Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

cache.lego.com

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007

LEGO Koncernen


Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen

[ DKK MIO. ]

2007 2006 2005 2004 2003

Resultatopgørelse:

Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770

Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394) (7.919)

Resultat før særlige poster 1.471 1.405 423 (99) (1.148)

Nedskrivning af anlægsaktiver

Omstruktureringsomkostninger og

24 270 86 (677) (172)

andre særlige poster (46) (350) (129) (136) (283)

Finansielle poster (35) (44) (51) (75) 88

Resultat før skat 1.414 1.281 329 (987) (1.515)

Resultat af fortsættende aktiviteter 1.028 1.290 214 (1.284) (965)

Resultat af ophørende aktiviteter – – – (516) 77

Årets resultat 1.028 1.290 214 (1.800) (888)

Balance:

Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter 6.009 6.907 7.058 5.160 8.785

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter – – – 1.638 –

Aktiver i alt 6.009 6.907 7.058 6.798 8.785

Egenkapital

Gældsforpligtelser vedrørende fortsættende

1.679 1.191 563 404 2.344

aktiviteter

Gældsforpligtelser vedrørende ophørende

4.330 5.716 6.495 5.160 6.441

aktiviteter – – – 271 –

Pengestrømsopgørelse:

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.033 1.157 587 720 989

Investering i materielle aktiver 399 316 237 285 653

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (467) 597 (656) (70) (205)

Samlede pengestrømme 592 1.925 1.570 443 (541)

Medarbejdere:

Gennemsnitligt antal medarbejdere

(heltidsansatte), fortsættende aktiviteter

Gennemsnitligt antal medarbejdere

4.199 4.908 5.302 5.603 6.535

(heltidsansatte), ophørende aktiviteter – – 1.322 1.029 1.160

Nøgletal (i %)

Bruttomargin 65,0 64,9 58,0 57,9 54,3

Overskudsgrad (ROS) 18,1 17,0 5,4 (14,5) (23,7)

Nettomargin 12,8 16,5 3,0 (28,6) (13,1)

Egenkapitalforrentning (ROE) 71,6 147,1 44,2 (131,0) (28,1)

ROIC I 69,7 63,6 16,2 (2,0) (13,5)

ROIC II 77,1 67,4 15,2 (18,9) (19,1)

Soliditetsgrad 27,9 17,2 8,0 5,9 26,7

Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 46,2 33,2 8,0 5,9 26,7

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med ”Anbefalinger og Nøgletal 2005” udarbejdet

af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Hoved- og nøgletal er udarbejdet i henhold til IFRS og er tilpasset således, at LEGO A/S’

koncernstruktur afspejles.

Parenteser angiver negative tal.


NETTOOMSÆTNING [ DKK MIO. ]

9.000

8.000

7.000

6.000

2003 2004 2005 2006 2007

AKTIVER I ALT [ DKK MIO. ]

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

INVESTERINGER I MATERIELLE

ANLÆGSAKTIVER [ DKK MIO. ]

700

600

500

400

300

200

100

0

2003 2004 2005 2006 2007

2003 2004 2005 2006 2007

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT

[ DKK MIO. ]

1.600

1.200

800

400

0

(400)

(800)

(1.200)

(1.600)

2003 2004 2005 2006 2007

SOLIDITETSGRAD

INKL. ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2003 2004 2005 2006 2007

FRIE PENGESTRØMME

FØR FINANSIERING [ DKK MIO. ]

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

(500)

2003 2004 2005 2006 2007


75 ÅR UNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

BERETNING:

ÅRETS RESULTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Stigende omsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Resultat før særlige samt finansielle poster og skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Særlige poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Selskabsskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Egenkapital og pengestrømme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

MARKEDS- OG SALGSUDVIKLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Det globale marked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

LEGO salget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

STRATEGISK RETNING FASTHOLDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Opdeling i faser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

RESULTATER I 2006 OG 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Forbedring af produktporteføljens lønsomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Forberedelse til vækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

STRATEGISK RETNING I 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Forretningsplatformen under opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Sikring af fortsat efterspørgsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Et premium brand på det globale marked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

STAKEHOLDER RELATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

FORBRUGERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Det bedste er ikke for godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Europas bedste forbrugerservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

KUNDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

FORRETNINGSPARTNERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tæt samarbejde om udflytningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Code of Conduct sætter rammerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

MEDARBEJDERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kompetencer i fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Mål for ulykkesfrekvens ikke nået . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Certificering i Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

SAMFUND OG MILJØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Læring gennem leg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

LEGO Charity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Holistisk tilgang til miljøpåvirkningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

AKTIONÆRER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ejerstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

KIRKBI A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Bestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Direktion og koncernledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Risikostyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

FORVENTNINGER TIL 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

REGNSKAB:

Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Revisionspåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Egenkapitalopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

INDHOLD ■


75 år ung

I august 2007 var det 75 år siden, LEGO Koncernen blev

grundlagt. Siden da har virksomheden, drevet af grundlæggerens

holdning og virksomhedens motto, ”Det bedste er ikke for

godt”, udviklet sig til en af verdens mest kendte og anerkendte

virksomheder.

Børn over hele kloden henrykkes over LEGO klodsen i skabende

og sjov leg. Forældre værdsætter LEGO systemets udviklende

evne og er trygge ved LEGO klodsens høje kvalitet. Pædagoger

inspireres af systemets evne til at skabe læring i leg.

Den store efterspørgsel efter LEGO produkterne i 2007 bekræftede

denne position og gav en god baggrund at fejre 75

års jubilæum på. Efter en målrettet indsats over en årrække fra

ledelse og medarbejdere fremstår LEGO Koncernen fornyet

og forynget. Vækst og lønsomhed er genskabt. Bedre leveringsdygtighed

og serviceløft har øget kundernes tilfredshed

– og LEGO Koncernens markedsandele. Nye kompetencer

har styrket konkurrenceevnen. Efter nogle forretningsmæssigt

vanskelige år kunne LEGO Koncernen således fejre jubilæum

med rank ryg. Resultaterne i 2007, en stærkt stigende efterspørgsel

og en særdeles tilfredsstillende indtjening, bekræftede,

at den strategi, koncernen har fulgt siden 2004, er den

rette.

Også 2007 stillede store udfordringer til medarbejderne. Udflytningen

af store dele af produktionsapparatet er en meget

vanskelig og ressourcekrævende opgave, hvis løsning kræver

en stor indsats fra de fleste af virksomhedens funktioner. Det

er imponerende, at størsteparten af den store efterspørgsel

efter LEGO produkterne alligevel kunne tilfredsstilles. LEGO

Koncernens bestyrelse og virksomhedens ejere er meget taknemmelige

over for alle medarbejdere for denne fremragende

indsats.

I 2007 fortsatte arbejdet med at opnå en balanceret værdiskabelse,

således at alle virksomhedens stakeholdergrupper

tilgodeses. Det tætte samarbejde med såvel forbrugere som

kunder og andre forretningspartnere blev udbygget i løbet af

året med gode resultater. Dette

arbejde vil fortsætte i de kommende

år.

Et element i denne strategi er

også at øge opmærksomheden

på god governance i virksomheden,

og det har i 2007 blandt

andet betydet overgang til rapportering

efter den internationale

regnskabsstandard IFRS, hvilket

afspejles i denne årsrapport. Justeringen

af selskabsstrukturen er færdiggjort i løbet af året,

og den sidste tilpasning af ejerstrukturen forventes afsluttet i

2008.

Selv om LEGO Koncernen er nået langt i sine bestræbelser på

at forny virksomheden og genskabe dens konkurrencedygtighed,

udestår stadig en række udfordringer.

For at kunne bevare sin position som et premium brand på et

meget konkurrencepræget legetøjsmarked skal LEGO Koncernen

også i de kommende år arbejde målbevidst med løbende,

også brugerdreven, produktfornyelse, stor omkostningsbevidsthed

og planlægningssikkerhed samt kundebetjening i

topklasse. Men LEGO Koncernen ser fremtidens udfordringer

i møde med den styrke, LEGO klodsen og virksomhedens historie

giver, og den gode udvikling i 2007 forventes at fortsætte

i 2008 med en salgsvækst i størrelsesordenen 3-5% til følge.

Udfordringerne er mange, men viljen og evnen til at overvinde

dem er stor og fornyet, så vi glæder os sammen med rigtigt

mange børn jorden rundt til de næste 75 år.

Billund, februar 2008

Mads Øvlisen

Bestyrelsesformand

FORORD ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 5


Årets resultat

LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2007

DKK 1.414 mio. mod DKK 1.281 mio. i 2006.

Resultatet er væsentligt bedre end ventet ved

årets begyndelse og betragtes som særdeles

tilfredsstillende.

LEGO Koncernen har i 2007 ændret regnskabsprincipper,

idet koncernen er overgået

til internationale regnskabsstandarder (IFRS).

Dette betyder en ændring i indregningen af

visse regnskabsposter. Også LEGO Koncernens

ændrede selskabsstruktur og koncernfællesskabet

med LEGO Holding, som beskrevet

i årsrapporten for 2006, påvirker sammenligningstallene

for 2003 til 2006, som er tilpasset

den nye struktur og regnskabspraksis.

Ændringerne som følge af de nye regnskabsprincipper

fremgår af note 36.

Stigende omsætning

Det særdeles tilfredsstillende resultat skyldes

primært en væsentligt større omsætning end

forventet. Dertil kommer engangsindtægter

ved salg af bygninger.

LEGO Koncernens nettoomsætning steg 2,9%

fra DKK 7.798 mio. i 2006 til DKK 8.027 mio. i

2007.

Ved årets start forventedes en faldende omsætning,

idet ikke mindst de store udflytningsaktiviteter

forventedes at lægge et stort pres

på virksomheden. Det lykkedes imidlertid at

producere på et niveau, som matchede den

stærke efterspørgsel i markedet igennem året.

Alle LEGO Koncernens markeder oplevede

således en omsætningsstigning i lokal valuta..

Omsætningsstigningen er fortsat drevet af de

klassiske produktlinjer LEGO City, LEGO Technic,

og LEGO Creator samt af LEGO Star Wars,

som er godt på vej til at blive en af koncernens

klassiske linjer. BIONICLE er fortsat en

af LEGO Koncernens bedst sælgende produktlinjer,

selv om 2007 ikke var et vækstår for

denne linje.

Licens- og royaltyomkostningerne faldt i 2007 til

DKK 484 mio. mod DKK 517 mio. året før. Posten

omfatter væsentligst royalty til KIRKBI for brug

af varemærker, herunder LEGO varemærket,

men også licensaftaler med opfindere, designere

og andre rettighedshavere om anvendelse

af intellektuelle rettigheder er indeholdt.

Resultat før særlige samt

finansielle poster og skat

LEGO Koncernens resultat før særlige samt

finansielle poster og skat blev DKK 1.471 mio. i

2007 mod DKK 1.405 mio. i 2006.

Overskudsgraden (ROS) blev i 2007 18,1% mod

17,0% i 2006.

Den øgede omsætning er væsentligste årsag

til det særdeles tilfredsstillende resultat, mens

en højere investeringsaktivitet, en negativ udvikling

i hovedvalutaer og de væsentligt højere

omkostninger, herunder den voldsomt stigende

oliepris, har påvirket resultatet negativt.

Salg af bygninger påvirkede resultatet positivt

med DKK 224 mio. mod DKK 141 mio. i 2006.

Særlige poster

Særlige poster i 2007 udgøres væsentligst af

DKK 46 mio. i restruktureringsomkostninger.

I forhold til sammenligningstallene for 2006 er

særlige poster påvirket af IFRS implementerin-

BERETNING 2007

Jørgen Vig Knuds torp,

administrerende direktør

ÅRSRAPPORT 2007 | 7


■ BERETNING 2007

8 | ÅRSRAPPORT 2007

gen. Årsagen hertil er, at en række restruktureringshensættelser

foretaget i 2004 først opfylder

indregningskravene i IFRS i 2006. Særlige

poster udgør i 2006 en udgift på DKK 80 mio.

mod en indtægt på DKK 280 mio. efter de tidligere

regnskabsprincipper.

Finansielle poster

Totalt set var finansielle poster stort set uændret

i forhold til året før, dvs. en nettoudgift på

DKK 35 mio. i 2007 mod en nettoudgift på DKK

44 mio. i 2006.

Selskabsskat

Selskabsskat udgør DKK 386 mio. mod en

indtægt på DKK 9 mio. året før. Årets effektive

skatteprocent er 27% mod -1% sidste år, idet

LEGO Koncernen i 2006 anvendte skattemæssige

underskud, der ikke tidligere havde

været aktiveret.

Årets resultat

Årets resultat blev DKK 1.028 mio. mod DKK

1.290 mio. i 2006.

Egenkapital og pengestrømme

Aktiverne er reduceret bl.a. som følge af salg

af bygninger og udgør DKK 6.009 mio. i 2007

mod DKK 6.907 mio. ved udgangen af 2006.

Afkastet af den investerede kapital (ROIC I) var

i 2007 69,7% mod 63,6% i 2006.

Egenkapitalen er efter årets resultat og udlodning

af udbytte forøget med DKK 488 mio.

til DKK 1.679 mio. i 2007. Soliditeten ved årets

udgang i 2007 udgør 27,9%. Forrentningen af

egenkapitalen (ROE) blev i 2007 71,6% mod

147,1% i 2006.

Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter

er i 2007 positivt påvirket af det stigende

resultat, men som følge af stigende skattebetalinger

faldt pengestrømme fra driftsaktivitet

fra DKK 1.157 i 2006 til DKK 1.033 mio. i 2007. Pengestrømme

fra investeringsaktivitet er faldet

som følge af stigende investeringer, og mindre

salg af aktiver, mens pengestrømme fra

finansieringsaktivitet er faldet som følge af op-

tagelse af subordineret lån på DKK 1.100 mio.

i 2006, samt tilbagebetaling af realkreditlån i

2007. Koncernens samlede pengestrømme er

således faldet fra DKK 1.925 mio. i 2006 til DKK

592 mio. i 2007.

For 2007 forventes i 2008 en udbyttebetaling

på DKK 1 mia. Udbyttebetalingen reflekterer

strategien bag den nye selskabsstruktur, hvor

LEGO Koncernen udelukkende er driftsselskab,

mens al overskydende likviditet udloddes

til moderselskabet LEGO Holding A/S.

Markeds-

og salgsudvikling

Det globale marked

Det globale marked for traditionelt legetøj var

stort set uændret i 2007.

I USA var der i starten af året tegn på vækst,

men i løbet af andet halvår blev markedet

presset af en usikker økonomi og adskillige tilbagekaldelser

af legetøj. Dertil kommer, at året

ikke bød på deciderede modediller blandt legetøj.

Totalt set forblev det amerikanske marked

derfor uændret i 2007.

Derimod oplevede det europæiske marked

for traditionelt legetøj totalt set en svag vækst.

De fleste lande havde vækstrater på et par

procent, men nogle af de østeuropæiske markeder

oplevede tocifrede vækstrater i 2007.

Det største asiatiske marked, Japan, faldt op

mod 5% i løbet af året, mens det øvrige Asien

opnåede stærk vækst, især trukket op af

Kina.

I Sydamerika skabte især Brasilien og Mexico

vækst på markedet i 2007.

LEGO salget

Salget af LEGO produkter i detailhandlen opnåede

i 2007 tocifrede vækstrater på en række

af de nordeuropæiske markeder, blandt

andet en stigning på 15% i Storbritannien.

Samtidig blev LEGO Koncernens stærke position

i de østeuropæiske lande yderligere styr-


ket i 2007 med markant salgsvækst i blandt

andet Rusland, Tjekkiet og Ungarn.

Væksten på de nord- og østeuropæiske markeder

var især drevet af klassiske produktlinjer

som LEGO City, LEGO Creator, LEGO DUPLO

og LEGO Star Wars, men også nylanceringer

viste gode resultater på disse markeder.

I Mellem- og Sydeuropa kom væksten i LEGO

salget først rigtigt i gang i andet halvår. Samlet

set blev væksten i dette område ca. 6%,

men både Italien og Spanien nåede tocifrede

vækstrater i 2007. Også i Mellem- og Sydeuropa

er de klassiske produktlinjer de bedst sælgende.

Til trods for tendensen til stagnation på det

amerikanske marked, steg LEGO salget i USA

med 4% i lokal valuta stærkt drevet af LEGO

Star Wars samt produktlinjerne LEGO Creator

og LEGO City. På grund af den svækkede dollarkurs

er væksten dog væsentligt mindre, når

der omregnes til danske kroner.

I Kina åbnedes den første LEGO butik i Beijing

i samarbejde med kæden Kidsland efter et

koncept, som anvendes i Japan. Kina er fortsat

et lille marked for LEGO Koncernen, men

spås gode vækstmuligheder i de kommende

år.

Også en række andre, mindre markeder som

f.eks. Australien, New Zealand og Mexico opnåede

tocifrede vækstrater.

Også i den direkte kontakt med forbrugerne

nåede LEGO Koncernen gode resultater i

2007.

LEGO Education, som leverer undervisningsmaterialer

til børn og unge helt fra førskolealderen

og til universitetsstudierne, udvikler

sig særdeles positivt og opnår støt stigende

udbredelse over hele verden med tocifrede

vækstrater.

Det direkte salg til forbrugerne havde ligeledes

sunde vækstrater i 2007. Det direkte salg

sker gennem internetsalg, postordresalg samt

egne varemærkebutikker. Omsætningsstigningen

tilskrives dels forbrugernes stigende

interesse for internetkøb og dels en række

tiltag til forbedring af kundeoplevelsen i såvel

varemærkebutikkerne som online salget.

Samlet set opnåede LEGO Koncernen en

mindre stigning i sin globale markedsandel i

2007.

BERETNING 2007

OMSÆTNINGENS

FORDELING 2007

Central-

og Sydeuropa - 27,1%

Nordamerika, Australien,

New Zealand,

Storbritannien - 30,1%

Community, Education,

Direct - 16,3%

Norden, Benelux,

Østeuropa, Asien - 26,5%

OMSÆTNINGENS

FORDELING 2006

Central-

og Sydeuropa - 27,2%

Nordamerika, Australien,

New Zealand,

Storbritannien - 32,4%

Community, Education,

Direct - 15,8%

Norden, Benelux,

Østeuropa, Asien - 24,6%

ÅRSRAPPORT 2007 | 9


Strategisk retning

fastholdes

LEGO Koncernen har nu gennemført fire år

af sin syvårige strategi, som har til formål at

skabe en gennemgribende forandring af virksomheden

og videreudvikle LEGO brandet

som et synonym for den kreative bygge- og

rolleleg, som giver læring gennem leg.

I løbet af årene 2004-10 gennemgår LEGO

Koncernen en fundamental ændring af hele

virksomheden – dens processer, forretningsgange,

struktur og ikke mindst relationen til

stakeholders.

Opdeling i faser

Strategiplanen er opdelt i faser med hver sine

prioriteringer. Første fase gennemførtes i 2004-

05 og bragte virksomheden ud af en finansiel

krise, som var resultatet af flere års dårlige

økonomiske resultater som følge af urentabel

vækst.

Anden fase af strategien påbegyndtes i 2006.

Denne fase har 3 hovedtemaer.

- Omstrukturering og udflytning af forsyningskæden

- Forbedring af produktporteføljens lønsomhed

- Forberedelse til vækst

Målet i denne fase er at skabe en bæredygtig

kerneplatform, som sikrer den langsigtede

lønsomhed. For at gennemføre denne fase

skabte LEGO Koncernen i 2006 en ny organisationsstruktur.

Gennem blandt andet den

nye produktionsstruktur, investering i nye IT-

platforme, udvikling af medarbejderkompetencer

og implementering af veldefinerede og

robuste kerneprocesser bygges grundlaget

for LEGO Koncernens langsigtede udvikling.

Fasen betragtedes som en forberedelse til

den omsætningsvækst, som ved planens begyndelse

var forudset fra 2009.

Resultater

i 2006 og 2007

Med anden fases fokus på at genskabe en

konkurrencedygtig virksomhed med en langsigtet

bæredygtig lønsomhed forventedes en

uændret eller endog svagt faldende omsætning,

da refokuseringen på kernen i virksom-

2004 / 2005 2006 – 2007

Stabilisere

virksomheden

(få kontrol)

Overlevelse

Opbygge og

forsvare

portefølje af

kerneprodukter

Rebalancerekapitalstruktur

BERETNING 2007

2008-2010

Styrke kerneforretning Vækst /

Opbygge platform

Bæredygtig vækst

Opbygge en bæredygtig platform for vækst

ÅRSRAPPORT 2007 | 11


■ BERETNING 2007

12 | ÅRSRAPPORT 2007

heden skar flere produktlinjer fra sortimentet.

På grund af den vellykkede repositionering af

LEGO produkterne og den positive udvikling i

markedet opnåede LEGO Koncernen i 2006

og 2007 imidlertid en omsætningsstigning på

henholdsvis 11% og 3%. I tråd med det stærke

fokus på lønsomhed er omsætningsstigningen

sket med øget værditilvækst for både

LEGO Koncernen og dens kunder.

Omstrukturering og udflytning

af forsyningskæden

Ved udgangen af 2007 er næsten hele virksomhedens

distribution flyttet til eksterne

partnere. Distribution i Nordamerika foregår fra

to distributionscentre i henholdsvis Texas (til

detailhandlen) og Tennessee (direkte til forbrugerne).

Al distribution til detailhandlen i resten

af verden foregår fra et distributionscenter i

Tjekkiet, mens den resterende distribution direkte

til forbrugerne håndteres i Danmark.

Dertil kommer, at ca. 70% af LEGO Koncernens

pakkeaktiviteter og ca. 20% af støbeaktiviteterne

er flyttet til eksterne partnere i Østeuropa

og Mexico. 2007 har dermed været et år, hvor

en meget stor aktivitetsmængde og betragtelige

mængder af produktionsudstyr er udflyttet.

Eksempelvis har 90% af pakkeudstyret på

et tidspunkt i løbet af året været i transit.

Udflytningen er sket i en periode med omsætningsstigning

– til trods for forventet omsætningsnedgang.

Det er derfor meget tilfredsstillende,

at det lykkedes for LEGO Koncernen

at imødekomme størsteparten af den øgede

efterspørgsel efter LEGO produkter.

Udflytningen har i løbet af 2006 og 2007 vist

sig at være væsentligt mere omkostningskrævende

og kompliceret end forudset ved

planens vedtagelse. Det ses blandt andet i et

større behov end forventet for integration mellem

parterne på IT-området.

På baggrund af disse udfordringer og det

øgede kapacitetsbehov som følge af større

omsætning end forventet blev det i 2007 be-

sluttet at udskyde yderligere flytning af støbeaktiviteter

12-15 måneder, således at udflytningen

forventes afsluttet i 2010.

Størstedelen af produktionen vil fortsat foregå

i henholdsvis Østeuropa og Mexico, mens en

del af produktionen vil foregå i Billund, Danmark.

