28.08.2013 Views

Årsrapport 2006 - beretningen - FDM

Årsrapport 2006 - beretningen - FDM

Årsrapport 2006 - beretningen - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2006</strong> - <strong>beretningen</strong><br />

n <strong>FDM</strong> etablerer <strong>FDM</strong> Sjællandsringen<br />

n Stadig på den politiske dagsorden<br />

n 237.000 medlemmer


Indhold<br />

Bilisternes talerør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Medlem af <strong>FDM</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

<strong>FDM</strong>s mange fordele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

<strong>FDM</strong>s mange ferietilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Nøgletal <strong>2006</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

<strong>FDM</strong>s organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Kredskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Repræsentantskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

<strong>FDM</strong>s afdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

<strong>FDM</strong>-udtalelser til medierne i <strong>2006</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bagsiden


Trafiksikkerheden var i fokus <strong>FDM</strong> skrev under på European Safety Charter <strong>FDM</strong> stod bag kampagnen ”Tænk for du kører”<br />

Bilisternes talerør<br />

Medlemsfremgang i <strong>FDM</strong><br />

<strong>2006</strong> bød igen på en flot medlemsfrem-<br />

gang. I løbet af året voksede medlems-<br />

tallet fra 229.000 til 237.000. <strong>FDM</strong><br />

kan således stadig bryste sig af at være<br />

Danmarks største forbruger- og interes-<br />

seorganisation. <strong>FDM</strong>s rolle som bilister-<br />

nes talerør sætter store krav til, at al<br />

kommunikation med omverdenen afspej-<br />

ler kerneværdierne: Viden, troværdighed,<br />

dynamik og aktiv holdning. I <strong>FDM</strong> er vi<br />

bevidste om dette ansvar, og vi er stol-<br />

te af at varetage medlem-<br />

mernes interesse i det dag-<br />

lige arbejde. Ved flere lej-<br />

ligheder var <strong>FDM</strong> med til at<br />

sætte den politiske dagsor-<br />

den til gavn for bilisterne.<br />

Dette skete såvel gennem<br />

høringssvar, lobbyarbejde,<br />

aktiv mødedeltagelse i en<br />

række trafik- og forbrugerpolitiske råd og<br />

nævn både inden og uden for Danmarks<br />

grænser og ved at udtrykke holdninger til<br />

og kritik af trafik- eller forbrugerpolitiske<br />

forslag i medierne.<br />

Trafiksikkerhed i fokus<br />

Trafiksikkerhed er fortsat en af <strong>FDM</strong>s<br />

mange mærkesager. <strong>FDM</strong> arbejder for,<br />

at bilerne bliver stadig mere sikre, og<br />

trafikanterne får bedre køretekniske fær-<br />

digheder, så antallet af dræbte og tilska-<br />

dekomne i trafikken kan blive bragt ned.<br />

Derfor indledte <strong>FDM</strong> året med at ønske<br />

alle nybilsejere ”Til lykke”. I samarbej-<br />

de med bilbranchen havde <strong>FDM</strong> udvik-<br />

let en handskerumsfolder med et par få<br />

gode råd om trafiksikkerhed med titlen<br />

”Netop trafiksikker-<br />

hed kom til at præge<br />

både mediedebatten<br />

og <strong>FDM</strong>s aktiviteter<br />

i <strong>2006</strong>”<br />

”Til lykke med din nye bil”. Folderen blev<br />

lagt i alle nyindregistrerede biler og hav-<br />

de primært fokus på, hvad man selv kan<br />

gøre for at øge sikkerheden for både sig<br />

selv og andre i trafikken.<br />

Årets store barnestoletest gav <strong>FDM</strong> end-<br />

nu en mulighed for at slå et slag for tra-<br />

fiksikkerheden. Budskabet var klart: Børn<br />

skal spændes fast, når de transporteres<br />

i bil, og barnestolen skal være godkendt.<br />

Men også andre af familiens kære kom<br />

i trafiksikkerhedens fokus.<br />

Det skete, da en crashtest<br />

fra <strong>FDM</strong>s søsterorganisati-<br />

on, ADAC, viste, hvor sto-<br />

re konsekvenser det kan få,<br />

hvis familiens kæledyr ikke<br />

er forsvarligt spændt fast.<br />

Også andre crashtest fik<br />

omtale i både medierne, i<br />

Motor og på <strong>FDM</strong>s hjemmeside. Nog-<br />

le bilmærker fik ros, mens andre dum-<br />

pede. Dette gjaldt også EU’s nye sikker-<br />

hedsbarriere til lastbiler, der skulle for-<br />

hindre ’underkøring’ i forbindelse med et<br />

uheld, men efter crashtesten måtte <strong>FDM</strong><br />

og de øvrige søsterklubber advare om<br />

falsk tryghed.<br />

Netop trafiksikkerhed kom til at præge<br />

både mediedebatten og <strong>FDM</strong>s aktiviteter<br />

i <strong>2006</strong>. Et af de større initiativer <strong>FDM</strong><br />

stod bag, var kampagnen ”Tænk før du<br />

kører”, hvor <strong>FDM</strong> tog landet rundt for<br />

at tjekke bilisternes hovedstøtter, dæk,<br />

seler og barnestole. Oplysningskampag-<br />

nen viste sig at være nødvendig. Ni ud<br />

af ti bilister fik justeret deres hovedstøt-<br />

te, otte ud af ti havde ikke monteret bar-<br />

nestolen korrekt i bilen, og 60 % af biler-<br />

ne havde et forkert dæktryk. I marts<br />

underskrev <strong>FDM</strong> European Safety Char-<br />

ter. Underskriften forpligter <strong>FDM</strong> til en<br />

række trafiksikkerhedsinitiativer, der skal<br />

være med til at bringe antallet af dræbte<br />

i Europa ned fra 50.000 årligt til ”kun”<br />

25.000 inden 2010. Derfor er det med<br />

stor glæde, at <strong>FDM</strong> kan notere sig, at<br />

<strong>2006</strong> også blev året med det laveste<br />

antal trafikdræbte i nyere tid.<br />

Klippekortsordning<br />

En af <strong>FDM</strong>s kerneværdier er aktiv hold-<br />

ning, og netop <strong>FDM</strong>s holdning kom fle-<br />

re gange til udtryk i mediedebatterne.<br />

I medierne skød en diskussion om klip<br />

i kørekortet for mobilsnak den trafikpo-<br />

litiske debat i gang. <strong>FDM</strong>s melding fra<br />

første dag klar: Der er behov for mere<br />

viden om konsekvenserne af mobilsnak<br />

og længere erfaring med klippekortsord-<br />

ningen, før man fylder mere på ordnin-<br />

gen. <strong>FDM</strong>s udmelding blev underbygget<br />

af, at der ikke var beviser for en væsent-<br />

lig øget risiko ved at køre og tale i hånd-<br />

holdt mobil. En udmelding, der også blev<br />

bekræftet af en rapport fra Danmarks<br />

TransportForskning sidst på året. Sene-<br />

re på året blev der også foreslået klip i<br />

kørekortet for uopmærksomhed ved kør-<br />

sel i bil – og igen måtte <strong>FDM</strong> advare<br />

mod at udvande klippekortsordningen og<br />

påpege, at der allerede var muligheder<br />

for at straffe bilister for uopmærksomhed<br />

indenfor den gældende lovgivning.<br />

3


Der var stor aktivitet på <strong>FDM</strong>benzinpriser.dk ”Til lykke med din nye bil” blev præsenteret Danskerne fik mulighed for at tanke bioætanol<br />

