Dampspærrer i bygninger - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Dampspærrer i bygninger - Byg-Erfa

Dampspærrer i bygninger

– efterisolering, fugttransport, hygrodiode, kuldebroer,

kølerum, samlingsdetaljer, skimmelvækst, termografi,

terrændæk, trægulve, tæthedsundersøgelser, varmetab

Termografiske undersøgelser

– kuldebroer, isoleringsevne og

fugt i bygningskonstruktioner

En bygnings varmetab er ofte stort på grund

af kuldebroer, dårlig isolering og utætheder

i samlinger mellem bygningsdele. Forbedringer

heraf kan resultere i såvel væsentlige

energibesparelser som øget komfort.

I erfaringsbladet beskrives, hvordan varmetab

lokaliseres ved en korrekt udført termografiundersøgelse,

og hvordan der skelnes

mellem konstruktivt betingede kuldebroer

og kuldebroer, som skyldes projekterings-

eller udførelsesfejl.

BYG-ERFA blad (99) 111230

Dampspærresamlinger

og tætningsmidler

Utætte dampspærresamlinger kan medføre

fugtskader, trækgener og unødvendigt

varmetab.

I erfaringsbladet redegøres for årsager til

svigt i samlinger med fugemasse, folieklæber,

fugebånd og tape, fx brud eller uforenelighed

mellem tætningsmiddel og kontaktflader

– samt hvordan disse svigt undgås.

BYG-ERFA blad (39) 111122

Trægulves opbuling

– fugt fra rumluft eller underlag

Trægulve, som påvirkes af fugt fra underlag

eller rumluft, medfører risiko for, at gulvet

optager fugten, udvider sig vandret og støder

mod omgivende bygningsdele. Herved

kan fx vinduespartier flyttes – og ved tunge

bygningsdele, fx betonvægge, vil gulvet

normalt bule op.

I erfaringsbladet redegøres for, dels hvordan

opbulingen undgås dels udbedringsmuligheder,

når skaden er sket.

BYG-ERFA blad (43) 111022

Utætheder i klimaskærmen

– måling, lokalisering og vurdering

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag

til indeklimagener, varmetab og risiko for

bygningsskader.

I erfaringsbladet beskrives, hvordan utætheder

i klimaskærmen lokaliseres ved termografering

kombineret med lufttæthedsundersøgelser

og lufthastighedsmålinger.

BYG-ERFA blad (99) 101118

Dampspærrer – udførelse og

detaljer mod opvarmede rum

I erfaringsbladet beskrives almindeligt

anvendte detaljer i dampspærrer, og hvad

der skal tages hensyn til ved projektering og

udførelse.

Beskrivelserne supplerer „Dampspærrer

– fugttransport og materialer“, som gennemgår

fx lufttæthed, fugtdiffusion og

-konvektion, dampspærretyper og materialeegenskaber.

BYG-ERFA blad (39) 080630

Dampspærrer i klimaskærmen

– fugttransport og materialer

I erfaringsbladet gennemgås fugttransport

i væg- og tagkonstruktioner samt deraf

følgende krav til dampspærrer. Herudover

2 0 12 01 0 2

omtales forskellige dampspærretyper og

deres egenskaber. Ved utætheder udsættes

konstruktionerne for fugtpåvirkninger

– og dermed risiko for skimmelvækst og

angreb af trænedbrydende svampe.

BYG-ERFA blad (39) 071029

Klimaskærmens tæthed

– krav, måling, lufttætning

I erfaringsbladet beskrives Blower Door

målemetoden og typiske eksempler på

utætheder i klimaskærmen – samt hvordan

der allerede i projekteringen kan tages hensyn

til udførelse af lufttætte samlinger.

Med Blower Door udstyr kan indblæses

eller udsuges luft med henblik på måling af

luftskifte og lokalisering af klimaskærmens

utætheder.

BYG-ERFA blad (99) 060401

Skimmel i bygninger

– vækstbetingelser og forebyggelse

Selv efter adskillige års omfattende forskning

foreligger der endnu ikke al ønskelig

viden om skimmelsvampe. Der er fx ikke

fastsat sikre grænseværdier for, hvornår

skimmelsvampe – der findes overalt i

naturen – er uacceptable for brugere af

bygninger.

I erfaringsbladet informeres generelt om

skimmelsvampe – og gener som følge

heraf. Herudover gennemgås anbefalinger

for bygningsbrugere, projekterende og

udførende.

BYG-ERFA blad (99) 051231

På byg-erfa.dk kan ses resumeer af alle

de omtalte erfaringsblade.

BYG-ERFAs abonnenter har fri digital

adgang til alle erfaringsblade udgivet

siden 1979 – fordelt efter dels bygningsdele

dels byggetekniske temaer.


Uventilerede paralleltage

med dampbremse af Hygrodiode

Hygrodiode har i mange år været anvendt

som dampbremse – især i store, uventilerede

paralleltagkonstruktioner af træ med

lav hældning. Herved muliggøres udnyttelse

af hele tagkonstruktionens højde, fx til

placering af isolering.

