Views
7 months ago

Jak założyć fundację

Jak założyć

11 yrzllg t ~ Sgh r Polskie prawo pozvvala Aa-u nawiani8 fundaoji zafóvfno'-:-.podmio t j k 1 zaclranlcznym, pÓcl wBrUAkl8fA' 8 posiac ajci OA8. s 8cl l )g AB t8 ozypospoN 8j Polskl8j..FUAd8tofaml Nogom IJyó zafówAO oso Pj f@czn8, jak 1 ogfanczona. Zawsz8 j8clnak 88c BkiU IUAdacyjn8go fAUsi hy'w . p't I .. ~ 4 j eg, . '-':tS 884%',:-'i:: :-- :::- "- "- "''-'-i-"'--: m-,--. c óÓ art. 3 usta%y Ó fundacjach aktcIB fun-Pundatostaf W. akcie f móacyjnym wskazuj jedynie owÝc Ýu. lniki B1sj tkowc, okre laj c Ých przeznaczenie, nic fundacji. Jednak samo sporz dzenie aktu funda-dochodzi natondas do przeniesienia ich w asno ci. pra- Inc jest wystarczaj ce óls po. % akcie funóacyjnym zawarte'jest tylko zobowi zanie do prxeni sienia wlasno ci wymic uonyeh w jego tre ci %s ania bytu prawnego f mdacji, u~a prze ni ~i msj tkowych Bs, rzecz fM1óacji. Do przcnics c. osobowo ci prs%ncJ, %czb ónc' jest równie zais nia BÝc- wh sno ci tych uników maj tkowych b dzie po- róe wielu hmych p~8k, np..rejestracja podmiotu % Kxajowym Rejestrze S dowym. 68- sku k cn fozporx ózaj cym. O wiadczenie woh o ustanowieniu fundacji nale y l aloby okre li jako jednostronn czynno ó zprawn o y % formie aktu notarialnego. Z o one bex zachowama tej formy nale a oby uznaó za nieistniej ce. Zobowi zuj cym, poprzez zobowi zanie fundatora óo prxeniesienia m j tku na rzecz tworzo-sporn go podmiotu,' wywo uj c Okre lone sku ki maj ta alncgo tko- nie pobiera si op aty, Ewentualne jego ózc uc;8k u flmóscyjnego %' fÓrmic 8ktu Bo. -we.pod warunkiem zawieszaj cym, jakim jest rejestraym n omentem nast pi doplero skutek wezwania wniosh óswcy do ich usuni cia w wyzna- braki b d stanowió óla s du rejestrowego podstaw rozporz dzaj cy - funóacja- nab dzie osobowo czonym ! terminie. O wiadczenie woli o ustanowieniu prawn . % ten sposób zabezpieczony zostaje interes fundacji mo e zostaó z o one rownie % polskiej placówcc konsularnej posiadaj cej uprawnienia notarlal- fundatoia, który mo e, 8 óo chwili rejestracji funóacji, cofn ó akt fundacyjny. 'U ónione zostsj take interesy nowo .tworzonej fundacji, której b dzie wydan % porozumieniu x ministrem spraw xagrane uraz indywidualn zgod ministra sprawiedliwo ci prxysh giwaó skuteczne roszczenie nie tylko przeciwko fundatorowi„ale, tak e przeciwko jego ewentualnym nicznyC. . Spsdkobicrcom o wykonanie zobowi zania, które stame si wymagalne po rejestracji f mdacji. B dzie to odpowicóxish o ó oparta na tych samych zasadach co