noter - Novo Nordisk

wwwprod.novonordisk.com

noter - Novo Nordisk

BILAG


541 023

Redaktion: Kommunikation & Design. Grafisk design og produktion: Ole Søndergaard ApS.

Oversættelse: Scandinavian Translators A/S.

Freelance-journalister: Peter Goddard, Mark Wells og Peter Gregersen.

Foto: Forside, inderomslag og Novozymes afsnit: Foci Image Library. Andre afsnit: Jesper Westley.

Trykt i Danmark af Levison+Johnsen+Johnsen a/s - miljøcertificeret.


INDHOLD

A1 Hoveddelen af Novozymes A/S prospektet 2

A2 Segment-koncernregnskaber for Novozymes for 1997, 1998, 1999,

første halvår 1999 og første halvår 2000 28

B Segment-koncernregnskaber for Novo Nordisk for 1997, 1998, 1999,

første halvår 1999 og første halvår 2000 56

C Spaltningsplan 86

D Bestyrelsesredegørelse 88

E Fælles regnskabsopstilling og udkast til åbningsbalancer 90

F Vurderingsmændenes udtalelse om spaltningsplanen 112

G Vurderingsmændenes udtalelse om kreditorernes stilling 114

H Vurderingsberetning 116

I Vedtægter for Novozymes A/S 118

J Vedtægter for Novo Nordisk A/S 124

1


INDHOLD

A1. HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET

Forelæggelse af oplysninger samt forbehold vedrørende udsagn om fremtiden 3

Risikofaktorer 4

Udbytte og udbyttepolitik 7

Valutakurser 8

Væsentlige hoved- og nøgletal 9

Ledelsens gennemgang og analyse af resultatopgørelse og balance 10

Forretningsbeskrivelse 18

Større aktionærer 24

Beskrivelse af aktiekapitalen 25

Der kan i det vedlagte uddrag af prospektet forekomme henvisninger til afsnit,

der ikke er medtaget i dette bilag.

2 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


A1. HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET

Forelæggelse af oplysninger

samt forbehold vedrørende udsagn

om fremtiden

Som anvendt i dette Prospekt henviser udtrykkene “Novozymes”

og “Selskabet”, medmindre andet fremgår af sammenhængen,

til Novozymes A/S og datterselskaber. Ved såvel “Novo Nordisk

som “Sælgende Aktionær” forstås Novo Nordisk A/S før eller

efter Spaltningen, afhængigt af sammenhængen.

Oplysningerne i dette Prospekt vedrørende Novozymes forudsætter,

at Spaltningen godkendes af Novo Nordisks aktionærer

på en ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2000.

Under forudsætning af at Spaltningen godkendes, vil denne have

tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2000.

Medmindre andet er anført, er procentangivelser vedrørende

aktieandele beregnet på grundlag af Selskabets eller Novo

Nordisks samlede registrerede aktiekapital inkl. egne aktier.

Procentangivelser vedrørende stemmerettigheder er dog uden

egne aktier, da der ikke kan udøves stemmeret på grundlag af

disse. Endvidere, medmindre andet er anført, er procentangivelser

vedrørende aktieandele i Novo Nordisk og Novozymes beregnet

på grundlag af aktiebeholdninger i Novo Nordisk pr. 18.

september 2000. I øvrigt er udsagn i dette Prospekt afgivet under

forudsætning af, at overtildelingsretten ikke udnyttes, medmindre

andet er anført.

Dette Prospekt indeholder en række udsagn om fremtiden.

Især har visse udsagn under “Risikofaktorer”, “Ledelsens gennemgang

og analyse af resultatopgørelse og balance” (herunder

under “Forventninger” og “Seneste udvikling”) samt “Forretningsbeskrivelse”

en fremadrettet karakter. Det gælder bl.a. udsagn

vedrørende ledelsens målsætninger og fremtidige virksomhedsstrategi,

markedspositionen og markedsudviklingen samt

virkningerne af lovgivning og regulering. Disse udsagn om fremtiden

er generelt baseret på Selskabets forventninger og er forbundet

med en række risici og usikkerhedsfaktorer, hvoraf nogle

ligger uden for Selskabets kontrol. Af forskellige årsager vil de

faktiske resultater kunne afvige væsentligt fra de resultater, der er

forudset i disse udsagn, bl.a. som følge af en uforudset udvikling

i valutakurser og på værdipapirmarkeder, prisfald på Selskabets

produkter på dets hovedmarkeder, tab af betydningsfulde kunder

eller lavere salg til disse, en negativ udvikling på udviklingsmarkeder,

miljøbestemmelser, lancering af konkurrerende produkter

inden for Selskabets kerneområder samt andre faktorer

som beskrevet i dette Prospekt under “Risikofaktorer” og andre

steder. Som følge af disse risici og usikkerheder kan det ikke

garanteres, at begivenheder forudset i udsagn om fremtiden rent

faktisk vil finde sted.

Alle henvisninger i dette Prospekt til “Danmark” er til Kongeriget

Danmark, og alle henvisninger til “danske kroner”, ”DKK”

og “kr.” er til Danmarks lovlige betalingsmiddel. Alle henvisninger

til ”USA” er til Nordamerikas forenede Stater, og alle henvisninger

til “US dollars”, ”USD” og “$” er til USA’s lovlige betalingsmiddel.

Alle henvisninger til “euro” og til “C=” er til valutaen i de

medlemsstater af den Europæiske Union, som deltager i tredje

fase af den Europæiske Monetære Union (“ØMU”). Alle henvisninger

til “Storbritannien” er til Det forenede Kongerige (U.K.),

og alle henvisninger til ”£” og ”GBP” er til Storbritanniens lovlige

betalingsmiddel. Selskabet udarbejder sit årsregnskab i danske

kroner. Til orientering for læseren af Prospektet er visse danske

kronebeløb omregnet til US dollars til en kurs af DKK 7,7895/

$ 1,00 samt til euro til en kurs af DKK 7,4608/C= 1,00, der er

Danmarks Nationalbanks centralkurser pr. 30. juni 2000. Disse

omregninger må ikke fortolkes som erklæringer om, at de danske

kronebeløb faktisk repræsenterer eller repræsenterede sådanne

beløb i US dollars eller euro, eller at de kan omveksles eller

kunne være blevet omvekslet til US dollars eller euro til de

anførte kurser. Den 29. september 2000 var Danmarks Nationalbanks

officielle kurser DKK 8,4653/$ 1,00, DKK 7,4562/C= 1,00.

For nærmere oplysninger om kursforholdet mellem danske kroner

og US dollars for de sidste fire år og mellem danske kroner og

euroen siden 1. januar 1999 henvises til “Valutakurser”.

Medmindre andet fremgår, er alle henvisninger til ”Regnskaber(ne)”

i dette Prospekt til Selskabets reviderede regnskaber,

herunder noterne dertil, for årene 1997, 1998 og 1999 samt de

ikke-reviderede regnskaber for første halvår 1999 og 2000, som

er indeholdt i dette Prospekt. Regnskaberne i dette Prospekt er

udledt af Novo Nordisks koncernregnskaber. Regnskaberne omfatter

ikke bestyrelsens beretning og regnskabskommentarerne,

eftersom Selskabet ikke blev drevet som en separat juridisk enhed

i de perioder, Regnskaberne omfatter. Selskabets regnskabsår

slutter den 31. december hvert år. Regnskaberne er aflagt i overensstemmelse

med almindeligt anerkendt dansk regnskabspraksis.

Dansk regnskabspraksis afviger på visse væsentlige punkter

fra almindeligt anerkendt amerikansk regnskabspraksis (“US

GAAP”). Nogle af disse forskelle omtales i relation til Selskabet

under note 22 til regnskabet.

Visse økonomiske og statistiske oplysninger i dette Prospekt er

afrundet. Som følge heraf er det muligt, at summen af nogle af

de viste tal ikke er i overensstemmelse med den anførte total,

ligesom det ikke er sikkert, at de anførte procentsatser er et

nøjagtigt udtryk for de absolutte tal. Tal vist i parentes i dette

Prospekt er negative tal.

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 3


Risikofaktorer

Ingen sikkerhed for, at forskning og udvikling

resulterer i nye produkter eller applikationer, der kan

opnå markedssucces

Forløbet ved udviklingen af et nyt enzym eller en ny anvendelse

af et eksisterende enzym, fra opdagelse, udvikling og – for fødevare-

og foderenzymer – myndighedsgodkendelse til produktlancering,

tager typisk fire til fem år for et fødevare- eller foderenzym,

og fra et til to år for et teknisk enzym. De pågældende

perioder varierer betragteligt, og enhver forsinkelse i den forventede

udviklingstid for et nyt produkt vil forøge udviklingsomkostningerne

og kan hindre produktets succesfulde lancering.

Dette har særlig betydning, fordi det er en forudsætning for

vækst, at Selskabets udvikling af nye produkter fungerer effektivt.

Endvidere vil Selskabet måske ikke kunne finde nye anvendelsesmuligheder

for hverken nye eller eksisterende enzymer, hvilket vil

kunne nedsætte udbyttet af Selskabets forsknings- og udviklingsproces.

Alle faser i Selskabets produktudvikling og kommercielle udnyttelse

er underlagt de forskellige love og bestemmelser i de

retsområder, hvor Selskabet producerer og/eller sælger de pågældende

produkter. Ny lovgivning kan i væsentlig grad forsinke

godkendelsesprocessen specielt for fødevare- og foderenzymer.

Desuden har myndighederne betydelig magt i forhold til producenterne

af enzymer, herunder magt til at tilbageholde godkendelser,

forlange tilbagetrækning af produkter, forsinke eller

forhindre salg af produkter eller standse driften. Selskabets

virksomhed er afhængig af fortsat godkendelse af eksisterende

produkter såvel som godkendelse af nye produkter.

Novozymes investerer ligesom Selskabets konkurrenter betydelige

beløb i forskning og udvikling med henblik på nye og forbedrede

produkter. Selv om mange af Novozymes’ produkter har

haft et stabilt salg over en lang periode, kan disse enzymer blive

overflødige eller uøkonomiske, hvis en konkurrent lancerer et

mere effektivt eller et billigere enzym. Endvidere vil nye, dyrere

produkter måske ikke blive accepteret af forbrugerne som

afløsning for eksisterende produkter, der mere har karakter af

massevarer, hvilket tidligere har ført til og også i fremtiden kan

føre til tab af markedsandele for de pågældende produkter.

Afhængighed af patenter, licenser og andre

immaterielle rettigheder

Novozymes’ markedsposition er i stor udstrækning bygget på et

solidt fundament af specialistviden og en stærk patentportefølje

dækkende både produktionsprocesser og produktanvendelser.

Aktuelt har Novozymes mere end 4.000 aktive, udstedte patenter

og patentansøgninger. Novozymes betragter sine patenter som

afgørende forrretningsaktiver, og det er Selskabets politik at

patentere alle opfindelser for at skabe størst mulig beskyttelse af

Selskabets eneretsprodukter og produkter under udvikling. Imidlertid

omfatter patentsituationen i selskaber som Novozymes en

mængde komplekse juridiske og faglige forhold, og den kan være

uvis. Desuden er den lovgivning, der regulerer patentbeskyttelsens

omfang, og de perioder, hvor den kan gøres gældende, i

konstant forandring. Endvidere er patentansøgninger i visse retsområder

ikke offentligt tilgængelige, førend patenterne er udstedt,

og publikationen af opfindelser i den videnskabelige litteratur

eller patentlitteraturen er ofte flere måneder bagud i forhold

til den faktiske opfindelse. Det kan derfor ikke garanteres, at der

vil blive udstedt patenter efter patentansøgninger, som Selskabet

ejer eller har licenseret, eller, hvis patenterne udstedes, at de

deraf følgende rettigheder vil være tilstrækkelige til at beskytte

Selskabets interesser. Det kan ikke garanteres, at udstedte patenter,

der ejes af eller er licenseret til Selskabet, ikke vil blive bestridt,

omstødt eller krænket, eller at de meddelte rettigheder vil give

Selskabet konkurrencemæssige fordele. Endelig kan nuværende

eller fremtidige konkurrenter til Selskabet udvikle knowhow eller

opfindelser eller få meddelt patenter eller andre enerettigheder,

der enten begrænser Selskabets virksomhed eller giver konkurrenterne

konkurrencemæssige fordele i forhold til Selskabet.

Selskabet baserer også sin virksomhed på forretningshemmeligheder

og intern viden, som generelt søges beskyttet ved hjælp

af fortrolighedsaftaler med ansatte og konsulenter. Selv om

Selskabet ikke har oplevet problemer på dette område, kan der

ikke gives nogen garanti for, at disse aftaler ikke vil blive misligholdt,

at Selskabet har tilstrækkelige sanktionsmuligheder i

tilfælde af misligholdelse, eller at Selskabets forretningshemmeligheder

ikke på anden vis vil komme til konkurrenternes kendskab

eller blive udviklet uafhængigt af disse.

Selskabet indgår af og til samarbejde med andre virksomheder,

herunder større kunder, og med forskere og institutioner i den

akademiske verden. Det kan ikke garanteres, at tredjemand i

henhold til betingelserne for de pågældende samarbejder ikke

vil opnå ret til visse opfindelser, der er udviklet i forbindelse med

disse samarbejder. I forbindelse med mange af samarbejdsaftalerne

med kunder er det endvidere kunderne og ikke Selskabet, der

afgør, hvorvidt og hvornår et nyudviklet produkt skal udnyttes

forretningsmæssigt, ofte uden forpligtelse til i fuldt omfang at

refundere Selskabets udviklingsomkostninger i tilfælde af at produktet

ikke markedsføres.

Enzymer fremstillet ved hjælp af genmodificerede

mikroorganismer

Novozymes fremstiller et stigende antal enzymer ved hjælp af

genmodificerede mikroorganismer (“GMM’er”). Ca. 75-80% af

Selskabets nuværende produktionsmængde er baseret på anvendelsen

af genteknologi. Uden denne teknologi ville det være

nødvendigt at anvende større mængder af råmaterialer, vand og

energi, og i mange tilfælde ville et enzym ikke kunne fremstilles

forretningsmæssigt rentabelt uden genteknologi.

Selskabets produktion og salg, specielt til fødevare- og foderindustrien,

kan derfor blive påvirket negativt af den aktuelle

offentlige debat om genteknologi og den indflydelse, den kan få

på forbrugerefterspørgslen. Debatten blev udløst af lanceringen i

Europa af genmodificerede vegetabilske materialer som f.eks.

sojabønner og majs. I modsætning til de genmodificerede plantematerialer

fremstilles Novozymes’ produkter i en “lukket” proces i

gæringstanke, og produkterne indeholder ikke selv nogen

GMM’er, idet disse fjernes fra det endelige produkt ved en

oprensningsproces.

Selv om enzymer aktuelt ikke er genstand for nogen offentlig

debat, kan det ikke garanteres, at debatten om GMM’er ikke vil

brede sig til enzymer og enzymprodukter, specielt på fødevare- og

foderområdet. Selskabet har dog ikke kendskab til, at der på

nogle af de væsentlige markeder skulle være lovgivning undervejs,

der kan påvirke Selskabets muligheder for at fremstille

enzymer ved hjælp af genteknologi.

Miljøforhold

Novozymes’ produktionsprocesser nødvendiggør et stort forbrug

af energi og vand og medfører en relativt stor mængde udled-

4 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


ninger i form af fast og flydende affald, biomasse og udledninger

til luften. Selv om Novozymes overalt, hvor det er muligt, tilstræber

at holde et niveau, der ligger over alle lovbestemte miljøkrav,

og anvender ensartede standarder i alle geografiske områder,

indebærer Novozymes’ produktionsprocesser og affaldsbortskaffelse

en latent risiko for skader på miljøet og deraf

følgende krav eller påbud fra myndigheder og andre med interesse

heri.

Novo Nordisk har traditionelt nøje tilset, at alle miljømæssige

forskrifter følges. Før Spaltningen udarbejdede Novo Nordisk

årlige miljørapporter omfattende enzymvirksomheden, revideret

af Deloitte & Touche, med oplysninger om procedurerne for indsamling

og rapportering af miljømæssige data. Efter Spaltningen

vil Novo overvåge Novo Nordisk, Novozymes og andre selskaber,

der kontrolleres af Novo, med hensyn til selskabernes miljøpolitik

og opfyldelse af alle miljøkrav. Novo vil offentliggøre reviderede

miljørapporter hvert år omfattende alle de pågældende selskaber.

Kundekoncentration

Selskabet er udsat for en risiko i forbindelse med, at omsætningen

er koncentreret på nogle få kunder. Selskabet har langvarige

og vigtige forbindelser med Procter & Gamble og Unilever.

I 1999 bidrog Procter & Gamble og Unilever tilsammen med 32%

af Selskabets samlede nettoomsætning og 44% af nettoomsætningen

inden for tekniske enzymer. På grund af en kombination

af stigende salg til andre kunder og et fald i salget til Procter &

Gamble og Unilever er de to sidstnævnte virksomheders samlede

betydning for Novozymes faldet siden 1997, hvor disse to kunder

tilsammen tegnede sig for 36% af nettoomsætningen. Selskabet

forventer, at deres betydning vil falde yderligere. Selskabet bestræber

sig på at bevare og uddybe sine relationer med disse to

kunder ved at gennemføre en betydelig forsknings- og produktudviklingsindsats

sammen med disse og ved større forretningsmæssig

integration. Selv om Selskabet forventer, at afhængigheden

af disse to kunder vil være faldende inden for den nære

fremtid, forventer det dog, at salget fortsat vil være koncentreret

væsentligt på de to kunder. Selskabets driftsresultater vil som

følge heraf fortsat være stærkt afhængige af disse to kunder.

Konkurrence

Markedet for enzymer til industriel anvendelse er stærkt konkurrencepræget,

og tiltag fra konkurrenterne kan i væsentlig

grad reducere Selskabets rentabilitet og markedsandel. Selskabet

konkurrerer primært på kvalitet og pris, evnen til at etablere og

fastholde langsigtede kunderelationer, produktionsteknologi, teknisk

support og service til kunderne og et bredt produktudbud.

Væsentlige produktinnovationer eller tekniske fremskridt hos

konkurrenterne kan føre til forældelse af Selskabets produkter og

begrænse dets vækst. Endvidere har Selskabets konkurrenter

tidligere konkurreret på en sænkning af priserne, og dette kan

også ske i fremtiden, hvilket vil kunne få negativ indflydelse på

Selskabets driftsresultater.

Endvidere har der som følge af den intense konkurrence i

vaskemiddelindustrien tidligere været eksempler på, at vaskemiddelproducenterne

for at nedbringe deres omkostninger anvender

færre enzymer i deres produkter, og dette kan også ske i fremtiden.

Såfremt en sådan adfærd ikke modsvares af markedets

efterspørgsel efter mere effektive vaskemidler, vil den kunne få

negativ indflydelse på Selskabets nettoomsætning.

Afhængighed af udviklingsmarkeder og

udsving i nettoomsætningen

Novozymes ser et betydeligt vækstpotentiale særligt for Selskabets

eksisterende produkter i flere udviklingsmarkeder, primært

Brasilien, Central- og Østeuropa, Kina, Indien, Malaysia og

Mexico. I 1999 tegnede udviklingsmarkederne sig for 25% af

Selskabets samlede nettoomsætning, og betydningen af disse

markeder ventes at stige. I særdeleshed ventes Kina og Sydøstasien

at blive stadig mere vigtige markeder for enzymer. Imidlertid

påvirkes Novozymes’ forretningsmæssige og økonomiske resultater

både direkte og indirekte af den økonomiske og politiske

situation i udviklingsmarkederne, som Selskabet selvsagt ikke er

herre over. I de senere år har økonomisk uro, herunder valutakursændringer

i Asien, Latinamerika og på andre udviklingsmarkeder

haft en negativ indvirkning på Novozymes’ salg til kunder i disse

områder og har haft negativ indvirkning på den salgspris, der har

kunnet opnås på disse markeder.

Uventede begivenheder som disse har bidraget til og vil fortsat

bidrage til udsving i Novozymes’ nettoomsætning og gøre det

vanskeligt at forudsige omsætningsudviklingen på baggrund af

tidligere resultater. Dette illustreres af den omsætningsvækst, der

har fundet sted i de perioder, der er beskrevet i dette Prospekt: Fra

1997 til 1998 faldt Novozymes’ nettoomsætning med 2%, mens

den fra 1998 til 1999 steg med 6% og steg med 8% fra første

halvår 1999 til første halvår 2000.

Mulige negative virkninger som følge af

valutakursændringer

Ca. 80% af Novozymes’ nettoomsætning for 1997, 1998 og

1999 og første halvår 2000 er indtjent i andre valutaer end danske

kroner, mens ca. 60% af udgifterne i disse perioder er afholdt

i danske kroner. På grund af denne store internationale salgsaktivitet

er Novozymes’ indtægter genstand for valutarisiko, der

kan opdeles i følgende to risikotyper: en transaktionsrisiko og en

omregningsrisiko. Transaktionsrisikoen omfatter negative virkninger

af valutakursudsving i forbindelse med værdien af Novozymes’

forretningsmæssige pengestrømme i forskellige valutaer,

herunder Selskabets mulighed for at sælge til en økonomisk rimelig

pris. Omregningsrisikoen består i risikoen for negative kurspåvirkninger

ved omregningen af udenlandske datterselskabers

resultatopgørelser og aktiver og passiver til danske kroner i

Selskabets årsregnskab.

Et fald i værdien af den danske krone vil alt andet lige forbedre

Novozymes’ overskudsgrad af primær drift, mens en stigning i

værdien af den danske krone vil have den modsatte virkning. I de

senere år har udsvingene i kurserne på flere større valutaer haft

væsentlig indflydelse på både Novozymes’ driftsresultat og økonomiske

stilling.

Med henblik på styring af Novozymes’ markedsrisici i forbindelse

med valutakurssvingninger indgår Selskabet forskellige

transaktioner i finansielle instrumenter for aktivt at kontrollere

denne risiko. Se “Ledelsens gennemgang og analyse af resultatopgørelse

og balance – Markedsrisiko”.

Produktansvar og andre krav

Ved markedsføring og salg af enzymer til industriel anvendelse,

især enzymer til brug i fødevarer, maveregulerende midler, produkter

til personlig pleje samt dyrefoder, hvor enzymet eventuelt

indtages af eller kommer i direkte kontakt med slutbrugeren, er

der en risiko for at ifalde produktansvar. Selv om Selskabet hidtil

ikke har været genstand for væsentlige produktansvarskrav fra

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 5


slutbrugere, kan det ikke garanteres, at der ikke i fremtiden vil

blive fremsat væsentlige produktansvarskrav over for Selskabet.

Størstedelen af de enzymer til industriel anvendelse, som

Novozymes leverer til sine kunder, anvendes aktivt i kundernes

produktionsprocesser. Hvis enzymerne ikke overholder de aftalte

specifikationer, og det ikke opdages, før de anvendes, er der

risiko for, at der kan ske en forurening af de pågældende kunders

produkter eller beskadigelse af deres produktionsudstyr. Hidtil har

der over for Selskabet ikke været fremsat væsentlige krav på dette

område. Der kan dog ikke gives nogen garanti for, at der ikke

i fremtiden vil blive fremsat sådanne krav mod Selskabet.

Retssager

Det hollandske selskab DSM N.V./Gist-Brocades har sammen med

sin licenshaver og distributør, BASF, i de senere år indgivet adskillige

begæringer om foreløbige fogedforbud i et forsøg på at

hindre Novozymes og dets distributører i at markedsføre og

sælge foderenzymet Phytase Novo ® . Disse begæringer har

støttet sig på en påstået krænkelse af et patent, der tilhører DSM

N.V./Gist-Brocades. Novozymes er af den opfattelse, at dette

patent er ugyldigt, og at der ikke sker nogen krænkelse som

følge af Novozymes’ virksomhed. Disse argumenter har Novozymes

fremført i retten såvel som over for patentmyndighederne

i de relevante lande, herunder det Europæiske Patentkontor i

München. Hidtil har Novo Nordisk fået medhold i de løbende retssager

i henseende til foreløbige retsmidler, bortset fra i Taiwan,

hvor der i 1997 blev nedlagt et fogedforbud mod Novo Nordisks

distributør. Hvis DSM N.V./Gist-Brocades i sidste instans måtte få

medhold i alle eller nogle af de relevante jurisdiktioner, kan det få

negativ indflydelse på Novozymes’ omsætning, i det mindste indtil

Novozymes’ anden generation af fytase er fuldt lanceret på

markedet, og forudsat at der ikke nedlægges fogedforbud mod

dette produkt. Ud over risikoen for at miste fremtidigt salg af

Phytase Novo ® er der en mulig risiko for, at Novozymes kan

blive pålagt at betale erstatning til DSM N.V./Gist-Brocades for det

hidtidige salg. En sådan erstatning vil kunne få væsentlig negativ

indflydelse på Novozymes’ nettoresultat.

Se endvidere ”Ledelsens gennemgang og analyse af resultatopgørelse

og balance – Seneste udvikling”.

Aftaler med Novo Nordisk og dets datterselskaber

Før Spaltningen indgik Selskabet som en integreret del af virksomheden

i Novo Nordisk og var dermed afhængig af Novo

Nordisk og nogle af dets datterselskaber i forbindelse med forskellige

serviceydelser. Efter spaltningen vil Novozymes købe en

række produktionsmæssige, administrative og andre ydelser samt

infrastruktur fra Novo Nordisk og visse af dets datterselskaber.

Der indgås endvidere kontrakter om krydslicensering af 30 af

Novozymes’ patenter og fem af Novo Nordisks patenter. Visse af

disse krydslicensaftaler forhindrer Novozymes i at udnytte de

pågældende patenter inden for Novo Nordisks kernevirksomhed,

dvs. diabetesbehandling, behandling af koagulationssygdomme,

humant væksthormon og klimakteriebehandling. Novozymes og

Novo Nordisk har også visse fælles indkøbskontrakter om råmaterialer,

hvor prisen pr. enhed vil være afhængig af den samlede

mængde, der indkøbes af begge selskaber. Selv om Koncerndirektionen

i Novozymes er af den opfattelse, at disse kontrakter

er indgået på ”arm’s length”-vilkår og omfatter rimelige

vilkår og betingelser, kan det ikke garanteres, at Selskabet ikke

ville kunne opnå gunstigere vilkår, hvis det forsøgte at indkøbe

visse af disse ydelser eller produkter fra uafhængige tredjemænd,

der ikke er kontrolleret af et fælles moderselskab. Se også “Forretningsbeskrivelse

– Spaltningen” og “Forretningsbeskrivelse –

Forhold til andre virksomheder i Novo Gruppen”.

Hovedaktionærens kontrol

Efter gennemførelsen af det Globale Udbud vil Novo Nordisk

Fonden gennem sit 100%-ejede holdingselskab, Novo, være ejer

af alle A-aktierne og 8.194.780 B-aktier svarende til ca. 25% af

Selskabets registrerede aktiekapital og ca. 67% af de samlede

stemmer. Novo Nordisk Fonden kan ifølge sine vedtægter, hvis

det bliver nødvendigt for at sikre en sund udvikling i Selskabets

forretnings- og forskningsvirksomhed, opgive sin kontrol over

Selskabet i forbindelse med en kapitaludvidelse, fusion el. lign.,

men skal dog til stadighed tilstræbe at bevare en “væsentlig indflydelse”

i Selskabet.

Novo Nordisk Fonden kan via sit 100%-ejede holdingselskab,

Novo, udøve en effektiv kontrol over Selskabet, bl.a. via sine

muligheder for at vælge alle aktionærvalgte medlemmer (og

således flertallet) af Selskabets bestyrelse (se “Ledelse”), afgøre

tidspunktet for og størrelsen af Selskabets udbytteudbetalinger,

foranledige, at der træffes visse selskabsretlige beslutninger, herunder

beslutning om ændring af vedtægterne og fusion af

Selskabet med et andet selskab, uden godkendelse fra minoritetsaktionærerne.

Novo Nordisk Fondens interesser som bestemmende

aktionær i Selskabet kan være i modstrid med minoritetsaktionærernes

interesser.

Novozymes og Novo Nordisk kan efter dansk ret

pålægges krydshæftelse i visse tilfælde

I henhold til Aktieselskabsloven hæfter Novo Nordisk og Novozymes

efter Spaltningen hver især for forpligtelser, som kan henføres

til de tilbageværende og overførte aktiver og passiver. Hvis

en kreditor i Novozymes eller Novo Nordisk desuden ikke modtager

fuld dækning for sine krav over for et af selskaberne,

hæfter det ene selskab solidarisk for de af det andet selskabs forpligtelser,

der bestod ved Spaltningens offentliggørelse i henhold

til Aktieselskabsloven den 16. juni 2000. Dog hæfter Novozymes

kun solidarisk med et beløb svarende til nettoværdien af de

aktiver og passiver, der er overført til Selskabet pr. datoen for

bekendtgørelsen af Spaltningen, mens Novo Nordisk kun hæfter

solidarisk med et beløb svarende til den nettoværdi, der forbliver

i Novo Nordisk.

I princippet kan den solidariske hæftelse blive aktuel i forbindelse

med ethvert krav, herunder bl.a. kreditorernes krav på

betaling, kontraktmæssige krav (såsom kontraktmæssige krav,

der fremsættes efter bekendtgørelsen af Spaltningen, men vedrører

en aftale, der er indgået forud for datoen for bekendtgørelsen

af Spaltningen), produktansvarskrav, miljømæssige krav

og krav fra skatte- eller afgiftsmyndigheder. Risikoen for, at

solidarisk hæftelse vil blive gjort gældende, vil eksistere, indtil et

krav er forældet. I henhold til dansk ret kan forældelse i nogle

tilfælde først indtræde efter 20 år afhængigt af kravets karakter.

Begrænset relevans af regnskabsmæssige oplysninger

De i Prospektet indeholdte Regnskaber og væsentlige hoved- og

nøgletal er udledt fra koncernregnskaberne for Novo Nordisk og

dets konsoliderede datterselskaber, og de præsenteres, som om

Novozymes havde eksisteret som en separat juridisk enhed i de

viste regnskabsperioder. De anførte regnskabsoplysninger og -tal

er som følge heraf ikke nødvendigvis et udtryk for, hvordan

Selskabets driftsresultater, økonomiske stilling og cash flow ville

6 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


have været, hvis Novozymes havde været en separat, uafhængig

enhed i de viste perioder eller nødvendigvis retningsgivende for

Novozymes’ driftsresultater, økonomiske stilling og cash flow i

fremtiden. Regnskaberne og væsentlige hoved- og nøgletal, der

er trukket ud af koncernregnskaberne for Novo Nordisk

grundlag af de hidtidige driftsresultater og aktiver og passiver i

Novo Nordisks enzymforretning (Enzyme Business), er baseret på

de af Novo Nordisk vedtagne regnskabsprincipper for udarbejdelsen

af årsregnskaberne og afspejler derfor ikke nødvendigvis de

regnskabsprincipper, som Novozymes kunne have valgt, hvis det

havde været et selvstændigt selskab. Se “Ledelsens gennemgang

og analyse af resultatopgørelse og balance”.

Udbytte og udbyttepolitik

Ifølge Aktieselskabsloven træffer Selskabets ordinære generalforsamling

beslutning om udlodning af udbytte på grundlag af det

senest godkendte årsregnskab. Der kan ikke udbetales acontoudbytte,

og den ordinære generalforsamling kan ikke beslutte

udlodning af større udbytte end foreslået af Selskabets bestyrelse.

B-aktierne giver ret til eventuelt udbytte for regnskabsåret 2000

samt ethvert udbytte, der derefter deklareres og udbetales. Eventuelt

udbytte udbetales i henhold til Værdipapircentralens regler

herom. Udbytte udbetales til aktionærens konto i et kontoførende

pengeinstitut.

Udbetaling af udbytte sker under hensyntagen til Selskabets

ekspansionsplaner, krav til likviditet og cash flow samt andre

faktorer. Der kan ikke gives nogen garanti for størrelsen af eller

tidspunktet for fremtidige udlodninger af udbytte. Det er imidlertid

hensigten at foreslå udlodning af mindst 25% af Selskabets

nettoresultat for regnskabsåret 2000 som udbytte af A- og Baktierne.

I de efterfølgende år er det hensigten at foreslå at øge

udbyttet som procentandel af årets resultat, indtil det når op på

niveau med sammenlignelige selskaber.

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 7


Valutakurser

Valutakursinformation

Følgende oversigt viser for de anførte perioder en række oplysninger

om valutakurserne mellem den danske krone og den

amerikanske dollar baseret på Danmarks Nationalbanks officielle

referencekurs, vist som kursen på 1,00 dollar i danske kroner.

Nationalbanken fastsætter kurser over for udvalgte valutaer på

grundlag af de markedskurser, der er gældende kl. 11.30 i

København.

År Ultimo Gennemsnit (1) Højeste Laveste

1997 6,8260 6,6086 7,1965 5,9100

1998 6,3865 6,6970 7,0670 6,1358

1999 7,3988 6,9834 7,4135 6,3046

2000(2) 7,7895 7,7534 8,3640 7,1800

(1) Det simple gennemsnit af Nationalbankens officielle daglige valutakurser i de pågældende

perioder.

(2) Til og med 30. juni 2000.

Følgende oversigt viser for de anførte perioder en række oplysninger

vedrørende valutakurserne mellem den danske krone og

euroen baseret på Danmarks Nationalbanks officielle referencekurs,

vist som kursen på 1,00 C= i danske kroner.

År Ultimo Gennemsnit (1) Højeste Laveste

1999 7,4432 7,4356 7,4508 7,4302

2000(2). 7,4608 7,4505 7,4643 7,4399

(1) Det simple gennemsnit af Nationalbankens officielle daglige valutakurser i de pågældende

perioder.

(2) Til og med 30. juni 2000.

Ovenstående er alene til orientering for læseren og må ikke fortolkes

som erklæringer om, at beløb i danske kroner kunne være

omregnet eller i fremtiden kan omregnes til amerikanske dollar

eller euro til de ovennævnte kurser på de viste tidspunkter.

Den Europæiske Monetære Union og

Danmarks valutapolitik

Den 1. januar 1999 trådte tredje fase af den Europæiske Monetære

Union (”ØMU”) i kraft, og én enkelt valuta, euroen, blev

skabt med henblik på at afløse de nationale valutaer i 11 medlemslande

i den Europæiske Union (Frankrig, Tyskland, Italien,

Belgien, Holland, Luxembourg, Spanien, Portugal, Østrig, Finland

og Irland). Den officielle omregningskurs mellem euroen og hver

af de hidtidige nationale valutaenheder blev fastsat af det Europæiske

Råd den 1. januar 1999 og kan derefter ikke ændres.

Pengepolitikken i forbindelse med euroen føres af den Europæiske

Centralbank, der fastsætter rentepolitikken for eurolandene

og administrerer deres valutareserver.

Fire medlemmer af den Europæiske Union, Danmark, Sverige,

Storbritannien og Grækenland, har ikke tilsluttet sig euroen, selv

om det er besluttet, at Grækenland kan indtræde 1. januar 2001,

mens de øvrige kan gøre det i fremtiden. Ved den danske folkeafstemning

i maj 1993 blev det besluttet at ratificere Maastricht

Traktaten med fire forbehold, hvoraf det ene gjaldt deltagelsen i

tredje fase af ØMU’en. Ved folkeafstemningen den 28. september

2000, besluttede et flertal af den danske befolkning, at

Danmark ikke skal tilslutte sig euroen.

I henhold til en beslutning truffet i juni 1997 af det Europæiske

Råd vedrørende tredje fase af ØMU’en blev der vedtaget

en ny valutakursmekanisme (“ERM II”) med virkning fra 1. januar

1999 som en afløser for det tidligere Europæiske Monetære

System. Formålet med

ERM II er at sikre stabilitet i kurserne mellem valutaerne uden for

euro-området og euroen. Deltagelse er valgfri for alle medlemsstater,

der står uden for euro-området, og Danmark samt

Grækenland er de eneste af disse medlemsstater, der har valgt at

deltage i ERM II. Danmark har deltaget i ERM II siden 1. januar

1999 med et udsvingsbånd på +/- 2,25% i forhold til den centrale

kurs på DKK 7,46038/ C= 1,00 (“Centralkursen”). Den 29. september

2000 var den officielle kurs DKK 7,4562/ C= 1,00. Deltagelsen

i ERM II betyder, at den Europæiske Centralbank og Danmarks

Nationalbank skal intervenere, hvis kursen på den danske krone

kommer op på den øvre grænse eller ned på den nedre grænse i

udsvingsbåndet.

Valutakontrolbestemmelser i Danmark

Der er ingen love, forordninger eller regler i Danmark, der begrænser

udførslen eller indførslen af kapital, herunder bl.a.

valutakontrol, eller som påvirker betalingen af udbytte, renter

eller andre udbetalinger til B-aktionærer, der ikke er hjemmehørende

i Danmark.

Der er ingen begrænsninger på udlændinges eller valutaudlændinges

ret til at eje B-aktier eller udøve stemmeret på disse

i henhold til dansk ret eller Selskabets vedtægter.

8 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


Væsentlige hoved- og nøgletal

De Regnskaber og væsentlige hoved- og nøgletal, der findes i

andre afsnit af Prospektet, illustrerer for de viste perioder den fra

Novo Nordisk til Novozymes overførte enzymforretnings økonomiske

stilling, driftsresultater og pengestrømme. Det er heri forudsat,

at Novozymes i de viste perioder har eksisteret som en

separat juridisk enhed. Regnskaberne og de viste hoved- og

nøgletal, der er udledt af koncernregnskaberne for Novo Nordisk

på grundlag af de historiske driftsresultater samt aktiver og passiver

i enzymforretningen, er udarbejdet efter den af Novo

Nordisk fulgte regnskabspraksis for udarbejdelsen af Selskabets

årsregnskaber. De afspejler således ikke nødvendigvis den regnskabspraksis,

som Novozymes kunne have fulgt, hvis det havde

været et selvstændigt selskab. Der er vist en række omkostninger

i Regnskaberne og i de væsentlige hoved- og nøgletal, der ikke

nødvendigvis er repræsentative for de omkostninger, som

Novozymes ville have haft, hvis det havde fungeret som et uafhængigt

selvstændigt selskab i alle de viste perioder. Disse

omkostninger omfatter udgifter, der er overført til Novozymes for

ydelser, som Novozymes i fremtiden vil skulle købe hos Novo

Nordisk og Novo, samt finansielle udgifter og skatter.

Oversigten i det følgende viser et resumé over hoved- og

nøgletal for Selskabet for regnskabsårene 1997, 1998 og 1999

og for første halvår 1999 og 2000. Oversigten over hoved- og

nøgletal er udledt fra de reviderede regnskaber for Selskabet for

regnskabsårene 1997, 1998 og 1999 og de ikke-reviderede regnskaber

for Selskabet for første halvår 1999 og 2000. Ledelsen for

Novozymes anser de ikke-reviderede regnskaber for at være udarbejdet

på samme grundlag som de reviderede regnskaber og

for at indeholde alle de reguleringer, der er nødvendige for at give

et retvisende billede af Novozymes’ økonomiske stilling pr. de

pågældende datoer og driftsresultaterne for de pågældende perioder.

Resultatet af Selskabets drift i første halvår 2000 afspejler

ikke nødvendigvis det resultat, der kan forventes for hele året.

Efter Novozymes’ opfattelse giver sammenligninger mellem

Selskabets økonomiske resultater for de forskellige perioder ikke

nødvendigvis et relevant billede, og de kan ikke betragtes som en

indikation af Selskabets fremtidige resultater.

Den i det følgende viste oversigt over hovedtal og de Regnskaber,

som de er udledt fra, er udarbejdet i overensstemmelse

med dansk regnskabspraksis. Dansk regnskabspraksis afviger på

en række væsentlige punkter fra regnskabspraksis i USA (”US

GAAP”). En redegørelse for en række af de forskelle, der gør sig

gældende for Selskabet, findes i note 22 til Regnskaberne.

De data, der er anført i det følgende, bør læses i sammenhæng

med de Regnskaber og med “Ledelsens gennemgang og

analyse af resultatopgørelse og balance”, der findes i andre afsnit

af Prospektet.

Pr. 31. december Pr. 30. juni (ikke revideret)

1997 1998 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. C= (1)) Mio.$ (2)) Mio. kr. Mio. kr. Mio. C= (1)) Mio. $ (2))

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 4.347 4.264 4.501 603 578 2.182 2.367 317 304

Produktionsomkostninger 2.156 2.142 2.207 296 283 1.125 1.184 159 152

Bruttoresultat 2.191 2.122 2.294 307 295 1.057 1.183 158 152

Salgs- og distributionsomkostninger 631 498 535 72 69 277 317 42 41

Forsknings- og udviklingsomkostninger 570 604 607 81 78 294 301 40 39

Administrationsomkostninger 422 458 479 64 61 235 253 34 32

Licens- og Andre driftsindtægter (netto) 33 41 14 2 2 4 6 1 1

Resultat af primær drift 601 603 687 92 89 255 318 43 41

Resultat før skat 473 564 602 81 77 268 286 38 37

Årets resultat 325 393 410 55 53 184 195 26 25

Balancedata

Aktiver i alt 7.805 7.726 8.078 1.083 1.037 8.029 8.173 1.095 1.049

Omsætningsaktiver i alt 3.437 3.528 3.494 468 449 3.622 3.553 476 456

Egenkapital i alt 2.405 2.685 3.350 449 430 3.051 3.417 458 439

Gæld i alt 4.523 4.113 3.799 509 488 4.098 3.767 505 484

Cash flow data

Cash flow fra driftsaktiviteter 711 1.031 796 107 102 332 311 42 40

Frit cash flow (13) 628 230 31 30 56 118 16 15

Netto cash flow 338 63 (318) (43) (41) (112) (71) (10) (9)

(1) Til orientering for læseren omregnet til en kurs af DKK 7,4608/C= 1,00, Danmarks Nationalbanks officielle referencekurs pr. 30. juni 2000.

(2) Til orientering for læseren omregnet til en kurs af DKK 7,7895/$ 1,00, Danmarks Nationalbanks officielle referencekurs pr. 30. juni 2000.

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 9


Ledelsens gennemgang og analyse

af resultatopgørelse og balance

Følgende gennemgang bør læses i sammenhæng med de Regnskaber,

der i øvrigt er indeholdt i Prospektet. Regnskaberne er

udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis.

Dansk regnskabspraksis afviger på visse væsentlige punkter fra US

GAAP. En redegørelse for en række af de forskelle, der gør sig

gældende for Selskabet, findes i note 22 til Regnskaberne.

Følgende gennemgang indeholder udsagn om fremtiden, herunder

bl.a. udsagn vedrørende ledelsens målsætninger og fremtidige

forretningsstrategi, markedspositionen og markedsudviklingen

samt virkningerne af lovgivning og regulering. Disse

udsagn om fremtiden er generelt baseret på Selskabets forventninger

og er forbundet med en række risici og usikkerhedsfaktorer,

hvoraf nogle ligger uden for Selskabets kontrol. Af forskellige

årsager vil de faktiske resultater kunne afvige væsentligt

fra de resultater, der er forudset i disse udsagn, bl.a. som følge af

en uforudset udvikling i valutakurser og på værdipapirmarkeder,

prisfald på Selskabets produkter på dets hovedmarkeder, tab af

betydningsfulde kunder eller lavere salg til disse, negative tendenser

på udviklingsmarkeder, miljøbestemmelser, lancering af

konkurrerende produkter inden for Selskabets kerneområder

samt andre faktorer som beskrevet i dette Prospekt under “Risikofaktorer”

og andre steder. Som følge af disse risici og usikkerheder

kan det ikke garanteres, at begivenheder forudset i udsagn

om fremtiden rent faktisk vil finde sted.

Oversigt

Novozymes – en bioteknologisk virksomhed – er verdens førende

inden for enzymer. Selskabet, som er dannet ved udskillelsen af

Novo Nordisks enzymforretning, er verdens største leverandør af

enzymer inden for hvert af de tre hovedsegmenter på markedet

for industrielle enzymer: det tekniske segment, fødevaresegmentet

og fodersegmentet. Det tekniske segment omfatter enzymer,

der anvendes inden for følgende industrier: vaskemiddel-, stivel-

Pr. 31. december (1) Pr. 30. juni (1)

(ikke revideret)

1997 1998 1999 1999 2000

Overskudsgrad (primær drift) (2) 13,8% 14,1% 15,3% 11,7% 13,4%

Nettogæld (mio. kr.) (3) 2.840 2.188 1.919 2.103 1.953

Egenkapitalandel (4) 30,8% 34,8% 41,5% 38,0% 41,8%

Forrentning af ikke-finansielle aktiver (5) 9,7% 9,5% 10,7% 8,1% 9,6%

Årets resultat pr. aktie (kr.) (6) 4,33 5,22 5,43 2,44 2,59

Cash flow pr. aktie (kr.) (7) 9,48 13,70 10,55 4,40 4,13

EBITDA (8) 23,8% 25,5% 25,9% 22,9% 23,7%

Vejet gennemsnitligt antal udestående A- og B-aktier (ekskl. egne aktier) (mio.) 75,0 75,2 75,4 75,4 75,3

(1) Nøgletal bortset fra ”Forrentning af ikke-finansielle aktiver” og ”EBITDA” er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 1997”

(2) Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen.

(3) Markedsværdien af rentebærende passiver (langfristet gæld, kortfristet gæld, gæld til Novo Nordisk A/S og inklusive værdi af eventuelle pensionsforpligtelser) fratrukket markedsværdien

af likvide midler og andre let realiserbare omsætningsaktiver.

(4) Egenkapital ultimo i procent af samlede aktiver ultimo.

(5) Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige immaterielle og materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og varedebitorer (summen af de pågældende aktiver primo og ultimo divideret

med to). Resultatet af primær drift for halvåret gange to i procent af gennemsnitlige immaterielle og materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og varedebitorer (summen af de

pågældende aktiver primo og ultimo divideret med to).

(6) Årets/halvårets resultat divideret med summen af det vejede gennemsnitlige antal aktier og antal optioner ‘in the money’.

(7) Cash flow fra driftsaktiviteter divideret med vejet gennemsnitligt antal aktier.

(8) Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger i procent af nettoomsætningen.

ses-, tekstil-, fuelalkohol-, læder-, personlig pleje- og papirindustrien.

Fødevaresegmentet omfatter enzymer, der anvendes i

bageri-, bryggeri-, alkohol-, vin-, saft-, planteolie- og fedtstofsamt

mejeriindustrien og andre fødevareindustrier. Fodersegmentet

omfatter enzymer, der anvendes i forskellige foderprodukter.

Det tekniske segment tegnede sig for 73% af Novozymes’ nettoomsætning

i 1999, mens fødevaresegmentet tegnede sig for

22% og fodersegmentet for 5% af nettoomsætningen. Novozymes

anslår, at Selskabet havde en andel af det samlede marked

for industrielle enzymer på mellem 41% og 44% i 1999 – med

en markedsandel på mellem 48% og 51% af markedet for tekniske

enzymer, en andel på mellem 28% og 31% af markedet for

fødevareenzymer og en andel på mellem 33% og 38% af foderenzymmarkedet.