Forbedring af

produktporteføljens lønsomhed

Resultaterne for såvel 2006 som 2007 viser, at

LEGO Koncernen er nået langt i bestræbelserne

på at forbedre lønsomheden. Det langsigtede

mål om en overskudsgrad (ROS) på

13,5% er nået både i 2006 og 2007.

En overskudsgrad på 13,5% efter betaling af

varemærkelicens betyder, at koncernen og

varemærket tilsammen skaber et afkast, som

er blandt branchens bedste. Dette er helt i

overensstemmelse med opfattelsen af LEGO

brandet som et premium brand.

De gode resultater skyldes et intenst arbejde

gennem de seneste fire år med konstant at

forbedre og udvikle LEGO Koncernens kerneproduktportefølje

gennem målrettet forbedring

af produktdesignet og videreudvikling af

de ikoniske LEGO produktlinjer.

Samarbejdet med detailhandlen forbedres til

stadighed. Gennem blandt andet optimering

af produktionsplanlægning og distribution

samt styrket Key Account Management arbejdes

systematisk med marginforbedring

for både forhandlerne og LEGO Koncernen.

Disse aktiviteter er blevet støttet af en målrettet

indsats for at øge effekten af kampagner

og promotions, samtidig med at omfanget af

priskampagner er væsentligt reduceret.

Produktmixet er væsentligt forbedret i de senere

år. De mest lønsomme linjer er givet særlig

opmærksomhed, og en række mindre lønsomme

produkter og produktlinjer er udgået

af sortimentet. Endelig er igangsat et arbejde

med strategisk prissætning, som også har

skabt resultater.

Arbejdet med at sikre lønsomheden har indtil

nu givet gode resultater. Målene for overskuds-


grad er nået før planlagt, og væksten er nået

gennem værditilvækst frem for volumenvækst.

Indsatsen på lønsomhed fortsætter dog med

uformindsket styrke gennem fortsatte produktivitetsforbedringer.

Ikke mindst fordi en række

eksterne faktorer forventes at påvirke LEGO

Koncernens lønsomhed negativt i de kommende

år. Stigende omkostninger på blandt

andet råvarer, transport og lønninger samt

valutakursfald på især US dollar medfører et

øget pres på lønsomheden.

Forberedelse til vækst

Udover den løbende produktudvikling af kerneprodukterne

inden for såvel eksisterende

som nye ikoniske produktlinjer arbejder LEGO

Koncernen i disse år yderligere på nogle få

større innovationsprojekter. Herigennem sikres,

at LEGO Koncernen også i fremtiden kan

levere nyskabende produkter, der opfylder forbrugernes

ønsker om nytænkning kombineret

med det evigunge LEGO system. Et eksempel

herpå er LEGO Universe – et onlineprojekt,

som skal give et meget stort antal brugere

mulighed for at bygge, spille og lege med hinanden

i et sikkert, underholdende, lærerigt og

ikonisk LEGO univers. Spillet forventes lanceret

i 2009.

Arbejdet med at forberede fremtidens vækst

viser således god fremdrift, til trods for at branchen

byder på store udfordringer.

Strategisk retning

i 2008

Igennem de seneste år er nået meget væsentlige

resultater inden for periodens væsentligste

strategiske temaer.

LEGO Koncernens fremtidige produktionsstruktur

er fastlagt, og udflytningen af størstedelen

af produktionen er gennemført. Denne

proces forventes at fortsætte frem til 2010 med

fortsat fokus på forbedringer i omkostningsstrukturen

for at imødegå stigende eksterne

omkostninger.

I de kommende år planlægges med en balanceret,

bæredygtig vækst i omsætningen

på 3-7% om året. Dette anses for realistisk, da

væksten baseres på LEGO Koncernens kernesortiment,

som har genfundet sin store styrke

over hele verden. Udvikling af nye kundesamarbejder

og nye markeder forventes også at

bidrage til væksten.

Fortsat opbygning og forbedring af forretningsplatformen

vil således gå hånd i hånd

med en kontrolleret vækst i årene 2008-10.

Forretningsplatformen under opbygning

Den fortsatte opbygning af forretningsplatform

omfatter i 2008 først og fremmest opnåelse af

de planlagte omkostningsbesparelser i forbindelse

med udflytning og omstrukturering af

forsyningskæden. Dette er af afgørende betydning

for koncernens langsigtede lønsomhed.

I 2007 er LEGO Koncernens egen innovationsmodel

implementeret. Ligesom LEGO produkterne

systematisk støtter udviklingen af kreativitet,

er virksomhedens nye innovationsmodel

bygget op omkring en systematisk tilgang til

innovation. Modellen anvendes ikke kun til produktudvikling,

men også til forbedring eller nyudvikling

af for eksempel forretningsprocesser

og markedsføringsmateriale.

På IT-området gennemføres i 2007/08 en opdatering

af virksomhedens SAP platform og CRM

system, ligesom IT platformen i koncernens

mærkevarebutikker udskiftes. Gennem bedre

understøttelse af koncernens processer sikrer

de store investeringer større gennemsigtighed

i virksomheden og dermed større manøvredygtighed

for koncernens ledere.

Endvidere gennemføres en gennemgribende

opdatering og modernisering af nøgleværktøjer

og nøgleprocesser, herunder Key Account

Management, salgs- og driftsplanlægning og

finansiel planlægning.

Koncernens nye People & Culture strategi

er en væsentlig byggeklods i den fremtidige

BERETNING 2007

LEGO CITY LINJEN

ER VOKSET MED 101%

LEGO City er blevet koncernens

absolut største linje og udgjorde i

2007 17% af det samlede salg.

Siden 2005 har linjen gennemgået

en designmæssig

opstramning, så den er blevet

mere virkelighedsnær. Nu ligner

en fejemaskine den fejemaskine,

man vil opleve på villavejene.

Den samlede vækst i LEGO City

linjen er i perioden 2005 til 2007

på 101%.

ÅRSRAPPORT 2007 | 13


forretningsplatform. Strategien indeholder implementering

af en række ledelsesværktøjer

til blandt andet rekruttering, medarbejderudvikling

og medarbejdervurdering, skabelsen

af en stærkere, fælles kultur og opbygning af

nye vigtige kompetencer som for eksempel

opbygning af strategiske partnerskaber.

Sikring af fortsat efterspørgsel

Det stærke momentum i markedet kombineret

med høje forventninger om vækst fra virksomhedens

kunder, detailhandlen, understøtter

LEGO Koncernens mål for de kommende år

om fortsat omsætningsvækst.

Gennem et stærkt fokus på udviklingen af produktlinjer

baseret på kernen – LEGO klodsen

og LEGO systemet – samt en fortsat styrkelse

af planlægnings-, markedsførings- og salgsarbejdet

er målet i de kommende år at fastholde

en profitabel vækst i salget til detailhandlen på

3-7%.

Indsatsen vil også omfatte LEGO Koncernens

direkte salg til forbrugerne gennem mærkevarebutikker

samt postordre- og onlinesalg.

Planerne omfatter en videreudvikling af salgskanalerne,

forbedring af kendskabet til og

samarbejdet med LEGO entusiaster over hele

verden samt udvikling og vækst i koncernens

virtuelle platforme.

Et premium brand på det globale marked

Ved udgangen af 2010 forventes LEGO Koncernen

at have gennemført en fundamental

forandring af sin forretningsmodel og dermed

at have sikret, at en langsigtet, bæredygtig forretningsplatform

er på plads.

Grundlaget vil være et premium brand. Tro

mod sit motto ”Det bedste er ikke for godt”

vil virksomheden fortsat levere en meget høj

kvalitet. Produktudbuddet vil være tro mod historien,

autentisk og samtidig originalt og moderne

i sit udtryk. De to fundamentale former

for leg, at skabe noget og at lege rollelege,

støttes af LEGO produkterne. Dertil kommer, at

produkterne skaber læring igennem leg, idet

både systematik, logik og kreativitet udvikles

af LEGO legen. Dette er grundlaget for LEGO

Koncernens unikke position og dermed virksomhedens

differentiering på markedet.

LEGO sortimentet vil fortsat udgøre en relativt

lille niche på det globale legetøjsmarked med

en markedsandel på nogle få procent. Derfor

satser virksomheden på differentiering samt

et udstrakt samarbejde med partnere inden

for alle led af virksomhedens globale værdikæde.

LEGO Koncernen vil herigennem blive

en mere netværksbaseret virksomhed. Samtidig

vil samarbejdet med virksomhedens kernebrugere

og de mange LEGO ”communities”

fortsat blive understøttet og udbygget.

Denne forretningsmodel indebærer en balanceret

relation til koncernens seks stakeholdergrupper.

LEGO Koncernen har allerede i 2006

formuleret målsætninger for alle stakeholdergrupperne.

Disse målsætninger er yderligere

videreudviklet i 2007, og en fortsat balanceret

tilgang til alle stakeholdergrupper vil være et

vigtigt grundlag for virksomhedens arbejde i

fremtiden.

BERETNING 2007

NYT ELEKTRISK

BYGGESYSTEM

I efteråret 2007 blev LEGO

Koncernens nye elektriske byggesystem

lanceret. De såkaldte

Power Functions kan bygges

sammen med ethvert LEGO

produkt og tilføjer nye funktioner

til legen. Systemet er udarbejdet

i tæt samarbejde med udvalgte

AFOLs (Adult fans of LEGO), som

i en årrække har efterspurgt ny

teknologi i produkterne.

De første Power Functions elementer

bliver brugt i LEGO Technic,

LEGO Creator og LEGO Star

Wars produkter.

ÅRSRAPPORT 2007 | 15


Stakeholder relationer

- et bæredygtigt samarbejde

Ud fra mottoet ”Det bedste er ikke for godt”

stræber LEGO Koncernen konstant efter at

være verdens bedste legetøjsvirksomhed.

Samspillet med stakeholders er for LEGO Koncernen

en naturlig del af denne mission. For

at sikre en systematisk tilgang til denne dialog

har ledelsen defineret fem primære stakeholdergrupper,

som alle interagerer med den

sjette, det omliggende samfund.

Det er vigtigt, at interaktionen med stakeholdergrupperne

sker på et grundlag, der er

værdiskabende for helheden. Det er blandt

andet derfor, LEGO Koncernen som den første

legetøjsproducent tilsluttede sig FN’s Global

Compact i 2003. De 10 principper i Global

Compact sætter nogle gode rammer for, hvordan

virksomheder opfører sig ansvarligt.

LEGO Koncernen arbejder derfor med en balanceret

bæredygtighedsmodel, hvori de tre

forhold, som vurderes som væsentligst for stakeholderne,

er integreret. Disse tre områder er

stakeholdernes forventninger om værdiskabelse,

deres forventninger til brandet og endelig

deres forventninger til, hvordan virksomheden

forvalter sit samfundsmæssige ansvar. Der er

en tæt sammenhæng mellem disse tre områder,

som derfor ikke kan adskilles. De enkelte

stakeholderes krav og forventninger inden for

de tre områder er dog forskellige, og derfor er

foretaget en overordnet kortlægning af disse

som udgangspunkt for arbejdet med langsigtet,

balanceret værdiskabelse.

I arbejdet med at definere stakeholdernes

forventninger er der taget udgangspunkt i de

stakeholders, der naturligt indgår i værdikæden,

det vil sige forbrugere, kunder, medarbejdere,

og forretningspartnere, mens ejerne

sætter den overordnede retning samt rammer

og krav. Resultater og ansvar i forhold til

samfundet er udledt af de forventninger, som

de øvrige stakeholdere i værdikæden har. På

den måde sikres, at indsatsområder i forhold

til samfundet er baseret på virksomhedens

værdier og mission og er i overensstemmelse

med den strategiske retning. Og dermed at

de bidrager til den langsigtede værdiskabelse

og fastholdelse af konkurrenceevnen, hvilket

er forudsætningen for en langsigtet bæredygtig

udvikling.

BALANCERET BÆREDYGTIGHEDSMODELBERETNING 2007

ÅRSRAPPORT 2007 | 17


■ BERETNING 2007

18 | ÅRSRAPPORT 2007

I det følgende gennemgås LEGO Koncernens

stakeholder grupper og virksomhedens tilgang

til disse. I bæredygtighedsrapporten,

som udkommer i foråret 2008, redegøres mere

detaljeret for resultaterne fra 2007 i relation til

virksomhedens stakeholders.

Forbrugere

Glæden ved at bygge.

Stoltheden ved at skabe.

LEGO Koncernen arbejder konstant og målrettet

på at levere produkter, som kan give forbrugerne

de udviklende legeoplevelser, som virksomheden

gennem generationer har været

og stadig er kendt for. Det er brand-værdierne

kreativitet, kvalitet og sjov leg, der er styrende

for virksomhedens relation til forbrugerne.

I disse år arbejder virksomheden aktivt med

involvering af forbrugerne i produktudviklingen.

Det sker gennem LEGO entusiasters direkte

deltagelse i udvikling af specifikke produkter,

og det sker gennem en tæt, løbende dialog

med forbrugerne om såvel eksisterende som

fremtidige produkter. Herigennem får virksomheden

værdifuld indsigt i forbrugerønsker og

-adfærd, ligesom forbrugerne får direkte indflydelse

LEGO sortimentet.

Et eksempel herpå er et hobbytog, som blev

lanceret i 2007. Togæsken blev udviklet i samarbejde

med ti LEGO entusiaster, som blev

bedt om at udvikle forskellige togmodeller på

basis af et sæt LEGO elementer. Den færdige

æske giver mulighed for at bygge hele 30 forskellige

togmodeller, som alle er udviklet af

LEGO entusiasterne. Togæsken sælges gennem

LEGO Koncernens egne varemærkebutikker

og internetsalg.

Det bedste er ikke for godt

Kvalitet er et nøgleord for LEGO Koncernen, og

det er afgørende for at være bedst, at kvalitet

gennemsyrer al kontakt med forbrugerne.

Et væsentligt element i kvaliteten er produktsikkerhed,

og der arbejdes fokuseret på, at

alle LEGO produkter er sikre. Det vil sige, at

de altid lever op til eller overgår lovgivningens

strengeste krav.

Produktsikkerhed er således en integreret del

af udviklingen af nye LEGO produkter. Det indebærer

løbende tests og kontroller både af

de enkelte elementer og af de råmaterialer,

der indgår heri. Alle disse krav er klart beskrevet

i LEGO Koncernens omfattende produktsikkerhedshåndbog.

I løbet af 2007 har der i legetøjsindustrien været

et meget højt antal tilbagekaldelser af produkter,

der ikke har levet op til standarderne

for legetøjssikkerhed. Dette medførte stor opmærksomhed

i medierne og hos kunder og

forbrugere. LEGO Koncernen foretog på den

baggrund en ekstra gennemgang af de systemer,

som skal sikre legetøjets sikkerhed, ligesom

der blev foretaget ekstra tests ved uafhængige

testlaboratorier. Som forventet blev

der ikke fundet nogen problemer med LEGO

produkterne.

Den megen fokus på legetøjssikkerhed har

dog betydet, at LEGO Koncernen har igangsat

en omfattende opdatering og udvikling af

de systemer, der anvendes til at sikre, at det

løbende kan dokumenteres, at LEGO produkterne

overholder gældende sikkerhedskrav.

LEGO Koncernens mål er at producere legetøj,

der er så sikkert, at det aldrig bliver nødvendigt

at foretage en tilbagekaldelse. Der har i 2007

ikke været produkttilbagekaldelser, og LEGO

Koncernen har således nået det mål, der blev

sat for 2007. Målet føres videre til 2008.

For at sikre at en eventuel beslutning om produkttilbagekaldelse

sker med udgangspunkt

i forbrugerhensyn og på basis af virksomhedens

retningslinjer for produktsikkerhed, tages

sådanne beslutninger af et tværorganisatorisk

forum i virksomheden.


Europas bedste forbrugerservice

Kvalitet er andet end produktsikkerhed, idet

den generelle kvalitet skal sikre forbrugerne

den rigtige LEGO oplevelse, hver gang de køber

et LEGO produkt eller på anden måde er i

kontakt med virksomheden.

LEGO Koncernens to forbrugerservicecentre

er geografisk placeret i henholdsvis USA og

Storbritannien. Tilsammen modtager centrene

årligt omkring 1,4 mio. forbrugerhenvendelser

om blandt andet teknisk support, ønske om

køb af LEGO produkter og klager over mangler

ved produkterne.

Det europæiske forbrugerservicecenter i

Slough uden for London vandt i efteråret 2007

to priser ved European Call Centre Awards

2007. LEGO forbrugerservice fik blandt andet

prisen som ”Best Centre for Customer Service”

i Europa.

For konstant at måle og forbedre LEGO kvaliteten,

følger virksomheden også forbrugernes

lyst til at anbefale LEGO produkter til andre.

Dette sker igennem spørgeundersøgelser ved

udvalgte kundehenvendelser, og resultatet

benævnes Net Promoter Score Index. Det er

tilfredsstillende, at målet for 2007, et indeks på

115 i forhold til 2005, er nået. Målet for 2008 er

indeks 117.

Desværre er forbrugerklage-frekvensen i 2007

steget i forhold til 2006 og lå noget over det

mål, der var sat for året. Dette er ikke tilfredsstillende,

selv om en stigning var forventet på

grund af virksomhedens aktive arbejde for at

gøre kontaktdata til servicecentrene mere synlige

for forbrugerne over hele verden. Det er

dog vigtigt at bemærke, at antallet af forbrugerklager

er meget lavt i forhold til det meget

høje antal solgte LEGO æsker.

For at nedbringe klagefrekvensen foregår et

tæt samarbejde mellem kvalitetsafdelingen,

produktudviklingen, produktionen og forbrugerservice,

som har den direkte kontakt med

forbrugerne. Der arbejdes systematisk med at

spore årsagerne til den højere forbrugerklagefrekvens

og foretage nødvendige korrektioner.

En del af forklaringen skal findes i den stigende

kompleksitet i produkterne, der gennemsnitligt

indeholder flere og flere elementer.

Således har den største æske – Millennium

Falcon – over 5.000 elementer.

Der arbejdes løbende på at sikre, at alle elementer

lever op til den rigtige LEGO kvalitet,

og på at gøre byggeprocessen endnu bedre

og undgå muligheder for byggefejl som følge

af brug af forkerte elementer.

Kunder

At være den foretrukne leverandør

i legetøjsbranchen ved at levere

differentiering, trafik i butikken, høj

omsætningshastighed og god margin.

LEGO Koncernens primære kunder er detailhandlen,

som forhandler LEGO produkterne.

Virksomheden vægter derfor et værdiskabende

samarbejde med denne vigtige stakeholdergruppe

meget højt.

2007 var præget af udflytning af produktion,

hvilket har givet yderligere udfordringer for at

kunne leve op til målene om en høj leveringsservice.

Ved at investere i yderligere produktionskapacitet

og opbygge større varelagre end

normalt sikredes på trods af udflytningen en

bedre leveringsservice i 2007 end året før.

NPS INDEX

Index

120

115

110

105

100

95

90

2005 2006 2007

BERETNING 2007

STØRSTE LEGO MODEL

NOGENSINDE

Millennium Falcon fra Star Warsuniverset

er til dato den største

LEGO model. Fartøjet blev lanceret

som Ultimate Collector’s i

oktober 2007 og er konstrueret i

nøjagtig skala og med fantastisk

detaljering. 5.195 klodser. 84 cm

i længden, og med en vægt på

6 kg. Modellen leveres med et

ægthedsbevis og et udstillingskort

med specifikationerne for det

modificerede Corellian Engineering

Corporation YT-1300 fragtskib.

LEGO Koncernen har produceret

LEGO Star Wars siden 1999.

ÅRSRAPPORT 2007 | 19


■ BERETNING 2007

20 | ÅRSRAPPORT 2007

Også andre aspekter af LEGO Koncernens

kunderelationer er forbedret i løbet af 2007.

Gennem en tæt dialog med udvalgte kunder

i løbet af udviklingstiden for såvel produkter

som markedsføringsmateriale opnås et værdifuldt

input til processen, hvorved kvaliteten

af produktudviklingen og tilhørende marketingmaterialer

øges. Samtidig er den generelle

dialog med kunderne øget med henblik på

at skabe et tæt kommercielt samarbejde til

gensidig fordel. Dertil kommer, at forbrugerefterspørgslen

har været høj i årets løb, hvorfor

kundernes indtjening på LEGO produkterne er

øget i 2007.

De forbedrede kunderelationer har blandt andet

resulteret i flere anerkendelser fra nogle

af virksomhedens største kunder, eksempelvis

prisen Supplier Excellence Award fra den

amerikanske Wal-Mart kæde.

Forretningspartnere

Blandt de bedste i branchen til at

samarbejde med forretningspartnerne,

som er karakteriseret ved gensidig

værdiskabelse, åbenhed og tillid.

Et element i den ændrede forretningsmodel,

som LEGO Koncernen i disse år arbejder på

at etablere, er at skabe et netværksbaseret

samarbejde med et stigende antal strategiske

partnere.

I forhold til virksomhedens forretningspartnere

er det målet at skabe gensidig værdi ved at

give disse partnere adgang til brand’et.

I løbet af 2007 har LEGO Koncernen og Lucasfilm

Inc. endnu engang kunnet glæde sig over

resultaterne af det frugtbare samarbejde om

Star Wars, idet LEGO Star Wars produkterne

var blandt årets bedst sælgende produktlinjer.

I løbet af året blev samarbejdet udvidet med

en ny produktlinje, LEGO Indiana Jones, og de

første produkter herfra lanceres i 2008.

En anden stor samarbejdspartner er TT

Games, som til PC og spillekonsoller udvikler

videospil, der bygger videre på LEGO produkterne.

Såvel det tredje LEGO Star Wars spil som

det nye BIONICLE spil blev lanceret med succes

i 2007, mens LEGO Star Wars 1 og 2 fortsat

hører til branchens mest populære produkter.

På online området er indgået et nyt samarbejde

med spiludvikleren NetDevil om udviklingen

af et innovativt internetspil, LEGO Universe,

som understøtter brand værdierne og

virksomhedens specielle kontakt med LEGO

entusiasterne.

Tæt samarbejde

om udflytningen

Leverandørerne udgør en anden vigtig del af

forretningspartnerne. Udflytningen af produktionen

er en krævende proces, og erfaringerne

fra den meget omfattende udflytningsproces i

2007 har vist, at der er behov for fortsat fokus

på at sikre videndeling. Derfor er der blandt

andet iværksat træning af en række medarbejdere,

der skal medvirke til at sikre, at virksomhedens

viden bliver delt med de relevante

samarbejdspartnere, og samtidig sikre et højt

dokumentationsniveau. I 2007 er ca. 100 medarbejdere

trænet.

En væsentlig erfaring fra den hidtidige udflytningsproces

er dermed, at samarbejdet med

produktleverandørerne vil være væsentligt

mere integreret, end det ellers oftest ses i et

kunde/leverandør-forhold. Det skyldes blandt

andet, at LEGO Koncernen både er kunde hos

og leverandør til flere af sine underleverandører,

og produktionen foregår derfor ganske tæt

integreret med disse underleverandører.

