indhold - FDM

fdm.dk

indhold - FDM

indhold

FdM, en vigtig og aktiv aktør .................................................................................. 1

Medlemmernes FdM ........................................................................................... 6

en mangfoldig forbruger- og interesseorganisation ............................................................ 8

Med FdM ud i verden .........................................................................................12

Koncernoversigt. ...............................................................................................14

Nøgletal. .......................................................................................................15

resultatopgørelse og balance ................................................................................16

organisation ...................................................................................................17

repræsentantskabet ..........................................................................................18

adresser. .......................................................................................................20

FdM’s afdelinger. ..............................................................................................21


.

.

.

.

.

Jan

Feb

Mar

Danmarks største interesse-

og forbrugerorganisation

”Også for dig, der ikke er interesseret i biler,”

var budskabet i én af FDM’s medlemshverve

kampagner i 2008. Formålet var

at gøre danske bilister opmærksomme

på, at FDM også har mange tilbud til bilejere,

der mere ser bilen som et redskab

end en passion. Denne gruppe er primært

interesseret i at have FDM’s eksperter som

sikkerhedsnet og at kunne gøre brug af

FDM’s mange rabataftaler og tilbud til hele

familien. Kampagnen var en af flere, der

havde til formål at skaffe flere medlemmer

til FDM.

Selv om der med finanskrisen skete en afmatning

i nytegninger, havde FDM fortsat

240.000 medlemmer ved årets udgang.

Dermed kunne FDM igen notere sig, at

arbejdet med at fremme bilisternes rettigheder

og skabe fordelagtige rabataftaler

værdsættes af de danske bilister.

Kampvalg til FDM’s

repræsentantskab

Apr

Maj

Jun

Da medlemmerne til FDM’s repræsentantskab,

der er foreningens højeste

myndighed, skulle vælges, udløste det

kampvalg i en enkelt kreds.

2008 blev også året, hvor kredsinddelingen

blev ændret som følge af strukturreformen.

Resultatet blev, at FDM’s

repræsentantskab fremover fortsat består

af 10 kredse, mens antal lokalområder er

ændret fra 55 til 40 lokalområder, som

tager udgangspunkt i de nye kommuner.

Implementeringen af de nye kredse vil ske

gradvist i forbindelse med valg i de enkelte

kredse frem til valget i 2013. Der

afholdes ikke valg i jubilæumsåret 2009.

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Udvikling i medlemstallet fra 2005 til 2008 Folketinget besluttede at indføre kørselsafgifter fra 2015

FDM, en vigtig og aktiv aktør

Dec

Sikring af fremtidens mobilitet

På det politiske plan blev 2008 et år, hvor

den samfundsmæssige gevinst er størst

og ikke ud fra lokale politiske hensyn.

især mobilitets- og infrastrukturdebatten

satte dagsordenen. I begyndelsen af året

Kørselsafgifter

fremlagde Infrastrukturkom-

Debatten om kørselsafgifter

missionen, hvori FDM deltog,

sin omfangsrige rapport

med en række anbefalinger til,

hvordan veje og skinner bør

udbygges, hvis mobiliteten

Positivt ved investeringsplanen

var

imidlertid viljen

til et opgør med

nåede nye højder i 2008, og

som en del af den nye grønne

transportpolitik traf Folketinget

beslutning om, at der

fra 2015 skal indføres kør-

skal sikres i fremtiden. tidligere tiders selsafgifter - også kaldet road

trafikmafia

pricing. FDM tilkendegav i den

I december fremlagde regerin-

forbindelse endnu en gang sin

gen sin trafikinvesteringsplan

holdning, at der er et stort be-

for de langsigtede investeringer i den danhov for at ændre det danske bilafgiftsske

infrastruktur frem mod 2020. I alt insystem fra den nuværende beskatning

deholdt planen investeringer på samlet ved køb til i stedet at beskatte brugen af

90 milliarder kroner. I januar 2009 blev

der i Folketinget indgået et bredt politisk

bilen.

forlig om en grøn transportpolitik indehol- På sigt kunne kørselsafgifter være løsdende

en langsigtet investeringsplan til en ningen, men da de danske bilister læg-

værdi af 94 milliarder kroner.

ger årligt op mod 50 milliarder kroner i

statskassen i bilafgifter, er det for FDM en

FDM fandt det glædeligt, at der blev ta- forudsætning ved indførelse af kørselsafget

fat på at løse de infrastrukturelle udgifter, at det sker i forbindelse med en gefordringer,

men understregede samtinerel

omlægning af registreringsafgiften,

dig, at planen kunne have været mere herunder at det afgiftsmæssigt ikke må

ambitiøs. Mens især investeringer inden blive dyrere at være bilist – en forudsæt-

for togtrafikken blev prioriteret, var det ning som regeringen og et flertal i Folke-

småt med penge til ikke allerede kendte

vejprojekter. FDM fremførte, at der burde

tinget bakkede op om.

have været afsat flere penge til at dæk- Det er således tanken, at Danmark vil koke

det store efterslæb på udbygningen af piere det kommende hollandske kørselsvejene,

hvor trængslen allerede i dag er afgiftssystem, men FDM påpegede, at et

stor. Bilen bruges til 8 ud af 10 personki- landsdækkende GPS-baseret kørselsaflometer,

og vejene er dermed den vigtiggiftssystem vil være meget dyrt at impleste

del af infrastrukturen, hvis trængslen mentere, navnlig hvis der ikke er tid til at

skal lettes, påpegede FDM.

vente på de hollandske erfaringer.

Positivt ved investeringsplanen var imidlertid

viljen til et opgør med tidligere tiders

trafikmafia, og investeringerne vil

fremadrettet blive prioriteret ud fra, hvor

ÅRSRaPPORt SIDe 1


FDM ønsker intelligente transportsystemer 387 personer mistede livet i trafikken i 2008 Behovet for mere miljøvenlige biler stiger

ItS og ‘parkér- og rejsanlæg’

Flere ulykker på vejene

re information til vognmænd og bilister

samt fleksible spærretider. Ligeledes

effektiv udnyttelse af elektroniske mu- alt for mange måtte lade livet i trafikken i påpegede FDM, at der på landevejene er

ligheder og samspil mellem transport- 2008. I alt 387 personer mistede livet behov for anvendelige vigepladser langs

formerne er én af måderne, hvorpå man i trafikken, og den negative tendens fra hyppigt anvendte ruter, så særtransport-

kan opnå et bedre flow i trafikken. Derfor 2007 fortsatte dermed efter en årrække erne kan lade ophobet trafik passere.

roste FDM også, at der i trafikinvesterings- med et stort fald. I 2008 fortsatte FDM

planen afsættes midler til de såkaldte in- med at tilbyde køretekniske kurser til så- Stærekasser

telligente transportsystemer, ItS, da det vel bilister som motorcyklister.

er et af de midler, som hurtigt

I forhold til MC-ulykkerne var tidligt på året blev det besluttet at iværk-

kan være med til både at optimere

kapaciteten og sikker- Samtidig under-

fokus rettet mod motorcyklisternes

køretekniske evner, og

sætte forsøg med fuldautomatisk trafikkontrol

– også kaldet stærekasser - på udheden

på vejene. Samtidig unstregede FDMFDM’s køretekniske anvalgte vejstrækninger, noget man i de

derstregede FDM vigtigheden vigtigheden af, at læg bevirkede det en frem- øvrige nordiske lande har gjort brug af

af, at der også fremadrettet

bliver satset på ’parkér- og

rejsanlæg’ for at skabe sammenhæng

mellem den kollektive

trafik og bilisme.

der også fremadrettet

bliver satset

på ’parkér- og

rejsanlæg’

gang i antallet af deltagere,

der ønskede at få afprøvet

deres køretekniske færdigheder

på et lukket og sikkert anlæg.

