PO-bladet - Organistforeningen

organistforeningen.dk

PO-bladet - Organistforeningen

PO-bladet N R . 5 • M A J 2 0 1 0 • 9 . Å R G A N G


182 P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores folder i Silkeborgs idylliske omgivelser, få fingerkløe i Århus Domkirke, nyde søluften på rette vis (til søs!), møde dygtige og begavede mennesker, der udtaler sig om ting, de har forstand på (en af mine personlige favoritter) og tilbringe fornøjelige timer i gode kollegers selskab. Stævnet er i skrivende stund næsten fuldt tegnet, i hvert fald hvad angår overnatning. Man kan stadig melde sig til dagenes aktiviteter. To vigtige aktiviteter på stævnet er generalforsamlingen og spørgetimen. Til spørgetimen forventer vi, at der lige som sidste år vil være stor spørgelyst, om overenskomsten i almindelighed og til de kommende forhandlinger om kvalifikationstillæg i særdeleshed. Efter vi er gået over til overenskomst, har alle nyansatte fået et kvalifikationstillæg, der bredt dækker de meget forskelligartede kvalifikationer, vi organister har: uddannelser ud over PO, særlige erfaringer og evner m.m., og især anciennitet, der nu ikke længere dækkes af stigninger i løntrin. De, der allerede sad i en tjenestemandslignende stilling ved årsskiftet, har imidlertid måttet vente på kvalifikationstillægget. For vores overenskomstansatte medlemmer bliver den næste store udfordring derfor forhandlingen om dette. (Se mere om dette inde i bladet og på www.fpo.dk) Forhandlingen foregår mellem den lokale tillidsmand og menighedsrådet og kan derfor ikke indgås af organisten selv, men vedkommende skal selv komme med et begrundet forslag (der er hjælp at hente på hjemmesiden), som danner grundlag for forhandlingerne. Alt dette burde ikke komme bag på menighedsrådene, men gør det måske alligevel. Så et diskret vink vil måske være på sin plads. Henritte Hoppe, bestyrelsesmedlem, FPO


I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: 1.000 eksemplarer ISSN: 1601-7633 Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej 23 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 0150 / Mobil 4076 2151 E-mail: po-bladet@fpo.dk www.bonygaard.com Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail birthe@fpo.dk senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, www.buchs.dk Forsiden Århus Domkirke, som deltagerne på årets FPO-stævne skal besøge. Foto Istockphoto www.fpo.dk Genbrug de københavnske orgler Det er ikke lige meget, hvad der sker med orglet, hvis en kirke bliver nedlagt. Det mener Det Danske Orgelselskab, der nu har bedt kirkeministeriet om at tage højde for problemet. Side 184 Årsberetning og regnskab Endnu er år er gået. Det er maj, og det er tid til FPOs årsberetning for det forgangne år. Side 189-204 Husk dit kvalifikationstillæg Til efteråret skal der forhandles kvalifikationstillæg. Læs her sekretariatsleder John Poulsens guide. Side 217


Hellere genbrug end destruktion Det Danske Orgelselskab vil redde de københavnske orgler Det handler om at bevare i stedet for at ødelægge. Det danske Orgelselskab opfordrer nu kirkeministeriet til at sørge for, at orgler i de københavnske kirker, der måske skal lukkes, kan flyttes til andre kirker. Tekst Bo Nygaard Larsen Debatten om de lukningstruede kirker i København får nu en ny dimension. Det Danske Orgelselskab frygter, at orglerne i de kirker, der bliver lukket, vil blive destrueret i stedet for at blive genanvendt i andre af landets kirker. Derfor har selskabet nu bedt kirkeministeriet om at se på sagen. Konkret henviser selskabet til lukningen af Sjælør Kirke, hvis orgel, et 14-stemmers Frobenius fra 1955, blev skilt ad og spredt som små enkelte souvenirs. „Vel var dette orgel ikke umisteligt, men som det kvalitetsinstrument, det uden tvivl 184 var, havde det fortjent en bedre skæbne. Orglet kunne sandsynligvis have været flyttet til en anden kirke og have gjort tjeneste i endnu en lang årrække," siger Hans Jørgen Østergaard, domorganist i Maribo Domkirke og formand for Det Danske Orgelselskab. Markante orgler i fare H.J. Østergaard peger på, at der i de lukningstruede kirker som Blågårds Kirke, Getsemane Kirke, Brorsons Kirke, Sankt Andreas står markante instrumenter, der set med orgelhistoriske øjne må betegnes som umistelige. For de tre førstnævnte kirkers vedkommende drejer det sig om orgler, der går tilbage til kirkernes opførelsestid „Disse orgler fortjener at undgå sammen skæbne som søsterorglet i Sjælør og bør sikres en tryg fremtid. Der findes adskillige store landsbykirker i Jylland, som kan være potentielle modtagere. Et eksempel er den store treskibede basilika i Skarpsalling syd for Løgstør. Denne kirke, der mageligt kunne bære et orgel på 30 stemmer, har et ganske beskedent orgel på 4 stemmer uden pedal," siger Hans Jørgen Østergaard og fortsætter: „Der findes adskillige eksempler på, at orgler har været flyttet både en, to og tre gange, hvorfor en flytning af de truede orgler i København til en anden kirke, vil være helt i tråd med traditionen".


NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et “apparat”, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: 86 14 59 00 E-mail: maass@maass.dk Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 185


186 www fpo dk


www.breeze.dk Bestyrelsens forslag om kontingentsatser for 2011: Kvote < 39: kr. 220 pr. md. kvote 40-59: kr. 250 pr. md. kvote 60-84: kr. 320 pr. md. kvote 85-100: kr. 385 pr. md. studerende: kr. 100 pr. md. pensionister: kr. 80 pr. md. ekstraord.: kr. 130 pr. md. BREEZE OF GOSPEL 400+ kirkekoncerter i DK Pris fra kr. 10.200,- Telefon: 26 80 40 60 187


188 KIRKERNE SYNGER OG SPILLER PÅ SPIL DANSK DAGEN TORSDAG DEN 28. OKTOBER 2010 OVER HELE DANMARK SPIL DANSK DAGEN ER MUSIKLIVETS ÅRLIGE FESTDAG * KONCERTER * FÆLLESSANG * FOREDRAG * DEBATTER * MUSIKGUDSTJENESTER * WORKSHOPS VI HÅBER, AT JERES KIRKE OGSÅ VIL GIVE GENLYD AF DANSK MUSIK PÅ SPIL DANSK DAGEN. VIND KONCERTER ALLE KIRKER, DER TILMELDER ET ARRANGEMENT PÅ WWW.SPILDANSK.DK, DELTAGER I LODTRÆKNINGEN OM EN KONCERTOPLEVELSE MED HIMMELBLÅ ELLER FANGEKORET. KONCERTEN AFVIKLES I VINDERKIRKEN OG BETALES AF KODA. SAMARBEJDSPARTNERE : WWW. SPILDANSK. DK


FPOs årsrapport 2009 Beretning Regnskab


FPO 2009 BESTYRELSENS BERETNING FORENINGS- STATUS Foreningen har pr. 1. april 2010 711 medlemmer. Der er registreret 167 tjenestemandsstillinger og 409 overenskomststillinger. Herudover 71 ekstraordinære, 44 pensionister og 20 studerende. Bestyrelsens sammensætning er uændret siden sidste generalforsamling med Henriette Hoppe, Kenn Therkelsen, Poul Lumbye, Helle Zederkof (sekretær), Preben Berg (kasserer), Knud Damgaard Andersen (næstformand) og Anders Thorup (formand). FPO har sekretariat i Billund med John Poulsen som sekretariatsleder og sagsbehandler. Birthe Stenderup-Hansen afløstes som sekretær i februar af Inge Bech Hansen. FPO har siden sidste generalforsamling afholdt otte bestyrelsesmøder. PR-, stævne- og uddannelsesudvalgene har hver især afholdt en række møder. Formanden har i valgperioden haft 81 mødedage. 190 OVERENSKOMST MED KIRKEMINISTERIET For snart fire år siden fjernede Kirkeministeriet muligheden for fremtidig nyansættelse som tjenestemand for organister i Folkekirken. Umiddelbart herefter indgik vi sammen med DOKS i forhandlinger med Kirkeministeriet om etablering af en fælles overenskomst for PO- og DOKS-organister. Dette meget lange forhandlingsforløb fik så langt om længe en afslutning sidste sommer, og overenskomsten kunne træde i kraft - 1. september for nyansatte og 1. januar for alle øvrige ikke-tjenestemænd. I det forløbne efterår deltog FPO i et omfattende oplysningsarbejde om den ny overenskomst. Sekretariatsleder John Poulsen og formand Anders Thorup afholdt sammen orienteringsmøder i hvert af landets stifter, hvor hovedlinierne blev gennemgået, og hvor der var mulighed for spørgsmål. Både fremmødet og spørgelysten var stor! Ligeledes var FPO repræsenteret i det „roadshow" af stiftsvise orienteringsmøder, som Kirkeministeriet afholdt - primært med menighedsrådsmedlemmer som målgruppe. På trods af denne intensive oplysningsvirksomhed, kan man ikke ligefrem sige, at implementeringen af overenskomsten er gået uden problemer.


FPO 2009 Man må selvfølgelig med noget, der er så nyt for alle parter, forvente en del begyndervanskeligheder og uenigheder om fortolkningen af overenskomstteksten, men så langt er vi dårlig nok nået endnu! Der har ind til nu været brugt uforholdsmæssigt megen tid på, hvad der burde være uproblematiske formaliteter så som f.eks. formulering af stillingsopslag, indholdet af de nye ansættelsesbreve og beregning af garantilønnen. Ikke desto mindre tillader vi os stadig at være optimister mht. overenskomstens kerneindhold. Når tingene får tid til at bundfælde også ude i de fjernere sogne, tror vi at de nye regler om arbejdstidsplanlægning, femdagesuge, friweekends m.m. vil opleves som en forbedring. Men ind til da har sekretariat, bestyrelse og tillidsrepræsentanter en travl tid! VEJLEDNING OM STILLINGSBEREGNING Sammen med tjenestemandsansættelsen forsvandt også det gamle pointcirkulære, og stillingsnormeringen er nu principielt et anliggende for det enkelte menighedsråd. Som en støtte til begge parter i sådanne sager har FPO, DOKS og Landsforeningen af Menighedsråd derfor udarbejdet en fælles vejledning om opgørelse og beskrivelse af organiststillingernes indhold og omfang. Vejledningen ledsages af et praktisk anvendeligt regneark, og kan findes på hjemmesiden. Selv om det netop „kun" er en vejledning og den ikke har karakter af overenskomst eller cirkulære, har den dog i kraft af sit gennemarbejdede indhold og på grund af de organisationer, der står bag, opnået en betydelig gennemslagskraft. LOKALLØN Forhandlingen med Kirkeministeriet og fordeling af lokallønspuljen for 2008 er netop afsluttet med tildeling af engangsvederlag til de største lønramme 23-26 stillinger (regnet efter antal folkekirkemedlemmer i sognet). Listen vil som sædvanlig blive bragt i PO-bladet. Lokallønnen for 2009 indgik i det „store" regnskab i forbindelse med indgåelsen af overenskomsten med Kirkeministeriet, hvor vi bl.a. fik omklassificeringerne af de laveste lønrammer: 12-17 til 19 og 14-17-20 til 20. Forhandlingerne om lokallønspuljen pr. 1. april 2010 er endnu ikke begyndt, men fremover vil begrebet lokalløn kun vedrøre de tjenestemandsansatte. – De overenskomstansatte har så til gengæld muligheden for at forhandle sig til lokale tillæg. KIRKEMUSIKSKOLERNE - LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE 2009 blev et mærkeår for Kirkemusikskolen. Efter 30 år som leder havde Peter Langberg valgt at trække sig tilbage fra 1. december, og det blev markeret ved en festlig reception i Løgumkloster d. 6. november, hvor man tillige kunne fejre skolens 30 års dag. FPO skylder Peter Langberg en stor tak. Uden hans initiativ for over 30 år siden er det ikke godt at vide om vores forening var blevet til det, den er i dag: landets 191


