11.02.2016 Views

2005 CADAQUES MINI PRINT INTERNATIONAL

The catalogue of the 25th Mini Print International of Cadaqués 2005

The catalogue of the 25th Mini Print International of Cadaqués 2005

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

25è<br />

<strong>MINI</strong> <strong>PRINT</strong> INTERNACIONAL DE CADAQUÉS<br />

<strong>2005</strong>


Qualsevol persona que es dediqui a activitats vinculades al món de l’art<br />

sap que arribar a celebrar un vint-i-cinquè aniversari no és empresa fàcil i,<br />

a més, fer-ho al nivell amb què ho fa el Mini Print, encara menys. Aquesta<br />

tasca tant lloable i intensa mantinguda en el transcurs d’aquests 25 anys<br />

només s’aconsegueix amb molt d’esforç, molta creativitat i, per damunt de<br />

tot, amb aquest esperit participatiu d’alguns sectors privats que contribueixen<br />

a mantenir aquell dinamisme cultural que durant tants anys ha fet del<br />

poble de Cadaqués un destí turístic diferenciat de la resta de poblacions del<br />

litoral català.<br />

Any rere any han arribat gravats de diferents països del món. El rigor emprat<br />

a l’hora de premiar es guanyadors, l’excel·lent organització, la idea<br />

atractiva i original i l’emplaçament on es realitza aquesta activitat, amb la<br />

bellesa del seu paisatge i la tradició artística del poble de Cadaqués, són<br />

factors que han contribuït a l’èxit del Mini Print i han augmentat l’interès<br />

promogut des del primer any, consolidant aquesta celebració en el panorama<br />

artístic internacional.<br />

Tot això no hauria estat possible si no hi hagués hagut de bon principi una<br />

veritable il·lusió... Qualsevol activitat d’aquest tipus no es pot aconseguir<br />

si no existeix molt d’entusiasme. I Pascual Fort, creador ell mateix i home<br />

emprenedor de qui en tenim un gran record, i els seus familiars, que continuen<br />

aquesta empresa amb gran entusiasme, són qui han fet possible que<br />

avui estem parlant d’un 25è aniversari que ens desperta especial il·lusió i<br />

que des de l’administració ens dóna a entendre que cal recolzar iniciatives<br />

com aquesta sempre que sigui possible, per tal que esforços de divulgació<br />

cultural i artística com la del Mini Print puguin celebrar no vint-i-cinc<br />

anys, sinó molts més.<br />

Aquest <strong>2005</strong> el recordarem també per la festa de celebració que es va fer<br />

durant el mes de juliol i que va contribuir a que la xarxa de relacions fos<br />

més rica, apropant els artistes a un públic que veu en ses obres exposades<br />

una petjada del treball personal de l’artista i que en aquest cas utilitza ses<br />

diferents tècniques de gravat com un exercici de llibertat i suggestió.<br />

Per molts anys doncs; vull encoratjar a la Mercè, en Josep i tot es seus<br />

col·laboradors a continuar amb aquesta extraordinària tasca perquè tots<br />

plegats puguem seguir fruint de ses edicions que ens ofereix any rere any<br />

el Taller Galeria Fort; el pas de tots aquests gran artistes de renom a nivell<br />

mundial que hi han participat han fet possible que a hores d’ara, quan<br />

parlem del Mini Print, estem parlant d’un referent clau del gravat a nivell<br />

internacional.<br />

Joan Borrell i Bassols<br />

Alcalde de Cadaqués


Cualquier persona que se dedique a actividades vinculadas al mundo del<br />

arte sabe que llegar a celebrar un vigésimo quinto aniversario no es una<br />

empresa fácil y, además, hacerlo al nivel que lo ha hecho el Mini Print<br />

Internacional de Cadaqués todavía menos. Este trabajo tan loable e intenso<br />

mantenido en el transcurso de estos veinticinco años solo se consigue con<br />

mucho esfuerzo, mucha creatividad y, por encima de todo, con este espíritu<br />

participativo de algunos sectores privados que contribuyen a mantener<br />

aquel dinamismo cultural que durante tantos años ha hecho del pueblo de<br />

Cadaqués un destino turístico diferenciado del resto de poblaciones del<br />

litoral catalán.<br />

Año tras año han llegado grabados de diferentes países del mundo. El rigor<br />

utilizado a la hora de premiar a los ganadores, la excelente organización,<br />

la idea atractiva y original y el emplazamiento donde se realiza esta actividad,<br />

con la belleza de su paisaje y la tradición artística del pueblo de<br />

Cadaqués, son factores que han contribuido al éxito del Mini Print y han<br />

aumentado el interés promovido desde el primer año, consolidando esta<br />

celebración en el panorama artístico internacional.<br />

Todo esto no habría sido posible si no hubiera habido desde un principio<br />

una verdadera ilusión... Cualquier actividad de este tipo no se puede conseguir<br />

si no existe mucho entusiasmo. Pascual Fort, creador él mismo y<br />

hombre emprendedor de quien tenemos un gran recuerdo, y sus familiares,<br />

que continúan esta empresa con gran entusiasmo, son los que han hecho<br />

posible que hoy estemos hablando de un 25.º aniversario que nos despierta<br />

una especial ilusión y que desde la administración nos da a entender que<br />

hay que ayudar a iniciativas como esta siempre que sea posible, para que<br />

esfuerzos de divulgación cultural y artística como la del Mini Print puedan<br />

celebrar no veinticinco años, sino muchos más.<br />

Este <strong>2005</strong> lo recordaremos también por la fiesta de celebración que se hizo<br />

durante el mes de julio y que contribuyó a que la red de relaciones fuera<br />

más rica, acercando los artistas al público que ve en sus obras expuestas<br />

una huella del trabajo personal del artista y que, en este caso, utiliza las<br />

diferentes técnicas de grabado como un ejercicio de libertad y sugestión.<br />

Así pues, felicidades; quiero alentar a Mercè, a Josep y a todos su colaboradores<br />

a continuar con este extraordinario trabajo para que todos podamos<br />

seguir disfrutando de las ediciones que nos ofrece año tras año el Taller<br />

Galeria Fort; el paso de todos estos artistas de renombre a nivel mundial<br />

que han participado ha hecho posible que ahora, cuando hablamos del<br />

Mini Print Internacional de Cadaqués, estemos hablando de un referente<br />

clave del grabado a nivel internacional.<br />

Joan Borrell Bassols<br />

Alcalde de Cadaqués


Anybody who is involved in activities related to the world of art knows<br />

that reaching the celebration of a twenty-fifth anniversary is not an easy<br />

enterprise, and to do so at the quality level of the Mini Print is even more<br />

difficult. This intense and praiseworthy task, sustained during these 25<br />

years, is only achieved with great effort, much creativity and above all<br />

with the participative spirit of some private sectors that contribute to<br />

maintaining the cultural dynamism that has made the village of Cadaqués<br />

a touristic destination differentiated from the rest of the villages along the<br />

Catalan coast.<br />

Year after year, prints from all over the world have come here. The rigor<br />

in choosing the prizewinners, the excellent organization, the attractive and<br />

original idea, the location where it takes place with its beautiful landscape<br />

and the artistic tradition of the village of Cadaqués, are factors that have<br />

contributed to the success of the Mini Print and have increased the interest<br />

achieved from the very first year, consolidating this celebration in the international<br />

artistic panorama.<br />

All this would have been impossible if there had not been, from the very<br />

beginning, a veritable enthusiasm…No activity of this kind can be achieved<br />

without it. And Pascual Fort, himself a creative man and an entrepreneur,<br />

of whom we have a great memory, and his family which continues<br />

this enterprise with much enthusiasm, are what has made possible the fact<br />

that today we are speaking of a 25th anniversary which evokes special optimism.<br />

In the administration we understand that we should support initiatives<br />

like this whenever possible, so that efforts of cultural promotion like<br />

the Mini Print can celebrate not twenty-five years but many more.<br />

We will also remember this year <strong>2005</strong> for the fiesta celebrated during the<br />

month of July which enriched the network of relations, bringing together<br />

artists and a public that sees in the exhibited art the personal mark of the<br />

artists’ work which uses the different techniques of printmaking as an exercise<br />

in freedom and suggestion.<br />

I want to encourage Mercè and Josep and all their collaborators to continue<br />

for many more years this extraordinary task so that together we may<br />

continue to enjoy these exhibitions offered by the Taller Galeria Fort year<br />

after year. The passage of all those world renowned artists who have participated<br />

has made it possible to speak of the Mini Print as a key reference<br />

in printmaking on an international scale.<br />

Joan Borrell i Bassols<br />

Mayor of Cadaqués


COMITÈ D’HONOR<br />

President:<br />

Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall. President de la Generalitat de Catalunya<br />

Vice-presidents:<br />

Honorable Sra. Caterina Mieras. Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya<br />

Vocals:<br />

Sr. Francesc Torres. President de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya<br />

Sr. Daniel Giralt-Miracle. President Emèrit de l’Associació Catalana de Crítics d’Art<br />

Sr. Pere Falcó. Degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona<br />

MEMBRES DEL JURAT <strong>2005</strong><br />

Todor Ovcharov, Bulgària<br />

Mary Hurst, Anglaterra<br />

Pere Bellès i Gras, Espanya<br />

Shogo Muto, Japó<br />

Secretari del Jurat: Josep Fort<br />

OBRES, TÈCNIQUES I ARTISTES PREMIATS<br />

«En cuanto» Punta seca Anna Maria David Espanya.<br />

«Latifundia I» Tècnica mixta Caroline Ford França.<br />

«Time of year-1» Aiguafort i Punta seca Kiyo Wada Japó.<br />

«Armonia» Tècnica mixta Viviana Moncayo Itàlia.<br />

«Torso» Tècnica mixta Rais Gaitov Rússia.<br />

«Stop Bush (1)» Aiguafort Jamal Abdul Rahim Bahrain.<br />

Obres premiades a escala 100%


«En cuanto» - Punta seca<br />

ANNA MARIA DAVID<br />

Nascuda a Linnich, Alemanya el 1949. Viu i traballa a Mallorca, Espanya.<br />

Estudis<br />

Acadèmia Europea d’Art amb el professor E. Kremer, Trier, i Escola d’Art amb el professor B. Werth, Aachen.<br />

Exposicions<br />

Des de 1986 realitza exposicions individuals a importants galeries d’Espanya, Alemanya, Luxemburg i Suïssa,<br />

com: Museu de Sóller, Galeria s’Església a Calonge, Galeria La Tàfona a Deia. Galeria Bennássar a Pollensa<br />

de Mallorca. Galeria Michaelis, Uelzen, Alemanya. Galeria Dominique Lang, Dudelange, Luxemburg i Galeria<br />

Alte Krone, Biel-Bienne, Suïssa, entre altres.<br />

Participa des de 1989 a més de 25 exposicions col·lectives internacionals a galeries i certàmens d’Espanya,<br />

Alemanya, Luxemburg i Suïssa.<br />

Premis<br />

Premi del 25è Mini Print Internacional de Cadaqués <strong>2005</strong>.


«Latifundia I» - Tècnica mixta<br />

CAROLINE FORD<br />

Nascuda a Yorkshire, Anglaterra el 1941. Viu i traballa a França.<br />

Estudis<br />

Com a autodidacta treballa l’escultura i el gravat i s’especialitza en Gravat a partir del 1960.<br />

Exposicions<br />

Realitza exposicions individuals i col·lectives i participa en diferents certàmens, biennals i concursos a 23<br />

països.<br />

Premis<br />

Premi del 25è Mini Print Internacional de Cadaqués <strong>2005</strong>.


«Time of year-1» - Aiguafort i Punta seca<br />

KIYO WADA<br />

Nascuda a Kanagawa, Japó el 1947.<br />

Exposicions<br />

Realitza més de 23 exposicions individuals al Japó, Corea, Croàcia, Bulgària, Estats Units d’Amèrica i Espanya<br />

i participa en diferents certàmens, biennals i concursos internacionals.<br />

Premis<br />

Premi del 25è Mini Print Internacional de Cadaqués <strong>2005</strong>.


«Armonia» - Tècnica mixta<br />

VIVIANA MONCAYO<br />

Nascuda a Bogotà, Colòmbia el 1967, des de 1992 viu i té el taller a Florència, Itàlia.<br />

Estudis<br />

Del 1986 al 1991 cursa estudis i obté el Diploma de Mestra de Belles Arts a la Universidad Jorge Tadeo Lozano<br />

de Bogotà. A partir del 1992 i fins ara realitza diferents cursos de tècniques de gravat a escoles d’Itàlia.<br />

Exposicions<br />

Ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives a Colòmbia, Estats Units d’Amèrica, Itàlia,<br />

Bèlgica, Alemanya, Polònia i Espanya.<br />

Premis<br />

1987, Primer Premi del Saló d’Art Universitari ICFES de tècnica de gravat, Bogotà, Colòmbia.<br />

1995, Premi “Italia Arte Visive XI Edizione, Borgoforte, Mantova. 1996, Premi de tècnica de gravat del<br />

“Premio Firenze XIV”, Florencia. 1997, Primer Premi del “Concurso Falco Ceravolo XII”, Florència, Itàlia.<br />

Premi del 25è Mini Print Internacional de Cadaqués, <strong>2005</strong>.


«Torso» - Tècnica mixta<br />

RAIS GAITOV<br />

Nascut a Oktyabrsky, Bashkortostan, Rússia el 1956.<br />

Estudis<br />

Cursa estudis a la Facultat d’Art “Bashkir Teacher-Trainning Institute”.<br />

Membre de la “Russia Artists Union”.<br />

Exposicions<br />

Realitza 7 exposicions individuals i més de 20 participacions en diferents certàmens, biennals i concursos<br />

de Rússia, Polònia, Bulgària, Txèquia, Romania, Itàlia, Bèlgica, Macedònia, Turquia, Xina i Egipte. Els seus<br />

treballs estan representats a museus de Romania, Macedònia, Polònia, Espanya i Japó.<br />

Premis<br />

Premi del 25è Mini Print Internacional de Cadaqués, <strong>2005</strong>.


«Stop Bush (1)» - Aiguafort<br />

JAMAL ABDUL RAHIM<br />

Nascut a Muharraq, Bahrain el 1965. Membre de la “Bahrain Arts Society”.<br />

Exposicions<br />

A partir de 1995 realitza 20 exposicions individuals a galeries de Bahrain, Estats Units d’Amèrica, Canadà<br />

Turquia, Aràbia Saudí, Kuwait, Egipte, França, Suècia, Alemanya i Espanya. Participa en certàmens, biennals,<br />

triennals i concursos de tot el món. Ha realitzat més de 20 llibres d’artista amb famosos poetes com<br />

Adonis.<br />

Premis<br />

Primer Premi de la “GCC Art Exhibition, 1997” de Kuwait. Premi del Jurat al “3rd Egyptian International<br />

Print Triennale, 1999”, Egipte. Premi del 25è Mini Print Internacional de Cadaqués, <strong>2005</strong>.


El Mini Print Internacional de Cadaqués celebra aquest any la vint-i-cinquena edició<br />

de la seva aparició en el món de l’art amb el desig de contribuir a l’expansió de<br />

l’obra gràfica en totes les seves especialitats formals i tècniques i també revaloritzar<br />

aquesta forma d’expressió utilitzada per molts artistes dels cinc continents que,<br />

enamorats dels resultats de la seva experiència en aquesta matèria, desitjen trobar<br />

un camí per mostrar els seus treballs al major nombre possible d’espectadors.<br />

Durant vint-i-cinc anys ho hem intentat i penso que d’alguna manera ho hem aconseguit<br />

pel fet que en aquests moments el Mini Print Internacional de Cada-qués<br />

és una de les manifestacions artístiques més assolides i més estimades d’entre<br />

les moltes que es realitzen en el món. El seu caràcter itinerant ha fet possible la<br />

seva presència a Europa, Amèrica i Àsia, acollida sempre amb el màxim interès i<br />

expectació.<br />

Per celebrar que després de vint-i-cinc anys el Mini Print Internacional de Cadaqués<br />

encara perdura, vam organitzar una festa popular al carrer Horta d’en Sanés<br />

de Cadaqués, on es troba el Taller Galeria Fort i el Mini Print, adornant les seves<br />

parets amb un esclat de llum i alegria. Van acudir-hi unes cinc-centes persones<br />

que van gaudir d’un sopar comunitari i molt bona música. Una festa que segons<br />

l’opinió de molts serà recordada.<br />

L’exposició del vint-i-cinquè Mini Print Internacional de Cadaqués al Taller Galeria<br />

Fort durant els mesos de juliol, agost i setembre s’ha caracteritzat per la utilització<br />

del color per la majoria dels artistes dins de les seves variades tècniques i<br />

també per la gran energia en les formes d’expressió, provocant en veure l’exposició<br />

una impressió de gran vitalitat.<br />

Les exposicions individuals dels artistes guanyadors han estat interessantíssimes.<br />

Aquest any ens han visitat i han exercit de jurat Mary Hurst d’Anglaterra, Todor<br />

Orvachov de Bulgària, Pere Bellès d’Espanya i Shogo Muto del Japó. El mexicà<br />

Gustavo Möller i el coreà Won-Seok Jang no van poder viatjar a Cadaqués però les<br />

seves obres van ser molt admirades.<br />

Durant els mesos de juliol, agost i setembre el Mini Print ha estat exposat al<br />

“Wingfield Arts Festival” d’Anglaterra on és esperat cada any amb molt d’interès<br />

per molts espectadors que han fet de visitar el Mini Print un costum de cada any.<br />

Els mesos de novembre, desembre i gener ha estat exposat a la galeria “L’Etang<br />

d’Art” de Bages, França. Aquesta continuïtat de la seva presència annual junt amb<br />

la sensibilitat artística de Sophie Cassard, Directora de la galeria, fan que l’exposició<br />

del Mini Print Internacional de Cadaqués tingui l’èxit assegurat.<br />

Volem exposar aquí el nostre agraïment a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural<br />

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel recolzament econòmic<br />

que dóna al Mini Print, que aquest any ha permès la completa edició d’aquest<br />

catàleg, per primera vegada a tot color, i al Ministeri d’Educació i Cultura de l’Estat<br />

Espanyol que ha contribuït a la difusió del certamen per tot el món. També<br />

volem agrair a l’Ajuntament de Cadaqués el seu recolzament a la festa d’aniversari<br />

i el seu interès perquè el Mini Print perduri com un referent artístic de la vila de<br />

Cadaqués.<br />

El nostre reconeixement a tots els artistes participants; sense ells el Mini Print<br />

Internacional de Cadaqués no seria possible i desitgem que la seva presència a<br />

l’exposició els resulti tant agradable com ens ho resulta a nosaltres. Un recull d’art<br />

i bellesa d’artistes de tot el món. Us esperem a la propera edició, camí dels cinquanta<br />

anys!!!<br />

Mercè Barberà Rusiñol<br />

Presidenta d’ADOGI


El Mini Print Internacional de Cadaqués celebra este año la vigésimo quinta edición<br />

de su aparición en el mundo del arte con el deseo de contribuir a la difusión<br />

de la obra gráfica en todas sus especialidades formales y técnicas y revalorizar<br />

esta forma de expresión utilizada por muchos artistas de los cinco continentes que,<br />

enamorados de los resultados de su experiencia en esta materia, desean encontrar<br />

un camino para mostrar sus trabajos al mayor número posible de espectadores.<br />