I forbindelse med udflytningen har LEGO Koncernen

desuden nydt godt af samarbejdet

med en helt anden type partnere. Et tæt samarbejde

er etableret med lokale virksomheder,

uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer

i de områder, hvor aktiviteter ophører i

forbindelse med udflytningen. Dette har både

i Billund, Danmark, og Enfield, USA, skabt job-


og udviklingsmuligheder for de medarbejdere,

der påvirkes af udflytningen.

Code of Conduct sætter rammerne

Når LEGO produkterne fremstilles af eksterne

leverandører følger også et ansvar for,

at produktionen hos leverandørerne foregår

på en ansvarlig måde under hensyntagen til

medarbejdere og miljø. LEGO Koncernen tydeliggør

gennem sin Code of Conduct, hvilke

krav om ansvarlig og etisk forretningsførelse

leverandørerne forventes at leve op til. LEGO

Koncernens Code of Conduct er afgørende

for udvælgelsen af leverandører, ligesom den

er en integreret del af leverandørkontrakterne.

LEGO Koncernen er meget bevidst om sit

etiske ansvar inden for Code of Conduct området,

hvorfor virksomheden blandt andet vil

intensivere samarbejdet med udvalgte organisationer

i 2008 med det formål løbende at

forbedre virksomhedens Code of Conduct og

auditprogram.

Flere steder i verden er overholdelsen af

grundlæggende menneskerettigheder ikke

en selvfølge. Kontrol af leverandører er derfor

nødvendig i nogle lande. LEGO Koncernens

kontrol af leverandører er baseret på en landerisikoanalyse

foretaget af en uvildig tredjepart.

Det betyder, at leverandører inkluderes i et

auditprogram, hvis de er placeret i lande, hvor

risikoen for overtrædelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder

vurderes at være høj.

Af samme grund er leverandører fra asiatiske

lande, herunder særligt Kina, i fokus, på trods

af at kun tre procent af LEGO Koncernens produktionsværdi

indkøbes i Kina. Siden 2006 har

alle potentielle leverandører i Asien fået foretaget

en indledende vurdering forud for kontraktindgåelse

for at sikre, at de både evner og

er villige til at samarbejde om at leve op til kravene

i LEGO Koncernens Code of Conduct.

I 2007 er der således foretaget 19 indledende

vurderinger af potentielle leverandører, hvoraf

2 leverandører er godkendt, 10 er godkendt på

betingelse af yderligere tiltag, og 7 leverandører

er ikke godkendt.

Udover de indledende vurderinger kontrollerer

LEGO Koncernen også løbende gennem

egne og uvildige audits, at leverandørerne i

Asien lever op til deres forpligtelser. Såfremt

der ved en audit påvises overtrædelser af

LEGO Koncernens Code of Conduct, aftales

en handlingsplan med leverandøren. LEGO

Koncernens auditører hjælper også fabrikkerne

med Code of Conduct træning, når

det skønnes nødvendigt. I 2007 er fokus på

disse audits øget; et fokus som vil intensiveres

i 2008.

Flere af LEGO Koncernens leverandører i

Asien er certificeret under legetøjsbranchens

fællesinitiativ ICTI CARE, som skal sikre, at arbejdsforhold

m.v. hos leverandørerne lever op

til en række minimumsstandarder. ICTI CARE

certificerede leverandører følger ICTI CARE’s

auditprogram og er ikke i 2007 auditeret af

LEGO Koncernen.

ICTI CARE processen er ny og vokser med

stor hast. Dette sætter ICTI CARE’s organisation

under pres, og byrden er p.t. meget stor.

I en overgangsperiode, indtil organiseringen

af ICTI CARE er på plads, vil LEGO Koncernen

derfor som en ekstra foranstaltning intensivere

samarbejdet med de ICTI CARE certificerede

leverandører. Samtidig hermed vil LEGO Koncernen

arbejde aktivt på en forbedring af ICTI

CARE.

I 2007 er der desuden foretaget audits hos leverandører

i Østeuropa og i Mexico, hvor LEGO

Koncernens strategisk vigtigste leverandører

er placeret. Resultatet af disse audits har været

meget positivt, og det kan konstateres, at

disse vigtige samarbejdspartnere gør en stor

indsats inden for Code of Conduct-området.

BERETNING 2007

INDIANA JONES

SOM MINIFIGUR

LEGO Koncernen indgik i 2007

aftale om at producere nye licensprodukter,

baseret på historierne

om eventyrhelten Indiana Jones.

Det er Lucasfilm Inc., som ejer rettighederne

til Indiana Jones, ligesom

de også ejer rettighederne

til Star Wars.

De fire første LEGO Indiana Jones

æsker blev lanceret 1. januar 2008.

ÅRSRAPPORT 2007 | 21


■ BERETNING 2007

ULYKKESFREKVENS

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 | ÅRSRAPPORT 2007

Medarbejdere

En arbejdsplads som belønner dig

for dine resultater, udvikler dig til

fremtidens udfordringer og gør dig

begejstret for virksomhedens mission

Det er LEGO Koncernens mål at være en

spændende og udfordrende arbejdsplads,

som skaber gode forhold for sine medarbejdere.

Igennem de seneste fire år har virksomheden

gennemgået en voldsom udvikling, som både

har påvirket arbejdspresset og medarbejdertilfredsheden.

I 2006 offentliggjorde LEGO Koncernen sine

planer om at udflytte størsteparten af sin

produktion over de kommende år. I 2007 har

udflytningen medført, at pakke- og distributionsaktiviteterne

i Enfield, USA, er udflyttet til

eksterne leverandører, hvorved 256 LEGO

medarbejdere mistede deres job.

En række initiativer blev iværksat for at støtte

medarbejderne i denne vanskelige proces.

Disse omfattede udover økonomiske aftrædelsesordninger

også kompetenceafklaring samt

støtte til videreuddannelse og jobsøgning.

På grund af det øgede aktivitetsniveau samt

udskydelsen af en del af udflytningen, er der

endnu ikke gennemført afskedigelser i den

danske del af produktionen. Imidlertid er i løbet

af 2007 etableret ”Fremtidshuset”, som forbereder

og støtter produktionsmedarbejderne

under udflytningsprocessen. I 2007 er især

arbejdet med kompetenceafklaring sammen

med en række eksterne samarbejdspartnere,

2005 2006 2007

herunder lokale skoler, myndigheder, arbejdsformidling,

fagforbund og virksomheder, der er

interesserede i at beskæftige LEGO Koncernens

værdifulde medarbejdere.

Kompetencer i fokus

Et væsentligt element i at etablere en ny forretningsmodel

for LEGO Koncernen er at

opbygge og sikre de rette medarbejderkompetencer.

Derfor er i 2007 påbegyndt implementeringen

af en ny kompetencemodel. Modellen

definerer de otte vigtigste kompetencer

for LEGO medarbejderne og er det fremtidige

grundlag for udvælgelse, vurdering og udvikling

af virksomhedens medarbejdere.

Samtidig er iværksat en række programmer

for løbende kompetenceudvikling af medarbejdere,

ligesom individuelle udviklingsplaner

for alle medarbejdere er indført.

Disse og en række andre initiativer baserer sig

på en ny People & Culture strategi, som blev

vedtaget i året. Strategien definerer de vigtigste

indsatsområder på medarbejderområdet

samt de fagområder, som er særligt vigtige

at udvikle for at støtte gennemførelsen af virksomhedens

strategi.

Det er LEGO Koncernens målsætning, at dens

afgørende konkurrenceparameter på sigt primært

baseres på medarbejdernes høje kompetenceniveau.

Derfor gives denne nye strategi

høj prioritet og implementeres på tværs af

virksomheden.

Mål for ulykkesfrekvens ikke nået

LEGO Koncernen arbejder på at sikre et godt

arbejdsmiljø for alle medarbejdere og har sat

klare mål for minimering af arbejdsulykker

med fravær og minimering af skaderne som

følge af eventuelle ulykker, udtrykt som fraværsfrekvens

på de nævnte ulykker. Samtidig

har LEGO Koncernen sat sig et ambitiøst mål

for et lavt fravær som følge af sygdom.

LEGO Koncernens mål om en ulykkesfrekvens

på maksimum seks pr. million arbejdstimer

blev ikke nået i 2007. Frekvensen blev i 2007 8,0

svarende til 52 ulykker. Selv om der har været

afholdt kurser og gennemført træningsforløb


primært på fabrikkerne i Billund, må det konstateres,

at der ikke i 2007 har været tilstrækkelig

fokus til at sikre succes på dette område.

Det er imidlertid glædeligt, at ulykkerne gennemsnitligt

ikke har været så alvorlige, da

fraværsfrekvensen faldt fra 0,54 i 2006 til 0,37

i 2007. Målet om en maksimal fraværsfrekvens

på 0,3 for 2007 blev dog ikke nået. Kun en ulykke

har resulteret i mere end 30 dages fravær.

Der er således brug for at øge opmærksomheden

på nærved ulykker og de ”små” ulykker,

som kan undgås gennem gode normer for arbejdsgangen

og veltilrettelagte procedurer.

Det ambitiøse mål om et maksimalt sygefravær

på 2,9% blev ikke nået i 2007, hvor sygefraværet

blev målt til 3,2%. Et højt sygefravær

giver en mindre produktivitet og kan dække

over et dårligere arbejdsmiljø, og samtidig er

der også store økonomiske omkostninger forbundet

med højere fravær, da en procent højere

sygefravær svarer til ca. 45 medarbejdere,

der er syge i et helt år.

LEGO Koncernen støtter desuden aktivt medarbejdernes

indsats for at styrke egen sundhed

i form af for eksempel motion, vægttab og

rygestop.

Certificering i Europa

I 2007 er der arbejdet videre med OHSAS

18001 certificeringen af modelbygge-aktiviteterne

i Kladno, Tjekkiet, samt kontorerne i

Enfield USA, München Tyskland samt Slough

Storbritannien. Det var et mål for 2007, at alle

disse lokationer skulle opnå OHSAS 18001 certificering

på lige fod med aktiviteterne i Billund,

Danmark. Med undtagelse af Enfield, USA er

det lykkedes at få certificeret nævnte aktiviteter

og kontorer efter OHSAS 18001 standarden.

Dette ses som et vigtigt skridt i det videre globale

arbejde for sikring af et godt arbejdsmiljø.

Kontoret i Enfield, USA blev ikke certificeret af

det eksterne certificeringsbureau, da det var

på besøg i efteråret 2007, og der er igangsat

ekstra aktiviteter for at opnå en certificering i

foråret 2008.

Samfund og miljø

At tage et klart, brancheledende

ansvar i forhold til samfund og miljø.

Nogle af de vigtigste påvirkninger, som LEGO

Koncernen har via sin interaktion med det

omliggende samfund, kan samles under følgende

overskrifter:

• Børns muligheder for leg og læring

• Udvikling af muligheder for børn i udviklingslande

og støtte til børn, der har svære

vilkår

• Miljøpåvirkninger

Læring gennem leg

Børns muligheder for læring gennem leg

står højt på agendaen, og LEGO Koncernen

har arbejdet med dette område i 75 år. Alle

LEGO produkter har et element af læring, og

pædagoger og undervisere over hele verden

anerkender, at produkterne fremmer evnerne

til problemløsning, kreativ tænkning og samarbejde.

På baggrund af dette lærende element, som

findes i alle LEGO produkter, er der over de

sidste 25 år også arbejdet med udvikling

af hele koncepter til brug af LEGO klodser i

undervisningen fra 1½ - 16+ år. Arbejdet med

undervisning gennem leg er samlet i LEGO

Education, og koncepterne bygger for de

yngste på brug af LEGO DUPLO produkter til

læring af helt enkel mekanik og lignende. På
BERETNING 2007

BAGOM DESIGNEREN

PÅ INTERNETTET

At designe LEGO modeller er

en barnedrøm for mange. Nu

markedsføres bulldozeren fra

LEGO Technic på internettet med

film om, hvordan den er blevet

til. Designeren besøger byggepladser

med store maskiner for

at blive inspireret. Siden bygger

han prototyper og får dem testet

af børn og kolleger. Til sidst er

modellen klar til at gå i produktion

og komme ud i verden.

Filmen kan ses på:

http://technic.lego.com/en-us/

Movies/Behind_design_1of2.aspx

PROBLEMLØSNING

Uddannelsesløsninger fra

LEGO Education præsenterer

eleverne for problemstillinger,

og giver dem så mulighed

for at arbejde sammen om

at finde løsningerne. Denne

metode får dem til at tænke

kreativt, samarbejde og

kommunikere, alt imens de

oparbejder en større viden.

ÅRSRAPPORT 2007 | 23


■ BERETNING 2007

24 | ÅRSRAPPORT 2007

mellemtrinet bruges LEGO klodser og LEGO

Technic klodser som udgangspunkt for emner

som grøn energi, mekanik og maskiner.

For de ældste klasser gælder det robotterne

med udgangspunkt i LEGO MINDSTORMS

produkterne.

Udgangspunktet er LEGO klodser, som også

kan købes i detailhandlen, men som er indarbejdet

i læringskoncepter, som undervisere

kan bruge direkte i de relevante sammenhænge.

LEGO Education har oplevet en kraftigt stigende

interesse for sine produkter, der er

skræddersyet til at skabe læring gennem leg,

og i Skandinavien er der nu næsten 150 skoler,

som har indrettet et klasseværelse med LEGO

produkter.

I USA er Robotics ved at blive et nyt fag, da robotkonstruktion

er et godt udgangspunkt for

læring af projektsamarbejde og arbejde med

natur og teknik, som generelt er fag, det kan

være svært at engagere børnene i.

Også lande som Brasilien, Rusland, Kina og

Malaysia har uddannelse højt på den politiske

agenda, og LEGO Koncernen tog i november

2007 hul på test af et nyt produkt, der skal

være med til at bringe den bedste teknologiplatform

til det 21. århundredes studerende

i udviklingslande med inspiration fra ”One

Laptop Per Child” initiativet, som arbejder med

at udvikle en prisbillig PC målrettet udviklingslande.

LEGO Charity

Det har været LEGO Koncernens vision gennem

hele sin 75-årige historie at forbedre

børns muligheder for kreativ, udviklende og

sjov leg i hele verden. LEGO Koncernen anser

leg for at være et afgørende element i børns

udvikling. Børn lærer gennem leg, og leg stimulerer

deres kreativitet, motorik og evne til

problemløsning.

Desværre har nogle børn begrænsede muligheder

for leg, og LEGO Charity er skabt

på baggrund af et ønske om at hjælpe disse

børn gennem velgørenhed. Gennem donationer

af LEGO DUPLO og LEGO klodser er det

ønsket at give dem legemateriale, der udover

den sjove leg også støtter deres udvikling.

LEGO Charity støtter en lang række initiativer

over hele verden gennem produktdonationer.

De fleste donationer består af LEGO Charity

kasser med et blandet indhold af LEGO elementer.

I 2007 uddeltes mere end 5.500 LEGO

Charity kasser, hver indeholdende 12 kg LEGO

elementer. Dertil kommer, at mere end 50.000

almindelige LEGO æsker er uddelt til børn og

familier over hele verden. Den samlede værdi

af donationerne vurderes til at svare til mere

end DKK 20 mio. i engrospriser.

LEGO Charity samarbejder med LEGO afdelinger

over hele verden for at sikre, at donationerne

når ud til de børn og familier, som har

det største behov. Samtidig sikres deltagelse

og ejerskab fra de lokale LEGO medarbejdere.

Indtil videre har Østrig, Brasilien, Canada,

Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Portugal, Rusland,

Indien, Sydafrika, Storbritannien, USA,

Singapore, Spanien og Schweiz etableret nationale

velgørenhedsprogrammer, hvor LEGO

Charity produkterne anvendes.

I Nordamerika var 2007 et rekordår for velgørenhed

fra LEGO Koncernen. Over 1.000 LEGO

Charity kasser og mere end 4.000 almindelige

LEGO æsker blev uddelt til velgørenhedsorganisationer

i USA og Canada.

Blandt de organisationer, der modtog hjælp,

var både nogle, der hjælper børn i svære kår

og programmer der udvikler kreativitet.

Blandt donationerne var også flere hundrede

LEGO Charity kasser til de mange familier,

der mistede deres hjem i forbindelse med de

voldsomme brande i Californien i oktober.

Et andet eksempel på velgørenhedsaktiviteterne

er et samarbejde med den danske repræsentation

i Ramallah, Palæstina, om uddeling

af 3.000 specielle LEGO kasser samt 120

LEGO Charity kasser i børnehaver i Gazastri-


en og på Vestbreden. Mange af disse børnehaver

har kun lidt eller slet intet legetøj.

I Danmark har LEGO Koncernen blandt andet

støttet den nationale antimobbe-kampagne,

som er lanceret af Red Barnet og Kronprinsesse

Mary. Målet er at øge børns sociale

færdigheder og tolerance, og LEGO produkter

anvendes i den forbindelse som et vigtigt

værktøj.

Også en række internationale velgørenhedsorganisationer

støttes af LEGO Charity, heriblandt

SOS Børnebyerne, Red Barnet og Røde

Kors. Disse modtager LEGO æsker, som anvendes

til at give dårligt stillede børn i udviklingslandene

nye lege- og udviklingsmuligheder.

Fonde knyttet til ejerfamilien – Ole Kirks Fond

og Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond

– har også i 2007 støttet en række projekter

med humanitære og sociale formål. Den samlede

støtte fra fondene beløber sig i 2007 til

mere end DKK 22 mio. Ejerfamilien er aktivt

involveret i både fondenes og LEGO Charitys

arbejde med velgørenhed.

LEGO Holding A/S valgte i 2007 som medstifter

at støtte Mary Fonden med DKK 10 mio. Fondens

formål er at virke til gavn for børn, voksne

og familier, hvor miljø, arv, sygdom eller andre

forhold har resulteret i, at den enkelte føler sig

socialt isoleret eller ekskluderet. Kjeld Kirk Kristiansen

er medlem af fondens præsidium.

Holistisk tilgang

til miljøpåvirkningen

Det er også vigtigt for LEGO Koncernen at

bidrage til et godt eksternt miljø, og et af de

store bidrag fra LEGO Koncernen er at lære

børn, som er fremtidens forbrugere, om blandt

andet vedvarende energi. LEGO Koncernens

skoleprodukter omfatter byggesæt med solcellepaneler,

vindmøller m.v. under overskriften

e-lab.

Emnet for årets FIRST LEGO LEAGUE konkurrence,

hvor mere end 100.000 børn globalt

konkurrerer med udgangspunkt i LEGO produkterne,

var ligeledes vedvarende energi.

I forhold til LEGO Koncernens egen tilgang

til miljøarbejdet er der i 2007 arbejdet

intenst på at få aktiviteterne i Billund,

Danmark, og modelbyggeaktiviteterne

i Kladno, Tjekkiet, ISO 14001 certificeret, så der

sikres fokus og løbende forbedring af miljøarbejdet.

Certificeringen for fabrikkerne i Billund

blev opnået ultimo 2007, mens certificering i

Kladno, Tjekkiet er planlagt til foråret 2008.

Der er ligeledes fokus på LEGO Koncernens

forbrug af energi til fremstilling af produkterne.

Men i takt med udflytning af dele af produktionen

til eksterne leverandører bliver den del af

energiforbruget og andre miljøpåvirkninger på

samfundet, der ligger direkte hos LEGO Koncernen,

relativt mindre, end de tidligere har

været.

Der er derfor behov for en mere holistisk kortlægning

af LEGO Koncernens miljøpåvirkning.

Denne kortlægning er vigtig for at sikre den

korrekte prioritering i miljøarbejdet i det skifte,

der er fra at være primært selvproducerende

til at have en væsentlig del af produktionen

udflyttet til samarbejdspartnere.

I forbindelse med det seneste FN Global

Compact Leaders Summit underskrev LEGO

Koncernen Caring for the Climate-initiativet for

at understrege sin opbakning til en indsats på

klimaområdet.

ANTAL MEDARBEJDERE

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

2003 2004 2005 2006 2007

BERETNING 2007

MINDSTORMS NXT

INDTAGER

KLASSEVÆRELSERNE

Robotics er på vej til at blive

et stort fag i skolerne - og det

smitter af på salget af LEGO

MINDSTORMS NXT. Bare i 2007 er

der blevet solgt mere end 150.000

sæt. MINDSTORMS bruges i

undervisningen for eksempel til

projekter om vand eller energimåling.

Gennemsnitligt antal

heltidsansatte

(fortsættende aktiviteter)

Gennemsnitligt antal

heltidsansatte

(LEGOLAND parkerne)

ÅRSRAPPORT 2007 | 25


Aktionærer

Den bedste i legetøjsbranchen

til at levere bæredygtig

værdiskabelse.

For at skabe langsigtet bæredygtighed er

det vigtigt for aktionærerne, at virksomheden

arbejder på at øge værdiskabelsen for alle

stakeholders. På denne måde arbejdes der

målrettet mod en bæredygtig fremtid, hvor det

til enhver tid sikres, at der skabes den rigtige

balance mellem finansiel værdiskabelse, hensynet

til brandet samt virksomhedens samfundsmæssige

ansvar.

Med hensyn til den finansielle værdiskabelse

er det tilfredsstillende, at det gode afkast skaber

det fortsatte grundlag for at bevare familieejerskabet.

LEGO Koncernen ønsker som familieejet virksomhed

at leve op til de relevante krav, som

stilles til børsnoterede virksomheder. Dette

gælder også vedrørende governance, som

beskrives i det følgende.

Ejerstruktur

Fra 2007 er LEGO Koncernen betegnelsen for

de aktiviteter, som er organiseret i LEGO A/S

og dettes datterselskaber (se omslag for koncernstrukturen).

LEGO A/S ejes 75% af LEGO

Holding A/S, som igen ejes 100% af Kjeld Kirk

Kristiansen og hans tre børn. De resterende

25% ejes af LEGO Invest A/S, som igen ejes af

LEGO Fonden.

Kjeld Kirk Kristiansen er næstformand i bestyrelsen

for LEGO A/S og indgår som sådan

sammen med bestyrelsesformanden i formandskabet.

Thomas Kirk Kristiansen, som repræsenterer

fjerde generation i ejerskabet af LEGO Koncernen,

er ligeledes bestyrelsesmedlem i LEGO

A/S. Han er ligesom sin far Kjeld Kirk Kristian-

sen medlem af Brand & Innovation Board (se

nedenfor under ”Tværgående udvalg”), og

endvidere deltager ejerfamilien aktivt i relation

til arbejdet med velgørenhed.

KIRKBI A/S

Ved generalforsamlingen i 2007 blev det af

KIRKBI A/S’ ejerfamilier Kirk Kristiansen og Kirk

Johansen besluttet at spalte KIRKBI i to.