FPO 2009 største organistforening. Og også mange andre må udtrykke taknemmelighed over hans indsats, nemlig alle de studerende, der gennem årene er gået gennem „uddannelsesmøllen” i den gamle klosterby, det være sig kirkesangere, organister og klokkenister, som alle er med til at præge det danske kirkemusikliv i dag. Og kommer en nyuddannet organist ud i et mindre sogn har vi ofte set konsekvenserne: Der oprettes kor, børne- ungdoms- eller voksenkor, der sættes en orgelsag i gang for at skifte et lidet instrument på måske 4 stemmer ud med et 2-manuals orgel, der inviteres til babysalmesang, børnerytmik, pensionistkor etc. Og sådan kan man blive ved at finde initiativer, hvor det første frø er blevet sået i Løgumkloster. Ellers er det forgangne år forløbet med det sædvanlige høje aktivitetsniveau med undervisning samt en mængde kursustilbud af forskellig art. Elevtallet har været 137, heraf 76 organister. Af disse går 37 på hovedafdelingen, mens 16 går i Odense og de sidste er fordelt mellem Tarm, Horsens og Fredericia, og ved årets afsluttende eksamen bestod fem den præliminære orgelprøve. Med hensyn til fremtiden er vi fulde af fortrøstning til, at skolen vil fortsætte i den samme gode stil og ånd under den nye rektor Hans Christian Hein, der jo om nogen kender skolen indefra, da han har været ansat helt tilbage fra 1984 som lærer her, og vi byder fra FPO et hjerteligt velkommen til den nye rektor. 192 - VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE 20 elever tog PO-eksamen fra Vestervig Kirkemusiksole i 2009. Elevmæssigt er skolen inde i en positiv udvikling, det negative er, at man af økonomiske grunde ikke kan optage alle kvalificerede på studiet. Den 27. september blev skolens nye lokaler indviet. To bygninger, tidligere bibliotek og musikskole, huser nu hymnologisk bibliotek og administration, hvilket har givet skolen mere plads og det administrative personale bedre arbejdsforhold. Renoveringen af bygningerne har været en stor udgift for skolen, som skal afvikles over flere år. I efteråret blev rektor Ivar Mæland ramt af pludselig alvorlig sygdom. Han er nu tilbage i rektorstolen, hvor arbejdsmængden gerne skulle være reguleret noget ned. Skolen måtte klare sig gennem de kritiske måneder ved en ekstra indsats fra de ansatte. Bestyrelsens formand gennem mange år, biskop Søren Lodberg Hvas, går i år af som biskop. Derfor tog rektor forskud på afskeden ved bestyrelsesmødet den 2. marts med en varm og personlig takketale til formanden, der gennem alle årene har været kirkemusikskolen en uvurderlig støtte. Alle, ikke mindst formanden selv, var berørt af situationen. Senere er der kommet brev fra kirkeministeren, hvori hun forlænger Søren Lodberg Hvas’ formandskab, så indtil 2013 er alt ved det gamle.


FPO 2009 - SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE Fra årets gang på skolen er det ret fremtrædende, at Ole Brinth er tiltrådt som ny rektor, samt at biskop Peter Fischer-Møller er blevet ny formand for bestyrelsen. FPO var repræsenteret ved tiltrædelsesreceptionen, og vi regner med et fint samarbejde fremover, akkurat som det var tilfældet i den afgående rektors og bestyrelses tid. Ved sidste eksamen i sommeren 2009 dimitterede 14 nye POere. Vi vil ønske dem velkommen som kolleger, især i udkantsområderne Lolland- Falster og Bornholm, hvor der stadig er ubesatte stillinger. Rent fysisk er man i gang med renovering af et kælderrum i Allehelgensgade 8 som en udløber af, at man arbejder på færdiggørelse af opstilling af bibliotek på anden sal. Dermed er alle kvadratmeter udnyttet. Den stigende pladsmangel, som skolen oplever betyder derfor, at man opmærksomt følger med i om der skulle vise sig muligheder for flere lokaler. Til daglig glæde er også skolens fire nye Yamaha-flygler og de nyrenoverede rum på 1. sal, men til stadig bekymring økonomien: Årsresultatet for 2009 udviser underskud, og der er bebudet en generel rammebesparelse på 2% for budget 2010 og for hvert år fremover – så de søde drømme om mere plads må nok vente lidt endnu. Der har været uforudsete udgifter i forbindelse med rektorskift og lærernes overgang til ny overenskomst. Økonomien er stram og kan betyde at skolen må nedjustere på indtaget af nye studerende med virkning fra sommer 2010, for derigennem at sikre at budget og regnskab for 2011 ikke skal udvise underskud. ARBEJDSMILJØ Den 1. januar 2010 trådte Folkekirkens Arbejdsmiljøråd officielt i funktion. Alle myndigheder og organisationer inden for folkekirkens område er repræsenteret i rådet. Arbejdsmiljørådet startede sit virke med et inspirationsseminar den 2.-3. februar. Her blev det bl.a. besluttet, at alle organisationer finder 3 områder inden for arbejdsmiljø, som det er vigtigt at sætte fokus på. To kommende indsatsområder er allerede identificeret: Skimmelsvampeproblemer, samt et ønske om at få lavet en opfølgning på forskningsprojektet om „Psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken” fra 2002. Det blev endvidere besluttet, at Arbejdsmiljørådet skal have meget fokus på formidlingen af de kommende ændringer af Arbejdsmiljøloven, både i form af uddannelse og med vejledninger om, hvorledes det fremtidige arbejdsmiljøarbejde i folkekirken kan og skal organiseres. Og så vil alle, der allerede har været på besøg på FPOs nye hjemmeside have set, at arbejdsmiljø har fået sit eget opslag på siden. Det skyldes naturligvis, at arbejdsmiljøforholdene har stor betydning for de ansatte i folkekirken, og at det derfor er vigtigt, at der er let adgang til alt relevant viden om emnet 193


FPO 2009 FORMANDSMØDER De ni fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat inden for folkekirkens ansættelsesområde med menighedsrådene som arbejdsgiver, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes 2-4 gange årligt for gensidig orientering. Det gælder FPO, DOKS og DKF samt kordegnene, sognemedhjælperne, kirkegårdslederne, kirketjenerne, graverne og 3F. Alle er enige om at møderne har været meget nyttige under de foregående års overenskomstforhandlinger, og at de ikke er mindre nyttige nu, hvor foreningerne hver især skal prøve at implementere resultaterne for vore medlemmer. NORDISK SAMARBEJDE - NORDISK FAGLIG KONFERENE (NFK) Siden 1985 har politikere og sekretariatsmedarbejdere fra de nordiske landes organistfagforeninger med halvandet års mellemrum mødtes til gensidig erfaringsudveksling og inspiration. Finland var vært for det seneste møde i rækken i januar dette år. Som sædvanlig var hovedpunkterne udveksling af resultater, erfaringer og modeller indenfor løn- og ansættelsesforhold. Fra Danmark kunne FPO og DOKS berette om den nyligt indgåede overenskomst med Kirkeministeriet. Næste møde i rækken bliver i Island i juni 2011. - NORDISK KIRKEMUSIKRÅD (NKR) I forbindelse med ovennævnte NFK-møde 194 blev der som vanligt også holdt møde i NKR, der er den organisation, der er ansvarlig for afholdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier. Det næste – og 20. i rækken – finder sted i Reykjavik i 2012. Det er klart at den verdensomspændende finanskrise, der jo har ramt Island særlig hårdt, kan få en indflydelse på arrangementet, men alle i NKR – ikke mindst islændingene selv – er foreløbig optimister, og de fremlagde på mødet flere nye spændende programideer. TILLIDSREPRÆSENTANTER I efteråret var der tillidsrepræsentantvalg, og vi kunne med glæde konstatere, at der både var mange af de "gamle", der var villige til at tage endnu en tørn, og at der også var adskillige nye, der meldte sig under fanerne. Og der har sandelig også været god brug for dem, efter at overenskomsten trådte i kraft – for nyansatte 1. september og for den store gruppe ved nytår. Vi har fra foreningen brugt mange ressourcer på at klæde tillidsrepræsentanterne på til det vigtige arbejde. Dels har de selvfølgelig både på papir og elektronisk modtaget alt relevant regelstof og vejledninger. Dels har vi haft alle samlet til et todages kursus i juni sidste år og igen én dag i januar i år i Vissenbjerg på Fyn. Begge gange var vi så heldige at kunne trække på konsulent Ulrik Søborg Pedersen fra CO10, og desuden trak vor egen sekretariatsleder John Poulsen et stort læs ikke mindst i forberedelsen af kurserne. Endvidere bidrog også formand


FPO 2009 Anders Thorup og bestyrelsesmedlem Helle Zederkof til undervisningen. Den næste store opgave bliver efterårets forhandlinger af lokale tillæg med de enkelte menighedsråd. Det er en stor mundfuld, og ingen af parterne har prøvet det før. Vi opfordrer alle FPOs medlemmer til at bakke op om jeres tillidsrepræsentanter og møde dem med forståelse, tålmodighed – og taknemmelighed! FPOS INTERNE UDVALG: - PR-UDVALGET Det mest synlige resultat af PR-udvalgets arbejde dette år er FPOss nye hjemmeside som gik i luften i begyndelsen af marts måned. Det var blevet nødvendigt at lave om på opbygningen af hjemmesiden af hensyn til kommunikationen med foreningens medlemsdatabase, sådan at det blev muligt for sekretariatet at finde de oplysninger på medlemmerne, som der er brug for specielt i forhold til den nye overenskomst. I den forbindelse valgte udvalget også at forny hjemmesidens layout. Fremover er det Inge Bach Hansen og John Poulsen fra sekretariatet, der redigeringer hjemmesiden sammen med Henriette Hoppe fra bestyrelsen. Vi håber, at siden kommer til at fungere som det sted hvor medlemmerne kan finde svar på mange af deres faglige spørgsmål. Hjemmesiden skal fungere som medlemmernes næstvigtigste instrument i arbejdet som organist. Her skal man have let adgang til al relevant viden om emner, som er relevante i forbindelse med arbejdet som organist. På hjemmesiden er der områder, som er forbeholdt medlemmer. Dette skyldes naturligvis, at der er ting vi som forening kun ønsker at kommunikere til medlemmerne. Det kunne måske også inspirere de organister, der endnu ikke er medlem af FPO, til at melde sig ind. Hjemmesiden opdateres flere gange om ugen. Hvis der er ting I mangler på hjemmesiden, så send en mail til sekretariatet, så bliver det hurtigt klaret. I den forbindelse vil hele bestyrelsen rette en stor tak til Roger Munch-Fairwood for hans store arbejde med den gamle hjemmeside, det har været et arbejde vi har været meget glade for at han har udført trofast gennem årene – TAK for det. I forhold til PO-bladet har udvalget afholdt to redaktionsmøder med vores redaktør Bo Nygaard Larsen, hvor vi i fællesskab har fastlagt indholdet af bladet for et halvt år af gangen. Dette har betydet en bedre planlægning af indholdet for både redaktør og bestyrelse, ligesom det har været bestyrelsens ønske at få skabt en mere tydelig faglig profil i bladet. Derfor har det i dette år også været bestyrelsens medlemmer der på skift har skrevet præludierne. Vi synes dette samarbejde mellem udvalget og redaktør har fungeret rigtig godt, og ser frem til at fortsætte dette arbejde, og vi vil her gerne sige tak til Bo Nygaard Larsen for et godt stykke arbejde med at lave vores fagblad. 195


FPO 2009 - UDDANNELSESUDVALGET Udvalget afholder ikke egentlige møder, men fungerer som FPOs repræsentation i forskellige sammenhænge, hvor uddannelse og efteruddannelse står på dagsordenen. Som en udløber af et bestyrelsesseminar for FPOs bestyrelse i foråret 2009 er der nu dannet et mere permanent udvalg – formelt nedsat under folkekirkens brancheudvalg under SCKK (Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling). Udvalget består at repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, Dansk Kirkemusikerforening, Kirkemusikskolerne og FPO. Udvalgets møder foregår hos SCKK og med uddannelseskonsulent Bent Fløyel som leder. Det er udvalgets kommissorium at arbejde for etablering af et formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkemusikere i den danske folkekirke. Der tages i øjeblikket afsæt til et pilotprojekt med en grundlæggende og videregående IT-uddannelse for kirkemusikere med et direkte brugsrelevant indhold. FPO har en plads i folkekirkens bracheudvalg under SCKK. Ligesom FPO er repræsenteret i kirkeministeriets uddannelsesudvalg, som bl.a. varetager fordeling af midler fra kompetencefonden. I begge udvalg repræsenteres FPO af næstformand Knud Damgaard Andersen. - STÆVNEUDVALGET Når denne beretning læses i PO-bladet er 196 nedtællingen til årets stævne i fuld gang. Sidste år var det Hillerød og København – i år er det Silkeborg og Århus. Forud for afviklingen af stævnet er gået mange møder, telefonopringninger og e-mails for stævneudvalget for at få et program tilrettelagt, så der både bliver mulighed for faglig inspiration og kollegialt samvær. Stævneudvalget håber på et vellykket stævne, og vi opfordrer deltagerne til at komme med ideer og inspiration til emner der er behov for at tage op på næste stævne, eller ideer til steder, der er værd at besøge set med organisters briller. Kom bare frit frem med alle jeres ideer. Stævneudvalget, der består af Preben Berg, Knud Damgaard, Poul Lumbye og Helle Zederkof vil gerne inspireres da arbejdet med det næste stævne går i gang lige efter sommerferien. TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til både med- og modparter i årets løb. Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, med hvem vi sammen kom i mål med et overenskomstresultat, og med hvem vi i øvrigt i dagligdagen har et velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet „Formandsmøder". Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. De tre kirkemusikskoler. COII, der ved årsskiftet fusionerede med OC til den ny centralorganisation CO-10.


GOSPELKONCERT MED FOREDRAG OM GOSPELMUSIKKENS HISTORIE STEVEN HART En spændende koncert med fortællinger om de gospelsange, som vi allesammen kender. Med den dansk/afroamerikanske gospelsanger Steven Hart - solist og backing til bl.a. Eros Ramazzotti, Celine Dion og sanger i Etta Camerons eget gospelkor (15 år). Rep. trad. gospel - akk. piano. Henv. telf. 33227420/email: info@stevenhart.dk Flere oplysninger på www.stevenhart.dk 197


FPO 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 198 2009 Budget 2009 2008 Spec k r . t k r . t k r . 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020 -359 -352 3. Mødeudgifter m.m. 4. Sekretariatslønninger -486.319 -464 -403 og formandshonorar -953.468 -840 -860 5. Administrationsomkostninger -298.509 -209 -252 6. Lokaleomkostninger -81.884 -82 -81 7. Temahæfter (indtægt) 60 0 2 8. PO-bladet -142.601 -188 -148 Afskrivninger -30.088 0 -4 Driftsresultat 18.767 176 125 9. Finansielle indtægter 918 0 2 ÅRETS RESULTAT 19.685 176 127 Årets resultat er overført til egenkapitalen Noter 1 Eventualposter m.v. Leasingforpligtelser Foreningen har indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine med en restløbetid på 24 måneder og med en ydelse på 1.252 kr. pr. måned svarende til i alt 30.060 kr. Foreningen har indgået leasingaftale vedrørende frankeringsmaskine med en restløbetid på 57 måneder og med en ydelse på 194 kr. pr. måned svarende til i alt 11.044 kr. Huslejekontrakt Foreningen har indgået huslejekontrakt med en ydelse på 5.319 kr. pr. måned.


FPO 2009 Balance 31. december AKTIVER 2009 2008 S p e c k r . t k r . 10 Inventar 63.520 14 Materielle anlægsaktiver 63.520 14 Huslejedepositum 7.000 7 Finansielle anlægsaktiver 7.000 7 ANLÆGSAKTIVER 70.520 21 11 Tilgodehavender 40.292 20 12 Andre tilgodehavender 2.942 2 13 Periodeafgrænsningsposter 56.049 62 Tilgodehavender 99.283 84 14 „Overskydende" CO II opsparing 105.544 89 15 Likvide beholdninger 352.198 333 OMSÆTNINGSAKTIVER 557.025 506 AKTIVER I ALT 627.545 527 Passiver Egenkapital 1. januar 303.657 177 Overført årets resultat 19.685 127 EGENKAPITAL 323.342 304 Leverandører af varer og tjenesteydelser 119.309 59 16 Anden gæld 184.894 164 Kortfristede gældsforpligtelser 304.203 223 GÆLDSFORPLIGTELSER 304.203 223 PASSIVER I ALT 627.545 527


FPO 2009 Specifikationer 200 Budget 2009 2009 2008 Spec k r . t k r . t k r . 1. Kontingentindtægter m.m. Kontingentindtægter 2.349.465 2.318 2.205 Indmeldelses- og genindtrædelsesgebyrer 800 0 0 Gebyrindtægter girokort 17.331 0 18 2. Kontingentudgifter 2.367.596 2.318 2.223 Kontingenter (CO II) 243.662 240 238 Regulering CO II - opsparing -16.797 0 -10 Kontingenter (FTF) 98.967 90 95 Kontingent til Branchesikkerhedsråd 0 5 1 Kontingent arbejdsskadeordning 5.144 4 5 Kontingent til Soc. Rådgivningsordning 25.044 20 23 3. Mødeudgifter m.m. 356.020 359 352 Frikøb af formand 89.780 94 90 Vederlag til øvrige best.medlemmer 19.656 20 19 Bestyrelses- og udvalgsmøder m.m. 35.131 65 8 Kørselsudgifter 43.087 0 25 Befordringsgodtgørelse 210.119 200 196 GF og stævne 394.121 Honorarer 8.100 Kørsel 7.235 Indbet. fra deltagere -342.325 Modtaget tilskud -14.150 52.981 35 26 Nordisk Faglig Konference 0 5 30 Udgifter tillidsmænd 21.810 30 0 Gaver 13.755 15 9 486.319 464 403


FPO 2009 Specifikationer Budget 2009 2009 2008 Spec k r . t k r . t k r . 4. Sekretariatslønninger og formandshonorar A-indkomst 700.396 656 Bereg. feriepengeforpl. 31. december 100.200 Beregn. feriepengeforpl. 1. januar -94.800 5.400 2 705.796 750 658 Pensioner 196.301 40 153 Lønsumsafgift 39.292 35 35 Sociale ydelser 11.961 12 10 Øvrige personaleudgifter 118 3 4 5 Administrationsomkostninger 953.468 840 860 Telefon 44.422 45 41 Kontorartikler 25.108 15 16 Leasing og service, kopimaskine 15.375 20 16 Leasing, frankeringsmaskine 2.994 0 0 Forsikringer 8.313 10 10 Revision, regnskabsmæssig og øvrig assistance 42.000 40 41 Bogholderimæssig assistance m.m. 5.500 5 5 Porto og gebyr 31.260 20 37 DataLøn 3.610 5 4 Gebyr, PBS 11.202 15 15 EDB-udgifter, inkl. hjemmeside 75.854 20 48 Faglitteratur 17.267 10 15 Annoncer (stillingsannoncer) 8.718 0 0 Inventar m.m. 6.934 2 4 Diverse -48 2 0 298.509 209 252


FPO 2009 Specifikationer 202 2009 Budget 2009 2008 Spec k r . t k r . t k r . 6. Lokaleomkostninger Husleje incl. el og varme 63.828 62 62 Renholdelse m.m. 18.056 20 19 81.884 82 81 7. Temahæfter (indtægt) Salg af hæfter 60 0 2 60 0 2 8. PO-bladet Trykning og distribution 318.085 295 285 Redaktionsomkostninger 8.497 22 14 Momsfradrag -12.151 0 -9 Honorar redaktør 145.438 135 133 Befordringsgodtgørelse Annonceindtægter 310.597 Abonnementer 9.770 4 8 og løssalg 17.616 -328.213 -270 -284 Indbinding af bøger 1.175 2 1 142.601 188 148 9. Finansielle indtægter Renteindtægter, bank 918 0 2 918 0 2


FPO 2009 Specifikationer 2009 2008 Spec kr. t k r . Anskaffel- Anskaffel- Regnskabs- Regnskabs- sesår sessum værdi værdi Printer 2000 2.063 0 0 HP Laserprinter 2000 3.900 0 0 Kontorinventar 2002 34.264 0 0 Edb (sekretariat) 2002 31.725 0 0 2 stk. Asus-computere 2007 18.250 10.646 14 EDB, opdat., database mm 2009 79.312 52.874 0 169.514 63.520 14 Saldo 1. januar 90.202 14.296 18 Tilgang 79.312 79.312 0 Årets afskrivninger 0 -30.088 -4 Saldo 31. december 169.514 63.520 14 11. Tilgodehavender Kontingenter 3.420 2 Abonnementer 1.260 0 Annoncer 35.612 18 12. Andre tilgodehavender 40.292 20 Tilgodehavende gruppeliv medlem 2.942 2 2.942 2


FPO 2009 Specifikationer 204 2009 2008 Spec kr. t k r . 13. Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt løn og pension 45.552 44 Forudbetalt konference og udflugt 0 8 Forudbetalte abonnementer 3.270 3 Forudbetalt forsikring 7.227 7 14. „Overskydende" CO II opsparing 56.049 62 Indestående Lån & Spar Bank 360.344 344 CO II opsparing -254.800 -255 15. Likvide beholdninger 105.544 89 Kassebeholdning 111 0 Girokonto 179.184 116 Danske Bank 34.321 33 Danske Bank 138.582 184 16. Anden gæld 352.198 333 Skyldig lønsumsafgift 14.209 12 Beregnet feriepengeforpligtelse, funktionærer 100.200 95 A-skat m.m. 40.411 30 ATP 1.620 2 Moms 28.454 25 184.894 164


Nyt fra Kirkemusikforlaget ORGANO PLENO Dansk Orgelmusik II 30 frie orgelstykker 1950 - 2010 Kirkemusikforlaget Leif Kayser, Einar Trærup Sark, Leif Thybo, Ib Nørholm, Leif Martinussen, Morten Nyord, Henrik Colding Jørgensen, Knud-Erik Kengen, Peter Møller, Bo Grønbech, Erik Haumann, Jens Ramsing, Lise Dynnesen, John Frandsen, Peter Elkjær Petersen, Tore Bjørn Larsen, Jesper Madsen, Svend Hvidtfelt Nielsen, Mikkel Andreassen, Flemming Chr. Hansen, Dan Kær Nielsen, Morten Ladehoff kr. 348,- Introduktionspris kr. 298,- (incl. moms, excl. forsendelse - gældende til 31.07.10) www.kirkemusikforlaget.dk Harevænget 76 A Brøderup 4733 Tappernøje tlf. 38 80 26 10 ramsing@doks.dk 205


dk 206 Sjællands Kirkemusikskole Allehelgensgade 8 4000 Roskilde Tlf. 46 32 03 08 www.sjkms.dk Mail: sjkms@km.dk Sjællands Kirkemusikskole Kurser efterår 2010 Sjællands Kirkemusikskole afholder i efteråret 2010 følgende kurser: Babysalmesang 1: For organister, præster, sognemedhjælpere, kirkesangere m. fl. Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: København. Tid: 6 mandage fra 30. august (uge 35-40) Improvisation og liturgisk spil: Efteruddannelsestilbud til PO-organister. Underviser: Søren Gleerup Hansen. Sted: Roskilde. Tid: 5 fredage i ugerne 38, 40, 43, 45 og 47 Konservatorieforberedende kursus i hørelære/teori: 10 dobbeltlektioner fra uge 43. Underviser: Agnes Malm Nielsen. Sted: Roskilde Tid: 10 ugl. dobbelttimer fra uge 43 Mesterkursus med Michael Radulescu: For DOKS-organister og konservatoriestuderende. Sted: Roskilde Domkirke samt Musikkonservatoriets koncertsal. Tid: 25.-28. oktober Individuelt tilrettelagt efteruddannelse: Kontakt SjK med henblik på at få tilrettelagt efteruddannelse i fx orgel, sang/brugssang og klaver/brugsklaver. Også for sognemedhjælpere. Efteruddannelseskurserne er indtægtsdækket, så der kan søges midler gennem kompetencefonden. Tilmelding: hent kursusbrochurer samt tilmeldingsblanketter på: www.sjkms.dk eller ved henvendelse på telefon 46 32 03 08 eller mail sjkms@km.dk Flere detaljer samt yderligere kurser annonceres gennem hjemmesiden www.sjkms.dk Sjællands Kirkemusikskole er en folkekirkelig institution, der har til formål at uddanne organister, kirkesangere og kirkekorledere. Uddannelserne omfatter såvel undervisning på basisniveau som længerevarende kompetencegivende uddannelser, samt efteruddannelse. Sjællands Kirkemusikskole tilbyder også eksamensfri undervisning for ansatte i folkekirken. Sjællands Kirkemusikskole udbyder desuden hvert år et antal kurser.


SVEn ERiK WERnERS CæCilie messe MEd VoR FRELSERS KantoRi På Skt. Cæcilie-dag d. 22. november 2009 uropførtes Sven Erik Werners ‘Cæcilie-messe’ i Vor Frelsers Kirke i København. Werners nye messe er en meget lyttervenlig fortolkning af teksterne fra Graduale Romanum og tekststykker fra Prædikerens Bog. Kompositionen, der varer 1 time, grunder sig på inspiration fra den gregorianske sang og den franske modernisme (Messiaen) og er orkestreret for mezzosopran, kor, to trompeter og orgel. Vi tilbyder at opføre dette spændende nye værk i andre kirker i sæsonen 2010-2011 - og kan naturligvis også levere andre korprogrammer af mere klassisk karakter. Henvendelse til Lars Sømod, tlf. 41 12 58 45 eller organistlars@gmail.com Vor Frelsers Kantori er et nystartet kor på ca. 35 sangere ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Koret ledes af Lars Sømod og arbejder med både den traditionelle kirkemusik fra renaissancen og barokken samt med den nyere kormusik, der finder klanglig anvendelse i det store kirkerum, der er vores hjemsted. 207


208 David Hildebrandt / Peter Navarro-Alonso / Bolette Roed "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - og hvor kan blandingen af blokfløjte og sax og slagtøj dog lyde blødt ... sikken oplevelse! Et storslået projekt." ***** Berlingske Tidende ALPHA skal opleves. Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire: middelaldermusik, verdensmusik og dansk folkemusik fra det 21.århundrede. ALPHA spiller kirkekoncerter over hele landet. Ønsker De yderligere information om ALPHA, er De velkommen til at kontakte: Bolette Roed Tlf. 2685 1579 mail@alphatrio.com www.alphatrio.com ALPHA Nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2009


6 HØR, før du vælger! 121 udbydere med 319 koncertforslag Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 750 kr. Ring 8626 0023 / mail postmaster@ kirkekoncert.dk tlf. 8675 0322. 209


210 S T I L L I N G E R Vilkår for ansættelse af organiststillinger Medlemmer af FPO må kun søge stillinger, der har været annonceret via organistorganisationernes fagblade eller hjemmesider. Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af. Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stil-lingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra FPOs hjemmeside eller fra ITskrivebordet.