Samtidig indgik FDM en

igennem flere år. FDM støttede forsøget,

men gjorde opmærksom på, at det vil

have en væsentlig større effekt at satse

på mere synligt politi på vejene. FDM

påpegede i forbindelse med debatten om

aftale med Motorcykel Im- stærekasser, at det var vigtigt med en

Miljø i centrum

portørforeningen om at tilbyde oplysende skiltning om, at bilisterne nu er

rabat på køretekniske kurser på FDM’s på vej ind på en farlig vejstrækning med

Miljøet og ikke mindst transportsektorens køretekniske anlæg til alle, der investe- hastighedsmåling. Således vil stærekaspåvirkning

af klimaet kom i fokus i 2008. rede i en ny motorcykel i 2008. Denne ra- serne få en præventiv og opdragende ef-

Det at køre i bil blev med fornyet kraft

bat benyttede en del sig af.

fekt på bilisterne. Denne

problematiseret i forhold til CO2-udledningen.

FDM arbejdede året igennem på at

nuancere denne opfattelse. Uden bilen går

Vejens mastodonter

Behovet for mere

miljøvenlige bi-

indgangsvinkel blev valgt i

forsøget.

Danmark i stå, og FDM pegede på, at be- Både særtransporter og ler og drivmidler Loft over p-indtjening

grænsning af mobiliteten ikke var eller er forsøget med modulvogn- samt viden om

en gangbar vej, men at det snarere handlede

om at gøre transporten mere grøn.

Behovet for mere miljøvenlige biler og

tog var med til at skabe debat.

FDM gjorde ved flere

lejligheder opmærksom på,

økonomikørsel var

FDM’s budskab

FDM kunne med tilfredshed

notere sig, at der fra politisk

side blev lagt loft på kom-

drivmidler samt viden om økonomikørsel at modulvogntogene udgør

munernes mulighed for at

var FDM’s budskab. I et land med en re- en øget risiko på de danske veje. Det er beskatte bilisterne via opkrævning af

kordhøj registreringsafgift er det politiske lykkedes FDM at blive inddraget i eva- højere p-afgifter. Det skete, da regeringen

ansvar for vognparkens miljøegenskaber lueringen af forsøget, og her vil FDM

og Kommunernes Landsforening blev eni-

stort. FDM benyttede derfor miljødebatten holde særligt øje med erfaringerne fra ge om, at en eventuel forhøjelse af p-af-

til at slå et slag for en omlægning og af- modulvogntogenes færden på landevejgifterne skulle tilfalde statskassen i stevikling

af registreringsafgiften, som alt anene, hvoraf flere ikke er bygget til disse det for kommunekassen. Forslaget betød,

det lige må anses som den største forhin- kæmpelastbiler. I forhold til de lange sær- at priserne på kommunalparkering blev

dring, når det gælder danskernes mulighed transporter fremhævede FDM, at der er holdt i ro, hvilket var med til at bekræfte

for at skifte den gamle bil ud med en ny og behov for en bedre indretning af vejnettet, FDM’s påstand om, at mange kommuner

mere miljøvenlig og sikker bil.

en bedre spredning af transporterne, bed- reelt bruger p-indtægterne til at fylde

ÅRSRaPPORt SIDe 2


Parkering var året igennem et varmt emne

kommunekasserne og ikke til at regulere

trafikken.

Parkering var året igennem et varmt emne

både i medierne, blandt FDM’s medlemmer

og i retssalene. FDM hjalp mange af

sine medlemmer med parkeringssager

og førte på vegne

I forhold til de

af medlemmerne flere sager i

lange særtrans-

forskellige retsinstanser mod

både offentlige og private parporterfremhækeringsselskaber.vede FDM, at der

er behov for en

Sidst på året førte FDM to sa- bedre indretning

ger for medlemmer i Landsaf

vejnettet

retten. Begge medlemmer

havde fået medhold i Fogedretten,

men alligevel valgte Parkering

København at anke sagerne. Med sagerne

søgte FDM at udfordre den faste praksis,

som fastslår, at parkeringsvagtens udsagn

er mere troværdigt end bilistens.

FDM dokumenterede blandt andet, at der

i ansættelseskontrakterne er opstillet resultatkrav

i form af antal af udskrevne afgifter

for den enkelte parkeringsvagt, ligesom

en vagtleder under sin vidneforklaring

oplyste, at parkeringsvagterne kommer til

samtale, hvis der går for lang tid mellem

de udskriver afgifter. På trods af det fastholdt

Landsretten, at der gælder omvendt

bevisbyrde ved kommunal parkering. Med

henvisning til sagernes principielle karakter

undersøgte FDM muligheden for at

indbringe sagerne for Højesteret.

ÅRSRaPPORt SIDe 3


FDM valgte at sælge de tyske miljømærkater Tempo 100 - 100 km/t med campingvognen 32 nye bilmodeller blev craschtestet

Sagerne gav god medieomtale, og

sikkerhed. Langt de fleste fik topresulta- I ferieperioder er campingvogne i Dan-

justitsministeren lovede efterfølgende, at tet fem stjerner til glæde for trafiksikkermark ofte med til at skabe kø på motorve-

der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med heden, men ligesom tidligere år var der jene ved for eksempel overhalinger. Prob-

repræsentation fra blandt andet FDM. ar- også modeller, der klarede sig langt unlemet er ikke blevet mindre som følge

bejdsgruppen skal se på retssikkerheden der det forventede sikkerhedsniveau for af, at bilisterne flere steder må køre 130

i forbindelse med parkering,

en ny model. Fra slutningen af km/t, mens campingvognene er begræn-

og om der er behov for et uvil- FDM vil fortsat ar- året blev der ændret på euro set til 80 km/t. Derfor valgte FDM i eftdigt

ankenævn på området

som tidligere foreslået af FDM

i foråret 2008.

bejde for, at der

bliver skabt bedre

forhold for de dan-

NCaP’ss pointsystem, således

at biler uden eSC ikke længere

kan opnå topkarakter. Samtidig

blev reglerne justeret, så

eråret at sætte fokus på denne problemstilling

i medierne med henvisning til de

gode erfaringer fra blandt andet tyskland.

FDM vil fortsat arbejde for, at der bliver

I en anden sag, som FDM ske campingvogne både fodgængeres sikkerhed, skabt bedre forhold for de danske camp-

ligeledes førte på vegne af et på motorvejene, sikkerheden for børn på bagingvogne på motorvejene, da det også vil

medlem mod euroPark, fik da det også vil sædet og piskesmældsresul- gavne trafikflowet generelt.

FDM og medlemmet medhold

i, at der gælder almindelige

bevisbyrderegler ved privat

gavne trafikflowet

generelt

tatet fremover vil få en mere

fremtrædende rolle, når euro

NCaP tester nye bilmodeller.

Lægehelikoptere

parkering. Det betyder, at det

FDM kunne glæde sig over, at regeringen

er parkeringsselskabet, som skal bevise, at Befordring

i forbindelse med finansloven meldte ud,

reglerne er overtrådt. Da medlemmet samt

at man fra 2011 har besluttet at oprette

et vidne samstemmende fastholdt, at der tårnhøje brændstofpriser i første halvdel et lægehelikopterberedskab i Danmark.

havde været parkeringsbillet i bilen, tilside- af 2008 fik bilisterne til at kræve et høj- FDM ser lægehelikoptere som et vigtigt

satte retten parkeringsvagtens forklaring ere befordringsfradrag. FDM var i flere redskab til at kunne forbedre overlevelsesom,

at der ikke havde været gyldig parker- omgange i dialog med skattemyndighe- og rehabiliteringschancer efter alvorlige

ingsbillet i bilen, og medlemmet blev derderne, og hurtigt blev det klart, at det ikke trafikuheld, navnlig i forbindelse med syfor

frifundet.

kun var brændstofprisen, der var proble- gehusreformen, hvor der vil blive længere

met. Hele beregningsmodellen havde be- vej til akutmodtagelserne.

Miljøzoner i tyskland

hov for at blive tilrettet, da den værdityskland

valgte fra begyndelsen af 2008

at indføre såkaldte miljøzoner for biler i

tabstakst, der indgår i beregningen,

var for lav i forhold til

bilisternes reelle udgifter til

2008 blev også

året, hvor det

Lap på lap

FDM påpegede i løbet af året

flere store tyske byer. Miljøzonerne fik bilen. Det lykkedes desværre nye netbaserede flere gange over for politikerne

også betydning for de danske bilister, der kun i beskedent omfang at få Ankenævn for problemerne i det nuværende

for at få bilen med til centrum skulle an- løftet satserne for 2009. biler, bilklage.dk registreringsafgiftssystem.

skaffe sig et lille miljømærke som dokumentation

for bilens miljømæssige stand.

For at hjælpe bilisterne valgte FDM at

tempo 100 i Danmark

endeligt blev

etableret

I flere omgange henvendte

FDM sig til Skatteministeriet

for at gøre opmærksom på

sælge disse miljøgodkendelser både via Mens hastighedsgrænsen for

det nuværende systems kon-

telefon, nettet og via FDM’s testcentre. campingvogne på de danske motorveje er sekvenser for både trafiksikkerheden og

80 km/t, har mange danske campister i de danske bilisters udgifter til biler. I for-

Nye euro NCaP krav

tyskland i flere år haft lov til at køre op til bindelse med det politiske forlig om trafik-

100 km/t med den samme campingvogn. investeringer er det aftalt, at Skattemini-

32 nye bilmodeller blev sendt en tur mod Det eneste, det krævede, var en såkasteriet i løbet af 2009 udarbejder konkret

euro NCaP’s mur for at teste modellernes ldt tempo 100 godkendelse af vognen. forslag til indførelse af kørselsafgifter, og

ÅRSRaPPORt SIDe 4


Ankenævn for biler - bilklage.dk

at omlægningen skal være provenuneutral.

Det er målet at omlægge halvdelen

af registreringsafgiftsprovenuet.

ankenævn for biler

2008 blev også året, hvor det

nye netbaserede ankenævn

for biler, bilklage.dk, endelig

blev etableret. De første afgørelser

faldt i sommeren, og

ved årets udgang havde 22

bilejere fået afgjort deres sager

via bilklage.dk.

Som mange andre it-baserede løsninger

løb også ankenævn for biler ind i nogle

startvanskeligheder. Det betød, at sekretariatet

måtte yde mere support end forventet,

og at intentionen om en kort sagsbehandlingstid

ikke blev opfyldt i alle

tilfælde.

Fra 2011 har

regeringen besluttet

at oprette

et lægehelikopterberedskab

i

Danmark

ÅRSRaPPORt SIDe 5


Medlemskontaktcenter

%

året før. Især sager om parkering, brugtbilshandel

og reparation var repræsenteret

I efteråret 2008 blev det besluttet at

i de aktuelle sager. Derfor var det heller

etablere et medlemskontaktcenter,

ikke overraskende, da en holdningsunder-

således at medlemmerne fremover kun søgelse, som FDM fik foretaget, viste, at

har én indgang til FDM, uanset om hen- der generelt i befolkningen var en frygt

vendelsen drejer sig om selve medlem- for at blive snydt af såvel forhandlere som

skabet, køb af ydelser eller rådgivning. værksteder, og at danskerne var forvirrede

Som en konsekvens heraf blev ferierådgivningen

sammenlagt

over p-reglerne.

med juridisk og teknisk råd- en tilfredsheds- FDM’s eksperter

givning til én samlet rådgivning,

der sammen med salgog

medlemsservice udgør

medlemskontaktcentret.

måling viste, at

medlemmernes

tilfredshed med

rådgivningen fra

Flere af FDM’s eksperter deltog

i forskellige eksterne arbejdsgrupper

både i Danmark og

uden for Danmarks grænser.

Medlemsrådgivning FDM’s jurister og FDM blev samtidig genvalgt

teknikere lå helt som medlem af Rådet for

FDM’s tekniske og juridiske

rådgivning blev benyttet flit-

i top

Større Færdselssikkerheds forretningsudvalg.

Derudover fik

tigt af medlemmerne i hele

FDM plads i det offentlige og

2008. Mange medlemmer valgte selv at uafhængige organ ForbrugerForum, som

søge hjælp via fdm.dk, mens 37.000 kon- har til opgave at rådgive ved fastlæggeltaktede

én af FDM’s teknikere eller jurister sen af rammerne for den statslige forbru-

på telefonen, og 5.500 andre søgte rådgivning

via e-mail. De mange medlemsgerinformation.henvendelser

gav anledning til flere sager, Såvel nationalt som internationalt gen-

og ved udgangen af året kunne det konnem FIa arbejdede FDM for at sikre de

stateres, at der i 2008 var blevet oprettet frie værksteders adgang til teknisk in-

23 % flere sager end året før. Udover den formation og dermed muligheden for at

daglige håndtering af medlemssagerne, konkurrere med de såkaldte mærkeværk-

valgte FDM at sende adskillige sager visteder. Den nuværende ordning, der gidere

til domstolene, den langt overvejende ver uafhængige værksteder og vejhjælps-

del med en positiv udgang.

firmaer adgang til tekniske data hos importørerne,

udløber i 2010, og uden en

Stor tilfredshed med

forlængelse risikerer konkurrencen på re-

FDM’s rådgivning

parationsmarkedet at forsvinde til skade

for forbrugerne. FDM skrev derfor til

Ventetiden på telefonerne blev året igen- økonomi- og erhvervsministeren, der er

nem nedbragt, og en tilfredshedsmåling enig med FDM, ligesom FDM har holdt

viste, at medlemmernes tilfredshed med møde med Konkurrencestyrelsen og et

rådgivningen fra FDM’s jurister og teknikere

lå helt i top. tilgangen af egentlige

sager lå hele året væsentligt højere end

antal eU-parlamentarikere.

%

%

%

%

FDM vejhjælp fik 10.000 nye kunder i 2008 Det søger medlemmerne rådgivning om

Medlemmernes FDM

ÅRSRaPPORt SIDe 6

FDM forsikring

FDM forsikring, som tilbyder alle former

for skadesforsikringer til FDM’s medlemmer,

er et godt tilbud, som mange benytter

sig af.

en tilfredshedsmåling blandt FDM forsikringskunder

viste, at kunder med FDM

forsikring er mere loyale og tilfredse end

kunder i forsikringsbranchen generelt. Undersøgelsen

ligger på linje med tidligere

undersøgelser hos FDM’s samarbejdspartner

Lærerstandens Brandforsikring, hvis

forsikringskunders loyalitet og tilfredshed

ligger helt i top i forhold til forsikringsbranchen

i øvrigt.

FDM vejhjælp

FDM vejhjælp er et markant tilbud til

medlemmer med markedsledende balance

mellem pris, kvalitet og frit

værstedsvalg.

På trods af den skærpede konkurrence,

hvor både forsikringsselskaber, benzinselskaber

og andre interessenter begyndte at

tilbyde gratis vejhjælp til deres kunder via

én af operatørerne på vejhjælpsområdet,

formåede FDM vejhjælp at tegne godt

10.000 nye vejhjælpskunder (godt 13.000

dækninger), ligesom flere kunder valgte at

vende tilbage til FDM vejhjælp efter uheldige

oplevelser hos andre udbydere.

Parkeringsundersøgelse

Parkering

Brugtbil køb

Nybil køb

Reparation

Forsikring

at mange bilister oplever parkeringsreglerne

som forvirrende, er der ikke noget

at sige til. FDM indhentede i 2008 oplysninger

fra landets 98 kommuner, og

heraf fremgik det, at der findes forskellige

regler fra kommune til kommune. et


I efteråret blev al medlemskontakt samlet et sted

eksempel er parkering med ét hjulsæt på

fortovet. 26 kommuner havde forbud mod

at holde med to hjul på fortovet, mens 5

kommuner tillod det for biler under 3.500

kg. De resterende 67 kommuner havde

enten ingen regler eller oplyste, at de var i

gang med at udarbejde regler på området.

Flere rabatter

Udvalget af rabatter og fordele for

medlemmerne blev løbende udbygget i

2008 inden for de områder, som er relevante

for FDM’s medlemmer. For at gøre

opmærksom på de fordelagtige aftaler

blev der udsendt et samlet rabatkatalog

til medlemmerne

Mange medlem-

via Motors martsnummer,

mer gjorde brug af

ligesom der løbende blev orienteret

på fdm.dk samt Mo- rabataftalerne og

tor, når nye rabataftaler blev fik dermed endnu

indgået. Mange medlemmer mere ud af deres

gjorde brug af rabataftalerne FDM medlemskab

og fik dermed endnu mere ud

af deres FDM medlemskab.

FDM MasterCard

Som en særlig medlemsfordel blev alle

medlemmer tilbudt et gratis FDM Master-

Card uden årligt gebyr. FDM MasterCard

er et såkaldt intelligent medlemskort,

som husker de rabataftaler, der er indgået

med FDM. Dermed slipper medlemmerne

for at huske på at bede om at få rabat, når

de gør brug af nogle af FDM’s mange rabataftaler.

Indførelsen af FDM Master-

Card muliggjorde endvidere, at antallet af

rabataftaler kunne udvides markant, samt

at FDM og vores medlemmer er mere interessante

som samarbejdspartner for de

store kæder. aftaler er blevet indgået med

bl.a. Skousen, Burger King, Zleep Hotels

samt hele Cafe konceptet.

ÅRSRaPPORt SIDe 7


Motor i nyt flot design benzinpriser.dk fik nyt design i 2008 83.000 medlemmer modtog FDM’s nyhedsbrev

i 2008

en mangfoldig forbruger- og interesseorganisation

Motor

Motors artikler og tests var med til at ska- 2009 lancerer et helt nyt fdm.dk med en

be øget opmærksomhed om FDM’s brede ny netbutik med fokus på øget åbenhed,

viden om forbrugernes vilkår og biler. Især tilgængelighed samt individualiserede

de forbrugerrelaterede tests,

ydelser for både medlemmer og kunder.

som blev udført i samarbejde

med FDM’s europæiske Især de forbruger- I 2008 var der godt 3,4 mio.

søsterklubber, samt euro relaterede tests, besøgende på fdm.dk, hvilket

NCaP-resultaterne, havde som blev udført i er en stigning på godt 10% i

stor gennemslagskraft. Også

mange af Motors egne tests og

undersøgelser blev

flittigt citeret i det øvrige mediebillede.

Blandt andet fik

samarbejde med

FDM’s europæiske

søsterklubber,

samt Euro NCAP-

forhold til 2007, og de besøgende

valgte at se knap 5%

flere sider på fdm.dk, end det

havde været tilfældet i 2007.

Den øgede trafik på fdm.dk

Motors store undersøgelse af resultaterne,

resulterede bl.a. i, at knap

gebyrerne på en række ben- havde stor gen- 60% af FDM’s nye medlemzinkort,

fordele og ulemper ved

at servicere bilen i udlandet

samt en større undersøgelse af

nemslagskraftmer

i 2008 valgte at melde

sig ind i FDM via fdm.dk.

kommunernes indtjening på parkering stor

mediebevågenhed.

benzinpriser.dk

Benzinpriser.dk blev i 2008 relanceret i

Motor gennemførte i 2008 en stor læser- et helt nyt design med mange nye mu-

undersøgelse, som viste en stor tilfredsligheder. Det nye design skabte overenshed

med bladet. Undersøgelsen berørte stemmelse mellem både det nuværende

også nye elementer og opbygning i Motor, og fremtidige fdm.dk og benzinpriser.dk,

alt sammen betragtninger, der blev taget således at det er blevet nemmere for de

højde for, da Motor blev relanceret ved besøgende at finde frem til relevant infor-

årsskiftet.

mation for den enkelte. Over 2.500 prispiloter

sørger dagligt for at indberette priser

MotorClassic, der henvender sig til læsere på de mere end 2.300 tankstationer, som

med særlig interesse for klassiske biler,

havde ved årets udgang godt 6.000 faste

FDM’s benzinpriser.dk omfatter.

abonnementer, mens løssalget lå relativt På det nye site bliver det muligt at se de

stabilt omkring 1.500. Også flere af Mo- fem billigste tankstationer i en region eller

torClassic’s artikler var grundlag for artik- en kommune, samt hvor meget priserne

ler i andre medier på trods af en relativt forventes at ændre sig den efterfølgende

smallere målgruppe.

dag. Samtidig kan bilisterne via et interaktivt

kort se, hvilke steder der har den

fdm.dk

billigste pris.

Der blev i 2008 lagt en ny webstrategi for

FDM, der tager højde for fremtidens be-

hov for kommunikation via internettet.

Resultatet kan ses, når FDM i løbet af

Mange bilister valgte også at gøre brug

af benzinpriser via telefonens wapfunk-

ÅRSRaPPORt SIDe 8

tion. Dermed kunne bilisterne også let orientere

sig om aktuelle priser, når de var

på farten.

elektronisk nyhedsbrev

FDM’s nystartede elektroniske nyhedsbrev

med gode råd og tilbud modtages allerede

af 83.000 medlemmer og bidrog til at skabe

en dialog mellem FDM og de mange

medlemmer. Den elektroniske udsendelse

betød, at der blev mulighed for at tilpasse

udsendelsen af nyhedsbrevet i forhold til

aktuelle events og gode medlemstilbud

og til gavn for brugerne at skabe en god

synergi med indholdet på fdm.dk. Også

ikke-medlemmer fik mulighed for at få

tilsendt et særligt nyhedsbrev med udvalgte

nyheder og råd fra FDM. Det valgte

knap 17.000 at benytte sig af.

FDM web-tv

FDM’s samarbejde med Morgenavisen Jyllands-Posten

om produktion af mindre

forbrugeroplysende tv-indslag resulterede

i flere indslag om alt fra gør-det-selv tips

til gode råd om parkeringsfælder. Både på

fdm.dk og på Jyllands-Postens forbrugersite,

fpn.dk, var disse indslag meget populære

og blev vurderet højt af seerne.

FDM producerede en profilvideo, som i

lyd og billeder kort beskrev alle de mange

medlemsfordele, der er ved et medlemskab

af FDM. Videoen blev lagt på fdm.dk

og vil i det kommende år også blive anvendt

FDM’s enheder til at skabe øget

opmærksomhed om FDM’s mange tilbud

til bilisterne.


I 2008 indførtes levende billeder på fdm.dk

FDM kampagne nomineret

FDM’s kampagne ’Go trafikkultur’ fra

2007 blev nomineret til årets direct marketing-pris.

Kampagnen vandt dog ikke,

men nomineringen illustrerede, at der

også blandt marketingeksperter var blevet

lagt mærke til FDM’s vigtige trafikbudskaber.

Feriekampagne

temaet for FDM’s forsom-

FDM producerede

merkampagne var kør-selv ferie.

Under budskabet ’Stress en profilvideo, som

af på bilferien’ blev der sat i lyd og billeder

fokus på de mange fordele, kort beskrev alle

FDM-medlemskabet giv- de mange

er, når ferien skal planlæg-

medlemsfordele

ges. et af elementerne i kampagnen

var et avisindstik med

gode ferieråd udsendt sammen med en

af morgenaviserne. Forud for kampagnen

blev FDM’s feriepakker digitaliseret,

så medlemmerne bedre kunne søge inspiration

til ferien via nettet og printe udflugtskort

forud for bilferien.

Vejhjælp og vinterklargøring

efterårets medlemskampagne havde

fokus på vejhjælp og vedligeholdelse af

bilen. Under budskaber som ’Motorstopstart

- sikker vejhjælp til medlemmer’ formidlede

FDM gode råd til bilisterne, så

bilen var klar til vinterens udfordringer.

FDM’s budskaber og rabatter blev igen

formidlet via et avisindstik, denne gang i

en af formiddagsaviserne kombineret med

markedsføring gennem bannerannoncer,

billboards og busreklamer.

ÅRSRaPPORt SIDe 9

Sommer og vinter kampagne indstik


Mange forveksler testet bil med nysynet bil Bremse- og dækkontrol var en succes Køretekniske kurser for kvindelige bilister

Biler med fart på

FDM’s jurister blev der således udviklet en

ny brugtbiltest, der giver større sikkerhed

Nye køretekniske kurser

FDM’s Le Mans-tur blev gennemført med ved privathandel. testen blev baseret

Interessen for at teste de køretekniske

stor succes. 700 gæster valgte at bo i på FDM’s nuværende brugtbiltest, men evner var året igennem stor, og det var

FDM’s særlige lejr og var med til at ska- udover selve testen fik køberen, som no- både mænd og kvinder, unge som gam-

be en god stemning. Gæsterne roste efget helt særligt, en seks måneders holdle, der valgte at tage på kursus. I foråret

terfølgende FDM’s lejr for høj service, et barhedsgaranti – dog maks. 10.000 km. lancerede FDM som noget nyt et specielt

rimeligt prisniveau og en god indretning – der dækker, hvis der efterfølgende viser kursus målrettet kvindelige bilister. Kurset

af lejren. Foruden turen til Le Mans send- sig at opstå fejl, som ikke var påpeget i ’Kun for kvinder’ blev hurtig en succes og

te FDM også mange motor-

testrapporten.

fik en stor mediebevågenhed. I efteråret

sportsinteresserede af sted til

var det en helt anden målgruppe, der var

Formel 1-løb i hele verden. Både medlemmer events

omdrejningspunkt. ’Ung bildag’ blev igen

og ikke-medlem-

afholdt med stor deltagertilslutning og

Interessen for hurtige biler mer tog godt imod FDM test og bilsyn tilbød i lø- mange glade gæster.

smittede også af på FDM’s

formelkurser, hvor mange almindelige

bilister valgte at

tilbuddet om

gratis miljøtest

bet af året flere gratis events

for bilejerne. Både medlemmer

og ikke-medlemmer tog

Årets store sportsevent til gavn for Børnecancerfonden

FDM’s to køretekniske

tilmelde sig et kursus med ret

godt imod tilbuddet om gratis anlæg blev også en succes i år. eventen

til flere runder i både standard-

miljøtest, autostolskontrol og indbragte i alt 675.000 kroner til Børnevogne

og formelbiler på FDM Jyllands- bremse– og dækkontrol. Ved autostols- cancerfonden.ringen.

kontrollen blev der fundet flere ulovlige autostole,

mens den store bremse- og dæk- I slutningen af året blev et helt nyt kon-

FDM Jyllandsringen blev som de forekontrol

i november viste, at over hver sjette cept med fokus på økonomikørsel for

gående år desuden anvendt i forbindelse bilist kørte rundt med fejl på bremserne. blandt andet erhvervschauffører lanceret.

med mange af årets DtC-løb.

Dette kursus blev ligeledes godt modtaget

FDM test og bilsyn a/S

Mange misforstår ’nysynet’

af såvel deltagere som omgivelserne.

en større holdningsundersø- I foråret lancerede FDM Sjællandsringen lagde

Ved udgangen af 2008 havde FDM 22 gelse, som FDM fik foretaget FDM som no- også bane til en større spiritustestcentre

og er dermed klar til at imødekomme

den nuværende markedssituation

med stor konkurrence på synsområdet

og øget konkurrence på en af FDM’s

kerneydelser, nemlig tests. tilpasningen

blandt bilisterne, viste, at

mange danske bilister lagde

større vægt på, at en bil var synet

end testet, når de købte bil.

FDM brugte resultatet af underget

nyt et specielt

kursus målrettet

kvindelige bilister.

Kurset ’Kun for

og uopmærksomhedstest, som

en af de større aviser ønskede

at gennemføre. testen viste

tydeligt, at alkohol og bilkørsel

er en farlig cocktail, samt

til markedet betød, at i 2008 lukkede tre søgelsen til at oplyse om risi- kvinder’ blev hur- understregede vigtigheden af

testcentre i henholdsvis Herning, Ringkoen for at blive snydt, hvis man tig en succes og at bilisterne bør have fokus på

sted og et af centrene i Århus.

test med holdbarhedsgaranti

kun køber bil ud fra synsattesten

og ikke får bilen grundigere

undersøgt for blandt andet

elektroniske fejl inden et køb.

fik en stor mediebevågenhed

vejen og dens omgivelser, når

de kører.

For at gøre det mere sikkert at handle

Samtidig blev undersøgelsen brugt til at af-

privat, indførte FDM test og bilsyn et nyt mystificere bilsynet, da den viste, at mange

produkt til bilejerne. I samarbejde med bilister er nervøse, når bilen skal t l syn.

ÅRSRaPPORt SIDe 10


ÅRSRaPPORt SIDe 11

FDM fylder 100 år

I 2009 fylder FDM 100 år, hvilket

allerede i 2008 prægede de lang

sigtede aktiviteter. FDM arrangerer

i jubilæumsåret bl.a. events i hele

Danmark med relevante tilbud til

medlemmer og andre interesserede

og vil bl.a. være vært ved en inter

national konference for FDM’s

søsterorganisationer i FIa i som

meren 2009.


www.fdm-travel.dk i nyt design Stor succes på rejser til USA Rundrejser med dansk rejseleder til Kina

Med FDM ud i verden

FDM travel a/S

På online-delen indgik FDM travel også

samarbejde med en række andre sites,

Mere end 230.000 rejsende valgte i 2008 hvilket betød, at disse samarbejdspartnere

at bestiller deres rejse via FDM travel.

fik mulighed for at formidle FDM travels

Mens de komplicerede rejser til fjerne

destinationer stadig blev bestilt i et af

online produkter via deres eget site.

FDM travels bureauer, blev de mere simple

rejser til fx storbyer i højere grad bes-

Den største USa-rejseudbyder

tilt via FDM travels online booking.

Især USa og europa stod for en fremgang

i salget, særligt første halvdel af året,

Omsætningsmæssigt blev

hvor sommerferiesalget til

2008 et godt år for FDM tra- Over 30.000 europa slog alle rekorder.

vel, ikke mindst takket være rejsende valgte at

en stor rejselyst i begyndelsen

af året, mens finanskrisen

omvendt lagde en dæmper på

danskernes rejselyst i slutnin-

benytte FDM

travel som rejseudbyder

til deres

Over 30.000 rejsende valgte

at benytte FDM travel som

rejseudbyder til deres USarejse,

hvilket gjorde FDM tragen

af året. Åbningstiderne USA-rejse

vel til den ubetinget største

i bureauerne blev tilpasset

danske aktør på denne desti-

kundeefterspørgslen, og der

nation. FDM travel var igen at

blev hele tiden arbejdet på øget specia- finde på den store, fælles USa-stand på

lisering blandt rejsekonsulenterne for at de store rejsemesser og deltog desuden

kunne tilbyde en endnu bedre rådgivning på Ålborg Kultur- og Kongrescenters for-

til kunderne.

årsmesse.

Samtidig var der en stigende tendens til,

at kunderne for alvor tog internettet til

sig. Det betød, at efterspørgslen på rejsekataloger

faldt, da de rejsende hellere

ville søge oplysninger via fdm-travel.dk og

eventuelt downloade katalogerne derfra.

Ved udgangen af 2008 stammede godt

1/3 af det samlede salg fra fdm-travel.dk.

Nyt design

fdm-travel.dk fik nyt design, og der blev

løbende arbejdet på at optimere bookingsystemet.

Generelt kom der mere indhold

på fdm-travel.dk. Sitet blev udvidet med

rejseinspiration og tips fra andre rejsende

via en nyetableret community platform.

De bedste rejsetips blev desuden videreformidlet

i Motor.

Mange rejsende udviste interesse for at

benytte Hamburg som afrejselufthavn

frem for København. Det fik FDM travel til

at sætte fokus på de mange fordele ved at

vælge Hamburg som afrejselufthavn, og

via fdm-travel.dk kunne danskerne bestille

både fly og hotel med afrejse fra den

nord-tyske storby.

Rundrejser med dansk rejseleder

Som noget nyt blev der udgivet et katalog

med fokus på rundrejser med dansk

rejseleder til fjerne destinationer som Indien,

Vietnam, Cambodja og Laos. Konceptet

blev bygget op på baggrund af flere

års erfaring med et tilsvarende produkt til

Kina.

ÅRSRaPPORt SIDe 12

Også andre nye koncepter blev en del af

FDM travels rejseudbud. Blandt andet

blev der udbudt målgruppeorienterede rejser

i samarbejde med danske magasiner,

hvor der var fokus på det kulinariske indhold

på rejsen.

Miniferiekataloget fik tilføjet Mallorca

som storbydestination. Det skete på baggrund

af en øget interesse for både at

opleve Mallorca og rejse til den spanske

øs største by for bl.a. at shoppe.

Køb pakkerejser

Året igennem blev budskabet om vigtigheden

af at købe pakkerejser via en

dansk rejseudbyder kommunikeret til

kunderne. FDM travel brugte medierne

til at kommunikere budskabet om forbrugernes

rettigheder ved køb af rejser og

fordelene ved at købe en pakkerejse via

bureauer som FDM travel. Med ét af de

store flyselskabers krak i efteråret blev

vigtigheden af dette budskab understeget,

og FDM travel oplevede, at flere kunder

valgte at bestille pakkerejser eller tilkøbe

produkter til allerede bestille flybilletter

for at være dækket af pakkerejseloven.

FDM travel valgte dog i forbindelse med

den aktuelle sag at refundere penge for

såvel pakkerejse- som flight-only-bestillinger

for kunder, som havde bestilt deres

rejse hos FDM travel.

Vækstvirksomhed

FDM travel var blandt de tre nominerede,

da Danish travel awards skulle uddele

prisen ’Bedste leisure rejsebureau’.

FDM travel vandt dog ikke kategorien. til

gengæld kunne rejsebureauet glæde sig

over at komme i fint selskab, da Børsen


Vietnam og Laos er blandt FDM travels rejsemål

i november offentliggjorde listen over de

største vækstvirksomheder. Her fik FDM

travel en pæn placering, og FDM travel er

i dag placeret i top 10 blandt alle danske

rejsebureauer.

FDM camping

Foråret og især begyndelsen af sommeren

indbød til campingferie

i Danmark. Det nød også FDM

FDM travel var

campings 13 pladser godt

blandt de tre

af. Også vinteråbningen på

FDM’s tre vintercamping- nominerede, da

pladser var, takket være en Danish Travel

forholdsvis mild vinter, en suc- Awards skulle

ces, og mange benyttede sig uddele prisen

af denne mulighed til at for-

Bedste leisure

længe campingsæsonen.

rejsebureau’.

Dermed levede belægningen

både i lavsæsonen og højsæsonen

op til forventningerne, dog med en

lille nedgang i slutningen af sæsonen. en

undersøgelse viste, at tilfredsheden med

pladserne blandt campisterne var i top, og

pladserne fik en flot bedømmelse.

Camping inspiration

Sammen med en række andre aktører på

det danske campingmarked medvirkede

FDM camping til udgivelsen af brochuren

’Camping i Danmark’, ligesom FDM udgav

sin egen profilbrochure ’Ferie for alle

2008’ med oplysninger om alle FDM’s 13

campingpladser.

Desuden udgav FDM, som de tidligere år,

en stor campingguide med oplysninger om

mere end 3.000 europæiske campingpladser.

Som noget nyt indeholdt campingguiden

i år GPS-koordinater til samtlige

pladser, hvilket gjorde det lettere for

campisterne at finde frem til pladserne.

ÅRSRaPPORt SIDe 13


Koncernoversigt

100%

FDM travel a/S

100%

FDM test og bilsyn a/S

FDM

ÅRSRaPPORt SIDe 14

50%

FDM vejhælp a/S

49%

FDM forsikring a/S


Nøgletal

Hoved- og nøgletal for koncernen 2008 t.kr. 2007 t.kr. 2006 t.kr. 2005 t.kr.

Medlemskontingent 113.169 111.433 101.106 100.342

Indtægter i alt 895.541 855.540 708.232 615.108

Årets resultat (11.336) 24.896 7.829 1.754

egenkapital 226.233 237.569 212.673 204.843

Balancesum 432.684 450.456 488.412 411.683

Nøgletal

antal medlemmer 239.594 239.615 237.169 229.039

Bruttomargin (%) (0,1) 2,5 0,8 0,4

eBIta-margin (%) (0,1) 2,6 0,8 0,4

afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%)

Nettoomsætning/Investeret kapital inklusive

(1,2) 91,8 (21,1) (6,5)

Goodwill 11,2 13,6 (46,1) (16,9)

egenkapital andel (%) 52,3 52,7 43,5 49,8

egenkapital forrentning (%) (4,9) 11,1 3,8 0,9

Nøgletal associerede selskaber

FDM vejhjælp a/S - omsætning 33.874 631 - -

- resultat FDM’s andel heraf 410 (498) - -

FDM forsikring a/S - omsætning 70.236 55.023 34.312 11.892

- resultat FDM’s andel heraf (11.870) 3.153 2.858 (2.054)

ÅRSRaPPORt SIDe 15


Koncernens resultatopgørelse for 2008

ÅRSRaPPORt SIDe 16

2008 t.kr. 2007 t.kr.

Medlemskontingent 113.169 111.433

Køreteknik 21.221 19.959

FDM test og bilsyn a/S 37.742 36.503

Camping 28.937 29.328

FDM travel a/S 694.472 658.317

Indtægter 895.541 855.540

Rådgivning 9.240 8.535

Motor 22.980 21.288

Salg- og medlemsservice, medlemsfordele, marked 21.758 18.348

Web, kommunikation og politik 7.743 6.346

Repræsentantskab, bestyrelse, direktion 8.664 8.494

administration 24.336 23.995

Køreteknik 19.915 17.046

FDM test og bilsyn a/S 56.800 52.420

Camping 31.209 29.677

FDM travel a/S 690.758 645.074

ej fradragsberettiget moms og afgifter 2.983 2.578

Omkostninger 896.386 833.801

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (11.459) 2.654

andre finansielle indtægter 3.677 4.358

andre finansielle udgifter (2.709) (3.855)

Resultat før skat (11.336) 24.896

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat (11.336) 24.896

Koncernens balance 31. december 2008

2008 t.kr. 2007 t.kr.

Rettigheder og goodwill 811 159

Materielle anlægsaktiver 243.862 248.742

FDM forsikring a/S, FDM vejhjælp a/S 46.895 58.354

Anlægsaktiver 291.568 307.255

Varebeholdninger 6.572 8.495

tilgodehavender 86.464 84.804

Værdipapirer 6.436 31.822

Likvide beholdninger 41.644 18.080

Omsætningsaktiver 141.116 143.201

Aktiver 432.684 450.456

egenkapital 226.233 237.569

Langfristede gældsforpligtelser 331 378

Kortfristede gældsforpligtelser 206.120 212.509

Gældsforpligtelser 206.451 212.887

Passiver 432.684 450.456


Bestyrelse

Bent Halkier, formand

samt forretningsudvalget

Ina-Maria Nielsen

Mogens Christensen

medarbejdervalgt

Steen Torp-Hansen, næstformand

samt forretningsudvalget

ÅRSRaPPORt SIDe 17

Bent Lauritzen

Torkil Hattel Michael Mathiesen Thomas Bang Jeppesen

Tage Svendsen

medarbejdervalgt

Direktion og ledelse

Thomas Møller Thomsen

adm. direktør

Peter Noer Kyndal

marked

Jesper Ewald

FDM travel indkøb

Carsten Møller

økonomidirektør

Bo Christian Koch

Motor

Brian Andersen

FDM travel salg online

Henning Pedersen

forretningsudvalget

Barbara Borre Lange

presse og kommunikation

Per Alkestrup

juridisk og teknisk rådgivning

Ulla Bruun

FDM travel salg offline

Torben Lund Kudsk

politisk sekretariat

Henning Pedersen

FDM test og bilsyn

Line Danvad

FDM travel udvikling

Hans Skytte Pedersen

Lars Munk

Peter Bruhn

web

Thomas Kristensen

FDM camping


Repræsentantskab pr. 31. december 2008

Opdelt i kredse og lokalområder

Kreds 1

1 Konsulent

René Honoré

Ribegade 17

2100 København Ø

advokat

Bent Lauritzen

Ny Vestergade 1

1471 København K

Cand. jur.

Louise Halkier

Strandboulevarden 13, 2. tv.

2100 København Ø

Direktør

Jan Holmegaard Jensen

Ingeniørforeningen

Kalvebodbrygge 31-33

1560 København V

advokat Michael Knop

Hovedvagtsgade 6, 4

1103 København K

8 Kørelærer

Karsten Kræmer

Nordstrandparken 23

2791 Dragør

Kreds 2

3 Direktør

Hans Skytte Pedersen

Høyrups alle 12

2900 Hellerup

Investeringschef

Peter Goldsmidt

Jægersborg allé 112

2920 Charlottenlund

4 It- og internetchef

torben Weber andersen

Rude Vang 40

2840 Holte

Overlæge

Jens Juel thiis

Kikhanebakken 4

2840 Holte

Henrik eugene Darville

Hvidegårdsparken 101

2800 Kgs. Lyngby

5 Kenth Sørensen

Buddingevej 94

2800 Lyngby

Salgsingeniør

Finn Geslau

Mårvænget 67

2860 Søborg

afdelingsleder

Nicolai Geslau

Knudsalle 28

2800 Kgs. Lyngby

Kreds 3

2 Vacant

6 account manager

Karl-erik Høholt Jensen

Strandbovej 46

2650 Hvidovre

Civilingeniør

Svend Carstensen

Rødovrevej 19

2610 Rødovre

7 Lektor

Ina-Maria Nielsen

Nyvej 21, 1 th.

2600 Glostrup

tekniker

Jørgen Sjøland

Baunevej 72

2630 taastrup

22 Virksomhedskonsulent

Knud Verner Westh

St. Søstræde 9

3700 Rønne

55 Lærer

Bergur Godtfred

Breidablik 2B

FO-100 torshavn

Kreds 4

9 Overlærer

Lars Vange

Søndermarken 3

3060 espergærde

Politiassistent

torkil Hattel

Kirsebærhaven 12

3480 Fredensborg

advokat

Oluf Olsen

Valmuemarken 4

3060 espergærde

ÅRSRaPPORt SIDe 18

10 Ingeniør

eggert Neistrup

Skovbakken 5

3520 Farum

11 Salgskonsulent

torben Carlsson

Løngangen 8, st.tv.

3390 Hundested

12 Ingeniør

Stig Hoffmann Johansen

Skolevej 14

4622 Havdrup

Prokurist

Jes Lyngsie

Peterssæde 6, Svogerslev

4000 Roskilde

Civiløkonom

Mogens Lundbech

Fjordglimt 13, Lyndby

4070 Kirke Hyllinge

13 Vacant

Kreds 5

14 taksator

Kim Madsen

Vallestrupvejen 13

4300 Holbæk

Risikoingeniør

Lars aagaard

Stjerndalen 3

4300 Holbæk

15 Regionschef

Palle Castbak

Bredekildevej 50

4400 Kalundborg

16 Salgskonsulent

Jesper Bechmann andersen

Højtoften 10

4690 Haslev

17 Kjeld Krageskov

Klosterbanken 18

4200 Slagelse

17 terminalchef

Helle Jürgensen

Felixvej 3

4200 Slagelse

18 Reg. revisor

Helge Christensen

Sct. Peders Kirkeplads 13, 2. th.

4700 Næstved


Journalist

Claus Würtzen

DR Sjælland

Vadestedet 1

4700 Næstved

19 Major

Steen torp-Hansen

Rosagervej 28

4720 Præstø

20 Politiassistent

Dorte Larsen

Bruntoftevej 1, Sørup

4863 eskildstrup

21 Faglærer

Finn Jensen

engtoften 10

4900 Nakskov

Kreds 6

23 Ingeniør

erling Uhrbrand Jensen

Fredensgade 27

5000 Odense C

Direktør

P. H. Pedersen

Svendborgvej 251

5260 Odense S

Direktør

e. Brix Jørgensen

Blåklokkevej 21

5250 Odense SV

24 Vicestatsobducent

Peter J. t. Knudsen

Ølstedgårdvej 37

5230 Odensen M

Møbelhandler

Finn Boye Kristensen

Vestergade 65

5700 Svendborg

Radioforhandler

Palle Pagel Hansen

tvedvej 143

5700 Svendborg

25 Politiassistent

Michael Mathiesen

Granvej 133

5540 Ullerslev

26 Pensionsrådgiver

Ole Gundersen

Pilehaven 2

5610 assens

27 Lærer

Ole eggert

Odensevej 63

5500 Middelfart

Kreds 7

38 Vakant

42 Lærer

Peter Bang Jeppesen

Klokkerbakken 7

8210 Århus V

adm. direktør

Michael Flintholm

Lobeliavej 1

8541 Skødstrup

Læge

arne Chr. Fiellau

Orla Lehmanns alle 7

8000 Århus C

Sekretariatschef

Helle toft Hansen

Lupinvej 2

8382 Hinnerup

43 Værkfører

Frede Borg-Jensen

Splidholmvej 41, Gylling

8300 Odder

44 Skatterådgiver

René Møller Jensen

Buskelundtoften 32

8600 Silkeborg

49 Filialdirektør

thomas Bang Jeppesen

elisabeth Vænge 10

8660 Skanderborg

Kreds 8

37 Radiotekniker

thomas Sindberg Martinsen

Niels Kjeldsensvej 31

7323 Give

Fuldmægtig

Bodil Kolbæk

Johannebjergparken 14

7120 Vejle Øst

39 Systemprogrammør

tage Gejl

Nygårdsparken 2

7400 Herning

Ungdomsskoleinspektør

Niels Jørn Vejs Jeppesen

Højager 3

7490 aulum

40 Skatteinspektør

Marius trip

Klostervænget 28

6900 Skjern

41 elektromester

Henning Pedersen

Sarpsborgvej 166

7600 Struer

afdelingsdirektør

Birger Føgh

Bjerggade 24

7600 Struer

47 Johnni Bager

Sønderhøjvej 11, Vinkel

8800 Viborg

48 aut. psykolog

Poul erik Jørgensen

Kærmindevej 6

7800 Skive

49 tandlæge

Knud Hagger Odgaard

Landlystparken 3

7700 thisted

Kreds 9

45 Direktør

Lars Germann

egevangen 8

8900 Randers

46 Direktør

John Bernth Madsen

Æblerosevej 11, st. th.

8500 Grenå

50 Læge

erik Bruun Nielsen

Kirstine Jensens Vej 13

9240 Nibe

51 Bankbestyrer

Jørgen Maibom

Møllevænget 18

9430 Vadum

advokat

Oluf Hjortlund

Østerbrogade 70

9400 Nørresundby

ÅRSRaPPORt SIDe 19

Logistikchef

torben egebo, Gabriel a/S

Hjulmagervej 55

9100 aalborg

52 Statsaut. ejendomsmægler

Claus Brink

teglvænget 92, als

9560 Hadsund

53 Viceskoleinspektør

erik Husted Henriksen

Langbaksmindevej 4

9340 asaa

54 advokat

Bent Halkier

Sct. Cathrinevej 2

9800 Hjørring

Revisor

Freddy Rasmussen

Kochsvej 7

9800 Hjørring

Kreds 10

28 Værkstedsleder

ernst Kold

Ravnskobbel 4

6400 Sønderborg

29 Politiassistent

Lars Rydhard

Skovbakken 75

6200 aabenraa

30 Lærer

Hjalmar Nielsen

Carstensgade 79

6270 tønder

31 tandlæge

Lars Munk

Nørregade 38

6100 Haderslev

32 Områdechef

Willi Weber

Linde allé 2

6760 Ribe

33 Souschef

Henning Balle

Duevænget 14

6710 esbjerg V

34 Konsulent

H. P. thøgersen

Færøvej 2

7200 Grindsted

35 Projektchef

Hans Verner Ripa-Jensen

Østerbyvej 48

7000 Fredericia

36 Direktør

Bent andersen

enebærparken 2, Vonsild

6000 Kolding

Ingeniør

Finn K. Møller

Strandvænget 41

6000 Kolding


adresser

FDM

Firskovvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 27 07 07

fdm@fdm.dk

www.fdm.dk

CVR nr. 10 37 67 18

FDM camping

tangloppen camping, Ishøj Havn,

2635 Ishøj

Balka Strand camping, Klynevej 6,

Snogebæk, 3730 Neksø

Holbæk Fjord camping,

Sofiesminde allé 1, 4300 Holbæk

Bjerge Strand camping, Osvejen 30,

4480 Store Fuglede

Østersøparken camping, Bøtøvej 243,

Bøtø, 4873 Væggerløse

Nykøbing Nordstrand camping,

Nordstrandsvej 107, 4500 Nykøbing Sj.

thurø camping, Smørmosevej 7,

thurø, 5700 Svendborg

Kollund camping, Fjordvejen 29a,

6340 Kruså

Holmsland Klit camping, tingodden 141,

Årgab, 6960 Hvide Sande

Billund camping, ellehammers allé 2,

7190 Billund

Skrive Fjord camping, Marienlyst Strand

15-16, 7800 Skive

Hegedal Strand camping, Ravnsvej 3,

Fjellerup, 8585 Glesborg

Ålbæk camping, Jerupvej 19,

9982 Ålbæk

FDM køreteknik

FDM Sjællandsringen, abildgårdsvej 17,

4000 Roskilde

FDM Jyllandsringen, Skellerupvej 38,

Resenbro, 8600 Silkeborg

FDM travel A/S

Firskovvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 27 07 07

adm@fdm.dk

www.fdm-travel.dk

CVR nr. 26 19 42 10

Bureauer

City 2, Butik nr. 152, 2630 tåstrup

Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby

Kattebjerg 3, 4700 Næstved

Vindegade 26-28, 5000 Odense

Gråbrødregade 7, st., 6000 Kolding

thinggade 18 a, 7800 Skive

Store torv 6, 8000 Århus C

Dumpen 23, 8800 Viborg

Vesterbro 48, 9000 Ålborg

Østergade 14, 9800 Hjørring

FDM test og bilsyn A/S

Firskovvej 21

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 27 07 09

fdm@fdm.dk

www.fdm.dk

CVR nr. 31 07 59 39

Testcentre

Banevingen 12, 2200 København N

taastrupgaardsvej 28, 2630 taastrup

Brydehusvej 18, 2750 Ballerup

Løjtegårdsvej 153, tårnby, 2770 Kastrup

Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby

Industrivænget 3, 3400 Hillerød

ÅRSRaPPORt SIDe 20

Darupvang 19, 4000 Roskilde

Bornholmsvej 7, 4200 Slagelse

Profilbuen 1, 4700 Næstved

egegårdsvej 3, Hjallese, 5260 Odense S

agtoftsvej 1D, 6400 Sønderborg

Hedelundvej 19, 6705 esbjerg Ø

Vesterballevej 7D, erritsø,

7000 Fredericia

tonne Kjærsvej 64, erritsø,

7000 Fredericia

Vestre engvej 52, 7100 Vejle

Frøjkvej 4, 7500 Holstebro

Vintervej 1, Hasle, 8210 Århus V

Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg

Gl. Århusvej 241B, 8800 Viborg

Vestergade 5, 8900 Randers

Håndværkervej 20, 9000 aalborg

Frederikshavnvej 255, 9800 Hjørring

FDM vejhjælp A/S

Firskovvej 21

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 27 07 09

fdm@fdm.dk

www.fdm.dk

CVR nr. 30 58 28 96

FDM forsikring A/S

Farvergade 17

1463 København K

Tlf. 33 91 66 88

www.fdmforsikring.dk

CVR nr. 27 74 40 44


FdM’s afdelinger

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Årsrapport side 21

T

T FDM test og bilsyn

FDM travel

FDM camping

FDM køreteknik

T

T

T

T

T

T

T

T


Firskovvej 32 · 2800 Kgs. Lyngby

tlf. 45 27 07 07 · fdm@fdm.dk · www.fdm.dk

More magazines by this user
Similar magazines