Durante veinticinco años lo hemos intentado y pienso que de alguna manera lo<br />

hemos conseguido por el hecho de que en estos momentos el Mini Print Internacional<br />

de Cadaqués es una de las manifestaciones más sólidas y valoradas entre<br />

todas las que se realizan en el mundo. Su carácter itinerante ha hecho posible su<br />

presencia en Europa, América y Asia, recibida siempre con el máximo interés y<br />

expectación<br />

Para celebrar que después de veinticinco años el Mini Print Internacional de Cadaqués<br />

todavía perdura, organizamos una fiesta popular en la calle Horta d’en<br />

Sanés de Cadaqués, donde se encuentra el Taller Galeria Fort y el Mini Print adornando<br />

sus paredes con una explosión de luz y alegría. Acudieron unas quinientas<br />

personas que disfrutaron de una cena comunitaria y muy buena música. Una fiesta<br />

que según la opinión de muchos será recordada.<br />

La exposición del veinticinco Mini Print en el Taller Galeria Fort en los meses de<br />

julio, agosto y septiembre se ha caracterizado por la utilización del color por la<br />

mayoría de los artistas dentro de sus variadas técnicas y también por la gran energía<br />

en las formas de expresión, provocando al ver la exposición una impresión de<br />

gran vitalidad.<br />

Las exposiciones individuales de los artistas ganadores han sido interesantísimas.<br />

Este año nos han visitado y han ejercido de jurado: Mary Hurst de Inglaterra,<br />

Todor Orvachov de Bulgaria, Pere Bellès de España y Shogo Muto del Japón. El<br />

mejicano Gustavo Möller y el coreano Won-Seok Jang no pudieron viajar a Cadaqués<br />

pero sus obras fueron muy admiradas.<br />

Durante los meses de julio, agosto y septiembre el Mini Print ha estado expuesto<br />

en el “Wingfield Arts Festival” de Inglaterra donde cada año es esperado con mucho<br />

interés por muchos espectadores que han hecho de visitar el Mini Print una<br />

costumbre anual. Los meses de noviembre, diciembre y enero se ha expuesto en<br />

la Galeria “L’Etang d’Art” de Bages, Francia. La continuidad de su presencia y<br />

la sensibilidad artística de Sophie Cassard, Directora de la galería, hacen que la<br />

exposición del Mini Print tenga el éxito asegurado<br />

Queremos exponer aquí nuestro agradecimiento a la “Entitat Autònoma de Difusió<br />

Cultural” del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya por el<br />

apoyo económico que da al Mini Print, que este año ha permitido la completa edición<br />

de este catálogo, por primera vez a todo color, y al Ministerio de Educación y<br />

Cultura del Estado Español que ha contribuido a la difusión del certamen por todo<br />

el mundo. También queremos agradecer al Ayuntamiento de Cadaqués su apoyo a<br />

la fiesta de aniversario y su interés para que el Mini Print perdure como referente<br />

artístico de la villa de Cadaqués.<br />

Por último nuestro reconocimiento a todos los artistas participantes; sin ellos el<br />

Mini Print Internacional de Cadaqués no seria posible y deseamos que su presencia<br />

en la exposición les resulte tan agradable como nos resulta a nosotros. Un<br />

conjunto de arte y belleza de todo el mundo. Os esperamos en la próxima edición,<br />

camino de los cincuenta años!!!<br />

Mercedes Barberá Rusiñol<br />

Presidenta de ADOGI


This year The MiniPrint International of Cadaqués celebrated the 25th anniversary<br />

of its appearance in the world of art with the desire to contribute to the<br />

diffusion of printmaking in all its forms and techniques. It hopes to revalue this<br />

form of expression used by many artists on the five continents who, enamored of<br />

the results of their experience in this medium, hope to find a route to exhibit their<br />

work to the largest number of spectators.<br />

For 25 years we have tried to do this and I think that we have succeeded because<br />

of the fact that at this moment the Mini Print is one of the most solid and highly<br />

valued events in the world. Its itinerant character has made its presence in Europe,<br />

America and Asia possible. It is always received with the maximum interest and<br />

expectation.<br />

To celebrate that the Mini Print has lasted 25 years, we organized a popular fiesta<br />

in Horta d’en Sanés Street in Cadaqués, where the Taller Galeria Fort is located,<br />

with the Mini Print decorating its walls in an explosion of light and joy. More than<br />

500 people attended, enjoying a community supper and very good music. Many<br />

people will long remember this fiesta.<br />

The exhibition of the 25th Mini Print in the Taller Galeria Fort during July, August<br />

and September was characterized by the use of color by the majority of artists<br />

within their varied techniques and by the intense energy of the forms of expression,<br />

provoking an impression of great vitality.<br />

The solo shows of the prizewinning artists were extremely interesting. This year<br />

the following artists visited us and acted as jurors: Mary Hurst of England, Todor<br />

Orvachov of Bulgaria, Pere Bellès of Spain and Shogo Muto of Japan. The Mexican<br />

Gustavo Möller and the Korean Won-Seok Jang could not travel to Cadaqués<br />

but their works were much admired.<br />

“Wingfield Arts Festival” in England exhibited the Mini Print during July, August<br />

and September. The many spectators who have made it a custom to visit the Mini<br />

Print every year always await it with great interest. In November, December and<br />

January it was exhibited in the “L’Etang d’Art” Gallery in Bages, France. Its<br />

continued presence and the artistic sensibility of Sophie Cassard, the gallery’s<br />

director assures its success.<br />

We would like to express our gratitude for the economic support of the “Entitat<br />

Autònoma de Difusió Cultural” of the Department of Culture of the Generalitat<br />

de Catalunya, which has made possible the complete edition of this catalog and in<br />

full color for the first time. We also thank the Ministry of Education and Culture<br />

of the Spanish Government, which has contributed to the circulation of the event<br />

throughout the world. Thanks also to the Cadaqués Town Hall for its support of<br />

the anniversary fiesta and for its interest in retaining the Mini Print as an artistic<br />

reference of the village of Cadaqués.<br />

Last but not least our recognition of the contribution of all the participating artists.<br />

Without them, the Mini Print International of Cadaqués would not be possible. We<br />

hope that their presence in the exhibition was as pleasant for them as it is for us. It<br />

was an ensemble of art and beauty from around whole world. We expect you for<br />

the next show, on the way to fifty years!!!<br />

Mercè Barberà Rusiñol<br />

President of ADOGI


Obres participants a escala 40%


25001 URUGUAI<br />

Pedro A.Hiriart Arrospide<br />

“Paisaje V”<br />

Xilografia<br />

25005 RÚSSIA<br />

Airat Teregulov<br />

Manonov<br />

Manera negra - Punta seca<br />

25009 ALEMANYA<br />

Manfred Maussner<br />

Spuren C<br />

Xilografia<br />

25013 ESPANYA<br />

Anna Maria David<br />

“en cuanto “<br />

Tècnica mixta<br />

25002 CANADÀ<br />

Paul-Guilles Vaillancourt<br />

Aniele ou la disponition<br />

Serigrafia<br />

25006 ROMANIA<br />

Nani Corina<br />

“Symphonie IX”<br />

Aiguafort<br />

25010 SUÏSSA<br />

Eva Gallizzi<br />

Irrweg III<br />

Xilografia<br />

25014 SUÏSSA<br />

Raphael Rezzonico<br />

Sonido interno<br />

Aiguatinta<br />

25003 SUÏSSA<br />

Agnes Indermaur<br />

Conus generalis<br />

Manera negra<br />

25007 JAPÓ<br />

Tetsuo Yamashita<br />

Travel 05-4<br />

Art digital<br />

25011 RÚSSIA<br />

Sergey Krasheninnikov<br />

Sculpture<br />

Linogravat<br />

25015 ITÀLIA<br />

LiviaMunari<br />

Im not interested in this<br />

Punta seca<br />

25004 FRANÇA<br />

ChristopheAnnoot<br />

Entre ciel et terre<br />

Aiguafort<br />

25008 BULGÀRIA<br />

Ivo Sotirov Yanakiev<br />

Man<br />

Tècnica mixta<br />

25012 CROÀCIA<br />

Karina Sladovic-Mlinarec<br />

Kati<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

25016 VENEÇUELA<br />

Beatriz Nones<br />

S/T<br />

Art digital


25017 ALEMANYA<br />

Christine Callen-Schickinger<br />

Virgo<br />

Monotip<br />

25021 ROMANIA<br />

Alina Eliza Smocov<br />

“Soul I”<br />

Monotip<br />

25025 ISRAEL<br />

Erga Heller<br />

Butterflies #2<br />

Linogravat<br />

25029 GRÈCIA<br />

Aria Komianou<br />

Composition nº564<br />

Linogravat<br />

25018 ESPANYA<br />

Mary Carmen Ezcurra<br />

Sumer 4<br />

Linogravat<br />

25022 FRANÇA<br />

Miyako Ito<br />

L’intimité<br />

Burí<br />

25026 UCRAÏNA<br />

Mykhailo Krasnyk<br />

One titel<br />

Aiguafort<br />

25030 ALEMANYA<br />

Edith Suchodrew<br />

“Josef” II<br />

Art digital<br />

25019 CANADÀ<br />

Branka Bradic<br />

Princess<br />

Tècnica mixta<br />

25023 MÈXIC<br />

Adelina Soto de Alba<br />

Dale, dale, dale...<br />

Tècnica mixta<br />

25027 ISRAEL<br />

Joseph Chaaltiel<br />

Composition $<br />

Litografia<br />

25031 RÚSSIA<br />

Maklakov Vitaly<br />

Cold heart<br />

Art digital<br />

25020 TXÈQUIA<br />

Dobroslava Brodakova<br />

Opus I<br />

Aiguafort<br />

25024 URUGUAI<br />

Sonia Camps<br />

“Nocturno”<br />

Xilografia<br />

25028 SUÏSSA<br />

Iris Dwir-Goldberg<br />

Celestial archer<br />

Tècnica mixta<br />

25032 ESPANYA<br />

Yolanda Tirado López<br />

“Reflexión I”<br />

Tècnica mixta


25033 JAPÓ<br />

Yoshiko Kiso<br />

Feather in blue<br />

Xilografia<br />

25037 MÈXIC<br />

Rocio Camacho Macias<br />

Antagonismo<br />

Aiguatinta<br />

25041 ESPANYA<br />

Francisco Andrino Muñoz<br />

Primavera<br />

Art digital<br />

25045 JAPÓ<br />

Atsuko Yamaba<br />

Face I<br />

Manera negra<br />

25034 LITUÀNIA<br />

Sigita Dackeviciute<br />

Two facets<br />

Técnica mixta<br />

25038 PORTUGAL<br />

David de Almeida<br />

S/Título<br />

Tècnica mixta<br />

25042 MÈXIC<br />

Lucia Teresa Hernández<br />

Desierto<br />

Tècnica mixta<br />

25046 RÚSSIA<br />

Andrey Tyitovets<br />

Schoolboys<br />

Linogravat<br />

25035 SUÏSSA<br />

Hermann Bob Gelzer<br />

Composition 4<br />

Xilografia<br />

25039 AUSTRÀLIA<br />

Susan Rushforth<br />

Falling waters II<br />

Xilografia<br />

25043 ITÀLIA<br />

Arianna Tagliabue<br />

“Tu non sai chi sono”<br />

Punta seca<br />

25047 PORTUGAL<br />

Ema Leandro<br />

Untitle<br />

Tècnica mixta<br />

25036 ANGLATERRA<br />

Di Oliver<br />

Bad Dolly<br />

Linogravat<br />

25040 RÚSSIA<br />

Irina Khamitova<br />

Erotik<br />

Art digital<br />

25044 FRANÇA<br />

LouiseGrose<br />

Femmes Wallis & future<br />

Tècnica mixta<br />

25048 MÈXIC<br />

Alonso de Alba Bessonnier<br />

Espuma<br />

Tècnica mixta


25049 ALEMANYA<br />

Dietrich Gürtler<br />

Andalucía<br />

Aiguafort<br />

25053 FRANÇA<br />

Caroline Ford<br />

Latifundia I<br />

Tècnica mixta<br />

25057 ESPANYA<br />

Concha Ávila Navarro<br />

“Tuyo”<br />

Tècnica mixta<br />

25061 ROMANIA<br />

Maria Magdolna Szabo<br />

Metropolis 1<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25050 ESPANYA<br />

Maria José Pérez Carrasco<br />

“Llums”<br />

Xilografia<br />

25054 JAPÓ<br />

Bunshin Kajiyama<br />

Autumn<br />

Xilogravat<br />

25058 ESPANYA<br />

Antonio J. Barrientos Ruiz<br />

Muelle de la Sal - Sevilla<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25062 SUÈCIA<br />

Bo Cronquist<br />

Fruits<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25051 CROÀCIA<br />

Ivna Bruk<br />

“Air”<br />

Aiguatinta<br />

25055 BRASIL<br />

Bianca Rocha<br />

“Tsunami 1”<br />

Art digital<br />

25059 ISRAEL<br />

Mindy Ebrahimoff<br />

“Not Ellen MacArthur”<br />

Tècnica mixta<br />

25063 ALEMANYA<br />

Eduard Schmid<br />

Color schene II<br />

Litografia<br />

25052 JAPÓ<br />

Etsuko Kitajima<br />

Daibutsu<br />

Xilografia<br />

25056 UCRAÏNA<br />

Nikolai N. Sednin<br />

Saint Anthony’s Temptation<br />

Serigrafia<br />

25060 ANGLATERRA<br />

Maurice Boots<br />

Prehistoric Bison, 16000 B.C.<br />

Linogravat<br />

25064 PORTUGAL<br />

Ana Cristina Calheiros<br />

S/Título<br />

Tècnica mixta


25065 ISRAEL<br />

Hadass Shereshevsky<br />

You have confined me<br />

Art digital<br />

25069 AUSTRÀLIA<br />

Carolyn Dodds<br />

Free speech II<br />

Linogravat<br />

25073 ARGENTINA<br />

Elba Maria Torres de Torres<br />

“Compasión”<br />

Punta seca<br />

25077 JAPÓ<br />

Hiroko Takata<br />

Nº 2<br />

Aiguafort - Chine collée<br />

25066 RÚSSIA<br />

Eroshin Taras<br />

Ex libris G. Nasti<br />

Art digital<br />

25070 POLÒNIA<br />

Troczynski Bartosz<br />

SQ (uare)<br />

Linogravat<br />

25074 ESPANYA<br />

Santiago Fort<br />

Sense títol<br />

Art digital<br />

25078 ESPANYA<br />

Sara Gómez Serra<br />

Sense títol<br />

Tècnica mixta<br />

25067 CANADÀ<br />

Patricia Vega<br />

Beyond the darkness<br />

Tècnica mixta<br />

25071 UCRAÏNA<br />

Julia Lutak<br />

Tequila-heat<br />

Punta seca<br />

25075 EUA<br />

Roger Mayer<br />

Glass is a liquid<br />

Copy art<br />

25079 EUA<br />

Harvey Breverman<br />

“Bishop Stanislaw Gadecki”<br />

Aiguafort<br />

25068 SUÏSSA<br />

Pascal Mollard<br />

Sous les pavés, l’amour<br />

Punta seca<br />

25072 ANGLATERRA<br />

Arvon Wellen<br />

Persephone<br />

Art digital<br />

25076 NORUEGA<br />

Marianne Gihle<br />

La bicicletta e le stelle<br />

Linogravat<br />

25080 AUSTRÀLIA<br />

Darren Bryant<br />

Duck Creek Mountain<br />

Aiguafort


25081 ÀUSTRIA<br />

Franz Strauss<br />

“Foreign body”<br />

Monotip<br />

25085 JAPÓ<br />

Yuriko Miyakoshi<br />

Pear<br />

Manera negra<br />

25089 JAPÓ<br />

Akiko Hasegawa<br />

El muro<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25093 CANADÀ<br />

Tilya Helfield<br />

“España 14”<br />

Transfer<br />

25082 ESPANYA<br />

Montse Enrich Bastús<br />

Sèrie els sentits IV<br />

Tècnica mixta<br />

25086 XILE<br />

Marylin C. Bronfman<br />

“...con pececillos”<br />

Aiguafort<br />

25090 UCRAÏNA<br />

Anna Naduda<br />

“Ukranian tree”<br />

Aiguafort<br />

25094 BULGÀRIA<br />

Ivan Bachvarov<br />

Twin<br />

Aiguafort<br />

25083 ISLÀNDIA<br />

Anna G. Torfadóttir<br />

A piece of music<br />

Punta seca<br />

25087 JAPÓ<br />

Hiroshi Hamamoto<br />

Pomegranate<br />

Xilografia<br />

25091 ISRAEL<br />

Lea Livne<br />

Phisical training<br />

Aiguafort<br />

25095 JAPÓ<br />

Yoshikazu Kajikawa<br />

Zen<br />

Aiguafort<br />

25084 SUÏSSA<br />

Anny Progin-Gillard<br />

Rag-time IV<br />

Tècnica mixta<br />

25088 ESPANYA<br />

Daniel R. Zerbst<br />

“Uruk I”<br />

Tècnica mixta<br />

25092 ESPANYA<br />

Cristina Pérez i Alay<br />

“Judit”<br />

Litografia<br />

25096 JAPÓ<br />

Masashi Wagatusma<br />

Memory-4<br />

Serigrafia


25097 EUA<br />

Eleanor Sweeney<br />

Laks south Carolina<br />

Transtfer<br />

25101 JAPÓ<br />

Hiroko Matsutani<br />

Mirage visual I<br />

Serigrafia<br />

25105 EUA<br />

Paul O’Hara<br />

“Yellow curtins”<br />

Xilografia - Art digital<br />

25109 ESPANYA<br />

Escofet<br />

“Cantando en el cielo”<br />

Litografia - Tècnica mixta<br />

25098 ESPANYA<br />

Josy Malagrida Valls<br />

Arbres I<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25102 ESPANYA<br />

Mª Ángeles Suñer Lefort<br />

Lluita i velocitat<br />

Aguafort - Aiguatinta<br />

25106 UCRAÏNA<br />

Nadya Onyshchenko<br />

“Beatriche”<br />

Tècnica mixta<br />

25110 JAPÓ<br />

Tamiko Nagahata<br />

Bloom<br />

Serigrafia<br />

25099 FRANÇA<br />

Anne Marie Filhol<br />

Le reve<br />

Punta seca<br />

25103 ESPANYA<br />

Mercè Diogène<br />

Els cent anys de la casa Batllò<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25107 JAPÓ<br />

