Views
1 year ago

15-02-2017 Allpdfpage

10 fb²f½ffSX,

10 fb²f½ffSX, 15 RYSXUSXe-2017 fÀf´ff AüSX ·ffþ´ff IYf Àff±f Àf´f³fZ ¸fZÔ ·fe ÀfÔ·fU ³fWXeÔ : ¸ff¹ffU°fe IYf³f´fbSÜ fÀf´ff Àfb´fie¸fû ¸ff¹ffU°fe ³fZ ¸fa¦f»fUfSX IYû IYf³f´fbSX ¸fZÔ EIY SX`»fe IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY fÀf´ff IYe ÀfSXIYfSX ´fiQZVf ¸fZÔ f³fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fi±f¸f ¨fSX¯f IZY ¸f°fQf³f IZY ffQ ·ffþ´ff füJ»ff ¦f¹fe WX`Ü Ad¸f°f VffWX IZY SXf°fûÔ IYe ³feÔQ CXOÞX ¦f¹fe WX`Ü ·ffþ´ff WX¸ffSXe ´ffMXeÊ IZY ffSXZ ¸fZÔ ARYUfWX R`Y»ff SXWXe WX`Ü IYWXf þf SXWXf WX` dIY fÀf´ff AüSX Àf´ff d¸f»fIYSX ÀfSXIYfSX f³ff³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ ¸ff¹ffU°fe ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX f³fZ ¹ff ³ff f³fZ ¸f`Ô dIYÀfe IZY Àff±f Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ IYøYÔ¦feÜ ¸f`Ô Qd»f°fûÔ IYf A´f¸ff³f fQfÊV°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÜ ¸f`Ô CX³fIYf dÀfSX ³fe¨ff ³fWXeÔ WXû³fZ QcÔ¦feÜ ·ffþ´ff ¹fWX Àf´f³fZ ¸fZÔ ·fe ³ff Àfû¨fZ dIY ¸f`Ô CX³fIZY Àff±f ¦fNXfÔ²f³f IYøYÔ¦feÜ ¸ff¹ffU°fe ³fZ Àf´ff AüSX ·ffþ´ff ´fSX þ¸fIYSX WX¸f»ff fû»ff AüSX IYWXf dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYe ¦f»f°f ³fed°f¹fûÔ IZY IYfSX¯f Af¸f þ³f°ff ´fSXZVff³f WX`Ü Àf´ff IZY VffÀf³f ¸fZÔ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYe dÀ±fd°f JSXff WXbBÊ WX`Ü dUIYfÀf IZY IYf¹fÊ A²fcSXZ ´fOÞXZ WX`ÔÜ A¦fSX fÀf´ff IYe ÀfSXIYfSX f³fe °fû ÀfUÊþ³f dWX°ff¹f AüSX ÀfUÊþ³f ÀfbJf¹f IZY dÀfðfÔ°f ´fSX ÀfSXIYfSX ¨f»fZ¦feÜ WX¸f ¹fûþ³ffAûÔ IYû ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSXZÔ¦fZ dÀfRYÊ CX³fIZY ffSXZ ¸fZÔ ff°fZÔ WXe WXûÔ¦fe EZÀff ³fWXeÔ WXû¦ffÜ Àf´ff AüSX feþZ´fe ´fi°¹ffVfe Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞXZ fSXZ»feÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ fSXZ»fe IZY ³ffff¦fÔþ ÀfeMX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX SXWXZ Àf´ff CX¸¸feQUfSX ´fcUÊ ¸fÔÂfe ·f¦fU°f ÀfSX³f ¦fÔ¦fUfSX AüSX feþZ´fe ´fi°¹ffVfe IZYÀfSX dÀfÔWX ¦fÔ¦fUfSX ¦fbMX ¸fÔ¦f»fUfSX °fOÞXIZY Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞX ¦fEÜ WXf±ff´ffBÊ AüSX ¸ffSX´feMX WXbBÊÜ MXIYSXfU IYe Àfc¨f³ff ´fSX ´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe °fû feþZ´fe ³fZ°ff ¸füIZY ÀfZ ¦ff¹ff WXû ¦fEÜ BÀf §fMX³ff ÀfZ ¦fbÀÀffE Àf´ffB¹fûÔ ³fZ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ WXfdRYþ¦fÔþ ±ff³ff §fZSX d»f¹ff WX`Ü IYfSXÊUfBÊ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ³fZ feþZ´fe CX¸¸feQUfSX IZYÀfSX dÀfÔWX ÀfdWX°f 60 ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY dSX´fûMXÊ QþÊ IYe WX`Ü ´ffÔ¨f feþZ´fe Àf¸f±fÊIYûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY Àff±f 4 ¦ffdOX¹ffÔ ·fe fSXf¸fQ IYe ¦f¹fe WX`ÔÜ ³fUff¦fÔþ ÀfeMX ÀfZ ´ffÔ¨f ffSX IZY dU²ff¹fIY ·f¦fU°f ÀfSX³f ¦fÔ¦fUfSX Àf´ff ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ¸fÔÂfe SXWXZ WX`Ô AüSX LNXe ffSX ´ffMXeÊ IYe dMXIYMX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX SXWXZ WX`ÔÜ þ¹fSXf¸f SX¸fZVf IYe ¹ffd¨fIYf IYf ÀfSXIYfSX ³fZ dIY¹ff dUSXû²f ³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ Af²ffSX IYû ²f³f dU²fZ¹fIY IYe °fSXWX ´ffÀf IYSX³fZ IYû ¨fb³fü°fe QZ³fZ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff þ¹fSXf¸f SX¸fZVf IYe ¹ffd¨fIYf IYf Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ´fbSXþûSX dUSXû²f dIY¹ffÜ ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ´fZVf AMXfg³feÊ þ³fSX»f ¸fbIbY»f SXûWX°f¦fe ³fZ IYWXf dIY Af²ffSX ²f³f dU²fZ¹fIY WXe ¸ff³ff þfE¦ff ¢¹fûÔdIY ÀfdÀfOXe IYf ´f`Àff Àf¸fZdIY°f d³fd²f ÀfZ d»f¹ff þf°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY, IYûMXÊ ³fZ ¹ffd¨fIYf ´fSX Af¦fZ Àfb³fUfBÊ IYSX³fZ IYf ¸f³f f³ff°fZ WXbE ¸ff¸f»fZ IYû ¨ffSX Àf~fWX ffQ dRYSX »f¦ffE þf³fZ IYf AfQZVf dQ¹ffÜ U`ÀfZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A·fe °fIY IYûMXÊ ³fZ ÀfSXIYfSX IYû Aü´f¨ffdSXIY ³fûdMXÀf þfSXe ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü Àfû¸fUfSX IYû ¹fZ AfQZVf ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf þZEÀf JZWXSX AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ E³fUe SX¸f³ff IYe ´feNX ³fZ dQEÜ ´feNX ³fZ þ¹fSXf¸f SX¸fZVf IYe ´f`SXUe IYSX SXWXZ UdSXâ UIYe»f AüSX IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff ´fe. d¨fQÔfSX¸f IYe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Aü´f¨ffdSXIY ³fûdMXÀf þfSXe IYSX³fZ IYe A´fe»f ´fSX IYWXf dIY U`ÀfZ °fû A·fe UZ CX³fIYe °fSXRY ÀfZ ´fZVf Af²ffSXûÔ ÀfZ ÀfWX¸f°f ³fWXeÔ WX`Ô, »fZdIY³f fWXÀf IZY QüSXf³f UWX CX³WXZÔ CXÀfIZY d»fE SXfþe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ °f`¹ffSXe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ IZYSX»f ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ´fSX þf³f»fZUf WX¸f»fZ IZY ffUþcQ SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f QdÃf¯fe SXfª¹f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX A´f³fe þOÞXZÔ ¸fþfc°f IYSX SXWXf WX`Ü ÀfÔ§f IZY ´fifÔ°fûÔ (ÃfZÂfûÔ) ¸fZÔ ÀffÀfZ ª¹ffQf IZYSX»f ¸fZÔ WXe Q`d³fIY VffJfAûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü UdSXâ ´fQfd²fIYfSXe IYe ¸ff³fZÔ °fû ¹fWXfÔ SXûþf³ff ´ffÔ¨f WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf VffJfEÔ »f¦f SXWXe WX`ÔÜ ÀfÔ§f IZY AdJ»f ·ffSX°fe¹f ÀfWX ´fi¨ffSX ´fi¸fbJ ³fÔQ IbY¸ffSX ³fZ ¹fWX QfUf dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, IZYSX»f ¸fZÔ Uf¸f ¸fû¨ffÊ A´f³fe þ¸fe³f Jû SXWXf WX`Ü BÀfIZY IYfSX¯f ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf »fû¦f ÀfÔ§f þ¹ff IZY URYfQfSX SXWXZ WX`Ô VfdVfIY»ff Àf¸f±fÊIY ´f»fd³fÀff¸fe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ °fd¸f»f³ffOXb IYe WXfd»f¹ff SXfþ³fed°f ¸fZÔ EIY IZY ffQ EIY dþÀf °fSXWX ³ff¸f d³fIY»fIYSX Àff¸f³fZ Af SXWXZ WX`Ô, UZ BÀf ´fcSXZ §fMX³ffIiY¸f IYû AüSX Ad²fIY dQ»f¨fÀ´f f³ff SXWXZ WX`ÔÜ BÀf SXfþ³fed°fIY ÀfÔIYMX IYe ´fÈâ·fcd¸f ¸fZÔ ³f¹ff ³ff¸f WX` kBQf´fçel BÊ ´f»fd³fÀff¸fe IYfÜ ´f»fd³fÀff¸fe IYû Af³f³fRYf³f³f ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû WXe EAfBÊXEOXeE¸fIZY IZY dU²ff¹fIY Q»f ³f¹ff ³fZ°ff ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü B²fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ´ffMXeÊ ¸fWXfÀfd¨fU VfdVfIY»ff IYû Af¹f ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fdØf IZY ÀfÔ§f IZY AdJ»f ·ffSX°fe¹f ÀfWX ´fï ffSX ´fi¸fbJ ³fÔQ IbY¸ffSX IYf QfUf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû SXWXZ WX`ÔÜ d´fL»fZ IbYL U¿fûÊ ¸fZÔ IZYSX»f ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fe VffJfAûÔ ¸fZÔ UÈdð WXbBÊ WX`Ü ÀfÔ§f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ´fSX WX¸f»fZ IYf ¹fWX EIY ´fi¸fbJ IYfSX¯f ·fe WX`Ü ÀfÔ§f A´f³fe ÀfbdU²ffAûÔ IZY Af²ffSX ´fSX ´fifÔ°f ¹ff ÃfZÂf IYf dU·ffþ³f IYSX°ff WX`Ü þ`ÀfZ CXØfSX ´fiQZVf IYû LWX ´fifÔ°fûÔ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Qû¿fe NXWXSXf¹ff AüSX CX²fSX VfdVfIY»ff ³fZ A´f³fZ URYfQfSX ´f»fd³fÀff¸fe IYû dU²ff¹fIY Q»f IYf ³f¹ff ³fZ°ff f³ff dQ¹ffÜ ´f»fd³fÀff¸fe 5 ffSX ÀfZ dU²ff¹fIY WX`Ô AüSX ÀfZ»f¸f dþ»fZ ÀfZ BÀf ´ffMXeÊ IZY IYïfUSX ³fZ°ff WX`ÔÜ U°fʸff³f ¸fZÔ CX³fIZY ´ffÀf SXfþ¸ff¦fÊ, »fûIY d³f¸ffʯf AüSX LûMXZ fÔQSX¦ffWXûÔ IYf ¸fÔÂff»f¹f WX`Ü UWX dQUÔ¦f°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe þZ þ¹f»fd»f°ff IYe A¦fbUfBÊ Uf»fe d´fL»fe ÀfSXIYfSX IZY ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ¸fZÔ ·fe ±fZÜ CXÀf Àf¸f¹f ·fe CX³fIZY ´ffÀf B³WXeÔ dU·ff¦fûÔ IYf ´fi·ffSX ±ffÜ ´f»fd³fÀff¸fe IYf ³ff¸f IZYSX»f ¸fZÔ A´f³fe þOÞXZÔ ¸fþfc°f IYSX SXWXf ÀfÔ§f ¸fZÔ ffÔMXf ¦f¹ff WX`Ü IbY»f d¸f»ffIYSX BÀf SXfª¹f ¸fZÔ AfNX WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf Q`d³fIY VffJfEÔ Af¹fûdþ°f IYe þf°fe WX`ÔÜ ¸fWXfSXf¿MÑX IYû ¨ffSX ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ dU·ffdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ WXSX dQ³f ¨ffSX WXþfSX VffJfEÔ »f¦f°fe WX`ÔÜ ³fÔQ IbY¸ffSX IZY A³fbÀffSX, IZYSX»f ¸fZÔ ÀfÔ§f IYf Qf¹fSXf ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe f³f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ U¿fÊ 201011 ÀfZ WXe fPÞX³ff VfbøY WXû ¦f¹ff ±ffÜ ÀfÔ¦fNX³f ³fZ ¹fbUfAûÔ ÀfZ þûOÞX³fZ IZY d»fE Ad·f¹ff³f ·fe VfbøY dIY¹ff WX`Ü Äff°f WXû dIY IZYSX»f ¸fZÔ ÀfÔ§f AüSX ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe »f¦ff°ffSX WX°¹ffEÔ WXû SXWXe WX`ÔÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY QfUûÔ IZY ffUþcQ BÀf ´fSX »f¦ff¸f ³fWXeÔ »f¦f ´ff SXWXf WX`Ü þ¹f»fd»f°ff IZY ´fid°f IY˜SX URYfQfSXe SXJ³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ ·fe d¦f³ff þf°ff ±ffÜ 201116 IZY QüSXf³f UWX þ¹ff IYe 4 ÀfQÀ¹fe¹f dIY¨f³fI`Ydf³fZMX IZY ÀfQÀ¹f ·fe ±fZ dþÀf¸fZÔ CX³fIZY A»ffUf ´f³³feSXÀfZ»U¸f, ´fcUÊ ¸fÔÂfe ³ff±f¸f AfSX dUV½f³ff±f¸f AüSX AfSX U`d±fd»fÔ¦f¸f ·fe Vffd¸f»f ±fZÜ 62 U¿feʹf ´f»fd³fÀff¸fe BQf´fçe °fWXÀfe»f IZY ³fZQbÔ¦fb»f¸f ¦ffÔU ÀfZ Af°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ 1980 ¸fZÔ IY¸f CX¸fi ¸fZÔ WXe EAfBÊXEOXeE¸fIZY IYf Qf¸f³f ±ff¸f d»f¹ff ±ffÜ 1987 ¸fZÔ E¸f. þe. SXf¸f¨fÔQi³f IYe ¸fÈ°¹fb IZY ffQ þf ´ffMXeÊ QûRYfOÞX WXbBÊ °ff CX³WXûÔ³fZ þ¹f»fd»f°ff IZY JZ¸fZ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ A¸¸ff ³fZ ·fe A´f³fZ BÀf Àf¸f±fÊIY IYû d³fSXfVf ³fWXeÔ dIY¹ff AüSX 1889 IZY VfdVfIY»ff IZY Àff±f IYf-IYf ¢¹ff WbXAf ÀfbfiWX¸f¯¹f¸f ³fZ ªf¹f»fd»f°ff ´fSX QªfÊ IYSXf¹ff ±ff ¸ff¸f»ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ Af¹f ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fdØf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EAfBÊEOXeE¸fIZY IYe ¸fWXfÀfd¨fU VfdVfIY»ff ³fMXSXfþ³f IYû ÓfMXIYf »f¦ff WX`Ü IYûMXÊ ³fZ IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IYû SXï IYSX°fZ WXbE CX³WXZÔ Qû¿fe IYSXfSX dQ¹ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ VfdVfIY»ff IZY A»ffUf CX³fIZY Qû dSXV°fZQfSX B»ffUSXÀfe AüSX Àfb²ffIYSX¯f IYû ·fe Qû¿fe ´ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf·fe IYû ¨ffSX Àff»f IYe Àfþf Qe ¦fBÊ WX`Ü UWXeÔ þ¹f»fd»f°ff IZY d³f²f³f IZY ffQ CX³f ´fSX ¨f»f SXWXZ Àf·fe ¸ff¸f»fûÔ IYû J°¸f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ Af Af´fIYû f°ff°fZ WX`Ô BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYf-IYf ¢¹ff WXbAf Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀffÀfZ ´fWX»fZ 1996 ¸fZÔ þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY °f°IYf»fe³f A²¹fÃf ÀfbfiWX¸f¯¹f¸f ÀUf¸fe ³fZ EIY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ þ¹f»fd»f°ff ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY 1991 ÀfZ 1996 °fIY °fd¸f»f³ffOXb IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ 66.65 IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf þ¸ff IYeÜ ¹fWX CX³fIZY Af¹f IZY Äff°f pû°fûÔ ÀfZ Ad²fIY WX`Ü þ¹f»fd»f°ff IYe ¦fSXµ°ffSXe Af¹f ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fdØf IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àff°f dQÀfÔfSX 1996 IYû þ¹f»fd»f°ff IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ UWXeÔ 1997 BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þ¹f»fd»f°ff IZY Àff±fÀff±f °fe³f A³¹f IZY dJ»ffRY ·fe ³³fBÊ IYe EIY AQf»f°f ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff VfbøY WXbAfÜ ¨ffþÊVfeMX ¸fZÔ B³f »fû¦fûÔ ´fSX AfBÊ´feÀfe IYe ²ffSXf 120 fe, 13 (2) AüSX ·fiáf¨ffSX d³fUfSX¯f Ad²fd³f¹f¸f IYe ²ffSXf 13(1) (BÊ) IZY °fWX°f AfSXû´f »f¦ffE ¦fEÜ þ¹f»fd»f°ff IYe ¹ffd¨fIYf JfdSXþ EIY AöYcfSX 1997 IYû °f°IYf»fe³f