Kirstin's aner og efterkommere - helec.dk

helec.dk

Kirstin's aner og efterkommere - helec.dk

Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

O P T E G N E L S E R

over efterkommere efter

M E T T E K I R S T I N E J E N S E N

Født C H R I S T E N S E N

FRA

Romdrup Nørkjær

Met’ Kirstin’

Første udgave udkom den 1. maj 1977, trykt i 150 eksemplarer.

Anden udgave udkom den 14. marts 2012 – kun udgivet på og til internettet, og opdateres løbende.

© 2012-Leif Christensen – dog tilladt at bruge og tage kopi.

Redigeret 06-08-2012

1


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Indledningen fra første udgave

I anledning af slægtsfesten den 21. maj 1977 for Met' Kirstin's efterkommere havde jeg tænkt mig at lave en stamtavle, der kunne

belyse de gensidige slægtsforhold for deltagerne, således at det er mere overskueligt at finde frem til, hvem vi egentlig er, når vi

taler sammen, idet der for de flestes vedkommende vil være over 80 %, som ikke kender hinanden, og det især blandt de

yngre generationer.

Nu kan det jo nok undre flere, hvorfor der laves en stamtavle, hvor det er Met' Kirstin’, som er udgangspunkt og ikke hendes

mand Niels Jensen. Det skyldes, at han døde i en ung alder og derfor ikke fik så stor betydning for børn, børnebørn og

oldebørn som "Bejste ude på Kæret", som hun kaldtes.

Ude på hendes lille husmandssted var der altid varme og gæstfrihed, og det blev familiens samlingssted i mange mange år.

Hun vil huskes af mange, og de der ikke har kendt hende har uden tvivl hørt en masse om hende.

Det viste sig dog hurtigt, at det ville blive et stort og tidskrævende arbejde, hvis stamtavlen skulle have været lavet, som

jeg havde til hensigt fra begyndelsen, hvor jeg gerne -­‐ for hver enkelt person -­‐ ville have medtaget: fødselsdato og -­‐sted,

livsgerning, bosættelse, vielsesdato og for de kvinder, der har giftet sig ind i slægten deres pigenavn. Endvidere for dem der er

døde: datoen, stedet og evt. årsagen.

Men da vi -­‐ de fleste i hvert fald -­‐ ikke går og husker på datoer ud over de nærmeste familiemedlemmer, ville det

kræve et større arbejde og evt. studie af kirkebøger for at finde frem til de nøjagtige fakta.

Jeg kunne dog ikke forliges med tanken om, at der ikke skulle laves en eller anden form for stamtavle, som vi kunne have

som udgangspunkt for festen, hvorfor jeg lavede en form for familieoversigt, som jeg vil håbe, vi kan bygge videre på, og

til sidst få en rigtig omfattende stamtavle over Met' Kirstin's efterkommere.

Det kunne gøres på den måde, at de der var interesseret -­‐ evt. i tiden efter festen og fremover -­‐ prøver at samle alle de

oplysninger, det kan lade sig gøre, om de forskellige personer i stamtavlen. Det er jo let nok for den nærmeste familie, og

måske er der, nogen der ved noget om de, der er borte.

Derefter kan I evt. sende oplysningerne til undertegnede, hvorefter jeg vil bearbejde dem og med tiden få lavet en rigtig

stamtavle, som evt. kunne fremlægges ved en evt. -­‐ ad åre -­‐ kommende slægtsfest, hvis der stadig er interesse for

slægtsfester og slægtsforhold efter denne fest.

Ligeledes ville det være af interesse, hvis der var nogen, som har gamle billeder, som kunne affotograferes, således at de

kunne bruges til at sætte på en fototavle magen til den, der er lavet til denne fest, således at tavlen bliver større og mere

interessant. Dette arbejde påtager jeg mig gerne, hvis der da ikke ligefrem findes en behjælpelig fotograf i familien.

Selve familieoversigten er lavet på den måde, at den viser Met' Kirstin's familie (hendes aner) tilbage til hendes oldeforældre, og

derefter er hendes børn nævnt med numre 1-­‐A, 1-­‐B, 1-­‐C osv. -­‐ 1-­‐tallet står for 1. generation efter Met' Kirstin’; og bogstaverne står

for den aldersmæssige placering i børneflokken.

Derefter er hvert enkelt af efterkommere trukket frem med oplysninger om, hvem de er gift med (ugift), og hvilke børn de har.

Deres børn igen får så også et nummer, der sættes før forældrenes nummer, f.eks. 2-­‐A/1-­‐B, hvor 2-­‐tallet står for 2. generation,

bogstavet A for det første barn, og nummeret bag ved skråstregen 1-­‐B viser forældrene, der er fra 1. generation og i dette tilfælde

andet barn.

Bag i bogen findes et personregister.

Trods megen omhu har det næppe været muligt helt at udelukke fejl, men jeg håber at disses antal må vise sig at være begrænset

til det mindst mulige.

For påpegelsen af eventuelle fejl eller unøjagtigheder, samt for oplysninger som før nævnt og om fremtidige begivenheder i

slægten, så som fødsler, vielser eller dødsfald, vil jeg til enhver tid være taknemmelig for.

Samlet af Egon og Mary Christensen, Ulstrupvej, Sdr. Onsild, 9500 Hobro, tlf. 08-­‐544270 og

Leif Christensen 84, 2. tv, 2770 Kastrup, tlf. 01-­‐518037.

(Egon og Mary Christensen er døde, og Leif bor nu – Vester Søgade 14, 5. tv, 1601 København V, tlf. 29 10 24 37 og e-­‐mail

leif@c.dk)

Leif Christensen

Leif Christensen

Redigeret 06-08-2012

2


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Indledning til nuværende og anden udgave

Den anden udgave af – Optegnelser over efterkommere efter Met’ Kirstin’ – har længe været på vej, alt for længe, ja faktisk har

den været under vejs siden 1977, hvor de første rettelser og tilføjelser indløb, og siden er der over årene kommet en del

oplysninger, som burde være indarbejdet. Men, som med så mange andre gode intentioner, gik det ikke helt, som det var

hensigten, og der blev lidt stilstand i arbejdet med slægten, da arbejdet og børn tog det meste af min tid, så faktisk glemte jeg helt,

at der var et vigtigt arbejde, som burde være gjort.

Jeg vil derfor sige undskyld til de, som har ulejliget sig med at skaffe oplysninger og formidle dem videre, nogle til mig og en del til

min mor, Mary Christensen, som meget omhyggeligt gemte og skrev tilføjelser til i sit hæfte, så oplysningerne ikke gik tabt.

Desværre blev en del af de oplysninger, der kom mig i hænde, henlagt og formentligt forsvandt i forbindelse med en flytning.

Jeg blev vækket af dvale i 2011, hvor Helle Kruse Nielsen satte lidt skub i mig, hvilket hun skal have så mange tak for, og jeg

arbejdede herefter med hjælp fra Helle videre med at skaffe de mange nye oplysninger, som tidens gang i sig selv havde forsynet

vores rige slægt med. Jeg kunne med oplysningerne fra min mor’s gemmer, mine egne dokumenter, oplysninger fra de mange

interesserede i slægten, og det nye vidunder – internettet – der var kommet til siden sidst, jeg beskæftigede mig med vores slægt,

begynde at ajourføre Met’ Kirstin’s optegnelser om vores slægt og familie. Hvor er der altså sket meget i de mange år siden 1977.

Jeg har fulgt den samme opbygning og det samme system som i den første udgave, selv om en del ikke synes, det var helt

overskueligt med alle de tal og bogstaver, når der var tale om 4., 5., og 6. Generationer. Derfor har jeg nu valgt at skrive, hvilket

slægtled, der er tale om, hver gang der startes på en ny generation, fx:

Leif Christensen

2. generation

(Christine Jensen’s slægtsled)

På den måde er det lettere og hurtigere af finde frem til oplysninger om ens nærmeste familier, når det tydeligt kan ses, hvor i

optegnelsen læseren befinder sig i forhold til Met’ Kirstin’s børn. Under hver slægtsled har jeg herefter valgt – som overskrift – at

skrive forældrenes navne på de efterfølgende børn, fx:

Edith Sørensen’s og Søren Christensen’s børn

3-­‐A/2-­‐F/1-­‐D Jytte Christensen gift med Edvard Clifford Seifert

med de pågældendes forskellige oplysninger, og efterfølgende alle de øvrige søskende, og derefter startes der forfra igen med

forældrenes navn osv. Jeg håber på den måde at lette søgningen af ens nærmeste familie og læsningen om denne. Vær

opmærksom på, at Met’ Kirstin’s børn i denne udgave står i en anden rækkefølge (aldersrækkefølge), end i den første, hvor det

åbenbart har været tvivl om aldersrækkefølgen.

Som noget andet nyt i forhold til første udgave, har jeg valgt at illustrere optegnelsen med diverse fotos, avisudklip og artikler, som

findes interessante og relevante for den enkelte person og dennes familie, men også for læsere fra de andre slægtsled, som på den

måde får bedre mulighed for at lære hele slægten bedre at kende. På den måde er der kommet mere kød på slægten, formentligt

til alles interesse.

Er der nogen i slægten, som har nogle gode fotos, artikler eller avisudklip, som de gerne vil have i optegnelsen og delagtigøre os

andre i, vil jeg gerne være behjælpelig med at sætte det ind i optegnelsen, som nu i modsætning til den første udgave er lavet på

en computer, og derfor betydeligt lettere at holde ajour. Er der derimod nogen i slægten, som føler sig stødt over eller ikke bryder

sig om, at der er sat fotos mv. ind i optegnelsen, hører jeg gerne om dette, og jeg skal straks få det fjernet.

I denne udgave findes ingen stikords-­‐ eller navneregister, da det hele tiden vil ændre sig, når der sættes nye oplysninger ind

optegnelsen. Der kan i stedet søges ved hjælp af computerens eget søgefunktion.

Optegnelsen findes på internettet på to internetadresser, som er følgende:

http://www.helec.dk og http://www.myheritage.dk/site-­‐120126011/mettes-­‐og-­‐thomas-­‐anetavle -­‐ under fanen Apps, og

denne side vælges Artikler, hvor I også kan finde Personbeskrivelse om mange af Met’ Kirstin’ aner, og af mange af mine aner, som

I selvfølgelig er mere end velkommen til at læse.

Slutteligt vil jeg takke alle, der har hjulpet med at finde og viderebringe oplysninger til optegnelsen, så den kan blive så

fyldestgørende som muligt.

En særlig tak vil jeg udtrykke over for Helle Kruse for hedes særlige engagement i Met’ Kirstin’s Optegnelser.

Jeg håber I får nogle fornøjelige og interessante stunder med slægten.

Leif Christensen

Redigeret 06-08-2012

3


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Langt ude på landet, hvor støv og grus

Gør hækken så skimmel og grå

Der ligger et lille bindingsværkshus

Med en lille bitte skorsten på

Intet slot – gud bedre det, nej

Langt større det findes på jord

Dog er stedet det bedste for mig

For der – der bor min mor.

Et vers, som Met’ Kirstin’s datter, Otine, har skrevet til sin mor.

(Det er overleveret af Christian Flou, der er fætter til Ottine, og som boede på Kærhavegaard i Romdrup)

Redigeret 06-08-2012

4


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Her lå Met’ Kirstin’s lille husmandssted, Vadekrog, Romdrup Nørkær, matr. nr. 8b.

Redigeret 06-08-2012

Met’ Kirstin’s Hus lå her

5


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Mette Kirstine Christensdatter’s

aner og efterkommere

Søren Christensen Laurs (Lars) Jensen Morten Christensen Christen Madsen Sandgraf

* 10-­‐07-­‐1729 * 27-­‐05-­‐1749 * ca. 1748 * 02-­‐06-­‐1752

Nørgård i Ellishøj, Ålborg Bonderup, Ellishøj, Ålborg boede i Storvorde husfæste i Storvorde

† 01-­‐01-­‐1814 † 12-­‐01-­‐1803 † ? † 19-­‐06-­‐1828

Ellidshøj, Ålborg Ellidshøj, Ålborg form. Storvorde Storvorde, Ålborg

Gift 28-­‐01-­‐1759 med Gift med Gift 20-­‐05-­‐1784 med Gift 17-­‐10-­‐1784 med

Johanne Pedersdatter Maren Madsdatter Walborg Christensdatter Anne Christensdatter

* ca. 1736 * 18-­‐02-­‐1753 * ca. 1754 *16-­‐09-­‐1759

ukendt sted Øster Hornum, Ålborg ukendt sted ukendt sted

† 04-­‐10-­‐1816 † 26-­‐10-­‐1847 † mellem 1794-­‐1797 † 28-­‐11-­‐1808

Ellidshøj, Ålborg Ellidshøj, Ålborg Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg

Adam Levin Sørensen gift med Mette Laursdatter Christen Mortensen gift med Anna Christensdatter

* døbt 27-­‐01-­‐1771 27-­‐06-­‐1800 * 24-­‐08-­‐1783 * døbt 28-­‐09-­‐1785 29-­‐03-­‐1818 * døbt 23-­‐08-­‐1792

Ellidshøj, Ålborg Ellidshøj, Ålborg Gaardfæste i Storvorde ukendt sted

† 04-­‐02-­‐1851 † 13-­‐08-­‐1818 † 27-­‐04-­‐1835 † ?