Fra maj blev der indført lovkrav om, at<br />

børn under 135 cm skulle være fast-<br />

spændt i godkendt sikkerhedsudstyr. Kra-<br />

vet blev også en del af klippekortsord-<br />

ningen. <strong>FDM</strong> benyttede lejligheden til at<br />

opfordre bilisterne til primært at place-<br />

re små børn i barnestole på bagsædet af<br />

hensyn til sikkerheden.<br />

Brugerbetaling<br />

Forsøget med bompenge i Stock-<br />

holm satte gang i snakken om bompen-<br />

ge i København. <strong>FDM</strong> gjorde flere gan-<br />

ge opmærksom på, at bom-<br />

penge blot var en ekstra bil-<br />

skat, og at en bomring ikke<br />

ville løse infrastrukturens<br />

problemer. Hen ad vejen<br />

blev debatten løftet op på et<br />

højere plan, og ord som road-<br />

pricing kom til at præge avis-<br />

overskrifterne. <strong>FDM</strong> deltog<br />

aktivt i debatten og meldte ud, at hvis<br />

registreringsafgiften blev sat ned, kunne<br />

<strong>FDM</strong> godt bakke op om, at de, der bru-<br />

ger vejene, også betaler for dem.<br />

I det hele taget fyldte registreringsafgif-<br />

ten en del i mediedebatten. Men des-<br />

værre blev <strong>2006</strong> heller ikke året, hvor<br />

regeringen fik gjort noget ved den tårn-<br />

høje danske registreringsafgift. <strong>FDM</strong><br />

benyttede enhver lejlighed til at påpe-<br />

ge, at registreringsafgiften skulle ned,<br />

og at en omlægning skulle ske i forhold<br />

til både miljø og sikkerhed. Dog tegne-<br />

de der sig en snert af håb om en omlæg-<br />

ning, da regeringen i slutningen af året<br />

endelig nedsatte en uformel arbejdsgrup-<br />

4<br />

”Mens bilisterne var<br />

med til at fylde i hul-<br />

let i statskassen, var<br />

pengekassen til veje-<br />

ne ved at være tom”<br />

pe. <strong>FDM</strong> kæmper fortsat for, at der sker<br />

en omlægning til fordel for både miljø<br />

og sikkerhed. Derfor vil <strong>FDM</strong> følge skat-<br />

teministerens arbejdsgruppe tæt og vil<br />

arbejde for, at der bliver skrevet et kom-<br />

missorium, så arbejdsgruppen ikke blot<br />

bliver endnu en syltekrukke.<br />

Mens bilisterne var med til at fylde i hul-<br />

let i statskassen, var pengekassen til<br />

vejene ved at være tom. I hvert fald blev<br />

der ikke sat penge af til nye, banebry-<br />

dende tiltag på vejene i finanslovsfor-<br />

liget, og flere kommuner<br />

meldte ud, at de ville spare<br />

på vejene. Konsekvensen<br />

af den manglende investe-<br />

ring og vedligeholdelse af<br />

vejene er bl.a. store, dybe<br />

huller i vejene til fare for<br />

trafiksikkerheden og med<br />

risiko for ødelagte biler. En<br />

konsekvens <strong>FDM</strong> aldrig undlader at gøre<br />

opmærksom på.<br />

Viden om bilisterne<br />

Viden er en af <strong>FDM</strong>s kerneværdier, og<br />

viden om vores medlemmer er vigtig,<br />

når vi skal varetage bilisternes interesser.<br />

I foråret gennemførte <strong>FDM</strong> en stor Gal-<br />

lupundersøgelse om brugtbilkøb for at få<br />

endnu mere viden om de danske bileje-<br />

re. Undersøgelsen satte fokus på privat-<br />

handel med bil og bilisternes rettigheder<br />

ved køb. Senere på året indledte <strong>FDM</strong><br />

en større medlemsundersøgelse for at få<br />

større viden om medlemmernes oplevel-<br />

se af <strong>FDM</strong>. Undersøgelsen skal blandt<br />

andet bruges til at tilpasse de mange<br />

medlemsfordele, så et medlemskab af<br />

<strong>FDM</strong> bliver mere attraktivt for endnu<br />

flere bilister.<br />

Troværdighed er en af <strong>FDM</strong>s kernevær-<br />

dier. Netop troværdigheden har i mange<br />

år været et problem for bilbranchen. Det<br />

blev flere gange illustreret ved, at uheldi-<br />

ge bilejere måtte kæmpe mod forhandle-<br />

re, fordi bilforhandlerne havde solgt ”kat-<br />

ten i sækken”. De dårlige klagemulighe-<br />

der fik <strong>FDM</strong> og ni organisationer fra bil-<br />

branchen til at skrive under på, at de vil<br />

danne et fælles bilankenævn, som skal<br />

behandle forbrugerklager på autoområ-<br />

det. En repræsentant fra <strong>FDM</strong> blev sam-<br />

tidig formand for det forretningsudvalg,<br />

der blev nedsat I den forbindelse. Fra<br />

2007 vil forbrugerne få mulighed for at<br />

få behandlet sager i det nye ankenævn.<br />

<strong>FDM</strong> håber dog, at de fleste sager aldrig<br />

når så langt, at det vil være nødvendigt<br />

at klage.<br />

<strong>2006</strong> var også året, hvor privatleasing<br />

fik sit gennembrud. <strong>FDM</strong> påpegede fald-<br />

gruber ved leasingaftalerne og vil i 2007<br />

fortsat arbejde for, at der kommer mere<br />

gennemsigtighed i kontrakter på privat-<br />

leasingsområdet.<br />

Nye nummerplader og biobenzin<br />

Tre ud af fire danskere svarede i en<br />

undersøgelse, at de gerne ville have<br />

mulighed for at sætte en EU-nummer-<br />

plade på deres bil. For at minde politi-<br />

kerne om, at der burde være en valgmu-<br />

lighed, sendte <strong>FDM</strong> ti ganske uofficiel-<br />

le EU-nummerplader til skatteordfører-


<strong>FDM</strong> blev hørt og snart får danskerne mulighed for at få EU-nummerplader<br />

ne og skatteministeren, justitsministe-<br />

ren samt transport- og energiministeren.<br />

Budskabet blev hørt, og i maj meddel-<br />

te skatteministeren, at danskerne ville få<br />

mulighed for at få EU-nummerplader på<br />

deres biler.<br />

Benzinpriserne var også sædvanen tro<br />

et heftigt samtaleemne, og<br />

<strong>FDM</strong>benzinpriser.dk blev<br />

anvendt flittigt til at sikre<br />

sig billig benzin. Benzinpri-<br />

serne steg voldsomt fra for-<br />

året og hen over sommeren,<br />

hvilket skabte fokus på mil-<br />

jøvenlige biler og miljørigtig<br />

kørsel, og gav megen trafik<br />

til <strong>FDM</strong>benzinpriser.dk. Og så var <strong>2006</strong><br />

året, hvor de danske bilister for første<br />

gang fik mulighed for at tanke benzin til-<br />

sat bioætanol. Et ønske der længe havde<br />

stået højt på <strong>FDM</strong>s ønskeliste efter gode<br />

erfaringer fra Sverige. <strong>FDM</strong> vil fortsat<br />

opfordre politikerne til at komme i gang<br />

med nye projekter og sætte højere mål,<br />

og <strong>FDM</strong> ser ingen hindring i at begyn-<br />

de med første generation af biobrænd-<br />

stofferne.<br />

Variable hastigheder<br />

og tårnhøje p-afgifter<br />

Vejene og infrastrukturen fik stor<br />

opmærksomhed i <strong>2006</strong>. <strong>FDM</strong> gjorde<br />

både i medierne og overfor politikerne<br />

opmærksom på, at der skulle sættes gang<br />

i arbejdet med variable hastigheder på<br />

motor- og landeveje. Til <strong>FDM</strong>s tilfredshed<br />

foreslog nogle politikere højere hastighe-<br />

der på udvalgte landeveje, ligesom intel-<br />

”Tre ud af fire danske-<br />

re svarede i en under-<br />

søgelse, at de gerne<br />

ville sætte en<br />

EU-nummerplade<br />

på deres bil”<br />

ligente trafiksystemer også blev fremhæ-<br />

vet som vejen frem. Sidst på året nedsat-<br />

te regeringen Infrastrukturkommissionen,<br />

hvor også <strong>FDM</strong> som bilisternes talerør<br />

endte med at få en vigtig plads.<br />

I hovedstaden steg p-afgifterne vold-<br />

somt, men også i andre dele af landet<br />

fik p-afgifterne et nøk den<br />

forkerte vej: opad. <strong>FDM</strong><br />

undersøgte derfor afgifter-<br />

ne i i landets største kom-<br />

muner, og resultatet viste,<br />

at betalingsparkering nu er<br />

hverdag i mange, store dan-<br />

ske byer. Det på trods af, at<br />

der ikke er kommet bedre<br />

p-forhold. Også i landets lufthavne blev<br />

der skruet op for p-afgifterne. Det viste<br />

en undersøgelse foretaget af Motor, og<br />

heller ikke her var p-priserne altid lige<br />

gennemskuelige.<br />

Bilforsikring<br />

Færre uheld betød, at forsikringspræ-<br />

mien i <strong>FDM</strong> forsikring blev sat ned.<br />

Det var dog langt fra alle andre selska-<br />

ber, der valgte den strategi. <strong>FDM</strong> gjorde<br />

sig, på vegne af bilisterne, til talsmand<br />

for, at forsikringsselskaberne tog et eks-<br />

tra kig på de høje forsikringspræmier og<br />

lod færre skader komme forsikringsta-<br />

gerne til gode. I det hele taget varetog<br />

<strong>FDM</strong> bilisternes interesse i flere råd og<br />

nævn både i og uden for Danmark. Man-<br />

ge af de politiske tiltag, der blev diskute-<br />

ret eller vedtaget, havde <strong>FDM</strong>, som lan-<br />

dets største forbruger- og interesseorga-<br />

nisa-tion, sat et fingeraftryk på.<br />

5


Motor fyldte 100 år Den nye hjemmeside gik i luften 42.000 fik <strong>FDM</strong>s nyhedbrev for første gang<br />

