13.07.2015 Views

Etički kodeks za profesionalce koji se bave skladnošću poslovanja i ...

Etički kodeks za profesionalce koji se bave skladnošću poslovanja i ...

Etički kodeks za profesionalce koji se bave skladnošću poslovanja i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NA SRPSKOM JEZIKUEtički <strong>kodeks</strong> <strong>za</strong><strong>profesionalce</strong> <strong>koji</strong><strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću<strong>poslovanja</strong> i etikom


Etički <strong>kodeks</strong> <strong>za</strong> <strong>profesionalce</strong> <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću <strong>poslovanja</strong> i etikomod stručne <strong>za</strong>jednice. Ona kao prvo <strong>za</strong>visi od ličnog razumevanjaprofesionalca <strong>koji</strong> <strong>se</strong> bavi skladnošću <strong>poslovanja</strong> i etikom i njegovihdobrovoljnih aktivnosti, a kao drugo <strong>za</strong>visi od podsticajaod strane kolega i opšte javnosti.Za neka pravila ponašanja obezbeđen je komentar, <strong>koji</strong> je namenjen<strong>za</strong> to da razjasni ili razradi značenje i primenu datog pravila.U Kodeksu su korišćene sledeće konvencije:• “Organi<strong>za</strong>cija poslodavca” uključuje poslodavca i klijente;• “Zakon” ili “<strong>za</strong>koni” uključuje sve nacionalne, državne, pokrajinskei lokalne <strong>za</strong>kone i propi<strong>se</strong>, odluke suda i poravnave;• “Kršenje dužnosti” uključuje i ne<strong>za</strong>konite radnje i neetičkoponašanje;• “Najviše telo upravljanja” organi<strong>za</strong>cije poslodavca odnosi <strong>se</strong> nanajviše telo <strong>za</strong> donošenje politika i odluka u organi<strong>za</strong>ciji, kaošto su to upravni odbor/odbor direktora ili nadzorni savet uorgani<strong>za</strong>ciji.PRINCIP IO<strong>bave</strong>ze prema javnostiProfesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću <strong>poslovanja</strong> i etikom (PSE)treba da poštuju i promovišu skladnost <strong>poslovanja</strong> sa duhomi slovom <strong>za</strong>kona <strong>koji</strong> reguliše delovanje organi<strong>za</strong>cije njihovogposlodavca i treba da svojim primerom pokažu najviše etičke2 www.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977


Society of Corporate Compliance and Ethicsstandarde u svom profesionalnom ponašanju kako bi doprinelijavnom dobru.R1.1 PSE ne pomažu, ne podstiču niti ne učestvuju u kršenjudužnosti.R1.2 PSE preduzimaju potrebne korake da spreče kršenjedužnosti u organi<strong>za</strong>ciji poslodavaca.Komentar: Aktivnosti PSE ve<strong>za</strong>ne <strong>za</strong> sprečavanje kršenjadužnosti moraju, naravno, biti <strong>za</strong>konite i etičke. U situacijamakada neki PSE uradi ono što može kako bi sprečiokršenje dužnosti u granicama <strong>za</strong>kona i poslovne etike,ali ipak ne uspeva da spreči kršenje dužnosti, treba da <strong>se</strong>pozove na pravilo 1.4.R1.3 PSE primenjuju zdravo rasuđivanje kada odgovaraju napitanja ili sarađuju tokom svih zvaničnih i legitimnihdržavnih istraga ili isleđivanja ve<strong>za</strong>nog <strong>za</strong> organi<strong>za</strong>cijuposlodavca.Komentar: I dok uloga PSE u državnoj istrazi može davarira, PSE nikada ne ometaju istragu i ne lažu tokom nje.R1.4 Ukoliko, tokom svog rada, profesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong>skladnošću i etikom saznaju <strong>za</strong> bilo kakvu odluku svogposlodavca koja bi, ukoliko bude sprovedena, predstavljalakršenje dužnosti, oni će: (a) odbiti da <strong>se</strong> sagla<strong>se</strong> sa tomodlukom; (b) podignuti stvar na viši nivo, uključujući,prema potrebi, do najvišeg organa upravljanja; (c) razmotritidavanje ostavke ukoliko ozbiljna pitanja ostanuwww.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977 3