Vaarst, Ålborg Vaarst, Ålborg Storvorde, Ålborg ukendt sted

Christen Adamsen gift med Anne Christensdatter

* 29-­‐06-­‐1815 07-­‐10-­‐1849 * 21-­‐11-­‐1818

Vaarst, Ålborg Storvorde, Ålborg

† 05-­‐07-­‐1896 † 15-­‐01-­‐1900

Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg

Var gårdfæste på

Kærhavegaard i Romdrup

Mette Kirstine Christensdatter

* 15-­‐06-­‐1850 i Romdrup, Ålborg

† 03-­‐05-­‐1933 på Romdrup Nørkær, Ålborg

Mette Kirstine Christensdatter (Met’ Kirstin’) blev gift 31-­‐10-­‐1871 med Niels Jensen (Væver) * 21-­‐03-­‐1841 i Romdrup, † 24-­‐06-­‐1889

på Romdrup Nørkær. De flyttede ud på Romdrup Nørkær den 09-­‐06-­‐1872, hvor de havde lejet et lille husmandssted, matr. nr. 8b –

Vadekrog – som hørte under matr. nr. 8a, Kærhavegård, som hendes far Christen Adamsen fæstede.

Efter Niels Jensen Vævers død i 1889 arvede eller købte Met’ Kirstin’ fra sin far husmandsstedet Vaderkrog ude på Romdrup

Nørkær. Her skulle hun nu alene opdrage og forsørge alle sine børn samtidig med, at hun skulle passe husmandsstedet.

Met’ Kirstin’ og Niels Jensen Væver blev stamforældre til en talrig slægt.

Deres børn:

1-­‐A Christen Adam Nielsen – levede kun i 26 måneder

1-­‐B Christine Jensen

1-­‐C Annine Jensen – Hun havde en tvillingsøster, som dog var dødfødt

1-­‐D Jensine Jensen

1-­‐E Marthine Jensen

1-­‐F Caroline Jensen

1-­‐G Kjeld Jensen (Alsholm), han fik den 29. August 1925 ved Kgl. Bevilling, sammen med sin søster Otine Jensen, sin halvbroder

Martin Christensen og sine børn, lov til at ændre efternavnet til Alsholm.

1-­‐H Laurine Marie Jensen

1-­‐I Otine Jensen (Alsholm)

1-­‐J Elvine Jensen

-­‐ Unavngivet barn, blev dødfødt den 02-­‐03-­‐1892 (faderens navn ikke opgivet i Kirkebogen, men alt overvejende sandsynligt

var det Anders Christensen, der var bestyrer hos Met’ Kirstin’ fra 01-­‐11-­‐1890 og til hans død (selvmord) 29-­‐09-­‐1906, som

hun havde et kæresteforhold til.

1-­‐K Martin Christensen (Alsholm) – ifølge Kirkebogen er udlagt barnefader Anders Christensen, enkekonens tjenestekarl.

Redigeret 06-08-2012

6


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Met’ Kirstin’ med sine 10 overlevende børn ca. 1915

Øverst række fra venstre: Laurine Marie, Otine, Kjeld, Caroline, Elvine og Martin (Fotograf: Ernst Gøpel, Ålborg)

Nederst række fra venstre: Jensine, Kirstine, Met’ Kirstin’, Anine og Marthine

Redigeret 06-08-2012

7


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Christen Adam Nielsen’s slægtsled)

1-A Christen Adam Nielsen, født den 15-­‐11-­‐1868 i Romdrup og døbt i Kirken samme sted den 07-­‐03-­‐1869.

I Kirkebogen står der, at moderen er ugift Mette Kirstine Christensen af Romdrup, hun var 18½ år gammel og tjente

hos faderen, Gaardfæster Christen Adamsen i Romdrup.

Udlagt som barnefader blev ungkarl Niels Jensen Væver i Romdrup.

Faddere: Pigen Stine Jensen af Romdrup, pigen Ane Cathrine Christensen (Met’ Kirstin’s søster) ibid. (samme sted).

Gaardfæster Jens Christensen, ibid., Gaardfæster Jens Nielsen, ibid., Gaardbestyrer Jens Peter Sørensen Hurup af

Clarup (Klarup).

Christen Adam Nielsen døde den 09-­‐01-­‐1871 i Romdrup.

Han døde af kighoste, kun 2 år og ca. 2 måneder gammel.

Han blev begravet den 15-­‐01-­‐1871 fra Romdrup Kirke.

I Kirkebogen står der, at han var søn af ugift Kirstine Christensen i Romdrup.

Fødselsregistreringen i Kirkebogen for Romdrup-­‐Klarup 1865-­‐1878, side 7, nr. 13.

Fadderne ved samme fødselsregistrering

Redigeret 06-08-2012

8


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Christine Jensen’s slægtsled)

1-B Christine Jensen gift med Marinus Griem

* 31-­‐01-­‐1872 1895 * 07-­‐05-­‐1872

Romdrup Nørkær, Ålborg Budolfi, Ålborg

† 26-­‐01-­‐1946 † 1953

Budolfi, Ålborg Budolfi, Ålborg

Leif Christensen

Deres børn:

2-­‐A/1-­‐B Nielsine Frederikke Griem

2-­‐B/1-­‐B Henry Johan Griem

2-­‐C/1-­‐B Johanne Griem

2. generation

(Christine Jensen’s slægtsled)

Christine Jensen’s og Marinus Griem’s børn

2-­‐A/1-­‐B Nielsine Frederikke Griem gift med Carl Johannes Qvistorff

* 27-­‐02-­‐1896 31-­‐05-­‐1925 * 09-­‐08-­‐1891

Vor Frue Sogn, Ålborg Vor Frue Kirke, Ålborg Budolfi, Ålborg

† 11-­‐07-­‐1980 † 11-­‐03-­‐1961

Kildevælds Sogn, København ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐B Poul Christian Qvistorff

2-­‐B/1-­‐B Henry Johan Griem gift med Tomine Brøndum Jensen

* 29-­‐10-­‐1897 30-­‐09-­‐1923 * 29-­‐07-­‐1897

Vor Frue Sogn, Ålborg Vor Frue Kirke, Ålborg Budolfi, Ålborg

† 09-­‐04-­‐1974 † 13-­‐06-­‐1974

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐B Erik Brøndum Griem

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐B Sven Brøndum Griem

2-­‐C/1-­‐B Johanne Kirstien Griem gift med Ejler Kristian Madsen

* 16-­‐08-­‐1903 13-­‐11-­‐1926 * 31-­‐12-­‐1898

Vor Frue Sogn, Ålborg Vor Frue Kirke, Ålborg Budolfi, Ålborg

† 05-­‐04-­‐1967 † 01-­‐12-­‐1957

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐B Kaj Madsen

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐B Inger Madsen

Redigeret 06-08-2012

9


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

3. generation

(Christine Jensen’s slægtsled)

Nielsine Frederikke Griem’s og Carl Johannes Qvistorff’s barn

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐B Poul Christian Qvistorff gift med Birte Bendix Pedersen

* 18-­‐08-­‐1927 * 25-­‐08-­‐1928

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐B Mette Qvistorff

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐B Lotte Qvistorff

18-­‐08-­‐1977

Henry Johan Griem’s og Tomine Brøndum Jensen’s børn

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐B Erik Brøndum Griem gift med Bente Ruth Karger

* 11-­‐07-­‐1925 30-­‐01-­‐1954 * 28-­‐07-­‐1933

Vor Frue Sogn, Ålborg ukendt

† 15-­‐08-­‐2010

Vejgård, Ålborg

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐B John Karger Griem

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐B Carsten Karger Griem

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐B Sven Brøndum Griem ugift

* 05-­‐08-­‐1930

Vor Frue Sogn, Ålborg

Johanne Kirstien Griem’s og Ejler Kristian Madsen’s børn

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐B Kaj Madsen ugift

* 05-­‐10-­‐1927

ukendt

† 22-­‐09-­‐1945

ukendt

Redigeret 06-08-2012

10


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐B Inger Madsen gift med Jørgen Rasmussen

* 24-­‐02-­‐1931 05-­‐07-­‐1968 * 19-­‐05-­‐1925

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐B Henrik Rasmussen

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐B Mette Qvistorff

* 17-­‐08-­‐1955

ukendt

Inge og Jørgen

4. generation

(Christine Jensen’s slægtsled)

Poul Christian Qvistorff’s og Birthe Bendix Petersen’s børn

Fra TryKKeriet (Københavns Kommune)

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐B Lotte Qvistorff gift med Hans Chr. Enevoldsen

* 29-­‐10-­‐1958 1987 * 18-­‐07-­‐1954

ukendt Kastrup, København

Redigeret 06-08-2012

Artikel fra Information om Lotte Qvistorff

CV for Hans Chr. Enevoldsen fra Slideshare.net Hans Chr. Enevoldsen

11


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐B John Karger Griem

* 25-­‐11-­‐1961

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐B Carsten Karger Griem

* 11-­‐08-­‐1964

ukendt

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐B Henrik Rasmussen

* 01-­‐01-­‐1973

ukendt

Fortsættes næste side.

Leif Christensen

Erik Brøndum Griem’s og Bente Ruth Karger’s børn

Inger Madsen’s og Jørgen Rasmussen’s barn

Redigeret 06-08-2012

12


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Annine Jensen’s slægtsled)

1-C Annine Jensen ugift

* 01-­‐12-­‐1873

Romdrup Nørkær, Ålborg

† efter 1926

Annine Jensen er født som tvilling. Desværre var hendes tvillingsøster dødfødt, hvorfor denne ikke er blevet døbt og

navngivet.

Den dødfødte tvilling blev begravet den 06-­‐12-­‐1873 fra Romdrup Kirke.

Fødselsregistreringen i Kirkebogen for Romdrup-­‐Klarup 1865-­‐1878, side 66, nr. 13 og 14 for året 1973

Faddere ved samme fødselsregistrering

Begravelsesregistreringen nr. 7 for den dødfødte tvilling – samme kirkebog side 321

Redigeret 06-08-2012

13


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Jensine Jensen’s slægtsled)

1-D Jensine Jensen gift med Søren Sørensen

* 12-­‐09-­‐1875 21-­‐10-­‐1898 * 15-­‐12-­‐1870

Romdrup Nørkær, Ålborg Romdrup Kirke Mou, Ålborg

† 21-­‐06-­‐1947 † 15-­‐02-­‐1961

Ansgar Sogn, Ålborg Vor Frelser Sogn, Ålborg

Deres børn:

2-­‐A/1-­‐D Anne Sørensen

2-­‐B/1-­‐D Niels Jensen Sørensen

2-­‐C/1-­‐D Martin Sørensen

-­‐ Arne Sørensen (død som spæd)

2-­‐D/1-­‐D Asta Sørensen

2-­‐E/1-­‐D

2-­‐F/1-­‐D

Erna Sørensen

Edit Sørensen

tvillinger

-­‐ Holger Sørensen (død som spæd) * 12-­‐08-­‐1906 † før 1908

2-­‐G/1-­‐D Holger Sørensen

2-­‐H/1-­‐D Meta Kristine Sørensen

2-­‐I /1-­‐D Elly Sørensen

2-­‐J /1-­‐D Aksel Sørensen

2. generation

(Jensine Jensen’s slægtsled)

Jensine Jensen’s og Søren Sørensen’s børn

2-­‐A/1-­‐D Anna Sørensen gift med Jørgen Peder Jørgensen (Bendixen)

* 26-­‐07-­‐1899 06-­‐02-­‐1920 * 18-­‐02-­‐1892

Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke Sejlflod, Ålborg

† 12-­‐10-­‐1971 † 06-­‐05-­‐1964

Ålborg Ålborg

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐D Ragna Emilie Bendixen

3-­‐B/2-­‐A/1-­‐D Ove Bendixen

3-­‐C/2-­‐A/1-­‐D Arne Bendixen

3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Ejvind Bendixen

3-­‐E/2-­‐A/1-­‐D Erik Bendixen

3-­‐F/2-­‐A/1-­‐D Herdis Bendixen

3-­‐G/2-­‐A/1-­‐D Aksel Bendixen

2-­‐B/1-­‐D Niels Jensen Sørensen gift med Ester Hertz Christensen

* 29-­‐09-­‐1900 18-­‐06-­‐1930 * 13-­‐08-­‐1910

Nr. Tranders, Ålborg Ansgar Kirke, Ålborg Silkeborg

† 1986 † 15-­‐02-­‐1984

Hvorupgård, Ålborg Hvorupgård, Ålborg

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐D Birthe Sørensen

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐D Ellen Hertz Sørensen

3-­‐C/2-­‐B/1-­‐D Gerda Hertz Sørensen

3-­‐D/2-­‐B/1-­‐d Gurli Hertz Sørensen

Ester Hertz Sørensen -­‐ 1977

Redigeret 06-08-2012

Marinus, født 23-­‐03-­‐1896, er søn af Mølleejer Christen Nielsen

(Clausen)

og hustru Maren Christensen i Romdrup Mølle, Romdrup sogn.