Medlem af <strong>FDM</strong><br />

<strong>FDM</strong>s medlemsblad Motor kunne fej-<br />

re 100 års jubilæum i maj. Jubilæet blev<br />

brugt til at relancere bladet og jubilæ-<br />

umsnummeret førte medlemmerne 100<br />

år tilbage i bilens og Motors historie.<br />

Men Motor var ikke den eneste jubilar i<br />

<strong>2006</strong>. <strong>FDM</strong> Jyllandsringen fyldte 40 år.<br />

Derfor blev der afholdt fælles ”fødsels-<br />

dag” på <strong>FDM</strong> Jyllandsrin-<br />

gen i forbindelse med DTC-<br />

åbningsløbet, som blev<br />

omdøbt til ”Motors jubilæ-<br />

umsløb”. Op mod 3.000<br />

medlemmer valgte at tage<br />

imod tilbudet om gratis<br />

entré til jubilæumsløbet og<br />

bidrog til at skabe gode og<br />

festlige rammer om mærkedagen.<br />

På <strong>FDM</strong>s hjemmeside blev der oprettet<br />

en helt ny sektion med titlen ”netmotor”,<br />

der gjorde det muligt at levere aktuel-<br />

le bilnyheder til medlemmerne. Desuden<br />

blev samtlige artikler fra 1996 frem til i<br />

dag digitaliseret og lagt ud på medlems-<br />

siderne. Fra midten af året hjalp Motor<br />

et medlem med at finde den helt rigti-<br />

ge brugte bil, ligesom redaktionen vide-<br />

rebragte gode gør-det-selv tips. Både<br />

gruppetest og klassiske temaer om som-<br />

merdæk og vinterdæk fyldte Motor i<br />

<strong>2006</strong>. Årets AutoIndex, hvor 23.000<br />

danske bilister tilkendegav deres mening<br />

om deres bil, var også et fast tema i<br />

Motor. Flere af Motors historier spred-<br />

te sig til andre medier. Blandt andet fik<br />

en advarsel om fupmagere, der forsø-<br />

ger at franarre private bilsælgere pen-<br />

ge på internettet en del omtale i både de<br />

6<br />

”En test fra de sven-<br />

ske vinterveje fik<br />

<strong>FDM</strong> til at melde ud,<br />

at de danske bilister<br />

burde sætte vinter-<br />

dæk på bilen”<br />

skrevne og elektroniske medier. Leasing<br />

blev som tidligere nævnt et af årets sto-<br />

re samtaleemner, og Motor bragte der-<br />

for i samarbejde med juristerne en stor<br />

guide til privat leasing. Budskabet var<br />

klart: Læs det med småt. En praktisk<br />

test fra de svenske vinterveje fik <strong>FDM</strong><br />

til at melde ud, at de danske bilister bør<br />

sætte vinterdæk på bilen,<br />

hvis de vil køre i vintervej-<br />

ret. Testen blev omtalt i<br />

Motors oktobernummer.<br />

Testen viste også, at ESP<br />

er nærmest virkningsløs,<br />

hvis man vælger sommer-<br />

dæk i vintervejret. Konkur-<br />

rencesituationen for Motor<br />

blev skærpet, da flere nye magasiner og<br />

aviser meldte deres ankomst på det dan-<br />

ske marked. Konkurrencen fik Motor til<br />

at fokusere endnu mere på forbrugerstof-<br />

fet, som også er et af <strong>FDM</strong>s kerneområ-<br />

der. I forhold til interessen for at indrykke<br />

annoncer i Motor, fik den øgede konkur-<br />

rence ingen væsentlig betydning.<br />

Nyt <strong>FDM</strong>.dk<br />

<strong>FDM</strong>s nye hjemmeside gik i luften i<br />

marts. Siden betød et merindhold for<br />

både medlemmer og ikke-medlemmer.<br />

For medlemmer blev det muligt at mod-<br />

tage mails med nyheder, tilmelde sig<br />

et nyhedsbrev, ligesom der kom en del<br />

nyt indhold på medlemssiderne. Blandt<br />

andet blev der oprettet sektionssider<br />

med fokus på bilkøb og leasing, så det<br />

blev lettere at få et samlet overblik over<br />

de mange <strong>FDM</strong> råd. Det første elektro-<br />

niske nyhedsbrev blev udsendt lige før<br />

sommerferien, og ved årets udgang hav-<br />

de næsten 42.000 medlemmer valgt at<br />

tilmelde sig. Interessen for nyhedsbrevet<br />

blev illustreret ved, at samtlige nyheds-<br />

breve havde en høj åbningsprocent<br />

sammenlignet med andre elektroniske<br />

nyhedsbreve. Nyhedsbrevene blev der-<br />

med et nyt bindeled til medlemmerne.<br />

Det nye website gav også mulighed<br />

for øget dialog med medlemmerne via<br />

nye kontaktformularer på websitet. Det<br />

betød, at flere valgte at kontakte <strong>FDM</strong><br />

via mail eller <strong>FDM</strong>s hjemmeside, dog<br />

uden at det betød væsentligt færre tele-<br />

fonhenvendelser fra medlemmerne.<br />

<strong>FDM</strong>s ferierådgivning, ferie og fordele,<br />

mærkede også en stor interesse for at<br />

søge råd via mailen. Især var der mange<br />

spørgsmål om dækvalg og vejforhold.<br />

Nye medlemsfordele<br />

<strong>FDM</strong> valgte at sætte fokus på de mange<br />

medlemsfordele ved at køre reklamefilm<br />

på TV2, annoncer på tekst-tv og lave<br />

indstik i Berlingske Tidende og Jyllands-<br />

Posten. Indsatsen blev bakket op af en<br />

række bannerannoncer, som generere-<br />

de flere medlemmer. Alle <strong>FDM</strong>s fordele<br />

blev samlet i <strong>FDM</strong>s medlemsguide, som<br />

blev sendt ud sammen med Motor.<br />

I løbet af året blev der forhandlet fle-<br />

re og bedre rabatter med vores samar-<br />

bejdspartnere. Det betød, at <strong>FDM</strong> valg-<br />

te at opsige den eksisterende aftale med<br />

SEB-kort og i stedet indgå en aftale med<br />

Lån & Spar Bank om et gratis Master-<br />

Card. De mange, nye aftaler blev omtalt<br />

på medlemssiderne i Motor, ligesom


fdm.dk løbende blev opdateret, når nye<br />

rabataftaler var på plads. Medlemmerne<br />

fik også en helt ny <strong>FDM</strong> spiseguide med<br />

store rabatter på en række restauran-<br />

ter over hele landet. Vejhjælp via Dansk<br />

Autohjælp var også i <strong>2006</strong> den mest<br />

efterspurgte rabataftale hos<br />

<strong>FDM</strong>. 90.000 af <strong>FDM</strong>s<br />

237.000 medlemmer valg-<br />

te så-ledes at gøre brug af<br />

<strong>FDM</strong>s tilbud om billig auto-<br />

hjælp i <strong>2006</strong>.<br />

Ferie og fordele stod også<br />

for at arrangere en række<br />

medlemsarrangementer som fx endags-<br />

tur til biludstillingen i Genève, teater-<br />

forestillinger, Cirkusrevyen og raceda-<br />

ge på <strong>FDM</strong> Jyllandsringen. <strong>FDM</strong> sendte<br />

intet mindre end 900 personer med fly,<br />

bus og i bil til motorsportsløbet Le Mans.<br />

Det blev <strong>FDM</strong>s største motorsportstur til<br />

dato, og det kunne selv ikke et skuffen-<br />

de dansk Le Mans resultat ændre ved.<br />

Opslagsbogen ”Campingguiden” blev<br />

revideret og opdateret med oplysninger<br />

om mere end 3.600 europæiske pladser.<br />

Medlemmerne fik mulighed for at købe<br />

campingguiden med rabat, ligesom den<br />

blev solgt i en række boghandlerkæder.<br />

Som noget nyt indføres rabatordningen,<br />

”ADAC SparCard”. Ordningen gav cam-<br />

pisterne mulighed for at spare betragte-<br />

lige beløb på overnatninger på omkring<br />

1.000 pladser i Europa i visse perioder<br />

af året.<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

50.000<br />

0<br />

Rådgivning og retssager<br />

<strong>FDM</strong>s juridiske og tekniske rådgivning<br />

er fortsat en væsentlig årsag til at mel-<br />

de sig ind i <strong>FDM</strong>. Rådgivningens callcen-<br />

ter hjælper i løbet af året mange med-<br />

lemmer med forbrugerrelaterede spørgs-<br />

mål om bilen. Udover de<br />

traditionelle bilspørgsmål,<br />

henvendte mange med-<br />

lemmer sig med spørgsmål<br />

om nyere emner som lea-<br />

sing og import af biler. Hen-<br />

over sommeren gav en øget<br />

lyst til at investere i biler sig<br />

udslag i ekstra mange med-<br />

lemshenvendelser. Samtidig satte medi-<br />

erne fokus på de problemstillinger, der<br />

kan opstå, når man køber brugt bil, og<br />

det medførte også en del spørgsmål fra<br />

bekymrede og forundrede medlemmer.<br />

<strong>FDM</strong> kæmpede for 31 medlemmer i ret-<br />

ten, og flere sager blev vundet eller for-<br />

liget til medlemmernes tilfredshed. En<br />

enkelt sag blev tabt, mens ganske få<br />

sager blev anket til en højere instans af<br />

enten <strong>FDM</strong> eller modparten. Nogle sager<br />

blev sendt til domstolene, fordi forhand-<br />

lere ikke ønskede at efterleve forbruger-<br />

klagenævnets afgørelse, mens andre var<br />

resultatet af uoverensstemmelser, der<br />

ikke lod sig løse ved almindelig forhand-<br />

ling. Heldigvis nåede størstedelen af<br />

sagerne aldrig så langt, da mange poten-<br />

tielle retssager blev klaret via mægling<br />

gennem <strong>FDM</strong>s juridiske og tekniske råd-<br />

givning.<br />

fdm-travel.dk<br />

Endnu en campingguide kom på gaden Udvikling i antal unikke besøg på <strong>FDM</strong>s websites<br />

”<strong>FDM</strong> kæmpede for<br />

31 medlemmer i ret-<br />

ten, og flere sager<br />

blev vundet eller for-<br />

liget til medlemmer-<br />

nes tilfredshed”<br />

jan<br />

fdm.dk<br />

feb<br />

mar<br />

apr<br />

maj<br />

juni<br />

juli<br />

Nyhedsbrev<br />

aug<br />

sep<br />

okt<br />

nov<br />

dec<br />

7


Seks nye testcentre åbnede Mange valgte at booke tid til syn via nettet <strong>FDM</strong> overtog KTI<br />

<strong>FDM</strong>s mange fordele<br />

<strong>FDM</strong>s mange fordele<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn kunne for alvor kal-<br />

