N--TM-BLADE-Hvac-HVAC 3-HVAC3-2 - Techmedia

techmedia.dk

N--TM-BLADE-Hvac-HVAC 3-HVAC3-2 - Techmedia

HVAC 1 · 2006 3


I n d h o l d Nye krav til kølemidler Med de nye krav til køleanlæg og –midler er der både sikkerhed for en høj effekt og større hensyn til miljøet. 26 Nye kølemidler afprøves Danmark er sammen med Østrig foregangslande i en spændende tid, hvor der skal gås nye veje inden for køling. 32 Hybrid vandkøling Der er en stigende efterspørgsel på energirigtige køleanlæg til it-branchen og procesindustrien. Gennem de senere år har 42 virksomheden Bundgaard Køleteknik udviklet et nyt hybrid vandkøleanlæg med kølemidlet R290. Store besparelser I kølvandet på store investeringer i nye kølevandspumper har Carlsberg Forskningscenter hurtigt fået overskud. 44 Stop legionella Firmaet Ashland er klar med et nyt produkt, som effektivt kan tage kampen op mod legionella. Teknikken er baseret på ultrasonisk energi. 50 Vigtigt grundværktøj Bæringer er sjældent særlig synlige, men de er vigtige detaljer, som kan gøre en vigtig forskel. Korrekte valg kan desuden give store besparelser. 54 Den digitale fremtid Lindab har kombineret en række digitale muligheder, så rådgiver nu kan arbejde papirløst lige fra tegning og dimensionering og frem til varemodtagelsen. 58 Hurtig bugt med utætheder Tilfældigheder satte ingeniør i gang med at opfinde ny fugtsensor, så boligforening slipper for store udgifter til udbedring af vandskader. 60 Overvej behov nøje Naturlig ventilation vælges mange steder. Fra Aalborg Universitet understreges det, at det er vigtigt, at man nøje har analyseret sine behov inden den naturlige ventilation vælges. 64 4 42 Badevand i toilettet I København har et dansk pilotprojekt vist, at det er muligt med biologisk rensning at rense badevandet, så det til fulde lever op til kravene i drikkevandsdirektivet og uden gener kan bruges til toiletskyl. 22 Danske Køledage Midt i marts holdes Nordens største kølekonference i Odense. En række centrale emner er til debat, ligesom Congress Centerets udstillingshal er fyldt op. Badeværelset ind i stuen 8 46 Duravit har netop præsenteret en række helt nye designprodukter. Alle er blevet nytænk og rummer spændende detaljer – badekar med multifunktion og et klikafløb. HVAC 3 · 2006


HVAC 3 · 2006 5


L e d e r Gennem mere end 26 år har OR-ordningen sparet oliefyrsejere og samfund for milliarder af kroner og sikret en forbilledlig formindsket miljøbelastning. OR-ordningens koncept og den store brancheopbakning har vist sin bæredygtighed. På tværs af faginteresser er det lykkedes at få samlet branchen i et slagkraftigt samarbejde. Det er der gennem årene blevet værnet om - og det fortjener branche og samfund også, at der bliver i fremtiden. 1.januar 2006 trådte den nye bekendtgørelse nr.1296 lov om ”Eftersyn af kedelog varmeanlæg i bygninger” i kraft. Den nye lov, der bygger på EU‚s kedeldirektiv, har i første omgang betydet at der på Teknologisk Institut er dannet et fællessekretariat, hvor alle eksisterende ordninger er blevet samlet. Fint! Der kan givet vis være synergier, der kan udnyttes og derigennem opnås en mere rationel udnyttelse af ressourcer. Men, lad ikke en velfungerende ordning som OR i stikken. EU‚s kedeldirektiv er for de europæiske lande et skridt i retningen af regelmæssi- 6 Frivillig fornuft Af civilingeniør Per Rasmussen ge eftersyn af opvarmningsanlæg i Europa. For EU er det måske et stort skridt, men set med danske øjne er det slet ikke på højde med, hvad vi har bedrevet i Danmark i mange år. " Det unikke koncept og de forskellige faginteressers vilje til at løse disse har gennem årene gjort OR stærkt. " Gennem årene er OR-ordningen løbende blevet evalueret, og en af de gentagne konklusioner har været ”at årligt service på oliefyret giver besparelser på i gennemsnit seks – otte procent årligt.” Løbende stikprøvekontroller har bekræftet disse tal. Tallene er som nævnt gennemsnitstal, og stikprøvekontrollerne har da også vist, at der findes relativt mange anlæg med uacceptable sodtal og ret så høje røggastemperaturer. Med de nye danske regler er der kun krav om, at oliefyr, der er mere end fem år gamle, skal efterses hver andet år. Dog skal kedler i oliefyrede anlæg fortsat renses hvert år, hvilket også fremover vil blive kontrolleret af skorstensfejeren. Fortsæt positivt samarbejde De forskellige interessegrupper omkring OR-ordningen er nu igang med - hver for sig - at udarbejde forskellige oplæg til bl.a. frivillige aftaler for oliefyrsejerne og forsøg på alternative OR-modeller. Der er fornuft i at oliefyrsejerne indgår frivillige aftaler om årligt eftersyn, men der er ikke fornuft i at brancheorganisationerne ikke samarbejder omkring dette. 26 års fællesskab har sikret ensartet uddannelsesniveau, kvaliteten på måleudstyret, et højt serviceniveau, og - ikke at forglemme - sikret OR som den uvildige instans i opvarmningsbranchen. Når forskellige faggrupper besøger samme anlæg kan det ikke undgås, at der opstår problemer. Dem var der i OR-ordningens start mange af. Men netop det unikke koncept og de forskellige faginteressers vilje til at løse disse har gennem årene gjort OR stærkt. Denne leder er en opfordring til alle faggrupper omkring OR til at fortsætte det positive samarbejde, der har været gennem årene. Det er der fornuft i. HVAC 3 · 2006


HVAC 1 · 2006 7


V a n d r e n s n i n g 8 Vaskevand bliver til rent skyllevand Dansk pilotprojekt med gode resultater af biologisk rensning af vand fra håndvask og bruser Af Annemarie Balle Hver dansker bruger omkring 130 liter drikkevand i døgnet. Hvis man sætter gang i tre store tromler med bakterier, som kan spise organiske stoffer, kan døgnforbruget sænkes til omkring 85 liter vand pr. person. De sidste 45 liter hentes ved at genbruge gråt spildevand fra håndvaske og bruseniche. Den erfaring har en del af beboerne i Nordhavngård gjort gennem de seneste år, hvor de har afprøvet et pilotprojekt med biologisk rensning. 80 af bebyggelsens 300 lejemål er koblet på det biologiske rensningsanlæg fra det tyske firma Lokus GmbH. Resultaterne er så gode, at boligforeningen FSB allerede har sat penge af, så anlægget kan udvides og komme til at omfatte alle 300 lejemål. Men det kan først ske, hvis Miljøministeriet vil give tilladelse til det. Projektet i Nordhavngård er kørt som et forsøgsprojekt med dispensation fra drikkevandsbekendtgørelsen. Afdelingsleder for miljøafdelingen Morten Andersson fra Moe & Brødsgaard foran hjernen bag styring og overvågning af anlægget i Nordhavngård. Projektet blev sat i gang af Miljøstyrelsen for at undersøge forskellige rensningsteknologier samt for at undersøge de hygiejne- og sundhedsmæssige aspekter af at bruge renset spildevand. Linda Bagge fra Miljøstyrelsen tilføjer, at i dag er det kun muligt at genbruge regnvand opsamlet fra tage til toiletskyl i private boliger. Hvis det grå spildevand fra håndvask og brusekabine skal genbruges som toiletskyl, skal der foretages en lang række undersøgelser af det rensede vand, fordi der så skal ske en dispensation fra drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 A – D. Eller der skal foretages en egentlig ændring af lovgivningen. I sagen om Nordhavngård har man allerede gennemført alle undersøgelser og analyser. Desuden har boligforeningen sendt en formel ansøgning til Københavns Kommune samt haft en uformel kontakt til Miljøministeriet. Forsøgsprojektet blev startet, fordi ledningsnettet i de 80 lejemål i Nordhavngård var blevet HVAC 3 · 2006


HVAC 3 · 2006 9


V a n d r e n s n i n g Vaskevand bliver til... Fortsat renoveret. Det blev så besluttet at etablere to adskilte strengesystemer, og derved gøre klar til genbrug af gråt spildevand. Genbrug af regnvand blev ikke overvejet, fordi regnvandet ledes andre veje og ville kræve væsentligt større investeringer. I Tyskland har man flere store anlæg med biologisk genbrug af gråt spildevand. Der er tale om godkendte anlæg, som er i fuld drift, og hvor der findes omfattende dokumentation for kvaliteten på det rensede vand. Selv om der på mange områder eksisterer en harmoniseret lovgivning, så er der stadig områder, hvor den nationale lovgivning overtrumfer EU-lovgivningen. Derfor kan der godt være godkendte anlæg i drift i andre EU-lande, mens Danmark ikke kan godkende tilsvarende anlæg. Enkelt anlæg - Det geniale ved anlægget fra Lokus er, siger afdelingsleder for miljøafdelingen Morten Andersson fra Moe & Brødsgaard i Rødovre, at der udledes meget vand fra brusekabine og håndvask om morgenen, når beboer- ne står op og skal på arbejde eller i skole, og når de kommer hjem sidst på eftermiddagen passer det med, at alt det grå spildevand er blevet renset og er klar til at blive brugt i toiletterne. Det går typisk fem – syv timer 10 Et kig hen mod tankende, hvor det urensede grå spildevand opsamles direkte fra håndvaske og brusekabiner. med den biologiske rensning af vandet. Simpel proces Der er tale om en meget enkel renseproces – og den er stort set lugtfri. Det eneste man kan lugte i kælderen, hvor renseanlægget er placeret, er lugten af vand. Når vandet fra brusekabinen eller håndvasken lukkes ud, løber det i et særskilt rørsystem ned til to store tanke. Her sker der en mekanisk rensning af vandet. Slammet i de to tanke tømmes ud en gang om ugen, og et par gange om ugen sker der en automatisk spuling af indersiden af tankene. En gang i minuttet pumpes en mindre portion af den filtrerede vand videre til en biologisk rensning. Den biologiske rensning består af store tromler, hvis overfladeareal svarer til størrelsen på en fodboldbane. Der er tre tromler. Den første er helt belagt med bakterier, som spiser alt biologisk materiale i det grå spildevand – lige fra bakterier over eventuelt blod eller affaldsstoffer fra huden til eventuelle vira. Det tager ca. tre uger at opbygge den særlige bakterieflora på tromlen. Når det grå spildevand er blevet behandlet i det første kar, sendes det videre til de to næste kar. Ved en almindelig visuel kontrol kan boligforeningens varmemester konstatere, om vandrensningen fungerer optimalt. Han kan med det blotte øje se, om bakterievæksten på den første tromle er god og levedygtig. Den fremstår som en klart, slimet lag på tromlens overflade. I næste kar er tromlen stort set fri for bakterievækst, mens den i det sidste kar ikke kan spores – helt i takt med, at det organiske materiale er blevet fjernet, så bakterierne ikke har noget at leve af. Efter tre – fire timers ophold i karrene med den biologiske rensning er vandet klar til at blive sendt videre til særlige opsamlingskar. Hvis der sendes for store mængder vand over i rensekarrene, er der en overløbsventil, som sender der overskydende vand direkte ud i kloaksystemet, så der er ingen fare for, at vandet sendes for hurtigt gennem den biologiske rensning – eller at bakterierne kommer på overarbejde. HVAC 3 · 2006


V a n d r e n s n i n g Vaskevand bliver til... Fortsat Her ledes vandet videre frem på en måde, så eventuelle døde bakterier kan bundfældes. Karret tømmes for bundfald en gang om ugen. Inden vandet som afslutning sendes videre til UV-bestråling sendes det gennem et filter med findelte lavasten. Sandfiltret returskylles automatisk seks – otte gange om dagen. Efter bestråling med UV-stråler er det grå spildevand blevet til rent vand – af drikkevandskvalitet, siger Morten Andersson. Det rensede vand opbevares i et par store tanke. Da genbrugsvandet ikke altid helt dækker behovet for vand til toiletterne, kan der spædes op med traditionelt drikkevand. Det sker via en studs, hvor der er 20 mm gab til tankene, sådan som der er lovkrav om. Der er gennemført et omfattende måleprogram, der dokumenterer, at renseanlægget kan levere renset vand af høj kvalitet, som svarer til kravene til drikkevand. Målinger har endvidere vist, at anlægget er meget stabilt og kan levere samme høje vandkvalitet hele tiden. Økonomi Når boligforeningen i Nordhavgård er interesseret i at udbygge systemet til at omfatte alle boli- 12 ger, skyldes det både et miljøhensyn og en økonomisk beregning. Foreløbige overslag har vist, at anlægget er betalt tilbage på mindre end tre år. Det koster 1 kWh at behandle en kubikmeter vand – det skal sammenholdes med, at drikkevand fra vandværket typisk koster mellem 25 og 30 kr. pr. kubikmeter. Fra beboerside har der kun været tilfredshed med det biologiske rensningsanlæg. Der er en sikker forsyning og ingen lugtgener, som nok var det, beboerne havde frygtet mest. Også bebyggelsens varmemester er meget tilfreds med anlægget. - Det kræver kun ganske lidt vedligeholdelse, og det kan ske i forbindelse med de opgaver, jeg har her i kælderen. Det drejer sig om at rense tan- Hver af de tre tromler har en overflade på størrelse med en fodboldbane. Afdelingsleder for miljøafdelingen Morten Andersson fra Moe & Brødsgaard foran de tre tromler, hvor den biologiske renseproces foregår. Enkelt og klar rørføring sikrer, at drikkevand og renset vand holdes adskilt. kene og bundfældningskarret en gang om ugen og så et par gange om ugen tjekke om bakterievæksten er, som den skal være. Anlægget er fuldautomatisk, og der er fuld kontrol med driftsparametrene, som kan overføres til pc, så dokumentationen hele tiden er på plads. Senest har FSB iværksat et måleprogram, hvor der indgår, at varmemesteren fire gange årligt skal udtage vandprøver. Samlet set bruger varmemesteren fire mandedage årligt på at vedligeholde systemet. Morten Andersson tilføjer, at han er meget imponeret over anlæggets drift. - Før jeg havde set anlægget i drift, troede jeg ikke, at det kunne svare sig at rense vand fra boliger. Men nu hvor jeg har set dette anlæg i drift kan jeg se store perspektiver i det. Ingen tvivl om, at der ville være store fordele ved at installere det i andre boligforeninger eller anvende det i svømmehaller. I en svømmehal som Vestbadet ved København, bruges der årligt omkring 20.000 kubikmeter vand – omkring de 15.000 kubikmeter ville kunne behandles i denne type anlæg, vurderer Morten Andersson. HVAC 3 · 2006


HVAC 1 · 2006 13


A k t u e l t FM Mattsson og Mora Armatur rykker til Glostrup Siden sommeren 2005 har de to varemærker FM Mattsson Mora Armatur været samlet i salgsorganisationen Ostnor Danmark A/S. Etableringen af det nye fælles selskab var en naturlig ud- De to kendte varemærker Mora Armatur og FM Mattsson markedsføres i dag af det fælles selskab Ostnor Danmark A/S med adresse i Glostrup. 14 vikling, da produktionen af de to varemærker var blevet lagt sammen allerede fire år tidligere. Nu følger så udflytning til nye lokaler i Glostrup. -Efter sammenlægningen sidste år er markedsandelen steget markant, at Ostnor Danmark A/S nu indtager en plads blandt de største mærker på det danske marked for armaturer. Selskabet indgår i Ostnorkoncernen, der omsætter for cirka en milliard svenske kroner og er en af de to førende producenter i Skandinavien. Koncernen har hovedsæde lidt uden for byen Mora i Sverige - nærmere betegnet i byen Östnor. Fra samme by stammer FM Mattsson. I mange år konkurrenter, men i dag begge samlet under Ostnorparaplyen. Tilfredsstillende resultat Årsregnskabet for Per Aarsleff A/S er blevet godkendt, ligesom bestyrelsens forslag om et udbytte på 12 procent af aktiekapitalen blev vedtaget. Det blev desuden besluttet at bemyndige bestyrelsen til - indtil næste generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende af i alt ti procent af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen blev genvalgt og består af: Palle Svejstrup – formand, Jens Bigum, Carsten Fode, Niels S. Møller, Boris Andersen (medarbejdervalgt), Leif Endersen (medarbejdervalgt) og Jens M. Jørgensen (medarbejdervalgt) Risø-forsker udnævnt som professor på Københavns Universitet Afdelingschef på Risø Kim Pilegaard kan nu kalde sig adjungeret professor i biosfære-atmosfæreforskning ved Biologisk Institut på København Universitet. Den 10. marts kl. 14.00 holder han sin tiltrædelsesforelæsning i Botanisk Auditorium, Gothersgade 140. Kim Pilegaard har kvalificeret sig til titlen gennem sit omfattende bidrag til international forskning inden for inter- aktionen mellem økosystemer og atmosfære. Forskningen spænder fra udvikling af målemetoder der kan bestemme den luftbårne forurening med tungmetaller i arktiske egne til måling af, hvor meget og hvordan drivhusgasser udveksles mellem økosystemer og atmosfæren. Det sidste er bl.a. en vigtigt brik i udviklingen af troværdige modeller til at forudsige fremtidens klima. Flyverformet skolebygning NCC har vundet konkurrencen om en nyt skolebyggeri for de yngste elever ved Torstedskolen i Horsens. Dommerkomiteen faldt for tilbygningens flyverlignende udformning, som passer perfekt til pædagogikken bag indskolingen. Ordren til NCC er på små 33 millioner kroner. Planerne om udvidelsen har været undervejs i næsten ti år, og derfor vækker det stor glæde hos såvel Horsens Kommune som den pladshungrende Torstedskolen, at byggeriet nu går i gang. – Vi ligger i et vækstområde, hvor der bliver bygget heftigt. Derfor har vi i høj grad brug for større forhold, hvor vi både vil få plads til flere elever og bedre mulighed for at implementere de pædagogiske tanker bag indskolingen, siger Torstedskolens leder, Per Bentsen. Huset, som er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema, skal fungere som en firsporet helheds- skole for eleverne til og med 3.klasse. – Moderne skoler er ofte udformet sådan, at der er fælleslokaler i midten af bygningen og mulighed for at trække sig tilbage i yderkanterne. I den forbindelse passede flyvermodellen med den lange hovedbygning og de fire tilstødende vinger og halefinner godt, siger arkitekt Lene Hammer Pedersen fra Arkitema A/S. NCC Construction Danmark A/S opfører byggeriet, som bliver på i alt 3.500 etagemeter, som en dobbeltdækker i to etager. Midterbygningen opføres med malede stålrammer i åben profil, med ydervægge af isoleret trækonstruktion, der udvendigt er beklædt med grå fibercementplader. Fløjbygningerne – eller vingerne og finnerne – udføres med bærende bagvægge og dæk i beton/letbeton, skalmuret med blødstrøgne teglsten. HVAC 3 · 2006


HVAC 1 · 2006 15


A k t u e l t Frederik Krebs i sit laboratorium, Forskningscenter Risø. Foto: Forskningscenter Risø. Pris for forskning i solceller af plast 36-årige Frederik Krebs fra Forskningscenter Risø har modtaget Knud Lind Larsen Prisen. Prisoverrækkelsen fandt sted på Akademiet for de Tekniske Videnskabers internationale kemisymposium i København, hvor næsten 200 deltagere var samlet. Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) ønsker med prisen at fremhæve Frederik Krebs som en enestående, talentfuld ung kemiker. Gennem sin uddannelse har Frederik Krebs udviklet stærke kompetencer inden for syntetisk organisk kemi. Frederik Krebs har blandt andet benyttet sit talent til at udvikle en solcelle af plastik (polymerer), der bl.a. kan males på store flader som f.eks. hustage. Arbejdet med solceller har tidligere været omtalt i HVAC Magasinet i forbindelse med et interview med Frederik Krebs. Endnu er plastiksolcellen kun i brug på laboratoriet, men der arbejdes målrettet på at få forskningen videreudviklet, så teknologien kan indgå i fremtidens elektroniske produkter. Frederik Krebs har selv opbygget forskningsområdet på Risø og står i dag i spidsen for en ti-mands forskergruppe. Polymere solceller er et billigt alternativ til de silicium-basere- 16 de solceller, vi i dag anvender til lommeregnere, havelamper og lignende. I forhold til at anvende polymere solceller er holdbarhed den største teknologiske udfordring. Her er Frederik Krebs’ forskningsgruppe førende i verden. - Fra at have en levetid på timer eller dage, har vi på Risø udviklet polymere solceller, der kan holde i op til et år, og vi arbejder på at opnå en endnu længere levetid, forklarer Frederik Krebs. Han vurderer, at de polymere solceller allerede om et par år kan anvendes i mindre elektroniske produkter som erstatning for siliciumbaserede solceller eller batterier. I et længere perspektiv håber Frederik Krebs, at polymere solceller kan bidrage til energiforsyningen. Frederik Krebs er den fjerde modtager af Knud Lind Larsen prisen på kr. 30.000. ATV uddeler hvert andet år prisen til en ung kemiker, som i særlig grad har demonstreret talent, og som også fremover kan forventes at være med til at styrke den kemiske forskning i Danmark. Prisen har navn efter civilingeniør Knud Lind Larsen, som døde i 1997, og som testamenterede en del af sin formue til ATV med det formål at finansiere en særlig indsats for dansk kemi. Brunata overtrådte markedsføringsloven Ved Sø- og Handelsrettens dom er Brunata A/S og Brunatas direktør J.P. Fischer Hansen blevet dømt for overtrædelse af markedsføringslovens § 2 på grund af udtalelser om ista Danmark A/S’ varmefordelingsmålere. Sø- og Handelsretten fandt, at Brunatas udtalelser om, at ista Danmarks varmefordelingsmålere er ulovlige, var ubegrundede og utilbørlige over for ista Danmark. Overtrædelsen måtte anses for meget grov henset til, at det måtte anses for tilstræbt, at kunderne skulle benytte Brunatas produkter i stedet for istas målere. Brunata og J.P. Fischer Hansen blev dømt til at betale to millioner kr. i erstatning til ista Danmark tillige med renter og sagsomkostninger. Endvidere blev Brunata idømt en bøde på 100.000 kr. og J.P. Fischer Hansen en bøde på 50.000 kr. Hos ista Danmark er der stor tilfredshed ved at modtage rettens ord for, at det grove angreb på ista Danmarks målere var helt ubegrundet. Årets Danvak konference: Spændende resultater fra indeklimaforskning Epokegørende nye forskningsresultater om indeklimaets betydning for skolebørns præstationer præsenteres på Danvak konferencen den 5. april 2006 i Byggecentrums lokaler i Ballerup. Det er Center for Indeklima på DTU, der har fundet frem til, at ved at øge ventilationen eller sænke temperaturen på varme dage kan skolebørns indlæring øges med 15 procent. Forskningsresultaterne er helt i tråd med tidligere undersøgelser, der har vist at godt indeklima i kontorbyggerier øger produktiviteten hos de ansatte med op til ti procent. På Danvak-dagen præsenteres også de nye muligheder med naturlig ventilation både i henhold til bygningsreglement og i praksis. Sideløbende sessioner Konferencen er opdelt i tre sideløbende sessioner, så del- Danvak´s direktør Erik Kelvin præsenterer spændende resultater på årets Danvak-dag. tagerne kan få den viden, de har brug for. I session A vil indeklimadelen været det gennemgående hovedtema, medens der i session B vil blive fokuseret på de nye energimærkningsordninger samt den nyeste viden inden for solceller og brændselsceller. I session C vil hovedvægten blive lagt på energibesparelser, erfaringer samt muligheder for støtte til energibesparelser. HVAC 3 · 2006


Spar plads, tid og penge med Reflex Shuntopac Reflex Shuntopac præfabrikerede shuntgrupper fås som standard fra DN 15 op til DN 200 både for anvendelse på varme- og køleanlæg. Reflex præfabrikerede shuntgrupper leveres med anerkendte kvalitetsprodukter – Grundfos pumper og TA strengreguleringsventiler som standard. Hurtig og enkel montage for installatøren, samt et mere overskueligt og bedre udnyttet teknikrum. Vi kan naturligvis også skræddersy en løsning helt efter dit eget valg. Download dimensioneringsprogram på www.reflex.dk Reflex DK ApS • Elektronvej 2-4 2670 Greve Tlf: 43 90 23 11 Fax: 43 69 08 11


