25.01.2018 Views

Generał Zagórski

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RR<br />

Z ANDRZEJEM CEGLARSKIM, adwokatem, autorem ksi<br />

Sprawa genera a <strong>Zagórski</strong>ego. Zabójstwo prawie doskona e,<br />

rozmawia Bogus aw Kubisz.<br />

Formalnie by szefem sztabu komendy<br />

Pa ska ksi ka dotyczy jednej<br />

Legionów Polskich, ale fak-<br />

z najwi kszych zagadek polityczno-<br />

-kryminalnych Drugiej Rzeczypospolitej,<br />

jak by o tzw. zagini cie<br />

w 1927 roku gen. W odzimierza <strong>Zagórski</strong>ego.<br />

Jako przeciwnik marsza -<br />

ka Pi sudskiego zosta on uwi ziony<br />

po zamachu m jowym. Zabrany<br />

z wile skiego wi zienia i przywieziony<br />

do Warszawy przez adiutanta<br />

Pi sudskiego kpt. Mi adowskiego,<br />

przepad jak kamie w wod . Dlaczego<br />

tycznie nimi dowodzi . Komendant<br />

Legionów gen. Karol Trzaska-Durski<br />

by postaci troch malowan . R<br />

ca a logistyka, ale tak e strona m<br />

— to wszystko znajdowa o si n<br />

<strong>Zagórski</strong>ego i nawet jego oponenci<br />

tego nie kwestionowali. Przez co najmniej<br />

pó tora roku za Legiony faktycznie<br />

odpowiedzialny by Zagórs<br />

i dzi ki jego wielkiej pracy, zabieg<br />

w kr gach wojskowych Austro-W<br />

zaj si pan t spraw ?<br />

które mia y do Legionów generalnie<br />

Ta sprawa to<br />

wielka zagadka naszej historii, która<br />

intryguje ju przez prawie 90 lat, jakie<br />

ch odny stosunek, uda o si je u<br />

pos a na front i osi ga sukce<br />

tarne na mo liw na ten czas skal<br />

up yn y od rzekomego zagini cia,<br />

jak wyznacza a niewielka liczebno<br />

a faktycznie uprowadzenia i zamordowania<br />

oddzia ów.<br />

gen. <strong>Zagórski</strong>ego. W mojej<br />

ocenie nikomu dot d nie uda o si „lokaja" tak w Legionach, apownika, CO ZAGÓRSKI WIEDZIA<br />

bardzo przybli y do prawdy. Moja bezwzgl dnego dowódc , który podczas<br />

zamachu majowego kaza lot-<br />

O PI SUDSKIM<br />

wiedza prawnicza i pewne do wiadczenia<br />

ledcze by y pomocne przy nikom bombardowa Warszaw ,<br />

rozwi zywaniu tej zagadki. Poza tym wreszcie dezertera z wojska.<br />

Konflikt pomi dzy <strong>Zagórski</strong>m<br />

od czasów<br />

jest to te spe nienie marzenia, eby Stara prawda mówi, e histori legionowych. pisz Jakie by o jego t o<br />

pokaza wspania posta gen. <strong>Zagórski</strong>ego,<br />

zwyci zcy. <strong>Zagórski</strong> przegra i to jego ród em konfliktu by y, jak<br />

która mnie zafascynowa przeciwnicy a tworzyli ten czarny wi-<br />

bywa, animozje osobiste. Pi sudsk<br />

jako jeszcze bardzo m odego cz o- zerunek. Genera zosta zapomniany, przez pewien czas by niech tny<br />

wieka.<br />

w pewnym sensie usuni ty z naszej legionowej. Chcia zorganizowa a<br />

To zaskakuj ce, poniewa gen. historii. By oby dobrze, gdyby udatyrosyjskie o powstanie w zaborze rosyjskim,<br />

wsparte przez oddzia y str<br />

<strong>Zagórski</strong> nie mia ani przed wojn si , to zmieni . Bo <strong>Zagórski</strong> to posta<br />

ani po niej tzw. dobrej prasy. Pi -naprawd du ego formatu. Ta ksileckie ka wkraczaj ce z austriackiej Ga<br />

sudczycy ods dzali go od czci i wiary, jest nie tylko jego biogra , ale równie ale te plany upad y. Legiony by y<br />

usi uj c z niego zrobi austriackiego rodzajem ho du dla genera a. torskim pomys em W adys awa<br />

ki<br />

Ma o ktc wie, e <strong>Zagórski</strong> odeg<br />

wielk rol w Legionach Polskich,<br />

nies usznie uto samianych tylko z<br />

zefem Pi sudskim.


