25.01.2018 Views

Generał Zagórski

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RR

Z ANDRZEJEM CEGLARSKIM, adwokatem, autorem ksi

Sprawa genera a Zagórskiego. Zabójstwo prawie doskona e,

rozmawia Bogus aw Kubisz.

Formalnie by szefem sztabu komendy

Pa ska ksi ka dotyczy jednej

Legionów Polskich, ale fak-

z najwi kszych zagadek polityczno-

-kryminalnych Drugiej Rzeczypospolitej,

jak by o tzw. zagini cie

w 1927 roku gen. W odzimierza Zagórskiego.

Jako przeciwnik marsza -

ka Pi sudskiego zosta on uwi ziony

po zamachu m jowym. Zabrany

z wile skiego wi zienia i przywieziony

do Warszawy przez adiutanta

Pi sudskiego kpt. Mi adowskiego,

przepad jak kamie w wod . Dlaczego

tycznie nimi dowodzi . Komendant

Legionów gen. Karol Trzaska-Durski

by postaci troch malowan . R

ca a logistyka, ale tak e strona m

— to wszystko znajdowa o si n

Zagórskiego i nawet jego oponenci

tego nie kwestionowali. Przez co najmniej

pó tora roku za Legiony faktycznie

odpowiedzialny by Zagórs

i dzi ki jego wielkiej pracy, zabieg

w kr gach wojskowych Austro-W

zaj si pan t spraw ?

które mia y do Legionów generalnie

Ta sprawa to

wielka zagadka naszej historii, która

intryguje ju przez prawie 90 lat, jakie

ch odny stosunek, uda o si je u

pos a na front i osi ga sukce

tarne na mo liw na ten czas skal

up yn y od rzekomego zagini cia,

jak wyznacza a niewielka liczebno

a faktycznie uprowadzenia i zamordowania

oddzia ów.

gen. Zagórskiego. W mojej

ocenie nikomu dot d nie uda o si „lokaja" tak w Legionach, apownika, CO ZAGÓRSKI WIEDZIA

bardzo przybli y do prawdy. Moja bezwzgl dnego dowódc , który podczas

zamachu majowego kaza lot-

O PI SUDSKIM

wiedza prawnicza i pewne do wiadczenia

ledcze by y pomocne przy nikom bombardowa Warszaw ,

rozwi zywaniu tej zagadki. Poza tym wreszcie dezertera z wojska.

Konflikt pomi dzy Zagórskim

od czasów

jest to te spe nienie marzenia, eby Stara prawda mówi, e histori legionowych. pisz Jakie by o jego t o

pokaza wspania posta gen. Zagórskiego,

zwyci zcy. Zagórski przegra i to jego ród em konfliktu by y, jak

która mnie zafascynowa przeciwnicy a tworzyli ten czarny wi-

bywa, animozje osobiste. Pi sudsk

jako jeszcze bardzo m odego cz o- zerunek. Genera zosta zapomniany, przez pewien czas by niech tny

wieka.

w pewnym sensie usuni ty z naszej legionowej. Chcia zorganizowa a

To zaskakuj ce, poniewa gen. historii. By oby dobrze, gdyby udatyrosyjskie o powstanie w zaborze rosyjskim,

wsparte przez oddzia y str

Zagórski nie mia ani przed wojn si , to zmieni . Bo Zagórski to posta

ani po niej tzw. dobrej prasy. Pi -naprawd du ego formatu. Ta ksileckie ka wkraczaj ce z austriackiej Ga

sudczycy ods dzali go od czci i wiary, jest nie tylko jego biogra , ale równie ale te plany upad y. Legiony by y

usi uj c z niego zrobi austriackiego rodzajem ho du dla genera a. torskim pomys em W adys awa

ki

Ma o ktc wie, e Zagórski odeg

wielk rol w Legionach Polskich,

nies usznie uto samianych tylko z

zefem Pi sudskim.