Society of Corporate Compliance and Ethicsintegriteta, da sa svoje strane primenjuju nepristrasnorasuđivanje bez predrasuda i promovišu efikasne programe <strong>za</strong>skladnost <strong>poslovanja</strong> i etiku.R2.1 PSE obavljaju poslove <strong>za</strong> svog poslodavca pravovremeno,stručno i profesionalno.Komentar: Od profesionalaca <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću <strong>poslovanja</strong>i etikom ne očekuje <strong>se</strong> da budu eksperti <strong>za</strong> svako poljesaznanja koje može da doprine<strong>se</strong> razvoju efikasnog programaskladnosti <strong>poslovanja</strong> i etike. PSE <strong>koji</strong> <strong>se</strong> odvaže da <strong>se</strong> <strong>bave</strong>oblastima koje <strong>za</strong>htevaju dodatno stručno znanje, dobijajutakvo stručno znanje kroz dodatno obrazovanje, obuku ili radsa drugim licima koja po<strong>se</strong>duju takvo stručno znanje. PSEimaju tekuće i opšte znanje svih relevantnih polja saznanjakoja <strong>se</strong> opravdano mogu očekivati od jednog profesionalca <strong>koji</strong><strong>se</strong> bavi etikom i skladnošću <strong>poslovanja</strong>, i preduzimaju korakeda ostanu u toku tako što koriste mogućnosti <strong>za</strong> kontinuiranoobrazovanje i profesionalni razvoj.R2.2 PSE najbolje što mogu obezbeđuju da organi<strong>za</strong>cija njihovogposlodavca bude u saglasnosti sa svim relevantnim<strong>za</strong>konima.Komentar: I dok PSE treba da imaju rukovodeću ulogu uobezebđivanju skladnosti, svi <strong>za</strong>posleni imaju o<strong>bave</strong>zu daobezbede skladnost.R2.3 Profesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću i etikom istražuju, saodgovarajućom brigom, sva pitanja, informacije, izveštajei/ili ponašanje koje <strong>se</strong> odnosi na stvarno kršenje dužnosti,www.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977 5


Etički <strong>kodeks</strong> <strong>za</strong> <strong>profesionalce</strong> <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću <strong>poslovanja</strong> i etikomili na kršenje na koje <strong>se</strong> sumnja, bilo da je ve<strong>za</strong>no <strong>za</strong>prošlost, sadašnjost ili budućnost.Komentar: U organi<strong>za</strong>cijama u <strong>koji</strong>ma su drugi profesionalci(kao što je Pravna služba) odgovorni <strong>za</strong> istragu kršenjadužnosti na koje <strong>se</strong> sumnja, PSE <strong>za</strong>dovoljavaju ovo praviloprijavljivanjem ovakvog kršenja dužnosti takvim profesionalcimau skladu sa utvrđenim postupcima <strong>za</strong> prijavu.R2.4 PSE o<strong>bave</strong>štavaju više poslovodstvo i najviši organ upravljanjao stanju programa <strong>za</strong> skladnost i etiku, kako upogledu sprovođenja programa, tako i u pogledu oblastirizika <strong>za</strong> skladnost <strong>poslovanja</strong>.Komentar: Po ovom pravilu, etička dužnost PSE dopunjujedužnost višeg poslovodstva i najvišeg organa upravljanjau tome, da oni trebaju osigurati “da u organi<strong>za</strong>ciji postojesistemi <strong>za</strong> izmenjavanje informacija i izveštavanje,<strong>koji</strong> su racionalno osmišljeni tako da višem poslovodstvui samom odboru pružaju pravovremene i tačne informacije,koje su potrebne da omoguće poslovodstvu iodboru, svakom u njihovim okvirima, da donesu odluke<strong>za</strong>snovane na o<strong>bave</strong>štenosti, a koje <strong>se</strong> tiču kako skladnosti<strong>poslovanja</strong> korporacije sa <strong>za</strong>konom, tako i rezultata <strong>poslovanja</strong>.”U stečajnom postupku protiv kompanije CaremarkInternational Inc., Parnica ve<strong>za</strong>na <strong>za</strong> derivate, 1996 WL549894, at 8 (Del. Ch. od 25. <strong>se</strong>ptembra 1996.)R2.5 PSE ne pomažu i ne podstiču osvetu protiv bilo kog<strong>za</strong>poslenog <strong>koji</strong> prijavi stvarno, potencijalno, ili kršenjedužnosti na koje sumnja, i teže da sprovedu postupke <strong>koji</strong>6 www.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977