Moderen er 39 år.

Døbt af sognepræsten pastor Fich.

Faddere: Barnets moder, pige Jensine Jensen, Romdrup Nørkær

samt barnets fader, lærer P. K. Bjørnbak

og gårdbestyrer Peter Sørensen ( Flou ) alle af Romdrup.

14


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2-­‐C/1-­‐D Martin Sørensen ugift

* 26-­‐01-­‐1902

Nr. Tranders, Ålborg

† 25-­‐07-­‐1968

Lyngby, København

2-­‐D/1-­‐D Asta Sørensen gift med Jens Nielsen Jensen

* 23-­‐06-­‐1905 13-­‐07-­‐1924 * 29-­‐08-­‐1896

Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke Nr. Tranders, Ålborg

† 08-­‐09-­‐1978 † 1982

Ålborg Ålborg

Leif Christensen

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐D/1-­‐D Ebba Jensen

3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D Leo Jensen

3-­‐C/2-­‐D/1-­‐D Ib Jensen

Jens og Asta

2-­‐E/1-­‐D Erna Sørensen ugift

* 26-­‐10-­‐1907

Nr. Tranders, Ålborg

† 03-­‐07-­‐1978

Ålborg

Hendes barn:

3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Villi Sørensen

Redigeret 06-08-2012

Erna

15


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2-­‐F/1-­‐D Edith Sørensen gift med Søren Peter Christensen

* 26-­‐10-­‐1907 20-­‐04-­‐1935 * 15-­‐11-­‐1907

Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke Mou, Ålborg

† 31-­‐07-­‐1986 † 26-­‐08-­‐89

Vor Frelser Sogn, Ålborg Vor Frelser Sogn, Ålborg

Leif Christensen

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐F/1-­‐D Jytte Christensen

3-­‐B/2-­‐F/1-­‐D Ole Christensen

2-­‐G/1-­‐D Holger Sørensen gift med Mary Petrea Mortensen

* 27-­‐12-­‐1908 04-­‐09-­‐1943 * 31-­‐12-­‐1920

Nr. Tranders, Ålborg Christians Kirken Elkenøre, Maribo

† 03-­‐11-­‐1988 † 1984

Gentofte Hospital Gentofte Hospital

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐G/1-­‐D Hans Christian Sørensen

2-­‐H/1-­‐D Metha Kristine Sørensen gift med Juul Martin Larsen

* 31-­‐07-­‐1910 27-­‐08-­‐1938 * 23-­‐01-­‐1906

Nr. Tranders Lyngby Rådshus, Nøvling, Ålborg

† aug. 1994 København † 10-­‐10-­‐1989

Bayonne, Hudson County Bayonne, Hudson County

New Jersey, USA Udvandrede i 1927 New Jersey, USA

Deres børn:

Søren og Edith i 1977

3-­‐A/2-­‐H/1-­‐D Inge Larsen (faderen er Anker Clausen)

3-­‐B/2-­‐H/1-­‐D Linda Larsen

Redigeret 06-08-2012

16


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2-­‐I/1-­‐D Elly Sørensen gift med Kristian Fanøe (Nielsen)

* 10-­‐06-­‐1914 21-­‐10-­‐1937 *07-­‐07-­‐1909

Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke Vejgaard, Ålborg

† sep. 1997 † 06-­‐05-­‐1982

Ålborg Øster Uttrup, Ålborg

Leif Christensen

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐I/1-­‐D Aase Fanøe

3-­‐B/2-­‐I/1-­‐D Kirsten Fanøe

2-­‐J/1-­‐D Aksel Sørensen gift med Erna Borup

* 15-­‐05-­‐1918 03-­‐02-­‐1948 * 24-­‐05-­‐1920

Nr. Tranders, Ålborg Rådhuset i Ålborg Vester Brønderslev, Hjørring

† 20-­‐08-­‐2001 † 07-­‐03-­‐2001

Ålborg Ålborg

Erna Borup’s mand fra hendes 1. ægteskab Egon Erhardt Jensen

13-­‐05-­‐1941 * 14-­‐08-­‐1903

Rådhuset i Ålborg Skive, Viborg

† 08-­‐04-­‐1845

Egon’s og Erna’s børn: Sønderborg Statshospital

Begravet Sønder Kirkegård, Ålborg

3-­‐A/2-­‐J/1-­‐D Freddy Borup Jensen (ingen oplysninger om, hvorfor han

3-­‐B/2-­‐J/1-­‐D Sonja Borup Jensen var indlagt i Sønderborg).

Aksel’s og Erna’s børn:

3-­‐C/2-­‐J/1-­‐D Margit Borup Sørensen

Aksel, Erna og Margit Sørensen i 1977

Redigeret 06-08-2012

Elly og Kristian -­‐ 1977

17


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

3. generation

(Jensine Jensen’s slægtsled)

Anna Sørensen’s og Jørgen Bendixen’s børn

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐D Ragna Emilie Bendixen gift med Niels Erik Møller

* 13-­‐05-­‐1920 * 06-­‐12-­‐1917

Nr. Tranders, Ålborg ukendt

Deres barn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐D Bent Erik Møller

3-­‐B/2-­‐A/1-­‐D Ove Bendixen gift med Grethe Laursen

* 14-­‐12-­‐1923 * 1929

Nr. Tranders, Ålborg ukendt

† 01-­‐01-­‐1982 Bosat i Canada

Sarnia, Ontario, Canada

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐D Jonna Bendixen

3-­‐C/2-­‐A/1-­‐D Arne Børge Bendixen ugift

* 11-­‐02-­‐1925

Nr. Tranders, Ålborg

† 12-­‐04-­‐1941

ukendt

3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Ejvind Bendixen gift med Anna Marie Strømberg

* 23-­‐07-­‐1926 *13-­‐01-­‐1932

Nr. Tranders, Ålborg ukendt

bosat i Sverige bosat i Sverige

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Diana Bendixen

4-­‐B/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Andrina Elisabeth Bendixen

Anna-­‐Marie og Ejvind

3-­‐E/2-­‐A/1-­‐D Erik Bendixen gift med Lis ?

* 23-­‐12-­‐1927 * ?

Nr. Tranders, Ålborg ukendt

† † ja

ukendt ukendt

Ingen børn

3-­‐F/2-­‐A/1-­‐D Herdis Bendixen gift med Svend Poulsen

* 18-­‐09-­‐1929 * 16-­‐11-­‐1927

Nr. Tranders, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐F/2-­‐A/1-­‐D Lone Hjordis Poulsen

Redigeret 06-08-2012

18


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-­‐G/2-­‐A/1-­‐D Aksel Bendixen gift med Mary McFadden

* 21-­‐02-­‐1931 * 23-­‐04-­‐1928

Nr. Tranders, Ålborg ukendt

Bosat i Toronto, Ontario, Canada Bosat i Toronto, Ontario, Canada

Leif Christensen

Deres barn:

4-­‐A/3-­‐G/2-­‐A/1-­‐D Peter Bendixen

Aksel og Mary – 23. april 2009

Niels Jensen Sørensen’s og Ester Hertz Christensen’s børn

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐D Birthe Sørensen gift med Jens Erik Pedersen

* 22-­‐05-­‐1952 29-­‐09-­‐1951 * 12-­‐12-­‐1922

ukendt ukendt

† † juli 1979

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐D Carsten Pedersen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐D Henning Pedersen

Birthe og Jens Erik -­‐ 1977

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐D Ellen Hertz Sørensen gift med Henry Stærkær

* 21-­‐01-­‐1935 28-­‐02-­‐1956 * 28-­‐05-­‐1928

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐D Hanne Stærkær

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐D Gunnar Stærkær

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐d Niels Stærkær

Ellen og Henry -­‐ 1977

Redigeret 06-08-2012

19


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-­‐C/2-­‐B/1-­‐D Gerda Hertz Sørensen gift med Per Herred Johnsen

* 23-­‐02-­‐1939 19-­‐04-­‐1952 * 18-­‐08-­‐1936

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐D Søren Herred Johnsen

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐D Mads Herred Johnsen

4-­‐C/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐D Lise Hertz Johnsen

3-­‐D/2-­‐B/1-­‐D Gurli Hertz Sørensen gift med Jørn Larsen

* 01-­‐12-­‐1945 04-­‐07-­‐1965 * 04-­‐04-­‐1945

Hvorup, Ålborg ukendt

Deres børn

4-­‐A/3-­‐D/2-­‐B/1-­‐D Dorthe Hertz Larsen

4-­‐B/3-­‐D/2-­‐B/1-­‐D Henrik Hertz Larsen

Asta Sørensen’s og Jens Nielsen Jensen’s børn

3-­‐A/2-­‐D/1-­‐D Ebba Jensen gift med Jens Hincheli

* 24-­‐12-­‐1925 * 04-­‐05-­‐1920

ukendt ukendt

† † 29-­‐03-­‐2008

ukendt Lyngby

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐D Pia Hincheli

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐D Jens Erik Hincheli

3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D Leo Jensen gift med Gudrun Larsen

* 25-­‐05-­‐1927 * 29-­‐08-­‐1924

Vor Frue Sogn, Ålborg ukendt

† 1981

Ålborg

Deres børn:

Ebba og Pia -­‐ 1977

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D Gert Jensen

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐D/1D Finn Jensen

Redigeret 06-08-2012

20


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-­‐C/2-­‐D/1-­‐D Ib Jensen gift med Jonna Christensen

* 17-­‐12-­‐1928 * 10-­‐12-­‐1939

Nr. Tranders, Ålborg

† 2005

Ålborg

Leif Christensen

Deres Børn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐D Karin Jensen

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐D Morten Jensen

Erna Sørensen’s børn

3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Villi Sørensen gift med Anna Rosa Skov Kristensen

* 15-­‐02-­‐1946 * 30-­‐09-­‐1950

Gern Sogn, Skanderborg ukendt

† 25-­‐09-­‐2008

Nr. Tranders, Ålborg

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Pernille Skov Sørensen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Lars Henrik Skov Sørensen

Anna Rosa med børnene Pernille og Lars Henrik -­‐ 1977

Edith Sørensen’s og Søren Christensen’s børn

3-­‐A/2-­‐F/1-­‐D Jytte Christensen gift med Edvard Clifford Seifert

* 26-­‐02-­‐1937 * 17-­‐09-­‐1939

ukendt ukendt

Bosat i Ontario i Canada

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐F/1-­‐D Karen Seifert

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐F/1-­‐D Erik Seifert

3-­‐B/2-­‐F/1-­‐D Ole Christensen gift med Anne Mette Dam Klovborg

* 13-­‐12-­‐1945 * 15-­‐11-­‐1947

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐F/1-­‐D Jens Dam Christensen

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐F/1-­‐D Peter Aksel Dam Christensen

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐F/1-­‐D Vibeke Dam Christensen

Ole og Mette -­‐ 1977

Redigeret 06-08-2012

Villi -­‐ 1977

21


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Holger Sørensen’s og Mary Petrea Mortensen’s børn

3-­‐A/2-­‐G/1-­‐D Hans Christian Sørensen 1. ægteskab Anne Marie Lundsten Jensen

* 20-­‐05-­‐1948 29-­‐05-­‐1971 * 05-­‐09-­‐1946

ukendt Lyngby Kirke Værløse, Smørrum, København

† skilt † 12-­‐12-­‐1999

Roskilde Amts Sygehus

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐G/1-­‐G (en pige) Sørensen

2. ægteskab 2. hustru – ukendt (Rasmussen)

