Views
1 month ago

Amanpath

C M Y K 6 09 A´fi`»fX

C M Y K 6 09 A´fi`»fX 2018 ÀffZ¸f½ffSX [ Côû¦ffa¨f»f ] SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf¹fÊIiY¸f dþ»fZUfdÀf¹fûÔ ³fZ Àfb³ff SXf¹f´fbSX C M Y K ■ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg.SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IYe ´ff³fe f¨f°f IYSX³fZ IYe A´fe»f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf C M Y K f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg.SX¸f³f dÀfÔWX IZY ¸ffdÀfIY SXZdOX¹fû Uf°ffÊ SX¸f³f IZY ¦fûNX IZY 32 UeÔ IYOÞXe IYf ´fiÀffSX¯f SXZdOX¹fû EUÔ MXeUe ¨f`³f»fûÔ ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf¹fÊIiY¸f IYû dþ»fZ IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dfMXIbY»fe, dÀfÔ¦ffSX´fbSX, ÀfZ¸WXSXfOXeWX, ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f dÀf¸f¦ff, ´fie ¸f`dMÑIY AfdQUfÀfe ff»fIY f¹ff, A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IY³¹ff Afßf¸f d¦fSXüQ´fbSXe, ´fie ¸f`dMÑIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IY³¹ff LfÂffUfÀf ´f»ffSXe, d³f´fd³f¹ff, dÀf¸f¦ff ÀfdWX°f dUd·f³³f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ EUÔ LfÂffUfÀfûÔ ¸fZÔ Àfb³ff EUÔ QZJf ¦f¹ffÜ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ OXfg.SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f 2018 Àf¸ff²ff³f dVfdUSX IZY QüSXf³f ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ, Ad²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf dUVfZ¿f ÀfWX¹fû¦f SXWXfÜ BÀf QüSXf³f ´fi°¹fZIY dþ»fZ ¸fZÔ VffÀf³f ÀU¹fÔ ´fWXbÔ¨fIYSX Af¸fþ³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f dIY¹ffÜ Àf¸ff²ff³f dVfdUSXûÔ ¸fZÔ 30 »ffJ 10 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf AfUZQ³f.´fÂf ´fif~ WXbEÜ dþ³f¸fZÔ ÀfZ 99 ´fid°fVf°f IYf Àf¸ff²ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f, WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX AüSX þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe d´f°ff ³fZ QcÀfSXe VffQe SX¨ffBÊ, ¸ffÔ ÀfZ QcSX f¨¨fZ IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¸f»fUf¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf df»ffÀf´fbSXÜ ´fd°f-´f}e IZY dUUfQ ¸fZÔ ¨ffSX Àff»f IZY ¸ffÀfc¸f f¨¨fZ IYû A´f³fe ¸ffÔ IZY ´¹ffSX ÀfZ UÔd¨f°f WXû³ff ´fOÞXfÜ ¹fWXe ³fWXeÔ CXÀfZ þfdSX¹ff ´f³ffWX QZ³fZ Uf»fZ d´f°ff ³fZ QcÀfSXe VffQe ·fe SX¨ff »feÜ AfdJSXIYfSX, IbYMXb¸f ³¹ff¹ff»f¹f IYû ¸fdWX»ff U ff»fIY IYe dÀ±fd°f ´fSX Q¹ff Af WXe ¦fBÊ AüSX ´fbd»fÀf IYû AfQZVf dQ¹ff dIY ¸ffÀfc¸f f¨¨fZ IYû CXÀfIYe ¸ffÔ ÀfZ d¸f»ff¹ff þfEÜ IYûMXÊ IZY AfQZVf ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ ¸fdWX»ff IZY Àff±f ÀfÀfbSXf»f þfIYSX CXÀfIZY ¸ffÀfc¸f ff»fIY ÀfZ d¸f»ff¹ff AüSX CXÀfZ ÀfüÔ´f dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX °ff»ff´ffSXf d³fUfÀfe ¸fdWX»ff Ad³f°ff »fWXSXZ IYe VffQe dÀfSXd¦f˜e ÃfZÂf IZY WXSXQeIY»ff d³fUfÀfe dU³fûQ »fWXSXZ ÀfZ WXbBÊ ±feÜ SXûþe-¸fþQcSXe IYSX³fZ Uf»ff dU³fûQ U CXÀfIYe ´f}e IZY fe¨f AfE dQ³f dUUfQ WXû°ff ±ffÜ ´f}e IYf AfSXû´f WX` dIY dU³fûQ VfSXff ´feIYSX AfE dQ³f CXÀfIZY Àff±f ¸ffSX´feMX IYSX°ff ±ffÜ BÀf fe¨f CX³fIYf EIY f¨¨ff WXbAfÜ dRYSX ·fe ´fd°f-´f}e IZY fe¨f dUUfQ IY¸f ³fWXeÔ WXbAfÜ ¹fûþ³ffAûÔ IYf ÀffÀfZ fOÞXf ‘ÀfûVf»f AfgdOXMX’ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ 1 ¸fBÊ ÀfZ 16 þc³f °fIY ´fcSXe Lb˜e d¸f»fZ¦feÜ ´ff»fIYûÔ IYû ¨ffdWXE dIY UZ A´f³fZ f¨¨fûÔ IZY Àff±f ÀfWXf³fb·fcd°f AüSX QûÀ°fe IYf ½¹fUWXfSX SXJZÔÜ ÀfQ`U ´fiZSXIY AüSX °f³ffU ¸fböY Uf°ffUSX¯f f³ffE SXJZÔÜSXfª¹f ¦fNX³f IZY Àf¸f¹f LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff ¸ffÂf 13 »ffJ 28 WXþfSX WXZ¢MXZ¹fSX ±fe, þû Af fPÞXIYSX 20 »ffJ 61 WXþfSX WXZ¢MXZ¹fSX WXû ¦fBÊ WX`Ü SXfª¹f ¦fNX³f IZY Àf¸f¹f þû dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff ¸ffÂf 20 ´fid°fVf°f ±fe, UWX Af fPÞXIYSX 36 ´fid°fVf°f WXû ¦fBÊ WX`ÜdÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff fPÞXf³fZ IZY d»fE ‘Ad·f¹ff³f »fùf ·ff¦feSX±fe’ ´fifSXÔ·f dIY¹ff, dþÀfIZY d»fWXfþf, CXÀfIYe ´f}e Ad³f°ff A´f³fZ ´fd°f IYû LûOÞXIYSX ¸ff¹fIZY Af ¦fBÊÜ UWXeÔ, dUUfQ fPÞX³fZ ´fSX dU³fûQ Qû Àff»f IZY ff»fIY IYû A´f³fZ Àff±f »fZ ¦f¹ffÜ B²fSX, A´f³fZ IY»fZþZ IZY MXbIYOÞXZ IYû ´ff³fZ IZY d»fE CXÀfIYe ¸ffÔ Ad³f°ff QSX-QSX ·fMXIY°fe SXWXeÜ ´fbd»fÀf ARYÀfSXûÔ IZY ´ffÀf ·fe RYdSX¹ffQ »f¦ffBÊÜ »fZdIY³f, CXÀfIYe Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊÜ BÀf fe¨f CXÀfZ fZMXZ IYû WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE IbYMXb¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY VfSX¯f ¸fZÔ þf³ff ´fOÞXfÜ fe°fZ dQ³fûÔ ³¹ff¹ff»f¹f IYû ·fe ¸ffÔ IYe ¸f¸f°ff ´fSX °fSXÀf Af ¦fBÊÜ IYûMXÊ ³fZ ´fbd»fÀf IYû AfQZVf dQ¹ff dIY¹ff dIY ¨ffSX Àff»f IZY ¸ffÀfc¸f ff»fIY ¹fbUSXfþ IYû CXÀfIYe ¸ffÔ ÀfZ d¸f»ff¹ff þfEÜ BÀf AfQZVf ´fSX fe°fZ VfbIiYUfSX IYû dÀfSXd¦f˜e ´fbd»fÀf IYe MXe¸f Ad³f°ff IYû Àff±f »fZIYSX WXSXQeIY»ff ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f ´fbd»fÀf ³fZ ¸ffÀfc¸f ff»fIY IYû CXÀfIYe ¸ffÔ IZY WXUf»fZ IYSX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf IYe ´fcL°ffL ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY dU³fûQ ff»fIY IYû þfdSX¹ff A´f³fZ ´ffÀf SXJ³fZ IZY Àff±f WXe A´f³fe þøYSX°fZÔ ´fcSXe IYSX³fZ IZY d»fE QcÀfSXe ¸fdWX»ff ÀfZ VffQe ·fe SX¨ff »fe WX`Ü IYfSX¯f dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ffEÔ ´fcSXe IYSX³fZ IYe SXµ°ffSX Qû¦fb³fe WXû ¦fBÊ WX`Ü SXfª¹f VffÀf³f õfSXf ´fiQZVf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff dUIYdÀf°f IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ U¿fÊ 2028 °fIY CX´f»f²f Àf°fWXe þ»f ÀfZ 32 »ffJ WXZ¢MXZ¹fSX SXIYfZ ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff ´fif~ IYSX Vf°f-´fid°fVf°f dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff IYf ÀfÈþ³f IYSX³fZ IYf »fùf d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe þe õfSXf 