Society of Corporate Compliance and Ethicsobezbeđuju <strong>za</strong>štitu od osvete prema bilo kom <strong>za</strong>poslenom<strong>koji</strong> prijavi stvarno, potencijalno, ili kršenje dužnosti nakoje <strong>se</strong> sumnja.Komentar: PSE treba da, najbolje što umeju, i u skladusa drugim dužnostima koje im nameće ovaj Etički <strong>kodeks</strong>,sačuvaju anonimnost <strong>za</strong>poslenih <strong>koji</strong> prijavljuju kršenjedužnosti ukoliko ti <strong>za</strong>posleni traže da ostanu anonimni.Dalje, oni sprovode istragu svakog stvarnog, potencijalnog,ili kršenja dužnosti na koje <strong>se</strong> sumnja uz najveću diskreciju,pazeći da <strong>za</strong>štite ugled i identitet onih <strong>koji</strong> su pod istragom.R2.6 PSE <strong>se</strong> pažljivo čuvaju od toga da otkriju poverljive informacijekoje su dobijene tokom njihovih profesionalnihaktivnosti, priznajući da pod određenim okolnostima poverljivostmora da <strong>se</strong> povuče pred drugim vrednostima ili<strong>za</strong>brinutošću, kao što je npr. <strong>za</strong>ustavljanje nekog čina <strong>koji</strong>stvara znatan rizik po zdravlje i bezbednost, ili da otkrijupoverljive informacije kada je to potrebno da <strong>se</strong> sagla<strong>se</strong> sasudskim pozivom ili drugim pravnim postupcima.Komentar: Nije neophodno otkriti poverljive informacijeradi saglasnosti sa sudskim pozivom ili drugim pravnimpostupcima ukoliko su komunikacije <strong>za</strong>štićene <strong>za</strong>konskipriznatim privilegijem (npr. privilegirana poverljivostizmeđu advokata i klijenta).R2.7 PSE vode računa o tome da izbegnu bilo kakve stvarne,potencijalne ili uočene sukobe interesa organi<strong>za</strong>cije poslodavcai svojih ličnih interesa, ili interesa pojedinaca iliorgani<strong>za</strong>cija koje nisu u sklopu poslodavca, a sa <strong>koji</strong>mawww.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977 7


Etički <strong>kodeks</strong> <strong>za</strong> <strong>profesionalce</strong> <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću <strong>poslovanja</strong> i etikomPSE imaju odno<strong>se</strong>. PSE moraju da otkriju i na etički načinreše sukobe interesa i moraju da otklone velike sukobekad god je to moguće. Sukobi interesa mogu da stvorepodeljenu lojalnost. Profesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošćui etikom ne dozvoljavaju da <strong>se</strong> lojalnost prema pojedinimosobama u organi<strong>za</strong>ciji poslodavca, a sa <strong>koji</strong>ma su razviliprofesionalni ili lični odnos, umeša ili <strong>za</strong>meni o<strong>bave</strong>zulojalnosti prema organi<strong>za</strong>ciji poslodavca, i/ili višu odgovornostpoštovanja <strong>za</strong>kona, etičkog poslovnog ponašanja iovog Etičkog <strong>kodeks</strong>a.Komentar: Ako profesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću i etikomimaju bilo kakvu poslovnu vezu, direktan ili indirektan finansijskiinteres, ili druge intere<strong>se</strong> <strong>koji</strong> bi mogli da utiču nanjihovo rasuđivanje ve<strong>za</strong>no <strong>za</strong> profesionalni rad, PSE morajuu potpunosti otkriti poslodavcu prirodu te poslovne veze,finansijskog ili drugog interesa. Ako <strong>se</strong> neka prijava, istragaili isleđivanje ve<strong>za</strong>no <strong>za</strong> kršenja dužnosti odnosi direktno iliindirektno na aktivnost u koju je PSE bio na bilo <strong>koji</strong> načinuključen, PSE mora u pismenom obliku otkriti višem poslovodstvuposlodavca preciznu prirodu te uključenosti pre negošto odgovori na prijavu, ili <strong>za</strong>počne istragu ili isleđivanjeve<strong>za</strong>no <strong>za</strong> taj predmet, i, po potrebi, mora tražiti da budeisključen iz te istrage ili isleđivanja. Uprkos ovom <strong>za</strong>htevu,takva uključenost u nekom predmetu <strong>koji</strong> je predmet prijave,istrage ili isleđivanja neće neophodno prejudicirati sposobnostPSE da u tom pogledu ispuni svoje o<strong>bave</strong>ze.R2.8 Profesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću i etikom ne obmanjujuposlodavca u vezi sa rezultatima <strong>koji</strong> <strong>se</strong> mogu postićikorišćenjem njihovih usluga.8 www.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977


Society of Corporate Compliance and EthicsKomentar: Profesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću i etikom netreba da stvaraju neopravdana očekivanja u vezi sa uticajemili rezultatima njihovih usluga.PRINCIP IIIO<strong>bave</strong>ze prema profesijiProfesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću i etikom (PSE) treba dateže, kroz svoje aktivnosti, da poštuju i podižu integritet i dostojanstvoprofesije, unaprede efikasnost programa <strong>za</strong> skladnost<strong>poslovanja</strong> i etiku i promovišu profesionali<strong>za</strong>m u oblasti skladnosti<strong>poslovanja</strong> i etike.R3.1 PSE obavljaju svoje profesionalne aktivnosti, uključujućiispitivanje kršenja dužnosti, sa iskrenošću, pravednošću imarljivošću.Komentar: PSE ne pristaju na neopravdana ograničenjakoja bi uticala na njihovu profesionalnu etiku i <strong>za</strong>konskeodgovornosti. Opravdana ograničenja uključuju ona kojasu nametnuta od strane resursa poslodavca. Ako poslovodstvoorgani<strong>za</strong>cije poslodavca <strong>za</strong>hteva istragu, ali ograničavapristup relevantnim informacijama, PSE odbijaju <strong>za</strong>dataki pružaju objašnjenje najvišem organu upravljanja organi<strong>za</strong>cijeposlodavca. PSE treba da revnosno teže tome dapromovišu najefikasnija sredstva <strong>za</strong> posti<strong>za</strong>nje skladnosti.R3.2 U skladu sa pravilom 2.6, profesionalci <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong>skladnošću i etikom ne otkrivaju bez saglasnosti iliwww.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977 9


Etički <strong>kodeks</strong> <strong>za</strong> <strong>profesionalce</strong> <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću <strong>poslovanja</strong> i etikomprinudnog pravnog postupka poverljive informacije oposlovanju ili tehničkim procesima bilo kog sadašnje ilibivše organi<strong>za</strong>cije poslodavca. Takvo otkrivanje bi mogloda naruši poverenje u profesiju ili da umanji mogućnostprofesionalaca <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću i etikom da dobijutakve informacije od drugih lica u budućnosti.Komentar: Profesionalcima <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću i etikompotreban je slobodan pristup informacijama kako bi efikasnofunkcionisali, i potrebna im je mogućnost da otvorenokomuniciraju sa bilo <strong>koji</strong>m <strong>za</strong>poslenim licem ili agentomorgani<strong>za</strong>cije poslodavca. Otvorena komunikacija <strong>za</strong>visiod poverenja. Pogrešna upotreba ili zloupotreba radnogproizvoda profesionalaca <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> etikom i skladnošćupredstavlja ozbiljnu pretnju programima skladnosti <strong>poslovanja</strong>i etike. PSE ne koriste poverljive informacije ni na<strong>koji</strong> način <strong>koji</strong>m <strong>se</strong> krši <strong>za</strong>kon ili njihove <strong>za</strong>konske dužnosti,uključujući dužnosti prema njihovom poslodavcu. Kadasuprotstavljene strane u parnici koriste lični nadzor organi<strong>za</strong>cijeprotiv nje same, kredibilitet PSE može da <strong>se</strong> potkopa.PSE <strong>se</strong> podstiču na to da sarađuju sa pravnim savetnikomkako bi <strong>za</strong>štitili poverljivost i smanjili rizike koje nosiparnica. Nije neophodno otkriti poverljive informacije radiobezbeđivanja skladnosti sa prinudnim pravnim postupkomukoliko su poverljive informacije <strong>za</strong>štićene <strong>za</strong>konski priznatimprivilegijem (npr. privilegirana poverljivost izmeđuadvokata i klijenta).R3.3 PSE ne daju obmanjujuće, varljive ili lažne izjave ili tvrdnjeo svojim profesionalnim kvalifikacijama, iskustvu iliradu.10 www.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977


Society of Corporate Compliance and EthicsR3.4 PSE ne pokušavaju da nepošteno naškode profesionalnomugledu drugih profesionalaca <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong> skladnošću ietikom.Komentar: Da bi <strong>se</strong> u profesiji promovisala kolegijalnost iuljudnost, profesionalac <strong>koji</strong> <strong>se</strong> bavi skladnošću i etikom nedaje nikakve izjave u vezi sa drugim PSE, a koje su po svojojprirodi klevetničke.R3.5 PSE održavaju svoju kompetentnost ve<strong>za</strong>nu <strong>za</strong> kretanjaunutar profesije, uključujući znanje i duboko poznavanjesadašnjih teorija, industrijske prak<strong>se</strong> i <strong>za</strong>kona.Komentar: PSE prate prihvatljivi i odgovarajući tokkontinuiranog obrazovanja, uključujući bez ograničenjapraćenje relevantnih stručnih i industrijskih časopisa ipublikacija, komunikaciju sa stručnim kolegama i učešće ustručnom dijalogu i razgovorima kroz prisustvo na konferencijamai članstvo u profesionalnim udruženjima.www.corporatecompliance.org | +1 952 933 4977 11


ODBOR ZA PRIPREMU ETIČKOG KODEKSADžozef I. Marfi, Jo<strong>se</strong>ph E. Murphy, <strong>se</strong>rtifikovani PSE (kopred<strong>se</strong>dnikOdbora) pravni konsultant, suosnivač i viši savetnikCSLG-a, koeditor <strong>za</strong> Integrity Interactive, ethikosRebeka Voker (Rebecca Walker) (kopred<strong>se</strong>dnik Odbora), partneru Kaplan & Walker LLPUrton Anderson (Urton Anderson), pomoćnik dekana <strong>za</strong>dodiplomske studije i Klark V. Tompson, mlađi (Clark W.Thompson Jr.), profesor Računovodstvenog obrazovanja naPoslovnoj školi Makkoumz (McCombs School of Business),Univerziteta Teksas u OstinuMajkl Horovic (Michael Horowitz), partner <strong>za</strong> parnice, članGrupe <strong>za</strong> poslovne prevare i kompleksne parnice, član komisijeiz firme Cadwalader, Wickersham & Taft LLP u Komisiji<strong>za</strong> donošenje presuda Sjedinjenih Država (U.S. SentencingCommission)Šeli Milano (Shelley Milano)Mardžori Dojl (Marjorie Doyle), rukovodilac <strong>za</strong> praktičnu primenu,Ethics & Compliance Solutions, LRN


Po<strong>se</strong>bnu <strong>za</strong>hvalnost izražavamo Odboru <strong>za</strong> pripremuEtičkog <strong>kodeks</strong>a Udruženja <strong>za</strong> skladnost u zdravstvu, čiji sučlanovidr Džen Heler (Jan Heller)dr Mark Mini (Mark Meaney)advokat DŽozef I. Marfi (Jo<strong>se</strong>ph E. Murphy)dr Džefri Ouk (Jeffrey Oak)


MISIJA DRUŠTVAZA KORPORATIVNUSKLADNOST I ETIKU(SCCE)SCCE postoji da bi <strong>za</strong>stupaostandarde etičke poslovneprak<strong>se</strong> i skladnosti u svimorgani<strong>za</strong>cijama, kao i dabi pružio potrebne resur<strong>se</strong>profesionalcima <strong>koji</strong> <strong>se</strong> <strong>bave</strong>etikom i drugim licima koja<strong>za</strong>stupaju ove principe.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!