ROZMOWY „MOWI WIEKI

skiego, natomiast to, e realnie funkcjonowa

y jako jednostka wojskowa, kaza aresztowa kilku prominent-

Po zamachu majowym Pi sudski o ony. Nigdy przeciwko Pi sudsk

nie wyst pi

zawdzi cza y Zagórskiemu. Pi sudski, nych przeciwników z wojska. Ci genera

Natomiast Zagórski zna tajemnice

owie pr dzej czy pó niej wyszli zwi zane z dzia alno ci przed

kiedy zosta wkomponowany do Leonów,

walczy o to, aby odgrywa z wi zienia i tylko gen. Zagórski now i legionow Pi sudskiego. B

w nich rol decyduj c . I by a zosta to g ównie

zamordowany. Dlaczego tak niepokorny, a przy tym — czego

walka z Zagórskim, zawodowym si sta o?

wolno lekcewa y — znienawidzon

wojskowym, cz owiekiem niesamowicie

Aresztowano pi ciu genera ów, w kaotoczeniu - marsza ka. Kilka osób

energicznym. Zagórski szanowa dego z innego powodu. l ka dy z z innego najbli szego otoczenia Pi sudskie

Pi sudskiego jako polityka i patriot powodu , wyszed na wolno . Dlatego wyzwa na pojedynki. To by y an

natomiast uwa a go za dyletanta te wojskowego

przypadki nale y rozpatrywa z od-

gatunku tych na mier i ycie

i tej opinii nigdy nie zmieni r bnie. Gen. Juliusz Tarnawa-Mal-

czewski, minister spraw wojskowych Zdaje si , e los genera a przypiecz

towa o to, e w czasie poby

By o co jeszcze. Zagórski przed podczas zamachu maj owego, za ama

pierwsz wojn wiatow s usi y psychicznie. w austro-w

Wcze niej, przed w prze-

wi zieniu w Wilnie kupi maszyn

gierskim wywiadzie wojsko-wiezieniem do wile skiego wi zienia do pisana i co na niej pisa —

wym i du o wiedzia o kontaktach wojskowego na Antokolu, przetrzymywano

mo e wspomnienia dotycz ce Pi -

do-

go w Warszawie w sk adzie sudskiego. W zachowanych aktach

z t s u b Pi sudskiego. Ten

starcza Austriakom tajne informacje desek, gdzie by maltretowany. Genera ledztwa w sprawie zagini cia Zagórskiego

odnotowano broszur po-

o Rosji, a w zamian dostawa pie-teni opu ci wi zienie po badaniach

dze, które sz y na tworzenie w psychiatrycznych, Ga-

gdy stwierdzono, wi con marsza kowi.

licji polskiego ruchu strzeleckiego. e jest niepoczytalny. Zapewne zobo-Akta s cho niekompletne. Bro-

o za si do milczenia o tym, co szura prze-si nie zachowa a. Jest tylko

W czasach legionowych to nie miawi

wi kszego znaczenia. Wiedza Zagórskiego

szed .

lad, e przej j prowadz c

okaza a si bardzo niewygodna Gen. Boles aw Ja wi ski nie wy-i e by y w niej odr czne adnota

dla Pi sudskiego w Drugiej Rzeczypospolitej,

trzyma zdrowotnie warunków pozba-

Zagórskiego. Niew tpliwie mog o

gdy stan na czele pa wienia stwa wolno ci. Wyszed po kilku mie znaczenie. To nie by y czasy

i Wojska Polskiego. W otoczeniu marsza

miesi cach pobytu na Antokolu, jak ternetu i je eli Zagórski cokolwiek

ka uwa ano genera a za szczególnie wspomnia a jego m oda ona, posta-

napisa , istnia o to tylko w r ko

niebezpiecznego, poniewa by czrzao-

y o 40 lat. Wytoczono mu jednak Uprowadzenie genera a oznacza o

wiekiem niepokornym, którego nie proces s dowy, który zako czy tajenie si lub przej cie wiedzy, któr

mo na by o zmusi do kompromisów, w istocie spektakularnie — oskar siada ony . On nie mia mo liwo ci kolportowania

podporz dkowa . tego, co ewentualnie sp

dosta ataku parali u na sali s dowej

i w takim stanie zosta z niej wyniesiony.

w wi zieniu.

