10.02.2018 Views

Jak założyć fundację

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11 yrzllg t ~ Sgh r<br />

Polskie prawo pozvvala Aa-u nawiani8 fundaoji zafóvfno'-:-.podmio t<br />

j k 1 zaclranlcznym, pÓcl wBrUAkl8fA' 8 posiac ajci OA8. s 8cl l )g AB t8<br />

ozypospoN 8j Polskl8j..FUAd8tofaml Nogom IJyó zafówAO oso Pj f@czn8, jak 1<br />

ogfanczona. Zawsz8 j8clnak 88c BkiU IUAdacyjn8go fAUsi<br />

hy'w . p't I .. ~ 4 j eg, .<br />

'-':tS 884%',:-'i:: :-- :::- "- "- "''-'-i-"'--: m-,--.<br />

c óÓ art. 3 usta%y Ó fundacjach aktcIB fun-Pundatostaf W. akcie f móacyjnym wskazuj jedynie<br />

owÝc Ýu.<br />

lniki B1sj tkowc, okre laj c Ých przeznaczenie, nic<br />

fundacji. Jednak samo sporz dzenie aktu funda-dochodzi natondas do przeniesienia ich w asno ci.<br />

pra-<br />

Inc jest wystarczaj ce óls po.<br />

% akcie funóacyjnym zawarte'jest tylko zobowi zanie<br />

do prxeni sienia wlasno ci wymic uonyeh w jego tre ci<br />

%s ania bytu prawnego f mdacji, u~a prze ni ~i msj tkowych Bs, rzecz fM1óacji. Do przcnics c.<br />

osobowo ci prs%ncJ, %czb ónc' jest równie zais nia BÝc-<br />

wh sno ci tych uników maj tkowych b dzie po-<br />

róe wielu hmych p~8k, np..rejestracja podmiotu<br />

% Kxajowym Rejestrze S dowym.<br />

68-<br />

sku k cn<br />

fozporx ózaj cym.<br />

O wiadczenie woh o ustanowieniu fundacji nale y<br />

l aloby okre li jako jednostronn czynno ó zprawn<br />

o y % formie aktu notarialnego. Z o one bex zachowama<br />

tej formy nale a oby uznaó za nieistniej ce.<br />

Zobowi zuj cym, poprzez zobowi zanie<br />

fundatora óo prxeniesienia m j tku na rzecz tworzo-sporn go podmiotu,' wywo uj c Okre lone sku ki maj ta alncgo tko- nie pobiera si op aty, Ewentualne jego<br />

ózc uc;8k u flmóscyjnego %' fÓrmic 8ktu Bo.<br />

-we.pod warunkiem zawieszaj cym, jakim jest rejestraym<br />

n omentem nast pi doplero skutek wezwania wniosh óswcy do ich usuni cia w wyzna-<br />

braki b d stanowió óla s du rejestrowego podstaw<br />

rozporz dzaj cy - funóacja- nab dzie osobowo czonym ! terminie. O wiadczenie woli o ustanowieniu<br />

prawn . % ten sposób zabezpieczony zostaje interes fundacji mo e zostaó z o one rownie % polskiej placówcc<br />

konsularnej posiadaj cej uprawnienia notarlal-<br />

fundatoia, który mo e, 8 óo chwili rejestracji funóacji,<br />

cofn ó akt fundacyjny. 'U ónione zostsj take<br />

interesy nowo .tworzonej fundacji, której b dzie wydan % porozumieniu x ministrem spraw xagrane<br />

uraz indywidualn zgod ministra sprawiedliwo ci<br />

prxysh giwaó skuteczne roszczenie nie tylko przeciwko<br />

fundatorowi„ale, tak e przeciwko jego ewentualnym<br />

nicznyC.<br />

. Spsdkobicrcom o wykonanie zobowi zania, które stame<br />

si wymagalne po rejestracji f mdacji. B dzie to<br />

odpowicóxish o ó oparta na tych samych zasadach co


I<br />

- "<br />

j<br />

-: r~~'~ ~~e - ~ ~.";~<br />

~. , : : 'mm W ~ó'.; ~ej'd~~ m<br />

' m " :n~:::-."-:.~ aeie. N@~. -~ sód<br />

'<br />

W<br />

" .~~ ~~ '-,,-%;~:@~<br />

~ ~~ e ~.",',,'."-' gór-m." x :<br />

w~ó ~g.-<br />

i'<br />

f.<br />

@<br />

am* W%.~: ~* o ',."-' m y~<br />

. ,@'<br />

l<br />

I,<br />

l<br />

. =~y'~ ~k xe ~<br />

I<br />

1<br />

,%~ ~ ech ~m.<br />

94 XZCCX JKN f@ 5@ llló GjÝ' W SRC 119f $15pB ' "

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!