Nummer 83 (juni 2011) - Landsforeningen af Patientrådgivere ...

lpd.info.dk

Nummer 83 (juni 2011) - Landsforeningen af Patientrådgivere ...

ISSN 1396-2620

avisen

Temadage

Temadage

LANDSFORENINGEN

& af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

GE

e

FAGLIGT TALT...

Juni 2011 · Nr. 83

Alt hvad der foregår å psykiatrisk afdeling

LPD’s temadage - april 2011

Nyt klagesystem


LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen

af Patientrådgivere og

Bistandsværger i Danmark

Redaktion: Formand Ole Kølle

Redaktionsmedarbejder:

Ad. hoc-medlemmer efter behov.

Ansvarlig i forhold til

medie ansvarsloven: Ole Kølle

Bladets ledende artikler produceres

af LPD. Indholdet af andre artikler

dækker ikke nødvendigvis LPD’s

holdninger

Layout og tryk: Isager Bogtryk

Bladet udkommer: Ca. 4 - 5 gange

årligt og trykkes i et oplag på

ca. 2000 stk.

Næste materiale-deadline

15. august 2011

Redaktion og ekspedition:

Ole Kølle

Skovager 54, 4400 Kalundborg

tlf. 24665824 / 24665824

fax 62228300

e-mail: ok280944@yahoo.dk

Artikler til bladet e-mailes

på wordfi l til: ok280944@yahoo.dk

WWW.LPD-INFO.DK

avisen

Bestyrelsen i LPD:

Ole Kølle · formand og ans. red.

Skovager 54 - 4400 Kalundborg

ok280944@yahoo.dk

formandenlpd@gmail.com

tlf. 62228300 / 24665824

fax 62228300

Jan Labusz, næstformand

Chr. Hansensvej 27 · 4300 Holbæk

jan_labusz@hotmail.com

tlf. 59441528 / 40561577

Rita Brix, Sekretær

Skovgårdsvej 8, 1. tv. - 2920 Charlottenlund

mail@ritabrix.dk

51789667

2 LPD · avisen · TEMADAGE

I N D H O L D

Mogens Michaelsen · kasserer

Guldborgvej 296 · 4862 Guldborg

momi4862@gmail.com

kassererenlpd@gmail.com

tlf. 54770011 / 23461975 / fax 54770011

Jens Ernst Nielsen · medlem

Gedhusvej 17 – 7441 Bording

jensernstnielsen@gmail.com

40436627/21765477

Niels Simonsen – medlem

Rønnevænget 54 – 6870 Ølgod

niels@unsimonsen.dk

20643452

Poul Mødekjær · Regnskabskontrollant

Lyshøj Allé 1, st. tv. – 2500 Valby

40733421

Ida Kramp · Regnskabskontrollant suppleant

Ketilsvej 5 · 2880 Bagsværd

kramp.amholt@mail.tele.dk

tlf. 44987050

Niels G. Pedersen · 1. suppleant

Georgegade 40 st., 5000 Odense C

niels@cdnet.dk

tlf. 66146745

Susan Lundgren · 2. suppleant

Tårup Byvej 13, 5871 Frørup

nasus.een@gmail.com

tlf. 20205484

Andreas Morgan · Håndbog / Hjemmeside

tlf. 60602239

ab@welund.dk


Lederen...

Lederen til temadagene afholdt fra

1. - 3. april 2011 i København.

Emnerne i år var som vanligt valgt med omhu..

Der blev specielt lagt vægt på det nye klagesystem, hvor vicedirektør

i Patientombuddet Peter Bak Mortensen og juridisk

faglig konsulent Nina Boye Serve på dygtig og pædagogisk vis

gennemgik opbygningen af Patientombuddet ( P B M ), (som pr.

1. januar 2011 har afl øst Sundhedsvæsenets Patientklagenævn)

og mere specifi kt om klagesystemet for psykiatriområdet.

( N B S )

De brugte powerpointbilleder er med i dette temanummer.

