28.02.2021 Views

Dobromysl 4, ukázka

Nenechte si ujít další vydání knihy Dobromysl, žádejte ve vybraných prodejnách tisku a v online obchodě https://www.mojebylinky.cz/dobromysl/ OBSAH: - Filosofie pro život: Aristotelés a štěstí jako „zlatá střední cesta“ - Keltové a jejich mýty - Stonehenge a další kamenné stavby: jak to vidí Erich von Däniken - Seriál TAJEMNÁ MÍSTA - Amulety a talismany dávné i dnešní - Malý slovníček magie písmeno D - Dvě cvičení předtím, než začnete s meditací - Numerologie: odhalte, co skrývá datum narození, část 3, životní číslo

Nenechte si ujít další vydání knihy Dobromysl, žádejte ve vybraných prodejnách tisku a v online obchodě https://www.mojebylinky.cz/dobromysl/

OBSAH:
- Filosofie pro život: Aristotelés a štěstí jako „zlatá střední cesta“
- Keltové a jejich mýty
- Stonehenge a další kamenné stavby: jak to vidí Erich von Däniken
- Seriál TAJEMNÁ MÍSTA
- Amulety a talismany dávné i dnešní
- Malý slovníček magie písmeno D
- Dvě cvičení předtím, než začnete s meditací
- Numerologie: odhalte, co skrývá datum narození, část 3, životní číslo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOVINKA

VELKÁ KNIHA

ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

Keltové

A JEJICH MÝTY

FILOSOFIE PRO ŽIVOT:

ARISTOTELÉS

A ŠTĚSTÍ JAKO ZLATÁ

STŘEDNÍ CESTA

SLOVNÍK

MAGIE

ČTVRTÝ

DÍL

NUMEROLOGIE

CO SKRÝVÁ

ŽIVOTNÍ ČÍSLO

DVĚ CVIČENÍ

PŘEDTÍM,

NEŽ ZAČNETE

S MEDITACÍ

BOOKAZÍN

MOJEBYLINKY.CZZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

Téměř celý život žiji pod dohledem policie. Po dobu devíti let

v Tibetu to byla čínská policie. Od roku 1959 to byla indická

policie. Obě měly zájem mě chránit, čínská policie však měla

ještě za úkol na mě „dohlížet“. Čína je nejlidnatější zemí světa,

má úžasnou kulturní tradici a historicky bývala budhistickou

zemí. Nyní tam však není svoboda a vládne zatím totalitní

režim. Na druhé straně vidím, že Indie je svobodnou zemí kde

vzkvétají všechna velká náboženství světa v míru vedle sebe.

Dalajláma, 17. února 2021 na konferenci Empatie a soucit v politice.

3


4


ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

© Bylinky revue, s. r. o.

Rybná 14, P. O. Box 12, 110 05 Praha 1

www.mojebylinky.cz/dobromysl

@bylinkyrevue

Na vydání této publikace se podíleli:

Aleš Vodička, Jarka Kovaříková, Marek Vodička, Bára Veretová

Tiskne: Triangl

ISSN 2694-9687, MK ČR E 23963

Foto: Shutterstock a archív redakce

Distribuce: lokální distribuční společnosti

Bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno jakékoli šíření obsahu.

Vydavatel neodpovídá za neodborné užití rad, receptů či návodů uvedených v této

publikaci. V případě nejasností, prosíme, konzultujte vše se svým lékařem.

Předplatné Dobromysl ČR:

SEND, s. r. o., www.send.cz, tel.: 225 985 225, bylinky@send.cz, sms: 605 202 115.

