29.12.2012 Views

P o czet dziek anó w - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

P o czet dziek anó w - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

P o czet dziek anó w - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WYDZIAŁ MALARSTWA I GRAFIKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU


<strong>Akademia</strong> <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> <strong>Pięknych</strong> w <strong>Gdańsku</strong><br />

Wydział Architektury i Wzornictwa<br />

Wzornictwa<br />

80-836 Gdańsk, Targ Węglowy Węglowy 6<br />

Rektorat<br />

telefon: 058 3014440<br />

fax: 058 3012200<br />

e-mail: office@asp.gda.pl<br />

Dziekan Wydziału Malarstwa Malarstwa i Grafiki Grafiki<br />

prof. Teresa Miszkin<br />

tel.: 058 3012801 wew.: 20<br />

e-mail: dziemg@asp.gda.pl<br />

Pro<strong>dziek</strong>an Pro<strong>dziek</strong>an Wydziału Architektury i i Wzornictwa<br />

prof. prof. Zbigniew Gorlak<br />

tel.: tel.: 058 3012801 wew.: 20<br />

e-mail: e-mail: zbigniewgorlak@wp.pl


W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A K A D E M I I S Z T U K P I Ę K N Y C H W G D A Ń S K U - 2 0 0 7


doc. Władysław Jackiewicz<br />

prof. Artur Nacht-Samborski<br />

prof. Stanisław Borysowski<br />

prof. Juliusz Studnicki<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz<br />

prof. Jan Wodyński<br />

prof. Adam Smolana<br />

prof. Zygmunt Karolak<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz<br />

prof. nadzw. Stanisław Teisseyre


prof. Włodzimierz Łajming<br />

prof. Tomasz Bogusławski<br />

Po<strong>czet</strong> <strong>dziek</strong><strong>anó</strong>w<br />

prof. Jerzy Zabłocki<br />

prof. Teresa Miszkin<br />

prof. Artur Nacht-Samborski 1947–1949<br />

prof. Juliusz Studnicki 1949–1950<br />

prof. Jan Wodyński 1950–1953<br />

prof. Zygmunt Karolak 1953–1954<br />

prof. nadzw. Stanisław Teisseyre 1964–1965<br />

doc. Władysław Jackiewicz 1965–1967<br />

prof. Stanisław Borysowski 1967–1968<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz 1968–1971<br />

prof. Adam Smolana 1971–1975<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz 1975–1978<br />

prof. Włodzimierz Łajming 1981–1984<br />

prof. Jerzy Zabłocki 1984–1987<br />

doc. Zdzisław Walicki 1987–1990<br />

prof. Maciej Świeszewski 1990–1993<br />

prof. Witosław Czerwonka 1993–1999<br />

prof. Tomasz Bogusławski 1999–2002<br />

prof. Teresa Miszkin 2002–nadal<br />

doc. Zdzisław Walicki<br />

prof. Maciej Świeszewski<br />

prof. Witosław Czerwonka


Kalendarium jest autorskim wyborem wydarzeń artystycznych z udziałem pracowników i absolwentów Wydziału Malarstwa i Grafiki<br />

ASP w <strong>Gdańsku</strong>. W wyborze nie uwzględniono krajowych wystaw indywidualnych poszczególnych artystów, gdyż ich pełna rekonstrukcja<br />

– o ile jest możliwa – nadałaby opracowaniu monstrualnych rozmiarów. Dane tego typu zawierają zwykle noty biograficzne<br />

w katalogach wystaw.<br />

Celem tej koncesji było natomiast wskazanie także faktów towarzyszących, składających się na kontekst funkcjonowania WMiG ASP<br />

w przestrzeni Trójmiasta i obecność w krajowym życiu artystycznym.<br />

Ukonstytuowanie się Zarządu Okręgu Gdańskiego ZPAP; prezes: J. Studnicki,<br />

wiceprezesi: M. Wnuk i S. Michałowski, sekretarz: H. Jasińska-Żuławska,<br />

skarbnik: M. Nehring, członkowie: J. Bodziński, W. Lam, W. Nowicka, F. Smosarski,<br />

J. Strzałecki.<br />

Otwarcie w salach Politechniki Gdańskiej pierwszej okręgowej wystawy ZPAP<br />

– 44 autorów, 93 prace; nagrody otrzymują: Wojewody Gdańskiego – J. Żuławski,<br />

Delegata Rządu i Klubu Artyst. – J. Studnicki, Prezydenta m. Gdańska<br />

– K. Łada-Studnicka, Prezydenta m. Gdyni – J. Żuławski, Stowarzyszenia<br />

Kupców Gdyni – W. Lam, ZPAP – Z. Kałędkiewicz, różnych firm i spółdzielni<br />

– m. in. J. Wnukowa, H. Żuławska, K. Śramkiewicz, A. Kobzdej, S. Michałowski,<br />

M. Kasprowicz (11 V 1946).<br />

I Salon Wiosenny w Muzeum Narodowym w Warszawie; 389 prac malarskich,<br />

wśród autorów m. in.: S. Borysowski (Kraków), A. Nacht-Samborski (Warszawa),<br />

S. Teisseyre (Warszawa) (V-VI 1946).<br />

Udział J. Studnickiego i J. Strzałeckiego w Międzynarodowej Wystawie <strong>Sztuk</strong>i<br />

pod patronatem UNESCO w Paryżu (VIII 1946).<br />

Wystawa prac K. Larischa (1902–1935) w Sopocie (VIII 1946).<br />

KALENDARIUM<br />

Wydziału Malarstwa i Grafiki<br />

Akademii <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> w <strong>Gdańsku</strong><br />

1945-2002<br />

1945/1946<br />

1946/1947<br />

Dyrektor PWSSP: prof. Janusz Strzałecki, z-ca dyrektora: prof. Marian<br />

Wnuk<br />

Malarstwo dominuje w strukturze uczelni, którą tworzą<br />

VIII-IX 1945 W Krakowie odbywa się I Walny Zjazd Związku Polskich<br />

Artystów Plastyków, którego jedną z decyzji jest powołanie<br />

Państwowego Instytutu <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w <strong>Gdańsku</strong>,<br />

z siedzibą w Sopocie; założycielami uczelni są: Krystyna<br />

Łada-Studnicka, Juliusz Studnicki, Janusz Strzałecki (dyrektor<br />

Instytutu), Józefa Wnukowa, Marian Wnuk, Jacek Żuławski,<br />

Hanna Żuławska.<br />

15 X 1945 Inauguracja pierwszego roku akademickiego, po egzaminach<br />

wstępnych, przeprowadzonych przez prof. Juliusza<br />

Studnickiego, studenci rozpoczynają naukę w następujących<br />

pracowniach:<br />

dwóch pracowniach malarstwa, kierowanych przez prof. Juliusza<br />

Studnickiego i prof. Janusza Strzałeckiego<br />

pracowni rysunku wieczornego prof. Jacka Żuławskiego<br />

pracowni kompozycji płaskiej i przestrzennej prof. Józefy<br />

Wnukowej<br />

pracowni rzeźby prof. Mariana Wnuka.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

6 XII 1945 Akt erekcyjny, podpisany przez ministra kultury i sztuki<br />

Leona Kruczkowskiego, przekształcający (od 1 XII 1945) Instytut<br />

w Państwową Wyższą Szkołę <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong>.<br />

K A L E N D A R I U M 5 4<br />

trzy pracownie malarstwa i rysunku: prof. Artur Nacht-Samborski;<br />

prof. Juliusz Studnicki; prof. Jan Wodyński, st. asyst. Hanna<br />

Źuławska<br />

pracownia rysunku wieczornego: prof. Jacek Żuławski, zastępstwo<br />

prof. Eugenia Różańska, st. asyst. Krystyna Łada-Studnicka<br />

pracownia kompozycji płaskiej i przestrzennej: prof. Józefa<br />

Wnukowa<br />

trzy pracownie specjalistyczne:<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek Żuławski<br />

pracownia grafiki użytkowej: zast. prof. Eugenia Różańska<br />

pracownia tkactwa: prof. Paweł Gajewski<br />

pracownia rzeźby: prof. Marian Wnuk, st. asyst. Adam Smolana<br />

pracownia projektowania architektury: prof. Stefan Listowski<br />

pracownia projektowania mebli: prof. Włodzimierz Padlewski.<br />

Prezesem Zarządu Okręgu Gdańskiego ZPAP zostaje J. Żuławski, sekretarzem<br />

J. Wodyński, wśród członków zarządu ponadto A. Nacht-Samborski i M. Wnuk;<br />

Okręg Gdański obejmuje 3 oddziały: Oddział Gdyński (lokal Rytm przy<br />

ul. 10 Lutego), Oddział Gdański z siedzibą we Wrzeszczu (gmach hotelu Polonia)<br />

i Oddział Sopocki z siedzibą na ul. Rokossowskiego (26 XI 1946).<br />

J. Strzałecki otrzymuje nagrodę wojewódzką za całokształt działalności<br />

artystycznej.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Przed budynkiem Szkoły w Sopocie, 1947 r.<br />

Od lewej: Juliusz Studnicki, Jacek Żuławski, Krystyna Łada-Studnicka, Jan<br />

Wodyński, Hanna Żuławska, Roman Madeyski, Janusz Bielski, Adam Smolana<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Wystawa Malarstwa i Rzeźby Związku Zawodowego Artystów Plastyków<br />

w TPSP w Krakowie; uczestniczą w niej m. in. W. Lam, K. Łada-Studnicka,<br />

J. Studnicki, S. Borysowski (2–3 IX 1945).<br />

Pierwsze walne zebranie ZPAP Okręgu Gdańskiego, tymczasowo prezesem zostaje<br />

J. Strzałecki (25 X 1945).


E L Ż B I E T A K A L<br />

Kilka uwag<br />

o malarstwie i grafice<br />

w gdańskiej Akademii <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong><br />

Wystawa plastyków Oddziału Gdyńskiego ZPAP (III 1948).<br />

Otwarcie Muzeum Pomorskiego w <strong>Gdańsku</strong> – dyr. J. Chranicki (III 1948).<br />

H. Żuławska, J. Żuławski i R. Madejski otrzymują I nagrodę w ogólnopolskim<br />

Konkursie Olimpijskim za projekt mozaiki, K. Łada-Studnicka, J. Studnicki,<br />

J. Wodyński – wyróżnienia (V 1948).<br />

Wystawa Plastyki, początek letnich Festiwali <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie,<br />

zainicjowanych m. in. przez J. Studnickiego i W. Lama; w ramach tej wystawy<br />

m. in. Okręgowy Salon Plastyki, w dz. malarstwa 49 autorów, 125 prac,<br />

2 w dz. grafiki (VI–VIII 1948).<br />

Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu z udziałem m. in. J. Studnickiego,<br />

J. Wodyńskiego z PWSSP oraz W. Lama, M. Kasprowicza, Z. Kałędkiewicza,<br />

A. Kobzdeja, K. Śramkiewicza, S. Michałowskiego (VII-VIII 1948).<br />

Na II Ogólnopolskim Salonie Zimowym w Krakowie wystawiają m. in.: z PWSSP<br />

– J. Studnicki, K. Łada-Studnicka, J. Wnukowa, H. Żuławska oraz J. Żuławski;<br />

W. Lam i jego asystenci z Politechniki Gdańskiej – Z. Kałędkiewicz, A. Kobzdej,<br />

K. Śramkiewicz; z Gdyni – M. Kasprowicz (I–II 1947).<br />

Wystawa prac członków Oddziału Gdyńskiego ZPAP; uczestniczą m. in. Z. Karolak<br />

i M. Kasprowicz (III 1947).<br />

Wystawa prac studentów w siedzibie PWSSP (ul. Obrońców Westerplatte)<br />

i tzw. Pawilonach <strong>Sztuk</strong>i na ul. Powstańców Warszawy; uczestniczą m. in.:<br />

H. Bajońska, W. Jackiewicz, P. Frołow, J. Łakomiak, K. Ostrowski, J. Rzyszczak,<br />

A. Szymaniuk, B. Świderska, R. Usarewicz (VI 1947).<br />

W Sopocie zostaje otwarta II Wystawa ZPAP Okręgu Gdańskiego; w dz. malarstwa<br />

– 45 autorów, 118 prac, w dz. rysunku i grafiki – 6 autorów, 16 prac<br />

(4 rzeźbiarzy, 8 prac) (2 VIII 1947).<br />

Na fakt, iż Państwowa Wyższa Szkoła <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w <strong>Gdańsku</strong><br />

– od 1997 roku <strong>Akademia</strong> <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> – była zwykle utożsamiana<br />

z malarstwem, a historię malarstwa powojennego Wybrzeża<br />

tworzyli głównie artyści związani z PWSSP1 , złożyło się wiele<br />

przyczyn. Podstawową – decydującą na przyszłość – była struktura<br />

Szkoły, założonej w ośrodku o nikłej przeszłości artystycznej,<br />

w większości przez malarzy, którzy wraz uczelnią budowali<br />

tradycję, kojarzoną zatem z instytucją, która z czasem wchłaniała<br />

nawet – by tak powiedzieć – żywioł miejscowy. Wszak i działający<br />

jeszcze w przedwojennej Gdyni Maksymilian Kasprowicz w latach<br />

pięćdziesiątych podjął pracę w PWSSP, a adepci gdyńskiej prywatnej<br />

Szkoły <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> Wacława Szczeblewskiego – Kazimierz<br />

Ostrowski, Rajmund Pietkiewicz, Józef Łakomiak – realizowali<br />

dalszą naukę w sopockiej uczelni, by z czasem, jak wielu innych,<br />

powrócić do niej jako wykładowcy i wychowawcy kolejnych twórców,<br />

czy to kontynuatorów, czy kontestatorów, zawsze przecież<br />

odnoszących się do kształtującego ich paradygmatu tradycji<br />

i rozumienia obrazu.<br />

1948/1949<br />

1947/1948<br />

Dyrektor PWSSP: prof. Marian Wnuk<br />

Spośród malarzy zastanych przez artystów przybywających po wojnie<br />

na Wybrzeże dla stworzenia polskiego środowiska tylko nieliczni,<br />

jak Marian Mokwa w Gdyni czy Stanisław Chlebowski w <strong>Gdańsku</strong>,<br />

zachowali względną autonomię; pierwszy za cel nadrzędny przyjął<br />

kontynuację polskiej marynistyki, drugi – łącząc malarstwo tematyczne<br />

z hedonizmem ekspresyjnego koloryzmu o francuskim<br />

rodowodzie – i tak bliski był programowi sopockich profesorów.<br />

Inni, np. gdyńscy malarze: Antoni Suchanek, Jan Gasiński, Maria<br />

Wlazłowska, czy mieszkający w <strong>Gdańsku</strong> Władysława i Bolesław<br />

Rogińscy, uprawiając tradycyjne, tematyczno-dokumentalne<br />

1 O założeniu PWSSP i relacjach wobec miejscowej tradycji artystycznej por.: E. Kal, Początki<br />

gdańskiego środowiska plastycznego (1945–1946). „Gdański Rocznik Kulturalny” 1999 (t. 18),<br />

s. 73–94 (bibliografia); Z. Tomczyk-Watrak, Szkoła sopocka. Jej twórcy. Estetyczne rodowody,<br />

[w:] ta sama, Wybory i przemilczenia od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej. Gdańsk<br />

2001, s. 9–28.<br />

Dyrektor PWSSP: prof. Marian Wnuk<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

• pracownia rysunku: ad. Hanna Żuławska<br />

• pracownia kompozycji płaskiej i przestrzennej: prof. Józefa<br />

Wnukowa, ad. Aleksander Kobzdej, st asyst. Adam Haupt<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Architektury<br />

•Kierownik:<br />

prof. Artur Nacht-Samborski z-ca kierownika: prof. Stefan<br />

Listowski<br />

• cztery pracownie malarstwa: prof. Artur Nacht-Samborski;<br />

prof. Juliusz Studnicki; prof. Jan Wodyński; ad. Krystyna Łada-<br />

Studnicka (dla specjalizacji architektura wnętrz)<br />

• dwie pracownie rysunku wieczornego: prof. Jacek Żuławski;<br />

zast. prof. Eugenia Różańska<br />

•trzy<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego i tkaniny dekoracyjnej:<br />

prof. Paweł Gajewski, prof. Józefa Wnukowa, prof. Jacek Żuławski<br />

• pracownia grafiki użytkowej i ceramiki: prof. Eugenia Różańska,<br />

zast. prof. Hanna Żuławska<br />

• pracownia architektury wnętrz i projektowania detalu: prof. Stefan<br />

Listowski, prof. Włodzimierz Padlewski<br />

•Na<br />

Wydziale Rzeźby pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia ceramiki: ad. Hanna Żuławska<br />

•<br />

pracownia rysunku wieczornego: prof. Jacek Żuławski, zast.<br />

prof. Eugenia Różańska<br />

III Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki Oddziału Gdańskiego ZPAP w gmachu<br />

Politechniki Gdańskiej (X 1948).<br />

Kongres Zjednoczeniowy PZPR w Warszawie, początek zmian w polityce kulturalnej<br />

państwa (15 XII 1948).<br />

Wystawa, tzw. kongresowa, plastyków Oddziału Gdyńskiego (XII 1948).<br />

Prezesem Zarządu Okręgu Gdańskiego ZPAP zostaje W. Lam, wśród członków<br />

brak przedstawicieli PWSSP (XII 1948).<br />

A. Nacht-Samborski otrzymuje Nagrodę Artystyczną Wybrzeża za 1948 r.<br />

(XII 1948).<br />

S. Michałowski otrzymuje II nagrodę w konkursie ogólnopolskim na portret<br />

przodownika pracy (V 1949).<br />

II Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in.: Ogólnopolska Wystawa Polskiego<br />

Malarstwa Współczesnego, Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna,<br />

wystawa obrazów i ceramiki Picassa (VI-IX 1949).<br />

Powstają Wydział Malarstwa i Architektury oraz Wydział Rzeźby, na<br />

których naukę poprzedza Studium Roku Ogólnego.<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

• pracownia rysunku: ad. Hanna Żuławska<br />

• pracownia kompozycji płaskiej i przestrzennej: prof. Józefa Wnukowa,<br />

ad. Aleksander Kobzdej, st. asyst. Adam Haupt<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Architektury<br />

•Kierownik:<br />

prof. Artur Nacht-Samborski, z-ca kierownika:<br />

prof. Stefan Listowski<br />

• trzy pracownie malarstwa: prof. Artur Nacht-Samborski; prof. Juliusz<br />

Studnicki; prof. Jan Wodyński<br />

• dwie pracownie rysunku wieczornego: zast. prof. Eugenia Różańska;<br />

ad. Krystyna Łada-Studnicka<br />

•trzy<br />

pracownie specjalizacyjn e:<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego i tkaniny dekoracyjnej:<br />

prof. Paweł Gajewski, prof. Józefa Wnukowa, prof. Jacek Żuławski<br />

• pracownia grafiki użytkowej i ceramiki: prof. Eugenia Różańska,<br />

(zast. prof. Hanna Żuławska)<br />

• pracownia architektury wnętrz i projektowania detalu: prof. Stefan<br />

Listowski, prof. Włodzimierz Padlewski<br />

•Na<br />

Wydziale Rzeźby, kierowanym przez prof. Mariana Wnuka,<br />

oprócz zasadniczych istnieją dwie pracownie prowadzone przez<br />

malarzy: pracownia ceramiki (specjalizacyjna) z ad. Hanną. Żuławską<br />

oraz pracownia rysunku wieczornego z prof. Jackiem Żuławskim<br />

i zast. prof. Eugenią Różańską.<br />

Wystawa malarstwa członków Oddziału Gdańskiego ZPAP, uczestniczą m.<br />

in.: Z. Kałędkiewicz, A. Kobzdej, W. Lam, S. Michałowski, K. Śramkiewicz (X<br />

1947).<br />

Wystawa prac J. Cybisa w lokalu ZPAP w Sopocie (XII 1947).<br />

Na III Ogólnopolskim Salonie w Poznaniu wystawiają m. in.: z Sopotu – K. Łada-Studnicka,<br />

J. Studnicki, J. Wnukowa, H. Żuławska, J. Żuławski; z Gdańska<br />

– Z. Kałędkiewicz, A. Kobzdej, W. Lam, K. Śramkiewicz (I 1948).<br />

Walne zebranie ZPAP Oddziału Gdyńskiego, prezesem zostaje M. Kasprowicz,<br />

wiceprezesem – Z. Karolak (II 1948).<br />

Otwarcie Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej w Sopocie (kier. W. Lam).


J. Żuławski i R. Madejski zdobywają I nagrodę w konkursie na projekt polichromii<br />

Teatru Miejskiego w Bydgoszczy (VII 1949).<br />

A. Nacht-Samborski otrzymuje Order Sztandaru Pracy II klasy (22 VII 1949).<br />

IV Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki Okręgu Gdańskiego ZPAP w Sopocie<br />

(VIII 1949).<br />

Na IV Zjeździe Delegatów ZPAP w Katowicach zostaje ogłoszona decyzja<br />

o wprowadzeniu realizmu socjalistycznego (VI 1949).<br />

1949/1950<br />

Rektor: prof. Jan Wodyński z-ca rektora: prof. Jacek Żuławski<br />

Wydział Malarstwa i Architektury zostaje przekształcony w Wydział<br />

Malarstwa i Projektowania Dekoracyjnego. Nowo powstałym Wydziałem<br />

Architektury Wnętrz kieruje <strong>dziek</strong>an prof. Stefan Listowski,<br />

Wydziałem Rzeźby – prof. Stanisław Horno-Popławski.<br />

Studium Roku Ogólnego<br />

dwie pracownie rysunku (dla I r. wszystkich kierunków): ad. Krystyna<br />

Łada-Studnicka; ad. Hanna Żuławska<br />

pracownia kompozycji płaskiej i przestrzennej I i II r.: ad. Aleksander<br />

Kobzdej, st. asyst. Adam Haupt<br />

Wydział Malarstwa i Projektowania Dekoracyjnego<br />

Dziekan: prof. Juliusz Studnicki<br />

trzy pracownie malarstwa (wspólne dla wszystkich wydziałów):<br />

prof. Juliusz Studnicki; prof. Janusz Strzałecki; prof. Jan Wodyński<br />

pracownia rysunku wieczornego (wspólna dla wszystkich wydziałów):<br />

prof. Juliusz. Studnicki, ad. Krystyna Łada-Studnicka<br />

trzy pracownie specjalizacyjne:<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek Żuławski<br />

pracownia ceramiki: ad. Hanna Żuławska<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: zast. prof. Józefa Wnukowa<br />

Udział studentów PWSSP w Festiwalu Szkół Artystycznych w Poznaniu<br />

(X 1949).<br />

J. Żuławski otrzymuje Nagrodę Miejskiej Rady Narodowej w <strong>Gdańsku</strong> za pracę<br />

artystyczną.<br />

Udział i nagrody w I Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki (I OWP) w Warszawie;<br />

w dz. malarstwa II nagroda – A. Kobzdej, III – S. Michałowski, w dz. rzeźby<br />

III nagroda – S. Horno-Popławski (III 1950).<br />

III Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. II Ogólnopolska Wystawa<br />

Marynistyczna, pokaz prac P. Michałowskiego, wybór prac z I OWP, wystawa<br />

ceramiki artystycznej, wystawa grafiki węgierskiej (VII–IX 1950).<br />

Wystawa akwareli i rysunku członków ZPAP Okręgu Gdańskiego w Sopocie<br />

(VIII 1950).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Pedagodzy Szkoły, lato 1947 r.<br />

Od lewej: Juliusz Studnicki, Marian Wnuk, Krystyna Łada-Studnicka, Jacek<br />

Żuławski, Aleksander Kobzdej, Eugenia Różańska, NN, Józefa Wnukowa.<br />

1950/1951<br />

K A L E N D A R I U M 7 6<br />

ulega likwidacji, a jego program realizuje pracownia rzeźby architektonicznej<br />

na Wydziale Architektury Wnętrz.<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

• pracownia rysunku i ćwiczenia kolorystyczne: ad. Aleksander<br />

Kobzdej<br />

• kształtowanie form użytkowych: ad. Aleksander Kobzdej<br />

• pracownia rysunku wieczornego I r.: ad. Zygmunt Karolak<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. Jan Wodyński<br />

• cztery pracownie malarstwa i rysunku, podzielone wg lat studiów:<br />

II r. – ad. Stanisław Michałowski; III r. – prof. Stanisław<br />

Teisseyre, prof. Jacek Żuławski; IV r. – prof. Jan Wodyński; V r.<br />

– prof. Janusz Strzałecki<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego (wspólne dla wszystkich<br />

wydziałów), także wg lat studiów: II r. – ad. Hanna Żuławska; III r.<br />

– ad. Krystyna Łada-Studnicka; IV i V r. – prof. Juliusz Studnicki<br />

i ad. Zygmunt Karolak<br />

•dwie<br />

pracownie specjalizacyjne (dostępne od III r. ):<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Stanisław Teisseyre,<br />

prof. Jacek Żuławski<br />

Rektor: prof. Janusz Strzałecki prorektor: prof. Stanisław<br />

Teisseyre<br />

Zmiany w strukturze i kadrach uczelni spowodowane są wprowadzeniem<br />

reformy szkolnictwa, związanej z obowiązywaniem<br />

doktryny realizmu socjalistycznego. Wydział Malarstwa uzyskuje<br />

samodzielność i zostaje rozbudowany, natomiast Wydział Rzeźby


E L Ż B I E T A K A L<br />

pracownia ceramiki: ad. Hanna Żuławska<br />

Na Wydziale Architektury Wnętrz jedną z czterech pracowni<br />

specjalizacyjnych – pracownię tkactwa – prowadzi zast. prof. Józefa<br />

Wnukowa; oprócz nich powstają trzy pracownie malarstwa<br />

i kompozycji, obowiązujące wg lat studiów: dla II r. prowadzi<br />

wykł. Kazimierz Śramkiewicz, dla III r. – ad. Krystyna Łada-Studnicka<br />

i prof. Jan Wodyński.<br />

Liczny udział studentów PWSSP, zwłaszcza malarstwa, w ogólnopolskiej wystawie<br />

„Młodzież walczy o pokój” w Warszawie1, I nagroda – J. Łakomiak,<br />

•<br />

•<br />

malarstwo i grafikę, przydawali co najwyżej wyrazistości zdecydowanej,<br />

odwołującej się do znakomitej tradycji europejskiego<br />

postimpresjonizmu grupie sopockiej.<br />

III nagrody – P. Frołow, A. Szymaniuk, za rzeźbę – F. Duszeńko (X 1950).<br />

Udział i nagrody w ogólnopolskiej wystawie „Plastycy w walce o pokój”,<br />

II nagroda – K. Śramkiewicz, III – J. Studnicki, wyróżnienia – S. Teisseyre<br />

i J. Wodyński, A. Smolana – III nagroda w dz. rzeźby (XI 1950).<br />

V Wystawa Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Okręgu Gdańskiego ZPAP w świetlicy<br />

Dworca Głównego w <strong>Gdańsku</strong> (XI 1950).<br />

Wystawa Okręgu Gdyńskiego ZPAP w siedzibie TPPR w Gdyni (XII 1950).<br />

Początek działalności Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Sopocie<br />

(CBWA, późn. BWA, nast. Państwowa Galeria <strong>Sztuk</strong>i) (I 1951).<br />

Wystawa karykatury rumuńskiej w Sopocie (III 1951).<br />

Wystawa 1-majowa plastyków Okręgu Gdańskiego ZPAP w Sopocie.<br />

IV Festiwal Plastyki w Sopocie, m. in.: wystawa grafiki i rzeźby K. Kollwitz,<br />

VI Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki Okręgu Gdańskiego ZPAP<br />

(VII-IX 1951).<br />

To właśnie ta grupa, zarówno instytucjonalnie, jak i decydując<br />

o priorytetach artystycznych, zdominowała i przejęła częściowo<br />

imponderabilia powstającego równolegle ośrodka na Politechnice<br />

Gdańskiej, skupionego wokół kierowanej przez Władysława Lama<br />

Katedry Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury. Znani mu<br />

jeszcze ze Lwowa pierwsi asystenci – Aleksander Kobzdej, Kazimierz<br />

Śramkiewicz i Zdzisław Kałędkiewicz – na różnych etapach związali<br />

się pracą artystyczną z PWSSP. Także i Lam, choć dożywotnio<br />

oddany Politechnice, współpracował z uczelnią sopocką i jako<br />

wykładowca teoretyk, i jako współorganizator wystaw, poczynając<br />

od pierwszego „salonu” Okręgu ZPAP, zorganizowanego w maju<br />

1946 roku w odremontowanym właśnie skrzydle Politechniki, po<br />

głośne Festiwale <strong>Sztuk</strong> Plastycznych o rozbudowanej formule<br />

wystawienniczej i określonym programie edukacyjnym, wreszcie<br />

jako krytyk i publicysta, broniący współwyznawanej idei nadrzędności<br />

i autonomii kwestii malarskich wobec pozaartystycznych<br />

kontekstów.<br />

Alkiewicz i M. Leszczyńska (praca wspólna), Z. Erszkowski, H. Główczeska,<br />

F. Luterek, A. Pietrowiec, M. Przyłuska; w dz. tkactwa: A. Piotrowska (IV),<br />

H. Cebertowicz (IV), M. Strzelecki (IV); ponadto W. Bar<strong>anó</strong>wna i A. Wójcik<br />

(IV), Cz. Kosmacz (IV). Por.: Ogólnopolska wystawa „Młodzież walczy o<br />

pokój”. Muzeum Narodowe w Warszawie, październik–listopad 1940<br />

[katalog], wstęp W. Sokorski. Warszawa 1950.<br />

1 PWSSP w Sopocie w dz. malarstwa reprezentowali: Z. Alkiewicz (IV<br />

r. stud. ), M. Baryłko (IV), J. Borecka (III), B. Borowski (III), Z. Brodowicz<br />

(III), L. Dobrogoyska (I), D. Groździecka (IV), P. Frołow (IV), P. Genzel<br />

(I), S. Gorbatenko (I), E. Hoffman (II), E. Jagaciak (III), J. Kalinowski (I),<br />

B. Kierzkowski (IV), J. Kosińska (II), J. Kostkowski (II), C. Kozera (III), A.<br />

Kwiatkowski (I), J. Łakomiak (IV), J. Łapiński (III), B. Massalska (IV), M.<br />

Miscewy (II), W. Niedzielski (I),, L. Orynans (III), K. Ostrowski (IV), R.<br />

Pietkiewicz (IV), Z. Polasińska (IV), W. Popielarczyk (II), J. Radkowski (III), U.<br />

Ruhnke (IV), B. Solska (IV), R. Szewczyk (III), Z. Szymczak (IV), A. Szymaniuk<br />

(IV), A. Trendel (IV), R. Usarewicz (IV), J. Zabłocki (III), R. Zaborowski (II), L.<br />

Zaczynkiewicz (I), M. Żwinis (I); w dz. grafiki J. Gostkowski; w dz. witrażu,<br />

plakatu i fotografiki uczelnia nie miała przedstawicieli; w dz. ceramiki: M.<br />

Istotną rolę w sposobie myślenia o sztuce gdańskiej z perspektywy<br />

malarstwa odegrały pamięć i mit, zarówno założycieli Szkoły – pionierów<br />

budujących od niczego nie tylko jej program, ale prestiż<br />

i znaczenie środowiska – jak i innych osobowości z nią związanych.<br />

Legenda dokooptowanego jeszcze w latach czterdziestych do<br />

profesorskiego gremium Artura Nachta-Samborskiego, do którego<br />

wychowanków należy m. in. Władysław Jackiewicz, dynamiczna<br />

przedsiębiorczość rektora Stanisława Teisseyre’a, bezpośredniość<br />

i jowialność Juliusza Studnickiego idąca w parze z mistrzostwem<br />

i inwencją artystyczną, powściągliwa wielkość Jana Cybisa epizodycznie<br />

dzielona między Gdańsk i Warszawę w drugiej połowie<br />

lat pięćdziesiątych oraz światowość Piotra Potworowskiego, który<br />

kostniejącemu koloryzmowi wskazał drogę do nowoczesności,<br />

utrwalane były w pokoleniowej świadomości pismem i słowem,<br />

Grupa pierwszych profesorów sopockiej uczelni w gdyńskim porcie<br />

od lewej: Juliusz Studnicki, Krystyna Łada-Studnicka, w głębi: Adam Smolana, Marian Wnuk, Eugenia Różańska, Artur Nacht-Samborski, Jacek Żuławski, Hanna Żuławska, Aleksander Kobzdej, 1949 r.


Pracownia Malarstwa Juliusza Studnickiego, Sopot 1948 r.<br />

– prof. Stanisław Teisseyre; IV r. – zast. prof. Krystyna Łada-Studnicka;<br />

V r. – prof. Juliusz Studnicki<br />

trzy pracownie rysunku wieczornego (wspólne dla wszystkich wydziałów):<br />

II r. – ad. Józef Łakomiak; III r. – ad. Rajmund Pietkiewicz;<br />

IV r. – zast. prof. Stanisław Michałowski<br />

trzy pracownie specjalizacyjne:<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek Żuławski<br />

pracownia ceramiki: zast. prof. Hanna Żuławska<br />

pracownia tkaniny: zast. prof. Józefa Wnukowa<br />

Na Wydziale Architektury i Studium Rzeźby pracownię malarstwa<br />

dla lat II–IV prowadzi ad. Stanisław Wójcik.<br />

Udział i nagrody na III OWP w Warszawie: I – J. Studnicki, III – S. Teisseyre,<br />

wyróżnienia– K. Łada-Studnicka, T. Pągowska, R. Pietkiewicz, J. Wnukowa<br />

(XI–XII 1952).<br />

Projekty i realizacje polichromii Starego i Nowego Miasta w Warszawie<br />

(K. J. Studniccy, H. J. Żuławscy), wyróżnione nagrodą państwową za 1953 r.<br />

Początek renowacji kamienic ul. Długiej i Długiego Targu w <strong>Gdańsku</strong>, J. Żuławski<br />

projektantem generalnym prac malarskich.<br />

Wystawa 1-majowa plastyków Okręgu Gdańskiego w Sopocie.<br />

VI Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. Grafika Ignacego Witza,<br />

Grafika plastyków włoskich, I Ogólnopolska Wystawa Plakatu, VIII Wystawa<br />

Okręgu Gdańskiego ZPAP (VIII -IX 1953).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1951/1952<br />

Rektor: prof. Stanisław Teisseyre prorektorzy: zast prof. Adam<br />

Haupt, zast. prof. Adam Smolana<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

• pracownia rysunku i malarstwa: ad. Rajmund Pietkiewicz<br />

• pracownia rysunku wieczornego: zast. prof. Zygmunt Karolak<br />

• kształtowanie form użytkowych: ad. Stanisław Wójcik<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. Jan Wodyński<br />

• cztery pracownie malarstwa i rysunku, wg lat studiów: II r. – zastępstwo<br />

prof. Stanisław Michałowski; III r. – zast. prof. Krystyna<br />

Łada-Studnicka; IV r. – prof. Jacek Żuławski; V r. – prof. Juliusz<br />

Studnicki<br />

•dwie<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek Żuławski<br />

• pracownia ceramiki: zast. prof. Hanna Żuławska<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego (wspólne dla wszystkich<br />

wydziałów): II r. – asyst. Józef Łakomiak; III i IV r. – prof. Janusz<br />

Strzałecki; V r. – prof. Jan Wodyński<br />

•Na<br />

Wydziale Architektury i Studium Rzeźby pracownie malarstwa<br />

dla poszczególnych lat studiów prowadzą: II r. – zast.<br />

prof. Zygmunt Karolak, III r. – wykł. Kazimierz Śramkiewicz, IV r.<br />

– ad. Rajmund Pietkiewicz; pracownię tkaniny dekoracyjnej<br />

– jedną z dwóch specjalizacyjnych – prowadzi zast. prof. Józefa<br />

Wnukowa.<br />

Udział w II OWP w Warszawie, nagrody: zespołowo – K. Łada-Studnicka,<br />

T. Pągowska, J. Studnicki, J. Wodyński, J. Wnukowa, S. Teisseyre, H. Żuławska,<br />

J. Żuławski, II indywidualnie – S. Teisseyre, wyróżnienia: M. Leszczyńska<br />

i B. Massalska, zespołowo – Z. Lipińska, K. Łada-Studnicka, S. Michałowski,<br />

R. Pietkiewicz, M. Rostkowska, U. Ruhnke, J. Studnicki, K. Śramkiewicz,<br />

J. Wnukowa (XII 1951 - II 1952).<br />

Zmiany w Zarządzie Okręgu ZPAP – prezes: A. Haupt, członkowie m. in.:<br />

J. Wnukowa, J. Łakomiak, J. Studnicki i J. Żuławski (V 1952).<br />

V Walny Zjazd Delegatów ZPAP w Warszawie z udziałem m. in.: S. Teisseyre’a<br />

i J. Wnukowej.<br />

Wystawa 1-majowa plastyków Okręgu Gdańskiego w Sopocie.<br />

V Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie (VII–X 1952. ), m. in. VII Wystawa<br />

Malarstwa, Rzeźby i Grafiki Okręgu Gdańskiego ZPAP.<br />

1953/1954<br />

Rektor: prof. Stanisław Teisseyre prorektorzy: zast. prof. Adam<br />

Haupt, zast. prof. Adam Smolana<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

•Kierownik:<br />

zast. prof. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• dwie pracownie rysunku i malarstwa: zast. prof. Maksymilian Kasprowicz;<br />

zast. prof. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• pracownia rzeźby: ad. Franciszek Duszeńko<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. Zygmunt Karolak<br />

• cztery pracownie malarstwa: II r. – prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

III r. – prof. Stanisław Teisseyre; IV r. – zast. prof. Krystyna<br />

Łada-Studnicka; V r. – prof. Juliusz. Studnicki<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego (wspólne dla wszystkich wydziałów):<br />

II r. – ad. Józef Łakomiak; III r. –ad. Rajmund Pietkiewicz;<br />

IV r. – zast. prof. Stanisław Michałowski<br />

•trzy<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia tkaniny: zast. prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek Żuławski<br />

• pracownia ceramiki: zast. prof. Hanna Żuławska<br />

•Na<br />

Wydziale Architektury i Studium Rzeźby pracownię malarstwa<br />

dla lat II–IV prowadzi ad. Stanisław Wójcik.<br />

Nowe władze ZPAP Okręgu Gdańskiego, w zarządzie m. in.: B. Borowski,<br />

B. Massalska, R. Usarewicz, Z. Szymczak.<br />

Udział i nagrody w ogólnopolskiej wystawie 10-lecia Ludowego Wojska Polskiego:<br />

II zesp. – W. Jackiewicz i B. Borowski, wyróżnienia – W. Frydrych,<br />

G. Hamracińska, Z. Karolak, T. Pągowska, J. Studnicki (X–XI 1953).<br />

1952/1953<br />

Rektor: prof. Stanisław Teisseyre prorektorzy: zast. prof. Adam<br />

Haupt, zast. prof. Adam Smolana<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

•Kierownik:<br />

ad. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• pracownia rysunku i malarstwa: ad. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• pracownia rysunku wieczornego: zast. prof. Zygmunt Karolak<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

Dziekan: prof. Jan Wodyński<br />

cztery pracownie malarstwa: II r. – prof. Jan Wodyński; III r.<br />

•<br />


E L Ż B I E T A K A L<br />

np. jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przez także już legendarną<br />

Józefę Wnukową2 , przeglądowymi ekspozycjami wraz<br />

z towarzyszącymi im konferencjami i wydawnictwami3 Nagrody i wyróżnienia w tzw. konkursie przed festiwalowym w Warszawie:<br />

III nagroda – M. Czychowski, wyróżnienia – T. Pągowska, D. Strzelbicka,<br />

A. Szwaja, J. Zabłocki (VI 1955).<br />

Udział w ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw<br />

faszyzmowi”, Arsenał w Warszawie, w ramach V Światowego Festiwalu Młodzieży<br />

i Studentów, wyróżnienia: S. Michałowski, T. Pągowska, R. Usarewicz2 (VII-X 1955).<br />

X Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki Okręgu Gdańskiego ZPAP w Sopocie<br />

(IX 1955).<br />

1955/1956<br />

XI Sesja Rady Kultury i <strong>Sztuk</strong>i w Warszawie, krytyka „błędów i wypaczeń”,<br />

środowisko gdańskie reprezentują S. Teisseyre i J. Wnukowa (IV 1954).<br />

Wystawa 1-majowa plastyków Okręgu Gdańskiego w Sopocie.<br />

V 1954 r. przeniesienie siedziby uczelni z Sopotu do<br />

gmachu Zbrojowni w <strong>Gdańsku</strong>; w Sopocie pozostają prac. specjalist.<br />

i warsztaty.<br />

Udział i nagrody w IV OWP w Warszawie: III – J. Studnicki, wyróżnienia: K. Łada-Studnicka,<br />

J. Wodyński, J. Wnukowa, zespołowo – E. Hoffman, E. Jagaciak,<br />

B. Massalska i U. Ruhnke (IV–VII 1954).<br />

VII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie (VI–IX), m. in.: wystawa „Tkactwo<br />

artystyczne na przestrzeni dziejów”, IX Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP.<br />

Kontynuacja prac przy odbudowie i renowacji gdańskiej Starówki.<br />

Artystyczne preferencje i priorytety pierwszych profesorów dzisiejszej<br />

Akademii zdecydowały więc o malarstwie jako najważniejszym<br />

obszarze jej działalności. Nawet kiedy jeszcze w latach czterdziestych<br />

tworzyło ono wraz z architekturą jeden z dwóch wydziałów,<br />

odgrywało rolę dominującą, poświadczoną m. in. liczbą pracowni<br />

– z freskatorską włącznie – kierowanych przez doświadczonych<br />

mistrzów, których pozauczelniana aktywność, wyrażająca się<br />

udziałem w lokalnych, krajowych, a niekiedy i międzynarodowych<br />

wystawach, komentowana w prasie i nierzadko nagradzana4 ,<br />

podnosiła prestiż kierunku. Sprzyjały temu także pozamalarskie<br />

przedsięwzięcia twórców, uznawane wszak za część działalności<br />

artystycznej, wraz z nią wpisane w kontekst powojennych czasów<br />

odbudowy, utrudniającej i życie, i twórczość, coraz bardziej opresywnej<br />

polityki5 .<br />

1954/1955<br />

2 Por. m. in.: J. Wnukowa, U źródeł szkoły talentów i charakterów. „Gdański Rocznik Kulturalny”<br />

1987 (t. 10), s. 174–188; Długie życie upartej dziewczynki. Z prof. Józefą Wnukową rozmawia<br />

Henryka Dobosz, cz. 1–3. „Pomerania” 1995, nr 2–4.<br />

3 Np.: Państwowa Wyższa Szkoła <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w <strong>Gdańsku</strong> 1945–1965, pod red.<br />

J. Wnukowej, wstęp Z. Kępiński. Gdańsk 1965; R. Bukowski, ABC malarstwa Wybrzeża,<br />

[wstęp w:] Trzy pokolenia. Dwór Artusa w <strong>Gdańsku</strong> 1965 [katalog wystawy]. Gdańsk 1966;<br />

J. Strumieński, 20 lat środowiska plastycznego na Wybrzeżu. Szkic do monografii. „Gdańskie<br />

Zeszyty Humanistyczne” 1967 (t. 10), nr 15, s. 51–83; I. Witz, Plastycy Wybrzeża. Gdańsk<br />

1969; B. Justynowicz, Siedmiu deputowanych „sopockiej szkoły”. „Współczesność” 1969<br />

(R. XII); tenże, Nabrzeże malarzy. Szkice o gdańskich plastykach. Gdańsk 1973; tenże, Malarze<br />

gdańscy (po<strong>czet</strong> mój – b. j. ). „Rocznik Kulturalny Ziemi Gdańskiej” 1973 (t. 6), s. 43–60;<br />

Twórcy szkoły sopockiej. Katalog wystawy malarstwa, rysunku i rzeźby. Muzeum Pomorskie<br />

w <strong>Gdańsku</strong>, Galeria Gdańskiej <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej Pałac Opatów w Oliwie 1971, wstęp<br />

K. Fabijańska-Przybytko. Gdańsk 1971; 25 lat malarstwa Wybrzeża Gdańskiego w PRL.<br />

XXV Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych, Sopot 1972 [kat. wyst. ], wstęp: Z. Kępiński. Gdańsk<br />

1972; Wokół kapizmu, cz. I: Szkoła sopocka, PGS w Sopocie, cz. II: Okres paryski, Muzeum<br />

Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> z okazji 50-lecia PWSSP w <strong>Gdańsku</strong>. [kat. wyst. ], teksty: M. Gałecka,<br />

K. Zwolińska-Malicka. Gdańsk 1990.<br />

Rektor: prof. nadzw. Stanisław Teisseyre prorektorzy: doc. Adam<br />

Smolana, doc. Adam Haupt<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

•Kierownik:<br />

doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• pracownia malarstwa i rysunku: doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• pracownia rzeźby: doc. Franciszek Duszeńko<br />

• pracownia kompozycji płaskiej i przestrzennej: ad. Ryszard<br />

Semka, ad. Stanisław Wójcik<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Borysowski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski; prof.<br />

Jan Cybis; prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka; prof. zw. Juliusz<br />

Studnicki; prof. nadzw. Stanisław Teisseyre<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego (wspólne dla wszystkich wydziałów):<br />

doc. Zygmunt Karolak; zast. prof. Maksymilian Kasprowicz;<br />

doc. Rajmund Pietkiewicz<br />

•trzy<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia tkaniny: zast. prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek Żuławski<br />

• pracownia ceramiki: zast. prof. Hanna Żuławska<br />

Jesienna Wystawa ZPAP Okręgu Gdańskiego w Sopocie.<br />

Nagrody państwowe II stopnia w dz. plastyki otrzymują J. Studnicki<br />

i J. Wnukowa.<br />

XIX Sesja Rady Kultury i <strong>Sztuk</strong>i w Warszawie i usankcjonowanie odwilży w polityce<br />

kulturalnej (24–25 III 1956).<br />

I miejsce dla teatru Bim-Bom na II Przeglądzie Teatrów Studenckich we Wrocławiu<br />

i debiut teatrzyku cieni, późn. Co To?<br />

Cykl wystaw indywidualnych, m. in. młodych twórców w Sopocie (I–III 1956).<br />

Wystawa 1-majowa Okręgu Gdańskiego ZPAP.<br />

Otwarcie IX Festiwalu <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. wystawy drzeworytu<br />

japońskiego, plakatu polskiego, malarstwa T. Czyżewskiego i T. Makowskiego<br />

(VI–X 1956).<br />

Rektor: prof. Stanisław Teisseyre prorektorzy: zast. prof. Adam<br />

Smolana, zast prof. Adam Haupt<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

•Kierownik:<br />

zast. prof. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• dwie pracownie rysunku i malarstwa: zast. prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; zast. prof. Maksymilian Kasprowicz<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Borysowski<br />

• przywrócenie systemu pracowni indywidualnych, które prowadzą:<br />

prof. nadzw. Stanisław Borysowski; zast. prof. Krystyna Łada-<br />

Studnicka; prof. Juliusz Studnicki; prof. Stanisław Teisseyre<br />

• pracownia rysunku wieczornego III r.: zast. prof. Zygmunt<br />

Karolak<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego (wspólne dla wszystkich<br />

wydziałów): II r. – ad. Józef Łakomiak; III r. – zast. prof. Zygmunt<br />

Karolak; IV r. – zast. prof. Stanisław Michałowski<br />

•trzy<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia tkaniny: zast. prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek. Żuławski<br />

• pracownia ceramiki: zast. prof. Hanna Żuławska<br />

•Na<br />

Wydziale Architektury i Studium Rzeźby pracownia malarstwa<br />

prowadzona przez ad. Stanisława Wójcika obejmuje lata<br />

II–V.<br />

Wystawa młodych plastyków członków ZPAP Okręgu Gdańskiego w Sopocie;<br />

24 malarzy, ponad 90 prac (XI 1954).<br />

Powstaje kabaret studencki Bim-Bom (studenci AM, PWSSP i PG: Wowo Bielicki,<br />

T. Chrzanowski, J. Fedorowicz, A. Jagodziński, J. Karwowski, A. Krzyżanowski,<br />

K. Pakszus) (kon. 1954).<br />

XV Sesja Rady Kultury i <strong>Sztuk</strong>i w Warszawie, łagodzenie polityki kulturalnej<br />

i wymogów „socjalistycznej treści i narodowej formy” (II 1955).<br />

Wyjazdowe posiedzenie Rady Kultury i <strong>Sztuk</strong>i w Sopocie oraz wystawa jubileuszowa<br />

10-lecia Okręgu Gdańskiego ZPAP w Sopocie (V 1955).<br />

Wystawa dorobku Zakładów Tkaniny Artystycznej i Ceramiki gdańskiej PWSSP<br />

w Zachęcie w Warszawie (V 1955).<br />

XVI Sesja Rady Kultury i <strong>Sztuk</strong>i w Warszawie z udziałem S. Teisseyre’a<br />

(VI 1955).<br />

Pokaz prac studentów PWSSP, Politechniki i Liceum Technik Plastycznych<br />

w Orłowie (VI 1955).<br />

4 Strukturę Wydziału Malarstwa i (przejściowo Architektury) Grafi ki oraz udział w wystawach<br />

i nagrody zawiera Kalendarium stanowiące integralną część niniejszego tekstu.<br />

2 Poza wyróżnionymi Gdańsk w „Arsenale 1955” reprezentowali:<br />

H. Bajońska, M. Baryłko, B. Borowski, I. Czajkowska, T. Dembski,<br />

W. Frydrych, W. Jackiewicz, E. Jagaciak, R. Kozakiewicz, B. Massalska,<br />

K. Ostrowski, J. Zabłocki.<br />

5 Por.: S. Teisseyre, Jak braliśmy Sowietów. „Czas Kultury” 1988, nr 7, s. 12–20; przedruk: „Szkice”<br />

1989, nr 9, s. 34 nast.


prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka; prof. zw. Juliusz Studnicki;<br />

prof. nadzw. Stanisław Teisseyre<br />

dwie pracownie rysunku wieczornego: doc. Rajmund Pietkiewicz;<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz<br />

trzy pracownie specjalizacyjne:<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek Żuławski<br />

pracownia tkaniny: prof. Józefa Wnukowa<br />

pracownia ceramiki: zast. prof. Hanna Żuławska<br />

pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak<br />

Na Wydziale Rzeźby dwie pracownie rysunku wieczornego prowadzą:<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz i doc. Rajmund Pietkiewicz.<br />

Na Wydziale Architektury Wnętrz pracownię malarstwa prowadzą<br />

ad. Stanisław Wójcik i wykł. Zdzisław Kałędkiewicz.<br />

Udział K. Ostrowskiego w II Wystawie <strong>Sztuk</strong>i Nowoczesnej w Zachęcie w Warszawie<br />

(X 1957).<br />

Wystawa „sopockiej czwórki” w Salonie „Po Prostu” w Warszawie: M. Baryłko,<br />

W. Jackiewicz, K. Ostrowski, T. Pągowska (X 1957).<br />

Prezentacja malarstwa B. Borowskiego i R. Pietkiewicza w Salonie „Nowej Kultury”<br />

w Warszawie (XI 1957).<br />

Wystawa prac artystów zakopiańskich (m. in. T. Brzozowskiego) w BWA w Sopocie<br />

(XI 1957).<br />

„Wystawa siedmiu”, młodych malarzy i grafików (W. Dembski, J. Kempe,<br />

W. Postaleniec, K. Rajkowski, R. Stryjec, J. Szarejko, M. Zawadzka-Krechowicz)<br />

w klubie Żak w <strong>Gdańsku</strong> (I 1958).<br />

„Wystawa siedmiu” z Gdańska w Toruniu, a w <strong>Gdańsku</strong> „17 młodszych” z Torunia<br />

(II 1958).<br />

Prezentacja prac absolwentów z Gdańska i ASP z Warszawy i Krakowa w klubie<br />

Hybrydy w Warszawie (II 1958).<br />

Udział T. Pągowskiej i R. Pietkiewicza w I Salonie Marcowym w Zakopanem<br />

(III 1958).<br />

Wystawa 1-majowa Okręgu Gdańskiego (Salon Wiosenny) w Sopocie<br />

(114 obrazów, 58 autorów).<br />

Doroczna wystawa prac studentów PWSSP (VI 1958).<br />

XI Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. II Ogólnopolska Wystawa<br />

Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki (15 VI–20 VII 1958), wśród 9 laureatów<br />

nagród równorzędnie: W. Jackiewicz, T. Pągowska, R. Pietkiewicz; wystawa<br />

tkaniny sopockiej (m. in. G. Bachtin, M. Strzeleckiego, Z. Polasińskiej, tkaniny<br />

wg projektów Ostrowskiego, Żuławskiego, Studnickiego i in. ),wystawa prac<br />

P. Potworowskiego (wcześniej w Poznaniu, a następnie w Krakowie, Warszawie,<br />

Szczecinie) (VIII 1958).<br />

1956/1957<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Rektor: prof. nadzw. Stanisław Teisseyre prorektorzy: doc. Adam<br />

Smolana, doc. Alfred Wiśniewski<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

•Kierownik:<br />

doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• pracownia malarstwa i rysunku: doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• pracownia rzeźby: doc. Franciszek Duszeńko<br />

• pracownia kompozycji płaskiej i przestrzennej: ad. Ryszard<br />

Semka, ad. Stanisław Wójcik<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Borysowski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski; prof.<br />

Jan Cybis; prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka; prof. zw. Juliusz<br />

Studnicki; prof. nadzw. Stanisław Teisseyre<br />

•trzy<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. Jacek Żuławski<br />

• pracownia tkaniny: prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia ceramiki: zast. prof. Hanna Żuławska<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego (wspólne dla wszystkich<br />

wydziałów, wraz z reaktywowanym Wydziałem Rzeźby): doc. Zygmunt<br />

Karolak, doc. Maksymilian Kasprowicz i doc. Rajmund<br />

Pietkiewicz<br />

•Na<br />

Wydziale Architektury pracownię malarstwa (podległą Wydziałowi<br />

Malarstwa) prowadzi ad. Stanisław Wójcik.<br />

Zakończenie IX Festiwalu <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie: XI Wystawa Okręgu<br />

Gdańskiego ZPAP (X 1956).<br />

Wystawa 1-majowa plastyków Okręgu Gdańskiego w Sopocie (V 1957).<br />

X Jubileuszowy Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in: malarstwo<br />

W. Taranczewskiego, współczesna sztuka jugosłowiańska, współczesne<br />

malarstwo belgijskie, I Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby<br />

i Grafiki; I nagroda – K. Ostrowski, wyróżnienia: M. Baryłko, B. Borowski,<br />

W. Jackiewicz, T. Pągowska, R. Pietkiewicz (VI–VII 1957); Wystawa malarstwa<br />

Marka Żuławskiego z Londynu.<br />

Salon Jesienny ZPAP Okręgu Gdańskiego (IX 1957).<br />

1957/1958<br />

1958/1959<br />

Artur Nacht-Samborski, Juliusz Studnicki, studenci; Sopockie molo, około 1949 r.<br />

Artur Nacht-Samborski, Jacek Żuławski, Marian Wnuk; Sopot, około 1949 r.<br />

K A L E N D A R I U M 11<br />

Rektor: prof. nadzw. Stanisław Teisseyre prorektorzy: doc. Adam<br />

Smolana, doc. Alfred Wiśniewski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Borysowski pro<strong>dziek</strong>an: doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

• pracownia rysunku i malarstwa I r.: doc. Kazimierz Śramkiewicz,<br />

ad. Bohdan Borowski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

prof. zw. Piotr Potworowski; prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka;<br />

prof. zw. Juliusz Studnicki; prof. nadzw. Stanisław Teisseyre<br />

Rektor: prof. nadzw. Stanisław Teisseyre prorektorzy: doc. Adam<br />

Smolana, doc. Alfred Wiśniewski<br />

•Studium<br />

Roku Ogólnego<br />

•Kierownik:<br />

doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• pracownia rysunku i malarstwa: doc. Kazimierz Śramkiewicz,<br />

ad. Bohdan Borowski<br />

• pracownia rzeźby: doc. Franciszek Duszeńko<br />

• pracownia kompozycji płaskiej i przestrzennej: ad. Ryszard<br />

Semka<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

Dziekan: prof. nadzw. Stanisław Borysowski<br />

cztery pracownie malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

•<br />

•<br />

10


E L Ż B I E T A K A L<br />

Stopniowo malarstwo zaczęło też funkcjonować i w wymiarze<br />

mitycznym, gdzie przenosiła je pamięć towarzysząca artystycznej<br />

strategii wychowanków i kontynuatorów, wyposażanych w przekonanie<br />

o nadrzędności i nowoczesności kolorystycznej koncepcji<br />

obrazu, którego zadaniem jest przede wszystkim zbudowanie<br />

konstrukcji barwnej opartej na studium natury, w dbałość o warsztatową<br />

doskonałość i niechęć do rozwiązań ekstremalnych oraz<br />

do wikłania obrazu w pozaartystyczne koneksje.<br />

trzy pracownie specjalizacyjne:<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: prof. nadzw. Jacek<br />

Żuławski<br />

pracownia ceramiki: prof. nadzw. Hanna Żuławska<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. nadzw. Józefa Wnukowa<br />

Na Wydziale Rzeźby jedną z dwóch pracowni specjalizacyjnych<br />

– pracownię ceramiki – prowadzi prof. nadzw. Hanna Żuławska.<br />

Pracownię malarstwa dla (Wydziału Architektury Wnętrz) prowadzą<br />

wykł. Zdzisław Kałędkiewicz i ad. Stanisław Wójcik.<br />

Salon Jesienny ZPAP Okręgu Gdańskiego (X 1959).<br />

Udział T. Pągowskiej w Biennale Młodych w Paryżu (X 1959).<br />

Salon Wiosenny ZPAP Okręgu Gdańskiego (V 1960).<br />

XIII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie (VI–XI 1960), m. in. Salon Jesienny<br />

Okręgu Gdańskiego.<br />

Wystawa 6 malarzy w Muzeum Pomorskim w <strong>Gdańsku</strong>: S. Borysowski, W. Frydrych,<br />

W. Jackiewicz, K. Ostrowski, R. Pietkiewicz, J. Studnicki (IX 1960).<br />

P. Potworowski reprezentuje Polskę na XXX Biennale <strong>Sztuk</strong>i w Wenecji<br />

(VI–IX 1960).<br />

•<br />

•<br />

cztery pracownie rysunku wieczornego (dla wszystkich wydziałów):<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz; doc. Rajmund Pietkiewicz;<br />

ad. Władysław Jackiewicz; ad. Józef Łakomiak<br />

pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak<br />

trzy pracownie specjalizacyjne<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: prof. nadzw. Jacek<br />

Żuławski<br />

pracownia ceramiki: prof. nadzw. Hanna Żuławska<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. nadzw. Józefa Wnukowa<br />

Na Wydziale Rzeźby jedną z dwóch pracowni specjalizacyjnych<br />

– pracownię ceramiki – prowadzi prof. nadzw. Hanna Żuławska.<br />

Na Wydziale Architektury Wnętrz pracownię malarstwa prowadzi<br />

wykł. Zdzisław Kałędkiewicz.<br />

Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego (X-XI 1958).<br />

S. Teisseyre zostaje przedstawicielem Polski na kongresie Międzynarodowego<br />

Stowarzyszenia <strong>Sztuk</strong> Plastycznych przy UNESCO w Paryżu i laureatem Nagrody<br />

m. Gdańska (1958).<br />

Wystawa sztuki krajów socjalistycznych w Moskwie, komisarzem działu<br />

polskiego jest S. Teisseyre, z Gdańska uczestniczy też J. Studnicki (od<br />

26 XII 1958).<br />

K. Śramkiewicz otrzymuje wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Zimowej<br />

w Radomiu (XII 1958–II 1959).<br />

Początek działalności teatru rąk Co To, kabaretu To Tu.<br />

Udział T. Pągowskiej i P. Potworowskiego w II Salonie Marcowym w Zakopanem<br />

(III 1959).<br />

Salon Wiosenny ZPAP Okręgu Gdańskiego (Wystawa 1-majowa).<br />

Wystawa 7 absolwentów (T. Jarmużewski, Z. Korpalski, Z. Koseda, H. Lorenczuk,<br />

J. Lorenczuk, H. Stec, M. Stec) w Strzelnicy św. Jerzego w <strong>Gdańsku</strong><br />

(V 1959).<br />

XII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie i m. in.: „Wystawa 27 malarzy<br />

i rzeźbiarzy z Wybrzeża” (VI–VIII 1959), III Ogólnopolska Wystawa Młodego<br />

Malarstwa, Rzeźby i Grafiki (VII–VIII), Ogólnopolska wystawa ceramiki.<br />

Udział P. Potworowskiego w Międzynarodowej Wystawie <strong>Sztuk</strong>i „Documenta<br />

II” w Kassel (VII–X 1959).<br />

Powstaje Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół <strong>Sztuk</strong>i GTPS (VIII 1959).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Grafika w tak rozumianych zadaniach kształcenia zajmowała miejsce<br />

drugoplanowe i – co ważniejsze – podobnie jak inne dziedziny<br />

nauczane w ramach Wydziału Malarstwa, tj ceramika i tkanina<br />

artystyczna, objęta była tymi samymi kategoriami estetycznymi<br />

i wpisana w modernistyczny dyskurs o sztuce z jego ideą autonomii,<br />

nieprzekraczalnych praw obrazu, nadrzędności „malarskich<br />

wartości” etc.<br />

•<br />

1960/1961<br />

Już pierwsze lata działalności szkoły – pisze Elżbieta Zakrzewska<br />

– wskazują na jej charakter i rolę, jaką odegrała na Wybrzeżu.<br />

Najważniejszymi były pracownie malarstwa, rysunku i rzeźby – decydujące<br />

o podstawach wykształcenia plastycznego. Inne powstały<br />

w wyniku ich rozwoju oraz przystosowania do praktycznych zadań<br />

w malarstwie architektonicznym i grafice użytkowej. Także tkactwo<br />

Rektor: prof. nadzw. Stanisław Teisseyre prorektorzy: prof. nadzw.<br />

Stefan Listowski, doc. Adam Smolana<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Teisseyre pro<strong>dziek</strong>an: doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

• kompozycja płaska i przestrzenna dla I r.: ad. Ryszard Semka,<br />

wykł. Zdzisław Kałędkiewicz<br />

• pracownia rysunku i malarstwa I r.: doc. Kazimierz Śramkiewicz,<br />

ad. Bohdan Borowski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

prof. zw. Piotr Potworowski; prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka;<br />

prof. zw. Juliusz Studnicki; prof. nadzw. Stanisław Teisseyre<br />

• dwie pracownie rysunku wieczornego (dla wszystkich wydziałów):<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz; doc. Rajmund Pietkiewicz<br />

• pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak<br />

•trzy<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. nadzw. Jacek<br />

Żuławski<br />

• pracownia ceramiki: prof. nadzw. Hanna Żuławska<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. nadzw. Józefa Wnukowa<br />

•Pracownię<br />

malarstwa na Wydziale Architektury prowadzą<br />

ad. Władysław Jackiewicz i ad. Stanisław Wójcik.<br />

•Pracownię<br />

ceramiki na Wydziale Rzeźby prowadzi<br />

prof. nadzw. Hanna Żuławska.<br />

Wystawy malarstwa i grafiki młodych twórców w Sopocie (II-V 1961).<br />

Powstaje Teatr „Galeria” J. Krechowicza.<br />

Wystawa prac T. Pągowskiej w Galerie Lambert w Paryżu (V-VI 1961).<br />

Wystawa prac T. Ciesiulewicza, G. Janowicza, W. Łajminga i W. Markowskiego<br />

w klubie Żak w <strong>Gdańsku</strong> (VII 1961).<br />

XIV Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie i Jubileuszowy Salon Okręgu<br />

1959/1960<br />

Rektor: prof. nadzw. Stanisław Teisseyre prorektorzy: doc. Adam<br />

Smolana, doc. Alfred Wiśniewski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Teisseyre pro<strong>dziek</strong>an doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