E n e r g i & M i l j ø Et fremtidigt energisystem afhænger af energiforskning De fire energiforskningsprogrammer og Højteknologifonden har efter efterårets ansøgninger fordelt i alt omkring 350 mio. kr. i offentlige tilskud til forskning, udvikling og demonstration. Alene til de fire energiforskningsprogrammer var der indkommet ansøgninger for ca. 1,1 mia. kr. Det er forskning og demonstration af brændselscelletyperne SOFC og PEM-FC, der er årets absolutte topscorer med en samlet offentlig støtte på 105 mio. kr. Det er tydeligt ud fra årets bevillinger, at de seneste års strategiarbejde med at identificere de mest lovende teknologier og forskningsmiljøer har båret frugt. Samtidig er der givet omkring 70 mio. kr. i offentlig støtte til demonstrationsprojekter og andre projekter, hvor brugerne bliver inddraget i afprøvning af ny teknologi. Det svarer til ca. 20 procent af de samlede bevillinger. Det er især Energinet.dk, der har bevilget Elproduktionen faldt i 2005 med 10,5 procent Danmarks indenlandske elforsyning var 35.719 GWh i 2005, hvilket er 0,6 procent højere end året før. Udviklingen var forskellig i Vest- og Østdanmark. Vest for Storebælt steg den indenlandske elforsyning 0,3 procent, mens den i Østdanmark steg 1,0 procent. Elproduktionen faldt i 2005 10,5 procent til 36.027 GWh. 18 Redigeret af Jégwan Kaaber store beløb til demonstrationsprojekter. Foruden brændselsceller er der med 36,5 mio. kr. også givet relativt mange penge til biobrændstoffer og biogas, til solceller med 34,5 mio. kr., vindenergi med 35 mio. kr. og energieffektive teknologier og adfærd med 32 mio. kr. På alle disse områder har Energistyrelsen i samarbejde med systemansvaret samt relevante forskningsmiljøer og virksomheder udarbejdet delstrategier, der har identificeret indsatsområder, hvor en særlig dansk forskningsindsats kan gøre en forskel også set i et internationalt perspektiv. De fire energiforskningsprogrammer havde forud for årets ansøgningsrunde aftalt at koordinere de indkomne ansøgninger, så de – efter aftale med ansøgerne - blev vurderet i det program, hvor de mest naturligt hørte hjemme, uanset hvem der i første omgang havde modtaget ansøgningerne. Der var på værkerne et eget forbrug af el på 1.678 GWh, hvilket betyder, at 1.370 GWh af den indenlandske elforsyning blev dækket af nettoimport af el. Sidste gang Danmark havde nettoimport af el var i 2000. Forklaringen er især en betydelig vandmængde i de svenske og norske reservoirer i 2005. Herudover blev der i slutningen af august 2005 holdt et fælles informationsmøde. Som et resultat af udmøntningen af midlerne under de fire programmer kan det nævnes, at Energistyrelsens EFP-program og Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for Energi og Miljø p.t. er de vigtigste sponsorer for den danske brintforskning. Til gengæld sørger Energinet.dk for videreudvikling og demonstration af fastoxid-brændselsceller SOFC. Højteknologifonden har herudover ydet 30 mio. kr. i støtte til udvikling af en tredje generations SOFC, der kan operere ved lavere temperaturer. Både EFP, Energinet.dk og Programkomiteen for Energi og Miljø støtter den videre udvikling og demonstration af bioethanol på basis af affaldsprodukter fra landbruget. Herudover har EFP startet en mere langsigtet udvikling af dimethylether (DME) og moto- Slankekartofler på bordet Forskere har fremstillet en kartoffel, der kun indeholder halvt så mange kalorier som almindelige kartofler. Jeg foreslår, at denne serveres til virksomhedens medarbejdere for at motiverer og give fornyet energi. ” Motivationen til at leve sundt kan findes på mange måder”. Foto: Hexamore rer, der kan anvende dette brændstof. Energinet.dk har satset 27 mio. kr. på forskning og demonstration af solceller. Der er her tale om forskning i bl.a. polymere solceller, hvor strategiarbejdet har identificeret et stort dansk teknologipotentiale på længere sigt. Herudover bruges der penge til at demonstrere integration af kendt solcelleteknologi i bygninger. Vindenergi bliver fortsat støttet af både EFP, Energinet.dk og Programkomiteen for Energi og Miljø med i alt ca. 35 mio. kr. Inden for energieffektive teknologier, der fra EFP og Dansk Energi Net i alt vil få ca. 32 mio. kr., er der en forholdsvis høj andel af adfærds-projekter, der har modtaget ca. en tredjedel af disse midler. Flere års udrednings- og kortlægningsarbejde inden for priselastisk eller fleksibelt elforbrug har nu resulteret i, at Energinet.dk har sat flere større projekter i gang. Udover at indeholde langt færre kalorier, er der heller ikke så mange kulhydrater i kartoflen. Tests viser, at der er omkring 25 procent færre kulhydrater i den nyudviklede kartoffel. C-vitaminindholdet er dog stadig det samme. Kartoflen er døbt Vivaldi. Kilde: DR, Videnskab+IT, 8. februar 06 HVAC 3 · 2006


E n e r g i & M i l j ø Vis røgen uden for Ikke godt nok. Sådan lyder beskeden fra Netværket Nej til passiv rygning til Venstres forslag om at indføre et delvist rygeforbud i det offentlige rum. Et rygeforbud, som vil tillade rygerum og muligvis ikke gælde for samtlige arbejdspladser i Danmark. Med en lov uden uden reel sundhedseffekt risikerer vi at miste en enestående chance for at få en tidssvarende lovgivning på linje med resten af Europa. Sådan lyder kritikken fra Netværket Nej til passiv rygning, som består af 16 sundhedsorganisationer, der ønsker at vise røgen helt uden for døren. Organisationerne har sammen udgivet en hvidbog, der samler den viden, som i dag findes om passiv rygning. Der er dokumentation for, at særskilte rygerum ikke giver effektiv beskyttelse, fordi der siver røg til an- 20 dre rum, og fordi personale der arbejder i rummene f.eks. for at servere eller gøre rent ikke er beskyttet. Den eneste sikre beskyttelse er forbud mod rygning, hvor røgen kan skade andre. Det handler ikke om at forbyde rygning men om at sikre, borgerne beskyttelse mod tobaksrøgens skadelige virkninger. Den danske debat har koncentreret sig om rygeforbud på restauranter og cafeer. Men 40 procent af de danske arbejdstagere bliver udsat for passiv rygning på arbejdet mindst en time hver dag. Så problemet handler ikke om cafelivet. Et flertal blandt danskerne på 54 procent ønsker , at der indføres rygeforbud indendørs på alle arbejdspladser. - Det er vigtigt, at det nye lovforslag sikrer, at ingen bliver udsat for passiv rygning på ar- bejdspladsen. Det bør være muligt at passe et arbejde uden at være udsat for farlig røg, hvad enten man arbejder på en offentlig eller privat arbejdsplads. Derfor er der brug for en lovgiv- VÆSKEKØLING VÆSKEKØLING TIL TIL ALLE ALLE FORMÅL FORMÅL AIRCONDITION MEDICINAL INDUSTRI GRAFISK INDUSTRI HYDRALIK ANLÆG LASERAPLIKATIONER LEVNEDSMIDDEL MEKANISK INDUSTRI SERVERRUM PLASTIC INDUSTRIEN VENTILATIONSANLÆG THOR KØLEANLÆG A/S INDUSTRIKØLEANLÆG TIL ALLE FORMÅL Kæmnervej 1 2400 København NV Tlf: 3834 1415 E-mail: thor@thorkol.dk www.thorkol.dk ning, som viser røgen uden for på alle arbejdspladser, og det vil vi fortsat arbejde for i netværket, siger souschef i Astma-Allergi Forbundet, Anne Holm Hansen. HVAC 3 · 2006


K ø l i n g Så er der atter Danske Køledage i Odense Congress Center, nærmere bestemt den 16.-17. marts 2006, og med et program og en profil der samler, ikke kun branchen, men også den enkelte virksomhed. Programmet tager, som altid, udgangspunkt i den virkelighed vi befinder os i, på godt og ondet, men også ud fra at fremtiden er begyndt, med alle dens nye udfordringer. Dette er også synligt i konferencens opbygning der torsdag rummer interesseområder for: Forskere, rådgivere, installatører (køl) og brugere og om fredagen fire hovedgrupper: Rådgivere, installatører (køl), Shot Course for installatører og administration for administrative medarbejdere. Det betyder ikke, at man ikke kan deltage i de foredrag man 22 Danske Køledage 2006 Nordens største kølekonference, den 16.-17. marts 2006 ønsker, men det betyder, at udgangspunktet for foredragsholderen er den aktuelle gruppes særlige interesse og den forventede forhåndsviden inden for netop det område, som foredraget drejer sig om – skarpt og præcist. Underdirektør Helge Andreasen, Miljøstyrelsen, åbner konferencen og hovedtalen holdes af forskningschef Carsten Beck, Instituttet for Fremtidsforskning – to særdeles aktuelle profiler og områder. Som det fremgår af programmet, er der flere nye spændende foredragsholdere, der repræsenterer nye vinkler inden for branchen. Som noget helt nyt er der i år medtaget et særligt spor for forskere. Det har vi gjort for at medtage den sidste del af bran- chen og fordi der ikke længere er det fælles Nordisk Køle- og Varmepumpemøde. Vi mener, at også denne del af branchen har et naturligt ønske om at formidle deres viden til den samlede branche og det er jo normalt en god ide, at bringe personer sammen om fæles interesser. Om fredagen, er der et særligt program for de administrative medarbejdere – som er en naturlig del af en virksomhed. Også disse medarbejder kan efter deltagelse i Danske Køledage 2006 bringe nye ideer med hjem til virksomheden, så derfor er Danske Køledage også stedet hvor de administrative medarbejdere kan mødes og drøfte deres område og udveksle erfaringer. Shot Course, om fredagen, handler i år om de forhold enhver inden for kølebranchen skal forholde sig til, når vi når til årsskiftet 2006-2007. Forhold der drejer sig om valg af kølemiddel i forhold til anlægsstørrelse, anlægstyper m.m. Det har vi programsat fordi der fortsat er et behov for kompetenceudvikling på netop dette område, med baggrund i, at kølefirmaerne i stigende omfang skal til at arbejde med nye anlægstyper. I forbindelse med konferencen er der naturligvis den tilhørende udstilling, hvor der præsenteres stort set alt indenfor det køletekniske område, lige fra den mindste fittings til de største kompressorer – du finder stort set alt inden for kølig – sådan. HVAC 3 · 2006


K ø l i n g ahlsell køl www.ahlsell.dk Stand: 27 Administrationsstand, Dansk Køledag f.m.b.a. www.dansk-koledag.dk Stand:41 Air-Con Danmark A/S www.aircon.dk Stand: 5 AKB www.koeleteknik.dk Stand: 35 Armadan A/S Stand: 38 Ashland Danmark www.ashland.com Stand: 22 BKF-KLIMA A/S www.daikin.dk Stand: 38 Brenntag Nordic www.brenntag-nordic.com Stand: 7 Brunata a/s www.brunata.dk Stand: 37 Bundgaard Køleteknik A/S www.coolcare.dk Stand: 23 24 Udstillerliste Dan Fugt A/S www.danfugt.dk Stand: 20 Dana Vex ApS www.danavex.dk Stand: 43 Danfoss Salg Danmark A/S www.danfoss.dk Stand: 2 Danmarksmesterskab i køleteknik www.dkforening.dk Stand: 35 Den jydske Haandværkerskole www.hadstents.dk Stand: 54A Dräger Safety Danmark A/S www.draeger.dk Stand: 56 FK TEKNIK www.fkteknik.dk Stand: 26 Flex coil a/s www.flexcoil.dk Stand: 50 Frese A/S www.frese.dk Stand: 13 A Geopal system A/S www.geopal.dk Stand: 15 Georg Fischer A/S www.georgfischer.dk Stand: 44 Glynwed A/S www.glynwed.dk Stand: 14 GPA Plast www.gpa.dk Stand: 55 Grundfos DK A/S www.grundfos.com Stand: 1 Guldager A/S www.guldager.com Stand: 51 H. Jessen Jürgensen A/S www.hjj.dk Stand: 38 Hans Güntner G.m.b.H. www.guentner.de Stand: 48 Heco Filtration A/S www.heco.dk Stand: 10 Hecodan ApS www.hecodan.dk Stand: 17 HOH Water Technology A/S www.hoh.dk Stand: 29 Hydro–X A/S www.hydro-x.com Stand: 32 IGE+XAO Danmark A/S www.ige-xao.dk Stand: 29A Klimalux www.klimalux.dk Stand: 30 Københavns Maskinmesterskole www.maskinmester-kbh.dk Stand: 18 L.C. Glad & Co A/S www.lcglad.dk Stand: 25 Logstor Industry www.logstor.com Stand: 11 MI Moeskjær International Stand: 6 Rems Danmark A/S www.rems.de Stand: 8 ScanRef www.scanref.com Stand: 35 Selskabet for Køleteknik www.sfk.ida.dk Stand: 16 Silhorko-Eurowater A/S www.silhorko.dk Stand: 31 Survival Training Center Esbjerg A/S www.survival.dk Stand: 49 Teknologisk Institut www.teknologisk.dk Stand: 34 Tempcold A/S www.tempcold.dk Stand: 33 Tour & Andersson A/S www.tourandersson.com Stand: 21 tt coil as www.tt-coil.dk Stand: 38 UNIVAR A/S www.univarnordic.com Stand: 24 Videncenter for HFC-fri køling www.hfc-fri.dk Stand: 36 HVAC 3 · 2006


DREW INDUSTRIAL – DANMARKS BEDSTE VANDBEHANDLERE Ashland… Det miljørigtige alternativ….. Vi opfylder industriens vandbehandlings- behov med miljørigtige produkter og omfattende service. Dette inkluderer bl.a.: • ”Grønne” prisbelønnede vandbehandlingsprogrammer • Kemikaliefrit alternativ til kemiske biocider • Styring og overvågning baseret på produkternes præstation ENVIROPLUS TM vandbehandling SONOXIDE TM ultrasonisk vandbehandling ONGUARD ® On-line elektronisk service Jeres miljømæssige mål kan opfyldes uden at gå på kompromis med effektiviteten. Besøg os på stand 22 ved Danske Køledage 2006 og se hvordan. Miljømæssigt førende • Optimal drift • Teknisk innovation • Globalt team Ashland Danmark ApS • Drew Industrial • Mårkærvej 13 H, 1 • DK-2630 Tåstrup Tlf: +45 7021 5555 • Fax: +45 7021 5505 • info.dk@ashland.com • www.drewindustrial.com


K ø l i n g Køleanlæg og kølemidler efter 2006: 26 Af Ole Hoffmann Hansen, UniCool A/S Der var engang for ikke så længe siden, at alt inden for kølebranchen var meget simpel. For bare 11 år siden fandtes der syntetiske kølemidler for frostanlæg - R502 -, for køleanlæg - R12 - og for klimaanlæg - R22 -. Disse kølemidler kom på markedet omkring den anden Verdenskrig, og fik betegnelsen ”sikre kølemidler”, da de ikke var brandbare, eksplosive og giftige. Det var fint for nærmiljøet, men desværre havde de alle en negativ effekt på det globale miljø, og medvirkede til at nedbryde vores ozonlag. I dag er der stort set ingen anlæg med dette kølemiddel tilbage i Danmark, men det er forsat meget udbredt i udviklingslandene. Frem til i dag har der været nogle erstatninger for de ”gamle” ozonnedbrydende kølemidler. De er samtidig sikkerhedskølemidler og har ingen negativ effekt på ozonlaget, men de medvirker til at øge drivhuseffekten, og betegnes som kraftige drivhusgasser. Derfor ønskes der efter 2006 en begrænsning af kølemiddel mængden i de enkelte anlæg til 10 kg. pr. anlæg. Dog med visse undtagelser inden for kompakte luftbehandlingsanlæg/Roof-Top anlæg, hvor grænsen bliver 50 kg. Disse begrænsninger gælder kun for Danmark, som går enegang på dette område i forhold til EU og resten af verden. I løbet af de seneste ti år er forbruget af de kraftige kølemidler reduceret med omkring 50 procent, og det er i forhold til, at Høj effekt og hensyn til miljøet der aldrig har været installeret så mange køleanlæg, som der bliver i dag. Årsagen skal findes i, at anlægget i dag hovedsagelig består af loddede samlinger, og der er fokus på tætte anlæg. Nu er vi på vej tilbage til fortiden for at finde løsningen på kølemidler til fremtidens køleanlæg. Tilbage i år 1879 blev det første mekaniske køleanlæg installeret på Carlsberg, og det var med ammoniak som kølemiddel. Ammoniak er også efterfølgende anvendt som kølemiddel i større kølesystemer, og er en del af fremtidens løsning. Det har dog visse ulemper, da det er giftigt og kan eksplodere i specielle koncentrationer. Et andet kølemiddel fra tidligere tider er CO 2, som blev anvendt på kølesystemer som f.eks. mejerier. Specielt CO 2 vil udgøre en væsentlig del af fremtidens løsning med dets mange gode køletekniske egenskaber, og fordi det ikke brandbart, giftigt og eksplosivt. Propan er også anvendeligt som kølemiddel, og anvendes udbredt i køle/fryseskabe, produceret i Europa. Der har også været installeret nogle vandkøle- anlæg. Der er dog en del sikkerhedsmæssige foranstaltninger af tage hensyn til, da propan både er brandbart og eksplosivt. Anlægstyper Små anlæg/husholdning Til husholdninger er der ingen fremtidige problemer, da isopropan i dag indgår stort set i alle de køle/fryse skabe, der sælges på markedet, og med så små kølemiddel fyldninger, at der ingen risiko er for eksplosion ved et udslip. Fyldningen svare ca. til indholdet af gassen i to lightere. Mindre supermarkeder og butikker: Her er der flere mulige løsninger. Helt fra simple løsninger så som: plug-in køle/frysekummer med indbygget køleanlæg, pålægs- og mælkekølere med egne køleanlæg (her vil alle anlæggene kunne holdes under 10 ”Gamle” ozon nedbrydende Nuværende Naturlige Kølemidler kølemidler kølemidler kølemidler efter 2006. Lavtemperatur/frost R502 R404a NH3 / CO2 /Propan NH3 / CO2 /Propan Max 10 kg for R404a Køleanlæg R12 R134A HN3 / CO2 NH3 / CO2 /Propan Max 10 kg for R134a / R404a Klimaanlæg R22 R407C / R410A NH3 / Propan NH3 / CO2 /Propan Max 10 kg for R407C / R410A Fremtidens kølemidler kg grænsen) - til løsninger med at køle en briene ned til ca. -15 i et centralt briene køleanlæg, og cirkulere den afkølet briene igennem kølere i kølemøblerne og til frostmøblerne for at fjerne kondensatorvarmen fra disses indbyggede køleanlæg. Større supermarkeder Her forventes det, at køleanlæg med CO 2 som kølemiddel bliver fremtidens løsningen, og der findes i dag flere supermarkeder med køleanlæg der anvender CO 2 som kølemiddel. Der findes flere forskellige muligheder for anlægsopbyg- CO 2-anæg for køl og frost med vandkølet kondensator. HVAC 3 · 2006


HVAC 3 · 2006 27


K ø l i n g Høj effekt og hensyn.... Fortsat CO 2-anlæg for køl og frost kombineret med et traditionelt vandkøleanlæg for bortskaffelse af kondensatoreffekten. 28 ninger. Nogle er opbygget med direkte ekspansion i frostmøbler og frostrum og med pumpe cirkuleret CO 2 i kølemøbler og kølerum. Til bortledning af kondenseringsvarmen fra CO 2-anlægget anvendes i dag ofte et traditionelt køleanlæg med sikkerheds kølemidler. Mindre klimaanlæg Mindre klimaanlæg op til omkring 15 kW ville kunne udføres under 10 kg grænsen, og de små splitsystemer vil for det meste anvende R410a som kølemiddel. Da disse anlæg massefrem- stilles i østen, og der ikke efterspørges alternative kølemidler, vil det nok tage noget tid for de begynder med naturlige kølemidler. Luftbehandlingsanlæg som køle/varmepumpe anlæg med krydsvarmeveksler. (Roof-Top) HVAC 3 · 2006


Kompakt luft baseret køle/varmepumpe anlæg 10 - 200 kW Denne anlægstype er fabriksfremstillet som et kompakt aggregat og vil forsat kunne anvendes i et stort indsatsområde. Denne anlægsudformning tillades med en kølemiddel fyldning på op til 50 kg, derfor vil det i fremtiden være muligt at dække køle / varmebehovet i mange større opgaver specielt indenfor luftkondination af produktionshaller, supermarkeder, tankstationer samt andre mindre og større forretningslokaler med et køle / varmebehov. Køleanlæg i mellemstørrelse Her kan det være lidt om region. Det er muligt at få kompakte fabriksfremstillet vandkølet vandkøleanlæg med sikkerhedskølemidler R407C / R410a på kølekapacitet på op til 150 kW, med kølemiddel pr. kreds på kun 7,4 kg. Og luftkølet vandkøleanlæg med kølekapaciteter på 50 kW. Hvis disse anlæg sammenbygges, er der ikke mange grænser for, hvor disse kan anvendes. Ønsker man en grøn løsning er der mulighed for at installere køleanlæg med propan, men der er mange hensyn at tage til opstillingsstedet. Større køleanlæg Anlæg fra omkring 150 kW og opefter vil nu og i fremtiden blive anlæg baseret på ammoniak. Der findes i dag komponenter og kompressorer til denne type anlæg. Dog er det ønskeligt, hvis der var flere fabrikanter af denne type anlæg. Der er reelt kun er tre-fem udbydere på det danske marked, hvoraf den ene både er fabrikant og installatør, og den anden er både importør og installatør. Derfor er der ikke meget konkurrence på disse anlægstyper. Specialanlæg Automobil klimaanlæg En storforbruger i dag med kølemidlet R134a, da anlæggene jævnligt mister deres kølemiddel, både igennem pakdåsen, fra vibrationer, uheld og ved skrotning mm. Er der fokus på dette fra bilindustrien vil fremtidens K ø l i n g Kompakt vandkøleanlæg Eksempel på sammensætning af flere enheder. løsning kunne være CO 2, som det fremtidige kølemiddel for disse anlæg. Edb køleanlæg I serverrum ønskes maksimal driftsikkerhed, og her må det forventes, at det er de sikre løsninger, der vil blive efterspurgt. Til rum med mindre varmeudvikling (25 kW), vil der forsat kunne etableres anlæg under 10 kg. grænsen. De lidt større an- HVAC 3 · 2006 29


K ø l i n g Høj effekt og hensyn.... Fortsat læg (50 kW), vil kunne anvende anlæg med flere separate kølemiddelkredse eller flere selvstændige anlæg. Til de større serverrum er der mulighed for at installere units med integreret køleanlæg, som har meget små kølemiddelfyldninger, på grund af disse er opbygget med en brienekølet kondensator. Ved at anvende denne løsningsmodel, vil det også være mulighed for at udnytte muligheden for frikøling med 30 besparelser på driften på op til 50 procent. Fremtidens køleanlæg Der er jo ikke mange der kan spå om fremtiden, med er gæt på fremtidens anlæg kunne se ud sådan ud: Anlæg med lav påvirkning af miljøet er fremtiden, og de naturlige kølemidler og anlæg med meget små kølemiddelfyldninger og med minimal lægrater vil være det naturlige valg i fremtiden. Nye anlæg med meget høj COP faktor (COP = den kølekapaci- tet i kW, der kan opnås pr. tilført kW el/energi), måske på til ti eller mere. Der er i dag nogle oliefrie kompressorer for sikkerhedskølemidlerne på marked med meget høje COP faktorer. Og da det handler om reduktion af belastningen til drivhuseffekten, er det bestemt en vigtig faktor at inddrage som en del af fremtidens løsning, hvor det af den ene eller anden grund er umuligt at opsætte ammoniak eller propan anlæg. Udnyttelsen af overskudsvarmen vil også være en stor gevinst for miljøet, og vil kunne Fokus på kundetilpassede løsninger Når dørene slås op til Danske Køledage 2006 i Odense Congress Center den 16. og 17. marts, er det en branche i medvind, der kan invitere indenfor. Men det er også en branche, der oplever stadig stigende krav til individuelle- og kundetilpassede løsninger. Det kan den danske pumpekoncern Grundfos skrive un- Danske familier kan se frem til at spare op mod 1.000 kroner om året med en bedre styring af forbruget i hjemmene. Sådan lyder en af seks visioner fra Energy Camp, hvor 56 energieksperter har arbejdet på at udvikle en bedre energifremtid. Anbefalingerne er netop afleveret til transport- og energiminister Flemming Hansen (K). - Hvis vi kan styre energiforbruget bedre, så kan forbrugerne spare energi og få en bedre komfort, siger direktør Carl Hellmers fra Fredericia Fjernvarme. Han vurderer, at projektet, der kræver at forbrugerne får in- der på, og netop ønskerne om løsninger, der er optimeret til et bestemt behov, kendetegner derfor de produkter, som Bjerringbro-virksomhedenpræsenterer på udstillingen, der er en del af de Danske Køledage. Sortimentet hos Grundfos dækker både pumper til industrielog komfortkøling med temperaturer helt ned til minus 40 grader C. De enkelte pumper dimensioneres, så de passer nøjagtigt til det aktuelle flow, akseltætningerne vælges i forhold stalleret en EnergyTrader i hjemmene, efter en prøvefase de næste par år, kan tilbydes alle forbrugere fra 2009. Når den tid kommer, vil forbrugerne få et tilbud fra deres energiselskab, og Carl Hellmers lover, at en tilslutning vil være nem og uproblematisk. Ud over at forbrugerne får fordele, så vil det danske energisystem kunne rumme mere vind- og solenergi. Uden en styring af forbruget kan energisystemet nemlig rende ind i problemer, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Styringen kan også sikre, at danske forbrugere kan få glæde af nationens til mediet, og det er mediets viscositet, der i hvert enkelt tilfælde bestemmer størrelsen af pumpens motor. På udstillingen kan de besøgende stifte bekendtskab med en nyhed, der har vakt stor international opmærksomhed. Det er den danske pumpekoncerns entre på markedet for differenstryk-sensorer, der til lejligheden er monteret på de kendte Grundfos TP/TPE-modeller i støbejern. På udstillingen vises også CR/CRE-pumper i rustfrit Billigere energi – bedre komfort store produktion af vindmøllestrøm – i stedet for, at vi sælger den til spotpris til nordmænd, svenskere og tyskere. Amager i front En anden vision fra Energy Camp handler om at gøre Amager til vært for Danmarks udstillingsvindue på energiområdet. Ideen til projektet lanceres under navnet Next Renewable Generation - næste runde udvikling inden for vedvarende energi. Amager har allerede en del at bygge videre på, når det gælder om at udvikle den danske ener- medvirke til en reduktion af udledningen af drivhusgasser fra kraftværkerne. Men indtil der en politisk løsning, må vi når forsat fyre for gråspurvene. Naturlige kølemidler: Kuldioxid – CO 2 – Højt trykniveau. Ammoniak – NH 3 – Giftigt og brandbar i særlige koncentrationer. Propan – Brandbar. Isobutan – brandbar. stål og NBE-støbejernspumper, der i nær fremtid også vil kunne leveres i duplexstål. Også titanium er på vej ind som materiale i produktionen af kølepumper. Endelig bliver der lejlighed til at afprøve kalibreringen af doseringspumperne fra Grundfos – en facilitet, der har revolutioneret betjeningen af disse specialpumper. Det har på kort tid været med til at give den danske virksomhed en meget stærk international position på området. gisektors svar på Silicon Valley: Et kraftværk, et forbrændingsanlæg, et renseanlæg, udnyttelse af varme fra undergrunden (geotermi), solceller og mange beboere både i nye boliger/ bygninger i Ørestaden og ældre huse på f.eks. Christiania. - Vi vil omdanne affald til ethanol, der kan erstatte benzin. Vi skal have forureningen med CO 2 nedbragt i områder med stor befolkningskoncentration, og det her projekt er netop spændende, fordi det kan gennemføres i sammenhæng med en stor by, siger direktør Ulla Røttger fra Amagerforbrænding. HVAC 3 · 2006


K ø l i n g 32 Af Alexander Cohr Pachai, YORK Komprimeret og afkølet luft var blandt de tidligste kølemidler. Disse systemer havde bare den hage, at de gerne ville sprænges, når trykket blev for højt - der blev eksperimenteret med tryk op til 3.000 bar. Luft blev udkonkurreret af absorptionsanlæggene, der kørte på vand og ammoniak. Da Denmark Linde fik bygget de første holdbare kompressorer, varede det ikke længe før, at denne teknologi blev den førende. Carl von Linde foretrak NH 3 frem for CO 2 og byggede faktisk kun CO 2 anlæg, hvis kunden insisterede på at få et sådant anlæg. Det omvendte gjorde sig gældende for Thomas Ths. Sabroe, der i udstrakt grad anvendte CO 2 specielt ombord på skibe. Det var først op i 1930’erne at CO 2 virkeligt blev fortrængt fra markedet af NH 3 og senere også af de nye sikkerhedskølemidler. Kulbrinter blev en overgang markedsført af Copeland som sikkerhedskølemidler. Alternativet var dengang klormethyl og ammoniak. Siden kom de såkaldte freon-typer på markedet. De blev så godt markedsført, at mange troede at freon var et grundstof og ikke bare et produktnavn. Man kan sige, at der havde været tale om den første større udfasning af kølemidler. ”Freonerne” blev brugt til mange forskellige formål og fortrængte gradvist alle andre kølemidler fra markedet undtagen ammoniak, der primært Nye kølemidler afprøves i Danmark Danmark er sammen med Østrig foregangslande i en spændende fremtid, hvor der efter ny lovgivning skal gås nye veje blev brugt i industrielle systemer. Markedsandelen var meget beskeden for ammoniak, der konstant var under pres fra R22. Montreal-protekol Montreal-protokollen, som blev underskrevet i 1987, markerede starten på en ny udfasning. I første omgang var det kun ozonlaget over jordens atmosfære, der skulle beskyttes. Allerede inden blækket næsten var tørt i Montreal, var der kritiske røster, der talte om den globale opvarmning. Der var derfor en del delte meninger om, hvad vej man skulle gå. Producenterne af ”Freon” og andre brands var i fuld gang med at lancere R22 som en del af løsningen, men partsmødet i København 1992 gjorde R22 til en del af problemet. Udfasningen af de første såkaldte CFC kølemidler skete relativt hurtigt i midten af 1990’erne og voldte ikke de store problemer. R22 fik en langt længere udfasningsperiode, som vi faktisk står midt i lige nu. Alt imens dette skete, kom der en ny række såkaldte HFCkølemidler på markedet. Det er kun cirka ti år siden nu. I 1993 lanceredes CO2 endnu engang som et kølemiddel af professor Gustav Lorentzen. Dybest set var der ikke noget nyt under solen, men de nye teknologier, man havde fået til rådighed, og potentialet gjorde det værd at se nærmere på dette kølemiddel. Også NH3 og HC kølemidlerne har fået en renæssance og udviklingen er gået stærkt siden 1990. Farvel til HFC-kølemidler I september 1996 udtaler miljøminister Svend Auken, at han forudser, at HFC-kølemidlerne vil forsvinde fra markedet i løbet af en ti-års periode. En udmelding, der vækker en del postyr. Nogle mennesker ryster på hovedet og mener ikke, at det kan lade sig gøre, mens andre er fyr og flamme og ser nye muligheder i denne holdning. Udmeldingen kommer ved en IIRkonference i Århus om naturlige kølemidler og vækker en del international opmærksomhed. På samme konference bliver det varslet at kommende initiativer, der skal hjælpe til, at HFC-kølemidlerne forsvinder, vil være afgifter og måske egentlige forbud. I Danmark fik vi siden afgifter og et forbud, som vil gælde fra 1. januar 2007. I Norge har man indført afgifter, der er højere end de danske, og de virker også klart adfærdsregulerende. Markedet bevæger sig hastigt mod HFC-fri løsninger. I Østrig har man indført et forbud i stil med det danske, men endnu ingen afgifter. I 1996 åbner AG’s Favör et supermarked i Helsingborg med HC-kølemidler og med CO 2 som sekundært kølemiddel. Det er den anden butik i Sverige, der anvender CO 2 som sekundært Figur 1. Der har siden de første køleanlæg blev bygget altid været en udvikling i gang imod nye kølemidler. kølemiddel, hvilket er helt nyt i dette markedssegment. I den første butik har det været NH 3 der bliver brugt til at køle CO 2 til frostdelen og propylen glykol til kølemøblerne og rum. Siden er denne teknologi blevet anvendt i en lang række installationer, både industrielt og kommercielt, f.eks. i supermarkeder. I midten af 1990’erne kommer der konstant nye bud på nye kølemiddelblandinger til afløsning for de regulerede kølemidler af CFC- og HCFC-typerne. Nogen kunne få det indtryk, at alle blandinger af 400 gruppen er HVAC 3 · 2006


HVAC 3 · 2006 33


K ø l i n g HFC-kølemidler, hvilket langt fra er tilfældet. Det er faktisk kun en lille håndfuld, der ikke er baseret på R22 eller andre regulerede stoffer. Miljøordning Kølebranchens Miljøordning blev startet i foråret 1992. Ordningen er velkørende og velanskrevet - også i udlandet. KMO opdaterer på sin hjemmeside løbende den gældende lovgivning for området. Naturlige kølemidler er ikke umiddelbart omfattet af systemet. Mange nye køleanlæg Den første Lokal Brugsen i Odense genåbner med et nyt køleanlæg baseret på propan/CO2/ glykol. Systemet antages at koste mellem 10 og 20 procent mere end et tilsvarende anlæg i traditionel udførelse. Året efter installeres endnu et anlæg efter samme koncept hos Fakta i Beder. Anlægget vurderes til at være energimæssigt neutralt i forhold til de traditionelle løsninger med direkte ekspansion og R404A som kølemiddel. I 2002 åbner ISO-Friheden i København med CO2 i både køle- og frostdelen. Dette projekt adskiller sig fra de to ovenstående ved at være solgt på helt almindelige vilkår. Anlægget var det første af sin art og var en kaskadeløsning, hvor høj temperaturdelen var reduceret til en fyldning på 120 kg, som udelukkende var på maskinanlægget. CO2-delen var med pumpecirkuleret CO2 til køledelen og direkte ekspansion af CO2 på lav temperaturdelen. Året efter blev endnu et anlæg installeret hos ISO i Hvidovre Stationscenter. Dette anlæg har siden dannet grundlaget for den videre udvikling af denne type anlæg, som nu også leveres af andre firmaer efter samme koncept. Disse tidlige anlæg viste, at det var muligt at erstatte de traditionelle køleanlæg med systemer, der var mindre miljøbelastende til en pris, der var konkurrencedygtig. Udviklingen er siden gået stærkt, og kaskadeanlæg leveres nu i både Danmark og i udlandet. 34 Kølemiddelforbrug 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004 i % Figur 2. På KMO’s hjemmeside kan man se hvilke kølemidler der er de mest populære Kigger man på udviklingen inden for industrielle køleanlæg er der nu installeret en lang række systemer både i Skandinavien og i lande som Thailand, Frankrig, USA, Tyskland, Spanien, Rusland og mange andre store lande. Også ombord på skibe er der installeret store kaskade anlæg med NH 3 og CO 2. Nye køleblandinger Fra tid til anden ser man nye kølemiddelblandinger, men der går relativt langt imellem. Der lægges specielt i Danmark flere kræfter i at forholde sig til den situation, der vil opstå efter udgangen af 2006, hvorefter man ikke længere må anvende HFC-kølemidler i nye installationer med enkelte meget specifikke undtagelser. Senest har der været en livlig debat om det såkaldte F-gas direktiv. Hvis den udgave der blev fremlagt for EU-Parlamentet sidst i oktober 2005 var blevet vedtaget, havde HFC kølemidlerne skulle afvikles i hele EU i løbet af en kortere periode. Nu gik det ikke helt sådan, men der er åbnet for en ny debat om emnet, når kommissionen skal fremlægge et forslag til debat i løbet af 2007. En af konsekvenserne af afstemningen i oktober var også, at det danske forbud mod anvendelse af HFC fra 1. januar 2007 kunne komme i fare. Dette emne har været diskuteret meget heftigt, idet resultatet af afstemningen var lidt grumset og svært at gennemskue. Emnet blev diskuteret på et forligsmøde sidst i januar 2006. Resultatet af forligsmødet blev, at det danske forbud mod anvendelse af HFC-kølemidler står ved magt. Den danske og den østrigske kølebranche står ganske vist ret alene om at løfte opgaven – tilsyneladende. Sagen er faktisk den, at mange internationale firmaer arbejder på højtryk med løsninger af mange køleopgaver i de to lande baseret på naturlige kølemidler som f.eks. ammoniak, kulbrinter og kuldioxid. Foregangslande Danmark og Østrig bliver to lande, hvor der vil blive draget en mængde erfaringer, som vil kunne bruges i resten af EU. Går det godt, vil de to landes erfaringer kunne blive en styrke for de firmaer, der har været med i udviklingsarbejdet. De to markeder har en overskuelig størrelse, som gør, at erfaringerne kan bruges, uden at udviklingsomkostningerne løber fuldstændigt ud af kontrol. Vi har allerede set at de mindste systemer, køleskabe og lignende udstyr, i stor stil har skiftet til kulbrinter primært iso-butan. Store selskaber som Unilever har allerede bekendtgjort, at man har planlagt udskiftning af samtlige to millioner iscremefrysere med frysere baseret på iso-butan. I den anden ende af markedet har ammoniak gennem mange år haft en væsentlig markedsandel i mange lande. I andre lande har man stadig en hel del HCFC-systemer installeret. Disse systemer skal i de kommende år udskiftes, og ammoniak vil her være det oplagte valg, hvis temperaturen ikke er for lav. CO2 vinder frem Mange alternativer til de gængse HCFC- og HFC-kølemidler er blevet overhalet indenom af kuldioxid eller CO2 som det også kaldes. CO2 har efterhånden fået en relativ stor udbredelse i industrielle og semiindustrielle systemer. CO2 kan give en højere produktion på det eksisterende udstyr ved en lavere temperatur og samtidig en højere produktkvalitet. På det kommercielle marked har CO2 været anvendt siden 1995 som et sekundært fordampende kølemiddel. Disse systemer bruges i såvel kommercielle som industrielle systemer. På primærsiden kan anvendes alle typer kølemiddel. Fordelen er at primærkølemidlet kan minimeres uden at man har de problemer, som mange sekundære kølemidler kan forvolde med deres større pumper og større rørdimensioner. CO2 kan også anvendes i kaskade-systemer med en kompressor. Disse systemer har en god energi effektivitet i frysere af forskellig art. I mange applikationer kan temperaturen sænkes til -50°C, hvilket giver 25 procent kortere nedfrysningsperiode i forhold til -40°C. I flere applikationer anvendes varmgas afrimning, som sikrer en hurtig afrimning af pladefrysere og en høj varekvalitet. Fremtidens kølemidler Udfasningen i Danmark viser, hvilke kølemidler, der bliver de foretrukne i løbet af relativt kort tid. Behovet for køling bortfalder jo ikke fordi en familie af kølemidler forsvinder. ”The show must go on”, som det hedder, og industrien finder givet de løsninger, som kunderne har brug for. Mange erfaringer er allerede blevet gjort både her og i udlandet, så det er bare med at komme i gang. HVAC 3 · 2006


HVAC 3 · 2006 35


K ø l i n g 36 Nye trends i tørkølerdesign Nye tørkølertyper med spraysystemer giver en effektivitet som nærmer sig køletårnets. Af adm. direktør Peter Rasmussen, tt-coil a/s Mange køleanlæg med køletårne som kondensatorer - specielt i Europa - bliver i øjeblikket udskiftet med lukkede kølesystemer såsom luftkølede kondensatorer eller tørkølere. Fordelene med de lukkede systemer er, at de næsten ikke kræver vedligeholdelse, og at der ikke er fare for at pådrage sig legionella-syge ved manglende service og vedligeholdelse. Der er tre forhold, der kan føre til høje koncentrationer af Legionella: Temperatur: Bakteriens optimale væksttemperatur er 37 grader, hvilket ikke er en unormal temperatur i køletårne. Den formerer sig ikke ved temperaturer under 20 grader, og ved temperaturer over 60 grader kan den ikke overleve. Næringsstoffer: For at der kan opstå vækst af legionella, skal der være næringsstoffer i kølesystemet, f.eks. bundfald, slam og alger. Fristeder for legionella: Biofilm, slim og kedelsten kan udgøre fristeder, hvor legionella kan vokse. Rengøring og desinfektion kan være nødvendigt for at minimere disse fristeder. Sådan bekæmpes legionella i køletårne Den europæiske arbejdsgruppe EWGLI har udarbejdet anbefalinger til forebyggelse af legionella i køletårne: Der anbefales brug af desinfektion, f.eks. kloring enten kontinuert eller med så korte intervaller, at opformering af legionella undgås. Det er desuden vigtigt, at køletårne holdes i konstant drift. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det afgørende, at de desinficeres før brug. Der anbefales kvartalsvis analyse for legionella i vand fra køletårne. Ingen danske grænseværdier I Danmark findes der ingen regler, der dikterer, hvordan virksomheder skal vedligeholde køletårne for at undgå legionella. Selv om man ikke har kunnet påvise smitte fra et køletårn herhjemme, er bakterien også et problem i danske køletårne. I Miljøstyrelsens projekt ”Forekomst af legionella – risikovurdering” fra 2004, konkluderes det, at køletårne vil kunne udgøre en potentiel risiko, hvis de er dårligt konstrueret, så der kan opstå betydelig biologisk vækst i tårnene. Det samme gælder, hvis de ikke vedligeholdes og drives forsvarligt. De EU-guidelines, som Miljø- styrelsen holder sig til, anbefaler, at der analyseres for legionella i vand fra køletårnet hvert kvartal. De danske myndigheder har ikke fastsat grænseværdier for indholdet af legionella i vand fra køletårne. Legionella i mange kølesystemerne I en undersøgelse fra den rådgivende ingeniørvirksomhed FORCE Technology sidste år blev der tegnet et billede af omfanget af legionella i kølesystmer. Seks åbne kølesystemer på fødevare- og medicinalvirksomheder blev undersøgt, og i halvdelen af kølesystemerne var forekomsten af legionella over det niveau, hvor de danske myndigheder anbefaler, at der gøres tiltag. – Det er et spinkelt grundlag, men undersøgelsen viser under alle omstændigheder, at det ikke er utopi at forestille sig, at der er legionella i mange danske kølesystemer. Temperaturen er i de fleste systemer optimal til, at legionellabakterien kan formere sig, siger Søren Klinggaard fra FORCE Technology. - Det er vigtigt at understrege, at der aldrig har været konstateret tilfælde af legionella, som stammede fra køletårne, hvor der foretages behandling med biocider efter et fornuftigt og seriøst Tørkølere Ulempen ved de lukkede tørkølersystemer er, at man ikke kan udnytte luftens våde temperatur, som i et køletårn opnås ved HVAC 3 · 2006


K ø l i n g Nye trends i tørkøler.... Fortsat at lade køleanlæggets rørsystem overrisle af recirkuleret vand. Det betyder, at kravet til størrelsen, eller overfladen af et lukket tørt rørsystem bliver væsentligt større idet der ofte må dimensioneres for temperaturer på 30° C eller mere. Nedenstående beregning viser hvor stor en tørkøler, der er brug for, når man skal fjerne 38 Mød os på Danske Køledage 2006 Stand 17 Love is in the air 400 kW ved en udetemperatur på 30° C og glykoltemperaturtilgang på 40°C som ønskes afkølet til 35°C: Unit type : XP120-8-460 Total overflade 2695 m 2 Volumen 540 liter 5 ventilatorer Vægt 2575 kg De sidste mange år har der været eksperimenteret meget med at ændre de lukkede systemer, så man ved hjælp af spraysyste- mer eller overrislingssystemer har kunnet øge effektiviteten og derved har kunnet reducere kravet til den totale overflade - og også den fysiske størrelse af køleren. Der har på flere af kølemesserne IKK i Tyskland været vist forskellige typer af produkter, som ved høje udetemperaturer overrislede køleren, men recirkulerede vandet så der igen opstod risiko for at udvikle legionella-bakterier. Øget køletårnseffekt På det seneste er udviklingen hos flere producenter af kondensatorer og tørkølere imidlertid blevet koncentreret omkring de såkaldte ”Total waste”-systemer, hvor man ved hjælp af nyudviklede dyser, hvor vandforbruget er minimeret og spredningen optimal kan opnå op til 75 - 80 procent af den såkaldte køletårns effekt. Der vil fra producenternes side MTA Vandkølingsanlæg 2–2.000 kW Gefionsvej 3 3400 Hillerød Tel.: 48 26 24 07 Fax: 48 26 24 97 E-mail: hecodan@hecodan.dk HVAC 3 · 2006


fremover blive satset på dette produkt, som betyder, at chancen for at få dannet legionellabakterier stort set er helt elimineret. Nedenstående beregning viser hvor meget man kan reducere kravet til ovenstående tørkølers overflade og dermed fysiske størrelse såfremt der benyttes en tørkøler med påmonteret spraysystem. Unittype: XP 120 – 4 – 460 Total overflade: 1620m2 Volumen: 340 Liter 3 Ventilatorer Vægt: 1450 kg I dette system anvendes der 8,72 l/min, når udetemperaturen er over 25°C. Det betyder, at der benyttes 523,2 l/h. Ifølge DMI‚s rapport har der i gennemsnit i de sidste 30 år været 7,2 dage med en målt temperatur på mere end 25°C. Det kan ikke oplyses hvor mange timer det drejer sig om, men det kan næppe være mere end ti timer om dagen, altså i alt maksimum 72 timer. Temperaturen er målt i skyggen, og vi ved alle at direkte sol, strålevarme fra sorte tage og temperaturer i gryder bliver noget højere end temperaturen målt i skyggen, men hvis vi i dette tilfælde regner med et absolut maksimum på 200 timer, bliver det totale vandforbrug på ca. 105 m 3 /år. Det svarer til det samme gennemsnitlige vandforbrug, som måles i en husstand med to - tre personer. Til gengæld kan man i dette tilfælde spare 40 procent på både overflade og areal som køleren skal stå på samt en hel del energi, idet tørkøleren uden spraysystem har to blæsere af 2,1 kW mindre en tørkøleren uden spraysystem installeret. Selve installationen er enkel idet producenten enten monte- HVAC 3 · 2006 39


K ø l i n g Nye trends i tørkøler.... Fortsat rer spraysystemet eller medsender spraysystemet som et installationssæt. På vandsiden forbindes spraysystemet med en magnetventil, som sørger for at vandsystemet afdrænes hver gang det har været i brug, så man ved at tømme rørsystemet sikrer det imod eventuelle frostskader. På reguleringssiden kan man som den enkleste form for regulering lave en trinregulering, som i det dette eksemplet kan være på fire trin, så en enkelt ventilator kobles ind ad gangen, så der bliver fire trin indog udkobling af spraysystemet. 40 For at sikre systemet imod kalkdannelse tilrådes det at benytte spraysystemet med normalt vandværksvand i maksimalt 200 timer. Hvis der skal dimensioneres for mere en 200 timers drift anbefales det at benytte afkalket vand. Det anbefales desuden at benytte vandfiltre for ikke at få urenheder ind i dyser og magnetventiler. Flere producenter af kondensa- torer og tørkølere har i dag beregningsprogrammertilgængelige på internettet, som sætter den enkelte installatør i stand til selv at beregne pladsbesparelsen ved at benytte spraysystemer. Reduktion af kølemiddelforbrug Spraysystemer kan også benyt- tes til at reducerer størrelsen af luftkølede kondensatorer, så brugen af de efterhånden kostbare kølemidler reduceres mest muligt. Man skal imidlertid her være opmærksom på, at varmgassen ofte er temmelig varm, så der er større mulighed for at få kalkdannelser, og man bør derfor beregne den luftkølede kondensators spraysystem med færre timers benyttelse af spraysystemet end de maksimalt 200 timers drift som anbefales på tørkølere eller benytte afkalket vand. Der er efterhånden installeret en hel del units med det beskrevne spraysystem. Flere europæiske eksperter spår det en stor fremtid. Et af de største systemer er leveret af firmaet tt-coil a/s. Det er installeret på den engelske bilfabrik IBC i Luton, hvor seks store V-tørkølere hver på ca. 1000 kW med spraysystemer erstatter et større åbent vandkølingssystem HVAC 3 · 2006


uridan a/s Snerlevej 3 • DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 74 52 65 10 • Fax +45 74 52 71 71 uridan@uridan.com www.uridan.com 42 VA-godkendt uridan non ® water render – urinalrender uden vandskyl Renden er forsynet med uridan´s unikke patenterede vandlås, således der ikke anvendes vand til at skylle med. 100 % vandsparende Nem rengøring Hygiejnisk Moderne design med skjult vandlås Længder: 120, 180 og 240 cm Kort tilbagebetalingstid Ingen udgifter til vand K ø l i n g Hybridkøling med R 290 propan og glycol som kølemiddel Af Maskinmester Steen Skov Hansen For at imødekomme en stigende efterspørgsel på energirigtige køleanlæg for it-branchen og til procesindustrien har virksomheden Bundgaard Køleteknik gennem de senere år udviklet et nyt, hybrid vandkøleanlæg med kølemidlet R290. Systemet er bygget op om R 290-anlægget, som er forsynet med en luftkølet kondensator og en frikøler i form af glycol vandkøler samt en hydrostation, som indeholder buffertank og pumper samt eltavle. Hele enheden leveres klar til montage hos kunden - til enten nyinstallationer eller ved udskiftninger. Det er en kendt sag for alle bygherrer, totalentreprenører og VVS-installatører, at rørinstal- Virksomheden Bundgaard Køleteknik har gennem de senere år specialiseret sig i produktion og salg af vandkøleanlæg med kølemidlet R290 lationer udført ude på pladsen er meget dyrt og ofte en ”dark horse” i tilbudsfasen. Det er en del af konceptet, at alle komplicerede rørarbejder med f.eks. ventiler er lavet på fabrik under betryggende forhold. Der er rent, tørt, varmt, og der er overblik over materialerne. EL TAV LE MODUL med Pumper. Set ovenfra Desuden er den store fordel, at anlægget kommer på pladsen som en færdig enhed. Enheden er specielt velegnet til edb-installationer med flow units – f.eks. down flow og up flow -, hvor besparelsen på driftsøkonomien er langt den største. For at tilfredsstille markedet har virksomheden Bundgaard Køleteknik udviklet et system med 70 procent frikøl og et system, der er forsynet med 100 procent frikøling - free cooling. Det er vigtigt at flow-unitten er forberedt for hybridkøleanlæg- FRIKØLER VAND - KØLE – ANLÆG R 290 KONDENSATOR Bundgaard A/(W)WC Chillers. + FC Freecooling = HYBRIDKØLEANLÆG R 290. MODUL med Pumper. get, idet det er her, der ligger en meget stor del af besparelsen på driften. AWC – FC Hybridkøling som anlægget hedder -, er specielt udviklet til drift med anerkendte flow-units fra bl.a. STULZ og APC. Til mindre rum kan anvendes almindelige fan- Køleydelser med et kølekredsløb op til 180 kW. Systemer med to kølekredsløb op til 360 kW. Med tre kølesystemer er ydelsen 540 kW som er det største enkelt modul. Har man behov for større ydelse, kan modulerne sammensættes i ubegrænset antal. Alle vore anlæg kan leveres for frikøling. (freecooling) Det er dog kun modellerne med et kølekredsløb som leveres fra fabrik, som en sammenbygget enhed. Køleydelser fra 14 kW – og op til 180 kW ved 12 / 7. HVAC 3 · 2006


Separate frikøler-moduler med pumpehus og buffertank leveres op til 500 kW i bredden 2300 mm. coils som er forberedt til den højere vandtemperatur anlægget arbejder under. Produktudvikling Bundgaard Køleteknik fremstiller desuden industrikøleanlæg til levnedsmiddelbranchen, herunder køle- og fryserum samt specialopbyggede anlæg til teststande. To medarbejdere er konstant beskæftiget med egentlige udviklingsopgaver. - Når vi har fokuseret så meget på produktudvikling skyldes det ikke mindst, at den køle- og frysetekniske udvikling har gennemgået en række markante ændringer de seneste 15-20 år, fortæller den ene af virksomhedens indehavere, Erik Bundgaard. - I dag har kunderne langt større forventninger til driftssikkerhed. Samtidig har de største teknologiske landvindinger fundet sted inden for selve kølemiddelområdet, hvor der i dag er et udbredt krav om, at anlægget skal kunne benytte naturlige kølemidler, der mindsker udslippet af forurenende partikler, siger Erik Bundgaard. Generelt er markedet derfor i stigende grad præget af den aktuelle miljølovgivning. Erik Bundgaard er ikke i tvivl om, at den valgte strategi tvin- Fakta om propan Propan er udvundet af blandt andet olie, og det skader ikke ozonlaget, lige som det også skåner selve køleanlægget. ger hans virksomhed til at tænke innovativt i forbindelse med produktudvikling. Heldigvis er de fleste kunder dog positive med hensyn til miljørigtige anlæg, selv om de K ø l i n g Luftkølet vandkøleanlæg med frikøling. ofte er dyrere end traditionelle anlæg. Mange – bl.a. vores faste kunder - går ofte foran, når det drejer sig om at tage de nye anlæg i brug. Bundgaard udstiller på Dansk Køledag 16. – 17. marts 2006 i Odense Congress Center. HVAC 3 · 2006 43


K ø l i n g Når pumper bliver til pengemaskiner 44 På Carlsberg Forskningscenter er investeringen i nye kølevandspumper tjent hjem på mindre end et år Værkmester Hans Jacobsen fra Carlsberg Forskningscenter fortryder ikke sin beslutning om at begynde på en udskiftning af centrets udtjente kølevandspumper. Hans Jacobsen fortryder heller ikke valget af de elektronisk styrede Grundfos TPEpumper som erstatning for den 10-15 år gamle, energislugende generation. Grunden til tilfredsheden er, at investeringen i de nye pumper er blevet tjent ind på mindre end et år. - Vi har opnået en årlig besparelse på mindst 44.000 kW/h på udskiftningen af ni kølevandpumper, siger Hans Jacobsen, der til daglig har ansvaret for driften af langt over 100 pumper i det avancerede forsknings-center. Carlsberg Forskningscenter, der i øvrigt ikke kun beskæftiger sig med udvikling på bryggeriområdet, men i lige så høj grad er en anerkendt international aktør inden for gær-, protein- og kulhydratforskning – bl.a. kræftforskning – stiller meget store krav til det udstyr, der anvendes. Pumpevalget er ingen undtagelse og efter prøveindkøb af Grundfos-pumper for en del år siden, står der efterhånden Grundfos på de fleste pumper i forsknings-centret. Og det er ikke kun de 3 x 3 stk. TPE-modeller forbundet i serie, der tegner sig for store energibesparelser. Også en udskiftning til en Grundfos CR-pumpe har vist sig at bidrage med en årlig energibesparelse på 22.000 kW/h. Næste skridt er udskiftningen af pumperne i centrets radiatoranlæg. Her kan Hans Jacobsen konstatere, at investeringen vil være en overskudsforretning på mindre end to år med en besparelse på 15.000 kW/h bare på en enkelt pumpe. Sidegevinster oven i købet - Selvfølgelig er energibesparelserne det helt afgørende argument, siger Hans Jacobsen. – Men også det stærkt reducerede støjniveau har stor betydning. Forskellen fra tidligere er så markant, at mange af husets faste gæster har spurgt, hvad der er sket. Også for arbejdsmil- jøet har det en stor betydning, da medarbejdere ofte opholder sig i pumperummet. Overgangen til TPE-pumperne har desuden betydet lavere driftsudgifter. - Tidligere regulerede vi ved hjælp af ventiler, men nu styres det hele automatisk ved at pumpen kører op og ned i stedet. Og det tæller på vedligeholdelseskontoen, når vi ikke længere skal udskifte slidte ventiler til omkring 5.000 kr. stykket. Dertil kommer, at slitagen er mindre på pumper, der kører med lavere omdrejninger, lyder det fra værkmesteren, som heller ikke tøver med at sige, at den nye elektronik har givet ham en nemmere dagligdag. HVAC 3 · 2006


Mød os på Danske Køledage 2006 Stand 50 HVAC 3 · 2006 45


D e s i g n 46 Af Annemarie Balle ”What a feeling” – “Change your view” – “Less is more”. Det er stikord som disse, der mødte gæster fra hele verden, da Duravit for få uger siden præsenterede sine verdensnyheder: Nye designserier til badeværelset. Det gennemgående træk er, at produkterne er blevet nytænkt og analyseret af designere fra de to designstudier – Sieger Design og EOOS. Efter at have analyseret produkterne har designerne spillet ud med spændende produkter med en række helt nytænkte detaljer. - Arbejdet har været meget succesfuldt, sagde bestyrelsesformand for Duravit, Franz Kook i forbindelse med præsentatio- Badeværelset rykker ind i stuen Nytænkning af en række produkter åbner for nyindretning af badeværelset nen på Duravits hovedsæde i det sydlige Tyskland. - Vi har fået præsenteret 39 forslag – og de 37 er nu realiseret i de to nye serier: Sundeck og 2nd Floor. 2nd Floor 2nd Floor – anden etage – er navnet på en større sanitetsserie fra Duravit. Det er designere fra Sieger Design, der har ud- viklet den ud fra en større analyse af funktionerne i badeværelset. - Det har været en udfordring for os at kunne gå bag om produkterne og have friheden til at nytænke alle produkter, siger chefdesigner Michael Sieger. - Vores udgangspunkt har været den nye trend med at se soveværelse og badeværelse som et fællesrum. Det er en trend, som er i sin vorden, men vi set de første skridt i den retning, så der er ingen tvivl om, at det vil gå den vej. Vi tror så meget på udviklingen, at vi har valgt at give den nye serie navnet 2nd Floor – det sted i huset, hvor badeværelset vil blive placeret og vokse til et af husets større rum. Køkkenet var det første rum, som blev trukket ind i stuen – samtalekøkkener kombineret HVAC 3 · 2006


med en række nye produkter som bl.a. smukke og effektive emhætter samt komfurer banede vejen for den udvikling. Nu er turen kommet til badeværelset – her er det nye produkter som vandtætte fladskærme og høretelefoner, der allerede er spillet ud med. Vi ved, at det kan komme til at fungere – og det matcher også trenden med, at man ikke kun går ud på badeværelset af nød. Man gør det af lyst, og man opholder sig længere i badeværelset. Hele indretningen af dagens badeværelser lægger også op til den udvikling – badeværelserne er blevet større og lysere. Der er vinduer, så man kan se ud, og flere steder er væggene erstattet af klare vægge i glas og acryl, så rummet ser større ud. Man kan både se ind og ud – så også den tendens skubber på en udvikling hen mod smukkere pro- dukter. I dag er parketgulvet også rykket ind på badeværelset, så mange af de elementer, som tidligere kun fandtes i stu- D e s i g n en, kan man se og bruge på badeværelset. Det er klart, tilføjer Michael Siger, at der skal flere nye pro- HVAC 3 · 2006 47


D e s i g n Badeværelset rykker ind... Fortsat dukter til, for at realisere den nye trend. 48 Ønsker at begejstre Ser man på saniteten, så har vi i vores design-udspil lagt vægt på at begejstre og gøre produkterne globale. Vi har satset på minimalisme og træbeklædte sider, så produkterne fremstår meget lette og passer ind i stuens øvrige design. Blandt de lette detaljer kan nævnes meget smalle sider, som også i formgivningen optisk set fremstår meget minimalistiske, åbne skabe samt flot designede greb. Michael Sieger pegede især på, at Sieger Design har arbejdet meget med samspillet mellem et minimalistisk design og funktionaliteten. Der har især været arbejdet med at undgå, at vandet sprøjter uden for vasken, selv om siderne er lave og vaskene smallere. Nytænkt afløb En af de detaljer, som vakte stor opmærksomhed ved præsentationen, var det helt nytænkte design på afløbet. Det er blevet udformet som en rektangulær plade omgivet af en smal rille. Med et let tryk med foden på pladen, åbnes det skjulte afløb – og et nyt tryk med foden vil lukke afløbet. Smukt, funktionelt og nytænkt til mindste detalje. Produktmæssigt er det nok tendensen til at lave længere badevægge og væk fra de små og kompakte brusekabiner. - Forbrugerne ønsker mere komfort og wellness i badeværelset –og mange opholder sig i dag i længere tid på badeværelset, derfor skal produkterne se smukke ud – og der skal være masser af komfort, fremhævede Michael Sieger. Dertil kommer der produkter, som specielt retter sig mod unge med det særlige bade-gen. Dem har vi også tænkt ind i den nye serie, lød det fra Michael Sieger. Badekarret Sundeck Sundeck er et redesignet badekar, hvor badekarret ikke længere det meste af tiden blot er et tomt hul, men hvor karret i stedet fremstår som en skulptur. HVAC 3 · 2006


Karret skal derfor heller ikke forvises til et hjørne i badeværelset, men kan stilles op inde i stuen eller udendørs. Sundeck er designet af Martin Bergmann fra EOOS. Ved præsentationen sagde han bl.a., at han som designer arbejder som et rockband, hvor man aldrig kan være sikker på udfaldet. - Både designere og forbrugere skal være åbne over for overraskelser og nytænkte produkter. Hidtil har badekar været åbne og tomme det meste af tiden. Jeg synes, at det er forkert, at vi konstant konfronteres med tomhed, derfor har jeg valgt at dække karret til. I dag kræver forbrugerne meget teknik – men det skal ikke være i forgrunden. Det skal skjules. I forbindelse med udviklingen af Sundeck har jeg arbejdet meget med at få kombineret design med poesi og også haft fokus på et kar med multifunktioner. Som et eksempel på multifunktion kan nævnes, at karret er dækket af en sammenfoldelig plade, og dermed har en bordfunktion, så karret en del af tiden kan anvendes som bænk. Klapper man lidt af pladen sammen, kan den i den ene ende fungere som hovedstøtte og i den anden bruges som siddeplads, så man som bruger let kan komme ned i karret. I karrets kant er der en skjult rende med overløbs-afløb. Kapaciteten er så stor, at man kan have hanen løbende konstant uden at vandet løber ud på gulvet. Sidst kan nævnes fjernbetjeningen, som ligger diskret nedfæl- det i karrets kant. Den bruges bl.a. til at justere temperatur og lysets farve og intensitet i karrets sider. HVAC 3 · 2006 49


V a n d k v a l i t e t 50 Sådan tages kampen op mod legionella Firmaet Ashland er klar med et nyt våben mod legionella – og det kan have stor betydning for den almene sundhedstilstand. Den nye metode er baseret på den bakteriedræbende, kemikaliefrie effekt af Ashlands Son- Produktchef Klaus Floor, Ashland Aps. oxide-system, der anvendes i åbne recirkulerende kølevandssystemer. Der er tale om en type installationer, som er meget i fokus i forbindelse med netop legionella, der kan forårsage legionærsyge. Sonoxide-systemet er baseret på en sikker og patenteret teknologi, der anvender ultrasonisk energi, som genereres ved lav spænding og høj frekvens. Resultatet er total kontrol med den mikrobiologiske vækst i f.eks. åbne kølevandssystemer og uden anvendelse af kemiske biocider. Sonoxide-systemet blev introduceret i Europa i marts 2003 og i Danmark kom det første system i drift for to år siden. Ashland har i de knap to år set en effekt af systemerne, som underbygger effektiviteten mod legionella. Forsøg Der er sideløbende blevet udført en del uafhængige forsøg i Europa af b.a. Inasmet, der er et spansk non-profit institut. Instituttet har konstrueret et køletårn i et biologisk isoleret laboratorium, hvor man har gennemført en lang række forsøg for at bevise Sonoxide-systemets effektivitet mod legionellabakterien. Konklusionen på Inasmets forsøg er, at Sonoxide er ”yderst effektiv til at destruere biofilm i køletårnssystemer og effekten er vedvarende. Det antal bakterier der overlever i systemet, er under det niveau der er nød- vendigt for at danne biofilm. Det har en direkte effekt på legionellas evne til at kolonisere på overflader i køletårnet. Sonoxide-systemet er derfor en god metode til permanent at undgå legionella i køletårne og lignende systemer, selv uden anvendelse af kemiske biocider.” Biofilm I Belgien har Gent universitetet udført forsøg på en testopstilling ved Drogenbos. Fokus i disse forsøg har især rettet sig mod dannelse og fjernelse af biofilm. Ved hjælp af PCR-metoden – en teknik til at kopierer DNA-stykker - er der målt på legionella i biofilm og i vand i et køletårnssystem. Resultaterne fremgår af kurven, og Gent universitetets konklusion lød: ”Det er tydeligt, at Sonoxide-systemet har en signifikant effekt på antallet HVAC 3 · 2006


HVAC 3 · 2006 51


V a n d k v a l i t e t Sådan tages kampen op... Fortsat af legionella pneumophila i vand og biofilm på forsøgsopstillingen. Efter ti dage var niveauet af legionella pneumophila under detektionsgrænsen for PCR-metoden.” Ydermere konkluderes det at: ”COD (Chemical Oxygen Demand), som et mål for densiteten af biofilm, steg under de første ti dage af forsøget, hvorefter COD faldt til under niveauet ved begyndelsestidspunktet, hvilket indikerer Sonoxide-ef- 52 tt coil har: fekten. Stigningen i COD efter starttidspunktet kan skyldes organisk materiale, der opbygges som dødt materiale i biofilmen.” Det er påvist, at der nu findes en effektiv og miljømæssig rigtig løsning mod legionella og – din coil leverandør! - Mere end 30 års erfaring - Kæmpe produktsortiment - Eurovent godkendte produkter - Nu også med energisparemærkning Vi ses på Danske Køledage stand 38 biofilm i åbne recirkulerende systemer. Systemløsninger Systemerne som Ashland kan tilbyde omfatter tre modeller, hvor den mindste model (B7) er designet til kølevandssystemer på højst 35 m3 i systemvolumen. Derudover findes B25 (til højst 125 m3 systemvolumen) og B35 (til højst 175 m 3 systemvolumen). Det er vores erfaring, at der på det danske marked er behov for en model der dækker mindre systemer, hvorfor vi nu introducerer B2 – den grønne lillebror, designet til mindre systemer, som f.eks. kølekondensatorer uden buffertanke, på højst 10 m 3 . Introduktionen af Sonoxide B2 gør det mulig at behandle mindre systemer både effektivt, miljørigtigt og økonomisk. På Danske Køledage 2006 vises en løsning, der retter sig mod mindre kølevandssystemer. Tørkøler/Kondensator med Dri-Batic spraysystem. Kom og se hvor meget du kan spare! tt coil as Svanningevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Tlf. +45 98 15 95 00 Fax +45 98 15 90 85 www.tt-coil.dk ttcoil@tt-coil.dk Et selskab i Beijer Ref HVAC 3 · 2006


E n e r g i s t y r i n g Frekvensstyrede pumper gav ro i Hvalsø Inspirationstur førte til alternativ pumpeløsning på Hvalsø Vandværk Driftschef Jesper Nørgaard fra Hvalsø Vandværk er tilfreds med den nye løsning, hvor der både spares penge og er blevet ekstra plads. Da de fire gamle vandværker i Hvalsø i 1961 blev erstattet af ét stort og moderne anlæg, blev der dimensioneret, så man kunne klare selv en pludseligt behov for meget vand. Derfor stod to store pumper klar til at kunne levere 60 kubikmeter vand i timen. Et kig ind i teknikrummet på Hvalsø Vandværk - Når de startede, rystede det i hele bygningen, og de lavede et spektakel uden lige, fortæller driftschef Jesper Nørgaard. I dag er det et overstået kapi- tel, og man skal lytte godt efter for at konstatere, om fire nye Grundfos CRE 32-3 pumper er aktive. I forbindelse med en om- og udbygning blev der plads til et kontor, et mødelokale og bl.a. badefaciliteter til medarbejderne. Samtidig var tiden inde til en udskiftning af de gamle pumper. Først overvejede man ”skævbenet” løsning med to 16’er pumper og to stk. 32’er pumper med en enkelt frekvensomformer centralt placeret. Men efter en inspirationstur til Grundfos, hvor deltagerne så de nyeste pumpeteknologier – bl.a. pumper med indbyggede frekvensomformere – er udfaldet blevet anderledes. En beregning på en alternativ løsning med fire ens 32’er pumper gjorde udslaget. Den viste, at der ikke ville være en energibesparelse ved at bruge 16’er pumper i de små flow, fordi 32’er modellerne er meget bedre optimerede. En integreret pumpeløsning fra Grundfos blev heller ikke dyrere end løsninger, hvor frekvensomformerne indbygges i styretavlerne – snarere tværtimod på grund af de ekstra elinstallationer. Hvalsø fik et SRO-anlæg, hvor det ene af tavlens to PLC-systemer styrer indpumpning og automatisk returskylning af filtrene, og det andet system tager sig af udpumpningen. Luftforandring… …Wolf Klimateknik I mere end 40 år har Wolf været en af de ledende leverandører til det europæiske marked for indeklima og ventilationsanlæg – og med god grund. Vore kunders behov har altid første prioritet når det gælder udvikling af nye produkter. Vi lagerfører et stort udvalg af varmeventilatorer samt tilbehør, og kan derfor normalt levere fra dag til dag. Spørg hos din lokale VVS-grossist, eller kontakt vores salgsafdeling som sidder klar til at hjælpe dig med alt vedrørende varmeventilatorer, ventilationsanlæg m.m. Wolf Danmark ApS Telefon: 70 27 22 04 Fax: 70 27 22 05 Internet: www.wolf-dk.dk HVAC 3 · 2006 53


F i r m a h j ø r n e 54 Af Annemarie Balle Bæringer er mindre synlige elementer i byggeriet – men de er detaljer, som kan gøre en vigtig forskel. Både økonomisk og kvalitetsmæssigt. - Men der er for meget vanetænkning i byggebranchen, siger direktør René Beck fra firmaet Beck A/S i Glostrup. - Ofte ser man, at bæringer er noget, der blot bestilles uden nøjere overvejelser, og det er en skam. Der er kommet mange nye produkter frem. Nogle af dem kan monteres hurtigere, mens andre har fået ændrede egenskaber, så man derfor kan nøjes med at bruge færre bæringer. I byggebranchen har man i mange år haft en tommelfingerregel, som siger, at der skal monteres bæringer for hver to meter, men i visse tilfælde kan man nøjes med bæring pr. tre meter, og så kan man pludselig spare 50 procent af sine udgifter. Ja, måske mere, for et er udgifterne til materialer, noget andet er arbejdstiden, der medgår til montagen. Skal man have det fulde udbytte af produkterne, er det værd at søge rådgivning hos f.eks. os. Effektiv byggeproces Siden René Beck etablerede firmaet Beck A/S med sin bror Erik Beck i 1993, har de haft fokus på bæringer, som kan være med til at gøre byggeprocessen mere effektiv. - Vi ønsker at medvirke til et mere trimmet byggeri. Det kan f.eks. være modulopbygning, eller at kunderne køber bæringer, så de senere kan leveres i Bæringer – en del af grundværktøjet Beck A/S har specialiseret sig i bæring til alle formål Direktør René Beck fra firmaet Beck A/S viser nogle af de større bæringer, som firmaet forhandler. færdigmonterede enheder, der blot skal monteres, og hvor alt øvrigt arbejdet er foretaget på værkstedet med gode og effektive arbejdsstillinger. De to brødre besluttede sig for at blive selvstændige efter at de i nogle år havde arbejdet inden for byggebranchen. René Beck havde solgt bæringer og rør i nogle år og var handelsuddannet, mens Erik Beck havde en uddannelse som HD i afsætning. De havde set, at der blot var få, store aktører på markedet og mente derfor, at der var plads til endnu en spiller. I løbet af de seneste 12 år er deres virksomhed vokset meget, og i dag har de ti ansatte. - Gennem alle årene har vi satset på at have så et bredt et pro- gram, at vores kunder kun behøver at handle hos os for at få bæringer til hele byggeriet, siger René Beck. Vigtig know-how - Vi har bæringer til alle typer røropgaver- både VVS, køl, ventilation, industri og sprinkling – og vi har know-how inden for alle typer specialer. Vi oplever desværre jævnligt, at der ikke er så meget fokus på selve montagen, og så opstår der fejl. De typiske fejl er, at der ikke tages højde for ekspansion – det er især den termiske ekspansion, der giver problemer. Her bør man under montagen sikre en kontrolleret ekspansion og f.eks. bruge sidestyr og fiks- punkter for ekspansionen. Vi har formentlig Danmarks største lager af rørbæringer med omkring 2.000 varenumre på lager, så det er ikke kun hurtigløberne, vi satser på, men hele bredden og har derfor også bæringer, som vi måske kun sælger ganske få af om året. Netop i byggebranchen er det afgørende, at der er leverandører, som har det brede lager, for ofte skal håndværkerne i gang næsten før blækket på tegningerne er tørt. Derfor har de ikke tid til at vente på, at produkterne først skal bestilles hjem – eller risikerer at være i restordre. Som eksempler på komponenter, der ikke går så mange af, nævner René Beck særlige gli- HVAC 3 · 2006


F i r m a h j ø r n e Bæringer - en del af... Fortsat desko til dampinstallationer og store kølerørsbøjler med en diameter på op til 323 mm. Effektiv installation - Senest har vi fået særlige kompressionsfittings til sprinkling, som blot skal spændes med en almindelig rørtang. De nye fittings er godkendt til drikkevand i Tyskland, så René Beck forventer, at det samme vil ske i Danmark inden for en overskuelig fremtid. - Det vil være en stor gevinst, siger han, for derved slipper VVSinstallatørerne for at skulle skære gevind og bruge gevindskæreolie. Det vil betyde endnu en lettelse i arbejdsgangene. Som eksempel på et produkt, 56 Direktør René Beck, firmaet Beck A/S i Glostrup: - Bæringer kan være med til at gøre byggeprocessen mere effektiv. der kan være med til at give store lettelser i montagen, nævner René Beck ”Quickcoup” – et koblingssystem til alle typer rør – både sorte, galvaniserede og rustfri, og som sikrer svejseløse samlinger. - Når man skal svejse, kræver det kontrollerede forhold med god udsugning. De fleste rør Der er højt til loftet på lageret i firmaet Beck A/S, for der skal skaffes plads til omkring 20.000 varenumre. hænger oppe under loftet, så der er ofte tale om ubekvemme arbejdsstillinger, hvor det tager ekstra tid at gennemføre svejsningerne. Så med ”Quickcoup” kan man klargøre rørene på gulvet og blot spænde dem sammen oppe under loftet. Med den arbejdsmetode er der være meget tid sparret. Når man anvender ”Quickcoup”, skal man blot rille de afpassede rørlængder på gulvet, og oppe under loftet kobles de sammen med en skrue. De kan med denne samling klare tryk op til 69 bar – sprinkling har trykkrav på 16 bar, mens anlæg til køl og varme skal kunne klare tryk op til 24 bar. Så ikke alene er der tale om en mere effektiv samlingsmetode, den er også mere miljørigtig, da montagen/samlingen kan ske under helt kontrollerede forhold. ”Quickcoup” har desuden den fordel, at samlingerne kan skilles ad flere gange og genbruges. Det betyder, at hvis der skal korrigeres, kan rørene uden videre skilles ad og genbruges, så der bliver intet spild, som der vil være ved traditionelt svejsede rør. Et andet eksempel på, hvordan koblingen kan lette hverdagen i byggebranchen er de særlige 4” rør, som kan klare afvinkling på op til 2,5 grader. - Den facilitet er guld værd i forbindelse med den nye arkitektur, hvor der arbejdes meget med buede linjer. Desuden sikrer det også en betydelig grad af fleksibilitet, når man skal justere rørføringer, når man f.eks. skal hænge sprinklerrør op, lyder det fra René Beck. HVAC 3 · 2006


HVAC 3 · 2006 57


V e n t i l a t i o n 58 Af Annemarie Balle - Med de nye muligheder ved at kunne kombinere CADvent og e-handelssitet lindabnetvent fra Lindab sparer jeg en masse tid og kan koncentrere mig helt om selve tegningen og dimensioneringen. Jeg behøver ikke at koncentrere mig om varenumre og komponentdimensioner, for CADvent foreslår selv bl.a. rørdimensioner ud fra mine krav om lufthastigheder og tryktab, siger projektleder Mike Vinge Madsen fra Dantherm Filtration i Rødekro. Mike Vinge Madsen arbejder primært med industriventilation. Det er opgaver, hvor der skal tages særlige hensyn – afhængig af den luft, som ventilationsanlægget behandler og de miljøer, det anbringes i. Det kan være ventilation i malerhaller, udsugning fra plasmaskæring, svejsning eller træbearbejdning. Papirløs og effektiv dimensionering Store besparelser ved at digitalisere processen lige fra projektering til køb af komponenter Mike Vinge Madsen arbejder i videst mulige omfang digitalt, og har da også valgt at anvende flere af Lindabs applikationer sammen med CADvent-systemet. - Det betyder, at jeg kan arbejde digitalt lige fra starten over tilbud til kunden og frem til bestillingen af komponenter. Det er hurtigt og enkelt at arbejde på den måde og kræver stort set blot tre klik, så ligger Projektleder Mike Vinge Madsen fra Dantherm filtration i Rødekro: - Med de elektroniske arbejdsgange sparer jeg en masse tid og kan koncentrere mig helt om selve tegningen og dimensioneringen det hele i indkøbskurven. Ja, lige bortset fra bæringer og konsoller, som skal bestilles manuelt. Men det er meget hurtigt og sparer en for rigtig meget tid, siger Mike Vinge Madsen. Tidligere fungerede CADvent og lindabnetvent uafhængigt af hinanden, og varerne skulle bestilles på traditionel vis eller manuelt indtastes på e-handelssitet. Med de nye forbedringer kan alle de færdige tegninger fra CADvent med et enkelt klik overføres til e-handelssitet. Her Skærmdump fra CADvent, hvor hele dimensioneringen kan ske. sker den tidskrævende optælling automatisk, styklisterne bliver produceret og komponenterne kan bestilles til levering på byggepladsen. - Alle informationer om komponenternes type, antal og mål overføres automatisk fra CADvent til e-handelssitet, og selve bestillingen af de konfigurere- de varer klares med enkelte klik, da informationen følger varen, forklarer afdelingsleder Henrik Duve fra Lindab. - Og, tilføjer han, undersøgelser har vist, at ved at anvende integrerede systemer i projekteringen opstår der langt færre fejl. Det har vist sig, at antallet af fejl falder med omkring 90 Med få klik kan der trækkes detaljer frem eller laves en opstalt. HVAC 3 · 2006


Afdelingsleder Henrik Duve fra Lindab - Undersøgelser har vist, at ved at anvende integrerede systemer ved digital projektering laves der langt færre fejl. procent sammenlignet med de fejl, der opstår, når man anvender 2D ved projektering. Det markante fald skal sammenholdes med, at de fejl, som identificeres efter installationen er ti gange så dyre at udbedre end dem, som opdages og afhjælpes før. Enkel sagsgang Med CADvent kan tegninger skrives ud til kunderne – og det er meget let at rette dem. - En af de store fordele er, at når man overfører tegningen til ehandelsmodulet, så låses den. Derved har man sikkerhed for, at det man har lagt til bestilling også stemmer overens med det, man har på tegningen i CADvent. Risikoen for at der opstår fejl i processen fra dimensionering til bestilling er med andre ord minimeret. En anden stor fordel er, tilføjer han, at man med den digitaliserede proces i bestillingsfasen slipper for at lave særskilte teg- Diagram over hvor markant fejlraten falder alt efter hvilke metoder, man dimensionere efter. ninger til f.eks. overgangsstykker og skulle forklare, hvordan de firkantede stykker ser ud. Det vil fremgå helt klart af det digitale tegningsmateriale. HVAC 3 · 2006 59


I n d e k l i m a Lokalinspektør Hardy Schanz peger på et af de sårbare steder i installationen. 60 Af Annemarie Balle Selv om det ikke længere er tilladt at have skjulte samlinger i vægge og gulve, kan der sagtes opstå vandskader. En af de store syndere er installationsskaktene. Her findes alle de tekniske installationer – og de samlinger, som kan blive utætte. De er placeret sikkert bag inspektionslemme. Men det er sjældent, især i pri- Ny opfindelse opdager utætheder Fugtsensor giver alarm, så lækager ikke udvikler sig til store vandskader vate boliger, at lemmene åbnes – medmindre man tror, at der er noget galt. Rådgivende ingeniør Ole Lund havde stødt på problemet flere gange og tænke over, hvordan det kunne løses. Han overvejede forskellige løsninger, men de var alle for besværlige og dyre. En dag stod han i sin båd og skulle reparere noget el. Han stod bl.a. over for et problem, hvor der indgik en transistor. Idet han tager den i hånden får han den lyse ide – at bruge en transistor med tre ben, hvor princippet populært sagt netop er at når der dannes spænding på det ene ben, så åbnes der for strøm til det andet. - Det var jo oplagt, så jeg begyndte at tegne og udvikle ideen, fortæller Ole Lund. Men naturligvis gik det ikke så let og hurtigt, som det så ud til. I dag – halvandet år efter og 150.000 kroner fattigere, er Ole Lund ved vejs ende. Han står med et nyt og sikkert produkt – Fugt-Sen – som kan give lækagemeldinger fra installationsskabe. Fugt-Sen er en elektronisk fugtighedsmåler, der kan monteres i installationsskaktene og giver alarm, hvis luftfugtigheden stiger. Lovkrav I ”Norm for vandinstallationer” står der bl.a., at: HVAC 3 · 2006


”Installationer, hvor risikoen for utætheder er særlig stor eller ikke kan bedømmes med sikkerhed, skaludføres så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres af brugeren.” - Men det krav har ikke været så lige til at opfylde, siger Ole Lund, som i sin tid som rådgivende ingeniør har set mange fugt- og vandskader i netop installationsskakte. - Når det gælder installationsskakte eller særlige fordelerskabe har det bl.a. været foreslået at bygge et skab med tæt bund. En løsning, som er vanskelig, da der er mange rørgennemføringer. Alternativt har det været forsøgt at monterer en drænslange i bunden af skakten. Ved utætheder vil vandet så dryppe ud på gulvet og skaden bliver derved opdaget. Omfattende vandskader - Men, siger lokalinspektør Hardy Schanz fra Jonstruphusene i Jonstrup, selv om man gør det, INFRARØD STRÅLEVARME VIRKER! Blackheat ® Lige aggregat Rådgivende ingeniør Ole Lund står bag ny opfindelse, der meget hurtigt kan registrere fugt omkring installationer. kan der gå for lang tid, så vanskaden bliver meget omfattende. I det 12 år gamle byggeri Jonstruphusene har man flere gange oplevet lækager i inspektions- skakterne. Det har være utætheder omkring rørsamlinger, dårligt spændte omløbere og utætheder i de kombinerede styreventiler til vandvarmerne. Det har betydet omfattende ska- • Fantastisk varmefordeling. Hurtig comfortvarme, uden luftcirkulation og støvgener Energibesparende (op til 40%) Stort udvalg i brænderstørrelser og strålerør Nem, hurtig og flot installation Tilhørende udvalg af aftrækskomponenter. Tlf. 8682 6355 Fax. 8682 6503 mail. vh@varmehuset.dk HVAC 3 · 2006 61


I n d e k l i m a Ny opfindelse opdager... Fortsat der, som er løbet op i omkring 100.000 kroner. Vandet er dryppet ned i bunden af installationsskakten. De første liter er suget op af beton og fordampet i skakten, som typisk er omkring 26 grader varm. Derefter er vandet sivet under trægulvet, og først når gulvene er begyndt at rejse eller slå sig, er beboerne blevet opmærksomme på skaderne. - Og det drejer sig om meget vand – i visse tilfælde er der løbet omkring 20 liter vand ud i døgnet – i rigtig mange dage, siger Hardy Schanz. For at udbedre skaden skal hele køkkenet tages ud og det gamle gulv skiftes. Da jeg hørte om den nye fugtsensor spidsede jeg ører, for det lød som om, at det var den rette løsning for os. Vi har netop fået installeret 61 Fugt-Sen er et enkelt produkt, som er let at montere. sensorer i december sidste år, og de har længe tjent sig hjem. Efter et uger lød den første alarm efter en utæthed. Der var højest løbet en liter vand ud, så skaden var meget begrænset. Arbejdet med at sætte sensorerne op tager kun fem minutter. Jeg skal bore et hul på 32 mm og derefter montere sensoren. Batterierne har en levetid på 20 år, så det er kun ved alarmer, vi skifter batterierne. Batterier med en meget lang levetid er valgt, forklarer Ole Lund, fordi vi ønsker maksimal driftsikkerhed og også vil have sikkerhed for, at en alarm kan lyde meget længe, hvis beboerne er ude at rejse. Et batteri kan klare at vise alarm – både lyd og 62 Lokalinspektør Hardy Schanz fra Jonstruphusene i Jonstrup fik den første alarm 14 dage efter installering af den nye Fugt- Sen og sparede titusindvis af kroner. lys – i tre måneder, så det skulle være tilstrækkelig. Sikkerhed En af de store udfordringer i udviklingsarbejdet har været at udvikle et sikkert produkt, hvor der ikke kom fejlalarmer. - Sensorerne sidder typisk i køkkenet, hvor der kan opstå meget damp og fugt, når der koges. Det er har for været vigtigt, at der ikke kunne trænge fugt fra omgivelserne ind til sensoren i installationsskakte samtidig med, at sponsoren skulle være meget følsom. Ole Lund har derfor monteret cellegummi for at tætne omkring ledninger. Selve fugtsensoren kan indstil- les på forskellige niveauer – normalt indstilles den på at skulle reagere på 80 – 85 procent relativ fugtighed. Fra ide til det færdige produkt lå klar gik der halvandet år. Den kan stilles højere, og desuden kan man øge fugtmålingen ved at placere en væskecensor for eksempel en fugtmåtte i to disponible klemmer i fugtsensoren. Ole Lund har allerede udviklet næste generation af fugtsensorerne, som er på markedet nu. Denne gang med mulighed for at tilslutte dem ekstern strømforsyning og koble dem op på alle typer CTS-anlæg, så eventuelle alarmer kan overvåges fra en pc’er. HVAC 3 · 2006


HVAC 3 · 2006 63


V e n t i l a t i o n 64 Vigtigt at kende sit behov for ventilation Det er vigtigt at overveje sit ventilationsbehov nøje, inden man kaster sig over naturlig ventilation. Per Heiselberg, som er ekspert i ventilation fra Aalborg Universitet, peger i denne artikel på, hvad man skal være opmærksom på, hvis man overvejer at indføre naturlig ventilation på arbejdspladsen. Forskellige arbejdspladser har forskellige behov for ventilation. En skole har f.eks. større behov for udskiftning af luften end et kontor, hvor der sidder to personer og arbejder. Ligeledes er det afgørende om rummet er fyldt med kontormaskiner eller mange mennesker arbejder i det samme lokale. Jo mere varme og jo flere partikler der udskilles i luften, jo større er behovet for ventilation. Selv i private hjem, hvor behovet for luftudskiftning ikke er specielt stort, står den naturlige ventilation sjældent alene. I køkkenet bruger vi emhætter og badeværelset har ofte en ventilator til at få den fugtige luft ud af huset. Det samme gælder for arbejdspladser, som har naturlig ventilation. Her er det også nødvendigt at supplere den naturlige ventilation. Særligt i kopirum eller lukkede mødelokaler vil der som regel være et behov for at supplere den naturlige venti- lation med mekanisk ventilation. Få beregninger på alternativer Det er ikke muligt at lave helt klare retningslinier for, hvornår det kan være en god ide at benytte naturlig ventilation. Det skyldes, at arbejdspladserne er så forskellige, at behovet aldrig er det samme. Per Heiselberg fra Aalborg Universitet tilråder derfor, at man får eksperter til at lave målinger og beregninger på den konkrete arbejdsplads, som viser konsekvenserne for luftkvaliteten ved forskellige ventilationsløsninger. Tilfredse medarbejdere - Der er en tendens til, at naturligventilation giver anledning til bedre brugervurderinger, siger Per Heiselberg. - Og, fortsætter han, det handler om at ventilationen bliver synlig, og at medarbejderne føler, at de har større mulighed for at påvirke ventilationen. Medarbejdere ser vinduet åbne og lukke og kan selv styre det efter forgodbefindende. Det handler derfor ikke om at luftkvaliteten nødvendigvis bliver bedre ved at benytte naturlig ventilation, men nærmere at medarbejderne føler sig hørt og har en finger med i spillet, og derfor accepterer større udsving i luftkvaliteten. Økonomi Det er oplagt at tro, at naturlig ventilation vil være det mest fordelagtige valg med hensyn til økonomi og energi. Og i sommermånederne vil den naturlige ventilation også være den mest fordelagtige løsning. En kombination af luftnedkøling om natten, stor rumvolumen og byggematerialer, som at holde på kulden, vil give gode indeklimaforhold i de varme måneder. Men om vinte- ren, hvor luften skal opvarmes, giver den naturlige ventilation ikke mulighed for varmegenvinding, hvorfor energiforbruget vil blive relativt højt i forhold til det, man kan opnå gennem mekanisk ventilation. Tjekliste Listen rummer nogle af de mest centrale forhold, som man skal overveje inden man beslutter sig for naturlig ventilation på arbejdspladsen. Belastning af lokalerne Antallet af mennesker og maskiner i lokalerne er afgørende for hvor hurtigt luftkvaliteten bliver dårlig og dermed også hvor stor luftudskiftning, der er behov for. Nogle arbejdspladser vil have behov for at udskifte luften i lokalet en gang i timen, mens andres behov er på fire gange i timen. Som tommelfingerregel, vil naturlig ventilation ikke kunne HVAC 3 · 2006


give en luftudskiftning på mere en to gange i timen. Overvej derfor om lokalerne belastes for meget til at kunne benytte naturlig ventilation. Rummets luftvolumen Hvis arbejdslokalet indeholder mange kubikmeter luft, vil det være lettere at benytte naturlig ventilation, da det tager længere tid før luftkvaliteten forringes. Mekanisk ventilation I kopirum, møderum, køkkener og lignende, vil den naturlige ventilation sjældent være tilstrækkelig. Overvej derfor, hvor disse specielle behov findes, og hvor den naturlige ventilation derfor skal suppleres. Behov for opvarmning Normalt vil temperaturen på en arbejdsplads ligge omkring 21 grader. En opvarmning til denne temperatur kan være en energimæssig belastning i vinterperioden. Hvis det er acceptabelt med lavere rumtemperaturer, vil energiforbruget til opvarmning naturligvis være lavere og gøre den naturlige ventilation mere fordelagtig. Denne situation kan man f.eks. forestille sig på arbejdspladser med høj fysisk aktivitet, eller hvor medarbejderne alligevel beholder deres overtøj på. Trækproblemer Et af de store problemer ved naturlig ventilation, er træk. For at få luften skiftet ud i et lokale, benyttes der ofte en relativ høj luftgennemstrømning, hvilket kan give træk. Har medarbejderne ikke mulighed for at flytte sig fra deres arbejdspladser mens der bliver luftet ud, kan den naturlige ventilation derfor være en dårlig ide. Automatiske systemer med mulighed for manuel styring Hvis naturlig ventilation skal fungere optimalt, er det vigtigt at de er styret af automatiske systemer, som f.eks. lukker vinduerne op om natten og i korte perioder i løbet af dagen. En manuel styring vil sjældent kunne udføre en effektiv natkøling om sommeren og medfører ofte utilstrækkelig udluftning om vinteren. Men det er mindst lige så vigtigt, at den enkelte medarbejder har mulighed for at lukke vinduer og udluftningskanaler, på trods af timede udluftninger. Faste udluftninger kan forekomme generende for den enkelte medarbejder og der skal derfor være mulighed for at slå den fra. Udluftningsventiler Hvis den naturlige ventilation benytter sig af udluftningsventiler skal man være opmærksom på løbende at tjekke at disse virker, holdes åbne og er rene. Optimale løsninger Den naturlige ventilation bliver bedst, hvis den er tænkt med ind i bygningens arkitektur fra starten. Det er desuden vigtigt at holde sig for øje, at ønsker man naturlig eller hybrid ventilation i sin nye bygning, skal konceptet „tænkes“ ind i arkitekturen fra starten. Det påvirker udformningen af bygningens grundlæggende designkoncept. Stærkt forurenede områder Da naturlig ventilation er afhængig af udeluften, er det vigtigt at være opmærksom på om udeluften har en tilstrækkelig kvalitet. Varierende rumtemperatur Naturlig ventilation er specielt velegnet til bygninger, hvor brugerne kan acceptere varierende rumtemperatur. HVAC 3 · 2006 65


66 V e n t i l a t i o n Et nyt produkt - NovencoWeb - tillader en effektiv og billig drifts- og klimastyring via Internettet. Salgschef Gunnlaugur Jónsson fra YORK Novenco demonstrerede Novenco Websystemet på Nordbygg. - Via en internet-forbindelse og en bærbar PC- kunne de besøgende opleve systemets enkelhed og overbevisende virkemåde, siger Gunnlaugur Jonsson. - Dels kunne de selv styre en ny og forbedret version af plug-and-play klimacentralen, ZCF, der blev udstillet, og dels kunnen de styre og overvåge to anlæg i drift. En anden nyhed var en nyudviklet aksialventilator, Novax ACL. Den er specielt konstrueret til brug ved energioptimering af ældre ventilationsanlæg. Den har en virkningsgrad på op til 82 procent og et lavt lydniveau, som er reduceret med op til 5 dB i forhold til tidligere ventilatortyper. Med sine korte indbygningsmål er Novax ACL meget velegnet til renoveringsopgaver hvor pladsen er begrænset. Novenco har i mange år været førende på Jet Ventilatorer til parkeringshuse. På Nordbygg messen viste Novenco det nye ovale AOU design, der har opnået stor popularitet blandt arkitekter og bygherrer i hele Europa, og store dele af Mellemøsten. Ifølge Dynamisk to-vejs reguleringsventil Frese A/S har udviklet og patenteret en dynamisk to-vejs reguleringsventil med trinløs indstilling af maksimal vandmængde og fuld modulering - uanset den indstillede vandmængde. Ventilen - Frese Optima - består af et ventilhus, en differenstrykenhed og en reguleringsenhed. Differenstrykenheden holder et konstant differenstryk over reguleringsenheden, hvorved trykændringer i anlægget ikke påvirker reguleringen. Herved sikres en præcis regulering samtidig med, at den maksimalt indstillede vandmængde ikke overskrides. Reguleringen sker ved hjælp af en aktuator med 0 – 10 volt styresignal. Frese Optima er anvendelig til optimal styring i varme- og køleanlæg og findes i størrelserne DN 15 til DN 32 i muffe-muffe udgave. Den er med trykudtagsnipler for kontrol af differenstrykket. HVAC 3 · 2006


Nyheder på Nordbygg Den danske ventilationsproducent Novenco viste flere nyheder på Nordbygg Den svenske ishockey legende Börje Salming (t.v.), var en af de mange messegæster, der kiggede nærmere på Novenco’s nye Novax ACL ventilator. Salgschef Gunnlaugur Jónsson vil en betydelig del af de nye parkeringshuse der fremover bygges i Skandinavien, blive udrustet med Novenco JetVentilatorer. Sidst og faktisk også mindst, var Novenco Fire Fightings Skandinaviens-premiere på vandtåge brandbekæmpelse. På messen fremviste sprinkleringeniør Diep Ngoc Phan, den verdens patenterede vandtåge dyse - NHP18. - Vandtåge-teknologien har fuldstændig erobret verdensmarkedet inden for lokal brandbekæmpelse på skibe, siger Diep Ngoc Phan. - Den teknologi er Novenco nu i gang med at udbrede på land, til bygninger. Særkendet for NHP18 dysen er, at den kan monteres skjult for det blotte øje, i nedhængt loft. Ved brand udløser dysen og slår gennem fiberpladen i loftet. Diep Ngoc Phan oplyser, at Fire Fighting anlægget er et lavtryksanlæg V e n t i l a t i o n som kræver mindre vand og dermed gør mindre vandskader. ” Det betyder at det i princippet kan operere på almindeligt vandværksvand. Det lave krav til vandtryk, og de små vandmængder, betyder en enkel og billig rørinstallation, lav tilslutningsafgift, og begrænsede udgifter til pumper, og reservoir. Diep Ngac Phan tilføjer, at Novenco netop har leveret det første vandtågeanlæg til bygninger i Danmark – bl.a. til den nye sengeafdeling på Næstved Sygehus. Undervejs er også butikskompleks i København, en tre etagers kontorbygning i Nordsjælland samt et sygehus i Nykøbing. HVAC 3 · 2006 67


L a v e n e r g i 68 Omfattende byggeri af lavenergihuse Fire kommuner er ambassadører for energirigtige løsninger i et storstilet EU-projekt Af Line Steenberg Solfangere, solceller, vindmøller, biomasseanlæg og varmepumper. Der bliver afprøvet mange forskellige løsninger i det specielle ECO-City- projekt under EU’s CONCERTO-program, når en række lavenergiboliger skal forsynes med energi i Helsingborg, Helsingør, Trondheim og Tu- dela i Spanien i løbet af de næste fem år. Alene i Helsingør og Helsingborg skal der bl.a. renoveres 435 lejligheder og bygges mellem 282 og 350 nye lavenergiboliger, der forsynes med en stor andel af vedvarende energi. CONCERTO-initiativet er en af de største enkeltsatsninger, som EU-kommissionen har iværksat inden for energiområdet. Køling med Fjernvarme !? Thermax Absorptionsteknologi Køleenheder med kapaciteter fra 100 KW til 5 MW Varmepumper med kapaciteter fra 1 MW til 5 MW Salg, projektering og installation: SEG Scandinavian Energy Group Aps. Vegendalvej 18, 7700 Thisted Tlf.: 96 19 53 22 Fax: 96 19 53 23 HVAC 3 · 2006


I første omgang er der etableret ni integrerede projekter, hvoraf ECO-City er et af de første. Energidelen i ECO-City projektet udgør mere end 200 mio. kr. - EU yder 85 mio. kr. i tilskud. - ECO-City projektet skal danne skole for, hvordan kommuner i fremtiden kan agere mere energirigtigt og fremme lavenergibyggeri i forhold til de nye krav i bygningsreglementet. Formå- let er at forsøge at finde løsninger, som både sænker energiforbruget, og gør det muligt i højere grad at udnytte mere miljøvenlige energiforsyningsformer, siger projektleder Reto M. Hummelshøj fra COWI, som leder ECO-City-konsortiet med 22 partnere. Resultaterne skal formidles bedst muligt på mange niveauer, bl.a. gennem træning, foredrag, internet og et europæisk netværkssamarbejde. Går ikke ned i levestandard Udover at udvikle teknologiske løsninger styrker projektet også det organisatoriske samarbejde mellem kommuner, forsyningsog bolig-selskaber, borgere og universiteter. Desuden vil Helsingborg og Helsingør kommune komme til at arbejde tættere sammen på tværs af nationale skel. - Vi demonstrerer, at alle typer bygninger kan blive mere energieffektive, så de lever op til de skærpede energikrav til byggeriet, men vi arbejder også med forsynings- og adfærdssiden. At leve miljørigtigt kan sagtens harmonere med at bevare vores levestandard - vi skal bare gøre det energimæssigt bedre, end vi gør i dag, forklarer Reto M. Hummelshøj. Fakta om CONSERTO-programmet Formålet med CONCERTO-programmet er bl.a. at få byer og lokalsamfund til at leve op til EU’s energipolitiske målsætninger om at øge energieffektiviteten i bygninger. Desuden arbejder man på, at vedvarende energi skal dække 22 procent af elproduktionen i 2010 og 12 procent af EU’s totale energiforbrug om fem år, så vi kan mindske vores afhængighed af forsyning med fossile brændsler som gas, olie og kul. I ECO-City-projektet indgår samlet 2.400 kvadratmeter solfangere, 4.000 kvadratmeter solceller, fem MW-vindmøller, 5,75 MW biomassefyret varmeanlæg, 1050 lavenergiboliger og renovering af andre 477 boliger. Desuden indgår kølelagring i jord, sæsonlagring af affald og undersøgelse af biogasforsyning til offentlig transport, energimåleudsyr samt systematiske energibesparelser i offentlige bygninger. REMS Cento Ø12 – 108 (110)mm Rørskæremaskine. Til overskæring af kobberrør og andre rør uden udvendig grat. Introduktionspris: kr. 4.990,- Bestil den hos din sædvanlige grossist Vi i ses ses på på på Messen Messen REMS Danmark A/S Snedkervej 1 4600 Køge Telefon: + 45 56 63 14 00 Fax: + 45 56 63 11 78 web: www.rems.de HVAC 3 · 2006 69


B y g n i n g s a u t o m a t i k Nyt fabriksbyggeri giver storproducent af landbrugsmaskiner en konkurrencedygtig produktion i Danmark. Med krav om en højeffektiv og rentabel drift er det nødvendigt at bruge den nyeste bygningsautomatik i produktion og administration. Den bygningsansvarlige hos Samson Agro A/S i Viborg er ikke i tvivl om, at man valgte rigtigt, da det blev besluttet at satse på integreret bygningsautomatik, da den nye fabrik skulle indrettes. Der er tale om omfattende og komplekse installationer, men til hverdag bruger jeg mindre end en halv time på at tjekke, om de tekniske installationer i fabrik og kontorer kører optimalt, siger bygningsansvarlig Sonja Søborg. - På min PC har jeg det samlede overblik over sikringssystemet, vand-, varme- og elinstallatio- 70 18.500 kvadratmeter integreret bygningsautomatik - Vi har ikke sparet på bygningsautomatikken, men investeret de tre millioner, som bl.a. skulle til for at integrere bygningsautomatik og sikringsanlæg. Og vi har beregnet, at investeringen er betalt tilbage på fem år, siger Samson Agros direktør, Per Eskildsen. Undgår outsourcing ved at gøre produktion og byggeri mere intelligent nerne samt ventilations- og procesanlæggene. Når jeg møder om morgenen, tjekker jeg straks, om alt er i orden, eller om der er alarmer om f.eks. indbrud, en dør, der har været åbnet for længe eller om udsugningen i produktionshallen er gået ned. Hun er rigtig glad for systemet, som TAC A/S har leveret og som er installeret af firmaet Agerkilde. Effektiv og brugervenlig Skærmbillederne rummer alle de funktioner, der er nødvendige for at overvåge og styre de tekniske installationer i fabrikken og administrationen – inklusive døre og porte uanset om der er adgangskontrol. - Automatikken er meget brugervenlig, og det hele ligger i skærmbillederne, som man kan bladrer i med museklik, forklarer Sonja Søborg. Fabrikken blev taget i brug i juni 2005 uden større indkøringsproblemer. Omgivelser i topform Samson Agro er Europas største producent af maskiner til udbringning og håndtering af naturgødning. I år 2000 fusionerede Samson med to andre virksomheder i branchen, og tre år senere besluttede man at opføre en ny 18.500 kvadratmeter stor fabrik i Viborgs vestlige industrikvarter. Pris 75 mio kr. - Mange danske virksomheder flytter til lavtlønslande med produktionen. Vi analyserede produktionen og fandt ud af, at det vil være mere rentabelt at insource processer, der kan automatiseres, f.eks. hele pladebearbejdningen, så vi kan skille os ud På godt et halvt år byggede Samson Agro et 18.500 kvadratmeter stort fabriksanlæg i Viborg. TAC, totalleverandør af bygningsautomatik til styring af f.eks. indeklima, energiforbrug, adgangskontrol og tv-overvågning, har leveret den omfattende bygningsautomatik. Foto: Samson Agro A/S. fra mængden på det innovative. Vi vil ikke bare være de største inden for vores område, men også de bedste i relation til viden og innovation. Herunder anvendelse af ny teknologi, fremhæver direktør Per Eskildsen. Mere intelligens I henhold til dansk lovgivning er det ikke tilladt at køre den automatiske brandalarmering – ABA – sammen med den øvrige bygningsautomatik. Så hos Samson Agro kører brandalarmeringen i et selvstændigt kredsløb med direkte alarm til brandstationen. Men i Samson Agros nye bygningskompleks indgår adgangskontrol og tyverisikring i det samlede BMS-anlæg. En integration, som endnu ikke er så udbredt i danske virksomheder, selvom det giver et bedre overblik og mere effektiv drift. Fra første dag i byggeriet sagde vi: - Gør det nemt og enkelt, så bygningen bliver lidt mere intelligent. Også i produktionen, hvor mange processer - f.eks. gasforsyningen - kan overvåges. Hvis gassen begynder at sive ud, eller hvis en beholder er ved at være tom, popper der straks en besked op på Sonjas Søborgs skærm samtidigt med at sirenen hos værkføreren går i gang. Der er også alarm på olieudskilleren i vaskepladsen, så når svømmeren meddeler, at tanken skal tømmes, går der en alarm, fortæller Per Eskildsen. Svejsning udgør en stor del af processerne hos Samson Agro, og derfor var det naturligt at sætte alarm på procesudsugningen fra svejsekabinerne. Den går i gang, hvis trykket falder, f.eks. på grund af snavs i et filter. Også her overvåges processen via BMS anlægget. Indeklimaet forbedres automatisk I hvert eneste rum sidder der PIR-, CO 2-, brand- og temperaturfølere. Hvis temperaturen stiger, forsøger ventilationsanlægget at køle ud fra de opsatte Samson Agro er Europas største fabrik for maskiner og spredere til håndtering og udbringning af husdyrgødning. Produktionen sker i optimerede fabriksafsnit med lys, varme- og ventilationsautomatik samt procesovervågning. ønskeværdier, og hvis CO 2 koncentrationen begynder at stige, fordi der er mange mennesker i rummet, giver ventilationsanlægget mere luft. Først når CO 2 koncentrationen stiger til en værdi, hvor ventilationsanlægget ikke længere kan følge med, popper der en alarm op på Sonjas Søborgs skærm. Når sidste m/k har forladt rummet, slukkes lyset. HVAC 3 · 2006


Sonja Søborg er ansvarlig for bygningsautomatikken. Takket være den dybe integration og de overskuelige skærmbilleder, er vejen til overblikket kort. Den integrerede løsning medfører, at samtlige alarmer - også dem fra sikringssystemet - opsamles af TAC Vista hovedstationen og præsenteres i én fælles brugerflade. Brugerfladen er blevet så enkel som mulig, og skærmbillederne betjenes i et webmiljø. En af de store gevinster har desuden været, at det nu er blevet let at tjekke, om dørene er lukket - PIR-følerne melder om nul aktivitet i områderne. At sende en mand rundt i huset for at tjekke døre og porte varer mindst en time. - Da vi skulle bygge har vi ikke gjort, som man plejer, nemlig at spare på bygningsautomatikken, når det viser sig, at projektet bliver for dyrt. Vi har betalt de ca. tre millioner kroner, som den avancerede bygningsautomatik inkl. integration af BMS og sikringsanlæg har kostet. Vores beregninger viser, at pengene er betalt tilbage på fem år, siger Per Eskildsen Miljø og økonomisk gevinst Investeringen i bygningsautomatikken har også positive miljø- og energimæssige aspekter. Per Eskildsen fortæller, at den integrerede bygningsautomatik giver en besparelse på ca. 70.000 kroner om året – alene på fabrikkens lysanlæg. Dertil kommer alt det andet - f.eks. varmeforsyningen med to naturgasfyrede kedler, en kondenserende om sommeren og en ikke-kondenserende om vinteren samt den centrale trykluftforsyning uden tryktank. Integrationen af bygningsautomatikken gør dagligdagen lettere, da det er ikke megen tid, Sonja Søborg bruger på at tjekke skærmene. Automatikken er automatisk, så det har ikke været nødvendigt at ansætte en maskin- eller varmemester, da Sonja Søborg kan klare opgaven i samarbejde med en pedel, der også tager sig af en lang række andre opgaver. - Selvom det ikke er megen tid, der dagligt bruges på overvåg- Der er ingen sorte værksteder hos Samson Agro. Produktionen sker i områder med masser af lys, varme og ventilation. Via den integrerede bygningsautomatik tilpasses det elektriske lys dagslyset. ningen og alarmsystemet, får vi løbende ideer til at gøre tingene smartere. Vi bygger innovation ind i hverdagen, og for tiden er TAC i gang med at omprogrammere, så lysstyringen af kontorerne bliver mere enkel. Når adgangskontrollen slås fra, kan vi f.eks. lige så godt samtidig tænde lyset, lyder det fra Per Eskildsen. HVAC 3 · 2006 71


E n e r g i s t y r i n g 72 Udpumpningsanlæg skal matche aktuelle behov Behovet for udpumpning fra de danske vandværker har ændret sig meget i takt med, at forbrugerne har fået monteret vandmålere i deres boliger. Det betyder, at man mange steder i dag står med udpumpningsanlæg, hvor både pumper og styring er ude af trit med det nuværende behov. Der er ofte tale om, at de eksisterende pumper er for store og derfor ikke kører i det optimale driftsområde. Samtidig har den teknologiske udvikling medført, at nye pumpetyper som regel har en virkningsgrad, der er seks til ti procent bedre end de ældre modeller. Tilsammen er det faktorer, der giver mulighed for ret store energibesparelser, hvis gamle anlæg udskiftes med nye. Nye tider for pumpestyring Sideløbende med udviklingen på pumpesiden har teknologien inden for styringer udviklet sig meget i de senere år, lyder det fra Grundfos. Mens tidligere tiders gode, omdrejningsregulerede anlæg bestod af en styring med en enkelt frekvensomformer, som skiftede mellem pumperne, foretrækker man i dag anlæg med én frekvensomformer pr. pumpe. Det er en løsning, der sikrer et meget konstant udpumpningstryk – ofte er variationen på kun +/- 1,5 meter, afhængig af forbrugsmønstret. I modsætning til anlæg med kun én frekvensomformer giver løsningen med en frekvensomformer på hver pumpe også større forsyningssikkerhed. Hvis der opstår nedbrud i en enkelt frekvensomformer, kører styringen videre på anlæggets øvrige frekvensregulerede pumper. Nedbrud på frekvensom- formeren ved den gamle styring er derimod kritisk, da der så ikke længere er regulering på en eneste af pumperne. Slut med reservedele Udviklingen har også betydet, at mange vandværker i dag kører med styringer, det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til. Det gælder bl.a. de mange anlæg, der for år tilbage blev monteret med Grundfos Delta M6 og Danfoss VLA31. Hvis et sådant anlæg bryder ned, er det nødvendigt at være klar med en eller anden form for nødstyring, der kan løfte opgaven indtil en ny, permanent løsning er monteret. Alternativt vælger mange i disse år at udskifte det gamle styringsanlæg, før problemerne opstår. Energibesparelser Grundfos bliver jævnligt ind- draget ind i debatten om, hvor meget strøm et omdrejningsreguleret udpumpningsanlæg kan spare i forhold til et anlæg bygget op af et antal pumper, pressostater og en hydrofor. Svaret afhænger meget af det udgangspunkt, det enkelte vandværk har. Er der tale om for store, gamle, slidte pumper, kan besparelsen ofte være på 20 – 40 procent, men er udgangspunktet nyere, veldimensione- rede pumper, viser erfaringerne fra Grundfos, at besparelsen kan svinge fra – 5 procent og op til + 20 procent. Før beslutningen om nyt anlæg træffes, anbefaler Grundfos derfor, at man f.eks. lader pumpeleverandøren udarbejde en energiberegning, så den reelle energibeparelse kan vurderes. Strømforbrug Jævnligt spørges, hvor meget strøm et vandværk med rimelig- hed må bruge. Svaret afhænger selvfølgelig af flere faktorer – f.eks. hvor langt nede råvandet skal hentes, om der er åbne eller lukkede filtre, og hvilket tryk udpumpningen sker med. Men en tommelfingerregel giver alligevel et udgangspunkt for en vurdering: Antal meter, som pumperne skal løfte x 0.0055 W x antal udpumpede m 3 /år = ca. strømforbrug på et vandværk Et eksempel: Hvis pumperne skal hente råvandet i 25 meters dybde, hvor filtertrykket i lukkede filtre er 10 meter og udpumpningstrykket er 45 meter – så er der i alt tale om 80 meter. Strømforbruget er derfor: 80 meter x 0,0055 x 100.000 m 3 / år = 44.000 kWh Men dertil kommer det øvrige elforbrugende udstyr på vandværket, som også skal medregnes i det totale elforbrug - f.eks. affugtere, opvarmning på kontor og kontorudstyr. HVAC 3 · 2006


Sintermetal kan sikre stærkt gevind Traditionelt bliver produkter i sintermetal ofte valgt fra, men undersøgelser peger på, at man med fordel kan vælge sintermetallet i en række tilfælde. Undersøgelser på Ingeniørhøjskolen i Århus viser, at sintergods er bedre end emner i konventionelt stål på flere felter. Ét af områderne er indvendigt gevind, hvor styrken kan være op til 44 procent højere. Sintergods fremstilles af metalpulver, som kan tilsættes forskellige legeringselementer og derved er det muligt at give emnerne stort set de egenskaber, man ønsker. Virksomheden FJ Sintermetal har opbygget dokumentation for, hvilke helt konkrete fordele, der ligger i anvendelsen af sintret gods. Ingeniørhøjskolen i Århus har gennemført et semesterprojekt om forskellen på styrken af gevind i sintermetal og i massivt stål. Undersøgelsen dokumenterer styrkeforholdet mellem gevind skåret i henholdsvis emner i sintermetal og emner i massivt stål. Resultaterne viser forskelle i styrken på op til 44 procent i sintermaterialernes favør. Forskellen skyldes, at strukturen i sintermetal medfører, at det naturligt tilpasser sig den I n s t a l l a t i o n e r konkrete gevindstigning på bolten under den belastning, som opstår, når bolten skrues i. Derved bliver kontakten mellem de to gevind langt bedre, med en højere trækstyrke til følge. Det samlede resultat af undersøgelsen kan bl.a. udnyttes i konstruktionsmæssig sammenhæng, da der nu er mulighed for at gøre målrettet brug af pulvermetallurgiens fordele i gevindsamlinger. En kombination af et emne i sintergods og et emne i konventionelt materiale give en stærkere gevindsamling. FJ Sintermetal Firmaet FJ Sintermetal er en del af FJ Industries, som har omkring 200 ansatte og er sammensat af tre divisioner FJ Sintermetal fremstiller sintrede emner i mange legeringer og i både små og store serier. HVAC 3 · 2006 73


E n e r g i s t y r i n g 74 Ellektroniske varmefordelingsmålere med 2-følermåling Elektroniske 2-følermålere har eksisteret siden 1917 – dengang var de to følere monteret på henholdsvis radiator og væg. Med Brunatas RME 95 lykkedes det imidlertid at konstruere en kompakt 2-følermåler. Af J.P. Fischer Hansen Varmeafgivelsen fra en radiator er baseret på, hvor meget radiatormiddeltemperaturen er højere end den luft, der omgiver radiatoren. Ved 2-følermåling af varmeafgivelsen fra en radiator måles den relevante radiatortemperatur på radiatoren samt rumtemperaturen i samme højde. Elektroniske 2-følermålere har eksisteret siden 1917. De to følere var dengang monteret på henholdsvis radiator og væg, hvorfor det ikke var muligt at påvirke rumføleren med varme fra radiatoren. Efter energikrisen i 1973 blev denne målertype moderniseret – Brunata målere af denne type ses stadig monteret rundt omkring, men grundet en for høj målerpris er den ikke længere i produktion. I 1936 blev der givet et dansk (Brunata) patent på en kompakt 2-følermåler. Det kompakte bestod i, at de to temperaturfølere var anbragt i samme målerhus monteret på radiatoren. Dette indebar dog, at en simpel termisk isolering af målerhuset (eksempelvis et håndklæde lagt på radiatoren), fjernede temperaturforskellen mellem temperaturfølerne – og dermed også registreringen. Det lykkedes imidlertid ikke at finde en løsning på problemet, og projektet blev herefter opgivet. I 1979 blev der i Tyskland indleveret en patentansøgning på en elektronisk 2-følermåler i kom- paktudgave. Patentansøgningen indeholdt dog ingen løsning på problemet konstateret i Danmark over 40 år tidligere, og ansøgningen førte derfor heller ikke til et patent. Intelligente målere Først i 1995 lykkedes det Brunata at finde en holdbar løs- Elektrisk måler fra Kemp & Lauritzen – 1977. ning. Den moderne elektronik med ”kraftige” microprocessorer gav nemlig mulighed for at konstruere en intelligent måler. Den største udfordring bestod i, at måleren med sikkerhed skulle kunne fastslå, om radiatoren var i brug eller ej. En radiator er i brug, hvis den afgiver varme (leveret af en varmeleverandør) til rummet. Men hvad kendetegner så en radiator, som ikke er i brug? En radiator, der ikke er i brug er kendetegnet ved, at den om dagen optager varme fra eksempelvis solen, en el-radiator eller en brændeovn. Denne varme er ”negativ”, altså varme som beboren skal have penge for! Om natten sker der imidlertid det, at radiatoren leverer den negative varme tilbage til rummet i form af positiv varme. Regnskabet set over 24 timer går så i nul. Der skal ikke betales for det, man kalder gratisvarme, og selv om man forsøger at isolere måleren, vil regnskabet få i nul efter 24 timer. Nu er opgaven blevet meget enklere. Når det ligger klart, om radiatoren er i brug, kan man måle varmeleverancen fra varmeleverandøren uden problemer. Hvis man forsøger at ”snyde” en måler monteret på en radiator i brug ved at isolere måleren, vil måleren straks måle rumtemperaturer, som er helt urealistiske, når rummet opvarmes af radiatoren. Termostaten på radiatoren vil for længst have lukket for varmetilførslen. Når måleren har konstateret, at der ”snydes”, registreres enheder i forhold til en valgt rumtemperatur og målt radiatortemperatur. Denne målemetode løste problemet så effektivt, at det har ført til patenter i alle relevante lande. Måleren skal kunne måle al varme fra radiatoren til rum- HVAC 3 · 2006


met og omvendt. Måleren skal måle ved alle temperaturforskelle mellem radiator og rum – positive såvel som negative. Ligesom måleren skal kunne måle korrekt ved alle temperaturer. Hos Brunata er vi ganske stolte af, at det er lykkedes os at ”knække denne nød”! Måleteknisk direktiv Brunatas varmefordelingsmåler med 2-følermåling har en høj måleevne ved alle rum- og radiatortemperaturer. Den måler korrekt uanset om det er rum- eller radiatortemperaturen, der er højest. De danske myndigheder repræsenteret ved DANAK har udsendt en måleteknisk meddelelse - MM 206 -- hvor der bl.a. konkluderes, at 1-følermåling godt kan være bedre end 2-følermåling. En konklusion, vi i Brunata ikke er helt enig i, for det ville betyde, at måleren kan måle flere steder med en enkelt føler. E n e r g i s t y r i n g HVAC 3 · 2006 75


I n s t a l l a t i o n s t e k n i k 76 Af Jørgen Jensen Mepla er pressesystem, som schweiziske Geberit har produceret og markedsført i mange år, men i Danmark har systemet ikke været kendt ret længe. Det mener VVS-installatør fra Åbyhøj VVS, Niels Thomassen, er en skam. - Efterhånden bruger vi stort set ikke andet end Mepla systemet til vand- og varmeinstallationer, faktisk i ni ud af ti tilfælde, fortæller Niels Thomassen. Der er flere fordele ved Meplasystemet. For det første er det let at montere, det sparer en masse tid og kunden får en mere holdbar installation. I forhold til de gamle sort- og galvaniserede rør, hvor der går en masse tid med at tilpasse og skære gevind, kan den operation helt spares i Mepla-systemet. Samlingerne udføres ved presning - i hånden (op til 26 mm) eller med Geberits presseværktøj. Vi er gået over til flerlagsrør Det tunge arbejde med gevindrør hører fortiden til. Nu kan kræfterne bruges på flerlagsrør af plast og aluminium. I det mindste i vand- og varmeinstallationer med tilgængelige samlinger, siger en VVS-installatør PEX, aluminium og PEH Kundens pris er stort set den samme, uanset om installationen er lagt i gevindrør eller i Et nærbillede af fire færdige Mepla samlinger. Alle er presset med det specielle Geberit håndværktøj, og det er let at tjekke samlingerne før presning. Rørene går nemlig uden på fittingsene. Her en kombineret Mepla og gevindrørsløsning på Aarhus Universitet. Mepla systemet er godkendt til tryk op til 10 bar og temperaturer op til 70 °C. I øvrigt har VA-godkendelsen nummer 1.14/15086. Mepla-systemet, men forholdet mellem løn og materialer er vendt om. I gevindrør går der mere tid, men materialerne er lidt billigere. Ved Mepla-systemet går der mindre tid, men materialeprisen er lidt højere. Det sidste mener Niels Thomassen er til VVS-installatørens fordel – især for tiden hvor der er stor travlhed i branchen. Mepla systemet består af flerlagsrør og fittings i dimensioner fra 16 til 75 mm. Materialerne er inderst PEX derefter aluminium og yderst PEH. PEX-røret er almindeligt kendt, aluminiummet er et stuksvejst rør, der gør Mepla røret formstabilt og diffusionstæt (især vigtigt i varmeinstallationer), mens den udvendige PEH-kappe gør røret modstandsdygtig over for næ- sten alle ydre påvirkninger – inklusive skrappe kemikalier. - Sammenlignet med de gammeldags rør er det nu slut med korrosion og tæring. Desuden kommer VVS’eren lettere om ved arbejdet, fordi et Mepla rør kun vejer en brøkdel af et sort jernrør. Du kan let gå rundt med flere længder 50 mm Mepla rør under armen, og desuden er røret let at bukke – især med den specielle bukkemaskine fra Geberit. Presningen let at kontrollere Åbyhøj VVS installerer Mepla hos private, i virksomheder og i institutioner. Hos private er det især i fjernvarmeinstallationer i teknikrummet og som hoved- HVAC 3 · 2006


Så let er det at presse en Mepla samling. Jimmy Pierdola fra Åbyhøj VVS viser hvordan. rør. I virksomheder og institutioner går det også meget på installationer i teknikrum og øvrige tilgængelige varme- og brugsvandsinstallationer. - Mepla er lige velegnet til nye installationer og til renoveringer – man skal blot huske, at det ikke er tilladt at udføre skjulte samlinger. Vi har oparbejdet en rutine, hvor der presses undervejs, og der er ingen fare for utætheder, fordi røret går uden på fittingsene. Så er det nemt at kontrollere, om samlingen er skubbet helt sammen, inden der presses. - Og glemmer montøren at presse en samling, opdages det straks: Mepla er nemlig konstrueret sådan, at samlingen er utæt, hvis den ikke er presset, forklarer Niels Thomassen. Bedre løsning for samme penge På Aarhus Universitet blev Åbyhøj VVS bedt om at tilslutte to varmeflader i ventilationssystemet. De gamle gevindrør var pillet ned og skulle erstattes af nye rør. - Ved sådanne opgaver gør vi altid kunden opmærksom på, at vi foretrækker at udføre installationen i Mepla frem for de sædvanlige gevindrør - og samtidigt understreger vi, at løsningen bliver bedre for de samme penge. Et andet sted i Århus har en nybagt ejer af et ældre byhus brugt I n s t a l l a t i o n s t e k n i k mange penge på at renovere huset fra kælder til kvist. Åbyhøj VVS blev valgt som VVS-installatør, og igen var Niels Thomassen ikke i tvivl: Den nye varmeog brugsvandsinstallation skulle lægges i Mepla – og det blev den. I ni ud af ti tilfælde lægger Niels Thomassen fra Åbyhøj VVS varme- og brugsvandsinstallationerne i Mepla systemet. Her omkring fjernvarmeunitten i et ældre byhus, der er under renovering. Isolationen mangler endnu. HVAC 3 · 2006 77


P r o d u k t N y t 78 AIR FRÖHLICH Markedes bredeste produktprogram inden for varme-, køle- og genvindingsflader Nyhed! Lager til hurtig levering Komfort-ventilation Industri-ventilation Proces-anlæg Røggastekniske anlæg Håndværkersvinget 10 · 2970 Hørsholm Tlf : 45866066 · Fax : 45866135 · www.airfroehlich.dk Hvem vil være autoriseret uridan forhandler? uridan a/s er markedsførende inden for vandfrie urinaler, og ønsker nu at omlægge salgsstrategien til at blive mere direkte og mere effektiv. uridan a/s ønsker at uddanne vvs-installatørerne til autoriseret uridan forhandler. At være autoriseret uridan forhandler indebærer mange fordele: Billig indkøb direkte hos uridan a/s Hurtig og direkte levering Indgår direkte i uridans markedsføring Løbende informationsmateriale Gratis markedsføringsmateriale Annoncetilskud Ring straks til uridan a/s og hør hvorledes du bliver autoriseret uridan forhandler. Tlf.: 74526510 email: reese@uridan.com Web site: www.uridan.com Snerlevej 3 6100 Haderslev Nye differenstryktransmittere Dwyer Instruments udvider sortimentet med to nye differenstryk-transmittere. Den ene er Magnesense - en differenstryktransmitter, som omsætter det målte differenstryk direkte til et 4-20 mA eller 0-10 V signal. Transmitteren findes i to forskellige udgaver og har tre trykområder i hver transmitter – den ene udgave med trykområderne 0-25, 0-50 og 0-100 Pa; den anden med 0-250, 0-500 og 0-1250 Pa. Transmitteren har desuden mulighed for kvadratrodsuddragning af udgangssignalet, der bruges i forbindelse med lufthastighedsmåling, og har som standard en IP66 tæthedsgrad. Som ekstra feature er det muligt at få transmitteren med et display til visning af det aktuelle differenstryk. Denanden er Digehelic - et trei-et instrument, som er både differenstryktransmitter, switch og viserinstrument. Med de tre egenskaber samlet i et instrument vil virksomhederne kunne spare tid, installationsomkostninger og plads. Anvendelsesområderne er differenstryk, lufthastighed og volumetrisk flow. Digehelic kan fås med syv forskellige trykområder fra 60 Pa til 25 KPa. Digehelic har en IP66 tæthedsgrad på fronten og kan derfor monteres frit i produktionen uden at skulle beskyttes mod vand og støv. Hans Buch repræsenterer Dwyer Instruments på det danske marked, og har netop optaget de to nye differenstryktransmittere i sortimentet. HVAC 3 · 2006


Samtalehåndvasken Badeværelset er boligens nye kæledægge og kodeordene er helse og velvære. Den nyeste trend er ønsket om at skabe samtalebadeværelser - rum, hvor hele familien kan samles og koble fra. Sanitetsserien Private Lounge fra Villeroy & Boch er et eksempel på denne trend. Serien har bløde og afrundede former, som Forhandler af: www.pacco.dk er med til at skabe en rolig og tilbagelænet stemning på badeværelset. Med den todelte håndvask bliver baderummet samtidig et naturligt mødested for hjemmets beboere. Det dobbelte bassin giver plads til flere brugere, der uafhængigt af hinanden kan temperere vandet og have bevægelsesfrihed til begge sider. P r o d u k t N y t Air Air Condition Condition & & Køling Køling Close control køleunits for EDB og telecom. • Modularline - Modulopbygget system • Compactline - Høj kapacitet på lille areal • Telecomline - Køleløsninger for GSM, UMTS & Tetra. Forhandler af hele Carriers program af air condition. • Global Chillers • Aquasnap koldtvandssystemer, væskekølet, luftkølet. • Splitsystemer • CU-5 loftkassetter for vand eller direkte ekspansion. • TT Køleunits for EDB for koldt vand eller direkte ekspansion. • EP køleunits med indbyggede kompressorer. Med og uden frikøling. I øvrigt kan alle anlæg opbygges efter ønske PACCO CCO A/S A/S Himmelev Bygade 78 • DK-4000 Roskilde Tlf. +45 46 37 11 05 • Fax. +45 46 37 12 11 Bærbare differenstrykmålere til flow Buhl & Bønsøe A/S har introduceret Testo 512, som er en ny serie af bærbare differenstrykmålere. Testo 512 måler både tryk og flow, og dermed er den anvendelig til en bred vifte af opgaver. Testo 512 serien fås med fire forskellige måleområder fra 0 til 2000 hPa/mbar og har otte enheder for tryk. Alle modellerne har automatisk densitets kompensation. Det sikrer korrekte måledata, da der ikke skal foretages flere målinger for at kompensere for temperaturen. Testo 512 viser differenstryk og flow målingerne kontinuerligt i det letlæselige display. Ønskes der dokumentation for målingerne, er det muligt at benytte en IR-printer, så de målte data kan udprintes med dato, tidspunkt samt minimums- og maksimumsværdier. info@pacco.dk HVAC 3 · 2006 79


P r o d u k t N y t 80 Effektiv lodning Rothenberger har netop lanceret et komplet koncept med MAPP Gas. MAPP-gas benytter en gas formel, som er fri for butadin, og som sikrer, at gasproduktet kan fremstilles i en konstant kvalitet. Rothenberger MAPP-gas giver høje temperaturer og brænder længe, så der er mulighed for store driftsbesparelser. Sidst kan nævnes, at gassen leveres i en let og miljøvenlig aluminiumsdåse, som kun vejer ca. halvdelen af, hvad en almindelig dåse af stål vejer. Korrosionsbeskyttelse DARINCO DC TEKNIK Elysator gør sort vand klart og beskytter kedel- og køleanlæg. Tlf. 3871 0826 www. Darinco.com Gulvvarme i køkkenet Køkkenet er i de senere år blevet et af hjemmets mest populære rum, hvor stadig flere danskere nyder muligheden for at slappe af med lækker mad, hygge og gode venner. Det betyder, at ældre køkkenmodeller skiftes ud moderne køkkendrømme - og lun luksus i fodhøjde med f.eks. et elektrisk gulvvarmesystem fra danske DEVI. DEVI, der er verdens største producent af elektrisk gulvvarme, leverer varmesystemet i form af praktiske varmekabelmåtter, der måler blot tre mm i højden. Måtterne fylder derfor ikke mere, end de let kan monteres direkte oven på det gamle gulv. Gulvvarmesystemet fra DEVI leveres som tre millimeter tynde kabelmåtter, der installeres hurtigt og nemt oven på det gamle gulv. Med et gulvvarmesystem fra DEVI er det muligt at fuldende drømmen om et lunt køkken, der indbyder hele familien til luksus og hygge. Med de millimetertynde gulvvarmemåtter fungerer hele gulvets areal som en radiator, hvor temperaturen ved gulvet er hø- Open Rail – individualiseret Switch Hans Buch A/S har i mere end fem år markedsført Hirschmanns produkter og lancerer nu Open Rail serien af Ethernet switche for industriel- jest, hvorefter varmen aftager gradvist i takt med, at den nærmer sig loftet. Resultatet er en behagelig og jævn varmefordeling i hele rummet. Ud over varmekomfort giver den usynlige gulvvarme maksimal frihed til at indrette drømmekøkkenet, præcist som man har lyst til uden at skulle tage hensyn til pladskrævende radiatorer. Gulvvarmesystemet fra DEVI er nemt at regulere, og en følsom termostat sikrer, at økonomien holdes i kort snor. Med de tynde varmemåtter placeret lige under gulvet, mærkes det med det samme, når varmen bliver reguleret op eller ned. Hirschmanns Open Rail serie, som forhandles af Hans Buch A/S, giver over 1000 forskellige løsninger og store fordele. HVAC 3 · 2006


Elopvarmet sne- og dråbeudskiller Munters har designet et nyt afisningssystem, som effektivt fjerner snepartikler og regn, og forhindrer indsugningsfiltrene i at blive tilstoppet med sne og is. Den nye fugtelimineringsmodel DFH er installationsklar og konstrueret til at kunne bruges som luftindtag i kolde miljøer og ved høj fugtighed Is kan blokere den åbne flade på et luftindtag på 30 minutter og medføre en total standsning af luftindtaget. Tilstopning af filteret på grund af snepartikler forårsager ekstra le netværkssystemer. I industrielle applikationer er der både brug for den enkle netværksløsning, der kan klares med standardkomponenter og komplekse Ethernet-løsninger, der kun kan realiseres ved at installere flere forskellige specialprodukter fra flere leverandører. Hirschmann tilbyder med Open Rail-serien en standard produktplatform for Ethernet-switche, så man kan bestille en switch, der består af standardkomponenter, men som samtidig er tilpasset den aktuelle applikation. Med 12 forskellige parametre at tryktab og reducerer luftmængden til kritiske niveauer. Hvis sne ødelægger filteret, kan et eftersyn være nødvendigt, inden luftindtaget fungerer igen. DFH-modellen består af to enheder - en dråbeudskiller og en kontrolenhed. Udskilleren har vertikale profiler forsynet med varmeaggregater. Opfangede sne- og haglpartikler smelter, når de kommer i berøring med den opvarmede flade. De sublimerede eller smeltede partikler strømmer derefter ned og tømmes ud af elimineringsenheden via en opvarmet udgang. Kontrolenheden sikrer, at der kun bruges el, når det er nødvendigt. Afhængigt af anvendelsesområdet kan kontrolenheden omfatte en integreret FI-afbryder, sensorer og ekstra elkomponenter. Sne- og dråbeudskilleren DHF kan konfigureres til individuelle funktioner og installationsmiljøer, så man kan få de mest omkostningseffektive løsninger. Sne- og dråbeudskilleren er korrosionsbestandig og kræver kun lidt vedligeholdelse. vælge imellem kan Hirschmanns Open Rail switche leveres i mere end 1000 varianter. Desuden kan der bl.a. vælges 4 til 24 Fast Ethernet porte, Gigabit eller Fast Ethernet uplink porte med forskellige interfaces, hvilken driftstemperatur switchen skal kunne klare samt software-versioner og godkendelser. Open Rail-systemet er desuden baseret på en fælles standard printplade med to uplink porte - Fast eller Gigabit Ethernet - og er kompatibel med bl.a. Profinet, EtherNet/IP og Modbus/ TCO. Systemair A/S Cebovent er et nyt koncept fra Systemair A/S, der dækker over central boligventilation. Med Cebovent har Systemair A/S samlet en række gennemprøvede produkter i et enkelt katalog, som omhandler boligventilation i etageboliger. Kataloget med Cebovent henvender sig især til rådgivende Intervent A/S Intervent A/S Sandager 4 • 2605 Brøndby Telefon 43 43 47 83 Telefax 43 42 47 83 www.intervent.dk P r o d u k t N y t ingeniører. Katalogets udformning gør det også til et ideelt værktøj for entreprenører, arkitekter og boligselskaber, der ønsker at skaffe sig mere viden på området. Flere af ventilatorerne i Cebovent, er som standard udstyret med de energibesparende CEmotorer. Installation af: Ventilationsanlæg Udsugningsanlæg Procesventilation Køle- og klimaanlæg Airconditionanlæg Køle- og frostrum VVS-anlæg Service på anlæg Stil krav til kvaliteten -når der skal loddes rør BRÜSCH RINGBRÆNDER Lynhurtig lodning af rør, med perfekt resultat Kobber · Aluminium · Rustfri stål · stål 2 modeller · 4 størrelser Hårdlodning med ilt og gas Blødlodning med propan Brüsch Maskinfabrik A/S Tlf:+45 44 94 33 79 – fax: +45 44 94 33 77 www.brusch.dk - brusch@brusch.dk HVAC 3 · 2006 81


P r o d u k t N y t Moderigtig håndklædetørre Den nye Fantasia håndklædetørrer er seneste skud på stammen fra Mysons moderne Design-linje. 82 Præcis flowmåling I produktioner, hvor der arbejdes med skiftende og/eller lave flowhastigheder, er det vigtigt at kunne aflæse det præcise flow ned til selv meget lave værdier. Det kan f.eks. være på varmeværker og i produktioner, der kører med nedsat drift om natten. Her kan Euromag Internationals nye flowmåler - MUT2200-EL – i visse tilfælde tjene sig selv ind i løbet af Den britiske virksomhed Myson satser på et smukt design og en god service og har siden 1960 stået for luksusdesign til badeværelset. Seneste udspil er en designlinje inden for håndklædetørrer - linjerene Traditional og Design. Mysons håndklædetørrer er håndlavet i messing, som enten bliver belagt med guld, nikkel eller krom, eller malet efter kundens valg. Design-sortimentet inkluderer et stort udvalg af moderne håndklædetørrer. Modellerne i Mysons Traditional-sortiment er i victoriansk stil og kan enten monteres på væggen eller gulvet med justerbare ophæng. De fleste modeller kan anvendes både med el og centralvarme og føres i flere størrelser og med forskelligt tilbehør. Myson kan desuden skræddersy løsninger efter kundernes ønsker og tilbyder desuden at lave et ”one-off”-design, eller tilpasse en eksisterende model til kundens individuelle krav, hvis håndklædetørreren f.eks. skal sidde på en buet væg eller på andre vanskelige steder. Myson har for nyligt tilføjet en luksuriøs glas radiator til sin produktportefølje og introduceret en ny løsning til gulvvarme, hvor en elektrisk måtte uden omfattende gulvarbejde kan lægges under fliser, linoleum og gulvtæpper. få måneder, fordi der kan måles relativt nøjagtigt selv ved hastigheder på under 0,04 m/s. Euromag Internationals elektromagnetiske flowmålere har en robust konstruktion og stor driftsikkerhed. Det nye program omfatter både flangemonterede, clamp- og gevindmonterede målere. Trådløs styring af gulvvarme Som den første på markedet lancerer Danfoss et nyt trådløst styringssystem til gulvvarme. Styringssystemet - CF2 – kan sikre lune gulve selv midt i sommerheden. Udover at fungere som en almindelig regulator har CF2 en særlig rumtermostat med en indbygget infrarød gulvsensor, der måler og justerer gulvets temperatur uafhængigt af rummet temperatur. Den ønskede gulvtemperatur indkodes på termostaten, hvorefter systemet sørger for resten. Systemet giver desuden mulighed for at indstille temperaturen særskilt i hvert enkelt rum og dermed sikres en optimal indregulering af hele gulvvarmeanlægget og en meget høj varmekomfort. Med systemet præsenterer Danfoss samtidig en række avancerede funktioner som bl.a. trådløs to-vejskommunikation, fjernbetjening af systemet og en senderækkevidde på over 100 meter ved hjælp af en repeater. Sikker forbindelse Som det eneste på markedet har det nye CF2 anlæg en Link-test, der sikrer en unik to-vejskommunikation mellem rumtermostaten og Master Regulatoren – inden rumtermostaten bliver fastmonteret. Nu kan masteren ikke blot sende besked til rumtermostaten – rumtermostaten kan også svare, at beskeden er modtaget. Skaber rækkevidden eller omgivelserne problemer for den trådløse modtagelse, kan systemet udvides med den nyudviklede CF-RU repeater. Repeateren indsættes mellem rumtermostaten og regulatoren, så den kan videresende signalet, og dermed bliver der mulighed for at forlænge senderækkevidden til over 100 meter mellem Master Regulator, rumtermostater og en eventuel fjernbetjening. Master Regulatoren kan understøtte op til tre repeatere, der er forbundet i en serie mellem en rumtermostat og regulatoren. Det er muligt at koble flere serier af Repeatere til én Master Regulator. HVAC 3 · 2006


Nye diamantborekroner Bosch er klar med en ny generation af diamantborekroner til våd- og tørboring. Diamantkronerne i Professional-Plus-serien byder på fordele i forhold til almindelige diamantborekroner. Borehastigheden i armeret beton med vådborekroner er op til 35 procent højere. Med borekronerne til tørboring opnås en borehastighed, der er op til 40 procent hurtigere ved boring i kalksandsten. Akkubore- og skruemaskiner med HD-O-Pack batterier Bosch, som gennem mange år har satset på at udvikle effektive og kraftige akkumaskiner, er nu klar med et nyt batterisystem - D-O-Pack batterier til Bosch’ professionelle akkumaskiner. HD-O-Pack batterier kan klare fuld opladning på en halv time mod tidligere en time og kan desuden klare 50 procent flere Trykudligner VVS-installatører behøver ikke længere at etablere et afløb, når de skal installere en vandvarmer eller en mindre fjernvarmeunit i et hus. De kan i stedet benytte en nyudviklet ventil – en trykudligner fra Danfoss, der ikke kræver afløb, og som kan optage vandudvidelsen i et mindre varmtvandssystem uden at lække vand. Trykudligner monteret på Danfoss Redan Akva Lux vandvarmer. opladninger. De nye batterier bygger på en nyudviklet batteriteknologi med temperaturregulerede aluminiums-kølestave. Batterisystemet leveres som standard til hele Heavy Dutyserien – bl.a. de populære 14.4 Volts bore/skruemaskiner. Systemet kan anvendes til opladning af alle Bosch-batterier - både NiCd og NiMH. Trykudligner monteret på Danfoss Redan Akva Vita vandvarmer. Trykudligneren er konstrueret til at optage vandudvidelsen i pladevarmeveksleren på en Danfoss Redan unit. Vandudvidelsen i installationen optages i et lukket kammer i trykudligneren. I modsætning til en konventionel sikkerhedsventil er der ikke afblæsningsrør fra AVE trykudligneren, og derfor skal der ikke etableres afløb for sikkerhedsventilen/ vandvarmeren. Borekronernes ydelse er blevet forbedret ved, at Bosch har gjort diamantsegmentet tagformet og ved at vælge industridiamanter af særlig høj kvalitet. Det nye tagformede segment sørger for hurtig centrering af borekronen, så vibrationerne reduceres væsentligt. Diamantborekrone-programmet Professional Plus fra Bosch omfatter borekroner til vådboring med en diameter på mel- High-tech service P r o d u k t N y t lem 12 og 250 millimeter med 1/2-tommers hhv. 11/4-tommers-UNC-skafter. De findes også i en version med SDS-DIskafter og en bordiameter på mellem 10 og 102 millimeter. Borekronerne til tørboring fås med en diameter på mellem 32 og 157 millimeter med et 11/4tommers UNC-skaft og med en diameter på mellem 32 og 152 millimeter med SDS-DI-skafter. på kedelanlæg IT-udviklingen gør det nu muligt bliver alt om anlægget nu regi- at udføre serviceopgaver på ultrastreret og arkiveret digitalt. kort tid og med maksimal sikker- Overalt i verden kan serviceinhed. Det har LOOS International omsat til en verdensomspændende kundeservice, som sparer virksomhederne tid og penge. Lige fra starten af produktionsprocessen og gennem hele et LOOS-kedelanlægs livscyklus geniørerne fra LOOS ude hos kunderne koble sig på denne centrale databank ved brug af en bærbar computer. Analyser, vedligehold, fejlfinding eller reparationer kan klares på stedet. Serviceingeniøren kan fra databanken hente f. eks. reservedelsliste, ledningsdiagram eller anlæggets hele livshistorie, og det sparer tid og minimerer et eventuelt driftsstop. HVAC 3 · 2006 83


84 WEB VIDEO Se aktuelle videoklip fra din branche på TechMedias hjemmeside www.techmedia.dk F.eks.: Badeværelset skal ind i stuen! 04-02-2006: Køkkenet er allerede trukket ind i stuen. Nu kommer turen til badeværelset, hvis man skal tro de nyeste udspil fra Duravit. Håndvaske og badekar er blevet nytænkt i designet. Jesper Langberg fra Duravit i Danmark er overbevist om, at danskerne vil tage den nye trend til sig. HVACmagasinets redaktør Annemarie Balle har været i Tyskland og set de nye badeværelse-serier. Hurtig rørmontage uden brug af værktøj 01-02-2006: HVAC Magasinet har været på besøg hos hollandske Walraven syd for Amsterdam. Virksomheden producerer bl.a. bæringer, som gør det hurtigt at hænge rør op - uden brug af værktøj. Nordisk salgschef Finn Dahl Jensen fortæller om de nye produkter. Øland A/S mindsker tryktab på taghætter 19-12-2005: Ofte overses tryktabet i taghætter. Øland har i samarbejde med Teknologisk Institut udviklet ny generation af taghætter, hvor tryktabet er minimeret med 13 procentpoint. HVAC Magasinets redaktør Annemarie Balle har besøgt TI. Fokus på +50 gruppen - en rundtur på SHKmessen i Hamburg, hvor der bl.a. var fokus på +50 samt vist nyheder inden for energi- og varmeområdet. N a v n e 25 års jubilæum Seniorforsker Kirsten Englund Thomsen har været ansat i staten i 25 år. De seneste otte år har Kirsten Egelund Thomsen arbejdet som seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i Hørsholm inden for forskningsområdetlavenergibygninger. Kirsten Egelund Thomsens forskning har især fokuseret på analyse og måling af energiforbrug i bygninger og udvikling af metoder til energibesparelser. På det seneste har hun bl.a. været involveret i arbejdet med de nye energibestemmelser i Bygningsreglementet og den nye energimærkningsordning for bygninger, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2006, og hun er netop ved at afslutte et større forskningsprogram om energieffektivt skolebyggeri, som hun har været projektleder for. Kirsten Egelund Thomsen har gennem årene deltaget i en lang række internationale forskningsog udviklingprojekter i EU-regi og gennem det internationale Energiagentur (IEA). Her har hun bl.a. beskæftiget sig med harmonisering af de europæiske energibestemmelser og fremme af vedvarende energi. Dantherm Filtration Dantherm Filtration AB har overtaget aktiviteterne i Scandab AB, Örebro, fra Lindab AB. Overtagelsen er helt i tråd med koncernens strategi om at udvide sine forretningsmæssige aktiviteter i Sverige. Scandab AB har i mange år været en førende virksomhed inden for udvikling, produktion og salg af filtre, ventilatorer og rør til svensk industri og til udvalgte eksportmarkeder. Selskabet leverer både komponenter og hele turn-key projekter til bl.a. træindustrien, papirindustrien, fødevareindustrien og tekstilindustrien. Selskabet har en særlig god markedsposition inden for træindustrien, hvor Dantherm Filtration i forvejen er blandt de største udbydere og leverandører i verden af systemer og udstyr til luftrensning. Med overtagelsen af disse aktiviteter i Sverige fortsættes den positive udvikling inden for Dantherm Filtration, som i dag tegner sig for ca. 1/3 af koncernens samlede omsætning. Guldager For strategisk at sikre og udvikle Guldager’s position på disse markeder, har Guldager A/S udvidet sin direktion med to fagdirektører. Claus Bengtsson, 44 år, civilingeniør (kemi), HD, er blevet ansat som salgsdirektør i Guldager A/S. Claus kommer senest fra en stilling som adm. direktør i Getinge Water Systems A/S. Helle Michaelsen, 34 år, civilingeniør (kemi), HD, er blevet udnævnt til teknisk direktør i Guldager A/S. Helle tiltrådte 1. maj 2005 som teknisk chef og kommer senest fra en stilling som divisionschef i Sandvik A/S. Direktionen i Guldager A/S består herefter af Henrik Guldager (arb. bestyrelsesformand) Hans Guldager (adm. direktør), Claus Bengtsson (salgsdirektør) og Helle Michaelsen (teknisk direktør). Krüger A/S Krüger A/S, der er specialiseret i vand- og spildevandsbehandling, har underskrevet en aftale om køb af samtlige aktier i VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB i Sverige. Købet repræsenterer en af de væsentligste ændringer på det nordiske vandog spildevandsmarked i de senere år. Krüger A/S er et datterselskab i Veolia Water Solutions & Tech- nologies, verdens førende leverandør af vand- og spildevandsløsninger til det kommunale såvel som industrielle marked. VA Ingenjörerna har en etableret og anerkendt position på markedet og udgør derfor det perfekte grundlag for udviklingen af en svensk platform til markedsføringen af Krügers og Veolia Waters løsninger og teknologier. Købet åbner for mange nye muligheder for både Krüger og VA Ingenjörerna.” Købet af VA afventer de svenske konkurrencemyndigheders godkendelse og vil først være tilendebragt, når godkendelsen foreligger. Detaljerne omkring vil ikke blive offentliggjort. Brødrene Dahl a/s Jesper Svendsen er trådt ind i direktionen hos Brødrene Dahl a/s som ansvarlig for økonomi, it og HR. Jesper Svendsen kommer senest fra en stilling som koncernøkonomidirektør i COOP Danmark. Direktionen består endvidere af adm. direktør Bent Larsen og direktør for logistik Kai W. Bested. Systemair A/S Frank Madsen, 31 år, uddannet rørsmed og VVS –installatør, er blevet ansat som intern salgstekniker hos Systemair A/S. Frank Madsen er tilknyttet afdelingen for komponentsalg på hovedkontoret i Århus, hvor han primært skal varetage salg og teknisk rådgivning over for kunder og rådgivende ingeniører. Frank Madsen kommer fra en stilling hos rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen. HVAC 3 · 2006


Kurser – FORÅR 2006 Kurser Marts K 601 B Ventilation fra A til Z – Modul B 7. – 9. marts Middelfart K 612 Dimensionering af naturligog hybrid Ventilation 14. – 15. marts Ballerup K 617 Industriventilation – Beregning af nødvendige luftmængder 21. marts Ballerup K 618 Industriventilation – Dimensionering og udformning af punktudsugninger 28. marts Ballerup K 610 Varmeanlæg, videregående 29. marts Ballerup April K 619 Industriventilation – ATEX, eksplosions-, brand- og røgsikring af ventilationsanlæg 20. april Ballerup TEMAMØDER – FORÅR 2006 Kurser Marts M 2602 Er recirkulation tilladt i Danmark? 14. marts, kl. 15 – 17.30 Fredericia Arrangør: Danvak Fyn/Sydjylland M 2604 Installationer i højhuse 15. marts, kl. 14 – 17 DTU, Kgs. Lyngby Arrangør: Danvak Varme og køl April KF 2600 Danvak Dagen 5. april, KL. 8.30 - 17 Generalforsamling – kl. 17 Ballerup Arrangør: Danvak M 2610 Dimensionering af gulvvarme 26. april, kl. 14 – 17 Aalborg Arrangør: Danvak Nordjylland K 607 Laboratorier – guide til gode løsninger 27. april Ballerup Maj K 620 Industriventilation – Luftrensning og anlægs- opbygning 11. maj Ballerup K 611 Renrumsteknologi 18. maj Ballerup Danvak Dagen 2006 Dato og tid: Onsdag den 5. april 2006, kl. 8.30 – 17.00 Se program og tilmeld dig via www.danvak.dk / tlf.: 3636 9060 K 608 Køleanlæg 31. maj Ballerup Danvak arrangerer en heldagskonference i Byggecentrum, Ballerup. Emnerne er indenfor indeklima, komfort og energi. Læs venligst indstikket! M 2603 Energimærkning – Pumper og gaskedler 27. april, kl. 15 – 17.30 Fredericia Arrangør: Danvak Fyn/Sydjylland Maj M 2611 Commissioning, samordnet idriftsættelse 2. maj, kl. 14 – 17 København Arrangør: Danvak Automatik Efterfølgende afholdes der generalforsamling. Dagen afsluttes med middag i Regatta Pavillonen, Skovalléen 42 i Bagsværd - med speciel tilmelding – se www.danvak.dk August K 602 BSim – Indeklimasimulering, Grundkursus 29.-30. august Ballerup K 603 BSim – Indeklimasimulering, Avanceret 31. august Ballerup M 2605 Varme- og brugsvandsanlæg – bliv opdateret 31. maj, kl. 17 – 20 Scandic Aalborg Arrangør: Danvak/Ida Danvak HVAC 3 · 2006 85


Kursus nr. 612 Dimensionering af naturlig og hybrid ventilation Dato og tid: Tirsdag den 14. marts 2006, kl. 9.00-17.30 – onsdag den 15.marts 2006, kl. 9.00-16.30 Mødested: Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Beskrivelse: Der sker i disse år en kraftig stigning i brugen af naturlig og hybrid ventilation ved projektering af byggeri både i Danmark og i udlandet. De projekterende støder i dag ofte på krav fra arkitekter eller bygherre Kursus nr. 617 Dato og tid: Tirsdag den 21.marts 2006, kl. 8.30 – 18.00 Mødested: Byggecentrum, Lautrupvang 1B, Ballerup Beskrivelse: Der hersker megen usikkerhed omkring beregning af ventilationsanlæg i industrien. Mange betragter derfor emnet som vanskeligt og utilgængeligt, men det er det ikke efter at du har været på dette kursus. Industriventilation løses alt for ofte på samme måde som komfortventilation – Og resultatet bliver derfor uden den ønskede effekt. 86 om anvendelse af naturlig eller hybrid ventilation. Men hvordan kan man i praksis dimensionere et naturligt eller hybridt ventilationssystem til f.eks. en kontorbygning eller en institution? Kursets formål er med udgangspunkt i anvisningen fra By og Byg om dimensionering af naturlig ventilation samt en ny publikation vedr. hybrid ventilation i kontorer og institutioner, at give deltagerne den nødvendige viden til at kunne dimensionere et naturligt eller hybridt ventilationssystem. Kurset vil blandt andet omhandle: Drivkræf- ter for naturlig og hybrid ventilation, udeklima og vindmiljø, beregning af luftstrømme, dimensionering af ventilationsåbninger, indeklimaforhold, automatik og styring samt præsentation af praktiske løsninger på specifikke problemstillinger. Deltagere: Projekterende ingeniører, arkitekter og leverandører samt andre med særlig interesse for dimensionering af naturlig ventilation. Undervisere: Per Heiselberg, Professor, Center Se program og tilmeld dig via www.danvak.dk / tlf.: 3636 9060 for Hybrid Ventilation, Aalborg Universitet og Søren Aggerholm, Forskningschef, SBi Undervisningsmateriale: By og Byg Anvisning 202: Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering, vil blive udleveret. Pris: Kr. 6.400 ekskl. moms, inkl. undervisningsmaterialer og fortæring, men ekskl. overnatning. Industriventilation – Beregning af nødvendige luftmængder Disse mange fejlskøn og uhensigtsmæssige løsninger kunne måske være undgået, da der kan i mange tilfælde kan opstilles eksakte krav til industri- og procesventilationen f.eks. i form af grænseværdier eller lign. På kurset giver vi dig værktøjer til beregning af nødvendige luftmængder til de forskellige ventilationsprincipper og fordele og ulemper ved hvert princip belyses. Derudover gennemgår vi beregningsmodeller ud fra sundhedsfarlige forureninger og grænseværdier til fastlæggelse af nødvendige luftmængder. Fortrængningsventilation RehvaGuidebook om fortrængningsventilation: Displacement Ventilation in non-industrial premises Kan købes i Danvak Sekretariatet Pris kr. 300 + moms og forsendelse Endelig behandler vi opvarmning af højloftede lokaler, som ofte giver problemer og løses forkert med stort energiforbrug til følge. Kurset giver både en teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifikke problemløsninger. Kurset veksler mellem undervisning med eksempler, diskussioner, og praktiske opgaveløsninger. Deltagere: Rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører, samt driftsansvarlige m.fl. Priserne er sat i bund Kontakt: Danvak Sekretariatet Tlf.: 3636 9060 info@danvak.dk Kursus materiale: Der udleveres skriftligt kompendiemateriale i form af anvendte slides, opgaver og opgaveløsninger Lommeregner skal medbringes. Kursusleder: Brian Schiøtt, Glenco A/S Priser: Kr. 3.500 ekskl. moms, inkl. kompendiemateriale og fortæring. Ønskes deltagelse i 2 dage af de 4 Industriventilationskurser er prisen kr. 6.400 ekskl. moms og 3 dage er prisen kr. 9.400 ekskl. moms og alle 4 dage vil prisen være 12.000 ekskl. moms. HVAC 3 · 2006


Kursus nr. 618 Industriventilation – Dimensionering og udformningen af punktudsugninger Dato og tid: Tirsdag den 28.marts 2006, kl. 8.30 – 17.30 Mødested: Byggecentrum, Lautrupvang 1B, Ballerup Beskrivelse: Det er en udfordring at udforme og dimensioner punktudsugninger korrekt. Problemstillinger som brugerhensyn, arbejdsgange og betjening af maskiner m.m. er helt afgørende. Når du har gennemført dette kursus, vil du være på sikker grund. Ofte vælges løsninger der giver en dårlig effektivitet og luftmængderne bestemmes ud fra et skøn – med alt Kursus nr. 610 for store luftmængder til følge. Dette giver et unødigt højt energiforbrug, store anlæg og en for høj anlægspris. Korrekt udformning og dimensionering af punktudsugninger kan øge effektiviteten væsentlig og hermed sikre et bedre og mere sikkert indeklima for brugerne, samt minimere anlægsudgiften og energiforbruget væsentlig. På kurset gennemgår vi nye værktøjer for fastlæggelse af korrekt udformning og nye dimensioneringsformler til fastlæggelsen af den nødvendige luftmængde. Endvidere gennemgår vi praktiske dimensioneringsregler for kanaldimensionering fra punktudsugninger i industrien. Varmeanlæg, videregående Dato og tid: Onsdag den 29. marts 2006, kl. 9.00-17.30 Mødested: Byggecentrum, Lautrupvang 1B, Ballerup Kursusformål: At give deltagerne en øget viden om systemopbygning og regulering af vandbårne varmesystemer At give deltagerne mulighed for at definere en problemstilling og omsætte teoretisk viden til praktiske løsninger At introducere „at tænke udførelse“ i projekteringsfasen At fokusere på en række vigtige elementer i udførelsesfasen Emner: Systemopbygning Pumpeteori Reguleringsteori Reguleringsventiler Automatik Udførelse Kompendiemateriale: Der udleveres skriftligt kompendiemateriale i form af ppt-slides, opgaver og opgaveløsninger. Yderligere materiale: DS 469, Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium DS 469, Norm for SBI-anvisning 175 Danvak Grundbog i Varme- og Klimateknik Kursusleder: Ejvind Løgberg, Birch & Krogboe A/S Undervisere: Ejvind Løgberg, Birch & Krogboe A/S Tommy Møller, Fredensborg VVS Pris: Kr. 3.500 ekskl. moms, inkl. kompendiemateriale og fortæring Kurset anviser både en teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifikke problemløsninger. Kurset veksler mellem undervisning med eksempler, diskussioner, og praktiske opgaveløsninger. Deltagere: Rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører, samt driftsansvarlige m.fl. Kursus materiale: Der udleveres skriftligt kompendiemateriale i form af anvendte slides, opgaver og opgaveløsninger. Derudover udleveres rapport fra Teknologisk Institut ang. Energioptimering af sugehove. Se program og tilmeld dig via www.danvak.dk / tlf.: 3636 9060 Lommeregner skal medbringes. Kursusleder: Brian Schiøtt, Glenco A/S Andre undervisere: Hans Olsen, Teknologisk Institut Jesper H. Larsen, Halton A/S Priser: Kr. 3.500 ekskl. moms, inkl. kompendiemateriale og fortæring. Ønskes deltagelse i 2 dage af de 4 Industriventilationskurser er prisen kr. 6.400 ekskl. moms og 3 dage er prisen kr. 9.400 ekskl. moms og alle 4 dage vil prisen være 12.000 ekskl. moms. VVS-Installatør / VVS-tekniker eller lign. med ret til VVS-Autorisation Drifts- og Serviceafdelingen på Skejby Sygehus søger en medarbejder til Teknisk Afsnit for opretholdelse af VVS- Autorisation. Jobbet omfatter også etablering og vedligeholdelse af planer for planlagt vedligeholdelse inden for VVS-tekniske og mekaniske områder. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Yderligere oplysninger • Sygehusets hjemmeside www.skejby.dk hvor du kan finde information om afdelingen, hele stillingsopslaget samt funktionsbeskrivelse for stillingen. • Maskinmester Kent Egsgaard, tlf. 8949 5884 eller mail: keb@sks.aaa.dk HVAC 3 · 2006 87


M e s s e - o g k o n f e r e n d e o v e r s i g t Messe- og Konferenceoversigt China Building 2006, Beijing, 28. februar-3. marts, 2006 Oplysninger på www.eventseye.com. SHK, Essen, 7.-11. marts, 2006 VVS-messe. Oplysninger på www.messeessen.de ISH China, Shanghai, 14.-17. marts, 2006 www.messefrankfurt.com. DKagent Dimex Danske Køledage, Odense, 16.-17. marts, 2006, Odense Arrangør: www.-koledag.dk Byggeri, Fredericia 21.-24. marts, 2006 Danmarks største byggemesse. Byggeri er Skandinaviens førende fagmesse for byggevarer og betegnes herhjemme som ”branchens egen messe”. Messen har alle førende leverandører af byggevarer og byggekomponenter som udstillere og er stedet, hvor de seneste produkter og løsninger til fremtidens byggeri præsenteres. Arrangeres i samarbejde med Trælasthandlerunionen-TUN. Oplysninger på www.fagmesser.dk. 88 Ifh Interm, Nürnberg, 5.-8. april, 2006. Oplysninger på www.ifhintherm.de. Light+Building, Frankfurt 23.-27. april, 2006 Oplysninger på www.lightbuilding.messefrankfurt.com. Intermat, Paris, 24.-26. april, 2006 www.intermat.fr. Metal, Fredericia 1.-6. maj, 2006 Metal-messen er Skandinaviens førende fagmesse for værktøjsmaskiner, værktøj og produktionsudstyr til jern-, metal- og maskinindustrien. Messen har desuden CE- CIMO’s blå stempel, som regionens internationale messe for værktøjsmaskiner, værktøj og øvrigt udstyr til jern-, metal- og maskinindustrien. CECIMO er den europæiske værktøjsmaskinproducent-organisation, der arrangerer verdens førende fagmesse på områder, EMO, der i ulige år holdes i Hannover og Milano. Metal arrangeres i samarbejde med VOV/Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner og DVF/Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening, der repræsenterer de førende udbydere på området. Oplysninger på www.fagmesser.dk. Oversigten er ajourført d. 8. februar, 2006. Kontakt gerne redaktionen, annemarie.balle@techmedia.dk, hvis vi har overset noget relevant. LonMark Aktivitetskalender 2006 MØDE/TEMA TILMELDING DATO TIDSPUNKT Medlemsmøde (Teknik) TEKNIQ Tirsdag d. Kl. 13:00-16:30 Og generalforsamling Afholdes TEKNIQ 21. marts Medlemsmøde, TEKNIQ Tirsdag d. Kl. 13:00-16:30 Webservices med iLon100 Afholdes TAC 23. maj Webservices med Prolon PID4000 TAC Webhotel LonMark Temadag TEKNIQ Tirsdag d. Kl. 10:00-16:00 Samspillet imellem arkitektur Afholdes TEKNIQ 12. sept. og intelligente installationer Medlemsmøde, Case story, Åbenrå sygehus TEKNIQ Tirsdag d. Kl. 13:00-16:30 Afholdes 7. nov. Åbenrå Sygehus UDSTILLINGER OG MESSER Light & Building, TEKNIQ 23.-27. April Frankfurt Germany Fællesrejse !!! BESTYRELSESMØDER: Bestyrelsesmøde nr. 51 TEKNIQ 7. Marts 11:30-15:00 Bestyrelsesmøde nr. 52 TEKNIQ 16. Maj 11:30-15:00 Bestyrelsesmøde nr. 53 TEKNIQ 5. September 11:30-15:00 Bestyrelsesmøde nr. 54 TEKNIQ 14. November 11:30-15:00 Sekretariat for LonMark Denmark TEKNIQ Installatørernes Organisation Paul Bergsøes Vej 6 - 2600 Glostrup Tlf.:43436000 – Fax : 43432103 E-mail : lonmark@lonmark.dk - www.lonmark.dk HVAC 3 · 2006


Naverland 35 2600 Glostrup Telefon 43 24 26 28 Telefax 43 24 26 26 www.techmedia.dk Ledelse: Adm. dir. Steen Dragø Andersen Direktør Peter Christensen Formål: Fremme menneskers sundhed, trivsel og miljø Formidle ny viden og solid erfaring Forbedre indeklima og komfort Fremme en bæredygtig udvikling Aktuel og nyttig viden for hele VVS-branchen Redaktion: Annemarie Balle, redaktør (ansvarsh.) E-mail: annemarie.balle@techmedia.dk Tlf.: 43 24 26 22 Ingeniør Bendt Frandsen Civilingeniør Jørgen Gullev Direktør Lars Julø-Henriksen Civilingeniør Mogens Krighaar Civilingeniør Henrik Poulsen Civilingeniør Per Rasmussen Civilingeniør, ph.D. Jørn Toftum Akademiingeniør Jesper Videsen Energi & Miljø: Projektleder Jegwan Kaaber E-mail: jegwan@kaaber.dk Redaktionskomité: Professor P.O. Fanger Danmarks Tekniske Universitet. Formand Adm. direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Professor Per Heiselberg, AAU Seniorforsker Søren Aggerholm, SBI Adm. direktør Willy Goldby, VELTEK Adm. direktør Kim Holst, Branchehuset Salgschef Niels Hansen, Glenco Projektchef Jørn Simonsen Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S Allan E. Jørgensen,Dansk Ventilation Sekretariatschef Lau Vørs, Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB Bent Michael Nielsen, Carl Bro A/S Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening Villy Falck, COWI Bladsekretær: Bente Olander E-mail: bente.olander@techmedia.dk Tlf.: 43 24 26 45 Fax: 43 24 26 26 Annoncer: Johnny Elmeskov E-mail: johnny.elmeskov@techmedia.dk Tlf.: 43 24 26 18 Fax: 43 24 26 26 Annonceproduktion: Anne Kold E-mail: ak@techmedia.dk Tlf.: 43 24 26 96 Fax: 43 24 26 90 Udenlandske agenter: Schweitz-Liechtenstein: Mediall Int. Werbung René Bachmann, Fröhlichstrasse 29, CH- 5200 Brugg, Schweiz Abonnement: Mogens Olsen Tlf.: 43 24 26 91 Mariann Hulkvist Tlf.: 43 24 26 41 Ring vedr. abonnement eller bestil direkte på: shop.techmedia.dk under Fagblade Lay-out: Trine Plass Sats, repro: TechMedia a/s Tryk: P.J. Schmidt Grafiske Produktion Udkommer: 13 gange om året Oplag: 8.209 stk. heraf 3.104 i betalt abonnement ISSN ISSN 1603-9238 1603-9238 1603-9238 Citater fra artikler i HVAC-magasinet skal ske med tydelig kildeangivelse. Enhver form for gengivelse af artikler herunder illustrationer, forudsætter udgiverens skriftlige tilladelse. 90 F a g t e k n i s k e k u r s e r o g m ø d e r Fagtekniske kurser og møder Naturlige kølemidler 1. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Elektriske parametre – måling og kalibrering 6. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Dynamisk indregulering af installationer 6.+7. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Infrarød temperatur – måling og kalibrering 7. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Temperatur – måling og kalibrering 8. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Luftfugtighed – måling og kalibrering 9. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Effektiv industriventilation 13.+14.+15. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Lufthastighed – måling, kalibrering og valg af udstyr 14. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Energivejledning 14.+15., 21+22, 28.+29. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Kølesystemer med ammoniak 22.+23. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Varmeanlæg og installationer 23. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinst. 27.+28. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Kølesystemer med kulbrinter (SVP) 29. marts, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Gulvvarme 4. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Videregående måleusikkerhedsberegning 4.+5. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Effektiv ventilation og aircondition 5.+6. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Optimering drift af kølesystemer 5.+6. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Geometrisk tolerancesætning – En GPS specifikation 7.+8.+9. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Bestemmelse af tryktab 25. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Nedkøling og indfrysning af fødevarer 26. april, 2006 Arrangør: Teknologisk institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk. Måleusikkerhed i praksis 26.+27. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 27. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Energirådgiver – varmeforbrug 2. maj, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Dimensionering af vandinstallationer i bygninger 3. maj, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Beregning af måleusikkerhed i procesindustrien 4. maj, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Optimering drift af kølesystemer 5.+6. april, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Kølesystemer med CO 2 modul 1 (engelsk www-udgave) 11.+15.+18.+22. maj, 2006 Arrangør:Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Vådrum og installationer 17. maj, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Grundlæggende datakommunikation i byg- og procesinstal 17.+18. maj, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Kølesystemer med CO 2 modul 1 23. maj, 2006 Arrangør: Teknologisk Institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Kølesystemer med CO 2 modul 2 24. maj, 2006 Arrangør: Teknologisk institut, tlf. 72 20 30 00, www.teknologisk.dk. Information om brancherelevante kurser, møder og seminarer. Ajourført d. 8. februar, 2006. Send gerne en kort beskrivelse til redaktionen (annemarie.balle@techmedia.dk), hvis I har noget interessant på programmet. HVAC 3 · 2006

More magazines by this user
Similar magazines