Temanummeret vil selvfølgelig kunne læses på LPD´s hjemmeside

www.lpd-info.dk

Mette Brandt Christensen , som til daglig er psykiatrisk overlæge

på Glostrup Psykiatriske Center og er medlem af Retslægerådet,

fortalte om retslægerådets arbejde og opbygning.

Specielt fi k vi afl ivet rigtig mange af de MYTER, som ” klæbede ”

sig til Retslægerådet og dets arbejde. Vi blev rigtig meget klogere

på det seriøse arbejde, som Rådet udfører, og som en del var i

tvivl om.

Mette var meget åben i diskussionen om Rådets arbejde , hvilket

bevirkede, at vi fi k en livlig og faglig dialog om Retslægerådets

arbejde.

Afdelingsinspektør fra Ombudsmandsinstitutionen Lennart

Frandsen satte fokus på, hvordan Ombudsmandsinstitutionen

arbejder med psykiatriområdet.

Dette blev på vanlig fornem vis sat i relation til indlæggene fra

henholdsvis Peter B. M. og Nina B. S. samt Mette B. C.

Lørdag eftermiddag var lagt i hænderne på kommitterede i

Statsforvaltningen Hovedstaden Henning Lund Sørensen, hvor

vi skulle overvære to klagesager direkte fra et patientklagenævnsmøde.

Afviklingen af sagerne for ” åbent tæppe ” blev en stor succes.

Sagerne var velforberedte og blev ledet meget fl ot af Henning

L. S. assisteret af Vibeke ( fra Sind ) og Torben ( læge ) fra gruppen

af nævnsmedlemmer i Statsforvaltningen Hovedstaden.

Sagerne skal opleves ” live” og er derfor ikke velegnet til gengivelse

i temanummeret.

Tak til alle deltagerne lørdag eftermiddag for en SUPER eftermiddag.

Formanden for Folketingets § 71 – Tilsyn , Karen Klint, holdt

et inspirerende og fl ot indlæg om begrebet ” god sygehusstandard”.

Der blev virkelig sat fokus på dette spændende og vigtige område,

som jo også er et område, vi som patientrådgivere skal

have meget fokus på.

I N D H O L D

Kort nyt...

Tilmelding - Kursusmodul 1+2 - Begynderkursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tilmelding - Kursusmodul 3+4 - Fortsætterkursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fagligt talt...

Alt hvad der foregår å psykiatrisk afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

LPD’s temadage - april 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Nyt klagesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

LPD sætter meget pris på den gode kontakt til Tilsynet og de

frugtbare møder, som bestyrelsen afholder med dette, hvilket

ikke mindst skyldes formanden Karen Klints ihærdige arbejde for

vores område.

Servicelovens § 107 og § 108 er områder, som for os er forholdsvis

nye, blev gennemgået af Kirsten H. , som til daglig arbejder

som visitator i Lollands kommune.

Hvad er type 1 – 5 dom?

Beskrivelsen af disse domme kam læses i hæftet fra NDU ( Netværket

vedrørende Domfældte udviklingshæmmede ), som

beskriver problematikkerne omkring udviklingshæmmede, der

har fået en dom. (De fl este fi ndes på Kofoeds Minde ).

Serviceloven vil vi komme til at høre meget mere om i den kommende

tid, specielt med fokus på kommunernes tilsynspligt på

§ 108 institutionerne.

Brug temahæftet som inspirationskilde og opslagshæfte i dagligdagen.

God fornøjelse med dette og velkommen til temadagene 2012.

Ole Kølle

Ansvarshavende redaktør og formand for LPD

TEMADAGE · LPD · avisen 3


Alt det andet

herunder visse

indgreb mv. efter

psykiatriloven

Psykiatrilovens

tvangs-

Bestemmelser

mv.

Autorisationsloven

Sundhedsloven mfl.

§ 35

Sygehusledelsen

Frihedsberøvelse

mv.

Det regionale § 37, stk. 1

patientklagenævn

§ 38,

stk. 1

Dette er tvivlsomme spørgsmål der skal placeres i en af kasserne

Alt det andet

herunder visse

indgreb mv. efter

psykiatriloven

Psykiatrilovens

tvangsbestemmelser

mv.

