Views
1 year ago

15-02-2017 Allpdfpage

C M Y K

C M Y K 15 RYSX½fSXe 2017 02 fb²f½ffSX WX³fb¸ff³f AüSX SXf¸f ¸fZÔ IYûBÊ AÔ°fSX ³fWXeÔ WX³fb¸ff³f AüSX SXf¸f ¸fZÔ IYûBÊ AÔ°fSX ³fWXeÔ SXf¹f´fbS ¸fWXfIbYÔ·f ¸fZ»ff ¸fZÔ ´fe³fZ WXZ°fb ´ff³fe IYe ´f¹ffÊ~ ½¹fUÀ±ff ¸fb£¹f¸faÂfe IYe ÀfSXfWX³ff IYe ßfe AûÓff ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYû SXfª¹f ¸fZÔ ²f¸fÊ AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE dIYE þf SXWXZ ´fi¹ffÀfûÔ IYû ÀfSXfWXf °f±ff ²f¸fÊÀU ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f IZY A±fIY ´fi¹ffÀfûÔ IYe ·fe ÀfSXfWX³ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfÔ°f IYdU ´fU³f QeUf³f IYû À¸fSX¯f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³fIYe À¸fÈd°f WX¸fZVff d¨fSXÀ±ffBÊ SXWXZ¦feÜ ■ SXfdªf¸f ¸fZÔ SXf¸fIY±ff IYf Vfb·ffSaX·f IYSX°fZ WbXE fû»fZ Àfa°f SX¸fZVf ·ffBÊX ■ ²f¸fÊÀU ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f SXf¸fIY±ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ dÂfUZ¯fe ÀfÔ¦f¸f IZY ´ffU³f °fMX ´fSX ´fi£¹ff°f IY±ffIYfSX EUÔ ´fiU¨f³fIY°ffÊ ·ffBÊ SX¸fZVf ·ffBÊ AûÓff ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû SXf¸fIY±ff IYf Vfb·ffSXÔ·f SXf¸f³ff¸f IZY ¸fÔÂfû¨¨ffSX¯f IZY Àff±f dIY¹ffÜ WX³fb¸fÔ°f Af”³f IZY Àff±f SXf¸fIY±ff ¸fÔ¦f»ff¨fSX¯f¸f ÀfZ IY±ff ´fifSXÔ·f dIY¹ffÜ ÀfÔ¦f°f ¸fZÔ SXf¸f UÔQ³ff IZY Ufô¹fÔÂfûÔ IZY Àff±f UfQIY EUÔ ¦ff¹fIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ·ffBÊ ßfe ³fZ IYWXf dIY ¹fWX EIY A³fbâf³f ´fUÊ WX` þû SXfdþ¸f IbYÔ·f IZY ³ff¸f ÀfZ ¨f»f SXWXf WX`Ü ¹fWX SXf¸fIY±ff ÀU¦feʹf ´fU³f QeUf³f IYe ¹ffQ ¸fZÔ 3 ÀfZ 6 fþZ °fIY ¨f»fZ¦ff AüSX SXf¸fIY±ff ¸fZÔ °fb»fÀfeQfÀf þe IZY ´fiÀfÔ¦f ¸fZÔ WXdSX¦fb¯f EUÔ ·fþ³f IZY Àff±f SXf¸f IYe IY±ff IYWXe þf¹fZ¦feÜ WX³fb¸ff³fþe SXf¸f ÀfZ A»f¦f WXû³fZ IYe ff°f Àfb³fIYSX dU¨fd»f°f WXû þf°fZ WX`Ü þWXfÔ SXf¸fIY±ff WXû UWXfÔ ´fU³f´fbÂf dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f ¸fZÔ A³fb·fU IZY øY´f ¸fZÔ Af°fZ WX` dþÀf ´fiIYfSX df³ff ´fU³f IZY WX¸ffSXf þeU³f ÀfÔ·fU ³fWXe Ô°fû df³ff ´fU³f ´fbÂf IYe þeU³f IYe IY»´f³ff I`YÀfZ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü õf´fSX ¸fZÔ ·fe IbYøYÃfZÂf ¸fZÔ ¹fbð WXbAf CXÀf Àf¸f¹f Aþbʳf IZY SX±f ¸fZÔ WX³fb¸ff³f þe ²Uþf IZY øY´f ¸fZÔ ±fZÜ ¹fdQ WX³fb¸ff³f þe ÀfZ d¸f»f³ff WX` °fû SXf¸fIY±ff þWXfÔ WXû UWXfÔ ´fWXbÔ¨f ¦fÔ¦ff AfSX°fe ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ WXþfSXûÔ ßfðf»fb þfBEÜ WX³fb¸ff³f AüSX SXf¸f ¸fZÔ IYûBÊ AÔ°fSX ³fWXeÔ WX` dþÀf ´fiIYfSX ¦fbøY ¦fûdU³Q ¸fZÔ AÔ°fSX SXf¸f IZY AQзfb°f ´fÃfûÔ IYû Àff¸f³fZ SXJf SX¸fZVf ·ffBÊ AûÓff ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´fWX»fZ dQ³f SXf¸fIY±ff IZY Aòc°f ´fÃfûÔ IYûÔ ßfû°ffAûÔ IZY Àf¸fÃf fOÞXZ WXe SXû¨fIY PXÔ¦f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfÔ¦fe°f¸f¹f CXñû²f³f ¸fZÔ f°ff¹ff dIY SXf¸f IYe ¸fdWX¸ff dIY°f³fe ¸fWXf³f WX`Ü ßfe AûÓff ³fZ WX³fb¸ff³f þe IYe ·fdöY IYf ·fe ÀfbÔQSX U¯fʳf dIY¹ffÜ ´fiQZVf IZY ²f¸fÊÀU ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ BÀf AUÀfSX IYû Ed°fWXfdÀfIY AüSX ¦fdSX¸ff¸f¹f f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY SXfdþ¸f ¸fWXfIbYÔ·f ¸fZÔ BÀf ffSX QZVf IZY ÀffÔ²fb ÀfÔ°fûÔ IYf AfVfeUfÊQ ´fif~ WXû SXWXf WX` ¹fWX ·f¦fUf³f SXfþeU»fû¨f³f IYf WXe AfVfeUfÊQ WX` dIY ·ffBÊ SX¸fZVf ·ffBÊ AûÓff þ`ÀfZ ´fidÀfð IY±ffIYfSX SXfdþ¸f IYe ·fcd¸f ´fSX ´f²ffSXZ WX`Ü ßfe A¦fiUf»f ³fZ Àf¸fÀ°f ßfðf»fbAûÔ IYû SXf¸fIY±ff Àfb³f³fZ IZY d»fE Af¦fiWX dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX A´fZ¢Àf f`ÔIY IZY A²¹fÃf AVfûIY fþfþ, ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf dUþ¹f ¦fû¹f»f, d¦fSX²ffSXe A¦fiUf»f, CX´ff²¹fÃf Q¹ff»fc ¦ffÔOÞXf, ´fiÀf³³f Vf¸ffÊ, øY´fZ³Qi ¨fÔQifIYSX, SXd°f SXf¸f ÀffWXc, þe°fdÀfÔ¦f, SXfþZVf d¦f»fWXSXZ, ²f³fSXfþ ¸f²¹ff³fe, ¨f°fbSX þ¦f°f, ÀfüSX·f Vf¸ffÊ, dÀfðf±fÊ fÔ¦ff³fe, ¸fbIbYÔQ ¸fZßff¸f, ¸fÔOX»f A²¹fÃf ´fSXQZVfeSXf¸f ÀffWXc AfdQ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ ³fWXeÔ WX`Ü SXf¸f ³fZ WX³fb¸ff³f ÀfZ IYWXf °fb¸f ¸fbÓfZ dIYÀf øY´f QZJ°fZ WXû °ff WX³fb¸ff³f ³fZ fWXb°f WXe ÀfbÔQSX þUff dQ¹ffÜ WX³fb¸ff³f ³fZ IYWXf QZWX øY´f ¸fZÔ ¸f`Ô Af´fIYf QfÀf WXcÔ þeU ·ffU ÀfZ Af´f AÔVfe¹f WX` ¸f`Ô Af´fIYf IYf A¯fb WXcÔÜ Af°¸fúdá ÀfZ QZJ°ff WXcÔ °fû ¸f`Ô SXf¸f WXe WXcÔÜ IY±ff IZY A³fbÀffSX SXf¸f WX³fb¸ff³f Qû³fûÔ ·ffBÊ WX`Ü WX³fb¸ff³f Àf°¦fbøY WX` WX³fb¸ff³f øYQi AU°ffSX WX` ·fþ³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ßfe AûÓff ·ffBÊ ³fZ WX³fb¸ff³f IYe ¸fdWX¸ff IYf ¦fb¯f¦ff³f dIY¹fZÜ WX³fb¸ff³f ÀffIZY ¦fbøY WX` SXf¸ff¹f¯f ¸fZÔ WX³fb¸ff³f ´fif¯f WX` CXÀfIZY df³ff SXf¸ff¹f¯f IbYL ·fe ³fWXeÔÜ dþÀf ´fiIYfSX ´fif¯f ³f WXû °fû VfSXeSX IYf IYûBÊ ¸fWX°U ³fWXeÔ CXÀfe ´fiIYfSX SXf¸ff¹f¯f ¸fZÔ WX³fb¸ff³f ³f WXû °fû SXf¸ff¹f¯f ´fPÞXe U d»fJe ³fWXeÔ þf ÀfIY°feÜ WXSX SXf¸ff¹f¯f ¸fZÔ WX³fb¸ff³f ßfû°ff IZY øY´f ¸fZÔ SXWX°fZ WX` df³ff dU¿UfÀf IZY ·fdöY ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe df³ff dUV½ffÀf IZY WX³fb¸ff³f ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIY°fZÜ Aßfðf AÔ²f ßfðf ÀfZ ª¹ffQf J°fSX³ffIY WX` WX¸f ßfðf SXdWX°f ³f WXû IYWXeÔ °fû WX¸ffSXe ßfðf WXû dUV½ffÀf WXû WX³fb¸ff³f þe SXf¸fIY±ff IZY SXdÀfIY ßfû°ff WX`Ü SXfdþ¸f ¸fWXfIbYÔ·f ¸fZÔ SXf¸fIY±ff IZY Af¹fûþ³f IZY dU¿f¹f ¸fZÔ fWXb°f WXe ÀfbÔQSX ½¹ff£¹ff³f dIY¹fZ WX` dIY SXfdþ¸f IZY fe¨f ÀfZ dþ d³fIYf»fûÔ °fû SXf¸f f³fZ¦ff AüSX ¸f d³fIYf»f Qû °fû SXfdþ f³f þf¹fZ¦ff BÀf ´fiIYfSX SXf¸f ·fe SXf¸fIY±ff IZY d»fE SXfdþ WX`Ü SXf¸f ³ff¸f ÀfÔIYe°fʯf EUÔ AfSX°fe IZY Àff±f A´f³fZ Uf¯fe IYû dUSXf¸f dQ¹fZÜ ßfe AûÓff ·ffBÊ ³fZ SXfdþ¸f ¸fWXfIbYÔ·f IZY dUVf¹f ¸fZÔ fWXb°f WXe ÀfbÔQSX ff°f IYWXe WX` SXfdþ¸f IbYÔ·f IYf ÀUøY´f d³fSXÔ°fSX d³fJSX SXWXf WX` AüSX dQ³fûÔdQ³f ·f½¹f WXû°ff þf SXWXf WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IZY Ad·f³fU ´fi¹ffÀf ÀfZ SXfdþ¸f IbYÔ·f ¸fZÔ §ffMX IYf d³f¸ffʯf IYSXf¹ff ¦f¹ff WX` Àff±f WXe ÀffSXe ½¹fUÀ±ffEÔ ¨ffIY¨füfÔQ IYe ¦fBÊ WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f ¸fWXfIbYÔ·f ¸fZ»ff ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ QVfʳffd±fʹfûÔßfðf»fbAûÔ IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYe AÀfbdU²ff ³f WXû BÀfIZY d»fE ´fiVffÀf³f ´fcSXe °fSXWX þbMXe WXbBÊ WX`Ü ´fcSXZ ¸fZ»fZ ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfbdU²ffAûÔ A³fbøY´f Àf·fe ½¹fUÀ±ffEÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü »fûIYÀUfÀ±f ¹ffÔdÂfIYe dU·ff¦f õfSXf ´f¹ffÊ~ ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü ¸fZ»ff ÃfZÂf ¸fZÔ þ¦fWXþ¦fWX ³f»f ´ffBÊ´f dfLf IYSX MXû»fe »f¦ffIYSX »fû¦fûÔ IZY d»fE ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü dU·ff¦f IZY ÀfWXf¹fIY Ad·f¹fÔ°ff E»f.E³f. ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff dIY dU·ff¦f õfSXf ÀfÔ´fc¯fÊ ¸fZ»ff ÃfZÂf ¸fZÔ »f¦f·f¦f 9 dIY.¸fe. ´ffBÊ´f »ffBʳf dfLfIYSX 350 ³f»f MXûMXe »f¦ffIYSX 40 MXÔIYe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ßfðf»fbAûÔQVfʳffd±fʹfûÔ IYû ´fZ¹fþ»f CX´f»f²f IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀfÔ°f Àf¸ff¦f°f À±f»f ¸fZÔ Àff²fbAûÔ EUÔ ³ff¦ff ffffAûÔ IZY d»fE ´ff³fe MXÔIYe EUÔ ÀMX`¯OX ´fûÀMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fZ¹f þ»f ´fiQf³f dIY¹ff þf SXWXf WX`ÔÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY Àf·fe Ue.AfBÊ.´fe À±f»fûÔ ´fSX °f±ff ÀfbSXÃff IZY d»f¹fZ Af¹fZÔ ´fbd»fÀf þUf³fûÔ IZY NXWXSX³fZ IZY À±ff³f dþÀf¸fZÔ ¸fSXfNXf J¯OXûff ¸fÔdQSX, ¸fÔOXe, AfdQUfÀfe LfÂffUfÀf, SXfdþU »fû¨f³f IYfg»fZþ, QZUe ÀfÔ´fQ ÀIbY»f, ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff ´f±fÊSXf ¸fZÔ ·fe »fûIY ÀUf.¹ffÔdÂfIYe dU·ff¦f õfSXf ´ffBÊ´f »ffBʳf dfLfIYSX EUÔ ³f»f õfSXf ´fZÔ¹f þ»f Af´fcd°fÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf ffSX ³fQe IZY fe¨fûfe¨f ·f¦fUf³f IbY»fZV½fSX ³ff±f ¸fÔdQSX ¸fZÔ ·fe EIY Ad°fdSXöY ³f»f »f¦ffIYSX QVfʳffd±fʹfû IYû ´fZÔ¹fþ»f CX´f»f²f IYSXf¹ff þf SXWXf WX``Ü ³fQe ¸fZ 6 ³f»f IcY´f J³f³f IYSX 07 E¨f´fe ÀfZ 10 E¨f´fe °fIY ¸fûMXSX ´fÔ´f À±ffd´f°f IYSX Àf¸´fc¯fÊ ³fQe ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ´fZ¹f þ»f CX´f»f²f IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY Àff±f dUd·f³³f À±ff³fû ´fSX »f¦f·f¦f 300 Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf dU·ff¦f õfSXf IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfdþ¸f ¸fWXfIbYÔ·f ¸fZ»ff ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY ¹fûþ³ffAûÔ IYe d¸f»f SXWXe þf³fIYfSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX Àfc¨f³ff EUÔ ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f õfSXf SXfdþ¸f ¸fWXfIbYÔ·f IY»´f 2017 ¸fZÔ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe WXZ°fb VffÀfIYe¹f ´fiQVfʳfe »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü ´fiQVfʳfe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IbYÔ·f ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ ßfðf»fbAûÔQVfʳffd±fʹfûÔ IYû ÀfSXIYfSX IZY dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe þf SXWXe WX`Ü AMX»f ´fZÔVf³f ¹fûþ³ff IYe þf³fIYfSXe ´fif~ IYSX ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ´fZÔVf³f IZY Àff±fÀff±f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY ´fid°f ·fe þf¦føYIY dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfe fZMXe f¨ffAûÔ fZMXe ´fPÞXfAûÔ ´fSX þf¦føYIY ÀfÔ²¹ff IZY Àf¸f¹f dRY»¸f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ff´fc IYf ¨fV¸ff EUÔ IY»¹ff¯fe þ`Àfe VffgMXÊ dRY»¸fûÔ ÀfZ »fû¦ffÔZ IYû ÀU¨L°ff EUÔ fZMXe f¨ffAûÔ-fZMXe ´fPÞXfAûÔ dU¿f¹f ´fSX þf¦føYIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÃfZÂfe¹f ´fi¨ffSX d³fQZVff»f¹f, Àfc¨f³ff EUÔ ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f IZY dU·ff¦fe¹f ÀMXfg»f ÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû VffÀf³f IYe IYBÊ »ff·fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f d¸f»f SXWXf WX`Ü ´fiQVfʳfe IYû »fZIYSX ßfðf»fbAûÔ- QVfʳffd±fʹfûÔ ¸fZÔ IYfRYe CX°ÀffWX QZJf þf SXWXf WX`Ü IZY Àff±fÀff±f ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f, I`YVf»fZÀf EUÔ IbYâ SXû¦f þ`ÀfZ dU¿f¹fûÔ ´fSX »fû¦fûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦f¹feÜ Vff¸f IZY Àf¸f¹f dRY»¸f Vfû IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IYe dRY»¸fûÔ ÀfZ ÀU¨L°ff ÀfÔQZVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f ´fi¨ffSX d³fQZVff»f¹f IYe Ad°fdSXöY ¸fWXfd³fQZVfIY ¸fû³fQe´ff ¸fbJþeÊ, ¦fdSX¹fffÔQ °fWXÀfe»fQfSX, þ³fÀfÔ´fIYÊ Ad²fIYfSXe EUÔ ÃfZ.