31.05.2016 Views

Presentation_general

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Публічні закупівлі<br />

в газотранспортній системі


ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:<br />

Оператор газотранспортної системи України<br />

Найбільша вітчизняна компанія в сфері послуг<br />

Персонал:<br />

20 933<br />

осіб<br />

2


ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»<br />

співпрацює:<br />

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ<br />

ОНЛАЙН<br />

S artTender.biz<br />

3


Успіх впровадження<br />

ProZorro залежить:<br />

щоденне обговорення<br />

тренінги<br />

активний зворотній<br />

зв`язок з користувачами<br />

обмін<br />

досвідом<br />

4


Перші кроки у напрямку<br />

публічних закупівель<br />

побуд овано ієрархію<br />

з розмежуванням<br />

прав доступу користувачів<br />

розроблено метод<br />

імпорту та експорту<br />

із Excel<br />

об'єднано в одну систему<br />

апарат та філії<br />

впроваджено систему<br />

електронних погоджень<br />

опублікувано в системі ProZorro<br />

найбільший «Звіт про укладений<br />

договір» на суму більш ніж<br />

11 млрд.грн<br />

5


Оптимізація<br />

бізнес-процесів ProZorro<br />

Реєстрація<br />

закупівлі<br />

Попереднє<br />

затвердження<br />

Закупівля<br />

пройшла<br />

затвердження<br />

Обговорення і<br />

подача<br />

пропозицій<br />

Так<br />

Так<br />

Ні<br />

Затверджено?<br />

Опубліковано?<br />

S artTender.biz<br />

6


Ефект від проведеної<br />

оптимізації бізнес-процесів<br />

зростання швидкості<br />

погодження<br />

зменшення<br />

документообігу<br />

збільшення загальної<br />

ефективності<br />

S artTender.biz 7


Щоденне інформування<br />

Загальний<br />

бюджет закупівель<br />

Актуальні<br />

торги<br />

Відсоток економії<br />

Проведені<br />

торги<br />

www.utg.ua/tender<br />

8


Поточні результати<br />

публічних закупівель<br />

Станом на 08:00<br />

31 травня 2016 року<br />

164 24 12,1<br />

млрд.грн.<br />

18,8%<br />

Актуальні<br />

торги<br />

Проведені<br />

торги<br />

Загальний<br />

бюджет закупівель<br />

Відсоток<br />

економії<br />

9


Подальше впровадження:<br />

порталу<br />

відкритих<br />

даних<br />

іноваційний<br />

спосіб<br />

взаємодії<br />

додаткових<br />

сервісів<br />

розширення<br />

автоматизації<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!