Katsuhiko Yasuda<br />

Place that don’t exist in map A<br />

Xilografia<br />

25111 ALEMANYA<br />

Berte Koehle<br />

Citybird<br />

Aiguafort<br />

25100 EUA<br />

Audrey P. Jacobson<br />

Cello<br />

Monotip<br />

25104 BULGÀRIA<br />

Veselin Damyanov-Ves<br />

“The green Veto I”<br />

Tècnica mixta<br />

25108 FRANÇA<br />

Leslie Xuereb Amiel<br />

Toi et moi<br />

Monotip<br />

25112 ESPANYA<br />

Victoria Cancel<br />

Pito catalán en el desierto<br />

Aiguafort


25113 CANADÀ<br />

Agathe Piroir<br />

Suspens II<br />

Tècnica mixta<br />

25117 AUSTRÀLIA<br />

Christina Cordero<br />

“Fontana mix” II<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25121 SUÈCIA<br />

Kerstin Nordin<br />

Dansare<br />

Art digital<br />

25125 UCRAÏNA<br />

Nadezhda Vadzhidova<br />

“Troyans hourse”<br />

Aiguafort<br />

25114 ESPANYA<br />

Rosa Permanyer Lloveras<br />

Fracment de Mar II<br />

Fotogravat<br />

25118 JAPÓ<br />

Naomi Kasai<br />

“A flower in season II”<br />

Litografia<br />

25122 SUÈCIA<br />

Anki Lethin<br />

Dom sma<br />

Aiguafort<br />

25126 URUGUAI<br />

Heber Rolandi Scelza<br />

Personaje III<br />

Copy-art<br />

25115 JAPÓ<br />

Yuuki Nagasaki<br />

“Oasis”<br />

Manera negra<br />

25119 ESPANYA<br />

Gemma Jansana Font<br />

Estimació<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25123 ESPANYA<br />

Dorry van Haersolte<br />

Les fleurs du mal...<br />

Monotip<br />

25127 ESPANYA<br />

Marta Serrahima<br />

“Contemplant el blanc...”<br />

Tècnica mixta<br />

25116 EUA<br />

Eunice Kim<br />

Porous #12<br />

Col·lografia<br />

25120 AUSTRÀLIA<br />

Maadi Einfeld<br />

“Alone”<br />

Tècnica mixta<br />

25124 JAPÓ<br />

Kyoko Hidaka<br />

Kinsale<br />

Fotogravat<br />

25128 ESPANYA<br />

Lanfranco Bombelli Tiravanti<br />

Quartetto Quarantanove: 6/44.b1<br />

Serigrafia


25129 FRANÇA<br />

Nicole Trottier<br />

D’après Hans Richter<br />

Aiguatinta<br />

25133 ISRAEL<br />

Ayala Gruber<br />

“Up and down...!”<br />

Aiguafort<br />

25137 ESPANYA<br />

José Manuel Simó<br />

Distancia<br />

Linogravat<br />

25141 POLÒNIA<br />

Ewa Czober<br />

“Cottage with heart”<br />

Aiguafort<br />

25130 EUA<br />

R. Prost<br />

Tatterdemalion nº 14<br />

Giclée<br />

25134 ESPANYA<br />

Camil·la Huisgen<br />

Carneval<br />

Punta seca<br />

25138 ITÀLIA<br />

Judit Horvath Fontana<br />

Recuerdos 1<br />

Aiguafort<br />

25142 ESPANYA<br />

Cristina Garcia Tena<br />

“Pedres”<br />

Tècnica mixta<br />

25131 ARGENTINA<br />

Luis Cesar Bourband<br />

“Vigia del sur”<br />

Serigrafia<br />

25135 URUGUAI<br />

Sonia Marta Otero<br />

Multiplicación<br />

Xilografia<br />

25139 FRANÇA<br />

Martine Relyveld<br />

Caméléon à l’affût<br />

Tècnica mixta<br />

25143 ESPANYA<br />

Susanna Nicoletti Mesa<br />

Atmosfèric I<br />

Aiguatinta<br />

25132 ESPANYA<br />

Mercè Cortes Diogène<br />

El Burró<br />

Tècnica mixta<br />

25136 CANADÀ<br />

Jean Coté<br />

Liberté II<br />

Punta seca<br />

25140 MÈXIC<br />

Rigoberto Martínez Martínez<br />

Zongomanxa<br />

Serigrafia<br />

25144 AUSTRÀLIA<br />

Ardel Prout<br />

Field of gold and fire<br />

Tècnica mixta


25145 EUA<br />

Peter Elloian<br />

Underpass<br />

Punta seca<br />

25149 ESPANYA<br />

Francesc Soler i Claveras<br />

Pas de dansa<br />

Col·lografia - Linogravat<br />

25153 ESPANYA<br />

Nobuko Kihira<br />

Espai interiord<br />

Linoleo<br />

25157 ESPANYA<br />

Manuel Borras Palau<br />

La envestida<br />

Art digital<br />

25146 ARGENTINA<br />

Verónica V. Garrote<br />

Serie “Naranja” Pirámide<br />

Linogravat<br />

25150 JAPÓ<br />

Rinako Ikuta<br />

The face II<br />

Tècnica mixta<br />

25154 SUÏSSA<br />

Christiane Chollet-Juvet<br />

Butine s/marguerite<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25158 ALEMANYA<br />

Angela Stadthaus<br />

Double coque 1<br />

Art digital<br />

25147 ESPANYA<br />

Maite Marín Rosique<br />

Mediterrànea<br />

Aiguafort - Collage<br />

25151 ESPANYA<br />

Maria José Fumanal Salomé<br />

Els rails de la vida<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25155 ISRAEL<br />

Dvora Feldesh<br />

My baby<br />

Serigrafia<br />

25159 ESPANYA<br />

Ricard Gelató Estapé<br />

“Gaia”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25148 ANGLATERRA<br />

Beryl Tilley<br />

Outer Space<br />

Linogravat<br />

25152 COREA<br />

Park Young-Sim<br />

Ampulla Priamus<br />

Manera negra<br />

25156 POLÒNIA<br />

Ewa Markiewicz<br />

Untitled<br />

Linogravat<br />

25160 EUA<br />

Beverly Asheraft Johnson<br />

“Tree of life and knowledge”<br />

Art digital


25161 PORTUGAL<br />

Lourdes Azevedo<br />

Untitle<br />

Tècnica mixta<br />

25165 PERÚ<br />

Pilar Aguirre<br />

Untitled<br />

Serigrafia<br />

25169 ANDORRA<br />

Maria del Mar Garcia Olmo<br />

“Fragments I”<br />

Punta seca<br />

25173 ISRAEL<br />

Rina Vardy<br />

“Bullhead”<br />

Tècnica mixta<br />

25162 FRANÇA<br />

Nicole Negre<br />

Raisins<br />

Xilogravat<br />

25166 ROMANIA<br />

Cristina Oprea<br />

Ware’s knowledge 4<br />

Linogravat<br />

25170 JAPÓ<br />

Sayoko Asai<br />

05-2<br />

Serigrafia<br />

25174 ESPANYA<br />

Hélène Guyot<br />

Anges nageurs<br />

Art digital<br />

25163 ESPANYA<br />

Rosa Mirambell<br />

“Pájaro”<br />

Punta seca<br />

25167 ESPANYA<br />

Luz Rovira<br />

“Per la boca mor el peix”<br />

Art digital<br />

25171 RÚSSIA<br />

Elza Nafikova<br />

“Ship”<br />

Linogravat<br />

25175 ESPANYA<br />

Mª Dolores Calvo Rigual<br />

Mujer 1<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25164 ANGLATERRA<br />

Sara Muzira<br />

Indian tree<br />

Linogravat<br />

25168 EUA<br />

Caroline Waloski<br />

Sirens’song<br />

Tècnica mixta<br />

25172 ESPANYA<br />

Norman Narotzky<br />

Luz y sombra<br />

Art digital<br />

25176 BRASIL<br />

Silvana Continentino<br />

Mujer azul<br />

Monotip


25177 EUA<br />

Timothy Sullivan<br />

Masquerade<br />

Serigrafia<br />

25181 ÍNDIA<br />

Preetha Kannan<br />

Untitled<br />

Art digital<br />

25185 UCRAÏNA<br />

Tetiana Svirska<br />

Evening<br />

Aiguafort<br />

25189 PORTUGAL<br />

Fernanda Marinho<br />

“Epidermes urbanas II”<br />

Tècnica mixta<br />

25178 ESPANYA<br />

Marta Lloret i Joan<br />

Felicitats<br />

Aiguafort<br />

25182 FRANÇA<br />

Micheline Doucet-Carriere<br />

L’echajpée<br />

Aiguafort - Collage<br />

25186 ALEMANYA<br />

Ursula Hülsewig<br />

Flügelkopf<br />

Art digital<br />

25190 ARGENTINA<br />

Julie Olivari<br />

Deconstructive serie 1<br />

Aiguafort<br />

25179 JAPÓ<br />

Miwako Oso<br />

A Pair 4 2<br />

Tècnica mixta<br />

25183 ESPANYA<br />

Anna Vilarrubias Bisbal<br />

G-1124<br />

Aiguatinta<br />

25187 BÈLGICA<br />

Anic Flahou<br />

Lignes I<br />

Manera negra<br />

25191 UCRAÏNA<br />

Maria Snarska<br />

In a mood<br />

Art digital<br />

25180 ESPANYA<br />

Carmen García<br />

Café<br />

Xilografia<br />

25184 ALEMANYA<br />

Uli Pick<br />

-esentia-1a-<br />

Col·lografia<br />

25188 FRANÇA<br />

Parvine Curie<br />

Sans titre<br />

Xilogravat<br />

25192 RÚSSIA<br />

Ivan Plaksin<br />

Auto portrait<br />

Aiguafort


25193 ESPANYA<br />

Marta Torres<br />

Caballito<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25197 ESPANYA<br />

Carme Tarres Pomareda<br />

“Patum”<br />

Aiguafort<br />

25201 RÚSSIA<br />

Anna Aksentyeva<br />

“Noon”<br />

Art digital<br />

25205 ESPANYA<br />

Mercè Ferrer-Argote<br />

“Cues”<br />

Aiguafort - Carborundum<br />

25194 JAPÓ<br />

Mina Miyahara<br />

With lucky clover<br />

Manera negra<br />

25198 JAPÓ<br />

Tomoko Taniguchi<br />

Cosmic fantasy E<br />

Tècnica mixta<br />

25202 ISRAEL<br />

Clara Herscovici<br />

Figures<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25206 ALEMANYA<br />

Roland Schaller<br />

“Alter Ego”<br />

Aiguafort<br />

25195 ÍNDIA<br />

S. Prabakaran<br />

“Palet table”<br />

Aiguafort<br />

25199 PORTUGAL<br />

Paulo Fernandes<br />

Sem Titulo<br />

Tècnica mixta<br />

25203 ESPANYA<br />

Mercè Iborra Valiente<br />

Diversidad<br />

Transfer - Carborumdum<br />

25207 ESPANYA<br />

Durán<br />

Pluridimensionalidad<br />

Aiguafort<br />

25196 BULGÀRIA<br />

Hristo Tsatsinov<br />

Quince<br />

Linogravat<br />

25200 BAHRAIN<br />

Faika Al Hasan<br />

Woman in black<br />

Xilogravat<br />

25204 SUÈCIA<br />

Marianne Laimer<br />

“Into shadow I”<br />

Tècnica mixta<br />

25208 SUÏSSA<br />

Marilou Morel<br />

Eu effemillant la margurite<br />

Tècnica mixta


25209 ESPANYA<br />

Anna Güell Heras<br />

Tant sols la mostra<br />

Tècnica mixta<br />

25213 EUA<br />

Michael Connors<br />

Novella-Florence<br />

Art digital<br />

25217 EUA<br />

Cornelia Tobey<br />

Become Disenchanted<br />

Xilogravat - Chine collée<br />

25221 POLÒNIA<br />

Maria Piekarz<br />

“Adam”<br />

Art digital<br />

25210 ÍNDIA<br />

D.S. Sridhar<br />

“Wind”<br />

Xilogravat<br />

25214 JAPÓ<br />

Yusuke Okamura<br />

The otolith of 5 planets...<br />

Aiguatinta - Punta seca<br />

25218 ESPANYA<br />

Mª Teresa Rios Bajo<br />

Campo de fiou<br />

Tècnica mixta<br />

25222 ESPANYA<br />

Mª Mercè Puig Trepat<br />

Treu banya<br />

Punta seca<br />

25211 JAPÓ<br />

Kiyoshi Kondo<br />

The holy mather<br />

Serigrafia<br />

25215 SÈRBIA<br />

Alan Beciri<br />

Finish B2<br />

Art digital<br />

25219 ALEMANYA<br />

Margret Sander<br />

Bild Nr.276<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25223 JAPÓ<br />

Toshihiko Iwabuchi<br />

The tracks of live-II<br />

Aiguatinta<br />

25212 ESPANYA<br />

Matias Urieta Urzelai<br />

“Babel”<br />

Xilogravat<br />

25216 ISRAEL<br />

Yosef Shemesh<br />

Green sunset<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25220 JAPÓ<br />

Michiko Ito<br />

A fether and daughter<br />

Aiguafort<br />

25224 ÀUSTRIA<br />

Wernfried Poschusta<br />

OT.<br />

Linogravat


25225 RÚSSIA<br />

Katya Raevskaya<br />

“Dwarf rose” dream 5<br />

Punta seca<br />

25229 ÍNDIA<br />

Rukmini Thiagarajan<br />

“Ideas II””Fantasy creatures 2”<br />

Monotip<br />

25233 ALEMANYA<br />

Hilke E. Helmich<br />

Ausschnitte, pause<br />

Aiguafort<br />

25237 JAPÓ<br />

Shoji Kato<br />

Despertando del adormecimiento...<br />

Xilografia<br />

25226 ESPANYA<br />

Pilar Garcerá Castelló<br />

Bailarina I<br />

Aiguatinta<br />

25230 ANDORRA<br />

Ana Antolinez Cuesta<br />

Pensaments lligats<br />

Tècniques aditives<br />

25234 ÍNDIA<br />

K. Benitha Perciyal<br />

Potriet<br />

Aiguafort<br />

25238 FRANÇA<br />

Denyse Lecomte<br />

Désert XVI la Tadrart<br />

Tècnica mixta<br />

25227 JAPÓ<br />

Akitsugu Yasui<br />

Mystery man no.2<br />

Serigrafia<br />

25231 SUÏSSA<br />

Béatrice Mollard<br />

Reflexion IV<br />

Tècnica mixta<br />

25235 CANADÀ<br />

Odile Loulou<br />

Odile<br />

Xilogravat - Serigrafia<br />

25239 ÀUSTRIA<br />

Peter Florian<br />

Chill out<br />

Xilogravat<br />

25228 ESPANYA<br />

Pere Bellès i Gras<br />

D7 PEF GAL<br />

Linogravat<br />

25232 FRANÇA<br />

Iwa Ostrowska<br />

La magie d’un matin<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25236 ESPANYA<br />

Mª Carme Serradell Porta<br />

L’estiu passat<br />

Aiguafort - Vernís tou<br />

25240 ESPANYA<br />

Evelio Herraiz Salas<br />

“Lineas III”<br />

Tècnica mixta


25241 JAPÓ<br />

Shuko Taguchi<br />

Nigella<br />

Manera negra<br />

25245 EUA<br />

Amaryllis Siniossograu<br />

Nº 101<br />

Litografia<br />

25249 ALEMANYA<br />

Ilse Plapp<br />

“Brücke”<br />

Linogravat<br />

25253 EUA<br />

John Ng. Waikit<br />

Liliana 02 A<br />

Giclée<br />

25242 PUERTO RICO<br />

Christopher Rivera Rivera<br />

“Mosquito pícame donde me gusta”<br />

Col·lografia - Linogravat<br />

25246 ESPANYA<br />

Josep Maria Alaminos Garcia<br />

“Anima III”<br />

Aiguatinta - Col·lografia<br />

25250 ITÀLIA<br />

Stefano Mammoliti<br />

Attesa<br />

Aiguafort<br />

25254 CANADÀ<br />

Donaldson Lysandre<br />

“Nota 3”<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

25243 ANGLATERRA<br />

Michael Addison<br />

“Red I”<br />

Art digital<br />

25247 FRANÇA<br />

Marie-Janine Solvit<br />

“Imaginaire IV”<br />

Aiguafort<br />

25251 CANADÀ<br />

Mirella Aprahamian<br />

“Parcelles de vie”<br />

Col·lografia<br />

25255 ÍNDIA<br />

Asma Menon<br />

“The one” (1)<br />

Aiguafort<br />

25244 ESPANYA<br />

Leonardo Rial Otero<br />

Sin título<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25248 ANGLATERRA<br />

Carl Johhnson<br />

Laurie IV<br />

Punta seca<br />

25252 JAPÓ<br />

Hiroko Yamada<br />

Holy night<br />

Manera negra<br />

25256 ROMANIA<br />

Mihaela Ursache Apostol<br />

My faith<br />

Art digital


25257 PORTUGAL<br />

Ivone Sobral Coelho<br />

Imagine! I<br />

Monotip<br />

25261 VENEÇUELA<br />

Francisca Asunción<br />

Observando el Carnaval<br />

Art digital<br />

25265 POLÒNIA<br />

Dariusz Zydorczyk<br />

Existence I<br />

Punta seca<br />

25269 JAPÓ<br />

Kiyo Wada<br />

Time of year-1<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

25258 ESPANYA<br />

Teresa Fernández Fuertes<br />

“Intermareal II”<br />

Tècnica aditiva<br />

25262 SUÈCIA<br />

Kate Shakespeare<br />

Section 2 of the long line<br />

Monotip<br />

25266 ESPANYA<br />

Amparo Pérez Villar<br />

Garbanzos<br />

Vernís tou<br />

25270 POLÒNIA<br />

Maciej Wasielak<br />

Scan 3<br />

Art digital<br />

25259 COREA<br />

Hye-Jung Kwon<br />

“A soliloquy”<br />

Tècnica mixta<br />

25263 ISRAEL<br />

Hadassah Berry<br />

Young trees sunset<br />

Aiguafort<br />

25267 ANGLATERRA<br />

José Suarez Varela<br />

On the beach<br />

Linoleo<br />

25271 JAPÓ<br />

Yoshiko Tachibana<br />

The eternnal triangle<br />

Aiguafort<br />

25260 PORTUGAL<br />

Graça Várzea<br />

“Vida”<br />

Aiguatinta<br />

25264 JAPÓ<br />

Tomoko Suzuki<br />

Memory 04-IV<br />

Serigrafia<br />

25268 FRANÇA<br />

Brigitte Theóphile-Combes<br />

la “Bandido”<br />

Aiguatinta<br />

25272 ALEMANYA<br />

Vadim Brodskiy<br />

Sisters<br />

Litografia


25273 CANADÀ<br />

Judith Odegaard<br />

On the fringe<br />

Litografia<br />

25277 ESPANYA<br />

Antonio Langoyo Durán<br />

“Referencia”<br />

Col·lografia<br />

25281 RÚSSIA<br />

Rais Gaitov<br />

“Torso”<br />

Tècnica mixta<br />

25285 ESPANYA<br />

Apolonia Ballester Vidal<br />

Embulics<br />

Col·lografia<br />

25274 ESPANYA<br />

Joaquima Andreu Badell<br />

Sense títol<br />

Punta seca<br />

25278 EUA<br />

Gloria Fischer<br />

“The ecstacy of St. Rambo”<br />

Aiguafort - Chine collée<br />

25282 ANGLATERRA<br />

Annette G. Mclntosh<br />

Seascape I<br />

Art digital<br />

25286 JAPÓ<br />

Mariko Sugito<br />

Strange plant in the woods no.4<br />

Serigrafia<br />

25275 POLÒNIA<br />

Tomasz Jezierski<br />

Worm 1<br />

Art digital<br />

25279 JAPÓ<br />

Fumie Kagoshima<br />

Plant 05-4<br />

Aiguafort<br />

25283 PAÏSOS BAIXOS<br />

Elsbeth Cochius<br />

Body-art II<br />

Linogravat<br />

25287 ESPANYA<br />

Evelyn Roca Schöpe<br />

Aillament<br />

Punta seca<br />

25276 RÚSSIA<br />

Elena Nelubina<br />

Nigth<br />

Linogravat<br />

25280 ITÀLIA<br />

Viviana Moncayo<br />

“Armonia”<br />

Tècnica mixta<br />

25284 JAPÓ<br />

Michiko Inukai<br />

The world of zen (d)<br />

Aiguafort - Punta seca<br />

25288 JAPÓ<br />

Kozo Kito<br />

Stone hills<br />

Serigrafia


25289 ALEMANYA<br />

Karin Hirschgänger<br />

“Small talk”<br />

Linogravat<br />

25293 ESPANYA<br />

Roser Ruiz Romero<br />

Pollancres i fullaraca<br />

Tècnica mixta<br />

25297 ROMANIA<br />

Eugen Savinescu<br />

“No parking 2”<br />

Art digital<br />

25301 ESPANYA<br />

Jorge Oloriz<br />

A por aventuras<br />

Aiguafort<br />

25290 GRÈCIA<br />

Iris Xilas Xanalatos<br />

Tree trunks<br />

Serigrafia<br />

25294 FRANÇA<br />

Maria Celia de Souza Andrade<br />

Sans titre<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25298 ESPANYA<br />