ROZMOWY „MOWI WIEKI<br />

skiego, natomiast to, e realnie funkcjonowa<br />

y jako jednostka wojskowa, kaza aresztowa kilku prominent-<br />

Po zamachu majowym Pi sudski o ony. Nigdy przeciwko Pi sudsk<br />

nie wyst pi<br />

zawdzi cza y <strong>Zagórski</strong>emu. Pi sudski, nych przeciwników z wojska. Ci genera<br />

Natomiast <strong>Zagórski</strong> zna tajemnice<br />

owie pr dzej czy pó niej wyszli zwi zane z dzia alno ci przed<br />

kiedy zosta wkomponowany do Leonów,<br />

walczy o to, aby odgrywa z wi zienia i tylko gen. <strong>Zagórski</strong> now i legionow Pi sudskiego. B<br />

w nich rol decyduj c . I by a zosta to g ównie<br />

zamordowany. Dlaczego tak niepokorny, a przy tym — czego<br />

walka z <strong>Zagórski</strong>m, zawodowym si sta o?<br />

wolno lekcewa y — znienawidzon<br />

wojskowym, cz owiekiem niesamowicie<br />

Aresztowano pi ciu genera ów, w kaotoczeniu - marsza ka. Kilka osób<br />

energicznym. <strong>Zagórski</strong> szanowa dego z innego powodu. l ka dy z z innego najbli szego otoczenia Pi sudskie<br />

Pi sudskiego jako polityka i patriot powodu , wyszed na wolno . Dlatego wyzwa na pojedynki. To by y an<br />

natomiast uwa a go za dyletanta te wojskowego<br />

przypadki nale y rozpatrywa z od-<br />

gatunku tych na mier i ycie<br />

i tej opinii nigdy nie zmieni r bnie. Gen. Juliusz Tarnawa-Mal-<br />

czewski, minister spraw wojskowych Zdaje si , e los genera a przypiecz<br />

towa o to, e w czasie poby<br />

By o co jeszcze. <strong>Zagórski</strong> przed podczas zamachu maj owego, za ama<br />

pierwsz wojn wiatow s usi y psychicznie. w austro-w<br />

Wcze niej, przed w prze-<br />

wi zieniu w Wilnie kupi maszyn<br />

gierskim wywiadzie wojsko-wiezieniem do wile skiego wi zienia do pisana i co na niej pisa —<br />

wym i du o wiedzia o kontaktach wojskowego na Antokolu, przetrzymywano<br />

mo e wspomnienia dotycz ce Pi -<br />

do-<br />

go w Warszawie w sk adzie sudskiego. W zachowanych aktach<br />

z t s u b Pi sudskiego. Ten<br />

starcza Austriakom tajne informacje desek, gdzie by maltretowany. Genera ledztwa w sprawie zagini cia <strong>Zagórski</strong>ego<br />

odnotowano broszur po-<br />

o Rosji, a w zamian dostawa pie-teni opu ci wi zienie po badaniach<br />

dze, które sz y na tworzenie w psychiatrycznych, Ga-<br />

gdy stwierdzono, wi con marsza kowi.<br />

licji polskiego ruchu strzeleckiego. e jest niepoczytalny. Zapewne zobo-Akta s cho niekompletne. Bro-<br />

o za si do milczenia o tym, co szura prze-si nie zachowa a. Jest tylko<br />

W czasach legionowych to nie miawi<br />

wi kszego znaczenia. Wiedza <strong>Zagórski</strong>ego<br />

szed .<br />

lad, e przej j prowadz c<br />

okaza a si bardzo niewygodna Gen. Boles aw Ja wi ski nie wy-i e by y w niej odr czne adnota<br />

dla Pi sudskiego w Drugiej Rzeczypospolitej,<br />

trzyma zdrowotnie warunków pozba-<br />

<strong>Zagórski</strong>ego. Niew tpliwie mog o<br />

gdy stan na czele pa wienia stwa wolno ci. Wyszed po kilku mie znaczenie. To nie by y czasy<br />

i Wojska Polskiego. W otoczeniu marsza<br />

miesi cach pobytu na Antokolu, jak ternetu i je eli <strong>Zagórski</strong> cokolwiek<br />

ka uwa ano genera a za szczególnie wspomnia a jego m oda ona, posta-<br />

napisa , istnia o to tylko w r ko<br />

niebezpiecznego, poniewa by czrzao-<br />

y o 40 lat. Wytoczono mu jednak Uprowadzenie genera a oznacza o<br />

wiekiem niepokornym, którego nie proces s dowy, który zako czy tajenie si lub przej cie wiedzy, któr<br />