Autorisationsloven

Sundhedsloven

mv.

4 LPD · avisen · TEMADAGE

Regionen

Retten

Det

psykiatriske

Ankenævn

Patientombuddet

(forløb)

Sundhedsvæsenets

Disciplinærnævn

(person)

Ombudsmanden

F.eks. håndhævelse af husorden, besøgstider, besiddelse/anvendelse

af mobiltelefon. Beslutninger om personel skærmning på lavere

niveau.

Besøgsforbud. Bortvisning af besøgende, visitation, manglende

adgang til fri luft. Manglende vejledning, manglende behandlingsplan.

Manglende fast vagt ved tvangsfiksering. Kortvarig personel

skærmning. Tvungen personlig hygiejne. Beslaglæggelse. Manglende

vejledning

Tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel,

tvangsbehandling, tvangsfiksering, tvungen opfølgning efter

udskrivning, fysisk magt, beskyttelsesfiksering, alarm- og

pejlesystemer, dørlåse, personel skærmning på højt niveau, aflåsning

i afdelingen, oppegående tvangsfiksering, aflåsning af patientstuer.

F.eks. afvisning af besøg, fejlbehandling

÷

Ombudsmanden

Ombudsmanden

Ombudsmanden

Ombudsmanden


LPDs temadage

april 2011

Karen J. Klint

LPD er meget tilfreds med det arbejde, som § 71 – Tilsynet

gør i hverdagen. Formanden Karen Klint sætter altid fokus

på de svages problemstillinger og mange spørgsmål fra

fortvivlede borgere lander på hendes bord. Hvis de ikke

lige hører hjemme der, sikrer Karen, at det sendes det rigtige

sted hen. Et fl ot arbejde i Tilsynet.

LPD værdsætter meget det gode samarbejde, som vi i

hverdagen har med § 71 – Tilsynet. Det er et samarbejde,

§71 udvalget

• grundlovsbetinget tilsyn med personer der

er administrativt frihedsberøvede

• ikke tilsyn med selv beslutningen

• men med vilkårene under

frihedsberøvelsen

som går begge veje og som jeg er sikker på, er med til at

højne arbejdet for de psykisk syge.

Nogle vil måske nikke genkendende til dette indlæg fra

temadagene sidste år, men jeg synes, at der bliver peget

på så mange vigtige ting, at det tåler en gentagelse. Indlægget

fra i år kommer i en senere LPD – avis.

TEMADAGE · LPD · avisen 5


Arbejdsform

• anmeldte tilsyn / uanmeldte tilsyn

• ”tilsyn via andres tilsyn”

• opfølgning på konkrete sager

• samarbejde med

ombudsmandsinstitutionen

Hvad ser vi efter 1

• det vi kan se, høre og lugte

• det vi kan få at vide ved at spørge

• ved at tale med konkrete personer

• om vi har fået henvendelser om stedet

6 LPD · avisen · TEMADAGE


Hvad ser vi efter 2

• god ”sygehusstandard”

• gives information om rettigheder

• ”husorden”

• mere restriktiv end oplagt

Udvalget er i kontakt med

• enkeltpersoner, brev, mail, tlf., foretræde

• pårørende

• ”systemerne”

• interesseorganisationer

TEMADAGE · LPD · avisen 7


Udvalgets holdninger

• vi har et etisk kodeks for vores tilsyn

• vi har en checkliste for måden at føre

tilsyn på

• vi optræder i enighed (flertallet skal være

til stede)

Hvad udtaler vi os om

• forbruget af tvang

• normeringer og fysiske forhold

• indholdet i døgnet

• overholdelse af regler / patientrådg. /

bistandsværger m.v.

8 LPD · avisen · TEMADAGE


kommende opgaver

• L 128 og L 198 = ambulant tvang og

oppegående fiksering

• løbende indberetninger hvis lovene

aktiveres

• vi vil også spørge hvis de ikke bruges /

fast spørgsmål fremover?

Europarådets Torturforebyggelseskommission

• egen stuen Ok

isolation eller del i stimulering / relationer?