KIRKBI A/S har hidtil været ejet af de to familiegrene

Kirk Kristiansen, som består af Kjeld Kirk

Kristiansen og hans børn, og Kirk Johansen,

som består af Gunhild Kirk Johansen og hendes

børn. Delingen har medført, at selskabets

aktiver er blevet overført til to nye selskaber,

som er ejet af den ene familiegren.

Kjeld Kirk Kristiansen og hans børn viderefører

deres del i KIRKBI Invest A/S, hvor LEGO varemærkerne

og de aktiviteter, der i øvrigt har relation

til LEGO Koncernen, er placeret. I løbet af

2008 planlægges en aktieombytning af KIRKBI

Invest A/S aktierne med aktier i LEGO Holding

A/S, således at dette selskab fremover bliver

moderselskab for de samlede aktiviteter i Kirk

Kristiansen familien, herunder LEGO Koncernen

og ejerandelen af Merlin Entertainments

Group (der blandt andet ejer LEGOLAND Parkerne).

I forbindelse hermed ændrer LEGO

Holding A/S navn til KIRKBI A/S.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af seks medlemmer. Heraf

betragtes to som afhængige af virksomheden

som følge af ejerskab. Formanden og tre øvrige

medlemmer af bestyrelsen vurderes som

uafhængige.

Der afholdes seks ordinære bestyrelsesmøder

om året, hvoraf et af møderne er et to dages

strategiseminar. Baseret på bestyrelsens rolle

og ansvar udarbejdes hvert år en plan for formål

og indhold af hvert bestyrelsesmøde.

Formandskabet, bestående af formand og

næstformand for bestyrelsen, er i løbende

kontakt med direktionen og afholder møde

med direktionen hver måned. Formandskabet

BERETNING 2007

BIONICLE GÅR ATTER

TIL FILMEN

I 2009 vender BIONICLE universet

tilbage til filmmediet. En kontrakt

med det amerikanske produktionsselskab

Tinseltown Toons blev

underskrevet i efteråret 2007 og

skal resultere i 3 film i årene 2009

til 2011. Hidtil er der udgivet tre film

om BIONICLE figurerne.

ÅRSRAPPORT 2007 | 27


■ BERETNING 2007

28 | ÅRSRAPPORT 2007

mødes ligeledes med den af generalforsamlingen

valgte revisor i relation til blandt andet

årsrapporten.

Bestyrelsens forretningsorden tages op til revision

hvert år. For at sikre fortsat udvikling af

bestyrelsens arbejde er der også i 2007 gennemført

en selv-evaluering. Resultatet af selvevalueringen

er drøftet i bestyrelsen, hvor konkrete

forbedringsforslag er besluttet med opfølgning

på efterfølgende bestyrelsesmøder.

For at sikre klare rammer og retningslinjer mellem

ejeren, bestyrelsen og direktionen foreligger

en instruks for ansvarsfordelingen. Den

primære kontakt mellem formandskab og direktion

sker via formanden. Der er ikke etableret

udvalg under bestyrelsen.

Direktion og koncernledelse

Direktion

Direktionen bestod i 2007 af adm. direktør Jørgen

Vig Knudstorp.

Koncernledelse

LEGO Koncernen består af fire forretningsområder

”Markets & Products”, ”Community,

Education & Direct”, ”Global Supply Chain” og

”Corporate Center”, som hver er ledet af en

direktør.

De fire direktører udgør sammen med administrerende

direktør Jørgen Vig Knudstorp koncernledelsen

for LEGO Koncernen.

Markets & Products

Markets & Products er globalt ansvarlig for

produktudvikling, markedsføring, salg og distribution

til detailhandlen. Leder af området er

direktør Mads Nipper.

Community, Education & Direct

Community, Education & Direct er ansvarlig for

den direkte kontakt med forbrugerne i LEGO

Koncernens egne brand butikker, gennem

onlinesalg og ved postordresalg. Desuden varetager

forretningsområdet kommunikationen

med virksomhedens store fanskare samt står

for udviklingen af nye forretningskoncepter,

som henvender sig direkte til forbrugerne. Endelig

er ansvaret for LEGO Koncernens udvikling,

markedsføring og salg af undervisningsmaterialer

placeret her.

Leder af området er direktør Lisbeth Valther

Pallesen.

Global Supply Chain

Global Supply Chain er ansvarlig for virksomhedens

forsyningskæde fra indkøb over produktion

til afskibning til distributionscentrene.

Leder af forretningsområdet er direktør Iqbal

Padda.

Corporate Center

Corporate Center omfatter områderne Økonomi,

IT, HR, Kommunikation, Corporate Governance

og Bæredygtighed samt Shared Services

og ledes af direktør Christian Iversen.

Tværgående udvalg

For at sikre koordination og hurtig beslutningstagning

tæt på markedet er fire tværfunktionelle

udvalg under koncernledelsen, bestående

af grupper af områdeledere, bemyndiget

som følger:

Brand & Innovation Board sætter den overordnede,

strategiske retning for LEGO brandet

og udvikling af nye forretningsideer. Såvel forretningsområderne

Markets & Products som

Community, Education & Direct er repræsenteret

i dette forum. For at sikre den rette overordnede

retning for innovationsindsatsen og

for brandet er desuden såvel medlemmer af

koncernledelsen som ejerfamilien, ved Kjeld

Kirk Kristiansen og Thomas Kirk Kristiansen,

repræsenteret i Brand & Innovation Board, hvis

formand er adm. direktør Jørgen Vig Knudstorp.

Operations Board sikrer sammenhængen i

LEGO Koncernens operationelle processer inklusive

salg, markedsførings- og produktionsplanlægning.

I Operations Board, hvis formand

er direktør Iqbal Padda, er alle fire forretningsområder

repræsenteret.


IT Board sikrer allokering og prioritering af strategiske

IT projekter i koncernen. Formålet er at

sikre en tæt integration mellem forretningsbehov

og IT ressourcer. Alle fire forretningsområder

er repræsenteret i IT Board, og formand er

direktør Christian Iversen.

Corporate Compliance Board sikrer udarbejdelse

af og opfølgning på virksomhedens politikker

og overordnede retningslinjer i relation

til alle virksomhedens stakeholdergrupper og

monitorerer, at LEGO Koncernen overholder

såvel national og international lovgivning som

egne etiske regelsæt. Formand for Corporate

Compliance Board er direktør Christian

Iversen, og udover administrerende direktør

Jørgen Vig Knudstorp tæller udvalget medlemmer

fra blandt andet juridisk afdeling og

Corporate Governance afdelingen.

Herudover er der også etableret et globalt

samarbejdsudvalg, Global Works Council, hvor

repræsentanter fra topledelse og medarbejdere

fra alle regioner årligt mødes for at diskutere

virksomhedens udfordringer.

Risikostyring

Der opereres med risikostyring på fire områder:

strategiske, finansielle, operationelle og

katastrofe risici.

Koncernledelsen har, som ansvarlig for den

løbende risikostyring, i 2007 styrket indsatsen

omkring specielt de strategiske risici ved at

sikre en helt eksplicit og systematisk styring af

disse.

Arbejdet med de operationelle, finansielle og

katastrofe risici følger fortsat de af bestyrelsen

vedtagne politikker og strategier for områderne,

idet der ikke er væsentlige årsager til

at ændre disse.

For disse områder foretages systematisk identificering,

vurdering og afdækning i henhold til

strategierne.

Arbejdet omkring optimeret håndtering af de

strategiske risici er i 2007 blevet styrket med

etableringen af en styringsfunktion og en po-

litik og strategi for området, der følger internationale

standarder.

Der er således etableret en samlet oversigt

over alle virksomhedens væsentlige risici i en

konsolideret risikomatrix, hvor effekt og sandsynlighed

for en episode er kortlagt og prioriteret.

Fordelingen af risici før styringstiltag vises på

illustrationen i margenen.

De væsentligste risici er rapporteret til bestyrelsen

og relaterer sig til udflytningen af forsyningskæden

og derunder sikringen af leveringsevnen

og opfyldelsen af de mål, der er

opstillet for udflytningen.

Andre risici, der i 2007 er blevet prioriteret, og

hvor eksplicitte styringstiltag er iværksat, omfatter

innovation og ændringer i de konkurrencemæssige

forhold på markedet.

Virksomheden har således i 2007 etableret

eksplicitte strategier for optimal håndtering af

alle væsentlige risici – hvoraf flere tiltag reelt allerede

har været iværksat specielt i forbindelse

med udflytningsprojekterne. Nu indgår de i

en defineret og monitoreret styringsportefølje.

Virksomheden har desuden sikret, at overvågningen

af risici og den løbende justering af risikoeksponeringen

foretages i henhold til den

af bestyrelsen godkendte politik og strategi

– og er holdt inden for rammerne af den

godkendte risikoappetit.

Øvrige risici vurderes af koncernledelsen

og dens tværgående udvalg

gennem systematisk monitorering

af nøgleindikatorer som f.eks. salget

ud af butikkerne. Den løbende stillingtagen

til og håndtering af disse indgår som

en eksplicit og integreret del af den daglige

ledelse af virksomheden.

Sandsynlighed

BERETNING 2007

5

4 4 2

1 12 2 2

9 5 4 4

10 2 4 2

Effekt

BRANDSTATION BLEV

ÅRETS SÆLLERT

Det bedst sælgende LEGO produkt

i 2007 blev brandstationen

fra LEGO City linjen, som solgte i

ikke færre end 538.458 styk fordelt

over hele verden.

ÅRSRAPPORT 2007 | 29


Forventninger til 2008

Der knytter sig stor usikkerhed til det globale

legetøjsmarked i 2008. Der er en stor sandsynlighed

for, at de tendenser til stagnation

og tilbagegang i USA, som sås i sidste halvår

2007, fortsætter eller endog forstærkes i 2008.

USA udgør en meget stor del af det globale

legetøjsmarked, og påvirkningen herfra vil derfor

kun til dels kunne opvejes af en forventet

mere positiv udvikling på de europæiske og

asiatiske legetøjsmarkeder.

Omkring en tredjedel af LEGO Koncernens

omsætning finder sted i Nordamerika, og en

recession på dette marked er derfor et væsentligt

risikoelement for virksomheden.

Imidlertid ønsker LEGO Koncernen at udnytte

det momentum, som koncernen oplevede

over hele verden i 2007, og som indtil videre er

fortsat ind i 2008. På den baggrund forventer

LEGO Koncernen derfor i 2008 en salgsvækst

på 3-5% i lokal valuta.

Fokusprodukter vil fortsat være de klassiske

produktlinjer som LEGO City, LEGO DUPLO,

LEGO Creator og LEGO Technic, men også

LEGO Star Wars produktlinjen, som i stigende

grad betragtes som klassiske LEGO produkter,

forventes at fortsætte sin succes fra foregående

år. Dertil kommer de nye legetemaer

LEGO Indiana Jones og LEGO Agents. Omsætningsvæksten

forventes først og fremmest

i Europa, hvor især de østeuropæiske markeder

i øjeblikket vokser meget kraftigt.

LEGO Koncernen står fortsat over for væsentlige

udfordringer i sit arbejde med at opbygge

den fremtidige forretningsmodel. I 2008 vil der

derfor blive arbejdet intenst med at optimere

den udflyttede produktion, således at planlagte

omkostningsbesparelser opnås. I den

forbindelse er det i februar 2008 besluttet, at

LEGO Koncernen overtager driften af bearbejdnings-

og pakkeriaktiviteterne i Kladno,

Tjekkiet, samt det globale indkøb af råvarer til

produktionen af LEGO produkter i såvel egen

som leverandørernes produktion. Desuden vil

koncernen fortsætte effektiviseringen af de

grundlæggende planlægningsprocesser. Herudover

vil der fortsat blive investeret i blandt

andet IT og innovation.

Lønsomheden udfordres i 2008 af en række

eksterne faktorer. Dels påvirker den stigende

oliepris lønsomheden gennem stigende råvare-,

energi- og transportomkostninger. Dels

vil en fortsat faldende dollarkurs væsentligt

formindske lønsomheden i salget på det store

amerikanske marked. Endelig forventes en

række andre eksterne omkostninger, herunder

lønudgifter, at påvirke lønsomheden.

Til trods for de eksterne faktorer, som udfordrer

lønsomheden, forventer LEGO Koncernen

gennem omkostningsfokus og øget salg at

opnå et overskud før særlige samt finansielle

poster og skat på niveau med 2007. Her bortses

dog fra store ændringer i kursen på hovedvalutaer

samt eventuelle engangsposter.

BERETNING 2007

ÅRSRAPPORT 2007 | 31


Årsrapport 2007

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato

behandlet og godkendt årsrapporten

for 2007 for LEGO A/S.

Årsrapporten for Koncernen aflægges

i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som er

godkendt af EU og yderligere danske

Billund, den 8. februar 2008

Direktion

Jørgen Vig Knudstorp

Administrerende direktør

Bestyrelse

oplysningskrav til årsrapporter. Årsrapporten

for moderselskabet aflægges

efter den danske Årsregnskabslov. Vi

anser den valgte regnskabspraksis

for hensigtsmæssig og de udøvede

regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsrapporten giver derfor efter

vores opfattelse et retvisende billede

Mads Øvlisen Kjeld Kirk Kristiansen

Formand Næstformand

Lars Gunnar Bertelson Brock Thomas Kirk Kristiansen

Kåre Schultz Torben Ballegaard Sørensen

LEDELSESPÅTEGNING ■

af koncernens og moderselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling

samt af resultatet af koncernens og

moderselskabets aktiviteter og pengestrømme

for Koncernen.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

ÅRSRAPPORT 2007 | 33


Årsrapport 2007

■ REVISORPÅTEGNING

Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i LEGO A/S

Vi har revideret årsrapporten for LEGO A/S

for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2007, side 1-89, omfattende ledelsespåtegning,

ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse

og noter for såvel koncernen som for

moderselskabet. Årsrapporten for koncernen

aflægges efter International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU

og yderligere danske oplysningskrav til

årsrapporter, og årsrapporten for moderselskabet

aflægges efter den danske Årsregnskabslov.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og

aflægge en årsrapport, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards

som godkendt af EU og yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter. Dette ansvar

omfatter udformning, implementering

og opretholdelse af interne kontroller, der

er relevante for at udarbejde og aflægge

en årsrapport, der giver et retvisende billede

uden væsentlig fejlinformation, uanset

om fejlinformationen skyldes besvigelser

eller fejl, samt valg og anvendelse af en

Billund, den 8. februar 2008

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

34 | ÅRSRAPPORT 2007

hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse

af regnskabsmæssige skøn, som

er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den

udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion

om årsrapporten på grundlag af vores

revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse

med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi

lever op til etiske krav samt planlægger og

udfører revisionen med henblik på at opnå

høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten

ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå

revisionsbevis for de beløb og oplysninger,

der er anført i årsrapporten. De valgte

handlinger afhænger af revisors vurdering,

herunder vurderingen af risikoen for

væsentlig fejlinformation i årsrapporten,

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser

eller fejl. Ved denne risikovurdering

overvejer revisor interne kontroller, der er

relevante for virksomhedens udarbejdelse

og aflæggelse af en årsrapport, der giver

et retvisende billede, med henblik på at

udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke

med det formål at udtrykke en konklusion

Lars Holtug Henrik Kragh

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

om effektiviteten af virksomhedens interne

kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen

til, om den af ledelsen anvendte

regnskabspraksis er passende, om de af

ledelsen udøvede regnskabsmæssige

skøn er rimelige samt en vurdering af den

samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten

giver et retvisende billede af koncernens

og moderselskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2007

samt af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og koncernens

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2007 i overensstemmelse

med International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og yderligere

danske oplysningskrav til årsrapporter,

og i overensstemmelse med den danske

Årsregnskabslov for moderselskabet..


Resultatopgørelse 1. januar - 31. december, LEGO Koncernen

[ DKK MIO. ]

RESULTATOPGØRELSE ■

Note 2007 2006

Omsætning 3 8.027 7.798

Produktionsomkostninger 4,6,7 (2.812) (2.739)

Bruttoresultat 5.215 5.059

Andre driftsindtægter 224 141

Salgs- og distributionsomkostninger 4,6,7 (2.794) (2.655)

Administrationsomkostninger 4,5,6,7 (575) (496)

Andre driftsomkostninger 4,6,7,10 (599) (644)

Resultat før særlige poster 1.471 1.405

Tilbageførsel af nedskrivninger af langfristede aktiver 8 24 270

Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster 4,9 (46) (350)

Resultat af primær drift 1.449 1.325

Resultat i associerede virksomheder efter skat 17 (1) –

Finansielle indtægter 11 123 135

Finansielle omkostninger 12 (157) (179)

Resultat før skat 1.414 1.281

Skat af årets resultat 13 (386) 9

Årets resultat 1.028 1.290

Fordeles således:

Moderselskabets aktionærer 1.023 1.286

Minoritetsinteresser 5 4

1.028 1.290

ÅRSRAPPORT 2007 | 35


Årsrapport 2007

■ BALANCE

Balance 31. december, LEGO Koncernen

[ DKK MIO. ]

Note 2007 2006

AKTIVER

Langfristede aktiver

Udviklingsprojekter og forudbetaling

for immaterielle aktiver 30 –

Patenter 4 –

Immaterielle anlægsaktiver 15 34 –

Grunde, bygninger og installationer 543 705

Produktionsanlæg og maskiner 431 358

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Aktiver under udførelse og forudbetaling for

126 97

materielle aktiver 54 38

Materielle aktiver 16 1.154 1.198

Udskudte skatteaktiver 25 281 388

Kapitalandele i associerede virksomheder 17 3 –

Andre værdipapirer og kapitalandele 20 – 75

Andre langfristede aktiver 284 463

Langfristede aktiver i alt 1.472 1.661

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 18 946 930

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19 1.796 1.824

Andre tilgodehavender 681 421

Tilgodehavende selskabsskat 71 71

Likvide beholdninger 1.001 1.697

4.495 4.943

Anlægsaktiver besiddet med henblik på salg 14 42 303

Kortfristede aktiver i alt 4.537 5.246

AKTIVER I ALT 6.009 6.907

36 | ÅRSRAPPORT 2007


Balance 31. december, LEGO Koncernen

[ DKK MIO. ]

Note 2007 2006

PASSIVER

EGENKAPITAL

Aktiekapital 21 20 20

Reserve for dagsværdi 22 23

Reserve for valutakursreguleringer (319) (184)

Overført resultat 22 1.948 1.325

LEGO A/S’ andel af egenkapitalen 1.671 1.184

Minoritetsinteresser 8 7

Egenkapital i alt 1.679 1.191

FORPLIGTELSER

Langfristede forpligtelser

Ansvarlig lånekapital 23 1.100 1.100

Lån 23 237 376

Udskudte skatteforpligtelser 25 128 127

Pensionsforpligtelser 26 63 62

Hensatte forpligtelser 28 93 215

Anden langfristet gæld 27 79 78

Langfristede forpligtelser i alt 1.700 1.958

Kortfristede forpligtelser

Gæld vedrørende omstrukturering af koncernen 24 – 1.288

Lån 23 77 4

Leverandører af varer og tjenesteydelser 778 749

Aktuelle skatteforpligtelser 121 108

Hensatte forpligtelser 28 174 176

Anden kortfristet gæld 27 1.480 1.433

Kortfristede forpligtelser i alt 2.630 3.758

Forpligtelser i alt 4.330 5.716

PASSIVER I ALT 6.009 6.907

BALANCE ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 37


Årsrapport 2007

■ EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalopgørelse for LEGO Koncernen

[ DKK MIO. ]

Reserve LEGO

Reserve for andel Egen-

Aktie- for valutakurs- Overført af egen- Minoritets- kapital

kapital dagsværdi reguleringer resultat kapitalen interesser i alt

Egenkapital 1. januar 2006 20 – – 512 532 4 536

Forskel mellem regnskabsmæssig

værdi og købspris, sammenlægningsmetoden – – – 27 27 – 27

Egenkapital 1. januar 2006 20 – – 539 559 4 563

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi – 31 – – 31 – 31

Skat af egenkapitalbevægelser – (8) – – (8) – (8)

Valutakursreguleringer – – (184) – (184) – (184)

Nettoindkomst indregnet

direkte i egenkapitalen – 23 (184) – (161) – (161)

Årets resultat – – – 1.286 1.286 4 1.290

Totalindkomst for 2006 – 23 (184) 1.286 1.125 4 1.129

Betalt udbytte vedrørende tidligere år – – – (500) (500) (1) (501)

Egenkapital 31. december 2006 20 23 (184) 1.325 1.184 7 1.191

Egenkapital 1. januar 2007 20 23 (184) 1.325 1.184 7 1.191

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi – (2) – – (2) – (2)

Skat af egenkapitalbevægelser – 1 – – 1 – 1

Valutakursreguleringer – – (135) – (135) – (135)

Nettoindkomst indregnet

direkte i egenkapitalen – (1) (135) – (136) – (136)

Årets resultat – – – 1.023 1.023 5 1.028

Totalindkomst for 2007 – (1) (135) 1.023 887 5 892

Betalt udbytte vedrørende tidligere år – – – (400) (400) (4) (404)

Egenkapital 31. december 2007 20 22 (319) 1.948 1.671 8 1.679

38 | ÅRSRAPPORT 2007


Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december, LEGO Koncernen

[ DKK MIO. ]

PENGESTRØMSOPGØRELSE ■

Note 2007 2006

Pengestrømme fra driftsaktivitet:

Resultat før skat 1.414 1.281

Renteudgifter og lignende (137) (179)

Renteindtægter og lignende 121 135

Selskabsskat (betalt)/modtaget (264) (37)

Andre tilbageførsler uden indvirkning på pengestrømmene 32 (183) (300)

Ændringer i driftskapital 33 82 257

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.033 1.157

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:

Køb af associerede virksomheder (4) –

Køb af materielle aktiver (399) (316)

Køb af immaterielle aktiver (34) –

Salg af andre værdipapirer og kapitalandele 75 –

Salg af materielle aktiver 388 487

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 26 171

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:

Udbytte til aktionærer (400) (500)

Optagelse af lån 253 1.100

Indfrielse af lån (320) (3)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (467) 597

Pengestrømme i alt 592 1.925

Betaling af gæld vedrørende omstrukturering af koncernen 24 (1.288) (349)

Likvider 1. januar 34 1.697 121

Likvider 31. december 34 1.001 1.697

ÅRSRAPPORT 2007 | 39


Årsrapport 2007

■ NOTER

NOTE 1.

Anvendt regnskabspraksis

Koncernregnskabet for LEGO Koncernen

er udarbejdet i overensstemmelse

med internationale regnskabsstandarder

(IFRS) vedtaget af EU og yderligere

danske oplysningskrav.

Årsrapporten er den første årsrapport,

der aflægges efter IFRS. IFRS 1

“Førstegangsanvendelse af IFRS” er

anvendt i overgangsperioden. Datoen

for overgangen til IFRS er 1. januar 2006.

