bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

forsikringogpension.dk

bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

11. januar 2011 43 Nr. 16.

Diskonteringssatser ved måling af forsikringsforpligtelser

1. Diskonteringssatserne beskrevet i dette bilag finder anvendelse ved opgørelse af

a) livsforsikringsforpligtelser, jf. § 66,

b) hensættelser til skadesforsikringsforpligtelser, jf. §§ 69-70, og

c) hensatte forpligtelser, jf. § 72.

Bilag 8

2. Hvis forpligtelserne er i en anden valuta end danske kroner, anvendes diskonteringssatser, der er fastsat

efter principperne angivet under pkt. 4. Hvis den samlede andel af forpligtelser vedrørende beløb i

anden valuta ikke overstiger 10 pct. af balancen, kan diskonteringssatserne vedrørende danske kroner

dog anvendes.

3. Der skal anvendes en løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve) fastsat i overensstemmelse med

pkt. 4 nedenfor. Dog skal der for opgørelser af forpligtelser i danske kroner i perioden 30. oktober 2008

til 31. december 2012 anvendes en justeret løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve) i overensstemmelse

med pkt. 5 nedenfor. Virksomheder, der diskonterer forpligtelser i en anden valuta end

danske kroner efter en sats fastlagt i denne anden valuta, jf. pkt. 2, kan efter nærmere aftale med

Finanstilsynet i samme periode anvende en justeret løbetidsafhængig diskonteringssats fastsat efter

lignende principper som angivet i pkt. 5 på disse forpligtelser. For virksomheder, der først overgår til

anvendelse af en løbetidsafhængig diskonteringssats i 2009, gælder pkt. 6 nedenfor.

4. Løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve)

Den for hvert enkelt betalingstidspunkt gældende sats til diskontering af forsikringsforpligtelser i danske

kroner konstrueres ud fra følgende renteserier beregnet på baggrund af slutmiddelkurserne på

opgørelsesdagen:

a) Nulkuponrenter med løbetider op til 30 år på baggrund af de mest likvide renteinstrumenter (pengemarkedsinstrumenter,

futures og renteswaps) udtrykt i EURO.

b) Nulkuponrenter med løbetider op til 10 år beregnet på baggrund af danske statsobligationer.

c) Nulkuponrenter med løbetider op til 10 år beregnet på baggrund af tyske statsobligationer.

Diskonteringssatsen for hvert betalingstidspunkt bestemmes som renten i (a) med tillæg af spændet

mellem renterne (b) og (c).

For løbetider længere end 10 år videreføres spændet mellem renterne (b) og (c) opgjort ved løbetiden

10 år.

For løbetider længere end 30 år videreføres den 30-årige diskonteringssats.

5. Justeret løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve)

Den for hver enkelt betalingstidspunkt gældende sats til diskontering af forsikringsforpligtelser i danske

kroner konstrueres på følgende måde:

a) For løbetider fra 0 til og med 2 år anvendes vægtede effektive renter på de rentetilpasningsobligationer,

som indgår i Nykredit Realkreditindeks. Renterne vægtes med den nominelle mængde

fra seneste omlægningsdag af Nykredit Realkreditindeks. Fra 0 til 1 år anvendes en vægtet effektiv

rente af 4 % 2010 obligationerne. Det 2-årige punkt er fastsat som en vægtet effektiv rente på 4

% 2011 obligationerne.

b) For løbetider fra og med 7 år til og med 30 år opgøres den justerede rentekurve på baggrund af

rentekurven beregnet efter principperne i punkt 4 tillagt et løbetidsuafhængigt optionsjusteret realkreditrentespænd.

Spændet beregnes som summen af det vægtede optionsjusterede spænd på

obligationerne i Nykredit Realkeditindeks plus den 10-årige danske swaprente fratrukket den 10årige

rente beregnet ved brug af principperne under punkt 4.

More magazines by this user
Similar magazines