28.07.2013 Views

Projekt Måltidsoplevelser

Projekt Måltidsoplevelser

Projekt Måltidsoplevelser

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Projekt</strong> <strong>Måltidsoplevelser</strong>: Forbedring af ældre småtspisende<br />

patienters måltidsoplevelse på Glostrup Hospital<br />

Livingplusfood aps


I projekt <strong>Måltidsoplevelser</strong> har vi gennem 2010-11 på Glostrup Hospital<br />

undersøgt, hvordan patienternes måltidsoplevelser kan forbedres. Vi har<br />

primært koncentreret os om de ældre, småtspisende patienter indlagt på<br />

medicinsk og reumatologisk afdeling, men har samtidig været åbne for at<br />

medtage perspektiver fra andre patientgrupper. Derfor gør mange af<br />

konklusionerne sig gældende på tværs af patienters alder, køn, social<br />

status etc.<br />

Præmissen for projektet er, at maden ikke står i centrum. <strong>Projekt</strong>ets<br />

hovedfokus er en forståelse af spisningen og måltidet som en social<br />

begivenhed. Dermed ligger potentialet for forandring også primært i de<br />

sociale og kulturelle problemstillinger, som udspiller sig under måltiderne<br />

(Kofod 2002, Holm 2003). Dette fokus inkluderer bl.a. iscenesættelsen af<br />

måltidet samt måltidets prioritering og status på afsnittet.<br />

Virksomheden Livingplusfood aps er projektets eksterne konsulent og<br />

har stået for at indsamle, forme og analysere viden hos patienter og<br />

medarbejdere samt at udvikle anbefalinger til, hvordan man fremadrettet<br />

kan forbedre patienters måltidsoplevelser.<br />

Centralkøkkenet på Glostrup Hospital er projektets ejer.<br />

Analyser, tekst og fotos er udarbejdet af Livingplusfood aps.<br />

<strong>Projekt</strong>et er støttet med midler fra Helsefonden.


Om projektet


I projekt <strong>Måltidsoplevelser</strong> har vi med udgangpunkt i et brugerdrevent<br />

innovationsperspektiv arbejdet intensivt med at undersøge potentialerne<br />

for, hvordan måltidsoplevelsen kan forbedres for patienterne under en<br />

hospitalsindlæggelse.<br />

<strong>Projekt</strong>et har særligt fokuseret på ældre, småtspisende patienter, da<br />

mange ældre mennesker er i fare for at blive underernærede. Når et<br />

menneske er underernæret stiger risikoen for sygdom, lange<br />

rehabiliteringsforløb og hyppige indlæggelser på hospitalet<br />

(Sundhedsstyrelsen 2003). Og desværre bliver risikoen for underernæring<br />

ikke mindre, når man indlægges på et hospital, da appetitten ofte<br />

nedsættes yderligere ved sygdom. Derfor er ernæringen også en del af<br />

akkrediteringens krav til patientplejen på landets hospitaler.<br />

Hensigten med dette projekt har været at blive klogere på, hvordan man<br />

kan skabe en bedre måltidsoplevelse for patienterne på Glostrup<br />

Hospital og herigennem fremme lysten til at spise.<br />

Mere end bare mad<br />

Indledningsvist er det vigtigt at slå fast, at vi i dette projekt opfatter et<br />

måltid som mere end bare mad. Oplevelsen af måltidet som helhed<br />

spiller en væsentlig rolle i forhold til patienternes lyst til at spise og<br />

dermed i sidste ende deres samlede ernæringsindtag og ernæringsstatus<br />

(Holm 2003). Patienternes oplevelse af måltiderne kan derfor ikke<br />

reduceres til dét, der ligger på tallerkenen, men inkluderer en række<br />

sociale og kulturelle faktorer rundt om maden (Frisby 1997).<br />

De fysiske, sociale og emotionelle rammer, som måltidet indtages i, har<br />

stor betydning for den samlede oplevelse af måltidet. Og netop derfor<br />

spiller også plejepersonalet en vigtig rolle i forhold til patienternes<br />

oplevelse af måltidet.<br />

Man kan gå så vidt som at sige, at nøglen til en bedre måltidsoplevelse for<br />

patienterne i høj grad ligger på de enkelte afdelinger, da det er her de<br />

fysiske, sociale og emotionelle rammer for måltidet skabes. En god<br />

måltidsoplevelse er ikke kun bestemt af kokkens evner, men i høj grad<br />

også af de personer, som serverer maden. En god måltidsoplevelse for<br />

patienterne kan derfor heller aldrig blive køkkenets ansvar alene. Når<br />

først maden har forladt køkkenet, er fuldendelsen af måltidsoplevelsen<br />

uden for deres kontrol.<br />

Fuldendelsen af oplevelsen sker på den enkelte afdeling og er dermed i<br />

hænderne på plejepersonalet. Hvis man ønsker at give patienterne en<br />

god måltidsoplevelse kræver det, at man bliver sig bevidst om, at måltidet<br />

er et tværfagligt samarbejde mellem køkkenet og plejepersonalet. Et<br />

vigtigt budskab er derfor, at ledelse og medarbejdere på hospitalets<br />

enkelte afdelinger er nødt til at blive sig bevidst om deres rolle og ansvar<br />

i forhold til patienterne måltidsoplevelse og lyst til at spise - og vigtigst af<br />

alt at handle i overensstemmelse med dette ansvar.<br />

En god måltidsoplevelse, som giver patienterne lyst til at spise, kræver<br />

tid, ro og rum. Og derfor er det også nødvendigt at højne måltidets<br />

status blandt afdelingernes øvrige opgaver samt sætte arbejdsgangene<br />

omkring måltiderne i system på de enkelte afdelinger. Hvis man ønsker at<br />

give patienterne en god måltidsoplevelse er det nødvendigt, at<br />

serveringen af mad og måltider bliver prioriteret som en central del af<br />

behandlingen. Dette ansvar påhviler i sidste ende hospitalets øverste<br />

ledelse.


Metode


Hvis man ønsker at forbedre patienters måltidsoplevelser, må man starte<br />

med at fralægge sig alle antagelser og nysgerrigt spørge, hvad måltiderne<br />

egentlig betyder for patienterne? Hvorfor vælger én patient at møde op i<br />

opholdsstuen en halv time inden servering med strikketøjet under<br />

armen? Og hvorfor vælger en anden patient at spise i sengen i stedet for<br />

i opholdsstuen?<br />

<strong>Projekt</strong>ets metode er designet ud fra ønsket om at gøre det så let som<br />

muligt at være nysgerrig på patienternes uopfyldte behov og de sociale<br />

mønstre omkring måltiderne. Ad denne vej kan vi bedst muligt iagttage<br />

måltidsoplevelsen udfolde sig i det levede liv og herigennem identificere<br />

og udfolde potentialerne for en forbedret måltidsoplevelse.<br />

Denne nysgerrighed tilfredsstilles gennem en indsamling af viden på de to<br />

udvalgte afsnit på Glostrup Hospital og hos udvalgte patienter.<br />

Vidensindsamlingen er udført gennem et antropologisk feltarbejde med<br />

deltagende observationer omkring måltiderne samt en kombination af<br />

dybdegående og strukturerede interviews med både patienter og<br />

medarbejdere.<br />

Den skitserede antropologiske metode giver ikke et statistisk<br />

repræsentativt aftryk af patienternes tilfredshed med maden eller<br />

måltiderne. I stedet giver den med sin kombination af observationer og<br />

interviews en meget indgående (kvalitativ) indsigt i, hvad patienterne<br />

tænker og oplever, og hvordan de handler i forbindelse med måltiderne.<br />

Og ikke mindst hvorfor. Den forståelse tillader os i langt højere grad at<br />

opnå en dyb forståelse for patienterne og dermed en evne til at<br />

strukturere vores anbefalinger til forbedringer af patienternes<br />

måltidsoplevelser i tæt dialog med deres liv og behov.


