrgem. Õlgkollasteskõtrades sisaldavad seemned veel ligi 40% niiskust.Niisuguse rapsi koristusküpsus peaks saabuma10–15 päeva pärast. Kui raps on saanudtäisküpseks, muutub põld kõtrade tuhmumisetõttu pruunikas halliks <strong>ja</strong> seemnete niiskus langeb30–20%-ni. Üks kindel seemnete valmimisetunnus: seemned on seest kollaseks värvunud.23


Koristatakse kombainiga, parim on külgvikatitegavarustatud kombain, sest valminud rapsiseemevariseb kergesti <strong>ja</strong> kombain raputab palju seemneidmaha. Kuivatama peab kohe pärast koristust,sest koristusniiske seeme kuumeneb kiiresti.Võimalusel (<strong>ja</strong> va<strong>ja</strong>dusel) tuleks seeme enne kuivatamisteelpuhastada, sellega hoiab kokku kuivatuskulusid.Kuivatamine <strong>ja</strong> ladustamineKuivatamistemperatuur tuleb hoida võimalikultmadal, sobiv seemnete temperatuur on 30–45°C.Mida niiskem on koristatud seeme, seda madalamalttemperatuurilt tuleks alustada, see võimaldabseemnete koristusjärgset valmimist. Liigakõrge kuivatustemperatuur kahjustab seemet,langeb idanevusprotsent, see on eriti olulineseemne<strong>kasvatus</strong>e puhul.Kuivatamisel ei tohiks niiskus alaneda üle 10%päevas. Kuivatatakse hästi ventileerides niiskusesisalduseni7–9%, pikemaks säilitamiseks 6%. Niiskemseeme on seenhaigustele vastuvõtlikum, kaon säilituskahjurite oht suurem <strong>ja</strong> seemnete kvaliteetlangeb.Enne ladustamist tuleb seeme korralikult maha<strong>ja</strong>hutada. Säilitada ei tohi niiskes, sest see loobsoodsad tingimused mikroorganismide arenguks.TalirüpsTalirüps on hea kultuur <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>rohkes külvikorras,toimides seal fütosanitarina, katkestades <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>dehaigustsüklid. Tema juurteeritised mõjuvadpaljudele <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> haigustekita<strong>ja</strong>tele pärssivaltvõi lausa surmavalt. Sügavale tungiva tugevajuurestikuga aitab talirüps kobestada künnikihialust kihti. Varase valmimise tõttu sobib rüps hästinn koristuskonveierisse.Talirüpsi ei ole soovitatav külvata ristõieliste järelenne 4–5 aastat, 1–2 aastat vahet peaks hoidmaka liblikõieliste <strong>ja</strong> kartuliga. Eelvil<strong>ja</strong>ks ei sobi kalina (sarnased haigused). Hea eelvili on must- võihal<strong>ja</strong>skesa. Võib kasvatada rohumaade <strong>ja</strong> samalaastal varakult koristatavate suvi<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>de järel.Talirüps on risttolmlev kultuur, seda tuleb eritiseemnepõllu asukoha valikul arvestada. Et talirüpsalustab varakult (mai algul) õitsemist, on taheaks söödamaaks mesilastele.Külvikorra näide: kaer allakülviga – põldhein –põldhein – talirüps – vahekultuur (hal<strong>ja</strong>sväetiseks)– oder.Sordivalik <strong>ja</strong> sordidTalirüps kasvatab sügisese vegetatsiooniperioodijooksul lehekodariku, varre kasvu eitoimu, kasvu pung jääb talvituma allpool mullapinda,mis annab talirüpsile suure eelisetalirapsi ees talvekindluse osas. Sügisene lehekodarikon karekarvane ning metsloomad (kitsed,jänesed, põdrad) ei soovi teda süüa, rüüstetvõib esineda minimaalsel määral lume all(hiired).Eesti Sordilehes olev talirüpsi sort ’Largo’ on heatalvekindluse, suure saagi <strong>ja</strong> heade kvaliteedinäita<strong>ja</strong>tega(kõrge kuni keskmine õlisisaldus, madalglükosinolaatidesisaldus) 00-sort. ’Largo’ on andnudhäid tulemusi nii Jõgeva SAI mahekatseteskui mahekasvata<strong>ja</strong>te põldudel Eestis <strong>ja</strong> Soomes.KvaliteedinõudedTalirüpsi kokkuostul kehtivad samad nõuded, misrapsi puhulgi (vt Suviraps).Muld <strong>ja</strong> toitainedTalirüps kasvab hästi mineraalmuldadel, eritikergematel muldadel, sobivad ka savimullad,kui need on õigeaegselt haritud. Sobiv mullapH on 5,5–6. Turvasmullad kasvatamiseks ei sobi,sest seal on tõsiseid probleeme talvekindlusega,samuti esineb sellistel aladel tihti hiliseid öökülmasid(kevadel), mis võivad õitsvaid taimi tugevaltkahjustada. Ka on turvasmullal suurem oht,et taim nakatub kapsanuuterisse. Samuti ei sobiebatasased (lohkudesse kogunev jääkoorik/vesi24


