Views
8 months ago

سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را

به قلم مرداخای پیرگوت ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش

سرمایه داری و هبرنبرر،‏ یا آبهنبهها قیمت را می دانند ولىللىی نه ارزش را!‏ به قلم مرداخای پبریبررگوت ۵ نوامبرببرر ٢٠١٣ ترجمججممه گروه تئاتر ا گزیت ‐ شبریبررین مبریبررزانژاد

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
اما
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
مخاطب در تئاتر امروز ایران
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
هنر و سرمایه‌داری
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
دیو دبنگ دال قدرت
مخاطبان تئاتر چگونه به سمت سالن‌های نمایش جذب می‌شوند؟
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
شکست صندوق سنت
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
گفت‌وگو با اگزیت - حسام سلامت