Views
10 months ago

سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را

به قلم مرداخای پیرگوت ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش

سرمایه داری و هبرنبرر،‏ یا آبهنبهها قیمت را می دانند ولىللىی نه ارزش را!‏ به قلم مرداخای پبریبررگوت ۵ نوامبرببرر ٢٠١٣ ترجمججممه گروه تئاتر ا گزیت ‐ شبریبررین مبریبررزانژاد

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
اما
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
مخاطب در تئاتر امروز ایران
مدیریت در تئاتر امروز ایران
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
هنر و سرمایه‌داری
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
دیو دبنگ دال قدرت
مخاطبان تئاتر چگونه به سمت سالن‌های نمایش جذب می‌شوند؟
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
شکست صندوق سنت