21.09.2016 Views

Аварії та відмови на магістральних газопроводах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у 2015-2016 роках

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Аварії</strong> <strong>та</strong> <strong>відмови</strong><br />

<strong>на</strong> <strong>магістральних</strong> <strong>газопроводах</strong><br />

<strong>ПАТ</strong> <strong>«УКРТРАНСГАЗ»</strong> <strong>у</strong> <strong>2015</strong>-<strong>2016</strong> <strong>роках</strong>


Р<strong>у</strong>йн<strong>у</strong>вання МГ «Краматорськ-Донецьк-Марі<strong>у</strong>поль» Д<strong>у</strong><br />

1000 <strong>та</strong> відвод<strong>у</strong> до ГРС «Донецьк-2» Д<strong>у</strong> 500<br />

1. Р<strong>у</strong>йн<strong>у</strong>вання в<strong>на</strong>слідок бойових дій;<br />

2. Для ліквідації пошкоджень <strong>у</strong> взаємодії з ЗСУ б<strong>у</strong>ло<br />

задіяно 49 працівників <strong>та</strong> 21 одиниця спецтехніки:<br />

• 48 працівників УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»;<br />

• 1 працівник НВЦ «ТЕХДІАГАЗ».<br />

3. Аварійно-відновлювальні роботи:<br />

• початок: 07 10 12.06.15 р.<br />

• кінець: 16 00 16.09.15 р.<br />

• тривалість: 105 годин.<br />

4. Втрати газ<strong>у</strong> 5,1 млн. м³ , вартість газ<strong>у</strong> 29, 5 млн. грн.


Відмова МГ «Союз» Д<strong>у</strong>1400 <strong>на</strong> 2577 км<br />

1. Відмова с<strong>та</strong>лася <strong>у</strong> гірській місцевості в<strong>на</strong>слідок<br />

розгерметизації кільцевого зварного шва.<br />

2. Причиною розгерметизації кільцевого зварного<br />

з`єд<strong>на</strong>ння є дефекти мон<strong>та</strong>ж<strong>у</strong> <strong>та</strong> зварювання кільцевого<br />

з`єд<strong>на</strong>ння, доп<strong>у</strong>щені при б<strong>у</strong>дівництві МГ.<br />

3. Для ліквідації <strong>відмови</strong> б<strong>у</strong>ло задіяно 62 працівника <strong>та</strong><br />

24 одиниці спецтехніки:<br />

• 54 працівника УМГ «ПРИКАР<strong>ПАТ</strong>ТРАНСГАЗ»;<br />

• 5 працівників БМФ «УКРГАЗПРОМБУД»;<br />

• 3 працівника НВЦ «ТЕХДІАГАЗ».<br />

4. Ремонтно-відновлювальні роботи:<br />

• початок: 08 00 02.01.16 р.;<br />

• кінець: 03 00 05.01.16 р.;<br />

• тривалість: 63 години<br />

5. Втрати газ<strong>у</strong> 809 тис. м 3 , вартість газ<strong>у</strong> 6 млн. грн.


Відмова МГ «Комарно-Дроздовичі» Д<strong>у</strong>500 <strong>на</strong> 6 км<br />

1. Відмова с<strong>та</strong>лася в<strong>на</strong>слідок розгерметизації<br />

біляшовної зони повздовжнього заводського<br />

з’єд<strong>на</strong>ння тр<strong>у</strong>бної секції довжиною 6 м з <strong>на</strong>ст<strong>у</strong>пним<br />

р<strong>у</strong>йн<strong>у</strong>ванням частини даної секції довжиною 4,5 м<br />

<strong>та</strong> викидом її фрагментів <strong>на</strong> поверхню гр<strong>у</strong>нт<strong>у</strong>.<br />

2. Причиною розгерметизації є <strong>у</strong>творення стрескорозійної<br />

тріщини.<br />

3. При ліквідації <strong>відмови</strong> б<strong>у</strong>ло задіяно 69<br />

працівників <strong>та</strong> 22 одиниці спецтехніки:<br />

• 60 працівників УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»;<br />

• 6 працівників БМФ «УКРГАЗПРОМБУД»;<br />

• 3 працівника НВЦ «ТЕХДІАГАЗ».<br />

4. Ремонтно-відновлювальні роботи:<br />

• початок: 21 10 10.01.16 р.<br />

• кінець: 10 55 12 січня <strong>2016</strong> р.;<br />

• тривалість: 38 годин<br />

5. Втрати газ<strong>у</strong> 859 тис. м 3 , вартість 5,5 млн. грн.


Відмова МГ «АТІ» <strong>на</strong> 178 км<br />

1. Відмова с<strong>та</strong>лася в<strong>на</strong>слідок <strong>на</strong>скрізного дефект<strong>у</strong> тр<strong>у</strong>би<br />

(тріщини) <strong>на</strong> відводі холодного гн<strong>у</strong>ття.<br />

2. Ймовірною причиною розкриття виявленої поперечної<br />

тріщини є циклічне <strong>на</strong>ван<strong>та</strong>ження даної дільниці МГ, яка<br />

очевидно зародилася ще в ході б<strong>у</strong>дівельних робіт при<br />

проведенні операції «холодного» гн<strong>у</strong>ття відвод<strong>у</strong> із<br />

пор<strong>у</strong>шенням технологічного режим<strong>у</strong>.<br />

3. При ліквідації <strong>відмови</strong> б<strong>у</strong>ло задіяно 88 працівників <strong>та</strong> 30<br />

одиниць спецтехніки:<br />

• 49 працівників УМГ «ПРИКАР<strong>ПАТ</strong>ТРАНСГАЗ».<br />

• 37 працівників БМФ «УКРГАЗПРОМБУД».<br />

• 2 працівника НВЦ «ТЕХДІАГАЗ»<br />

4. Ремонтно-відновлювальні роботи:<br />

• початок: 19 36 29.08.16 р.<br />

• кінець: 21 10 02.08.16 р.<br />

• тривалість: 98 годин<br />

5. Втрати газ<strong>у</strong> 445 тис. м 3 , вартість 2,7 млн. грн.


Відмова МГ «Дашава-Мінськ» Д<strong>у</strong> 800 л<strong>у</strong>пінг<br />

5. Втрати газ<strong>у</strong> 802 тис м³, вартість газ<strong>у</strong> 5,4 млн. грн.<br />

1. Відмова с<strong>та</strong>лася в<strong>на</strong>слідок розгерметизації тр<strong>у</strong>бної<br />

секції<br />

2. Причиною розгерметизації с<strong>та</strong>ло розшар<strong>у</strong>вання ме<strong>та</strong>л<strong>у</strong><br />

тіла тр<strong>у</strong>бопровод<strong>у</strong> <strong>на</strong> локальній ділянці розміром<br />

150х370 мм., що призвело до втрати міцнісних<br />

характеристик ме<strong>та</strong>л<strong>у</strong> <strong>на</strong> даній ділянці <strong>та</strong> розкриття<br />

тр<strong>у</strong>бопровод<strong>у</strong> по тіл<strong>у</strong> тр<strong>у</strong>би довжиною близько 14 м.п.<br />

3. При ліквідації <strong>відмови</strong> б<strong>у</strong>ло задіяно 76 працівників <strong>та</strong> 23<br />

одиниці спецтехніки:<br />

• 67 працівників УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ».<br />

• 6 працівників БМФ «УКРГАЗПРОМБУД» .<br />

• 3 працівника НВЦ «ТЕХДІАГАЗ».<br />

4. Ремонтно-відновлювальні роботи:<br />

• початок: 07 00 09.09.16 р.<br />

• кінець: 00 30 11.09.16 р.<br />

• тривалість 44 години

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!