11. juni 2010 - Erhvervsskolen Nordsjælland

esh.dk

11. juni 2010 - Erhvervsskolen Nordsjælland

Til det Lokale Uddannelsesudvalg for Tømreruddannelsen

Søren Bisgaard Henrik Brogaard Sten Lodberg

Johnny Andersen Ralf Erlandsen Ole Sørensen

Per Dige Jan Rasmussen Steen Lidsmoes

Birgit Holst, referent

Hillerød den 11. juni 2010

Afbud: Sten Lodberg & Jan Rasmussen

Referat af LUU-møde for tømrere den 9. juni 2010

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og evt. opfølgning

3. Nyt fra udvalget

4. Nyt fra skolen

5. Næste møde

6. Eventuelt

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Den udarbejdede dagsorden blev udvidet med følgende

punkter: Svendeprøver, Efteruddannelse, Skolepraktik og Konstituering.

Ad 2 Godkendelse af referat fra sidste møde og evt. opfølgning

Der var ingen kommentarer til sidste referat, som

blev endeligt godkendt.

Ad 3 Nyt fra udvalget v. Henrik Brogaard

Fusionen mellem TIB og 3F er stemt hjem og bliver en realitet pr.

31.12.2010.

Johnny Andersen tiltræder udvalget i stedet for Torben Christiansen.

Johnny blev budt velkommen af udvalget.

Firmakonkurser ser ud til at være i aftagende. Der bliver indgået en

del korte uddannelsesaftaler. Udvalget har et godt samarbejde med Morten

fra vejledningen omkring misbrugselever/-lærlinge.

Vi har netop fået udlært 8 byggemontageteknikelever.

Vores vision er at få samlet både tømrere og snedkere i Helsingør.

Mødet med skolens bestyrelse, ledelse og formænd for

uddannelsesudvalgene gik fint, vi bliver hørt, og der var en god stemning

på mødet. Murerne får en ny hal på Peder Oxes Alle, og skolen er i gang

med en ombygning af VVS-faciliteterne. Styrket dialog fører til, at vi alle

tænker lidt mere i helhedsløsninger, og der er tillige på skolen foretaget

organisatoriske ændringer, der styrker alle led.

Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · tlf. 4829 0000 · www.esh.dk

Side 1 af 4


Censorvirksomheden kræver meget tid, Henrik har påtaget sig opgaven på

de små hold i Frederikssund, hvor det sidste gang krævede en forlængelse

af eleverne på 5 uger, inden det gik godt. Underviser Søren Jepsen fra

Frederikssund er p.t. udlånt 6 uger til TEC. Ros fra Henrik til underviserne i

Frederikssund.

Ad 4 Nyt fra skolen v. Ole Sørensen og Per Dige

Vi tænker at lave et fælles grundforløb for tømrer- og snedkerelever samt

specielle grundforløbspakker til ”svage” unge.

Vi får 100 grundforløbselever (tømrere) i Hillerød til august og

19 + 7 elever i Frederikssund samt 16-18 snedkere i Hillerød.

Vi gennemfører supplerende 10 ugers undervisning indenfor en anden

indgang af grundforløbselever, der venter på at komme i skolepraktik.

12-13 malere – murere og 13 tømrergrundforløbselever, der går over som

Byggemontageteknikelever, vi kan sige, at de alle går her med perspektiv.

Vi har 6 ledige skolepraktikpladser tilbage indenfor tømreruddannelsen i

resten af 2010.

Vi kører et forsøg med Sundhed og Idræt i samarbejde med Roskilde og

TEC, hvor der på et grundforløb er skemalagt motion og idræt, det ser

ud til at have en gavnlig virkning mht fastholdelse og koncentration

omkring det faglige.

Til august starter vi et hold HTX-elever op i Frederikssund i nye lokaler i

tilknytning til tømrerlokalerne på Elsenbakken. Vi starter også et

grundforløb op inden for bygnings- og brugerservice, de skal dele lokaler

med tømrerne, og eksisterende underviserne i Frederikssund vil også være

til rådighed for disse elever.

Til oktober starter vi grundforløb inden for strøm, styring og IT op

i Frederikssund i nye lokaler også på Elsenbakken. Vi vil udbyde

grundforløbet med et gymnasialt niveau kaldet EUX.

I Helsingør påtænker vi at starte et kombineret grundforløb inden for

Bygge og Anlæg (Tømrer- og snedkergrundforløb) i uge 41, 2010.

Vi er i gang med at ansætte ny afdelingsleder i Helsingør til EUD,

Han/hun skal varetage uddannelserne

- Maritime Håndværksfag

- Bygnings- og Brugerservice

- Mad til Mennesker

- Bygge & Anlæg samt

- Skolehjemmet

Vedkommende skal også skabe nye kontakter til institutioner og

virksomheder i området.

Vi har nu lovgivningsmæssigt mulighed for at drifte 10. klasser efter

en såkaldt 20/20 model, hvor 20 uger af undervisningen foregår indenfor

et EUD-grundforløb, således at staten finansierer 20 ugers brobygning

i et 10. klasses forløb, det hjælper de slukne kommunekasser.

Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · tlf. 4829 0000 · www.esh.dk

Side 2 af 4


UMUen i Helsingør indenfor bygnings- og brugerservice har en opgave

mht elevernes adfærd – aftalerne mellem skole og kommune er ikke

fulgt til dørs, derfor ansætter vi også en studievejleder permanent i

Helsingør, da det er vores mål at udvide vores position i byen.

Med disse ord blev punktet afsluttet, og som det fremgår er der nok at tage

fat på.