de sig landsdækkende i <strong>2006</strong>. Seks<br />

nye testcentre blev placeret på land-<br />

kortet, mens andre flyttede til nye og<br />

mere moderne lokaler. De nye testcen-<br />

tre blev placeret i Ringsted, Viby, Balle-<br />

rup, Viborg, Silkeborg og Hjørring, mens<br />

testcenteret i Århus og Esbjerg flytte-<br />

de til nye, større og mere moderne loka-<br />

ler. Placeret ved en af Århus væsentlig-<br />

ste indfaldsveje, vil testcenteret i Århus<br />

også fremover være med til at sikre <strong>FDM</strong><br />

en stærk position i området. I flere af<br />

<strong>FDM</strong>s testcentre blev der etableret Bilist-<br />

butikker, hvor bilisterne fik mulighed for at<br />

købe bilrelateret udstyr.<br />

I marts valgte <strong>FDM</strong> at åbne testcentrene<br />

for ikke-medlemmer, dog med den for-<br />

skel, at ikke-medlemmer skulle betale<br />

en højere pris for en <strong>FDM</strong>-test. Åbningen<br />

var et resultat af, at mange ikke-med-<br />

lemmer i forvejen brugte <strong>FDM</strong> til syn, og<br />

at flere af disse kunder havde udvist inte-<br />

resse for også at få testet bilen.<br />

Øget konkurrence<br />

Især synsmarkedet var præget af hård<br />

konkurrence i <strong>2006</strong>. Færdselsstyrelsens<br />

prognoser for antal af syn viste sig ikke<br />

at holde stik og fakta var, at langt færre<br />

biler end antaget fandt vej til de mange<br />

nye synshaller. Fra april blev det muligt<br />

at booke tid til syn via internettet, hvil-<br />

ket blev modtaget positivt af <strong>FDM</strong>s kun-<br />

der. Det betød, at ved årets udgang blev<br />

45 % af alle synsbookninger foretaget<br />

online. <strong>FDM</strong> valgte også at lave drive-<br />

8<br />

in syn på samtlige testcentre efter gode<br />

erfaringer fra forsøg på tre testcentre.<br />

På testområdet begyndte andre konkur-<br />

renter at markere sig, dog med væsent-<br />

ligt mindre omfatten-<br />

de produkter end <strong>FDM</strong>s<br />

brugtbilstest. <strong>FDM</strong><br />

benyttede lejligheden<br />

til at udvikle nye test-<br />

koncepter og tilpasse de<br />

eksisterende. Konkur-<br />

rencen betød, at flere<br />

fik øjnene op for test, og<br />

sammen med øget mediefokus på hvor<br />

galt det kunne gå, hvis man ikke teste-<br />

de bilen, blev <strong>2006</strong> et rekordår med en<br />

fremgang på 40 % i antallet af gennem-<br />

førte test.<br />

Der blev også arbejdet målrettet med<br />

kvalitetssikring. Som led i dette arbej-<br />

de, blev der kigget på instruktioner og<br />

uddannelse for at sikre en ensartet udfø-<br />

relse af syn og test, ligesom der løben-<br />

de blev gennemført blindtest og andre<br />

kvalitetskontroller. Erfaringer fra de man-<br />

ge test blev brugt til forbrugeroplysning<br />

i medierne. Bl.a. var testresultater med<br />

til at sætte fokus på, at mange biler kør-<br />

te rundt med dårlige bremser på grund<br />

af manglende vedligeholdelse. De man-<br />

ge nye testcentre med en større geogra-<br />

fisk dækning betød også, at det blev let-<br />

tere at indgå nye forhandleraftaler om<br />

både test og syn.<br />

”Med amternes ned-<br />

læggelse fik <strong>FDM</strong> en<br />

unik mulighed for at<br />

overtage det køre-<br />

tekniske anlæg i<br />

Roskilde, KTI”<br />

<strong>FDM</strong> Sjællandsringen<br />

Ved at drive køretekniske anlæg og til-<br />

byde uddannelse i køretekniske færdig-<br />

heder har <strong>FDM</strong> gode muligheder for at<br />

sætte fokus på trafiksikkerhed, som er<br />

en vigtig mærkesag for <strong>FDM</strong>.<br />

Med amternes nedlæggelse<br />

fik <strong>FDM</strong> en enestående mulig-<br />

hed for at overtage det køre-<br />

tekniske anlæg i Roskilde, KTI.<br />

For at opnå samspil med for-<br />

eningens eksisterende køretek-<br />

niske anlæg, <strong>FDM</strong> Jyllandsrin-<br />

gen, skiftede anlægget i Roskil-<br />

de navn til <strong>FDM</strong> Sjællandsringen. Samti-<br />

dig blev det besluttet at udbyde de sam-<br />

me kurser både øst og vest for Store-<br />

bælt. Dog arrangeres der ikke deciderede<br />

motorløb på <strong>FDM</strong> Sjællandsringen, som<br />

reglerne er i dag.<br />

Opkøbet af anlægget i Roskilde betød,<br />

at <strong>FDM</strong> nu ejer to af de bedste køretek-<br />

niske anlæg i Danmark. <strong>FDM</strong> planlægger<br />

blandt andet at udbyde teoretisk og prak-<br />

tisk undervisning i køreteknik for per-<br />

soner, der er ved at tage kørekort samt<br />

kørekurser for mere erfarende bilister.<br />

Desuden kan virksomheder leje sig ind<br />

på <strong>FDM</strong>s køretekniske anlæg og afholde<br />

særarrangementer.<br />

40 år med <strong>FDM</strong> Jyllandsringen<br />

<strong>FDM</strong> Jyllandsringens 40 års jubilæum<br />

blev fejret sammen med Motor med jubi-<br />

læumsløb i slutningen af april. Forud for<br />

sæsonen blev <strong>FDM</strong> Jyllandsringen reno-<br />

veret og udbygget. Mange kursister del-<br />

tog i årets løb i specialarrangementer,


DTC-løbene på <strong>FDM</strong> Jyllandsringen var det helt<br />

store trækplaster<br />

køretekniske kurser, elevkurser, formelkur-<br />

ser eller specialkurser for motorcykler. Især<br />

formelkurserne og motorcykelkurserne var<br />

populære.<br />

<strong>FDM</strong> Jyllandsringen var også med til at<br />

afvikle ”Bilernes univers”, hvor der både<br />

blev udstillet og kørt i veteran- og klassiske<br />

biler. Der blev vanen tro afholdt Sports Car<br />

Event, hvor der kunne afleveres 400 tkr. til<br />

Børnecancerfonden, ligesom den 2,3 km<br />

lange bane igen lagde asfalt til flere DTC-<br />

løb. Tilskuermæssigt viste DTC-løbene at<br />

være et stort trækplaster, hvilket blev illus-<br />

treret ved, at der med 16.500 tilskuere<br />

ved årets DM finale blev sat tilskuerrekord.<br />

<strong>FDM</strong> forsikring<br />

Mange medlemmer af <strong>FDM</strong> valgte at skif-<br />

te deres tidligere forsikringsselskab ud<br />

med <strong>FDM</strong> forsikring. Det betød, at <strong>FDM</strong><br />

forsikring ved udgangen af <strong>2006</strong> runde-<br />

de 25.000 policer, hvilket var over det for-<br />

ventede. <strong>FDM</strong>s medlemmer valgte især at<br />

tegne bil, hus og indboforsikring. Som føl-<br />

ge af færre skader, valgte <strong>FDM</strong> forsikring<br />

at nedsætte kundepræmierne, hvilket var<br />

med til at sikre <strong>FDM</strong> forsikring en position<br />

som et af de selskaber med de laveste for-<br />

sikringspræmier.<br />

250.000<br />

224.000<br />

198.000<br />

172.000<br />

146.000<br />

120.000<br />

Antal medlemmer fra 1980-<strong>2006</strong><br />

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06<br />

9


Flest valgte at køre til Italien Stor interesse for Nordamerika Der blev satset ekstra på Østen<br />