Dlaczego Pi sudski ba si ujawnienia

wspó pracy z wywiadem austriackim?

Przecie nikt nie móg

Gen. Micha ymierski, pó niejszy Wierny, dlaczego gen. Zagórski

marsza ek z czasów PRL, zosta ska-stzany si ofiar . Ale w jakim celu

i zdegradowany. To by proces tant Pi sudskiego kpt. Mi adowski

mu zarzuci , e przyw aszczy sobie

pozyskiwane t drog pieni dze, pokazowy, bo dlatego e przed zamachem odebra go z wile skiego wi zien

przeznacza je na dzia alno patriotyczn

.

wierzeniach w Ministerstwie Spraw spod dworca odebra go samochód

majowym du o mówiono o sprzenie-i odwióz do Warszawy, a potem

Domys ów jest masa. Niektórzy Wojskowych i przynajmniej jednego z wojskowymi i rzekomo dowióz

twierdz , e tak naprawd Pi sudski takiego delikwenta wypada o pokaza Krakowskie Przedmie cie, gdzie genera

mia wysi ba si ujawnienia nie tyle wspó opinii pracy publicznej. Pokazano ymierskiego.

? To od razu s

z wywiadem austro-w gierskim, ile

gerowa o, e w spraw byli zam

z niemieckim. Nie wiem, ile w tym

Gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski, szani ludzie z najbli szego otoczenia

prawdy, i nie chc autorytatywnie by wy-powiada szef Sztabu Generalnego WP,

marsza ka.

si , jaki by charakter móg tej uchodzi za konkurenta mar-

Zagórskiego chciano z ama i w

dzia alno ci, ale jestem przekonany, sza ka, je li chodzi o zas ugi w dzwy-

u anie bez podstawy prawnej ok

ci stwie - nad bolszewikami w 1920 pozbawienia wolno ci temu s u

e pobudki Pi sudskiego i jego wspó

pracowników by y patriotyczne. W roku, ogóle

ale wcale do tego nie aspirowa Spodziewano . si , e genera zm

pisz c, nie chcia em, eby byTo a cz to owiek cienia, wysoko ceni cy i mo e zobowi e si zachowa w

ksi ka o Pi sudskim. 0 marsza honor ku oficerski. W czasach Wielkiej jemnicy sw wiedz o Pi sudskim

napisano mas ksi ek i na pewno Wojny, s u c w armii austro-w odda gierskiej,

posiadane dokumenty. Nawet

wiele jeszcze powstanie, bo jest to

by w wielkim konflikcie ze kiedy uruchomiono ju ostateczne ro

wielka posta naszej historii. Natomiast swoim prze o onym. Mimo to nie wi zgo-zanidzi sprawy Zagórskiego, prze-

si przyj Zagórski zosta gdzie z boku. I to

odznaczenia, jeprowadzono li naj-

z nim w poci gu jad

o nim chcia em pisa .

pierw nie zostanie odznaczony prze-

z Wilna do Warszawy rozmowy ostat-


ROZMOWY „MÓWI WIEKI

niej szansy. Uprowadzenie i zamordowanie

jednego z samochodów. To on zosta mentów, na które powo uj si w ks

genera a to mia a by „osta-

wysadzony z auta gdzie na Krakow-ce. Dzi wierny, e Kostek-Biernacki

teczna ostateczno ".

skim Przedmie ciu i rzekomo uda si trafi do Brze cia przed zwolnieniem

Opisuj w ksi ce analogiczn spraw

do azni. To mia by trop prowadz Zagórskiego cy z wi zienia w Wilnie

gen. Jana Hempla. Hempel równie donik d.

s u y w austro-w gierskim wywiadzie

i wkrótce po jego,~ ciu" powróci

do pu ku w Przemy lu, którym dowo

i przed Wielk Wojn wspó pracowa

TROP ZAWIÓD

dzi . Rozwi zanie zagadki, które prze

z Pi sudskim. W 1929 roku zosta potajemnie

uwi ziony w twierdzy toru

DO BRZE CIA

stawiam po zweryfikowaniu wielu

NAD

-

BUGIEM

wersji zdarze , jest zatem niestety ponure.

skiej, z której wyszed po sze ciu tygodniach.

Zabroniono mu mieszkania Wi kszo autorów zajmuj cych

w Warszawie i prawdopodobnie zalecono

si spraw Zagórskiego pisze, e ge-

Sugeruje pan, e zw oki Zagór-

wyjazd za granic — do Szwajcarii. nera a przewieziono do Belwederu, skiego roztopiono w kwasie solnym.

W 1932 roku, nied ugo po powrocie siedziby marsza ka Pi sudskfego, lub Dlaczego?

do kraju, Hempel wed ug oficjalnej do budynku Strzelca na warszawskim Sprawcy z oczywistych wzgl dów

wersji miertelnie postrzeli si podczas Powi lu, gdzie mia by zabity. Pan chcieli si pozby zw ok. Akcja mia

polowania.

kieruje trop do twierdzy w Brze ciu znamiona najwy szego profesjonalizmu.

Domy lam si , e gdyby Zagórski jakiej podstawie?

Jesieni 1927 roku w Brze ciu

zrobi to, czego od niego dano, w Zagórski tym nie by postaci anonimow nad Bugiem . rozpocz y si badania

zgodzi si wyjecha z kraju, uwolniono Jego „zagini cie" musia o si dokona nad broni biologiczn . Poniewa ge

by go. Ale nie poszed na ust pstwa. w warunkach, nazwijmy to, pe nej sterylno

Zagórski zosta uprowadzony w sierp-

ci. Dlaczego wybrano Brze Kiedy genera wysiad z poci gu na

, niu i zapewne wkrótce zamordowany,

Dworcu Wile skim, jego los by ju a nie inn twierdz , tego nie wiem. czasowo to si zgadza. Jest jeszcze

przes dzony.

W przypadku Hempla by to Toru . wa ne wiadectwo gen. Józefa Kordiana-Zamorskiego

o gen. Jurze-Go-

Pisze pan, e akcja uprowadzenia nast pcy Kostka-Bier-

Mo e dlatego, e niewiele wcze -rzechowskim,

Zagórskiego z Dworca Wi e skiego niej do twierdzy brzeskiej przeniesiono

p k. Wac awa Kostka-Bier-

by a dobrze zaplanowana: by y dwa

nackiego na stanowisku komendanta

garnizonu w Brze ciu, który mia zaciera

lady po eksperymentach, jakie

samochody wypo yczone z 1. Pu ku nackiego, zaufanego cz owieka Pi -

Szwole erów, sobowtór genera a. sudskiego jeszcze z Legionów, który przeprowadza Kostek.

D ugo przekonywa em si do tezy, w kolejnych latach ws awi si brutalnym

traktowaniem przeciwników e podstawiono osob podobn do

„Zagini ciu" Zagórskiego towa-

gen. Zagórskiego, bo to rzadko , politycznych eby sanacji wi zionych rzyszy a operacja, która mia a sugerowa

w akcjach tego rodzaju, nawet kryminalnych,

w Brze ciu, a pó niej w Berezie

opinii publicznej, e genera

pos u ono si takim rozwi Kartuskiej. -

ukrywa si lub zbieg za granic .

zaniem. Ów, nazwijmy go, sobowtór, Kostek-Biernacki jest postaci klu-Rozeczow ano za nim listy go cze,

. Przewija si cho by w sprawie pojawia y si wiadomo ci czyli W adys aw Kowalewski, komen-

pisane

dant warszawskiego Strzelca, udawa

Zagórskiego tylko wobec kierowcy

Zagórskiego i Hempla. Wcze niejsi

badacze tej sprawy nie znali doku-

rzekomo jego r k , pono widziano

go w wielu miejscach, szukano a

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!