Faktorer, der påvirker Novozymes’ økonomiske resultater

De faktorer, der påvirker Novozymes’ økonomiske stilling, cash

flows og driftsresultater, er beskrevet i det følgende. Vedrørende

en nærmere redegørelse for disse og andre faktorer, der kan have

negativ indflydelse på Novozymes’ forretning og økonomiske

resultater, henvises til “Risikofaktorer”.

Generelle forhold

Novozymes’ driftsresultater i de sidste tre et halvt år har primært

været påvirket af udviklingen i Selskabets nettoomsætning. Efter

en væsentlig stigning på 16% i nettoomsætningen fra 1996 til

1997 har salgsvæksten været beskeden, og salget er steget med

i alt 3,5% fra 1997 til 1999. Vækstraterne i de enkelte segmenter

varierer. Fra 1997 til 1999 voksede fødevare- og fodersegmenterne

med henholdsvis 20% og 42%, mens det tekniske

segment faldt med 2,3%. Den faldende omsætning i det tekniske

segment var dels forårsaget af virkningerne af den økonomiske

krise i Asien i 1998 og dels af, at salget til tekstilindustrien er gået

ned på grund af en ændring i moden, der har ført til faldende

efterspørgsel efter stenvasket denimtøj, hvor der anvendes enzymer

til blegning af stofferne.

Selv om Selskabet forventer, at væksten i det tekniske segment

10 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


vil være beskeden, findes der potentielle vækstområder inden for

de bedre mærkevarevaskemidler og – navnlig på udviklingsmarkederne

– i tekstilindustrien. Der er for nylig lanceret to nye

vaskemiddelenzymer. De to nye enzymer, Mannaway, som blev

introduceret i år, og Natalase ® , der blev introduceret i 1998, er

udviklet i samarbejde med Procter & Gamble udelukkende til brug

i deres produkt Tide Deep Clean Formula ® og ventes begge at

have en positiv virkning på omsætningen. Imidlertid kan stigende

priskonkurrence i stivelses- og fuelalkoholindustrien få negativ

virkning på den samlede nettoomsætning i det tekniske segment.

Markedet for fødevareenzymer ventes at udvides hurtigere

end markedet for tekniske enzymer, bl.a. på grund af vækst i

bageriindustrien, hvor der i stigende grad anvendes enzymer som

alternativ til kemiske stoffer. Specielt ventes der et stigende salg

af Novamyl ® , der giver bedre holdbarhed og konsistens i brød.

Selskabet venter, at tendensen hen imod stigende anvendelse

af enzymer i foder vil fortsætte og udmøntes i et større salg af

Selskabets produkter til dette segment.

Det fremtidige salg til alle segmenter kan også blive positivt

påvirket af miljølovgivning og forbrugerefterspørgsel efter miljøvenlige

produkter. På mange anvendelsesområder kan enzymer

erstatte skrappe kemikalier og nedsætte vand- og energiforbruget

i industrielle processer og affaldsmængden derfra. Enzymerne er i

sig selv biologisk nedbrydelige, og råvarerne i enzymproduktionen

er landbrugsprodukter.

Selskabet anvender betydelige ressourcer på forskning og

udvikling. Over de sidste fem år har Selskabet lanceret 31 nye

produkter, hvoraf 19 indeholdt nye enzymer. Disse nye produkter

tegnede sig for 17% af nettoomsætningen i 1999.

Kundekoncentration

Novozymes’ to største kunder, Procter & Gamble og Unilever,

bidrog med 32% af Selskabets samlede nettoomsætning og 44%

af nettoomsætningen inden for tekniske enzymer i 1999. Både på

grund af stigende salg til andre kunder og en nedgang i salget til

Procter & Gamble og Unilever er Novozymes’ samlede afhængighed

af Procter & Gamble og Unilever faldet siden 1997, hvor de

to virksomheder tilsammen bidrog med 36% af nettosalget, og

Selskabet venter, at deres betydning vil falde yderligere. Salget til

andre kunder ventes at stige, efterhånden som de industrielle

anvendelsesområder for enzymer udvides. Imidlertid har Procter &

Gamble og Unilever en så dominerende stilling inden for produktion

og markedsføring af vaskemidler, at de to kunder er af

afgørende betydning for salget af tekniske enzymer. Der er stærk

konkurrence om leverancerne til disse virksomheder. Novozymes’

kunder ønsker generelt højkvalitetsprodukter, der giver bedre

resultater i deres produktionsprocesser eller slutprodukter.

Novozymes vil derfor også i fremtiden investere betydeligt i forskning

og udvikling for fortsat at udvikle bedre enzymer.

Makroøkonomiske udsving

Novozymes anser udviklingsmarkederne for at have et betydeligt

vækstpotentiale, primært Brasilien, Central- og Østeuropa, Kina,

Indien, Malaysia og Mexico, og især for Selskabets eksisterende

produkter. I 1999 tegnede udviklingsmarkederne sig for 25% af

Selskabets samlede nettoomsætning, og betydningen af disse

markeder ventes fortsat at vokse. Specielt ventes markedet for

enzymer i Kina og Sydøstasien at blive af stigende betydning.

Anvendelsen af enzymer på udviklingsmarkederne er på nuværende

tidspunkt forholdsvis lav, men den er hastigt stigende.

Dette kan betyde væsentlige forretningsmuligheder, som Novo-

zymes har gode forudsætninger for at udnytte. Historisk har der

været en positiv sammenhæng mellem enzymsalget pr. indbygger

og bruttonationalproduktet pr. indbygger. På nuværende tidspunkt

ligger salget af enzymer ifølge Selskabets beregninger på 9

kr. pr. indbygger i Vesteuropa og Nordamerika, mens det ligger på

0,6 kr. i Asien og 1,5 kr. i Latinamerika. Imidlertid påvirkes

Novozymes’ forretning og økonomiske resultater både direkte og

indirekte af de økonomiske og politiske forhold på udviklingsmarkederne.

I de senere år har den økonomiske uro i såvel Asien

og Latinamerika som i andre udviklingsmarkeder haft negativ

indvirkning på Novozymes’ salg og priserne i disse markeder.

Produktions- og driftsomkostninger

De væsentligste elementer i Novozymes’ produktions- og driftsomkostninger

er råmaterialer (herunder proteiner, sukker, stivelse

og andre landbrugsprodukter), energi (primært elektricitet), vand,

affaldsbortskaffelse, afskrivninger og personaleomkostninger.

Råmaterialer, vand og el tegner sig for lidt under halvdelen af de

samlede produktionsomkostninger. Priserne på råmaterialer

svinger efter både lokale og globale markedsforhold. I 1999 var

der ikke nogen enkelt leverandør af råmaterialer, der tegnede sig

for mere end 5% af Selskabets samlede produktionsomkostninger.

Prisen på vand, energi og affaldsbortskaffelse varierer

efter lokale forhold for de enkelte produktionsanlæg.

Novozymes forventer, at produktionsomkostningerne i procent

af nettoomsætningen vil fortsætte med at ligge på det

nuværende niveau.

Prisudvikling

Prisen på Novozymes’ produkter er gået lidt ned siden 1997 med

store udsving både inden for de forskellige produktsegmenter,

dvs. vaskemidler, tekstiler, fødevarer og foder, og mellem de

geografiske markeder, dvs. Nordamerika, Latinamerika, Europa,

Mellemøsten, Afrika, Asien og Oceanien. Disse prisudsving

skyldes konkurrence, varierende kundeefterspørgsel og den

lokale økonomiske udvikling inden for bestemte markeder og

regioner. Over de sidste par år er der sket en betydelig nedgang i

priserne i Latinamerika og i Rusland samt inden for tekstilindustrien.

I 1998 blev de faldende priser på enzymer til tekstilindustrien

delvist modvirket af stigende priser på fødevareenzymer. I

1999 faldt prisen på tekstilenzymer yderligere, og sammen med

en mindre nedgang i prisen på andre enzymer medførte det et

fald på 1% i Novozymes’ nettoomsætning i forhold til, hvad

nettoomsætningen for året ellers ville have været. Selskabet har

for nylig nedsat prisen på et enkelt af sine ældre højvolumenprodukter

for at bevare den langsigtede vækst.

Valutakursændringer

Novozymes har større indtægter end udgifter i andre valutaer end

danske kroner. Som følge heraf vil en nedgang i kursen på

danske kroner føre til en forbedring af Novozymes’ overskudsgrad

af primær drift, mens en stigning i kursen på danske kroner

vil have den modsatte virkning. I de senere år har udsving i

kursen på flere vigtige valutaer haft væsentlig indflydelse på både

driftsresultatet og Novozymes’ finansielle position. Vedrørende en

mere uddybende redegørelse for valutakursudsvingene og

Novozymes’ kurssikringsaktiviteter henvises til “Virkning af valutakurs-

og renteændringer – Virkning af valutakursændringer”

og “– Markedsrisiko”.

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 11


Driftsresultat

Følgende oversigt viser Selskabets nettoomsætning pr. segment

for de anførte perioder:

NETTOOMSÆTNING PR. SEGMENT

Følgende oversigt viser Selskabets nettoomsætning fordelt på

geografiske områder for de anførte perioder.

Følgende oversigt viser en række resultatdata for Selskabet. De

viste procenttal er procent af nettoomsætningen for de anførte år

og halvår.

Pr. 31. december Pr. 30. juni (ikke revideret)

1997 1998 1999 1999 2000

Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. %

Tekniske enzymer 3.366 77,4 3.192 74,9 3.289 73,1 1.619 74,2 1.703 71,9

Fødevareenzymer 820 18,9 897 21,0 983 21,8 457 20,9 532 22,5

Foderenzymer 161 3,7 175 4,1 229 5,1 106 4,9 132 5,6

Nettoomsætning i alt 4.347 100,0 4.264 100,0 4.501 100,0 2.182 100,0 2.367 100,0

NETTOOMSÆTNING FORDELT PÅ GEOGRAFISK OMRÅDE

Pr. 31. december Pr. 30. juni (ikke revideret)

1997 1998 1999 1999 2000

Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. %

Europa, Mellemøsten, Afrika 2.055 47,3 2.077 48,7 2.091 46,5 1.005 46,1 969 40,9

Nordamerika 945 21,7 999 23,4 1.039 23,1 497 22,8 637 26,9

Asien og Oceanien 756 17,4 669 15,7 847 18,8 435 19,9 514 21,7

Latinamerika 591 13,6 519 12,2 524 11,6 245 11,2 247 10,5

Nettoomsætning i alt 4.347 100,0 4.264 100,0 4.501 100,0 2.182 100,0 2.367 100,0

RESULTATOPGØRELSE

Pr. 31. december Pr. 30. juni (ikke revideret)

1997 1998 1999 1999 2000

Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. %

Nettoomsætning 4.347 100,0 4.264 100,0 4.501 100,0 2.182 100,0 2.367 100,0

Produktionsomkostninger. (2.156) -49,6 (2.142) -50,2 (2.207) -49,0 (1.125) -51,6 (1.184) -50,0

Bruttoresultat 2.191 50,4 2.122 49,8 2.294 51,0 1.057 48,4 1.183 50,0

Salgs- og distributionsomkostninger (631) -14,5 (498) -11,7 (535) -11,9 (277) -12,7 (317) -13,4

Forsknings- og udviklingsomkostninger (570) -13,1 (604) -14,2 (607) -13,5 (294) -13,5 (301) -12,7

Administrationsomkostninger (422) -9,7 (458) -10,7 (479) -10,6 (235) -10,8 (253) -10,7

Licens- og Andre driftsindtægter (netto) 33 0,8 41 1,0 14 0,3 4 0,2 6 0,3

Resultat af primær drift 601 13,8 603 14,1 687 15,3 255 11,7 318 13,4

Nettofinans (128) -2,9 (39) -0,9 (85) -1,9 13 0,6 (32) -1,4

Skat af årets/halvårets resultat (148) -3,4 (177) -4,2 (192) -4,3 (84) -3,8 (92) -3,9

Årets resultat 325 7,5 393 9,2 410 9,1 184 8,4 195 8,2

12 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


Første halvår 2000 sammenlignet med første halvår 1999

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af faktureret salg uden moms og efter

fradrag af returnerede varer, rabatter og dekorter. Salgsindtægter

indtægtsføres på det tidspunkt, hvor risikoen vedrørende solgte

varer overgår til køber.

Novozymes’ nettoomsætning steg med 8% til 2.367 mio. kr. i

første halvår 2000 fra 2.182 mio. kr. i første halvår 1999. Hvis der

ses bort fra virkningen af valutakursudviklingen, steg nettoomsætningen

med 2% som følge af et forbedret salgsvolumen

og produktmix, som dog blev delvist udlignet af et prisfald. Det

forbedrede salgsvolumen og produktmix skyldtes et forøget salg

af fødevare- og foderenzymer. Prisfaldet skyldtes hovedsageligt

lavere priser i vaskemiddelindustrien.

Salget i Nordamerika steg med 28%. Denne udvikling var til

dels et resultat af et øget salg af Novamyl ® til bageriindustrien og

det nye produkt Mannaway til Procter & Gamble.

Tekniske enzymer. Nettoomsætningen af tekniske enzymer

steg med 5%. Salget til vaskemiddelindustrien er fortsat under

pres, men lanceringen af Mannaway til Procter & Gamble

ventes at forbedre salget. Salget af øvrige tekniske enzymer, bl.a.

til tekstil-, stivelses- og fuelalkoholindustrien, steg med 15%.

Fødevareenzymer. Nettoomsætningen af enzymer til fødevareindustrien

viste en solid vækst på16%. Navnlig bageri- og

drikkevaresegmentet viste en positiv salgsudvikling.

Foderenzymer. Nettoomsætningen af foderenzymer fortsatte

den solide udvikling med en forøgelse på 25%. Fytaseproduktet

Ronozyme ® P blev lanceret inden for den Europæiske Union og

ventes lanceret i USA senere i år.

Den 30. juni 2000 blev det offentliggjort, at F. Hoffman-

La Roche og Novozymes har indgået en verdensomspændende

strategisk alliance inden for foderenzymer. Formålet med den

strategiske alliance mellem Novozymes og F. Hoffman-La Roches

Vitamins and Fine Chemicals Division er at udvide markedet ved

at finde nye muligheder og fremme udviklingen af nye, væsentlige

anvendelsesområder for foderenzymer til gavn for både landbrug

og miljø.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er købspris eller kostpris for årets

solgte varer og omfatter både direkte og indirekte produktionsomkostninger,

herunder lagernedskrivninger. Kostprisen omfatter

materialer, energi, løn og afskrivninger.

Produktionsomkostningerne steg med 5% til 1.184 mio. kr. i

første halvår 2000 fra 1.125 mio. kr. i første halvår 1999. Stigningen

skyldtes primært stigende salgsmængder og i mindre omfang

valutakurspåvirkninger. Bruttomarginen steg som følge af

valutakursudviklingen, fra 48% i første halvår 1999 til 50% i

første halvår 2000.

Andre driftsudgifter

Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger består af

omkostningerne vedrørende distribution, markedsføring og salg

af Selskabets produkter, ledelse og administration, herunder

gager og afskrivninger på anlæg og udstyr, og endvidere nedskrivninger

vedrørende tab og realiserede tab på varedebitorer. I

Regnskaberne indgår administrationsomkostninger ikke i salgsog

distributionsomkostninger, men er medtaget som en særskilt

post. De to poster behandles dog som én post i ledelsens gennemgang

og analyse i det følgende.

Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger,

der kan henføres til forsknings- og udviklingsaktivitet, herunder

registrering og vedligeholdelse af patenter, afskrivninger og

gager. Alle forsknings- og udviklingsomkostninger udgiftsføres,

efterhånden som de afholdes.

Licens- og andre driftsindtægter (netto) omfatter licensindtægter

og nettoindtægter af underordnet karakter i forhold til

hovedaktiviteterne i Novozymes.

Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger steg

med 11% til 570 mio. kr. i første halvår 2000 sammenholdt med

512 mio. kr. i første halvår 1999. Stigningen skyldtes dels valutakurspåvirkninger

og, i mindre omfang, stigende rejseomkostninger

som følge af aktiviteter vedrørende strategisk udvikling,

som mod sædvane fandt sted i første og ikke andet halvår. Også

licensudgifter steg i første halvår 2000.

Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 2% til

301 mio. kr. i første halvår 2000 fra 294 mio. kr. i første halvår

1999. Stigningen skyldtes valutakursbevægelser. I begge perioder

udgjorde forsknings- og udviklingsomkostningerne 13% af

nettoomsætningen.

Resultat af primær drift

Resultat af primær drift steg med 25% til 318 mio. kr. i første

halvår 2000 fra 255 mio. kr. i første halvår 1999. Væksten

skyldtes hovedsageligt stigninger i Selskabets vigtigste valutaer i

forhold til den danske krone. Overskudsgraden af primær drift

steg fra 12% i første halvår 1999 til 13% i første halvår 2000.

Nettofinans og skat

De finansielle poster udviste en nettoudgift på 32 mio. kr. i første

halvår 2000, mens der var en finansiel nettoindtægt på 13 mio.

kr. i første halvår 1999. Forskellen skyldtes primært en nettovalutakursgevinst

i første halvår 1999 og et nettovalutakurstab i

første halvår 2000.

Skat af halvårets resultat udgjorde 92 mio. kr. i første halvår

2000 og 84 mio. kr. i første halvår 1999. Dette svarer til en

effektiv skatteprocent på 32% i først halvår 2000 og 31% i første

halvår 1999.

Årets resultat

Årets resultat steg med 6% til 195 mio. kr. i første halvår 2000 fra

184 mio. kr. i første halvår 1999.

Regnskabsåret 1999 sammenlignet med

regnskabsåret 1998

Nettoomsætning

Novozymes’ nettoomsætning steg med 6% til 4.501 mio. kr. i

1999 fra 4.264 mio. kr. i 1998 hovedsageligt som følge af en

gunstig valutakursudvikling. Hvis der ses bort fra virkningen af

valutakursudviklingen, steg nettoomsætningen med ca. 2% som

følge af en mængdemæssig stigning på 3%, som blev delvist

udlignet af en negativ virkning på 1% af nettoomsætningen som

følge af svagt faldende priser.

Salget i Asien, der var hårdt ramt af den økonomiske krise i

1998, udviklede sig positivt i 1999. Salget i Latinamerika og

Central- og Østeuropa var dog fortsat påvirket af de vanskelige

økonomiske forhold i disse regioner.

Salget til Procter & Gamble og Unilever, der er Selskabets

største kunder, faldt til 32% af nettoomsætningen i 1999 fra

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 13


37% i 1998, hvilket både afspejler et fald i salget til disse kunder,

men også en stigning i salget til andre kunder.

Tekniske enzymer. Nettoomsætningen af tekniske enzymer

steg med 3% til 3.289 mio. kr. i 1999 fra 3.192 mio. kr. i 1998,

selv om salget var negativt påvirket af den økonomiske situation

i Brasilien og den fortsat faldende efterspørgsel på enzymer til

blegning af denimstoffer.

Fødevareenzymer. Nettoomsætningen af enzymer til fødevareindustrien

steg med 10% til 983 mio. kr. i 1999 fra 897 mio. kr. i

1998, hovedsageligt på grund af stigende salg af Novamyl ® til

bageriindustrien.

Foderenzymer. Nettoomsætningen af enzymer til foderindustrien

steg med 31% til 229 mio. kr. i 1999 fra 175 mio. kr. i

1998. Stigningen skyldtes primært et større salg af fytaseprodukter

og godkendelsen og lanceringen i EU af Bio-Feed ®

Wheat, der forbedrer effektiviteten af foder til fjerkræ og svin.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostningerne steg med 3% til 2.207 mio. kr. i

1999 fra 2.142 mio. kr. i 1998. Bruttomarginen steg til 51% i

1999 fra 50% i 1998 understøttet af en gunstig valutakursudvikling,

forbedrede produktionsudbytter og lave verdensmarkedspriser

på en række landbrugsprodukter i 1999.

Andre driftsudgifter

Salgs-, distributions- og administrationsomkostningerne steg med

6% til 1.014 mio. kr. i 1999 fra 956 mio. kr. i 1998, og de udgjorde

dermed 23% af nettoomsætningen i 1999 sammenlignet

med 22% i 1998. Stigningen skyldtes blandt andet højere personaleomkostninger

såvel som stigende licensudgifter samt

valutakursbevægelser.

Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med mindre

end 0,5% til 607 mio. kr. i 1999 fra 604 mio. kr. i 1998. Forsknings-

og udviklingsomkostningerne udgjorde 13% og 14% af

nettoomsætningen i henholdsvis 1999 og 1998. Personalerelaterede

omkostninger tegnede sig for 51% af de samlede forsknings-

og udviklingsomkostninger i 1999. I fjerde kvartal af 1999

blev der gennemført en begrænset engangsreduktion i antallet af

ansatte med henblik på at tilpasse funktionen til de fremtidige

krav.

Licens- og Andre driftsindtægter (netto) faldt 66% til 14 mio.

kr. i 1999 fra 41 mio. kr. i 1998, efter at Novo Nordisk ikke

længere modtog serviceydelser i forbindelse med gæring.

Resultat af primær drift

Resultat af primær drift steg med 14% fra 603 mio. kr. i 1998 til

687 mio. kr. i 1999. Væksten skyldtes stigningen på 6% i nettoomsætningen

kombineret med en stigning i produktionsomkostningerne

på blot 3% på grund af forbedrede produktionsudbytter

og lave verdensmarkedspriser på landbrugsprodukter i

1999. Af stigningen på 6% i nettoomsætningen skyldtes 4

procentpoint en positiv udvikling i valutakurserne, specielt nedskrivningen

af den danske krone i forhold til både US dollars,

japanske yen og kinesiske yuan.

Nettofinans og skat

De finansielle poster viste en nettoudgift på 85 mio. kr. i 1999

sammenholdt med en nettoudgift på 39 mio. kr. i 1998. Denne

udvikling skyldtes lavere renteindtægter i 1999 og et nettokurstab

på værdipapirer. I 1998 var der en nettokursgevinst på værdipapirer.

Skat af årets resultat beløb sig til 192 mio. kr. i 1999 mod 177

mio. kr. i 1998, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 32%

i 1999 og 31% i 1998.

Den effektive skatteprocent for årene 1997, 1998 og 1999 var

mellem 31% og 32%.

Årets resultat

Årets resultat steg med 4% til 410 mio. kr. i 1999 fra 393 mio. kr.

i 1998.

Regnskabsåret 1998 sammenlignet med

regnskabsåret 1997

Nettoomsætning

Nettoomsætningen faldt med 2% til 4.264 mio. kr. i 1998 fra

4.347 mio. kr. i 1997. Målt i lokale valutaer var nedgangen på

1%. Prisudviklingen var neutral. Nedgangen på 1% uden valutakursvirkningerne

skyldtes recessionen i Asien og i andre udviklingsmarkeder

kombineret med et væsentligt fald i salgsmængden

til tekstilindustrien, der til dels blev opvejet af salgsfremgang

inden for fødevare- og foderenzymer. Det faldende salg

til tekstilindustrien var primært et resultat af ændrede modetendenser

med faldende efterspørgsel på stenvaskede cowboybukser,

hvor der til produktionen anvendes enzymer til blegning

af stofferne. Når der ses bort fra salget til Asien og til tekstilindustrien

steg nettoomsætningen med 3% fra 1997 til 1998 i kraft

af salget af enzymer til stivelses- og bageriindustrierne. Salget til

Procter & Gamble og Unilever, der er Selskabets største kunder,

steg fra at udgøre 36% af nettoomsætningen i 1997 til at udgøre

37% i 1998.

Tekniske enzymer. Nettoomsætningen af tekniske enzymer

faldt med 5% på grund af ændringerne i tekstilindustrien. I det

største delsegment, vaskemiddelindustrien, blev nettoomsætningen

fastholdt på samme niveau som i 1997 trods de stærkt

negative virkninger af krisen i Asien. Salget til stivelses- og fuelalkoholindustrien,

det næststørste delsegment, steg med 9% i

1998.

Fødevareenzymer. Nettoomsætningen af enzymer til fødevareindustrien

steg med 9%, primært på grund af stigende salg af

Novamyl ® til den nordamerikanske bageriindustri.

Foderenzymer. Nettoomsætningen af enzymer til foderindustrien

steg ligeledes med 9%, primært på grund af stigende salg

af fytaseprodukter i Europa.

Produktionsomkostninger

Udviklingen i produktionsomkostningerne var næsten neutral

mellem 1997 og 1998 med en nedgang til 2.142 mio. kr. i 1998

fra 2.156 mio. kr. i 1997.

Gæringsudbytterne i produktionen blev væsentligt forøget i

løbet af 1997, og produktionsprocesserne blev yderligere effektiviseret

i løbet af 1998. De samlede produktionsomkostninger i

1998 var dog negativt påvirket af større afskrivninger, der steg

med 13% til 358 mio. kr. i 1998 fra 316 mio. kr. i 1997 på grund

af ibrugtagningen af nye produktionsfaciliteter hen imod slutningen

af 1997 og i 1998. Det nye fabriksanlæg i Kina blev indviet

i april 1998.

Selskabets bruttomargin udgjorde ca. 50% i begge år.

14 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


Andre driftsudgifter

Salgs-, distributions- og administrationsomkostningerne faldt

med 9% til 956 mio. kr. i 1998 fra 1.053 mio. kr. i 1997 og

udgjorde dermed 22% af nettoomsætningen i 1998 og 24% i

1997. Nedgangen var hovedsageligt et resultat af lavere distributionsomkostninger

i 1998 og hensættelser til imødegåelse af tab

på varedebitorer i 1997. De lavere distributionsomkostninger var

i nogen grad et resultat af mindre brug af luftfragtforsendelser.

Forbedringer i produktions- og lagerplanlægningen i 1998 medførte

endvidere en forbedret leveringsevne i forhold til 1997.

I løbet af 1997 blev der hensat yderligere 76 mio. kr. til imødegåelse

af tab på varedebitorer, hovedsageligt vedrørende ekstraordinære

hensættelser på en brasiliansk og en russisk kunde.

Efterfølgende har Selskabet modtaget sit tilgodehavende hos den

russiske kunde, mens hensættelsen på den brasilianske kunde er

afskrevet på grund af kundens konkurs.

Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 6% til

604 mio. kr. i 1998 fra 570 mio. kr. i 1997 som følge af en generel

styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen i 1998, herunder

højere personaleomkostninger og ekstern kontraktforskning.

Forsknings- og udviklingsudgifterne udgjorde 14% og 13%

af nettoomsætningen i henholdsvis 1998 og 1997.

Resultat af primær drift

Resultat af primær drift i 1998 var på 603 mio. kr., hvilket var

næsten det samme som resultat af primær drift for 1997 på 601

mio. kr. Den matte udvikling i resultat af primær drift for 1998

skyldtes et lavere salg, der dog delvist blev udlignet af en nedgang

i andre driftsudgifter. Nedgangen i andre driftsudgifter fra

1997 til 1998 skyldtes, at der i 1997 blev foretaget ekstraordinære

hensættelser til imødegåelse af tab på varedebitorer.

Nettofinans og skat

De finansielle poster viste en nettoudgift på 39 mio. kr. i 1998

sammenholdt med en nettoudgift på 128 mio. kr. i 1997. Denne

udvikling skyldtes primært større renteindtægter og en reduktion

i nettovalutakurstab i 1998.

Skat af årets resultat udgjorde 177 mio. kr. i 1998 sammenlignet

med 148 mio. kr. i 1997 svarende til en effektiv skatteprocent

på 31% i begge år.

Årets resultat

Årets resultat steg med 21% til 393 mio. kr. i 1998 fra 325 mio.

kr. i 1997. Den relativt store stigning skyldtes større renteindtægter

og kursgevinster på værdipapirer i 1998.

Likviditets- og kapitalberedskab

I løbet af perioden 1997-1999 havde Selskabet et positivt cash

flow fra driften på 2,5 mia. kr. Heraf blev 1,7 mia. kr. anvendt til

investeringer, hvorefter der var et frit cash flow for perioden på

0,8 mia. kr. Det frie cash flow i første halvår 2000 var positivt med

118 mio. kr.

Cash flow fra driftsaktiviteter

Selskabets cash flow fra driftsaktiviteter var i 1999 på 796 mio.

kr., i 1998 på 1.031 mio. kr. og i 1997 på 711 mio. kr. Efter

genrejsningen af den økonomiske situation i Asien i 1999 og den

deraf følgende forøgelse af salget til denne region steg antallet af

varedebitorer. Den deraf følgende stigning i driftskapitalen blev

mere end udlignet af virkningerne af (i) en nedgang i varebeholdningerne

efter gennemførelse af flere tiltag for at ned-

bringe lagrene i det pågældende år og (ii) stigende kreditorer.

Cash flow fra driftsaktiviteter var i 1998 positivt påvirket af en

nedgang i driftskapitalen, hvorimod det i 1997 var negativt påvirket

af en stigning i driftskapitalen. Nedgangen i driftskapitalen

i 1998 skyldtes primært (i) en nedgang i debitorer, dels på grund

af lavere salg og dels på grund af bedre debitorstyring, og (ii) en

stigning i kreditorer.

Likviditet brugt på investeringer

Likviditet brugt på investeringer i perioden 1997-1999 udgjorde

1.702 mio. kr. I første halvår 2000 udgjorde investeringerne 201

mio. kr. Investeringsniveauet var højere i 1997 end i de to

følgende år. Investeringerne beløb sig til i alt 732 mio. kr. i 1997.

En af de væsentligste investeringer var en ny fabrik i Tianjin i Kina,

der blev opført i det pågældende år og indviet i april 1998. Endvidere

byggede Selskabet et nyt rensningsanlæg i Kalundborg på

virksomhedens vigtigste produktionsanlæg i Danmark for at overholde

en ny miljølovgivning.

I løbet af 1998 foretog Selskabet yderligere investeringer i forbindelse

med en gradvis udvidelse af den kinesiske fabrik.

Novozymes’ samlede investeringer i 1998 beløb sig til 403 mio. kr.

I 1999 beløb Novozymes’ samlede investeringer sig til 567

mio. kr. og omfattede opførelsen af to nye forsøgsanlæg til forskning

og udvikling i Danmark: det ene til gærings- og oprensningsprocesser

på et enzymproduktionsanlæg i fuld skala og det

andet til den afsluttende granuleringsproces. I 1999 var anlægsudgifterne

til fabrikken i Kina beskedne.

I Novozymes’ budget for perioden 2000-2002 holdes de gennemsnitlige

årlige investeringer på niveau med de årlige afskrivninger.

Selskabet forventer ikke at skulle investere yderligere i

egentlig produktionskapacitet i de næste par år bortset fra i Kina,

hvor der er planlagt en udvidelse af den eksisterende fabrik i

2001. Stigninger i produktionsmængden ventes at kunne leveres

ved optimering af Selskabets eksisterende anlæg om nødvendigt.

Likviditet og finansielle reserver

Pr. 30. juni 2000 udgjorde de likvide reserver 0,8 mia. kr. (hvor de

likvide reserver er defineret som likvide beholdninger og kortfristede

værdipapirer minus kortfristet bankgæld, bortset fra det

nedenfor beskrevne lån på 1,85 mia. kr.) Desuden havde Novozymes

uudnyttede garanterede langfristede kreditfaciliteter på 1

mia. kr. og dermed samlede finansielle reserver på 1,8 mia. kr.

I henhold til de interne aftaler, der er indgået i forbindelse med

Spaltningen, er Novozymes i 2000 kontraktligt forpligtet til at

betale et samlet beløb på ca. 215 mio. kr. efter betalinger fra

Novo Nordisk for en række ydelser fra Novo og Novo Nordisk og

deres datterselskaber, hvoraf ca. halvdelen er betalt pr. 30. juni

2000. Selskabet anser disse aftaler for indgået på markedsvilkår.

Se også “Forretningsbeskrivelse – Forhold til andre virksomheder

i Novo Gruppen”.

Gæld og andre forpligtelser

Novozymes’ gæld repræsenterer allokering af en del af Novo

Nordisks koncerngæld. Novo Nordisk optog på vegne af Enzyme

Business et lån på ca. 1,85 mia. kr. i fjerde kvartal af 1999. Lånet

udløber i juni 2001 og forventes at blive refinansieret. Lånet og

renterne deraf er for årene 1997-1999 vist som et koncerninternt

lån fra Novo Nordisk til Novozymes. Renten på det

koncern-interne lån er beregnet med en skønnet markedsrente.

Rentebeløbene for 1997, 1998 og 1999 er på henholdsvis 105

mio. kr., 100 mio. kr. og 65 mio. kr. Formålet med lånet på 1,85

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 15


mia. kr. er at give Novozymes en kapitalstruktur, der afspejler de

store investeringer i anlægsaktiver, der er foretaget i de senere år,

og at gøre Novozymes’ kapitalstruktur sammenlignelig med

andre tilsvarende selskaber. Desuden optog enzymforretningen et

lån på 40 mio. USD i 1997.

Oversigten på næste side viser Novozymes’ låneportefølje pr.

30. juni 2000.

LÅNEPORTEFØLJE PR. 30. JUNI 2000

Mellem Mellem

Op til 1 år 1 og 3 år 3 og 5 år Over 5 år

Valuta og hovedstol Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

USD 40 mio. 312

EUR 74 mio. 557

CNY 150 mio. 141

CHF 4,6 mio. 22

DKK 1.850 mio. 1.850

I alt 1.991 0 312 579

Pr. 1. januar 2000 er Novozymes ansvarlig for alle garantier,

remburser, støtteerklæringer og tilsvarende tilsagn vedrørende

forpligtelser knyttet til enzymforretningen. Se “Forretningsbeskrivelse

– Spaltningen”. Den potentielle hæftelse i henhold til disse

forpligtelser beløb sig til ca. 20 mio. kr. pr. 30. juni 2000. Disse

forpligtelser er indeholdt i de i note 20 anførte “Andre garantier

og forpligtelser”.

Endvidere er Novozymes og Novo Nordisk som følge af Spaltningen

underlagt krydshæftelse på en række punkter i henhold til

dansk ret. Vedrørende en uddybende redegørelse for denne

potentielle krydshæftelse henvises til “Risikofaktorer – Novozymes

og Novo Nordisk kan efter dansk ret pålægges krydshæftelse

i visse tilfælde” og “Forretningsbeskrivelse – Spaltningen”.

Virkning af valutakurs- og renteændringer

Virkning af valutakursændringer

Ca. 80% af Novozymes’ nettoomsætning for 1997, 1998 og

1999 og første halvår 2000 var i andre valutaer end danske

kroner, mens ca. 60% af produktionsomkostningerne og andre

driftsudgifter for disse perioder blev afholdt i danske kroner. På

grund af den høje internationale salgsaktivitet er Novozymes’

driftsresultater eksponeret for valutakursbevægelser. En reduktion

i værdien af den danske krone i forhold til de valutaer, hvori

nettoomsætningen er indtjent, vil forbedre Novozymes’ overskudsgrad

af primær drift, mens en stigning i kursen på danske

kroner vil have den modsatte virkning. Ud over denne transaktionsrisiko

har Novozymes også en omregningsrisiko, dvs. risikoen

for negative valutakursvirkninger ved omregningen til

danske kroner af udenlandske dattervirksomheders resultat- og

balanceposter til Novozymes’ regnskab. Alle aktiver og passiver i

konsoliderede udenlandske datterselskaber omregnes til balancedagens

valutakurs. Indtægter og udgifter omregnes til de gennemsnitlige

valutakurser for året. Afvigelser på grund af anvendelsen

af de to forskellige omregningsmetoder for balance og

resultatopgørelse føres sammen med kursgevinster eller -tab på

dattervirksomhedernes nettoaktiver ved regnskabsårets begyndelse

over egenkapitalen. I de senere år har ændringer i

kursen på flere væsentlige valutaer haft indvirkning på både

driftsresultatet og den finansielle position for Novozymes. Ledelsen

har aktivt styret eksponeringen for valutakursrisici ved hjælp

af valutaterminsforretninger og vil fortsætte hermed. Novozymes

anvender ikke disse instrumenter til spekulationsformål. Se

“Markedsrisiko” i det følgende.

Selskabets væsentligste nettovalutaeksponering var i 1999

eksponeringen over for USD. Baseret på nettovalutaeksponeringen

i 1999 ville en stigning på 5% i den amerikanske dollars

værdi i forhold til den danske krone føre til en årlig stigning i

resultat af primær drift på ca. 30-35 mio. kr., mens et fald ville

have den modsatte virkning.

Novozymes har tidligere ligeledes været stærkt eksponeret i

forhold til euro, men den danske deltagelse i ERM II betyder, at

den danske krone kun kan bevæge sig inden for en snæver

udsvingsmargin på +/– 2,25% i forhold til Centralkursen. En

ændring på 2,25% i eurokursen vil føre til en årlig ændring i

resultat af primær drift på ca. 18 mio. kr.

Virkninger af renteændringer

I henhold til Novozymes’ finanspolitik må fri likviditet kun investeres i

statsobligationer eller ultralikvide danske realkreditobligationer samt

pengemarkedsindskud hos et begrænset antal banker, der har en

tilfredsstillende kredit-rating. De samlede rentebærende aktiver beløb

sig til 989 mio. kr. pr. 30. juni 2000. Følsomheden over for renteændringer

var ubetydelig for disse aktiver samt for Selskabets låneportefølje,

der er beskrevet i ”Likviditet og finansielle reserver – Gæld

og andre forpligtelser”.

Markedsrisiko

Med henblik på styringen af Selskabets eksponering for markedsrisici

i forbindelse med valutakurssvingninger indgår Novozymes

forskellige transaktioner med finansielle instrumenter. Det er

Novozymes’ politik at afdække eksisterende aktiver og passiver i

udenlandsk valuta og forventede fremtidige cash flows fra

Selskabets drift. Kurssikring foretages, primært for USD og JPY,

ved en kombination af lån og terminskontrakter. Dispositionerne

foretages på grundlag af Novozymes’ forventninger til den fremtidige

udvikling i valutakurserne. Positionerne overvåges ved

hjælp af teknikker som for eksempel markedsværdi- og følsomhedsanalyser.

Novozymes anvender og udsteder ikke finansielle

instrumenter i spekulationsøjemed, ligesom Selskabet ikke gør

brug af gearede finansielle instrumenter.

Selskabet forventer ikke nogen væsentlig negativ virkning på

sin økonomiske stilling eller sine driftsresultater og cash flows

som følge af anvendelsen af finansielle instrumenter. Det kan

imidlertid ikke garanteres, at Selskabets kurssikringsstrategi vil

være effektiv, eller at kurstab ved omregning kan minimeres eller

forudsiges nøjagtigt. Se “Forelæggelse af oplysninger samt forbehold

vedrørende udsagn om fremtiden”.

Følgende oversigt viser Novozymes’ valutaterminskontrakter

pr. 30. juni 2000. Den beregningsmæssige hovedstol på de finansielle

instrumenter viser de løbende kontrakter pr. 30. juni 2000.

Markedsværdien svarer omtrent til resultatet af at afvikle de

løbende kontrakter.

16 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


VALUTATERMINSKONTRAKTER

Solgt beløb Gennemsnitlig Markedsværdi

(mio i lokal kontraktkurs pr. 30. juni 2000

Valuta og hovedstol valuta) (mio. kr.)

AUD 4 476 0,4

GBP 2 1205 0,9

JPY 2.100 7,67 4,7

USD 67 788 7,2

I alt 13,2

Til vurdering af eksponeringen for kursændringer foretager

Novozymes en følsomhedsanalyse af sine positioner under forudsætning

af en stigning på 10% og et fald på 10% i relevante

valutaer. De finansielle instrumenter, der indgår i følsomhedsanalysen,

dækker alle likvide beholdninger, obligationer optaget

som omsætningsaktiver, varedebitorer og varekreditorer i de

relevante valutaer, kortfristede og langfristede lån samt terminsvaluta.

Forventede valutatransaktioner, investeringer, anlægsaktiver,

fremtidige rentesikringsaftaler (FRA) og valutaswaps indgår

ikke i følsomhedsanalysen.

En stigning på 2,25% i euroen og en stigning på 10% i alle

andre valutakurser i forhold til den danske krone ville, hvis alle

andre variable er konstante, føre til en nedgang i markedsværdien

af Selskabets finansielle instrumenter på ca. 50 mio. kr. pr. 30.

juni 2000, mens en nedgang i euroen på 2,25% og et fald på

10% i kurserne på alle andre valutaer i forhold til den danske

krone ville have den modsatte virkning.

Seneste udvikling

Bortset fra det nedenfor anførte er der siden 30. juni 2000 ikke

indtruffet nogen væsentlige forhold af betydning for Prospektet,

ligesom der ikke på anden måde er indtruffet begivenheder, der

ændrer udsigterne for regnskabsåret 2000 som beskrevet i afsnittet

”Forventninger”.

Den 22. august 2000 afsagde en distriktsdomstol i São Paulo,

Brasilien, kendelse om beslaglæggelse af Selskabets aktiver i

Brasilien, bl.a. dets produktionsanlæg. Kendelsen blev begrundet

i Selskabets påståede “forbindelse” med en tidligere distributør i

Brasilien, som blev erklæret konkurs i 1999. Efter Selskabets appel

af kendelsen har Appeldomstolen i São Paulo den 4. september

2000 udsat kendelsens retsvirkninger, således at Selskabet kan

fortsætte sin drift som hidtil. Appelkammeret i São Paulo ventes i

nær fremtid at træffe en afgørelse om Selskabets appel. Appelkammeret

vil til den tid omstøde enten distriktsdomstolens

kendelse eller Appeldomstolens udsættelseskendelse. Appelkammerets

afgørelse kan appelleres til Højesteret. Selskabets ledelse

mener ikke, at der er noget grundlag for den af distriktsdomstolen

afsagte kendelse, og at Selskabet vil få medhold i

sagen af Appelkammeret. Skulle Selskabet imidlertid ikke få medhold,

vil Selskabets manglende mulighed for at drive produktionsanlægget

i Brasilien kunne få negativ indvirkning på

Selskabets salg i Brasilien og muligvis endda føre til et tab af

kunder i Brasilien.

Forventninger

Det er ledelsens forventning, at selskabets forretningsaktiviteter

vil udvikle sig positivt i 2000. Det anslås, at væksten i salgsmængder

vil være på op til 5% i forhold til 1999. Faldende priser

ventes at få en negativ indvirkning på omsætningen, mens der

ventes en positiv omsætningsvirkning fra kursstigninger på selskabets

væsentligste valutaer.

Overskudsgraden af primær drift for år 2000 forventes at blive

på niveau med overskudsgraden af primær drift for 1999 eller lidt

højere.

Novozymes’ forventninger som anført ovenfor er forbundet

med en række risici og usikkerhedsfaktorer, hvoraf nogle ligger

uden for Selskabets kontrol. Se fjerde afsnit under ”Forelæggelse

af oplysninger samt forbehold vedrørende udsagn om fremtiden”.

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 17


Forretningsbeskrivelse

Patent- og licensrettigheder mv.

Generelt

Novozymes’ markedsposition er i vid udstrækning baseret på en

solid base af specialviden og en stærk patentportefølje både

inden for produktionsprocesser og produktanvendelsesområder.

Novozymes søger at sikre, at Selskabet har eneret til at udnytte

sine forsknings- og udviklingsresultater, ved at forfølge en

aggressiv, proaktiv patentstrategi. Det er således Selskabets

politik at

• opnå værdifulde patentrettigheder

• sikre sig operationel frihed

• respektere andre parters gyldige patentrettigheder

• forsvare og/eller håndhæve sine egne patentrettigheder, om

nødvendigt gennem sagsanlæg.

Novozymes’ proaktive holdning til patent- og licensrettigheder

mv. hjælper Selskabet til at opnå fri adgang til markedet og til at

prissætte sine produkter på basis af deres værdi. For at maksimere

værdien af Novozymes’ immaterielle aktiver er Selskabets strategi

vedrørende patent- og licensrettigheder mv. en integreret del af

dets forretningsstrategi og teknologiske strategi. Selskabet søger

så vidt muligt at forudse tendenser i produkt- og kundepræferencer

og søger at beskytte nyskabelser, som imødekommer disse

tendenser.

Immaterialretsstrategi for nye produkter

Udviklingen af et nyt enzymprodukt er baseret på en kombination

af flere forskellige teknologier, som hver især kan være patenteret.

Patent- og licensrettigheder mv. er bl.a. vigtige for Novozymes

på følgende teknologiske områder:

• screeningsteknologi med henblik på at finde nye enzymer

• teknologi til at skabe molekylær diversitet for at optimere

enzymer (f.eks. gene shuffling)

• ekspression i foretrukne værter inden for bakterier, svampe og

gær

• gæring

• rensning

• formulering.

Desuden kan nye enzymer beskyttes ved udtagelse af patenter på

selve molekylet (sammen med andre molekyler, der er tæt forbundet

med det) samt på nye anvendelser af enzymet eller

enzymgruppen. Ligeledes patenteres de produkter, der indeholder

enzymerne, såvel som de processer, hvori enzymet indgår.

Nuværende portefølje af patent- og licensrettigheder mv.

Novozymes har opbygget en portefølje af patent- og licensrettigheder

mv., som dækker alle ovennævnte områder. Den nuværende

portefølje omfatter over 4.000 aktive, udstedte patenter og

patentansøgninger. Desuden har Novozymes indlicenseret flere

hundrede patenter og patentansøgninger fra eksterne parter.

Selskabets portefølje af patent- og licensrettigheder mv. er sammensat

med henblik på at skabe en effektiv barriere for potentielle

konkurrenters adgang til markedet for mange af Selskabets

produkter.

Licensering

For at udvide sin teknologiske platform følger Novozymes en

aggressiv indlicenseringsstrategi. Blandt de licenseringsaftaler, der

er indgået i den senere tid, kan nævnes en aftale med Maxygen,

Inc. vedrørende gene shuffling, aftaler vedrørende svampe- og

bakterieekspression samt en aftale med Enzon, Inc. angående

begrænsning af enzymfremkaldte allergiske reaktioner.

Da mange af Selskabets egenudviklede teknologier også kan

have potentiel værdi uden for Novozymes’ eget forretningsområde,

f.eks. i den farmaceutiske industri, vil Selskabet fremover

øge sit fokus på udlicensering af patentrettigheder for derved at

maksimere sine patentbaserede indtægter.

Patentudløb

Et patent udløber normalt 20 år efter datoen for indlevering af

patentansøgningen. På grund af den hurtige og kontinuerlige

udvikling af Selskabets produkter og applikationer samt af den

anvendte teknologi har Selskabets patenter som regel kun betydning

for Selskabets forretningsaktiviteter i perioder, der er

kortere end 20 år. Selskabet forventer derfor ikke, at nogen af

dets nuværende patenter vil have væsentlig forretningsmæssig

betydning, når de når deres udløbsdato.

Markedsføring og distribution

Generelt

De fleste af Novozymes’ produkter markedsføres og sælges direkte

til industrikunder. Resten sælges gennem agenter og distributører.

I nogle industrier, bl.a. læder- og tekstilindustrien, er kunderne

kemiske virksomheder, som anvender enzymerne sammen med

andre komponenter for at fremstille sammensatte produkter, der

sælges som virksomhedens eget produkt til slutbrugere som f.eks.

garverier og farverier.

Novozymes’ markedsførings- og salgsorganisation er sammensat

af centrale markedsførings- og servicefunktioner, en central

salgsfunktion og fire regionale salgsorganisationer med en række

tilhørende lokale salgskontorer.

Den centrale markedsførings- og salgsorganisation ligger i

Danmark og, for visse deles vedkommende, i Schweiz. Disse centrale

funktioner udarbejder markedsføringsstrategier og -planer

samt leverer produktlitteratur og salgsfremmende materiale og

støtte til de regionale salgsorganisationer og den centrale salgsfunktion.

Den centrale salgsfunktion tager sig af større internationale

kunder, mens de regionale salgsorganisationer står for

salget til alle andre kunder inden for deres egne geografiske områder.

Selskabet har store centrallagre tilknyttet alle sine produktionsanlæg

samt en række mindre lagre rundt om i verden.

Distributionen til Selskabets kunder er udliciteret til eksterne virksomheder.

Regionale kontorer og repræsentationskontorer

Selskabets regionale salg er opbygget således:

• Europa, Mellemøsten og Afrika:

Regionalt kontor i Paris samt lokale eller regionale underafdelinger

i Danmark, Grækenland, Kasakhstan, Polen, Rusland,

Sydafrika, Tyrkiet, Usbekistan og Østrig.

• Asien og Oceanien:

Regionalt kontor i Hong Kong, Kina, samt lokale eller regionale

underafdelinger i Australien, Indien, Japan, Kina,

Malaysia og Sydkorea.

18 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


• Nordamerika (USA og Canada):

Regionalt kontor i Franklinton, North Carolina.

• Latinamerika:

Regionalt kontor i Curitiba, Brasilien, og regional underafdeling

i Mexico.

Hver af disse organisationer har sine egne faglige medarbejdere

og – med undtagelse af Latinamerika – sine egne laboratorier til

teknisk service. Teknisk service er en vigtig og integreret del af

den service, Novozymes tilbyder sine kunder. Den omfatter analytisk

service, rådgivning om anvendelse af bestemte enzymer,

intern fejlfinding på fabrikker, optimering og opstart af nye produktanvendelser.

Extranet for kunder og e-handel

Novozymes søger aktivt at udnytte de muligheder, der ligger i den

hurtige udvikling af Internetteknologien, således at Selskabet

kan yde sine kunder hurtigere og mere effektiv service. Siden

begyndelsen af 1999 har Novozymes haft forskellige Extranet for

en række storkunder.

Novozymes tilbyder i øjeblikket e-handel til sine kunder i

vaskemiddelindustrien over hele verden og er ved at udbygge

denne service til resten af sine kunder branche for branche. De

e-handelsfunktioner, der i øjeblikket tilbydes, omfatter online

produktinformation, ordreoplysninger, kontooplysninger og mulighed

for at afgive ordrer elektronisk.

Novozymes’ strategi er at være den første til at tilbyde

e-handel i branchen, og Selskabet er i øjeblikket i gang med at

udvide sine e-handelsaktiviteter til nye områder, bl.a. virksomhedsintegration

med visse store kunder.

Store kunder

Novozymes’ to største kunder, Procter & Gamble og Unilever,

tegnede sig tilsammen for 32% af Selskabets nettoomsætning i

1999. Disse to kunder er de største producenter af husholdningsvaskemidler

i verden. Selskabet mener, at det tilbyder disse

kunder mere avancerede, egenudviklede løsninger og et bredere

produktudvalg end nogen af dets konkurrenter.

Novozymes’ ti største kunder ud over Procter & Gamble og

Unilever tegnede sig for 14% af nettoomsætningen i 1999. Ingen

enkeltkunde i denne gruppe udgjorde mere end 5% af omsætningen.

Novozymes søger at fastholde og udbygge sin position over

for sine store kunder ved at udvide sit forsknings- og udviklingssamarbejde

med disse kunder og gennem øget virksomhedsintegration.

Novozymes’ bestræbelser på dette punkt afspejles

bl.a. i det nye vaskemiddelenzym Mannaway, der er udviklet i

samarbejde med Procter & Gamble. Det nye enzym har en enestående

rengøringseffekt og har siden maj 2000 været anvendt

på eksklusivbasis i Tide Deep Clean Formula ® (Procter & Gambles

varemærke). Mannaway forventes at ville bidrage positivt til

Novozymes’ nettoomsætning.

Produktion og indkøb

Produktionsprocesser

Novozymes’ produktion er baseret på tre kerneteknologier: i)

gæring, dvs. dyrkning af de mikroorganismer, der danner enzymerne,

ii) oprensning, dvs. udvinding af enzymerne fra den

væske, der fremkommer ved gæringen og iii) formulering, dvs.

forarbejdning af enzymerne til granulater, væsker, pulvere eller

ekstrudater til pakning.

Gæringsprocessen finder sted i store tanke under optimale

dyrkningsforhold. Næringsstoffer af planteoprindelse som f.eks.

stivelse og soyabønnemel tilføres sammen med ilt efter behov.

Forholdene for de mikrobielle celler styres omhyggeligt, hvilket –

sammen med de højtydende mikroorganismer og den mikrobielle

kulturs renhed – sikrer et højt udbytte, den ønskede produktkvalitet,

minimalt forbrug af naturlige ressourcer og minimal

miljøpåvirkning.

Oprensning af enzymer fra mikrobielle kulturer foregår typisk i

tre trin: fjernelse af faste stoffer, opkoncentrering af enzymopløsningen

og stabilisering. De faste komponenter er affaldsstoffer

fra næringssubstraterne eller fra mikrobielle celler. De fjernes ved

centrifugering eller filtrering. Den derved fremkomne enzymopløsning

koncentreres derefter gennem fordampning, ultrafiltrering

eller udsaltning. Koncentratet stabiliseres ved tilsætning af

stoffer, som forhindrer, at enzymet ødelægges eller bliver inaktivt.

Mange enzymprodukter sælges som opløsninger efter standardisering

af dette stabiliserede koncentrat.

Der findes flere forskellige formuleringsprocesser til at forberede

enzymerne til pakning. En af dem er granulering, som

består i at blande et enzymkoncentrat med salt og tilsætningsstoffer,

forme blandingen til granulater og tørre dem. Granulaterne

coates derefter i mange tilfælde med en vandopløselig voks,

således at det aktive enzym indkapsles.

Produktionsteknologi

Novozymes satser i sin produktion på (i) uovertruffen kvalitet med

hensyn til virkning, sikkerhed og ensartethed, (ii) lave produktionsomkostninger

og (iii) begrænset miljøpåvirkning gennem

effektiv anvendelse af råvarer, vand og energi.

Ledelsen mener, at Selskabet er i en god position til at kunne

levere produkter, som lever op til disse mål. Den gunstige position

skyldes:

• Mange års erfaring i storskalaproduktion inden for tre kerneteknologier:

gæring, oprensning og formulering.

• Erfaring i anvendelse af en lang række mikroorganismer og

gæringsmetoder.

• Tradition for tæt kontakt og samarbejde mellem biologisk og

biokemisk forskning og procesteknologisk forskning inden for

Selskabet.

• Vedvarende fokus på teknologisk udvikling og på investering i

moderne forsøgsanlæg inden for kerneteknologierne.

• Produktionsudstyr udviklet i samarbejde med Novo Nordisk

Engineering A/S på baggrund af mange års erfaring i proceseffektivitet,

teknik med renkulturer og fleksibilitet.

Novozymes’ forsknings- og udviklingsafdelinger samt produktionsafdelinger

måler løbende deres teknologiske udvikling gennem

et stort netværk af teknologicentre på deres områder, gennem

forskningssamarbejde og ved at vurdere egen teknologi i

forhold til alternative teknologier. Derved bliver det muligt hurtigt

at indføre nye produkter i fuldskalaproduktion samt at indføre ny

teknologi, så snart den har vist sig at være velegnet og brugbar.

Udformningen af produktionsudstyr er baseret på meget

strenge hygiejniske krav, ligesom der lægges vægt på stor fleksibilitet

med hensyn til dyrkningsprocesser. Dette betyder, at

fabrikkerne hurtigt kan tilpasse sig ændret efterspørgsel og kapacitet

samt indføre fuldskalaprocesser for nye produkter med kort

varsel.

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 19


Produktionsanlæg

Selskabet har produktionsanlæg i Danmark, USA, Brasilien, Kina

og Schweiz. I 1999 blev langt størstedelen af enzymerne fremstillet

i Danmark, målt ud fra deres salgsværdi. Produktionsanlæggene

i Danmark og (med nogle få undtagelser) USA fremstiller

hele udvalget af enzymer, mens de brasilianske og kinesiske

anlæg hovedsageligt anvendes til produktion af tekniske enzymer.

Alle produktionsanlæggene lever imidlertid op til de lovkrav,

der gælder for produktion af samtlige enzymer.

På grund af øget produktionseffektivitet i de senere år forventer

Selskabet ikke at skulle investere i yderligere grundlæggende

produktionskapacitet i de næste 2-3 år, hvilket dog

ikke gælder Kina, hvor der planlægges en udvidelse af det

eksisterende anlæg i 2001. Årsagen til udvidelsen i Kina er forventet

vækst på det kinesiske marked samt i eksporten til andre

lande i Asien.

Leverandører

Novozymes indkøber råvarer, energi og vand til brug i sin produktion.

Købekontrakterne vedrørende råvarer som f.eks. sukker

og stivelse gælder normalt for et år og indebærer ikke nogen

købsforpligtelse for Novozymes. Enhedsprisen er baseret på et

skøn over de kvanta, Novozymes får brug for, og prisen stiger,

hvis skønnet ikke holder. Novozymes har ikke i de senere år oplevet

væsentlige vanskeligheder med at få tilstrækkelige leverancer

af råvarer.

Hvert produktionssted har sin egen indkøbsafdeling, som til

dels kontrolleres af en global indkøbskomité, der sikrer koordination

af strategiske forhold som f.eks. miljøvurdering af leverandørerne.

Den globale indkøbskomité koordinerer desuden

verdensomspændende kontrakter for en række produkter, således

at Selskabets ønske om at bruge lokale leverandører frem for

globale leverandører imødekommes. Indkøbsafdelingerne samarbejder

tæt, og de følger alle den samme indkøbspolitik. Denne

indkøbspolitik går bl.a. ud på at opbygge et tæt samarbejde med

relevante leverandører, som omfatter samarbejde på mange

niveauer og mellem mange afdelinger hos Novozymes og hos

leverandørerne. På længere sigt vil Novozymes opbygge tætte,

langvarige samarbejdsforhold, som dækker omkring 30% af de

vigtigste nødvendige råvarer.

I 1999 var der ikke nogen enkelt leverandør af råmaterialer,

som tegnede sig for mere end 5% af de samlede produktionsomkostninger.

Miljø og miljøpolitik

Novozymes er stærkt engageret i at beskytte miljøet og ønsker at

fremstå som en af de mest innovative og produktive leverandører

af miljøvenlige løsninger. Som en del af Novo Nordisk har

Selskabet i mange år haft tradition for at lægge stor vægt på

miljøspørgsmål og behandle dem på en ansvarlig måde. Novo

Nordisk har haft en miljøpolitik siden 1975 og har i de sidste syv

år hvert år udsendt en miljørapport. Flere af disse rapporter har

modtaget priser, bl.a. den Europæiske Miljøpris og den amerikanske

Environmental Stewardship Award fra Council on

Economic Priorities. Siden 1998 har Novo Nordisk udsendt en

Miljø- og Socialrapport, som dokumenterer Novo Nordisks og

Novozymes’ præstation i forhold til den “tredobbelte bundlinie”

(økonomisk bæredygtighed, miljøansvar og socialt ansvar). Derudover

er Novo Nordisk med i Dow Jones’ Sustainable Group

Index.

Novozymes har et godt grundlag for at fremme en bæredyg-

tig og miljøvenlig forretningsudvikling, da mange enzymer kan

erstatte skrappe kemikalier og nedsætte forbruget af vand og

energi i forskellige industriprocesser samt begrænse affaldet fra

disse processer. Selve enzymerne stammer fra vedvarende

ressourcer og er biologisk nedbrydelige.

Et voksende antal af Novozymes’ enzymprodukter fremstilles

gennem gæring af GMM’er (Genetisk Modificerede Mikroorganismer).

Der er flere fordele forbundet med anvendelse af

GMM’er i produktionen af enzymer: (i) Enzymerne er lettere at

specificere og bliver renere, (ii) der kan udvikles enzymer, som

ellers ikke ville kunne fremstilles af økonomiske eller arbejdsmiljømæssige

grunde, og (iii) der kan opnås større effektivitet i

produktionen, hvilket betyder nedsat energiforbrug og mindre

affald fra produktionsanlæggene.

På grund af en effektiv adskillelsesproces indeholder enzymslutprodukterne

ikke nogen GMM’er. Enzymerne fremstilles ved

gæring af GMM’erne (produktionsstammen), som derefter

danner det ønskede enzym. Processen finder sted under kontrollerede

forhold i lukkede gæringstanke. Efter gæringen udskilles

enzymet fra produktionsstammen, renses og blandes med inaktive

opløsningsstoffer, som sørger for stabilisering.

Novozymes mener, at bedre viden om, hvordan enzymer

fungerer og fremstilles, vil føre til større forståelse og måske også

større offentlig accept af brugen af genteknologi i forbindelse

med enzymproduktion. Selskabet søger derfor at spille en aktiv

rolle ved at kommunikere med kunder, studerende, NGO’er og

andre interessenter om enzymer og de teknikker og processer, der

anvendes i fremstillingen af dem. Novozymes’ relationer til offentligheden

og kunderne er baseret på gennemsigtighed, åbenhed

og dialog. En stor del af den debat, der omgærder genteknologien,

drejer sig om retten til at blive informeret. Selskabet mener,

at offentligheden ønsker at vide, hvordan og hvornår der er

anvendt genteknologi, og om det er ufarligt. Novozymes’ politik

er åbent at fortælle, hvilke produkter der fremstilles ved hjælp af

genteknologi og genetisk modificerede organismer, samt om de

bevæggrunde, der ligger bag. Som en del af Novo Nordisk har

Selskabet fået tilkendegivelser fra mange interessenter, som anerkender

denne indstilling og betragter Selskabet som troværdigt

og pålideligt, sådan som det bl.a. fremgår af tildelingen af de

ovennævnte priser.

Regulering

Reguleringen af industrielle enzymer kan opdeles i krav vedrørende

produktionen af enzymer og krav vedrørende produkterne.

Bestemmelserne vedrørende produktionen drejer sig primært

om en bestemt produktionsproces’ påvirkning af miljøet,

herunder arbejdsmiljøet. Alle enzymer, som fremstilles i en bestemt

produktionsproces, er typisk omfattet af de samme bestemmelser

uanset anvendelsen af enzymet. Produkter reguleres

normalt efter deres påtænkte anvendelse. Tekniske enzymer,

fødevareenzymer og foderenzymer er derfor underlagt forskellige

bestemmelser.

Bestemmelser vedrørende produktionen

Produktion, der indebærer brug af genteknologi, er underkastet

strenge sikkerhedsbestemmelser. Godkendelser gives på grundlag

af myndighedernes risikovurderinger af den pågældende genteknologi,

produktionsanlæggenes art samt indvirkningen på

miljøet, herunder arbejdsmiljøet. Derudover skal Novozymes indhente

særlige tilladelser for visse produktionssteder, hvor der

fremstilles fødevare- og foderenzymer.

20 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


Novozymes er af den opfattelse, at Selskabet har indhentet

alle de godkendelser og tilladelser, der er nødvendige til dets

aktuelle produktionsbehov.

Bestemmelser vedrørende produkter

Markedsføringen og salget af Novozymes’ produkter er i mange

lande ikke underlagt lovgivningsmæssige krav. I visse lande skal

Novozymes dog bevise over for de pågældende myndigheder, at

produkterne er sikre. Afhængigt af landet skal dette ske på produktets

importtidspunkt, før produktet sælges, eller i forbindelse

med salget af produktet.

Både EU og USA har højt udviklede kontrolsystemer, som i høj

grad kan påvirke lanceringen af Novozymes’ produkter.

Godkendelsestiderne i Europa ligger typisk fra indtil tre

måneder for tekniske enzymer, mellem tre måneder og to år for

fødevareenzymer og mellem et og tre år for foderenzymer. EUsystemet

er fuldt harmoniseret for foderenzymer og tekniske

enzymer. EU-godkendelsesprocessen for produkter, som skal

anvendes af foderindustrien, er meget omfattende og tidskrævende.

Reguleringen af fødevareenzymer er endnu ikke harmoniseret

i EU. Imidlertid viser EU-Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed,

som blev udsendt i januar 2000, at Kommissionen har

fokus på regulering af fødevareindustrien, herunder fødevareenzymer.

I løbet af det næste par år forventes der indført et

omfattende EU-kontrolsystem på dette område. Indtil da vil

regulering fortsat finde sted på nationalt plan med Danmark og

Frankrig som de eneste lande i EU, der har obligatoriske godkendelsesprocesser

for fødevareenzymer.

I USA er godkendelsestiderne typisk indtil tre måneder for

tekniske enzymer, mellem en måned og ni måneder for fødevareenzymer

og mellem et og to år for foderenzymer.

Forhold til andre virksomheder i Novo Gruppen

Aftaler mellem virksomhederne

Aftaler mellem Novo, Novo Nordisk, Novozymes og andre virksomheder,

der er kontrolleret af Novo (i det følgende kaldt

“selskaber i Novo Gruppen”) er blevet indgået på “arm’s length”vilkår.

Det er aftalt, at de betingelser og priser, der gælder for

transaktioner mellem virksomheder i Novo Gruppen, skal være

de samme som de betingelser og priser, der ellers ville være

gældende for uafhængige eksterne virksomheder i forbindelse

med samme transaktioner.

Serviceydelser ydet af Novo

Som Selskabets største aktionær er Novo garant for, at “Novos

Ledelsesstil” følges. Novo bistår Novozymes med at efterleve

Novo Gruppens miljømæssige forpligtelser og sociale ansvar.

Gennem disse forpligtelser søger selskaberne i Novo Gruppen i) at

anvende deres produkter og serviceydelser til at forbedre menneskers

leve- og arbejdsvilkår, ii) at være innovative inden for teknologi,

produkter, serviceydelser og tilgangen til markedet, iii) at

være blandt de bedste i deres respektive markeder og være en

udfordrende arbejdsplads samt iv) at opnå gode økonomiske

resultater. I den forbindelse yder Novo rådgivning til Novozymes,

som bl.a. omfatter i) audits af Novozymes for at sikre overensstemmelse

med de opstillede principper, ii) levering af tilgange og

værktøjer til understøttelse af kommunikation og videnudveksling

blandt ledelsesgrupperne i selskaberne i Novo Gruppen og iii)

bistand ved udarbejdelsen af rapporter og andre meddelelser til

aktionærerne (herunder miljørapporter og rapporter om socialt

ansvar). I henhold til den indgåede rådgivningskontrakt må

Novozymes ikke købe disse rådgivningsydelser fra nogen anden

virksomhed. Begge parter kan opsige aftalen med 12 måneders

varsel. Den årlige pris for disse ydelser er ca. 5.000 kr. pr. medarbejder

i Novozymes. I 2000 vil Novozymes betale omkring 15

mio. kr. til Novo for disse rådgivningsydelser.

I overgangsperioden fra 1. januar 2000 til 13. november 2000

har Novo endvidere leveret flere forskellige yderligere former

for service til Novozymes, bl.a. vedligeholdelse af Selskabets

IntraWeb og Internetside, audiovisuel produktion og videoproduktion

samt udvikling af Selskabets image. Novozymes betalte

omkring 10 mio. kr. til Novo for disse ydelser.

Serviceydelser leveret mellem Novozymes og

Novo Nordisk

Novo Nordisk og Novozymes har indgået en aftale om at yde

hinanden visse ressourcer og serviceydelser vedrørende forskning

og administration, f.eks. adgang til og fælles brug af bibliotek,

miljølaboratorium, miljøkontrol og dyrestalde. De ydelser, der

leveres i henhold til denne aftale, beløber sig til omkring 27 mio.

kr., hvoraf Novozymes skal betale 20 mio. kr. til Novo Nordisk,

mens Novo Nordisk skal betale 7 mio. kr. til Novozymes. Begge

parter kan opsige aftalen med seks måneders skriftligt varsel.

Kontrakten fastlægger desuden, at hvis enten Novo Nordisk eller

Novozymes før 31. december 2004 udvikler en nyskabelse inden

for et af seks nærmere angivne forskningsområder og forsøger at

udlicensere den til tredjemand, skal den anden virksomhed have

forkøbsret til licensen. De seks forskningsområder er bioinformatik

og bestemmelse af proteinstruktur, automatiseret highthroughput

screening, immunologi, mikrobielle ekspressionssystemer,

mikrobiel fysiologi og gæring samt enzymkatalyseret organisk

syntese.

Novozymes og Novo Nordisk har indgået en aftale, i henhold

til hvilken Novozymes skal overtage det eksisterende spildevandsog

biomassebehandlingsanlæg i Kalundborg. Novozymes vil

bruge dette anlæg til at behandle sit eget spildevand og sin egen

biomasse og har desuden givet tilsagn om at yde en lignende

service over for Novo Nordisk, afhængigt af sidstnævntes behov.

Dette tilsagn omfatter indhentelse af alle nødvendige udledningsgodkendelser

fra relevante myndigheder med hjælp fra

Novo Nordisk. Aftalen kan opsiges af Novozymes efter 30 år og

af Novo Nordisk efter 15 år. Novozymes forventer at modtage

omkring 26 mio. kr. fra Novo Nordisk både i 2000 og 2001,

hvilket omtrentligt svarer til omkostningerne ved spildevands- og

biomassebehandling. Dette beløb kan ændres i kommende år,

f.eks. afhængigt af hvornår health care-virksomheden afslutter

sin udbygning i Kalundborg.

Novo Nordisk og Novozymes har desuden indgået en aftale, i

henhold til hvilken Novozymes også fremover anvender visse dele

af gæringsanlægget i Kalundborg, som ligger på en ejendom, der

ejes af Novo Nordisk. Denne aftale kan opsiges af Novozymes

efter 15 år og af Novo Nordisk efter 30 år. Novozymes vil betale

Novo Nordisk ca. 8,7 mio. kr. om året i de første fem år og derefter

5,9 mio. kr. om året for brug af anlægget. Desuden vil

Novozymes betale ca. 0,5 mio. kr. om året i ejendomsskat, forsikring

og andre afgifter. Beløbene vil blive justeret en gang om

året på grundlag af det pågældende års forbrugerprisindeks. Derudover

vil Novozymes betale sin forholdsmæssige andel af driftsudgifterne

for anlægget, bl.a. vand, varme og elektricitet.

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 21


Derudover udlejer Novozymes og Novo Nordisk visse ejendomme

til hinanden. Lejekontrakterne er almindelige lejekontrakter

indgået på ”arm’s length”-vilkår. Den omtrentlige værdi af

de lejekontrakter, hvor Novo Nordisk står som udlejer og Novozymes

som lejer, er 5,8 mio. kr. om året. Den omtrentlige værdi af

de lejekontrakter, hvor Novozymes står som udlejer og Novo

Nordisk og dets 100%-ejede datterselskab Novo Nordisk Servicepartner

A/S som lejer, er 11,5 mio. kr. om året.

Desuden vil Novozymes betale ca. 16,5 mio. kr. for ledelse og

juridisk bistand ydet af Novo Nordisk i overgangsperioden fra 1.

januar 2000 til 13. november 2000.

Serviceydelser ydet af Novo Nordisk Engineering

Novo Nordisk Engineering A/S (“NNE”), der er et 100%-ejet

datterselskab af Novo Nordisk, leverer tekniske serviceydelser og

vedligeholdelse vedrørende Novozymes’ bygninger og produktionsanlæg.

Hvis ydelserne ikke relaterer til kerneforretningsområderne,

kan Novozymes engagere andre tekniske virksomheder

til at udføre de pågældende serviceydelser, forudsat at NNE

får besked om grunden til, at der er valgt en anden virksomhed.

Kerneforretningsområderne er gærings- og rensningsteknologi

samt tekniske forhold inden for specifikke produktionsområder,

hvor Novozymes og Novo Nordisk udbyder produkter. Aftalerne

mellem NNE og Novozymes kan opsiges af begge parter med 12

måneders varsel. I henhold til denne aftale kan Novozymes forvente

at skulle betale NNE omkring 4 mio. kr. i 2000. Novozymes

forventer desuden at skulle betale omkring 300 mio. kr. til NNE i

2000 i forbindelse med særlige projektkontrakter. Størstedelen af

disse kontrakter udføres af eksterne parter, men styres og administreres

af NNE. Beløbet på 300 mio. kr. udgør Novozymes’

investering i bygninger og udstyr.

Serviceydelser ydet af Novo Nordisk IT A/S

I henhold til en række samarbejdsaftaler leverer Novo Nordisk IT

A/S (“NNIT”), der er et 100%-ejet datterselskab af Novo Nordisk,

informationsteknologiske serviceydelser og støtte (”IT”) til selskaberne

i Novo Gruppen, herunder Novozymes. Samarbejdsaftalerne

giver NNIT eneret til at levere visse “kerneydelser” på

IT-området til selskaberne i Novo Gruppen, bl.a. IT-sikkerhed, ITpolitik

og -strategi, kommunikationslinier til internationale netværks-

og telefonsystemer, vedligeholdelse af hardware samt

PC-support. NNIT har de immaterielle rettigheder til generiske,

genanvendelige softwarekomponenter, som er udviklet af NNIT.

Serviceaftalerne mellem NNIT og Novozymes kan generelt

opsiges af begge parter med seks måneders varsel. Serviceaftalerne

vedrørende support i forbindelse med grundlæggende

IT-funktioner kan dog kun opsiges af Novozymes med tre års

varsel på grund af de betydelige investeringer, NNIT har foretaget

for at kunne levere de pågældende serviceydelser. I 2000 forventer

Novozymes at betale omkring 79 mio. kr. til NNIT i forbindelse

med disse aftaler. Derudover forventer Novozymes at

skulle betale 15-20 mio. kr. til NNIT for en række andre opgaver.

Serviceydelser ydet af Novo Nordisk Servicepartner A/S

Novo Nordisk Servicepartner A/S (“NNS”), der er et 100%-ejet

datterselskab af Novo Nordisk, yder en række forskellige serviceydelser

til Novozymes, bl.a. catering, rengøring, bygningsservice

og lønadministration. Det sker i henhold til en række serviceaftaler.

Disse aftaler kan opsiges med seks måneders varsel.

Novozymes forventer at skulle betale omkring 105 mio. kr. til NNS

i løbet af 2000.

Fælles indkøbsaftaler

Novozymes og Novo Nordisk har indgået aftaler om fælles indkøb

af elektricitet, vand og andre forsyninger samt om visse råvarer,

som anvendes i produktionen af enzymer.

Andre driftsforhold

Certificeringer

Det er Novozymes’ strategi at sætte kvalitetsstandarden for

branchen og at levere højkvalitetsprodukter og en højt kvalificeret

teknisk service. Selskabets kvalitetsledelse er baseret på Total

Quality Management-principper og er forankret i et globalt

kvalitetssystem. Dette system er certificeret efter ISO 9001 og

omfatter alle arbejdsgange fra forskning og udvikling til salg af

produkter og teknisk service over for kunderne.

Novozymes fokuserer på at strømline og optimere alle væsentlige

arbejdsgange og at identificere og fremskaffe den nødvendige

support. Novozymes bestræber sig konstant på at blive

bedre ved effektive auditeringer og gennemførelse af tværgående

kvalitetsforbedringsprojekter.

Inden for et år forventer Novozymes, at alle Selskabets produktionsanlæg

vil være certificeret efter ISO-standarden 14001 for

miljøstyring. Sammen med Selskabets underskrivelse af Erhvervslivets

Erklæring for Bæredygtig Udvikling udarbejdet af det

Internationale Handelskammer er dette et bevis på Selskabets

prioritering af og engagement i en bæredygtig og miljømæssigt

forsvarlig udvikling af virksomheden.

Væsentlige kontrakter

I 1995 indgik Novozymes en licensaftale med Genencor International

Inc., hvorefter Novozymes har fået en uigenkaldelig,

licensafgiftspligtig, ikke-eksklusiv verdensomspændende ret, med

visse rettigheder til viderelicensering, til at udnytte filamentøse

svampe som ekspressionssystem for enzymer, en proces som

Genencor har patenteret. Licensen gælder de pågældende patenters

fulde løbetid, som f.eks. i USA er mindst til år 2017. En

væsentlig del af Novozymes’ nettoomsætning stammer fra produkter,

der er produceret ved hjælp af dette ekspressionssystem.

Koncerndirektionen for Novozymes mener ikke, at Novozymes

eller nogen af Selskabets datterselskaber inden for de sidste tre år

før Prospektets datering har indgået andre kontrakter end de i

nærværende Prospekt oplyste, bortset fra aftaler i forbindelse

med den almindelige forretningsvirksomhed, der er eller kan

blive af væsentlig betydning for Novozymes’ aktivitet, ligesom

ingen kontrakter af en sådan karakter er gældende på indeværende

tidspunkt.

Retssager

Bortset fra den nedenfor anførte er Novozymes ikke part i

væsentlige retssager.

Det hollandske selskab DSM N.V./Gist-Brocades har sammen

med sin licenshaver og distributør, BASF, i de senere år indgivet

adskillige begæringer om foreløbige fogedforbud i et forsøg på at

forhindre, at Novozymes og Selskabets distributører markedsfører

og sælger foderenzymet Phytase Novo ® . Begæringerne har

22 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


været baseret på en påstået krænkelse af et patent tilhørende

DSM N.V./Gist-Brocades. Novozymes er af den opfattelse, at

dette patent er ugyldigt, og at der ved Selskabets virksomhed ikke

sker nogen krænkelse heraf. Disse argumenter har Novozymes

fremført i retten såvel som over for patentmyndighederne i de

relevante lande, herunder det Europæiske Patentkontor i

München. Hidtil har Novo Nordisk fået medhold i de løbende

sager i henseende til foreløbige retsmidler, bortset fra i Taiwan,

hvor der i 1997 blev nedlagt fogedforbud over for Novo Nordisks

distributør. Hvis DSM N.V./Gist-Brocades i sidste instans måtte få

medhold i alle eller nogle relevante jurisdiktioner, kan det få negative

virkninger for Novozymes’ omsætning, i det mindste indtil

Novozymes’ anden generation af Phytase er fuldt introduceret

på markedet, og forudsat at der ikke nedlægges fogedforbud

mod dette produkt. Ud over risikoen for at miste fremtidigt salg

af Phytase Novo ® vil der også være en risiko for, at Novozymes

kan blive pålagt at betale erstatning til DSM N.V./Gist-Brocades

for tidligere salg. En sådan erstatning ville kunne få væsentlig indflydelse

Novozymes’ nettoresultat.

Se endvidere ”Ledelsens gennemgang og analyse af resultatopgørelse

og balance – Seneste udvikling”.

Medarbejdere

Pr. 30. juni 2000 havde Novozymes 3.106 fuldtidsansatte medarbejdere

(totalt 3.182 ansatte), hvoraf 644 var ansat inden for

forskning og udvikling, 1.449 inden for produktion og indkøb og

1.013 inden for salg og marketing samt administrative funktioner.

Af de ansatte er 1.840 beskæftiget i Danmark, 60 i det øvrige EU,

443 i Kina, 385 i USA, 155 i Brasilien, 67 i Schweiz, 49 i Japan og

107 i resten af verden.

Selskabets resultater er afhængige af, at det kan tiltrække og

fastholde højt kvalificerede ledere og medarbejdere til sine forsknings-,

tekniske, salgs- og administrative funktioner. Konkurrencen

blandt arbejdsgiverne om højt kvalificeret personale både

i og uden for Danmark er stor. Selskabet betragter sit grundlag

for at skabe spændende personlige udviklingsmuligheder, sin

patentbeskyttede teknologiudvikling og tilhørsforholdet til Novo

Gruppen som væsentlige aktiver, der kan tiltrække medarbejdere

og fastholde disse. Selskabet har efter sin egen opfattelse et godt

forhold til medarbejderne.

Forsikringer

Novozymes har produktansvarsforsikringer op til et totalt maksimumbeløb,

der bl.a. også dækker krav vedrørende produktudviklingsprojekter

og miljøforurening samt ikke fremsatte krav fra

tiden før Spaltningen. Desuden har Selskabet almindelig kaskoforsikring

for sine bygninger, anlæg, motorkøretøjer og varer

under transport, som tillige dækker økonomiske tab ved driftsstop.

I alle lande, hvor det er et lovkrav, har Selskabet tegnet

lovpligtige forsikringer mod ulykke og arbejdsbetinget sygdom

for alle medarbejdere. Novozymes har også tegnet forsikring for

bestyrelsens og Koncerndirektionens ansvar. Selskabet anser de

forsikringstyper og -beløb, der er omfattet af den nuværende

dækning, for at være tilstrækkelige og forventer ikke at få vanskeligheder

med at bevare den pågældende dækning i fremtiden.

Ejendomme

Novozymes ejer følgende hovedfaciliteter:

Land

Sted Formål

Danmark Bagsværd Hovedkvarter, Marketing & Salg, Produktion,

Forskning og Udvikling

Kalundborg Produktion

Fuglebakken Produktion

USA Franklinton Marketing & Salg, Produktion, Forskning og

Udvikling

Brasilien Aravcária Marketing & Salg, Produktion

Kina Tianjin Produktion

Schweiz Dittingen Marketing & Salg, Produktion

Desuden ejer eller lejer Novozymes mange andre lokalefaciliteter,

der anvendes til administration, forskning og udvikling samt

markedsføring og salg i andre lande, hvor Selskabet opererer.

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 23


Større aktionærer

Novo Nordisk Fonden vil gennem sit 100%-ejede holdingselskab

Novo efter gennemførelsen af det Globale Udbud eje alle Aaktierne

og 8.194.780 stk. B-aktier svarende til ca. 25% af

Selskabets registrerede aktiekapital og ca. 67% af de samlede

stemmer. En beskrivelse af ydelser, som Novo leverer til Novozymes

i henhold til visse interne aftaler, findes i “Forretningsbeskrivelse

– Forhold til andre virksomheder i Novo Gruppen –

Aftaler mellem virksomhederne – Serviceydelser ydet af Novo”.

Oversigten herunder viser på basis af deres aktiebeholdninger

i Novo Nordisk pr. 18. september 2000 (i) de aktionærer i

Selskabet, som vil eje 5% eller mere af den registrerede aktiekapital

eller 5% eller mere af de samlede stemmer, (ii) alle bestyrelsesmedlemmers

og ledende medarbejderes ejerandel af

Selskabet som gruppe og (iii) Novozymes-medarbejderes ejerandel

som gruppe. Novo Nordisk vil sælge B-aktierne i det

Globale Udbud. Se “Sælgende Aktionær”. Mellem 18. september

2000 og godkendelsen af Spaltningen den 13. november 2000

kan der ske ændringer i aktiebeholdningerne i Novo Nordisk og

således også i de aktiebeholdninger, der er vist i oversigten herunder.

Novo Nordisk Fonden. Novo Nordisk Fonden (“Fonden”) blev

stiftet i 1989 ved en fusion af Novo Fonden, Nordisk Insulin Fond

og Nordisk Insulinlaboratorium. Novo Fonden, Nordisk Insulin

Fond og Den Selvejende Institution Nordisk Insulinlaboratorium

blev oprindeligt stiftet henholdsvis den 21. december 1950, den

16. december 1926 og den 1. juli 1924. Det er en selvstyrende,

selvejende og erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at (i)

udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige

virksomhed, der drives af Novo Nordisk og Novozymes,

(ii) yde støtte til fysiologisk, endokrinologisk, metabolisk

samt anden lægevidenskabelig forskning, (iii) bidrage til opretholdelsen

og driften af Novo Nordisks forskningshospitals-

virksomhed samt (iv) at yde støtte til andre videnskabelige, humanitære

og sociale formål.

I henhold til Fondens vedtægter ledes Fonden af en bestyrelse

bestående af mindst seks og højst tolv medlemmer, hvoraf mindst

to skal have en læge- eller naturvidenskabelig baggrund. Medlemmer

af Fondens bestyrelse vælges med 2/3 stemmeflerhed, og

ethvert medlem kan afsættes, hvis det besluttes enstemmigt af de

øvrige bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges der medarbejderrepræsentanter

af medarbejdere i Fonden og dens datterselskaber

i overensstemmelse med dansk lovgivning. Ifølge denne har

medarbejdere i Fonden og dens datterselskaber ret til at være

repræsenteret med mindst halvdelen af det antal medlemmer, der

er valgt af Fondens bestyrelse.

I henhold til Fondens vedtægter kan og bør dens bestyrelse

søge medlemmer af Fondens bestyrelse indvalgt i bestyrelsen for

Novo. Bestyrelsen for Novo består for tiden af fire personer, som

alle tillige er medlemmer af Fondens bestyrelse.

Fonden må ikke afhænde sine A-aktier, så længe Fonden består,

bortset fra overdragelse af A-aktier til Fondens 100%-ejede

holdingselskab Novo. Fonden skal (i) stemme imod enhver kapitaludvidelse

i Novo, hvorved Fonden ville miste sin kontrol over

Novo, (ii) forhindre enhver afhændelse af Novos A-aktier i

Efter Spaltningen, Efter det Globale Udbud, hvis Efter det Globale Udbud, hvis

men før det Globale Udbud overtildelingsretten ikke udnyttes overtildelingsretten udnyttes

Aktier % af % af Aktier % af % af Aktier % af % af

nominel stemmer nominel stemmer nominel stemmer

værdi værdi værdi

Novo Nordisk Fonden (1) 18.943.500 25,1% 67,3% 18.943.500 25,1% 67,3% 18.943.500 25,1% 67,3%

Novo Nordisk A/S 5.993.809 7,9% 3,5% 1.243.809 1,6% 0,7% 493.809 0,7% 0,3%

Arbejdsmarkedets

Tillægspension (ATP) 5.940.160 7,9% 3,5% 5.940.160 7,9% 3,5% 5.940.160 7,9% 3,5%

Bestyrelsesmedlemmer og

Koncerndirektion som gruppe (2) 7.132


Novo. Novo ejes 100% af Fonden og er stiftet med det formål at

forvalte Fondens midler og foretage aktive investeringer i selskaber,

herunder selskaber uden for den bioindustrielle og biofarmaceutiske

industri. Det er Novos mål via disse investeringer at

styrke og udvide Fondens forretningsaktiviteter. Ifølge sine

vedtægter skal Novo tilstræbe at opretholde en ”væsentlig indflydelse”

i Selskabet.

Den øverste ledelse i selskaberne i Novo Gruppen vil mødes

regelmæssigt med henblik på at udveksle viden og sikre løbende

efterlevelse af de fællesprincipper, der gælder for selskaberne i

Novo Gruppen.

Aktionæroverenskomster. Koncerndirektionen har ikke kendskab

til, at der er indgået aktionæroverenskomster mellem nogen af

Selskabets aktionærer.

Transaktioner med nærtstående parter. Ud over hvad der fremgår

i ”Forretningsbeskrivelse – Spaltningen”, “Forretningsbeskrivelse

– Forhold til andre virksomheder i Novo Gruppen” og

andetsteds i dette Prospekt, er der ikke Selskabet bekendt indgået

væsentlige aftaler mellem Selskabet og dets aktionærer.

Beskrivelse af aktiekapitalen

Aktiekapital og aktiernes størrelse

Den nominelle værdi af Selskabets registrerede aktiekapital udgør

754.388.320 kr. fordelt på A-aktier med en samlet nominel

værdi på 107.487.200 kr. og B-aktier med en samlet nominel

værdi på 646.901.120 kr. Der er 64.690.112 stk. B-aktier med en

nominel værdi af 10 kr. pr. stk.

Bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen

I henhold til Aktieselskabsloven kan aktionærerne bemyndige

bestyrelsen til at udvide Selskabets aktiekapital indtil et maksimumsbeløb

som anført i vedtægterne og i en nærmere anført

periode på maksimalt fem år. Der er for tiden ikke givet nogen

bemyndigelse.

Stemmeret

Hvert A-aktiebeløb a nominelt 10 kr. berettiger indehaveren til

100 stemmer, og hvert B-aktiebeløb a nominelt 10 kr. berettiger

indehaveren til ti stemmer. Enhver aktionær er berettiget til enten

personligt eller ved fuldmagt at møde og stemme på generalforsamlingen,

når vedkommende senest fem dage før generalforsamlingens

afholdelse har anmodet Selskabet om adgangskort til

generalforsamlingen og dokumenteret sin aktiebesiddelse.

Begrænsninger i ejerandel

Der gælder ingen begrænsninger i det antal B-aktier, som en

investor må besidde.

Negotiabilitet og omsættelighed

B-aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger

i B-aktiernes omsættelighed.

Der gælder begrænsninger for A-aktiernes omsættelighed.

Aktierne skal tilbydes de øvrige A-aktionærer til en kurs, der ikke

er lavere end gennemsnittet af de noterede købskurser for Baktierne

på Københavns Fondsbørs i de sidste tre måneder inden

nævnte tilbud, og i det omfang de øvrige A-aktionærer ikke

udøver deres forkøbsret, kan A-aktierne sælges inden for en

periode af tre måneder til tredjemand på de samme betingelser.

Notering og noteringssted

B-aktier udstedes som papirløse aktier til ihændehaver, men kan

noteres på navn i Selskabets aktiebog via aktionærens kontoførende

pengeinstitut.

Indløsning

B-aktierne kan ikke kræves indløst hverken helt eller delvist,

bortset fra hvad der følger af Aktieselskabslovens § 20b. Ifølge

Aktieselskabslovens § 20b kan en aktionær, der besidder mere end

9/10 af det samlede antal aktier og mere end 9/10 af stemmerne

i et selskab, efter fælles beslutning med Selskabets bestyrelse

kræve, at Selskabets øvrige aktionærer skal lade den pågældende

aktionær indløse deres aktier.

Egne aktier

I henhold til Spaltningsplanen er bestyrelsen med tilbagevirkende

kraft pr. 1. januar 2000 bemyndiget til på et hvilket som helst

tidspunkt inden 30. juni 2001 at lade Selskabet erhverve indtil

10% af Selskabets udstedte aktiekapital. Vederlaget herfor må

ikke afvige mere end 10% fra kursen på B-aktierne på Københavns

Fondsbørs på erhvervelsestidspunktet. Selskabet har

180.000 stk. B-aktier til dækning af medarbejderoptioner.

Ifølge dansk lovgivning kan der ikke udøves stemmeret på

egne aktier, og disse aktier medregnes ikke i de tilfælde, hvor der

til en gyldig vedtagelse af beslutninger kræves enstemmighed

eller en vis stemmeflerhed blandt de aktier, der er repræsenteret

på generalforsamlingen, eller af det samlede antal stemmer.

Fortegningsret

I tilfælde af udvidelse af aktiekapitalen med såvel A- som Baktier

må det ved udvidelsen eksisterende kapitalforhold mellem

de to aktieklasser ikke forrykkes. A-aktionærerne har i dette

tilfælde fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret

til nye B-aktier. Besluttes det af en generalforsamling

at udvide aktiekapitalen med enten A- eller B-aktier, har i dette

tilfælde begge aktieklassers eksisterende aktionærer proportionalt

fortegningsret til de nye A-aktier respektive B-aktier. Dog kan

det af en generalforsamling besluttes at udstede B-aktier med

henblik på udbud til Selskabets medarbejdere eller i forbindelse

med hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed uden

fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Generalforsamlingsbeslutninger

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller en

fusion kræves, at aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af de

på generalforsamlingen afgivne stemmer og 2/3 af den nominelle

værdi af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede

aktiekapital stemmer for forslaget. Vedtægtsændringer,

der medfører en forskydning af retsforholdet mellem de to aktieklasser,

kan dog kun gennemføres, når den tiltrædes af aktionærer,

der ejer mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede

del af den aktieklasse, hvis retsstilling forringes. For at

vedtage forslag om vedtægtsændringer kræves, at aktionærer

repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i

Selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen; hvis et

sådant beslutningsdygtigt flertal ikke er til stede på den pågældende

generalforsamling, men beslutningen i øvrigt gyldigt

vedtages, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling

vedrørende samme sag. Der er ikke noget quorumkrav

til denne efterfølgende generalforsamling. På en sådan efterfølgende

generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af

BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 25


såvel de afgivne stemmer som af den nominelle værdi af den på

denne generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede

aktiekapital.

Med undtagelse af ovennævnte regler og visse bestemmelser

i dansk lovgivning, der foreskriver skærpede vedtagelseskrav eller

enstemmighed, afgøres alle på generalforsamlingen behandlede

anliggender ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Udbytte

Selskabets regnskabsår er kalenderåret, og generalforsamling

med forelæggelse af forslag til fordeling af overskud vedrørende

det foregående regnskabsår skal afholdes inden udgangen af

hvert års april måned. I henhold til dansk lovgivning kan

aktionærer endvidere vedtage fordeling af overskud baseret på

Selskabets seneste reviderede årsregnskab. Der kan i henhold til

dansk lov ikke udloddes foreløbigt udbytte, og aktionærerne kan

ikke vedtage udlodning af et større udbytte end det af bestyrelsen

foreslåede eller tiltrådte.

Ifølge vedtægterne skal et eventuelt overskud til fordeling fordeles

på følgende måde, efter at der er foretaget de nødvendige

henlæggelser:

(i) Først 0,5% udbytte af A-aktiernes nominelle beløb til Aaktionærerne.

(ii) Dernæst indtil 5% udbytte af B-aktiernes nominelle beløb

til B-aktionærerne.

(iii) Restoverskud fordeles efter bestyrelsens nærmere forslag

og generalforsamlingens godkendelse til henlæggelse, som

yderligere udbytte eller på anden måde. I tilfælde af udbetaling

af yderligere udbytte fastlægger vedtægterne, at det

udbytte, der betales af A-aktierne udtrykt i procent af deres

nominelle beløb, ikke må overstige det udbytte, der betales

af B-aktierne udtrykt i procent af deres nominelle beløb.

Eventuelt udbytte udbetales i henhold til Værdipapircentralens

regler herom. Udbytte udbetales til aktionærens konto i et kontoførende

pengeinstitut. Udbytte, der ikke er hævet fem år efter,

det er deklareret, fortabes og tilfalder Selskabet.

Se også “Udbytte og udbyttepolitik”.