I henhold til IFRS 1 er alle standarder

og fortolkninger, der er trådt i kraft ved

aflæggelsen af årsregnskabet den 31.

december 2007, implementeret med

tilbagevirkende kraft med undtagelse

af nogle poster, hvor IFRS 1 fritager for

implementering med tilbagevirkende

kraft. Den undtagelse i IFRS 1, der er

anvendt, er undtagelsen, der anvendes

ved valutakursreguleringer, som opstår

ved omregningen af regnskaber for

udenlandske virksomheder fra overtagelsesdagen.

Sammenligningstallene

i årsrapporten er tilpasset og afspejler

de ændrede regnskabsprincipper.

De oplysninger, der kræves i henhold til

IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS,

vedrørende overgangen fra dansk

regnskabspraksis til IFRS, er medtaget

i note 36.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til den

historiske kostprismetode, der er tilrettet

for opskrivning af finansielle aktiver

besiddet med henblik på salg, finansielle

aktiver og forpligtelser (herunder

finansielle instrumenter) til dagsværdi.

Virkning af nye regnskabsbekendtgørelser

På tidspunktet for udstedelsen af nærværende

årsrapport er der udstedt en

40 | ÅRSRAPPORT 2007

række nye eller ændrede standarder

og fortolkninger, der endnu ikke er

trådt i kraft. Følgende finder anvendelse

for oncernen og kan have virkning

på årsregnskabet:

Implementeret

• Ingen

Endnu ikke implementeret

• Ændringer til IAS 1, Præsentation af

årsregnskaber

• Ændringer til IAS 23, Låneomkostninger

• IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer

• IFRIC 14, IAS 19, Begrænsninger for

pensionsaktiver og minimum afdækning

af ydelsesbaserede pensionsordninger

Ledelsen vurderer den eventuelle virkning,

når disse standarder og fortolkninger

er implementeret.

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter LEGO A/S

(moderselskabet) samt de virksomheder,

hvori LEGO A/S direkte eller indirekte

ejer mere end 50% af stemmerne eller

på anden vis udøver bestemmende

indflydelse (dattervirksomheder). LEGO

A/S og disse virksomheder benævnes

tilsammen Koncernen.

Dattervirksomhederne er fuldt konsolideret

fra det tidspunkt, hvor kontrollen

overgår til Koncernen. De udelades af

konsolideringen fra det tidspunkt, hvor

kontrollen ophører.

I 2006 blev visse dattervirksomheder

og aktiviteter overført fra LEGO Holding

A/S Koncernen. Disse overførsler er

regnskabsmæssigt behandlet i henhold

til sammenlægningsmetoden, og

sammenligningstallene er derfor tilpasset,

herunder også for perioden forud

for overførslen. Eventuelle forskelle mel-

lem kostpris og den indre værdi er indregnet

på egenkapitalen.

Associerede virksomheder er alle virksomheder,

hvori Koncernen udøver

betydelig indflydelse men ikke kontrol,

og repræsenteres generelt af en aktiebeholdning

på mellem 20% og 50% af

stemmerettighederne. Kapitalandele i

associerede virksomheder behandles

regnskabsmæssigt i henhold til den

indre værdis metode og indregnes første

gang til kostpris.

Koncerninterne transaktioner, mellemværender

og ikke-realiserede avancer

på koncerninterne transaktioner elimineres.

Ikke-realiserede tab elimineres

ligeledes, medmindre der ved transaktionen

er tegn på det overdragne aktivs

værdiforringelse. Dattervirksomhedernes

regnskabspraksis er ændret, hvor

det har været nødvendigt for at sikre

overensstemmelse med den af Koncernen

anvendte regnskabspraksis.

Minoritetsinteresser omfatter udenforstående

aktionærers andel af egenkapitalen

og årets resultat for dattervirksomheder,

der ikke er 100%-ejede.

Den del af dattervirksomhedernes resultat,

der kan henføres til minoritetsinteresser,

udgør en del af periodens

resultat. Minoritetsinteressernes andel

af egenkapitalen medtages som en

særskilt post under egenkapitalen.

Omregning af fremmed valuta

Funktionel valuta og

præsentationsvaluta

Poster i årsregnskaberne for hver af

Koncernens virksomheder måles i den

valuta, der anvendes i det primære

økonomiske miljø, hvori virksomheden

opererer. Koncernregnskabet aflægges

i danske kroner (DKK), som er den


funktionelle valuta og præsentationsvaluta

for moderselskabet.

Transaktioner og mellemværender

Transaktioner i udenlandsk valuta omregnes

til den funktionelle valuta til de kurser,

der er gældende på transaktionsdagen.

Kursgevinster og -tab, der opstår ved

afregning af sådanne transaktioner og

ved omregning til balancedagens kurs af

monetære aktiver og forpligtelser i udenlandsk

valuta, indregnes i resultatopgørelsen,

undtagen når de udskydes under

egenkapitalen som sikring, der opfylder

kriterierne for sikring af pengestrømme

eller sikring af nettoinvesteringer.

Koncernvirksomheder

Resultatet og den finansielle stilling i dattervirksomheder,

hvis funktionelle valuta

afviger fra præsentationsvalutaen, omregnes

til præsentationsvalutaen således:

• Aktiver og forpligtelser for hvert datterselskab

omregnes til DKK til balancedagens

kurs.

• Indtægter og omkostninger for hvert

datterselskab omregnes til gennemsnitskursen.

• Forskelle, der opstår som følge af

omregning af de udenlandske dattervirksomheders

egenkapital primo til

balancedagens kurs, og forskelle, der

opstår ved omregning af resultatopgørelsen

for udenlandske dattervirksomheder

fra gennemsnitskurs til balancedagens

kurs, indregnes under reserve

for valutakursreguleringer under egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes

første gang i balancen til dagsværdi og

måles efterfølgende til dagsværdi. Afledte

finansielle instrumenter indregnes under

andre tilgodehavender og anden kortfristet

gæld.

Ændringer i dagsværdien for afledte finansielle

instrumenter, der opfylder kriterierne

for afdækning af dagsværdien

af et indregnet aktiv eller en indregnet

forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen

sammen med eventuelle ændringer

i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller

den afdækkede forpligtelse, som kan

tilskrives den afdækkede risiko.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle

instrumenter, der opfylder kriterierne

for sikring af forventede fremtidige

pengestrømme, indregnes som en

særskilt reserve under egenkapitalen.

Indtægter og omkostninger vedrørende

disse sikrede transaktioner overføres fra

egenkapitalen, når den sikrede transaktion

realiseres og indregnes i den sikrede

transaktions værdi.

Når et sikringsinstrument udløber eller

sælges, eller når en sikring ikke længere

opfylder kriterierne for regnskabsmæssig

afdækning, overføres en eventuel

akkumuleret avance eller et akkumuleret

tab, der eksisterer i egenkapitalen på det

pågældende tidspunkt, til resultatopgørelsen

under finansielle indtægter eller

udgifter.

Resultatopgørelsen

Indregning af omsætning og indtægter

Omsætningen svarer til dagsværdien af

varesalg ekskl. moms og efter hensættelse

til returvarer og rabatter i forbindelse

med salget.

Hensættelse til og periodisering af nedslag

til kunder foretages i den periode,

hvori den tilknyttede omsætning registreres.

De historiske data er umiddelbart tilgængelige

og pålidelige og anvendes til

vurdering af størrelsen af omsætningsreduktionen.

Indtægter fra varesalg indregnes, når følgende

betingelser er opfyldt:

NOTER ■

• Betydelige risici og fordele forbundet

med ejendomsretten til varen er overgået

til køber.

• Indtægten kan opgøres pålideligt.

• Det er sandsynligt, at de økonomiske

fordele, der er forbundet med transaktionen,

vil tilgå LEGO Koncernen.

• Omkostninger, der er påløbet eller vil

påløbe i forbindelse med transaktionen,

kan måles pålideligt.

Disse betingelser opfyldes normalt på

det tidspunkt, hvor produktet leveres til

kunden.

Licenser periodiseres i henhold til de relevante

aftaler.

Indtægter af de modtagne eller tilgodehavende

vederlag måles til dagsværdi.

Skat

Aktuel selskabsskat, der baseres på årets

skattepligtige resultat, udgiftsføres sammen

med ændringer i årets udskudte

skat.

Udskudt skat af midlertidige forskelle,

der opstår mellem den skattemæssige

værdi af aktiver og forpligtelser og disses

regnskabsmæssige værdi, hensættes

fuldt ud i koncernregnskabet i henhold til

gældsmetoden.

Hensættelse til udskudt skat afspejler

effekten af eventuelle fremførte skattemæssige

underskud mv. i det omfang,

det anses for sandsynligt, at disse poster

kan modregnes i fremtidige skattepligtige

indkomster. I det omfang den

beregnede udskudte skat er positiv, indregnes

denne i balancen som et udskudt

skatteaktiv til den forventede realisationsværdi.

Eventuelle ændringer i udskudt skat forårsaget

af ændringer i skattesatser indregnes

i resultatopgørelsen.

ÅRSRAPPORT 2007 | 41


Årsrapport 2007

■ NOTER

Balance

Immaterielle aktiver

Der er ingen immaterielle aktiver med

ubestemt levetid.

Udviklingsprojekter og forudbetalinger

for immaterielle aktiver

Forskningsomkostninger udgiftsføres

i resultatopgørelsen, i takt med at de

påløber. Udviklingsprojekter, der er klart

definerede og identificerbare, og som

forventes at generere fremtidig økonomisk

fortjeneste, indregnes som immaterielle

aktiver til historisk kostpris med

fradrag af akkumulerede afskrivninger

og eventuelle nedskrivninger. Afskrivninger

foretages lineært over den forventede

levetid, som normalt er 3-6 år.

Andre udviklingsomkostninger indregnes

i resultatopgørelsen.

Låneomkostninger vedrørende finansiering

af udviklingsomkostninger indregnes

i resultatopgørelsen.

Patenter

Erhvervede patentrettigheder aktiveres

på basis af påløbne omkostninger. Disse

omkostninger afskrives over deres

skønnede levetid eller aftalens løbetid,

hvis denne er kortere.

Materielle aktiver

Grunde og bygninger omfatter hovedsageligt

produktionsbygninger, lagre

og kontorer. Materielle aktiver måles til

kostpris med fradrag af efterfølgende

afskrivninger og nedskrivninger, undtagen

grunde, der måles til kostpris med

fradrag af nedskrivninger.

Afskrivningerne beregnes lineært for

derved at fordele kostprisen for hvert

aktiv på restværdien over den forventede

levetid således:

Bygninger 40 år

Installationer 10-20 år

42 | ÅRSRAPPORT 2007

Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år

Støbeforme 2 år

Inventar 3-10 år

Aktivernes restværdi og levetid gennemgås

og tilpasses, hvis det er nødvendigt,

på balancedagen. Aktivets

regnskabsmæssige værdi nedskrives

til genindvindingsværdien, såfremt

aktivets regnskabsmæssige værdi er

højere end den skønnede genindvindingsværdi.

Avancer og tab ved afhændelse fastsættes

som forskellen mellem salgsprisen

og den regnskabsmæssige værdi

og indregnes i resultatopgørelsen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen

og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet

er klart til at blive taget i brug. For

egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen

direkte omkostninger til lønninger

og materialer. Låneomkostninger

forbundet med finansiering af egne

fremstillede aktiver indregnes i resultatopgørelsen.

Leasing

Leasing af aktiver, hvor Koncernen har

alle væsentlige risici og fordele forbundet

med ejendomsretten, aktiveres

som finansiel leasing under materielle

aktiver og afskrives over aktivets forventede

levetid i overensstemmelse

med de perioder, der er anført under

afsnittet om materielle aktiver. De tilsvarende

finansielle leasingforpligtelser

indregnes under forpligtelser.

Operationelle leasingomkostninger

indregnes i resultatopgørelsen lineært

over lejeperioden.

Nedskrivning af aktiver

Aktiver med ubestemt levetid afskrives

ikke, men gennemgås årligt for værdiforringelse,

samt når begivenheder el-

ler ændringer i forhold indikerer, at den

regnskabsmæssige værdi eventuelt

ikke kan genindvindes.

Aktiver, der afskrives, gennemgås for

værdiforringelse, når begivenheder eller

ændringer i forhold indikerer, at den

regnskabsmæssige værdi eventuelt

ikke kan genindvindes.

Nedskrivninger indregnes med det beløb,

hvormed aktivets regnskabsmæssige

værdi overstiger genindvindingsværdien.

Genindvindingsværdien er

den højeste værdi af aktivets dagsværdi

med fradrag af salgsomkostninger

og kapitalværdien. Med henblik på en

vurdering af værdiforringelse samles

aktiverne i den mindste gruppe af aktiver,

hvor der er separate identificerbare

pengestrømme (pengestrømsfrembringende

enheder).

Aktiver besiddet med

henblik på salg

Aktiver besiddet med henblik på salg

måles til den regnskabsmæssige

værdi på det tidspunkt, hvor de klassificeres

som besiddet med henblik på

salg, eller til nettorealisationsværdi, hvis

denne er lavere.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller

nettorealisationsværdi, hvis denne

er lavere. Kostprisen fastsættes efter

FIFO-metoden.

Kostpris for råvarer og komponenter

omfatter købspris med tillæg af leveringsomkostninger.

Kostpris for færdigvarer

og varer under fremstilling

omfatter anskaffelsespris for materialer

og direkte løn med tillæg af indirekte

produktionsomkostninger. Indirekte produk

tionsomkostninger omfatter indirekte

materialer og løn, vedligeholdelse

og afskrivninger af produktionsanlæg

og maskiner, produktionsbygninger og


andre driftsmidler samt omkostninger til

produktionsadministration og –ledelse.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

indregnes første gang til dagsværdi

og efterfølgende til amortiseret kostpris

med fradrag af tab på debitorer. Hensættelse

til tab på debitorer foretages på

grundlag af en individuel vurdering af de

risici, der er forbundet med hvert enkelt

tilgodehavende.

Reserve for valutakursreguleringer

Reserve for valutakursreguleringer omfatter

valutakursforskelle, der opstår ved omregning

af udenlandske dattervirksomheders

regnskaber fra den funktionelle valuta

til LEGO Koncernens præsentationsvaluta.

Ved afhændelse af kapitalandele

indregnes reserven for valutakursreguleringer

for det pågældende datterselskab

i resultatopgørelsen.

Reserven for valutakursreguleringer er

nulstillet pr. 1. januar 2006 i overensstemmelse

med IFRS 1.

Reserve for dagsværdi

Reserve for dagsværdi består af gevinster

og tab fra sikring af pengestrømme.

Udlodning af udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse i

den periode, hvori det bekendtgøres på

den ordinære generalforsamling.

Lån

Lån indregnes første gang til dagsværdi

med fradrag af påløbne transaktionsomkostninger

og måles efterfølgende til

amortiseret kostpris. Eventuelle forskelle

mellem provenuet og den nominielle

værdi indregnes i resultatopgørelsen over

lånets løbetid i henhold til den effektive

rentes metode.

Lån klassificeres som kortfristede forpligtelser,

medmindre Koncernen har en

ubetinget ret til at udskyde betaling af

forpligtelsen i mindst 1 år efter balancedagen.

Sammensatte

finansielle instrumenter

Indtægter fra udstedelse af konvertible

gældsbreve, der indeholder et egenkapitalelement,

fordeles mellem egenkapitalen

og et forpligtelseselement. Forpligtelseselementet

fastsættes på basis af

dagsværdien af et lån givet på lignende

betingelser, som ikke indeholder egenkapitalelementet.

Restværdien indregnes i

egenkapitalelementet.

Personalegoder

Lønninger, social sikring, årlig orlov med

løn og sygeorlov, bonus og ikke-monetære

personalegoder optjenes i det år, hvori

den tilknyttede arbejdsydelse afgives af

medarbejderne i Koncernen. I tilfælde

hvor Koncernen tildeler langfristede personalegoder,

akkumuleres omkostningerne

således, at de matcher den arbejdsydelse,

der afgives af de pågældende

medarbejdere.

Pensionsforpligtelse

LEGO Koncernen har både bidragsbaserede

og ydelsesbaserede pensionsordninger.

Omkostninger forbundet med bidragsbaserede

pensionsordninger indregnes

i resultatopgørelsen i den periode, hvori

medarbejdernes arbejdsydelse leveres.

Nettoforpligtelser med hensyn til ydelsesbaserede

pensionsordninger beregnes

separat for hver enkel ordning gennem

en vurdering af beløbet for fremtidige

ydelser, som medarbejderen har optjent

til gengæld for sin arbejdsydelse i

nuværende og tidligere perioder. Disse

ydelser diskonteres således, at nutidsværdien

fastsættes, og dagsværdien af

ordningens aktiver fratrækkes. Diskonteringssatser

baseres på markedsafkastet

NOTER ■

på selskabsobligationer med høj kreditrating

i det pågældende land, der ikke

afviger væsentligt fra betingelserne for

Koncernens pensionsforpligtelser. Beregningerne

foretages af en kvalificeret aktuar

i henhold til Projected Unit Credit-metoden.

I tilfælde hvor ordningens ydelser stiger,

udgiftsføres den del af den forøgede

ydelse, der vedrører medarbejderes tidligere

arbejdsydelse, i resultatopgørelsen.

I det omfang ydelsen ikke er betinget af

om ansættelsen fortsætter, indregnes

omkostningen omgående i resultatopgørelsen.

Ordningernes nettoaktiver indregnes i

det omfang, Koncernen kan udlede fremtidige

økonomiske fordele i form af tilbagebetalinger

fra pensionsordningen eller

reduktioner i fremtidige bidrag til pensionsordningen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når

Koncernen som følge af en tidligere begivenhed

har en retslig eller faktisk forpligtelse,

og det er sandsynligt, at der

må afgives økonomiske fordele, der kan

vurderes pålideligt. I denne forbindelse

foretager LEGO Koncernen en vurdering

af det sandsynlige resultat af hver enkelt

sag. I tilfælde hvor en pålidelig vurdering

ikke kan foretages, indregnes disse som

eventualforpligtelser.

Yderligere hensættelser til omstruktureringsomkostninger

indregnes kun, når

der inden balancedagen træffes beslutning

og afgives meddelelse herom. Der

hensættes ikke til fremtidige driftsunderskud.

Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdien

af den vurderede forpligtelse på balancedagen.

Andre forpligtelser

Andre forpligtelser måles til amortiseret

kostpris, medmindre andet anføres.

ÅRSRAPPORT 2007 | 43


Årsrapport 2007

■ NOTER

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser Koncernens

pengestrømme for året opdelt

på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet,

årets forskydning i likvide

beholdninger samt Koncernens likvide

beholdninger ved årets begyndelse og

slutning.

44 | ÅRSRAPPORT 2007

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres

indirekte som årets resultat reguleret

for ikke-kontante poster, afholdte

finansielle udgifter og skat samt ændringer

i driftskapitalen.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten

omfatter pengestrømme fra køb og

salg af aktiviteter, immaterielle og materielle

aktiver, produktionsanlæg og

driftsmidler samt finansielle aktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten

omfatter pengestrømme fra lån, tilbagebetaling

af rentebærende gæld og

udbytte udloddet til aktionærerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger

og kassekreditter mv., som uden hindring

kan omsættes til likvide beholdninger,

med fradrag af kortfristet bankgæld.


Nøgletal

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med ”Anbefalinger og Nøgletal

2005” udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening.

BRUTTOMARGIN: Bruttoresultat x 100

Omsætning

OVERSKUDSGRAD (ROS): Resultat før finansielle poster og skat x 100

Omsætning

NETTOMARGIN: Årets resultat x 100

Omsætning

EGENKAPITALFORRENTNING: Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

ROIC I: EBITA før særlige poster x 100

Gennemsnitlig investeret kapital

ROIC II: EBITA efter særlige poster x 100

Gennemsnitlig investeret kapital

SOLIDITETSGRAD: Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) x 100

Passiver i alt, ultimo

Den gennemsnitlige investerede kapital beregnes som materielle aktiver, varebeholdninger og tilgodehavender ekskl. tilgodehavende

skat med fradrag af hensatte forpligtelser ekskl. hensættelser vedrørende omstrukturering og udskudt skat, og

med fradrag af kortfristede forpligtelser ekskl. realkreditlån og skat. Ved opgørelsen af ROIC II fratrækkes endvidere hensættelser

vedrørende omstrukturering.

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 45


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er det nødvendigt, at ledelsen foretager en række regnskabsmæssige skøn og vurderinger,

der påvirker aktiver og forpligtelser samt indtægter og udgifter.

De skøn og vurderinger, der anvendes ved fastsættelsen af resultatet, bliver løbende evalueret. Ledelsen baserer sine vurderinger

på tidligere erfaringer og andre forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige under de givne omstændigheder.

Det faktiske resultat kan afvige fra disse skøn under andre forudsætninger eller betingelser.

Følgende regnskabsmæssige skøn og vurderinger anser ledelsen for at være væsentlige for årsrapporten:

Varebeholdninger

Opgørelsen af indirekte produktionsomkostninger indebærer skøn og vurderinger af forskellige forudsætninger. Værdiansættelsens

følsomhed over for disse forudsætninger kan være betydelig. Efter ledelsens opfattelse er de anvendte forudsætninger

og skøn forsvarlige.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser er i sagens natur usikre. Klassifikationen af hensatte forpligtelser eller eventualforpligtelser

samt målingen af hensatte forpligtelser i årsregnskabet baseres på det forventede udfald. Efter ledelsens

opfattelse er de anvendte skøn og forudsætninger forsvarlige.

NOTE 3. Omsætning

Omsætning omfatter varesalg og licensindtægter. Varesalg udgør DKK 7.945 mio. (DKK 7.710 mio. i 2006), og licensindtægter

udgør DKK 82 mio. (DKK 88 mio. i 2006).

NOTE 4. Artsopdelte omkostninger

2007 2006

Anvendte råmaterialer og hjælpematerialer 1.561 1.5.25

Personaleomkostninger (note 6 og 9) 1.851 2.192

Afskrivninger (note 7) 277 208

Licens- og royaltyomkostninger 484 517

Andre eksterne omkostninger 2.653 2.442

Driftsomkostninger og omstruktureringsomkostninger i alt 6.826 6.884

46 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 5. Revisionshonorar

2007 2006

Vederlag til PricewaterhouseCoopers er afholdt således:

Revision 8 8

Andre ydelser 13 12

21 20

NOTE 6. Personaleomkostninger

2007 2006

Løn og gager 1.651 1.757

Pensionsomkostninger, ydelsesbaserede pensionsordninger (note 26) 9 11

Pensionsomkostninger, bidragsbaserede pensionsordninger 86 51

Andre omkostninger samt omkostninger til social sikring 73 87

1.819 1.906

Klassificeres som:

Produktionsomkostninger 502 652

Salgs- og distributionsomkostninger 849 805

Administrationsomkostninger 316 285

Andre driftsomkostninger 152 164

1.819 1.906

Heraf løn og vederlag til ledelsesmedlemmer:

Lønninger 16 15

Kortfristede incitamentsordninger 7 7

Langfristede incitamentsordninger 8 8

31 30

Incitamentsordninger omfatter en kortsigtet incitamentsordning, der er baseret på

den årlige præstation, og en langsigtet incitamentsordning, der er baseret på

langsigtede mål for værdiskabelse.

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 4.199 4.908

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 47


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 7. Afskrivninger

2007 2006

Bygninger og installationer 26 8

Produktionsanlæg og maskiner 220 143

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 31 57

277 208

Klassificeres som:

Produktionsomkostninger 213 107

Salgs- og distributionsomkostninger 26 42

Administrationsomkostninger 37 58

Andre driftsomkostninger 1 1

277 208

NOTE 8. Tilbageførsel af nedskrivninger på langfristede aktiver

I henhold til anvendt regnskabspraksis foretages der nedskrivningstests i de tilfælde, hvor der er interne eller eksterne tegn på værdiforringelse

af de enkelte aktiver eller grupper af aktiver. Der er i 2006 gennemført en række nedskrivningstests af de regnskabsmæssige værdier

af Koncernens langfristede aktiver. De regnskabsmæssige værdier af de langfristede aktiver er vurderet i forhold til genindvindingsværdien,

der fastsættes som den højeste værdi af aktivets nettosalgsværdi og kapitalværdi. I de tilfælde, hvor genindvindingsværdien er

lavere end aktivets regnskabsmæssige værdi, er der foretaget nedskrivning. Der er ved beregningen anvendt en diskonteringssats før

skat på 10-18%.

De gennemførte beregninger er foretaget under hensyntagen til LEGO Koncernens pengestrømme og forretning, der vedrører følgende

pengestrømsfrembringende grupper: Play Materials, Brand Retail og Shop@Home. Play Materials omfatter Koncernens produktion og

salg af legetøj. Brand Retail omfatter den forretningskæde, hvor LEGO Koncernen sælger direkte til kunden, mens Shop@Home omfatter

internet- og postordresalg.

I forbindelse med de foretagne nedskrivningstests i 2006 og 2007 er der ikke identificeret behov for yderligere nedskrivninger af langfristede

aktiver; tværtimod er der foretaget tilbageførsler af tidligere foretagne nedskrivninger på DKK 24 mio. (DKK 270 mio. i 2006) i forbindelse

med revurdering af de langfristede aktiver. Denne tilbageførsel er et resultat af en ændret vurdering af rentabiliteten, idet Koncernen igen

er værdiskabende som beskrevet under "Årets resultat" i beretningen.

2007 2006

Brand Retail 14 144

Play Materials 10 126

24 270

48 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 9. Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster

2007 2006

Omkostninger vedrørende personale 32 286

Lukning af produktions- og kontorfaciliteter 25 72

Tilbageførsel af hensættelser til omstrukturering (37) (67)

Andet 26 59

46 350

NOTE 10. Forsknings- og udviklingsomkostninger

2007 2006

Omkostningsførte forsknings- og udviklingsomkostninger 222 202

222 202

NOTE 11. Finansielle indtægter

2007 2006

Renteindtægter fra obligationer 6 35

Gevinst ved konvertering af realkreditlån 20 12

Ændring i nutidsværdien af hensatte forpligtelser (note 28) 3 3

Renteindtægter fra kreditinstitutter 43 52

Gevinst fra finansielle instrumenter 51 33

123 135

NOTE 12. Finansielle omkostninger

2007 2006

Renteomkostninger på realkreditlån 19 15

Renteomkostninger til nærtstående parter 94 136

Valutakurstab, netto 38 15

Andre renteudgifter 6 13

157 179

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 49


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 13. Skat af årets resultat

2007 2006

Aktuel skat af årets resultat (270) (41)

Udskudt skat af årets resultat (130) 102

Andet (11) –

Regulering af skat vedrørende tidligere år, aktuel skat 3 (52)

Regulering af skat vedrørende tidligere år, udskudt skat 22 –

(386) 9

Selskabsskatten kan specificeres således:

Beregnet 25% (28% i 2006) skat af årets resultat før skat

Skatteeffekt af:

(354) (359)

Højere/lavere skattesats i dattervirksomheder (19) 4

Ikke-skattepligtige indtægter 7 1

Ikke-fradragsberettigede omkostninger (20) 6

Udskudt skat, effekt af ændring i dansk skattesats i 2007 (17) –

Regulering af skat vedrørende tidligere år 11 (52)

Effekt af ikke-aktiveret udskudt skat 17 421

Andet (11) –

(386) 9

Effektiv skattesats 27% (1)%

50 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 14. Aktiver besiddet med henblik på salg

2007 2006

Kostpris 1. januar 900 1.064

Valutakursregulering til ultimokurs (24) (35)

Tilgange 2 –

Afgange (1.148) (259)

Overførsel fra materielle aktiver 400 130

Kostpris 31. december 130 900

Af- og nedskrivninger 1. januar 597 846

Valutakursregulering til ultimokurs (16) (24)

Årets nedskrivninger/tilbageførsler – (85)

Afgange (698) (228)

Overførsel fra materielle aktiver 205 88

Af- og nedskrivninger 31. december 88 597

Regnskabsmæssig værdi 31. december 42 303

NOTER ■

Aktiver besiddet med henblik på salg i 2007 omfatter grunde og bygninger i Tyskland, mens aktiver besiddet med henblik på salg i 2006 omfatter

grunde og bygninger i Tyskland og Schweiz. Grunde og bygninger var klassificeret som besiddet med henblik på salg på grund af flytning

af aktiviteter.

Grunde og bygninger i Danmark med regnskabsmæssig værdi på DKK 195 mio. er i 2007 overført til aktiver besiddet med henblik på salg.

Grunde og bygninger i Schweiz og Danmark blev solgt i 2007 med en gevinst på DKK 224 mio. (grunde og bygninger blev i 2006 solgt med en

gevinst på DKK 102 mio.). Grunde og bygninger i Tyskland forventes solgt i 2008.

Udviklingsom-

NOTE 15. Immaterielle aktiver kostninger og

Patenter forudbetalinger I alt

Kostpris 1. januar 2007 – – –

Valutakursregulering til ultimokurs – – –

Tilgange 4 30 34

Afgange – – –

Kostpris 31. december 2007 4 30 34

Af- og nedskrivninger 1. januar 2007 – – –

Årets afskrivninger – – –

Årets nedskrivninger – – –

Af- og nedskrivninger 31. december 2007 – – –

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007 4 30 34

ÅRSRAPPORT 2007 | 51


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 16. Materielle aktiver

52 | ÅRSRAPPORT 2007

Langfristede

Andre aktiver

Pro- anlæg, under

Grunde, duktions- drifts- opførelse

bygninger & anlæg & materiel & og forud-

installationer maskiner inventar betalinger I alt

Kostpris 1. januar 2006 1.726 2.909 1.037 30 5.702

Valutakursregulering til ultimokurs (41) (17) (53) – (111)

Tilgange 13 203 35 65 316

Afgange (285) (433) (293) (6) (1.017)

Overførsel til aktiver besiddet med henblik på salg (130) – – – (130)

Andre overførsler 31 20 – (51) –

Kostpris 31. december 2006 1.314 2.682 726 38 4.760

Af- og nedskrivninger 1. januar 2006 869 2.722 957 – 4.548

Valutakursregulering til ultimokurs (20) (16) (40) – (76)

Årets afskrivninger 8 143 57 – 208

Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger (25) (98) (77) – (200)

Afgange (135) (427) (268) – (830)

Overførsel til aktiver besiddet med henblik på salg (88) – – – (88)

Andre overførsler – – – – –

Af- og nedskrivninger 31. december 2006 609 2.324 629 – 3.562

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006 705 358 97 38 1.198

Heraf finansielt leasede aktiver 87 – – – 87


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 16. Materielle aktiver, fortsat

Langfristede

Andre aktiver

Pro- anlæg, under

Grunde, duktions- drifts- opførelse

bygninger & anlæg & materiel & og forud-

installationer maskiner inventar betalinger I alt

Kostpris 1. januar 2007 1.314 2.682 726 38 4.760

Valutakursregulering til ultimokurs (3) (15) (28) – (46)

Tilgange 49 251 66 48 414

Afgange (2) (144) (123) – (269)

Overførsel til aktiver besiddet med henblik på salg (400) – – – (400)

Andre overførsler – 32 – (32) –

Kostpris 31. december 2007 958 2.806 641 54 4.459

Af- og nedskrivninger 1. januar 2007 609 2.324 629 – 3.562

Valutakursregulering til ultimokurs (3) (14) (21) – (38)

Årets afskrivninger 26 220 31 – 277

Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger (10) (16) (4) – (30)

Afgange (2) (139) (120) – (261)

Overførsel til aktiver besiddet med henblik på salg (205) – – – (205)

Andre overførsler – – – – –

Af- og nedskrivninger 31. december 2007 415 2.375 515 – 3.305

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007 543 431 126 54 1.154

Heraf finansielt leasede aktiver 75 – 17 – 92

Materielle aktiver generelt

Der eksisterer en købsforpligtelse vedrørende materielle aktiver på DKK 11 mio. pr. 31. december 2007 (DKK 46 mio. pr. 31. december 2006).

Finansielt leasede aktiver

Finansielt leasede aktiver omfatter bygninger og hardware (i 2006 omfattede finansielt leasede aktiver bygninger).

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 53


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 17. Kapitalandele i associerede virksomheder

2007 2006

Kostpris 1. januar – –

Tilgange 4 –

Kostpris 31. december 4 –

Værdiregulering 1. januar – –

Andel af resultat (1) –

Værdiregulering 31. december (1) –

Regnskabsmæssig værdi 31. december 3 –

Koncernens andel af resultatet i associerede virksomheder, hvoraf ingen er børsnoterede, og andel af aktiver (herunder goodwill og

forpligtelser) udgør:

LEGO andel af

Årets Aktiver Forpligtel- Egenka- Egen- Årets

Navn Omsætning resultat i alt ser i alt pital i alt kapital resultat

Kabooki A/S, Danmark (19,8%) 139 (4) 60 43 17 3 (1)

Regnskabstallene for Kabooki A/S er baseret på estimater.

LEGO Koncernen anses for at udøve betydelig indflydelse i Kabooki A/S, da LEGO Koncernen er repræsenteret i bestyrelsen i Kabooki A/S.

Selskabet klassificeres derfor som kapitalandel i associeret virksomhed.

NOTE 18. Varebeholdninger

2007 2006

Råvarer og komponenter 96 123

Varer under fremstilling 235 234

Færdigvarer 615 573

946 930

Årets vareforbrug indregnet under produktionsomkostninger 2.572 2.390

54 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 19. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2007 2006

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (brutto) 1.933 1.975

Hensættelse til tab på debitorer:

Saldo primo (151) (154)

Valutakursregulering til ultimokurs 11 11

Årets ændringer i hensættelser (6) (16)

Årets realiserede tab 9 8

Saldo ultimo (137) (151)

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (netto) 1.796 1.824

Alle tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser forfalder inden for 1 år. Den nominelle værdi anses for at svare til dagsværdien for tilgodehavender,

der forfalder inden for 1 år fra balancedagen.

NOTER ■

77% af de samlede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er dækket af forsikringer, og kreditrisikoen udgør derfor DKK 442 mio. svarende

til 23% af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Koncernens kreditirisiko vedrørende tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser anses

for at være lav.

NOTE 20. Andre værdipapirer og kapitalandele

2007 2006

Obligationer – 75

– 75

Oprindelig anskaffelsespris – 76

ÅRSRAPPORT 2007 | 55


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 21. Aktiekapital

Aktiekapitalen består af:

56 | ÅRSRAPPORT 2007

1 A-aktie á DKK 1.000 eller multipla heraf (2006: 1)

9 B-aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf (2006: 9)

10 C-aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf (2006: 10)

20 Aktier i alt 31. december 2007 (2006: 20)

Det samlede antal aktier udgør 205 (205 i 2006). Alle udstedte aktier er fuldt indbetalt.

En ordinær A-aktie á DKK 1.000 giver 10 stemmer, mens en ordinær B-aktie á DKK 1.000 giver 1 stemme og ordinære C-aktier á DKK 1,000

giver hver 1 stemme. C-aktier kan maksimalt modtage et årligt udbytte på 8%.

Aktionærer, som ejer mere end 5% af aktiekapitalen:

LEGO Holding A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, Danmark

LEGO Invest A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, Danmark

NOTE 22. Udbytte pr. aktie

Udbytte udloddet i 2007 udgjorde DKK 400 mio., hvilket gennemsnitligt svarer til DKK 2 mio. pr. aktie (DKK 500 mio. i 2006,

gennemsnitligt DKK 2,4 mio. pr. aktie). Der forventes udloddet udbytte på DKK 1.000 mio. i 2008, hvilket svarer til gennemsnitligt

DKK 4,9 mio. pr. aktie.

NOTE 23. Lån

Udløbsprofilen for finansielle forpligtelser oplyses efter kategori og klasse fordelt på forfaldsperiode. Alle rentebetalinger og tilbagebetaling

af finansielle aktiver og forpligtelser er baseret på kontraktlige aftaler. Rentebetalinger på variabelt forrentede instrumenter er fastsat ved

hjælp af en nulkuponrentestruktur. Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.

Ansvarlig lånekapital er et konvertibelt lån fra LEGO Holding A/S, der er uopsigeligt fra långivers side og forfalder til betaling i december

2016. Lånet er givet på specielle betingelser og kan indfries inden udløb af låntager under forudsætning af, at Koncernens soliditetsgrad

udgør mindst 40% efter indfrielsen. Långiver har til enhver tid ret til at konvertere gælden, eller dele heraf, til aktiekapital i LEGO A/S. Alle

renter indregnes som lån.

Lånet er desuden efterstillet alle andre kreditorer.


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 23. Lån, fortsat

2007 2006

Langfristede:

Kreditinstitutter 237 376

Ansvarlig lånekapital 1.100 1.100

1.337 1.476

Kortfristede:

Kreditinstitutter 77 4

77 4

Lån i alt, regnskabsmæssig værdi 1.414 1.480

Langfristede lån inklusiv ikke tilbagediskonterede pengestrømme fra renter forfalder således:

Mellem 1 og 2 år 97 100

Mellem 2 og 5 år 384 408

Over 5 år 1.927 2.234

2.408 2.742

Specifikation af de enkelte lån inklusiv ikke tilbagediskonterede pengestrømme fra renter:

31. december 2006:

Regnskabs- Total fremtidige

Rente- mæssig udiskonterede Dags-

Løbetid sats værdi betalinger værdi

Kreditinstitutter, DKK 2035 4-6% 380 847 386

Ansvarlig lånekapital, DKK 2016 6-8% 1.100 1.899 1,100

1.480 2.746 1.486

31. december 2007:

Regnskabs- Total fremtidige

Rente- mæssig udiskonterede Dags-

Løbetid sats værdi betalinger værdi

Kreditinstitutter, DKK 2035 4-6% 127 273 127

Kreditinstitutter, DKK 2037 4-6% 187 393 187

Ansvarlig lånekapital, DKK 2016 6-8% 1.100 1.819 1.100

1.414 2.485 1.414

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 57


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 24. Gæld vedrørende omstrukturering af koncernen

En række virksomheder blev i 2006 og 2007 overført fra INTERLEGO AG til LEGO A/S. Virksomhederne er indregnet i LEGO A/S i henhold

til sammenlægningsmetoden og indgår i sammenligningstallene og hoved- og nøgletallene. I perioden indtil virksomhederne faktisk er

overført til LEGO A/S, indregnes en forpligtelse vedrørende omstrukturering af Koncernen, der svarer til købsprisen.

NOTE 25. Udskudt skat

2007 2006

Udskudt skat, netto 1. januar 261 247

Valutakursregulering til ultimokurs (15) –

Udgiftsført i resultatopgørelsen (94) 1

Indregnet i egenkapitalen 1 13

153 261

Udskudt Udskudt Udskudt

skatte- skatte- skat

2006 aktiv forpligtelse netto

Langfristede aktiver 272 (181) 91

Tilgodehavender 55 – 55

Varebeholdninger 18 (14) 4

Hensatte forpligtelser 8 – 8

Andre forpligtelser 83 – 83

Andet 17 (39) (22)

Modregnet (107) 107 –

Fremførte skattemæssige underskud 42 – 42

388 (127) 261

Udskudt Hensættelse Udskudt

skatte- til udskudt skat

2007 aktiv skat netto

Langfristede aktiver 130 (176) (46)

Tilgodehavender 54 – 54

Varebeholdninger 43 – 43

Hensatte forpligtelser 65 – 65

Andre forpligtelser 21 – 21

Andet 8 (2) 6

Modregnet (50) 50 –

Fremførte skattemæssige underskud 10 – 10

Fremførte skattemæssige underskud

281 (128) 153

Skatteaktiver vedrørende fremførte skattemæssige underskud aktiveres ud fra en vurdering af, hvorvidt de kan udnyttes i fremtiden. Ingen af

Koncernens aktiverede skattemæssige underskud på DKK 10 mio. udløber inden for 5 år (DKK 42 mio. i 2006 udløber ikke inden for 5 år).

58 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO.. ]

NOTE 26. Pensionsforpligtelser

Bidragsbaserede pensionsordninger:

Ved bidragsbaserede pensionsordninger indregner LEGO Koncernen i resultatopgørelsen indbetalte præmier (f.eks. et

fastsat beløb eller en fastsat procentdel af lønnen) til de uafhængige forsikringsselskaber, der er ansvarlige for pensionsforpligtelserne.

Når ydelser til bidragsbaserede pensionsordninger er indbetalt, har LEGO Koncernen ingen yderligere

pensionsforpligtelser over for nuværende eller tidligere medarbejdere. Pensionsordningerne i de danske og i nogle af de

udenlandske selskaber er alle bidragsbaserede pensionsordninger. DKK 86 mio. (DKK 51 mio. i 2006) er indregnet i resultatopgørelsen

for Koncernen under omkostninger vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger.

Ydelsesbaserede pensionsordninger:

Ved ydelsesbaserede pensionsordninger er LEGO Koncernen forpligtet til at betale visse pensionsydelser. De større ydelsesbaserede

pensionsordninger i Koncernen gælder for medarbejdere i Tyskland, USA og England. Koncernen har indregnet

en nettoforpligtelse på DKK 48 mio. (DKK 48 mio. i 2006) vedrørende Koncernens forpligtelser over for nuværende

eller tidligere medarbejdere med hensyn til ydelsesbaserede pensionsordninger. Forpligtelsen er beregnet efter fradrag af

ordningens aktiver. Der er indregnet DKK 9 mio. (DKK 11 mio. i 2006) i resultatopgørelsen for Koncernen.

2007 2006

Indregnede beløb i balancen opgøres således:

Nutidsværdi af afdækkede forpligtelser (114) (129)

Dagsværdi af ordningens aktiver 112 120

(2) (9)

Nutidsværdi af uafdækkede forpligtelser (46) (39)

Nettoforpligtelse indregnet i balancen (48) (48)

Heraf indregnet som forpligtelse (63) (62)

Heraf indregnet som aktiv 15 14

Ændringer i nutidsværdien af årets ydelsesbaserede forpligtelser kan specificeres således:

Nutidsværdi 1. januar (168) (176)

Valutakursregulering til ultimokurs 7 3

Pensionsomkostninger vedrørende indeværende regnskabsår (2) (3)

Renteudgifter (7) (7)

Aktuarmæssige tab/(gevinster) 2 (1)

Betalte ydelser 8 15

Nedskæringer i forbindelse med fratrædelser – 1

Nutidsværdi 31. december (160) (168)

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 59


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 26. Pensionsforpligtelser, fortsat

2007 2006

Årets ændringer i dagsværdien for ordningens aktiver kan specificeres således:

Ordningens aktiver 1. januar 120 126

Valutakursregulering til ultimokurs (7) (3)

Forventet afkast af ordningens aktiver 5 4

Aktuarmæssige (tab)/gevinster (3) (5)

Arbejdsgivers bidrag 1 6

Betalte ydelser (4) (8)

Ordningens aktiver 31. december 112 120

Ordningens aktiver omfatter følgende:

2007 2006

Aktier 60 53% 65 54%

Gældsinstrumenter 20 18% 20 17%

Andet 32 29% 35 29%

112 100% 120 100%

2007 2006

Det indregnede beløb i resultatopgørelsen består af følgende:

Pensionsomkostninger vedrørende indeværende regnskabsår 2 3

Renteudgifter 7 8

Forventet afkast af ordningens aktiver (4) (4)

Nedskæringer i forbindelse med fratrædelser – (1)

Aktuarmæssige tab, netto 4 5

9 11

Klassificeres som:

Administrationsomkostninger 9 11

9 11

Ændringer i nettoforpligtelsen indregnet i balancen består af følgende:

Nettoforpligtelse 1. januar 48 50

Samlede omkostninger indregnet i resultatopgørelsen 9 11

Betalte bidrag (9) (13)

Nettoforpligtelse 31. december 48 48

Faktisk afkast af ordningens aktiver 3 (4)

60 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 26. Pensionsforpligtelser, fortsat

NOTER ■

De aktuarmæssige forudsætninger, der er anvendt i beregningerne, varierer fra land til land som følge af forskelle i økonomiske

og sociale betingelser. De anvendte gennemsnitlige forudsætninger kan specificeres således:

2007 2006

Diskonteringssats 4% 4%

Forventet afkast af pensionsordningens aktiver 2% 2%

Fremtidige lønstigninger 2% 2%

Fremtidige pensionsstigninger 1% 2%

NOTE 27. Anden gæld

2007 2006

Lønrelateret gæld og andre afgifter 566 518

Gæld til nærtstående parter 123 222

Forpligtelser vedrørende finansiel leasing 93 87

Andre kortfristede forpligtelser 777 684

1.559 1.511

Specificeres således:

Langfristede forpligtelser 79 78

Kortfristede forpligtelser 1.480 1.433

1.559 1.511

Forpligtelser vedrørende finansiel leasing

Dagsværdien af forpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver svarer til den regnskabsmæssige værdi. Dagsværdien skønnes at

være lig nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme til en markedsrente for lignende leasingkontrakter.

2007 2006

Forpligtelser vedrørende finansiel leasing er følgende:

0-1 år 14 9

1-5 år 46 35

> 5 år 33 43

93 87

Afstemning af regnskabsmæssig værdi og bruttoforpligtelse:

Forpligtelsens regnskabsmæssige værdi 93 87

Endnu ikke påløbne renteudgifter 7 6

Bruttoforpligtelse 100 93

Der er ikke udgiftsført betingede leasingydelser i 2007 eller i 2006. Ingen af de finansielt leasede aktiver er videreudlejet.