Inés Piqueras Garcia<br />

Arbol II<br />

Serigrafia<br />

25302 JAPÓ<br />

Tomiko Matsuno<br />

No title<br />

Aiguafort<br />

25291 PORTUGAL<br />

Elsa Marques<br />

Untitled<br />

Aiguafort<br />

25295 SUÈCIA<br />

Lisbeth Olsson<br />

Kosmos<br />

Aiguafort<br />

25299 FRANÇA<br />

Jean-Damien Thiollier<br />

Un gato que duerme<br />

Aiguatinta - Punta seca<br />

25303 PANAMA<br />

Mei-o Hueng Kuo<br />

Lirio<br />

Linogravat<br />

25292 ALEMANYA<br />

AdaMee<br />

“Episode”<br />

Litografia<br />

25296 JAPÓ<br />

Kazuhiro Tano<br />

Gunte<br />

Serigrafia<br />

25300 ARGENTINA<br />

Natalia Dándolo<br />

Non fuyades, cobardes y viles...<br />

Monotip<br />

25304 BAHRAIN<br />

Hamed A. Al Bosta<br />

#4<br />

Art digital


25305 PORTUGAL<br />

Mafalta Varzea Conceiçao e Silva<br />

Miscaro<br />

Punta seca<br />

25309 JAPÓ<br />

Misuzu Matsuo<br />

“Drop-6”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25313 ESPANYA<br />

Mercedes Ruano Puche<br />

“Espacio 3”<br />

Manera negra<br />

25317 ESPANYA<br />

Yolanda Carbajales Ferreiro<br />

Mi estrella<br />

Manera negra<br />

25306 EUA<br />

Octavian Pacurar<br />

Birds<br />

Monotipe<br />

25310 SUÏSSA<br />

Dusanka Jablanovic<br />

Untitled<br />

Litografia<br />

25314 EUA<br />

Betty Wood<br />

Western Roads<br />

Monotip<br />

25318 SUÏSSA<br />

Tutti Tehamanti-Schwòren<br />

Interior life of wood<br />

Aiguafort<br />

25307 ESLOVÈNIA<br />

Berko<br />

Cadaqués<br />

Serigrafia<br />

25311 ÍNDIA<br />

R. Jacob Jebaraj<br />

Sim card to print<br />

Linogravat<br />

25315 RÚSSIA<br />

Elena Voropayeva<br />

“The russian field”<br />

Xilogravat<br />

25319 ESPANYA<br />

Asli Bolayir<br />

Sans titre<br />

Litografia<br />

25308 PORTUGAL<br />

Palmira Prudencio Pires<br />

S/ título<br />

Tècnica mixta<br />

25312 SUÈCIA<br />

Jan-Erik Bergstróm<br />

Small vármland<br />

Punta seca<br />

25316 ROMANIA<br />

Ciprian Chirileanu<br />

Buterflyes 2<br />

Linogravat<br />

25320 ALEMANYA<br />

Claudia Kutzera<br />

“Missing”<br />

Xilogravat


25321 BAHRAIN<br />

Ali Al Mahmeed<br />

Dancer<br />

Serigrafia<br />

25325 EUA<br />

Thilo Schuster<br />

Lebens station VII<br />

Aiguafort<br />

25329 ESPANYA<br />

Sabrina Sampere Froger<br />

“A contrallum”<br />

Monotip<br />

25333 ESPANYA<br />

Roberto Enjuto<br />

Espacios III<br />

Tècnica mixta<br />

25322 TXÈQUIA<br />

Ludmila Svobodová<br />

Zamotany den I<br />

Punta seca<br />

25326 JAPÓ<br />

Kazuko Hosomizu<br />

flying II<br />

Litografia<br />

25330 RÚSSIA<br />

Okum Vitali<br />

Arctida III<br />

Aiguatinta<br />

25334 ITÀLIA<br />

Roberta Pancera<br />

“Figura femminice”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25323 FRANÇA<br />

Jacqueline Allwood<br />

“Hare”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25327 ROMANIA<br />

Maria Nichita<br />

Question IV<br />

Punta seca<br />

25331 SÈRBIA<br />

Miroslav-Batta Blagojevitch<br />

“Pit”<br />

Linogravat<br />

25335 ISRAEL<br />

Helene Rocker<br />

Mask<br />

Punta seca - Aiguatinta<br />

25324 FRANÇA<br />

Arielle Pacaud<br />

Mogotes<br />

Monotip<br />

25328 FRANÇA<br />

Lorena Vargas<br />

S/T<br />

Punta seca<br />

25332 JAPÓ<br />

Chieko Sato<br />

Roman to water<br />

Litografia<br />

25336 NIGÈRIA<br />

Obiora Obieze<br />

Gloaming of glad nature<br />

Art digital


25337 ESPANYA<br />

Maite Diaz Aguado<br />

S/T<br />

Tècnica mixta<br />

25341 POLÒNIA<br />

Czestaw Wos<br />

Don Quijote<br />

Aiguafort<br />

25345 MÈXIC<br />

Juan Pablo Macias Orozco<br />

“Arbol de la vida”<br />

Monotip<br />

25349 FINLÀNDIA<br />

Saara Tikkanen<br />

“A hope”<br />

Linoleo<br />

25338 BULGÀRIA<br />

Tanya Zhelezova Yordanova<br />

“Memories.I”<br />

Tècnica mixta<br />

25342 ESLOVÈNIA<br />

Olga Kolenc<br />

Planet<br />

Tècnica mixta<br />

25346 VENEÇUELA<br />

Annabell Villet López<br />

S/T<br />

Serigrafia<br />

25350 EUA<br />

Betty Harmon<br />

Ear<br />

Aiguafort<br />

25339 EUA<br />

Zarouhie Abdalian<br />

Scott<br />

Punta seca<br />

25343 MÈXIC<br />

Alejandro Alvarez-Icaza<br />

Mamá Gallina<br />

Aiguafort<br />

25347 ESPANYA<br />

Rosa Figueras Casanovas<br />

“El mar 1”<br />

Aiguafort<br />

25351 JAPÓ<br />

Keiko Sawada<br />

Thur<br />

Aiguafort<br />

25340 ANGLATERRA<br />

Michael Griffiths<br />

Yellow haven<br />

Serigrafia<br />

25344 COLÒMBIA<br />

Martha Lucia de Bedout<br />

Paisaje #1<br />

Monotip<br />

25348 SUÏSSA<br />

Isabelle Cobbi-Callen<br />

“Feuille de sel”<br />

Aiguatinta - Punta seca<br />

25352 COLÒMBIA<br />

Male Correa<br />

Sin título<br />

Punta seca


25353 EUA<br />

Jeane McGrail<br />

Boat bees III<br />

Art digital<br />

25357 XINA<br />

Lufeng<br />

Luoky<br />

Xilografia<br />

25361 BRASIL<br />

Cristina Carvalheira<br />

Revoada II<br />

Tècnica mixta<br />

25365 MÈXIC<br />

Félix Enrique García Luna<br />

“Pressagio”<br />

Linogravat<br />

25354 ESPANYA<br />

Adela Muiños Garcia<br />

Campesina I<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25358 MÈXIC<br />

Jesús Saldiva Moreno<br />

“Sombras nada más”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25362 JAPÓ<br />

Etsuko Ryujin<br />

Spaca 1<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25366 ALEMANYA<br />

Wulf Nolte<br />

-Signal 1-<br />

Cincografia<br />

25355 URUGUAI<br />

Milka Sobrero<br />

“Nacimiento”<br />

Xilografia<br />

25359 JAPÓ<br />

Chiyoe Furuichi<br />

Space communication<br />

Serigrafia<br />

25363 ROMANIA<br />

Lucian Szekely<br />

“The unborn”<br />

Manera negra - Aiguafort<br />

25367 MÈXIC<br />

Dina Eugenia Gómez Albitres<br />

Tierra adentro<br />

Tècnica mixta<br />

25356 EUA<br />

Lizet Benrey<br />

Aquí ahora, allá despues<br />

Monotip<br />

25360 POLÒNIA<br />

Helena Sawicka<br />

“Pejzaz”<br />

Aiguafort<br />

25364 EUA<br />

Teresa Cole<br />

Soothe<br />

Serigrafia<br />

25368 ESPANYA<br />

Isabel Sabaté Mañas<br />

Subjecte/temps<br />

Tècnica mixta


25369 JAPÓ<br />

Yukiko Nakamura<br />

Upstanding II<br />

Aiguafort<br />

25373 JAPÓ<br />

Maiko Onari<br />

Sprout<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25377 BAHRAIN<br />

Jamal Abdul Rahim<br />

Stop Bush<br />

Aiguafort<br />

25381 POLÒNIA<br />

Gosia Seweryn<br />

Adam & Eve<br />

Linogravat<br />

25370 RÚSSIA<br />

Margarita Kozhevnicova<br />

“Spring”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25374 ROMANIA<br />

Maria Marginean-Matean<br />

“Don Quijote”<br />

Art digital<br />

25378 EUA<br />

Joseph Ramos<br />

Conquest<br />

Aiguafort<br />

25382 ÍNDIA<br />

Ramesh K.<br />

“Subset”<br />

Art digital<br />

25371 EUA<br />

Maria Dolores Benítez del Castillo<br />

Algarabia<br />

Técnica mixta<br />

25375 VENEÇUELA<br />

Margarita Sierra<br />

“En el delta”<br />

Art digital<br />

25379 JAPÓ<br />

Keiko Kambe<br />

The Swan - A<br />

Tècnica mixta<br />

25383 ESPANYA<br />

Vanessa Tousloukof<br />

Tpyma<br />

Punta seca - Col·lografia<br />

25372 BULGARIA<br />

Irina Stankova<br />

Imagination 2<br />

Art digital<br />

25376 EUA<br />

Barry Skurkis<br />

“Cliff Dwellers shaman”<br />

Monotip<br />

25380 ROMANIA<br />

Nechita Mircea<br />

2004 an de somaj...<br />

Aiguafort<br />

25384 ROMANIA<br />

Árpád Lovász<br />

“Ecou”<br />

Monotip - Punta seca


25385 RÚSSIA<br />

Ekaterinaa Reznichenko<br />

Memory<br />

Linogravat<br />

25389 MÈXIC<br />

Felizitas Wermes-Das<br />

“Mujer mariposa”<br />

Tècnica mixta<br />

25393 COREA<br />

Yang So-Jeong<br />

Falling into infinity<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25397 ESPANYA<br />

Maite Gonzalez Llàcer<br />

“Un ramet”<br />

Tècnica mixta<br />

25386 BRASIL<br />

Marcia Simionatto<br />

“Inscritas II”<br />

Aiguafort<br />

25390 RÚSSIA<br />

Sergei Trubin<br />

Cock<br />

Aiguafort<br />

25394 ESPANYA<br />

Anna M. Puig Alabern<br />

“Peix 1”<br />

Tècnica mixta<br />

25398 BRASIL<br />

Cintia Maria Falkenbach<br />

Marte nunca visto<br />

Tècnica mixta<br />

25387 PAÌSOS BAIXOS<br />

Jack Prins<br />

Without title<br />

Aiguafort<br />

25391 UCRAÏNA<br />

Marina Zhmurko<br />

“Breath of the wind”<br />

Aiguafort<br />

25395 URUGUAI<br />

Eduardo Lapaitis<br />

“Torre III”<br />

Xilografia<br />

25399 PAÏSOS BAIXOS<br />

Inga Kramer-Haantjes<br />

Peace<br />

Linogravat<br />

25388 RÚSSIA<br />

Dmitriy Krell<br />

“Kristina”<br />

Aiguafort<br />

25392 MÈXIC<br />

Dolores G. de Inda<br />

Sin título<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25396 VENEÇUELA<br />

Dinorah Romano<br />

Arbol-mujer<br />

Xilografia<br />

25400 ESPANYA<br />

Peter Kadrmas<br />

La mirade<br />

Aiguafort


25401 UCRAÏNA<br />

Vidady Aliev<br />

The musician<br />

Aiguafort<br />

25405 RÚSSIA<br />

Maria Bryakova<br />

“House”<br />

Aiguafort<br />

25409 JAPÓ<br />

Takasuke Nakayama<br />

Spectrum-n.II<br />

Serigrafia<br />

25413 ESLOVÈNIA<br />

Zarko Vrezec<br />

“Slovo I”<br />

Art digital<br />

25402 ÀUSTRIA<br />

Manfred Egger<br />

“Landscape”<br />

Monotip<br />

25406 RÚSSIA<br />

Dvoinikov Pite Vladimurovich<br />

“The birdscape”<br />

Aiguafort<br />

25410 ESPANYA<br />

Yolanda Spinola Elías<br />

“Ninguneos II”<br />

Fotogravat<br />

25414 VENEÇUELA<br />

Mariela Arévalo Colmenares<br />

“Mensaje celeste”<br />

Serigrafia - Art digital<br />

25403 MÉXIC<br />

Juan José Huerta Gómez<br />

Esa noche solo llovieron...<br />

Linogravat<br />

25407 ESPANYA<br />

Laia Mauri Canelda<br />

Intimitat<br />

Tècnica mixta<br />

25411 URUGUAI<br />

Javier Hernández<br />

“Sol”<br />

Xilografia<br />

25415 RÚSSIA<br />

P. Gaitov<br />

“Tess”<br />

Monotip<br />

25404 JAPÓ<br />

Aoki Michisuke<br />

Life 05-3<br />

Tècnica mixta<br />

25408 AUSTRÀLIA<br />

Saffron Drew<br />

Phanton<br />

Tècnica mixta<br />

25412 CANADÀ<br />

Francine Simonin<br />

Haiku<br />

Aiguafinta - Collage<br />

25416 POLÒNIA<br />

Katarzyna Maniewska<br />

For you II<br />

Linogravat


25417 RÚSSIA<br />

Lena Kozhernikova<br />

“Tlisman”<br />

Aiguafort<br />

25421 RÚSSIA<br />

Daniil Krell<br />

“Sun”<br />

Aiguafort<br />

25425 RÚSSIA<br />

Lena Haritonova<br />

“Waiting”<br />

Técnica mixta<br />

25429 ISLÀNDIA<br />

Gudbjörg Ringsted<br />

“Meting”<br />

Monotip<br />

25418 ISRAEL<br />

Tzipi Har-Even<br />

Touch<br />

Aiguafort - Chine collée<br />

25422 ESPANYA<br />

Juan Canals Carreras<br />

Fenomenolello<br />

Técnica mixta<br />

25426 CROÀCIA<br />

Boris Roce<br />

Prodor 2<br />

Técnica mixta<br />

25430 POLÒNIA<br />

Lidia Ramik<br />

“Angel areals”<br />

Aiguafort<br />

25419 ESPANYA<br />

Ferran Alejandre<br />

Sense títol<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25423 CROÀCIA<br />

Matan Anka<br />

Susret projecu<br />

Punta seca<br />

25427 ESPANYA<br />

Pilar Soler Asensio<br />

Adam II<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25431 URUGUAI<br />

Ignacio Márquez<br />

Cosmo II<br />

Xilografia<br />

25420 RÚSSIA<br />

Kazancew Roman<br />

“Bull”<br />

Aiguafort<br />

25424 SÈRBIA<br />

Jelena Sredanovic<br />

“ST”<br />

Xilografia<br />

25428 ESPANYA<br />

Linda St. Clair<br />

“I see”<br />

Art digital<br />

25432 ESPANYA<br />

Patricia Sicardi<br />

Pensamiento<br />

Aiguafort - Aiguatinta


25433 ROMANIA<br />

Ovidiu Petca<br />

Shaman<br />

Art digital<br />

25437 POLÒNIA<br />

Mieczystaw D. Dabrowski<br />

“Labour I”<br />

Tècnica mixta<br />

25441 POLÒNIA<br />

Joanna Relek<br />

Psycosis<br />

Linogravat<br />

25445 MÈXIC<br />

Emilio H. Rodríguez<br />

Sin título<br />

Monotip<br />

25434 ESPANYA<br />

Gérard de Brénnel<br />

Espace II<br />

Aiguafort - Gograt<br />

25438 ESPANYA<br />

Igalo<br />

Caminos paralelos<br />

Punta seca<br />

25442 JAPÓ<br />

Nanae Miyazi<br />

“Amarguerite”<br />

Manera negra<br />

25446 SÈRBIA<br />

Aleksandar Pribicevic<br />

“Balance III”<br />

Art digital<br />

25435 SÈRBIA<br />

Katarina Dragutinovic-Roccella<br />

“Rush”<br />

Art digital<br />

25439 BÈLGICA<br />

Marina Boucheï<br />

Untitle<br />

Aiguafort<br />

25443 MÈXIC<br />

Fernando Miranada Diyarza<br />

“Caminantes urbanos”<br />

Punta seca<br />

25447 MÈXIC<br />

Tania Janko<br />

“Lo infinito”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25436 UCRAÏNA<br />