kevadel hävitab taimiku) või põh<strong>ja</strong>kaldega alad<strong>ja</strong> varjulised metsaservad. Kevadist ning suvistpõuda talub talirüps tunduvalt paremini kui suvi<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>d<strong>ja</strong> suviraps, tema sügavale tungiv juurestiktoob vett ning toitaineid alumistest mullakihtidest.Talirüps va<strong>ja</strong>b korraliku saagi moodustamiseks20% vähem lämmastikku kui suviraps.Poolmikroelementidest on kõige olulisem väävel,mikroelementidest boor <strong>ja</strong> molübdeen.MullaharimineHea mullaharimise eelduseks on tasane künd, mison soovitatav teha vähemalt 3–4 nädalat ennekülvi, et muld jõuaks tiheneda. Külviks haritaksemulda 2–4 cm sügavuselt. Kui muld on liig kuiv,haritakse 2–3 cm võrra sügavamalt, et seemneteidanemiseks <strong>ja</strong> tärkamiseks oleks piisavalt niiskust.Liiga mär<strong>ja</strong> mulla harimine põhjustab tugevamatumbrohtumust, kooriku teket ning kiiret kuivamistpärast külvi. Liialt sügava harimise korralsatub ka seeme sügavale ning tärkab aeglaselt<strong>ja</strong> eba ühtlaselt. Muld peab olema haritud peeneks,ühtlaseks <strong>ja</strong> võimalikult tasaseks. Va<strong>ja</strong>duselrullitakse põldu enne külvi.Kevadel, kasvu alustamisel, on võimalik talirüpsika umbrohutõrjeks äestada.Koristamisel maha pudenenud <strong>ja</strong> lindude pooltpoetatud rüpsiseemned on umbrohuks järgnevatelekultuuridele, seega va<strong>ja</strong>b rüps koristuse järeläestamist (umbes nädal pärast koristust), midava<strong>ja</strong>dusel korratakse, <strong>ja</strong> koorimist.KülvKülvama peaks võimalikult umbrohupuhtale põllule,ohtlik on kesalille arvukas esinemine põllul.See umbrohi on peaaegu ainuke, mis suudab talirüpsigakasvus konkureerida. Hästi kasvab <strong>ja</strong> talvitubtalirüps ka <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>kõrde tehtud otsekülvipuhul (eeldusel, et vili on olnud piisavalt umbrohupuhas).Talirüps külvatakse tavaliselt augusti algul võikeskpaigas. Külv tärkab 5–6 päeva jooksul. Õigeaegnekülv annab tugeva taimiku, mis on talvekahjustustelevastupidavam. Sobivaim on talvitumaminekuks 6 pärislehe faas taimedel, juurekaelaläbimõõt võiks olla 0,8–1 cm. Hilise külvipuhul ei jõua taimed koguda piisavalt varuaineid,talvega hukkuvad neist paljud, allesjäänud onkasvus kidurad <strong>ja</strong> korralikku saaki põllult ei saa.Kuiva mulda tuleks kohe pärast külvi rullida, hilisemrullimine võib idandeid tugevalt vigastada.Külvisenorm võiks olla 6–8 kg/ha, reavahe10–12 cm. Mida ebasoodsamad on külviaegsedtingimused, seda suurem peaks olema külvisenorm.Laiarealiste (24 cm) külvide puhul võib kasutadaka normi 4 kg/ha. Külvisügavus on 2–3 cm.Väga kuiva <strong>ja</strong> kerge mulla puhul ka 4 cm.UmbrohudTalirüps on kiire algarengu <strong>ja</strong> väga kiire kevadisetalvitumisjärgse kasvuga ning suudab umbrohtusidväga hästi alla suruda. Mehaanilist umbrohutõrjetsaab hästi teha laiema reavahega külvidekorral (24 cm). Talvitumisjärgsed väikesed tühikudtäidab talirüps kui hästi harunev kultuur kiiresti <strong>ja</strong>umbrohtude levikut ei järgne. Suuremates tühikutesvõib kergesti hakata vohama kesalill.TaimekahjuridTalirüpsil on leitud kõdra- <strong>ja</strong> varre peitkärsakat <strong>ja</strong>kõdrasääske. Sügisestel külvidel ei esine maakirpu.Ka õitseb talirüps suhteliselt vara (mai alguses),kui hiilamardikas ei ole veel ilmunud. Õitsemiselõpul taimede ilmuvad hiilamardikad toituvad õietolmust,ning märkimisväärset kahju ei põhjusta.Kahjurite tõrjeks tuleb soodustada röövtoidulisteputukate <strong>ja</strong> ämblike ning parasitoidide levikutpõllul. Selleks aitab kaasa looduslik rohumaa võikar<strong>ja</strong>maa põllu läheduses.TaimehaigusedTaimehaigustest võivad esineda: tõusmepõletik,hahkhallitus, eba<strong>ja</strong>hukaste, kuivlaiksus, valgemädanik<strong>ja</strong> vertitsilloos. Haigestumisi on tali-25


line õige külvikord <strong>ja</strong> terve seeme. Nakatunudsaaki ei tohi kasutada külvisena (valgemädanikuskleroot siumid on selgelt eristatavad seemnetestkui ‘hiirepabulad’), kuivlaiksusega nakatunudseeme on hõbehalli värvusega. Talirüpsi põldudekõrvale ei tohiks ra<strong>ja</strong>da suvirapsi või -rüpsi põlde,et vältida ristnakkust.Rüpsrüpsil tavaliselt vähe. Haigusi levitavad peamiseltmullas <strong>ja</strong> taimejäänustel talvituvad haigustekita<strong>ja</strong>teeosed või sklerootsiumid, mis säilivad eluvõimelistena4–5 aastat. Seetõttu on väga olu-KoristamineTalirüpsi kasvuaeg on 330–345 päeva. Valmides eivarise talirüps nii kergesti kui taliraps, see annabvõimaluse valida sobivaim päev koristuseks. Valminudtalirüpsi põld on hallikaspruun, valminudseeme on seest erkkollane. Koristusega võib alustadasiis, kui seest rohelisi seemneid on vähemkui 10% <strong>ja</strong> seemnete niiskus on 15–20%. Juulison talirüpsi koristuse a<strong>ja</strong>l valdavalt ilusad ilmad,parimal juhul saab põllult seemne kätte niiskusesisaldusegaalla 9%. Sel juhul tuleks seeme kohesorteerida <strong>ja</strong> võib ladustada. Koristada külgvikatitegavarustatud kombainiga, sellega viiaksekoristuskaod väiksemateks, ka pudeneb mahavähem seemet, mis oleks järgnevale kultuurileumbrohuks.Kuivatamine <strong>ja</strong> ladustamineVt suviraps.Alternatiivsed tehnoloogiad <strong>teravil<strong>ja</strong></strong><strong>kasvatus</strong>esEelpool tutvustati levinumate <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>de <strong>ja</strong> õlikultuuridetüüpilisi <strong>kasvatus</strong>tehnoloogiaid mahetootmises.Kuid on olemas ka teistsuguseid lähenemisi<strong>ja</strong> tehnoloogiaid, mida on mahetootmisesteistes riikides ka edukalt rakendatud. Kuigi needpole veel väga laialt levinud, tasub mõelda kanendele alternatiivsetele tehnoloogiatele.Üks võimalus on kasvatada <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> laia reavahega.Sellisel juhul külvatakse teravili laiema reavahegakui harjumuspärane 12,5 cm, variandid on25,0–37,5 või isegi 50 cm. Lai reavahe võimaldabvaheltharida <strong>ja</strong> sekkuda nii jõulisemalt umbrohutõrjesse<strong>ja</strong> toitainetega varustamisse ka taimedekasvuperioodil. Tihti kasutatakse sellist meetoditparema kvaliteediga saagi saamiseks eriti nisupuhul. Ülevaate sellest tehnoloogiast leiab mater<strong>ja</strong>list„Teravil<strong>ja</strong> kasvatamine laia reavahega“, mison leitav aadressilt http://www.maheklubi.ee/toot<strong>ja</strong>le/mater<strong>ja</strong>lid.Teine võimalus on kasvatada <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> vagudes26