• pracownia rysunku i malarstwa I r.: doc. Kazimierz Śramkiewicz,<br />

ad. Bohdan Borowski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

prof. zw. Piotr Potworowski; prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka;<br />

prof. zw. Juliusz Studnicki; prof. nadzw. Stanisław Teisseyre<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego (dla wszystkich wydziałów):<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz; doc. Rajmund Pietkiewicz; ad. Władysław<br />

Jackiewicz<br />

• pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak<br />

Juliusz Studnicki, studenci; przed bramą szkoły w Sopocie ok. 1950


1962/1963<br />

Gdańskiego ZPAP (VII–VIII 19 61).<br />

Rektor: doc. Adam Haupt prorektorzy: prof. nadzw. Stefan<br />

Listowski, doc. Adam Smolana<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Borysowski pro<strong>dziek</strong>an: doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

1961/1962<br />

W pracowni gdańskiej PWSSP<br />

od lewej: Włodzimierz Łajming, Jerzy Karwowski, Honorata<br />

Łaparewicz-Krzyżanowska, Jacek Fedorowicz, Elżbieta Chwalibóg-Cybulska<br />

Reorganizacja Wydziału, na strukturę składa się:<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka; prof. nadzw. Stanisław<br />

Teisseyre; doc. Teresa Pągowska; doc. Rajmund Pietkiewicz oraz<br />

prof. zw. Juliusz Studnicki (pracownia dyplomowa)<br />

• pracownia rysunku I r. (dla wszystkich wydziałów): doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz, ad. Bohdan Borowski<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego (dla wszystkich wydziałów):<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz; ad. Roman Usarewicz; ad. Jerzy<br />

Zabłocki<br />

•cztery<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. nadzw. Jacek<br />

Żuławski<br />

• pracownia ceramiki: prof. nadzw. Hanna Żuławska<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. nadzw. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia grafiki: doc Zygmunt Karolak<br />

•Pracownia<br />

malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz:<br />

ad. Władysław Jackiewicz i ad. Stanisław Wójcik;<br />

•pracownia<br />

ceramiki na Wydziale Rzeźby: prof. nadzw. Hanna<br />

Żuławska.<br />

Malarstwo młodych artystów Wybrzeża (B. Argasińska, J. Góra, W. Łajming,<br />

G. Pierzyńska, E. Rouba) w klubie Żak w <strong>Gdańsku</strong> (XI 1962).<br />

Wystawa W. Łajminga, M. Steca i B. Żuka w Sopocie (I 1963).<br />

Pokaz prac dyplomantów z pracowni P. Potworowskiego w Sopocie (IV 1963).<br />

XVI Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in.: Wystawa „XX lat LWP<br />

w twórczości plastycznej”, IV Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa,<br />

Rzeźby i Grafiki (VI–VII. 1963), Salon ZPAP Okręgu Gdańskiego.<br />

K. Śramkiewicz otrzymuje Nagrodę III stopnia Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i.<br />

Udział K. Bereżnickiego w Biennale Młodych w Paryżu (VIII 1963).<br />

Rektor: prof. nadzw. Stanisław Teisseyre prorektorzy: prof. nadzw.<br />

Stefan Listowski, doc. Adam Smolana<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Borysowski pro<strong>dziek</strong>an: doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

• kompozycja płaska i przestrzenna dla I r.: ad. Ryszard Semka,<br />

wykł. Zdzisław Kałędkiewicz<br />

• pracownia rysunku i malarstwa I r.: doc. Kazimierz Śramkiewicz,<br />

ad. Bohdan Borowski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

prof. zw. Piotr. Potworowski; prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka;<br />

prof. zw. Juliusz Studnicki; prof. nadzw. Stanisław Teisseyre<br />

• dwie pracownie rysunku wieczornego (dla wszystkich wydziałów):<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz; doc. Rajmund Pietkiewicz<br />

• pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak<br />

• trzy pracownie specjalizacyjne<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: prof. nadzw. Jacek<br />

Żuławski<br />

• pracownia ceramiki: prof. nadzw. Hanna Żuławska<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. nadzw. Józefa Wnukowa<br />

•Pracownia<br />

malarstwa na Wydziale Architektury: ad. Władysław<br />

Jackiewicz i ad. Stanisław Wójcik;<br />

•pracownia<br />

ceramiki na Wydziale Rzeźby: prof. nadzw. Hanna<br />

Żuławska.<br />

Wystawa prac R. Stryjca i ceramiki A. Trzaski w klubie Żak w <strong>Gdańsku</strong><br />

(X 1961).<br />

Udział w ogólnopolskiej wystawie malarstwa „Polskie dzieło plastyczne w XV-<br />

-lecie PRL” w Warszawie, II nagroda – S. Teisseyre, wyróżnienia: W. Jackiewicz,<br />

P. Potworowski, J. Studnicki, K. Śramkiewicz (XI 1961–I 1962).<br />

Wystawa prac członków ZPAP Okręgu Gdańskiego w Dworze Artusa w <strong>Gdańsku</strong><br />

(XII 1961).<br />

Wystawa malarstwa i rzeźby „grupy wrocławskiej” w BWA w Sopocie<br />

(I 1962).<br />

K. Śramkiewicz otrzymuje wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki<br />

w Radomiu (XII 1961–II 1962).<br />

Ogólnopolska wystawa prac plast. studentów w ramach Festiwalu Studentów<br />

w <strong>Gdańsku</strong>, Sopot (IV–V 1962).<br />

Wystawa malarstwa P. Potworowskiego w Galerie Lacloche w Paryżu<br />

(IV 1962).<br />

XV Jubileuszowy Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie (VI–IX 1962) i m. in.<br />

wystawy grupowe: Brodowicz–Jackiewicz–Pągowska–Usarewicz–Zabłocki<br />

oraz Kałędkiewicz–Kasprowicz–Michałowski–Śramkiewicz, wystawa ogólnopolska<br />

malarstwa i grafiki XX w. „Metafory” (IX 1962) i Salon Okręgu Gdańskiego<br />

ZPAP.<br />

Z. Kałędkiewicz otrzymuje wyróżnienie WRN na I Festiwalu Polskiego Malarstwa<br />

Współczesnego w Szczecinie (VIII 1962).<br />

1963/1964<br />

K A L E N D A R I U M 13<br />

Rektor: doc. Adam Haupt prorektorzy: prof. nadzw. Stefan Listowski,<br />

doc. Adam Smolana<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Borysowski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka; prof. nadzw. Stanisław<br />

Teisseyre; doc. Teresa Pągowska; doc. Rajmund Pietkiewicz<br />

i prof. zw. Juliusz Studnicki (pracownia dyplomowa)<br />

• pracownia rysunku I r. (dla wszystkich wydziałów): doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz, ad. Bohdan Borowski<br />

•cztery<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

12


E L Ż B I E T A K A L<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: prof. nadzw. Jacek<br />

Żuławski<br />

pracownia ceramiki: prof. nadzw. Hanna. Żuławska<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. nadzw. Józefa Wnukowa<br />

pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak<br />

cztery pracownie rysunku wieczornego: ad. Jerzy Zabłocki; naucz.<br />

przedm. Roman Usarewicz; naucz. przedm. Urszula Ruhnke;<br />

(dla Wydziału Architektury Wnętrz) doc. Maksymilian Kasprowicz<br />

Pracownia ceramiki na Wydziale Rzeźby: prof. nadzw. Hanna<br />

Żuławska; pracownia malarstwa na Wydziale Architektury<br />

Wnętrz: ad. Władysław Jackiewicz i ad. Stanisław Wójcik.<br />

Doroczną uczelnianą Nagrodę im. P. Potworowskiego otrzymuje K. Bereźnicki.<br />

IV Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna, Zachęta w Warszawie, uczestniczą<br />

też m. in.: E. Jagaciak-Baryłko, Z. Kałędkiewicz, J. Karczewska, A. Mentuch,<br />

K. Ostrowski, K. Śramkiewicz, A. Trzaska (X 1963).<br />

Wystawa prac artystów polskich w Galerie Lambert w Paryżu, m. in. udział<br />

biorą P. Potworowski i J. Zabłocki (X 1963).<br />

Udział R. Pietkiewicza w Biennale <strong>Sztuk</strong>i w Sao Paulo (X 1963).<br />

I Ogólnopolska Wystawa 30 Malarzy Realistów w Zachęcie w Warszawie<br />

i w Sopocie, m. in. M. Baryłko, E. Jagaciak, Z. Kałędkiewicz, S. Michałowski,<br />

K. Śramkiewicz (X 1963).<br />

Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego na Politechnice Gdańskiej (XI 1963).<br />

Nagrody Artystyczne Miasta Gdańska: I – S. Teisseyre, II – Z. Kałędkiewicz<br />

(III – A. Łosowski), Odznaki 1000-lecia otrzymują K. Ostrowski, J. Zabłocki<br />

i W. Lam.<br />

Wystawa plastyków Wybrzeża prezentowanych na łamach pisma „Litery”<br />

(15 XII 1963–15 II 1964).<br />

Powstanie grupy artystycznej „64”, założonej przez absolwentów PWSSP<br />

(K. Cander, M. Kuźmiar, H. Rasmus) i plastyka amatora R. Milczewskiego-Bruno<br />

(II. 1964).<br />

Pokaz plenerowy prac A. Harasa, W. Herana, R. Patzera – Gdańsk, Targ Rybny<br />

(VI 1964).<br />

Wystawa współczesnego malarstwa francuskiego w Muzeum Pomorskim<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (VII 1964).<br />

Wyróżnienia na Ogólnopolskiej Wystawie Marynistycznej w Warszawie: K. Łada-Studnicka,<br />

K. Śramkiewicz, J. Wnukowa (VI 1964).<br />

II Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Nagrody WRN<br />

otrzymują K. Bereźnicki i K. Śramkiewicz, wyróżnienia – H. Lasecki i M. Heyda-<br />

-Usarewicz (VIII 1964).<br />

Wystawa sztuki krajów nadbałtyckich w Sztokholmie, udział biorą Z. Kałędkiewicz<br />

i A. Trzaska.<br />

XVII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie (VI–IX 1964), m. in.: wystawy malarstwa<br />

E. Wasilkowskiego i E. Gepperta, twórczość Nikifora, V Ogólnopolska<br />

Wystawa Marynistyczna, współczesna sztuka Jugosławii.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

było w PWSSP formą malarstwa monumentalnego6 .<br />

Dalej, powołując się na znamienną wypowiedź Józefy Wnukowej:<br />

„Nigdy nie interesowało mnie samo tkactwo. Tkaniny traktuję jako<br />

malarstwo dekoracyjne”, autorka stwierdza, że „malarskość jest<br />

chyba jedną z podstawowych cech wielu tkanin sopockich”.<br />

•<br />

W sześćdziesięcioletniej historii gdańskiej uczelni obecny Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki ulegał przeobrażeniom; w jego ramach dokonywały<br />

się fuzje i secesje, niedemontujące wszak strukturalnej<br />

dominacji malarstwa. Funkcjonowało ono początkowo w ramach<br />

wspólnego Wydziału Malarstwa i Architektury, zaś po przekształceniu<br />

tego ostatniego kierunku w odrębny Wydział Architektury<br />

Wnętrz połączone zostało z projektowaniem dekoracyjnym w<br />

wydział kierowany przez Juliusza Studnickiego. Wkrótce, u progu<br />

realizmu socjalistycznego, miały nastąpić zmiany związane z<br />

reformą szkolnictwa, zapowiadaną i uzasadnianą przez przegląd<br />

dorobku szkół artystycznych w Poznaniu jesienią 1949 roku7 .<br />

Efekt prezentacji był z góry przesądzony: nieprzystawalność dotychczasowych,<br />

„formalistycznych” metod nauczania do potrzeb<br />

obowiązującej, „jedynie słusznej” doktryny, w której twórczość artystyczna<br />

miała być formą propagandy systemu. Janusz Bogucki,<br />

który kilkakrotnie potępiał metody szkoły postimpresjonistycznej,<br />

a profesorów kolorystów nazywał „warsztatowcami”, pisał w jednym<br />

z artykułów:<br />

gowskiej); doc. Rajmund Pietkiewicz, prof. zw. Juliusz Studnicki<br />

(pracownia dyplomowa)<br />

cztery pracownie specjalizacyjne:<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: prof. nadzw. Jacek<br />

Żuławski<br />

pracownia ceramiki: prof. nadzw. Hanna Żuławska<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. nadzw. Józefa Wnukowa<br />

pracownia grafiki: doc Zygmunt Karolak<br />

dwie pracownie rysunku: ad. Bohdan Borowski; doc. Władysław<br />

Jackiewicz (w zastępstwie ad. J. Zabłocki)<br />

dwie pracownie rysunku wieczornego (także dla Wydziału Architektury<br />

Wnętrz): doc. Maksymilian Kasprowicz; doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

Na Wydziale Rzeźby <strong>dziek</strong>anem zostaje prof. nadzw. Hanna Żuławska,<br />

która nadal kieruje pracownią ceramiki, na Wydziale Architektury<br />

Wnętrz nauczanie rysunku i malarstwa prowadzą naucz.<br />

przedm. Kazimierz Ostrowski i naucz. przedm. Urszula Ruhnke.<br />

Wystawa „XX lat PRL w twórczości plastycznej”, część II: wystawa malarstwa,<br />

Sopot (XI–XII 1964).<br />

Wystawa tkaniny i ceramiki z pracowni J. Wnukowej i H. Żuławskiej w Muzeum<br />

Pomorskim w <strong>Gdańsku</strong> (II 1965).<br />

Ogólnopolska studencka wystawa malarstwa i grafiki marynistycznej w Sopocie<br />

(III–IV 1965).<br />

K. Śramkiewicz otrzymuje nagrodę na wystawie „20 lat PRL w twórczości plastycznej”,<br />

Zachęta w Warszawie (V 1965).<br />

XVIII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in.: wystawa grafików skandynawskich,<br />

IV Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa<br />

(3 VI–4 VII 1965).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1965/1966<br />

Nie widzę żadnej racji artystycznej – aby uporczywa budowla<br />

6 E. Zakrzewska, Państwowa Wyższa Szkoła <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w <strong>Gdańsku</strong>, [w:] Polskie życie<br />

artystyczne w latach 1945-1960, pod red. A. Wojciechowskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków<br />

1992, s. 159.<br />

1964/1965<br />

7 Scenę z tzw. zjazdu poznańskiego wybrał Juliusz Studnicki na temat obrazu,<br />

zaprezentowanego wkrótce na pierwszej z Ogólnopolskich Wystaw Plastyki, będących<br />

w gruncie rzeczy sprawdzianami z postępów socrealizmu. Obraz Studnickiego był dla<br />

jednego z recenzentów tej wystawy nagannym przykładem „minimalizmu”: „ Jego obraz<br />

pokazuje nam fragment wnętrza auli Uniwersytetu Poznańskiego, w której odbywały się<br />

popisy. Pokazuje nam widziane od tyłu fotele i kapelusze kilku pięknych pań siedzących<br />

na widowni. Nie wydaje się, by pokazany, pełen „smaku” wycineczek rzeczywistości<br />

przekazywał nam jakąkolwiek prawdę o istocie wydarzenia, jakim był zjazd poznański”.<br />

J. Starzyński, Plastyka w walce o nową treść. „Nowa Kultura” 1950, nr 6, s. 8.<br />

Rektor: doc. Rajmund Pietkiewicz prorektorzy: doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz, prof. Stefan Listowski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

doc. Władysław Jackiewicz<br />

Na nową strukturę składają się:<br />

•Katedra<br />

Malarstwa – kier. prof. Stanisław Borysowski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. Stanisław Borysowski, st. asyst. Hugon<br />

Lasecki; prof. Krystyna Łada-Studnicka, st. asyst. Włodzimierz<br />

Łajming; doc. Rajmund Pietkiewicz, naucz. przedm. Alojzy<br />

Trendel; prof. Jacek Żuławski, ad. Kiejstut Bereźnicki; doc. Władysław<br />

Jackiewicz, st. asyst. Jerzy Paliński<br />

•Katedra<br />

Rysunku (zespołowa) – kier. doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• dwie pracownie rysunku: doc. Kazimierz Śramkiewicz, st. asyst. Janusz<br />

Kalinowski; doc. Maksymilian Kasprowicz, st. asyst. Edward<br />

Bober<br />

• dwie pracownie rysunku i malarstwa I r.: ad. Bohdan Borowski,<br />

asyst. Łukasz Rogiński; ad. Jerzy Zabłocki, asyst. Andrzej<br />

Mentuch<br />

•Katedra<br />

Malarstwa Architektonicznego – kier. prof. Józefa<br />

Wnukowa<br />

Rektor: doc. Adam Haupt prorektorzy: prof. nadzw. Stefan<br />

Listowski, doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Stanisław Teisseyre<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. nadzw. Stanisław Borysowski;<br />

prof. nadzw. Krystyna Łada-Studnicka; prof. nadzw. Stanisław<br />

Teisseyre; doc. Władysław Jackiewicz (w zastępstwie doc. T. Pą-


Sympozjum na temat twórczości plastyków Wybrzeża (udział biorą: J. Bogucki,<br />

J. Chranicki, A. Haupt, J. Olkiewicz, J. Strumieński, I. Witz), Dwór Artusa<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (III 1967).<br />

Wystawa malarstwa i rzeźby artystów gdańskich i poznańskich w Brnie<br />

(III 1967).<br />

T. Ciesiulewicz otrzymuje jedną z trzech III nagród w ogólnopolskim konkursie<br />

plast. „Człowiek i praca w Polsce Ludowej”, Warszawa (V 1967).<br />

Grafika, tkanina, ceramika 31 artystów Wybrzeża, Gdańsk Dwór Artusa<br />

(V–VI 1967).<br />

Wystawa E. Markowskiego (z Warszawy) w Dworze Artusa w <strong>Gdańsku</strong><br />

(V 1967).<br />

XX Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in.: Salon XX-lecia Okręgu<br />

Gdańskiego ZPAP, Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki „Porównania<br />

2” (VII–IX 1967).<br />

Wystawa malarstwa J. Zabłockiego w Galerie Lambert w Paryżu (IX 1967).<br />

Nagrody Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i otrzymują S. Borysowski i H. Żuławska.<br />

1966/1967<br />

Rektor: doc. Rajmund Pietkiewicz prorektorzy: doc. Kazimierz<br />

Śramkiewicz, prof. Stefan Listowski<br />

•Wydzał<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

doc. Władysław Jackiewicz<br />

•Katedra<br />

Malarstwa<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. Stanisław Borysowski, st. asyst. Hugon<br />

Lasecki; prof. Krystyna Łada-Studnicka, st. asyst. Włodzimierz<br />

Łajming; doc. Rajmund Pietkiewicz, naucz. przedm. Alojzy<br />

Trendel; prof. Jacek Żuławski, ad. Kiejstut Bereźnicki; doc. Władysław<br />

Jackiewicz, st. asyst. Jerzy Paliński<br />

Katedra Rysunku (zespołowa) – kier. doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

1967/1968<br />

Rektor: doc. Rajmund Pietkiewicz prorektorzy: prof. Józefa<br />

Wnukowa, prof. Stefan Listowski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

prof. Stanisław Borysowski<br />

•Katedra<br />

Malarstwa<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. Stanisław Borysowski, st. asyst. Hugon<br />

Lasecki; prof. Krystyna Łada-Studnicka, st. asyst. Włodzimierz<br />

Łajming; doc. Rajmund Pietkiewicz, naucz. przedm. Alojzy<br />

Trendel; prof. Jacek Żuławski, ad. Kiejstut Bereźnicki; doc. Władysław<br />

Jackiewicz, st. asyst. Jerzy Paliński<br />

•Katedra<br />

Rysunku – kier. doc. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• trzy pracownie rysunku i malarstwa I r.: doc. Rajmund Pietkiewicz;<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz; st. wykł. Edward Bober<br />

• dwie pracownie rysunku: doc. Kazimierz Śramkiewicz, st. asyst. Janusz<br />

Kalinowski; doc. Maksymilian Kasprowicz, st. asyst. Edward<br />

Bober<br />

•Katedra<br />

Malarstwa Architektonicznego (zespołowa) –<br />

kier. prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa,<br />

st. asyst. Bernarda Świderska<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: ad. Barbara Massalska,<br />

laborant Zbigniew Alkiewicz<br />

• pracownia propedeutyki malarstwa architektonicznego: ad. Mieczysław<br />

Baryłko<br />

•Na<br />

Wydziale Architektury Wnętrz pozostają dwie pracownie<br />

•<br />

•<br />

•<br />

dwie pracownie rysunku: doc. Kazimierz Śramkiewicz, st. asyst. Janusz<br />

Kalinowski; doc. Maksymilian Kasprowicz, st. asyst. Edward<br />

Bober<br />

Katedra Malarstwa Architektonicznego – kier. prof. Józefa<br />

Wnukowa<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa,<br />

st. asyst. Bernarda Świderska<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: ad. Barbara Massalska,<br />

laborant Zbigniew Alkiewicz<br />

pracownia propedeutyki malarstwa architektonicznego: ad. Mieczysław<br />

Baryłko<br />

warsztat technologii malarskiej: st. wykł. Roman Usarewicz<br />

technologia malarstwa: wykł. Tadeusz Zimnicki<br />

cztery pracownie rysunku i malarstwa (dla Wydziału Architektury<br />

Wnętrz): Jan Góra; Jerzy Krechowicz; Urszula Ruhnke-Duszeńko;<br />

Kazimierz Ostrowski<br />

Katedra Grafiki – kier. doc. Zygmunt Karolak<br />

pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak, naucz. przedm. Józef<br />

Łakomiak<br />

warsztat fotograficzny: st. tech. Czesław Bojarski<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Wystawa środowiskowa „Trzy pokolenia”, Gdańsk Dwór Artusa (X–XI 1966) 4<br />

Wystawa W. Jackiewicza i J. Zabłockiego w Galerii AP w Kopenhadze<br />

(X 1966).<br />

W. Jackiewicz otrzymuje Srebrny Medal na Festiwalu <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> w Warszawie<br />

(XI 1966).<br />

Nagrody Artystyczne WRN w <strong>Gdańsku</strong> otrzymują K. Gorbatowski, J. Krechowicz<br />

(oraz W. Lam).<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa,<br />

st. asyst. Bernarda Świderska<br />

pracownia malarstwa architektonicznego: ad. Barbara Massalska,<br />

laborant Zbigniew Alkiewicz<br />

pracownia propedeutyki malarstwa architektonicznego: ad. Mieczysław<br />

Baryłko<br />

warsztat technologii malarskiej: st. wykł. Roman Usarewicz<br />

technologia malarstwa: wykł. Tadeusz Zimnicki<br />

cztery pracownie rysunku i malarstwa (dla Wydziału Architektury<br />

Wnętrz): Jan Góra; Jerzy Krechowicz; Urszula Ruhnke-Duszeńko;<br />

Kazimierz Ostrowski<br />

Katedra Grafiki – kier. doc. Zygmunt Karolak<br />

pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak, naucz. przedm. Józef<br />

Łakomiak<br />

warsztat fotograficzny: st. tech. Czesław Bojarski<br />

XVIII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie (cd. ): Ogólnopolska Wystawa<br />

Malarstwa, Rzeźby i Grafiki „Porównania” (25 IX. –24 X 1965), Salon Jesienny<br />

Okręgu Gdańskiego ZPAP (XI 1965).<br />

Wyróżnienie dla W. Jackiewicza na ogólnopolskiej wystawie plastyki „Złote<br />

Grono” w Zielonej Górze (X 1965).<br />

Udział K. Bereźnickiego w Światowej Wystawie <strong>Sztuk</strong>i Nieabstrakcyjnej w Tokio<br />

(X/XI 1965).<br />

Wystawy w Galerii AP w Kopenhadze: K. Ostrowskiego, W. Łajminga i J. Palińskiego,<br />

J. Góry z R. Freyerem (X–XI 1965).<br />

M. Baryłko i J. Góra otrzymują doroczne Nagrody ZPAP Okręgu Gdańskiego<br />

(oraz A. Smolana w dz. rzeźby, nagrody wojewódzkie:<br />

J. Hankowski, I. Kuran-Bogucka, R. Usarewicz J. Zabłocki).<br />

Okręgowy Salon Debiutów ZPAP w Sopocie (II 1966).<br />

Wystawa gwaszy J. Zabłockiego w Pradze (II 1966).<br />

Wystawa „Pięciu” w Sopocie (Z. Dera, A. Gondzik, J. Juszczyńska-Górna,<br />

U. Murawska, H. Mądrawski) (III 1966).<br />

Prezes ZPAP Okręgu Gdańskiego W. Jackiewicz otrzymuje odznakę „Zasłużony<br />

dla Ziemi Gdańskiej”.<br />

Wystawa „Pablo Picasso i współcześni artyści francuscy” w Pałacu Opatów<br />

w Oliwie (V 1966).<br />

„Ars Baltica” – wystawa sztuki krajów nadbałtyckich w Visby (Szwecja)<br />

z udziałem K. Ostrowskiego.<br />

J. Zabłocki otrzymuje Nagrodę WRN, Józef Łakomiak – wyróżnienie, M. Heyda-Usarewicz,<br />

H. Lasecki, K. Ostrowski – nagrody fundowane na III Festiwalu<br />

Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (VIII 1966).<br />

XIX Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in ogólnopolska wystawa<br />

malarstwa i grafiki „Młoda Generacja 1960–66” (VI–VII 1966. ) 3 , wystawa<br />

współczesnej grafiki holenderskiej, wystawa współczesnej plastyki słowackiej,<br />

wystawa 16 plastyków moskiewskich.<br />

Wystawa T. Dominika w Galerii <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej GTPS w <strong>Gdańsku</strong> Wrzeszczu<br />

(VII 1966).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

K A L E N D A R I U M 15<br />

14<br />

4 Uczestnicy: B. Borowski, B. Argasińska, K. Bereźnicki, K. Gorbatowski,<br />

A. Haras, W. Jackiewicz, Z. Kałędkiewicz, K. Łada-Studnicka, W. Łajming,<br />

W. Markowski, S. Michałowski, A. Nacht-Samborski,, K. Ostrowski,<br />

T. Pągowska, R. Patzer, R. Pietkiewicz, J. Studnicki, J. Strzałecki,<br />

K. Śramkiewicz, S. Teisseyre, R. Usarewicz, J. Wnukowa, J. Wodyński,<br />

J. Zabłocki, H. Żuławska, J. Żuławski.<br />

3 W dz. malarstwa uczestniczą: M. Antoszkiewicz, J. Berdyszak, K. Bereźnicki,<br />

J. Góra, A. Güntner, M. Heyda-Usarewicz, J. Kołacz, A. Kozyrski,<br />

G. Moryciński, A. Możejko, L. Murawska, J. Narzyński, B. Szubińska,<br />

S. Wiśniewski, J. Żamojtel; w dz. grafiki: M. Detyniecki, J. Gaj, T. Jackowski,<br />

Z. Lutomski, A. Pietsch, T. Rudnicki, R. Skowron.


E L Ż B I E T A K A L<br />

Krechowicz<br />

Nagrody Rektora za rok akad.. 1967/1968 otrzymują Z. Karolak i R. Usarewicz.<br />

Powstaje Teatr „Ą” W. Wieczorkiewicza (w l. 1972–1973 Grupa „Ą”).<br />

Wystawa malarstwa K. Gorbatowskiego w Galerie Passeur w Paryżu (X 1968).<br />

K. Bereźnicki otrzymuje Złoty Medal na II Festiwalu <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong><br />

w Warszawie.<br />

J. John otrzymuje wyróżnienie w dz. malarstwa w ramach dorocznej nagrody<br />

dla dyplomantów wyższych uczelni artystycznych (X 1968).<br />

Malarstwo, rzeźba, grafika Okręgu Gdańskiego ZPAP w Warszawie (Dom Artysty<br />

Plastyka, X–XI 1968).<br />

Wystawa 9 współczesnych malarzy polskich (wśród nich K. Ostrowski, R. Usarewicz)<br />

w Salonie BWA w Gdyni (XII 1968).<br />

R. Stryjec i W. Samp otrzymują III nagrody w V Ogólnopolskim Konkursie na<br />

Grafikę Marynistyczną w <strong>Gdańsku</strong> (V 1969).<br />

W. Jackiewicz otrzymuje I Międzynarodową Nagrodę Przyjaźni w konkursie<br />

„Gaudenzio Ferrari” we Włoszech (Santhia k. Turynu, VI 1969).<br />

XXII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. Ogólnopolska Wystawa<br />

Malarstwa Rzeźby i Grafiki „Porównania 3” (VI–VII 1969).<br />

Wystawa prac artystów Wybrzeża pt. „Protest 69” w Dworze Artusa w <strong>Gdańsku</strong><br />

(IX 1969).<br />

S. Wójcik otrzymuje wyróżnienie w dz. malarstwa, R. Stryjec III nagrodę<br />

w dz. grafiki na wystawie „Człowiek i praca w Polsce Ludowej” w Warszawie.<br />

J. Zabłocki i E. Homa otrzymują wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na<br />

malarstwo ścienne w gmachu AWF w Warszawie.<br />

Wystawa 4 artystów gdańskich (E. Bober, M. Heyda-Usarewicz, W. Markowski,<br />

W. Łajming), BWA w Białymstoku (VI 1969).<br />

I Ogólnopolski Plener Marynistyczny w Cetniewie (IX 1969).<br />

malarstwa i rysunku, które prowadzą wykł. Kazimierz Ostrowski<br />

i wykł. Urszula Ruhnke-Duszeńko.<br />

Katedra Grafiki – kier. doc. Zygmunt Karolak<br />

pracownia grafiki artystycznej: doc. Zygmunt Karolak<br />

pracownia grafiki użytkowej: wykł. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

Poplenerowa wystawa gdańskich plastyków pt. „Człowiek, praca, wypoczynek”,<br />

Gdańsk (X 1967).<br />

A. Haras otrzymuje wyróżnienie w dz. malarstwa w ramach dorocznej nagrody<br />

dla dyplomantów wyższych uczelni artystycznych.<br />

W ogólnopolskim konkursie na grafikę i rysunek o tematyce rewolucyjnej, organizowanym<br />

w Warszawie, jedną z II nagród otrzymuje R. Stryjec, wyróżnienia<br />

– Ł. Rogiński i J. Rzyszczak (X 1967).<br />

Wystawa malarstwa K. Śramkiewicza (i rzeźb F. Strynkiewicza) w Leningradzie<br />

(I–II 1968).<br />

Wystawa malarstwa K. Gorbatowskiego w Rabacie (II 1968).<br />

Wystawa malarzy gdańskich w Plymouth (V 1968).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

odalisek i smutnych pajaców w kolorowych szalikach, żyjących<br />

wśród butelek, draperii i gitar miała być dalej podtrzymywana<br />

w uczelniach artystycznych wbrew teorii i formie prawdziwych<br />

zjawisk, które po brzegi wypełniają dziś świat rzeczywisty8 .<br />

Reforma miała przeobrazić „formalistyczne” metody nauczania stosowane<br />

przez „teoretyków kapizmu”; zwiększono m. in. godziny<br />

rysunku przygotowującego do tworzenia najbardziej pożądanych,<br />

wielofigurowych kompozycji o odpowiedniej ideologicznej treści<br />

i zniesiono system pracowni mistrzowskich, zastępując go podziałem<br />

według lat studiów. Celem reformy było też ograniczenie<br />

„czystych” gatunków twórczości na rzecz użytkowych, bardziej<br />

przydatnych – jak uznano – w odbudowującym się i budującym<br />

socjalizm kraju. Stąd koncepcja pozostawienia nauczania malarstwa<br />

i rzeźby tylko w dwóch ośrodkach, tj. akademii krakowskiej<br />

i warszawskiej, połączonej zresztą arbitralnie z tamtejszą Wyższą<br />

Szkołą <strong>Sztuk</strong> Plastycznych. Pozostałe uczelnie miały zajmować się<br />

specjalizacjami wykorzystywanymi w przemyśle: łódzka – tkaniną,<br />

poznańska – meblarstwem, wrocławska – ceramiką. Ograniczenie<br />

realizacji tej idei w sopockiej PWSSP „tylko” do likwidacji Wydziału<br />

Rzeźby, a więc ocalenie edukacji malarskiej, przypisał Stanisław<br />

Teisseyre, który właśnie na wiele lat objął stanowisko rektora,<br />

zapobiegliwości przewidujących pedagogów.<br />

W. Jackiewicz otrzymuje Order Stańczyka, honorowe wyróżnienie redakcji<br />

„Liter”.<br />

Wystawa prac artystów gdańskich poświęcona tematyce związanej z Gdań-<br />

1969/1970<br />

skiem, Dwór Artusa w <strong>Gdańsku</strong> (V-VI 1968).<br />

XXI Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. Ogólnopolska Wystawa<br />

Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki (VI–VII 1968); Nagrodę WRN otrzymuje<br />

P. Zajęcki, Nagrody MRN – A. Haras i A. Błażejowski (także Nagrodę Prasy<br />

Wybrzeża).<br />

K. Bereźnicki i K. Ostrowski otrzymują nagrody fundowane na IV Festiwalu<br />

Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (VIII 1968).<br />

Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP (VIII–IX 1968).<br />

Wystawa malarstwa i grafi ki artystów gdańskich w Kalmarze (VIII–IX 1968).<br />

Rektor: doc. Władysław Jackiewicz prorektor: doc. Bolesław<br />

Petrycki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

• pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Stanisław Borysowski;<br />

prof. Krystyna Łada-Studnicka; prof. Rajmund Pietkiewicz;<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz; prof. Jacek Żuławski<br />

• trzy pracownie rysunku i malarstwa I r.: st. asyst. Edward Bober;<br />

doc. Bohdan Borowski; doc. Maksymilian Kasprowicz<br />

•Katedra<br />

Tkaniny Dekoracyjnej – kier. prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

•Katedra<br />

Projektowania Malarstwa w Architekturze –<br />

kier. doc. Władysław Jackiewicz<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: doc. Barbara Massalska,<br />

laborant Zbigniew Alkiewicz<br />

•Katedra<br />

Grafiki – kier. doc. Zygmunt Karolak<br />

• pracownia grafiki artystycznej: doc. Zygmunt Karolak<br />

• pracownia grafiki użytkowej: wykł. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

W. Jackiewicz otrzymuje I nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Złotego Grona”<br />

w Zielonej Górze (X 1969).<br />

S . Ż u k o w s k i o t r z y m u j e j e d n o z 1 0 r ó w n o r z ę d n y c h w y r ó ż n i e ń n a<br />

1968/1969<br />

W tym rozstrzygającym momencie – relacjonował po latach Teisseyre<br />

– była rozpisana taka wystawa „Młodzież walczy o pokój”. Reforma<br />

się odbywała w 50-tym roku w jesieni. Na początku 50-tego roku<br />

rozpisano tę wystawę i studenci nie mieli chęci przygotować się<br />

do niej. Myśmy z Marianem Wnukiem świetnie się zorientowali, że<br />

będzie wprowadzony socrealizm, że jeśli my chcemy obronić na<br />

Wybrzeżu rzeźbę i malarstwo, to jedyne wyjście z tego, to żeby<br />

studenci gremialnie wzięli udział w tej wystawie. Myśmy to wszyst-<br />

8 J. Bogucki, Grzechy i cnoty plastyki na festiwalu w Poznaniu. „Odrodzenie” 1949, nr 49,<br />

s. 5. Autor nieliczne przykłady „inicjatywy pedagogów skierowanej ku przezwyciężania<br />

szkicowej wrażeniowości” dostrzegł u prof. „Nachta-Samborskiego w Sopocie<br />

i prof. Urbanowicza w WSSP w Warszawie”.<br />

Rektor: prof. Rajmund Pietkiewicz prorektorzy: doc. Władysław<br />

Jackiewicz, prof. Stanisław Borysowski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

• sześć pracowni malarstwa: prof. Stanisław Borysowski; doc. Władysław<br />

Jackiewicz; prof. Krystyna Łada-Studnicka; prof. Rajmund<br />

Pietkiewicz; prof. Kazimierz Śramkiewicz; prof. Jacek Żuławski<br />

• trzy pracownie rysunku i malarstwa I r.: st. asyst. Edward Bober;<br />

doc. Bohdan Borowski; doc. Maksymilian Kasprowicz<br />

•Katedra<br />

Tkaniny Dekoracyjnej – kier. prof. Józefa Wnukowa<br />

•Katedra<br />

Projektowania Malarstwa w Architekturze –<br />

kier. doc. Barbara Massalska<br />

• pracownia malarstwa architektonicznego: doc. Barbara Massalska,<br />

laborant Zbigniew Alkiewicz<br />

• pracownia propedeutyki malarstwa architektonicznego: ad. Mieczysław<br />

Baryłko<br />

Katedra Grafiki – kier. doc. Zygmunt Karolak<br />

pracownia grafiki artystycznej: doc. Zygmunt Karolak<br />

pracownia grafiki użytkowej: wykł. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Jerzy<br />

•<br />

•<br />


pracownia rzeźby I r.: doc. Anna Pietrowiec<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

pięć pracowni malarstwa: doc. Władysław Jackiewicz; doc. Maksymilian<br />

Kasprowicz; prof. Rajmund Pietkiewicz; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; prof. Jacek Żuławski<br />

pracownia malarstwa i rysunku dla dyplomantów: prof. Stanisław<br />

Borysowski<br />

pracownia grafiki warsztatowej: doc. Zygmunt Karolak<br />

Katedra Rzeźby i Rysunku – kier. prof. Alfred Wiśniewski<br />

Katedra Projektowania Malarstwa i Rzeźby – kier. doc. Roman<br />

Usarewicz<br />

pracownia projektowania malarstwa w architekturze: doc. Kazimierz<br />

Ostrowski<br />

pracownia projektowania rzeźbiarskiego: prof. Adam Smolana<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

pracownia ceramiki artystycznej: prof. Hanna Źuławska<br />

W ramach Wydziału Projektowania Plastycznego mieści się<br />

Katedra Projektowania Graficznego, kierowana przez doc. Jerzego<br />

Zabłockiego, obejmująca trzy pracownie projektowania<br />

graficznego, które prowadzą doc. Jerzy Zabłocki, wykł. Witold<br />

Janowski, wykł. Sylwester Wieczorek.<br />

Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP (11 IX. –17 X 1971).<br />

Wystawa „Czterech z Gdańska” w Bergen: W. Jackiewicz, W. Łajming, R. Usarewicz,<br />

J. Zabłocki (X 1971).<br />

W szczecińsko-gdańskim Konkursie na Grafikę Jesieni I nagrodę otrzymuje<br />

R. Stryjec, II – H. Kudzio, III – Ł. Rogiński, nagrodę szczecińskiego środowiska<br />

artyst. – S. Żukowski.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Sztalugowy w Łodzi.<br />

„Malarstwo w Polsce Ludowej” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie;<br />

z Wybrzeża m. in.: K. Bereźnicki, W. Jackiewicz, W. Lam, K. Łada-Studnicka,<br />

S. Michałowski, K. Ostrowski, R. Pietkiewicz, J. Studnicki, K. Śramkiewicz,<br />

J. Zabłocki (XI–XII 1970).<br />

N. Piontek otrzymuje Srebrny Medal za tkaninę na XI Salonie Międzynarodowym<br />

Paryż – Południe w Juvisy (XI 1970).<br />

J. Karczewska-Konieczna i S. Konieczny otrzymują Nagrody Artystyczne za<br />

1970 r., m. in. za I miejsca na II Międzynarodowym Biennale Ceramiki Artystycznej<br />

w Vallauris we Francji (XII 1970).<br />

T. Ciesiulewicz w dz. malarstwa i R. Stryjec w dz. grafiki otrzymują nagrody na<br />

wystawie „Przeciw wojnie” w Lublinie (XII 1970).<br />

W gdańsko-bydgoskim Konkursie na Grafikę Zimy jedną z II nagród otrzymuje<br />

H. Mądrawski, III – Ł. Rogiński i Cz. Tumielewicz.<br />

J. Lorenczuk zdobywa I i II nagrodę, J. Zabłocki – III w konkursie międzynarodowym<br />

na plakat wystawy „Rzeźba i kwiaty” w Berlinie (I 1971).<br />

Wystawa prac 15 artystów z Västernorrland w Szwecji, BWA w Sopocie<br />

(I 1971).<br />

IV Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki w Warszawie (XII 1969).<br />

Wystawy K. Gorbatowskiego w Turynie (X 1969) i Rzymie (III 1970).<br />

Wystawa „Ziemia gdańska w malarstwie”, prezentująca prace uczestników<br />

pleneru w Cetniewie, BWA w Sopocie (III 1970).<br />

H. Mądrawski zostaje laureatem bydgosko-gdańsko-szczecińskiego konkursu<br />

Grafika Wiosny (IV 1970).<br />

H. Lasecki otrzymuje Order Stańczyka, honorowe wyróżnienie czasopisma<br />

„Litery” (IV 1970).<br />

N. Piontek otrzymuje medal za tkaninę na XVI Międzynarodowej Wystawie<br />

<strong>Sztuk</strong>i w Kolonii (IV 1970).<br />

VIII Wystawa Malarzy Realistów w Warszawie, m. in.: M. Baryłko, E. Jagaciak,<br />

Z. Kałędkiewicz, S. Michałowski, K. Śramkiewicz (I–II 1970).<br />

II Ogólnopolski Plener Marynistyczny w Cetniewie pt. „Morze inspiracją twórczą”<br />

(VI 1970).<br />

K. Ostrowski otrzymuje Grand Prix, J. Zabłocki Nagrodę WRN na V Festiwalu<br />

Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (VI 1970).<br />

Sympozjum na temat dorobku 25 lat środowiska plastyków na Wybrzeżu,<br />

z udziałem W. Skrodzkiego, M. Grześczaka i R. Bukowskiego, Dwór Artusa<br />

w <strong>Gdańsku</strong> i wystawa prac 26 autorów w Sieni Gdańskiej (VI–VII 1970).<br />

XXIII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. i. n. VIII Ogólnopolska Wystawa<br />

Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, ok. 500 prac 66 autorów (VII-<br />

-VIII 1970), wyróżnienie otrzymuje A. Błażejowski;<br />

wystawa tkactwa artyst. grupy Ate z Łodzi.<br />

„Aranżacja Przestrzeni” studentów poznańskiej PWSSP pod kier. J. Berdyszaka<br />

w Sopocie (29–30 VIII. 1970).<br />

W trójmiejskim Konkursie na Grafikę Kwartału w <strong>Gdańsku</strong> I nagrodę otrzymuje<br />

H. Mądrawski, II – J. Góra, III – P. Zajęcki, nagrodę honorową środowiska<br />

gdańskiego – H. Mądrawski.<br />

W porozumieniu z Zarządem Okręgu ZPAP powstaje Gdańska Doświadczalna<br />

Pracownia Graficzna Oficyna, kierowana przez S. Żukowskiego (I 1971).<br />

J. Zabłocki otrzymuje wyróżnienie za scenografię na XI Międzynarodowym<br />

Festiwalu Piosenki w Sopocie.<br />

W bydgosko-gdańskim Konkursie na Grafikę Wiosny I nagrodę otrzymuje<br />

J. Góra, II – Cz. Tumielewicz i H. Kudzio, jedną z III – Ł. Rogiński.<br />

XXIV Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. Ogólnopolska Wystawa<br />

Malarstwa „Porównania 4” (VI–VII 1971).<br />

„Twórcy szkoły sopockiej”, wystawa malarstwa, rysunku i rzeźby (K. Łada-<br />

Studnicka, A. Nacht-Samborski, J. Strzałecki, J. Studnicki, J. Wnukowa,<br />

M. Wnuk, J. Wodyński, H. Żuławska, J. Żuławski), Muzeum Pomorskie w <strong>Gdańsku</strong>,<br />

Galeria Gdańskiej <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej Pałac Opatów w Oliwie (VI 19 71).<br />

W. Jackiewicz otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i II stopnia za osiągnięcia<br />

w malarstwie i pracę pedagogiczną.<br />

III Ogólnopolski Plener Marynistyczny w Cetniewie (VI 1971).<br />

„Zjazd marzycieli” w ramach IV Biennale Form Przestrzennych w Elblągu<br />

(8–12 IX 1971), z Gdańska uczestniczy Cz. Tumielewicz.<br />

W Konkursie GTPS na Grafikę Lata I nagrodę otrzymuje R. Stryjec (IX 1971).<br />

V Biennale Fotografiki Krajów Bałtyckich (od 1963 r. w <strong>Gdańsku</strong>) w Muzeum<br />

Pomorskim w <strong>Gdańsku</strong> (I 1971).<br />

1970/1971<br />

J. Krechowicz i A. Putrym otrzymują II nagrodę w dz. malarstwa w ogólnopolskim<br />

konkursie „Człowiek, praca, środowisko” w Warszawie.<br />

H. Bryger otrzymuje wyróżnienie w ramach dorocznej nagrody dla absolwentów<br />

szkół artystycznych im. Bartoszka i Bobowskiego w Warszawie (X 1971).<br />

S. Michałowski otrzymuje nagrodę wojewódzką za całokształt działalności.<br />

W bydgosko-szczecińsko-gdańskim Konkursie na Grafikę Zimy I nagrodę<br />

otrzymuje J. Góra, II – J. Ostrogórski i R. Stryjec, III – J. Śpiewak-Stryjec,<br />

H. Mądrawski i Cz. Tumielewicz.<br />

J. W. Ossewski zdobywa jedno z wyróżnień w dz. grafiki oraz wyróżnienie<br />

w dz. rysunku w ogólnopolskim konkursie studenckim na grafikę i rysunek,<br />

organizowanym w Rzeszowie.<br />

Wystawa prac artystów gdańskich w Leningradzie (IV 1972).<br />

Wystawa prac 11 młodych plastyków, stypendystów Gdańskiego Towarzystwa<br />

Przyjaciół <strong>Sztuk</strong>i (V 1972).<br />

P. Zajęcki otrzymuje I nagrodę w Konkursie na Grafikę Kwartału w Bydgoszczy,<br />

II – J. Góra, III – S. Żukowski, H. Mądrawski, J. Ostrogórski, nagrodę publicz-<br />

1971/1972<br />

Rektor: doc. Władysław Jackiewicz prorektor: doc. Bolesław<br />

Petrycki<br />

K A L E N D A R I U M 17<br />

16<br />

Zmiana nazwy Wydziału i jego struktury związana jest z reorganizacją,<br />

w wyniku której Wydział Malarstwa połączono z Wydziałem<br />

Rzeźby, natomiast Wydział Architektury Wnętrz został przekształcony<br />

w Wydział Projektowania Plastycznego.<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Rzeźby<br />

•Dziekan:<br />

prof. Adam Smolana<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• dwie pracownie kształcenia podstawowego: doc. Bohdan Borowski;<br />

doc. Barbara Massalska<br />

Rektor: doc. Władysław Jackiewicz prorektor: doc. Bolesław<br />

Petrycki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa<br />

•Dziekan:<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

• sześć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Stanisław Borysowski;<br />

doc. Władysław Jackiewicz; doc. Maksymilian Kasprowicz;<br />

prof. Rajmund Pietkiewicz; prof. Kazimierz Śramkiewicz; prof. Jacek<br />

Żuławski<br />

• dwie pracownie rysunku i malarstwa I r.: doc. Bohdan Borowski,<br />

wykł. Urszula Ruhnke-Duszeńko; doc. Barbara Massalska<br />

•Katedra<br />

Tkaniny Dekoracyjnej<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

•Katedra<br />

Grafiki<br />

•<br />

pracownia grafiki: doc. Zygmunt Karolak<br />

W bydgosko-gdańskim Konkursie na Grafikę Jesieni jedną z II nagród otrzymuje<br />

H. Mądrawski, jedną z III – Ł. Rogiński.<br />

M. Skowrońska otrzymuje I nagrodę, II – A. Oczko, III – B. Duda, wyróżnienia<br />

honorowe – B. Borowski, W. Czerwonka i J. Kędziora w konkursie na plakat<br />

25-lecia Opery i Filharmonii Bałtyckiej.<br />

H. Lasecki zdobywa Srebrny Medal na III Festiwalu <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> w Warszawie<br />

(X-XI 1970).<br />

B. Stępniewska otrzymuje I nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie na Obraz


E L Ż B I E T A K A L<br />

ko im wytłumaczyli w Grand Hotelu przy wódce. Powiedzieliśmy<br />

– koncesji generalnej nie trzeba robić. Trzeba spróbować pogodzić<br />

jednak wartości malarskie czy rzeźbiarskie z tym, żeby to było jednocześnie<br />

i tematyczne. [. ] I nagle na tej wystawie, która została<br />

dosyć gremialnie obsadzona przez naszych studentów – oni wzięli<br />

większą część nagród – i teraz ta Mangelowa, która robi reformę,<br />

i Sokorski: jak tu zwijać malarstwo i rzeźbę w tej Akademii w krzakach<br />

w Sopocie, jak oni wzięli większość nagród? I zostawili nam<br />

wobec tego, wyjątek zrobili i zostawili. Ta kompromisowa formuła<br />

ocaliła tę szkołę, ale ona w jakiś sposób mściła się później9 .<br />

ności – P. Zajęcki (V 1972).<br />

IV Ogólnopolski Plener Marynistyczny w Juracie (V 1972).<br />

Wystawa prac artystów z Kalmaru pt. „Obraz i forma”, Dwór Artusa w <strong>Gdańsku</strong><br />

(VI 1972).<br />

Ekspozycja prac z IV Pleneru Marynistycznego w Juracie w witrynach pawilonów<br />

handlowych w Gdyni i w Dworze Artusa w <strong>Gdańsku</strong> (VII-VIII 1972).<br />

W bydgosko-gdańskim Konkursie na Grafikę Lata cztery II nagrody otrzymuj:<br />

ą: R. Bukowski, H. Mądrawski, J. Ostrogórski, (z Bydgoszczy) Ł. Płotkowski,<br />

III – J. Góra i S. Żukowski (VII 1972).<br />

Plener studentów szkół plastycznych z Finlandii, Szwecji i Polski „Fart 72”<br />

w <strong>Gdańsku</strong> i pokaz na Starówce (VII-VIII 1972).<br />

Wystawa prac K. Gorbatowskiego w Detroit (VIII 1972).<br />

K. Ostrowski otrzymuje jedną z równorzędnych nagród na VI Festiwalu Polskiego<br />

Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (VII 1972).<br />

XXV Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in.: Ogólnopolska Wystawa<br />

Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, ok. 250 prac 50 autorów (VI–VII 1972).<br />

„25 lat malarstwa Wybrzeża Gdańskiego w PRL” (11 VIII–24 IX), 42 autorów,<br />

250 prac.<br />

Pokaz prac Grupy Zwyczajnych „Ziemia gdańska w malarstwie, rzeźbie<br />

i grafice”, Dwór Artusa w <strong>Gdańsku</strong> (IX 1972).<br />

Pierwsza wystawa Galerii OUT pt. „Granice I” (W. Czerwonka).<br />

Powyższy cytat wskazuje na kilka problemów: po pierwsze ów<br />

mitologiczny plan, w którym z perspektywy zacierają się pewne<br />

szczegóły, a elementy wybrane olbrzymieją i otrzymują rangę<br />

uogólnień10 , po drugie mówi o akademickich aspiracjach uczelni,<br />

trudnych do realizacji zwłaszcza w czasach, gdy działalność artystyczna<br />

miała być częścią sześcioletniego planu gospodarczego.<br />

1972/1973<br />

Wypowiedź rektora także, podobnie jak relacje Wnukowej, ilustruje<br />

podjętą przez pedagogów strategię skutecznych kompromisów,<br />

która m. in. zapewniła im sukces na socrealistycznych wystawach<br />

i miano „szkoły sopockiej”, godzącej tzw. wartości malarskie i poziom<br />

wykonania z wymogami doktryny. A ponieważ te nigdy do<br />

końca nie były sprecyzowane – slogan „socjalistycznej treści i narodowej<br />

formy” był raczej workiem pojęciowym – określenie szkoły<br />

funkcjonowało dystynktywnie, zrazu jako wyróżnik pozytywny,<br />

Wystawa prac A. Harasa i R. Usarewicza „Kolor – forma – światło”, Sień Gdańska<br />

(X 1972).<br />

W. Łajming otrzymuje medal „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej”, J. Góra – odznakę<br />

„Za zasługi dla Miasta Gdańska”, W. Wieczorkiewicz odznakę dla najciekawszego<br />

młodego twórcy.<br />

W Konkursie GTPS na Grafikę Jesieni II nagrody otrzymują S. Żukowski i R. Stryjec,<br />

III – J. Góra, Ł. Rogiński i Cz. Tumielewicz (XI 1974).<br />

K. Ostrowski otrzymuje jedno z równorzędnych wyróżnień na IV Ogólnopolskiej<br />

Wystawie „Jesienne Konfrontacje” w Rzeszowie (XI-XII 1972).<br />

Wystawa „Kolekcja Ewy Garzteckiej” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu,<br />

prace m. in. H. Bajońskiej, W. Frydrycha, H. Heyda-Usarewicz, K. Ostrowskiego,<br />

T. Pągowskiej, P. Potworowskiego, J. Żuławskiego (XII 1972–I 1973).<br />

Umowa między ZO ZPAP a PWSSP o przejęciu przez uczelnię Pracowni Graficznej<br />

Oficyna (I 1973).<br />

J. Góra, Ł. Rogiński, R. Stryjec otrzymują nagrody w Konkursie na Grafikę Zimy<br />

w Bydgoszczy.<br />

W konkursie plastycznym „Kopernik i jego idea” w Toruniu II nagrodę w dz. rysunku<br />

otrzymuje R. Stryjec, II w dz. grafiki – Ł. Rogiński (II w dz. rzeźby<br />

– Z. Zabracki), I nagrodę w dz. tkaniny – H. Koralewicz-Wojcieszek (II 1973).<br />

W konkursie na grafikę o treści religijnej w Warszawie jedną z III nagród otrzymuje<br />

R. Stryjec, jedno z 14 wyróżnień – J. Góra.<br />

Pokaz rysunków i grafiki ze zbiorów W. Łajminga, Sień Gdańska (IV 1973).<br />

„Forma czy znak”, malarstwo i rzeźba twórców z Wybrzeża, Sień Gdańska<br />

(V 1973).<br />

W bydgosko-gdańskim Konkursie na Grafikę Wiosny I nagrodę otrzymuje<br />

P. Zajęcki, jedną z II – J. Góra, jedną z III – J. Ostrogórski, z nagród specjalnych<br />

GTPS I – R. Stryjec, III – H. Mądrawski.<br />

W. Jackiewicz otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (V 1974).<br />

Pokaz prac artystów 0kręgu Bydgoskiego ZPAP w Dworze Artusa w <strong>Gdańsku</strong><br />

(VI 1973).<br />

I Międzynarodowy Plener Plastyczny w Kadynach k. Elbląga „Ceramika dla architektury”<br />

i wystawa poplenerowa w <strong>Gdańsku</strong> (VII 1974).<br />

XXVI Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. Ogólnopolska Wystawa<br />

Malarstwa „Porównania 5” (28 VI–5 VIII 1973).<br />

S. Borysowski otrzymuje II nagrodę w ogólnopolskim konkursie grafiki marynistycznej<br />

w <strong>Gdańsku</strong>.<br />

Wystawa malarstwa o tematyce związanej z budową Portu Północnego, Sień<br />

Gdańska (VI/VII 1973).<br />

II Międzynarodowa Wystawa Ceramiki „Tworzywo ceramiczne w sztuce współczesnej”,<br />

Pałac Opatów w Oliwie (VII 1973).<br />

Udział M. Baryłki w V Biennale <strong>Sztuk</strong>i Krajów Nadbałtyckich w Rostocku<br />

(VII 1973).<br />

Międzynarodowy plener studentów wyższych szkół plastycznych krajów nadbałtyckich<br />

„Fart 73” na terenie Portu Północnego (VIII 1973).<br />

9 S. Teisseyre, Jak braliśmy Sowietów. „Czas Kultury”, op. cit., s. 13.<br />

10 O wprowadzeniu socrealizmu środowiska twórcze były uprzedzane na odpowiednich<br />

konferencjach, np. poświęcona plastyce, z udziałem min. W. Sokorskiego, odbyła się<br />

w Nieborowie w lutym 1949 r., a Zjazd ZPAP w Katowicach w lipcu tego roku potwierdził<br />

te postanowienia; teza o „większości nagród” zdobytych przez sopockich studentów jest<br />

także mocno przesadzona: I nagrodę otrzymał Jerzy Potrzebowski z Krakowa (za obrazy<br />

Lenin wśród górali i Wojska radzieckie na kwaterze), II nagrody zdobyli Ludwik Maciąg<br />

z Warszawy (za Czołówkę weterynaryjną), Józef Młynarski z Krakowa (za obraz Majakowski<br />

recytuje) i Józef Łakomiak z Sopotu za Walkę z analfabetyzmem, III nagrody nie przyznano,<br />

a na pięć wyróżnień indywidualnych dwa otrzymali studenci sopoccy – Paweł Frołow za<br />

trzy pejzaże kaszubskie i portret przodownika pracy oraz Antoni Szymaniuk za obraz Do<br />

szkoły.<br />

Rektor: doc. Władysław Jackiewicz prorektor: doc. Bolesław<br />

Petrycki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Rzeźby<br />

•Dziekan:<br />

prof Adam Smolana<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• dwie pracownie kształcenia podstawowego: doc. Bohdan Borowski;<br />

doc. Barbara Massalska<br />

• pracownia rzeźby I r.: doc. Anna Pietrowiec<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

• pięć pracowni malarstwa: doc. Władysław Jackiewicz; doc. Maksymilian<br />

Kasprowicz; prof. Rajmund Pietkiewicz; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; prof. Jacek Żuławski<br />

• pracownia malarstwa i rysunku dla dyplomantów: prof. Stanisław<br />

Borysowski<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Zygmunt Karolak<br />

•Katedra<br />

Rzeźby i Rysunku – kier. prof. Alfred Wiśniewski<br />

•Katedra<br />

Projektowania Malarstwa i Rzeźby – kier. doc. Roman<br />

Usarewicz<br />

• pracownia projektowania malarstwa w architekturze: doc. Kazimierz<br />

Ostrowski<br />

• pracownia projektowania rzeźbiarskiego: prof. Adam Smolana<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia ceramiki artystycznej: prof. Hanna Źuławska<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego (na Wydziale Projektowania<br />

Plastycznego) – kier. doc. Jerzy Zabłocki<br />

• trzy pracownie projektowania graficznego: doc. Jerzy Zabłocki;<br />

wykł. Witold Janowski; ad. Marek Freudenreich<br />

1973/1974<br />

Rektor: doc. Władysław Jackiewicz prorektor: doc. Bolesław<br />

Petrycki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Rzeźby<br />

•Dziekan:<br />

prof. Adam Smolana pro<strong>dziek</strong>an: prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

Na Wydziale następuje podział na dwa kierunki: Malarstwo<br />

i Rzeźbę.