Tatiana Kusajlo<br />

“Autumn wind”<br />

Monotip<br />

25440 BÒSNIA HERZEGOVINA<br />

Tihomir Bazina<br />

Untitled<br />

Linogravat<br />

25444 UCRAÏNA<br />

Ludmila Kotsurba<br />

“Moon”<br />

Punta seca<br />

25448 JAPÓ<br />

Masaaki Ohya<br />

Apriori towane 05-8<br />

Técnica mixta


25449 POLÒNIA<br />

Monika Pyziak<br />

“Dreaming about you”<br />

Linogravat<br />

25453 JAPÓ<br />

Akiko Yamamoto<br />

Buttterfly<br />

Manera negra<br />

25457 LITUÀNIA<br />

Elvyra Katalina Kriauciunaite<br />

“Agenda” IV<br />

Tècnica mixta<br />

25461 PORTUGAL<br />

Maria Joao Arcanjo<br />

Untitled<br />

Punta seca<br />

25450 MÈXIC<br />

Cesar Dominguez<br />

Contraviento<br />

Linogravat<br />

25454 MÈXIC<br />

Teresa Alcocer<br />

“Sol de Gaudi”<br />

Aiguafort<br />

25458 JAPÓ<br />

Takuji Hasegawa<br />

Gum-gom 45<br />

Xilografia<br />

25462 ÀUSTRIA<br />

Elisabeth Weratschnig-Hörwarter<br />

Im wind<br />

Litografia<br />

25451 FINLÀNDIA<br />

Iria Ciekca.Schmidt<br />

Sunrise<br />

Xilografia<br />

25455 UCRAÏNA<br />

Anastasiya Rubanova<br />

“Dance”<br />

Aiguafort<br />

25459 EUA<br />

Andrew Grabar<br />

“Down the perfumed river”<br />

Art digital<br />

25463 ESPANYA<br />

Fernándo Catalán Segovia<br />

Naturaleza muerta<br />

Art digital<br />

25452 SUÈCIA<br />

Margaretha Persson<br />

Women<br />

Aiguafort<br />

25456 URUGUAI<br />

Raul Cattelani<br />

“Signo primitivo”<br />

Xilografia<br />

25460 RÚSSIA<br />

Gennady Boukhanov<br />

Civilization part 1<br />

Serigrafia<br />

25464 ITÀLIA<br />

Annette Ronchin<br />

“L’uomo del 2000”<br />

Punta seca


25465 POLÒNIA<br />

Joanna Dudek<br />

“cabbages-dialectic”<br />

Art digital<br />

25469 MÈXIC<br />

Marie-Hélène Féron<br />

Geosilente<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25473 COREA<br />

Yang-Hee Chang<br />

Untitled<br />

Aiguatinta<br />

25477 PUERTO RICO<br />

Harry Wareco Martínez<br />

Plácida luz<br />

Art digital<br />

25466 EUA<br />

James Todd<br />

The well<br />

Xilogravat<br />

25470 BRASIL<br />

Siloe Braz Teixeira<br />

Geograma nº1<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25474 MÈXIC<br />

Ruben Franco Nieto Vizcaya<br />

“Migración”<br />

Xilografia<br />

25478 JAPÓ<br />

Noriko Kyoe<br />

For you<br />

Técnica mixta<br />

25467 JAPÓ<br />

Masako Tasaka<br />

Kaze ni mau<br />

Manera negra<br />

25471 RÚSSIA<br />

Andrey Daybov<br />

Ex libris Zybarev Artur<br />

Xilografia<br />

25475 NORUEGA<br />

Randi Werge Boyensen<br />

“Folk-tale”<br />

Aiguafort<br />

25479 UCRAÏNA<br />

Iryna Kalenyk<br />

“Twins”<br />

Art digital<br />

25468 ESPANYA<br />

Josefa Torres Funes<br />

“Simfonia en blau”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25472 ESPANYA<br />

Soledad Vidal Massaguer<br />

Somnis d’estiu<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25476 ISRAEL<br />

Haya Weisshaus<br />

Home port.<br />

Litografia<br />

25480 PORTUGAL<br />

Joana Jorge<br />

Dois III<br />

Aiguatinta


25481 RÚSSIA<br />

Veybert Lev Pavlovich<br />

“Wind”<br />

Aiguafort<br />

25485 ÍNDIA<br />

P. Shanmugavel<br />

“Block-III”<br />

Col·lografia<br />

25489 POLÒNIA<br />

Marta Miaskowska-Doktov<br />

Czarek<br />

Manera negra<br />

25493 JAPÓ<br />

Fumi Hananoi<br />

Figure skating<br />

Xilografia<br />

25482 BRASIL<br />

Dórian Ribas Marinho<br />

S/T<br />

Art digital<br />

25486 RÚSSIA<br />

Mikhail Parshikov<br />

“Czarek”<br />

Punta seca<br />

25490 RÚSSIA<br />

Andrey Chudinov<br />

Under-standing<br />

Aiguafort<br />

25494 URUGUAI<br />

Virginia Yur<br />

“Bera put”<br />

Xilografia<br />

25483 ALEMANYA<br />

Ina Seeberg<br />

West-eastern Divan I<br />

Serigrafia<br />

25487 ROMANIA<br />

Paul Eugen<br />

“window” (2)<br />

Art digital<br />

25491 URUGUAI<br />

Regina Fernández<br />

“Sabios”<br />

Xilografia<br />

25495 ROMANIA<br />

Mathe Szucs Eniko<br />

“Message nº3”<br />

Art digital<br />

25484 COREA<br />

Kum Nam Baik<br />

Bible 05-XV<br />

Art digital<br />

25488 JAPÓ<br />

Yukiko Mori<br />

Hold 2<br />

Técnica mixta<br />

25492 ESLOVÀQUIA<br />

Zlata Reistetterova<br />

“Small spring”<br />

Punta seca<br />

25496 UCRAÏNA<br />

Katerina Sendetskaya<br />

“Fly”<br />

Aiguafort


25497 BÒSNIA HERZEGOVINA<br />

Ivan Domin Krizanac<br />

“Landscape”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25501 RÚSSIA<br />

Veronika Ryazantseva<br />

Mexican dancer<br />

Linogravat<br />

25505 ROMANIA<br />

Claudia Mihai<br />

Signs<br />

Art digital<br />

25509 POLÒNIA<br />

Agnieszka Musialik<br />

Groszk z marchewka...<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25498 JAPÓ<br />

Man Zhuang<br />

Noble<br />

Manera negra<br />

25502 BULGÀRIA<br />

Evgeniy Pantev<br />

Sign 2<br />

Manera negra<br />

25506 SÈRBIA<br />

Marija Sordan<br />

Portrai<br />

Litografia<br />

25510 RÚSSIA<br />

Nikolai Marochkin<br />

“Subject 4”<br />

Art digital<br />

25499 ROMANIA<br />

Adrian Sandu<br />

“Window”<br />

Manera negra - Punta seca<br />

25503 JAPÓ<br />

Ryo Saitoh<br />

Happy cocke-2<br />

Serigrafia<br />

25507 EUA<br />

Suzanne Bloomfield<br />

“Garden”<br />

Monoprint<br />

25511 ÍNDIA<br />

P. Gunasekaran<br />

“Portrait”<br />

Aiguafort<br />

25500 RÚSSIA<br />

Julia Safina<br />

Ex libris Safina-Ju<br />

Linogravat<br />

25504 RÚSSIA<br />

Tatyana Gurskaya<br />

“Kolombina”<br />

Linogravat<br />

25508 UCRAÏNA<br />

Yuriy Ostafijchuk<br />

Instant A<br />

Linogravat<br />

25512 SÈRBIA<br />

Risto Antunovic<br />

“Etat I”<br />

Aiguafort - Gofrat


25513 POLÒNIA<br />

Tadeusz Ramik<br />

“Circus Humberto III”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25517 JAPÓ<br />

Reichiku Kondo<br />

Tuzumi Hatume<br />

Xilografia<br />

25521 POLÒNIA<br />

Beata Wojtczak<br />

“In the bird’s nest”<br />

Monotip<br />

25525 UCRAÏNA<br />

Alexander Kuziaev<br />

Ex libris “Storm”<br />

Punta seca<br />

25514 VENEÇUELA<br />

Ara Koshiro<br />

“Pais volatil”<br />

Linogravat<br />

25518 ÍNDIA<br />

Cynthia Prabhakar<br />

“Life II”<br />

Aiguafort<br />

25522 UCRAÏNA<br />

Nataliya Pustovit<br />

“Flowers”<br />

Copy art<br />

25526 POLÒNIA<br />

Anna<br />

Osinska<br />

“Styk-heyah II”<br />

Monotip<br />

25515 ISRAEL<br />

Tova Feller<br />

Up on the hillside<br />

Monotip<br />

25519 RÚSSIA<br />

Igor Filippov<br />

“Cock III”<br />

Aiguafort<br />

25523 JAPÓ<br />

Tomomi Miyano<br />

Take shelter from rain<br />

Xilografia<br />

25527 JAPÓ<br />

Michiko Ueshima<br />

A fresh breeze<br />

Relleu - Chine collée<br />

25516 ESPANYA<br />

Hervás Amezcua<br />

Urbanita<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25520 RÚSSIA<br />

Olga Dedyuhina<br />

“Ex libris Olya”<br />

Linogravat<br />

25524 RÚSSIA<br />

Nadegda Sosnovskaia<br />

Vesna<br />

Linogravat<br />

25528 RÚSSIA<br />

Ilya Nosov<br />

“Exl-kes”<br />

Xilogravat


25529 POLÒNIA<br />

Monika Skoczylas<br />

“Expression III”<br />

Linogravat<br />

25533 RÚSSIA<br />

Nikolai Nosov<br />

“Nosov”<br />

Tècnica mixta<br />

25537 RÚSSIA<br />

Olga Shaunova<br />

“Winter”<br />

Aiguafort<br />

25541 ROMANIA<br />

Voicu Satmarean<br />

Nostalgia<br />

Linogravat<br />

25530 RÚSSIA<br />

Olga Mamonova<br />

“The three cat’s”<br />

Aiguafort<br />

25534 JAPÓ<br />

May Ustui<br />

Cain<br />

Aiguafort<br />

25538 JAPÓ<br />

Yoshie Murakami<br />

Sakura-Azuma<br />

Xilogravat<br />

25542 URUGUAI<br />

Isabel Easton<br />

“Máscara fantástica”<br />

Xilografia<br />

25531 BRASIL<br />

A. William<br />

Roda<br />

Litografia<br />

25535 UCRAÏNA<br />

Jaroslava Galkun<br />

“The friend”<br />

Linogravat<br />

25539 RÚSSIA<br />

Neonilla Lishtinskaia<br />

“Nu”<br />

Aiguafort<br />

25543 POLÒNIA<br />

Zbigniew Józwik<br />

Madonna Ostrobramska<br />

Linogravat<br />

25532 ÍNDIA<br />

B. Kanakasaba Mani<br />

“Agression for king”<br />

Aiguafort<br />

25536 ROMANIA<br />

Teodora Codina<br />

My story<br />

Tècnica mixta<br />

25540 RÚSSIA<br />

Rudolf Kopylov<br />

Warszawy<br />

Xilogravat<br />

25544 UCRAÏNA<br />

Roma Pschenitschnuji<br />

Nº 1<br />

Copy art


25545 BRASIL<br />

Baldamiro da Cruz Costa<br />

HTL<br />

Litografia<br />

25549 RÚSSIA<br />

Ivan Manucharyn<br />

Country side<br />

Punta seca<br />

25553 POLÒNA<br />

Elzbieta Sosmowska<br />

“Love”<br />

Art digital<br />

25557 ROMANIA<br />

Zsuzsanna Barabas<br />

“Dream 1”<br />

Art digital<br />

25546 RÚSSIA<br />

Elena Bertollo<br />

Way of the white<br />

Art digital<br />

25550 RÚSSIA<br />

Alekseevna Kopisova<br />

“Summer”<br />

Aiguafort<br />

25554 RÚSSIA<br />

Kuchapina Yand<br />

Eyes and thoughts<br />

Linogravat<br />

25558 POLÒNIA<br />

Bogdan Przybylinski<br />

J. Cybis<br />

Art digital<br />

25547 UCRAÏNA<br />

Vitaley J. Shnitko<br />

Circo II<br />

Aiguafort<br />

25551 UCRAÏNA<br />

Hauriluk Vitaly<br />

Dance II<br />

Aiguafort<br />

25555 FINLÀNDIA<br />

Leila Tanskanen<br />

“Han”<br />

Punta seca<br />

25559 RÚSSIA<br />

Jane Vasilieva<br />

Ex libris Jane<br />

Xilogravat<br />

25548 JAPÓ<br />

Mioko Sawada<br />

“Kitten”<br />

Manera negra<br />

25552 RÚSSIA<br />

Andrey Bertollo<br />

“Sing of the sibiria”<br />

Art digital<br />

25556 RÚSSIA<br />

Sergey Tsigal<br />

Friends<br />

Punta seca<br />

25560 POLÒNIA<br />

Anna Janowiak-Markiewicz<br />

“Worm”<br />

Art digital


25561 RÚSSIA<br />

Marina Korneeva<br />

“Arshan, night, trees...”<br />

Linogravat<br />

25565 RÚSSIA<br />

Aleksandr Konovalov<br />

“Evening landscape”<br />

Art digital<br />

25569 RÚSSIA<br />

Anastasia A. Gajduk<br />

Flower’s green<br />

Art digital<br />

25573 ROMANIA<br />

Szabo Balazs<br />

“Hand in hand”<br />

Fotogravat<br />

25562 ROMANIA<br />

Yvette Szakacs<br />

Black sin<br />

Monotip<br />

25566 RÚSSIA<br />

Alina Pschenitschnaja<br />

“Morgen 2”<br />

Copy art<br />

25570 RÚSSIA<br />

Alyana Okhotnikova<br />

Untitled<br />

Xilogravat<br />

25574 RÚSSIA<br />

Zoya Bukhner<br />

“Watsh”<br />

Tècnica mixta<br />

25563 RÚSSIA<br />

Maxim Pechersky<br />

“ExL Pechersky Oxanie”<br />

Xilografia<br />

25567 POLÒNIA<br />

Matgorzata Chwiatkowska<br />

“Koncert”<br />

Art digital<br />

25571 RÚSSIA<br />

Irina Yelagina<br />

Slarina<br />

Xilografia<br />

25575 POLÒNIA<br />

Grzegorz Marniewicz<br />

Pozytyw<br />

Art digital<br />

25564 ITÀLIA<br />

Marta Marchiori<br />

“Gatto”<br />

Burí<br />

25568 RÚSSIA<br />

Leonid Golubkin<br />

“Opus-I”<br />

Manera negra<br />

25572 BÒSNIA HERZEGOVINA<br />

Josipa Bralo<br />

“Pinus nigra”<br />

Punta seca<br />

25576 POLÒNIA<br />

Slawomir Grabowy<br />

Self-portrait 11<br />

Linogravat


25577 CROÀCIA<br />

Davor Katunar<br />

Barny<br />

Art digital<br />

25581 RÚSSIA<br />

Evgenij Bukhner<br />

“Bird I”<br />

Tècnica mixta<br />

25585 ROMANIA<br />

Otilia Scriuba Gruneantu<br />

“The Butterfly”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25589 UCRAÏNA<br />

Smakhtin Vitaly<br />

“Two heards”<br />

Aiguafort<br />

25578 RÚSSIA<br />

Lubov Usova<br />

Wals around, opus V<br />

Manera negra<br />

25582 NORUEGA<br />

Svozilik Jaromir<br />

“Mystery of life”<br />

Punta seca - Aiguatinta<br />

25586 RÚSSIA<br />

Dina Saidmagomedova<br />

Ex libris Saidmagomedova...<br />

Linogravat<br />

25590 HONGRIA<br />

Istvan Csaki<br />

“Original”<br />

Xilografia<br />

25579 SÈRBIA<br />

Mikalascki Predag-Ferdo<br />

No name<br />

Aiguatinta<br />

25583 CROÀCIA<br />

Ivana Mikulic<br />

“Teatour”<br />

Xilografia<br />

25587 UCRAÏNA<br />

Viacheslav Starchenko<br />

City nº3<br />

Aiguafort<br />

25591 UCRAÏNA<br />

Oleh Yurchenko<br />

Model<br />

Xilogravat<br />

25580 POLÒNIA<br />

Michat Grabowy<br />

“Colony”<br />

Art digital<br />

25584 ROMANIA<br />

Laura Cremene<br />

“The wheel I”<br />

Art digital<br />

25588 UCRAÏNA<br />

Denis V. Borodayev<br />

“Shell’s metamorphose”<br />

Linogravat<br />

25592 SUÏSSA<br />

Carla Neis<br />

No title<br />

Manera negra


25593 SÈRBIA<br />

Simonida Radonjic<br />

Separated of the soul<br />

Tècnica mixta<br />

25597 JAPÓ<br />

Shino Matsuura<br />

Zenigata Heiji<br />

Art digital<br />

25601 POLÒNIA<br />

Zbigniew Podciechowski<br />

Composition<br />

Tècnica mixta<br />

25605 UCRAÏNA<br />

Valery Lodyanova<br />

“Flight”<br />

Aiguafort<br />

25594 BULGÀRIA<br />

Hristo Kerin<br />

“Flowes of desire”<br />

Aiguafort<br />

25598 RÚSSIA<br />

Maria Ashihmina<br />

Gladiolus<br />

Manera negra<br />

25602 ROMANIA<br />

David Carol<br />

“Trio”<br />

Art digial<br />

25606 ARGENTINA<br />

Carolina Aghemo<br />

D.N.I.<br />

Gofrat<br />

25595 RÚSSIA<br />

Anatoly Kornienko<br />

“Red moon”<br />

Tècnica mixta<br />

25599 ROMANIA<br />

Ioana Carmen Anuta<br />

“Path”<br />

Tècnica mixta<br />

25603 ROMANIA<br />

Cristina Daju<br />

“Angel watching”<br />

Cincografia<br />

25607 UCRAÏNA<br />

Liudmyla Yurchenko<br />

Dream<br />

Linogravat<br />

25596 SÈRBIA<br />

Bojan Otasevic<br />

“Nude”<br />

Aiguafort<br />

25600 RÚSSIA<br />

Oleg Semenov<br />

Near to a civilization<br />

Monotip<br />

25604 SÈRBIA<br />

Suzana Vuckovic<br />

“Villa”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25608 AUSTRÀLIA<br />