Vagudes <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> kasvatamise õppepäev Saksamaalnagu kartulit. Ka siin on eesmärk anda taimelesuurem kasvuruum, et vähendada seenhaigusteesinemist <strong>ja</strong> parandada toitainetega varustatustkasvuperioodi teises pooles – eesmärgiks jällegisuurem <strong>ja</strong> kvaliteetsem saak.Nende kahe näite varal saab öelda, et ei ole olemasühte kindlalt toimivat süsteemi. Toot<strong>ja</strong> peabise leidma parima tee oma ettevõtte tingimusiarvestades. Tuleb leida süsteem, mis on konkreetseljuhul sobivaim, mille puhul on tootmiskuludväiksemad <strong>ja</strong> sissetulek suurem. See tähendab,et toot<strong>ja</strong> oskab seda süsteemi rakendada<strong>ja</strong> tule museks on hea saak põllult. Ülevaate sellesttehno loogiast leiab mater<strong>ja</strong>list „Aktuaalsetmahepõlluma<strong>ja</strong>nduses 2008“, mis on samuti leitavaadressilt http://www.maheklubi.ee/toot<strong>ja</strong>le/mater<strong>ja</strong>lid.Minimeeritud ehk pindmist mullaharimist ilmakünnita ei saa maheviljeluses üldiselt samas ulatuseskui tavaviljeluses kasutada. Põhjuseks onvegetatiivselt levivate umbrohtude (eriti põldohakas)levik, kui üheaastaseid teravilju <strong>ja</strong> rapsikasvatatakse mitu aastat järjest. Pindmisel mullaharimiselaeglustub ka taime <strong>ja</strong> juurejäänuste ningmulla orgaanilise aine lagunemine, kust vabanebtaimedele vähem toitaineid, võrreldes künni <strong>ja</strong>koorimise põhise mullaharimisega. Samuti suurenebmõnevõrra taimehaiguste levik, sest haigustekita<strong>ja</strong>dtalvituvad lagunemata taimejäänustel.See kõik võib põhjustada mahe<strong>teravil<strong>ja</strong></strong>del olulisesaagilanguse, nagu näitavad ka Kuusiku Katsekeskusekatsetulemused.Pindmist mullaharimist saaks maheviljeluses tehakündmisaastate vahel, soovitatavalt ainult üksaasta järjest, millele eelneval <strong>ja</strong> järgneval aastaltuleks teha tüükoorimist koos künniga. Samutivõib pindmise mullaharimise järele külvata põldheina.Pindmist mullaharimist tehakse raske rullrandaali,rullkäpprandaali, kergadra või raske randaaliga8–12 cm sügavuselt. Kevadel haritakse27


enne külvi üks kuni kaks korda kultivaatoriga võikülvatakse võimalusel otse ilma kultiveerimata. Niioleks võimalik ka maheviljeluses harimiskulusidkülvikorras vähendada.Pindmiselt haritud mullas võib paremini talvitudaka talirüps, võrreldes künnipõhise harimisega.Kuusiku Katsekeskuses hävines küntudmahe põllul ühe aasta kevadel talirüps suuresosas kevadise külmakergituse <strong>ja</strong> põllulohkudessekogunenud vee tõttu. Pindmisel harimisel sedaei juhtunud, kuna <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> poollagunenud tüütoimis puhvrina <strong>ja</strong> vesi valgus alles jäänud mullakapillaaride<strong>ja</strong> juure ning vihmausside käikudetõttu ära.Töötlemine <strong>ja</strong> turustamineTeravil<strong>ja</strong>de töötlemine on Eestis praeguse seisugakõige levinum mahetöötlemisvaldkond. Maheveskeidoli mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse registris 1.10.11seisuga kaheksa. Valmistatakse mitmesuguseidhelbeid, <strong>ja</strong>hu, müslit jm. Teravil<strong>ja</strong> töötlemisekäivi tamine on toiduseaduse nõuete aspektistüks lihtsamaid <strong>ja</strong> on hea võimalus väiketalus omatoodangule lisandväärtust anda <strong>ja</strong> nii sissetulekutsuurendada. Toiduõli valmista<strong>ja</strong>id oli 1.10.11seisuga kaks.Mitmed mahetöötle<strong>ja</strong>d müüvad oma toodangutTÜ Eesti Mahe kaubamärgi all <strong>ja</strong> nende müügivõrgukaudu. Kodumaised <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>tooted on laiasvalikus müügil öko- <strong>ja</strong> loodustoodete kauplustes,samuti võib neid leida nt Tallinna- <strong>ja</strong> Tartu Kaubama<strong>ja</strong>stning mitmest muust supermarketist.Mahe<strong>teravil<strong>ja</strong></strong> (peamiselt kaera <strong>ja</strong> rukist, vähemnisu) on viimastel aastatel õnnestunud järjest rohkemmüüa ka teistesse Euroopa Liidu riikidesse.Pigem