28.07.2016 Views

Презентація "ГТС України: минулі виклики, сьогодення та майбутнє"

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.utg.ua<br />

Газотранспортна система <strong>України</strong>:<br />

<strong>минулі</strong> <strong>виклики</strong>, <strong>сьогодення</strong> <strong>та</strong> майбутнє


ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» - це:<br />

Оператор газотранспортної системи <strong>України</strong><br />

Найбільша вітчизняна компанія в сфері послуг<br />

Персонал: 20 702 осіб<br />

www.utg.ua 2


Характеристика<br />

газотранспортної системи <strong>України</strong><br />

Потужність <strong>ГТС</strong>:<br />

- на вході : 302,1 млрд.куб.м / рік<br />

у т.ч. з Європи: 21,0 млрд.куб.м / рік<br />

- на виході: 178,5 млрд.куб.м / рік<br />

Протяжність газогонів<br />

38,046 тис.км<br />

у тому числі:<br />

- т.н.т Україні: 1,929 тис.км<br />

- т.о.т АР Крим: 0,525 тис.км<br />

Потужність ПСГ:<br />

- кількість газосховищ: 12<br />

у тому числі:<br />

- т.н.т Україні: 1<br />

- об`єм зберігання: 31,0 млрд.куб.м<br />

у тому числі:<br />

- т.н.т Україні: 0,4 млрд.куб.м<br />

Балансова вартість<br />

основних засобів:<br />

351,953 млрд.грн.<br />

у тому числі:<br />

- т.н.т Україні: 0,301 млрд.грн.<br />

- т.о.т АР Крим: 0,988 млрд.грн.<br />

www.utg.ua 3


Минулі <strong>виклики</strong>: липень 2014 року<br />

кредитний<br />

портфель<br />

то<strong>та</strong>льна заборгованість<br />

по заробітній платі<br />

пошкодження об`єктів <strong>ГТС</strong><br />

внаслідок обстрілів в АТО<br />

енергетична<br />

залежність<br />

від РФ<br />

С<strong>та</strong>білізувати роботу підприємства<br />

не відповідність <strong>та</strong>рифів<br />

на послуги підприємства<br />

незадовільне матеріальнотехнічне<br />

забезпечення<br />

порушений<br />

мікроклімат<br />

в колективах<br />

www.utg.ua 4


Сьогодні: липень 2016 року<br />

Підприємство працює с<strong>та</strong>більно<br />

Фінансово-господарська<br />

с<strong>та</strong>більність<br />

Виробнича<br />

ефективність<br />

Диверсифікація Прозорість Соціальна<br />

відповідальність<br />

+вперше підприємство працює<br />

по затвердженому фінансовому плану<br />

+с<strong>та</strong>більність пос<strong>та</strong>вок газу<br />

+ відкрито словацький коридор<br />

+ дані на європейських<br />

платформах прозорості<br />

+ріст заробітних плат<br />

+збалансований <strong>та</strong>риф<br />

на послуги підприємства<br />

+збільшення капі<strong>та</strong>льних<br />

ремонтів<br />

+ угоди про підключення:<br />

Угорщина <strong>та</strong> Румунія<br />

+ тендери на ProZorro<br />

+колективний договір<br />

+ріст сплати податків<br />

+оптимізовано кредитний портфель<br />

+економія енергоресурсів<br />

на виробничі потреби<br />

+інвестиційна програма<br />

+оновлення парку<br />

автотранспортної техніки<br />

+поповнення складських запасів<br />

+ реалізація проекту<br />

інтерконнектор «UA-PL»<br />

+ опалювальний сезон<br />

без російського газу<br />

+ власна платформа<br />

прозорості<br />

+ телефонна лінія довіри<br />

+корпоративні заходи<br />

+допомога українській армії<br />

+розроблена стратегія розвитку<br />

підприємства до 2020 року<br />

+сприятливі умови для<br />

реформи ринку газу<br />

www.utg.ua 5


Річний дохід валютної скарбнички <strong>України</strong><br />

від реалізації послуг транзиту газу<br />

європейським споживачам<br />

2,0<br />

( МЛРД.ДОЛ. )<br />

Чистий дохід від реалізації товарів,<br />

робіт <strong>та</strong> послуг ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»<br />