S ønsker at understrege

•At beslutningen ikke kan træffes lokalt

•At det skal over et sagkyndigt udvalg

•At der skal være en faglig second opinion

•At der er tæt kontrol

•At forsøgsperioden følges tæt – også politisk

•At der en forsøgsperiode

TEMADAGE · LPD · avisen 9


9) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Karen J. Klint (S):

Mener ministeren, at det er korrekt at kalde udviklingen i

anvendelsen af tvang i psykiatrien stabil,

som det sker i Sundhedsstyrelsens opgørelse over

anvendelse af tvang i psykiatrien for 2008, når det af

materialet fremgår, at der i perioden 2000 til 2008 til trods

for et fald på 474 patienter er sket en forøgelse af

antal patienter på 329 personer, der er berørt af

tvang, og selve antal tvangsforanstaltninger er steget

med 3298?

(Spm. nr. S 2064).

10) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Karen J. Klint (S):

Er ministeren enig med Sundhedsstyrelsen, når

den i opgørelse over anvendelse af tvang i

psykiatrien for 2008 noterer, at Sundhedsstyrelsen

har påpeget, at der generelt set bør

foregå en kontinuerlig og målrettet indsats for at

nedbringe anvendelsen af tvangsforanstaltninger,

og er ministeren enig i, at løsningen ikke er at

erstatte anvendelsen af fysisk magtanvendelse

med tvangsmedicinering?

(Spm. nr. S 2067).

10 LPD · avisen · TEMADAGE


Modul 1+2 - Begynderkursus

for patientrådgivere

og bistandsværger

❏ Jeg ønsker overnatning

❏ Jeg ønsker ikke overnatning

❏ Jeg ønsker kun overnatning fredag til lørdag

❏ Jeg ønsker kun overnatning lørdag til søndag

Jeg har følgende kostønsker:

ALLE

ER VELKOMNE

På Fyn nær motorvej og tog - 25. -27. nov. 2011

Tilmelding:

Navn

Adresse

E- mail

Telefon

Medlems- eller

registreringsnummer:

(Bag på LPD-avisen)

Ankomst:

den 25. nov.

Afrejse:

den 27. nov.

Jeg er:

❏ patientrådgiver

❏ bistandsværge

❏ andet

Jeg forventer at køre selv og har plads til i bilen.

Præcis sted senere - Se beskrivelsen på hjemmesiden

Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en

anden deltager mv.):

Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lave

takst på 2,00 kr.). Udgift til broen dækkes kun ved originalbillet

(ej brobizz )

Da det er først til mølle princippet og vi kun har et

begrænset antal pladser skal tilmelding foregå temmelig

hurtigt.

Tilmeldingen skal være kassereren /

kassererenlpd@gmail.com i hænde senest den 31.

oktober 2011. Se adresserne foran i LPD-avisen.

Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse

senest en uge før kurset, ret da henvendelse til

kassereren.

TEMADAGE · LPD · avisen 11


Kursusmodul 3+4 - Fortsætterkursus

for patientrådgivere

Tilmelding:

12 LPD · avisen · TEMADAGE

og bistandsværger

Modul 3+4 - Hotel Ærø - 30/9-2/10 2011

Navn

Adresse

E- mail

Telefon

Medlems- eller

registreringsnummer:

(Bag på LPD-avisen)

Ankomst:

den 30. september

Afrejse:

den 2. oktober

Jeg er:

❏ patientrådgiver

❏ bistandsværge

❏ andet

Jeg forventer at køre selv og har plads til i bilen.

Hotel Ærø 30/9-2/10 2011

Se beskrivelsen på hjemmesiden

❏ Jeg ønsker overnatning

❏ Jeg ønsker ikke overnatning

❏ Jeg ønsker kun overnatning fredag til lørdag

❏ Jeg ønsker kun overnatning lørdag til søndag

Jeg har følgende kostønsker:

ALLE

ER VELKOMNE

Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en

anden deltager mv.):

Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lave

takst på 2,00 kr.). Udgift til broen dækkes kun ved originalbillet

(ej brobizz )

Da det er først til mølle princippet og vi kun har et

begrænset antal pladser skal tilmelding foregå temmelig

hurtigt.