mo na by o zmusi do kompromisów, w istocie spektakularnie — oskar siada ony . On nie mia mo liwo ci kolportowania<br />

podporz dkowa . tego, co ewentualnie sp<br />

dosta ataku parali u na sali s dowej<br />

i w takim stanie zosta z niej wyniesiony.<br />

w wi zieniu.<br />

Dlaczego Pi sudski ba si ujawnienia<br />

wspó pracy z wywiadem austriackim?<br />

Przecie nikt nie móg<br />

Gen. Micha ymierski, pó niejszy Wierny, dlaczego gen. <strong>Zagórski</strong><br />

marsza ek z czasów PRL, zosta ska-stzany si ofiar . Ale w jakim celu<br />

i zdegradowany. To by proces tant Pi sudskiego kpt. Mi adowski<br />

mu zarzuci , e przyw aszczy sobie<br />

pozyskiwane t drog pieni dze, pokazowy, bo dlatego e przed zamachem odebra go z wile skiego wi zien<br />

przeznacza je na dzia alno patriotyczn<br />

.<br />

wierzeniach w Ministerstwie Spraw spod dworca odebra go samochód<br />

majowym du o mówiono o sprzenie-i odwióz do Warszawy, a potem<br />

Domys ów jest masa. Niektórzy Wojskowych i przynajmniej jednego z wojskowymi i rzekomo dowióz<br />

twierdz , e tak naprawd Pi sudski takiego delikwenta wypada o pokaza Krakowskie Przedmie cie, gdzie genera<br />

mia wysi ba si ujawnienia nie tyle wspó opinii pracy publicznej. Pokazano ymierskiego.<br />

? To od razu s<br />

z wywiadem austro-w gierskim, ile<br />

gerowa o, e w spraw byli zam<br />

z niemieckim. Nie wiem, ile w tym<br />

Gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski, szani ludzie z najbli szego otoczenia<br />

prawdy, i nie chc autorytatywnie by wy-powiada szef Sztabu Generalnego WP,<br />

marsza ka.<br />

si , jaki by charakter móg tej uchodzi za konkurenta mar-<br />

<strong>Zagórski</strong>ego chciano z ama i w<br />

dzia alno ci, ale jestem przekonany, sza ka, je li chodzi o zas ugi w dzwy-<br />

u anie bez podstawy prawnej ok<br />

ci stwie - nad bolszewikami w 1920 pozbawienia wolno ci temu s u<br />

e pobudki Pi sudskiego i jego wspó<br />

pracowników by y patriotyczne. W roku, ogóle<br />

ale wcale do tego nie aspirowa Spodziewano . si , e genera zm<br />

pisz c, nie chcia em, eby byTo a cz to owiek cienia, wysoko ceni cy i mo e zobowi e si zachowa w<br />

ksi ka o Pi sudskim. 0 marsza honor ku oficerski. W czasach Wielkiej jemnicy sw wiedz o Pi sudskim<br />

napisano mas ksi ek i na pewno Wojny, s u c w armii austro-w odda gierskiej,<br />

posiadane dokumenty. Nawet<br />

wiele jeszcze powstanie, bo jest to<br />

by w wielkim konflikcie ze kiedy uruchomiono ju ostateczne ro<br />

wielka posta naszej historii. Natomiast swoim prze o onym. Mimo to nie wi zgo-zanidzi sprawy <strong>Zagórski</strong>ego, prze-<br />

si przyj <strong>Zagórski</strong> zosta gdzie z boku. I to<br />

odznaczenia, jeprowadzono li naj-<br />

z nim w poci gu jad<br />

o nim chcia em pisa .<br />

pierw nie zostanie odznaczony prze-<br />

z Wilna do Warszawy rozmowy ostat-


ROZMOWY „MÓWI WIEKI<br />

niej szansy. Uprowadzenie i zamordowanie<br />

jednego z samochodów. To on zosta mentów, na które powo uj si w ks<br />

genera a to mia a by „osta-<br />

wysadzony z auta gdzie na Krakow-ce. Dzi wierny, e Kostek-Biernacki<br />

teczna ostateczno ".<br />

skim Przedmie ciu i rzekomo uda si trafi do Brze cia przed zwolnieniem<br />

Opisuj w ksi ce analogiczn spraw<br />

do azni. To mia by trop prowadz <strong>Zagórski</strong>ego cy z wi zienia w Wilnie<br />