<strong>FDM</strong>s mange ferietilbud<br />

Lysten til at rejse smittede også af på<br />

<strong>FDM</strong> travel. <strong>FDM</strong> travel opnåede et<br />

rekordsalg fordelt på både salg i bureau-<br />

erne via telefonen og på nettet. I alt var<br />

der en fremgang på 18% i forhold til året<br />

før. Den stigende omsætning markerede,<br />

at <strong>FDM</strong> travel gennem mange års erfa-<br />

ring med kør-selv rejser, har opnået en<br />

position som førende specialist på indivi-<br />

duelle rejser.<br />

Som den største arrangør af individuelle<br />

rejser til USA, smittede den øgede inte-<br />

resse for at tage på ferie i Nordamerika<br />

af på <strong>FDM</strong> travel. Bureauets store erfa-<br />

ring med og ekspertise i Fly’n’Drive-løs-<br />

ninger bidrog til en en fremgang i antal-<br />

let af gæster, som blev sendt over Atlan-<br />

ten.<br />

<strong>FDM</strong> travels nyeste indsatsområder<br />

Østen, Australien, New Zealand, Syd-<br />

afrika og Kina stod også for en pæn<br />

fremgang. Europa-salget blev udvidet,<br />

blandt andet fordi mange valgte at boo-<br />

ke deres Europarejse via www.fdm-tra-<br />

vel.dk. Årets kør-selv sommerferie hit<br />

var pastalandet Italien.<br />

Internettets mange nye muligheder med-<br />

førte, at rejsebookingmønsteret ændrede<br />

sig markant. Mange valgte at booke fly<br />

og hotel online på www.fdm-travel.dk,<br />

mens bureauerne i højere grad blev brugt<br />

til mere komplicerede eller længereva-<br />

rende rejser, hvor der var behov for eks-<br />

perter til at vejlede.<br />

10<br />

I bilistbutikken var der igen efterspørgsel<br />

på kortbøger, barnestole, sikkerhedsve-<br />

ste og andet sikkerhedsudstyr til bilferi-<br />

en, mens især salget af GPS-anlæg nåe-<br />

de nye højder.<br />

Målrettede rejser<br />

På de interne linjer blev der arbejdet<br />

med at optimere salgsprocesserne, lige-<br />

som der blev investeret meget tid i<br />

løbende forbedringer på www.fdm-tra-<br />

vel.dk. For at få et bedre grundlag for at<br />

tilbyde endnu bedre og mere målrette-<br />

de produkter og få et endnu bedre sam-<br />

spil mellem salg på telefon, bureauerne<br />

og på internettet, blev <strong>2006</strong> også brugt<br />

til at gennemføre en rejseanalyse base-<br />

ret på information fra salget af rejser.<br />

Desuden blev forretningsplanerne for de<br />

enkelte indsatsområder til-<br />

passet og justeret.<br />

<strong>FDM</strong> travels kataloger blev<br />

justeret således, at der kom<br />

et bedre samspil mellem<br />

<strong>FDM</strong> travels kataloger og<br />

www.fdm-travel.dk. Mange<br />

af katalogerne blev udvidet<br />

med turforslag og beskri-<br />

velser af og tips til de forskellige rejse-<br />

former med opfordring til at søge mere<br />

inspiration og information på <strong>FDM</strong> tra-<br />

vels hjemmeside.<br />

Østen og Thailand var to af <strong>FDM</strong> tra-<br />

vels store indsatsområder, hvilket blev<br />

afspejlet i to nye kataloger. I Østenkata-<br />

loget var der forslag til rundrejser i lan-<br />

de som Cambodja, Vietnam, Malaysia,<br />

”Internettets mange<br />

nye muligheder<br />

medførte, at rejse-<br />

bookingmønsteret<br />

ændrede sig markant”<br />

Singapore og Kina. Der blev lagt vægt<br />

på at tilbyde rejser tæt på lokalbefolknin-<br />

gen, hvor den rejsende selv kunne væl-<br />

ge mellem afslapnings- eller aktivitetsfe-<br />

rie. <strong>FDM</strong> travel opbyggede også en mar-<br />

kant position på rejser til Kina. Udover at<br />

være en ny destination, adskilte Kina-rej-<br />

serne sig primært fra <strong>FDM</strong> travels øvri-<br />

ge produkter ved at satse på ture med<br />

højtkvalificerede, danske guider. I skika-<br />

taloget for sæsonen <strong>2006</strong>/2007 blev<br />

der som noget nyt satset mere på snow-<br />

boardmarkedet, som mange skientusia-<br />

ster havde udvist interesse for.<br />

Øget indsat på nettet<br />

På nettet blev www.fdm-travel.dk opgra-<br />

deret med muligheden for selv at sam-<br />

mensætte rejser bestående af fly og<br />

hotel både fra <strong>FDM</strong> travels<br />

egne produkter og fra sam-<br />

arbejdspartnere. <strong>2006</strong> var<br />

det første år, hvor <strong>FDM</strong> tra-<br />

vel fik succes med salg via<br />

internettet. Rigtig mange<br />

benyttede sig af den mulig-<br />

hed, og <strong>FDM</strong> travels inter-<br />

netsalg var med til at sik-<br />

re <strong>FDM</strong> travels salgsfrem-<br />

gang. Både omsætningen og besøgs-<br />

tallet på <strong>FDM</strong> travels internetside steg<br />

i <strong>2006</strong>, og det ugentlige nyhedsbrev,<br />

<strong>FDM</strong> travel Club, var med til at ska-<br />

be øget interesse for <strong>FDM</strong> travels man-<br />

ge rejsetilbud. Der blev udviklet tre nye<br />

inspirationssites med rejseinspiration til<br />

nogle af <strong>FDM</strong> travels kernedestinationer:<br />

USA, Australien og New Zealand.<br />

Kunderne tog hurtigt siderne til sig, og


Nye flotte vinduesdekorationer på bureauerne<br />

brugte dem til at dele ud af deres egne<br />

rejsebeskrivelser og videregive tips til<br />

andre kunder.<br />

Beskrivelser af de mest besøgte byer<br />

samt en række turforslag er nogle af<br />

de bærende elementer på de nye sites.<br />

Hertil kommer beskrivelser af de stør-<br />

ste naturområder og nationalparker. Des-<br />

uden kan de rejsende finde gode råd om<br />

planlægningen af rejsen, kør-selv tips<br />

og forslag til oplagte kør-selv ture. De<br />

tre inspirationssites bliver også brugt<br />

til at finde forslag til den videre rejse<br />

eller booke fly og hotel med udgangs-<br />

punkt i den by, hvor den rejsende befin-<br />

der sig. <strong>FDM</strong>s store viden om USA var<br />

også udgangspunktet for en række ame-<br />

rikansk inspirerede foredragsaftener i<br />

Århus, Ålborg, Odense, Lyngby og Næst-<br />

ved. Her blev USA præsenteret i ord og<br />

billeder og efterfølgende kunne gæster-<br />

ne stille spørgsmål og bestille rejser hos<br />

<strong>FDM</strong>s rejsekonsulenter.<br />

Samtlige butiksvinduer fik ny vindues-<br />

dekorationer og enkelte af <strong>FDM</strong> travels<br />

bureauer blev renoveret, mens <strong>FDM</strong> tra-<br />

vels kontor i Kolding flyttede til helt nye<br />

lokaler, hvor der også blev etableret en<br />

bilistbutik. <strong>FDM</strong> travel deltog på flere<br />

rejsemesser. Flere steder var <strong>FDM</strong> tra-<br />

vel både repræsenteret med egen stand<br />

samtidig med, at <strong>FDM</strong> travel var at finde<br />

på den store fælles USA-stand.<br />

12<br />

Flere pladser med i den Europæiske rabatordning Tre pladser holdt vinteråbent<br />

Camping<br />

Natur og camping er<br />

unægteligt bundet sam-<br />

men. Som landets stør-<br />

steforbrugerorganisa- tion, ønskede <strong>FDM</strong> at<br />

være på forkant med mil-<br />

jøudviklingen blandt andet ved at ska-<br />

be et bedre og grønt image for ferielan-<br />

det Danmark. Det var baggrunden for at<br />

påbegynde arbejdet med at certificere<br />

<strong>FDM</strong>s 14 campingpladser, så de i løbet<br />

af 2007 kan få miljømærket ”EU-blom-<br />

sten”. Ved at iværksætte en målrettet<br />

miljøindsats ønskede <strong>FDM</strong> camping at<br />

give en håndsrækning til miljøet. Arbej-<br />

det med at opnå miljøblomsten medfør-<br />

te i slutningen af året, at Tangloppen fik<br />

Ishøjs miljøpris.<br />

<strong>FDM</strong> camping fik to nye campingpladser,<br />

Balka Strand og Bjerge Sydstrand, med<br />

i rabatordningen Camping<br />

Chèque som i alt omfatter<br />

500 campingpladser i 18<br />

europæiske lande. Dermed<br />

var fem af <strong>FDM</strong>s camping-<br />

pladser, Holbæk Fjord, Ski-<br />

ve Fjord, Hegedal Strand,<br />

Balka Strand og Bjerge<br />

Strand med i samarbejdet,<br />

hvor campister kan opnå store besparel-<br />

ser i lavsæsonen. Lige før sommerferien<br />

og højsæsonen for camping blev <strong>FDM</strong>s<br />

nye campingportal www.fdmcamping.dk<br />

lanceret. Portalen giver mulighed for at<br />

målrette information og lave særlige til-<br />

bud til landets campister.<br />

”Det gode vejr i sko-<br />

lernes sommerferie<br />

betød høj belægning<br />

på samtlige af <strong>FDM</strong>s<br />

campingpladser”<br />

Forud for sæsonstarten blev der investe-<br />

ret i flere hytter, som viste sig at gøre<br />

stor nytte i sæsonen. På samtlige af<br />

<strong>FDM</strong>s campingpladser blev der arbej-<br />

det med at indføre tematisering på plad-<br />

serne. Således blev der satset på well-<br />

ness, fiskeri, dyrezoo, kajak og cykling og<br />

andre aktivitetsoplevelser for campister-<br />

ne. <strong>FDM</strong> camping deltog i flere messer.<br />

Messerne blev brugt til at brande <strong>FDM</strong>s<br />

pladser som åbne for alle og oplyse om<br />

de forskellige temaer på pladserne.<br />

Det gode vejr i skolernes sommerfe-<br />

rie betød høj belægning på samtlige<br />

af <strong>FDM</strong>s campingpladser. En solrig og<br />

varm højsæson gav, sammen med en<br />

øget interesse for standpladser, en flot<br />

omsætningsfremgang for <strong>FDM</strong> cam-<br />

ping. Desværre medførte efterårets<br />

stormflod store materielle skader for<br />

<strong>FDM</strong>s campingplads på Thurø. Krave-<br />

ne fra Campingraadet i Dan-<br />

mark til campingpladserne<br />

blev skærpet i løbet af året.<br />

Det betyder, at der frem til<br />

2010 stilles større krav for<br />

at få tildelt tre stjerner. I Bil-<br />

lund blev der opsat et self-<br />

service check-in system til<br />

autocampere for at afhjælpe<br />

problemer med ulovligt parkerede auto-<br />

campere.<br />

Lysten til at campere i sneen smittede<br />

også af på <strong>FDM</strong> camping. <strong>FDM</strong>s pladser<br />

i Billund, Holbæk og Bjerge holdt vin-<br />

teråbent, og allerede før vintersæsonen<br />

kunne Holbæk melde alt udsolgt.


Nøgletal <strong>2006</strong><br />

Indtægter:<br />

<strong>2006</strong> 2005 2004<br />

<strong>FDM</strong> forsikring 2.859 - 895<br />

<strong>FDM</strong> travel 81.908 72.499 64.979<br />

Medlemskontingent 101.106 100.342 94.488<br />

<strong>FDM</strong> camping 27.000 23.729 22.841<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn 34.728 25.068 16.807<br />

Finansielle indtægter -394 1.349 3.985<br />

<strong>FDM</strong> køreteknik 6.790 7.339 6.133<br />

I alt 253.997 230.326 210.128<br />

Udgifter:<br />

Administration 34.563 31.794 28.806<br />

<strong>FDM</strong> forsikring - 2.054 -<br />

Internet 2.952 1.709 1.710<br />

Juridisk og teknisk rådgivning 8.272 7.379 9.451<br />

Motor 21.470 20.383 20.688<br />

<strong>FDM</strong> camping 25.834 25.152 22.255<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn 49.504 37.882 20.071<br />