S T I L L I N G E R Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til FPO for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til FPOs lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til FPOs sekretariat. Ansættelsesvilkår Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr. 1. april 2010): Basisløn (kvoteret) • Trin 1 – kr. 275.238,60 • Trin 2 – kr. 288.345,20 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse). Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: • 1 kirke kr. 21.363,76 • 2-3 kirker kr. 27.917,06 • 4 eller flere kirker kr. 33.159,70 Lokalt aftalte tillæg Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som for eksempel kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af FPO. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis for den nye stilling. Tjenestemænd Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr. 1. april 2010): • Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr. 18.742,44 • Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 25.820,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr. 18.742,44 • Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 25.820,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr. 18.742,44 211


212 S T I L L I N G E R Organist ved Langå og Torup kirker Stillingen som organist ved Langå og Torup kirker, Randers Søndre Provsti, er ledig til besættelse fra 1. september 2010. Stillingen er en fuldtidsstilling med et ugentligt timetal på 37 timer. Vi kan tilbyde et aktivt og spændende gudstjenesteliv for alle aldre i et stort, centralt beliggende forstadssogn og et lille, engageret landsogn. Udover almindelige gudstjenester deltager organisten i plejehjemsgudstjenester og ved mini-konfirmandundervisning samt lejlighedsvis ved konfirmandundervisning og ved foredragsaftener og møder. Organisten leder Langå-Torup korskole og ungdomskor. Ungdomskoret medvirker ved alle søndagsgudstjenester i Langå og lejlighedsvis i Torup. Korskolen deltager også lejlighedsvis i begge kirker. Koret og korskolen er velfungerende, har gode rammer og prioriteres højt af begge menighedsråd. Vi ser gerne korets rytmiske repertoire udvidet. Menighedsrådene og præsten er åbne for organistens kreative tiltag, og vil være lydhøre over for ideer til at udvikle gudstjenesteliv, musikliv og korarbejde. Langå Kirkes orgel: Brdr. P. Bruhn og Søn. Bygget i 1974, 2 manualer, 13. st. 1 rørst. (krumhorn) og pedal. Torup Kirkes orgel: Jysk Orgelbyggeri, 1 manual, 4 st. ingen pedal. Ansøgere skal have bestået den Præliminære orgelprøve eller kirkemusikalsk kandidateksamen. De til stillingen hørende løn- og arbejdsvilkår er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.


S T I L L I N G E R Vi forventer en organist, • som har et godt humør og kan lide at arbejde med både sin musik og mennesker • som har gode samarbejdsevner i et kreativt miljø • som er fleksibel og åben for nye ideer Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos Torup Menighedsråds formand, Jens Peter Krog, tlf. 8646 3138, eller hos sognepræst Anna-Christine Elming, tlf. 8646 1094. Se nærmere om kirkerne på hjemmesiden www.ltpastorat.dk. Ansøgningsfrist er den 31. maj 2010. Ansøgningen sendes til Torup Menighedsråd, Hollerupvej 2, Torup, 8860 Ulstrup. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 24. Barselsvikariat - organist ved Grønnevang Kirke Stillingen som barselsvikar for organist ved Grønnevang Kirke, Grønnevang Sogn i Hillerød, ønskes besat i perioden fra 16. juli til 3. december 2010, med mulighed for forlængelse. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. I kirkerummet har vi et 22 stemmers orgel fra P.G. Andersen samt et klaver. Der er derudover et separat øverum til anden musikudfoldelse. Vi ønsker en organist, som • Kan spille både traditionel kirkemusik og nyere rytmisk musik. • Vil inspirere og drive det nuværende børne- og ungdomskor, som fungerer som sangere ved de kirkelige handlinger. • Vil deltage i menighedslivet i ugens løb. 213


214 S T I L L I N G E R Vil tilbyder • En levende og aktiv menighed med god kirkegang. • Et godt samarbejdsklima mellem menighedsråd, præster, øvrige ansatte og frivillige. Ansættelse i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten se www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Stillingen er en fuldtidsstilling. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Anette Sonne Puggaard, tlf 4824 4879, e-mail anette@postkasse.net. Vi skal have din ansøgning senest den 21. maj 2010 Ansøgning med relevante bilag sendes til: Anette Sonne Puggaard, Aspehaven 2, 3400 Hillerød, mail anette@postkasse.net.


To musikalske billedfortællinger om J.S. Bach og G. F. Händel Søren Juhl og Aksel Skjoldan spiller kendte og elskede værker af de to komponister og fortæller deres livshistorier med levende musik og stort billedshow Vi medbringer alt: instrumenter, lærred, mørklægning, projektor, programmer mv. og skaber en hyggelig og intim stemning i kirken. Vi leverer også gerne pressemeddelelse og billeder Hvert billedshow varer 5 kvarter og koster i 2010 7500,- + transport www.akselskjoldan.dk – tlf. 2572 1638 215


216 GLAS synger a capella koncerter i den bulgarske musik- og sangtradition. GLAS fortæller undervejs om musikken, sangteksterne og Bulgariens historie. - en musikalsk rejse for øjne, ører, hjerter og smilebånd! Besøg vokalselskabetglas.dk Maria Kynne // 28 60 76 42 maria@kynnevennike.dk Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde. Foto Martin Munch. Stiftsdag for organister i Roskilde Stift En tradition er skabt i Roskilde Stift. Sidste år indbød biskop Peter Fischer-Møller stiftes organister til en særlig stiftsdag, hvor netop organistens virke blev belyst. Konklusionerne efter dagen var så gode, at der også i år bliver afholdt en stiftsdag. Det sker torsdag den 3. juni kl. 14-21 i Odd Fellow. Programmet er endnu ikke helt på plads, men sikkert er det, at dette blads redaktør, Bo Nygaard Larsen, vil holde foredrag om sin kommende bog med og om salmedigteren Simon Grotrian, ligesom det er givet, at dagen sluttes af med koncert i Domkirken. „Få en organist-kollegial dag med emner af fælles interesse samt spisning og afsluttende koncert," siger Merete Kuhlmann, organist ved Sct. Jørgensbjerg Kirke i Roskilde samt medarrangør af dagen. > Bo


K V A L I F I K A T I O N S T I L L Æ G Vejledning om efterårets lokale forhandlinger om kvalifikationstillæg De lokale lønforhandlinger om kvalifikationstillæg foregår skriftligt i perioden mellem 15. september og 15. november. Forhandlingerne vil komme til at foregå på den måde, at organisten skal skrive et begrundet forslag til menighedsrådet om hvorfor og hvor stort et kvalifikationstillæg, man finder rimeligt. For FPOs medlemmer findes der på medlemssiden på www.fpo.dk en skabelon, som man kan tage udgangspunkt i, når man skal skrive sit forslag. Man logger ind på medlemssiden med sin mailadresse og sit medlemsnummer i FPO. Hvis du har glemt dit medlemsnummer, sender du bare en mail til sekr@fpo.dk, så får du det oplyst. Forslaget mailes til FPOs sekretariat, der videresender det til en tillidsrepræsentant. Det vil være denne tillidsrepræsentant, der derefter forhandler med menighedsrådet. Forhandlingen vil som altovervejende hovedregel foregå skriftligt. Aftaler om kvalifikationstillæg kan efter overenskomsten kun indgås mellem FPO (tillidsrepræsentanten) og det enkelte menighedsråd. Det er altså ikke den enkelte organist, der kan indgå aftale om lokale tillæg. Men det vil dog være en god idé, hvis organisten i forvejen drøfter ønsket om et kvalifikationstillæg med kontaktpersonen. Organisten vil modtage kopi af korrespondancen mellem tillidsrepræsentanten og menighedsrådet. Tekst John Poulsen, sekretariatsleder, FPO Foto Istockphoto 217


Adresseændringer Jette Plougheld, Daphnesvej 7, 9990 Skagen Nye medlemmer Marina Dalgaard, Randersvej 18, 9550 Mariager Kirsten Thøgersen Schou, Søndre Hovvej 29, 4520 Svinninge Udmeldelser Flemming Krøyer, Herlev, pr. 31.3.2010 Dødsfald Grete Sibast afgået ved døden den 28. februar 2010 Runde fødselsdage Lydia Riis, 3730 Neksø, 60 år den 7. maj 218 D A G B O G & K A L E N D E R


A D R E S S E R & N U M R E FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER, FPO Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf. 7665 9560, fax. 7665 9563 Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: fpo@fpo.dk Sekretær Inge Bech Hansen E-mail: sekr@fpo.dk Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10 - 13 www.fpo.dk FPOS BESTYRELSE Formand Anders Thorup Hagesvej 6, 4900 Nakskov Tlf. 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: fpo@nakskovnet.dk Næstformand Knud Damgaard Andersen Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 2726 E-mail: knud.damgaard@mail.dk Kasserer Preben Berg Spangsvej 39, Paarup, 5210 Odense NV Tlf. 6616 0025 E-mail: pberg@post4.tele.dk Sekretær Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf. 8639 1036 E-mail: hellez@mail.tele.dk Øvrige medlemmer Poul Lumbye Svenstrupvej 26, 5260 Odense S Tlf. 6615 3512 E-mail: poullumbye@webspeed.dk Kenn Therkelsen, Soluret 31, 5220 Odense SØ, Tlf. 5695 4016 E-mail: kenn-therkelsen@jubii.dk Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@email.dk FPOS TILLIDSREPRÆSENTANTER Helsingør og Københavns stifter Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876 Ellen Lorentzen, tlf. 4870 5915 Bo Andersen, tlf. 3321 9020 Roskilde samt Lolland-Falster stifter Solveig Bjergkvist, tlf. 5782 0170 Dorte E. Jensen, tlf. 2346 7304 Kirsten Thorup, tlf. 5492 0059 Fyens Stift Kenn Therkelsen tlf. 2960 0683 Poul Lumbye, tlf. 6615 3512 Viborg Stift Nils Henrik Wyke, tlf. 9712 7787 / 9721 5341 Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 9664 3512 Poul Mørk-Hansen, tlf. 7577 0775 Århus Stift Helle Zederkof, tlf. 8639 1036 / 2445 6236 Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 Jan Ole Christiansen tlf. 8627 2731 Ribe Stift Mette Nørup, tlf. 7512 8523 Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 Haderslev Stift Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf. 7556 5188 Thilde Madsen, tlf. 9857 4297 Aalborg Stift Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 Anton Schmidt-Jakobsen, tlf. 2171 8814 Annette Bæk, tlf. 9894 9242 ØVRIGE ADRESSER Funktionærernes og tjenestemændenes fællesarbejdsløshedskasse (FTF-A), FTF-A, Postboks 220, 0900 København C., tlf. 7013 1312, www.ftf-a.dk Tjenestemændenes Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. 7033 2828, www.tjm-forsikring.dk Tjenestemændenes Låneforening, H.C. Andersens Bou levard 38, 1553 København V, tlf. 3312 3228, www.tjlaan.dk 219


Returadresse: FPO Kløvervej 28A 7190 Billund Da resultatet af bispevalget i Aalborg Stift blev offentliggjort, kom vinderen, Henning Toft Bro, hurtigt i mediernes søgelys. Foto Christian Roar Pedersen/Aalborg Stift. Henning Toft Bro er navnet, og fra søndag den 9. maj får han officielt nyt arbejde. Denne dag vies han til ny biskop over Aalborg Stift, der samtidig siger farvel og tak til Søren Lodberg Hvas. Henning Toft Bro er født i 1956 og blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1985. De følgende 12 år var han sognepræst i Hjerm, og fra 1997 sognepræst i Nykøbing Mors og provst for Morsø Provsti. Henning Toft Bro har tidligere udtalt, at hvis han blev biskop, ville han gå til opgaven med mildhed, munterhed og myndighed. Ifølge kendere får han ikke svært ved at leve op til det - og skulle det hele blive et nummer for surt, vil han måske tage sin guitar frem og spille og synge en sang for den lyse dag. Henning Toft Bro har en fortid i gruppen Tørfisk og har skrevet en lang række salmer og sange. Tekst Bo Nygaard Larsen

More magazines by this user
Similar magazines