29.07.2013 Views

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gudstjenesteplan<br />

<strong>Marts</strong>, <strong>april</strong> <strong>og</strong> <strong>maj</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> M<strong>og</strong>enstrup<br />

6/3 Fastelavn Der henvises til fastelavnsgudstjeneste i Rønnebæk kirke kl. 10.00 v. C.P<br />

13/3 1.s.i fasten 9.00 (C.P) Ingen<br />

20/3 2.s.i fasten 9.00 10.30<br />

23/3 17.30 Lasagnegudstjeneste for begge s<strong>og</strong>ne<br />

27/3 3.s. i fasten Der henvises til gudstjeneste i Rønnebæk Kirke kl. 10.00 v. C.P<br />

3/4 Midfaste Ingen 10.30 * (Kl. 9.00 i Rønnebæk v. MLLH)<br />

10/4 Mariæ Bebudelsesdag 10.30 * 9.00<br />

17/4 Palmesøndag 10.30 Ingen (Kl. 9.00 i Rønnebæk v. MLLH)<br />

21/4 Skærtorsdag 19.00 Musikgudstjeneste fælles for begge s<strong>og</strong>ne<br />

22/4 Langfredag 14.00 Liturgisk gt. fælles for begge s<strong>og</strong>ne<br />

24/4 Påskedag 10.30 9.00<br />

25/4 2. påskedag 9.00 (C.P) Ingen<br />

1/5 1.s.e. påske Ingen 9.00 (C.P)<br />

8/5 2.s.e. påske 10.30 Menighedsmøde 1) 9.00<br />

11/5 17.00 Hverdagsgudstjeneste med fællesspisning<br />

15/5 3.s.e påske Ingen 9.00 <strong>og</strong> 11.00 Konfirmation<br />

20/5 Bededag 10.30 Konfirmation Ingen<br />

22/5 4.s.e. påske 9.00 10.30 *<br />

29/5 5.s.e. påske 10.30 9.00<br />

C.P: gudstjeneste ved Christine Pihl<br />

* Kirkekaffe<br />

1) gudstjeneste med efterfølgende menighedsmøde, hvor <strong>Næstelsø</strong> Menighedsråd orienterer om rådsarbejdet.<br />

For yderligere omtale af gudstjenester: se inde i bladet under ”Forårets gudstjenester”<br />

hvor intet andet er nævnt, er gudstjenesten ved Mette lund larsen hougaard<br />

Ved ferier <strong>og</strong> friweekends passes embedet af Christine Pihl, som er præst i rønnebæk. hun træffes på tlf. 55724554<br />

Jeg har ferie fra 6. marts - 14. marts <strong>og</strong> fra 26. <strong>april</strong> - 2. <strong>maj</strong>.<br />

kirkebil til gudstjeneste:<br />

Kan bestilles gratis hos taxa på tlf. 55 77 72 72<br />

senest 1 time før den pågældende aktivitet.<br />

kørsel til eftermiddagsmøderne:<br />

Ørslev Turisttrafik, tlf. 55 98 60 00.<br />

(Jesper Jensen)<br />

Handicapkørsel til gudstjeneste:<br />

Ved handicapkørsel benyttes det firma, man<br />

plejer at bruge. Regningen godtgøres derefter<br />

af menighedsrådet. Husk at få en regning.<br />

Menighedsrådene

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!