Udlodning ved likvidation

Såfremt Selskabet likvideres, udloddes likvidationsprovenuet

som følger: først til B-aktionærerne med et beløb svarende til

aktiernes nominelle værdi og derefter til A-aktionærerne med

et beløb svarende til aktiernes nominelle værdi. Endelig fordeles

et eventuelt overskud ligeligt mellem A-aktionærerne og Baktionærerne

i forhold til aktiernes nominelle værdi.

Oplysninger om større aktieposter

I henhold til dansk lovgivning påhviler det aktionærer i selskaber

noteret på Københavns Fondsbørs straks at underrette Selskabet

og Københavns Fondsbørs, hvis deres aktiebesiddelser kommer

over eller under følgende grænser:

(i) Når aktiernes stemmeret udgør mindst 5% af den stemmeberettigede

aktiekapital,

(ii) Når aktiernes nominelle værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen,

eller

(iii) Når ændring i en allerede meddelt aktiebesiddelse bevirker,

at grænser med 5% mellemrum fra 10% til 100% samt

grænser på 1/3 eller 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital

eller aktiernes nominelle værdi nås eller ikke længere

er nået.

Beregningen af ovennævnte niveauer skal bl.a. omfatte aktier,

som den pågældende aktionær ejer, aktier, der kontrolleres direkte

eller indirekte af den pågældende, samt aktier, der ejes af

personer, som efter skriftlig aftale handler efter samråd med

aktionæren.

Meddelelsen skal indeholde oplysning om den pågældende

aktionærs fulde navn, bopæl eller for selskabers vedkommende

hjemsted, antallet af aktier samt disses nominelle værdi.

Aktionærer, som er omfattet af meddelelsespligten, skal give

oplysninger om bestemmelserne i en eventuel aktionæroverenskomst,

som regulerer aktiernes frie omsættelighed, eller som kan

have en væsentlig effekt på aktiernes kursfastsættelse.

Børsnotering

Selskabets B-aktier bliver ikke handlet og er ikke noteret på

nogen fondsbørs. Der er indsendt ansøgning om optagelse af

Selskabets B-aktier til notering på Københavns Fondsbørs. Første

handelsdag vil være den 17. november 2000. Der er ikke indsendt

ansøgning om optagelse til notering, og Selskabet har ingen

aktuelle planer om at søge Selskabets B-aktier optaget til notering

på andre fondsbørser end Københavns Fondsbørs.

Offentlige tilbud

Til dato er der ikke af tredjemand fremsat offentligt tilbud om køb

af Selskabets aktier, ligesom Selskabet heller ikke har fremsat

offentligt tilbud om køb af aktier i andre selskaber.

Aktieudstedende institut og aktiebogsfører

Selskabets aktieudstedende institut og aktiebogsfører er Unibank.

26 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET


BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 27


A2. SEGMENT-KONCERNREGNSKABER FOR NOVOZYMES FOR 1997,

1998, 1999, FØRSTE HALVÅR 1999 OG FØRSTE HALVÅR 2000

Novo Nordisk A/S offentliggjorde i februar 1999 planer om at

arbejde hen imod en opdeling af selskabets to vigtigste forretningsområder,

health care og enzyme business, i to selvstændigt

børsnoterede selskaber, således at Novo Nordisk A/S viderefører

health care business, og Novozymes A/S viderefører enzyme

business. Spaltningen sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar

2000 og skal godkendes af aktionærerne i Novo Nordisk på en

ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2000.

Novozymes vil være verdens største leverandør af enzymer til

industriel anvendelse til alle tre hovedsegmenter af det industrielle

enzymmarked: tekniske enzymer, fødevare- og foderenzymer.

I 1999 udgjorde det tekniske segment 73% af Novozymes’ nettoomsætning,

medens fødevaresegmentet tegnede sig for 22% og

fodersegmentet 5% af nettoomsætningen.

Som en del af spaltningsplanen, der blev vedtaget den 14. juni

2000, blev der underskrevet en intern aftale, der specificerer

hvilke aktiver og passiver, som overføres fra Novo Nordisk til

Novozymes i forbindelse med spaltningen samt definerer kontraktforholdet

mellem de to selskaber efter spaltningen. I henhold

til denne aftale vil alle aktiver og passiver knyttet til Novo

Nordisks enzymforretning blive overført til bogført værdi til

Novozymes med virkning pr. 1. januar 2000. Overførslen omfatter

endvidere alle rettigheder og forpligtelser vedrørende de pågældende

aktiver og passiver, herunder alle medarbejdere i

enzymvirksomheden og alle forretningsmæssige kontrakter som

virksomheden er part i.

Enzymforretningen fungerede før spaltningen som en integreret

del af virksomheden i Novo Nordisk og var dermed afhængig af

Novo Nordisk og en række af de dertil knyttede virksomheder

med hensyn til en række forskellige ydelser. For at gøre det muligt

for Novozymes at drive virksomhed som et selvstændigt selskab

er der som led i spaltningsprocessen indgået aftaler om levering

af administrative og andre ydelser samt infrastruktur til Novozymes

fra Novo Nordisk og flere af dets datterselskaber. Desuden

er der indgået kontrakter om krydslicensering af en række

patenter samt kontrakter om fælles indkøb. Ledelsen i Novozymes

anser disse kontrakter for at være indgået på almindelige

markedsvilkår og for at indeholde vilkår, der er rimelige for de

pågældende produkter og ydelser. Det kan imidlertid ikke

garanteres, at Novozymes ville have opnået samme vilkår, hvis

selskabet havde søgt at erhverve flere af disse produkter eller

ydelser fra en uafhængig tredjemand, der ikke er kontrolleret af

et fælles moderselskab. Imidlertid vil disse produkter og ydelser

måske ikke være identiske med de produkter og ydelser, der kan

leveres af de pågældende nærtstående parter.

De i henhold til ovennævnte kontrakter aftalte vilkår og ydelser er

beskrevet nærmere på side 64 i spaltningsdokumentet.

De ovennævnte segment-koncernregnskaber for Novozymes for

de anførte regnskabsperioder er udledt af koncernregnskaberne

for Novo Nordisk og de konsoliderede dattervirksomheder (“Novo

Nordisk koncernen”) og aflagt som om Novozymes havde

eksisteret som en separat juridisk enhed i de omfattede regnskabsperioder.

Som følge heraf viser de pågældende regnskaber

ikke nødvendigvis hvordan selskabets driftsresultater, økonomiske

stilling og pengestrømme ville have været, hvis Novozymes havde

været en selvstændig, uafhængig enhed i de viste regnskabsperioder,

ligesom de ikke kan tages som udtryk for Novozymes

driftsresultater, økonomiske stilling og pengestrømme i fremtiden.

Segment-regnskaberne, der er udledt af koncernregnskaberne

for Novo Nordisk koncernen baseret på de historiske

driftsresultater og aktiver og passiver i enzymforretningen, er udarbejdet

efter den af Novo Nordisk koncernen anvendte regnskabspraksis

for udarbejdelsen af koncernregnskabet for 1999.

Den af Novo Nordisk koncernen anvendte regnskabspraksis er

i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de regnskabsbestemmelser

(herunder danske regnskabsvejledninger), der er

gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs.

Ved læsningen af segment-koncernregnskaberne for Novozmes

skal følgende forhold bemærkes:

Egenkapitalen og den eksterne gæld i Novozymes pr. 31. december

1999, herunder et banklån på ca. 1,8 mia. kr. optaget af

Novo Nordisk i slutningen af 1999 og overdraget til Novozymes,

er på et konsolideret grundlag afstemt med åbningsbalancen for

Novozymes A/S pr. 1. januar 2000.

Før optagelsen af det pågældende banklån er differencen mellem

aktiver, egenkapital og alle øvrige passiver i Novozymes og

ændringer heri i årene 1997-1999 opsamlet på en mellemregningskonto

med Novo Nordisk, der forrentes med en estimeret

markedsrente.

Intet udbytte for regnskabsårene 1997-1999 er allokeret til regnskaberne

for Novozymes.

Disse forhold er specielt af betydning for gennemgangen af

udviklingen i egenkapitalen og pengestrømmene i Novozymes.

Det bør også nævnes, at alle omkostninger i forbindelse med

spaltningen er placeret hos Novo Nordisk. I 2000 indgås aftaler

om levering af serviceydelser mellem Novozymes og Novo Nordisk

på vilkår, der betragtes som markedsvilkår. Nettovirkningen heraf

anses ikke for væsentlig sammenholdt med det i 1997-1999 anvendte

grundlag for fordeling af realiserede omkostninger mellem

Novozymes og Novo Nordisk.

28 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter Novozymes A/S (moderselskabet)

og de virksomheder hvori koncernen besidder mere end 50% af

stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse

(dattervirksomheder).

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for

moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af

regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende

eliminering af interne indtægts- og udgiftsposter, interne aktiebesiddelser

og mellemværender samt urealiserede koncerninterne

fortjenester på varebeholdninger og materielle anlægsaktiver.

Samtlige regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen,

udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Erhvervelse af nye virksomheder behandles regnskabsmæssigt

efter overtagelsesmetoden, således at virksomhedens aktiver og

passiver omvurderes til handelsværdi på tidspunktet for erhvervelsen.

Et positivt forskelsbeløb herefter mellem den regnskabsmæssige

indre værdi og anskaffelsessummen aktiveres som goodwill

og afskrives over forventet økonomisk levetid.

Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men hvor koncernen

ejer 20% eller mere af stemmeretten eller på anden måde

udøver en betydelig indflydelse på den driftsmæssige og finansielle

ledelse, betragtes som associerede virksomheder.

Nyerhvervede og solgte virksomheder medtages i resultatopgørelsen

for ejerperioden. Sammenligningstal korrigeres ikke for

nyerhvervede eller solgte virksomheder.

Omregning af fremmed valuta

Aktiver og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner

efter balancedagens valutakurser.

Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder omregnes til

danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser for

balanceposter og gennemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens

poster.

Alle kursreguleringer vedrørende moderselskabet og dattervirksomhederne

indgår i resultatopgørelsen bortset fra de kursdifferencer,

der opstår ved:

– omregning af dattervirksomhedernes nettoaktiver ved regnskabsperiodens

begyndelse til balancedagens valutakurser,

– omregning af dattervirksomhedernes resultatopgørelser fra

gennemsnitlige valutakurser til balancedagens valutakurser,

– omregning af langfristede koncernmellemværender, der betragtes

som et tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne,

– omregning af valutaswaps, der er indgået med henblik på at

valutakurssikre kapitalandele i dattervirksomheder,

– omregning af kapitalandele i associerede virksomheder,

der indgår direkte på øvrig totalindkomst under egenkapitalen.

For dattervirksomheder i lande med høj inflation omregnes ikkemonetære

poster samt egenkapitalen dog til danske kroner ved

anvendelse af historiske valutakurser, og samtlige kursreguleringer

indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle instrumenter

Valutaterminsforretninger og -optioner, der er indgået til dækning

af risiko på tilgodehavender og gæld i fremmed valuta,

værdiansættes til markedsværdi på balancedagen og værdireguleringen

indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Valutaterminsforretninger og -optioner, der er indgået til sikring

af fremtidige indtægter og udgifter, indgår ikke i balancen, men

udskydes til de pågældende indtægter og udgifter realiseres.

Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer i

dattervirksomheder. Valutaswaps værdiansættes på basis af forskellen

mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdireguleringen

indgår direkte på egenkapitalen. Forward Rate

Agreements (FRA) indgås til sikring mod renterisikoen på finansielle

aktiver og passiver og værdiansættes til markedsværdi.

Samtlige værdireguleringer indgår i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

Skat

Moderselskabet har valgt sambeskatning med visse af sine udenlandske

og indenlandske dattervirksomheder. I moderselskabet

hensættes den aktuelle og udskudte skat for de danske sambeskattede

virksomheder. De sambeskattede virksomheder indgår

i acontoskatteordningen.

I resultatopgørelsen udgiftsføres koncernens aktuelle skat samt

ændring i hensættelser til udskudt skat. Aktuel skat omfatter

betalbar skat beregnet med udgangspunkt i årets forventede

skattepligtige indkomst samt eventuel regulering af tidligere års

betalbare skat.

Udskudt skat hensættes baseret på gældsmetoden og omfatter

alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige

værdier af aktiver og passiver bortset fra goodwill i

situationer, hvor der ikke kan foretages skattemæssig amortisering

af goodwill. Udskudt skat hensættes endvidere til dækning

af den genbeskatning af underskud i udenlandske virksomheder,

der vurderes at blive aktuel ved udtræden af sambeskatningen i

Danmark. Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud

indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er

sandsynligt, at underskuddene vil blive udnyttet.

Udskudt skat hensættes med den gældende skattesats.

Pensioner

Udgifter til pensionsordninger, der er bidragsordninger, udgiftsføres

løbende i resultatopgørelsen, og eventuelt skyldige bidrag

medtages under anden gæld. Udgifter til pensionsordninger, der

er tilsagnsordninger, periodiseres over medarbejdernes forventede

ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 29


er finansieret, hensættes i balancen. Årets ændringer i de hensatte

beløb medtages i resultatopgørelsen.

Leasing- og lejeaftaler

Leasingomkostninger vedrørende operationel leasing og lejeomkostninger

udgiftsføres løbende i resultatopgørelsen over leasing/

lejeperioden. Den samlede forpligtelse i uopsigelighedsperioden

er oplyst i noterne.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb eksklusive merværdiafgift

og med fradrag af returvarer, mængderabatter og

dekorter. Salget indtægtsføres ved ejendomsrettens overgang.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter såvel direkte som indirekte

produktionsomkostninger og består således af anskaffelses- eller

kostpris for årets solgte varer. I kostpriser indgår materialer,

energi, løn, gager samt afskrivninger m.m. Endvidere indeholder

produktionsomkostningerne varelagernedskrivninger.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger til

salg, distribution og markedsføring af koncernens produkter, herunder

gager og afskrivninger, samt nedskrivning til dækning af

tab og realiserede tab på debitorer.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger,

der kan henføres til koncernens forsknings- og udviklingsaktivitet,

registrering og vedligeholdelse af patenter, afskrivninger og

gager. Samtlige forsknings- og udviklingsomkostninger udgiftsføres,

når de afholdes.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende

koncernens administrative funktioner, herunder gager og afskrivninger.

Licens- og Andre driftsindtægter (netto)

Licens- og Andre driftsindtægter (netto) indeholder licensindtægter

samt nettoindtægter af sekundær karakter i forhold til

koncernens hovedaktivitet. Endvidere indeholder posten engangsindtægter

(netto) vedrørende udlicensering m.m.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter samt

realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende fremmed

valuta, værdipapirer og hovedparten af øvrige finansielle instrumenter

(se ovenfor) samt andre finansielle indtægter og udgifter.

Renter medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

perioden, uanset forfaldstidspunkt.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi

med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages

lineært over aktivernes forventede økonomiske levetid som

følger:

– Patenter og licenser afskrives over løbetiden. Bogførte patenter

og licenser afskrives over perioder på op til 10 år.

– Goodwill afskrives over den økonomiske levetid, dog højst 40

år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi med

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Finansieringsrenter i forbindelse

med opførelse af større anlæg indgår i anskaffelsesværdien.

Omkostninger i forbindelse med større IT-projekter til

udvikling af software til internt brug indgår i anskaffelsesprisen

under ‘Andre anlæg, driftsmateriel og inventar’.

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede brugstider:

– Bygninger, 12-50 år

– Tekniske anlæg og maskiner, 5-16 år

– Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-16 år

– Mindre nyanskaffelser under 50.000 kr. samt aktiver med en

forventet kort brugstid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder optages i moderselskabets

regnskab efter den indre værdis metode, dvs. til den forholdsmæssige

andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder.

Et positivt forskelsbeløb mellem anskaffelsessum og

indre værdi på anskaffelsestidspunktet optages i moderselskabets

regnskab under finansielle anlægsaktiver som ‘Goodwill’. I

koncernregnskabet opføres beløbet for dattervirksomheder under

immaterielle anlægsaktiver som ‘Goodwill’. Principperne for

afskrivning af goodwill er anført ovenfor under ‘Immaterielle

anlægsaktiver’.

Andre værdipapirer og kapitalandele værdiansættes til anskaffelsespriser,

idet der dog foretages nedskrivning ved værdiforringelser,

som ikke anses for at være midlertidige.

Beholdningen af egne aktier i det eksisterende Novo Nordisk A/S

vil blive opdelt i egne aktier i Novozymes A/S og aktier i Novo

Nordisk A/S. Egne aktier i Novozymes A/S opfattes som en de

facto-kapitalnedsættelse og anskaffelsesværdien fragår derfor

direkte i egenkapitalen. Fra spaltningstidspunktet vil aktier i Novo

Nordisk A/S blive optaget i balancen som ‘Værdipapirer’ under

omsætningsaktiverne, og den beregnede anskaffelsesværdi af

aktierne føres direkte over egenkapitalen. En del af selskabets

egne aktier anvendes til sikring af udstedte aktieoptioner.

30 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelsespris

opgjort efter FIFO-princippet.

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer værdiansættes

til kostpris opgjort efter FIFO-princippet. Kostprisen omfatter

direkte produktionsomkostninger som råvarer og hjælpematerialer

med tillæg af energi og direkte løn i produktionen samt

indirekte produktionsomkostninger som afskrivninger, vedligehold

m.m.

For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag

af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at

effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaffelsesprisen

henholdsvis kostprisen, foretages nedskrivning til

nettorealisationsværdien.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning

til imødegåelse af tab baseret på en individuel vurdering

af den enkelte fordring. I vurderingen indgår de respektive landes

betalingsevne.

Værdipapirer (omsætningsaktiver)

Værdipapirer klassificeret som omsætningsaktiver værdiansættes

til markedsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede

kursgevinster og kurstab (netto) indtægts- eller udgiftsføres

under finansielle indtægter eller finansielle udgifter. Er markedsværdien

af værdipapirerne på balancedagen større end anskaffelsesværdien,

indgår forskellen i ‘Opskrivningshenlæggelser’ under

egenkapitalen.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen for koncernen er opstillet efter den

indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Koncernens

pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året, årets forskydning

i likvide reserver samt koncernens likvide reserver ved

årets begyndelse og slutning.

Cash flow fra driftsaktivitet

Cash flow fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret

for ikke likvide resultatposter, betalte finansielle poster og selskabsskatter

samt ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter

omsætningsaktiver minus kortfristet gæld ekskl. de poster,

der indgår i likvide reserver.

Cash flow fra investeringsaktivitet

Cash flow fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle,

materielle samt finansielle anlægsaktiver.

Ved køb og salg af virksomheder og aktiviteter reguleres cash

flow for til- og afgang af aktiver og passiver. Anskaffelsessummer

opgøres til værdien af de overtagne aktiver inkl. eventuel good-

will og købsomkostninger. Salgssummer opgøres med fradrag af

handelsomkostninger.

Cash flow fra finansieringsaktivitet

Cash flow fra finansieringsaktivitet omfatter låntagning og afdrag

på prioritetsgæld og anden langfristet gæld, udbytte, provenu af

aktiekapitaludvidelser samt køb af egne aktier.

Finansielle reserver

Finansielle reserver omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer

med fradrag af kortfristet bankgæld, som forfalder på

anfordring. Endvidere tillægges uudnyttede garanterede kreditfaciliteter

med løbetid på mere end et år.

Amerikanske regnskabsprincipper (US GAAP)

Selskabet har udarbejdet en oversigt over virkningerne på egenkapitalen

og det regnskabsmæssige resultat ved anvendelse af de

i USA almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i stedet for

danske regnskabsprincipper. Afstemningen til US GAAP er vist i

note 22.

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 31


LEDELSENS PÅTEGNING

LEDELSENS PÅTEGNING VEDRØRENDE SEGMENT-KONCERNREGNSKABERNE

Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt segment-koncernregnskaberne for Novozymes A/S for regnskabsårene 1997, 1998 og

1999 og første halvår 1999 og 2000. Segment-koncernregnskaberne for Novozymes A/S er uden væsentlige fejl og mangler, og

segment-koncernregnskaberne er korrekt udarbejdet i overensstemmelse med de på side 28 til 31 beskrevne principper for udarbejdelsen

af segment-koncernregnskaber.

Da segment-koncernregnskaberne er udarbejdet ved en opdeling af historiske tal, giver segment- koncernregnskaberne ikke et fuldstændigt

billede af Novozymes A/S’ aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat som selvstændigt selskab.

Gladsaxe, 18. september 2000

Direktion:

Mads Øvlisen Kurt Anker Nielsen

Adm. direktør Koncernøkonomidirektør

og viceadm. direktør

Henrik Gürtler Steen Riisgaard Lars Rebien Sørensen

Bestyrelse:

Palle Marcus

Formand

Gert Almind Tove Funder-Nielsen

Ulf J. Johansson Ulla Morin Morten Munk

Jaromir Ruzicka Stig Strøbæk Hans Werdelin

Mads Øvlisen

32 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


REVISIONSPÅTEGNING OG REVISORS ERKLÆRING

Vi har revideret de af ledelsen aflagte konsoliderede segmentregnskaber med tilhørende noter for Novozymes A/S for årene 1997, 1998,

og 1999, der fremgår af siderne 35 til 54.

Vi har endvidere gennemgået, men ikke revideret de af ledelsen aflagte konsoliderede segmentregnskaber for Novozymes A/S for

halvårene 1. januar til 30. juni 1999 og 2000 (halvårsregnskaberne) med tilhørende noter, der fremgår af siderne 35 til 54.

Segmentregnskaberne, der alene er udarbejdet til brug for dette spaltningsdokument samt det for Novozymes A/S udarbejdede

børsprospekt af 16. oktober 2000, er opstillet på det på side 28 til segmentregnskaberne beskrevne grundlag.

Segmentregnskaberne er herudover udarbejdet efter den på siderne 29 til 31 beskrevne regnskabspraksis, der er uændret i forhold til

den i års- og koncernregnskabet for Novo Nordisk A/S for 1999 anvendte regnskabspraksis.

Den udførte revision og gennemgang

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen af segmentregnskaberne for

årene 1997, 1998 og 1999 med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at segmentregnskaberne er uden væsentlige fejl

og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i

regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede

regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende.

Vi har tilrettelagt og udført vor gennemgang af halvårsregnskaberne pr. 30. juni 1999 og 2000 i overensstemmelse med almindeligt

anerkendte retningslinier for gennemgang af perioderegnskaber. Gennemgangen har omfattet forespørgsler, analyser og vurderinger

af de regnskabsmæssige oplysninger i halvårsregnskaberne. Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved revision og giver

således mindre sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl eller mangler i regnskaberne opdages, end tilfældet er ved revision.

Vores revision og gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysninger

Som det fremgår af side 28 til segmentregnskaberne har Novozymes A/S ikke været en selvstændig juridisk enhed, men en særskilt

division i Novo Nordisk A/S.

Først på den ekstraordinære generalforsamling i Novo Nordisk A/S den 13. november 2000 vil Novozymes A/S blive etableret som selvstændigt

aktieselskab med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2000.

Segmentregnskaberne kan således ikke umiddelbart tages som udtryk for, hvorledes aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt

resultatet ville have været i Novozymes A/S såfremt dette havde været en separat uafhængig juridisk enhed i de anførte perioder.

Segmentregnskabernes anvendelighed som grundlag for vurderinger af den fremtidige udvikling i Novozymes A/S som selvstændigt,

børsnoteret aktieselskab med egen ledelse er derfor i sagens natur begrænset.

Som anført overfor, indgår segmentregnskaberne som en integreret del af dette spaltningsdokument samt det for Novozymes A/S

udarbejdede børsprospekt af 16. oktober 2000 og skal vurderes i nær sammenhæng med spaltningsdokumentets samt børsprospektets

øvrige indhold.

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 33


Konklusion

Det er vor opfattelse, at segmentregnskaberne for Novozymes A/S for årene 1997, 1998 og 1999 er uden væsentlige fejl og mangler,

samt at segmentregnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med det på siderne 28 til 31 beskrevne grundlag og regnskabspraksis

for udarbejdelse af segmentregnskaberne.

Ved gennemgang af halvårsregnskaberne pr. 30. juni 1999 og 2000 er vi ikke blevet bekendt med væsentlige fejl og mangler i halvårsregnskaberne,

eller at dette ikke, i al væsentlighed, er udarbejdet i overensstemmelse med det på siderne 28 til 31 beskrevne grundlag

og regnskabspraksis for udarbejdelse af segmentregnskaberne.

Gladsaxe, den 18. september 2000

PricewaterhouseCoopers Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Morten Iversen John Lundin

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

Lars Holtug

Statsautoriseret revisor

34 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


RESULTATOPGØRELSE

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Nettoomsætning 1 4.347 4.264 4.501 2.182 2.367

Produktionsomkostninger 2, 3 2.156 2.142 2.207 1.125 1.184

Bruttoresultat 2.191 2.122 2.294 1.057 1.183

Salgs- og distributionsomkostninger 2, 3 631 498 535 277 317

Forsknings- og udviklingsomkostninger 2, 3 570 604 607 294 301

Administrationsomkostninger 2, 3 422 458 479 235 253

Licensindtægter og Andre driftsindtægter (netto) 4 33 41 14 4 6

Resultat af primær drift 601 603 687 255 318

Finansielle indtægter 5 148 216 144 92 70

Finansielle udgifter 6 276 255 229 79 102

Resultat før skat 473 564 602 268 286

Skat af årets/halvårets resultat 7 148 177 192 84 92

Resultat inkl. minoritetsinteresser 325 387 410 184 194

Minoritetsinteressers andel af dattervirksomhedernes

regnskabsmæssige resultater – 6 – – 1

Årets/halvårets resultat 325 393 410 184 195

EGENKAPITALENS UDVIKLING

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Egenkapital ved årets/halvårets begyndelse 1.954 2.405 2.685 2.685 3.350

Kapitaludvidelse – 4 – – –

Årets/halvårets resultat 325 393 410 184 195

Køb af aktier i det eksisterende Novo Nordisk A/S – – – – (189)

Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder 144 (102) 263 182 67

Øvrige reguleringer (18) (15) (8) – (6)

Egenkapital ved årets/halvårets slutning 2.405 2.685 3.350 3.051 3.417

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 35


BALANCE

AKTIVER

31. dec. 1997 31. dec. 1998 31. dec. 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE DKK million DKK million DKK million DKK million DKK million

Goodwill 39 26 13 19 6

Patenter og licenser 75 85 66 74 60

Immaterielle anlægsaktiver 8 114 111 79 93 66

Grunde og bygninger 1.578 1.758 2.016 1.851 2.063

Tekniske anlæg og maskiner 1.522 1.730 1.666 1.666 1.598

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Forudbetaling for materielle anlægsaktiver

273 236 250 250 275

samt anlæg under opførelse 880 363 568 547 613

Materielle anlægsaktiver 9 4.253 4.087 4.500 4.314 4.549

Andre værdipapirer og kapitalandele 1 – 5 – 5

Finansielle anlægsaktiver 10 1 – 5 – 5

Anlægsaktiver i alt 4.368 4.198 4.584 4.407 4.620

Råvarer og hjælpematerialer 204 149 146 172 130

Varer under fremstilling 215 330 325 342 294

Færdigvarer 953 910 826 843 831

Varebeholdninger 1.372 1.389 1.297 1.357 1.255

Varedebitorer 11 719 610 742 684 801

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 14 – 21 – –

Tilgodehavende skat 7 24 132 156 144 156

Andre tilgodehavende skatter og afgifter – – – – 55

Andre tilgodehavender 12 194 156 206 224 268

Tilgodehavender 951 898 1.125 1.052 1.280

Værdipapirer 13 655 770 373 723 115

Likvide beholdninger 459 471 699 490 903

Omsætningsaktiver i alt 3.437 3.528 3.494 3.622 3.553

Aktiver i alt 7.805 7.726 8.078 8.029 8.173

36 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


BALANCE

PASSIVER

31. dec. 1997 31. dec. 1998 31. dec. 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE DKK million DKK million DKK million DKK million DKK million

Aktiekapital 750 754 754 754 754

Opskrivningshenlæggelser 26 96 139 142 –

Overført resultat 1.548 1.871 2.238 2.009 2.383

Øvrig totalindkomst 81 (36) 219 146 280

Egenkapital i alt 14 2.405 2.685 3.350 3.051 3.417

Minoritetsinteresser 55 65 75 65 78

Gæld til Novo Nordisk A/S 2.963 2.398 – 2.229 –

Hensættelser til pensioner o. lign. forpligtelser 38 42 52 46 59

Hensættelse til udskudt skat (netto) 7, 15 768 786 788 751 833

Andre hensættelser 16 35 14 18 19

Hensættelser i alt 822 863 854 815 911

Banker og andre kreditinstitutter 16 858 838 2.725 869 891

Gæld til tilknyttede virksomheder 60 57 65 57 –

Langfristet gæld i alt 918 895 2.790 926 891

Bankgæld mv. 17 35 94 149 115 2.021

Gæld til leverandører 131 131 197 147 136

Gæld til tilknyttede virksomheder 33 86 44 82 104

Skyldig selskabsskat 7 85 83 135 108 80

Skyldige personaleomkostninger 129 162 175 160 176

Andre skyldige skatter og afgifter 64 86 59 94 –

Anden gæld 165 178 250 237 359

Kortfristet gæld i alt 642 820 1.009 943 2.876

Gæld i alt 1.560 1.715 3.799 1.869 3.767

Passiver i alt 7.805 7.726 8.078 8.029 8.173

Noter vedrørende:

Fremmed valuta i koncernbalancen 18

Finansielle instrumenter i koncernen 19

Eventualforpligtelser og verserende retssager 20

Transaktioner med nærtstående parter 21

Amerikanske regnskabsprincipper 22

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 37


PENGESTRØMSOPGØRELSE OG FINANSIELLE RESERVER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Årets/halvårets resultat 325 393 410 184 195

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt A 723 741 480 245 366

Betalt selskabsskat (52) (263) (148) (106) (114)

Renteindbetalinger 106 175 147 32 19

Renteudbetalinger (160) (187) (139) (76) (63)

Cash flow før ændring i driftskapital 942 859 750 279 403

Ændring i driftskapital:

(Stigning)/fald i tilgodehavender

(Stigning)/fald i tilgodehavender hos tilknyttede

34 91 (154) (104) (102)

virksomheder (136) 52 (32) 25 10

(Stigning)/fald i varebeholdninger (77) (47) 127 61 66

Stigning/(fald) i kreditorer og anden gæld (52) 76 105 71 (66)

Cash flow fra driftsaktivitet 711 1.031 796 332 311

Investeringer:

(Køb)/salg af immaterielle anlægsaktiver (3) (31) – – 1

Salg af materielle anlægsaktiver 8 – 1 – 7

Køb af materielle anlægsaktiver (729) (372) (567) (276) (201)

Cash flow fra investeringsaktivitet (724) (403) (566) (276) (193)

Frit cash flow (13) 628 230 56 118

Finansiering:

Langfristet låntagning 218 – 1.850 – –

Lån fra/(afdraget til) Novo Nordisk A/S 133 (565) (2.398) (168) –

Køb af egne aktier (Novo Nordisk A/S aktier) – – – – (189)

Cash flow fra finansieringsaktivitet 351 (565) (548) (168) (189)

Netto cash flow 338 63 (318) (112) (71)

Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer,

som indgår i likvide reserver 79 5 94 63 (5)

Likviditetsforskydning, netto 417 68 (224) (49) (76)

Likvide reserver primo 662 1.079 1.147 1.147 923

Likvide reserver ultimo B 1.079 1.147 923 1.098 847

Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter C 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000

Finansielle reserver ultimo 2.579 2.147 1.923 2.098 1.847

38 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


NOTER - PENGESTRØMME OG FINANSIELLE RESERVER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE A Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

TILBAGEFØRSEL AF POSTER UDEN LIKVIDITETSEFFEKT

Tab ved salg af anlægsaktiver 9 8 2 1 1

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 97 18 16 15 15

Udgiftsført skat 148 177 192 84 92

Af- og nedskrivninger 433 483 479 244 243

(Kursgevinst)/kurstab på værdipapirer o.lign. (netto) (36) (49) 18 (3) (30)

Urealiseret (gevinst)/tab på valuta 55 43 (142) (121) (33)

Renteindtægter og renteudgifter 49 20 3 16 36

Andet (32) 41 (88) 9 42

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 723 741 480 245 366

NOTE B

LIKVIDE RESERVER

Likvide reserver består af likvide beholdninger, værdipapirer

samt kortfristet bankgæld.

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Værdipapirer ved årets/halvårets begyndelse 575 655 770 770 373

Salg af værdipapirer (2.566) (2.260) (647) (1.311) (258)

Køb af værdipapirer 2.539 2.350 235 1.218 –

Urealiseret gevinst/(tab) på værdipapirer 35 15 15 46 –

Valutakursregulering 72 10 – – –

Værdipapirer ved årets/halvårets slutning 655 770 373 723 115

Kortfristet bankgæld ved årets/halvårets slutning (35) (94) (149) (115) (171)

Likvide beholdninger ved årets/halvårets slutning 459 471 699 490 903

Likvide reserver ved årets/halvårets slutning 1.079 1.147 923 1.098 847

Værdipapirer med en restløbetid på mere end tre måneder

ved årets/halvårets slutning 655 770 373 723 115

Likvide beholdninger samt værdipapirer med en restløbetid på

mindre end tre måneder ved årets/halvårets slutning 459 471 699 490 903

NOTE C

RESTLØBETID PÅ UUDNYTTEDE GARANTEREDE KREDITFACILITETER

De uudnyttede garanterede kreditfaciliteter har en restløbetid på mere end et år.

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 39


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 1 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

NETTOOMSÆTNING

Tekniske enzymer 3.366 3.192 3.289 1.619 1.703

Fødevareenzymer 820 897 983 457 532

Foderenzymer 161 175 229 106 132

4.347 4.264 4.501 2.182 2.367

Geografisk:

Europa, Mellemøsten og Afrika 2.055 2.077 2.091 1.005 969

Nordamerika 945 999 1.039 497 637

Asien og Oceanien 756 669 847 435 514

Sydamerika 591 519 524 245 247

4.347 4.264 4.501 2.182 2.367

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 2 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

PERSONALEUDGIFTER

Lønninger 969 1.054 1.094 532 535

Pensioner 62 55 65 29 30

Andre udgifter til social sikring 61 68 69 37 39

Andre personaleudgifter 81 68 68 32 39

1.173 1.245 1.296 630 643

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktion 534 538 557 265 281

Salg og distribution 184 187 204 100 109

Forskning og udvikling 280 310 312 154 145

Administration 171 200 218 98 107

1.169 1.235 1.291 617 642

Indeholdt i aktiver som:

Forskydning i lønandel indeholdt i varebeholdninger 4 10 5 13 1

1.173 1.245 1.296 630 643

Vederlag i alt til direktionen i det eksisterende Novo Nordisk A/S 19 18 20 12 14

Vederlag i alt til bestyrelsen i det eksisterende Novo Nordisk A/S 4 4 4 2 2

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Gennemsnitligt antal medarbejdere i Novozymes koncernen 3.041 3.167 3.199 3.203 3.176

Aktieoptioner

Novo Nordisk etablerede i 1998 en aktieoptionsordning for koncerndirektionen, øvrige direktører og i 1999 og 2000 også for øvrige ledende medarbejdere. I 1998

udstedtes i alt 28.200 optioner. Udstedelsesdatoen for disse optioner var 19. februar 1998, og børskursen på udstedelsestidspunktet var 1.045 pr. 10 kr. aktie. I 1999

udstedtes 94.400 optioner. Udstedelsesdatoen for 1999-optionerne var den 25. marts 1999, og børskursen på udstedelsestidspunktet var 690 pr. 10 kr. aktie. I 2000

udstedtes 189.400 optioner den 24. marts 2000, og børskursen på udstedelsestidspunktet var 1.093 pr. 10 kr. aktie. Løbetiden på samtlige optioner er otte år, og

hver option giver efter tre år optionsholderen ret til erhvervelse af en aktie a nom. 10 kr. til en pris, der svarer til børskursen på selskabets aktier på udstedelsestidspunktet

for optionerne.

På spaltningstidspunktet vil der blive overført 4.200 optioner fra 1998, 21.750 optioner fra 1999 og 49.200 optioner fra 2000 til Novozymes A/S. Når spaltningen

er blevet vedtaget på generalforsamlingen, vil hver Novo Nordisk A/S option blive delt i én Novo Nordisk A/S option og én Novozymes A/S option. Udnyttelsesprisen

på de optioner, der er udstedt til henholdsvis kurs 1.045, 690 og 1.093 vil blive fordelt mellem Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S i samme forhold, som børskurserne

vil være fordelt mellem de to selskaber i de første 20 dage, hvor begge selskaber er noteret på børsen. Til sikring af de udstedte optioner har Novozymes

A/S en beholdning af dels egne aktier og dels aktier i Novo Nordisk A/S.

40 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 3 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

AF- OG NEDSKRIVNING

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktion 316 358 351 181 183

Salg og distribution 28 32 35 18 16

Forskning og udvikling 49 49 55 26 20

Administration 40 44 38 19 24

433 483 479 244 243

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 4 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

LICENSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSINDTÆGTER (NETTO)

Andre driftsindtægter (netto) 28 26 10 – –

Licensindtægter 5 15 4 4 6

33 41 14 4 6

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 5 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

FINANSIELLE INDTÆGTER

Renteindtægter 112 167 144 61 40

Kursgevinster på værdipapirer o.lign. (netto) 36 49 – 3 30

Valutakursgevinst (netto) – – – 28 –

148 216 144 92 70

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 6 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

FINANSIELLE UDGIFTER

Renteudgifter 56 87 82 42 76

Renteudgifter til Novo Nordisk A/S 105 100 65 35 –

Kurstab på værdipapirer o.lign. (netto) – – 18 – –

Valutakurstab (netto) 102 59 59 – 24

Andre finansielle udgifter 13 9 5 2 2

276 255 229 79 102

Renteudgifter beløb sig til 189 mio. kr. i 1997. Heraf er 28 mio. kr. aktiveret som finansieringsrenter under materielle anlægsaktiver. I 1998 beløb renteudgifter sig

til 191 mio. kr. og aktiverede renter til 4 mio. kr., og i 1999 beløb renteudgifter sig til 154 mio. kr. og aktiverede renter til 7 mio. kr. I første halvår 1999 var renteudgifterne

på 80 mio. kr. og aktiverede renter på 3 mio. kr., og for første halvår 2000 beløb renteudgifter sig til 82 mio. kr. og aktiverede renter til 6 mio. kr.

Skyldige renter til Novo Nordisk A/S er den beregnede rente på det lån fra Novo Nordisk A/S til Novozymes A/S, der er vist i balancen baseret på en estimeret rentesats.

De anvendte rentesatser for 1997, 1998 og 1999 er henholdsvis 3,6%, 3,7% og 3,0%.

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 41


NOTER

NOTE 7 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

SKAT Skat i resultat- Skyldig/(tilgode- Udskudt skat/

opgørelsen havende) skat (skatteaktiv)

Pr. 1. januar 2000 – (21) 788

Valutakursregulering – (2) 14

Skat af resultatet for 1. halvår 2000 92 61 31

92 38 833

Betalt a conto vedr. 2000 – (7) –

Betalt skat vedr. tidligere år – (107) –

Betalt i 1. halvår 2000 – (114) –

Skat pr. 30. juni 2000 92 (76) 833

Tilgodehavende skat – (156) –

Skyldig skat – 80 –

– (76) –

Betalte skatter i 1997, 1998 og 1999 beløb sig til henholdsvis 52 mio. kr.,

263 mio. kr. og 148 mio. kr. Betalte skatter i første halvår 1999 beløb

sig til 106 mio. kr.

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Opgørelse af effektiv skatteprocent:

Selskabsskattesats i Danmark 34,0% 34,0% 32,0% – –

Ikke fradragsberettigede udgifter med fradrag af ikke skattepligtig indkomst 2,8% 3,7% 0,5% – –

Virkning af udlandslempelse (2,5%) – (0,4%) – –

Afvigelse i udenlandske dattervirksomheders skat i forhold til 34%/32% - netto (5,3%) (2,9%) (2,2%) – –

Effekt af ændring af skatteprocent fra 34% i 1998 til 32% i 1999 – (5,5%) – – –

Andet 2,3% 1,8% 2,0% – –

Effektiv skatteprocent 31,3% 31,1% 31,9% 31,3% 32,1%

NOTE 8 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Goodwill Patenter og I alt

licencer

Anskaffelsesværdi pr. 1. januar 2000 55 151 206

Valutakursregulering – 1 1

Tilgang 1. halvår 2000 – – –

Afgang 1. halvår 2000 – (1) (1)

Anskaffelsesværdi pr. 30. juni 2000 55 151 206

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2000 42 85 127

Valutakursregulering – 1 1

Af- og nedskrivninger 1. halvår 2000 7 5 12

Af- og nedskrivninger vedr. afgang 1. halvår 2000 – – –

Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2000 49 91 140

Bogført værdi pr. 30. juni 2000 6 60 66

Afskrivningerne foretages lineært baseret på følgende forventede økonomiske levetider:

– Patenter og licenser afskrives over løbetiden. Bogførte patenter og licenser afskrives over perioder på op til 10 år.

– Goodwill afskrives over den forventede økonomiske levetid, dog max. 40 år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år.

42 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


NOTER

NOTE 9 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. DMio. kr. Mio. kr.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og Tekniske anlæg Andre anlæg, Forudbetaling I alt

bygninger og maskiner driftsmateriel og anlæg under

og inventar opførelse

Anskaffelsesværdi pr. 1. januar 2000 2.845 3.712 929 568 8.054

Valutakursregulering 62 50 11 5 128

Tilgang 1. halvår 2000 8 5 11 177 201

Afgang 1. halvår 2000 (3) (32) (35) – (70)

Overført (til)/fra andre poster 41 42 54 (137) –

Anskaffelsesværdi pr. 30. juni 2000 2.953 3.777 970 613 8.313

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2000 829 2.046 679 – 3.554

Valutakursregulering 14 20 7 – 41

Af- og nedskrivninger 1. halvår 2000 52 143 36 – 231

Af- og nedskrivninger vedr. afgang 1. halvår 2000 (5) (30) (27) – (62)

Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2000 890 2.179 695 – 3.764

Bogført værdi pr. 30. juni 2000 2.063 1.598 275 613 4.549

Afskivningerne foretages lineært baseret på følgende forventede brugstider:

– Bygninger, 12-50 år

– Tekniske anlæg og maskiner, 5-16 år

– Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-16 år

– Mindre nyanskaffelser under 50.000 kr. samt aktiver med en forventet kort brugstid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

NOTE 10 Mio. kr.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Andre værdipapirer

og

kapitalandele

Anskaffelsesværdi pr. 1. januar 2000 5

Tilgang 1. halvår 2000 –

Afgang 1. halvår 2000 –

Anskaffelsesværdi pr. 30. juni 2000 5

Værdiregulering pr. 1. januar 2000 –

Resultat før skat –

Øvrige reguleringer –

Værdiregulering pr. 30. juni 2000 –

Bogført værdi pr. 30. juni 2000 5

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 43


NOTER

NOTE 11 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

VAREDEBITORER Ved årets Tilgang udgifts- Afgang/ Ved årets/

begyndelse ført i resultat- (Tilgang) halvårets

opgørelsen slutning

Pr. 31. december 1997

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 61 97 24 134

Pr. 31. december 1998

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 134 18 8 144

Pr. 31. december 1999

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 144 16 45 115

Pr. 30. juni 1999

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 144 15 15 144

Pr. 30. juni 2000

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 115 15 (2) 132

Koncernens samlede tilgodehavender fra salg (før nedskrivning til imødegåelse af tab) svarer til en gennemsnitlig kredittid på 72 dage pr. 30. juni 2000.

(72 dage i 1997, 65 dage i 1998, 69 dage i 1999, og 69 dage pr. 30. juni 1999).

1997 1998 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE 12 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

ANDRE TILGODEHAVENDER

Periodeafgrænsningsposter 73 103 114 144 116

Tilgodehavende renteindtægter 23 14 11 43 32

Aktiver sat til salg, herunder grunde og bygninger 58 8 – – –

Andre tilgodehavender 40 31 81 37 120

194 156 206 224 268

1997 1998 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE 13 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

VÆRDIPAPIRER

Obligationer 441 545 88 440 86

Investeringsforeninger og aktier 214 225 285 283 29

655 770 373 723 115

Den oprindelige anskaffelsesværdi udgør 629 674 234 581 120

Varighed på koncernens obligationsbeholdning:

Ultimo 1997: 7,3 år; ultimo 1998: 7,0 år

Ultimo 1999: 6,2 år, pr. 30. juni 1999: 6,5 år

Pr. 30. juni 2000: 5,8 år

Effektiv rente på koncernens obligationsbeholdning:

Ultimo 1997: 5,6%; ultimo 1998: 4,2%

Ultimo 1999: 5,5%, pr. 30. juni 1999: 4,8%

Pr. 30. juni 2000: 5,7%

44 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 14 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

EGENKAPITAL

Aktiekapital

A-aktiekapital 107 107 107 107 107

B-aktiekapital ved årets begyndelse 643 643 647 647 647

Tilgang til B-aktiekapital i året/halvåret – 4 – – –

Ved årets/halvårets slutning 750 754 754 754 754

Opskrivningshenlæggelser

Ved årets begyndelse – 26 96 96 139

Årets/halvårets regulering 26 70 43 46 (139)

Ved årets/halvårets slutning 26 96 139 142 –

Overført resultat

Ved årets begyndelse 1.249 1.548 1.871 1.871 2.238

Årets/halvårets resultat 325 393 410 184 195

Køb af egne aktier (aktier i det eksisterende Novo Nordisk A/S) – – – – (189)

Overført (til)/fra opskrivningshenlæggelser (26) (70) (43) (46) 139

Ved årets/halvårets slutning 1.548 1.871 2.238 2.009 2.383

Øvrig totalindkomst

Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder:

Ved årets begyndelse (49) 95 (7) (7) 256

Ændring i året/halvåret 144 (102) 263 182 67

Ved årets/halvårets slutning 95 (7) 256 175 323

Øvrige reguleringer:

Ved årets begyndelse 4 (14) (29) (29) (37)

Ændring i året/halvåret (18) (15) (8) – (6)

Ved årets/halvårets slutning (14) (29) (37) (29) (43)

Ved årets/halvårets slutning 81 (36) 219 146 280

Egenkapital i alt ved årets/halvårets slutning 2.405 2.685 3.350 3.051 3.417

Vejet gennemsnitligt antal udestående A- og B-aktier

(ekskl. beholdning af egne B-aktier): 75.029.172 75.234.022 75.438.872 75.438.872 75.333.832

Alle egne aktier i det eksisterende Novo Nordisk A/S ved udgangen af 1999 er bibeholdt i det nye Novo Nordisk A/S i forbindelse med spaltningen. Til sikring af de

udstedte aktieoptioner har Novozymes i første halvår af 2000 købt 180.000 aktier a 10 kr. i det eksisterende Novo Nordisk A/S for et samlet beløb på 189 mio. kr.,

og den totale markedsværdi pr. 30. juni 2000 var 239 mio. kr. Aktierne vil blive opdelt i aktier i det nye Novo Nordisk A/S og egne aktier i Novozymes A/S.

Fra spaltningstidspunktet vil aktierne i det nye Novo Nordisk A/S blive optaget i balancen som ‘Værdipapirer’. Den beregnede anskaffelsespris for aktierne føres

direkte over egenkapitalen.

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 45


NOTER

1997 1998 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE 15 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT (NETTO)

Materielle anlægsaktiver 705 498 476 454 491

Ikke realiseret fortjeneste på varesalg mellem koncernvirksomheder (43) (6) (87) (83) (83)

Indirekte produktionsomkostninger 95 74 129 123 117

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer (20) (15) (20) (19) (25)

Andet 31 235 290 276 333

768 786 788 751 833

1997 1998 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE 16 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

BANKER OG ANDRE KREDITINSTITUTTER

Prioritetsgæld samt andre sikrede lån, med udløb 2011-2020 samt

rentesats på 6%, ekskl. andel der forfalder inden et år 29 26 21 24 22

Usikrede lån samt andre lange lån, med udløb 2004-2013 samt

rentesats på 4,1-7,1%, ekskl. andel der forfalder inden et år 829 812 2.704 845 869

Ved årets/halvårets slutning 858 838 2.725 869 891

Gælden skal betales inden for følgende perioder

fra balancedagen:

Mellem et og to år – – 1.850 – –

Mellem to og tre år – – – – –

Mellem tre og fire år – – – – 312

Mellem fire og fem år – – 296 288 –

Efter fem år 858 838 579 581 579

858 838 2.725 869 891

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

DKK 556 557 – – –

USD 273 255 296 288 312

EUR – – 2.408 557 557

CHF 29 26 21 24 22

858 838 2.725 869 891

Regulering af ovenstående lån til markedsværdi pr. 30. juni 2000 ville medføre en omkostning på 0 mio. kr.

NOTE 17

BANKGÆLD MV.

1997

Mio. kr.

1998

Mio. kr.

1999

Mio. kr.

30. juni 1999

Mio. kr.

30. juni 2000

Mio. kr.

Bankgæld 35 94 149 115 171

Afdrag på langfristet gæld, som forfalder inden for et år – – – – 1.850

35 94 149 115 2.021

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

DKK 14 5 – 3 1.850

CNY 5 81 148 91 155

EUR 8 2 – 14 –

JPY 3 2 1 7 –

Andre valutaer 5 4 – – 16

35 94 149 115 2.021

Pr. 30. juni 2000 havde koncernen uudnyttede garanterede kreditfaciliteter på 1.000 mio. kr.

46 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


NOTER

NOTE 18

FREMMED VALUTA I KONCERNBALANCEN

Afdækning af aktiver og passiver i fremmed valuta

Mio. Aktiver Gæld Aktiver Indgåede Nettoaktiver Nettoaktiver Valutakurs pr.

i kr. i kr. efter fradrag finansielle med trans- med trans- 30. juni 2000

af gæld instrumenter aktionsrisiko aktionsrisiko (for 100

i kr. i kr. i kr. i valuta enheder)

USD 616 342 274 (274) – – 778,95

JPY 85 (12) 97 (97) – – 7,38

EUR 179 26 153 – 153 (21) 746,08

GBP 32 3 29 (29) – – 1.177,34

CHF 305 507 (202) – (202) (42) 478,96

Andre 135 2 133 (23) 110 – –

1.352 868 484 (423) 61

Transaktionsrisiko er mulighed/risiko for gevinst/tab på transaktioner, der på balancedagen er uafsluttede, som følge af efterfølgende ændringer i valutakurs.

Gevinst/tab vil blive medtaget i resultatopgørelsen.

Afdækning af investeringer i udenlandske dattervirksomheder

Mio. Nettoinvestering Indgåede Nettoaktiver Nettoaktiver Valutakurs pr.

i udenlandske valutaswaps med om- med om- 30. juni 2000

dattervirksomheder i kr. regningsrisiko regningsrisiko (for 100

i kr i kr. i valuta enheder)

USD 895 (312) 583 75 778,95

JPY 114 – 114 1.545 7,38

EUR 34 – 34 5 746,08

GBP 2 – 2 – 1.177,34

CHF 1.049 (718) 331 69 478,96

CNY 719 – 719 761 94,50

Andre 265 – 265 – –

3.078 (1.030) 2.048

Omregningsrisiko er mulighed/risiko for gevinst/tab i forbindelse med omregning af nettoaktiver i dattervirksomheder som følge af

efterfølgende ændringer i valutakurs. Gevinst/tab vil blive medtaget direkte i ‘Øvrig totalindkomst’ under egenkapitalen.

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 47


NOTER

NOTE 19

FINANSIELLE INSTRUMENTER I KONCERNEN

Mio. Kontrakt- Gevinst/(tab) Heraf Heraf med- Rente- Forfaldsbeløb

ved regulering medtaget i taget over forskel perioder

opgjort til til markeds- resultat- egenkapitalen p.a.

aftalekurser værdi pr. opgørelsen for 1. halvår 2000

30. juni 2000 1. halvår 2000

Valutaterminsforretninger, netto salg

AUD/DKK 24 – – – – Aug. 2000

GBP/DKK 36 1 1 – – Jul.-sept. 2000

JPY/DKK 161 5 5 – – Jul.-sept. 2000

USD/DKK 536 7 7 – – Jul.-dec. 2000

757 13 13 – –

Valuta- og renteswaps

CHF/DKK 688 (22) 8 (30) 1,7% Sept. 2008

688 (22) 8 (30)

Valutalån til egenkapitalafdækning

USD 263 (49) – (49) –

263 (49) – (49) –

1.708 (58) 21 (79) –

Koncernens forventede fremtidige nettopengestrømme i de væsentligste valutaer er afdækket som følger:

Sikret ved fald Sikret ved stigning

Valuta måneder måneder

JPY 3 3

USD 5 5

Finansielle instrumenter indgås primært ‘Over-The-Counter’ med større kreditværdige pengeinstitutter (minimum A1 rating), hvorfor de ikke vurderes at være

behæftet med kreditrisiko.

48 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


NOTER

1997 1998 1999 30. juni 2000

NOTE 20 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

EVENTUALFORPLIGTELSER OG VERSERENDE RETSSAGER

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser til betaling inden for

følgende perioder fra balancedagen:

Inden et år 11 11 22 27

Mellem et og to år 11 11 16 23

Mellem to og tre år 8 9 14 16

Mellem tre og fire år 6 5 11 13

Mellem fire og fem år 5 5 11 11

Efter fem år 58 51 98 94

99 92 172 184

Ovenstående leje- og leasingforpligtelser vedrører uopsigelige operationelle

aftaler. 1999 og 30. juni 2000 omfatter forpligtelser over for Novo Nordisk

koncernen, der er indgået i forbindelse med spaltningen. Omfanget af finansiel

leasing er ikke væsentligt.

Omkostningerne til leje/leasing var i 1997, 1998, 1999, 30. juni 1999 og 30. juni 2000

på henholdsvis 41 mio. kr., 45 mio. kr., 53 mio. kr., 27 mio. kr. og 24 mio. kr.

Kontraktlige forpligtelser vedr. investeringer i anlægsaktiver 86 18 24 37

Andre garantier og forpligtelser 11 65 356 443

Verserende retssager

Der er anlagt retssager mod Novozymes i et forsøg på at hindre Novozymes i at markedsføre visse enzymer. Disse begæringer har været begrundet med en påstået

krænkelse af et patent tilhørende en tredjepart. Novozymes fastholder, at dette patent er ugyldigt, og at der ikke sker nogen krænkelse. Hvis den begærende part

i sidste instans måtte få medhold, kan det få en væsentlig indvirkning på Novozymes resultat og økonomiske stilling.

Novozymes er part i visse retssager udover ovenfor nævnte. Det er ledelsens opfattelse, at afgørelserne eller fortsættelserne af disse retssager ikke vil have en

væsentlig indflydelse på Novozymes økonomiske stilling.

Hæftelse for gæld og forpligtelser i Novo Nordisk A/S

Som følge af spaltningen er alle aktiver og passiver vedrørende enzymforretningen overført til Novozymes til bogført værdi pr. 31. december 1999. Gæld og forpligtelser,

der vedrører tiden før 1. januar 2000, og som ikke entydigt kan henføres til enten Novozymes eller Novo Nordisk, vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem

de to selskaber.

I henhold til Aktieselskabsloven hæfter Novo Nordisk og Novozymes endvidere efter spaltningen hver især for forpligtelser, som kan henføres til de tilbageværende

og overførte aktiver og passiver. Hvis en kreditor i Novozymes eller Novo Nordisk desuden ikke modtager fuld dækning for sine krav over for et af selskaberne,

hæfter det ene selskab solidarisk for de af det andet selskabs forpligtelser, der bestod ved spaltningens offentliggørelse den 16. juni 2000. Dog hæfter Novozymes

kun solidarisk med et beløb svarende til nettoværdien af de aktiver og passiver, der er overført til selskabet pr. datoen for bekendtgørelsen af spaltningen, mens

Novo Nordisk kun hæfter solidarisk med et beløb svarende til nettoværdien af aktiver og passiver, der forbliver i Novo Nordisk.

Pr. 30. juni 2000 udgjorde Novo Nordisk A/S’ gæld og forpligtelser 3.818 mio. kr.

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 49


NOTER

NOTE 21

TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

Som nærtstående parter anses Novo Nordisk Fonden, Novo A/S, Novo Nordisk koncernen samt medlemmer af disse enheders øverste ledelser. Efter spaltningen vil

Novozymes have adgang til visse aktiver og købe visse ydelser fra Novo A/S og Novo Nordisk koncernen og vice verca. Alle aftaler vedrørende sådanne aktiver og

serviceydelser er forhandlet på “arm’s length”-vilkår, og flertallet af aftalerne løber i et år.

I første halvår af 2000 har Novozymes haft følgende udgifter og indtægter i relation til væsentlige transaktioner med nærtstående parter:

(Indtægter)/

udgifter

Novo A/S

Administration og Stakeholder service 18

Novo Nordisk koncernen

Køb af aktier i eksisterende Novo Nordisk A/S 189

IT serviceydelser fra Novo Nordisk IT A/S 53

Serviceydelser fra Novo Nordisk Servicepartner A/S 48

Materiale vedrørende produktion 20

Serviceydelser fra Novo Nordisk Engineering A/S 15

Andre serviceydelser 40

Serviceydelser til Novo Nordisk koncernen (27)

Der har ikke været nogle væsentlige transaktioner med Novo Nordisk Fonden eller med ledelsen i Novozymes, Novo Nordisk koncernen eller Novo Nordisk Fonden.

NOTE 22

AMERIKANSKE REGNSKABSPRINCIPPER

Denne note vil ikke være indeholdt i årsregnskabet for 2001 og fremover.

På side 29 til 31 er der givet en beskrivelse af selskabets regnskabspraksis. De i USA almindelig gældende regnskabsprincipper afviger på enkelte punkter fra

selskabets anvendte regnskabspraksis. De områder, hvor den i USA gældende praksis afviger, kan sammenfattes som følger:

a) Medarbejderaktier - kapitaludvidelse i form af medarbejderaktier til favørkurs bogføres ifølge dansk regnskabspraksis uanset favørkursen som enhver anden

kapitaludvidelse direkte på egenkapitalen. Ifølge amerikansk regnkskabspraksis anses forskellen mellem markedskurs og favørkurs som vederlag til medarbejderne

og føres i resultatopgørelsen.

b) Finansielle instrumenter - ifølge dansk regnskabspraksis udskydes bogføring af valutaterminsforretninger og optioner, som hedger fremtidige indtægter og

omkostninger. Ifølge amerikansk regnskabspraksis optages sådanne kontrakter til markedsværdi, og værdireguleringen bogføres i resultatopgørelsen.

c) I pengestrømsopgørelsen udgøres likvide reserver af værdipapirer, likvide beholdninger samt kortfristet bankgæld. Ifølge amerikansk regnskabspraksis må kun

likvide beholdninger og værdipapirer med en restløbetid på under 3 måneder indgå i koncernens likvide reserver. Endvidere præsenteres værdipapirer med en

restløbetid på mere end 3 måneder som investeringsaktivitet, og kortfristet bankgæld præsenteres som finansieringsaktivitet.

50 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S

Mio. kr.


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 22 (fortsat) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

AMERIKANSKE REGNSKABSPRINCIPPER

Såfremt de nævnte amerikanske regnskabsprincipper havde været

anvendt, ville det have haft følgende effekt på resultaterne:

Årets/halvårets resultat efter danske regnskabsprincipper 325 393 410 184 195

Medarbejderaktier – (101) (27) (27) –

Finansielle instrumenter – (12) 10 10 –

Skat af forskellen mellem danske og amerikanske regnskabsprincipper:

Medarbejderaktier – – 2 2 –

Finansielle instrumenter – 4 (3) (3) –

Årets/halvårets resultat tilpasset amerikanske

regnskabsprincipper 325 284 392 166 195

Årets/halvårets resultat pr. aktie tilpasset amerikanske

regnskabsprincipper 4,33 3,76 5,20 2,20 2,59

Årets/halvårets resultat pr. aktie (udvandet) tilpasset amerikanske

regnskabsprincipper 4,33 3,76 5,20 2,20 2,59

Såremt de nævnte amerikanske regnskabsprincipper havde været

anvendt, ville det have haft følgende effekt på egenkapitalen:

Egenkapital efter danske regnskabsprincipper 2.405 2.685 3.350 3.051 3.417

Finansielle instrumenter 2 (10) – – –

Skat af forskellen mellem danske og amerikanske principper:

Finansielle instrumenter (1) 3 – – –

Egenkapital tilpasset amerikanske regnskabsprincipper 2.406 2.678 3.350 3.051 3.417

Følgende oversigt viser de påvirkede balanceposter, som disse

er i koncernregnskabet samt efter tilpasning til amerikanske

regnskabsprincipper:

Ifølge danske regnskabsprincipper:

Tilgodehavender 951 898 1.125 1.052 1.280

Kortfristet gæld (642) (820) (1.009) (943) (2.876)

Udskudt skat (768) (786) (788) (751) (833)

Tilpasset amerikanske regnskabsprincipper:

Tilgodehavender 949 908 1.125 1.052 1.280

Kortfristet gæld (642) (820) (1.009) (943) (2.876)

Udskudt skat (767) (789) (788) (751) (833)

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 51


NOVOZYMES KONCERNENS HOVEDTAL 1997 -

1. HALVÅR 2000

Mio. kr. 1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 4.347 4.264 4.501 2.182 2.367

Tekniske enzymer 3.366 3.192 3.289 1.619 1.703

Fødevareenzymer 820 897 983 457 532

Foderenzymer 161 175 229 106 132

Personaleudgifter 1.173 1.245 1.296 630 643

Forsknings- og udviklingsomkostninger 570 604 607 294 301

EBITDA 1.034 1.086 1.166 499 561

Resultat af primær drift 601 603 687 255 318

Finansielle poster (netto) 128 39 85 (13) 32

Resultat før skat 473 564 602 268 286

Skat af ordinært resultat 148 177 192 84 92

Årets/halvårets resultat 325 393 410 184 195

Andel af den samlede omsætning

Tekniske enzymer 77,4% 74,9% 73,1% 74,2% 71,9%

Fødevareenzymer 18,9% 21,0% 21,8% 20,9% 22,5%

Foderenzymer 3,7% 4,1% 5,1% 4,9% 5,6%

Salg uden for Danmark i procent af nettoomsætningen

Forsknings- og udviklingsomkostninger

98,7% 98,5% 98,1% 98,0% 98,4%

i procent af nettoomsætningen 13,1% 14,2% 13,5% 13,5% 12,7%

Overskudsgrad (primær drift) * 13,8% 14,1% 15,3% 11,7% 13,4%

Overskudsgrad (før skat) * 10,9% 13,2% 13,4% 12,3% 12,1%

Overskudsgrad (årets/halvårets resultat) * 7,5% 9,2% 9,1% 8,4% 8,2%

Effektiv skatteprocent * 31,3% 31,1% 31,9% 31,3% 32,1%

Balance

Likvide beholdninger og værdipapirer 1.114 1.241 1.072 1.213 1.018

Samlede aktiver 7.805 7.726 8.078 8.029 8.173

Kortfristet gæld 642 820 1.009 943 2.876

Langfristet gæld 918 895 2.790 926 891

Rentebærende gæld, netto 2.840 2.188 1.919 2.103 1.953

Egenkapital 2.405 2.685 3.350 3.051 3.417

EBITDA margin 23,8% 25,5% 25,9% 22,9% 23,7%

Egenkapitalandel * 30,8% 34,8% 41,5% 38,0% 41,8%

Egenkapitalens forrentning 14,9% 15,4% 13,6% 12,8% 11,5%

RONFA * 9,7% 9,5% 10,7% 8,1% 9,6%

Investeringer og pengestrømme

Investeringer i materielle

anlægsaktiver (netto)

Investeringer i immaterielle og finansielle

721 372 566 276 194

anlægsaktiver (netto) 3 31 – – (1)

Frit cash flow * (13) 628 230 56 118

* Definitioner findes i ordliste på næste side.

52 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


NOVOZYMES KONCERNENS HOVEDTAL 1997 -

1. HALVÅR 2000

Mio. kr. 1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Aktiedata

Årets/halvårets resultat pr. aktie i kr. * 4,33 5,22 5,43 2,44 2,59

Cash flow pr. aktie i kr. * 9,48 13,70 10,55 4,40 4,13

Aktiekapital (nom.) ultimo i mio. kr. 750 754 754 754 754

Antal aktier ultimo (mio.) 75,0 75,4 75,4 75,4 75,4

Antal udestående aktier ultimo (mio.)

Vejet gennemsnitligt antal

75,0 75,4 75,4 75,4 75,2

udestående aktier (mio.) * 75,0 75,2 75,4 75,4 75,3

Medarbejdere (antal ultimo)

Danmark 1.974 1.995 1.936 1.960 1.890

Resten af Europa 137 137 150 123 155

USA 373 394 398 390 389

Japan 51 53 55 55 53

Resten af verden 591 629 651 670 695

I alt 3.126 3.208 3.190 3.198 3.182

Andel af medarbejdere uden for Danmark

i procent af samlet antal medarbejdere 37% 38% 39% 39% 41%

* Definitioner findes i ordliste nederst på siden.

ØKONOMISK ORDLISTE

Cash flow pr. aktie

Cash flow fra driftsaktivitet divideret med vejet gennemsnitligt antal

aktier.

EBITDA

Resultat før renter, skat og afskrivninger.

EBITDA margin

Resultat før renter, skat og afskrivninger i procent af omsætningen.

Effektiv skatteprocent

Skat af ordinært resultat i procent af resultat før skat og ekstraordinære

indtægter.

Egenkapitalandel (selvfinansiering)

Egenkapital ultimo i procent af samlede aktiver ultimo.

Egenkapitalens forrentning

Resultat før ekstraordinære nettoindtægter i procent af gennemsnitlig

egenkapital (summen af egenkapital primo og ultimo divideret med to).

Første halvår 1999 og 2000:

Resultat før ekstraordinære nettoindtægter for halvåret gange to i

procent af gennemsnitlig egenkapital (summen af egenkapital primo og

ultimo halvåret divideret med to).

Frit cash flow

Cash flow før finansieringsaktivitet.

Overskudsgrad (årets/halvårets resultat)

Årets/halvårets resultat i procent af nettoomsætningen.

Overskudsgrad (før skat)

Resultat før skat i procent af nettoomsætningen.

Overskudsgrad (primær drift)

Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen.

Rentebærende gæld, netto

Markedsværdien af rentebærende passiver (langfristet gæld såvel som

kortfristet gæld og inklusiv værdi af eventuelle pensionsforpligtigelser)

fratrukket markedsværdien af likvide midler og andre let realiserbare

omsætningsaktiver.

RONFA (return on non-financial assets)

Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige immaterielle og

materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og varedebitorer (summen af

de pågældende aktiver primo og ultimo divideret med to).

Første halvår 1999 og 2000:

Resultat af primær drift for halvåret gange to i procent af gennemsnitlige

immaterielle og materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og varedebitorer

(summen af de pågældende aktiver primo og ultimo divideret

med to).

Vejet gennemsnitligt antal udestående aktier

Vejet gennemsnitligt antal udestående A- og B-aktier i årets løb (ekskl.

egne aktier).

Årets/halvårets resultat pr. aktie

Årets/halvårets resultat divideret med vejet gennemsnitligt antal aktier.

BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 53


DATTERVIRKSOMHEDER AF NOVOZYMES A/S

Dattervirksomheder

Hjemsted Stiftelsesår/ Aktiekapital/ Kapitalandel

købsår indbetalt kapital (%)

Novo Nordisk Bioindustrial Pty. Ltd. Australien 1976 AUD 500.000 100

Novo Nordisk Bioindustrial do Brasil Ltda. Brasilien 1975 BRL 19.272.849 100

Novo Nordisk Bioindustrial A/S Danmark 1974 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Bioindustrial China A/S Danmark 1999 DKK 500.000 100

Novo Nordisk Bioindustrie SA Frankrig 1976 FRF 300.000 100

Novo Nordisk Enzymes Private Limited Indien 1998 INR 18.000.020 100

Novo Nordisk Bioindustriale Srl. Italien 1978 ITL 20.000.000 100

Novo Nordisk Bioindustry Ltd. Japan 1977 JPY 50.000.000 90

Novo Nordisk Property Ltd. Japan 1982 JPY 2.843.000.000 100

Novo Nordisk (China) Biotechnology Co. Ltd. Kina 1994 CNY 859.058.400 90

Novo Nordisk Invest Co. Ltd. Kina 1997 CNY 248.202.000 100

Novo Nordisk Shenyang Biochemical Processing Ltd. Kina 1994 CNY 9.069.257 100

• Suzhou Hongda Enzyme Co. Ltd. Kina 1994 CNY 34.769.000 62

Novo Nordisk Bioindustrial (Malaysia) Sdn.Bhd. Malaysia 1997 MYR 5.606.000 100

Novo Nordisk de Mexico S.A. de C.V. Mexico 1994 MXN 338.100 100

Novo Nordisk, Bioindustrial S.A. de C.V. Mexico 1994 MXN 338.100 100

Novo Nordisk Ferment AG Schweiz 1998 CHF 5.000.000 100

Novo Nordisk Finanz AG Schweiz 1998 CHF 2.500.000 100

Novo Nordisk Holding AG Schweiz 1967 CHF 110.000.000 100

Novo Nordisk Pte. Ltd. Singapore 1994 SGD 2.000.000 100

Novo Nordisk Bioindustrial SA Spanien 1989 ESP 60.000.000 100

Novo Nordisk Bioindustries UK Ltd. Storbritannien 1977 GBP 1.000.000 100

• Enzymes S.A. (Pty) Ltd. Sydafrika 1996 ZAR 100 49

Novo Nordisk Bioindustrial Korea Ltd. Sydkorea 1991 KRW 3.300.000.000 100

Novo Nordisk Enzim Dis Ticaret Ltd. Sti. Tyrkiet 1998 TRL T21.000.000 100

Novo Nordisk Biotechnologie GmbH Tyskland 1991 DEM 500.000 100

Novo Nordisk BioChem North America, Inc. USA 1976 USD 17.500.000 100

Novo Nordisk Biotech, Inc. USA 1992 USD 1.000 100

Novo Nordisk Bioindustrial SA Venezuela 1987 VEB 14.500 100

Novo Nordisk Biotechnologie GmbH Østrig 1997 ATS 500.000 100

54 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S


B. SEGMENT-KONCERNREGNSKABER FOR NOVO NORDISK FOR 1997,

1998, 1999, FØRSTE HALVÅR 1999 OG FØRSTE HALVÅR 2000

Novo Nordisk A/S offentliggjorde i februar 1999 planer om at

arbejde hen imod en opdeling af selskabets to vigtigste forretningsområder,

health care og enzyme business, i to selvstændigt

børsnoterede selskaber, således at Novo Nordisk A/S viderefører

health care, og Novozymes A/S viderefører enzyme business.

Spaltningen sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2000 og

skal godkendes af aktionærerne i Novo Nordisk på en ekstraordinær

generalforsamling den 13. november 2000.

Det nye Novo Nordisk er en global nichevirksomhed i den farmaceutiske

industri og verdens førende selskab inden for produkter

til diabetesbehandling.

Som en del af spaltningsplanen, der blev vedtaget den 14. juni

2000, blev der underskrevet en intern aftale, der specificerer

hvilke aktiver og passiver, som overføres fra Novo Nordisk til

Novozymes i forbindelse med spaltningen samt definerer kontraktforholdet

mellem de to selskaber efter spaltningen. I henhold

til denne aftale vil alle aktiver og passiver knyttet til Novo

Nordisks enzymforretning blive overført til bogført værdi til

Novozymes med virkning pr. 1. januar 2000. Overførslen omfatter

endvidere alle rettigheder og forpligtelser vedrørende de pågældende

aktiver og passiver, herunder alle medarbejdere i

enzymvirksomheden og alle forretningsmæssige kontrakter som

virksomheden er part i.

Enzymforretningen fungerede før spaltningen som en integreret

del af virksomheden i Novo Nordisk og var dermed afhængig af

Novo Nordisk og en række af de dertil knyttede virksomheder

med hensyn til en række forskellige ydelser. For at gøre det muligt

for Novozymes at drive virksomhed som et selvstændigt selskab

er der som led i spaltningsprocessen indgået aftaler om levering

af administrative og andre ydelser samt infrastruktur til Novozymes

fra Novo Nordisk og flere af dets datterselskaber. Desuden

er der indgået kontrakter om krydslicensering af en række

patenter samt kontrakter om fælles indkøb. Ledelsen i Novo

Nordisk anser disse kontrakter for at være indgået på almindelige

markedsvilkår og for at indeholde vilkår, der er rimelige for de

pågældende produkter og ydelser. Det kan imidlertid ikke

garanteres, at Novozymes ville have opnået samme vilkår, hvis

selskabet havde søgt at erhverve flere af disse produkter eller

ydelser fra en uafhængig tredjemand, der ikke er kontrolleret af

et fælles moderselskab. Imidlertid vil disse produkter og ydelser

måske ikke være identiske med de produkter og ydelser, der kan

leveres af de pågældende nærtstående parter.

De i henhold til ovennævnte kontrakter aftalte vilkår og ydelser er

beskrevet nærmere på side 64 i spaltningsdokumentet.

De ovennævnte segment-koncernregnskaber for Novo Nordisk

for de anførte regnskabsperioder er udledt af koncernregnskaberne

for Novo Nordisk og de konsoliderede dattervirksomheder

(“Novo Nordisk koncernen”) og aflagt som om Novo

Nordisk havde eksisteret uden enzymvirksomheden i de omfattede

regnskabsperioder. Som følge heraf viser de pågældende

regnskaber ikke nødvendigvis hvordan selskabets driftsresultater,

økonomiske stilling og pengestrømme ville have været, hvis

Novozymes havde været en selvstændig, uafhængig enhed i de

viste regnskabsperioder, ligesom de ikke kan tages som udtryk for

Novo Nordisks driftsresultater, økonomiske stilling og pengestrømme

i fremtiden. Segment-regnskaberne, der er udledt af

koncernregnskaberne for Novo Nordisk koncernen baseret på de

historiske driftsresultater og aktiver og passiver i enzymforretningen,

er udarbejdet efter den af Novo Nordisk koncernen anvendte

regnskabspraksis for udarbejdelsen af koncernregnskabet

for 1999.

Den af Novo Nordisk koncernen anvendte regnskabspraksis er

i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de regnskabsbestemmelser

(herunder danske regnskabsvejledninger), der er

gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs.

Ved læsningen af segment-koncernregnskaberne for Novo

Nordisk skal følgende forhold bemærkes:

Aktiver, passiver og egenkapital i Novo Nordisk pr. 31. december

1999 er på et konsolideret grundlag afstemt med åbningsbalancen

for det nye Novo Nordisk A/S pr. 1. januar 2000.

I slutningen af 1999 optog Novo Nordisk et banklån på ca. 1,8

mia. kr., der blev overdraget til Novozymes.

Før optagelsen af det pågældende lån er differencen mellem

aktiver, egenkapital og alle øvrige passiver i Novozymes og

ændringer heri i årene 1997-1999 opsamlet på en mellemregningskonto

med Novozymes, der forrentes med en estimeret

markedsrente.

Alle udbytter, der er udloddet for årene 1997-1999, er afholdt

fuldt ud af Novo Nordisk.

Egne aktier, der er opkøbt i henhold til Novo Nordisks aktiekøbsprogram,

er overdraget fuldt ud til Novo Nordisk.

Disse forhold er specielt af betydning for gennemgangen af

udviklingen i egenkapitalen og pengestrømmene i Novo Nordisk.

Det bør også nævnes, at alle omkostninger i forbindelse med

spaltningen er placeret hos Novo Nordisk. I 2000 indgås aftaler

om levering af serviceydelser mellem Novozymes og Novo Nordisk

på vilkår, der betragtes som markedsvilkår. Nettovirkningen heraf

anses ikke for væsentlig sammenholdt med det i 1997-1999 anvendte

grundlag for fordeling af realiserede omkostninger mellem

Novozymes og Novo Nordisk.

56 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter Novo Nordisk A/S (moderselskabet)

og de virksomheder hvori koncernen besidder mere end 50% af

stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse

(dattervirksomheder).

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for

moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af

regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende

eliminering af interne indtægts- og udgiftsposter, interne aktiebesiddelser

og mellemværender samt urealiserede koncerninterne

fortjenester på varebeholdninger og materielle anlægsaktiver.

Samtlige regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen,

udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Erhvervelse af nye virksomheder behandles regnskabsmæssigt

efter overtagelsesmetoden, således at virksomhedens aktiver og

passiver omvurderes til handelsværdi på tidspunktet for erhvervelsen.

Et positivt forskelsbeløb herefter mellem den regnskabsmæssige

indre værdi og anskaffelsessummen aktiveres som goodwill

og afskrives over forventet økonomisk levetid.

Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men hvor koncernen

ejer 20% eller mere af stemmeretten eller på anden måde

udøver en betydelig indflydelse på den driftsmæssige og finansielle

ledelse, betragtes som associerede virksomheder.

Nyerhvervede og solgte virksomheder medtages i resultatopgørelsen

for ejerperioden. Sammenligningstal korrigeres ikke for

nyerhvervede eller solgte virksomheder.

Omregning af fremmed valuta

Aktiver og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner

efter balancedagens valutakurser.

Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder omregnes til

danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser for

balanceposter og gennemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens

poster.

Alle kursreguleringer vedrørende moderselskabet og dattervirksomhederne

indgår i resultatopgørelsen bortset fra de kursdifferencer,

der opstår ved:

– omregning af dattervirksomhedernes nettoaktiver ved regnskabsperiodens

begyndelse til balancedagens valutakurser,

– omregning af dattervirksomhedernes resultatopgørelser fra

gennemsnitlige valutakurser til balancedagens valutakurser,

– omregning af langfristede koncernmellemværender, der betragtes

som et tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne,

– omregning af valutaswaps, der er indgået med henblik på at

valutakurssikre kapitalandele i dattervirksomheder,

– omregning af kapitalandele i associerede virksomheder,

der indgår direkte på øvrig totalindkomst under egenkapitalen.

For dattervirksomheder i lande med høj inflation omregnes ikkemonetære

poster samt egenkapitalen dog til danske kroner ved

anvendelse af historiske valutakurser, og samtlige kursreguleringer

indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle instrumenter

Valutaterminsforretninger og -optioner, der er indgået til dækning

af risiko på tilgodehavender og gæld i fremmed valuta,

værdiansættes til markedsværdi på balancedagen og værdireguleringen

indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Valutaterminsforretninger og -optioner, der er indgået til sikring

af fremtidige indtægter og udgifter, indgår ikke i balancen, men

udskydes til de pågældende indtægter og udgifter realiseres.

Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer i

dattervirksomheder. Valutaswaps værdiansættes på basis af forskellen

mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdireguleringen

indgår direkte på egenkapitalen. Forward Rate

Agreements (FRA) indgås til sikring mod renterisikoen på finansielle

aktiver og passiver og værdiansættes til markedsværdi.

Samtlige værdireguleringer indgår i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

Skat

Moderselskabet har valgt sambeskatning med visse af sine udenlandske

og indenlandske dattervirksomheder. I moderselskabet

hensættes den aktuelle og udskudte skat for de danske sambeskattede

virksomheder. De sambeskattede virksomheder indgår

i acontoskatteordningen.

I resultatopgørelsen udgiftsføres koncernens aktuelle skat samt

ændring i hensættelser til udskudt skat. Aktuel skat omfatter

betalbar skat beregnet med udgangspunkt i årets forventede

skattepligtige indkomst samt eventuel regulering af tidligere års

betalbare skat.

Udskudt skat hensættes baseret på gældsmetoden og omfatter

alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige

værdier af aktiver og passiver bortset fra goodwill i

situationer, hvor der ikke kan foretages skattemæssig amortisering

af goodwill. Udskudt skat hensættes endvidere til dækning

af den genbeskatning af underskud i udenlandske virksomheder,

der vurderes at blive aktuel ved udtræden af sambeskatningen i

Danmark. Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud

indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er

sandsynligt, at underskuddene vil blive udnyttet.

Udskudt skat hensættes med den gældende skattesats.

Skat i associerede virksomheder indgår i resultat af kapitalandele

i associerede virksomheder og ikke i skat af årets resultat.

Pensioner

Udgifter til pensionsordninger, der er bidragsordninger, udgiftsføres

løbende i resultatopgørelsen, og eventuelt skyldige bidrag

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 57


medtages under anden gæld. Udgifter til pensionsordninger, der

er tilsagnsordninger, periodiseres over medarbejdernes forventede

ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke

er finansieret, hensættes i balancen. Årets ændringer i de hensatte

beløb medtages i resultatopgørelsen.

Leasing- og lejeaftaler

Leasingomkostninger vedrørende operationel leasing og lejeomkostninger

udgiftsføres løbende i resultatopgørelsen over leasing/

lejeperioden. Den samlede forpligtelse i uopsigelighedsperioden

er oplyst i noterne.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb eksklusive merværdiafgift

og med fradrag af returvarer, mængderabatter og

dekorter. Salget indtægtsføres ved ejendomsrettens overgang.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter såvel direkte som indirekte

produktionsomkostninger og består således af anskaffelses- eller

kostpris for årets solgte varer. I kostpriser indgår materialer,

energi, løn, gager samt afskrivninger m.m. Endvidere indeholder

produktionsomkostningerne varelagernedskrivninger.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger til

salg, distribution og markedsføring af koncernens produkter, herunder

gager og afskrivninger, samt nedskrivning til dækning af

tab og realiserede tab på debitorer.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger,

der kan henføres til koncernens forsknings- og udviklingsaktivitet,

herunder kliniske undersøgelser, registrering og vedligeholdelse

af patenter, afskrivninger og gager. Samtlige forsknings- og udviklingsomkostninger

udgiftsføres, når de afholdes.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende

koncernens administrative funktioner, herunder gager og afskrivninger.

Licens- og Andre driftsindtægter (netto)

Licens- og Andre driftsindtægter (netto) indeholder licensindtægter

samt nettoindtægter af sekundær karakter i forhold til

koncernens hovedaktivitet. Endvidere indeholder posten engangsindtægter

(netto) vedrørende udlicensering m.m.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter samt

realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende fremmed

valuta, værdipapirer og hovedparten af øvrige finansielle instrumenter

(se ovenfor) samt andre finansielle indtægter og udgifter.

Renter medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

perioden, uanset forfaldstidspunkt.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi

med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages

lineært over aktivernes forventede økonomiske levetid som

følger:

– Patenter og licenser afskrives over løbetiden. Bogførte patenter

og licenser afskrives over perioder på op til 10 år.

– Goodwill afskrives over den økonomiske levetid, dog højst 40

år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi med

fradrag af akkumulerede afskrivninger. I anskaffelsesværdien

indgår direkte omkostninger til ingeniørarbejde udført inden for

koncernen, ligesom finansieringsrenter i forbindelse med opførelse

af større anlæg indgår i anskaffelsesværdien. Omkostninger

i forbindelse med større IT-projekter til udvikling af software

til internt brug indgår i anskaffelsesprisen under ‘Andre

anlæg, driftsmateriel og inventar’.

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede brugstider:

– Bygninger, 12-50 år

– Tekniske anlæg og maskiner, 5-16 år

– Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-16 år

– Mindre nyanskaffelser under 50.000 kr. samt aktiver med en

forventet kort brugstid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

optages i moderselskabets regnskab efter den indre værdis

metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige

indre værdi i disse virksomheder. Et positivt forskelsbeløb

mellem anskaffelsessum og indre værdi på anskaffelsestidspunktet

optages i moderselskabets regnskab under finansielle

anlægsaktiver som ‘Goodwill’. I koncernregnskabet opføres beløbet

for dattervirksomheder under immaterielle anlægsaktiver

som ‘Goodwill’, og for associerede virksomheder medtages beløbet

under finansielle anlægsaktiver i posten ‘Kapitalandele i

associerede virksomheder’. Principperne for afskrivning af goodwill

er anført ovenfor under ‘Immaterielle anlægsaktiver’.

Andre værdipapirer og kapitalandele værdiansættes til anskaffelsespriser,

idet der dog foretages nedskrivning ved værdiforringelser,

som ikke anses for at være midlertidige.

Beholdningen af egne aktier i det eksisterende Novo Nordisk A/S

vil blive opdelt i egne aktier i Novo Nordisk A/S og aktier i Novozymes

A/S. Egne aktier i Novo Nordisk A/S opfattes som en de

facto-kapitalnedsættelse og anskaffelsesværdien fragår derfor

direkte i egenkapitalen. Fra spaltningstidspunktet vil aktier i

Novozymes A/S blive optaget i balancen som ‘Værdipapirer’

under omsætningsaktiverne, og den beregnede anskaffelses-

58 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


værdi af aktierne føres direkte over egenkapitalen. En mindre del

af selskabets egne aktier anvendes til sikring af udstedte aktieoptioner.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelsespris

opgjort efter FIFO-princippet.

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer værdiansættes

til kostpris opgjort efter FIFO-princippet. Kostprisen omfatter

direkte produktionsomkostninger som råvarer og hjælpematerialer

med tillæg af energi og direkte løn i produktionen samt

indirekte produktionsomkostninger som afskrivninger, vedligehold

m.m.

For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag

af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at

effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaffelsesprisen

henholdsvis kostprisen, foretages nedskrivning til

nettorealisationsværdien.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning

til imødegåelse af tab baseret på en individuel vurdering

af den enkelte fordring. I vurderingen indgår de respektive landes

betalingsevne.

Værdipapirer (omsætningsaktiver)

Værdipapirer klassificeret som omsætningsaktiver værdiansættes

til markedsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede

kursgevinster og kurstab (netto) indtægts- eller udgiftsføres

under finansielle indtægter eller finansielle udgifter. Er markedsværdien

af værdipapirerne på balancedagen større end anskaffelsesværdien,

indgår forskellen i ‘Opskrivningshenlæggelser’ under

egenkapitalen.

Hensættelse til returvarer

Hensættelse til returvarer dækker forventede mistede dækningsbidrag

ved efterfølgende returneringer. Hensættelsen er opgjort

på baggrund af historiske statistiske beregninger.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen for koncernen er opstillet efter den

indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Koncernens

pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året, årets forskydning

i likvide reserver samt koncernens likvide reserver ved

årets begyndelse og slutning.

Cash flow fra driftsaktivitet

Cash flow fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret

for ikke likvide resultatposter, betalte finansielle poster og selskabsskatter

samt ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter

omsætningsaktiver minus kortfristet gæld ekskl. de poster,

der indgår i likvide reserver.

Cash flow fra investeringsaktivitet

Cash flow fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle,

materielle samt finansielle anlægsaktiver.

Ved køb og salg af virksomheder og aktiviteter reguleres cash

flow for til- og afgang af aktiver og passiver. Anskaffelsessummer

opgøres til værdien af de overtagne aktiver inkl. eventuel goodwill

og købsomkostninger. Salgssummer opgøres med fradrag af

handelsomkostninger.

Cash flow fra finansieringsaktivitet

Cash flow fra finansieringsaktivitet omfatter låntagning og afdrag

på prioritetsgæld og anden langfristet gæld, udbytte, provenu af

aktiekapitaludvidelser samt køb af egne aktier.

Finansielle reserver

Finansielle reserver omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer

med fradrag af kortfristet bankgæld, som forfalder på

anfordring. Endvidere tillægges uudnyttede garanterede kreditfaciliteter

med løbetid på mere end et år.

Amerikanske regnskabsprincipper (US GAAP)

Selskabet udarbejder en oversigt over virkningerne på egenkapitalen

og det regnskabsmæssige resultat ved anvendelse af de

i USA almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i stedet for

danske regnskabsprincipper. Afstemningen til US GAAP er vist i

note 24.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 59


LEDELSENS PÅTEGNING

LEDELSENS PÅTEGNING VEDRØRENDE SEGMENT-KONCERNREGNSKABERNE

Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt segment-koncernregnskaberne for Novo Nordisk A/S for regnskabsårene 1997, 1998 og

1999 og første halvår 1999 og 2000. Segment-koncernregnskaberne for Novo Nordisk A/S er uden væsentlige fejl og mangler, og

segment- koncernregnskaberne er korrekt udarbejdet i overensstemmelse med de på side 56 til 59 beskrevne principper for udarbejdelsen

af segment-koncernregnskaber.

Da segment-koncernregnskaberne er udarbejdet ved en opdeling af historiske tal, giver segment- koncernregnskaberne ikke et fuldstændigt

billede af Novo Nordisk A/S’ aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat som selvstændigt selskab.

Gladsaxe, 18. september 2000

Direktion:

Mads Øvlisen Kurt Anker Nielsen

Adm. direktør Koncernøkonomidirektør

og viceadm. direktør

Henrik Gürtler Steen Riisgaard Lars Rebien Sørensen

Bestyrelse:

Palle Marcus

Formand

Gert Almind Tove Funder-Nielsen

Ulf J. Johansson Ulla Morin Morten Munk

Jaromir Ruzicka Stig Strøbæk Hans Werdelin

Mads Øvlisen

60 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


REVISIONSPÅTEGNING OG REVISORS ERKLÆRING

Vi har revideret de af ledelsen aflagte konsoliderede segmentregnskaber med tilhørende noter for Novo Nordisk A/S for årene 1997,

1998, og 1999, der fremgår af siderne 63 til 85.

Vi har endvidere gennemgået, men ikke revideret det af ledelsen aflagte konsoliderede segmentregnskab for Novo Nordisk A/S for

halvåret 1. januar til 30. juni 2000 (halvårsregnskabet) med tilhørende noter, der fremgår af siderne 63 til 85.

Segmentregnskaberne, der alene er udarbejdet til brug for dette spaltningsdokument, er opstillet på det på side 56 til segmentregnskaberne

beskrevne grundlag, hvoraf det fremgår, at segmentregnskaberne omfatter det hidtidige Novo Nordisk A/S ekslusive enzymforretningen,

der forventes udskilt til et særskilt aktieselskab.

Segmentregnskaberne er herudover udarbejdet efter den på siderne 57 til 59 beskrevne regnskabspraksis, der er uændret i forhold til

den i års- og koncernregnskabet for Novo Nordisk A/S for 1999 anvendte regnskabspraksis.

Den udførte revision og gennemgang

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen af segmentregnskaberne for

årene 1997, 1998 og 1999 med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at segmentregnskaberne er uden væsentlige fejl

og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de

i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede

regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende.

Vi har tilrettelagt og udført vor gennemgang af halvårsregnskabet pr. 30. juni 2000 i overensstemmelse med almindeligt anerkendte

retningslinier for gennemgang af perioderegnskaber. Gennemgangen har omfattet forespørgsler, analyser og vurderinger af de regnskabsmæssige

oplysninger i halvårsregnskaberne. Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved revision og giver således

mindre sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl eller mangler i regnskaberne opdages, end tilfældet er ved revision.

Vores revision og gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysninger

Som det fremgår af side 56 til segmentregnskaberne har enzymforretningen ikke været en selvstændig juridisk enhed, men en særskilt

division i Novo Nordisk A/S.

Først på den ekstraordinære generalforsamling i Novo Nordisk A/S den 13. november 2000 vil enzymforretningen blive etableret som

selvstændigt aktieselskab under navnet Novozymes A/S med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2000.

Segmentregnskaberne kan således ikke umiddelbart tages som udtryk for, hvorledes aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt

resultatet ville have været i Novo Nordisk A/S eksklusive enzymforretningen.

Segmentregnskabernes anvendelighed som grundlag for vurderinger af den fremtidige udvikling i Novo Nordisk A/S er derfor i sagens

natur begrænset.

Som anført overfor, indgår segmentregnskaberne som en integreret del af dette spaltningsdokument og skal vurderes i nær sammenhæng

med spaltningsdokumentets øvrige indhold.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 61


Konklusion

Det er vor opfattelse, at segmentregnskaberne for Novo Nordisk A/S for årene 1997, 1998 og 1999 er uden væsentlige fejl og

mangler, samt at segmentregnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med det på siderne 56 til 59 beskrevne grundlag og regnskabspraksis

for udarbejdelse af segmentregnskaberne.

Ved gennemgang af halvårsregnskabet pr. 30. juni 2000 er vi ikke blevet bekendt med væsentlige fejl og mangler i halvårsregnskabet,

eller at dette ikke, i al væsentlighed, er udarbejdet i overensstemmelse med det på siderne 56 til 59 beskrevne grundlag og regnskabspraksis

for udarbejdelse af segmentregnskaberne.