Tilmeldingen skal være kassereren /

kassererenlpd@gmail.com i hænde senest den 31.

august 2011. Se adresserne foran i LPD-avisen.

Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse

senest en uge før kurset, ret da henvendelse til

kassereren.


Nyt klagesystem

Patientombuddet

Hovedformål: styrke patienters retsstilling

• Bedre klagemuligheder

• Lettere klageadgang

• Hurtigere afgørelser

• Højere grad af læring

Patientombuddet

TEMADAGE · LPD · avisen 13


Service

Faglig

virksomhed

Erstatning

Tvang i

psykiatrien

Patient-

rettigheder

Service

Faglig

virksomhed

Erstatning

14 LPD · avisen · TEMADAGE

Tvang i

psykiatrien

Vigtigste klageveje i 2011

Driftsherre

P-ombud-det/

Disciplinærnævn

Patient-

forsikringen

Lokale

psykiatriske

patient-

klagenævn

Region

Kommune

Ankenævn

PSAN

Domstole

Psykiatrisk

Ankenævn

P- ombuddet

Vigtigste klageveje i 2011

Patient-

rettigheder

Driftsherre

P

A

T

I

E

N

O

T

PT.

K M

P-ombud-det/

Disciplinærnævn

Patient-

forsikringen

O Lokale

N

B

psykiatriske

T U patient-

O

klagenævn

R D

Region

Kommune

Ankenævn

PSAN

Domstole

Psykiatrisk

Ankenævn

P- ombuddet


PSAN

sekretariat

International

Patientombuddet

Utilsigtede

hændelser

Patientombuddet

Patientombud

Patientombuddet

ELI Klage over

frit valg

osv.

sygesikring PKNs sekretariat

TEMADAGE · LPD · avisen 15


Administration

og service

Direktion

Læringsenhed

Patientombuddet

International

sygesikring

Patientklagecenter Erstatningscenter

16 LPD · avisen · TEMADAGE

Patientombuddets opgaver

• Afgøre klager fra patienter over

sundhedsvæsenets faglige virksomhed i

bred forstand

• Sekretariatsbetjene 4 nævn

• Administrere systemet med utilsigtede

hændelser

• Administrere International sygesikring

Patientombuddet


POB sekretariatsbetjener:

• Sundhedsvæsenets

Disciplinærnævn

• Patientskadeankenævnet

• Lægemiddelsskade

ankenævnet

• Det Psykiatriske

Ankenævn

Region

dialog

Patientombuddet

Patientombuddet

region

Regionstandlægenævn

PF

TEMADAGE · LPD · avisen 17


Disciplinærnævn

Kritik til

sundhedsperson

18 LPD · avisen · TEMADAGE

Klage over behandling

Det rådgivende

Praksisudvalg

POB-sager

(Forløbsklager)

Kritik til

behandlingsstedet

Patientombuddet

Overgangsordning

• Klager over

sundhedsfaglig

virksomhed indbragt til

Patientklagenævnet før 1.

januar 2011

færdigbehandles af

Disciplinærnævnet/Det

Psykiatriske Ankenævn

• Dette gælder dog ikke

klager over aktindsigt

Patientombuddet


Vejledninger

Disciplinær-

nævnet

POB-

afgørelser

Utilsigtede

hændelser

Klage og tilsyn

Sundhedsstyrelsen

Patientombuddet

Patient -

Forsikringen

Det Psykiatriske Ankenævn

Patientombuddet

Skærpet

overvågning

TEMADAGE · LPD · avisen 19


• 45 millioner patientkontakter om året

• Ca. 25.000 indlagte patienter om året på

psykiatriske afdelinger

• Ca. 5000 patienter er berørt af tvang

• Ca. 1000 afgørelser i DPP

20 LPD · avisen · TEMADAGE

Patientombuddet

Afgjorte psykiatriske Ankesager

Patientombuddet


2. instans behandling

• To-instans-behandling sikrer styring og retssikkerhed

• Ensartethed og sikkerhed for, at retsregler og faktum

vurderes og anvendes korrekt

• Fuld prøvelse (faktum, abstrakt regelfortolkning, konkret

subsumption og bevisskøn)