<strong>FDM</strong> køreteknik 5.291 5.536 5.131<br />

Diverse 2.157 1.387 2.876<br />

Nye tiltag 0 1.821 3.056<br />

Markedsafdeling og salg- og medlemsservice 17.476 17.724 16.383<br />

<strong>FDM</strong> travel 78.649 75.751 65.567<br />

I alt 246.168 228.572 195.994<br />

Årets resultat 7.829 1.754 14.134<br />

14


<strong>FDM</strong>s organisation - bestyrelsen<br />

Bent Halkier, formand<br />

samt forretningsudvalget<br />

Ina-Maria Nielsen<br />

Mogens Christensen<br />

medarbejdervalgt<br />

Steen Torp-Hansen, næstformand<br />

samt forretningsudvalget<br />

Bent Lauritzen<br />

Torkil Hattel Michael Mathiesen Peter Bang Jeppesen<br />

Tage Svendsen<br />

medarbejdervalgt<br />

Henning Pedersen<br />

forretningsudvalget<br />

<strong>FDM</strong>s organisation - direktion og ledelse<br />

Thomas Møller Thomsen<br />

adm. direktør<br />

Bo Christian Koch<br />

Motor<br />

Brian Andersen,<br />

<strong>FDM</strong> travel salg online<br />

Carsten Møller<br />

økonomidirektør<br />

Per Alkestrup<br />

juridisk og teknisk rådgivning<br />

Ulla Bruhn<br />

<strong>FDM</strong> travel salg offline<br />

Barbara Borre Lange<br />

presse og kommunikation<br />

Henning Pedersen<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn<br />

Torben Kudsk<br />

politisk sekretariat<br />

Søren Dahlin<br />

<strong>FDM</strong> camping<br />

Hans Skytte Pedersen<br />

Lars Munk<br />

Ingrid Falkenham<br />

marked<br />

Jesper Ewald<br />

<strong>FDM</strong> travel indkøb<br />

15


Kredskort<br />

1<br />

2<br />

8<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

9<br />

10<br />

11<br />

55<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

38<br />

42<br />

43<br />

44<br />

37<br />

39<br />

41<br />

47<br />

48<br />

49<br />

45<br />

46<br />

50<br />

51<br />

52<br />

53<br />

54<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

33<br />

34<br />

35<br />

36<br />

1<br />

2<br />

3<br />

10<br />

4<br />

5<br />

1-10: <strong>FDM</strong> kredse<br />

1-55: <strong>FDM</strong> lokalområder (politikredse)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

22<br />

40<br />

11<br />

16


Repræsentantskabet<br />

Kreds 1<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

1 Investeringskonsulent<br />

René Honoré<br />

Ribegade 17<br />

2100 København Ø<br />

Advokat<br />

Bent Lauritzen<br />

Ny Vestergade 1<br />

1471 København K<br />

Cand. jur.<br />

Louise Halkier<br />

Strandboulevarden 13, 2. tv<br />

2100 København Ø<br />

Direktør<br />

Jan Holmegaard Jensen<br />

Ingeniørforeningen<br />

Kalvebodbrygge 31-33<br />

1560 København V<br />

Advokat Michael Knop<br />

Hovedvagtsgade 6, 4<br />

1103 København K<br />

8 Kørelærer<br />

Karsten Kræmer<br />

Nordstrandparken 23<br />

2791 Dragør<br />

Kreds 2<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

3 Direktør<br />

Hans Skytte Pedersen<br />

Høyrups Alle 12<br />

2900 Hellerup<br />

Investeringschef<br />

Peter Goldsmidt<br />

Jægersborg Allé 112<br />

2920 Charlottenlund<br />

4 Internetchef<br />

Torben Weber Andersen<br />

Rude Vang 40<br />

2840 Holte<br />

Overlæge<br />

Jens Juel Thiis<br />

Kikhanebakken 4<br />

2840 Holte<br />

Henrik Eugene Darville<br />

Hvidegårdsparken 101<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

5 Driftschef<br />

Kenth Sørensen<br />

Buddingevej 94<br />

2800 Lyngby<br />

Salgsingeniør<br />

Finn Geslau<br />

Mårvænget 67<br />

2860 Søborg<br />

Nicolai Geslau<br />

Knudsalle 28<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

Kreds 3<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

2 Vakant<br />

6 Salgskonsulent<br />

Karl-Erik Høholt Jensen<br />

Strandbovej 46<br />

2650 Hvidovre<br />

Civilingeniør<br />

Svend Carstensen<br />

Rødovrevej 19<br />

2610 Rødovre<br />

7 Lektor<br />

Ina-Maria Nielsen<br />

Gyvelvej 4, 1. sal tv.<br />

2600 Glostrup<br />

Tekniker<br />

Jørgen Sjøland<br />

Baunevej 72<br />

2630 Taastrup<br />

Signe Fabritius de Tegnagel<br />

Niebuhr Gade 5, 2 th.<br />

2630 Taastrup<br />

22 Statsaut. revisor<br />

Knud Verner Westh<br />

St. Søstræde 9<br />

3700 Rønne<br />

55 Lærer<br />

Bergur Godtfred<br />

Breidablik 2B<br />

FO-100 Torshavn<br />

Kreds 4<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

9 Overlærer<br />

Lars Vange<br />

Søndermarken 3<br />

3060 Espergærde<br />

Politiassistent<br />

Torkil Hattel<br />

Kirsebærhaven 12<br />

3480 Fredensborg<br />

Advokat<br />

Oluf Olsen<br />

Søndermarken 41<br />

3060 Espergærde<br />

10 Direktør<br />

Bent Byskov<br />

Montronics A/S<br />

Jespervej 96<br />

3400 Hillerød<br />

Ingeniør<br />

Eggert Neistrup<br />

Skovbakken 5<br />

3520 Farum<br />

11 Salgskonsulent<br />

Torben Carlsson<br />

Løngangen 8, st.tv.<br />

3390 Hundested<br />

12 Ingeniør<br />

Stig Hoffmann Johansen<br />

Skolevej 14<br />

4622 Havdrup<br />

Prokurist<br />

Jes Lyngsie<br />

Peterssæde 6,<br />

Svogerslev<br />

4000 Roskilde<br />

Civiløkonom<br />

Mogens Lundbech<br />

Englerupvej 57<br />

Kirke Sonnerup<br />

4060 Kirke Såby<br />

Kreds 5<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

14 Taksator<br />

Kim Madsen<br />

Vallestrupvejen 13<br />

4300 Holbæk<br />

El-installatør<br />

Carsten H. Jensen<br />

Nykøbingvej 72<br />

Stigs Bjergby<br />

4440 Mørkøv<br />

15 Regionschef<br />

Palle Castbak<br />

Bredekildevej 50<br />

4400 Kalundborg<br />

16 Soc. pæd.<br />

Kjeld Krageskov<br />

”Kisaq”<br />

Søndermarksvej 3<br />

4293 Dianalund<br />

17 Administrationschef<br />

Helle Jürgensen<br />

Felixvej 3<br />

4200 Slagelse<br />

18 Reg. revisor<br />

Helge Christensen<br />

Sct. Peders<br />

Kirkeplads 13, 2.th.<br />

4700 Næstved<br />

Journalist<br />

Claus Würsten<br />

Carl Nielsens Vej 51<br />

4700 Næstved<br />

19 Major<br />

Steen Torp-Hansen<br />

Rosagervej 28<br />

4720 Præstø<br />

20 Politiassistent<br />

Dorte Larsen<br />

Bruntoftevej 1, Sørup<br />

4863 Eskildstrup<br />

21 Faglærer<br />

Finn Jensen<br />

Engtoften 10<br />

4900 Nakskov<br />

Kreds 6<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

23 Ingeniør<br />

Erling Uhrbrand Jensen<br />

Fredensgade 27<br />

5000 Odense C<br />

Direktør<br />

P. H. Pedersen<br />

Svendborgvej 251<br />

5260 Odense S<br />

Direktør<br />

E. Brix Jørgensen<br />

Blåklokkevej 21<br />

5250 Odense SV<br />

24 Møbelhandler<br />

Finn Boye<br />

Mellemvej 35<br />

5700 Svendborg<br />

17


Repræsentantskabet<br />

Radioforhandler<br />

Palle Pagel Hansen<br />

Tvedvej 143<br />

5700 Svendborg<br />

25 Politiassistent<br />

Michael Mathiesen<br />

Granvej 133<br />

5540 Ullerslev<br />

26 Pensionsrådgiver<br />

Ole Gundersen<br />

Pilehaven 2<br />

5610 Assens<br />

27 Lærer<br />

Ole Eggert<br />

Odensevej 63<br />

5500 Middelfart<br />

Kreds 7<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

38 Inspektør<br />

Ib Poulsen<br />

Hårupvej 48<br />

8740 Brædstrup<br />

Glarmester<br />

Hans Aasberg<br />

Hulvej 21<br />

8700 Horsens<br />

42 Lærer<br />

Peter Bang Jeppesen<br />

Klokkerbakken 7<br />

8210 Århus V<br />

Adm. direktør<br />

Michael Flintholm<br />

Lobeliavej 1<br />

8541 Skødstrup<br />

Læge<br />

Arne Chr. Fiellau<br />

Orla Lehmanns Alle 7,<br />

8000 Århus C<br />

Sekretariatschef<br />

Helle Toft Hansen<br />

Lupinvej 2<br />

8382 Hinnerup<br />

Filialdirektør<br />

Peter Sørensen<br />

Schenker A/S<br />

Jens Olsens Vej 13<br />

8200 Århus N<br />

43 Værkfører<br />

Frede Borg-Jensen<br />

Splidholmvej 41, Gylling<br />

8300 Odder<br />

Ingeniør<br />

Jørgen Olsen<br />

Kildeparken 28<br />

8660 Skanderborg<br />

44 Skatterådgiver<br />

René Møller Jensen<br />

Buskelundtoften 32<br />

8600 Silkeborg<br />

Kreds 8<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

37 Radiotekniker<br />

Thomas Sindberg Martinsen<br />

Niels Kjeldsensvej 31<br />

7323 Give<br />

Fuldmægtig<br />

Bodil Kolbæk<br />

Johannebjergparken 14<br />

7120 Vejle Øst<br />

39 Systemprogrammør<br />

Tage Gejl<br />

Nygårdparken 2,<br />

Gjellerup,<br />

7400 Herning<br />

Ungdomsskoleinspektør<br />

Niels Jørn Jeppesen<br />

Østergårdsalle 7, 1.<br />

7490 Aulum<br />

40 Skatteinspektør<br />

Marius Trip<br />

Klostervænget 28<br />

6900 Skjern<br />

41 Elektromester<br />

Henning Pedersen<br />

Sarpsborgvej 166<br />

7600 Struer<br />

Afdelingsdirektør<br />

Birger Føgh<br />

Bjerggade 24<br />

7600 Struer<br />

47 Autotekniker<br />

Johnni Bager<br />

Sønderhøjvej 11, Vinkel<br />

8800 Viborg<br />

48 Aut. psykolog<br />

Poul Erik Jørgensen<br />

Kærmindevej 6<br />

7800 Skive<br />

49 Tandlæge<br />

Knud Hagger Odgaard<br />

Landlystparken 3<br />

7700 Thisted<br />

Kreds 9<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

45 Direktør<br />

Lars Germann<br />

Egevangen 8<br />

8900 Randers<br />

Advokat<br />

Niels Grønbæk<br />

Middelbovej 3<br />

8900 Randers<br />

46 Direktør<br />

John Bernth Madsen<br />

Æblerosevej 11 st. th.<br />

8500 Grenå<br />

50 Læge<br />

Erik Bruun Nielsen<br />

Kirstine Jensens Vej 13<br />

9240 Nibe<br />

51 Bankbestyrer<br />

Jørgen Maibom<br />

Møllevænget 18<br />

9430 Vadum<br />

Bureauchef<br />

Poul-Erik Madsen<br />

C. Th. Zahlesvej 7<br />

9210 Aalborg SØ<br />

Logistikchef<br />

Torben Egebo, Gabriel A/S<br />

Hjulmagervej 55<br />

9100 Aalborg<br />

52 Afdelingsdirektør<br />

Claus Brink<br />

Teglvænget 92, Als<br />

9560 Hadsund<br />

53 Viceskoleinspektør<br />

Erik Husted Henriksen<br />

Langbaksmindevej 4<br />

9340 Asaa<br />

54 Advokat<br />

Bent Halkier<br />

Sct. Cathrinevej 2<br />

9800 Hjørring<br />

Direktør<br />

Torben Holt<br />

Sct. Cathrinevej 4<br />

9800 Hjørring<br />

Kreds 10<br />

Pol.kr./lokalområde<br />

28 Værkstedsleder<br />

Ernst Kold<br />

Ravnskobbel 4<br />

6400 Sønderborg<br />

29 Politiassistent<br />

Lars Rydhard<br />

Skovbakken 75<br />

6200 Aabenraa<br />

30 Lærer<br />

Hjalmar Nielsen<br />

Carstensgade 79<br />

6270 Tønder<br />

31 Tandlæge<br />

Lars Munk<br />

Nørregade 38<br />

6100 Haderslev<br />

32 Områdechef<br />

Willi Weber<br />

Linde Allé 2<br />

6760 Ribe<br />

33 Forretningsfører<br />

Poul Adler Svanholm<br />

Birkedals Alle 5<br />

6700 Esbjerg<br />

34 Repræsentant<br />

H. P. Thøgersen<br />

Færøvej 2<br />

7200 Grindsted<br />

35 Projektchef<br />

Hans Verner Jensen<br />

Østerbyvej 48<br />

7000 Fredericia<br />

36 Direktør<br />

Bent Andersen<br />

Enebærparken 2, Vonsild<br />

6000 Kolding<br />

Ingeniør<br />

Finn K. Møller<br />

Strandvænget 41<br />

6000 Kolding


<strong>FDM</strong> afdelinger<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T <strong>FDM</strong> test og bilsyn<br />

T<br />

<strong>FDM</strong> travel<br />

<strong>FDM</strong> camping<br />

<strong>FDM</strong> køreteknik<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

22<br />

T<br />

T<br />

T<br />

10<br />

T<br />

T


<strong>FDM</strong>-udtalelser til medierne i <strong>2006</strong><br />

Elektronisk skiltning, Ingeniøren, 24. februar <strong>2006</strong>:<br />

”De sidste par år har <strong>FDM</strong> skrevet til ministeren, at vi mener,<br />

der skal indføres variabel skiltning. Ministeren har svaret igen<br />

og igen, at der ikke var nok erfaring med metoden, men det<br />

er da noget, vi har nu.”<br />

Stigende indtægter på parkering,<br />

Jyllands-Posten 11. maj <strong>2006</strong>:<br />

”Borgerne betaler i forvejen til veje og cykelstier over<br />

skattebilletten. Når nu kommunen indkradser så mange<br />

penge, har vi en forventning om, at pengene bliver brugt til<br />

p-huse eller p-pladser.”<br />

Bompenge, Ritzau, 1. juni <strong>2006</strong>:<br />

”Folk bor nu engang, hvor de bor og arbejder, hvor de<br />

arbejder, og med de priser der er på biler og brændstoffer<br />

herhjemme, kører danskerne ikke på arbejde i bil med<br />

mindre, det er den eneste reelle mulighed. Derfor vil<br />

kørselsafgifter ikke have den ringeste effekt på trængslen i<br />

myldretiden, men alene blive endnu en belastning for<br />

danske familier og ikke mindst pendlere.”<br />

Gulpladebiler, Århus Stiftstidende, 10. juni <strong>2006</strong>:<br />

”Problemet i Danmark er ikke, at afgiften på gulpladebiler er<br />

for lav, men at afgiften på almindelige biler er alt for høj.”<br />

Firskovvej 32 · 2800 Kgs. Lyngby<br />

tlf. 45 27 07 07 · fdm@fdm.dk · www.fdm.dk<br />

Fotofælder, Berlingske Tidende, 12. juli <strong>2006</strong>:<br />

”Den måde politiet anvender automatisk trafikkontrol på,<br />

minder om en pengemaskine. Vi hører fra mange af vores<br />

medlemmer, at fartkontrollen er på steder, hvor det ud fra et<br />

trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt er svært at se pointen.”<br />

Variable hastigheder på landevejene,<br />

Ringkjøbing Amts Dagblad, 21. juli <strong>2006</strong>:<br />

”På motorvejene kan vi godt administrere de variable<br />

hastigheder, og det kan bilisterne også, hvis de indføres<br />

på landevejene. Når hastighedsgrænsen er afstemt efter<br />

forholdene, respekterer bilisterne dem også.”<br />

Registreringsafgiften, Børsen, 31. juli <strong>2006</strong>:<br />

”Staten har gjort sig afhængig af det store provenu, der i<br />

øjeblikket vælter ind i statskassen fra den høje bilbeskatning.<br />

De har vænnet sig til de mange penge og kan ikke finde nogen<br />

løsning uden et statsligt indtægtstab. Det er hele baggrunden<br />

for, at der ikke bliver gjort noget fra regeringens side”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!