Gladsaxe, den 18. september 2000

PricewaterhouseCoopers Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Morten Iversen John Lundin

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

Lars Holtug

Statsautoriseret revisor

62 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


RESULTATOPGØRELSE

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Nettoomsætning 1 12.585 13.647 16.423 7.674 9.669

Produktionsomkostninger 2, 3 3.638 3.751 4.227 2.058 2.466

Bruttoresultat 8.947 9.896 12.196 5.616 7.203

Salgs- og distributionsomkostninger 2, 3 3.506 4.212 4.812 2.349 2.891

Forsknings- og udviklingsomkostninger 2, 3 2.191 2.795 2.748 1.272 1.581

Administrationsomkostninger 2, 3 1.518 1.397 1.721 744 920

Omstruktureringsomkostninger 4 – – 350 – –

Licensindtægter og Andre driftsindtægter (netto) 5, 3 708 1.441 962 420 460

Resultat af primær drift 2.440 2.933 3.527 1.671 2.271

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 3 (25) (26) 2 8 1

Finansielle indtægter 6 503 379 218 110 127

Finansielle udgifter 7 93 110 398 281 122

Resultat før skat 2.825 3.176 3.349 1.508 2.277

Skat af årets/halvårets resultat

Selskabsskatter uden for Danmark i forbindelse

8 1.053 1.160 1.263 546 857

med omstrukturering 4 – – 85 – –

Årets/halvårets resultat 9 1.772 2.016 2.001 962 1.420

EGENKAPITALENS UDVIKLING

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Egenkapital ved årets/halvårets begyndelse 14.389 15.835 15.287 15.287 15.185

Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis 53 – – – –

Kapitaludvidelse – 30 – – –

Årets/halvårets resultat 1.772 2.016 2.001 962 1.420

Afsat udbytte til aktionærerne (428) (562) (691) – –

Køb af egne aktier (netto) – (1.970) (1.448) (942) (1.287)

Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder 47 (41) 7 28 (45)

Øvrige reguleringer 2 (21) 29 17 23

Egenkapital ved årets/halvårets slutning 15.835 15.287 15.185 15.352 15.296

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 63


BALANCE

AKTIVER

31. dec. 1997 31. dec. 1998 31. dec. 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Goodwill 276 120 90 105 76

Patenter og licenser 1 6 5 7 5

Immaterielle anlægsaktiver 10 277 126 95 112 81

Grunde og bygninger 4.794 5.109 5.262 5.358 5.330

Tekniske anlæg og maskiner 1.593 1.922 2.268 2.218 2.207

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Forudbetaling for materielle anlægsaktiver

923 845 956 824 957

samt anlæg under opførelse 1.657 1.868 1.703 1.536 1.958

Materielle anlægsaktiver 11 8.967 9.744 10.189 9.936 10.452

Tilgodehavende hos Novozymes A/S 2.963 2.398 – 2.229 –

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 60 56 65 57 –

Kapitalandele i associerede virksomheder 150 124 128 133 129

Andre værdipapirer og kapitalandele 38 86 99 96 108

Finansielle anlægsaktiver 12 3.211 2.664 292 2.515 237

Anlægsaktiver i alt 12.455 12.534 10.576 12.563 10.770

Råvarer og hjælpematerialer 358 478 474 395 510

Varer under fremstilling 2.009 2.017 2.027 1.882 2.012

Færdigvarer 788 758 1.082 1.154 1.219

Varebeholdninger 3.155 3.253 3.583 3.431 3.741

Varedebitorer 13 2.827 2.791 2.913 3.057 3.162

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 71 88 61 83 127

Tilgodehavende skat 8 23 207 294 631 225

Andre tilgodehavender 14 1.015 1.809 2.213 1.191 1.554

Tilgodehavender 3.936 4.895 5.481 4.962 5.068

Værdipapirer 15 2.267 1.148 2.172 703 2.444

Likvide beholdninger 661 328 1.270 532 1.359

Omsætningsaktiver i alt 10.019 9.624 12.506 9.628 12.612

Aktiver i alt 22.474 22.158 23.082 22.191 23.382

64 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


BALANCE

PASSIVER

31. dec. 1997 31. dec. 1998 31. dec. 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Aktiekapital 750 754 754 754 754

Overkurs ved emission 2.539 2.565 2.565 2.565 2.565

Opskrivningshenlæggelser 90 17 32 14 25

Overført resultat 12.276 11.833 11.680 11.856 11.820

Øvrig totalindkomst 180 118 154 163 132

Egenkapital i alt 16 15.835 15.287 15.185 15.352 15.296

Hensættelser til pensioner o. lign. forpligtelser 160 149 186 164 204

Hensættelse til returvarer 154 166 208 177 235

Hensættelse til udskudt skat (netto) 8, 17 619 768 802 764 897

Andre hensættelser 65 38 62 56 109

Hensættelser i alt 998 1.121 1.258 1.161 1.445

Banker og andre kreditinstitutter 18 900 997 1.007 1.026 997

Langfristet gæld i alt 900 997 1.007 1.026 997

Bankgæld mv. 19 1.301 829 994 1.023 1.150

Gæld til leverandører 448 637 807 655 659

Gæld til tilknyttede virksomheder 52 1 38 – 17

Skyldig selskabsskat 8 475 137 149 144 345

Skyldige personaleomkostninger 684 666 859 693 715

Andre skyldige skatter og afgifter 292 444 398 450 571

Anden gæld 1.061 1.477 1.696 1.682 2.187

Udbytte for regnskabsåret 428 562 691 5 –

Kortfristet gæld i alt 4.741 4.753 5.632 4.652 5.644

Gæld i alt 5.641 5.750 6.639 5.678 6.641

Passiver i alt 22.474 22.158 23.082 22.191 23.382

Noter vedrørende:

Fremmed valuta i koncernbalancen 20

Finansielle instrumenter i koncernen 21

Eventualforpligtelser og verserende retssager 22

Transaktioner med nærtstående parter 23

Amerikanske regnskabsprincipper 24

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 65


PENGESTRØMSOPGØRELSE OG FINANSIELLE RESERVER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Årets/halvårets resultat 1.772 2.016 2.001 962 1.420

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt A 1.584 2.173 2.238 1.296 1.449

Betalt selskabsskat (741) (1.539) (1.283) (970) (510)

Renteindbetalinger 315 323 183 79 93

Renteudbetalinger (87) (120) (94) (19) (66)

Cash flow før ændring i driftskapital 2.843 2.853 3.045 1.348 2.386

Ændring i driftskapital:

(Stigning)/fald i tilgodehavender

(Stigning)/fald i tilgodehavender hos

(308) (1.064) (616) 312 500

tilknyttede virksomheder 136 (52) 32 (25) (112)

(Stigning)/fald i varebeholdninger (170) (108) (321) (171) (10)

Stigning/(fald) i kreditorer og anden gæld (85) 816 687 (69) 260

Cash flow fra driftsaktivitet 2.416 2.445 2.827 1.395 3.024

Investeringer:

Salg af finansielle anlægsaktiver 30 13 – – 1

Køb af immaterielle og finansielle anlægsaktiver (25) (104) (29) (4) (23)

Salg af materielle anlægsaktiver 125 119 96 – 21

Køb af materielle anlægsaktiver (1.950) (1.767) (1.361) (512) (818)

Cash flow fra investeringsaktivitet (1.820) (1.739) (1.294) (516) (819)

Frit cash flow 596 706 1.533 879 2.205

Finansiering:

Langfristet låntagning 655 124 93 19 –

Afdrag på langfristede lån (79) (48) (247) (17) (24)

Lån (udstedt til)/afdraget af Novozymes A/S (133) 565 2.398 168 –

Nettoprovenu vedr. medarbejderaktier – 30 10 12 –

Køb af egne aktier – (1.970) (1.448) (942) (1.287)

Betalt udbytte (279) (428) (562) (557) (691)

Cash flow fra finansieringsaktivitet 164 (1.727) 244 (1.317) (2.002)

Netto cash flow 760 (1.021) 1.777 (438) 203

Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer,

som indgår i likvide reserver 43 15 14 (9) 3

Likviditetsforskydning, netto 803 (1.006) 1.791 (447) 206

Likvide reserver primo 907 1.710 704 704 2.495

Likvide reserver ultimo B 1.710 704 2.495 257 2.701

Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter C 4.778 3.832 4.439 4.322 4.674

Finansielle reserver ultimo 6.488 4.536 6.934 4.579 7.375

66 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOTER - PENGESTRØMME OG FINANSIELLE RESERVER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE A Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

TILBAGEFØRSEL AF POSTER UDEN LIKVIDITETSEFFEKT

Tab ved salg af anlægsaktiver 19 23 75 – 85

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 94 102 109 95 61

Udgiftsført skat 1.053 1.160 1.348 546 857

Af-og nedskrivninger 875 986 943 466 513

(Gevinst)/tab på værdipapirer o.lign. (netto) (167) (6) (21) (13) 8

Urealiseret (gevinst)/tab på valuta (110) 102 (292) 5 (125)

Renteindtægter og renteudgifter (248) (193) (117) (61) (65)

Andet 68 (1) 193 258 115

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 1.584 2.173 2.238 1.296 1.449

NOTE B

LIKVIDE RESERVER

Likvide reserver består af likvide beholdninger, værdipapirer

samt kortfristet bankgæld.

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Værdipapirer ved årets/halvårets begyndelse 1.313 2.267 1.148 1.148 2.172

Salg af værdipapirer (5.347) (6.440) (6.358) (2.898) (1.258)

Køb af værdipapirer 6.220 5.335 7.344 2.456 1.537

Urealiseret gevinst/(tab) på værdipapirer 81 (18) 43 (3) (7)

Valutakursregulering – 4 (5) – –

Værdipapirer ved årets/halvårets slutning 2.267 1.148 2.172 703 2.444

Kortfristet bankgæld ved årets/halvårets slutning (1.218) (772) (947) (978) (1.102)

Likvide beholdninger ved årets/halvårets slutning 661 328 1.270 532 1.359

Likvide reserver ved årets/halvårets slutning 1.710 704 2.495 257 2.701

Værdipapirer med en restløbetid på mere end tre måneder

udgør ved årets/halvårets slutning 2.242 1.138 2.156 701 1.977

Likvide beholdninger samt værdipapirer med en restløbetid

på mindre end tre måneder udgør ved årets/halvårets slutning 686 338 1.286 534 1.826

NOTE C

RESTLØBETID PÅ UUDNYTTEDE GARANTEREDE KREDITFACILITETER

De uudnyttede garanterede kreditfaciliteter har en restløbetid på mere end et år.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 67


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 1 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

NETTOOMSÆTNING

Diabetes care 8.889 9.818 11.777 5.540 6.834

NovoSeven ® 369 576 1.313 561 1.034

Humant væksthormon 1.569 1.498 1.721 795 952

Klimakteriepræparater (HRT) 1.012 1.094 1.130 556 603

Øvrig omsætning 746 661 482 222 246

12.585 13.647 16.423 7.674 9.669

Geografisk:

EU 5.633 6.205 6.725 3.392 3.865

Resten af Europa 1.558 1.675 1.561 692 819

USA 892 1.310 2.427 1.081 1.681

Japan 2.716 2.546 3.404 1.513 1.926

Resten af verden 1.786 1.911 2.306 996 1.378

12.585 13.647 16.423 7.674 9.669

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 2 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

PERSONALEUDGIFTER

Lønninger 3.701 4.010 4.450 2.117 2.476

Pensioner 242 207 235 110 133

Andre udgifter til social sikring 250 283 322 154 178

Andre personaleudgifter 238 269 259 121 175

4.431 4.769 5.266 2.502 2.962

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktion 1.345 1.438 1.605 804 834

Salg og distribution 1.133 1.224 1.439 639 818

Forskning og udvikling 966 1.080 1.096 557 591

Administration 796 822 913 422 562

4.240 4.564 5.053 2.422 2.805

Indeholdt i aktiver som:

Aktiveret løn i forbindelse med opførelse af bygninger

og tekniske anlæg m.m. 165 179 205 101 132

Forskydning i lønandel indeholdt i varebeholdninger 26 26 8 (21) 25

4.431 4.769 5.266 2.502 2.962

Vederlag i alt til direktionen i det eksisterende Novo Nordisk 19 18 20 12 14

Vederlag i alt til bestyrelsen i det eksisterende Novo Nordisk 4 4 4 2 2

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Gennemsnitligt antal medarbejdere i Novo Nordisk Koncernen 10.744 11.349 11.822 11.773 12.349

Aktieoptioner

Novo Nordisk etablerede i 1998 en aktieoptionsordning for koncerndirektionen, øvrige direktører og i 1999 og 2000 også for øvrige ledende medarbejdere. I 1998

udstedtes i alt 28.200 optioner. Udstedelsesdatoen for disse optioner var 19. februar 1998, og børskursen på udstedelsestidspunktet var 1.045 pr. 10 kr. aktie. I 1999

udstedtes 94.400 optioner. Udstedelsesdatoen for 1999-optionerne var den 25. marts 1999, og børskursen på udstedelsestidspunktet var 690 pr. 10 kr. aktie. I 2000

udstedtes 189.400 optioner den 24. marts 2000, og børskursen på udstedelsestidspunktet var 1.093 pr. 10 kr. aktie. Løbetiden på samtlige optioner er otte år, og

hver option giver efter tre år optionsholderen ret til erhvervelse af en aktie a nom. 10 kr. til en pris, der svarer til børskursen på selskabets aktier på udstedelsestidspunktet

for optionerne.

På spaltningstidspunktet vil 24.000 optioner fra 1998, 72.650 optioner fra 1999 og 140.200 optioner fra 2000 forblive i Novo Nordisk A/S. Når spaltningen er

blevet vedtaget på generalforsamlingen, vil hver Novo Nordisk A/S option blive delt i én Novo Nordisk A/S option og én Novozymes A/S option. Udnyttelsesprisen

på de optioner, der er udstedt til henholdsvis kurs 1.045, 690 og 1.093, vil blive fordelt mellem Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S i samme forhold som børskurserne

vil være fordelt mellem de to selskaber i de første 20 dage, hvor begge selskaber er noteret på børsen. Til sikring af de udstedte optioner har Novo Nordisk

A/S en beholdning af dels egne aktier og dels aktier i Novozymes A/S.

68 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 3 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

AF- OG NEDSKRIVNINGER

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktion 472 533 598 294 328

Salg og distribution 81 132 64 30 36

Forskning og udvikling 150 147 161 83 86

Administration 149 116 116 57 61

Licensindtægter og Andre driftsindtægter (netto) – 46 – – –

Goodwill vedr. kapitalandele i associerede virksomheder 23 12 4 2 2

875 986 943 466 513

NOTE 4

OMSTRUKTURERING

Omstruktureringsomkostninger

Omstruktureringsomkostninger er udgifter relateret til opdelingen af koncernen i to separate, børsnoterede selskaber. Omkostningerne indeholder udgifter til opdeling

af IT-systemer samt udgifter til rådgivere, konsulenter, diverse afgifter m.m. Endvidere er der indeholdt værdireguleringer, som har været nødvendige i

forbindelse med opdelingen.

Selskabsskatter uden for Danmark i forbindelse med omstrukturering

Selskabsskatter i forbindelse med omstrukturering indeholder selskabsskatter uden for Danmark udløst direkte som følge af omstruktureringen.

NOTE 5

LICENSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSINDTÆGTER (NETTO)

Licensindtægter og Andre driftsindtægter (netto) indeholder licensindtægter fra Seroxat ®, andre licensindtægter, andre driftsindtægter og nettoengangsindtægter.

Nettoengangsindtægter i 1998 kan primært henføres til udlicensering af Gabitril ®, salg af Seroxat ® rettigheder i Norden samt omkostninger til indgåelse af forlig

med Genentech, Inc. I første halvår 2000 indeholder nettoengangsindtægter forlig vedrørende patent uenigheder og udlicensering af HRT produkter i USA.

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 6 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

FINANSIELLE INDTÆGTER

Renteindtægter 215 187 132 62 127

Renteindtægter fra Novozymes A/S 105 100 65 35 –

Kursgevinster på værdipapirer o.lign. (netto) 167 6 21 13 –

Valutakursgevinst (netto) 16 86 – – –

503 379 218 110 127

Renteindtægter fra Novozymes A/S er den beregnede rente på det lån til Novozymes A/S, der er vist i balancen baseret på en estimeret markedsrente. De anvendte

rentesatser for 1997, 1998 og 1999 er henholdsvis 3,6%, 3,7% og 3,0%.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 69


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 7 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

FINANSIELLE UDGIFTER

Renteudgifter 72 94 80 36 62

Kurstab på værdipapirer o.lign. (netto) – – – – 8

Valutakurstab (netto) – – 300 236 41

Andre finansielle udgifter 21 16 18 9 11

93 110 398 281 122

Renteudgifter beløb sig til 148 mio. kr. i 1997. Heraf blev 76 mio. kr. aktiveret som finansieringsrenter under materielle anlægsaktiver. I 1998 beløb renteudgifter sig

til 157 mio. kr. og aktiverede renter til 63 mio. kr., og i 1999 var renteudgifter på 130 mio. kr. og aktiverede renter 50 mio. kr. I første halvår 1999 beløb renteudgifter

sig til 64 mio. kr. og aktiverede renter til 28 mio. kr., og i 1. halvår 2000 var renteudgifter på 71 mio. kr. og aktiverede renter 9 mio. kr.

NOTE 8 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

SKAT Skat i resultat- Skyldig/(tilgode- Udskudt skat/

opgørelsen havende) skat (skatteaktiv)

Pr. 1. januar 2000 – (145) 802

Valutakursregulering – (4) (21)

Regulering vedrørende tidligere år 25 (20) 45

Skat af egenkapitalposteringer – 38 –

Skat af resultatet for 1. halvår 2000 832 761 71

857 630 897

Betalt a conto vedr. 2000 – (258) –

Betalt skat vedr. tidligere år – (252) –

Betalt i 1. halvår 2000 – (510) –

Skat pr. 30. juni 2000 857 120 897

Tilgodehavende skat – (225) –

Skyldig skat – 345 –

– 120 –

Betalte skatter i 1997, 1998 og 1999 beløb sig til henholdsvis til 741 mio. kr.,

1.539 mio. kr. og 1.283 mio. kr. Betalte skatter i 1. halvår 1999 beløb

sig til 970 mio. kr.

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Opgørelse af effektiv skatteprocent:

Selskabsskattesats i Danmark 34,0% 34,0% 32,0% – –

Ikke fradragsberettigede udgifter med fradrag af ikke skattepligtig indkomst (2,0%) 0,5% 0,6% – –

Virkning af udlandslempelse (0,2%) – (0,3%) – –

Afvigelse i udenlandske dattervirksomheders skat i forhold til 34%/32% - netto 3,1% 3,0% 5,6% – –

Effekt af ændring af skatteprocent fra 34% i 1998 til 32% i 1999 – (1,4%) – – –

Andet 2,4% 0,4% (0,1%) – –

Effektiv skatteprocent 37,3% 36,5% 37,8% 36,2% 37,6%

Effekt af selskabsskatter udenfor Danmark i forbindelse med omstrukturering – – 2,5% –

Effektiv skatteprocent 37,3% 36,5% 40,3% 36,2% 37,6%

70 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 9 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

ÅRETS/HALVÅRETS RESULTAT

Årets/halvårets resultat, den nye Novo Nordisk koncern som

Health Care virksomhed 1.772 2.016 2.001 962 1.420

Årets/halvårets resultat af ophørende virksomhed, Novozymes koncernen 325 393 410 184 195

Årets/halvårets resultat af den eksisterende Novo Nordisk koncern

inkl. ophørende virksomhed 2.097 2.409 2.411 1.146 1.615

NOTE 10 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Goodwill Patenter og I alt

licenser

Anskaffelsesværdi pr. 1. januar 2000 360 21 381

Tilgang i 1. halvår 2000 – – –

Afgang i 1. halvår 2000 – – –

Anskaffelsesværdi pr. 30. juni 2000 360 21 381

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2000 270 16 286

Af- og nedskrivninger i 1. halvår 2000 14 – 14

Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2000 284 16 300

Bogført værdi pr. 30. juni 2000 76 5 81

Afskrivningerne foretages lineært baseret på følgende forventede økonomiske levetider:

– Patenter og licenser afskrives over løbetiden. Bogførte patenter og licenser afskrives over perioder på op til 10 år.

– Goodwill afskrives over den forventede økonomiske levetid, dog max. 40 år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år.

NOTE 11 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og Tekniske anlæg Andre anlæg, Forudbetaling I alt

bygninger og maskiner driftsmateriel og anlæg under

og inventar opførelse

Anskaffelsesværdi pr. 1. januar 2000 6.813 4.602 2.355 1.703 15.473

Valutakursregulering 40 10 20 2 72

Tilgang i 1. halvår 2000 18 11 80 709 818

Afgang i 1. halvår 2000 (26) (101) (132) (8) (267)

Overført (til)/fra andre poster 151 194 105 (448) 2

Anskaffelsesværdi pr. 30. juni 2000 6.996 4.716 2.428 1.958 16.098

Af- og nedskrivning pr. 1. januar 2000 1.551 2.334 1.399 – 5.284

Valutakursregulering 10 4 12 – 26

Af- og nedskrivninger i 1. halvår 2000 118 236 143 – 497

Af- og nedskrivninger vedr. afgang i 1. halvår 2000 (13) (65) (83) – (161)

Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2000 1.666 2.509 1.471 – 5.646

Bogført værdi pr. 30. juni 2000 5.330 2.207 957 1.958 10.452

Afskrivningerne foretages lineært baseret på følgende forventede brugstider:

– Bygninger, 12-50 år

– Tekniske anlæg og maskiner, 5-16 år

– Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-16 år

– Mindre nyanskaffelser under 50.000 kr. samt aktiver med en forventet kort brugstid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 71


NOTER

NOTE 12 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Kapitalandele Andre værdi- I alt

hos tilknyttede i associerede papirer og

virksomheder virksomheder kapitalandele

Anskaffelsesværdi pr. 1. januar 2000 65 100 236 401

Tilgang i 1. halvår 2000 – – 22 22

Afgang i 1. halvår 2000 (65) – (1) (66)

Anskaffelsesværdi pr. 30. juni 2000 – 100 257 357

Værdiregulering pr. 1. januar 2000 – 28 (137) (109)

Resultat før skat – 3 – 3

Afskrivning af goodwill i 1. halvår 2000 – (2) – (2)

Øvrige reguleringer – – (12) (12)

Værdiregulering pr. 30. juni 2000 – 29 (149) (120)

Bogført værdi pr. 30. juni 2000 – 129 108 237

I den bogførte værdi af kapitalandele i associerede virksomheder indgår aktiveret goodwill netto med 28 mio. kr. pr. 30. juni 2000.

Pr. 31. december 1999 indgik goodwill med netto 30 mio. kr. Afskrivning af goodwill i 1. halvår 2000 beløb sig til 2 mio. kr.

Der har ikke været tilgang til goodwill i 1. halvår 2000.

– Goodwill afskrives over den forventede økonomiske levetid, dog max. 40 år. Den bogførte goodwill afskrives over 15 år.

NOTE 13 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

VAREDEBITORER Ved årets Tilgang udgifts- Afgang/ Ved årets/

begyndelse ført i resultat- (tilgang) halvårets

opgørelsen afslutning

Pr. 31. december 1997

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 233 94 30 297

Pr. 31. december 1998

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 297 102 (51) 450

Pr. 31. december 1999

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 450 109 10 549

Pr. 30. juni 1999

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 450 95 2 543

Pr. 30. juni 2000

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 549 61 4 606

Koncernens samlede tilgodehavender fra salg (før nedskrivning til imødegåelse af tab) svarer til en gennemsnitlig kredittid på 60 dage.

(91 dage i 1997, 87 dage i 1998, 77 dage i 1999 og 86 dage i 1. halvår 1999).

72 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOTER

1997 1998 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE 14 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

ANDRE TILGODEHAVENDER

Forudbetalinger til offentlige myndigheder – 250 750 250 750

Tilgodehavende licensindtægter – 356 380 – 35

Periodeafgrænsningsposter 154 152 228 401 290

Tilgodehavende renteindtægter 67 32 47 49 82

Aktiver sat til salg, herunder grunde og bygninger 119 119 – – –

Andre tilgodehavender 675 900 808 491 397

1.015 1.809 2.213 1.191 1.554

1997 1998 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE 15 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

VÆRDIPAPIRER

Obligationer 2.140 1.102 2.062 654 2.327

Investeringsforeninger og aktier 127 46 110 49 117

2.267 1.148 2.172 703 2.444

Den oprindelige anskaffelsesværdi udgør 2.177 1.131 2.140 689 2.419

Varighed på koncernens obligationsbeholdning:

Ultimo 1997: 2,3 år, ultimo 1998: 2,0 år

Ultimo 1999: 2,2 år; pr. 30. juni 1999: 2,0 år

Pr. 30. juni 2000: 1,1 år.

Effektiv rente på koncernens obligationsbeholdning:

Ultimo 1997: 4,9%, ultimo 1998: 4,0%

Ultimo 1999: 5,2%, pr. 30. juni 1999:4,2%

Pr. 30. juni 2000: 5,8%

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 73


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 16 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

EGENKAPITAL

Aktiekapital

A-aktiekapital 107 107 107 107 107

B-aktiekapital ved årets begyndelse 643 643 647 647 647

Tilgang til B-aktiekapital i året/halvåret – 4 – – –

Ved årets/halvårets slutning 750 754 754 754 754

Overkurs ved emission

Ved årets begyndelse 2.539 2.539 2.565 2.565 2.565

Tilgang i året/halvåret – 26 – – –

Ved årets/halvårets slutning 2.539 2.565 2.565 2.565 2.565

Opskrivningshenlæggelser

Ved årets begyndelse – 90 17 17 32

Årets/halvårets regulering 90 (73) 15 (3) (7)

Ved årets/halvårets slutning 90 17 32 14 25

Overført resultat

Ved årets begyndelse 10.969 12.276 11.833 11.833 11.680

Effekt af ændringer i anvendt regnskabspraksis 53 – – – –

Årets/halvårets resultat 1.772 2.016 2.001 962 1.420

Afsat udbytte til aktionærerne (428) (562) (691) – –

Overført (til)/fra opskrivningshenlæggelser (90) 73 (15) 3 7

Køb af egne aktier – (1.970) (1.448) (942) (1.287)

Ved årets/halvårets slutning 12.276 11.833 11.680 11.856 11.820

Øvrig totalindkomst

Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder:

Ved årets begyndelse 131 178 137 137 144

Ændring i året/halvåret 47 (41) 7 28 (45)

Ved årets/halvårets slutning 178 137 144 165 99

Øvrige reguleringer:

Ved årets begyndelse – 2 (19) (19) 10

Ændring i året/halvåret 2 (21) 29 17 23

Ved årets/halvårets slutning 2 (19) 10 (2) 33

Ved årets/halvårets slutning 180 118 154 163 132

Egenkapital i alt ved årets/halvårets slutning 15.835 15.287 15.185 15.352 15.296

Vejet gennemsnitligt antal A- og B-aktier udestående

(ekskl. beholdning af egne B-aktier) 74.437.272 74.188.557 71.508.657 71.663.486 70.226.836

Alle egne aktier i det eksisterende Novo Nordisk A/S ved udgangen af 1999 er bibeholdt i det nye Novo Nordisk A/S i forbindelse med spaltningen.

Ved begyndelsen af 2000 udgjorde egne aktier 4.514.059 stk. a 10 kr., der var erhvervet for 3.392 mio. kr. I første halvår af 2000 fortsatte Novo Nordisk tilbagekøbet

af egne aktier. Der er i halvåret købt 1.176.250 stk. aktier for et samlet beløb på 1.287 mio. kr. Pr. 30. juni 2000 bestod beholdningen af egne aktier derfor

af 5.690.309 stk. svarende til 7,54% af aktiekapitalen. Egne aktier har pr. 30. juni 2000 en samlet anskaffelsessum på 4.679 mio. kr., og en samlet børsværdi på

7.568 mio. kr. Af beholdningen af egne aktier er 236.850 stk. anvendt til sikring af de udstedte aktieoptioner.

Aktierne vil blive opdelt i egne aktier i det nye Novo Nordisk A/S og aktier i Novozymes A/S. Fra spaltningstidspunktet vil aktierne i Novozymes A/S blive optaget i

balancen som ‘Værdipapirer’. Den beregnede anskaffelsespris for aktierne føres direkte over egenkapitalen.

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Egenkapital inkl. ophørende virksomhed Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Egenkapital, den nye Novo Nordisk koncern som Health Care virksomhed 15.835 15.287 15.185 15.352 15.296

Egenkapital af ophørende virksomhed, Novozymes koncernen 2.405 2.685 3.350 3.051 3.417

Egenkapital, den eksisterende Novo Nordisk koncern

inkl. ophørende virksomhed 18.240 17.972 18.535 18.403 18.713

74 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOTER

1997 1998 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE 17 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT (NETTO)

Materielle anlægsaktiver 1.268 1.245 1.257 1.197 1.131

Ikke realiseret fortjeneste på varesalg mellem koncernvirksomheder (483) (449) (671) (639) (495)

Indirekte produktionsomkostninger 379 334 478 455 441

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer (85) (126) (137) (130) (181)

Andet (460) (236) (125) (119) 1

619 768 802 764 897

1997 1998 1999 30. juni 1999 30. juni 2000

NOTE 18 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

BANKER OG ANDRE KREDITINSTITUTTER

Prioritetsgæld og andre sikrede lån med udløb 2006-2008 samt

rentesats på 4,2-5,0%, ekskl. andel der forfalder inden et år 154 235 157 255 157

Usikrede lån og andre lange lån med udløb 2004-2007 samt

rentesatser på 0,5-3,4%, ekskl. andel der forfalder inden et år 746 762 850 771 840

Ved årets/halvårets udgang 900 997 1.007 1.026 997

Gælden skal betales inden for følgende perioder

fra balancedagen:

Mellem et og to år 48 58 47 42 48

Mellem to og tre år 50 59 47 43 49

Mellem tre og fire år 52 61 48 43 333

Mellem fire og fem år 53 62 613 326 337

Efter fem år 697 757 252 572 230

900 997 1.007 1.026 997

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

DKK 154 236 4 103 3

EUR 284 284 436 435 438

JPY 462 477 567 488 556

900 997 1.007 1.026 997

Regulering af ovenstående lån til markedsværdi pr. 30. juni 2000 ville betyde en indtægt på 10 mio. kr.

NOTE 19

BANKGÆLD MV.

1997

Mio. kr.

1998

Mio. kr.

1999

Mio. kr.

30. juni 1999

Mio. kr.

30. juni 2000

Mio. kr.

Bankgæld 1.218 772 947 978 1.102

Afdrag på langfristet gæld, som forfalder inden for et år 83 57 47 45 48

1.301 829 994 1.023 1.150

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

DKK 45 38 59 57 58

EUR 293 526 680 649 581

JPY 260 78 48 70 52

USD 566 56 128 159 341

Andre valutaer 137 131 79 88 118

1.301 829 994 1.023 1.150

Pr. 30. juni 2000 havde koncernen uudnyttede garanterede kreditfaciliteter på 4.674 mio. kr.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 75


NOTER

NOTE 20

FREMMED VALUTA I KONCERNBALANCEN

Afdækning af aktiver og passiver i fremmed valuta

Mio. Aktiver Gæld Aktiver Indgåede Netto aktiver Netto aktiver Valutakurs pr.

i kr. i kr. efter fradrag finansielle med trans- med trans- 30. juni 2000

af gæld instrumenter aktionsrisiko aktionsrisiko (for 100

i kr. i kr. i kr. i valuta enheder)

USD 1.997 1.450 547 (547) – – 778,95

JPY 592 330 262 (262) – – 7,38

EUR 1.454 527 927 (298) 629 84 746,08

GBP 171 (79) 250 (250) – – 1.177,34

CAD 111 – 111 (111) – – 525,67

Andre 645 (108) 753 – 753 – –

4.970 2.120 2.850 (1.468) 1.382 – –

Transaktionsrisiko er mulighed/risiko for gevinst/tab på transaktioner, der på balancedagen er uafsluttede, som følge af efterfølgende ændringer i valutakurs.

Gevinst/tab vil blive medtaget i resultatopgørelsen.

Afdækning af investeringer i udenlandske dattervirksomheder

Mio. Nettoinvestering Indgåede Netto aktiver Netto aktiver Valutakurs pr.

i udenlandske valutaswaps med om- med om- 30. juni 2000

dattervirksomheder i kr. regningsrisiko regningsrisiko (for 100

i kr. i kr. i valuta enheder)

USD 890 – 890 114 778,95

JPY 1.111 (775) 336 4.553 7,38

EUR 467 (302) 165 22 746,08

GBP 106 – 106 9 1.177,34

CAD 52 – 52 10 525,67

Andre 457 – 457 –

3.083 (1.077) 2.006 –

Omregningsrisiko er mulighed for gevinst/tab i forbindelse med omregning af nettoaktiver i dattervirksomheder somfølge af senere valutakursændringer.

Gevinst/tab vil blive medtaget direkte i ‘Øvrig totalindkomst’ under egenkapitalen.

76 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOTER

NOTE 21

FINANSIELLE INSTRUMENTER I KONCERNEN

Mio. kr. Kontrakt- Gevinst/(tab) Heraf Heraf ført Udskudt Rente- Forfaldsbeløb

ved regulering medtaget i direkte over resultatføring forskel perioder

opgjort til til markeds- resultat- egenkapitalen gevinst/ p.a.

aftalekurser værdi pr. opgørelsen for pr. 30. juni 2000 (tab)

30. juni 2000 1. halvår 2000

Valutaterminsforretninger,

netto salg

USD/DKK 1.367 19 19 – – – jul/nov 2000

JPY/DKK 908 (17) (17) – – – jul/nov 2000

EUR/DKK 299 – – – – – aug/okt 2000

GBP/DKK 549 20 20 – – – jul/okt 2000

CAD/DKK 173 5 5 – – – jul/dec 2000

3.296 27 27 – – –

Valuta- og renteswaps

JPY/DKK 691 (109) 5 (84) (30) 4,9%/2,7%/4,9% sept. 2000-sept. 2008

EUR/DKK 302 3 – – 3 0,8% maj 2006

993 (106) 5 (84) (27)

4.289 (79) 32 (84) (27)

Kontraktbeløb Rente p.a. Forfalds-

i valuta perioder

Forward rate agreements (FRA)

EUR (salg) 67 mio. 5,02% Dec. 2000

DKK (køb) 500 mio. 5,73% Dec. 2000

Koncernens forventede fremtidige nettopengestrømme i de væsentligste valutaer er afdækket som følger:

Sikret ved fald Sikret ved stigning

Valuta - antal måneder - antal måneder

EUR – –

GBP 4 4

JPY 3 3

USD 3 3

Finansielle instrumenter indgås primært ‘Over-The-Counter’ med større kreditværdige pengeinstitutter (minimum rating A1), hvorfor de ikke vurderes at være behæftet

med væsentlig kreditrisiko.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 77


NOTER

1997 1998 1999 30. juni 2000

NOTE 22 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

EVENTUALFORPLIGTELSER OG VERSERENDE RETSSAGER

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser til betaling inden for

følgende perioder fra balancedagen:

Inden et år 142 138 157 142

Mellem et og to år 104 93 127 117

Mellem to og tre år 75 68 106 79

Mellem tre og fire år 52 60 79 64

Mellem fire og fem år 50 50 73 59

Efter fem år 284 177 274 212

707 586 816 673

Ovenstående leje- og leasingforpligtelser vedrører uopsigelige

operationelle leasingaftaler. 1999 og 30. juni 2000 omfatter forpligtelser

over for Novozymes koncernen, der er indgået i forbindelse med

spaltningen. Omfanget af finansiel leasing er ikke væsentligt.

Ca. 60% af forpligtelserne vedrører aftaler indgået uden for Danmark.

Omkostningerne til leje/leasing var i 1997, 1998, 1999 og første halvår 1999 og 2000

på henholdsvis 223 mio. kr., 266 mio. kr., 282 mio. kr., 145 mio. kr. og 220 mio kr.

Kontraktlige forpligtelser vedr. investeringer i anlægsaktiver 430 160 217 219

Kontraktlige forpligtelser vedr. forsknings- og udviklingsprojekter N/A 360 451 310

Andre garantier og forpligtelser 74 579 986 855

1999 og 30. juni 2000 omfatter forpligtelser over for Novozymes

koncernen indgået i forbindelse med spaltningen.

Sikkerhedsstillelse

Grunde, bygninger og installationer mv., bogført værdi 617 756 645 746

Verserende retssager

Novo Nordisk er part i visse retssager. Det er ledelsens opfattelse, at afgørelserne eller fortsættelserne af disse retsager ikke vil have en væsentlig indflydelse på Novo

Nordisks økonomiske stilling.

Hæftelse for gæld og forpligtelser i Novo Nordisk A/S

Som følge af spaltningen er alle aktiver og passiver vedrørende enzymforretningen overført til Novozymes til bogført værdi pr. 31. december 1999. Gæld og forpligtelser,

der vedrører tiden før 1. januar 2000, og som ikke entydigt kan henføres til enten Novo Nordisk eller Novozymes, vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem

de to selskaber.

I henhold til Aktieselskabsloven hæfter Novo Nordisk og Novozymes endvidere efter spaltningen hver især for forpligtelser, som kan henføres til de tilbageværende

og overførte aktiver og passiver. Hvis en kreditor i Novo Nordisk eller Novozymes desuden ikke modtager fuld dækning for sine krav over for et af selskaberne,

hæfter det ene selskab solidarisk for de af det andet selskabs forpligtelser, der bestod ved spaltningens offentliggørelse den 16. juni 2000. Dog hæfter Novozymes

kun solidarisk med et beløb svarende til nettoværdien af de aktiver og passiver, der er overført til selskabet pr. datoen for bekendtgørelsen af spaltningen, mens

Novo Nordisk kun hæfter solidarisk med et beløb svarende til nettoværdien af aktiver og passiver, der forbliver i Novo Nordisk.

Pr. 30. juni 2000 udgjorde Novozymes A/S’ gæld og forpligtelser 4.018 mio. kr.

78 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOTER

NOTE 23

TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

Som nærtstående parter anses Novo Nordisk Fonden, Novo A/S, Novozymes koncernen samt medlemmer af disse enheders øverste ledelser. Efter spaltningen vil

Novozymes have adgang til visse aktiver og købe visse ydelser fra Novo A/S og Novo Nordisk koncernen og vice verca. Alle aftaler vedrørende sådanne aktiver og

serviceydelser er forhandlet på “arm’s length”-vilkår, og flertallet af aftalerne løber i et år.

I første halvår af 2000 har Novo Nordisk haft følgende udgifter og indtægter i relation til væsentlige transaktioner med nærtstående parter:

(Indtægter)/

udgifter

Novo A/S

Administration og stakeholder service 67

Novozymes koncernen

Salg af aktier i eksisterende Novo Nordisk A/S (189)

IT-service fra Novo Nordisk IT A/S (53)

Service udført af Novo Nordisk Servicepartner A/S (48)

Materiale vedrørende produktion (20)

Service udført af Novo Nordisk Engineering A/S (15)

Andre service ydelser (40)

Service udført af Novozymes koncernen 27

Der har ikke været nogle væsentlige transaktioner med Novo Nordisk Fonden eller med ledelsen i Novo Nordisk, Novozymes koncernen eller Novo Nordisk Fonden.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 79

Mio. kr.


NOTER

NOTE 24

AMERIKANSKE REGNSKABSPRINCIPPER

På side 57 til 59 er der givet en beskrivelse af selskabets regnskabspraksis. De i USA almindeligt gældende regnskabsprincipper afviger på enkelte punkter fra

selskabets anvendte regnskabspraksis. De områder, hvor den i USA gældende praksis afviger, kan sammenfattes som følger:

a) Medarbejderaktier - kapitaludvidelse i form af medarbejderaktier til favørkurs bogføres ifølge dansk regnskabspraksis uanset favørkursen som enhver anden

kapitaludvidelse direkte på egenkapitalen. Ifølge amerikansk regnskabspraksis anses forskellen mellem markedskurs og favørkurs som vederlag til medarbejderne

og føres i resultatopgørelsen.

b) Udbytte - ifølge dansk regnskabspraksis bogføres udbytte i det regnskabsår, som det vedrører. Ifølge amerikansk regnskabspraksis medtages udbytte i den

periode, hvori det vedtages.

c) Finansielle instrumenter - ifølge dansk regnskabspraksis udskydes bogføring af valutaterminsforretninger og optioner, som hedger fremtidige indtægter og

omkostninger. Ifølge amerikansk regnskabspraksis optages sådanne kontrakter til markedsværdi, og værdireguleringen bogføres i resultatopgørelsen.

d) Omstruktureringsomkostninger - ifølge dansk regnskabspraksis er alle omkostninger i forbindelse med omstruktureringen blevet omkostningsført. Ifølge US

GAAP må sådanne omkostninger først driftsføres, når omkostningerne afholdes. Ifølge US GAAP er den del af omstruktureringsomkostningerne, som således

endnu ikke er realiseret, blevet tilbageført og vil blive omkostningsført i takt med betalingen.

e) I pengestrømsopgørelsen udgøres likvide reserver af værdipapirer, likvide beholdninger samt kortfristet bankgæld. Ifølge amerikansk regnskabspraksis må kun

likvide beholdninger og værdipapirer med en restløbetid på under 3 måneder indgå i koncernens likvide reserver. Endvidere præsenteres værdipapirer med en

restløbetid på mere end 3 måneder som investeringsaktivitet, og kortfristet bankgæld præsenteres som finansieringsaktivitet.

I 1997 blev metoden til beregning af, hvor stor en del af årets indirekte produktionsomkostninger, der skulle indgå i varebeholdninger (IPO), forbedret ved anvendelse

af Activity Based Costing. Den akkumulerede effekt vedr. tidligere år af den ændrede metode blev efter amerikanske principper indeholdt i resultatopgørelsen

for 1997.

Såfremt de nævnte amerikanske regnskabsprincipper havde været anvendt,

ville det have haft følgende effekt på resultaterne:

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Mio. kr. Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr

Årets/halvårets resultat efter danske regnskabsprincipper 1.772 2.016 2.001 962 1.420

Medarbejderaktier – (323) (90) (82) –

Finansielle instrumenter 31 (114) 73 73 –

Varebeholdninger (315) – – – –

Omstrukturering – – 125 – (47)

Skat af forskellem mellem danske og amerikanske regnskabsprincipper:

Medarbejderaktier – – 21 18 –

Finansielle instrumenter (11) 38 (24) (24) –

Varebeholdninger 107 – – – –

Omstrukturering – – (40) – 15

Årets/halvårets resultat tilpasset amerikanske

regnskabsprincipper 1.584 1.617 2.066 947 1.388

Årets/halvårets resultat pr. aktie tilpasset amerikanske

regnskabsprincipper 21,28 21,80 28,89 13,21 19,76

Årets/halvårets resultat pr. aktie (udvandet) tilpasset amerikanske

regnskabsprincipper 21,28 21,80 28,85 13,20 19,72

80 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOTER

1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

NOTE 24 (fortsat) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

AMERIKANSKE REGNSKABSPRINCIPPER

Såfremt de nævnte amerikanske regnskabsprincipper havde været

anvendt, ville det have haft følgende effekt på egenkapitalen:

Egenkapital efter danske regnskabsprincipper: 15.835 15.287 15.185 15.352 15.296

Udbytte 428 562 691 – –

Finansielle instrumenter 41 (73) – – –

Omstrukturering – – 125 – 78

Skat af forskellen mellem danske og amerikanske regnskabsprincipper:

Finansielle instrumenter (14) 24 – – –

Omstrukturering – – (40) – (25)

Egenkapital tilpasset amerikanske regnskabsprincipper 16.290 15.800 15.961 15.352 15.349

Følgende oversigt viser de påvirkede balanceposter, som disse

er i koncernregnskabet samt efter tilpasning til amerikanske

regnskabsprincipper:

Ifølge danske regnskabsprincipper:

Tilgodehavender 3.936 4.895 5.481 4.962 5.068

Kortfristet gæld (4.741) (4.753) (5.632) (4.652) (5.644)

Udskudt skat (619) (768) (802) (764) (897)

Tilpasset amerikanske regnskabsprincipper:

Tilgodehavender 3.895 4.968 5.481 4.962 5.068

Kortfristet gæld (5.169) (5.315) (6.408) (4.652) (5.591)

Udskudt skat (605) (792) (802) (764) (897)

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 81


NOVO NORDISK KONCERNENS HOVEDTAL 1997 -

1. HALVÅR 2000

Mio. kr. 1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 12.585 13.647 16.423 7.674 9.669

Diabetes care 8.889 9.818 11.777 5.540 6.834

NovoSeven ® 369 576 1.313 561 1.034

Humant væksthormon 1.569 1.498 1.721 795 952

Klimakteriepræparater (HRT) 1.012 1.094 1.130 556 603

Øvrig omsætning 746 661 482 222 246

Personaleudgifter 4.431 4.769 5.266 2.502 2.962

Forsknings- og udviklingsomkostninger 2.191 2.795 2.748 1.272 1.581

Resultat af primær drift 2.440 2.933 3.527 1.671 2.271

Finansielle poster (netto) 385 243 (178) (163) 6

Resultat før skat 2.825 3.176 3.349 1.508 2.277

Skat af ordinært resultat 1.053 1.160 1.348 546 857

Årets/halvårets resultat 1.772 2.016 2.001 962 1.420

Andel af den samlede omsætning

Diabetes care 70,6% 71,9% 71,7% 72,2% 70,7%

NovoSeven ® 2,9% 4,2% 8,0% 7,3% 10,7%

Humant væksthormon 12,5% 11,0% 10,5% 10,4% 9,8%

Klimakteriepræparater (HRT) 8,0% 8,0% 6,9% 7,2% 6,2%

Øvrig omsætning 6,0% 4,9% 2,9% 2,9% 2,6%

Salg uden for Danmark i procent af nettoomsætningen

Forsknings- og udviklingsomkostninger

97,9% 98,5% 98,8% 98,7% 98,7%

i procent af nettoomsætningen 17,4% 20,5% 16,7% 16,6% 16,4%

Overskudsgrad (primær drift) * 19,4% 21,5% 21,5% 21,8% 23,5%

Overskudsgrad (før skat) * 22,4% 23,3% 20,4% 19,7% 23,5%

Overskudsgrad (årets/halvårets resultat) * 14,1% 14,8% 12,2% 12,5% 14,7%

Effektiv skatteprocent * 37,3% 36,5% 40,3% 36,2% 37,6%

Balance

Likvide beholdninger og værdipapirer 2.928 1.476 3.442 1.235 3.803

Samlede aktiver 22.474 22.158 23.082 22.191 23.382

Kortfristet gæd 4.741 4.753 5.632 4.652 5.644

Langfristet gæld 900 997 1.007 1.026 997

Egenkapital 15.835 15.287 15.185 15.352 15.296

Egenkapitalandel * 70,5% 69,0% 65,8% 69,2% 65,4%

Egenkapitalens forrentning * 11,7% 13,0% 13,1% 12,6% 18,6%

RONFA * 16,8% 18,8% 21,6% 20,6% 26,5%

Investeringer og pengestrømme

Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto)

Investeringer i immaterielle og finansielle

1.825 1.648 1.265 512 797

anlægsaktiver (netto) (5) 91 29 4 22

Frit cash flow* 596 706 1.533 879 2.205

* Definitioner findes i ordliste nederst på næste side.

82 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


NOVO NORDISK KONCERNENS HOVEDTAL 1997 -

1. HALVÅR 2000

Mio. kr. 1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000

Aktiedata

Årets/halvårets resultat pr. aktie i kr. * 23,81 27,17 27,98 13,42 20,22

Cash flow pr. aktie i kr. * 32,46 32,96 39,53 19,47 43,06

Udbytte pr. aktie i kr. 5,75 7,75 9,75 – –

Aktiekapital (nom.) ultimo i mio. kr. 750 754 754 754 754

Antal aktier ultimo (mio.) 75,0 75,4 75,4 75,4 75,4

Antal udestående aktier ultimo (mio.)