Metha Kirstine Sørensen’s og Juul Martin Larsen’s børn

3-­‐A/2-­‐H/1-­‐D Inge Larsen gift med Frank V. Effenberger

* 24-­‐03-­‐1932 * 31-­‐01-­‐1932

ukendt ukendt

Bosat i Manchester, New Jersey, USA Bosat i Manchester, New Jersey, USA

Deres Børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐H/1-­‐D Lisa M. Wood (Effenberger)

4-­‐E/3-­‐A/2-­‐H/1-­‐D Karen Effenberger

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐H/1-­‐D Frank J. Effenberger

3-­‐B/2-­‐H/1-­‐D Linda Larsen gift med Larry Führer

* 29-­‐08-­‐1940 * 23-­‐09-­‐1939

ukendt ukendt

Bosat i USA Bosat i USA

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐H/1-­‐D Lance Führer

Fra internettet

Redigeret 06-08-2012

22


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Elly Sørensen’s og Kristian Fanøe’s børn

3-­‐A/2-­‐I/1-­‐D Aase Fanøe gift med Ivan Dahl

* 24-­‐08-­‐1941 * 13-­‐04-­‐1938

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐I/1-­‐D Anne-­‐Mette Dahl

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐I/1-­‐D Søren Nicholaj Fanø Dahl

Aase med børnene Søren Nicholaj og Anne-­‐Mette -­‐1977

3-­‐B/2-­‐I/1-­‐D Kirsten Fanøe gift med Knud Erik Bach Tomra

* 22-­‐09-­‐1944 * 04-­‐01-­‐1941

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐I/1-­‐D Marianne Tomra

Kirsten Tomra Knud Erik Tomra med sin hest Fie

Aksel Sørensen’s og Erna Borup’s børn

3-­‐A//2-­‐J/1-­‐D Freddy Borup Jensen partner Elise Prætorius

* 16-­‐10-­‐1941 * 17-­‐06-­‐1939

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐J/1-­‐D Esben Vagn Jensen

Freddy og Elise i 1977

Redigeret 06-08-2012

Ivan -­‐ 1977

23


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-­‐B/2-­‐J/1-­‐D Sonja Borup Jensen gift med Bent Kristensen

* 21-­‐11-­‐1942 * 21-­‐03-­‐1941

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐J/1-­‐D Tina Kristensen

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐J/1-­‐D Jane Kristensen

3-­‐C/2-­‐J/1-­‐D Margit Borup Sørensen ugift

* 21-­‐07-­‐1948

ukendt

4. Generation

(Jensine Jensen’s slægtsled)

Ragna Emilie Bendixen’s og Niels Erik Møller’s barn

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐D Bent Erik Møller gift med Grethe Christensen

* 11-­‐03-­‐1947 * 28-­‐09-­‐1949

Deres børn:

Ingen

Ove Bendixen’s og Grethe Laursen’s børn

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐D Jonna Bendixen skilt ?

* 05-­‐05-­‐1947

ukendt

bosat i Canada

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐D Jason

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐D ?

Ejvind Bendixen’s og Anna Marie Strømberg’s børn

4-­‐A/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Diana Bendixen ugift

* 10-­‐11-­‐1954

ukendt

bosat i Sverige

Redigeret 06-08-2012

Diana

24


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐B/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Andrine Elisabeth Bendixen gift med Kjell Sture Gustav Mangs

* 09-­‐08-­‐1958 * 10-­‐07-­‐1953

ukendt ukendt

bosat i Kållered, Sverige bosat i Kållered, Sverige

Leif Christensen

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐F/2-­‐A/1-­‐D Lone Hjordis Poulsen

* 23-­‐05-­‐1955

ukendt

4-­‐A/3-­‐G/2-­‐A/1-­‐D Peter Bendixen’s

* 09-­‐01-­‐1966

ukendt

bosat i USA

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐D Karsten Pedersen

* 28-­‐05-­‐1955

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐D Henning Pedersen

* 21-­‐04-­‐1959

ukendt

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐D Hanne Stærkær

* 26-­‐02-­‐1957

ukendt

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐D Gunnar Stærkær

* 07-­‐04-­‐1960

ukendt

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐D Niels Stærkær

*28-­‐07-­‐1966

ukendt

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Angelina Magdalena Mangs

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Melinda Elisabeth Mangs

5-­‐C/4-­‐B/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Leonora Amanda Mangs

Andrine Sture

Herdis Bendixen’s og Svend Poulsen’s børn

Aksel Bendixen’s og Mary McFadden’s børn

Birthe Sørensen’s og Jens Erik Pedersen’s børn

Ellen Hertz Sørensen’s og Henry Stærkær’s børn

Redigeret 06-08-2012

25


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐D Søren Herred Johnsen

* 03-­‐08-­‐1964

ukendt

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐D Mads Herred Johnsen

* 02-­‐08-­‐1966

ukendt

4-­‐C/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐D Lise Hertz Johnsen

* 26-­‐04-­‐1968

ukendt

4-­‐A/3-­‐D/2-­‐B/1-­‐D Dorthe Hertz Larsen

* 13-­‐05-­‐1965

ukendt

4-­‐B/3-­‐D/2-­‐B/1-­‐D Henrik Hertz Larsen

* 05-­‐09-­‐1953

ukendt

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐D Pia Hincheli

* 13-­‐09-­‐1953

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐D Jens Erik Hincheli

* 11-­‐10-­‐1958

ukendt

Leif Christensen

Gerda Hertz Sørensen’s og Per Herred Johansen’s børn

Gurli Hertz Sørensen’s og Jørn Larsen’s børn

Ebba Jensen’s og Jens Hincheli’s børn

Pia Hincheli i 1977

Redigeret 06-08-2012

26


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Leo Jensen’s og Gudrun Larsen’s børn

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D Gert Jensen gift med Bodil Christensen

* 19-­‐09-­‐1951 * 14-­‐06-­‐1953

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D Lars Jensen

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D Finn Jensen gift med Susanne Larsen

* 16-­‐03-­‐1953 * 06-­‐04-­‐1953

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐D Karin Jensen

* 15-­‐12-­‐1965

ukendt

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐D Morten Jensen

* 28-­‐02-­‐1967

ukendt

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D Jens Michael Jensen

Ib Jensen’s og Jonna Christensen’s børn

Villi Sørensen’s og Anna Rosa Skov Kristensen’s børn

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Pernille Skov Sørensen gift med Ole Nielsen

* 15-­‐11-­‐1970 * ?

Ålborg ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Jonas Nielsen

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Jeppe Nielsen

5-­‐C/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Mathilde Nielsen

5-­‐D/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Timm Nielsen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Lars Henrik Skov Sørensen gift med Kristina -­‐ ukendt

* 09-­‐07-­‐1973

ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Louisa Skov Sørensen

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐D Andrea Skov Sørensen

Lars Henrik Skov med sin familie

Redigeret 06-08-2012

27


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐F/1-­‐D Karen Seifert

* 16-­‐07-­‐1966

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐F/1-­‐D Erik Seifert

* 11-­‐01-­‐1967

ukendt

Leif Christensen

Jytte Christensen’s og Edvard Seifert’s børn

Ole Christensen’s og Anne Mette Klovborg’s børn

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐F/1-­‐D Jens Dam Christensen gift med Kirsten Larsen

* 26-­‐05-­‐1968 * ?

ukendt ukendt

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐F/1-­‐D Peter Aksel Dam Christensen gift med Tina Hansen

* 11-­‐03-­‐1971 * ?

ukendt ukendt

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐F/1-­‐D Vibeke Dam Christensen gift med Michael Larsen

* ? * ?

ukendt ukendt

4.A/3-­‐A/2-­‐H/1-­‐D Lisa M. Wood (Effenberger)

* 15-­‐08-­‐1961

ukendt

bosat i Freehold, New Jersey, USA

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐H/1-­‐D Karen Effenberger

* 22-­‐06-­‐1965

ukendt

bor i Brinck, New Jersey, USA

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐H/1-­‐D Frank J. Effenberger

* 13-­‐09-­‐1968

ukendt

bor i New Jersey, USA

Inge Larsen’s og Frank Effenberger’s børn

Linda Larsen’s og Larry Führer’s børn

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐H/1-­‐D Lance Führer gift med Susan Ann ?

* 22-­‐09-­‐1969 1998 * ?

ukendt ukendt

Bosat i USA Bosat i USA

Deres barn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐H/1-­‐D Annika Sofie Führer

Redigeret 06-08-2012

28


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Aase Fanøe’s og Ivan Dahl’s børn

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐I/1-­‐D Anne-­‐Mette Dahl gift med Jesper Trap

* 05-­‐09-­‐1966 * ?

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐I/1-­‐D Thomas Trap

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐I/1-­‐D Søren Nicholaj Fanø Dahl

* 28-­‐08-­‐1970

ukendt

Kirsten Fanøe’s og Knud Erik Bach Tomra’s børn

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐I/1-­‐D Marianne Tomra 1. ægteskab Torsten Tomra Andersen

* 18-­‐12-­‐1974 skilt * ?

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐I/1-­‐D Maria Tomra Andersen

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐I/1-­‐D Magnus Andersen

Marianne Tomra

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐J/1-­‐D Esben Vagn Jensen

* 24-­‐08-­‐1974

ukendt

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐J/1-­‐D Tina Kristensen

* 18-­‐08-­‐1967

ukendt

Anne-­‐Mette Dahl Trap

2. ægteskab Søren Alstrup

*

ukendt

Freddy Borup Jensen’s og Elise Prætorius’ børn

Sonja Borup Jensen’s og Bent Kristensen’s børn

Redigeret 06-08-2012

Jesper Trap

29


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐B73-­‐B/2-­‐J/1-­‐D Jane Kristensen

* 24-­‐11-­‐1969

ukendt

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐D Jason ?

* ?

ukendt

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐D ?

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Angelina Magdalena Mangs

* 20-­‐06-­‐1988

Kållered, Sverige

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Melinda Elisabeth Mangs

* 26-­‐07-­‐1990

Kållered, Sverige

5-­‐C/4-­‐B/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐D Leonora Amanda Mangs

* 10-­‐07-­‐1995

Kållered, Sverige

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D/ Lars Jensen

* 15-­‐01-­‐1977

ukendt

Leif Christensen

5. Generation

(Jensine Jensen’s slægtsled)

Jonna Bendixen’s børn

Andrine Bendixen’s og Sture Mangs’ børn

Redigeret 06-08-2012

Leonora

Angelina

Melinda

Gert Jensen’s og Bodil Christensen’s barn

30


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐D Jens Michael Jensen

* 05-­‐04-­‐1976

ukendt

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐H/1-­‐D Annika Sofie Führer

* ?

ukendt

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐I/1-­‐D Maria Tomra Andersen

*

ukendt

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐I/1-­‐D Magnus Andersen

*

ukendt

Fortsætter næste side

Leif Christensen

Finn Jensen’s og Susanne Larsen’s barn

Lance Führer’s og Susan Ann ?’s barn

Marianne Tomra’s og Torsten Tomra Andersen’s børn

Redigeret 06-08-2012

31


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Marthine Jensen’s slægtsled)

1-E Marthine Jensen gift med Søren Christian Christensen

* 28-­‐07-­‐1877 12-­‐11-­‐1902 * 25-­‐09-­‐1875

Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke Gudum, Ålborg

† 28-­‐04-­‐1937 † 22-­‐01-­‐1965

Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg

Leif Christensen

Deres Børn:

2-­‐A/1-­‐E Niels Jensen Christensen (tog navneforandring til Niels Jensen)

2-­‐B/1-­‐E Helga Anette Christiane Christensen

2-­‐C/1-­‐E Reinholdt Christensen (døde som 2 dage gammel)

2-­‐D/1-­‐E Edith Christensen

På Aalborg Amtssygehus, Budolfi Sogn, fødte Marthine Jensen desuden tvillinger – Kamma og Ingeborg Christensen – den 15-­‐03-­‐

1915, men desværre levede de kun meget kort tid. Ingeborg blev kun ½ time gammel, og Kamma blev 6 timer gammel. De blev

begravet på Romdrup Kirkegård den 17-­‐03-­‐1915, af Romdrups sognepræst.

Vedrørende Marthine Jensen’s og Søren Christian Christensen’s liv og levende samt deres efterkommere henvises der til

hjemmesiden -­‐ www.helec.dk -­‐ der er lavet som en slægtshistorie med udgangspunkt i probanderne Mette og Thomas Christensen

(tipoldebørn til Marthine og Søren).