( МЛРД.ГРН )<br />

план<br />

www.utg.ua 6


Спла<strong>та</strong> податків до бюджетів<br />

всіх рівнів<br />

( МЛРД.ГРН )<br />

план<br />

www.utg.ua 7


Оптимізація структури<br />

кредитного портфеля<br />

с<strong>та</strong>ном на тсічень 2014 року:<br />

с<strong>та</strong>ном на травень 2016 року:<br />

1,0 млрд.грн<br />

1,375 млрд.грн<br />

на сьогодні практично весь<br />

кредитний портфель<br />

ВІЛЬНИЙ<br />

0,1 млрд.дол<br />

кредитне наван<strong>та</strong>ження,<br />

більшість в банках<br />

з негативною репу<strong>та</strong>цією<br />

64%<br />

від загального кредитного<br />

портфеля - в державному<br />

банку <strong>України</strong><br />

( АБ «УКРГАЗБАНК» )<br />

www.utg.ua 8


Економія природного газу<br />

на виробничі потреби<br />

2014 2015 2016<br />

Транзит в ЄС,<br />

млрд.куб.м/рік<br />

План <strong>та</strong>риф,<br />

млрд.куб.м<br />

Факт,<br />

млрд.куб.м<br />

Економія газу,<br />

млрд.куб.м<br />

Ек. ефект,<br />

www.utg.ua<br />

млрд.грн<br />

9


Обсяги ремонтів об’єктів <strong>ГТС</strong><br />

план<br />

Збільшення капі<strong>та</strong>льних інвестицій,<br />

за рахунок вперше затвердженого<br />

фінансового плану компанії за<br />

ос<strong>та</strong>нні роки<br />

( МЛРД.ГРН )<br />

план<br />

www.utg.ua 10


Оновлення автотранспортної техніки<br />

Аварійні машини<br />

11<br />

од.<br />

Спецтехніка<br />

25 од.<br />

Списано: 280 од.<br />

Придбано: 160 од.<br />

Автобуси<br />

54<br />

од.<br />

Пікапи<br />

70<br />

од.<br />

www.utg.ua 11


Реформа газового ринку<br />

Розроблені <strong>та</strong> впроваджуются<br />

кодекси <strong>ГТС</strong> <strong>та</strong> ПСГ<br />

УКРТРАНСГАЗ - незалежний оператор<br />

газотранспортної системи <strong>України</strong><br />

Створені сприятливі умови<br />

для збільшення частки<br />

приватних трейдерів в<br />

імпортних пос<strong>та</strong>вках газу<br />

Виробнича взаємодія з<br />

учасниками ринку відповідно<br />

до європейських правил<br />

www.utg.ua 12


Диверсифікація<br />

Вперше за історію незалежності <strong>України</strong><br />

опалювальний сезон було проведено без<br />

імпортних пос<strong>та</strong>вок газу з території РФ<br />

Відкрито найбільший реверсний маршрут<br />

пос<strong>та</strong>вок газу (Словаччина - Україна)<br />

Підписано угоди про підключення<br />

з Угорською <strong>та</strong> Румунською <strong>ГТС</strong><br />

www.utg.ua 13


Прозорість<br />

Постійне вдосконалення<br />

платформи прозорості<br />

виробничої діяльності<br />

Щомісячне інформування<br />

громадськості про якісні<br />

характеристики природного<br />

газу в Україні<br />

utg.ua/live<br />

Щоденна звітність<br />

про роботу <strong>ГТС</strong><br />

перед ЄС на<br />

платформах<br />

GIE <strong>та</strong> ENTSOG<br />

Сервіс щоденного<br />

моніторингу<br />

публічних закупівель<br />

utg.ua/tender<br />

www.utg.ua 14


Впровадження публічних<br />

закупівель ProZorro<br />

С<strong>та</strong>ном на 08:00<br />

26 липня 2016 року<br />

214 501 12,7<br />

млрд.грн.<br />

7,45%<br />

Актуальні<br />

торги<br />

Проведені<br />

торги<br />

Загальний<br />

бюджет закупівель<br />

Відсоток<br />

економії<br />

15


Середньомісячна заробітна пла<strong>та</strong><br />

співробітників компанії<br />

( ГРН )<br />

На початок березня<br />

середньомісячна заробітна<br />

пла<strong>та</strong> складала<br />

7 638<br />

8 071<br />

12 099<br />

план<br />

9 200 грн<br />

2014 2015 2016<br />

www.utg.ua 16


Укртрансгаз - компанія з<br />

активною соціальною відповідальністю<br />

Допомога Збройним Силам <strong>України</strong><br />

12,7 млн.грн - матеріальна допомога<br />

(спорядження, радіос<strong>та</strong>нції, техніка <strong>та</strong> ін.)<br />

Передано в користування аеропорт «Северодонецьк»<br />

Надано дозвіл на користування ОК «ЯЛТА» (Донецька обл.)<br />

з подальшою передачею на баланс МВС<br />

Внутрішньокорпоративна культура<br />

Підписано колективний договір до 2018 р.<br />

Систематичне проведення спортивних змагань,<br />

конкурсів художньої самодіяльності <strong>та</strong><br />

корпоративних акцій<br />

www.utg.ua 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!