1975/1976<br />

Na V Festiwalu <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> w Warszawie Złoty Medal otrzymuje J. Wodyński<br />

(IX 1974).<br />

Rektor: prof. Władysław Jackiewicz prorektor: doc. Jerzy<br />

Zabłocki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Rzeźby<br />

•Dziekan:<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz pro<strong>dziek</strong>an: st. wykł. Włodzimierz<br />

Łajming<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• cztery pracownie kształcenia podstawowego: doc. Bohdan Borowski,<br />

mgr Teresa Miszkin, mgr Witosław Czerwonka; doc. Barbara<br />

Massalska, mgr Andrzej Dyakowski, mgr Małgorzata Fonfria-<br />

Pereda; ad. Janina Stefanowicz; st. wykł. Alojzy Trendel<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

• pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Władysław Jackiewicz;<br />

doc. Maksymilian Kasprowicz; prof. Rajmund Pietkiewicz;<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz; doc. Roman Usarewicz<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: mgr Czesław Tumielewicz<br />

•Katedra<br />

Projektowania Malarstwa i Rzeźby w Architekturze<br />

i Urbanistyce<br />

• pracownia projektowania malarstwa: ad. Adam Haras<br />

• pracownia projektowania malarstwa i rzeźby (dla roku dyplomowego):<br />

doc. Kazimierz Ostrowski<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia ceramiki artystycznej: prof. Hanna Żuławska<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego (na Wydziale Projektowania<br />

Plastycznego) – kier. doc. Jerzy Zabłocki<br />

• dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Jerzy Zabłocki;<br />

doc. Witold Janowski<br />

• dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: ad. Jerzy<br />

Krechowicz; wykł. Marek Freudenreich<br />

Pokaz prac uczelni plastycznych „Poszukiwania, propozycje, realizacje”, Zachęta<br />

w Warszawie (XII 1975).<br />

Wystawa artystów gdańskich i krakowskich „Porównania 6” w Krakowie, BWA<br />

(X 1975).<br />

W Konkursie GTPS na Grafikę Roku I nagrodę otrzymuje W. Dembski, dwie II<br />

– S. Żukowski i C. Paszkowski, trzy III – C. Paszkowski, W. Dembski, Cz. Tumielewicz,<br />

nagrodę specjalną – W. Dembski, S. Żukowski, F. Czarnous.<br />

Wystawa „Postawy twórcze w środowisku gdańskim. Malarstwo, rzeźba,<br />

1974/1975<br />

K A L E N D A R I U M 19<br />

Rektor: doc. Władysław Jackiewicz prorektor: doc. Bolesław<br />

Petrycki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Rzeźby<br />

•Dziekan:<br />

prof. Adam Smolana pro<strong>dziek</strong>an: prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Ogólnoplastycznego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• trzy pracownie kształcenia podstawowego: doc. Bohdan Borowski,<br />

mgr Teresa Miszkin, mgr Witosław Czerwonka; doc. Barbara Massalska,<br />

mgr Andrzej Dyakowski, mgr Małgorzata Fonfria-Pereda; ad. Janina<br />

Stefanowicz<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

• pięć pracowni malarstwa: doc. Władysław Jackiewicz; doc. Maksymilian<br />

Kasprowicz; prof. Rajmund Pietkiewicz; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; doc. Roman Usarewicz<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Zygmunt Karolak<br />

•w<br />

Katedrze Rzeźby i Rysunku – kier. prof. Alfred Wiśniewski<br />

• pracownie podstawowe – rzeźby i rysunku<br />

•cztery<br />

pracownie specjalizacyjne:<br />

• pracownia malarstwa ściennego: doc. Kazimierz Ostrowski<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia ceramiki artystycznej: prof. Hanna Żuławska<br />

• pracownia projektowania malarstwa i rzeźby w architekturze:<br />

prof. Adam Smolana, ad. Adam Haras<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego – kier. doc. Jerzy Zabłocki<br />

(w ramach Wydziału Projektowania Plastycznego)<br />

• dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Jerzy Zabłocki;<br />

wykł. Witold Janowski<br />

W. Jackiewicz przewodniczy jury II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego<br />

im. Jana Spychalskiego w Poznaniu (IV 1975).<br />

Wystawa prac B. Kaczmarowskiej w Londynie (V 1975).<br />

Wystawa malarstwa i grafiki z pleneru w Juracie (V 1975).<br />

Studencki Festiwal Szkól Artystycznych w Nowej Rudzie, m. in. G. Boros<br />

(PWSSP Gdańsk) realizuje akcję „Zapis wielokrotny<br />

barwa i walor” (VI 1975).<br />

XXVIII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. wystawa malarstwa „Porównania<br />

6” artystów krakowskich i gdańskich (5 VII–10 VIII 1975).<br />

E. Łukasik i J. Wnukowa otrzymują nagrody na ogólnopolskiej wystawie „Pejzaż<br />

wiejski w malarstwie polskim” w Bydgoszczy (VII 1975).<br />

Ogólnopolskie spotkanie absolwentów uczelni plastycznych Gdańska, Łodzi., Poznania,<br />

Warszawy i Wrocławia w Karpicku k. Olsztyna (IX 1976).<br />

Plener Szkół Plastycznych Krajów Nadbałtyckich „Fart ’75” w <strong>Gdańsku</strong><br />

(VIII 1975).<br />

I Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej w Sopocie – 280 prac, 91 autorów, medale honorowe<br />

otrzymują: T. Ciesiulewicz, W. Dembski, H. Koralewicz, J. Ostrogórski,<br />

Cz. Tumielewicz, R. Usarewicz (IX 1975).<br />

Kierunek Malarstwo<br />

Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

trzy pracownie kształcenia podstawowego: doc. Bohdan Borowski,<br />

mgr Teresa Miszkin, mgr Witosław Czerwonka; doc. Barbara<br />

Massalska, mgr Andrzej Dyakowski, mgr Małgorzata Fonfria-Pereda;<br />

ad. Janina Stefanowicz<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

pięć pracowni malarstwa: doc. Władysław Jackiewicz; doc. Maksymilian<br />

Kasprowicz; prof. Rajmund Pietkiewicz; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; prof. Jacek Żuławski<br />

pracownia grafiki warsztatowej: doc. Zygmunt Karolak<br />

W ramach Katedry Rzeźby i Rysunku (kier. prof. Alfred Wiśniewski)<br />

oprócz dwóch pracowni podstawowych (rzeźby i rysunku) istnieją<br />

trzy pracownie specjalizacyjne:<br />

pracownia malarstwa ściennego: doc. Kazimierz Ostrowski<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

pracownia ceramiki: prof. Hanna Żuławska<br />

W Katedrze Projektowania Graficznego – kier. doc. Jerzy Zabłocki<br />

(na Wydziale Projektowania Plastycznego)<br />

dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Jerzy Zabłocki;<br />

wykł. Witold Janowski<br />

W Konkursie na Grafikę Jesieni ’73 II nagrody otrzymują J. Góra i J. Ostrogórski,<br />

III – Ł. Rogiński i S. Żukowski, nagrodę specjalną (za pracę na temat Portu<br />

Północnego) – J. Ostrogórski (X 1973).<br />

R. Pietkiewicz, H. Żuławska i J. Żuławski otrzymują Krzyże Kawalerskie Orderu<br />

Odrodzenia Polski (XII 1973).<br />

W bydgosko-gdańskim Konkursie na Grafikę Zimy ‘73 J. Góra otrzymuje I nagrodę<br />

oraz nagrodę specjalną, II – F. Chudzyński i Cz. Tumielewicz, III – S. Żukowski<br />

i F. Czernous (XII 1973).<br />

Retrospektywa twórczości P. Potworowskiego w Pałacu Opatów w Oliwie<br />

(I 1974).<br />

J. Krechowicz otrzymuje I nagrodę w konkursie GTPS na plakat o tematyce Portu<br />

Północnego; wystawa pokonkursowa w Sieni Gdańskiej (II/III 1974).<br />

W bydgosko-gdańskim Konkursie na Grafikę Wiosny ’74 J. Ostrogórski otrzymuje<br />

I nagrodę, R. Stryjec i S. Żukowski – II, H. Mądrawski i K. Górska – III,<br />

nagrodę specjalną – R. Stryjec (V 1974).<br />

Prezentacja gdańskiego środowiska plast. w ramach Tczewskiej Wiosny Plastycznej<br />

’74 (V–VI 1974).<br />

II Międzynarodowy Plener w Kadynach k. Elbląga „Ceramika dla architektury”<br />

(VII 1974).<br />

Wystawa zbiorowa pt. „Port Północny w sztuce” w Pałacu Opatów w Oliwie<br />

(VII–IX 1974).<br />

J. Góra otrzymuje Nagrodę Wojewody Gdańskiego na VII Festiwalu Polskiego<br />

Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (VIII 1974).<br />

III Plener Studentów Szkół Plastycznych Krajów Nadbałtyckich „Fart ‘74”<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (VIII 1974).<br />

XXVII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych (w ramach obchodów XXX-lecia PRL) w Sopocie,<br />

m. in. Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki: 250<br />

prac, 95 autorów; nagrodę główną otrzymuje Cz. Tumielewicz, równorzędne<br />

nagrody-stypendia, m. in.: M. Fonfria-Pereda, L. Marchlewski, T. Miszkin,<br />

A. Putrym, S. Zerling, nagrodę dziennikarzy – M. Olszewski (IX–X 1974).<br />

Wystawa „Nowa Generacja” we Wrocławiu.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

18


E L Ż B I E T A K A L<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

pracownia ceramiki artystycznej: prof. Hanna Żuławska<br />

dwie pracownie grafiki warsztatowej: wykł. Czesław Tumielewicz;<br />

•<br />

•<br />

•<br />

wykł. Stanisław Żukowski<br />

Na Wydziale Projektowania Plastycznego Katedrę Projektowania<br />

Graficznego, kierowaną przez doc. Jerzego Zabłockiego,<br />

tworzą<br />

dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Jerzy Zabłocki;<br />

doc. kontr. Witold Janowski<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: doc. Jerzy<br />

Krechowicz; wykł. Marek Freudenreich<br />

pracownia projektowania typograficznego: wykł. Jan Lorenczuk.<br />

Cz. Tumielewicz otrzymuje I nagrodę, M. Świeszewski wyróżnienie w IV Konkursie<br />

Malarskim im. Spychalskiego w Poznaniu (XII 1976).<br />

Wystawy prac W. Jackiewicza w Mediolanie i Aoście (XII 1976).<br />

Wystawa malarstwa J. Zabłockiego w Stokholmie (XII 1976).<br />

W konkursie GTPS na najlepszy plakat 1976 roku zwycięża praca J. Krechowicza,<br />

wyróżnienia otrzymują W. Czerwonka, J. Chartowski i T. Ciesiulewicz za<br />

nowatorską formę graficzną.<br />

II Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej w Sopocie, BWA (IV-V 1977).<br />

W ramach Dni Hamburga w <strong>Gdańsku</strong> wystawa „Realiści z Hamburga” w Pałacu<br />

Opatów w Oliwie (VI 1977).<br />

Wystawa obrazów Klubu Absolwentów przy ZPAP, z cyklu „Plastycy Wybrzeża<br />

prezentują”, Ratusz Staromiejski w <strong>Gdańsku</strong> (VII 1977).<br />

Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki „Porównania ‘77” w Sopocie<br />

(VII–VIII 1977).<br />

Wystawa „22 polskich artystów” z Muzeum <strong>Sztuk</strong>i w Łodzi, towarzysząca<br />

Międzynarodowemu Kongresowi Stowarzyszenia Krytyków <strong>Sztuk</strong>i AICA w Kolonii,<br />

udział m. in. T. Miszkin.<br />

•<br />

z czasem w ówczesnej krytyce zaczęło oznaczać cechy niepożądane,<br />

jak „schematyzm”, posługiwanie się „receptami” i koncentrację<br />

na zagadnieniach formalnych przy braku emocjonalnego<br />

zaangażowania11. Zwłaszcza gdy nagrodzoną na II Ogólnopolskiej<br />

Wystawie Plastyki (1951/1952), wykonaną zespołowo Manifestacją<br />

1-Majową 1905 roku i pracami indywidualnymi „kolektyw sopocki”<br />

rozbudził nadzieje na powstanie dzieł spełniających zarazem<br />

kryteria artystyczne i ideologiczne12 , a później artyści znowu<br />

prezentowali głównie pejzaże, portrety i martwe natury, zawsze<br />

zresztą obecne na wystawach okręgowych, mniej narażonych na<br />

polityczną presję. Zawód wyrażało m. in. stworzone przez Janusza<br />

Boguckiego pojęcie „socestetyzmu”, określające praktykę malarską<br />

stosowaną nie tylko przez sopockich profesorów, ale i młodszych<br />

malarzy: Jerzego Zabłockiego, Władysława Jackiewicza, Bohdana<br />

Borowskiego, Teresę Pągowską i in. Z terminem tym autor łączył<br />

takie cechy, jak: solidna kompozycja dokonana przez podział płótna<br />

na duże płaszczyzny wypełnione gęstą, nasyconą barwą, ogólnikowa<br />

czytelność i „powierzchowność” opracowania, stosowanie<br />

płynnej, impresyjnej plamy. Nie bez dydaktycznej ironii pisał:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

grafika”, Zachęta w Warszawie5 (I 1976).<br />

J. Góra zostaje wyróżniony (nagroda-zakup) na VII Ogólnopolskiej Wystawie<br />

Grafiki w Warszawie (I–II 1976).<br />

Cz. Tumielewicz otrzymuje III nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim<br />

im. J. Spychalskiego w Poznaniu (IV 1976).<br />

M. Skowrońska otrzymuje III nagrodę w dz. malarstwa, J. Fabich I nagrodę<br />

w dz. grafiki w ogólnopolskim konkursie „Sport w sztuce” w Katowicach<br />

(IV–V 1976).<br />

III Międzynarodowa Wystawa Ceramiki „Tworzywo ceramiczne w sztuce<br />

współczesnej”, 175 uczestników z 19 krajów (VI 1976).<br />

Wystawa „Porównania 7” w Sopocie (Anto, Lutomski, Mianowski, Ostrowski,<br />

Szamborski, Waltoś, Truszczyński, Tumielewicz).<br />

T. Miszkin otrzymuje I nagrodę w dz. malarstwa na IX Ogólnopolskiej Wystawie<br />

Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Sopocie (VIII 1976).<br />

I. Talaga, M. Świeszewski i M. Fonfria-Pereda otrzymują nagrody fundowane na<br />

VIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (VIII 1976).<br />

Międzynarodowy plener marynistyczny w Juracie (VIII 1976).<br />

Spotkanie studentów szkół plastycznych z krajów nadbałtyckich „Fart ‘76”<br />

pt. „Człowiek – maszyna”; plener w Rafinerii Gdańskiej (IX 1976).<br />

Plener studentów we Władysławowie (IX 1978).<br />

Na II Biennale <strong>Sztuk</strong>i Krajów Nadbałtyckich w Visby na Gotlandii zestaw prac<br />

artystów gdańskich.<br />

1976/1977<br />

1977/1978<br />

Tak wygląda w praktyce – owa niewątpliwie kulturalna forma socestetyzmu<br />

wyhodowana w Sopocie. Czyni ona zadość przynajmniej<br />

trzem postulatom. Aktualny temat? – jest. Komunikatywna<br />

forma? – jest. Nawiązanie do tradycji XIX-wiecznej? – jest.<br />

11 Szerzej ten problem omówiłam w rozprawie Malarstwo gdańskie w latach 1945–1959.<br />

Ludzie, słowa i obrazy, mps rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Wrocławski 1999. Por. także:<br />

Z. Watrak-Tomczyk, op. cit.<br />

Rektor: prof. Władysław Jackiewicz prorektorzy: doc. Bolesław<br />

Petrycki, doc. Jerzy Zabłocki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Rzeźby<br />

•Dziekan:<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz pro<strong>dziek</strong>an: doc. Włodzimierz<br />

Łajming<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• dwie pracownie malarstwa i rysunku dla I r.: doc. Bohdan Borowski;<br />

st. wykł. Alojzy Trendel<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. doc. Rajmund Pietkiewicz<br />

• dziesięć pracowni malarstwa i rysunku:<br />

• dla studentów malarstwa – prof. Władysław Jackiewicz;<br />

doc. (em. ) Maksymilian Kasprowicz; doc. Rajmund Pietkiewicz;<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• dla studentów architektury – doc. Kiejstut Bereźnicki; ad. Adam<br />

Haras; ad. Hugon Lasecki; doc. Włodzimierz Łajming; doc. Kazimierz<br />

Ostrowski; doc. Roman Usarewicz<br />

•Katedra<br />

Specjalizacji Dodatkowych – kier. prof. Józefa<br />

Wnukowa<br />

Rektor: prof. Władysław Jackiewicz prorektorzy: doc. Bolesław<br />

Petrycki, doc. Jerzy Zabłocki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Rzeźby<br />

•Dziekan:<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz pro<strong>dziek</strong>an: doc. Włodzimierz<br />

Łajming<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• trzy pracownie malarstwa i rysunku dla I r.: ad. Edward Bober;<br />

doc. Bohdan Borowski; st. wykł. Alojzy Trendel<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. doc. Rajmund Pietkiewicz<br />

• dziesięć pracowni malarstwa i rysunku:<br />

•dla<br />

studentów malarstwa – prof. Władysław Jackiewicz; doc. (em.)<br />

Maksymilian Kasprowicz; doc. Rajmund Pietkiewicz; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz<br />

•dla<br />

studentów architektury – doc. Kiejstut Bereźnicki; ad. Adam<br />

Haras; ad. Hugon Lasecki; doc. Włodzimierz Łajming; doc. Kazimierz<br />

Ostrowski; doc. Roman Usarewicz<br />

•Katedra<br />

Specjalizacji Dodatkowych (podlegają jej pracownie specjalizacyjne)<br />

– kier. prof. Józefa Wnukowa<br />

12 K. Łada-Studnicka, T. Pągowska, J. Studnicki, S. Teisseyre, J. Wnukowa, J. Wodyński,<br />

H. Żuławska, J. Żuławski, Manifestacja 1-Majowa 1905 roku, 300 x 557 cm, wł. Muzeum<br />

Niepodległości w Warszawie. Na tej wystawie także m. in. K. Łada, Chopin, Z. Karolak,<br />

Pracownia spółdzielcza ceramiki kaszubskiej w Chmielnie, M. Kasprowicz, Brygada sztauerska<br />

przy przeładunku drewna, J. Strzałecki, Przygotowanie do orki w PGR Kolibki, J. Studnicki,<br />

Kopernik bojownik postępu, S. Teisseyre, Pomoc wojska przy żniwach i W zagrodzie,<br />

J. Wnukowa, Uniwersał Kostki-Napierskiego i PGR Chmielno, powrót z połowu, itd. Por.:<br />

II Ogólnopolska Wystawa Plastyki malarstwo, rzeźba, grafika. CBWA Zachęta Warszawa,<br />

grudzień 1951 – luty 1952 [kat wyst. ], wstęp J. Krajewski. Warszawa 1951.<br />

5 W dz. malarstwa uczestniczą: M. Baryłko, K. Bereźnicki, E. Bober,<br />

B. Borowski, T. Ciesiulewicz, M. Dzendzel, J. Góra, A. Haras, W. Jackiewicz,<br />

Z. Kałędkiewicz, J. Krechowicz, W. Lam, H. Lasecki, W. Łajming,<br />

W. Markowski, S. Michałowski, T. Miszkin, M. Olszewski, K. Ostrowski,<br />

L. Przyjemski, J. Sołecki, K. Śramkiewicz, Cz. Tumielewicz, R. Usarewicz,<br />

J. Zabłocki, P. Zajęcki; w dz. grafiki: K. Górska, H. Mądrawski, W. Habel,<br />

K. Nasfeter, J. Ostrogórski, Ł. Rogiński, S. Żukowski.


Od lewej: Władysław Jackiewicz, Bohdan Borowski, Kazimierz Śramkiewicz, Jerzy Zabłocki, Roman Usarewicz, Włodzimierz Łajming.


E L Ż B I E T A K A L<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

pracownia ceramiki artystycznej: st. asyst. Henryk Lula<br />

dwie pracownie grafiki warsztatowej i artystycznej: wykł. Cze-<br />

•<br />

•<br />

•<br />

sław Tumielewicz; wykł. Wiesław Dembski<br />

Katedra Projektowania Graficznego (na Wydziale Projektowania<br />

Plastycznego) – kier. doc. Jerzy Zabłocki<br />

dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Jerzy Zabłocki;<br />

doc. kontr. Witold Janowski<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: doc. Jerzy<br />

Krechowicz; wykł. Marek Freudenreich<br />

pracownia projektowania typograficznego: wykł. Jan Lorenczuk<br />

pracownia fotografiki: wykł. Witold Węgrzyn<br />

warsztat technik drukarskich: st. tech. I. Hepka<br />

Powstanie Galerii Fotografii GN w <strong>Gdańsku</strong> (X 1977).<br />

W Konkursie na Plakat Gdański 1977 nagrody otrzymują: K. i J. Janiszewscy,<br />

Z. Walicki, J. Chartowski, J. Krechowicz (I 1978).<br />

T. Miszkin, A. Urbański i J. Zabłocki otrzymują medale na IX Festiwalu Polskiego<br />

Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (III 1978).<br />

Nagrody Konika Morskiego w Szczecinie otrzymują: II w dz. malarstwa –<br />

J. Czerniawski, III w dz. grafiki – W. Dembski i C. Paszkowski (IV 1978).<br />

II Konfrontacje Studentów Szkół Artystycznych w Szczawnie Zdroju, m. in. prezentacja<br />

W. Zaremby (V 1978).<br />

XXXI Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, m. in. wystawa malarstwa i grafiki<br />

pod patronatem UNESCO „Wizerunek człowieka współczesnego”, 40 autorów<br />

polskich i 60 zagranicznych (od 10 VI 1978).<br />

M. Freudenreich otrzymuje jedną z pozaregulaminowych nagród fundowanych<br />

na VII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (VI 1978).<br />

Wystawa „Metafora” (prace M. Fonfrii-Peredy, B. Góry, B. Patzer-Stępniewskiej,<br />

A. Sołeckiej) w Sieni Gdańskiej (VII 1978).<br />

I Plener Malarsko-Graficzny Młodych „Wieżyca ’77” pt. „Polska wieś współczesna<br />

w malarstwie i grafice” (VII 1978).<br />

Wystawa prac W. Wieczorkiewicza w Londynie (VIII 1978).<br />

„Prezentacje I”, BWA w Sopocie, nurty i tendencje plastyki Wybrzeża, m. in.:<br />

R. Baryłko, K. Bereźnicki, A. Haras, W. Jackiewicz, Cz. Tumielewicz (VIII 1978).<br />

Plener graficzny studentów i absolwentów PWSSP „Gdańsk w grafice współczesnej”<br />

(15 VIII–15 IX 1978).<br />

Wystawa prac Klubu Absolwentów z Gdańska w ramach VII Festiwalu <strong>Sztuk</strong><br />

<strong>Pięknych</strong> w Warszawie, udział w wystawie festiwalowej m. in. T. Miszkin<br />

(IX 1978).<br />

Powstaje Galeria OUT w <strong>Gdańsku</strong> pod kierownictwem W. Czerwonki, przy<br />

współpracy A. Harasa i J. Ostrogórskiego; pierwsza wystawa pt. „Granice I”<br />

(IX 1978).<br />

Plener fotograficzny krajów nadbałtyckich w <strong>Gdańsku</strong> (IX 1978).<br />

•<br />

A kulturalne malarstwo, kolorystyczne? – także jest13 .<br />

Wkrótce aktywny udział w odbudowie gdańskiej Starówki stał się<br />

w oczach krytyki rodzajem usprawiedliwienia dla nieobecności<br />

„wielkiej”, zaangażowanej tematyki w płótnach szkoły sopockiej<br />

i kontrargumentem przeciw zarzutom politycznej obojętności14 .<br />

Zresztą, wobec kiepskich rezultatów systemu nakazowego<br />

i zmiany atmosfery politycznej, kryteria oceny łagodniały na<br />

tyle, że na ostatniej, IV Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki pejzaże<br />

Studnickiego (Młyn nad Radunią, Kościół w Chmielnie, Droga do<br />

Chmielna) przyjęto niemal entuzjastycznie i nagrodzono, sporo<br />

innych wyróżniono.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Odejście od socrealizmu, rozpoczęte słynną wystawą młodych<br />

w warszawskim Arsenale latem 1955 roku, oznaczało m. in. przywrócenie<br />

systemu pracowni indywidualnych, ale także – zwłaszcza<br />

w wypadku gdańskiej uczelni, mającej już nową siedzibę – powrót<br />

do dotychczasowej praktyki artystycznej. Obrazy „młodzieży<br />

sopockiej” na wystawie warszawskiej wyróżniała powściągliwość<br />

i poszukiwanie rozwiązań estetycznych, tak różnych od budzących<br />

największe emocje krytyki prac „barbarzyńców”. Proces odchodzenia<br />

od tradycji kolorystycznej przebiegał powoli, choć zmiany były<br />

widoczne: geometryzacja u Jackiewicza, fantastyka Ostrowskiego,<br />

13 J. Bogucki, Rozmyślania sopockie. „ Przegląd Kulturalny” 1953, nr 41, s. 1. Por. też: E. Kal,<br />

Fascynacje i uniki. Motywy etniczne i regionalne w malarstwie „szkoły sopockiej”, [w:] Z dziejów<br />

kultury Pomorza XVIII–XX wieku, t. 2, Materiały z seminarium na Uniwersytecie Gdańskim<br />

14 marca 2003 roku, pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Olbrachta-Prondzyńskiego. Gdańsk<br />

2004, s. 323–381.<br />

14 Por. m. in.: M. Porębski, Rosnące horyzonty. „Przegląd Artystyczny” 1954, nr 5–6, s. 5;<br />

A. Wojciechowski, Osiągnięcia polskiej plastyki monumentalnej, tamże, s. 77; M. Zenowicz,<br />

Plastycy na placu budowy. „Przegląd Kulturalny” 1953, nr 49. W pracach renowacyjnych na ul.<br />

Długiej i Długim Targu Jacek Żuławski pełnił funkcję generalnego projektanta malarstwa,<br />

w zespołach kierowanych przez niego, Hannę Żuławską, Józefę Wnukową i Stanisława<br />

Teisseyre’a prace malarskie wykonywali m. in.: Zbigniew Alkiewicz, Mieczysław Baryłko,<br />

Halina Bajońska, Ryszard Kozakiewicz, Józef Łakomiak, Barbara Massalska, Kazimierz<br />

Ostrowski, Teresa Pągowska, Zula Polasińska, Jan Rzyszczak, Antoni Szymaniuk, Bernarda<br />

Świderska, Roman Usarewicz, Jerzy Zabłocki; ceramikę: Cecylia Dobrowolska, Franciszek<br />

Luterek, Edward Roguszczak; uczestniczyli w pracach także artyści z innych ośrodków:<br />

Czesław Rzepiński,, Magdalena Więcek, Alina Szapocznikow.<br />

Projektowania Plastycznego.<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Ogólnoplastycznego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• dwie pracownie malarstwa i rysunku dla I r.: doc. Bohdan Borowski;<br />

st. wykł. Alojzy Trendel<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. doc. Rajmund Pietkiewicz<br />

• dziewięć pracowni malarstwa i rysunku:<br />

• dla studentów malarstwa – prof. Władysław Jackiewicz; doc. Kazimierz<br />

Ostrowski; doc. Rajmund Pietkiewicz; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; doc. Jerzy Zabłocki<br />

• dla studentów architektury – doc. Kiejstut Bereźnicki; ad. Adam<br />

Haras; doc. Włodzimierz Łajming; doc. Roman Usarewicz<br />

•Katedra<br />

Specjalizacji Dodatkowych – kier. prof. Józefa<br />

Wnukowa<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia ceramiki artystycznej: st. asyst. Henryk Lula<br />

• dwie pracownie grafiki warsztatowej i artystycznej:<br />

• warsztat litografii i linorytu: wykł. Czesław Tumielewicz<br />

• warsztat technik metalowych: wykł. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Projektowania Grafiki – kier. doc. Witold Janowski<br />

• dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Witold Janowski;<br />

doc. Jerzy Krechowicz<br />

• dwie pracownie podstaw projektowania: st. wykł. Marek Freudenreich;<br />

st. wykł. Zdzisław Walicki<br />

• pracownia projektowania typograficznego: st. wykł. Jan<br />

Lorenczuk<br />

• pracownia fotografiki: wykł. Witold Węgrzyn<br />

• warsztat technik drukarskich: st. techn. I. Hepka<br />

Wystawa poplenerowa „Wieżyca ’78” pt. „Polska wieś współczesna w malarstwie<br />

i grafice” (X 1978).<br />

Wystawa ogólnopolska „<strong>Sztuk</strong>a faktu” w Bydgoszczy, udział m. in. T. Miszkin.<br />

B. Konarska otrzymuje I nagrodę na I Prezentacji Portretu Współczesnego<br />

w Radomiu (X 1978).<br />

Wystawy „Granice II” i „Granice III” w Galerii OUT w <strong>Gdańsku</strong> (X-XI. 1978).<br />

Ogólnopolskie Biennale <strong>Sztuk</strong>i Młodych w BWA w Sopocie (X 1978).<br />

B. Konarska zostaje laureatką I Prezentacji Portretu Współczesnego w Radomiu<br />

(X 1978).<br />

III Warszawskie Targi <strong>Sztuk</strong>i WAREXPO w Warszawie, udział m. in. H. Koralewicz,<br />

stoisko autorskie (XII 1978).<br />

Ogólnopolska wystawa „Prawda człowieka – prawda artysty” w Galerii Awangarda<br />

we Wrocławiu, udział m. in. K. Bereźnicki, K. Ostrowski (XII 1978).<br />

Prezentacja „Dzieło – Komentarz” w Galerii OUT w <strong>Gdańsku</strong> (XII 1978).<br />

Wystawa „60 lat malarstwa gdyńskiego” w Pawilonie PSP w Gdyni (XII 1978).<br />

Laureatami Konkursu na Plakat Gdański 1978 zostają: R. Bukowski, J. Janiszewski,<br />

J. Chartowski; J. Krechowicz i S. Ścisłowska – nagrodzeni za nowatorską<br />

formę graficzną, wyróżnienie – J. Okrassa (II 1979).<br />

Otwarcie Galerii Studenckiej w baszcie Stągwie Mleczne w <strong>Gdańsku</strong>, prezentacja<br />

prac studentów PWSSP (III 1979).<br />

Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki w ramach Dni Gdańska w Leningradzie<br />

(III 1979).<br />

Ł. Rogiński i W. Samp otrzymują III nagrody w polsko-fińskim konkursie grafiki<br />

1978/1979<br />

Rektor: prof. Władysław Jackiewicz prorektorzy: doc. Jerzy Zabłocki,<br />

doc. Jacek Popek<br />

•Wydział<br />

Malarstwa, Grafiki i Rzeźby<br />

•Dziekan:<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz pro<strong>dziek</strong>an: doc. Włodzimierz<br />

Łajming<br />

Zmiana nazwy Wydziału, w którego strukturę zostaje włączona Katedra<br />

Projektowania Grafiki, prowadzona dotychczas na Wydziale


od lewej siedzą: Józefa Wnukowa, Maksymilian Kasprowicz, NN, Kiejstut Bereźnicki, Stanisław Teisseyre, leży Kazimierz Ostrowski,<br />

stoją: Zygmunt Karolak, Roman Usarewicz, Stanisław Borysowski, Władysław Jackiewicz, Józef Łakomiak, Jerzy Zabłocki, Włodzimierz Łajming, Bohdan Borowski


E L Ż B I E T A K A L<br />

syntetyzująca wielobarwność w płótnach Pągowskiej, „taszyzm”<br />

Pietkiewicza, groteska u Zabłockiego, poszukiwania Usarewicza,<br />

a także artystów doświadczonych – Kasprowicza, Studnickiego<br />

i in. W 1956 roku Jerzy Olkiewicz pisał z zamierzoną, jak twierdził<br />

– znowu w celach terapeutycznych – przesadą:<br />

marynistycznej (III 1979).<br />

Wystawa fotografii „Młodzi twórcy Wybrzeża” w Ratuszu Starego Miasta<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (III–IV 1979).<br />

III Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej, Salon PSP w Gdyni (IV–V 1979).<br />

Udział. m. in. K. Bereźnickiego (nagr. ) i T. Miszkin w III Międzynarodowym<br />

Triennale Malarstwa Realistycznego w Sofii (V–VII 1979).<br />

Pokaz „System trzech autorów” (W. Czerwonka, A. Haras, J. Ostrogórski)<br />

w Galerii OUT w <strong>Gdańsku</strong> (V 1979).<br />

VIII Prezentacja Malarzy Krajów Socjalistycznych w Szczecinie, udział m. in.:<br />

J. Zabłockiego.<br />

II Plener Malarsko-Graficzny Młodych „Wieżyca ’79” pt. „Pejzaż – człowiek<br />

i jego praca” (VI-VII 19 79).<br />

Wystawa prac E. Dwurnika w Sieni Gdańskiej (VII 1979).<br />

XXXII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, wystawa „Porównania 8” pt.:<br />

„Logika i zmysły” (od 4 VIII 1979).<br />

Pokaz prac gdańskich plastyków w Höganäs w Szwecji (VIII 1979).<br />

Wystawa „Siedmiu malarzy z Wrocławia”, BWA w Sopocie (IX 1979).<br />

Międzynarodowa wystawa Biennale Fotografii Krajów Nadbałtyckich w Muzeum<br />

Narodowym w <strong>Gdańsku</strong> (IX 1979).<br />

Malarzom sopockim przydać by się mogło rozluźnienie – malarskich<br />

naturalnie – obyczajów. Niechby tam nawet któryś plunął<br />

na podłogę. [. ] Pejzaże reklamujące w nieskończoność spokój<br />

i nudę –krajobraz, w którym ciemna zieleń drzew kontrastuje ze<br />

szlachetną szarością murów, dystyngowanym błękitem nieba,<br />

szachownicą sielskich ł<strong>anó</strong>w zboża, wiośniane pejzaże w kolorach<br />

damskiej bielizny – wszystko to jest bardzo ładne, ale za silnie trąci<br />

galanterią, osowiałym, beznamiętnym, trochę wąskim i trochę<br />

sytym lenistwem15 .<br />

1979/1980<br />

Za jedną z przyczyn owej monotonii i pasywności recenzent uważał<br />

hierarchiczność środowiska, a właściwie podział wybrzeżowych<br />

malarzy na dwie klasy: określających normy estetyczne „profesorów”,<br />

których atrybutami były zamszowe buty i dwurzędówki, oraz<br />

niższą – podległych im całkowicie młodszych twórców. W 1958<br />

roku przybywający na Wybrzeże Piotr Potworowski, porównując<br />

przedwojenną i współczesną twórczość polskich kolorystów,<br />

stwierdzał wyjątkową oporność na zmiany w rzeczywistości<br />

i przeobrażenia w sztuce:<br />

U nich nawet drzewo nie drgnęło nad wodą – malują ten sam staw,<br />

te same daszki czerwone pomiędzy drzewami, nawet dachówka<br />

nie spadła16 .<br />

Doceniał zarazem poszukiwania młodych artystów, tym trudniejsze,<br />

że zderzone z tradycjonalizmem najbardziej wpływowych kręgów.<br />

Rola Piotra Potworowskiego w transformacji kolorystycznej<br />

estetyki jest niewątpliwa, wielokrotnie była zresztą podejmowana<br />

ry Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego)<br />

Prezentacja Galerii OUT pt. „Czerń i biel”, BWA w Sopocie (X 1979).<br />

VIII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa i Rzeźby „Spotkania Krakowskie ’79” pt.:<br />

„Kolor forma metafora” w Krakowie, udział m. in. M. Olszewskiego (XI 1979).<br />

Poplenerowa prezentacja (z Jastarni) „Działania plastyczne w architekturze”,<br />

Sień Gdańska (XI 1979).<br />

Pokonkursowa, polsko-fińska wystawa grafiki marynistycznej w Turku w Finlandii<br />

(XII 1979).<br />

Wystawa prac G. Sztabińskiego z Łodzi w Galerii OUT i BWA w Sopocie<br />

(XII 1979).<br />

Wystawa „35 lat malarstwa w Polsce Ludowej” w Muzeum Narodowym<br />

w Poznaniu, malarstwo Wybrzeża reprezentują: K. Bereźnicki, W. Jackiewicz,<br />

T. Pągowska, P. Potworowski, J. Studnicki, S. Teisseyre, Cz. Tumielewicz oraz<br />

J. Wnukowa, H. J. Żuławscy jako współautorzy pracy zbiorowej z 1952 r.<br />

(XI 1979–I 1980).<br />

J. Ostrogórski otrzymuje jedno z wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim<br />

im. J. Spychalskiego, Arsenał w Poznaniu (XII 1979-I 1980).<br />

Miesiąc Plastyki Gdańskiej w Bremie: wystawa zbiorowa 122 autorów i jednocześnie<br />

3 wystawy indywidualne – W. Łajminga, J. Ostrogórskiego, J. Zabłockiego<br />

(I 1980).<br />

W Konkursie na Gdański Plakat Roku ’79 laureatami zostają W. Janowski,<br />

A. Ciesielczyk oraz O. Kroplewski i O. Brzozowski; wystawa pokonkursowa<br />

w BWA w Sopocie (II 1980).<br />

Prezentacja Galerii OUT „Od zera do nieskończoności” w BWA w Sopocie<br />

(II 1980).<br />

Prezentacja form przestrzennych R. Wilka w Galerii OUT w <strong>Gdańsku</strong> (III 1980).<br />

Wystawa prac Z. Dłubaka „Desymbolizacje” w Galerii GN w <strong>Gdańsku</strong><br />

(IV 1980).<br />

Student W. Mirkut i absolwent PWSSP zdobywają I nagrodę w konkursie na<br />

plakat XVI Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze (IV 1980).<br />

Pożar w BWA w Sopocie, zniszczeniu uległa część pawilonów i zbiorów;<br />

w części ocalałej m. in. prezentacja prac grafików z Poznania (np. I. Gustowskiej,<br />

J. Berdyszaka) oraz ocalałych i darowanych prac plastyków Wybrzeża<br />

(IV 1980).<br />

K. Śramkiewicz otrzymuje nagrodę w dz. malarstwa na wystawie „Portret<br />

wojska” w Zachęcie w Warszawie, Ł. Rogiński – wyróżnienie w dz. grafiki<br />

(V 1980).<br />

W Konkursie GTPS na Grafikę Roku 1979 nagrodę główną otrzymuje C. Paszkowski,<br />

wyróżnienia – J. Ostrogórski i W. Dembski (V 1980., wystawa pokonkursowa<br />

w GTPS VII 1980).<br />

Miesiąc <strong>Sztuk</strong> Plastycznych z Bremy w <strong>Gdańsku</strong> (V 1980).<br />

III Ogólnopolski Plener Malarsko-Graficzny „Wieżyca ’80” (VI 1980).<br />

J. Góra, W. Szymczak i S. Żukowski otrzymują Złote Odznaki ZPAP (VI 1980).<br />

Wystawa zbiorowa „Motywy morskie” w Pałacu Opatów w Oliwie (VII 1980).<br />

XXXIII Festiwal <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie, wystawa malarstwa, grafiki<br />

i rysunku „Wizerunek człowieka współczesnego” (VII 1980).<br />

J. Zabłocki otrzymuje Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego<br />

w Szczecinie, B. Walknowski Nagrodę WRN, J. Góra – Nagrodę<br />

im. Z. Szumana (VII-IX 1980).<br />

Wystawa „35 lat grafiki Wybrzeża” w Muzeum Narodowym w <strong>Gdańsku</strong><br />

(VIII 1980).<br />

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie Zarząd Główny ZPAP jednogłośnie<br />

przyjmuje „stanowisko Związku Polskich Artystów Plastyków wobec<br />

sytuacji w kraju” (29 VIII 1980).<br />

Rektor: prof. Władysław Jackiewicz prorektorzy: doc. Jerzy Zabłocki,<br />

doc. Jacek Popek<br />

•Wydział<br />

Malarstwa, Rzeźby i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Włodzimierz Łajming pro<strong>dziek</strong>an: st. wykł. Edward<br />

Sitek<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Ogólnoplastycznego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• dwie pracownie malarstwa i rysunku dla I r.: doc. Bohdan Borowski;<br />

st. wykł. Alojzy Trendel<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Rajmund Pietkiewicz<br />

• dziewięć pracowni malarstwa i rysunku:<br />

•dla<br />

studentów malarstwa – prof. Władysław Jackiewicz; doc. Kazimierz<br />

Ostrowski; prof. Rajmund Pietkiewicz; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; doc. Jerzy Zabłocki<br />

•dla<br />

studentów architektury – doc. Kiejstut Bereźnicki; doc. Włodzimierz<br />

Łajming; doc. Hugon Lasecki; doc. Roman Usarewicz<br />

•Katedra<br />

Specjalizacji Dodatkowych – kier. prof. Józefa<br />

Wnukowa<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia ceramiki artystycznej: st. asyst. Henryk Lula<br />

• pracownia grafiki warsztatowej i artystycznej (połączona):<br />

st. wykł. Czesław Tumielewicz<br />

•Katedra<br />

Projektowania Grafiki – kier. doc. Witold Janowski<br />

• dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Witold Janowski;<br />

doc. Jerzy Krechowicz<br />

• dwie pracownie podstaw projektowania: st. wykł. Marek Freudenreich;<br />

st. wykł. Zdzisław Walicki<br />

pracownia fotografiki: wykł. Witold Węgrzyn<br />

(warsztat poligraficzny w ramach Wydziału Architektu-<br />

15 J. Olkiewicz, Próba prowokacji. „Ziemia i Morze” 1956, nr 1, s. 4.<br />

16 Cyt za: Z. Kępiński, Piotr Potworowski. Warszawa 1978, s. 30.<br />

•<br />


dwie pracownie grafiki warsztatowej i artystycznej: st. wykł. Czesław<br />

Tumielewicz; wykł. Wiesław Dembski<br />

Katedra Projektowania Plastycznego – kier. doc. Roman<br />

Usarewicz<br />

dwie pracownie projektowania plastycznego: doc. Roman Usarewicz;<br />

ad. Witosław Czerwonka<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. doc. Witold<br />

Janowski<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: doc. Marek<br />

Freudenreich; st. wykł. Zdzisław Walicki<br />

dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Witold Janowski;<br />

doc. Jerzy Krechowicz<br />

pracownia fotograficzna: wykł. Witold Węgrzyn<br />

Cztery pracownie malarstwa i rysunku na Wydziale Architektury<br />

i Wzornictwa prowadzą: st. wykł. Alojzy Trendel, ad. Jerzy<br />

Ostrogórski, ad. Adam Haras, ad. Piotr Zajęcki.<br />

W <strong>Gdańsku</strong> ZPAP zawiera z NSZZ „Solidarność” porozumienie o współpracy<br />

w dziedzinie demokratyzacji życia społ. i umożliwienia szerokiego dostępu do<br />

dóbr kultury, zapewnienia swobody twórczości, ochrony dziedzictwa kulturowego<br />

itp. (5 X 1981).<br />

We wszystkich okręgach ZPAP odbywają się walne zebrania, poświęcone stanowisku<br />

wobec sytuacji w kraju, roli plastyki w kulturze, sprawom socjalnym<br />

itp. (X–XI 1880).<br />

Prezentacja J. Berdyszaka „Obrazy koncentrujące” w Galerii Fotografii GN<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (X 1981).<br />

Ogólnopolska wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku pt. „Czas widzenia”<br />

w Pałacu Opatów w Oliwie (X 1981).<br />

E. Roguszczak otrzymuje I nagrodę, II – J. Karczewska, III – A. Trzaska na<br />

II Biennale Ceramiki Polskiej w Wałbrzychu, w dz. ceramika dla architektury<br />

(XI 1980).<br />

Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce, powołanie Wojskowej Rady Ocalenia<br />

Narodowego, zawieszenie działalności związków i stowarzyszeń, w tym ZPAP<br />

(13 XII 1981).<br />

Powstaje w Warszawie konspiracyjny, ogólnokrajowy Komitet Kultury Niezależnej<br />

„Solidarność” (pocz. 1982).<br />

W bydgosko-gdańsko-toruńskim Konkursie na Grafikę i Rysunek 1981 roku<br />

I nagrodę w dz. grafiki otrzymuje C. Paszkowski, wyróżnienia – F. Chudzyński<br />

i W. Dembski, w dz. rysunku I nagrodę – M. Skowrońska, II – G. Skowroński<br />

(IV 1982).<br />

W. Jackiewicz otrzymuje Nagrodę im. Z. Szumana na XI Festiwalu Polskiego<br />

Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (VII 1982).<br />

W konkursie Galerii EL w Elblągu pt. „Krajobraz polski” III nagrodę otrzymuje<br />

R. Rolka z Gdańska za grafikę, A. Zdanowska wyróżnienie za rysunek (wystawa<br />

w 1983 r. ).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Wystawa prac 8 grafików (F. Chudzyński, W. Dembski, J. Góra, J. Ostrogórski,<br />

R. Stryjec, Cz. Tumielewicz, Połubiński, C. Paszkowski) w Aachen (Badenia-<br />

Wirtembergia) (IV 1981).<br />

IV Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej (164 autorów, 467 prac); nagrodę biennale otrzymuje<br />

Z. Kosmala (13 IV–28 V 1981)<br />

Wystawa grupy NN z Bremy (IV/V 1981).<br />

Wystawa grafiki artystów z Badenii-Wirtembergii, Salon BWA w <strong>Gdańsku</strong><br />

(V 1981).<br />

Prezentacja pt. „Sytuacja pogranicza” w Sieni Gdańskiej (V 1981).<br />

Poplenerowa Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Artystycznej „Inspiracje ’80”,<br />

T. Szydłowska i K. Charytoniuk otrzymują wyróżnienia; Pawilony PSP w Gdyni<br />

(V–VI 1980).<br />

Ogólnopolski plener malarsko-graficzny młodych plastyków „Wieżyca ’81”<br />

pt. „Pejzaż – metafora” (28 uczestników); wyróżnione prace m. in. J. Sołeckiego<br />

i H. Zawistowskiej w dz. malarstwa oraz M. Kurłowicz w dz. rysunku<br />

(V–VI 1981).<br />

IV Polsko-Fińska Wystawa Grafiki Marynistycznej w Muzeum Narodowym<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (VI 1981).<br />

Prezentacja pt. „Nowe zjawiska w sztuce polskiej lat siedemdziesiątych”<br />

w BWA w Sopocie; 76 autorów, 268 prac (11 VII–2 VIII 1981).<br />

Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsza grafika i rysunek półrocza” w Bydgoszczy<br />

(Bydgoszcz, Gdańsk, Toruń, Szczecin), nagrody otrzymują m. in.: w dz. grafiki<br />

I – W. Dembski, II – C. Paszkowski, III – R. Stryjec, wyróżnienia – W. Dembski,<br />

H. Połubiński; w dz. rysunku: I – R. Stryjec, II – M. Skowrońska, III – A. Gwiazda,<br />

wyróżnienie – R. Stryjec (VIII 1981).<br />

Ogólnopolska prezentacja malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii i in. pt. „Polska,<br />

krajobraz, ludzie, idee” (85 autorów, 350 prac) w BWA w Sopocie; 6 równorzędnych<br />

nagród otrzymują: S. Horno-Popławski, Z. Grzywacz, J. Łukomski,<br />

Z. Karpiński, J. Rykała, W. Chmielewski, wyróżnienia honorowe m. in. M. Baryłko,<br />

M. Świeszewski; happening “Ziemia”, environment wg scenariusza<br />

R. Bukowskiego i T. Ciesiulewicza pt. „Sytuacje 1918–1981”, wystawy fotografii<br />

„Grudzień 70” i „Sierpień 80” (13 VIII–27 IX 1981).<br />

K. Bereźnicki reprezentuje Polskę na IX Pokazie <strong>Sztuk</strong>i Krajów Socjalistycznych<br />

w Szczecinie (VIII 1981).<br />

1980/1981<br />

1981/1982<br />

Rektor: prof. Franciszek Duszeńko prorektorzy: doc. Kiejstut<br />

Bereźnicki, prof. Adam Haupt<br />

W zreorganizowanej uczelni Wydział Malarstwa, Rzeźby i Grafiki<br />

zmienia nazwę na: Wydział Malarstwa i Grafiki, pozostałe to Wydział<br />

Rzeźby oraz Wydział Architektury i Wzornictwa.<br />

K A L E N D A R I U M 25<br />

Wydział Malarstwa i Grafiki<br />

Dziekan: doc. Włodzimierz Łajming pro<strong>dziek</strong>an: prof. Kazimierz<br />

Ostrowski<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Jerzy Zabłocki<br />

pięć pracowni malarstwa i rysunku: doc. Kiejstut Bereźnicki;<br />

doc. Włodzimierz Łajming; prof. Kazimierz Ostrowski; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; prof. Jerzy Zabłocki<br />

dwie pracownie malarstwa i rysunku dla grafików: doc. Hugon<br />

Lasecki; doc. Bohdan Borowski<br />

Specjalności dodatkowe<br />

pracownia tkaniny dekoracyjnej: doc. Bernarda Świderska<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Rektor: prof. Władysław Jackiewicz prorektorzy: doc. Jerzy Zabłocki,<br />

doc. Jacek Popek<br />

•Wydział<br />

Malarstwa, Rzeźby i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Włodzimierz Łajming pro<strong>dziek</strong>an: st. wykł. Edward<br />

Sitek<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Ogólnoplastycznego – kier. doc. Bohdan<br />

Borowski<br />

• trzy pracownie rysunku i malarstwa dla I r.: doc. Bohdan Borowski;<br />

st. wykł. Alojzy Trendel; ad. Bogdan Wręczycki<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Jerzy Zabłocki<br />

• dziewięć pracowni malarstwa i rysunku:<br />

• dla studentów malarstwa – doc. Kiejstut Bereźnicki; ad. Adam<br />

Haras; doc. Hugon Lasecki; doc. Włodzimierz Łajming; doc. Roman<br />

Usarewicz<br />

• dla studentów architektury – prof. Władysław Jackiewicz;<br />

doc. Kazimierz Ostrowski; prof. Kazimierz Śramkiewicz; prof. Jerzy<br />

Zabłocki<br />

•Katedra<br />

Specjalizacji Dodatkowych – kier. prof. Józefa<br />

Wnukowa<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: prof. Józefa Wnukowa<br />

• pracownia ceramiki artystycznej: st. asyst. Henryk Lula<br />

• dwie pracownie grafiki warsztatowej i artystycznej: st. wykł. Czesław<br />

Tumielewicz; wykł. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Projektowania Grafiki – kier. doc. Witold Janowski<br />

• dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Witold Janowski;<br />

doc. Jerzy Krechowicz<br />

• dwie pracownie podstaw projektowania: st. wykł. Marek Freudenreich;<br />

st. wykł. Zdzisław Walicki<br />

• pracownia fotografiki: wykł. Witold Węgrzyn<br />

E. Roguszczak otrzymuje Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Ceramiki<br />

Artystycznej w Faenze we Włoszech (XI 1980).<br />

W. Węgrzyn otrzymuje I nagrodę w dz. dokumentalnym na Biennale Fotografii<br />

„Krajobraz polski” w Kielcach (XII 1980).<br />

Wystawa poplenerowa i nagrody dla uczestników ogólnopolskiego pleneru<br />

„Wieżyca ’80”; laureatami w dz. malarstwa zostają m. in. H. Klimaszewska<br />

i R. Kul, w dz. rysunku – A. Sobieszczański (I, II 19 81).<br />

W Galerii Fotografii GN wystawa fotograficzna pt. „Wydarzenia, dokumenty<br />

historii, lata 1956, -68, -70, -76, -80” (I 1981).<br />

Aukcja dzieł sztuki w BWA w Sopocie na rzecz NSZZ „Solidarność” (I 1980).<br />

Wystawa malarstwa i grafiki 27 autorów z Wybrzeża w Aberdeen w Szkocji<br />

(II 1981).<br />

Wystawa plakatu i grafiki J. J. Aleksiuna i E. Geta-Stankiewicza w PSP<br />

w Gdyni.<br />

W. Dembski otrzymuje I nagrodę w IV Polsko-Fińskim Konkursie Grafiki Marynistycznej<br />

(III 1981).<br />

Konferencja politycznych władz wojewódzkich ze środowiskiem plastyków<br />

w sprawie roli sztuki w życiu artyst i społecznym regionu (III 1981).<br />

W. Łajming otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi za pracę artystyczną i pedagogiczną<br />

(VI 1981).<br />

Wystawa malarstwa T. Ciesiulewicza w Atelier Mensch Hamburg (IV 1981).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

24<br />

Od lewej: Bohdan Borowski, Władysław Jackiewicz, Roman Usarewicz, Hugon Lasecki, Kazimierz Śramkiewicz, Włodzimierz Łajming.


E L Ż B I E T A K A L


plener malarstwa ściennego doc. Andrzej Dyakowski koniec lat 80. wystawa w galerii studenckiej prof. Kazimierz Ostrowski koniec lat 80.<br />

Wystawa pt. „Malarze i rzeźbiarze sopoccy” na jubileusz 700-lecia miasta<br />

w BWA w Sopocie (VII 1983).<br />

Powstanie Oddziału Gdańskiego PP <strong>Sztuk</strong>a Polska; w jego gestii działalność<br />

gospodarcza po zlikwidowanych Zakładach Artystycznych ZPAP Art i część<br />

spraw socjalnych rozwiązanego ZPAP (VIII 1983).<br />

B. Świderska i H. Koralewicz otrzymują wyróżnienia na VII Ogólnopolskiej Wystawie<br />

Tkaniny Artystycznej „Inspiracje ‘82”; wystawa poplenerowa w Muzeum<br />

Miasta Gdyni (VIII 1983).<br />

Wystawa „Malarstwo i grafika środowiska gdańskiego” w Instytucie Polskim<br />

w Londynie – 32 autorów, 46 prac (IX 1983).<br />

Prezentacja malarstwa, grafiki i rzeźby gdańskiej w Singen w Niemczech:<br />

J. Góra, W. Jackiewicz, H. Lasecki, W. Łajming, W. Ostrogórski, C. Paszkowski,<br />

K. Radziszewska, B. Stępniewska-Patzer, B. Walknowski, W. Wieczorkiewicz,<br />

J. Zabłocki (IX 1983).<br />

Cz. Tumielewicz przewodniczy komisji kwalifikacyjnej X Konkursu Malarskiego<br />

na Obraz im. Jana Spychalskiego w Poznaniu.<br />

M. Targońska i S. Żukowski otrzymują III. nagrody w X Konkursie Malarskim im.<br />

Spychalskiego w Poznaniu (IX 1983).<br />

1982/1983<br />

K A L E N D A R I U M 27<br />

Freudenreich; st. wykł. Zdzisław Walicki<br />

dwie pracownie projektowania graficznego: doc. Witold Janowski;<br />

doc. Jerzy Krechowicz<br />

pracownia fotograficzna: wykł. Witold Węgrzyn<br />

Na Wydziale Architektury i Wzornictwa cztery pracownie<br />

malarstwa i rysunku prowadzą: st. wykł. Alojzy Trendel, ad. Jerzy<br />

Ostrogórski, ad. Adam Haras, ad. Piotr Zajęcki.<br />

Wystawa 180 młodych polskich malarzy „Jeune peinture – jeune expression”<br />

w Grand Palais w Paryżu, zorganizowana przez działaczy<br />

kultury niezależnej; udział biorą m. in.: J. Czerniawski, H. Cześnik, A. Jackiewicz,<br />

K. Kalkowski, H. Karczewska, J. Karczewski, T. Miszkin, J. Mydlarski,<br />

J. Ostrogórski, W. Umiastowski (XII 1982).<br />

Powołanie Narodowej Rady Kultury, jej przewodniczącym jest minister kultury<br />

i sztuki Kazimierz Żygulski (24 I 1983).<br />

Powstaje cykl tapiserii dla Filharmonii Pomorskiej („Patriotyczne treści w muzyce<br />

polskiej”) wg projektów K. Bereźnickiego, M. Olszewskiego i K. Śramkiewicza<br />

(III 1983).<br />

V Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej w BWA w Sopocie – 115 autorów, 322 prace<br />

(IV 1983).<br />

A. Jackiewicz otrzymuje II nagrodę w V Polsko-Fińskim Konkursie Grafiki Marynistycznej,<br />

III – Ł. Rogiński, wśród wyróżnionych: C. Paszkowski, W. Dembski,<br />

W. Kostiuk, A. Taranek; wystawa pokonkursowa w Muzeum Narodowym<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (V–VI 1983).<br />

Wystawa grupowa grafiki „5 z Trójmiasta” (W. Dembski, J. Lesiecka, C. Paszkowski,<br />

B. Mrozek, R. Stryjec) w BWA w Szczecinie (I 1983).<br />

Decyzja o rozwiązaniu Związku Polskich Artystów Plastyków przez Prezydium<br />

m. st. Warszawy (25 VI 1983).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Rektor: prof. Franciszek Duszeńko prorektorzy: doc. Kiejstut<br />

Bereźnicki, prof. Adam Haupt<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Włodzimierz Łajming pro<strong>dziek</strong>an: prof. Kazimierz<br />

Ostrowski<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Jerzy Zabłocki<br />

• pięć pracowni malarstwa i rysunku: doc. Kiejstut Bereźnicki;<br />

doc. Włodzimierz Łajming; prof. Kazimierz Ostrowski; prof. Kazimierz<br />

Śramkiewicz; prof. Jerzy Zabłocki<br />

• dwie pracownie malarstwa i rysunku dla grafików: doc. Hugon<br />

Lasecki; doc. Bohdan Borowski<br />

•Specjalności<br />

dodatkowe<br />

• pracownia tkaniny dekoracyjnej: doc. Bernarda Świderska<br />

• dwie pracownie grafiki warsztatowej i artystycznej: st. wykł. Czesław<br />

Tumielewicz; wykł. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Projektowania Plastycznego – kier. doc. Roman<br />

Usarewicz<br />

• dwie pracownie projektowania plastycznego: doc. Roman Usarewicz;<br />

ad. Witosław Czerwonka<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego – kier. doc. Witold<br />

Janowski<br />

• dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: doc. Marek<br />

26


E L Ż B I E T A K A L<br />

1983/1984<br />

Rektor: prof. Franciszek Duszeńko prorektorzy: doc. Kiejstut<br />

Bereźnicki, prof. Adam Haupt<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Włodzimierz Łajming pro<strong>dziek</strong>an: prof. Kazimierz<br />

Ostrowski<br />

w literaturze, choć z drugiej strony podkreśla się i odwrotny proces,<br />

tj. stymulację, „modernizowanie” języka wypowiedzi artystycznej<br />

Potworowskiego zjawiskami, które zastał w sztuce polskiej<br />

w okresie odwilży17 . Zorganizowana w 1959 roku, głośna wystawa<br />

27 malarzy i rzeźbiarzy z Wybrzeża, której ton oczywiście nadawali<br />

artyści związani z uczelnią, była manifestacją dokonujących się<br />

zmian i potwierdzeniem, że jednym z bodźców, a przynajmniej katalizatorem,<br />

są właśnie dokonania Potworowskiego. Mowa tu nie<br />

tylko o strategii malarskiej, ale i niekonwencjonalnych metodach<br />

pedagogicznych.<br />

Janusz Bogucki od dawna obserwujący środowisko nazwał czytelny<br />

wówczas proces „drugim wcieleniem szkoły sopockiej”,<br />

a dominujący nurt „poetycką abstrakcją postkolorystyczną” 18 . Ten<br />

uproszczony model ujawniał jednak pewien potencjał tkwiący<br />

w wyczerpanej – jak się wydawało – formule koloryzmu, a możliwości<br />

dalszej modyfikacji bądź transformacji wskazywali kolejni<br />

malarze-pedagodzy: Teresa Pągowska, Władysław Jackiewicz,<br />

Rajmund Pietkiewicz, Kazimierz Śramkiewicz, następnie<br />

Włodzimierz Łajming, Hugon Lasecki i in. Odmienność Kazimierza<br />

Ostrowskiego, a później Kiejstuta Bereźnickiego czy Hugona<br />

Laseckiego mieściła się wszak w ramach modernistycznej koncepcji<br />

dzieła jako autonomicznego, indywidualnego tworu, rządzącego<br />

się swoimi prawami, nieuwikłanego w polityczną czy społeczną<br />

rzeczywistość, ale i wyłączonego, niewchodzącego w obszary<br />

(wyróżnienia); w dz. komiksu morskiego – wyróżniony J. Jezierski; wystawa<br />

pokonkursowa w GTPS (XII 1983).<br />

Wystawa prac 18 młodych twórców z Gdańska w CBWA Zachęta w Warszawie<br />

(I 1984).<br />

Dni Kultury Polskiej w ZSRR, retrospektywa 40-lecia sztuki polskiej w Moskwie,<br />

prace m. in. P. Potworowskiego i K. Bereźnickiego.<br />

Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby grupy 604, studentów: B. Bartkowskiego,<br />

W. Marszałka, K. Zielińskiego w <strong>Gdańsku</strong> (III 1984).<br />

Na zjeździe w Zaborowie zostaje powołany Związek Polskich Artystów Malarzy<br />

i Grafików (ZPAMiG) (18–19 II 1984).<br />

Powstaje Rada Plastyki przy Ministrze Kultury i <strong>Sztuk</strong>i (1 III 1984).<br />

„Rekonesans gdański” w ramach akcji niezależnych warszawskich krytyków<br />

zapoznawania się w ważniejszych ośrodkach kraju z aktualną twórczością<br />

plastyków, szczególnie młodych, bojkotujących oficjalne wystawy; wizyta<br />

w pracowniach kilkunastu malarzy Trójmiasta (31 III–1 IV 1984).<br />

I Walny Zjazd ZPAMiG w Warszawie; powołanie Zarządu Głównego (S. Dawski,<br />

J. Karczewski, L. Michalski, A. Fogt) (13 V 1984).<br />

Zebranie założycielskie Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików Okręgu<br />

Gdańskiego; w skład Zarządu Okręgu wchodzą:<br />

J. Zabłocki (prezes), M. Baryłko, H. Mądrawski, M. Olszewski, C. Paszkowski,<br />

A. Śramkiewicz, W. Zaniewski (22 VI 1984).<br />

Wystawa „Malarze i rzeźbiarze sopoccy 1945–1983” w BWA w Sopocie z okazji<br />

700-lecia miasta (VII 1984).<br />

XII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; w składzie<br />

komisji artyst. festiwalu J. Zabłocki (przewodniczący), K. Bereźnicki i W. Łajming;<br />

jedną z 9 nagród fundowanych otrzymuje K. Grzesiak (VII 1984).<br />

Wystawa „Postawy twórcze w 40-leciu PRL” (malarstwo) w BWA w Sopocie<br />

(VII–IX 1984).<br />

Konfrontacje Plastyczne Polski Północnej w Galerii EL w Elblągu; komisarzem<br />

prezentacji z Gdańska jest K. Bereźnicki (VII 1984).<br />

Wystawa „Postawy twórcze w 40-leciu PRL” (grafika i tkanina) w BWA w Sopocie<br />

(VIII-IX 1984).<br />

Niezależna wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki trójmiejskich artystów „Próba<br />

świadectwa” w kościele św. Michała w Sopocie (26 VIII 1984).<br />

Ogólnopolska, nieoficjalna wystawa „Plastycy stoczniowcom” w rocznicę<br />

Sierpnia ‘80, kościół św. Mikołaja w <strong>Gdańsku</strong> (VIII 1984. ) 6 ;<br />

Niezależna, krajowa wystawa „Wokół grafiki” w kościele św. Maksymiliana<br />

Kolbe w Mierzejowicach k. Krakowa; wśród ok. 80 autorów<br />

J. Góra, H. Karczewska, J. Osicki (IX 1984).<br />

17 Por. m. in.: P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. Poznań 1999, s. 59 nast. ; K. Fabijańska-<br />

Przybytko, Piotr Potworowski w Polsce, lata 1958–1962, [w:] Tadeusz Piotr Potworowski<br />

1899-1962. Malarstwo, [kat. wyst. ] Muzeum Narodowe Gdańsk 1973.<br />

18 J. Bogucki, Drugie wcielenie szkoły sopockiej. „Życie Literackie” 1959, nr 34, s. 6. Autor pisze<br />

m. in.: „I często, gdy się widzi tę samą materię malarską, z której wczoraj formowano<br />

stoczniowców przy pracy i figury historyczne, a dziś się układa historie abstrakcyjne<br />

– ogarniają wątpliwości, czy nie za prędko, czy nie za łatwo, czy to jednak nie ten<br />

sam akademicki estetyzm prześwieca pod wieloma niby-nowymi formami. [. ] Dziś<br />

najważniejszy wydaje się fakt, że Sopot zarówno w wyniku inklinacji środowiskowych,<br />

jak w następstwie oddziaływania przykładu Potworowskiego – stał się silnym ośrodkiem<br />

nieco estetyzującego malarstwa typu „poetyckiej” abstrakcji postkolorystycznej. Może<br />

on wydać wiele pięknych obrazów. Może również – czego życzę Sopotowi – wychować<br />

W zmodyfikowanej strukturze Wydział obejmuje następujące<br />

jednostki:<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Jerzy Zabłocki<br />

• cztery pracownie malarstwa i rysunku dla I i II r.: doc. Hugon<br />

Lasecki; doc. Włodzimierz Łajming; ad. Mieczysław Olszewski;<br />

ad. Bogdan Wręczycki<br />

• cztery pracownie malarstwa i rysunku dla III, IV i V r.: prof. Kazimierz<br />

Ostrowski; prof. Jerzy Zabłocki; doc. Kiejstut Bereźnicki;<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz<br />

• dwie pracownie grafiki warsztatowej: st. wykł. Czesław<br />

Tumielewicz; st. wykł. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Podstaw Projektowania i Specjalności Dodatkowych<br />

– kier. doc. Bernarda Świderska<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego I i II r.: ad. Witosław<br />

Czerwonka<br />

• pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska<br />

• warsztat tkaniny artystycznej<br />

• pracownia malarstwa ściennego: ad. Andrzej Dyakowski<br />

• warsztat technologiczny<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego – kier. doc. Witold<br />

Janowski<br />

• pracownia podstaw projektowania graficznego I i II r.: doc. Zdzisław<br />

Walicki<br />

• warsztat typografii<br />

• trzy pracownie projektowania graficznego III, IV i V r.: doc. Witold<br />

Janowski; doc. Jerzy Krechowicz; doc. Marek Freudenreich<br />

•Na<br />

Wydziale Architektury i Wzornictwa<br />

• podstawy projektowania graficznego I r.: ad. Witosław Czerwonka<br />

(Katedra Podstaw i Metodyki Projektowania Architektury<br />

Wnętrz); doc. Jerzy Krechowicz (Katedra Podstaw i Metodyki<br />

Projektowania)<br />

• dwie pracownie podstaw rysunku i rzeźby I i II r.: st. wykł. Alojzy<br />

Trendel; ad. Jerzy Ostrogórski<br />

• dwie pracownie rysunku i malarstwa III i IV r.: ad. Adam Haras;<br />

ad. Piotr Zajęcki<br />

W. Węgrzyn otrzymuje nagrodę specjalną w ogólnopolskim Konkursie Fotografii<br />

Polskiej „Złocisty Jantar ’83”; planowana wielodziałowa ekspozycja nie<br />

odbywa się (X 1983).<br />

„<strong>Sztuk</strong>a Limburgii” z Holandii w BWA w Sopocie (X–XI 1983).<br />

W środowiskowym konkursie GTPS i Wydawnictwa Morskiego na ilustracje<br />

książek dla dzieci nagrody otrzymują: w dz. ilustracji do wierszy – A. Kurłowicz<br />

(I nagroda), M. Skowrońska i W. Kołyszko (wyróżnienia); w dz. ilustracji<br />

do bajki – J. Wiench-Kurłowicz (III nagroda), R. Juchniewicz i W. Kołyszko<br />

1984/1985<br />

Rektor: prof. Franciszek Duszeńko prorektorzy: doc. Kiejstut<br />

Bereźnicki, prof. Adam Haupt<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Włodzimierz Łajming pro<strong>dziek</strong>an: prof. Kazimierz<br />

Ostrowski<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Jerzy Zabłocki<br />

•<br />

cztery pracownie malarstwa i rysunku dla I i II r.: doc. Hugon<br />

Lasecki; doc. Włodzimierz Łajming; ad. Mieczysław Olszewski;<br />

6 Z Gdańska udział biorą: J. Góra, H. Karczewska, Z. Kosmala, J. Osicki,<br />

B. Stępniewska-Patzer, W. Zaremba.


tkaniny i rzeźby7 (18 V–2 VI 1985).<br />

VI Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej w Sopocie; w dz. malarstwa W. Zaremba otrzymuje<br />

I nagrodę, wyróżnienia: J. Czerniawski i A. Śramkiewicz, wyróżnienia<br />

honorowe: M. Baryłko, Z. Karolak, H. Mądrawski, K. Ostrowski, K. Śramkiewicz,<br />