Marthine, Søren Christian og børnene Niels Jensen, Helga Anette Christiane og Edit foran deres hus omkring 1912-­‐13

Redigeret 06-08-2012

32


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

2. generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Marthine Jensen’s og Søren Christian Christensen’s børn

2-­‐A/1-­‐E Niels Jensen gift med Birtha Christensen

* 18-­‐10-­‐1903 30-­‐09-­‐1951 * 21-­‐10-­‐1925

Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke ukendt

† 29-­‐05-­‐1995 † 09-­‐01-­‐1987

Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg

Deres barn:

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐G Kirsten Jensen

Billedet til venstre er fra brylluppet den 30-­‐09-­‐1951. Fra venstre er det Søren Christian Christensen, Niels Jensen, Britha med barnet foran sig. Ved

siden af Britha er det hendes forældre.

Øverst til højre er det en dødsannonce fra Aalborg Stiftstidende vedrørende Britha Jens død.

Nederst er der et billede af Britha’s og Niels’ gravsten fra Romdrup Kirkegård.

2-­‐B/1-­‐E Helga Anette Kristiane Christensen kærester med Rejnhardt Harry Godtfred

* 11-­‐12-­‐1904 1923/24 Christian Nielsen

Romdrup, Ålborg * 05-­‐11-­‐1905

† 28-­‐05-­‐1967 Lindholm Hede, Kær, Ålborg

Ålborg † 13-­‐08-­‐1932

Ålborg Amtssygehus

(døde af bughindebetændelse)

Børn med Rejnhardt:

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Egon Christensen

Redigeret 06-08-2012

Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen

33


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Børn med Kristian:

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Tove Nielsen

3-­‐C/2-­‐B/1-­‐E Erik Nielsen

De fik yderligere en pige (udøbt) født den 15-­‐12-­‐1931, som døde to måneder

gammel, den 28-­‐02-­‐1932. De boede dengang i Falstersgade 36, Ålborg.

2-­‐C/1-­‐E Reinholdt Christensen

* 17-­‐03-­‐1906

Romdrup, Ålborg

† 19-­‐03-­‐1906

Romdrup, Ålborg

gift med Kristian Marinus Nielsen

04-­‐01-­‐1930 * 06-­‐12-­‐1898

Lyngså, Dr.lund, Hjørring

† 28-­‐01-­‐1975

Ålborg

Redigeret 06-08-2012

Helga, Erik og Kristian

2-­‐D/1-­‐E Edith Christensen gift med Harald Mortensen

* 03-­‐08-­‐1907 * 08-­‐04-­‐1903

Romdrup, Ålborg ukendt

† 26-­‐05-­‐1998 † 10-­‐12-­‐1981

Godthåb, Ålborg Godthåb, Ålborg

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐D/1-­‐E Birgith Mortensen

3-­‐B/2-­‐D/1-­‐E Kurt Mortensen

3-­‐C/2-­‐D/1-­‐E Rita Mortensen

3-­‐D/2-­‐D/1-­‐E Vera Mortensen

Edit og Harald

Rita, Kurt og Birgith

1944

34


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

3. Generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Niels Jensen’s og Britha Christensen’s barn

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐E Kirsten Jensen gift med Jens Mikkelsen

* 21-­‐01-­‐1948 * 02-­‐02-­‐1943

Romdrup, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐E Tina Mikkelsen

Helga Anette Kristiane Christensen’s og Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen’s barn

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Egon Christensen gift med Mary Kristensen

* 05-­‐03-­‐1924 11-­‐09-­‐1945 *08-­‐04-­‐1924

Romdrup, Ålborg Sønder Onsild Kirke Sønder Onsild, Randers

† 23-­‐10-­‐1993 † 03-­‐12-­‐2008

Hobro Sygehus Hobro Sygehus

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Inge Christensen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Leif Christensen

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Steen Christensen

Redigeret 06-08-2012

Familien fotograferet ved Egon’s og Mary’s kobberbryllup den 11 03-­‐1958

Mary med Steen, Inge, Leif og Egon – Kobberbryllup 11-­‐03-­‐1958

35


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-­‐B/2-­‐E/1-­‐E Tove Nielsen gift med Poul Erik Johnsen

* 09-­‐03-­‐1930 15-­‐08-­‐1951 * 23-­‐07-­‐1925

Ålborg skilt ukendt

† 12-­‐03-­‐1992 † 03-­‐07-­‐1980

Skagen, Hjørring Skagen, Hjørring

Leif Christensen

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Ruth Johnsen

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Inger Johnsen

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Jan Johnsen

Redigeret 06-08-2012

Tove og Poul i 1951

3-­‐C/2-­‐B/1-­‐E Erik Nielsen gift med Lone Guldhammer Jensen

* 27-­‐11-­‐1948 03-­‐03-­‐1973 * 21-­‐06-­‐1952

Ålborg Domsogn skilt Ålborg Domsogn

Deres barn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐E Henrik Guldhammer Nielsen

Erik Nielsen som soldat

Lone Guldhammer Jensen

36


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Edith Christensen’s og Harald Mortensen’s børn

3-­‐A/2-­‐D/1-­‐E Birgith Mortensen gift med Per Nielsen

* 07-­‐07-­‐1939 21-­‐03-­‐1964 * 04-­‐02-­‐1940

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐E Johnny Nielsen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐E Kenneth Nielsen

3-­‐B/2-­‐D/1-­‐E Kurt Mortensen gift med Alice Buus Madsen

* 25-­‐09-­‐1942 15-­‐11-­‐1975 * 20-­‐08-­‐1949

Godthaab, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐E Kim Mortensen

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐E Bo Mortensen

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐E Lars Mortensen

3-­‐C/2-­‐D/1-­‐E Rita Mortensen gift med Kjeld Jakobsen

* 21-­‐06-­‐1945 23-­‐03-­‐1969 * 11-­‐04-­‐1942

Godthaab, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐E Rene Jakobsen

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐E Pia Jakobsen

Fra h. Rita og Kjeld

3-­‐D/2-­‐D/1-­‐E Vera Mortensen gift med Martin Simonsen

* 23-­‐11-­‐1950 * 21-­‐12-­‐?

Godthaab, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐D/2-­‐D/1-­‐E Kia Simonsen

4-­‐B/3-­‐D/2-­‐D/1-­‐E Tais Simonsen

Vera Mortensen

Redigeret 06-08-2012

37


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐E Tina Mikkelsen

* 21-­‐08-­‐1970

ukendt

Leif Christensen

4. Generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Kirsten Jensen’s og Jens Mikkelsen’s barn

Egon Christensen’s og Mary Kristensen’s børn

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Inge Christensen gift med Arne Knudsen

* 07-­‐03-­‐1946 01-­‐07-­‐1967 * 15-­‐10-­‐1936

Romdrup, Ålborg Sønder Onsild Kirke Vinkel, Viborg

Skilt 18-­‐05-­‐1993

Deres børn:

John og Inge

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Chalotte Knudsen

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Jørgen Knudsen

2. ægteskab John Alex Nielsen

06-­‐03-­‐1998 * 03-­‐10-­‐1942

Hobro Rådhus Randers

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Leif Christensen gift med Henny Pedersen

* 24-­‐01-­‐1948 22-­‐09-­‐1973 * 23-­‐09-­‐1950

Nr. Onsild, Randers Sønder Onsild Kirke Skelund, Ålborg

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Mette Christensen

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Thomas Christensen

Familien i Berlin 2010 for at fejre Henny’s 60 års fødselsdag.

fra v. Henny, Thomas, Heidi, Mette og Hans med Mads

Redigeret 06-08-2012

Henny og Leif efter hans audiens hos Dronningen,

hvor han takkede for, at han var blevet benådet med

Ridderkorset af Dannebrogsordenen.

38


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Steen Christensen gift med Dina Graack Sørensen

* 13-­‐10-­‐1954 21-­‐05-­‐1980 * 30-­‐07-­‐1956

Sdr. Onsild, Randers Hobro Rådhus Hobro, Ålborg

Skilt -­‐ 1989

Deres børn:

Leif Christensen

5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Rasmus Christensen

5-­‐B/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Lisa Christensen

Deres børn:

5-­‐C/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Chris Christensen

Steen og Helle

gift med Helle Kristensen

24-­‐02-­‐1990 * 29-­‐02-­‐1960

ukendt

Redigeret 06-08-2012

Steen, Rasmus, Dina og Lisa

Tove Nielsen’s og Poul Erik Johnsen’s børn

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Ruth Johnsen gift med Gert Christensen

* 23-­‐04-­‐1952 01-­‐02-­‐1969 * 30-­‐10-­‐1945

Ålborg skilt ukendt

† 03-­‐03-­‐2005 † død

Ålborg form. i Ålborg

Deres børn:

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Inger Johnsen

* 16-­‐09-­‐1954

Ålborg

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Marianne Christensen

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Maria Christensen

5-­‐C/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Per Christensen

39


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Jan Johnsen gift med Helle Annette Godtfredsen

* 05-­‐12-­‐1956 15-­‐01-­‐1993 * 02-­‐09-­‐1964

Ålborg Skagen Kirke Herning

Leif Christensen

Deres Børn:

5-­‐A/4-­‐C/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Sidsel Johnsen

5-­‐B/4-­‐C/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Janne Johnsen

Erik Nielsen’s og Lone Guldhammer Jensen’s børn

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐E Henrik Guldhammer Nielsen gift med Anja Guldborg Nielsen

* 08-­‐01-­‐1973 14-­‐12-­‐2004 * 18-­‐11-­‐1978

Ålborg Domsogn Ålborg Domsogn

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐E Johnny Nielsen

* 20-­‐08-­‐1960

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐E Kennet Nielsen

* 17-­‐11-­‐1971

ukendt

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐E Kim Mortensen

* 27-­‐08-­‐1975

ukendt

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐E Bo Mortensen

* 25-­‐12-­‐1977

ukendt

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐E Alma Guldhammer Nielsen

Anja, Henrik og Brave Achilles

Birgith Mortensen’s og Per Nielsen’s børn

Kurt Mortensen’s og Alice Buus Madsen’s børn

Redigeret 06-08-2012

Bo Mortensen

40


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐E Lars Mortensen

*

ukendt

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐E Rene Jakobsen

* 19-­‐11-­‐1968

ukendt

† 03-­‐10-­‐1987

Biersted, Ålborg

Leif Christensen

Lars Mortensen

Rita Mortensen’s og Kjeld Jakobsen’s børn

Redigeret 06-08-2012

41


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐E Pia Jakobsen gift med Tonny Kronborg

* 07-­‐03-­‐1971 *

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐D/2-­‐D/1-­‐E Kia Simonsen

* 29-­‐04-­‐1987

ukendt

4-­‐B/3-­‐D/2-­‐D/1-­‐E Tais Simonsen

* 1989

ukendt

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐C/2-­‐D/1-­‐E Alexander Kronborg

Vera Mortensen’s og Martin Simonsen’s børn

Kia

Redigeret 06-08-2012

Alexander og Pia

Tais

42


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

5. Generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Inge Christensen’s og Arne Knudsen’s børn

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Chalotte Knudsen kærester med Jette List-­‐Jensen

* 01-­‐10-­‐1968 * 15-­‐09-­‐1963

Sdr. Onsild, Randers ukendt

Chalotte og Jette

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Jørgen Knudsen gift med Sanne Vedel Brøndsted

* 29-­‐03-­‐1971 02-­‐11-­‐2007 * 02-­‐11-­‐1976

Sdr. Onsild, Randers Brøndby ukendt

Deres Børn:

6-­‐A/5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Mikkel Brøndsted

6-­‐B/5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Alberte Brøndsted

Jørgen, Alberte, Sanne og Mikkel

Redigeret 06-08-2012

43


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Leif Christensen’s og Henny Pedersen’s børn

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Mette Christensen gift med Henrik Rasmussen

* 14-­‐02-­‐1974 Vor Frue Kirke, Kbh. * 29-­‐01-­‐1967

Helligkors Sogn, Kbh. N 13-­‐07-­‐1996 ukendt

Skilt

Deres børn:

6-­‐A/5-­‐A/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Mads Villum Hansen

2. ægteskab Hans Christian Villum Hansen

28-­‐08-­‐2004 * 11-­‐07-­‐1956

Tårnby Kirke Sundby, København

Mads, Mette og Hans

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Thomas Christensen gift med Heidi Sanne Hansen

* 31-­‐01-­‐1976 15-­‐09-­‐2007 * 24-­‐02-­‐1976

Helligkors Sogn, Kbh. N Fillips Kirken, Kbh. S Sundby, Kbh. S

Deres børn:

6A/5-­‐B/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Victoria Hallie Hansen

Heidi, Thomas og Victoria

Redigeret 06-08-2012

44


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Steen Christensen’s og Dinna Graack Sørensen’s

5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Rasmus Christensen gift med Nina Serup

* 03-­‐12-­‐1977 * 28-­‐01-­‐1979

Hobro, Ålborg ukendt

Deres børn:

6-­‐A/5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Caroline Serup Christensen (død som lille)

6-­‐B/5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Cathrine Serup Christensen

6-­‐C/5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Frederikke Serup Christensen

Cathrine, Rasmus, Frederikke og Nina

5-­‐B/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Lisa Christensen kærester med Kim Lander

* 31-­‐10-­‐1979 18-­‐07-­‐1980

Hobro, Ålborg Herlev, Sokkelund, Kbh.