?<br />

V<br />

I dette projekt er vores formål med metodedesignet derfor at<br />

udstikke en kurs for, hvordan vi kan bevæge os fra de helt brede og<br />

indledende undrende spørgsmål, sortere vores viden og spørgsmål<br />

undervejs gennem en analytisk proces, frem imod den endelige viden<br />

(V) og indsigt i problemstillingen omkring patienternes<br />

måltidsoplevelser. Se illustration på modsatte side.<br />

<strong>Projekt</strong>ets konklusioner og anbefalinger bygger på:<br />

‣Hypoteser formuleret med udgangspunkt i relevant faglitteratur<br />

‣115 timers observationer fordelt på to afsnit<br />

‣2 hele dages observationer på sengestuer<br />

‣8 semi-strukturerede interviews med patienter under indlæggelse<br />

‣4 hjemmebesøg hos patienter med dybdegående interviews (efter<br />

indlæggelse)<br />

‣9 semi-strukturerede interviews med medarbejdere og ledere


Fakta om måltiderne


Som patient på Glostrup Hospital får man serveret tre hovedmåltider om<br />

dagen. Morgenmaden serveres kl. 8, frokosten kl. 12 og aftensmaden kl. 17.<br />

Som patient kan man vælge at spise måltiderne på sengestuen eller i<br />

opholdstuen. Derudover er det muligt at få mellemmåltider, som typisk<br />

serveres på en kaffevogn, som er placeret på gangen. Patienterne skal i høj<br />

grad selv opsøge mellemmåltiderne.<br />

Måltiderne produceres i Centralkøkkenet, og hver formiddag fragter<br />

portører maden fra køkkenet til afdelingerne. Hver afdeling er forsynet<br />

med udstyr, så opvarmningen af maden kan foregå på den enkelte afdeling.<br />

Om eftermiddagen sørger servicepersonalet for at tænde ovnen og sætte<br />

maden til opvarmning. Herefter er det plejepersonalet, som har ansvaret<br />

for at tage maden ud af ovnen, tjekke temperatur på maden og varetage<br />

serveringen til patienterne.<br />

Køkkenet producerer en oversigt over ugens menuer samt en dagsmenu,<br />

som hver enkelt afdeling kan vælge at printe ud. Ugemenuen viser en<br />

oversigt over valgmulighederne til frokost og aften (inkl. særlige<br />

diætformer) flere dage frem i tid. Dagsmenuen er udelukkende en oversigt<br />

over den enkelte dags menu til frokost og aften. Dagsmenuen indeholder<br />

ingen informationer om særlige diæter.


Indsigter og anbefalinger


Gennem analyse af observationer og interviews har vi identificeret 11<br />

temaer, som alle har en betydning for patienternes måltidsoplevelse. På<br />

de følgende sider gennemgås temaerne enkeltvis og hver gennemgang<br />

afsluttes med anbefalinger til, hvordan man i forhold til dette tema kan<br />

forbedre måltidsoplevelsen. De 11 temaer, som påvirker patienternes<br />

oplevelse af måltidet, er:<br />

‣ kommunikation<br />

‣ bestilling<br />

‣ klargøring af spisemiljø<br />

‣ rum<br />

‣ værtskab<br />

‣ nødning<br />

‣ afbrydelser<br />

‣ sociale rammer<br />

‣ organisering<br />

‣ mellemmåltider<br />

‣ mad<br />

Patienternes oplevelse af måltidet afhænger af de 11 temaer samlet set.<br />

Fx kan der sagtens serveres gourmetretter eller skabes et nyt<br />

bestillingssystem uden, at det isoleret set vil forbedre patientens samlede<br />

måltidsoplevelse. En forbedring af måltidsoplevelsen som helhed kræver<br />

derfor, at man sætter ind over for mere end et enkelt tema.<br />

Ved at iværksætte dette projekts anbefalinger vil man først og fremmest<br />

se en effekt på de ældre og småtspisende patienters ernæringsstatus.<br />

Men når det er sagt, har anbefalingerne potentiale til at forbedre<br />

måltidsoplevelsen for patienter generelt set, og kan derfor med fordel<br />

indføres i andre lokale sammenhænge og med positiv effekt i forhold til<br />

andre målgruppers oplevelse af måltidet på hospitalet.<br />

Nogle steder vil man kunne gennemføre alle idéer, mens man andre<br />

steder kun vil være i stand til at gennemføre enkelte som følge af lokale<br />

forhold og udfordringer.<br />

Det væsentlige er imidlertid ikke kun, at de foreslåede idéer og<br />

anbefalinger fra dette projekt bliver gennemført, men i lige så høj grad at<br />

man på landets hospitaler får skabt en generel forståelse for følgende:<br />

‣ at patienters oplevelse af måltidet handler om mere end bare mad<br />

‣ at man kan øge patienternes lyst til at spise ved at forbedre<br />

patienternes oplevelse af måltidet som helhed<br />

‣ at patienters ernæringsstaus og måltidsoplevelse kræver tværfagligt<br />

samarbejde mellem køkken og plejepersonale<br />

‣ at patienters lyst til at spise kræver, at plejepersonalet tager ansvar for<br />

måltidet og påtager sig rollen som værter<br />

‣ at måltidets status bliver højnet, således at mad og måltider bliver<br />

betragtet og prioriteret, som en central del af behandlingen


Kommunikation


Hvad har vi set?<br />

En forudsætning for at skabe en god måltidsoplevelse er, at patienterne<br />

ved, hvad man kan få at spise og hvornår. Men overordnet synes der at<br />

mangle en klar strategi for kommunikationen omkring dette.<br />

Kommunikationen om mad og måltider foregår fortrinsvis skriftligt<br />

gennem uge- og dagsmenuer samt køkkenets pjece om spisetider, særlige<br />

diæter og valgmuligheder. Både menuer og måltids-pjece er glimrende<br />

tiltag, men desværre står den skriftlige kommunikation ofte alene, og<br />

bliver ikke suppleret af mundtlig kommunikation fra plejepersonalet. Som<br />

nyindlagt patient står sygdom og usikkerhed om forløb og fremtid øverst<br />

på dagsordenen. Derfor bliver den skriftlige kommunikation omkring<br />

mad og måltider let overhørt og forsvinder desuden i mængden af den<br />

øvrige information, som patienten skal forholde sig til.<br />

En oversigt over dagens menu opleves positivt af patienterne, og det er<br />

med til at skabe forventningsglæde om det forestående måltid. Men det<br />

er desværre ikke altid, at patienterne opdager menuerne. Ugemenuerne<br />

hænger ofte på opslagstavler og køleskabe, hvor de nemt forsvinder<br />

mellem anden information. Kommunikationen omkring menuerne er<br />

derfor ofte “usynlig” for patienterne.<br />

Ugemenuen kan for nogle patienter forekomme uoverskuelig, da ikke alle<br />

patienter kan overskue at tænke flere dage frem i forhold til mad og<br />

måltider. Særligt ikke når appetitten er lille eller fraværende. Det er<br />

heller ikke alle patienter, som kan gennemskue den meget specifikke<br />

information om for eksempel diætformer, symboler eller indforståede<br />

termer som dessert til syge mm. Overordnet set synes ugemenuerne i<br />

højere grad at henvende sig til plejepersonalet end patienter.<br />

Dagsmenuerne er mere overskuelige for patienterne end ugemenuerne.<br />

Men de bliver desværre ikke brugt på alle afdelinger. Styrken ved<br />

dagsmenuerne er, at de kan lægges på bordene i opholdsstuen eller<br />

uddeles til patienter på sengestuerne.<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

Konsekvensen af den manglende strategi for kommunikationen omkring<br />

menuer og måltidskultur resulterer i, at patienterne bliver usikre i<br />

forhold til, hvilke muligheder de har for at få noget at spise, og hvordan<br />

de skal agere under måltiderne på afdelingen.<br />

Samtidig er både dagsmenu og ugemenu meget sårbare overfor<br />

ændringer, fordi de er fortrykte. Når køkkenet fx ændrer på menuen,<br />

eller afdelingen løber tør for en ret, opleves kommunikationen ikke<br />

længere positivt fra et patientperspektiv. Derimod bliver det en kilde til<br />

skuffelse, fordi det er svært at forstå, at man ikke kan få en ret, som står<br />

på menukortet.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Planlægning af kommunikationen af og omkring<br />

måltiderne.<br />

Plakat om måltidets vigtighed og måltidstips på<br />

sengestuerne.<br />

Læg en klar og helhedsorienteret strategi for<br />

mad- og måltidskommunikationen fra hospitalet<br />

som overordnet niveau ned til hver enkelt afsnit.<br />

Brug mange forskellige kommunikationskanaler.<br />

Der opsættes en indrammet plakat på hver<br />

sengestue med måltidstips i stil med: “Husk<br />

mellemmåltider”, “spørg gerne efter mere at<br />

spise” etc.<br />

Synliggør menuer. Undgå kun at hænge menuer på fx opslagstavler<br />

og køleskabe, hvor de nemt forsvinder mellem<br />

anden information.<br />

Prioriter i højere grad dagsmenuer end<br />

ugemenuer.<br />

Brug dagsmenuerne aktivt. De kan lægges på<br />

bordene i fællesrummet eller uddeles til<br />

patienterne ved måltidets start. En dagsmenu er<br />

mere personlig og mere overskuelig end en<br />

ugemenu.<br />

Dagens menu på sengestuerne. Der opsættes et menukort for dagens menu på en<br />