gen. Jana Hempla. Hempel równie donik d.<br />

s u y w austro-w gierskim wywiadzie<br />

i wkrótce po jego,~ ciu" powróci<br />

do pu ku w Przemy lu, którym dowo<br />

i przed Wielk Wojn wspó pracowa<br />

TROP ZAWIÓD<br />

dzi . Rozwi zanie zagadki, które prze<br />

z Pi sudskim. W 1929 roku zosta potajemnie<br />

uwi ziony w twierdzy toru<br />

DO BRZE CIA<br />

stawiam po zweryfikowaniu wielu<br />

NAD<br />

-<br />

BUGIEM<br />

wersji zdarze , jest zatem niestety ponure.<br />

skiej, z której wyszed po sze ciu tygodniach.<br />

Zabroniono mu mieszkania Wi kszo autorów zajmuj cych<br />

w Warszawie i prawdopodobnie zalecono<br />

si spraw <strong>Zagórski</strong>ego pisze, e ge-<br />

Sugeruje pan, e zw oki Zagór-<br />

wyjazd za granic — do Szwajcarii. nera a przewieziono do Belwederu, skiego roztopiono w kwasie solnym.<br />

W 1932 roku, nied ugo po powrocie siedziby marsza ka Pi sudskfego, lub Dlaczego?<br />

do kraju, Hempel wed ug oficjalnej do budynku Strzelca na warszawskim Sprawcy z oczywistych wzgl dów<br />

wersji miertelnie postrzeli si podczas Powi lu, gdzie mia by zabity. Pan chcieli si pozby zw ok. Akcja mia<br />

polowania.<br />

kieruje trop do twierdzy w Brze ciu znamiona najwy szego profesjonalizmu.<br />

Domy lam si , e gdyby <strong>Zagórski</strong> jakiej podstawie?<br />

Jesieni 1927 roku w Brze ciu<br />

zrobi to, czego od niego dano, w <strong>Zagórski</strong> tym nie by postaci anonimow nad Bugiem . rozpocz y si badania<br />

zgodzi si wyjecha z kraju, uwolniono Jego „zagini cie" musia o si dokona nad broni biologiczn . Poniewa ge<br />

by go. Ale nie poszed na ust pstwa. w warunkach, nazwijmy to, pe nej sterylno<br />

<strong>Zagórski</strong> zosta uprowadzony w sierp-<br />

ci. Dlaczego wybrano Brze Kiedy genera wysiad z poci gu na<br />

, niu i zapewne wkrótce zamordowany,<br />

Dworcu Wile skim, jego los by ju a nie inn twierdz , tego nie wiem. czasowo to si zgadza. Jest jeszcze<br />

przes dzony.<br />

W przypadku Hempla by to Toru . wa ne wiadectwo gen. Józefa Kordiana-Zamorskiego<br />

o gen. Jurze-Go-<br />

Pisze pan, e akcja uprowadzenia nast pcy Kostka-Bier-<br />

Mo e dlatego, e niewiele wcze -rzechowskim,<br />

<strong>Zagórski</strong>ego z Dworca Wi e skiego niej do twierdzy brzeskiej przeniesiono<br />

p k. Wac awa Kostka-Bier-<br />

by a dobrze zaplanowana: by y dwa<br />

nackiego na stanowisku komendanta<br />

garnizonu w Brze ciu, który mia zaciera<br />

lady po eksperymentach, jakie<br />

samochody wypo yczone z 1. Pu ku nackiego, zaufanego cz owieka Pi -<br />

Szwole erów, sobowtór genera a. sudskiego jeszcze z Legionów, który przeprowadza Kostek.<br />

D ugo przekonywa em si do tezy, w kolejnych latach ws awi si brutalnym<br />

traktowaniem przeciwników e podstawiono osob podobn do<br />

„Zagini ciu" <strong>Zagórski</strong>ego towa-<br />

gen. <strong>Zagórski</strong>ego, bo to rzadko , politycznych eby sanacji wi zionych rzyszy a operacja, która mia a sugerowa<br />

w akcjach tego rodzaju, nawet kryminalnych,<br />

w Brze ciu, a pó niej w Berezie<br />

opinii publicznej, e genera<br />

pos u ono si takim rozwi Kartuskiej. -<br />

ukrywa si lub zbieg za granic .<br />

zaniem. Ów, nazwijmy go, sobowtór, Kostek-Biernacki jest postaci klu-Rozeczow ano za nim listy go cze,<br />

. Przewija si cho by w sprawie pojawia y si wiadomo ci czyli W adys aw Kowalewski, komen-<br />

pisane<br />

dant warszawskiego Strzelca, udawa<br />

<strong>Zagórski</strong>ego tylko wobec kierowcy<br />

<strong>Zagórski</strong>ego i Hempla. Wcze niejsi<br />

badacze tej sprawy nie znali doku-<br />

rzekomo jego r k , pono widziano<br />

go w wielu miejscach, szukano a

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!