• Selvstændig begrundelse

Patientombuddet

Arbejdet i sekretariatet

• Fast

sagsbehandlerteam

• Indsatsuger

• Temamøder

• Praksissammenfatning

• Nyhedsbreve

• Årsberetning

• Ombudsmanden

• Studiebesøg

Patientombuddet

TEMADAGE · LPD · avisen 21


Kompetence

• Det Psykiatriske Ankenævn behandler klager

over de psykiatriske patientklagenævns

afgørelser vedrørende tvangsbehandling,

anvendelse af fysisk magt, personlige alarm-

og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig

skærmning, der uafbrudt varer mere end 24

timer, samt aflåsning af patientstue på

Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk

afdeling, Region Sjælland, jf. § 38, stk. 1, i lov

om anvendelse af tvang i psykiatrien.

22 LPD · avisen · TEMADAGE

Patientombuddet

Sagens gang 1 (oplysning)

•Antagelse eller afvisning

•Sagens akter fra det lokale nævn

•Indhentelse af journal, sygeplejejournal

og udtalelse fra overlæge

Patientombuddet

Patientombuddet


Sagens gang 2 (spørgsmål til

sagkyndig)

•Sekretariatet udarbejder forslag til

afgørelse med spørgsmål til den

sagkyndige konsulent

•Sagkyndig i psykiatri voterer

• 6 sagkyndige

• Tæt samarbejde

• Årlige møder

Patientombuddet

Sagkyndige

Patientombuddet

TEMADAGE · LPD · avisen 23


24 LPD · avisen · TEMADAGE

Tvangsmedicinering § 12

•Var patienten sindssyg?

•Uforsvarligt at undlade tvangsbehandling?

•Behandlingsindikation/fareindikation?

•Afprøvede lægemidler/sædvanlig dosering?

•Mindst indgribende foranstaltning

(motivationstiden)?

•Afprøvede lægemidler/sædvanlig dosering og

behandlingsform?

Patientombuddet

Beroligende injektion

§ 17, stk. 2

• Afgørende betydning for

bedring af en meget urolig patients tilstand?

• Mindst indgribende foranstaltning

(forudgående forsøg på korrektion af

adfærd og tilbud om beroligende til frivillig

indtagelse (dokumentation))?

Patientombuddet


Sagens gang 3 (forslag til afgørelse)

Sagsbehandleren

færdiggør forslaget til

afgørelse på baggrund af

den sagkyndige vurdering.

Patientombuddet

Sagens gang 4 (partshøring)

• Partshøring i sager antaget før 1. januar 2011 (gamle PKNsager):

– der partshøres over forslag til afgørelse, sagkyndig udtalelse,

anken, det lokale nævns bemærkninger hertil, afdelingens

bemærkninger hertil, det lokale nævns afgørelse, klagen til

det lokale nævn, lægeerklæringen og journalmateriale.

• Partshøring i sager antaget efter 1. januar 2011 (nye DPAsager):

– der partshøres efter sagsoplysningen i henhold til

forvaltningslovens § 19

– der partshøres over indhentet materiale, som parterne ikke er

bekendt med: evt. nye udtalelser og yderligere journal

– NB: der partshøres ikke over forslag til afgørelse og

sagkyndig udtalelse

Patientombuddet

TEMADAGE · LPD · avisen 25


Sagens gang 5 (nævnsbehandling)

Nævnets sammensætning

Patientombuddet

Patientombuddet

Medlemmer af Det Psykiatriske

Ankenævn

• Formand:

26 LPD · avisen · TEMADAGE

Landsretsdommer Henrik Gunst Andersen.