Vejet gennemsnitligt antal

74,4 72,5 70,9 71,4 69,7

udestående aktier (mio.) * 74,4 74,2 71,5 71,7 70,2

Medarbejdere (antal ultimo)

Danmark 7.005 7.338 7.409 7.404 8.190

Resten af Europa 1.673 1.753 1.999 1.806 1.717

USA 899 927 988 1.001 984

Japan 775 787 740 779 670

Resten af verden 697 844 858 856 1.456

I alt 11.049 11.649 11.994 11.846 13.017

Antal medarbejdere uden for Danmark

i procent af samlet antal medarbejdere 37% 37% 38% 37% 37%

* Definitioner findes i ordliste nederst på siden.

ØKONOMISK ORDLISTE

Cash flow pr. aktie

Cash flow fra driftsaktivitet divideret med vejet gennemsnitligt antal

aktier.

Effektiv skatteprocent

Skat af ordinært resultat i procent af resultat før skat og ekstraordinære

indtægter.

Egenkapitalandel (selvfinansiering)

Egenkapital ultimo i procent af samlede aktiver ultimo.

Egenkapitalens forrentning

Resultat før ekstraordinære nettoindtægter i procent af gennemsnitlig

egenkapital (summen af egenkapital primo og ultimo divideret med to).

Første halvår 1999 og 2000:

Resultat før ekstraordinære nettoindtægter for halvåret gange to i

procent af gennemsnitlig egenkapital (summen af egenkapital primo og

ultimo halvåret divideret med to).

Frit cash flow

Cash flow før finansieringsaktivitet.

Overskudsgrad (årets/halvårets resultat)

Årets/halvårets resultat i procent af nettoomsætningen.

Overskudsgrad (før skat)

Resultat før skat i procent af nettoomsætningen.

Overskudsgrad (primær drift)

Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen.

RONFA (return on non-financial assets)

Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige immaterielle og

materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og varedebitorer (summen af

de pågældende aktiver primo og ultimo divideret med to).

Første halvår 1999 og 2000:

Resultat af primær drift for halvåret gange to i procent af gennemsnitlige

immaterielle og materielle anlægsaktiver varebeholdninger og varedebitorer

(summen af de pågældende aktiver primo og ultimo divideret

med to).

Vejet gennemsnitligt antal udestående aktier

Vejet gennemsnitligt antal udestående A- og B-aktier i årets løb (ekskl.

egne aktier).

Årets/halvårets resultat pr. aktie

Årets/halvårets resultat divideret med vejet gennemsnitligt antal aktier.

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 83


DATTERVIRKSOMHEDER AF NOVO NORDISK A/S

Hjemsted Stiftelsesår/ Aktiekapital/ Kapitalandel

købsår indbetalt kapital (%)

Dattervirksomheder

Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. Argentina 1998 ARS 7.465.150 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty. Ltd. Australien 1985 AUD 500.001 100

• S.A. Health Care Europe N.V. Belgien 1998 BEF 20.000.000 100

• S.A. Novo Nordisk Pharma N.V. Belgien 1974 BEF 103.250.000 100

Novo Nordisk Farmaceutica do Brasil Ltda. Brasilien 1990 BRL 30.093.779 100

Novo Nordisk Canada Inc. Canada 1983 CAD 200 100

• FeF Chemicals A/S Danmark 1990 DKK 10.000.000 100

Novo Nordisk Engineering A/S Danmark 1989 DKK 500.000 100

Novo Nordisk Farmaka Danmark A/S Danmark 1985 DKK 500.000 100

Novo Nordisk Invest 1 A/S Danmark 1984 DKK 36.000.000 100

Novo Nordisk Invest 5 A/S Danmark 1996 DKK 500.000 100

Novo Nordisk IT A/S Danmark 1998 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals A/S Danmark 1974 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Servicepartner A/S Danmark 1998 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Servicepartner Sikring A/S Danmark 1998 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals (Philippines) Inc. Filippinerne 1999 PHP 8.000.000 100

Novo Nordisk Farma OY Finland 1972 FIM 2.500.000 100

Novo Nordisk Pharmaceutique SA Frankrig 1959 FRF 200.000.000 100

Novo Nordisk Hellas Ltd. Grækenland 1979 GRD 350.000.000 100

• Hermedico B.V. Holland 1986 NLG 40.000 100

Novo Nordisk Farma B.V. Holland 1983 NLG 135.000 100

Novo Nordisk Pharma India Limited Indien 1994 INR 130.000.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals Ltd. Irland 1978 IEP 500 100

Novo Nordisk Ltd. Israel 1997 ILS 100 100

• Home Care Srl. Italien 1995 ITL 20.000.000 100

Novo Nordisk Farmaceutici SpA Italien 1980 ITL 1.000.000.000 100

• Nippon Novo Ltd. Japan 1979 JPY 10.000.000 100

Novo Nordisk Pharma Ltd. Japan 1980 JPY 5.480.000.000 100

Novo Nordisk Engineering Tianjin Co. Kina 1996 CNY 1.662.940 100

Novo Nordisk Tianjin Biotechnology Co. Ltd. Kina 1994 CNY 165.781.758 100

Novo Nordisk (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia 1992 MYR 200.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals Ltd. New Zealand 1990 NZD 1.000.000 100

Novo Nordisk Pharma AS Norge 1965 NOK 250.000 100

Novo Nordisk Pharma Sp.Zoo. Polen 1996 PLN 27.364.000 100

Novo Nordisk Comércio Produtos Farmacêuticos, Lda. Portugal 1984 PTE 4.000.000 100

84 BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S


DATTERVIRKSOMHEDER AF NOVO NORDISK A/S

Hjemsted Stiftelsesår/ Aktiekapital/ Kapitalandel

købsår indbetalt kapital (%)

Dattervirksomheder

Novo Nordisk Pharma AG Schweiz 1968 CHF 50.000 100

Novo Investments Pte. Ltd. Singapore 1994 SGD 7.000.000 100

Novo Nordisk Health Care (Asia Pacific) Pte. Ltd. Singapore 1997 SGD 2.000.000 100

Novo Nordisk Pharma (Singapore) Pte. Ltd. Singapore 1997 SGD 200.000 100

Novo Nordisk Pharma SA Spanien 1978 ESP 250.000.000 100

Novo Nordisk Holding Ltd. Storbritannien 1977 GBP 2.802.132 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals Ltd. Storbritannien 1978 GBP 2.350.000 100

Novo Nordisk Pharma AB Sverige 1971 SEK 100.000 100

Novo Nordisk (Pty) Ltd. Sydafrika 1959 ZAR 8.000 100

Novo Nordisk Pharma Korea Ltd. Sydkorea 1994 KRW 6.108.400.000 100

Novo Nordisk Pharma (Taiwan) Ltd. Taiwan 1990 TWD 9.000.000 100

Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd. Thailand 1983 THB 15.500.000 49

Novo Nordisk s.r.o. Tjekkiet 1997 CZK 14.500.000 100

Novo Nordisk Saglik Urunleri Ticaret Ltd. Sti. Tyrkiet 1993 TRL T1.275.300.000 100

• Hermedico GmbH Tyskland 1995 DEM 50.000 100

Novo Nordisk Pharma GmbH Tyskland 1973 DEM 1.200.000 100

Novo Nordisk Hungary Kft. Ungarn 1997 HUF 371.000.000 100

Novo Nordisk of North America, Inc. USA 1988 USD 283.986.132 100

Novo Nordisk Pharmaceutical Industries, Inc. USA 1991 USD 55.000.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. USA 1982 USD 2.000 100

• ZymoGenetics, Inc. USA 1988 USD 32.757 100

Novo Nordisk Pharma GmbH Østrig 1974 ATS 500.000 100

Associerede virksomheder

• Aldaph SpA Algeriet 1994 DZD 42.900.000 45

• DAKO A/S Danmark 1992 DKK 48.135.000 29

• S.A.V.P.O. Frankrig 1976 FRF 275.400 50

BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 85


C. SPALTNINGSPLAN

Bestyrelsen for Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, CVR-nr. 24 25 67 90, har dags dato vedtaget følgende

SPALTNINGSPLAN

Spaltningens genstand

Novo Nordisk A/S spaltes med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2000 i to selskaber, Novo Nordisk A/S (det fortsættende selskab) og et

nyt selskab, Novozymes A/S, jf. aktieselskabslovens § 136.

Spaltningen skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S, der finder sted senere på året.

Spaltningen gennemføres ved, at aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser vedrørende Novo Nordisk A/S’ enzymforretning, herunder

medarbejdere tilknyttet enzymforretningen overføres til stiftelse af det nye selskab, Novozymes A/S som specificeret i udkast til åbningsbalance

vedrørende Novozymes A/S, og udkast til åbningsbalance for det fortsættende selskab, Novo Nordisk A/S. Åbningsbalancerne

er vedhæftet Bestyrelsesredegørelsen, hvortil der henvises.

Novozymes A/S skal, ligesom Novo Nordisk A/S, have hjemsted i Gladsaxe kommune.

Novozymes A/S får følgende binavn: Novo Enzymes (Novozymes A/S).

Novo Nordisk A/S bevarer følgende binavne: Novo Industri A/S (Novo Nordisk A/S), Novo Terapeutisk Laboratorium A/S (Novo Nordisk

A/S), Nordisk Gentofte A/S (Novo Nordisk A/S, samt Nordisk Insulinlaboratorium A/S (Novo Nordisk A/S).

Vederlaget til aktionærerne i Novo Nordisk A/S og kapitalforhold

Aktionærerne i Novo Nordisk A/S vil i konsekvens af spaltningen blive tildelt aktier i Novozymes A/S i samme forhold og antal, som

de ejer aktier i Novo Nordisk A/S på det tidspunkt efter generalforsamlingsvedtagelsen af spaltningen, hvor der udstedes aktier i

Novozymes A/S. Aktionærerne i Novo Nordisk A/S bevarer deres aktier i Novo Nordisk A/S.

Ved spaltningen bevarer Novo Nordisk A/S sin aktiekapital stor nom. 754.388.320 kr. fordelt på en A-aktiekapital stor nom.

107.487.200 kr. og en B-aktiekapital stor nom. 646.901.120 kr.

Spaltningen resulterer i en aktiekapital i Novozymes A/S på nom. 754.388.320 kr., fordelt på en A-aktiekapital stor nom. 107.487.200

kr. og en B-aktiekapital stor nom. 646.901.120 kr.

I henhold til Novo Nordisk A/S’ gældende vedtægter er Novo Nordisk A/S’ aktiekapital fordelt på aktier à nom. 1 kr. eller multipla

heraf. A-aktionærer i Novo Nordisk A/S vil for hver A-aktie à nom. 1 kr. modtage en A-aktie i Novozymes A/S à nom. 1 kr. B-aktionærer

i Novo Nordisk A/S vil for hver B-aktie à nom. 1 kr. modtage en B-aktie i Novozymes A/S à nom. 1 kr. Et aktiebeløb på nom. 10 kr. i

Novo Nordisk A/S inden for aktieklasse B giver således ved spaltningen ret til et aktiebeløb på nom. 10 kr. inden for aktieklasse B i

Novozymes A/S. For så vidt angår American Depository Shares (ADS’er) vil der for to ADS’er blive tildelt et aktiebeløb på nom. 10 kr. i

Novozymes A/S, idet det bemærkes, at Novozymes A/S’ B-aktier udelukkende vil blive noteret på Københavns Fondsbørs A/S.

De nye aktier i Novozymes A/S udstedes med de rettigheder som fremgår af udkast til vedtægter for Novozymes A/S, der vedhæftes

som Bilag 1 (vedlagt som bilag I), eller som i øvrigt følger af aktieselskabslovens regler. Nævnte aktionærrettigheder tillægges fra vedtagelsen

af spaltningen på ovennævnte ekstraordinære generalforsamling i Novo Nordisk A/S, idet aktionærerne i Novozymes A/S dog

får ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2000. Udkast til vedtægter for det fortsættende selskab er vedhæftet som Bilag 2 (vedlagt som

bilag J).

A-aktierne i Novozymes A/S skal som i det fortsættende selskab være ikke-omsætningspapirer, lyde på navn, og skal noteres i

selskabets aktiebog.

B-aktierne Novozymes A/S skal som i det fortsættende selskab være omsætningspapirer, være registreret i Værdipapircentralen og

udstedt til ihændehaver, men kan på begæring noteres på navn i selskabets aktiebog.

B-aktierne i Novozymes A/S vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S, medens B-aktierne i Novo Nordisk A/S vil

fortsætte med at være noteret på Københavns Fondsbørs A/S, The London Stock Exchange samt i form af ADS’er på The New York

Stock Exchange.

86 BILAG C • SPALTNINGSPLAN


B-aktierne i Novozymes A/S vil blive registreret i Værdipapircentralen, efter registrering af spaltningen har fundet sted i Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen. Endvidere vil der med hensyn til A-aktier i Novozymes A/S blive udstedt aktiebreve i forbindelse hermed.

Skattemæssige forhold

Skattemyndighederne har meddelt tilladelse til skattefri spaltning efter reglerne i fusionsskattelovens §§15a og b uden særligt byrdefulde

vilkår.

Den skattefri spaltning medfører blandt andet, at aktiver og passiver, der ved spaltningen overføres til Novozymes A/S, ved opgørelsen

af Novozymes A/S’ skattepligtige indkomst behandles, som om de var anskaffet af Novozymes A/S på det tidspunkt, hvor de er

erhvervet af Novo Nordisk A/S, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af Novo Nordisk A/S, jf. fusionsskattelovens

§ 15 b, stk. 3.

For danske aktionærer udløser spaltningen ikke beskatning, idet disse aktionærer anses for at have anskaffet aktierne i Novozymes A/S

på samme tidspunkt som aktierne i Novo Nordisk A/S, jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4. Ligningsrådet har tiltrådt, at aktionærerne

kan anvende den gennemsnitlige børskurs (alle handler) af aktierne i de to selskaber (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S) i de første

20 børsdage, hvor begge selskaber samtidigt er noteret på Københavns Fondsbørs, ved opgørelsen af kursværdien til brug for fordelingen

af aktiernes oprindelige anskaffelsessum.

Særlige rettigheder

Når bortses fra opdelingen i A- og B-aktiekapital, findes der ikke i Novo Nordisk A/S aktier eller gældsbreve med særlige rettigheder, jf.

§ 4 e) i Novo Nordisk A/S’ nuværende vedtægter.

I forbindelse med forberedelse af spaltningen har Novo Nordisk A/S etableret en aktiebonusordning, hvorefter nøglepersoner til

forberedelse og gennemførelse af spaltningen (dvs. medlemmer af koncerndirektionen og udvalgte medarbejdere) kan modtage

aktiebonus på 1-6 måneders løn. Sådan aktiebonus er betinget af, at givne performance mål opnås. Den samlede aktiebonus er

maksimeret til et beløb svarende til ca. 20.000 aktier i det nuværende Novo Nordisk A/S. Aktierne vil blive udbetalt i både det fortsættende

selskab Novo Nordisk A/S og i det nye selskab Novozymes A/S.

Bemyndigelse til Novozymes A/S’ bestyrelse

Bestyrelsen i Novozymes A/S skal være bemyndiget til i 18 måneder fra stiftelsen at lade selskabet erhverve aktier i Novozymes A/S

inden for en samlet værdi af i alt 10% af Novozymes A/S’ aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den

på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende børskurs med mere end 10%. Nævnte bemyndigelse får retsvirkning

ved vedtagelsen af spaltningen på ovennævnte ekstraordinære generalforsamling i Novo Nordisk A/S med tilbagevirkende kraft pr.

1. januar 2000.

Virkningstidspunkt og retsvirkning

Spaltningen skal have virkning pr. 1. januar 2000, fra hvilket tidspunkt ovennævnte aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser anses

for overgået til Novozymes A/S.

Retsvirkningerne af spaltningen indtræder, når spaltningen er vedtaget af Novo Nordisk A/S’ generalforsamling, jf. aktieselskabslovens

§ 136, stk. 2, herunder § 134 h.

Bilag:

Bilag 1 (vedlagt som bilag I): Udkast til vedtægter for Novozymes A/S

Bilag 2 (vedlagt som bilag J): Udkast til nye vedtægter for Novo Nordisk A/S

Gladsaxe, den 14. juni 2000

I bestyrelsen for Novo Nordisk A/S :

Palle Marcus Gert Almind Tove Funder-Nielsen

Ulf J. Johansson Ulla Morin Morten Munk

Jaromir Ruzicka Stig Strøbæk Hans Werdelin

Mads Øvlisen

BILAG C • SPALTNINGSPLAN 87


D. BESTYRELSESREDEGØRELSE

BESTYRELSESREDEGØRELSE

Nærværende redegørelse er udarbejdet i henhold til aktieselskabslovens § 134 b, stk. 1, jf. § 136, stk. 2, af bestyrelsen for Novo Nordisk

A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, CVR-nr. 24 25 67 90, i tilknytning til den af bestyrelsen den 14. juni 2000 oprettede og underskrevne

spaltningsplan.

Som det fremgår af bestyrelsens spaltningsplan, er det besluttet at spalte Novo Nordisk A/S i to selskaber – et nyt selskab, Novozymes

A/S, der stiftes i konsekvens af spaltningen ved indskud af de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til Novo

Nordisk A/S’ enzymforretning, herunder medarbejdere tilknyttet enzymforretningen og det fortsættende selskab, Novo Nordisk A/S,

hvori Novo Nordisk A/S’ øvrige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser forbliver som angivet i spaltningsplanen. Spaltningen sker

med virkning pr. 1. januar 2000. Som Bilag 1 (vedlagt som bilag E) er vedhæftet fælles regnskabsopstilling, der viser samtlige aktiver og

passiver i hvert selskab efter spaltningen, samt de reguleringer, som spaltningen forventes at medføre samt udkast til åbningsbalancer

for det fortsættende selskab, Novo Nordisk A/S og det nye selskab, Novozymes A/S.

Som Bilag 2 (vedlagt som bilag F) er vedhæftet vurderingsmændenes udtalelse om spaltningsplanen, jf. aktieselskabslovens § 134 c,

stk. 1.

Som Bilag 3 (vedlagt som bilag G) er vedhæftet vurderingsmændenes udtalelse om kreditorernes stilling, jf. aktieselskabslovens

§ 134 c, stk. 4.

Baggrunden for spaltningen

Beslutningen om at spalte Novo Nordisk A/S til to selvstændige selskaber er begrundet i ønsket om at forbedre forretningsgrundlaget

for hele Novo Nordisk koncernen.

Ved spaltningen opnås en række forhold, herunder:

– at den operationelle frihed for de enkelte selskaber i Novo Nordisk koncernen vil blive større, idet de enkelte selskaber bedre vil

kunne træffe og gennemføre målrettede beslutninger uden at blive begrænset af andre forretningsområders forretningsmæssige

udvikling, ligesom de enkelte selskabers muligheder for at positionere sig inden for deres egne markeder, og for at indgå samarbejde

med eksterne parter, vil blive forøget.

– at der vil være større gennemsigtighed og fleksibilitet for aktionærerne og dermed øget værdi og interesse for det enkelte selskab,

fordi selskabernes værdi vil kunne vurderes uafhængigt af hinanden.

– at medarbejderne vil komme tættere på deres forretning. Dette vil forøge deres motivation og arbejdsglæde ikke mindst for de

mange medarbejdere, som samtidig via options- og aktiebesiddelse er medejere af deres virksomhed.

Det er bestyrelsens opfattelse, at de nævnte forhold vil forbedre begge forretningsenheders fremtidige indtjeningsmuligheder samt øge

den samlede værdi af aktierne i Novo Nordisk koncernens selskaber til glæde for aktionærer og medarbejdere.

Vederlaget til aktionærerne

Som det fremgår af spaltningsplanen, vil aktionærerne i Novo Nordisk A/S i konsekvens af spaltningen blive tildelt aktier i Novozymes

A/S i samme forhold og antal, som de ejer aktier i Novo Nordisk A/S på det tidspunkt efter generalforsamlingsvedtagelsen af spaltningen,

hvor der udstedes aktier i Novozymes A/S. Aktionærerne i Novo Nordisk A/S bevarer deres aktier i Novo Nordisk A/S.

Ved spaltningen bevarer Novo Nordisk A/S sin aktiekapital stor nom. 754.388.320 kr. fordelt på en A-aktiekapital stor nom.

107.487.200 kr. og en B-aktiekapital stor nom. 646.901.120 kr.

Spaltningen resulterer i en aktiekapital i Novozymes A/S stor nom. 754.388.320 kr., fordelt på en A-aktiekapital stor nom. 107.487.200

kr. og en B-aktiekapital stor nom. 646.901.120 kr.

88 BILAG D • BESTYRELSESREDEGØRELSE


I henhold til Novo Nordisk A/S’ gældende vedtægter er Novo Nordisk A/S’ aktiekapital fordelt på aktier à nom. 1 kr. eller multipla

heraf. A-aktionærer i Novo Nordisk A/S vil for hver A-aktie à nom. 1 kr. modtage en A-aktie i Novozymes A/S à nom. 1 kr. B-aktionærer

i Novo Nordisk A/S vil for hver B-aktie à nom. 1 kr. modtage en B-aktie i Novozymes A/S à nom. 1 kr. Et aktiebeløb på nom. 10 kr. i

Novo Nordisk A/S inden for aktieklasse B giver således ved spaltningen ret til et aktiebeløb på nom. 10 kr. inden for aktieklasse B i

Novozymes A/S. For så vidt angår American Depository Shares (ADS’er) vil der for to ADS’er blive tildelt et aktiebeløb på nom. 10 kr. i

Novozymes A/S, idet det bemærkes, at Novozymes A/S’ B-aktier udelukkende vil blive noteret på Københavns Fondsbørs.

Der har ikke været særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen af vederlaget til aktionærerne.

Tidsplan

Spaltningen skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S, der finder sted senere på året.

Bilag

Bilag 1 (vedlagt som bilag E): Fælles regnskabsopstilling samt udkast til åbningsbalancer pr. 1. januar 2000 for Novo Nordisk A/S (det

fortsættende selskab) og Novozymes A/S (det nye selskab).

Bilag 2 (vedlagt som bilag F): Vurderingsmændenes udtalelse om spaltningsplanen, jf. aktieselskabslovens § 134 c, stk. 1.

Bilag 3 (vedlagt som bilag G): Vurderingsmændenes udtalelse om kreditorernes stilling, jf. aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.

Gladsaxe, den 14. juni 2000

I bestyrelsen for Novo Nordisk A/S:

Palle Marcus Gert Almind Tove Funder-Nielsen

Ulf J. Johansson Ulla Morin Morten Munk

Jaromir Ruzicka Stig Strøbæk Hans Werdelin

Mads Øvlisen

BILAG D • BESTYRELSESREDEGØRELSE 89


E. FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING OG

UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCER

Fælles regnskabsopstilling og

udkast til åbningsbalancer pr. 1. januar 2000

90 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.

for

Novozymes A/S (det nye selskab)

og

Novo Nordisk A/S - CVR nr. 24 25 67 90

(det fortsættende selskab)


INDLEDENDE KOMMENTARER TIL DEN FÆLLES REGNSKABS-

OPSTILLING OG UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCER PR. 1. JANUAR 2000

I henhold til aktieselskabslovens §136, stk. 2 jf. aktieselskabsloven §134 b, skal der som bilag til bestyrelsens redegørelse vedhæftes en

fælles regnskabsopstilling udvisende samtlige aktiver og passiver i det fortsættende selskab, de reguleringer, som spaltningen antages

at ville medføre, samt udkast til åbningsbalancer for de af spaltningen omfattede selskaber.

Den fælles regnskabsopstilling omfatter balancer pr. 31. december 1999 for Novo Nordisk A/S og balancer pr. 1. januar 2000 for

Novozymes A/S (det nye selskab) og Novo Nordisk A/S (det fortsættende selskab). Endvidere indgår de reguleringer, som spaltningen

antages at medføre. Reguleringerne er nærmere beskrevet på side 98.

Balancen for Novo Nordisk A/S pr. 31. december 1999 er i overensstemmelse med balancen i selskabets årsregnskab for 1999. Dette

årsregnskab er revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger af PricewaterhouseCoopers

og Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor John Lundin, som er generalforsamlingsvalgte

revisorer.

Anvendt regnskabspraksis, fælles regnskabsopstilling for Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S samt forklaringer til reguleringer i den

fælles regnskabsopstilling fremgår af siderne 91 til 98. På de efterfølgende sider, 99 til 111, er udkast til åbningsbalancer med tilhørende

noteoplysninger opstillet.

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 91


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Den fælles regnskabsopstilling for Novo Nordisk A/S samt udkast

til åbningsbalancer for Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S er

udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt de

af Fondsbørsen stillede krav til regnskabsaflæggelsen, herunder

gældende danske regnskabsvejledninger. Endvidere er den fælles

regnskabsopstilling samt udkast til åbningsbalancer for Novozymes

A/S og Novo Nordisk A/S udarbejdet i overensstemmelse

med efterfølgende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

De to selskaber anvender samme regnskabspraksis, som hidtil

anvendt af Novo Nordisk A/S.

Omregning af fremmed valuta

Aktiver og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner

efter balancedagens valutakurser.

Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder omregnes til

danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser for

balanceposter.

For dattervirksomheder i lande med høj inflation omregnes ikkemonetære

poster samt egenkapitalen dog til danske kroner ved

anvendelse af historiske valutakurser.

Finansielle instrumenter

Valutaterminsforretninger og -optioner, der er indgået til dækning

af risiko på tilgodehavender og gæld i fremmed valuta,

værdiansættes til markedsværdi på balancedagen.

Valutaterminsforretninger og -optioner, der er indgået til sikring

af fremtidige indtægter og udgifter, indgår ikke i balancen, men

udskydes, til de pågældende indtægter og udgifter realiseres.

Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer i

dattervirksomheder. Valutaswaps værdiansættes på basis af forskellen

mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdireguleringen

indgår direkte på egenkapitalen. Forward Rate

Agreements (FRA) indgås til sikring mod renterisikoen på finansielle

aktiver og passiver og værdiansættes til markedsværdi.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi

med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages

lineært over aktivernes forventede økonomiske levetid:

– Patenter og licenser afskrives over løbetiden. Bogførte patenter

og licenser afskrives over perioder på op til 10 år.

– Goodwill afskrives over den økonomiske levetid, dog max. 40

år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi med

fradrag af akkumulerede afskrivninger. I anskaffelsesværdien indgår

omkostninger til ingeniørarbejde udført inden for koncernen,

ligesom finansieringsrenter i forbindelse med opførelse af større

investeringer indgår i anskaffelsesværdien. Omkostninger i forbindelse

med større IT-projekter til udvikling af software indgår

i anskaffelsesprisen under ‘Andre anlæg, driftsmateriel og

inventar’.

Afskrivninger foretages lineært baseret på følgende forventede

brugstider:

– Bygninger, 12-50 år.

– Tekniske anlæg og maskiner, 5-16 år.

– Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-16 år.

– Mindre nyanskaffelser under kr. 50.000 samt aktiver med en

forventet kort brugstid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

optages i moderselskabets regnskab efter den indre værdis

metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige

indre værdi i disse virksomheder. Et forskelsbeløb mellem

anskaffelsessum og indre værdi på anskaffelsestidspunktet

optages i regnskabet under finansielle anlægsaktiver som ‘Goodwill’.

Principperne for afskrivning af goodwill er anført ovenfor

under ‘Immaterielle anlægsaktiver’.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder, der overstiger modtaget udbytte fra virksomhederne,

henlægges under egenkapitalen som reserve for

nettoopskrivning efter den indre værdis metode.

Andre værdipapirer og kapitalandele værdiansættes til anskaffelsespriser,

idet der dog foretages nedskrivning ved værdiforringelser,

som ikke anses for at være midlertidige.

Egne aktier i Novo Nordisk A/S opfattes som en de facto-kapitalnedsættelse

og anskaffelsesværdien fragår derfor direkte i egenkapitalen.

Egne aktier, der alle forbliver i Novo Nordisk A/S i forbindelse

med spaltningen, deles i egne aktier i Novo Nordisk A/S

og aktier i Novozymes A/S. Aktier i Novozymes A/S optages fra

spaltningstidspunktet i balancen som finansielle omsætningsaktiver.

Aktiernes beregnede anskaffelsesværdi tilgår direkte i

egenkapitalen.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelsespris

opgjort efter FIFO-princippet.

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer værdiansættes

til kostpris opgjort efter FIFO-princippet. Kostprisen omfatter

direkte produktionsomkostninger som råvarer og hjælpematerialer

med tillæg af energi og direkte løn i produktionen, samt

indirekte produktionsomkostninger som afskrivninger, vedligeholdelse

m.m.

For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag

af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at

effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaf-

92 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


felsesprisen henholdsvis kostprisen, foretages nedskrivning til

nettorealisationsværdien.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af hensættelse

til imødegåelse af tab baseret på en individuel vurdering

af den enkelte fordring. I vurderingen indgår de respektive landes

betalingsevne.

Skat

Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S sambeskattes hver for sig

med visse af selskabernes inden- og udenlandske dattervirksomheder.

I moderselskaberne hensættes den aktuelle og udskudte

skat for de danske sambeskattede virksomheder. De sambeskattede

virksomheder indgår i a conto skatteordningen.

Udskudt skat hensættes baseret på gældsmetoden og omfatter

alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige

værdier af aktiver og passiver bortset fra goodwill i

situationer, hvor der ikke skattemæssigt kan afskrives på goodwill.

Udskudt skat hensættes endvidere til dækning af den genbeskatning

af underskud i udenlandske virksomheder, der vurderes

at blive aktuel ved udtræden af sambeskatningen i Danmark.

Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud indgår i

opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at

underskuddene vil blive udnyttet.

Værdipapirer (omsætningsaktiver)

Værdipapirer klassificeret som omsætningsaktiver værdiansættes

til markedsværdi på balancedagen. Er markedsværdien af værdipapirerne

på balancedagen større end anskaffelsesværdien, indgår

forskellen i ‘opskrivningshenlæggelser’ under egenkapitalen.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser, der vedrører tilsagnsordninger, periodiseres

over medarbejdernes forventede ansættelsesperiode. Nutidsværdien

af ordninger, der ikke er finansieret, hensættes i balancen.

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 93


LEDELSENS PÅTEGNING

LEDELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen i Novo Nordisk A/S har dags dato behandlet og vedtaget den fælles regnskabsopstilling samt udkast til

åbningsbalancer pr. 1. januar 2000 for Novozymes A/S (det nye selskab) og Novo Nordisk A/S (det fortsættende selskab).

Den fælles regnskabsopstilling og udkast til åbningsbalancer for Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S er udarbejdet i overensstemmelse

med gældende regnskabslovgivning. Det er vor opfattelse, at den anvendte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at den fælles

regnskabsopstilling og udkast til åbningsbalancer for Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S giver et retvisende billede af aktiver og

passiver pr. 1. januar 2000.

Gladsaxe, den 14. juni 2000

Direktion:

Mads Øvlisen Kurt Anker Nielsen

Adm. direktør Koncernøkonomidirektør

og viceadm. direktør

Henrik Gürtler Steen Riisgaard Lars Rebien Sørensen

Bestyrelse:

Palle Marcus

Formand

Gert Almind Tove Funder-Nielsen

Ulf J. Johansson Ulla Morin Morten Munk

Jaromir Ruzicka Stig Strøbæk Hans Werdelin

Mads Øvlisen

94 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


REVISIONSPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret den af ledelsen vedtagne fælles regnskabsopstilling samt udkast til åbningsbalancer pr. 1. januar 2000 for Novozymes

A/S (det nye selskab) og Novo Nordisk A/S (det fortsættende selskab) vedrørende udspaltningen af enzymvirksomheden i Novo Nordisk

A/S til Novozymes A/S.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en

begrundet overbevisning om, at den fælles regnskabsopstilling og udkast til åbningsbalancer er uden væsentlige fejl eller mangler.

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i den fælles

regnskabsopstilling og åbningsbalancer anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte

regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om informationer i den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalancerne

som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at den fælles regnskabsopstilling og udkast til åbningsbalancer er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens

krav til regnskabsaflæggelsen, og den af selskabet udarbejdede spaltningsplan af 14. juni 2000 og giver et retvisende billede af aktiver

og passiver pr. 1. januar 2000.

Gladsaxe, den 14. juni 2000

PricewaterhouseCoopers Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Morten Iversen John Lundin

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

Lars Holtug

Statsautoriseret revisor

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 95


NOVO NORDISK A/S

FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING -

BALANCE 31. DECEMBER 1999

AKTIVER

Novo Nordisk A/S Reguleringer Novozymes A/S Novo Nordisk A/S

NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Goodwill 34 13 21

Patenter og licenser 65 65 –

Immaterielle anlægsaktiver 99 78 21

Grunde og bygninger 5.182 1.094 4.088

Tekniske anlæg og maskiner 2.766 1.095 1.671

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Forudbetaling for materielle anlægsaktiver

694 164 530

samt anlæg under opførelse 2.097 477 1.620

Materielle anlægsaktiver 10.739 2.830 7.909

Kapitalandele i dattervirksomheder 4.256 2.723 1.533

Tilgodehavender hos dattervirksomheder 5 – 5

Kapitalandele i associerede virksomheder 127 – 127

Andre værdipapirer og kapitalandele 90 5 85

Finansielle anlægsaktiver 4.478 2.728 1.750

Anlægsaktiver i alt 15.316 5.636 9.680

Råvarer og hjælpematerialer 502 96 406

Varer under fremstilling 2.173 261 1.912

Færdigvarer 1.012 492 520

Varebeholdninger 3.687 849 2.838

Varedebitorer 999 197 802

Tilgodehavender hos dattervirksomheder 3.584 455 3.129

Tilgodehavende skat 193 151 42

Andre tilgodehavender 1.890 108 1.782

Tilgodehavender 6.666 911 5.755

Værdipapirer 2.130 – 2.130

Likvide beholdninger 1.562 643 919

Omsætningsaktiver i alt 14.045 2.403 11.642

Aktiver i alt 29.361 8.039 21.322

96 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


NOVO NORDISK A/S

FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING -

BALANCE 31. DECEMBER 1999

PASSIVER

Novo Nordisk A/S Reguleringer Novozymes A/S Novo Nordisk A/S

NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Aktiekapital 1 754 754 754 754

Overkurs ved emission 2.565 – 2.565

Opskrivningshenlæggelser

Reserve for nettoopskrivning efter

32 – 32

den indre værdis metode 1.036 663 373

Overført resultat 2 14.148 (754) 1.933 11.461

Egenkapital i alt 18.535 – 3.350 15.185

Hensættelse til returvarer 206 – 206

Hensættelse til udskudt skat (netto) 1.513 494 1.019

Andre hensættelser 63 12 51

Hensættelser i alt 1.782 506 1.276

Banker og andre kreditinstitutter 2.860 2.703 157

Gæld til dattervirksomheder 565 – 565

Langfristet gæld i alt 3.425 2.703 722

Bankgæld 13 – 13

Gæld til leverandører 621 158 463

Gæld til dattervirksomheder 2.316 924 1.392

Skyldige personaleomkostninger 508 133 375

Skyldige skatter og afgifter 458 65 393

Anden gæld 1.012 200 812

Udbytte for regnskabsåret 691 – 691

Kortfristet gæld i alt 5.619 1.480 4.139

Passiver i alt 29.361 8.039 21.322

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 97


NOVO NORDISK A/S

REGULERINGER I DEN FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING

NOTE 1 Mio. kr.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalen i Novo Nordisk A/S udgør pr. 31. december 1999:

A-aktiekapital 107.487.200 kr. (svarende til 10.748.720 stk a 10 kr.) 107

B-aktiekapital 64.690.112 stk. a 10 kr. 647

754

Spaltningen gennemføres således, at aktionærerne i Novo Nordisk A/S CVR nr. 24 25 67 90 (det fortsættende selskab)

modtager A- og B-aktier i Novozymes A/S i samme forhold, som de ejer A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S.

Efter spaltningen vil aktiekapitalen i de to selskaber være sammensat således:

Novozymes A/S

A-aktiekapital 107.487.200 kr. (svarende til 10.748.720 stk a 10 kr.) 107

B-aktiekapital 64.690.112 stk. a 10 kr. 647

754

Novo Nordisk A/S

A-aktiekapital 107.487.200 kr. (svarende til 10.748.720 stk a 10 kr.) 107

B-aktiekapital 64.690.112 stk. a 10 kr. 647

754

NOTE 2 Mio. kr.

OVERFØRT RESULTAT

Overført resultat reduceres som følge af spaltningen med følgende beløb:

Overført resultat Novo Nordisk A/S, 31. december 1999 14.148

Overført resultat til Novozymes A/S, 1. januar 2000 1.933

Overført aktiekapital til Novozymes A/S, 1. januar 2000 754

Overført resultat Novo Nordisk A/S, 1. januar 2000 11.461

98 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


Novozymes A/S

(det nye selskab)

Udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2000

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 99


NOVOZYMES A/S

UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 2000

AKTIVER

NOTE Mio. kr.

Goodwill 13

Patenter og licenser 65

Immaterielle anlægsaktiver 1 78

Grunde og bygninger 1.094

Tekniske anlæg og maskiner 1.095

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 164

Forudbetaling for materielle anlægsaktiver samt anlæg under opførelse 477

Materielle anlægsaktiver 2 2.830

Kapitalandele i dattervirksomheder 2.723

Andre værdipapirer og kapitalandele 5

Finansielle anlægsaktiver 3 2.728

Anlægsaktiver i alt 5.636

Råvarer og hjælpematerialer 96

Varer under fremstilling 261

Færdigvarer 492

Varebeholdninger 849

Varedebitorer 197

Tilgodehavender hos dattervirksomheder 455

Tilgodehavende skat 151

Andre tilgodehavender 4 108

Tilgodehavender 911

Likvide beholdninger 643

Omsætningsaktiver i alt 2.403

Aktiver i alt 8.039

100 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


NOVOZYMES A/S

UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 2000

PASSIVER

NOTE Mio. kr.

Aktiekapital 5 754

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 663

Overført resultat 1.933

Egenkapital i alt 3.350

Hensættelse til udskudt skat (netto) 6 494

Andre hensættelser 12

Hensættelser i alt 506

Banker og andre kreditinstitutter 2.703

Langfristet gæld i alt 2.703

Gæld til leverandører 158

Gæld til dattervirksomheder 924

Skyldige personaleomkostninger 133

Skyldige skatter og afgifter 65

Anden gæld 200

Kortfristet gæld i alt 1.480

Passiver i alt 8.039

Note vedrørende eventualforpligtelser og verserende retssager 7

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 101


NOVOZYMES A/S

NOTER TIL UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCE

PR. 1. JANUAR 2000

NOTE 1 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Goodwill Patenter og I alt

licencer

Anskaffelsesværdi 55 133 188

Af- og nedskrivninger (42) (68) (110)

Bogført værdi pr. 1. januar 2000 13 65 78

NOTE 2 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og Tekniske Andre anlæg, Forudbetaling I alt

bygninger anlæg og driftsmateriel og anlæg under

maskiner og inventar opførelse

Anskaffelsesværdi 1.596 2.727 681 477 5.481

Af- og nedskrivninger (502) (1.632) (517) – (2.651)

Bogført værdi pr. 1. januar 2000 1.094 1.095 164 477 2.830

Samlet ejendomsværdi til seneste offentlige vurdering (for vurderede ejendomme) 835 mio. kr.

Anskaffelsesværdi for ikke vurderede ejendomme (herunder ejendomme under opførelse) udgør 99 mio. kr.

NOTE 3 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele Andre værdi- I alt

i datter- papirer og

virksomheder kapitalandele

Anskaffelsesværdi 2.108 5 2.113

Værdiregulering 788 – 788

Ikke realiseret intern fortjeneste (173) – (173)

Bogført værdi pr. 1. januar 2000 2.723 5 2.728

Kapitalandele i dattervirksomheder er angivet på side 104.

NOTE 4 Mio. kr.

ANDRE TILGODEHAVENDER

Periodeafgrænsningsposter 94

Tilgodehavende renteindtægter 10

Andre tilgodehavender 4

I alt 108

102 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


NOVOZYMES A/S

NOTER TIL UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCE

PR. 1. JANUAR 2000

NOTE 5 Mio. kr.

AKTIEKAPITAL

A-aktiekapital 107.487.200 kr. (svarende til 10.748.720 stk a 10 kr.) 107

B-aktiekapital 64.690.112 stk. a 10 kr. 647

I alt 754

NOTE 6

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT

Udskudt skat hensættes baseret på gældsmetoden og omfatter alle midlertidige afvigelser mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og

passiver bortset fra goodwill i situationer, hvor der ikke skattemæssigt kan afskrives på goodwill. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud

indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

NOTE 7 Mio. kr.

EVENTUALFORPLIGTELSER OG VERSERENDE RETSSAGER

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser 76

Kontraktlige forpligtelser vedr. investeringer i anlægsaktiver 24

Garantier for dattervirksomheder 252

Andre garantier og forpligtelser 335

Verserende retssager

Der er anlagt sager mod Novozymes A/S i forsøg på at forhindre Novozymes A/S i at markedsføre visse enzymer. Sagerne er baseret på en påstået krænkelse af et

patent tilhørende trediemand. Novozymes A/S er af den opfattelse, at patentet er ugyldigt, og at der ikke finder krænkelse sted. Hvis trediemand får medhold i

sagerne, vil det kunne have en ikke uvæsentlig indflydelse på Novozymes A/S' resultat og økonomiske stilling.

Herudover er Novozymes A/S part i visse retssager. Det er ledelsens opfattelse, at afgørelserne eller fortsættelserne af disse retssager ikke vil have en væsentlig

indflydelse på Novozymes A/S' økonomiske stilling.

Hæftelse for Novo Nordisk A/S’ forpligtelser

Som følge af spaltningen pr. 1. januar 2000 af Novo Nordisk A/S hæfter Novozymes A/S i henhold til aktieselskabslovens § 136, stk. 3, solidarisk med Novo Nordisk

A/S for Novo Nordisk A/S' forpligtelser på tidspunktet for spaltningsplanens offentliggørelse. I de særlige tilfælde, hvor forpligtelser, der vedrører perioden før

1. januar 2000, ikke kan henføres entydigt til Novozymes A/S eller Novo Nordisk A/S, fordeles disse forholdsmæssigt.

Aktieoptioner

Novo Nordisk etablerede i 1998 en aktieoptionsordning for koncerndirektionen, øvrige direktører og i 1999 yderligere for øvrige ledende medarbejdere. I 1998

udstedtes i alt 28.200 optioner. Udstedelsesdatoen for disse optioner var den 19. februar 1998, og børskursen var 1.045 pr. 10 kr. aktie. I 1999 udstedtes yderligere

94.400 optioner. Udstedelsesdatoen for 1999-optionerne var den 25. marts 1999, og børskursen på udstedelsestidspunktet var 690 pr. 10 kr. aktie. Løbetiden på

samtlige optioner er otte år, og hver option giver efter tre år optionsholderen ret til erhvervelse af en aktie a nom. 10 kr. til en pris, der svarer til børskursen af

selskabets aktier på udstedelsestidspunktet for optionerne.

Ved spaltningen overføres 4.200 optioner fra 1998 og 21.750 optioner fra 1999 til Novozymes A/S. Når generalforsamlingen har godkendt spaltningen vil en Novo

Nordisk A/S option blive opdelt i en Novo Nordisk A/S option og en Novozymes A/S option. Udnyttelseskursen på optionerne, på henholdsvis 1.045 og 690 vil blive

fordelt mellem Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S i samme forhold som børskursen fordeles mellem de to selskaber de første 20 dage begge selskaber er børsnoteret.

Til sikring af de udstedte aktieoptioner vil Novozymes A/S opkøbe såvel egne aktier som aktier i Novo Nordisk A/S.

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 103


DATTERVIRKSOMHEDER AF NOVOZYMES A/S

Hjemsted Stiftelsesår/ Aktiekapital/ Kapitalkøbsår

indbetalt kapital andel

Dattervirksomheder

Novo Nordisk Bioindustrial Pty. Ltd. Australien 1976 AUD 500.000 100

Novo Nordisk Bioindustrial do Brasil Ltda. Brasilien 1975 BRL 19.272.849 100

Novo Nordisk Bioindustrial A/S Danmark 1974 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Bioindustrial China A/S Danmark 1999 DKK 500.000 100

Novo Nordisk Bioindustrie SA Frankrig 1976 FRF 300.000 100

Novo Nordisk Enzymes Private Limited Indien 1998 INR 18.000.020 100

Novo Nordisk Bioindustriale Srl. Italien 1978 ITL 20.000.000 100

Novo Nordisk Bioindustry Ltd. Japan 1977 JPY 50.000.000 90

Novo Nordisk Property Ltd. Japan 1982 JPY 2.843.000.000 100

Novo Nordisk (China) Biotechnology Co. Ltd. Kina 1994 CNY 859.058.400 90

Novo Nordisk Invest Co. Ltd. Kina 1997 CNY 248.202.000 100

Novo Nordisk Shenyang Biochemical Processing Ltd. Kina 1994 CNY 9.069.257 100

• Suzhou Hongda Enzyme Co. Ltd. Kina 1994 CNY 34.769.000 62

Novo Nordisk Bioindustrial (Malaysia) Sdn.Bhd. Malaysia 1997 MYR 5.606.000 100

Novo Nordisk de Mexico S.A. de C.V. Mexico 1994 MXN 338.100 100

Novo Nordisk, SA de CV Mexico 1994 MXN 338.100 100

Novo Nordisk Ferment AG Schweiz 1998 CHF 5.000.000 100

Novo Nordisk Finanz AG Schweiz 1998 CHF 2.500.000 100

Novo Nordisk Holding AG Schweiz 1967 CHF 110.000.000 100

Novo Nordisk Pte. Ltd. Singapore 1994 SGD 2.000.000 100

Novo Nordisk Bioindustrial SA Spanien 1989 ESP 60.000.000 100

Novo Nordisk Bioindustries UK Ltd. Storbritannien 1977 GBP 1.000.000 100

• Enzymes S.A. (Pty) Ltd. Sydafrika 1996 ZAR 100 49

Novo Nordisk Korea Ltd. Sydkorea 1991 KRW 3.300.000.000 100

Novo Nordisk Enzim Dis Ticaret Ltd. Sti. Tyrkiet 1998 TRL T21.000.000 100

Novo Nordisk Biotechnologie GmbH Tyskland 1991 DEM 500.000 100

Novo Nordisk BioChem North America, Inc. USA 1976 USD 17.500.000 100

Novo Nordisk Biotech, Inc. USA 1992 USD 1.000 100

Novo Nordisk Bioindustrial SA Venezuela 1987 VEB 14.500 100

Novo Nordisk Biotechnologie GmbH Østrig 1997 ATS 500.000 100

104 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


Novo Nordisk A/S

(det fortsættende selskab)

Udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2000

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 105


NOVO NORDISK A/S

UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 2000

AKTIVER

NOTE Mio. kr.

Goodwill 21

Immaterielle anlægsaktiver 1 21

Grunde og bygninger 4.088

Tekniske anlæg og maskiner 1.671

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 530

Forudbetaling for materielle anlægsaktiver samt anlæg under opførelse 1.620

Materielle anlægsaktiver 2 7.909

Kapitalandele i dattervirksomheder 1.533

Tilgodehavender hos dattervirksomheder 5

Kapitalandele i associerede virksomheder 127

Andre værdipapirer og kapitalandele 85

Finansielle anlægsaktiver 3 1.750

Anlægsaktiver i alt 9.680

Råvarer og hjælpematerialer 406

Varer under fremstilling 1.912

Færdigvarer 520

Varebeholdninger 2.838

Varedebitorer 802

Tilgodehavender hos dattervirksomheder 3.129

Tilgodehavende skat 42

Andre tilgodehavender 4 1.782

Tilgodehavender 5.755

Værdipapirer 5 2.130

Likvide beholdninger 919

Omsætningsaktiver i alt 11.642

Aktiver i alt 21.322

106 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


NOVO NORDISK A/S

UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 2000

PASSIVER

NOTE Mio. kr.

Aktiekapital 6 754

Overkurs ved emission 2.565

Opskrivningshenlæggelser 32

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 373

Overført resultat 11.461

Egenkapital i alt 15.185

Hensættelse til returvarer 206

Hensættelse til udskudt skat (netto) 7 1.019

Andre hensættelser 51

Hensættelser i alt 1.276

Banker og andre kreditinstitutter 157

Gæld til dattervirksomheder 565

Langfristet gæld i alt 722

Bankgæld 13

Gæld til leverandører 463

Gæld til dattervirksomheder 1.392

Skyldige personaleomkostninger 375

Skyldige skatter og afgifter 393

Anden gæld 812

Udbytte for regnskabsåret 691

Kortfristet gæld i alt 4.139

Passiver i alt 21.322

Note vedrørende eventualforpligtelser og verserende retssager 8

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 107


NOVO NORDISK A/S

NOTER TIL UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCE

PR. 1. JANUAR 2000

NOTE 1 Mio. kr.

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Goodwill

Anskaffelsesværdi 51

Af- og nedskrivninger (30)

Bogført værdi pr. 1. januar 2000 21

NOTE 2 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og Tekniske Andre anlæg, Forudbetaling I alt

bygninger anlæg og driftsmateriel og anlæg under

maskiner og inventar opførelse

Anskaffelsesværdi 5.303 3.732 1.455 1.620 12.110

Af- og nedskrivninger (1.215) (2.061) (925) – (4.201)

Bogført værdi pr. 1. januar 2000 4.088 1.671 530 1.620 7.909

Samlet ejendomsværdi til seneste offentlige vurdering (for vurderede ejendomme) 2.069 mio. kr.

Anskaffelsesværdi for ikke vurderede ejendomme (herunder ejendomme under opførelse) udgør 367 mio. kr.

NOTE 3 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele Tilgodehaven- Kapitalandele Andre værdi- I alt

i datter- der hos datter- i associerede papirer og

virksomheder virksomheder virksomheder kapitalandele

Anskaffelsesværdi 2.602 6 99 219 2.926

Værdiregulering 974 (1) 28 (134) 867

Overførsel til modregning i dattervirksomhedstilgodehavender 1 – – – 1

Ikke realiseret intern fortjeneste (2.044) – – – (2.044)

Bogført værdi pr. 1. januar 2000 1.533 5 127 85 1.750

I den bogførte værdi af kapitalandele i dattervirksomheder indgår goodwill med 69 mio. kr. pr. 1. januar 2000.

I den bogførte værdi af kapitalandele i associerede virksomheder indgår goodwill med 30 mio. kr. pr. 1. januar 2000.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder er angivet på siderne 110 til 111.

NOTE 4 Mio. kr.

ANDRE TILGODEHAVENDER

Forudbetalinger til offentlige myndigheder 750

Tilgodehavende licensindtægter 380

Periodeafgrænsningsposter 96

Tilgodehavende renteindtægter 45

Andre tilgodehavender 511

I alt 1.782

NOTE 5 Mio. kr.

VÆRDIPAPIRER

Den oprindelige anskaffelsesværdi udgør 2.098

Kursværdien pr. 1. januar 2000 udgør 2.130

108 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


NOVO NORDISK A/S

NOTER TIL UDKAST TIL ÅBNINGSBALANCE

PR. 1. JANUAR 2000

NOTE 6 Mio. kr.

AKTIEKAPITAL

A-aktiekapital 107.487.200 kr. (svarende til 10.748.720 stk a 10 kr.) 107

B-aktiekapital 64.690.112 stk. a 10 kr. 647

I alt 754

Egne aktier

Novo Nordisk A/S besidder egne aktier, som er erhvervet som led i et tilbagekøbsprogram, der blev initieret i 1998 og fortsat i 1999. Pr. 1. januar 2000 udgør beholdningen

af egne aktier 4.514.059 stk, svarende til 5,98% af kapitalen. Egne aktier pr. 1. januar 2000 har en samlet anskaffelsessum på 3.392 mio. kr., samt en

børsværdi ved årets begyndelse på 4.424 mio. kr.

Egne aktier deles i forbindelse med spaltningen i egne aktier i Novo Nordisk A/S og aktier i Novozymes A/S. Aktier i Novozymes A/S optages fra spaltningstidspunktet

i balancen som finansielle omsætningsaktiver.

NOTE 7

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT

Udskudt skat hensættes baseret på gældsmetoden og omfatter alle midlertidige afvigelser mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og

passiver bortset fra goodwill i situationer, hvor der ikke skattemæssigt kan afskrives på goodwill. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud

indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

NOTE 8 Mio. kr.

EVENTUALFORPLIGTELSER OG VERSERENDE RETSSAGER

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser 312

Kontraktlige forpligtelser vedr. investeringer i anlægsaktiver 217

Garantier for dattervirksomheder 3.719

Andre garantier og forpligtelser 836

Kontraktlige forpligtelser vedr. forskning- og udviklingsprojekter 451

Sikkerhedsstillelse

Grunde og bygninger, bogført værdi 645

Verserende retssager

Novo Nordisk A/S er part i visse retssager. Det er ledelsens opfattelse, at afgørelserne eller fortsættelserne af disse retssager ikke vil have en væsentlig indflydelse på

Novo Nordisk A/S' økonomiske stilling.

Hæftelse for Novo Nordisk A/S’ forpligtelser

Som følge af spaltningen pr. 1. januar 2000 af Novo Nordisk A/S hæfter Novo Nordisk A/S i henhold til aktieselskabslovens § 136, stk. 3, solidarisk med Novozymes

A/S for Novo Nordisk A/S' forpligtelser på tidspunktet for spaltningsplanens offentliggørelse. I de særlige tilfælde, hvor forpligtelser, der vedrører perioden før

1. januar 2000, ikke kan henføres entydigt til Novozymes A/S eller Novo Nordisk A/S, fordeles disse forholdsmæssigt.

Aktieoptioner

Novo Nordisk etablerede i 1998 en aktieoptionsordning for koncerndirektionen, øvrige direktører og i 1999 yderligere for øvrige ledende medarbejdere. I 1998

udstedtes i alt 28.200 optioner. Udstedelsesdatoen for disse optioner var den 19. februar 1998, og børskursen var 1.045 pr. 10 kr. aktie. I 1999 udstedtes yderligere

94.400 optioner. Udstedelsesdatoen for 1999-optionerne var den 25. marts 1999, og børskursen på udstedelsestidspunktet var 690 pr. 10 kr. aktie. Løbetiden på

samtlige optioner er otte år, og hver option giver efter tre år optionsholderen ret til erhvervelse af en aktie a nom. 10 kr. til en pris, der svarer til børskursen af

selskabets aktier på udstedelsestidspunktet for optionerne.

Ved spaltningen forbliver 24.000 optioner fra 1998 og 72.650 optioner fra 1999 i Novo Nordisk A/S. Når generalforsamlingen har godkendt spaltningen vil en Novo

Nordisk A/S option blive opdelt i en Novo Nordisk A/S option og en Novozymes A/S option. Udnyttelseskursen på optionerne, på henholdsvis 1.045 og 690 vil blive

fordelt mellem Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S i samme forhold, som børskursen fordeles mellem de to selskaber de første 20 dage begge selskaber er børsnoteret.

Til sikring af de udstedte aktieoptioner besidder Novo Nordisk A/S såvel egne aktier som aktier i Novozymes A/S.

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 109


DATTERVIRKSOMHEDER AF NOVO NORDISK A/S

Dattervirksomheder

Hjemsted Stiftelsesår/ Aktiekapital/ Kapitalkøbsår

indbetalt kapital andel

Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. Argentina 1998 ARS 7.065.150 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty. Ltd. Australien 1985 AUD 500.001 100

• S.A. Health Care Europe N.V. Belgien 1998 BEF 20.000.000 100

• S.A. Novo Nordisk Pharma N.V. Belgien 1974 BEF 103.250.000 100

Novo Nordisk Farmaceutica do Brasil Ltda. Brasilien 1990 BRL 30.093.779 100

Novo Nordisk Canada Inc. Canada 1983 CAD 200 100

• FeF Chemicals A/S Danmark 1990 DKK 10.000.000 100

Novo Nordisk Engineering A/S Danmark 1989 DKK 500.000 100

Novo Nordisk Farmaka Danmark A/S Danmark 1985 DKK 500.000 100

Novo Nordisk Invest 1 A/S Danmark 1984 DKK 36.000.000 100

Novo Nordisk Invest 5 A/S Danmark 1996 DKK 500.000 100

Novo Nordisk IT A/S Danmark 1998 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals A/S Danmark 1974 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Servicepartner A/S Danmark 1998 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Servicepartner Sikring A/S Danmark 1998 DKK 1.000.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals (Philippines) Inc. Filipinnerne 1999 PHP 8.000.000 100

Novo Nordisk Farma OY Finland 1972 FIM 2.500.000 100

Novo Nordisk Pharmaceutique SA Frankrig 1959 FRF 200.000.000 100

Novo Nordisk Hellas Ltd. Grækenland 1979 GRD 350.000.000 100

• Hermedico B.V. Holland 1986 NLG 40.000 100

Novo Nordisk Farma B.V. Holland 1983 NLG 135.000 100

Novo Nordisk Pharma India Limited Indien 1994 INR 130.000.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals Ltd. Irland 1978 IEP 500 100

Novo Nordisk Ltd. Israel 1997 ILS 100 100

• Home Care Srl. Italien 1995 ITL 20.000.000 100

Novo Nordisk Farmaceutici SpA Italien 1980 ITL 1.000.000.000 100

• Nippon Novo Ltd. Japan 1979 JPY 10.000.000 100

Novo Nordisk Pharma Ltd. Japan 1980 JPY 5.480.000.000 100

Novo Nordisk Engineering Tianjin Co. Kina 1996 CNY 1.662.940 100

Novo Nordisk Tianjin Biochemicals Ltd. Kina 1994 CNY 165.781.758 100

Novo Nordisk (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia 1992 MYR 200.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals Ltd. New Zealand 1990 NZD 1.000.000 100

Novo Nordisk Pharma AS Norge 1965 NOK 250.000 100

Novo Nordisk Pharma Sp.Zoo. Polen 1996 PLN 27.364.000 100

Novo Nordisk Comércio Produtos Farmacêuticos, Lda. Portugal 1984 PTE 4.000.000 100

110 BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV.


DATTERVIRKSOMHEDER AF NOVO NORDISK A/S

Dattervirksomheder

Hjemsted Stiftelsesår/ Aktiekapital/ Kapitalkøbsår

indbetalt kapital andel

Novo Nordisk Pharma AG Schweiz 1968 CHF 50.000 100

Novo Investments Pte. Ltd. Singapore 1994 SGD 7.000.000 100

Novo Nordisk Health Care (Asia Pacific) Pte. Ltd. Singapore 1997 SGD 2.000.000 100

Novo Nordisk Pharma (Singapore) Pte. Ltd. Singapore 1997 SGD 200.000 100

Novo Nordisk Pharma SA Spanien 1978 ESP 250.000.000 100

Novo Nordisk Holding Ltd. Storbritannien 1977 GBP 2.802.132 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals Ltd. Storbritannien 1978 GBP 2.350.000 100

Novo Nordisk Pharma AB Sverige 1971 SEK 100.000 100

Novo Nordisk (Pty) Ltd. Sydafrika 1959 ZAR 8.000 100

Novo Nordisk Pharma Korea Ltd. Sydkorea 1994 KRW 6.108.400.000 100

Novo Nordisk Pharma (Taiwan) Ltd. Taiwan 1990 TWD 9.000.000 100

Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd. Thailand 1983 THB 15.500.000 49

Novo Nordisk s.r.o. Tjekkiet 1997 CZK 14.500.000 100

Novo Nordisk Saglik Urunleri Ticaret Ltd. Sti. Tyrkiet 1993 TRL T1.275.300.000 100

• Hermedico GmbH Tyskland 1995 DEM 50.000 100

Novo Nordisk Pharma GmbH Tyskland 1973 DEM 1.200.000 100

Novo Nordisk Hungary Kft. Ungarn 1997 HUF 371.000.000 100

Novo Nordisk of North America, Inc. USA 1988 USD 187.709.512 100

Novo Nordisk Pharmaceutical Industries, Inc. USA 1991 USD 20.200.000 100

Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. USA 1982 USD 2.000 100

• ZymoGenetics, Inc. USA 1988 USD 34.357 100

Novo Nordisk Pharma GmbH Østrig 1974 ATS 500.000 100

Associerede virksomheder

• Aldaph SpA Algeriet 1995 DZD 42.900.000 45

• DAKO A/S Danmark 1992 DKK 48.135.000 29

• S.A.V.P.O. Frankrig 1976 FRF 275.400 50

BILAG E • FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING MV. 111


F. VURDERINGSMÆNDENES UDTALELSE OM

SPALTNINGSPLANEN

Vurderingsmændenes udtalelse om spaltningsplanen for spaltningen pr. 1. januar 2000

VURDERINGSMÆNDENES UDTALELSE OM SPALTNINGSPLANEN

112 BILAG F • VURDERINGSMÆNDENES UDTALELSE

af

Novo Nordisk A/S

i

Novo Nordisk A/S

(det fortsættende selskab)

og

Novozymes A/S

(det nye selskab)

Indledning

Som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd udpeget af bestyrelsen i Novo Nordisk A/S skal vi i henhold til Aktieselskabslovens § 136

jf. § 134 C afgive en skriftlig udtalelse om spaltningsplanen af 14. juni 2000 for spaltningen pr. 1. januar 2000 af Novo Nordisk A/S

i Novo Nordisk A/S (det fortsættende selskab) og Novozymes A/S (det nye selskab).

Vurderingsmændenes udtalelse skal indeholde en erklæring om, hvorvidt vederlaget for aktierne i det spaltede selskab er rimeligt og

sagligt begrundet. Erklæringen skal angive den eller de fremgangsmåder, der er anvendt ved fastsættelsen af vederlaget og vurdere

hensigtsmæssigheden heraf.

Ved spaltningen overføres pr. 1. januar 2000 samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser vedrørende Novo Nordisk A/S’

aktiviteter inden for enzymområdet til Novozymes A/S. Novo Nordisk A/S’ aktiviteter inden for health care bibeholdes i Novo Nordisk

A/S.

Spaltningen gennemføres som en skattefri spaltning efter Fusionsskattelovens regler.

Der henvises til spaltningsplanen, spaltningsredegørelserne samt til den reviderede fælles regnskabsopstilling og udkast til åbningsbalancer

pr. 1. januar 2000 for Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Grundlaget for vore erklæringer har været det af PricewaterhouseCoopers og os reviderede årsregnskab pr. 31. december 1999 for

Novo Nordisk A/S samt spaltningsplanen og spaltningsredegørelserne. Vi har endvidere foretaget de undersøgelser i Novo Nordisk A/S,

som vi har anset for nødvendige, herunder indhentet oplysninger om virksomhedens udvikling i perioden fra 1. januar 2000 og indtil

dags dato. Ledelsen har desuden over for os oplyst, at der ikke i tiden fra åbningsbalancen og indtil dags dato er indtruffet begivenheder,

som kan antages at påvirke spaltningsvederlaget.

Beskrivelse af den anvendte fremgangsmåde ved fastsættelsen af vederlaget

Ved fastsættelse af vederlaget til aktionærerne i Novo Nordisk A/S er der taget udgangspunkt i de bogførte værdier pr. 1. januar 2000

af de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, der indskydes i Novozymes A/S.

Aktionærerne i det indskydende selskab Novo Nordisk A/S vederlægges ved spaltningen med aktier i Novozymes A/S i samme forhold,

som de ejer aktier i Novo Nordisk A/S. Opdeling af aktierne i A- og B-aktier gennemføres i samme forhold som i Novo Nordisk A/S, hvorved

aktionærerne vederlægges med A- og B-aktier i Novozymes A/S i samme forhold, som de ejer A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S.

Aktionærerne vil ikke få udbetalt kontante beløb i forbindelse med spaltningen.

Aktionærerne vil for hver aktie i Novo Nordisk A/S, stor DKK 10, modtage en aktie i Novozymes A/S, stor DKK 10.

Aktiekapitalen i Novozymes A/S vil udgøre 754 mio. kr.


Erklæring om vederlaget

Efter vores opfattelse må spaltningsvederlaget til aktionærerne i Novo Nordisk A/S anses som rimeligt og sagligt begrundet, og den

anvendte fremgangsmåde ved vederlagets fastsættelse må anses som hensigtsmæssig. Der har ikke været særlige vanskeligheder

forbundet med værdiansættelsen.

København, den 14. juni 2000

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Lundin Ole Neerup

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

BILAG F • VURDERINGSMÆNDENES UDTALELSE 113


G. VURDERINGSMÆNDENES UDTALELSE OM

KREDITORERNES STILLING

Vurderingsmændenes udtalelse om kreditorernes stilling

114 BILAG G • VURDERINGSMÆNDENES UDTALELSE

i

Novo Nordisk A/S

og

Novozymes A/S

i forbindelse med spaltningen pr. 1. januar 2000

af Novo Nordisk A/S

VURDERINGSMÆNDENES UDTALELSE OM KREDITORERNES STILLING

Kreditorernes stilling i Novo Nordisk A/S

Med henvisning til Aktieselskabslovens §136, stk. 2, jf. Aktieselskabslovens §134 c, stk. 4, skal vi erklære, at kreditorerne i Novo

Nordisk A/S antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen af selskabet.

København, den 14. juni 2000

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Lundin Ole Neerup

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

Kreditorernes stilling i Novozymes A/S

Med henvisning til Aktieselskabslovens §136, stk. 2, jf. Aktieselskabslovens §134 c, stk. 4, skal vi erklære, at kreditorerne i Novozymes

A/S antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen af Novo Nordisk A/S.

København, den 14. juni 2000

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Lundin Ole Neerup

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor


115


H. VURDERINGSBERETNING

VURDERINGSBERETNING FOR NOVOZYMES A/S

Vurderingsberetning vedrørende indskud af virksomhed pr. 1. januar 2000

116 BILAG H • VURDERINGSBERETNING

i

Novozymes A/S

(det nye selskab)

fra

Novo Nordisk A/S

(det fortsættende selskab)

Indledning

I forbindelse med spaltningen pr. 1. januar 2000 af Novo Nordisk A/S (det fortsættende selskab) i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S

(det nye selskab), stiftes Novozymes A/S ved indskud af den af Novo Nordisk A/S hidtil drevne virksomhed inden for enzymområdet.

Den 13. november 2000 afholdes generalforsamling i Novo Nordisk A/S i medfør af hvilken, Novozymes A/S stiftes. Selskabet stiftes

med en aktiekapital på 754 mio. kr.

Undertegnede, der er udpeget som sagkyndige vurderingsmænd i henhold til Aktieselskabslovens § 136, stk. 2, jf. § 6 b, har foretaget

en vurdering af den virksomhed som indskydes i Novozymes A/S i forbindelse med selskabets stiftelse.

Som sagkyndige vurderingsmænd er det i henhold til Aktieselskabslovens § 6 a vor opgave at vurdere den indskudte virksomhed og

afgive en erklæring om, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der skal

udstedes, med tillæg af eventuel overkurs.

Beskrivelse af den indskudte virksomhed

Den indskudte virksomhed omfatter den af Novo Nordisk A/S hidtil drevne virksomhed inden for enzymområdet i sin helhed, herunder

samtlige de aktiver og passiver, der knytter sig til denne aktivitet.

Ved indskuddet succederer Novozymes A/S i de skattemæssige værdier, som kan henføres til de overtagne aktiver og passiver, jf.

Fusionsskattelovens regler om skattefri spaltning af selskaber.

Der henvises til det udarbejdede udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2000 for Novozymes A/S, forsynet med revisionspåtegning uden

forbehold eller supplerende oplysninger.

Anvendt fremgangsmåde ved vurderingen

Vi har vurderet de indskudte aktiver og passiver med fortsat drift for øje med udgangspunkt i balancen pr. 31. december 1999 for

Novo Nordisk A/S.

Overdragelsen er baseret på bogførte værdier i Novo Nordisk A/S opgjort efter Novo Nordisk A/S’ regnskabspraksis. Der er således ikke

foretaget værdireguleringer af aktiver og passiver eller opgjort goodwill i forbindelse med spaltningen.

Aktiver og passiver overdrages til de værdier, der fremgår af udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2000, hvortil henvises. Selskabet har

ud over de bogførte aktiver og passiver overtaget de sædvanlige forpligtelser og rettigheder, der knytter sig til den overtagne virksomhed,

heriblandt medarbejderforpligtelser. Som en følge af spaltningen hæfter selskabet og Novo Nordisk A/S solidarisk for Novo

Nordisk A/S’ forpligtelser på tidspunktet for spaltningsplanens offentliggørelse. Hæftelsen er maksimeret til selskabets egenkapital på

dette tidspunkt.

Vi har indhentet oplysninger vedrørende virksomhedens udvikling i perioden fra 1. januar 2000 og indtil dags dato og er ikke i den

forbindelse blevet bekendt med forhold, som efter vor opfattelse påvirker vurderingen negativt. Ledelsen har desuden over for os

oplyst, at der ikke i tiden fra åbningsbalancen og indtil dags dato er indtruffet begivenheder, som kan antages at påvirke vurderingen

negativt.


Angivelse af det fastsatte vederlag

Virksomheden, i form af de nettoaktiver der knytter sig til enzymaktiviteten, overdrages til 3.350 mio. kr. De overdragne nettoaktiver

vederlægges ved udstedelse af aktier i Novozymes A/S, nom. 754 mio. kr. til kurs 444,297.

Erklæring

Vi kan erklære, at værdien af de i Novozymes A/S indskudte nettoaktiver mindst svarer til det aftalte vederlag på 3.350 mio. kr., herunder

den pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, 754 mio. kr., med tillæg af overkursen på 2.596 mio. kr.

København, den 16. oktober 2000

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Lundin Ole Neerup

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

BILAG H • VURDERINGSBERETNING 117


I. VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S

VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er Novozymes A/S.

Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

§ 2.

Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune.

§ 3.

Selskabet har som forretningsenhed i Novo Industri A/S siden starten af 1940’erne og sidenhen i Novo Nordisk A/S (CVR-nr.

24 25 67 90) været beskæftiget med at forske i, udvikle, producere og sælge enzymer. Selskabet er stiftet med virkning pr. 1. januar

2000 som led i spaltning af Novo Nordisk A/S.

Selskabets formål er at drive forskning i, udvikling og fremstilling af samt handel med primært bio-industrielle produkter, processer og

ydelser, navnligt enzymer, enzymholdige produkter og enzymatiske processer og anlæg samt anden i forbindelse hermed stående

virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Selskabets formål er endvidere at gennemføre og støtte kemisk, bioteknologisk og teknisk forskning og udvikling.

Derudover er det selskabets formål at foretage investeringsvirksomhed og finansiering, herunder anbringelse af kapital i fast ejendom

og i virksomheder i ind- og udland.

Selskabets kapital og aktier

§ 4.

a) Selskabets aktiekapital udgør kr. 754.388.320, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 646.901.120 er B-aktier.

b) Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf. Et aktiebrev kan omfatte flere aktier.

c) Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

d) Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

e) Vedtægterne indeholder særlige regler om A-aktionærernes og B-aktionærernes fortegningsret ved aktieudvidelse (§ 4.f), om

A-aktiernes omsættelighed (§ 5), om A-aktiernes og B-aktiernes stemmeret (§ 11), om A-aktiernes og B-aktiernes ret til udbytte

(§ 19) og om A-aktiernes og B-aktiernes ret til dækning ved likvidation (§ 21). I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder.

f) Udvides aktiekapitalen med såvel A- som B-aktier, må det ved udvidelsen eksisterende kapitalforhold mellem de to aktieklasser ikke

forrykkes. A-aktionærerne har i dette tilfælde fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier.

Besluttes af en generalforsamling en udvidelse af aktiekapitalen med enten A-aktier eller B-aktier, har i dette tilfælde begge

aktieklassers gamle aktionærer proportionalt fortegningsret til de nye A-aktier respektive B-aktier.

g) Med henblik på udbud af B-aktier til medarbejdere eller i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed

kan der - uafhængigt af det i § 4.f ovenfor anførte - af en generalforsamling besluttes en udvidelse af B-aktiekapitalen uden fortegningsret

for de gamle aktionærer.

h) A-aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. B-aktierne registreres i Værdipapircentralen og udstedes

til ihændehaveren, men kan på begæring noteres på navn i selskabets aktiebog. Notering af en B-aktie på navn i aktiebogen skal

kun have gyldighed over for selskabet, når selskabet har modtaget underretning om notering fra Værdipapircentralen. Selskabet

indestår ikke for rigtigheden af de fra Værdipapircentralen modtagne meddelelser.

i) A-aktierne er ikke omsætningspapirer. B-aktierne er omsætningspapirer.

118 BILAG I • VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S


§ 5.

a) I tilfælde af, at en aktionær ønsker at afhænde en eller flere A-aktier, skal disse tilbydes bestyrelsen på vegne de andre

A-aktionærer og til en pris, der ikke må være lavere end gennemsnittet af de kurser, der i de sidste 3 måneder forud for tilbuddets

fremsættelse er konstateret som køberkurs på Københavns Fondsbørs for B-aktierne. Tilbuddet skal være ledsaget af en attest fra

en bank angående den nævnte gennemsnitskurs. Skulle der i de sidste 3 måneder ingen kursnotering af B-aktier have fundet sted,

skal A-aktier, der ønskes afhændet, tilbydes til en pris, som ikke er lavere end, hvad en af bestyrelsen udpeget bank vurderer

B-aktierne til; denne vurdering skal være gennemsnittet af en af den pågældende bank fastsat vurderingskurs for hver af de sidste

3 måneder forud for tilbuddets fremsættelse. Inden 30 dage efter modtagelsen af sådant tilbud skal bestyrelsen meddele den

pågældende aktionær, om der er andre A-aktionærer, som ønsker at overtage den pågældende aktiepost. Købesummen skal

erlægges inden to måneder efter dens fastsættelse.

b) Såfremt de øvrige A-aktionærer ikke, eller ikke fuldt ud, udnytter den dem tilkommende forkøbsret til de udbudte A-aktier, har den

aktionær, der ønsker at sælge - inden for en periode af 3 måneder - ret til at afhænde, hvad de andre aktionærer ikke aftager, til

tredjemand på samme vilkår, som indeholdt i det over for bestyrelsen fremsatte salgstilbud, jvf. § 5.a ovenfor.

c) Aktiernes overgang ved arv eller aktiernes overdragelse i levende live til ægtefælle, livsarvinger eller familiefonds omfattes ikke af

nærværende bestemmelse.

d) De i nærværende bestemmelse punkt a og b fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse ved tvangssalg gennem bobehandling

eller ved kreditorforfølgning i øvrigt.

e) Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.

§ 6.

Udbytte af A-aktierne betales ved fremsendelse til aktionærerne under den adresse, som er noteret i aktiebogen på dagen for den

ordinære generalforsamlings afholdelse. Udbytte af B-aktierne udbetales med frigørende virkning for selskabet i overensstemmelse med

aktieselskabslovens regler. Værdipapircentralen foranlediger det deklarerede udbytte udbetalt via et kontoførende pengeinstitut til de

aktionærer, der på tidspunktet for udbetalingen er registreret i Værdipapircentralen. Retten til udbytte forældes 5 år efter forfaldsdagen.

§ 7.

Bortkomne aktier, og hertil hørende kuponark, kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

Generalforsamling

§ 8.

a) Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet.

b) Generalforsamlinger afholdes i Københavns amt, Københavns kommune eller Frederiksberg kommune efter bestyrelsens nærmere

bestemmelse.

c) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.

d) Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller når det begæres af revisor

eller af aktionærer, der tilsammen måtte repræsentere mindst 1/10 af hele aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til

bestyrelsen og være ledsaget af forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

e) Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med ikke mere end 4 ugers og ikke mindre end 14 dages varsel, bekendtgørelsesdagen

og generalforsamlingsdagen medregnet, ved bekendtgørelse med angivelse af dagsorden i Statstidende, Berlingske Tidende og

Jyllands-Posten.

f) Senest 8 dage før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings

vedkommende tillige årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab fremlægges til

eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

g) Aktionærerne er berettiget til at indgive forslag til generalforsamlingen. Sådanne forslag skal for den ordinære generalforsamlings

vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest det pågældende års 1. februar.

BILAG I • VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S 119


§ 9.

a) Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen forud valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål

angående sagernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.

b) Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 10.

a) Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter aktieselskabsloven

eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

b) Til vedtagelse af forslag om forandring i vedtægterne kræves, at aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal

stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen

repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget - for så vidt der ikke efter aktieselskabsloven

kræves yderligere kvalificeret stemmeflerhed.

c) Har mindre end 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet været repræsenteret på en generalforsamling, og er der under denne

vedtaget en forandring i vedtægterne med den i § 10.b foreskrevne kvalificerede stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen inden 14

dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til antallet af repræsenterede aktionærer kan vedtages med 2/3

såvel af de afgivne stemmer som af den på denne generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, for så vidt

der ikke efter aktieselskabsloven kræves en yderligere kvalificeret stemmeflerhed.

d) Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for

gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

e) Forslag om selskabets forening med andet selskab kan kun vedtages på tilsvarende måde som ovenfor under § 10.b og c fastsat.

§ 11.

a) Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når han senest 5 dage før dennes afholdelse

har anmodet om et adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som

aktionær. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves for udstedelse af adgangskort en ikke mere end 5 dage

gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen

tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at denne ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine

aktier eller agter at gøre dette, før generalforsamlingen er afholdt. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes

sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.

b) Ethvert aktiebeløb på kr. 1 af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer.

c) Ethvert aktiebeløb på kr. 1 af B-aktiekapitalen giver 1 stemme.

d) Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på betingelse af, at den nævnte fuldmægtig godtgør

sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

§ 12.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab.

3. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisorer.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

120 BILAG I • VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S


Bestyrelse og direktion

§ 13.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og træffer bestemmelse om alle anliggender, som ikke vedrører den daglige drift.

§ 14.

a) Bestyrelsen består af 4-8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Valget sker for 3 år. Fratrædende medlemmer kan

genvælges. Derudover består bestyrelsen af et antal medlemmer valgt af medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber i overensstemmelse

med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

b) Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 15.

a) Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen kan endvidere af sin midte vælge en næstformand, der i formandens

forfald træder i hans sted.

b) Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden. Bestyrelsesmøder skal indkaldes efter begæring af et medlem af bestyrelsen

eller af en til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldt direktør.

c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes ved

flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

d) Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

e) Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

f) Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af

årsregnskabet.

§ 16.

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at lede selskabets daglige virksomhed. Bestyrelsen kan ansætte yderligere indtil

6 direktører. Samtlige de i nærværende bestemmelse anførte direktører anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 17.

Selskabet forpligtes ved underskrift af to anmeldte direktører i forening eller af én anmeldt direktør sammen med bestyrelsens formand

eller næstformand eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsafslutning, udbetaling af udbytte, revision m.m.

§ 18.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 19.

a) Årsregnskabet skal indeholde regnskabet for moderselskabet samt koncernregnskabet med dertil hørende årsberetning.

b) Det herefter foreliggende overskud fordeles på følgende måde:

1. Nødvendige henlæggelser.

2. Forlods 1/2% udbytte til A-aktionærerne.

3. Indtil 5% udbytte til B-aktionærerne.

BILAG I • VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S 121


4. Når B-aktionærerne har fået 5% udbytte, fordeles restoverskuddet efter bestyrelsens nærmere forslag til henlæggelse, som

yderligere udbytte eller på anden måde, alt efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. For fastsættelse af yderligere

udbytte gælder dog, at der aldrig i alt kan tillægges A-aktierne et større procentvist udbytte end B-aktierne.

§ 20.

Med respekt af den til enhver tid gældende lovgivning varetages revisionen af én eller to revisorer, hvoraf mindst én skal være

statsautoriseret. Revisor(erne) vælges på den ordinære generalforsamling. Valget sker for 1 år ad gangen. Fratrædende revisorer kan

genvælges. Som revisor(er) kan vælges et eller flere revisionsselskaber.

Opløsning

§ 21.

a) Såfremt ikke andet er fastsat i lovgivningen, træffes beslutning om selskabets opløsning af generalforsamlingen i overensstemmelse

med § 10.b og c ovenfor. Vedtages det at opløse selskabet, gennemføres dette ved likvidation. Såfremt ikke andet er fastsat i

lovgivningen, forestås likvidationen af en eller flere likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

b) Ved udlodning af likvidationsprovenuet skal B-aktiekapitalen dækkes forud med dennes pålydende, hvorefter der sker tilsvarende

udlodning af A-aktiekapitalen. A- og B- aktiekapitalen deltager herefter i forhold til deres pålydende på lige fod ved yderligere

udlodning.

c) Når selskabets opløsning er afviklet og afsluttet, afholdes en generalforsamling, på hvilken regnskabet fremlægges til decharge.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S den 13. november 2000 i forbindelse med

vedtagelse af spaltning, hvorved Novozymes A/S blev stiftet med virkning pr. 1. januar 2000.

122 BILAG I • VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S


123


J. VEDTÆGTER FOR NOVO NORDISK A/S

VEDTÆGTER FOR NOVO NORDISK A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er Novo Nordisk A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under navnene:

Novo Industri A/S (Novo Nordisk A/S)

Novo Terapeutisk Laboratorium A/S (Novo Nordisk A/S)

Nordisk Gentofte A/S (Novo Nordisk A/S)

Nordisk Insulinlaboratorium A/S (Novo Nordisk A/S)

§ 2.

Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune.

§ 3.

a) Selskabets formål er at drive forskning i, udvikling og fabrikation af og/eller handel med farmaceutiske, kemiske og tekniske

produkter, processer, ydelser og anlæg, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

b) Selskabets formål er endvidere at gennemføre og støtte kemisk, medicinsk og teknisk forskning og udvikling.

c) Derudover er det selskabets formål at foretage investeringsvirksomhed og finansiering, herunder anbringelse af kapital i fast

ejendom og i virksomheder i ind- og udland.

Selskabets kapital og aktier

§ 4.

a) Selskabets aktiekapital udgør kr. 754.388.320, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 646.901.120 er B-aktier. Bestyrelsen er til

den 30. april 2001 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt kr. 20.903.400 B-aktier ved uden

fortegningsret for de gamle aktionærer at tilbyde selskabets eller dettes datterselskabers medarbejdere at tegne aktierne til en kurs

ikke under 105 og på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. Bestyrelsen er endvidere til den 30. april 2001 bemyndiget til ad en

eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt 100 mio. kr. B-aktier i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af en

bestående virksomhed og uden fortegningsret for de gamle aktionærer. Bestyrelsen kan i dette tilfælde bestemme, at indbetalingen

kan ske i andre værdier end i kontanter. Bestyrelsen er endvidere til den 30. april 2001 bemyndiget til ad én eller flere

gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt kr. 100.000.000. Såfremt kapitalforhøjelsen sker til en tegningskurs, der er lavere

end markedskursen for B-aktierne, skal kapitalforhøjelsen ske forholdsmæssigt mellem A- og B-aktier og med fortegningsret for

de gamle aktionærer og i øvrigt på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. Såfremt kapitalforhøjelsen sker til en tegningskurs, der

svarer til markedskursen for B-aktierne, kan bestyrelsen beslutte, at kapitalforhøjelsen skal ske med B-aktier alene og uden

fortegningsret for de gamle aktionærer og i øvrigt på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. For de nytegnede aktier skal i øvrigt

gælde, (i) at A-aktierne skal lyde på navn, mens B-aktierne udstedes til ihændehaveren men kan noteres på navn i selskabets

aktiebog, (ii) at A-aktierne ikke er omsætningspapirer, mens B-aktierne er omsætningspapirer, (iii) at der ved fremtidige forhøjelser

af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, og (iv) at disse vedtægters bestemmelser

om A- og B-aktierne også i øvrigt skal finde anvendelse.

b) Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf. Et aktiebrev kan omfatte flere aktier.

c) Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

d) Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

124 BILAG J • VEDTÆGTER FOR NOVO NORDISK A/S


e) Vedtægterne indeholder særlige regler om A-aktionærernes og B-aktionærernes fortegningsret ved aktieudvidelse (§ 4.f), om

A-aktiernes omsættelighed (§ 5), om A-aktiernes og B-aktiernes stemmeret (§ 11), om A-aktiernes og B-aktiernes ret til udbytte

(§ 19) og om A-aktiernes og B-aktiernes ret til dækning ved likvidation (§ 21). I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder.

f) Udvides aktiekapitalen med såvel A- som B-aktier, må det ved udvidelsen eksisterende kapitalforhold mellem de to aktieklasser ikke

forrykkes. A-aktionærerne har i dette tilfælde fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier.

Besluttes af en generalforsamling en udvidelse af aktiekapitalen med enten A-aktier eller B-aktier, har i dette tilfælde begge

aktieklassers gamle aktionærer proportionalt fortegningsret til de nye A-aktier respektive B-aktier.

g) Med henblik på udbud af B-aktier til medarbejdere eller i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed

kan der - uafhængigt af det i § 4.f ovenfor anførte - af en generalforsamling besluttes en udvidelse af B-aktiekapitalen uden

fortegningsret for de gamle aktionærer.

h) A-aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. B-aktierne registreres i Værdipapircentralen og

udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring noteres på navn i selskabets aktiebog. Notering af en B-aktie på navn i aktiebogen

skal kun have gyldighed over for selskabet, når selskabet har modtaget underretning om notering fra Værdipapircentralen.

Selskabet indestår ikke for rigtigheden af de fra Værdipapircentralen modtagne meddelelser.

i) A-aktierne er ikke omsætningspapirer. B-aktierne er omsætningspapirer.

§ 5.

a) I tilfælde af, at en aktionær ønsker at afhænde en eller flere A-aktier, skal disse tilbydes bestyrelsen på vegne de andre

A-aktionærer og til en pris, der ikke må være lavere end gennemsnittet af de kurser, der i de sidste 3 måneder forud for tilbuddets

fremsættelse er konstateret som køberkurs på Københavns Fondsbørs for B-aktierne. Tilbuddet skal være ledsaget af en attest fra

en bank angående den nævnte gennemsnitskurs. Skulle der i de sidste 3 måneder ingen kursnotering af B-aktier have fundet sted,

skal A-aktier, der ønskes afhændet, tilbydes til en pris, som ikke er lavere end, hvad en af bestyrelsen udpeget bank vurderer

B-aktierne til; denne vurdering skal være gennemsnittet af en af den pågældende bank fastsat vurderingskurs for hver af de sidste

3 måneder forud for tilbuddets fremsættelse. Inden 30 dage efter modtagelsen af sådant tilbud skal bestyrelsen meddele den

pågældende aktionær, om der er andre A-aktionærer, som ønsker at overtage den pågældende aktiepost. Købesummen skal

erlægges inden to måneder efter dens fastsættelse.

b) Såfremt de øvrige A-aktionærer ikke, eller ikke fuldt ud, udnytter den dem tilkommende forkøbsret til de udbudte A-aktier, har den

aktionær, der ønsker at sælge - inden for en periode af 3 måneder - ret til at afhænde, hvad de andre aktionærer ikke aftager, til

tredjemand på samme vilkår, som indeholdt i det over for bestyrelsen fremsatte salgstilbud, jvf. § 5.a ovenfor.

c) Aktiernes overgang ved arv eller aktiernes overdragelse i levende live til ægtefælle, livsarvinger eller familiefonds omfattes ikke af

nærværende bestemmelse.

d) De i nærværende bestemmelse punkt a og b fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse ved tvangssalg gennem bobehandling

eller ved kreditorforfølgning i øvrigt.

e) Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.

§ 6.

Udbytte af A-aktierne betales ved fremsendelse til aktionærerne under den adresse, som er noteret i aktiebogen på dagen for den

ordinære generalforsamlings afholdelse. Udbytte af B-aktierne udbetales med frigørende virkning for selskabet i overensstemmelse med

aktieselskabslovens regler. Værdipapircentralen foranlediger det deklarerede udbytte udbetalt via et kontoførende pengeinstitut til de

aktionærer, der på tidspunktet for udbetalingen er registreret i Værdipapircentralen. Retten til udbytte forældes 5 år efter forfaldsdagen.

§ 7.

A-aktier samt tidligere udstedte B-aktier, der ikke er anmeldt til registrering i Værdipapircentralen, og hertil hørende kuponark, kan

mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

BILAG J • VEDTÆGTER FOR NOVO NORDISK A/S 125


Generalforsamling

§ 8.

a) Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet.

b) Generalforsamlinger afholdes i Københavns amt, Københavns kommune eller Frederiksberg kommune efter bestyrelsens nærmere

bestemmelse.

c) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.

d) Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller når det begæres af revisor

eller af aktionærer, der tilsammen måtte repræsentere mindst 1/10 af hele aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til

bestyrelsen og være ledsaget af forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

e) Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med ikke mere end 4 ugers og ikke mindre end 14 dages varsel, bekendtgørelsesdagen

og generalforsamlingsdagen medregnet, ved bekendtgørelse med angivelse af dagsorden i Statstidende, Berlingske Tidende og

Jyllands-Posten.

f) Senest 8 dage før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings

vedkommende tillige årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab fremlægges til

eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

g) Aktionærerne er berettiget til at indgive forslag til generalforsamlingen. Sådanne forslag skal for den ordinære generalforsamlings

vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest det pågældende års 1. februar.

§ 9.

a) Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen forud valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål

angående sagernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.

b) Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 10.

a) Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter aktieselskabsloven

eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

b) Til vedtagelse af forslag om forandring i vedtægterne kræves, at aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal

stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen

repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital - for så vidt der ikke efter aktieselskabsloven kræves yderligere

kvalificeret stemmeflerhed - stemmer for forslaget.

c) Har mindre end 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet været repræsenteret på en generalforsamling, og er der under

denne vedtaget en forandring i vedtægterne med den i § 10.b foreskrevne kvalificerede stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen

inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til antallet af repræsenterede aktionærer kan vedtages

med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på denne generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, for

så vidt der ikke efter aktieselskabsloven kræves en yderligere kvalificeret stemmeflerhed.

d) Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for

gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

e) Forslag om selskabets forening med andet selskab kan kun vedtages på tilsvarende måde som ovenfor under § 10.b og c fastsat.

§ 11.

a) Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når han senest 5 dage før dennes afholdelse har

anmodet om et adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som

aktionær. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves for udstedelse af adgangskort en ikke mere end 5 dage gammel

depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen

tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at denne ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine

aktier eller agter at gøre dette, før generalforsamlingen er afholdt. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes

sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.

126 BILAG J • VEDTÆGTER FOR NOVO NORDISK A/S


) Ethvert aktiebeløb på kr. 1 af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer.

c) Ethvert aktiebeløb på kr. 1 af B-aktiekapitalen giver 1 stemme.

d) Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på betingelse af, at den nævnte fuldmægtig godtgør

sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

§ 12.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab.

3. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisorer.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelse og direktion

§ 13.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og træffer bestemmelse om alle anliggender, som ikke vedrører den daglige drift.

§ 14.

a) Bestyrelsen består af 4-10 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Valget sker for 3 år. Fratrædende medlemmer kan

genvælges. Derudover består bestyrelsen af et antal medlemmer valgt af medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber i

overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

b) Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 15.

a) Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen kan endvidere af sin midte vælge en næstformand, der i formandens

forfald træder i hans sted.

b) Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden. Bestyrelsesmøder skal indkaldes efter begæring af et medlem af bestyrelsen

eller af en til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldt direktør.

c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes ved

flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

d) Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

e) Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

f) Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af

årsregnskabet.

§ 16.

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at lede selskabets daglige virksomhed. Bestyrelsen kan ansætte yderligere indtil otte

direktører. Samtlige de i nærværende bestemmelse anførte direktører anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

BILAG J • VEDTÆGTER FOR NOVO NORDISK A/S 127


§ 17.

Selskabet forpligtes ved underskrift af to anmeldte direktører i forening eller af en anmeldt direktør sammen med bestyrelsens formand

eller næstformand eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsafslutning, udbetaling af udbytte, revision m.m.

§ 18.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 19.

a) Årsregnskabet skal indeholde regnskabet for moderselskabet samt koncernregnskabet med dertil hørende årsberetning.

b) Det herefter foreliggende overskud fordeles på følgende måde:

1. Nødvendige henlæggelser.

2. Forlods 1/2% udbytte til A-aktionærerne.

3. Indtil 5% udbytte til B-aktionærerne.

4. Når B-aktionærerne har fået 5% udbytte, fordeles restoverskuddet efter bestyrelsens nærmere forslag til henlæggelse, som

yderligere udbytte eller på anden måde, alt efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. For fastsættelse af yderligere

udbytte gælder dog, at der aldrig i alt kan tillægges A-aktierne et større procentvist udbytte end B-aktierne.

§ 20.

Med respekt af den til enhver tid gældende lovgivning varetages revisionen af en eller to revisorer hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.

Revisor(erne) vælges på den ordinære generalforsamling. Valget sker for 1 år ad gangen. Fratrædende revisorer kan

genvælges. Som revisor(er) kan vælges ét eller flere revisionsselskaber.

Opløsning

§ 21.

a) Såfremt ikke andet er fastsat i lovgivningen, træffes beslutning om selskabets opløsning af generalforsamlingen i overensstemmelse

med § 10.b og c ovenfor. Vedtages det at opløse selskabet, gennemføres dette ved likvidation. Såfremt ikke andet er fastsat i

lovgivningen, forestås likvidationen af en eller flere likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

b) Ved udlodning af likvidationsprovenuet skal B-aktiekapitalen dækkes forud med dennes pålydende, hvorefter der sker tilsvarende

udlodning af A-aktiekapitalen. A- og B-aktiekapitalen deltager herefter i forhold til deres pålydende på lige fod ved yderligere

udlodning.

c) Når selskabets opløsning er afviklet og afsluttet, afholdes en generalforsamling, på hvilken regnskabet fremlægges til decharge.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2000.

128 BILAG J • VEDTÆGTER FOR NOVO NORDISK A/S


Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Danmark

Tlf. 4444 8888

Fax 4449 0555

Telex 37173

http://www.novo.dk

CVR-nr. 24256790

Similar magazines