Patricia Wilson-Adams<br />

Lie cow on the land I<br />

Aiguafort


25609 RÚSSIA<br />

Irena Makoveeva<br />

“Edipo”<br />

Punta seca<br />

25613 COLÒMBIA<br />

Angela Maria Restrepo<br />

Sin título<br />

Tècnica mixta<br />

25610 FRANÇA<br />

Yarmila Vesovic<br />

“Existance IV”<br />

Tècnica mixta<br />

25614 MÈXIC<br />

Diana Bekman<br />

“La ventana”<br />

Aiguafort - Aiguatinta<br />

25611 ALEMANYA<br />

Jren Dymke<br />

“Victim I”<br />

Art digital<br />

25615 ESPANYA<br />

Gustau Carbó Berthold<br />

“Origen”<br />

Burí - Aiguafort<br />

25612 COLÒMBIA<br />

Carlos Eduardo Marin Uribe<br />

Sin título<br />

Tècnica mixta<br />

25616 ESPANYA<br />

Mariona Sanahuja<br />

Sense títol<br />

Aiguafort


ÍNDEX DE PARTICIPANTS PER PAÏSOS<br />

ALEMANYA<br />

25292 Ada Mee<br />

25158 Angela Stadthaus<br />

25111 Berte Koehle<br />

25320 Claudia Kutzera<br />

25017 Christine Callen-Schickinger<br />

25049 Dietrich Gürtler<br />

25030 Edith Suchodrew<br />

25063 Eduard Schmid<br />

25233 Hilke E. Helmich<br />

25249 Ilse Plapp<br />

25483 Ina Seeberg<br />

25611 Jren Dymke<br />

25289 Karin Hirschgänger<br />

25009 Manfred Maussner<br />

25219 Margret Sander<br />

25206 Roland Schaller<br />

25184 Uli Pick<br />

25186 Ursula Hülsewig<br />

25272 Vadim Brodskiy<br />

25366 Wulf Nolte<br />

ANDORRA<br />

25230 Ana Antolinez Cuesta<br />

25169 Maria del Mar Garcia Olmo<br />

ANGLATERRA<br />

25282 Annette G. Mclntosh<br />

25072 Arvon Wellen<br />

25148 Beryl Tilley<br />

25248 Carl Johhnson<br />

25036 Di Oliver<br />

25267 José Suarez Varela<br />

25060 Maurice Boots<br />

25243 Michael Addison<br />

25340 Michael Griffiths<br />

25164 Sara Muzira<br />

ARGENTINA<br />

25606 Carolina Aghemo<br />

25073 Elba Maria Torres de Torres<br />

25190 Julie Olivari<br />

25131 Luis Cesar Bourband<br />

25300 Natalia Dándolo<br />

25146 Verónica V. Garrote<br />

AUSTRÀLIA<br />

25144 Ardel Prout<br />

25069 Carolyn Dodds<br />

25117 Christina Cordero<br />

25080 Darren Bryant<br />

25120 Maadi Einfeld<br />

25608 Patricia Wilson-Adams<br />

25408 Saffron Drew<br />

25039 Susan Rushforth<br />

ÀUSTRIA<br />

25462 E. Weratschnig-Hörwarter<br />

25081 Franz Strauss<br />

25402 Manfred Egger<br />

25239 Peter Florian<br />

25224 Wernfried Poschusta<br />

BAHRAIN<br />

25321 Ali Al Mahmeed<br />

25200 Faika Al Hasan<br />

25304 Hamed A. Al Bosta<br />

25377 Jamal Abdul Rahim<br />

BÈLGICA<br />

25187 Anic Flahou<br />

25439 Marina Boucheï<br />

BÒSNIA HERZEGOVINA<br />

25497 Ivan Domin Krizanac<br />

25572 Josipa Bralo<br />

25440 Tihomir Bazina<br />

BRASIL<br />

25531 A. William<br />

25545 Baldamiro da Cruz Costa<br />

25055 Bianca Rocha<br />

25398 Cintia Maria Falkenbach<br />

25361 Cristina Carvalheira<br />

25482 Dórian Ribas Marinho<br />

25386 Marcia Simionatto<br />

25470 Siloe Braz Teixeira<br />

25176 Silvana Continentino<br />

BULGÀRIA<br />

25502 Evgeniy Pantev<br />

25594 Hristo Kerin<br />

25196 Hristo Tsatsinov<br />

25372 Irina Stankova<br />

25094 Ivan Bachvarov<br />

25008 Ivo Sotirov Yanakiev<br />

25338 Tanya Zhelezova Yordanova<br />

25104 Veselin Damyanov-Ves<br />

CANADÀ<br />

25113 Agathe Piroir<br />

25019 Branka Bradic<br />

25254 Donaldson Lysandre<br />

25412 Francine Simonin<br />

25136 Jean Coté<br />

25273 Judith Odegaard<br />

25251 Mirella Aprahamian<br />

25235 Odile Loulou<br />

25067 Patricia Vega<br />

25002 Paul-Guilles Vaillancourt<br />

25093 Tilya Helfield<br />

COLÒMBIA<br />

25613 Angela Maria Restrepo<br />

25612 Carlos Eduardo Marin Uribe<br />

25352 Male Correa<br />

25344 Martha Lucia de Bedout<br />

COREA<br />

25259 Hye-Jung Kwon<br />

25484 Kum Nam Baik<br />

25152 Park Young-Sim<br />

25393 Yang So-Jeong<br />

25473 Yang-Hee Chang<br />

CROÀCIA<br />

25426 Boris Roce<br />

25577 Davor Katunar<br />

25583 Ivana Mikulic<br />

25051 Ivna Bruk<br />

25012 Karina Sladovic-Mlinarec<br />

25423 Matan Anka<br />

ESLOVÀQUIA<br />

25492 Zlata Reistetterova<br />

ESLOVÈNIA<br />

25307 Berko<br />

25342 Olga Kolenc<br />

25413 Zarko Vrezec<br />

ESPANYA<br />

25354 Adela Muiños Garcia<br />

25266 Amparo Pérez Villar<br />

25209 Anna Güell Heras<br />

25183 Anna Vilarrubias Bisbal<br />

25394 Anna M. Puig Alabern<br />

25013 Anna Maria David<br />

25277 Antonio Langoyo Durán<br />

25058 Antonio J. Barrientos Ruiz<br />

25285 Apolonia Ballester Vidal<br />

25319 Asli Bolayir<br />

25134 Camil.la Huisgen<br />

25197 Carme Tarres Pomareda<br />

25180 Carmen García<br />

25057 Concha Ávila Navarro<br />

25142 Cristina Garcia Tena<br />

25092 Cristina Pérez i Alay<br />

25088 Daniel R. Zerbst<br />

25123 Dorry van Haersolte<br />

25207 Durán<br />

25109 Escofet<br />

25240 Evelio Herraiz Salas<br />

25287 Evelyn Roca Schöpe<br />

25463 Fernándo Catalán Segovia<br />

25419 Ferran Alejandre<br />

25149 Francesc Soler i Claveras<br />

25041 Francisco Andrino Muñoz<br />

25119 Gemma Jansana Font<br />

25434 Gérard de Brénnel<br />

25615 Gustau Carbó Berthold<br />

25174 Hélène Guyot<br />

25516 Hervás Amezcua<br />

25438 Igalo<br />

25298 Inés Piqueras Garcia<br />

25368 Isabel Sabaté Mañas<br />

25274 Joaquima Andreu Badell<br />

25301 Jorge Oloriz<br />

25137 José Manuel Simó<br />

25468 Josefa Torres Funes<br />

25246 Josep M. Alaminos Garcia<br />

25098 Josy Malagrida Valls<br />

25422 Juan Canals Carreras


25407 Laia Mauri Canelda<br />

25128 Lanfranco Bombelli<br />

25244 Leonardo Rial Otero<br />

25428 Linda St. Clair<br />

25167 Luz Rovira<br />

25102 Mª Ángeles Suñer Lefort<br />

25236 Mª Carme Serradell Porta<br />

25175 Mª Dolores Calvo Rigual<br />

25222 Mª Mercè Puig Trepat<br />

25218 Mª Teresa Rios Bajo<br />

25337 Maite Diaz Aguado<br />

25397 Maite Gonzalez Llàcer<br />

25147 Maite Marín Rosique<br />

25157 Manuel Borras Palau<br />

25151 Maria José Fumanal Salomé<br />

25050 Maria José Pérez Carrasco<br />

25616 Mariona Sanahuja<br />

25178 Marta Lloret i Joan<br />

25127 Marta Serrahima<br />

25193 Marta Torres<br />

25018 Mary Carmen Ezcurra<br />

25212 Matias Urieta Urzelai<br />

25132 Mercè Cortes Diogène<br />

25103 Mercè Diogène<br />

25205 Mercè Ferrer-Argote<br />

25203 Mercè Iborra Valiente<br />

25313 Mercedes Ruano Puche<br />

25082 Montse Enrich Bastús<br />

25153 Nobuko Kihira<br />

25172 Norman Narotzky<br />

25432 Patricia Sicardi<br />

25228 Pere Bellès i Gras<br />

25400 Peter Kadrmas<br />

25226 Pilar Garcerá Castelló<br />

25427 Pilar Soler Asensio<br />

25159 Ricard Gelató Estapé<br />

25333 Roberto Enjuto<br />

25347 Rosa Figueras Casanovas<br />

25163 Rosa Mirambell<br />

25114 Rosa Permanyer Lloveras<br />

25293 Roser Ruiz Romero<br />

25329 Sabrina Sampere Froger<br />

25074 Santiago Fort<br />

25078 Sara Gómez Serra<br />

25472 Soledad Vidal Massaguer<br />

25143 Susanna Nicoletti Mesa<br />

25258 Teresa Fernández Fuertes<br />

25383 Vanessa Tousloukof<br />

25112 Victoria Cancel<br />

25317 Yolanda Carbajales Ferreiro<br />

25410 Yolanda Spinola Elías<br />

25032 Yolanda Tirado López<br />

EUA<br />

25245 Amaryllis Siniossograu<br />

25459 Andrew Grabar<br />

25100 Audrey P. Jacobson<br />

25376 Barry Skurkis<br />

25350 Betty Harmon<br />

25314 Betty Wood<br />

25160 Beverly Asheraft Johnson<br />

25168 Caroline Waloski<br />

25217 Cornelia Tobey<br />

25097 Eleanor Sweeney<br />

25116 Eunice Kim<br />

25278 Gloria Fischer<br />

25079 Harvey Breverman<br />

25466 James Todd<br />

25353 Jeane McGrail<br />

25253 John Ng Waikit<br />

25378 Joseph Ramos<br />

25356 Lizet Benrey<br />

25371 Maria Dolores Benítez<br />

25213 Michael Connors<br />

25306 Octavian Pacurar<br />

25105 Paul O’Hara<br />

25145 Peter Elloian<br />

25130 R. Prost<br />

25075 Roger Mayer<br />

25507 Suzanne Bloomfield<br />

25364 Teresa Cole<br />

25325 Thilo Schuster<br />

25177 Timothy Sullivan<br />

25339 Zarouhie Abdalian<br />

FINLÀNDIA<br />

25451 Iria Ciekca.Schmidt<br />

25555 Leila Tanskanen<br />

25349 Saara Tikkanen<br />

FRANÇA<br />

25099 Anne Marie Filhol<br />

25324 Arielle Pacaud<br />

25268 Brigitte Theóphile-Combes<br />

25053 Caroline Ford<br />

25004 Christophe Annoot<br />

25238 Denyse Lecomte<br />

25232 Iwa Ostrowska<br />

25323 Jacqueline Allwood<br />

25299 Jean-Damien Thiollier<br />

25108 Leslie Xuereb Amiel<br />

25328 Lorena Vargas<br />

25044 Louise Grose<br />

25294 Maria Celia de Souza<br />

25247 Marie-JanineSolvit<br />

25139 Martine Relyveld<br />

25182 Micheline Doucet-Carriere<br />

25022 Miyako Ito<br />

25162 Nicole Negre<br />

25129 Nicole Trottier<br />

25188 Parvine Curie<br />

25610 Yarmila Vesovic<br />

GRÈCIA<br />

25029 Aria Komianou<br />

25290 Iris Xilas Xanalatos<br />

HONGRIA<br />

25590 Istvan Csaki<br />

ÍNDIA<br />

25255 Asma Menon<br />

25532 B. Kanakasaba Mani<br />

25518 Cynthia Prabhakar<br />

25210 D.S. Sridhar<br />

25234 K. Benitha Perciyal<br />

25511 P. Gunasekaran<br />

25485 P. Shanmugavel<br />

25181 Preetha Kannan<br />

25311 R. Jacob Jebaraj<br />

25382 Ramesh K.<br />

25229 Rukmini Thiagarajan<br />

25195 S. Prabakaran<br />

ISLÀNDIA<br />

25083 Anna G. Torfadóttir<br />

25429 Gudbjörg Ringsted<br />

ISRAEL<br />

25133 Ayala Gruber<br />

25202 Clara Herscovici<br />

25155 Dvora Feldesh<br />

25025 Erga Heller<br />

25065 Hadass Shereshevsky<br />

25263 Hadassah Berry<br />

25476 Haya Weisshaus<br />

25335 Helene Rocker<br />

25027 Joseph Chaaltiel<br />

25091 Lea Livne<br />

25059 Mindy Ebrahimoff<br />

25173 Rina Vardy<br />

25515 Tova Feller<br />

25418 Tzipi Har-Even<br />

25216 Yosef Shemesh<br />

ITÀLIA<br />

25464 Annette Ronchin<br />

25043 Arianna Tagliabue<br />

25138 Judit Horvath Fontana<br />

25015 Livia Munari<br />

25564 Marta Marchiori<br />

25334 Roberta Pancera<br />

25250 Stefano Mammoliti<br />

25280 Viviana Moncayo<br />

JAPÓ<br />

25089 Akiko Hasegawa<br />

25453 Akiko Yamamoto<br />

25227 Akitsugu Yasui<br />

25404 Aoki Michisuke<br />

25045 Atsuko Yamaba<br />

25054 Bunshin Kajiyama<br />

25332 Chieko Sato<br />

25359 Chiyoe Furuichi<br />

25052 Etsuko Kitajima<br />

25362 Etsuko Ryujin<br />

25493 Fumi Hananoi<br />

25279 Fumie Kagoshima<br />

25101 Hiroko Matsutani<br />

25077 Hiroko Takata<br />

25252 Hiroko Yamada<br />

25087 Hiroshi Hamamoto<br />

25107 Katsuhiko Yasuda<br />

25296 Kazuhiro Tano<br />

25326 Kazuko Hosomizu<br />

25379 Keiko Kambe<br />

25351 Keiko Sawada<br />

25269 Kiyo Wada<br />

25211 Kiyoshi Kondo


25288 Kozo Kito<br />

25124 Kyoko Hidaka<br />

25373 Maiko Onari<br />

25498 Man Zhuang<br />

25286 Mariko Sugito<br />

25448 Masaaki Ohya<br />

25467 Masako Tasaka<br />

25096 Masashi Wagatusma<br />

25534 May Ustui<br />

25284 Michiko Inukai<br />

25220 Michiko Ito<br />

25527 Michiko Ueshima<br />

25194 Mina Miyahara<br />

25548 Mioko Sawada<br />

25309 Misuzu Matsuo<br />

25179 Miwako Oso<br />

25442 Nanae Miyazi<br />

25118 Naomi Kasai<br />

25478 Noriko Kyoe<br />

25517 Reichiku Kondo<br />

25150 Rinako Ikuta<br />

25503 Ryo Saitoh<br />

25170 Sayoko Asai<br />

25597 Shino Matsuura<br />

25237 Shoji Kato<br />

25241 Shuko Taguchi<br />

25409 Takasuke Nakayama<br />

25458 Takuji Hasegawa<br />

25110 Tamiko Nagahata<br />

25007 Tetsuo Yamashita<br />

25302 Tomiko Matsuno<br />

25264 Tomoko Suzuki<br />

25198 Tomoko Taniguchi<br />

25523 Tomomi Miyano<br />

25223 Toshihiko Iwabuchi<br />

25538 Yoshie Murakami<br />

25095 Yoshikazu Kajikawa<br />

25033 Yoshiko Kiso<br />

25271 Yoshiko Tachibana<br />

25488 Yukiko Mori<br />

25369 Yukiko Nakamura<br />

25085 Yuriko Miyakoshi<br />

25214 Yusuke Okamura<br />

25115 Yuuki Nagasaki<br />

LITUÀNIA<br />

25457 Elvyra K. Kriauciunaite<br />

25034 Sigita Dackeviciute<br />

MÈXIC<br />

25023 Adelina Soto de Alba<br />

25343 Alejandro Alvarez-Icaza<br />

25048 Alonso de Alba Bessonnier<br />

25450 Cesar Dominguez<br />

25614 Diana Bekman<br />

25367 Dina E. Gómez Albitres<br />

25392 Dolores G. de Inda<br />

25445 Emilio H. Rodríguez<br />

25365 Félix Enrique García Luna<br />

25389 Felizitas Wermes-Das<br />

25443 Fernando Miranada Diyarza<br />

25358 Jesús Saldiva Moreno<br />

25403 Juan José Huerta Gómez<br />

25345 Juan Pablo Macias Orozco<br />

25042 Lucia Teresa Hernández<br />

25469 Marie-Hélène Féron<br />

25140 Rigoberto Martínez Martínez<br />

25037 Rocio Camacho Macias<br />

25474 Ruben Franco Nieto Vizcaya<br />

25447 Tania Janko<br />

25454 Teresa Alcocer<br />

NIGERIA<br />

25336 Obiora Obieze<br />

NORUEGA<br />

25076 Marianne Gihle<br />

25475 Randi Werge Boyensen<br />

25582 Svozilik Jaromir<br />

PAÏSOS BAIXOS<br />

25283 Elsbeth Cochius<br />

25399 Inga Kramer-Haantjes<br />

25387 Jack Prins<br />

PANAMÀ<br />

25303 Mei-o Hueng Kuo<br />

PERÚ<br />

25165 Pilar Aguirre<br />

POLÒNA<br />

25553 Elzbieta Sosmowska<br />

25509 Agnieszka Musialik<br />

25560 Anna Janowiak-Markiewicz<br />

25526 Anna Osinska<br />

25521 Beata Wojtczak<br />

25558 Bogdan Przybylinski<br />

25341 Czestaw Wos<br />

25265 Dariusz Zydorczyk<br />

25141 Ewa Czober<br />

25156 Ewa Markiewicz<br />

25381 Gosia Seweryn<br />

25575 Grzegorz Marniewicz<br />

25360 Helena Sawicka<br />

25465 Joanna Dudek<br />

25441 Joanna Relek<br />

25416 Katarzyna Maniewska<br />

25430 Lidia Ramik<br />

25270 Maciej Wasielak<br />

25221 Maria Piekarz<br />

25489 Marta Miaskowska-Doktov<br />

25567 Matgorzata Chwiatkowska<br />

25580 Michat Grabowy<br />

25437 Mieczystaw D. Dabrowski<br />

25449 Monika Pyziak<br />

25529 Monika Skoczylas<br />

25576 Slawomir Grabowy<br />

25513 Tadeusz Ramik<br />

25275 Tomasz Jezierski<br />

25070 Troczynski Bartosz<br />

25543 Zbigniew Józwik<br />

25601 Zbigniew Podciechowski<br />

PORTUGAL<br />

25064 Ana Cristina Calheiros<br />

25038 David de Almeida<br />

25291 Elsa Marques<br />

25047 Ema Leandro<br />

25189 Fernanda Marinho<br />

25260 Graça Várzea<br />

25257 Ivone Sobral Coelho<br />

25480 Joana Jorge<br />

25161 Lourdes Azevedo<br />

25305 Mafalta Varzea Conceiçao<br />

25461 Maria Joao Arcanjo<br />

25308 Palmira Prudencio Pires<br />

25199 Paulo Fernandes<br />

PUERTO RICO<br />

25242 Christopher Rivera Rivera<br />

25477 Harry Wareco Martínez<br />

ROMANIA<br />

25499 Adrian Sandu<br />

25021 Alina Eliza Smocov<br />

25384 Árpád Lovász<br />

25316 Ciprian Chirileanu<br />

25505 Claudia Mihai<br />

25603 Cristina Daju<br />

25166 Cristina Oprea<br />

25602 David Carol<br />

25297 Eugen Savinescu<br />

25599 Ioana Carmen Anuta<br />

25584 Laura Cremene<br />

25363 Lucian Szekely<br />

25374 Maria Marginean-Matean<br />

25327 Maria Nichita<br />

25061 Maria Magdolna Szabo<br />

25495 Mathe Szucs Eniko<br />

25256 Mihaela Ursache Apostol<br />

25006 Nani Corina<br />

25380 Nechita Mircea<br />

25585 Otilia Scriuba Gruneantu<br />

25433 Ovidiu Petca<br />

25487 Paul Eugen<br />

25573 Szabo Balazs<br />

25536 Teodora Codina<br />

25541 Voicu Satmarean<br />

25562 Yvette Szakacs<br />

25557 Zsuzsanna Barabas<br />

RÚSSIA<br />

25005 Airat Teregulov<br />

25565 Aleksandr Konovalov<br />

25550 Alekseevna Kopisova<br />

25566 Alina Pschenitschnaja<br />

25570 Alyana Okhotnikova<br />

25569 Anastasia A. Gajduk<br />

25595 Anatoly Kornienko<br />

25552 Andrey Bertollo<br />

25490 Andrey Chudinov<br />

25471 Andrey Daybov<br />

25046 Andrey Tyitovets<br />

25201 Anna Aksentyeva<br />

25421 Daniil Krell<br />

25586 Dina Saidmagomedova<br />

25388 Dmitriy Krell<br />

25406 Dvoinikov Pite


25385 Ekaterinaa Reznichenko<br />

25546 Elena Bertollo<br />

25276 Elena Nelubina<br />

25315 Elena Voropayeva<br />

25171 Elza Nafikova<br />

25066 Eroshin Taras<br />

25581 Evgenij Bukhner<br />

25460 Gennady Boukhanov<br />

25519 Igor Filippov<br />

25528 Ilya Nosov<br />

25609 Irena Makoveeva<br />

25040 Irina Khamitova<br />

25571 Irina Yelagina<br />

25549 Ivan Manucharyn<br />

25192 Ivan Plaksin<br />

25559 Jane Vasilieva<br />

25500 Julia Safina<br />

25225 Katya Raevskaya<br />

25420 Kazancew Roman<br />

25554 Kuchapina Yand<br />

25425 Lena Haritonova<br />

25417 Lena Kozhernikova<br />

25568 Leonid Golubkin<br />

25578 Lubov Usova<br />

25031 Maklakov Vitaly<br />

25370 Margarita Kozhevnicova<br />

25598 Maria Ashihmina<br />

25405 Maria Bryakova<br />

25561 Marina Korneeva<br />

25563 Maxim Pechersky<br />

25486 Mikhail Parshikov<br />

25524 Nadegda Sosnovskaia<br />

25539 Neonilla Lishtinskaia<br />

25510 Nikolai Marochkin<br />

25533 Nikolai Nosov<br />

25330 Okum Vitali<br />

25600 Oleg Semenov<br />

25520 Olga Dedyuhina<br />

25530 Olga Mamonova<br />

25537 Olga Shaunova<br />

25415 P. Gaitov<br />

25281 Rais Gaitov<br />

25540 Rudolf Kopylov<br />

25390 Sergei Trubin<br />

25011 Sergey Krasheninnikov<br />

25556 Sergey Tsigal<br />

25504 Tatyana Gurskaya<br />

25501 Veronika Ryazantseva<br />

25481 Veybert Lev Pavlovich<br />

25574 Zoya Bukhner<br />

SÈRBIA<br />

25215 Alan Beciri<br />

25446 Aleksandar Pribicevic<br />

25596 Bojan Otasevic<br />

25424 Jelena Sredanovic<br />

25435 K. Dragutinovic-Roccella<br />

25506 Marija Sordan<br />

25579 Mikalascki Predag-Ferdo<br />

25331 Miroslav-Batta Blagojevitch<br />

25512 Risto Antunovic<br />

25593 Simonida Radonjic<br />

25604 Suzana Vuckovic<br />

SUÈCIA<br />

25122 Anki Lethin<br />

25062 Bo Cronquist<br />

25312 Jan-Erik Bergstróm<br />

25262 Kate Shakespeare<br />

25121 Kerstin Nordin<br />

25295 Lisbeth Olsson<br />

25452 Margaretha Persson<br />

25204 Marianne Laimer<br />

SUÏSSA<br />

25003 Agnes Indermaur<br />

25084 Anny Progin-Gillard<br />

25231 Béatrice Mollard<br />

25592 Carla Neis<br />

25154 Christiane Chollet-Juvet<br />

25310 Dusanka Jablanovic<br />

25010 Eva Gallizzi<br />

25035 Hermann Bob Gelzer<br />

25028 Iris Dwir-Goldberg<br />

25348 Isabelle Cobbi-Callen<br />

25208 Marilou Morel<br />

25068 Pascal Mollard<br />

25014 Raphael Rezzonico<br />

25318 Tutti Tehamanti-Schwòren<br />

TXÈQUIA<br />

25020 Dobroslava Brodakova<br />

25322 Ludmila Svobodová<br />

UCRAÏNA<br />

25525 Alexander Kuziaev<br />

25455 Anastasiya Rubanova<br />

25090 Anna Naduda<br />

25588 Denis V. Borodayev<br />

25551 Hauriluk Vitaly<br />

25479 Iryna Kalenyk<br />

25535 Jaroslava Galkun<br />

25071 Julia Lutak<br />

25496 Katerina Sendetskaya<br />

25607 Liudmyla Yurchenko<br />

25444 Ludmila Kotsurba<br />

25191 Maria Snarska<br />

25391 Marina Zhmurko<br />

25026 Mykhailo Krasnyk<br />

25125 Nadezhda Vadzhidova<br />

25106 Nadya Onyshchenko<br />

25522 Nataliya Pustovit<br />

25056 Nikolai N. Sednin<br />

25591 Oleh Yurchenko<br />

25544 Roma Pschenitschnuji<br />

25589 Smakhtin Vitaly<br />

25436 Tatiana Kusajlo<br />

25185 Tetiana Svirska<br />

25605 Valery Lodyanova<br />

25587 Viacheslav Starchenko<br />

25401 Vidady Aliev<br />

25547 Vitaley J. Shnitko<br />

25508 Yuriy Ostafijchuk<br />

URUGUAI<br />

25395 Eduardo Lapaitis<br />

25126 Heber Rolandi Scelza<br />

25431 Ignacio Márquez<br />

25542 Isabel Easton<br />

25411 Javier Hernández<br />

25355 Milka Sobrero<br />

25001 Pedro A. Hiriart Arrospide<br />

25456 Raul Cattelani<br />

25491 Regina Fernández<br />

25024 Sonia Camps<br />

25135 Sonia Marta Otero<br />

25494 Virginia Yur<br />

VENEÇUELA<br />

25346 Annabell Villet López<br />

25514 Ara Koshiro<br />

25016 Beatriz Nones<br />

25396 Dinorah Romano<br />

25261 Francisca Asunción<br />

25375 Margarita Sierra<br />

25414 Mariela Arévalo Colmenares<br />

XILE<br />

25086 Marylin C. Bronfman<br />

XINA<br />

25357 Lu Feng


<strong>MINI</strong> <strong>PRINT</strong> INTERNACIONAL DE CADAQUÉS. NOTES PER A LA HISTÒRIA.<br />

La primera vegada que es va celebrar el Mini Gravat Internacional de Cadaqués, va ser l´any<br />

1981.- Participació: 192 artistes amb 484 miniprints de 33 països. Membres del Jurat: Lanfranco Bombelli (Itàlia). Richard<br />

Hamilton (Anglaterra). Laurence Barker (EUA). R. Santos Torroella i Glòria Moure (Espanya). Obres premiades: «Record<br />

mirall», Gustavo Carbó Berthold, (Espanya). «Atarax», Michael Lasuchin (URSS). «Les bois de Versilles», Ursula Neubauer<br />

(França). «Angela», Peter Ford (Anglaterra). «C.Work», Makoto Iwamura (Japó). «Selfportrait painting a straight line», Hans<br />

Reinhard Szymansky (Alemanya). «Wind Wave», Humio Tomita (Japó). «S/T», Gerard Steffe (Àustria). “Mic-Mac”, George<br />

Krallis (Grècia). «Beso Fallido», Bárbara Alvarado (EUA). «Rose, Minnie and Sadie», Tilya Helfield (Canadà). «Reflet<br />

nº11», Diane de Montbrone (França).<br />

Exposicions: Cadaqués, Galeria Réné Mètras de Barcelona, Galeria Sant Jordi de Girona.<br />

1982.- Participació: 318 artistes amb 786 miniprints de 34 països. Membres del Jurat: G. Carbó Berthold (Espanya). Diane<br />

de Montbrone (França). Tylia Helfield (Canadá) i Joan Josep Tharrats (Espanya). Obres premiades: «Sin Misterio», Carlos<br />

Macià (Cuba). «Fortuna IV, W.Wolfsmoon (Noruega). «Pylon VI», William Atkinson (Anglaterra). «La Note», Carmelo Nino<br />

Trovato (Itàlia). «Wild Hair», William Schade (EUA). “Sense Títol”, Luis Paz (Colombia). «La Ballena de Bruegel», Mª Assumpció<br />

Raventós (Espanya). «Dama China», J.A.Hernández (Mèxic). “»At Play», Myrna Bercovitch, (Canadá). «Folding<br />

Square», Eijo Okubo (Japó). «Living Landscape», Norman Narotzky (Catalunya). «Sheep Street», J.William Winkelman<br />

(Anglaterra). Exposicions: Cadaqués, itinerant per Terrassa, Tarragona, Vic, Lleida i Girona. Organitzat pel Departament<br />

d´Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya. A la Galeria Réné Mètras foren presentades a la Galeria Métras de Barcelona,<br />

les obres dels participants catalans i, simultàniament, a la Galeria del Taller Galeria Fort de Barcelona, les obres dels<br />

participants estrangers.<br />

1983.- Participació: 612 artistes amb 1530 miniprints de 47 països. Membres del Jurat: C. Nino Trovato (Itàlia). Mª A.<br />

Raventós (Espanya). M. Bercovich (Canadà) i, Norman Narotzky (Espanya). Obres premiades: «Groc», Daniel Argimon<br />

(Espanya). «Vestimenta I», Saul Bauman (Israel). «Return to Luchinver», Molly Bullick (Irlanda). «La Larga Espera», Ramírez<br />

Cacho (Espanya). «Untitled», Sheila Klarke (Anglaterra). «Treeman», Walter Krump (EUA.) «The Topiarist», Rod Ewins<br />

(Austràlia). «Love Pavilion», Kevin Jackson (Anglaterra). «Figure II», Yuji Hiratsuka (Japó). «Meeting», William Moeselar<br />

(Païsoa Baixos). «Zoo», Stanko Urtovec (Iugoslàvia). «2 Figures», Jesús Carles Villalonga (Espanya). Exposicions: Cadaqués.<br />

El Dep. d´Arts Plàstiques de la Generalitat concedí un ajut per a l´edició del catàleg. L´exposició voltà per Barcelona,<br />

Biennal d´Osca i Galeria Seiquer a Madrid.<br />

1984.- Participació: 650 artistes amb 1625 miniprints de 50 països. Membres del Jurat: Daniel Argimon (Espanya). S. Bauman<br />

(Israel) R. Cacho (Espanya). K. Jackson (Anglaterra). Y. Hiratsuka (Japó) i, J. C .Villalonga, (Espanya). Obres premiades: «Cat<br />

Dreams», Sylvia Sue (EUA). «Erotic III», J. A. Pérez de Arenaza (Espanya). «Pine Needles», Theodora Varnay Jones (EUA).<br />

«Disappearance-B», Kenji Ishii (Japó). «Round Trip», Katsunori Hammanishi (Japó). «In Black», Tatsuro Tsubamoto (Japó).<br />

«Two and half swimmers», Elspelth Lamb (Escòcia). «Danzatore Celeste», Giancarlo Stacul (Itàlia). «Nouage-Poupie 01»,<br />

Akemi Noguchi (Japó). «Amor», Ana Miguel (Brasil). «Sans Titre», Paul Dumont (Bèlgica). «La Bòveda», Teresa Gancedo<br />

(Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, València, Esparraguera, Valls, Girona i Tàrrega.<br />

1985.- Participació: 650 artistes amb 1640 miniprints de 50 països. Membres del Jurat: Varnay Jones (EUA). G. C. Stacul<br />

(Itàlia). A. Noguchi (Japó). T. Gancedo, (Espanya). Obres premiades: «Zum Tee Bei Stefanie», Herbert Just (Austria). «Notes<br />

and Notes», Chanina Noifeld (Israel). «Eternal World», Osamu Saito (Japó). «Line C», Young Sook Sang (Korea). «Personatge»,<br />

María Elena Paredes, (Espanya). «Ledge II», Ewa Sarad (Polònia). «Space 15», Maksymilian Snoch (Polònia).»Gull 31",<br />

Koichi Suihara (Japó). «Story II», Ewa Vlasàkova (Txecoslovàquia). «Espejo», Paiva Raposo (Portugal). «Hacia Castilla»,<br />

Alfonso Ayuso, (Espanya). «Postmodernidad», Carlos Mauricio Falgueras (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona,<br />

València, Esparraguera, Tarragona, Manresa, Tremp i Girona.<br />

1986.- Participació: 650 artistes amb 1718 miniprints de 49 països. Membres del Jurat: O. Saito (Japó). M. E. Paredes<br />

(Espanya). K. Sugihara (Japó). E. Vlasàkova, (Txecoslovàquia). P. Raposo (Portugal) i, A. Ayuso (Espanya). Obres premiades:<br />

«Rove motrice de noir», Akira Abé (França). «Whale Song», Paul L. Stewart (EUA). «Gris Llum I», Marta Montcada<br />

(Espanya). «505», Simon Winch (Anglaterra). «Figures and Dreams», Victor Hafseld (Noruega). «The Spring and Wind»,<br />

Yanawitya Kunchaethong (Thailàndia). «Teatrino fatto di niente», Marina Ziggiotti (Itàlia). «Ronda a la Turca», Aysegul Izer


(Iugoslàvia). «House I», Kent Attilio Matricardi (EUA). «Arlequín», Paco Aguilar (Espanya). «Packing Man», Tomakazu<br />

Kataoka (Japó). «Bird», Kaoru Matsuda (Japó).<br />

Exposicions: Cadaqués, Lleida, Igualada i València. Per primera vegada, el Mini Gravat Internacional de Cadaqués es va<br />

exposar als EUA, a la Northeastern University of Boston i al Principat d’Andorra.<br />

1987.- Participació: 650 artistes amb 1560 miniprints de 49 països. Membres del Jurat: M. Montcada (Espanya). Y. Kunchaethong<br />

(Thailàndia) i, P. Aguilar, (Espanya). Obres premiades: «Dino´s Rescue», David Bacigalupi (EUA).»Diagram»,<br />

Martin E. Baeyens (Bèlgica).»Buffalo», John C.A. Cassady (Canadà). «2nd Thought», Peter Cunliffe (Anglaterra). «A<br />

Fisherman´s Hapiness IV», Dagffin Bakke (Noruega). «People L», Cecilia Frisendhal (Suècia).»Bags World», Mashiro<br />

Kawakubo (Japó). «1,2,3,...S», Hegedus Laszlo (Hongria). «Confessions of a Martyr», Pam Longobardi (EUA). «S/T», Pedro<br />

Maruna (Espanya). «Pequeña Suite I», Mabel Rublí (Argentina). «Bull», Klaudij Tutta (Iugoslàvia). Exposicions: Cadaqués.<br />

Centre Permanent d´Artesania de la Generalitat a Barcelona i al Montserrat College de Beverly (EUA). Taula rodona per la<br />

normalització lingüística de les diverses tècniques d´estampació al català, hi col.labora el Departament de Lingüística de la<br />

Universitat de Barcelona i TERMCAT.<br />

1988.- Participació: 508 artistes amb 1369 miniprintsde 47 països. Membres del Jurat: Kenneth W. Bushnell i Helen Gilbert,<br />

Professors d´Art de la Universitat de Hawai, Honolulu (EUA). Marie José Capy, Editions Universelles, Toulouse (França).<br />

Louise Lavoie Maheux, President Atalier Presse Papier, Trois Rivieres, Quebec (Canadà). Josep Iglesias del Marquet, Vicepresident<br />

de l´Associació Catalana de Crítics d´Art (Espanya) i, Mel Ramos, Artista (EUA). Obres premiades: «Myself»,<br />

Joan E. Popovich-Kutscher (EUA). «Robert Duncan», Harvey Breverman (EUA). «Magic Series-The Birds», Jean Duncan<br />

(Irlanda). «Retrato Compuesto de Julio Caro Baroja», Héctor Carrión (Espanya). «Viva Picasso + Jacqueline», Yoram Lilach<br />

(Israel). «She Laid Down», Kawabe Isshu (Japó). «Alberta Hunter», Marsha Sweet (EUA). «Dijalog I», Miodrad Mladjovic<br />

(Iugoslàvia). «The Glass Veranda Marble», Joop Vegter (Països Baixos). «Feest - Festa», Frank Rosen (Països Baixos). «Portrait<br />

of the Artist», Svozilik Jaromir (Suècia). «Nautilus M.S.V.» Kotaro Suzuki (Japó). Exposicions: Cadaqués. Capella de<br />

l´Antic Hospital de la Santa Creu, cedida per l´Ajuntament de Barcelona.<br />

Es creà el “TRAVELLING SHOW”, que s´exposà: Fundation Collioure, Chateau Royal, Collioure i Galerie des Editions<br />

Universelles, Tolouse (França). Korea Design Center Seoul i Hanaru Gallery, Seoul, (Corea).<br />

1989.- Participació: 625 artistes amb 1415 miniprints de 47 països. Membres del Jurat: Hector Carrión, i Pedro Maruna<br />