Ad 5 Svendeprøver

Vi har netop overstået en svendeprøveafslutning, der er 4 omgængere,

hvoraf en er problematisk. Svendeprøverne forløb godt med flotte

resultater. Der skal ske en udskiftning af skuemestre, vi er nødt til at finde

nogle nye!

Fagkomitéen fremlagde regnskab for de netop afsluttede svendeprøver,

som forventeligt udviser det et underskud på kr. 20.000.

Der er 54 lærlinge, der skal til svendeprøver i efteråret, i den forbindelse

blev der spurgt ind til ,hvornår skolen sender klasselister ind, og kan vi

sikre at de er reviderede med korrekte telefonnumre? Der var også et

ønske om at få fremsendt listerne i CPR-orden. Ole og Per tjekker dette

med uddannelsesadministrationen.

Det er vigtigt, når udvalget skal ringe og give besked til mestrene om at

deres elever er dumpet, at vi kan fortælle hvorfor – hvordan tackler vi det,

blev der spurgt fra udvalgsformanden? Svaret lød: Læreren beskuer

projektet med Henrik fremover, så udvalget ved, hvad der er galt og kan

videreformidle informationen til dem, som kontakter mestrene. Vi skal også

have de korrekte telefonnumre til mestrene, så vi kan få fat i dem på et

hvilket som helst tidspunkt. Det blev aftalt at skolen på 5. skoleperiode

senest 3-4 uger før svendeprøven får elevernes og mestrenes

mobiltelefonnumre til registrering. Vi skal også huske nye stempler.

Logistikken omkring svendeprøverne er i orden nu.

Ad 6 Efteruddannelse v. Ole Sørensen

Kalender over efterårets kurser sendes ud med dette referat.

I foråret har vi haft succes med følgende kurser,

- fuge, skimmelsvamp og dampspærre

Kurset omkring tagkonstruktioner gik rimeligt, men der burde have været

flere kursister.

I efteråret kører vi kurser, der er målrettet nyudlærte svende, der ikke

måtte være kommet i arbejde. Vi har et stort godt lokale til

efteruddannelse, men vi er oppe imod en kultur omkring kurser, der skal

ændres. Derfor kører vi med samme undervisere, som på svendeprøveholdet.

Vores efteruddannelseskonsulent Carsten Spørring arbejder hårdt på

netværksdannelse blandt små og mellemstore virksomheder.

Ad 7 Skolepraktik v. Steen Lidsmoes

Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · tlf. 4829 0000 · www.esh.dk

Side 3 af 4


Status: Vi har 10 skp-elever inden for tømrerne, vi har succes med at få

dem ud.

Der er flere korte uddannelsesaftaler end tidligere.

Vi har fået kr. 650.000 til praktikpladsopsøgende arbejde via AER,

de skal anvendes i perioden fra den 01.06.2010 og indtil 01.12.2011,

Indsatsen skal rettes mod elever i overgang fra grundforløbet til

hovedforløbet. Det er LUU, der har fået pengene, og ikke skolen som sådan.

Udvalget skal være enigt om, hvilke indsatser der skal gøres.

Det blev besluttet at gøre som beskrevet i ansøgningen, kopi af

ansøgningen vedhæftes referatet. Den viden og erfaring, vi opnår, skal

bevares, derfor er det godt, at det er en af skolens ansatte, der forestår

arbejdet, lød det fra udvalget.

SKP-instruktør Sten Lidsmoes vil stå for det praktikpladsopsøgende arbejde,

han er i forvejen ude at afsætte SKP-elever i virksomhedsforlagte forløb.

Steen får 2-3 dage om ugen i nævnte periode til praktikpladsopsøgende

arbejde.

Her kom talen på virksomhedsgodkendelser, hvor udvalget af tidsmæssige

årsager ikke lever op til arbejdet omkring dette. Kan Steen eventuelt spille

en rolle her, blev der spurgt, hvis han bliver orienteret om kravene.

Der blev endvidere talt om fyraftensmøder for administrativt godkendte

virksomheder og om indtænkning af lokalskoler i arbejdet. Der blev ikke

truffet nogen beslutning, men udvalget overvejer sagen.

Ad 8 Konstituering

Punktet blev skubbet til et ekstraordinært møde mellem parterne.

Ad 9 Næste møde:

Næste møde afholdes torsdag, den 2. september fra kl. 08.00 – 9.45.

Mødelokale 2 bookes, da Ole har flyttet kontor inden næste møde.

Ad 10 Eventuelt

Ole Sørensen fortalte, at vi grundet det vigende antal elever indenfor Bygge

og Anlæg vil tilbyde ”Erhvervsrettet Påbygning”, der er her tale om en ret til

4 uger supplerende undervisning, vi vil promovere nogle pakker, som bliver

præsenteret på 3. hovedforløb og bør lægges sidst i uddannelsen – vi vil

udarbejde en slag valgfagskatalog, som eksempelvist kan være amukurser.

Emnet vil blive behandlet på næste møde.

Arbejdsmiljøuddannelsesforløbet i tømreruddannelsen forkortes fra 37 timer

til 22 timer pr. 1. oktober 2010 informerede Ole endvidere.

Birgit Holst,

referent

Per Dige fortalte, at vi vil afholde regionsmesterskaber i DM den 26. og 27.

november, vi vil konkurrere mod TEC; vi vil gøre brug af de nye tilvalgsfag

og lave træningshold. Per Dige kan i den forbindelse selv plukke den

skuemester, han har brug for lød det fra udvalget.

Med disse ord blev udvalgsmødet afsluttet.

Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · tlf. 4829 0000 · www.esh.dk

Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines