29.12.2023 Views

E820C8 Nowyj Kak raz_podręcznik_cz

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Podrę<strong>cz</strong>nik dla liceum i technikum<br />

Język rosyjski<br />

1


Rosja – mapa fizy<strong>cz</strong>na


1<br />

Nagrania do <strong>podrę<strong>cz</strong>nik</strong>a dostępne na<br />

wsipnet.pl/nagrania/nowyj-kak-<strong>raz</strong>-1/


Rze<strong>cz</strong>oznawcy<br />

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sty<strong>cz</strong>nia 2018<br />

w sprawie podstawy programowejkształcenia ogólnego dla liceum<br />

ogólnokształcącego, technikum o<strong>raz</strong> branżowej szkoły II stopnia<br />

Poziom ESOKJ<br />

Typ szkoły<br />

Etap edukacyjny<br />

Poziom zaawansowania<br />

określony w podstawie<br />

programowej<br />

Zakres kształcenia<br />

Numer ewidencyjny w wykazie<br />

Rok dopusz<strong>cz</strong>enia<br />

A1<br />

liceum ogólnokształcące, technikum<br />

III<br />

III.2, III.2.0<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi<strong>cz</strong>ne<br />

Warszawa 2019, 2022<br />

Wydanie pierwsze (2022)<br />

ISBN 978-83-02-20720-4<br />

Opracowanie merytory<strong>cz</strong>ne i redakcyjne: Ewelina Białko<br />

Konsultacje: Marta Zalewska, Hanna Putsiato, Agnieszka Maj<br />

Redakcja językowa: Hanna Putsiato<br />

Korekta polonisty<strong>cz</strong>na: Izabella Jastrzębska-Okoń, Ewelina Białko<br />

Redakcja techni<strong>cz</strong>na: Elżbieta Wal<strong>cz</strong>ak<br />

Projekt grafi<strong>cz</strong>ny: Barbara Scharf<br />

Opracowanie grafi<strong>cz</strong>ne: Barbara Scharf<br />

Fotoedycja: Natalia Marszałek<br />

Skład i łamanie: Barbara Scharf<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi<strong>cz</strong>ne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Od<strong>cz</strong>ytanie kodu QR wymaga urządzenia z zainstalowaną aplikacją do od<strong>cz</strong>ytywania kodów QR, obsługującą co najmniej<br />

kody w wersji <strong>cz</strong>wartej, o<strong>raz</strong> aparatu o minimalnej rozdziel<strong>cz</strong>ości 5 Mpix.<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.<br />

Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie.<br />

Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i konie<strong>cz</strong>nie zazna<strong>cz</strong>, <strong>cz</strong>yje to dzieło. A kopiując jej <strong>cz</strong>ęść,<br />

rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki<br />

2


Spis treści<br />

ROZDZIAŁ 1<br />

Tytuł lekcji Zakres tematy<strong>cz</strong>ny Gramatyka, fonetyka i ortografia<br />

Это я<br />

10 1.1 Привет! • Ćwi<strong>cz</strong>enia fonety<strong>cz</strong>no-słuchowe<br />

• Podstawowe zwroty grze<strong>cz</strong>nościowe<br />

• Podstawowe dane osobowe (imię,<br />

nazwisko, narodowość, wiek)<br />

• Przedstawianie się<br />

12 1.2 Кто там? • Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego:<br />

А, О, Э, К, М, Т, Р, Е, Н, И<br />

14 1.3 Вот торт • Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego:<br />

С, В, У, Х<br />

16 1.4 Это я • Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego:<br />

Я, Ё, Ю, Ы, Ч, П<br />

18 1.5 Кто или что это? • Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego:<br />

Л, Б, Д, З, Г<br />

• Wskazywanie osób i przedmiotów<br />

• Pytania: Кто это? Что это?<br />

20 1.6 Как тебя зовут? • Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego:<br />

Й, Ж, Ф, Ш, Щ, Ц, Ь, Ъ<br />

• Formalny i nieformalny styl wypowiedzi<br />

• Przedstawienie się i pytanie o imię<br />

22 1.7 Что они делают? • Opisywanie <strong>cz</strong>ynności<br />

• Określanie miejsca zamieszkania (kraj,<br />

miejscowość)<br />

24 1.8 Я учу русский • Opisywanie <strong>cz</strong>ynności<br />

• Imię odojcowskie<br />

26 1.9 Возраст • Pytania o wiek: Сколько тебе лет?<br />

• Dane osobowe. Uzupełnianie formularza<br />

28 Грамматика<br />

30 Упражнения<br />

32 Словарь<br />

34 Практика языка<br />

36 Тест<br />

38 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 2<br />

Учёба<br />

• Wymowa podstawowych zwrotów<br />

grze<strong>cz</strong>nościowych o<strong>raz</strong> słownictwa z zakresu<br />

podstawowych danych osobowych<br />

• Wymowa samogłosek: о, е<br />

• Zaimek wskazujący этот<br />

• Partykuła вот<br />

• Akcent w języku rosyjskim<br />

• Intonacja zdania oznajmującego i pytającego<br />

• Wymowa samogłosek jotowanych: я, е, ё, ю<br />

• Wymowa spółgłoski ч<br />

• Wymowa spółgłoski л<br />

• Prze<strong>cz</strong>enie w języku rosyjskim: нет, не<br />

• Wymowa spółgłosek: ж, ш, ц, ч, щ, г<br />

• Znaki ь i ъ<br />

• Zaimki osobowe w mianowniku i bierniku<br />

• Rodzaj i li<strong>cz</strong>ba rze<strong>cz</strong>owników<br />

• Odmiana <strong>cz</strong>asownika (I koniugacja)<br />

• Czasownik жить<br />

• Odmiana <strong>cz</strong>asownika (II koniugacja)<br />

• Czasownik любить<br />

• Li<strong>cz</strong>ebniki 0–100<br />

• Rze<strong>cz</strong>ownik год w połą<strong>cz</strong>eniu z li<strong>cz</strong>ebnikami<br />

2, 3, 4 i zakoń<strong>cz</strong>onymi na 2, 3, 4<br />

• Zaimki osobowe w celowniku<br />

40 2.1 Мои вещи • Przybory szkolne i rze<strong>cz</strong>y osobiste • Konstrukcja У (кого?) меня есть …<br />

• Czasownik быть w <strong>cz</strong>asie teraźniejszym<br />

• Zaimki dzierżaw<strong>cz</strong>e<br />

42 2.2 Занятия • Przedmioty szkolne<br />

• Nazwy zawodów<br />

• Określanie <strong>cz</strong>asu: сегодня, завтра,<br />

послезавтра, вчера, позавчера<br />

• Dni tygodnia<br />

• Mój dzień<br />

• Czas przeszły<br />

3


Tytuł lekcji Zakres tematy<strong>cz</strong>ny Gramatyka, fonetyka i ortografia<br />

44 2.3 Спорт и хобби • Sport i hobby<br />

• Rodzina<br />

• Określanie godziny i pory dnia<br />

46 Грамматика<br />

47 Упражнения<br />

49 Словарь<br />

50 Практика языка<br />

52 Тест<br />

54 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 3<br />

Город<br />

56 3.1 Погода • Pory roku. Nazwy miesięcy. Opisywanie<br />

pogody<br />

• Zjawiska przyrodni<strong>cz</strong>e<br />

• Nazwy kolorów<br />

58 3.2 Транспорт • Nazwy środków transportu<br />

• Opisywanie i wskazywanie drogi<br />

60 3.3 Путешествие • Obiekty w mieście<br />

• Podróż pociągiem<br />

• Kupowanie biletu<br />

• Po<strong>cz</strong>tówka z wakacji<br />

62 Грамматика<br />

• Miejscownik li<strong>cz</strong>by pojedyn<strong>cz</strong>ej<br />

rze<strong>cz</strong>owników<br />

• Czasownik быть w <strong>cz</strong>asie przyszłym<br />

• Czasowniki ruchu<br />

• Przysłówki miejsca<br />

• Li<strong>cz</strong>ebniki porządkowe<br />

63 Упражнения<br />

65 Словарь<br />

66 Практика языка<br />

68 Тест<br />

70 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 4<br />

Еда, напитки<br />

72 4.1 Кафе • Menu – kategorie dań i ich nazwy<br />

• Zamawianie potraw w lokalu<br />

gastronomi<strong>cz</strong>nym<br />

74 4.2 Продукты • Nazwy produktów<br />

• Rozmowy o upodobaniach kulinarnych<br />

76 4.3 Блюда • Przepis na danie. Opisywanie upodobań<br />

kulinarnych<br />

• Nazwy ilości, miar i wag<br />

78 Грамматика<br />

• Biernik rze<strong>cz</strong>owników nieżywotnych<br />

• Czasowniki nieregularne: есть, пить,<br />

любить, хотеть<br />

• Dopełnia<strong>cz</strong> li<strong>cz</strong>by pojedyn<strong>cz</strong>ej<br />

rze<strong>cz</strong>owników<br />

79 Упражнения<br />

81 Словарь<br />

82 Практика языка<br />

84 Тест<br />

86 На шестёрку!<br />

4


Tytuł lekcji Zakres tematy<strong>cz</strong>ny Gramatyka, fonetyka i ortografia<br />

ROZDZIAŁ 5<br />

Человек<br />

88 5.1 Части тела • Części twarzy i ciała<br />

• Wygląd zewnętrzny<br />

• Wskazywanie podobieństw i różnic<br />

w wyglądzie zewnętrznym<br />

90 5.2 Здоровье • Samopo<strong>cz</strong>ucie<br />

• Choroby, ich objawy i le<strong>cz</strong>enie<br />

• Wizyta u lekarza<br />

• W aptece – nazwy wybranych<br />

leków<br />

92 5.3 Характер • Cechy charakteru<br />

• Zachowania<br />

• Profil osobisty<br />

94 Грамматика<br />

• Czasownik искать<br />

• Stopień wyższy przymiotników<br />

• Konstrukcja У меня болит ... /<br />

У меня больят ... .<br />

• Celownik rze<strong>cz</strong>owników<br />

95 Упражнения<br />

97 Словарь<br />

98 Практика языка<br />

100 Тест<br />

102 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 6<br />

Покупки<br />

104 6.1 Магазины • Nazwy sklepów<br />

• Wskazywanie miejsca<br />

• Centrum handlowe – schemat budynku<br />

• Zalety i wady zakupów w centrum<br />

handlowym<br />

106 6.2 Одежда • Nazwy ubrań<br />

• Opisywanie, w co ktoś jest ubrany<br />

• W sklepie – pytanie o rozmiar, fason,<br />

kolor odzieży<br />

108 6.3 Техника • Urządzenia techni<strong>cz</strong>ne<br />

• Nazwy podstawowych ikon i znaków<br />

grafi<strong>cz</strong>nych w komputerach i telefonach<br />

110 Грамматика<br />

• Li<strong>cz</strong>ebniki 2, 3, 4 o<strong>raz</strong> 5, 6, ... z rze<strong>cz</strong>ownikami<br />

• Czasowniki dokonane i niedokonane<br />

• Tryb rozkazujący<br />

111 Упражнения<br />

113 Словарь<br />

114 Практика языка<br />

116 Тест<br />

118 На шестёрку!<br />

119 Культурный шок<br />

131 Проекты<br />

132 Фонетика<br />

134 Грамматика<br />

144 Фото<br />

156 Русско-польский словарь<br />

5


.<br />

Jak korzystać z <strong>podrę<strong>cz</strong>nik</strong>a<br />

Ćwi<strong>cz</strong> wszystkie sprawności językowe<br />

4.2 Продукты<br />

58<br />

1a Прослушай диалог и скажи, что у Вероники и Насти будет на ужин и завтрак.<br />

Posłuchaj dialogu i powiedz, co u Weroniki i Nastii będzie na kolację i śniadanie.<br />

бутерброды макароны салат<br />

овсянка сосиски творог и мёд<br />

1б Прочитай диалог Вероники и Насти и скажи, какие продукты девушки купили в магазине.<br />

Prze<strong>cz</strong>ytaj dialog Weroniki i Nastii i powiedz, jakie produkty dziew<strong>cz</strong>yny kupiły w sklepie.<br />

4 Еда, напитки<br />

W tym rozdziale nau<strong>cz</strong>ysz się:<br />

posługiwać nazwami lokali gastronomi<strong>cz</strong>nych<br />

składać zamówienie w lokalu gastronomi<strong>cz</strong>nym<br />

opisywać smaki dań<br />

używać nazw produktów spożyw<strong>cz</strong>ych<br />

rozumieć przepisy kulinarne<br />

stosować nazwy opakowań produktów<br />

– Итак, что мы приготовим на ужин?<br />

– Давай просто сделаем бутерброды – купим хлеб, салат, ветчину, помидоры. А к чаю – печенье.<br />

– Я бы хотела что-нибудь горячее. Может, макароны с сыром и беконом?<br />

– Я не хочу макароны. А может, сделаем салат? Купим свежие овощи и рыбу. Мы же собирались<br />

начать правильно питаться.<br />

– Да, давай. Итак, возьмём салат, огурцы, помидоры, сладкий перец,<br />

лук, можно добавить яйца и тунец.<br />

– А соус? Дома есть оливковое масло?<br />

– Мне кажется, что да.<br />

– Может, вместо печенья возьмём просто фрукты – виноград и яблоки.<br />

– А что на завтрак? Давай сразу купим, чтобы завтра утром не ходить.<br />

Я предлагаю сосиски с хлебом.<br />

– Ну уж нет, творог и мёд или овсянка.<br />

– Тогда творог. Мёд дома есть.<br />

– Всё? Идём в кассу?<br />

– Да, вроде всё.<br />

– Нам нужен пакет?<br />

– Нет, у меня есть.<br />

1. яблоко 2. виноград<br />

3. огурец<br />

4. курица 5. горчица<br />

6. тунец 7. ветчина<br />

8. творог<br />

9. печенье 10. сладкий перец<br />

74<br />

Na każdej stronie działowej są podane<br />

informacje o celach nau<strong>cz</strong>ania.<br />

Zamiesz<strong>cz</strong>one zdjęcie wprowadza<br />

w tematykę rodziału.<br />

Każdy z siedmiu rozdziałów <strong>podrę<strong>cz</strong>nik</strong>a składa się<br />

z podrozdziałów przezna<strong>cz</strong>onych do realizacji w ciągu<br />

dwóch godzin lekcyjnych. Każdy podrozdział jest<br />

zamiesz<strong>cz</strong>ony na dwóch sąsiadujących ze sobą<br />

stronach, co ułatwia orientację w materiale.<br />

Pracuj samodzielnie z <strong>podrę<strong>cz</strong>nik</strong>iem<br />

4 Грамматика<br />

Odmiana <strong>cz</strong>asowników завтракать, обедать, ужинать w <strong>cz</strong>asach teraźniejszym i przeszłym<br />

Г 1<br />

Czas teraźniejszy<br />

Czas przeszły<br />

обедать завтракать обедать ужинать<br />

завтракать ужинать<br />

я,<br />

я завтракаю обедаю ужинаю<br />

ты, завтракал обедал ужинал<br />

ты завтракаешь обедаешь ужинаешь<br />

он<br />

он<br />

я,<br />

завтракает обедает ужинает<br />

она<br />

ты, завтракала обедала ужинала<br />

она<br />

мы завтракаем обедаем ужинаем<br />

мы,<br />

вы завтракаете обедаете ужинаете<br />

вы, завтракали обедали ужинали<br />

они завтракают обедают ужинают<br />

они<br />

Г 2 Mianownik i biernik rze<strong>cz</strong>owników<br />

Przypadek Pytania R. męski R. nijaki R. żeński L. mnoga<br />

mianownik (кто? что?) картофель, молоко, варенье кухн-я, соль макароны, овощи<br />

соус, чай ед-а,<br />

biernik (кого? что?) соус, картофель, чай молоко, варенье ед-у, кухн-ю, соль макароны, овощи<br />

Г 3 Odmiana <strong>cz</strong>asowników любить, есть, хотеть, пить<br />

Czas teraźniejszy<br />

Czasownik любить: w pierwszej osobie li<strong>cz</strong>by pojedyn<strong>cz</strong>ej<br />

pojawia się spółgłoska -л- (люблю). Zwróć uwagę,<br />

любить есть хотеть пить<br />

że w innych formach ona nie występuje. Podobnie<br />

я люблю ем хочу пью<br />

odmieniają się inne <strong>cz</strong>asowniki, np. готовить, спать, купить.<br />

ты любишь ешь хочешь пьёшь<br />

он, любит ест хочет пьёт<br />

она<br />

Czasowniki есть i хотеть są <strong>cz</strong>asownikami nieregularnymi<br />

мы любим едим хотим пьём<br />

i odmieniają się <strong>cz</strong>ęściowo według koniugacji I, <strong>cz</strong>ęściowo<br />

вы любите едите хотите пьёте<br />

według koniugacji II.<br />

они любят едят хотят пьют<br />

Przy odmianie <strong>cz</strong>asownika пить we wszystkich formach<br />

Czas przeszły<br />

<strong>cz</strong>asu teraźniejszego pojawia się znak miękki. Podobnie<br />

любить есть хотеть пить<br />

odmieniają się inne krótkie <strong>cz</strong>asowniki zakoń<strong>cz</strong>one<br />

я, ты, он любил ел хотел пил<br />

w bezokoli<strong>cz</strong>niku na -ить, np. бить, шить, лить.<br />

я, ты, она любила ела хотела пила<br />

мы, вы, они любили ели хотели пили<br />

Dopełnia<strong>cz</strong> rze<strong>cz</strong>owników w li<strong>cz</strong>bie pojedyn<strong>cz</strong>ej<br />

Г 4<br />

Przypadek Pytania R. męski R. nijaki R. żeński<br />

mianownik (кто? что?) соус, картофель, чай молоко, варенье ед-а, кухн-я, соль<br />

dopełnia<strong>cz</strong> (кого? чего?) соус-а, картофел-я, ча-я молок-а, варень-я ед-ы, кухн-и, сол-и<br />

4 С ловарь<br />

PRZYMIOTNIKI<br />

виноград winogrona<br />

вкусный sma<strong>cz</strong>ny<br />

глютен gluten<br />

голодный głodny<br />

говядина wołowina<br />

горький gorzki<br />

горчица musztarda<br />

горячий gorący<br />

драники placki ziemnia<strong>cz</strong>ane<br />

свежий świeży<br />

икра kawior<br />

сладкий słodki<br />

капуста kapusta<br />

солёный solony<br />

картофель ziemniaki<br />

старый stary<br />

картошка-фри frytki<br />

тёплый ciepły<br />

каша kasza<br />

томатный pomidorowy<br />

курица kur<strong>cz</strong>ak<br />

холодный chłodny<br />

лактоза laktoza<br />

лимон cytryna<br />

CZASOWNIKI<br />

лук cebula<br />

взять (я возьму, ты возьмёшь) wziąć макароны (они) makaron<br />

(ja wezmę, ty weźmiesz)<br />

масло оливковое oliwa<br />

вылепить ulepić<br />

масло подсолнечное olej<br />

добавить dodać<br />

słone<strong>cz</strong>nikowy<br />

есть jeść<br />

масло сливочное masło<br />

завтракать jeść śniadanie<br />

мёд miód<br />

заказать zamówić<br />

меню menu<br />

испечь (я испеку, ты испечёшь) upiec морковь marchewka<br />

(ja upiekę, ty upie<strong>cz</strong>esz)<br />

мороженое lody<br />

купить kupić<br />

морс napój z żurawiny<br />

обвалять obto<strong>cz</strong>yć<br />

мясо mięso<br />

обедать jeść obiad<br />

овощи warzywa<br />

обжарить usmażyć<br />

овсянка owsianka<br />

перемешать przemieszać<br />

огурец ogórek<br />

подавать podawać<br />

печенье ciastka (kruche)<br />

получить otrzymać<br />

пирог ciasto<br />

посолить posolić<br />

пирожное ciastko z kremem<br />

привезти przywieźć<br />

пицца pizza<br />

приглашать zapraszać<br />

помидор pomidor<br />

приготовить przygotować<br />

рис ryż<br />

разогреть rozgrzać<br />

рыба r yba<br />

растереть rozetrzeć<br />

салат sałata; sałatka<br />

сварить ugotować<br />

сахар cukier<br />

ужинать jeść kolację<br />

свинина wieprzowina<br />

хотеть chcieć<br />

селёдка śledź<br />

сладкий перец papryka słodka<br />

MENU I PRODUKTY<br />

смузи smoothie<br />

апельсин pomarań<strong>cz</strong>a<br />

соль sól<br />

бакалея dział spożyw<strong>cz</strong>y<br />

сосиски parówki<br />

(z suchymi artykułami spożyw<strong>cz</strong>ymi, соус соевый sos sojowy<br />

półproduktami i konserwami)<br />

суп zupa<br />

бекон bekon<br />

суши sushi<br />

блины, блинчики naleśniki<br />

сыр ser (żółty)<br />

блюдо danie<br />

сырники placki z twarogu<br />

бургер burger<br />

творог / творог twaróg (słowo<br />

бутерброд kanapka<br />

творог można akcentować<br />

ваниль wanilia<br />

na pierwszą lub na drugą<br />

варенье konfitura<br />

sylabę)<br />

ветчина wędlina<br />

торт tort<br />

тунец tuń<strong>cz</strong>yk<br />

фрукты owoce<br />

яблоко jabłko<br />

яичница jaje<strong>cz</strong>nica<br />

яйцо jajko<br />

OPAKOWANIA<br />

I CZĘŚCI PRODUKTÓW<br />

пачка масла kostka masła<br />

пакет reklamówka, opakowanie<br />

do przechowywania rze<strong>cz</strong>y<br />

пакет сока karton soku<br />

кусок kawałek<br />

банка słoik, puszka<br />

бутылка butelka<br />

лист liść<br />

WYRAZY I WYRAŻENIA<br />

акция akcja, promocja<br />

бесплатно bezpłatnie<br />

доставка dostawa<br />

живая музыка muzyka na żywo<br />

кейтеринг catering<br />

к сожалению niestety<br />

объявление ogłoszenie<br />

подарок prezent<br />

Приятного аппетита! Sma<strong>cz</strong>nego!<br />

С Вас 100 рублей. Płaci pani / pan<br />

100 rubli.<br />

Сдачи не надо. Reszty nie trzeba.<br />

скидка zniżka<br />

Сколько это стоит? Ile to kosztuje?<br />

cчастливые часы happy hours<br />

Счёт, пожалуйста. Rachunek, proszę.<br />

Это Вам на чай. To napiwek dla<br />

pani / pana.<br />

78<br />

81<br />

Sekcja Грамматика zawiera komentarze gramaty<strong>cz</strong>ne<br />

do omawianych zagadnień (z przykładami<br />

i wzorami odmian) o<strong>raz</strong> ćwi<strong>cz</strong>enia automatyzujące.<br />

Словарь to wykaz użytego w danym rozdziale<br />

słownictwa (wy<strong>raz</strong>ów, wyrażeń i zwrotów) do <strong>cz</strong>ynnego<br />

opanowania. Materiał jest pogrupowany tematy<strong>cz</strong>nie,<br />

a także według posz<strong>cz</strong>ególnych <strong>cz</strong>ęści mowy.<br />

Г<br />

1/28<br />

Odsyła<strong>cz</strong><br />

do gramatyki<br />

1<br />

Zadanie rozwijające<br />

sprawność słuchania<br />

QR kod<br />

do nagrań


Uporządkuj swoją wiedzę i sprawdź swoje umiejętności<br />

4 Практика языка<br />

. . .<br />

1 Posłuchaj dwukrotnie rozmowy w restauracji. Z podanych odpowiedzi A–B wybierz właściwą.<br />

60<br />

1. Туристы в России … 2. Солянка – это … 3. Туристы заказали только одно блюдо, потому что …<br />

А. первый раз А. десерт А. в кафе было дорого<br />

Б. второй раз Б. второе блюдо Б. у них не было денег<br />

В. были много раз В. суп В. они не очень хотели есть<br />

2 Prze<strong>cz</strong>ytaj wypowiedzi. Uzupełnij luki 1–9, wybierając jedną z odpowiedzi A–B.<br />

Что вы не едите и почему?<br />

4 Теcт<br />

5 pkt<br />

1 Posłuchaj dialogu w restauracji i powiedz, które zdania 1–5 są zgodne z jego treścią, a które – nie.<br />

1. Суп Ани был несолёный и холодный.<br />

61 2. В ресторане не было чёрного хлеба.<br />

3. Официант забыл принести сметану.<br />

4. Аня заказала салат без лука.<br />

5. Официант предложил девушке бесплатный напиток.<br />

5 pkt 2 Prze<strong>cz</strong>ytaj dialog. Uzupełnij luki 1–5 poniższymi wy<strong>raz</strong>ami.<br />

Я не (1) … сладкое. Конечно,<br />

я его очень (2) … , но<br />

знаю, что почти во всех<br />

продуктах очень много<br />

сахара. Поэтому стараюсь<br />

не есть (3) …, печенье, торты.<br />

Сначала это было трудно,<br />

но сейчас нет проблем, мне<br />

даже не хочется. И хорошо<br />

для фигуры и здоровья.<br />

Я и мой парень –<br />

вегетарианцы, и, конечно,<br />

мы не (4) ... мясо. Когда (5) ...<br />

было 19 лет, я посмотрела<br />

ужасный видеоролик и<br />

поняла, что не (6) ... есть<br />

мясо. Я думаю, что человек<br />

может жить без мяса и<br />

быть счастливым.<br />

Когда я был (7) …, я не<br />

терпел лук. Думаю, что вы<br />

(8) … , как мне было трудно.<br />

Ведь лук был везде: в супе,<br />

в салате, в котлетах, иногда<br />

в пицце.<br />

Сейчас всё ок, я люблю лук,<br />

но, к сожалению, не могу<br />

есть мёд. У меня на (9) ...<br />

аллергия.<br />

обжарить / свежее / сметану / добавить / перемешать / хочу<br />

– Привет, мама!<br />

– Привет!<br />

– Ко мне в гости придёт друг из Польши. Я (1) ... приготовить блины. Дай рецепт, пожалуйста.<br />

– Ты хочешь сделать сладкие тонкие блинчики или пушистые традиционные блины?<br />

– Блинчики я умею делать. А вот блины…<br />

– Всё просто, доченька. Надо взять не молоко, а (2) ... или кефир. Потом (3) ... соду, соль, яйцо.<br />

И главное – мука. Надо добавлять её по чуть-чуть. Всё (4) ..., чтобы тесто было как густая<br />

сметана. Разогреть масло и (5) ..., подавать со сметаной.<br />

– Спасибо, попробую сделать.<br />

– Давай, удачи!<br />

Нина<br />

Фиалка<br />

Миша<br />

А Б В А Б В А Б В<br />

ем едим едят ребёнком ребёнок ребёнке<br />

1 есть ем едим 4 7<br />

2 люблю любим любит 5 мне меня я 8 понимает понимаете понимать<br />

3 мороженое ветчину бутерброды 6 хочу хочет хотим 9 его него ему<br />

3 Podaj odpowiedź, która ozna<strong>cz</strong>a to samo, co wyróżniony fragment.<br />

1. Я купил завтрак и получил кофе в подарок. 3. Я закажу кофе и пирог.<br />

А. банку для кофе А. Я люблю<br />

Б. скидку на кофе Б. Я возьму<br />

В. кофе бесплатно В. Я ненавижу<br />

2. С Вас 500 рублей. 4. – И как тебе это блюдо? – Мне очень нравится.<br />

А. Это стоит А. Приятного аппетита!<br />

Б. Ваша сдача Б. Мне, пожалуйста, десерт.<br />

В. Это Вам на чай В. Это вкусное блюдо.<br />

82<br />

84<br />

Sekcja Практика языка zawiera różnorodne zadania<br />

rozwijające wszystkie sprawności językowe, co<br />

umożliwia utrwalenie o<strong>raz</strong> pogłębienie znajomości<br />

zagadnień omówionych w rozdziale.<br />

Теcт po każdym rozdziale zawiera bardzo<br />

zróżnicowane zadania, ułatwiające<br />

powtórzenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie<br />

stopnia jej opanowania.<br />

Poszerzaj swoją wiedzę<br />

4<br />

Нa шеcтёркy!<br />

1 Подбери к словам фотографии. Обрати внимание на ложных друзей переводчика.<br />

Dobierz wy<strong>raz</strong>y do zdjęć. Uważaj na fałszywych przyjaciół tłuma<strong>cz</strong>a.<br />

1. тыква<br />

2. дыня<br />

3. фисташки<br />

4. арахис<br />

5. квас<br />

6. печень<br />

7. жаркое<br />

8. сливки<br />

9. сливы<br />

А Б В Г<br />

Д Е Ё Ж<br />

З<br />

2а Прочитай текст и ответь на вопросы.<br />

Prze<strong>cz</strong>ytaj tekst i odpowiedz na pytania.<br />

1. Что доказали учёные в начале XX века?<br />

2. Сколько вкусов выделяют европейцы?<br />

3. Где выделяют ещё один вкус - умами?<br />

4. Какая теория о вкусах и зонах на языке была раньше?<br />

5. В каких продуктах можно почувствовать вкус умами?<br />

6. Ты знаешь этот вкус?<br />

Вкусовые зоны языка<br />

Зона горького вкуса<br />

(чай или кофе без<br />

сахара)<br />

Зона кислого вкуса<br />

(лимон, клюква)<br />

Зона солёного вкуса<br />

(солёные огурцы,<br />

селёдка)<br />

Зона сладкого<br />

вкуса (сахар,<br />

конфеты, печенье)<br />

Раньше учёные считали, что разные вкусы находятся в разных зонах на языке (как на<br />

картинке). Но уже в начале XX века доказали, что каждая зона может зафиксировать любой<br />

вкус. А сколько же основных вкусов у человека – четыре или пять? До сих пор нет одного<br />

ответа на этот вопрос. Европейцы традиционно считают, что их четыре: сладкий, горький,<br />

кислый и солёный. В Китае, Японии и некоторых других странах Азии называют ещё один<br />

– вкус умами (от японского «приятный вкус»). Вкус умами слабый, но длительный. Мясо,<br />

помидоры, сыр пармезан, шпинат, соевый соус – вот некоторые продукты, где можно<br />

почувствовать вкус умами.<br />

2б Подбери определения 1–6 к выделенным в тексте словам.<br />

Dobierz określenia 1–6 do słów wyróżnionych w tekście.<br />

1. cтрана суши, самураев и вишни 3. несильный 5. базовый<br />

2. до данного момента 4. думать 6. страна с самой длинной стеной<br />

2в Вставь слова и словосочетания из текста в правильной форме и ответь на вопросы.<br />

Wstaw słowa i wyrażenia z tekstu w poprawnej formie i odpowiedz na pytania.<br />

1. Как ты …, кухня какой страны самая вкусная?<br />

2. Что обычно едят в … и в … ?<br />

3. Какие … продукты ты покупаешь каждый день?<br />

4. Какие сильные и … стороны кухни твоей страны?<br />

5. Какие продукты или блюда ты … не пробовал/а, а хотел/а бы попробовать?<br />

86<br />

КУЛЬТ УРНЫЙ<br />

ШОК<br />

Sekcja Нa шеcтёркy! zawiera teksty i zadania<br />

dla u<strong>cz</strong>niów chcących w szerszym zakresie poznać<br />

język rosyjski.<br />

W <strong>cz</strong>ęści Культурный шок znajdują się dodatkowe<br />

materiały tematy<strong>cz</strong>nie związane z kulturą,<br />

np. lekcje okoli<strong>cz</strong>nościowe, ćwi<strong>cz</strong>enia fonety<strong>cz</strong>ne,<br />

trening sprawności językowych i zadania<br />

rozwijające sprawność mówienia.<br />

Pamiętaj! Podrę<strong>cz</strong>nik Новый Как раз 1 jest przezna<strong>cz</strong>ony do wieloletniego użytku, dlatego nie pisz w nim,<br />

a wszystkie rozwiązania zapisuj w zeszycie.


1 Это я<br />

W tym rozdziale nau<strong>cz</strong>ysz się:<br />

alfabetu rosyjskiego<br />

stosować podstawowe formy grze<strong>cz</strong>nościowe<br />

pytać o samopo<strong>cz</strong>ucie i reagować na pytanie o samopo<strong>cz</strong>ucie<br />

przedstawiać siebie<br />

stosować li<strong>cz</strong>ebniki 1–100<br />

pytać o imię, nazwisko, wiek, narodowość, zawód, adres zamieszkania,<br />

numer telefonu, adres e-mail


1.1<br />

Привет!<br />

1<br />

1 Posłuchaj dialogu i dopasuj do niego zdjęcie A lub B.<br />

A<br />

B<br />

Подсказка<br />

Języki rosyjski i polski należą<br />

do grupy języków słowiańskich:<br />

rosyjski jest językiem<br />

wschodniosłowiańskim, a polski –<br />

zachodniosłowiańskim. Wspólne<br />

korzenie tych języków sprawiają,<br />

że można usłyszeć podobnie<br />

brzmiące słowa, co może ułatwić<br />

zrozumienie. Statystyki pokazują,<br />

że Polak nieznający języka<br />

rosyjskiego jest w stanie zrozumieć<br />

go nawet w 18%.<br />

2<br />

2 Posłuchaj wyrażeń i zwrotów z dialogu i je powtórz. Następnie dopasuj je do polskich odpowiedników.<br />

W nawiasach kwadratowych znajdziesz wymowę.<br />

3<br />

1. Добрый день! [dobryj dień] A. Do widzenia!<br />

2. Здравствуйте! [zdrastwujtie] B. Dziękuję.<br />

3. Пожалуйста! [pażałusta] C. Dzień dobry!<br />

4. Меня зовут Мария. [mienia zawut Marija] D. Proszę.<br />

5. Спасибо! [spasiba] E. Wszystko w porządku.<br />

6. Всё в порядке. [wsio w pariadkie] F. Mam na imię Maria.<br />

7. До свидания! [da swidanija] G. Dzień dobry!<br />

3 Posłuchaj dialogu i dopasuj do niego zdjęcie A lub B.<br />

A<br />

B<br />

4<br />

4 Posłuchaj wyrażeń i zwrotów z dialogu i je powtórz. Następnie dopasuj je do polskich odpowiedników.<br />

W nawiasach kwadratowych znajdziesz wymowę.<br />

1. Привет! [priwiet]<br />

2. Как дела? [kak dieła]<br />

3. Нормально. [narmalna]<br />

4. Извини! [izwini]<br />

A. Normalnie, okej.<br />

B. Przepraszam!<br />

C. Cześć! (na powitanie)<br />

D. Jak się masz?<br />

Подсказка<br />

Приветик! [priwietik],<br />

Здорово! [zdarowa]<br />

– tak wita się rosyjska<br />

młodzież.<br />

Pamiętaj jednak,<br />

że są to formy<br />

poto<strong>cz</strong>ne.<br />

10


5<br />

5 Posłuchaj dialogu i dopasuj do niego zdjęcie A lub B.<br />

A<br />

B<br />

6<br />

6 Posłuchaj wyrażeń i zwrotów z dialogu i je powtórz. Dopasuj je do polskich odpowiedników. W nawiasach<br />

kwadratowych znajdziesz wymowę.<br />

1. Привет! [priwiet] A. Cześć! (na powitanie)<br />

2. Как дела? [kak dieła] B. Pa! Cześć! (na pożegnanie)<br />

3. Отлично. [atli<strong>cz</strong>na] C. Do zoba<strong>cz</strong>enia.<br />

4. Хорошо. [charaszo] D. Dobrego dnia!<br />

5. Как тебя зовут? [kak tiebia zawut] E. Dobrze.<br />

6. Очень приятно! [o<strong>cz</strong>ień prijatna] F. Super. / Wspaniale.<br />

7. До встречи. [da wstrie<strong>cz</strong>i] G. Jak się masz? / Co słychać?<br />

8. Пока! [paka] H. Bardzo mi miło.<br />

9. Хорошего дня! [charoszewa dnia] I. Jak masz na imię?<br />

7<br />

7 Posłuchaj dialogów 1–3 i wybierz poprawną odpowiedź. W zrozumieniu tekstu pomoże ci podobieństwo<br />

języków rosyjskiego i polskiego.<br />

Dialog 1<br />

1. Jak ma na imię dziew<strong>cz</strong>yna? 2. Ile ona ma lat? 3. Skąd ona przyleciała?<br />

A. Marina A. 7 A. z Warszawy<br />

B. Maria B. 27 B. z Moskwy<br />

C. Marianna C. 17 C. z Poznania<br />

Dialog 2<br />

1. Sasza to zdrobnienie od imienia: 2. Ile Sasza ma lat? 3. Czym zajmuje się Sasza?<br />

A. Aleksander A. 17 A. studiuje<br />

B. Artur B. 25 B. pracuje w szkole<br />

C. Aleksiej C. 27 C. pracuje w teatrze<br />

Dialog 3<br />

1. Jakie imiona mają u<strong>cz</strong>estnicy rozmowy? 2. Ile Ewa ma lat? 3. Skąd pochodzi Ewa?<br />

A. Ania, Wania, Ewa A. 17 A. z Białorusi<br />

B. Tania, Wania, Ewa B. 18 B. z Niemiec<br />

C. Ania, Wowa, Ewa C. 16 C. z Polski<br />

8<br />

8 Posłuchaj polskich wyrażeń i zwrotów i podaj ich rosyjskie odpowiedniki. Po trzech sekundach usłyszysz<br />

poprawną odpowiedź. Powtórz ją.<br />

11


1.2<br />

Кто там?<br />

9<br />

1 Posłuchaj nagrania i wskaż odpowiednią ilustrację.<br />

1 2<br />

10<br />

2 Poznaj rosyjskie litery i odpowiadające im głoski. Posłuchaj nagrania i powtórz usłyszane głoski,<br />

a następnie samodzielnie prze<strong>cz</strong>ytaj rosyjskie litery i przepisz je do zeszytu.<br />

Подсказка<br />

Litery drukowane i pisane <strong>cz</strong>ęsto<br />

różnią się między sobą, np. Т т Т т .<br />

Po jakimś <strong>cz</strong>asie na pewno<br />

wyćwi<strong>cz</strong>ysz alfabet tak drukowany,<br />

jak i pisany. Jest to tylko kwestia<br />

odpowiedniego treningu.<br />

Aa [a] там<br />

Oo [o] кто<br />

Ээ [e] это [eta]<br />

Кк [k] кот<br />

М м [m] мама<br />

Тт [t] так<br />

A а там<br />

О о кто<br />

Э э это<br />

К к кот<br />

М м мама<br />

Т т так<br />

11<br />

3 Posłuchaj <strong>cz</strong>eści dialogu jesz<strong>cz</strong>e <strong>raz</strong>, a następnie samodzielnie go prze<strong>cz</strong>ytaj i przepisz do zeszytu.<br />

Zwróć uwagę na łą<strong>cz</strong>enie liter.<br />

– Кто там?<br />

– Мама.<br />

– Мама?<br />

– Aааа...<br />

– Это кот...<br />

– Кто там?<br />

– Мама.<br />

– Мама?<br />

– Аааа...<br />

– Это кот...<br />

Samogłoska [o]<br />

Samogłoskę o wymawiamy jak<br />

[o] tylko w pozycji akcentowanej:<br />

кто [kto], кот [kot], он [on].<br />

W innych przypadkach<br />

wymawiamy ją jak [a].<br />

это [eta], атом [atam],<br />

томат [tamat].<br />

12<br />

4 Poznaj kolejne rosyjskie litery. Posłuchaj nagrania i powtórz usłyszane głoski, a następnie prze<strong>cz</strong>ytaj<br />

rosyjskie litery i przepisz je do zeszytu. Zwróć uwagę na wymowę [o] w pozycji nieakcentowanej.<br />

Г<br />

7/29<br />

Samogłoska [e]<br />

W niektórych słowach<br />

zapoży<strong>cz</strong>onych<br />

samogłoskę e [je]<br />

wymawiamy twardo,<br />

np. Интернет.<br />

W rodzimych słowach<br />

wymawiamy ją miękko,<br />

np. Вера [Wiera].<br />

Рр [r]<br />

Ее [je]<br />

Нн [n]<br />

Ии [i]<br />

Р р<br />

Е е<br />

Н н<br />

И и<br />

рок, торт, рак, аромат<br />

метро, метр, крем, театр<br />

окно, контракт, анкета, ремонт<br />

ритм, кантри, кино, Интернет<br />

12


5 Prze<strong>cz</strong>ytaj podane wy<strong>raz</strong>y i dobierz do nich odpowiednie zdjęcia 1–5.<br />

окно, контракт, крем, ремонт, анкета<br />

1 2<br />

3 4 5<br />

6 Prze<strong>cz</strong>ytaj dialogi 1–3, a następnie przepisz je do zeszytu. Pamiętaj o właściwym łą<strong>cz</strong>eniu liter.<br />

– Там мама?<br />

– Нет.<br />

– А кто там?<br />

– Там кот.<br />

1<br />

– Это театр?<br />

– Нет, это метро.<br />

2<br />

– Это кино?<br />

– Нет, это ТикТок.<br />

3<br />

7 Prze<strong>cz</strong>ytaj wy<strong>raz</strong>y 1–5 napisane literami pisanymi i dobierz do nich odpowiedniki zapisane literami<br />

drukowanymi.<br />

1. так там / как / так<br />

2. кто<br />

кот / кто / это<br />

3. тик-ток<br />

тик-ток / тик-так / так-так<br />

4. рак рак / рок / так<br />

5. там<br />

том / там / мат<br />

13


1.3<br />

Вот торт<br />

13<br />

1 Poznaj kolejne litery. Posłuchaj nagrania i powtórz usłyszane głoski, a następnie prze<strong>cz</strong>ytaj rosyjskie<br />

litery i przepisz je do zeszytu. Zwróć uwagę na wymowę [o] w pozycji nieakcentowanej.<br />

Г<br />

7/29<br />

Сс [s]<br />

Вв [w]<br />

Уу [u]<br />

Хх [h]<br />

С с<br />

В в<br />

У у<br />

Х х<br />

космос, косметика, касса, нос, таксист<br />

Москва, евро, новинка, товар<br />

курс, турист, кактус, университет<br />

смех, страх, характер, химик<br />

2 Prze<strong>cz</strong>ytaj teksty 1–3 i przetłuma<strong>cz</strong> je na język polski.<br />

1<br />

– Это кактус?<br />

– Нет, это крем. Этот торт –<br />

новинка.<br />

– Как вкусно!<br />

Zaimek wskazujący<br />

Это ... – To jest...<br />

Этот т – ten (zaimek<br />

wskazujący, r.m.).<br />

2<br />

3<br />

– Это Вера, а это кот Космос.<br />

Он киноман.<br />

– Это интересно.<br />

Это Москва.<br />

Это карта.<br />

Вот театр, вот метро,<br />

вот университет.<br />

Он турист. Она туристка.<br />

Partykuła вот<br />

Partykuły вот używamy<br />

w języku rosyjskim<br />

wów<strong>cz</strong>as, gdy wskazujemy<br />

na konkretny przedmiot.<br />

Вот контракт.<br />

Oto kontrakt.<br />

Вот торт. Oto tort.<br />

14<br />

3 Posłuchaj nagrania i powiedz, na którą sylabę pada akcent w poniższych<br />

słowach. Powiedz, w których wy<strong>raz</strong>ach o <strong>cz</strong>ytamy jak [a] i dla<strong>cz</strong>ego.<br />

новинка / кино / контракт / окно / ремонт / косметика /<br />

аромат / метро / космос / товар<br />

4 Prze<strong>cz</strong>ytaj zdania 1–4, a następnie wybierz spośród nich to, z którym się<br />

zgadzasz, i zapisz je w zeszycie.<br />

1. ТикТок – это интересно.<br />

2. Метро в Москве красивое.<br />

3. Курс евро – это космос.<br />

4. Интернет – это окно в мир.<br />

Akcent<br />

Akcent w języku rosyjskim<br />

jest ruchomy – może<br />

padać na różne sylaby.<br />

Zazna<strong>cz</strong>amy go ukośną<br />

kreską nad samogłoską<br />

akcentowaną i wymawiamy<br />

mocniej i dłużej. W wy<strong>raz</strong>ach<br />

jednosylabowych, np. дом,<br />

akcentu nie zazna<strong>cz</strong>amy.<br />

Są słowa, które piszemy<br />

jednakowo, ale w zależności<br />

od akcentu zna<strong>cz</strong>ą co<br />

innego, np. мука – mąka,<br />

мука – męka.<br />

14


15<br />

5 Odpowiedz na pytania według wzoru. Zwróć uwagę na intonację zdań – oznajmującego i pytającego.<br />

Posłuchaj nagrania i powtórz.<br />

Wzór:<br />

– Это кантри?<br />

– Нет, это рок.<br />

Intonacja<br />

Jeżeli na po<strong>cz</strong>ątku zdania<br />

występuje wy<strong>raz</strong> pytający,<br />

to akcent w tym zdaniu pada<br />

na ten wy<strong>raz</strong>, np. Кто это?<br />

Jeśli pytanie nie za<strong>cz</strong>yna się<br />

od wy<strong>raz</strong>u pytającego,<br />

to akcent pada na słowo,<br />

o które nam chodzi, np. Это<br />

кантри? W języku rosyjskim<br />

<strong>cz</strong>ęsto tworzy się pytania bez<br />

słowa pytającego <strong>cz</strong>y. Jego<br />

rolę przejmuje intonacja.<br />

W zdaniu: Это кактус? (Czy<br />

to jest kaktus?) Rosjanin<br />

zaakcentuje wy<strong>raz</strong> кактус,<br />

podwyższając ton głosu.<br />

1 2 3 4<br />

– Это такси?<br />

– Нет, это ... .<br />

– Это касса?<br />

– Нет, ...<br />

– Это ремонт?<br />

– ...<br />

– Это театр?<br />

– ...<br />

5 6 7 8<br />

– Это университет?<br />

– ...<br />

– Это кактус?<br />

– ...<br />

– Это таксист?<br />

– ...<br />

– Это космос?<br />

– ...<br />

6 Posłuchaj wymowy podanych słów i do każdego dopasuj odpowiedni schemat.<br />

16<br />

ремонт / космос / косметика / Интернет / характер / окна / университет<br />

Wzór: окно<br />

1. 4.<br />

2. 5.<br />

3. 6.<br />

15


1.7<br />

Что они делают?<br />

1 Pracujcie w parach. Zadawajcie sobie nawzajem pytania Где…?, korzystając z podanych wy<strong>raz</strong>ów, o<strong>raz</strong><br />

odpowiadajcie na te pytania według wzoru, wskazując odpowiednie miejsce na ob<strong>raz</strong>kach.<br />

Wzór:<br />

– Где магазин?<br />

– Вот он.<br />

– Где аптека?<br />

– Вот она.<br />

– Где метро?<br />

– Вот оно.<br />

– Где цветы?<br />

– Вот они.<br />

Końcówki rze<strong>cz</strong>owników<br />

R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga<br />

- ø (spółgłoska)<br />

- й<br />

- ь<br />

- а<br />

- я<br />

- а<br />

- я<br />

- ь<br />

- о<br />

- е<br />

- ы<br />

- и<br />

- а<br />

- я<br />

чай / зеркало / кот / диван / цветы / лампа / дорога / солнце / ёлка / машина / кофе /<br />

часы<br />

магазин / парк<br />

1 2<br />

28<br />

2 Posłuchaj zdań zawierających podane <strong>cz</strong>asowniki i zgadnij ich zna<strong>cz</strong>enie. W <strong>raz</strong>ie potrzeby sprawdź<br />

tłuma<strong>cz</strong>enie w słowniku.<br />

жить / отдыхать / читать / слушать / думать / делать / работать / рассказывать / понимать /<br />

спрашивать / отвечать / помогать<br />

29<br />

3a Posłuchaj tekstów doty<strong>cz</strong>ących ilustracji w zadaniu 1, a następnie je prze<strong>cz</strong>ytaj.<br />

A. Это диван. Я там читаю и отдыхаю. Это кот. Его зовут Гав. Он меня слушает и понимает.<br />

А это цветы. Они красивые. Они мне помогают отдыхать.<br />

Б. Это город. Там есть дома, магазины, машины, парки, дороги. Там живёт Анна. Она работает<br />

в банке. Она работает много, но отдыхает мало. Это не очень хорошо. Она это понимает.<br />

22


3б Prze<strong>cz</strong>ytaj teksty jesz<strong>cz</strong>e <strong>raz</strong> i uzupełnij w zeszycie brakujące formy <strong>cz</strong>asowników.<br />

Odmiana <strong>cz</strong>asowników<br />

I koniugacja<br />

читать<br />

жить<br />

я ... жив-у<br />

ты чита-ешь жив-ёшь<br />

он, она, оно чита-ет ...<br />

мы чита-ем жив-ём<br />

вы чита-ете жив-ёте<br />

они чита-ют жив-ут<br />

Po samogłosce w 1. osobie lp<br />

występuje końcówka -ю, zaś<br />

w 3. osobie lm – końcówka -ют.<br />

Po spółgłosce w 1. osobie lp<br />

występuje końcówka -у,<br />

zaś w 3. osobie lm – końcówka -ут.<br />

3в Prze<strong>cz</strong>ytaj teksty z zadania 3a jesz<strong>cz</strong>e <strong>raz</strong> i odpowiedz na pytania.<br />

Рисунок 1 Рисунок 2<br />

1. Что девушка делает на диване? 1. Что есть в городе?<br />

2. Как зовут её кота? 2. Как зовут девушку?<br />

3. Что делает кот? 3. Где она работает?<br />

4. Что помогает девушке отдыхать? 4. Что она делает много, а что мало?<br />

4 Pracujcie w parach. Pytajcie siebie nawzajem i odpowiadajcie: Что он (она) делает / они делают?<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7 8<br />

5 Prze<strong>cz</strong>ytaj dialogi, uzupełnij je poprawną formą <strong>cz</strong>asownika жить.<br />

1<br />

– Это моя тётя. Она … в России,<br />

в Санкт-Петербурге.<br />

– Санкт-Петербург – это красивый город.<br />

– Наташа и Юра … вместе?<br />

– Думаю, нет, Наташа … с мамой,<br />

а Юра … с котом.<br />

3<br />

– Я … в Варшаве. А ты где …?<br />

– Я … в Лодзи, но мои мама и папа …<br />

в Гданьске.<br />

2<br />

– Мы … в Москве.<br />

– Я тоже. А вы давно … в Москве?<br />

4<br />

23


1<br />

Грамматика<br />

Г 1<br />

Mianownik, biernik i celownik<br />

zaimków osobowych<br />

Mianownik<br />

(кто? что?)<br />

Biernik<br />

(кого? что?)<br />

Celownik<br />

(кому? чему?)<br />

Г 3<br />

Li<strong>cz</strong>ba rze<strong>cz</strong>ownika<br />

Formy li<strong>cz</strong>by mnogiej rze<strong>cz</strong>ownika tworzymy poprzez<br />

odrzucenie końcówki li<strong>cz</strong>by pojedyn<strong>cz</strong>ej i dodanie<br />

odpowiedniej końcówki li<strong>cz</strong>by mnogiej.<br />

я – ja меня мне<br />

ты – ty тебя тебе<br />

Li<strong>cz</strong>ba<br />

pojedyn<strong>cz</strong>a<br />

Końcówki<br />

Li<strong>cz</strong>ba<br />

mnoga<br />

Końcówki<br />

он – on<br />

оно – ono<br />

его<br />

ему<br />

она – ona её ей<br />

мы – my нас нам<br />

билет<br />

пап-а<br />

мам-а<br />

(ø)<br />

spółgłoska<br />

-а<br />

билет-ы<br />

пап-ы<br />

мам-ы<br />

-ы<br />

вы – wy вас вам<br />

тёт-я -я тёт-и<br />

они – oni их им<br />

словар-ь -ь словар-и<br />

-и<br />

Г 2<br />

Zaimki osobowe wskazują w zdaniu na osobę lub<br />

przedmiot (zastępują w zdaniu rze<strong>cz</strong>ownik), np. Ваня<br />

играет в мяч. Он играет в мяч.<br />

Zaimki osobowe w li<strong>cz</strong>bie mnogiej (мы, вы, они)<br />

nie mają rodzaju, np. мужчины i женщины = они.<br />

W języku rosyjskim w oficjalnych, grze<strong>cz</strong>nościowych<br />

zwrotach skierowanych do osoby dorosłej lub nam<br />

nieznanej używa się zaimka вы/Вы, np. Вы любите<br />

читать? (Czy pan / pani lubi <strong>cz</strong>ytać? / Czy państwo<br />

lubią <strong>cz</strong>ytać?).<br />

Rodzaj rze<strong>cz</strong>ownika<br />

Rodzaj rze<strong>cz</strong>ownika można określić na podstawie<br />

końcówki danego wy<strong>raz</strong>u. W języku rosyjskim<br />

niewielka grupa rze<strong>cz</strong>owników rodzaju męskiego<br />

(osoby płci męskiej o<strong>raz</strong> większość zdrobniałych imion<br />

męskich) ma końcówkę -а, -я, np. мужчина, папа, дядя,<br />

дедушка, Саша, Вова, Петя, Коля.<br />

Jeżeli rze<strong>cz</strong>ownik koń<strong>cz</strong>y się na -ь (znak miękki), to może<br />

odnosić się zarówno do rodzaju męskiego, jak<br />

i żeńskiego. Większość takich rze<strong>cz</strong>owników jest jednak<br />

rodzaju żeńskiego. W <strong>raz</strong>ie wątpliwości co do rodzaju<br />

należy taki wy<strong>raz</strong> sprawdzić w słowniku.<br />

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki<br />

сын -ø<br />

музей -й<br />

словарь -ь<br />

папа -а<br />

дядя -я<br />

Wyjątki: кофе<br />

карта -а<br />

тётя -я<br />

мышь -ь<br />

письмо -о<br />

море -е<br />

Wyjątki: имя,<br />

время, такси<br />

Г 4<br />

музе-й -й музе-и<br />

окн-о -о окн-а -а<br />

мор-е -е мор-я -я<br />

Po literach ж, ш, ч, щ, г, к, х zawsze piszemy -и, a nie -ы.<br />

Rze<strong>cz</strong>owniki z tematem zakoń<strong>cz</strong>onym na ж, ш, ч, щ, г,<br />

к, х zawsze w li<strong>cz</strong>bie mnogiej mają końcówkę -и. Np.,<br />

аптеки, языки, дороги, страхи.<br />

Odmiana <strong>cz</strong>asowników<br />

(<strong>cz</strong>as teraźniejszy)<br />

Czasowniki w języku rosyjskim dzielą się na dwie grupy<br />

według typu końcówek.<br />

Czasowniki I koniugacji<br />

– Jeżeli w 1. osobie li<strong>cz</strong>by pojedyn<strong>cz</strong>ej (я) o<strong>raz</strong> 3. osobie<br />

li<strong>cz</strong>by mnogiej (они) temat koń<strong>cz</strong>y się na samogłoskę,<br />

dodajemy końcówki -ю, -ют.<br />

– Jeżeli w 1. osobie li<strong>cz</strong>by pojedyn<strong>cz</strong>ej (я) o<strong>raz</strong> 3. osobie<br />

li<strong>cz</strong>by mnogiej (они) temat koń<strong>cz</strong>y się na spółgłoskę,<br />

dodajemy końcówki -у, -ут.<br />

– Końcówki z -ё- dodajemy, gdy akcent pada<br />

na końcówkę.<br />

I koniugacja<br />

читать<br />

я чита-ю жив-у<br />

жить<br />

ты чита-ешь жив-ёшь<br />

он, она, оно чита-ет жив-ёт<br />

мы чита-ем жив-ём<br />

вы чита-ете жив-ёте<br />

они чита-ют жив-ут<br />

28


Czasowniki II koniugacji<br />

– Jeżeli w 1. osobie li<strong>cz</strong>by pojedyn<strong>cz</strong>ej (я) o<strong>raz</strong> 3. osobie<br />

li<strong>cz</strong>by mnogiej (они) temat koń<strong>cz</strong>y się na ж, ш, ч, щ,<br />

dodajemy końcówki -у, -ат.<br />

II koniugacja<br />

говорить<br />

я говор-ю уч-у<br />

ты говор-ишь уч-ишь<br />

учить<br />

Г 6<br />

Zasady tworzenia imienia odojcowskiego<br />

Imię odojcowskie możemy utworzyć od każdego imienia<br />

męskiego. Imiona odojcowskie posiadają formy męskie<br />

(dla syna) i żeńskie (dla córki). Jeżeli imię męskie koń<strong>cz</strong>y<br />

się na spółgłoskę twardą, np. Виктор, dodajemy do niego<br />

-ович dla formy męskiej lub -овна dla formy żeńskiej:<br />

Викторович, Викторовна. Jeżeli imię męskie koń<strong>cz</strong>y<br />

się na -ь lub -й, np. Игорь, Сергей, dodajemy do nich<br />

-eвич dla formy męskiej lub -eвна dla formy żeńskiej:<br />

Игоревич, Игоревна, Сергеевич, Сергеевна.<br />

Г 5<br />

он, она, оно говор-ит уч-ит<br />

мы говор-им уч-им<br />

вы говор-ите уч-ите<br />

они говор-ят уч-ат<br />

Li<strong>cz</strong>ebniki główne<br />

0 ноль<br />

1 один<br />

2 два<br />

3 три<br />

4 четыре<br />

5 пять<br />

6 шесть<br />

7 семь<br />

8 восемь<br />

9 девять<br />

10 десять<br />

11 одиннадцать<br />

12 двенадцать<br />

13 тринадцать<br />

14 четырнадцать<br />

15 пятнадцать<br />

16 шестнадцать<br />

17 семнадцать<br />

18 восемнадцать<br />

19 девятнадцать<br />

20 двадцать<br />

30 тридцать<br />

40 сорок<br />

50 пятьдесят<br />

60 шестьдесят<br />

70 семьдесят<br />

80 восемьдесят<br />

90 девяносто<br />

100 сто<br />

W li<strong>cz</strong>ebnikach 5–20 o<strong>raz</strong> 30 znak miękki (ь) piszemy<br />

na końcu.<br />

W li<strong>cz</strong>ebnikach 50–80 znak miękki (ь) piszemy w środku<br />

wy<strong>raz</strong>u, przed <strong>cz</strong>ąstką -десят.<br />

Г 7<br />

Fonetyka rosyjska<br />

Akcent<br />

Akcent w języku rosyjskim jest ruchomy, <strong>cz</strong>yli może<br />

padać na po<strong>cz</strong>ątek, środek lub koniec wy<strong>raz</strong>u:<br />

адрес, аптека, аэропорт. Kiedy u<strong>cz</strong>ymy się nowego<br />

wy<strong>raz</strong>u, warto od <strong>raz</strong>u zapamiętać właściwy akcent.<br />

Akcenty w rosyjskich wy<strong>raz</strong>ach zazna<strong>cz</strong>a się zazwy<strong>cz</strong>aj<br />

tylko w <strong>podrę<strong>cz</strong>nik</strong>ach w celach edukacyjnych.<br />

Główne zasady wymowy:<br />

1. Samogłoska O<br />

Samogłoskę o w sylabie akcentowanej wymawiamy<br />

w sposób zbliżony do polskiego o, ale zna<strong>cz</strong>nie dłużej<br />

i z mocniejszym zaokrągleniem warg. W pozycji<br />

nieakcentowanej samogłoskę o wymawiamy jako<br />

krótkie [a]: вода [wada], космос [kosmas],<br />

Россия [rassija], яблоко [jablaka].<br />

2. Samogłoska E<br />

Na po<strong>cz</strong>ątku wy<strong>raz</strong>ów i po samogłoskach wymawiamy<br />

e jako [je]: ели [jeli] – świerki, choinki. W pozycji nieakcentowanej<br />

przed akcentem samogłoskę e wymawiamy<br />

jako dźwięk pośredni między [i] a [e] (bardziej zbliżony<br />

do [i]): метро [mitro], телефон [tilifon], сестра [sistra].<br />

W wy<strong>raz</strong>ach zapoży<strong>cz</strong>onych samogłoskę e <strong>cz</strong>ęsto<br />

wymawiamy twardo: Интернет [internet],<br />

менеджер [menedżer], бизнес [biznes].<br />

3. Spółgłoski Ж, Ш, Ц<br />

Spółgłoski ж, ш, ц zawsze wymawiamy twardo, również<br />

wtedy, gdy w pisowni po ж, ш, ц występuje и, е, ё lub ь:<br />

живот [żywot] – brzuch, машина [maszyna] – samochód,<br />

цирк [cyrk], скажи [skaży] – powiedz.<br />

4. Spółgłoski Ч, Щ<br />

Spółgłoski ч, щ, zawsze wymawiamy miękko. Spółgłoska<br />

ч jest wymawiana w sposób zbliżony do polskiego [ć],<br />

a spółgłoska щ, w sposób zbliżony do polskiego [śś] :<br />

часы [ćasy], борщ [borśś].<br />

5. Spółgłoska Г<br />

Spółgłoskę г w końcówkach -его, -ого wymawiamy<br />

[jewo], [owo]: его [jewo], какого [kakowa] – jakiego.<br />

Zapamiętaj pisownię i wymowę następujących słów:<br />

здравствуйте [zdrastwujtie] – dzień dobry<br />

пожалуйста [pażałusta] – proszę<br />

солнце [sonce] – słońce<br />

что [szto] – co<br />

29


1<br />

Упражнения<br />

Г 1<br />

1 Uzupełnij zdania. Zaimki w nawiasach podaj<br />

w poprawnej formie.<br />

1. – Как (ты) … зовут?<br />

– (Я) … зовут Адам. А тебя?<br />

– Я – Нина.<br />

2. Здравствуйте! (Я) … зовут Павел<br />

Новаковски.<br />

3. – Кто это?<br />

– Это мой брат. (Он) … зовут Вадим.<br />

4. – Ты знаешь, как (она) … зовут?<br />

– Да, (она) … зовут Ева.<br />

5. – Как (Вы) … зовут?<br />

– (Я) … зовут Николай Петрович.<br />

6. – Как (вы) … зовут?<br />

– (Мы) … зовут Алексей и Максим.<br />

Г 3<br />

5 Przetłuma<strong>cz</strong> podane wy<strong>raz</strong>y na język polski<br />

i podaj ich rodzaj w językach rosyjskim<br />

i polskim.<br />

Wzór: аэропорт (r.m.) – lotnisko (r.n.)<br />

1. машина 6. профессия<br />

2. чай 7. шоколад<br />

3. кофе 8. стул<br />

4. музей 9. страна<br />

5. площадь 10. фамилия<br />

6 Podaj mianownik li<strong>cz</strong>by mnogiej podanych<br />

rze<strong>cz</strong>owników.<br />

Wzór: билет – билеты<br />

1. словарь 6. курс<br />

2. аптека 7. студент<br />

Г 2<br />

2 Uzupełnij zdania. Zaimki w nawiasach podaj<br />

w poprawnej formie.<br />

1. (Я) … 22 года.<br />

2. Он студент. (Он) … 25 лет.<br />

3. Сколько (ты) … лет?<br />

4. (Она) … 61 год.<br />

5. (Они) … 15 лет.<br />

6. Сколько (Вы) … лет?<br />

3 Przetłuma<strong>cz</strong> na język rosyjski.<br />

1. Jak masz na imię?<br />

2. Ona ma 81 lat.<br />

3. Ile Pan ma lat?<br />

4. Ona ma na imię Nina.<br />

5. Mam na imię Leon.<br />

6. Oni mają po 16 lat.<br />

4 Uzupełnij tabelę w zeszycie podanymi<br />

wy<strong>raz</strong>ami.<br />

словарь / папа / письмо / карта / зеркало /<br />

Г 4<br />

3. банан 8. объявление<br />

4. окно 9. машина<br />

5. анкета 10. язык<br />

7 Wskaż poprawną końcówkę <strong>cz</strong>asownika<br />

читать.<br />

1. Мы много чита(-ем/-ет).<br />

2. Настя чита(-ю/-ет) журнал.<br />

3. Ты чита(-ешь/-ют)?<br />

4. Я сейчас чита(-ют/-ю).<br />

5. Оля и Коля чита(-ем/-ют) письмо.<br />

6. Что вы чита(-ешь/-ете)?<br />

8 Podaj odpowiednie zaimki do poniższych form<br />

<strong>cz</strong>asownika.<br />

Wzór: делаем – мы<br />

1. делаешь 3. делает 5. делаете<br />

2. делают 4. делаю<br />

9 Czasowniki w nawiasach podaj w poprawnej<br />

formie.<br />

часы / метро / дорога / чай / машина / музей /<br />

цветы / чипсы / виза / диван / стул / стол<br />

1. – Ты (отдыхать) …?<br />

– Нет, я (думать) … .<br />

Rodzaj<br />

męski<br />

Rodzaj<br />

żeński<br />

Rodzaj<br />

nijaki<br />

Li<strong>cz</strong>ba<br />

mnoga<br />

2. – Что вы сейчас (читать) …?<br />

– Мы (читать) … Шекспира.<br />

3. – Какую музыку он (слушать) …?<br />

– Он (слушать) … техно.<br />

30


4. – Что ты (делать) … сегодня?<br />

– Я (помогать) … маме дома.<br />

10 Uzupełnij zdania poprawną formą<br />

<strong>cz</strong>asownika жить.<br />

1. Где вы …?<br />

2. Я … в Варшаве.<br />

3. Мы … у моря.<br />

4. Ты … в Москве или Петербурге?<br />

5. Они … хорошо.<br />

6. Моя мама … в России.<br />

11 Wskaż poprawną końcówkę <strong>cz</strong>asownika.<br />

1. Наташа много говор(-ит/-ет).<br />

2. Они говор(-ют/-ят) по-тайски.<br />

3. Я говор(-ют/-ю) по-польски.<br />

4. Вы говор(-ете/-ите) по-русски?<br />

5. Ты мало говор(-ит/-ишь).<br />

6. Мы говор(-им/-ят) о евро.<br />

12 Do zaimków 1–6 dobierz odpowiednie formy А–Е<br />

<strong>cz</strong>asownika любить.<br />

1. мы А. люблю<br />

2. я Б. любят<br />

3. он, она, оно В. любим<br />

4. они Г. любишь<br />

5. ты Д. любите<br />

6. вы Е. любит<br />

13 Podaj poprawne końcówki <strong>cz</strong>asowników.<br />

1. У меня есть кот. Его зовут Феликс. Я его<br />

очень любл… . Феликс люб… сыр и мои<br />

цветы.<br />

2. Мы люб… отдыхать на море. Там жив… наша<br />

тётя Света.<br />

3. Ты люб… кино? Что ты люб... читать<br />

и слушать?<br />

4. Вы люб... учить русский язык? Какой язык<br />

вы ещё уч…?<br />

5. Они люб… музыку, но не очень люб... кино.<br />

14 Przetłuma<strong>cz</strong> na język rosyjski.<br />

1. Ania mieszka tam.<br />

2. U<strong>cz</strong>ę się języka rosyjskiego.<br />

3. Te<strong>raz</strong> odpo<strong>cz</strong>ywam.<br />

4. Mieszkamy te<strong>raz</strong> w Moskwie.<br />

Г 5<br />

Г 6<br />

5. On lubi dużo mówić.<br />

6. Pan nie pracuje.<br />

15 Wskaż właściwy li<strong>cz</strong>ebnik: A lub Б.<br />

А<br />

Б<br />

семнадцать 17 70<br />

девяносто 19 90<br />

девятнадцать 19 90<br />

восемьдесят 18 80<br />

двенадцать 20 12<br />

четырнадцать 40 14<br />

тридцать 13 30<br />

16 Podaj poprawne końcówki podanych<br />

li<strong>cz</strong>ebników.<br />

16 – шест…<br />

70 – семь…<br />

18 – восем…<br />

50 – пять…<br />

60 – шесть…<br />

-надцать<br />

-десят<br />

17 Powiedz, w którym miejscu należy wpisać znak<br />

miękki w poniższych li<strong>cz</strong>ebnikach.<br />

1. девят… 5. сорок…<br />

2. пят…надцат… 6. восем…десят…<br />

3. восем…надцат… 7. шест…десят…<br />

4. sшест…надцат… 8. пят…десят…<br />

18 Uzupełnij w zeszycie brakujące formy imienia<br />

odojcowskiego.<br />

Imię Imię odojcowskie Imię odojcowskie<br />

ojca (forma męska) (forma żeńska)<br />

Александр Александрович ...<br />

Иван ... ...<br />

Алексей ... Алексеевна<br />

Владимир ... ...<br />

Тарас ... Тарасовна<br />

Пётр Петрович ...<br />

Антон ... ...<br />

Николай Николаевич ...<br />

Павел ... Павловна<br />

Виктор ... ...<br />

31


1<br />

С ловарь<br />

RZECZOWNIKI<br />

адрес adres<br />

анкета ankieta<br />

аптека apteka<br />

аромат aromat<br />

аэропорт lotnisko<br />

банан banan<br />

баня bania, łaźnia<br />

бар bar<br />

бизнесмен biznesmen<br />

билет bilet<br />

близнец bliźniak<br />

блондинка blondynka<br />

борщ barsz<strong>cz</strong><br />

брюнетка brunetka<br />

виза wiza<br />

вода woda<br />

возраст wiek<br />

время <strong>cz</strong>as<br />

глаз oko<br />

город miasto<br />

гостиница hotel<br />

да tak<br />

девушка dziew<strong>cz</strong>yna<br />

диван kanapa<br />

дизайнер projektant<br />

документ dokument<br />

дом dom<br />

дорога droga<br />

дочь córka<br />

дядя wujek<br />

евро euro<br />

Евросоюз Unia Europejska<br />

ёлка choinka<br />

живот brzuch<br />

журналист dziennikarz<br />

зеркало lustro<br />

зима zima<br />

злотый złoty (waluta)<br />

имя imię<br />

интервью wywiad<br />

Интернет Internet<br />

йогурт jogurt<br />

кактус kaktus<br />

кантри country (muzyka)<br />

касса kasa<br />

кино kino<br />

контракт kontrakt<br />

косметика kosmetyki<br />

космос kosmos<br />

кот kot<br />

кофе kawa<br />

крем krem<br />

курс kurs<br />

лампа lampa<br />

магазин sklep<br />

мама mama<br />

машина samochód<br />

метр metr<br />

метро metro<br />

Москва Moskwa<br />

музей muzeum<br />

музыка muzyka<br />

мука mąka<br />

мука męka<br />

мышь mysz<br />

национальность narodowość<br />

новинка nowość<br />

нос nos<br />

няня niania<br />

объект obiekt<br />

объявление ogłoszenie<br />

окно okno<br />

отчество imię odojcowskie<br />

палочки pałe<strong>cz</strong>ki<br />

папа tata<br />

паспорт paszport<br />

пенсионер emeryt<br />

площадь plac<br />

полька Polka<br />

Польша Polska<br />

поляк Polak<br />

профессия zawód<br />

радио radio<br />

регистрация rejestracja<br />

ремонт remont<br />

рис ryż<br />

ритм rytm<br />

рок rock<br />

Россия Rosja<br />

русская Rosjanka<br />

РФ (Российская Федерация)<br />

Federacja Rosyjska<br />

сестра siostra<br />

словарь słownik<br />

смех śmiech<br />

солнце słońce<br />

старт start<br />

стол stół<br />

страна kraj<br />

страх strach<br />

студент student<br />

стул krzesło<br />

сын syn<br />

сыр ser<br />

такси taksówka<br />

театр teatr<br />

телефон telefon<br />

тема temat<br />

тётя ciocia<br />

товар towar<br />

торт tort<br />

турист turysta<br />

угол róg, kąt<br />

уголь węgiel<br />

университет uniwersytet<br />

учитель nau<strong>cz</strong>yciel<br />

фамилия nazwisko<br />

футболист piłkarz<br />

характер charakter<br />

химик chemik<br />

хлеб chleb<br />

цветы kwiaty<br />

цирк cyrk<br />

чай herbata<br />

часы zegarek<br />

чемпион mistrz<br />

чипсы chipsy<br />

шоколад <strong>cz</strong>ekolada<br />

шофёр szofer<br />

щётка sz<strong>cz</strong>otka<br />

экономист ekonomista<br />

юг południe<br />

юртa jurta<br />

яблоко jabłko<br />

язык język<br />

CZASOWNIKI<br />

говорить mówić<br />

делать robić<br />

думать myśleć<br />

жить żyć<br />

любить lubić, kochać<br />

отвечать odpowiadać<br />

отдыхать odpo<strong>cz</strong>ywać<br />

помогать pomagać<br />

понимать rozumieć<br />

работать pracować<br />

рассказывать opowiadać<br />

слушать słuchać<br />

спрашивать pytać<br />

учить u<strong>cz</strong>yć; u<strong>cz</strong>yć się<br />

читать <strong>cz</strong>ytać<br />

ZAIMEK WSKAZUJĄCY<br />

это to, to jest<br />

этот ten<br />

32


ZAIMKI PYTAJNE<br />

где gdzie<br />

как jak<br />

какой jaki<br />

кто kto<br />

сколько ile<br />

что co<br />

PRZYSŁÓWKI<br />

вкусно sma<strong>cz</strong>nie<br />

вместе <strong>raz</strong>em<br />

всё wszystko<br />

интереснo interesująco<br />

красивo pięknie<br />

мало mało<br />

много dużo<br />

нормально normalnie;<br />

w porządku<br />

отлично bardzo dobrze<br />

сейчас te<strong>raz</strong><br />

там tam<br />

хорошо dobrze<br />

LICZEBNIKI<br />

ноль zero<br />

один jeden<br />

два dwa<br />

три trzy<br />

четыре <strong>cz</strong>tery<br />

пять pięć<br />

шесть sześć<br />

семь siedem<br />

восемь osiem<br />

девять dziewięć<br />

десять dziesięć<br />

одиннадцать jedenaście<br />

двенадцать dwanaście<br />

тринадцать trzynaście<br />

четырнадцать <strong>cz</strong>ternaście<br />

пятнадцать piętnaście<br />

шестнадцать szesnaście<br />

семнадцать siedemnaście<br />

восемнадцать osiemnaście<br />

девятнадцать dziewiętnaście<br />

двадцать dwadzieścia<br />

тридцать trzydzieści<br />

сорок <strong>cz</strong>terdzieści<br />

пятьдесят pięćdziesiąt<br />

шестьдесят sześćdziesiąt<br />

семьдесят siedemdziesiąt<br />

восемьдесят osiemdziesiąt<br />

девяносто dziewięćdziesiąt<br />

сто sto<br />

ZAIMKI OSOBOWE<br />

я ja<br />

ты ty<br />

он on<br />

она ona<br />

оно ono<br />

мы my<br />

вы / Вы wy, pan / pani, państwo<br />

они oni, one<br />

PRZYWITANIE<br />

Здравствуйте! Dzień dobry!<br />

(przez cały dzień)<br />

Доброе утро! Dzień dobry!<br />

(do około 10:00 rano)<br />

Добрый день! Dzień dobry!<br />

Привет! Cześć!<br />

Здорово! Cześć! (poto<strong>cz</strong>nie)<br />

POŻEGNANIE<br />

До свидания! Do widzenia!<br />

До встречи! Do zoba<strong>cz</strong>enia!<br />

Пока! Cześć! Na <strong>raz</strong>ie!<br />

Хорошего дня! Dobrego dnia!<br />

SAMOPOCZUCIE<br />

Как дела? Co słychać? Jak się masz?<br />

Отлично. Bardzo dobrze.<br />

Хорошо. Dobrze.<br />

Нормально. Dobrze, w porządku.<br />

Всё в порядке. Wszystko w porządku.<br />

PRZEDSTAWIANIE SIĘ<br />

Как Вас зовут? Jak pani / pan<br />

się nazywa?<br />

Как тебя зовут? Jak masz na imię?<br />

Как Ваша фамилия?<br />

Jakie jest pani / pana nazwisko?<br />

Как Ваше имя? Jakie jest<br />

pani / pana imię?<br />

Меня зовут ... Mam na imię…<br />

Очень приятно. Bardzo mi miło.<br />

ZWROTY I WYRAŻENIA<br />

Спасибо. Dziękuję.<br />

Пожалуйста. Proszę.<br />

Извини(те). Przepraszam.<br />

Добро пожаловать! Witamy!<br />

Сколько Вам лет?<br />

Ile pani / pan ma lat?<br />

Сколько тебе лет? Ile masz lat?<br />

Мне ... (год / года / лет). Mam… lat.<br />

ФИО (фамилия, имя, отчество)<br />

nazwisko, imię, imię odojcowskie<br />

Кто Вы по национальности?<br />

Jakiej pani / pan<br />

jest narodowości?<br />

По национальности я …<br />

Z pochodzenia jestem…<br />

Ваш род занятий?<br />

Czym Pan/Pani się zajmuje?<br />

По профессии я … Z zawodu jestem…<br />

Какой Ваш адрес имейл?<br />

Jaki jest pani / pana adres e-mail?<br />

электронная почта e-mail<br />

@ (собака) małpa<br />

. (точка) kropka<br />

Можно Ваш адрес? Mogłaby pani /<br />

Mógłby pan podać mi swój adres?<br />

Можно Ваш номер телефона?<br />

Mogłaby pani / Mógłby pan<br />

podać mi swój numer telefonu?<br />

Ура! Hura!<br />

33


1<br />

Практика языка<br />

33<br />

1 Posłuchaj dwukrotnie dialogów 1–3 i dobierz do nich zdjęcia А–D. Jedno zdjęcie nie pasuje do żadnego<br />

dialogu.<br />

А<br />

B<br />

C<br />

D<br />

2 Popraw dziewięć błędów w profilu Ewy. Poprawiony tekst zapisz w zeszycie.<br />

Эва Новак<br />

Привет! Мне зовут Эва. Моя отчество Новак. Меня 21 лет, я студентка.<br />

По национальности я Полька. Я живут в Варшаве. Я учит русский язык.<br />

Я люблю слушать музыку и читать. Сейчас я помогать папе в фирме.<br />

Он бизнесмен. Он работать с туристами из России. Я буду помогать<br />

тебе учить польский язык, а ты мне – русский. ОК?<br />

3 Przeprowadźcie rozmowę w parach zgodnie z poleceniem.<br />

Jesteś na kursie językowym w Moskwie. Zapoznajesz się z koleżanką / kolegą z kursu. W rozmowie<br />

uwzględnij poniższe kwestie.<br />

Miejsce zamieszkania<br />

Wiek<br />

Numer telefonu i adres<br />

Pochodzenie<br />

4 Użyj podanych w nawiasach <strong>cz</strong>asowników w poprawnej formie <strong>cz</strong>asu teraźniejszego.<br />

1. Я ... (спрашивать) дорогу. 4. Вы ... (разговаривать) с туристом.<br />

2. Мы ... (жить) в Москве. 5. Ты ... (учить) русский язык.<br />

3. Они ... (слушать) радио. 6. Он ... (работать) в фирме.<br />

34


5 Wskaż słowo, które nie pasuje do pozostałych.<br />

1. банан / кофе / чай / шоколад 4. паспорт / кактус / виза / контракт<br />

2. магазин / театр / аэропорт / часы 5. машина / шофёр / турист / пенсионер<br />

3. дочь / няня / дядя / тётя 6. вода / чипсы / чай / кофе<br />

6 Wypełnij formularz w zeszycie.<br />

ФИО<br />

(фамилия, имя, отчество) тво)<br />

Регистрация<br />

Возраст<br />

Национальность ь<br />

Род занятий / Профессия<br />

Адрес<br />

Телефон<br />

Электронная почта<br />

7 Opowiedz o Annie, korzystając z podanych zdjęć i pytań pomocni<strong>cz</strong>ych 1–6.<br />

1. Как зовут девушку? 4. Где она живёт?<br />

2. Сколько ей лет? 5. Что она сейчас делает?<br />

3. Кто она по национальности? 6. Какой язык она учит?<br />

Анна – 19<br />

35


1<br />

Теcт<br />

33 pkt<br />

1 Prze<strong>cz</strong>ytaj litery alfabetu rosyjskiego i powiedz po rosyjsku, co jest przedstawione na zdjęciach.<br />

Аа<br />

Зз<br />

Пп<br />

Чч<br />

Бб<br />

Ии<br />

Рр<br />

Шш<br />

Вв<br />

Йй<br />

Сс<br />

Щщ<br />

ъ<br />

Гг<br />

Кк<br />

Тт<br />

ы<br />

Дд<br />

Лл<br />

Уу<br />

ь<br />

Ее<br />

Мм<br />

Фф<br />

Ээ<br />

Ёё<br />

Нн<br />

Хх<br />

Юю<br />

Жж<br />

Оо<br />

Цц<br />

Яя<br />

3 pkt<br />

34<br />

8 pkt<br />

2 Posłuchaj dwukrotnie dialogu. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.<br />

1. Иван работает ... . 2. Матеуш живёт в ... . 3. Номер телефона Ивана: … .<br />

А. на радио А. Закопане А. 419 527 28 48<br />

B. в такси B. Торуне B. 495 727 19 48<br />

C. в отеле C. Кракове C. 495 727 90 48<br />

3 Dobierz wy<strong>raz</strong>y 1–8 do wy<strong>raz</strong>ów A–H tak, żeby powstały poprawne wyrażenia.<br />

1. Добрый А. свидания!<br />

2. До B. в порядке.<br />

3. Всё C. дня!<br />

4. Как D. дела?<br />

5. До E. пожаловать!<br />

6. Очень F. день!<br />

7. Хорошего G. встречи!<br />

8. Добро H. приятно!<br />

36


4 pkt<br />

4 Napisz w zeszycie dwa krótkie dialogi do sytuacji przedstawionych na zdjęciach A–B.<br />

А<br />

B<br />

6 pkt<br />

5 Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami pytajnymi.<br />

какой /как / сколько /кто / что / где<br />

1. ... тебя зовут? 4. ... тебе лет?<br />

2. … кот? – Вот он. 5. ... Ваш адрес имейл?<br />

3. ... Вы по профессии? 6. ... ты делаешь?<br />

6 pkt<br />

6 Podaj wy<strong>raz</strong>y pasujące do danej kategorii. Pięć spośród podanych wy<strong>raz</strong>ów nie pasuje do żadnej z nich.<br />

что / дорога / живот / машина / чай / борщ / его / хорошо / метро / глаз / кофе<br />

В каком слове: 1. o <strong>cz</strong>ytamy jak [a]? 3. ч <strong>cz</strong>ytamy jak [sz]?<br />

2. г <strong>cz</strong>ytamy jak [w]? 4. и <strong>cz</strong>ytamy jak [y]?<br />

6 pkt<br />

7 Zapisz słownie podane li<strong>cz</strong>by w zeszycie.<br />

1. 0 2. 34 3. 87 4. 9 5. 90 6. 19<br />

3 pkt<br />

8 Wskaż poprawną formę.<br />

– Ты работаешь?<br />

– Нет/Не, я нет/не работаю,<br />

я отдыхаю.<br />

– Он турист?<br />

– Нет/Не, он бизнесмен.<br />

– Как её зовут?<br />

– Я нет/не знаю.<br />

8 pkt<br />

9 Użyj podanych w nawiasach <strong>cz</strong>asowników we właściwej formie.<br />

1. Мы ... в Москве. (жить) 5. Она ... нам. (помогать)<br />

2. Они ... русский язык. (учить) 6. В машине он ... радио. (слушать)<br />

3. Я ... книгу. (читать) 7. Мы ... дорогу. (спрашивать)<br />

4. Вы меня ... ? (понимать) 8. Ты много ... . (думать)<br />

10 pkt<br />

10 Uzupełnij prezentację Katii. Użyj podanych słów we właściwej formie. Jedno słowo jest zbędne.<br />

год / я / отчество / помогать / учить / жить / слушать / делать / фамилия / национальность / город<br />

Привет! … зовут Катя. Моя … Соболева. Моё … Викторовна. По … я русская. Я студентка,<br />

мне 23 … . Мой родной … – это Петербург. Но сейчас я … в Москве. Я … рок-музыку, … польский язык<br />

и … пенсионерам.<br />

37


1<br />

Нa шеcтёркy!<br />

1 Dobierz rosyjskie imiona 1–7 do ich form zdrobniałych A–G.<br />

1. Михаил A. Ваня<br />

2. Александр(a) B. Таня<br />

3. Иван C. Миша<br />

4. Татьяна D. Маша<br />

5. Ольга E. Оля<br />

6. Мария F. Дима<br />

7. Дмитрий G. Саша<br />

2 Podaj polską wersję rosyjskiego imienia.<br />

1. Иосиф 3. Матвей 5. Маргарита 7. Юрий<br />

2. Иван 4. Катерина 6. Григорий 8. Михаил<br />

3 Dobierz imiona 1–8 do nazwisk A–H tak, aby powstały imiona i nazwiska znanych Rosjan. Powiedz, jakich<br />

innych wybitnych Rosjan znasz lub o jakich słyszałeś / słyszałaś. Po<strong>cz</strong>ytaj o nich w encyklopedii lub<br />

w Internecie i przygotuj krótką prezentację wybranej osoby.<br />

1. Александр 3. Владимир 5. Анна 7. Алла<br />

2. Антон 4. Юрий 6. Фёдор 8. Николай<br />

А. Достоевский C. Гоголь E. Высоцкий G. Ахматова<br />

B. Пугачёва D. Гагарин F. Пушкин H. Чехов<br />

4 Dobierz odpowiedniki do skrótów.<br />

1. РФ А. Евросоюз<br />

2. ЕС B. телевидение<br />

3. ФИО C. Российская Федерация<br />

4. СССР D. Союз Советских Социалистических Республик<br />

5. ТВ E. фамилия, имя, отчество<br />

5 Odpowiedz na pytania.<br />

1. Jak nazywa się znak @ po rosyjsku?<br />

2. Jak nazywa się rosyjska wyszukiwarka, odpowiednik Google?<br />

3. W Polsce jest popularny Facebook, a w Rosji?<br />

4. Jaki jest polski odpowiednik rosyjskiego portalu społe<strong>cz</strong>nościowego «Одноклассники»?<br />

5. Co ozna<strong>cz</strong>a ten znak?<br />

6 Podaj nazwy przedmiotów przedstawionych na ilustracjach. Powiedz, co jesz<strong>cz</strong>e kojarzy ci się z Rosją.<br />

Wybierz jeden z przedmiotów i przygotuj krótką prezentację dla grupy na jego temat po polsku.<br />

самовар / валенки / кокошник / матрёшка / балалайка<br />

A B C D E<br />

38


2 Учёба<br />

W tym rozdziale nau<strong>cz</strong>ysz się:<br />

podawać nazwy rze<strong>cz</strong>y osobistych i przyborów szkolnych<br />

wymieniać nazwy dni tygodnia<br />

określać <strong>cz</strong>as<br />

opisywać swój plan dnia<br />

opowiadać o swoim hobby<br />

umawiać się na spotkanie<br />

opowiadać o <strong>cz</strong>ynnościach wykonywanych w ciągu dnia


2.1<br />

Moи вещи<br />

35<br />

1 Прослушай определения слов 1–10 и подбери к ним соответствующие фотографии А–И.<br />

Posłuchaj definicji słów 1–10 i dopasuj do nich odpowiednie zdjęcia А–И.<br />

1. тетрадь 2. ручка 3. карандаш 4. ключ 5. очки<br />

6. учебник 7. деньги 8. смартфон 9. кроссовки 10. письмо<br />

А Б В Г Д<br />

Е Ё Ж З И<br />

36<br />

2a Прослушай диалоги 1–3 и подбери к ним фотографии А–В.<br />

Posłuchaj dialogów 1–3 i dobierz do nich zdjęcia А–В.<br />

Г<br />

1/46<br />

А. портфель<br />

Б. сумка (сумочка)<br />

В. рюкзак<br />

1. У него есть ... . 2. У неё есть ... . 3. У него есть ... .<br />

36<br />

2б Прослушай диалоги ещё раз, а затем их прочитай. Назови предметы, которые были в них упомянуты.<br />

Posłuchaj dialogów jesz<strong>cz</strong>e <strong>raz</strong>, a następnie je prze<strong>cz</strong>ytaj. Podaj nazwy przedmiotów, które zostały w nich wymienione.<br />

– Привет!<br />

– Привет!<br />

– Я журналист газеты «День». У тебя есть<br />

минутка?<br />

– Да, а что?<br />

– Можешь ответить на один вопрос? Какие вещи<br />

ты носишь с собой каждый день?<br />

– Я типичный ученик. Посмотри, какой тяжёлый<br />

рюкзак! Там учебники, тетради, ручки, карандаши,<br />

смартфон, ключи и деньги. А ещё я сегодня играю<br />

в футбол после уроков. Вот кроссовки.<br />

1 – Доброе утро!<br />

– Доброе утро!<br />

– Девушка, не могли бы Вы нам<br />

рассказать и показать, какие вещи<br />

у Вас с собой сегодня в сумочке?<br />

– Конечно, в моей сумочке есть всё,<br />

что нужно – кредитная карточка,<br />

телефон, ключи, зеркало, крем,<br />

билет, вот ещё ... журнал и ...,<br />

наверное, достаточно. Остальное<br />

я Вам не покажу. Я спешу! Пока!<br />

2<br />

40


3<br />

– Доброе утро! Я журналист газеты «День».<br />

– Здравствуйте!<br />

– Как Вас зовут?<br />

– Виктор Викторович.<br />

– Кто Вы по профессии?<br />

– Я – дипломат, работаю в министерстве.<br />

– Можно задать Вам один вопрос?<br />

– Да, пожалуйста.<br />

– Какие вещи у Вас сегодня с собой?<br />

– Вот мой портфель, там всегда порядок.<br />

У меня всегда с собой только нужные вещи<br />

– деньги, телефон, очки, ручка, ключи<br />

и, конечно, документы. Ну и вот ещё<br />

письмо из банка.<br />

– Спасибо! Хорошего Вам дня!<br />

– Спасибо, до свидания.<br />

Что у вас есть?<br />

Polskiej konstrukcji Mam … odpowiada w języku<br />

rosyjskim У меня есть … .<br />

Mam plecak. У меня есть рюкзак.<br />

Mam klu<strong>cz</strong>e. У меня есть ключи.<br />

У меня есть ... .<br />

W formach 3. osoby li<strong>cz</strong>b<br />

pojedyn<strong>cz</strong>ej i mnogiej<br />

У тебя есть ... .<br />

zaimków: он, она, оно,<br />

У него есть ... .<br />

они po przyimku у<br />

У неё есть ... .<br />

dodajemy н – у него, у неё,<br />

У нас есть ... .<br />

у него, у них.<br />

У вас есть ... .<br />

У них есть ... .<br />

3 Скажи, что у тебя есть сегодня с собой. Powiedz, co masz dzisiaj ze sobą.<br />

Сегодня у меня в сумке (портфеле, рюкзаке) есть ... .<br />

Г<br />

2/46<br />

4 Переведи диалоги на польский язык. Przetłuma<strong>cz</strong> dialogi na język polski.<br />

– Наташа, у тебя есть<br />

деньги на билет?<br />

– Да, мама, есть.<br />

1 2 3<br />

Туристы в музее:<br />

– Что такое «кроссовки»<br />

– У кого деньги на<br />

по-русски?<br />

билеты?<br />

– Кроссовки – это<br />

– У меня. Вот они.<br />

спортивная обувь.<br />

Быть<br />

1. Czasownik быть posiada w <strong>cz</strong>asie teraźniejszym taką samą formę dla li<strong>cz</strong>b pojedyn<strong>cz</strong>ej i mnogiej – есть,<br />

np. У меня есть деньги, телефон, очки, ручка и ключи. У нас есть билеты и документы.<br />

2. Czasownika есть używamy tylko wtedy, gdy chcemy podkreślić fakt posiadania <strong>cz</strong>egoś.<br />

3. W <strong>cz</strong>asie teraźniejszym zamiast <strong>cz</strong>asownika есть <strong>cz</strong>ęsto stawiamy myślnik.<br />

Г<br />

4/46<br />

5 Нарисуй таблицу в своей тетради и напиши слова в соответствующих местах.<br />

Narysuj w zeszycie tabelę i wpisz podane wy<strong>raz</strong>y w odpowiednie miejsca.<br />

рюкзак /сумка / вещи / учебник / тетрадь / карандаш / смартфон / деньги / телефон / очки / ручка /<br />

документы / ключи / зеркало / крем / билет / журнал<br />

Он Она Оно Они<br />

мой, твой, наш, ваш моя, твоя, наша, ваша моё, твоё, наше, ваше мои, твои, наши, ваши<br />

? ? ? ?<br />

37<br />

6 Прослушай запись и ответь на вопросы. Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.<br />

В каких словах: 1. пишем о, а читаем a? мой очки портфель<br />

2. пишем г, а читаем в? его сегодня деньги<br />

3. пишем и, а читаем ы? наши мои машина<br />

41


2.3 Спорт и хобби<br />

1 Прочитай названия видов спорта и увлечений. Скажи, какие виды спорта и хобби изображены<br />

на фотографиях.<br />

Prze<strong>cz</strong>ytaj nazwy dyscyplin sportowych i hobby. Powiedz, jakie rodzaje sportu i hobby są pokazane na zdjęciach.<br />

карате / йога / баскетбол / волейбол / фотография / компьютерные игры / велосипед / хоккей /<br />

футбол / мода / музыка / книги / плавание / бег / гитара / ролики / лыжи<br />

1 2 3 4<br />

42<br />

Г<br />

5/46<br />

2 Прослушай и прочитай рассказ Вани о его семье и скажи, у кого какое хобби.<br />

Posłuchaj opowiadania Wani o swojej rodzinie i je prze<strong>cz</strong>ytaj, następnie powiedz, kto ma jakie zainteresowania.<br />

Семья Вани<br />

совет<br />

Ваня<br />

брат<br />

сестра<br />

папа<br />

мама<br />

бабушка<br />

дедушка<br />

Staraj się zapamiętywać<br />

od <strong>raz</strong>u całe<br />

wyrażenia i zwroty.<br />

Na tym etapie nauki<br />

nie musisz się jesz<strong>cz</strong>e<br />

przejmować odmianą<br />

rze<strong>cz</strong>owników.<br />

Меня зовут Ваня. У нас очень активная семья. Мой папа любит бегать. Моя мама любит<br />

плавать в бассейне и кататься на велосипеде. Моя сестра занимается карате, ещё ей<br />

нравится фотография. Бабушка и дедушка купили ей классный фотоаппарат. Мой брат<br />

любит компьютерные игры. Дедушка тоже любит играть на компьютере, мы иногда даже<br />

вместе играем. Ему также нравится смотреть спорт по телевизору и выгуливать собаку.<br />

Бабушка тоже активная, ей нравится заниматься йогой. А я? Мне нравится всё, я много чего<br />

люблю. Когда мне было 8 лет, я любил читать книги и играть в футбол. B 10 лет я любил<br />

играть на гитаре. Когда мне было 11 лет, мне нравились карате и хоккей. B 12 лет родители<br />

купили мне ролики, и я всё лето на них катался. А зимой мы поехали в горы, и я там научился<br />

кататься на лыжах. Сейчас мне нравится мода. А что? Стилист – очень хорошая профессия.<br />

Подписывайтесь на мой канал и всегда будете выглядеть модно.<br />

Это Ваня. Его хобби - это книги, … . Это папа Вани. Его - это … . Это сестра Вани. Её хобби - это … .<br />

Г<br />

6/46<br />

3 Узнай у друга/подруги, какие занятия из выделенных в тексте<br />

в упражнении 2 он/она любит, а какие – нет. Затем расскажи об этом.<br />

Dowiedz się od kolegi / koleżanki, które z zajęć wyróżnionych w ćwi<strong>cz</strong>eniu 2<br />

on / ona lubi, a których – nie. Następnie o tym opowiedz.<br />

Wzór: – Ты любишь кататься на роликах? – Нет, не люблю. Это трудно.<br />

Konstrukcja Мне нравится ...<br />

Мне нравится заниматься<br />

модой. = Я люблю заниматься<br />

модой.<br />

44


Да, я (очень) люблю... . / Да, мне (очень)<br />

нравится... . / Я обожаю... . / Это интересно,<br />

модно, легко, классно.<br />

Нет, я не люблю... . / Мне не очень<br />

нравится... . / Я ненавижу... . / Это трудно,<br />

скучно, опасно. / Я предпочитаю ... .<br />

4а Прочитай подписи к фотографиям. Прослушай тексты (1–6) и подбери к ним фотографии (А–Е).<br />

Prze<strong>cz</strong>ytaj podpisy do zdjęć. Posłuchaj nagrań (1–6) i dobierz do nich odpowiednie zdjęcia (А–E).<br />

А. лекция Б. вечеринка В. урок<br />

Г. свидание Д. встреча с клиентом Е. тренировка<br />

4б В какой день недели были эти события: свидание, урок, встреча, лекция, тренировка, вечеринка?<br />

W jakim dniu tygodnia miały miejsce te wydarzenia: свидание, урок, встреча, лекция, тренировка, вечеринка?<br />

Wzór: – Когда был урок? – Урок был во вторник.<br />

43<br />

5 Прослушай, а затем прочитай диалоги. Обрати внимание на форму слов час и минута.<br />

Posłuchaj dialogów, a następnie je prze<strong>cz</strong>ytaj. Zwróć uwagę na formę rze<strong>cz</strong>owników: час i минута.<br />

– Привет! Во сколько сегодня тренировка? 1 2<br />

Привет! B 18 часов.<br />

– А сколько сейчас времени?<br />

– 12 часов 20 минут.<br />

– Поможешь мне написать письмо на русском<br />

языке?<br />

– Хорошо, а что с тренировкой? Ты пойдёшь?<br />

– Конечно.<br />

– Доброе утро! Анна, который час?<br />

– Доброе утро! Сейчас 8 часов 30 минут.<br />

– У меня встреча в 9 часов с клиентом,<br />

а в 11 часов – презентация. Напишите,<br />

пожалуйста, веб-дизайнеру, что я могу<br />

с ним поговорить сегодня в 12.<br />

– Конечно.<br />

Который час? = Сколько времени?<br />

8:55 – восемь (часов) пятьдесят пять (минут)<br />

1, 21 час минута<br />

2, 3, 4, 22 часа минуты<br />

5, 6, … 20 часов минут<br />

Kiedy podajemy godzinę 01:00 lub<br />

13:00, nie używamy li<strong>cz</strong>ebnika один.<br />

– Сколько времени?<br />

– Час, идём обедать!<br />

6 Среди данных вопросов выбери три и ответь на них. Spośród podanych pytań wybierz trzy i na nie odpowiedz.<br />

1. В котором часу у тебя английский? 4. Во сколько твоя любимая программа по телевизору?<br />

2. Во сколько у тебя тренировка? 5. Который сейчас час?<br />

3. Когда у тебя футбольная секция? 6. Во сколько заканчивается урок русского языка?<br />

45


2<br />

Грамматика<br />

Г 1<br />

Г 2<br />

Dopełnia<strong>cz</strong> zaimków osobowych<br />

я меня мы нас<br />

ты тебя вы вас<br />

он, оно (н)его<br />

она<br />

(н)её<br />

они<br />

(н)их<br />

Jeśli zaimkom (он, она, оно, они) towarzyszą przyimki,<br />

to w przypadkach zależnych występują formy obo<strong>cz</strong>ne<br />

z -н, np. Я был у неё. У них нет учебников.<br />

Czasownik быть<br />

Zaimki dzierżaw<strong>cz</strong>e мой, твой, наш, ваш odmieniają się<br />

przez rodzaje, li<strong>cz</strong>by i przypadki.<br />

Zaimki dzierżaw<strong>cz</strong>e его, её, их są nieodmienne. Jedna<br />

forma określa rze<strong>cz</strong>owniki wszystkich rodzajów i li<strong>cz</strong>b,<br />

np.: его друг, его мама, его пальто, его родители.<br />

Przypominają formy dopełnia<strong>cz</strong>a zaimków osobowych,<br />

z tą jednak różnicą, że w połą<strong>cz</strong>eniu z przyimkami nie<br />

występują z -н na po<strong>cz</strong>ątku. Porównaj:<br />

Я была у его сестры на вечеринке. Byłam (u <strong>cz</strong>yjej<br />

siostry?) u jego siostry na imprezie.<br />

Я была у него на вечеринке. Byłam (u kogo?) u niego<br />

na imprezie.<br />

Г 3<br />

Czasownik быть ma w <strong>cz</strong>asie teraźniejszym tylko jedną<br />

formę – есть, której używa się w 3. osobie li<strong>cz</strong>by pojedyn<strong>cz</strong>ej<br />

i li<strong>cz</strong>by mnogiej.<br />

Czas przeszły<br />

Czas przeszły w li<strong>cz</strong>bie pojedyn<strong>cz</strong>ej tworzymy przez<br />

dodanie do tematu bezokoli<strong>cz</strong>nika przyrostka -л<br />

i końcówek rodzajowych, a w li<strong>cz</strong>bie mnogiej końcówki<br />

-и. Tematem bezokoli<strong>cz</strong>nika jest ta <strong>cz</strong>ęść, która zostaje<br />

po odrzuceniu przyrostków: -ть, -ти, -чь, np. работа-ть,<br />

нес-ти, мо-чь.<br />

Rosyjskie <strong>cz</strong>asowniki w <strong>cz</strong>asie przeszłym mają taką samą<br />

postać dla form 1., 2. i 3. osoby, dlatego należy ich<br />

używać w<strong>raz</strong> z zaimkami osobowymi, np. я был, он был.<br />

Akcent w formach <strong>cz</strong>asu przeszłego <strong>cz</strong>asownika быть<br />

w rodzaju nijakim o<strong>raz</strong> w li<strong>cz</strong>bie mnogiej pada na temat,<br />

a w rodzaju żeńskim – na końcówkę.<br />

Г 5<br />

Konstrukcja: Мне нравится ...<br />

Aby powiedzieć po rosyjsku, że coś nam się podoba, używamy<br />

konstrukcji: Мне нравится ... (Podoba mi się ...).<br />

Мне (кому?) нравится (что?) мода.<br />

Podoba mi się moda.<br />

Ему (кому?) нравится (что делать?) играть<br />

в футбол. Jemu podoba się granie w piłkę nożną.<br />

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś nam się nie podoba,<br />

dodajemy не przed słowam нравится / нравятся.<br />

Ей не нравится хоккей. Nie podoba się jej hokej.<br />

мне<br />

тебе<br />

ему, ей<br />

нам<br />

вам<br />

нравится<br />

заниматься карате<br />

бы-ть<br />

люби-ть<br />

им<br />

R. męski я, ты, он был люби-л<br />

R. żeński я, ты, она был-а люби-ла<br />

Г 6<br />

Odmiana <strong>cz</strong>asownika любить<br />

R. nijaki оно был-о люби-ло<br />

L. mnoga мы, вы, они был-и люби-ли<br />

я<br />

ты<br />

любл-ю<br />

люб-ишь<br />

Г 4<br />

Zaimki dzierżaw<strong>cz</strong>e<br />

Zaimki dzierżaw<strong>cz</strong>e informują, do której osoby należy dany<br />

przedmiot. Odpowiadają na pytania: чей?, чья?, чьё?, чьи?<br />

он, она, оно<br />

мы<br />

вы<br />

люб-ит<br />

люб-им<br />

люб-ите<br />

они люб-ят<br />

заниматься карате<br />

чей? чья? чьё? чьи?<br />

мой моя моё мои<br />

твой твоя твоё твои<br />

Pamiętaj, że w odmianie <strong>cz</strong>asownika любить w 1. osobie<br />

występuje wymiana spółgłosek w temacie.<br />

я люблю (б / бл)<br />

его<br />

её<br />

наш наша наше наши<br />

ваш ваша ваше ваши<br />

их<br />

46


2 Упражнения<br />

Г 1<br />

1 Przetłuma<strong>cz</strong> na język rosyjski.<br />

1. Mamy klu<strong>cz</strong>e. 4. Mam plecak.<br />

2. Masz zeszyt? 5. Macie pieniądze?<br />

3. Ona ma okulary. 6. Oni mają bilety.<br />

2 Podaj poprawną formę zaimka osobowego.<br />

Г 3<br />

3. Он … на занятиях.<br />

4. Это … давно, пять лет назад.<br />

5. Сегодня у нас … математика.<br />

6. Сегодня пятница, значит вчера … четверг.<br />

7 Wskaż poprawną formę <strong>cz</strong>asownika w <strong>cz</strong>asie<br />

przeszłym.<br />

Г 2<br />

1. У (она) … есть ручка.<br />

2. У (ты) … есть учебник?<br />

3. У (вы) … есть кроссовки?<br />

4. У (он) … есть карта.<br />

3 Do zaimków osobowych 1–7 dobierz ich formy<br />

dopełnia<strong>cz</strong>a A–Ё.<br />

1. вы А. (н)их<br />

2. они Б. (н)его<br />

3. я В. меня<br />

4. он Г. (н)её<br />

5. мы Д. тебя<br />

6. ты Е. вас<br />

7. она Ё. нас<br />

4 Wskaż zdania, w których zaimek osobowy trzeba<br />

uzupełnić literą н.<br />

1. Я знаю, …его зовут Дима.<br />

2. У …их есть собака и кошка.<br />

3. Как …её зовут?<br />

4. У …её нет денег.<br />

5. Что у …его в рюкзаке?<br />

5 Wskaż zdania, które trzeba uzupełnić<br />

<strong>cz</strong>asownikiem есть.<br />

1. У тебя … интернет? А то у меня нет.<br />

2. У меня нет ручки, но … карандаш.<br />

3. Деньги – это ..., например, злотые, рубли<br />

1. Что твоя мама любил / любила / любило<br />

в школе?<br />

2. У нас была / было / были все документы.<br />

3. В школе у Маши была / был / было<br />

немецкий язык.<br />

4. Вчера у нас было / была / был важный<br />

день.<br />

5. Что это было / была / были?<br />

8 Uzupełnij zdania odpowiednią formą<br />

<strong>cz</strong>asu przeszłego <strong>cz</strong>asowników podanych<br />

w nawiasach.<br />

1. Мой папа всегда (любить) … историю.<br />

2. Она (работать) … бухгалтером 10 лет.<br />

3. Я (r. ż) (любить) … в школе иностранные<br />

языки.<br />

4. Они (читать) … книгу о Москве.<br />

5. Ты (r. m.) (отдыхать) … в России?<br />

6. Мы (думать) …, что русский язык простой.<br />

9 Przetłuma<strong>cz</strong> na język rosyjski.<br />

1. Przedw<strong>cz</strong>oraj była środa.<br />

2. Jutro odpo<strong>cz</strong>ywam.<br />

3. We wtorek byłam w szkole.<br />

4. W piątek pracowałem.<br />

5. Lubię poniedziałek.<br />

6. W niedzielę mamy teatr.<br />

7. W piątek grałem w piłkę nożną.<br />

или евро.<br />

4. Я не знаю, где … ключ.<br />

10 Podaj brakujące formy <strong>cz</strong>asu przeszłego.<br />

5. У мамы … одна любимая сумка.<br />

работать<br />

играть<br />

6 Uzupełnij zdania odpowiednią formą <strong>cz</strong>asu<br />

przeszłego <strong>cz</strong>asownika быть.<br />

я, ты, он работал ...<br />

я, ты, она ... играла<br />

1. Наташа … сегодня в школе.<br />

2. Мы … в России два раза.<br />

оно ... ...<br />

мы, вы, они ... ...<br />

47


бегать<br />

плавать<br />

я, ты, он ... ...<br />

15 Do zaimków osobowych 1–7 dobierz odpowienie<br />

zaimki dzierżaw<strong>cz</strong>e A–Ё.<br />

Г4<br />

я, ты, она ... ...<br />

оно бегало ...<br />

мы, вы, они ... плавали<br />

11 Uzupełnij tabelę podanymi formami<br />

<strong>cz</strong>asowników. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.<br />

выгуливаешь / играем / читают / бегаешь /<br />

плаваем / любит / выгуливаю / играете /<br />

люблю / плавают / бегает / любят / читаешь<br />

я ...<br />

ты ...<br />

он, она, оно ...<br />

мы ...<br />

вы ...<br />

они ...<br />

12 Wskaż odpowiedni <strong>cz</strong>asownik.<br />

1. заниматься / кататься / играть карате<br />

2. кататься / бегать / играть в баскетбол<br />

3. плавать / читать / выгуливать в бассейне<br />

4. ходить / кататься / бегать на велосипеде<br />

5. играть / заниматься / плавать<br />

в компьютерные игры<br />

6. кататься / выгуливать / играть на лыжах<br />

13 Uzupełnij zdania podanymi <strong>cz</strong>asownikami.<br />

бегаем / читаю / играет / выгуливает /<br />

кататься / заниматься<br />

1. Папа … собаку.<br />

2. Они любят … на велосипеде.<br />

3. Я много … .<br />

4. Мы … в парке.<br />

5. Моя сестра хорошо … на гитаре.<br />

6. Бабушка любит … йогой.<br />

14 Wskaż poprawną formę zaimka dzierżaw<strong>cz</strong>ego.<br />

1. Это моя / мой / мои портфель.<br />

2. Мне нравятся мои / мой / моё очки.<br />

3. Польша – это наш / наша / наше страна.<br />

4. Это твой / твои / твоё часы?<br />

5. Какой Ваша / Ваш / Ваше адрес?<br />

6. Это наш / наша / наше окно.<br />

Г 5<br />

Г<br />

Dni<br />

tygodnia<br />

Г<br />

Określanie<br />

godziny<br />

1. я А. его<br />

2. ты Б. их<br />

3. он В. наш<br />

4. она Г. мой<br />

5. мы Д. её<br />

6. вы Е. твой<br />

7. они Ё. ваш<br />

16 Przekształć zdania według wzoru.<br />

Wzór: Я люблю плавать. = Мне нравится<br />

плавать.<br />

1. Мы любим кататься на лыжах.<br />

2. Тебе нравится бегать?<br />

3. Они любят играть в компьютерные игры.<br />

4. Ему нравится читать.<br />

5. Она любит играть в футбол.<br />

6. Вам нравится баскетбол?<br />

17 Podaj nazwy dni tygodnia, które w bierniku<br />

(Когда?) mają inną końcówkę niż w mianowniku<br />

(Что?). Poprawne formy zapisz w zeszycie.<br />

Что?<br />

Когда?<br />

понедельник в понедельник…<br />

вторник<br />

во вторник…<br />

среда<br />

в сред…<br />

четверг<br />

в четверг…<br />

пятница<br />

в пятниц…<br />

суббота<br />

в суббот…<br />

воскресенье<br />

в воскресенье…<br />

18 Podaj poprawne formy wy<strong>raz</strong>ów час o<strong>raz</strong> минута.<br />

1. 8 (час) … 30 (минута) …<br />

2. 21 (час) … 15 (минута) …<br />

3. 4 (час) … 53 (минута) …<br />

4. 23 (час) … 45 (минута) …<br />

5. 12 (час) … 11 (минута) …<br />

6. 9 (час) … 1 (минута) ….<br />

19 Powiedz, jakie godziny wskazują zegary,<br />

a następnie zapisz podane godziny słownie<br />

w zeszycie.<br />

Wzór: 22:40 – двадцать два часа сорок минут<br />

12:50 14:21 21:52<br />

10:47 7:35 24:13<br />

48


2<br />

С ловарь<br />

PRZYBORY SZKOLNE<br />

I RZECZY OSOBISTE<br />

деньги (они) pieniądze<br />

карандаш ołówek<br />

ключ klu<strong>cz</strong><br />

кроссовки (они) adidasy<br />

очки (они) okulary<br />

письмо list<br />

портфель te<strong>cz</strong>ka, aktówka<br />

ручка długopis<br />

рюкзак plecak<br />

смартфон smartfon<br />

спортивная обувь buty sportowe<br />

сумка torebka, torba<br />

тетрадь (она) zeszyt<br />

учебник <strong>podrę<strong>cz</strong>nik</strong><br />

PRZEDMIOTY SZKOLNE<br />

английский язык język angielski<br />

биология biologia<br />

география geografia<br />

информатика informatyka<br />

история historia<br />

литература literatura<br />

математика matematyka<br />

музыка muzyka<br />

немецкий язык język niemiecki<br />

русский язык język rosyjski<br />

физика fizyka<br />

физкультура WF<br />

химия chemia<br />

ZAWODY<br />

бухгалтер księgowy<br />

веб-дизайнер grafik komputerowy<br />

врач lekarz<br />

журналист dziennikarz<br />

инженер inżynier<br />

метеоролог meteorolog<br />

переводчик tłuma<strong>cz</strong><br />

программист informatyk<br />

редактор redaktor<br />

IT-специалист specjalista IT<br />

финансовый аналитик<br />

analityk finansowy<br />

юрист prawnik<br />

HOBBY I SPORT<br />

бег bieganie<br />

выгуливать собаку wyprowadzać psa<br />

заниматься uprawiać, ćwi<strong>cz</strong>yć<br />

спортом uprawiać sport<br />

йогой ćwi<strong>cz</strong>yć jogę<br />

карате ćwi<strong>cz</strong>yć karate<br />

играть grać<br />

в компьютерные игры<br />

grać w gry komputerowe<br />

в баскетбол grać w koszykówkę<br />

в волейбол grać w siatkówkę<br />

в футбол grać w piłkę nożną<br />

в хоккей grać w hokeja<br />

на гитаре grać na gitarze<br />

кататься jeździć<br />

на велосипеде jeździć<br />

na rowerze<br />

на лыжах jeździć na nartach<br />

на роликах jeździć na rolkach<br />

мода moda<br />

плавание pływanie<br />

плавать в бассейне<br />

pływać w basenie<br />

фотография fotografia<br />

читать книги <strong>cz</strong>ytać książki<br />

RODZINA I PRZYJACIELE<br />

бабушка babcia<br />

брат brat<br />

дедушка dziadek<br />

друг przyjaciel, kolega<br />

мама mama<br />

папа tata<br />

подруга przyjaciółka, koleżanka<br />

семья rodzina<br />

сестра siostra<br />

CZASOWNIKI<br />

завтракать jeść śniadanie<br />

знать znać<br />

нравиться podobać się<br />

обедать jeść obiad<br />

подработать dorobić<br />

позвонить zadzwonić<br />

помочь pomóc<br />

посмотреть zoba<strong>cz</strong>yć<br />

предпочитать woleć<br />

пригласить zaprosić<br />

стать zostać<br />

ужинать jeść kolację<br />

DNI TYGODNIA<br />

неделя tydzień<br />

понедельник poniedziałek<br />

вторник wtorek<br />

среда środa<br />

четверг <strong>cz</strong>wartek<br />

пятница piątek<br />

суббота sobota<br />

воскресенье niedziela<br />

OKREŚLANIE CZASU I PORY DNIA<br />

позавчера przedw<strong>cz</strong>oraj<br />

вчера w<strong>cz</strong>oraj<br />

сегодня dziś<br />

завтра jutro<br />

послезавтра pojutrze<br />

выходные weekend<br />

будни dni powszednie<br />

утро poranek<br />

день dzień<br />

вечер wie<strong>cz</strong>ór<br />

ночь noc<br />

WYDARZENIA<br />

вечеринка impreza<br />

встреча spotkanie<br />

лекция wykład<br />

презентация prezentacja<br />

свидание randka<br />

тренировка trening<br />

ZWROTY I WYRAŻENIA<br />

Во сколько? O której?<br />

Который час? Сколько времени?<br />

Która godzina?<br />

Мне (не) (очень) нравится … .<br />

Mnie (nie) (bardzo) podoba się…<br />

неплохо nieźle<br />

С удовольствием. Z przyjemnością.<br />

Я обожаю это. Uwielbiam to.<br />

Я ненавижу это. Nienawidzę tego.<br />

Это скучно. To jest nudne.<br />

Это трудно. To jest trudne.<br />

Это легко. To jest łatwe.<br />

Это интересно. To jest interesujące.<br />

Это модно. To jest modne.<br />

Это классно. To jest fajne / ekstra.<br />

Это опасно. To jest niebezpie<strong>cz</strong>ne.<br />

(не)логичный nie(logi<strong>cz</strong>ny)<br />

лёгкий łatwy<br />

(не)важный (nie)ważny<br />

интересный interesujący<br />

трудный trudny<br />

скучный nudny<br />

49


2<br />

Практика языка<br />

44<br />

1 Posłuchaj dwukrotnie rozmowy telefoni<strong>cz</strong>nej. Z podanych odpowiedzi А–В wybierz właściwą.<br />

1. У Антона сегодня … . 2. У Антона в рюкзаке есть … . 3. Антон будет в кафе … .<br />

А. встреча с клиентом А. кроссовки А. утром<br />

Б. концерт Б. очки Б. в 18:00<br />

В. математика В. документы В. в 13:00<br />

2 Prze<strong>cz</strong>ytaj tekst. Uzupełnij luki 1–3 fragmentami zdań A–Д. Dwa fragmenty są podane dodatkowo i nie<br />

pasują do żadnej luki.<br />

Привет, Нина!<br />

Как дела? Что ты делаешь в выходные? Ты помнишь, что у нас (1) …? Я буду заниматься<br />

и в субботу, и в воскресенье. Может, ты хочешь со мной? Ты всё понимаешь, а мне русский<br />

даётся с трудом. Ты мне поможешь с русским, а я тебе помогу с физикой. В субботу днём<br />

тебе подходит? Я уже написала сочинение, (2) … . Мы можем вместе учить слова<br />

и подготовить диалог. А (3) … . Пойдём?<br />

Пока, Оля<br />

А. у тебя есть телефон Кати<br />

Б. но ещё не прочитала текст<br />

В. и прочитала текст в учебнике<br />

Г. вечером в субботу у Кати вечеринка<br />

Д. в понедельник тест по русскому языку<br />

Подсказка<br />

Я буду заниматься в субботу.<br />

= Będę u<strong>cz</strong>yć się w sobotę.<br />

3 Wskaż odpowiedź А–В, która poprawnie wypełnia luki w obydwu zdaniach.<br />

1. Это … учебник. 4. Я люблю … на велосипеде.<br />

Это моя сестра, … зовут Наташа. Ему нравится … на лыжах.<br />

А. она А. бегать<br />

Б. её Б. делать<br />

В. ей В. кататься<br />

2. У кого … деньги на билеты? 5. Который …?<br />

Я … студент.<br />

В … я обедаю в кафе.<br />

А. есть А. время<br />

Б. – Б. часа<br />

В. быть В. час<br />

3. У … есть машина. 6. Мой любимый день – это … .<br />

… зовут Наташа. Сегодня суббота, значит завтра будет … .<br />

А. я А. воскресенье<br />

Б. меня Б. неделя<br />

В. мне В. пятница<br />

50


4 Podaj odpowiedź А–В, która ozna<strong>cz</strong>a to samo, co wyróżniony fragment.<br />

1. – Как дела? 2. – У тебя есть домашнее задание по русскому языку на завтра?<br />

– Отлично! – Нет, а занятия завтра? Не послезавтра?<br />

А. Неплохо! А. встреча<br />

Б. Очень хорошо! Б. лекция<br />

В. Нормально! В. урок<br />

3. Я не люблю физику. 4. История – это интересный предмет. Я её обожаю.<br />

А. Я не понимаю физику. А. Я очень её люблю .<br />

Б. Я обожаю физику. Б. Я её не понимаю.<br />

В. Мне не нравится физика. В. Я её ненавижу.<br />

5 Wykonajcie zadanie w parach zgodnie z poleceniem.<br />

U<strong>cz</strong>ęsz<strong>cz</strong>asz na kurs tańca. Nawiązałaś/eś znajomość z osobą rosyjskojęzy<strong>cz</strong>ną.<br />

W rozmowie z nią uwzględnij poniższe kwestie.<br />

Ulubione przedmioty w szkole<br />

Wiek i pochodzenie<br />

Propozycja wspólnego<br />

spędzenia soboty<br />

Sport i hobby<br />

Кто ты по национальности? / Сколько тебе лет? / Ты ученик или студент? / Тебе нравится … ? Мне (не)<br />

очень нравится … . / Это трудно / интересно / скучно / важно / легко. / Ты любишь играть в футбол<br />

(в волейбол / в компьютерные игры / на гитаре), кататься на лыжах (на роликах, на велосипеде),<br />

фотографировать, читать книги, плавать, бегать? Нет, не очень. Я предпочитаю … . А ты? / В кино идёт<br />

фильм … . Пойдём? С удовольствием. Я (не) могу в … . До встречи в ... .<br />

6 Pomóż koledze, który poznał na portalu społe<strong>cz</strong>nościowym osobę z Rosji, napisać e-mail po rosyjsku.<br />

Przetłuma<strong>cz</strong> wyrażenia i zwroty w nawiasach na język rosyjski. Uporządkuj tekst według poniższego planu.<br />

Przedstaw się i napisz, skąd pochodzisz.<br />

Napisz, jakich przedmiotów u<strong>cz</strong>ysz się w szkole.<br />

Opisz swoje zainteresowania.<br />

Zapytaj tę osobę o jej zainteresowania i ulubione przedmioty w szkole.<br />

(Cześć) … !<br />

(Cześć) … , Лукаш<br />

(Mam na imię) ... Лукаш. (Mam) … 18 лет. По национальности я (Polak) ... . Я ученик.<br />

Вечером у меня курсы русского языка или (trening) … . Я так (lubię) … карате. Домой я обычно<br />

прихожу в 19. (Wie<strong>cz</strong>orem) ... я делаю домашнее задание, читаю или (gram w gry komputerowe) … .<br />

А ещё я всегда вечером (wyprowadzam) … собаку — Тайсона.<br />

Мои уроки начинаются в 8:30. Сегодня у меня (fizyka, matematyka, WF, język angielski i historia)<br />

… . (Bardzo mi się podoba) … история. Это очень интересный предмет. (Myślę, że) …, я буду<br />

журналистом.<br />

Что ты … (lubisz robić)? Какие школьные предметы ты (lubisz) …?<br />

51


2<br />

Теcт<br />

4 pkt<br />

45<br />

5 pkt<br />

1 Posłuchaj nagrania i powiedz, które ze zdań 1–4 są zgodne z jego treścią, a które – nie.<br />

1. Петя иногда работает дома.<br />

2. Петя часто завтракает в ресторане.<br />

3. Днём он часто отдыхает или учится.<br />

4. Он любит кино и музыку.<br />

2 Prze<strong>cz</strong>ytaj wywiad z profesjonalną baletnicą. Dobierz pytania А –Ё do odpowiedzi 1–5. Dwa pytania<br />

zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej odpowiedzi.<br />

1. ...........<br />

– Я много чем занималась, когда мне было 7–8 лет – балетом,<br />

плаванием, гимнастикой. Но потом нужно было выбирать.<br />

И я выбрала то, что мне нравилось – балет.<br />

2. ...........<br />

– Я встаю в 9 утра. Вы думаете, что это поздно? Но я сплю 6–7 часов.<br />

Я обычно ложусь спать в два или три часа ночи. Вечером я работаю<br />

в театре, у нас репетиции и спектакли, поэтому я дома в одиннадцать<br />

вечера.<br />

3. ...........<br />

– Через месяц мне будет двадцать шесть. Я начала заниматься<br />

балетом в 4 года. На профессиональной сцене я танцую 8 лет.<br />

4. ...........<br />

– У меня один выходной – понедельник. Я обычно делаю всё в этот<br />

день – хожу в магазин, на массаж, гуляю с сыном, смотрю фильмы<br />

или читаю книги.<br />

5. ...........<br />

– Я никогда не катаюсь на лыжах. Это может быть очень травматично<br />

и опасно.<br />

А. Какие фильмы и книги Вы любите? Д. Что не может / не должна делать балерина?<br />

Б. Во сколько начинается Ваш обычный день? Е. Как Вы выбрали профессию балерины?<br />

В. Сколько лет Вы на сцене? Ё. Сколько лет Вашему сыну?<br />

Г. Когда Вы отдыхаете?<br />

8 pkt<br />

3 Podaj rozwiązania zagadek.<br />

1. У меня сегодня физкультура. В рюкзаке у меня спортивная обувь – … .<br />

2. Евро, доллары и злотые – это … .<br />

3. Компьютер и телефон вместе – это … .<br />

4. Они помогают нам видеть, мы их носим на носу – ... .<br />

5. Это человек, который работает в газете – ... .<br />

6. Это романтическая встреча в кафе или в кино – ... .<br />

7. Если сегодня пятница, то воскресенье будет ... .<br />

8. У нас урок русского языка, у меня есть учебник, ручка и … . В ней я записываю новые слова.<br />

52


12 pkt<br />

4 Uzupełnij zdania odpowiednimi formami zaimków dzierżaw<strong>cz</strong>ych.<br />

1. Это он. Это … машина, … портфель и … деньги.<br />

2. Это я. Это … сумка, … смартфон и … тетрадь.<br />

3. Это мы. Это … дом, … окно, … собака.<br />

4. Это ты. Это … книга, … ручка и … очки.<br />

10 pkt<br />

5 Słowa z nawiasów przetłuma<strong>cz</strong> na język rosyjski.<br />

1. Это моя сестра, (ona ma) … фотоаппарат.<br />

2. Моим любимым предметом в школе (była biologia) … .<br />

3. Математика? Я (uwielbiam) … её, это очень логичный предмет.<br />

4. (Jutro mamy imprezę) …, придёшь?<br />

5. (O której) … сегодня тренировка?<br />

8 pkt<br />

6 Ułóż pytania z podanych wy<strong>raz</strong>ów we właściwej formie. Następnie w odpowiedziach na te pytania zastosuj<br />

<strong>cz</strong>asowniki w nawiasach w odpowiedniej formie.<br />

– Ты / любить / футбол?<br />

– Да, я (играть) … в футбол два раза<br />

в неделю.<br />

– Что / твой / сестра / делать /<br />

в воскресенье?<br />

– Она (читать) … или играть на гитаре.<br />

– Сколько / сейчас / время?<br />

– Двенадцать тридцать, я обычно<br />

(отдыхать) … в это время.<br />

– Ты / нравиться / бегать?<br />

– Не очень, я (предпочитать) …<br />

кататься на велосипеде.<br />

5 pkt<br />

7 Podaj słowo, które nie pasuje do pozostałych.<br />

1. сумка / ключ / портфель / рюкзак<br />

2. виза / документ / карандаш / контракт<br />

3. смартфон / книга / словарь / учебник<br />

4. вторник / воскресенье / неделя / понедельник<br />

5. переводчик / бухгалтер / юрист / профессия<br />

10 pkt<br />

9 Piszesz pamiętnik. Umieść w nim wpis w języku rosyjskim. Uwzględnij następujące kwestie:<br />

jaki jest dziś dzień tygodnia,<br />

jakie masz dzisiaj lekcje i <strong>cz</strong>y lubisz te przedmioty,<br />

co masz ze sobą dziś w torbie lub co masz na biurku,<br />

jakie masz plany na jutro (lekcje / spotkania / zajęcia dodatkowe).<br />

53


2<br />

Нa шеcтёркy!<br />

1 Подбери к словам определения. Обрати внимание, что это ложные друзья переводчика.<br />

Do podanych wy<strong>raz</strong>ów dobierz ich definicje. Zwróć uwagę na to, że są to tzw. fałszywi przyjaciele.<br />

1. неделя А. день, когда мы обычно не работаем<br />

2. воскресенье Б сколько нам лет<br />

3. портфель В. семь дней<br />

4. кошелёк Г. высота человека<br />

5. магазин Д. 60 минут<br />

6. журнал Е. предмет, в котором мы носим деньги<br />

7. возраст Ё. это то, что мы мерим секундами, минутами, часами<br />

8. рост Ж. сумка для бизнесмена или ученика<br />

9. час З. место, где мы можем купить что-нибудь<br />

10. время И. здесь мы можем прочитать интересную информацию<br />

2a Прочитай текст об обычном дне Петра Чайковского, затем расскажи о дне композитора.<br />

Prze<strong>cz</strong>ytaj opis dnia Piotra Czajkowskiego, a następnie opowiedz o dniu kompozytora.<br />

Пётр Чайковский всегда вставал в восемь часов утра, завтракал,<br />

пил чай и один час читал. Он обычно читал Библию или книги<br />

по философии. Потом он 15–20 минут гулял на свежем воздухе.<br />

В 9:40 Чайковский начинал работать. Сначала он просматривал<br />

письма, а потом начинал сочинять музыку. Ровно в 12 часов<br />

композитор обедал, а потом гулял ещё два часа. Он верил, что<br />

нужно много ходить, тогда человек будет здоровым. В три часа<br />

Чайковский пил чай, читал газеты или журналы, а потом ещё два<br />

часа работал – писал музыку. В семь вечера у него был небольшой<br />

перерыв. Ужинал он обычно в 20:00, иногда с друзьями, потом они<br />

вместе играли в карты, разговаривали. Перед тем как лечь спать,<br />

Чайковский так любил читать.<br />

2б Запиши в тетради пары: существительное – глагол в инфинитиве. В случае необходимости обратись<br />

к тексту ещё раз.<br />

Zapisz w zeszycie pary: rze<strong>cz</strong>ownik – <strong>cz</strong>asownik w bezokoli<strong>cz</strong>niku. W <strong>raz</strong>ie potrzeby wróć do tekstu jesz<strong>cz</strong>e <strong>raz</strong>.<br />

Wzór: обед – обедать 1. завтрак 3. письмо 5. ужин 7. разговор<br />

2. игра 4. чтение 6. прогулка 8. сочинение<br />

3 Проверь в энциклопедии и скажи, автором какого из этих балетов не является Чайковский.<br />

Sprawdź w encyklopedii i powiedz, autorem którego z tych baletów nie jest Czajkowski.<br />

А. Лебединое озеро Б. Спящая красавица В. Щелкунчик Г. Ромео и Джульетта<br />

54


КУЛЬТ УРНЫЙ<br />

ШОК


1<br />

Это я<br />

1 Прочитай слова и найди их перевод в словаре. С какими словами польского языка они могут путаться<br />

у русских, которые изучают польский?<br />

Prze<strong>cz</strong>ytaj wy<strong>raz</strong>y i wyszukaj ich zna<strong>cz</strong>enie w słowniku. Z jakimi polskimi wy<strong>raz</strong>ami mogą się te słowa mylić Rosjanom<br />

u<strong>cz</strong>ącym się języka polskiego?<br />

брак духи дядя<br />

печень<br />

утро<br />

лыжи<br />

магазин<br />

пушка<br />

разбираться<br />

пироги<br />

поезд<br />

дыня<br />

запомнить<br />

сливочный<br />

рано<br />

лично<br />

диван<br />

кресло<br />

урода<br />

завод<br />

неделя<br />

чашка<br />

стул<br />

заказ<br />

здание<br />

склеп<br />

овощи<br />

охота<br />

капюшон<br />

2 Напиши в тетради слова из упражнения 1. Обрати внимание на форму и сочетание букв.<br />

Przepisz do zeszytu wy<strong>raz</strong>y z zadania 1. Zwracaj uwagę na kształt i łą<strong>cz</strong>enie liter.<br />

120


2<br />

Учёба<br />

1 Прочитай текст. К каждому выделенному выражению «давай» подбери подходящее значение 1–5.<br />

Prze<strong>cz</strong>ytaj tekst. Każde wyróżnione w tekście «давай» zastąp odpowiednim zna<strong>cz</strong>eniem 1–5.<br />

Давай<br />

Мне кажется, что самое любимое русское слово – это «давай». Мой русский друг мне говорит:<br />

«Аня, давай пойдём в кино!». Отлично, я люблю кино и соглашаюсь. А он: «Давай-давайдавай,<br />

а то опоздаем. Фильм начинается через полчаса». После фильма я ему говорю:<br />

«Может, кофе или чай?», а он мне снова: «Давай!». Идём по улице, а нам навстречу<br />

футбольные фанаты: «Давай Россия, давай-давай!».<br />

Посидели в кафе, поговорили о фильме, но завтра у меня будет тяжёлый день и нужно идти<br />

домой. «До завтра, Антон!» – говорю я. И что я слышу в ответ: «Давай! До завтра!»<br />

В польском языке тоже есть слово „dawaj”, но, по-моему, по-русски я могу его употребить<br />

в каждой ситуации.<br />

1. быстрее<br />

2. хорошо<br />

3. Пока!<br />

4. сделай это<br />

5. есть предложение<br />

121


1<br />

Это я<br />

1 Посмотри на коллаж и cкажи, что ты узнал/а о Виктории.<br />

Obejrzyj kolaż i powiedz, <strong>cz</strong>ego dowiedziałeś/aś się o Wiktorii.<br />

Виктория<br />

2 Задавай вопросы в классе. Найди друга / подругу / друзей, которые предпочитают то же, что и ты.<br />

Zadawaj pytania w klasie. Znajdź kolegę / koleżankę / kolegów, którzy mają takie same upodobania jak ty.<br />

Wzór: – Собака или кот?<br />

– Собака.<br />

– А ты?<br />

– Кот.<br />

или<br />

или<br />

144


или<br />

или<br />

или<br />

или<br />

или<br />

145


Spis ilustracji i fotografii:<br />

Okładka: (Sobór Wasyla Błogosławionego) dimbar76/Shutterstock.com, (młodzież) Dean Drobot/Shutterstock.com, skrzydełko<br />

(plac Czerwony) volkova natalia/Shutterstock.com, (Sobór Wasyla Błogosławionego) Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com,<br />

(statek wycie<strong>cz</strong>kowy) Roman Evgenev/Shutterstock.com.<br />

Ikony: (głośnik) vectorEps/Shutterstock.com, (ikony pogody do mapy) Thomas Amby/Shutterstock.com, (ikonka WiFi)<br />

Bowrann/Shutterstock.com.<br />

Tekst główny: s. 3 (matrioszki) Kasefoto/Shutterstock.com; s. 4 (bliny) PaKo Studio/Shutterstock.com; s. 9 (kolorowe litery) Vomirak/<br />

Shutterstock.com; s. 10 (kobieta w biurze) Olena Yakobchuk/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna z chłopakiem z biletami) Usoltsev Kirill/<br />

Shutterstock.com, (matka z synem – sprze<strong>cz</strong>ka) Monkey Business Images/Shutterstock.com, (mama z synem – radość) Olesya<br />

Kuznetsova/Shutterstock.com, (chłopaki z deskorolkami) Anna Om/Shutterstock.com; s. 11 (dziew<strong>cz</strong>yna z torbą) Phovoir/Shutterstock.com,<br />

(znajomi w parku na ławce) Syda Productions/Shutterstock.com; s. 12 (chłopak przed telewizorem) Africa Studio/Shutterstock.com,<br />

(bałagan z kotem) Eleni Alina/Shutterstock.com, (rozłożony zeszyt) yellowpixel/Shutterstock.com; s. 13 (<strong>cz</strong>ytanie umowy)<br />

Andrei_R/Shutterstock.com, (architekt) Perfect Angle Images/Shutterstock.com, (ręka z kremem) KaterynaTkachenko/Shutterstock.<br />

com, (okno) Regfer/Shutterstock.com, (notatnik) Pressmaster/Shutterstock.com, (kot) Noskov Vladimir/Shutterstock.com, (metro)<br />

akedesign/Shutterstock.com, (kobieta z telefonem) diy13/Shutterstock.com; s. 14 (tort z kaktusami) IIIRusya/Shutterstock.com,<br />

(dziew<strong>cz</strong>yna z kotem) ORION PRODUCTION/Shutterstock.com, (turyści w Moskwie) TravnikovStudio/Shutterstock.com, (ręka)<br />

italianestro/Shutterstock.com, (żółty tort) TorriPhoto/Shutterstock.com; s. 15 (dziew<strong>cz</strong>yna z rozłożonymi rękoma) Diana Grytsku/<br />

Shutterstock.com, (chłopak z gitarą) Ljupco Smokovski/Shutterstock.com, (pociąg metra) Savvapanf Photo/Shutterstock.com, (plik<br />

banknotów euro) Lukas Juocas/Shutterstock.com, (przybory kosmety<strong>cz</strong>ne) Africa Studio/Shutterstock.com, (sala kinowa) d13/<br />

Shutterstock.com, (teatr) Pavel L Photo and Video/Shutterstock.com, (tort z kaktusem) Everyonephoto Studio/Shutterstock.com,<br />

(chłopak robi zdjęcia) Atstock Productions/Shutterstock.com, (fale) Toria/Shutterstock.com; s. 16 (mapa) Bardo<strong>cz</strong> Peter/Shutterstock.com,<br />

(aktor) ElenaChelysheva/Shutterstock.com, (ryż) Chaded Panichsri/Shutterstock.com, (pieniądze) D-VISIONS/Shutterstock.com,<br />

(emotikon) Mix Tape/Shutterstock.com, (sery) Africa Studio/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna w parku) Ivanova Ksenia/<br />

Shutterstock.com, (mama z dzieckiem) Evgeny Atamanenko/Shutterstock.com, (aktorzy w teatrze) Kozlik/Shutterstock.com,<br />

(dziew<strong>cz</strong>yny na ulicy) Sun Shock/Shutterstock.com; s. 17 (kuchnia) ArchiVIZ/Shutterstock.com, (zegar) Photoongraphy/Shutterstock.com,<br />

(chipsy) innakreativ/Shutterstock.com, (sportowiec) StockphotoVideo/Shutterstock.com, (apteka) hedgehog94/Shutterstock.com,<br />

(paszport) Darkwisper S/Shutterstock.com, (samolot) Dima Moroz/Shutterstock.com, (kobieta z tortem) Werner Heiber/Shutterstock.com,<br />

(jedzenie) mmkarabella/Shutterstock.com, (opiekunka z dzieckiem) Yuganov Konstantin/Shutterstock.com, (mama) ESB<br />

Professional/Shutterstock.com, (dłonie z kalkulatorem i pieniędzmi) LDprod/Shutterstock.com, (chłopak z pucharem) SpeedKingz/<br />

Shutterstock.com, (park) SM Kabeer/Shutterstock.com; s. 18 (chleb) Ailisa/Shutterstock.com, (lampka) Marco Prati/Shutterstock.com,<br />

(krzesło) Alexander Tolstykh/Shutterstock.com, (stół) kibri_ho/Shutterstock.com, (choinka) My Sunnyday/Shutterstock.com, (bilety)<br />

Artem Oleshko/Shutterstock.com, (bar) AnnaTamila/Shutterstock.com, (jabłko) Aleks Images/Shutterstock.com, (banan) nullplus/<br />

Shutterstock.com; s. 19 (boarding pass) Sashkin/Shutterstock.com, (krzesło) HappyAprilBoy/Shutterstock.com, (chłopak z walizką)<br />

Olena Yakobchuk/Shutterstock.com, (witryna sklepowa) BestPhotoPlus/Shutterstock.com, (hala odlotów) William Perugini/<br />

Shutterstock.com, (droga) mikolajn/Shutterstock.com, (paszport) Yulia Grigoryeva/Shutterstock.com, (apteka) Tyler Olson/Shutterstock.com,<br />

(chipsy) Olga Dubravina/Shutterstock.com, (kot) Sharaf Maksumov/Shutterstock.com, (lustro) Photographee.eu/<br />

Shutterstock.com, (zegarek) Praethip Docekalova/Shutterstock.com, (oko) Piotr Krzeslak/Shutterstock.com, (kanapa) MAX BLEN-<br />

DER 3D/Shutterstock.com, (taksówkarz) Pixel-Shot/Shutterstock.com, (ekran) Alexbom/Shutterstock.com, (tort) Lesya Dolyuk/<br />

Shutterstock.com; s. 20 (dziew<strong>cz</strong>yna w okularach) Olena Zaskochenko/Shutterstock.com, (słońce) stockelements/Shutterstock.com,<br />

(herbata) Shulevskyy Volodymyr/Shutterstock.com, (ogłoszenia) Yuri Kravchenko/Shutterstock.com, (samochód) Andrei Kholmov/<br />

Shutterstock.com, (sz<strong>cz</strong>ote<strong>cz</strong>ka) Pavelis/Shutterstock.com, (brzuch) Paisit Teeraphatsakool/Shutterstock.com, (kawa) jazz3311/<br />

Shutterstock.com, (kwiaty) siwaporn wongchaikhun/Shutterstock.com; s. 21 (biblioteka) George Rudy/Shutterstock.com, (dwie<br />

dziew<strong>cz</strong>yny) Microgen/Shutterstock.com, (recepcja) tommaso79/Shutterstock.com; s. 22 (dziew<strong>cz</strong>yna na kanapie) robuart/Shutterstock.com,<br />

(miasto) Oxy_gen/Shutterstock.com; s. 23 (męż<strong>cz</strong>yzna z kartką) StunningArt/Shutterstock.com, (zachód słońca) Antonio<br />

Guillem/Shutterstock.com, (biuro) g-stockstudio/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna na hamaku) Maridav/Shutterstock.com, (głowa)<br />

ChristianChan/Shutterstock.com, (studenci) LStockStudio/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna z książką) Uximetc pavel/Shutterstock.<br />

com, (słuchanie) file404/Shutterstock.com; s. 24 (powitanie) leungchopan/Shutterstock.com, (przemówienie) Matej Kastelic/<br />

Shutterstock.com, (chłopak ze słuchawkami) Kzenon/Shutterstock.com, (turyści w tuk tuku) Tom Black Dragon/Shutterstock.com;<br />

s. 25 (chłopak i dziew<strong>cz</strong>yna / plotka) Dean Drobot/Shutterstock.com, (dwie kobiety z kartkami) Antonio Guillem/Shutterstock.com,<br />

(<strong>cz</strong>ytanie książki) PIC SNIPE/Shutterstock.com, (ojciec) cristovao/Shutterstock.com, (syn) carballo/Shutterstock.com, (córka)<br />

Byelikova Oksana/Shutterstock.com; s. 26 (kobieta przy tablicy) stockfour/Shutterstock.com; s. 27 (dziew<strong>cz</strong>yna z małym dzieckiem)<br />

BLACKDAY/Shutterstock.com, (grupa ludzi) kurhan/Shutterstock.com, (podkładka) Coprid/Shutterstock.com, (ręka z długopisem)<br />

Thomas Soellner/Shutterstock.com, (chłopak ze słuchawkami) stockyimages/Shutterstock.com; s. 34 (dwóch chłopaków w kawiarni)<br />

164


SG SHOT/Shutterstock.com, (para z plecakami) 4 PM production/Shutterstock.com, (chłopak wskazujący kobiecie drogę) Iakov<br />

Filimonov/Shutterstock.com, (kasa biletowa) jdwfoto/Shutterstock.com, (Ewa) F8 studio/Shutterstock.com; s. 35 (podkładka) Coprid/<br />

Shutterstock.com, (długopis) IB Photography/Shutterstock.com, (słownik) AlexLMX/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna z książką) Vadim<br />

Georgiev/Shutterstock.com, (Moskwa) Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com, (Anna) Dean Drobot/Shutterstock.com, (flaga)<br />

Mikrobiuz/Shutterstock.com; s. 36 (apteka) Tyler Olson/Shutterstock.com, (bilety) Filipe F<strong>raz</strong>ao/Shutterstock.com, (woda) robert_s/<br />

Shutterstock.com, (oko) Helenabdullah/Shutterstock.com, (droga) Michael Smith ITWP/Shutterstock.com, (pieniądze) Eakvoraseth/<br />

Shutterstock.com, (choinka) The Pkd/Shutterstock.com, (brzuch) Paisit Teeraphatsakool/Shutterstock.com, (lustro) Photographee.<br />

eu/Shutterstock.com, (ręce z laptopem) CCCATCHA/Shutterstock.com, (jogurt) meaofoto/Shutterstock.com, (kot) takashikiji/<br />

Shutterstock.com, (lampa) ampcool/Shutterstock.com, (samochód) Yauhen_D/Shutterstock.com, (nos) Asier Romero/Shutterstock.com,<br />

(okno) Antoha713/Shutterstock.com, (paszport) Tawan Jz/Shutterstock.com, (mapa) dikob<strong>raz</strong>iy/Shutterstock.com, (krzesło) Good-<br />

Mood Photo/Shutterstock.com, (telefon) chainarong06/Shutterstock.com, (nau<strong>cz</strong>ycielka) Evgeny Vorobiev/Shutterstock.com,<br />

(me<strong>cz</strong>) matimix/Shutterstock.com, (chleb) Artem Shadrin/Shutterstock.com, (kwiaty) EvgenySHCH/Shutterstock.com, (herbata)<br />

DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com, (<strong>cz</strong>ekolada) Studio KIWI/Shutterstock.com, (sz<strong>cz</strong>ote<strong>cz</strong>ka) Pavelis/Shutterstock.com,<br />

(ogłoszenia) Yuri Kravchenko/Shutterstock.com, (zegarek) Nor Gal/Shutterstock.com, (mysz) raulbaenacasado/Shutterstock.com,<br />

(księgowa) Andrey_Popov/Shutterstock.com, (kompas) Zerbor/Shutterstock.com, (jabłka) Africa Studio/Shutterstock.com, (chłopak)<br />

exopixel/Shutterstock.com; s. 37 (stacja metra) Iakov Filimonov/Shutterstock.com, (recepcja) ProStockStudio/Shutterstock.com;<br />

s. 38 (grupa ludzi) OPOLJA/Shutterstock.com, (bałałajka) Boris Medvedev/Shutterstock.com, (kokosznik) brichuas/Shutterstock.com,<br />

(matrioszka) Refat/Shutterstock.com, (walonki) Konjushenko Vladimir/Shutterstock.com, (samowar) Stebenkov Roman/Shutterstock.com;<br />

s. 39 (dziew<strong>cz</strong>yna z długopisem) MilanMarkovic78/Shutterstock.com; s. 40 (zeszyt) Kozini/Shutterstock.com, (telefon)<br />

Alexey Boldin/Shutterstock.com, (okulary) yod67/Shutterstock.com, (buty) LEXXIZM/Shutterstock.com, (długopis) matkub2499/<br />

Shutterstock.com, (ołówek) 7th Son Studio/Shutterstock.com, (klu<strong>cz</strong>) evkaz/Shutterstock.com, (list) LiliGraphie/Shutterstock.com,<br />

(pieniądze) Alexey Broslavets/Shutterstock.com, (książki) Seregam/Shutterstock.com, (te<strong>cz</strong>ka) Ivanko80/Shutterstock.com,<br />

(torebka) Superlime/Shutterstock.com, (plecak) LightField Studios/Shutterstock.com; s. 41 (chłopak z plecakiem) Mix and Match<br />

Studio/Shutterstock.com; s. 42 (pomnik) vikiri/Shutterstock.com, (magnez) ShutterStockStudio/Shutterstock.com, (kompas) Aris<br />

Suwanmalee/Shutterstock.com, (zadanie z matematyki) ShutterStockStudio/Shutterstock.com, (lekcja) Juice Verve/Shutterstock.com,<br />

(ręce pomalowane we flagi) Sv Svetlana/Shutterstock.com, (informatyk) goodluz/Shutterstock.com, (chłopak z kciukiem w górę)<br />

Rido/Shutterstock.com, (chłopak z kciukiem w dół) Blaj Gabriel/Shutterstock.com, (lekarz) Iryna Rahalskaya/Shutterstock.com,<br />

(księgowa) pattarawat/Shutterstock.com, (prawnik) ARMMY PICCA/Shutterstock.com, (prezenter pogody) EHStockphoto/Shutterstock.com;<br />

s. 43 (kalendarz) limeart/iStockphoto/Getty Images; s. 44 (zjazd na nartach) MintImages/Shutterstock.com, (jazda na<br />

rowerze) Kichigin/Shutterstock.com, (bieganie) Panumas Yanuthai/Shutterstock.com, (gry komputerowe) nhungboon/Shutterstock.com,<br />

(Wania) exopixel/Shutterstock.com, (brat i siostra) Max Topchii/Shutterstock.com, (tata) Minerva Studio/Shutterstock.com, (mama)<br />

kurhan/Shutterstock.com, (babcia) goodluz/Shutterstock.com, (dziadek) Rawpixel.com/Shutterstock.com; s. 45 (kciuk w górę) rvlsoft/<br />

Shutterstock.com, (kciuk w dół) Sofi photo/Shutterstock.com, (wykład) Matej Kastelic/Shutterstock.com, (impreza) Konstantin<br />

Chagin/Shutterstock.com, (lekcja) kuzsvetlaya/Shutterstock.com, (spotkanie) Syda Productions/Shutterstock.com, (uścisk ręki)<br />

stockyimages/Shutterstock.com, (ćwi<strong>cz</strong>enia) Rido/Shutterstock.com, (budzik) SUN-FLOWER/Shutterstock.com; s. 50 (dziew<strong>cz</strong>yna<br />

w <strong>cz</strong>erwonej bluzce) vgstudio/Shutterstock.com; s. 52 (baletnica) Lev Kropotov/Shutterstock.com, (sprzęt elektroni<strong>cz</strong>ny) Umberto<br />

Shtanzman/Shutterstock.com; s. 53 (spotkanie w parku) Pressmaster/Shutterstock.com; s. 54 (Piotr Czajkowski) repro, (Jezioro<br />

Łabędzie) Igor Bulgarin/Shutterstock.com, (Śpiąca Królewna) Igor Bulgarin/Shutterstock.com, (Dziadek do orzechów) IgorGolovniov/<br />

Shutterstock.com, (Romeo i Julia) Igor Bulgarin/Shutterstock.com, 55 (Moskwa city) Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com;<br />

s. 56 (słone<strong>cz</strong>nik) Sergio33/Shutterstock.com, (liść) vic_nick/Shutterstock.com, (kula śnieżna) ILYA AKINSHIN/Shutterstock.com,<br />

(przebiśniegi) Soyka/Shutterstock.com, (watr) Rainer Fuhrmann/Shutterstock.com, (tę<strong>cz</strong>a) Mike Mareen/Shutterstock.com, (grad)<br />

Suzanne Tucker/Shutterstock.com, (desz<strong>cz</strong>) Andriy Blokhin/Shutterstock.com, (piorun) Creative Travel Projects/Shutterstock.com,<br />

(mgła) dailin/Shutterstock.com; s. 57 (dziew<strong>cz</strong>yna) Rido/Shutterstock.com, (ikony pogody do mapy) Thomas Amby/Shutterstock.com,<br />

(tę<strong>cz</strong>a) Alona_S/Shutterstock.com; s. 58 (helikopter) Mark_and_Anna_Wilson/Shutterstock.com, (trolejbus) Maria Pomelnikova/<br />

Shutterstock.com, (statek wycie<strong>cz</strong>kowy) Denis Belitsky/Shutterstock.com, (kciuki) Alex Gontar/Shutterstock.com, (Paweł, Liza.<br />

Masza) Rawpixel.com/Shutterstock.com; s. 59 (samochód) g-stockstudio/Shutterstock.com, (rower) Superlime/Shutterstock.com,<br />

(motor) Roberts Photography/Shutterstock.com, (tramwaj) Ivan Statkevych/Shutterstock.com; s. 60 (ikona teatr) MAKSIM ANKU-<br />

DA/Shutterstock.com, (ikona kawa) VoodooDot/Shutterstock.com, (ikona talerz) AliDesign/Shutterstock.com, (ikona apteka) Bakai/<br />

Shutterstock.com, (ikona muzeum) Aha-Soft/Shutterstock.com, (ikona kino) MAKSIM ANKUDA/Shutterstock.com, (ikona szpital)<br />

Bakai/Shutterstock.com, (ikona policja) jkcDesign/Shutterstock.com, (ikona pociąg) M-vector/Shutterstock.com, (ikona stadion)<br />

graphic works/Shutterstock.com, (ikona stacja paliw) USER/Shutterstock.com, (ikona parking) Reservoir Dots/Shutterstock.com,<br />

(ludzie z paszportami) Dima Sidelnikov/Shutterstock.com; s. 61 (wagon sypialny z boksami) martinho Smart/Shutterstock.com,<br />

(wagon sypialny otwarty) Bilanol/Shutterstock.com, (Peterhof) Pavel L Photo and Video/Shutterstock.com, (Petersburg) Stanislav71/Shutterstock.com,<br />

(galeria) Phuong D. Nguyen/Shutterstock.com; s. 66 (drzewo) Parinya/Shutterstock.com, (kawa) azure1/<br />

Shutterstock.com; s. 67 (pasażerowie w samolocie) CandyBox Images/Shutterstock.com; s. 68 (ludzie z mapą) Africa Studio/Shutterstock.com,<br />

(pory roku) Mary Skovpen/Shutterstock.com; s. 69 (psy) Eric Isselee/Shutterstock.com; s. 70 (wars) Pavel L Photo and<br />

165


Video/Shutterstock.com, (wagon sypialny otwarty) Bilanol/Shutterstock.com, (dworzec) Popova Valeriya/Shutterstock.com,<br />

(jezioro) Nikitin Victor/Shutterstock.com, (dwie dziew<strong>cz</strong>yny w pociągu) frantic00/Shutterstock.com; s. 71 (dziew<strong>cz</strong>yna z tacą)<br />

Ariwasabi/Shutterstock.com; s. 72 (jaje<strong>cz</strong>nica) Tatiana Volgutova/Shutterstock.com, (filet z kur<strong>cz</strong>aka) Nitr/Shutterstock.com, (sałatka)<br />

Jacek Chabraszewski/Shutterstock.com, (placuszki) PaKo Studio/Shutterstock.com, (ręka z tacą) a1b2c3/Shutterstock.com;<br />

s. 73 (kelner) Ljupco Smokovski/Shutterstock.com, (sałata) NIPAPORN PANYACHAROEN/Shutterstock.com, (ryż) mr.chanwit<br />

wangsuk/Shutterstock.com, (zupa) Billion Photos/Shutterstock.com, (kasza) Subject Photo/Shutterstock.com, (pizza) Phant/<br />

Shutterstock.com, (makaron) matkub2499/Shutterstock.com, (mięso) MaraZe/Shutterstock.com, (frytki) Billion Photos/Shutterstock.com,<br />

(ryby) Spayder pauk_79/Shutterstock.com, (warzywa) TrotzOlga/Shutterstock.com, (kawa) azure1/Shutterstock.com,<br />

(lody) stockcreations/Shutterstock.com, (herbata) Africa Studio/Shutterstock.com, (tort) Africa Studio/Shutterstock.com, (kompot)<br />

Lisovskaya Natalia/Shutterstock.com, (babe<strong>cz</strong>ka) Ruth Black/Shutterstock.com, (woda) Tarasyuk Igor/Shutterstock.com, (ciastka)<br />

Nattika/Shutterstock.com, (sok) Africa Studio/Shutterstock.com, (ciasto) OlgaMazyarkina/Shutterstock.com; s. 74 (kanapka)<br />

cobraphotography/Shutterstock.com, (makaron) Timolina/Shutterstock.com, (sałatka) Nitr/Shutterstock.com, (płatki śniadaniowe z<br />

owocami) Oksana Mizina/Shutterstock.com, (kiełbaski) White78/Shutterstock.com, (twaróg z miodem) Lazartivan/Shutterstock.com,<br />

(torba z zakupami) Billion Photos/Shutterstock.com, (jabłko) Iurii Kachkovskyi/Shutterstock.com, (winogrona) Tim UR/Shutterstock.com,<br />

(ogórki) Wealthylady/Shutterstock.com, (kur<strong>cz</strong>ak) Coprid/Shutterstock.com, (musztarda) gresei/Shutterstock.com, (tuń<strong>cz</strong>yk)<br />

Thomas Francois/Shutterstock.com, (wędlina) Gita Kulinitch Studio/Shutterstock.com, (twaróg) Simic Vojislav/Shutterstock.com,<br />

(suchary) Gita Kulinitch Studio/Shutterstock.com, (papryka) Nattika/Shutterstock.com; s. 75 (pomarań<strong>cz</strong>a) Maks Narodenko/<br />

Shutterstock.com, (cytryna) AlenKadr/Shutterstock.com, (masło) Hortimages/Shutterstock.com, (cebula) bergamont/Shutterstock.<br />

com, (wołowina) Tiger Images/Shutterstock.com, (wieprzowina) Gita Kulinitch Studio/Shutterstock.com, (szynka) monticello/<br />

Shutterstock.com, (pomidory) Iurii Kachkovskyi/Shutterstock.com, (jajka) Valery121283/Shutterstock.com, (ziemniaki) MRAORAOR/<br />

Shutterstock.com, (kawior) Africa Studio/Shutterstock.com, (sałata) Blan-k/Shutterstock.com, (parówki) gresei/Shutterstock.com,<br />

(ryba) SNeG17/Shutterstock.com, (makaron) Nattika/Shutterstock.com, (bo<strong>cz</strong>ek) Abramova Elena/Shutterstock.com, (oliwa) ifong/<br />

Shutterstock.com, (miód) Kovaleva_Ka/Shutterstock.com, (owsianka) Moving Moment/Shutterstock.com, (dżem) Elena Schweitzer/<br />

Shutterstock.com, (chłopak i dziew<strong>cz</strong>yna z zakupami) Tuzemka/Shutterstock.com; s. 76 (łyżka z przyprawą) koosen/Shutterstock.com,<br />

(kucharz) kurhan/Shutterstock.com; s. 77 (sushi) Katerinina/Shutterstock.com, (naleśniki) Ahanov Michael/Shutterstock.com,<br />

(hamburger) Valentyn Volkov/Shutterstock.com, (kanapka) cobraphotography/Shutterstock.com, (pizza) Ryzhkov Photography/<br />

Shutterstock.com, (bliny) Timolina/Shutterstock.com, (masło) GrigoryL/Shutterstock.com, (ziemniaki) Nattika/Shutterstock.com,<br />

(kawior) Olga Popova/Shutterstock.com, (sok) posteriori/Shutterstock.com, (ser) azure1/Shutterstock.com, (mleko) Tanya Sid/<br />

Shutterstock.com, (sałata) Gavran333/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna jedząca sałatkę) Asier Romero/Shutterstock.com; s. 82 (Nina)<br />

PanicAttack/Shutterstock.com, (Fiałka) Yuri Shevtsov/Shutterstock.com, (Misza) Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock.com,<br />

s. 83 (dwie dziew<strong>cz</strong>yny) Ana Blazic Pavlovic/Shutterstock.com, (para w kuchni) stockfour/Shutterstock.com; s. 84 (dziew<strong>cz</strong>yna<br />

z mamą w kuchni) Africa Studio/Shutterstock.com; s. 85 (kawior) SHARKY PHOTOGRAPHY/Shutterstock.com, (kawa) Mariyana M/<br />

Shutterstock.com; s. 86 (dynia) Yasonya/Shutterstock.com, (melon) Kyselova Inna/Shutterstock.com, (śliwka) Artem Kutsenko/<br />

Shutterstock.com, (śmietana) Rutina/Shutterstock.com, (pistacje) Iurii Kachkovskyi/Shutterstock.com, (orzeszki ziemne) Kateryna<br />

Bibro/Shutterstock.com, (wątróbka) Sergiy Kuzmin/Shutterstock.com, (pie<strong>cz</strong>eń) MaraZe/Shutterstock.com, (butelka) Wolna/<br />

Shutterstock.com, (kawa) phive/Shutterstock.com, (cytryna) Tetiana Rostopira/Shutterstock.com, (ogórki konserwowe) Focus and<br />

Blur/Shutterstock.com, (cukierki) DW labs Incorporated/Shutterstock.com; s. 87 (trzy osoby) pikselstock/Shutterstock.com;<br />

s. 88 (ruda dziew<strong>cz</strong>yna) Cookie Studio/Shutterstock.com, (chłopak) PanicAttack/Shutterstock.com, (brunetka) BestPhotoStudio/<br />

Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna w okularach) margo_black/Shutterstock.com; s. 89 (chłopak w różowej koszulce) BLACKDAY/<br />

Shutterstock.com, (chłopak w kurtce) Ollyy/Shutterstock.com, (dwie dziew<strong>cz</strong>yny) Cookie Studio/Shutterstock.com; s. 90 (ból głowy)<br />

TristanBM/Shutterstock.com, (ból brzucha) Evgeny Kabardin/Shutterstock.com, (ból ramienia) Luis Molinero/Shutterstock.com, (ból<br />

pleców) B-D-S Piotr Marcinski/Shutterstock.com, (ból gardła) B-D-S Piotr Marcinski/Shutterstock.com, (ból szyi) wavebreakmedia/<br />

Shutterstock.com, (ból łokcia) studioloco/Shutterstock.com, (ból kolana) Syda Productions/Shutterstock.com; s. 91 (katar) Kamil<br />

Macniak/Shutterstock.com, (alergia) Dmytro Zinkevych/Shutterstock.com, (mierzenie ciśnienia) Dragon Images/Shutterstock.com,<br />

(kaszel) Africa Studio/Shutterstock.com, (bezsenność) Kleber Cordeiro/Shutterstock.com, (biegunka) New Africa/Shutterstock.com,<br />

(ból serca) Khaoniewping/Shutterstock.com, (temperatura) Rob Hainer/Shutterstock.com, (lekarstwa) Slava_Kovtun/Shutterstock.com;<br />

s. 92 (grupa młodzieży) S_L/Shutterstock.com; s. 93 (kontrola biletów) Balakate/Shutterstock.com, (młodzież w parku) Dean Drobot/<br />

Shutterstock.com, (rozmowa kwalifikacyjna) New Africa/Shutterstock.com, (sprze<strong>cz</strong>ka) Jakub Zak/Shutterstock.com, (chłopak na<br />

basenie) HQuality/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna posyłająca całusa) ArtFamily/Shutterstock.com, (ikona email) UI/Shutterstock.com,<br />

(ikona słuchawka) notbad/Shutterstock.com; s. 98 (młodzież rąbiąca selfie) oneinchpunch/Shutterstock.com; s. 99 (grupa ludzi)<br />

Andrey_Popov/Shutterstock.com; s. 100 (chłopak z rudymi włosami) WAYHOME studio/Shutterstock.com, (ikona play) Juli92/<br />

Shutterstock.com; s. 101 (ból kolana) Dirima/Shutterstock.com, (ból brzucha) Image Point Fr/Shutterstock.com, (ból pleców) Syda<br />

Productions/Shutterstock.com, (ból szyi) fizkes/Shutterstock.com, (ból zęba) Yuriy Maksymiv/Shutterstock.com, (ból głowy)<br />

Nikodash/Shutterstock.com; s. 102 (kobieta z mikrofonem) Di Studio/Shutterstock.com; s. 103 (para na zakupach) conrado/Shutterstock.com;<br />

s. 104 (dziew<strong>cz</strong>yna) Zoom Team/Shutterstock.com, (bilety) sumire8/Shutterstock.com, (dolar) repro, (tulipan) Denis<br />

Tabler/Shutterstock.com, (centymetr) rimira/Shutterstock.com; s. 105 (krem) Neamov/Shutterstock.com, (jedzenie dla kota)<br />

166


Studio_G/Shutterstock.com, (matrioszka) Refat/Shutterstock.com, (papierowe torby) Vladyslav Starozhylov/Shutterstock.com;<br />

s. 106 (spódnica) Magdalena Wielobob/Shutterstock.com, (krawat) Mega Pixel/Shutterstock.com, (szpilki) 5 second Studio/Shutterstock.com,<br />

(szalik) Ruslan Kudrin/Shutterstock.com, (spodenki) Byjeng/Shutterstock.com, (bluza) Natan86/Shutterstock.com,<br />

(płasz<strong>cz</strong>) Tarzhanova/Shutterstock.com, (kapelusz) Stockforlife/Shutterstock.com, (skarpetki) Dragan Milovanovic/Shutterstock.com,<br />

(sukienka) Karkas/Shutterstock.com, (T-shirt) Surrphoto/Shutterstock.com, (jeansy) nuruddean/Shutterstock.com, (spodnie) Sergiy<br />

Kuzmin/Shutterstock.com, (marynarka) posteriori/Shutterstock.com, (legginsy) Delaram/Shutterstock.com, (koszula) Wirat<br />

Suandee/Shutterstock.com, (kurtka) posteriori/Shutterstock.com, (buty sportowe) gresei/Shutterstock.com, (kozaki) Volodymyr<br />

Krasyuk/Shutterstock.com, (pokój) Antoha713/Shutterstock.com, (para w objęciach) BestPhotoStudio/Shutterstock.com, (ludzie na<br />

kanapie) Syda Productions/Shutterstock.com, (chłopak w kapeluszu) PanicAttack/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna z krawatem)<br />

Elnur/Shutterstock.com, (para – dziew<strong>cz</strong>yna w <strong>cz</strong>erwonej sukience) Lazarenko Svetlana/Shutterstock.com; s. 107 (walizka) Africa<br />

Studio/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna przymierzająca ubrania) Andrey Sitnikov/Shutterstock.com; s. 108 (wysyłanie wiadomości)<br />

EMPTYGLASS/Shutterstock.com, (słuchawki) Anna-Marie/Shutterstock.com, (kabel) Fecundap stock/Shutterstock.com, (pendrive)<br />

Ksander/Shutterstock.com, (tablet) ouh_desire/Shutterstock.com, (drukarka) FabrikaSimf/Shutterstock.com, (ekran logowanie)<br />

Rawpixel.com/Shutterstock.com, (PlayStation) charnsitr/Shutterstock.com, (ikona baterii) Mr.Creative/Shutterstock.com, (ikona z<br />

ręką) Blan-k/Shutterstock.com, (ikona hasło) Vadym Nechyporenko/Shutterstock.com, (ikona pobierz) premiumicon/Shutterstock.com;<br />

s. 109 (nawigacja w telefonie) Victority/Shutterstock.com, (transfer) Rawpixel.com/Shutterstock.com, (komputer) mirtmirt/Shutterstock.com,<br />

(ekran startowy w monitorze) Lars Poyansky/Shutterstock.com, (robienie zdjęć telefonem) Bon Appetit/Shutterstock.com;<br />

s. 114 (kantor) Syda Productions/Shutterstock.com, (biblioteka) Oleg Golovnev/Shutterstock.com, (perfumy) Kzenon/Shutterstock.<br />

com, (matrioszki) onajourney/Shutterstock.com, (parking podziemny) LII LA/Shutterstock.com; s. 115 (tablet) Nemanja Zotovic/<br />

Shutterstock.com, (laptop) Nemanja Zotovic/Shutterstock.com; s. 116 (nogi) Evgeny Kabardin/Shutterstock.com; s. 117 (dziew<strong>cz</strong>yna<br />

w sklepie papierni<strong>cz</strong>ym) Iakov Filimonov/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna z <strong>cz</strong>asopismem) Sebastian Gauert/Shutterstock.com,<br />

(dziew<strong>cz</strong>yna z gitarą) Sebastian Gauert/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna ze słuchawkami) Sebastian Gauert/Shutterstock.com,<br />

(dłonie z telefonem) Stanisic Vladimir/Shutterstock.com; s. 118 (chłopak) Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock.com, (Lew Tołstoy)<br />

Prokudin-Gorskij, Sergej Mikhajlovich/Library of Congress, (bluza) xiaorui/Shutterstock.com; s. 119 (matrioszki) Lutsenko_Oleksandr/<br />

Shutterstock.com; s. 120 (kartka) Scisetti Alfio/Shutterstock.com; s. 121 (chłopak z dziew<strong>cz</strong>yną) Maridav/Shutterstock.com;<br />

s. 122 (Ermitaż) iryna1/Shutterstock.com; s. 123 (placki ziemnia<strong>cz</strong>ane) Timolina/Shutterstock.com; s. 124 (grupa studentów) Roman<br />

Samborskyi/Shutterstock.com; s. 125 (restauracja fast-food) Sorbis/Shutterstock.com; s. 126 (zabawa świąte<strong>cz</strong>na) g-stockstudio/<br />

Shutterstock.com, (kutia) somemeans/Shutterstock.com, (sałatka warzywna) Yulia Furman/Shutterstock.com, (kolędnicy) Mikheyev<br />

Viktor/Shutterstock.com, (bałwan) Billion Photos/Shutterstock.com, (Dziadek Mróz) Dm_Cherry/Shutterstock.com; s. 127 (choinka)<br />

Africa Studio/Shutterstock.com, (Śnieżynka) Dm_Cherry/Shutterstock.com, (choinka) Yellowj/Shutterstock.com; s. 128 (ozdoba<br />

świąte<strong>cz</strong>na na gałązce) Veja/Shutterstock.com, (kartka świąte<strong>cz</strong>na) IANINAS/shutterstock.com, (zna<strong>cz</strong>ek z bałwanem) MiloArt/<br />

Shutterstock.com; s. 129 (babe<strong>cz</strong>ki) Africa Studio/Shutterstock.com, (pisanki) Africa Studio/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>ynka w cerkwi)<br />

Pavel Suhov/Shutterstock.com, (Chrystus) repro, (bazie) Elina Leonova/Shutterstock.com, (święconka) Bogdan Sonjachnyj/<br />

Shutterstock.com; s. 130 (tulipan) Denis Tabler/Shutterstock.com; s. 131 (laptop i książki) Konstantin Yolshin/Shutterstock.com;<br />

s. 144 (dziew<strong>cz</strong>yna słuchająca muzki) Yuri Shevtsov/Shutterstock.com, (plac Czerwony) Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com, (flaga<br />

Rosji) patrice6000/Shutterstock.com, (pies na trawie) InBetweentheBlinks/Shutterstock.com, (tablica z napisem "polski") Juan Ci/<br />

Shutterstock.com, (babe<strong>cz</strong>ka z kremem) Ink Drop/Shutterstock.com, (sz<strong>cz</strong>eniak) Monika Chodak/Shutterstock.com (kot) andrewpotter4/Shutterstock.com,<br />

(samochód osobowy) SARIN KUNTHONG/Shutterstock.com, (autokar) Mikbiz/Shutterstock.com;<br />

s. 145 (<strong>cz</strong>ekolada) Sebastian Duda/Shutterstock.com, (jabłka) Africa Studio/Shutterstock.com, (kawa) Zadorozhnyi Viktor/Shutterstock.com,<br />

(herbata) 5 second Studio/Shutterstock.com, (kaktusy) Saran_Poroong/Shutterstock.com, (kwiaty) sarsmis/Shutterstock.com,<br />

(kupowanie ubrań) ESB Professional/Shutterstock.com, (kanapa) MAX BLENDER 3D/Shutterstock.com, (pie<strong>cz</strong>ywo)<br />

Pineapple studio/Shutterstock.com, (ryż) alongkorn chareonphol/Shutterstock.com; s. 146 (terminarz) 89studio/Shutterstock.com,<br />

(spotkanie biznesowe) nd3000/Shutterstock.com, (siłownia) Syda Productions/Shutterstock.com, (wykład) Matej Kastelic/Shutterstock.com,<br />

(tablica z napisem "Deutsch") Bauer Alexander/Shutterstock.com, (pływanie) wavebreakmedia/Shutterstock.com, (test)<br />

Have a nice day Photo/Shutterstock.com, (kino) Jacob Lund/Shutterstock.com, (randka) WeAre/Shutterstock.com, (dyskoteka)<br />

Melinda Nagy/Shutterstock.com; s. 147 (sztuki walki) Iakov Filimonov/Shutterstock.com, (bieganie) g-stockstudio/Shutterstock.com,<br />

(jazda na rowerze) Daxiao Productions/Shutterstock.com, (pływanie) Microgen/Shutterstock.com, (<strong>cz</strong>ytanie) sebra/Shutterstock.com,<br />

(piłka nożna) Andrey Yurlov/Shutterstock.com, 148 (mapa świata z ikonami pogody) Happy Together/Shutterstock.com, (mapa<br />

miasta) Laralova/Shutterstock.com, (ikona tramwaj) Vladvm/Shutterstock.com, (ikona parking) www_logo_expert/Shutterstock.com,<br />

(ikona apteka) Kuttly/Shutterstock.com, (ikona taxi) www_logo_expert/Shutterstock.com, (ikona cafe) www_logo_expert/Shutterstock.com,<br />

(ikona film) painterr/Shutterstock.com; s. 149 (dziew<strong>cz</strong>ynka na łące) Sergey Nivens/Shutterstock.com, (rodzice z dzieckiem<br />

na sankach) Syda Productions/Shutterstock.com; s.150 (jajko sadzone z parowkami i fasolą) Yulia Davidovich/Shutterstock.com,<br />

(ryba z ryżem) fuumi901/Shutterstock.com, (wędlina) Foodpictures/Shutterstock.com, (jaje<strong>cz</strong>nica) Arkadiusz Fajer/Shutterstock.<br />

com, (rogaliki z kawą) Yulia Davidovich/Shutterstock.com, (musli) Africa Studio/Shutterstock.com; s. 151 (kiepski kucharz) Elnur/<br />

Shutterstock.com, (zadowolony kucharz) Elnur/Shutterstock.com; s. 152 (lato) icemanphotos/Shutterstock.com, (zima) Triff/<br />

Shutterstock.com, (kino) DR-images/Shutterstock.com, (teatr) Fer Gregory/Shutterstock.com, (restauracja) Andrey Bayda/<br />

167


Shutterstock.com, (stołówka) Monkey Business Images/Shutterstock.com, (samochód) Yauhen_D/Shutterstock.com, (rower) Chetty<br />

Thomas/Shutterstock.com, (winogrona) Vitaly Korovin/Shutterstock.com, (jabłka) Africa Studio/Shutterstock.com, (literatura)<br />

alex74/Shutterstock.com, (matematyka) alex74/Shutterstock.com, (piłka nożna) muzsy/Shutterstock.com, (siatkówka) zieusin/<br />

Shutterstock.com, (długie włosy) Subbotina Anna/Shutterstock.com, (krótkie włosy) Sofia Zhuravetc/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna<br />

z telefonem) javi_indy/Shutterstock.com, (ludzie na wykładzie) Gorodenkoff/Shutterstock.com, (chłopcy na siłowni) antoniodiaz/<br />

Shutterstock.com; s. 153 (szkolenie) Pressmaster/Shutterstock.com, (męż<strong>cz</strong>yzna z plecakiem) ArtOfPhotos/Shutterstock.com,<br />

(dwie dziew<strong>cz</strong>yny w kawiarni) Flamingo Images/Shutterstock.com, (dwie dziew<strong>cz</strong>yny w kawiarni z telefonami) Syda Productions/<br />

Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna w autobusie) Dusan Petkovic/Shutterstock.com, (trener na siłowni) zhu difeng/Shutterstock.com,<br />

(chłopak w okularach) Navistock/Shutterstock.com, (dwie dziew<strong>cz</strong>yny w kawiarni) Antonio Guillem/Shutterstock.com, (chłopak<br />

w bluzie) SpeedKingz/Shutterstock.com, (dziew<strong>cz</strong>yna przy laptopie) Vera Petrunina/Shutterstock.com; s. 154 (pobudka) Dean<br />

Drobot/Shutterstock.com, (ćwi<strong>cz</strong>enia) Dean Drobot/Shutterstock.com, (obiad ze znajomymi) Viktoriia Photographer/Shutterstock.com,<br />

(wizyta u fryzjera) Dean Drobot/Shutterstock.com, (zakupy) Dean Drobot/Shutterstock.com, (kawa ze znajomymi) Dean Drobot/<br />

Shutterstock.com, (wyjście do kina) Dean Drobot/Shutterstock.com, (spanie) Antonio Guillem/Shutterstock.com; s. 155 (dwie<br />

dziew<strong>cz</strong>yny) Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com, (rodzice z dzieckiem) Dmitri Ma/Shutterstock.com.<br />

Nagrania<br />

Scenariusz nagrań: Olga Tatarchyk, Ewelina Białko<br />

W nagraniu udział wzięli: Liza Tarash, Viktoriia Baltiukevych, Yaroslav Machkivskiy, Kostya Nerushkin, Klaudia Śmistek<br />

Reżyseria nagrania: Rafał Drewniany<br />

Realizacja nagrania: Rafał Drewniany<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi<strong>cz</strong>ne oświad<strong>cz</strong>ają, że podjęły staranie mające na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw<br />

autorskich zamiesz<strong>cz</strong>onych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi<strong>cz</strong>ne, przyta<strong>cz</strong>ając w celach dydakty<strong>cz</strong>nych utwory lub<br />

fragmenty, postępują zgodnie z art. 27 1 ustawy o prawie autorskim. Jedno<strong>cz</strong>eśnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi<strong>cz</strong>ne oświad<strong>cz</strong>ają,<br />

że są jedynym podmiotem właściwym do kontaktu autorów tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych<br />

w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.


Kolej Transsyberyjska –trasa kolei na tle stref <strong>cz</strong>asowych


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

<br />

<br />

to seria <strong>podrę<strong>cz</strong>nik</strong>ów bardzo dobrze oceniona przez<br />

nau<strong>cz</strong>ycieli. ma wszystkie zalety serii<br />

, a ponadto zawiera materiał dostosowany do wymogów<br />

nowej formuły egzaminu maturalnego. Wprowadzając zmiany,<br />

uwzględniliśmy także uwagi nau<strong>cz</strong>ycieli zgłaszane w trakcie<br />

dotych<strong>cz</strong>asowej pracy z <strong>podrę<strong>cz</strong>nik</strong>iem.<br />

Seria obejmuje:<br />

zmiany doty<strong>cz</strong>ące nowej matury, w tym nowe zadania w sekcji<br />

<br />

zmiany wynikające z uwag nau<strong>cz</strong>ycieli, w tym rozbudowany<br />

dział doty<strong>cz</strong>ący wprowadzania alfabetu rosyjskiego, ćwi<strong>cz</strong>enia<br />

automatyzujące,<br />

treści z uznanej i popularnej na rynku serii .<br />

Doświad<strong>cz</strong>enie WSiP na rynku edukacyjnym to pewność,<br />

jakość i bezpie<strong>cz</strong>eństwo.<br />

Na bieżąco monitorujemy zmiany w nowej maturze.<br />

Z nami będziesz przygotowany i nic Cię nie zasko<strong>cz</strong>y<br />

w nowym roku szkolnym!<br />

Jeżeli masz dodatkowe pytania doty<strong>cz</strong>ące nowej oferty, przygotowania do matury w 2023 roku<br />

lub innych kwestii, zapraszamy do kontaktu z infolinią 801 220 555 lub pod adresem mailowym<br />

donowejmatury@wsip.pl<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555<br />

profi-lingua.pl<br />

orke.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!