SXfª¹f´ff»f E¸f RYfd°f¸ff fefe IYe AûSX ÀfZ ¸fbIYQ¸ff ¨f»ff³fZ IYe ¸fÔþcSXe Qe ¦fBÊÜ BÀf ¸fÔþcSXe IYû ¨fb³fü°fe QZ³fZ IZY d»fE þ¹f»fd»f°ff ³fZ ¸fQifÀf WXfBÊ IYûMXÊ ¸fZÔ °fe³f ¹ffd¨fIYfEÔ »f¦ffBÊÔÜ »fZdIY³f UWXfÔ ÀfZ CX³WXZÔ d³fSXfVff WXf±f »f¦fe AüSX IYûMXÊ ³fZ °fe³fûÔ ¹ffd¨fIYfAûÔ IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ þ¹f»fd»f°ff IYe d³f¹fbdöY WXbBÊ ±fe SXï °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ 2001 ¸fZÔ WXbE dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ þ¹f»fd»f°ff IYe ´ffMXeÊ EAfBÊEOXeE¸f IYû À´fá fWXb¸f°f d¸f»ffÜ dþÀfIZY ffQ þ¹f»fd»f°ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe f³feÔÜ »fZdIY³f CX³fIYe d³f¹fbdöY IYû ¨fb³fü°fe Qe ¦fBÊÜ BÀfIYf Af²ffSX AöYcfSX 2000 ¸fZÔ °fd¸f»f³ffOXb À¸ff»f BÔOXÀMÑe IYfgSX´fûSXZVf³f (MXeEE³fEÀfAfBÊ) ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX³WXZÔ Qû¿fe NXWXSXf¹fZ þf³fZ IYû f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ CX³fIYe d³f¹fbdöY SXï IYSX Qe ±feÜ ·ffSX°f IYe ÀfbSXÃff IZY Àff±f IYûBÊX Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ WXû¦ffX: ´fSXeÊIYSX ³fBÊ dQ»»feÜ SXÃff¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX ´fSXeÊIYSX ³fZ IYWXf dIY UWX QZVf IYe ÀfbSXÃff AüSX ÀfÔ´fi·fb°ff IZY ¸ff¸f»fZ ´fSX IY·fe dIYÀfe °fSXWX IYf Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ IYSX³fZUf»fZ WX`ÔÜ ·ffSX°f ´ffdIYÀ°ff³f Àfe¸ff ´fSX fišfûÀf d¸fÀffB»f IYe °f`³ff°fe IYû »fZIYSX ´fcLZ ¦fE EIY ÀfUf»f IZY þUff ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX ·ffSX°f IYe ÀfbSXÃff dWX°fûÔ ´fSX IYûBÊ ÀfUf»f CXNXfE¦ff °fû CXÀfIZY dJ»ffRY Àf·fe °fSXWX IYe IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ WXf»ffÔdIY, ´fSXeÊIYSX ³fZ ·ffSX°fe¹f SXÃff °f`¹ffdSX¹fûÔ ´fSX fû»f°fZ WXbE IYWXf dIY BÀfÀfZ ´fOÞXûÀfe QZVfûÔ IYû §ffSXf³fZ IYe IYûBÊ þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü SXÃff¸fÔÂfe ³fZ IYWXf WX¸ffSXe SXÃff IYû »fZIYSX °f`¹ffSXe dIYÀfe EIY QZVf IYû d³fVff³ff f³ffIYSX ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX ³ff WXe AfIiYf¸fIY WX`Ü CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ þe°f þ¹f»fd»f°ff ³fZ »fe ±fe ÀfeE¸f ´fQ IYe Vf´f±f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe AûSX ÀfZ þ¹f»fd»f°ff IYe ÀfeE¸f ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY SXï IYSX³fZ IZY ffQ UZ 21 RYSXUSXe 2002 IYû AfÔQe´f˜e dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ WXbE CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ dUþ¹fe WXbBÊÔ AüSX dRYSX CX³WXZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ IYe Vf´f±f dQ»ff¹fe ¦fBÊ ±feÜ Qi¸fbIY IYe Af´fdØf ´fSX MÑfÔÀfRYSX dIY¹ff ¦f¹ff IZYÀf 2003 ¸fZÔ Qi¸fbIY ¸fWXfÀfd¨fU IZY A³ffÓf¦f¸f ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYû IY³ffÊMXIY À±ff³ffÔ°fdSX°f IYSX³fZ IZY d»fE Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe VfSX¯f »feÜ CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY þ¹f»fd»f°ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWX°fZ °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe d³f¿´fÃf Àfb³fUfBÊ ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü BÀf d»fE BÀf ¸ff¸f»fZ IYû IY³ffÊMXIY dVfµMX dIY¹ff þfEÜ dþÀfIZY ffQ 18 ³fUÔfSX 2003 IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ Af¹f ÀfZ Ad²fIY ¸ff¸f»fZ IYû fZÔ¦f»fb÷Y MÑfÔÀfRYSX IYSX dQ¹ffÜ þ¹f»fd»f°ff IYe WXbBÊ ±fe ´fZVfe Af¹f ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fdØf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þ¹f»fd»f°ff AöYcfSX ³fUÔfSX 2011 ¸fZÔ dUVfZ¿f AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf WXbBÊÔ ±fe AüSX 1339 ÀfUf»fûÔ IZY þUff dQE ±fZÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IY³ffÊMXIY ÀfSXIYfSX ³fZ SXfª¹f IZY ´fcUÊ ¸fWXfd²fUöYf feUe Af¨ff¹fÊ IYû dUVfZ¿f ÀfSXIYfSXe UIYe»f d³f¹fböY dIY¹ffÜ »fZdIY³f 12 A¦fÀ°f 2012 IYû Af¨ff¹fÊ ³fZ dUVfZ¿f ÀfSXIYfSXe UIYe»f IZY øY´f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ°ff þ°ffBÊÜ IY³ffÊMXIY ÀfSXIYfSX ³fZ þ³fUSXe 2013 ¸fZÔ CX³fIYf BÀ°feRYf ÀUeIYfSX IYSX d»f¹ffÜ dRYSX 2 RYSXUSXe 2013 IYû IY³ffÊMXIY ÀfSXIYfSX ³fZ þe ·fUf³fe dÀfÔWX IYû dUVfZ¿f ÀfSXIYfSXe UIYe»f d³f¹fböY dIY¹ffÜ ¨fb³ffU ¸fZÔ CX³WXZÔ BQf´fçe IYf dMXIYMX dQ¹ffÜ ´f»fd³fÀff¸fe ³fZ ´fWX»fZ WXe ¨fb³ffU ¸fZÔ þe°f IYf ÀUfQ ¨fJf AüSX A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe UWX BÀf ÀfeMX ÀfZ þe°fZÜ °ff ÀfZ þ¹ff AüSX ´f»fd³fÀff¸fe ³fZ Àff±fÀff±f WXe ÀfRY»f°ff IYe IYBÊ ÀfedPÞX¹ffÔ ¨fPÞXeÔÜ d´fL»fZ Àff»f þf þ¹f»fd»f°ff WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ ±feÔ °fû SXfþ ·fU³f ¸fZÔ SXfª¹f´ff»f Àfe. dUôfÀff¦fSX SXfU ÀfZ d¸f»f³fZ IZY d»fE ´f³³feSXÀfZ»U¸f ´f»fd³fÀff¸fe IYû Àff±f »fZIYSX ¦fE ±fZÜ BÀfIZY ffQ þ¹f»fd»f°ff IZY Àf·fe 8 dU·ff¦f ´f³³feSXÀfZ»U¸f IYû ÀfüÔ´f dQE ¦fE ±fZÜ þ³f°ff ¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffU IZY d»fE °f`¹ffSX : dVfUÀfZ³ff ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ ¸fWXfSXf¿MÑX ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦fe dVfUÀfZ³ff ³fZ Àfû¸fUfSX IYû QfUf dIY¹ff dIY þ³f°ff ¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ CXÀfIZY ¸fÔÂfe ·fe A´f³ff ´fQ LûOXÞ³fZ IZY d»fE ´ffMXeÊ ´fi¸fbJ IZY ÀfÔIZY°fûÔ IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dVfUÀfZ³ff IYe UdSXâ ³fZ°ff ¸f³fe¿ff IYf¹fÔQZ ³fZ IYWXf, ´ffMXeÊ IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY IYf¸fIYfþ IZY °fSXeIZY AüSX dþÀf °fSXWX ÀfZ UWX JbQ IYû ´fZVf IYSX°fZ WX`Ô, CXÀfZ »fZIYSX A´fiÀf³³f°ff WX`Ü IZYU»f dVfUÀfZ³ff WXe ³fWXeÔ þ³f°ff ·fe ·ffþ´ff ÀfZ ´fSXZVff³f WXû ¨fbIYe WX`Ü RYþeÊ QfUZ, §fû¿f¯ff AüSX WX¸fZÔ fQ³ff¸f IYSX³fZ IYe IYûdVfVfûÔ IZY Àff±f ·ffþ´ff Qf¦fe ³fZ°ffAûÔ IYû Vffd¸f»f IYSX