Erfaringer har vist, at Hy-grodiode ikke er

egnet til alle tagtyper – og kun fungerer

fugtteknisk tilfredsstillende, hvis en række

generelle og byggetekniske forudsætninger

opfyldes.

Dette er uddybende behandlet i erfaringsbladet.

Billedet viser en nedbrudt tagkonstruktion,

som følge af permanent skygge

på en del af tagfladen.

BYG-ERFA blad (27) 051229

Alternative isoleringsmaterialer

– granuleret papir, hørfibre og

vulkansk aske

Som følge af øget interesse for anvendelse

af såkaldte alternative isoleringsmaterialer

– især papir- og hørisolering – er

materialernes egenskaber og anvendelse

undersøgt både under laboratorieforhold og

i praksis. Der er desuden erfaringer fra en

del konkrete byggerier.

I erfaringsbladet omtales de mest anvendte

alternative isoleringsmaterialer – herunder

hvad der skal sikres for at udelade en

dampspærre.

BYG-ERFA blad (29) 050929

Fugtspærrer i trægulve og

andre fugtfølsomme gulve

Billedet viser et trægulv, der er deformeret

og delamineret som følge af opstigende

fugt fra det underliggende terrændæk. Skaden

er kraftigt forværret, fordi trægulvet er

forsynet med en diffusionstæt gulvbelægning,

der har fungeret som en „fugtspærre“

oven på det fugtfølsomme træ.

I erfaringsbladet beskrives, hvad der skal

tages hensyn til ved projektering og udførelse

af fugtspærrer i gulvkonstruktioner.

Desuden gennemgås konkrete eksempler

på almindeligt anvendte udførelsesdetaljer.

BYG-ERFA blad (13) 040802

Ydervægge i uopvarmede

og kortvarigt opvarmede bygninger

– skal der være dampspærre?

I erfaringsbladet omtales behovet for dampspærre

i såvel traditionelle som skalmurede

træskeletvægge i dels uopvarmede dels

periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse

– samt hvad der har indflydelse

på, om en dampspærre er nødvendig og

eventuelle fugttekniske problemer som

følge af dampspærren.

BYG-ERFA blad (29) 040602

Fugtforhold og dampspærrer

i fryse- og kølehuse, skøjtehaller

og andre afkølede rum

Fugtskader og skimmelvækst i vægge og

tage i skøjtehaller, fryse- og kølehuse skyldes

ofte dels ukendskab til fugtbevægelser

ved særlige temperaturforhold dels uhensigtsmæssige

bygningsdetaljer.

I erfaringsbladet redegøres for fugttekniske

principper ved opbygning af vægge og

tage i bygninger med afkølede rum, samt

hvordan kuldebroer og utilsigtede luftstrømninger

i konstruktioner kan medføre kondensdannelse.

BYG-ERFA blad (29) 031126

Indbygning af halogenspots

i isolerede loftkonstruktioner

Indbygning af halogenspots i isolerede

loftkonstruktioner sker ikke altid brand- eller

fugtteknisk forsvarligt. En utæt dampspærre

ved armaturet kan fx medføre skimmelvækst,

hvis fugtig luft fra et underliggende

baderum trænger op gennem.

I erfaringsbladet gennemgås krav til halogenspotarmaturer

samt brand- og fugttekniske

forholdsregler ved indbygning i

isolerede loftkonstruktioner.

BYG-ERFA blad (39) 020626

Byggetekniske temabeskrivelser

Alle BYG-ERFAs cirka 500 erfaringsblade

er fordelt på følgende byggetekniske

emner og temamapper på byg-erfa.dk:

• Beplantning og terrænanlæg

• Beton

• Brandsikkerhed

• Brugsvand

Byggefugt og udtørring

Byggeprocessen

Bygningsfacader

Bygningsundersøgelser

• Energi- og indeklima

• Flade tage

• Fuger

• Fundamenter og sokler

• Grønne tage og tagterrasser

• Gulve

• Kloak- og afløbsinstallationer

• Kældre og kryberum

• Lofter og etageadskillelser

• Lyd, støj og akustik

• Murværkskonstruktioner

• Murværksoverflader

• Radonsikring

• Revner i bygninger

• Skadedyr og trænedbrydende svampe

• Skorstene og ildsteder

• Skimmel og fugt

• Stormsikring og stabilitet

• Tagboliger

• Tagdækning

• Terrændæk

• Tilgængelighed

• Træværk

• Undertage og tagkonstruktioner

• Varmeanlæg

• Varmeisolering, tæthed og kuldebroer

• Vinduer, bygningsglas og ruder

• Vinterpåvirkninger

• Vådrum

• Ydervægge

Under hvert tema præsenteres dels

relevante erfaringsblade dels links til

byggeanvisninger og -publikationer fra

andre videnleverandører dels links til

branchesekretariater, oplysningsråd og

organisationer, som formidler byggetekniske

vejledninger.

Hvert byggetekniske erfaringsblad

beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet

(angivet med dato for

BYG-ERFA bladets færdiggørelse).

Retningslinjer udstukket af: Byggecentrum

Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse (BvB) Erhvervs- og

Byggestyrelsen Forsikring & Pension Statens

Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines