2007 - Randers Kommune

randers.dk

2007 - Randers Kommune

AFFALDSHÆFTET

Information om affald – område Randers 2007

Randers Kommune

RANDERS KOMMUNE / Randers

1


Velkommen

til et nyt affaldshæfte

Nu er de 3 hele og 3 halve blevet til én kommune – og dette

affaldshæfte er den første samlede information, der fortæller

om affaldsordningerne i den nye Randers Kommune.

Noget er, som det plejer – og noget er blevet ændret

i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Også på affaldsområdet er der forskelle på,

hvordan vi har været vant til at gøre tingene, og

vi skal nu finde et fælles fodslag.

Nogle ordninger er nu ens. Det gælder fx for

storskraldsindsamlingen, hvor der fra 1. januar

vil blive hentet storskrald ved alle husstande i

Randers Kommune.

Ligeledes er også batteriordningen blevet ens for

alle, så du fremover kan lægge batterier i klare

poser på låget af skraldespanden.

Mere nyt i 2008

Andre ordninger vil blive harmoniseret i årene,

der kommer, og de sidste ændringer vil blive

gennemført i 2009. Grunden til, at ikke alt bliver

ens fra 1. januar, er, at affaldsområdet er

omfattet af en række kontrakter med indsamlere

og transportfirmaer. Alle ordninger bliver ens for

alle, efterhånden som nye udbud kan laves, og

kontrakter indgås.

Gem affaldshæftet

I hæftet kan du læse om ordninger

og muligheder på affaldsområdet.

Du vil kunne se, hvordan

ordningerne vil være i 2007

for dagrenovation, glas/papir,

storskrald og farligt affald.

Det er en god idé at gemme

hæftet, så har du den nødvendige

information om sortering

og aflevering af affald.

Du kan læse mere om affald på www.randers.dk

2 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Indhold

RANDERS KOMMUNE / Randers

Dagrenovation ........................ 4-5

Glas og papir .......................... 6-7

Miljøfarligt affald .........................8

Batterier .....................................9

Kompost ..................................10

Genbrugspladser ......................11

Storskrald .......................... 12-13

Ruter - Storskrald ............... 14-19

Datokort - Storskrald .......... 20-25

Køreplan - Miljøfarligt ......... 26-43

3


Dagrenovation

Affaldet, der er tilbage, når du

har sorteret alt fra til genbrug.

Under køkkenvasken

Dagrenovationen er typisk det affald, du kommer

i skraldeposen i køkkenet. Det vil sige rester af

tilberedt mad og beskidt emballage fra kød og

mælkeprodukter. Husk, at batterier og kemikalier

ikke må komme i dagrenovationen.

Indsamling af affaldet

Affaldet hentes ved hver enkelt husstand i 110

liters papirsække eller containere hver uge. I enkelte

områder kan man vælge mellem ugetømning

og 14. dags tømning. Spørg evt. Affaldskontoret

på tlf. 89 15 16 17. I forbindelse med helligdage

kan tømningsdagene ændre sig; se afsnittet om

indsamling på helligdage.

Bor du i en etageejendom, skal du aflevere dagrenovationen

i de opstillede beholdere.

Til- og afmelding

Det er kun ejendommens ejer eller administrator,

der kan til- eller afmelde ejendommen. Det er

ejerens eller administratorens ansvar, at ejendommen

er tilmeldt med det korrekte antal sækken

eller containere. Ved tilmelding senest onsdag

kl. 12.00 ændres samme uge. Afmelding hos

Affaldskontoret kan ske til den første i en måned

med mindst en uges varsel.

Ekstra meget affald

Har du på et tidspunkt mere affald end normalt,

kan du bruge en ekstra plast- eller papirsæk til

affaldet. Sækken må højst rumme 110 liter og

veje 25 kg. Sækken skal forsynes med en speciel

mærkat, så skraldemanden kan se, at han skal

tage sækken med. Mærkaterne kan købes i Borgerservice,

på Affaldskontoret, ved renovatøren

eller på www.randers.dk (i løbet af 2007).

Takster

Priser incl. behandlingsafgift

110 l sæk 1 gang pr. uge ........1.080,00

110 l sæk 14 dags tømning .......665,00

190 l container 1 gang pr. uge .1.615,00

190 l container hver 14. dag. ..1.080,00

165 l Longo 1 gang/uge ..........1.565,00

400 l container 1 gang pr. uge .3.232,50

600 l container 1 gang pr. uge .4.142,50

Priser excl. behandlingsafgift

4 m 3 Vip 1 gang pr. uge ........13.243,75

6 m 3 Vip 1 gang pr. uge ........15.966,25

8 m 3 Vip 1 gang pr. uge ........17.945,00

10 m 3 Vip 1 gang pr. uge ......19.923,75

3 m 3 Molok 1 gang pr. uge ......6.682,50

5m 3 Molok 1 gang pr. uge .......9.033,75

Behandlingsafgift kr./ton ............727,50

Ekspeditionsgebyr .......................62,50

Tilmeldingsgebyr .......................187,50

Faste gebyrer på alle husstande:

Indsamlingsordninger,

genbrug mv. ..............................326,25

Genbrugspladser .......................451,25

Stativ Miri 110-4

(sæk) ..... 1.550,00

Stativ Miri 110

(sæk) ........ 900,00

Stativ Miri X-4

(genbrug) .. 925,00

Pris ved nytilmeldinger:

Stativ Miri 110-4

(sæk) ........ 775,00

Tilmelding 187,50

Kr. pr. stk. pr. år

4 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Indsamling

Indsamling af dagrenovation

og genbrugsmaterialer omkring

helligdage i 2007

Omkring påsken 2007

Mandag den 2/4, tirsdag den 3/4

og onsdag den 4/4: Der indsamles

som normalt.

Torsdag den 5/4: Der indsamles for

skærtorsdag og langfredag.

Tirsdag den 10/4: Der indsamles for

2. påskedag og tirsdag den 10/4.

Omkring st. bededag 2007

Der indsamles st. bededag den 4/5.

Omkring Kristi himmelfartdag 2007

Der indsamles Kristi himmelfartdag

den 17/5.

Omkring pinsen 2007

Der indsamles 2.pinsedag den 28/5.

Omkring jul og nytår 2007

Mandag den 24/12:

Der indsamles for juleaftensdag.

Torsdag den 27/12:

Der indsamles for 1. juledag.

Fredag den 28/12:

Der indsamles for 2. juledag.

Lørdag den 29/12:

Der indsamles for torsdag den 27/12

og fredag den 28/12.

Onsdag den 2/1 2008: Der indsamles

for tirsdag den 1/1 og onsdag den 2/1.

Indsamling af papir- og glasemballager

indsamles i princippet efter samme

tidsplan, men der kan forekomme

enkelte forskydninger af den normale

tømningsdag. Men de faste tømningsintervaller

vil blive overholdt.

Ejendomme der har indgået ”sætte

selv frem aftaler” bedes være ekstra

opmærksomme på de ændrede tømningsdage.

RANDERS KOMMUNE / Randers

Mærkaterne koster 25,- kr. pr. stk. Beløbet dækker

udgifterne til indsamling og behandling af

affaldet.

Affaldsterminalen

Har skraldemanden ikke taget dit affald med,

kan det fx være, fordi du har fyldt sækken for

meget. I alle tilfælde lægger han en seddel med

en begrundelse. Du kan tage seddel og sæk med

til Affaldsterminalen og aflevere affaldet der. Du

kan også fordele affaldet i to sække og bruge en

mærkat til den ekstra sæk.

Affaldsterminalen

Ørneborgvej 38

8900 Randers

Tlf. 89 15 16 39

Mandag - fredag kl. 7.00 - 15.30

Hjælp din skraldemand

Grundejeren skal sørge for, at det er nemt for

skraldemanden at hente affaldet. Det betyder,

at der ikke må stå cykler og andet i vejen på afhentningsdagen.

For at affaldet kan transporteres

på hjul, skal adgangsvejen være kørefast og uden

trin og stigninger.

Om vinteren kan det være nødvendigt med både

snerydning og grusning – både adgangen ind til

affaldsbeholderen og omkring sækkestativet, så

det kan åbnes uden problemer. Du skal også fjerne

en evt. snevold ved kantstenen.

Sække og containere må ikke fyldes for meget.

Affaldssækken må kun fyldes til den stiplede linje

og må højst veje 25 kg. og låget på containere

skal kunne lukkes.

HUSK

Al tilmelding skal ske senest onsdag

kl. 12.00, for at ændringen kan foretages

i samme uge.

5


Glas, plastflasker og papir

Det er nemt at aflevere de tomme flasker og de gamle ugeblade

og aviser til genbrug.

Det rene genbrug

Papir og flasker er noget af det affald, vi er rigtig

gode til at genbruge. De fleste af de indsamlede

flasker skylles og bruges igen, konservesglassene

smeltes om, og papiret bliver til nyt papir. I Randers

Kommune henter vi affaldet ved den enkelte

husstand. Det eneste, du skal gøre, er at sortere

papiret og flaskerne fra, skylle glas og flasker

grundigt og aflevere det hele i beholderen.

Husk, at de klare plastflasker mærket PET skal

afleveres sammen med glas og flasker.

Et stativ til genbrug

Alle enfamiliehuse har fået et genbrugsstativ

med to kassetter – én til papir og én til glas og

plastflasker. Kassetterne tømmes hver tredje uge.

Stativet skal stå ved siden af affaldsbeholderen.

Alle rengjorte flasker og glas skal sorteres fra til genbrug.

Ekstra kassetter

Genbrugsstativet har plads til fire

kassetter, så du kan købe ekstra,

hvis du har meget glas og papir.

Du skal betale for kassetterne,

men tømningen koster ikke ekstra.

Du bestemmer selv, om der

skal papir eller glas i kassetterne.

Bestil ekstra kassetter hos Affaldskontoret

på telefon 89 15 16 17.

Du kan også vælge at udskifte

kassetter, der er gået i stykker.

Kassetterne koster 50 kr. pr. stk.

Rene glas og flasker kan også

afleveres på genbrugspladserne.

6 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Sortering

Rent papir er:

• aviser og ugeblade

• tryksager og reklamer

• skrivepapir

• telefonbøger

Undgå at komme snor, clips og

lignende i kassetten.

Kassetten må ikke bruges til:

• mælke- og juicekartoner

• snavset papir

• servietter og køkkenrulle

• madpapir og lignende

• pap (skal til storskrald)

• plast

Glas- og plastemballage er:

• vin- og spiritusflasker

• ketchup- og dressingflasker

• sennepsglas

• syltetøjsglas

• andre konservesglas

• plastflasker

Plastflaskerne skal være af klar plast

og mærket med en genbrugstrekant

med et 1-tal og bogstaverne PET.

Det er fx flasker brugt til vand, saft og

andre læskedrikke.

Kassetten må ikke bruges til:

• vinduesglas

• porcelæn og keramik

• bilruder

• elpærer og lysstofrør

• spejle

Det er vigtigt, at glas, flasker og plastflaskerne

er tømte og rene.

RANDERS KOMMUNE / Randers

Rent papir fra husholdningen bruges i produktionen af nyt papir.

Husk, at der skal være god plads ved stativet,

så skraldemanden kan komme til at tømme kassetterne.

Etageejendomme

Ved alle etageejendomme er der opstillet genbrugscontainere

eller genbrugsmolokker, hvor

du kan aflevere papir, glas og plastflasker til

genbrug.

Makulering af fortrolige papirer

De fortrolige papirer kan også genbruges. På Affaldsterminalen

kan både private og virksomheder

få adgang til en makuleringsmaskine. Personalet

hjælper gerne med instruktion og vejledning.

Henvend dig blot på kontoret, og husk at lave en

aftale, før du kommer med store mængder papirer.

Affaldsterminalen har adressen Ørneborgvej

38 i Randers, tlf. 8915 1639.

7


Miljøfarligt affald

Affald, der kan skade miljøet, må

ikke kommes i skraldespanden

eller hældes i kloakken.

Sortér det farlige fra

Rester af olie, maling og sprøjtegifte må ikke

blandes med det øvrige affald fra husholdningen.

Behold det i den originale emballage og aflevér

det til kommunens indsamling af miljøfarligt affald

eller på genbrugspladserne. Medicinrester og

kanyler kan også afleveres på apoteket. Kanyler

skal altid afleveres i godkendte kanylebokse.

Brug miljøkassen

De små bøtter og flasker med farligt affald kan du

komme i miljøkassen. På kassen er der trykt en

sorteringsvejledning, så du kan se, hvad der må

komme i. Du skal aflevere kassen til Miljøbilens

personale, der tømmer den, så du kan få den med

hjem igen. Er kassen meget snavset eller gået i

stykker, får du en ny. Større malerbøtter, akkumulatorer

eller lysstofrør skal afleveres særskilt i

forsvarlig emballage.

Du kan hente en miljøkasse ved Miljøbilen, når

den kommer forbi og hos Midtjyllands Kloak-

Vedligeholdelse A/S.

Se telefonnumre på bagsiden.

Opbevar det farlige affald, så børn ikke kan komme til det.

Eksempler på

miljøfarligt affald

• Acetone

• Afløbsrens

• Akkumulatorer

• Batterier (alle slags)

• Elsparepærer

• Fotokemikalier

• Hårfarvningsmidler

• Kaustisk soda

• Klorin

• Kviksølvtermometre

• Lak og lim

• Lysstofrør

• Malingrester

• Medicinrester

• Olieaffald

• Opløsningsmidler

• Ovnrens

• Plante- og insektgifte

• Pletfjerner

• Rengøringsmidler

• Spraydåser

• Syrer og baser

• Terpentin

• Toiletrens

Sortering

Miljøbilen kommer

Miljøbilen kommer forbi og henter

dit affald fire gange om året.

Bilen kører rundt i kommunen efter

en fast rute- og tidsplan. Bagest

i hæftet kan du se, hvornår

bilen holder i nærheden af din

adresse. Du skal selv holde øje

med bilen og komme ud til vejen

med dit affald.

8 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Nemt at aflevere

I Randers Kommune er det meget

nemt at aflevere de brugte batterier.

Sørg først for at samle alle de

brugte batterier sammen, hver gang

de bliver skiftet.

Du kan fx have et syltetøjsglas

stående i køkken eller baggang til

batterierne. Læg så batterierne i

en klar plastpose, fx en frysepose,

slå knude på posen og læg den på

låget af affaldsstativet eller containeren.

Så tager skraldemanden

batterierne med næste gang, han

tømmer affaldsbeholderen.

Du kan også komme batterierne i

miljøkassen (se side 8).

RANDERS KOMMUNE / Randers

Batterier

Når batterierne løber tør for

strøm, er det vigtigt, de ikke

ender i skraldespanden.

Alle typer skal afleveres

Selvom mange batterier i dag er mere miljøvenlige

og ikke mere indeholder kviksølv, skal de alligevel

sorteres fra og afleveres til forsvarlig behandling.

Batterierne indeholder nemlig stadig miljøfarlige

stoffer, der ikke nedbrydes i naturen.

Husk også de skjulte batterier i legetøj, ure og

andre elektroniske dimser.

Danskerne køber ca. 70 millioner batterier om året. De må ikke ende i forbrændingsanlægget og forurene miljøet.

9


Kompost

Det grønne affald fra køkken og

have kan blive til god, næringsrig

kompost til gavn for haven.

Behold affaldet hjemme i haven

Der er ingen grund til at komme kartoffelskrællerne

i skraldespanden eller køre haveaffaldet

på genbrugspladsen. Behold affaldet hjemme i

haven, så sparer du turen til genbrugspladsen og

får mere plads i affaldsbeholderen. Med en kompostbeholder

til det grønne affald er det nemt at

lave kompost af affaldet.

To forskellige beholdere

Randers Kommune tilbyder to forskellige beholdere.

Den grønne beholder af plast til alt det

grønne affald fra køkkenet og kompostkassen af

lærketræ, der kan rumme en masse haveaffald.

Kommunen giver tilskud til én beholder af hver

slags, så det er billigt at komme i gang med at

lave kompost.

Det grønne affald fylder meget i affaldsposen.

Kom det i stedet for i en kompostbeholder.

Grønt affald er:

• kartoffelskræller

• rester af grøntsager

• frugt

• afskårne blomster

• kaffefiltre

• småt haveaffald

Priser

Sortering

Bland det våde affald fra køkkenet

med lidt groft affald fra haven.

Haveaffald er:

• kviste

• hækafklip

• ukrudt

• græs og blade

• visne stauder

Hak eller klip affaldet i mindre

stykker, så går komposteringen

hurtigere.

Læs mere om kompost på

www.randers.dk.

Plastbeholder .......................... 150,-

(ekstra beholder uden tilskud 650,-)

Kompostkasse ......................... 300,-

(ekstra kasse uden tilskud 750,-)

Levering af beholdere ............... 150,-

Beholderne kan hentes eller bestilles

Randers Affaldsterminal,

telefon 89 15 16 39.

Åbningstid:

Mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30.

Tilbuddet gælder kun borgere i

Randers Kommune og maks 1 stk.

pr. husstand af hver, så husk fx dit

sygesikringsbevis.

10 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Sortering

Affaldet kan deles i

følgende hovedgrupper:

• Affald til genbrug

• Brændbart affald

• Affald til deponi

• Farligt affald

• Haveaffald

Dagrenovation må ikke afleveres på

genbrugspladserne.

Kommer du noget af affaldet i sække,

skal det i klare plastsække. Så kan personalet

vejlede om korrekt sortering.

Åbningstider

Asferg

Mandag-fredag ...........10.00.18.00

Lørdag ...................... 10.00-16.00

Første søndag i månederne

april - september ....... 10.00-16.00

Langå

Mandag-fredag ...........10.00.18.00

Lørdag ...................... 10.00-16.00

Første søndag i månederne

april - september ....... 10.00-16.00

Randers

Mandag-fredag ...........10.00.18.00

Lørdag ...................... 10.00-16.00

Alle søndage i perioden

april - september ....... 10.00-16.00

Øster Tørslev

Mandag-fredag ...........10.00.18.00

Lørdag ...................... 10.00-16.00

Første søndag i månederne

april - september ....... 10.00-16.00

Alle genbrugspladser har lukket

1. januar + 24., 25., 26. og 31.

december.

RANDERS KOMMUNE / Randers

Genbrugspladser

Der er altid en genbrugsplads i

nærheden, når du skal af med dit

sorterede affald.

Fire pladser til genbrug

Bor du i Randers Kommune, er der fire genbrugs-

pladser, hvor du er velkommen med dit sorterede

affald. Husk, at din bil ikke må veje over 3500 kg,

og den fyldte trailer ikke over 1500 kg. Mindre

virksomheder kan også benytte genbrugsplads-

erne, men det kræver et adgangskort. Læs mere i

pjecen ”Erhvervsaffald på genbrugspladserne”.

Sortér affaldet hjemmefra

På genbrugspladserne skal affaldet afleveres i de

rigtige containere eller på en aflæsningsplads. Følg

skiltningen på pladsen. Det er en god idé at sortere

affaldet, inden du kører hjemmefra, så er besøget

på pladsen hurtigt overstået. På www.randers.dk

kan du se, hvordan affaldet skal sorteres.

Er du i tvivl, så spørg

For at så meget som muligt af affaldet kan gen-

bruges, er det vigtigt, at det sorteres korrekt. Der-

for skal du endelig spørge personalet på pladsen,

hvis du er i tvivl om sorteringen.

Husk, at småt affald kan samles i en klar plastsæk.

11


Indsamling af storskrald

Meget af husstandens affald kan du sætte ud til vejen

– så kommer vi og henter det.

Ud til vejen

Storskraldsordningen kan benyttes af alle private

husstande, der er tilmeldt dagrenovationen. Det

sorterede affald skal sættes ud til vejen, så det

er nemt at se fra renovationsbilen. Står det på

fortovet, må det ikke spærre for fodgængerne. Stil

det evt. i indkørslen helt ude ved fortovet.

Affaldet skal være på plads inden kl. 07.00 på

afhentningsdagen, dog tidligst aftenen før.

Bor du i en etageejendom med en fælles afhentningsplads,

skal du følge reglerne for pladsen.

Bor du på landet, skal affaldet placeres ved nærmeste

offentlige vej.

Alle elektriske apparater med en ledning eller batteri kan afleveres til storskrald.

Hvornår?

Vi indsamler storskrald seks

gange om året. Du kan se, hvornår

vi henter dit affald ved først at

finde navnet på din vej i vejregistret

på de følgende sider. Ud for

vejnavnet står dit områdenummer.

På siderne 20 til 25 kan du

derefter finde et datokort med dit

nummer på.

Klip evt. kortet ud og hæng det op

på opslagstavlen, så er datoerne

altid ved hånden.

12 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Sortering

Storskraldet skal sorteres

i fire grupper:

Jern og metal

• Cykler

• Barnevogne

• Græsslåmaskiner

• Tv-antenner

• Tørrestativer

• Potter og pander

• Haveredskaber

• Andet jern og metal

Pap til genbrug

• Papkasser

• Bølgepap

• Papemballage

Kun rent pap. Kasser foldes sammen

og bundtes med snor.

Elektronikskrot

• Hårde hvidevarer

• Tv og videoer

• Cd-afspillere

• Computere

• Skærme og printere

• Telefoner og faxmaskiner

• Kaffemaskiner

• Støvsugere

• Elværktøj

• Andre husholdningsmaskiner

Øvrigt storskrald

• Møbler

• Tæpper (sammenrullede)

• Plasthavemøbler

Byggeaffald, imprægneret træ, pvc og

haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen.

Har du møbler eller brugsting, som

andre kan få glæde af, kan du kontakte

en af de humanitære organisationer, der

annoncerer i avisen. Du kan også benytte

hjemmesiden www.storskrald.dk.

RANDERS KOMMUNE / Randers

Affaldet sættes ud til fortovet inden kl. 7 på afhentningsdagen.

Sortering af affaldet

Ordningen omfatter fx kasserede møbler, tæpper,

cykler og barnevogne. Du kan også aflevere hårde

hvidevarer, elektronik og pap. Storskraldet skal

sorteres i fire grupper (se sorteringsvejledningen).

Affald i de fire grupper må gerne stå ved siden

af hinanden, men skal være tilpas adskilt, fordi

de bliver hentet af forskellige biler. Størrelsen

af de enkelte emner må normalt ikke være over

1x1x1 meter, og vægten må ikke være over 25

kg. Tæpper, møbler, køleskabe, vaskemaskiner

mv. tages, som de er.

Hvis dit storskrald ikke er sorteret rigtigt, tager

vi det ikke med.

13


Tid og sted for indsamling

Vi indsamler storskrald seks gange om året.

Du kan se, hvornår vi henter dit affald ved først at finde navnet på din vej i vejregistret på de

følgende sider. Ud for vejnavnet står dit områdenummer. På siderne 20 til 25 kan du derefter

finde et datokort med dit nummer på. Klip evt. kortet ud og hæng det op på opslagstavlen,

så er datoerne altid ved hånden.

A


Storskrald
Ansgarsvej 17 Banevej 22 Bjerregravvej 2

Aage Beks Vej

Aalborggade

Abelsvej

Abildkrogen

Absalonsvej

Adelgade

Adonisvej

Afroditevej

Agerbovej

Agernvej

Agerskellet

Agnetesvej

Ahlvej

Ahornvej

10

16

17

2

17

13

18

18

3

3

8

17

15

11

Antilopevej

Apollovej

Apotekerstræde

Artillerivej

Asavænget

Askelien

Askildrupvej

Aslaugsvej

Assensvej

Asser Rigs Vej

Astridsminde

Astrupvej

Asylvej

Athenevej

18

18

13

21

7

10

20

23

15

17

19

22

17

18

Banjovej

Basthaven

Bastrups Alle

Basunvej

Baunehøjvej

Beethovens Alle

Bellisvej

Bellmansvej

Bentesminde

Benzonvej

Berberisvej

Bergmannsvej

Bidstrupvej

Bindeleddet

20

9

16

20

3

2

12

1

19

22

2

1

14

20

Bjørlingsvej

Bjørnsagervej

Blegdammen

Blegen

Blegvadbrovej

Blommevej

Blåbærvej

Blåklokkedalen

Blåregnvej

Bogensevej

Boghvedevej

Bojesvej

Bopladsen

Borgergade

1

20

13

15

3

14

3

22

14

20

9

15

22

13

Alsikevej

Alsvej

8

20 B

Birkevej

Birkevænget

11

1

Borgmestervangen

Borup Alle

23

3

Amstrupgårdsvej 20 Bagervej 4 Bisonvej 18 Borup Byvej 3

Andersminde 19 Bakke Alle 10 Bjarkesvej 17 Borup Kirkevej 3

Ane Odgårds Vej 22 Bakken 10 Bjellerup Alle 6 Bosminde 19

Anemonevej 12 Bakkestjernedalen 22 Bjellerupparken 6 Brastrupholmvej 22

Anisvej 3 Bakkevej 10 Bjergbyvej 3 Bredstrupgade 23

Ankerhusvej 6 Baldersvej 9 Bjerggårdsvej 2 Bregnevej 1

Ankerstjernevej 22 Bambushaven 9 Bjerregrav Stationsvej 3 Brigadevej 21


Område 2 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Tirsdag den 9. januar

Tirsdag den 20. februar

Tirsdag den 17. april

Tirsdag den 7. august

Tirsdag den 18. september

Tirsdag den 6. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

14 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Storskrald

Storskrald

Brinken 20

Brombærvej 2

Brorsonsvej 10

Brusgårdsvej 20

Brynhildsvej 7

Brødregade 13

Bunkevej 9

Buntmagervej 4

Burschesgade 13

Byfogedvej 23

Byleddet 1

Byskrivervej 23

Bysmedien 20

Byvænget 17

Bækkelundsvej 11

Bækvejen 20

Bødkersmindevej 20

Bødkervej 4

Bøgelien 10

Bøgelundsvej 20

Bøgevej 20

Bøsbrovej 1A-95,

34-106 16

Bøsbrovej 8-32,

kun lige nr. 15

Bøsbrovej, øvrige nr. 20

C

Carl Nielsens Vej 1

Ceciliesminde 19

Cederlunden 9

Charlottehøjsvej 20

Chopinsvej 2

Chr. Havns Alle 10

Christian Winthers Vej 10

Christiansborgvej 11

Christiansminde 19

Christoffersvej 18

Citronlunden 19

Clausholmvej

fra 2-40, 1-23 18

Clausholmvej,

øvrige nr. 20

Cypreslunden 19

D

Dadellunden 19

Dalagervej 20

Dalinsvej 1

Dalumvej 15

Damager 3

Damkærvej 20

Damstedvej 22

Damtoften 22

Damvej 17

RANDERS KOMMUNE / Randers

Danmarksgade 5

Daugårds Alle 6

Demstrupvej 14

Dionevej 18

Djursvej 15

Doktor Lassens Gade 10

Drejervej 4

Drejet 20

Drivvejen 2

Dronning

Margrethes Vej 17

Dronningborg Alle 6

Dronningborg Boulevard1-43,

2-40 11

Dronningborg Boulevard,

øvrige numre 6

Dronningensgade 13

Drost Peders Vej 17

Druevej 2

Dytmærsken 13

Dådyrvej 18

E

Egegårdsvej 2

Egehøjvej 19

Egelien 10

Egevangen 10

Egevej 20

Egholmsvej 6

Elektravej 18

Ellegårds Alle 18

Elmevej 16

Elrovej 1

Elsdyrvej 18

Elsesminde 19

Emdrupborgvej 6

Enebærvej 3

Energivej 7

Engboulevarden 18

Engdalsvej 20

Enghavevej 18

Erantisvej 12

Erik Klippings Vej 18

Eriksborgvej 20

Eriksvej 17

Erlingsminde 19

Esbern Snares Vej 17

Eskildsvej 18

Evasminde 19

F

Fabersvej 23

Fagotvej 20

Falkevej 12

Farvervej 4

Fasanvej 12

Femkløvervej 8

Fenrisvej 7

Ferskenvej 2

Figenlunden 19

Firkløvervej 8

Fischersgade 13

Fiskergårdsvej 3

Fjordgade 22

Fjordlyvej 22

Fjordvang 15

Fladbrovej 1-23,

kun ulige numre 10

Fladbrovej,

øvrige numre 1

Flintebjerg Alle 11

Flyvervej 21

Fløjtevej 20

Folden 20

Folehaven 3

Fornæsvej 15

Fortunavej 18

Fredensgade 5

Fredenshøjvej 3

Fredensvej 18

Fredericiavej 16

Frederiksbergvej 15

Frederiksborg Alle 23

Frederiksdalvej 20

Frederiksgade 12

Frejasvej 1-59,

lige + ulige numre 7

Frejasvej,

øvrige numre 9

Fridasminde 19

Friggsvej 7

Frisenborgvej 6

Fruerbakken 15

Frødingsvej 1

Frøvangen 9

Fuglebakken

4-30, 3-33 23

Fuglebakken

32-74, 41-93 11

Fuglsangsvej 15

Fyensgade 10

Fyrrelien 10

Fyrrevænget 1

Fåborgvej 15

G

Gadekæret 22

Gadevænget 18

Galateavej 18

Gardervej 21

Garnisonsvej 21

Gavnøvej 6

Gazellevej 18

Genvejen 2

Georgsminde 19

Gethersvej 23

Gimlesvej 18

Gimming Kirkevej 22

Gimmingvej 22

Ginnerupvej 20

Gl. Clausholmvej 18

Gl. Estrupvej 22

Gl. Hadsundvej 11

Gl. Hobrovej 11-49,

kun ulige numre 23

Gl. Hobrovej

126-130, 147-151 8

Gl. Hobrovej 2-74,

kun lige numre 7

Gl. Hobrovej

51-115, 82-124 9

Gl. Hobrovej,

øvrige numre 3

Gl. Jennumvej 21

Gl. Kjølvej 1

Gl. Lervang 12

Gl. Romaltvej 18

Gl. Stationsvej 15

Gl. Viborgvej

2-92, 5-41 1

Gl. Viborgvej,

øvrige numre 2

Gl. Århusvej 20

Glarbjergvej 20-52,

lige+ulige numre 7

Glarbjergvej,

øvrige nr. 21

Glentevej 12

Godthåbsvej 18

Gotfredsminde 19

Gormsvej 17

Granlien 10

Granvej 11

Granvænget 1

Grenvænget 20

Grenåvej

2-100, 27-51 18

Grenåvej,

øvrige numre 20

Græshaven 9

Grønbakken 18

Grønlystvej 8

Grønnegade 13

Grønvang 18

15


Storskrald

Gråbrødrestræde 13

Gråpilevej

2-32, 29-33 11

Gråpilevej 3-13,

kun ulige numre 14

Gudenåvænget 15

Guitarvej 20

Guldbærvej 2

Guldregnvej 14

Gunhildsvej 23

Gurrevej 16

Gustavminde 19

Gyldenlakvej 12

Gyldenrisdalen 22

Gyvelvej 12

Gærdetoften

1-7, 4-10 9

Gærdetoften

9-19,16-36 8

Gørrilds Alle

2-36, 3-25 4

Gørrilds Alle

31-59,46-72 2

Gørtlervej 4

H

H. C. Andersensvej 1

H. C. Ørsteds Vej 1

Hadstenvej 20

Hadsundvej 126-166,

kun lige numre 14

Hadsundvej 53-103,

kun ulige numre 12

Hadsundvej 70-124,

kun lige numre 11

Hadsundvej,

øvrige nr. 22

Halkiersgade 18

Hammelvej 20

Hamoniavej 18

Hampehaven 9

Hanherredvej 15

Hannesminde 19

Hans Bojes Alle 17

Hans Grams Vej 10

Haraldsvej 17

Haslund Klostervej 20

Haslundkærvej 20

Hassellien 10

Hasselvej 6

Hattemagervej 4

Hedevej 2

Hegnet 20

Heimdalsvej 9

Helgenæsvej 15

Helsted Husevej 3

Helstedgårdsvej 3

Helstedvej 3

Hermann Stillings Vej 22

Hermodsvej 7

Herningvej 16

Herosvej 18

Herredsfogedvej 23

Hildursvej 23

Himmelbovej 2

Himmerlandsvej 15

Hindbærvej 3

Hirsevej 9

Hjaltesvej 18

Hjortevej 18

Hjortholmvej 14

Hjulmagervej 4

Hjælmevej 9

Hjørringvej 16

Hobrovej 9-49,

kun ulige numre 5

Hobrovej 49A-61,

kun ulige numre 10

Hobrovej 2A-68,

63-107, 74-134 23

Hobrovej,

øvrige numre 3

Holbergstien 11

Holger Danskes Vej 17

Holmsgårdsvej 17

Holstebrovej 16

Hornbæk Engvej 10

Horsensvej 16

Hospitalsgade 13

Hostrupsvej 10

Houmarksvej 3

Houmeden 13

Humlehaven 9

Husarvej 21

Hvalløsvej 20

Hvedevej 7

Hvidemøllevej 10

Hvidkløvervej 8

Hviidsvej 15

Hyacintvej 12

Hybenvej 2

Hyldevej 14

Højagervej 17

Højbjergvej 2

Højgade 23

Højmarksvej 3

Højsletvej 22

Højtoftegade 16

Højvangsvej 23

Hørhaven 9

Høvejen 15

I

Idasminde 19

Infanterivej 21

Integade 13

Irisvej 12

Ivarsminde 19

J

Jadedalen 14

Jens Baggesens Vej 10

Jeppe Åkjærsvej 1

Jeppesminde 19

Jernbanegade 5

Jomfruløkken 14

Jordsmonnet 13

Juttasvej 17

Juveldalen 14

Jyllandsgade 10

Jyttesminde 19

Jægergade 15

K

Kallehavevej 20

Kaløvej 22

Kamillevej 9

Kantatevej 18

Karetmagervej 4

Karlsbergvej 20

Karsevangen 8

Kasernevej 13

Kaskelotten 18

Kastanievej 11

Kastrupmindevej 19

Kereveder 13

Kertemindevej 16

Kildebakken 3

Kildehusvej 20

Kildevej 16

Kingosvej 10

Kirkebakken 16

Kirkegade 13

Kirketerpsvej 11

Kirketorvet 13

Kirkevadbrovej 20

Kirkevej 10

Kirsebærvej 2

Kirstensminde 19

Kjølvejen 1

Klarinetvej 20

Kleinsmedevej 4

Klintevej 12

Klostergade 13

Klostervej 1-35,

lige+ulige numre 14

Klostervej,

øvrige numre 22

Kløruptoften 2

Klørupvej 2

Kløvervangen 9

Knebelvej 15

Knud Lavards Vej 17

Kobbersmedevej 4

Koglevænget 1

Kokoslunden 19

Koldingvej 16

Koldkildevej 3

Kollerupvej 14

Kompagnivej 21

Komponistvejen 2

Kondrupvej 3

Kongelysdalen 22

Kornagervej 8

Kornetvej 20

Korsagervej 20

Krebsen 3

Kristrup Engvej 19

Kristrup Møllevej 18

Kristrupvej 6-120,

kun lige numre 17

Kristrupvej,

øvrige nr. 18

Krogen 3

Kronborgvej 6

Krumstræde 13

Krusesgade 13

Kvædevej 3

Kærgade

1-153, 2-104 15

Kærgade,

øvrige numre 20

Kærlunds Alle 15

Kærly 15

Kærparken 15

Kærsangervej 12

Kørvelvangen 8

Køsters Allé 11

Kågvej 15

L

Ladegårdsvej 22

Laksegade 22

Lamavej 18

Landlystvej 18

Langelandsvej 20

Langgade 7

Lassesminde 19

Lathyrusvej 12

Laurentiigade 13

16 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Storskrald

Lavendelvej 12

Ledavej 18

Lemvej 22

Lemvigvej 16

Lene Bredahls Gade 13

Lenesminde 19

Lerbakken 20

Lervangen 12

Lidsøvej 6

Lille Kirkestræde 13

Lille Rosengård 13

Lille Voldgade 13

Lillegade 16

Lindelunden 19

Lindevej 11

Lindgrensvej 1

Lindholtsvej 19

Lindstrømsvej 1

Liselundsvej 20

Lisesminde 19

Lodsejervej 11

Lorentzgade 13

Lucernevej,

kun lige numre 9

Lucernevej,

kun ulige numre 8

Lunden 20

Lupinvej 9

Lutvej 20

Lykkegårdsvej 10

Lykkeshøjvej 20

Lyngsbækvej 22

Lyrevej 20

Lysgårdsvej 6

Lystrupvej 6

Lærkevej 12

Løgstørvej 16

Løvefoddalen 22

Løven 3

Løvenholmvej 6

Løvetandsvej 12

Løvstræde 13

M

Magnolialunden 19

Majorvej 21

Majsvangen 8

Mandellunden 19

Mandolinvej 20

Mariagervej

1-43B, 2-60C 23

Mariagervej 144-180,

kun lige numre 21

Mariagervej 175 9

Mariagervej 200-294,

RANDERS KOMMUNE / Randers

kun lige numre 22

Mariagervej 201 8

Mariagervej 45-157,

kun ulige numre 7

Mariagervej 62A-142,

kun lige numre 12

Mariagervej, øvrige nr. 3

Marienborgvej

1-33, 2-74 11

Marienborgvej

35-57, 80-126 14

Mariendalsvej,

kun lige numre 15

Mariendalsvej,

kun ulige numre 16

Marienlundsgade 13

Mariesmindevej 19

Markedsgade 1A-25,

kun ulige numre 13

Markedsgade 2C-38,

29-41 23

Markedspladsen 23

Markskellet 8

Marsk Stigs Vej 17

Mastruphøjvej 3

Matrupvej 14

Meisnersgade 22

Mejerivej 19

Mejlgårdsvej 14

Messingvej 20

Middelbovej 18

Middelfartvej 15

Middelgade 13

Midgårdsvej 7

Midtvejs 3

Mikkelstrupvej 20

Mimersvej 7

Mimose Alle 1

Mispelvej 2

Mjølnersvej 7

Molsvej 15

Moltkesgade 13

Morbærvej 2

Morelvej 3

Moseblokker 20

Mosevej 15

Mosevænget 1

Mozarts Alle 2

Multebærvej 2

Munkdrupvej 20

Murervej 4

Myntevej 2

Myrdalsvej 1

Mælkevej 15

Mærsk Andersens Vej 22

Møllegade 13

Mølleparken 11

Møllerupvej 14

Møllestensvej 15

Møllestræde 13

Mølletoften 16

Møllevangsvej 20

Møllevej 1

Målervej 15

N

Natskyggevej 1

Nattergalvej 3-29,

lige+ulige numre 11

Nattergalvej, øvrige nr.

12

Nedergårdsvej 18

Nevermosevej 20

Nibevej 16

Niels Bohrs Vej 10

Niels Brocks Gade 13

Niels Ebbesens Gade 13

Niels Ebbesens Vej 10

Niels Steensens Vej 10

Nikkelvej 20

Nobilislunden 19

Nordgade 23

Nordostvej 11

Nordre Fælledvej 22

Nordregrave 13

Nordskellet 8

Nordstjernen 3

Nordtoften 20

Nordvangsvej 23

Nordvestvej 7

Ny Vinkelvej 12

Nyborgvej 16

Nygade 13

Nyholmsvej 22

Nyvangsvej

2-38, 5-25 23

Nyvangsvej

29-127A, 48-150 7

Nyvej 7

Nøddehaven 9

Nøddelunden 19

Nørre Alle 12

Nørre Boulevard 1-43,

kun ulige numre 11

Nørre Boulevard 45-73,

kun ulige numre 23

Nørre Boulevard,

øvrige 12

Nørrebrogade 1-47,

kun ulige numre 23

Nørrebrogade 4-48,

kun lige numre 11

Nørrebrogade

50-148, 49-153 12

Nørrebrogade,

øvrige nr. 21

Nørregade 13

Nørreport 13

Nørrestræde 13

Nørresundbyvej 16

Nålemagervej 4

O

Oasen 20

Obovej 20

Odasminde 19

Odensevej 15

Offenbachsvej 2

Okapivej 18

Oksevej 18

Oksholmsvej 14

Ole Bachs Vej 18

Ole Rømers Vej 10

Olivarius

Jürgensens Vej 10

Olivenvej 3

Olufsvej 17

Opaldalen 14

Orgelvej 20

Orionvej 18

Orkestervej 20

Ottosminde 19

Oust Møllevej 1-16,

lige+ulige numre 10

Oust Møllevej,

øvrige nr. 2

Overgaden 1

Overvænget 1

P

P. Knudsens Vej 22

P. Kochs Vej 17

P. Kornings Vej 17

Paderup Boulevard 18

Paderup Mosevej 20

Paderupvej 18

Palmelunden 19

Palstrupvej 14

Panvej 18

Parkboulevarden 3-28,

lige+ulige numre 23

Parkboulevarden,

øvrige 4

Parkvej 10

Parkvænget 10

17


Storskrald

Pauline Worms Gade 22

Perledalen 14

Petersminde 19

Piasminde 19

Pibervej 20

Pilevænget 1

Pinborgvej 20

Pinjelunden 19

Pionervej 21

Pistolstræde 3

Platanvej 14

Pontoppidansgade 5

Poppelhøjvej 19

Poppelvej 11

Porsevej 2

Pottemagervej 4

Pramdragervej 15

Pramvej 15

Prins Christians Gade 5

Prins Jørgens Vej 17

Prins Knuds Vej 17

Prins Ottos Vej 17

Prinsessegade 13

Provstegade 13

Præstegårdsvej 18

Præstemarken 18

Pærevej 2

R

R. Hougårdsvej 17

Ramshøjvej 20

Rane Jonsens Vej 17

Rasmusminde 19

Reberbanevej 23

Rebslagervej 23

Reiersensvej 23

Rensdyrvej 18

Restrupvej 22

Revlsbjergvej 19

Ridefogedvej 23

Rindsvej 7

Rismøllegade 6

Risvangen 8

Robdrup Byvej 20

Robdrupvej 20

Rolsøvej 15

Romalt Boulevard 19

Romalt Hedevej 19

Romaltvej 19

Rosenborg Alle 23

Rosengade 13

Rosenholmvej 6

Rossinisvej 2

Rougsøvej 15

Rubindalen 14

Rud Kirkevej 20

Rugvej 7

Rugårdsvej 6

Runddelsvej 6

Runebergsvej 1

Runevej 22

Rydbergsvej 1

Rypevej 12

Rødekrat 20

Rødkildevej 6

Rødkløvervej 8

Rønne Alle 6

Rønnebærvej,

kun lige numre 2

Rønnebærvej,

kun ulige numre 3

Rørhaven 9

Rådhusstræde 13

Rådhustorvet 13

Rådmands Boulevard,

kun lige numre 7

Rådmands Boulevard,

kun ulige numre 23

S

Sadelmagervej 4

Safirdalen 14

Sallingvej 15

Salvej 22

Sandgade 13

Saxofonvej 20

Saxovej 18

Scandiagade 22

Schaldemosevej 11

Schousgade 13

Schubertsvej 2

Sct. Mortens Gade 13

Sct. Peders Gade 23

Sdr. Borupvej 20

Selandersvej 1

Selma Lagerløfs Vej 1

Selsøvej 6

Sennelsgade 10

Sennepsvangen 8

Sigsgårdsvej 17

Sikavej 18

Sindalvej 16

Sivhaven 9

Sjællandsgade 10

Skaføvej 16

Skanderborggade 16

Skanse Alle 16

Skansebo 16

Skansegade 15

Skelvangsvej

2-32, 3-39 9

Skelvangsvej

43-197, 36-74 8

Skelvangsvej,

øvrige nr. 3

Skivevej 16

Skolebakken 17

Skolegade 17

Skolestræde 13

Skolevej 1-3 23

Skolevej,

øvrige numre 7

Skorpionen 3

Skovbrynet 5

Skovgårdsvej 15

Skovhulevej 1

Skovlund 15

Skovlyvej 11

Skovstjernevej 1

Skovsyrevej 1

Skovvadbrovej 3

Skovvej 15

Skovvænget 1

Skrænten 10

Skyggelien 1

Skyttegade 15

Skytten 3

Sleipnersvej 7

Slotsgade 13

Slotsgården 13

Slyngborggade 5

Slåenvej 14

Smedegade 16

Smedelinien 22

Snaregade 13

Snebærvej 2

Snerlevej 12

Solbakkevej 20

Solbærvej 2

Solsikkevej 12

Solsortvej 11

Solstien 22

Solvangsvej 20

Spangen 22

Spergelvangen

1-11, 2-16 9

Spergelvangen,

øvrige nr. 8

Spindervej 23

Splejservej 23

Sportsvej 22

Spurvevej 12

Spøttrupvej 6

St. Kirkestræde 13

St. Voldgade 13

Stadfeldtsvej 22

Stadsgårdsvej 3

Stakhaven 9

Staldgårdsgade 2-9,

lige+ulige numre 13

Staldgårdsgade,

øvrige numre 5

Stampemøllevej 15

Steen Blichers Gade 5

Stemannsgade 13

Stenaltvej 6

Stenkløvervej 9

Stien 15

Stjernevej 11

Stolemagervej 4

Storegade 13

Straussvej 2

Stribsig Husevej 20

Stribvej 20

Strindbergsvej 1

Struervej 16

Strømhusvej 15

Strømmen 18

Stubvangen 1-12,

lige+ulige numre 9

Stubvangen, øvrige nr. 8

Støvringgårdsvej 14

Stålvej 20

Stånumvej 20

Svanevej 11

Svanholmvej 14

Svejstrupvej 1-15,

lige+ulige numre 2

Svejstrupvej, øvrige nr. 3

Svend Grathes Vej 17

Svend Trøst Vej 17

Svendborgvej 15

Svingelvej 9

Svinget 15

Sydtoften 22

Symfonivej 18

Syrenvej 14

Syvager 22

Syvstjernen 3

Sæbyvej 16

Søborgvej 6

Søbysøvej 6

Sødringholmsvej 14

Sønder Alle 16

Søndergade 13

Søren Møllers Gade

1-5B+2A 13

Søren Møllers Gade,

øvrige numre 5

18 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Storskrald

T

Takslunden 19

Tebbestrupvej 1-49,

kun ulige numre 16

Tebbestrupvej 2-112,

51-71 15

Tebbestrupvej,

øvrige nr. 20

Teglvej 6

Thetisvej 18

Thorsgade 13

Thorsvej 17

Thujalunden 19

Thyrasvej 17

Thysholmvej 3

Thyvej 15

Tingetvej 22

Tinghøjvej 3

Tirsdalen 17

Tjelevej 14

Tjærbyvej 3-45,

kun ulige numre 6

Tjærbyvej 47-123,

kun ulige numre 14

Tjærbyvej,

øvrige numre 22

Tjørnelundsvej 22

Tjørnevej 23

Toftagervej 18

Toftegårdsvej 3

Toften 20

Toftevænget 1

Toldbodgade 13

Toldervej 16

Topasdalen 14

Torvegade 13

Tranekærsvej 23

Trangstræde 13

Trapsgade 13

Trehøjevej 22

Trekronervej 12

Trendevangen 18

Tritonvej 18

Trompetvej 20

Trustrupvej 20

Trymsvej 7

Tubavej 20

Turkisdalen 14

Turnipsvej 8

Tusindfryddalen 22

Tværgade 13

Tværvej 6

Tyge Brahes Vej 10

Tyttebærvej 2

Tyvdalen 16

RANDERS KOMMUNE / Randers

Tøjhushavevej 13

Tømrervej 4

Tørvebryggen 13

Tånum Bygade 2

Tårupgårdsvej 14

U

Udbyhøjvej 196-198,

kun lige numre 14

Udbyhøjvej 31-127,

156-194 6

Udbyhøjvej,

øvrige nr. 22

Ullersvej 7

Ullmansvej 1

Ulrikkasvej 17

Ulstrupvej 22

Urmagervej 4

Urtevangen 1-15,

lige+ulige numre 9

Urtevangen, øvrige nr. 8

V

Valdemarsvej 17

Valdhornvej 20

Valhalsvej 7

Valløvej 6

Valmuevej 12

Valnøddevej 2

Vandværksvej 15

Vangen 20

Ved Byskellet 3

Ved Volden 13

Vedøvej 6

Vejlagervej 3

Vejlevej 16

Vendsysselvej 15

Vennelystvej 17

Venusvej 18

Verdisvej 2

Vermundsvej 18

Vester Alle 23

Vester Altanvej,

kun lige numre 5

Vester Altanvej,

kun ulige numre 10

Vester Boulevard,

kun lige numre 23

Vester Boulevard,

kun ulige numre 4

Vester Kirkestræde 13

Vester Tværvej 10

Vestergade

1-5, 2-12 13

Vestergade 66-70 10

Vestergade

9-59, 30-62 5

Vestergrave 13

Vestertorv 5

Vestervold,

kun lige numre 13

Vestervold,

kun ulige numre 5

Vestmarken 2

Vestre Bakkevej 1-26,

lige+ulige numre 10

Vestre Bakkevej,

øvrige 23

Vestrupvej 2

Vestvej 10

Viborgvej

1D-65, 2-110 10

Viborgvej

69-99, 114-222 1

Viborgvej,

øvrige numre 2

Vidarsvej 7

Vikkevangen 9

Vilh. Thomsens Plads 10

Vilstrupvej 20

Vinkelstræde 13

Vinkelvej 23

Violvej 12

Vivaldisvej 2

Vognmandsgade 13

Von Hattenstræde 13

Vorup Boulevard 16

Vorup Kirkevej 16

Vægten 3

Vægtervej 23

Vænget 15

Vævervej 4

Vølundsvej 7

W

Wagnersvej 2

Wennerbergsvej 1

Wingesvej 1

Wollesvej 17

Y

Ydervangen 8

Ydunsvej 7

Ymersvej 7

Yrsavej 9

Z

Zebravej 18

Æ

Æblevej 2

Æblevænget 1

Ægirsvej 7

Ærtevej 9

Ø

Økonomivej 12

Ølstvadbrovej 20

Ørneborgvej 18

Ørnevej 12

Øster Alle 23

Øster Tværvej 22

Østergade 13

Østergrave 13

Østervangsvej 11

Østervold 13

Østre Boulevard 1-15,

kun ulige numre 14

Østre Boulevard 2-16,

kun lige numre 6

Østre Boulevard,

øvrige 22

Å

Ådalen 2

Ålholmvej 14

Århusvej 35-139,

kun ulige numre 17

Århusvej 120-150,

kun lige numre 20

Århusvej 143-163,

kun ulige numre 18

Århusvej 20-96,

kun lige numre 16

Århusvej 98-118,

kun lige numre 18

Åsen 20

Åstrupvej 22

Åvej 15

19


Område 1 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Mandag den 8. januar

Mandag den 19. februar

Mandag den 16. april

Mandag den 6. august

Mandag den 17. september

Mandag den 5. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 3 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Onsdag den 10. januar

Onsdag den 21. februar

Onsdag den 18. april

Onsdag den 8. august

Onsdag den 19. september

Onsdag den 7. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 2 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Tirsdag den 9. januar

Tirsdag den 20. februar

Tirsdag den 17. april

Tirsdag den 7. august

Tirsdag den 18. september

Tirsdag den 6. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 4 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Torsdag den 11. januar

Torsdag den 22. februar

Torsdag den 19. april

Torsdag den 9. august

Torsdag den 20. september

Torsdag den 8. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

20 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Område 5 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Fredag den 12. januar

Fredag den 23. februar

Fredag den 20. april

Fredag den 10. august

Fredag den 21. september

Fredag den 9. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 7 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Tirsdag den 16. januar

Tirsdag den 27. februar

Tirsdag den 24. april

Tirsdag den 14. august

Tirsdag den 25. september

Tirsdag den 13. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

RANDERS KOMMUNE / Randers

Område 6 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Mandag den 15. januar

Mandag den 26. februar

Mandag den 23. april

Mandag den 13. august

Mandag den 24. september

Mandag den 12. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 8 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Onsdag den 17. januar

Onsdag den 28. februar

Onsdag den 25. april

Onsdag den 15. august

Onsdag den 26. september

Onsdag den 14. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

21


Område 9 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Torsdag den 18. januar

Torsdag den 1. marts

Torsdag den 26. april

Torsdag den 16. august

Torsdag den 27. september

Torsdag den 15. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 11 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Mandag den 22. januar

Mandag den 5. marts

Mandag den 30. april

Mandag den 20. august

Mandag den 1. oktober

Mandag den 19. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 10 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Fredag den 19. januar

Fredag den 2. marts

Fredag den 27. april

Fredag den 17. august

Fredag den 28. september

Fredag den 16. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 12 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Tirsdag den 23. januar

Tirsdag den 6. marts

Tirsdag den 1. maj

Tirsdag den 21. august

Tirsdag den 2. oktober

Tirsdag den 20. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

22 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Område 13 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Onsdag den 24. januar

Onsdag den 7. marts

Onsdag den 2. maj

Onsdag den 22. august

Onsdag den 3. oktober

Onsdag den 21. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 15 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Fredag den 26. januar

Fredag den 9. marts

Fredag den 11. maj

Fredag den 24. august

Fredag den 5. oktober

Fredag den 23. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

RANDERS KOMMUNE / Randers

Område 14 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Torsdag den 25. januar

Torsdag den 8. marts

Torsdag den 3. maj

Torsdag den 23. august

Torsdag den 4. oktober

Torsdag den 22. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 16 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Mandag den 29. januar

Mandag den 12. marts

Mandag den 7. maj

Mandag den 27. august

Mandag den 8. oktober

Mandag den 26. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

23


Område 17 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Tirsdag den 30. januar

Tirsdag den 13. marts

Tirsdag den 8. maj

Tirsdag den 28. august

Tirsdag den 9. oktober

Tirsdag den 27. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 19 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Torsdag den 1. februar

Torsdag den 15. marts

Torsdag den 10. maj

Torsdag den 30. august

Torsdag den 11. oktober

Torsdag den 29. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 18 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Onsdag den 31. januar

Onsdag den 14. marts

Onsdag den 9. maj

Onsdag den 29. august

Onsdag den 10. oktober

Onsdag den 28. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 20 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Fredag den 2. februar

Fredag den 16. marts

Fredag den 18. maj

Fredag den 31. august

Fredag den 12. oktober

Fredag den 30. november

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

24 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Område 21 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Mandag den 5. februar

Mandag den 19. marts

Mandag den 14. maj

Mandag den 3. september

Mandag den 15. oktober

Mandag den 3. december

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

Område 23 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Onsdag den 7. februar

Onsdag den 21. marts

Onsdag den 16. maj

Onsdag den 5. september

Onsdag den 17. oktober

Onsdag den 5. december

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

RANDERS KOMMUNE / Randers

Område 22 2007

Jeg får hentet storskrald og

elektronikskrot på følgende dage:

Tirsdag den 6. februar

Tirsdag den 20. marts

Tirsdag den 15. maj

Tirsdag den 4. september

Tirsdag den 16. oktober

Tirsdag den 4. december

Husk! Hvis materialerne ikke er bundtet og sorteret

korrekt efter vejledningen, vil de ikke blive medtaget.

HUSK!

– at stille storskrald

og elektronikskrot

frem senest

kl. 07.00 på

afhentningsdagen

25


Miljøfarligt affald

Numrene på kortene refererer til numrene i turoversigten (side 30-42), hvor holdeplads, dato

og tidspunkt er angivet.

Turoversigt for Miljøbilen nord for Gudenåen/Fjorden

26 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Kommunen har igen i 2007, i samarbejde med en række dagligvareforretninger,

indgået aftale om opstilling af Miljøbilen.

Miljøbilen står på p-pladsen foran forretningen samt på Slotspladsen i tidsrummet

kl. 10.00 - kl. 13.00 på nedennævnte lørdage:

Slotspladsen den 31/3

Ekko Marked Syd, Bøsbrovej den 28/4

Super Brugsen, Udbyhøjvej den 12/5

Kvickly Xtra, Merkurvej den 2/6

Føtex, Mariagervej den 9/6

KC Storkøb, Tranekær Centret den 30/6

RANDERS KOMMUNE / Randers

Kristrup Supermarked, Vennelystvej den 4/8

Ørsted Supermarked, Gl. Hobrovej den 1/9

Rema 1000, Gl. Stationsvej den 29/9

Slotspladsen den 3/11

Jaco, Mariagervej den 24/11

Ekko Marked Nord, Glarbjergvej den 1/12

27


Turoversigt for Miljøbilen syd for Gudenåen/Fjorden

28 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


RANDERS KOMMUNE / Randers

29


Miljøfarligt affald

Mandag - tur 01

22.01.07 / 02.04.07

30.07.07 / 15.10.07

Vorup (Høvejen-Djursvej-

Mariendalsvej)

16:30 Svendborgvej 49

- Svendborgvej 27

- Svendborgvej 7

- Bøsbrovej 85B

- Assensvej

17:00 Dalumvej 16

- Odensevej 6

- Fåborgvej 31

- Fåborgvej 13

- Fåborgvej/Mariendalsvej

17:30 Hanherredvej

- Rolsøvej

- Middelfartvej

- Fornæsvej/Ahlvej

- Fornæsvej 6

18:00 Knebelvej/Djursvej

- Helgenæsvej 3

- Djursvej 9B-F

- Fruerbakken 26

- Fruerbakken 1

18:30 Høvejen 23-37

- Kærparken 66-78

- Kærparken 46-64

- Kærparken 32-44

- Kærparken 12-30

19:00 Kærparken 2-10

- Kærly 5

- Skovlund 4

- Fjordvang 5

- Pramdragervej

19:30 Skovgårdsvej 7

- Kærgade 113A

- Skovvej 7

- Vendsysselvej 9

19:55 Thyvej 17

Tirsdag - tur 02

23.01.07 / 03.04.07

31.07.07 / 16.10.07

Vorup (Musikkvarteret Vest)

16:30 Orgelvej 72-90

- Orgelvej 54-70

- Orgelvej 30-52

- Orgelvej 2-28

17:00 Saxofonvej 1

- Kornetvej 1

- Trompetvej

- Pibervej

- Fløjtevej

17:30 Obovej 2-12

- Obovej 14-32

- Obovej 17-31

- Obovej 1-15

- Banjovej 5

18:00 Guitarvej 5

- Lutvej 5

- Lyrevej 7

- Mandolinvej 9

- Valdhornvej 5

18:30 Basunvej 5

- Tubavej 3

- Fagotvej 3

18:50 Klarinetvej 3

Onsdag - tur 03

24.01.07 / 04.04.07

01.08.07 / 17.10.07

Vorup (Jægergade-

Kærgade-Tebbestrupvej)

16:30 Skansegade 7

- Strømhusvej 9

- Møllestensvej 3

- Vandværksvej 5

- Kærgade/Skyttegade

17:00 Blegen

- Jærgergade/Hviidsvej

- Målervej 4

- Mosevej 9

- Vænget 15

17:30 Vænget/Jægergade

- Åvej 21

- Åvej 7

- Kærgade 48

- Kærlunds Alle

18:00 Bojesvej 21

- Bojesvej 5-15

- Gudenåvænget 1

- Bojesvej 1

- Stampemøllevej 3

18:30 Molsvej 19

- Molsvej/Tebbestrupvej

- Rougsøvej

- Nibevej 5

- Himmerlandsvej 9

19:00 Himmerlandsvej/

Tebbestrupvej

- Mælkevej 3

- Toldervej 9

- Herningvej 10

- Herningvej/Tebbestrupvej

19:30 Sallingvej/

Frederiksbergvej

- Frederiksbergvej 9B-D

30 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Miljøfarligt affald

Torsdag - tur 04

25.01.07 / 12.04.07

02.08.07 / 18.10.07

Vilstrup

16:30 Ved Branddammen

Stånum

16:40 Kirkevadbrovej/Stånumvej

Munkdrup

16:50 Munkdrupvej

Kristrup (Vennelystvej-

Hans Bojes Alle)

17:05 Vennelystvej 46D

- Vennelystvej 38D

- Vennelystvej 33

- Vennelystvej 30D

17:30 R. Hougårds Vej 39

- R. Hougårds Vej 29

- R. Hougårds Vej 19

- R. Hougårds Vej 5

- Skolebakken 3

18:00 Valdemarsvej 5

- Valdemarsvej 20

- Valdemarsvej/

Holmsgårdsvej

- Holmsgårdsvej 44

- Holmsgårdsvej/

Vennelystvej

18:30 Haralsvej 6

- Vennelystvej 19

- Valdemarsvej/

Hans Bojes Alle

- Prins Jørgens Vej 1

- Juttasvej 10

19:00 Holmsgårdsvej/

Rane Jonsens Vej

- Holmsgårdsvej 20

- Prins Ottos Vej/

Svend Trøst Vej

19:18 Svend Trøst Vej 3

RANDERS KOMMUNE / Randers

Fredag - tur 05

26.01.07 / 13.04.07

03.08.07 / 19.10.07

Tebbestrupkær

16:30 Kærgade 166

- Kærgade/Kallehavevej

Tebbestrup

16:45 Tebbestrupvej/

Kallehavevej

- Kallehavevej/Bysmedien

- Bysmedien 14

17:00 Bysmedien 35

Haslund

17:15 Grenvænget 7

- Bækvejen 7

- Lunden 7

17:30 Møllevangsvej 55

- Hegnet 8

- Åsen 3

- Vangen 23

- Vangen 5

18:00 Folden

- Møllevangsvej 35-39

- Armstrupgårdsvej/

Haslund Klostervej

- Moseblokker 4

- Bindeleddet 4

18:30 Møllevangsvej 26

- Ramshøjvej 37

- Ramshøjvej 25

- Ramshøjvej 11

- Lerbakken 4

19:00 Bjørnsagervej 2

- Dalagervej 3

- Ramshøjvej/Korsagervej

- Korsagervej 16

- Korsagervej/Egevej

19:30 Bøgevej 5

Mandag - tur 06

29.01.07 / 16.04.07

06.08.07 / 22.10.07

Kristrup (Asser Rigs Vej-

R. Hougårds Vej)

16:35 R. Hougårds Vej 101

- R. Hougårds Vej 89

- R. Hougårds Vej/

Knud Lavards Vej

- Absalonsvej 47

17:00 Absalonsvej 31-41

- Asser Rigs Vej/

Svend Grathes Vej

- Svend Grathes Vej 3

- Knud Lavards Vej/

Drost Peders Vej

- Drost Peders Vej 14

17:30 Asser Rigs Vej 33A

- Asser Rigs Vej 31A

- Ansgarsvej 11

- Asser Rigs Vej 19-23

- Asser Rigs Vej 26-44

18:00 Asser Rigs Vej 13-17

- Asser Rigs Vej 7-11

- Asser Rigs Vej 6-24

- Asser Rigs Vej 1-5

- R. Hougårds Vej 38

18:30 Dronning Margrethes Vej/

Marsk Stigs Vej

- Marsk Stigs Vej 3-9

- R. Hougårds Vej 61

- Tirsdalen/Abelsvej

- Abelsvej 3

19:00 Olufsvej 10

31


Miljøfarligt affald

Tirsdag - tur 07

30.01.07 / 17.04.07

07.08.07 / 23.10.07

Vorup (Vorup Boulevard-

Bøsbrovej-Højtoftegade-

Nørresundbyvej)

16:30 Skansebo 16

- Mølletoften 5

- Mølletoften 16

- Mølletoften 8

- Højtoftegade 6

17:00 Ålborggade/Lillegade

- Ålborggade 6

- Ålborggade 10B

- Ålborggade 26

- Skanse Alle 6

17:30 Skanse Alle 35

- Elmevej 4D

- Århusvej 22A

- Århusvej 22G

- Århusvej 28

18:00 Vorup Boulevard 2A

- Vorup Boulevard 12

- Nørresundbyvej 24

- Bøsbrovej 47A

- Nørresundbyvej 40

18:30 Nørresundbyvej 32

- Nørresundbyvej 18

- Nørresundbyvej 8

- Løgstørvej 2-8

- Bøsbrovej 29-31

19:00 Bøsbrovej 41

- Bøsbrovej 37

- Bøsbrovej 25-27

- Tebbestrupvej 10

19:25 Gurrevej/Skivevej

Onsdag - tur 08

31.01.07 / 18.04.07

08.08.07 / 24.10.07

Vorup (Vorup Boulevard-

Bastrup Alle)

16:30 Koldingvej 7

- Koldingvej/Horsensvej

- Fredericiavej 1

- Vejlevej/Horsensvej

- Horsensvej 5

17:00 Vorup Kirkevej 49

- Sæbyvej 11

- Sæbyvej 1

- Vorup Kirkevej/

Ålborggade

- Ålborggade 69

17:30 Ålborggade 53

- Sønder Alle 8

- Sønder Alle 26

- Lemvigvej 7

- Kildevej 6

18:00 Vorup Kirkevej 8

- Holstebrovej/Skanse Alle

- Skanse Alle 2C

- Struervej/Århusvej

- Århusvej 70

18:30 Århusvej 92

- Bastrup Alle 10

- Bastrup Alle 40

- Bastrup Alle 64

- Smedegade/

Skanderborggade

19:00 Skanderborggade 59-69

- Skanderborggade 37

- Sindalvej 5

- Kirkebakken 1

- Skanderborggade 5

19:30 Skanderborggade/

Skagenvej

Torsdag - tur 09

01.02.07 / 19.04.07

09.08.07 / 25.10.07

Romalt (Lindholtvej-

Romaltvej)

16:15 Nobilislunden 39

- Nobilislunden 13

- Pinjelunden

- Cypreslunden 9

- Thujalunden 8

16:45 Cederlunden 15

- Cederlunden 5

- Takslunden 10

- Takslunden 20

- Magnolialunden 1

17:15 Lindelunden 9

- Palmelunden

- Kokuslunden

- Nøddelunden 1

- Mandellunden 15

17:45 Daddellunden

- Citronlunden 45

- Citronlunden 11

- Figenlunden

- Astridsminde 12

18:15 Astridsminde 26

- Bentesminde 6

- Bentesminde 22

- Ceciliesminde 12

- Christiansminde 39

18:45 Christiansminde 21

- Christiansminde 7

- Bosminde 17

- Bosminde 3

- Andersminde 13

19:15 Andersminde 1

- Erlingsminde 11

- Erlingsminde 18

- Gotfredsminde 7

- Gustavsminde 10

19:45 Gustavsminde 22

- Georgsminde 23

- Georgsminde 9

32 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Miljøfarligt affald

Fredag - tur 10

02.02.07 / 20.04.07

10.08.07 / 26.10.07

Romalt (Spjalsvej-

Elkærsvej-Romaltvej)

16:30 Odasminde 6

- Odasminde 32

- Piasminde 10

- Piasminde 24

- Piasminde 34

17:00 Rasmusminde 23

- Rasmusminde/Spjalsvej

- Petersminde 11

- Ottosminde 11

- Idasminde 16

17:30 Idasminde 40

- Jyttesminde 16

- Kirstensminde 16

- Kirstensminde 32

- Lisesminde

18:00 Lenesminde 15

- Lassesminde 21

- Lassesminde 9

- Jeppesminde 19

- Jeppesminde 5

18:30 Ivarsminde 21

- Ivarsminde 7

- Elsesminde 8

- Evasminde 13

- Fridasminde 12

19:00 Fridasminde 24

- Hannesminde 10

- Hannesminde 26

- Egehøj

- Romaltvej/Revlsbjergvej

19:30 Revlsbjergvej/

Poppelhøjvej

RANDERS KOMMUNE / Randers

Mandag - tur 11

05.02.07 / 23.04.07

13.08.07 / 29.10.07

Kristrup (Strømmen-Kristrupvej-Holger

Danskes Vej)

16:30 Strømmen 11

- Strømmen 25

- Kristrupvej 12

- Fredensvej 14

- Kristrupvej 26

17:00 Middelbovej 26

- Middelbovej 9

- Kristrupvej 36B

- Kristrupvej 50

- Kristrupvej 68

17:30 Damvej 4

- Byvænget/Asylvej

- Kristrupvej 92A

- Byvænget 16

- Byvænget/P. Kornings Vej

18:00 Sigsgårdsvej 1

- Eskildsvej 1-13

- Eskildsvej 15-27

- Absalonsvej 11

- Absalonsvej/

Asser Rigs Vej

18:30 Esbern Snares Vej 21

- Esbern Snares Vej 3

- Holger Danskes Vej 20

- Bjarkesvej 17

- Bjarkesvej 3

19:00 Godthåbsvej 19

- Grønbakken 1

- Godthåbsvej 4

- Engboulevarden 21

19:30 Engboulevarden 47

- Engboulevarden 37

19:40 Engboulevarden 13

Tirsdag - tur 12

06.02.07 / 24.04.07

14.08.07 / 30.10.07

Kristrup (Grenåvej-

Engparken-Dyrekvarteret)

16:45 Rensdyrvej/Gazellevej

- Gazellevej 3

17:00 Hjortevej/Antilopevej

- Antilopevej 14

- Rensdyrvej/Dådyrvej

- Dådyrvej 3

- Hjortevej 19

17:30 Hjortevej 5

- Rensdyrvej 6

- Elsdyrvej 1

- Lamavej 7

- Zebravej 6

18:00 Sikavej 3

- Okapivej 37

- Kaskelotvej 23

- Bisonvej 3

- Oksevej 5

18:30 Præstemarken 13

- Præstemarken 3A

- Saxovej 6

- Ellegårds Alle 17

- Kristrupvej 151

19:00 Kristrup Møllevej 3

- Toftagervej

- Vermundsvej

- Ørneborgvej 12

- Præstegårdsvej/Gimlesvej

19:30 Gimlesvej 7

- Grønvang 10

- Grønvang 11

- Enghavevej/Landlystvej

- Landlystvej 13

33


Miljøfarligt affald

Onsdag - tur 13

07.02.07 / 25.04.07

15.08.07 / 31.10.07

Bjergby

16:25 Mariagervej/Bjergbyvej

- Mariagervej/Pistolstræde

Kondrup

16:40 Houmarksvej/Kondrupvej

Borup

16:55 Borup Byvej/Højmarksvej

- Borup Byvej 101

- Borup Byvej/Krogen

- Krogen 20

17:20 Borup Kirkevej/Krogen

Helsted Vest

17:30 Hindbærvej

- Guldbærvej 11

- Egegårdsvej 20

- Egegårdsvej/Blåbærvej

- Agernvej 8

18:00 Blåbærvej 10

- Helstedvej/Enebærvej

- Morelvej 30

- Morelvej 25

- Helstedvej 8

18:30 Kvædevej/Rønnebærvej

- Porsevej/Rønnebærvej

- Olivenvej 1

- Myntevej/Egegårdsvej

- Egegårdsvej/Berberisvej

19:00 Morbærvej 3

- Egegårdsvej/Brombærvej

- Brombærvej 6-18

- Brombærvej 20-34

- Brombærvej 36-44

19:35 Abildkrogen 3

- Abildkrogen/Tyttebærvej

- Snebærvej 10

- Myntevej 22

Torsdag - tur 14

08.02.07 / 26.04.07

16.08.07 / 01.11.07

Randers (Markskellet-

Sennepsvangen)

16:30 Markskellet 53-55

- Markskellet 69

- Markskellet 25-39

- Markskellet 28-48

- Markskellet 9-23

17:00 Markskellet 8-26

- Sennepsvangen 20-46

- Sennepsvangen 19-31

- Sennepsvangen 1-17

- Sennepsvangen 2-16

Hornbæk (Oust Møllevej-

Parkvej)

17:40 Niels Bohrs Vej 27

- Niels Bohrs Vej 5

- Niels Steensens Vej 9

18:00 Thyge Brahes Vej 9

- Hans Grams Vej 15

- Ole Rømers Vej 5

- Bakkevej 9

- Bakkevej 3

18:30 Parkvej/Hassellien

- Egelien 5

- Bøgelien 3

- Fyrrelien 7

- Parkvej 11

- Parkvænget 11

19:05 Parkvej 3

Fredag - tur 15

09.02.07 / 27.04.07

17.08.07 / 02.11.07

Hornbæk Syd

16:30 Mosevænget 3

- Mosevænget 25

- Mosevænget 37

- Mosevænget 49

- Wingesvej/Æblevænget

17:00 Fyrrevænget 9

- Granvænget 9

- Wingesvej/Fyrrevænget

- Wingesvej 49

- Koglevænget 17

17:30 Skovvænget

- Wingesvej 31

- Birkevænget 4

- Pilevænget 11

- Wingesvej 5

18:00 Chr. Winthers Vej/

Jens Baggesens Vej

- Chr. Winthers Vej/Kirkevej

- Vestvej 3

- Hornbæk Engvej 3

- Niels Ebbesens Vej/

Kingosvej

18:30 Chr. Winthers Vej 25-27

- Aage Beks Vej 4

- Olivarius

Jurgensens Vej 8

- Niels Ebbesens Vej 24

- Hostrupvej

19:00 Møllevej 99

- Møllevej 25

- Møllevej 11

19:25 Jeppe Aakjærs Vej/

Møllevej

34 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Miljøfarligt affald

Mandag - tur 16

12.02.07 / 30.04.07

20.08.07 / 05.11.07

Tånum

16:00 Bjerregravvej 11

- Tånum Bygade/Drivvejen

- Tånum Bygade 21

- Tånum Bygade/Genvejen

- Gl. Viborgvej 195

- Kløruptoften 1

16:35 Gl. Viborgvej 177

Hornbæk Nord

16:50 Selandersvej 14

- Selandersvej 39

17:00 Selandersvej 9

- Mimose Alle 9

- Strindbergsvej 17

- Bergmansvej 7

- Dalinsvej 40

17:30 Dalinsvej 76

- Dalinsvej 98

- H.C. Ørsteds Vej 7

- Lindgrensvej

- Myrdalsvej 69

18:00 Myrdalsvej 19

- Natskyggevej 10

- Myrdalsvej 32

- Skovsyrevej 12

- Skovsyrevej 3

18:30 Bregnevej 3

- Skovhulevej 13

- Skovstjernevej 20

- Skovhulevej 5

19:00 Rydbergvej 7

- Mozarts Alle/Chopinsvej

- Mozarts Alle/

Carl Nielsens Vej

- Beethovens Alle/

Offenbachsvej

- Beethovens Alle/Verdisvej

19:30 Vivaldisvej v/vendeplads

- Rossinisvej v/vendeplads

- Schubertsvej

v/vendeplads

RANDERS KOMMUNE / Randers

Tirsdag - tur 17

13.02.07 / 08.05.07

21.08.07 / 06.11.07

Randers (Parkboulevarden-

Sjællandsgade)

16:45 Sjællandsgade 51

- Sjællandsgade 40-52

- Sjællandsgade 45

- Sjællandsgade 30-38

- Sjællandsgade 24-28

17:15 Sjællandsgade 14-22

- Sjællandsgade 11

- Vesterport i gården

17:30 Viborgvej 16

- Chr. Hauns Alle

- Dr. Lassens Gade 6

- Jyllandsgade 2A-C

- Jyllandsgade 4-14

18:00 Jyllandsgade 11

- Sennelsgade 7

- Viborgvej 42

- Fynsgade 8

- Jyllandsgade 17

18:30 Sennelsgade 21

- Vester Bakkevej 9

- Bakken

- Skrænten

- Egevangen 4

- Egevangen 18

19:05 Parkboulevarden 10

Onsdag - tur 18

14.02.07 / 02.05.07

22.08.07 / 07.11.07

Randers (Hobrovej-Parkboulevarden)

16:30 Stolemagervej

- Vester Boulevard 26

- Vester Boulevard/Rosenborg

Alle

- Rosenborg Alle 7

- Ridefogedvej 5

17:00 Herredsfogedvej 14

- Byskrivervej

- Nordvangsvej 4

- Nordvangsvej/

Tranekærsvej

- Højvangsvej 21

17:30 Højvangsvej 1B

- Nordgade 4B

- Nordgade 30

- Byfogedvej 13

- Vægtervej

18:00 Højgade 25

- Højgade 3

- Karetmagervej 54

- Kobbersmedevej 55

- Kobbersmedevej 39

18:30 Kobbersmedevej 27

- Hjulmagervej 37

- Hjulmagervej 19

- Hjulmagervej 9

- Kleinsmedevej 5

19:00 Viborgvej/Vester Tværvej

- Vester Tværvej 12-78

- Viborgvej 15

- Drejervej 18

- Drejervej 30

19:30 Farvervej/Bødkervej

- Bødkervej 12

- Drejervej 23

- Farvervej/

Parkboulevarden

19:55 Parkboulevarden 54

35


Miljøfarligt affald

Torsdag - tur 19

15.02.07 / 03.05.07

23.08.07 / 08.11.07

Helsted (Oust Møllevej-

Karetmagervej)

16:30 Pærevej 14

- Valnøddevej 4

- Valnøddevej 16A-F

- Æblevej 6

- Mispelvej 11

17:00 Mispelvej 7

- Gørrilds Alle 58

- Gørrilds Alle 70

- Druevej 8

- Druevej 19

17:30 Hybenvej 23

- Hybenvej 8

- Ferskenvej 10

- Kirsebærvej 10

- Kirsebærvej 15

18:00 Feskenvej 21

- Sadelmagervej 8

- Urmagervej/

Pottemagervej

- Urmagervej 22

- Buntmagervej 19

18:30 Buntmagervej 8

- Hattemagervej 8

- Murervej 4

- Murervej 11

- Tømrervej 8

19:00 Bagervej 11

- Gørtlervej 87

- Gørtlervej 67

- Gørtlervej 49

- Gørtlervej 29

19:30 Gørtlervej 11

- Karetmagervej 4

- Karetmagervej 20

19:45 Karetmagervej 38

Fredag - tur 20

16.02.07 / 11.05.07

24.08.07 / 09.11.06

Lem

16:30 Lemvej/Syvager

- Lemvej/Tjørnelundsvej

- Gadekæret

- Sydtoften 3

16:55 Damtoften/Lemvej

Randers (Nyvej-Nordvestvej-Energivej)

17:10 Gl.Hobrovej/Nyvej

- Nyvej 22A

- Nyvej/Nyvangsvej

17:30 Brynhildsvej

- Nordvestvej 43

- Nordvestvej 27

- Nordvestvej 15

- Gl. Hobrovej/Langgade

18:00 Langgade 59

- Langgade 37

- Langgade 13

- Energivej 4-12

- Asavænget 22

18:30 Vølundsvej 4

- Ullersvej 4

- Friggsvej/Fenrisvej

- Vidarvej 18

- Vidarvej/Energivej

19:00 Energivej 62

Mandag - tur 21

19.02.07 / 07.05.07

27.08.07 / 12.11.07

Randers (Skelvangsvej-

Ægirsvej-Gl. Hobrovej)

16:30 Stubvangen 19

- Stubvangen 7

- Frøvangen/Urtevangen

- Urtevangen 14

- Urtevangen 24

17:00 Spergelvangen 17

- Spergelvangen 5

- Stenkløvervej 6

- Lucernevej 13

- Kornagervej 4

17:30 Kamillevej

- Skelvangsvej/Ærtevej

- Ærtevej/Vikkevangen

- Vikkevangen 22

- Lupinvej 1

18:00 Kløvervangen 9

- Kløvervangen/

Skelvangsvej

- Ægirsvej 45

- Ægirsvej 35

- Ægirsvej 29

18:30 Ægirsvej 21

- Ægirsvej 13

- Ægirsvej 1-7

- Mimersvej 8

- Ægirsvej 65

19:00 Ægirsvej 55

- Sleipnersvej 15

- Sleipnersvej 1

- Trymsvej 12

19:25 Trymsvej/Gl. Hobrovej

36 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Miljøfarligt affald

Tirsdag - tur 22

20.02.07 / 15.05.07

28.08.07 / 13.11.07

Randers (Hobrovej-

Vangdalen-Gl. Hobrovej)

16:30 Hobrovej 116-122

- Hobrovej 110C

- Gunhildsvej

- Hildursvej 3

17:00 Gl. Hobrovej 25

- Frejasvej 66

- Yrsavej/Hejmdalsvej

- Yrsavej 14

- Yrsavej/Baldersvej

17:30 Baldersvej 15

- Baldersvej/Hejmdalsvej

- Humlehaven/

Hampehaven

- Hampehaven 20

- Basthaven

18:00 Bambushaven

- Sivhaven

- Rørhaven

- Græshaven 2-8

- Græshaven 35

18:30 Græshaven 14

- Stakhaven 26

- Hørhaven/Humlehaven

- Hørhaven 34

- Nøddehaven 9

19:00 Nålemagervej 100

- Nålemagervej 41-79

- Nålemagervej 18-24

- Nålemagervej 2-4

- Borup Alle/Anisvej

19:30 Anisvej 28

- Ved Byskellet 41

- Ved Byskellet 25-29

- Ved Byskellet 17-23

- Ved Byskellet 9-15

20:00 Ved Byskellet 1-7

RANDERS KOMMUNE / Randers

Onsdag - tur 23

21.02.07 / 09.05.07

29.08.07 / 14.11.07

Randers (Markskellet-

Skelvangsvej-Boghvedevej-

Gærdetoften)

16:30 Skelvangsvej 171

- Skelvangsvej 179

- Skelvangsvej 155

- Skelvangsvej 113

17:00 Skelvangsvej 77

- Skelvangsvej 97

- Skelvangsvej 61

- Ydervangen 31

- Ydervangen/Gærdetoften

17:30 Rødkløvervej 61

- Rødkløvervej 47

- Hvidkløvervej/

Skelvangsvej

- Gærdetoften 11

- Lucernevej 51

18:00 Hirsevej 4

- Hirsevej 19

- Boghvedevej 35-53

- Boghvedevej 29

- Bunkevej

- Svingelvej

- Hjælmevej

18:40 Boghvedevej 7

Torsdag - tur 24

22.02.07 / 10.05.07

30.08.07 / 15.11.07

Randers (Borup Alle-

Rødkløvervej)

16:30 Helstedgårdsvej 41

- Helstedgårdsvej 29-39

- Helstedgårdsvej 17-27

- Helstedgårdsvej 3-15

- Helstedgårdsvej 4-14

17:00 Borup Alle/Agerbovej

- Agerbovej 20

- Agerbovej 36

- Kildebakken 19

- Kildebakken 3

17:30 Gl. Hobrovej 175

- Gl. Hobrovej 159

- Rødkløvervej/Risvangen

- Kornagervej 8

- Karsevangen 5

18:00 Kørvelvangen 3

- Grønlystvej/Kornagervej

- Kornagervej 36

- Spergelvangen 43

- Spergelvangen 29

18:30 Rødkløvervej 38

- Rødkløvervej 46

- Femkløvervej 7

- Majsvangen 22

- Majsvangen 64

19:00 Majsvangen 98

- Majsvangen 104-128

- Majsvangen 43-71

- Majsvangen 130-154

- Firkløvervej

19:30 Turnipsvej

37


Miljøfarligt affald

Fredag - tur 25

23.02.07 / 08.06.07

31.08.07 / 16.11.07

Randers (Glarbjergvej-

Ymersvej)

16:30 Glarbjergvej/Havrevej

- Glarbjergvej 26

- Mimersvej 26

- Midgårdsvej 17

- Midgårdsvej 10

17:00 Nyvangsvej 115

- Mimersvej 34

- Asavænget 61

- Mjølnersvej 29

- Mjølnersvej 15

17:30 Mjølnersvej 7

- Hermodsvej 7

- Rindsvej 21-23

- Rindsvej 13-15

- Rindsvej 5-7

18:00 Asavænget 31-33

- Hermodsvej 19

- Rindsvej 40

- Rindsvej 34

- Rindsvej 24-30

18:30 Rindsvej 8-14

- Frejasvej 23

- Frejasvej 11

- Frejasvej 3

- Mariagervej 118

19:00 Mariagervej 97

- Ymersvej 27-33

- Ymersvej 21-25

- Ymersvej 9

- Ydunsvej 2

- Ydunsvej 15

- Frejasvej 57

19:40 Frejasvej 39

Mandag - tur 26

26.02.07 / 14.05.07

03.09.07 / 19.11.07

Randers (Kompagnivej-

Infanterivej)

16:30 Kompagnivej 6

- Kompagnivej 14

- Husarvej 43

- Husarvej 27

- Husarvej 21

17:00 Husarvej 13-17

- Husarvej 30-34

- Husarvej 7-11

- Husarvej 18-22

- Husarvej 1-5

17:30 Husarvej 2-10

- Gl. Jennum Vej 9

- Gl. Jennum Vej 2-14

- Garnisonsvej 7-13

- Flyvervej 26

- Flyvervej 8

18:00 Brigadevej 11

- Brigadevej 17

- Infanterivej 5

- Infanterivej 16

18:30 Infanterivej 20

- Infanterivej 26

- Infanterivej 28

- Infanterivej 32

19:00 Infanterivej 38

- Nørrebrogade 167

- Majorvej 31

- Majorvej 19

- Majorvej 3

19:30 Gardervej/Pionervej

- Pionervej/Artillerivej

Tirsdag - tur 27

27.02.07 / 22.05.07

04.09.07 / 20.11.07

Randers (Nørre Boulevard-

Rypevej-Tøjhushavekvarteret)

16:30 Nørre Alle/Ny Vinkelvej

- Nørre Alle 24

- Anemonevej 33-37

- Anemonevej 15-19

- Anemonevej 4

17:00 Gl. Lervangen 25-31

- Gl. Lervangen 33A-33B

- Trekronervej 11

- Rypevej 23

- Rypevej 13

17:30 Rypevej 3

- Fasanvej 6

- Spurvevej/Ørnevej

- Ørnevej/Nattergalvej

- Frederiksgade 3

18:00 Økonomivej 6

- Lærkevej 5

- Kærsangervej 15

18:30 Tøjhushavevej 12

- Moltkesgade/

Marienlundsgade

- Dronningensgade 13

- Dronningensgade 3

- Niels Brocks Gade 17

19:00 Niels Ebbesens Gade 18

- Niels Ebbesens Gade/

Lorentzgade

- Prinsessegade

38 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Miljøfarligt affald

Onsdag - tur 28

28.02.07 / 23.05.07

05.09.07 / 21.11.07

Randers (Platanvej-Marienborgvej)

16:30 Marienborgvej 80

- Platanvej 59-67

- Platanvej 49-57

- Platanvej 39A

- Platanvej 23A

17:00 Platanvej 7A

- Platanvej 4

- Platanvej 22-32

- Platanvej 38-46

- Platanvej 52-58

17:30 Platanvej 92

- Platanvej 114

- Poppelvej 29

- Poppelvej/Gråpilevej

- Poppelvej/Birkevej

18:00 Kastanievej 35

- Bækkelundsvej 11

- Bækkelundsvej/Marienborgvej

- Christiansborgvej 33

- Christiansborgvej/Marienborgvej

18:30 Hadsundvej 88

- Lindevej 10

- Birkevej 19

- Birkevej 1

- Ahornvej 4

19:00 Ahornvej 20

- Syrenvej 17

- Syrenvej 3

- Blåregnvej 21

- Blåregnvej 3

19:30 Guldregnvej 21

- Guldregnvej 3

- Hyldevej 9

19:48 Marienborgvej 66

RANDERS KOMMUNE / Randers

Torsdag - tur 29

01.03.07 / 24.05.07

06.09.07 / 22.11.07

Randers (H. Stillings Vej-

P. Knudsens Vej-Rismøllegade)

16:30 P. Knudsens Vej 12

- Stadfeldtsvej 23

- Stadfeldtsvej 13-17

- Stadfeldtsvej 1-3

- Ane Odgårdsvej

17:00 Hermann Stillings Vej 4

- Hermann Stillings Vej 14

- Hermann Stillings Vej 26

- Meisnersgade 5

- Pauline Worms Gade 4

17:30 Hermann Stillings Vej

21-25

- P. Knudsens Vej 24

- P. Knudsens Vej 36

- Hermann

Stillings Vej 46-52

- Hermann

Stillings Vej 60-64

18:00 Mærsk Andersens Vej 35

- Mærsk Andersens Vej 26

- Stadfeldtsvej 32-36

- Mærsk Andersens Vej 2

- P. Knudsens Vej 15-21

18:30 P. Knudsens Vej 1

- Udbyhøjvej 24

- Fjordgade 5

- Laksegade

- Ankestjernevej

19:00 Rosenholmvej 40

- Rosenholmvej 25

- Kronborgvej 13

- Frisenborgvej 13

- Frisenborgvej/

Rosenholmvej

19:30 Søborgvej 13

- Søborgvej 3

- Rismøllegade 29

- Rismøllegade 20

19:55 Rismøllegade 7

Fredag - tur 30

02.03.07 / 25.05.07

07.09.07 / 23.11.07

Randers (Dronningborg

Boulevard-Udbyhøjvej)

16:30 Udbyhøjvej 120

- Lysgårdsvej

- Benzonvej 17

- Benzonvej 3

- Banevej

17:00 Teglvej 9/ Rødkildevej

- Teglvej 33

- Bjellerupparken 4D

- Bjellerupparken 2C

- Bjellerupparken 2A

17:30 Ruggårdsvej 23

- Ruggårdsvej 3

- Bjellerupparken 1E-5E

- Egholmsvej 15

- Egholmsvej 5

18:00 Bjellerup Alle/Gavnøvej

- Gavnøvej/Selsøvej

- Bjellerup Alle/Lidsøvej

- Lidsøvej/Gavnøvej

- Gavnøvej 32

18:30 Valløvej/Søbysøvej

- Skaføvej 3

- Bjellerup Alle 34

- Løvenholmvej 349

- Løvenholmvej 295

- Løvenholmvej 267

19:00 Løvenholmvej 258

- Løvenholmvej 234

- Løvenholmvej 170-196

- Løvenholmvej 132-158

- Løvenholmvej 98

19:30 Løvenholmvej 68

- Løvenholmvej 44

- Løvenholmvej 2D

- Løvenholmvej 4C

- Løvenholmvej 8C

19:55 Løvenholmvej 10M

39


Miljøfarligt affald

Mandag - tur 31

05.03.07 / 21.05.07

10.09.07 / 26.11.07

Gimming

16:30 Vestrupvej 170

- Vestrupvej/Tingetvej

- Gimming Kirkevej 25

- Gimming Kirkevej 11

- Runevej 3

- Bopladsen 13

17:05 Gimmingvej 11

Dronningborg Øst

17:15 Tjærbyvej/Torupdalvej

- Turkisdalen

- Juveldalen

17:30 Perledalen

- Jadedalen 42

- Jadedalen 10A

- Jadedalen 5A

- Opaldalen 23

18:00 Opaldalen 7

- Rubindalen

- Safirdalen 5

- Safirdalen 4

- Topasdalen 20

18:30 Topasdalen 7

- Tjærbyvej 95

- Tjærbyvej 81

- Tårupgårdsvej/

Mejlgårdsvej

- Møllerupvej 7

19:00 Mejlgårdsvej 20

- Bidstrupvej/Kollerupvej

- Kollerupvej 23

- Sødringholmsvej 19

- Sødringholmsvej 5-17

19:30 Demstrupvej 63

- Demstrupvej 43

- Demstrupvej 23

- Støvringgårdsvej 12

19:55 Svanholmvej 3

Tirsdag - tur 32

06.03.07 / 29.05.07

11.09.07 / 27.11.07

Tjærby

16:30 Gimmingvej/Salvej

- Tjærbyvej/Smedelinien

Dronningborg Vest

16:45 Engskærsdalen

- Agermånedalen 13

- Tusindfryddalen 7

- Løvefoddalen

v/vendeplads

- Bakkestjernedalen

v/vendeplads

17:15 Gyldenrisdalen 1

- Kongelysdalen

v/vendeplads

- Blåklokkedalen

v/vendeplads

- Matrupvej 1-9

- Ålholmvej 2-10

17:45 Oksholmvej 1

- Tjelevej 1

- Demstrupvej 11

- Klostervej 12A

- Klostervej 28

18:15 Klostervej 42

- Lyngsbækvej 5

- Østre Boulevard 18

- Sportsvej/Øster Tværvej

- Tjærbyvej/Astrupvej

18:45 Kaløvej/Fjordlyvej

- Tjærbyvej 21

- Stenaltvej/Hasselvej

- Tjærbyvej 7

- Daugårds Alle/Tværvej

19:15 Tværvej 12

- Østre Boulevard 1B

- Runddelsvej 2

- Rønne Alle 9

Onsdag - tur 33

07.03.07 / 30.05.07

12.09.07 / 28.11.07

Randers N (Glarbjergvej-

Violvej-Hadsundvej)

16:30 Glarbjergvej 66

- Glarbjergvej 78

- Glarbjergvej 96

- Glarbjergvej 116

- Glarbjergvej 130

17:00 Glarbjergvej 144

- Glarbjergvej 148-156

- Falkevej 21

17:30 Hadsundvej 85

- Glentevej 3

- Nørrebrogade 98

- Nørrebrogade 120

- Klintevej 4

18:00 Lervangen/Bellisvej

- Bellisvej 7

- Lavendelvej 10

- Lathyrusvej 16

- Lathyrusvej 2

18:30 Gyvelvej 5

- Valmuevej 8

- Irisvej 7

- Løvetandsvej 12

- Lervangen/Hyacintvej

19:00 Hyacintvej 7

- Gyldenlakvej 1

- Solsikkevej 21

- Snerlevej 23

- Snerlevej 1

19:30 Gyldenlakvej 15 P

- Solsikkevej 7

- Violvej 6

- Erantisvej 19

19:55 Violvej 22

40 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Miljøfarligt affald

Torsdag - tur 34

08.03.07 / 31.05.07

13.09.07 / 29.11.07

Randers (Skovlyvej-Gl.

Hadsundvej-Fuglebakken-

Markedsgade)

16:30 Dronningborg

Boulevard 11

- Granvej

- Skovlyvej 26

- Skovlyvej 12

17:00 Stjernevej 31

- Stjernevej/Randrupvej

- Stjernevej 1

- Fuglebakken 36

- Fuglebakken 48-52

17:30 Fuglebakken 66

- Gl. Hadsundvej 45

- Gl. Hadsundvej/Solsortvej

- Solsortvej 19

- Nattergalvej 19

18:00 Nattergalvej/Svanevej

- Svanevej/Lodsejervej

- Gl. Hadsundvej 21

- Schaldemosevej 15

18:30 Schaldemosevej 3

- Mølleparken

- Flintebjerg Alle 13

- Flintebjerg Alle 3

- Køsters Alle 5

- Gl. Hadsundvej 24C

19:00 Nordostvej 15

- Nordostvej 6

RANDERS KOMMUNE / Randers

Fredag - tur 35

09.03.07 / 01.06.07

14.09.07 / 30.11.07

Ginnerup

16:00 Ginnerupvej 45

Trustrup

16:10 Trustrupvej 25

Robdrup

16:20 Robdrup Byvej 17

Ølst

16:30 Engdalsvej

- Ølstvadbrovej 16-22

- Ølstvadbrovej/Toften

Askildrup

16:50 Bøgelundsvej 45

- Askildrupvej/

Bøgelundsvej

Sdr. Borup

17:05 Sdr. Borupvej 11

- Sdr. Borupvej 36-40

Paderup

17:25 Orionvej 58

- Orionvej 16

- Orionvej 78

- Orionvej 104

- Afrodittevej/Hamoniavej

18:00 Dionevej v/vendeplads

- Athenevej 117

- Athenevej 7

- Fortunavej 96

- Fortunavej 64

18:30 Fortunavej 11

- Elektravej 27

- Herosvej 5

- Panvej 1

- Adonisvej 42-52

19:00 Adonisvej 45-57

- Ledavej 2

- Thetisvej 52

- Venusvej 13

- Neptunvej

19:30 Galateavej 5

Mandag - tur 36

12.03.07 / 04.06.07

17.09.07 / 03.12.07

Svejstrup

16:30 Svenstrupvej/Damager

Bjerregrav Station

16:45 Bjerregrav Stationsvej

31-57

- Skovvadbrovej 24-34

- Skovvadbrovej 3

Råsted

17:10 Folehaven 5

- Tinghøjvej 24C

- Tinghøjvej 5

- Hobrovej 397

- Hovmarksvej 17

- Hovmarksvej

v/forsamlingshuset

- Stadsgårdsvej 3

17:50 Midtvejs 41

Helsted (Stjernekvarteret)

18:00 Nordstjernen 36

- Nordstjernen 23

- Nordstjernen 1-13

- Nordstjernen 2-22

- Syvstjernen 34

18:30 Syvstjernen 15

- Skytten 126

- Skytten v/garagen

- Skorpionen 19

- Vægten 9

19:00 Løven 15

- Krebsen v/vendeplads

41


Miljøfarligt affald

Tirsdag - tur 37

13.03.07 / 12.06.07

18.09.07 / 04.12.07

Randers (Fabersvej-Bredstrupsgade-Øster

Alle)

16:30 Mariagervej 21

- Sct. Peders Gade 33

- Sct. Peders Gade 22B

- Sct. Peders Gade 1

- Fabersvej 50

17:00 Vester Alle 8

- Borgmestervangen 8

- Vester Alle 35

- Nyvangsvej 23

- Nyvangsvej 18-22

17:30 Gethersvej 30A

- Gethersvej 8

- Reiersensvej/

Bredstrupsgade

- Bredstrupsgade/

Steen Blichers Gade

18:00 Hobrovej 18

- Hobrovej 38

- Fuglebakken 5

- Vinkelvej 35

- Rebslagervej 10

18:30 Fuglebakken 16

- Fuglebakken 30

- Nørrebrogade 31

- Nørrebrogade 13B

- Øster Alle 11

19:00 Tjørnevej/ Splejservej

- Reberbanevej 5

- Reberbanevej 17

- Rebslagervej 16

Onsdag - tur 38

14.03.07 / 06.06.07

19.09.07 / 05.12.07

Vorup (Musikkvarteret Øst)

16:30 Messingvej 4

- Symfonivej 37-51

- Symfonivej 21-35

17:00 Symfonivej 1-19

- Kantatevej 2-16

- Kantatevej 18-34

- Kantatevej 36-50

17:30 Kantatevej 55-79

- Kantatevej 29-53

17:45 Kantatevej 3-27

Hornbæk Nord

18:00 Overvænget/

Lindestrømvej

- Overvænget/Bjørlingsvej

- Overgaden 24

- Byleddet 15

- Wennerbergsvej 5

18:30 Bellmansvej 5

- Runebergsvej 11

- Toftevænget 5

18:50 Frødingsvej 1

42 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007


Miljøbilen i midtbyen

Miljøbilen holder så tæt ved de angivne pladser som muligt på

følgende datoer og klokkeslet:

Plads Miljøbilens holdeplads Ugedag Datoer i 2007 Tidsrum

1 P-pladsen ved Vilh. Thomsens Plads Tirsdag 6/2, 24/4, 14/8, 30/10 16.15 - 16.30

2 Hjørnet af Pr. Chr. Gade/Pontoppidansgade Onsdag 14/2, 2/5, 22/8, 7/11 16.10 - 16.25

3 P-pladsen ved Hobrovej Onsdag 14/2, 2/5, 22/8, 7/11 15.50 - 16.05

4 P-pladsen ved Vestertorv Mandag 19/2, 7/5, 27/8, 12/11 16.00 - 16.15

5 P-pladsen ved Tinghuset Mandag 19/2, 7/5, 27/8, 12/11 15.40 - 15.55

6 P-pladsen ved Kirketorvet Torsdag 1/3 - 24/5 - 6/9 - 22/11 15.40 - 15.55

7 På hjørnet af Stemannsgade/Trapsgade Torsdag 1/3 - 24/5 - 6/9 - 22/11 16.05 - 16.20

RANDERS KOMMUNE / Randers

43


Genbrugspladser

Du kan frit vælge, hvilken af de fire genbrugspladser

du vil benytte.

Asferg:

Genbrugspladsen

Hulvejen 3, Asferg, 8990 Fårup

Langå:

Genbrugspladsen

Kærsangervej 12, 8870 Langå

Randers:

Genbrugspladsen

Ørneborgvej 28, 8900 Randers

Øster Tørslev:

Genbrugspladsen

Udbyhøjvej 506, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev

Randers Kommune

Spørgsmål? – kontakt

Borgerservice

Laksetorvet, 8900 Randers

Tlf. 89 15 15 15

E-mail: borgerservice@randers.dk

Affaldskontoret

Laksetorvet, 8900 Randers

Tlf. 89 15 16 17

E-mail: affaldskontoret@randers.dk

www.randers.dk

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00

Dagrenovation

Glas, plastflasker og papir:

Miljøteam A/S Tlf. 70 26 11 06

Storskrald:

HCS A/S Tlf. 86 40 70 88

Miljøfarligt affald:

Midtjyllands Kloak-

Vedligeholdelse A/S Tlf. 86 44 88 66

www.randers.dk

På kommunens hjemmeside under

punktet affald kan du læse mere om

affaldsordningerne.

Du kan bl.a. i løbet af 2007 finde

oplysninger om affald vist via et kort.

Du skal bare klikke på det område,

du bor, og så får du oplyst afhentningstidspunkter

for storskrald og

miljøfarligt affald.

44 AFFALDSHÅNDBOGEN 2007

©Tankegang a-s 70 12 44 12

More magazines by this user
Similar magazines