central plads på hver sengestue. Brug evt. en<br />

skifteramme eller lignende, så det ser fint ud uden,<br />

at det kræver store anstrengelser at udskifte den.<br />

Mundtlig kommunikation af måltiderne. Brug masser af positive tillægsord, når du<br />

præsenterer retterne og sæt dig ind i, hvad der er<br />

på menuen, så du kan svare på patienters<br />

spørgsmål om indhold og tilbehør i retterne.<br />

Hvis kommunikationen af mad og måltider ikke<br />

får status som et vigtigt indsatsområde vil<br />

menuer, måltidstips mv. drukne i anden<br />

information, som i øjeblikket prioriteres højere.<br />

En plakat med måltidstips iscenesætter ligesom<br />

dagens menu måltidet tættere på patienten og<br />

signalerer samtidig madens og måltidets vigtighed<br />

fra afdelingens side.<br />

Menuerne opleves positivt af patienterne, når de<br />

bliver gjort opmærksom på dem, fordi de skaber<br />

forventningsglæde om det forestående måltid.<br />

En ugemenu kan være uoverskuelig især for<br />

småtspisende, som ofte ikke kan overskue at<br />

tænke flere dage frem i forhold til mad og<br />

måltider. En dagsmenu skaber derimod appetit.<br />

Et menukort centralt placeret på sengestuerne<br />

skærper patientens appetit og husker ham/hende<br />

på vigtigheden af at spise. Samtidig signalerer en<br />

dagens menu, at maden er frisk.<br />

Mundtlig og positiv kommunikation iscenesætter<br />

måltidet som en glædelig begivenhed og giver<br />

appetit.


Bestilling


Hvis patientens bestilling af måltidet forløber på en uhensigtsmæssig<br />

måde, eller hvis patienten ikke kan få det, som menuen lover, er det et<br />

brudt løfte, som kan have en negativ indvirkning på patienternes<br />

oplevelse af måltidet som helhed.<br />

Hvad har vi set?<br />

Patienterne har valget mellem to retter om aftenen, men ofte sker det,<br />

at den ene ret slipper op, hvorfor et antal patienter må nøjes med at<br />

tage det, de kan få. Det gør, at også medarbejdere kan opleve<br />

bestillingssystemet som ufleksibelt: ”Det er meget tungt, at man skal bestille<br />

inden klokken 8 til aftensmaden, fordi hvad så hvis der kommer 5 patienter<br />

ind i løbet af eftermiddagen?” [medarbejder]. Det samme gælder for<br />

eksempel bestilling af specialkost (halal, glutenfri, vegetar etc.), hvor der<br />

er lang respons tid. Hvis der bestilles specialkost, kan der, afhængig af<br />

indlæggelsestidspunktet, gå op til flere dage, inden det er muligt at<br />

efterkomme patientens behov.<br />

Denne mangel på fleksibilitet kan også blive en kilde til frustration blandt<br />

medarbejderne, som står ansigt til ansigt med skuffede patienter og må<br />

bruge kræfter på at forklare, hvorfor de ikke kan få en ret, som står på<br />

menukortet: ”Sommetider er der jo faktisk ikke, så de alle sammen kan nå at<br />

vælge. For så er der måske ikke så meget af hver ret, og så når den ene at<br />

slippe op. Det er lidt frustrerende, og patienterne forstår det ikke helt. De<br />

sidder jo og læser på menukortet, og nogle gange er det så noget andet, der<br />

kommer op. Og det forvirrer patienterne. Nu havde de lige bestemt sig for, at<br />

de skulle have det dér, og så har jeg det ikke. Det, synes jeg godt, kan være lidt<br />

frustrerende” [medarbejder].<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

Bestillingen har stor indflydelse på, hvordan patienterne oplever<br />

måltidet, fordi man kan komme til at skabe falske forventninger: Hvis den<br />

ene ret slipper op, er det kun de patienter, som har bestilt først, som har<br />

et reelt valg mellem de to retter. Det er svært for patienterne at forstå,<br />

at de ikke kan få en ret, som står på menukortet. Valgfriheden kan ende<br />

med at blive en kilde til skuffelse, som indvirker negativt på den samlede<br />

måltidsoplevelse, fordi man giver patienten et valg, som efterfølgende<br />

ofte ikke kan opfyldes. For patienterne bliver der dermed tale om et<br />

pseudovalg snarere end egentlig valgfrihed.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Skab et system for, hvordan medarbejderne kan<br />

holde øje med, hvilke retter der bliver “udsolgt”.<br />

Indbyg fleksibilitet i bestillingssystem mellem<br />

afsnit og køkken.<br />

Medarbejderne bør kunne holde øje med, hvilke<br />

retter der er udsolgt, inden de præsenterer og<br />

tager bestilling fra den enkelte patient på<br />

sengestuen. Tvivl skaber utryghed hos<br />

patienterne.<br />

Et fleksibelt bestillingssystem kan måske<br />

eliminere den lange responstid, som der er på<br />

både medarbejdernes almindelige bestilling samt<br />

på bestilling af specialkost.<br />

Hvis bestillingen forløber dårligt, eller hvis<br />

patienten ikke kan få det, som menuen lover,<br />

opleves det som et brudt løfte, som vil indvirke<br />

negativt på måltidsoplevelsen.<br />

Selvom menuen lover en bestemt ret, kan der<br />

hurtigt blive indlagt flere patienter, end man har<br />

forudbestilt mad til (= hurtigere udsolgte retter).<br />

Det skaber falske forventninger hos patienterne.


Klargøring af spisemiljø


Nogle af de helt essentielle elementer i klargøringen af spisemiljøet er, at<br />

der luftes ud inden måltidet, at patienten gøres klar og at hendes<br />

siddestilling afpasses til spisning (dvs. hvis patienten spiser på sengestuen,<br />

bør hun såvidt muligt ikke ligge i sengen og spise), at der dækkes pænt<br />

bord til hvert måltid, samt at der i forbindelse med serveringen er klare<br />

spilleregler for måltidets forløb. Hvis disse elementer er på plads som et<br />

minimum, er det meget nemmere at skabe en positiv atmosfære for<br />

patienten at modtage og opleve måltidet i.<br />

Set under ét har klargøringen en indflydelse på patienternes<br />

måltidsoplevelse, som er svær at overdrive: ”To medarbejdere lufter ud i<br />

lokalet og får mændene op at sidde inden morgenmaden. Den ene skal ind i<br />

opholdsstuen og spise, den anden bliver på sengestuen. Begge patienter holder<br />

af frisk luft. ’Miljøet skal være friskt, inden man sætter sig til at spise (...) Men<br />

det må heller ikke være for koldt’, understreger patienten. Den kvindelige<br />

medarbejder kommer med bakken med morgenmad og fortæller patienten,<br />

hvad der er på tallerkenen. Da hun forlader sengestuen, siger hun<br />

velbekomme. Patienten smiler” [citat fra feltnoter].<br />

Hvad har vi set?<br />

Det skaber glæde og en god måltidsoplevelse hos patienterne, når<br />

sengestuerne bliver gjort klar til måltiderne. Det kan dreje sig om helt<br />

små ting. Hvis medarbejderne for eksempel husker og har tid til at lufte<br />

ud inden servering samt indstille sengebordet til den rigtige højde for<br />

patienten.<br />

I praksis udfordres klargøringen af, at der er rigtig mange opgaver for<br />

plejepersonalet. De skal tage maden ud af ovnen, tage temperatur,<br />

portionsanrette til hver enkelt patient og servere maden for patienterne<br />

i dagligstuen eller på sengestuerne. Samtidig er det ikke altid let for dem<br />

at finde ud af, hvilket tilbehør køkkenet har tiltænkt de forskellige retter.<br />

Personalets mange opgaver gør tilsammen, at måltiderne anses for at<br />

være besværlige og i øvrigt mindre vigtige end behandling og pleje. Det<br />

gør, at opmærksomheden på klargøringen af spisemiljøet kan blive<br />

nedprioriteret til fordel for plejeopgaverne, der af personalet ses som<br />

tættere på deres kernefaglighed.<br />

Når det gælder serveringen af måltidet, foregår det til frokost og<br />

aftensmad ofte på bakker både i opholdsstuen og på sengestuerne. I<br />

modsætning hertil er der ingen bakker til morgenmaden i fællesrummet.<br />

Her er bordene i dækket med kopper, glas og bestik, samtidig med, at<br />

nybagt brød, smør og marmelade stilles på bordene, så patienterne kan<br />

se maden og selv kan forsyne sig. På sengestuerne serveres også<br />

morgenmaden på bakker.<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

Morgenmaden er det måltid på hospitalet, som kommer tættest på at<br />

ligne måltiderne derhjemme. Der er fx konsekvent ingen bakker, og det<br />

betyder, til forskel fra frokost og aftensmad, at patienterne i mindre grad<br />

er afgrænset fra hinanden. Signalet til morgenmaden er derfor, at de i<br />

højere grad er fælles om måltidet. Afstanden mellem maden og patienten<br />

mindskes, når patienterne selv kan forsyne sig med fx brød, smør og<br />

marmelade. Dette forhold er desuden med til at fastholde en<br />

fornemmelse af hverdag og give en pause fra sygdommen.<br />

På de afsnit eller på sengestuerne, hvor patienterne ikke selv kan tage<br />

maden, er det til gengæld medarbejdernes opgave at mindske denne<br />

afstand mellem patient og mad ved at præsentere og servere maden i en<br />

positiv tone og med mange positive tillægsord for de enkelte elementer i<br />

retterne.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Luft ud inden måltidet. Brug 5-10 minutter på at åbne et vindue og få lidt<br />

frisk luft ind i lokalet, hvad enten det er sengestue<br />

eller fællesrum.<br />

Fortæl hvad der er på menuen og brug positive<br />

tillægsord.<br />

Ved serveringen bør du være omhyggelig og<br />

positiv i din præsentation af menuen. Undgå<br />

ligegyldighed eller negativitet overfor maden.<br />

Giv patienten en god siddestilling. Hjælp patienten op at sidde. Gerne i en stol ved<br />

siden af sengen, hvis det er muligt. Hvis ikke, så<br />

sørg som minimum for at give en ekstra pude i<br />

ryggen.<br />

Prioriter at tallerknen har mere end en farve. Husk i serveringen at prioritere grøntsager med<br />

farver med på tallerkenen, hvis det er muligt i<br />

forhold til rettens sammensætning.<br />

Mængden af mad på fade tilpasses patienterne ved<br />

bordet.<br />

Når du serverer så undgå store fade med masser<br />

af mad på de borde, hvis der er småtspisende<br />

patienter. Afpas i stedet mængden af mad, så<br />

patienterne ikke føler sig overvældet.<br />

Et friskt spisemiljø minder mindre om hospital.<br />

Derfor har patienten lettere ved at føle sig i en<br />

normal og hjemlig situation.<br />

En positiv præsentation af maden stimulerer<br />

appetitten.<br />

Man kan ikke ligge ned og spise. Det er besværligt<br />

at synke, og patienten føler sig syg, hvis han/hun<br />

ikke forlader sengen. En siddestilling med støtte i<br />

ryggen gør det meget mere behageligt at spise.<br />

En indbydende tallerken med flere farver<br />

stimulerer synssansen og øger patientens appetit.<br />

For småtspisende patienter kan et stort fad virke<br />

voldsomt og hæmmende for appetitten.<br />

Småtspisende kan bedre overskue små mængder<br />

af mad og vil derfor spise mere.


Rum


Måltiderne kan foregå enten på sengestuerne eller i opholdsstuen, og<br />

begge steder har de fysiske rammer stor indflydelse på patienternes<br />

måltidsoplevelse.<br />

Hvad har vi set?<br />

På sengestuerne er det især en udfordring for patienterne, at møblerne<br />

ikke er beregnet på spisning, og rummet i det hele taget ikke indbyder til<br />

måltider. Fx kan det være svært at indstille et klapbord til den rigtige<br />

højde, når patienten skal spise i senge: ”Patienten får maden serveret på en<br />

bakke, som bliver stillet på klapbordet. Men klappen er for langt nede til, at<br />

hun kan få den ind over sengen. Så hun må lade bakken stå på klappen og<br />

har i stedet tallerkenen stående på maven” [citat feltnoter].<br />

Opholdsstuen indbyder heller ikke umiddelbart til et godt spisemiljø.<br />

Det hænger sammen med på den ene side, at møblerne ligesom i<br />

sengestuerne bærer præg af at være institutionelle snarere end, at de<br />

signalerer hjem samt, at opholdsstuen udover måltider også bliver brugt<br />

til at afholde personalemøder, tage blodprøver og give medicin til<br />

patienterne.<br />

Til gengæld kan en god klargøring af spisemiljøet bidrage til en positiv<br />

måltidsoplevelse for patienterne, fx når medarbejderne husker at lufte<br />

ud inden måltidet eller når patienten placeres i en stol i stedet for i<br />

sengen.<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

Det institutionelle udtryk som præger både opholdsstue og sengestuer<br />

er med til at signalere sygdom over for patienter. Det giver en<br />

forringelse i måltidsoplevelsen. I stedet bør man tilstræbe at lade rum og<br />

møbler signalere en hjemlig stemning, der i højere grad vil kunne give<br />

patienterne en pause fra sygdommen.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Rummet klargøres til måltidet. Der luftes ud og dækkes bord før alle måltider på<br />

både opholdsstue og sengestuer. På stuerne skal<br />

man samtidig være opmærksom på indstillingen af<br />

bordet i forhold til patientens siddehøjde.<br />

Vær opmærksom på møblers placering. Fællesrummet kan med enkle midler som<br />

møblernes placering ofte i højere grad komme til<br />

at ligne et sted, hvor patienterne skal spise i<br />

stedet for et mødelokale til personalet.<br />

Vær opmærksom på belysningen i både fællesrum<br />

og på sengestuer.<br />

Efterstræb en hjemlig atmosfære i både fællesrum<br />

og på sengestuer.<br />

Det bedste er, hvis der kan placeres en eller flere<br />

lamper, der hænger ned over bordene<br />

(fællesrum), eller en lille lampe med blødt lys i<br />

nærheden af bordet (sengestuer).<br />

Sørg som minimum for, at der ikke er unødig<br />

gennemgang i både fællesrum og sengestue under<br />

måltiderne.<br />

Overvej runde borde. Overvej hvis der skal skiftes møbler, om<br />

fællesrummet skal have runde i stedet for<br />

firkantede borde.<br />

Både sengestue og fællesrum skal transformeres<br />

for at blive klar til at fungere som rum, hvor<br />

patienterne kan spise i stedet for rum, hvor de er<br />

syge. Udluftning og borddækning er minimum.<br />

En hyggelig placering af møblerne giver et signal<br />

om hjemlige rammer i stedet for hospital og<br />

sygdom. Det øger patienternes appetit.<br />

Loftslys gør rummet koldt og gør det samtidig<br />

svært for især de ældre patienter at se, hvad de<br />

spiser. Lys over bordet skaber hygge og hjemlig<br />

stemning.<br />

Når der ikke er gennemgang i rummet øges roen<br />

og samværet omkring måltidet. Det giver en langt<br />

mere hjemlig atmosfære og signalerer mindre<br />

hospital og sygdom.<br />

Runde borde skaber en stemning af hjemlighed og<br />

samvær omkring måltidet. Samtidig er alle ved<br />

bordet ligeværdige, og ingen bliver isoleret, som<br />

det kan ske ved et firkantet bord.


Værtskab


Det helt centrale element i bestræbelsen på at give patienten en god<br />

måltidsoplevelse er, at der ydes et godt værtskab overfor patienterne.<br />

Det er i værtskabet, at måltidet overleveres til patienten. Værtskabet kan<br />

udfyldes af flere og skiftende medarbejdere og handler om den<br />

personlige omsorg for patientens spisning, som iscenesætter måltidet og<br />

giver patienten en god måltidsoplevelse.<br />

Hvad har vi set?<br />

Det ene af projekt <strong>Måltidsoplevelser</strong>s afsnit har en medarbejder med<br />

funktion af måltidsvært. Hun er på arbejde i tidsrummet 8.00-11.30, og<br />

hun har en meget positiv effekt på patienterne. Der opstår et<br />

tillidsforhold og hyggeligt kammeratskab mellem hende og patienterne. I<br />

det hele taget får værtens tilstedeværelse morgenmåltidet til at fungere<br />

på en meget positiv måde. Men ikke kun det.<br />

Værtskabet og værten i sig selv repræsenterer en meget vigtig funktion<br />

på afsnittet, fordi hun værdsættes af patienterne på en måde, der rækker<br />

ud over selve måltidet. Det fylder meget for et menneske at blive mødt<br />

med respekt og omsorg. Og denne situation skabes på en rigtig fin måde<br />

ved at yde et godt værtskab. Samtidig sikrer måltidsværten også en<br />

positiv opmærksomhed på nødningen af de småtspisende patienter.<br />

En patient siger om den pågældende medarbejder: “Hun er så sød og<br />

omsorgsfuld og kender alle og enhver” [patient], mens en anden patient<br />

supplerer: “Det første man falder over, er modtagelsen. Det vil sige, modtages<br />

man på en god måde til måltidet? Det synes jeg, at man gør” [patient].<br />

Også fra medarbejdernes perspektiv opleves værtsfunktionen positivt.<br />

Måltidsværten aflaster medarbejderne omkring måltiderne ved at udføre<br />

en række mad- og måltidsrelaterede opgaver, som de ikke selv har den<br />

fornødne tid til. Det skaber ro, og betyder mindre stress og mere<br />

overblik og energi til andre opgaver for medarbejderne: ”Det ville være en<br />

kæmpe hjælp, hvis der var en permanent i køkkenet, for så er det nemmere<br />

for os andre. Vi skal jo både sende folk ned og tage temperatur på maden og<br />

begynde at servere for dem, som måske er kommet” [medarbejder].<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

En stor del af måltidsværtens positive potentiale ligger i, at værtens<br />

relation til patienterne udelukkende er bygget op om mad og måltider.<br />

Relationen er altså renset for sygdom, og det giver værten mulighed for<br />

at se og omgås patienterne som mennesker og individer snarere end kun<br />

som patienter.<br />

Hvis måltidsværten sørger for at byde patienterne velkommen i<br />

opholdsstuen til måltiderne, og i det hele taget sørger for, at patienterne<br />

føler sig set og hørt under måltiderne, giver det muligheden for at<br />

påvirke patienternes måltidsoplevelse i en positiv retning, fordi det<br />

menneskelige samvær under måltidet skaber en tiltrængt pause fra<br />

sygdommen.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Udpeg en måltidsvært. Udpeg en eller flere medarbejdere, som så vidt<br />

muligt udelukkende varetager værtskab under og<br />

omkring måltiderne. Både til morgenmad, frokost<br />

og aftensmad.<br />

Se værtskabet som ægte omsorg. Fortæl dig selv og dine kolleger på afsnittet, at det<br />

at yde et godt værtskab for måltidet ikke er noget<br />

andet end at yde omsorg for patienterne, men<br />

derimod én og samme ting.<br />

Accepter værtskabet som arbejdsopgave. Når du eller en af dine kolleger har rollen som<br />

vært, er det vigtigt at tage det alvorligt. Du<br />

udfører en opgave, som er lige så vigtig som alle<br />

andre opgaver i løbet af dagen, fx pleje mv.<br />

Byd velkommen i fællesrummet. Værten byder patienterne velkommen i en positiv<br />

tone. Hvis patienterne er lang tid om at samle sig,<br />

så byd da de først ankomne noget at drikke.<br />

Præsenter menuen. Værten præsenterer patienterne for menuen, når<br />

alle sidder til bords i fællesrummet.<br />

Vær positiv. Værten bruger positive tillægsord og vendinger i<br />

præsentation og omtale af maden. Undgå at<br />

overdrive din ros og sæt dig på forhånd ind i, hvad<br />

det er, du roser.<br />

Værtskabet er bygget op om måltider og ikke<br />

sygdom. Derfor bliver relationen mellem vært og<br />

patient to ligeværdige mennesker. Det skaber en<br />

god måltidsoplevelse, og giver patienten en pause<br />

fra sygdom.<br />

Det menneskelige samvær under måltidet giver<br />

patienten en følelse af tryghed, som skaber<br />

positive rammer for måltidsoplevelsen.<br />

Hvis værten ikke får ro til at udføre sine opgaver i<br />

forbindelse med måltidet, mister værtskabet sin<br />

pointe, og patienterne oplever måltidet som<br />

forhastet. Værtskabet skal have plads og tid.<br />

Det får patienterne til at føle sig velkomne og<br />

trygge.<br />

Præsentation af menuen skærper appetitten og<br />

understreger fællesskabet omkring måltidet.<br />

Hvis værten roser maden, bliver patienterne også<br />

mere positivt stemt overfor maden. Positive<br />

tillægsord om maden skærper appetitten og<br />

muligheden for, at der ryger et ekstra stykke ned.


Nødning


Nødning - altså opfordringen til at spise - er et helt uundværligt element<br />

i bestræbelsen på at skabe gode måltidsoplevelser for de ældre<br />

småtspisende patienter. Medarbejderen viser med sin nødning den<br />

småtspisende patient, at hun bekymrer sig om hendes appetit og<br />

spisning. Gennem nødningen sender medarbejderen dermed et signal om<br />

menneskelig omsorg.<br />

Hvad har vi set?<br />

Udfordringen på Glostrup Hospital er, at det ofte er svært for<br />

medarbejderne at have fokus på nødningen i en travl hverdag. Derfor er<br />

det ofte lettest at acceptere patienternes “nej tak”, når der tilbydes mad<br />

eller at efterlade en portion mad hos patienten for derefter at vende<br />

tilbage og genoptage nødningen på et senere tidspunkt.<br />

På den anden side sker det også, at medarbejdere i deres travlhed er<br />

kreative og benytter muligheden for at få lidt tidsbesparende hjælp af de<br />

andre patienter i deres nødning af småtspisende patienter. Fx ved at<br />

benytte de sociale relationer mellem patienterne som afsæt for<br />

nødningen af den småtspisende: ”Jeg prøver at få patienterne til at sidde<br />

sammen, når de skal spise. I morges ville jeg så gerne have en dame over at<br />

sidde sammen med anden dame, som jeg ved er meget småtspisende. Og jeg<br />

prøvede at gelejde hende derover (…) Den ene spiser ikke ret meget og den<br />

anden er ret god til at spise. Men de er gode til at tale sammen. Og ved at de<br />

sad og snakkede sammen, så kunne den småtspisende måske få lokket et<br />

ekstra stykke ned, fordi de var så optaget af at sidde og snakke sammen.<br />

Måske havde hun lyst til et stykke til, når de nu sad og hyggede<br />

sig” [medarbejder].<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

Hvis medarbejderne godtager patientens “nej tak” til mad, kan<br />

konsekvensen være, at patienten ikke får nok at spise. Her er vigtigt at<br />

vide, at patienters “nej tak” ofte er en forsvarsmekanisme, som patienten<br />

bruger både for at beskytte sig selv og for at tage hensyn til<br />

medarbejderne.<br />

Samtidig er det også vigtigt, at medarbejderen starter nødningen, så snart<br />

maden bliver serveret. Hvis patienten får lov til at sidde i længere tid<br />

med maden foran sig, er konsekvensen, at appetitten mindskes, fordi<br />

patientens sygdom og manglende evner til selv at spise, bliver udstillet og<br />

tydeliggjort for patienten selv. Resultatet er samtidig, at maden bliver<br />

unødigt kold og kedelig, og det gør det endnu sværere for patienten at<br />

spise.<br />

Nødning handler ikke om at give større portioner eller at stille fade på<br />

bordet, som patienten selv kan forsyne sig fra (se foto forrige side). Det<br />

gør den småtspisende patient ikke. En overfyldt tallerken eller et stort<br />

fad med smurte rugbrødsmadder har den modsatte effekt og<br />

understreger i stedet patientens sygdom og manglende appetit med den<br />

konsekvens, at appetitten hæmmes yderligere.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Server først for småtspisende patienter, når du er<br />

klar til at nøde.<br />

Hvis du serverer maden for den småtspisende og<br />

forlader ham/hende i en tid, inden du vender<br />

tilbage for at nøde, bliver maden kold og kedelig.<br />

Vær positiv, når du nøder småtspisende patienter. Brug positive ord og humor, når du nøder den<br />

småtspisende, fx “kom nu min ven, tag et stykke<br />

mere for min skyld” eller “hvis du tager 2. gang<br />

lover jeg også at gøre dig en tjeneste” etc.<br />

Accepter ikke et “nej tak”. Selvom en småtspisende patient siger “nej tak” til<br />

at spise mere eller til mad i det hele taget, bør<br />

man som medarbejder alligevel forsøge at nøde.<br />

Sæt kun små portioner foran den småtspisende<br />

patient.<br />

Større portioner er ikke nødning. Småtspisende<br />

patienter spiser mere, hvis der ikke står fulde<br />

fade foran ham/hende, som minder om, hvor lidt<br />

han/hun i virkeligheden kan spise.<br />

Betragt nødning som menneskelig omsorg. Se nødningen som en menneskelig handling, der<br />

sender et signal om omsorg og giver patienten<br />

tryghed (nogen bekymrer sig om mig).<br />

Småtspisende går typisk ikke i gang med at spise<br />

af sig selv - og slet ikke hvis maden først bliver<br />

kold og kedelig. Det er meget nemmere at nøde<br />

og skabe appetit med frisklavet varm mad.<br />

Småtspisende er kede af deres manglende appetit<br />

og ønsker ikke at problematiseres negativt eller<br />

være til besvær.<br />

Den småtspisende patient skal spise. Selvfølgelig<br />

kan patienten ikke tvinges, men det “nej tak” som<br />

måske kommer belejligt i en travl vagt, må ikke<br />

være undskyldningen for ikke at nøde.<br />

For en småtspisende patient understreger en<br />

overfyldt tallerken eller et stort fad patientens<br />

identitet som syg, fordi det udstiller den<br />

manglende appetit.<br />

Nødningen understreger overfor patienten, at<br />

medarbejderen drager omsorg for ham/hende -<br />

ikke kun som patient, men også som menneske.


Afbrydelser


Hvad har vi set?<br />

Det sker ofte, at måltiderne afbrydes af fx blodprøver, uddeling af<br />

medicin, afhentning til undersøgelser og fysioterapi og lægesamtaler. Og<br />

det er ærgerligt for patienternes måltidsoplevelse. Afbrydelser som<br />

blander elementer af sygdom ind i måltidet, er i høj grad hæmmende for<br />

især de småtspisende patienters appetit: ”10 minutter over 12 kommer<br />

sosu-assistenten og meddeler en mandlig patient, at fysioterapeuterne er<br />

kommet for at hente ham. Han er slet ikke færdig med sin mad. Han kigger<br />

på hende som for at indikere, at han altså stadig spiser. ‘Nå, men du må godt<br />

få 2 minutter mere til at spise færdig’ siger hun. Han flytter et stykke roastbeef<br />

rundt på sin tallerken. Efter kort tid giver han op og efterlader en halv<br />

tallerken fuld mad” [citat fra feltnoter].<br />

De mest typiske afbrydelser under måltidet er uddeling af medicin (se<br />

foto på forrige side) og blodprøver. Pillerne gives typisk inden maden, og<br />

blodprøver foregår på den måde, at enten hentes patienterne ud på<br />

gangarealet, eller også tages blodprøven direkte ved bordet. Flere<br />

patienter undrer sig over, at de ikke får deres medicin inde på stuerne<br />

inden maden. Det hæmmer deres appetit at være nødt til at sluge mange<br />

piller umiddelbart inden maden.<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

Afbrydelser af måltidet har en negativ indflydelse på måltidsoplevelsen,<br />

fordi man som patient i mindre eller større grad oplever et tab af<br />

kontrol over sit eget liv.<br />

Under en hospitalsindlæggelse er måltidet faktisk et af de eneste<br />

elementer, som patienterne kender fra hverdagen derhjemme, og<br />

derudover et forudsigeligt holdepunkt i den usikre situation, som en<br />

hospitalsindlæggelse repræsenterer. Patienterne har brug for dette rum,<br />

hvor de kan få en pause fra sygdommen. Men konsekvensen af<br />

afbrydelserne er, at patienterne ikke får denne nødvendige pause. Derfor<br />

er det utrolig væsentligt at forsøge at holde måltidet fri for ikke-akutte<br />

afbrydelser.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Beskyt måltidet. Måltidet beskyttes ved, at det holdes fri for ikkeakutte<br />

afbrydelser. Reserver måltidet til<br />

patienternes spisning.<br />

Tag ikke blodprøver under måltidet. Tag så vidt muligt blodprøver enten før eller efter<br />

måltidet.<br />

Uddel ikke medicin under måltidet. Hvis medicinen ikke nødvendigvis skal tages i<br />

forbindelse med måltidet, så uddel pillerne til<br />

patienterne enten før eller efter måltidet.<br />

Bland ikke stuegang ind i måltidet. Hvis det ikke haster så vent med at give patienten<br />

manglende beskeder fra stuegang, aftaler om<br />

fysioterapi mv.<br />

Tildel en ‘måltidsbeskytter’-rolle. Det er oplagt at give værten for måltidet den<br />

opgave eller det privilegium at kunne beskytte<br />

måltidet for afbrydelser. Det er vigtigt, at andre<br />

medarbejdere accepterer denne rolle.<br />

Prioriter på ledelsesniveau at undgå afbrydelser i<br />

måltidet.<br />

Hvert afsnits ledelse formulerer en handlingsplan<br />

for, hvordan man internt på netop denne afdeling<br />

kan holde måltidet fri for afbrydelser, så det<br />

fungerer i hverdagen.<br />

Afbrydelser, som blander elementer af sygdom<br />

ind i måltidet, hæmmer især de ældre<br />

småtspisende patienters appetit. Efter afbrydelsen<br />

er det svært at genoptage måltidet.<br />

At tage en blodprøve eller hente patienten ud på<br />

gangen til blodprøve under måltidet er en<br />

voldsom afbrydelse og markerer på alle måder, at<br />

patienten ikke er i hjemlige, hyggelige omgivelser.<br />

Det kan være svært at sluge piller. Især mange<br />

ældre patienter er ofte tørre i munden og har<br />

det svært med at sluge piller. Det giver en dårlig<br />

optakt til måltidet.<br />

Beskeder og aftaler omkring patientens sygdom,<br />

sygdomsforløb og behandling nedsætter fokus på<br />

måltidet, og understreger patientens identitet<br />

som syg.<br />

Det kan være svært i en travl hverdag at huske på<br />

at beskytte måltidet. Hvis der er en medarbejder<br />

med denne rolle, vil beskyttelsen af måltidet blive<br />

meget mere synlig og vigtig for alle.<br />

En lokalt formuleret handlingsplan for at undgå<br />

afbrydelser giver ejerskab og fungerer i praksis<br />

langt bedre end alverdens anbefalinger udefra.<br />

Gevinsten er roligere måltider og bedre ernærede<br />

patienter.


Sociale rammer


Hvad har vi set?<br />

De sociale rammer kan have stor indflydelse på den ældre småtspisende<br />

patients måltidsoplevelse. Måltiderne er det tidspunkt på dagen, hvor<br />

patienterne har mulighed for at være sammen med andre mennesker.<br />

Man går ikke på besøg på hinandens sengestuer, så derfor bruger mange<br />

patienter i stedet måltiderne som mødested. Samtidig fungerer måltidet<br />

også som en motivationsfaktor for at gøre sig i stand og komme ud af<br />

den lidt søvnige tilstand, som de lange ophold i sengen bevirker.<br />

For patienterne opleves måltiderne dermed som en række højdepunkter<br />

i hverdagen, som de ser frem til, og hvor de har mulighed for at<br />

hyggesnakke og dele erfaringer med de andre patienter: “Måltiderne er<br />

det eneste, man kan glæde sig til i løbet af dagen, når man er indlagt. Man<br />

glæder sig jo ikke ligefrem til undersøgelser og den slags. Der ved man aldrig,<br />

hvad der skal ske. Så det er meget usikkert. Til måltiderne kan man slappe af<br />

og snakke sammen.” [Patient]<br />

Forventningens glæde ved måltidernes sociale rammer kommer til<br />

udtryk ved, at mange patienter ofte ankommer til opholdsstuen 15-20<br />

minutter før måltidet starter.<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

Det er vigtigt at vedligeholde de sociale rammer for patienterne, fordi<br />

måltidet på den måde kan fungere som en ventil, der kan mindske fokus<br />

på sygdom for et øjeblik. Her kan patienterne få en hyggestund og<br />

snakke om dagligdags emner med de andre patienter.<br />

Måltiderne giver også patienterne mulighed for at knytte bånd til<br />

hinanden, som i nogle tilfælde vedligeholdes efter udskrivning. Derfor er<br />

det sociale samvær under måltidet og de gode relationer, som ofte<br />

dannes mellem patienterne, medvirkende til at gøre hospitalsopholdet til<br />

en varmere oplevelse. På fotoet på forrige side har tre ældre damer<br />

fundet et midlertidigt venskab under deres indlæggelse. De mødes over<br />

måltidet og snakker hyggeligt sammen.<br />

Socialt samvær omkring måltidet kan også være medvirkende til, at de<br />

ældre småtspisende patienter kan få en bid mere ned. Det skal dog<br />

understreges, at socialt samvær ikke nødvendigvis giver en god<br />

måltidsoplevelse for alle patienter. Socialt samvær med andre patienter<br />

kræver bl.a. fysisk og psykisk overskud.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Patienter motiveres til at spise i opholdsstuen. Motiver så vidt muligt til, at patienter ikke spiser<br />

på deres egen sengestue men i stedet i fællesrum.<br />

Patienter motiveres til at tale sammen i fællesrum. Patienter med samme udgangspunkt (fx ældre<br />

patienter) motiveres til at snakke sammen ved fx<br />

at placere ved samme bord, når de spiser i<br />

fællesrummet<br />

Brug møbler til at motivere socialt samvær. Hvis der skal skiftes møbler i fællesrummet, så<br />

overvej runde i stedet for firkantede borde.<br />

Det sociale samvær skaber en hjemlig hygge, som<br />

motiverer til spisning og øger appetitten. I<br />

modsætning hertil er sengestuen ofte et lidt<br />

ensomt sted at spise og minder om sygdom.<br />

Det sociale samvær kan i en kort tid mindske<br />

fokus på sygdom og give patienterne en følelse af<br />

normalitet ved at snakke om dagligdags emner<br />

med de andre patienter i samme situation.<br />

Runde borde skaber en stemning af hjemlighed og<br />

samvær omkring måltidet. Samtidig sikrer et rundt<br />

bord i højere grad, at ingen patienter bliver<br />

isoleret, som det kan ske ved et firkantet bord.


Organisering


Der er er en række arbejdsgange forbundet med måltidets vej fra<br />

køkken til patient. Denne proces kalder vi organiseringen. Alt efter<br />

hvordan disse arbejdsgange tilrettelægges, kan selve måltidet forløbe<br />

med flere eller færre komplikationer. Måltidsoplevelsen er i høj grad<br />

afhængig af, hvordan man på det enkelte afsnit vælger at organisere<br />

måltidets vej frem til patienten.<br />

Hvad har vi set?<br />

Der er mange medarbejdergrupper involveret i håndteringen af<br />

måltiderne: Portør fragter maden fra køkken til afdeling,<br />

servicemedarbejder opvarmer maden, plejemedarbejder tager maden ud<br />

af ovn, tjekker temperatur på maden og serverer for patienterne,<br />

servicemedarbejder tager ud af bordet og pakker service til vask.<br />

De mange medarbejdergrupper omkring måltiderne øger risikoen for, at<br />

fejl ikke opdages i tide. Som det er nu, opdages fx fejl i leverancen fra<br />

køkkenet først, når plejemedarbejderne tager maden ud af ovnen lige før<br />

servering. Når fejlen først opdages på dette tidspunkt, bliver det<br />

vanskeligt at løse problemet. Plejepersonalet skal servere maden og har<br />

derfor sjældent tid til at ringe til køkkenet for at rette fejlen. Derfor får<br />

køkkenet ofte slet ikke besked om fejlen, eller har ikke anden mulighed<br />

end at kompensere med brød og pålæg på grund den sene<br />

tilbagemelding.<br />

Dertil kommer, at der for plejepersonalet på afdelingen er mange<br />

handlinger, som skal koordineres og løses for at få kabalen omkring<br />

måltidet til at gå op. Det gælder især i forbindelse med morgenmaden,<br />

hvor patienterne forinden skal vækkes, have foretaget morgentoilette og<br />

have medicin for smertedækning. Det gør situationen omkring<br />

måltiderne stressfyldt.<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

De mange medarbejdergruppers involvering i måltidet har som<br />

konsekvens, at uforudsete hændelser eller forsinkelser meget let kan få<br />

korthuset til at vælte. Uden et system er måltidet overladt til<br />

tilfældigheder, og det bringer patienternes måltidsoplevelse i fare.<br />

Den manglende struktur har ikke kun en negativ indflydelse på<br />

patienternes måltidsoplevelse, men betyder også i høj grad, at<br />

medarbejderne oplever måltidet som stressfyldt, da det lægger<br />

unødvendigt beslag på mange medarbejderes ressourcer og energi.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Placer ansvaret for måltidet. En medarbejder (fx værten) har det overordnede<br />

ansvar for måltidet. Det inkluderer også de<br />

praktiske opgaver. Medarbejderen skal ikke selv<br />

gøre alt, men har ansvaret for, at opgaverne bliver<br />

udført.<br />

Udførende medarbejdere får ét sted henvende sig<br />

med spørgsmål til opgaver. Fejl og mangler<br />

opdages i tide. Det giver patienterne en mere<br />

sammenhængende og rolig måltidsoplevelse.


Mellemmåltider


Set ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt er mellemmåltiderne lige så<br />

vigtige som dagens hovedmåltider. Mellemmåltiderne bør udgøre 50 % af<br />

dagens samlede energiindtag for den småtspisende patient. Det gør<br />

mellemmåltiderne meget vigtige for patienternes samlede<br />

måltidsoplevelse, fordi det netop er så vigtigt, at mellemmåltiderne bliver<br />

spist. Ellers har det stor indvirkning også på resten af måltiderne.<br />

Hvordan vender vi tilbage til.<br />

Hvad har vi set?<br />

De småtspisende patienter bliver altid tilbudt mellemmåltider, men det<br />

er ikke altid, de bliver spist. Det hænger sammen med, at<br />

mellemmåltiderne i en travl hverdag ofte risikerer at blive glemt eller<br />

underprioriteret af personalet. Det giver sig bl.a. til kende ved, at det kan<br />

være fristende for personalet at spare på tiden ved at overlade<br />

mellemmåltiderne til patienterne selv og servere dem på en kaffevogn på<br />

gangen, hvorfra patienterne kan forsyne sig (se foto på forrige side). På<br />

sådan en vogn vil mellemmåltiderne typisk være pakket ind. På billedet er<br />

der ost på en tallerken, som er dækket med film og boller i en lukket<br />

pose. Ofte bliver mellemmåltiderne ikke spist.<br />

Det er tydeligt, at det kræver en ekstraordinær indsats fra personalet,<br />

hvis de ikke kun skal tilbyde mellemmåltider, men også ligefrem sikre, at<br />

de bliver spist. En medarbejder siger: ”Hvis patienterne siger nej til en<br />

sandwich, så spørger jeg om de kunne tænke sig lidt yoghurt, et stykke frugt,<br />

eller en ernærings-is. Jeg giver ikke op. De skal sige ja til et eller andet (…)<br />

Men hvis man ikke viser dem viften af tilbud, så ved de heller ikke, hvad de<br />

kan spørge efter” [medarbejder]. Den type engagement er altafgørende<br />

for, om de småtspisende patienter spiser mellemmåltiderne. Men ofte er<br />

der kun få medarbejdere som i løbet af den travle hverdag har tid og<br />

overskud til at yde denne indsats.<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

Konsekvensen af at servere mellemmåltider som et tag selv-bord er, at<br />

det gør dem svært tilgængelige for patienterne, og som patient kan man<br />

blive i tvivl om, hvorvidt det er tilladt at tage noget, der er pakket ind.<br />

Samtidig kan det være svært for småtspisende patienter at løfte ansvaret<br />

for selv at administrere mellemmåltiderne, idet de netop mangler den<br />

drivkraft – appetitten – som ellers ville motivere dem til selv at opsøge<br />

måltiderne. Derfor øges risikoen for underernæring, fordi det er langt<br />

nemmere for patienten at overbevise sig selv om, at det er okay at<br />

springe mellemmåltidet over.<br />

Pointen er samtidig, at for at skabe det engagement, som fremvises i<br />

citatet, så er afdelingerne nødt til at prioritere mellemmåltiderne på linje<br />

med morgenmad, frokost og aftensmad. Ellers vil personalet kun formå<br />

at tilbyde mellemmåltiderne uden at tage ansvar for, at de bliver spist. Og<br />

hvis mellemmåltiderne ikke bliver spist, betyder det, at de småtspisende<br />

patienter er nødt til at spise større hovedmåltider for ikke at tabe vægt.<br />

Og det kan være uoverskueligt for mennesker, som i forvejen kun har en<br />

ringe appetit.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Mellemmåltider serveres på en tallerken som et<br />

rigtigt måltid.<br />

Mellemmåltiderne bør ikke serveres på<br />

gangarealet uden opfølgning af personale.<br />

Småtspisende patienter nødes til at spise<br />

mellemmåltider.<br />

Mellemmåltiderne skal ikke være pakket ind. Stil i<br />

stedet mellemmåltidet frem for den enkelte<br />

patient - ligesom et almindeligt måltid..<br />

Mellemmåltider serveres for den enkelte<br />

småtspisende patient. Det letter adgangen til<br />

mellemmåltidet for patienten og giver samtidig<br />

muligheden for at personalet kan nøde patienten.<br />

Hjælp den småtspisende patient ved at give en<br />

nødende motivation til at spise mellemmåltider.<br />

Indpakkede mellemmåltider er svært tilgængelige<br />

for patienterne, som skal gøre en stor (og<br />

uoverskuelig) indsats for at få fat på dem.<br />

Mellemmåltidernes tilstedeværelse i sig selv<br />

tiltrækker ikke småtspisende patienter. Derudover<br />

sender indpakkede mellemmåltider et signal til<br />

patienterne om, at maden ikke må røres.<br />

Det er svært for den småtspisende patient selv at<br />

tage initiativ til at spise både hovedmåltider og<br />

mellemmåltider. Derfor skal de have en hjælpende<br />

hånd og gives lyst til mellemmåltiderne.