Předplatné Dobromysl Slovensko:

www.predplatne.sk, tel.: +421 2 49 111 200-204, lkperm@lkpermanent.sk

www.ipredplatne.sk, tel.: +421 0800 188 826, objednavky@ipredplatne.sk

Předplatné Dobromysl zahraničí:

www.mojebylinky.cz/zahranici

Zvláštní vydání Bylinek i jednotlivá čísla všech našich magazínů a knih najdete

v online obchodě na adrese: www.mojebylinky.cz

5


8

16

38

48

56

60

66

70

OBSAH

Filosofie pro život: Aristotelés a štěstí jako „zlatá střední cesta“

Keltové a jejich mýty

Stonehenge a další kamenné stavby: jak to vidí Erich von Däniken

Seriál TAJEMNÁ MÍSTA

Amulety a talismany dávné i dnešní

Malý slovníček magie písmeno D

Dvě cvičení předtím, než začnete s meditací

Numerologie: odhalte, co skrývá datum narození, část 3, životní číslo

6


7


8


Filosofie pro život:

ARISTOTELÉS

A ŠTĚSTÍ JAKO

„ZLATÁ STŘEDNÍ

CESTA“

Text: Marek Vodička

V seriálu Filosofie pro život sledujeme, jak antičtí filosofové

pojednávali o tom, co vlastně je lidské štěstí či spokojenost,

a co k ní přirozeně vede. Aristotelés (384 př. n. l. – 322 př.

n. l.) byl jedním z filosofů, kteří tomuto tématu věnovali

nemalé úsilí, díky čemuž sám přišel s odpověďmi, které jsou

historicky poměrně unikátní a jsou příznačně „jeho“. Dodnes

se zachovalo moudro o „zlaté střední cestě“, které považuje

kompromis za nejlepší řešení většiny situací. Pro Aristotela,

který princip zlatého středu hluboce zapracoval do svého

výkladu kosmu a jeho přesahu do mravního jednání, však

má mnohem hlubší význam, než mu připisujeme dnes. Je

doslova klíčem k tomu, jak jednat v harmonickém souladu

s naší podstatou, jakožto lidí, a žít blažený, ctnostný život.

9


KELTOVÉ

a jejich mýty

Keltové patří mezi národy, které před mnoha staletími

vládly Evropě a položily základy velkých říší, které ve své

podstatě fungují dodnes. Nejvíce byli rozšířeni přibližně

od 5. do 3. století před naším letopočtem a území, které

obývali, bylo obrovské – od západní Evropy, kde žili

ve Španělsku a severněji v Irsku, až po daleké Turecko

na východě. Jejich civilizaci zasadili mnohem později

bolestný úder Římané, ale keltské kořeny má dnes

mnoho obyvatel Evropy.

Text: Jarka Kovaříková

Keltové sídlili prakticky po celé Evropě, od Portugalska k Turecku

Zdatní bojovníci, ze kterých šel strach

Druidové – kněží tajemného kultu

Bohové a mýty Keltů

Jak to bylo s Tristanem a Izoldou, Artušem a Svatým grálem?

17


KELTOVÉ PRAVDĚPODOBNĚ

VYŠLI Z HALŠTATSKÉ KULTURY

Keltové neměli samostatný stát, spíše se jednalo

o skupiny obyvatel, kteří měli stejný indoevropský

původ, společný základ jazyka a společnou

kulturu. Nebyli nijak jednotně organizováni, ale byli

si blízcí a žili podobným způsobe – podle toho je dnes

vědci identifikují.

Má se za to, že Keltům dala vzniknout tzv. halštatská

kultura, pojmenovaná podle rakouského města

Halstattu, kde byly učiněny velmi bohaté hrobové

nálezy s typickými rysy. Byla rozšířena v době mezi

13. a 5. stoletím před naším letopočtem. Příslušníci

této kultury pak byli pravděpodobně prvními lidmi,

kteří začali vykazovat kulturní rysy, které byly později

vnímány jako keltské. Existence bohatých společenství,

která už jsou považována za keltská a nikoliv

halštatská, se datuje přibližně od 5. století před naším

letopočtem dále.

Keltští válečníci svého času naháněli strach celé Evropě.

18


Hledání Svatého grálu

Do sféry artušovských legend patří i hledání Svatého

grálu. Co vlastně byl Svatý grál? Názory se různí,

podle některých je Svatým grálem Maří Magdaléna,

někdy považovaná za Ježíšovu manželku. Převládá ale

ten názor, podle kterého je Svatým grálem číše, z níž

Ježíš pil víno na Poslední večeři Páně a do které pak

Josef z Arimatie zachytil při ukřižování Ježíšovu krev.

Číše se později dostala až na území Británie, a tak se

objevila na dvoře krále Artuše.

Podle převládajících názorů je Svatým grálem kalich,

ze kterého pil Ježíš Kristus na Poslední večeři.

Grál však byl ztracen a rytíři Kulatého stolu, společníci

Artušovi, zasvětili životy jeho hledání. Mezi nimi

vynikal zvláště rytíř Percival (v keltštině Peredur),

který byl nejvytrvalejší. Grál byl kouzelný předmět,

který mohl člověku zajistit nesmrtelnost a život věčný,

proto hledání rozhodně stálo za to, i když bylo velice

nesnadné, dlouhotrvající a plné překážek.

Svatý grál je mezi námi dodnes – zvykli jsme si tak

označovat něco velikého, zásadního a těžko dosažitelného,

co však – pokud to nalezneme – dokáže přinést

velkou změnu a posunout nás dál, například ve vědě.

36


Limitovaná edice léčivých

náramků z dračího achátu.

Propojte se s vaší minulostí a otevřete

svoji nádhernou duši, dračí síle,

která ve vás dřímá. Probuďte v sobě

sílu a kreativitu. Buďte jedineční

a originální.

Dračí achát slouží jako uzemňovací

kámen, který nám dodává tělesnou,

rozumovou a citovou rovnováhu.

Pomáhá nám soustředit se a probouzí

v nás velkou sílu. Výborný je jako

ochranný kámen pro malé děti.

V citové rovině nám pomáhá k překonání

negativních pocitů a navozuje pocit bezpečí

a jistoty, jelikož odstraňuje vnitřní napětí.

Posiluje také lásku k sobě samému.

Jeho hlavní léčebné využití je, že stabilizuje

auru, léčí oči, žaludek, pokožku a dělohu.

Příznivě posiluje imunitní systém a čistí naší

lymfu. Navíc také regeneruje všechny naše

orgány v těle.

Náramky najdete v našem eshopu:

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/NARAMKY

Tip: využijte dopravu zdarma

(neváhejte, platí dočasně)

Při zadání objednávky vložte kód: 29638028


STONEHENGE

a další kamenné stavby:

JAK TO VIDÍ

ERICH VON DÄNIKEN

Stonehenge je tak zajímavé, neuvěřitelně přitažlivé

a mysteriózní, že samozřejmě nemohlo nevyvolat pozornost

takového odborníka na záhady, jako je švýcarský spisovatel

Erich von Däniken. Ve svých výzkumech se zaměřil nejen

na tento megalit, ale i na další, kterých se jak v Anglii, tak

i ve světě vyskytuje mnoho. Přispěl do veřejné diskuze svými

názory, které někoho mohou dráždit, ale jiného nadchnout.

A proč by nemohl mít pravdu právě on?

38


Kdo je Erich von Däniken – vědec, podvodník nebo blázen?

Däniken se na Stonehenge podíval jinak

Kamenné kruhy nejsou jen v Anglii

Jak je možné, že kamenné stavby vyzařují energii?

Mohli při budování megalitů pomáhat mimozemšťané?

39


Seriál

TAJEMNÁ MÍSTA

Tajemné seskupení kamenů v hrabství Wiltshire nedaleko

anglického města Salisbury v lidech vyvolává otázky už

několik tisíc let. Co vlastně je Stonehenge? Modlitebna?

Svatyně? Pohřebiště? Astronomická observatoř? Místo,

které dávní šamani využívali k léčení nemocných? Otázek

je hodně, ale jasné odpovědi dosud dány nebyly. A kdo ví,

jestli vůbec někdy budou.

48


Proč dávní obyvatelé Británie vybudovali tajemnou svatyni?

Jak dopravili těžké kameny několik set kilometrů, to je záhada dodnes

Postavil Stonehenge Merlin, ďábel nebo snad mimozemšťané?

Možná to byla observatoř, možná léčebna

49


Slunce nad Stonehenge vychází už tisíce let.

KAMENNÝ KALENDÁŘ

DÁVAL ŽIVOTU ŘÁD

A nač by původní obyvatelé Británie potřebovali

takový kamenný kalendář? Jednoduše proto, že žádný

jiný neměli, nebyli schopni nijak určit datum, a kalendář

je velice užitečná záležitost například v zemědělství

nebo při organizování náboženských obřadů.

Tuto myšlenku rozvinul ve 20. století astronom

Gerald Hawking, který se rovněž studiu Stonehenge

věnoval a objevil celkem 165 astronomických jevů,

které tu mohli tehdejší lidé pozorovat. Na základě

těchto pozorování, která souvisela s východy a západy

Měsíce a Slunce, lidé například mohli zjistit, že se blíží

slunovrat, což pro ně byla životně důležitá informace.

OBSERVATOŘ, POHŘEBIŠTĚ,

LÉČEBNA? KDO VÍ…

K čemu stavba sloužila, to není jasné ani dnes. Názory,

že se jednalo o observatoř k pozorování Slunce

a Měsíce a mohla tedy zároveň fungovat jako svatyně

k uctívání těchto nebeských symbolů, převládají.

Využití Stonehenge jako kamenného kalendáře je také

celkem pravděpodobné. A to by zase vedlo k úvahám

o významu nejen mystickém a náboženském, ale

i praktickém.

Podle posledních výzkumů je velmi zvažovaná i teorie,

že kruhy doleritových kamenů měly mít léčivé

účinky a přenesly je i na pramen, který tu prýštil. Lidé

tak mohli monument vybudovat jako poutní místo

či léčebnu, ve které se měli uzdravovat nemocní. To

by podporovala skutečnost, že v okolí bylo nalezeno

mnoho pohřbených lidských tělesných pozůstatků,

na kterých byly patrné důsledky nemocí či úrazů.

Pravdou je, že skutečný účel stavby se dnes hledá jen

těžko – a tak i my, současní lidé, můžeme zvažovat

lecjaké varianty. I ty fantastické.

54


MOJEBYLINKY.CZ

MOJEBYLINKY.CZ

NOVINKA

VELKÁ KNIHA

NOVINKA

VELKÁ KNIHA

ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

Bohové a mýty

STARÉHO ORIENTU

Výklad snů

SIGMUND FREUD

PLUS: ROSTLINNÝ SNÁŘ

Léčitelství

NAŠICH PŘEDKŮ

ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

ČTYŘLÉK PROTI STRACHU

EPIKÚROVA EXISTENCIÁLNÍ TERAPIE

FILOSOFIE PRO ŽIVOT

Staří Egypťané

MALÝ

SLOVNÍK

MAGIE

PRVNÍ DÍL

BOHOVÉ A MÝTY

LÉČITELSTVÍ

BYLINKY

NUMEROLOGIE

ODHALTE, CO SKRÝVÁ

DATUM NAROZENÍ

BOOKAZÍN

BOOKAZÍN

MINULÁ VYDÁNÍ KNIH A ČASOPISŮ

I TA TROCHU BLÁZNIVÁ ČÍSLA

NAJDETE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

WWW.MOJEBYLINKY.CZ

Tel.: +420 226 254 347

Tip: využijte dopravu zdarma

(neváhejte, platí dočasně, jen pro ČR)

Při zadání objednávky vložte kód: 29638028


AMULETY

A TALISMANY

dávné i dnešní

Amulet má magickou sílu a chrání před

zlými silami, majitel by jej měl mít stále

při sobě. Talisman přitahuje dobré vlivy.

56


EGYPTSKÝ KŘÍŽ ANKH

Je to vlastně hieroglyfický znak, který znamenal

„život“, a to jak život pozemský, tak i život věčný. Můžeme

jej číst také jako narození, znovuzrození nebo

nesmrtelnost. Také se mu říká nilský kříž a někdy je

vykládán jako klíč k podsvětí.

RUKA FÁTIMY

Fátimina ruka neboli hamsa je ochranný symbol,

který se používá především v zemích Středního východu

a v Severní Africe. Je to vyobrazení pravé ruky

a chrání před uhrančivým pohledem démona. Fátima

byla dcerou islámského proroka Mohameda.

DAVIDOVA HVĚZDA

Šesticípá hvězda, hexagram, je hermetickým znakem

života, který byl používám už ve starém Egyptě. Říká

se mu také Davidův štít. V době nacismu jí byli hanlivě

označováni Židé, ale dnes je považována za hrdý

symbol judaismu a také státu Izrael.

Davidova hvězda

57


Sukkuby pronásledovaly v noci ve spánku

muže a sváděly je k sexu, se zvláštním

potěšením se zaměřovaly na mnichy.

60


Malý

slovníček magie

PÍSMENO

V našem slovníku se vyskytuje spousta slov, která používáme

každý den a která mají něco společného s magií, kouzly,

mystikou, mytologií nebo čarováním. Víme ale vždycky, co

přesně znamenají? A používáme je ve správném významu?

Někdy ano, někdy ne. Proto vám přinášíme na pokračování

malý slovníček. V něm se s některými výrazy můžete seznámit

a dovědět se nejen co znamenají, ale také jak vznikly a kde se

v naší řeči vzaly. V tomto dílu se zaměříme na písmeno D.

61


> Seriál

Jak najít vnitřní rovnováhu

Vyprázdněte mysl a zklidněte smysly

66


Vymeťte si v hlavě

Život nám často přináší výzvy,

které nás můžou zaskočit

a rozkolísat naši – mnohdy

vratkou – životní rovnováhu.

Stává se to každému, nikdo

není ušetřen. Nezáleží na to,

zda jsme chudí nebo bohatí,

vzdělaní nebo nevzdělaní.

Životní těžkosti přicházejí

do cesty všem a je na každém

z nás, jak si jim postaví, jak je

přijme, jak se s nimi vyrovná.

Dvě cvičení předtím, než

začnete s meditací

67


70


Numerologie:

odhalte, co

skrývá datum

narození

ČÁST 3.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO

Čísla určují náš život –

podívejte se, jak!

Víte, jak spočítat životní číslo?

Co životní číslo znamená?

71AKTUÁLNÍ PLAKÁT

Dárek každému předplatiteli,

poslali jsme s tímto číslem


V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ

• Národy střední Ameriky

• Tenochtitlán

• Astrologie

• UFO a záhady

• Slovník magie E

• a mnohem více...

t

NOVÝ PLAKÁT

Dárek každému předplatiteli,

posíláme s příštím číslem.OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ BOOKAZÍNU DOBROMYSL,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

Seriály: Původní obyvatelé a jejich znalosti

Keltové, Slované, Egypťané

Numerologie, astrologie

Lexikon magie a mnoho dalšího!

dárek!

plakát

Dobromysl vychází každé 3 měsíce. Roční předplatné: 596 Kč / €23

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

Dobromysl 4

Cena: 149 Kč / 6,99 €

TEL.: +420 225 985 225;

SMS: +420 605 202 115

EMAIL: dobromysl@send.cz

Bylinky revue, Čerčanská 18, 14000 Praha 4

SAMAN210004

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!