23.01.2024 Views

Memoria d'elefant 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8-9<br />

anys<br />

Quadern d’entreteniment


MEMÒRIA D’ELEFANT 4<br />

1a. edició: maig de 2020<br />

© Josep Lluís Martínez Picanyol, 2020<br />

© Edicions del Pirata, 2020<br />

C/ La Costa, 74<br />

08023 - Barcelona<br />

informacio@edicionsdelpirata.cat<br />

www.edicionsdelpirata.cat<br />

ISBN: 978-84-17207-31-1<br />

Dipòsit legal: B 8678-2020<br />

Imprès a Catalunya.<br />

Edicions del Pirata dona suport al copyright, que protegeix la creació de les obres literàries i és,<br />

per tant, un element important per estimular la feina dels artistes i la generació de coneixement.<br />

Us donem les gràcies per donar suport als autors comprant una edició autoritzada d’aquest llibre<br />

i per respectar les lleis del copyright en no reproduir, escanejar o distribuir de forma total<br />

o parcial aquesta obra, per cap mitjà, sense permís.


Una de<br />

les peces<br />

d’aquest<br />

dibuix<br />

és falsa.<br />

Quina?<br />

Entre aquests dos dibuixos hi ha set diferències. Les trobes?<br />

Quadern d’entreteniment<br />

3


Qui parla amb qui?<br />

Sí home, Marieta!<br />

Bona gent, però...<br />

són tan lletjos!<br />

Ho sento, coronel,<br />

però no tornaré.<br />

En aquest<br />

planeta he<br />

descobert la<br />

meva vocació.<br />

ZZZZZ.....<br />

Estimat soci,<br />

crec que no cal<br />

pagar aquesta<br />

factura que em<br />

comentes.<br />

De part<br />

de qui?<br />

Digue-li que<br />

no el necessitem.<br />

Voldria parlar amb<br />

el Sr. Robinson.<br />

Crec que tenim<br />

alguna cosa<br />

en comú.<br />

Doncs,<br />

almenys<br />

em podria<br />

tornar la<br />

nau, no?<br />

Soc el contestador de<br />

la Marieta Pont. Deixi<br />

el seu missatge després<br />

del senyal...<br />

Com són<br />

els habitants<br />

del planeta<br />

on ets ara?<br />

És que<br />

tu no estàs<br />

en la meva<br />

situació.<br />

T’estic avorrint?<br />

Mama, ha vingut<br />

un senyor que ens vol<br />

vendre un telèfon.<br />

4 MEMÒRIA D’ELEFANT 4


Sabries desxifrar aquesta paraula?<br />

Els bessons et mostren les claus.<br />

Només dos d’aquests ocells<br />

són iguals. Quins?<br />

Completa el text<br />

amb els noms<br />

dels dibuixos<br />

de sota.<br />

No se t’acudeixi embarcar-te amb el capità Tauró.<br />

Una vegada es va jugar el<br />

de la<br />

als<br />

, i el va perdre.<br />

Els<br />

ens en van haver de fabricar un altre amb<br />

els de les . El seu cuiner cada dia<br />

fa el mateix: cigrons i sardines amb<br />

sec.<br />

És<br />

mós per la seva brutícia: la sentina és plena de<br />

i fa<br />

anys que no ha netejat<br />

la coberta.<br />

Quadern d’entreteniment<br />

5


Com es diu cada un d’aquests escura-xemeneies?<br />

En Simó,<br />

en Salomó<br />

i en Germà porten<br />

una escombra.<br />

L’Eugeni,<br />

en Simó i en<br />

Salomó demà<br />

tenen festa.<br />

L’Urbà, en Fabià<br />

i l’Anastasi porten<br />

una corda.<br />

L’Urbà, l’Eugeni<br />

i l’Anastasi estan<br />

pensant.<br />

Els que porten<br />

la camisa neta<br />

són en Salomó,<br />

en Germà<br />

i en Just.<br />

En Fabià,<br />

l’Aparici<br />

i l’Anastasi<br />

estan tristos.<br />

Els que saluden<br />

amb el barret,<br />

demà no treballen.<br />

En Caietà,<br />

en Just<br />

i en Germà porten<br />

barret de copa.<br />

L’Urbà,<br />

en Simó<br />

i l’Eugeni pesen<br />

més de cent<br />

quilos.<br />

Jo treballo com a<br />

escura-xemeneies<br />

perquè soc<br />

un maniàtic<br />

de la neteja.<br />

6 MEMÒRIA D’ELEFANT 4


En aquesta pàgina hi ha un objecte repetit. Quin?<br />

Quadern d’entreteniment<br />

7


Amb les inicials dels noms<br />

dels dibuixos que no estan<br />

repetits, podràs llegir<br />

el nom d’una embarcació.<br />

Entre aquests dos dibuixos hi ha set diferències. Les trobes?<br />

8 MEMÒRIA D’ELEFANT 4


Coneixeu els arbres? En aquest<br />

dibuix hi ha representats el roure,<br />

l’avellaner, la figuera, el pi i el cirerer.<br />

Quin és cadascun?<br />

Fa poca estona, un d’aquests<br />

personatges menjava salsitxes,<br />

un altre pomes, un altre formatge<br />

i un altre es menjava les postres<br />

del rei.<br />

Sabem amb certesa que els<br />

qui porten barret mai no mengen<br />

salsitxes, els qui porten capa<br />

mai no mengen pomes i els que<br />

porten espasa mai no mengen<br />

formatge.<br />

El que menjava salsitxes duia<br />

espasa i el que menjava formatge<br />

portava barret.<br />

Qui s’ha menjat les postres<br />

del rei?<br />

Quadern d’entreteniment<br />

9


Com es diu cada un d’aquests mariners?<br />

Els que porten<br />

un sac són<br />

en Tomàs,<br />

l’Armengol<br />

i el Guifré.<br />

Els que porten<br />

tatuatges són en<br />

Guifré, en Bernat<br />

i en Tomàs.<br />

Els que porten<br />

samarreta de<br />

ratlles són en<br />

Manel, l’Isidre<br />

i en Delfí.<br />

I els que toquen<br />

l’acordió són<br />

en Delfí, en Manel<br />

i en Lluc.<br />

En Roc, en Pere<br />

i l’Isidre no<br />

han anat mai<br />

a l’Havana.<br />

En Roc, en<br />

Manel i l’Isidre<br />

porten una borla<br />

a la gorra.<br />

En Lluc,<br />

l’Armengol<br />

i en Delfí<br />

no porten barba.<br />

Els que porten<br />

un rem, no han<br />

estat mai a<br />

l’Havana.<br />

Els de la gorra<br />

negra són<br />

en Guifré,<br />

en Lluc<br />

i l’Armengol.<br />

Disculpa, on<br />

t’has fet<br />

aquests<br />

tatuatges?<br />

10 MEMÒRIA D’ELEFANT 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!