- Stedfortræder: landsretsdommer Dorte Jensen

• 2 speciallæger i psykiatri:

Læge Peter W. Jepsen

Læge Poul-Erik Carlsen

- Stedfortrædere: læge Birgit Kijne og læge Alice Madsen

• Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer

Lisbeth Holmgaard

Finn Graa Jakobsen

- Stedfortrædere: Knud Kristensen og Irene Hjortshøj

Patientombuddet


Reaktionsmuligheder

• Ankenævnet kan:

- tiltræde (stadfæste)

- ændre (annullation kombineret

med en ny afgørelse)

- hjemvise (fornyet behandling)

- ophæve (ugyldighed - ingen hjemmel

eller sagsbehandlingsfejl)

Patientombuddet

Reaktionsmuligheder

Patientombuddet

TEMADAGE · LPD · avisen 27


Formandsafgørelser

• Forretningsordenens § 5,

stk. 2:

Formanden kan træffe

afgørelser i sager der ikke

giver anledning til tvivl. Dog

ikke hvis DPP’s afgørelse

ændres, hjemvises eller

ophæves.

28 LPD · avisen · TEMADAGE

Patientombuddet

Patientombuddet

Hovedbrud

• Sagsbehandlingsfejl ved

DPP:

• Betydning for afgørelsens

indhold og lovlighed?

• Hvis JA ophævelse med hjemvisning eller

reparation

• Hvis NEJ ressortmyndigheden (ministeriet)

Patientombuddet


www.pkn.dk

www.patientombuddet.dk

Patientombuddet

Sidste nyt

• Pligt til at informere patienten om virkning og

bivirkninger ved samtlige præparater omfattet af

beslutningen om tvang inden beslutningen træffes.

• Hvis motivationstiden har varet 3 dage er

betænkningstiden passende, og lovens betingelse

opfyldt. Hvis patienten gives længere betænkningstid,

så er det ankesystemet uvedkommende. Hvis

betænkningstiden er kortere end 3 dage, vurderer

ankenævnet, om der forelå en akut situation

(udsættelse af behandlingen til fare for patientens liv

eller helbred).

• I betænkningstiden skal det dagligt journalføres, om

patienten har fået tilbudt medicinen, også når

betænkningstiden udstrækkes ud over tre dage.

Patientombuddet

Her finder du blandt

andet:

Afgørelser

Nyhedsbreve

Praksis-

sammenfatninger

Lovsamling

TEMADAGE · LPD · avisen 29


Information af patientrådgiver/

bistandsværge

• Pligt til at informere både patient og

patientrådgiver om en tvangsbehandlings

formål, virkninger og mulige bivirkninger.

• § 3, stk. 6, i bkg. nr. 1338

af 2. december 2010

30 LPD · avisen · TEMADAGE

Patientombuddet

Grundet tekniske problemer bringes

Mette Brandt Kristensens indlæg om Retslægerådet

først i næste nummer af LPD - avisen.


avisen a

LPD

Mogens Michaelsen,

Guldborgvej 296, 4862 Guldborg

Isager Bogtryk · Møllergade 34 · 5700 Svendborg

tlf. 6221 3160 · fax 6221 3326 · www.isagerbogtryk.dk

32 LPD · avisen · TEMADAGE

Returneres ved varig adresseændring

avisen a

Indbetalinger af pengegaver, bidrag

fra offentlige instanser og fi rmaer samt

den årlige kontingent på

kroner 350 for medlemskab, skal indbetales

direkte til vores netbank:

SPAR LOLLAND

Regnr.: 0704

Kontonummer: 0002485087

LANDSFORENINGEN

& af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

GE

e

VI TRYKKER LPD-AVISEN,

MEN VI FREMSTILLER OGSÅ...

Annoncer · Aviser · Blanketter · Brochurer · Brevpapir · Bøger

Etiketter · Fagblade · Fakturaer Farveprint · Farvekopi · Firmapapirer

Foldere · Foreningsblade · Formularer · Følgeskrivelser · Grafisk

identitet · Grafisk design · Kalendere · Kataloger · Konvolutter

Kreativ grafisk formgivning · Kuverter · Labels · Magasiner

Plakater · Postkort · Produktbrochurer · Profilbrochurer

Reklametryksager · Stempler · Tidsskrifter · Visitkort...m.m.

...ring til os på tlf. 62 21 31 60

B

More magazines by this user
Similar magazines