ÅRSRAPPORT 2007 | 61


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 28. Hensatte forpligtelser

2006

Omstrukturering

Andet I alt

Hensatte forpligtelser 1. januar 207 145 352

Valutakursregulering til ultimokurs (2) (1) (3)

Tilgang 344 32 376

Årets ændring i beregning af nutidsværdi (3) – (3)

Anvendt (198) (50) (248)

Tilbageført (67) (16) (83)

Hensatte forpligtelser 31. december 281 110 391

Der specificeres således:

Langfristede forpligtelser 215

Kortfristede forpligtelser 176

391

2007

Omstrukturering

Andet I alt

Hensatte forpligtelser 1. januar 281 110 391

Valutakursregulering til ultimokurs (2) 1 (1)

Tilgang 37 31 68

Årets ændring i beregning af nutidsværdi (3) – (3)

Anvendt (96) (41) (137)

Tilbageført (37) (14) (51)

Hensatte forpligtelser 31. december 180 87 267

Der specificeres således:

Langfristede forpligtelser 93

Kortfristede forpligtelser 174

267

Hensættelse til omstruktureringsforpligtelser vedrører primært lukning af produktionsanlæg samt fratrædelsesordninger. Størstedelen af

disse forpligtelser forventes at blive anvendt i perioden 2008-2010.

Andre hensættelser består af forskellige typer hensættelser, herunder hensættelse til retstvister. Størstedelen af hensættelserne forventes

at blive anvendt inden for de næste 2 år.

62 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 29. Eventualposter og andre forpligtelser

NOTER ■

Eventualaktiver

I 2007 solgte Koncernen grunde og bygninger med mulighed for at modtage en gevinst, såfremt køber er i stand til at sælge

disse med fortjeneste inden juli 2009.

Eventualforpligtelser og andre forpligtelser

2007 2006

Garantier 91 35

Forpligtelser vedrørende operationel leasing 356 367

Andre forpligtelser 74 59

521 461

Koncernen leaser forskellige kontorer, lagre samt produktionsanlæg og maskiner i henhold til uopsigelige operationelle leasingkontrakter.

Leasingkontrakterne indeholder forskellige betingelser, klausuler og rettigheder.

Koncernen leaser ligeledes produktionsanlæg og maskiner i henhold til opsigelige operationelle leasingkontrakter. Koncernen skal afgive

forskellige opsigelsesvarsler for disse kontrakter.

Årets leasingomkostninger, der er udgiftsført i resultatopgørelsen, udgør 126 126

Den fremtidige minimumsbetaling i henhold til uopsigelige

operationelle leasingkontrakter udgør følgende:

0-1 år 131 143

1-5 år 204 192

> 5 år 21 32

356 367

Der er stillet sikkerhed for Koncernens realkreditlån i grunde, bygninger og installationer med en regnskabsmæssig værdi på DKK 270

mio. (DKK 335 mio. i 2006).

ÅRSRAPPORT 2007 | 63


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 30. Finansielle risici

Kreditrisiko

Finansielle instrumenter indgås med modparter, der klassificeres som investeringsklasser med en kreditvurdering på A1/Aaa eller derover

hos Standard & Poor’s eller Moody’s Investor Service. LEGO Koncernens kreditrisici anses derfor for at være minimale.

Kreditrisiko vedrørende tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser vises i note 19.

Valutakursrisiko

LEGO Koncernen har netto indbetalinger i EUR, USD og JPY, mens EUR og CZK står for den største risiko vedrørende udbetalinger.

Koncernens valutakursrisiko styres centralt på grundlag af en af bestyrelsen godkendt valutapolitik. Terminskontrakter anvendes til afdækning

af nettopositioner. Disse terminskontrakter klassificeres som sikring og opfylder de regnskabsmæssige krav til sikring af fremtidige

pengestrømme.

Et kursudsving på 5% over for den danske krone i de valutaer, som anvendes i LEGO Koncernen, ville have påvirket aktiver og passiver

pr. 31. december 2007 med maksimalt DKK 25 mio. (DKK 22 mio. i 2006), hvilket ville ændre resultatet før skat med 1.8% (1,7% i 2006). Beregningen

omfatter ikke EUR, da selskabet ikke forventer betydelige udsving i denne valuta over for den danske krone på grund af den

danske fastkurspolitik over for EUR.

Renterisiko

Koncernens renterisiko vedrører rentebærende forpligtelser og aktiver. Koncernens rentebærende aktiver består hovedsageligt af likvide

midler. Likvide midler afgiver renter på det korte pengemarked. En ændring i renteniveauet på 1,0% for 2007 ville have påvirket Koncernens

resultat før skat med ca. DKK 3,2 mio. (DKK 2,5 mio. i 2006). Koncernens renterisiko anses for at være ubetydelig og forventes ikke at

påvirke Koncernens resultat betydeligt.

Likviditetsrisiko

Likvide midler styres centralt og vurderes løbende. Det sikres, at der til enhver tid er tilstrækkelige økonomiske midler til rådighed. På baggrund

af indeståender i banker og gennem kreditfaciliteter, der er tilgængelige i kreditinstitutter og hos nærtstående parter, er der ingen

likviditetsproblemer. Likviditetsrisikoen er derfor ubetydelig.

Styring af kapitalrisiko

Der er udbetalt DKK 400 mio. i udbytte i 2007. Det forventes, at udbytte for 2007, der udbetales i 2008, vil andrage DKK 1 mia. Denne udbyttebetaling

afspejler strategien bag den nye kapitalstruktur, hvor LEGO Koncernen er driftsselskabet, og eventuel overskydende likviditet

udloddes til moderselskabet LEGO Holding A/S.

64 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 31. Afledte finansielle instrumenter

NOTER ■

Pr. 31. december 2007 er der anvendt terminskontrakter til sikring af pengestrømme for fremtidige regnskabsperioder. Ud over

terminskontrakter havde LEGO Koncernen pr. 31. december 2006 dedikeret 4 put-optioner i USD til sikring af pengestrømme i

USD for regnskabsperioden 2007.

2007 2006

Aktiver:

Valutaterminskontrakter – sikring af pengestrømme 30 34

Valutaterminskontrakter – sikring af dagsværdi 5 9

35 43

Forpligtelser:

Valutaterminskontrakter – sikring af pengestrømme 1 –

Valutaterminskontrakter – sikring af dagsværdi 54 8

55 8

ÅRSRAPPORT 2007 | 65


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 31. Afledte finansielle instrumenter, fortsat

Sikring af dagsværdi

Positive Negative

Kontrakt- dags- dags- Indregnet Indregnet

sum værdier værdier i resultat- i egen-

2006 ultimo ultimo ultimo opgørelsen kapitalen

JPY 83 9 – 9 –

AUD 9 – – – –

RUB 30 – – – –

CZK 115 – (8) (8) –

HKD 3 – – – –

SEK 25 – – – –

NOK 36 – – – –

301 9 (8) 1 –

Positive Negative

Kontrakt- dags- dags- Indregnet Indregnet

sum værdier værdier i resultat- i egen-

2007 ultimo ultimo ultimo opgørelsen kapitalen

USD 588 – (49) (49) –

JPY 36 4 – 4 –

RUB 30 1 – 1 –

CZK 162 – (4) (4) –

HKD 10 – (1) (1) –

SEK 15 – – – –

CAD 10 – – – –

MXN 11 – – – –

862 5 (54) (49) –

Ovenstående kontrakter udløber i 2008 med hensyn til sikring af dagsværdi pr. 31. december 2007, og i 2007 med hensyn til sikring af

dagsværdi pr. 31. december 2006.

66 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 31. Afledte finansielle instrumenter, fortsat

Sikring af pengestrømme, indeværende år

Positive Negative

Kontrakt- dags- dags- Indregnet Indregnet

sum værdier værdier i resultat- i egen-

2006 ultimo ultimo ultimo opgørelsen kapitalen

USD 155 3 – – –

PLN 6 – – – –

RUB 23 – – – –

SEK 11 – – – –

195 3 – – –

Sikring af pengestrømme, fremtidige regnskabsperioder

Positive Negative

Kontrakt- dags- dags- Indregnet Indregnet

sum værdier værdier i resultat- i egen-

2006 ultimo ultimo ultimo opgørelsen kapitalen

USD 575 18 – – 18

JPY 103 6 – – 6

AUD 44 – – – –

SEK 29 – – – –

CAD 128 7 – – 7

879 31 – – 31

Alle ovennævnte kontrakter vedrører regnskabsåret 2006. Disse transaktioner har udløb i 2007.

Dagsværdireguleringer på kontrakter, der er indregnet i egenkapitalen pr. 31. december 2007, indregnes i resultatopgørelsen for 2008.

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 67


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 31. Afledte finansielle instrumenter, fortsat

Sikring af pengestrømme, indeværende år

Positive Negative

Kontrakt- dags- dags- Indregnet Indregnet

sum værdier værdier i resultat- i egen-

2007 ultimo ultimo ultimo opgørelsen kapitalen

JPY 5 – – – –

CAD 21 – – – –

26 – – – –

Sikring af pengestrømme, fremtidige regnskabsperioder

Positive Negative

Kontrakt- dags- dags- Indregnet Indregnet

sum værdier værdier i resultat- i egen-

2007 ultimo ultimo ultimo opgørelsen kapitalen

USD 406 25 – – 25

JPY 71 2 – – 2

CAD 103 – – – –

AUD 70 3 – – 3

PLN 61 – (1) – (1)

NOK 47 – – – –

758 30 (1) – 29

Alle ovennævnte kontrakter vedrører regnskabsåret 2007. Disse transaktioner har udløb i 2008.

2007 2006

Ændringer i dagsværdiregulering indregnet i egenkapitalen

Dagsværdiregulering 1. januar 31 2

Ændring i markedsværdi (1) –

Sikringsinstrumenter indgået i året 30 25

Leverede og indregnet i resultatopgørelsen (23) 4

Ineffektive sikringsinstrumenter (8) –

Dagsværdiregulering 31. december 29 31

Indregnet i resultatopgørelsen:

Finansielle indtægter (31) 4

(31) 4

68 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 32. Andre tilbageførsler uden indvirkning på pengestrømme

2007 2006

Afskrivninger 277 207

Tilbageførte nedskrivninger (30) (270)

Fortjeneste ved salg af materielle aktiver (218) (141)

Nettobevægelser i hensatte forpligtelser (114) 44

Resultat fra associerede virksomheder 1 –

Finansielle indtægter (123) (135)

Finansielle omkostninger 157 179

Andre reguleringer (133) (184)

NOTE 33. Ændringer i driftskapital

(183) (300)

2007 2006

Varebeholdninger (16) (186)

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender 85 (120)

Leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld 13 563

NOTE 34. Likvider

82 257

2007 2006

Likvide beholdninger 1.001 1.697

1.001 1.697

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 69


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 35. Transaktioner med nærtstående parter

Koncernens moderselskab er LEGO A/S, et selskab, der er stiftet i Danmark, og hvis aktier ejes af LEGO Holding A/S (75%) og

LEGO Invest A/S (25%). Aktierne i LEGO Holding A/S ejes 100% af Kjeld Kirk Kristiansen familien (Billund, Danmark). Nærtstående

parter anses for at være Kabooki A/S, LEGO Holding A/S, dattervirksomheder af LEGO Holding A/S, Merlin Entertainments Group,

KIRKBI A/S Koncernen og KIRKBI AG Koncernen, hvori førnævnte familie besidder betydelig indflydelse. Der er ikke stillet sikkerhed

for mellemværender med næststående parter.

Følgende transaktioner er gennemført med nærtstående parter:

2007 2006

Transaktioner med LEGO Holding A/S

Renteindtægter 1 –

Modtaget varemærkelicens – 2

1 2

Renteudgifter (80) (123)

Huslejeudgifter (20) (21)

Betalt servicehonorar – (68)

(100) (212)

70 | ÅRSRAPPORT 2007

(99) (210)

Transaktioner med associerede virksomheder

Modtaget varemærkelicens 9 –

9 –

Transaktioner med andre nærtstående parter

Salg af produkter 85 119

Modtaget servicehonorar 2 –

Salg af aktiver 260 138

Modtaget varemærkelicens 6 –

353 257

Huslejeudgifter (1) –

Renteudgifter (14) (13)

Betalt servicehonorar (22) (50)

Køb af virksomheder (1.288) (369)

Betalt varemærkelicens (299) (358)

(1.624) (790)

(1.271) (533)


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 35. Transaktioner med nærtstående parter, fortsat

Vederlag til ledelsesmedlemmer oplyses i note 6.

Transaktioner med nærtstående parter er gennemført på normale markedsvilkår.

Mellemværender opstået fra salg/køb af varer/serviceydelser udgør følgende:

2007 2006

Mellemværende med LEGO Holding A/S

Gæld (20) (64)

(20) (64)

Mellemværender med associerede virksomheder

Gæld (1) –

(1) –

Mellemværender med andre nærtstående parter

Tilgodehavender 7 105

Gæld (103) (158)

(96) (53)

Lån fra: LEGO Andre

Holding nærtstående

A/S parter

Saldo 1. januar 2006 – –

Lån optaget i året 1.100 –

Indfrielse – –

Renteudgifter 4 –

Betalte renter – –

Saldo 31. december 2006 1.104 –

Der specificeres således:

Langfristede forpligtelser 1.100 –

Kortfristede forpligtelser 4 –

1.104 –

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 71


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 35. Transaktioner med nærtstående parter, fortsat

LEGO

Holding

A/S Andre

Saldo 1. januar 2007 1.104 –

Lån optaget i året – –

Indfrielse – –

Renteudgifter 80 –

Betalte renter (64) –

Saldo 31. december 2007 1.120 –

Der specificeres således:

Langfristede forpligtelser 1.100 –

Kortfristede forpligtelser 20 –

Koncernen har ingen lån fra associerede virksomheder.

72 | ÅRSRAPPORT 2007

1.120 –


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 36. Ændring i regnskabsprincipper

Grundlæggende principper

Årsregnskabet for LEGO Koncernen er

udarbejdet i overensstemmelse med internationale

regnskabsstandarder (IFRS)

og yderligere danske oplysningskrav for

aflæggelse af regnskaber i henhold til

bekendtgørelsen om indførelse af IFRS,

der er udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Nærværende årsrapport er den

første årsrapport, der aflægges efter

IFRS. Datoen for overgangen til IFRS er

1. januar 2006. I henhold til IFRS 1 er alle

standarder og fortolkninger, der er trådt

i kraft ved aflæggelsen af årsregnskabet

den 31. december 2007, implementeret

med tilbagevirkende kraft i årsrapporten

med undtagelse af poster, hvor IFRS 1 fritager

for implementering med tilbagevirkende

kraft. Den undtagelse i IFRS 1, der

er anvendt, er undtagelsen, der medfører,

at den særlige reserve under egenkapitalen

for valutakursreguleringer, som opstår

ved omregningen af regnskaber for

udenlandske virksomheder, nulstilles på

overgangsdagen. Sammenligningstallene

i årsrapporten er tilpasset og afspejler de

ændrede regnskabsprincipper.

Ændringer i regnskabspraksis

Indførelsen af IFRS har ændret regnskabspraksis

for følgende områder:

a. Valutakursforskelle ved omregning

af regnskaber for udenlandske virksomheder

Valutakursforskelle ved omregning af

udenlandske dattervirksomheder indregnes

som en særlig reserve i egenkapitalen.

Tidligere blev disse beløb indregnet

i overført resultat. Fra 1. januar 2006 nulstilles

valutakursforskelle, der er indregnet

før denne dato, og kun valutakursforskelle

registreret efter 1. januar 2006 medtages i

den særlige reserve.

b. Udskudt skat

Effekten på udskudt skat som følge af

de foretagne ændringer i anvendt regnskabspraksis

er indregnet.

Udskudte skatteaktiver klassificeres som

langfristede aktiver. Tidligere blev udskudte

skatteaktiver klassificeret som kortfristede

aktiver.

c. Rabatter

Rabatter, der gives til kunder i forbindelse

med distribution, klassificeres som fradrag

i indtægter. Tidligere blev disse omkostninger

indregnet i salgs- og distributionsomkostninger.

d. Varebeholdninger

Aktivering af indirekte produktionsomkostninger

på varebeholdninger er revurderet

og indregnes i overensstemmelse med

IAS 2.

NOTER ■

e. Opdeling af langfristede aktiver

Reguleringer i forbindelse med opdeling

af aktiver i komponenter foretages fra 1.

januar 2006 i overensstemmelse med IAS

16. Sammenligningstallene for 2003–2005

er opgjort efter den tidligere anvendte

regnskabspraksis.

f. Aktiver besiddet med henblik på salg

Aktiver, der klassificeres som besiddet

med henblik på salg, afskrives ikke. Tidligere

blev aktiver besiddet med henblik

på salg afskrevet.

g. Hensatte forpligtelser

Hensættelser til omstrukturering indregnes

kun, når beslutning herom er truffet

og meddelt inden balancedagen. Tidligere

blev hensættelser indregnet, hvis beslutningen

om omstrukturering var truffet

inden balancedagen.

h. Personalegoder

I overensstemmelse med IAS 19 indregnes

hensættelse til visse personalegoder,

når de er optjent. Tidligere blev visse personalegoder

indregnet i resultatopgørelsen

på betalingstidpunktet.

i. Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal for regnskabsårene

2003–2007 er tilpasset for at afspejle ændringerne

i anvendt regnskabspraksis.

Virkningen på Koncernens aktiver, forpligtelser,

egenkapital, nettoindtægter og

pengestrømme i det regnskabsår, hvor

overgangen sker, vises nedenfor med

henvisninger til ovenstående områder:

ÅRSRAPPORT 2007 | 73


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Anvendelsen af IFRS har nedenstående virkning på Koncernens balance 1. januar 2006

Tidligere Virkning af

regnskabs- overgang

princip Ref. til IFRS IFRS

AKTIVER

Langfristede aktiver

Grunde, bygninger og installationer 857 – 857

Produktionsanlæg og maskiner 187 – 187

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Aktiver under udførelse og forudbetaling for

81 – 81

materielle aktiver 30 – 30

Materielle aktiver 1.155 – 1.155

Udskudte skatteaktiver 430 – 430

Andre værdipapirer og kapitalandele 75 – 75

Andre langfristede aktiver 505 – 505

Langfristede aktiver i alt 1.660 – 1.660

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 709 d 35 744

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.856 – 1.856

Andre tilgodehavender 292 h (23) 269

Tilgodehavende selskabsskat 67 – 67

Andre værdipapirer og kapitalandele 453 – 453

Likvide beholdninger 1.791 – 1.791

Aktiver besiddet med henblik på salg 218 – 218

Kortfristede aktiver i alt 5.386 12 5.398

AKTIVER I ALT 7.046 12 7.058

74 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

Anvendelsen af IFRS har nedenstående virkning på Koncernens balance 1. januar 2006, fortsat

Tidligere Virkning af

regnskabs- overgang

princip Ref. til IFRS IFRS

PASSIVER

EGENKAPITAL

Aktiekapital 20 – 20

Reserve for dagsværdi – – –

Reserve for valutakursreguleringer – – –

Overført resultat 266 273 539

LEGO A/S’ andel af egenkapitalen 286 273 559

Minoritetsinteresser 4 b,d,e,f,g,h – 4

Egenkapital i alt 290 273 563

FORPLIGTELSER

Langfristede forpligtelser

Lån 379 – 379

Udskudte skatteforpligtelser 76 b 107 183

Pensionsforpligtelse 67 h (10) 57

Hensatte forpligtelser 550 g (342) 208

Langfristede forpligtelser i alt 1.072 (245) 827

Kortfristede forpligtelser

Gæld vedrørende omstrukturering af koncernen 1.637 – 1.637

Lån 4 – 4

Leverandører af varer og tjenesteydelser 624 – 624

Aktuelle skatteforpligtelser 134 – 134

Hensatte forpligtelser 144 – 144

Anden kortfristet gæld 3.141 h (16) 3.125

Kortfristede forpligtelser i alt 5.684 (16) 5.668

Forpligtelser i alt 6.756 (261) 6.495

PASSIVER I ALT 7.046 12 7.058

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 75


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Anvendelsen af IFRS har nedenstående virkning på Koncernens resultatopgørelse for 2006

76 | ÅRSRAPPORT 2007

Tidligere Virkning af

regnskabs- overgang

princip Ref. til IFRS IFRS

Omsætning 7.823 c (25) 7.798

Produktionsomkostninger (2.772) d,e 33 (2.739)

Bruttoresultat 5.051 8 5.059

Andre driftsindtægter 141 – 141

Salgs- og distributionsomkostninger (2.680) c 25 (2.655)

Administrationsomkostninger (519) f 23 (496)

Andre driftsomkostninger (644) – (644)

Resultat før særlige poster 1.349 56 1.405

Tilbageførsel af nedskrivning af langfristede aktiver 292 f (22) 270

Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster (12) g (338) (350)

Resultat af primær drift 1.629 (304) 1.325

Finansielle indtægter 132 g 3 135

Finansielle omkostninger (179) – (179)

Resultat før skat 1.582 (301) 1.281

Skat af årets resultat (76) b 85 9

Årets resultat 1.506 (216) 1.290


Noter

[ DKK MIO. ]

Anvendelsen af IFRS har nedenstående virkning på Koncernens balance 31. december 2006

Tidligere Virkning af

regnskabs- overgang

princip Ref. til IFRS IFRS

AKTIVER

Langfristede aktiver

Grunde, bygninger og installationer 686 e 19 705

Produktionsanlæg og maskiner 358 – 358

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Aktiver under udførelse og forudbetaling

97 – 97

for materielle aktiver 38 – 38

Materielle aktiver 1.179 19 1.198

Udskudte skatteaktiver 388 – 388

Andre værdipapirer og kapitalandele 75 – 75

Andre langfristede aktiver 463 – 463

Langfristede aktiver i alt 1.642 19 1.661

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 881 d 49 930

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.824 – 1.824

Andre tilgodehavender 444 h (23) 421

Tilgodehavende selskabsskat 71 – 71

Andre værdipapirer og kapitalandele – – –

Likvide beholdninger 1.697 – 1.697

Aktiver besiddet med henblik på salg 303 – 303

Kortfristede aktiver i alt 5.220 26 5.246

AKTIVER I ALT 6.862 45 6.907

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 77


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Anvendelsen af IFRS har nedenstående virkning på Koncernens balance 31. december 2006, fortsat

Tidligere Virkning af

regnskabs- overgang

princip Ref. til IFRS IFRS

PASSIVER

EGENKAPITAL

Aktiekapital 20 – 20

Reserve for dagsværdi 23 – 23

Reserve for valutakursreguleringer (184) – (184)