´fi.Àf. ff»ff§ffMX ÀfZ fe.EÀf.²fibU EUÔ ÃfZ.´fi.Àf. IYfÔIZYSX ÀfZ Àfbßfe V½fZ°ff Vf¸ffÊ ·fe CX´fdÀ±f°f ±feÜ ¸f¸f°ff ¨fÔQifIYSX IZY ¦fe°f ´fSX Ófb¸f CXNXZ QVfÊIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f ¸fWXfIbYÔ·f ¸fZÔ Àff²Ue ´fiÄff ·ffSX°fe QeQe IZY Àffd³f²¹ff ¸fZÔ ´fid°fdQ³f ¸fWXf³fQe IZY ´ffU³f °fMX ´fSX ¦fÔ¦ff ¸fWXfAfSX°fe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀf¸fZÔ SXfdþ¸f ÀfdWX°f ÃfZÂf IZY ßfðf»fb¦f¯f ´fcSXe ßfðf ·fdöY AüSX AfÀ±ff IZY Àff±f BÀf ¸fWXfAfSX°fe ¸fZÔ ·ff¦f »fZ°fZ WX`ÔÜ ¸fWXfAfSX°fe IYf Aòb°f EUÔ A»füdIYIY °f±ff Af²¹ffd°¸fIY Uf°ffUSX¯f ÀfZ UVfe·fc°f WXûIYSX ßfðf»fb A´f³fe Àfb²ffb²f Jû f`NX°fZ WX`ÔÜ ¦fÔ¦ff ¸fWXfAfSX°fe ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Uf»fZ ßfðf»fbAûÔ ÀfZ þf CX³fIYe ·ffU³ff°¸fIY A³fb·fcd°f IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf ¦f¹ff °fû CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY Af °fIY °fû WX¸f³fZÔ ¦fÔ¦ff AfSX°fe IYû dÀfRYÊ MXe½WXe AüSX dRY»¸fûÔ ¸fZÔ WXe QZJf ±ff, »fZdIY³f SXfdþ¸f ¸fZÔ IbYÔ·f IZY Af¹fûþ³f IZY IYfSX¯f WX¸fZÔ BÀf Qb»fÊ·f Ãf¯f IYû ¸fWXÀfcÀf IYSX³fZ AüSX BÀf ´fU³f ¸fWXfAfSX°fe ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYf AUÀfSX ´fif~ WXbAfÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f IZY Af¹fûþ³f ÀfZ ³f dÀfRYÊ ´fcSXf SXfdþ¸f ÃfZÂf IYe IYed°fÊ fPÞXe WX`, fd»IY ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IYe ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYf ·fe ÀfÔ¨ffSX WXbAf WX`Ü ¸fWXfAfSX°fe ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Uf»fZ A³¹f ßfðf»fbAûÔ ÀfZ þf ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊ, °fû CX³WXûÔ³fZ A´f³ff A³fb·fU f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY SXfdþ¸f ¸fZÔ IbYÔ·f IYf Af¹fûþ³f IYSX VffÀf³f ³fZ þû ´fb¯¹f IYf¹fÊ dIY¹ff WX`, UWX ¦fÔ¦ff AfSX°fe IZY df³ff A²fcSXf »f¦f SXWXf ±ff, »fZdIY³f ²f¸fÊÀU ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f þ`ÀfZ ²ffd¸fÊIY AüSX AfÀ±ffUf³f ¸fÔÂfe IZY IYfSX¯f WX¸fZÔ SXfdþ¸f ¸fZÔ IbYÔ·f IZY Àff±f ¦fÔ¦ff ¸fWXfAfSX°fe ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f WXû³fZ IYf Àfü·ff¦¹f ´fif~ WXû SXWXf WX`Ü ¦fÔ¦ff AfSX°fe ¸fZÔ SXfdþ¸f IZY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ »fû¦ffÔZ ³fZ f°ff¹ff dIY WX¸f³fZÔ IY·fe ÀfûÔ¨ff ·fe ³fWXeÔ ±ff dIY WX¸f IbYÔ·f ¸fZÔ þfIYSX ´fb¯¹f À³ff³f IYSXZÔ¦fZ AüSX Àff²fbÀfÔ°fûÔ IZY QVfʳf IYSX CX³fIYf ´fiU¨f³f Àfb³f ÀfIZYÔ¦fZ, »fZdIY³f ÀfSXIYfSX IYe BÀf ´fWX»f IZY IYfSX¯f Afþ WX¸fZÔ SXfdþ¸f ¸fZÔ WXe ÀffÃf°f IÔYb·f IZY QVfʳf EUÔ ´fb¯¹f À³ff³f IYf Àfü·ff¦¹f d¸f»f SXWXf WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f ¸fWXfIbYÔ·f IZY ¨f`±fZ dQUÀf ¸fb£¹f¸fÔ¨f ´fSX ´fiQZVf IZY IYû³fZIYû³fZ ÀfZ AfE IY»ffIYfSXûÔ ³fZ EIY ÀfZ fPÞXIYSX EIY ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IYe ´fiÀ°fbd°f dQEÜ LØfeÀf¦fPÞX IYe ´fidÀfð »fûIY ¦ffd¹fIYf ´fóßfe ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f ¸f¸f°ff ¨fÔQifIYSX ³fZ Vff³fQfSX IYf¹fÊIiY¸f IYe ´fiÀ°fbd°f QeÜ BÀfIZY A»ffUf ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ·fþ³f °fb»ffSXf¸f ÀffWXc, Àfb¦f¸f ¦ff¹f³f ¦fbøYVfSX¯f ÀffWXc, ´fÔOXUf³fe VffÔd°fffBÊ ¨fZ»fIY, ³fÈ°¹f øY´ff»fe SXfþ´fc°f, þ¹f ·fû»f þ¦fSXf°ff ¸fÔOX»fe ÀfbSXZVf Àfû³fIYSX, BÀfe IZY Àff±f À±ff³fe¹f dUôf»f¹f IZY LfÂffAûÔ õfSXf ¸f³f¸fûWXIY ³fÈ°¹f ´fiÀ°fb°f dIY¹fZ dþÀfÀfZ QVfÊIY Ófb¸f CXNXZÜ ¦fdSX¸ff Vf¸ffÊ SXf¹f´fbSX õfSXf WX¸fSX ´ffSXf °fbWXSX ´ffSXf þ`ÀfZ A³fZIY Vff³fQfSX ³fÈ°¹f ´fiÀ°fb°f IYSX QVfÊIYûÔ IYe dQ»f þe°f d»f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe IYOÞXe ¸fZÔ ¦fbøYVfSX¯f LØfeÀf¦fPÞX IYf A³fc´fþ»fûMXf õfSXf IYfeSX IZY ÀfÔQZVf IYû ·fþ³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff dþÀfZ Àf·fe QVfÊIYûÔ ³fZ ÀfSXfWXf AüSX Àf·fe IYû IbYL ÀfeJ³fZ IYû d¸f»ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY A¦f»fe IYOÞXe ¸fZÔ ´fiZ¸f ¹ffQU õfSXf IY¸ffSX ³fÈ°¹f IYe ´fiÀ°fbd°f Qe dþÀf¸fZÔ ÀffSXZ IY»ffIYfSX UfÀ°fU ¸fZÔ AfdQUfÀfe »f¦f SXWXZ ±fZÜ BÀfIZY ffQ RYf¦f ¦fe°f Àf¸fifMX ÀfÔ°fû¿f ±ff´ff IZY õfSXf þÀf¦fe°f IYe ´fiÀ°fbd°f Qe ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ IY¸ffÊ ¸ff°ff þ¹f WXû¹f °fûSX... Vfe°f»ff ·fUf³fe ¸fûSX ¦ffÔU IZY ¦fe°f Àfb³fIYSX QVfÊIY ·ffU dU·fûSX WXû ¦f¹fZÜ BÀfIZY ffQ ´fóßfe ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f OXfg. ¸f¸f°ff ¨fÔQifIYSX d¨f³WXfSXe