25.08.2021 Views

PLST-MET_katalog_www (1)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MALACHIT

DOSTĘPNE są następujące elementy główne

MALACHIT 60/P-40

MALACHIT 100/P-20

Wzór z poprzeczkami

o wysokości 60 mm z przerwami 40 mm

Wzór z poprzeczkami

o wysokości 100 mm z przerwami 20 mm

MALACHIT 80/P-40

MALACHIT 120/P-20

Wzór z poprzeczkami

o wysokości 80 mm z przerwami 40 mm

Wzór z poprzeczkami

o wysokości 120 mm z przerwami 20 mm

www.plast-met.pl

NOF / OGRODZENIA POZIOME

30 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!