Overført resultat 1.268 b,d,e,f,g,h 57 1.325

LEGO A/S’ andel af egenkapitalen 1.127 57 1.184

Minoritetsinteresser 7 – 7

Egenkapital i alt 1.134 57 1.191

Langfristede forpligtelser

Ansvarlig lånekapital 1.100 – 1.100

Lån 376 – 376

Udskudte skatteforpligtelser 105 b 22 127

Pensionsforpligtelser 72 d (10) 62

Hensatte forpligtelser 222 g (7) 215

Anden langfristet gæld 78 – 78

Langfristede forpligtelser i alt 1.953 5 1.958

Kortfristede forpligtelser

Gæld vedrørende omstrukturering af koncernen 1.288 – 1.288

Lån 4 – 4

Leverandører af varer og tjenesteydelser 749 – 749

Aktuelle skatteforpligtelser 108 – 108

Hensatte forpligtelser 176 – 176

Anden kortfristet gæld 1.450 h (17) 1.433

Kortfristede forpligtelser i alt 3.775 (17) 3.758

Forpligtelser i alt 5.728 (12) 5.716

PASSIVER I ALT 6.862 45 6.907

78 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

Anvendelsen af IFRS har nedenstående virkning på Koncernens pengestrømsopgørelse for 2006

Tidligere Virkning af

regnskabs- overgang

princip Ref. til IFRS IFRS

Pengestrømme fra driftsaktivitet:

Resultat før skat 1.582 d,e,f,g,h (301) 1.281

Renteudgifter og lignende (179) – (179)

Renteindtægter og lignende 135 – 135

Betalt selskabsskat (37) – (37)

Andre tilbageførsler uden indvirkning på pengestrømme (616) e,f,g 316 (300)

Ændringer i driftskapital 272 d,h (15) 257

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.157 – 1.157

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:

Køb af materielle aktiver (316) – (316)

Salg af materielle aktiver 487 – 487

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 171 – 171

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:

Udbytte til aktionærer (500) – (500)

Optagelse af lån 1.100 – 1.100

Indfrielse af lån (3) – (3)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 597 – 597

Pengestrømme i alt 1.925 – 1.925

Betaling af gæld vedrørende omstrukturering af koncernen (349) – (349)

Likvider 1. januar (121) – (121)

Likvider 31. december 1.697 – 1.697

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 79


Årsrapport 2007

■ NOTER

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december, moderselskab

[ DKK MIO. ]

80 | ÅRSRAPPORT 2007

Note 2007 2006

Omsætning 44 38

Bruttoresultat 44 38

Andre driftindtægter 141 –

Andre driftsomkostninger 2 (63) (23)

Resultat af primær drift 122 15

Resultat i associerede virksomheder efter skat 9 (1) –

Udbytte fra dattervirksomheder 9 557 –

Finansielle indtægter 3 2 2

Finansielle omkostninger 4 (150) (55)

Resultat før skat 530 (38)

Skat af årets resultat 5 12 –

Årets resultat 542 (38)

Foreslag til resultatdisponering:

Udbytte 1.000 400

Overført resultat (458) (438)

542 (38)


Balance 31. december, moderselskab

[ DKK MIO. ]

Note 2007 2006

AKTIVER

Anlægsaktiver

Patenter 7 4 –

Immaterielle anlægsaktiver 4 –

Grunde, bygninger og installationer 6 47

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar – 1

Materielle anlægsaktiver 6 6 48

Kapitalandele i dattervirksomheder 9 5.303 4.013

Kapitalandele i associerede virksomheder 9 3 –

Andre langfristede anlægsaktiver 5.306 4.013

Anlægsaktiver i alt 5.316 4.061

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra dattervirksomheder 92 26

Andre tilgodehavender 146 2

Tilgodehavende selskabsskat – 5

Likvide beholdninger – –

Omsætningsaktiver i alt 238 33

AKTIVER I ALT 5.554 4.094

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 81


Årsrapport 2007

■ NOTER

Balance 31. december, moderselskab

[ DKK MIO. ]

Note 2007 2006

PASSIVER

EGENKAPITAL

Aktiekapital 10 20 20

Overført resultat 1.773 2.231

Foreslået udbytte 1.000 400

Egenkapital i alt 2.793 2.651

HENSATTE FORPLIGTELSER OG GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristede forpligtelser

Ansvarlig lånekapital 13 1.100 1.100

Lån 12 – 47

Udskudte skatteforpligtelser 8 39 44

Hensatte forpligtelser 11 4 9

Langfristede forpligtelser i alt 1.143 1.200

Kortfristede forpligtelser

Gæld til dattervirksomheder 1.482 216

Aktuelle skatteforpligtelser 2 –

Lån 12 72 1

Anden kortfristet gæld 62 26

Kortfristede forpligtelser i alt 1.618 243

Hensate forpligtelser og gældsforpligtelser i alt 2.761 1.443

PASSIVER I ALT 5.554 4.094

Egenkapitalopgørelse, moderselskab

[ DKK MIO. ]

Aktie- Overført Foreslået

kapital resultat udbytte I alt

Egenkapital 1. januar 2007 20 685 400 1.105

Datterselskaber til kostpriser

Egenkapital 1. januar 2007 efter

– 1.546 – 1.546

ændringer i regnskabspraksis 20 2.231 400 2.651

Udbytte vedrørende tidligere år – – (400) (400)

Årets resultat – 542 – 542

Foreslået udbytte – (1.000) 1.000 –

Egenkapital 31. december 2007 20 1.773 1.000 2.793

82 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter til regnskabet, moderselskab

[ DKK MIO. ]

NOTE 1. Anvendt

regnskabspraksis

Årsrapporten for moderselskabet

LEGO A/S er udarbejdet i overensstemmelse

med årsregnskabslovens

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse

B.

Ændring i regnskabspraksis

Tidligere indregnede LEGO A/S kapitalandele

i dattervirksomheder i balancen

i henhold til den indre værdis

metode, dvs. at den forholdsmæssige

ejerandel af den indre værdi blev indregnet.

Regnskabspraksis er ændret,

og dattervirksomheder indregnes nu

til kostpris. Sammenligningstallene for

2006 er tilpasset for at afspejle denne

ændring. Egenkapital og kapitalandele

i dattervirksomheder pr. 31. december

2006 er forhøjet med DKK 1.546 mio.

Årets resultat for 2006 er reduceret

med DKK 1.287 mio. Egenkapital og kapitalandele

i dattervirksomheder pr. 31.

december 2007 er forhøjet med DKK

1.114 mio. Årets resultat for 2007 er reduceret

med DKK 486 mio.

Ud over ovennævnte er regnskabspraksis

uændret.

Resultatopgørelse

Indregning af omsætning og indtægter

Omsætningen svarer til dagsværdien

af varesalg ekskl. moms og efter hensættelse

til returvarer, og rabatter i forbindelse

med salget.

Hensættelse til og periodisering af

nedslag til kunder foretages i den pe-

riode, hvori den tilknyttede omsætning

registreres. De historiske data er umiddelbart

tilgængelige og pålidelige og

anvendes til vurdering af størrelsen af

omsætningsreduktionen.

Indtægter indregnes, når de realiseres

eller kan realiseres og indtjenes. Indtægter

anses for at være indtjent, når

LEGO Koncernen i væsentlig grad har

udført de handlinger, der berettiger til

indtægterne.

Skat

Aktuel selskabsskat, der baseres på

årets skattepligtige resultat, udgiftsføres

sammen med ændringer i årets

udskudte skat.

Udskudt skat af midlertidige forskelle,

der opstår mellem den skattemæssige

værdi af aktiver og forpligtelser og

disses regnskabsmæssige værdi, hensættes

fuldt ud i regnskabet i henhold

til gældsmetoden.

Hensættelse til udskudt skat afspejler

effekten af eventuelle fremførte skattemæssige

underskud mv. i det omfang,

det anses for sandsynligt, at disse poster

kan modregnes i fremtidige skattepligtige

indkomster. I det omfang den

beregnede udskudte skat er positiv,

indregnes denne i balancen som et

udskudt skatteaktiv til den forventede

realisationsværdi.

Eventuelle ændringer i udskudt skat

forårsaget af ændringer i skattesatser

indregnes i resultatopgørelsen.

Balance

Omregning af fremmed valuta

Andre balancer i udenlandsk valuta

omregnes til danske kroner til balancedagens

kurs. Realiserede og ikkerealiserede

avancer og tab indregnes

i resultatopgørelsen.

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede patentrettigheder aktiveres

på basis af påløbne omkostninger. Disse

omkostninger afskrives over deres

skønnede levetid eller aftalens løbetid,

hvis denne er kortere.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger omfatter hovedsageligt

produktionsbygninger, lagre

og kontorer. Materielle anlægsaktiver

måles til kostpris med fradrag af efterfølgende

afskrivninger og nedskrivninger,

undtagen grunde, der måles til

kostpris med fradrag af nedskrivninger.

Afskrivninger af andre aktiver beregnes

lineært for derved at fordele kostprisen

for hvert aktiv på restværdien over den

forventede levetid således:

Bygninger 40 år

Installationer 10-20 år

Andre anlæg, driftsmateriel

og inventar 3-10 år

Aktivernes restværdi og levetid gennemgås

og tilpasses, hvis det er nødvendigt,

på balancedagen. Aktivets

regnskabsmæssige værdi nedskrives

til genindvindingsværdien, såfremt aktivets

regnskabsmæssige værdi er

højere end den skønnede genindvindingsværdi.

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 83


Årsrapport 2007

■ NOTER

Avancer og tab ved afhændelse fastsættes

som forskellen mellem salgspris

og den regnskabsmæssige værdi

og indregnes i resultatopgørelsen.

Låneomkostninger, der påløber ved

konstruktion af det kvalificerende aktiv,

aktiveres i den periode, hvori aktivet

gøres klar til at blive taget i brug.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen

og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor

aktivet er klart til at blive taget i brug.

For egne fremstillede aktiver omfatter

kostprisen direkte omkostninger til lønninger

og materialer. Renter forbundet

med finansiering af egne fremstillede

aktiver indregnes i resultatopgørelsen.

Kapitalandele i

dattervirksomheder og

associerede virksomheder

Moderselskabets dattervirksomheder

indregnes til kostpris med fradrag af

akkumulerede nedskrivninger. LEGO

A/S indregner kun indtægter fra kapitalandele

i det omfang, LEGO A/S

modtager udbytte fra dattervirksomhederne.

Associerede virksomheder er alle virksomheder,

hvori Koncernen udøver

betydelig indflydelse men ikke kontrol,

og repræsenteres generelt af en aktiebeholdning

på mellem 20% og 50% af

stemmerettighederne. Kapitalandele i

associerede virksomheder behandles

regnskabsmæssigt i henhold til den

indre værdis metode og indregnes første

gang til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

indregnes første gang til

dagsværdi og efterfølgende til amortiseret

kostpris med fradrag af tab på

debitorer. Hensættelse til tab på debitorer

foretages på grundlag af en

individuel vurdering af de risici, der er

84 | ÅRSRAPPORT 2007

forbundet med hvert enkelt tilgodehavende.

Investeringer besiddet

med henblik på salg

Investeringer besiddet med henblik på

salg består af finansielle anlægsaktiver

fastsat til dagsværdi ved indregning

første gang i resultatopgørelsen. Aktiver

i denne kategori klassificeres som

omsætningsaktiver, såfremt de forventes

realiseret inden et år fra balancedagen.

Realiserede og ikke-realiserede avancer

og tab, der opstår ved ændringer

i dagsværdien, indregnes i resultatopgørelsen

i den periode, hvori de opstår.

Lån

Lån indregnes første gang til dagsværdi

med fradrag af påløbne transaktionsomkostninger

og måles efterfølgende

til amortiseret kostpris. Eventuelle

forskelle mellem provenuet og den

nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

over lånets løbetid i henhold

til den effektive rentes metode.

Lån klassificeres som kortfristede forpligtelser,

medmindre Koncernen har

en ubetinget ret til at udskyde betaling

af forpligtelsen i mindst 1 år efter balancedagen.

Udlodning af udbytte

Udbytte, som af ledelsen foreslås udloddet

for regnskabsåret, vises som

en særskilt post under egenkapitalen.

Udbytte indregnes som en forpligtelse

i den periode, hvori det bekendtgøres

på den ordinære generalforsamling.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når

Koncernen som følge af en tidligere

begivenhed har en retslig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at

der må afgives økonomiske fordele,

der kan vurderes pålideligt. I denne

forbindelse baserer LEGO Koncernen

vurderingen på en vurdering af det

sandsynlige udfald af hver enkelt sag. I

tilfælde hvor en pålidelig vurdering ikke

kan foretages, indregnes disse som

eventualforpligtelser.

Yderligere hensættelser til omstruktureringsomkostninger

indregnes kun,

når der inden balancedagen træffes

beslutning herom. Der hensættes ikke

til fremtidige driftsunderskud.

Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdien

af den vurderede forpligtelse

på balancedagen.

Andre forpligtelser

Andre forpligtelser måles til amortiseret

kostpris, medmindre andet anføres.


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 2. Revisionshonorar

2007 2006

Vederlag til PricewaterhouseCoopers er afholdt således:

Revision 2 –

Andre ydelser 1 –

NOTE 3. Finansielle indtægter

3 –

2007 2006

Renteindtægter fra nærtstående parter 2 2

NOTE 4. Finansielle omkostninger

2 2

2007 2006

Renteomkostninger på realkreditlån – 1

Renteomkostninger til nærtstående parter 146 53

Valutakurstab, netto 4 1

NOTE 5. Skat af årets resultat

150 55

2007 2006

Aktuel skat af årets resultat (2) 5

Udskudt skat af årets resultat 5 5

Regulering af skat vedrørende tidligere år, aktuel skat 9 (5)

Regulering af skat vedrørende tidligere år, udskudt skat – (5)

12 –

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 85


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 6. Materielle anlægsaktiver

Grunde,

Andre

anlæg,

driftsmabygninger

& teriel &

installationer inventar I alt

Kostpris 1. januar 2007 134 8 142

Tilgange 2 – 2

Afgange (130) (1) (131)

Kostpris 31. december 2007 6 7 13

Af- og nedskrivninger 1. januar 2007 87 7 94

Årets afskrivninger 5 – 5

Afgange (92) – (92)

Af- og nedskrivninger 31. december 2007 – 7 7

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007 6 – 6

Grunde og bygninger

Værdien af danske grunde og bygninger udgør ifølge den offentlige vurdering DKK 1 mio. (DKK 70 mio. i 2006). Den tilsvarende

regnskabsmæssige værdi udgør DKK 6 mio. pr. 31. december 2007 (DKK 47 mio. i 2006).

Finansielt leasede aktiver

Der er ikke indregnet finansielt leasede aktiver.

86 | ÅRSRAPPORT 2007


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 7. Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris 1. january 2007

Patenter


Tilgange 4

Kostpris 31. december 2007 4

Af- og nedskrivninger 1. januar 2007

Årets afskrivninger –

Af- og nedskrivninger 31. december 2007

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007 4

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 87


Årsrapport 2007

■ NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 8. Udskudt skat

2007 2006

Udskudt skat, netto 1. januar (44) (49)

Ændring i udskudt skat 5 5

Udskudt skat, netto 31. december (39) (44)

Specificeres således:

Udskudt skatteaktiv 31. december – –

Hensættelse til udskudt skat 31. december (39) (44)

88 | ÅRSRAPPORT 2007

(39) (44)

NOTE 9. Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele Kapitalandele

i associerede i dattervirksomheder

virksomheder

Kostpris 1. januar 2007 – 4.013

Tilgange 4 1.290

Kostpris 31. december 2007 4 5.303

Værdiregulering 1. januar 2007

Andel af resultat (1)

Værdireguleringer 31. december 2007 (1)

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007 3

NOTE 10. Aktiekapital

Selskabets aktiekapital består af:

A-aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf 1

B-aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf 9

C-aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf 10

Aktier i alt 31. december 2007 20

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de sidste 5 år.

Aktionærer, som ejer mere end 5% af aktiekapitalen:

LEGO Holding A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, Danmark

LEGO Invest A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, Danmark


Noter

[ DKK MIO. ]

NOTE 11. Hensatte forpligtelser

2007 2006

Hensatte forpligtelser 1. januar 9 12

Tilgang – 3

Anvendt (2) (3)

Tilbageført (3) (3)

Hensatte forpligtelser 31. december 4 9

NOTE 12. Langfristet gæld

Gæld Forfalden Forfalden

ialt inden for 1 år efter 5 år

Ansvarlig lånekapital 1.100 – 1.100

Bank og andre kreditinstitutter 72 72 –

NOTE 13. Ansvarlig lån

1.172 72 1.100

Ansvarlig lånekapital er et konvertibelt lån fra LEGO Holding A/S, der er uopsigeligt fra långivers side og forfalder til betaling i december

2016. Lånet er givet på specielle betingelser og kan indfries inden udløb af låntager under forudsætning af, at Koncernens soliditetsgrad

udgør mindst 40% efter indfrielsen. Långiver har til enhver tid ret til at konvertere gælden, eller dele heraf, til aktiekapital i LEGO A/S. Alle

renter indregnes som lån. Lånet er desuden efterstillet alle andre kreditorer.

NOTE 14. Eventualforpligtelser og andre forpligtelser

Der er stillet sikkerhed for selskabets realkreditlån i grunde, bygninger og installationer med en regnskabsmæssig værdi på DKK 6 mio.

(DKK 47 mio. i 2006).

Selskabet hæfter solidarisk for moms i selskaber, der deltager i sambeskatningen.

Selskabet har stillet sikkerhed for visse forpligtelser i nogle af dattervirksomhederne.

Selskabet har indtil 31. december 2004 anvendt skattemæssige underskud i udenlandske dattervirksomheder i henhold til dansk

sambeskatning. Udskudt skat heraf udgør DKK 102 mio., hvoraf DKK 39 mio. er indregnet som hensættelse til udskudt skat. Det resterende

beløb på DKK 64 mio. forventes ikke at blive genbeskattet. Selskabet har ikke valgt international sambeskatning i henhold til de nye

sambeskatningsregler i Danmark fra 1. januar 2005.

NOTER ■

ÅRSRAPPORT 2007 | 89


90 | ÅRSRAPPORT 2007

© 2008 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved. Used under authorization

LEGO, the LEGO logo, DUPLO, BIONICLE and MIND-

STORMS are trademarks of the LEGO Group.

© 2008 The LEGO Group.


Koncernledelse

Iqbal Padda

Direktør

Global Supply Chain

Mads Nipper

Direktør

Markets & Products

Iqbal Padda, Mads Nipper, Jørgen Vig Knudstorp, Christian Iversen, Lisbeth Valther Pallesen,

Jørgen Vig Knudstorp

Administrerende direktør

Christian Iversen

Direktør

Corporate Center

Lisbeth Valther Pallesen

Direktør

Community, Education & Direct


Bestyrelsen for LEGO A/S

Mads Øvlisen

Formand for bestyrelsen siden

1996. Medlem siden 1991.

Bestyrelsesformand for Det Kongelige

Teater.

Medlem af bestyrelsen for FN’s

Global Compact og Wanås Stiftelsen.

Adjungeret professor på Handelshøjskolen

i København inden for

virksomheders sociale ansvar.

Thomas Kirk Kristiansen

Bestyrelsesmedlem siden 2007.

Aktionær og repræsentant for

fjerde generation i ejerfamilien.

Medlem af bestyrelsen

for LEGO Holding A/S.

Kjeld Kirk Kristiansen

Næstformand for bestyrelsen

siden 1996. Medlem siden 1975.

Bestyrelsesformand for LEGO

Holding A/S, LEGO Fonden, Ole

Kirks Fond og Edith og Godtfred

Kirk Christiansens Fond.

Administrerende direktør for LEGO

Koncernen i perioden 1979-2004.

Hovedaktionær i LEGO Holding

A/S Koncernen.

Kåre Schultz

Bestyrelsesmedlem siden 2007.

Executive Vice President &

Chief Operating Officer for

Novo Nordisk A/S, Danmark.

Gunnar Brock

Bestyrelsesmedlem siden 1995.

Administrerende direktør og

medlem af bestyrelsen for

svenske Atlas Copco AB.

Bestyrelsesformand for Mölnlycke

Health Care Group. Medlem af

bestyrelsen for Stora Enso Oyj,

Finland. Medlem af Ingenjörs

Vetenskaps Akademien (IVA).

Torben Ballegaard

Sørensen

Bestyrelsesmedlem siden 2005.

Medlem af bestyrelsen for Egmont

Fonden og AB Electrolux.


LEGO A/S koncernoversigt

Pr. 31 december 2007

LEGO A/S, (Danmark)

Danmark

LEGO System A/S

LEGO ZOOM International ApS, 51%

Europa (andre)

LEGO Park Holding UK Ltd.

LEGO Lifestyle International Ltd. (UK)

LEGO Company Limited (UK)

LEGO Belgium n.v.

LEGO Netherland B.V.

LEGO Sverige AB

LEGO Norge A/S

Oy Suomen LEGO Ab (Finland)

LEGO GmbH (Tyskland)

LEGO Handelsgesells. GmbH (Østrig)

LEGO S.A.S. (Frankrig)

LEGO S.p.A. (Italien)

LEGO S.A. (Spanien)

LEGO Lda. (Portugal)

LEGO Production s.r.o. (Tjekkiet)

LEGO Trading s.r.o. (Tjekkiet)

LEGO Schweiz AG

LEGO Hungaria Kft.

LEGO Polska Sp. Z.o.o.

OOO LEGO (Rusland)

LLD Share Verwaltungs GmbH (Tyskland)

– LLD Share GmbH & Co. KG (Tyskland)

Amerika

LEGO do Brazil Ltda.

LEGO Canada Inc.

LEGO New York Inc. (USA)

LEGO Mexico S.A. de C.V.

Adm. de Serv. LEGO de C.V. (Mexico)

LEGO Systems Inc. (USA)

LEGO Dacta Inc. (USA)

– Dacta and Pitsco LLC, 51% (USA)

LEGO Brand Retail Inc. (USA)

Asien/Afrika/Australien

LEGO Hong Kong Limited

LEGO Australia Pty. Ltd.

LEGO New Zealand Ltd.

LEGO Korea Co. Ltd.

LEGO South Africa (Pty.) Ltd.

LEGO Japan Ltd.

LEGO Company Ltd. (Hong Kong)

LEGO Singapore Pte. Ltd.

Ejerandel er 100%, medmindre andet er anført.

Associerede virksomheder:

Kabooki A/S 19,8% (Danmark)

LEGO A/S

Aastvej 1

7190 Billund, Denmark

Telefon: +45 79 50 60 70

Fax: +45 75 33 83 77

CVR-nr: 54 56 25 19

Stiftet: 19. december 1975

Hjemsted: Billund

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Internet: www.LEGO.com


LEGO Koncernen – Danmark

Aastvej

7190 Billund

Tel.: +45 79 50 60 70

www.LEGO.com

Årsrapport 2007 udgives for LEGO Koncernen af Corporate Communications.

Billund · Danmark · Telefon +45 79 50 60 70 · Telefax +45 75 33 83 77

GRC Graphic House A/S – Foto: Niels Åge Skovbo

More magazines by this user
Similar magazines