J. Wnukowa, J. Zabłocki; w dz. grafiki I nagrodę zdobywa F. Chudzyński, wyróżnienia:<br />

W. Dembski i C. Paszkowski, wyróżnienia honorowe: E. Jagaciak-Baryłko,<br />

J. Rzyszczak; w dz. rysunku – A. Gwiazda i W. Strzelecki, w dz. tkaniny<br />

– H. Koralewicz, T. Szydłowska, Z. Strzelecka (VI 1985).<br />

VI Polsko-Fińska Wystawa Grafiki Marynistycznej i rozstrzygnięcie konkursu<br />

(81 autorów, 344 prace); W. Smętek otrzymuje I nagrodę, Ł. Rogiński jedną<br />

z II; z 9 wyróżnień m. in.: A. Jackiewicz, F. Chudzyński, Cz. Tumielewicz<br />

(VI–VII 1985).<br />

W. Jackiewicz zostaje prezesem nowego Zarządu Głównego Związku Polskich<br />

Artystów Malarzy i Grafików, T. Ciesiulewicz obejmuje funkcję skarbnika<br />

(VI 1985).<br />

J. Wnukowa otrzymuje Order Sztandaru Pracy II klasy za działalność artystyczną,<br />

pedagogiczną i społeczną z okazji 50-lecia pracy (VI 1985).<br />

Otwarcie Galerii 85 w lokalu Spółdzielni Pracownie Autorskie Art. Plastyków<br />

i Architektów na Długim Pobrzeżu w <strong>Gdańsku</strong> (27 VI 1985).<br />

K. Bereźnicki i W. Jackiewicz otrzymują Nagrody Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i<br />

I stopnia w dz. plastyki (VI 1985).<br />

Wystawa plastyków Wybrzeża w galerii kościoła św. Michała w Sopocie<br />

(VIII 1985).<br />

Plener malarsko-graficzny w Jastrzębiej Górze (IX 1985).<br />

I Międzynarodowa Wystawa Grafiki „Mezzotinta ’85”, współorganizowana<br />

przez Międzynarodowy Warsztat Grafiki Mezzotinta w <strong>Gdańsku</strong>, kierowany<br />

przez W. Dembskiego, BWA w Sopocie (IX 1985).<br />

W. Zaniewski otrzymuje jedną z II nagród w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim<br />

im. R. Pomorskiego w Katowicach (IX 1985).<br />

W. Smętek otrzymuje I nagrodę, S. Grabowy II nagrodę w V Ogólnopolskim<br />

Konkursie Graficznym im. J. Gielniaka w Warszawie. (IX 1985).<br />

K A L E N D A R I U M 29<br />

ad. Bogdan Wręczycki<br />

cztery pracownie malarstwa i rysunku dla III, IV i V r.: prof. Kazimierz<br />

Ostrowski; prof. Jerzy Zabłocki; doc. Kiejstut Bereźnicki;<br />

prof. Kazimierz Śramkiewicz<br />

dwie pracownie grafiki warsztatowej: st. wykł. Czesław<br />

Tumielewicz; st. wykł. Wiesław Dembski<br />

Katedra Podstaw Projektowania i Specjalności Dodatkowych<br />

– kier. doc. Bernarda Świderska<br />

pracownia podstaw projektowania plastycznego I i II r.: ad. Witosław<br />

Czerwonka<br />

pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska<br />

warsztat tkaniny artystycznej<br />

pracownia malarstwa ściennego: ad. Andrzej Dyakowski<br />

warsztat technologiczny<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. doc. Witold<br />

Janowski<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego I i II r.: doc. Zdzisław<br />

Walicki<br />

warsztat typografii<br />

trzy pracownie projektowania graficznego III, IV i V r.: doc. Witold<br />

Janowski; doc. Jerzy Krechowicz; doc. Marek Freudenreich<br />

Na Wydziale Architektury i Wzornictwa<br />

podstawy projektowania graficznego I r.: ad. Witosław Czerwonka<br />

(Katedra Podstaw i Metodyki Projektowania Architektury<br />

Wnętrz); doc. Jerzy Krechowicz (Katedra Podstaw i Metodyki<br />

Projektowania)<br />

dwie pracownie podstaw rysunku i rzeźby I i II r.: st. wykł. Alojzy<br />

Trendel; ad. Jerzy Ostrogórski<br />

dwie pracownie rysunku i malarstwa III i IV r.: ad. Adam Haras;<br />

ad. Piotr Zajęcki<br />

W konkursie Gdańska Grafika Roku 1984 I nagrodę otrzymuje F. Chudzyński,<br />

II – C. Paszkowski, III – W. Dembski, W. Węgrzyn i Z. Gorlak, wyróżnienia:<br />

F. Chudzyński, Z. Gorlak, Z. Gornowicz, S. Grabowy (XII 1984).<br />

W. Smętek otrzymuje II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im.<br />

J. Spychalskiego w Poznaniu (XII 1984).<br />

Wojewódzka narada w sprawie upowszechniania sztuk pięknych i wystawiennictwa,<br />

referat J. Zabłockiego, GTPS w <strong>Gdańsku</strong> (22 I 1985).<br />

Powstaje niezależna Galeria św. Jacka, pod kier. J. Góry, w kościele św. Mikołaja<br />

w <strong>Gdańsku</strong>, działająca do 1990 r. (I 1985).<br />

Prezentacje w Instytucie Polskim w Paryżu pt. „Młodzi artyści z Gdańska” i<br />

„Bałtyk w grafice”, 15 malarzy i 8 grafików (III 1985).<br />

J. Czerniawski otrzymuje Grand Prix w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym<br />

BWA w Sandomierzu „Wisła w sztuce współczesnej” (III 1985).<br />

Wystawa prac 43 artystów gdańskich w Leningradzie z okazji Dni Gdańska<br />

(IV 1985).<br />

Niezależna wystawa grupy artystów wrocławskich w kościele św. Michała<br />

w Sopocie (IV 1985).<br />

I Krajowe Biennale Młodych „Droga i prawda” w kościele św. Krzyża we Wrocławiu,<br />

zorganizowane przez działaczy kultury niezależnej; jedną z II nagród<br />

otrzymuje A. Umiastowski, jedną z III – J. Medyński (V 1985).<br />

Wystawa „Les artistes de Gdańsk” w Paryżu, 60 autorów malarstwa, grafiki,<br />

•<br />

•<br />

w pracowni prof. Hugona Laseckiego koniec lat 80.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1985/1986<br />

•<br />

Rektor: prof. Franciszek Duszeńko prorektor: doc. Włodzimierz<br />

Łajming<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Jerzy Zabłocki pro<strong>dziek</strong>an: doc. Zdzisław Walicki<br />

Po kolejnej reorganizacji Wydział Malarstwa i Grafiki stanowią<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Kazimierz Ostrowski<br />

trzy pracownie podstaw malarstwa i rysunku: doc. Hugon Lasecki,<br />

st. asyst. Maria Targońska; ad. Mieczysław Olszewski,<br />

•<br />

•<br />

7 Malarstwo: M. Baryłko, K. Bereźnicki, B. Borowski, T. Ciesiulewicz,<br />

M. Fonfria-Pereda, J. Grabowski, W. Jackiewicz, Z. Kałędkiewicz,<br />

J. Korzeniowski, Z. Kosmala, J. Krechowicz, R. Kul, H. Lasecki, W. Łajming,<br />

T. Miszkin, J. Mydlarski, M. Olszewski, K. Ostrowski, B. Pszczółkowska-<br />

Kasten, A. Putrym, J. Sołecki, M. Szmidel, M. Świeszewski, M. Targońska,<br />

S. Teisseyre, W. Węgrzyn,, M. Wiśniewski, J. Zabłocki; grafika: F. Chudzyński,<br />

W. Dembski, A. Jackiewicz-Kaczmarek, H. Kudzio, C. Paszkowski,<br />

W. Pakowski, T. Siara, R. Stryjec, W. Zaremba; W. Wieczorkiewicz – prace<br />

w skórze, N. Babicz-Bereźnicka i K. Krasińska – tkanina.<br />

28


E L Ż B I E T A K A L<br />

st. asyst. Henryk Cześnik; (dla studentów grafiki) prof. Rajmund<br />

Pietkiewicz, ad. Maria Skowrońska<br />

pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Kazimierz Ostrowski,<br />

st. asyst. Wiesław Zaremba; prof. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Józef<br />

Karczewski; prof. Kiejstut Bereźnicki, st. asyst. Roman Gajewski;<br />

doc. Włodzimierz Łajming, st. asyst. Marcin Duszeńko; (dla studentów<br />

grafiki) ad. Teresa Miszkin, asyst. Jarosław Bauć<br />

pracownia rysunku wieczornego: ad. Andrzej Śramkiewicz,<br />

ad. Maciej Świeszewski<br />

pracownia grafiki warsztatowej: doc. Czesław Tumielewicz,<br />

st. asyst. Zbigniew Gorlak<br />

warsztat wypukłodruku i płaskodruku: Roman Bertling<br />

pracownia grafiki warsztatowej: st. wykł. Wiesław Dembski,<br />

ad. Cezary Paszkowski, st. asyst. Alina Jackiewicz-Kaczmarek<br />

warsztat wklęsłodruku: st. wykł. Wiesław Dembski<br />

Katedra Podstaw Projektowania i Specjalności Dodatkowych<br />

– kier. doc. Bernarda Świderska<br />

pracownia podstaw projektowania plastycznego: ad. Witosław<br />

Czerwonka, asyst. staż. Wojciech Zamiara, ad. Mariusz Kulpa<br />

(konsultacje), st. wykł. Ewa Cofalik-Dobosz, tech. elektr. Tomasz<br />

Zieliński<br />

pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska,<br />

st. asyst. Krzysztof Charytoniuk<br />

warsztat tkaniny artystycznej: Janina Basty<br />

pracownia malarstwa ściennego: ad. Andrzej Dyakowski,<br />

st. asyst. Kazimierz Kalkowski<br />

warsztat technologiczny: ad. Andrzej Mentuch<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. doc. Zdzisław<br />

Walicki<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego: doc. Zdzisław<br />

Walicki, st. asyst. Grzegorz Protasiuk<br />

projektowanie typograficzne: st. asyst. Piotr Kowalski<br />

warsztat typografii: Stanisław Lechman<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: doc. Zdzisław Walicki,<br />

st. asyst. Tomasz Bogusławski; doc. Jerzy Krechowicz,<br />

asyst. staż. Bogdan Bartkowski; wykł. Cyprian Kościelniak,<br />

st. asyst. Janusz Górski<br />

T. Bogusławski otrzymuje II nagrodę na XI Biennale Plakatu w Katowicach,<br />

w dz. plakatu kulturalno-reklamowego (X 1985).<br />

Wystawa malarstwa i rysunku grupy Trójkąt: I. Łotockiej, M. Boguszewskiego<br />

i H. Karczewskiego, BWA w Sopocie (X 1985).<br />

W. Jackiewicz przewodniczy jury Konkursu Malarskiego im. J. Spychalskiego<br />

w Poznaniu.<br />

J. P. Karczewski otrzymuje I nagrodę w XII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim<br />

im. J. Spychalskiego w Poznaniu, jedną z nagród fundowanych otrzymuje<br />

W. Smętek, jedno z wyróżnień – K. Rekowska-Milanowska (XI 1985).<br />

II Targi <strong>Sztuk</strong>i Krajów Socjalistycznych INTERART ’85 w Poznaniu, udział m. in.:<br />

M. Baryłko., T. Ciesiulewicz, K. Ostrowski, Cz. Tumielewicz, H. Stec (XI 1985).<br />

Wystawa „Profesor Ostrowski i jego uczniowie” w BWA w Sopocie (XI 1985).<br />

W. Smętek otrzymuje I nagrodę w konkursie GTPS na rysunek „Pejzaż roku”,<br />

II nagrodę – M. Skowrońska i W. Kołyszko, III nagrodę – R. Kul, J. Jezierski,<br />

•<br />

innych języków artystycznych. W ten dyskurs malarstwa wpisane<br />

były, związane z Wydziałem, dyscypliny „użytkowe”. Uzasadniając<br />

oryginalność i odrębność prezentowanego w Warszawie dorobku<br />

sopockich Zakładów Tkaniny i Ceramiki PWSSP, Aleksander<br />

Wojciechowski stwierdzał:<br />

•<br />

•<br />

Nareszcie ceramika wyszła poza drobne formy przedmiotów użytkowych<br />

i zdobniczych, stając się rzeźbą, elementem architektonicznym,<br />

kolorystycznym akcentem elewacji i wnętrza. Nareszcie<br />

w tkaninach rozluźniono zasady kompozycyjne, posługując się<br />

śmiało efektami malarskimi. Nareszcie mozaika stała się nie tylko<br />

ornamentem, lecz i obrazem19 .<br />

W. Kołyszko, wyróżnienia: W. Kołyszko i A. Taranek (XII 1985).<br />

S. Grabowy otrzymuje I nagrodę w Konkursie na Gdańską Grafikę Roku 1985,<br />

II – G. Grzelakowski, III – F. Chudzyński, Z. Gorlak, C. Paszkowski, wyróżnienia<br />

m. in.: Cz. Tumielewicz, P. Wiatrak, M. Leciej (XII 1985).<br />

Salon Zimowy ZPAP Okręgu Gdańskiego w Galerii 85 w <strong>Gdańsku</strong> (XII 1985).<br />

I Gdański Przegląd Prac na Papierze „Papier ’86” w Galerii 85 w <strong>Gdańsku</strong><br />

(II 1986).<br />

T. Miszkin otrzymuje I nagrodę na XIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego<br />

w Szczecinie (IV 1986).<br />

Ogólnopolska wystawa prac dyplomantów uczelni artystycznych „Dyplom<br />

‘85”, BWA w Sopocie i Pałac Opatów w Oliwie (IV–V 1986).<br />

Otwarcie niezależnej wystawy „Dyplom ’85” w galerii studenckiej PWSSP<br />

Baszta Słomiana (16 IV 1986).<br />

Ogólnopolska wystawa „Ekspresja lat osiemdziesiątych” w BWA w Sopocie;<br />

malarstwo, rzeźba, grafika 50 autorów (VI–VII 1986).<br />

Niezależna, doroczna wystawa zbiorowa pt. „Obecność” w Galerii św. Jacka<br />

przy kościele św. Mikołaja w <strong>Gdańsku</strong> (VIII 1986).<br />

Ogólnopolski plener malarsko-graficzny „Morze – Jastrzębia Góra ‘86”<br />

(IX 1986).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1986/1987<br />

Przedstawiona tu sytuacja określa zatem pewien model estetyczny,<br />

ufundowany na określonej strukturze instytucjonalnej, której<br />

względna stabilność i niezależność gwarantowała trwałość<br />

modernistycznego statusu dzieła. Oczywiste przeobrażenia<br />

miały charakter immanentny, dokonywały się raczej na poziome<br />

indywidualnych wyborów poszczególnych twórców-pedagogów,<br />

nie naruszając owych priorytetów. Te określały też rodzaj relacji<br />

mistrz–student, których rozmaity przebieg prowadzić miał do<br />

ostatecznego celu, jakim była tak pojęta działalność artystyczna.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

W połowie lat sześćdziesiątych w ramach Wydziału utworzono<br />

Katedrę Grafiki, prowadzoną wówczas przez Zygmunta Karolaka,<br />

w początku następnego dziesięciolecia przekształconą w Katedrę<br />

Projektowania Graficznego, kierowaną przez Jerzego Zabłockiego.<br />

Wkrótce jednak została ona włączona do Wydziału Projektowania<br />

Plastycznego. Był to okres ważnej dla uczelni współpracy z założoną<br />

przez ZPAP, choć później administracyjnie związaną ze Szkołą,<br />

pracownią graficzną Oficyna, zapewniającą kształcenie w zakresie<br />

technik metalowych. Jednak i wówczas grafika, oparta na tradycyjnych,<br />

choć szlachetnych i niekiedy dość rzadkich technikach, jak<br />

19 A. Wojciechowski, Wymowa młodej sztuki. (Uwagi na temat tkanin i ceramiki plastyków<br />

Wybrzeża). „Przegląd Artystyczny” 1955, nr 1–2, s. 75. Por też: K. Czarnocka, Tkaniny<br />

i ceramika szkoły sopockiej. „Przegląd Kulturalny” 1955, nr 23, s. 4.<br />

Rektor: prof. Franciszek Duszeńko prorektor: doc. Włodzimierz<br />

Łajming<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Jerzy Zabłocki pro<strong>dziek</strong>an: doc. Zdzisław Walicki<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Kazimierz Ostrowski<br />

• trzy pracownie podstaw malarstwa i rysunku: doc. Hugon Lasecki,<br />

st. asyst. Maria Targońska; ad. Mieczysław Olszewski, st. asyst. Henryk<br />

Cześnik; (dla studentów grafiki) prof. Rajmund Pietkiewicz, ad. Maria<br />

Skowrońska<br />

• pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Kazimierz Ostrowski,<br />

st. asyst. Wiesław Zaremba; prof. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Józef<br />

Karczewski; prof. Kiejstut Bereźnicki, st. asyst. Roman Gajewski;<br />

doc. Włodzimierz Łajming, st. asyst. Marcin Duszeńko; (dla studentów<br />

grafiki) ad. Teresa Miszkin, asyst. Jarosław Bauć<br />

• pracownia rysunku wieczornego: ad. Andrzej Śramkiewicz,<br />

ad. Maciej Świeszewski<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Czesław Tumielewicz,<br />

st. asyst. Zbigniew Gorlak<br />

• warsztat wypukłodruku i płaskodruku: Roman Bertling<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: st. wykł. Wiesław Dembski,<br />

ad. Cezary Paszkowski, st. asyst. Alina Jackiewicz-Kaczmarek<br />

• warsztat wklęsłodruku: st. wykł. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Podstaw Projektowania i Specjalności Dodatkowych<br />

– kier. doc. Bernarda Świderska<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego: ad. Witosław<br />

Czerwonka, asyst. staż. Wojciech Zamiara, ad. Mariusz Kulpa<br />

(konsultacje), st. wykł. Ewa Cofalik-Dobosz, tech. elektr. Tomasz<br />

Zieliński<br />

•<br />

pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska,<br />

st. asyst. Krzysztof Charytoniuk


podstawy projektowania graficznego (międzypracowniane) dla<br />

III r.: st. asyst. Grzegorz Protasiuk<br />

Pokaz m. in. gdańskich twórców w Bayerische Landesbank Galerie w Monachium,<br />

zorganizowany przez Gdański Kantor <strong>Sztuk</strong>i; udział m. in.: K. Bereźnicki,<br />

F. Chudzyński, H. Cześnik, A. Dyakowski, Z. Gorlak, J. Krechowicz, C. Paszkowski,<br />

R. Stryjec, M. Świeszewski (IX–X 1987).<br />

Wystawa „Co słychać” w d. Zakładach Norblina w Warszawie, udział S. Witkowskiego<br />

(XI 1987).<br />

Prezentacja „Realizm radykalny, abstrakcja konkretna” w Muzeum Narodowym<br />

w Warszawie, udział J. Staniszewskiego (XII 1987).<br />

Wystawa młodych twórców z Gdańska, Krakowa, Warszawy i Wrocławia<br />

w Monachium (I 1988).<br />

Wystawa „Kolor w grafice” w BWA w Sopocie, prace J. Akermanna, Z. Gorlaka,<br />

W. Marszałka, S. Witkowskiego (II 1988).<br />

M. Olszewski otrzymuje Nagrodę <strong>Sztuk</strong>i Polskiej (poza regulaminem) na XIV<br />

Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (II 1988).<br />

W. Jackiewicz (malarstwo) i T. Bogusławski (grafika użytk. ) laureatami nagród<br />

GTPS za twórczość w 1987 r. (III 1988).<br />

„Nadmorskie Spotkania Młodych Sopot 88”, prezentacja dorobku absolwentów<br />

wyższych szkół artystycznych, BWA w Sopocie (IV 1988).<br />

T. Miszkin otrzymuje Brązowy Medal na Międzynarodowym Triennale <strong>Sztuk</strong>i<br />

Europa–Azja w Ankarze (V 1988).<br />

S. Witkowski otrzymuje wyróżnienie honorowe na XII Międzynarodowym<br />

Biennale Plakatu w Zachęcie w Warszawie, w którym udział biorą też T. Bogusławski,<br />

J. Krechowicz, W. Smętek, J. Wołodżko (VI 1988).<br />

Inauguracja galerii U Literatów pokazem prac P. Budziszewskiego, P. Dembskiego,<br />

K. Polkowskiego, B. Rutkowskiej (! 4 VI 1988).<br />

Wystawa „Profesor Studnicki i jego uczniowie” w Pałacu Opatów w Oliwie<br />

(VI–VII 1988).<br />

Inauguracja działalności Galerii Arche (U Pana Jerzego) przy Muzeum Archeologicznym<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (VII 1988).<br />

Wystawa artystów krakowskich „Szancenbach i jego uczniowie” w BWA w Sopocie<br />

(VII 1988).<br />

J. Akermann otrzymuje wyróżnienie na Wystawie Młodej <strong>Sztuk</strong>i „Arsenał ‘88”<br />

w Warszawie (Z. Pidek nagr. fund. w dz. rzeźby)<br />

Prezentacja prac gdańskich uczestników Ogólnopolskiej Wystawy Młodej<br />

<strong>Sztuk</strong>i „Arsenał ‘88” w Warszawie8 (VII 1988).<br />

II Konfrontacje Plastyczne Polski Północnej w Galerii EL w Elblągu (VII 1988).<br />

H. Nowicka-Grochal otrzymuje I nagrodę w dz. malarstwa, wyróżnienia:<br />

M. Model, B. Izdebski, S. Witkowski w „Nadmorskich Spotkaniach Młodych<br />

•<br />

Wydział Malarstwa i Grafiki<br />

Dziekan: doc. Zdzisław Walicki pro<strong>dziek</strong>an: doc. Jerzy<br />

Ostrogórski<br />

•<br />

•<br />

warsztat tkaniny artystycznej: Janina Basty<br />

pracownia malarstwa ściennego: ad. Andrzej Dyakowski,<br />

•<br />

•<br />

8 Wystawę zorganizował H. Cześnik, a udział wzięli: J. Akermann, T. Bachanek,<br />

K. Bryzgalski, H. Cześnik, J. Buczkowski, M. Czarnecki, J. Czerniawski, H. Cześnik,<br />

K. Gliszczyński, H. Nowicka-Grochal, B. Izdebski, K. Kalkowski, D. Krechowicz,<br />

P. Nowak, J. Tkaczuk, S. Witkowski, K. Wróblewski, W. Zaremba.<br />

K A L E N D A R I U M 31<br />

Układ katedr i pracowni pozostaje taki sam jak w roku poprzednim,<br />

zmienia się natomiast nieco obsada kadrowa.<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Włodzimierz Łajming<br />

• trzy pracownie podstaw malarstwa i rysunku: doc. Jerzy<br />

Ostrogórski, st. asyst. Roman Gajewski, asyst. staż. Mariusz Kułakowski;<br />

doc. Mieczysław Olszewski, st asyst. Henryk Cześnik,<br />

asyst. staż. Krzysztof Gliszczyński;<br />

• (dla studentów grafiki) prof. Rajmund Pietkiewicz, st. asyst. Henryk<br />

Cześnik<br />

• pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Hugon Lasecki,<br />

st. asyst. Wiesław Zaremba; prof. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Józef<br />

Karczewski; prof. Kiejstut Bereźnicki, st. asyst. Roman Gajewski;<br />

prof. Włodzimierz Łajming, st. asyst. Marcin Duszeńko;<br />

• (dla studentów grafiki) ad. Teresa Miszkin, asyst. Jarosław Bauć<br />

• pracownia rysunku wieczornego: ad. Maria Skowrońska, ad. Maciej<br />

Świeszewski<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Czesław Tumielewicz,<br />

st. asyst. Zbigniew Gorlak, asyst. Waldemar Marszałek<br />

• warsztat wypukłodruku i płaskodruku: asyst. Waldemar<br />

Marszałek<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: st. wykł. Wiesław Dembski,<br />

ad. Cezary Paszkowski, st. asyst. Alina Jackiewicz-Kaczmarek<br />

• warsztat wklęsłodruku: st. wykł. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Podstaw Projektowania i Specjalności Dodatkowych<br />

– kier. doc. Bernarda Świderska<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego: ad. Witosław<br />

Czerwonka, asyst. Wojciech Zamiara, ad. Mariusz Kulpa (konsultacja),<br />

tech. elektr. Tomasz Zieliński<br />

• pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska,<br />

st. asyst. Krzysztof Charytoniuk, wykł. inż. Benon Golly (sitodruk)<br />

• warsztat tkaniny artystycznej: tech. Janina Basty<br />

• pracownia malarstwa ściennego: ad. Andrzej Dyakowski,<br />

st. asyst. Kazimierz Kalkowski, ad. Konstanty Łyskowski (witraż)<br />

• warsztat technologiczny: ad. Andrzej Mentuch<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego – kier. doc. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

• pracownia projektowania literniczego i typografii: st. asyst. Grzegorz<br />

Protasiuk (opieka artyst. doc. J. Krechowicz)<br />

• pracownia podstaw projektowania graficznego: st. asyst. Tomasz<br />

Bogusławski (opieka artyst. doc. W. Janowski)<br />

• warsztat typograficzny: drukarz Stanisław Lechman (opieka artyst.<br />

st. asyst. G. Protasiuk)<br />

• trzy pracownie projektowania graficznego: doc. Witold Janowski,<br />

st. asyst. Janusz Górski; doc. Jerzy Krechowicz, asyst. Bogdan<br />

Bartkowski; doc. Zdzisław Walicki, st. asyst. Tomasz Bogusławski,<br />

asyst. staż. Andrzej Kuich<br />

st. asyst. Kazimierz Kalkowski<br />

warsztat technologiczny: ad. Andrzej Mentuch<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. doc. Zdzisław<br />

Walicki<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego: doc. Zdzisław<br />

Walicki, st. asyst. Grzegorz Protasiuk<br />

projektowanie typograficzne: st. asyst. Piotr Kowalski<br />

warsztat typografii: Stanisław Lechman<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: doc. Zdzisław Walicki,<br />

st. asyst. Tomasz Bogusławski; doc. Jerzy Krechowicz, asyst. staż. Bogdan<br />

Bartkowski; wykł. Cyprian Kościelniak, st. asyst. Janusz Górski<br />

Salon Jesienny ZPAP Okręgu Gdańskiego w Galerii 85 w <strong>Gdańsku</strong> (XI 1986).<br />

Pokaz prac Z. Dowgiałły i W. Tracewskiego z Warszawy w BWA w Sopocie<br />

(XI 1986).<br />

D. Przybytko otrzymuje Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym<br />

im. J. Spychalskiego w Poznaniu, wyróżnienia: W. Smętek i A. Śramkiewicz<br />

(XII 1986).<br />

W. Smętek otrzymuje I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym<br />

im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (XII 1986).<br />

W konkursie plast. „Sopot ‘86”, organizowanym przez PWSSP i UM w Sopocie,<br />

nagrody otrzymują: w dz. malarstwa – M. Kułakowski (I), A. Dąbrowski<br />

(II), J. Sankowski (III); w dz. grafiki – J. Marcinkiewicz (II), J. Walczak (III)<br />

(XII 1986).<br />

W Konkursie na Grafikę Roku 1986 I nagrodę otrzymuje S. Grabowy,<br />

II – F. Chudzyński, III – M. Leciej, W. Marszałek i C. Paszkowski, wyróżnienia:<br />

J. Akermann, B. Górecki, W. Kostiuk (XII 1986).<br />

Pokaz prac młodych malarzy: K. Bryzgalskiego oraz J. P. Karczewskiego<br />

z H. Starikiewiczem z Poznania, G. Bieniasem i Z. Gawrychem z Krakowa, Galeria<br />

’85 w <strong>Gdańsku</strong> (XII 1986).<br />

II Zjazd Delegatów ZPAMiG w Warszawie, prezesem ZG na kolejną kadencję<br />

zostaje W. Jackiewicz (27–29 IV 1987).<br />

J. Akermann otrzymuje wyróżnienie-stypendium na IV Quadriennale Drzeworytu<br />

i Linorytu, BWA w Olsztynie (VI 1987).<br />

„Dread objects” pokaz-akcja J. Staniszewskiego w Galerii Promocyjnej w Warszawie<br />

(VI 1987).<br />

Wystawa prac młodych twórców, stypendystów Ministerstwa Kultury i <strong>Sztuk</strong>i<br />

(J. Bauć, S. Kabat, B. Napierała, M. Wróbel), BWA w Sopocie.<br />

Konfrontacje Plastyczne Polski Północnej w Elblągu; udział (propozycje<br />

Z. Watrak) m. in.: J. Czerniawski, W. Czerwonka, K. Kalkowski, K. Kowalczyk,<br />

J. Krechowicz, A. Kuich, W. Węgrzyn (fot. ), W. Zamiara (VII 1987).<br />

Udział gdańskich dyplomantów w wystawie „Dyplom ’87” w Zachęcie<br />

w Warszawie.<br />

Wystawa 52 obrazów E. Dwurnika w BWA w Sopocie (VIII–IX 1987).<br />

I Wystawa Okręgowa ZPAMiG w BWA w Sopocie, prezentująca prace członków<br />

oficjalnego Związku (VIII 1987).<br />

Doroczna zbiorowa wystawa „Obecność” w Galerii św. Jacka przy kościele<br />

św. Mikołaja w <strong>Gdańsku</strong> (VIII 1987).<br />

T. Miszkin uczestniczy w Biennale <strong>Sztuk</strong>i w São Paulo (1987).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1987/1988<br />

Rektor: prof. Jerzy Zabłocki<br />

30


E L Ż B I E T A K A L<br />

Sopot ‘88” w BWA w Sopocie (VIII 1988).<br />

Ogólnopolska wystawa pokolenia artystów roczników 40. „Wczoraj i dziś”, zakończona<br />

sesją naukową, BWA w Sopocie9 (VIII-IX 1988).<br />

W. Jackiewicz reprezentuje Polskę (wraz z J. Porczakiem i I. Gustowską) na<br />

XLIII Biennale <strong>Sztuk</strong>i w Wenecji (IX 1988).<br />

mezzotinta, podlegała raczej kryteriom i środkom malarskim; nie<br />

jest bez znaczenia, że Zygmunt Karolak, Jerzy Zabłocki, Wiesław<br />

Dembski, Czesław Tumielewicz uprawiali zarazem obie dziedziny.<br />

W latach sześćdziesiątych pełniący funkcję asystenta w Katedrze<br />

Grafiki Jerzy Krechowicz założył Teatr „Galeria”, gdzie dokonywał<br />

eksperymentów dotyczących czasoprzestrzennego i efemerycznego<br />

bytu zjawisk wizualnych. Poza instytucją sytuowały się<br />

również prowadzone na początku następnej dekady, odosobnione<br />

poczynania Czesława Tumielewicza – podobnie zresztą jak<br />

Krechowicz uczestnika elbląskich sympozjów – oraz happeningi<br />

Grupy „Ą” (1968–1972/1973), animowanej przez Włodzimierza<br />

Wieczorkiewicza20 . Także metanarracyjna, bliska postawangardzie<br />

twórczość Witosława Czerwonki, Jerzego Ostrogórskiego i Adama<br />

Harasa realizowała się poza murami Szkoły, w zorganizowanej<br />

przez nich Galerii OUT, współpracującej z nowatorską Galerią<br />

Fotografii GN. Instytucjonalna – znamienna dla uczelni – reprezentacja<br />

modernistycznej koncepcji dzieła i twórcy nie została więc<br />

zakwestionowana, ale zaznaczyły się postawy ją przekraczające,<br />

zwłaszcza ta penetrująca inne, pozamalarskie, związane z nowymi<br />

mediami i dziedzinami sposoby wypowiedzi; w jakimś sensie ich<br />

prekursorem był Roman Usarewicz, uczeń Studnickiego, projektujący<br />

swoje świetlne obrazy jak realizacje dla architektury.<br />

1988/1989<br />

Rektor: prof. Jerzy Zabłocki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Zdzisław Walicki pro<strong>dziek</strong>an: doc. Jerzy<br />

Ostrogórski<br />

W końcu lat siedemdziesiątych Katedra Projektowania Graficznego<br />

została na powrót przyłączona do zreorganizowanego Wydziału<br />

Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (grafika warsztatowa istniała wówczas<br />

w ramach Katedry Specjalizacji Dodatkowych). W początku następnego<br />

dziesięciolecia na powiększonym Wydziale Malarstwa,<br />

Rzeźby i Grafiki Katedrą Projektowania Plastycznego kierował<br />

Roman Usarewicz, asystował mu Witosław Czerwonka, a w Katedrze<br />

Projektowania Graficznego pracowali m. in. Marek Freudenreich<br />

inż. Benon Golly, ad. Krzysztof Charytoniuk, (następnie) asyst. staż.<br />

Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Janina Basty<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: ad. Andrzej Dyakowski,<br />

st. asyst. Kazimierz Kalkowski, ad. Konstanty Łyskowski (witraż)<br />

warsztat technologiczny: ad. Andrzej Mentuch<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. doc. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

pracownia projektowania literniczego i typografii: wykł. Marek<br />

Brzozowski<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego: st. asyst. Tomasz<br />

Bogusławski (opieka artyst. doc. W. Janowski)<br />

pracownia liternictwa: st. asyst. Tomasz Bogusławski, (następnie)<br />

st. asyst. Jerzy Wołodźko (½ etatu)<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: doc. Witold Janowski,<br />

st. asyst. Janusz Górski; doc. Jerzy Krechowicz, asyst. Bogdan<br />

Bartkowski; doc. Zdzisław Walicki, asyst. Andrzej Kuich<br />

II Międzynarodowe Triennale Grafiki „Mezzotinta 88” w BWA w Sopocie, A.<br />

Jackiewicz-Kaczmarek i E. Kowalska-Matuszewska otrzymują wyróżnienia, A.<br />

Dykmans nagrodę specjalną ZPAMiG (5 X–4 XII 1988).<br />

Wystawa trójmiejskich uczestników wystawy „Arsenał ‘88” w Warszawie,<br />

BWA w Sopocie (11 X–11 XII 1988).<br />

Prezentacja konkursowych projektów polichromii plafonu sali Filharmonii Narodowej<br />

w Warszawie, m. in. prace K. Ostrowskiego, J. Zabłockiego, K. Śramkiewicza,<br />

a w jury konkursu zainicjowanego w 1986 r. – W. Jackiewicz; foyer<br />

Filharmonii Narodowej, Warszawa (XI 1988).<br />

Galerie: sopockiego BWA, Pod Wodnikiem z Gdańska oraz Galeria Desa z Gdyni<br />

prezentują i sprzedają prace gdańskich malarzy różnych pokoleń na V Targach<br />

<strong>Sztuk</strong>i Krajów Socjalistycznych „Interart 88” w Poznaniu, m. in. Jackiewicza,<br />

Bereźnickiego, Cześnika, Skowrońskiej, Krechowicza, Ostrogórskiego, Akermanna,<br />

Witkowskiego (XI 1988).<br />

PWSSP podpisuje umowę o współpracy z dyrekcją Elektrowni Jądrowej (w<br />

budowie) w Żarnowcu, wystawa prac studentów z pleneru nad Jeziorem Żarnowieckim<br />

w Nowym Nadolu (XI 1888).<br />

W Konkursie na Gdańską Grafikę Roku (jury pod kier. A. Nowackiego z Bydgoszczy)<br />

laureatami zostają: I nagroda – S. Grabowy, II – C. Paszkowski, III – F.<br />

Chudzyński, W. Kostiuk i A. Jackiewicz-Kaczmarek, wyróżnienia honorowe – Z.<br />

Gorlak, M. Leciej, A. Taranek.<br />

Poplenerowa wystawa malarstwa, rysunku i grafiki „Morze – Jastrzębia Góra<br />

88”, Galeria GTPS w <strong>Gdańsku</strong> (XII 1988).<br />

Sprzedaż prac studentów i absolwentów w Klubie Studenckim „Żak” w <strong>Gdańsku</strong><br />

(XII 1988).<br />

H. Cześnik otrzymuje Nagrodę Wojewody Gdańskiego za 1988 r., za dokonania<br />

w dziedzinie malarstwa.<br />

XIV Konkurs Malarski na Obraz im. J. Spychalskiego w Poznaniu (XII 1988).<br />

T. Miszkin, L. Ostrogórska i K. Kalkowski otrzymują Nagrody Artystyczne GTPS<br />

za 1988 r. (I 1989).<br />

Pierwsza aukcja dzieł sztuki współczesnej, zorganizowana przez Gdański Kantor<br />

<strong>Sztuk</strong>i w Hotelu Hevelius w <strong>Gdańsku</strong>; wśród najdrożej sprzedanych prace K.<br />

Bereźnickiego i H. Cześnika (II 1989).<br />

Negocjacje Okrągłego Stołu w Warszawie, wybory do parlamentu, początek<br />

reform ustrojowych (II–VI 1989).<br />

II Międzynarodowa Wystawa Grupy Niezależnych w Galerii EL w Elblągu; 17<br />

autorów z W. Brytanii, Niemiec, Holandii, USA, Szwecji i Polski (III 1989).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Zmiany w strukturze polegają na powiększeniu liczby pracowni malarstwa<br />

i rysunku, przy redukcji pracowni nauczania podstawowego,<br />

poszerzeniu specjalizacji dodatkowych i wyodrębnieniu grafiki<br />

warsztatowej.<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Włodzimierz Łajming<br />

• pracownia podstaw malarstwa i rysunku (dla malarstwa i grafiki):<br />

doc. Jerzy Ostrogórski, st. asyst. Wiesław Zaremba, asyst. staż. Marek<br />

Model<br />

• siedem pracowni malarstwa i rysunku: prof. Hugon Lasecki,<br />

asyst. staż. Krzysztof Gliszczyński, mgr Marek Czarnecki (czasowo);<br />

prof. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Józef Karczewski; prof. Kiejstut<br />

Bereźnicki, ad. Roman Gajewski; prof. Włodzimierz Łajming,<br />

st. asyst. Marcin Duszeńko; doc. Mieczysław Olszewski, mgr Hanna<br />

Nowicka-Grochal nauczyciel przedmiotu; (dla studentów grafiki)<br />

ad. Teresa Miszkin, asyst. Jarosław Bauć; (dla studentów grafiki)<br />

ad. Henryk Cześnik, asyst. staż. Katarzyna Nowicka (opieka artyst.<br />

ad. T. Miszkin)<br />

• pracownia rysunku wieczornego: ad. Maciej Świeszewski, ad. Maria<br />

Skowrońska, st. asyst. Maria Targońska<br />

•Katedra<br />

Grafiki Warsztatowej – kier. doc. Czesław Tumielewicz<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Czesław Tumielewicz, st.<br />

asyst. Zbigniew Gorlak, asyst. Waldemar Marszałek<br />

• warsztat wypukłodruku i płaskodruku: asyst. Waldemar<br />

Marszałek<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: st. wykł. Wiesław Dembski, ad.<br />

Cezary Paszkowski, st. asyst. Alina Jackiewicz-Kaczmarek<br />

• warsztat wklęsłodruku: st. wykł. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Podstaw Projektowania Plastycznego i Specjalności<br />

Dodatkowych – kier. doc. Bernarda Świderska<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego: doc. Witosław<br />

Czerwonka, asyst. Wojciech Zamiara<br />

• pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska, wykł.<br />

20 Por. m. in.: Z. Watrak, Na peryferiach sztuki gdańskiej lat siedemdziesiątych. Awangarda<br />

poza własnym rodowodem. „Gdański Rocznik Kulturalny” 1987 (t. 10), s. 189–201; ta sama,<br />

Wybory i przemilczenia., op. cit., s. 62–71.<br />

9 Inicjatorzy i komisarze wystawy: A. Haras, W. Czerwonka, J. Ostrogórski,<br />

uczestnicy m. in.: I. Gustowska, N. Lach-Lachowicz, A. Lachowicz, J. Robakowski,<br />

A. Wiśniewski, Z. Warpechowski, J. Kozłowski, W. Dudkowiak, lucimska Grupa<br />

Działań i in.


Dziekan: ad. Maciej Świeszewski pro<strong>dziek</strong>an: ad. Tomasz<br />

Bogusławski<br />

•<br />

Zachodzą niewielkie zmiany w strukturze Wydziału, m. in. w Katedrze<br />

Projektowania Plastycznego powstaje pracownia przekazu<br />

wizualnego.<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Włodzimierz Łajming<br />

• dwie pracownie podstaw malarstwa i rysunku: doc. Jerzy<br />

Ostrogórski, asyst. Marek Model; ad. Maria Skowrońska, ad. Wiesław<br />

Zaremba<br />

• siedem pracowni malarstwa i rysunku: prof. Hugon Lasecki, asyst.<br />

Krzysztof Gliszczyński; prof. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Józef Karczewski;<br />

prof. Kiejstut Bereźnicki, asyst. Marek Czarnecki; prof. Włodzimierz<br />

Łajming, asyst. Marcin Duszeńko, mgr Zbigniew Blekiewicz (czasowo);<br />

doc. Mieczysław Olszewski, asyst. Hanna Nowicka-Grochal; ad.<br />

Teresa Miszkin, asyst. Jarosław Bauć; ad. Henryk Cześnik, asyst. Katarzyna<br />

Nowicka<br />

• dwie pracownie rysunku wieczornego: ad. Maciej Świeszewski,<br />

asyst. staż. Robert Florczak; ad. Roman Gajewski, st. asyst.<br />

MariaTargońska<br />

•Katedra<br />

Grafiki Warsztatowej – kier. doc. Czesław Tumielewicz<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Czesław Tumielewicz, ad.<br />

Zbigniew Gorlak<br />

• warsztat wypukłodruku i płaskodruku: st. asyst. Waldemar<br />

Marszałek<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Wiesław Dembski, ad. Cezary<br />

Paszkowski, ad. Alina Jackiewicz– Kaczmarek<br />

• warsztat wklęsłodruku: doc. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Podstaw Projektowania Plastycznego – kier. doc. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego: doc. Witosław<br />

Czerwonka, st. asyst. Wojciech Zamiara, (czasowo) mgr Jarosław<br />

Bartołowicz<br />

• pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska, wykł.<br />

inż. Benon Golly, asyst. Aleksander Widyński<br />

• warsztat tkaniny artystycznej: tech. Janina Basty<br />

• pracownia malarstwa ściennego i witraży: doc. Andrzej Dyakowski,<br />

st. asyst. Kazimierz Kalkowski, (czasowo) mgr Jacek Zdybel<br />

(technologia witrażu)<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego – kier. doc. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

warsztat technologiczny: ad. Andrzej Mentuch<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. doc. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

pracownia projektowania literniczego i typografii: ad. Tomasz<br />

Bogusławski, asyst. staż. Mariusz Sładczyk<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz Bogusławski,<br />

asyst. staż. Mariusz Sładczyk<br />

pracownia liternictwa: asyst. staż. Maiusz Sładczyk (opieka artyst.<br />

ad. T. Bogusławski)<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: doc. Witold Janowski,<br />

st. asyst. Janusz Górski; doc. Jerzy Krechowicz, st. asyst.<br />

Bogdan Bartkowski; doc. Zdzisław Walicki, asyst. staż. Sławomir<br />

Witkowski<br />

Wznawia działalność w <strong>Gdańsku</strong> Związek Polskich Artystów Plastyków, zdelegalizowany<br />

w 1983 r. (13 X 1989).<br />

Ogólnopolska wystawa młodej plastyki „Krytycy o nas” w BWA w Sopocie,<br />

zainicjowana przez W. Zaniewskiego; 70 autorów, ponad 300 prac, jury przewodniczy<br />

J. Zabłocki, jedną z 3 nagród otrzymuje M. Knut, Nagrodę ZPAMiG<br />

– J. Karczewski (X 1989).<br />

H. Mądrawski otrzymuje I nagrodę w ogólnopolskim konkursie plast. „Cztery<br />

pory roku – Jesień”, BWA w Szczecinku. E. Kowalska-Matuszewska otrzymuje<br />

nagrodę specjalną w konkursie graficznym województw nadbałtyckich „Konik<br />

Morski” w Szczecinie (XI 1989).<br />

Wystawa „Pampers maxi”, 4 młodych twórców z Gdańska (S. Góra, R. Kaja<br />

– rzeźba, S. Laskowski, M. Rogulski) w d. Zakładach Norblina w Warszawie<br />

(XII 1989).<br />

C. Paszkowski otrzymuje I nagrodę w ogólnopolskim konkursie plast. „Cztery<br />

pory roku – Zima”, BWA w Szczecinku.<br />

W konkursie Grand Prix za 1989 r., na zakończenie IV edycji konkursu „Cztery<br />

pory roku”, nagrody otrzymują m. in.: I – J. Sołecki, jedną z III – H. Mądrawski,<br />

nagrodę specjalną – C. Paszkowski.<br />

W Konkursie na Gdańską Grafikę Roku 1989 I nagrodę otrzymuje A. Jackiewicz-<br />

Kaczmarek, II – C. Paszkowski, III – F. Chudzyński, S. Grabowy i E. Kowalska-<br />

Matuszewska, wyróżnienia – B. Okuniewski, A. Taranek, Cz. Tumielewicz (I<br />

1990).<br />

H. Nowicka-Grochal i P. Zajęcki w dz. malarstwa oraz Ł. Rogiński w dz. grafiki (Z.<br />

Pidek w dz. rzeźby) otrzymują Nagrody Artystyczne GTPS za 1989 r. (I 1990).<br />

R. Kul otrzymuje przyznaną po raz pierwszy przez ZG ZPAMiG Nagrodę im. P.<br />

Potworowskiego za najlepszą wystawę 1989 r. (I 1990).<br />

I Triennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej „Konfrontacje ’90”; 384 prace 157 autorów; jury<br />

przewodniczy K. Bereźnicki, Grand Prix otrzymuje K. Kalkowski (IV 1990).<br />

Wystawa malarstwa, fotografii i instalacji N. Lach-Lachowicz (LL) z Wrocławia<br />

w BWA w Sopocie (VII 1990).<br />

Prezentacja grupy Fabrik ze Steinheim (Niemcy) w BWA w Sopocie (VIII 1990).<br />

Plenery malarskie studentów w Ustce (prowadzący: doc. M. Olszewski, asyst.<br />

M. Czarnecki) i w Zdunowicach (prowadzący: prof. W. Łajming, asyst. M. Czarnecki)<br />

(IX 1990).<br />

Powstaje Galeria Promocyjna w Pałacu Opatów w Oliwie, Oddziale <strong>Sztuk</strong>i<br />

Współczesnej Muzeum Narodowego w <strong>Gdańsku</strong>.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

J. Sołecki otrzymuje jedną z I nagród w ogólnopolskim konkursie plast. „Cztery<br />

pory roku – Wiosna”, BWA w Szczecinku.<br />

Inauguracja działalności galerii Sopot-Art, wystawa prac T. Ciesiulewicza, H.<br />

Mądrawskiego, J. Mydlarskiego, J. Zabłockiego (VI 1989).<br />

Plener malarzy i grafików z Trójmiasta i Poznania na Helu, w ramach akcji na<br />

rzecz ratowania Półwyspu Helskiego (VI 1989).<br />

J. Zabłocki i W. Węgrzyn otrzymują Nagrody Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i za osiągnięcia<br />

artystyczne (22 VII 1989).<br />

Ogólnopolski plener malarsko-graficzny „Morze – Jastrzębia Góra 89” (IX<br />

1989).<br />

Wystawa grupy artystów z Frankenthal (RFN) w Galerii 85 w <strong>Gdańsku</strong> (IX<br />

1989).<br />

1989/1990<br />

Rektor: prof. Jerzy Zabłocki<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Zdzisław Walicki pro<strong>dziek</strong>an: doc. Jerzy<br />

Ostrogórski<br />

K A L E N D A R I U M 33<br />

1990/1991<br />

Rektor: prof. Stanisław Radwański prorektor: prof. Edmund<br />

Homa<br />

Niewielkie zmiany w strukturze Wydziału i obsadzie kadrowej<br />

pracowni.<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku<br />

• dwie pracownie podstaw malarstwa i rysunku: doc. Jerzy<br />

Ostrogórski, asyst. Marek Model; ad. Maria Skowrońska, ad. Wiesław<br />

Zaremba<br />

• siedem pracowni malarstwa i rysunku: prof. Hugon Lasecki, st.<br />

asyst. Krzysztof Gliszczyński; prof. Jerzy Zabłocki, st. asyst. Józef<br />

Karczewski; prof. Kiejstut Bereźnicki, asyst. staż. Marek Czarnecki;<br />

prof. Włodzimierz Łajming, st. asyst. Marcin Duszeńko; doc. Mieczysław<br />

Olszewski, asyst. Hanna Nowicka-Grochal; (dla studentów<br />

grafiki) doc. Teresa Miszkin, st. asyst. Jarosław Bauć; (dla studentów<br />

grafiki) ad. Henryk Cześnik, asyst. Katarzyna Nowicka<br />

• pracownia rysunku wieczornego: ad. Maciej Świeszewski, ad. Roman<br />

Gajewski, st. asyst. Maria Targońska<br />

•Katredra<br />

Grafiki Warsztatowej – kier. doc. Czesław Tumielewicz<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Czesław Tumielewicz, ad.<br />

Zbigniew Gorlak, st. asyst. Waldemar Marszałek<br />

• warsztat wypukłodruku i płaskodruku: st. asyst. Waldemar<br />

Marszałek<br />

• pracownia grafiki warsztatowej: doc. Wiesław Dembski, ad. Cezary<br />

Paszkowski, st. asyst. Alina Jackiewicz– Kaczmarek<br />

• warsztat wklęsłodruku: doc. Wiesław Dembski<br />

•Katedra<br />

Podstaw Projektowania Plastycznego i Specjalności<br />

Dodatkowych – kier. doc. Bernarda Świderska<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego: doc. Witosław<br />

Czerwonka, st. asyst. Wojciech Zamiara<br />

• pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska, wykł.<br />

inż. Benon Golly, asyst. Aleksander Widyński<br />

• warsztat tkaniny artystycznej: tech. Janina Basty<br />

•<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: doc. Andrzej Dyakowski,<br />

st. asyst. Kazimierz Kalkowski<br />

32<br />

Wydział Malarstwa i Grafiki<br />


E L Ż B I E T A K A L<br />

pracownia przekazu wizualnego: wykł. Jadwiga Okrassa, wykł.<br />

Zygmunt Okrassa, asyst. Mariusz Sładczyk<br />

pracownia projektowania literniczego i typografii: ad. Tomasz<br />

Bogusławski, asyst. Mariusz Sładczyk<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz Bogusławski,<br />

asyst. Mariusz Sładczyk<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: st. asyst. Janusz Górski,<br />

mgr Piotr Kazigrotowski; doc. Jerzy Krechowicz, asyst. Bogdan<br />

Bartkowski, wykł. Eligiusz Kawiarek; (?) prof. Mieczysław Wasilewski,<br />

asyst. Sławomir Witkowski<br />

II Sopockie Spotkania Młodych ’90 w BWA w Sopocie (X 1990).<br />

W Konkursie GTPS na Gafikę Roku 1990 I nagrodę otrzymuje W. Dembski, II<br />

– A. Taranek, III – W. Marszałek, J. Rzyszczak i S. Witkowski (XII 1990., wystawa<br />

pokonkursowa II 1991).<br />

Wystawa „Muzeum Łodzi Kaliskiej” w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong> (II 1991).<br />

Wystawa prac J. Nowosielskiego w Galerii Arche przy Muzeum Archeologicznym<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (I 1991).<br />

Performance studentów PWSSP „Rozpakowanie”, inaugurujący festiwal „Świat<br />

Józefa Szajny” w <strong>Gdańsku</strong> (III 1991).<br />

Wystawa „Świat Józefa Szajny” w Pałacu Opatów w Oliwie, towarzysząca festiwalowi<br />

Szajny (III 1991).<br />

Doroczna wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP „Przegląd ’91” w BWA w Sopocie<br />

(IV 1991).<br />

Wystawa „V rocznica TOTALART” w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong> (IV 1991).<br />

Inauguracja cyklu imprez muzyczno-plastycznych „Per Cameram ad Ecclesiam”,<br />

zainicjowanych przez Fundację Pro Arte Sacra w kościele św. Bartłomieja<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (VI 1991).<br />

Międzynarodowe Biennale Ceramiki „Tworzywo ceramiczne w sztuce współczesnej”<br />

w BWA w Sopocie (VI 1991).<br />

Wystawa ceramiki studentów PWSSP w Galerii Promocyjnej BWA w Sopocie<br />

(VI–VII 1991).<br />

Plener studentów w Teatrze im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem (doc. A.<br />

Dyakowski, asyst. J. Zdybel) i wykonanie malowideł dekoracyjnych we<br />

wnętrzu i otoczeniu teatru (VI-VII 1991).<br />

Plenery studentów w Starym Gronowie (asyst. K. Kalkowski, VII 1991. ) i Zdunowicach<br />

(prof. J. Zabłocki, doc. J. Ostrogórski, asyst. K. Nowicka, IX 1991).<br />

„Festiwal Performance” w BWA w Sopocie (IX 1991).<br />

Nagrody Rektora otrzymują: I stopnia – prof. H. Lasecki i doc. A. Dyakowski, II<br />

stopnia – doc. J. Ostrogórski, ad. M. Świeszewski, ad. T. Bogusławski, ad. M.<br />

Skowrońska, asyst. J. Górski; nagrodę zespołową – prof. J. Zabłocki.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

i Jerzy Krechowicz. Katedra Projektowania Plastycznego przestała<br />

istnieć wraz ze śmiercią Usarewicza w 1983 roku, ale pod kierownictwem<br />

jego asystenta funkcjonowała odpowiednia pracownia,<br />

a swoistą delegaturą aplikowanych powoli nowych koncepcji były<br />

pracownie na Wydziale Architektury i Wzornictwa: malarstwa<br />

i rysunku, m. in. z Harasem i Ostrogórskim, oraz projektowania<br />

graficznego, prowadzone przez Krechowicza i Czerwonkę.<br />

•<br />

U progu lat dziewięćdziesiątych kierowana już przez Jerzego<br />

Krechowicza (od 1987 r. ) Katedra Projektowania Graficznego<br />

powiększyła się o pracownię przekazu wizualnego, zaś Katedra<br />

Specjalizacji Artystycznych o pracownię intermedialną, prowadzoną<br />

przez Witosława Czerwonkę. Od tego czasu problem<br />

wykorzystania środków elektronicznych w warsztacie plastycznym<br />

został włączony do programu dydaktycznego uczelni,<br />

realizowanego przez inicjatora i Wojciecha Zamiarę. Działalność<br />

artystyczna z wykorzystaniem multimediów stanowi w gdańskiej<br />

ASP stosunkowo niewielki obszar w porównaniu np. z Wrocławiem<br />

i Poznaniem, jednak już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych<br />

Witosław Czerwonka, Wojciech Zamiara i ich podopieczni<br />

z pracowni intermedialnej – Robert Jurkowski, Anna Kuczyńska,<br />

Katarzyna Radkowska i Piotr Wyrzykowski – wyraźnie zaznaczyli<br />

swoją obecność, biorąc udział w przedsięwzięciach Galerii Wyspa,<br />

później Łaźni, wrocławskich festiwalach czy głośnej prezentacji<br />

Idee poza ideologią w warszawskiej Królikarni (1993 r. ).<br />

Przy niepodważalnej i strukturalnie zagwarantowanej hegemonii<br />

malarstwa w jakimś stopniu usankcjonowano jednak i inne<br />

formy wypowiedzi. Kiedy jeszcze zakres kształcenia podstawowego<br />

poszerzono o scenografię w prowadzonej od 1994 roku<br />

przez Andrzeja Markowicza pracowni podstaw projektowania<br />

plastycznego, można uznać, że – przynajmniej w jakimś stopniu<br />

– zsyntetyzowały się idee Usarewicza, eksperymentalne teatralne<br />

doświadczenia Krechowicza i członków Grupy „Ą”. Wkrótce obejmujący<br />

jedną z pracowni specjalizacyjnych Włodzimierz Cygan<br />

zaproponował nowe jakości w dziedzinie tkaniny artystycznej:<br />

dwie pracownie podstaw rysunku: prof. Jerzy Ostrogórski, st. asyst.<br />

Marek Model; ad. Maria Skowrońska, ad. Wiesław Zaremba<br />

dwie pracownie podstaw malarstwa: prof. Teresa Miszkin, st. asyst.<br />

Jarosław Bauć; ad. Henryk Cześnik (w zastępstwie prof. Andrzej Dyakowski),<br />

asyst. Katarzyna Nowicka<br />

pracownia podstaw projektowania plastycznego: doc. Witosław<br />

Czerwonka, asyst. Wojciech Zamiara, (czasowo) asyst. Jarosław<br />

Bartołowicz<br />

pracownia technologii malarstwa: mgr Agnieszka Sikorska<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Kiejstut Bereźnicki<br />

pięć pracowni malarstwa: prof. Hugon Lasecki, st. asyst. Krzysztof<br />

Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski (urlop prof. J. Zabłockiego);<br />

prof. Kiejstut Bereźnicki, asyst. Marek Czarnecki (urlop, w zastępstwie<br />

mgr Sylwia Gabszewicz); prof. Włodzimierz Łajming, st. asyst.<br />

Marcin Duszeńko; doc. Mieczysław Olszewski, st. asyst. Hanna<br />

Nowicka-Grochal<br />

dwie pracownie rysunku wieczornego: prof. Maciej Świeszewski,<br />

asyst. Robert Florczak; ad. Roman Gajewski, ad. Maria Targońska<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. doc. Czesław Tumielewicz<br />

pracownia grafiki warsztatowej: doc. Czesław Tumielewicz, ad.<br />

Zbigniew Gorlak<br />

warsztat wypukłodruku i płaskodruku: asyst. Waldemar<br />

Marszałek<br />

pracownia grafiki warsztatowej: doc. Wiesław Dembski, ad. Cezary<br />

Paszkowski, ad. Alina Jackiewicz-Kaczmarek<br />

warsztat wklęsłodruku: doc. Wiesław Dembski<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska, asyst.<br />

Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Janina Basty<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

asyst. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: doc. Witosław Czerwonka, asyst. Wojciech<br />

Zamiara<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. doc. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

pracownia przekazu wizualnego i warsztat komputerowy: wykł.<br />

Jadwiga Okrassa, wykł. Zygmunt Okrassa<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz Bogusławski,<br />

asyst. Mariusz Sładczyk<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: asyst. Janusz Górski,<br />

mgr Piotr Kazigrotowski (urlop prof. W. Janowskiego); doc. Jerzy<br />

Krechowicz, asyst. Jacek Staniszewski; doc. Zdzisław Walicki,<br />

asyst. Sławomir Witkowski<br />

Prezentacja „Miejsca” w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong>; obiekty, instalacje, peformance<br />

R. Kai, R. Rumasa, G. Klamana, M. Rogulskiego, P. Wyrzykowskiego;<br />

kontynuacja akcji w galeriach C 14 w <strong>Gdańsku</strong> i Pawilonie <strong>Sztuk</strong>i Sfinks w Sopocie<br />

(X 1991).<br />

III Międzynarodowe Triennale Grafiki „Mezzotinta ’91” w BWA w Sopocie<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1991/1992<br />

•<br />

•<br />

Rektor: prof. Stanisław Radwański prorektor: prof. Edmund<br />

Homa<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Maciej Świeszewski pro<strong>dziek</strong>an: ad. Tomasz<br />

Bogusławski<br />

Reorganizacja Wydziału; powstają Katedra Kształcenia Podstawowego<br />

oraz Katedra Specjalizacji Artystycznych, a także warsztat<br />

komputerowy.<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Jerzy<br />

Ostrogórski


odowego seminarium „Warszaty europejskie – ochrona zabytków techniki”<br />

w d. Łaźni Miejskiej w <strong>Gdańsku</strong>; obiekty, instalacje, performance10 (12–15 V 1993).<br />

Student P. Wyrzykowski otrzymuje Nagrodę Dyrektora PGS w Sopocie za działalność<br />

twórczą (VI 1993).<br />

Malarska akcja uliczna w Sopocie K. Bereźnickiego, T. Ciesiulewicza, H. Mądrawskiego,<br />

M. Targońskiej, Cz. Tumielewicza pod patronatem Galerii Triada<br />

w Sopocie (27 VI 1993).<br />

Wystawa Grupy Luxus z Wrocławia pt. „Miłość to nie wszystko” (instalacje,<br />

obiekty video) w PGS w Sopocie (VIII 1993).<br />

„Akty współczesne”, wystawa Galerii FOS dla Teatru Miejskiego w Gdyni; prace:<br />

J. Akermanna, W. Jackiewicza, T. Miszkin, M. Modela, M. Olszewskiego,<br />

M. Skowrońskiej, W. Zaremby; foyer Teatru Miejskiego w Gdyni (IX 1993).<br />

M. in. K. Polkowski bierze udział w międzynarodowej wystawie sztuki religijnej<br />

„<strong>Sztuk</strong>a miejscem odnalezienia się” w Krakowie (IX 1993).<br />

Plener malarski studentów w Jakubowie k. Mrągowa, pod opieką ad. M. Targońskiej<br />

(VIII/IX 1993).<br />

Nagrody Rektora otrzymują: I stopnia – prof. H. Lasecki, doc. W. Czerwonka,<br />

ad. II st. M. Skowrońska, ad. II st. C. Paszkowski, ad. T. Bogusławski;<br />

II stopnia– ad. R. Gajewski, asyst. J. Zdybel, asyst. H. Nowicka-Grochal; nagrodę<br />

zespołową – prof. M. Świeszewski, ad. M. Targońska, ad. W. Zaremba,<br />

asyst. R. Florczak, asyst. A. Królikiewicz; nagrodę specjalną indywidualną<br />

otrzymują ad. M. Duszeńko i asyst. M. Erszkowski; nagrodę specjalną zespołową<br />

otrzymuje ad. J. Bauć.<br />

K A L E N D A R I U M 35<br />

pięć pracowni malarstwa: prof. Hugon Lasecki, asyst. Andrzej<br />

Mioduszewski; prof. Maciej Świeszewski, asyst. staż. Józef Czerniawski;<br />

prof. Kiejstut Bereźnicki, asyst. staż. Maciej Gorczyński;<br />

prof. Włodzimierz Łajming, ad. Marcin Duszeńko; doc. Mieczysław<br />

Olszewski, asyst. Hanna Nowicka-Grochal<br />

trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. Maria Targońska,<br />

prof. med. Marek Grzybiak (anatomia); prof. Maciej Świeszewski,<br />

asyst. Robert Florczak; ad. Wiesław Zaremba, asyst. staż. Anna<br />

Królikiewicz<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

pracownia grafiki warsztatowej: prof. Czesław Tumielewicz, ad.<br />

Zbigniew Gorlak<br />

warsztat wypukłodruku i płaskodruku: asyst. Waldemar<br />

Marszałek<br />

pracownia grafiki warsztatowej: doc. Wiesław Dembski, ad. Cezary<br />

Paszkowski, ad. Alina Jackiewicz-Kaczmarek<br />

warsztat wklęsłodruku: doc. Wiesław Dembski<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska, asyst.<br />

Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

asyst. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: doc. Witosław Czerwonka, asyst. Wojciech<br />

Zamiara<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. prof. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

pracownia przekazu wizualnego i warsztat komputerowy: wykł.<br />

Jadwiga Okrassa, wykł. Zygmunt Okrassa<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz Bogusławski,<br />

asyst. Mariusz Sładczyk<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: asyst. Janusz Górski;<br />

prof. Jerzy Krechowicz, asyst. Jacek Staniszewski; doc. Zdzisław<br />

Walicki, asyst. Sławomir Witkowski<br />

Plener-praktyka studentów malarstwa w Hamburgu, związane z realizacją malowidła<br />

ściennego, pod kier. prof. A. Dyakowskiego (X 1992).<br />

„Gdańskie Dni Niezależne”, cykl imprez w d. Łaźni Miejskiej, Galerii C14 w<br />

<strong>Gdańsku</strong> i Pawilonie <strong>Sztuk</strong>i Sfinks w Sopocie (X 1992).<br />

„Pracownia innych mediów i Pracownia intermedialna PWSSP” – wystawa<br />

w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong>, prace R. Jurkowskaiego, J. Niegody, M. Targońskiego,<br />

P. Wyrzykowskiego (X 1992).<br />

Wystawa retrospektywna W. Borowskiego pt. „Ślady 1956–1992” i performance<br />

artysty w PGS w Sopocie (XI 1992).<br />

Plener malarski studentów w Kłaninie (gm. Krokowa), pod opieką ad. M. Duszeńki<br />

(XI 1992).<br />

„The Living Art. Museum” z Reykjaviku w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong>: malarstwo,<br />

performance, instalacje, video i dokumentacja (I 1993).<br />

„Poliformy 1970–1993” Z. Artymowskiej w PGS w Sopocie (II 1993).<br />

„Malarstwo pięciu”, wystawa J. Akermanna, B. Izdebskiego, M. Modela, J. Ploty,<br />

S. Witkowskiego (III 1993).<br />

Wystawa „<strong>Sztuk</strong>a – miasto – maszyna”, zorganizowana z okazji międzyna-<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1993/1994<br />

•<br />

•<br />

(XII 1991).<br />

Prezentacja twórczości J. Robakowskiego „W rozkroku. Szkic z odległości debiutu<br />

1959–1992”, PGS w Sopocie (I 1992).<br />

Prezentacja „Pracownia innych mediów i Pracownia interemedialna PWSSP” w<br />

Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong>; prace A. Czarneckiego, R. Jurkowskiego, R. Kai, D.<br />

Lejmana, P. Lewinowicza, B. Olecha, P. Wyrzykowskiego (II 1992).<br />

Aukcja dzieł sztuki współczesnej, zorganizowana przez Galerię Arche i Galerię<br />

3A DAL, Galeria Arche w <strong>Gdańsku</strong> (II 1992).<br />

Pokaz instalacji studentów poznańskiej PWSSP w BWA w Sopocie (IV 1992).<br />

Na I Międzynarodowych Targach <strong>Sztuk</strong>i w Genewie jedyna polska Galeria Anny<br />

Kareńskiej z Poznania prezentuje m. in. malarstwo W. Jackiewicza oraz malarstwo<br />

i grafikę J. Akermanna (IV/V 1992).<br />

Prezentacja „Dyplomy 91/92” w Państwowej Galerii <strong>Sztuk</strong>i (d. BWA) w Sopocie<br />

(V 1992).<br />

Wystawa A. Awsieja, R. Kai, G. Klamana, M. Rogulskiego w ramach międzynarodowego<br />

sympozjum „Projekt Wyspa”, Galeria Wyspa w <strong>Gdańsku</strong> (VI 1992).<br />

Plener studentów malarstwa i grafiki w Malborku (VI 1992. ).<br />

„Łódż Fabryczna zaprasza”, pokaz instalacji i sztuki video w PGS w Sopocie<br />

(VII 1992).<br />

„Perseweracja mistyczna i róża”, prezentacja prac K. Kozyry, B. Konopki, Z. Libery,<br />

K. Malca, J. Markiewicza, R. Rumasa, J. Staniszewskiego, R. Stańczaka i T.<br />

Kuntzela w PGS w Sopocie (VIII 1992).<br />

J. Akermann otrzymuje III nagrodę, W. Dembski Nagrodę Prezydenta m. Sopotu<br />

na I Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich Gdańsk ’92, w jury m. in. Cz.<br />

Tumielewicz, Ł. Rogiński, E. Kowalska-Matuszewska; Pałac Opatów w Oliwie<br />

(IX 1992).<br />

Pokaz prac artystów duńskich (E. Hagens, P. Haubro, J. Kiowsky, L. Madsen, M.<br />

Monnerup, E. Mortensen) w PGS w Sopocie (IX 1992).<br />

Wystawa prac 6 artystów z Gdańska w Naestved w Danii (IX 1992).<br />

Nagrody Rektora otrzymują: I stopnia – prof. T. Miszkin i doc. M. Olszewski,<br />

II stopnia – ad. M. Sładczyk, asyst. S. Witkowski, asyst. J. Zdybel, nagrodę<br />

specjalną – ad. W. Zaremba, ad. J. Górski, asyst. R. Florczak.<br />

Nagrody Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i otrzymują studenci: A. Wyszecki z grafiki i S.<br />

Zajączkowski z malarstwa.<br />

Rektor: prof. Stanisław Radwański prorektor: prof. Edmund<br />

Homa<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Witosław Czerwonka pro<strong>dziek</strong>an: wykł. Zygmunt<br />

Okrassa<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Teresa Miszkin<br />

• dwie pracownie podstaw rysunku: ad. Roman Gajewski,<br />

st. asyst. Marek Model; ad. Maria Skowrońska, asyst. Jacek<br />

Kornacki<br />

• dwie pracownie podstaw malarstwa: prof. Teresa Miszkin,<br />

st. asyst. Jarosław Bauć; ad. Henryk Cześnik, asyst. Michał<br />

Erszkowski<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego: st. wykł. An-<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1992/1993<br />

•<br />

Rektor: prof. Stanisław Radwański prorektor: prof. Edmund<br />

Homa<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Maciej Świeszewski pro<strong>dziek</strong>an: ad. Tomasz<br />

Bogusławski<br />

10 Uczestnicy: J. Bartołowicz, R. Jurkowski, R. Kinzig, G. Klaman, J. Niegoda,<br />

B. Olech, M. Sycz, M. Targoński, E. Wachnicka, P. Wyrzykowski.<br />

Zmiany kadrowe.<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – prof. Teresa Miszkin<br />

• dwie pracownie podstaw rysunku: ad. Roman Gajewski, st. asyst.<br />

Marek Model; ad. Maria Skowrońska, asyst. staż. Jacek Kornacki<br />

• dwie pracownie podstaw malarstwa: prof. Teresa Miszkin, st.<br />

asyst. Jarosław Bauć; ad. Henryk Cześnik, mgr Michał Erszkowski<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego: wykł. Andrzej<br />

Markowicz, wykł. Jacek Mydlarski, asyst. Zbigniew Blekiewicz<br />

(czasowo)<br />

• pracownia technologii malarstwa: mgr Agnieszka Sikorska<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Kiejstut Bereźnicki<br />

34<br />


E L Ż B I E T A K A L<br />

drzej Markowicz, asyst. Zbigniew Blekiewicz<br />

pracownia technologii malarstwa: mgr Agnieszka Sikorska<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku<br />

pięć pracowni malarstwa: prof. Hugon Lasecki, asyst. Andrzej<br />

Mioduszewski; prof. Maciej Świeszewski, asyst. Józef Czerniawski;<br />

prof. Kiejstut Bereźnicki, asyst. Maciej Gorczyński; prof. Włodzimierz<br />

Łajming, ad. Marcin Duszeńko; doc. Mieczysław Olszewski,<br />

asyst. Hanna Nowicka-Grochal<br />

dwie pracownie rysunku wieczornego: ad. Maria Targońska,<br />

asyst. Robert Florczak; ad. Roman Gajewski (zast. asyst. Anna<br />

Królikiewicz)<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

pracownia grafiki warsztatowej: prof. Czesław Tumielewicz,<br />

ad. Zbigniew Gorlak<br />

warsztat wypukłodruku i płaskodruku: asyst. Waldemar<br />

Marszałek<br />

pracownia grafiki warsztatowej: doc. Wiesław Dembski, ad. Cezary<br />

Paszkowski, ad. Alina Jackiewicz-Kaczmarek<br />

warsztat wklęsłodruku: doc. Wiesław Dembski<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

pracownia tkaniny artystycznej: doc. Bernarda Świderska,<br />

asyst. Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

asyst. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: doc. Witosław Czerwonka, asyst. Wojciech<br />

Zamiara, ad. Grzegorz Klaman<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. prof. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

pracownia przekazu wizualnego i warsztat komputerowy:<br />

wykł. Jadwiga Okrassa, wykł. Zygmunt Okrassa<br />

pracownia podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz Bogusławski,<br />

asyst. Mariusz Sładczyk<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: asyst. Janusz Górski;<br />

prof. Jerzy Krechowicz, asyst. Jacek Staniszewski; doc. Zdzisław<br />

Walicki, asyst. Sławomir Witkowski<br />

Wystawa pt. „Wewnątrz – zewnątrz”, prace K. Gliszczyńskiego, S. Góry,<br />

M. Sieńkowskiego i K. Wróblewskiego w gmachu Politechniki Gdańskiej<br />

(X 1993).<br />

„Artysta w zmieniającym się mieście”, pokaz dokumentacji i projektów „Wyspa”<br />

i „Otwarte atelier” w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong> (X 1993).<br />

Wystawa prac z elementami groteski dla Teatru Miejskiego w Gdyni z okazji<br />

premiery „Ferdydurke” Gombrowicza; autorzy: K. Kalkowski, M. Świeszewski,<br />

P. Zajęcki (23 X 1993).<br />

Wystawa 5 artystów z Hamburga (A. Coerper, V. Kiefner, T. Kuntzel, E. Mitzka,<br />

M. Paulat) w PGS w Sopocie (XI 1993).<br />

Malarstwo T. Brzozowskiego w Pałacu Opatów (Oddział <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej<br />

MN w <strong>Gdańsku</strong>) w Oliwie (XII 1993 – I 1994).<br />

Wystawa „Współczesna tkanina artystyczna Wybrzeża Gdańskiego” w Pałacu<br />

Opatów w Oliwie (I 1994).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

wraz z Aleksandrem Widyńskim podjął realizację projektu łączenia<br />

tradycyjnego włókna z innymi materiałami, jak drut, papier, tworzywa<br />

sztuczne, wiklina etc.<br />

•<br />

Ani wymienione, wybrane przykłady działań i ich twórców, włączone<br />

w akademicką strukturę, ani instytucjonalizacja innych strategii<br />

artystycznych nie demontowały, nie znosiły dotychczasowego<br />

modelu estetycznego, ale wprowadzały alternatywne, wynikające<br />

z refleksji nad istotą i funkcją dzieła oraz prawdy sztuki. Dopełniały<br />

konstrukcję czy kreację autonomicznego dzieła – obrazu sztalugowego,<br />

klasycznego rysunku, grafiki, tkaniny – o byty efemeryczne,<br />

multiplikowane, wykonane elektronicznie, lub łączące gatunki<br />

etc. W dziedzinie malarstwa swoistą tego antycypacją były obrazy<br />

Teresy Miszkin, wykorzystującej technikę i poetykę fotografii; metaforyczna<br />

figuracja tych kompozycji – a także prac Małgorzaty<br />

Fonfrii-Peredy i Ireny Talagi – zaczęła już w pierwszej połowie<br />

lat siedemdziesiątych przełamywać monopol abstrakcji. Miszkin<br />

objęła jedną z pracowni malarstwa w 1986 roku, tj w czasie, gdy<br />

odwołaniem do figury człowieka w diametralnie odmienny sposób<br />

zaznaczała swoją obecność następna generacja.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Zjawisko poszerzania, anektowania w przestrzeń akademickiej<br />

praktyki nowych obszarów wiąże się z drugiej strony z konsekwencjami<br />

postmodernistycznej kontestacji lat osiemdziesiątych,<br />

która postawiła pytania o jedyną słuszność ugruntowanych<br />

i kontynuowanych m. in. na akademiach dyskursów, zarówno<br />

awangardowej, jak modernistycznej koncepcji sztuki. W środowisku<br />

gdańskim pytania te skierowane były raczej w stronę<br />

postkolorystycznej tradycji i jej przeformowań, nienaruszających<br />

podstawowego celu sztuki, tj. autonomicznego dzieła, przez które<br />

przemawia – odrębnym językiem – indywidualny twórca. Gdańscy<br />

uczestnicy ówczesnych głośnych ogólnopolskich manifestacji,<br />

takich jak Abstrakcja lat 80., Arsenał ‘88, Krytycy o nas czy bardziej<br />

ukierunkowanej Kolor w grafice, m. in. Janusz Akermann, Jarosław<br />

Bauć, Zbigniew Gorlak, Waldemar Marszałek, Marek Model, Hanna<br />

Nowicka, Krzysztof Polkowski, Jacek Staniszewski, Krzysztof<br />

Akcja prezentacji młodej sztuki artystów z Gdańska i Szkocji pt. „Ucho Beethovena”<br />

w d. Łaźni Miejskiej w <strong>Gdańsku</strong>; impreza towarzyszy Gdańskim Spotkaniom<br />

Młodych Kompozytorów „Droga” (28–30 I 1994).<br />

W Konkursie GTPS na Grafikę Roku 1993 I nagrodę otrzymuje M. Jagoda,<br />

II – S. Grabowy i E. Kowalska-Matuszewska, wyróżnienia: P. Iwański, B. Klaman,<br />

J. Kujawska, D. Krechowicz, B. Skowron-Zaleska (I 1994. wystawa pokonkursowa<br />

II 1994).<br />

H. Mądrawski otrzymuje Nagrodę GTPS w dziedzinie plastyki za 1993 r.<br />

(II 1994).<br />

Otwarcie kolejnego sezonu cyklu „Per Cameram ad Ecclesiam” w kościele<br />

św. Bartłomieja w <strong>Gdańsku</strong>, spektakl plastyczno-muzyczny „Siedem słów<br />

Chrystusa na krzyżu”; obiekty wykonali K. Gliszczyński, G. Jabłoński, R. Kaja,<br />

W. Mokwiński, R. Rumas, K. Wróblewski J. Zdybel (III 1994).<br />

Wystawa pt. „Biblia we współczesnym malarstwie polskim, przeżycia, inspiracje,<br />

ślady”, Oddział <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej MN w <strong>Gdańsku</strong> Pałac Opatów w Oliwie<br />

(V-VI 1994).<br />

Wystawa „Europa, Europa” w Bonn, udział R. Rumas (V-X 1994).<br />

Międzynarodowe warsztaty multimedialne „Projekt Wyspa”, zorganizowane<br />

przez Galerię Wyspa i Fundację Otwarte Atelier w Galerii<br />

Wyspa i przestrzeni miejskiej; 22 artystów sztuk wizualnych z Gdańska, innych<br />

ośrodków kraju i krajów nadbałtyckich 11 w d. Łaźni Miejskiej w <strong>Gdańsku</strong>;<br />

wystawa towarzysząca: J. Bartołowicz, R. Jurkowski, J. Niegoda, H. Nowicka-<br />

Grochal, M. Targoński, P. Wyrzykowski (13–30 VI 1994).<br />

Plener studentów WMiG w Chmielnie (prof. J. Ostrogórski, ad. J. Bauć,<br />

asyst. J. Kornacki, VI 1994).<br />

„Salon Letni” malarstwa, rzeźby i grafiki w Galerii Punkt w <strong>Gdańsku</strong>; m. in.:<br />

M. Baryłko, J. Góra, S. Grabowy, A. Jackiewicz-Kaczmarek, W. Jackiewicz,<br />

E. Kowalska-Matuszewska, H. Lasecki, W. Łajming, K. Ostrowski, S. Stankiewicz<br />

(VII 1994).<br />

Wystawa „Pamięć obrazów. Fotografia artystyczna krajów nadbałtyckich”<br />

w auli PWSSP i sympozjum w Nadbałtyckim Centrum Kultury (VII 1994).<br />

Wystawa pt. „Koniecznie rzeczywiste” prac młodych twórców gdańskich<br />

w Museum Bruder Klaus w Sachseln (Szwajjcaria), zorganizowana przez Fundację<br />

Pro Arte Sacra; uczestniczą m. in.: Ł. Głowacki, J. Kornacki, J. Zdybel<br />

(VIII 1994).<br />

Pokaz współczesnej sztuki grenlandzkiej pt. „Latający kajak”, współorganizowany<br />

przez Nadbałtyckie Centrum Kultury; aula PWSSP (VIII 1994).<br />

Grupa studentów pod. kier. prof. M. Olszewskiego i asyst. H. Nowickiej-Grochal<br />

organizuje wystawę towarzyszącą festiwalowi jazzowemu w Marciac we<br />

Francji (7–15 VIII 1994).<br />

Prezentacja „Kolekcja II Galerii-Pracowni Wyspa” w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong><br />

(IX 1994).<br />

Plener studentów WMiG w Chmielnie (prof. M. Olszewski, ad. R. Gajewski,<br />

asyst. A. Królikiewicz, IX 1994).<br />

Nagrody Rektora za rok 1993/1994 otrzymują studenci: malarstwa – J. Remplińska,<br />

M. Piasecka, B. Szeser-Popek, J. Ziółkowska, I. Kuzioła, grafiki<br />

– B. Błażejowski.<br />

Stypendia Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i otrzymują: B. Klaman i T. Krupiński<br />

(z malarstwa) oraz I. Piotrowska (z grafiki).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

11 Uczestnicy: G. Brchov, A. Ceponite, I. Czeczot, U. Eller, K. Gelzis,<br />

M. Kijewski, G. Klaman, P. Kryszk, V. Ozarinkas, H. H. Rasmussen, R. Rumas,<br />

grupa INFO-Casmo.


Kierunek Malarstwo<br />

Katedra Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Teresa Miszkin<br />

cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy<br />

Ostrogórski, asyst. Marek Model; ad. Maria Skowrońska, asyst. Jacek<br />

Kornacki; prof. Henryk Cześnik, asyst. Michał Erszkowski;<br />

prof. Teresa Miszkin, asyst. Jarosław Bauć<br />

pracownia podstaw projektowania plastycznego: st. wykł. Andrzej<br />

Markowicz, asyst. Zbigniew Blekiewicz<br />

pracownia technologii malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, asyst. Jacek Kornacki<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Maciej Świeszewski<br />

pięć pracowni malarstwa: prof. Hugon Lasecki, ad. Krzysztof<br />

Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski, asyst. Józef Czerniawski;<br />

prof. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna. Nowicka-Grochal; prof. Włodzimierz<br />

Łajming, ad. Marcin Duszeńko; prof. Mieczysław Olszewski,<br />

asyst. Maciej Gorczyński<br />

trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. Maria Targońska,<br />

asyst. Robert Florczak; ad. Roman Gajewski, asyst. Michał Krasodomski;<br />

ad. Wiesław Zaremba, asyst. Anna Królikiewicz<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

asyst. Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: prof. Witosław Czerwonka, ad. Wojciech<br />

Zamiara<br />

Kierunek Grafika<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

trzy pracownie grafiki warsztatowej (bez wydzielonych warsztatów):<br />

prof. Czesław Tumielewicz, ad. Zbigniew Gorlak, ad. Waldemar<br />

Marszałek;<br />

doc. Wiesław Dembski, ad. Alina Jackiewicz-Kaczmarek; ad. Cezary<br />

Paszkowski, ad. Waldemar Marszałek<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. prof. Zdzisław<br />

Walicki<br />

warsztat DTP mgr Mariusz Sładczyk, spec. ds. komputer.<br />

mgr inż. Dariusz Leszczyński<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz<br />

•<br />

•<br />

•<br />

masz Bogusławski, asyst. Mariusz Sładczyk; wykł. Jadwiga Okrassa,<br />

wykł. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. Janusz Górski,<br />

asyst. Piotr Kazigrotowski; prof. Jerzy Krechowicz, asyst. Jacek<br />

Staniszewski; prof. Zdzisław Walicki, asyst. Sławomir Witkowski<br />

Prezentacja twórczości W. Hasiora w Oddziale <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej MNG Pałac<br />

Opatów w Oliwie (X 1994).<br />

Pokaz sztuki video z Festiwalu Nowych Mediów WRO ‘94 w Galerii Wyspa<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (X 1994).<br />

Wystawa artystów szwajcarskich „Przerzucanie mostów”, organizowana przez<br />

Fundację Pro Arte Sacra (X 1994. ).<br />

Wystawa „Przypomnienie. Jan Cybis, Artur Nacht-Samborski, Zygmunt Waliszewski”,<br />

z okazji 50-lecia PWSSP, Pałac Opatów w Oliwie (XII 1994–II 1995).<br />

Wystawa prac M. Jaremy (1908–1958) w PGS w Sopocie (XII 1994).<br />

Pokaz najnowszej sztuki ze Szwecji pt. „Kombinacja” w PGS w Sopocie<br />

(I–II 1995).<br />

W Konkursie GTPS na Grafikę Roku 1994 I nagrodę otrzymuje A. Jackiewicz-<br />

-Kaczmarek, II – W. Marszałek, III – W. Dembski i J. Nurowska, wyróżnienia:<br />

Z. Gorlak, S. Grabowy, K. Górska, B. Klaman-Tarnowska, W. Marszałek, I. Piotrowska,<br />

J. Rzyszczak (I 1994., wystawa pokonkursowa w GTPS III 1995).<br />

„Kultura i <strong>Sztuk</strong>a. Nowy Jork”, wystawa prac J. Flicińskiego, S. Góry i M. Sieńkowskiego<br />

w d. Łaźni Miejskiej (IV 1995).<br />

Wystawa retrospektywna i sympozjum naukowe „<strong>Sztuk</strong>a na Pomorzu po roku<br />

1945”, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (IV–V 1995).<br />

„Endlos/Endless”, wystawa i cykl akcji współorganizowanych przez Projekt<br />

Delikatesy Awantgarde, Galerię Wyspa, Fundację Wyspa<br />

Progress i Galerię Arche; protest przeciw przemocy w rocznicę zakończenia<br />

II wojny światowej, 50 artystów z różnych krajów (V 1995).<br />

„Fantom Hermeticus” wystawa w Galerii Spichrz 7, udział m. in.: A. Awsiej,<br />

J. Bartołowicz, R. Grabowski, J. Kabala, J. Niegoda, M. Rogulski, P. Wyrzykowski<br />

(VI 1995).<br />

Plener malarski dla studentów I r. WMiG w Chmielnie, opiekun: prof. H. Cześnik,<br />

ad. M. Model, asyst. J. Kornacki (VI 1995).<br />

Wystawa „Ślady czasu”, prace B. Borowskiego, W. Jackiewicza, R. Usarewicza<br />

w Galerii Arche w <strong>Gdańsku</strong> (VII 1995).<br />

Wystawa „Antyciała” w Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej Zamek Ujazdowski<br />

w Warszawie, udział: J. Bartołowicz, G. Klaman, P. Wyrzykowski, R. Rumas<br />

(VII 1995).<br />

Wystawa 8 młodych twórców zakwalifikowanych na festiwal ARTGenda w Kopenhadze<br />

w 1996 r., PGS w Sopocie (IX 1995).<br />

Powstaje Galeria Koło w <strong>Gdańsku</strong>: J. Buczkowski, K. Gliszczyński, D. Krechowicz,<br />

M. Sieńkowski, K. Wróblewski.<br />

P. Wyrzykowski otrzymuje I nagrodę na Festiwalu Nowych Mediów WRO ’95<br />

we Wrocławiu.<br />

Nagrodę Rektora otrzymuje student malarstwa A. Sylwestrowicz.<br />

Stypendia Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i otrzymują: B. Szeser-Popek, J. Ziółkowska<br />

i M. Wiśniewski.<br />

1994/1995<br />

•<br />

•<br />

Rektor: prof. Stanisław Radwański prorektor: prof. Edmund<br />

Homa<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Witosław Czerwonka pro<strong>dziek</strong>an: wykł. Zygmunt<br />

Okrassa<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1995/1996<br />

K A L E N D A R I U M 37<br />

Rektor: prof. Stanisław Radwański prorektor: prof. Edmund<br />

Homa<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

doc. Witosław Czerwonka pro<strong>dziek</strong>an: wykł. Zygmunt<br />

Okrassa<br />

W strukturze Wydziału zostają wyodrębnione dwa kierunki: Malarstwo<br />

i Grafika.<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Teresa Miszkin<br />

• cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy<br />

Ostrogórski, asyst. Marek Model; ad. Maria Skowrońska, asyst. Jacek<br />

Kornacki; prof. Henryk Cześnik, asyst. Michał Erszkowski;<br />

prof. Teresa Miszkin, asyst. Jarosław Bauć<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego: st. wykł. Andrzej<br />

Markowicz, asyst. Zbigniew Blekiewicz<br />

• pracownia technologii malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

• anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, asyst. Jacek Kornacki<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Maciej Świeszewski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. Hugon Lasecki, ad. Krzysztof<br />

Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski, asyst. Józef Czerniawski;<br />

prof. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna Nowicka-Grochal; prof. Włodzimierz<br />

Łajming, ad. Marcin Duszeńko; prof. Mieczysław Olszewski,<br />

asyst. Maciej Gorczyński<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. Maria Targońska,<br />

asyst. Robert Florczak; ad. Roman Gajewski, asyst. staż. Michał<br />

Krasodomski; ad. Wiesław Zaremba, asyst. Anna Królikiewicz<br />

•Katedra<br />

Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

• pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

asyst. Aleksander Widyński<br />

• warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

• pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

• pracownia intermedialna: prof. Witosław Czerwonka, ad. Wojciech<br />

Zamiara (oddzielenie warsztatu komputerowego)<br />

•Kierunek<br />

Grafika<br />

•Katedra<br />

Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

• trzy pracownie grafiki warsztatowej (bez wydzielonych warsztatów):<br />

prof. Czesław Tumielewicz, ad. Zbigniew Gorlak, ad. Waldemar<br />

Marszałek; doc. Wiesław Dembski, ad. Alina Jackiewicz-Kaczmarek;<br />

ad. Cezary Paszkowski, ad. Waldemar Marszałek<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego – kier. prof. Zdzisław<br />

Walicki<br />

• warsztat DTP: mgr Mariusz Sładczyk, spec. ds. komputer.<br />

mgr inż. Dariusz Leszczyński<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: ad. To-<br />

36<br />


E L Ż B I E T A K A L<br />

Bogusławski, asyst. Mariusz Sładczyk; wykł. Jadwiga Okrassa,<br />

wykł. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. Janusz Górski,<br />

asyst. Piotr Kazigrotowski; prof. Jerzy Krechowicz, asyst. Jacek<br />

Staniszewski; prof. Zdzisław Walicki, asyst. Sławomir Witkowski<br />

Plener studentów WMiG, połączony z praktyką malarstwa ściennego w Zakopanem,<br />

opiekun prof. A. Dyakowski, ad. J. Zdybel (X 1995).<br />

„Wokół kapizmu”, zorganizowane na jubileusz 50-lecia PWSSP prezentacje:<br />

„Szkoła sopocka” w PGS w Sopocie i „Okres paryski” w Muzeum Narodowym<br />

Oddział <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej Pałac Opatów w Oliwie oraz towarzyszące wystawom<br />

sympozjum naukowe (X 1995–II 1996).<br />

Wystawa „<strong>Sztuk</strong>a z Polski” w Grossburgwedel k. Hannoweru, zorganizowana<br />

przez PGS w Sopocie (X 1995).<br />

Wystawa „Polska sztuka lat dziewięćdziesiątych” w Künstlerhaus Bethanien<br />

w Berlinie; udział m. in. R. Rumas (X-XI 1995).<br />

Powstaje CUKT – Centralny Urząd Kultury Technicznej (J. Niegoda, A. Nizio,<br />

P. Wyr z ykowski, R . Ewer towski).<br />

II Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich pt. „Piasek i kamień”, kościół św. Jana<br />

w <strong>Gdańsku</strong> (XI 1995).<br />

Warsztaty performance R. Millera (w ramach Pracowni Gościnnej) dla studentów<br />

WMiG (XI–XII 1995).<br />

Wystawa prac studentów PWSSP pt. „Portfolio” w PGS w Sopocie (XII 1995).<br />

„Fotogramy”,wystawa prac studentów fotografii z pracowni W. Węgrzyna<br />

w Gdańskiej Galerii Fotografii (XII 1995).<br />

Prezentacja drzeworytów J. Panka z Krakowa w Pałacu Opatów w Oliwie<br />

(XII 1995).<br />

Wystawa prac S. Fijałkowskiego w Pałacu Opatów w Oliwie (I 1996).<br />

Wystawa „Polska tkanina współczesna” w Centralnym Muzeum Włókiennictwa<br />

w Łodzi; udział m. in. W. Cygana (II–IV 1996).<br />

Wystawa „Tektura i struktura” F. O. Gehry w PGS w Sopocie (III 1996).<br />

Prezentacja „Dyplom 1994/95”, po 3 artystów z 7 polskich uczelni artystycznych<br />

w Muzeum Narodowym w Krakowie (IV/V 1996).<br />

Jubileuszowa – z okazji 50-lecia uczelni – wystawa malarstwa pracowników<br />

PWSSP, komisarz prof. H. Cześnik; aula uczelni (V 1996).<br />

Prezentacja twórczości S. Eidrigevičiusa w Pałacu Opatów w Oliwie (V 1996).<br />

Wystawa „Polscy surrealiści” w Galerii EL w Elblągu.<br />

„Festiwal” A. Dudzińskiego w Sopocie, PGS, Dworek Sierakowskich, przestrzeń<br />

uliczna (VIII 1996).<br />

K. Gliszczyński otrzymuje III nagrodę na XVI Festiwalu Polskiego Malarstwa<br />

Współczesnego w Szczecinie; 214 prac, 100 autorów (IX 1996).<br />

Wystawa 5 artystów gdańskich w Galerie Melnikow w Heidelbergu: J. Akermann,<br />

W. Łajming, J. Misiek, L. Ostrogórska, D. Tyślewicz (IX 1996).<br />

Stypendia Miasta Gdańska otrzymują J. Bujny i G. Rogiński (z grafiki) oraz<br />

T. Jank (z malarstwa).<br />

Stypendia Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i otrzymują: z malarstwa – Z. Pilip i B. Szeser-Popek,<br />

z grafiki – J. Bujny i L. Skurski.<br />

•<br />

Wróblewski, Wiesław Zaremba, tak jak ich rówieśnicy zakwestionowali<br />

kult estetycznego przedmiotu i rzetelnego rzemiosła,<br />

imperatyw izolacji sztuki od zjawisk pozaartystycznych, niechęć<br />

do tzw. literatury i publicystyki. Teraz uprawianie równocześnie<br />

grafiki i malarstwa przez wielu z nich miało skutki odmienne<br />

niż w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych: zestawienia<br />

ostrych, krzykliwych barw zbliżały grafikę do „dzikiego” malarstwa,<br />

które z kolei swoją prowokacyjną szorstkość zawdzięczało m. in.<br />

technice szablonu, płaskości plam, dobitnemu konturowi, bliskiej<br />

niekiedy poetyce komiksu publicystyce, ilustracyjności itp.<br />

Tym wystąpieniom dodatkowych kontekstualnych treści przydaje<br />

fakt, iż to właśnie Sopot za sprawą Ryszarda Ziarkiewicza, najpierw<br />

organizatora niekonwencjonalnych prezentacji, potem także<br />

dyrektora BWA, wyróżnił się jako ważny ośrodek owego protestu.<br />

Ponadto figuracja miała zdecydowanych kontynuatorów w samej<br />

uczelni, do nich – obok wspomnianej Teresy Miszkin – należeli<br />

m. in. Kiejstut Bereźnicki czy Mieczysław Olszewski. W pewnym<br />

sensie ówcześni kontestatorzy kontynuowali też podjęty np. przez<br />

Czesława Tumielewicza dialog z modernistyczną estetyką, deformację<br />

i eksperymenty z tworzywem Hugona Laseckiego, hedonistyczne,<br />

barwne malarstwo Kazimierza Ostrowskiego, ekspresyjną,<br />

przekraczającą ramy obrazu figurację Henryka Cześnika, groteskową<br />

narrację Macieja Świeszewskiego, której genezy z kolei można<br />

szukać w późnej twórczości Juliusza Studnickiego. Ironia, humor,<br />

pastisz, programowa niestaranność wykonania, wielkie formaty<br />

często luźno zwisających płócien lub kartonów, epickie tytuły itp.<br />

były więc rodzajem dialogu tradycji z nową estetyką.<br />

Na początku ósmego dziesięciolecia, oprócz Jarosława Baucia już<br />

wcześniej zatrudnionego w pracowni Teresy Miszkin, także Marek<br />

Model, Wiesław Zaremba, Hanna Nowicka, Zbigniew Gorlak, Jacek<br />

Staniszewski i Sławomir Witkowski byli asystentami na Wydziale<br />

Malarstwa i Grafiki. W tym samym mniej więcej czasie nastąpiło<br />

w jego ramach wyodrębnienie dwóch kierunków nauczania,<br />

tj. Malarstwa i Grafiki, a za symboliczne usankcjonowanie rów-<br />

Katedra Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Teresa Miszkin<br />

cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy<br />

Ostrogórski, ad. Marek Model; prof. Maria Skowrońska, asyst. Jacek<br />

Kornacki; prof. Henryk Cześnik, asyst. Krzysztof Polkowski;<br />

prof. Teresa Miszkin, ad. Jarosław Bauć<br />

pracownia podstaw projektowania plastycznego: st. wykł. Andrzej<br />

Markowicz, asyst. Zbigniew Blekiewicz<br />

technologia malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, asyst. Jacek Kornacki<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Maciej Świeszewski<br />

pięć pracowni malarstwa: prof. Hugon Lasecki, ad. Krzysztof<br />

Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski, asyst. Józef Czerniawski;<br />

prof. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna Nowicka-Grochal; prof. Włodzimierz<br />

Łajming, ad. Marcin Duszeńko; prof. Mieczysław Olszewski,<br />

asyst. Maciej Gorczyński<br />

trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. Maria Targońska,<br />

asyst. Robert Florczak; ad. Wiesław Zaremba, asyst. Anna Królikiewicz;<br />

ad. Roman Gajewski, asyst. staż. Leszek Skurski<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

pracownia tkaniny artystycznej: prof. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: prof. Witosław Czerwonka, ad. Wojciech<br />

Zamiara<br />

warsztat komputerowy: asyst. Mariusz Sładczyk<br />

Kierunek Grafika<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

trzy pracownie grafiki warsztatowej: prof. Czesław Tumielewicz,<br />

ad. Zbigniew Gorlak, ad. Waldemar Marszałek; doc. Wiesław<br />

Dembski, ad. Alina Jackiewicz-Kaczmarek; ad. Cezary Paszkowski,<br />

ad. Waldemar Marszałek<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. prof. Zdzisław<br />

Walicki<br />

warsztat DTP: mgr Maiusz Sładczyk, spec. ds. komputer.<br />

mgrinż. Dariusz Leszczyński<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz<br />

Bogusławski, asyst. Krzysztof Stojałowski; wykł. Jadwiga Okrassa,<br />

wykł. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. Janusz Górski,<br />

asyst. Piotr Kazigrotowski; prof. Jerzy Krechowicz, asyst. Jacek<br />

Staniszewski; prof. Zdzisław Walicki, asyst. Sławomir Witkowski<br />

„Trzydzieści trzy plus trzy”, wystawa twórców prezentowanych w Galerii Promocyjnej<br />

MN w <strong>Gdańsku</strong>, Pałac Opatów w Oliwie (XII 1996 - I 1997).<br />

Wystawa „Stowarzyszenie Malarzy Grupa Gdańska” w Galerii EL w Elblągu<br />

(XII 1996).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1996/1997<br />

Rektor: prof. Jerzy Krechowicz prorektor: prof. Sławoj<br />

Ostrowski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Witosław Czerwonka pro<strong>dziek</strong>an: wykł. Zygmunt<br />

Okrassa<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo


Wystawa „Od koncepcji do obrazu” w Galerii Koło w <strong>Gdańsku</strong> (VI 1998).<br />

Wystawa prac R. Cieślewicza w PGS w Sopocie (VI 1998).<br />

D. Łaźnia Miejska w <strong>Gdańsku</strong>, zarządzana przez Fundację Wyspa Progress,<br />

otrzymuje status Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej; dyrektor A. Szyłak i kurator<br />

B. Czubak planują m. in. działania edukacyjne skierowane do studentów ASP.<br />

Wystawa malarstwa J. Mierzejewskiego w Pałacu Opatów w Oliwie (VI 1998).<br />

Wystawa obrazów J. Modzelewskiego w Galerii Koło w <strong>Gdańsku</strong> (VII 1998).<br />

Wystawy M. Gorczyńskiego w Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej i J. Staniszewskiego<br />

„Dzikie życie” w Galerii Praskiej w Warszawie (9 IX 1998).<br />

J. Bauć otrzymuje Grand Prix na XVII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego<br />

w Szczecinie; wśród imprez towarzyszących festiwalowi wystawa<br />

3 artystów Galerii Koło (IX 1998).<br />

Nagrody Rektora otrzymują: I stopnia – prof. H. Lasecki za całokształt działalności;<br />

II stopnia – prof. Cz. Tumielewicz za koncepcję i organizację cyklu<br />

wystaw „Dekonstrukcjoniści gdańscy”, prof. M. Świeszewski za „popularyzację<br />

gdańskiego środowiska artystycznego i wskrzeszenie tradycji rysunku<br />

wieczornego”, zespół: ad. T. Bogusławski, ad. M. Sładczyk i wykł. Z. Okrassa<br />

za organizację warsztatu komputerowego i „zbliżenie kształcenia grafików do<br />

współczesności”.<br />

Stypendia Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i otrzymują studentki: P. Orzechowska (grafika)<br />

i J. Żołnowska (malarstwo).<br />

K A L E N D A R I U M 39<br />

trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. Maria Targońska,<br />

wykł. Robert Florczak; prof. Maciej Świeszewski (zast. za W. Zarembę<br />

– urlop), ad. Józef Czerniawski zast. za A. Królikiewicz – urlop);<br />

ad. II st. Roman Gajewski, asyst. staż. Przemysław Łopacński<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: prof. nadzw. Witosław Czerwonka,<br />

ad. Wojciech Zamiara<br />

Kierunek Grafika<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

trzy pracownie grafiki warsztatowej: prof. Czesław Tumielewicz,<br />

ad. Zbigniew Gorlak; prof. Wiesław Dembski, ad. Alina Jackiewicz-<br />

Kaczmarek; ad. II st. Cezary Paszkowski, ad. Waldemar Marszałek<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. prof. nadzw. Zdzisław<br />

Walicki<br />

warsztat DTP: ad. Mariusz Sładczyk, spec. ds. komputer.<br />

mgr inż. Dariusz Leszczyński<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz<br />

Bogusławski, asyst. Krzysztof Stojałowski; wykł. Jadwiga Okrassa,<br />

wykł. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. Janusz Górski,<br />

asyst. Piotr Kazigrotowski; prof. zw. Jerzy Krechowicz, asyst. Jacek<br />

Staniszewski; prof. nadzw. Zdzisław Walicki, ad. Sławomir<br />

Witkowski<br />

Wystawa „Kolekcja sztuki współczesnej na 1000-lecie Gdańska”, m. in. prace:<br />

M. Bałki, Z. Bartołowicza, M. Berdyszaka, I. Gustowskiej, G. Klamana, K. Kozyry,<br />

Z. Kulik, P. Kurki, Natalii LL, Z. Libery, R. Schefferskiego; siedziba Fundacji<br />

Wyspa Progress, d. Łaźnia Miejska w <strong>Gdańsku</strong> (X 1997).<br />

D. Krechowicz otrzymuje Brązowy Medal, K. Wróblewski wyróżnienie na<br />

33. Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień”, „Krajobraz z końca<br />

XX wieku”, BWA Bielsko-Biała (X 1997).<br />

Wystawa malarstwa Z. M. Maciejewskiego (z Krakowa) w Pałacu Opatów<br />

w Oliwie (9 X 1997).<br />

D. Lejman otrzymuje Nagrodę Wojewody Legnickiego (wystawa indywidualna<br />

z katalogiem) na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje<br />

’96” w PGS w Legnicy (XI 1997).<br />

Wystawa „Fünf Positionen im Kontext” w Galerii Miejskiej w Bremie, udział<br />

m. in. K. Gliszczyński i M. Sieńkowsk (XII 1997).<br />

Pokaz prac M. Abakanowicz w Pałacu Opatów w Oliwie (XII 1997).<br />

„I love my Time”, pokaz prac K. Eriksson i J. Flicińskiego w Galerii Koło w <strong>Gdańsku</strong><br />

(I 1998).<br />

Wystawa monograficzna S. Hiszpańskiego (1904–1975) w Pałacu Opatów<br />

w Oliwie (III/IV 1998).<br />

Sesja naukowa w Akademii <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> na temat sztuki współczesnej wobec<br />

presji rzeczywistości (29 III 1998).<br />

Wystawa malarstwa J. Tarasina w Pałacu Opatów w Oliwie (IV 1998. ).<br />

Wystawa „Dekonstrukcjoniści gdańscy” w Galerii Dyptyk w Toruniu<br />

(IV–V 1998).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Wystawa „Dekonstrukcjoniści gdańscy” w BWA w Olsztynie12 (I–II 1997).<br />

Wystawy Festiwalu <strong>Sztuk</strong>i Polskiej w Budapeszcie, m. in. „Transformator emocji”<br />

sztuka l. 90., udział m. in. P. Wyrzykowski (I–III 1997).<br />

„Dzienniki” W. Pawlaka w Galerii Koło w <strong>Gdańsku</strong> (III 1997).<br />

Nadbałtyckie Sympozjum Truso ’97 „Znaki trwania” w Galerii EL w Elblągu<br />

(V 1997).<br />

Prezentacja „<strong>Sztuk</strong>a Sopotu” w PGS w Sopocie (V–VI 1997).<br />

Wystawa R. Opałki „W stronę liczenia” w Pałacu Opatów w Oliwie (VI 1997).<br />

C. Paszkowski otrzymuje nagrodę Europa Prix na Międzynarodowym Triennale<br />

Grafiki w Krakowie (VI 1997).<br />

Wystawa grafiki G. Grassa w Pałacu Opatów w Oliwie (VIII 1997).<br />

Wystawa „Artyści Galerii Koło”, Galeria Koło w <strong>Gdańsku</strong> (IX 1997).<br />

Wystawa „Dekonstrukcjoniści gdańscy” w Galerii EL w Elblągu (IX 1997).<br />

P. Wyrzykowski otzrymuje I nagrodę na Festiwalu Nowych Mediów WRO ’97<br />

we Wrocławiu.<br />

Stypendium Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i za rok 1996/97 otrzymują Z. Pilip (malarstwo)<br />

i M. Kudzio (grafika).<br />

1997/1998<br />

•<br />

1998/1999<br />

Rektor: prof. Jerzy Krechowicz prorektor: prof. Sławoj<br />

Ostrowski<br />

Rektor: prof. Jerzy Krechowicz prorektor: prof. Sławoj<br />

Ostrowski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Witosław Czerwonka pro<strong>dziek</strong>an: wykł. Zygmunt<br />

Okrassa<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Maria<br />

Skowrońska<br />

• cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: ad. Marek Model<br />

(opieka artyst. prof. T. Miszkin, urlop prof. J. Ostrogórskiego);<br />

•prof.<br />

Maria Skowrońska, asyst. Jacek Kornacki; prof. Henryk Cześnik,<br />

asyst. Krzysztof Polkowski; prof. Teresa Miszkin, ad. Jarosław<br />

Bauć<br />

•pracownia<br />

podstaw projektowania plastycznego: prof. nadzw. Andrzej<br />

Markowicz, asyst. Zbigniew Blekiewicz<br />

• technologia malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

• anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, asyst. Jacek Kornacki<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Maciej Świeszewski<br />

pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Hugon Lasecki,<br />

•<br />

PWSSP zostaje przekształcona w Akademię <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong>.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Wydział Malarstwa i Grafiki<br />

Dziekan: prof. Witosław Czerwonka pro<strong>dziek</strong>an: wykł. Zygmunt<br />

Okrassa<br />

Kierunek Malarstwo<br />

Katedra Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Maria<br />

Skowrońska<br />

cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: ad. Marek Model<br />

(opieka artyst. prof. T. Miszkin, urlop prof. J. Ostrogórskiego);<br />

prof. Maria Skowrońska, asyst. Jacek Kornacki; prof. Henryk Cześnik,<br />

asyst. Krzysztof Polkowski; prof. Teresa Miszkin, ad. Jarosław<br />

Bauć<br />

pracownia podstaw projektowania plastycznego: prof. nadzw.<br />

Andrzej Markowicz, asyst. Zbigniew Blekiewicz<br />

technologia malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, asyst. Jacek Kornacki<br />

Katedra Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Maciej Świeszewski<br />

pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Hugon Lasecki,<br />

ad. II st. Krzysztof Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski,<br />

asyst. Józef Czerniawski; prof. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna Nowicka-Grochal;<br />

prof. Włodzimierz Łajming, ad. Marcin Duszeńko;<br />

prof. Mieczysław Olszewski, asyst. Maciej Gorczyński<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

38<br />

12 Uczestnicy: J. Akermann, J. Bać, H. Czśnik, W. Dembski, R. Gajewski, Z. Gorlak,<br />

J. Góra, A. Grochowska, M. Hanysz, P. Józefowicz, K. Kalkowski, J. Krechowicz,<br />

H. Lasecki, W. Marszałek, T. Miszkin, K. Polkowski, M. Skowrońska, D. Syrkowski,<br />

M. Świeszewski, Cz. Tumielewicz, K. Wróblewski.


E L Ż B I E T A K A L<br />

ad. II st. Krzysztof Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski, asyst. Józef<br />

Czerniawski; prof. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna Nowicka-<br />

Grochal; prof. Włodzimierz Łajming, asyst. staż. Katarzyna Skonus<br />

(urlop ad. M Duszeńki); prof. Mieczysław Olszewski, asyst. Maciej<br />

Gorczyński<br />

trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. Maria Targońska,<br />

wykł. Robert Florczak; ad. Wiesław Zaremba, ad. Anna Królikiewicz;<br />

ad. II st. Roman Gajewski, asyst. staż. Przemysław Łopaciński<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: prof. nadzw. Witosław Czerwonka,<br />

ad. Wojciech Zamiara<br />

Kierunek Grafika<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

trzy pracownie grafiki warsztatowej: prof. Czesław Tumielewicz,<br />

ad. Zbigniew Gorlak; prof. Wiesław Dembski, ad. Alina Jackiewicz-<br />

-Kaczmarek; ad. II st. Cezary Paszkowski, ad. Waldemar Marszałek<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. prof. nadzw. Zdzisław<br />

Walicki<br />

warsztat DTP: ad. Mariusz Sładczyk, spec. ds. komputerowych<br />

mgr inż. Dariusz Leszczyński<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: ad. Tomasz<br />

Bogusławski, asyst. Krzysztof Stojałowski; wykł. Jadwiga Okrassa,<br />

wykł. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. Janusz Górski,<br />

asyst. Piotr Kazigrotowski; prof. zw. Jerzy Krechowicz, asyst. Jacek<br />

Staniszewski; prof. nadzw. Zdzisław Walicki, asyst. Sławomir<br />

Witkowski<br />

Inauguracyjna, międzynarodowa wystawa „Skąd jesteś?/Where Are You<br />

From?” w Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong> (X 1998).<br />

Wystawa „Cztery wizje” M. Białkos-Smith, M. Heyda-Usarewicz, A. Kity<br />

i U. Ruhnke-Duszeńko w Pałacu Opatów w Oliwie (X 1998).<br />

VIII Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje ’97” w PGS w Legnicy;<br />

wystawę poprzedza indywidualny pokaz D. Lejmana – laureata poprzedniej<br />

edycji pt. „Purgatorium” (X 1998).<br />

XXV Międzynarodowy Plener-Sympozjum „Warzsztat Tkacki – Kowary ’98”<br />

w Karpaczu i wystawa poplenerowa w Jeleniej Górze; wśród imprez towarzyszących<br />

pokaz indywidualny W. Cygana „Szkice tkackie” w Galerii Tkackiej Na<br />

Jatkach we Wrocławiu (X 1998).<br />

C. Paszkowski otrzymuje III nagrodę w Konkursie GTPS na Grafikę Roku 1998.<br />

A. Markowicz otrzymuje Nagrodę Wojewody Pomorskiego w dz. sztuk wizualnych<br />

za 1998 r.<br />

J. Wallner otrzymuje wyróżnienie na I Ogólnopolskim Biennale Grafiki Studenckiej<br />

w Warszawie.<br />

Wystawa fotografii studentów gdańskiej ASP pt. „Przygoda” w Galerii Związku<br />

Polskich Artystów Fotografików w Warszawie (II 1999).<br />

Pokonkursowa Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych o Nagrodę im. E. Gep-<br />

•<br />

nouprawnienia można uznać przeniesienie pracowni graficznych<br />

z Oficyny do budynku uczelni. W takim modelu strukturalnym<br />

Wydziału z kolei czytelnie rysuje się równoważne znaczenie<br />

„czystej” grafiki warsztatowej i projektowania graficznego, które<br />

nie mając jednak zaplecza tradycji w dawnej uczelni, zaistniało<br />

m. in. za przyczyną takich twórców, jak wspomniany już Jerzy<br />

Krechowicz, a także Zdzisław Walicki, Tomasz Bogusławski czy<br />

Jadwiga i Zygmunt Okrassowie oraz także już wymieniani Jacek<br />

Staniszewski i Sławomir Witkowski.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Trzeba jeszcze dodać, iż w latach osiemdziesiątych równolegle<br />

z wystąpieniami „dzikich” pojawiła się inna forma sprzeciwu<br />

wobec oficjalnej sztuki modernistycznej, izolującej się od dość<br />

ponurej rzeczywistości, tj. twórczość w ramach tzw. kultury niezależnej,<br />

najczęściej związanej z Kościołem; w <strong>Gdańsku</strong> jednym<br />

z aktywnych jej organizatorów był malarz i grafik Jan Góra, pracujący<br />

na Politechnice, ale związany też ze środowiskiem PWSSP,<br />

skąd wywodziło się sporo malarzy i grafików uczestniczących<br />

w tym ruchu.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Scharakteryzowaną tu pokrótce sytuację Wydziału Malarstwa<br />

i Grafiki gdańskiej ASP, wyznaczającą jego kulturowy, artystyczny<br />

status można określić, odwołując się do Derridiańskiej koncepcji<br />

ramy – parrergonu – oddzielającej sztukę od nie-sztuki21 ; to, co<br />

wewnętrzne – wraz ze zjawiskami pokrewnymi – i instytucjonalnie<br />

usankcjonowane, od tego, co zewnętrzne, nieprzynależne<br />

okołouczelnianej praktyce. To właśnie wnętrze, instytucja, a ściślej<br />

ufundowany na niej model estetyczny, stanowiły o kryteriach<br />

wartości, o uznaniu przedmiotu za reprezentację danej dziedziny<br />

artystycznej. Aktywność ramy, czyli sytuacja poza ową, rzec<br />

można, instytucjonalną estetyką – jak w wypadku m. in. działań<br />

Krechowicza, Harasa, Czerwonki czy Ostrogórskiego, a potem<br />

Miszkin i Peredy, wreszcie „ekspresjonistów lat 80. ” – Modela,<br />

perta ’98, Galeria Awangarda BWA we Wrocławiu (III 1999).<br />

Wystawa artystów gdańskiej Galerii Koło: K. Gliszczyńskiego, D. Krechowicz,<br />

M. Sieńkowskiego i K. Wróblewskiego w Galerii Gasworks w Londynie (III 1999).<br />

Wystawy prac A. Strumiłły: „A-4, Dziennik rysowany” w Pałacu Opatów w Oliwie,<br />

malarstwo w PGS w Sopocie (III 1999).<br />

Wystawa pt. „Prywatność” w PGS w Sopocie (III 1999).<br />

Wystawa prac K. Kozyry w CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong> (III 1999).<br />

W. Badowska otrzymuje wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim<br />

Fundacji Miyauchi „Obraz roku ’98” w Warszawie; wystawa pokonkursowa<br />

w St. Kordegardzie w warszawskich Łazienkach (III 1999).<br />

Powstaje Galeria Rysunku PWSSP Nowa Oficyna w <strong>Gdańsku</strong>, zarząd galerii:<br />

R. Gajewski, Z. Gorlak, A. Haras, M. Model, G. Radecki, W. Zaremba, J. Zdybel;<br />

wystawa inauguracyjna M. Kurak, W. Masztalerz, P. Szurek (IV 1999).<br />

Spotkanie z P. Piotrowskim, autorem książki „Znaczenia modernizmu. W stronę<br />

sztuki polskiej po 1945 roku” w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong> (7 V 1999).<br />

Wystawa prac M. Sobczyka (członka d. Gruppy) pt. „Wisła wpada do morza”<br />

w Galerii Koło w <strong>Gdańsku</strong> (VI–VII 1999).<br />

Wystawa pt. „Public relation. <strong>Sztuk</strong>a z Gdańska”, związana z kongresem Międzynarodowego<br />

Stowarzyszenia Krytyków <strong>Sztuk</strong>i AICA w CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong>13<br />

(VI 1999).<br />

Prezentacja grafiki Salvadora Dali „Nadrealność oswojona. Grafika z kolekcji<br />

Heinza Essa” w Pałacu Opatów w Oliwie (VI 1999).<br />

Wystawa J. Lebensteina „Etapy. Wybrane obrazy na płótnie i na papierze z lat<br />

1956–1993” w Pałacu Opatów w Oliwie (VI 1999).<br />

Wystawa malarstwa E. Dwurnika w PGS w Sopocie (VI 1999).<br />

Wystawa pt. „Spektrum. Twórcze spotkania polsko-niemieckie” w Pałacu Opatów<br />

w Oliwie (VI/VII 1999).<br />

IV Międzynarodowe Biennale Miniatury Tkackiej na „Darze Pomorza” w Gdyni,<br />

i mprezy towarzyszące (VI–IX 1999).<br />

Instalacja D. Allsopa „Ślepy ekran” w gdańskiej Galerii Koło (IX 1999).<br />

Ponadto w roku 1998/1999<br />

R. Gajewski otrzymuje medal za współpracę z Muzeum Miasta Gdańska w organizacji<br />

wystawy „Zjawiska czasu”.<br />

W. Łajming uczestnuiczy w kongresie Związku <strong>Sztuk</strong> Wizualnych Unii Europejskiej<br />

EVAN w Kopenhadze.<br />

T. Miszkin i M. Świeszewski uczestniczą w wystawie „<strong>Sztuk</strong>a współczesna Polski”<br />

w Pretorii w RPA.<br />

A. Markowicz reprezentuje Polskę na światowym quadriennale scenografii<br />

w Pradze.<br />

Z. Gorlak uczestniczy w wystawie grafiki polskiej w Kanagawa w Japonii.<br />

W. Cygan bierze udział w pokazie artystów z Polski „Włókno, tkactwo, papier”<br />

w Izraelu.<br />

W. Marszałek uczestniczy w wystawie „Mostre Rio Gravure” w Rio de Janeiro<br />

w Brazylii.<br />

T. Miszkin otrzymuje stypendium Pollock-Prasner Foundation w Nowym Jorku.<br />

Stypendia Miasta Gdańska otrzymują: studentka grafiki E. Greś i student malarstwa<br />

S. Lipnicki.<br />

Stypendia Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i otrzymują: M. Norka (malarstwo)<br />

i A. Kwiatkowska-Lipińska (grafika) oraz dla studiujących za granicą – M. Kowalczyk<br />

(grafika) i P. Ołowska (malarstwo).<br />

•<br />

21 Por. m. in.: G. Dziamski, Dekonstrukcja nowoczesnej estetyki (Derrida), [w:] tenże,<br />

Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej. Poznań 1998, s. 129–168.<br />

13 Udział m. in. A. Baumagart, W. Czerwonka, J. Fliciński, G. Klaman,<br />

D. Lejman, D. Nieznalska, R. Rumas, N. Walczak, CUKT.


Wystawa „Gdynia – Düsseldorf” w Galerii 78 w Gdyni (VI 2000).<br />

Wystawa malarstwa i rysunku R. Kula, W. Łajminga, H. Mądrawskiego<br />

i W. Woźniaka w Galerii <strong>Sztuk</strong>i Arsenał w Toruniu (VII 2000).<br />

Wystawa L Mianowskiego „Sekunda przemijania” w PGS w Sopocie<br />

(VII 2000).<br />

Prezentacje: malarstwa J. Nowosielskiego „Kobiety i inne motywy”<br />

(VII 2000) oraz „Obrazów komputerowych” Z. Beksińskiego w PGS w Sopocie<br />

(VII–VIII 2000).<br />

Gdyński Przeglad Artystyczny „Lato 2000” w Galerii 78 w Gdyni16 (VIII-IX 2000).<br />

„Drogi do wolności”, wystawa w Stoczni Gdańskiej z okazji 20. rocznicy podpisania<br />

Porozumień Sierpniowych, współorg. CSW Łażnia, G. Klaman, R. Rumas,<br />

CUKT (od 1 IX 2000).<br />

VIII Międzynarodowy Festiwal <strong>Sztuk</strong>i Performane’u „Zamek Wyobraźni”<br />

w CSW Łażnia w <strong>Gdańsku</strong> i PGS w Sopocie (IX 2000).<br />

Wystawa J. Flicinskiego „Far Away” w Badischer Kuntsverein w Karlsruhe<br />

(IX–X 2000).<br />

„Kolor w grafice” (wystawa związana z MTG w Krakowie) w Galerii <strong>Sztuk</strong>i Wozownia<br />

w Toruniu (VIII 2000).<br />

Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie „Most do przyszłości” i towarzysząca<br />

konkursowej wystawa młodej grafiki pt. „Rekomendacje” (IX–X 2000).<br />

Ponadto w roku 1999/2000:<br />

K. Gliszczyński otrzymuje Nagrodę-stypendium Pollock-Prasner Foundation<br />

w Nowym Jorku na realizacje artystyczne.<br />

J. Bauć otrzymuje nagrodę-stypendium na wystawie „Quo vadis”<br />

w Innsbrucku.<br />

Międzynarodowe warsztaty malarskie w Jakubowie k. Mrągowa<br />

(org. R. Gajewski).<br />

Wystawy: grafiki dyplomantów ASP w Poznaniu, Pracowni Grafiki ASP w Poznaniu,<br />

Pracowni Grafiki AP w Zielonej Górze.<br />

A. Jackiewicz-Kaczmarek uczestniczy w międzynarodowym Biennale Grafiki<br />

Artystycznej Grabado Ourense w Hiszpanii.<br />

W. Cygan uczestniczy w II Międzynarodowym Biennale Lnu.<br />

T. Miszkin uczestniczy w jury festiwalu „Zdarzenia” w Tczewie.<br />

J. Okrassa otrzymuje wyróżnienie na Międzynarodowym Salonie Ilustracji<br />

„Salon du Livre de Jeunesse” w Paryżu oraz wyróżnienie na wystawie „Pro<br />

Bolonia” w Warszawie.<br />

Okrassa, wykł. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. Janusz Górski,<br />

asyst. Piotr Kazigrotowski; prof. zw. Jerzy Krechowicz, asyst. Jacek<br />

Staniszewski; prof. nadzw. Zdzisław Walicki, asyst. Sławomir<br />

Witkowski<br />

IX Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje ’98” w Legnicy (X 1999).<br />

Biennale <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie (XI 1999).<br />

Wykład D. Allsopa pt. „Struktura niewidzialnego” w audytorium ASP<br />

(22 X 1999).<br />

Wystawa T. Miszkin i P. Józefowicza w Galerii Koło w <strong>Gdańsku</strong> (X-XI 1999).<br />

P. Ołowska otrzymuje jedno z 12 wyróżnień w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie<br />

Malarstwa „Bielska Jesień ’99” w Bielsku-Białej (XI 1999).<br />

„Gaj Akademosa – przechadzka XIV”,wykład Ch. Chamberta „Niezbędnik dla<br />

przetrwania” w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong> (8 XI 1999).<br />

Wystawa fotografii i wideo A. Żmijewskiego z Warszawy pt. „Ausgewählte<br />

arbeiten” w CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong> (XI–XII 1999).<br />

Wystawa „<strong>Sztuk</strong>a dwóch czasów” i konkurs plast. „O nas dzisiaj”; laureaci<br />

m. in.: J. Bauć, B. Białecka, A. Błażejowski, B. Błażejowski, J. Czerniawski, W.<br />

Dembski, M. Durczewski, S. Grabowy, A. Jackiewicz-Kaczmarek, T. Jank, H. Karczewska,<br />

E. Kowalska-Matuszewska, J. Misiek, J. Niegoda, A. Olędzka, K. Polkowski,<br />

G. Radecki, A. Wittstock, J. Ziółkowska, D. Żarska (XI 1999–I 2000).<br />

Wykład H. Block pt. „Co to jest trzeci obieg?” w Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong><br />

(XI 1999).<br />

Wystawa „Negocjatorzy sztuki” w CSW Łażnia w <strong>Gdańsku</strong>14 (I–III 2000).<br />

Wystawa pokonkursowa I Biennale Grafiki Studenckiej Poznań ‘99 w PGS<br />

w Sopocie (org. Z. Gorlak, I 2000).<br />

Akcja CUKT-u w Zielonej Górze: „Dzień <strong>Sztuk</strong>i w Urzędach” (BWA) i wiec wyborczy<br />

Wiktorii Cukt „Prezydent 2001” (22–23 II 2000), następnie w Zachęcie<br />

w Warszawie (III 2000), Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Miejskiej Arsenał<br />

w Poznaniu (10–13 V 2000).<br />

Zbiorowa wystawa „Hommage ą Ostrowski”, dedykowana prof. K. Ostrowskiemu<br />

(zm. 1999), Galeria 78 w Gdyni 15 (II 2000).<br />

Cykl wystaw „Marzenia prowincjonalnej dziewczyny”, przygotowany przez<br />

P. Ołowską i J. Wójcik z Lucy McKenzie z Glasgow, w mieszkaniu w jednym<br />

z sopockich bloków; udział młodych artystów z Polski, Szkocji, Estonii, Niemiec<br />

i Litwy (II–III 2000).<br />

Ekspozycja rysunku i grafiki A. Kubina „Tamta strona” w PGS w Sopocie<br />

(III–IV 2000).<br />

Wystawa malarstwa J. Czapskiego „Widzenie życia”, Pałac Opatów w Oliwie<br />

(III–VI 2000).<br />

Wystawa „Oliwa bliżej Gdańska, Gdańsk bliżej <strong>Sztuk</strong>i” w Galerii Artystycznej<br />

Inicjatywy w Oliwie (org. R. Gajewski, IV 2000).<br />

Wystawa prac W. Pawlaka „Ćwiczenia duchowe – tożsamość i amnezja” w Galerii<br />

Koło w <strong>Gdańsku</strong> (IV 2000).<br />

Pokaz malarstwa artystów środowiska gdańskiego w Galerii <strong>Sztuk</strong>i Arsenał<br />

w Toruniu (VI 2000).<br />

1999/2000<br />

•<br />

16 M. in.: K. Bereźnicki, K. Cybulski, R. Fryczyński, R. Gajewski,<br />

M. Gostkowska, M. Hanysz, A. Haras, M. Model, J. Ostrogórski, J. Plota,<br />

K. Polkowski, A. Śramkiewicz, E. Tęgowska, M. Tomaszunas, P. Wiatrak,<br />

W. Wieczorkiewicz.<br />

K A L E N D A R I U M 41<br />

14 Udział m. in.: M. Bałka, M. Deskur, Z. Janin, P. Jaros, G. Klaman, J. Kozłowski,<br />

K. Kozyra, Z. Kulik, Z. Libera, J. Modzelewski, J. Robakowski, R. Rumas,<br />

L. Tarasewicz, A. Żebrowska, CUKT.<br />

Rektor: prof. Jerzy Krechowicz prorektor: prof. Sławoj<br />

Ostrowski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. nadzw. Tomasz Bogusławski pro<strong>dziek</strong>an: prof. Teresa<br />

Miszkin<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Maria<br />

Skowrońska<br />

• cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: ad. Marek Model<br />

(opieka artyst. prof. T. Miszkin, urlop prof. J. Ostrogórskiego);<br />

prof. Maria Skowrońska, ad. Jacek Kornacki; prof. Henryk Cześnik,<br />

ad. Krzysztof Polkowski; prof. Teresa Miszkin, ad. Jarosław Bauć<br />

• pracownia podstaw projektowania plastycznego:<br />

prof. nadzw. Andrzej Markowicz, ad. Zbigniew Blekiewicz<br />

• technologia malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

• anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, ad. Jacek Kornacki<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Maciej Świeszewski<br />

• pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. Hugon Lasecki,<br />

ad. II st. Krzysztof Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski, asyst. Józef<br />

Czerniawski; prof. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna Nowicka-Grochal;<br />

prof. Włodzimierz Łajming, asyst. staż. Sławomir Lipnicki; prof. Mieczysław<br />

Olszewski, asyst. Maciej Gorczyński<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. Maria Targońska,<br />

wykł. Robert Florczak; ad. Wiesław Zaremba, ad. Anna Królikiewicz;<br />

ad. II st. Roman Gajewski, asyst. staż. Szczepan Wysocki<br />

•Katedra<br />

Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Witosław<br />

Czerwonka<br />

• pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. Aleksander Widyński<br />

• warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

• pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

• pracownia intermedialna: prof. nadzw. Witosław Czerwonka,<br />

ad. Wojciech Zamiara<br />

•Kierunek<br />

Grafika<br />

•Katedra<br />

Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

• trzy pracownie grafiki warsztatowej: prof. Czesław Tumielewicz,<br />

ad. II st. Zbigniew Gorlak (warsztat wypukłodruku: prof. Czesław<br />

Tumielewicz; warsztat płaskodruku: ad. II st. Zbigniew Gorlak);<br />

prof. Wiesław Dembski, ad. Alina Jackiewicz-Kaczmarek;<br />

ad. II st. Cezary Paszkowski, ad. Waldemar Marszałek<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego – kier. prof. nadzw. Zdzisław<br />

Walicki<br />

• warsztat DTP: ad. Mariusz Sładczyk, spec. ds. komputerowych<br />

mgr inż. Dariusz Leszczyński<br />

•<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: ad. II st. Tomasz<br />

Bogusławski, asyst. Krzysztof Stojałowski; wykł. Jadwiga<br />

40<br />

15 16 Uczestniczą m. in.: R. Gajewski, Z. Gorlak, R. Kul, K. Kalkowski,<br />

W Łajming, M. Model, J. Osicki, J. Plota, K. Polkowski, E. Tomaszewska,<br />

Cz. Tumielewicz.


E L Ż B I E T A K A L<br />

2000/2001<br />

Baucia, Witkowskiego, Zaremby i in. – decydowała w końcu<br />

o anektowaniu w jej obszar nowych wartości. Pole wnętrza<br />

określanego ramą ulegało rozszerzeniu, sankcjonowały się – poddawane<br />

oczywiście dalszemu, indywidualnemu przetworzeniu<br />

– i włączały w akademicki dyskurs strategie i idee dotąd w nim<br />

nieobecne.<br />

Można też charakter owych zjawisk określić w kategoriach wykluczenia<br />

i oswojenia. Najistotniejsze jednak, że aktywność ramy<br />

generowało samo wnętrze, bo kreowali ją absolwenci uczelni.<br />

W latach dziewięćdziesiątych w kontekście instytucjonalnej praktyki<br />

artystycznej nasiliły się kolejne przedsięwzięcia, których<br />

skala i odrębność skłoniły do określenia ich mianem „nowej szkoły<br />

gdańskiej” 22 . Wywodzący się z uczelni artyści poza nią, w miejscach<br />

„odzyskanych”, na Wyspie Spichrzów, a potem w dawnej<br />

Łaźni Miejskiej odeszli od konwencji tradycyjnego obrazu czy<br />

rzeźby i modernistycznego postulatu autonomii, włączyli działalność<br />

artystyczną w dyskurs społeczny. Działania Grzegorza<br />

Klamana i skupionych wokół Wyspy m. in. absolwentów malarstwa<br />

– Roberta Rumasa, Marka Rogulskiego, Piotra Wyrzykowskiego,<br />

Jacka Staniszewskiego i in. – organizowane przez nich następne<br />

galerie i fundacje, działalność CUKT-u, udział w edycjach Galerii<br />

Zewnętrznej AMS etc. stworzyły dla oficjalnego modelu instytucjonalnego<br />

i estetycznego jeszcze jedną alternatywę, tym silniejszą,<br />

że zbieżną z ogólnymi tendencjami w sztuce. Konflikt wokół CSW<br />

Łaźnia23 , zmiany koncepcji funkcjonowania PGS w Sopocie, odwołanie<br />

dyplomowej wystawy indywidualnej Rafała Ewertowskiego<br />

w Nadbałtyckim Centrum Kultury itp. dowodzą trudności akceptacji<br />

i obawy przed zjawiskami, które wszak można dyskutować,<br />

nawet negować, ale nie można zmienić faktu ich obecności. Także<br />

dzw. Tomasz Bogusławski, ad. Krzysztof Stojałowski; ad. Jadwiga<br />

Okrassa, ad. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. Janusz Górski,<br />

asyst. Piotr Kazigrotowski; prof. zw. Jerzy Krechowicz, ad. Jacek<br />

Staniszewski; prof. nadzw. Zdzisław Walicki, ad. Sławomir Witkowski<br />

H. Cześnik zasiada w jury XVIIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego<br />

w Szczecinie (X 2000).<br />

J. Czerniawski otrzymuje II nagrodę, M. Gorczyński wyróżnienie na XVIII Festiwalu<br />

Polskiego Malarstwa Współczesnego, 84 autorów, Zamek Książąt Pomorskich<br />

w Szczecinie (X–XI 2000).<br />

Wystawa „Forum Galerii i innych miejsc sztuki w Polsce” w CSW Łaźnia i Galerii<br />

Wyspa w <strong>Gdańsku</strong> (X–XI 2000).<br />

Otwarcie sztabu wyborczego Wiktorii Cukt w Muzeum <strong>Sztuk</strong>i Łodzi<br />

(8 X 2000).<br />

Wystawa „Politycy są zbędni” w CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong> (XII 2000).<br />

Wystawa „Scena 2000” w Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej w Warszawie, udział<br />

biorą m. in. J. Fliciński, D. Lejman, P. Wyrzykowski, D. Nieznalska, M. Rogulski,<br />

R. Rumas (XII 2000. - II 2001).<br />

Wystawa „Kobieta o kobiecie”, Galeria Bielska BWA Bielsko-Biała, udział m. in.:<br />

H. Nowiicka-Grochal, P. Ołowska (IX 2000. – I 2001).<br />

Wystawa J. J. Raczki „W poszukiwaniu jedności”, Pałac Opatów w Oliwie<br />

(II 2001).<br />

Wystawa J. Modzelewskiego i M. Sobczyka w CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong><br />

(I–II 2001).<br />

Wystawa M. Deskur „Rodzina” w CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong> (II 2001).<br />

Wystawa pt. „Pomiędzy. <strong>Sztuk</strong>a z Polski 1945–2000” w Cultural Center w Chicago;<br />

wśród imprez towarzyszących m. in. wystawa R. Rumasa (z M. Deskur)<br />

i performance „Piotr Wyrzykowski i CUKT” (I–III 2001).<br />

Wystawa „After the Wall – kultura i sztuka w postkomunistycznej Europie”<br />

w Muzeum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej (Hamburger Bahnhof ) w Berlinie, uczestniczą<br />

m. in R. Rumas i D. Lejman. (II 2001).<br />

Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych i V Konkurs im E. Gepperta, z Gdańska<br />

(komisarz B. Czubak) m. in. P. Ołowska, Galeria BWA Awangarda we Wrocławiu<br />

(III–IV 2001).<br />

Wystawa „3 kolory: niebieski, biały, czerwony” w PGS w Sopocie, udział m. in.:<br />

J. Akermann, J. Bauć, J. Buczkowski, K. Cybulski, Z. Gorlak, J. Frydrychowicz,<br />

K. Gliszczyński, R. Gajewski, J. Kornacki, J. Krechowicz, W. Łajming, T. Miszkin,<br />

J. Mydlarski, K. Stojałowski, M. Świeszewski, W. Węgrzyn, K. Wróblewski,<br />

W. Zaremba (IV 2001).<br />

•<br />

Wystawa „Düsseldorf – Gdańsk” w Düsseldorfie17 (IV 2001).<br />

Prezentacja prac artystów trójmiejskich pt. „Trwanie” w Galerii EL w Elblągu18 (IV–V 2001).<br />

17 Uczestnicy: K. Cybulski, R. Gajewski, Z. Gorlak, H. P. Hepp, R. Kalicki,<br />

K. Koval, T. Lothspeis, M. Model, R. Mönnikes, G. Radecki, C. Völker,<br />

Z. Wąsiel, Z. Wendt.<br />

Rektor: prof. Jerzy Krechowicz prorektor: prof. Sławoj<br />

Ostrowski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Tomasz Bogusławski pro<strong>dziek</strong>an: prof. Teresa<br />

Miszkin<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Maria<br />

Skowrońska<br />

• cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy<br />

Ostrogórski, ad. Marek Model; prof. Maria Skowrońska, ad. Jacek<br />

Kornacki; prof. Henryk Cześnik, ad. Krzysztof Polkowski; prof. Teresa<br />

Miszkin, ad. Jarosław Bauć<br />

•pracownia<br />

podstaw projektowania plastycznego: prof. nadzw. Andrzej<br />

Markowicz, ad. Zbigniew Blekiewicz<br />

• technologia malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

• anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, ad. Jacek Kornacki<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Maciej Świeszewski<br />

• pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. zw. Hugon Lasecki,<br />

ad. II st. Krzysztof Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski, asyst. Józef<br />

Czerniawski; prof. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna Nowicka-Grochal;<br />

prof. Włodzimierz Łajming, asyst. Sławomir Lipnicki; prof. Mieczysław<br />

Olszewski, ad. Maciej Gorczyński<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. II st. Maria Targońska,<br />

ad. Robert Florczak; prof. Maciej Świeszewski (urlop ad.<br />

W. Zaremby), ad. Anna Królikiewicz; ad. II st. Roman Gajewski,<br />

asyst. Przemysław Łopaciński<br />

•Katedra<br />

Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. nadzw. Witosław<br />

Czerwonka<br />

• pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. Aleksander Widyński<br />

• warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

• pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

• pracownia intermedialna: prof. nadzw. Witosław Czerwonka,<br />

ad. Wojciech Zamiara<br />

•Kierunek<br />

Grafika<br />

•Katedra<br />

Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

• trzy pracownie grafiki warsztatowej: prof. Czesław Tumielewicz,<br />

ad. II st. Zbigniew Gorlak (warsztat wypukłodruku: prof. Czesław<br />

Tumielewicz; warsztat płaskodruku: ad. II st. Zbigniew Gorlak);<br />

prof. Wiesław Dembski, ad. II st. Alina Jackiewicz-Kaczmarek;<br />

prof. nadzw. Cezary Paszkowski, ad. Waldemar Marszałek<br />

•Katedra<br />

Projektowania Graficznego – kier. prof. nadzw. Zdzisław<br />

Walicki<br />

• warsztat DTP: ad. Zygmunt Okrassa (urlop ad. M. Sładczyka),<br />

spec. ds. komputer. mgr inż. Dariusz Leszczyński<br />

• dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: prof. na-<br />

22 Por. Z. Watrak-Tomczyk, Nowa szkoła gdańska, [w:] ta sama, Wybory i przemilczenia, op. cit.,<br />

s. 158–189.<br />

23 Tamże, s. 189 nast. Por. D. Godycka, Kto się boi Galerii „Wyspa”?. „Exit” 2002, nr 2 (250),<br />

s. 2648–2655.<br />

18 Uczestnicy m. in.: B. Białecka, J. Czerniawski, K. Cybulski, H. Cześnik, J. Góra,<br />

R. Fryczyński, M. Gorczyński, R. Gajewski, Z. Gorlak, M. Schmidt-Góra,<br />

A. Grochowska, D. Joppek, W. Jackiewicz, A. Jackiewicz-Kaczmarek,<br />

R. Kalicki, A. Królikiewicz, J. Krechowicz, G. Kręczkowska, R. Kul, H. Lasecki,<br />

W. Łajming, P. Łopaciński, H. Mądrawski, J. Misiek, T. Miszkin, M. Model,<br />

M. Olszewski, C. Paszkowski, K. Polkowski, G. Radecki, M. Świeszewski,<br />

A. Śramkiewicz, M. Targońska, E. Tęgowska, A. Trzebiatowska,<br />

Cz. Tumielewicz, M. Wróbel, W. Zaremba J. Zdybel.


T. Pągowska otrzymuje tytuł doctora honoris causa Akademii <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong><br />

w <strong>Gdańsku</strong> oraz zostaje laureatką nowo ustanowionej, artystycznej Nagrody<br />

im. prof. Kazimierza Ostrowskiego; uroczystość w Dworze Artusa w <strong>Gdańsku</strong><br />

(V 2002).<br />

Wystawa prac T. Pągowskiej w PGS w Sopocie (V–VI 2002).<br />

Cykl wystaw „Wizja lokalna. Pokolenia. <strong>Sztuk</strong>a Wybrzeża tu i teraz. Próba opisania”<br />

(inicjatywa i współorganizacja R. Gajewski, VI 2002).<br />

Wystawa „Mistrz i uczniowie”, tj. W. Jackiewicz oraz R. Gajewski, Z. Gorlak,<br />

A. Jackiewicz-Kaczmarek, M. Knut, A. Kosmala, J. Misiek, T. Miszkin, J. Mydlarski,<br />

A. Śramkiewicz; Galeria EL w Elblągu (VIII 2002).<br />

2002/2003<br />

ad. II st. Roman Gajewski, asyst. Przemysław Łopaciński<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. nadzw. Witosław<br />

Czerwonka<br />

pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. Aleksander Widyński<br />

warsztat tkaniny artystycznej: tech. Grażyna Bednarek<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: prof. nadzw. Witosław Czerwonka,<br />

ad. Wojciech Zamiara<br />

Kierunek Grafika<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Czesław Tumielewicz<br />

trzy pracownie grafiki warsztatowej: prof. Czesław Tumielewicz,<br />

ad. II st. Zbigniew Gorlak (warsztat wypukłodruku: prof. Czesław<br />

Tumielewicz; warsztat płaskodruku: ad. II st. Zbigniew Gorlak);<br />

prof. Wiesław Dembski, ad. II st. Alina Jackiewicz-Kaczmarek;<br />

prof. nadzw. Cezary Paszkowski, ad. Waldemar Marszałek<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. prof. nadzw. Zdzisław<br />

Walicki<br />

warsztat DTP: ad. Zygmunt Okrassa (urlop ad. M. Sładczyka),<br />

spec. ds. komputer. mgr inż. Dariusz Leszczyński<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: prof. nadzw.<br />

Tomasz Bogusławski, ad. Krzysztof Stojałowski; ad. Jadwiga<br />

Okrassa, ad. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. Janusz Górski,<br />

asyst. Piotr Kazigrotowski; prof. zw. Jerzy Krechowicz, ad. Jacek<br />

Staniszewski; prof. nadzw. Zdzisław Walicki, ad. Sławomir<br />

Witkowski<br />

H. Nowicka-Grochal otrzymuje Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa<br />

Narodowego na 2002 r.<br />

Decyzja Senatu ASP o odebraniu lokaku Galerii Wyspa w <strong>Gdańsku</strong> i zerwaniu współpracy<br />

(29 I 2002).<br />

Wystawa „Andy Warhol – amerykański mit” w Pałacu Opatów w Oliwie<br />

(II–III 2002).<br />

Wystawa pt. „Irreligia”, Atelier 340 Museum w Brukseli, udział m. in. R. Rumas,<br />

G. Klaman (II 2002).<br />

Z. Gorlak otrzymuje wyróżnienie, W. Bartnicki nagrodę publiczności w Konkursie<br />

„Art. & Business” na Obraz Roku 2001; w wystawie finałowej (100 prac)<br />

udział biorą także m. in. J. Bauć, J. Czerniawski, Królikarnia Oddz. Muzeum<br />

Narodowego w Warszawie (III 2002).<br />

M. Targońska otrzymuje Nagrodę GTPS za działalność artystyczną w 2001 r.<br />

M. Gorczyński otrzymuje Nagrodę Prezydenta m. Gdańska za działalność<br />

plastyczną.<br />

W Konkurskie GTPS na Grafikę Roku 2001 I nagrodę otrzymuje P. Dembski,<br />

II – D. Syrkowski, III – J. Akermann, wyróżnienia – M. Hanysz-Stefańska,<br />

C. Paszkowski, D. Rochowicz, M. Tomaszewska, P. M. Zajęcki (III 2002).<br />

Wystawy „Krytycy”, Galeria 78 w Gdyni, Galeria Na Wieży, kościół św. Katarzyny<br />

w <strong>Gdańsku</strong>, Galeria Alternatywa w <strong>Gdańsku</strong>19 (IV-V 2002).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Rektor: prof. Tomasz Bogusławski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Teresa Miszkin pro<strong>dziek</strong>an: ad. II st. Zbigniew<br />

Gorlak<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Jerzy<br />

Ostrogórski<br />

• cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy<br />

Ostrogórski, ad. II st. Marek Model; prof. Maria Skowrońska, ad.<br />

Jacek Kornacki; prof. Henryk Cześnik, ad. Krzysztof Polkowski;<br />

prof. Teresa Miszkin, ad. II st. Jarosław Bauć<br />

•pracownia<br />

podstaw projektowania plastycznego: prof. nadzw. Andrzej<br />

Markowicz, ad. Zbigniew Blekiewicz<br />

• technologia malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

• anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, ad. Jacek Kornacki<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Mieczysław Olszewski<br />

• pięć pracowni malarstwa: prof. zw. Hugon Lasecki, ad. II st. Krzysztof<br />

Gliszczyński; prof. zw. Włodzimierz Łajming, asyst. Sławomir<br />

Lipnicki; prof. zw. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna Nowicka-Grochal;<br />

prof. Maciej Świeszewski, ad. Józef Czerniawski; prof. Mieczysław<br />

Olszewski, ad. Maciej Gorczyński<br />

• trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. II st. Maria Targońska,<br />

ad. Robert Florczak; prof. nadzw. Roman Gajewski, ad. Przemysław<br />

Łopaciński; ad. II st. Piotr Józefowicz, ad. Anna Królikiewicz<br />

•<br />

•<br />

W. Łajming otrzymuje Honorową Nagrodę Artystyczną GTPS w dz. malarstwa<br />

za 2000 r. (IV 2001).<br />

Wystawa „Na zewnątrz” (plakaty, graffiti, wlepki, szablony, poprawione reklamy)<br />

w CSW Łażnia w <strong>Gdańsku</strong> (IV–VII 2001).<br />

Wystawa „Relaks” w Galerii Arsenał w Białymstoku, 13 młodych artystów,<br />

udział. m. in. P. Ołowska i A. Wójcik.<br />

Wystawy „Artyści Sopotu na stulecie miasta”, zbiorowa „Człowiek” w PGS<br />

w Sopocie (V–VI 2001).<br />

„PopELITA”, wystawa 15 artystów „komentujących najnowsze trendy w sztuce<br />

i życiu”, Galeria Bunkier <strong>Sztuk</strong>i w Krakowie, udział m. in. P. Ołowska, J. Wójcik<br />

(VI 2001).<br />

Wystawa „Na wolności \ w końcu. <strong>Sztuk</strong>a polska po 1989 roku”, Polenmuseum<br />

w Rapperswilu, udział m. in. R. Rumas i G. Klaman (VII-VIII 2001).<br />

Wystawa 10 polskich artystek „Maskarady” w CSW Inner Spaces w Poznaniu,<br />

udział m. in. P. Ołowska, J. Wójcik (IX–X 2001).<br />

Wystawa „Krzątanina” w BWA we Wrocławiu, udział m. in. H. Nowicka-Grochal<br />

(P. Althamer, C. Bodzianowski, I. Gustowska, D. Podlaska, J. Robakowski,<br />

J. Sawica, E. Zarzycka) (IX–X 2001).<br />

Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,<br />

udział W. Cygan, A. Widyński (IX 2001).<br />

Wystawa „Morze w obrazach artystów polskich XX wieku”, Pałac Opatów<br />

w Oliwie (IX 2001).<br />

Wystawa „Wobec” (zakończenie akcji artyst. dla kobiet „Żywe historie”)<br />

w CSW Łażnia w <strong>Gdańsku</strong> (XI/X 2001).<br />

•<br />

2001/2002<br />

•<br />

K. Myśliwska-Sieńkowska, M. Olszewski, J. Plota, K. Polkowski,<br />

A. Radziszewska, E. Tęgowska, W. Zaremba, J. Zdybel, ponadto prace<br />

W. Frydrycha, M. Kasprowicza, J. Studnickiego.<br />

K A L E N D A R I U M 43<br />

Rektor: prof. Jerzy Krechowicz prorektor: prof. Sławoj<br />

Ostrowski<br />

•Wydział<br />

Malarstwa i Grafiki<br />

•Dziekan:<br />

prof. Tomasz Bogusławski pro<strong>dziek</strong>an: prof. Teresa<br />

Miszkin<br />

•Kierunek<br />

Malarstwo<br />

•Katedra<br />

Kształcenia Podstawowego – kier. prof. Maria<br />

Skowrońska<br />

• cztery pracownie podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy<br />

Ostrogórski, ad. Marek Model; prof. Maria Skowrońska, ad. Jacek<br />

Kornacki; prof. Henryk Cześnik, ad. Krzysztof Polkowski; prof. Teresa<br />

Miszkin, ad. Jarosław Bauć<br />

•pracownia<br />

podstaw projektowania plastycznego: prof. nadzw. Andrzej<br />

Markowicz, ad. Zbigniew Blekiewicz<br />

• technologia malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

• anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, ad. Jacek Kornacki<br />

•Katedra<br />

Malarstwa i Rysunku – kier. prof. Maciej Świeszewski<br />

• pięć pracowni malarstwa i rysunku: prof. zw. Hugon Lasecki,<br />

ad. II st. Krzysztof Gliszczyński; prof. Maciej Świeszewski, asyst. Józef<br />

Czerniawski; prof. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna Nowicka-Grochal;<br />

prof. Włodzimierz Łajming, asyst. Sławomir Lipnicki; prof. Mieczysław<br />

Olszewski, ad. Maciej Gorczyński<br />

•<br />

trzy pracownie rysunku wieczornego: ad. II st. Maria Targońska,<br />

ad. Robert Florczak; prof. Maciej Świeszewski (urlop ad. W. Zaremby),<br />

ad. Anna Królikiewicz;<br />

42<br />

19 Udział m. in.: J. Bauć, J. Bujny, K. Cybulski, J. Czerniawski, R. Gajewski,<br />

Z. Gorlak, D. Joppek, G. Kręczkowska, H. Lasecki, M. Model,


E L Ż B I E T A K A L<br />

Bibliografia<br />

Dokumenty archiwalne WMiG ASP; archiwalia ze zbiorów własnych autorki.<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – kier. prof. Witosław<br />

Czerwonka<br />

pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. II st. Aleksander Widyński<br />

pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

pracownia intermedialna: prof. nadzw. Witosław Czerwonka,<br />

ad. II st. Wojciech Zamiara<br />

Kierunek Grafika<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – kier. prof. Cezary Paszkowski<br />

cztery pracownie grafiki warsztatowej: prof. Czesław<br />

Tumielewicz; ad. II st. Zbigniew Gorlak; prof. Cezary Paszkowski,<br />

ad. Waldemar Marszałek; prof. Wiesław Dembski, ad. II st. Alina<br />

Jackiewicz-Kaczmarek<br />

Katedra Projektowania Graficznego – kier. prof. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

pracownia typografii przekazu wizualnego: wykł. Grzegorz<br />

Protasiuk<br />

dwie pracownie podstaw projektowania graficznego: prof. nadzw.<br />

Tomasz Bogusławski, ad. Krzysztof Stojałowski; ad. Jadwiga<br />

Okrassa, ad. Zygmunt Okrassa<br />

trzy pracownie projektowania graficznego: ad. II st. Janusz Górski,<br />

ad. Piotr Kazigrotowski; prof. zw. Jerzy Krechowicz, ad. Jacek<br />

Staniszewski; prof. nadzw. Zdzisław Walicki, ad. II st. Sławomir<br />

Witkowski<br />

Międzynarodowe warsztaty artystyczne „City Transformers”, seminarium<br />

i wystawa w CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong> (X 2002).<br />

Finał Konkursu „Art. & Business” na Obraz Roku 2002 (100 prac), uczestniczą m.<br />

in. J. Bauć, B. Białecka, J. Czerniawski, K. Fijałkowska, Z. Gorlak, W. Koniuszek,<br />

T. Miszkin, Królikarnia Oddz. Muzeum Narodowego w Warszawie (III 2003).<br />

T. Miszkin i K. Fijałkowska otrzymują wyróżnienia (dwa z czterech) w Konkursie<br />

„Art & Business” na Obraz Roku 2002 (III 2003).<br />

Wystawa „Teraz”, S. Eidrigevičiusa i jego syna Ignacego w PGS w Sopocie<br />

(IV 2003).<br />

K. Bereżnicki zostaje laureatem Nagrody im. prof. Kazimierza Ostrowskiego.<br />

Wystawa „Młode malarstwo. Próba konfrontacji” w CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong><br />

(V 2003).<br />

Wystawa malarstwa T. Makowskiego w Pałacu Opatów w Oliwie (VI 2003).<br />

P. Ołowska uczestniczy m. in. w 50. Biennale <strong>Sztuk</strong>i w Wenecji.<br />

•<br />

•<br />

Gdańska Szkoła <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w <strong>Gdańsku</strong>, pod red J. Wnukowej. Gdańsk<br />

1965, s. 166–239.<br />

K. Przybytko, Wydarzenia plastyczne Trójmiasta 1945–69, [w:] I. Witz, Plastycy<br />

Wybrzeża. Gdańsk 1969, s. 253–280.<br />

•<br />

Kronika. Grupy artystyczne, [w:] Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL,<br />

[katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Warszawie, listopad–grudzień<br />

1961. Warszawa 1961, s. 120.<br />

•<br />

odwrotnie: kontestacja akademickiego dyskursu jest możliwa pod<br />

warunkiem jego istnienia. Wnętrze – jak w tym wypadku – umożliwia<br />

i nadaje sens ramowaniu, rama stwarza wnętrzu niezbędny<br />

kontekst. Zresztą i praktyka artystyczna przedstawicieli uczelnianej<br />

kadry malarskiej nie jest zdecydowanie jednoznaczna i wykazuje<br />

odejście od modernistycznego poszukiwania jednej prawdy ku<br />

postmodernistycznym mniejszym narracjom, by wspomnieć<br />

tylko „mechanistyczne” prace Romana Gajewskiego czy instalacje,<br />

obiekty i fotogramy Hanny Nowickiej-Grochal łączone z tzw. nurtem<br />

feministycznym.<br />

25 lat Festiwalu <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Sopocie 1948–1972 [diariusz wystaw],<br />

oprac. K. Przybytko-Fabijańska. Gdańsk 1972, s. 50–121.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Kroniki, wzmianki, omówienia zamieszczone w: „Przeglądzie Artystycznym”<br />

(1945–1972), „Sztuce” (1973–1989), „Gdańskim Roczniku Kulturalnym”<br />

t. 8–18 (1985–1999), „Roczniku Kulturalnym Ziemi Gdańskiej” (1973,1975),<br />

kwartalniku EXIT (1990–2002), „Art & Business” (1997–2000), „Autografie”<br />

(1980–1990), „Arteonie” (2000–2001) i in.<br />

•<br />

Elżbieta Kal<br />

•<br />

•<br />

Z jednej strony stała, nierzadko nagradzana obecność przedstawicieli<br />

starszej i średniej kadry profesorskiej w życiu artystycznym<br />

i na krzepnącym powoli rynku sztuki, z drugiej sukcesy np. Dominika<br />

Lejmana, reprezentanta kolejnej generacji gdańskich<br />

malarzy, medialnie potwierdzone Paszportem „Polityki”, dowodzą,<br />

że śmierć obrazu sztalugowego – symbolu akademickiej edukacji<br />

i jej statusu w zmieniającym się świecie – nie jest ani konieczna,<br />

ani przesądzona. Przeciwnie, perfekcyjność jego wykonania, zagwarantowana<br />

m. in. ową edukacją, łączy się w istotny sposób<br />

z zastosowaniem pozamalarskich, nowych środków obrazowania.<br />

Za przykład i symbol innego – by tak rzec – czasoprzestrzennego<br />

consensusu można uznać odbywające się równocześnie w Krakowie<br />

w czerwcu 1999 roku pokazy: Manewry miejskie Roberta<br />

Rumasa (ur. 1966 r. ) w Galerii Zderzak i malarstwo Władysława<br />

Jackiewicza (ur. 1924 r. ) w Galerii Artemis.<br />

•<br />


I Pracownia rysunku wieczornego: prof. nadzw. Maria Targońska,<br />

ad. Robert Florczak<br />

II Pracownia rysunku wieczornego: prof. nadzw. Roman Gajewski,<br />

as. Przemysław Łopaciński<br />

III Pracownia rysunku wieczornego: ad. II st. kwal. Piotr<br />

Józefowicz<br />

ad. Anna Królikiewicz<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – Kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

Pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. II st. kwal. Aleksander Widyński<br />

Warsztat tkaniny artystycznej: Technik Grażyna Bednarek<br />

Pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – Kier. prof. Cezary Paszkowski<br />

I Pracownia grafiki warsztatowej - wypukłodruk: prof. Czesław<br />

Tumielewicz<br />

II Pracownia grafiki warsztatowej - płaskodruk, ad. II st. kwal. Zbigniew<br />

Gorlak (vacat stanowisko prof. nadzw. )<br />

III Pracownia grafiki warsztatowej - multimedia: prof. Cezary Paszkowski,<br />

ad. II st. kwal. Waldemar Marszałek<br />

IV Pracownia grafiki warsztatowej - wklęsłodruk, ad. II st. kwal. Alina<br />

Jackiewicz-Kaczmarek, as. Michał Wójcik<br />

Katedra Projektowania Graficznego – Kier. prof. zw. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

Pracownia liternictwa i typografii: st. wykł. Grzegorz Protasiuk,<br />

as. vacat<br />

I Pracownia podstaw grafiki projektowej i struktur wizualnych:<br />

prof. nadzw. Tomasz Bogusławski, as. Krzysztof Stojałowski<br />

II Pracownia podstaw grafiki projektowej i struktur wizualnych:<br />

dr hab. Jadwiga Okrassa, dr hab. Zygmunt Okrassa<br />

I Pracownia grafiki projektowej: prof. zwycz. Jerzy Krechowicz,<br />

ad. Jacek Staniszewski<br />

II Pracownia grafiki projektowej: prof. nadzw. Zdzisław Walicki,<br />

ad. II st. kwal. Sławomir Witkowski<br />

III Pracownia grafiki projektowej: ad. II st. Janusz Górski (vacat stanowisko<br />

prof. nadzw. ), ad. Piotr Kazigrotowski<br />

Grafika multimedialna, prof. Cezary Paszkowski, ad. II st. kwal. Waldemar<br />

Marszałek<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Paszkowski, ad. II st. Waldemar Marszałek<br />

•IV<br />

Pracownia grafiki warsztatowej – wklęsłodruk: ad. II st. Alina<br />

Jackiewicz-Kaczmarek, as. staż. Michał Wójcik<br />

Katedra Projektowania Graficznego – Kier. Prof. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

•Pracownia<br />

typografii i przekazu wizualnego: st. wykł. Grzegorz<br />

Protasiuk, as. godz. zlec. Agnieszka Grandowicz<br />

•I<br />

Pracownia podstaw projektowania graficznego: prof. nadzw. Tomasz<br />

Bogusławski, as. Krzysztof Stojałowski<br />

•II<br />

Pracownia podstaw projektowania graficznego: ad. Jadwiga<br />

Okrassa, ad. Zygmunt Okrassa<br />

•I<br />

Pracownia projektowania graficznego: prof. zwycz. Jerzy Krechowicz,<br />

ad. Jacek Staniszewski<br />

•II<br />

Pracownia projektowania graficznego: prof. nadzw. Zdzisław<br />

Walicki, ad. II st. Sławomir Witkowski<br />

•III<br />

Pracownia projektowania graficznego: ad. II st. Janusz Górski,<br />

ad. Piotr Kazigrotowski<br />

Organizacja roku akademickiego 2003/2004<br />

Wydział Malarstwa i Grafiki<br />

Dziekan: prof. Teresa Miszkin, Pro<strong>dziek</strong>an: ad. II st. kwal. Zbigniew<br />

Gorlak<br />

Katedra Kształcenia Podstawowego – Kier. prof. Jerzy<br />

K A L E N D A R I U M 45<br />

Ostrogórski<br />

I Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy Ostrogórski,<br />

ad. II st. kwal. Marek Model<br />

II Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: prof. Maria Skowrońska,<br />

ad. Jacek Kornacki<br />

III Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: dr hab. Józef Czerniawski,<br />

as. staż. Aleksandra Jadczuk<br />

IV Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: ad. II st. kw. Krzysztof<br />

Gliszczyński, as. Sławomir Lipnicki<br />

Pracownia podstaw projektowania plastycznego: prof. nadzw. Andrzej<br />

Markowicz, ad. Zbigniew Blekiewicz<br />

Technologia malarstwa: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

Anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak, ad. Jacek Kornacki<br />

Katedra Malarstwa I Rysunku – Kier. Prof. Mieczysław Olszewski<br />

I Pracownia malarstwa: prof. zw. Henryk Cześnik, ad. Krzysztof<br />

Polkowski<br />

II Pracownia malarstwa: prof. zw. Teresa Miszkin, ad. II st. kw. Jarosław<br />

Bauć<br />

III Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna<br />

Nowicka-Grochal<br />

IV Pracownia malarstwa: prof. Maciej Świeszewski, as. staż. Arkadiusz<br />

Sylwestrowicz<br />

V Pracownia malarstwa: prof. Mieczysław Olszewski, ad. Maciej<br />

Gorczyński<br />

I Pracownia rysunku wieczornego: ad. II st. Maria Targońska, ad.<br />

Robert Florczak<br />

II Pracownia rysunku wieczornego, prof. nadzw. Roman Gajewski,<br />

as. Przemysław Łopaciński<br />

III Pracownia rysunku wieczornego: ad. II st. Piotr Józefowicz,<br />

ad. Anna Królikiewicz<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – Kier. Prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

Pracownia tkaniny artystycznej: prof. Włodzimierz Cygan,<br />

ad. II st. Aleksander Widyński<br />

Pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

Warsztat tkaniny artystycznej: Technik Grażyna Bednarek<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – Kier. Prof. Cezary Paszkowski<br />

I Pracownia grafiki warsztatowej - wypukłodruk: prof. Czesław<br />

Tumielewicz<br />

II Pracownia grafiki warsztatowej - płaskodruk: ad. II st. kwal. Zbigniew<br />

Gorlak<br />

III Pracownia grafiki warsztatowej - wklęsłodruk: prof. Cezary<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Organizacja roku akademickiego 2004/2005<br />

Wydział Malarstwa i Grafiki<br />

Dziekan: prof. Teresa Miszkin, Pro<strong>dziek</strong>an: ad. II st. kwal. Zbigniew<br />

Gorlak<br />

Katedra Kształcenia Podstawowego – Kier. prof. Jerzy<br />

Ostrogórski<br />

I Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy Ostrogórski,<br />

ad. II st. kwal. Marek Model<br />

II Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: prof. Maria Skowrońska,<br />

ad. Jacek Kornacki<br />

III Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: dr hab. Józef Czerniawski,<br />

as. Aleksandra Jadczuk<br />

IV Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: ad. II st. kwal. Krzysztof<br />

Gliszczyński, as. Sławomir Lipnicki<br />

Pracownia wiedza o działaniach i strukturach wizualnych:<br />

prof. nadzw. Andrzej Markowicz (godz. zlecone) (vacat), ad. Zbigniew<br />

Blekiewicz<br />

Technologia malarstwa i rysunku: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

Anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak (godz. zlecone), ad. Jacek Kornacki (godz. zlecone)<br />

Katedra Malarstwa – Kier. prof. zw. Mieczysław Olszewski<br />

I Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Henryk Cześnik, ad. Krzysztof<br />

Polkowski<br />

II Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Teresa Miszkin,<br />

ad. II st. kwal. Jarosław Bauć<br />

III Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Kiejstut Bereźnicki, ad. Hanna<br />

Nowicka-Grochal<br />

IV Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Maciej Świeszewski, as. Arkadiusz<br />

Sylwestrowicz<br />

V Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Mieczysław Olszewski,<br />

ad. Maciej Gorczyński<br />

Katedra Rysunku – Kier. vacat<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

44<br />

Organizacja roku akademickiego 2005/2006<br />

Wydział Malarstwa i Grafiki<br />

Dziekan: prof. Teresa Miszkin, Pro<strong>dziek</strong>an: prof. nadzw. Zbigniew<br />

Gorlak<br />

Katedra Kształcenia Podstawowego – Kier. prof. Jerzy<br />

Ostrogórski<br />

I Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: prof. Jerzy Ostrogórski,<br />

ad. II st. kwal. Marek Model<br />

II Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: prof. Maria Skowrońska,<br />

ad. Jacek Kornacki<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />


E L Ż B I E T A K A L<br />

i ćwiczenia prowadzone przez prof. wizytujących), 8 godz. w semestrze<br />

zimowym i 8 godz. w semestrze letnim.<br />

Katedra Rysunku – Kier. prof. nadzw. Maria Targońska<br />

I Pracownia rysunku wieczornego: prof. nadzw. Maria Targońska,<br />

ad. Robert Florczak<br />

II Pracownia rysunku wieczornego: prof. nadzw. Roman Gajewski,<br />

as. Przemysław Łopaciński<br />

III Pracownia rysunku wieczornego: ad. II st. kwal. Piotr Józefowicz,<br />

ad. Anna Królikiewicz<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – Kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

Pracownia tkaniny artystycznej: prof. Włodzimierz Cygan, vacat<br />

(as. staż. –student)<br />

Warsztat tkaniny artystycznej: technik Grażyna Bednarek<br />

Pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

dr hab. Jacek Zdybel<br />

Pracownia ilustracji: dr hab. Jadwiga Okrassa (godz. ponadwymiarowe),<br />

vacat as.<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – Kier. prof. Cezary Paszkowski<br />

I Pracownia grafiki warsztatowej - wypukłodruk: prof. Czesław<br />

Tumielewicz, as. Magdalena Hanysz-Stefańska<br />

II Pracownia grafiki warsztatowej - płaskodruk: prof. Zbigniew<br />

Gorlak<br />

III Pracownia grafiki warsztatowej – techniki cyfrowe: prof. Cezary<br />

Paszkowski, ad. II st. kwal. Waldemar Marszałek<br />

IV Pracownia grafiki warsztatowej - wklęsłodruk: prof. nadzw. Alina<br />

Jackiewicz-Kaczmarek, as. Michał Wójcik<br />

V Pracownia grafiki warsztatowej - sitodruk: ad. II st. kwal. Aleksander<br />

Widyński<br />

Warsztaty w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W roku akadem.<br />

2006/2007 prowadzone przez profesora wizytującego. Czas<br />

trwania warsztatów w semestrze zimowym – 1 tydzień 4 godziny<br />

dziennie (godziny zlecone).<br />

Katedra Projektowania Graficznego – Kier. prof. zw. Jerzy<br />

Krechowicz<br />

Pracownia liternictwa i typografii: st. wykł. Grzegorz Protasiuk,<br />

as. Adam Kamiński<br />

I Pracownia podstaw grafiki projektowej i struktur wizualnych:<br />

prof. Tomasz Bogusławski, dr Krzysztof Stojałowski<br />

II Pracownia podstaw grafiki projektowej i struktur wizualnych:<br />

dr hab. Jadwiga Okrassa, dr hab. Zygmunt Okrassa<br />

I Pracownia grafiki projektowej: prof. zwycz. Jerzy Krechowicz,<br />

ad. Jacek Staniszewski<br />

II Pracownia grafiki projektowej: prof. nadzw. Zdzisław Walicki,<br />

ad. II st. kwal. Sławomir Witkowski<br />

III Pracownia grafiki projektowej: prof. nadzw. Janusz Górski,<br />

stud. Anita Wasik (godz. zlecone)<br />

Grafika multimedialna: vacat - kierownik, as – (godz. zlecone)<br />

Warsztat DTP i komputery: mgr Marek Paliński (godz. zlecone)<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Krechowicz<br />

Pracownia liternictwa i typografii: st. wykł. Grzegorz Protasiuk,<br />

as. Adam Kamiński<br />

I Pracownia podstaw grafiki projektowej i struktur wizualnych:<br />

prof. nadzw. Tomasz Bogusławski, dr Krzysztof Stojałowski<br />

II Pracownia podstaw grafiki projektowej i struktur wizualnych:<br />

dr hab. Jadwiga Okrassa, dr hab. Zygmunt Okrassa<br />

I Pracownia grafiki projektowej: prof. zwycz. Jerzy Krechowicz,<br />

ad. Jacek Staniszewski<br />

II Pracownia grafiki projektowej: prof. nadzw. Zdzisław Walicki,<br />

ad. II st. kwal. Sławomir Witkowski<br />

III Pracownia grafiki projektowej: prof. nadzw. Janusz Górski,<br />

ad. Piotr Kazigrotowski<br />

Grafika multimedialna: prof. Cezary Paszkowski, ad. II st. kwal. Waldemar<br />

Marszałek<br />

Warsztat DTP i komputery: mgr Marek Paliński<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Organizacja roku akademickiego 2005/2006<br />

Wydział Malarstwa i Grafiki<br />

Dziekan: prof. Teresa Miszkin, Pro<strong>dziek</strong>an: prof. nadzw. Zbigniew<br />

Gorlak<br />

Katedra Kształcenia Podstawowego – Kier. prof. Maria<br />

Skowrońska<br />

I Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: ad. IIst. kwal. Marek<br />

Model, as. Jakub Pieleszek<br />

II Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: prof. Maria Skowrońska,<br />

ad. Jacek Kornacki<br />

III Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: dr hab. Józef Czerniawski,<br />

as. Aleksandra Jadczuk<br />

IV Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: ad. II st. kwal. Krzysztof<br />

Gliszczyński, as. Sławomir Lipnicki<br />

Pracownia wiedza o działaniach i strukturach wizualnych:<br />

ad. II st. kwal. Jarosław Bauć, ad. Zbigniew Blekiewicz<br />

Technologia malarstwa i rysunku: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

Anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak (godz. zlecone)<br />

ad. Jacek Kornacki (godz. zlecone)<br />

Katedra Malarstwa – Kier. prof. zw. Maciej Świeszewski<br />

I Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Henryk Cześnik, ad. Krzysztof<br />

Polkowski<br />

II Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Teresa Miszkin, as. Marek<br />

Wrzesiński<br />

III Pracownia malarstwa: prof. Jerzy Ostrogórski, dr hab. Hanna<br />

Nowicka-Grochal<br />

IV Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Maciej Świeszewski, as. Arkadiusz<br />

Sylwestrowicz<br />

V Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Mieczysław Olszewski,<br />

ad. Maciej Gorczyński<br />

Warsztaty fakultatywne dla studentów III i IV roku (wykłady<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

III Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: dr hab. Józef Czerniawski,<br />

as. Aleksandra Jadczuk<br />

IV Pracownia podstaw rysunku i malarstwa: ad. II st. kwal. Krzysztof<br />

Gliszczyński, as. Sławomir Lipnicki<br />

Pracownia wiedza o działaniach i strukturach wizualnych:<br />

ad. II st. kwal. Jarosław Bauć, ad. Zbigniew Blekiewicz<br />

Technologia malarstwa i rysunku: wykł. Agnieszka Sikorska<br />

Anatomia i studium rysunku anatomicznego: prof. med. Marek<br />

Grzybiak (godz. zlecone), ad. Jacek Kornacki (godz. zlecone)<br />

Katedra Malarstwa – Kier. prof. zw. Maciej Świeszewski<br />

I Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Henryk Cześnik, ad. Krzysztof<br />

Polkowski<br />

II Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Teresa Miszkin, as. Marek<br />

Wrzesiński<br />

III Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Kiejstut Bereźnicki,<br />

dr hab. Hanna Nowicka-Grochal<br />

IV Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Maciej Świeszewski, as. Arkadiusz<br />

Sylwestrowicz<br />

V Pracownia malarstwa: prof. zwycz. Mieczysław Olszewski,<br />

ad. Maciej Gorczyński<br />

Katedra Rysunku – Kier. prof. nadzw. Maria Targońska<br />

I Pracownia rysunku wieczornego: prof. nadzw. Maria Targońska,<br />

ad. Robert Florczak<br />

II Pracownia rysunku wieczornego: prof. nadzw. Roman Gajewski,<br />

as. Przemysław Łopaciński<br />

III Pracownia rysunku wieczornego: ad. II st. kwal. Piotr Józefowicz,<br />

ad. Anna Królikiewicz<br />

Katedra Specjalizacji Artystycznych – Kier. prof. Andrzej<br />

Dyakowski<br />

Pracownia tkaniny artystycznej: prof. nadzw. Włodzimierz Cygan,<br />

vacat (as. staż. –student)<br />

Warsztat tkaniny artystycznej: technik Grażyna Bednarek<br />

Pracownia malarstwa ściennego i witraży: prof. Andrzej Dyakowski,<br />

ad. Jacek Zdybel<br />

Katedra Grafiki Warsztatowej – Kier. prof. Cezary Paszkowski<br />

I Pracownia grafiki warsztatowej - wypukłodruk: prof. Czesław<br />

Tumielewicz, as. Magdalena Hanysz-Stefańska<br />

II Pracownia grafiki warsztatowej - płaskodruk: prof. nadzw. Zbigniew<br />

Gorlak<br />

III Pracownia grafiki warsztatowej – techniki cyfrowe: prof. Cezary<br />

Paszkowski, ad. II st. kwal. Waldemar Marszałek<br />

IV Pracownia grafiki warsztatowej - wklęsłodruk: prof. nadzw. Alina<br />

Jackiewicz-Kaczmarek, as. Michał Wójcik<br />

V Pracownia grafiki warsztatowej - sitodruk: ad. II st. kwal. Aleksander<br />

Widyński<br />

Wprowadzono Warsztaty w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W roku<br />

akadem. 2005/2006 prowadzona przez profesora wizytującego<br />

– prof. Piotra Sonnewenda. Czas trwania warsztatów w semestrze<br />

zimowym – 1 tydzień 4 godziny dziennie (godziny zlecone).<br />

Katedra Projektowania Graficznego – Kier. prof. zw. Jerzy<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />


On Painting and Graphic Arts<br />

of the Academy of Fine Arts in Gdańsk<br />

O N P A I N T I N G … 47<br />

artistic priorities, began to dominate and also took over the imponderables of the Gdańsk<br />

University of Technology, artistic community, centered around Władysław Lama and his<br />

Faculty of Drawing and Painting, which was a part of the Architecture Department there.<br />

The assistants that he knew from Lvov – Aleksander Kobzdej, Kazimierz Śramkiewicz and<br />

Zdzisław Kałędkiewicz – decided to tie their artistic careers with the State College of Fine<br />

Arts at various stages of its history. Also Lam, despite his lifelong devotion to the Gdańsk<br />

University of Technology, did co-operate with the Sopot State College of Fine Arts as a<br />

theoretician (he would present lectures there), and as a co-organizer of exhibitions, from<br />

the first “Salon” of the ZPAP District, organized in May of 1946 in the newly renovated wing<br />

of the Gdańsk University of Technology, to famous Festivals of Fine Arts with complex<br />

exhibition formula and definite educational program, and also as a critic and journalist,<br />

defending the idea of the superiority of the painters’ matter over the non-artistic context<br />

and the autonomy of the first.<br />

Remembrance and myth, connected with the pioneers who built everything – the program,<br />

the prestige, and the meaning of our regional art – almost from the scratch; and also associated<br />

with other personalities who took part in the process, constituted the essential<br />

part of the way we view the art and especially the painting of our region. The legend of<br />

Artur Nacht-Samborski, who joined in the 1940s (with Władysław Jackiewicz as one of his<br />

pupils); the dynamic initiative of Rector Stanisław Teisseyre; the directness and joviality, as<br />

well as the mastery and artistic inventiveness of Juliusz Studnicki; the restrained grandeur<br />

of Jan Cybis who managed to divide it between Gdańsk and Warszawa in the second half<br />

of the 1950s; as well as the worldwide fame of Piotr Potworowski, who led the freezing<br />

colourism to its modern shape – all those phenomena have been recorded by a manner<br />

of speech and writing (for example by Józefa Wnukowa, who was a legend of her own in<br />

the 1990s, by numerous exhibitions, conferences and publications.<br />

In this way, the artistic preferences and priorities of the first professors of the Academy<br />

Many reasons contributed to the fact that PWSSP, the State College of Fine Arts in Gdańsk<br />

(transformed into the Academy of Fine Arts in 1997) was usually associated with painting,<br />

and that the history of the post-war painting of our region was created mainly by the<br />

artists from PWSSP. The key and most influential reason for that was the structure of<br />

the Academy, founded in the place of slender artistic past, and mostly by painters, who<br />

also created the tradition that has been associated with this institution ever since, and,<br />

as time went by, the institution absorbed the local element, so to say. Even Maksymilian<br />

Kasprowicz of the pre-war Gdynia started to work at the State College of Fine Arts in<br />

the 1950s, and the adepts of the private School of Fine Arts of Wacław Szczeblewski in<br />

Gdynia - Kazimierz Ostrowski, Rajmund Pietkiewicz, Józef Łakomiak – continued to study<br />

at the State College of Fine Arts in Sopot, to return after some time, as many others did,<br />

as lecturers and tutors of the following generation of the followers or the opponents, yet<br />

always relating themselves to the paradigm of tradition and the understanding of the<br />

painting that shaped them.<br />

From among the painters who lived here before the others started to flock in only few,<br />

like Marian Mokwa in Gdynia or Stanisław Chlebowski in Gdańsk, managed to kept their<br />

relative autonomy; the first one chose the continuation of Polish marine painting as his<br />

superior goal, and the latter, by joining thematic painting with the hedonism of expressive<br />

colourism of the French origin found himself very close to the program of the professors<br />

of the Sopot Academy.<br />

Others, for example the painters from Gdynia: Antoni Suchanek, Jan Gasiński, Maria<br />

Wlazłowska, or living in Gdańsk Władysława and Bolesław Rogiński, by practicing<br />

traditional, thematic and documental painting and graphic arts, only added to the expressiveness<br />

of the Sopot group who referred to the superb tradition of the European<br />

postimpressionism.<br />

It was this group that, both in the institutional way, and also by the way of deciding about<br />

46


E L Ż B I E T A K A L<br />

realism, the changes connected with the reform of education, announced and motivated<br />

through the exhibition of artistic schools of Poznań in autumn 1949 were to come.<br />

The impact of the exhibition was easy to predict: the existing “formalistic” methods of teaching<br />

needed to be adjusted to the official tenet according to which the artistic creation<br />

was a part of a propaganda system. Janusz Bogucki, who repeatedly condemned the<br />

methods of the postimpressionistic school, and called colorist-professors “workshopers”,<br />

wrote in one of his articles:<br />

I can see no artistic justification for the persistent construction of odalisques and sad puppets<br />

in colorful scarves, living among bottles, drapery and guitars to be further supported<br />

in artistic academies against the theory and the form of the true phenomena, of which<br />

the real world is full today.<br />

The reform was meant to transform the “formalistic” methods of teaching applied by<br />

“theoreticians of kapism”; the number of hours of drawing that aimed at the preparation<br />

to create the most desirable polyfigure composition with suitable ideological contents<br />

was increased, among others; and system of the studios managed by the masters was<br />

abolished, replaced by the division according to the year of studies. One of the aims of<br />

the reform was also the limitation of “pure” disciplines of creation and the expansion of<br />

the “applied” disciplines which were viewed as more useful in a socialist state. Thereof<br />

resulted the idea of limiting the teaching of painting and sculpture to only two centers,<br />

namely the academies of Kraków and Warszawa. The remaining academies were to deal<br />

with the specializations that could be used by the industry: in Łódź - fabric, in Poznań<br />

- furniture making, in Wrocław - ceramics. The limitation of the realization of this idea at<br />

the State College of Fine Arts in Sopot “only” to the termination of the Department of<br />

Sculpture, and thus the rescue of the painter’s education was attributed to the providence<br />

of foreseeing educators by Stanisław Teisseyre, who had just taken up a position of the<br />

Rector for many following years.<br />

In this critical moment - related Teisseryre years later – the exhibition called “The Youth<br />

Fight for Peace” was announced. The reform was held in the 1950s, in autumn. In the beginning<br />

of the 1950s, when the exhibition was announced, the students did not show any<br />

desire to prepare for it. Marian Wnuk and me, we knew instantly that socrealism was to be<br />

introduced, that if we wanted to defend sculpture and painting in Gdańsk region, we had<br />

to persuade the students to take part in this exhibition. We explained this to them in the<br />

Sopot Grand Hotel over vodka. We said that there was no need to change thoroughly. We<br />

should try to combine the pictorial and sculptural values with the thematic approach. […]<br />

And suddenly during this exhibition our students took most of the prizes - and now this<br />

Mangelowa, who makes the reform, and Sokorski: how could we close the painting and<br />

sculpture at this Academy of Sopot, when they took most of the prizes? And they left it to<br />

us, they made an exception and they left it. This compromise formula saved our Academy<br />

were the reason for painting to be the most important area of its activity. Already in<br />

the 1940s, when there were only two departments, of painting and of architecture, the<br />

first one was more prominent, which showed, among others, in the number of studios<br />

– including fresco technique - managed by experienced masters, who were recognized<br />

by the media and rewarded for their extramural activities (local, national, and sometimes<br />

international exhibitions). It also showed in the non-painting undertakings of the creators<br />

of the Academy connected with the painful process of the post-war reconstruction, and<br />

also with the politics that started to be more and more oppressive at that time.<br />

Gradually painting started to function also in a mythical dimension, to which it had been<br />

transferred by the remembrance of the concurrent artistic strategy of pupils and continuers,<br />

together with their convictions regarding superiority and modernity of the colourist<br />

conception of painting, with its main task of creating a colourful construction based<br />

on the study of nature; together with their care about workshop perfection and their<br />

reluctance towards extreme solutions, as well as to the words bringing an extra-artistic<br />

context into the art of painting.<br />

Graphic arts were shifted to the interior position by the so understood assignments of education<br />

and, what is even more important – together with some different subjects taught<br />

within the frames of the Department of Painting, namely ceramic arts and artistic fabric<br />

- it was regulated by the same esthetical categories and references to the discussion<br />

about art with it’s idea of autonomy, the impassable rights of painting, the superiorities<br />

of “pictorial value”, etc.<br />

The character of the Academy and its unique position within the Gdańsk region – as observed<br />

by Elżbieta Zakrzewska - were visible even in the early period of its activity. The<br />

studios of painting, drawing and sculpture were most important and they were the basis<br />

of the education process. Other workshops were being created as a result of the development,<br />

as well as the adaptation to practical assignments of the disciplines of architectural<br />

painting and applied graphic arts. Even the weaving department at the State College of<br />

Fine Arts came as a form of monumental painting.<br />

The author also states, referring to the characteristic remark of Józefa Wnukowa (“I was<br />

never interested in weaving alone. I treat fabrics as decorative painting”) who said that<br />

“paining is probably one of the basic features of many Sopot fabrics”.<br />

The Department of Paintings and Graphic Arts underwent numerous transformations in<br />

the sixty-year-old history of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. And although numerous<br />

fusions and divisions were being executed, the structural domination of painting<br />

remained to be observed. Initially, painting was a part of the Department of Painting<br />

and Architecture, but after the transformation of the latter into a separate Department<br />

of Interior Architecture, painting formed another department together with decorative<br />

designing, under the management of Juliusz Studnicki. Soon, at the threshold of socialist


O N P A I N T I N G … 49<br />

The departure from socrealism, which started with the famous exhibition of the young in<br />

the Arsenal Gallery of Warszawa during the summer of 1955, meant, among other things,<br />

the restoration of the individual studio system, but also - especially in the case of the<br />

Academy in Gdańsk, which had received a new seat in the meantime – the return to<br />

the previous artistic practice. The paintings of the “Sopot Youth” at Warszawa exhibition<br />

favored moderation and the search for aesthetical solutions that were so different<br />

from the works of “Barbarians”, which caused so much commotion. Although the process<br />

of leaving the colourist tradition went slowly, changes were visible: the geometrism of<br />

Jackiewicz, Ostrowski’s fantasy, the synthesizing colorfulness in canvases of Pągowska,<br />

the “Tashism” of Pietkiewicz, the grotesque of Zabłocki, the researches of Usarewicz<br />

and other, more experienced artists, for instance Kasprowicz or Studnicki. In 1956 Jerzy<br />

Olkiewicz wrote with intentional, as he claimed – as usual, for the sake of therapeutic<br />

goals - exaggeration:<br />

The painters of Sopot seem to be in need of the relaxation of (the painter’s, naturally) code<br />

of behavior. Even if it required spitting on the floor […] The landscapes that advocate<br />

stillness and boredom - scenery in which dark greenness of trees contrasts with noble<br />

grayness of walls, dignified blue of the sky, a checkered pattern of idyllic fields of cereals,<br />

vernal landscapes in the colors of the woman’s underwear – much as this all is very pretty,<br />

it will jostle haberdashery strongly, dejected, dispassionate, a bit narrow and a bit replete<br />

idleness.<br />

The strict hierarchy of the environment, as well as the division of the painters of Wybrzeże<br />

region painters into two classes: the “professors” who had the power to define aesthetical<br />

norms, with their suede shoes and classic suits, and the lower class of their subordinates,<br />

consisting entirely of the younger creators, were the two factors that were considered as<br />

one of the reasons for such monotony and passivity by the author of the above quoted<br />

review. Piotr Potworowski, who came to Gdańsk in 1958, comparing the pre-war and the<br />

present work of Polish colorists, affirmed exceptional resistance to the changes of reality<br />

and also to the transformations in arts:<br />

Not even a tree on their paintings dared to move - the same pond, the same red little roofs<br />

among the trees, not even a tile missing.<br />

At the same time he valued the searching adventures of young artists that were even more<br />

difficult, due to the traditionalism of the most influential circles. The important role of<br />

Piotr Potworowski in the transformation of the colourist aesthetics is unquestionable,<br />

it has been repeatedly touched upon in literature. On the other hand, however, the opposite<br />

process is sometimes observed, i. e. the stimulation, or the “modernization” of the<br />

language of artistic statement of Potworowski, with the phenomena that he found in the<br />

Polish arts of the period. Organized in 1959, a famous exhibition of 27 painters and sculptors<br />

from Gdańsk region, with most of them obviously associated with the Academy, was<br />

then, but it also worked against us later on.<br />

The afore quoted passage indicates several problems: first, the mythological plan, in which<br />

some details get blurred when regarded from a distance, whereas certain other selected<br />

elements assume gigantic proportions and they go through generalization; second, the<br />

artistic ambitions of the Academy are difficult to realize, especially when the artistic activity<br />

is a part of the six-year-long economic plan.<br />

Teisseryre’s words, in the same way as the reports of Józefa Wnukowa, illustrate the strategy<br />

of effective compromises assumed by the educators, which assured, among others, a<br />

success at the socrealistic exhibitions and created the so-called “Sopot School” which<br />

managed to combine artistic values with the requirements of the tenet. And since the<br />

requirements were never fully specified – the slogan “socialist content and national<br />

form” was a kind of a “notional sack” – the term denoting the Sopot School started to<br />

be distinctive, at first as a positive feature, and later it started to mean things rather<br />

undesirable as, for example, “schematism”, using ready-made formulas, or concentrating<br />

on formal questions while lacking the emotional commitment. With the award at the<br />

Second Polish National Exhibition of Fine Arts (1951/1952) for the group project entitled<br />

Demonstration of the First of May 1905, as well as for various individual works, the artists<br />

of Sopot aroused hopes for the works that would meet both the artistic criteria and<br />

the ideological ones. As time went by, however, the artists presented mainly landscapes<br />

and portraits again, and also still lives, something that was always present at regional<br />

exhibitions as less susceptible to political pressure. The notion of “socaesthetics”, coined<br />

by Janusz Bogucki, meaning the works of “Sopot Professors”, but also younger painters:<br />

Jerzy Zabłocki, Władysław Jackiewicz, Bohdan Borowski, Teresa Pągowska and others,<br />

came as disappointing. According to its author, the term referred to the firm composition<br />

through division of canvas into large planes; to full and thick color; to general legibility<br />

and “superficiality” of the study; to the application of smooth, impressionistic stain. Not<br />

without some didactic irony he wrote:<br />

So this is what it looks in practice - that doubtless cultural form of socaesthetics bred in<br />

Sopot. It is able to satisfy at least three postulates. Current subject? Yes. Clear form? Yes.<br />

Links with the tradition of the nineteenth century? Yes. And cultural colourist painting?<br />

Also – yes!<br />

Soon the active participation in the reconstruction of the Old Town in Gdańsk started to<br />

serve as a kind of justification for the absence of „great”, engaged subjects on the canvases<br />

of the Sopot School and as a counterargument against the accusations regarding<br />

political indifference. And the results of the official socrealistic system were so lean that<br />

the evaluating criteria were becoming less and less strict. During the last, Fourth Polish<br />

National Exhibition of Fine Arts the landscapes of Studnicki (Mill over Radunia, Church in<br />

Chmielno, Road to Chmielno) were accepted almost enthusiastically and rewarded.<br />

48


E L Ż B I E T A K A L<br />

painter’s criteria and resources; it was not without meaning that Zygmunt Karolak, Jerzy<br />

Zabłocki, Wiesław Dembski, and Czesław Tumielewicz cultivated both of these fields. In<br />

the 1960s Jerzy Krechowicz, who was an assistant at the Department of Graphic Arts, established<br />

the Gallery Theatre, where he made experiments related to the time-space and<br />

ephemeral existence of visual phenomena. Also Czesław Tumielewicz, who was, together<br />

with Krechowicz, a participant of Elbląg symposia, led independent activities, as well as<br />

Włodzimierz Wieczorkiewicz, who created the happenings of group “ą” (1968-1972/1973).<br />

Also meta-narration-like close to post-avant-garde creation of Witosław Czerwonka, Jerzy<br />

Ostrogórski and Adam Harasa took place outside the Academy, in the OUT Gallery that<br />

they created in co-operation with the innovative gallery of photography called GN. The<br />

institutional, characteristic to the Academy, representation of modernist’s conception of<br />

the work of arts and its creator did not get questioned. However, the new attitudes that<br />

would transgress it, especially the one penetrating different, non-painting, connected<br />

with the new media and fields ways of expression became visible. In some sense, Roman<br />

Usarewicz, Studnicki’s pupil, was the precursor of those attitudes, designing his paintings<br />

of lights as works of architecture.<br />

At the end of the 1970s the Department of Graphic Designing became attached back to<br />

the reorganized Department of Painting, Graphic Arts, and Sculpture (workshop graphic<br />

arts were then taught at the Department of Additional Specializations). At the beginning<br />

of the following decade, Roman Usarewicz, assisted by Witosław Czerwonka, managed<br />

the Faculty of Fine Arts Designing within the Department of Painting, Sculpture, and<br />

Graphic Arts. Marek Freudenreich and Jerzy Krechowicz, among others, worked at the<br />

Faculty of Graphic Designing. The Faculty of Fine Arts Designing ceased to exist with the<br />

death of Usarewicz in 1983, but a suitable studio functioned under the management of<br />

his assistant. New concepts were reflected in some new studios: of painting and drawing<br />

at the Department of Architecture and Pattern Designing, with Haras and Ostrogórski, as<br />

well as of graphic design, under the management of Krechowicz and Czerwonka, among<br />

others.<br />

At the end of the 1980s the Department of Graphic Designing (directed by Jerzy Krechowicz<br />

since 1987) was enlarged by adding a studio of visual communication, and the Department<br />

of Artistic Specializations acquired a new multimedia studio, directed by Witosław<br />

Czerwonka. Since that time the problem of utilization of electronic resources within the<br />

fine arts workshops has been included in the didactic program of the Academy of Fine<br />

Arts in Gdańsk, and was carried out by Witosław Czerwonka and Wojciech Zamiara. The<br />

artistic activity that would make use of the multimedia at the Academy of Fine Arts in<br />

Gdańsk is rather moderate in comparison with, for example, Wrocław and Poznań. Still, already<br />

in the first half the 1990s Witosław Czerwonka, Wojciech Zamiara and their students<br />

of the multi-media studio - Robert Jurkowski, Anna Kuczyńska, Katarzyna Radkowska and<br />

the demonstration of changes that were going on and the confirmation that Potworowski<br />

acted as at least a stimulus, or perhaps a catalyst for the changes. And not only does it<br />

refer to the painter’s strategy, but also to the unconventional pedagogical methods.<br />

Janusz Bogucki, who had been observing the artistic environment for a long time, named<br />

this process “the second incarnation of the Sopot School”, and also called the predominant<br />

current “poetical postcolourist abstraction”. This simplified model disclosed a certain potential<br />

of the exhausted, as it seemed, formula of colourism and the following generations<br />

of painters and educators showed further possibilities of modification or transformation.<br />

Some of those painters and educators were the following: Teresa Pągowska, Władysław<br />

Jackiewicz, Rajmund Pietkiewicz, Kazimierz Śramkiewicz, Włodzimierz Łajming, Hugon<br />

Lasecki. The distinctness of Kazimierz Ostrowski, and later also Kiejstut Bereźnicki or<br />

Hugon Lasecki, could be contained within the frames of modernist’s conception of work<br />

as autonomic, individual creation, ruling itself with it’s own rights, free from political or<br />

social reality, but also detached from other artistic languages. The “applied” disciplines<br />

of the Department were included into the painter’s discourse. In the following words<br />

Alexander Wojciechowski accounted for the original and distinct character of the works<br />

of the Sopot Workshops of Fabrics and Ceramics of the State College of Fine Arts when<br />

they were presented in Warszawa:<br />

At last ceramics abandoned its usual domain of small, usable and decorative objects, and<br />

it became a true sculpture, and architectural element, a colorist accent of the elevation<br />

and the interior space. At last the rules of fabric composition were loosened, and the use<br />

of painter’s effects applied. At last mosaic became considered not as just an ornament,<br />

but also as a picture.<br />

The presented situation defines therefore certain aesthetical model, founded on definite<br />

institutional structure, the relative durability and independence of which did guarantee<br />

the stability of the modernist’s status of the work of art. Obvious transformations had<br />

immanent character; they were carried out on the level of individual choices of particular<br />

creators - educators, without violating those priorities. The priorities also defined the kind<br />

of the relationship between the master and his student, and this relationship was viewed<br />

as a path to the final goal, which was so understood artistic activity.<br />

In the middle of the 1960s a faculty of Graphic Arts was created within the Department<br />

managed by Zygmunt Karolak. At the beginning of the next decade it was transformed<br />

into the Department of Graphic Design, directed by Jerzy Zabłocki. Soon it was included<br />

into the Department of Fine Arts Design. It was a period of important cooperation<br />

between the Academy and “Oficyna” Graphic Studio created by ZPAP, and later administratively<br />

connected to the Academy. “Oficyna” Graphic Studio provided education<br />

regarding metal techniques. Yet even then graphic arts, based on traditional though<br />

noble and sometimes rare techniques, such as mezzotinta, came mostly under the


O N P A I N T I N G … 51<br />

results from those of 1970s & 1980s: mixing up sharp, noisy colors brought graphic arts<br />

close to the “wild” painting, which owed its provocative roughness to the technique of<br />

stencil, the smoothness of the stain, the distinct contour, the poetics of comic journalism<br />

that was close to the cartoon, etc.<br />

In the meantime Sopot become an important centre of this protest, which was the effect<br />

of the work of Ryszard Ziarkiewicz, an organizer of unconventional exhibitions and latter<br />

also the manager of BWA (the State Gallery in Sopot). Besides, figuration had committed<br />

continuators within the Academy, and they included the already mentioned, as well as<br />

Kiejstut Bereźnicki or Mieczysław Olszewski. The contesters continued what was initiated<br />

by Czesław Tumielewicz, namely the dialogue with the modernistic aesthetics. They also<br />

continued the process of deformation, and experiments with figuration (initiated by<br />

Hugon Lasecki), hedonistic, colourful painting of Kazimierz Ostrowski, expressive, out-ofthe-frame<br />

figuration of Henryk Cześnik, grotesque narration of Maciej Świeszewski, the<br />

origin of which could be sought in the later works of Juliusz Studnicki. Irony, humor, pastiche,<br />

deliberate carelessness of realization, great formats of the loosely hanging canvases<br />

or cardboards, epic titles were thus a kind of the dialogue between the tradition and the<br />

new aesthetics.<br />

In the beginning of the 1970s, there were some more assistants working at the Department of<br />

Painting and Graphic Arts. They were the following: the already mentioned Jarosław Bauć,<br />

Marek Model, Wiesław Zaremba, Hanna Nowicka, Zbigniew Gorlak, Jacek Staniszewski,<br />

and Sławomir Witkowski. More or less at the same time two distinct faculties were developed,<br />

namely painting and graphic arts, and the transfer of the graphic arts studio from<br />

“Oficyna” to the main building of the Academy was the symbolic recognition of this equal<br />

rights situation. In this structural model of the Department the equal meaning of “clean”<br />

workshop graphic arts and graphic designing becomes visible. The latter, lacking the<br />

tradition within the former Academy, came to life by the efforts of the following artists:<br />

Jerzy Krechowicz, Zdzisław Walicki, Tomasz Bogusławski, Jadwiga and Zygmunt Okrassa,<br />

Jacek Staniszewski, and Sławomir Witkowski, among others.<br />

It should be added here that another form of the resistance against the official modernistic<br />

art that would isolate itself from the gloomy reality appeared parallel to the appearance<br />

of the “Wild” in the 1980s. It was the art that worked within the so-called independent<br />

culture, often associated with the Church; Jan Góra was one of its active organizers<br />

in Gdańsk. He was a painter and a graphic artist, working at the Gdańsk University of<br />

Technology, but also associated with the PWSSP group, from which many painters and<br />

graphic artists who participated in this movement had originated.<br />

The afore described situation of the Department of Painting and Sculpture of the Academy<br />

of Fine Arts in Gdańsk that defines its cultural and artistic status could be further defined<br />

by referring to the Derridian conception of the frame - parrergon – that separates art from<br />

Piotr Wyrzykowski - clearly marked their presence, taking part in the undertakings of the<br />

Wyspa Gallery (later Łaźnia), Wrocław festivals or the famous presentation of Ideas Beyond<br />

Ideology in Królikarnia in Warszawa (1993).<br />

Despite the irrefutable and structurally guaranteed hegemony of painting, other forms of<br />

expression were sanctioned too. And when the range of basic education was broadened<br />

to include scenography (in a studio managed from 1994 by Andrzej Markowicz), it could<br />

be argued that, at least to some degree, the ideas of Usarewicz, the experimental theatrical<br />

experiences of Krechowicz and members of “ą” Group became synthesized. Soon<br />

Włodzimierz Cygan proposed a new approach to artistic fabric. Together with Aleksander<br />

Widyński he started a new project: joining the traditional fiber with different materials,<br />

such as wire, paper, plastic, osier etc.<br />

Neither the already mentioned, selected examples of activities and their makers that<br />

were included into the academic structure, nor the institutionalization of other artistic<br />

strategies annulated the existing aesthetical model, but they introduced the alternative<br />

ones, resulting from the reflection over the meaning and the function of a work of art,<br />

as well as over the question of truth in art. They completed the construction or creation<br />

of the autonomic work of art – easel painting, classic drawing, graphic arts, fabric – with<br />

ephemeral phenomena, multiplicated, executed electronically, or by transgressing the<br />

boundaries of the disciplines. Paintings of Teresa Miszkin, who used the technique and<br />

the poetics of photography, were a kind of anticipation of this. Metaphorical figuration of<br />

her composition - and also works of Małgorzata Fonfiria-Pereda and Irena Talaga - started<br />

to break the monopoly of abstraction already in first half of the 1970s. Teresa Miszkin took<br />

over one of the studios of painting in 1986, i. e. in time when the following generation<br />

marked its presence in an entirely different way, by referring to the figure of a man.<br />

The phenomenon of broadening, annexing of new areas into the space of academic practice<br />

is connected, on the other hand, with the consequences of the postmodernist contestation<br />

of the 1980s which posed questions about the exclusive legitimacy of the discourses<br />

relating to both the avant-garde and the modernistic conception of art. In Gdańsk region<br />

these questions were directed to postcolourist tradition and its reforms that would not<br />

inhibit the basic aim of art, which is the autonomic work of art, by which an individual<br />

creator ventures to make a statement - in a separate language. Gdańsk participants of the<br />

famous at that time Polish national presentations, such as Abstraction of the 1980s, Arsenal<br />

‘88, Critics about Us, Colour in Graphic Arts, Janusz Akermann, Jarosław Bauć, Zbigniew<br />

Gorlak, Waldemar Marszałek, Marek Model, Hanna Nowicka, Krzysztof Polkowski, Jacek<br />

Staniszewski, Krzysztof Wróblewski, Wiesław Zaremba, among others, questioned the cult<br />

of aesthetical object and reliable crafts, denied the imperative of isolation of art from the<br />

non-artistic phenomena, and questioned the reluctance towards the so-called literature<br />

and journalism. Dealing with graphic arts and painting now brought about different<br />

50


E L Ż B I E T A K A L<br />

of PGS (the State Gallery) in Sopot, and the cancellation of the graduating exhibition<br />

of Rafał Ewertowski in Baltic Centre of Culture – all these events, and not only these,<br />

demonstrate that the phenomena that could be discussed or even negated but could<br />

not be annulated were difficult to accept and were also feared. And, on the other hand,<br />

that the contestation of the academic discourse is possible only if the discourse itself<br />

does exist. The within makes the frame possible and meaningful, too, and the frame, on<br />

the other hand, creates the necessary context for the inside. And the artistic activities of<br />

the representatives of the painting of the Academy are not univocal and the departures<br />

from the modernistic search for one truth towards postmodernist narrations of a smaller<br />

format, as illustrated by the “mechanical” works of Roman Gajewski or the installations,<br />

objects and photograms of Hanna Nowicka-Grochal, which are sometimes associated<br />

with the so-called feminist current.<br />

The often rewarded presence of the representatives of the older and the middle-aged professors’<br />

body in the artistic life and on the stabilizing market of arts, on the one hand, and<br />

the successes of Dominik Lejman, for instance, the representative of the next generation<br />

of Gdańsk painters, confirmed by the Passport of Polityka Prize, on the other hand, prove<br />

that the death of the easel painting, which is the symbol of academic education and its<br />

status in the changing world, is neither necessary, nor inevitable. On the contrary, its perfection<br />

of realization, guaranteed by that education, is being combined with the use of<br />

the new pictorial means that have not been typical to the art of painting. The exhibitions<br />

that took place simultaneously in Kraków in June of 1999: Municipal Maneuvers of Robert<br />

Rumas (born in 1966) in the Zderzak Gallery, and the painting art of Władysław Jackiewicz<br />

(born 1924) in the Artemis Gallery, can be quoted as the example and the symbol of a<br />

different kind of consensus, the consensus of time and space, so to say.<br />

non-art; that was is within, together with all the related phenomena, and sanctioned institutionally,<br />

from that what is outside and do not belong to the Academy. And it was the<br />

inside, the institution, or rather the aesthetical model thereof founded that shaped the<br />

criteria of value, and determined whether the object could or could not be considered as<br />

the representation of a certain artistic discipline. And it was the activity of the frame, the<br />

situation of the outside of the institutional aesthetics – exemplified by works and acts of<br />

Krechowicz, Haras, Czerwonka, Ostrogórski, Miszkin, Pereda, and the “Expressionists of<br />

the 1980s”: Model, Bauć, Witkowski, Zaremba, and others – that could except or not the<br />

process of the annexation of the new values. The area within the frame kept expanding,<br />

and new strategies and ideas hitherto absent started to be recognized and included in the<br />

academic discourse. Of course, they were further processed according to their individual<br />

character. What is most essential, however, is the fact that the activity of the frame was<br />

generated by the inside area, as it was being created by the graduates of the Academy.<br />

The new activities that, owing to their scale and destructiveness, started to be labeled<br />

as “the New Gdańsk School”, started to be more and more prominent in the 1990s. The<br />

artists who graduated from the Academy settled in the “regained” territory like the Wyspa<br />

Spichrzów Gallery, or later Łaźnia (Municipal Bath). They rejected the traditional painting<br />

or sculpture, as well as the modernist call for the autonomy, and they included their<br />

artistic activity in the social discourse. The activity of Grzegorz Klaman and other painters<br />

who were the Academy graduates: Robert Rumas, Marek Rogulski, Piotr Wyrzykowski,<br />

Jacek Staniszewski; the galleries and the foundations that they organized; the activity of<br />

CUKT; the numerous editions of the AMS External Gallery – all these activities created a<br />

new option for the official institutional and the aesthetical model. Adding to its importance<br />

was the fact that it was convergent with the general trends in arts of that period.<br />

A conflict around the CSW Łaźnia Gallery, conceptual changes regarding the activities


Kazimierz Śramkiewicz


Władysław Jackiewicz<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


Jerzy Zabłocki


Kazimierz Kazimierz Ostrowski<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


Hugon Lasecki


Wiesław Wiesław Dembski Dembski<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


„Die Zeit ist gekommen” – wykrakałeś Włodku! – nadszedł czas!<br />

Sam pływakiem byłeś też niekiepskim, bo gdy zastał Cię na stanowisku Prorektora ds.<br />

Studenckich stan wojenny, to do publicznego ogłoszenia jego regulaminu użyłeś mnie,<br />

swego asystenta, jako tuby, wykręcając się laryngologiczną niedyspozycją. To mój tubalny<br />

głos kojarzyć się będzie przez lata z tym ponurym wydarzeniem.<br />

Twoje wojenne dziecięce przygody Hugonie przypominają najlepsze fragmenty filmów<br />

Herzoga. A twoje, Wiesławie, poszukiwania skarbu w ogrodzie Joanny Adler, skądinąd<br />

mojej przyjaciółki, w dalekim przecież Bensheim – są czystej wody kontynuacją tradycyjnej<br />

komedii i hybrydą przygód Dyla Sowizdrzała i Kapitana z Kopenick.<br />

Jesteście malarzami, więc zapewne dlatego tacy kolorowi.<br />

Artysta nie przechodzi na emeryturę (no może nie dotyczy to artystów baletu) – na emeryturę<br />

przechodzi nauczyciel, a tego na miłość Boską nie warto żałować – to polskie<br />

przysłowie, przysłowie-przekleństwo: „ Obyś cudze dzieci uczył” – powinno osładzać to<br />

przejście – czego tu żałować, skoro ci uczeni tego malarstwa naszego powszedniego,<br />

tylko kombinują, jak uciec w stronę instalacji.<br />

Kiedy odchodzą przyjaciele, najbardziej żal nam ich dobrej o nas opinii, która z nimi odchodzi.<br />

Boję się tej szkoły bez Was – wiem, ze będzie inna – czuję na plecach oddech<br />

młodych wilków.<br />

Na koniec uświadommy sobie, że najlepsze jest stare wino, stara whisky i stare meble.<br />

Najlepszego!<br />

Mieto<br />

Kiedy czterdzieści lat temu pierwszy raz przyszedłem do Akademii, nie sądziłem, że chwilę<br />

potem, już jako nestor bez mała, będę żegnał Was – moich przyjaciół. Kiepsko to wszystko<br />

zostało pomyślane, toczy się za szybko i oby nie bez sensu.<br />

Malarze artyści żyją albo krótko albo długo. Nie wybraliście drogi Rafaela (37), Modiglianiego<br />

(35), Schielego (28), Signaca (31), van Gogha (37). Wybraliście drogę Tycjana (99), Chagalla<br />

(98), Balthusa (99), Picassa (91), De Chirico (90), Kokoschki (94), Miro (90), Matisse`a (85),<br />

Moneta (86), Noldego (88), Libermana (88).<br />

Przestrzegam przed wersją Willema de Kooninga (100), ale w towarzystwie doktora<br />

Alzheimera.<br />

Pijałem z Tobą Władku w górach Norwegii, w depresjach Holandii, na równinach<br />

niemieckich.<br />

Z Tobą Hugonie i z Tobą Wieśku pijałem także tu na miejscu i też z przyjemnością.<br />

Przyjaciołom życzy się nie tylko tego, co najlepsze – można im także wielu rzeczy zazdrościć<br />

i zazdrość ta nie jest niczym zdrożnym czy niewłaściwym, gdyż dotyczy sytuacji i ludzi,<br />

które i którzy nas ominęli, trzeba się po prostu urodzić i być w odpowiednim czasie i we<br />

właściwym miejscu.<br />

I tak Tobie Władku najnormalniej można zazdrościć flirtu z Agnieszką Osiecką, kiedy byliście<br />

piękni dwudziestoletni, bójki z Markiem Hłasko o tę Agnieszkę zresztą (to nic, że przegrałeś),<br />

czy satysfakcji, że jesteś ojcem chrzestnym Michaela Klima – najlepszego pływaka<br />

świata.<br />

58<br />

59


Włodzimierz Łajming<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


60<br />

61<br />

Kiejstut Bereźnicki


Laudacja<br />

na okoliczność balu z okazji sześćdziesięciolecia<br />

Akademii <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> w <strong>Gdańsku</strong><br />

Jacek dawał nam gwarancję, że jesteśmy w łańcuchu pokoleń wiodącym od, czy do Utrilla,<br />

Toulouse -Lautreca, Modiglianiego. Bo bohema paryska przełomu poprzednich wieków<br />

była matką chrzestną pokoleń studentów plastycznych uczelni tamtych czasów. Telewizja,<br />

jeszcze w powijakach, nie dostarczała wtedy atrakcyjniejszych wzorów osobowych.<br />

Literatura dostarczała Colas -Breugnona, a wiele lat później Lovrego „Pod Wulkanem”.<br />

Trwała jeszcze dobra w tym zabawowym, czy bankietowym sensie, sława Staszka Wójcika,<br />

no i oczywiście, jeszcze w cieniu Jacka Żuławskiego, ale już dobijał się czempionatu<br />

Kachu colabrenion do kwadratu. Do końca dni swoich idący w zawody na ogólnopolskim<br />

już szczeblu z Jurkiem Pankiem.<br />

Jacek nie miał wyboru, pies przyzwyczajony (co potwierdził Pawłow) do zjadania kostek<br />

tylżyckiego sera - obowiązkowej, barowej zakąski tamtych czasów, wyciągał co rano<br />

profesora z domu szlakiem nie hańby przecież, jeno wędrówki filozofa hedonisty.<br />

Po odejściu Teisseyre’a zostałem Jacka studentem, a później asystentem.<br />

Jest w biografii Żuławskich legenda wyjątkowej treści i powagi. Byłem Jacka asystentem, jestem,<br />

więc niejako z urzędu zobligowany do jej podtrzymywania. Żuławscy to także Józia,<br />

my ludzie dorośli wiemy, o czym mówię. Ojciec Jacka był przedwojennym peeselowskim<br />

działaczem, posłem na sejm, Cyrankiewicz jego młodszym partyjnym adoratorem. Józia<br />

z kolei podczas lubelskich bankietów z Bierutem w roli głównej, cud urody kobieta, bywała<br />

hostessą. To wyjazd Żuławskich do Warszawy do Cyrankiewicza, jakoby rozstrzygnął<br />

o tym, że dzisiejszy bal ASP nie odbywa się na jakimś kaszubskim Mariensztacie czy<br />

Emdeemie. Nawet, jeżeli to tyko część prawdy, to i tak wdzięczność nasza powinna być<br />

bezgraniczna.<br />

Tak! Wchodzę na pole minowe. Myślę, że już na nim jestem. Byliśmy pieszczochami komuny.<br />

Byliśmy arystokracją ducha. Taka w dotychczasowej historii cywilizacji i historii kultury<br />

była perystaltyka.<br />

Silna władza tworzyła dwór. Dwór potrzebował artystów. Zamordyzm Florencji zostawił<br />

nie zarchiwizowaną do dziś ilość arcydzieł - demokracja Szwajcarii tylko zegar z kukułką.<br />

Opieka komuny była dyskretna, pomoc - życzliwa - to z przydziałów studenckich bonów<br />

żywnościowych pamiętam do dziś smak chińskich węgorzy, angielskich bekonów, szynki<br />

Krakus, kiełbasy piwnej.<br />

Z przydziałów studenckich farb do dziś zostały mi żółcie, oranże i szmaragdowe zielenie,<br />

które używałem z rzadka i z obrzydzeniem.<br />

Lecz majstersztykiem troski o egzystencjalny komfort, a więc możliwość uprawiania sztuki,<br />

Ironia losu (i Robert Florczak) spowodowała, że przypadł mi niewątpliwy zaszczyt wygłoszenia<br />

tej mowy, czy jak chce Florczak, laudacji.<br />

Ironia losu - gdyż Boże broń, nigdy nie należałem do ludzi, którym instytucji balu w ASP<br />

brakowało. Zawsze dystansowałem się do zabaw, w których uczestniczyło więcej niż dwie<br />

osoby.<br />

Jedyne, co nadaje niejaki sens tej florczakowej nominacji, to moje i Akademii sześćdziesięciolecie.<br />

Jesteśmy rówieśnikami - Akademii ten wiek nadaje splendoru i godności - mnie,<br />

wprost przeciwnie, napawa smutkiem, nierzadko ocieram się o depresje.<br />

Niemniej, teoretycznie przynajmniej, znam lepiej od innych wady i zalety organizmów<br />

sześćdziesięcioletnich.<br />

Kiedy na okoliczność dzisiejszej mowy zacząłem badać środowisko lobbystów na rzecz<br />

balu, to okazało się, że statystyczny lobbysta jest kobietą, w wieku zbliżonym do wieku<br />

akademii, często wdową. Taktownie nie skomentuję tego odkrycia.<br />

Kwerendując z kolei po pamięci niegdysiejszych uczestników balów, wśród kombatantów<br />

płci męskiej zaskakiwała mnie, co rusz, niesłychanych rozmiarów amnezja nieadekwatna<br />

do zmian miażdżycowych naturalnych w ich, czy raczej w naszym wieku. Wiele wskazuje<br />

na alkoholowy charakter tej utraty pamięci i braku wspomnień.<br />

Padło nareszcie to słowo, bez którego trudno doprawdy się obejść mówiąc o zabawach<br />

artystów, a które trzeba wielce ważyć ze względu na dobrą pamięć, zmiany obyczajowe,<br />

poprawność, tak zwaną polityczną wreszcie.<br />

Jak trudny to problem, niech świadczy fakt, że w monografii pt. „Jacek Żuławski” profesor<br />

Józefa Wnukowa, osoba mu (czyli Jackowi) bez mała najbliższa pisząc tą książkę dwukrotnie<br />

tylko użyła słowa alkohol, w tym raz, że go nie pito. (300 stron)<br />

Dzisiaj, otwierając bal, wybaczcie państwo, że nie będę tak wstrzemięźliwy.<br />

Chwila wydaje mi się stosowna, by nie kryję - z nostalgią przywołać trochę mniej oficjalną<br />

Akademię, czy jak moje pokolenie ją nazywało - Najwyższą Plastyczną. Będzie to obraz<br />

szkoły odbity częściowo od dna szklanki, co ja mówię, od dna kieliszka (przepraszam<br />

za ten rusycyzm), co nie znaczy, że obraz nieprawdziwy, myślę, że bardzo subiektywny,<br />

niepełny oczywiście i zdeformowany - taki po prostu impresjonizm.<br />

Moja szkolna pamięć ma lat czterdzieści trzy! Już bez Potworowskiego, ale jeszcze z przepiękną<br />

Pągowską, jeszcze z Jurkiem Palińskim, zjawiskowym Teisseyrem, jakby zawsze<br />

w baranicy, malowniczym Horno -Popławskim no i Jackiem Żuławskim, który był absolutnym<br />

numerem jeden moich roczników.<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


Przez lata moje uczucia do niej ewoluują od rozgoryczenia, poczucia krzywdy, niechęci,<br />

bez mała nienawiści, do coraz wyrazistszej sympatii, wdzięczności, podziwu i szacunku<br />

wreszcie. To Maciek Michalak, barman SPATIFu dla wielu artystycznych pokoleń - dolewając<br />

bezczelnie wodę do wódki ocalił nie jedno życie i całe tony ludzkiej wątroby. Każda<br />

kolejna ultrasonografia pogłębia metamorfozę moich, do niego uczuć.<br />

Nie był tak dla nas łaskawy Jurek Maliszewski vel Malinówa, który zjechał na studia malarskie<br />

z całym majątkiem, spadkiem po rodzicach i dobrze prosperującym, nomen omen<br />

zakładzie pogrzebowym. To on doinwestował część rozrywkową kilku roczników wywodzących<br />

się z akademika „Mewa”. To on, sierota z podwarszawskiej Zielonki czy Miłosny,<br />

zamienił sielską łódź o nazwie PWSSP w „Tratwę Meduzy” z obrazu Gericault.<br />

Mirek Królikiewicz, w on czas nasz przyjaciel, ale i ordynator szpitala na Srebrzysku robił,<br />

co mógł, niemniej po latach te artystyczne bataliony, na dziś, stany osobowe mają, jakby<br />

przeszły Wietnam lub Afganistan.<br />

Nie ma, w moim najświętszym przekonaniu, prawdziwej historii szkoły bez Franciszka Otto<br />

i Teresy Sierant. Ten pierwszy był holocaustem naszej inteligencji - Teresa niejako rekompensatą<br />

za to właśnie, całe dziesięciolecia piękna jak sztuki, o których nam opowiadała.<br />

Archeolodzy pamięci natrafili na szczątki sześciu bali. Pierwszy w Ermitażu w Sopocie<br />

z rektorem Wnukiem i studentem Jackiewiczem. Następny z rektorem Teisseyere’m,<br />

Federowiczem i Wowem Bielickim w klatce u powały. Ten piąty już w stanie wojennym<br />

z Kacprem Ołowskim jako Jaruzelskim.<br />

Sześć bali w ciągu sześćdziesięciu lat. Taka statystyka nie zwala z nóg. To wręcz dowód<br />

niesłychanej powagi instytucji, którą dziś fetujemy.<br />

Chyba, że Robert Florczak chciałby się z nami podzielić częścią sławy Sfinksowych bali, które<br />

to z talentów, szaleństwa wielu akademików korzystały, zachowując jednak suwerenny,<br />

nie uczelniany charakter.<br />

Ten akapit kieruję do artystycznej młodzieży. Proszę go traktować jako erratę do pisanych<br />

przez żurnalistów i polityków dziejów ostatnich lat sześćdziesięciu.<br />

Dzieci Drogie! Ta uczelnia w latach 1945–1990 nie była barakiem w obozie koncentracyjnym…<br />

Spędziliśmy w niej swoje najlepsze lata. Nasz zawód był zawsze zawodem<br />

wolnym. Wydaje mi się, że zawsze stąd było bliżej na Montparnasse i do Chmielna, niż<br />

do Moskwy.<br />

była procedura obiadowania. To system stołówek międzyuczelnianych był fundamentem<br />

wielu późniejszych karier artystycznych w tym kraju. Jedliśmy na Akademii Medycznej,<br />

jadaliśmy na Politechnice, obiadowaliśmy na ekonomii i transporcie. We wszystkich kolejkach<br />

po pomidorową, drugie i kompot wyróżnialiśmy się niewątpliwie - dziewczyny<br />

strojem i urodą, chłopcy inteligencją, bywało, że wskazującą na spożycie.<br />

Zaowocowało to niesłychaną wprost ilością małżeństw międzyuczelnianych, między zawodowych.<br />

Cud socjotechniki - mąż dentysta, mąż ginekolog, żona laryngolog, geolog.<br />

Można było w tych konfiguracjach uprawiać sztukę, nie chałturę, bez upadlającej biedy.<br />

W innej kolejce, do innej stołówki musiała stanąć Baśka Kaczmarowska skoro została Lady<br />

Hamilton - portrecistką angielskiego dworu.<br />

Kiedy usiłuję dociec skąd tyle taktu i respektu zarazem u tak okrutnej i aroganckiej władzy<br />

wobec nas Janków Muzykantów, to myślę, że po pierwsze decydowała o tym nasza znajomość<br />

liternictwa - myśmy pisali transparenty, plansze, portretowe wcierki. Myśmy byli<br />

ówczesnymi mediami. To przed cyfrową czy elektroniczną cywilizacją artysta plastyk był<br />

protoplastą obecnej grupy trzymającej władze i czasopisma.<br />

Miała ta władza intuicję, bo to absolwent naszej szkoły wymyślił, stworzył solidarycę. To logo<br />

Jurka Janiszewskiego wytatuowało się w mózgach milionów.<br />

Życzę dobrej zabawy!<br />

„Ostatnia Wieczerza” profesora Macieja Świeszewskiego, obraz skądinąd cudowny, (już<br />

czwarty apostoł został powołany na dyrektorskie stanowisko) i jako taka powinna<br />

zawisnąć w Licheniu, nie była pierwszym koniunkturalnym obrazem wielkiego formatu<br />

wywodzącym się z uczelnianego kręgu. – Całe lata sześćdziesiąte zdobił szczytową<br />

elewację budynku KW obraz mile uśmiechniętego Lenina w czapce leninówce pędzla<br />

Alojzego Trendla. Uśmiech - quintesencja dobroduszności, zjednywał nowych przyjaciół<br />

i reklamował zawartość gmachu aż do chwili pożaru.<br />

Inny wielki obraz zbiorowego, jakże pysznego autorstwa: Studniccy, Żuławscy, Wnukowa,<br />

Pągowska, Teisseyere, Wodyński - „Pierwszomajowa manifestacja 1905 roku”. skłonny<br />

jestem umieścić w rozrywkowej historii szkoły, gdyż ilość błędów malarskich i perspektywicznych<br />

wskazuje na alkoholowe podłoże tego czynu.<br />

Wkrótce po tym, chłopcy: Łajming, Lasecki, Frejer, Fukś prosto z ZETEMPE przejdą do kabaretów<br />

- ciekawe czy zauważą różnicę.<br />

Jest w dziejach szkoły, czy raczej środowiska ze szkoły się wywodzącego, persona, która<br />

odegrała wcale nie marginesową rolę, będąc de facto na zewnątrz, nie jako po godzinach.<br />

Mieto Olszewski<br />

Profesor ASP w <strong>Gdańsku</strong><br />

62<br />

63


Marek Borowski<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


Jerzy Chartowski<br />

64<br />

65


Marcin Duszeńko<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


Kazimierz Kalkowski Paweł Karczewski<br />

66<br />

67


Wiesław Zaremba Zaremba<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


Mieto Olszewski Laudacja na pożegnanie profesora Andrzeja Dyakowskiego.<br />

dziewczyn była trzycyfrowa. Główny świadek tych sukcesów, Piekorzewski od lat nie żyje.<br />

Musimy więc zaufać pamięci Jubilata.<br />

Zaufać bardzo proszę, ale jak się pogodzić z własnym dramatem upływającego czasu, ze<br />

świadomością, że życia już nie starczy by zbliżyć się do tego osiągnięcia, co dla A. D. było<br />

tylko introdukcją przecież.<br />

A. D. odbył jeszcze marynarkę wojenną, rok politechnicznej architektury i już go poznałem,<br />

poznaliśmy go osobiście.<br />

*<br />

Zawdzięczam mu niesłychanie wiele. Wpływ Andrzeja na moje życie był przeogromny.<br />

Ożeniłem się z dziewczyną na widok której On się czerwienił i wierząc, że On wie, widzi<br />

więcej – (wcale mi się nie podobała - żartuję oczywiście). Zamieniłem luksusową posadę<br />

bibliotekarki z wyższym wykształceniem na asystenturę, gdyż to Andrzej oznajmił mi<br />

o konkursie w PWSSP, w którym też brał udział. – Zawstydzony wszakże, bo wiedział, że<br />

znam jego opinię przez lata głoszoną, że asystentami zostają mendy.<br />

To wydawałoby się zapomniane w zoologicznym sensie stworzenie przywołał mój przyjaciel<br />

w dyskretnej rozmowie, donosząc mi, że gdy poczuł nieoczekiwane, od lat zapomniane<br />

swędzenie w kroku rozmarzył się, że czyżby mendy – i już po godzinie przypadkowo<br />

spotkany kolega lekarz wyjaśnił, że tak się objawia cukrzyca…<br />

*<br />

Asystenturę zaczęliśmy jednocześnie (36 lat temu). Chwilę potem ocalił mi no nie głowę, ale<br />

przynajmniej jej część – prof. Jacek Żuławski, mój pryncypał, źle znosił i coraz silniejsze<br />

dawał sygnały, że irytuje go moja na onczas nowatorska fryzura - włosy hippisa. Szło<br />

w fatalną dla mnie stronę (Samsonowej kastracji). Jacek był taternikiem, zaczadzonym<br />

Podhalem (to dla młodzieży) – To mediacja Andrzejaszka - „Panie Profesorze, by się Pan<br />

wstydził… A Sabała?… A Janosik?… – zakończyła kwestię fryzjerską raz na zawsze.<br />

*<br />

To nie jest tak, że przyjaźń to same kwiaty, perfumy i landrynki. Przyjaźń, ta męska to czasem<br />

bójka, atawizm i esencja emocji. W latach środkowego Gomułki filmowy kult Garry<br />

Coopera dawał stadnym, alkoholowym przecież naszym zabawom, Gombrowiczowską,<br />

parodystyczną aurę. W takim to zabawowym klimacie, ale zupełnie serio, odbyliśmy<br />

zainspirowani przez grono przyjaciół, bójkę.<br />

Jak szeroko jest skrojone znaczenie tego słowa doświadczyłem na Podhalu. Gdzie w knajpie<br />

piłem z wiekowym góralem, który jak twierdził, brał udział w bójce pod Verdun. Na miłość<br />

Karol Dickens zaczynając Davida Copperfielda napisał – urodziłem się w czepku.<br />

Znajomość moja tej kwestii dała mi w ciężkich czasach bierutowskich zwycięstwo<br />

w konkursie literackim (czy może czytelniczym) - a byłem w ten czas prymusem szkoły<br />

podstawowej w prowincjonalnym miasteczku, co wzbudziło podziw jurorów, całkiem<br />

słuszny zresztą.<br />

Dzisiejszy bohater urodził się siedemdziesiąt lat temu w rodzinie ziemiańskiej, nie na ziemi<br />

jednak i nie w czepku, lecz na ławce – w parku – no ściślej na plantach, bo w Krakowie<br />

park nazywa się planty.<br />

Wróżbici, chiromanci i inni futurolodzy oraz cyganki za oczywiste uznają, że w tych okolicznościach<br />

– bóle porodowe dopadły madame Dyakowską podczas spaceru – stąd ławka<br />

– że tak zrodzone dziecię, zostanie in spe bezdomnym kloszardem, menelem, boomem.<br />

Stwórca a i badacz szczegółów zauważyłby wszakże, że ławka była nieopodal Collegium<br />

Majus, czyli Uniwersytetu, co znaczyłoby całkiem odmienne prognozy dotyczące przyszłości<br />

dzisiejszego bohatera. Człowiek zrodzony, no nie na kamieniu (wtedy wiadomo że<br />

geniusz), lecz na ławce vis a vis Jagiellonki mógł być w przyszłości tylko profesorem.<br />

*<br />

Sielskie dzieciństwo w II Rzeczypospolitej wkrótce zmieniło się w szkołę przeżcia.<br />

Wirtuozerska umiejętność jazdy na rowerku trójkołowym być może to życie ocaliła, gdy<br />

zręcznie lawirował po Krakowskiej szosie wśród lejów po bombach podczas wysiedlenia.<br />

Gdy sytuacja się z grubsza ustabilizowała, jeśli jest to słowo właściwie użyte dla określenia<br />

czasu okupacji w Generalnej Guberni – nasz bohater na pierwszym świadectwie miał<br />

same Sehr gut – czyżby pierwszy ślad Collegium Majus. (?)<br />

*<br />

Powojenny czas dzieciństwa i trudny okres dorastania spędził dzisiejszy emeryt na Podhalu,<br />

co było kolejnym wyzwaniem, bo nikt mi nie wmówi i nie przekona, że życie wśród górali<br />

jest bezpieczne. Klimatycznie zdrowe, ale bezpieczne na pewno nie.<br />

Dlatego nie dziwi mnie, że budując w latach pięćdziesiątych schronisko na Turbaczu jako<br />

nastolatek nabawił się zapalenia wątroby na tle alkoholowym.<br />

A potem – tu wchodzimy już w strefę nieskrywanej mojej osobistej zazdrości.<br />

Babka włoszka genetycznie wyposażyła Andrzeja w olśniewającą urodę śrudziemnomorską<br />

– czyli brunet lokowany z uśmiechem Marino Mariniego – to musiało w kraju nad Wisłą<br />

mieć swoje poważne konsekwencje i reperkusje.<br />

Po pierwszym roku krakowskiej ASP ilość zbałamuconych (proszę docenić ten eufemizm)<br />

68<br />

69


Kilka zdań tylko o charakterze lustracyjnym, bez których nikt w tym kraju już obejść się nie<br />

może.<br />

Tak A. D. bywał represjonowany. Pobyt na izbie wytrzeźwień, utrata Prawa Jazdy – to typowe<br />

szykany komunistycznych siepaczy.<br />

Skłonność do głośnego śpiewania ulubionej pieśni: „Powiedz, powiedz nie bój się, komu dałaś,<br />

komu nie…” na tak zwanym otwartym powietrzu, po dwudziestej drugiej, sprawiała,<br />

że bywał łatwym łupem org<strong>anó</strong>w prewencji.<br />

A. D. ma wszakże ciemny moment w swojej biografii, który by stawić czoła prawdzie należy<br />

ujawnić, czy raczej przypomnieć (zlustrować)<br />

A. D. projektował po wielokroć gdańską trybunę pierwszomajową z przyległościami. Ale<br />

w akcie ekspijacji całe lata, do dzisiaj bodajże, dekoruje pięknie kościelne ołtarze.<br />

Sum sum corda<br />

boską najdłuższej siedzącej bitwie w historii Europy (to do młodzieży).<br />

Zwycięski w krwawej jatce, nękany przez doniesienia, że podobno wybiłem oko przeciwnikowi,<br />

zwlekałem z wizytą w szkole. Kiedy się wreszcie zdecydowałem, w perspektywie<br />

trzydziesto metrowego korytarza witał mnie uśmiech Marino Mariniego. Ku uciesze<br />

świadków opowiedział nam, jak to okulista badając jego kontuzję skomentował to słowami<br />

– „Pana to jakaś baba musiała zadrapać”.<br />

Upokarzający komentarz dla młodego Garry Coopera po latach budzi we mnie chęć<br />

odwetu.<br />

By nie zamęczać Państwa nadmiarem swego gadulstwa (większość anegdot w moim arsenale<br />

pamięci wymaga karkołomnych zabiegów cenzuralnych a poprawności politycznej<br />

nie sięgają kolan) gotów jestem za skromny poczęstunek opowiadać je kameralnie, na tak<br />

zwanym boku.<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

WW Y D Z I A Ł MM A L A R S T W A I G R A F I K I A K A D E M I I S Z T U K K P I Ę K N Y C H W G D A Ń S K U - 2 0 0 7


I P R A C O W N I A P O D S T A W R Y S U N K U I M A L A R S T W A<br />

a d . I I s t . k w a l . M a r e k M o d e l<br />

a s . J a k u b P i e l e s z e k<br />

– urodzony w 1978 roku, w Puławach. Studia w ASP w <strong>Gdańsku</strong> na wydziale<br />

malarstwa. Dyplom 2006 r. w Pracowni Malarstwa prof. Henryka<br />

Cześnika, Pracowni Intermedialnej prof. Witosława Czerwonki oraz Pracowni<br />

Rysunku ad. II st. Piotra Józefowicza<br />

wystawy zbiorowe: Galeria Koło, Gdańsk 2002r. Urodziny stoczni - wystawa<br />

retrospektywna, Gdańsk 2003 Teatr Witkacego - Zakopane 2003 BWA Zielona Góra 2004<br />

malarstwo - Puławska Galeria <strong>Sztuk</strong>i - Dom Chemika, Puławy 2006 wystawy indywidualne:<br />

projekt: reklama w sztuce – malarstwo - Galeria Mm, Gdańsk Stocznia 2003<br />

malarstwo - Klub studencki Ygrek, Gdańsk 2003 Obrazy wodoodporne – akcja artystyczna<br />

- Dom studenta, Gdańsk, 2004 Plastik Art (malarstwo, obiekty i video) - Centrum <strong>Sztuk</strong>i<br />

Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2004 malarstwo, obiekt, instalacja - Puławska Galeria <strong>Sztuk</strong>i,<br />

Puławy 2006<br />

K A T E D R A K S Z T A Ł C E N I A P O D S T A W O W E G O<br />

JAKUB PIELESZEK<br />

bez tytułu 2005, akryl na płótnie<br />

P R A C O W N I E 70<br />

70


akt akt, , 2002, technika własna, 200 x 130 cm<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

– urodzony 14. 02. 1959 r., uzyskał dyplom PWSSP Gdańsk w 1985 r.,<br />

w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. Uczestniczył w kilkudziesięciu<br />

wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy: Ludzie dobrej roboty – BWA Bydgoszcz 1999 Galeria rzeźby ZAP, Kraków<br />

1999 Profesorowi K. Ostrowskiemu – „Galeria 78”, Gdynia 2000 Oliwa blizej Gdańska-<br />

Gdańsk bliżej sztuki – Oliwa 2000 Trwanie – CSW Galeria „EL”, Elbląg 2001 Galeria Miejska,<br />

Düsseldorf, Niemcy 20001 wystawa indywidualna – Galeria Rysunku „Nowa Ofi cyna”,<br />

Gdańsk 2002 Pokolenia – Gdańsk 2002 wystawa indywidualna – Galeria ASP, Wrocław<br />

2003 wystawa indywidualna – Muzeum Wisły, Tczew 2005 za swoją twórczość<br />

otrzymał: wyróżnienie w wystawie Nadmorskie Spotkania Młodych, Sopot 1988 stypendysta<br />

Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i 1987 I nagroda Lębork 1994<br />

MAREK MODEL


II I I PP RR AA CC OO WW N II A P O DD SS T A W R Y S U NN K U U I M A L A RR S TT WW AA<br />

pp r o f . M a rr i a S k o w rr o ń ss k a<br />

a d d . . J a cc e k k KK oo rr nn aa c k i<br />

z cyklu: kody mikroby, mikroby, systemy – bez tytułu tytułu, , 2007, technika własna–akryl własna–akryl czuły na światło światło UV 149 x 108 cm<br />

–urodzony 22. 08. 1964 r., uzyskał dyplom PWSSP w <strong>Gdańsku</strong>, w pracowni prof. Mieczysława<br />

Olszewskiego w 1991 r. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju<br />

i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: Dazwischen – Ulm, Niemcy 1996 Public Relations – CSW Łaźnia, Gdańsk 1999<br />

wystawy indywidualne: Światła obecności – Galeria Teatru Witkacego, Zakopane 1996 Światło-cień<br />

– CSW Galeria „EL”, Elbląg 1997 Ikono - Suprematyzm – Galeria „Sfi nks”, Sopot; klub „Mózg”, Bydgoszcz 1998 Linie<br />

– Galeria Rysunku „Nowa Ofi cyna”, Gdańsk 2000 Lapidarium – PGS, Sopot 2000 Łodzie ludowe dorzecza<br />

Wisły instalacja – Muzeum Wisły, Tczew 2002 Anatomia Centaura – Galeria „Żak”, Gdańsk 2002 Gabinet Anatomiczny<br />

– Galeria „Sfi nks”, Sopot 2003<br />

K A T E D R A K S Z T A Ł C E N I A P O D S T A W O W E G O<br />

JACEK KORNACKI<br />

P R A C O W N I E 72<br />

72


Rozmowa, 2007, technika mieszana na płótnie, 145 x 120 cm<br />

– urodzona 6. 03. 1948 r. w Olsztynie, uzyskała dyplom w PWSSP w 1972 r. w pracowni prof.<br />

Stanisława Borysowskiego. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy: Objectos Wystawa Międzynarodowa<br />

– Galeria Ambrio, Madryt 1980 Benefi<br />

s 50 artystów Salon Wiosenny - Abberville,<br />

Granada 1985 Galeria T&T, Norymberga 1996<br />

Mataphisics of people and things – ”Lart Contemporain<br />

Polonais”, Galerie Espace - Temps 1999<br />

Painting’96 –obraz roku – Fundacja Polska-<br />

-Japonia im. Miyauchi Dekonstrukcjoniści<br />

gdańscy – BWA Bydgoszcz 1996 za swoją<br />

twórczość otrzymała: Brązowy Medal<br />

w dziedzinie malarstwa Sport w Sztuce 1976<br />

II Nagroda w dziedzinie rysunku w Olimpijskim<br />

Konkursie <strong>Sztuk</strong>i 1985 Diploma de<br />

Honor El organizator Granada 1989 Wojna<br />

Grecka – nagroda rownorzedna Nałęczów 2004<br />

prace w zbiorach: w Niemczech<br />

Szwecji Holandii Hiszpanii Francji.<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

MARIA SKOWROŃSKA


II II I I P RR AA CC O W NN II A P O DD SS T A W R Y S U N K U I I M A L A R SS T WW AA<br />

ALEKSANDRA JADCZUK<br />

dd r r hh a b . JJ óó zz ee f f C zz e r n i a w s k i<br />

a s s . . AA ll e kk s aa nn d rr a a J a d c z u k<br />

– urodzona 23. 12. 1974 r. w <strong>Gdańsku</strong>, uzyskała dyplom ASP Gdańsk w 2001 r. w pracowni<br />

prof. M. Świeszewskiego. Uczestniczyła w kilku wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: II Ogólnopolskie<br />

Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej -<br />

Gdańsk 2001, 2003 Era Art. - Wystawa Malarstwa<br />

- Gdańsk 2002, 2004 Wystawa Malarstwa, NCK,<br />

Kościół św Jana, Gdańsk 2002, 2003 Z Drugiej<br />

Strony Bałtyku” ART. FAIR – Sztokholm 2003 wystawy<br />

indywidualne: malarstwo – Galeria<br />

Mariacka, Gdańsk 2001 malarstwo – Dworek<br />

Sierakowskich, Sopot 2002 malarstwo – Galeria<br />

na Wieży, Gdańsk 2003 malarstwo – Galeria<br />

„Arche”, Gdańsk 2004 za swoją twórczość<br />

otrzymała: Nagroda Prezydenta Miasta Sopot<br />

– I Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny<br />

Unikatowej<br />

K A T E D R A K S Z T A Ł C E N I A P O D S T A W O W E G O<br />

bez tytułu, 2005, olej na płótnie 120 x 70 cm<br />

P R A C O W N I E 74<br />

74


obiekt, 2007, deski, 200 x630 cm<br />

JÓZEF CZERNIAWSKI<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

– urodzony 25. 02. 1954 r. w Myśliborzu, uzyskał dyplom PWSSP w <strong>Gdańsku</strong> w 1977 r. w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy: Najlepsze prace dyplomowe ’77 – Galeria „Zachęta”, Warszawa 1977 Konik Morski 78 - Ogólnopolska Wystawa Malarstwa – BWA, Szczecin 1978 Morze–Symbol–Rzeczywistość Wystawa Ogólnopolska – Galeria PSP, Gdynia 1980 33 Salon De La Jeune<br />

Peinture/Jeune Expression – Grand Palais – Paryż 1983 – wystawa zbiorowa Wisła w sztuce - Ogólnopolski Konkurs Malarski – BWA, Sandomierz IV Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej – BWA, Sopot II Konkurs im. Leona Wyczółkowskiego – BWA Bydgoszcz 1987 Arsenał ’88<br />

- Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki – Warszawa 1988 wystawa indywidualna – Państwowa Galeria <strong>Sztuk</strong>i, Sopot 2001 XVIII, XIX, XX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – BWA Szczecin 2000, 2002, 2004 za swoją twórczość otrzymał: wystawa<br />

najlepszych prac dyplomowych – „Zachęta”, Warszawa 1977 II Nagroda – Konik Morski 78 BWA, Szczecinie 1978 II nagroda – Morze - Symbol - Rzeczywistość, Galeria PSP, Gdynia 1980 wyróżnienie – VI Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej, BWA, Sopot 1985 Nagroda prezydenta<br />

Miasta Sopotu – Papier 86, Galeria 85, Gdańsk 1986 Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu – Papier 87 Galeria 85, Gdańsk 1987 I Nagroda i dwa wyróżnienia II Konkursu im. Leona Wyczółkowskiego BWA w Bydgoszczy 1988 Nagroda – Piękno ginącej przyrody, Pałac kultury<br />

i Nauki, Warszawa 1989 Nagroda – Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2000 prace w zbiorach: Muzeum Narodowego – Sandomierz Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałac Opatów Państwowa Galeria <strong>Sztuk</strong>i w Sopocie Centrum <strong>Sztuk</strong>i<br />

Współczesnej „Łaźnnia” Gdańsk


II V V PP RR A CC O WW N II A A P O DD S T A W R Y SS U N K U I I MM A L A R SS T W A<br />

aa d d . . II I I s t . k w a l . KK r zz yy s zz t o f GG ll i s zz c zz y ń s k i<br />

a s s . S łł a ww o mm ii r r LL ii pp n i cc k i<br />

OLIMPIADA<br />

OLIMPIADA, , 2004 (fragment), 500 500 x 70 70<br />

– urodzony w <strong>Gdańsku</strong> w 1972 r. Studia w ASP w <strong>Gdańsku</strong>. Dyplom w 2000 r. w Pracowni Malarstwa prof. Włodzimierza<br />

Łajminga. Uczestnik wielu warsztatów i działań artystycznych w kraju i zagranicą.<br />

wystawy: OGRODY Galeria Promocyjna - Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong>, Oddział <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej, Pałac Opatów 2000 IKARIA - Galeria KOŁO, Gdańsk<br />

2001 IV Krajowa Wystawa Młodych - BWA Wrocław, Galeria <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej, Galeria Awangarda 2002 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych - Galeria<br />

<strong>Sztuk</strong>i w Legnicy 1945-2005. Tradycja i współczesność - Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong>, Oddział <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej, Pałac Opatów, Gdańsk 2005 ĆWICZENIA<br />

- Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej ŁAŹNIA, Gdańsk 2003 OLIMPIADA - Bałtycka Galeria <strong>Sztuk</strong>i, Ustka 2005 OLIMPIADA - cztery żywioły - Nadbałtyckie Centrum Kultury,<br />

Gdańsk LUSTRA NARCYZA Galeria Muz Toruń<br />

SŁAWOMIR LIPNICKI<br />

K A T E D R A K S Z T A Ł C E N I A P O D S T A W O W E G O<br />

P R A C O W N I E 76<br />

76


– urodzony w 1962 r. w Miastku. Uzyskał dyplom PWSSP w <strong>Gdańsku</strong> w 1987 r. w Pracowni Malarstwa prof. Kazimierza Ostrowskiego. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w<br />

kraju i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: Granice obrazu. Malarstwo w Polsce lat 90 – CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1997 Spektrum - Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, Niemcy 1999 The same = not the same the Gaswork Gallery,<br />

London, Wielka Brytania 1999 Topografi a Pamięci - Polska <strong>Sztuk</strong>a Współczesna – Alten Havenspeicher, Bremen-Vegesack, Niemcy 2001 Shanghai in the Eyes of World Artists – Art Museum, Szanghaj, Chiny 2002 Przestrzenie codzienności<br />

– Stadtische Galerie im Buntentor, Brema, Niemcy 2003 wystawy indywidualne: Trzy przestrzenie - nowe prace – Galeria Koło, Gdańsk 2002 Residuum - malarstwo, obiekty – Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałac Opatów,<br />

Gdańsk 2003 malarstwo – Bałtycka Galeria <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej, Ustka 2004 – Looking at Grey - malarstwo, urny – Galeria Promocyjna, Warszawa 2006 Za twórczość otrzymał: stypendium Ministra kultury i sztuki 1988,<br />

1990 stypendium DAAD oraz Rządu Dolnej Saksoni w Atelierhaus Worpswede 1992 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim Bielska jesień, Bielsko-Biała 1993 Nagroda Prezydent Miasta Szczecina im. Ziemowita Szumana na<br />

XVI Festiwalu polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 1996 stypendium Pollock Krasner Fundation, Nowy Jork 2000 Nagroda I st. Rektora ASP w <strong>Gdańsku</strong> za szczególne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne 2000; oraz II stopnia<br />

2003 stypendium rady Miasta Gdańska 2002 Stypendium twórcze marszałka Województwa Pomorskiego 2002 prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Toruniu Association d’art Contemporain, Saignou, France kolekcja<br />

miasta Shanghai, Chiny Fundacja dr Kunio Miyauchi, Tokio, Japonia.<br />

nigredo, 2001, olej, enkaustyka, pigmenty, sadz, pył marmurowy, 130 x 300 cm<br />

KRZYSZTOF GLISZCZYŃSKI


P R A C O W N I A W I E D Z A O D Z I A Ł A N I A C H I S T R U K T U R A C H W I Z U A L N Y C H<br />

a d . I I s t . k w a l . J a r o s ł a w B a u ć<br />

a d . Z b i g n i e w B l e k i e w i c z<br />

Gemino, olej na płótnie<br />

– urodzony 16. 02. 1957 r. w <strong>Gdańsku</strong>, uzyskał<br />

dyplom PWSSP Gdańsk w 1989 r. w pracowni<br />

prof. Włodzimierza Łajminga. Uczestniczył w<br />

kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: I Triennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej,<br />

Gdańsk 1990 Dyplom 88–89 Toruń 1990 Przegląd 91<br />

Wystawa ZPAP, Sopot 1991 KOELDERGALLERIET – Ärthus,<br />

Dania 1992 Sacrum, Wiara–<strong>Sztuk</strong>a – II Triennale Plastyki,<br />

Częstochowa 1994 wystawy indywidualne:<br />

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół <strong>Sztuk</strong>i, Gdańsk 1996<br />

Paradoxe Gallery, Strasburg Francja 2000 Muzeum<br />

Narodowe, Gdańsk 2001 Artfair – Stockholm Szwecja<br />

2003 wystawa Malarstwa, Galeria „Marziart”, Hamburg<br />

Niemcy 2004 za swoją twórczość otrzymał:<br />

nagroda Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i na wystawie Dyplom<br />

88–89 stypendium zagraniczne Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i<br />

w Akademii <strong>Sztuk</strong> <strong>Pięknych</strong> w Ärhus, Dania 1992 wyróżnienie<br />

na 5 ogólnopolskiej wystawie Muzyka w Malarstwie,<br />

Tychy 1994 wyróżnienie na II Festiwalu <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej<br />

– Gdańsk 2002<br />

K A T E D R A K S Z T A Ł C E N I A P O D S T A W O W E G O<br />

ZBIGNIEW BLEKIEWICZ<br />

P R A C O W N I E 78<br />

78


JAROSŁAW BAUĆ<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

– urodzony 17. 01. 1959 r.<br />

w Krakowie, uzyskał dyplom<br />

PWSSP w <strong>Gdańsku</strong> w 1985 r.<br />

w pracowni prof. W. Łajminga.<br />

Uczestniczył w kilkudziesięciu<br />

wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy: dyplom 85 – BWA Sopot, Sopot, 1986 Arsenał 88 – Warszawa 1988 XIV Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin, 1988<br />

krytycy OTWS, 1989 XV Festiwal Polskiej <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej, 1990 Bielska Jesień – Bielsko-Biała, 1992 wystawa indywidualna – Muzeum Lębork, 1997<br />

XVII Festiwal Malarstwa Współczesnego (Grand Prix), Szczecin, 1998 Quo Vadis Polen – Insbruk, Austria, 2000 CSW Galeria „EL”, Elbląg, 2005 za swoją<br />

twórczość otrzymał: III nagroda rektora ASP w <strong>Gdańsku</strong> Grand Prix XVII Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 1998 nagroda na Festiwalu<br />

Bielska Jesień, Bielsko-Biała 1995 nagroda GTPS za najlepszą wystawę roku 1997 prace w zbiorach: Muzeum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej Lesko<br />

Elżbietański profi profi l malarstwa<br />

malarstwa, , 2004, olej na płótnie, 200 x 280 cm


TT E C HH N OO LL OO G II A M A L A R S T W A I I RR Y S U N KK U<br />

ww yy kk ł . . A g n i e s z k a a SS i k o r s k a<br />

AGNIESZKA SIKORSKA<br />

– urodzona 8. 06. 1951 r. w Warszawie, uzyskała dyplom UMK Toruń w 1975 r.<br />

w pracowni prof. W. Domasławskiego. Oprócz pracy w akademii wykonuje również<br />

prace konserwatorskie.<br />

prace konserwatorskie: strop drewniany polichromowany z ulicy Świętojańskiej, Gdańsk<br />

1995 obrazy olejne na płótnie z warsztatu A. Stecha z krużganków katedry w Pelplinie – 5 sztuk – 1997<br />

50 obrazów olejnych na deskach z kościoła parafi alnego w Koźlinach (pow. Pruszcz Gdański) 2004-2005<br />

K A T E D R A K S Z T A Ł C E N I A P O D S T A W O W E G O<br />

konserwacja obrazu, 2004<br />

P R A C O W N I E 80<br />

80


M A C I E J Ś W I E S Z E W S K I<br />

Maciej Świeszewski Malarstwo<br />

zatem– rewolucja, mówi tym samym – chwilowy chaos. Otóż sztuka jest przeciwieństwem<br />

chaosu, nie pogrąża się w chaos bez natychmiastowego poczucia zagrożenia, zarówno w swych<br />

poczynaniach, jak i w samym swym istnieniu– oto przesłanie<br />

genialnego twórcy Igora Strawińskiego, uznanego przez krytykę wbrew jego woli za rewolucjonistę.<br />

Musimy dostrzec i uwypuklić te wszystkie osiągnięcia, które nas budują, z którego podłoża wyrastamy–<br />

całą tą złożoną i jakżeż różnorodną tkanką, bez której bylibyśmy zwykłymi amatorami.<br />

Nie zapomnijmy też o ludziach, którzy niejednokrotnie wbrew wszystkiemu stworzyli podwaliny<br />

naszej uczelni. Jestem dumny, że miałem szansę w swoim życiu spotkać i rozmawiać z takimi<br />

twórcami jak profesorowie: Jacek Żuławski, Jackiewicz, Padlewski, Wnukowa, Śramkiewicz,<br />

Horno-Popławski, Kasprowicz, Duszeńko, Zabłocki i Haupt. To oni zaszczepili w kolejnych pokoleniach<br />

miłość do malarstwa i pragnienie wspięcia się na wyżyny sztuki, a także dali nam szansę<br />

pracowania z przyszłymi pokoleniami artystów. Miłość do malarstwa– tej wspanialej dyscypliny,<br />

niszczonej z jakąż zaciekłością przez kolejne zastępy nieudaczników artystycznych, zobowiązuje<br />

nas do przeciwstawienia się. Brak talentu i lenistwo, w odwecie na własną niemoc twórczą, powodowały<br />

celowe ośmieszanie wartości odwiecznych i wielkich w sztuce i kulturze.<br />

Trzeba mieć w sobie miłość dla duszy ludzkiej, aby zrozumieć istotę malarstwa, aby umysł mógł<br />

przeniknąć całe to bogactwo, które sztuka ta zawiera. Wystarczy żyć zaledwie kilkadziesiąt lat,<br />

aby obserwować zjawisko, kiedy awangarda staje się konserwatywna, a to co wydawało się<br />

konserwatywne, stało się awangardowe.<br />

Jeżeli ktoś ma wątpliwość, to niechaj jeszcze raz odbędzie wędrówkę po zachowanych arcydziełach<br />

malarstwa, aby z niekłamanym zachwytem spojrzeć na tą panoramę ducha ludzkiego. Na<br />

panoramę, gdzie jak na dłoni uwidocznione są meandry ludzkiej duszy i umysłu. Świat artystów<br />

jest jak ogród pełen chwastów, w którym od czasu do czasu pojawiają piękne kwiaty, dla których<br />

warto tworzyć i żyć. Malarstwo nieodłącznie towarzyszy ludzkiej wędrówce w czasie, czyniąc te<br />

wędrówkę bogatą i fascynującą, a niejednokrotnie po prostu lżejszą.<br />

Żadna sztuka nie pokazuje w takim stopniu jak malarstwo, bogactwa natury ludzkiej w całej jej<br />

różnorodności. Malarstwo to sztuka, której istotą jest posługiwanie się linią i barwą na płaszczyźnie.<br />

Malarstwo jest najwrażliwszym zapisem ludzkiej osobowości– najpiękniejszym dokumentem<br />

przemian duchowo– intelektualnych człowieka. To również laboratorium, z którego wypływają<br />

różnorodne impulsy zapładniające wieloraką twórczość, a także jakość życia ludzkiego. Malarstwo<br />

jest odkrywaniem prawdy intelektualnej i duchowej. Światło– symbol boskości przenikający<br />

mroki chaosu i oświecenie– utożsamiane z postrzeganiem rzeczywistości duchem, symbolizują<br />

poznanie prawdy. Barwy światła i kolory pigmentów idealnie się pokrywają, umożliwiając artyście<br />

malowanie wszystkich barw natury przy zastosowaniu zaledwie trzech podstawowych kolorów.<br />

Wizja, która kształtuje się poprzez cierpliwą obserwację form natury żywi się kontaktem z rzeczywistością.<br />

Patrząc poznajemy świat, patrzenie dostarcza wyobraźni podłoża, które ją zapładnia.<br />

Bez wizji nie ma dzieła– malarstwo to język, którego punktem wyjścia jest wizja przybierająca<br />

kształt w języku, który przynależy malarstwu, a wizja i obserwacja kształtują i rozwijają jego<br />

istotę. Zetknięcie zewnętrzności z wewnętrznością jaźni tworzy unikatową sztukę nie mającą<br />

precedensu w historii ducha ludzkiego.<br />

Jeszcze sto lat temu sztuka miała charakter wybitnie indywidualistyczny, dziś znaleźliśmy się we<br />

władzy kultury masowej– nijakiej. Masy rozwijają własną formę idealizmu i forsują wolę wywyższenia<br />

bohaterów bez względu na fakty. Marzenie o wielkim sukcesie bez żadnego wysiłku,<br />

stanowi niestety credo artystyczne mas. Kultura zhomogenizowana miesza poziomy, niszczy<br />

hierarchie, zrównuje kulturę wysoką z niską. Największym problemem współczesnego malarstwa<br />

jest kryzys wyobraźni i ducha – trzeba mieć niezwykle wyostrzoną świadomość i inteligencję,<br />

będąc wsłuchanym w swój świat wewnętrzny, którego brak powoduje nijakość na polu sztuki.<br />

Dopóki nie wygaśnie to źródło, z którego spływają do nas obrazy, dźwięki i słowa, dopóki nie<br />

ustanie owa światłość biorąca kształt w niebie, dopóty siła tworzenia nie obumrze.<br />

SZTUKA jest z istoty swej konstruktywna. Rewolucja zaś zakłada załamanie równowagi, kto mówi<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

Maciej Świeszewski The Art of Painting (Abstract in English)<br />

tion, as revolution means chaos, and chaos is the opposite of arts. This was the credo of Igor<br />

Stravinsky, and this should also be the credo of any artist who does not wish to end up as but a<br />

skilful amateur.<br />

Many great artists and educators have contributed to the victory of the art of painting over the<br />

massive attack of those who tried to ridicule it in order to cover up for their artistic impotence.<br />

The author would like to pay tribute to all of them, and especially to the following: Jacek Żuławski;<br />

Władysław Jackiewicz; Stanisław Horno-Popławski; Juzefa Wnukowa; Kazimierz Śramkiewicz;<br />

Włodzimierz Padlewski; Maksymilian Kasprowicz; Franciszek Duszenko; Jerzy Zabłocki; and Adam<br />

Haupt.<br />

The art of painting is the best and the most sensitive tool for rendering the complex nature of a<br />

human being. Through the use of light the art of painting is symbolically connected with the<br />

search for the true knowledge. Its perfect character is rooted in the simplicity as all the colours<br />

of the natural world can be faithfully depicted with no more but three fundamental colours. The<br />

critical condition of arts in general is caused by the shift of its character from individualistic to the<br />

mass one, whereas the contemporary process of the deterioration of the art of painting is rooted<br />

in the decline of the soul and the lack of imagination. The only way out is to cultivate this source<br />

of individual images, sounds, and words that originates in Heaven.<br />

The power of art comes from its constructive character rather than from its drive towards revolu-


I P R A C O W N I A M A L A R S T W A<br />

p r o f . z w y c z . H e n r y k C z e ś n i k<br />

a d . K r z y s z t o f P o l k o w s k i<br />

ślady - powiększenia, technika własna, Galeria Nowa Ofi cyna, Gdańsk 2007<br />

KRZYSZTOF POLKOWSKI<br />

ur. 02. 06. 1958 w <strong>Gdańsku</strong>. Dyplom w PWSSP Gdańsk w 1958 r. w pracowni Kazimierza „Kacha” Ostrowskiego w 1985 r. Obecnie adiunkt na Wydziale Malarstwa i Grafi ki ASP<br />

w <strong>Gdańsku</strong>. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.<br />

K A T E D R A M A L A R S T W A<br />

wystawy zbiorowe: Międzynarodowe Triennale Rysunku im. T. Kulisiewicza – BWA, Kalisz 1986 Młode Malarstwo Europy Wschodniej – Centrum De Doelen, Rotterdam, Holandia 1989 XXIX Ogólnopolska Wystawa Malarstwa<br />

Bielska Jesień – BWA Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 1992 18 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – BWA Szczecin - Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2000 Bez Granic, Bez Ograniczeń – La Maison Du Limousin, Paryż, Francja<br />

2002 Współczesna <strong>Sztuk</strong>a z ASP w <strong>Gdańsku</strong> – Kunstacjon Kleinsassen, Fulda, Niemcy 2003 wystawy indywidualne: Galeria Fundacji „Pro Arte Sacra” – Kościół św. Bartłomieja, Gdańsk 1992 „Galeria Promocyjna” Muzeum<br />

Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałacu Opatów w <strong>Gdańsku</strong>-Oliwie 1993 Galeria Buschgraben, Berlin 1996 Galeria ”Fjt Du Mont Joly” – Havr, Francja 2003 za swoją twórczość otrzymał: Wyróżnienie regulaminowe – Młode<br />

Malarstwo Polskie Krytycy o nas, BWA Sopot 1989 I Nagroda w dziedzinie malarstwa – I Triennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej Konfrontacje 90, Sopot 1990 Laureat Konkursu na dzieło plastyczne O Nas Dzisiaj – Muzeum Narodowe Gdańsk 1999<br />

Nagroda Rektorska II Stopnia ASP w <strong>Gdańsku</strong> za osiągnięcia artystyczno-pedagogiczne, Gdańsk 1999 I Nagroda Prezydenta Gdańska w dziedzinie malarstwo – I Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Trójmiasto 2001,<br />

Gdańsk 2001 prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> Galeria Miejska Osterholz, Scharmbeck, Niemcy W zbiorach Mariana Biesiady, Polska<br />

P R A C O W N I E 82<br />

82


– Urodzony w Sopocie w 1951 r. Studia w PWSSP<br />

w <strong>Gdańsku</strong>. Dyplom w 1977 r. w Pracowni Malarstwa<br />

prof. Kazimierza Ostrowskiego. Uczestnik<br />

ponad stu wystaw indywidualnych w kraju<br />

i zagranicą:<br />

wystawy indywidualne: Państwowa Galeria<br />

<strong>Sztuk</strong>i, Sopot 2001 Muzeum Narodowe, Odessa 2004<br />

Lwowska Galeria <strong>Sztuk</strong>i, Lwów 2004 Instytut Polski,<br />

Paryż 2004 Galeria Karalewski, Paryż 2004 Atlas <strong>Sztuk</strong>i<br />

– Łódź 2005 Instytut Polski, Praga 2005 Instytut Polski,<br />

Bratysława 2005 Irma Stern Museum, Kapsztad (RPA) 2005<br />

Galeria Pałac <strong>Sztuk</strong>i, Muzeum Narodowe, Kraków 2006<br />

za swoją twórczość otrzymał: I Nagroda –<br />

Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej 1983 Grand Prix – konkurs malarski,<br />

Frankenthal, (Niemcy) 1983 I Nagroda – Biennale <strong>Sztuk</strong>i<br />

Gdańskiej 1987 Nagroda – Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół<br />

<strong>Sztuk</strong>i 1987 Nagroda – krytyków sztuki im. C. K. Norwida<br />

1988 Nagroda – Nagroda Wojewody Gdańskiego za rok 1989<br />

Nagroda – stypendium rządowe w Niemczech, Worpswede<br />

1990 Nagroda – Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół <strong>Sztuk</strong>i<br />

1999 Nagrody Rektora I stopnia za działalność dydaktyczną<br />

i artystyczną w roku akademickim 2001 Nagrody Rektora<br />

I stopnia za działalność dydaktyczną i artystyczną w roku akademickim<br />

oraz za całokształt twórczości 2004 Sopocka Muza<br />

- nagroda artystyczna, Sopot 2006<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

HENRYK CZEŚNIK<br />

The End Falstart, 2000, technika własna, 50 x 60 cm


II I P RR AA CC OO WW N II A MM AA L A R SS T W A<br />

pp rr o f . z ww y c z . TT e r e s a M i ss z k i n<br />

a s . M a r e k k WW rr zz ee s i ńń s kk i<br />

– Urodzony w 1978 r. w Brodnicy. Studia<br />

w ASP w <strong>Gdańsku</strong>. Dyplom w Pracowni<br />

Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego,<br />

aneks w Pracowni Rysunku prof. M. Targońskiej.<br />

Uczestniczył w kilku wystawach<br />

indywidualnych i zbiorowych w kraju i za<br />

granicą.<br />

wystawy zbiorowe: Palazzo Collicola<br />

– Spoleto (Włochy) 2004 Palazzo Canova – San Gemini<br />

(Włochy) 2004 V Festiwal Zdarzeń Teatralnych<br />

i Plastycznych – Tczew 2004 Tolerancja – pokonkursowa<br />

wystawa zbiorowa – fundacja „Pro Picturae”, Warszawa<br />

2004 wystawa fi nalistów konkursu o nagrodę<br />

im. F. Eibisch – „Galeria <strong>Sztuk</strong>i K. Napiórkowskiej”, Warszawa<br />

2004 wystawa z okazji wręczenia nagród prezydenta<br />

Gdańska dla młodych twórców – Galeria „Żak”, Gdańsk 2005 Museo G. Calori, San Gemini (Włochy) 2005 Galeria „Refektarz”, Kartuzy 2006 wystawy<br />

indywidualne: Festiwal Dei Due Mondi – Spoleto (Włochy) 2003 Galeria Promocyjna” Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałacu Opatów w <strong>Gdańsku</strong>-Oliwie,<br />

2004 za swoją twórczość otrzymał: Wyróżnienie – w konkursie Północ-Południe (Gdańsk-Kraków) 2002 Nagroda specjalna – burmistrza San Gemini<br />

(Włochy) za malarstwo w III edycji Festiwalu Zdarzeń Teatralnych i Plastycznych w Tczewie 2002 Stypendium – Ministra Kultury w latach 2003-2004 Nagroda<br />

Prezydenta Gdańska dla młodych twórców w dziedzinie kultury za rok 2005 I miejsce – w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii” 2005 nagroda zespołowa – dla<br />

studentów zaangażowanych w realizację projektu malarstwa ściennego w Klinice Onkologii Dziecięcej AM w <strong>Gdańsku</strong> (2004-2005) – nagroda Ministra Kultury, nagroda<br />

Rektora Akademii Medycznej w <strong>Gdańsku</strong>, nagroda Prezydenta miasta Gdańska<br />

MAREK WRZESIŃSKI<br />

K A T E D R A M A L A R S T W A<br />

bez tytułu 2006, olej na płótnie 220 x 200 cm<br />

P R A C O W N I E 84<br />

84


– urodzona 20. 10. 1947 r. w <strong>Gdańsku</strong>, uzyskała dyplom PWSSP w <strong>Gdańsku</strong> w 1978 r., w pracowni prof. Władysława Jackiewicza. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy: VI Triennale – New Delhi, Indie – 1986 wystawa indywidualna – Muzeum Narodowe, Wrocław Współczesna <strong>Sztuk</strong>a i Architektura Północy 11 Państw, 11 Miast – Leeuwarden, Holandia 1990 Polish Figure prezentacja współczesnej polskiej sztuki fi guratywnej<br />

Slocumb Galleries, Jonson City, USA 1997 <strong>Sztuk</strong>a współczesna Polski – Afrikan Windows Museum, Pretoria, RPA 1988 Public Relations – Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej „Łaźnia”, Gdańsk 1999 O nas dzisiaj – <strong>Sztuk</strong>a XX w., Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałac Opatów, Gdańsk<br />

1999 Pejzaże Intymne Galeria „Studio”, Warszawa 2006 Wystawa monografi czna – Muzeum Narodowe OSW Pałac Opatów, Gdańsk 2006 za swoją twórczość otrzymała: I nagroda i złoty medal – Bielska Jesień 75 – Bielsko-Biała 1975: I nagroda – IX Ogólnopolska<br />

Wystawa Młodych, Sopot 1976: Grand Prix – Witkacy 85, Lębork 1985: Grand Prix – XIII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 1986: Brązowy medal – II Biennale Azja-Europa, Ankara, Turcja 1988: Granat Fundacji Pollock-Krasner – Nowy York, USA<br />

1998: Granat Fundacji Gottlies – Nowy York, USA 2004 prace w zbiorach: Muzeum <strong>Sztuk</strong>i w Łodzi Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> Muzeum Narodowe w Szczecinie Muzeum Ziemi Lubuskiej Muzeum Okręgowe w Toruniu Muzeum Okręgowe w Chełmie<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

zcyklu Pejzaże intymne: bez tytułu, 2006, akryl na płótnie 2 x 180 x 145 cm<br />

TERESA MISZKIN


I I I P R A C O W N I A M A L A R S T W A<br />

p r o f . J e r z y O s t r o g ó r s k i<br />

d r h a b . H a n n a N o w i c k a<br />

Realistyczny–Realny, 2005, akryl na płótnie pokryty gumą, 260 x 160 cm »<br />

Realistyczny–Realny, 2005, akryl na płótnie pokryty gumą, 260 x 160 cm »<br />

Pomiędzy pamięcią a pragnieniem, 2005, ASP Gdańsk<br />

– urodzona w Szczecinie. Studia na wydziale Malarstwa i Grafi ki PWSSP w <strong>Gdańsku</strong> 1982–87 r. Dyplom w pracowni<br />

prof. K. Ostrowskiego. Stypendystka Civitella Ranieri Foundation, 2002; Ministerstwa Kultury 2002, 2005; Meklemburskiego<br />

Centrum <strong>Sztuk</strong>i Schloss Pluschow 1999; Fundacji Kultury 1998.<br />

HANNA NOWICKA<br />

wybrane wystawy zbiorowe: Miłość i demokracja – Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej Łaźnia ,Gdańsk 2006 Absolwent – Instytut <strong>Sztuk</strong>i Wyspa,<br />

Gdańsk 2005 [prologue] new feminizm / new europa – Cornerhouse, Manchester, Anglia 2005 Łódź Biennale Palimpset Muzeum – Pałac Poznańskich,<br />

Łódź 2004 Architectures of Gender. Contemporary Women’s Art in Poland – SculptureCenter, Nowy Jork 2003 All You Need Is Love – CSW Łaźnia, Gdańsk<br />

2000 Spaces of Pleasure – CCS Museum Bard College, Annandale-on-Hudson, USA 1998 wystawy indywidualne: Próżnia – Galeria Arsenał,<br />

Białystok 2006 The Pleasure out of Reach – Bałtycka Galeria <strong>Sztuk</strong>i, Słupsk 2002 Sanktuarium Matki Mojej – Galeria Wyspa, Gdańsk 2001 prace w<br />

kolekcjach: Zachodniopomorskiego Towarzystwa Zachęta <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej w Szczecinie, CSW Łaźnia w <strong>Gdańsku</strong> oraz kolekcjach prywatnych w USA,<br />

Francji, Austrii, Niemczech<br />

P R A C O W N I E 86<br />

86


ez tytułu, technia własna<br />

JERZY OSTROGÓRSKI<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

– urodzony 07. 04. 1944 r. w Wilnie, uzyskał<br />

dyplom PWSSP w <strong>Gdańsku</strong> w 1971 r. w pracowni<br />

prof. Stanisława Borysowskiego. Uczestniczył<br />

w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za<br />

granicą.<br />

wystawy indywidualne: Galeria Test, Warszawa<br />

1989 Galeria BWA, Sopot 1990 Galeria Jaeschke, Braunschweig<br />

1991 Miejska Galeria Buntentor, Brema 1995 Galeria<br />

Arti, Ankara 1999 Galeria Tunel, Istambuł 2000 Galeria<br />

Brunshausen, Bad Gandersheim 2000 Galeria PGS,<br />

Sopot 2001 Galeria Nowa Ofi cyna, Gdańsk 2002 Galeria<br />

STS, Sopot 2003 prace znajdują się w zbiorach:<br />

Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> Biblioteka Narodowa<br />

w Warszawie Biblioteka PAN w <strong>Gdańsku</strong> Muzeum Majdanek<br />

Muzeum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej w Ankarze Uniwersytet<br />

Bilkent w Ankarze


I V P R A C O W N I A M A L A R S T W A<br />

p r o f . z w y c z . M a c i e j Ś w i e s z e w s k i<br />

a s . A r k a d i u s z S y l w e s t r o w i c z<br />

ARKADIUSZ SYLWESTROWICZ<br />

– urodzony 27. 07. 971 r. w Łodzi, uzyskał dyplom<br />

ASP w <strong>Gdańsku</strong> w 2002 r. w pracowni prof. Macieja<br />

Świeszewskiego. Uczestniczył w kilkunastu wystawach<br />

w kraju:<br />

wystawy zbiorowe: malarstwo – PGS Sopot, Sopot 1999 Muzeum X. Dunikowskiego, Warszawa 2000<br />

Morze w obrazach artystów XX w – Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałac Opatów, Gdańsk 2001 Galeria 86,<br />

Łódź 2004 wystawy indywidualne: 7 obrazów – Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałac Opatów,<br />

Gdańsk 1996 Malarstwo – Galeria Kont, Lublin 2000 ekspozycja Teatr Rozmaitości, Warszawa 2002 Spoza<br />

– Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałac Opatów, Gdańsk 2004 prace w zbiorach: Muzeum Narodowe<br />

w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałac Opatów<br />

K A T E D R A M A L A R S T W A<br />

bez tytułu, 2002, technika własna, 100 x 140 cm<br />

88<br />

88


Urodzony w Sopocie w 1950 roku. Studia w PWSSP w <strong>Gdańsku</strong>. Dyplom w 1976 roku<br />

w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Żuławskiego. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach<br />

w kraju i za granicą.<br />

wystawy: Małe Rysunki - Polski Rysunek Współczesny,<br />

Muzeum Okręgowe w Radomiu 2000 Dekonstrukcjoniści -<br />

Muzeum Narodowe - OSW Pałac Opatów, Gdańsk 2000 <strong>Sztuk</strong>a<br />

Sopotu - Stokholm 2000 Obrazy śmierci we współczesnym<br />

malarstwie polskim - Muzeum Narodowe, Kraków, Szczecin<br />

2002–2003 CSW Łaźnia - Gdańsk 2003 Ecce Homo - malarstwo<br />

i rysunek - PGS Sopot 2004 Pamięć i uczestnictwo -<br />

25–lecie Solidarności - Muzeum Narodowe - OSW Pałac Opatów,<br />

Gdańsk 2005 Wystawa obrazu Ostatnia Wieczerza - Gdańsk<br />

2005 W stronę Schulza - Praga 2006 Rysunek - Teatr Witkacego,<br />

Zakopane 2006 za swoją twórczość otrzymał:<br />

Festiwal Współczesnego Malarstwa Polskiego, Szczecin<br />

1976 Ogólnopolskie Prezentacje <strong>Sztuk</strong>i Młodych, Sopot 1977<br />

Konkurs im. Spychalskiego, Poznań 1977 Grafi ka Roku,<br />

Gdańsk 1977 Bielska Jesień, Bielsko Biała 1977 Ogólnopolska<br />

wystawa grafi ki - Zachęta, Warszawa 1978 Biennale<br />

<strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej (medal za rysunek) - Gdańsk 1979 Polska ‘80<br />

- Niezależna Polska <strong>Sztuk</strong>a Współczesna, Sopot 1980 Nagroda<br />

Wojewody Gdańskiego 1997 Nagroda Rektorska I stopnia<br />

- ASP Gdańsk 2000 Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska<br />

2003 Nagroda Rektorska I stopnia - ASP Gdańsk 2004–2005<br />

Nagroda Artystyczna Hestii - Sopot 2005 Złoty Medal<br />

Ministra Kultury i <strong>Sztuk</strong>i Gloria Artis Najważniejsze wydarzenie<br />

roku w dziedzinie <strong>Sztuk</strong> Plastycznych - Tygodnik Wprost<br />

2005 Nominacja do nagrody TOTUS w kategorii „Osiągnięcia<br />

w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” - Fundacja Episkopatu<br />

Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Warszawa 2006 Nagroda<br />

im. K. Ostrowskiego za rok 2005<br />

MACIEJ ŚWIESZEWSKI


V PP RR A CC O WW N II A M AA L AA RR SS T W A<br />

pp rr oo f . z w y c z . M i e c z y s ł a w O l ss z e w ss k i<br />

a d . M a c i e j j GG oo rr c z yy ń s kk ii<br />

– urodzony 12. 02. 1957 r. w Sopocie, uzyskał dyplom PWSSP w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego.<br />

Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: Arsenał – Warszawa 1986 Krytycy o nas – BWA Sopot 1987 Gdańskie dni niezależnych – Galeria<br />

„Sfi nks”, Sopot 1992 Dni Sopotu w Berlinie – Centrum Kultury Polskiej, Berlin 2001 wystawy indywidualne: Galeria<br />

„Pod Wodnikiem”, Gdańsk 1987 Galeria „Moberge” Francja 1989 CSW Galeria „El” Elbląg 1990 Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej,<br />

Zamek Ujazdowski, Warszawa 1998 Galeria „Sfi nks”, Sopot 1999 Barbarzyńca – PGS, Sopot 2001 za swoją twórczość<br />

otrzymał: wyróżnienie – Festiwal Malarstwa Szczecin 2002 Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni 2003 Nagroda Prezydenta<br />

Miasta Sopot za I miejsce na Festiwalu Malarstwa w <strong>Gdańsku</strong>-Oliwie 2004 prace w zbiorach: Muzeum Miasta Szczecin<br />

Muzeum Miasta Gdańsk<br />

MACIEJ GORCZYŃSKI<br />

K A T E D R A M A L A R S T W A<br />

P R A C O W N I E 91<br />

90<br />

Łódź Charona, olej, emalia na płótnie, 120 x 260


ez tytułu, olej na płótnie,150 x110<br />

– urodzony 6. 08. 1945 r. w Ostrołęce, uzyskał dyplom PWSSP w <strong>Gdańsku</strong> w 1969 r.<br />

w pracowni prof. Jacka Żuławskiego. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju<br />

i zagranicą:<br />

wystawy indywidualne: wystawa <strong>Sztuk</strong>i Polskiej – Essen 1974 wystawa malarstwa – BWA Gdańsk<br />

1987 wystawa malarstwa – Galerie T&T, Norymberga 1996 wystawa malarstwa – Galeria „Sfi nks”, Sopot 1999<br />

wystawa malarstwa – Galeria „Arka“ Breda, Holandia 1999 wystawa malarstwa – „Kleine Galerie”, Berlin 2002<br />

za swoją twórczość otrzymał: Nagroda Dziennikarzy „Laurprometeja“ – Sopot 1974 „srebrna Szpilka”<br />

1970 „Silver Plaquette” Skopje 1977 I nagroda – Nad Poziomy Rzeszów 1980 nagroda III stopnia Ministra Kultury<br />

i <strong>Sztuk</strong>i 1980 V Nagroda<br />

– World Cartoon Exihibition,<br />

Montreal 1986 nagroda „<strong>Sztuk</strong>i<br />

Polskiej” – Festiwal Malarstwa<br />

Współczesnego Szczecin 1988<br />

nagroda GTPS za wystawę<br />

roku – Gdańsk 1999 prace<br />

znajdują się w zbiorach:<br />

Muzeum narodowego<br />

w <strong>Gdańsku</strong> Muzeum Narodowego<br />

w Szczecinie Muzeum<br />

Okręgowego w Toruniu Muzeum<br />

Kartofl a Monachium<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

MIECZYSŁAW OLSZEWSKI


Roman Gajewski Rysunek<br />

R Y S U N E K<br />

Czy może wmieszać się w szum współczesności tak, by spowodować zawirowanie? Do<br />

czego pretenduje: pozwoli odczuć ból zęba czy ból epoki? Co może rysunek?<br />

Oczywiście, ma swoje ograniczenia, nie można zatem umawiać się z nim na więcej, niż<br />

jest to możliwe. Posadami świata i regułami sztuki nie wstrząsa, raczej wtrąca swoje trzy<br />

grosze do wspólnej historii. Trwa, lecz nigdy jako problem kultury. Ale dietetyczną wersją<br />

sztuki – jak utrzymują ironiści – nie jest. Wprawdzie całego człowieka z celowości istnienia<br />

nie wytłumaczy, ale swoją cząstkę do innych cząstek dołoży i wzmocni jego duchowe<br />

władze. Także doskonałość w nim nie występuje – jak zresztą w całej sztuce – ale występuje<br />

kuszące wyobrażenie niemożliwego i pcha do przodu albo w górę, jak kto woli.<br />

I aż prosi się o dydaktyczne zatrudnienie zarówno w formule inicjalnej, „abecadlanej”, jak<br />

i później, kiedy towarzyszy kolejnym wtajemniczeniom. Bo wciąż jeszcze uduchowienie<br />

skromnej rysunkowej materii, to prawdziwy kunszt. I wyzwanie.<br />

Rysunek.<br />

Właściwie nigdy się z niego nie wyrasta i nigdy nie przestaje być potrzebny – kto projektuje<br />

w głowie, a potem próbuje unaoczniać, ten wie. Jego krucha uroda ma archetypiczną<br />

moc trwania i zamieniania wielu domów sztuki w jeden interdyscyplinarny; jest sztuką<br />

„pomiędzy”, bez potrzeby jednoznacznego umocowania. Bez dąsów pozwala ćwiczyć na<br />

swoim ciele i trzeźwą użyteczność, i swobodne loty wyobraźni. Jak na laboratoryjnym<br />

modelu daje się na nim przetestować różne języki, konwencje, narracje – można w krótkim<br />

czasie dawać i odbierać znaczenia, wyrywać z szerszych kontekstów i, zstępując głęboko<br />

w duszę, indywidualizować albo, kiedy indziej, wypuszczonego na emocjonalną wolność<br />

sprowadzić nagle do roli oschłego komunikatora. Jest szkieletem, na którym wspiera się<br />

materia sztuki – przynajmniej do tej pory tak było.<br />

Czyżby w jego utajonej geometrii, możliwościach przystosowawczych albo nadzwyczajnej<br />

uniwersalności kryła się tęsknota za utraconą całością sztuki? Może właśnie on – jako<br />

najmniej chwiejny i nihilistyczny, dzięki mocy rozpoznawania rzeczywistości, dzięki<br />

wierności porządkowi i raczej harmonii niż konfliktom wartości, dzięki swojej ujmująco<br />

nieskomplikowanej procedurze, jest świadkiem i ostatnim strażnikiem ciągłości sztuki?<br />

Rdzeniem, wokół którego przyrastają kulturowe słoje. Może to właśnie do niego można<br />

i należy powracać w chwilach kryzysu, zagubienia, intelektualnego zapętlenia?<br />

On wszystkich nas „zrobił”. W tworzeniu i ocalaniu kultury (i nas wraz z nią) grał i wciąż<br />

gra niepoślednią rolę. Najszybciej wyławia świat z nieokreśloności – jest pierwszym<br />

świadkiem odsłaniania się rzeczywistości, przygotowaniem do prawdziwego widzenia.<br />

Nie dał się wyprzeć nowatorom i w ferworze hurtowych wymian starszego na nowsze – nie<br />

poległ. Nie pozwolił się zmumifikować ani nie obrócił się w proch. Żyje, wciąż się modyfikuje<br />

i odmładza – ma tę umiejętność, ma ten dar. W swojej kruchości, wiotkości mało jest<br />

muzealny. W jego obrębie możliwe są najrozmaitsze oblicza i sensy, a jego definicja wciąż<br />

się rozszerza; można wyliczyć całą masę jego odmian, ale także mnożyć wątpliwości, czy<br />

to wciąż jeszcze on. Jest idealną wykładnią systemu wartości, wokół którego organizuje<br />

się nasza, tak ceniąca użyteczność „cywilizacja obrazkowa”, a w jej władztwie wciąż odgrywa<br />

znaczącą rolę i bywa wykorzystywany na wiele sposobów. W środku informatycznej<br />

eksplozji – z większą lub mniejszą godnością – działa w służbie propagandy. I nie wiem,<br />

co musiałoby się wokół zmienić, jaki splot okoliczności nastąpić, żeby ideę rysunkowego<br />

zapisu uczynić zbędną na tyle, żeby o rysowaniu zapomniano.<br />

Rysunek.<br />

Ma wysoką dystynkcję, chociaż nie jest do końca jasne czy to kontekst epoki nadaje mu<br />

wartość, czy też jest ona samoistna. W sztuce najnowszej jest bohaterem drugiego planu:<br />

ta dziwna czynność czernienia papieru na artystyczny sposób, zwłaszcza jego autonomiczna<br />

i czysta postać, która zgoła niepraktyczne dobro ducha i umysłu ma na uwadze,<br />

w świecie do bólu przesiąkniętym pragmatyzmem znajduje coraz mniejsze zrozumienie i<br />

nie przykuwa wzroku, tak jakby na to zasługiwała. Szczęśliwie jednak na chorobę utraconej<br />

wielkości rysunek nie cierpi, bo nigdy podobnego poczucia nie miał i własnej apoteozy<br />

się nie dopominał. Co najwyżej zwykłej akceptacji. I tylko zdeklarowanych miłośników<br />

– w swoich wyborach samodzielnych – prowadzi tam, gdzie międzyświaty, gdzie resztki<br />

idealizmu i gdzie „słuszność niezniszczalnego instynktu” próbuje się uwiarygodniać.<br />

Gdzie jest miejsce na doznania, które nie są ani myślami, ani uczuciami.<br />

Do swojej dyspozycji ma dziś wiele nowych środków wyrazu. Wiele też wskazuje na to, że<br />

w nieodległej przyszłości (i ku uciesze niewprawnych) akt rysowania ulegnie skonceptualizowaniu<br />

i zmechanizowaniu, uwalniając siebie od ciężaru materii, a rękę od konieczności<br />

doskonalenia. Będzie wtedy można więcej, szybciej i szerzej. A czy lepiej, czy gorzej – nie<br />

wiadomo. Na pewno inaczej.<br />

Pomiędzy doczesnością a wiecznością – nie wyniesiony ani nie odtrącony – pędzi swój<br />

żywot wytrwale, konsekwentnie i pożytecznie. I dziwi się światu. I nie pozwala od siebie<br />

uciec. Przeglądamy się w nim, a on w nas. Bez niego, bez jego widoku na wiele wymiarów<br />

daleko trudniej byłoby opowiadać świat, a bez opowieści wiadomo: nie ma w ogóle nic.<br />

Rysunek.<br />

P R A C O W N I E 93<br />

92


R O M A N G A J E W S K I<br />

cechy nieudolności ich twórców (chociaż oczywiście żadnej ścisłej granicy wyznaczyć nie<br />

mogą), pomagają nie zatonąć w bezmiarze dowolności. Od umiejętności można wtedy<br />

wymagać więcej, można przykładać miary i opozycje, można neofitom wskazywać błędy.<br />

A jest rysunek sztuką najbardziej odsłoniętą: słabości i niedostatki obnaża bez litości. Nie<br />

tyle o bezbłędność jednak idzie, co o wyraz, sens, artykulację, sugestię; rzecz nie w tym,<br />

żeby wszystko było na swoim miejscu, ale żeby był oddech, żeby była magia. Obłożenie<br />

talentu wymaganiem, wspólne i uprzejme wybrzydzanie wartości – takie niczego nie<br />

absolutyzujące i nie zduszone doktryną pokory – wolnego ducha nie skrępuje, a wesprze.<br />

Uruchomi mechanizm wynoszenia w górę.<br />

Za pomocą rysunku odbywają się przyspieszone lekcje rozwoju na wielu poziomach<br />

równocześnie: emocjonalnym, intelektualnym oraz warsztatowym. Tryb pilny albo<br />

kontemplacyjny – oba dopuszcza, obu sprzyja. Nad nim jednym łatwiej zapanować, niż<br />

nad żywiołem sztuki w ogólności. Poprzez rysunek przedzieramy się do samych siebie,<br />

siebie odkrywamy (i w jakimś sensie, za sprawą każdego twórcy, świat sztuki powstaje od<br />

początku). Ten model kształcenia jest wystarczająco pojemny, by zmieścić adeptów sztuki<br />

o różnych osobowościach: rewelatorów i profetów, kontynuatorów i tradycjonalistów,<br />

niepokornych i uległych. Czy jest doskonały? Na pewno nie. Ale to osobna sprawa.<br />

Mały wielki świat, w którym ustalają się reguły i odbywa otwieranie oczu i głów. Świat, który<br />

domaga się od nas wewnętrznego skupienia, ciekawości i cierpliwości. Mieszalnica, która<br />

urabia i rzeźbi w naszych umysłach nowe kształty, po swojemu nas sobie lepi… Ale nie<br />

dowolnie – w ogromnej mierze jesteśmy już do czegoś zdeterminowani; trzeba się tylko<br />

dowiedzieć – do czego.<br />

Należy zaznaczyć, że nie jest to rozkręcanie ducha i talentu wokół jednej tylko kwestii<br />

– w tym wypadku rysunku – bo ten jest medium daleko ogólniejszej sprawy, szerszego<br />

planu. Tu się pobiera artystyczny tlen, bez którego sztuka nie była by możliwa; tutaj<br />

rozwiązuje się przestrzeń, a to wstęp do działania w sztuce. Rysunek jest prefiguracją<br />

wielu bytów sztuki, więc może nie on, nie rysunek jest najważniejszy, ale to wszystko, co<br />

się zawiera pomiędzy twórcą a nim, pomiędzy pojęciem a rzeczą.<br />

Trafia się niezwykła historia: tworzymy. Tworzymy rysunek i tworzymy za pomocą rysunku.<br />

Przybliżamy sobie i konkretyzujemy rzeczywistość, badamy ją przed się i za się, gonimy<br />

umykające sensy; nasze możliwości konfrontują się z niemożliwościami. Jednak wynik<br />

nigdy nie jest pewny: jedną słabość przerabiamy na następną, bo świeżo nabyta umiejętność<br />

obnaża kolejną z naszych słabości i ukazuje kolejne szczeble drabiny. Umyślność<br />

i nieumyślność mieszają się w nieprzejrzystym związku, a skutków niepożądanych jest<br />

nieraz więcej niż pożądanych. Światy: widzialny i niewidzialny na równi wypowiadają nam<br />

posłuszeństwo. Ale gotowi nie jesteśmy nigdy, to stan w sztuce nieznany. To „jeszcze<br />

nie” i „już wkrótce” trwa wiecznie. I teraz, i później wisimy wciąż na włosku, chodzi tylko<br />

o to, żeby byle podmuch nie spowodował upadku. Bezradność jest stanem chronicznym,<br />

Formę ceni sobie najwyżej – czyści ją i destyluje wyjątkowo skutecznie – i do jej trafnego<br />

określenia dąży całą swoją istotą. Rysunek uczy myślenia formą. A formy domaga się każda<br />

myśl i każda emocja.<br />

Nic dziwnego więc, że jest fundamentem, na którym artysta się buduje.<br />

<strong>Akademia</strong> nakłada na siebie oczywisty obowiązek: studencki akces do sztuki należy oprzeć<br />

na solidnych podstawach. W imię tej racji rysunek ćwiczy się tutaj na tysiąc sposobów,<br />

a tych ćwiczeń nigdy dość. Bierze się na męki jego kruchy organizm, by nim poobracać.<br />

A obracając – uważnie się przyglądać; a przyglądając – i doznawać, i dowiadywać się. Cel?<br />

Opukać i zmiękczyć nieprzystępną, twardą konsystencję świata; z natury „wystudiować”<br />

to, co w niej materialne i niematerialne, z formą na czele. Kierunek? Idealizm. Utwierdzenie<br />

(się) w stanie człowieka wewnętrznego to, być może, największa z prac do wykonania.<br />

Metoda? Praktyka. Nieustająca. To ona jest najważniejszym źródłem wiedzy. Zrób kilka<br />

kresek, a powiem ci kim jesteś!<br />

Kultywując uświęcony tradycją model kształcenia przy pomocy natury, ćwiczymy się w przenikliwości,<br />

ale także autentyczności i niepowtarzalności – pobieramy wszak wiadomości<br />

z pierwszej ręki. I nie odtwarzamy świata, ale – podważając banał natury – odkrywamy<br />

go, właśnie tak. I przyjmujemy w siebie tyle, na ile pozwala własna dociekliwość. A polegając<br />

na świeżości spojrzenia, na wyobraźni wychodzącej od patrzenia, od chwalebnego<br />

podglądactwa, dajemy sobie szansę na objawienie prawd, których nie spodziewaliśmy się<br />

poznać, na kształty, których nie spodziewaliśmy się ujrzeć. Na to, że nie będziemy w kółko<br />

przerabiać kultury kulturą. Bo jak inaczej uchronić sztukę od masowej replikacji, od przyrostu<br />

martwej masy, od mnożenia epigońskich kalek? Jak inaczej, choć trochę, zaznaczyć<br />

własną odrębność i świat oglądać własnymi oczami? Jak go sobie zidiomatyzować? Jak<br />

nie pomylić niełatwego poszukiwania z łatwym przejmowaniem? Odpadki z uczty – kogo<br />

to nasyci? Nad świeżością trzeba solidnie popracować – ta prawda się nie zestarzała.<br />

I to jeszcze: jak już na wstępie wystrzegać się ślizgania po powierzchni rzeczy i zjawisk?<br />

W przeciwieństwie do kultury, zasobność natury jest niewyczerpana, zaś jej kształty niezmiennie<br />

zadziwiające. A w jej struktury nieusuwalnie wpisana jest tajemnica. Tajemnica<br />

życia, którą z niesłabnącą wiarą usiłujemy odtajnić, odsłonić. Oczywiście, z różnym<br />

skutkiem.<br />

Patrzeć i widzieć naprawdę – tę umiejętność trzeba w sobie rozwinąć. Poznawanie widzialnego<br />

– wsączanie w siebie i przerabianie – podprowadza nas do granic naszego<br />

doświadczenia i w ten sposób wskazuje obszar poza tą granicą rozłożony, otwiera tę<br />

„drugą przestrzeń”. To perspektywa szersza od doraźnych potrzeb i mód.<br />

Swoje spojrzenie wyczulamy na tym, co buduje nasz ład, by potem tym lepiej dostrzec to<br />

wszystko, co go burzy. Zresztą, bez pojęcia rzeczywistości jako punktu odniesienia, zagadnienie<br />

formy z trudem dałoby się objaśnić. Tylko porównawcze kryteria – przejrzyste<br />

„weryfikatory” – pozwalają wysunąć poza zakres sztuki przedstawienia noszące wyraźne<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


R Y S U N E K<br />

w świecie chronologicznie bliskim i zmierzenia się z problemami, których współczesność<br />

nie skąpi. Świat, prześwietlany dotąd od widocznej strony, będzie teraz wziernikowany<br />

w głąb i otwierany na symbol – znak istnienia w sztuce. Będą próby ogarnięcia rzeczywistości<br />

całej: materii i ducha, natury i idei. To co do tej pory nie było doświadczeniem,<br />

odtąd powinno – nic nie musi się kończyć tam, gdzie nie pada wzrok.<br />

Czego potrzebuje artysta, żeby ujrzeć siebie w całości? Żeby stać się posiadaczem samego<br />

siebie, na tyle przynajmniej, na ile jest to możliwe. Jak wejść w problematykę ducha i egzystencji?<br />

Jak znaleźć swoje miejsce w sztuce, określić swoją przynależność? Jak wymyślić<br />

siebie? Jak rozerwać zasłonę rzeczy, żeby coś się odkryło, żeby coś wreszcie zobaczyć i na<br />

własność przejąć? Jak zaanektować nieznane pola wyobraźni? Jak skorzystać z szansy<br />

dopuszczenia do głosu czegoś istotnego?<br />

Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, być może zasadnicze: co z nas robi artystę?<br />

Rysunek w ontologicznym zawieszeniu, jaki preferują akademicy dla treningu, nie może być<br />

czymś docelowym, bo kategoria poprawności nie jest (na szczęście!) wiodąca w sztuce.<br />

Rozstrzygająca egzekutywa zasad. W terminowanie musi być wpisana idea wyzwolenia,<br />

idea emancypacji z akademickiej „bezgrzesznej” formy. Zmieniają się obiekty inspiracji<br />

i zmieniają się standardy, z czasem więc dyrektywy muszą nabrać bardziej ogólnego<br />

charakteru, a akademicka dyktatura opiniowania osłabnąć; przymusowe odstawianie<br />

do granic musi ustać. Akt przemiany musi mieć swój ciąg dalszy. W interesie własnego<br />

trwania trzeba rosnąć i rozwijać się, monolog musi przejść w dialog, a wzrok przenieść<br />

ku dalszym i znacznie mniej konkretnym rejonom. Dorasta się do zamiany mniej ważnych<br />

i niewłasnych składników – w istotniejsze i własne. Mieć wolę odczuwania własnej jedyności<br />

– nie być jak inni. Każdy, choćby na własny użytek, staje się ontologiem stwarzającym<br />

model bytu, światotwórcą mówiącym o sobie i świecie, i po swojemu jego dylematy rozstrzygającym.<br />

Dynamika rozwoju musi być odtąd przesunięta bliżej współczesności, musi<br />

być organizowana wokół jakiegoś napięcia, tak by w odwiecznym sporze „rzemieślników”<br />

z „koncepcjonistami” wygrywał nie akademik, ale wolny, żywy artysta. Trzeba współczesność<br />

wziąć, podzielić trud i przyjemność refleksji. Z przekonaniem i zachłannością.<br />

Rysunek to lubi – sztuka potrzebuje.<br />

Rysunek, nie-rysunek: wobec samej idei tworzenia, granice mają drugorzędne znaczenie.<br />

Pierwsze są marzenie oraz cel: narzędzia, metody i zasady idą za nimi. Konserwowanie<br />

tego, co jest, tego, co dane, obwarowanie się w granicach, to robienie z rysunku lichego<br />

użytku, bo nie ma w sztuce nic na zawsze przyklepanego, tak jak nie ma optymalnych<br />

sposobów osiągania pełni. Ale limitowanie jest rażąco niewspółczesne. To prawda, że<br />

pole do eksperymentu jest w rysunku zawężone, jednak ryzykowne wycieczki poza<br />

bezpieczną oczywistość i wstępne rozpoznanie przyspieszają krwiobieg sztuki, pozwalają<br />

utopić metodę, złamać rygory, odłożyć zużyte symbole i powołać do życia nowe.<br />

Pozwalają odrzucić formy wyczerpane w ich konturach i w akcie nieposłuszeństwa spalić<br />

ale doskwiera mniej, jeśli jest się na ten stan przygotowanym, jeśli bezsilność bez kwalifikacji<br />

zamienia się w kwalifikowaną, bez porównania znośniejszą, bo lepiej zdefiniowaną.<br />

Mamy wtedy w ręku certyfikat poniesionego trudu i zyskujemy dzielność, a to już coś.<br />

Czy dywersja z niedojrzałości jest tu możliwa?<br />

Rozwój rzadko bywa doskonale linearny i zrównoważony. Do olśnień dochodzi się zrywami:<br />

coś się nagle uwalnia, cząstki czegoś, w co można – przynajmniej na czas jakiś – uwierzyć.<br />

Ale trudno nad tym zapanować, bo choć się wyraża i przedstawia, to jeszcze nie wiadomo,<br />

czym jest i czym nie jest. Nowe doświadczenie coś w nas zmienia, od czegoś oddala,<br />

do czegoś przybliża. A po drodze są i rozczarowania, a jakże, i to z tych, co nam nadzieje<br />

zamazują na czarno. Rysowanie, jako przyczyna stresu i rysowanie jako antidotum na stres,<br />

nakładają się na siebie i plączą, i szarpią. Mianujemy sprzymierzeńców i przeciwników<br />

– nie zawsze trafnie; bronimy się przed rozpaczą, którą przynosi względność, relatywizm.<br />

Jesteśmy jak liść… z wszelkimi konsekwencjami tego kruchego stanu.<br />

<strong>Sztuk</strong>a to świat, w którym pewność jest niestosownością. Wszyscy cierpimy na deficyt chwil<br />

pewności, a zasady – jak na ironię – polegają często na nieuświadomionych instynktach.<br />

Ale zaakceptować niewinność bez analizy? Nie tutaj – nie w akademii. Tutaj nie ma miejsca<br />

dla nagich dusz, tutaj rysowanie jest manifestacją uporządkowania – nie może być<br />

inaczej. A elastyczności tyle tylko, żeby nie stwardnieć w beton i całkiem się w czasie nie<br />

zagubić. Można przy pomocy rysunku z pasją rwać do przodu albo. cierpieć pod jarzmem<br />

jego akademickiej tyranii. Obróbka akademicka: kiedy jesteśmy na nią skazani, rysowanie<br />

może stracić smak. Bywa i tak. Ten zadany nam czas cierpliwości daje się przerobić na<br />

przyjemność, czemu nie. Ale nigdy całkowitą, totalną. Żeby rysunek nas wsparł i żeby nas<br />

wzbogacił, trzeba się nim przejąć, trzeba się w niego głęboko zaplątać, uwikłać, trzeba rysowanie<br />

polubić. I należy przez to przejść. Trzeba z rysowania uczynić partnera w rozwoju.<br />

Bo też co dobrego da się wynegocjować dla swojej sztuki na poziomie nieznajomości<br />

podstaw? W końcu to niewola z wyboru – kontrakt podpisany z samym sobą. A urazy?<br />

Urazy trzeba rozładowywać artystycznie. Poznawanie akademickich technik daje w przyszłości<br />

poczucie wolności wyboru: można ich używać, rozwijać je, można też świadomie<br />

od nich odbiec. Tak czy owak, znać warto. Ale nie jest prawdą, że – jak twierdzą niektórzy<br />

– niezbędna jest nadwyżka techniki, aby rzemiosło zamieniło się w sztukę. To nie tak.<br />

Dla większości, po latach, okres wstępnego elementarnego poznania pozostanie tylko<br />

szkoleniowym epizodem, rodzajem podglebia dla całkiem innych poszukiwań. Ale ciąg<br />

przyczynowo-skutkowy, on jeden, pozostanie bezdyskusyjny. „Dobre wychowanie” odbija<br />

się później na innych pracach – na ogół z dobrym skutkiem.<br />

Tymczasem sztuka zaczyna krążyć w żyłach, jej substancja się zagęszcza, uczynnia, rośnie<br />

operatywność i rosną ambicje. Opalizujemy. Wypracowane składniki, różne obszary tej<br />

samej osobowości składają się, a własne intuicje, gotowe do „wyprojektowania” się na<br />

zewnątrz, szukają ujścia i szukają potwierdzenia. Wzmacnia się potrzeba zanurzenia<br />

P R A C O W N I E 95<br />

94


R O M A N G A J E W S K I<br />

krzątać w wyznaczonej im rzeczywistości, albo siłą ją sobie poszerzą – siłą własnej sztuki,<br />

ma się rozumieć. Pomiędzy beztroskim entuzjazmem a gorzkim proroctwem, ciężarem<br />

tradycji a obowiązkiem patrzenia naprzód, każdy będzie się odnajdywać po swojemu<br />

i będzie oświetlać co zechce. Będzie tworzyć według własnej busoli: będzie wartości<br />

wyłuskiwać, odświeżać lub proponować całkiem nowe. Będzie snuć swoją własną opowieść<br />

– najlepiej z boku tego, czego wolno oczekiwać. Wszystko prywatnie, po swojemu,<br />

czyli tak, jak gdyby nie dało się wyrazić inaczej. I sam wybierze narzędzia działania. Może<br />

rysunkowe – dlaczego nie? Są tacy, co się spełniają w rysunku, co zawiązują z nim więź<br />

tożsamości.<br />

A może to medium nie dość efektowne, nie dość dynamiczne jak na nasze czasy? Jakie<br />

perspektywy kreśli? „Bogowie wielbią delikatny szkic” – pisał John Ashbery. Być może, ale<br />

gdzie oni są?<br />

Znów te wątpliwości… Bo może ta papierowa amunicja chybia celu? Rysunek, czy to nie<br />

nazbyt wyskubane pastwisko; czy kryje w sobie rezerwy nieznanej wolności, nowych<br />

reguł?<br />

Co zrobić z rysunkiem. ? Co zrobić ze SZTUKĄ?<br />

Luwry naszej wyobraźni. Szczypta anarchii i obrazoburstwa bardzo się wtedy przydaje.<br />

A wszystko po to, żeby coś się mogło stać.<br />

Czy można nie dopuścić do siebie „świętego niepokoju”? Czy stałość w sztuce może być<br />

zaletą? Co zmieniać, a czego zmienić nie wolno? Co jest sabotażem, a co poszerzaniem<br />

granic? Odpowiedź na te pytania wciąż dzieli twórców.<br />

A jednak z zastanymi formami trzeba coś zrobić.<br />

Odtąd spisywana będzie własna deklaracja sumienia: prawo do krytyki, prawo do wyrażania<br />

niepopularnych poglądów, prawo do protestu, prawo do niezależnej myśli, prawo do<br />

osobności. Na dobre zaczną się klarować artystyczne światopoglądy i wyostrzać temperamenty<br />

– jedni zechcą zostać artystami opisu rzeczywistości i jej interpretatorami, a inni<br />

będą się upominać o światy obiektywnie nieistniejące, oniryczne. Byle dochodzić żywego<br />

wyrazu pragnień, byle zharmonizować wielorakie, równoczesne doznania, żeby stworzyć<br />

nową całość. Byle dać wyraz współczesności, jej potrzebom, jej wyzwaniom, byle jej nie<br />

przespać, byle nas zasilała. Byle próbować wypowiadać prawdę swoją i swojego pokolenia<br />

– cokolwiek to znaczy. Byle innych zmusić do skupionej uwagi. Odtąd albo będą się<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

Roman Gajewski The Art of Drawing (Abstract in English)<br />

that it is not the art of drawing itself that is so important but all that is contained within<br />

the vast space between the drawing and its maker, or between the physical object and<br />

the idea of the object.<br />

Last but not least, the art of drawing is one of the most vital tools for discovering one’s self,<br />

for exploring the inner world of a human being who is both the object of the drawing<br />

and the creator of the drawing.<br />

The art of drawing is not dead. On the contrary, it gets younger and younger as time goes<br />

by, and it keeps changing its shape, always aiming at a new one. This may be partially<br />

due to the contemporary pictorial civilization of ours, which placed the art of drawing as<br />

its very core. One of the most crucial transformations that the art of drawing is currently<br />

undergoing is its conceptualization and automation. It seems to be very likely that within<br />

the nearest future drawings will cease to be made by hand, as the manual skills will not be<br />

required of an artist anymore. Whether this is going to produce auspicious effects or just<br />

the contrary, it is hard to predict at the moment and has to be left for time to tell.<br />

The author ends his text with several important questions that are easier asked than answered,<br />

the questions like: What is more important, the artistic monologue or the dialogue? What<br />

is the difference between drawing and not drawing? What are the boundaries of the<br />

drawing, both as an object, and as an artistic discipline? What should be changed, and<br />

what should not? What changes serve the drawing, and what changes are lethal to it?<br />

Should one concentrate on reproducing the visible reality, or should one aim at creating<br />

brand new lands and phantasmagorical dimensions, following one’s dream visions? And<br />

finally: What shall one do with the art of drawing? What is its future? How shall one treat<br />

art in general?<br />

One thing is certain, however, and this is the fact that the art of drawing is the foundation<br />

of any narrative process, and it will continue to play its crucial role as long as there is a<br />

need for stories, as long as there are thoughts to be expressed and emotions to be felt.<br />

Life is a mystery that can be unveiled by artful observation. The drawing does not simply<br />

reproduce the world, it discovers the covert aspects of it, it can even be argued to have<br />

the power to create the world.<br />

The drawing is also one of the most basic forms of artistic expression and this may mean


I P R A C O W N I A R Y S U N K U W I E C Z O R N E G O<br />

p r o f . n a d z w . M a r i a T a r g o ń s k a<br />

a d . R o b e r t F l o r c z a k<br />

obiekt, 2006<br />

ROBERT FLORCZAK<br />

– urodzony 10. 09. 1955 r. w Warszawie, uzyskał dyplom PWSSP w <strong>Gdańsku</strong> w 1988 r. w pracowni prof. Zabłockiego.<br />

Uczestniczył w wystawach w kraju i za granica.<br />

K A T E D R A R Y S U N K U<br />

wystawy: Vis a vis – ASP Gdańsk 2003 Muzeum osobliwości – Galeria „Sfi nks”, Sopot 2003 Motywy Afrykańskie w Sztuce Współczesnych<br />

Artystów Pomorskich – Gdańsk 2003 Wystawa dziesięciolecia – Galeria „Sfi nks”, Sopot 2002 Dni Sopotu w Berlinie – Polski Instytut<br />

Kultury, Berlin, Niemcy 2001 Muzeum Osobliwości – Galeria „Sfi nks”, Sopot 2000 Tabula Inna Rasa – Galeria „Kościół św. Jana” Gdańsk<br />

1995 Tabula Rasa – Landeshaus, Kilonia 1995 Artist du Gdansk – Muaberge Francja 1992 CSW Galeria „EL” – Elbląg 1990 Za swoja<br />

twórczość otrzymał: Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w dziedzinie scenografi i – za spektakl „Życie jest snem” Juan Calderon<br />

De La Barka – Scena Letnia Teatru Miejskiego w Gdyni 2004<br />

P R A C O W N I E 97<br />

96


Ślady – rysunek, technika własna 100 x 70<br />

– urodzona 21. 03. 1954 r. w Olsztynie, uzyskała dyplom w 1980 r. w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Uprawia malarstwo i rysunek. Uczestniczyła w kilkudziesięciu<br />

wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: Artyści z Gdańska w Paryżu –Paryż 1985 Targi <strong>Sztuk</strong>i – Barcelona 1990 Wschód i Zachód Europy, Antwerpia – 1991 Miedzy światłem a tajemnicą – Bruksela 1992 Gdańska Szkoła Metafory – Berlin,<br />

Hanower, 1995 Szkoła Sopotu – BWA, Sopot 1997 I Targi <strong>Sztuk</strong>i – Stary Browar Poznań 2004 Pracownia 118 - wystawa rysunku - Muzeum Narodowe w <strong>Gdańsku</strong> - OSW Pałac Opatów 2006 wystawy indywidualne:<br />

Galeria <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej 1981 wystawa rysunku Sdander Gallery, Canberra 1988 wystawa rysunku, Galeria STS, Sopot 2000 za swoją twórczość otrzymała: wyróżnienie – V Biennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej, BWA,<br />

Sopot 1983 III nagroda – X Konkurs Malarski im. Spychalskiego, BWA, Poznań 1983 nagroda – Papier 86, „Galeria ’85”, Gdańsk 1986 nagroda – I Triennale <strong>Sztuk</strong>i Gdańskiej, BWA, Sopot 1990 prace w zbiorach: Urząd<br />

Wojewódzki w <strong>Gdańsku</strong> Urząd Miasta Sopot PGS Sopot;<br />

MARIA TARAGOŃSKA<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7


I I P R A C O W N I A R Y S U N K U W I E C Z O R N E G O<br />

p r o f . n a d z w . R o m a n G a j e w s k i<br />

a s . P r z e m y s ł a w Ł o p a c i ń s k i<br />

z cyklu Polispekty kompozycja I, 2005 (fragment), 89,2 x 81,7 cm, technika mieszana<br />

PRZEMYSŁAW ŁOPACIŃSKI<br />

– uzyskał dyplom ASP w <strong>Gdańsku</strong> w 2000<br />

r., w pracowni prof. Romana Gajewskiego.<br />

Uczestniczył w kilkunastu wystawach<br />

indywidualnych:<br />

wystawy zbiorowe: Galeria Artystycznej<br />

Inicjatywy – Gdańsk 2001 CSW Galeria „EL” Elbląg<br />

2002 Galeria Rysunku „Nowa Ofi cyna” Gdańsk 2003<br />

Galeria „78” Gdynia 2003 Galeria „Refektarz” Kartuzy<br />

2003 wystawy indywidualne: MKT<br />

„Plama” – Gdańsk 2001 Galeria Rysunku „Nowa Ofi -<br />

cyna” – Gdańsk 2002 Galeria Muzeum ASP Wrocław<br />

2003 Galeria „Żak” Gdańsk 2005<br />

K A T E D R A R Y S U N K U<br />

P R A C O W N I E 99<br />

98


– urodzony 23. 02. 1954 r. w Sopocie, uzyskał dyplom PWSSP Gdańsk w 1979 r. w<br />

pracowni prof. Władysława Jackiewicza. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach<br />

w kraju i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: 19 młodych z gdańska – Galeria MDM, Warszawa 1984 Oliwa bliżej Gdańska–Gdańsk<br />

bliżej sztuki – „Dworek” Galeria Artystycznej Inicjatywy, Gdańsk 2000 projekt Gdynia–Düsseldorf<br />

– Galeria „Am Eck“, Düsseldorf 2001 Pokolenia. Wizja lokalna – Nowe Miasto, Gdańsk 2002 projekt Gdańsk–<br />

Fulda – Kunststation Kleinsassen, Fulda 2003 wystawy indywidualne: – Galeria „Ipso”, Perugia<br />

1986 EMotion – Muzeum Narodowe Oddział <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej, Gdańsk 1988 Metafi zyka ludzi i rzeczy<br />

– Spiegelgalerie, Rundfunks SFB, Berlin 1999 Katedry – Galeria Rysunku „Nowa Ofi cyna”, Gdańsk 2000 Galeria<br />

Muzeum ASP, Wrocław 2002 Galeria FASS Uniwersytet Sabanci, Stambuł 2004 prace w zbiorach<br />

instytucjonalnych: Austrii Francji Holandii Niemczech Polsce RPA Turcji USA<br />

Wielkiej Brytanii Włoszech<br />

ROMAN GAJEWSKI<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

z cyklu Manipulacje metafi zyczne nr 22, 2005, technika własna – druk cyfrowy


I I I P R A C O W N I A R Y S U N K U W I E C Z O R N E G O<br />

a d . I I s t . P i o t r J ó z e f o w i c z<br />

a d . A n n a K r ó l i k i e w i c z<br />

– urodzona 7. 02. 1970 r. w <strong>Gdańsku</strong>, uzyskała dyplom PWSSP<br />

Gdańsk w 1993 r. w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Uczestniczyła<br />

w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: Six mythologies obiekty – Kesif Gallery, Ankara, Turkey<br />

2003 Public/Re/collections serigrafi a – Centrum <strong>Sztuk</strong>i Współczesnej „Łaźnia”, Gdańsk<br />

2003 Exhibition 0002 rysunki – Goethe Institut, Ankara, Turcja 2003 <strong>Sztuk</strong>a Miasta –<br />

bilbord, CSW Łaźnia, Gdańsk 2003 cykl wystaw Muzeum Osobliwości w Galeria „Sfi nks”,<br />

Sopot wystawy indywidualne: Monodia rysunek, Mała Zbrojownia, Gdańsk<br />

1995 Amoremorte obiekty – Galeria ratusza Staromiejskiego, Gdańsk 1996 Nieobecność<br />

rysunek – Galeria „Sfi nks”, Sopot 1999 Miłość rysunki, obiekty – Państwowa Galeria<br />

<strong>Sztuk</strong>i Sopot, Sopot 2001 Biometrie obiekty – Centrum Fi, Gdańsk 2005 Nagrody:<br />

stypendium naukowe dla najlepszych studentów 1989-1992 II nagroda – Ogólnopolski<br />

konkurs rysunkowy Razem czy osobno, ASP Warszawa, Warszawa 1992 II nagroda<br />

w konkursie ASP w <strong>Gdańsku</strong> 1993 nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczne 1995<br />

nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne 1999<br />

ANNA KRÓLIKIEWICZ<br />

K A T E D R A R Y S U N K U<br />

P R A C O W N I E<br />

mandala, 2006<br />

100<br />

101


– Urodzony w 1959 r. w Lublinie. Absolwent Liceum <strong>Sztuk</strong> Plastycznych w Lublinie i PWSSP w <strong>Gdańsku</strong>. Od 1985 roku kontynuuje<br />

proces tworzenia „niekończącego się” cyklu obrazów pod wspólnym tytułem THE SHOW MUST GO ON. Obraz, przekraczając swymi<br />

rozmiarami granice „oglądalności”, stał się raczej rodzajem projekcji organizującej przestrzeń.<br />

PIOTR JÓZEFOWICZ<br />

W Y D Z I A Ł M A L A R S T W A I G R A F I K I A S P G D A Ń S K 2 0 0 7<br />

silverscreen, olej na płótnie


Prof. Andrzej Dyakowski O pracowni Malarstwa Ściennego<br />

program zajęć, organizacja, konsultanci, laboratoria technologiczne to pozostałość po<br />

okresie bardzo intensywnej pracy projektowej przy renowacji Starówki.<br />

Generalnym projektantem i szefem zespołu artystów projektantów był prof. Jacek Żuławski.<br />

W Jego zespole pracowali: prof. Józefa Wnukowa, prof. Hanna Żuławska, prof. Krystyna<br />

Łada Studnicka, prof. Juliusz Studnicki, prof. Lech Kadłubowski, doc. Barbara Massalska,<br />

doc. Anna Pietrowiec, doc. Zygmunt Karolak, prof. Kazimierz Śramkiewicz, prof. Adam<br />

Smolana, prof. Teresa Pągowska, prof. Stanisław Horno-Popławski, prof. Jerzy Zabłocki,<br />

prof. Stanisław Teisseyre, prof. Franciszek Duszeńko, prof. Urszula Ruhnke Duszeńko,<br />

prof. Roman Usarewicz, art. malarz Magdalena Usarewicz, prof. Kazimierz Ostrowski, ad.<br />

Zbigniew Erszkowski, prof. Alfred Wiśniewski, prof. Włodzimierz Łajming<br />

Poszczególne elewacje są autorstwa w wymienionych artystów.<br />

Zdobyte doświadczenie, poziom artystyczny, umiejętności technologiczne złożyły się<br />

niewątpliwie na poziom programu i charakter zajęć w Pracowni Malarstwa Ściennego i<br />

jej miejsce wśród innych w Katedrze Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa<br />

PWSSP w <strong>Gdańsku</strong>.<br />

Staram się czerpać z tej tradycji i w podobny sposób prowadzić zajęcia i pracę w prowadzonej<br />

przeze mnie pracowni malarstwa ściennego.<br />

Dzięki pomocy ad. Jacka Zdybla, który wnosi swoim potencjałem intelektualnym i artystycznym<br />

ciekawe zadania pracownia ma dopływ studentów, zainteresowanie i pomyślną<br />

przyszłość.<br />

W celu przedstawienia informacji o historii Pracowni Malarstwa Ściennego z lat 60-tych<br />

musze powołać się na dane zawarte w moim indeksie nr 996 na stronie 18.<br />

Jest rok szkolny 1965/66 rok studiów III semestr V i VI. Nazwa przedmiotu „Propedeutyka<br />

Malarstwa Ściennego” liczba godzin ćwiczeń 4 godziny tygodniowo. Nazwisko wykładającego<br />

adj. Mieczysław Baryłko.<br />

Pamięć ludzka jest zawodna i gdybym przypadkiem nie znalazł indeksu mającego wartość<br />

dokumentu nie uwierzyłbym, że tak wyglądała organizacja tej specjalizacji. Były to<br />

wstępne ćwiczenia projektowe. Właściwą pracownię specjalizacji o nazwie przedmiotu<br />

„Malarstwo architektoniczne” z liczbą 8 godzin ćwiczeń tygodniowo prowadzoną przez<br />

doc. Barbarę Massalską wybrałem na IV roku studiów. Był to rok szkolny 1966/67.<br />

Miałem zaszczyt studiować w tej pracowni w semestrze VII, VIII, IX i X w roku akademickim<br />

1967/68.<br />

Wprawdzie na czele pracowni stała doc. Barbara Massalska, która troszczyła się o wszystko,<br />

ale poza tym mieliśmy stałą opiekę niestrudzonej zawsze życzliwej prof. Józefy Wnukowej,<br />

prof. Jacka Żuławskiego, prof. inż. arch. Stanisława Listowskiego, wspaniałego technologa<br />

Zbigniewa Alkiewicza i laborantkę panią Janinę Basty.<br />

Moje najlepsze wspomnienia związane są z tymi osobami.<br />

Lata 60-te to okres kiedy zakończyła się praca przy odbudowie i ozdabianiu elewacji kamieniczek<br />

na Starym Mieście w <strong>Gdańsku</strong>. Myślę, że ranga Pracowni Malarstwa Ściennego,<br />

Prof. Andrzej Dyakowski Studio of Wall Painting (Abstract in English)<br />

pays tribute to many artists and educators who worked hard upon the Old Town’s restoration<br />

and helped to elevate the Studio to its present position. They were, among others,<br />

Józefa Wnukowa, Jacek Żuławski, Stanisław Listowski, Zbigniew Alkiewicz, and Janina<br />

Basty. Doctor Jacek Zdybl is also mentioned as Professor Andrzej Dyakowski’s assistant<br />

who plays a crucial part in the daily existence of the Studio nowadays and helps to make<br />

it lively and attractive for new students.<br />

Professor Andrzej Dyakowski presents a short outline of the history of Wall Painting Studio<br />

by staring from the very beginning, the early 1960s, when he himself was a student who<br />

joined the newly created studio led by Barbara Masalska and Mieczysław Baryłko. The<br />

author draws the reader’s attention to the fact that the prominence of the Studio and<br />

of the discipline of the wall painting is due to the long process of the restoration of the<br />

Old Town of Gdańsk, which suffered heavy damages during the WWII. Andrzej Dyakowski<br />

K A T E D R A S P E C J A L I Z A C J I A R T Y S T Y C Z N Y C H<br />

P R A C O W N I E<br />

102<br />

103


-urodzony w 1953 r. W Łodzi, uzyskał dyplom w PWSSP w Łodzi w 1980 w pracowni Antoniego Starczewskiego.<br />

Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą.<br />

wystawy zbiorowe: VI, VIII, X Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi – Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 1988,<br />

1995, 2001 II Międzynarodowy Konkurs w Kioto, Japonia 1989 1 i 2 Międzynarodowe Biennale Lnu w Haut Normandie – Musee du Lin,<br />

Viaduc des Arts, Paryż 1996, 2000 A response to Lake Mungo – Long Gallery, Wollongong, Australia 1997 5 American Tapestry Biennial<br />

– Center for Visual Arts, Denver, USA 2004 wystawy indywidualne:<br />

Textilmuseum, Neumunster, Niemcy 1991 Muzeum Narodowe<br />

w <strong>Gdańsku</strong> OSW Pałacu Opatów, Gdańsk 1999 Galeria Kordegarda, Warszawa<br />

1999 Galeria Bielska w Bielsku Białej 2003 Centralne Muzeum<br />

Włókiennictwa w Łodzi, Łódź 2004 Muzeum Warmińsko-Mazurskie,<br />

Galeria Zamek w Reszlu 2005 za swoją tw