21 þb»ffBÊ 2017 IYû Af¹fûdþ°f ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYe f`NXIY ¸fZÔ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe BÀf Ad·f³fU ´fWX»f ‘Ad·f¹ff³f »fùf ·ff¦feSX±fe’ IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE A³¹f SXfª¹fûÔ IYû ·fe BÀfZ EIY SXû»f ¸ffgOX»f IZY øY´f ¸fZÔ A´f³ff³fZ IYe Àf»ffWX Qe ¦fBÊ WX`ܹfWX WX¸ffSXf Àfü·ff¦¹f WX` dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe A´fSX IY»fZ¢MXSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ AfWXSX¯f ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe IYf¹fÊVff»ff IYf WXbAf Af¹fûþ³f ■ Àfe´feEÀf ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àf·fe dUØfe¹f d³fQZVfûÊÔ IYe Qe ¦fBÊ þf³fIYfSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fbÔ¦fZ»feÜ A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe SXfþZVf ³fVfe³fZ IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Afþ SXdUUfSX IYû IY»fZ¢MXûSXZMX dÀ±f°f ¸fd³f¹ffSXe Àf·ffIYÃf ¸fZÔ dUØf d³fQZÊVf 14/2018 IZY ÀfRY»f dIiY¹ff³U¹f³f WXZ°fb dþ»fZ IYe Àf¸fÀ°f AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ CX³WXû³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY A´f³fZ-A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ¸fZÔ d³fQZVffʳfbÀffSX IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`Ü dIYÀfe ´fiIYfSX IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff WXû °fû IYû¿ff»f¹f Ad²fIYfSXe ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX d³fSXfIYSX¯f IYSXf ÀfIZYÔ¦fZÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ dþ»ff IYû¿ff»f¹f Ad²fIYfSXe õfSXf Àfe´feEÀf ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dUØfe¹f d³fQZVfûÊÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ dþ»ff IYû¿ff»f¹f Ad²fIYfSXe ßfe IÈYd¿f dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf ¨f¹fd³f°f 99 ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ SXfª¹f IYe 3 ¹fûþ³ffEÔ ¹f±ff IZY»fû dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff, dþ»ff SXf¹f¦fPÞX, JfSXÔ¦f dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff, dþ»ff df»ffÀf´fbSX EUÔ ¸fd³f¹ffSXe dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff, dþ»ff ¸fbÔ¦fZ»fe IYû Af¦ff¸fe Qû U¿fûÊÔ ¸fZÔ ´fc¯fÊ dIY¹ff þf³ff WX`, BÀfÀfZ 42 WXþfSX 625 WXZ¢MXZ¹fSX ÃfZÂf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff ÀfÈdþ°f WXû¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe ³fZ ‘U³f OÑfg´f-¸fûSX IiYfg´f’ IYf Af½WXf³f dIY¹ff WX`, dþÀfIZY A³fbÀffSX fcÔQ-fcÔQ ´ff³fe IYf ÀfQb´f¹fû¦f dIY¹ff þf³ff WX`Ü ¸fbÓfZ ¹fWX IYWX°fZ WXbE JbVfe WXû SXWXe WX` dIY SXfª¹f ¸fZÔ 47 ´fid°fVf°f Àfcøf dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ffAûÔ IYf d³f¸ffʯf VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ WX¸f³fZ QcSX¦ff¸fe ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ ³fZ CX°ÀffWX´fcUÊIY SX¸f³f IZY ¦fûNX Àfb³ff ■ ¸fbÔ¦fZ»fe dþ»fZ IYe ¸fd³f¹ffSXe dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff Qû U¿fÊ ¸fZÔ ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYf »fùf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fbÔ¦fZ»feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY ¸ffdÀfIY SXZdOX¹fû Uf°ffÊ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYe 32UeÔ IYOÞXe IYf ´fiÀffSX¯f Afþ SXdUUfSX IYû ´fiQZVf IZY Àf·fe AfIYfVfUf¯fe IZYÔQiûÔ EUÔ dUd·f³³f MXe½WXe ¨f`³f»fûÔ ¸fZÔ ÀffZSXZ 10.45 ÀfZ 11.05 fþZ °fIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fbÔ¦fZ»fe dþ»fZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ ³fZ ¦ffÔUûÔ, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ CX°ÀffWX´fcUÊIY SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf¹fÊIiY¸f IYf ßfU¯f dIY¹ffÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f ´fûÀMX ¸fZdMÑIY LfÂffUfÀf IZY dUôfd±fʹfûÔ ³fZ CX¸fÔ¦f EUÔ CX°ÀffWX IZY Àff±f SX¸f³f IZY ¦fûNX Àfb³ffÜ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ·fe Àfb³ffÜ CX³WXû³fZ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fiQZVf ¸fZÔ þ»f ÀfÔIYMX IYe dÀ±fd°f ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE þ»f ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY dUIYfÀf AüSX þ»f ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE ÀfSXIYfSX õfSXf CXNXfE þf SXWXZ IYQ¸fûÔ IYf CX»»fZJ dIY¹ff °f±ff Af¸fþ³fûÔ ÀfZ fcÔQ-fcÔQ ´ff³fe f¨ff³fZ IYf Af½WXf³f dIY¹ffÜ CX³WXû³fZ A´f³fe SXZdOX¹fû Uf°ffÊ ¸fZÔ IYWXf dIY Qbd³f¹ff dþÀf °fSXWX ÀfZ fQ»f SXWXe WX`, CX³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ´f¹ffÊUSX¯f IYf ·ffSXe ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü BÀfIZY RY»fÀUøY´f ¦»fûf»f Ufd¸fÔʦf AüSX ’þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf’ ´fcSXe Qbd³f¹ff IZY d»fE d¨fÔ°ff IZY dU¿f¹f f³f ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dUd·f³³f IYfSX¯fûÔ ÀfZ fSXÀff°f IYe ¸ffÂff ´fi·ffdU°f WXbBÊ WX`Ü BÀfIZY ffUþcQ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ WXSX Àff»f AüÀf°f³f 1200 d¸f»fe¸feMXSX ffdSXVf WXû°fe WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. dÀfÔWX ³fZ þ»f ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY dUIYfÀf IYû A´f³fe ÀffÀfZ fOÞXe ´fif±fd¸fIY°ff f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY BÀfIZY d»fE A»´fIYf»fe³f AüSX Qe§fÊIYf»fe³f, Qû³fûÔ °fSXWX IZY CX´ff¹f dIYE ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX þf³fIYSX Af›¹fÊ WXû¦ff dIY SXfª¹f ¦fNX³f IZY Àf¸f¹f LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff dÀfRYÊ 13 »ffJ 28 WXþfSX WXZ¢MXZ¹fSX ±fe, þû Afþ fPÞXIYSX 20 »ffJ 61 WXþfSX WXZ¢MXZ¹fSX WXû ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY BÀfe AUd²f ¸fZÔ ´fiQZVf IYe dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff 20 ´fid°fVf°f ÀfZ fPÞXIYSX 36 ´fid°fVf°f WXû ¦fBÊ WX`Ü ´fiQZVf IYe dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff fPÞXf³fZ IZY d»fE Ad·f¹ff³f »fùf ·ff¦feSX±fe VfbøY IYSX³fZ IZY RY»fÀUøY´f WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYe SXµ°ffSX Qû¦fb³fe WXû ¦fBÊ WX`Ü CX³WXû³fZ IYWXf dIY CX´f»f²f Àf°fWXe þ»f ÀfZ U¿fÊ 2028 °fIY 32 »ffJ WXZ¢MXZ¹fSX ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff ´fif~ IYSX³fZ AüSX Vf°f-´fid°fVf°f dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff d³fd¸fÊ°f IYSX³fZ IYf »fùf d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ 21 þb»ffBÊ 2017 IYû ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYe f`NXIY ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IYe Ad·f³fU ´fWX»f Ad·f¹ff³f »fùf ·ff¦feSX±fe IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE A³¹f SXfª¹fûÔ IYû ·fe BÀfZ EIY SXû»f ¸ffgOX»f IZY øY´f ¸fZÔ A´f³ff³fZ IYe Àf»ffWX Qe ±feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IÈYd¿f dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf QZVf ¸fZÔ ¨f¹fd³f°f 99 ´fi¸fbJ ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe °fe³f ¹fûþ³ffEÔ-SXf¹f¦fPÞX dþ»fZ IYe IZY»fû dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff, df»ffÀf´fbSX dþ»fZ IYe JfSXÔ¦f dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff AüSX ¸fbÔ¦fZ»fe dþ»fZ IYe ¸fd³f¹ffSXe dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff IYû A¦f»fZ Qû U¿fÊ ¸fZÔ ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYf »fùf WX`Ü BÀfÀfZ 42 WXþfSX 625 WXZ¢MXZ¹fSX ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff d³fd¸fÊ°f WXû¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf ÀfWX¹fû¦f IZY d»fE LØfeÀf¦fPÞX IYe þ³f°ff IYe AûSX ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû Àff²fbUfQ dQ¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ U³f OÑfg´f- ¸fûSX IiYfg´f (WXSX fcÔQ ÀfZ Ad²fIY RYÀf»f) IYf Af½WXf³f dIY¹ff WX`, dþÀfIZY A³fbÀffSX fcÔQ- fcÔQ ´ff³fe IYf ÀfQb´f¹fû¦f dIY¹ff þf³ff WX`Ü CX³WXû³fZ A´f³fe SXZdOX¹fû Uf°ffÊ ¸fZÔ IYWXf dIY QcSX¦ff¸fe ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ³fdQ¹fûÔ IYû þûOÞX³fZ IYe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ·fe dU¨ffSX dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ LWX EZÀfe d»fÔIY ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe QeÜ OXfg. dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f ¸fWXf³fQe-°ffÔQb»ff, ´f`SXe-¸fWXf³fQe, SXZWXSX- AMXZÔ¦f, AdWXSX³f-JfSXÔ¦f, WXÀfQZU-IZYUBÊ AüSX IYûOÞXfSX-³f`³fe ³ff»ff d»fÔIY ´fdSX¹fûþ³ffEÔ Vffd¸f»f WX`ÔÜ OXeIZY d³f¸fÊ»fIYSX ³fZ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ SXfª¹f VffÀf³f õfSXf Àfe´feEÀf IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY UZ°f³f QZ¹fIY IYf d³f¹fd¸f°f AÔ°fSX¯f °f±ff Àfe´feEÀf IYMXü°fe IYf Àf¸f¹f ´fSX d³f¿´ffQ³f dIY¹fZ þf³fZ ÀfÔfÔ²fe d³fQZVfûÊÔ ÀfZ Àf·fe AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ³fdQ¹fûÔ IYû þûOÞX³fZ IYe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ·fe dU¨ffSX dIY¹ff WX`, dþÀfIZY °fWX°f ¸fWXf³fQe- °ffÔQb»ff, ´f`SXe-¸fWXf³fQe, SXZWXSX-AMXZ¸f, AdWXSX³f-JfSXÔ¦f, WXÀfQZU-IZYUBÊ °f±ff IYûOXfSX-³f`³fe ³ff»ff d»fÔIY ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ WX¸fZVff þ»f ·fSXfU SXWXZ, ³fdQ¹fûÔ IZY dIY³ffSXZ, UÈÃffSXû´f¯f °f±ff þ»f ÀfÔSXÃf¯f, ÀfÔU²fʳf Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þfE, BÀfIZY d»fE °fIY³feIYe ¸ff¦fÊQVfʳf WXZ°fb ‘BÊVff RYfCX¯OXZVf³f’ IZY Àff±f E¸fAû¹fc dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf U¿ffÊ þ»f IYû EIYdÂf°f IYSX³fZ WXZ°fb A³fZIY LûMXZ-LûMXZ CX´ff¹fûÔ IYû fPÞXfUf dQ¹ff WX`, dþÀfÀfZ À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ¦ffÔU IYf ´ff³fe ¦ffÔU ¸fZÔ, JZ°f IYf ´ff³fe JZ°f ¸fZÔ SXûIY³fZ IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ffÜ Àff±f WXe Àfe´feEÀf IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe d³f¹fbdöY WXû³fZ ´fSX 7 dQUÀf IZY ·fe°fSX ÀfeEÀfAfSXERY RYf¸fÊ ´fif~ IYSX³ff, dþ»ff IYû¿ff»f¹f ¸fZÔ 3 dQUÀf ¸fZÔ RYf¸fÊ þ¸ff IYSX³ff, ´fi±f¸f ¸ffWX IZY UZ°f³f ÀfZ ¸fQQ d¸f»fZÜ dU¦f°f U¿fÊ ³ff»ff fÔ²ff³f IZY d»fE ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fSXZ¦ff ¹fûþ³ff IYf fZWX°fSX BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀfÀfZ ´fcSXZ ´fiQZVf ¸fZÔ »f¦f·f¦f 10 WXþfSX ³ff»ff fÔ²ff³f IYf IYf¹fÊ WXbAf, dþÀf¸fZÔ 948 IYf¹fÊ ´fc¯fÊ IYSXIZY ÀfSX¦fbþf dþ»ff A½U»f À±ff³f ´fSX SXWXfÜ 901 ³ff»ff ffÔ²fIYSX IYûdSX¹ff dþ»ff QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX, SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»ff 742 ³ff»fZ ffÔ²fIYSX °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX, IYûSXff dþ»ff 738 ³ff»fZ ffÔ²fIYSX ¨f`±fZ À±ff³f ´fSX °f±ff 682 ³ff»fZ ffÔ²fIYSX ¸fWXfÀf¸fÔbQ dþ»ff ´ffÔ¨fUÔZ À±ff³f ´fSX SXWXfÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY ¸ff´fQ¯OX IZY A³fbÀffSX ´fid°f ½¹fdöY, ´fid°f dQ³f 40 »feMXSX ´fZ¹fþ»f CX´f»f²f IYSXf¹ff þf³ff WX`Ü BÀf ¸ff´fQ¯OX IZY A³fbÀffSX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ Àf¸fbd¨f°f Àfe´feEÀf IYMXü°fe ´fifSXÔ·f IYSX³ff, AfÔdVfIY ´fi°¹ffWXSX¯f A³fbSXû²f IYe ´fiûÀfZdÀfÔ¦f ´fidIiY¹ff ÀfZ ·fe Àf¸fÀ°f AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ ÀfZUf ÀfZ °¹ff¦f´fÂf QZ³fZ Uf»fZ VffÀfIYe¹f ÀfZUIY ½¹fUÀ±ff IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü Af´fÀfe ÀfWX¸fd°f ÀfZ dUUfQûÔ IYf WX»f IYSX³fZ ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°fûÔ IYf Af¹fûþ³f 14 A´fi`»f, 14 þb»ffBÊ, 8 dÀf°f¸fSX AüSX 9 dQÀf¸fSX 2018 IYû dIY¹ff þfE¦ffÜ ¸ff¸f»fZ-¸fbIYQ¸fûÔ ÀfZ ´fSXZVff³f »fû¦f BÀf AUÀfSX ´fSX »ff·f CXNXf ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX fSXÀfûÔ ÀfZ »fÔdf°f ¸fbIYQ¸fûÔ ÀfZ ¸fbdöY ´ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ AfUZQ³f QZIYSX A´f³fZ ´fiIYSX¯f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ »ffE þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ ÀfZ A´f³fZ AfÀf´ffÀf Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ´fü²ffSXû´f¯f IYSX³fZ, ´ff³fe IYe f¨f°f IYSX³fZ °f±ff ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ ´fiIYSX¯fûÔ IYf Ad²fIY ÀfÔ£¹ff d³fSXfIYSX¯f IYSXf³fZ IYe A´fe»f IYe WX`Ü °¹ff¦f ´fÂf QZ³fZ IZY Àf¸f¹f CXÀfIZY ´fif³f Jf°fZ ¸fZÔ CX´f»f²f SXfdVf IZY d³fSXfIYSX¯f WXZ°fb ÀU¹fÔ õfSXf Jf°fZ IYf ´fdSX¨ff»f³f, ³fUe³f ÀfZUf ¸fZÔ dVfdµMXÔ¦f °f±ff EIY¸fbV°f SXfdVf IZY ´fi°¹ffWXSX¯f A±fUf Ufd¿fÊIYe IiY¹f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ·fe EIY dUIY»´f IYf ¨fb³ffU IYSX ÀfIY°ff WX`Ü CX³WXû³fZ f`NXIY ¸fZÔ f°ff¹ff dIY Àfe´feEÀf IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf OXfMXf A´fOXZMX IYSX³fZ ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IZY 7 dþ»fûÔ ¸fZÔ ¸fbÔ¦fZ»fe dþ»ff ·fe Vffd¸f»f WX`Ü OXfMXf A´fOXZMX IYSX³fZ ¸fZÔ dþ»fZ IYe dUVfZ¿f CX´f»fd²f SXWXe WX`Ü IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff dIY ¸ff°ffd´f°ff IZY BÊ»ffþ WXZ°fb AfÔdVfIY AfWXSX¯f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü »fZdIY³f ¸fZdOXIY»f ÀfdMXÊdRYIZYMX »f¦ff³ff ´fOÞXZ¦ffÜ dUØf d³fQZÊVf 48 IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ U³f¸f¯OX»ffd²fIYfSXe ßfe IZYIZY þf²fU, dOX´MXe IY»fZ¢MXSX ßfe AfSXAfSX ¨fbSXZÔQi ÀfdWX°f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfSXe, ¸fWXfdUôf»f¹f AüSX ÀIcY»fûÔ IZY ´fif¨ff¹fûÊ, J¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe ÀfdWX°f Àf¸fÀ°f AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf¹fÊIiY¸f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dfMXIbY»fe ¸fZÔ ´fiZSXIY ¦fûdU³Q ¹ffQU õfSXf »fûIY dVfÃff IZY³Qi ¸fZÔ ¸fûffBÊ»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Afþc SXf¸f ²fbiU, ¸fûWX³f¸fd°f, d¸f»füd°f, ¦fÔ¦ff ffBÊ, WXZd¸f³f ¹ffQU, »føfe³f Vf¸ffÊ, SXfd¸WX³f ²fbiU, ÀfbVfe»ff QZUfÔ¦f³f, Àff²f SXf¸f OXWXdSX¹ff, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dÀfÔ¦ffSX´fbSX ¸fZÔ ³fÔQ »ff»f ÀffWXc, Àfb¸f³f ÀffWXc, ÀfÔ°fû¿f ²fbiU, ³fÔQ »ff»f ÀffWXc, dQ»fWXSX³f Af¦fiZ, ´fiZ¸f QZUfÔ¦f³f, dUþ¹f QZUfÔ¦f³f, ¸fWXZ³Q »fWXSXZ, ³fSXZÔQ ÀffWXc, IY³fIY ¸f³fWXSXZ, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ÀfZ¸fWXfSXOXeWX ¸fZÔ ßfe¸f°fe CX¸ff U¸ffÊ, øYJ¸f¯fe ²fibU, »fe»f¸f°fe ²fbiU, BÊV½fSXe, ¹fû¦fZVf U¸ffÊ, UZQ´fiIYfVf U¸ffÊ, SXf²fZV¹ff¸f U¸ffÊ, d³f²fe U¸ffÊ, ÀfcSXþ U¸ffÊ, ¹fVf U¸ffÊ, ³fe»f¸f U¸ffÊ, Àff»fc ²fibU AfdQ ³fZ Àfb³ffÜ AfIYfVfUf¯fe ÀfZ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYe 32UeÔ IYOÞXe IYf ´fiÀffSX¯f ■ ¦f¸feÊ ¸fZÔ AfÀf´ffÀf IZY ´fZOÞX ´fü²fûÔ IYû ´ff³fe QZÔ AüSX ´fVfb´fdÃf¹fûÔ IZY d»fE ·fe ´ff³fe SXJZÔ ■ ff»fûQ dþ»fZ ¸fZÔ CX°ÀffWX´fcUÊIY Àfb³ff ¦f¹ff SX¸f³f IZY ¦fûNX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ff»fûQÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY »fûIYd´fi¹f ¸ffdÀfIY SXZdOX¹fû IYf¹fÊIiY¸f SX¸f³f IZY ¦fûNX IYe 32UeÔ IYOÞXe IZY ´fiÀffSX¯f IYû Afþ ff»fûQ dþ»fZ ¸fZÔ CX°ÀffWX´fcUÊIY Àfb³ff ¦f¹ffÜ ‘‘SX¸f³f IZY ¦fûNX‘‘ Àfb³fIYSX ff»fûQ IZY ßfe ¦fûU²fʳf NXfIbYSX ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¦f¸feÊ ¸fZÔ AfÀf´ffÀf IZY ´fZOÞX- ´fü²fûÔ IYû ´ff³fe QZ³fZ AüSX ´fVfb-´fdÃf¹fûÔ IZY d»fE ·fe ´ff³fe SXJ³fZ IYe ´fiZSX¯ff QeÜ UWX fWXb°f A¨Lf »f¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ d¨fdOÞX¹fûÔ IZY d»fE þ¦fWXþ¦fWX ÀfIYûSXZ ¸fZÔ ´ff³fe ·fSXIYSX SXJ³fZ IYe ff°f IYWXeÜ SX¸f³f IZY ¦fûNX Àfb³fIYSX ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSXVfQ ff»fûQ IZY UfOXÊ IiY¸ffÔIY- Qû IYe IbY. d»f»fZ¿USXe ³fZ ´fiÀf³³f°ff´fcUÊIY f°ff¹ff dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IYû OXZPÞX ¸ffWX ¦f¸feÊ Lb˜e d¸f»f³fZ IYe þf³fIYfSXe Qe, UWX fWXb°f A¨Lf »f¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ f¨¨fûÔ AüSX ´ff»fIYûÔ IYû JbVfJfSXe dQ¹ff dIY BÀf ffSX ¦f¸feÊ IYe Lb˜e ´fcSXZ OXZPÞX ¸ffWX IYe d¸f»fZ¦feÜ ´fWX»fZ EIY A´fi`»f ÀfZ WXe ³fBÊ IYÃff IYe ´fPÞXfBÊ VfbøY IYSX³fe ´fOÞX°fe ±fe, fe¨f ¸fZÔ Lb˜e d¸f»f°fe ±fe AüSX dRYSX 16 þc³f ÀfZ dRYSX ÀfZ ÀIcY»f Jb»f°fe ±fe, EZÀfZ ¸fZÔ ·ffSXe ¦f¸feÊ IZY fe¨f ÀIcY»f þf³ff ´fOÞX°ff ±ffÜ Af ¹fWX d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX` dIY EIY ¸fBÊ ÀfZ 16 þc³f ¹ff³fe OXZPÞX ¸ffWX °fIY ´fcSXe Lb˜e d¸f»fZ¦feÜ ÀfÔþ¹f ³f¦fSX UfOXÊ ff»fûQ IZY dUUZIY IbY¸ffSX ³fZ SX¸f³f IZY ¦fûNX Àfb³fIYSX IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ þ³f°ff ÀfZ ·fZÔMX IZY QüSXf³f A´f³fZ ³fE A³fb·fU f°ff¹ff, UWX SXû¨fIY »f¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ f°ff¹ff dIY »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f ÀfSXIYfSX AüSX þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf ÀffÀfZ fOÞXf ÀfûVf»f AfgdOXMX WX`Ü dþ¸ffUZ IYe fû¸ff °fIY³feIY ÀfZ IYf³f³f IZY ¨fe°f»fûÔ IYe dVfdµMXÔ¦f df»ffÀf´fbSXÜ IYf³f³f ´fZÔOXfSXe þc IZY ¨fe°f»fûÔ IYe A¨ff³fIY¸ffSX MXfB¦fSX dSXþUÊ ¸fZÔ dVfdµMXÔ¦f IYe þfE¦feÜ ÀffU²ff³fe´fcUÊIY dVfdµMXÔ¦f ´fcSXe WXû þfE BÀfIZY d»fE U³f dU·ff¦f dþ¸ffUZ IYe fû¸ff °fIY³feIY A´f³ffE¦ffÜ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ BÀf °fIY³feIY IYf ÀfRY»f ´fi¹fû¦f WXbAf WX`Ü Af °fIY »f¦f·f¦f 30 ÀfZ 32 þÔ¦f»f ¸fZÔ LûOÞXZ þf ¨fbIZY WX`ÔÜ ¨fe°f»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff °fZþe ÀfZ fPÞX°fe WX`Ü IZYÔQie¹f d¨fdOÞX¹ff§fSX ´fifd²fIYSX¯f IYf d³f¹f¸f WX` dIY dIYÀfe ·fe þc ¸fZÔ 30 ÀfZ Ad²fIY ¨fe°f»fûÔ IYû ³fWXeÔ SXJf þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfÔUZQ³fVfe»f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ÀfÔ£¹ff Ad²fIY WXû³fZ ´fSX J°fSXf ·fe SXWX°ff WX`Ü ´fifd²fIYSX¯f IZY d³fQZÊVf WX`Ô dIY ÀfÔ£¹ff fPÞX³fZ ´fSX CX³WXZÔ þÔ¦f»f, A·¹ffSX¯f ¹ff dRYSX MXfB¦fSX dSXþUÊ ¸fZÔ LûOÞXf þfEÜ IYf³f³f ´fZÔOXfSXe þc ¸fZÔ A·fe ¨fe°f»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXIYSX 110 WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀfIYe dVfdµMXÔ¦f IYe ¹fûþ³ff WX`Ü Àff±f WXe A³fb¸fd°f IZY d»fE ´fiÀ°ffU ·fe ¸fb£¹ff»f¹f ·fZþf ¦f¹ffÜ A·fe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü WXf»ffÔdIY °f`¹ffSXe ´fcSXe IYSX »fe ¦fBÊ WX`Ü