Deres børn:

6-­‐A/5-­‐B/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Victor Emil Lander

Kim, Victor og Lisa

Redigeret 06-08-2012

45


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-­‐C/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Chris Christensen

* 09-­‐07-­‐1991

Hobro, Ålborg

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Marianne Christensen

* 19-­‐12-­‐1968

Ålborg

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Maria Christensen

* 11-­‐08-­‐1972

Ålborg

5-­‐C/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Per Christensen

* 28-­‐06-­‐1975

Ålborg

5-­‐A/4-­‐C/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Sidsel Johnsen

* 15-­‐06-­‐1995

Frederikshavn Sygehus

Boede i Skagen

5-­‐B/4-­‐C/3-­‐B/2-­‐B/1-­‐E Janne Johnsen

*15-­‐06-­‐1995

Frederikshavn Sygehus

Boede i Skagen

Leif Christensen

Steen Christensen’s og Helle Kristensen’s barn

Ruth Johnsen’s og Gert Christensen’s børn

Jan Johnsen’s og Helle’s børn

tvillinger

Redigeret 06-08-2012

Chris

46


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐C/2-­‐B/1-­‐E Alma Guldhammer Nielsen

* 18-­‐12-­‐2007

Zollikerberg, Zürich, Schweiz

Fortsættes på næste side

Leif Christensen

Henrik Guldhammer Nielsen og Anja Guldborg’s børn

Alma Guldhammer Nielsen

Redigeret 06-08-2012

47


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

6-­‐A/5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Mikkel Brøndsted

* 17-­‐09-­‐2008

Glostrup, Kbh.

6-­‐B/5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Alberte Brøndsted

* 14-­‐02-­‐2011

Glostrup, Kbh.

6-­‐A/5-­‐A/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Mads Villum Hansen

* 16-­‐01-­‐2006

Hvidover, Kbh.

6A/5-­‐B/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Victoria Hallie Hansen

* 14-­‐01-­‐2012

Atlanta, GA, USA

6-­‐A/5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Caroline Serup Christensen

* 07-­‐04-­‐2005

Hobro, Ålborg

† 01-­‐12-­‐2005

Hobro, Ålborg

6-­‐B/5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Cathrine Serup Christensen

* 30-­‐05-­‐2006

Hobro, Ålborg

6-­‐C/5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Frederikke Serup Christensen

* 25-­‐07-­‐2007

Hobro, Ålborg

6-­‐A/5-­‐B/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐E Victor Emil Lander

* 26-­‐04-­‐2008

ukendt

Fortsættes på næste side

Leif Christensen

6. Generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Jørgen Knudsen’s og Sanne Vedel Brøndsted’s børn

Mette Christensen’s og Hans Christian Villum Hansen’s barn

Thomas Christensen’s og Heidi Sanne Hansen’s barn

Rasmus Christensen’s og Nina Serup’s børn

Lisa Christensen’s og Kim Lander’s barn

Redigeret 06-08-2012

48


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’

( Caroline Jensen’s slægtsled)

1-F Caroline Jensen kærester med Poul Aurelius Andersen

* 20-­‐03-­‐18779 *

Romdrup, Ålborg ukendt

† 13-­‐12-­‐1965 †

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn: Ejnar Andersen født 17-­‐01-­‐1899 og død 07-­‐05-­‐1900

Af Kirkebogen 1891-­‐1910 for Romdrup Sogn fremgår, at Ejnar Andersen blev født den 17. januar 1899 af ugift Karoline Jensen af

Romdrup Nørkær og udlagt barnefader Ungkarl Poul Aurelius Andersen af Romdrup, Moderen er 19 år.

Barnet blev hjemmedøbt den 28. januar 1899 af sognepræsten, og dåben blev publiceret i Romdrup Kirke den 8. oktober 1899.

Moderen tjente på 10-­‐månedersdagen før barnefødslen hos Gårdejer Villads Villadsen i Romdrup.

1 ¼ år gammel døde Ejnar Andersen den 7. maj 1900 i Romdrup Nørkær og begravet den 13. maj 1900 på Romdrup Kirkegaard

Deres Børn:

2-­‐A/1-­‐F Gunnar Niels Theodor Andersen

2-­‐B/1-­‐F Lilly Poula Margrethe Andersen

2-­‐C/1-­‐F Kaj Børge Ib Andersen

Politiet registerblad

Arbejdsmand

gift med Niels Andersen

11-­‐10-­‐1903 * 02-­‐06-­‐1860

Sankt Pouls Kirke Solbjerg, Ålborg

København † 05-­‐06-­‐1927

Ryesgade 10, st., København N

Redigeret 06-08-2012

Caroline med Gunnar ved barnedåben

49


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

2. generation

(Caroline Jensen’s slægtsled)

Caroline Jensen’s og Niels Andersen’s børn

Maskinarbejder

2-­‐A/1-­‐F Gunnar Niels Theodor Andersen gift med Asta Henriksen

* 08-­‐05-­‐1904 09-­‐07-­‐1933 * 11-­‐12-­‐1910

København ukendt

† 15-­‐03-­‐1978 †

Valby, København ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐F Lis Andersen

Gunnar og Asta 1977

Redigeret 06-08-2012

50


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Frisør

2-­‐B/1-­‐F Lilly Poula Margrethe Andersen gift med Daniel Laurits Larsen

* 26-­‐08-­‐1905 * 21-­‐02-­‐1896

Landskronagade 58, København ukendt

† 07-­‐02-­‐1955 †

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐F Henning Larsen

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐F Mogens Larsen

Lilly Poula Margrethe Andersen boede den 1. maj 1921 på Christiansborg Slot, hvilket vil sige, at hun var tjenestepige der.

2-­‐C/1-­‐F Kaj Børge Ib Andersen 1. ægteskab Grethe Jensen

* 30-­‐11-­‐1917 09-­‐09-­‐1939 *

København skilt ukendt

† 11-­‐02-­‐1969 †

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐F Finn Andersen

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐F Bent Andersen

Deres børn:

3-­‐C/2-­‐C/1-­‐F Judith Andersen

Daniel Laurits Larsen i midten

2. ægteskab Emmily ?

*

ukendt

Redigeret 06-08-2012

Lilly Poula Margrethe

Andersen

51


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

3. generation

(Caroline Jensen’s slægtsled)

Gunnar Jensen’s og Asta Henriksen’s børn

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐F Lis Andersen gift med Ib Jacobsen

* 06-­‐03-­‐1936 27-­‐02-­‐191960 * 30-­‐12-­‐1931

ukendt ukendt

† 22-­‐05-­‐2011

Frederiksberg

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐F Eva Jacobsen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐F Lene Jacobsen

Lilly Poula Margrethe Andersen’s og Daniel Laurits Larsen’s børn

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐F Henning Larsen gift med Merete Nielsen

* 22-­‐07-­‐1937 * 05-­‐02-­‐1942

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐F Jeanette Larsen

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐F Mogens Larsen gift med Jette ?

* *

ukendt ukendt

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐F Finn Andersen

* ?-­‐12-­‐1939

ukendt

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐F Bent Andersen

*

ukendt

3-­‐C/2-­‐C/1-­‐F Judith Andersen

*

ukendt

Kaj Børge Ib Andersen’s og Grethe Jensen’s børn

Kaj Børge Ib Andersen’s og Emmily’s børn

Redigeret 06-08-2012

52


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐F Eva Jacobsen

* 24-­‐09-­‐1961

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐F Lene Jacobsen

* 29-­‐07-­‐1964

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐F Jeanette Larsen

*

ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

4. generation

(Caroline Jensen’s slægtsled)

Lis Andersen’s og Ib Jacobsen’s børn

Henning Larsen’s og Merete Nielsen’s børn

Redigeret 06-08-2012

53


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

1-G Kjeld Jensen (Alsholm) gift med Johanne Sørensen

* 22-­‐01-­‐1881 05-­‐05-­‐1906 * 30-­‐09-­‐1883

Romdrup, Ålborg Vor Frue Kirke, Ålborg Drastrup, Hornum, Ålborg

† 31-­‐05-­‐1963 † 10-­‐02-­‐1978

Ålborg Ålborg

Deres børn:

2-­‐A/1-­‐G Erhardt Jensen (Alsholm)

2-­‐B/1-­‐G Mary Jensen (Alsholm)

2-­‐C/1-­‐G Elmo Kjeld Jensen (Alsholm)

Kjeld Jensen fik den 29. august 1925 ved Kongelig Bevilling sammen med sin søster Otine Jensen og sine børn Erhardt, Mary og

Elmo Kjeld efternavnet Jensen ændret til Alsholm, senere fik halvbroderen Martin Christensen også tilladelse til at føre efternavnet

Alsholm.

2. generation

(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Kjeld Jensen’s (Alsholm) og Johanne Sørensen’s børn

2-­‐A/1-­‐G Erhardt Alsholm gift med Ingrid Pedersen

* 26-­‐06-­‐1908 * 31-­‐03-­‐1912

Budolfi Sogn, Ålborg ukendt

† 12-­‐12-­‐1976 †

Ringkøbing ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐G Birgit Alsholm

3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Annelise Alsholm

3-­‐C/2-­‐A/1-­‐G Agnete Alsholm

3-­‐D/2-­‐A/1-­‐G Kjeld Alsholm

2-­‐B/1-­‐G Mary Alsholm gift med Frode Kristensen

* 15-­‐04-­‐1913 *

Budolfi Sogn, Ålborg ukendt

† 21-­‐02-­‐1974 †

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐B/-­‐1-­‐G Hanne Kristensen

2-­‐C/1-­‐G Elmo Kjeld Alsholm gift med Lilly Lydia Kristensen

* 27-­‐02-­‐1915 14-­‐11-­‐1937 * 02-­‐02-­‐1917

Brandstrupgade 10, Ålborg Ansgar Kirke, Ålborg Ladegaardsgade 14, Ålborg

† 11-­‐04-­‐2008 † 02-­‐06-­‐2004

Ålborg Ålborg

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐G Bente Kirsten Alsholm

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐G Preben Kjeld Alsholm

3-­‐C/2-­‐C/1-­‐G Karsten Thomas Alsholm

Redigeret 06-08-2012

54


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

3. generation

(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Erhardt Alsholm’s og Ingrid Pedersen’s børn

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐G Birgit Alsholm gift med Anders Hjort

* 28-­‐12-­‐1937 * 13-­‐09-­‐1936

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐G Torben Hjort

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐G Hanne Hjort

3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Annelise Alsholm gift med Poul Henning Siersbæk

* 23-­‐03-­‐1942 * 13-­‐04-­‐1942

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Annette Alsholm Siersbæk

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Lone Siersbæk

3-­‐C/2-­‐A/1-­‐G Agnete Alsholm gift med Jens Fjord

* 11-­‐09-­‐1948 * 09-­‐10-­‐1947

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐G Krestina Fjord

3-­‐D/2-­‐A/1-­‐G Kjeld Alsholm gift med Grethe Kongensholm

* 04-­‐04-­‐1952 * 23-­‐08-­‐1954

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐G Valine Alsholm

Mary Alsholm’s og Frode Kristensen’s børn

3-­‐A/2-­‐B/-­‐1-­‐G Hanne Kristensen gift med Poul Erik Tvillum

* 12-­‐08-­‐1941 * 25-­‐11-­‐1933

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐G Jan Kristensen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐G Anne Tvillum

Elmo Kjeld Alsholm’s og Lilly Kristensen’s børn

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐G Bente Kirsten Alsholm partner ?