(Espanya). Pam Longibardi (EUA). John Cassady (Canadà). David Bacigalupi (EUA). Joop Vegter (Països Baixos). Cecilia<br />

Frisendhal (Suècia). Obres premiades: «Acrobatic Etude», Igor Podolchak (U.R.R.S.). «Sunrise on 13th Street», Donna<br />

Moran (EUA). «Come On», Kyöto mawatari (Japó). «Mariposas Negras», Christine Helmerich (Espanya). «Grilled Ham<br />

Platter», Frederica Tomas (Canadà). «Paper Entwinet in Wood», Koji Ikuta (Japó). Exposicions: Cadaqués del 1er de Juliol<br />

al 30 de Setembre. El “Traveling Show” s’ exposà a; Museo Nacional de la Estampa Ciutat de Mèxic, (Mèxic). / Sala del<br />

Silenzio, Comune di Bologna, Bologna, (Itàlia). «Festival Internacional de Teatro», Manizales (Colòmbia).<br />

1990.- Participació: 682 artistes amb 1960 miniprints de 48 països. Membres del Jurat: Federica Tomas (Canadà). Koji<br />

Ikuta (Japó). Jean Duncan (Irlanda). Yoram Lilach (Israel). Donna Moran (EUA). Jaromir Svozilik (Suècia). Frank Rosen<br />

(Països Baixos). Marsha Sweet (EUA). Obres premiades: «The Brothers», Andrey Shabunin (U.R.S.S.). «Poliptyc 12», Janni<br />

Konstantinovski (Polònia). «Au bain Marie», Magrit Willens (Països Baixos). «Cuerdas que cantan», Danae Sala (Mèxic).<br />

«Untitled», David Wolff (EUA). «After Moon I-90» Cho Min (Corea). Exposicions: Cadaqués. Museu d’Art de Sabadell.<br />

Capella de Sant Joan, Vilafranca del Penedés. Museu del Suro, Palafurgell. Portal de Pardo, El Vendrell. Serveis Territorials,<br />

Tortosa. Galeria d’Art Farners, Santa Coloma de Farners. Palau de l’Abadia, Sant Joan de les Abadeses. Castell de la Bisbal,<br />

La Bisbal.<br />

1991.- Participació: 660 artistes amb 1910 miniprints de 43 països. Membres del Jurat: Danae Sala (Mèxic). Santo Catanuto<br />

(Itàlia). David Wolff (EUA). Obres premiades: «Cross Break», Erling Gustafsson (Suècia). «Prinzip Hoffnung», Alfred<br />

Traugott (Alemanya). «No Title», Ilija Knezevic (Iugoslàvia). «Imoayan», Patricia de la Fuente (Mèxic). «DF-3a», Leszek<br />

Kiljanski (Polònia). «The Magic Flute», Shail Choyal (Índia). Exposicions: Cadaqués. Hankyu Department Store, Osaka.<br />

Gallery Oishi, Gallery Fukuda i Palus, Fukuoka. Daimaru Department Store, Kochi. Nipponbashi Takashimaya Interior Gallery,<br />

Tokyo. Matsuyama Frame Shop, Sapporo. Miyai Frame Shop, Otaru. Tsuda Frame Glass, Muroran. Bungadoh, Hakodate.<br />

Tomamidoh, Tomakomai. Sasati Gallery, Kushiro, Japó.


1992.- Participació: 623 artistes amb 1480 miniprints de 45 països. Membres del Jurat: Patricia de la Fuente (Mèxic). Erling<br />

Gustafsson (Suècia). Shail Choyal (Índia). Obres premiades: «Prelude III», Britta Kjaerulff (Dinamarca). «Umarmungen<br />

I», Marion Elias (Àustria). «Znak», Adam Olejnizak (Polònia). «Sérénité», Mikio Watanabe (Japó). «View 92-SS1», Akira<br />

Tokuda (Xina). «Form II», Park Soo-Ok (Corea). Exposicions: Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra).<br />

1993.- Participació: 518 artistes amb 1320 miniprints de 47 països. Membres del Jurat: Britta Kjaerulff (Dinamarca). Mikio<br />

Watanabe (Japó). Simon Fletcher (Anglaterra). Obres premiades: «Contingut Creat», Dolors Bosch i Agustí (Espanya). «Hot<br />

Line II», Ingrid Schubert (Alemanya). «Work U-46», Ryuichi Sugino (Japó). «Fear of Unknomn-I», Rumen Petrov Nistorov<br />

(Bulgaria). «Corteccia», Sonia Foschi (Itàlia). «Shrine I», Christopher John Denton (Anglaterra). Exposicions: Cadaqués.<br />

Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet de Mar, Canet de Mar,<br />

Barcelona.<br />

1994.- Participació: 687 artistes amb 1658 miniprints de 58 països. Membres del Jurat: Dolors Bosch (Espanya). Ingrid<br />

Schubert (Alemanya). Sonia Foschi (Itàlia). Christopher Denton (Anglaterra). Obres premiades: «Recollection - 940141», Kum<br />

Nam Baik (Corea). «Billiards», Leonid Zikeev (Israel). «Pensieri», Sandro Bracchitta (Itàlia). «Yesterday», Jukka Vänttinen<br />

(Suècia). «White crow», Romanyshyn Roman (Ucraïna). «XXX», Robert Jancovic (Eslovàquia). Exposicions: Cadaqués.<br />

Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet de Mar, Canet de Mar,<br />

Barcelona. The Art Center, Seoul (Corea).<br />

1995.- Participació: 727 artistes amb 2.644 miniprints de 59 països. Membres del Jurat: Leonid Zikeev (Israel). Sandro<br />

Bracchitta (Itàlia). Robert Jancovic (Polònia). Obres premiades: «Toro y mujer», Oliver (Espanya). «Anytime», Anne Dykmans<br />

(Bèlgica). «Visage U (Undulation) 1», Toshio Yoshizumi (Japó). «Invisible-I-’95", Alamgir (Canadà). «Y.Ó.», Nobuko<br />

Kihira (Espanya). «La Creation II», Park Jeong-Ho (França). Exposicions: Joensuun Taidemuseo, Joensuu (Finlàndia). Taller<br />

Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Ateneu de Canet de Mar, Canet<br />

de Mar, Barcelona (Espanya). Galeria L’Etang d’Art, Bages (França).<br />

1996.- Participació: 759 artistes amb 2.964 miniprints de 56 països. Membres del Jurat: Anne Dykmans (Bèlgica). Oliver<br />

(Espanya). Nobuko Kihira (Espanya). Xavier Barral (Espanya) Obres premiades: «Corrida III», Tzvetan Georgiev Kazandjiev<br />

(Bulgària). «Nau III», Ester Turró Mayne (Espanya). «Polidrome», Francine Simonin (Suïssa). «Time-Collapse 12», Bodil<br />

Brems (Dinamarca). «Room», Arvon Wellen Flemings (Anglaterra). «Running Oxe II», Ji-Xin Shong (Xina). Exposicions:<br />

Taller Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Ateneu de Canet de Mar,<br />

Canet de Mar, Barcelona (Espanya). Galeria L’Etang d’Art, Bages (França). Museu de Sant Joan, Lleida (Espanya).<br />

1997.- Participació: 816 artistes amb 3.264 miniprints de 61 països. Membres del Jurat: Tzvetan Georgiev Kazandjiev<br />

(Bulgària). Ester Turró Mayne (Espanya). Francine Simonin (Suïssa). Xavier Barral (Espanya). Bodil Brems (Dinamarca).<br />

Arvon Wellen Flemings (Anglaterra). Obres premiades: «A View», Toshimi Kitano (Japó). «Livre d’or», Marina Mayer<br />

(Bèlgica). «Re I», Lars Holmström (Finlàndia). «Window to paradise 2», Angela Rolim (Brasil). «Window», A. Balasubramaniam<br />

(Índia). «The sunset», Bladimir Basmanov (Rússia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield<br />

Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Ateneu de Canet de Mar, Canet de Mar, Barcelona (Espanya). Galeria L’Etang<br />

d’Art, Bages (França).<br />

1998.- Participació: 816 artistes amb 3.622 miniprints de 54 països. Membres del Jurat: Toshimi Kitano (Japó). Marina<br />

Mayer (Bèlgica). Lars Holmström (Finlàndia). Angela Rolim (Brasil). A. Balasubramaniam (Índia). Obres premiades: «No<br />

title», Marie Christine Dargent . «Embrace», Noboru Sawai (Canadà). «Dotik IV», Zarko Vrezec (Eslovènia). «Sakontasun»,<br />

Oscar Alonso Usun (Espanya). «The evening in winter», Shigeki Tomura (Japó). «Bild nr. 223/98», Margret Sander (Alemanya).<br />

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Galeria<br />

Article 26, Barcelona (Espanya). Galeria L’Etang d’Art, Bages (França).<br />

1999.- Participació: 747 artistes amb 2.788 miniprints de 55 països. Membres del Jurat: Noboru Sawai (Canadà). Marie<br />

Dargent (França). John Brunton (Anglaterra). Francesc Todó (Espanya). Obres premiades: «Arpege II», Christina Cordero<br />

(Austràlia). «Footsteps», M.H. Paik (EUA). «Flying licence», Hannu Hyrske (Finlàndia). «West», Nicola Murray (Escòcia).


«Tourmente», Eliane Gervasoni (Suïssa). «Spectrum-R-1», Takasuke Nakayama (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort,<br />

Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Galeria L’Etang d’Art, Bages (França).<br />

2000.- Participació: 615 artistes amb 2.469 miniprints de 49 països. Membres del Jurat: Christina Cordero (Austràlia).<br />

Eliane Gervasoni (Suïssa). Nicola Murray (Escòcia). Takasuke Nakayama (Japó). Obres premiades: «Sans titre», Catherin<br />

Bolle (Suïssa). «Gold lookinf cow», Hanne Christoffersen (Dinamarca). «Sin título», Germán Aparicio (Espanya). «Game<br />

nºII», Robert Brun (Eslovàquia). «Geography-Freezing Point / III», Yoshio Imamura (Japó). «a», Egidijus Rudinskas (Lituània).<br />

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Galeria<br />

L’Etang d’Art, Bages (França).<br />

2001.- Participació: 667 artistes amb 2.668 miniprints de 50 països. Membres del Jurat: Catherine Bolle (Suïssa). Hanne<br />

Christoffersen (Dinamarca). Yoshio Imamura (Japó). Egidijus Rudinskas (Lituània). Obres premiades: «Non», Ann Kerstina<br />

Nielsen (Dinamarca). «Love», Stanislaw Swieca (Polònia). «Entropía II», Alejandra Bagolini (Argentina). «Arctic labyrinth<br />

I», Liisa Malkamo (Finlàndia). «L’un l’autre», Daniel Clochey (França). «Shade I», Mieko Urusido (Japó). Exposicions:<br />

Taller Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Galeria L’Etang d’Art,<br />

Bages (França).<br />

2002.- Participació: 630 artistes amb 2.520 miniprints de 47 països. Membres del Jurat: Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca).<br />

Stanislaw Swieca (Polònia). Mieko Urusido (Japó). Liisa Malkamo (Finlàndia). Obres premiades: “Secret Writing 2” Sebastiao<br />

Pedrosa (Brasil). ”The 6th Elegy” Maria Nichita (Romania). “Without title” Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània).<br />

“G-1090“ Anna Vilarrubias, (Espanya). “Space box two” Roger Limbrick (Anglaterra). “Studio“ Stephane Zaech (Suïssa).<br />

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Galeria<br />

L’Etang d’Art, Bages (França).<br />

2003.- Participació: 651 artistes amb 2.604 miniprints de 51 països. Membres del Jurat: Sebastiao Pedrosa (Brasil). Maria<br />

Nichita (Romania). Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània). Anna Vilarrubias, (Espanya). Roger Limbrick (Anglaterra).<br />

Obres premiades: “Origin of colony 02-7” Masaaki Ohya (Japó). ”Secret” Micheline Doucet Carriere (França). “Jardines<br />

interiores IV” Gloria Santacruz Tarjuelo (Espanya). “Fabel 3“ Ase Anda (Noruega). “Bozicna zvezda” Berko (Eslovènia).<br />

“El volcán“ Christian Zsagar (Alemanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts &<br />

Music, Wingfield (Anglaterra). Galeria L’Etang d’Art, Bages (França).<br />

2004.- Participació: 603 artistes amb 2.312 miniprints de 52 països. Membres del Jurat: Masaaki Ohya (Japó). Micheline<br />

Doucet-Carriere (França). Ase Anda (Noruega). Berko, (Eslovènia). Obres premiades: “Moon Walk” Mary Hurst (Anglaterra).<br />

”Emerge 03-IV” Shogo Muto (Japó). “Doors I've passed through IV” Todor Genkov Ovcharov (Bulgària). “D5 PEF<br />

GAL“ Pere Bellè i Gras (Espanya). “Sinfonia #5” Gustavo Möller (Mèxic). “Tectonic-in movement-0403“ Won-Seuk Jang<br />

(Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués (Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra).<br />

Galeria L’Etang d’Art, Bages (França).<br />

<strong>2005</strong>.- Participació: 616 artistes amb 2.364 miniprints de 49 països. Membres del Jurat: Todor Ovcharov (Bulgària). Mary<br />

Hurst (Anglaterra). Pere Bellès i Gras (Espanya). Shogo Muto, (Japó). Obres premiades: “En cuanto” Anna Maria David<br />

(Espanya). ”Latifundia I” Caroline Ford (França). “Time of year-1” Kiyo Wada (Japó). “Armonia“ Viviana Moncayo (Itàlia).<br />

“Torso” Rais Gaitov (Rússia). “Stop Bush (1)“ Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués<br />

(Espanya). Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Anglaterra). Galeria L’Etang d’Art, Bages (França).


COL·LABORADORS<br />

AFTERIMAGE, Rochester, EUA.<br />

AMARANT, Gent, Bèlgica.<br />

AMERICAN ARTIST, Marion, EUA.<br />

ART, Guia mensual de les Arts a Catalunya i Balears.<br />

ART NEXUS #31, EUA.<br />

ART MAGAZINE, Anglaterra.<br />

ART & METIERS DU LIVRE, París, França.<br />

ART OPORTUNITIES MONTHLY, California, EUA.<br />

ART PAPERS, Atlanta, EUA.<br />

ARTE EN COLOMBIA, Colòmbia.<br />

ARTIST NEWSLETTER, Anglaterra.<br />

BBC, Radio Suffolk, Anglaterra.<br />

BILD-PUNKT, Àustria<br />

BK INFORMATION JOURNAL, Països Baixos.<br />

CIRCA ART MAGAZINE, Irlanda.<br />

CLARIN, Buenos Aires, Argentina.<br />

CLUB DEL GRABADO, Montevideo, Uruguai.<br />

COURRIER DES METIERS D’ART, França.<br />

CULTURA / NEW SYSTEM. Madrid.<br />

CYAN, Madrid.<br />

DALA-DEMOKRATEN, Dalecarlia, Suècia.<br />

DE WITTE RAAF, Gent, Bèlgica.<br />

DIARI DE GIRONA, Girona.<br />

EAST ANGLIAN DAILY TIMES, Anglaterra.<br />

EASTERN DAILY PRESS, Anglaterra.<br />

EL PAIS, Barcelona.<br />

«ETC» MAGAZINE, Japó.<br />

EXHIBITION DIRECTORY, Demar, N.Y., EUA.<br />

XXVI FESTIVAL DE CADAQUÉS, Cadaqués, Girona.<br />

FR3, Television, França<br />

FORMAS PLASTICAS, Madrid.<br />

GACETA DE BELLAS ARTES, Madrid.<br />

GRAPHEION, Anglaterra.<br />

GRAFICA D’ARTE, Milano, Itàlia.<br />

HAND PAPERMAKING NEWSLETTER, EUA.<br />

HELL RAISER, Mother Jones Magazine, Napa, EUA.<br />

IDEA, Tokyo, Japó.<br />

INFORMACION CULTURAL, Ministerio de Cultura, Madrid<br />

<strong>INTERNATIONAL</strong> BIENNIAL OF GRAPHIC ART, LJUBLJANA, Eslovènia.<br />

NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT, Dinamarca.<br />

NOUVELLES DE L’ESTAMPE,<br />

Biblioteque Nationelle de Paris, França.<br />

NOVUM, Gebraushsgrafik, München, Alemanya.<br />

OAC NEWS, Japó.<br />

OLE! Magazine, França.<br />

OLEO Y MARMOL, Argentina.<br />

PUNT DIARI, Girona..<br />

<strong>PRINT</strong> COLLECTORS NEWSLETTER, Austràlia.<br />

<strong>PRINT</strong> NEWS, San Francisco, EUA.<br />

<strong>PRINT</strong>MAKERS HAND BOOK<br />

<strong>PRINT</strong>MAKING TODAY, Anglaterra.<br />

<strong>PRINT</strong>WORKS MAGAZINE, Internet.<br />

REVISTART, Barcelona, Espanya.<br />

R.N.M. Radio Narbonne Mediterranee, França.<br />

SETMANARI DE L’EMPORDÀ, Alt Empordà, Girona.<br />

SOUTHWEST ART, Houston, EUA.<br />

THE ARTIST, Kent, Anglaterra.<br />

THE ATLANTA ART PAPERS, EUA.<br />

THE <strong>PRINT</strong> COLLECTION NEWSLETTER, New York, EUA.<br />

THE <strong>PRINT</strong>MAKER, Canadà.<br />

VEDEMACUM BEELDEDE KUNST, Bèlgica.<br />

VISUAL ARTS ONTARIO MAGAZINE, Canadà.<br />

WORLD <strong>PRINT</strong> COUNCIL, San Francisco, EUA.<br />

<strong>INTERNATIONAL</strong> EXHIBITION OF GRAPHIC ART AND POSTER, KHARKOV, Cracòvia.<br />

IL GIORNALE DELL’ARTE, Faenza, Itàtia.<br />

JOURNAL OF THE <strong>PRINT</strong> WORLD, Meredith, EUA.<br />

KULTUR POLITIK, Alemanya.<br />

KULTURA, Sofia, Bulgària.<br />

KUNTS-BULLETIN, Kriens, Suïssa.<br />

KUNSTECHO’S, Alemanya.<br />

KUNTSFORUM <strong>INTERNATIONAL</strong>, Alemanya.<br />

KUNTSHANWERRK & DESIGN, Alemanya.<br />

LA VANGUARDIA, Barcelona.<br />

LANDELIJK OVERLEG GRAFISCHE ATELIERS, Països Baixos.<br />

L’ART MÊme, Suïssa.<br />

LEISURE PAINTER, Anglaterra.<br />

L’INDEPENDANT, França.<br />

LOGA NIEUWS, Països Baixos.<br />

MAGENTA, Buenos Aires, Argentina.<br />

MALASPINER BULLETIN, Vancouver, Canadà.<br />

MALASPINER <strong>PRINT</strong>MAKERS SOCIETY, Canadà.<br />

MIDI LIBRE, França.<br />

NEWS<strong>PRINT</strong>, Print Club of Philadelphia, EUA.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!