SXWXe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ »fû¦f ¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffU IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ ¸fbÔfBÊ AüSX SXfª¹f IZY A³¹f VfWXSXûÔ ¸fZÔ d³f¦f¸f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ °feJZ ¸fbIYff»fZ dUVfZ¿f AQf»f°f ³fZ þ¹f»fd»f°ff AüSX VfdVfIY»ff IYû Qû¿fe ´ff¹ff Af¹f ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fdØf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 27 dÀf°fÔfSX 2014 IYû dUVfZ¿f AQf»f°f ³fZ A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ þ¹f»fd»f°ff AüSX VfdVfIY»ff Àf¸f°fZ ¨ffSX IYû Qû¿fe ´ff¹ffÜ þ¹f»fd»f°ff IYû ¨ffSX Àff»f IYe þZ»f AüSX 100 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY þb¸ff³fÊZ IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊÜ 29 dÀf°fÔfSX 2014 IYû þ¹f»fd»f°ff ³fZ IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ ¸fZÔ dUVfZ¿f AQf»f°f IZY R`YÀf»fZ IYû ¨fb³fü°fe QZIYSX þ¸ff³f°f IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ »fZdIY³f AöYcfSX ¸fZÔ WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ þ¹f»fd»f°ff IYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IYSX QeÜ dRYSX 9 AöYcfSX 2014 IYû þ¹f»fd»f°ff ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe AüSX 14 AöYcfSX IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ CX³WXZÔ þ¸ff³f°f QZ°fZ WXbE IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ IYû °fe³f ¸fWXe³fZ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ ´fcSXe IYSX³fZ IYû IYWXfÜ dþÀfIZY ffQ 21 dQ³f þZ»f ¸fZÔ df°ff³fZ IZY ffQ þ¹f»fd»f°ff dSXWXf WXbBÊÔÜ IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ dIY¹ff ±ff fSXe 2015 ¸fZÔ Qi¸fbIY ¸fWXfÀfd¨fU ³fZ IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ ÀfZ R`YÀf»ff Àfb³ff³fZ IYe A´fe»f IYeÜ dþÀfIZY ffQ IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ Ad²fÀfcd¨f°f dIY¹ff dIY þdÀMXÀf ÀfeAfSX IbY¸ffSXÀUf¸fe IYe dUVfZ¿f AUIYfVfIYf»fe³f ´feNX þ¹f»fd»f°ff IYe A´fe»f ´fSX 11 ¸fBÊ 2015 IYû R`YÀf»ff Àfb³ffE¦feÜ Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ þ¹f»fd»f°ff AüSX °fe³f A³¹f IYû fSXe IYSX dQ¹ff ±ffÜ QSXAÀf»f 11 ¸ff¨fÊ 2015 IYû þ¹f»fd»f°ff IYe A´fe»f ´fSX IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ Af¹f ÀfZ Ad²fIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A´f³ff R`YÀf»ff ÀfbSXdÃf°f SXJ d»f¹ff ±ffÜ WXfBÊ IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IYû IY³ffÊMXIY ÀfSXIYfSX IYe ¨fb³fü°fe Af¹f ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fdØf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IY³ffÊMXIY WXfBÊ IYûMXÊ ÀfZ þ¹f»fd»f°ff Àf¸fZ°f °fe³f AüSX AfSXûd´f¹fûÔ IYû fSXe dIY¹fZ þf³fZ IZY R`YÀf»fZ IZY dJ»ffRY IY³ffÊMXIY ÀfSXIYfSX ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf QSXUfþf JMXJMXf¹ffÜ IY³ffÊMXIY ÀfSXIYfSX IYe A´fe»f ´fSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 27 þb»ffBÊ 2015 IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ þ¹f»fd»f°ff IYû ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff AüSX dRYSX 23 RYSXUSXe 2016 IYû þ¹f»fd»f°ff IYû Qû¿f¸fböY dIYE þf³fZ IZY dJ»ffRY ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ Àfb³fUfBÊ VfbøY WXû ¦fBÊÜ dRYSX Àff°f þc³f 2016 IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ A´f³ff R`YÀf»ff ÀfbSXdÃf°f SXJ d»f¹ffÜ þ¹f»fd»f°ff IYf d³f²f³f ´ffÔ¨f dQÀfÔfSX 2016 IYû »fÔfe fe¸ffSXe IZY ffQ °fd¸f»f³ffOXb IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¹f»fd»f°ff IYf d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ dþÀfIZY ffQ Aû ´f³feSXÀfZ»U¸f IYû °fd¸f»f³ffOXb IYf ³f¹ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe f³ff¹ff ¦f¹ffÜ dRYSX Afþ 14 RYSXUSXe 2017 IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ þ¹f»fd»f°ff, VfdVfIY»ff AüSX CX³fIZY Qû dSXV°fZQfSXûÔ IYû Qû¿fe IYSXfSX dQ¹ffÜ WXf»ffÔdIY IYûMXÊ ³fZ þ¹f»fd»f°ff IZY d³f²f³f IYe UþWX ÀfZ CX³f ´fSX ¨f»f SXWXZ Àf·fe ¸ff¸f»fûÔ IYû J°¸f IYSX dQ¹ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ VfdVfIY»ff, B»ffUSXÀfe AüSX Àfb²ffIYSX¯f IYû ¨ffSX Àff»f IYe Àfþf Àfb³ffBÊÜ IZY fe¨f dVfUÀfZ³ff ³fZ IYWXf, ·ffþ´ff IZY ´ffÀf IYûBÊ AÀÂf ³fWXeÔ f¨ff WX`, dþÀfÀfZ UWX QfUf IYSX SXWXe WX` dIY feE¸fÀfe IYf IYf¸fIYfþ ´ffSXQVfeÊ ³fWXeÔ WX`Ü ¹fdQ CX³fIZY QfUZ ÀfWXe WX`Ô °fû UZ WX¸ffSXZ Àff±f ÀfØff ¸fZÔ ¢¹fûÔ SXWXZÜ ´ffMXeÊ ³fZ RYOX¯fUeÀf ´fSX ´fi¨ffSX IZY QüSXf³f Vf¸fʳffIY ·ff¿f¯f QZ³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ ´ffMXeÊ IZY ¸fbJ´fÂf Àff¸f³ff ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû AfOÞXZ WXf±f »fZ°fZ WXbE dVfUÀfZ³ff ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ dU´fÃf IYe IbY¯OX»fe dQJfIYSX ²f¸fIYf³fZ IZY fþf¹f A´f³fZ ´fQ IYe ¦fdSX¸ff IYû f¨ffE SXJ³ff ¨ffdWXE AüSX ÀfbVffÀf³f ´fSX ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ

C M Y K ½f»OÊX ³fBÊX ½¹fUÀ±ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ SXf¹f´fbSX d½f³OXû OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ ¹fû¦¹f°ff Af²ffdSX°f AfUiþ³f ´fi¯ff»fe IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff UfdVfÔ¦fMX³fÜ SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ ¹fû¦¹f°ff Af²ffdSX°f AfUiþ³f ´fi¯ff»fe IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE IYWXf WX` dIY ¹fWX A¸fZdSXIYe A±fʽ¹fUÀ±ff AüSX SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYû »ff·f ´fWXbÔ¨ffE¦feÜ MÑÔ´f IZY BÀf dU¨ffSX IYf ·ffSX°fe¹f AfBÊMXe ´fZVfZUSX AüSX CXô¸fe ÀUf¦f°f IYSXZÔ¦fZÜ ½WXfBMX WXfCXÀf ³fZ BÀf AfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QeÜ ½WXfBMX WXfCXÀf IZY UdSXâ ³fed°f Àf»ffWXIYfSX ÀMXeRY³f d¸f»fSX ³fZ f°ff¹ff, SXf¿MÑX´fd°f ³fZ ¹fWX À´fá IYSX dQ¹ff WX` dIY CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fû¦¹f°ff Af²ffdSX°f ´fi¯ff»fe WXû³fe ¨ffdWXE, dþÀfIZY °fWX°f QZVf ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ »fû¦f WX¸ffSXe A±fʽ¹fUÀ±ff IZY dUIYfÀf IZY d»fE Afd±fÊIY °füSX ´fSX dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY »ff·f »fZIYSX AfEÔ AüSX Àf·fe IZY SXûþ¦ffSX ¸fZÔ UÈdð IZY d»fE ¸fQQ IYSXZÔÜ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f AfBÊMXe ´fZVfZUSXûÔ AüSX CXôd¸f¹fûÔ IYû dÀfRYÊ A¸fZdSXIYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYû Àf¸fÈð f³ff³fZ IZY d»fE WXe ³fWXeÔ, fd»IY SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IZY d»fE ·fe þf³ff þf°ff WX`Ü °fWX¸fe³ff f³feÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ´fWX»fe ¸fdWX»ff dUQZVf Àfd¨fU BÀ»ff¸ffffQÜ UdSXâ SXfþ³fd¹fIY °fWX¸fe³ff þfÔþbAf IYû ´ffdIYÀ°ff³f IYf dUQZVf Àfd¨fU d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ BÀf ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fQ ´fSX AfÀfe³f WXû³fZ Uf»fe UWX ´fWX»fe ¸fdWX»ff WX`ÔÜdUQZVf IYf¹ffÊ»f¹f ³fZ IYWXf dIY °fWX¸fe³ff d³fU°fʸff³f dUQZVf Àfd¨fU Eþfþ AWX¸fQ ¨fü²fSXe IYf À±ff³f »fZÔ¦feÜ dUQZVf dU·ff¦f ³fZ IYWXf, °fWX¸fe³ff þfÔþbAf ¸ff¨fÊ, 2017 IZY ´fWX»fZ Àf~fWX ¸fZÔ dUQZVf Àfd¨fU IYf ´fQ·ffSX ÀfÔ·ff»fZÔ¦feÜ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ AfBÊ ´fWX»fZ IYe JfSXûÔ IZY A³fbÀffSX ·ffSX°f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY CX¨¨ff¹fböY AQb»f ffdÀf°f BÀf ´fQ IYe QfUZQfSXe ¸fZÔ ÀffÀfZ Af¦fZ ¨f»f SXWXZ ±fZÜ °fWX¸fe³ff dþd³fUf ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ¸fZÔ À±ff³fe¹f ´fid°fd³fd²f AüSX SXfþQc°f IZY °füSX ´fSX ÀfZUf QZ SXWXe WX`ÔÜdUQZVf dU·ff¦f ³fZ IYWXf dIY UWX ÀfÔþeQf SXfþ³fd¹fIY WX`Ô AüSX CX³fIZY ´ffÀf 32 Àff»f ÀfZ Ad²fIY IYf A³fb·fU WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÀ»ff¸ffffQ dÀ±f°f IYf¹fQEAfþ¸f dUV½fdUôf»f¹f AüSX ³¹fc¹ffgIYÊ dÀ±f°f IYû»fÔdf¹ff dUV½fdUôf»f¹f ÀfZ ¸ffÀMXSX dOX¦fie WXfdÀf»f IYeÜ °fWX¸fe³ff dQÀfÔfSX, 2011 ÀfZ AöYcfSX, 2015 °fIY BMX»fe ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYe SXfþQc°f SXWXeÔÜ Àff»f 2011 ¸fZÔ UWX ´ffdIYÀ°ff³fe dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f IYe ´fiUöYf ·fe SXWXeÔÜ WXbÀf`³f WX¢IYf³fe ³fZ BÀ»ff¸ffffQ IYe IYV¸feSX ³fed°f ´fSX CXNXfE ÀfUf»f UfdVfÔ¦fMX³fÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYe QVfIYûÔ ´fbSXf³fe IYV¸feSX ³fed°f ´fSX ÀfUf»f CXNXf°fZ WXbE QZVf IZY EIY ´fcUÊ Vfe¿fÊ Qc°f ³fZ IYWXf WX` dIY BÀf ¸fÀf»fZ IYû Àfb»fÓff³fZ ÀfZ ·fe Af°fÔIYUfQ, Àff¸´fiQfd¹fIY ÀfÔ§f¿fÊ IYe ¨fb³fü°fe Àf¸ff~ ³fWXeÔ WXû¦fe ¹ff °ffd»fff³f ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ ´fbSXf³fe BÀ»ff¸fe ½¹fUÀ±ff À±ffd´f°f IYSX³fZ IZY A´f³fZ »fùf IYû ³fWXeÔ LûOÞXZ¦ffÜ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fcUÊ SXfþQc°f WXbÀf`³f WX¢IYf³fe ³fZ IYWXf, IYV¸feSX IYe Àf¸fÀ¹ff Àfb»fÓf þf³fZ ´fSX ·fe Àff¸´fiQfd¹fIY Af°fÔIYUfQ I`YÀfZ Àf¸ff~ WXû¦ff, ¢¹fûÔdIY Àff¸´fiQfd¹fIY Af°fÔIYUfQ IYf ¸f°f»ff CX³f »fû¦fûÔ IYe WX°¹ff IYSX³ff WX` þû Af´fIZY ²ffd¸fÊIY Àf¸´fiQf¹f IZY ³fWXeÔ WX`ÔÜ IYV¸feSX IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ ÀfZ °ffd»fff³f ³fWXeÔ SXIZY¦ff dþÀfIYf »fùf ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ ´fbSXf³fe BÀ»ff¸fe ½¹fUÀ±ff IYû ´f`Qf IYSX³ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, BÀfd»fE IY·fe IY·fe.. ´ffdIYÀ°ff³f IYe AûSX ÀfZ BÀfZ EIY Ad°f SXf¿MÑXUfQe Q»fe»f f³ff dQ¹ff þf³ff AüSX IY·fe IY·fe fWXb°f WXe AfÀff³fe ÀfZ ¹fWX IYWX QZ³ff dIY A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY SXJ IYû »fZIYSX WX¸ffSXZ ´ffÀf IYûBÊ dUIY»´f ³fWXeÔ WX`.. WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY Qû³fûÔ ´fÃf ÀfWXe ¸ff¹f³fZ ¸fZÔ A´f³fZ SXJ IZY ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨fZÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ÀffRY dIY¹ff dIY A¦fSX SXf¿MÑX¦ff³f dIYÀfe dRY»¸f ¹ff dRYSX dIYÀfe OXfg¢¹fb¸fZÔMÑe IYf dWXÀÀff WXû °fû JOÞXZ WXû³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY dRY»¸f IYe VfbøYAf°f IZY QüSXf³f SXf¿MÑX¦ff³f ´fSX JOÞXZ WXûÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ Àff±f WXe IYWXf dIY SXf¿MÑX¦ff³f ´fSX JOÞXZ WXû³fZ ´fSX fWXÀf IYe þøYSX°f WX`Ü IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY UWX ³f`d°fIY°ff IYf ´fWXSXZQfSX ³fWXeÔ WX`Ü B²fSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe IYûMXÊ IYû f°ff¹ff dIY SXf¿MÑX¦ff³f ´fSX JOÞXZ WXû³fZ IYf ÀfUûÊ©f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IYWXf dIY UWX ³f`d°fIY°ff IYf ´fWXSXZQfSX ³fWXeÔ SXf¿MÑX¦ff³f A¦fSX dRY»¸f IYf dWXÀÀff °fû JOÞXf WXû³ff þøYSXe ³fWXeÔ Äff³f-d½fÄff³f dRY»fWXf»f IYf³fc³f ³fWXeÔ WX`Ü f°ff QZÔ dIY SXf¿MÑX¦ff³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ EZd°fWXfdÀfIY AfQZVf dQ¹ff ±ffÜ d´fL»fZ Àff»f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ dIY³³fSXûÔ IZY 400 Àff»f ´fbSXf³fZ f`ÔIY ¸fZÔ 40 »ffJ IYe OXI`Y°fe WX`QSXfffQ/EªfZÔÀfeÜ þb¸¸fZSXf°f ffþfSX dÀ±f°f EIY 400 Àff»f ´fbSXf³fZ f`ÔIY ¸fZÔ Àfû¸fUfSX ÀfbfWX OXI`Y°fe WXû ¦fBÊÜ OXI`Y°fûÔ ³fZ f`ÔIY IZY ¸fb£¹f QSXffþZ IYf °ff»ff °fûOÞXIYSX AÔQSX SXJZ I`YVf AüSX þc»fSXe IYû »fcMX d»f¹ffÜ ¨fûSXe WXbE Àff¸ff³f AüSX I`YVf IYû d¸f»ffIYSX 40 »ffJ IYe OXI`Y°fe WXbBÊ WX`Ü ¹fWX f`ÔIY JfÀf°füSX ´fSX dIY³³fSXûÔ IYf f`ÔIY WX`Ü BÀfZ dIY³³fSX AÀfûdÀfEVf³f õfSXf ¨f»ff¹ff þf°ff WX`Ü þb¸¸fZSXf°f ffþfSX dÀ±f°f EIY °fe³f ¸fÔdþ»ff B¸ffSX°f ¸fZÔ dWXþOÞXf UZ»fRZY¹fSX AÀfûdÀfEVf³f IYf AfgdRYÀf ¦fifCXÔOX µ»fûSX ´fSX WX`Ü OXI`Y°fe ÀfZ ´fWX»fZ ¦fifCXÔOX µ»fûSX IZY ¸fb£¹f QSXUfþZ IYf °ff»ff »fûWXZ IYe ÀfdSX¹ff ÀfZ °fûOÞXf ¦f¹ffÜ AdÀfÀMXZÔMX AfgdRYÀfSX AfgRY ´fbd»fÀf IZY.SXf¸f ·fb´f»f SXfU IZY A³fbÀffSX, ¹fWX f`ÔIY °fe³f IY¸fSXûÔ ¸fZÔ ¨f»f