IZY õfSXf LØfeÀf¦fPÞXe dfWXfU ¦fe°f ÀfZ VfbøY IYe ¦fBÊÜ QQSXe¹ff AüSX »fb~ WXû SXWXe LØfeÀf¦fPÞXe JZ»f RbY¦fOÞXe IYû ¸f¸f°ff ¨fÔQifIYSX AüSX Àffd±f¹fûÔ IZY õfSXf fJcfe ´fiÀ°fbd°f Qe ¦fBÊ dþÀfÀfZ QVfÊIYûÔ IYû ·fe A´f³ff f¨f´f³f ¹ffQ Af ¦f¹ffÜ BÀfIZY ffQ ¸f¸f°ff ¨fÔQifIYSX IYe ÀffÀfZ ´fidÀfð ¦fe°f °fûSX ¸f³f I`YÀfZ »ff¦fZ SXfþf... Àfb³f°fZ WXe IbYÔ·f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Àf·fe U¦fÊ IZY »fû¦f Ófb¸f CXNXZ AüSX Àf·fe ³fZ BÀf ¦fe°f IYe °ffSXeRY IYeÜ IY»ffIYSXûÔ IYf Àf¸¸ff³f ¸fWXfÀf¸fbÔQ dU²ff¹fIY dU¸f»f ¨fû´fOÞXf, ¦fdSX¹fffÔQ ´fbd»fÀf A²feÃfIY dþ°fZ³Qi ¸fe¯ff, ÀfÔÀIÈYd°f dU·ff¦f IZY AûEÀfOXe d¦fSXeVf dfÀÀff, ÀfÔÀIÈYd°f dU·ff¦f IZY ÀfÔ¦fiWXf²¹fÃf ´fi°ff´f ´ffSXJ, ÀfÔÀIÈYd°f dU·ff¦f IZY ÀfÔþ¹f ÓfSXfOÞXZ, ³f´fÔ A²¹fÃf ´fU³f Àfû³fIYSX, MXfÀIY RYûÀfÊ Àfd¸fd°f ÀfZ dUdVfá ÀfQÀ¹f »fe»ffSXf¸f ÀffWXc, ³f¦fSX ´fÔ¨ff°f¹f IZY C ÀfeE¸fAû ßfe CX´ff²¹ff¹f, Qe´fIY M Àfû³fIYSX, ÀfdWX°f A³¹f Y þ³f´fid°fd³fd²f¹ffÔZ ³fZ ´fi°feIY d¨f³WX U K fbIZY ·fZÔMX IYSX dIY¹ffÜ

C M Y K LcMXZ f¨¨fûÔ IYû Afªf QUfBÊ Qe þf¹fZ¦fe SXf¹f´fbSXÜ f¨¨fûÔ IYe AfÔ°fûÔ ¸fZÔ IÈYd¸f ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ þbOÞXZ ÀffUÊþd³fIY ÀUfÀ±¹f J°fSXZ IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE ·ffSX°f ÀfSXIYfSX 10 RYSXUSXe ÀfZ SXf¿MÑXe¹f IÈYd¸f ¸fbdöY dQUÀf ¸f³ff SXWXe WX`Ü þû f¨¨fZ 10 RYSXUSXe, 2017 IYû SXf¿MÑXe¹f IÈYd¸f ¸fbdöY dQUÀf IZY QüSXf³f IÈYd¸f ¸fböY WXû³fZ ÀfZ LcMX ¦fE WX`Ô, CX³WXZÔ 15 RYSXUSXe IYû ¸ffg´fAg´f ´fSX QUfBÊ dJ»ffBÊ þfE¦feÜ Àfe.IZY. d¸fßff Àfd¨fU, ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf, SXf¿MÑXe¹f IÈYd¸f¸fbdöYdQUÀf 2017 IYf »fùf WX` dIY, 34 SXfª¹fûÔ AüSX IZYÔQi VffdÀf°f ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe AüSX ÀfSXIYfSXe ÀfWXf¹f°ff ´fif~ ÀIcY»f, AfÔ¦f³fffOÞeX EUÔ d³fþe ÀIcY»fûÔ IZY »f¦f·f¦f 34 IYSXûOÞX f¨¨fûÔ IYû IÈYd¸f¸fböY dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¹fbUIY ´fSX ´f°±fSX ÀfZ WX¸f»ff SXf¹f´fbSXÜ ¦fif¸f IYfNXfOXeWX ¨füIY IZY ´ffÀf Qû ¹fbUIYûÔ ³fZ EIY ¹fbUIY ÀfZ ¦ff»fe¦f»füþ IYSX ´f°±fSX ÀfZ ¸ffSXIYSX ¨fûMX ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ¸fbþ¦fWX³f ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY A´fSXf²f QþÊ dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´fif±feÊ ¨fÔQi·fb¿f¯f ÀffWXc d´f°ff ÀU.fZ³feSXf¸f ÀffWXc 31 U¿fÊ fûdSX¹ff JcQÊ ¦fûIbY»f dUWXfSX dMXIYSXf´ffSXf IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü f°ff¹ff þf°ff WX` dIY IY»f SXf°f ¦fif¸f IYfNXfOXeWX ¨füIY IZY ´ffÀf AfSXû´fe ´fi¸fûQ ²f³f¦fSX AüSX ´fi·ff°f ¹ffQU ³fZ df³ff IYfSX¯f ´fif±feÊ ÀfZ ¦ff»fe¦f»füþ IYSX ¸ffSX´feMX dIY¹ffÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ¸fbþ¦fWX³f ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY A´fSXf²f QþÊ dIY¹ff WX`Ü dIYVfûSX ´fSX »fZOX ÀfZ WX¸f»ff SXf¹f´fbSXÜ ¦fûIbY»f ³f¦fSX ¦ffOXʳf IZY ´ffÀf dIYVfûSX ´fSX »fZOX ÀfZ WX¸f»ff IYSX ¨fûMX ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dMXIYSXf´ffSXf ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY A´fSXf²f QþÊ dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´fif±feÊ L³³fc ¹ffQU d´f°ff ·ff³fb ¹ffQU 17 U¿fÊ ¦fûIbY»f³f¦fSX OXZSXe IZY ´ffÀf ¸fNX´fbSX`³ff IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü f°ff¹ff þf°ff WX` dIY IY»f Vff¸f AfSXû´fe þfRYSX ´fif±feÊ IZY ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ AfIYSX LeMXfIYÀfe IYSX SXWXf ±ffÜ dþÀfÀfZ ´fif±feÊ ³fZ ¸f³ff dIY¹ff °fû AfSXû´fe ³fZ ´fif±feÊ ÀfZ ¦ff»fe¦f»füþ IYSX »fZOX³fb¸ff ¨feþ ÀfZ ffEÔ ¦ff»f IZY ´ffÀf ¸ffSXIYSX ¨fûMX ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dMXIYSXf´ffSXf ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY ²ffSXf 294, 506, 323 IZY °fWX°f A´fSXf²f QþÊ dIY¹ff WX`Ü ¹fbUIY ´fSX »fZOX ÀfZ WX¸f»ff, ¸ff¸f»ff QþÊ SXf¹f´fbSXÜ ´fÔOXSXe QZVfe VfSXff QbIYf³f IZY ´ffÀf ¸ff¸fc»fe ff°f ´fSX ´fÔOXSXe QZVfe VfSXff QbIYf³f IZY ´ffÀf ¸ff¸fc»fe ff°f ´fSX WbXBÊ §fMX³ff www.amanpath.com 15 RYSXUSXe 2017 SXf¹f´fbSX www.facebook.com/Amanpath ´fiQZVf 3 fb²f½ffSX EIY ¹fbUIY ³fZ QcÀfSXZ ¹fbUIY ´fSX »fZOX ÀfZ WX¸f»ff dIY¹ffÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dÀfdU»f »ffBʳf ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ÀfZ d ¸ f » f e þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´fif±feÊ CX´fZÔQi IbY¸ffSX Àfû³fe d´f°ff SXfþZÔQi ´fiÀffQ Àfû³fe 29 U¿fÊ QZVfe VfSXff QbIYf³f ´f¯OXSXe IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü f°ff¹ff þf°ff WX` dIY IY»f Vff¸f AfSXû´fe ´fiIYfVf ¹ffQU d´f°ff d¸f»f³f ¹ffQU ´fÔOXSXe VfSXff QbIYf³f ´fWXbÔ¨ff AüSX IY¸f SXZMX ¸fZÔ VfSXff ¸ffÔ¦ffÜ dþÀfÀfZ ´fif±feÊ ³fZ VfSXff QZ³fZ ÀfZ ¸f³ff dIY¹ff °fû AfSXû´fe ³fZ ´fif±feÊ ÀfZ ¦ff»fe ¦f»füþ IYSX »fZOX ÀfZ ¨fZWXSXf EUÔ ¦f»fZ IZY ´ffÀf ¸ffSXIYSX ¨fûMX ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dÀfdU»f »ffBʳf ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY A´fSXf²f QþÊ dIY¹ff WX`Ü RZYOXSX»f f`ÔIY ÀfZ d´f°ff IZY dRY¢Àf dOX´ffgdþMX SXfdVf IYf dIY¹ff ±ff AfWXSX¯f ÀffBIYû dIY»fSX CXQ¹f³f IZY dJ»ffRY ²fûJf²fOÞXe IYf ¸ff¸f»ff QþÊ SXfþ²ff³fe ´fbd»fÀf ³fZ QþÊ dIY¹ff °feÀfSXf A´fSXf²f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ÀffBIYû dIY»fSX CXQ¹f³f QfÀf IZY dJ»ffRY d´f°ff IZY f`ÔIY EIYfCXÔMX ÀfZ RYþeÊ °fSXeIZY ÀfZ 22 »ffJ d³fIYf»f³fZ IZY ´fbSXf³fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¦fû»fffþfSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ²fûJf²fOÞXe IYf A´fSXf²f QþÊ dIY¹ff WX`Ü AfSXû´fe CXQ¹f³f IZY dJ»ffRY SXfþ²ff³fe ¸fZÔ Af °fIY 3 ¸ff¸f»fZ QþÊ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY AfSXû´fe CXQ¹f³f QfÀf d´f°ff ÀU. dUSXZÔQi QfÀf 32 U¿fÊ d³fUfÀfe E¸f.AfBÊ.þe. 62 ÀffIZY°f ³f¦fSX ¦fûdUÔQ´fbSXf ·fû´ff»f IZY õfSXf 01 þ³fUSXe 2010 ÀfZ 13 RYSXUSXe 2017 IZY ¸f²¹f A´f³fZ ¸fÈ°f d´f°ff IZY RZYOXSX»f f`ÔIY fifÔ¨f »ff»f¦fÔ¦ff Vffd´fÔ¦f ¸ff»f SXf¹f´fbSX ÀfZ dRY¢Àf dOX´ffgdþMX IYe SXfdVf VfSXff fZ¨f³fZ IYf dUSXû²f IYSX³fZ ´fSX »fWXSXfBÊX °f»fUfSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ IZYÀf QªfÊ IYSX dIY¹ff d¦fSXµ°ffSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ÀMXZdOX¹f¸f ÀfZ »f¦fZ ¦fif¸f ´f»füQ ¸fZÔ EIY Af´fSXfd²fIY ´fiUÈdØf IZY ½¹fdöY õfSXf ÀfRYfSXe IYfSX ¸fZÔ VfSXff SXJ fZ¨f°fZZ QZJ ¸f³ff IYSX³fZ Uf»fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû °f»fUfSX »fWXSXf ¨fb³fü°fe QZ³fZ Uf»fZ IYû ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ¸fÔdQSX WXÀfüQ ±ff³ff A¸f»ff ³fZ ¸füIZY ´fSX þf ²fSX Qfû¨ffÜ IYfSX ¸fZÔ 96 ´fü½Uf VfSXff ÀfdWX°f °f»fUfSX U ¨ffIcY ·fe d¸f»ffÜ VfSXff U °f»fUfSX °f±ff ¨ffIcY ÀfdWX°f IYfSX IYû þ~ IYSX ¦fû´fe ¨f°fbUZQeÊ ³ff¸fIY BÀf AfSXû´fe IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX ³¹ff¹ff»f¹f IZY AfQZVf ´fSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ÀfeE¸f WXfCXÀf IYf §ûSXfU IYSX³fZ d³fIY»fZ ¦fü ÀfZUIY WbXE d¦fSXµ°ffSX ÀfeE¸f WXfCXÀf þf SXWXZ ±fZ ÀfeE¸f IYû Äff´f³f ÀfüÔ´f³fZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ VfWXSX ¸fZÔ ¦fü ¸ff°ffAûÔ IYe °fÀIYSXe fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX WXû SXWXe WX`Ü ¦fü SXÃff WXZ°fb VffÀf³f õfSXf ¦fü ÀfZUf Af¹fû¦f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf¸f¹fÀf¸f¹f ´fSX Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ¦fü ÀfZUIY ¦fü ¸ff°ffAûÔ Äff°f½¹f WXû dIY ¸fÔdQSX WXÀfüQ ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ ÀMXZdOX¹f¸f ÀfZ »f¦fZ ¦fif¸f ´f»füQ U ´fSXÀfQf ¸fZÔ fZJüRY AU`²f VfSXff dfIiYe IYe dVfIYf¹f°f ASXÀfZ ÀfZ WX`Ü d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX SXdUUfSX IYe Vff¸f ´f»füQ SXûOX ¸fZÔ ´ff³fe MXÔIYe IZY ´ffÀf ÀfRYfSXe IYfSX Àfe.þe. 0412OXe8646 ¸fZÔ QZUfSX ´ffSXf d³fUfÀfe ¦fû´fe ¨f°fbUZQeÊ VfSXff SXJ fZ¨f SXWXf ±ffÜ dIYÀfe ff°f IYû »fZIYSX BÀfIZY U ¦fif¸f IZY IYd°f´f¹f ¹fbUfAûÔ IZY fe¨f °fIYSXfSX WXû ¦f¹feÜ BÀf ´fSX VfSXff fZ¨f³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX³fZ ´fSX AfSXû´fe °f»fUfSX U ¨ffIcY »fWXSXf ¸füþcQ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû OXSXf³fZ ²f¸fIYf³fZ »f¦ffÜ BÀf ´fSX þ³f IY»¹ff¯f ¹fbUf Àfd¸fd°f õfSXf BÀfIYe þf³fIYfSXe Ad°fdSXöY ´fbd»fÀf A²feÃfIY (¦fif¸fe¯f) Aû.´fe. Vf¸ffÊ ÀfdWX°f ¸fÔdQSX WXÀfüQ IYe SXÃff WXZ°fb °fÀIYSXe IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSXUf³fZ IZY d»fE ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IYû Àfcd¨f°f IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ WXf»f WXe ¸fZÔ fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ ¦fü ¸ff°ffAûÔ IYû °fÀIYSXe IZY d»fE A³¹f SXfª¹f »fZ þf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ IZY ´fiIYfVf ¸fZÔ Af³fZ ´fSX Afþ ¦fü ÀfZUIYûÔ ³fZ ÀfeE¸f WXfCXÀf §fZSXfU IYSX Äff´f³f ÀfüÔ´f³fZ d³fIY»fZ dþÀfZ ´fbd»fÀf f»f ³fZ ·f¦f°f dÀfÔWX ¨füIY ¸fZÔ SXûIYIYSX d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ ¦fü ÀfZUIY ¸ff²fU dÀfÔWX ¹ffQU IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSXe dQ¹fZÜ 415 dUôfd±fʹffZÔ ³fZ Qe dUdVf¿MX dWaXQe IYe ´fSXeÃff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·fMX¦ffÔUÜ ´fiZ¸f ·fbU³f ´fi°ff´f dÀfÔWX VffÀfIYe¹f CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff ·fMX¦ffÔU ¸fZÔ IYÃff 12UeÔ IYe fûOXÊ ´fSXeÃff ÀfÔ¨ffd»f°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü 14 RYSXUSXe IYû dUIYfÀfJ¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe þZ.AfSX. OXWXdSX¹ff VffÀfIYe¹f CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff ·fMX¦ffÔU ¸fZÔ IYÃff 12UeÔ dUdVfá dWX³Qe IYf ¨f»f SXWXe ´fSXeÃff IYf d³fdSXÃf¯f dIY¹ffÜ ´fSXeÃff IZY QüSXf³f dIYÀfe ·fe ´fSXeÃff±feÊ IZY ´ffÀf A³fbd¨f°f Àff²f³f (d¨fMX) ³fWXeÔ ´ff¹ff ¦f¹ff Àff±f WXe ´fSXeÃff VffÔd°f ´fc¯fÊ PaX¦f ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f IYf¹fÊIiY¸f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe Aþ¹f ¨f³QifIYSX ³fZ ¸fa¦f»fUfSX IYû ³f¹ff SXf¹f´fbSX dÀ±f°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d³f¸fûSXf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ¸fböY ¦fif¸f ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ¸fböY ¦fif¸f WXû³fZ ´fSX f²ffBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ´fiQZVf IZY »fû¦f ÀU¨L°ff IZY ´fid°f þf¦føYIY WXbE WX`ÔÜ Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IYe Àf¸ffdþIY fbSXfBÊ ÀfZ ¸fböY WXû³fZ IYf dÀf»fdÀf»ff ´fiQZVf ·fSX ¸fZÔ þfSXe WX`Ü ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f ÀfSXIYfSXe IYf¹fÊIiY¸f ³fWXe SXWXIYSX, þ³f AfÔQû»f³f IYf øY´f »fZ d»f¹ff WX`Ü ßfe ¨f³QifIYSX ³fZ IYWXf dIY Àff¸ffdþIY þf¦føY°ff AüSX þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe ÀfWX·ffd¦f°ff IYf WXe ´fdSX¯ff¸f WX` dIY Af °fIY ´fiQZVf IZY Qû dþ»fZ, 33 dUIYfÀfJ¯OX, ´ffÔ¨f WXþfSX 913 dIY¹ff þf SXWXf ±ffÜ dUIYfÀfJ¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe ßfe OXWXdSX¹ff ³fZ f°ff¹ff dIY ´fcSXZ df»ffBʦfPÞX dUIYfÀfJ¯OX ¸fZÔ 32 ´fSXeÃff IZY³Qi IYÃff 12UeÔ fûOXÊ IZY d»f¹fZ f³ff¹ff ¦f¹ff WX` dþÀf¸fZÔ 3386 ´fSXeÃff±feÊ ´fSXeÃff QZ SXWXZ WX`Ü ¹fWXfÔ VffÀfIYe¹f CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff ·fMX¦ffÔU IZY ´fSXeÃff IZY IZY³Qif²¹fÃf fe.´fe. JbÔMXZ WX`Ü ¹fWXfÔ 9 IY¸fSXûÔ ¸fZÔ 28 ´fdSXUZÃfIY IZY Àff±f ´fSXeÃff ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff þf SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ 424 ´fSXeÃff±feÊ ´fSXeÃff QZ SXWXZ WX` dþÀf¸fZÔ 9 ´fSXeÃff±feÊ A³fb´fdÀ±f°f SXWXZ AüSX 415 ´fSXeÃff±feÊ ³fZ ´fSXeÃff dQ¹ffÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f AüSX »f¦f·f¦f ¦¹ffSXWX WXþfSX ¦ffÔU Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IYe Àff¸ffdþIY fbSXfBÊ ÀfZ ¸fböY WXû ¨fbIZY ±ff³ff ´fi·ffSXe EÀf.E³f.A£°fSX IYû Qe ¦f¹feÜ Af³f³f RYf³f³f ¸fZÔ CX´fd³fSXeÃfIY EÀf.´fe. QbfZ IZY Àff±f ´fWXbÔ¨fZ EEÀfAfBÊ SXfþZ³Qi QbfZ, ´fi²ff³f AfSXÃfIY ¦fb»fþfSX dÀfÔWX U AfSXÃfIY ÀfÔ°fû¿f ¨fÔQifIYSX ³fZ ¸füIZY ´fSX WXe AfSXû´fe IYû ²fSX Qfû¨ffÜ f°f»ff¹ff þf°ff WX` dIY AfSXû´fe IYe ´f}e ·fe VfSXff IZY ³fVfZ ¸fZÔ ²fb°f WXû ¦fif¸f U ±ff³ff ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff JOÞXf IYe dþÀfIYf UedOX¹fû ·fe f³ff¹fZ þf³fZ IYe þf³fIYfSXe d¸f»fe WX`Ü ¦fif¸f IZY þ³fIY»¹ff¯f ¹fbUf Àfd¸fd°f IZY ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe dSXÔIcY ¨fÔQifIYSX IZY A³fbÀffSX BÀf AfSXû´fe IYû ´fIYOÞXUf³fZ ¸fZÔ Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf IbY¯ff»f ¨fÔQifIYSX, CX´ff²¹fÃf ÀffIZY°f ¨fÔQifIYSX, SXfWXb»f ¨fÔQifIYSX U dIYVfûSX ¨fÔQifIYSX ÀfdWX°f ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ÀfdIiY¹f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ ÀfeEÀf´fe dÀfdU»f »ffB³Àf ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ²fbiU ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´fi¸ff¯f d¸f»f³fZ ´fSX d³f¹f¸ff³fbÀffSX IYf¹fÊUfWXe IYSX ¸ff¸f»ff AQf»f°f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þfE¦ffÜ ·f¦f°f dÀfÔWX ¨füIY ¸fZÔ Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fü ÀfZUIYûÔ ³fZ ¦fü ¸ff°ffAûÔ IYû IY°»fJf³fZ »fZ þf³fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSXe QZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ ¦fü ¸ff°ffAûÔ IYe ÀfbSXÃff WXZ°fb IYOÞXZ d³fQZÊVf ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IYû QZ³fZ IYf Äff´f³f ¸fZÔ Af¦fiWX dIY¹ff WX`Ü f`ÔIYIYd¸fʹffZÔ ÀfZ CX´f·fûöYf ´fSXZVff³f, ¨f»f SXWXe ¸f³f¸ff³fe ¦fSXef »fû¦ffZÔ IYe ³fWXea WXû°fe ´fcL´fSXJ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·fMX¦ffÔUÜ ³f¦fSX ¸fZÔ B³f dQ³fû ³f¦fSX ÀfdWX°f AfÀf ´ffÀf ¦ffÔU IZY ¦fif¸fe¯f »fû¦f f`ÔIY IZY IY¸fʨffSXe¹fûÔ IYe SXU`¹fZ ÀfZ JfÀff ´fSXZVff³f WX`ÔÜ ³f¦fSX ¸fZÔ ÀMXZMX f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff , L.¦f. ¦fif¸fe¯f f`ÔIY À±ffd´f°f WX` Qû Qû f`ÔIY WXû³fZ IZY ffQ ·fe ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYû SXfWX°f ³fWXe d¸f»f ´ff SXWXe WX`Ü IYf¸f IYfþ IYe ½¹fÀ°ff IYWXf þf¹fZ ¹ff f`ÔIY IY¸fʨffSXe¹fûÔ IYe ¸f³f¸ff³fe ¹ff A½¹fUÀ±ff ´fSX Af¸f »fû¦f ´fSXZVff³f WX` UWXe f`ÔIY ¸fZÔ Af ³fE Jf°fZ Jb»fUf³ff »fû¦fûÔ IZY d»fE IcYMXSXd¨f°f QÀ°ffUZþ IZY Af²ffSX ´fSX AfWXdSX°f IYe ±feÜ þfdIY BÀf fe¨f AfSXû´fe ³fZ A´f³fZ d´f°ff UeSXZÔQi QfÀf AüSX ¸ffÔ BÔQif¯fe QfÀf IYe WX°¹ff IYSX CX³fIYf VfU A´f³fZ ÀfbÔQSX ³f¦fSX dÀ±f°f ¸fIYf³f ¸fZÔ ¦ffOÞX dQ¹ff ±ffÜ WXf»f WXe ¸fZÔ AfSXû´fe IZY õfSXf A´f³fZ ¦fb³ffWX IYfc»f IYSX³fZ IZY ffQ þf PXZOXe JeSX Àffdf°f WXû SXWXe WX` f`ÔIY IZY IY¸fʨffSXe¹fûÔ IYe IYf¸f IY¸f AüSX þbff³f ª¹ffQf ¨f»f SXWXZ WX` dþÀfÀfZ Af¸f þ³f°ff AüSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf IZY »fû¦f ´fSXZVff³f WX` Ü UWXe f`ÔIYû ¸fZÔ ¸f³f¸füþe ¨f»f SXWXe WX` Ü VffÀf³f ´fiVffÀf³f IYû BÀf AûSX ²¹ff³f QZ³fZ IYe þøYSX°f WX` Àf¸f¹f SXWX°fZ Àfb²ffSX IYe þøYSX°f WX` »fû¦f ´fSXZVff³f WX`Ü ³f¦fSX IZY f`ÔIYûÔ IYf WXf»f fZWXf»f WX`Ü ¨ffWXZ ÀMXZMX f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff WXû,¨ffWXZ L.¦f. ¦fif¸fe¯f f`ÔIY, Àf·fe þ¦fWX A½¹fUÀ±ff IYf Af»f¸f WX`Ü ÀMXfgRY IYe IY¸fe, A²fbSXe þf³fIYfSXe, A¹fû¦¹f°ff, df³ff ´fidVfÃf¯f IZY IY¸fʨffSXeÜ dþÀfIZY IYfSX¯f Af¸f ´fd»fIY IYû ·ffSXe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ÀMXZMX f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f ¸fÔÂfe d³f¸fûSXf ¸fZÔ ¦fif¸f ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ WXbE Vffd¸f»f WX`Ü ßfe ¨f³QifIYSX IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff (¦fif¸fe¯f) IZY °fWX°f Af¦ff¸fe Qû U¿fÊ ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ´fi°feÃffSX°f Àf·fe dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf dQE þfEÔ¦fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ßfe ÀfbÔQSX ³f¦fSX dÀ±f°f CXÀfIZY ´fbSXf³fZ §fSX ¸fZÔ JbQfBÊ IYe ¦fBÊ °fû CXÀfIZY ¸fÈ°f ¸ff°ffd´f°ff IYe AdÀ±f¹ffÔ fSXf¸fQ IYe ¦fBÊÜ þfdIY AfSXû´fe ³fZ RZY OXSX»f f`ÔIY ¸fZÔ IcYMXSXd¨f°f QÀ°ffUZþ ´fiÀ°fb°f IYSX f`ÔIY ¸fZÔ ¹fWX Àffdf°f dIY¹ff ±ff dIY CXÀfIZY ¸ff°ffd´f°ff þedU°f WX`Ô °f±ff U°fʸff³f ¸fZÔ UZ ³f °fû dIYÀfe IYf Jf°ff Jb»f SXWXf WX` ³f °fû dIYÀfe ·fe ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f d¸f»f SXWXf WX`Ü ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYf IYSXZÔMX EIYfCXÔMX °fû QbSX IYe ff°fÜ ¸f`³fZþSX ÀfZ I`YdVf¹fSX °fIY Àf·fe ´f`Àff d³fIYf»f³fZ AüSX þ¸ff IYSX³fZ ¸fZÔ ½¹fÀ°f WX`Ü CXÀfIZY ´ffÀf dIYÀfe ·fe Jf°ff ²ffSXIY IZY Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ³fWXeÔ WX`Ü ¸f`³fZþSX ÀfZ IbYL ·fe ´fbL³fZ ´fSX QbSX¹fUWXfSX dIY¹ff þf°ff WX` þUff ¸fZÔ Óf»ffWXMX WXû°fe WX`Ü ¸f`³fZþSX IYû CXÀfIZY IY¸fʨffSXe WXe dUd·f³³f IYf¹fÊ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff°fZ WX`Ü ½¹ff´ffSXe IZY.´fe.´fMXZ»f þf ÀMXZMX fÔ`IY ¸f`³fZþSX IZY ´ffÀf IYSXZÔMX EIYfCXÔMX Jû»fUf³fZ IZY d»fE ¦f¹ff °fû ¸f`³fZþSX ³fZ Àfe²ff þUff d¸f»ff dIY Jf°ff Jû»f³fZ IZY d»fE ³f °fû ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f ÀfZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ Af¹fZ¦fe þf¦fÈd°f ¨f³QifIYSX ³fZ d³f¸fûSXf IYû dUd·f³³f d³f¸ffʯf IYf¹ffZÊÔ IZY d»fE 77 »ffJ øY´fE IYe Àfü¦ff°f QeÜ BÀf¸fZÔ d¸f³fe ÀMXZdOX¹f¸f IZY d»fE 51 »ffJ øY´fE, AMX»f Àf¸fSX°ff ·fU³f IZY d»fE 19 »ffJ 39 WXþfSX øY´fE AüSX ¦füNXf³f d³f¸ffʯf IZY d»fE Àff°f »ffJ øY´fE ´fiQf³f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ A·f³f´fbSX dU²ff³fÀf·ff IZY dU²ff¹fIY ²f³fZ³Qi ÀffWXc, A·f³f´fbSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY A²¹fÃf IYûÀf»fZ, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d³f¸fûSXf IYe ÀfSX´fÔ¨f ßfe¸f°fe øYJ¸f¯fe IYûÀf»fZ, ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU E¸f.IZY. SXfCX°f, Àfd¨fU ´fe.Àfe. d¸fßff, SXfª¹f ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IZY d¸fVf³f ÀfÔ¨ff»fIY ·fûÀIYSX SXfU ÀfÔQe´f³f ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹f ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ffWXSX SXWX°fZ WX`ÔÜ dUUZ¨f³ff IZY QüSXf³f ´fbd»fÀf IYû ´f°ff ¨f»ff WX` dIY AfSXû´fe ³fZ RZYOXSX»f f`ÔIY ÀfZ °fIYSXef³f 22 »ffJ 4 WXþfSX øY´fE d³fIYf»f d»f¹ff ±ffÜ ¦fû»fffþfSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfSXû´fe CXQ¹f³f QfÀf IZY dJ»ffRY ²ffSXf 420 IZY °fWX°f Àf¸f¹f WX` ³f WXe ÀMXfgRYÜ ÀMXZMX f`ÔIY ¸f`³fZþSX ³fZ ßfe IÈYV¯ff ´fMXZ»f Àfe.EÀf.Àfe. ¦fifWXIY ÀfZUf IZY³Qi IZY dQÀf¸fSX ÀfZ Afþ °fIY dþ°f³fZ IYÀMX¸fSXûÔ IYf Jf°fZ Jû»fZ ¦f¹fZ WX` CX³fIZY Jf°ff ³fÔ þ³fSXZMX ³fWXeÔ IYSX ´ff¹fZ WX` ³f WXe A´fOXZMX IYSX ´ff¹fZ AüSX IZYUfÀfe RYf¸fÊ ·fe ´fZÔdOXÔ¦f ¸fZÔ WX` þû ¸fbd¿IY»f 5 d¸f³fMX IYf IYf¹fÊ WX`,dþÀfIZY IYfSX¯f IYÀMX¸fSX IYf QffU ´fMXZ»f IYû ÀfWX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ¸ffÔ ¦ff¹fÂfe ¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX UfOXÊ IYf Jf°ff ³f °fû ¦fif¸fe¯f f`IY ¸fZÔ Jb»f ´ff SXWXf WX` ³f WXe ÀMXZMX f`ÔIY ¸fZÔÜ ÀMXZMX f`ÔIY ¸fZÔ Àfe²ff þUff d¸f»ff ¹fWXfÔ Jf°ff Jû»fUf³fZ Uf»ff RYf¸fÊ J°¸f WXû ¦f¹ff AüSX ³f Àff ½¹fÀ°f WX`Ü þf ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX IZY ¸fdWX»ffAûÔ A´fSXf²f QþÊ dIY¹ff WX`Ü UWXeÔ A³¹f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY dÀfdU»f »ffBʳf AüSX ±ff³ff Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ³f¦fSX ¸fZÔ ´fcUÊ ÀfZ ¸ff¸f»fZ QþÊ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀf °fSXWX AfSXû´fe IZY dJ»ffRY SXfþ²ff³fe ´fbd»fÀf ³fZ ¸fa¦f»fUfSX IYû °feÀfSXf A´fSXf²f ·fe QþÊ dIY¹ff WX`Ü [ IYû°fUf»fe ±ff³fZ ÀfZ ¨fÔQ IYQ¸f IYe QcSXe ´fSX WX` Vfû øY¸f ] E¨fMXeÀfe ¸fûffB»f Vfû øY¸f ÀfZ EIY IYSXûOÞX IYf ¸fûffB»f ´ffSX AÄff°f ¨fûSX ÀfeÀfeMXeUe IYf OXeUeAfSX ·fe »fZ CXOÞXZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IYû°fUf»fe ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ fe°fe SXf°f AÄff°f ¨fûSXûÔ ³fZ E¨fMXeÀfe ¸fûffB»f Vfû øY¸f (²f³fUÔ°fSXe B»fZ¢MÑfd³fIY) ¸fZÔ ²ffUf fû»fIYSX IYSXef EIY IYSXûOÞX IYf ¸fûffB»f RYû³f ´ffSX IYSX dQ¹ffÜ AÄff°f AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ Vfû øY¸f ¸fZÔ »f¦fZ ÀfeÀfeMXeUe IYf OXeUeAfSX ·fe A´f³fZ Àff±f »fZ ¦fE WX`ÔÜ IYû°fUf»fe ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¸ff»fUe¹f SXûOX ¸fZÔ (²f³fUÔ°fSXe B»fZ¢MÑfd³fIY) E¨fMXeÀfe ¸fûffB»f RYû³f IYf fOÞXf Vfû øY¸f ¸fZÔ WX`Ü ¸fWXfUeSX þ`³f ³fZ IbYL Àf¸f¹f ´fcUÊ WXe ¸ff»fUe¹f SXûOX ¸fZÔ ¹fWX Vfû øY¸f VfbøY dIY¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZ °fû Vfû øY¸f ¸fZÔ IY»f IYe °fSXWX IYf¸fIYfþ WXbAf AüSX SXf°f ¸fZÔ Vfû øY¸f fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ Àfû¸fUfSX IYe ÀfbfWX QbIYf³f Jb»f³fZ IZY Àf¸f¹f þf IY¸fʨffSXe ´fWXbÔ¨fZ °fû Vfû øY¸f IYf VfMXSX fZÔOX ±ff AüSX BÀf¸fZÔ »f¦ff °ff»ff ·fe MXcMXf WXbAf ±ffÜ Vfû øY¸f IYd¸fʹfûÔ ³fZ °f°IYf»f BÀfIYe Àfc¨f³ff ÀfÔ¨ff»fIY ¸fWXfUeSX þ`³f IYû QeÜ ßfe þ`³f ³fZ Vfû øY¸f ´fWXbÔ¨f³fZ IZY ´fcUÊ WXe ´fbd»fÀf IYû VfûøY¸f IYf °ff»ff MXcMXf WXû³fZ IYe Àfc¨f³ff QZ Qe ±feÜ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ ´fWX»fZ Vfû øY¸f IYf ffWXSX ÀfZ ¸fbAf¹f³ff dIY¹ff AüSX BÀfIZY ffQ þf Vfû øY¸f IYû Jb»fUf¹ff °fû ÀffIZY WXûVf CXOÞX ¦fEÜ AÄff°f ¨fûSXûÔ ³fZ ´fcSXf Vfû øY¸f ÀffRY IYSX dQ¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZ °fû ¹fWXfÔ IYSXef EIY IYSXûOÞX øY´fE ¸fc»¹f IYf ¸fûffB»f WX`ÔOXÀfZMX SXJf WXbAf ±ff, þû ¦ff¹ff WXû ¨fbIYf WX`Ü ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû QZJ°fZ WXbE °f°IYf»f Af»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX IYû°fUf»fe ±ff³ff f»f IZY Àff±f WXe EEÀf´fe dÀfMXe, IiYfB¸f fifÔ¨f IYe MXe¸f, dRÔY¦fSX d´fiÔMX E¢Àf´fMXÊ AfdQ ·fe ´fWXbÔ¨f ¦fE ±fZÜ UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Vfû øY¸f IYe þfÔ¨f´fOÞX°ff»f IYe AüSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû þfÔ¨f IZY d»fE AfUV¹fIY dQVffd³fQZÊVf ·fe dQ¹ffÜ Äff°f WXû dIY E¨fMXeÀfe ¸fûffB»f WX`ÔOXÀfZMX IYf ¸fc»¹f A³¹f ¸fûffB»f RYû³f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ±fûOÞXf Ad²fIY WXû°ff WX`, d»fWXfþf ´fifSXÔd·fIY ´fOÞX°ff»f ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ Vfû øY¸f ÀfZ IYSXef EIY IYSXûOÞX IYf ¸fûffB»f ´ffSX WXû³fZ IYf AÔQZVff þ°ff¹ff WX`Ü Vffd°fSX ¨fûSXûÔ ³fZ Vfû øY¸f ¸fZÔ »f¦fZ ÀfeÀfeMXeUe IYf OXeUeAfSX ·fe ´ffSX IYSX dQ¹ff WX`Ü fWXSXWXf»f ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYe þf SXWXe WX`Ü dþÀf °fSXWX ÀfZ Vfû øY¸f IYf °ff»ff MXcMXf WXbAf WX`, CXÀfÀfZ ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY ¨fûSXe AfSXf¸f ÀfZ IYe ¦fBÊ WX` AüSX BÀf¸fZÔ EIY ÀfZ Ad²fIY ½¹fdöY Vffd¸f»f WXû³fZ IYe AfVfÔIYf WX`, Vfû øY¸f ÀfZ IYSXef 80 ÀfZ 100 ¸fûffB»f ÀfZMX ´ffSX WXbAf WX`, dRY»fWXf»f AfÔIY»f³f ¨f»f SXWXf WX`Ü ¹fWXfÔ ÀfZ IbYL dRÔY¦fSX d´fiÔMX ·fe d¸f»ff WX`, QbIYf³f ÀfÔ¨ff»fIY ÀfZ Àf·fe ¸fûffB»f RYû³f IZY AfBÊE¸fBÊAfBÊ ³fÔfSX »fZIYSX MXZiÀf dIY¹ff þfE¦ffÜ -dUþ¹f A¦fiUf»f, EEÀf´fe dÀfMXe SXf¹f´fbSX ³fZ ¦fif¸fe¯f f`ÔIY IZY ¸f`³fZþSX U IY¸fʨffSXe ¦füSXeVfÔIYSX ´fcL°ffL IYe °fû f°ff¹ff dIY UfOXÊ 01 ÀfZ 08 °fIY ÀMXZMX f`ÔIY ¸fZÔ AüSX UfOXÊ 09 ÀfZ UfOXÊ 15 °fIY ¦fif¸fe¯f f`ÔIY ¸fZÔ Jf°ff Jb»fZ¦ffÜ U`ÀfZ WXe AfÀf´ffÀf IZY ¦ffÔUû IYû IYf¹fÊ ÃfZÂf IZY A³fbÀffSX ffÔMX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfÀfZ Af¸f ´fd»fIY ·fe A´f³fZ ÀUZ¨Lf ÀfZ A´f³ff Jf°ff ·fe Jû»f ³fWXeÔ ´ff SXWXZÔ WX`Ü ·fMX¦ffÔU IZY f`IYfÔZ ¸fZÔ ³f WXe IYSXZÔMX EIYfÔCXMX Jû»f SXWXZÜ WX` ³f WXe ÀfZdUÔ¦f EIYfÔCXMXÜ ¸fbQif »fû³f, ÀfcIY³¹ff ¹fûþ³ff, AüSX IYBÊ ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffEÔ þû f`ÔIY ÀfZ dSX»fZMXZOX WX` CX³fIYf ·fe »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXf WX`Ü BÀf ´fiIYfSX Àf·fe Af¸f þ³f°ff f`ÔIYûÔ IZY ¨f¢IYSX IYfMX SXWXZ WX`ÔÜ ´f`ÀfZ IYe »fZ³f-QZ³f IYû »fZIYSX ¹fbUIY ÀfZ ¸ffSX´feMX SXf¹f´fbSÜ ³¹fc VffÔd°f³f¦fSX ´fcUeÊ ´fiûdUþ³f ÀMXûSX IZY ´ffÀf ´f`ÀfZ IYe »fZ³fQZ³f IYû »fZIYSX Qû ¹fbUIYûÔ ³fZ EIY ¹fbUIY ÀfZ ¦ff»fe¦f»füþ IYSX ¸ffSX´feMX dIY¹ffÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dÀfdU»f »ffBʳf ´fbd»fÀf ³fZ AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´fif±feÊ Àfe.Uf¹f.SXfU d´f°ff ÀU. Àfe.þ¦f³³ff±f SXfU 43 U¿fÊ ´fcUeÊ ´fiûdUþ³f QbIYf³f IZY ´ffÀf ³¹fc VffÔd°f³f¦fSX IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü f°ff¹ff þf°ff WX` dIY IY»f Qû´fWXSX ´fif±feÊ IZY ´ffÀf AfSXû´fe dUþ¹f ¦fb~f EUÔ SXfWXb»f ¦fb~f Àff¸ff³f JSXeQ³fZ ´fWXbÔ¨ff °f·fe ´fif±feÊ CX²ffSX ´f`Àff IYe ¸ffÔ¦f dIY¹ffÜ dþÀfÀfZ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ ´fif±feÊ ÀfZ ¦ff»fe¦f»füþ IYSX ¸ffSX´feMX dIY¹ffÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dÀfdU»f »ffBʳf ´fbd»fÀf ³fZ AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY A´fSXf²f QþÊ dIY¹ff WX`Ü »fû³f »fû³f »fZ³fZ IZY d»fE BX³fIY¸f M`X¢Àf RYfBX»f f³f½ffEa ¸ffÂf 500/ dMX³f ³fa. Àfd½fÊÀf M`X¢Àf ³fa. ´fiûªfZ¢MX dSX´fûMÊX, dOXdªfMX»f dÀfa¦f³fZ¨fSX E½fa TDS dSXRaYOX WZX°fb Àfa´fIÊY IYSmÔX Vû£fSX ¦fb~f ¸fû. ³fa. 9300755544, 9425165464 www.onlytds.com C M Y K