on probleemiks olnud piisava hulga nõutudkvaliteedis mahe<strong>teravil<strong>ja</strong></strong> kokkusaamisega,kui võimaluse puudumisega <strong>teravil<strong>ja</strong></strong> suuremaskoguses müüa. Ka rapsi <strong>ja</strong> rüpsi vastu on nt Soomehuvi tundnud, eelkõige aga töödeldud kujul.Kohalikul turul on olemas nõudlus söödavil<strong>ja</strong>järele. Loomakasvata<strong>ja</strong>d sooviksid osta ka rapsikooki.Kohalikku töötlemisse müüakse <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>siiski suhteliselt vähe, sest kuigi veskeid on palju,on nad valdavalt väga väikesed.MärgistamineMahetoodete märgistamisel tuleb lähtuda nii toiduseadusekui ka mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse seadusenõuetest. Märgistuse all mõeldakse kõiki toodetegaseotud <strong>ja</strong> neile viitavaid mõisteid, sõnu, andmeid,kaubamärke, margitoodete nimesid, kujunduselementevõi sümboleid mis tahes pakenditel,dokumentidel, sedelitel, etikettidel, siltidel võikaelaetikettidel.Mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusele saab viidata:− mahetoote müüginimetuses, kasutades sõnu„mahe“, „öko“, „ökoloogiline“, kui tegu on mahetoorainega(üleminekua<strong>ja</strong> läbinud maalt võiloomadelt) või kui põlluma<strong>ja</strong>nduslikest koostisosadeston mahe vähemalt 95%, ülejäänud5% tavakoostisosi on loetletud määruse (EÜ)nr 889/2008 lisas ning töötlemine vastab mahetoidutöötlemise nõuetele. Kinnispakendis28


tootel peab kasutama ELi mahetoote logokoos päritolutähisega <strong>ja</strong> järelevalveasutusekoodnumbriga, võib kasutada Eesti riiklikkuökomärki (joonised 1 <strong>ja</strong> 2);− ainult toote koostisosade loetelus, kui töötleminevastab mahetoidu töötlemise nõuetele,kuid mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslike koostisosade osaon alla 95%. Tootel peab olema järelevalveasutusekoodnumber. ELi mahetoote logo egaEesti riiklikku ökomärki kasutada ei tohi;− ainult tekstiga „mahepõlluma<strong>ja</strong>nduseleülemineku järgus olev toode“, kui tegu onmahepõllu ma<strong>ja</strong>ndusele üleminekujärgus olevataimse tootega, mis sisaldab vaid ühte põlluma<strong>ja</strong>ndusestpärinevat taimsest koostisosa <strong>ja</strong>enne saagikoristust on üleminekuaeg kestnudvähemalt 12 kuud. Tootel peab olema järelevalveasutusekoodnumber. ELi mahetoote logoega Eesti riiklikku ökomärki kasutada ei tohi.Järelevalveasutuse koodnumber peab asumaELi mahetoote logoga samal vaateväl<strong>ja</strong>l (pakendisamal küljel).Järelevalveasutuste koodnumbrid:− Põlluma<strong>ja</strong>ndusamet EE-ÖKO-01 (töötlemata<strong>teravil<strong>ja</strong></strong> puhul);− Veterinaar- <strong>ja</strong> Toiduamet EE-ÖKO-02 (töödeldud<strong>teravil<strong>ja</strong></strong> puhul nagu nt <strong>ja</strong>hu, helbed).Päritolutähis ehk tähistus põlluma<strong>ja</strong>nduslikekoostisosade tootmiskoha kohta peab asumavahetult järelevalveasutuse koodi all (joonis 1).Päritolutähisena on võimalikud järgmisedvariandid:− „ELi põlluma<strong>ja</strong>ndus“, kui toote põlluma<strong>ja</strong>ndusliktooraine on toodetud ELis. Näiteks müsli, milleson Eesti <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>helbed <strong>ja</strong> Itaalia rosinad;− „ELi-väline põlluma<strong>ja</strong>ndus“, kui toote põlluma<strong>ja</strong>ndusliktooraine on toodetud kolmandatesriikides (mitte ELi riikides).EE-ÖKO-02Eesti põlluma<strong>ja</strong>ndusJoonis 1. Euroopa Liidu mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku tootmiselogo koos kohustuslike tähistega, mis peavad olemalogoga samal vaateväl<strong>ja</strong>l (toote ühel küljel): järelevalveasutuse(VTA) koodnumber <strong>ja</strong> päritolutähisJoonis 2. Eestis kasutatav mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusele viitavmärk ehk ökomärk, mille kasutamine on vabatahtlik− „ELi-sisene/ -väline põlluma<strong>ja</strong>ndus“, kui osapõllu ma<strong>ja</strong>nduslikust toorainest on toodetudELis, osa kolmandates riikides. Näiteks müsli,milles on Eestis <strong>teravil<strong>ja</strong></strong>helbed <strong>ja</strong> Brasiilia roosuhkur;− Tähistuse „EL“ või „ELi-väline“ võib asendadavõi seda täiendada riigi nimetusega, kui kõikpõlluma<strong>ja</strong>nduslikud toorained, millest toodekoosneb, on toodetud kõnealuses riigis. Näitekskui nisu<strong>ja</strong>hu on Eesti nisust, siis võib kirjutada“Eesti põlluma<strong>ja</strong>ndus“.29


Peamised õigusaktidÜldised mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse põhimõtted –Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 28.06.2007,mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku tootmise ning mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliketoodete märgistamise <strong>ja</strong> määruse(EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta.Üksikas<strong>ja</strong>likud mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse eeskir<strong>ja</strong>d– Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008,5.09.2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse(EÜ) nr 834/2007 (mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslikutootmise ning mahepõlluma<strong>ja</strong>nduslike toodetemärgistamise kohta) üksikas<strong>ja</strong>likud rakenduseeskir<strong>ja</strong>dseoses mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku tootmise,märgistamise <strong>ja</strong> kontrolliga.Mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse seadusMahepõlluma<strong>ja</strong>nduse valdkonnas tegutsemisekstunnustamise taotlemine <strong>ja</strong> taotlusemenetlemise kord – Põlluma<strong>ja</strong>ndusministri20.02.2009. a määrus nr 26.Mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku tootmise nõuded –Põllu ma<strong>ja</strong>ndusministri 20.02.2009. a määrus nr 25.Mahetootmisega seotud õigusaktide täielikloend on kättesaadav Põlluma<strong>ja</strong>ndusministeeriumiveebi lehelt www.agri.ee (Põhivaldkonnad> Taimetervis > Mahepõlluma<strong>ja</strong>ndus >Õigusaktid) <strong>ja</strong> Põlluma<strong>ja</strong>ndusameti veebilehelwww.pma.agri.ee (Valdkonnad > Mahepõlluma<strong>ja</strong>ndus> Seadusandlus).Kokkuvõtliku ülevaate õigusaktides sisalduvatestmahepõlluma<strong>ja</strong>ndusliku tootmise kontrollitavatestnõuetest annab trükis „Mahepõlluma<strong>ja</strong>ndusenõuete selgitus toot<strong>ja</strong>le“, mis on samutileitav Põlluma<strong>ja</strong>ndusministeeriumi <strong>ja</strong> PMA veebilehtedelt.Töötlemise tunnustamise <strong>ja</strong> nõuete kohta saabinfot VTA veebilehelt www.vet.agri.ee.30


KontaktidPõlluma<strong>ja</strong>ndusministeeriumMahepõlluma<strong>ja</strong>nduse bürooTel: 625 6537, 625 6533, 625 6530e-post: mahe@agri.eewww.agri.eePõlluma<strong>ja</strong>ndusametMahepõlluma<strong>ja</strong>nduse osakondTel: 671 2660e-post: mahe@pma.agri.eewww.pma.agri.eePõlluma<strong>ja</strong>nduse Registrite <strong>ja</strong>Informatsiooni Amet (PRIA)Tel: 737 1200e-post: pria@pria.eewww.pria.eeEesti Mahepõlluma<strong>ja</strong>nduse SihtasutusTel: 522 5936e-post: airi.vetemaa@gmail.comwww.maheklubi.eeJõgeva Sordiaretuse InstituutIlmar TammTel: 776 6912e-post: ilmar.tamm@jpbi.eewww.sordiaretus.eePõlluma<strong>ja</strong>ndusuuringute KeskusKarli SeppTel: 672 9130e-post: karli.sepp@pmk.agri.ee

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!