C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K ÀfeE¸f IZY IÔY´fûdþMX dfd»OXÔ¦f IYe §fû¿f¯ff WXUf-WXUfBÊ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ IÔY´fûdþMX dfd»OXÔ¦f f³fUf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ±fe, »fZdIY³f ²fSXf°f»f ´fSX ¹fZ §fû¿f¯ff WXUf-WXUfBÊ Àffdf°f WXû SXWXe WX`Ü dþ»ff f³fZ 19 Àff»f WXû ¦fE WX`Ô, ¸f¦fSX ¹fWXfÔ IZY ÀfSXIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f ½¹fUdÀ±f°f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY ¨f»f°fZ Qþʳf ·fSX IYf¹ffÊ»f¹f B²fSX-CX²fSX ÀfÔ¨ffd»f°f WX`ÔÜ IYBÊ IYf¹ffÊ»f¹f d³fþe ¸fIYf³f ¸fZÔ °fû IYBÊ IYf¹ffÊ»f¹f QcÀfSXZ dVfIYfSXe Àf¸ffþ ³fZ dIY¹ff OXfg. Vf¸ffÊ IYf Àf¸¸ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ f»füQf IZY °fWXÀfe»fQfSX OXfg. SXf¸f dUþ¹f Vf¸ffÊ IYf OX·fSXf °fWXÀfe»f IZY ·fûþ´fbSX ¸fZÔ AÔ¨f»f IZY dVfIYfSXe Àf¸ffþ õfSXf dVfIYfSXe Àf¸ffþ ´fSX Vfû²f IYSX³fZ ´fSX CX³fIYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY OXfg. SXf¸f dUþ¹f Vf¸ffÊ ³fZ dVfIYfSXe AfdQUfÀfe Àf¸ffþ ´fSX ¦fWX³f Vfû²f dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff WX` dIY dVfIYfSXe Àf¸ffþ IZY AfdQ´fb÷Y¿f ·f¦fUf³f ff»f ¹ff²ff ff»f¹ffd²f³f QfBÊ WX`Ô, dþ³WXZ ·f¦fUf³f SXf¸f ³fZ A´f³fZ VfSXeSX IZY ¸f`»f ÀfZ ´f`Qf dIY¹ff ±ffÜ ·f¦fUf³f ßfe SXf¸f þf U³fUfÀf IZY QüSXf³f ÀfSX¦fbþf dþ»ff IZY CXQ¹f´fbSX °fWXÀfe»f IZY ¸fȦffOXfÔOX ¦ffÔU IYe ÀfSXWXQ ¸fZÔ dÀ±f°f SXf¸fd¦fSXe ´fUÊ°f IZY Àfe°fffZÔ¦fSXf ¦fbRYf ¸fZÔ 10 U¿fûÊÔ °fIY d³fUfÀf dIY¹ff ±ffÜ CXÀf QüSXf³f SXfU¯f ³fZ ¸ff¹ffUe Àfû³fZ IYf ¸fȦf IZY ÷Y´f ¸fZÔ ¸ffSXe¨f IYû ·fZþf 09 A´fi`»f 2018 Àfû¸f½ffSX SXf¹f´fbSX [ ªffaªf¦feSX ¨ffa´ff] 7 Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ þWXSX §fû»f SXWXZ CXôû¦f Àfþe ffOÞXe WXû ¦fBÊ fffÊQ ■ »fû¦fûÔ IYû ffÔMX SXWXZ ´fiQc¿f¯f ´fSX ´fü²fZ »f¦ff³fZ ³fWXeÔ CXNXf°fZ þWX¸f°f ■ dþ»fZ ¸fZÔ OXefe, AfSXIZYE¸f, A±fZ³ff, U²ffÊ, ¸fOÞXUf, ´feAfBÊE»f ÀfdWX°f Qþʳf ·fSX CXôû¦f ÀfÔ¨ffd»f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ dþ»fZ ¸fZÔ OXefe ´ffUSX, AfSXIZYE¸f ´ffUSXþZ³f, A±fZ³ff, ´feAfBÊE»f, IZYEÀfIZY U²ffÊ, ¸fOÞXUf, ´feAfBÊE»f ÀfdWX°f IYSXef Qþʳf ·fSX CXôû¦f ÀfÔ¨ffd»f°f WX`ÔÜ B³f CXôû¦fûÔ IYe d¨f¸fd³f¹fûÔ ÀfZ d³fIY»fZ þWXSX ÀfZ Uf°ffUSX¯f ´fcSXe °fSXWX ´fiQcd¿f°f WXû ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ BÀfIYf Qb¿´fi·ffU ¸f³fb¿¹f U þf³fUSXûÔ IZY ÀUfÀ±¹f ´fSX ´fOÞX SXWXf WX`Ü BÀfIZY ffUþcQ ÀfÔ¹fÔÂf ´fifÔ²f³f »ff´fSXUfWXe ÀfZ ffþ ³fWXeÔ Af SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX WXSX Àff»f Aüôûd¦fIY ´fifÔ²f³fûÔ IYû ´fiQc¿f¯f IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE ´fü²ff »f¦ff³fZ IYf »fùf QZ°fe WX`, »fZdIY³f ´fifÔ²f³f ´fü²fSXû´f¯f IYSXf³fZ IYe þWX¸f°f ³fWXeÔ CXNXf SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY ffUþcQ ´fiVffÀf³f WXf±f ´fSX WXf±f ²fSXZ °f¸ffVff QZJ SXWXf WX`Ü ¦»fûf»f Ufd¸fÔʦf dUV½f IYe ´fi¸fbJ Àf¸fÀ¹ff f³f ¦fBÊ WX`Ü BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ IYBÊ þ°f³f dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ Aüôûd¦fIY ÀfÔ¹fÔÂfûÔ IYe fPÞX°fe ÀfÔ£¹ff ÀfZ dþ»fZ IZY dUIYfÀf ¸fZÔ °fZþe þøYSX AfE¦fe, »fZdIY³f BÀfIZY Qb¿´fdSX¯ff¸f ■ dþ»ff f³f³fZ IZY 19 Àff»f ffQ ·fe ½¹fUdÀ±f°f ³fWXeÔ WXû ÀfIZY ÀfSXIYfSXe Qµ°fSX dU·ff¦f IZY ¸fIYf³f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f WX`ÔÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f þfÔþ¦feSX ¸fZÔ Qµ°fSXûÔ IYf þWXfÔ-°fWXfÔ ÀfÔ¨ff»f³f »fû¦fûÔ IZY d»fE ´fSXZVff³fe IYf Àfff f³f ¦f¹ff WX`, UWXeÔ dIYSXfE IZY ³ff¸f ´fSX VffÀf³f IYû ·fe WXSX ¸fWXe³fZ fOÞXe SXfdVf QZ³fe ´fOÞX ±ffÜ Àfû³fZ IYf ¸fȦf QZJIYSX ¸ff°ff þf³fIYe »ff»f¨f ¸fZÔ Af ¦fBÊ AüSX ·f¦fUf³f SXf¸f IYû CXÀf Àfû³fZ IYf ¸fȦf IYû ´fIYOÞXIYSX »ff³fZ IYû IYWXfÜ ·ffSX°f IZY ´fcSXZ AdQUfÀfe Àf¸ffþ CXÀfe ff»f ¹ff²ff AüSX ff»f ¹ffd²f³f IYû A´f³ff AfdQ ´fb÷Y¿f°fZ WX`ÔÔÜ Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX IZY AUÀfSX ´fSX OXfg. SXf¸f dUþ¹f Vf¸ffÊ ³fZ ·f¦fUf³f ff»f ¹ff²ff AüSX ff»f ¹ffd²f³f QfBÊ IYf ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYe §fûVf¯ff IYe °f±ff WXSX U¿fÊ 5 ³fUÔfSX IYû ff»f ¹ff²ff AüSX ff»f ¹ffd²f³f QfBÊ IYf þ³¸f ¸fWXû°ÀfU ¸f³ff³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe, dþÀfZ ÀfÔ´f¯fÊ dVfIYfSXe Àf¸ffþ ³fZ ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f OXfg. SXf¸f dUþ¹f Vf¸ffÊ ±fZÜ A²¹fÃf°ff LØfeÀf¦fPÞX dVfIYfSXe Àf¸ffþ IZY ´fifÔ°fe¹f A²¹fÃf °fb»ffSXf¸f ¸ffd»f¹ff ³fZ IYeÜ dUdVfá Ad°fd±f Àfe°ffSXf¸f ¸ffd»f¹ff, SX±fffBÊ ¸ffd»f¹ff, SXf²fZV¹ff¸f ¸ffd»f¹ff AfdQ ±fZÜ IYû ³fIYfSXf ³fWXeÔ þf ÀfIY°ffÜ dþ»fZ ¸fZÔ 12 ÀfÔ¹fÔÂf ÀfÔ¨ffd»f°f WX`, þfdIY Qû Qþʳf ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ¹fÔÂfûÔ IZY d»fE E¸fAû¹fc dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü À±ffd´f°f ÀfÔ¹fÔÂfûÔ IYû ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f ¸fÔOX»f õfSXf Qû Àff»f ´fWX»fZ QÀf »ffJ ´fü²fSXû´f¯f IYSX³fZ IYf »fùf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f ÀfÔ¹fÔÂf ´fifÔ²f³fûÔ õfSXf IbYL ´fü²fZ »f¦ffIYSX Jf³ff´fcd°fÊ IYSX Qe ¦fBÊÜ ´fü²fûÔ IZY SXJSXJfU IYe SXWXe WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ dþ»fZ IZY Qþʳf ·fSX ÀfZ Ad²fIY dU·ff¦f dIYSXfE IZY ¸fIYf³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ WX`Ô °fû BÀfÀfZ IYWXeÔ ª¹ffQf Qµ°fSX þ³f´fQ IZY ´fbSXf³fZ ·fU³fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f WX`ÔÜ U°fʸff³f ¸fZÔ ´fdSXUWX³f dU·ff¦f, ³ff´f°fü»f dU·ff¦f, Ufd¯fª¹fIYSX, ÀfWXf¹fIY Ad·f¹fÔ°ff ¹ffÔdÂfIYe, Jfô EUÔ ³ff¦fdSXIY Af´fcd°fÊ d³f¦f¸f, dU´f¯f³f ÀfÔ§f, IiYZOXf, AffIYfSXe UÈØf, CX´f ´fÔþe¹fIY ÀfWXIYfSXe ÀfÔÀ±ffEÔ, dþ»ff Af¹fbUZÊQ IYf¹ffÊ»f¹f ÀfdWX°f A³¹f dU·ff¦f IZY IYf¹ffÊ»f¹f dIYSXfE IZY ¸fIYf³f ¸fZÔ »f¦f SXWXZ WX`Ô, dþ³fIYf dIYSXf¹ff ´fid°f¸ffWX 5 ÀfZ 15 WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f Qµ°fSX WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¹fWXfÔ ÀfbdU²ffAûÔ IYe ·fe IY¸fe WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX ÀfWXIYfSXe f`ÔIY, ´fÔþe¹f³f dU·ff¦f, AÔ°¹ff½¹fUÀff¹fe, ßf¸f ´fQfd²fIYfSXe þ`ÀfZ IYBÊ Qµ°fSX þ³f´fQ A±fUf þb¦ffOÞX IZY A³¹f ·fU³fûÔ ¸fZÔ »f¦f SXWXZ WX`Ô, dþÀfIZY IYfSX¯f ¹fWXfÔ Af³fZ-þf³fZ Uf»fûÔ IYû fZUþWX ´fSXZVff³fe WXû°fe WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ IÔY´fûdþMX dfd»OXÔ¦f f³fUf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ±fe, »fZdIY³f Af °fIY BÀf dQVff ¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ VfbbøY ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX`Ü ½¹fUÀ±ff ·fe CX³fIZY õfSXf ³fWXeÔ IYe ¦fBÊÜ BÀfIZY A»ffUf ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ¸fZÔ þ»f U Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE BÊEÀf´fe U þ»f CX´f¨ffSX ÀfÔ¹fÔÂf »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f Ad²fIYfÔVf Àf¸f¹f BÊEÀf´fe fÔQ SXWX°ff WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY À±ffd´f°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY AfÀf´ffÀf ¦ffÔUûÔ IZY ¦fif¸fe¯f SXfJOÞX ÀfZ ´fSXZVff³f WX`ÔÜ IbYSXQf ¦ffÔU IZY IbYL ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ÀfÔ¹fÔÂf IYe ÃfZÂf IYû AfdJSX IYf d¸f»fZ¦fe ³fE ´fb»f IYe Àfü¦ff°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ¨fb³ffUe U¿fÊ ¸fZÔ ³fE ¦fZ¸f³f ´fb»f IZY d»fE fþMX ÀfZÔVf³f IYe ÀfÔ·ffU³ff þ°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü ÀfZ°fb d³f¦f¸f IZY ARYÀfSXûÔ ³fZ ³f¹ff ´fb»f f³ff³fZ ¨ffÔ´ff IZY ¦fZ¸f³f´fb»f AüSX SXZ»fUZ ´fb»f IZY fe¨f IYf À±ff³f ¨f¹f³f dIY¹ff WX`Ü Àff±f WXe dOÑd»fÔ¦f ÀfUZÊ IZY A»ffUf ´fb»f IYe »fÔffBÊ, ¨füOÞXfBÊ AfdQ IYf dUÀ°fÈ°f dSX´fûMXÊ °f`¹ffSX IYSX ÀfSXIYfSX IYû 35 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf ´fiÀ°ffU ·fZþf WX`Ü ³f¹ff ´fb»f f³f³fZ IZY ffQ ´fbSXf³fZ ¦fZ¸f³f´fb»f ´fSX UfWX³fûÔ IYf QffU IYfRYe IY¸f WXû þfE¦ffÜ ¨ffÔ´ff IZY WXÀfQZU ³fQe ¸fZÔ IYSXef Àff°f QVfIY ´fWX»fZ ¦fZ¸f³f´fb»f IYf d³f¸ffʯf IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ IiY¸ffÔIY 49 ´fSX f³fZ BÀf ´fb»f ÀfZ ¨füfeÀfûÔ §fÔMXZ Qû ´fdWX¹ff, ¨ffSX ´fdWX¹ff, ·ffSXe U AûUSX»fûOX UfWX³f RYSXfMXÊZ ·fSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY ¨f»f°fZ ´fb»f ¸ffÔOX, WXÀfQZU U ¸fWXf³fQe IZY °fMX ´fSX fÀfZ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ EIY QVfIY ´fWX»fZ Àf`IYOÞXûÔ dIYÀff³f ffOÞXe »f¦ffIYSX Àfþe, JSXfcþ, °fSXfcþ U IYIYOÞXe IYe JZ°fe IYSX°fZ ±fZ, »fZdIY³f Aüôûd¦fIY ÀfÔ¹fÔÂfûÔ õfSXf ³fQe þ»f IZY QûWX³f ÀfZ dIYÀff³fûÔ IZY Àff¸f³fZ ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff JOÞXe WXû ¦fBÊ WX`, dþÀfIZY ¨f»f°fZ Ad²fIYfÔVf dIYÀff³fûÔ ³fZ ffOÞXe »f¦ff³ff WXe fÔQ IYSX dQ¹ffÜ ²fbEÔ ÀfZ þ³fþeU³f ´fi·ffdU°f À±ffd´f°f ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ ²fbEÔ IYf AÀfSX þ³fþeU³f ´fSX ´fOÞX SXWXf WX`Ü WXUf ¸fZÔ CXOÞXIYSX OXÀMX »fû¦fûÔ IZY V½ffÀf ³f»fe IZY þdSXE VfSXeSX IZY ·fe°fSX ´fWXbÔ¨f SXWXf WX`, dþÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYû IYBÊ °fSXWX IYe fe¸ffdSX¹fûÔ ³fZ þIYOÞX SXJf WX`. ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ¸fZÔ OXÀMX IYû dRY»MXSX IYSX³fZ IZY d»fE BÊEÀf´fe »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f BÀfIYf CX´f¹fû¦f ¸fWXÔ¦ff WXû³fZ IZY IYfSX¯f BÀfZ fÔQ IYSX dQ¹ff þf°ff WX`Ü ´fiÀ°ffdU°f ´fü²fûÔ IYe ´fiþfd°f Aüôûd¦fIY ÀfÔ¹fÔÂfûÔ õfSXf dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY ´fü²fZ »f¦ff¹ff þf³ff ´fiÀ°ffdU°f WX`Ü BÀf¸fZÔ Aþbʳf, IYSXÔþ, ³fe¸f, þf¸fb³f, AfÔU»ff, SX°f³fþû°f, VfeVf¸f, AIZYdÀf¹ff, OXf»ffZdþʹff, dVfVfb MXZ¢MXû³ff, ¦fifÔOXeÀf, ´fed³fMXf, E»fdfdþ¹ff, »fZfZIY, ´fiûIZYSXf, AIZYdÀf¹ff, AUSXe¢¹fc»fe, ´ffSXd¸fÀf, MXSX¸fe³ffd»f¹ff, AþZ¯OXe ÀfdWX°f A³¹f ´fiþfd°f Vffd¸f»f WX`ÔÜ SXfJOÞX ÀfZ CX³fIYf þe³ff ¸fbWXf»f WXû ¦f¹ff WX`Ü BÊEÀf´fe IZY ´fi·ffUe ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ SXûþ ÀfbfWX °ff»fff, ÀfbJf³fZ IZY d»fE SXJZ IY´fOÞXZ ÀfdWX°f A³¹f ¨feþZÔ SXfJOÞX ÀfZ IYf»ff WXû þf°ff WX`Ü ¸fWXbQf ¦ffÔU IZY ¦fif¸fe¯f f°ff°fZ WX`Ô dIY IÔY´f³fe õfSXf JfÀfIYSX SXf°f ¸fZÔ BÊEÀf´fe fÔQ IYSX Qe þf°fe WX`Ü dQJfUZ IZY d»fE dQ³f ¸fZÔ BÊEÀf´fe ¨ff»fc SXWX°ff WX`, dþÀfIZY ¨f»f°fZ SXf°f Bd°fWXfÀf IZY SXWXÀ¹f IYû Àff¸f³fZ »ff³ff AfUV¹fIY ■ dþ»fZ IZY ´fbSXf°ffdUIY ²fSXûWXSX IYû ÀfWXZþ³fZ ÷Yd¨f ³fWXeÔ »fZ SXWXZ dþ¸¸fZQfSX ■ ´fbSXf°ffd°UIY ²fSXûWXSXûÔ IYe CX´fZÃff ÀfZ dfJSXe ´fOÞXe WX` ´fif¨fe³fIYf»fe³f ¸fcd°fʹffÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ dþ»fZ IZY IYBÊ À±ff³fûÔ ¸fZÔ ´fbSXf°ffd°UIY ¸fcd°fʹffÔ Qfe WXbBÊ WX`, »fZdIY³f B³fIYe JbQfBÊ ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`Ü þfdIY Bd°fWXfÀf IZY ¦fbPÞX SXWXÀ¹f IYû Àff¸f³fZ »ff³ff AfUV¹fIY WX`Ü BÀfe °fSXWX dþ»fZ IZY ´fbSXf°ffd°UIY ²fSXûWXSXûÔ IYû ÀfWXZþ³fZ IZY d»fE VffÀf³f õfSXf IYfSX¦fSX ´fi¹ffÀf ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`, dþÀfIZY ¨f»f°fZ ¹fWXfÔ IZY ´fbSXf°ffd°UIY ²fSXûWXSX CX´fZdÃf°f WX`ÔÜ dþ»fZ ¸fZÔ ´fbSXf°f°U ÀfÔSXÃf¯f ·fe Af þUff QZ³fZ »f¦ff WX`Ü IYSXef ´ffÔ¨f Àff»f ´fWX»fZ ´fb»f IZY 16UZÔ À´ff³f ´fSX QSXfSXZÔ Af ¦fBÊ ±feÜ BÀfIYe ¸fSX¸¸f°f IZY d»fE ARYÀfSXûÔ IYû IYfRYe ¸fVf¢IY°f IYSX³fe ´fOÞXe ±feÜ UWXeÔ ¸fSX¸¸f°f IZY QüSXf³f ´fb»f ÀfZ AfUf¦f¸f³f fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¨f»f°fZ »fû¦fûÔ IYû fZWXQ ´fSXZVff³fe WXû SXWXe ±feÜ ¸fZÔ ÀfÔ¹fÔÂf IYe d¨f¸f³fe ÀfZ fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ SXfJOÞX IYû WXUf ¸fZÔ CXOÞXf¹ff þf°ff WX`Ü ¹fWXe WXf»f þ»f ´fiQc¿f¯f IYf WX`Ü À±ffd´f°f ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ¸fZÔ þ»f CX´f¨ffSX ÀfÔ¹fÔÂf °fû »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f Qcd¿f°f þ»f IYf CX´f¨ffSX dIYE f¦f`SX BÀfZ ³fQe ¸fZÔ fWXf dQ¹ff þf°ff WX`Ü Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX BÀfIYf AÀfSX ¸f³fb¿¹f U þf³fUSXûÔ ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»f°ff WX`Ü IYfRYe d´fLOÞXf WXbAf WX`Ü BÀfIYf IYfSX¯f ´fbSXf°ffd°UIY ²fSXûWXSXûÔ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff þf³ff WX`Ü ÀföYe »ffIY IZY FY¿f·f°fe±fÊ (Q¸fDYQWXSXf) IZY A»ffUf dþ»fZ IZY ½WXfMXÐÀfE´f ¦fbi´f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfdIiY¹f þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY ½WXfMXÐÀfE´f Àf¸fcWX ¸fZÔ ªUfB³f d»fÔIY f³ff³ff ¸fWXÔ¦ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü f»füQf IZY ¸f³f IYe ff°f ½WXfMXÐÀfE´f ¦fbi´f ÀfZ d»fÔIY IZY þdSXE ´ffÔ¨f ´ffdIYÀ°ff³fe þbOÞX ¦fE ±fZÜ BÀf Àf¸fcWX ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe EIY ¸ffWX ÀfZ ÀfdIiY¹f ±fZ, »fZdIY³f ½WXfMXÐÀfE´f ³fÔfSX 923034691172 IZY þdSXE þf Aãe»f ´fûÀMX OXf»ff ¦f¹ff, °ff »fû¦fûÔ IYf ²¹ff³f AfIÈYá WXbAfÜ BÀfIZY ffQ ¦fbi´f IZY A³¹f ÀfQÀ¹fûÔ IZY dUSXû²f þ°ff³fZ ´fSX EIY-EIY IYSX ´ffÔ¨f ´ffdIYÀ°ff³fe ³fÔfSXûÔ IYû °f°IYf»f dSX¸fcU IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ B³f dQ³fûÔ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IYf þfQc dÀfSX ¨fPÞXIYSX fû»f SXWXf WX`Ü »f¦f·f¦f WXSX QcÀfSXZ ¹ff °feÀfSXZ WXf±f ¸fZÔ À¸ffMXÊRYû³f IZY Àff±f WXe BÔMXSX³fZMX WX`, þû ½WXfMXÐÀfE´f AüSX RZYÀffbIY IYf fJcfe CX´f¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »f¦f·f¦f ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¨f»fZ¦ff 14 A´fi`»f ÀfZ þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY ´fÔ¨ff¹f°feSXfþ ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ þfSXe d³fQZÊVf IZY A³fbÀffSX 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ Àf¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff IYû fPÞXfUf QZ³ff, ¦ffÔU IYe ¦fSXef þ³f°ff °fIY ´fWXbÔ¨f f³ff³ff, VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fid°fdIiY¹ff ´fif~ IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ ¹fWX Ad·f¹ff³f IYû ¨f»ff¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f IYû Qb¦f³fe IYSX³fZ AüSX ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ IZY ÀfbúPÞXeIYSX¯f ´fSX dUVfZ¿f þûSX dQ¹ff þfE¦ffÜ IY»fZ¢MXSX OXfg EÀf ·ffSX°feQfÀf³f ³fZ Ad·f¹ff³f IZY Àfb¨fføY ÀfÔ¨ff»f³f EUÔ ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f IZY d»fE CX´f ÀfÔ¨ff»fIY, ´fÔ¨ff¹f°f IYf¹ffÊ»f¹f IZY »fZJf Ad²fIYfSXe þeEÀf dÀfQfSX IYû ³fûOX»f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Àf·fe U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ, ÀU- ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXû, þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe ÀfWX·ffd¦f°ff ·fe Àfbd³fd›°f IYe þfE¦feÜ LØfeÀf¦fPX VffÀf³f IZY ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY d»fE d°fd±f d³f²ffÊdSX°f IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü ffBIY ÀfZ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fe Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ §ff¹f»f ¸fdWX»ff þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ´ff¸f¦fPÞX IZY AÔfZOXIYSX ¨füIY ¸fZÔ WXbE ¦fèZ IZY IYfSX¯f ffBIY ÀfUfSX ¸ffÔ-fZMXZ ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ 108 UfWX³f ¸fbWX`¹ff ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¸fdWX»ff IYû MÑZ»fSX IZY þdSXE Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ´ff¸f¦fPÞX ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ffÜ §ff¹f»f ¸fdWX»ff IYû AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff³fZ ¸fZÔ Ófc»f³f ´fIYdSX¹ff ¦ffÔU IZY EIY ´fÂfIYfSX ³fZ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX, ¦fif¸f ´fIYdSX¹ff ÀfZ ´ff¸f¦fPÞX IYe AûSX þf SXWXZ ffBIY ÀfUfSX ¸ffÔ-fZMXZ ´fIYdSX¹ff ¸fZ³f SXûOX WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX IZY ´ffÀf ÀfOÞXIY ´fSX ¦fèf WXû³fZ IZY IYfSX¯f d¦fSX ¦fEÜ BÀf QüSXf³f ffBIY ÀfUfSX ¸fdWX»ff IYû ¦fÔ·feSX ¨fûMXZÔ AfBÊÜ Àf¸f¹f ´fSX 108 CX´f»f²f ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ IYfg»f IYSX³fZ ´fSX 108 ¨ff»fIY IZY WXOÞX°ff»f ¸fZÔ WXû³fZ IYf WXUf»ff dQ¹ff ¦f¹ff, °ff ¦fif¸f Ófc»f³f ´fIYdSX¹ff IZY ´fÂfIYfSX ³fZ EIY MÑZ»fSX IYû øYIYUf¹ff AüSX §ff¹f»f ¸ffÔ IYû ´ff¸f¦fPÞX IZY Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ MÑZ»fSX ¨ff»fIY ³fZ ´ff¸f¦fPÞX IZY AÔfZOXIYSX ¨füIY °fIY §ff¹f»f ¸fdWX»ff IYû LûOÞXIYSX ¨ff»fIY ¨f»ff ¦f¹ffÜ B²fSX, MÑZ»fSX IZY ´feLZ ¨f»f SXWXZ ´fIYdSX¹ff IZY ´fÂfIYfSX ÀfdWX°f CX³fIYe MXe¸f IZY ¹fbUfAûÔ ³fZ §ff¹f»f ¸fdWX»ff IYû ffBIY ÀfZ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ Àff°f QVfIY ´fbSXf³fZ ¦fZ¸f³f´fb»f ´fSX fPÞXf UfWX³fûÔ IYf QffU, AfE dQ³f WXû SXWXZ WXfQÀfZ f»füQf IZY ¸f³f IYe ff°f Àf¸fcWX ´fSX Aãe»f ´fûÀMX WXû³fZ IZY ffQ ´fOÞXe ³fþSX WXSX À¸ffMXÊRYû³f Uf»fZ ½¹fdöY ³fZ ½WXfMXÐÀfE´f ¸fZÔ ¦fbi´f f³ff¹ff WX`Ü ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû Àf¸fÓfZ df³ff IYBÊ »fû¦f d»fÔIY IZY þdSXE »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ ½WXfMXÐÀfE´f ¦fbi´f ¸fZÔ þbOX?Z Af¸fÔdÂf°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ EZÀfZ WXe dþ»fZ IZY f»füQf ¸fZÔ ¸f³f IYe ff°f ³ff¸f ÀfZ ½WXfMXÐÀfE´f ¦fbi´f f³ff WX`, dþÀf¸fZÔ dU²ff¹fIY ÀfZ »fZIYSX dþ»ff U ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f, þ³f´fid°fd³fd²f ÀfdWX°f ³ff¸fe-d¦fSXf¸fe »fû¦f þbOÞXZ WX`ÔÜ BÀf ¦fbi´f IYf d»fÔIY þfSXe IYSX »fû¦fûÔ IYû CXÀf¸fZÔ þbOX?Z Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIYf RYf¹fQf CXNXf°fZ WXbE 92 dÀfSXeþ ¹ff³fe ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ ½WXfMXÐÀfE´f ³fÔfSX 923034691172, 923139652766, 923166 251876, 923443657258 U 923498853795 þbOÞX ¦fEÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` ¹fZ ´ffÔ¨fûÔ ³fÔfSX BÀf ¦fbi´f ¸fZÔ EIY ¸ffWX ÀfZ ÀfdIiY¹f ±fZÜ Qû dQ³f ´fWX»fZ ½WXfMXÐÀfE´f ³fÔfSX 923034691172 ÀfZ ·ffSX°f IZY ÓfÔOXZ IYf A´f¸ff³f IYSX°fZ WXbE EIY Aãe»f ´fûÀMX OXf»ff ¦f¹ff, °ff »fû¦fûÔ IYe ³fþSX ´ffdIYÀ°ff³fe ³fÔfSXûÔ ´fSX ´fOÞXeÜ ¹fWX ´fûÀMX WXû³fZ IZY ffQ »fû¦fûÔ ³fZ þ¸fIYSX dUSXû²f þ°ff¹ffÜ BÀfIZY ffQ ¦fbi´f EOXd¸f³f ³fZ B³f ´ffÔ¨fûÔ ³fÔfSXûÔ IYû °f°IYf»f dSX¸fcU IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ A·fe ·fe BÀf ´fb»f IYe SXZd»fÔ¦f IYBÊ þ¦fWX ÀfZ MXcMX ¦fBÊ WX`Ü BÀf UþWX ÀfZ Qb§fÊMX³ff IYe ÀfÔ·ffU³ff WX¸fZVff f³fe SXWX°fe WX`Ü UWXeÔ IYBÊ Qb§fÊMX³ffEÔ ·fe WXû ¨fbIYe WX`Ü BÀf IYfSX¯f ¹fWXfÔ ³f¹ff ´fb»f f³ffE þf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ¸fWXÀfcÀf IYe þf SXWXe WX`, UWXeÔ ÃfZÂfUfÀfe ·fe »fÔfZ Àf¸f¹f Af ¹fbUf IY»fZ¢MXSX ³feSXþ IYSXZÔ¦fZ dþ»fZ IYf CXðfSX ■ IY»fZ¢MXSX OXfg. ·ffSX°feQfÀf³f ´fSX d³fd¿IiY¹f°ff IYf »f¦f°ff SXWXf AfSXû´f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ WXû»fe IZY Àf¸f¹f IY»fZ¢MXSX OXfg. EÀf ·ffSX°feQfÀf³f IZY °fffQ»fZ IYe RZYIY ³¹fcþ ³fZ Jcf ÀfbdJʹffÔ fMXûSXe ±feÜ fWXb°f »fû¦f BÀf JfSX IYû ÀfWXe ¸ff³fIYSX SXf¹f¦fPÞX IYe ¸fdWX»ff IY»fZ¢MXSX IZY ¹fWXfÔ Af³fZ IYf fZÀffie ÀfZ BÔ°fþfSX IYSX SXWXZ ±fZ, »fZdIY³f Af Àf¨f¸fb¨f OXfg. ·ffSX°feQfÀf³f IYf °fffQ»ff WXû ¦f¹ff WX`Ü IYfeSX²ff¸f IZY ¹fbUf IY»fZ¢MXSX ³feSXþ fÔÀfûOÞX IYf À±ff³ffÔ°fSX¯f ¹fWXfÔ dIY¹ff WX`, þfdIY ¹fWXfÔ IZY IY»fZ¢MXSX OXfg. ·ffSX°feQfÀf³f IYû OXf¹fSXZ¢MXSX RcYOX AüSX E¸fOXe ³ff¸f f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af´fIYûÔ f°ff QZÔ dIY IY»fZ¢MXSX OXfg. EÀf ·ffSX°feQfÀf³f ´fSX d³fd¿IiY¹f°ff IYf AfSXû´f »f¦f°ff SXWXf WX`Ü CX³fIZY ´fWX»fZ °f°IYf»fe³f IY»fZ¢MXSX Aû´fe ¨fü²fSXe IZY »f¦ff°ffSX QüSXf IYSX³fZ IYe JfSXZÔ Af°fe ±fe, UWXeÔ dUd·f³³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ °UfdSX°f IYfSXÊUfBÊ ·fe IYe þf°fe ±feÜ »fZdIY³f ¹fWXfÔ IZY IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX OXfg. A³¹f ´fbSXf°ffd°UIY ²fSXûWXSXûÔ IYe ·fe IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ WX`Ü ffSXWXUeÔ Vf°ffQe ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f þfÔþ¦feSX IYf dU¿¯fb ¸fÔdQSX, AfNXUeÔ Vf°ffQe IZY JSXüQ IYf Aþbʳf ÃfdÂf¹f IYû¿ff²¹fÃf °fû ´fU³f dÀfÔWX f³ffE ¦fE Àfd¨fU þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f SXfª¹f ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe ¸fWXfÀfÔ§f ³fBÊ dQ»»fe IYf d³fUfʨf³f WXbAf, dþÀf¸fZÔ ÀfÔ§f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Àfb·ff¿f »ffÔff EUÔ SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU ßfeIbY¸ffSX IZYSX»ff IYû ¸f³fû³fe°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ LØfeÀf¦fPÞX °fÈ°fe¹f U¦fÊ VffÀfIYe¹f IY¸fʨffSXe ÀfÔ§f IZY ´fifÔ°ff²¹fÃf SXfIZYVf ÀffWXc IYû SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff °fû UWXeÔ ÀfÔ§f IZY ÀfZ ´fb»f d³f¸ffʯf IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀf Àf¸fÀ¹ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ÀfZ°fb d³f¦f¸f IZY ARYÀfSXûÔ ³fZ 35 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ ³f¹ff ´fb»f f³ff³fZ IZY d»fE ´fiÀ°ffU VffÀf³f IYû ·fZþf ±ffÜ BÀfZ ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfd»fE dSXþZ¢MX IYSX dQ¹ff ±ff, ¢¹fûÔdIY BÀf¸fZÔ dOÑd»fÔ¦f ÀfUZÊ ³fWXeÔ ±ffÜ »fZdIY³f ÀfZ°fb d³f¦f¸f IZY ·ffSX°feQfÀf³f »fû¦fûÔ IZY A´fZÃffAûÔ ´fSX JSXf ³fWXeÔ CX°fSX ÀfIZYÜ BÀfIZY d»fE »fû¦f ³fE IY»fZ¢MXSX IYe SXfWX IYf ÀfZ °ffIY SXWXZ ±fZÜ B²fSX, SXfª¹f ÀfSXIYSX ³fZ IYBÊ AfBÊEEÀf IZY °fffQ»fZ IYf AfQZVf þfSXe dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY ¸fb°ffdfIY, IYfeSX²ff¸f IZY ¹fbUf IY»fZ¢MXSX ³feSXþ fÔÀfûOX IYû þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff IYf ³f¹ff IY»fZ¢MXSX f³ff¹ff ¦f¹ff WX`, UWXeÔ ¹fWXfÔ IZY IY»fZ¢MXSX OXfg. ·ffSX°feQfÀf³f IYû OXf¹fSXZ¢MXSX RcYOX AüSX E¸fOXe ³ff¸f f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»fZUfÀfe IYû CX¸¸feQ WX` dIY ³fE AüSX ¹fbUf IY»fZ¢MXSX ³feSXþ fÔÀfûOX WXe ¹fWXfÔ IYf CXðfSX IYSXZÔ¦fZÜ ¢¹fûÔdIY Àfû³f¸fd¯f fûSXf, Aû´fe ¨fü²fSXe þ`ÀfZ ¹fbUf IY»fZ¢MXSXûÔ ³fZ dþ»fZ IYf IYf¹ffIY»´f IYSX³fZ IYfRYe ´fÀfe³ff fWXf¹ff ±ffÜ »føf¯fZV½fSX U BÔQ»fQZU IYf ¸fÔdQSX, dVfUSXe³ffSXf¹f¯f IYf VffSXe ¸fÔdQSX IZY³Qie¹f ´fbSXf°f°U dU·ff¦f õfSXf ÀfÔSXdÃf°f WX`Ô, »fZdIY³f ÀfÔSXÃf¯f IZY ³ff¸f ´fSX IZYU»f Jf³ff´fcd°fÊ WXû SXWXe WX`Ü ´fif¨fe³fIYf»fe³f Qb»fÊ·f ¸fcd°fʹffÔ B²fSX-CX²fSX dfJSXe WXbBÊ WX`Ü AOÞX·ffSX, »fJbSXeÊ, IYûMX¦fPÞX, ¸fQ³f´fbSX¦fPÞX, IZYSXf, ÀfSXWXSX¦fPÞX, dIYSXe°f AfdQ À±ff³fûÔ ¸fZÔ A·fe ·fe J³f³f AüSX Vfû²f IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü B³f À±ff³fûÔ ¸fZÔ QfZ Bd°fWXfÀf IZY ¦fbPÞX SXWXÀ¹f IYû Àff¸f³fZ »ff³ff AfUV¹fIY WX`Ü ³fUf¦fPÞX »ffIY IZY ¦fif¸f IZYSXf ¸fZÔ 25-30 Àff»f ´fWX»fZ ¨ffÔQe IZY dÀf¢IYZ d¸f»fZ ±fZÜ Afþ ·fe UWXfÔ IZY IYBÊ ¦fif¸fe¯fûÔ IZY ´ffÀf ¹fZ dÀf¢IYZ SXJZ WXbE WX`ÔÜ UWXeÔ f¸WX³feOXeWX »ffIY IZY »fJbSXeÊ IZY °ff»fff ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû ¸fcd°fʹffÔ Af ·fe d¸f»f°fe WX`Ü BÀfe °fSXWX AOÞX·ffSX ¸fZÔ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fif¨fe³f ¸fcd°fʹffÔ WX`ÔÜ JSXüQ, dVfUSXe³ffSXf¹f¯f ¸fZÔ ·fe Af °fIY ´f¹ffÊ~ JbQfBÊ ¹ff Vfû²f ³fWXeÔ WXû ÀfIZY WX`ÔÜ dþ»fZ IZY ´fifIÈYd°fIY EUÔ ´fbSXf°ffd°UIY ¸fWX°U IZY ´f¹fÊMX³f À±f»fûÔ IYf Àf¸fbd¨f°f dUIYfÀf IZY d»fE ´fiVffÀf³f IYe ·ff¦feQfSXe AfUV¹fIY WX`Ü dþ»fZ IYû ´f¹fÊMX³f ¸ff³fd¨fÂf ´fSX À±ffd´f°f IYSX³fZ IZY d»fE ·fe ¹fWXfÔ IZY ´fifIÈYd°fIY AüSX ´fbSXf°ffd°UIY ²fSXûWXSXûÔ IYe ÀfbSXÃff U dUIYfÀf AfUV¹fIY WX`Ü dþ»ff A²¹fÃf Aþbʳf dÀfÔWX ÃfdÂf¹f IYû¿ff²¹fÃf, ´fU³f dÀfÔWX ¨fÔQZ»f Àfd¨fU f³ffE ¦fEÜ C M Y K C M Y K C M Y K ARYÀfSXûÔ ³fZ ³fE dÀfSXZ ÀfZ dOÑd»fÔ¦f ÀfUZÊ IZY Àff±f WXe ´fb»f IYe »fÔffBÊ, ¨füOÞXfBÊ AfdQ IYf ´fiÀ°ffU ÀfSXIYfSX IYû ·fZþf WX`Ü »fZdIY³f Af °fIY ÀfSXIYfSX ³fZ C fþMX ÀUeIÈY°f ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü B²fSX, M ¨fb³ffUe U¿fÊ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ´fb»f IZY Y d»fE fþMX ÀfZÔVf³f WXû³fZ IYe ´fcSXe K ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü