11.10.2013 Views

indhold - FDM

indhold - FDM

indhold - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>indhold</strong><br />

FdM, en vigtig og aktiv aktør .................................................................................. 1<br />

Medlemmernes FdM ........................................................................................... 6<br />

en mangfoldig forbruger- og interesseorganisation ............................................................ 8<br />

Med FdM ud i verden .........................................................................................12<br />

Koncernoversigt. ...............................................................................................14<br />

Nøgletal. .......................................................................................................15<br />

resultatopgørelse og balance ................................................................................16<br />

organisation ...................................................................................................17<br />

repræsentantskabet ..........................................................................................18<br />

adresser. .......................................................................................................20<br />

FdM’s afdelinger. ..............................................................................................21


.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

Jan<br />

Feb<br />

Mar<br />

Danmarks største interesse-<br />

og forbrugerorganisation<br />

”Også for dig, der ikke er interesseret i biler,”<br />

var budskabet i én af <strong>FDM</strong>’s medlemshverve<br />

kampagner i 2008. Formålet var<br />

at gøre danske bilister opmærksomme<br />

på, at <strong>FDM</strong> også har mange tilbud til bilejere,<br />

der mere ser bilen som et redskab<br />

end en passion. Denne gruppe er primært<br />

interesseret i at have <strong>FDM</strong>’s eksperter som<br />

sikkerhedsnet og at kunne gøre brug af<br />

<strong>FDM</strong>’s mange rabataftaler og tilbud til hele<br />

familien. Kampagnen var en af flere, der<br />

havde til formål at skaffe flere medlemmer<br />

til <strong>FDM</strong>.<br />

Selv om der med finanskrisen skete en afmatning<br />

i nytegninger, havde <strong>FDM</strong> fortsat<br />

240.000 medlemmer ved årets udgang.<br />

Dermed kunne <strong>FDM</strong> igen notere sig, at<br />

arbejdet med at fremme bilisternes rettigheder<br />

og skabe fordelagtige rabataftaler<br />

værdsættes af de danske bilister.<br />

Kampvalg til <strong>FDM</strong>’s<br />

repræsentantskab<br />

Apr<br />

Maj<br />

Jun<br />

Da medlemmerne til <strong>FDM</strong>’s repræsentantskab,<br />

der er foreningens højeste<br />

myndighed, skulle vælges, udløste det<br />

kampvalg i en enkelt kreds.<br />

2008 blev også året, hvor kredsinddelingen<br />

blev ændret som følge af strukturreformen.<br />

Resultatet blev, at <strong>FDM</strong>’s<br />

repræsentantskab fremover fortsat består<br />

af 10 kredse, mens antal lokalområder er<br />

ændret fra 55 til 40 lokalområder, som<br />

tager udgangspunkt i de nye kommuner.<br />

Implementeringen af de nye kredse vil ske<br />

gradvist i forbindelse med valg i de enkelte<br />

kredse frem til valget i 2013. Der<br />

afholdes ikke valg i jubilæumsåret 2009.<br />

Jul<br />

Aug<br />

Sep<br />

Okt<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Nov<br />

Udvikling i medlemstallet fra 2005 til 2008 Folketinget besluttede at indføre kørselsafgifter fra 2015<br />

<strong>FDM</strong>, en vigtig og aktiv aktør<br />

Dec<br />

Sikring af fremtidens mobilitet<br />

På det politiske plan blev 2008 et år, hvor<br />

den samfundsmæssige gevinst er størst<br />

og ikke ud fra lokale politiske hensyn.<br />

især mobilitets- og infrastrukturdebatten<br />

satte dagsordenen. I begyndelsen af året<br />

Kørselsafgifter<br />

fremlagde Infrastrukturkom-<br />

Debatten om kørselsafgifter<br />

missionen, hvori <strong>FDM</strong> deltog,<br />

sin omfangsrige rapport<br />

med en række anbefalinger til,<br />

hvordan veje og skinner bør<br />

udbygges, hvis mobiliteten<br />

Positivt ved investeringsplanen<br />

var<br />

imidlertid viljen<br />

til et opgør med<br />

nåede nye højder i 2008, og<br />

som en del af den nye grønne<br />

transportpolitik traf Folketinget<br />

beslutning om, at der<br />

fra 2015 skal indføres kør-<br />

skal sikres i fremtiden. tidligere tiders selsafgifter - også kaldet road<br />

trafikmafia<br />

pricing. <strong>FDM</strong> tilkendegav i den<br />

I december fremlagde regerin-<br />

forbindelse endnu en gang sin<br />

gen sin trafikinvesteringsplan<br />

holdning, at der er et stort be-<br />

for de langsigtede investeringer i den danhov for at ændre det danske bilafgiftsske<br />

infrastruktur frem mod 2020. I alt insystem fra den nuværende beskatning<br />

deholdt planen investeringer på samlet ved køb til i stedet at beskatte brugen af<br />

90 milliarder kroner. I januar 2009 blev<br />

der i Folketinget indgået et bredt politisk<br />

bilen.<br />

forlig om en grøn transportpolitik indehol- På sigt kunne kørselsafgifter være løsdende<br />

en langsigtet investeringsplan til en ningen, men da de danske bilister læg-<br />

værdi af 94 milliarder kroner.<br />

ger årligt op mod 50 milliarder kroner i<br />

statskassen i bilafgifter, er det for <strong>FDM</strong> en<br />

<strong>FDM</strong> fandt det glædeligt, at der blev ta- forudsætning ved indførelse af kørselsafget<br />

fat på at løse de infrastrukturelle udgifter, at det sker i forbindelse med en gefordringer,<br />

men understregede samtinerel<br />

omlægning af registreringsafgiften,<br />

dig, at planen kunne have været mere herunder at det afgiftsmæssigt ikke må<br />

ambitiøs. Mens især investeringer inden blive dyrere at være bilist – en forudsæt-<br />

for togtrafikken blev prioriteret, var det ning som regeringen og et flertal i Folke-<br />

småt med penge til ikke allerede kendte<br />

vejprojekter. <strong>FDM</strong> fremførte, at der burde<br />

tinget bakkede op om.<br />

have været afsat flere penge til at dæk- Det er således tanken, at Danmark vil koke<br />

det store efterslæb på udbygningen af piere det kommende hollandske kørselsvejene,<br />

hvor trængslen allerede i dag er afgiftssystem, men <strong>FDM</strong> påpegede, at et<br />

stor. Bilen bruges til 8 ud af 10 personki- landsdækkende GPS-baseret kørselsaflometer,<br />

og vejene er dermed den vigtiggiftssystem vil være meget dyrt at impleste<br />

del af infrastrukturen, hvis trængslen mentere, navnlig hvis der ikke er tid til at<br />

skal lettes, påpegede <strong>FDM</strong>.<br />

vente på de hollandske erfaringer.<br />

Positivt ved investeringsplanen var imidlertid<br />

viljen til et opgør med tidligere tiders<br />

trafikmafia, og investeringerne vil<br />

fremadrettet blive prioriteret ud fra, hvor<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 1


<strong>FDM</strong> ønsker intelligente transportsystemer 387 personer mistede livet i trafikken i 2008 Behovet for mere miljøvenlige biler stiger<br />

ItS og ‘parkér- og rejsanlæg’<br />

Flere ulykker på vejene<br />

re information til vognmænd og bilister<br />

samt fleksible spærretider. Ligeledes<br />

effektiv udnyttelse af elektroniske mu- alt for mange måtte lade livet i trafikken i påpegede <strong>FDM</strong>, at der på landevejene er<br />

ligheder og samspil mellem transport- 2008. I alt 387 personer mistede livet behov for anvendelige vigepladser langs<br />

formerne er én af måderne, hvorpå man i trafikken, og den negative tendens fra hyppigt anvendte ruter, så særtransport-<br />

kan opnå et bedre flow i trafikken. Derfor 2007 fortsatte dermed efter en årrække erne kan lade ophobet trafik passere.<br />

roste <strong>FDM</strong> også, at der i trafikinvesterings- med et stort fald. I 2008 fortsatte <strong>FDM</strong><br />

planen afsættes midler til de såkaldte in- med at tilbyde køretekniske kurser til så- Stærekasser<br />

telligente transportsystemer, ItS, da det vel bilister som motorcyklister.<br />

er et af de midler, som hurtigt<br />

I forhold til MC-ulykkerne var tidligt på året blev det besluttet at iværk-<br />

kan være med til både at optimere<br />

kapaciteten og sikker- Samtidig under-<br />

fokus rettet mod motorcyklisternes<br />

køretekniske evner, og<br />

sætte forsøg med fuldautomatisk trafikkontrol<br />

– også kaldet stærekasser - på udheden<br />

på vejene. Samtidig unstregede <strong>FDM</strong> på <strong>FDM</strong>’s køretekniske anvalgte vejstrækninger, noget man i de<br />

derstregede <strong>FDM</strong> vigtigheden vigtigheden af, at læg bevirkede det en frem- øvrige nordiske lande har gjort brug af<br />

af, at der også fremadrettet<br />

bliver satset på ’parkér- og<br />

rejsanlæg’ for at skabe sammenhæng<br />

mellem den kollektive<br />

trafik og bilisme.<br />

der også fremadrettet<br />

bliver satset<br />

på ’parkér- og<br />

rejsanlæg’<br />

gang i antallet af deltagere,<br />

der ønskede at få afprøvet<br />

deres køretekniske færdigheder<br />

på et lukket og sikkert anlæg.<br />

Samtidig indgik <strong>FDM</strong> en<br />

igennem flere år. <strong>FDM</strong> støttede forsøget,<br />

men gjorde opmærksom på, at det vil<br />

have en væsentlig større effekt at satse<br />

på mere synligt politi på vejene. <strong>FDM</strong><br />

påpegede i forbindelse med debatten om<br />

aftale med Motorcykel Im- stærekasser, at det var vigtigt med en<br />

Miljø i centrum<br />

portørforeningen om at tilbyde oplysende skiltning om, at bilisterne nu er<br />

rabat på køretekniske kurser på <strong>FDM</strong>’s på vej ind på en farlig vejstrækning med<br />

Miljøet og ikke mindst transportsektorens køretekniske anlæg til alle, der investe- hastighedsmåling. Således vil stærekaspåvirkning<br />

af klimaet kom i fokus i 2008. rede i en ny motorcykel i 2008. Denne ra- serne få en præventiv og opdragende ef-<br />

Det at køre i bil blev med fornyet kraft<br />

bat benyttede en del sig af.<br />

fekt på bilisterne. Denne<br />

problematiseret i forhold til CO2-udledningen.<br />

<strong>FDM</strong> arbejdede året igennem på at<br />

nuancere denne opfattelse. Uden bilen går<br />

Vejens mastodonter<br />

Behovet for mere<br />

miljøvenlige bi-<br />

indgangsvinkel blev valgt i<br />

forsøget.<br />

Danmark i stå, og <strong>FDM</strong> pegede på, at be- Både særtransporter og ler og drivmidler Loft over p-indtjening<br />

grænsning af mobiliteten ikke var eller er forsøget med modulvogn- samt viden om<br />

en gangbar vej, men at det snarere handlede<br />

om at gøre transporten mere grøn.<br />

Behovet for mere miljøvenlige biler og<br />

tog var med til at skabe debat.<br />

<strong>FDM</strong> gjorde ved flere<br />

lejligheder opmærksom på,<br />

økonomikørsel var<br />

<strong>FDM</strong>’s budskab<br />

<strong>FDM</strong> kunne med tilfredshed<br />

notere sig, at der fra politisk<br />

side blev lagt loft på kom-<br />

drivmidler samt viden om økonomikørsel at modulvogntogene udgør<br />

munernes mulighed for at<br />

var <strong>FDM</strong>’s budskab. I et land med en re- en øget risiko på de danske veje. Det er beskatte bilisterne via opkrævning af<br />

kordhøj registreringsafgift er det politiske lykkedes <strong>FDM</strong> at blive inddraget i eva- højere p-afgifter. Det skete, da regeringen<br />

ansvar for vognparkens miljøegenskaber lueringen af forsøget, og her vil <strong>FDM</strong><br />

og Kommunernes Landsforening blev eni-<br />

stort. <strong>FDM</strong> benyttede derfor miljødebatten holde særligt øje med erfaringerne fra ge om, at en eventuel forhøjelse af p-af-<br />

til at slå et slag for en omlægning og af- modulvogntogenes færden på landevejgifterne skulle tilfalde statskassen i stevikling<br />

af registreringsafgiften, som alt anene, hvoraf flere ikke er bygget til disse det for kommunekassen. Forslaget betød,<br />

det lige må anses som den største forhin- kæmpelastbiler. I forhold til de lange sær- at priserne på kommunalparkering blev<br />

dring, når det gælder danskernes mulighed transporter fremhævede <strong>FDM</strong>, at der er holdt i ro, hvilket var med til at bekræfte<br />

for at skifte den gamle bil ud med en ny og behov for en bedre indretning af vejnettet, <strong>FDM</strong>’s påstand om, at mange kommuner<br />

mere miljøvenlig og sikker bil.<br />

en bedre spredning af transporterne, bed- reelt bruger p-indtægterne til at fylde<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 2


Parkering var året igennem et varmt emne<br />

kommunekasserne og ikke til at regulere<br />

trafikken.<br />

Parkering var året igennem et varmt emne<br />

både i medierne, blandt <strong>FDM</strong>’s medlemmer<br />

og i retssalene. <strong>FDM</strong> hjalp mange af<br />

sine medlemmer med parkeringssager<br />

og førte på vegne<br />

I forhold til de<br />

af medlemmerne flere sager i<br />

lange særtrans-<br />

forskellige retsinstanser mod<br />

både offentlige og private parporterfremhækeringsselskaber.vede <strong>FDM</strong>, at der<br />

er behov for en<br />

Sidst på året førte <strong>FDM</strong> to sa- bedre indretning<br />

ger for medlemmer i Landsaf<br />

vejnettet<br />

retten. Begge medlemmer<br />

havde fået medhold i Fogedretten,<br />

men alligevel valgte Parkering<br />

København at anke sagerne. Med sagerne<br />

søgte <strong>FDM</strong> at udfordre den faste praksis,<br />

som fastslår, at parkeringsvagtens udsagn<br />

er mere troværdigt end bilistens.<br />

<strong>FDM</strong> dokumenterede blandt andet, at der<br />

i ansættelseskontrakterne er opstillet resultatkrav<br />

i form af antal af udskrevne afgifter<br />

for den enkelte parkeringsvagt, ligesom<br />

en vagtleder under sin vidneforklaring<br />

oplyste, at parkeringsvagterne kommer til<br />

samtale, hvis der går for lang tid mellem<br />

de udskriver afgifter. På trods af det fastholdt<br />

Landsretten, at der gælder omvendt<br />

bevisbyrde ved kommunal parkering. Med<br />

henvisning til sagernes principielle karakter<br />

undersøgte <strong>FDM</strong> muligheden for at<br />

indbringe sagerne for Højesteret.<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 3


<strong>FDM</strong> valgte at sælge de tyske miljømærkater Tempo 100 - 100 km/t med campingvognen 32 nye bilmodeller blev craschtestet<br />

Sagerne gav god medieomtale, og<br />

sikkerhed. Langt de fleste fik topresulta- I ferieperioder er campingvogne i Dan-<br />

justitsministeren lovede efterfølgende, at tet fem stjerner til glæde for trafiksikkermark ofte med til at skabe kø på motorve-<br />

der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med heden, men ligesom tidligere år var der jene ved for eksempel overhalinger. Prob-<br />

repræsentation fra blandt andet <strong>FDM</strong>. ar- også modeller, der klarede sig langt unlemet er ikke blevet mindre som følge<br />

bejdsgruppen skal se på retssikkerheden der det forventede sikkerhedsniveau for af, at bilisterne flere steder må køre 130<br />

i forbindelse med parkering,<br />

en ny model. Fra slutningen af km/t, mens campingvognene er begræn-<br />

og om der er behov for et uvil- <strong>FDM</strong> vil fortsat ar- året blev der ændret på euro set til 80 km/t. Derfor valgte <strong>FDM</strong> i eftdigt<br />

ankenævn på området<br />

som tidligere foreslået af <strong>FDM</strong><br />

i foråret 2008.<br />

bejde for, at der<br />

bliver skabt bedre<br />

forhold for de dan-<br />

NCaP’ss pointsystem, således<br />

at biler uden eSC ikke længere<br />

kan opnå topkarakter. Samtidig<br />

blev reglerne justeret, så<br />

eråret at sætte fokus på denne problemstilling<br />

i medierne med henvisning til de<br />

gode erfaringer fra blandt andet tyskland.<br />

<strong>FDM</strong> vil fortsat arbejde for, at der bliver<br />

I en anden sag, som <strong>FDM</strong> ske campingvogne både fodgængeres sikkerhed, skabt bedre forhold for de danske camp-<br />

ligeledes førte på vegne af et på motorvejene, sikkerheden for børn på bagingvogne på motorvejene, da det også vil<br />

medlem mod euroPark, fik da det også vil sædet og piskesmældsresul- gavne trafikflowet generelt.<br />

<strong>FDM</strong> og medlemmet medhold<br />

i, at der gælder almindelige<br />

bevisbyrderegler ved privat<br />

gavne trafikflowet<br />

generelt<br />

tatet fremover vil få en mere<br />

fremtrædende rolle, når euro<br />

NCaP tester nye bilmodeller.<br />

Lægehelikoptere<br />

parkering. Det betyder, at det<br />

<strong>FDM</strong> kunne glæde sig over, at regeringen<br />

er parkeringsselskabet, som skal bevise, at Befordring<br />

i forbindelse med finansloven meldte ud,<br />

reglerne er overtrådt. Da medlemmet samt<br />

at man fra 2011 har besluttet at oprette<br />

et vidne samstemmende fastholdt, at der tårnhøje brændstofpriser i første halvdel et lægehelikopterberedskab i Danmark.<br />

havde været parkeringsbillet i bilen, tilside- af 2008 fik bilisterne til at kræve et høj- <strong>FDM</strong> ser lægehelikoptere som et vigtigt<br />

satte retten parkeringsvagtens forklaring ere befordringsfradrag. <strong>FDM</strong> var i flere redskab til at kunne forbedre overlevelsesom,<br />

at der ikke havde været gyldig parker- omgange i dialog med skattemyndighe- og rehabiliteringschancer efter alvorlige<br />

ingsbillet i bilen, og medlemmet blev derderne, og hurtigt blev det klart, at det ikke trafikuheld, navnlig i forbindelse med syfor<br />

frifundet.<br />

kun var brændstofprisen, der var proble- gehusreformen, hvor der vil blive længere<br />

met. Hele beregningsmodellen havde be- vej til akutmodtagelserne.<br />

Miljøzoner i tyskland<br />

hov for at blive tilrettet, da den værdityskland<br />

valgte fra begyndelsen af 2008<br />

at indføre såkaldte miljøzoner for biler i<br />

tabstakst, der indgår i beregningen,<br />

var for lav i forhold til<br />

bilisternes reelle udgifter til<br />

2008 blev også<br />

året, hvor det<br />

Lap på lap<br />

<strong>FDM</strong> påpegede i løbet af året<br />

flere store tyske byer. Miljøzonerne fik bilen. Det lykkedes desværre nye netbaserede flere gange over for politikerne<br />

også betydning for de danske bilister, der kun i beskedent omfang at få Ankenævn for problemerne i det nuværende<br />

for at få bilen med til centrum skulle an- løftet satserne for 2009. biler, bilklage.dk registreringsafgiftssystem.<br />

skaffe sig et lille miljømærke som dokumentation<br />

for bilens miljømæssige stand.<br />

For at hjælpe bilisterne valgte <strong>FDM</strong> at<br />

tempo 100 i Danmark<br />

endeligt blev<br />

etableret<br />

I flere omgange henvendte<br />

<strong>FDM</strong> sig til Skatteministeriet<br />

for at gøre opmærksom på<br />

sælge disse miljøgodkendelser både via Mens hastighedsgrænsen for<br />

det nuværende systems kon-<br />

telefon, nettet og via <strong>FDM</strong>’s testcentre. campingvogne på de danske motorveje er sekvenser for både trafiksikkerheden og<br />

80 km/t, har mange danske campister i de danske bilisters udgifter til biler. I for-<br />

Nye euro NCaP krav<br />

tyskland i flere år haft lov til at køre op til bindelse med det politiske forlig om trafik-<br />

100 km/t med den samme campingvogn. investeringer er det aftalt, at Skattemini-<br />

32 nye bilmodeller blev sendt en tur mod Det eneste, det krævede, var en såkasteriet i løbet af 2009 udarbejder konkret<br />

euro NCaP’s mur for at teste modellernes ldt tempo 100 godkendelse af vognen. forslag til indførelse af kørselsafgifter, og<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 4


Ankenævn for biler - bilklage.dk<br />

at omlægningen skal være provenuneutral.<br />

Det er målet at omlægge halvdelen<br />

af registreringsafgiftsprovenuet.<br />

ankenævn for biler<br />

2008 blev også året, hvor det<br />

nye netbaserede ankenævn<br />

for biler, bilklage.dk, endelig<br />

blev etableret. De første afgørelser<br />

faldt i sommeren, og<br />

ved årets udgang havde 22<br />

bilejere fået afgjort deres sager<br />

via bilklage.dk.<br />

Som mange andre it-baserede løsninger<br />

løb også ankenævn for biler ind i nogle<br />

startvanskeligheder. Det betød, at sekretariatet<br />

måtte yde mere support end forventet,<br />

og at intentionen om en kort sagsbehandlingstid<br />

ikke blev opfyldt i alle<br />

tilfælde.<br />

Fra 2011 har<br />

regeringen besluttet<br />

at oprette<br />

et lægehelikopterberedskab<br />

i<br />

Danmark<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 5


Medlemskontaktcenter<br />

%<br />

året før. Især sager om parkering, brugtbilshandel<br />

og reparation var repræsenteret<br />

I efteråret 2008 blev det besluttet at<br />

i de aktuelle sager. Derfor var det heller<br />

etablere et medlemskontaktcenter,<br />

ikke overraskende, da en holdningsunder-<br />

således at medlemmerne fremover kun søgelse, som <strong>FDM</strong> fik foretaget, viste, at<br />

har én indgang til <strong>FDM</strong>, uanset om hen- der generelt i befolkningen var en frygt<br />

vendelsen drejer sig om selve medlem- for at blive snydt af såvel forhandlere som<br />

skabet, køb af ydelser eller rådgivning. værksteder, og at danskerne var forvirrede<br />

Som en konsekvens heraf blev ferierådgivningen<br />

sammenlagt<br />

over p-reglerne.<br />

med juridisk og teknisk råd- en tilfredsheds- <strong>FDM</strong>’s eksperter<br />

givning til én samlet rådgivning,<br />

der sammen med salgog<br />

medlemsservice udgør<br />

medlemskontaktcentret.<br />

måling viste, at<br />

medlemmernes<br />

tilfredshed med<br />

rådgivningen fra<br />

Flere af <strong>FDM</strong>’s eksperter deltog<br />

i forskellige eksterne arbejdsgrupper<br />

både i Danmark og<br />

uden for Danmarks grænser.<br />

Medlemsrådgivning <strong>FDM</strong>’s jurister og <strong>FDM</strong> blev samtidig genvalgt<br />

teknikere lå helt som medlem af Rådet for<br />

<strong>FDM</strong>’s tekniske og juridiske<br />

rådgivning blev benyttet flit-<br />

i top<br />

Større Færdselssikkerheds forretningsudvalg.<br />

Derudover fik<br />

tigt af medlemmerne i hele<br />

<strong>FDM</strong> plads i det offentlige og<br />

2008. Mange medlemmer valgte selv at uafhængige organ ForbrugerForum, som<br />

søge hjælp via fdm.dk, mens 37.000 kon- har til opgave at rådgive ved fastlæggeltaktede<br />

én af <strong>FDM</strong>’s teknikere eller jurister sen af rammerne for den statslige forbru-<br />

på telefonen, og 5.500 andre søgte rådgivning<br />

via e-mail. De mange medlemsgerinformation.henvendelser<br />

gav anledning til flere sager, Såvel nationalt som internationalt gen-<br />

og ved udgangen af året kunne det konnem FIa arbejdede <strong>FDM</strong> for at sikre de<br />

stateres, at der i 2008 var blevet oprettet frie værksteders adgang til teknisk in-<br />

23 % flere sager end året før. Udover den formation og dermed muligheden for at<br />

daglige håndtering af medlemssagerne, konkurrere med de såkaldte mærkeværk-<br />

valgte <strong>FDM</strong> at sende adskillige sager visteder. Den nuværende ordning, der gidere<br />

til domstolene, den langt overvejende ver uafhængige værksteder og vejhjælps-<br />

del med en positiv udgang.<br />

firmaer adgang til tekniske data hos importørerne,<br />

udløber i 2010, og uden en<br />

Stor tilfredshed med<br />

forlængelse risikerer konkurrencen på re-<br />

<strong>FDM</strong>’s rådgivning<br />

parationsmarkedet at forsvinde til skade<br />

for forbrugerne. <strong>FDM</strong> skrev derfor til<br />

Ventetiden på telefonerne blev året igen- økonomi- og erhvervsministeren, der er<br />

nem nedbragt, og en tilfredshedsmåling enig med <strong>FDM</strong>, ligesom <strong>FDM</strong> har holdt<br />

viste, at medlemmernes tilfredshed med møde med Konkurrencestyrelsen og et<br />

rådgivningen fra <strong>FDM</strong>’s jurister og teknikere<br />

lå helt i top. tilgangen af egentlige<br />

sager lå hele året væsentligt højere end<br />

antal eU-parlamentarikere.<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

<strong>FDM</strong> vejhjælp fik 10.000 nye kunder i 2008 Det søger medlemmerne rådgivning om<br />

Medlemmernes <strong>FDM</strong><br />

ÅRSRaPPORt SIDe 6<br />

<strong>FDM</strong> forsikring<br />

<strong>FDM</strong> forsikring, som tilbyder alle former<br />

for skadesforsikringer til <strong>FDM</strong>’s medlemmer,<br />

er et godt tilbud, som mange benytter<br />

sig af.<br />

en tilfredshedsmåling blandt <strong>FDM</strong> forsikringskunder<br />

viste, at kunder med <strong>FDM</strong><br />

forsikring er mere loyale og tilfredse end<br />

kunder i forsikringsbranchen generelt. Undersøgelsen<br />

ligger på linje med tidligere<br />

undersøgelser hos <strong>FDM</strong>’s samarbejdspartner<br />

Lærerstandens Brandforsikring, hvis<br />

forsikringskunders loyalitet og tilfredshed<br />

ligger helt i top i forhold til forsikringsbranchen<br />

i øvrigt.<br />

<strong>FDM</strong> vejhjælp<br />

<strong>FDM</strong> vejhjælp er et markant tilbud til<br />

medlemmer med markedsledende balance<br />

mellem pris, kvalitet og frit<br />

værstedsvalg.<br />

På trods af den skærpede konkurrence,<br />

hvor både forsikringsselskaber, benzinselskaber<br />

og andre interessenter begyndte at<br />

tilbyde gratis vejhjælp til deres kunder via<br />

én af operatørerne på vejhjælpsområdet,<br />

formåede <strong>FDM</strong> vejhjælp at tegne godt<br />

10.000 nye vejhjælpskunder (godt 13.000<br />

dækninger), ligesom flere kunder valgte at<br />

vende tilbage til <strong>FDM</strong> vejhjælp efter uheldige<br />

oplevelser hos andre udbydere.<br />

Parkeringsundersøgelse<br />

Parkering<br />

Brugtbil køb<br />

Nybil køb<br />

Reparation<br />

Forsikring<br />

at mange bilister oplever parkeringsreglerne<br />

som forvirrende, er der ikke noget<br />

at sige til. <strong>FDM</strong> indhentede i 2008 oplysninger<br />

fra landets 98 kommuner, og<br />

heraf fremgik det, at der findes forskellige<br />

regler fra kommune til kommune. et


I efteråret blev al medlemskontakt samlet et sted<br />

eksempel er parkering med ét hjulsæt på<br />

fortovet. 26 kommuner havde forbud mod<br />

at holde med to hjul på fortovet, mens 5<br />

kommuner tillod det for biler under 3.500<br />

kg. De resterende 67 kommuner havde<br />

enten ingen regler eller oplyste, at de var i<br />

gang med at udarbejde regler på området.<br />

Flere rabatter<br />

Udvalget af rabatter og fordele for<br />

medlemmerne blev løbende udbygget i<br />

2008 inden for de områder, som er relevante<br />

for <strong>FDM</strong>’s medlemmer. For at gøre<br />

opmærksom på de fordelagtige aftaler<br />

blev der udsendt et samlet rabatkatalog<br />

til medlemmerne<br />

Mange medlem-<br />

via Motors martsnummer,<br />

mer gjorde brug af<br />

ligesom der løbende blev orienteret<br />

på fdm.dk samt Mo- rabataftalerne og<br />

tor, når nye rabataftaler blev fik dermed endnu<br />

indgået. Mange medlemmer mere ud af deres<br />

gjorde brug af rabataftalerne <strong>FDM</strong> medlemskab<br />

og fik dermed endnu mere ud<br />

af deres <strong>FDM</strong> medlemskab.<br />

<strong>FDM</strong> MasterCard<br />

Som en særlig medlemsfordel blev alle<br />

medlemmer tilbudt et gratis <strong>FDM</strong> Master-<br />

Card uden årligt gebyr. <strong>FDM</strong> MasterCard<br />

er et såkaldt intelligent medlemskort,<br />

som husker de rabataftaler, der er indgået<br />

med <strong>FDM</strong>. Dermed slipper medlemmerne<br />

for at huske på at bede om at få rabat, når<br />

de gør brug af nogle af <strong>FDM</strong>’s mange rabataftaler.<br />

Indførelsen af <strong>FDM</strong> Master-<br />

Card muliggjorde endvidere, at antallet af<br />

rabataftaler kunne udvides markant, samt<br />

at <strong>FDM</strong> og vores medlemmer er mere interessante<br />

som samarbejdspartner for de<br />

store kæder. aftaler er blevet indgået med<br />

bl.a. Skousen, Burger King, Zleep Hotels<br />

samt hele Cafe konceptet.<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 7


Motor i nyt flot design benzinpriser.dk fik nyt design i 2008 83.000 medlemmer modtog <strong>FDM</strong>’s nyhedsbrev<br />

i 2008<br />

en mangfoldig forbruger- og interesseorganisation<br />

Motor<br />

Motors artikler og tests var med til at ska- 2009 lancerer et helt nyt fdm.dk med en<br />

be øget opmærksomhed om <strong>FDM</strong>’s brede ny netbutik med fokus på øget åbenhed,<br />

viden om forbrugernes vilkår og biler. Især tilgængelighed samt individualiserede<br />

de forbrugerrelaterede tests,<br />

ydelser for både medlemmer og kunder.<br />

som blev udført i samarbejde<br />

med <strong>FDM</strong>’s europæiske Især de forbruger- I 2008 var der godt 3,4 mio.<br />

søsterklubber, samt euro relaterede tests, besøgende på fdm.dk, hvilket<br />

NCaP-resultaterne, havde som blev udført i er en stigning på godt 10% i<br />

stor gennemslagskraft. Også<br />

mange af Motors egne tests og<br />

undersøgelser blev<br />

flittigt citeret i det øvrige mediebillede.<br />

Blandt andet fik<br />

samarbejde med<br />

<strong>FDM</strong>’s europæiske<br />

søsterklubber,<br />

samt Euro NCAP-<br />

forhold til 2007, og de besøgende<br />

valgte at se knap 5%<br />

flere sider på fdm.dk, end det<br />

havde været tilfældet i 2007.<br />

Den øgede trafik på fdm.dk<br />

Motors store undersøgelse af resultaterne,<br />

resulterede bl.a. i, at knap<br />

gebyrerne på en række ben- havde stor gen- 60% af <strong>FDM</strong>’s nye medlemzinkort,<br />

fordele og ulemper ved<br />

at servicere bilen i udlandet<br />

samt en større undersøgelse af<br />

nemslagskraftmer<br />

i 2008 valgte at melde<br />

sig ind i <strong>FDM</strong> via fdm.dk.<br />

kommunernes indtjening på parkering stor<br />

mediebevågenhed.<br />

benzinpriser.dk<br />

Benzinpriser.dk blev i 2008 relanceret i<br />

Motor gennemførte i 2008 en stor læser- et helt nyt design med mange nye mu-<br />

undersøgelse, som viste en stor tilfredsligheder. Det nye design skabte overenshed<br />

med bladet. Undersøgelsen berørte stemmelse mellem både det nuværende<br />

også nye elementer og opbygning i Motor, og fremtidige fdm.dk og benzinpriser.dk,<br />

alt sammen betragtninger, der blev taget således at det er blevet nemmere for de<br />

højde for, da Motor blev relanceret ved besøgende at finde frem til relevant infor-<br />

årsskiftet.<br />

mation for den enkelte. Over 2.500 prispiloter<br />

sørger dagligt for at indberette priser<br />

MotorClassic, der henvender sig til læsere på de mere end 2.300 tankstationer, som<br />

med særlig interesse for klassiske biler,<br />

havde ved årets udgang godt 6.000 faste<br />

<strong>FDM</strong>’s benzinpriser.dk omfatter.<br />

abonnementer, mens løssalget lå relativt På det nye site bliver det muligt at se de<br />

stabilt omkring 1.500. Også flere af Mo- fem billigste tankstationer i en region eller<br />

torClassic’s artikler var grundlag for artik- en kommune, samt hvor meget priserne<br />

ler i andre medier på trods af en relativt forventes at ændre sig den efterfølgende<br />

smallere målgruppe.<br />

dag. Samtidig kan bilisterne via et interaktivt<br />

kort se, hvilke steder der har den<br />

fdm.dk<br />

billigste pris.<br />

Der blev i 2008 lagt en ny webstrategi for<br />

<strong>FDM</strong>, der tager højde for fremtidens be-<br />

hov for kommunikation via internettet.<br />

Resultatet kan ses, når <strong>FDM</strong> i løbet af<br />

Mange bilister valgte også at gøre brug<br />

af benzinpriser via telefonens wapfunk-<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 8<br />

tion. Dermed kunne bilisterne også let orientere<br />

sig om aktuelle priser, når de var<br />

på farten.<br />

elektronisk nyhedsbrev<br />

<strong>FDM</strong>’s nystartede elektroniske nyhedsbrev<br />

med gode råd og tilbud modtages allerede<br />

af 83.000 medlemmer og bidrog til at skabe<br />

en dialog mellem <strong>FDM</strong> og de mange<br />

medlemmer. Den elektroniske udsendelse<br />

betød, at der blev mulighed for at tilpasse<br />

udsendelsen af nyhedsbrevet i forhold til<br />

aktuelle events og gode medlemstilbud<br />

og til gavn for brugerne at skabe en god<br />

synergi med <strong>indhold</strong>et på fdm.dk. Også<br />

ikke-medlemmer fik mulighed for at få<br />

tilsendt et særligt nyhedsbrev med udvalgte<br />

nyheder og råd fra <strong>FDM</strong>. Det valgte<br />

knap 17.000 at benytte sig af.<br />

<strong>FDM</strong> web-tv<br />

<strong>FDM</strong>’s samarbejde med Morgenavisen Jyllands-Posten<br />

om produktion af mindre<br />

forbrugeroplysende tv-indslag resulterede<br />

i flere indslag om alt fra gør-det-selv tips<br />

til gode råd om parkeringsfælder. Både på<br />

fdm.dk og på Jyllands-Postens forbrugersite,<br />

fpn.dk, var disse indslag meget populære<br />

og blev vurderet højt af seerne.<br />

<strong>FDM</strong> producerede en profilvideo, som i<br />

lyd og billeder kort beskrev alle de mange<br />

medlemsfordele, der er ved et medlemskab<br />

af <strong>FDM</strong>. Videoen blev lagt på fdm.dk<br />

og vil i det kommende år også blive anvendt<br />

på <strong>FDM</strong>’s enheder til at skabe øget<br />

opmærksomhed om <strong>FDM</strong>’s mange tilbud<br />

til bilisterne.


I 2008 indførtes levende billeder på fdm.dk<br />

<strong>FDM</strong> kampagne nomineret<br />

<strong>FDM</strong>’s kampagne ’Go trafikkultur’ fra<br />

2007 blev nomineret til årets direct marketing-pris.<br />

Kampagnen vandt dog ikke,<br />

men nomineringen illustrerede, at der<br />

også blandt marketingeksperter var blevet<br />

lagt mærke til <strong>FDM</strong>’s vigtige trafikbudskaber.<br />

Feriekampagne<br />

temaet for <strong>FDM</strong>’s forsom-<br />

<strong>FDM</strong> producerede<br />

merkampagne var kør-selv ferie.<br />

Under budskabet ’Stress en profilvideo, som<br />

af på bilferien’ blev der sat i lyd og billeder<br />

fokus på de mange fordele, kort beskrev alle<br />

<strong>FDM</strong>-medlemskabet giv- de mange<br />

er, når ferien skal planlæg-<br />

medlemsfordele<br />

ges. et af elementerne i kampagnen<br />

var et avisindstik med<br />

gode ferieråd udsendt sammen med en<br />

af morgenaviserne. Forud for kampagnen<br />

blev <strong>FDM</strong>’s feriepakker digitaliseret,<br />

så medlemmerne bedre kunne søge inspiration<br />

til ferien via nettet og printe udflugtskort<br />

forud for bilferien.<br />

Vejhjælp og vinterklargøring<br />

efterårets medlemskampagne havde<br />

fokus på vejhjælp og vedligeholdelse af<br />

bilen. Under budskaber som ’Motorstopstart<br />

- sikker vejhjælp til medlemmer’ formidlede<br />

<strong>FDM</strong> gode råd til bilisterne, så<br />

bilen var klar til vinterens udfordringer.<br />

<strong>FDM</strong>’s budskaber og rabatter blev igen<br />

formidlet via et avisindstik, denne gang i<br />

en af formiddagsaviserne kombineret med<br />

markedsføring gennem bannerannoncer,<br />

billboards og busreklamer.<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 9<br />

Sommer og vinter kampagne indstik


Mange forveksler testet bil med nysynet bil Bremse- og dækkontrol var en succes Køretekniske kurser for kvindelige bilister<br />

Biler med fart på<br />

<strong>FDM</strong>’s jurister blev der således udviklet en<br />

ny brugtbiltest, der giver større sikkerhed<br />

Nye køretekniske kurser<br />

<strong>FDM</strong>’s Le Mans-tur blev gennemført med ved privathandel. testen blev baseret<br />

Interessen for at teste de køretekniske<br />

stor succes. 700 gæster valgte at bo i på <strong>FDM</strong>’s nuværende brugtbiltest, men evner var året igennem stor, og det var<br />

<strong>FDM</strong>’s særlige lejr og var med til at ska- udover selve testen fik køberen, som no- både mænd og kvinder, unge som gam-<br />

be en god stemning. Gæsterne roste efget helt særligt, en seks måneders holdle, der valgte at tage på kursus. I foråret<br />

terfølgende <strong>FDM</strong>’s lejr for høj service, et barhedsgaranti – dog maks. 10.000 km. lancerede <strong>FDM</strong> som noget nyt et specielt<br />

rimeligt prisniveau og en god indretning – der dækker, hvis der efterfølgende viser kursus målrettet kvindelige bilister. Kurset<br />

af lejren. Foruden turen til Le Mans send- sig at opstå fejl, som ikke var påpeget i ’Kun for kvinder’ blev hurtig en succes og<br />

te <strong>FDM</strong> også mange motor-<br />

testrapporten.<br />

fik en stor mediebevågenhed. I efteråret<br />

sportsinteresserede af sted til<br />

var det en helt anden målgruppe, der var<br />

Formel 1-løb i hele verden. Både medlemmer events<br />

omdrejningspunkt. ’Ung bildag’ blev igen<br />

og ikke-medlem-<br />

afholdt med stor deltagertilslutning og<br />

Interessen for hurtige biler mer tog godt imod <strong>FDM</strong> test og bilsyn tilbød i lø- mange glade gæster.<br />

smittede også af på <strong>FDM</strong>’s<br />

formelkurser, hvor mange almindelige<br />

bilister valgte at<br />

tilbuddet om<br />

gratis miljøtest<br />

bet af året flere gratis events<br />

for bilejerne. Både medlemmer<br />

og ikke-medlemmer tog<br />

Årets store sportsevent til gavn for Børnecancerfonden<br />

på <strong>FDM</strong>’s to køretekniske<br />

tilmelde sig et kursus med ret<br />

godt imod tilbuddet om gratis anlæg blev også en succes i år. eventen<br />

til flere runder i både standard-<br />

miljøtest, autostolskontrol og indbragte i alt 675.000 kroner til Børnevogne<br />

og formelbiler på <strong>FDM</strong> Jyllands- bremse– og dækkontrol. Ved autostols- cancerfonden.ringen.<br />

kontrollen blev der fundet flere ulovlige autostole,<br />

mens den store bremse- og dæk- I slutningen af året blev et helt nyt kon-<br />

<strong>FDM</strong> Jyllandsringen blev som de forekontrol<br />

i november viste, at over hver sjette cept med fokus på økonomikørsel for<br />

gående år desuden anvendt i forbindelse bilist kørte rundt med fejl på bremserne. blandt andet erhvervschauffører lanceret.<br />

med mange af årets DtC-løb.<br />

Dette kursus blev ligeledes godt modtaget<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn a/S<br />

Mange misforstår ’nysynet’<br />

af såvel deltagere som omgivelserne.<br />

en større holdningsundersø- I foråret lancerede <strong>FDM</strong> Sjællandsringen lagde<br />

Ved udgangen af 2008 havde <strong>FDM</strong> 22 gelse, som <strong>FDM</strong> fik foretaget <strong>FDM</strong> som no- også bane til en større spiritustestcentre<br />

og er dermed klar til at imødekomme<br />

den nuværende markedssituation<br />

med stor konkurrence på synsområdet<br />

og øget konkurrence på en af <strong>FDM</strong>’s<br />

kerneydelser, nemlig tests. tilpasningen<br />

blandt bilisterne, viste, at<br />

mange danske bilister lagde<br />

større vægt på, at en bil var synet<br />

end testet, når de købte bil.<br />

<strong>FDM</strong> brugte resultatet af underget<br />

nyt et specielt<br />

kursus målrettet<br />

kvindelige bilister.<br />

Kurset ’Kun for<br />

og uopmærksomhedstest, som<br />

en af de større aviser ønskede<br />

at gennemføre. testen viste<br />

tydeligt, at alkohol og bilkørsel<br />

er en farlig cocktail, samt<br />

til markedet betød, at i 2008 lukkede tre søgelsen til at oplyse om risi- kvinder’ blev hur- understregede vigtigheden af<br />

testcentre i henholdsvis Herning, Ringkoen for at blive snydt, hvis man tig en succes og at bilisterne bør have fokus på<br />

sted og et af centrene i Århus.<br />

test med holdbarhedsgaranti<br />

kun køber bil ud fra synsattesten<br />

og ikke får bilen grundigere<br />

undersøgt for blandt andet<br />

elektroniske fejl inden et køb.<br />

fik en stor mediebevågenhed<br />

vejen og dens omgivelser, når<br />

de kører.<br />

For at gøre det mere sikkert at handle<br />

Samtidig blev undersøgelsen brugt til at af-<br />

privat, indførte <strong>FDM</strong> test og bilsyn et nyt mystificere bilsynet, da den viste, at mange<br />

produkt til bilejerne. I samarbejde med bilister er nervøse, når bilen skal t l syn.<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 10


ÅRSRaPPORt SIDe 11<br />

<strong>FDM</strong> fylder 100 år<br />

I 2009 fylder <strong>FDM</strong> 100 år, hvilket<br />

allerede i 2008 prægede de lang<br />

sigtede aktiviteter. <strong>FDM</strong> arrangerer<br />

i jubilæumsåret bl.a. events i hele<br />

Danmark med relevante tilbud til<br />

medlemmer og andre interesserede<br />

og vil bl.a. være vært ved en inter<br />

national konference for <strong>FDM</strong>’s<br />

søsterorganisationer i FIa i som<br />

meren 2009.


www.fdm-travel.dk i nyt design Stor succes på rejser til USA Rundrejser med dansk rejseleder til Kina<br />

Med <strong>FDM</strong> ud i verden<br />

<strong>FDM</strong> travel a/S<br />

På online-delen indgik <strong>FDM</strong> travel også<br />

samarbejde med en række andre sites,<br />

Mere end 230.000 rejsende valgte i 2008 hvilket betød, at disse samarbejdspartnere<br />

at bestiller deres rejse via <strong>FDM</strong> travel.<br />

fik mulighed for at formidle <strong>FDM</strong> travels<br />

Mens de komplicerede rejser til fjerne<br />

destinationer stadig blev bestilt i et af<br />

online produkter via deres eget site.<br />

<strong>FDM</strong> travels bureauer, blev de mere simple<br />

rejser til fx storbyer i højere grad bes-<br />

Den største USa-rejseudbyder<br />

tilt via <strong>FDM</strong> travels online booking.<br />

Især USa og europa stod for en fremgang<br />

i salget, særligt første halvdel af året,<br />

Omsætningsmæssigt blev<br />

hvor sommerferiesalget til<br />

2008 et godt år for <strong>FDM</strong> tra- Over 30.000 europa slog alle rekorder.<br />

vel, ikke mindst takket være rejsende valgte at<br />

en stor rejselyst i begyndelsen<br />

af året, mens finanskrisen<br />

omvendt lagde en dæmper på<br />

danskernes rejselyst i slutnin-<br />

benytte <strong>FDM</strong><br />

travel som rejseudbyder<br />

til deres<br />

Over 30.000 rejsende valgte<br />

at benytte <strong>FDM</strong> travel som<br />

rejseudbyder til deres USarejse,<br />

hvilket gjorde <strong>FDM</strong> tragen<br />

af året. Åbningstiderne USA-rejse<br />

vel til den ubetinget største<br />

i bureauerne blev tilpasset<br />

danske aktør på denne desti-<br />

kundeefterspørgslen, og der<br />

nation. <strong>FDM</strong> travel var igen at<br />

blev hele tiden arbejdet på øget specia- finde på den store, fælles USa-stand på<br />

lisering blandt rejsekonsulenterne for at de store rejsemesser og deltog desuden<br />

kunne tilbyde en endnu bedre rådgivning på Ålborg Kultur- og Kongrescenters for-<br />

til kunderne.<br />

årsmesse.<br />

Samtidig var der en stigende tendens til,<br />

at kunderne for alvor tog internettet til<br />

sig. Det betød, at efterspørgslen på rejsekataloger<br />

faldt, da de rejsende hellere<br />

ville søge oplysninger via fdm-travel.dk og<br />

eventuelt downloade katalogerne derfra.<br />

Ved udgangen af 2008 stammede godt<br />

1/3 af det samlede salg fra fdm-travel.dk.<br />

Nyt design<br />

fdm-travel.dk fik nyt design, og der blev<br />

løbende arbejdet på at optimere bookingsystemet.<br />

Generelt kom der mere <strong>indhold</strong><br />

på fdm-travel.dk. Sitet blev udvidet med<br />

rejseinspiration og tips fra andre rejsende<br />

via en nyetableret community platform.<br />

De bedste rejsetips blev desuden videreformidlet<br />

i Motor.<br />

Mange rejsende udviste interesse for at<br />

benytte Hamburg som afrejselufthavn<br />

frem for København. Det fik <strong>FDM</strong> travel til<br />

at sætte fokus på de mange fordele ved at<br />

vælge Hamburg som afrejselufthavn, og<br />

via fdm-travel.dk kunne danskerne bestille<br />

både fly og hotel med afrejse fra den<br />

nord-tyske storby.<br />

Rundrejser med dansk rejseleder<br />

Som noget nyt blev der udgivet et katalog<br />

med fokus på rundrejser med dansk<br />

rejseleder til fjerne destinationer som Indien,<br />

Vietnam, Cambodja og Laos. Konceptet<br />

blev bygget op på baggrund af flere<br />

års erfaring med et tilsvarende produkt til<br />

Kina.<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 12<br />

Også andre nye koncepter blev en del af<br />

<strong>FDM</strong> travels rejseudbud. Blandt andet<br />

blev der udbudt målgruppeorienterede rejser<br />

i samarbejde med danske magasiner,<br />

hvor der var fokus på det kulinariske <strong>indhold</strong><br />

på rejsen.<br />

Miniferiekataloget fik tilføjet Mallorca<br />

som storbydestination. Det skete på baggrund<br />

af en øget interesse for både at<br />

opleve Mallorca og rejse til den spanske<br />

øs største by for bl.a. at shoppe.<br />

Køb pakkerejser<br />

Året igennem blev budskabet om vigtigheden<br />

af at købe pakkerejser via en<br />

dansk rejseudbyder kommunikeret til<br />

kunderne. <strong>FDM</strong> travel brugte medierne<br />

til at kommunikere budskabet om forbrugernes<br />

rettigheder ved køb af rejser og<br />

fordelene ved at købe en pakkerejse via<br />

bureauer som <strong>FDM</strong> travel. Med ét af de<br />

store flyselskabers krak i efteråret blev<br />

vigtigheden af dette budskab understeget,<br />

og <strong>FDM</strong> travel oplevede, at flere kunder<br />

valgte at bestille pakkerejser eller tilkøbe<br />

produkter til allerede bestille flybilletter<br />

for at være dækket af pakkerejseloven.<br />

<strong>FDM</strong> travel valgte dog i forbindelse med<br />

den aktuelle sag at refundere penge for<br />

såvel pakkerejse- som flight-only-bestillinger<br />

for kunder, som havde bestilt deres<br />

rejse hos <strong>FDM</strong> travel.<br />

Vækstvirksomhed<br />

<strong>FDM</strong> travel var blandt de tre nominerede,<br />

da Danish travel awards skulle uddele<br />

prisen ’Bedste leisure rejsebureau’.<br />

<strong>FDM</strong> travel vandt dog ikke kategorien. til<br />

gengæld kunne rejsebureauet glæde sig<br />

over at komme i fint selskab, da Børsen


Vietnam og Laos er blandt <strong>FDM</strong> travels rejsemål<br />

i november offentliggjorde listen over de<br />

største vækstvirksomheder. Her fik <strong>FDM</strong><br />

travel en pæn placering, og <strong>FDM</strong> travel er<br />

i dag placeret i top 10 blandt alle danske<br />

rejsebureauer.<br />

<strong>FDM</strong> camping<br />

Foråret og især begyndelsen af sommeren<br />

indbød til campingferie<br />

i Danmark. Det nød også <strong>FDM</strong><br />

<strong>FDM</strong> travel var<br />

campings 13 pladser godt<br />

blandt de tre<br />

af. Også vinteråbningen på<br />

<strong>FDM</strong>’s tre vintercamping- nominerede, da<br />

pladser var, takket være en Danish Travel<br />

forholdsvis mild vinter, en suc- Awards skulle<br />

ces, og mange benyttede sig uddele prisen<br />

af denne mulighed til at for-<br />

Bedste leisure<br />

længe campingsæsonen.<br />

rejsebureau’.<br />

Dermed levede belægningen<br />

både i lavsæsonen og højsæsonen<br />

op til forventningerne, dog med en<br />

lille nedgang i slutningen af sæsonen. en<br />

undersøgelse viste, at tilfredsheden med<br />

pladserne blandt campisterne var i top, og<br />

pladserne fik en flot bedømmelse.<br />

Camping inspiration<br />

Sammen med en række andre aktører på<br />

det danske campingmarked medvirkede<br />

<strong>FDM</strong> camping til udgivelsen af brochuren<br />

’Camping i Danmark’, ligesom <strong>FDM</strong> udgav<br />

sin egen profilbrochure ’Ferie for alle<br />

2008’ med oplysninger om alle <strong>FDM</strong>’s 13<br />

campingpladser.<br />

Desuden udgav <strong>FDM</strong>, som de tidligere år,<br />

en stor campingguide med oplysninger om<br />

mere end 3.000 europæiske campingpladser.<br />

Som noget nyt indeholdt campingguiden<br />

i år GPS-koordinater til samtlige<br />

pladser, hvilket gjorde det lettere for<br />

campisterne at finde frem til pladserne.<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 13


Koncernoversigt<br />

100%<br />

<strong>FDM</strong> travel a/S<br />

100%<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn a/S<br />

<strong>FDM</strong><br />

ÅRSRaPPORt SIDe 14<br />

50%<br />

<strong>FDM</strong> vejhælp a/S<br />

49%<br />

<strong>FDM</strong> forsikring a/S


Nøgletal<br />

Hoved- og nøgletal for koncernen 2008 t.kr. 2007 t.kr. 2006 t.kr. 2005 t.kr.<br />

Medlemskontingent 113.169 111.433 101.106 100.342<br />

Indtægter i alt 895.541 855.540 708.232 615.108<br />

Årets resultat (11.336) 24.896 7.829 1.754<br />

egenkapital 226.233 237.569 212.673 204.843<br />

Balancesum 432.684 450.456 488.412 411.683<br />

Nøgletal<br />

antal medlemmer 239.594 239.615 237.169 229.039<br />

Bruttomargin (%) (0,1) 2,5 0,8 0,4<br />

eBIta-margin (%) (0,1) 2,6 0,8 0,4<br />

afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%)<br />

Nettoomsætning/Investeret kapital inklusive<br />

(1,2) 91,8 (21,1) (6,5)<br />

Goodwill 11,2 13,6 (46,1) (16,9)<br />

egenkapital andel (%) 52,3 52,7 43,5 49,8<br />

egenkapital forrentning (%) (4,9) 11,1 3,8 0,9<br />

Nøgletal associerede selskaber<br />

<strong>FDM</strong> vejhjælp a/S - omsætning 33.874 631 - -<br />

- resultat <strong>FDM</strong>’s andel heraf 410 (498) - -<br />

<strong>FDM</strong> forsikring a/S - omsætning 70.236 55.023 34.312 11.892<br />

- resultat <strong>FDM</strong>’s andel heraf (11.870) 3.153 2.858 (2.054)<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 15


Koncernens resultatopgørelse for 2008<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 16<br />

2008 t.kr. 2007 t.kr.<br />

Medlemskontingent 113.169 111.433<br />

Køreteknik 21.221 19.959<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn a/S 37.742 36.503<br />

Camping 28.937 29.328<br />

<strong>FDM</strong> travel a/S 694.472 658.317<br />

Indtægter 895.541 855.540<br />

Rådgivning 9.240 8.535<br />

Motor 22.980 21.288<br />

Salg- og medlemsservice, medlemsfordele, marked 21.758 18.348<br />

Web, kommunikation og politik 7.743 6.346<br />

Repræsentantskab, bestyrelse, direktion 8.664 8.494<br />

administration 24.336 23.995<br />

Køreteknik 19.915 17.046<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn a/S 56.800 52.420<br />

Camping 31.209 29.677<br />

<strong>FDM</strong> travel a/S 690.758 645.074<br />

ej fradragsberettiget moms og afgifter 2.983 2.578<br />

Omkostninger 896.386 833.801<br />

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (11.459) 2.654<br />

andre finansielle indtægter 3.677 4.358<br />

andre finansielle udgifter (2.709) (3.855)<br />

Resultat før skat (11.336) 24.896<br />

Skat af årets resultat 0 0<br />

Årets resultat (11.336) 24.896<br />

Koncernens balance 31. december 2008<br />

2008 t.kr. 2007 t.kr.<br />

Rettigheder og goodwill 811 159<br />

Materielle anlægsaktiver 243.862 248.742<br />

<strong>FDM</strong> forsikring a/S, <strong>FDM</strong> vejhjælp a/S 46.895 58.354<br />

Anlægsaktiver 291.568 307.255<br />

Varebeholdninger 6.572 8.495<br />

tilgodehavender 86.464 84.804<br />

Værdipapirer 6.436 31.822<br />

Likvide beholdninger 41.644 18.080<br />

Omsætningsaktiver 141.116 143.201<br />

Aktiver 432.684 450.456<br />

egenkapital 226.233 237.569<br />

Langfristede gældsforpligtelser 331 378<br />

Kortfristede gældsforpligtelser 206.120 212.509<br />

Gældsforpligtelser 206.451 212.887<br />

Passiver 432.684 450.456


Bestyrelse<br />

Bent Halkier, formand<br />

samt forretningsudvalget<br />

Ina-Maria Nielsen<br />

Mogens Christensen<br />

medarbejdervalgt<br />

Steen Torp-Hansen, næstformand<br />

samt forretningsudvalget<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 17<br />

Bent Lauritzen<br />

Torkil Hattel Michael Mathiesen Thomas Bang Jeppesen<br />

Tage Svendsen<br />

medarbejdervalgt<br />

Direktion og ledelse<br />

Thomas Møller Thomsen<br />

adm. direktør<br />

Peter Noer Kyndal<br />

marked<br />

Jesper Ewald<br />

<strong>FDM</strong> travel indkøb<br />

Carsten Møller<br />

økonomidirektør<br />

Bo Christian Koch<br />

Motor<br />

Brian Andersen<br />

<strong>FDM</strong> travel salg online<br />

Henning Pedersen<br />

forretningsudvalget<br />

Barbara Borre Lange<br />

presse og kommunikation<br />

Per Alkestrup<br />

juridisk og teknisk rådgivning<br />

Ulla Bruun<br />

<strong>FDM</strong> travel salg offline<br />

Torben Lund Kudsk<br />

politisk sekretariat<br />

Henning Pedersen<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn<br />

Line Danvad<br />

<strong>FDM</strong> travel udvikling<br />

Hans Skytte Pedersen<br />

Lars Munk<br />

Peter Bruhn<br />

web<br />

Thomas Kristensen<br />

<strong>FDM</strong> camping


Repræsentantskab pr. 31. december 2008<br />

Opdelt i kredse og lokalområder<br />

Kreds 1<br />

1 Konsulent<br />

René Honoré<br />

Ribegade 17<br />

2100 København Ø<br />

advokat<br />

Bent Lauritzen<br />

Ny Vestergade 1<br />

1471 København K<br />

Cand. jur.<br />

Louise Halkier<br />

Strandboulevarden 13, 2. tv.<br />

2100 København Ø<br />

Direktør<br />

Jan Holmegaard Jensen<br />

Ingeniørforeningen<br />

Kalvebodbrygge 31-33<br />

1560 København V<br />

advokat Michael Knop<br />

Hovedvagtsgade 6, 4<br />

1103 København K<br />

8 Kørelærer<br />

Karsten Kræmer<br />

Nordstrandparken 23<br />

2791 Dragør<br />

Kreds 2<br />

3 Direktør<br />

Hans Skytte Pedersen<br />

Høyrups alle 12<br />

2900 Hellerup<br />

Investeringschef<br />

Peter Goldsmidt<br />

Jægersborg allé 112<br />

2920 Charlottenlund<br />

4 It- og internetchef<br />

torben Weber andersen<br />

Rude Vang 40<br />

2840 Holte<br />

Overlæge<br />

Jens Juel thiis<br />

Kikhanebakken 4<br />

2840 Holte<br />

Henrik eugene Darville<br />

Hvidegårdsparken 101<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

5 Kenth Sørensen<br />

Buddingevej 94<br />

2800 Lyngby<br />

Salgsingeniør<br />

Finn Geslau<br />

Mårvænget 67<br />

2860 Søborg<br />

afdelingsleder<br />

Nicolai Geslau<br />

Knudsalle 28<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

Kreds 3<br />

2 Vacant<br />

6 account manager<br />

Karl-erik Høholt Jensen<br />

Strandbovej 46<br />

2650 Hvidovre<br />

Civilingeniør<br />

Svend Carstensen<br />

Rødovrevej 19<br />

2610 Rødovre<br />

7 Lektor<br />

Ina-Maria Nielsen<br />

Nyvej 21, 1 th.<br />

2600 Glostrup<br />

tekniker<br />

Jørgen Sjøland<br />

Baunevej 72<br />

2630 taastrup<br />

22 Virksomhedskonsulent<br />

Knud Verner Westh<br />

St. Søstræde 9<br />

3700 Rønne<br />

55 Lærer<br />

Bergur Godtfred<br />

Breidablik 2B<br />

FO-100 torshavn<br />

Kreds 4<br />

9 Overlærer<br />

Lars Vange<br />

Søndermarken 3<br />

3060 espergærde<br />

Politiassistent<br />

torkil Hattel<br />

Kirsebærhaven 12<br />

3480 Fredensborg<br />

advokat<br />

Oluf Olsen<br />

Valmuemarken 4<br />

3060 espergærde<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 18<br />

10 Ingeniør<br />

eggert Neistrup<br />

Skovbakken 5<br />

3520 Farum<br />

11 Salgskonsulent<br />

torben Carlsson<br />

Løngangen 8, st.tv.<br />

3390 Hundested<br />

12 Ingeniør<br />

Stig Hoffmann Johansen<br />

Skolevej 14<br />

4622 Havdrup<br />

Prokurist<br />

Jes Lyngsie<br />

Peterssæde 6, Svogerslev<br />

4000 Roskilde<br />

Civiløkonom<br />

Mogens Lundbech<br />

Fjordglimt 13, Lyndby<br />

4070 Kirke Hyllinge<br />

13 Vacant<br />

Kreds 5<br />

14 taksator<br />

Kim Madsen<br />

Vallestrupvejen 13<br />

4300 Holbæk<br />

Risikoingeniør<br />

Lars aagaard<br />

Stjerndalen 3<br />

4300 Holbæk<br />

15 Regionschef<br />

Palle Castbak<br />

Bredekildevej 50<br />

4400 Kalundborg<br />

16 Salgskonsulent<br />

Jesper Bechmann andersen<br />

Højtoften 10<br />

4690 Haslev<br />

17 Kjeld Krageskov<br />

Klosterbanken 18<br />

4200 Slagelse<br />

17 terminalchef<br />

Helle Jürgensen<br />

Felixvej 3<br />

4200 Slagelse<br />

18 Reg. revisor<br />

Helge Christensen<br />

Sct. Peders Kirkeplads 13, 2. th.<br />

4700 Næstved


Journalist<br />

Claus Würtzen<br />

DR Sjælland<br />

Vadestedet 1<br />

4700 Næstved<br />

19 Major<br />

Steen torp-Hansen<br />

Rosagervej 28<br />

4720 Præstø<br />

20 Politiassistent<br />

Dorte Larsen<br />

Bruntoftevej 1, Sørup<br />

4863 eskildstrup<br />

21 Faglærer<br />

Finn Jensen<br />

engtoften 10<br />

4900 Nakskov<br />

Kreds 6<br />

23 Ingeniør<br />

erling Uhrbrand Jensen<br />

Fredensgade 27<br />

5000 Odense C<br />

Direktør<br />

P. H. Pedersen<br />

Svendborgvej 251<br />

5260 Odense S<br />

Direktør<br />

e. Brix Jørgensen<br />

Blåklokkevej 21<br />

5250 Odense SV<br />

24 Vicestatsobducent<br />

Peter J. t. Knudsen<br />

Ølstedgårdvej 37<br />

5230 Odensen M<br />

Møbelhandler<br />

Finn Boye Kristensen<br />

Vestergade 65<br />

5700 Svendborg<br />

Radioforhandler<br />

Palle Pagel Hansen<br />

tvedvej 143<br />

5700 Svendborg<br />

25 Politiassistent<br />

Michael Mathiesen<br />

Granvej 133<br />

5540 Ullerslev<br />

26 Pensionsrådgiver<br />

Ole Gundersen<br />

Pilehaven 2<br />

5610 assens<br />

27 Lærer<br />

Ole eggert<br />

Odensevej 63<br />

5500 Middelfart<br />

Kreds 7<br />

38 Vakant<br />

42 Lærer<br />

Peter Bang Jeppesen<br />

Klokkerbakken 7<br />

8210 Århus V<br />

adm. direktør<br />

Michael Flintholm<br />

Lobeliavej 1<br />

8541 Skødstrup<br />

Læge<br />

arne Chr. Fiellau<br />

Orla Lehmanns alle 7<br />

8000 Århus C<br />

Sekretariatschef<br />

Helle toft Hansen<br />

Lupinvej 2<br />

8382 Hinnerup<br />

43 Værkfører<br />

Frede Borg-Jensen<br />

Splidholmvej 41, Gylling<br />

8300 Odder<br />

44 Skatterådgiver<br />

René Møller Jensen<br />

Buskelundtoften 32<br />

8600 Silkeborg<br />

49 Filialdirektør<br />

thomas Bang Jeppesen<br />

elisabeth Vænge 10<br />

8660 Skanderborg<br />

Kreds 8<br />

37 Radiotekniker<br />

thomas Sindberg Martinsen<br />

Niels Kjeldsensvej 31<br />

7323 Give<br />

Fuldmægtig<br />

Bodil Kolbæk<br />

Johannebjergparken 14<br />

7120 Vejle Øst<br />

39 Systemprogrammør<br />

tage Gejl<br />

Nygårdsparken 2<br />

7400 Herning<br />

Ungdomsskoleinspektør<br />

Niels Jørn Vejs Jeppesen<br />

Højager 3<br />

7490 aulum<br />

40 Skatteinspektør<br />

Marius trip<br />

Klostervænget 28<br />

6900 Skjern<br />

41 elektromester<br />

Henning Pedersen<br />

Sarpsborgvej 166<br />

7600 Struer<br />

afdelingsdirektør<br />

Birger Føgh<br />

Bjerggade 24<br />

7600 Struer<br />

47 Johnni Bager<br />

Sønderhøjvej 11, Vinkel<br />

8800 Viborg<br />

48 aut. psykolog<br />

Poul erik Jørgensen<br />

Kærmindevej 6<br />

7800 Skive<br />

49 tandlæge<br />

Knud Hagger Odgaard<br />

Landlystparken 3<br />

7700 thisted<br />

Kreds 9<br />

45 Direktør<br />

Lars Germann<br />

egevangen 8<br />

8900 Randers<br />

46 Direktør<br />

John Bernth Madsen<br />

Æblerosevej 11, st. th.<br />

8500 Grenå<br />

50 Læge<br />

erik Bruun Nielsen<br />

Kirstine Jensens Vej 13<br />

9240 Nibe<br />

51 Bankbestyrer<br />

Jørgen Maibom<br />

Møllevænget 18<br />

9430 Vadum<br />

advokat<br />

Oluf Hjortlund<br />

Østerbrogade 70<br />

9400 Nørresundby<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 19<br />

Logistikchef<br />

torben egebo, Gabriel a/S<br />

Hjulmagervej 55<br />

9100 aalborg<br />

52 Statsaut. ejendomsmægler<br />

Claus Brink<br />

teglvænget 92, als<br />

9560 Hadsund<br />

53 Viceskoleinspektør<br />

erik Husted Henriksen<br />

Langbaksmindevej 4<br />

9340 asaa<br />

54 advokat<br />

Bent Halkier<br />

Sct. Cathrinevej 2<br />

9800 Hjørring<br />

Revisor<br />

Freddy Rasmussen<br />

Kochsvej 7<br />

9800 Hjørring<br />

Kreds 10<br />

28 Værkstedsleder<br />

ernst Kold<br />

Ravnskobbel 4<br />

6400 Sønderborg<br />

29 Politiassistent<br />

Lars Rydhard<br />

Skovbakken 75<br />

6200 aabenraa<br />

30 Lærer<br />

Hjalmar Nielsen<br />

Carstensgade 79<br />

6270 tønder<br />

31 tandlæge<br />

Lars Munk<br />

Nørregade 38<br />

6100 Haderslev<br />

32 Områdechef<br />

Willi Weber<br />

Linde allé 2<br />

6760 Ribe<br />

33 Souschef<br />

Henning Balle<br />

Duevænget 14<br />

6710 esbjerg V<br />

34 Konsulent<br />

H. P. thøgersen<br />

Færøvej 2<br />

7200 Grindsted<br />

35 Projektchef<br />

Hans Verner Ripa-Jensen<br />

Østerbyvej 48<br />

7000 Fredericia<br />

36 Direktør<br />

Bent andersen<br />

enebærparken 2, Vonsild<br />

6000 Kolding<br />

Ingeniør<br />

Finn K. Møller<br />

Strandvænget 41<br />

6000 Kolding


adresser<br />

<strong>FDM</strong><br />

Firskovvej 32<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

Tlf. 45 27 07 07<br />

fdm@fdm.dk<br />

www.fdm.dk<br />

CVR nr. 10 37 67 18<br />

<strong>FDM</strong> camping<br />

tangloppen camping, Ishøj Havn,<br />

2635 Ishøj<br />

Balka Strand camping, Klynevej 6,<br />

Snogebæk, 3730 Neksø<br />

Holbæk Fjord camping,<br />

Sofiesminde allé 1, 4300 Holbæk<br />

Bjerge Strand camping, Osvejen 30,<br />

4480 Store Fuglede<br />

Østersøparken camping, Bøtøvej 243,<br />

Bøtø, 4873 Væggerløse<br />

Nykøbing Nordstrand camping,<br />

Nordstrandsvej 107, 4500 Nykøbing Sj.<br />

thurø camping, Smørmosevej 7,<br />

thurø, 5700 Svendborg<br />

Kollund camping, Fjordvejen 29a,<br />

6340 Kruså<br />

Holmsland Klit camping, tingodden 141,<br />

Årgab, 6960 Hvide Sande<br />

Billund camping, ellehammers allé 2,<br />

7190 Billund<br />

Skrive Fjord camping, Marienlyst Strand<br />

15-16, 7800 Skive<br />

Hegedal Strand camping, Ravnsvej 3,<br />

Fjellerup, 8585 Glesborg<br />

Ålbæk camping, Jerupvej 19,<br />

9982 Ålbæk<br />

<strong>FDM</strong> køreteknik<br />

<strong>FDM</strong> Sjællandsringen, abildgårdsvej 17,<br />

4000 Roskilde<br />

<strong>FDM</strong> Jyllandsringen, Skellerupvej 38,<br />

Resenbro, 8600 Silkeborg<br />

<strong>FDM</strong> travel A/S<br />

Firskovvej 32<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

Tlf. 45 27 07 07<br />

adm@fdm.dk<br />

www.fdm-travel.dk<br />

CVR nr. 26 19 42 10<br />

Bureauer<br />

City 2, Butik nr. 152, 2630 tåstrup<br />

Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby<br />

Kattebjerg 3, 4700 Næstved<br />

Vindegade 26-28, 5000 Odense<br />

Gråbrødregade 7, st., 6000 Kolding<br />

thinggade 18 a, 7800 Skive<br />

Store torv 6, 8000 Århus C<br />

Dumpen 23, 8800 Viborg<br />

Vesterbro 48, 9000 Ålborg<br />

Østergade 14, 9800 Hjørring<br />

<strong>FDM</strong> test og bilsyn A/S<br />

Firskovvej 21<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

Tlf. 45 27 07 09<br />

fdm@fdm.dk<br />

www.fdm.dk<br />

CVR nr. 31 07 59 39<br />

Testcentre<br />

Banevingen 12, 2200 København N<br />

taastrupgaardsvej 28, 2630 taastrup<br />

Brydehusvej 18, 2750 Ballerup<br />

Løjtegårdsvej 153, tårnby, 2770 Kastrup<br />

Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby<br />

Industrivænget 3, 3400 Hillerød<br />

ÅRSRaPPORt SIDe 20<br />

Darupvang 19, 4000 Roskilde<br />

Bornholmsvej 7, 4200 Slagelse<br />

Profilbuen 1, 4700 Næstved<br />

egegårdsvej 3, Hjallese, 5260 Odense S<br />

agtoftsvej 1D, 6400 Sønderborg<br />

Hedelundvej 19, 6705 esbjerg Ø<br />

Vesterballevej 7D, erritsø,<br />

7000 Fredericia<br />

tonne Kjærsvej 64, erritsø,<br />

7000 Fredericia<br />

Vestre engvej 52, 7100 Vejle<br />

Frøjkvej 4, 7500 Holstebro<br />

Vintervej 1, Hasle, 8210 Århus V<br />

Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg<br />

Gl. Århusvej 241B, 8800 Viborg<br />

Vestergade 5, 8900 Randers<br />

Håndværkervej 20, 9000 aalborg<br />

Frederikshavnvej 255, 9800 Hjørring<br />

<strong>FDM</strong> vejhjælp A/S<br />

Firskovvej 21<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

Tlf. 45 27 07 09<br />

fdm@fdm.dk<br />

www.fdm.dk<br />

CVR nr. 30 58 28 96<br />

<strong>FDM</strong> forsikring A/S<br />

Farvergade 17<br />

1463 København K<br />

Tlf. 33 91 66 88<br />

www.fdmforsikring.dk<br />

CVR nr. 27 74 40 44


FdM’s afdelinger<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

Årsrapport side 21<br />

T<br />

T <strong>FDM</strong> test og bilsyn<br />

<strong>FDM</strong> travel<br />

<strong>FDM</strong> camping<br />

<strong>FDM</strong> køreteknik<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T


Firskovvej 32 · 2800 Kgs. Lyngby<br />

tlf. 45 27 07 07 · fdm@fdm.dk · www.fdm.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!