Mad


Maden har som tidligere nævnt ikke været det primære fokus i dette<br />

projekt. Men selvom en god måltidsoplevelse handler om mere end bare<br />

maden, spiller den naturligvis en rolle. Vi har derfor valgt at formidle de<br />

indsigter omkring tilberedningen af maden, som er kommet til syne i<br />

løbet af projektet.<br />

Hvad har vi set?<br />

Patienterne er meget glade for, at der serveres friskbagt brød til<br />

morgenmaden. Desuden skaber duften af det friskbagte brød en hyggelig<br />

stemning i opholdsstuen. For nogle patienter står den positive oplevelse<br />

så stærkt, at er det er det første, de nævner i snakken om måltiderne på<br />

hospitalet.<br />

Foruden brødet er også kødets konsistens central i forhold til især de<br />

ældre patienter. Nogle patienter har en oplevelse af, at kødet er svært at<br />

skære ud. Mens andre holder sig fra at spise kødet på baggrund af dårlige<br />

erfaringer med sejt kød, som ligger uden for hospitalsopholdet.<br />

En del af de ældre patienter oplever også, at retterne er for stærkt<br />

krydrede til deres smagsløg. Det kan for eksempel være tilfældet, når der<br />

bruges karry eller chili i tilberedningen. Denne smagspræference hænger<br />

også sammen med, at især de ældre patienter efterlyser flere<br />

traditionelle retter, som de genkender hjemmefra: ”Hvis de kunne gøre det<br />

mere enkelt. Altså hvis de kunne lave sådan en bradepande fuld kartofler. Folk<br />

ville jo elske det! Og det er så let at lave. Og flere traditionelle retter, det ville<br />

være et hit. Men så skulle det nok bare ikke være så fedt (…) I det hele taget<br />

har man fornemmelsen af, at der mangler sådan en god gammeldags<br />

økonoma. Sådan en med store arme. Sådan en rigtig husmor” [patient].<br />

Der tilbydes specialkost, fx vegetar-, diabetes- eller halalretter, til de<br />

patienter, som ønsker det. Her efterlyses dog større variation.<br />

Derudover oplever de langtidsindlagte patienter også, at maden<br />

overordnet set er ensformig. Især savnes der mere variation i tilbehøret<br />

til de enkelte retter: “En patient, som er indlagt på 8. uge, er utilfreds med<br />

sine grønne bønner på tallerkenen. Hun mener ikke, de er tøet op og beder<br />

mig om at mærke på dem. ’Er de måske tøet op, synes du?’ spørger hun.<br />

Fiskefrikadellen er okay, mener hun. ’Men jeg er ved at være godt træt af<br />

gulerods salat. ’Det har jeg fået flere dage i træk’. Hun efterlader både en del<br />

af gulerødderne, bønnerne og en kartoffel. Fiskefrikadellen spiser hun” [citat<br />

fra feltnoter].<br />

Mange patienter er til gengæld glade for den suppe, som udgør en del af<br />

måltiderne. Når der er meget fyld i suppen, eller hvis den er meget tyk,<br />

bliver det imidlertid svært at drikke den af en tudekop, som mange af de<br />

svage patienter foretrækker at gøre.<br />

Hvad er konsekvensen for patientens måltidsoplevelse?<br />

I forhold til maden er de væsentligste pointer for patienternes<br />

måltidsoplevelse, at patienterne ofte har mest lyst til retter, som de<br />

kender, og at duften af mad er vigtig for appetitten.


Anbefaling Uddybning Hvorfor?<br />

Suppe skal kunne drikkes af tudekop. Suppe er et godt supplement til småtspisende<br />

patienter. Men det er vigtigt, at den kan drikkes<br />

uden problemer af en tudekop i stedet for<br />

nødvendigvis at skulle spises med ske.<br />

Prioriter traditionelle retter (til ældre patienter). Hvad angår ældre og småtspisende patienter bør<br />

der være en ledelsesmæssig forståelse for at<br />

prioritere de traditionelle retter, som er<br />

genkendelige for især ældre patienter.<br />

Hovedret og dessert serveres hver for sig. Server hovedret og dessert hver for sig i stedet<br />

for at stille det hele på samme bakke.<br />

Vær opmærksom på kødets konsistens. Tjek kødets konsistens og lad køkkenet eller<br />

værten vide, hvis et bestemt stykke kød<br />

konsekvent tilberedes, så det bliver sejt eller<br />

tørt.<br />

Pas på ikke at krydre retterne for stærkt. Især ældre patienters smagsløg er følsomme<br />

overfor stærke krydderier som chili, karry etc..<br />

Men find en balance. Maden må heller ikke smage<br />

af ingenting.<br />

Ofte er småtspisende patienter svagelige og vil<br />

derfor gerne drikke af en tudekop. Det gælder<br />

også suppe, som derfor ikke må have klumper, der<br />

forhindrer den i at komme ud af tuden.<br />

Genkendelige retter giver patienterne mulighed<br />

for at snakke sammen rundt om bordet om egne<br />

erfaringer med tilberedning af retterne. Det øger<br />

ejerskabet til maden og dermed appetitten.<br />

Ingen serverer hovedret og dessert samtidig<br />

derhjemme. De to dele af måltidet bør derfor<br />

også på hospitalet være adskilt.<br />

I retter der indeholder kød, er konsistensen<br />

meget vigtig for især ældre patienter, der kan<br />

have problemer med at tygge sejt eller tørt kød.<br />

Mange ældre patienter foretrækker at spise<br />

retter de genkender hjemmefra.


Afslutning og tak


Vi håber, at projektets konklusioner og anbefalinger kan inspirere fagligt<br />

interesserede samt medarbejdere og ledere på andre danske hospitaler,<br />

som ønsker at arbejde med at udvikle og forbedre patienternes<br />

måltidsoplevelser.<br />

Tak til patienter og medarbejdere på Glostrup Hospital for stort<br />

engagement og imødekommenhed igennem hele projektet. Tak til<br />

Centralkøkkenet og køkkenchef Gitte Breum for idé og projektledelse.<br />

Tak til Helsefonden for økonomisk støtte.<br />

Hvis du ønsker at vide mere om projektet kan du kontakte køkkenchef<br />

Gitte Breum (gbre@glo.regionh.dk) eller konsulent og etnolog Jon<br />

Høyrup (jon@livingplusfood.dk).<br />

København, juni 2011.


Litteratur:<br />

‣Beardwsworth, Alan (ed.): “Sociology on the Menu” (Rutledge 1997)<br />

‣Conner, Mark: “The Social Psychology of Food” (Open University Press<br />

2002)<br />

‣Frisby, David (ed.): “Simmel on Culture” (Sage Publications 1997)<br />

‣Fürst, Elisabeth (ed.): “Palatale Worlds - Sociocultural Food Studies” (Solum<br />

Forlag 1991)<br />

‣H:S: ”Kostforplejning i H:S - forslag til fremtidige indsatsområder” (H:S<br />

2001)<br />

‣Holm, Lotte: ”Mad- og spisemiljø på hospitalet” (Kræftens Bekæmpelse<br />

1990)<br />

‣Holm, Lotte: ”Mad, mennesker og måltider – samfundsvidenskabelige<br />

perspektiver” (Munksgaard 2003)<br />

‣Kofod, Jens: “Becoming a Nursing Home Resident” (Københavns<br />

Universitet 2008)<br />

‣Kofod, Jens: ”Du er dem du spiser sammen med - et brugerperspektiv på<br />

den offentlige måltidsservice” (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og<br />

Fiskeri, Fødevaredirektoratet 2000)<br />

‣Lassen, Karin: ”Medicinske patienters ernæringspleje – en medicinsk<br />

teknologivurdering. sammenfatning” (Sundhedsstyrelsen 2005)<br />

‣Levnedsmiddelstyrelsen: ”Offentlig kostforplejning i Danmark. Bind 1 & 2.<br />

Betænkning fra udvalget om offentlig kostforplejning. Betænkning nr.<br />

1334.” (Levnedsmiddelstyrelsen 1997)<br />

‣Macbeth, Helen (ed.): “Researching Food Habits” (Berghahn Books 2004)<br />

‣Nielsen, Niels Kayser: “Madkultur - opbrud og tradition” (Klim Forlag<br />

2003)<br />

‣Palmvang, Kirsten: ”Vil du skære min fiskefilet ud? Om kostens, madens og<br />

måltidets sociale organisering og betydning under indlæggelse på<br />

hospital” (Københavns Universitet 2002)<br />

‣Plum, Lise Munk: ”Men mad skal man jo have” (Aarhus Universitet 2007)<br />

‣Rasmussen, Henrik Højgaard: ”Underernæring på sygehuse – hvad gør<br />

vi?” (Ugeskrift for Læger 20/3 2006)<br />

‣Region Hovedstaden: ”Region Hovedstadens Kost- og<br />

Ernæringspolitik” (Region Hovedstaden 2008)<br />

‣Sundhedsstyrelsen: ”Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og<br />

sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister – Screening og<br />

behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko” (Sundhedsstyrelsen 2003)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!