SXWXf ±ffÜ ¸fZ³f ¦fZMX IYf °ff»ff °fûOÞXIYSX AÔQSX Af³fZ IZY ffQ f`ÔIY IZY AÔQSX SXJe ¨ffdf¹fûÔ ÀfZ OXI`Y°fûÔ ³fZ °fe³fûÔ IY¸fSXûÔ ¸fZÔ SXJe A»f¸feSXf JÔ¦ff»feÔ AüSX 20 »ffJ I`YVf IZY Àff±f WXe 80 °fû»ff Àfû³ff »fcMX d»f¹ffÜ A´f³fZ AfQZVf ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY dÀf³fZ¸ff WXfg»f AüSX ¸f»MXe´»fZ¢Àf ¸fZÔ Af dRY»¸fûÔ IYû dQJf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ SXf¿MÑX¦ff³f fþf³ff Ad³fUf¹fÊ WXû¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf SXf¿MÑX¦ff³f fþf³fZ IZY QüSXf³f ÀIiYe³f ´fSX d°fSXÔ¦ff ·fe dQJf³ff þøYSXe WXû¦ff AüSX SXf¿MÑX¦ff³f IYû Àf¸¸ff³f QZ³fZ IZY d»fE QVfÊIYûÔ IYû A´f³fe þ¦fWX ´fSX JOÞXf ·fe WXû³ff ´fOÞXZ¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe IYûMXÊ SXf¿MÑX¦ff³f IZY RYf¹fQZ IZY d»fE BÀ°fZ¸ff»f ³ff IYSX³fZ IYf ·fe d³fQZÊVf dQ¹ff ±ffÜ f°ff QZÔ dIY dÀf³fZ¸ff WXfg»f AüSX ¸f»MXe´»fZ¢Àf ¸fZÔ SXf¿MÑX¦ff³f fþ³fZ IZY QüSXf³f »fû¦fûÔ IZY JOÞXZ ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX IYBÊ dUUfQ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ SXf¿MÑX¦ff³f ´fSX JOÞXZ ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX IYBÊ »fû¦fûÔ IYe d´fMXfBÊ IYf ·fe ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff ±ffÜ www.amanpath.com ·ffSX°f IZY OXfg¢MXÀfÊ CXÀfIYf RiYe ¸fZÔ B»ffþ IYSX SXWXZ WX`Ô dfªf³fZÀf d½f³OXû 15 RYSX½fSXe 2017 fb²f½ffSX QZVf/d½fQZVf www.facebook.com/Amanpath 11 500 dIY¦fif IYe B¸ff³f IYû ·ffSX°f »ff³fZ ¸fZÔ 80 »ffJ J¨fÊ ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ ¹fWX EIY ¹fc³feIY AüSX WXfBÊ dSXÀIY IZYÀf WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ A»f¦f IY¸fSXf AüSX fZOX f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfed»fE WX¸f³fZ B¸ff³f IYf ´fcSXf UZMX »ffgÀf ÀfþÊSXe IZY d»fE ·ffSX°f B»ffþ RiYe IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü WXfgdÀ´fMX»f IZY ÀfeBÊAû WXbþfBÊRYf ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ EIY JfÀf IY¸fSXf AfBÊ 500 dIY¦fif IYe B¸ff³f AWX¸fQ ÀfþÊSXe IZY ffQ CXÀfZ ³ffg¸fÊ»f »ffBRY ¸fZÔ VfZWXffe IZY ¸fb°ffdfIY, B¸ff³f IYû °f`¹ffSX IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ JfÀf °fSXWX IYf B»ffþ ¸fbÔfBÊ IZY Àf`RYe WXfgdÀ´fMX»f Af³fZ ¸fZÔ °fe³f ÀfZ ¨ffSX Àff»f »f¦f ÀfIY°fZ E»fZ¢þZÔdOѹff ÀfZ ·ffSX°f »ff³fZ ¸fZÔ IYf fZOX ·fe f³fUf¹ff ¦f¹ff WX`Ü 80 »ffJ IYf J¨fÊ Af¹ffÜ ¹fWX fWX³f VffE¸ff ÀfZd»f¸f ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fZÔ VfbøY WXû ¦f¹ffÜ OXfg¢MXÀfÊ IYf IYWX³ff WX`ÔÜ ¹fWX Àf¨f WX` dIY BÔdOX¹f³f WXZ»±fIZY¹fSX ´f`Àff CXÀfIYe R`Yd¸f»fe ³fZ OXû³fZVf³f WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ B¸ff³f IZY IYBÊ MXZÀMX WX` dIY ´fWX»fe f`dSXEdMÑIY ÀfþÊSXe ÀfZ ÀfZ¢MXSX ´fWX»fe ffSX EZÀfZ ¨f`»fZÔþ IYf ÀfZ þbMXf¹ff ±ffÜ B¸ff³f IZY B»ffþ WXbE WX`ÔÜ IYSXef EIY ¸fWXe³fZ ffQ ¹ff B¸ff³f IYf Uþ³f IYSXef 200 dIY»fû Àff¸f³ff IYSX SXWXf WX`Ü WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY IZY d»fE WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ A»f¦f ÀfZ þf ·fe OXfg¢MXSX IYWXZÔ, CXÀfIYe °fIY IY¸f WXû¦ffÜ BÀfIZY °fe³f Àff»f ffQ ´fWX»fe ÀfþÊSXe IZY ffQ B¸ff³f IYf Uþ³f BÔ°fþf¸f dIYE ¦fE WX`ÔÜ IYSXef EIY ÀfþÊSXe WXû¦feÜ QcÀfSXe ÀfþÊSXe IYSX 100 dIY»fû Uþ³f IYSXef 200 dIY»fû °fIY IY¸f WXû¦ffÜ AüSX IY¸f dIY¹ff þfE¦ffÜ 36 Àff»f BÀfIZY ffQ UWX ¨f»f ÀfIZY¦fe AüSX E¹fSX´fûMXÊ ´fSX IiYZ³f ÀfZ CX°ffSXf ¦f¹ff ±ff B¸ff³f IYû Qbd³f¹ff IYe ÀffÀfZ Uþ³fe A´f³fZ þøYSXe IYf¸f JbQ IYSX³fZ »f¦fZ¦feÜ OXfg¢MXÀfÊ IYe EIY MXe¸f d¸fp IZY dIY»fû¸feMXSX QcSX WXfgdÀ´fMX»f °fIY ¸fdWX»ff ¸ff³ff þf°ff WX`Ü Vfd³fUfSX IYû BÀfIZY ffQ B¸ff³f A´f³fZ §fSX þf IYf¦fûÊ ´»f³fZ ÀfZ B¸ff³f IYû »fZIYSX BÀf MÑIY IYû ´fbd»fÀf AüSX EIY CXÀfZ IYf¦fûÊ ´»fZ³f ÀfZ d¸fp ÀfZ ·ffSX°f ÀfIZY¦feÜ °fe³f Àff»f ffQ CXÀfIYe QcÀfSXe IYü³f WX`Ô B¸ff³f? Vfd³fUfSX °fOÞXIZY ¸fbÔfBÊ ´fWXbÔ¨ff ±ffÜ E¸fb»fZÔÀf ³fZ EÀIYfgMXÊ ·fe dIY¹ff ±ffÜ »ff¹ff ¦f¹ff, BÀf¸fZÔ 80 »ffJ ÷Y´fE ÀfþÊSXe WXû¦fe, dþÀfÀfZ 100 dIY»fû °fIY ¸fbÔfBÊ E¹fSX´fûMXÊ ´fSX IiYZ³f IYe ¸fQQ OXfg¢MXSXûÔ ³fZ IYWXf- ¸fûMXf´ff ³fWXeÔ, J¨fÊ Af¹ffÜ f°ff QZÔ dIY ·ffSX°f IZY Uþ³f IY¸f WXû¦ffÜ f°ff QZÔ dIY ª¹ffQf f°ff QZÔ dIY 36 Àff»f IYe B¸ff³f AWX¸fQ AQb»ff°fe d¸fp IZY E»fZ¢þZÔdOѹff ¸fZÔ SXWX°fe WX`ÔÜ ÀfZ B¸ff³f IYû EIY MÑIY ¸fZÔ dVfµMX fe¸ffSXe WX` IbYL OXfg¢MXSXûÔ ³fZ B¸ff³f OXfg¢MXÀfÊ CXÀfIYf RiYe ¸fZÔ B»ffþ IYSX SXWXZ Uþ³f IZY ¨f»f°fZ B¸ff³f 25 Àff»f ÀfZ ·ffSXe-·fSXIY¸f VfSXeSX IYe UþWX ÀfZ 25 Àff»f ÀfZ §fSX ÀfZ ³fWXeÔ d³fIY»f ÀfIYe WX`ÔÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ Àf·fe þøYSXe IYû Ed»fRZYÔMXfBdÀfÀf IYf ¸fSXeþ ¸fZdOXIY»f Bd¢½f´f¸fZÔMXÐÀf »f¦ffE ¦fE f°ff¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ´f`SXûÔ ¸fZÔ IYfRYe WX`ÔÜ EIY ³¹fcþ EþZÔÀfe IZY ¸fb°ffdfIY, §fSX ÀfZ ffWXSX ³fWXeÔ d³fIY»f ´ffBÊÔ AüSX ³ff dIY A´f³fZ dfÀ°fSX °fIY ÀfZ ·fe ³fWXeÔ dWX»f ´ff°fe WX`ÔÜ þ³¸f IZY UöY WXe B¸ff³f IYf Uþ³f ´ffÔ¨f dIY»fû ±ffÜ UWX IY·fe ÀIcY»f ³fWXeÔ ¦fBÊÔÜ ±fZÜ E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ IYSXef 15 Àfcþ³f Af þf°fe WX`Ü OXfg¢MXSX ¸fRYe »fIYOÞXfUf»ff ³fZ IYWXf, WXe IY·fe ÀIcY»f ¦fBÊÔÜ MѸ´f IZY Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ øYÀf ÀfZ dSX»fZVf³f fPÞXf³fZ IYf AfSXû´f ¹fcEÀf IZY E³fEÀfE dµ»f³f IYf BÀ°feRYf UfgdVfÔ¦fMX³f/EªfZÔÀfeÜ A¸fZdSXIYf IZY ³fZVf³f»f dÀf¢¹fbdSXMXe EOXUfBþSX (E³fEÀfE) ¸ffBIY»f dµ»f³f ³fZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ff WX`Ü dµ»f³f ´fSX AfSXû´f WX` dIY CX³WXûÔ³fZ OXû³ff»OX MѸ´f IZY ÀfØff ÀfÔ·ff»f³fZ IZY ´fWX»fZ øYÀf IZY Àf`Ô¢Vf³Àf IYû »fZIYSX UWXfÔ IZY E¸fZÀfOXSX ÀfZ ff°f IYe ±feÜ dµ»f³f ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ´fiZdÀfOXZÔMX IYü³f WX`Ô IZY»ffg¦f? OXû³ff»OX MѸ´f AüSX UfBÀf ´fiZdÀfOXZÔMX ÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦f »fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ CXÀfZ ÀUeIYfSX ·fe IYSX d»f¹ff WX`Ü dµ»f³f IYf BÀ°feRYf CX³f dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ffQ Af¹ff, dþÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff ±ff dIY þdÀMXÀf dOX´ffMXʸfZÔMX ³fZ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ MѸ´f EOXd¸fd³fÀMÑZVf³f IYû øYÀf IZY E¸fZÀfOXSX IZY Àff±f ff°f¨fe°f IYû »fZIYSX Ufgd³fÔʦf Qe ±feÜ dOX´ffMXʸfZÔMX ³fZ IYWXf ±ff dIY dµ»f³f IYe ff°f¨fe°f ÀfZ ■ IZY»ffg¦f 1967 ÀfZ 2003 °fIY ¹fcEÀf Af¸feÊ ¸fZÔ SXWXZÜ ■ UZ Qû ffSX dU¹f°f³ff¸f UfgSX IZY d»fE ·fe »fÔQ³f/EªfZÔÀfeÜ fOÞXZ ·ffBÊfWX³fûÔ IYe fbdð¸fØff AüSX Àfû¨f³fZ IYe Ãf¸f°ff A´f³fZ LûMXZ ·ffBÊ fWX³fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ fZWX°fSX WXû°fe WX` ¢¹fûÔdIY VfbøYAf°fe U¿fûÊÔ ¸fZÔ CX³fIYû ¸ff°ff d´f°ff IYe AûSX ÀfZ Ad²fIY ¸ff³fdÀfIY ´fiû°ÀffWX³f d¸f»f°ff WX`Ü EIY ³f¹fZ A²¹f¹f³f ¸fZÔ BÀf ff°f IYf QfUf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dfiMXZ³f IZY EdOX³ff¦fÊ dUV½fdUôf»f¹f IZY A³fbÀfÔ²ff³fIY°ffÊAûa ³fZ ´ff¹ff WX` dIY fOÞXZ f¨¨fZ fbdð»fd²f (AfBÊ¢¹fc) ´fSXeÃf¯f ¸fZÔ A´f³fZ LûMXZ ·ffBÊ fWX³fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fôd´f Àf·fe f¨¨fûÔ IYû ¸ff°ffd´f°ff ÀfZ fSXffSX ·ffU³ff°¸fIY ¸fQQ d¸f»f°fe WX` »fZdIY³f ´fWX»fZ f¨¨fZ IYû ª¹ffQf ¸fQQ d¸f»f°fe WX`, dþÀfÀfZ Àfû¨f³fZ IYe Ãf¸f°ff dUIYdÀf°f WXû°fe WX`Ü A³fbÀfÔ²ff³fIY°ffÊAûÔ ³fZ IYWXf WX` dIY A²¹f¹f³f IZY ´fdSX¯ff¸f ÀfZ þ³¸f IZY IiY¸f IZY ´fi·ffUûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ øYÀf A¸fZdSXIYf IYû »f`IY¸fZ»f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY dµ»f³f ´fiZdÀfOXZÔdVf¹f»f I`Y¸´fZ³f IYe VfbøYAf°f IZY CX³f ¨fÔQ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ±fZ þû MѸ´f IYû »f¦ff°ffSX Àf´fûMXÊ IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXZÔ MѸ´f IYf JfÀf ¸ff³ff þf°ff ±ffÜ Af ½WXfBMX WXfCXÀf ³fZ E»ff³f dIY¹ff WX` dIY dµ»f³f IYe þ¦fWX »fZ. þ³fSX»f (dSXMXf¹fOXÊ) þûÀfZRY IYe±f IZY»ffg¦f E³fEÀfE WXûÔ¦fZÜ ¦fEÜ BÀfIZY d»fE CX³WXZÔ AUfgOXÊ ·fe d¸f»fZÜ ■ 1997-98 °fIY UZ 82»»fd E¹fSXfû³fÊ dOXdUþ³f IZY IY¸ffÔOXSX ·fe SXWXZÜ ßfe³f¦fS/EªfZÔÀfeÜ CXØfSX IYV¸feSX IZY ffÔQe´fbSXf dþ»fZ ¸fZÔ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ EUÔ ÀfbSXÃff f»fûÔ IZY fe¨f ¸fa¦f»fUfSX IYû WXbBÊ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ EIY Af°fÔIYe ¸ffSXf ¦f¹ff þfdIY ÀfbSXÃff f»fûÔ IZY °fe³f þUf³f VfWXeQ WXû ¦fEÜ EIY ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY °fOÞXIZY VfbøY WXbBÊ ¦fû»feffSXe ¸fZÔ ÀfbSXÃff f»fûÔ IZY LWX A³¹f þUf³f AüSX EIY Af¸f ³ff¦fdSXIY þ£¸fe WXû ¦fEÜ Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY ÀfbSXÃff f»fûÔ ³fZ Af°fÔdIY¹fûÔ IYe ¸füþcQ¦fe IYe Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX Afþ ÀfbfWX WXfdþ³f ÃfZÂf IZY ´ffSXZ ¸fûWX»»ff IYû §fZSX d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ÀfbSXÃff f»f Af°fÔdIY¹fûÔ IZY ³fþQeIY ´fWXbÔ¨f WXe SXWXZ ±fZ dIY ¸fbNX·fZOÞX VfbøY WXû ¢¹ff fû»fZ dµ»f³f? ✏ A´f³fZ d»fdJ°f BÀ°feRZY ¸fZÔ dµ»f³f ³fZ IYWXf, A´f³fZ MXZ³¹fûSX IZY QüSXf³f ¸f`Ô³fZ A´f³fZ IYBÊ IYfCXÔMXSX´ffMXÐÀfÊ, d¸fd³fÀMXÀfÊ AüSX E¸fZÀfOXÀfÊ ÀfZ ff°f IYeÜ ✏ B³f ff°f¨fe°f IYf ¸fIYÀfQ ´fiZdÀfOXZÔMX MѸ´f, CX³fIZY EOXUfBþÀfÊ AüSX RYfgSXZ³f »feOXÀfÊ IZY d»fE EIY A¨Lf ¸ffWXü»f °f`¹ffSX IYSX³ff ±ffÜ BÀf °fSXWX IYe ff°f¨fe°f °f¹f ¸ff³fIYûÔ IZY Af²ffSX ´fSX WXe WXû°fe WX`Ü ✏ Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ °fSXeIZY ÀfZ dþÀf °fSXWX §fMX³ffIiY¸f fQ»ff, ¸fbÓfZ °ff UfBÀf ´fiZdÀfOXZÔMX-B»fZ¢MX (¸ffBIY ´fZÔÀf) IYû øYÀfe E¸fZÀfOXSX IYû dIYE ¦fE RYû³f IYfg»Àf IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff³ff ´fOÞXfÜ ✏ ¸f`Ô³fZ MѸ´f AüSX ´fZÔÀf ÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦f »fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÀfZ ÀUeIYfSX ·fe IYSX d»f¹ff WX`Ü ✏ ¸f`Ô B°f³ff þøYSX IYWX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY MѸ´f AüSX CX³fIYe MXe¸f Vff³fQfSX WX`Ü UZ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ Bd°fWXfÀf SX¨fZÔ¦fZÜ ■ dSXMXf¹fSX¸fZÔMX ÀfZ ´fWX»fZ UZ IY¸ffÔOX, IÔYMÑû»f, IY¸¹fbd³fIZYVf³Àf AüSX IY¸¹fcMXÀfÊ OXf¹fSXZ¢MXûSXZMX IZY OXf¹fSXZ¢MXSX SXWXZÜ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ EIY Af°fÔIYe ¸ffSXf ¦f¹ff, °fe³f þUf³f VfWXeQ ¸fQQ d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü A¸fc¸f³f EZÀff QZJf þf°ff WX` dIY fOÞXZ f¨¨fZ ffQ ¸fZÔ Ad²fIY UZ°f³f ´ff°fZ WX`Ô AüSX Ad²fIY dVfÃff WXfdÀf»f IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fcEÀf d¨f»OÑZ³f AfgRY Q ¦fBÊÜ Af°fÔdIY¹fûÔ IZY Àff±f ¦fû»feffSXe ¸fZÔ ÀfbSXÃff f»fûÔ IZY ³fü þUf³f þ£¸fe WXû ¦fE dþ³f¸fZÔ ÀfZ °fe³f IYe ffQ ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f EIY Af°fÔIYe ·fe ¸ffSXf ¦f¹ff dþÀfIYe A·fe ´fWX¨ff³f ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX`Ü fÔQcIY SXWX°fZ ff°f¨fe°f ÀfÔ·fU ³fWXeÔ IZYÔQie¹f dUQZVf SXfª¹f¸fÔÂfe E¸f þZ AIYfSX ³fZ IYWXf dIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f dSXV°fZ Àff¸ff³¹f WXû³fZ IYe SXfWX ¸fZÔ Af°fÔIYUfQ ÀffÀfZ fOÞXf SXûOÞXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ÀffIbYL ÀfÔ·fU WX`Ü AÀfÔ·fU WX` °fû EIY WXf±f ¸fZÔ Àf¸fÓfü°ff ´fÂf AüSX QcÀfSXZ ¸fZÔ fÔQcIY ´fIYOÞXIYSX ff°f¨fe°f IYSX³ffÜ ¹fWX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü Ad²fIY °fZþ-°fSXfÊSX WXû°fZ WX`Ô fOÞXZ ·ffBÊ-fWX³f ³fZVf³f»f »ffÔd¦f¨¹fcdOX³f»f ÀfUZÊ AfgRY ¹fc±f IZY OXZMXf IYf dUãZ¿f¯f dIY¹ffÜ BÀf A²¹f¹f³f IYf ´fiIYfVf³f þ³fÊ»f AfgRY ‘¸fc³f dSXÀfûÀfZÊþ ¸fZÔ WXbAf WX`Ü dfIiYe fPÞXf³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ ¦»fûf»f R`YVf³f fi`ÔOXÐÀf ³fBÊ dQ»»feÜ ¦»fûf»f R`YVf³f AüSX »ffBRYÀMXfB»f fi`ÔOXÐÀf ·ffSX°f ¸fZÔ A´f³ff ¸ffIZYÊMX VfZ¹fSX fPÞXf³fZ IZY d»fE Qf¸f §fMXf SXWXZ WX`ÔÜ Q ffgOXe Vffg´f AüSX ¦f`´f þ`ÀfZ ´fi¸fbJ fi`ÔOXÐÀf JSXeQfSXûÔ IZY d»fE A´f³fZ ´fifgOX¢MXÐÀf dIYRYf¹f°fe f³ff³fZ IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ 2040 ´fÀfZÊÔMX IYe IY¸fe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ fi`ÔOXÐÀf IZY ·ffSX°f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX³fZ ´fSX þfSXf ³fZ CXÀfÀfZ ¸fbIYff»fZ IZY d»fE IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ 15 ´fÀfZÊÔMX °fIY IYe IY¸fe IYe ±feÜ d´fL»fZ Àf~fWX dfiMXZ³f IZY IYfgÀ¸fZdMXIY fi`ÔOX Q ffgOXe Vffg´f ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ A´f³fe Àf·fe I`YdMX¦fSXeþ ¸fZÔ ´fifBÀfZþ 2030 ´fÀfZÊÔMX °fIY IY¸f IYSX dQE ±fZÜ Q ffgOXe Vffg´f BÔdOX¹ff IYe ¨feRY Afg´fSXZdMXÔ¦f AfgdRYÀfSX ÀfÈdá ¸f»WXûÂff ³fZ IYWXf, WX¸ffSXZ ´fifgOX¢MXÐÀf IYe IYe¸f°fZÔ IY¸f WXû³fZ ÀfZ IY³ª¹fc¸fÀfÊ IZY A¨Le ¢½ffgd»fMXe Uf»fZ ¹fcMXe ´fifgOX¢MXÐÀf ARYûOXZÊf»f f³f þfEÔ¦fZÜ BÔRYûdÀfÀf IYe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe IYû »fZIYSX d¨fÔ°ff Uf´fÀf ³fWXeÔ »fe WX`: ³ffSXf¹f¯f¸fcd°fÊ fZÔ¦f»fc÷YÜ Àfc¨f³ff ´fiüôûd¦fIYe IÔY´f³fe BÔRYûdÀfÀf IZY ÀfWXÀfÔÀ±ff´fIY E³f AfSX ³ffSXf¹f¯f¸fcd°fÊ ³fZ ¸fa¦f»fUfSX IYû BÀf ff°f ÀfZ B³fIYfSX dIY¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ IÔY´f³fe IZY d³fQZVf³f ¸fZÔ IY¸fe IYû »fZIYSX A´f³fe d¨fÔ°ffEÔ Uf´fÀf »fZ »fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÔRYûdÀfÀf IZY d³fQZVfIY ¸fÔOX»f IYû B³f d¨fÔ°ffAûÔ IYf þUff kÀf¸fbd¨f°f °fSXeIZY ÀfZl QZ³ff WXû¦ff AüSX Af ´fcSXe ´ffSXQdVfÊ°ff dQJf¹fe þf³fe ¨ffdWXE AüSX BÀfIZY d»fE d»fE CXØfSXQf¹fe »fû¦fûÔ IYû CXØfSXQfd¹f°U »fZ³ff ¨ffdWXEÜ ³ffSXf¹f¯f¸fcd°fÊ ³fZ IYWXf, ³fWXeÔ, ¸f`Ô³fZ þû d¨fÔ°ff ´fiIYMX IYe ±fe CXÀfZ Uf´fÀf ³fWXeÔ d»f¹ff WX`Ü fûOXÊ IYû Àf¸fbd¨f°f °fSXeIZY ÀfZ B³fIYf Àf¸ff²ff³f IYSX³ff WXû¦ffÜ ´fcSXe ´ffSXQdVfÊ°ff dQJf¹fe þf³fe ¨ffdWXE AüSX dþ³f »fû¦fûÔ IYf Qfd¹f°U f³f°ff WX` CX³WXZÔ CXØfSXQfd¹f°U ÀUeIYfSX IYSX³ff ¨ffdWXEÜ BÔRYûdÀfÀf IZY ´fcUÊ ´fi¸fbJ ÀfZ CX³f JfSXûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf ¦f¹ff ±ff dþ³f¸fZÔ QfUf dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dIY CX³WXûÔ³fZ IÔY´f³fe ÀfÔ¨ff»f³f IZY ¸fbïZ ´fSX fûOXÊ ÀfZ »fOÞXfBÊ ¸fZÔ A´f³fZ ´ffÔU ´feLZ JeÔ¨f d»fE WX`ÔÜ MÑÔ´f ÀfZ A¸fZdSXIYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ¸fþfc°fe QbfBÊÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fbQif IYû¿f (AfBÊE¸fERY) IYe ´fi¸fbJ dIiYÀMXe³f »fZ¦ffQÊ ³fZ A¸fZdSXIYf IZY ³f¹fZ SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IZY °fWX°f A¸fZdSXIYe A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ffSXZ ¸fZÔ fZWX°fSX CX¸¸feQ þ°ffBÊ WX` »fZdIY³f Àff±f WXe ¨fZ°ffU³fe QZ°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY ffIYe Qbd³f¹ff IZY d»f¹fZ BÀfÀfZ ´fSXZVff³fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü dIiYÀMXe³f ³fZ ¹fWXfÔ ÀfSXIYfSXûÔ IZY EIY Àff»ff³ff U`dV½fIY Àf¸¸fZ»f³f IZY ¸füIZY ´fSX IYWXf, þû ±fûOÞXf fWXb°f WX¸f þf³f°fZ WX`Ô (MÑÔ´f IYe ³fed°f¹fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ) AüSX ¸f`Ô BÀfe IY¸f þf³f³fZ ´fSX þûSX QcÔ¦fe dIY UfIYBÊ BÀf dQVff ¸fZÔ IYf¸f Af¦fZ fPÞX SXWXf WX` »fZdIY³f dþ°f³ff WX¸f³fZ Àfb³ff WX` WX¸ffSXZ ´ffÀf A¸fZdSXIYf IYe Afd±fÊIY UÈdð IYû »fZIYSX fZWX°fSX CX¸¸feQ IYe UþWXZÔ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, AfBÊE¸fERY ´fi¸fbJ ³fZ BÀfIZY Àff±f WXe A¸fZdSXIYe A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe °fZþe IYf Qbd³f¹ff IZY QcÀfSXZ QZVfûÔ ´fSX ´fOÞX³fZ Uf»fZ ´fi·ffU ´fSX d¨fÔ°ff ·fe þ°ffBÊÜ ¹fWX A¨Le JfSX WX`, »fZdIY³f d¨fÔ°ffþ³fIY Àf¸ff¨ffSX ¹fWX WX` dIY BÀfIZY ffIYe Qbd³f¹ff IZY d»f¹fZ §ff°fIY ´fdSX¯ff¸f WXûÔ¦fZ, WX¸f ¹fWX QZJ SXWXZ WX`ÔÜ OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ IYSX Àfb²ffSXûÔ IYe ff°f IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ PXfÔ¨ff¦f°f ÃfZÂf ¸fZÔ Ad²fIY d³fUZVf ´fSX þûSX dQ¹ff WX`Ü UdMXÊIY»f JZ°fe ´fSX WXû SXWXf Vfû²f þ¹f´fbS/EªfZÔÀfeÜ §fSXûÔ IYe L°fûÔ IYf ÀfQÐCX´f¹fû¦f IYSX³fZ AüSX Afg¦fZÊd³fIY JZ°fe IYû fPXfUf QZ³fZ IZY d»fE þ¹f´fbSX ¸fZÔ EIY IZY DY´fSX EIY dUd·f³³f °f»fûÔ ´fSX JZ°fe ¹ff³fe UdMXÊIY»f JZ°fe IZY ´fi¹ffÀf AfSXÔ·f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`Ô AüSX B³fIZY ÀfRY»f SXWX³fZ IYf QfUf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þ¹f´fbSX IZY EIY d³fþe dUV½fdUôf»f¹f IZY IÈYd¿f IZY³Qi IZY IÈYd¿f dUVfZ¿fÄf Ad·f¿fZIY Vf¸ffÊ IZY A³fbÀffSX EIY Àff»f ÀfZ UdMXÊIY»f JZ°fe ´fSX Vfû²f WXû SXWXf WX` AüSX ´fdSX¯ff¸f fWXb°f WXe ÀfIYfSXf°¸fIY Af SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY L°fûÔ, °f»fûÔ ´fSX WXû³fZ Uf»fe BÀf °fSXWX IYe JZ°fe ÀfZ ½¹fdöY A´f³fZ CX´f¹fû¦f »ff¹fIY Àfdþ¹ffÔ ´f`Qf IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ BÀfIZY d»fE ³f °fû d¸f˜e IYe þøYSX°f WXû¦fe AüSX ³f °fZþ ²fc´f IYeÜ Vfû²f IZY³Qi ¸fZÔ ¦fû·fe, MX¸ffMXSX, »fZMXȹfcþ, fiûIY»fe, ¨fe³fe I`YfZþ, fZdÀf»f, »ff»f ´fØff¦fû·fe AfdQ IYBÊ Àfdþ¹fûÔ IYf CX°´ffQ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXû³fZ IYWXf dIY WXfBOÑû´fûd³fIY °fIY³feIY ÀfZ IY¸f ´ff³fe AüSX df³ff d¸f˜e IZY dIYE ¦fE BÀf Vfû²f ÀfZ RYÀf»f IYe ´f`QfUfSX SXû¦f SXdWX°f WXû°fe WX` AüSX BÀf¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IZY WXfd³fIYfSXIY SXfÀff¹fd³fIY JfQ IYf CX´f¹fû¦f ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fZ Àfdþ¹ffÔ Afg¦fZÊd³fIY WXû³fZ ÀfZ Ad²fIY Qf¸fûÔ ´fSX fZ¨fe þf ÀfIY°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf Vfû²f IZY d»fE dUV½fdUôf»f¹f IYe fWXb¸fÔdþ»ff B¸ffSX°f IYe L°f ´fSX ´ffg»fe IYfgfSXZ³fZMX IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ EIY À±ff³f °f`¹ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü C M Y K