* 23-­‐01-­‐1939

ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐G Morten Kristensen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐G Anne Mette Alsholm

Redigeret 06-08-2012

55


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐G Preben Kjeld Alsholm

* 03-­‐03-­‐1945

ukendt

3-­‐C/2-­‐C/1-­‐G Karsten Thomas Alsholm gift med Karin Toft

* 29-­‐01-­‐1945 * 21-­‐07-­‐1946

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐C/1-­‐G Lise Alsholm

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐C/1-­‐G Peter Alsholm

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐G Torben Hjort

* 26-­‐12-­‐1962

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐G Hanne Hjort

* 29-­‐01-­‐1968

ukendt

4. generation

(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Birgit Alsholm’s og Anders Hjort’s børn

Annelise Alsholm’s og Poul Henning Siersbæk’s børn

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Annette Alsholm Siersbæk gift med Jens Hassingboe

* 12-­‐03-­‐1966 * 31-­‐05-­‐1967

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Signe Hassingboe

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Julie Hassingboe

5-­‐C/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Esben Hassingboe

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Lone Alsholm Siersbæk gift med Thomas Siersbæk-­‐Hansen

* 13-­‐07-­‐1973 * 03-­‐03-­‐1972

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Alberte Alsholm Siersbæk-­‐Hansen

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Alma Alsholm Siersbæk-­‐Hansen

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Sanne Alsholm Siersbæk

* 11-­‐04-­‐1979

ukendt

Redigeret 06-08-2012

56


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐G Krestina Fjord

* 29-­‐03-­‐1973

ukendt

4-­‐/3-­‐D/2-­‐A/1-­‐G Valine Alsholm

* 08-­‐08-­‐1976

ukendt

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐G Jan Kristensen

* 27-­‐01-­‐1958

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐G Anne Tvillum

* 15-­‐08-­‐1961

ukendt

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐G Morten Kristensen

* 06-­‐10-­‐1962

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐G Anne Mette Alsholm

* 12-­‐10-­‐1965

ukendt

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐C/1-­‐G Lise Alsholm

* 17-­‐02-­‐1972

ukendt

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐C/1-­‐G Peter Alsholm

* 21-­‐04-­‐1974

ukendt

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Signe Hassingboe

* 27-­‐01-­‐1993

Græsted, Frederiksborg

Leif Christensen

Agnete Alsholm’s og Jens Fjord’s børn

Kjeld Alsholm’s og Grethe Kongensholm’s børn

Hanne Kristensen’s og Poul Erik Tvillum’s børn

Bente Kirsten Alsholm’s og partner’s børn

Anne Mette

Karsten Thomas Alsholm’s og Karin Toft’s børn

5. generation

(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Annette Alsholm Siersbæk’s og Jens Hassingboe’s børn

Redigeret 06-08-2012

57


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Julie Hassingboe

* 08-­‐11-­‐1995

Græsted, Frederiksborg

5-­‐C/4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Esben Hassingboe

* 19-­‐08-­‐1999

Græsted, Frederiksborg

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Alberte Alsholm Siersbæk-­‐Hansen

* 02-­‐07-­‐2004

København

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐G Alma Alsholm Siersbæk-­‐Hansen

* 24-­‐07-­‐2007

København

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Lone Alsholm Siersbæk’s og Thomas Siersbæk-­‐Hansen’s børn

Redigeret 06-08-2012

58


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

1-H Laurine Marie Jensen gift med Ole Anton Olesen (Holsko)

* 04-­‐08-­‐1882 14-­‐01-­‐1910 * 04-­‐10-­‐1879

Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke Volstrup, Dr.lund, Hjørring

† 15-­‐07-­‐1952 † 06-­‐10-­‐1963

Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg

Ole Anton Holsko var i sine unge år mejerist, og han blev senere Mejeribestyrer af mejeriet i Romdrup

Kirkebogen 1879 til 1891 for Romdrup Kirke og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, hvor der under Ole’ fødselsregistrering

er gjort bemærkning om, at Ole den 14. februar 1906 af By-­‐ og Herredsfogeden i Frederikshavn

fik navnebevis på navnet Ole Anton Olesen Holsko

Deres børn:

2-­‐A/1-­‐H Gudrun Agnete Holsko

2-­‐B/1-­‐H Anna Holsko

2-­‐C/1-­‐H Ebba Ingeborg Holsko

2-­‐D/1-­‐H Børge Holsko

2. generation

(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

Laurine Marie Jensen’s og Ole Anton Olesen Holsko’s børn

2-­‐A/1-­‐H Gudrun Agnete Holsko ugift

* 24-­‐12-­‐1910

Romdrup, Ålborg

† 16-­‐01-­‐1931

Amtssygehuset i Ålborg

Begravet på Romdrup Kirkegård

Der har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at finde ud af, hvorfor hun døde så ung.

Udsnit af Kirkebogen 1911-­‐1934 for Romdrup Kirke og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Redigeret 06-08-2012

59


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2-­‐B/1-­‐H Anna Holsko ugift

* 05-­‐05-­‐1912

Romdrup, Ålborg

† 22-­‐03-­‐1982

ukendt

2-­‐C/1-­‐H Ebba Ingeborg Holsko gift med Anders Vestergaard

* 21-­‐11-­‐1913 10-­‐04-­‐1941 * 03-­‐10-­‐1914

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐H Torben Vestergaard

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐H Agnethe Vestergaard

3-­‐C/2-­‐C/1-­‐H Anemette Vestergaard

Fra v. Anemette, Anders, Ebba Ingeborg og Agnethe, 1977

2-­‐D/1-­‐H Børge Holsko 1. ægteskab Edith Marie Jensen

* 15-­‐01-­‐1917 14-­‐10-­‐1941 * 26-­‐07-­‐1918

Romdrup, Ålborg ukendt

† 18-­‐10-­‐1987 † 27-­‐05-­‐1972

Gug, Ålborg Gug, Ålborg

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐D/1-­‐H Aase Holsko

3-­‐B/2-­‐D/1-­‐H Jens Ole Holsko

2. ægteskab Asta Vendelin Nørgaard Olesen

*11-­‐10-­‐1920

ukendt

Redigeret 06-08-2012

Børge og Asta i 1977

60


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

3. generation

(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

Ebba Ingeborg Holsko’s og Anders Vestergaard’s børn

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐H Torben Vestergaard gift med Susanne Posborg Petersen

* 18-­‐03-­‐1943 11-­‐11-­‐1967 * 24-­‐02-­‐1946

Nørre Sundby, Ålborg Holstebro

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐H Jon Posborg Vestergaard

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐H Signe Posborg Vestergaard

Torben Vestergaard, professor, dr.phil. er søn af skoleinspektør Anders Vestergaard og hustru, lærer Ebba

Vestergaard, født Holsko. Han er student fra Fredericia Gymnasium 1961 og blev uddannet på Aarhus og Lunds

universiteter som cand.mag. i engelsk med fonetik som bifag. Efter uddannelsen i 1969 underviste Torben

Vestergaard i næsten ti år på Aarhus Universitet - først som kandidatstipendiat og siden som lektor. I 1978

afleverede han sin doktordisputats om engelske præpositioner, og disputats og præpositioner banede samme år

vejen til et professorat på Aalborg Universitets Center. Sideløbende med undervisning og forskning ved Aalborg

Universitets Center har Torben Vestergaard været dekan for det humanistiske fakultet fra 1984 til 1986. I årene

2000-06 har han været institutleder for Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier. Torben Vestergaard blev

den 11. november 1967 gift med socialrådgiver, cand.mag. Susanne Posborg Vestergaard, født Petersen.

Har medvirket i to film: En mærkelig kærlighed fra 1968 og At kende sandheden fra 2002.

Fra www.danskefilmogtv.dk

Susanne Posborg Vestergaard, socialrådgiver, cand.mag. er datter af professor , overlæge, dr. med. Villy Posborg

Petersen (død 2000). Hun blev uddannet som cand.mag. fra Aarhus Universitet med kinesisk som hovedfag og har

i en årrække undervist på samme universitet og har desuden undervist i kinesisk på Viborg Katedralskole. Susanne

Posborg Vestergaard blev den 11. november 1967 gift med professor, dr. phil. Torben Vestergaard.

Har medvirket i en film: en mærkelig kærlighed fra 1968.

Fra www.danskefilmog tv.dk

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐H Agnethe Vestergaard gift med Flemming Mogensen

* 05-­‐03-­‐1947 10-­‐11-­‐1972 * 03-­‐03-­‐1933

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐H Katrine Mogensen

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐H Annegrete Mogensen

3-­‐C/2-­‐C/1-­‐H Anemette Vestergaard gift med ? Riis

* 22-­‐05-­‐1951

ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐C/1-­‐H Asta Vestergaard Riis

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐C/1-­‐H Signe Vestergaard Riis

Redigeret 06-08-2012

61


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Børge Holsko og Edit Marie Jensen’s børn

3-­‐A/2-­‐D/1-­‐H Aase Holsko gift med Verner Jokumsen

* 15-­‐04-­‐1945 28-­‐05-­‐1966 * 22-­‐09-­‐1941

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐H Susanne Jokumsen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐H Rikke Jokumsen (Holsko)

fra v. Susanne, Rikke og

Verner i 1977

Aase med børnebørnene Andrea og Matias i 2011

3-­‐B/2-­‐D/1-­‐H Jens Ole Holsko gift med Kirsten Jensen

* 15-­‐01-­‐1948 13-­‐03-­‐1976 * 11-­‐11-­‐1951

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐H Ann Marie Holsko

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐H Rene Holsko

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐H Pia Holsko

Jens Ole Holsko i 1977

Redigeret 06-08-2012

Susanne og Aase i 1977

Kirsten

62


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

4. generation

(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

Torben Vestergaard’s og Susanne Posborg Petersen’s børn

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐H Jon Posborg Vestergaard gift med Mette Raundahl Jensen

* 16-­‐08-­‐1970 *

ukendt Godthåb, Ålborg

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐H Anders Vestergaard

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐H Kristine Vestergaard

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐H Signe Posborg Vestergaard

* 19-­‐10-­‐1972

ukendt

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐H Katrine Mogensen

* 03-­‐05-­‐1974

ukendt

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐H Annegrete Mogensen

* 22-­‐09-­‐1976

ukendt

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐C/1-­‐H Asta Vestergaard Riis

*

ukendt

Jon, Kristine, Mette og Anders

Agnethe Vestergaard’s og Flemming Mogensen’s børn

Anemette Vestergaard’s børn

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐C/1-­‐H Signe Vestergaard Riis yderligere data ukendt

*

ukendt

Asta

Redigeret 06-08-2012

63


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Aase Holsko’s og Verner Jokumsen’s børn

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐H Susanne Jokumsen yderligere data ukendt

* 14-­‐06-­‐1967

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐D/1-­‐H Rikke Jokumsen (Holsko) yderligere data ukendt

* 23-­‐07-­‐1970

ukendt

Jens Ole Holsko’s og Kirsten Jensen’s børn

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐H Ann Marie Holsko yderligere data ukendt

* 25-­‐09-­‐1976

ukendt

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐H Rene Holsko yderligere data ukendt


ukendt

4-­‐C/3-­‐B/2-­‐D/1-­‐H Pia Holsko yderligere data ukendt

*

ukendt

Fortsættes næste side

Redigeret 06-08-2012

64


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Otine Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

1-I Otine Jensen (Alsholm) ugift

* 23-­‐02-­‐1884

Romdrup, Ålborg


ukendt

Fortsættes næste side

Kirkebog 1879-­‐1891 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Otine Jensen fik ved Kongelig Bevilling af 29. August 1925 sammen med sin broder Kjeld Jensen og hans børn

Erhardt, Mary og Elmo Kjeld navnet 'Jensen' ændret til 'Alsholm'.

Redigeret 06-08-2012

65


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Elvine Jensen’s slægtsled)

1-J Elvine Jensen gift med Marinus Nielsen

* 11-­‐02-­‐1887 11-­‐09-­‐1908 * 08-­‐09-­‐1880

Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke ukendt

† 10-­‐12-­‐1960 † 01-­‐05-­‐1963

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

2-­‐A/1-­‐J Elly Nielsen

2-­‐B/1-­‐J Stig Nielsen

2-­‐C/1-­‐J Nielsine Merete Nielsen

2-­‐D/1-­‐J Maren Christiana Nielsen

2-­‐E/1-­‐J Ester Marietta Nielsen

2-­‐F/1-­‐J Verner Nielsen

2-­‐G/1-­‐J Gunnar Herluf Nielsen

De havde derudover en datter, der hed Maren, som døde ca. 2 år gammel, og en søn, der hed Erling, som døde ca. ½

år gammel.

2. generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Elvine Jensen’s og Marinus Nielsen’s børn

2-­‐A/1-­‐J Elly Nielsen gift med Anker Christian Brunø

* 28-­‐11-­‐1908 03-­‐05-­‐1931 * 01-­‐04-­‐1909

ukendt Vor Frue Sogn, Ålborg

† † 1991

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐J Nora Erna Brunø

3-­‐B/2-­‐A/1-­‐J Karna Vera Brunø

3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Birthe Brunø

2-­‐B/1-­‐J Stig Nielsen gift med Julie Kærsgård

* 03-­‐02-­‐1910 29-­‐12-­‐1937 * 10-­‐08-­‐1913

ukendt ukendt

† 1987 †

ukendt ukendt

Deres Børn:

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐J Tove Nielsen

2-­‐C/1-­‐J Nielsine Merete Nielsen gift med Theodor Andersen

* 10-­‐11-­‐1911 11-­‐10-­‐1936 * 11-­‐03-­‐1908

ukendt ukendt

† 03-­‐09-­‐1973 †

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Arne Nielsen

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐J Bjarne Marinus Andersen

Redigeret 06-08-2012

66


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2-­‐D/1-­‐J Maren Christiana Nielsen gift med Knud Nielsen

* 02-­‐11-­‐1919 1945 *

ukendt ukendt

† 1994 †

ukendt ukendt

Leif Christensen

Ingen børn

Maren i 1977

2-­‐E/1-­‐J Ester Marietta Nielsen gift med Frank Gerhardt

* 29-­‐08-­‐1922 17-­‐05-­‐1946 * 01-­‐05-­‐1923

ukendt skilt ukendt


ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Leif Gerhardt

2-­‐F/1-­‐J Verner Nielsen gift med Ingeborg Korsgaard

* 02-­‐11-­‐1923 * 13-­‐07-­‐1930

ukendt ukendt


ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐F/1-­‐J Erling Nielsen

3-­‐B/2-­‐F/1-­‐J Ulla Nielsen

3-­‐C/2-­‐F/1-­‐J Mogens Nielsen

2-­‐G/1-­‐J Gunnar Herluf Nielsen gift med Jytte

* 20-­‐12-­‐1929 *

ukendt ukendt

† 1994 †

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐G/1-­‐J Lone Nielsen

3-­‐B/2-­‐G/1-­‐J Erik Nielsen

3-­‐C/2-­‐G/1-­‐j Lene Nielsen

Gunnar og Jytte -­‐ 1977

Redigeret 06-08-2012

67


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

3. generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Elly Nielsen’s og Anker Christian Brunø’s børn

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐J Nora Erna Brunø gift med Ejnar Laursen

* 09-­‐03-­‐1926 30-­‐12-­‐1951 * 14-­‐01-­‐1921

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐J Kurt Laursen

Nora og Ejnar -­‐ 1977

3-­‐B/2-­‐A/1-­‐J Karna Vera Brunø gift med Erling Lindstrøm

* 19-­‐07-­‐1935 * 04-­‐12-­‐1930

ukendt Aggersund, Hjørring

† 1962 † 1984

Løgstør, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐J Uffe Lindstrøm

Redigeret 06-08-2012

Kilde: Rollike Photo

68


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Birthe Brunø gift med Johan Kristian Nøddelund

* 28-­‐06-­‐1938 04-­‐04-­‐1939 * 23-­‐06-­‐1938

ukendt ukendt

Leif Christensen

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Johan Christian Nøddelund

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Jesper Nøddelund

Stig Nielsen’s og Julie Kærsgård’s børn

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐J Tove Nielsen gift med Orla Albrechtsen

* 21-­‐04-­‐1938 * 09-­‐12-­‐1933

ukendt ukendt

† †

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐J Flemming Albrechtsen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐J Anette Albrechtsen

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐J Torben Albrechtsen

Nielsine Merete Nielsen’s og Theodor Andersen’s børn

3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Arne Nielsen gift med Helen Kruse

* 15-­‐08-­‐1932 19-­‐06-­‐1958 * 14-­‐0-­‐1938

ukendt ukendt

† 11-­‐01-­‐2008

ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Helle Kruse Nielsen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Mette Kruse Nielsen

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Lotte Kruse Nielsen

3-­‐B/2-­‐C/1-­‐J Bjarne Marinus Andersen gift med Kirsten Poulsen

* 08-­‐07-­‐1939 23-­‐02-­‐1965 * 25-­‐05-­‐1940

ukendt ukendt

† august 2008

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐J Jørgen Andersen

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐J Bent Andersen

Ester Marietta Nielsen’s og frank Gerhardt’s børn

3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Leif Gerhardt gift med Lissi Nielsen

* 09-­‐09-­‐1946 22-­‐04-­‐67 * 29-­‐05-­‐1946

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Janni Gerhardt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Gitte Gerhardt

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Pernille Gerhardt

Leif og Lissi Leif og Frederrik

Redigeret 06-08-2012

69


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Verner Nielsen’s og Ingeborg Korsgaard’s børn

3-­‐A/2-­‐F/1-­‐J Erling Nielsen ugift

*31-­‐03-­‐1953

3-­‐B/2-­‐F/1-­‐J Ulla Nielsen gift med Kresten Hansen

* 28-­‐08-­‐1957

3-­‐C/2-­‐F/1-­‐J Mogens Nielsen ugift

* 09-­‐12-­‐1962

Gunnar Herluf Nielsen’s og Jytte Nielsen’s børn

3-­‐A/2-­‐G/1-­‐J Lone Nielsen gift med Johnny Greismark Jensen

* skilt *

ukendt ukendt

Deres børn:

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐G/1-­‐J Thomas Greismark Jensen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐G/1-­‐J Kristina Greismark Jensen

3-­‐B/2-­‐G/1-­‐J Erik Nielsen gift med Tina

* skilt *

ukendt ukendt

3-­‐C/2-­‐G/1-­‐j Lene Nielsen gift med Erik Drejer

* skilt *

ukendt ukendt

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐A/1-­‐J Kurt Laursen

*

ukendt

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐A/1-­‐J Uffe Lindstrøm

* 18-­‐02-­‐1959

Løgstør, Ålborg

4. generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Nora Erna Brunø’s og Ejnar Laursen’s børn

Karna Vera Brunø’s og Erling Lindstrøm’s børn

Birthe Brunø’s og Christian Nøddelund’s børn

4-­‐A/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Johan Christian Nøddelund gift med Rita Nielsen

* 05-­‐10-­‐1967

ukendt

Deres børn:

4-­‐B/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Jesper Nøddelund

* 02-­‐06-­‐1970

ukendt

5-­‐A/ 4-­‐A/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Emma Nøddelund

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Mathilde Nøddelund

Redigeret 06-08-2012

70


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐J Flemming Albrechtsen

* 27-­‐09-­‐1962

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐J Anette Albrechtsen

* 20-­‐03-­‐1963

ukendt

† 2004

ukendt

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐B/1-­‐J Torben Albrechtsen

* 01-­‐05-­‐1967

Leif Christensen

Tove Nielsen’s og Orla Albrechtsen’s børn

Arne Nielsen’s og Helen Kruse’s børn

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Helle Kruse Nielsen gift med Lars Kristian Olesen

*06-­‐11-­‐1959 15-­‐09-­‐1984 * 07-­‐05-­‐1958

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Michael Kruse Olesen

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Morten Kruse Olesen

Helle Kruse Nielsen

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Mette Kruse Nielsen gift med Bent Sørensen

04-­‐01-­‐1963 04-­‐08-­‐1992 * 14-­‐03-­‐1963

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Mads Kruse Sørensen

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Britt Kruse Sørensen

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Lotte Kruse Nielsen gift med Jesper Eilertsen Høgh

* 26-­‐04-­‐1965 21-­‐07-­‐1992 * 02-­‐10-­‐1959

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Emilia Kruse Høgh

5-­‐B/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Cecilia Kruse Høgh

Lotte med Emilia og Cecilia

Redigeret 06-08-2012

71


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-­‐A/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐J Jørgen Andersen

* 03-­‐09-­‐1966

ukendt

† januar 1992

ukendt

4-­‐B/3-­‐B/2-­‐C/1-­‐J Bent Andersen

* 15-­‐01-­‐1972

ukendt

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Janni Gerhardt

* 06-­‐03-­‐1966

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Gitte Gerhardt

* 04-­‐03-­‐1968

ukendt

Leif Christensen

Bjarne Marinus Andersen’s og Kirsten Poulsen’s børn

Leif Gerhardt’s og Lissi Nielsen’s børn

Gitte Gerhardt og Julie

4-­‐C/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Pernille Gerhardt gift med Lars Gerhardt Nielsen

* 06-­‐11-­‐1972 *

ukendt ukendt

Deres børn:

5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Frederrik Gerhardt Nielsen

5-­‐B/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Julie Gerhardt Nielsen

Pernille

4-­‐A/3-­‐A/2-­‐G/1-­‐J Thomas Greismark Jensen

*

ukendt

4-­‐B/3-­‐A/2-­‐G/1-­‐J Kristina Greismark Jensen

*

ukendt

Lone Nielsen’s og Johnny Greismark Jensen’s

Redigeret 06-08-2012

Lars med sin søn

72


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-­‐A/ 4-­‐A/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Emma Nøddelund

*

ukendt

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐C/2-­‐A/1-­‐J Mathilde Nøddelund

*

5-­‐A/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Michael Kruse Olesen

* 26-­‐04-­‐1986

ukendt

5-­‐B/4-­‐A/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Morten Kruse Olesen

* 11-­‐07-­‐1989

ukendt

5-­‐A/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Mads Kruse Sørensen

* 18-­‐07-­‐1989

ukendt

5-­‐B/4-­‐B/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Britt Kruse Sørensen

* 06-­‐09-­‐1994

ukendt

5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Emilia Kruse Høgh

* 16-­‐01-­‐2000

ukendt

5-­‐B/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐C/1-­‐J Cecilia Kruse Høgh

* 04-­‐11-­‐2003

ukendt

5-­‐A/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Frederrik Gerhardt Nielsen

*

ukendt

5-­‐B/4-­‐C/3-­‐A/2-­‐E/1-­‐J Julie Gerhardt Nielsen

*

ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

5. generation

(Marthine Jensen’s slægtsled)

Johan Christian Nøddelund’s og Rita Nielsen’s børn

Helle Kruse Nielsen’s og Lars Kristian Olesen’s børn

Mette Kruse Nielsen’s og Bent Sørensen’s børn

Lotte Kruse Nielsen’s og Jesper Eilertsen Høgh’s børn

Pernille Gerhardt’s og Lars Gerhardt Nielsen’s børn

Redigeret 06-08-2012

73


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

1. generation efter Met’ Kirstin’

(Martin Christensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Martin har ved Kongelig Bevilling efter august 1925 fået tilladelse til at ændre sit efternavn fra Christensen til Alsholm

1-K Martin Kristensen (Alsholm) gift med Magna

* 21-­‐02-­‐1895 * 24-­‐08-­‐1893

Romdrup, Ålborg ukendt

† 29-­‐11-­‐1959 † 28-­‐07-­‐1970

Deres børn:

2-­‐A/1-­‐K Inger Alsholm

2-­‐B/1-­‐K Ruth Alsholm

2. generation

(Martin Christensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Martin Alsholm’s og Magna ?’s børn

2-­‐A/1-­‐K Inger Alsholm 1. ægteskab Tage Frederiksen

* 28-­‐02-­‐1927 *

ukendt ukendt

† † 17-­‐12-­‐1959

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐K Henrik Frederiksen

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐K Bent Frederiksen

2. ægteskab ? Andersen

*

ukendt

2-­‐B/1-­‐K Ruth Alsholm gift med Knud Christensen

* 09-­‐01-­‐1929 * 16-­‐08-­‐1925

ukendt ukendt

Deres børn:

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐K Mette Christensen

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐K Anne Christensen

Knud og Ruth -­‐ 1977

Redigeret 06-08-2012

74


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

3. generation

(Martin Christensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Inger Alsholm’s og Tage Frederiksen’s børn

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐K Henrik Frederiksen gift med Anette ?

* *

ukendt ukendt

3-­‐A/2-­‐A/1-­‐K Bent Frederiksen

*

ukendt

3-­‐A/2-­‐B/1-­‐K Mette Christensen

* 05-­‐06-­‐1951

ukendt

3-­‐B/2-­‐B/1-­‐K Anne Christensen

* 15-­‐12-­‐1954

ukendt

Her slutter optegnelsen, men der er et foto på næste og sidste side

Ruth Alsholm’s og Knud Christensen’s børn

Redigeret 06-08-2012

75


Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen

Met’ Kirstin’ til venstre sammen med to ukendte kvinder (er der nogen, der kender dem og stedet, hvor fotoet er taget)

Redigeret 06-08-2012

76

More magazines by this user
Similar magazines